Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1109001
  Іванова Майя "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.18-23. – ISSN 2076-9326


  Розкрито поняття "право інтелектуальної власності"; проаналізовано термінологічні питання понятійного апарату права інтелектуальної власності; розглянуто дві протилежні концепції права інтелектуальної власності; визначено структуру об"єктів права ...
1109002
  Осадько О.О. "Право на ділову репутацію працівника": поняття та змістовне наповнення // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 147-157. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1109003
  Грищенко М. "Право на місто" місцевої спільноти: результати емпіричного дослідження // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 23-26. – ISBN 978-966-171-811-0
1109004
  Зайченко Н. "Право на особистість" Консепсьон Ареналь // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 11-15. – ISSN 2308-4634
1109005
  Шумна Л.П. "Право на працю" в контексті реформування пенітенціарної системи в Україні (світлій пам"яті видатного вченого О.І. Процевського) // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 28-34. – ISBN 978-617-7450-09-1
1109006
  Баран А. "Право на приватне життя": генеза, сутність та застосування у рішеннях ЄСПЛ // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 21-27. – ISSN 2524-0129
1109007
  Пастух Р. "Право на сміх" - гумор для всіх // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 18


  Про видатного письменника-гумориста і художника-карикатуриста Едварда Козака.
1109008
  Куян І.А. "Право на страйк" як форма прояву народного суверенітету: проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92-96
1109009
  Неменский О.Б. "Право народа" в православной мысли Речи Посполитой конца XVI - первой половины XVII века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1109010
  Потапова О.В. "Право народов" Джона Ролза и концепция справедливости в международных отношениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 74-78. – ISSN 0042-8744


  Статья предваряет перевод работы Джона Ролза "Право народов" В статье анализируется предложенная Ролзом концепция справедливости в международных отношениях.
1109011
  Зінченко В.В. "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 1. – С. 183-194. – ISSN 1813-1271
1109012
  Богатериенко О. [Право на академічну стипендію] // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управ. комплексного забезпечення" ; Ун-т держ. фіскальної служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; Держ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (153), жовтень. – С. 10-13


  Про порядок призначення академічної стипендії студентам денної форми навчання ЗВО.
1109013
  Пушняк О.В. Право і час : монографія / О.В. Пушняк. – Харків : ФІНН, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8030-26-0
1109014
  Левенець А.В. Право іноземців на участь в мирних зібраннях: міжнародні стандарти та регулювання в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-927-199-0
1109015
  Ортинський В.Л. Право Інтеграції - перспективний напрям розвитку юридичної науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 4-11. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано процес становлення та розвитку права інтеграції як науки, навчальної дисципліни та комплексної сфери знань, його основні риси і характеристики, досліджено значення права Європейського Союзу, як складової права інтеграції, для асоціації ...
1109016
  Войніканіс О. Право інтектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – C. 35-48
1109017
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2002. – 200с. – ISBN 966-06-0263-4
1109018
   Право інтелектуальної власності : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб"язко, П.П. Крайнєв, О.М. Мельник; За ред. Підопригори О.А., Святоцького О.Д.; Акад. прав.наук.Наук.-дослід. ін-т інтел. власн. – Київ : ІнЮре, 2002. – 624с. – Шифр дубл. 34 Прав. – ISBN 966-7752-89-5
1109019
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. – 200с. – ISBN 966-06-0263-4


  Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об"єктів інтелектуальної власності й викоритсання їх на ліцензійній основі
1109020
  Дроб"язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб"язко, Р.В. Дроб"язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. – ISBN 966-667-170-0


  Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об"єктів інтелектуальної власності й викоритсання їх на ліцензійній основі
1109021
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 278с. – ISBN 966-364-231-9
1109022
   Право інтелектуальної власності : академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб"язко, В.М. та ін. Крижна; Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб"язко В.С., Крижна В.М. та ін.; Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2007. – 696с. – ISBN 978-966-313-336-2
1109023
  Коссак В.М. Право інтелектуальної власності : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський; МОНУ, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-8909-00-3
1109024
  Кулініч О.О. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 490, [2] с. – Глосарій: с. 447-482. - Предм. покажч.: с. 483-485. – Бібліогр.: с. 422-439 та в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-966-438-360-5
1109025
   Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Р. Кравець [та ін.] ; за заг. ред. В.Р. Кравця, В.Г. Олюхи. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 268, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0418-0
1109026
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська ; [за ред. І.І. Дахна]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 548, [2] с. – Бібліогр.: с. 149-158. – ISBN 978-611-01-0745-7


  У пр. № 1702226 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к.ю.н. доц., В.М. Алієвої-Барановської
1109027
   Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. "Правознавство" / [Еннан Р.Є. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 490, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 453-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-359-2
1109028
   Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 539, [1] с. – Бібліогр.: с. 525-539 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1109029
   Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1109030
   Право інтелектуальної власності : підручник / [ О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 526-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1109031
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 526-539, в кінці глав. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-590-6
1109032
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1109033
  Кравець В.Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-611-01-0351-0
1109034
  Петренко С.А. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет : навч. посібник / С.А. Петренко, В.М. Троцька ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 209, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-198. – ISBN 978-617-696-543-2
1109035
  Шевченко Я.М. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 49-52. – (Право. Економіка. Управління)
1109036
  Войнаканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 42-54
1109037
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 36-45
1109038
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 41-54
1109039
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 41-54
1109040
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 32-44
1109041
  Войнікас О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 31-44. – ISSN 1608-6422
1109042
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 34-46. – ISSN 1608-6422
1109043
  Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу = European Union intellectual property law : формування, інститути, напрями розвитку / Ю.М. Капіца ; [НАН України, Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 661, [2] с. : табл., іл. – Тит. арк. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 595-644 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-343-8
1109044
   Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України = Intellectual Property Law of the European Union and the Legislation of Ukraine / Авт. кол.: Ю,М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов, О.О. Тверезенко, К.С. Шахбазян, О.В. Жувака; За ред. Ю.М. Капіци; Мін-во юстиції України; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Слово, 2006. – 1104с. – ISBN 966-8407-48-2
1109045
  Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС : навчальний посібник / В. Скордамалья. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2005. – 156 с. – Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". - На тит. арк. авт. не зазначен. – (Серія "Право ЄС" ; кн. 24)
1109046
  Підопригора О. Право інтелектуальної власності і новий Цивільний кодекс України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.399- 413
1109047
  Уткіна М.С. Право інтелектуальної власності на "Trade Dress": особливості та загальна характеристика / М.С. Уткіна, І.В. Савицька // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 49-53. – ISSN 2519-2353
1109048
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: : монографія / О.О. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-667-638-5
1109049
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1109050
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 197 л. – Бібліогр.: л. 180-197
1109051
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення та його місце в системі сучасного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 39-46


  У статті розглянуто питання права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Автор акцентує увагу на основних ознаках та властивостях, які притаманні даному об"єкту права інтелектуальної власності на географічне зазначення в системі сучасного ...
1109052
  Андрощук Г. Право інтелектуальної власності на неоригінальні бази даних: аналіз регіонального і національного законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-37.
1109053
  Підопригора О. Право інтелектуальної власності на позначення в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.19-26
1109054
  Головкін О. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення у рослинництві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 110-117
1109055
  Макода В. Право інтелектуальної власності на торговельну марку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 60-64.
1109056
  Закорецька Л. Право інтелектуальної власності на торговельну марку за законодавством України та США: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 96-99
1109057
  Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності та митні засоби його захисту у Європейському Союзі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 3. – С. 53-58
1109058
  Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 60-65. – ISSN 0132-1331
1109059
  Кохановська О. Право інтелектуальної власності та цивілістична доктрина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 75-83. – ISSN 1026-9932
1109060
  Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності України : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 336с. – ISBN 966-730-226-1
1109061
  Матат А. Право інтелектуальної власності як конституційне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 560-561. – ISBN 978-617-7069-28-6
1109062
  Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності як матеріальна база інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-148.
1109063
  Дмитрук А. Право інтелектуальної власності як система охорони результатів творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 73-80. – ISSN 2308-0361
1109064
   Право інтелектуальної власності. Академічний курс : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 672 с. – ISBN 966-313-121-7
1109065
   Право інтелектуальної власності: схеми та роз"яснення : навч. посібник / О.В. Ієвіня, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко; О.В. Ієвіня [та ін.]. – Київ : КНТ, 2007. – 261, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-261. – ISBN 978-966-373-311-1
1109066
  Соснін О. Право інформаційної діяльності громадянина і політологія як джерела утворення інтегрованої науки про інформаційно-комунаційну діяльність у демократичній державі / О. Соснін, Л. Ляхоцька // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 6-12 березня (№ 9). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1109067
  Соснін О. Право інформаційної діяльності громадянина і політологія як джерела утворення інтегрованої науки про інформаційно-комунікаційну діяльність у демократичній державі / О. Соснін, Л. Ляхоцька // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
1109068
  Білан М.С. Право істини. / М.С. Білан. – Львів, 1981. – 96с.
1109069
  Моісеєв Є.М. Право й держава сучасної України:проблеми розвитку та взаємодії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-7.
1109070
  Розовський Б.Г. Право как клетка в зверинце // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 280-291. – ISSN 2524-0323
1109071
  Регула Право как путь к правде: размышления С.Н. Булгакова о праве и справедливости / Регула, Цвален // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено точку зору Сергія Булгакова на важливу роль інституту права у контексті проблеми гарантії соціальної справедливості. Розкрито три етапи еволюції поглядів Булгакова на взаємозв"язок справедливості і права: спочатку пошук соціального ...
1109072
  Графский В.Г. Право как результат применения правила законной справедливости (Интегральный подход) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1109073
  Якуба Е.А. Право как составная часть надстройки советского общества в период развернутого строительства коммунизма / Е.А. Якуба. – Харьков, 1964. – 176 с.
1109074
  Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1962. – 319с.
1109075
  Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория : Автореф... канд. филос.наук: / Вейнгольд Ю.Ю.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 15л.
1109076
  Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р.О. Халфина. – Москва, 1988. – 254с.
1109077
  Бывальцева А.В. Право как условие самосознания: интерсубъективная парадигма правопонимания И.Г. Фихте // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 4 (14). – С. 7-13. – (Юридические науки ; Вып. 4 (14)). – ISSN 1995-4190
1109078
  Иванников И. Право как форма выражения силы // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 12-16. – ISSN 2308-9636
1109079
  Голиков А. Право как форма общественного сознания: знание, практики, доверие // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 65-73. – ISSN 2077-5105
1109080
  Воронова И.В. Право как ценностная база жизнедеятельности членов гражданского общества // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 27-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1109081
  Жуков В.Н. Право как ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-34. – ISSN 0132-0769
1109082
  Глушаченко С.Б. Право как элемент общечеловеческой культуры / С.Б. Глушаченко, А Р. Ромашов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.2-3
1109083
  Головко О.М. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 422-471 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-404-0
1109084
  Казанцев Н.Д. Право колхозного землепользования в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1951. – 160с.
1109085
  Казанцев Н.Д. Право колхозной собственности / Н.Д. Казанцев. – М., 1952. – 48с.
1109086
  Казанцев Н.Д. Право колхозной собственности / Н.Д. Казанцев. – Москва, 1961. – 44с.
1109087
  Козырь М.И. Право колхозной собственности в период развитого социализма / М.И. Козырь. – М, 1985. – 240с.
1109088
  Павлов И.В. Право колхозной собственности в СССР / И.В. Павлов, Л.Н. Баховкина. – Москва, 1957. – 184с.
1109089
  Якимчук Н. Право комунальної власності на кошти місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджується становлення та сучасний стан власності на кошти місцевих бюджетів. Доведено, що право комунальної власності є автономним від права державної власності на бюджетні кошти. Суб"єктом права власності є територіальна громада. ...
1109090
  Троцька М. Право комунальної власності на ліси // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 131-133
1109091
  Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект : монографія / К.І. Апанасенко ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 259, [5] с. – Бібліогр.: с. 206-257. – ISBN 978-966-194-057-3
1109092
  Борденюк В.В. Право комунальної власності: поняття, природа та особливості // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 172-180
1109093
   Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку : монографія / [В.А. Устименко та ін.] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2013. – 523, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 453-523. – ISBN 978-966-02-7101-2
1109094
  Арбузов В.Д. Право контроля : Из опыта работы Крым. обл. парт. орг / В.Д. Арбузов. – Симферополь : Таврия, 1985. – 78 с. – (Из опыта партийной работы . Организационно-партийная работа)
1109095
   Право контроля и его реализация. – Москва, 1985. – 271с.
1109096
  Толкач С.М. Право концесійного землекористування: історичні та правові аспекти / С.М. Толкач, С.В. Веремієнко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 50-53. – ISBN 978-966-7496-99-9
1109097
  Каракаш І. Право концесійного землекористування: проблеми відродження і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 128-142. – ISSN 1026-9932
1109098
  Гладкий С.О. Право кооперативної власності в УСРР 20-х років XX століття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 197-202. – ISSN 0132-1331
1109099
  Миколенко Я.Ф. Право кооперативной собственности в СССР / Я.Ф. Миколенко. – Москва, 1961. – 160с.
1109100
  Масляев А.И. Право кооперативной собственности. / А.И. Масляев. – М., 1959. – 48с.
1109101
  Морозов Є. Право користування земельною ділянкою новим власником // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1109102
  Швець О.О. Право користування чужим майном за цивільним законодавством України: проблемні аспекти // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
1109103
  Кутателадзе В.О. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кутателадзе В.О. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. академії правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1109104
  Кравченко С.С. Право корпоративної майнової вимоги та зобов"язальні права учасників товариств // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 20-23.
1109105
  Биля-Сабадаш Право країн Латинської Америки серед правових систем сучасності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 199-208. – ISSN 1993-0909
1109106
  Кудерська Н.І. Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Кудерська Надія Іванівна ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 258, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-170-0
1109107
  Крассов О.И. Право лесопользования в СССР / О.И. Крассов. – М., 1990. – 235с.
1109108
  Гулевич В. Право литовських князів на княжіння напередодні Кревської унії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 15-28. – ISSN 0869-3595
1109109
  Нохрина М.Л. Право личной свободы как личное неимущественное право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 21-38. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1109110
  Грибанов В.П. Право личной собственности в период развернутого строительства коммунизма / В.П. Грибанов, Л.А. Дульнева. – Москва : Гос. изд-во юрид. литературы, 1963. – 49, [2] с. – (Библиотечка слушателя народного университета правовых знаний)
1109111
  Генкин Д.М. Право личной собственности в СССР / Д.М. Генкин. – Москва, 1953. – 32с.
1109112
  Халфина Р.О. Право личной собственности в СССР. / Р.О. Халфина. – Москва, 1975. – 228с.
1109113
  Тархов В.А. Право личной собственности в СССР. (Понятие и содержание) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тархов В.А.; АН СССР. Ин-т права, 1952. – 14 с.
1109114
  Юатуров Г.П. Право личной собственности граждан на жилое строение : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Юатуров Г.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
1109115
  Халфина Р.О. Право личной собственности граждан СССР / Р.О. Халфина. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 183 с.
1109116
  Кабалкин А.Ю. Право личной собственности граждан. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1967. – 79с.
1109117
  Павлов И.В. Право личной собственности колхозного двора / И.В. Павлов. – Москва, 1955. – 63с.
1109118
  Колотинская Е.Н. Право личной собственности колхозного двора / Е.Н. Колотинская. – М., 1957. – 36с.
1109119
  Волошин Н.П. Право личной собственности колхозного двора. / Н.П. Волошин. – Москва, 1961. – 166с.
1109120
  Шахматов В.П. Право личной собственности на автомобиль / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1986. – 192 с.
1109121
  Лаасик Э.Я. Право личной собственности на жилое строение по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лаасик Э.Я. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 20 с.
1109122
  Федотовская З.А. Право личной собственности на жилой дом / З.А. Федотовская. – М., 1963. – 85с.
1109123
  Кобахидзе А.В. Право личной собственности на жилой дом в сельской местности. : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Кобахидзе А.В.; Тбил. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1109124
  Халфина Р.О. Право личной собственности советских граждан. / Р.О. Халфина. – Москва : Юридическая литература, 1961. – 96 с.
1109125
  Халфина Р.О. Право личной собственности. / Р.О. Халфина; Под ред В.С. Тадевосяна. – Москва : Наука, 1964. – 136 с.
1109126
  Гріненко О.О. Право людини брати участь в управлінні державними справами в контексті міжнародно-правових стандартів // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 306 - 310. – ISBN 978-617-566-402-5
1109127
  Дзядевич В.Р. Право людини в контексті принципу верховенства права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7638-01-7
1109128
  Пендюра М. Право людини на безпеку в аналітичній юриспруденції через призму філософсько-правової думки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 52-58. – ISSN 0132-1331
1109129
  Пендюра М. Право людини на безпеку в аналітичній юриспруденції через призму філософсько-правової думки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 52-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1109130
  Головко О.М. Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 79-85
1109131
  Цуварев О.Ф. Право людини на гідне життя як невід"ємна складова соціальної політики держави // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 99-106. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1109132
  Кліценко Н. Право людини на достатнє харчування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 6-7
1109133
  Рабінович А.В. Право людини на житлово-комунальні послуги як складова її права на гідний рівень життя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 140-149. – (Юридична ; Вип. 1)
1109134
  Буткевич О. Право людини на життя в історії міжнародного права // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 723-775
1109135
  Толмач О. Право людини на життя та його гарантії у сфері соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 68-71
1109136
  Рогова О. Право людини на життя: загальнотеоретичний аналіз // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 776-793
1109137
  Соловйов А. Право людини на життя: міжнародний вплив на формування українських поглядів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 7-10.
1109138
  Миронова Г. Право людини на життя: проблемні питання українського законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
1109139
  Басовська К.О. Право людини на життя: юридична природа та зміст // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 60. – С. 564-571. – ISSN 1563-3349


  У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення та встановлення змісту правової категорії "право на життя". Сформульовано авторське власне доктринальне визначення права людини на життя та зроблено спробу на теоретичному рівні виокремити ...
1109140
  Кузьмічова Є.В. Право людини на забезпечення лікарської таємниці: міжнародно-правовой аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 305-311
1109141
  Софіюк Т.О. Право людини на захист персональних даних і право на інформацію: пошук шляхів узгодження (цивільно-правовий аспект) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 149-162. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1109142
  Мельничук О.Ф. Право людини на захист суб"єктивного права на освіту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 20-26
1109143
  Савич Є.С. Право людини на звернення в Україні: конституційно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Савич Єгор Сергійович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1109144
  Сусська О.О. Право людини на інформацію як базова ознака комунікативних стосунків в інформаційному суспільстві // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-41. – ISBN 978-966-2141-99-3
1109145
  Грищук Оксана Вікторівна Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Грищук Оксана Вікторівна; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л.: 165 -188
1109146
  Грищук О.В. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Грищук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1109147
  Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) / П.М. Рабінович, О.В. Грищук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.19-28
1109148
  Прасов О.О. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Прасов, С.Г. Стеценко ; МОНУ ; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : [СПД Гадяк Ж.В.], 2010. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 133-149. – ISBN 978-966-2379-00-6
1109149
  Назаров В.В. Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному провадженні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 477-484. – ISSN 1563-3349
1109150
  Головченко В. Право людини на опір гнобленню: історико-правова генеза // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1109151
  Мельничук О.Ф. Право людини на освіту : монографія / Ольга Мельничук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 439, [1] с. – Бібліогр.: с. 372-439. – ISBN 978-966-2696-77-6
1109152
  Парпан У.М. Право людини на освіту в умовах асоціації України і Європейського Союзу: сутність та принципи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 92-98. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання законодавчого регулювання права на освіту. Здійснено аналіз міжнародних і національних нормативно-правових актів щодо закріплення права на освіту, проблем реформування освіти і науки в контексті асоціації України і Європейського ...
1109153
  Заяць Н. Право людини на освіту: крізь призму міжнародного права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 0132-1331
1109154
  Мікічурова О. Право людини на отримання взаємної вигоди від співробітництва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 43-49. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1109155
  Сенюта І. Право людини на охорону здоров"я як гарантія здійснення права на життя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 23-34. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1109156
  Солдатенко О. Право людини на охорону здоров"я як об"єкт міжнародного, європейського і вітчизняного законодавства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1109157
  Коробцова Н. Право людини на охорону здоров"я: спеціальні гарантії дотримання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 29-32
1109158
  Ковач А.В. Право людини на підприємництво // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 212-215
1109159
  Назаров В.В. Право людини на повагу до її гідності: національні та міжнародні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 17-23. – (Правознавство ; Вип. 435)
1109160
  Гаврилюк Р. Право людини на податки як перерозподільна справедливість // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 19-26
1109161
  Бойко В.Ф. Право людини на правосуддя (Судове право України) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Ф. Бойко, В.О. Євдокимов, О.Х. Юлдашев; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 256с. – ISBN 966-608-267-5; 9$66-585-026-1


  Обгрунтовано необхідність і актуальність виокремлення судового права як самостійної галузі права України
1109162
  Ярмол Л.В. Право людини на релігійну освіту як складник свободи віросповідання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 226-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1109163
  Калмикова О.С. Право людини на розвиток // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 96-102. – ISSN 2311-4894
1109164
  Панкевич О. Право людини на свободу: православна та католицька інтерпретації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 1026-9932
1109165
  Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2010. – 107, [1] с. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; №2/3 - 2010 ; Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-847-1
1109166
  Рабінович А.В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 322-328. – ISSN 1563-3349
1109167
  Васильєва Н.Г. Право людини на фізичну і психічну цілісність і правове регулювання біомедицини в Європейському Союзі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 153-158. – ISSN 0201-7245
1109168
  Рабінович А. Право людини на якісні продукти харчування: нормативно-юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальна характеристика) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 105-110.
1109169
  Гориславський Кирило Олександрович Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. / Гориславський Кирило Олександрович; Донецьк. ін-тут внутрішніх справ при Донецькому національн. ун-теті. – Донецьк, 2003. – 200 л. + Додатки: л.198-200. – Бібліогр.: л.181-198
1109170
  Гориславський Кирило Олександрович Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Гориславський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1109171
  Іванків І.Б. Право людства на мир як умова дотримання прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 27-31. – ISSN 1996-5931
1109172
  Кравченко М. Право людської гідності крізь призму німецької правової доктрини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-38. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1109173
  Волошин І.П. Право малозабезпеченої сім"ї на державну соціальну допомогу крізь призму судової практики вирішення відповідної категорії спорів // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 237-239. – ISBN 978-617-7069-52-1
1109174
  Потніцева Т. Право мати вибір: про академічний та „авторський” погляд на американську літературу // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 115-127
1109175
  Кашинцева О. Право мати генетичну рідну дитину // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Правове регулювання відносин у сфері репродуктивної медецини".
1109176
  Додонов В.Н. Право международной торговли : Словарь-справочник / В.Н. Додонов, Н.Г. Даронина, В.Е. Крутских. – Москва : Славия, 1997. – 304с. – ISBN 5-89642-001-3
1109177
  Шуршалов В.М. Право международных договоров / В.М. Шуршалов. – М, 1979. – 84 с.
1109178
  Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1980. – 312 с.
1109179
  Талалаев А.Н. Право международных договоров: действие и применение договоров. / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1985. – 294с.
1109180
  Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием междунар. орг. / А.Н. Талалаев. – Москва : Международные отношения, 1989. – 270 с.
1109181
  Забигайло К.С. Право международных организаций / К.С. Забигайло. – Киев
1. – 1974. – 56с.
1109182
  Шибаева Е.А. Право международных организаций / Е.А. Шибаева. – Москва : Международные отношения, 1986. – 158с.
1109183
  Шармазанашвили Г.В. Право мира / Г.В. Шармазанашвили. – Тбилиси, 1961. – 148с.
1109184
  Мельник Р.С. Право мирних зібрань крізь призму практичного досвіду адміністративних органів Німеччини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 38-44. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено аналізу практики діяльності органів місцевого самоврядування та органів поліції Німеччини у сфері забезпечення реалізації прав приватних осіб на участь у мирному зібранні. Автором розглядаються основні категорії права мирних зібрань ...
1109185
  Мельник Р.С. Право мирних зібрань у системі адміністративного права Німеччини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 5-15. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту права мирних зібрань Німеччини через призму з"ясування місця такого правового утворення в системі адміністративного права Німеччини. Для досягнення поставленої мети автором стисло аналізується внутрішня ...
1109186
  Білоусов А. Право мирного володіння майном у практиці ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 28-29


  "В умовах сьогодення будь-якому сучасному юристу недостатньо розумітися лише на національному законодавстві, адже ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України" закріплено примат міжнародного права над нормами ...
1109187
  Минасян Н.М. Право мирного сосуществования / Н.М. Минасян. – Ростов -на-Дону, 1966. – 270с.
1109188
  Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики : Монографія / О.О. Мережко. – Київ : Таксон, 2002. – 344с. – ((Modus Vivendi)). – ISBN 966-7128-30-Х
1109189
  Шпакович О.М. Право міжнародних організацій : курс лекцій / Шпакович Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. порівнял. і європ. права. – Київ : [б. в.], 2010. – 129 с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 126-129
1109190
   Право міжнародних організацій і Україна : у схемах та таблицях : навч. посібник / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. На обкл. зазнач.лише 2 авт.: Бошицький Ю.Л., Дей М.О. – Бібліогр.: с. 258-259 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2609-69-1
1109191
  Чирич О. Право міжнародного торгового арбітражу вирішувати питання щодо власної юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 97-107. – ISSN 0132-1331
1109192
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1109193
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1109194
  Гашимов Емін Гашим оглу Право міжнародної безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про війну і мир є корінним у сучасних міжнародних відносинах. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні - це проблема забезпечення миру й запобігання війні [4, с. 305]. Сучасне міжнародне право, що є правом миру, ...
1109195
  Передерієв Є.П. Право міжнародної торгівлі і полісистемна структура правового регулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 97-102.
1109196
  Лісниченко Т.М. Право молодих спеціалістів на житло // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1109197
  Ле І. Право молодості : Повість, оповідання і нариси / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 376с.
1109198
  Ле І. Право молодості : Повість / І. Ле. – Київ : Молодь, 1957. – 375с.
1109199
  Менджул М.В. Право на "приватність": Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та законодавство України // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 43-49. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1109200
  Дюбессе-Шатлен Лор Право на аборт - яблоко раздора / Дюбессе-Шатлен Лор, , Пиоле Юг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 120-121 : карти. – ISSN 1029-5828
1109201
  Роушин Пиллей Право на адвоката в законодательстве Европейского Союза // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 79-83. – ISSN 1812-7126
1109202
  Юрійчук І. Право на адміністративне оскарження як гарантія захисту прав людини при наданні адміністративних послуг // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 209-212. – ISBN 978-617-7611-44-7
1109203
  Давидова Н.О. Право на академічну свободу як особисте немайнове право // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 241-245. – ISBN 978-617-7404-86-5
1109204
  Мілова Т.М. Право на академічну свободу: конституційно-правовий вимір // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 25-31. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Розглядається поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу, що належить до системи культурних прав і свобод, аналізуються норми міжнародного та вітчизняного законодавства, що декларують означене право.
1109205
  Гришин И.П. Право на алименты / И.П. Гришин. – Москва, 1988. – 80с.
1109206
  Андрощук Г. Право на анонімність в Інтернеті: стан та проблеми // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 35-45. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1708-7422
1109207
  Сухорольський П.М. Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 39-48
1109208
  Плєвако В. Право на апеляційне оскарження рішень господарських судів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.67-74
1109209
  Шишка Р.Б. Право на аудіовізуальний твір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 220-224. – ISSN 2219-5521
1109210
  Понкина А.А. Право на безопасную медицинскую помощь: конституционно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Понкина Александра Александровна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013. – 27, [1] с. – Библиогр.: 32 назви
1109211
  Вишневецький Ю. Право на безоплатну освіту-міф чи реальність? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 57-60
1109212
  Герасичева В.В. Право на безоплатну освіту: нормативне закріплення та практика реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 16-17
1109213
  Єлов В. Право на безоплатну правову допомогу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  У статті розглядається місце у цій системі юридичних клінік та їх роль і значення в реформуванні вищої юридичної освіти.
1109214
  Клименко О. Право на безоплатну правову допомогу: європейські стандарти та українські реалії // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 125-129. – ISSN 0132-1331
1109215
  Чернявська Б.В. Право на безоплатну правову допомогу: проблемні аспекти реалізації // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 31-35
1109216
  Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-617-7363-14-8
1109217
  Пунда О.О. Право на безпеку харчових продуктів та предметів побуту: цивільно - правовий аспект // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.45-51
1109218
  Суєтнов Є.П. Право на безпечне для життя і здоров"я довкілля в аспекті збереження та відновлення природних екосистем // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 65-86. – ISSN 2224-9281
1109219
  Бикчентаев А. Право на бессмертие / А. Бикчентаев. – Москва, 1950. – 228с.
1109220
  Бикчентаев А. Право на бессмертие / А. Бикчентаев. – Уфа, 1950. – 244с.
1109221
  Кеккелев Л.Н. Право на бессмертие / Л.Н. Кеккелев. – Чебоксары, 1969. – 104с.
1109222
  Лисов Г.П. Право на бессмертие / Г.П. Лисов. – Л., 1982. – 126с.
1109223
  Дудко А.Ф. Право на бессмертие / А.Ф. Дудко, Л.Г. Любич. – Киев, 1988. – 133 с.
1109224
   Право на биографию. – Куйбышев, 1963. – 128с.
1109225
  Астахов Е.Е. Право на биографию / Евгений Астахов. – Москва : Политиздат, 1979. – 311 с. – (Повести о делах и людях партии)
1109226
  Буряківець Ю. Право на велику дорогу = The right to the road : роман / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Рідний край, 1972. – 316, IV с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520115 напис: Юрій Буряківець
1109227
  Буряківець Ю. Право на велику дорогу : роман / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1990. – 316 с., IV с.
1109228
  Горішна Н. Право на весну = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 24-28. – ISSN 0868-4790
1109229
  Слапчук В. Право на вето // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 4


  Творчий портрет болгарського поета Дмитра Христова та про його збірку "Крізь кордони".
1109230
  Шкуліпа А.Г. Право на взаємність / А.Г. Шкуліпа. – К., 1990. – 98с.
1109231
  Маршак С.Я. Право на взаимность / С.Я. Маршак. – Москва, 1973. – 165с.
1109232
  Каширин С.И. Право на взлет / С.И. Каширин. – Ленинград, 1979. – 96с.
1109233
  Колесников М.С. Право на вибір. / М.С. Колесников. – Київ, 1972. – 141с.
1109234
  Крижна В.М. Право на використання торговельних марок і комерційних найменувань за договором комерційної концесії // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1109235
  Крижна В.М. Право на використання торговельних марок і комерційних найменувань за договором комерційної концесії // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 1681-6277
1109236
  Чепульченко Т.О. Право на вищу освіту в сучасних державотворчих процесах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 50-60. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349


  Досліджується напрям удосконалення правового забезпечення системи функціонування вищої освіти сучасних євро інтеграційних процесах в Україні.
1109237
  Ковальчук Я. Право на відмову від прийняття спадщини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-32.
1109238
  Усенко О. Право на відпочинок // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-46.
1109239
  Ярошенко О.М. Право на відпочинок за загальною декларацією прав людини й законодавством України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 148-154. – ISSN 0201-7245
1109240
  Юріс Л Право на відпустку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-61 : табл.
1109241
   Право на відпустку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд відновив право педагогічних працівників навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти на щорічну основну відпустку строком у 42 календарні дні. Відповідну постанову було схвалено 11 серпня 2021 року, під час засідання Кабміну.
1109242
  Галєєв Л. Право на відпустку для кожного працюючого // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 16, август. – С. 8-9
1109243
  Усенко О. Право на відпустку та грошову компенсацію // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 20-21


  Про компенсацію та розрахунок за невикористану відпустку. Роз"яснює державний експерт експертної групи з питань трудових відносин Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Олена Усенко.
1109244
  Бєлінгіо В.О. Право на відшкодування збитків у контексті Закону України "Про звернення громадян": огляд судової практики / В.О. Бєлінгіо, П.В. Діхтієвський // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 68-70. – ISSN 2308-9636
1109245
  Вільгушинський М.Й. Право на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, та можливі шляхи його реалізації / М.Й. Вільгушинський, М.В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-113
1109246
  Кириченко Ю.В. Право на відшкодування шкоди: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій України та європейських держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 2220-1394
1109247
  Крупка Ю. Право на відшкодування ядерної шкоди (міжнародно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 113-116. – ISSN 0132-1331
1109248
  Сюндюков І. Право на власну долю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 20


  "Пам"ятник запровадженню Магдебурзького права у Києві. Не лише для історії нашої столиці, а й для вільного розвитку більшості українських міст XIV - XVII ст. Магдебурзька правова система відіграла дуже важливу роль".
1109249
  Малеин Н.С. Право на возмещеие вреда, причиненого смертью кормильца / Н.С. Малеин. – М., 1958. – 96с.
1109250
  Эйхельман О.О. Право на войне и предстоящее попечение о военнопленных русских воинах в Японии / О. Эйхельман, проф. – Киев : Тип. газеты "Киевское слово", 1904. – 54 с. – Отд. оттиск: Киевское слово
1109251
  Голенко В.Е. Право на встановлення "зеленого" тарифу як ключова складова господарської компетенції генеруючих підприємств вітроенергетики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 285-289. – ISSN 2219-5521
1109252
  Мамонов В.В. Право на выбор профессии / В.В. Мамонов, А.В. Лисицын. – Алма-Ата, 1987. – 78с.
1109253
  Попіль В.І. Право на гендерну рівність: стан та охорона в Україні // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 28-33. – ISBN 978-617-696-624-1
1109254
  Кулачок-Тітова Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 122-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1109255
  Косілова О.І. Право на гідність в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 89-100. – ISSN 2072-8670
1109256
  Довбуш О. Право на гідну смерть // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.122-126. – ISSN 0132-1331
1109257
  Блохин О.В. Право на гол / О.В. Блохин, Д.А. Аркадьев. – М, 1984. – 224с.
1109258
  Вірченко Т. Право на голос ... (критерії присутності сучасної української драматургії в літературному процесі) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 284-291. – ISBN 978-617-7442-48-5
1109259
  Кравчук В.М. Право на громадянську непокору та народний опір у забезпеченні сучасної демократії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 55-64. – ISSN 2306-9082
1109260
  Здражко А. Право на дитячу мову у перекладацькій майстерні Віталія Радчука // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (378). – С. 15-18
1109261
  Вакуленко В.Я. Право на доверие / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1975. – 84с.
1109262
  Бутов В.И. Право на доверие / В.И. Бутов. – Ростов -на-Дону, 1983. – 256с.
1109263
  Дьяконов Ю Право на доверие / Ю Дьяконов. – М, 1983. – 161с.
1109264
  Усенко О. Право на додаткові відпустки та грошову компенсацію // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 12


  "Щодо відпустки у зв"язку з навчанням". Роз"яснює державний експерт експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Олена Усенко.
1109265
  Майданик Н. Право на доменне ім"я в мережі інтернет: поняття і правова природа // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 81-86.
1109266
  Риженко І. Право на донорство: окремі аспекти проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-17-0
1109267
  Галецька Н. Право на донорство: цивільно-правове регулювання // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 30-32.
1109268
  Різнічук О. Право на доплату за науковий ступінь // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 10
1109269
  Трунова Г. Право на допомогу по безробіттю при припиненні трудового договору за угодою сторін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 73-80. – ISSN 2308-9636
1109270
  Пасічник М.П. Право на дорогу: поезії / М.П. Пасічник. – К., 1981. – 72с.
1109271
  Снежко О. Право на достойное вознаграждение за труд // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2013. – № 3 (94). – С. 115-126. – ISSN 1812-7126
1109272
  Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 321-327. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
1109273
  Олещенко І.В. Право на доступ до екологічної інформації, пов"язаної з діяльністю суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1109274
  Ващенко Ю. Право на доступ до енергетичних послуг: проблеми нормативно-правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 87-91
1109275
  Костенко А.О. Право на доступ до Інтернету і права, пов"язані з Інтернетом речей: проблема співвідношення // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 167-171. – ISBN 978-966-622-861-4
1109276
  Костенко А.О. Право на доступ до інтернету: необхідність належного юридичного закріплення // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 429-433. – ISSN 2524-017X
1109277
  Мукомела І.В. Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 77-85. – ISSN 1993-0909
1109278
  Коваль В.В. Право на доступ до інформації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 243-248. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1109279
  Захаров Є. Право на доступ до інформації в Україні / Є. Захаров, О. Нестеренко // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 4-23
1109280
  Мазур М.В. Право на доступ до інформації з питань містобудування / М.В. Мазур ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : СПД Рєзнік, 2010. – 80 с. – ISBN 978-611-509-062-6
1109281
  Пілат Є. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 127-132. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1109282
  Сакара Н. Право на доступ до правосуддя у цивільних справах: правові позиції Європейського суду з прав людини та національний контекст // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 64-85. – ISSN 1026-9932
1109283
  Бурий В.О. Право на доступ до правосуддя як одна з передумов забезпечення інших прав і свобод людини // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1109284
  Матат Ю.І. Право на доступ до правосуддя: європейський досвід та проблеми забезпечення в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 244-249. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1109285
  Мельник К.С. Право на доступ до публічної інформації // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 126-141. – ISBN 978-617-566-260-1
1109286
  Яворська О. Право на доступ до публічної інформації за законодавством України: зміст, гарантії, проблеми реалізації // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 180-188. – ISSN 2082-4939
1109287
  Скочиляс-Павлів Право на доступ до публічної інформації: механізм захисту в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 150-155. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1109288
  Сараданова К.О. Право на доступ до суду у контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 289-291. – ISBN 978-966-7166-36-6
1109289
  Цувіна Т. Право на доступ до суду: підхід ЄСПЛ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 60-69. – ISSN 2663-5313
1109290
   Право на дроступ до інформації як елемент правового статусу особи / О. Демчук, О. Зарудна, А. Панченко, І. Ємельянова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 квітня (№ 17)


  "... Розмежування звернення громадянина та запиту на інформацію".
1109291
  Цмокаленко Д.Г. Право на дружбу : оповідання та нариси / Д.Г. Цмокаленко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1956. – 164 с.
1109292
  Триньова Я. Право на евтаназію в законі - "розбір польотів", або "Дабы дурь каждого видна была" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1109293
  Кирсанова М.Л. Право на евтаназію в контексті права на життя, гарантованого Європейською конвенцією // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 105-110. – ISSN 2311-4894
1109294
  Харчук Василь Право на евтаназію як особисте право людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 34-37
1109295
  Ворона В. Право на евтаназію як складова права людини на життя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 199-205. – ISSN 0132-1331
1109296
  Алахвердієва Е.Ш. Право на евтаназію як складова права на життя // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 137-142
1109297
  Демчук П. Право на евтаназію: загальнотеоретична характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7069-15-6
1109298
  Федоровська О. Право на екологічну інформацію // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.40-44. – ISBN 966-667-078-Х
1109299
  Євстігнеев А. Право на екологічну інформацію як гарантія забезпечення права на екологічну безпеку при здійсненні природокористування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 93-97
1109300
  Соколова С. Право на екологію мови яе одне з мовних прав // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 163-175
1109301
  Слепченко А.А. Право на еколого-правову освіту як суб"єктивне екологічне право України // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 208-210
1109302
  Хаманева Н.Ю. Право на жалобы граждан в европейских социалистических странах. / Н.Ю. Хаманева. – М., 1984. – 109с.
1109303
  Жданов С.Н. Право на жизнь / С.Н. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1953. – 364с.
1109304
  Юшков Г.А. Право на жизнь : повести / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Современник, 1975. – 191 с.
1109305
   Право на жизнь : пер.с синг., там. и англ. – Москва : Художественная литература, 1979. – 284 с. – (Современная зарубежная новелла)
1109306
  Делль В. Право на жизнь / В. Делль. – Москва, 1985. – 304с.
1109307
  Шагинян А.В. Право на жизнь / А.В. Шагинян. – М, 1986. – 287с.
1109308
  Романов П. Право на жизнь или проблема беспартийности / П. Романов. – Москва, 1927. – 167с.
1109309
  Молчанов Ю.Л. Право на жизнь: кто -- за, кто -- против? / Ю.Л. Молчанов. – М., 1984. – 64с.
1109310
  Лисниченко Т.Н. Право на жилище / Т.Н. Лисниченко. – Киев, 1978. – 69с.
1109311
  Чигир В.Ф. Право на жилище / В.Ф. Чигир. – Минск : Беларусь, 1979. – 127, [1] с. – (Серия "Правовые знания - в массы")
1109312
  Жарков В.М. Право на жилище / В.М. Жарков. – Москва, 1980. – 111с.
1109313
  Маслов В.Ф. Право на жилище / В.Ф. Маслов. – Харьков, 1986. – 283 с.
1109314
  Богданов Е.В. Право на жилище / Е.В. Богданов. – Минск, 1990. – 160с.
1109315
  Седугин П.И. Право на жилище в СССР / П.И. Седугин. – М, 1983. – 224с.
1109316
  Кузнецов В.Ф. Право на жилище и его гарантии / В.Ф. Кузнецов, В.В. Ярков. – Челябинск, 1988. – 125с.
1109317
  Мушкин А.Е. Право на жилище: предосталение, пользование, содержание / А.Е. Мушкин. – Л., 1978. – 238с.
1109318
  Бронштейн И Н. Право на жилую и дополнительную площадь / И Н. Бронштейн, . – М, 1926. – 129с.
1109319
   Право на жилую площадь. – Л., 1973. – 302с.
1109320
  Сибилев М.Н. Право на жилую площадь в общежитии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сибилев М.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 18л.
1109321
  Диденко А.Г. Право на жилье / А.Г. Диденко. – Алма-Ата, 1989. – 203с.
1109322
   Право на житло : цивіл.-правові аспекти / [М.В. Венецька та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2017. – 198, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1591-3
1109323
  Зубачова І. Право на житло відповідно до норм Конституції України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 55-59
1109324
  Мойсей Л.О. Право на житло як природне право людини в конституціях держав світу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 374-379. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено зміст природного права людини на житло в конституціях держав світу, їх природноправову доктрину. Проаналізовано вчення про права людини на житло, їх позитивістське закріплення в різних конституціях. Установлено, що завдяки ...
1109325
  Лещенко Л.В. Право на житлову нерухомість у складі спадщини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 115-122. – ISSN 2224-9281
1109326
  Карпачова Н. Право на життя - головне природне та невід"ємне право людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 676-722
1109327
  Татарин І. Право на життя - найвища соціальна цінність // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 143-145.
1109328
  Буткевич В. Право на життя - основоположне право ЄКПЛ. Становлення та розвиток критеріїв і стандартів його застосування // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 199-613
1109329
  Сакін О.В. Право на життя : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 231 с.
1109330
  Пасютіна А. Право на життя // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 3


  Друга світова війна очима студентки Інституту журналістики.
1109331
  Чиж П.О. Право на життя в цивільному праві України та практиці ЄСПЛ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чиж Поліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 263 арк. – Бібліогр.: арк. 6-7, 233-263
1109332
  Чиж П.О. Право на життя в цивільному праві України та практиці ЄСПЛ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чиж Поліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1109333
  Шрамова О.С. Право на життя дитини, що знаходиться на пренатальній стадії розвитку // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 153-157. – ISSN 2413-6433
1109334
  Гвагвалія М.М. Право на життя ненародженої дитини: Міжнародно-правовий аспект // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 52-54
1109335
  Дудаш Т. Право на життя у практиці Страсбурзького суду // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 794-809
1109336
  Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-59. – ISSN 2310-6158


  Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення та змісту права на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини. Автор аналізує національні нормативно-правові акти у їх співвідношенні, рішення Конституційного Суду ...
1109337
  Федорова А.Л. Право на життя як невід"ємне природне право людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 43-49


  Стаття присвячена дослідженню визнання та розвитку права на життя як природного, невід "ємного та нввідчужуваного права людини, а також аналізу першого універсального закріплення права на життя у статті і Загальної декларації прав людини 1948 року. ...
1109338
  Пономаренко В.О. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 82-106. – ISBN 978-617-566-260-1
1109339
  Балан В.В. Право на життя як фундаментальне право кожної людини // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 10-15. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1109340
  Яворський В.М. Право на життя: реалізація обов"язків МВС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 30-33
1109341
  Совгиря О.В. Право на життя: сучасний медичний та правовий контекст / О.В. Совгиря, А.О. Янчук // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 216-223. – ISSN 2079-8334


  "У дослідженні охарактеризовано сучасні медико-правові аспекти права на життя, серед яких проблеми щодо: часових меж поняття “життя” та права жінки вирішувати питання про припинення вагітності (право на аборт); евтаназії (зокрема, дитячої); ...
1109342
  Отраднова О.О. Право на життя: українські реалії та європейські перспективи // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 397-403. – ISBN 978-966-316-449-6
1109343
  Потепко Н.И. Право на забвение: заявление ИФЛА и предыстория вопроса // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С.315-322. – ISSN 0869-608Х


  Представлена компиляция трех статей, опубликованных на сайте ИФЛА: информация о выпуске Заявления ИФЛА о праве на забвение [1]; Заявление ИФЛА о праве на забвение [2]; справочный материал "Предыстория: право на забвение в национальном и региональном ...
1109344
  Кравченко С. Право на забруднення чи право на життя: зміна клімату і права людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 15-21.
1109345
  Бойко А. Право на забуття як гарантія невтручання в особисте сімейне життя людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 257-258
1109346
  Котик І. Право на забуття, або письменник, якого нема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 52-59. – ISSN 0130-5263
1109347
  Святоцький О. Право на загальновідомий знак для товарів та послуг в Україні / О. Святоцький, П. Крайнєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-76. – ISSN 0132-1331
1109348
  Шабанов Р. Право на зайнятість як суб"єктивне право громадян у сфері соціального захисту від безробіття // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 63-70. – ISSN 1026-9932
1109349
  Ярмол Л.В. Право на заміну виконання окремих юридичних обов"язків, несумісних із переконаннями людини: загальнотеоретична характеристика // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 99-113. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1109350
  Сугоняко Ю. Право на запит, або Дещо про стандарти незалежності адвокатської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1109351
  Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг : монографія / А.О. Кодинець ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 312 с. – ISBN 966-594-874-1
1109352
  Байкай А. Право на застройку земельных участков в населенных пунктах // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.37-40
1109353
  Кучів О. Право на захист // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277


  Застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час досудового розслідування: практика ЄСПЛ щодо України.
1109354
  Гриценко І.С. Право на захист біометричних даних як складова правового статусу фізичної особи // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 119-122. – ISBN 978-966-916-903-7
1109355
  Пекар А.О. Право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації: зміст та ознаки // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 313-318. – ISSN 2524-017X
1109356
  Вакуленко Т. Право на захист відповідно до ст.6. Конвенції про захист прав та основних свобод людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.38-43. – ISSN 0132-1331
1109357
  Климкевич Р. Право на захист за законодавством Європейського Союзу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 184-186
1109358
  Зоммер Б. Право на захист здоров"я та допомогу під час хвороби в системі основних прав Основного закону Федеративної Республіки Німеччина // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.69-72
1109359
  Венедіктова І. Право на захист охоронюваного законом інтересу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 43-47
1109360
  Вавженчук С.Я. Право на захист трудових прав як самостійне суб"єктивне трудове право // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 119-126. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу права на захист трудових прав як самостійного суб"єктивного трудового права. Розкрито зміст досліджуваного правового явища та надано його авторське визначення. Окрема увага приділяється правомочностям права на захист ...
1109361
  Мельник О. Право на захист у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 91-98
1109362
  Гутник В. Право на захист у Нюрнберзькому трибуналі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-166. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1109363
  Дорохіна Ю.А. Право на захист юридичних осіб в адміністративних провадженнях // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 86-93. – ISSN 2222-5374
1109364
  Мігащук Ю. Право на захист як елемент охоронного правовідношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-186. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1109365
  Ярова Т.М. Право на захист як суб"єктивне цивільне право // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
1109366
   Право на захист. До 180-річчя від дня народження О.Ф. Кістяківського (1833-1885) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2012. – № 1, 2013 р., I квартал. – С. 128-134. – ISSN 0130-2043


  14 березня 2013 р. - 180 років від дня народження.
1109367
  Демцьо І.Р. Право на захист: співвідношення законодавства України та міжнародних стандартів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 40-46
1109368
  Моторна Вікторія Право на захист: теорія та проблеми оскарження постанов про порушення кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 93-94.
1109369
  Перлов И.Д. Право на защиту / И.Д. Перлов. – Москва : Знание, 1969. – 80с.
1109370
  Ватман Д.П. Право на защиту / Д.П. Ватман. – Москва, 1973. – 79с.
1109371
  Миронов О.О. Право на защиту / О.О. Миронов, В.П. Парфенов. – Саратов, 1988. – 78с.
1109372
  Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на иск) / Г.Л. Осокина. – Томск, 1990. – 156с.
1109373
  Цыпкин А.Л. Право на защиту в кассационном и надзорном производстве и при исполнении приговора / А.Л. Цыпкин. – Саратов, 1965. – 152с.
1109374
  Цыпкин А.Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. / А.Л. Цыпкин. – Саратов, 1959. – 367с.
1109375
  Микулин А.И. Право на защиту на стадии возбуждения дела об административном правонарушении и предварительной проверки обстоятельств дела // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 133-143. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1109376
  Сергеев А.П. Право на защиту репутации. / А.П. Сергеев. – Л., 1989. – 31с.
1109377
  Резник Г.М. Право на защиту. / Г.М. Резник. – Москва, 1976. – 119с.
1109378
  Кайдаш Л.Ю. Право на звернення до Європейського суду з прав людини громадян України як реалізація принципу доступності особи до правосуддя // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 20-28


  В науковій статті здійснено дослідження процедури правового регулювання реалізації права кожного в України на судовий захист, в тому числі і на звернення за захистом порушених відносно особи прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ, в ...
1109379
  Христова Г. Право на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій в системі гарантій правопорядку / Г. Христова, Н. Панаріна // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 43-50. – ISSN 1993-0909
1109380
  Ярощук В. Право на звернення до суду за захистом як суб"єктивне процесуальне право // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 494-496
1109381
  Смокович М. Право на звернення до суду у виборчому спорі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 7 (127). – С. 29-36
1109382
  Берченко Г. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти / Г. Берченко, Є. Ткаченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 92-113. – ISSN 1026-9932
1109383
  Влащенко С Право на звернення і право на доступ до публічної інформації у практиці місцевих органів влад України / С Влащенко, // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 2220-1394
1109384
  Кочкодан І. Право на звернення осіб як засіб контролю за діяльністю суб"єктів владних повноважень: теоретико-практичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 28-29
1109385
  Сенюта І. Право на згоду та право на відмову від медичної допомоги: особливості та межі здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 15-19
1109386
  Гурська Т. Право на здоров"я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-40
1109387
  Десятерик Д. Право на здоров"я та на кіно // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 28-29


  В українському секторі інтернету в онлайн-режимі розпочався Міжнародний фестиваль документального кіна про права людини Docudays UA.
1109388
  Казначеев В.П. Право на здоровье : Здравоохранение общества развитого социализма / В.П. Казначеев, Л.Г. Марос. – Москва : Знание, 1979. – 96с. – (Народный университет ; Факультет здоровья, №9)
1109389
  Федорович В. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 179-186. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1109390
  Вихляев П.А. Право на землю / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Тип. А.П. Поплавского, 1906. – 40 с.
1109391
  Клюй В. Право на землю: омана і реальність / В. Клюй, В. Ярмоленко // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-17.
1109392
  Барабаш Ю. Право на зміну конституційного ладу як складова правосуб"єктності Українського народу // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 66-81. – ISSN 1026-9932
1109393
  Дідилівський А. Право на знаки для товарів і послуг та їх захист // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 172-173. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1109394
  Жаровська І. Право на знання прав і обов"язків: теоретико-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-78
1109395
  Матат Д. Право на ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На фінішну пряму вийшов проект, який надає можливість вступати до магістратури з права за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
1109396
  Колосов В. Право на изображение в российском праве с учетом зарубежного опыта / В. Колосов, М. Шварц // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-12. – ISSN 0201-7059
1109397
   Право на имя. – М., 1974. – 270с.
1109398
  Подберезский Николай Кондратьевич Право на индивидуальное строительство жилого дома - одна из форм реализации конституционного права на жилище в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Подберезский Николай Кондратьевич; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 12л.
1109399
  Гурвич М.А. Право на иск / М.А. Гурвич. – М.-Л., 1949. – 216с.
1109400
  Кондрашова М.М. Право на искусство / М.М. Кондрашова. – Москва : Пофиздат, 1959. – 124с.
1109401
  Михайлов А.А. Право на исповедь: молодой герой в современ. прозе / А.А. Михайлов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 205 с.
1109402
  Жукова О.А. Право на историю: к интеллектуальной биографии Т.Н. Грановского // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 9. – С. 79-89. – ISSN 0235-1188
1109403
  Гайворонюк Н.В. Право на ідентичність у контексті трансформацій сучасного українського соціуму // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 320-322. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1109404
  Петренко-Лисак Право на ідентичність у місті та з містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-59. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817
1109405
  Стефанчук Р.О. Право на ім"я // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 80-83. – (Право. Економіка. Управління)
1109406
  Клименко О.М. Право на індивідуальне звернення до Європейського Суду з прав людини // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6.
1109407
  Мінюкова Т. Право на індівідуальність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.40-41
1109408
  Вовк О.Б. Право на інтелектуальну власність та застосування відкритих технологій в дистанційній освіті / О.Б. Вовк, В.С. Якушев // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 104-108. – ISBN 966-8847-12-1
1109409
  Шапошник А.М. Право на інформаію: цивільно-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 195-197. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1109410
  Котюжинська Т. Право на інформацію - зміни необхідні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 45-49
1109411
  Кравченко С. Право на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 109-114. – ISSN 0132-1331
1109412
  Кушакова-Костицька Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження) : монографія / Н.В. Кушакова-Костицька. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 300, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-22-5
1109413
  Приступенко Т.О. Право на інформацію в контексті європейських демократичних цінностей: український досвід // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 112-123. – ISSN 0554-4866
1109414
  Костецька Т.А. Право на інформацію в системі конституційних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95.
1109415
  Політанський В.С. Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 86-95. – ISSN 1993-0909
1109416
  Кресіна І. Право на інформацію в системі прав людини і громадянина / І. Кресіна, О. Стойко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 30-33. – (Політичні науки)
1109417
  Кандагура К.С. Право на інформацію в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 137-138


  In article the human rights on the information in modern Ukraine are analysed. The concept of the confidential information, and also influence on information process from mass-media is considered a question on access to information sources.
1109418
  Легін Л.М. Право на інформацію про нові закони та інші правові акти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 338-349. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1109419
  Марущак А. Право на інформацію про стан здоров"я: вітчизняні реалії // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 49-53
1109420
  Письменна О.П. Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 45-48. – (Право. Економіка. Управління)
1109421
  Соловйов Б.О. Право на інформацію у законодавстві про корпоративні правовідносини: вітчизняний та зарубіжний досвід регулювання // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 133-145. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670


  Метою статті є здійснення теоретико-правового аналізу права на інформацію у національному та зарубіжному законодавстві про корпоративні правовідносини і розробка обґрунтованих теоретичних висновків щодо вдосконалення національного корпоративного ...
1109422
  Ярош В.Ю. Право на інформацію як прояв свободи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 131-135. – ISSN 1563-3349
1109423
  Вінник О.М. Право на інформацію як умова реалізації корпоративних прав в українському та зарубіжному праві: порівняльний аспект // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 28-36


  Стаття присвячена ролі інформації в корпоративних відносинах на прикладі українського та зарубіжного (США, Німеччини, РФ) права. Учасники таких відносин можуть реалізувати свої корпоративні права лише за наявності у них необхідних для цього відомостей ...
1109424
  Д"яченко К. Право на інформацію як фундаментальне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 120-121
1109425
  Чуприна О. Право на інформацію: адміністративно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 127-130
1109426
  Богдан Ю.В. Право на інформацію: європейський досвід регулювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 110-121. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1109427
  Романчук О.К. Право на істину / О.К. Романчук. – К., 1990. – 229с.
1109428
  Хламов И.Т. Право на квартиру в жилищном кооперативе / И.Т. Хламов, К.К. Червяков. – Саратов, 1971. – 184 с.
1109429
  Безклубиий І.А. Право на комерційну таємницю: реформа законодавства Королівства Іспанія // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 381-390. – ISBN 978-966-316-449-6
1109430
  Сіроткіна М. Право на компенсацію моральної шкоди, завданої злочином // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 70-76.
1109431
  Зернецька О. Право на комунікацію в глобалізованому світі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 38-43. – (Історичні науки)


  В статті аналізується історичний розвиток дебатів щодо права на комунікацію.
1109432
  Щербанюк О.В. Право на конституційну скаргу як невід"ємна складова судово-правової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7096-97-8
1109433
  Скрипко В.Р. Право на кооперативную квартиру в СССР / В.Р. Скрипко, И.Б. Марткович. – Москва, 1970. – 48с.
1109434
  Жорнокуй Ю. Право на корпоративні норми в інвестиційній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-70
1109435
  Огородов Дмитрий Право на космос : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 100-108 : Фото
1109436
  Романов А.Н. Право на крылья : документальная повесть / А.Н. Романов. – Фрунзе : Киргизское кн.изд-во, 1990. – 96 с.
1109437
  Лукин Ю.А. Право на культуру, право на творчество / Ю.А. Лукин. – Москва, 1978. – 64с.
1109438
  Васильев Ю.В. Право на легенду / Ю.В. Васильев. – Москва, 1974. – 183с.
1109439
  Васильев Ю.В. Право на легенду / Ю.В. Васильев. – Москва, 1984. – 382с.
1109440
  Лафарг П. Право на леность / П. Лафарг. – Птгр, 1918. – 64с.
1109441
  Мясников А.Г. Право на ложь против вечного мира: И.Кант и Л.Толстой // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 24-26
1109442
  Косілова О. Право на людську гідність у системі конституційних прав України та Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано людську гідність як правову категорію та основоположне природне право людини. Порівнюються місце та роль права на людську гідність у системі конституційних прав України та Німеччини. Досліджено наукове обґрунтування права на людську ...
1109443
  Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду / С. Вдовіченко, В. Кампо // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 55-62
1109444
  Михеев В.С. Право на льготную пенсию по условиях труда. / В.С. Михеев. – Москва, 1978. – 120с.
1109445
  Шулікін Д. Право на магістратуру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  З цього року іспит у формі зовнішнього незалежного оцінювання є обов"язковим для всіх абітурієнтів, які планують вступити на магістратуру за спеціальністю "Право".
1109446
  Дончак О. Право на материнство та батьківство: до питання розширення законодавчої конструкції в контексті суб"єктів сімейного права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 28-29
1109447
  Шатковський Я.М. Право на медичне страхування та можливості його захисту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 258-260
1109448
  Прасов О. Право на медичну допомогу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 118-124
1109449
   Право на медичну допомогу в Україні - 2008 / Харківська правозахисна група ; [ упорядкування А.О. Роханський ]. – Харків : Права людини, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-8919-73-2
1109450
  Блащук Т. Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19 // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 5-12. – ISSN 2663-5313
1109451
  Терешко Х.Я. Право на медичну інформацію: деякі аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 125-131. – ISSN 2072-084X
1109452
  Майданик Р. Право на медичну таємницю: законодавство і практика його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 липня (№ 28). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1109453
  Мацелюх І.А. Право на милосердне позбавлення життя: компаративістичний вимір // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 171-176. – ISSN 2413-6433
1109454
  Рудницкий В.В. Право на мир и антивоенное движение // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 63-67. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1109455
  Мухамєдова Е. Право на мирні зібрання як особисте немайнове право фізичних осіб у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 51-55
1109456
  Скробач С. Право на мирні зібрання як спосіб опору владі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7069-28-6
1109457
  Скузь І. Право на мирні зібрання. Незаконодавча неврегульованість чи безвідповідальність суддів? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 10-11
1109458
  Ярмол Л.В. Право на мирні зібрання: до уточнення загальнотеоретичної характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 331-337. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1109459
  Васьковська О. Право на мирні зібрання; нові виклики і старі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
1109460
  Бєлова Ю.Д. Право на мобільність як новий стандарт захисту персональних даних в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 56-61. – ISSN 2220-1394
1109461
  Андрианова Г.П. Право на мужество : повести и рассказы / Андрианова Г.П. ; [ил. В. Каретко]. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1975. – 159 с. : ил.
1109462
  Гуменюк О.І. Право на найменування як особисте немайнове право юридичної особи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 20-28
1109463
  Де Фріз Право на належне управління у статті 41 Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу і його реалізація в польській адміністративній практиці // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 124-134. – ISSN 2220-1394
1109464
  Гаврилов В.А. Право на належні та безпечні умови праці в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 133-141. – ISSN 2224-9281
1109465
  Стасів О. Право на належні, безпечні і здорові умови праці як конституційна засада трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-201. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1109466
  Тужилова-Орданская Право на наследование недвижимости и проблема выбора способа его защиты // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 120-124. – ISSN 0132-0831
1109467
  Бондарев Н.И. Право на наследство и его оформление / Н.И. Бондарев, Э.Б. Эйдинова. – Москва, 1971. – 87с.
1109468
  Денисова Р.О. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34
1109469
  Бабаєва О. Право на невтручання у приватне та сімейне життя: практика Європейського суду з прав людини / О. Бабаєва, О. Іорданова, К. Лагутіна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 220-227. – ISSN 2663-5313
1109470
  Луспеник Д.Д. Право на недоторканість приватного життя публічних осіб у контексті дифамаційного спору: практичні рекомендації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-105
1109471
  Стусяк В.І. Право на недоторканність житла та право на доступ до житла юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 359-365. – ISSN 1563-3349
1109472
  Христенко Н. Право на недоторканність житла у різних конституціях світу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 30-33
1109473
  Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці : монографія / Серьогін В.О. ; Харків нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ФІНН, 2010. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 549-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-75-8
1109474
  Дюкарєва К. Право на недоторканність твору: деякі теоретико-прикладні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 204-208
1109475
  Кулемин В.Л. Право на нежность. / В.Л. Кулемин. – М., 1963. – 174с.
1109476
  Гусар Л.В. Право на необхідну оборону // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7611-44-7
1109477
  Дроздов А. Право на неприкосновенность произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 0201-7059
1109478
  Хужокова И. Право на неприкосновенность частной жизни в системе прав человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 1812-7126
1109479
  Волкова Д.Є. Право на об"єднання в громадські організації за Конституцією УРСР 1978 р. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 22-24. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1109480
  Феськов М. Право на об"єднання в контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої) // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-14.
1109481
  Казарян А. Право на образ знаминитости // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 56-59. – ISSN 0201-7059
1109482
   Право на образование. – М., 1937. – 48с.
1109483
  Шелкопляс В.М. Право на образование / В.М. Шелкопляс. – Минск, 1984. – 47с.
1109484
  Воронцова И.В. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека в соответствии со ст. 46 Конституции РФ и влияние решений ЕС на национальное процессуальное законодательство // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 23-26. – ISSN 1812-3910
1109485
  Пушкар Евгений Георгиевич Право на обращение в суд за судебной защитой : Дис... док. юрид.наук: 12.00.03 / Пушкар Евгений Георгиевич; КГУ. – Киев, 1983. – 386л.
1109486
  Кострова Н.М. Право на обращение в суд за судебной защитой в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Кострова Н. М.; МВиССО РСФСР, Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
1109487
  Туманова А.С. Право на объединение в министерском законопроекте начала ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.24-29
1109488
  Туманова А.С. Право на объединение в правотворческой деятельности Временного правительства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805


  Можно с полным основанием сказать, что сама идея прав человека возникла и взращена на российской почве и имеет глубокие национальные корни, будучи вместе с тем идеей общечеловеческой.
1109489
  Дуюнова О.М. Право на одноразову страхову виплату потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: питання судової практики / О.М. Дуюнова, С.М. Черноус // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 116-118
1109490
  Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов"язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-19
1109491
  Царук Л.С. Право на одночасні мирні зібрання та контрзібрання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 216-219. – ISSN 1563-3349
1109492
  Софіюк Т.О. Право на ознайомлення з особистими паперами: проблема "конфлікту" особистої та сімейної таємниць // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 153-174. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1109493
  Бернюков А.М. Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 17-30. – ISSN 2222-5374
1109494
  Фурик І. Право на оплату праці: міжнародні стандарти і законодавство України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.177-182. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1109495
  Волошин И.П. Право на осведомленность как предпосылка реализации малообеспеченными лицами права на социальнгую защиту // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 203-207. – ISBN 978-985-6421-72-6
1109496
  Сватко Ю.І. Право на освіту в контексті глобальної кризи, "цілей розвитку тисячоліття" і автономії університетів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1109497
  Мельничук О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 180-185. – ISSN 0132-1331
1109498
  Кулініч О.О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-92.
1109499
  Пушкіна О.В. Право на освіту в системі культурних прав людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-26.
1109500
  Костюк В.Л. Право на освіту дітей з особливими освітніми потребами в умовах соціальної держави: проблеми та тенденції удосконалення / В.Л. Костюк, Ю.В. Костюк // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7069-63-7
1109501
  Стороженко О.С. Право на освіту засуджених: досвід зарубіжних країн // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 80-82. – ISSN 2410-244Х
1109502
  Ярмол Л.В. Право на освіту та свободу віросповідання: практика Європейського суду з прав людини / Л.В. Ярмол, І.Б. Тучапець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 460-467. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1109503
  Мацькевич М.М. Право на освіту як конституційне культурне право: практика Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 30-32
1109504
  Романенко К. Право на освіту як юридичне поняття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-24
1109505
  Котенко А. Право на оскарження наказу про проведення податкової перевірки. Судова практика // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1109506
  Гомола О.А. Право на оскарження судових рішень у доктрині цивільного процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 316-319. – ISSN 2219-5521
1109507
  Фідря Ю. Право на оскарження судових рішень у кримінальних справах у світлі норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 178-183. – ISSN 2409-4544
1109508
  Мінченко Р.М. Право на оскарження судового рішення, як конституційна гарантія реалізації права на судовий захист // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 53-60. – ISBN 978-966-7166-35-9
1109509
  Навроцька В. Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою яка не є її учасником // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 515-521. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1109510
  Грянка Г.В. Право на оскарження, як засіб забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративно-процесуального примусу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 31-34.
1109511
  Клімовський С.С. Право на особисті папери: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клімовський Станіслав Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1109512
  Шукліна Н.Г. Право на особисту недоторканність у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 31-40.
1109513
  Кухарєв О. Право на оспорювання правочину як об"єкт спадкового наступництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 32-37
1109514
  Аксенов В.П. Право на остров : сборники / Василий Аксенов. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 623 с.
1109515
  Семашко Н.А. Право на отдых / Н.А. Семашко. – М., 1936. – 32с.
1109516
  Богустов А.О. Право на отзыв произведения в системе личных неимущественных прав автора (по законодательству государств-участников СНГ) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 40-49. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1109517
  Бусуйок Д.В. Право на отримання землі у спадщину та податкові платежі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 503-508. – ISSN 1563-3349
1109518
  Мєзєнцева Н.Б. Право на охорону здоров"я в нормативно-правових актах міжнародного рівня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 100-103
1109519
  Бойко І.В. Право на охорону здоров"я та обмеження, пов"язані з його реалізацією // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 11-21. – ISSN 2072-084X
1109520
  Солдатенко О. Право на охорону здоров"я у конституціях України та інших європейських держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1109521
  Солдатенко О. Право на охорону здоров"я у конституціях України та інших європейських держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-25. – ISSN 0132-1331
1109522
  Мусієнко М. Право на паліативну допомогу: Україна та європейський досвід // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 31-32
1109523
  Луків М.В. Право на пам"ять : поезії / М.В. Луків. – Київ : Молодь, 1987. – 104 с.
1109524
  Петрушин А. Право на память // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 32-35. – ISSN 0235-7089


  Столетие разведчика Николая Кузнецова.
1109525
  Прилипко С. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.45-49. – ISSN 0132-1331
1109526
  Хоромська Т. Право на пенсію за віком на пільгових умовах // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 23). – С. 23
1109527
  Кульчицька О.І. Право на пенсію за законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність": пільга чи дискримінація? // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 279-283. – ISSN 1563-3349


  Досліджується порядок визначення плати для обчислення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику.
1109528
   Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України : довідник / [Н.М. Хуторян та ін. ; наук. ред.: Н.М. Хуторян, М.М. Шумило] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-002-7
1109529
  Литвин М. Право на перегляд судового рішення в контексті практики Європейського суду з прав людини // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 312-316. – ISBN 978-617-7020-61-4
1109530
  Инютин Г.К. Право на перерасчет пенсии / Г.К. Инютин. – Москва, 1956. – 58 с.
1109531
   Право на перщочергове зарахування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1109532
  Эрлих В. Право на песнь / В. Эрлих. – Л, 1930. – 104 с.
1109533
  Назаренко А. Право на підпис: особливості реалізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 255-257. – ISBN 978-617-7069-14-9
1109534
  Ластовецький А. Право на підприємницьку діяльність в ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.43-49. – ISSN 0132-1331
1109535
  Задихайло Д. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 112-122. – ISSN 1993-0909
1109536
  Гордасевич Г.Л. Право на пісню : Вірші / Галина Гордасевич. – Донецьк-Хабаровськ : Український культурологічний Центр, 2003. – 288с.
1109537
  Кочерга С. Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 76-81. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1109538
  Корчак Я. Право на повагу : вибрані твори / Януш Корчак ; упоряд. Ірина Ковальчук ; [пер. з пол.: І. Ковальчук, Б. Матіяш, Р. Свято ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманіт. досліджень ; Укр. т-во Януша Корчака]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 325, [3] с. – Бібліогр.: с. 325. – ISBN 978-966-378-276-8


  До збірки «Право на повагу» ввійшли вибрані твори видатного польського письменника-гуманіста, лікаря і педагога Януша Корчака (1878(?)–1942). Різні за жанрами та стилями, написані в різні роки ці твори об"єднує любов до дитини, тонке розуміння дитячої ...
1109539
  Корчак Я. Право на повагу : вибр. твори / Януш Корчак ; упоряд. Ірина Ковальчук. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 324, [4] с. – Бібліогр.: с. 324. – ISBN 978-966-378-681-0
1109540
  Летун Т.В. Право на повагу до приватного життя за українським та європейським законодавством // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7363-09-4
1109541
  Яремко О. Право на повагу до сімейного життя: проблеми застосування практики ЄСПЛ у справах про примусове повернення та примусове видворення за межі України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 94-98. – ISSN 2524-0129
1109542
  Головченко В. Право на повстання: за і проти // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 32-33
1109543
  Бровко О. Право на подання колективного позову до ICSID у світлі рішення про справи Abaclat and Others V. Argentina Republic // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 137-139
1109544
  Болотин Е.М. Право на подвиг / Е.М. Болотин. – Москва, 1979. – 223с.
1109545
  Гордин Я.А. Право на поединок / Я.А. Гордин. – Л, 1989. – 477с.
1109546
  Омельсенко О. Право на позов // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 28-29
1109547
  Камшалов А.И. Право на поиск / А.И. Камшалов. – М., 1984. – 255с.
1109548
  Снегов С.А. Право на поиск / С.А. Снегов. – М., 1989. – 350с.
1109549
  Зварич І.Т. Право на політичне представництво як ресурс врегулювання етнополітичних та регіональних конфліктів в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 100-112
1109550
  Менгер А. Право на полный продукт труда / А. Менгер ; пер. с нем. под ред. и с предисл. Н. Рожкова, прив.-доц. – Москва : Изд. Е.Д. Мягкова "Колокол", 1905. – 221, III с. – Пер. также под загл.: Завоевание рабочим его прав. – Библиогр. в примеч. (с. 171-221). – (Первая библиотека ; № 15)


  Пер. Лурье Яков Абрамович
1109551
  Вознюк О. Право на помилку? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про якість мотивації судових рішень".
1109552
  Крымова С. Право на поправки. Ученым предлагают поработать над законом о контрактной системе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Сегодня перед законодательной и исполнительной властью стоит задача отказаться от существующей неэффективной системы госзакупок и заменить ее новым механизмом - федеральной контрактной системой. Она должна объединить в единый механизм весь цикл от ...
1109553
  Забигайло В.К. Право на права / В.К. Забигайло. – К., 1989. – 227с.
1109554
   Право на правду : практичний порадник із доступу до архівів / В"ятрович В.М. [та ін.] ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 147, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2720-00-6
1109555
  Кулик Н. Право на правду, або Людиноцентризм Світлани Алексієвич // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Нобелівську премію з літератури отримала відома письменниця з Білорусі Світлана Алексієвич.
1109556
  Нерсесян А. Право на правову допомогу і порядок її реалізації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 85-87
1109557
  Скрипник А. Право на правову допомогу: трансформація в аспекті конституційно-правової реформи // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 27-39. – ISSN 2310-6158
1109558
  Присяжненко А.М. Право на правовую допомогу в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 101-108
1109559
  Головко О.М. Право на правосуддя та право на доступ до інформації: кореляція та взаємозалежність / О.М. Головко, В.Д. Друзь // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 130-137. – ISSN 2616-6798
1109560
  Давиденко Г.І. Право на працю в СРСР і гарантії його здійснення / Г.І. Давиденко. – К., 1977. – 32с.
1109561
  Мельник В.П. Право на працю осіб з інвалідністю через призму кодифікації трудового законодавства: проблеми та тенденції // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7069-52-1
1109562
  Биба Н.М. Право на працю особи зі зниженою працездатністю // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 96-101. – ISSN 0201-7245
1109563
   Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина : збірник наукових праць, прсвячений 75-річчю від дня народження акад. Вищої школи України, Заслуженого юриста України, адвоката, проф. Володимира Павловича Пастухова / [упорядн.: В.Ф. Пеньківський, Л.С. Нецька, О.В. Тищенко]. – Київ : Обрії, 2012. – 306 с., [4] іл. – Бібліогр.: с.305 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2278-23-1
1109564
  Дуюнова О.М. Право на працю та його реалізація в умовах ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-51. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Стаття містить аналіз чинного законодавства щодо різних підстав виникнення трудових правовідносин та шляхів реалізації права на працю громадян України. This article contains the analysis of current legislation concerning various grounds of legal labor ...
1109565
  Комаренко А.М. Право на працю та процесуальні особливості його захисту у суді // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 72-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1109566
  Костюк В.Л. Право на працю у контексті конвенції ООН про права осіб з інвалідністю: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання / В.Л. Костюк, І.І. Яцкевич // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 49-57. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У науковій статті досліджуються ключові теоретико-правові аспекти права на працю осіб з інвалідністю, виходячи з особливостей доктрини трудового права, актів трудового законодавства. Розглянуто основні проблеми щодо права на працю осіб з інвалідністю. ...
1109567
  Вавженчук С.Я. Право на працю як соціокультурний феномен / С.Я. Вавженчук, О.І. Биркович, Т.І. Биркович // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 2226-3209
1109568
  Ямпольский Є.Б. Право на працю. / Є.Б. Ямпольский. – Київ, 1984. – 130 с.
1109569
  Вавженчук С. Право на превентивну охорону трудових прав як суб"єктивне право // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 27-31


  Розглядаються сутність права на превентивну охорону трудових прав, а також його особливості.
1109570
  Вавженчук С. Право на превентивну охорону трудових прав як суб"єктивне право // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 56-60
1109571
  Білоусов Ю. Право на пред"явлення групового позову // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
1109572
  Шаповал Л.І. Право на пред"явлення позову про розірвання шлюбу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-122
1109573
  Булавіна С. Право на приватність у системі поколінь прав людини / С. Булавіна, Т. Давидова // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 10-14. – ISSN 2409-4544
1109574
  Довгань О.Д. Право на приватність у цифрову епоху // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 18-22. – ISBN 978-617-7814-17-6
1109575
  Панкевич О.З. Право на приватність: деякі сучасні тенденції в практиці Страсбурзького суду // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 23-30
1109576
  Петренко П. Право на привілейоване придбання акцій акціонерами ЗАТ. Додаткові гарантії для акціонерів чи обмеження особи у реалізації права власності // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 52-54.
1109577
  Білик І. Право на призначення пенсії за вислугу років // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 78-81
1109578
  Білик І. Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (хто має право, її розмір тощо) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 101-104. – ISSN 0132-1331
1109579
  Сабинин В.К. Право на приказ / Сабинин В.К. – Москва, 1988. – 256 с.
1109580
  Батигіна О.М. Право на продовольчу безпеку та особливості його закріплення у Конституції України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 178-181. – ISBN 978-966-7957-18-6
1109581
  Веріте С. Право на проживання / С. Веріте, М. Лейпцігер. – Київ, 1939. – 32 с.
1109582
  Скіданов А. Право на прокат та право на позичку в ЄС та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 222-224. – ISBN 978-617-7069-17-0
1109583
  Фещук Т. Право на публічний розгляд справи у практиці Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7069-28-6
1109584
  Лесько А.О. Право на публічний розгляд справи як дотримання гарантії справедливого судового розгляду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 174-186. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1109585
  Гулина О.Р. Право на равенство и защита от дискриминации: опыт Европейского Союза и Совета Европы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-31. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1109586
  Прохоров М.М. Право на равенство: философский анализ // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 193-210. – ISSN 2307-3705
1109587
  Зимненко Б.Л. Право на разумные сроки судебного разбирательства по гражданским и уголовным делам. Практика Европейского Суда по правам человека в отношении Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 31-40. – ISSN 0132-0769
1109588
  Бочарова Н. Право на резульати творчої діяльності в системі сучасних прав людини і громадянина // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 8-13
1109589
  Кабалов Е. Право на рейтинг. Как оценить интеллектуальный ресурс России? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 11


  Как показывает мировой опыт, развитие национальных реферативно-библиографических баз (в том числе в Китае - China Scientific and Technical Papers and Citations; Японии - Citation Database for Japanese Papers; Бразилии - Brazil’s National Database of ...
1109590
  Цебенко Соломія Право на релігійну освіту в державних навчальних закладах: позиції християнських церков та практика України і Росії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 14-20.
1109591
  Цебенко С. Право на релігійну освіту: до характеристики міжнародних стандартів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 8-13. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1109592
  Казаков В.Б. Право на риск / В.Б. Казаков. – Саратов : Пиволжское книжное издательство, 1973. – 264 с.
1109593
  Дашкієв М.О. Право на риск : оповідання / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1974. – 352 с.
1109594
  Аккуратов В.И. Право на риск : Записки штурмана / Аккуратов В.И. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 142 с.
1109595
   Право на риск. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 175с.
1109596
  Полянский А.Ф. Право на риск : Роман / Полянский А.Ф. – Москва, 1988. – 430 с.
1109597
   Право на риск. – Свердловск, 1989. – 157с.
1109598
  Полянский А.Ф. Право на риск: роман / А.Ф. Полянский. – Куйбышев, 1989. – 302с.
1109599
  Полянский А.Ф. Право на риск: роман, повесть / А.Ф. Полянский. – Москва, 1978. – 311с.
1109600
  Ющук І. Право на рідну мову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 10


  Наводиться спостереження видатного мовознавця Івана Огієнка: "Російські вчені тільки з політичних міркувань натягують українську мову до мови російської. А тим часом глибше вивчення нашої мови показує, що вона багатьма своїми ознаками наближується ...
1109601
  Зеліско А.В. Право на розпорядження майном споживчого товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 423-430. – ISSN 1563-3349
1109602
  Губань Р.В. Право на самовизначення народів Криму в контексті конституційного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 2220-1394
1109603
  Антонюк О. Право на самозахист учасників цивільних правовдносин- ще один крок у напрямі ствердження людини найвищою соціальною цінністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.98-102
1109604
  Якубович М.И. Право на самозациту от хулиганов и грабителей / М.И. Якубович. – М, 1958. – 24с.
1109605
  Пунда О.О. Право на свободу : Монографія / Пунда О.О; Хмельницький екон. ун-т. – Хмельницький, 2006. – 248с. – ISBN 966-8907-13-2
1109606
  Малиновська В. Право на свободу вираження поглядів VS право на повагу до приватного життя // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 28
1109607
  Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у оішеннях Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.30-32. – ISSN 0132-1331
1109608
  Навроцька В.В. Право на свободу від самовикриття, викриття членів сім"ї чи близьких родичів як одна із процесуальних гарантій // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 127-138. – ISSN 2524-0323
1109609
  Кулик Т. Право на свободу думки і слова в Україні: практичні аспекти реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 24-25
1109610
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Святненко Анна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 208-220. – Бібліогр.: арк. 178-207
1109611
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Святненко Анна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1109612
  Самбор М.А. Право на свободу мирних зібрань в Україні: еволюція конституційних норм протягом століття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 62-74. – ISSN 2524-0323
1109613
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань у державах – членах Європейського Союзу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 358-362. – ISSN 2524-017X
1109614
  Федорова А.Л. Право на свободу мирних зібрань у контексті практики Європейського суду з прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 36-40. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1109615
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань у міжнародному законодавстві // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 371-374. – ISSN 2524-017X
1109616
  Самбор М.А. Право на свободу мирних зібрань: компаративне дослідження в межах національних правових систем країн пострадянського простору // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 55-77. – ISSN 2524-0323
1109617
  Кириченко Ю. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст. 39 Конституції України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 94-103. – ISSN 1561-4999
1109618
  Гаєва Н.П. Право на свободу об"єднання в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 138-144. – ISSN 1563-3349
1109619
  Гаєва Н.П. Право на свободу об"єднання як суб"єктивне право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-127
1109620
  Анисимова М.Ф. Право на свободу передвижения и свободный выбор местожительства в Украине: история, современное состояние и перспективы развития / М.Ф. Анисимова. – Запорожье : Дикое Поле, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8132-32-7
1109621
  Кочкадан А. Право на свободу світогляду і віросповідання людини в Україні і проблеми законодавчого забезпечення його реалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-10. – (Серія юридична ; вип. 47)
1109622
  Натаров О.О. Право на свободу світогляду та віросповідання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 59-66
1109623
  Мельниченко О. Право на свободу слова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "...Міжнародні стандарти та національне законодавство".
1109624
  Подюк А.О. Право на свободу слова та його юридичне закріплення в Україні // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 26-27. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1109625
  Давиденко М. Право на свободу совісті та віросповідання: актуальні питання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 21-22
1109626
  Антонович М.М. Право на свободу та особисту безпеку за міжнародно-правовими актами та національним законодавством України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 75-78.
1109627
  Лісова Д. Право на свободу та особисту недоторканність у Європейській Конвенції про захист прав людини та основних свобод та у правозастосовчій практиці // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 65-71.
1109628
  Ромовська З. Право на свободу творчості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 131-143. – ISSN 1026-9932
1109629
  Корнякова Т. Право на своєчасне одержання зарплати захищається законом // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-10
1109630
  Пришко А. Право на своєчасне одержання зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат захищається законом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-23.
1109631
  Липовецький С. Право на свою освіту // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 30 (143). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  100 років тому боротьбу за український університет вважали "альфою і омегою наших національних змагань". У 1784 році відкрили у Львові університет. Цісарським указом від 1871 р. університет став двомовним: польсько-українським. У 1921 р. українці ...
1109632
  Салига Т.Ю. Право на себе. / Т.Ю. Салига. – К., 1983. – 136с.
1109633
  Маковей В. Право на сім"ю: так чи ні міжнародному всиновленню? / В. Маковей, Г. Сеник // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 34-40
1109634
  Ковальчук Я. Право на складання заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-34.
1109635
  Єлісовенко Ю. Право на слово від щирого серця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 60-63


  В.В. Різун.
1109636
  Лубченко І. Право на слово" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 79


  В. Різун.
1109637
  Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1109638
  Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2009. – 199л. + Додатки л. 172-180. – Бібліогр.: л. 181-199
1109639
  Иванчук Мирослав Васильевич Право на служебное жилое помещение : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Иванчук Мирослав Васильевич; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1982. – 17л.
1109640
  Панч П. Право на смерть : Роман / П. Панч. – Харків : Лім, 1933. – 351с. – (Ювілейна б-ка Червоної Армії)
1109641
  Капителли П. Право на смерть и эвтаназию: сравнительно-правовое исследование // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 56-67. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  На основе современного законодательства нескольких европейских стран и США автором в сравнительно-правовой перспективе анализируются различные проблемы, связанные с правом на смерть. The author analyses different problems dealing with the right to die ...
1109642
  Смирнов Л.В. Право на солнце / Л.В. Смирнов. – К., 1964. – 106с.
1109643
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – Москва, 1937. – 40 с.
1109644
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1938. – 48 с.
1109645
  Ситников И.И. Право на социальное обеспечение / И.И. Ситников. – Ижевск, 1988. – 93с.
1109646
  Бондарев А.И. Право на социальное обеспечение в системе прав человека // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 255-259. – ISBN 978-966-927-257-7
1109647
  Цивилев Р.М. Право на социальную необеспеченность / Р.М. Цивилев. – М, 1984. – 40с.
1109648
  Наумович Д.І. Право на соціальне забезпечення в міжнародних правових актах / Д.І. Наумович, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7625-74-1
1109649
  Раневич О. Право на соціальне забезпечення у разі втрати працездатності: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 170-178. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1109650
  Булкат Л.М. Право на соціальний захист у системі конституційних прав і свобод громадян // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 166-171. – ISBN 978-966-7166-35-9
1109651
  Аляб"єва Н. Право на соціальний захист цивільних осіб, які отримали поранення внаслідок військового конфлікту на Сході України / Н. Аляб"єва, Л. Керімов // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 6 (64), червень. – С. 52-60
1109652
  Костюк В.Л. Право на соціальні допомоги в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 67-72. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1109653
  Шумна Л.П. Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки : монографія / Л.П. Шумна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. техн. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 380, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-380. – ISBN 978-966-7496-54-8
1109654
  Зуєва Н.В. Право на спадщину у незареєстрованому (цивільному) шлюбі // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 164-168. – ISSN 2523-4889
1109655
  Гриценко І. Право на справедливий суд / І. Гриценко, М. Погорецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі системного та порівняльного аналізу наукових поглядів, норм міжнародних правових актів та національного законодавства досліджуються проблемні питання інституційних елементів права на справедливий суд. В статье на основе системного и ...
1109656
  Бонтлаб В. Право на справедливий суд в Україні: міжнародний та національний джосвід // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 194-205
1109657
  Коліушко І.Б. Право на справедливий суд у контексті судової і правової реформ / І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 248-254.
1109658
  Коваль І. Право на справедливий суд. практика Європейського суду з прав людини щодо України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 129-132. – ISSN 0132-1331
1109659
  Прокопенко О. Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 2. – С. 878-1121
1109660
  Доліва-Клепацька Право на справедливий суд: окремі питання застосування у Республіці Польща / Доліва-Клепацька, І. Бутирська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 243-254. – ISSN 1026-9932
1109661
  Грень Н.М. Право на справедливий суд: проблеми доступності та публічності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 132-137. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1109662
  Толочко О. Право на справедливий судовий розгляд кримінальних справ // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-88
1109663
  Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 63-76. – ISSN 0132-1331
1109664
  Пенкіна А. Право на справедливий судовий розгляд та проблеми його забезпечення в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 36-37
1109665
  Подольський К.С. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 314-317. – ISBN 978-617-7096-97-8
1109666
  Квасневська Н. Право на справедливий судовий розгляд як об"єкт постановлення завідомо неправосудного-вироку, рішення, ухвали або постанови // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 139-146. – ISSN 0132-1331
1109667
  Глушкова И.Б. Право на справедливое судебное разбирательство в арбитражном процессе Российской Федерации // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 309-312. – ISSN 1684-2626
1109668
  Глушкова И.Б. Право на справедливое судебное разбирательство как общепризнанная норма международного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 303-306. – ISSN 1684-2626
1109669
  Медведєва М.О. Право на сприятливе довкілля в контексті універсальних стандартів прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 161-165


  The article analyses the genesis and place of a right to favourable environment in the system of universal standards of human rights. The author considers the documents from the International Charter of Human Rights as well as declarations on ...
1109670
  Назарова Ю. Право на средства индивидуализации в уставном фонде хозяйственного общества: правовой анализ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.29-34
1109671
  Квач В.Ю. Право на статеву свободу і недоторканість в контексті сексуальних девіацій (некрофілії) // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 256-259. – ISBN 978-617-7364-24-4
1109672
  Єфанова Н. Право на страйк // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-55.
1109673
  Мигаль С.М. Право на страйк у документах ООН // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 32-33
1109674
  Стасів О. Право на страйк як гарантія захисту трудових та соціальних інтересів найманих працівників // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 73-78
1109675
  Бурак В. Право на страйк як колективне трудове право працівників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 227-232. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1109676
  Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 17-20.
1109677
  Кулачок-Тітова Право на страйк: міжнародні нормативні акти та закордонний досвід / Кулачок-Тітова, С.В. Мороз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 122-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1109678
  Швець Н.М. Право на страйк: особливості застосування та обмеження // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 30-37. – ISSN 2311-4894
1109679
  Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву / И.Л. Брауде. – Москва, 1950. – 168с.
1109680
  Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву. / И.Л. Брауде. – М., 1954. – 144с.
1109681
  Трюхіна А. Право на суброгацію // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 18
1109682
  Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. / А.Н. Кожухарь. – Кишинев, 1989. – 140с.
1109683
  Радзієвська В.В. Право на судовий захист - універсальна конституційна гарантія прав і свобод людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 67-69


  The present research is dedicated to the problem of the right for judicial protection within the framework of human rights. Judicial protection is important aspect of constitutional guaranteeing of the rule of law and Us providing is vital important ...
1109684
  Василевський А. Право на судовий захист // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 87-89
1109685
  Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1109686
  Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : Дис. ... канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Кучер Т.М. ; Київський ун-т права національної академії наук України. – Київ, 2009. – 198 л. – Бібліогр. : л.180-198
1109687
  Мінка Т.П. Право на судовий захист та проблеми його забезпечення у випадках втрати матеріалів адміністративної справи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 86-89. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1109688
  Сердюк В.В. Право на судовий захист у контексті змагальності сторін // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 14-18
1109689
  Кучер Т. Право на судовий захист у порядку цивільного судочинства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 53-59
1109690
  Шило О.Г. Право на судовий захист у системі основних прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 171-180. – ISSN 0201-7245
1109691
  Мігоряну С.Д. Право на судовий захист як інститут конституційного права: доктрина і практика реалізації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 53-58. – (Правознавство ; Вип.286)
1109692
  Мойсей Л.О. Право на судовий захист як один із способів спонукання держави до виконання конституційних гарантій із забезпечення житлом військовослужбовців // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 95-99. – ISSN 2310-9769
1109693
  Бисага Ю.М. Право на судовий захист: конституційно-правовий аспект : монографія / Ю.М. Бисага, О.В. Лемак ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 183-207. – (Досконалість. Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-966-916-002-7
1109694
  Ковач І. Право на сум : поезії / Іван Ковач. – Бухарест : МУСТАНГ, 2003. – 295 с. – ISBN 973-8315-39-5
1109695
  Марко Я.Р. Право на сурогатне материнство: проблеми розширеного розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 245-249. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1109696
  Плавич В.П. Право на сучасному етапі розвитку юридичної науки // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 5-17
1109697
  Божко В.И. Право на существование / В.И. Божко. – Киев, 1921. – 15с.
1109698
  Зарахович И.С. Право на счастливое детство / И.С. Зарахович. – Москва, 1984. – 192 с.
1109699
  Чистов А. Право на счастье / А. Чистов. – М., 1953. – 128с.
1109700
  Баженов В.Н. Право на счастье : повесть / Баженов В.Н. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 331с.
1109701
  Полякова Н.М. Право на счастье. / Н.М. Полякова. – Л., 1955. – 80с.
1109702
  Рубин Я.И. Право на счастье. О пробл. семьи и детей. / Я.И. Рубин. – Минск, 1986. – 172с.
1109703
  Токар Н.В. Право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійне право людини: обґрунтування наукової концепції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 216-226. – ISSN 2227-796X


  У статті обгрунтовано наукову концепцію розуміння права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійного права. Із цією метою надано коротку характеристику сутності концепції розуміння названого права як складової права на недоторканість ...
1109704
  Єськов С.В. Право на таємницю приватного життя у цифрову добу: пошуки нових механізмів захисту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 2220-1394
1109705
  Косцинский К.В. Право на творчество / К.В. Косцинский. – Л., 1952. – 207с.
1109706
  Рижко О.М. Право на творчість і плагіат // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 38-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1109707
  Крижна В. Право на товарні знаки в Єдиному економічному просторі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 104-109
1109708
  Коняев Н.И. Право на товарный знак и промышленный образец. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1984. – 48с.
1109709
  Пашерстник А.Е. Право на труд / А.Е. Пашерстник. – М., 1951. – 232с.
1109710
  Шахназаров О.Л. Право на труд и "право" на безработицу / О.Л. Шахназаров. – М, 1987. – 63с.
1109711
  Лушников А.М. Право на труд и право на социальное обеспечение: религиозные аспекты // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2007. – Вып. 2 : Право на труд и право на социальное обеспечение в системе прав человека. – С. 61-71. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
1109712
  Егоров В.В. Право на труд рабочих и служащих: теория и практика / В.В. Егоров. – М, 1986. – 116с.
1109713
   Право на труд: советский и британский подходы. – М., 1989. – 116с.
1109714
  Тарасов А. Право на убийство : размышления о цинизме, ханжестве и неолиберализме // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.146-155. – ISSN 0012-6756
1109715
  Кондратьєва Н.М. Право на укладання договору оренди майна, яке знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 419-425. – ISSN 1563-3349
1109716
  Дузь Ю. Право на утримання у шлюбі та після його розірвання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 13


  "Нещодавно проглядала статистику шлюбів та розлучень в Україні. І, на превеликий жаль, виявилося, що кількість розлучень, зареєстрованих у відділах реєстрації актів цивільного стану, без урахування розлучень за рішеннями судів, у 2016 р. становила 44,3 ...
1109717
  Литвинов О.М. Право на участь в управлінні державними справами в умовах республіканської форми правління // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-41
1109718
  Головко В. Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 93-99


  Статтю присвячено визначенню сутності та основних характеристик права на участь в управлінні державними справами як самостійного конституційного права громадян. Розкриття авторського бачення його особливостей здійснюється на підставі сучасного ...
1109719
  Кулеба Г.І. Право на хліб : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
1109720
  Тарло Е.Г. Право на частную жизнь России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 47-50. – ISSN 1812-8696
1109721
  Казаков В.Б. Право на честь / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1990. – 480 с.
1109722
  Егоров И.Н. Право на штурвал / И.Н. Егоров. – Москва, 1979. – 191с.
1109723
  Пашук Т. Право на юридичні засоби захисту в світлі статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 27-31. – ISSN 1814-3385


  В статті розглядається питання права на юридичні засоби захисту із урахуванням тлумачення положень статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини. Автор розглядає широку прецедентну базу Європейського суду з прав людини щодо застосування ...
1109724
  Богомазова І.О. Право на якісні та безпечні лікарські засоби в системі прав на охорону здоров"я // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – C. 9-17. – ISSN 2072-084X
1109725
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англо-американській системі права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 420-424. – ISSN 1563-3349
1109726
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англосаксонській системі права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 40-44. – ISSN 2220-1394
1109727
  Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-032-2
Т. 1. – 2017. – 458, [2] с. – На обкл.авт.: Олександр Радзівілл. – Бібліогр.: с. 446-458
1109728
  Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-033-9
Т. 2. – 2017. – 427, [1] с. – На обкл. авт.: Олександр Радзівілл. – Бібліогр.: с. 416-427
1109729
  Мамішова Н. Право народів на самовизначення та анексія Кримського півострова Російською Федерацією // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 195-198
1109730
  Кресін О.В. Право народів на самовизначення та протидія сепаратизму в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 352-357. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано міжнародно-правове закріплення права народів на самовизначення та труднощі, що супроводжують його реалізацію. Розглянуто останні тенденції у міжнародному праві щодо протидії сепаратизму та можливість застосування норм міжнародного ...
1109731
  Ролз Дж. Право народов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 79-105. – ISSN 0042-8744


  Лекция Дж.Ролза" Право народов" была написана в 1993 году и ранее на русский язык не переводилась
1109732
  Шармазанашвили Г.В. Право народов и наций на свободу и независимость / Г.В. Шармазанашвили, А.К. Цикунов. – М., 1987. – 80с.
1109733
  Ваттель Эмер де Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов / Ваттель Эмер де. – Москва, 1960. – 719с.
1109734
  Тарахонич Т. Право народу на належне урядування (5 червня 2018 р. у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбувся круглий стіл) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 273-275. – ISSN 2306-9082


  "5 червня 2018 року у м. Києві відбувся Круглий стіл на тему "Право народу на належне урядування". <...>. У ньому взяв участь Київський національний університет ім. Т. Шевченка".
1109735
  Зборошенко Д.М. Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 69-73. – ISSN 1996-5931
1109736
  Сіренко В. Право народу на опір гнобленню - основа і гарантія народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 82-94. – ISSN 1026-9932
1109737
  Сінявін В. Право народу на повстання: сучасні погляди та виклики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 62-64


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1109738
  Аврамова Ольга Право народу на протест // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 11-16
1109739
  Самошенко И.С. Право нарушения и юридическая ответственность / И.С. Самошенко. – Москва, 1966. – 32с.
1109740
  Рубанов А.А. Право наследования / А.А. Рубанов. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 93с.
1109741
  Амфитеатров Г.Н. Право наследования в СССР / Амфитеатров Г.Н., Солодилов А.П. – Москва : Юриздат Министерства Юстиций СССР, 1946. – 40 с.
1109742
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – М., 1951. – 64с.
1109743
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – 2-е изд., доп. – Москва : Юридическая литература, 1952. – 72 с.
1109744
  Пронина М.Г. Право наследования. / М.Г. Пронина. – Минск, 1989. – 95с.
1109745
  Ханко О. Право нації : теорія націології / Остап Ханко. – Київ : Видавець О. Ханко, 2007. – 72с., 4с. іл. : іл. – ISBN 966-2922-08-3
1109746
  Небрат С. Право націй на самовизначення: Косово - початок чи продовження? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 83-84
1109747
  Пилипчук В.Г. Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні / В.Г. Пилипчук, І.М. Доронін // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 62-72. – ISSN 2616-6798
1109748
  Камардіна Ю.В. Право невиліковно хворого на евтаназію: міжнародно-правове регулювання та практика реалізації / Ю.В. Камардіна, Н.В. Мітько // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 14-24. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1109749
  Антоноа И.П. Право нейтралитета в германской доктрине международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-26. – ISSN 1812-3910
1109750
  Куліш А. Право ненародженої дитини на життя / А. Куліш, Т. Фащук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 87-90
1109751
  Добров О. Право необхідного спадкування за Литовським Статутом / О. Добров. – К, 1925. – 8с.
1109752
  Червякова О. Право неповнолітніх на персоніфіковану інформацію потребує захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 80-85.
1109753
  Кондратьєва Л.А. Право неповнолітніх на судовий захист, його процесуальний зміст та структура // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.55-59. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1109754
  Ольховик Л.А. Право неповнолітньої фізичної особи на сім"ю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 1561-4999
1109755
  Гасанова В.Ш. Право несовершенолетнего подсудимого на конфиденциальное судебное разбирательство уголовного дела по законодательству Азербайджанской Республики // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 157-166. – ISSN 1684-2618
1109756
  Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.М. Поляков ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 534-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-454-3
1109757
  Возняковська К.А. Право неспроможності банків: проблеми теорії та практики : монографія / К.А. Возняковська ; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 323-359 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7465-57-6
1109758
  Новикова Н.И. Право нефти и права аборигенов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-36. – ISSN 0869-5415
1109759
  Кубко Євген Право Німеччини: тенденція ефективності / Кубко Євген, Крумел Томас // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 128-131.
1109760
  Елюбаев Ж.С. Право о недрах - самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 45-51. – ISSN 2413-6433


  На основе классических свойств, характерных для любой отрасли права, следует отметить, что право о недрах - это система установленных и санкционированных государством норм, регулирующих отношения по изучению, пользованию, воспроизводству и охране недр. ...
1109761
  Елюбаев Ж.С. Право о недрах – самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 26-32. – ISSN 2413-7189


  "Право о недрах следует рассматривать шире чем "горное право", более того обосновывается позиция о необходимости отказа от термина "горное право", как отрасли права на том основании, что последний в настоящее время не охватывает в полном объеме ...
1109762
  Михеєнко М.М. Право обвинуваченого на захист при доказуванні в кримінальній справі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 68-75. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются вопросы об обязанности защитника участвовать в доказывании по уголовному делу, о возможности коллизии позиций обвиняемого и защитника по вопросу о виновности или невинности обвиняемого, а также о применении полиграфа в ...
1109763
  Кучевська С.П. Право обвинуваченого на неправдиві показання як елемент favor defensionis / С.П. Кучевська, Б.І. Яворський // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 18-25
1109764
  Кобликов А.С. Право обвиняемого на защиту / А.С. Кобликов. – Москва, 1961. – 79с.
1109765
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Дис... канд. юридич.наук: / Галаган И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 279л. – Бібліогр.:л.I-XI
1109766
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Галаган И.С. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Кафедра уголовного права. – Киев, 1956. – 14 с.
1109767
   Право обвиняемого на защиту в социалистическом уголовном процессе. – М., 1983. – 285с.
1109768
  Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М.С. Строгович. – М., 1984. – 143с.
1109769
  Десятник Владимир Алексеевич Право обмена жилыми помещениями : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03. / Десятник Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
1109770
  Десяткин В.А. Право обмена жилыми помещениями : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Десяткин В. А.; КГУ. – К., 1989. – 20л.
1109771
  Гуляев А.М. Право общее и местное // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 387-400. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1109772
  Филатова У.Б. Право общей долевой собственности в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 15-18. – ISSN 1812-3805


  В статье с использованием нормативных актов и доктринальных источников рассматривается вопрос о становлении и развитии института общей долевой собственности в дореволюционной России. Автор прослеживает динамику развития данного института и обращает ...
1109773
  Арзиани С.Э. Право общей собственности социалистических организаций в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Арзиани Сергей Эдуардович ; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1984. – 13 с.
1109774
  Караханян Г.А. Право общей совместной собственности в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Караханян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 21л.
1109775
  Дзера А.В. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 26л.
1109776
  Дзера В А. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1979. – 26л.
1109777
  Ковтун О.М. Право одержання екологічної освіти в Україні в світлі реформування освітнього та екологічного законодавства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2019. – Т. 16, № 1 (42). – C. 19-26. – ISSN 2310-9769
1109778
   Право окружающей среды в СССР и Великобритании. – М., 1988. – 132с.
1109779
  Полонский Э.Г. Право оперативного управления государственным имуществом. / Э.Г. Полонский. – Москва, 1980. – 175с.
1109780
  Орданский М.С. Право оперативного управления предприятий железнодорожного транспорта / М.С. Орданский. – Уфа, 1980. – 72с.
1109781
  Москалюк Н. Право оперативного управління в системі речових суб"єктивних цивільних прав // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 158-163. – ISSN 2524-0129
1109782
  Єригіна Г. Право оперативного управління майном бюджетних наукових установ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-36.
1109783
  Петриченко О.П. Право оперативного управління як форма реалізації права державної власності на засоби виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються умови з"явлення права оперативного управління державних підприємств, дається його визначення та зміст, проблеми регулювання, перспективи розвитку на основі аналізу чинного законодавства України та досвіду інших країн. In clause the ...
1109784
  Маляр Ю.В. Право оренди землі до одного року: реєструвати чи ні? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-43.
1109785
  Кулинич П.Ф. Право оренди землі як об"єкт ринкового обігу в Україні: стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 2219-5521
1109786
  Сохань М.Ю. Право осіб з сімейними обов"язками на соціальний захист: світовий досвід // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 76-81. – ISSN 2311-4894
1109787
  Миронова Г.А. Право осіб із проблемами психічного здоров"я на згоду на медичне втручання: вплив європейських стандартів на законодавство України // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 62-64
1109788
  Рябенко О. Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нове явище у сучасному суспільстві - сурогатне материнство як один із видів методів допоміжних репродуктивних технологій. Окрема увага приділена поняттю та ознакам договору про сурогатне материнство. В статье проанализировано ...
1109789
  Москаленко К. Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 27-30. – ISSN 2307-8049
1109790
  Власова А. Право осіб, які проживають в фактичних шлюбних відносинах на укладення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-14-9
1109791
  Теремецький В.І. Право особи на апеляційне оскарження вироку в кримінальному процесі України : монографія / В.І. Теремецький. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 286, [1] с. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр. : с. 264-286 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-87-1
1109792
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 258 л. – Додатки: л. 238-258. – Бібліогр.: л. 181-237
1109793
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1109794
  Коваль О.М. Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 374-378. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто загальнотеоретичні основи поняття права на виправдання, його характеристика і співвідношення з правом на реабілітацію.
1109795
  Кобилянський К.М. Право особи на захист в адміністративному суді // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 3 (114). – С. 35-38
1109796
  Коломоєць Т.О. Право особи на лінгвістичну (мовну) допомогу в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні, нормативні та праксеологічні питання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 64-72. – (Юридичні науки ; № 4)
1109797
  Назаров В. Право особи на недоторканність житла та його обмеження у кримінальному провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 105-110.
1109798
  Літвінова І.Ф. Право особи на недоторканність житла чи іншого володіння: тенденції законодавчого регулювання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 46-52
1109799
  Софіюк Т. Право особи на недоторканність особистої документації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 1 (217). – С. 8-11
1109800
  Бринзанська О. Право особи на подання конституційної скарги та процесуальні проблеми його реалізації в контексті змін до Конституції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2220-1394
1109801
  Галаган О.Я. Право особи на приватність в умовах супутникового навігаційного моніторингу: міжнародно-правові аспекти // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 30-35. – ISSN 2309-818X
1109802
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичив у кримінальному процесі України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.09. / Бараннік Роман В"ячеславович; Мін-во внутрішніх справ України; Запорізький юридичний ін-тут. – Запоріжжя, 2002. – 235 л. + Додатки: л. 179-235. – Бібліогр.: л. 172-178
1109803
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. / Бараннік Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1109804
  Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: монографія : монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко ; МВС України ; Запоріз. юрид. ін-т. – Київ : КНТ, 2008. – 212 с. – Шифр. дубл. 34 Бара. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-373-487-3
1109805
  Бараннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
1109806
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 252, [8] л. – Додатки: л. 239-252. – Бібліогр.: л. 195-238
1109807
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1109808
  Касумова А. Право особи на скаргу в кримінальному процесі України: етапи формування та розвитку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 106-110


  У статті проведений системний історичний аналіз формування та розвитку права особи на скаргу в кримінальному процесі України.
1109809
  Косумова А.Б. Право особи на скаргу в проекті Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1109810
  Синельников М.Х. Право отвечать за все / М.Х. Синельников. – М., 1980. – 327с.
1109811
  Петренко И. Право отдельных категорий граждан на льготы // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 33-34
1109812
  Тихонова Евгения Аратольевна Право отзіва депутата / Тихонова Евгения Аратольевна. – Москва : Госюриздат, 1961. – 48с.
1109813
  Гегия А.В. Право отзыва депутата - важнейший институт советского государственного права : Автореф... кандидата юрид.наук: / Гегия А.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 16л.
1109814
  Мусса Мобарек Мохаммед Право палестинского народа на самоопределение : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Мусса Мобарек Мохаммед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 190л. – Бібліогр.:л.169-190
1109815
  Мусса Х М.М. Право палестинского народа на самоопределение : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мусса М.М.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
1109816
  Базанков М.Ф. Право памяти : роман и повесть / М.Ф. Базанков. – Москва : Современник, 1986. – 397с. – (Новинки "Современника")
1109817
  Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: "білі плями" українського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0132-1331
1109818
  Пришляк М.І. Право пацієнта на вільний вибір лікаря та проблеми його реалізації в Україні / М.І. Пришляк, Г.В. Пришляк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 104-108. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1109819
  Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 0132-1331
1109820
  Сенюта І. Право пацієнта на життя у правових позиціях Європейського суду з прав людини // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 17-23
1109821
  Булеца С.Б. Право пацієнта на одержання інформації про стан здоров"я // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349
1109822
  Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні : Курс лекцій / І.М. Сирота. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-14-8
1109823
  Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : Навчальний посібник / М.Д.Бойко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 356с. – ISBN 966-326-153-6
1109824
  Сафонов М.И. Право первой строки / М.И. Сафонов. – Таллин, 1977. – 58с.
1109825
  Майданик Н.І. Право переважної купівлі майна: поняття і порівняльна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-45.
1109826
   Право під колесами контрабанди. Генеральна прокуратура вступилася за митне законодавство // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.40-42
1109827
  Ольховська М.М. Право підозрюваного, обвинуваченого на захист шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб під час попереднього слідства за КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 250-256. – ISSN 2310-9769


  В статті досліджується питання щодо законодавчого врегулювання права підозрюваного, обвинуваченого на скаргу під час попереднього слідства відповідно до норм КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. Проведено науковий аналіз ефективності та дієвості ...
1109828
  Петриченко О.П. Право повного господарського відання як засіб реалізації державної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розкривається зміст права повного господарського відання державних підприємств та проблеми його врегулювання на основі аналізу чинного законодавства і проекту Цивільного кодексу України.
1109829
  Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.82-84. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1109830
  Ариванюк Т.О. Право подружжя на роздільну власність // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.21-26. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1109831
  Козловська Л.В. Право пожиттєвого користування житлом як предмет заповідального відказу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-134
1109832
  Карпентьер А. Право политического убежища : Право политического убежища. Тени на белой стене. Беглец / А. Карпентьер. – Москва : Прогресс, 1976. – 160 с.
1109833
  Бочков Н.В. Право пользования городскими землями / Н.В. Бочков. – Москва, 1966. – 16с.
1109834
  Балезин В.П. Право пользования граждан, проживающих в городской местности / В.П. Балезин. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 70 с.
1109835
  Лесин С Б. Право пользования жилой площадью в домах ЖСК / С Б. Лесин, . – Москва, 1975. – 64с.
1109836
  Мерзликин А. Право пользования землей и совместная деятельность // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 7. – С.18-20
1109837
  Бочков Н.В. Право пользования землями сельскохозяйственного назначения / Н.В. Бочков. – М., 1964. – 19с.
1109838
  Башмаков Г.С. Право пользования недрами в СССР / Г.С. Башмаков. – Москва : Наука, 1974. – 156 с.
1109839
  Крат В. Право попереднього користувача на торговельну марку // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 96-102
1109840
  Чікін С. Право попереднього користувача: філологічний та історичний аспекти / С. Чікін, К. Решетилов, О. Чікіна // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
1109841
  Зорич Г.А. Право постійного землекористування: поняття та юридичні ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 117-123
1109842
  Ковальчук Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянутоосновні ознаки, види, об"єкти, суб"єкти, зміст, умови й підстави виникнення та правове регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні, здійснено розмежування їх з цивільно-правовими договірними відносинами, запропоновано ...
1109843
  Підюкова Т.П. Право постійного користування земельними ділянками в Україні / Т.П. Підюкова, Б.М. Устименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-153.
1109844
  Оніка Я. Право постійного користування земельною ділянкою лісогосподарського призначення у системі речових правОніка Я. // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 78-86


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1109845
  Уркевич В. Право постійного користування земельною ділянкою: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 143-157. – ISSN 1026-9932
1109846
  Лизогуб А. Право потерпілого на подання доказів та заявлення клопотань у кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 142-144
1109847
  Климович О. Право прав людини як jus cogens сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 0132-1331
1109848
  Климович О. Право прав людини як jus соgепs сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1109849
  Литвин В. Право правди / Володимир Литвин; Ред. В.Я. Смолій. – Київ : Лі-Терра, 2005. – 400с. – ISBN 966-8749-01-4
1109850
  Феськів М.М. Право працівника - мігранта на зайнятість на території іншої держави: стандарти Ради Європи і законодавство України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.57-61. – Бібліогр.: 11 назв.
1109851
  Бусуйок Д. Право працівників соціальної сфери села на землю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35.
1109852
  Штутин Я.Л. Право предъявления иска / Я.Л. Штутин, 1953. – 85-108с.
1109853
  Волощук О.Т. Право президента розпускати парламент: проблеми реалізації конституційних норм // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 36-40. – (Правознавство ; Вип. 282)
1109854
  Бутовский А.Н. Право преимущественной покупки по действующим законам и по проекту Гражданского Уложения // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 141-191
1109855
  Іоффе О.С. Право приватне й право публічне // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 7-19. – (Право. Економіка. Управління)
1109856
  Надибська О.Я. Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст / О.Я. Надибська, К.М. Афанасьєва // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – C. 6-9. – ISSN 2312-928X
1109857
  Шевченко Я. Право приватної власності в Україні: проблеми і перспективи // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 19-25
1109858
  Ліщишин П. Право приватної власності є непорушним : Прокурорський нагляд за виявленням і розкриттям злочинів проти власності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 13-25
1109859
  Кравченко С.С. Право приватної власності за законодавством України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 4-13.
1109860
  Цилюрик Р. Право приватної власності на земельні ділянки для ведення органічного землеробства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 95-99. – ISSN 2
1109861
  Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об"єкт цивільно-правового захисту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 373-378. – ISSN 1563-3349
1109862
  Заєць О.І. Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-49. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття права природокористування, його зміст, принципи, види, структуру правовідносин природокористування. The article is devoted to the analysis of modern scientific and law views on ...
1109863
   Право природопользования в СССР. – М., 1990. – 195с.
1109864
  Пучковська І. Право притримання і притримання - самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов"язанні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 218-226. – ISSN 1026-9932
1109865
  Середа И.О. Право приусадебного землепользования колхозного двора / И.О. Середа. – М, 1964. – 60с.
1109866
  Журик Ю. Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 102-105
1109867
  Манько Е.А. Право проживания: история и современные проблемы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 59-64. – ISSN 1812-8696
1109868
  Говоруха М. Право прокурора на відкриття виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 59-65.
1109869
  Гусаров К. Право прокурора на оскарження судових рішень в апеляційному порядку // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.92-96
1109870
  Підопригора О.А. Право промислової власності в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.13-20
1109871
  Белоус-Сергеева Право промышленной собственности / Белоус-Сергеева, Л.С. Сорокина // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 282-287. – ISSN 2225-6407
1109872
  Клименко Б.М. Право прохода через иностранную территорию / Б.М. Клименко. – Москва, 1967. – 136с.
1109873
  Матвеев В.М. Право публичных собраний : очерк развития и современной постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии / В.Ф. Матвеев. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], VIII, 395 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  На кн. № 9282 фамилия-печать
1109874
  Фролов Ю. Право публічної (суспільної) власності: до теорії питання / Ю. Фролов, В. Антошкіна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-28.
1109875
  Бенуа-Ромер Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору / Флоренц Бенуа-Ромер, Гайнріх Клебес ; [пер. з англ. О. Андрійчук ; наук. ред. С. Шевчук]. – Київ : К.І.С., 2007. – 232 с. – ISBN 966-7048-64-0
1109876
  Москатов П.Г. Право радянського громадянина на відпочинок / П.Г. Москатов. – К., 1938. – 24с.
1109877
  Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. / Л.С. Явич. – Москва, 1978. – 224с.
1109878
  Романюк В.Я. Право решать / В.Я. Романюк. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 204 с.
1109879
  Лабань А.І. Право роботодавця на вибір працівників як суб"єктивне трудове право // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 100-102. – ISBN 978-617-7069-63-7
1109880
  Хименко О.А. Право роботодавця на свободу об"єднання // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 369-371. – ISBN 978-966-458-401-9
1109881
  Ушакова Ю.А. Право розпорядження як елемент змісту права власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 127-133.
1109882
  Скринька Д.В. Право світової організації торговлі : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Д.В. Скринька ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; Промені, 2010. – 337, [3] с. – Предм. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-14-5
1109883
  Калиниченко Т.Г. Право сельскохозяйственного водопользования / Т.Г. Калиниченко. – М, 1989. – 125с.
1109884
  Шайбеков К.А. Право сельскохозяйственного водопользования в Казахской советской социалистической республике : Автореф... канд. юрид.наук: / Шайбеков К.А.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 21 с.
1109885
  Байсалов С. Право сельскохозяйственного водопользования в Узбекской ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Байсалов С.; АН СССР. – Москва, 1952. – 29 л.
1109886
  Сірук М. Право сили vs сила правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 3


  Чому після першого дня дебатів на ГА ООН ухвалили резолюції з ісламського екстремізму, не давши адекватної оцінки російської агресії в Україні.
1109887
  Гордієнко Д. Право Сізіфа // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.115-117


  Право на працю в законодавстві України
1109888
  Цемко В.П. Право сільскогосподарського використання землі в Українській РСР. / В.П. Цемко. – Київ, 1975. – 280с.
1109889
  Юрченко Е.С. Право сільськогосподарського землекористування в Україні : теорет. та практ. аспекти : монографія / Е.С. Юрченко ; за ред. д-ра юрид. наук Т.О. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 232, [1] с., [1] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 197-225. – ISBN 978-617-566-583-1
1109890
  Яригіна Є.П. Право сімей із дітьми на соціальний захист як складова соціальних прав людини і громадянина: вітчизняний і європейський контекст // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 118-128. – ISSN 2224-9281
1109891
  Гриценко І.С. Право скарги та його закріплення в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ століття / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання адміністративного оскарження. Автор звертається до закономірностей становлення інституту адміністративної скарги та особливостей закріплення права скарги в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ ...
1109892
  Осипова Т. Право следования в законодательстве Европейского союза // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0201-7059
1109893
  Капиця Ю. Право слідування в Європейському Союзі та Україні / Ю. Капиця, С. Стипак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-7
1109894
  Андрощук Г. Право слідування в законодавствах Європейського Союзу та України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
1109895
  Супрун Д. Право слідування в республіці Польща // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 348-350
1109896
  Штефан О. Право слідування в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 3-14
1109897
  Тьер А. Право собственности / А. Тьер. – Санкт-Петербург, 1905. – 362 с.
1109898
   Право собственности. – Москва, 1980. – 85с.
1109899
  Крусс В.И. Право собственности в контексте российской приватизации: теория и практика // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.27-36. – ISSN 0132-0769
1109900
   Право собственности в СССР. – М., 1989. – 287с.
1109901
  Генин Д.М. Право собственности в СССР. / Д.М. Генин. – М, 1961. – 223с.
1109902
   Право собственности в Украине. – Киев, 1996. – 320 с.
1109903
   Право собственности в условиях совершенствования социализма. – М., 1989. – 126с.
1109904
  Ишанов Б.А. Право собственности граждан по законодательству Узбекской ССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Ишанов Б.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1976. – 28л.
1109905
  Кузнецов Н.Н. Право собственности и управление народным хозяйством в СССР / Н.Н. Кузнецов. – М., 1984. – 73с.
1109906
  Гладкая Е.Н. Право собственности как категория цивилистики в трудах ученых дореволюционного советского и постсоветского периодов // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2017. – № 2 (8) / 2016. – С. 200-213. – ISSN 2306-255Х
1109907
  Рабец А.М. Право собственности на алименты (из нормотворческого опыта Украины) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 1812-3910
1109908
  Дульнева Л.А. Право собственности на жилой дом / Л.А. Дульнева. – Москва, 1974. – 56с.
1109909
  Цыгулев С. Право собственности на земельный пай // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-41.
1109910
  Безбах В В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки / В В. Безбах. – Москва, 1989. – 141 с.
1109911
  Мозолин В.П. Право собственности на имущество межколхозных предприятий и организаций / В.П. Мозолин. – Москва, 1963. – 76с.
1109912
  Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных организаций / Г.А. Кудрявцева. – Минск, 1978. – 64с.
1109913
  Качанова В.В. Право собственности профсоюзных и иных общественных организаций / В.В. Качанова. – Куйбышев, 1980. – 51с.
1109914
  Масляев А.И. Право собственности профсоюзов СССР. / А.И. Масляев. – Москва, 1975. – 222с.
1109915
   Право собственности субъектов РФ: проблемы теории и правоприменительной практики / [Сордия Н.Р. и др. ; под общ. ред. А.В. Цихоцкого] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. – Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. – 240, [1] с. – Авт. указаны в копирайте. – Библиогр. : с. 198-238 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-061-6
1109916
  Труш Ж.С. Право собственности супругов в современном российском законодательстве и роль нотариата в его осуществлении // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 112-117. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1109917
  Абашидзе А.Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : [учеб. пособие] / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич. – Москва : Международные отношения, 2007. – 303, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1290-9
1109918
  Литовкин В.Н. Право советских граждан на жилище. / В.Н. Литовкин. – М., 1982. – 64с.
1109919
  Дзера А.В. Право советских граждан на пенсию : Об-во "Знание"УССР / А.В. Дзера. – Киев, 1986. – 49с. – (Серия ХІ "Правовое воспитание" ; №3)
1109920
  Артемова В.Н. Право советских граждан на профессиональную подготовку и повышение квалификации / Артемова В.Н. ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1981. – 191 с. – Библиогр.: с. 175-189
1109921
  Аксененок Г.А. Право социалистического землепользования колхозов / Аксененок Г.А. – Москва, 1952. – 64 с.
1109922
  Аксененок Г.А. Право социалистического землепользования колхозов / Г.А. Аксененок. – Москва, 1955. – 103с.
1109923
  Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения / В.Ш. Шайхатдинов. – Свердловск, 1986. – 58 с.
1109924
  Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения / Е.Е. Мачульская, Ж.А. Горбачева; Учебное пособие для студ.вісших учеб.заведений, обуч.по спец."Социальная работа". – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2000. – 293с. – (Высшая школа). – ISBN 5-8041-0006-8
1109925
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР : [учебник дляюрид. ин-тов и фак.] / Андреев В.С. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 303 с.
1109926
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР : учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающ. по спец. "Правоведение" / Андреев В.С. – Изд. 2-е, с изм. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 312 с.
1109927
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР : [учебник для вузов по спец. "Правоведение"] / Андреев В.С. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 349, [1] с. – Библиогр. в конце глав
1109928
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ.высших учреждений образования I-IV уровней аккредитации, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; Одесская нац.Юридическая академия. – Харків : Одиссей, 2000. – 384с. – ISBN 966-7334-99-6
1109929
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ.высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; Мин-во образования и науки Украины; Одесская нац. – 3-е изд. перераб. и доп. – Харків : Одиссей, 2002. – 384с. – ISBN 966-633-092-X
1109930
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ. высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; МОиНУ; Одесская нац. юрид. акад. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 384с. – ISBN 966-633-183-7
1109931
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ. высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; МОиНУ; Одесская нац. юрид. акад. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2004. – 384 с. – ISBN 966-633-183-7
1109932
   Право социального обеспечения России : учебник для студ. высших учебных заведений / М.О. Буянова и др. ; Мин-во образования и науки РФ ; Московская государственная юридическая академия ; под ред. К.Н. Гусова. – 4-е изд., перер. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 640с. – ISBN 978-392-5-00207-8
1109933
  Стичинський Б. Право соціальногго забезпечення: проблеми становлення і розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
1109934
  Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; І.С. Ярошенко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232с. – ISBN 966-574-786-Х
1109935
   Право соціального забезпечення : Навч. посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, В.Л. Стрепко, О.І. Кульчицька; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; За ред. П.Д. Пилипенка. – Київ : Ін Юре, 2006. – 496с. – Шифр. дубл. 34 Прав.доп.карт.юр. – ISBN 966-313-325-2
1109936
   Право соціального забезпечення : підручник для студ. юридичних спеціальностей вищ. навч. закл. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 504с. – ISBN 978-966-313-344-7
1109937
   Право соціального забезпечення : підручник / [О.М. Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 369-373 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-550-6
1109938
  Мокрицька Н.П. Право соціального забезпечення : навч. посібник / Н.П. Мокрицька ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 536 с. – Глосарій: с. 522-535. – Бібліогр.: с. 487-521 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-316-5
1109939
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : Підручник для студ.ВНЗ / І.М. Сирота; МОіНУ. – 2-ге вид., доп. та перераб. – Харків : Одіссей, 2001. – 384с. – ISBN 966-633-046-6
1109940
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні : навч. посібник / Микола Дмитрович Бойко. – Вид. 2-ге доповнене та переробл. – Київ : Олан, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7984-05-2
1109941
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні : Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2006. – 380с. – ISBN 966-326-152-8
1109942
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник студентів вищих навч. закладів / І.М. Сирота; МОНУ; Одеська національна юридична академія. – 7-е вид., переробл. й доп. – Харків : Одіссей, 2007. – 408с. – ISBN 966-633-601-4
1109943
   Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лазар Л.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Харків : ФІНН, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-8030-39-0
1109944
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студентів ВНЗ, що навч. за фахом "Правознавство" / І.М. Сирота ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Вид. 8-ме. – Харків : Одіссей, 2010. – 407, [1] с. – Бібліогр.: с. 398-404 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-633-838-2
1109945
  Скоробагатько А.В. Право соціального забезпечення у системі права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 125-132. – ISSN 2078-9165
1109946
   Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / В.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков, А.П. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – Київ : Юридична книга, 2003. – 440с. – ISBN 966-7791-26-2
1109947
  Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 306с. – ISBN 966-620-208-5
1109948
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : Навч. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2004. – 312 с. – ISBN 966-7984-05-2
1109949
  Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навч. посіб. / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 318с. – ISBN 966-346-119-5
1109950
   Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; Львівський національний ун-т ім. І. Франка; За ред. П.Д. Пилипенка. – Київ : Істина, 2007. – 224с. – Шифр. дубл. 34 Прав. доп.карт.юр. – ISBN 978-966-8909-04-7
1109951
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 4-е вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-326-258-1
1109952
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / Пилипенко П.Д. [ та ін. ]; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 224с. – ISBN 978-966-8909-04-7
1109953
   Право соціального забезпечення України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 499, [5] с. : табл. – на обкл.: Академічний курс. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-441-3
1109954
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник (з урахуванням новел пенсійної реформи) / [Пилипенко П.Д. та ін. ] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, змінене і допов. – Київ : Істина, 2012. – 232 с. – Бібліогр.: с. 217-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-04-7
1109955
  Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України : теорет. та практ. проблеми формування і розвитку галузі : монографія / О.В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 393, [1] с. – Бібліогр.: с. 320-389. – ISBN 978-617-7069-20-0


  У пр. №1715847 напис: Шановному Івану Степановичу! З повагою та вдячністю. Підпис
1109956
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Д. Бойко. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 438-444. – ISBN 978-617-673-330-0
1109957
  Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України : теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі : монографія / О.В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Блудчий М.І., 2014. – 394, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-390. – ISBN 978-617-7032-08-2


  У прим. № 1693142 напис: Шановному Валерію Володимировичу. З глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис. (Тищенко О.В.) 05.08.2014 р.
1109958
  Кучма О.Л. Право соціального забезпечення України : практикум / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 58-95
1109959
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 447, [1] с. : Бібліогр.: с. 438-444. – ISBN 978-617-673-330-0
1109960
  Кучма О.Л. Право соціального забезпечення України : [навч. посібник] / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Маслаков, 2019. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-22-8
1109961
  Гарасимів Т. Право соціального забезпечення як галузь національного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 23-29. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1109962
  Сташків Б. Право соціального забезпечення як наука // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.18-24. – ISSN 0132-1331
1109963
  Орловский О.Я. Право соціального забезпечення: новації та перспективи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 58--61. – (Правознавство ; Вип. 435)
1109964
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : Навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-041-5
1109965
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 663с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-482-4


  Висвітлюються теоретичні засади права громадян на соціальний захист, предмет, методи, принципи, система та джерела цієї галузі права
1109966
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 381с. – ISBN 966-346-033-4
1109967
  Сташків Б.І. Право соціального обслуговування : навчальний посібник / Б.І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-237-X
1109968
  Волков Г.І. Право спадкоємства / Г.І. Волков. – Київ, 1924. – 55с.
1109969
  Гордон М.В. Право спадкування в новому Цивільному кодексі Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1109970
  Козловська Л. Право спадкування як суб"єктивне цивільне право // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 15-21. – ISSN 2308-9636
1109971
  Комарницький В.М. Право спеціального природокористування : монографія / В.М. Комарницький ; М-во внутрішніх справ України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – ISBN 978-966-2905-90-8
1109972
  Гриняк А. Право спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 59-64
1109973
  Труба В.І. Право спільної власності подружжя // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 142-148. – ISBN 978-966-927-257-7
1109974
  Балюк Ю. Право спільної власності у багатоквартирному жилому будинку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-60
1109975
  Корнієнкова К. Право спільної сумісної власності подружжя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 41-44. – ISSN 2307-8049
1109976
  Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-32.
1109977
  Шульга М. Право спільної часткової власності на земельну ділянку в земельно-правовій доктрині України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 116-127. – ISSN 1026-9932
1109978
  Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 70-75. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1109979
  Колісникова Г. Право споживача на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 248-252. – ISSN 0132-1331
1109980
  Яновицька Г. Право споживача на належну якість продукції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 46-50. – ISSN 2311-6676
1109981
  Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення : монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 323, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-410-3
1109982
  Звєрєва О.В. Право споживачів на належну якість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 136-139.
1109983
  Євстігнєєв А.С. Право сталого природокористування - об"єктивна вимога сьогодення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 62-64
1109984
  Хэтэуэй Д.С. Право статуса беженцев = The law of refugee status / Джеймс С. Хэтэуэй ; [пер. с англ. под ред. В. Масловского, Н. Кастабаевой] ; Представительство Упр. Верхов. Комиссара ООН по делам беженцев в Кыргыз. Респ. ; Европ. Союз ; OcOO Nex Print". – Бишкек : УВКБ ООН, 2008. – XXVII, [XV], 345 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1109985
  Соляр А. Право суб"єкта персональних даних на заперечення проти використання його даних // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 315-316
1109986
  Смітієнко З.І. Право суб"єктів кримінального процесу на звернення в стадії порушення кримінальної справи / З.І. Смітієнко, І.О. Мостова // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 62-68
1109987
  Мумладзе І.М. Право суб"єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 170-175. – (Право. Економіка. Управління)
1109988
  Хартулари К.Ф. Право суда и помилования как прерогативы Российской державности : (Сравнительно историко-законодательное исследование) : приложение к Особенной части / К.Ф. Хартулари. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства Внутренних дел, 1899. – 282, VI с. – Без обл. – Библиогр.: "Источники и пособия..." в конце Особенной части, с. I-VII
1109989
  Алешина Юлия Право судить : Досье / Алешина Юлия, Измайлов Иван // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 120-131 : Іл.
1109990
  Мазур В М. Право судів на нормотворчість як ознанка правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С190-195
1109991
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2012. – 392 с.
1109992
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2013
1109993
  Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций / В.П. Мозолин. – Москва, 1974. – 284 с.
1109994
  Проценко О. Право та гарантії свободи думки і свободи масової інформації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 148-152. – ISSN 2307-8049
1109995
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 3 (8). – 2012. – 217 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1109996
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1109997
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1109998
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1109999
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1/2 (14/15). – 2014. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1110000
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (23). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,