Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1108001
  Антонюк С. "... регіональна теле- та радіожурналістика, в основному, забезпечується місцевими кадрами" // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С. 48-50


  Обговорення статті В. Різуна у № 2 (5) "Тележурналістська освіта: тридцять років по тому"
1108002
  Маковський С.О. "Регіон", "регіоналізм", "регіоналізація" в європейському контексті: у пошуку оптимальної наукової дефініції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 35-50. – ISSN 2308-6912


  З точки зору оцінки процесів, пов’язаних із становленням суб’єктності регіонів у Європі, важливу актуальність набуває наукове визначення самого явища регіоналізації, регіону як його учасника та регіоналізму як феномену європейської політики. У той же ...
1108003
  Гілевич І. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії" і польові дослідження в Україні (середина 1960-х - початок 1970-х рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 401-412. – ISSN 1028-5091
1108004
  Гончар Г. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії": історія створення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 72-77


  В статті розглядається історія створення "Регіонального історико-етнографічного атласу України, Білорусії та Молдавії", а також діяльність К.Г. Гуслистого як голови редколегії цього видання. Атлас мав в доступному вигляді відобразити найбільш типові ...
1108005
  Козаченко Олена "Регіони" монолітні тільки зовні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-16. – ISSN 0130-5212
1108006
  Святловский А.Е. Региональная вулканология / А.Е. Святловский. – Москва : Недра, 1975. – 224с.
1108007
   Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования земли / Л.Д. Греков, А.В. Кузьмин, Г.Ю. Верюжский, А.А. Петров, В.П. Скавронский // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – № 1(17), січень-березень 2015 р. – С. 88-97. – ISSN 2411-4049
1108008
  Мушкетов Д.И. Региональная геотектоника / Д.И. Мушкетов. – Л-М., 1935. – 528с.
1108009
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Внеальпийская Европа и Западная Азия / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1977. – 359с.
1108010
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Внеальпийская Азия и Австралия / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1979. – 356с.
1108011
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Альпийский средиземноморский пояс / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1984. – 344с.
1108012
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Океаны. Синтез / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1985. – 292с.
1108013
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника: Северная и Южная Америка, Антарктида и Африка / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1971. – 548с.
1108014
  Юдович Я.Э. Региональная геохимия осадочных толщ / Я.Э. Юдович. – Ленинград, 1981. – 276с.
1108015
  Паффенгольц Н.К. Региональная инженерно-геологическая характеристика пород осадочной (надрудной) толщи КМА / Н.К. Паффенгольц. – Ереван, 1974. – 276с.
1108016
  Якубайтис Э.А. Региональная информационная сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1985. – 55с.
1108017
  Людмила Ким Региональная неравномерность уровня жизни населения в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 354-363 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1108018
  Хорев Б.С. Региональная политика в СССР : (экономико-географический подход) : монография / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1989. – 287 с. – ISBN 5-244-00257-0
1108019
  Павлова М.А. Региональная политика Франции / М.А. Павлова. – М., 1974. – 271с.
1108020
  Зубаревич Н. Региональная проекция нового российского кризиса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 37-52 : табл., рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0042-8736
1108021
  Кан Ден Сик. Региональная роль КНДР в СВА // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 426-430. – ISSN 2076-1554
1108022
  Никитенко М.В. Региональная экономика / М.В. Никитенко. – Минск, 1992. – 148с.
1108023
  Сергеев М.А. Региональная экономика и закономерности ее развития / АН СССР ; Уральский научный центр ; Ин-т экономики ; М.А. Сергеев, И.А. Пыхова, А.И. Деменев ; отв. ред. Е.С. Русанов. – Москва : Наука, 1985. – 160 с. – (Проблемы советской экономики)
1108024
   Региональная экономика и эффективность общественного производства. – Свердловск, 1976. – 175с.
1108025
  Поборцева Е.В. Регионально-локальные особенности мифологической прозы Гомельщины: былички о волколаке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 275-278
1108026
  Фесенко О. Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 39-43 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1108027
   Региональное воспроизводство : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград : Ленинградский финансово-экономический ин-т им. Н.А. Вознесенского, 1979. – 151 с.
1108028
   Региональное воспроизводство в системе социалистических производственных отношений. – Л., 1984. – 191с.
1108029
   Региональное карстоведение. – Москва : АН СССР, 1961. – 244с.
1108030
   Региональное моделирование общественного воспроизводства. – Вильнюс, 1980. – 236с.
1108031
  Салицкая Е. Региональное обеспечение субъектов научно-технической деятельности услугами в сфере интеллектуальной собственности: российский и зарубежный опыт // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0201-7067


  В статье зав. сектором экономико-правового регулирования сферы интеллектуальной собственности и трансфера технологий РИЭПП Е.А. Салицкой рассмотрено современное состояние сферы услуг в области интеллектуальной собственности в России и за рубежом. ...
1108032
  Милосердов В.В. Региональное планирование развития сельского хазяйства / В.В. Милосердов, Г.В. Беспахотный. – М., 1982. – 215с.
1108033
  Нарежный В.П. Региональное природопользование / В.П. Нарежный. – Саранск, 1991. – 150с.
1108034
   Региональное природопользование в Сибири : (проблемы и перспективы) : сборник. – Иркутск, 1984. – 196 с.
1108035
   Региональное природопользование: проблемы, методология, методы : тезисы докладов к научно-практической конференции : сборник. – Барнаул, 1988. – 193 с.
1108036
   Региональное прогнозирование подготовки кадров и образования. – Свердловск, 1985. – 98с.
1108037
  Пятакова Ф.С. Региональное прогнозирование потребления товаров и услуг. / Ф.С. Пятакова. – К., 1991. – 213с.
1108038
   Региональное прогнозирование потребности в рабочей силе и его проблемы. – К., 1977. – 239с.
1108039
   Региональное программирование в развитых капиталистических странах. – с.
1108040
   Региональное программирование в развитых капиталистических странах. – М., 1974. – 327с.
1108041
  Раман М.Л. Региональное программно-целевое планирование и управление. / М.Л. Раман, В.И. Мишин. – Рига, 1985. – 172с.
1108042
   Региональное развитие в капиталистических странах в условиях научно-технического прогресса. – М., 1989. – 39с.
1108043
   Региональное развитие социальной инфрастуктуры. – Вильнюс, 1984. – 335 с.
1108044
   Региональное совещание по изучению четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии в Вильнюсе 1955 г.. – Вильнюс, 1956. – 23с.
1108045
   Региональное совещание по молдавско-русско-украинским языковым литературным и фольклорным взаимосвязям. – Кишинев, 1963. – 90 с.
1108046
   Региональное сотрудничество в области промышленности по материалам Международного симпозиума по промышленному развитию. – Нью-Йорк, 1969. – 50с.
1108047
   Региональное управление. – Киев, 1984. – 255 с.
1108048
   Региональное управление. – Харьков, 1991. – 95с.
1108049
   Региональное управление воспроизводством и природопользованием. – Вильнюс, 1989. – 339с.
1108050
   Региональное управление и научно-технический прогресс. – К., 1990. – 157с.
1108051
   Региональное управление трудовыми ресурсами: пути совершенствования. – Л., 1988. – 123с.
1108052
   Региональное цифровое структурно-петрологическое моделирование кристаллических образований территории Украины / Д.П. Хрущев, Р.Я. Белевцев, А.Б. Бобров, М.В. Гейченко, Г.В. Артеменко, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 55-72 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1108053
  Афанасьев Д.А. Региональное эколого-географическое картографирование воздействия нефтегазотранспортной отрасли на окружающую среду / Д.А. Афанасьев, П.Е. Каргашин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 39-46 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1108054
  Карлин Л.Н. Региональному метеорологическому учебному центру Всемирной метеорологической организации в Российской Федерации-20 лет / Л.Н. Карлин, И.П. Никитина, Г.Н. Чичасов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 124-127. – ISSN 0130-2906
1108055
   Региональные автоматизированные информационные системы по общественным наукам. – Л., 1990. – 176с.
1108056
   Региональные алгоритмы исследования морских акваторий по данным космической съемки на примере Керченского пролива / А.Д. Федоровский, А.Ю. Порушкевич, А.А. Чепыженко, В.Г. Якимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1108057
   Региональные аспекты изучения литературы и фольклора. – Челябинск, 1984. – 149с.
1108058
  Яковлев А.И. Региональные аспекты мирового кризиса: смена модели развития в странах Арабского Востока // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 82-104. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1108059
   Региональные аспекты повышения социально-экономической эффективности общественного производства. – Караганда, 1989. – 111с.
1108060
   Региональные аспекты проблем кредитного механизма и хозрасчета. – Караганда, 1983. – 127с.
1108061
   Региональные аспекты совершенствования планирования и прогнозирования развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров в условиях интенсификации производства. – Л., 1989. – 70с.
1108062
   Региональные аспекты сотрудничества СССР со странами СЭВ. – К., 1988. – 181с.
1108063
   Региональные аспекты социально-экономического развития СССР в 1976-80 гг. : Основные методол. и метод. пробл.: Указ. лит, опубл. на русс. яз. в 1976 - 1980 гг. – Москва, 1981. – 160с.
1108064
   Региональные аспекты социально-экономического развития СССР во сторой половине 1980 - первой половине 1982 гг. : Основные методол. и метод. пробл.: Указ. лит., опубл. на русс. яз. во второй половине 1980 - первой половине1982 гг. – Москва, 1984. – 273с.
1108065
   Региональные аспекты экономического и социального развития СССР. Основные проблемы теории и практики : Указ. лит., опубл. на рус. яз. в 1983 - 1984 гг. – Москва, 1987. – 287с.
1108066
   Региональные библиографические системы. – Москва, 1987. – 140 с.
1108067
   Региональные вопросы оценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод Прибалтийского артезианского бассейна. – Вильнюс, 1975. – 102с.
1108068
   Региональные вопросы развития агропромышленного комплекса УССР. – Киев, 1982. – 157с.
1108069
   Региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса. – Петрозаводск, 1989. – 206с.
1108070
   Региональные географические исследования Западной Сибири. – Новосибирск, 1978. – 108с.
1108071
   Региональные географические словари. – М., 1975. – 31 с.
1108072
   Региональные геокриологические исследования в Восточной Азии. – Якутск, 1983. – 170с.
1108073
   Региональные геофизические исследования в Сибири. – Новосибирск, 1967. – 316с.
1108074
  Мелькановицкий И.М. Региональные геофизические исследования гидрогеологических условий артезианских бассейнов / И.М. Мелькановицкий. – М., 1975. – 142с.
1108075
  Якубайтис Э.А. Региональные и локальные вычислительные сети / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1981. – 48с.
1108076
  Рундквист Д.В. Региональные и локальные закономерности размещения грейзеновых оловянно-вольфрамовых месторождений. / Д.В. Рундквист, В.К. Денисенко. – вып. 2. – Л., 1970. – 72с.
1108077
  Дьяченко В.В. Региональные кларки химических элементов в почвах европейской части юга России / В.В. Дьяченко, И.Ю. Матасова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1159-1166 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0032-180Х
1108078
  Махмудов Р.Н. Региональные климатические изменения и речной сток в Азербайджане // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 63-68 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
1108079
  Голобокова Г.М. Региональные особенности инновационного развития и формирования рынка интеллектуальной собственности // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 22-28. – ISSN 2072-4322
1108080
  Рутгайзер В.М. Региональные особенности общественного воспроизводства / В.М. Рутгайзер. – Москва : Мысль, 1972. – 191 с.
1108081
  Пташник-Середюк Региональные особенности религиозной идентификации студенческой молодежи // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 357-361. – ISSN 2073-9591
1108082
  Кучай О.А. Региональные особенности сейсмотектонических деформаций в Восточной Азии по механизму очагов землетрясений и их использование для геодинамического районирования / О.А. Кучай, М.Е. Козина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1891-1901 : рис. – Библиогр.: с. 1899-1901. – ISSN 0016-7886
1108083
  Мартынов В. Региональные особенности современной Сербии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 58-63. – ISSN 0131-2227
1108084
  Зайцева М.Н. Региональные особенности управления туристической деятельностью в Украине // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 142-144. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1108085
  Шнипер Р.И. Региональные предплановые исследования / Р.И. Шнипер. – Новосибирск, 1979. – 367с.
1108086
  Романова О.А. Региональные проблемы повышения эффективности металлургического производства / О.А. Романова, Н.М. Ратнер. – Москва : Наука, 1981. – 158 с.
1108087
  Мамчин М.М. Региональные проблемы рационального использования трудовых ресурсов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.04 / Мамчин Мирослава Михайловна ; Акад. наук Укр. ССР, ИН-т экономики Львов. отд-ние. – Львов, 1981. – 20 с. – Библиогр.: 13 назв.
1108088
  Черкашин Г.В. Региональные проблемы социальной политики / Г.В. Черкашин. – Свердловск, 1991. – 156с.
1108089
  Якубов Х Д. Региональные разломы Среднего и Южного Тянь-Шаня / Х Д. Якубов, . – Ташкент, 1976. – 146с.
1108090
  Хайруллин Р.Р. Региональные синоптические процессы / Р.Р. Хайруллин, Н.В. Колобов. – Казань
1. – 1989. – 47с.
1108091
  Хайруллин Р.Р. Региональные синоптические процессы / Р.Р. Хайруллин, В.Д. Тудрий. – Казань
2. – 1991. – 94с.
1108092
  Серебрякова З.Л. Региональные советы национальных районов. / З.Л. Серебрякова. – М, 1984. – 196с.
1108093
   Региональные социальные процессы и пути их совершенствования. – Кемерово, 1989. – 135с.
1108094
   Региональные условия динамики, охрана и пополнение подземных вод УССР. – К., 1979. – 232с.
1108095
   Региональные факторы ускорения интенсификации экономики УССР. – К., 1986. – 182с.
1108096
   Региональные физико-географические исследования. – Кишинев, 1979. – 97с.
1108097
   Региональные флористические исследования. – Л., 1987. – 192с.
1108098
   Региональные флористические исследования и методика преподпвания ботанических дисциплин. – Краснодар, 1986. – 124с.
1108099
  Поляков А.Ф. Региональные хозяйственные комплексы: вопросы управления процессами формирования, функционирования и развития : монография / А.Ф. Поляков ; [науч. ред. Г.Х. Попов]. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 146 с.
1108100
   Региональные центры МБА страны. – М., 1988. – 197с.
1108101
   Региональные экономико-географические исследования : (вопросы географии) : межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 104 с.
1108102
  Коваль А.Г. Региональные экономические лидеры Россия и Бразилия и их место в мире / А.Г. Коваль, В.В. Жемеров // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 20-34. – ISSN 0044-748Х
1108103
   Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – Донецк : ДонГТУ, 1999. – 198с.
1108104
  Шелест В.А. Региональные энергоэкономические проблемы СССР / В.А. Шелест. – М., 1975. – 312с.
1108105
  Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграции / Л.Л. Рыбаковский. – Москва : Статистика, 1973. – 147с.
1108106
   Региональный АПК: Ресурсы, управление, эффективность. – Кишинев, 1984. – 147с.
1108107
   Региональный аспект осуществления экономических законов в условиях развитого социализма. – Ташкент, 1984. – 152 с.
1108108
  Тхагапсоев Х.Г. Региональный вуз выпадает из стратегии развития отечественного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-42. – ISSN 0869-3617


  Анализируются проблемы развития регионального вуза в современной России. Отмечается недооценка роли вузов этого типа в решении проблем социально-экономического и культурно)технологического роста общества. Предлагается ввести в практику статус «головной ...
1108109
   Региональный географический прогноз - управлению природопользованием. – Москва : Наукова думка, 1989. – 80с.
1108110
   Региональный географический прогноз. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
1. – 1977. – 215с.
1108111
   Региональный географический прогноз. – Москва
2. – 1980. – 206с.
1108112
  Симонов Ю.Г. Региональный геоморфологический анализ / Симонов Ю.Г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 251 с., 2 л. схем. – Библиогр.: с. 236-250
1108113
   Региональный метаморфизм докембрийских формаций СССР. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 150с.
1108114
   Региональный метаморфизм и метаморфогенное рудобразование. – Ленинград : Наука, 1970. – 316с.
1108115
   Региональный метаморфизм и метаморфогенное рудообразование. – К., 1984. – 327с.
1108116
   Региональный мониторинг природопользования. – Саранск, 1986. – 107с.
1108117
  Милявский И.И. Региональный тип научно-технического развития. / И.И. Милявский. – Душанбе, 1987. – 143с.
1108118
  Шишкин М.И. Региональный хозрасчет в Удмуртии / М.И. Шишкин. – М, 1989. – 115с.
1108119
   Региональный хозрасчет: концепция, пути реализации. – Кишинев, 1989. – 330с.
1108120
   Региональный экологический мониторинг. – М., 1983. – 262с.
1108121
   Региональный энергетический комплекс (особенности формирования, методы исследования) : монография. – Ленинград : Наука, 1988. – 200 с.
1108122
   Регионарное и системное кровообращение. – Л., 1978. – 203с.
1108123
  Гупало Ю.М. Регионарные особенности пищеварения в рубце крупного рогатого скота при скармливании различных рационов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гупало Ю.М.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 16л.
1108124
   Регионоведение : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 424с. – ISBN 5-85173-096-Х
1108125
  Белонучкин Г. Регионы : справочные сведения о субъектах Российской Федерации / Г. Белонучкин. – Москва, 1999. – 277с.
1108126
  Эберхард Шнайдер Регионы в Европейском Союзе // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 45-52
1108127
  Агапонов А.К. Регионы и муниципальное самоуправление: вопросы ответственности // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0132-1625
1108128
  Шутова Наталья Регионы нашли спасение в объединении : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 54-56
1108129
   Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 384 с. – ISBN 978-5-89476-239-5
1108130
   Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 688 с. – ISBN 978-5-89476-241-8
1108131
   Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 992 с. – ISBN 978-5-89476-240-1
1108132
  Симоненко В.К. Регионы Украины / В.К. Симоненко; [отв. ред. И.И. Лукинов]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 966-00-0162-2
Проблемы развития. – 1997. – 263 с.
1108133
   Регионы Украины : хроника и руководители / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic research center, Hokkaido university. – (Slavic Eurasian studies ; N 20). – ISBN 978-4-938637-50-7
Том 3 : Крым и Николаевская область. – 2009. – 256, [ 2 ] с.
1108134
  Симоненко В.К. Регионы Украины. Проблемы развития / В.К. Симоненко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0162-2
1108135
   Регионы Украины: что нас разъединяет и что объединяет? Мнения социологов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 123-160. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Материалы круглоло стола. Харьков, 18 апреля 2014 г. В круглом столе приняли участие социологи и политологи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Организатор и модератор круглого стола - профессор О.Д. Куценко (Киевский ...
1108136
  Богданова Светлана Регионы шлифуют рекламную стратегию : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 62
1108137
  Митрофанова И.В. Регионы юга России и Украины: тенденции, ограничения и перспективы экономического сотрудничества / И.В. Митрофанова, И.А. Митрофанова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 102-113. – ISSN 2221-8440


  Исторически экономики южных регионов России и Украины были тесно интегрированы, но военно-политический конфликт 2014 г. и затягивание политического кризиса на Украине создали факторы риска для юга России, особенно для таких отраслей, как АПК, легкая ...
1108138
  Воловик С.В. Региоселективность и реакционная способность свободных радикалов в процессах присоединения и ароматического замещения / С.В. Воловик. – Киев, 1988. – 108с.
1108139
  Крюков К.С. Регистан / К.С. Крюков. – 3-е, испр. – Ташкент, 1968. – 24 с.
1108140
  Веймарн Б.В. Регистан в Самарканде / Б.В. Веймарн. – Москва, 1946. – 100 с.
1108141
  Горн Л.С. Регистраторы интенсивности излучений / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 304 с.
1108142
   Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1974. – 328с.
1108143
   Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1985. – 383с.
1108144
   Регистрация актов гражданского состояния : Учебник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1108145
  Чжао Регистрация брака / Чжао, Шу-Ли. – М., 1951. – 40с.
1108146
  Доманский Александр Николаевич Регистрация и анализ первичных фотопроцессов при действии ионизирующего излучения на биополимеры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Доманский Александр Николаевич; Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1972. – 24л.
1108147
  Фирсов Г.Г. Регистрация и описание периодических изданий / Г.Г. Фирсов. – М, 1960. – 63с.
1108148
  Иванов А.П. Регистрация и сбор первичной информации в АСУП / А.П. Иванов, С.Б. Абрамов. – Москва : Энергия, 1978. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 581)
1108149
  Гангрский Ю.П. Регистрация и спектрометрия осколков деления / Ю.П. Гангрский. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 224 с.
1108150
   Регистрация информации на эффекте двухфотонного поглощения в пленках пиразолиновіх красителей / В.Г. Кравец, Е.В. Беляк, А.А. Крючин, В.В. Петров, В.М. Шершуков, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 2006. – Т. 8, № 4. – С. 3-12. – ISSN 1560-9189
1108151
  Воловик Валентин Дмитриевич Регистрация ионизирующих частиц с помощью упругих волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16, 01.04.07 / Воловик Валентин Дмитриевич; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1980. – 33л.
1108152
  Раздобарин Г.Т. Регистрация контуров спектральных линий с разрешением во времени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Раздобарин Г.Т.; Физ-техн.ин-т. – Л, 1966. – 14л.
1108153
  Аюева Татьяна Николаевна Регистрация международных договоров : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.00 / Аюева Татьяна Николаевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1108154
  Аюева Т.Н. Регистрация международных договоров. : Дис... канд. юрид.наук: / Аюева Т.Н.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1977. – 185л.
1108155
   Регистрация мерцания звезд фотоэлектрическим методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жукова Л. Н,; Жукова Л. Н. ; АН СССР , Главная астрон. обсерватория. – Ленинград, 1959. – 8 с.
1108156
  Аллен В.Д. Регистрация нейтронов : Пер.с англ. / В.Д. Аллен. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 196 с.
1108157
  Буркова А. Регистрация обеспечения по английскому праву и российскому законодательству // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1108158
   Регистрация одиночных каналов. – М., 1987. – 448с.
1108159
  Иванов А.П. Регистрация оптического изображения фотографическими слоями / А.П. Иванов, В.А. Лойко. – Минск, 1976. – 59с.
1108160
   Регистрация оптической информации на тонкие магнитные пленки. – Москва : Атомиздат, 1976. – 120 с.
1108161
  Ненонен П. Регистрация по месту жительства : Бюрократическая сага // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 9. – С. 51-64. – ISSN 0321-1878
1108162
  Илезов М.Б. Регистрация по месту пребывания и месту жительства как правовая форма управления в миграционной сфере // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
1108163
  Дискин Е.И. Регистрация прав на недвижимое имущество в средневековых городах Германии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена возникновению и развитию института регистрации права на недвижимое имущество в городском праве средневековой Германии.
1108164
  Синяков В.С. Регистрация размеров сердца ультразвуковом и некоторые вопросы биомеханики сердечных сокращений. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Синяков В.С.; Ин-т нормальной и патол.физиологии АМН СССР. – Москва, 1964. – 14с.
1108165
  Брызгунов В.А. Регистрация рентгеновских дифракционных картин при помощи электронно-оптических преобразований : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Брызгунов В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1108166
  Щербович А. Регистрация сайтов в Интернете в качестве средств массовой информации в контексте защиты свободы слова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 39-46. – ISSN 1812-7126


  Данная статья - попытка ответить на вопрос, следует ли признать интернет-сайты средствами массовой информации и регистрировать в качестве таковых. Нынешняя неопределенность их правового статуса порождает проблемы, обусловленные спецификой российской ...
1108167
  Алексеев В.Г. Регистрация трития в сухих пробах с помощью газопроточного счетчика с осткрытым окном : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Алексеев В.Г. ; Ин-т биофиз. – Москва, 1971. – 27с.
1108168
  Махиев Виктор Павлович Регистрация электрических характеристик околоушной слюнной железы с поверхности тела : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Махиев Виктор Павлович; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1978. – л.
1108169
  Имас Я.А. Регистрация энергии излучения импульсных источников тепловыми приемниками радиации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Имас Я.А.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1959. – 10л.
1108170
  Прайс В. Регистрация ядерного излучения : Пер. с англ. / В. Прайс. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 464 с.
1108171
   Регистрирующие среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1975. – 165с.
1108172
   Регистрирующие среды для изобразительной голографии и киноголографии. – Ленинград : Наука, 1979. – 239с.
1108173
   Регистрирующие среды на основе полимерных полупроводников и их применение. – Киев : Знание Украины, 1989. – 18с.
1108174
  Клевазаль Г.А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях. / Г.А. Клевазаль. – М, 1988. – 284с.
1108175
   Регистрирующий прибор для микромеханический испытаний. – М., 1958. – 6с.
1108176
  Горбаченко Т.Г. Регігієзнавча наука та освіта в Україні на початку ХХІ ст. / Т.Г. Горбаченко, В.І. Лубський // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 409-434. – ISBN 978-966-439-469-4
1108177
  Брюнінг Е. Регіна Габеркорн / Е. Брюнінг. – К., 1960. – 248с.
1108178
   Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, ( 5-6 листопада 2009 року, м. Харків) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 473 с. – ISBN 978-966-623-615-2
1108179
   Регіон - 2013: стратегія оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 7-8 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Бєлгород. держ. нац. дослідн. ун-т, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 458, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-018-5
1108180
   Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. соц.-екон. географії і регіонознавства Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 371, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-138-0
1108181
   Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2014 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Геол.-геогр. ф-т, Каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, Студентське наук. т-во геол.-геогр. ф-ту, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол. : Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 290, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-067-3
1108182
   Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 292, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-259-2
1108183
   Регіон - 2015: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 16-17 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 181, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-2004
1108184
   Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 346, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-361-2
1108185
   Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-300-1
1108186
   Регіон - 2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 верес. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 214, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-435-0
1108187
   Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-399-5
1108188
  Світлична Д.О. Регіон - цілісна природно - соціально - економічна система // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 142-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1108189
   Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ
№ 1 (11). – 2013. – 40 с.
1108190
  Кулешова К.І. Регіон Близький Схід в сучасених політичних концепціях // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 72-88. – ISBN 978-617-689-160-4
1108191
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Петюр Р.К.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1108192
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Дис. ...канд. політ. наук: 23.00.04 - політ. проблеми міжнар. систем та глобального розвитку / Петюр Р.К.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 264л. – Додатки л. 241264. – Бібліогр.: с.211-240
1108193
  Лендєл М.А. Регіон в системі прикордонного співробітництва : монографія / М.А. Лендєл, П.Ю. Студеняк ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнародних відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-457. – Бібліогр.: с. 458-470. – ISBN 978-966-671-222-9
1108194
  Яценко П Б. Чичкань Регіон Східна Азія: геополітичні особливості // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 187-195. – Бібліогр.: 12 назв.
1108195
   Регіон у системі світогосподарських зв"язків: перспективи та проблеми : матеріали 8 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів м. Чернівці, 9 квітня 2009 року / МОНУ ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Економ. фак-т ; Буковинський центр економ. освіти та підприємництва ; Студ. наукове економ. тов-во ; [ наук. ред.: Нікіфоров П.О., Лошенюк В.Є. ]. – Чернівці : Рута, 2009. – 187 с.
1108196
  Яремко Л. Регіон як основна ланка протистояння фінансово-економічній кризі : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 36-38. – ISSN 1810-3944
1108197
  Ольшанська О.В. Регіон як просторова соціально-економічна система : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 184-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1108198
  Єрмакова О.А. Регіон як самостійний суб"єкт міжнародних економічних відносин : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 169-175. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1108199
  Ценклер Н.І. Регіон: поліаспектність змісту поняття // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 92-99. – ISSN 2308-1988
1108200
   Регіон: проблеми стратегічного розвитку / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2008. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-2195-34-7
1108201
  Панов А.В. Регіоналізація в Угорській Республіці в 2000 – 2010 роках // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2220-1394
1108202
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 223л. + Додатки: л.193-223. – Бібліогр.: л.172-192
1108203
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1108204
  Боголіб Т. Регіоналізація вищої освіти в умовах розвитку економіки нового типу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 161-165.
1108205
  Лагутін В. Регіоналізація вищой освіти в Україні: проблеми і суперечності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-25. – ISSN 1682-2366
1108206
  Гладій І. Регіоналізація європейського простору і економічне зростання України / І. Гладій, М. Майброда // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 40-52. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1108207
  Куян І.А. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1108208
  Бабінова О.О. Регіоналізація країн Західної Європи: досвід становлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 161-165
1108209
  Олійник Я.Б. Регіоналізація продовольчої політики України в контексті сталого розвитку // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення.
1108210
  Мкртчян О.С. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів Західної частини України методом кластерного аналізу / О.С. Мкртчян, П.М. Шубер // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 187-194. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1108211
  Кокорєв О.В. Регіоналізація соціально-політичної та культурно-історичної спільності Балтійського регіону // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 2519-2949
1108212
  Слабоус-Лущенко Регіоналізація та її роль у сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 116-122


  У даній статті досліджено проблему європейської регіоналізації, її типи, причини та наслідки. Розглянуто історичні етапи розвитку регіоналізації в Європі та охарактеризовано її сучасні форми.
1108213
  Семенович А. Регіоналізація Чеської Республіки в умовах підготовки до вступу у Європейський Союз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 34-40. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1108214
  Їж М.М. Регіоналізація як європеїзація у країнах Східної Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 401-411
1108215
  Колінко Я. Регіоналізація як принцип побудови територіальної організації публічної влади в країнах Європи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 18-22
1108216
  Кучерук Т.Г. Регіоналізація: об"єктивні та суб"єктивні чинники розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 403-408. – (Право. Економіка. Управління)
1108217
  Сусак В. Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано пізнавальні перспективи застосування теорії множинних модерностей Ш. Айзенштадта для вивчення ґенези та прояву регіоналізму в сучасній Україні. На підставі численних емпіричних досліджень сформульовано базові онтологічні припущення ...
1108218
  Рафальський О. Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 22-28
1108219
  Олійник Я.Б. Регіоналізм і регіони / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – C. 26-28. – ISBN 978-966-285-259-2
1108220
  Таран С. Регіоналізм та політична стабільність в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 76-80
1108221
  Василькова С.А. Регіоналізм та регіоналізація: поняття, дефінітивне визначення та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-114
1108222
  Лущак В. Регіоналізм та сепаратизм в Україні: перші роки незалежності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 21-24
1108223
  Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с. – ISBN 966-346-305-8
1108224
  Губар Н. Регіоналізм як альтернатива глобалізації (порівняльний аналіз конкурентних стратегій американських та японських ТНК) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 215-219. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто концепцію регіоналізації як провідної альтернативи конкурентоздатності для компаній, в яких практика прийняття рішень ґрунтується на автономії дочірніх компаній. Порівняльний аналіз ТНК США та Японії надає можливість проаналізувати переваги ...
1108225
  Булкот О. Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні тенденції валютної інтеграції, досліджено їх вплив на зміну структури світової валютної системи, надано пропозиції щодо методів регулювання валютних відносин в світі, що склались під впливом зазначених процесів. The regional ...
1108226
  Ганус С.О. Регіоналізм як епістема німецької історіографії кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 187-197. – (Історія ; Вип. 24)
1108227
  Шляхтун П.П. Регіоналізм як форма децентралізації влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 138-140
1108228
  Дегтярьова Ія Регіоналізм як чинник децентралізації влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 43-50
1108229
  Макаров Г.В. Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасному українському суспільстві : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- Політичні інститути та процеси / Макаров Г.В., МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.:л. 189- 208
1108230
  Макаров Гліб Валерійович Регіоналізм як чинник політичного прцесу у сучасному українському суспільстві : Автореф. дис. ... канд. політичних наук:23.00.02 / Макаров Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1108231
  Батрак М.Г. Регіоналістика в контексті сучасного українського мистецтвознавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 29-35. – ISSN 2225-7586
1108232
  Студєнніков І. Регіоналістика і регіонознавство : проблеми методології та категоріального апарату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 67-78. – ISBN 978-966-02-4344-6
1108233
  Веселий І.О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 136-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1108234
  Константинов В.Ю. Регіональна безпека та втручання великих держав: причини еволюції у постбіполярний період // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 133-137. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  У статті розглянуто особливості трансформації підходів великих держав до втручання в регіональні процеси в сфері безпеки. Досліджено причини зниження активності позарегіональних держав у вирішенні проблем безпеки в регіональних системах, форми їх ...
1108235
  Дем"янишин В.Г. Регіональна бюджетна політика: теоретична концептуалізація та перспективи розвитку / В.Г. Дем"янишин, Т.О. Кізима // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 91-99. – ISSN 1562-0905
1108236
  Шемет Т.С. Регіональна валютна інтеграція як фактор реформування світових фінансів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 203-207
1108237
  Огорілко О. Регіональна варіантність у керуванні дативом (на основі текстів сучасної польськомовної преси України) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 89-101. – ISSN 2075-437X


  У статті представлено і проаналізовано регіональні відповідники загальнопольських дієслівних конструкцій із залежним словом у формі давального відмінка в текстах сучасної польськомовної преси України. Здійснено спробу з"ясувати причини їх виникнення. ...
1108238
  Гальків Л.І. Регіональна варіація трудового потенціалу та людського капіталу України / Л.І. Гальків, Х.О. Заверуха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 170-177. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1108239
  Алієва П.І. Регіональна вища освіта як об"єкт державного управління // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – С. 156-160
1108240
   Регіональна влада в Україні. Київщина. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8411-19-6
Вип. 1. – 2004. – 224с. : іл.
1108241
  Карась М. Регіональна газета в демократичному суспільстві / Максим Карась // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 75-82
1108242
  Багров Микола Васильович Регіональна геополітика (на прикладі Криму) : Автореф. дис. ... докт. географ. наук: 11.00.02 / Багров М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с.
1108243
  Чужиков В. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.4-11. – ISSN 0131-775Х
1108244
  Кийков О. Регіональна дипломатія Києва у міжнародному русі поріднених міст (1950-1980) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 970-979. – ISBN 966-7522-07-5


  Тісна і багатостороння співпраця здійснювалася між Київським університетом імені Тараса Шевченка і Братиславським університетом імені Я.А. Каменського, Лейпцизьким університетом імені К. Маркса і Ягелонськким університетом у Кракові.
1108245
  Кийков О. Регіональна дипломатія міста Києва (1950-1980) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1108246
  Бірюк С.О. Регіональна дискретність фінансової інфраструктури в Україні: причини та наслідки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 57-60. – ISSN 2306-6806
1108247
  Галушка З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 145-151. – ISSN 1562-0905
1108248
  Ключкович А.Ю. Регіональна диференціація електорального простору України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 107-109
1108249
  Куценко Є. Регіональна диференціація електорального простору України: аспект виборчих технологій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 209-223
1108250
  Горобець О.В. Регіональна диференціація показників відтворення населення АР Крим за допомогою кластерного аналізу та на підставі багатовимірної середньої // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 50-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1108251
  Самсонюк К. Регіональна диференціація послуг вищої освіти в Україні / К. Самсонюк, Т. Стеценко, О. Петрик // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 47-53


  Проаналізовано найбільш визначні та впливові міжнародні та вітчизняні університетські рейтинги, запропоновано альтернативні оцінки. Здійснено аналіз результатів соціологічного опитування студентів щодо послуг вищої освіти. Охарактеризовано ...
1108252
  Ніколаєць К.М. Регіональна диференціація рівня життя населення України у 90-х роках XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 95-101
1108253
  Махсма М. Регіональна диференціація рівня життя сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 02
1108254
  Сундук А.М. Регіональна диференціація як загроза розвитку національної економіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 137-143
1108255
  Гавриленко О.П. Регіональна екогеографія і оптимізація географічного середовища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 249-254. – Бібліогр.: 15 назв.
1108256
  Гавриленко О.П. Регіональна екогеографія: теорія, методологія, практика // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 221-230. – ISSN 2308-135X
1108257
  Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук: 08.00.06 / Кравців В.С.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 18 назв
1108258
  Заржицький О. Регіональна екологічна політика як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.56-59. – ISSN 0132-1331
1108259
  Конякін С.М. Регіональна екомережа Черкаської області: географічні аспекти формування і розвитку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 89-100. – ISSN 0868-6939


  Досліджена геокомпонентна репрезентативність природно-заповідних територій - важливих екоядер у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття. Географічний аналіз екомережі Черкаської адміністративної області здійснений методом оцінювання ...
1108260
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 1998
1108261
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1998
1108262
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1998
1108263
  Єпіфанов А.О. Регіональна економіка : Навч. посібник / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало. – Київ : Наукова думка, 1999. – 344 с. – ISBN 966-00-0446-Х
1108264
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 1999
1108265
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 1999
1108266
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1999
1108267
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1999
1108268
  Єпіфанов А.О. Регіональна економіка : Посібник для студ.економ.факультетів вищих навчальних закладів / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало. – 2-ге вид-ня. – Київ : Наукова думка, 2000. – 344с. – ISBN 966-00-0555-5
1108269
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2000
1108270
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2000
1108271
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2000
1108272
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2000
1108273
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2001
1108274
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2001
1108275
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2001
1108276
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2001
1108277
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2002
1108278
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2002
1108279
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2002
1108280
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2002
1108281
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2003
1108282
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2003
1108283
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2003
1108284
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2003
1108285
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1108286
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1108287
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1108288
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1108289
  Коваль Я.В. Регіональна економіка : Навчальний посібник / Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко; МОНУ; НАНУ; НАУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-370-000-9
1108290
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1108291
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1108292
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1108293
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1108294
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1108295
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1108296
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1108297
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1108298
   Регіональна економіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. та інш. Мельничук; Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук, В.Ф. Пасько; За ред. Я.Б. Олійника. – Київ : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. – 444 с. – ISBN 966-373-183-4; 966-8721-37-3
1108299
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1108300
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1108301
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1108302
   Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1108303
   Регіональна економіка : навчальний посібник / Олійник Я.Б. [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України ; за ред. Я.Б.Олійника. – 2-е вид., змінене і доп. – Київ : Фурса С.Я., 2008. – 444с. – ISBN 978-966-373-422-4
1108304
  Жук М.В. Регіональна економіка : підручник / М.В. Жук. – Київ : Академія, 2008. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-261-7


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1108305
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1108306
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1108307
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1108308
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (50). – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1108309
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 383, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-364-893-4
1108310
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1108311
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2(52). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1108312
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1108313
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (54). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1108314
   Регіональна економіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-623-643-5
1108315
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (55). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1108316
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (56). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1108317
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (57). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1108318
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (58). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1108319
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-364-893-4
1108320
  Шевчук Л.Т. Регіональна економіка : навчальний посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2011. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 978-966-346-714-6
1108321
   Регіональна економіка : підручник / [Є.П. Качан та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 671 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-905-8
1108322
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (60). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1108323
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (61). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1108324
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (62). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1108325
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1108326
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (68). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108327
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (65). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1108328
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (66). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108329
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (67). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1108330
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (68). – 2013. – Резюме :укр., рос., англ. мовами
1108331
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (69). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108332
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (70). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108333
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108334
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (72). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108335
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (73). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108336
   Регіональна економіка = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (74). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108337
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (75). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1108338
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (76). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1108339
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (77). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1108340
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (78). – 2015. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108341
   Регіональна економіка : підручник / [О.М. Бандурка та ін.] ; за заг. ред. О.М. Бандурки, О.В. Носової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2016. – 333, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 319-333. – ISBN 978-966-1685-59-7
1108342
   Регіональна економіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Збарський В.К. та ін.] ; за ред. В.К. Збарського, В.І. Мацибори ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2016. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр.: с. 268-274. – ISBN 978-966-222-940-0
1108343
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (79). – 2016. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108344
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (80). – 2016. – 249 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108345
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (81). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108346
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (82). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108347
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (84). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108348
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (85). – 2017. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108349
   Регіональна економіка = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4 (86). – 2017. – 169 с. – Резюме укр., англ. мовами
1108350
  Царик Т. Регіональна економіка в умовах глобалізації світу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 18-24.
1108351
   Регіональна економіка та природокористування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз] ; за ред. А.П. Голікова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 351, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-364-964-1
1108352
  Величко В.В. Регіональна економіка у перехідний період (на прикладі Китаю) : монографія / В.В. Величко ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Дип. акад. України при МЗС України. – Київ : [б. в.], 2008. – 216, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 197-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-299-7
1108353
  Сєрікова Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях : навчально-практичний посібник / Сєрікова Т.М., Гіковата Н.К., Шумська Г.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-173. – ISBN 978-966-676-399-3
1108354
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : навч. посібний для студентів вищих навч. закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 102 с. – ISBN 978-966-8958-31-1


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1108355
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 124 с. – ISBN 978-966-8958-32-8


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1108356
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : практикум / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ укладачі : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 83 с. – ISBN 978-966-8958-35-9


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1108357
  Шеламова І.Д. Регіональна економіка. Практикум : практикум : навч. посібник / І.Д. Шеламова, К.І. Антонюк. – Київ : Знання, 2013. – 423, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 420-423. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0104-6
1108358
  Іщук С.І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 447, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 434-438. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0005-6
1108359
  Яценко Н.М. та інш. Регіональна економічна безпека в контексті національної економічної безпеки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.78-82. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1108360
  Кокозій О.Є. Регіональна економічна ефективність: сутність та система показників // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 143-147
1108361
  Безуглий В.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу : навчальний посібник [для студентів географ. та економ. спец. вищих навч. закладів] / В.В. Безуглий, С.В. Козинець. – 2-ге вид.. доп., переробл. – Київ : Академія, 2007. – 688с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-239-6


  Розкрито теоретичні засади курсу "Ругіональна економічна та соціальна географія світу", процес формування політичної карти світу та особливості її на сучасному етапі. Для студентів географічних, економічних факультетів вищих навчальних закладів
1108362
  Книш М.М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) = Regional economic and social geography of the world (Latin America and Caribbean countries, Africa, Asia, Oceania) : навч. посібник / М.М. Книш, О.І. Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 367, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 359-367. – Бібліогр.: с. 28-35, наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0007-0
1108363
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – Київ : Либідь, 2000. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1108364
  Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підручник для студ. геогр. спец-ей / В.М. Юрківський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 416с. – ISBN 966-06-0092-5
1108365
  Король В. Регіональна економічна інтеграція у Великій Східній Азії: детермінанти та бар’єри / В. Король, О. Небильцова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 100-122. – ISSN 1811-9824
1108366
  Деркач Т.В. Регіональна економічна інтеграція у системі глобалізації світової економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 127-135
1108367
  Стафійчук В.І. Регіональна економічна інтеграція як суспільно-географічний процес // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основні території розвитку економічної інтеграції, місце та перспективи України в розвитку регіональних інтеграційних процесів у системі європейських економічних союзів.
1108368
  Іщенко О.В. Регіональна економічна інтеграція як фактор посилення міжнародної конкуренції (на прикладі АСЕАН) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 206-210.
1108369
  Джабратлов І. Регіональна економічна політика Азербайджану та Нахчиван // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 384-393. – ISSN 1684-906Х
1108370
  Углава А.О. Регіональна економічна політика в сфері малого та середнього підприємництва / А.О. Углава, Л.М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – . 173-176. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1108371
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Дис... канд. економічних наук: 08.02.03. / Панікар Герман Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 288 л. + Додатки: л. 237-288. – Бібліогр.: л. 212-236
1108372
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Панікар Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1108373
  Олійник Я.Б. Регіональна економічна політика і проблеми регіональної економіки в Україні / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, А.В. Степаненко // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра
1108374
  Краєвий О.Д. Регіональна економічна політика України та роль фінансових ресурсів у її реалізації / О.Д. Краєвий, Р.О. Краєвий // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 17-20
1108375
  Огданський К. Регіональна економічна політика: світовий досвід та його застосування в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 103-106.
1108376
  Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : Посібник / В.В. Безуглий, С.В. Козинець. – Київ : Академія, 2003. – 688с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-144-9


  Розкрито теоретичні засади курсу "Ругіональна економічна та соціальна географія світу", процес формування політичної карти світу та особливості її на сучасному етапі. Для студентів географічних, економічних факультетів вищих навчальних закладів
1108377
  Бурдяк В. Регіональна етнополітика в Україні : ризики та виклики соціальної стабільності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С.297-305. – ISBN 978-966-02-5496-1
1108378
  Міхеєва Оксана Регіональна ідентичність і політичний вибір ( на прикладі Донецька ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 108-115. – ISBN 978-966-8603-36-5
1108379
  Яковлева Л.І. Регіональна ідентичність мешканців Півдня України: соціально-політичний вимір // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 27-36
1108380
  Алєксєєнко І.В. Регіональна ідентичність як категорія політичної практики в добу глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 615-619. – ISSN 1563-3349
1108381
  Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст / ЛарисаНагорна ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 405с. – ISBN 978-966-02-5022-2
1108382
  Олійник Я.Б. Регіональна інвестиційна політика України. Ч.2 / Я.Б. Олійник, О.Д. Крайовий // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1108383
  Колот І.П. Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи : монографія / І.П. Колот, Н.М. Внукова, І.П. Косарєва ; за ред. Н.М. Внукової. – Харків : Модель Всесвіту, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7875-05-9
1108384
  Шабатин В.С. Регіональна інженерна геологія та інженерна геологія України : Підручник / В.С. Шабатин, М.М. Костюченко; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2004. – 127с. – ISBN 966-594-388-X
1108385
  Яненкова І. Регіональна інноваційна політика в Україні та країнах ЄС: досвід і тенденції // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 9-17. – ISSN 2304-2281
1108386
  Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1108387
  Яремко Л. Регіональна інноваційна система // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 103-112. – ISSN 1562-0905
1108388
  Братюк В.П. Регіональна інноваційна система в контексті конкурентоспроможного розвитку туристичного бізнесу // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 136-144
1108389
  Третяк В.В. Регіональна інноваційна система як основний об"єкт формування інноваційної політики : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / В.В. Третяк, Н.В. Дронова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1108390
  Городня Н. Регіональна інтеграція в АТР і політика США (1989-2012 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 251-254. – ISBN 978-966-171-651-2


  Здійснюється порівняльний аналіз політики адміністрації Дж. Г. У. Буша, У. Клінтона, Дж. У. Буша, Б. Обами в АТР в контексті регіональної інтеграції.
1108391
  Попова Л.В. Регіональна інтеграція як фактор економічного розвитку України / Л.В. Попова, Л.В. Солодєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-107. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті окреслені загальні методологічні підходи до вирішення проблеми регіональної інтеграції, як одного з факторів економічного розвитку України в контексті загальносвітових глобалізаційних тенденцій. The article deals general methodological ...
1108392
  Колесник І. Регіональна історія в українській історіографії : практика та рефлексія // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 205-220. – ISBN 978-966-02-4344-6
1108393
   Регіональна історія України : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 978-966-02-4344-6
Вип. 1. – 2007
1108394
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-02-4741-3
Вип. 2. – 2008
1108395
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 3. – 2009
1108396
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 4. – 2010
1108397
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – 2011
1108398
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
Вип. 6. – 2012. – 241 с.
1108399
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ
Вип. 7. – 2013. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108400
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ
Вип. 8. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108401
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України. – ISSN 2519-2760
Вип. 11. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1108402
  Баженов Л.В. Регіональна історія України в дослідженнях краківської історичної школи (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 8-16. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074


  Польські краєзнавці Правобережної України активно співробітничали з друкованими органами краківської історичної школи, серед яких було "Зібрання відомостей до краєвої антропології". Цей збірник наукових записок видавався у 70-90-х роках ХІХ ст. Деякий ...
1108403
  Шевченко О. Регіональна кампанія "Улюблені поети Придніпров"я" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 45-47. – ISSN 2518-7341


  Висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо краєзнавчої роботи та популяризації поетичної спадщини місцевих професійних поетів.
1108404
  Запотоцький С.П. Регіональна конкурентоспроможність : суспільно-географічні засади формування : монографія / С.П. Запотоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – 424 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 402-424. – ISBN 978-966-2425-30-7
1108405
  Гасиджак Л. Регіональна конференція "Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державності" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 164-166
1108406
  Островська М.Г. Регіональна культура як структуроутворюючий елемент національної культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 215-219
1108407
  Матвеічева Ю.О. Регіональна культурна політика української держави доби незалежності (на прикладі Донецького регіону) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Матвеічева Юлія Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1108408
  Матвіяс І.Г. Регіональна лексика в колишньому східноукраїнському варіанті літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 24-30. – ISSN 0027-2833
1108409
   Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації : монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал. дослідж. ; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів : ІРД, 2011. – 526, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-6029-0
1108410
  Вітман К.М. Регіональна мова: від етимології до практики мовної політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 489-495. – ISSN 1563-3349
1108411
  Сахно Є. Регіональна модель міжгалузевого балансу / Є. Сахно, А. Долодаренко, А. Ребенок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 114-122. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1108412
  Бабак Ірина Регіональна нерівність життя українського населення : соціологічний вимір // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.116-122. – ISSN 1810-2131
1108413
  Монаєнко А.О. Регіональна організація фінансово-бюджетного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-114. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1108414
  Арцаблюк М.Ю. Регіональна оцінка та перспективи розвитку малого підприємництва у Васильківському районі Київської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 293-298 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1108415
  Тищенко О.П. Регіональна ощадна політика та її роль у формуванні фінансового потенціалу регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1108416
  Матвієнко Р.О. Регіональна парадигма суспільного розвитку: сутність і зміст, роль і значення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 130-137 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1108417
  Сорочан Т. Регіональна післядипломна педагогічна освіта : пошук нових стратегій і моделей розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 2 (13). – С. 11-15.
1108418
  Тарангул Л.Л. Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 9-13
1108419
  Агарков І. Регіональна поліграфія: стагнація не може тривати вічно / І. Агарков, Ф. Мартинюк // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.22-24


  Робота регіональних друкарень України
1108420
  Єрмаченко В.Є. Регіональна політика в галузі туризму: основні підходи (на прикладі Харківської області) / В.Є. Єрмаченко, Н.А. Дехтяр // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 122-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1108421
   Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України. – Київ : Логос, 2000. – 72с. – ISBN 966-581-181-9
1108422
  Красівський О. Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 148-167
1108423
  Шульц С.Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 26-36. – ISSN 1562-0905
1108424
  Пістун М. Регіональна політика в Україні: соціально-економічний аспект / М. Пістун, Я. Олійник // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2000. – № 25 : лютий - квітень. – С. 3-15. – ISBN 966-95274-0
1108425
  Олійник Я.Б. Регіональна політика в Україні: соціально-економічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Інформаційний вісник, 2000. – № 25
1108426
  Пістун М.Д. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект : Монографія / М.Д. Пістун, К.В. Мезенцев, В.О. Тьорло; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 130с. – ISBN 966-594-450-9
1108427
  Демченко В.В. Регіональна політика в Україні: сучасний стан і стратегія реформування (за результатами міжнародної науково-практичної конференції) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 221-227. – ISSN 1562-0905
1108428
  Бугай С.М. Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення / С.М. Бугай, Е.В. Щепанський // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 300-308. – (Право. Економіка. Управління)
1108429
  Маниліч М.І. Регіональна політика в умовах бюджетної децентралізації / М.І. Маниліч, О.І. Кушлак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 127-131
1108430
  Челак О.П. Регіональна політика в умовах сталого розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – С. 118-123. – ISSN 2077-1800
1108431
  Баймуратов М. Регіональна політика держави: до питання онтології та аксіології визначення і розуміння / М. Баймуратов, І. Балабанова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 74-87. – ISSN 1026-9932
1108432
  Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.О. Шамборовський ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-176. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-815-0
1108433
   Регіональна політика Європейського Союзу : підручник : за результатами спіл. проекту КНЕУ та ЄС № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH : грантова угода № 2012-2848/001-001 / [О. Акіліна та ін.] ; за ред. Віктора Чужикова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 495, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. також: Тренінг для тренерів "Модель європейської регіональної політики". - На корінці зазнач.: III. - Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 486-495. – Бібліогр. в кінці розд. – (Lifelong Learning Programme). – ISBN 978-966-926-098-7
1108434
  Гоблик В.В. Регіональна політика Європейського Союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 21-25. – ISSN 2306-6792
1108435
  Тихомирова Є.Б. Регіональна політика Європейського Союзу: інформаційно-комунікаційний аспект // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 434-462. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1108436
  Шинкаренко Т.І. Регіональна політика ЄС - проблеми формування й перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 21 пункт
1108437
  Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник, В. Адамик // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 57-78. – ISSN 1684-906Х
1108438
  Полікарпова О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 101-110. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1108439
  Ковбасюк Ю. Регіональна політика залучення іноземних інвестицій в економіку держави // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.77-82.
1108440
   Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – 257, [1] с. : табл. – На обкл.: До 20-ї річниці Київського ніверситету права НАН України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7635-2
1108441
  Олійник Я.Б. Регіональна політика і проблеми формування світових міст / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Регіональна економічна політика України: наукові основи, методи, механізми
1108442
   Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 24-25 трав. 2007 р.). – Ужгород : Ліра, 2007. – 453, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 1). – ISBN 978-966-8266-72-0
1108443
  Рудь Н.Т. Регіональна політика інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів: обгрунтування вибору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 164-171
1108444
  Сергієнко Т.С. Регіональна політика країн Вишеградської групи у становленні прикордонної та міжрегіональної співпраці з Україною // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 42-48. – (Історія ; Вип. 29)
1108445
  Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі 20-21 століть: нові пріоритети / М.І. Долішній; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 512с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0586-5
1108446
  Стаканов Р.Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Стаканов Роман Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А.М., 2017. – 550, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 463-518. – ISBN 978-617-7344-51-2
1108447
  Копилюк О.І. Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / Оксана Іванівна Копилюк ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014. – 574, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 511-554 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7263-7
1108448
  Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л.В. Алмаші // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 160-168. – ISSN 1562-0905
1108449
  Герасимчук З.В. Регіональна політика соціального-орієнтованого розвитку економіки: теорія, методологія, практика : [монографія] / Герасимчук З.В., Стрижеус Л.В. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 260 с. : табл. – Додатки: с. 175-245. – Бібліогр.: с.246-257. – ISBN 978-966-1532-69-3
1108450
  Хвищун Н. Регіональна політика становлення недержавного сектору житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 294-305.
1108451
  Городня Н.Д. Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.) : автореф. дис ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Городня Наталія Данилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1108452
  Городня Н.Д. Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Городня Наталія Данилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2014. – 446 л. – Бібліогр.: л. 389-446
1108453
   Регіональна політика та механізми її реалізації. – Київ : Наукова думка, 2003. – 503с. – ISBN 966-00-0079-0
1108454
  Герасимчук З.В. Регіональна політика транскордонного співробітництва : механізм формування та реалізації : монографія / З.В. Герасимчук, О.М. Лютак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 186, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-186. – ISBN 978-966-517-673-2
1108455
  Герасимчук З.В. Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграції держави / З.В. Герасимчук, О.М. Лютак // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 202-206. – (Економіа ; Вип. 25)
1108456
  Бондарук Т.Г. Регіональна політика у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 181-186
1108457
   Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення. – Київ : НІСД, 2004. – 521 с. – (Регіональний розвиток ; Вип.6). – ISBN 966-554-076-9
1108458
   Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи : Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 1994 р. – Київ, 1995. – 368с. – ISBN 5-7702-0994-1
1108459
  Варналій З.С. Регіональна політика України: нові умови, нові вимоги // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 141-149.
1108460
  Стойко О.М. Регіональна політика України: стан і перспективи // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 79-86. – ISBN 978-966-02-7635-2
1108461
  Краснопольська Т.М. Регіональна політика України: типи та інструменти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 189-202
1108462
   Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. – Київ, 2006. – 332с. – ISBN 966-8136-45-4
1108463
  Герасимчук З.В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 59-72. – ISSN 1562-0905
1108464
  Герасимчук Зоряна Вікторівна Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 59-72. – ISSN 1562-0905


  Надано теоретико-методологічне обгрунтування сутності та значення регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку. Визначено типи такої політики та сформовано механізми її реалізації.
1108465
  Котковський В.Р. Регіональна політика як інструмент формування економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 115-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1108466
  Бабінова Олена Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 143-149.
1108467
  Зварич Ігор Регіональна політика: виклики та загрози // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 14-21
1108468
  Побєда Н.О. Регіональна політики та етнополітичні відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються сучасні соціально-економічні та етнополітичні процеси розвитку Південного регіону України.
1108469
  Бондаренко Т.Г. Регіональна практика організації передплатної кампанії в контексті формування аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 120-124. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1108470
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Карась М.А.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 16 с. – Бібліогр.:с.14
1108471
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США)) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Карась М. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1108472
  Карась Максим Анатолійович Регіональна преса у демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Карась Максим Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 184л. – Бібліогр.:л.179-184
1108473
  Фінклер Ю.Е. Регіональна преса України в контексті соціального замовлення аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 170-173


  У статті аналізується стан функціонування українських друкованих засобів масової комунікації залежно від того, якими с аудиторні сподівання. У свою чергу, сама аудиторію палітра представлена в Україні досить строкато, і визначити її складно. Тому ...
1108474
  Андрушків Р. Регіональна програма забезпечення стабільності соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 135-138.
1108475
  Бабець І.Г. Регіональна програма міжнародного співробітництва в системі інституційного забезпечення розвитку регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 15-17
1108476
   Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області "Київщина заповідна" на 2017-2020 роки : (наук.-практ. коментар). – Київ : UNCG, 2017. – 36. [2] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1108477
  Олійник Я.Б. Регіональна продовольча політика. / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, Т.Я. Олійник // Регіональні проблеми розвитку продуктивних сил АПК. – вип.48
1108478
  Ставицький А.В. Регіональна продуктивність праці як складова економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 41-46


  Досліджується питання відмінності у рівні продуктивності праці у регіонах України та її впливу на рівень доходів населення в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
1108479
  Рогожина В. Регіональна реклама в контексті процесів глобалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце і роль реклами за умов глобального інформаційного простору. Зроблено спробу проаналізувати становлення різних наукових підходів до проблеми глобалізації, а також визначено причини, що підвищують значення реклами в ...
1108480
  Шкрібляк П. Регіональна самобутність Гуцульщини в загальноукраїнському контексті: історія, сучасний стан, перспективи і проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 229-240
1108481
  Венгерська Н.С. Регіональна сервісна політика як необхідна умова розвитку сфери послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 142-152. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1108482
  Косміна О. Регіональна символіка традиційного вбрання українців (до проблем класифікації) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 18-23
1108483
  Черепуха Л.О. Регіональна система бібліотечно-бібліографічного забезпечення вчителів історії (80-90-ті роки). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Черепуха Л.О.; НАН України. ЦНБ ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 25л.
1108484
  Вієвська М. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1682-2366


  На прикладі Дніпропетровської області.
1108485
  Вербицький В.В. Регіональна система неперервної позашкільної освіти як реальна інтеграція еколого-безпечної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему неперервної позашкільної освіти за основною формою спеціалізованого гуртка відповідно до різноманітності природних умов п"яти регіонів України.
1108486
  Соловйов Ю. Регіональна система освіти: стратегія інноваційного розвитку // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7 (991). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядається стан освітньої галузі в Донецькій області. Визначено пріоритети і завдання розвитку освіти в регіоні. Аналізуються статистичні дані, що характеризують діяльність освітніх закладів Донеччини.
1108487
  Бащенко Михайло Іванович Регіональна система селекції у скотарстві : Автореф... д-ра с.-г.наук: 06.02.01 / Бащенко Михайло Іванович; Украін. акад. аграрн. наук. Ін-тут розвед. і генетики тварин. – с. Чубинське, 1999. – 37л.
1108488
  Маркіна І.А. Регіональна система управління малим бізнесом // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.145-150. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1108489
  Лифар В. Регіональна складова розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 87-92. – ISSN 1818-2682
1108490
  Мезенцева Н.І. Регіональна соціальна безпека в Україні / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 121-128. – ISBN 966-95774-3-8
1108491
  Садова У.Я. Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 151-164
1108492
  Наумік К.Г. Регіональна соціально-економічна політика. Статистичні методи в державному управлінні : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Наумік К.Г., Коваль Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 147 с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISBN 978-966-676-516-4
1108493
  Цибуляк А.Г. Регіональна специфіка екологізації зовнішньоторговельної співпраці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 79-82
1108494
  Якімчук Д.В. Регіональна специфіка сучасного глобального аутсорсингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 274-280


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аутсорсингу та основних його видів. Висвітлено регіональну специфіку глобального офшорного бізнесу. Здійснено аналіз напрямів і динаміки офшорних послуг в окремих країнах світу, зважаючи на сучасну світову ...
1108495
  Рой А. Регіональна співпраця країн Латинської Америки у захисті культурної спадщини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 126-128
1108496
  Колеснік В.І. Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано оцінку можливостей статистичної системи при виробленні управлінських рішень та визначено напрями її вдосконалення.
1108497
  Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки) : Монографія / Б.І. Суховірський; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 154с. – ISBN 966-574-218-3
1108498
  Рубцов А. Регіональна стратегія США на Євразійському просторі СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 40-42
1108499
  Боровик О.А. Регіональна структура дебіторської та кредиторської заборгованості Центрального регіону Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 156-162.
1108500
  Дорошенко В.І. Регіональна структура роздрібного товарообороту торгівлі України / В.І. Дорошенко, І.М. Шабатіна // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 156-160. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-126-9
1108501
  Довбищенко М.В. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16-першої половини 17 ст. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довбищенко М.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1108502
  Довбищенко Михайло Володимирович Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця 16 - першої половини 17 ст. (на прикладі Волинського воєводства) : Дис... кандид. істор.наук: / Довбищенко Михайло Володимирович; Ін-тут українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.1-70
1108503
  Апшай М.В. Регіональна тематика в бібліотекознавчих дослідженнях в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються питання стану регіональних бібліотекознавчих досліджень в Україні. Застосовано бібліометричний аналіз до вивчення регіональних аспектів у дисертаційних дослідженнях з бібліотекознавства періоду 2000-2014 рр. Доводиться ...
1108504
  Іляшенко А.Х. Регіональна територіальна організація продовольчого комплексу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 101-106. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1108505
  Олійник Я. Регіональна туристична політика республіки Польща / Я. Олійник, В. Ободовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-76. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В роботі проаналізовані новітні аспекти проведення туристичної регіональної політики республіки Польща. Охарактеризовані основні нормативно-правові документи в галузі регіональної політики держави. Встановлені основні завдання та цілі "Програми ...
1108506
   Регіональна Україна. – Київ, 2003. – 400с. – ISBN 966-7863-32-8
1108507
  Бейдик О.О. Регіональна унікальність рекреаційно-туристських ресурсів України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISBN 966-7650-87-1
1108508
  Стрельцова Є.Д. Регіональна уніфікація міжнародного приватного морського права: досвід країн Скандинавії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 101-111. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1108509
  Софіщенко І. Регіональна фінансова взаємодія та процеси капіталізації національного фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-24. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розвиток національного фінансового ринку за умов регіональної фінансової інтеграції, ефекти у сфері його капіталізації, визначені перспективні напрями регіональної взаємодії з метою забезпечення фінансової конвергенції. The empіrіc analysіs ...
1108510
  Денисик Г.І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство / Денисик Г.І., Тімець О.В. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 168 с. – ISBN 978-966-1604-42-0
1108511
  Васюта О.П. Регіональне бачення музичної культури України у контексті мистецтвознавчих досліджень // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 116-121
1108512
  Поп С.С. Регіональне використання природно-ресурсного потенціалу Закарпаття в контексті збалансованого розвитку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 322-325
1108513
  Пашкевич М.С. Регіональне вирівнювання в Україні в контексті сталого та інноваційного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 60-66. – ISSN 2074-5354


  Розглянуто проблему подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій.
1108514
  Константинов Віктор Регіональне лідерство України: ідейні засади та зовнішньополітичні пріоритети // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 196-208
1108515
  Ейтутіс Георгій Регіональне підприємство - основна ланка утримання та обслуговування інфраструктури залізниць України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1108516
   Регіональне підтоплення міст та селищ України як фактор її національної безпеки / О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, Н.Б. Закорчевна, Е. Госк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 12-23 : Табл., рис. – ISSN 1726-5428
1108517
  Генсірук С.А. Регіональне природокористування. / С.А. Генсірук. – Львів, 1992. – 333с.
1108518
  Генсірук С.А. Регіональне природокористування. / С.А. Генсірук. – Львів : Світ, 1992. – 333с.
1108519
  Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-389-8
1108520
  Левицька О.Л. Регіональне програмування як ефективний елемент управління регіональним розвитком / О.Л. Левицька, С.П. Запотоцький // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 178-185 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1108521
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 184-217
1108522
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1108523
  Костюк Ю.В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 221 л. – Додатки: л. 208-221. – Бібліогр.: л. 186-207
1108524
  Костюк Ю.В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченгка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 18, [2] с. – Бібліогр.: 9 назв
1108525
  Васильченко Г.В. Регіональне розміщення продуктивних сил та розвиток національної економіки / Г.В. Васильченко, С.М. Васильченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-228
1108526
   Регіональне розселення в Україні: стан і прогноз / А.І. Доценко, В.Т. Зінич, О.Т. Великохатько, В.Л. Танцюра, Т.Г. Кравцова; Доценко А.І., Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л., Кравцова Т.Г.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : РВПС України НАНУ, 2007. – 376с. – ISBN 978-966-651-467-0
1108527
  Малиновський В. Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 157-165
1108528
  Нгуєн Тхі Тху Лінь Регіональне співробітництво в Азії: реальність і перспективи розвитку АСЕАН // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-130
1108529
  Добідовська Я. Регіональне співробітництво щодо лібералізації угод про повітряне сполучення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 1814-3385


  Стаття присвячена правовому аналізу існуючих регіональних та субрегіональних угод про повітряне сполучення. У статті надано юридичну характеристику змісту зазначених угод. Всі ці угоди містять елементи лібералізації, яка відбувається зараз у ...
1108530
  Прушківський В.Г. Регіональне стратегічне управління розвитком промисловості регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-41. – Бібліогр.: 5 назв
1108531
  Кухарська Н. Регіональне стратегування - основа формування стратегії розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 63-65 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1108532
  Хрущов Д.П. Регіональне структурно-літологічне моделювання осадової оболонки // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: с. 36-38. – ISSN 0367-4290
1108533
  Люта Н.Г. Регіональне та середньомасштабне еколого-геохімічне картування та картографування в Україні: основні проблеми та шляхи їх подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Підвищення якості еколого-геохімічного картування і картографування потребує удосконалення їх методичного забез-печення. Запропоновано шляхи вдосконалення методичного забезпечення, в першу чергу у частині критеріїв оцінки еколо-го-геохімічного стану ...
1108534
  Білоус О.М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика : навч. посібник / Оксана Білоус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. шк. журналістики. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Покажч. імен: с. 243-252. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0141-1


  У пр. №1697208 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Шановний читачу! Бажаю Вам здорового, щасливого довголіття, успішного навчання, плідної праці ...
1108535
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пенчук І.Л.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 253 л. + Додатки: л. 225 - 253. – Бібліогр.: л. 199 - 225
1108536
  Пенчук Інна Леонідівна Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Пенчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1108537
  Базюк Л. Регіональне телебачення у трактуванні електронних та друкованих ЗМІ. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 39-46.
1108538
  Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 252 л. – Додатки: л. 215-252. – Бібліогр.: л. 193-214
1108539
  Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв
1108540
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : дис. на здобуття наукового ступеня канд. політ. наук: спец.: 23.00.03. - політ. культура та ідеологія / Оксана Василівна Головчук; КНУТШ. – Київ, 2007. – 222 л. + Додатки; 83 л. – Бібліогр.: л. 195-222
1108541
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : автореф. дис. ...канд. політ. наук : спец.: 23.00.03 - політ. культура та ідеологія / Головчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. + Додатки. – Бібліогр.: с.10 назв
1108542
  Головчук О.В. Регіональне телебачення України: ефірні традиції та реорганізація // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 54-59


  У статті аналізується ситуація в регіональному телевізійному просторі, а саме: окремі питання функціонування обласних державних телекомпаній України, взаємозв"язки їх структур, відмінності у підході до створення телевізійного продукту. Особливості ...
1108543
  Субота Є.В. Регіональне телебачення як засіб формування стереотипів масової культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 206-214
1108544
   Регіональне управління : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: Ковбасюк Ю.В., Вакуленко В.М., Орлатий М.К. та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2014. – 739, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 701-739. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-619-283-0
1108545
  Токар П.В. Регіональне управління і ринок : за результатами соціологічного дослідження "Громадська думка населення Закарпаття: проблеми самоврядності території і ринку", проведеного у 1992 році / Петро Токар. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відділ упр. у справах преси та інформації, 2001. – 179, [4] с. : табл. – ISBN 966-7186-61-X
1108546
  Шевчук Ірина Львівна Регіональне управління підприємствами роздрібної торгівлі : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Шевчук І.Л.; НАДУ при президентові України; ХРІДУ. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1108547
  Перегуда Є.В. Регіональне управління та місцеве самоврядування в США: "стежка залежності" та сучасні тенденції / Є.В. Перегуда, С.Д. Місержи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 154-164. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1108548
  Соколенко А.С. Регіональне управління трудовим потенціалом регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 76-81. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1108549
  Величко В.В. Регіональне управління у давньокитайській державі: від родового до адміністративного принципу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-107. – ISSN 1608-0599
1108550
   Регіональне управління: інноваційний підхід : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков, В.П. та ін. Мащенко; М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, Д.І. Котельніков; Чернігівський держ. технологічний ун-т; за заг. ред. Бутка М.П. – Київ : Знання України, 2006. – 560с. – ISBN 966-316-141-8
1108551
  Дудник І.М. Регіональний агропродовольчий ринок Полтавщини : (суспільно-географічне дослідження) / І.М. Дудник, С.І. Лавриненко, М.М. Логвин; Міжнародний науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая; Полтавський ін-т бізнесу; за ред. проф. Дудника І.М. – Київ : Обрії, 2007. – 162с. – ISBN 966-95774-0-5
1108552
  Мезенцева Н. Регіональний аналіз добробуту населення України / Н. Мезенцева, О. Штельмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  За різними індикаторами проаналізовано добробут населення регіонів України, визначено рівень соціальної безпеки регіонів за показниками добробуту населення. There are analyzed the well-being of population of Ukrainian regions by different indicators, ...
1108553
  Ван Сюе-цзюнь Регіональний аналіз економічних та екологічних факторів розвитку вільних економічних зон Китаю та України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 90-92. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1108554
  Любіцева О.О. Регіональний аналіз підготовки кадрів для туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 10-18


  Система підготовки кадрів для туризму, сформована в Україні за часи незалежності, розглянута в динаміці ліцензійного процесу даних освітніх послуг та за рівнями підготовки. Основна увага приділена регіональному аналізу на відповідність ліцензійних ...
1108555
   Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, С.О. Западнюк, К.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 50-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1108556
  Король О. Регіональний аналіз розвитку туризму в Чернівецькій області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 100-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1108557
  Павлов С.В. Регіональний аналіз східнохристиянських традицій та особливостей церковно-державних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 83-90. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Коротко викладається сутність функціональної моделі предметної сутності географії релігії. Визначається надзвичайна важливість та актуальність поглибленого вивчення процесів, що за своїм змістом відносяться до соціального та ландшафтного рівнів. ...
1108558
  Шубравська О. Регіональний аспект cталого економічного розвитку агропродовольчої системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 68-76. – ISSN 0131-775Х
1108559
  Савлук С.М. Регіональний аспект грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 1562-0905
1108560
  Чорна М.В. Регіональний аспект економічної безпеки держави / М.В. Чорна, Т.Б. Кушнір, О.С. Маковоз // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 2 (20). – C. 81-89. – ISSN 2312-394X
1108561
  Гладунов О. Регіональний аспект інноваційної діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1108562
  Антоненко В.С. Регіональний аспект кльтурного туризму в Україні в контексті глобалізації / В.С. Антоненко, О.В. Орлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 25-28. – Бібліогр.: 4 назв.
1108563
  Мешко Н.П. Регіональний аспект науково-технічного обміну в умовах міжнародної інтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 110-116. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1108564
  Віннікова О. Регіональний аспект податкового стимулювання раціонального енергоспоживання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 65-71. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1108565
  Павлов І. Регіональний аспект приватизаціх (на прикладі Волинськой області) // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.23-27
1108566
  Лукіна Т. Регіональний аспект реформування державного управління загальною середньою освітою / Т. Лукіна, О. Ляшенко // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.73-79
1108567
  Букрєєва І.В. Регіональний аспект ринкової інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 31-34. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1108568
  Яценко Л.Д. Регіональний аспект соціальної напруженості в Україні: стан, чинники формування / Л.Д. Яценко, О.О. Коломієць // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 50-57. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1108569
  Брітченко І. Регіональний аспект стимулювання споживчлгл кредитування комерційних банків // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.157-161
1108570
  Штепа С.О. Регіональний аспект формування політико-правового поля Криму: етнополітичний аспект // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 71-79
1108571
  Гражевська Н.І. Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 72-78
1108572
  Шаповал П. Регіональний вимір державного управління в умовах інтеграції України в ЄС // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-223. – ISBN 966-73-53-51-Х
1108573
  Якименко О.Г. Регіональний вимір державного управління економічною безпекою України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 127-131. – ISSN 2306-6814
1108574
  Агаркова Н.В. Регіональний вимір екологічної безпеки України з урахуванням загроз виникнення техногенних і природних катастроф / Н.В. Агаркова. – Київ, 1996. – 73 с.
1108575
  Пархомчук О.С. Регіональний вимір зовнішньої політики Афганістану / О.С. Пархомчук, Д. Гринів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 23-28


  У статті проаналізовано процес формування та інструменти реалізації регіонального виміру зовнішньої політики Афганістану в контексті стабілізації регіональної системи міжнародних відносин. The article deals with the scientific study of regional ...
1108576
  Кіш Єва Регіональний вимір зовнішньої політики України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається процес формування та реалізації політики України щодо країн регіону Центральної Європи. Досліджуються основні цілі та засоби політики України стосовно до регіону та їхня еволюція. Визначено головні складові політики України ...
1108577
  Щьокіна Є.Ю. Регіональний вимір інноваційного розвитку суб’єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 68-72. – ISSN 2222-4459
1108578
  Іванов І.Ю. Регіональний вимір політичної ідентифікації українців // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 434-443
1108579
  Барановський Ф. Регіональний вимір політичної культури // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С.213-220. – ISBN 978-966-02-5496-1
1108580
  Реутов В.Є. Регіональний вимір структурних зрушень в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 172-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1108581
  Татаренко Т.М. Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 - політ. ін-ти та процеси / Тетяна Михайлівна Татаренко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 39с. – бібліогр.: 30 назв
1108582
  Габер Є.В. Регіональний вимір турецько-американських відносин в постбіполярний період : дис. ... канд. політич. наук : 23.00.04 / Габер Євгенія Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Ін-т соц. наук. – Одеса, 2014. – 230, [13] л. – Додатки: [13] л. – Бібліогр.: л. 189-230
1108583
  Габер Є.В. Регіональний вимір турецько-американських відносин в постбіполярний період : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Габер Євгенія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1108584
  Меркотан К. Регіональний вимір української багатопартійності у європейському контексті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 126-134. – ISBN 978-966-02-5496-1
1108585
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Дис.... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ободовський Олександр Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 393 л. + Додатки: л.370-393. – Бібліогр.: л.332-370
1108586
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ободовський О.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1108587
  Маниліч М.І. Регіональний господарський комплекс: стратегія відтворення // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 136-139. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1108588
  Давибіда Л.І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Давибіда Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 302 л. – Додатки: л. 183-302. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 166-182
1108589
  Давибіда Л.І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму грунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Давибіда Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1108590
  Жарая С.Б. Регіональний досвід організації та діяльності єдиного дозвільного офісу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 76-81. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1108591
  Капустіна Н. Регіональний дослідницький проект "Харків – територія читання молоді": підґрунтя формування регіональної програми молодіжного читання / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 18-21
1108592
  Линник С. Регіональний екологічний моніторинг як інструмент підвищення ефективності державного регулювання природокористування на регіональному рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 220-225. – бібліогр. на 18 пунктів
1108593
  Гінзула М.Я. Регіональний еколого-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гінзула Мар"яна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1108594
  Гінзула М.Я. Регіональний еколого-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопільської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гінзула Мар"яна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 184-210
1108595
  Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / І. Ковальчук. – Львів : Інститут українознавства, 1997. – 440с. – ISBN 5-7702-1008-7
1108596
  Бабаєв В.М. Регіональний економічний розвиток в контексті проведення економічних реформ в Україні / В.М. Бабаєв, Л.А. Биченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 20-22. – ISSN 1728-6220
1108597
  Макарова О.В. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку / О.В. Макарова, О.М. Гладун // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 10-15
1108598
  Канська В.В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об"єктів (на прикладі Поділля) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 227 л. – Додатки: л. 195-227. – Бібліогр.: л. 169-194
1108599
  Канська В.В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об"єктів (на прикладі Поділля) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1108600
  Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Магда Є.В.; НАН України; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1108601
   Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – 110, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7723-82-8
1108602
  Черкаська І.С. Регіональний ландшафтний парк "Диканський": 20-річний досвід природоохоронной роботи // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 23-27. – ISBN 978-966-7723-82-8
1108603
  Савицька О.В. Регіональний ландшафтний парк "Лиса гора" очима киян / О.В. Савицька, Є.Ю. Циганок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 313-320
1108604
  Колібабчук М.А. Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" / М.А. Колібабчук, О.А. Новокрещенов, К.В. Алексєєнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 36 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1108605
  Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 440 л. + Додаток: л. 358-440. – Бібліогр.: л. 319-357
1108606
  Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 62 назви
1108607
  Ткач О.В. Регіональний логістичний центр: формування та особливості функціонування / О.В. Ткач, І.А. Волощук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 127-134. – ISSN 2313-8246
1108608
  Король Олександр Дмитрович Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Король Олександр Дмитрович; КУ ім Т.Шевченка. – Чернівці, 1998. – 176л.
1108609
  Король Олександр Дмитрович Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Король О.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
1108610
  Бавико О.Є. Регіональний менеджмент в умовах постіндустріальної трансформації територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806
1108611
  Перга Т. Регіональний менеджмент: Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в ХХІ столітті // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-32.
1108612
  Гоменюк М.О. Регіональний механізм регулювання інноваційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 188-192
1108613
  Левицький В.А. Регіональний міф як ознака травестії: від нової української літератури до новітньої // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-21
1108614
  Керецман В.Ю. Регіональний моніторинг як інформаційно-аналітична база державного регулювання розвитку регіонів : державне управління // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: 29 назв
1108615
  Лісова Н.І. Регіональний моніторинг якості освіти: окремі аспекти досвіду становлення та розвитку // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 77-81. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1108616
  Яремович П.П. Регіональний напрям розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 67-75


  В умовах глобалізації світового господарства, розвиток між- народних господарських логістичних комплексів в регіонах України набуває нових пріоритетних напрямів, поштовхом для чого є практичні дії української влади. В условиях глобализации мирового ...
1108617
  Зелінська Г.О. Регіональний освітній менеджмент: теорія та практика : монографія / Г.О. Зелінська ; [наук. ред. Садова У.Я.] ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7009-93-0
1108618
  Дробязко А. Регіональний перерозподіл ринку депозитів та кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 8-13
1108619
  Ємець Г.С. Регіональний підхід до управління економічними процесами : (На прикладі Закарпатської області України) / Г.С. Ємець, М.А. Лендел; Академія наук України.Львівське відділ.ін-ту економіки. – Київ, 1992. – 148с. – Бібліогр.: с.143-145. – ISBN 5-12-003006-5
1108620
  Опихана Н.Є. Регіональний податковий потенціал в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 122-125
1108621
  Зорич О.О. Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення та ключові актори (перша половина 1990-х рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 77-88. – ISSN 2524-0137
1108622
   Регіональний портрет України. – Київ : УНЦПД, 2003. – 336с. – ISBN 966-8136-11-X
1108623
  Воротін В.Є. Регіональний потенціал конкурентоспроможності економіки України / В.Є. Воротін, Л.С. Пономарьова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 214-223.
1108624
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для Г[нижній індекс f]-регіону / В.М. Терещенко, А.О. Фокін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано метод розв"язання задачі регіонального пошуку у довільному Г[нижній індекс f]-регіоні. В даному випадку це стало можливим завдяки зведенню задачі до регіонального пошуку у трикутнику та тріангуляції запитного регіону. The paper ...
1108625
  Терещенко В.М. Регіональний пошук для множини рухомих точок / В.М. Терещенко, С.Є. Скляровський // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 1028-9763
1108626
  Рудько Г.І. Регіональний прогноз зсувів методом гармонічного аналізу Карпатського регіону, узбережжя Азовського моря та Харківської області / Г.І. Рудько, О.В. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 62-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
1108627
  Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1108628
  Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 л. + Додатки : л. 174-190. – Бібліогр.: л. 152-173
1108629
  Огліх В.В. Регіональний простір: методичний підхід до оцінки внутрішньорегіональної диференціації / В.В. Огліх, Т.І. Єфанова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 40-47. – ISSN 1562-0905
1108630
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 174 л. – Додатки: л. 157. – Бібліогр.: л. 158-174
1108631
  Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1108632
  Семенов В. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону / В. Семенов, В. Мозгальова, І. Давиденко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 78-89. – ISSN 1562-0905
1108633
  Сайчук В.С. Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сайчук Віктор Степанович ; КНУТШ, К-ра економічної та соціальної географії. – Київ, 2011. – 315 л. + Додатки: л. 220-315. – Бібліогр.: л. 194-218
1108634
  Сайчук В.С. Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сайчук Віктор Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1108635
  Попадинець Н.М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування
1108636
  Бєломоіна К.С. Регіональний рівень розвитку українського телебачення // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 206-213
1108637
  Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація : монографія / Констянтин Мезенцев, Григорій Підгрушний, Наталія Мезенцева ; Укр. геогр. т-во, Київ. відділ. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 132 с. : іл., табл. – Зміст та резюме укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 107-112. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-617-7069-12-5
1108638
   Регіональний розвиток в умовах глобальних інтеграційних процесів (на прикладі Придніпровщини) : Матеріали круглого столу. – Київ : НІСД, 2004. – 84с.
1108639
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1108640
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне досліждення : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. + Додатки: л. 137-154. – Бібліогр.: л. 155-174
1108641
   Регіональний розвиток Закарпаття та аспекти глобалізаційного поглинання / [Балога Е.І. та ін.] ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Тараса Григоровича Шевченка. – Ужгород : Закарпатський державний університет, 2011. – 193, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В вих. даних також: 6 червня 2011 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1108642
  Романюк С.А. Регіональний розвиток і децентралізація: теоретичні та практичні аспекти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 10-18. – ISSN 1562-0905
1108643
  Тищенко О.П. Регіональний розвиток національних економік Польші та України: спільне та відмінне // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 251-260. – ISSN 1993-6788
1108644
  Тищенко О.П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 251-260 : Табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
1108645
  Волков С. Регіональний розвиток системи мистецької освіти України в особливостях соціокультурних обставин часу // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 53-80. – ISBN 978-966-2241-15-0


  "Період 30–50-х років — складний, неоднозначний, сповнений протиріч і трагічних подій як світової історії, так і України. Після бурхливого руху початку ХХ ст., коли виникали, розвивалися, занепадали і часом знову відроджувалися численні мистецькі ...
1108646
  Ричка М.А. Регіональний розвиток України в умовах глобалізації / М.А. Ричка, М.В. Василинюк // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 130-137. – ISSN 1729-7036
1108647
  Нагірна В.П. Регіональний розвиток України у контесті Європейської інтеграції (суспільно-географічний вимір) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-32 : Карта, таб. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
1108648
  Чернов С.І. Регіональний розвиток як об"єкт державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 98-100
1108649
  Керецман В. Регіональний розвиток як предмет державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.397-401
1108650
  Малик Я.Й. Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця : модуль 8 : навч. посібник / Я.Й. Малик ; за заг. ред. М. Бойцуна [та ін.] ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 217, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 211-212. – Бібліогр.: с. 184-190. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-55-6
1108651
  Желюк Т. Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 19-36. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1108652
  Возняк Г.В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 3 (77). – C. 34-43. – ISSN 1562-0905
1108653
  Розумюк В. Регіональний розкол України : реальність міфу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 221-229. – ISBN 978-966-02-5496-1
1108654
  Кулик А.В. Регіональний соціально-економічний моніторинг: проблеми та основні теоретико-методологічні засади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-18.
1108655
  Рудов Олександр Регіональний стратегічний розвиток та його вплив на звичайну діяльність підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті на основі аналізу капітальних інвестицій у фактичних цінах розглянуто регіональний стратегічний розвиток підприємств, розглянуті інвестиційні та інші цілі, впровадження яких буде сприяти збільшенню фінансових результатів від звичайної ...
1108656
  Яковлєва О.В. Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 243-247. – ISSN 2076-1554
1108657
  Патиченко О.М. Регіональний та локальний рівні формування земельної ренти в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
1108658
  Грицяк І. Регіональний та місцевий рівні управління в Європейському Союзі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-127.
1108659
  Козлакова Г. Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 64-69. – ISSN 2078-1016
1108660
  Прутник Е. Регіональний фондовий ринок та інвестування економіки Донецької області / Е. Прутник, Ю. Ретинський, М. Назарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
1108661
  Левіна Г.М. Регіональні "червоні" переліки (у контексті регіональної охорони рідкісних видів диких тварин) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 535-545. – ISSN 0869-2491
1108662
   Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження / В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, В.В. Кулікова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 66-79
1108663
  Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1108664
  Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Додатки: л. 200-217. – Бібліогр.: л. 181-199
1108665
  Поліщук Л.С. Регіональні асиметрії в ЄС та нові інструменти політики вирівнювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 116-124. – ISSN 2308-6912


  Регіональні диспропорції в Європейському Союзі поглибились з останніми розширеннями. В статті аналізуються відмінності у економічному розвитку окремих регіонів і країн ЄС. Велика увага зосереджена на нових інструментах політики регіонального розвитку, ...
1108666
  Делас У.С. Регіональні аспект регулювання ринку робочої сили // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто деякі аспекти регіонального регулювання ринку робочої сили, що дозволяють сприяти більш ефективному економічному розвитку та сталому соціально-політичному стану в країні.
1108667
  Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1108668
  Мархонос С.М. Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мархонос С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 326 л. + Додаток : л. 176-326. – Бібліогр. : л. 164-175
1108669
  Жикаляк М. Регіональні аспекти геолого-економічної оцінки неметалічних корисних копалин / М. Жикаляк, В. Чиж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-35. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Реалізація програм сталого розвитку промислових регіонів України вимагає значного збільшення запасів високоліквідних неметалічних корисних копалин з метою створення енергозберігаючої та екологічно чистої продукції з новими споживчими ...
1108670
  Миколайчук М.М. Регіональні аспекти державного управління сталим розвитком в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 71-74.
1108671
  Омельчук В.О. Регіональні аспекти доступності житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1108672
  Зінов"єв І.Ф. Регіональні аспекти економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-87. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Виявлено та проаналізовано тенденції щодо регіональної специфіки економічних злочинів як основу формування загроз економічній безпеці України.
1108673
  Суперсон В.І. Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-58
1108674
  Колодійчук В.А. Регіональні аспекти запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 158-164 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1108675
  Альошкіна Л.П. Регіональні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 51-55
1108676
  Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 240 л. + Додаток : л. 183-240. – Бібліогр. : л. 166-182
1108677
  Мороз І.М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мороз І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1108678
  Спаський Г.В. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Закарпаття : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-15 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1108679
  Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку : Монографія / П.Т. Бубенко; НАНУ; МОНУ. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 316с. – ISBN 966-593-287-Х


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1108680
  Кириленко В.І. Регіональні аспекти інноваційної політики розвитку аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 20-25 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1108681
  Курмаєв П.Ю. Регіональні аспекти іноземного інвестування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 66-69
1108682
  Пащук Л. Регіональні аспекти міжнародної донорської та технічної допомоги Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано донорську та технічну допомогу, що надається Україні міжнародними організаціями, порівняно діяльність донорів у різних регіонах України. Виявлено тенденції розвитку діяльності донорів у регіонах та причини нерівномірності розподілу ...
1108683
  Столярчук Я.М. Регіональні аспекти науково-технологічного та інноваційного співробітництва країн ЄС // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 126-130


  У статті розкриваються особливості сучасної інноваційної політики Європейського Союзу, метою якої є підвищення конкурентоспроможності даного інтеграційного блоку порівняно з визнаними лідерами науково-технічного прогресу США та Японією. Обґрунтовано ...
1108684
  Сергійко О.В. Регіональні аспекти підтримки малого бізнесу: досвід країн близького зарубіжжя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядається стан підтримки малого бізнесу в Україні в сучасних умовах. Аналізуються проблеми державної підтримки малого підприємництва в регіональному аспекті. Висвітлено досвід розв"язання цих проблем в окремих країнах СНД, таких як Росія, Білорусь ...
1108685
  Шевченко Н.І. Регіональні аспекти податкового стимулювання інвестиційних процесів / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 96-110. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1108686
  Бульба В. Регіональні аспекти політики євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-58.
1108687
  Гребенюк М. Регіональні аспекти правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 165-169
1108688
  Кияк Б. Регіональні аспекти процесу творення конкурентного науково-технологічного середовища // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.249-254. – ISSN 1562-0905
1108689
  Гречанінов В. Регіональні аспекти реалізації зовнішньополітичного курсу України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-39.
1108690
  Лихолат А.О. Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 155-164


  Розглянуто і проаналізовано актуальні проблеми науково-технічного розвитку регіонів України. Зазначено, що створення технологічних парків й підтримка їх з боку держави мають сьогодні особливе значення. Як і в більшості країн, в Україні вітчизняні ...
1108691
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1997-. – ISBN 966-654-004-5
№ 4. – 2000
1108692
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-065-7
Вип. 5. – 2001
1108693
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-100-9
Вип. 7. – 2002
1108694
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-086-7
Вип. 8. – 2003
1108695
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-173-4
Вип. 10. – 2005
1108696
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 978-966-654-195-9
Вип. 11. – 2006. – з 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України"
1108697
  Фаріон І. Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / І. Фаріон, Л. Савчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 375-379. – ISSN 1993-0259
1108698
  Ажаман І.А. Регіональні аспекти розвитку об"єктів галузі рослинництва в сільській місцевості України / І.А. Ажаман, М.В. Гронська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 22-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1108699
  Бегларашвілі О.П. Регіональні аспекти розвитку оптової торгівлі України / О.П. Бегларашвілі, А.В. Кулік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 259-264. – ISSN 2222-4459
1108700
  Ільяшенко В. Регіональні аспекти розвитку продовольчого ринку держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 130-137.
1108701
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 12. – 2007. – до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108702
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 13. – 2008. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108703
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108704
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 15. – 2010. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108705
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 16. – 2011. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108706
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108707
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 18. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108708
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 19. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108709
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 20. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108710
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 21. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2007 р. назв. журн. "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1108711
  Діну В. Регіональні аспекти розвитку сталого туризму / В. Діну, К.В. Гапенчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 130-143. – ISSN 1562-0905
1108712
  Філь М.І. Регіональні аспекти розвитку туристично-рекреаційного комплексу на Яворівщині / М.І. Філь, Т.О. Коропецька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 59-62. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1108713
  Яковенко Р.В. Регіональні аспекти соціально-економічного впливу на міграційні процеси : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 37-38.
1108714
  Яковенко Р.В. Регіональні аспекти соціально-економічного впливу на міграційні процеси // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 108-111.
1108715
  Варналій З. Регіональні аспекти соціально-економічної політики: реалії та перспективи // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-29.
1108716
  Онищенко О. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексів : Критика і бібліографія / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 92-93. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1108717
  Комар В. Регіональні аспекти стратегічної маркетингової діяльності на ринку банківських послуг / В. Комар, Н. Бицька // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 78-81. – Бібліогр.:6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
1108718
  Куйбіда С.В. Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 54-61. – ISSN 2306-6814
1108719
  Смерічевський С.Ф. Регіональні аспекти управління бюджетними фінансами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.338-342. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1108720
  Янків М.Д. Регіональні аспекти фінансової підтримки АПК : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 92-101 : Табл.
1108721
  Оробчук М. Регіональні аспекти формування екологічної культури / М. Оробчук, О. Марченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 149-157. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1108722
  Оппельд Л.І. Регіональні аспекти формування ринку медичних послуг в Україні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 128-133 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1108723
  Гуляєва Л. Регіональні аспекти функціонування комерційних банків України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1108724
  Чорноморець О.О. Регіональні банки розвитку: передумови виникнення та головні аспекти діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано економічні та політичні причини утворення регіональних банків розвитку, розглянута їх організаційна та фінансова структура. Розкрито головні аспекти їх діяльності.
1108725
  Спіріна С. Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 131-143. – ISSN 2224-9516


  Відзначено важливість залучення регіональних бібліотек до мережі Інтернет, що надало змогу значно розширити спектр послуг цих установ, пожвавити контакти бібліотек із владними структурами та бізнесовими колами. Висвітлено активну участь бібліотек у ...
1108726
  Пальчук В. Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: розвиток співробітництва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 256-266
1108727
  Прохорова М.Е. Регіональні валютні ініціативи / М.Е. Прохорова, А.О. Пукас // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 190-197


  У статті представлений аналітичний огляд існуючих регіональних валютних союзів, проблеми та перспективи їх функціонування в сучасному глобальному фінансовому середовищі. Автором розглянуті найновіші регіональні валютні ініціативи та можливості їх ...
1108728
   Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : Збірник статей. – Київ : Святогляд, 2005. – 186с. – ISBN 966-8837-05-3
1108729
  Подольський А.О. Регіональні відмінності в електоральних уподобаннях населення Чеської Республіки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 319-327. – Бібліогр.: 8 назв
1108730
   Регіональні відмінності в Україні: позиції експертів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-31.
1108731
   Регіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні / О. Воловина, С.М. Плохій, Н.М. Левчук, О.П. Рудницький, А.Б. Ковбасюк, П.Є. Шевчук // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 76. – ISSN 0130-5247
1108732
  Дудін В.С. Регіональні відмінності інноваційного розвитку України // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 87-89. – ISBN 978-966-285-399-5
1108733
  Петрук Є. Регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виявлено регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства. Складено рейтинг регіонів України за його рівнем. Співставлено рейтинги регіонів складені за факторами, які визначають стан його розвитку в Україні. Визначено регіони, які ...
1108734
  Панга М.В. Регіональні відмінності ставлення середнього класу України до національної валюти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 70-81
1108735
  Пасько В.Ф. Регіональні відмінності та проблеми створення об"єднаних територіальних громад в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-361-2
1108736
   Регіональні географічні дослідження України та суміжних території : [міжнародна наук.-практ. конференція], 27-29 листопада 2006 року. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 220 с. – Присвячена 70-річчю утворення кафедри географії Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
1108737
  Приходько М.М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне приридокористування : (На прикладі Івано-Франківської області) / М.М.Приходько; Івано-Франківський нац.технічний унів. нафти і газу; За ред. проф. О.М. Адаменка. – Івано-Франківськ, 2006. – 245с. – ISBN 966-96464-2-1
1108738
   Регіональні геоекологічні проблеми України. Розробка концепції вищої географічної освіти в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 401с. : 2 рис., 26 таб. – Бібліогр.: 202 дж.


  Об"єкт дослідження - природні та природно-антропогенні ландшафтні комплекси; навчальний процес у вищій школі. Мета роботи - визначення антропогенного впливу на формування ландшафтних комплексів; розкриття змісту теорії освіти і навчання, виховання у ...
1108739
   Регіональні геологічні дослідження - пріоритетний напрям геологічного вивчення надр / О.О. Ліхошерстов, М.М. Костенко, С.О. Некрасова, Ю.М. Веклич, О.М. Шевченко, О.М. Пилипчук, Л.В. Ковальчук // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 70-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-3591
1108740
  Комлєв О.О. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) / О.О. Комлєв, О.С. Довніч // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 16-20. – ISSN 0868-6939


  Регіональні дослідження в геоморфології історично визначаються основними на даний час концепціями і парадигмами. Нинішні морфогенетична і морфодинамічна концепції не відповідають досягнутому теоретичному рівню геоморфології і інших наук, накопиченому ...
1108741
  Комлєв О. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) / О. Комлєв, О. Довніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Регіональні дослідження в геоморфології історично визначаються основними на даний час концепціями і парадигмами. Нинішні морфогенетична і морфодинамічна концепції не відповідають досягнутому теоретичному рівню геоморфології й інших наук, накопиченому ...
1108742
  Рева Л. Регіональні джерела літературної біографіки (на прикладі Великої Волині - Житомирщини) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 306-320. – ISSN 2222-5250
1108743
  Кирчанів М. Регіональні дискурси української історії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 79-88. – ISBN 978-966-02-4344-6
1108744
  Домбровська Л.В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 132-137. – ISSN 1562-0905
1108745
  Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та оцінка // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 55-64. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1108746
  Козир З. Регіональні дослідження організаційних та управлінських аспектів розвитку промислових комплексів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 121-124. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1108747
  Олійник С. Регіональні дослідження рецепції композиторської творчості: джерелознавчий та науково-теоретичний аспекти // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 177-190


  "...Розкрито особливості дослідження рецепції композиторської творчості у певному регіоні, обгрунтовано зміст окремих термінів – рецепція та інфраструктура композиторської творчості. Однією з найцікавіших і досі не досліджених є проблема поширення і ...
1108748
  Садова У. Регіональні дослідження рівня життя населення: соціальний портрет / У. Садова, Л. Семів, О. Риндзак // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 91-100. – ISSN 1562-0905
1108749
  Бойко В. Регіональні дослідження як прояв громадської ініціативи науковців // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 287-290. – ISBN 978-966-02-4741-3
1108750
  Садова У.Я. Регіональні драйвери економіки України: з історії досліджень вітчизняних наукових шкіл / У.Я. Садова, В.Я. Бідак, М.М. Біль // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 256-266. – ISSN 2078-9165
1108751
   Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні : матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 96с. – ISBN 966-96017-5-4
1108752
   Регіональні екологічні проблеми : Збірник наукових праць. – Київ : Обрії, 2002. – 384 с.
1108753
   Регіональні екологічні проблеми // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 25-27 : фото
1108754
  Газуда М.В. Регіональні еколого-економічні проблеми природокористування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-61. – (Економіка ; Вип. 32)
1108755
  Макогон Ю.В. Регіональні економічні зв"язки та вільні економічні зони : Підручник для студ. економ. спец. та вищ. навч. закладів / Ю.В.Макогон, В.І.Ляшенко, В.О.Кравченко. – 2-е вид..пепероб.. доп. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 541 с. – ISBN 966-8510-04-6


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1108756
  Піонтківський С.В. Регіональні економічні угоди Європейської економічної спільноти // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 111-117. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1108757
  Кузнєцова М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Аналізуються процеси корпоративного формування й надання доступу до регіональних електронних ресурсів, продуктів і послуг та визначаються їхні складові. Розкриваються тенденції успішного розвитку ресурсів, продуктів і послуг із краєзнавства у ...
1108758
  Біленко В.А. Регіональні еліти у системі взаємовідносин між центром і регіонами // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 118-126
1108759
  Терещенко І. Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 174-180
1108760
  Рижков М.М. Регіональні зовнішньополітичні стратегії США у діяльності американських адміністрацій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 149-171. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1108761
  Ткач Олег Регіональні і національні основи стратегії сталого розвитку Латинської Америки // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 30-33
1108762
  Кривицька О. Регіональні ідентичності : виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 178-189. – ISBN 978-966-02-5496-1
1108763
  Сапицька І. Регіональні ініціативи Туреччини в рамках конфлікту на Північному Кавказі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 3-5
1108764
  Ковтун О.Ю. Регіональні ініціативи як форма співробітництва держав Центрально-Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 220-226


  Стаття розглядає проекти регіонального співробітництва держав Центрально-Східної Європи на прикладі регіональних ініціатив у Південно-Східній Європі.
1108765
  Давимука С.А. Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах європейської інтеграції = Regional innovative ecosystems: development directions in terms of European integration : монографія / [С.А. Давимука, Л.І. Федулова] ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Апріорі, 2016. – 463, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт не зазнач. - Тит. арк., зміст та післямова укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-629-328-6
1108766
  Трофимова В.В. Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці : монографія / Трофимова Вікторія Валеріївна ; Кримський ін-т бізнесу ; Центр розвитку освіти, науки та інновацій. – Сімферополь : ВіТроПрінт, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-2364-04-0
1108767
  Корнілова І. Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації / І. Корнілова, Т. Білорус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-25. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються сутність регіональних інноваційних систем та підходи до структуризації її елементів для визначення напрямів підвищення ефективності їх взаємодії. В статье рассматриваются сущность региональных инновационных систем и подходы к ...
1108768
  Карлова О.А. Регіональні інтеграційні процеси: інвестиційний аспект // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 3 (7). – С. 20-30. – ISSN 2411-4413
1108769
  Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи : Монографія / В.І. Чужиков; КНЕУ. – Київ : ТОВ "Кадри", 2003. – 297с. – ISBN 966-7958-20-5
1108770
  Сивак Т.В. Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Сивак Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1108771
  Покровська Г. Регіональні інтернет-ресурси як складова інформаційної бази бібліотечного аналітичного дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 441-446. – ISSN 2224-9516
1108772
  Швечикова Я. Регіональні комплекси безпеки як актори міжнародної системи безпеки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 39-42
1108773
  Бакуменко Л.Г. Регіональні консорціуми бібліотек вищих навчальних закладів у типо-видовій структурі корпоративних бібліотечних об"єднань // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 216-230. – ISBN 966-7352-66-8


  Аналізується типова та видова структура корпоративних бібліотечних об"єднань, які в сукупності складають єдину взаємопов"язану та взаємозумовлену систему, розглядається місце в ній регіональних корпоративних об"єднань бібліотек вищих навчальних закладів.
1108774
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти : необхідність нового політичного мислення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 36-38. – (Історичні науки ; Вип. 31)
1108775
  Толстов С.В. Регіональні конфлікти 80-х років: позиція Великобританії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 110-116. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються мотиви британської політики стосовно основних регіональних конфліктів у 80-ті роки, а також еволюція підходу М. Тетчер до проблем їх політичного врегулювання. Автор порівнює новітні концепції вирішення проблеми Ольстера з британським ...
1108776
  Гончар Б.М. Регіональні конфлікти і доля розрядки в другій половині 70-х років (аналіз американських оцінок) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 116-124. – (Історія ; Вип. 22)


  Розкривається вплив "конфліктної дипломатії" СРСР на процес розрядки напруженості в радянсько-американських відносинах в другій половині 70-х рр. аналізуються американські погляди з даної проблеми.
1108777
  Гавриленко О. Регіональні ландшафтознавчі дослідження для проектно-планувальних цілей / Олена Гавриленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 220-226. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1108778
   Регіональні логістичні системи : теорія і практика : монографія / З. Герасимчук, Л. Ковальська, Н. Хвищун, О. Мороз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 261, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-261. – ISBN 978-966-1532-58-7
1108779
  Дашковська О. Регіональні механізми захисту прав жінок: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.139-147
1108780
  Черноіванова О. Регіональні монетарні союзи як основа глобальної фінансової архітектури / О. Черноіванова, О. Лаушкін // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 137-140. – ISSN 1818-2682
1108781
  Чередніченко В.В. Регіональні напрямки політики України у сфері міжнародних передач продукції військового призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 137-141. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Дано оцінку ефективності політики України з просування потенціалу національного військово-промислового комплексу на регіональних ринках продукції військового призначення у контексті проблем міжнародних відносин та регіональної безпеки.
1108782
  Парахонський Б.О. Регіональні наслідки глобальних суперечностей: Чорноморський регіон // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 10-16
1108783
  Луняк І.В. Регіональні нерівності в оплаті праці в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 113-117
1108784
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні осбливості інноваційної діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ханова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1108785
  Подкур Р. Регіональні особливості "Великого терору" 1937 - 1938 рр. на західному кордоні СРСР - УРСР (на матеріалах Поділля) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 75-84
1108786
  Діденко К. Регіональні особливості автодорожньої мережі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-43. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню сучасного стану автомобільних доріг в Україні. The article deals with the current situation of the roads in Ukraine.
1108787
  Маліков Микола Васильович Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Запорізький держ. ун-тет; Маліков М.В. – Запоріжжя, 2003. – 370л. – Бібліогр.: л.285-328; Додатки: л.329-370
1108788
  Маліков Микола Васильович Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Маліков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 51 назв.
1108789
  Любчич Д.А. Регіональні особливості вживання кон"юнктиву в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 105-109.
1108790
  Соколова С. Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 25-39. – ISSN 1682-3540
1108791
  Крутій О. Регіональні особливості взаємодії органів виконавчої влади з населенням // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 188-195.
1108792
  Бабюх В. Регіональні особливості відзначення ювілеїв міст // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 217-226
1108793
  Маруняк Є. Регіональні особливості глобалізаційних процесів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-33. – ISSN 0372-6436
1108794
  Ляпін Д.В. Регіональні особливості державного управління розвитком малого підприємництва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С.34-40
1108795
  Бакушевич І. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур / І. Бакушевич, О. Сороківська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1108796
  Рисін Віталій Васильович Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області) / Рисін Віталій Васильович, Рисін Марія Віталіївна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано структуру банківського сектора Львівської області, здійснено оцінку обсягів і динаміки довгострокових кредитів, наданих банками, та процентних ставок за ними у 2000-2007рр., визначено основні тенденції розвитку довгострокового ...
1108797
  Кулєшова Г.О. Регіональні особливості експорту товарів України / Г.О. Кулєшова, П.О. Кафтанова, Л.В. Ключко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 92-96. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826


  Стаття присвячена аналізу зовнішньоторговельної діяльності України. В роботі охарактеризовано географічну структуру експорту товарів України, виявлені напрями її трансформації за останні роки. Встановлені особливості географічної структури експорту ...
1108798
  Сливка П.М. Регіональні особливості ерозійно-денудаційних процесів на річках Українських Карпат і методи їх регулювання : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / П.М. Сливка, Б.Я. Голояд // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 121-127 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1108799
  Бойко З.В. Регіональні особливості етнічних процесів за переписами населення України 1989 та 2001 років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 99-104. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1108800
  Ярмоленко М.І. Регіональні особливості етнодемографічного розвитку УРСР впродовж другої половини XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 304-318
1108801
  Ярмоленко М.І. Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні у радянську і пострадянську доби / Ярмоленко Марія Іванівна ; [відп. ред.: М.Р. Литвин] ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Одеська нац. морська акад. – Львів : Ощипок М.М., 2012. – 466, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6794-7
1108802
  Зварич І. Регіональні особливості етнополітичних процесів у контексті електоральних настроїв українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 41-47
1108803
   Регіональні особливості житлового будівництва в Україні / С. Запотоцький, І. Горин, О. Левицька, В. Запотоцька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 186-196


  В роботі розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Проведено аналіз чинників, що формують попит та пропозицію на ринку житла Львівської та Донецької областей. Серед чинників попиту виділено та проаналізовано ...
1108804
  Штокало Я. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 82-85. – ISBN 966-654-173-4
1108805
  Макаренко П.О. Регіональні особливості збуту автомобілів концерну peugeot в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 159-164. – ISBN 966-7650-87-1
1108806
  Якименко Ю. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій громадян України в контексті виборчої кампанії-2006 / Ю. Якименко, О. Литвиненко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 2-18.
1108807
  Іртищева І.О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор"я / Іртищева І.О. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ. – Київ : РВПС України НАНУ, 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-96870-98
1108808
  Куценко Т.М. Регіональні особливості інноваційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 28-35
1108809
  Ханова Олена В"ячеславівна Регіональні особливості інноваційної діяльності в Україні : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02. / Ханова Олена В"ячеславівна; Харківськ. націон. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 165 л. + Додатки: л. 145-165. – Бібліогр.: л. 132-144
1108810
  Кравченко П. Регіональні особливості інтеграції вітчизняного культурно-історичного досвіду в систему державобудівничих цінностей // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.66-79. – ISBN 966-7653-05-3
1108811
  Латиш І.В. Регіональні особливості людського розвитку в Україні (на прикладі демографічних процесів) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 65-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1108812
  Лобенко А.С. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні / А.С. Лобенко, Л.О. Алієва // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 177-179
1108813
  Шиманська К.В. Регіональні особливості міжнародної міграції в Європі та регіональна міграційна політика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 25-35. – ISSN 2313-4569
1108814
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1108815
  Костенко Н.В. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Костенко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 199л. + Додатки: л.159-193. – Бібліогр.: л.148-158
1108816
  Смагло Ніна Сергіївна Регіональні особливості народної прози Поділля (на матеріалах фольклору Вінничини) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Смагло Ніна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.150-155
1108817
  Ригайло С.Я. Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С.Я. Ригайло, О.Д. Зинюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 171-177. – ISSN 1562-0905
1108818
   Регіональні особливості нерухомих пам"яток України : [колектив. монографія] / [Бичковська Г.М. та ін.] ; під заг. ред. Л.О. Гріффена, О.М. Титової ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-82-6
1108819
  Шевцова В.О. Регіональні особливості оронімів (на матеріалі оронімії Луганщини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 389-395. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1108820
  Семів Л.К. Регіональні особливості освітньої міграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 131-140. – ISSN 1562-0905
1108821
  Остапець Ю.О. Регіональні особливості парламенських виборів 2002 р. в Закарпатській області // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 236-245. – ISBN 966-628-197-5
1108822
  Остапюк О. Регіональні особливості поетики танечних пісень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 416-426


  У статті висвітлюються жанрові особливості українських танечних пісень на основі порівняльного аналізу поетичних особливостей та домінантних ритмоструктур в регіональних монострофічних різновидах.
1108823
  Затула В.І. Регіональні особливості показника нерівномірності випадіння атмосферних опадів в Україні / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 100-108. – ISSN 2306-5680


  Оцінено вплив фізико-географічних умовна показник нерівномірності річного розподілу атмосферних опадів в окремих регіонах України. Побудовано регресійні моделі цього показника залежно від фізико-географічних умов. Оцінено внесок окремих елементів ...
1108824
  Скнар О.М. Регіональні особливості політичних практик студентської молоді // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-96
1108825
  Ковальчук С.Я. Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 151-155
1108826
  Орлик С.В. Регіональні особливості проведення податкових реформ у Російській імперії середини ХІХ - початку ХХ століття // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 257-264. – (Економічні науки ; вип. 24)
1108827
  Швидка Г.Ю. Регіональні особливості ринку праці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 160-167. – ISSN 2072-9480
1108828
  Гірман А.П. Регіональні особливості ринку праці: аналіз та регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 14-20. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1108829
  Барановський М.О. Регіональні особливості розвитку аграрного сектору як чинник депресивності сільських територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 152-160. – Бібліогр.: 8 назв
1108830
  Ганич Н.М. Регіональні особливості розвитку готельного господарства Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 218-228
1108831
  Овчаренко В. Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні (1991–2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 89-94


  У статті висвітлюється ряд ключових питань щодо впливу соціально-економічних особливостей регіонів України, що склалися історично, на сучасні етнонаціональні процеси в державі. В статье раскрывается ряд ключевых вопросов относительно влияния ...
1108832
  Волошин О.Р. Регіональні особливості розвитку людського потенціалу, зайнятості та соціального захисту населення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 359-364. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1108833
  Якубовський М.М. Регіональні особливості розвитку промисловості України / М.М. Якубовський, М.О. Солдак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 35-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1108834
  Корж О.В. Регіональні особливості розвитку сільського розселення Ворошиловградської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 61-71 : Табл., рис.
1108835
  Шевцова Г.З. Регіональні особливості розвитку соціального партнерства / Г.З. Шевцова, О.О. Хандій // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.59-64
1108836
  Людвічук М. Регіональні особливості розвитку споживчої кооперації України в перехідний період // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 62-66
1108837
  Талавиря М.П. Регіональні особливості розміщення та міграції сільського населення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 122-126. – ISBN 966-614-021-7
1108838
  Ткаченко В.М. Регіональні особливості розпису українських писанок кінця ХІХ - початку ХХІ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 63-68. – ISSN 2518-7732
1108839
  Бондар О. Регіональні особливості розподілу та використання туристично-рекреаційних ресурсів басейну р. Збруч у межах Хмельницької області / О. Бондар, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1108840
  Затула В.І. Регіональні особливості співвідношення кількості атмосферних опадів в весняно-літнє та осінньо-зимове півріччя в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 32-40. – ISSN 2306-5680


  Оцінено вплив фізико-географічних умов на співвідношення кількості атмосферних опадів в весняно-літнє та осінньо-зимове півріччя в окремих регіонах України. Побудовано регресійні моделі цього показника залежно від фізико-географічних умов. Оцінено ...
1108841
  Сидорова А.В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні / А.В. Сидорова, М.А. Жмайло // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 80-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1108842
  Драпіковський О.І. Регіональні особливості суспільно-географічних умов відтворення наукового потенціалу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 96-100. – ISBN 0201-8683
1108843
  Христенко О.С. Регіональні особливості сучасного німецького молодіжного сленгу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 120-124. – Бібліогр.: Літ.: с. 123-124; 12 п. – ISSN 1729-360Х
1108844
  Білявська В. Регіональні особливості та перспективи ринку зерна в Україні / В. Білявська, І. Запотоцька, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні особливості розвитку зернового ринку в Україні. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування сировинної ланки та кон"юнктури ринку зерна. Запропоновано головні аспекти реформування зернопродуктового ринку. The ...
1108845
  Баранова Л.Г. Регіональні особливості та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Київській області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 155-163


  Висвітлені регіональні особливості та тенденції розвитку, розглянуті проблемні питання, наведені головні цілі та пріоритети зовнішньоекономічної діяльності в Київській області. Освещены региональные особенности и тенденции развития, рассмотрены ...
1108846
  Солдат О. Регіональні особливості туристичної діяльності: світовий досвід // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7336-00-5
1108847
  Старостенко Г.Г. Регіональні особливості у відтворенні населення України за міжпереписний період (1979-1989 рр.) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 40-45. – ISBN 0868-6965
1108848
  Кондра О. Регіональні особливості формування і розвитку споживчого ринку України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 21-27
1108849
  Дейнега І.О. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму / І.О. Дейнега, Л.М. Акімова, О.А. Кратт // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 184-194. – ISSN 1993-6788
1108850
  Олійник Я. Регіональні особливості формування людського потенціалу Чернівецької області / Я. Олійник, Т. Куриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 12-18. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено дослідження регіональних особливостей формування людського потенціалу Чернівецької області, виокремлено чинники та фактори, що впливають на становлення людського капіталу. На основі діючої методики проведено аналіз людського розвитку ...
1108851
  Семенютіна Т.В. Регіональні особливості формування та використання трудового потенціалу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 228-233
1108852
  Міняйло О.І. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні / О.І. Міняйло, В.О. Романишин, Ю.А. Швед // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 58-65
1108853
  Пістун М.Д. Регіональні особливості функціонування в Україні селянських (фермерських) господарств / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, В.О. Гуцал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-7 : Табл. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіальну диференціацію функціонування фермерських господарств в Україні.
1108854
  Запотоцький С.П. Регіональні особливості харчової промисловості Київської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 102-110. – ISBN 966-95774-3-8
1108855
  Олійник Я.Б. Регіональні особливості харчування населення в Україні / Я.Б. Олійник, А.Ф. Павленко // Закон і бізнес, 1998. – №17
1108856
  Шкварчук Л.О. Регіональні особливості цінових коливань на споживчому ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 48-54. – ISSN 1562-0905
1108857
  Деркач Б.Г. Регіональні особливості якості життя населення України. Соціологічний та географічний аспект дослідження / Б.Г. Деркач, А.В. Дєрєчіна // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 71-73
1108858
  Байтала В.Д. Регіональні особливсості прояву сучасного стану лісів України / В.Д. Байтала, В.Г. Дубін // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-98 : Табл., мал. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
1108859
  Якубів В.М. Регіональні передумови розвитку малого агробізнесу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 209-213. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1108860
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2000
1108861
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2000
1108862
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4. – 2000
1108863
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2000
1108864
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2001
1108865
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 2/3. – 2001
1108866
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 4. – 2001
1108867
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 1997-
№ 5/6. – 2001
1108868
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2002
1108869
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2. – 2002
1108870
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 3/4. – 2002
1108871
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2002
1108872
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2002
1108873
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2003
1108874
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2003
1108875
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4/5. – 2003
1108876
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2003
1108877
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 7/8. – 2003
1108878
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 9/10. – 2003
1108879
  Остапенко П.О. Регіональні перцепційні портрети // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 197-201
1108880
  Кармазіна М. Регіональні політичні партії в Україні: зародження феномена // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 3


  "Питання функціонування регіональних політичних партій із серії тих, на які і держава, і суспільство впродовж тривалого часу дивилися крізь пальці - як на те, чого в Україні (згідно із законом) існувати не може. Така ситуація була сприятливою для ...
1108881
  Татаренко Т. Регіональні політичні процеси та їх концептуальні обгрунтування // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.17-33. – ISSN 1609-5499
1108882
  Школа І.М. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України в Європейський Союз / І.М. Школа, О.М. Верстяк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 222-228. – ISSN 1562-0905
1108883
  Жук П.В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П.В. Жук, Ю.І. Соха // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 210-216. – ISSN 1562-0905
1108884
  Шпак Д.Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Шпак Д.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 217л. – Бібліогр.: л.186-217
1108885
  Шпак Д.Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Шпак Д.Р.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
1108886
  Гончар Б.М. Регіональні пріоритети зовнішньої політики адміністрації Барака Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 36-44


  В статті аналізуються головні регіональні напрями зовнішньої політики адміністрації Б. Обами. The article presents analysis of the B.Obama administration foreign policy in the main regions of the world.
1108887
   Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 140-річчю Ботан. саду і каф. ботаніки, лісового і садово-парк. госп-ва Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича, 5-6 жовт. 2017 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; наук. ред.: І.І. Чорней, В.В. Буджак ; [редкол.: М.М. Марченко (голова) та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2017. – 143, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-423-412-9
1108888
  Мінченко Тамара Регіональні проблеми впровадження українознавства як державної програми у сферу освіти України : (з досвіду роботи в Чернівецькій області) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 217-222
1108889
  Рибалко О.М. Регіональні проблеми інвестування / О.М. Рибалко, Н.В. Осипенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 96-102. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1108890
   Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 березня 2000 року). – Київ : Знання, 2000. – 213 с. – ISBN 966-7294-90-5
1108891
   Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 18-19 березня 2002 року). – Київ : Стафед-2, 2002. – 194 с.
1108892
  Кошіль А. Регіональні проблеми розвитку сакрального туризму // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 16-20
1108893
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2005. – 338с. – ISBN 966-8912-05-05
1108894
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : Вишемирський, 2007. – 360 с. – ISBN 966-8912-05-5
1108895
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць / МОНУ ; Херсон. держ. ун-т; Ін-т природознавства, Каф-ра соціально-екон. геогр. ; Херсон. відділ укр. геогр. т-ва ; [ред. кол.: Топчієв О.Г., Олійник Я.Б. та ін.]. – Херсон : Вишемирський, 2009. – 488 с. – ISBN 966-8912-05-5
1108896
  Митрохин О. Регіональні провінції анортозит-рапаківігранітної формації протерозою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-10. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  На сучасному рівні проаналізовано особливості просторово-вікової розповсюдженості та петрографічного складу комплексів анортозит-рапаківігранітної формації. В межах Східно-Європейської, Північно-Американської та Східно-Сибірської платформ виділяються ...
1108897
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 1. – 2003
1108898
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 2. – 2003
1108899
  Капируля М.В. Регіональні протиракетні програми партнерів США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 524-531
1108900
  Балабух В. Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Тернопільській області та можливі зміни до середини ХХI ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 43-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1108901
  Монахов С.Т. Регіональні реалії земельної реформи // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-60
1108902
  Гулич О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку : регіональні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1108903
  Долиняк Ю. Регіональні ринки освітніх послуг: сутність та значення в умовах транскордонного співробітництва // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (7). – С. 60-64. – ISSN 2411-4014
1108904
  Приймак В.І. Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання / МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка; Василь Приймак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 256с. – ISBN 966-613-283-4
1108905
  Матвіяс І. Регіональні риси в мові творів Павла Грабовського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 46-50. – ISSN 1682-3540
1108906
  Шедяков В.Є. Регіональні рівні управління: роль постсучасних тенденцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 166-173
1108907
  Шаповаленко М. Регіональні розбіжності у процесі демократизації українського суспільства // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 97-103.
1108908
  Гаврилко Г.П. Регіональні санаторно-курортні кластери: основні ознаки та принципи формування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 73-77. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1108909
  Джаман Василь Олександрович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 467 л. + Додатки: л. 399 - 467. – Бібліогр.: л. 365 - 399
1108910
  Джаман Василь Олексійович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 25 назв.
1108911
  Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В.О. Джаман; МОНУ; КНУТШ. – Чернівці : Рута, 2003. – 392с. – ISBN 966-568-598-8
1108912
   Регіональні соціально-економічні дослідження міграційних питань: ретроспектива та сучасні підходи / Р.Т. Теслюк, М.М. Біль, О.В. Махонюк, І.С. Бараняк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 131-141. – ISSN 1562-0905
1108913
  Хільчевська І.Г. Регіональні соціально-економічні особливості розвитку краудфандингу // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 83-86. – ISBN 978-966-285-300-1
1108914
   Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір = Regional strategy of the USA and Europe: foreign-policy and security dimension : монографія / [Н.Б. Бєлоусова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин ]. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 527, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці глав. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1108915
  Присяжннюк О.С. Регіональні стратегії формування мультикультурного суспільства: конфліктогенність і суперечності європейськї політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 264-269


  У статті розглядаються досягнення та перспективи європейських зусиль в проведенні ефективного діалогу між культурами як інструменту для запобігання та вирішення конфліктів шляхом утвердження поваги до прав людини, демократії та верховенства закону. Ці ...
1108916
  Гринько С.В. Регіональні структури співробітництва з питань безпеки Середземномор"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-75. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто проблеми щодо створення та функціонування регіональних структур з питань безпеки середземноморського регіону.
1108917
   Регіональні суспільні системи : монографія. – Львів, 2007. – 496с. – (Проблеми регіонального розвитку). – ISBN 978-966-02-4252-4 (серія); 978-966-02-4517-4
1108918
  Самойленко В.М. Регіональні та локальні екомережі : підручник / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода. – Київ : Логос, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-171-665-9
1108919
   Регіональні та національні еліти: хто формує політику? : Матеріали Міжнародної наукової конференції Чернівці, 6-7 грудня 2001 р. – Чернівці : БУКРЕК, 2002. – 280с. – ISBN 966-7854-40-Х
1108920
  Чужиков В.І. Регіональні та субрегіональні хвилі інтегрування економіки постсоціалістичних країн Європи в світовий економічний простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються проблеми інтеграції постсоціалістичних країн Європи у світове господарство.
1108921
  Пономар Л. Регіональні тематичні словники етнокультури українців: методи та принципи створення, результати // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 92-98. – ISSN 2313-8505
1108922
  Пономар Л. Регіональні тематичні словники етнокультури українців: методи та принципи створення, результати // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 273-285. – ISBN 978-966-02-7872-1
1108923
  Зайцева Л. Регіональні тенденції економічного розвитку: стан та перспективи // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.34-42
1108924
  Стройко Т. Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів / Т. Стройко, І. Лесік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1108925
  Баталов О.А. Регіональні техногенні загрози національній безпеці України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 159-163. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1108926
  Галиця І. Регіональні фінансові мережі як фактор активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / І. Галиця, О. Іваницька // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 81-88 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1108927
  Хвесик М.А. Регіональні характеристики показників вартості водних ресурсів України / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 110-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
1108928
  Азаренков Г.Ф. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 147-153
1108929
  Яремчук В.Д. Регіональні чинники розколу в середовищі української соціал-демократії під час Першої світової війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 245-254. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1108930
  Юрків Н.Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1108931
  Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посібник / В.Ф. Пуртов, В.П. Третяк, М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 311, [1] с., [2] арк. карт : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-623-938-2
1108932
  Олійник Я.Б. Регіонально-географічні дослідження Володимира Кубійовича. Віп.3 / Я.Б. Олійник, М. Пістун, В. Гуцал // Історія української географії, 2001
1108933
  Дудник І.М. Регіонально-економічна підготовка фахівця: географічний підхід // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 96-102. – ISBN 966-79-75-57-7
1108934
  Гончаренко Н. Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944
1108935
  Гончаренко Наталія Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено розвиток міжнародної економічної співпраці України з державами Європейського Союзу. Виявлено основні риси компонентної структури зовнішньої торгівлі, представлено результати аналізу зовнішньоторговельних відносин для країн та груп ...
1108936
  Васильєв О.А. Регіонально-інтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід Союзної держави Росії і Білорусії та ОДЕР-ГУАМ // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 237-252. – ISBN 978-966-02-7888-2
1108937
  Конта Р. Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 5-12. – ISSN 2222-5250


  Комплексний підхід до висвітлення краєзнавчої діяльності М. Грушевського простежується у працях П. Тронька. Згадується стаття О. Гончарова, в якій, зокрема, розглядається проблема трактування наукового доробку вченого, віднесенням його до того чи ...
1108938
  Іванкова-Стецюк Регіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями / Іванкова-Стецюк, В. Сусак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 27-43. – ISSN 1563-3713
1108939
  Новак В. Регіонально-локальні особливості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 22-31. – ISSN 0130-6936


  У статті розглядаються обряди, звичаї, прикмети, ігровий та пісенний фольклор різдвяно-новорічного календарно-обрядового циклу Гомельщини. На основі польових записів, зроблених автором у селах Добруського й Вєтківського районів Гомельської області, ...
1108940
  Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В.А. Поповкін. – К., 1993. – 213с.
1108941
  Артьомов І. Регіонаоьні аспекти перспектив вступу України в ЄС і НАТО (на матеріалах Закарпатської області) / І. Артьомов, О. Руденко // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 6-37. – ISSN 2078-1431
1108942
  Климко О.О. Регіонгальна сегментація ринку фінансово-банківських послуг України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 38-43 : мал., табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
1108943
  Зінько Ігор Регіони - "третій рівень влади" у сучасній європейській політиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1108944
  Фіцовський Є. Регіони великої єресі та околиці = Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Schulz i jego mitologia : Бруно Шульц і його міфологія / Єжи Фіцовський ; [пер. з пол., прим. А. Павлишин ; Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 541, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. пол. мовою. - Імен. покажч.: с. 506-513. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-151-8


  Виданння увійшло до числа найкращих книжок Львівського Форуму Видавців-2010!!! Великого прозаїка Бруно Шульца час і обставини прирекли на смерть від ґестапівської кулі та забуття. Проте польський поет і літературознавець Єжи Фіцовський (1924 – 2006) ...
1108945
  Бондаренко Н.М. Регіони України в глобалізаційних процесах за умов іноземного спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості прямого іноземного інвестування в регіонах України з погляду їх привабливості для іноземних інвесторів. Peculiarities of direct foreign investments into the regions of Ukraine, from the point of view of their attractiveness ...
1108946
   Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналітична доповідь / С.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір та ін. ; [за ред. С.О.Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 103 с. – ISBN 978-966-554-138-7
1108947
   Регіони України: перспективи єднання, шляхи формування спільної ідентичності // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-51.
1108948
   Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія. – Київ : Знання України, 2005. – 498с. – ISBN 966-554-084-Х
1108949
  Пила В.І. Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку / В.І. Пила, О.С. Чмир // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 114-124. – Бібліогр.: на 18 пунктів
1108950
  Зінько Ігор Регіони як константа європейської історії та політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 26-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1108951
   Регіонознавство : підручник для студ. ВНЗ / [В.В. Копійка та ін. ; за заг. ред. Л.В. Губерського, В.А. Смолія] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 638, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 635-638. – ISBN 978-966-439-704-6
1108952
  Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління : монографія / В.В. Величко ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – Київ : [б. в.], 2010. – 406, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-392 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-12-1
1108953
  Вербицька Н.В. Регістр як переключення комунікативного коду // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 375-379. – ISSN 1729-360Х
1108954
  Пархоменко В. Регістри облікових записів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.3-6
1108955
  Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов"язань // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-30 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1108956
   Регістри стосунків : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; Укр. Спілка Психотерапевтів, Секція клієнтцентрованої психотерапії ; [редкол.: Слободянюк І.А. (гол ред.), Банцер В.С., Невідома Я.Г. та ін.]. – [Київ], 2012. – 157 с. – Бібліогр. в кінці статей
1108957
  Кузьменко О. Регіт мумії Фараона, або крихта Табаско / О. Кузьменко. – Київ, 1994. – 110 с.
1108958
  Назаров Д.С. Регламент "Reach" як технічний бар"єр у торгівлі продукцією хімічної промисловості України з країнами ЄС // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 153-161. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  У статті проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі продукцією хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості між Україною та ЄС а також розкрито особливості лібералізації їх торгівельних відносин в контексті переговорів щодо створення ...
1108959
  Тадевосян А.М. Регламент Верховного Совета союзной республики (на материалах Армянской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Тадевосян А.М.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1972. – 21л.
1108960
  Гуреев П.П. Регламент Верховного Совета СССР / П.П. Гуреев, Л.В. Лазарев. – М., 1981. – 142с.
1108961
   Регламент Верховної Ради України. – К., 1994. – 194с.
1108962
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 133с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-161-6
1108963
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. За станом на 21 квітня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 140 с. – ISBN 966-611-296-5


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1108964
   Регламент Верховної Ради України : За станом на 10 травня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34Регл.(доп.юр.). – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-383-X


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1108965
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2006. – 240с. – ISBN 966-611-526-6


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1108966
   Регламент Верховної Ради України. – Київ : Скіф, 2007. – 164с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-25-1


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1108967
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-611-580-8
1108968
  Погорєлова А.І. Регламент Верховної Ради України: аналіз комунікативного потенціалу та умов його продуктивного використання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 368-376
1108969
  Маркуш М. Регламент Верховної Ради України: конституційний аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 4-8.
1108970
   Регламент Європейського суду з прав людини (нова редакція) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 293-341. – ISSN 0132-1331
1108971
  Мамаев В.А. Регламент Конгреса США / В.А. Мамаев. – М., 1962. – 174с.
1108972
   Регламент Конституційної Асамблеї : Рішення Конститційної Асамблеї від 21 вересня 2012 року № 5 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 257-266. – ISSN 1026-9932
1108973
   Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України : Затверджено Рішенням Президії Торгово-промислової палати Українивід 17 квітня 2007 р. протокол № 8 (1) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 461-483. – ISSN 0132-1331
1108974
   Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины, утвержденный решением Президиума ТПП Украины от 17 апреля 2007 г., протокол № 18 (1) // Практика международного коммерческого арбитража : научно-практический юридический журнал / Информационно-аналитический центр правовой и деловой информации "Праксіс". – Київ, 2007. – № 3/4 (5/6). – С. 4-36
1108975
  Шаклеин Н.И. Регламент Парламентской Ассамблеи Совета Европы: что можно использовать в практической работе Государственной Думы России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1108976
  Карман Я. Регламент Ради ЄС № 1259/2010 від 20 грудня 2010 року про право, що застосовується до розлучень та правової сепарації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 206-209
1108977
  Старовойтов Н.Г. Регламент Совета и его исполкома / Н.Г. Старовойтов. – М., 1982. – 96с.
1108978
   Регламент съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – М., 1990. – 112с.
1108979
   Регламент, или Устав духовной коллегии [Духовный регламент] / [Сост. Феофан (Прокопович)]. – [Напеч. 9-м тиснением]. – [Москва] : [Синодальная тип.], 1776. – 1 тит. л., [6], 1-139, 1-13 = 159 л. – Вых. дан. в конце текста


  закон, изданный в форме манифеста Петром I, определявший правовое положение Православной Церкви в России (Православной Российской Церкви). Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, ...
1108980
  Круковець О.В. Регламентатори перебудови / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1990. – 108 с.
1108981
  Васильева Т. Регламентация двойного гражданства в европейских странах: современные тенденции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 54-66. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются причины и условия предоставления двойного гражданства в европейских странах, современные тенденции и правовые коллизии в данной сфере правового регулирования. По мнению автора, вопрос о множественном гражданстве носит во многом ...
1108982
  Файгер А. Регламентация обоснованного риска в национальном и зарубежном уголовном законодательстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 33-40. – ISSN 1810-3081
1108983
  Мовчан Р.О. Регламентація відповідальності за злочини у сфері земельних відносин за Руською Правдою // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 130-134. – ISBN 978-617-616-069-4
1108984
  Іванюк І.А. Регламентація діяльності монастирського бібліотекаря в Києві у XIX столітті // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 143-150. – ISSN 0320-9466
1108985
  Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 218-226. – ISSN 1993-0909
1108986
  Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1108987
  Соколова Н.Д. Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині XVIII ст. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 10-14. – ISSN 2220-7481


  З"ясовано, що з приходом до влади імператриці Катерини II у Російській імперії велику увагу приділяли питанням освіти та виховання молодого покоління. Розроблена урядом інструкція виховання дітей лягла в основу статутів освітніх закладів країни. ...
1108988
  Підгородинська А. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "...За новим КПК України".
1108989
  Горбатовська Ю.Г. Регламентація обліку і аналізу доходів і видатків загального фонду бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 59-62
1108990
  Максимюк А. Регламентація оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-90
1108991
  Татаров О.Ю. Регламентація початку досудового провадження у контексті законопроектних новел // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2571-07-3
1108992
  Хоббі Ю.С. Регламентація прав людини у конституціях України та країнах ЄС: порівняльний аналіз // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 72-78. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1108993
  Мігоряну С.Д. Регламентація права на судовий захист у міжнародному праві з прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-48. – (Правознавство ; Вип.306)
1108994
  Бедрій Р.Б. Регламентація принципу поділу влади в конституціях зарубіжних країн та України (порівняльний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 78-84. – (Юридична ; Вип. 1)
1108995
  Благодир А. Регламентація процесуального порядку примусового отримання зразків для експертного дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 126-129.
1108996
  Кириченко С.А. Регламентація роботи з особистими і речовими джерелами антиделіктної інформації : Лекція 3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач; МДГУ ім. П. Могили; За ред. О.А. Кириченка. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 84с. – (Авторська лекція ; Вип.6). – ISSN 1819-6284
1108997
  Кириленко І.В. Регламентація соціального забезпечення військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах / І.В. Кириленко, О.П. Голота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-97. – БІбліогр.: С. 97. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сучасну нормативно-правову базу, яка регламентує соціальне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також її вплив на реформування української армії. In the article a modern normative-legal base which regulates ...
1108998
  Завтур Д. Регламентація тимчасового ввезення товарів - запорука успішного здійсненя зовнішньоекономічної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.83-88. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1108999
  Гуменюк Ю.С. Регламентація формалізованих правил призначення покарання за незакінчений злочин у контексті його правової природи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 122-129
1109000
  Казак Р.А. Регламентація функціонування заповідників на основі Закону про охорону природи Української РСР (1960 - 1970 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 47-55. – ISSN 2224-9281
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,