Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1106001
  Скрипнюк О. "Реалістична модель" законотворчості: проблеми побудови альтернативних теорій / О. Скрипнюк, Д. Прокопов // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С.30-40. – ISSN 1993-0909
1106002
  Качкан В. "Реальні образ сумної правди" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 189-205. – ISBN 5-87322-078-0


  Основні консеквенції у діяльності Івана Кревецького.
1106003
  Наєнко М. "Реальність як ворог мистецтва..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 15


  Картина "Гіркі жнива" канадського режисера українського походження Джорджа Менделюка.
1106004
  Ослоповских Л.Ф. "Реальнодиалектическая" концепция развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ослоповских Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1106005
  Пржиленский В.И. "Реальность": социально-эпистемологическое исследование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 91-105. – ISSN 0042-8744
1106006
   "Реанімація" первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 38-45


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
1106007
  Мацапура В. "Ревизор" Гоголя и "Приезжий из столицы" Г.Ф. Квитки-Основьяненко (типологический аспект) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 83-89
1106008
  Краснобаева О. "Ревизор" Н. Гоголя в переводоведческой парадигме Майкла Бересфорда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 141-144. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1106009
  Андрущенко Е. "Ревизор" Н.В. Гоголя в контексте русской сатирической комедии // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 6-10
1106010
  Бородина Л. "Ревизор" Н.В. Гоголя на Закарпатской сцене // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.48-51. – (Філологія ; Вип. 20)
1106011
   "Ревизор" Н.В.Гоголя на сцене Малого театра., 1938. – 47с.
1106012
   "Ревиталь парк" открывает филиалы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60 : Фото
1106013
  Данилов С.С. "Ревізор" на сцені / С.С. Данилов. – Х, 1936. – 208с.
1106014
  Хоню В. "Ревізор": авторський текст і трактування // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 273-288. – ISSN 1997-4264
1106015
  Альваро К. "Ревность", и другие рассказы / К. Альваро. – Москва, 1960. – 101с.
1106016
  Нашинець-Наумова Реалізація адміністративно-правових форм у сфері забезпечення інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 46-48
1106017
  Жабинець О. Реалізація в Україні кластерних ініціатив за участю страхових компаній: стан, досвід, перспективи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 205-213. – ISSN 1684-906Х
1106018
  Копельців-Левицька Реалізація гуманістичного потенціалу правової системи України в опозиції правових систем Схід-Захід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 20-24. – ISSN 2219-5521
1106019
  Карпенко О.В. Реалізація державної політики у сфері надання освітніх послуг вишами США / О.В. Карпенко, С.В. Тарнавська // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (86). – С. 79-87. – ISSN 2304-06294


  На основі наявної джерельної бази проаналізовано реалізацію системи надання освітніх послуг вишами США, зокрема розглянуто особливості функціонування університетської автономії. Узагальнено позитивні наслідки американського шляху розвитку системи вищої ...
1106020
  Тимощук К.А. Реалізація екологічної функції держави під час кризового екологічного становища в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 160-162
1106021
  Судень Н. Реалізація епітетних структур у поетичних циклах "Нічні думи" І. Франка і "Sny i marzenia" Я. Каспровича // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 124-130. – ISSN 2078-340X


  Досліджено епітетні структури в поетичних циклах “Нічні думи” І. Франка і “Sny i marzenia” Я. Каспровича. Здійснено порівняльний аналіз типологічних подібностей і диференційних ознак епітетних систем циклів обох поетів. Розглянуто специфіку вжитку ...
1106022
  Костюченко О. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 136-143. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються питання забезпечення змагальності сторін кримінального провадження у доказуванні під час проведення досудового розслідування на засадах змагальності та свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх ...
1106023
  Коваленко О.В. Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 152-158. – ISSN 2307-9878
1106024
  Ковальова Т.П. Реалізація категорії адресованості в слоганах німецької та української політичної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 375-385


  У статті досліджуються вербальні засоби вираження категорії адресованості в німецьких та українських політичних слоганах. Проаналізовано лексичні й граматичні маркери експліцитного та імпліцитного способів вираження адресата та визначена їх роль в ...
1106025
  Пометун О.І. Реалізація компентнісного і діяльнісного підходів у сучасному підручнику історії // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 146-157
1106026
  Зданевич Л. Реалізація компетентнісного підходу як одного з інструментів професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 90-96. – ISSN 2309-9127
1106027
  Хороша Т.С. Реалізація Конвенцій Ради Європи з питань спадкування в правовій системі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 159-163. – ISSN 2219-5521
1106028
  Білоус Реалізація констиуційного права громадян на функціонування української мови як державної / Білоус, к. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 57-59. – ISBN 978-617-7069-15-6
1106029
  Білоус К. Реалізація констиуційного права громадян на функціонування української мови як державної // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 57-59. – ISBN 978-617-7069-15-6
1106030
  Губар Ю. Реалізація моделі Інвуда в методиці кадастрової оцінки об’єктів нерухомості // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 96-101. – ISSN 1819-1339
1106031
  Чернуха Н.М. Реалізація поліпарадигмальної методології у сучасній вищій освіті / Н.М. Чернуха, В.В. Желанова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 17-22. – ISSN 1609-8595


  Обґрунтовано доцільність та необхідність реалізації поліпарадигмальної методології в сучасній вищій освіті. Подано дефініційний аналіз провідних понять. Проаналізовано сутність феномену поліпарадигмальності. З"ясовано позитивні концепти когнітивної, ...
1106032
   Реалізація правовідносин у сфері біотехнологій / О.Ю. Піддубний, Т.В. Іванова, В.І. Курило, Д М. Мельничук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – С. 185-196. – ISSN 2078-9912
1106033
  Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сорока Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1106034
  Каптюрова В.В. Реалізація принципів комунікації в мікроблогах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 305-311


  У статті розглядаються основні принципи мовленнєвої взаємодії та їхня реалізація в комунікативному просторі мікроблогів. Висвітлюється актуалізація принципу найменших зусиль, принципу кооперації та принципу ввічливості із урахуванням жанрових ...
1106035
  Городовенко В. Реалізація принципів статусу суддів у контексті нового етапу судово-правової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-142. – ISSN 1026-9932
1106036
  Гоцацюк М. Реалізація програми Lebensborn на території Норвегії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 395-399. – ISBN 978-966-171-793-9


  Лєбенсборн - нацистська програма по створенню арійської раси. Нацисти розглядали Норвегію як багате джерело нордичної раси.
1106037
  Луговий В.І. Реалізація світового досвіду рівневої, орієнтаційної та галузевої організації вищої школи в Законі України "Про вищу освіту": шлях до розуміння та визнання / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 32-37. – ISSN 2078-1016


  Аргументовано, що передбачена Законом України "Про вищу освіту" рівнева, орієнтаційна та галузева організація вищої освіти враховує кращий світовий досвід і провідні тенденції в передовій вищій школі.
1106038
  Петрова Н.М. Реалізація синергетичного підходу в контексті інновацій в освіті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 3-8. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано феномен інновацій в освітній галузі. Обґрунтовано, що для системи професійної підготовки фахівців освітньої галузі інновація є водночас умовою, принципом, засобом, методом, формою та метою педагогічної діяльності. Здійснено екстраполяцію ...
1106039
  Лебідь А.Є. Реалізм-антиреалізм: Г. Фреге і Б. Рассел про істину // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – C. 146-148
1106040
  Бокал Г.В. Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 281. – ISBN 966-316-069-1
1106041
   Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 887-888. – ISBN 966-316-069-1
1106042
  Лексіна Г. Реалізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 11. – С. 134-138. – ISSN 0130-321Х
1106043
  Чижевський Дм. Реалізм в українській літературі / Дм. Чижевський; Підготов. тексту, фах. ред., перед. М. Наєнка. – Київ : Просвіта, 1999. – 120с. – ISBN 966-7551-091
1106044
  Мегела І.П. Реалізм Жигмонда Моріца / І.П. Мегела. – К, 1985. – 271с.
1106045
  Михайлин І.Л. Реалізм за доби постмодернізму у творчості Михайла Олефіренка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 5-10


  Розглянуто романи "Чорторий" і "Хуторяни" із семитомної сільської епопеї М. Олефіренка "Час цвітіння терну" з метою осягнути засади реалізму письменника. Наголошено на його інтенції зображати українську дійсність як внутрішню цілісність, репрезентувати ...
1106046
  Шергін С.О. Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція "реалістичної" парадигми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 13-21


  В статті визначаються поняття та основні принципи політичного реалізму, а також модернізму та постмодернізму. Розглядається вплив наукових парадигм реалізму та модернізму на міжнародну політику США в контексті формування нового світового порядку.
1106047
  Дорошкевич К О. Реалізм і народність української літератури XIX ст. / О.К. Дорошкевич ; [упоряд. П.І. Орлик, О.О. Білявська, В.О. Дорошкевич ; відп. ред. Є.П. Кирилюк] ; Академія наук Української РСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1986. – 311 с.
1106048
  Погребенник В. Реалізм образного мислення В. Леонтовича - епіка (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum") // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 70-74. – ISBN 966-7653-03-5
1106049
  Рославець О Реалізм у живопису Франції XIX ст. / О Рославець. – К., 1979. – 102с.
1106050
  Голод Р. Реалізм як гентико-типологічна проблема // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 3-9
1106051
  Крутикова Н.Є. Реалізм. Збагачення. Єдність / Н.Є. Крутикова. – Київ, 1976. – 238 с.
1106052
  Астаф"єв О. Реалізм: варіації на тему гносеології // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 38-48. – ISBN 966-594-263-8
1106053
  Чепалов О. Реалізму споконвічна сила // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 60-61. – ISSN 1562-3238


  Петренко Олексій Васильович (н. 1938) – російський актор театру і кіно, нар. артист Росії. В Україні зіграв у фільмах: "Хвилі Чорного моря", "Поїзд надзвичайного призначення", "Грачі", "Мистецтво жити в Одесі", "Наліт", "Чорна рада", "Ілюзія страху".
1106054
  Щербан Р. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 9-12. – ISSN 1811-377X
1106055
  Вергунов В. Реалії бібліотечної системи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 12 грудня (№ 235). – С. 6


  Член-кореспондент НААН, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, віце-президент Асоціації бібліотек України щодо бібліотек та бібліотечної справи в Україні.
1106056
  Похила Б. Реалії бромування 2,4-дигідроксиацетофенону та його похідних / Б. Похила, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено бромування резацетофенону в широкому спектрі умов - при гетерогенному бромуванні з СuBr2 та з N-бромосукцинімідом (NБС) в різних розчинниках з ініціатором та за його відсутності. Показано, що за означених умов, бромування резацетофенону ...
1106057
  Лотоцька О.Л. Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів / О.Л. Лотоцька, Л.В. Собчук // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – C. 47-51. – ISSN 2077-804X
1106058
   Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник / [Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, І.І. Карабаєва та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2017. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 63. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISBN 978-966-194-277-5
1106059
  Мехтієв Р. Реалії геноциду Азербайджанців / Раміз Мехтієв. – Харків : Форт, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8599-64-4
1106060
  Гаврилюк О.В. Реалії глобалізації та напрями формування інноваційної моделі розвитку України / О.В. Гаврилюк, С.В. Сіденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 11-18


  У статті розкрито нові реали глобалізації та головні проблеми й напрями створення інноваційної моделі в Україні. The article reveals new realities of globalization, main problems and ways of the creation of innovative model in Ukraine.
1106061
  Ступак С. Реалії ДП/ДО "Українське агенство з авторських і суміжних прав" - 2 // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
1106062
  Ступак С. Реалії ДП/ДО "Українське агенство з авторських і суміжних прав" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 25-33 : табл. – ISSN 1608-6422
1106063
   Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму? / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-165-X
1106064
  Магас В.М. Реалії економічної політики після Революції Гідності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 52-55. – ISSN 2078-5860
1106065
  Скляр В.М. Реалії етнічного складу населення України проти міфу "про 130 етносів" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 489-505
1106066
  Голоколосова А. Реалії законодавчого регулювання проведення судової експертизи холодної зброї та шляхи його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 97-101


  У статті висвітлено кримінальний процесуальний порядок проведення експертизи холодної зброї. Розглянуто низку проблемних питань, які вирішуються судовим експертом під час даного виду дослідження. Проаналізовані положення правового регулювання сфери ...
1106067
  Орлова Н.І. Реалії і перспективи створення бібліографічного покажчика "Шевченко-художник: 1839-2012 рр.": до 200-літтю від дня народження // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 372-388. – Бібліогр.: 64 назв. – ISBN 978-966-8809-48-4
1106068
  Паєнтко Т.В. Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 6-9. – ISSN 2306-6814
1106069
  Андрійчук В.Г. Реалії і потенційні можливості зовнішньоекономічних зв"язків України з країнами ЄС в системі геоекономічних координат // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 207-209.
1106070
  Сащак Надія Реалії інноваційної школи // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.
1106071
  Барікова А.А. Реалії інформаційного суспільства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 26-32
1106072
  Чаленко Н.В. Реалії іпотечного кредитування в Україні / Н.В. Чаленко, О.В. Черниш, Н.М. Федорів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 72-79
1106073
  Мельник Є. Реалії китайської економіки в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 94-96
1106074
  Панченко В. Реалії козацького побуту в регіональній і міській геральдиці Гетьманщини // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 104-113
1106075
  Дерех І. Реалії окремих напрямів сучасної інформаційної політики щодо євроатлантичного курсу України: висновки та пропозиції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 111-122.
1106076
   Реалії політичного фінансування в Україні : Матеріали "круглого столу", 29 квітня 2002 року. Проект "Аналіз фінансування виборчої кампанії". – Київ, 2002. – 92с.
1106077
  Живоглядова І.В. Реалії постмодернізму і проблеми "спів-творчості" в мистецтві // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 144-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1106078
  Луциків І.В. Реалії практики державної підтримки у сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 38-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1106079
  Хлівний В.К. Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні / В.К. Хлівний, Г.М. Котіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 11-15
1106080
  Гега П.Т. Реалії протидії корупції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 40-44. – ISSN 1609-0462
1106081
  Гега П.Т. Реалії прояву та протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 98-102. – ISSN 1609-0462
1106082
  Діброва Т. Реалії ринку інтернет-реклами в Україні / Т. Діброва, М. Лебеденко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 1606-3732
1106083
   Реалії самоврядування заради людей: результати дослідження Східно-європейського інституту розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 85-104
1106084
  Цибуленко Г.В. Реалії співвідношення законодавства і правового поля в умовах українського державотворення ХХ - ХХІ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 366-372.
1106085
  Ковтуненко В.О. Реалії становлення "нового" середнього класу в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 241-246. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1106086
  Неклєв Ю. Реалії судової практики: стягнення аліментів "по-новому" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 38


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1106087
  Нелін О. Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
1106088
  Литвин В. Реалії сьогодення як виклики для освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 вересня (№ 166). – С. 4-5
1106089
  Штомпель Г. Реалії та ідеали реформи післядипломної освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 5
1106090
  Єхануров Ю.І. Реалії та міфи інтеграційного вибору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 5-10


  В статті висвітлено сучасне місце України та її роль в економічному просторі, розглянуто проблеми та наслідки вступу в Світову організацію торгівлі та до єдиного економічного простору. Визначено основні переваги країни та її можливості в даному ...
1106091
  Онищенко В.П. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 4-17. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1106092
  Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-51. – Бібліогр.: с. 40-42, 44, 46, 48-49, 51. – ISSN 0131-775Х


  Зроблено критичний аналіз результативності державної аграрної політики щодо підвищення добробуту зайнятих у сільському господарстві, розвитку кооперації малих і середніх форм аграрного підприємництва, а також стану підготовки та закріплення ...
1106093
  Софіщенко І.Я. Реалії та передумови створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 41-47.
1106094
  Жуковський С.С. Реалії та перспективи впровадження цифрового радіомовлення в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 63-67


  У статті йдеться про специфіку впровадження цифрового радіомовлення в Україні, розглядаються позитивні та негативні тенденції цього процесу. The article concerns specificity of introduction of digital broadcasting in Ukraine. The positive and negative ...
1106095
  Кулик О.С. Реалії та перспективи державної реєстрації договору комерційної концесії // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 177-183
1106096
  Неклюдов А. Реалії та перспективи економік країн, що розвиваються в глобальному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції та перспективи економік країн, що розвиваються, з урахуванням вибору можливих стратегій розвитку; проведення подальших економічних реформ; розробки заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації макро-економічного стану; ...
1106097
  Попова В. Реалії та перспективи економічного зростання в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 23-29 : Гр.4, т.1. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1106098
  Яструбський М.Я. Реалії та перспективи інноваційного поступу України / М.Я. Яструбський, С.С. Бобурчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 253-259
1106099
  Корнацька Р. Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1106100
  Коваленко В.В. Реалії та перспективи реформування відомчої освітий науки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 3-13
1106101
  Опанасюк О. Реалії та перспективи розвитку європейського ринку електронної комерції // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0868-8893
1106102
  Марущак Н. Реалії та перспективи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 65-67. – бібліогр. в кінці ст.


  Підприємства, які працюють в Україні все більше усвідомлюють необхідність та виправданість соціальних інвестицій, підтримки сталого розвитку суспільства та громадян.
1106103
  Марків Г.В. Реалії та перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 11-15. – ISSN 2309-1533
1106104
  Єлісовенко Ю. Реалії та перспективи становлення дитячого телебачення в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 31-36


  Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку дитячого телебачення в Україні, висловлено пропозиції щодо його поліпшення. Задля усунення негативних явищ, пов"язаних з розміщенням у сітці мовлення дитячих програм, запропоновано також низку ...
1106105
  Маркевич К. Реалії та перспективи стратегічного партнерства Україна - США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 37-38.
1106106
  Семеног Олена Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя : (на матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету)
1106107
  Рудавський Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в Європейський освітній простір (на прикладі "Львівської політехніки") // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-49. – ISSN 1682-2366
1106108
  Демиденко В.О. Реалії та тенденції сучасної конституційної реформи в аспекті підвищення ефективності публічної влади в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 2219-5521
1106109
  Дамаскіна М.В. Реалії та умови існування інвестиційних ризиків в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 90-93. – (Економічні науки ; № 1)
1106110
  Короб А. Реалії української видавничої справи на початку минулого століття та сучасному етапі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 133-137
1106111
   Реаліс : Журнал християнського навчально-дослідницького центру "Реаліс". Спевипуск. – Київ, 2000-
Зима : Реальний погляд на реальний світ. – 2005. – Редакційна передплата. Попередні номери рос. мовою "Реалис"
1106112
  Кононенко П. Реаліст і романтик (до 70-річчя Юрія Мушкетика) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 38-46


  Про В.М. Глушкова. - С. 43.
1106113
  Сюндюков І. Реаліст на шляху до неможливого. Генерал Шарль де Голль: повернення патріарха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
1106114
  Харишин Д.Г. Реалістична основа художнього мислення Лу Сіня (на матеріалі збірок "Поклик" і "Блукання") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 299-297


  У статті виокремлюються особливості художнього методу відомого китайського письменника Лу Сіня. Зосереджується увага на особливостях психологічного зображення негативних сторін життя китайського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. В статье ...
1106115
  Пен Чен Реалістичне оповідання І. Франка "Лесишина челядь". Особливості і проблеми перекладу китайською мовою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 321-328


  У статті розглядаються принципи інтерпретації лексичного складу та стилістичного виміру раннього оповідання "Лесишина челядь" І. Франка в перекладі китайською мовою
1106116
  Брайко О. Реалістичний інтертекст модерністського роману: "Біси" Ф. Достоєвського і "Хочу!" В. Винниченка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1106117
  Лесин В.М. Реалістичний образ у художньому творі / В.М. Лесин. – Київ, 1976. – 117с.
1106118
  Резнік О. Реалістичний тип художньої свідомості в емігрантській літературі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 62-66
1106119
  Головінов О.М. Реалістичні напрями формування державно-приватного партнерства як складові інноваційного розвитку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 44-48. – ISSN 1729-7206
1106120
  Шолом Ф.Я. Реалістичні тенденції в українській соціально-політичній сатирі XVIIІ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 5-8
1106121
  Кононенко С.В. Реалістська версія "інформаційної безпеки". Традиція і мода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 81-85.
1106122
  Михед О.П. Реаліті-шоу як екстралітературний чинник формування сучасного роману // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 24-31. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті досліджено вплив реального телебачення та реаліті-шоу на літературу, зокрема, формування нового різновиду романного жанру - реаліті-роману. Окреслено ознаки та різновиди реаліті-роману
1106123
  Полісученко А.Ю. Реаліті-шоу: новий етап розвитку інтерактиву на українському телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 46-60


  У статті розглянуто жанр реаліті-шоу в контексті українського і світового телебачення, проаналізовано його розвиток, складники та перспективи розвитку. The article considers the genre of "reality show" in the context of Ukrainian and international ...
1106124
  Денисенко Людмила Реаліті-шоу: рятуйтесь, хто може! / Денисенко Людмила, Денисенко Надія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 24-25 : Фото
1106125
  Гаврилюк І. Реаліті-щоу на українському телебаченні: різновиди, типологічні пріоритети, особливості функціонування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 90-98


  Розглянуто типологію реаліті-шоу. Визначено типологічні пріоритети та особливості функціонування цього жанру на Українському телебаченні. Рассматривается типология реалити-шоу. Выясняются типологические приоритеты и особенности функционирования этого ...
1106126
  Зорівчак Р.П. Реалія і переклад / Р.П. Зорівчак. – Львів, 1989. – 216с.
1106127
  Сливка М.І. Реалія і термін в історико-культурному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 183-188. – ISBN 978-617-7132-63-8
1106128
   Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректорм Одеського державного аграрного ун-ту С. Корлюком
1106129
  Корлюк Сергій Сергійович Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні : бесіда з ректором Одеського державного аграрного університету Сергієм Корлюком Володимира Карасьова / Корлюк Сергій Сергійович, Карасьов Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Ректор Одеського державного аграрного університету ділиться своїми думками про перспективи подальшого розвитку вищої освіти в Україні, визначає розширення автономії ВНЗ його основною умовою.
1106130
  Ільєнко Н.О. Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС / Н.О. Ільєнко, Ю.О. Спасенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 136-139. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1106131
  Дергачов О. Реальна інтеграція України до євроатлантичних структур залежить від внутрішніх передумов // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.49-50


  Україна - НАТО
1106132
  Левченко Олександр Реальна мандрівка : фантастична повість / Закінчення. Поч. у №№8, 9, 2009 // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 63-95. – ISSN 0130-321Х
1106133
  Бриних М. Реальна ніжність вирваного серця: Альтернативний любовний роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 136. – С.13-106


  Закінчення. Початок див. №135, с.1-82.
1106134
  Шпичак О.М. Реальна оцінка економічного стану АПК України як необхідна передумова виходу його з кризи // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-29.
1106135
  Іщенко Н. Реальна політика на прикладі Херцег-Босна, або Невідомі подробиці про боснійській конфлікт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 11
1106136
  Яремчук Андрій Реальна робота // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1106137
  Якунов А.В. Реальна фізика фантастичних променів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1106138
  Любимова В.В. Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма / В.В. Любимова. – М., 1962. – с.
1106139
   Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма. – М., 1962. – 559с.
1106140
  Ландин Е.И. Реальная заработная плата и доходы трудящихся / Е.И. Ландин. – Минск, 1962. – 160с.
1106141
  Фигурнов С.П. Реальная заработная плата и подъем материального благостостояния трудящихся в СССР / С.П. Фигурнов. – М., 1960. – 199с.
1106142
  Кандыба В.М. Реальная история России : традиции обороны и геополитики, истоки духовности / В.М. Кандыба, П.М. Золин; Оформл. А. Лурье. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464с. – ISBN 5-86617-003-5
1106143
  Ткач Василий Николаевич Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированного состояния монокристаллов синтетического алмаза. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ткач Василий Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 214л.
1106144
  Ткач В.Н. Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированого состояния монокристаллов синтетического алмаза : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киров, 1985. – 20 с.
1106145
  Симонян Р.Г. Реальная опасность: военные блоки империализма / Р.Г. Симонян. – М., 1985. – 240с.
1106146
  Шугалей И.Ф. Реальная сила в борьбе за господство на море // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 0321-0626


  Перше бойове випробування торпедної зброї в російсько-ткрецькій війні 1877-1878 рр.
1106147
   Реальная структура и свойства минералов. – Казань, 1989. – 70с.
1106148
   Реальная структура и свойства твердых тел : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 150с.
1106149
  Носенко А.Е. Реальная структура и физические свойства кристаллов сложных оксидов : автореф. дис. … д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Носенко Анатолий Ерофеевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с. – Библиогр.: 70 назв.
1106150
  Уманский С.П. Реальная фантастика / С.П. Уманский. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 240 с.
1106151
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1909. – XII, [2], 741 с.
1106152
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1909. – [6], 731 с.
1106153
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1910. – [6], 720 с.
1106154
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1910. – [5], 708 с.
1106155
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [6], 756 с.
1106156
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [6], 676 с.
1106157
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [4], 722 с.
1106158
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 718 с.
1106159
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 723 с.
1106160
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 730 с.
1106161
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 698 с.
1106162
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1913. – [4], 672 с.
1106163
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1913. – [4], 726 с.
1106164
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1914. – [6], 732 с.
1106165
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1914. – [4], 736 с.
1106166
  Бєловол Т. Реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 42-44.
1106167
  Атаманова Ю. Реальне вирішення віртуальних проблем. Стан та перспективи судового захисту авторських прав, порушених у мережі Інтернет / Ю. Атаманова, Я. Глухенька // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 34-35
1106168
  Литвин В. Реальне підгрунтя життя і розвитку: Фінансові проблеми місцевого самоврядування. // Голос України, 2004. – 23 жовтня
1106169
  Смичніков О. Реальне страхування від віртуальних ризиків. Кіберстрахування - це не забезпечення безпеки бізнесу, а додатковий інструмент часткового відшкодування збитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Послугу зі страхування кіберризиків ще рік тому українські страхові компанії та незалежні брокери сприймали як щось екзотичне, а реальних прикладів зацікавленості серед клієнтів, найшвидше, взагалі не було. Але 2017 р., що запам"ятався нам серією ...
1106170
  Герасименко В. Реальне та уявне в автобіографічній кіноповісті О.П. Довженка "Зачарована Десна"
1106171
  Яремко Р. Реальний автор та його втручання в оповідну структуру роману Макса Фріша "Штіллер" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 313-322. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1106172
  Буй Тхе Ву Реальний валютний курс та фактори його стабільності : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Буй Тхе Ву; НАНУ; Ін-тут економ. прогнозування. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1106173
  Домбровський О.В. Реальний геополітичний статус України та шляхи його зростання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 149-154.
1106174
  Шумська С.С. Реальний ефективний курс гривні: оцінка конкурентних переваг українських товарів і прогноз на 2013-2014 рр. / С.С. Шумська, О.Г. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1106175
  Домрачов В.М. Реальний ефективний обмінний курс валюти як один із ключових орієнтирів монетарної політики / В.М. Домрачов, М.К. Русинко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 101-105. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1106176
  Налбандян Н. Реальний ефективний обмінний курс гривні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 240-241
1106177
  Кобилко Н.А. Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 74-81. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті на прикладі роману-балади «Дім на горі» розглядається фольклорно-химерний рівень творчості Валерія Шевчука, простежуються прийоми міфологізації. Окрему увагу звернуто на міфологему «дорога», її смислове навантаження та авторську ...
1106178
  Шкарлет С.М. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / С.М. Шкарлет, М.П. Бутко, О.І. Волот ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-244. – ISBN 978-966-2188-79-0
1106179
  Ільєнко Н. Реальний сектор економіки України та необхідність його структурних змін на шляху до євроінтеграції / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1106180
   Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 37, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-291-9
1106181
  Юрків Н. Реальний сектор економіки як об"єкт дослідження в системі економічної безпеки держави // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 161-165. – ISSN 1993-0259
1106182
  Іванов В. Реальний соціалізм / В. Іванов. – К., 1982. – 172с.
1106183
  Паливода К.В. Реальний стан економіки України: безінвестиційне зростання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1106184
  Яремко Р.В. Реальний читач та його роль в процесах естетичної комунікації // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 238-247
1106185
  Немировська О. Реальні антропономінації як засіб створення алюзії в художньому контексті = На матеріалі роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 30-32. – ISSN 0130-5263
1106186
  Вусик О.С. Реальні нереальності / О.С. Вусик. – Дніпропетровськ, 1984. – 191с.
1106187
  Кобилко Н. Реальні ознаки міфологеми "дорога" в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" 1 "Зелені Млини" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 55-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1106188
  Підвисоцький Я.В. Реальні опціони в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 250-256
1106189
  Підвисоцький Я. Реальні опціони як антикризовий фінансовий інструмент: можливості для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 85-88
1106190
  Цевельов О.Є. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 161-163
1106191
  Наливайченко В. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері розповсюдження компонентів ядерної зброї та ядерного тероризму і шляхи їх нейтралізації // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-17.
1106192
  Цибулько К. Реальні шоу : історія розвитку. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 123-129.
1106193
  Таран А.В. Реальність : поезії / А.В. Таран. – Київ : Молодь, 1966. – 103 с.
1106194
  Працьовитий В. Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 104-120. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1106195
  Максимович М. Реальність і псевдореальність у зображувальних ЗМІ. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 33-38.
1106196
  Балута Г.А. Реальність і смисл: комунікативні виміри // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 101-103
1106197
  Луман Н. Реальність мас-медіа / Ніклас Луман ; [за ред.: Іванова В., Мінакова М. ; пер. Климченко В.]. – Київ : ЦВП, 2010. – 157, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації / Академія української преси). – ISBN 978-966-2123-21-0
1106198
  Лагутенко О. Реальність міфології у графіці Бруно Шульца // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 361-372. – ISBN 966-7273-47-4
1106199
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1106200
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1106201
  Самощенко І.В. Реальність погрози за КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 302-305. – ISBN 978-966-458-403-3
1106202
  Лисяк Л.В. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні : інвестиції / Л.В. Лисяк, В.М. Шумський // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 74-78. – Бібліогр.: 15 назв
1106203
  Навроцька В.В. Реальність права постраждалого на доступ до правосуддя у справах приватного та приватно-публічного обвинувачення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 271-280. – (Юридична ; Вип. 3)
1106204
  Макарський О. Реальність стане ще реальнішою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-28
1106205
  Островерха Р.Е. Реальність страхового захисту : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 132-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1106206
  Огонь Ц.Г. Реальність суспільного вибору у прийнятті бюджетних рішень // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1106207
  Мельничук І.М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров"я / І.М. Мельничук, С.О. Ястремська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 17-20. – ISSN 1681-2751
1106208
  Мойсеєць В. Реально вирішувати проблеми дитинства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-37
1106209
  Гаврилюк В.А. Реальное бытие - четвертая ступень развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 9)
1106210
  Юрченко В.С. Реальное время и структура языка. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1994. – 43с.
1106211
  Кайко Т.К. Реальное долголетие и иллюзия бессмертия / Т.К. Кайко. – Минск, 1987. – 191с.
1106212
  Муриан В.М. Реальное и идеальное в современном киногерое / В.М. Муриан. – М., 1974. – 144с.
1106213
  Папцова А.К. Реальное и символическое пространство (на материале АТО Гагаузери) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 187-195. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  Статья посвящена проблеме соотношения реального и символического пространства Автономно-Териториального Образования Гагауз Ери, созданного в Республике Молдове в 1994 г. Отмечается, что эволюция этого соотношения, связана с возростанием региональной ...
1106214
  Бочкарев Н.И. Реальное и утопическое / Н.И. Бочкарев. – М., 1987. – 188,2с.
1106215
  Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями : Автореф... канд. юридич.наук: / Краснов Н.И.; Военно-юрид. акад. Каф. граждн. права. – М., 1954. – 14л.
1106216
  Скляренко М. Реальное исполнение судебных решений - базовый критерий эффективности правосудия // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1106217
  Глазьев С. Реальное ядро постсоветской экономической интеграции: итоги создания и перспективы развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 6. – С. 56-81. – ISSN 0130-9757
1106218
  Полклад Б.И. Реальности современного мира и политика конфронтации. / Б.И. Полклад. – М, 1985. – 158с.
1106219
  Назаренко М.И. Реальность - литература - опера в книге Бориса Иванова "Даль свободного романа" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2008. – Вып. 12. – С. 191-209. – ISBN 978-966-8906-16-9
1106220
  Кафка Ф. Реальность абсурда : Сб. произвед. / Ф. Кафка; пер. с нем. – Симферополь : Реноме, 1998. – 512 с. – (Сер."Интеллектуальная библиотека"). – ISBN 9667198243
1106221
  Камянов В.И. Реальность без грима, или К возвращению опальных книг. / В.И. Камянов. – Москва, 1991. – 63 с.
1106222
  Бердышев Г.Д. Реальность долголетия и иллюзия бессмертия / Г.Д. Бердышев. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 251с. – ISBN 5-319-00020-0
1106223
  Евдокимов Н.С. Реальность и воплощение / Н.С. Евдокимов. – Москва, 1976. – 71 с.
1106224
  Матлина С. Реальность и метафизика современного библиотечного пространства // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  В статье отражена обоснованая взаимосвязь физически и образно воспринимаемых элементов библиотечного пространства.
1106225
  Тюленев В.И. Реальность и мечта. / В.И. Тюленев. – Москва, 1979. – 6с.
1106226
   Реальность и образность: Пробл. совр. режиссуры 30-40-х годов. – М., 1984. – 304с.
1106227
  Сафина А.Ф. Реальность и ожидания студентов в отношении организации самостоятельной учебной работы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 66-67. – ISSN 1726-667Х
1106228
  Аверьянова Е.А. Реальность и потусторонность в рассказе Татьяны Толстой "Сомнамбула в тумане" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1106229
   Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. – М., 1987. – 245с.
1106230
  Баумейстер А.О. Реальность и смысл: дискуссионные вопросы эпистемологии Аквината // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 11-19. – ISBN 966-7943-03-8
1106231
  Эпельбаум-Марченко Реальность и фантазия / Эпельбаум-Марченко. – Москва, 1986. – 36с.
1106232
  Франк С.Л. Реальность и человек / С.Л. Франк; Рус.христианский гуман.ин-тут;Сост.А.А.Ермичев. – Санкт-Петербург : Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 448с. – (Из архива русской эмиграции). – ISBN 5-88812-022-7
1106233
  Игнатьев В.И. Реальность как иллюзия действительности : к диагнозу состояния института образования / В.И. Игнатьев, С.А. Кузин // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 57-65. – ISSN 1811-0916
1106234
  Перминов В.Я. Реальность математики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 24-39. – ISSN 0042-8744
1106235
  Мачерет А.В. Реальность мира на экране / А.В. Мачерет. – Москва : Искусство, 1968. – 312 с.
1106236
  Фомин Ю.А. Реальность невероятного / Ю.А. Фомин. – Свердловск, 1991. – 207с.
1106237
  Сиренко В.Ф. Реальность прав советских граждан / В.Ф. Сиренко. – К, 1983. – 139с.
1106238
  Ромашов Р. Реальность права - праксеологический контекст современного интегративного правопонимания // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 31-39. – ISSN 2306-9082
1106239
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4 (Декабрь). – 2003
1106240
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2005
1106241
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2005
1106242
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2005
1106243
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2005
1106244
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2005
1106245
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2005
1106246
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2006
1106247
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2006
1106248
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2006
1106249
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2006
1106250
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2006
1106251
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2006
1106252
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2006
1106253
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2006
1106254
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2006
1106255
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2006
1106256
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2006
1106257
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2006
1106258
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2007
1106259
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2007
1106260
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2007
1106261
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2007
1106262
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2007
1106263
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2007
1106264
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2007
1106265
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2007
1106266
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2007
1106267
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2007
1106268
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2007
1106269
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2007
1106270
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2008
1106271
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2008
1106272
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2008
1106273
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4/5. – 2008
1106274
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6/7. – 2008
1106275
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1106276
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : осенне-зимний сезон : №8-9, №10-11, №12 за 2008 год, №1-2, №3 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1106277
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : весенне-летний сезон : . №4, №5, №6 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1106278
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №11, №12 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1106279
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №12, №11 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
1106280
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1106281
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №4, №5, №6 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1106282
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №1, №2, №3 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1106283
  Ханютин Ю.М. Реальность фантастического мира / Ю.М. Ханютин. – М., 1977. – 304с.
1106284
  Амусин М. Реальность, легенда, миф - и обратно // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 9-35. – ISSN 0042-8795
1106285
  Воронина О. Реальность, опрокинутая в сны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 50-55. – ISSN 0869-8171


  Александр Григорьевич Тышлер (1898-1980) - сов. живописец, график, театральн. художник, скульптор. Лауреат Сталинской премии (1946), кавалер ордена "Знак Почёта": тридцать лет с момента ухода из жизни одного из самых своеобразных и загадочных мастеров ...
1106286
  Вдовина Г.В. Реальность, речь и алфавитное письмо в схоластической традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 95-105. – ISSN 0042-8744
1106287
  Белокобыльский А.В. Реальность. Ее структура и социальная природа // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С.68-72. – ISSN 1728-3671
1106288
  Зенкин О.В. Реальные вычислительные алгорифмы решения краевых задач на ЭЦВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зенкин О.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 8 с.
1106289
  Архипов А. Реальные гарантии права граждан РФ на екологическую информацию // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 0132-0831
1106290
   Реальные доходы и жизненный уровень трудящихся. – Минск, 1966. – 292с.
1106291
   Реальные доходы населения. – М., 1988. – 277с.
1106292
  Кырге А. Реальные доходы населения и соотношение между оплатой труда и общественными фондами потребления в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кырге А.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1969. – 28л.
1106293
  Зимин И.А. Реальные инвестиции : Учебное пособие / И.А. Зимин; Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". – Москва : Эксмос, 2000. – 404с. – ISBN 5-88124-076-6
1106294
  Голубев С.Н. Реальные кристаллы в скелетах какколитофорид / С.Н. Голубев; Отв. ред. Друщиц В.В. – Москва : Наука, 1981. – 162с.
1106295
  Мицек А.И. Реальные кристаллы с магнитным порядком / А.И. Мицек, В.Н. Пушкарь. – Киев : Наукова думка, 1978. – 295 с.
1106296
  Страсбургер Э. Реальные основания учения о наследственности / Э. Страсбургер; Пер. с нем. под ред. В.Р. Заленского. – Санкт-Петербург : Образование, 1912. – 79с. – (Популярная естественно-научная библиотека ; № 14)
1106297
  Матвиенко Мария Реальные пираты. В какие воды сегодня лучше не заходить. Карибский квест, или по следам Джека Воробья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 62-70 : фото
1106298
  Балк М.Б. Реальные применения мнимых чмсел / М.Б. Балк. – К, 1988. – 255с.
1106299
  Пахомова Т.В. Реальные проявления кристаллографических разновидностей простых форм на крисаллах минералов : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Пахомова Т.В.; Ленингр.горн.ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1106300
  Рюриков Б.С. Реальный гуманизм / Б.С. Рюриков. – М., 1972. – 720с.
1106301
  Ковалев С.М. Реальный гуманизм и его противники / С.М. Ковалев. – Москва, 1975. – 112с.
1106302
  Мирясов Ю.А. Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 2. – C. 141-147. – ISSN 2222-0712
1106303
  Стебун И И. Реальный мир и словесно-художественная реальность. / И И. Стебун, В.И. Борисенко. – Донецк, 1972. – 35с.
1106304
   Реальный оборот производственных фондов в системе социалистического общественного воспроизводства. – Куйбышев, 1984. – 139с.
1106305
  Кривушин Л.Т. Реальный образ и виртуальный имидж политика (эффекты двуликости Л.Д. Троцкого) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 105-115. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1106306
  Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей [Електронний ресурс] / Фридрих Любкер ; ООО "Директмедиа Паблишинг". – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC 486 и выше, 16 Mb RAM, SVGA, CD-ROM, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Электронная библиотека ДМ). – ISBN 978-5-94865-171-2


  Самый знаменитый словарь имен, терминов и понятий античности. Фридрих Любкер - выдающийся немецкий филолог и педагог. Статьи расположены в алфавитном порядке по русским написаниям названий статей. Возможно также осуществлять поиск по латинским и ...
1106307
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, П. Никитина, М. Пустонского, Ф. Зелинского. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; Тип. А.С. Суворина
Вып. 1 : A - Echo. – 1883. – [2], IV, 418, 5 л. ил., карт. ил.
1106308
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, П. Никитина[и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; [Тип. А.С. Суворина], 1885. – [2], IV, 1552 с., 8 л. ил., карт. ил.
1106309
   Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги, П. Никитина. – Санкт-Петербург : Об-ва классической филологии и педагогики, 1885. – IV, 1548 c.
1106310
  Иванов В. Реальный социализм / В. Иванов. – М., 1982. – 198с.
1106311
  Копейчиков В.В. Реальный социализм / В.В. Копейчиков, З.И. Сущук. – Киев, 1983. – 150 с.
1106312
   Реальный социализм в 80-е годы. – Прага, 1982. – 317с.
1106313
   Реальный социализм в современном мире. – М., 1987. – 248с.
1106314
   Реальный социализм в СССР и его буржуазные фальсификаторы. – М., 1977. – 381с.
1106315
  Королев С.А. Реальный социализм и буржуазное мифотворчество / С.А. Королев. – М, 1986. – 63с.
1106316
  Кириченко Н.Г. Реальный социализм и вымыслы антикоммунизма / Кириченко Н.Г. – Киев, 1988. – 110 с.
1106317
  Соловьев О.М. Реальный социализм и демократия / О.М. Соловьев. – Л., 1980. – 136с.
1106318
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение / Б.Н. Пономарев. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 95с.
1106319
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение. / Б.Н. Пономарев. – М., 1979. – 47с.
1106320
  Королев Б.И. Реальный социализм и идеологическая борьба / Б.И. Королев. – М, 1983. – 110 с.
1106321
   Реальный социализм и современный мир. – М.-Берлин, 1982. – 263с.
1106322
   Реальный социализм: становление нового типа цивилизации. – Киев, 1987. – 236с.
1106323
   Реальный социализм: Филос. пробл. обществ. развития. – М., 1979. – 278с.
1106324
  Кокошин А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе / Андрей Кокошин. – Изд. 3-е, расширенное и доп. – Москва : Европа, 2006. – 173, [2] с. – (Серия "Мировой порядок"). – ISBN 5-9739-0058-5
1106325
  Иванов И. Реальный шаг в постсоветской хозяйственной реинтеграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
1106326
  Мальцева Л.А. Реамберин в комплексе оптимизации и дифференциации стратегии интенсивной терапии вторичных гнойных менингоэнцефалитов / Л.А. Мальцева, В.Г. Черненко, Е.В. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 60-65. – ISSN 2224-0586
1106327
  Наривская В.Д. Реанимация Крымского текста в романе в письмах И.С. Шмелева и О.А. Бредиус-Субботиной / В.Д. Наривская, А.А. Степанова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 125-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1106328
  Скворцов Л.В. Реанимация расизма: Истоки и вариации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 4-37. – ISSN 1998-1813
1106329
   Реанимация туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 36-37 : фото
1106330
  Гарбар Р. Реанімаційний пакет: "Україна XXI століття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 7
1106331
  Наровлянський О. Реанімація ідеї // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1106332
  Морріс С. Реанімація при вагітності / С. Морріс, М. Стейсі // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 61-67. – ISSN 2312-7104
1106333
  Бадьйор Д. Реанімація: українська кіноіндустрія 2011-го // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-9644
1106334
  Плотнікова Л.Ф. Реанімовані докембрійські (?) мікрофосилії : reanimated Praecambrian (?) microfossils // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 78-79 : fig.
1106335
  Тылтин Альберт Карлович Реации о-хлорметилбензонитрила с аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тылтин Альберт Карлович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 23л.
1106336
  Багмет Николай Степанович Реационная суть современных ревизионистских и догматических концепций по вопросам возникновения и развития мировой социалистической системы : Автореф... докт. ист.наук: / Багмет Николай Степанович; КПИ. – К, 1965. – 53л.
1106337
  Фефер І. Реб"ята / І. Фефер. – 134 с.
1106338
  Литвицький В. Ребаланс - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11 : Рис.
1106339
  Дюморье Д. Ребекка : роман / Дафна Дюморье ; [пер. с англ. Г. Островской]. – Днепропетровск : Урал. АО "Посылторг", 1993. – 415, [1] с. – ISBN 5-86400-198-8
1106340
  Коссаковская Е. Ребенку купли игрушку / Е. Коссаковская. – М., 1967. – 103с.
1106341
  Ниггеман Б. Ребенок-аллергик / Б. Ниггеман, У. Ван. – СПб., 1995. – 160с.
1106342
  Венгер Александр Леонидович Ребенок в обществе: исторический кризис детства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Обосновывается гипотеза о том, что в последние 20 лет резко обострился исторический кризис детства, начавшийся в конце XIX в. Выдвигается принцип кольцевой взаимосвязи между психическим развитием ребенка и системой его отношений с социальным ...
1106343
  Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. / С.Ю. Курганов. – М., 1989. – 126с.
1106344
  Аркин Е.А. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры / Е.А. Аркин. – Москва, 1935. – 95с.
1106345
  Зик К. Ребенок и его мир / К. Зик. – М, 1985. – 95с.
1106346
  Беленькая Л.И. Ребенок и книга / Л.И. Беленькая. – Москва, 1969. – 168с.
1106347
  Кон И.С. Ребенок и общество / И.С. Кон. – Москва, 1988. – 270 с.
1106348
  Фонарев А.М. Ребенок и среда / А.М. Фонарев. – М, 1974. – 95с.
1106349
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Изд. 3-е. – М, 1971. – 456с.
1106350
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Алма-Ата, 1988. – 512с.
1106351
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – М, 1990. – 190с.
1106352
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – 4-е изд. – Л, 1990. – 496с.
1106353
  Спок Бенджамин Ребенок и уход за ним / Спок Бенджамин. – Москва : Пресса, 1992. – 600с.
1106354
  Спок Б. Ребенок и уход за ним. Разговор с матерью / Б. Спок. – М, 1994. – 588с.
1106355
  Будницкая И.И. Ребенок идет в школу / И.И. Будницкая, А.А. Катаева. – М, 1985. – 159с.
1106356
  Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи / М.И. Буянов. – М, 1988. – 207с.
1106357
  Макаревич Галина Викторовна Ребенок как тело культуры : становление визуального канона в учебной литературе начала ХХI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-49. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует проблемы визуализации детского телесного опыта в соврем. учебной литературе. Она рассматривает данный вопрос на примере простейшего источника – учебника по чтению для 1-го класса – и приходит к выводу, что гипертрофия визуального в нем ...
1106358
  Власова Юлия Ребенок нашего времени // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 104-110 : фото
1106359
  Субботский Е.В. Ребенок объясняет мир / Е.В. Субботский. – Москва : Знание, 1985. – 80 с.
1106360
  Карлссон Л. Ребенок от 0 до 2 лет / Л. Карлссон. – М, 1983. – 80с.
1106361
  Филатов В.С. Ребенок открывает мир. / В.С. Филатов. – Ярославль, 1966. – 182с.
1106362
  Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. / Е.В. Субботский. – М., 1991. – 201с.
1106363
  Зернов Н.Г. Ребенок раннего возраста в семье. / Н.Г. Зернов, М.Б. Кубергер. – М., 1979. – 96с.
1106364
  Левин А. Ребенок Розмари : [роман] : пер. с англ. / Айра Левин // Изгоняющий дьявола : [пер. с англ.] / У.П. Блэтти. – Москва : СКС ; Кн. палата, 1992. – С. 228-379. – ISBN 5-7000-0303-1
1106365
  Левин А. Ребенок Розмари / А. Левин. – Киев, 1993. – 231с.
1106366
  Курчинка М.Ш. Ребенок с характером / М.Ш. Курчинка. – С.-Пб, 1996. – 352с.
1106367
  Шпагин М.В. Ребенок собирает марки / М.В. Шпагин. – М., 1983. – 192с.
1106368
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – М., 1973. – 159с.
1106369
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – 2-е изд, переработ. и доп. – М., 1979. – 192с.
1106370
  Ветрова В В. Ребенок учится говорить / В В. Ветрова, О Е. Смирнова, . – Москва, 1988. – 94с.
1106371
  Серафимович А.С. Ребенок. / А.С. Серафимович. – Рига, 1950. – 132с.
1106372
  Павлик М. Ребенщукова Тетяна. / М. Павлик. – Пряшів, 1962. – 57с.
1106373
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Додатки: арк. 180-196. – Бібліогр.: арк. 168-179
1106374
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1106375
  Бондаренко В.М. Реберно-локальні деформації квадратичних форм Тітса несерійних діаграм Динкіна / В.М. Бондаренко, В.А. Лісикевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 35-47. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
1106376
  Бігун В.С. Ребіндеру Манфреду - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 401-402. – ISSN 1818-992Х
1106377
  Тамберг В. Ребрендинг / В. Тамберг, А. Бадьин // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 11. – С. 29-34
1106378
  Тарасова І.Ю. Ребрендинг банків: теорія і практичний досвід України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (2). – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
1106379
   РЕБРЕНДИНГ БИБЛИОТЕК: требуется бизнес-подход // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – июль - август. – С. 41-47. – ISSN 1726-6726


  Активная дискуссия экспертов по поводу будущего библиотек состоялась на площадке "Библиотека в системе цифровых коммуникаций: стратегия выживания". Её инициаторы В. Степанов и Е. Гусева пердложили участникам перейти от разговоров о кризисе библиотеки к ...
1106380
  Шперкина Елена Ребрендинг и прогрессивные взгляды на отдых : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97 : Фото
1106381
  Родик К. Ребрендинг містифікатора: рецензія на "Лютецію" Юрія Винничука // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 13


  "По виході «Лютеції» літжурналісти зазвичай починали так: «Новий роман Юрія Винничука…». Тобто, одразу впадали у помилку. «Лютеція» - роман-резюме. Таке собі портфоліо зі стиле-корекцією усього раніше написаного. Римейк давніших сюжетів. Дайджест тем, ...
1106382
  Єрьоменко А. Ребрендинг Чорнобиля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Чорнобильська трагедія залишила незгладимий слід у житті мільйонів людей уже не одного покоління. Вона наклала радіоактивний відбиток на територію країни й продовжує впливати на її економіку. Не буде перебільшенням сказати, що аварія на Чорнобильській ...
1106383
  Панченко Ж.О. Ребрендінг країни як засіб державної політики у сфері імміграції (на прикладі Італії) / Ж.О. Панченко, О. Ясенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 137-140
1106384
  Павлов В. Ребридинг армії. На часі нова ідеологія війська / розмову вів Геннадій Карпюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 4-5
1106385
  Амиро И.Я. Ребристые цилиндрические оболочки / И.Я. Амиро. – Київ, 1973. – 248с.
1106386
  Васильев П.А. Ребров / П.А. Васильев. – Ленинград, 1984. – 446с.
1106387
  Громова Т. Ребус Пернатого Змея // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 46-51. – ISSN 1812-867Х


  Цивілізація майя.
1106388
  Ширяев М.Н. Ребусы, кроссворды, загадки / М.Н. Ширяев. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
1106389
  Травинский В. Ребят сдружил труд / В. Травинский. – Ленинград, 1962. – 94 с.
1106390
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – М, 1953. – 160с.
1106391
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – 2-е. – Москва, 1958. – 239с.
1106392
  Варненская М. Ребята из города Лодзи. / М. Варненская. – Москва, 1963. – 224 с.
1106393
  Баннов Г.Е. Ребята из Девятнадцатой / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1973. – 216с.
1106394
  Симанчук И.С. Ребята из дивизии "Таран" / И.С. Симанчук. – М, 1981. – 166с.
1106395
  Суханов А.Г. Ребята из рабочей слободки / А.Г. Суханов. – Куйбышев, 1968. – 200с.
1106396
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО. / И.Д. Скорин. – М, 1982. – 260с.
1106397
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО. / И.Д. Скорин. – М, 1990. – 289-508с.
1106398
   Ребята растут патриотами.. – М., 1971. – 207с.
1106399
  Осадчая А.П. Ребята с Выборгской стороны / А.П. Осадчая. – М, 1979. – 95с.
1106400
  Матвеев В.Ф. Ребята с нашего двора / В.Ф. Матвеев. – М., 1970. – 77с.
1106401
  Скорик Л.Т. Ребята с Партизанской / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1987. – 317с.
1106402
  Захаров С.А. Ребята с улицы Никольской / С.А. Захаров. – Свердловск, 1989. – 250с.
1106403
  Гарсия Б.А. Ребята с улицы Платанов / Б.А. Гарсия. – М., 1983. – 224с.
1106404
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца. / В.И. Смирнов. – М., 1964. – 320с.
1106405
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца. / В.И. Смирнов. – М., 1979. – 335с.
1106406
  Нижанковская З.В. Ребята, за мной! / З.В. Нижанковская. – Новосибирск, 1969. – 112с.
1106407
   Ребятам о зверятах: песни для детей в сопровожд. фортепиано.. – М., 1991. – 32с.
1106408
  Торопов С.А. Ребятам, идущим в поход / С.А. Торопов. – Пермь, 1962. – 63с.
1106409
  Зюзюкин И.И. Ребячьи комиссары / И.И. Зюзюкин. – М., 1967. – 208с.
1106410
  Нанн Мартін Рев усе тихший // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 58-63 : фото
1106411
  Рева Л. Рева Григорій Семенович - педагог-літературознавець : (до 90-ліття від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 215-218. – ISBN 966-8126-27-0
1106412
   Рева Лариса (Леся) Григорівна : біобібліограф. покажчик / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [уклад. Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48с.
1106413
  Лихт В.А. Реваз Габичвадзе : монографическое исследование / В.А. Лихт. – Москва : Советский композитор, 1988. – 197 с.
1106414
  Базилевич С. Ревальвація рубля та нові горизонти української економіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1605-2005
1106415
  Кухзод У. Реванш : повести / У. Кухзод. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 287 с.
1106416
   Реваншизм: идеология и практика: сб. ст.. – М., 1985. – 224с.
1106417
  Масич В.Ф. Реваншистская пропаганда в прессе ФРГ (1949-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Масич В.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МВД СССР. – М., 1972. – 22л.
1106418
  Пашуто В.Т. Реваншисты - псевдоисторики России / В.Т. Пашуто. – Москва, 1971. – 160с.
1106419
  Абрамов М.А. Реваншисты : [альбом карикатур] / [рис. М. Абрамова ; текст С. Михалкова и М. Стуруа]. – Москва : Изогиз, 1960. – [51] с. : ил.
1106420
   Реваншисты : сборник. – М., 1987. – 237с.
1106421
  Данилова Г.И. Реванщизм - оружие империализма / Г.И. Данилова. – Ленинград, 1986. – 19 с.
1106422
  Барлыбаева Н.А. Реввматизм у детей на современном этапе / Н.А. Барлыбаева. – Алма-Ата, 1974. – 140с.
1106423
   Реввоенсовет нас в бой зовет. Воспоминания.. – М., 1967. – 248с.
1106424
   Реввоенсовет Республики, 6 сент. 1918 г. - 28 авг. 1923 г. : сборник. – М., 1991. – 464с.
1106425
  Славин М.М. Реввоенсоветы в 1918-1919 гг. / М.М. Славин. – М., 1974. – 144с.
1106426
  Косенко В. Реве та стогне Дніпр широкий / В. Косенко. – К., 1958. – 5с.
1106427
  Смолич Ю.К. Реве та стогне Дніпр широкий : Роман / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 826с.
1106428
  Неправська Наталія Реве та стогне Дніпр широкий... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1106429
  Цузмер Р.М. Ревекка Моисеевна Цузмер. / Р.М. Цузмер. – М., 1977. – 16с.
1106430
  Воронов Н.В. Ревель Федоров / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1989. – 18с.
1106431
  Бестужев-Марлинский Ревельский турнир / Бестужев-Марлинский. – М, 1984. – 317с.
1106432
  Войтко А. Реверанс Її Величності. Королеві Великої Британії - 90 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 10


  "Ще десять років і отримаєш від мене привітання з днем народження", — кажуть, так жартома пообіцяла королева Єлизавета ІІ своєму чоловікові принцу Філіпу в день його 90-річчя. У Британії є традиція: усім столітнім підданим королева надсилає привітання. ...
1106433
   Ревердатто Владимир Викторович (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1576 : фото. – ISSN 0016-7886
1106434
  Вонсович С.Г. Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 45-49


  В контексті політичного транзиту проаналізовано сутність поняття "соціально-політичний поділ суспільства". Виокремлено різноманітні підходи до специфіки соціально-політичного поділу в пострадянських політичних системах. Простежено вплив поділів на ...
1106435
  Горпецюк А.Я. Реверсивні число-імпульсні функціональні перетворювачі : Автореф... 05.13.05наук: / Горпецюк А. Я.; Дер. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1106436
  Баранова В.И. Реверсивные глаголы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баранова В.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 22л.
1106437
  Перепелица Степан Семенович Реверсивные конструкции украинского языка в системе активно-пассивной оппозиции : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Перепелица Степан Семенович ; МВ и ССО УССР, Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1106438
  Роговий В.М. Реверсія русифікаторської політики в Україні в 20-х роках XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 48)


  У статті на конкретного фактичному матеріалі розкривається етнонаціональна політика радянської влади в Україні в 20-х роках у контексті українсько-російських міжетнічних відносин. Особлива увага приділяється відновленню неприхованої русифікаторської ...
1106439
  Сташко Ю.Ю. Ревес. / Ю.Ю. Сташко. – М., 1958. – 28с.
1106440
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 874 с.
1106441
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Минск : Советский писатель, 1963. – 846с.
1106442
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А Островского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 951 с.
1106443
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 790 с.
1106444
  Кемоклидзе Г.В. Ревизиада / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1988. – 189с.
1106445
  Черноморд В П. Ревизии и проверки учреждений и организаций / В П. Черноморд. – М, 1969. – 95 с.
1106446
  Данилевский Ю.А. Ревизии централизованных бухгалтерских бюджентных учереждений / Ю.А. Данилевский. – М, 1981. – 47с.
1106447
   Ревизионизм - главная опасность.. – М., 1958. – 468с.
1106448
  Стрельченко Г.А. Ревизионизм - злейший враг общественного прогресса и науки / Г.А. Стрельченко. – Краснодар, 1959. – 56с.
1106449
  Бельсон Я.М. Ревизионизм в вопросах буржуазного государства / Я.М. Бельсон. – Алма-Ата, 1959. – 40с.
1106450
  Мазур В.Н. Ревизионизм вчера и сегодня / В.Н. Мазур. – Киев, 1973. – 323с.
1106451
  Соселия Г.К. Ревизионизм и марксистское учение о диктатуре пролетариата / Г.К. Соселия. – М., 1960. – 304с.
1106452
  Мидцев В.В. Ревизионизм на службе антикоммунизма / В.В. Мидцев. – Москва, 1975. – 56с.
1106453
  Милютин В.П. Ревизионизм т.Варги в аграрном вопросе. / В.П. Милютин. – М, 1925. – 42с.
1106454
  Никитин Е.Н. Ревизионная комиссия колхоза / Е.Н. Никитин ; отв. ред. Н.И. Краснов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 85, [3] с. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
1106455
  Рослов П.Н. Ревизионная комиссия колхоза / П.Н. Рослов. – 2-е, перераб., доп. – М., 1983. – 126с.
1106456
  Рабкин Б.Э. Ревизия / Б.Э. Рабкин. – Москва, 1984. – 68с.
1106457
  Карауш М.И. Ревизия в отраслях народного хозяйства / М.И. Карауш. – М., 1984. – 272с.
1106458
  Мацкевичюс И.С. Ревизия в системе экономического контроля / И.С. Мацкевичюс, В.И. Лакис. – М., 1988. – 223с.
1106459
  Семенов-Тян-Шанский Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев
1106460
  Жила В.Г. Ревизия и аудит : Навч.посібник / В.Г. Жила. – Київ : МАУП, 1998. – 96с. – ISBN 966-7312-21-6
1106461
  Танасевич В.Г. Ревизия и бухгалтерская экспертиза при расследовании дел о хищениях государственного и общественного имущества. / В.Г. Танасевич. – М., 1958. – 152с.
1106462
  Рафенков И.П. Ревизия и контроль / И.П. Рафенков. – М, 1966. – 165с.
1106463
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – Москва, 1970. – 312с.
1106464
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1982. – 232с.
1106465
  Крамаровский Л.И. Ревизия и контроль / Л.И. Крамаровский. – М., 1988. – 300с.
1106466
  Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках / Э.Г. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 200с.
1106467
  Мильченко А.Г. Ревизия и контроль в НИИ и КБ. / А.Г. Мильченко. – М, 1986. – 78с.
1106468
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в отраслях народного хозяйства / Н.Т. Белуха. – К., 1986. – 174с.
1106469
  Протасов М.И. Ревизия и контроль в пищевой промышленности. / М.И. Протасов, О.Н. Шапиро. – М., 1983. – 264с.
1106470
  Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации / В.Д. Андреев. – Москва, 1987. – 333с.
1106471
  Галушко Н.М. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. / Н.М. Галушко. – М., 1979. – 152с.
1106472
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков, П.П. Богдашев. – М., 1965. – 256с.
1106473
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 215с.
1106474
  Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле / А.А. Шпиг. – М., 1982. – 232с.
1106475
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле / Н.Т. Белуха. – М., 1988. – 255с.
1106476
  Слепак Л.И. Ревизия и контроль в торговле и общественном питании / Л.И. Слепак, Е.И. Булычева. – Москва : Экономика, 1979. – 183 с.
1106477
  Кравченко М.А. Ревизия и контроль хозяйсвтенной деятельности предприятий / М.А. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 144с.
1106478
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1952. – 256с.
1106479
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1953. – 252с.
1106480
  Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий / В.А. Полторадня. – Киев, 1967. – 267с.
1106481
  Ермолинский В.Б. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / В.Б. Ермолинский, С.И. Филипенко. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы, 1979. – 192 с.
1106482
  Дробышевский Н.П. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / Н.П. Дробышевский. – Минск, 1988. – 223с.
1106483
   Ревизия и контроль. Метод. указ.. – М., 1964. – 37с.
1106484
  Кутузов Г.А. Ревизия исполнения местных бюджетов / Г.А. Кутузов. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1949. – 100с.
1106485
  Савицкий А.М. Ревизия материальных ценностей в условиях машинной обработки экономической информации. / А.М. Савицкий. – М., 1976. – 72с.
1106486
  Будашкин Ю.И. Ревизия молей-дугласиид (LEPIIDOPTERA,DOUGLASIIDAE) фауны бывшегоСССР // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 59-112
1106487
  Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений / Л.А. Сергеев. – М., 1969. – 103с.
1106488
  Внуковский В.В. Ревизия работ А.А.Майнгарда и С.М.Чугунова по фауне чешуекрылых Алтая, Минусинского края, Саян и Северо-западной Монголии / В.В. Внуковский. – Омск, 1930. – 285с.
1106489
  Лябис А.А. Ревизия работы местных финансовых органов по составлению и исполнению бюджета. / А.А. Лябис. – М., 1981. – 63с.
1106490
  Соловьев Г.А. Ревизия ремонтно-строительных организаций / Г.А. Соловьев. – М., 1990. – 71с.
1106491
  Даценко Л.Н. Ревизия рода Sinotala (Mollusca, Gastropoda, Bellamyidae) из миоценовых отложений Причерноморья с описанием нового вида // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 115-117 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
1106492
  Квятковский С. Ревизия со временной теоретической физики / С. Квятковский, 1930. – 246с.
1106493
  Скуратовский Я.С. Ревизия состояния учета на предприятии / Я.С. Скуратовский. – М., 1973. – 48с.
1106494
  Кайцер И.Е. Ревизия торговых предприятий / И.Е. Кайцер. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1940. – 136с.
1106495
  Сийрак А.С. Ревизия учреждений народного образования / А.С. Сийрак, К.К. Якуненко. – М., 1967. – 40с.
1106496
  Внуковский В.В. Ревизия фауны чешуекрылых Томского и Тобольского округов Западной Сибири / В.В. Внуковский, 1927. – 118с.
1106497
  Митрофанов В.М. Ревизия финансово-хозяйственной деятельлности строительных организаций. / В.М. Митрофанов, В. Пронин. – М., 1953. – 120с.
1106498
  Бианки В. Ревизия форм рода Pyrrhula, сем. Fringillidae, их филогенез и географическое распространение : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 3 мая 1906 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 159-198. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 25, № 3, 1906 г.
1106499
  Белов Н.Г. Ревизия хозяйственно-финансовой деятельности колхоза. / Н.Г. Белов. – М., 1974. – 151с.
1106500
  Негробов Г.А. Ревизия хозяйственной деятельности книготорговых организаций и предприятий. / Г.А. Негробов. – М., 1977. – 301с.
1106501
  Гоголь М.В. Ревизор / М.В. Гоголь, 1841
1106502
  Гоголь Н.В Ревизор : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Киев ; Санкт-Петербург; Одесса : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 198 с., 1 л. фронт. (портр.), [4] л. ил. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся) ; № 13)


  Ком.: Александровский, Григорий Владимирович (1872-?)
1106503
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1918. – 176с.
1106504
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1931. – 112с.
1106505
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1932. – 112с.
1106506
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1933. – 103с.
1106507
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 149с.
1106508
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 128с.
1106509
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1948. – 155с.
1106510
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 144с.
1106511
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 128с.
1106512
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 96с.
1106513
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 159с.
1106514
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 103с.
1106515
  Гоголь Н.В. Ревизор : Комедия в пяти действиях / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1966. – 114с.
1106516
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 112с.
1106517
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1106518
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 160с.
1106519
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1106520
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1106521
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1106522
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1106523
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1976. – 193с.
1106524
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1106525
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1106526
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 472с.
1106527
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 159с.
1106528
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – 9-е изд. – М, 1979. – 159с.
1106529
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Казань, 1980. – 118с.
1106530
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 718с.
1106531
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1987. – с.
1106532
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Олекса Коваленко. – 2-е вид., справл. – Київ : Укр. вид. "Ранок" ; . [Друк. [П.] Барського], 1909. – 96 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1106533
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Микола Садовський. – Київ : [Вид.] Т-ва "Час" ; Дpук. Дніпp. Союзу Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1106534
   Ревизор в театре Вс. Мейерхольда. Сб. ст.. – Л., 1927. – 72с.
1106535
   Ревизор Н.В.Гоголя на сцене Молотовского драматического театра.. – Молотов, 1945. – 35с.
1106536
  Гоголь Н.В. Ревизор. Комедия в 5-ти действиях : / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1106537
  Правдин Л.Н. Ревизор. роман / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1967. – 175с.
1106538
  Гоголь Н.В. Ревизор.Женитьба / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1944. – 160 с.
1106539
  Гоголь Н.В. Ревизор; Женитьба:пьесы / Н.В. Гоголь; Вступ. ст. В.Д. Войтушенко. – К., 1977. – 216с.
1106540
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : (Сцены) : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления Ревизора. 2) О комедии Ревизор - Белинского. 3) Ревизор - С. Дудышкина / Соч. Н.В. Гоголя; Ред. Аркадия Сосницкого, преп. Николаев. ин-та, Практ. кад. комм. наук и комм. училища. – Москва : Изд. книжн. маг. Наследники бр. Салаевых, 1886. – IV, 186, [1] с.


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1106541
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – 197 с., ил..


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1106542
  Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров; МОіНУ; ХДЕУ. – Харків, 2003. – 412с. – ISBN 966-7922-58-8
1106543
  Хархун В. Ревізійна модель війни : "Україна в огні" Олександра Довженка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1106544
  Легун Ю. Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія / Юрій Легун, Олександр Петренко ; Державний архів Вінницької області ; КНУТШ. – Вінниця. – ISBN 966-8086-14-7
Ч. 1 : Бершадський повіт, т.1 : Ревізійні списки селян сіл: Криливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка та ін. – 2003. – 284 с.
1106545
  Острянин Д.Х. Ревізіонізм - ворог комунізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1958. – 3-13с.
1106546
   Ревізіонізм - ворог комунізму.. – К., 1960. – 300с.
1106547
  Борисенко В. Ревізіоністи про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 113-118. – ISBN 978-966-02-7872-1
1106548
  Грабовський С. Ревізіоністи та пророки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 9


  Український неомаркисзм 1960-1980-х. Варто назвати концепції Миколи Хвильового, Михайла Волобуєва-Артемова і передусім — Володимира Винниченка. Другий етап його розвитку характерний спробою вписати ідеї гуманізму, національної свободи, провідної ...
1106549
  Сухомлин М.М. Ревізія болетових грибів (родина Boletaceae) Канівського природного заповідника / М.М. Сухомлин, Ю.М. Кульша // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 62-67. – ISSN 1729-7184


  Зроблено аналіз видового складу грибів родини Boletaceae у Канівському природному заповіднику. Повідомляється про знахідку нових для території заповідника видів болетальних грибів: Boletus ferrugineus (Schaeff.) Alessio, Boletus pulverulentus Opat, ...
1106550
  Кічаєв О.М. Ревізія грошово-матеріальних цінностей фондів заробітної плати і адміністративно-управлінських витрат / О.М. Кічаєв, М.Р. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
1106551
  Сизоненко Н.А. Ревізія доктрини прогресу в історіографічній металітературі Великобританії // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 242-246. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1106552
  Риндюк В.І. Ревізія законодавства: поняття, зміст та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 129-136
1106553
  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : навч. посібник / Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. ; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 148 с. – ISBN 966-7508-40-4
1106554
  Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації / Б.Ф. Усач. – Львів, 1992. – 317с.
1106555
  Кінащук Л. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 128- 130
1106556
  Йосипенко Оксана Ревізія метафізичної мови у французькій семіологічній філософії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С.72-78
1106557
  Шостак О.О. Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 284-288. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1106558
  Кулик С. Ревізія як спосіб виявлення ознак привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 134-137
1106559
  Користін О. Ревізія як форма фінансового контролю / О. Користін, А. Клименко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
1106560
  Пішкало М. Ревізоване відносне число сонячних плям і прогноз 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Знайдено параметри сонячних циклів після ревізії чисел Вольфа 2015 р. Досліджено кореляційні зв"язки між різними параметрами сонячного циклу. На основі отриманих рівнянь регресії зроблено прогноз 25-го циклу сонячної активності. Прогнозується, що ...
1106561
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – Львів, 1927. – 112с.
1106562
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – К, 1936. – 134с.
1106563
  Стеблецька Ю.Ю. Ревіталізація промислових об"єктів Києва // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 209-212
1106564
  Запотоцький С.П. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С.П. Запотоцький, О.Л. Левицька // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 208-211. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сьогодні одним з найважливіших напрямів міського планування розвинених країн світу є дослідження та можливості використання в подальшому міського простору. Мова йтиме про відновлення, реконструкцію та переформатування старих промислових об’єктів на ...
1106565
  Запотоцький С. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С. Запотоцький, О. Левицька // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 102-106. – ISSN 2076-1333


  Міський простір перебуває сьогодні у процесі постійних трансформацій, які потрібно досліджувати. В даній статті висвітлено один з різновидів таких трансформацій - ревіталізацію промислових підприємств на прикладі міста Івано-Франківська, яка передбачає ...
1106566
   Ревком Абхазии. Описание фонда.. – Сухуми, 1956. – 25с.
1106567
  Потарикіна Л.Л. Ревкоми України в 1918-1920 рр. / Л.Л. Потарикіна. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 156 с.
1106568
  Бугай Н.Ф. Ревкомы / Н.Ф. Бугай. – М., 1981. – 175с.
1106569
  Петриков П.Т. Ревкомы Белоруссии / П.Т. Петриков. – Минск, 1975. – 287 с.
1106570
  Иванова З.М. Ревкомы в борьбе за упрочение Советской власти в Левобережных районах / З.М. Иванова. – Кишинев, 1963. – 167с.
1106571
  Потарикина Л.Л. Ревкомы Киевщины как чрезвычайные местные органы Советской власти в период иностранной военной интервенции и гражданской войны на Украине. : Автореф... канд. юрид.наук: / Потарикина Л.Л.; АН УССР. Сектор гос. и права. – Киев, 1952. – 16 с.
1106572
   Ревкомы Крыма. Сб. докум. и мат.. – Симферополь, 1968. – 244с.
1106573
  Бугай Н.Ф. Ревкомы Подмосковья. / Н.Ф. Бугай. – М., 1979. – 119с.
1106574
  Тулин М.А. Ревлюция живет. Да здравствует человек. / М.А. Тулин. – Мурманск, 1968. – 40с.
1106575
   Ревлюційна боротьба на Тернопільщині 1917-1939 рр.. – Тернопіль, 1959. – 268 с.
1106576
  Рослаский А. Ревматизм -- твой враг, спорт -- твой друг / А. Рослаский, Садовская-Врублевская. – М., 1979. – 96с.
1106577
  Сервантес Мигель де Ревнивец из Эстремадуры / Сервантес Мигель де. – 148с.
1106578
  Рабинович Я.Б. Ревнители прав народных / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1989. – 187с.
1106579
  Шкляревский И.И. Ревность / И.И. Шкляревский. – М., 1974. – 135с.
1106580
  Семпер Й. Ревность : роман / Й. Семпер. – Таллин, 1989. – 175 с.
1106581
  Чемберлен Д. Ревность / Д. Чемберлен. – М, 1995. – 345с.
1106582
  Дадашидзе И.Ю. Ревность по дому / И.Ю. Дадашидзе. – Тбилиси, 1982. – 96с.
1106583
  Ружина В.А. Ревнуя к Копернику / В.А. Ружина. – Ярославль, 1973. – 54 с.
1106584
   Ревовлюционное единство побеждает.. – М., 1931. – 119с.
1106585
  Христов Ц. Револуционерните судови на В. М. Р. О. (1893-1912 г.) / Ц. Христов. – Скопjе : Илинден, 1951. – 46 с.
1106586
  Пархомчук С.М. Революцдионная борьба румынских трудящихся за развитие страны по демоктратическому пути, за мир и дружественные отношения с СССР : Автореф. дис. ... Док. ист. наук / Пархомчук С.М. ; Ан УССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 69 с.
1106587
  Озеров В.М. Революцией мобилизованная и призванная: Совр. литература: 60 лет по ленинскому пути / В.М. Озеров. – М. : Современник, 1977. – 384 с.
1106588
  Кашуткин П.В. Революцией мобилизованный и призванный... / П.В. Кашуткин. – М., 1977. – 255с.
1106589
  Журина В.И. Революцией призванные / В.И. Журина. – Свердловск, 1967. – 58с.
1106590
  Блудов Я.С. Революцией призванные / Я.С. Блудов. – 2-е изд. доп. – К, 1978. – 23с.
1106591
  Гальперин Ф.Я. Революцией призванные / Ф.Я. Гальперин. – К, 1990. – 238с.
1106592
  Кончин Е. Революцией призванные. / Е. Кончин. – М., 1988. – 253с.
1106593
   Революцией призванные. Очерки об оренб. большевиках, их борьбе за победу пролет. революции, за власть Советов.. – Оренбург
2. – 1967. – 166с.
1106594
   Революцией призванные. Повести.. – Волгоград, 1969. – 207с.
1106595
   Революцией призванные. Рассказы об оренб. большев., их борьбе за победу пролет. револ., за власть Советов.. – Оренубург, 1961. – 168с.
1106596
   Революцией призванные: 70 лет сов. поэзии: сб.. – М., 1987. – 653с.
1106597
   Революцией призванные: воспом. екатеринослав. рабочих, 1893-1917 гг.. – Днепропетровск, 1978. – 198с.
1106598
   Революцией призванные: воспом. участников Вел. Окт. соц. револ.. – Ростов -на-Дону, 1977. – 175с.
1106599
   Революцией призванные: повести, рассказы, очерки. в 2-х т.. – М.
1. – 1987. – 462с.
1106600
   Революцией призванные: повести, рассказы, очерки. в 2-х т.. – М.
2. – 1987. – 621с.
1106601
   Революцией призванные: сб.. – Симферополь, 1977. – 158с.
1106602
  Марьямов А.М. Революцией призванный : О Всеволоде Вишневском, его времени и его творчестве / А.М. Марьямов. – М., 1963. – 352с.
1106603
  Коновалов А.Д. Революцией призванный / А.Д. Коновалов. – М., 1971. – 144с.
1106604
  Владимиров В.В. Революцией призванный. / В.В. Владимиров. – Москва, 1976. – 254с.
1106605
  Путинцева Л.Н. Революцией призванный. Докум. повесть о С.П.Барышникове. / Л.Н. Путинцева. – Ижевск, 1970. – 176с.
1106606
  Кирабаев С.С. Революцией призванный: Исслед.и статьи о каз.лит. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1980. – 208с.
1106607
  Шаблин А.П. Революцией призванный: очерки истории Ковров. орденов Ленина, Октябрьской рев., Труд, Красного Знамени з-да им. В.А.Дегтярева. / А.П. Шаблин. – Ярославль, 1977. – 462с.
1106608
   Революцией призваны: докум. повести и очерки о чекистах Алтая.. – Барнаул, 1987. – 216с.
1106609
  Гелис А.И. Революцией призваный / А.И. Гелис. – Куйбышев, 1986. – 78 с.
1106610
  Красин Ю.А. Революцией устрашённые / Ю.А. Красин. – М., 1975. – 368с.
1106611
   Революции 1848-1849.. – М. : Изд-во АН СССР
Т. 1. – 1952. – 848с.
1106612
   Революции 1848-1849.. – М. : Изд-во АН СССР
Т. 2. – 1952. – 640с.
1106613
  Новикова Л.Г. Революции 1917 года и гражданская война в российской провинции : взгляд двух западных историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 169-176. – ISSN 0869-5687
1106614
  Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии / Г.М. Идлис. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
1106615
  Линч Д. Революции в Испанской Америке, 1808-1826 / Д. Линч. – М., 1979. – 404с.
1106616
  Малашенко А. Революции в Тунисе, Египте и Ливии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 143-149. – ISSN 1998-1813
1106617
   Революции на экспорт / Кара-Мурза, О.О. Александров, М.О. Мурашкін, С.А. Телєгін; Сергей Кара-Мурза [и др.]. – Киев : Оріяни, 2007. – 528 с. – На обл. и титул. листе указан 1-й автор, соавторы указаны на обороте титул. листа на укр. языке. – ISBN 978-966-8305-71-9
1106618
  Мишулин А.В. Революции рабов и падение Римской республики. / А.В. Мишулин. – М., 1936. – 106с.
1106619
   Революцинный путь Горького.. – М.-Л., 1933. – 144 с.
1106620
  Малышев В.П. Революционер-большевик Ф.Н.Мухин. Ист.-биогр. очерк. / В.П. Малышев. – Благовещенск, 1957. – 118с.
1106621
  Хасанов Х.Х. Революционер-интернационалист / Х.Х. Хасанов. – Казань, 1971. – 167с.
1106622
  Хасанов Х.Х. Революционер-интернационалист / Х.Х. Хасанов. – Казань, 1971. – 167с.
1106623
  Хасанов Х.Х. Революционер-интернационалист / Х.Х. Хасанов. – Казань, 1981. – 216с.
1106624
  Богина С.Л. Революционер-народник Порфирий Иванович Войноральский / С.Л. Богина, Т.М. Кириченко. – М., 1987. – 140 с.
1106625
  Букина М.Н. Революционер-ученый. / М.Н. Букина, Ю.С. Постнов. – Свердловск, 1969. – 144с.
1106626
  Мирский М.Б. Революционер в науке, демократ в жизни / М.Б. Мирский. – М., 1988. – 219с.
1106627
  Иткина А.М. Революционер, трибун, дипломат. Очерк жизни Александры Михайловны Коллонтай / А.М. Иткина. – М., 1964. – 128с.
1106628
  Иткина А.М. Революционер, трибун, дипломат. Страницы жизни А.М. Коллонтай / А.М. Иткина. – Изд. 2-е, доп. – М., 1970. – 287с.
1106629
  Севастьянова Т.М. Революционерки Воронежа. / Т.М. Севастьянова. – Воронеж, 1967. – 116с.
1106630
  Каратаев Н.М. Революционеры-географы и этнографы / Н.М. Каратаев, 1938. – 8с.
1106631
  Пирожкова Т.Ф. Революционеры-демократы о славянофильстве и славянофильской журналистике. / Т.Ф. Пирожкова. – М., 1984. – 162с.
1106632
  Андреев В.М. Революционеры-народники в восточносибирской ссылке : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Андреев В.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 28л.
1106633
  Рощевская Л.П. Революционеры-разночинцы / Л.П. Рощевская. – Л, 1983. – 177с.
1106634
  Серебряков Е.А. Революционеры во флоте. / Е.А. Серебряков. – Птгр., 1919. – 63с.
1106635
   Революционеры и либералы России : сб. стат. посвящ. 100-летию со дня рождения Б.П. Козьмина. – Москва : Наука, 1990. – 334 с. – ISBN 5-02-009531-1
1106636
  Персиц А М. Революционеры Индии в стране советов. У истоков инд. ком. движения 19181-1921 / А М. Персиц, . – М, 1973. – 200с.
1106637
   Революционная баллада мира. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 254 с.
1106638
  Марухин В. Революционная бдительность -- наше могучее оружие. / В. Марухин. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 120с.
1106639
  Тагиров Индус Ризакович Революционная борьба и национально-освободительное движение в Поволжье и на Урале (март 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Тагиров Индус Ризакович; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1979. – 42л.
1106640
  Крастынь Я.П. Революционная борьба крестьян в России в годы империалистической войны / Я.П. Крастынь. – М, 1932. – 96с.
1106641
  Михайлюк А.Г. Революционная борьба крестьян Левобережной Украины между двумя революциями (июнь 1907 - февр. 1917) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Михайлюк А.Г.; Львов. гос. ун. – Львов, 1968. – 38л.
1106642
  Ионенко И.М. Революционная борьба крестьянства Среднего Поволжья в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Ионенко И.М.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1955. – 16л.
1106643
  Максимов А.М. Революционная борьба пролетариата Добнбасса в 1905 году : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов А. М.; Хар.ГУ, Каф. маркс. лен. – Х., 1954. – 16л.
1106644
  Максимов А.М. Революционная борьба пролетариата Донбасса в 1905 году / А.М. Максимов. – Сталино, 1956. – 84 с.
1106645
  Забара А.Д. Революционная борьба рабочего класса Украины : Автореф... канд. ист.наук: / Забара А.Д.;. – К, 1967. – 20л.
1106646
  Волошинов Ф.Ф. Революционная борьба рабочих Главных мастерских Владикавказской железной дороги в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Волошинов Ф.Ф.; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1958. – 18л.
1106647
  Воскресенский А.А. Революционная борьба рабочих Харьковского паровозостроительного завода (1895-1917 гг.) / А.А. Воскресенский. – Харків, 1958. – 240с.
1106648
  Воскресенский А.А. Революционная борьба рабочих харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ) против самодержавия и капиталистов (195-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воскресенский А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 18 с.
1106649
  Пархомчук С.М. Революционная борьба румынских трудящихся за развитие страны по демократическому пути, за мир и дружественные отношения в СССР. : Автореф... Доктора ист.наук: / Пархомчук С.М.; Акад.наук УССР.Отдел.обществ.наук. – К, 1963. – 54л.
1106650
  Дубова Лариса Леонидовна Революционная борьба трудящихся Болгарии и советская печать 1923-1925 гг.: Вопросы информации и роли в организации движения солидарности : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Дубова Лариса Леонидовна; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 21л.
1106651
  Сафаров А Революционная борьба трудящихся Елизаветинской (Гянджинской) губернии в 1907-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров А И.; Аз.ГУ. – Баку, 1969. – 26л.
1106652
  Цыбко А Революционная борьба трудящихся Западной Украины против фашизма за воссоединение с Советской Украиной (1934-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбко А, И.; Льв.ГУ, Каф. ист.СССР. – Львов, 1953. – 20 с.
1106653
  Евселевский Л.И. Революционная борьба трудящихся Кременчуга. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Евселевский Л.И.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1970. – 20л.
1106654
  Плотников И.Ф. Революционная борьба трудящихся Урала в тылу интервентов и белогвардейцев 1918-19 гг. / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1980. – 76с.
1106655
  Кузнецова Н.В. Революционная борьба французского народа в защиту Советской России в 1917-1920 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Кузнецова Н.В. ; МП РСФСР. – Москва, 1955. – 16 с.
1106656
  Ленин Н. Революционная война. Доклад и заключительная речь на 4-м Чрезвычайном Всероссийском Съезде Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. – Москва, 1918. – 16с.
1106657
  Воейкова И.Н. Революционная героика в искусстве Болагрии, 1944-1974. / И.Н. Воейкова. – Москва, 1983. – 239с.
1106658
  Бочкарев Н.И. Революционная демократия и марксизм. / Н.И. Бочкарев. – М., 1989. – 152с.
1106659
  Кауфман А.С. Революционная демократия и национально-освободительные революции / А.С. Кауфман. – Москва, 1976. – 64с.
1106660
  Астахова В.И. Революционная деятельность Артема : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Астахова В.И. ; Харьков. гос. ун-т. – Х, 1964. – 27 с.
1106661
  Инджикян О.Г. Революционная деятельность Богдана Кнунянца. : Автореф... канд. ист.наук: / Инджикян О.Г.; АН Арм. ССР. Ин-тут истории. – Ереван, 1954. – 24л.
1106662
  Быков Г.Д. Революционная деятельность большевиков Выборгской стороны гор. : Автореф... Канд.истор.наук: / Быков Г.Д.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1951. – 22 с.
1106663
  Молдован Е.В. Революционная деятельность большевиков Дона в 1910-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Молдован Е.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 12л.
1106664
  Стеклов А.П. Революционная деятельность большевистских организаций на Кавказском фронте 1914-1917 гг. / А.П. Стеклов. – Тбилиси, 1969. – 292с.
1106665
  Георги Н.Г. Революционная деятельность В.В.Воровского в годы реакции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Георги Н.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1106666
  Меленевский А.Ф. Революционная деятельность Г.И. Петровского в дооктябрьский период (1895-1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Меленевский А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 16 с.
1106667
  Меленевский А.Ф. Революционная деятельность Г.И.Петроского в дооктябрьский период (1895-1917 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Меленевский А.Ф.; КГУ. – К., 1965. – 308л. – Бібліогр.:л.!-18
1106668
  Антонов В.С. Революционная деятельность и общественно-политические взгляды И.Н. Мышкина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.С. ; МГУ. – Москва, 1966. – 17 с.
1106669
  Клеянкин А.В. Революционная деятельность и политические взгляды А.И.Желябова. : Автореф... канд. ист.наук: / Клеянкин А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 19л.
1106670
  Угринович П.Я. Революционная деятельность И.В. Малыгина на Северном Кавказе (1904-1907 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Угринович П.Я.; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 46л.
1106671
  Кульвичус В.В. Революционная деятельность литовских большевиков в Петрограде в 1916-1918 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кульвичус В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра истории КПСС. – Л., 1961. – 16л.
1106672
  Герасимов А.М. Революционная деятельность М.И.Калинина в Петрограде в 1917-1919 годах. : Автореф... наук: / Герасимов А.М.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 28 с.
1106673
  Ивашин В.Г. Революционная деятельность Минского Совета рабочих и солдатских депутатов в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (Март - декабрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивашин В.Г.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1952. – 21 с.
1106674
  Климов П.И. Революционная деятельность рабочих в деревне в 1905-1907 гг. / П.И. Климов. – М., 1960. – 255с.
1106675
  Гарибджанян Г.Б. Революционная деятельность С.Г. Шаумяна за границей (1902-1907 гг.) / Г.Б. Гарибджанян. – Ереван, 1971. – 142с.
1106676
  Акрамов С.А. Революционная деятельность социал-демократической организации Самаркандской области в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Акрамов С.А.; М-во высш. образования СССР. Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1955. – 25л.
1106677
  Хацкевич А.Ф. Революционная деятельность Ф.Э.Дзержинского. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хацкевич А.Ф.; Акад.наук БССР Ин-т истории. – Минск, 1960. – 43л.
1106678
  Вышинский Я А. Революционная законность на современном этапе : к XVI годовщине Октярьской революции / А.Я. Вышинский. – изд. 2-е дополн. и перераб. – Москва : Госиздат Сов. зак-во, 1933. – 110 с. – В надзагол. на облож.: 1917-1933
1106679
  Фрайман А.Л. Революционная защита Петрограда в феврале-марте 1918 г. / А.Л. Фрайман. – Москва; Ленинград, 1964. – 324с.
1106680
  Московченко Н.Я. Революционная защита Северо-Запада Советской России весной и летом 1919 г. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Московченко Н.Я.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Л., 1970. – 19л.
1106681
  Левин В.С. Революционная и государственная деятельнсоть М. М.Майорова : Автореф... канд. ист.наук: / Левин В. С.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1970. – 25л.
1106682
  Марцинкявичюс Ю.О. Революционная и национально-освободительная борьба в Вильнюсском крае в 1920-1928 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Марцинкявичюс Ю.О.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1106683
  Ремезовский И.Д. Революционная и общественно-политическая деятельность Ульяновых на Украине / И.Д. Ремезовский. – Киев : Киевский университет, 1963. – 280 с.
1106684
  Никандров П.Ф. Революционная идеология декабристов / П.Ф. Никандров. – Л., 1976. – 192с.
1106685
  Ацаркина Э.М. Революционная карикатура Германии 1848-1870 годов / Э.М. Ацаркина. – Москва; Ленинград, 1931. – 51с. : ил.
1106686
  Иванова Н.А. Революционная массовая стачка в России (1905-1907, 1912-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Иванова Н.А. ; АН СССР , Ин-т истории. – Москва, 1969. – 35 с.
1106687
  Панкратова А.М. Революционная Москва / А.М. Панкратова. – Москва, 1947. – 32с.
1106688
  Мелентьев Ю.С. Революционная мысль России и Запад / Ю.С. Мелентьев. – М, 1966. – 180с.
1106689
  Тарновский К.Н. Революционная мысль, революционное дело / К.Н. Тарновский. – Москва, 1983. – 270с.
1106690
  Ткаченко П.С. Революционная народническая организация "Земля и воля". : Автореф... канд.наук: / Ткаченко П.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Истор. ф-тет. – Москва, 1949. – 18 л.
1106691
  Водолазко В.Н. Революционная народническая организация А.В.Долгушина (1869-1873 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Водолазко В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1972. – 27л.
1106692
  Филиппов Р.В. Революционная народническая организация Н.А.Ишутина - И.А.Худякова (1863-1866). / Р.В. Филиппов, 1964. – 230 с.
1106693
  Мещерский А.П. Революционная общественно-политическая деятельность ссыльных марксистов в Восточной Сибири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мещерский А.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1106694
  Пендзей И.В. Революционная оппозиция в просоюзном движении Германии : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Пендзей И.В.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1984. – 25л.
1106695
  Бикулич В.Б. Революционная организация восстания в Литве и Белоруссии. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Бикулич В.Б.; АН Литовской ССР. – Вильнюс, 1973. – 38л.
1106696
  Гревле В.О. Революционная песня в борьбе за Советскую власть в Латвии / В.О. Гревле. – Рига, 1971. – 270с.
1106697
  Акимова Т.М. Революционная песня в Саратовском Поволжье / Т.М. Акимова, В.К. Архангельская. – Саратов, 1967. – 168с.
1106698
  Човганский Т.И. Революционная печать - идейное оружие большевиков в борьбе за победу Советской власти на юге Украины (март 1917 - март 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Човганский Т.И. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 24 с.
1106699
  Драхенберг К.М. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Драхенберг К.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1106700
   Революционная платформа Amadeus Selling Platform Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 6-7 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1106701
  Калитина Н.Н. Революционная политическая карикатура во Франции в 30-е годы XIX века : Автореф... кандид. искусствоведческихнаук: / Калитина Н.Н.; Ленингр. гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 20 с.
1106702
  Миронец Надежда Ивановна Революционная поэзия Великого Октября и гражданской войны как исторический источник : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02, 07.00.09 / Миронец Надежда Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 33л.
1106703
   Революционная поэзия. (1890-1917). – 2-е изд. – Л., 1950
1106704
  Роменская Н.Н. Революционная пролетарская поэзия дооктябрьского период 1912-1917 гг. (из ист. становл. метода социалист. реализма в лирике) : Автореф... канд. филол.наук: / Роменская Н. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 16л.
1106705
  Сосновчик С.А. Революционная пропаганда народников на Украине (70-80 гг. ХІХ в.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Сосновчик С.А. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 24 с.
1106706
  Мостиев Б.М. Революционная публицистика С.М. Кирова / Б.М. Мостиев. – Орджоникидзе, 1973. – 475с.
1106707
  Добротвор Н.М. Революционная работа большевиков в 3 государственной думе. : Автореф... Доктора ист.наук: / Добротвор Н.М.; Ин-т.истории Акад.наук СССР. – Горький, 1957. – 23л.
1106708
  Барчугов П.В. Революционная работа большевиков в легальных рабочих организациях (1907-1911_ / П.В. Барчугов. – Ростов-на-Дону, 1963. – 312с.
1106709
  Гарафутдинов Р.А. Революционная работа большевиков Среднего Поволжья в рядах рабочего класса в годы нового революционного подъема и империалистической войны (1910 - февраль1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Гарафутдинов Р.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
1106710
  Безродный Ф.С. Революционная работа партии большевиков в царской армии в период первой мировой империалистической войны (1914г. - март 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Безродный Ф.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1954. – 17л.
1106711
  Пашков М.В. Революционная роль большевистской печати в России в 1905 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашков М.В.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП(б). – М, 1950. – 27л.
1106712
  Паламарь Л.М. Революционная романтика в творчестве и эстетике Леси Украинки. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Паламарь Л.М.; Киев.гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1969. – 17л.
1106713
  Асанова Н.А. Революционная романтика в эстетике и творчестве А.А.Фадеева (1945-1955 годы). : Автореф... наук: / Асанова Н.А.; Казан. гос. унив. им.В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 27л.
1106714
  Семенов М.И. Революционная Самара 80-90-х годов. / М.И. Семенов. – Куйбышев, 1940. – 88с.
1106715
  Озмитель Е.К. Революционная сатира Октября / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1966. – 268 с.
1106716
  Покусаев Е. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина / Е. Покусаев. – Москва : Художественная литература, 1963. – 471 с.
1106717
  Трофимов И. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина и русская литература / И. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1967. – 330, [2] с.
1106718
  Канцевичюс В. Революционная ситуация в Литве и перерастание ее в 1940 году в социалистическую революцию : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Канцевичюс В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 19л.
1106719
  Мироненко Аркадий Андреевич Революционная социал-демократия в борьбе за политическое воспитание пролетариата Петербурга (1894-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мироненко Аркадий Андреевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 20л.
1106720
  Смирнов Г.Л. Революционная суть перестройки / Г.Л. Смирнов. – М., 1987. – 222 с.
1106721
  Красин Ю.А. Революционная теория и революционная политика / Ю.А. Красин, Б.М. Лейбзон. – М., 1979. – 255с.
1106722
  Сухарев А.В. Революционная топика Шевченковской поезии // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 84-85. – ISSN 1810-2131
1106723
  Пантин И.К. Революционная традиция в России, 1783-1883 гг. / И.К. Пантин. – М., 1986. – 341с.
1106724
  Павлович М. Революционная Турция / М. Павлович. – М., 1921. – 127с.
1106725
  Лосберг М.Я. Революционная художественная литература в латышских рабочих изданиях с 1898 г. по 1907 г. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лосберг М.Я.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1953. – 16л.
1106726
  Мельникова С.В. Революционная элита и "республиканский" образ в Ирландии в 1917 - 1919 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 109-121. – ISSN 0042-8779
1106727
  Румянцев С.С. Революционная, партийная и государственная деятельность В.В.Куйбышева. : Автореф... канд. ист.наук: / Румянцев С.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
1106728
  Кузнецов Н.В. Революционная, партийная и научно-публицистическая деятельность В.Г.Кнорина. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кузнецов Н.В.; Ин-т.истории партии. – Минск, 1978. – л.
1106729
  Каравелов Л. Революционни разкази / Л. Каравелов. – София, 1947. – 183с.
1106730
  Гошовский Н.Н. Революционній процесс : историко-методологический аспект / Н.Н. Гошовский. – К, 1991. – 181с.
1106731
  Иванова Галина Васильевна Революционно-демократическая газета "Weue kolnischl Zeitung" и пропаганда ею идей Маркса и Энгельса в годы германской революции (1848-1849 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.04 / Иванова Галина Васильевна; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1989. – 23л.
1106732
   Революционно-демократическая журналистика освободившихся стран: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 150с.
1106733
  Кременская И.К. Революционно-демократическая критика и публицистика 40-60-х годов XIX в. / И.К. Кременская. – Москва, 1987. – 167 с.
1106734
  Кочарли Фирудин Касум оглы Революционно-демократическая мысль в Азербайджане и Нариман Нариманов : Автореф... д-ра философ.наук: / Кочарли Фирудин Касум оглы; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1966. – 61л.
1106735
  Хевролина В.М. Революционно-демократическая мысль о внешеней политике России и международных отношениях. / В.М. Хевролина. – М., 1986. – 246с.
1106736
  Джаошвили Г.Н. Революционно-демократическая тенденция в грузинском театре 70-80 годов XIX века (Софром Мгалоблишвили) : Автореф... канд. искусстовед.наук: 17.00.01 / Джаошвили Г.Н.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1975. – 32л.
1106737
  Зарькова Галина Леонидовна Революционно-демократическая эстетика Белоруссии второй половины XIX века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Зарькова Галина Леонидовна; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1987. – 18л.
1106738
  Лапин Н.А. Революционно-демократическое движение 60-х годов 19 века / Н.А. Лапин. – Свердловск, 1967. – 188с.
1106739
  Полуян В.А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927-1939 гг.) / В.А. Полуян. – Минск, 1978. – 259с.
1106740
  Горовой Ф.С. Революционно-демократическое движение в Пермской губернии в 60-х годах 19в. / Ф.С. Горовой. – Молотов, 1952. – 100с.
1106741
  Клишова Е.В. Революционно-демократическое направление экономической мысли в Украине. взгляды С. Подолинского // Становление современной экономической теории : Учебное пособие по курсу истории экономических учений / Е.В. Клишова. – Донецк : УкрНТЭК, 2001. – С. 212-215. – ISBN 966-7904-20-2
1106742
   Революционно-исторический календарь-справочник... на 1964 год.. – М., 1964. – 312с.
1106743
  Иоаннисян А.Р. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1840-1841 гг. / А.Р. Иоаннисян. – М, 1983. – 272с.
1106744
  Иоаннисян А.Р. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1842-1847 гг. / А.Р. Иоаннисян. – Москва, 1986. – 240 с.
1106745
  Лифшиц Г.М. Революционно-народническая идеология середины семидесятых годов 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Лифшиц Г.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 20 с.
1106746
  Григорьева Е.А. Революционно-народническая эмиграция конца XIX века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Григорьева Е.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 25 с.
1106747
  Мурзак Ульян Григорьевич Революционно-освободительная борьба трудящихся бессарабии в 1921-1924 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мурзак Ульян Григорьевич; АН Молд. ССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1980. – 16л.
1106748
  Сливка Ю.Ю. Революционно-освободительная борьба трудящихся Закарпатья в годы мирового экономического кризиса. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сливка Ю.Ю.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т истории. – К, 1958. – 17л.
1106749
  Твердохлеб В.Ю. Революционно-освободительная борьба трудящихся Прикарпатья в 1921-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Твердохлеб В.Ю.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1969. – 17л.
1106750
   Революционно-освободительное движение в ХІХ - ХХ вв. в Поволжье и Приуралье. Сб. ст.. – Казань, 1974. – 115с.
1106751
  Баженова Н.П. Революционно-освободительное движение на Закарпатской Украине в 1917-1923 гг : Автореф... канд.ист.наук: / Баженова Н.П.; МВССО УССР Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Ужгород, 1961. – 19л.
1106752
  Машотас Владимир Владимирович Революционно-освободительное движение на Западной Украине в советской и прогрессивной зарубежной украинской историографии и библиографии 1919-1967 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Машотас Владимир Владимирович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 19 с.
1106753
  Микиртумова Е.В. Революционно-романтические поэмы П.Б.Шелли : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Микиртумова Е.В.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 22л.
1106754
  Дюжев Ю.И. Революционное Беломорье в руссой литературе Севера / Ю.И. Дюжев. – Архангельск, 1970. – 94с.
1106755
   Революционное движение 1860-х годов. Сб.. – М., 1932. – 261с.
1106756
   Революционное движение 1905-19007 гг. в Томской губернии. Сб. докум.. – Томск, 1955. – 131с.
1106757
  Гумбатов Г.М. Революционное движение 1905-1907 годов в Елизаветпольской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гумбатов Г.М.; Аз.гос.ун-т. – Кировоград, 1965. – 24л.
1106758
   Революционное движение в 1905-1907 гг. в Костромской губернии.. – Кострома, 1955. – 363с.
1106759
  Алиев А.А. Революционное движение в Азербайджане накануне и в период первой русской революции в освещении центральной партийной печати : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев А. А.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1972. – 32л.
1106760
  Парсамян В.А. Революционное движение в Армении 1905-1907 гг / В.А. Парсамян. – Ереван, 1955. – 86с.
1106761
  Арутюнян А.М. Революционное движение в Армении в 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Арутюнян А.М.; МГУ. – М, 1957. – 19л.
1106762
  Ткачук А.Г. Революционное движение в армиях Юго-Западного и Румынского фронтов накануне и в период Великого Октября (1961 - февр. 1917 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Ткачук А.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 39л.
1106763
  Федотова Е.Д. Революционное движение в Архангельской губернии в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) / Е.Д. Федотова. – Архангельск, 1955. – 102с.
1106764
  Савицкий Э.М. Революционное движение в Белоруссии (Ав. 1914 - февр. 1917 гг.) / Э.М. Савицкий. – Минск, 1981. – 182с.
1106765
  Савицкий Э.М. Революционное движение в Болоруссии в годы первой мировой войны и второй русской революции (июль 1914 -- март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савицкий Э. М.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1968. – 16л.
1106766
  Лабарткава Т.Г. Революционное движение в воинских частях за победу Советской власти в Грузии (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лабарткава Т.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 31л.
1106767
  Дьяконицын Л.Ф. Революционное движение в Вологодской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяконицын Л.Ф.; Моск.гос.ист-архив.ин-т. – М, 1965. – 23л.
1106768
  Николаева Г.А. Революционное движение в Восточной Сибири (июнь1907-июль 1914 гг.) : Автореф... канд. сит.наук: 07.00.02 / Николаева Г. А.; ИркутГУ. – Иркутск, 1973. – 26л.
1106769
  Дулов В.И. Революционное движение в Восточной Сибири в 1905-1907 гг. / В.И. Дулов, Ф.А. Кудрявцев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Иркутск, 1955. – 192с.
1106770
  Ермолаев В.А. Революционное движение в Германии перед Реформацией / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1966. – 88с.
1106771
  Ермолаев В.А. Революционное движение в Германии перед Реформацией / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1966. – 88с.
1106772
  Церцвадзе М.В. Революционное движение в Грузии в 1914-1917 гг. : Автореф... докт. ист.наук: / Церцвадзе М. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 59л.
1106773
  Чхартишвили С.Д. Революционное движение в Грузии в период первой мировой имприалистической войны (1914 г. - фавраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чхартишвили С.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 28 с.
1106774
  Самосудов В.М. Революционное движение в Западной Сибири / В.М. Самосудов. – Омск, 1970. – 254с.
1106775
  Кирова К.Э. Революционное движение в Италии / К.Э. Кирова. – Москва, 1962. – 432 с.
1106776
  Сулейманов Б.С. Революционное движение в Казахстане в 1905-1907 гг. / Б.С. Сулейманов. – Алма-Ата, 1977. – 255с.
1106777
  Казьмирчук Г.Д. Революционное движение в Киевском университете (1834-1861 гг.) / Г.Д. Казьмирчук Г.Д., В.Л. Смирнов ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, историчний фак-т. – Київ, 1984. – 51с.
1106778
  Меликян Г.С. Революционное движение в Лори в 1903-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликян Г.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1952. – 32 с.
1106779
  Иванов Ю.Г. Революционное движение в Молдавии. / Ю.Г. Иванов. – Кишинев, 1980. – 240с.
1106780
  Мельников А.Б. Революционное движение в Московском гарнизоне в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников А.Б.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1106781
   Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа.. – М., 1959. – 696с.
1106782
   Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис.. – М., 1959. – 627с.
1106783
   Революционное движение в России в мае - июне 1917 г. Июньская демонстрация.. – М., 1959. – 662с.
1106784
  Фильгус В.Е. Революционное движение в России в начале 60-х годов Х1Х века.Специальный семинар по истории СССР / В.Е. Фильгус. – М, 1958. – 22с.
1106785
   Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис. – Москва, 1961. – 632 с.
1106786
   Революционное движение в России весной и летом 1905 года. – Москва, 1957. – 1010с.
1106787
   Революционное движение в России весной и летом 1905 года. – Москва
кн. 1 ч. 2. – 1961. – 561с.
1106788
  Федосов И.А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в. / И.А. Федосов. – Москва, 1958. – 415 с.
1106789
   Революционное движение в России накануне Октябрьского вооруженного восстания (1-24 октября 1917 г.). – М., 1962. – 580с.
1106790
   Революционное движение в России после свержения самодержавия.. – М., 1957. – 857с.
1106791
   Революционное движение в русской армии 27 февраля - 24 октября 1917 года. Сб. докум.. – М., 1968. – 622с.
1106792
  Муратов Х.И. Революционное движение в русской армии в 1905-1907 гг. / Х.И. Муратов. – М., 1955. – 359с.
1106793
  Муратов Х.И. Революционное движение в русской армии в 1917 году / Х.И. Муратов. – М., 1958. – 391с.
1106794
  Дьяков В.А. Революционное движение в русской армии и его взаимосвязь с польским освободительным движением 1856-1865 гг. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Дьяков В.А. ; АН СССР. – Москва, 1966. – 43 с. – Бібліогр. : с. 41-43
1106795
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке.. – вып. 1. – Томск, 1960. – 190с.
1106796
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке.. – вып. 2. – Томск, 1963. – 198с.
1106797
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке.. – вып. 3. – Томск, 1965. – 192с.
1106798
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке.. – вып. 4. – Томск, 1967. – 188с.
1106799
  Тырович М. Революционное движение в Силезии в 1846-1849 гг / М. Тырович. – М., 1951. – 88с.
1106800
   Революционное движение в Смоленской губернии в 1905-1907 гг.. – Смоленск, 1956. – 148с.
1106801
   Революционное движение в Смоленской губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум.. – Смоленск, 1957. – 378с.
1106802
  Валеев Р.К. Революционное движение в Среднем Поволжье в период назревания общенародного кризиса : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Валеев Р.К. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 23 с.
1106803
  Кубышкин А.И. Революционное движение в странах Центральной Америки и американский империализм. / А.И. Кубышкин. – Иваново, 1986. – 90с.
1106804
   Революционное движение в Таврической губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Симферополь, 1955. – 214с.
1106805
  Губенко Гитель Нисоновна Революционное движение в Таврической губернии накануне и в годы первой русской революции (1900-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Губенко Гитель Нисоновна; Акад. наук УССР. Ин-т истории. – К., 1962. – 22л.
1106806
   Революционное движение в Татарии в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Казань, 1957. – 495 с.
1106807
  Платов В.С. Революционное движение в Тверской губернии / В.С. Платов. – М., 1959. – 244с.
1106808
   Революционное движение в Тобольской губернии (1905-1914). Сб. докум. мат.. – Тюмень, 1961. – 312с.
1106809
   Революционное движение в Тульской губернии 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Тула, 1956. – 272с.
1106810
   Революционное движение в Туркменистане в 1907-1917 гг.. – Ашхабад, 1970. – 312с.
1106811
  Федоров А.В. Революционное движение в царской армии и флоте в период первой русской революции / А.В. Федоров. – Л., 1955. – 40с.
1106812
  Найда С.Ф. Революционное движение в царском флоте. / С.Ф. Найда. – М.-Л., 1948. – 607 с.
1106813
  Перепеченко П.К. Революционное движение в частях кубанского казачьего войска в 1905-1907 гг. : Дис... Канд. ист. наук: / Перепеченко П.К.; МВО СССР. – Днепропетровск, 1946. – 216л. – Бібліогр.:л.211-215
1106814
   Революционное движение в Черноморском флоте в 1905-1907 гг. Воспом. и письма.. – М., 1956. – 313с.
1106815
  Найда С.Ф. Революционное движение в Черноморском флоте в годы первой русской революции (1905-1907). / С.Ф. Найда. – Симферополь, 1950. – 112 с.
1106816
  Хасбулатов А.И. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в период первой русской буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хасбулатов А.И.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1964. – 23л.
1106817
   Революционное движение в Чувашии в период первой русской революции 1905-1907 гг. Докум. и мат.. – Чебоксары, 1956. – 320с.
1106818
   Революционное движение в Юго-Осетии (1905-1907 годы). Докум. и мат.. – Сталинир, 1958. – 234с.
1106819
  Догузов П.В. Революционное движение в Юго-Осетии в конце XIX - начале XX вв. / П.В. Догузов. – Сталинир, 1960. – 335с.
1106820
  Меркис В.Ю. Революционное движение вильнюсских рабочих в 1895-1904 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меркис В.Ю.; Акад.наук Литов.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1957. – 20л.
1106821
  Бланк А.С. Революционное движение во Владимирской губернии в 1912-1914 гг. : Автореф. дис... канд. истор. наук / Бланк А.С. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1951. – 14 с.
1106822
   Революционное движение во французской армии в 1917 г.. – М.-Л., 1934. – 314с.
1106823
  Дильмухамедов Е. Революционное движение горнорабочих Казахстана в начале ХХ века (1900-1917) / Е. Дильмухамедов. – Алма-Ата, 1955. – 128с.
1106824
  Ушаков А.В. Революционное движение демократической интеллигенции в России, 1895-1904. / А.В. Ушаков. – Москва, 1976. – 239с.
1106825
  Сердюк И. Революционное движение и борьба за Советскую власть в Саратовской губернии 1861-1920 / И. Сердюк. – Саратов, 1963. – 328с.
1106826
  Алекшкин О.Т. Революционное движение и деятельность большевиков в Херсонской губергии в годы первой мировой войны (август 1914 -- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алекшкин О. Т.; МВиССО УССР, Одеск. ГУ. – Одесса, 1963. – 24л.
1106827
  Абдурахимова Н.А. Революционное движение и карательная политика царизма в Туркестане. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Абдурахимова Н.А.; Ташк.гос. ун-т.им,В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 39л.
1106828
   Революционное движение и современная реалистическая литература Латинской Америки: сб. ст.. – М., 1988. – 350с.
1106829
  Джанджгава В.С. Революционное движение крестьян в Грузии в 1895-1904 годах. / В.С. Джанджгава. – Тбилиси, 1985. – 192с.
1106830
  Джангджава В.С. Революционное движение крестьян в Грузии в 1917-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Джангджава В. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1970. – 20л.
1106831
  Михайлик П.П. Революционное движение крестьян Западной Украины в 1929-1933 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Михайлик П.П. ; АН УССР , Ин-т истории Украины. – Киев, 1952. – 15 с.
1106832
   Революционное движение на Брянщине (1895 г. - февр. 1917 г.): сб. докум. и мат.. – Тула, 1976. – 352с.
1106833
  Киперман А.Я. Революционное движение на Буковине в конце XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Киперман А.Я.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
1106834
  Васюк Л.И. Революционное движение на Буковине в конце XIX - начале XX в. / Л.И. Васюк. – Львов, 1990. – 140с.
1106835
  Андреев Г.И. Революционное движение на КВЖД в 1917-1922 гг. / Г.И. Андреев. – Новосибирск, 1983. – 141с.
1106836
   Революционное движение на Кубани в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Краснодар, 1956. – 375с.
1106837
  Гирич И М. Революционное движение на Левобережной Украине накануне первой русской революции в 1904 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гирич М.И,; МВО УССР. – Львов, 1956. – 16с.
1106838
  Френкин М.С. Революционное движение на румынском фронте. 1917 г. - март 1918 г. / М.С. Френкин. – М., 1965. – 366с.
1106839
  Убайдуллаев С. Революционное движение народов Средней Азии в период реакции 1907-1910 гг / С. Убайдуллаев. – Ташкент, 1967. – 200с.
1106840
  Убайдуллаев С. Революционное движение народов Средней Азии между первой и второй русскиим революциями (1907-1917 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Убайдуллаев С.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 55л.
1106841
  Бидинская Л.А. Революционное движение промышленного пролетариата во Франции в период экономического кризиса. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бидинская Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1106842
  Гараничев В.А. Революционное движение работных людей на мануфактурах в России в середине XVIII века : Автореф... кандид. историч.наук: / Гараничев В.А.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Смоленск, 1951. – 18 с.
1106843
  Алексеева Н.В. Революционное движение рабочего класса / Н.В. Алексеева. – Москва, 1969. – 48с.
1106844
  Земцов А.А. Революционное движение рабочего класса / А.А. Земцов. – Ростов-на-Дону, 1974. – 36с.
1106845
  Воробей П.И. Революционное движение рабочих Украины в освещении большевистской печати (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воробей П.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 18 с.
1106846
  Сойфер Д.И. Революционное движение солдат в Туркестане / Д.И. Сойфер. – Ташкент, 1969. – 240с.
1106847
  Шехтер С.Ю. Революционное движение трудящегося крестьянства в буржуазно-помещичьей Польше в 1936 году : Автореф... кандидата ист.наук: / Шехтер С.Ю.; М-во культуры СССР. Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1953. – 16л.
1106848
  Зиберов В.И. Революционное движение шахтеров Донбсса в период империализма (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиберов В.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 27л.
1106849
  Коландер Д. Революционное значение теории сложности и будущее экономической науки // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 84-100. – ISSN 0042-8736
1106850
  Тореев А. Революционное и национально-освободительное движение в Каракалпакии (в начале ХХ в. - накануне Октября 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тореев А.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1966. – 27л.
1106851
  Смиян П.К. Революционное и национально-освободительное движение на Закарпатье конца XIX - начала ХХ ст. : Автореф... д-ра ист.наук: / Смиян П.К.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 39 с. – Бібліогр.:с.39
1106852
   Революционное и общественное движение в России ХІХ века.. – Воронеж, 1968. – 115с.
1106853
   Революционное и общественное движение в Сибири в конце ХІХ - начале ХХ в. : сб. статей. – Новосибирск, 1986. – 220с.
1106854
  Айларов Валерий Дзагкоевич Революционное и социал-демократическое движение в Северной Осетии в период империализма. (90-е гг. - XIX в. - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айларов Валерий Дзагкоевич; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1977. – 17л.
1106855
   Революционное искусство.. – К., 1919. – 16с.
1106856
  Миронец Н.И. Революционное крестьянское движение на Подолии накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 года) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миронец Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 23 с.
1106857
  Куули О.Х. Революционное лето 1940-го в Эстонии: (Пер. с эст.). / О.Х. Куули. – Таллин, 1979. – 35с.
1106858
   Революционное мировоззрение и задачи совершенствования социализма: межвуз. сб.. – Петрозаводск, 1987. – 157с.
1106859
  Делеган Василий Васильевич Революционное молодежное движение на Закарпатской Украине в 1918-1929 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Делеган Василий Васильевич ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1106860
  Литвинов А.П. Революционное молодежное движение на Закарпатской Украине в 1929-1938 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Литвинов А.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1977. – 26 с.
1106861
  Лосинский Н.Б. Революционное народническое движение Белорусии 1870-1884 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 002 / Лосинский Н.Б.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
1106862
  Антонов В.Ф. Революционное народничество : Пособие для учителей / В.Ф. Антонов. – М. : Просвещение, 1965. – 266с.
1106863
   Революционное народничество 70-х годов ХІХ века : сборник документов и материалов : в 2 т. – Москва
1. – 1964. – 531с.
1106864
   Революционное народничество 70-х годов ХІХ века : сборник документов и материалов : в 2 т. – Москва : Наука
Т. 2 : 1876 - 1882. – 1965. – 472с.
1106865
  Катренко А.Н. Революционное народничество конца 70-х - начала 80-х годов XIX в. на Украине : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Катренко А.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1106866
   Революционное наследие Коммунистического Интернационала: докл. конф.. – М., 1980. – 128с.
1106867
  Иосифова Е.М. Революционное настроение масс и диалектика его развития в социальной революции пролетариата : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Иосифова Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1106868
  Иосифова Елена Михайловна Революционное настроение масс и диалектика его развития в социальной революции пролетариата. : Дис... канд. философ.наук: / Иосифова Елена Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 201л. – Бібліогр.:л.176-201
1106869
  Виленская Э.С. Революционное подполье в России (60-е годы Х1Х в.) / Э.С. Виленская. – М. : Наука, 1965. – 488с.
1106870
  Виленская Э.С. Революционное подполье в России в середине шестидесятых годов XIX века и его идейные и организационные истоки : Автореф... канд ист.наук: / Виленская Э.С.; Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 22л.
1106871
   Революционное правительство во Франции в эпоху Конвента (1792-1794). Сб. докум. и мат.. – Москва, 1927. – 719 с.
1106872
   Революционное преобразование общества и современная идеологическая борьба.. – Казань
ч. 1. – 1982. – 134с.
1106873
   Революционное преобразование общества и современная идеологическая борьба.. – Казань
ч. 2. – 1982. – 159с.
1106874
  Попеску Н. Революционное профсоюзное движение Румынии в 1928-1931 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Попеску Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 15л.
1106875
  Альгина Н.Д. Революционное прошлое Карельского перешейка / Н.Д. Альгина. – Выборг, 1968. – 56с.
1106876
   Революционное прошлое Тбилиси.. – Тбилиси, 1964. – 224с.
1106877
  Глик Б.К. Революционное рабочее движение в Литве в 1905 году : Автореф... кандид. ист.наук: / Глик Б.К.; Академия наук Литовской ССР. Ин-т истории Литвы. – Вильнюс, 1952. – 32 с.
1106878
  Барак Б.М. Революционное рабочее движение в Харькове в октябре-декабре 1905г. : Автореф... канд. ист.наук: / Барак Б.М.; Харьк. гос ун-т. – Харьков, 1950. – 32 с.
1106879
  Печкуров И.К. Революционное рабочее движение на Харьковском заводе сельскохозяйственных машин Гельферих - Саде в период 1905 - март 1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Печкуров И.К.; ХГУ. Кафедра истории КПСС. – Х., 1964. – 25л.
1106880
  Байер М. Революционное рабочее единство / М. Байер, Г. Винклер. – М., 1985. – 168с.
1106881
  Лежава А.П. Революционное содружество народов Грузии и Северного Кавказа в борьбе против деникинщины : Автореф... канд. ист.наук: / Лежава А. П.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Тбилиси, 1968. – 26л.
1106882
  Соболев Г.Л. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г. / Г.Л. Соболев. – Л, 1973. – 330с.
1106883
   Революционное сотрудничество Амадеус с авиакомпанией AIRASIA // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 2 (прилож)
1106884
  Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. 1899-1907 / П.С. Гусятников. – М., 1971. – 264с.
1106885
  Антонов В.Ф. Революционное творчество П.Л. Лаврова / В.Ф. Антонов. – Саратов, 1984. – 173с.
1106886
  Боханов А. Революционное умопомрачение // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 124-144. – ISSN 0131-2332


  Александр Блок и 1917 год
1106887
  Горбачев М.С. Революционной перейстройке - идеологию обновления / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1988. – 46 с.
1106888
   Революционную перестройку озаряют великие идеи В.И.Ленина. – М,, 1988. – 27с.
1106889
  Шмиголь Н. Революционные аграрные преобразования в Китайской Народной Республике в 1950-1952 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Шмиголь Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 15л.
1106890
  Леонова В.И. Революционные аграрные преобразования в Перу / В.И. Леонова. – М, 1973. – 223с.
1106891
  Ксенезенко Н.И. Революционные аграрные преобразования на Украине / Н.И. Ксенезенко. – Харьков, 1980. – 144с.
1106892
  Гулевич В.Н. Революционные антивоенные традиции в германском рабочем движении: страницы истории / В.Н. Гулевич. – К., 1988. – 200с.
1106893
  Макаров Н.Б. Революционные волнения и восстания в ж.д. войсках в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаров Н. Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 32 с.
1106894
  Федоров А.В. Революционные восстания в Черноморском флоте в 1905 году / А.В. Федоров. – Л., 1946. – 136с.
1106895
  Кораблев Ю.И. Революционные восстания на Балтике в 1905-1906 гг. / Ю.И. Кораблев. – Л., 1956. – 128с.
1106896
  Айзин Б.А. Революционные германские социал-демократы против империализма и войны (1907-1914 гг.) / Б.А. Айзин ; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – Москва : Наука, 1974. – 331 с. – Библиогр.: с. 314-324
1106897
   Революционные движения и империалистическая контрреволюция (70-е - начало 80-х гг.). – М., 1987. – 278с.
1106898
  Астафьева М.К. Революционные демократы -- предшественники русской социал-демократии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астафьева М.К.; М-во культуры СССР. – К, 1953. – 17л.
1106899
  Борщевская И А. Революционные демократы 60-х годов 19 века о детской литературе и детском чтении / И А. Борщевская, . – М., 1951. – 32 с.
1106900
  Рейсер С.А. Революционные демократы в Петербурге / С.А. Рейсер. – Ленинград : Лениздат, 1957
1106901
   Революционные демократы и русская литература ХІХ века.. – М., 1986. – 364с.
1106902
  Львова М.В. Революционные демократы и цензурная политика правительства в годы первой революционной ситуации. : Автореф... канд. ист.наук: / Львова М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 16 с.
1106903
  Ястребов Ф. Революционные демократы на Украине / Ф. Ястребов. – К, 1960. – 23с.
1106904
  Ястребов Ф. Революционные демократы на Украине / Ф. Ястребов. – К, 1960. – 23с.
1106905
  Аринштейн Леонид Матвеевич Революционные и демакратические тенденции в английской поэзии второй половины XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аринштейн Леонид Матвеевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра истории зарубежных литератур. – Москва, 1964. – 32 с.
1106906
  Зенов М.С. Революционные и трудовые традиции -- важнейшее средство иденой-политического воспитания учащихся в советской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Зенов М.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф-ра педагогики. – М., 1959. – 18л.
1106907
  Гиматов А С. Революционные и трудовые традиции советского рабочего класса и их роль в формировании молодого поколения : Автореф. дис. ... канд.филос. наук: 621 / Гиматов С.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 13 с.
1106908
   Революционные комитеты Абхазии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февр. 1921 г. - февр. 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1961. – 426с.
1106909
  Галустян Ф.М. Революционные комитеты Абхазии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февраль 1921 - февраль 1922 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Галустян Ф.М. ; АН ГрузССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Сухуми, 1966. – 24 с.
1106910
  Расстригин А.Ф. Революционные комитеты августовского кризиса 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Расстригин А.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1106911
   Революционные комитеты Аджарии в борьбе за становление и упрочение советской власти (март 1921 г. - январь 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1963. – 364с.
1106912
   Революционные комитеты БССР. Нояб. 1918 г. - июль 1920 г. Сб докум. и мат.. – Минск, 1961. – 460с.
1106913
  Исрамилов К А. Революционные комитеты в борьбе за установление и упрачение Советской власти в национальных районах Северного Кавказа. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Исрамилов А.К.-М.; КГУ. – К., 1977. – 35л.
1106914
  Литвинова Г.И. Революционные комитеты в годы гражданской войны. / Г.И. Литвинова. – М., 1974. – 152с.
1106915
   Революционные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февр. 1921 г. - март 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1963. – 536с.
1106916
  Исрапилов М А.К. Революционные комитеты Дагестана. (Март 1920 г. - дек. 1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Исрапилов А.К.М.; Дагест. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1965. – 31л.
1106917
  Сумбадзе Н.Д. Революционные комитеты как органы государства Грузии. (Ист.-правовое исследование). : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Сумбадзе Н.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 32л.
1106918
  Малабаев Д.М. Революционные комитеты Киргизии (1918-1923 гг.) / Д.М. Малабаев. – Фрунзе, 1985. – 163с.
1106919
  Понихидин Ю.М. Революционные комитеты РСФСР. 1918-1921 гг. / Ю.М. Понихидин. – Саратов, 1982. – 118с.
1106920
  Бугай Н. ф. Революционные комитеты Северного Кавказа в борьбе за восстановление и упрочение Советскйо власти в 1920-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Бугай Н. ф.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 38л.
1106921
  Шишкин В.И. Революционные комитеты Сибири в годы гражданской войны / В.И. Шишкин. – Новосибирск : Наука, 1978. – 331 с.
1106922
  Шамсутдинов Р.Т. Революционные комитеты Советского Туркестана. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Шамсутдинов Р.Т.; АН СССР.Ин-т истории СССР. – М, 1970. – 26л.
1106923
   Революционные комитеты Терской области в борьбе за восстановление и упрочение Советской власти (окт. 1919 г. - авг. 1920 г.). – Сухуми, 1971. – 432с.
1106924
  Малкиель С.В. Революционные комитеты Черниговщины в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малкиель С.В.; АН СССР. Ин-т истории. – Чернигов, 1955. – 16л.
1106925
   Революционные латышские стрелки (1917-1920). – Рига, 1980. – 352с.
1106926
  Чоговадзе Г.И. Революционные мероприятия в совершенствовании форм хозяйственного руководства. (На прим. Совета нар. хоз. Груз.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Чоговадзе Г.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 38л.
1106927
  Денисов Ю.С. Революционные мотивы в творчесве Виктора Гюго 50-х годов XIX в. (Антинаполеновский цикл) : Автореф... канд. филол.наук: / Денисов Ю. С.; Моск гос. пед. ин-т. – Томск, 1968. – 18л.
1106928
  Ляшенко Л.М. Революционные народники / Л.М. Ляшенко. – М., 1989. – 141с.
1106929
  Терещенко А.Г. Революционные народники на дону и в Приазовье в 70-х -- первой половины 80-х годов : Автореф... канд. ист.наук: / Терещенко А. Г.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 22л.
1106930
  Ястрембский Л.А. Революционные памятные места Москвы / Л.А. Ястрембский. – Москва, 1960. – 366 с.
1106931
  Новикова А Революционные песни декабристской эпохи / А Новикова. – М., 1982. – 98 с.
1106932
   Революционные песни. Сб.. – Брянск, 1957. – 144с.
1106933
  Левитас И.Г. Революционные подпольные типографии в Россиии (1860-1917) / И.Г. Левитас. – Москва, 1962. – 375с.
1106934
  Иванов Н.Д. Революционные преобразования в народном хозяйстве Коми края в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Н.Д.; Ин-тут истории АН СССР. Лен. отд. – Сыктывкар, 1967. – 20л.
1106935
  Васьк А.А. Революционные преобразования в Советской Эстонии в 1940-1941 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Васьк А.А.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1962. – 18л.
1106936
  Климко Н.Н. Революционные преобразования в экономике республики Куба (янв. 1959 г. - окт. 1963 г.) : Автореф... канд. экон.наук: / Климко Н.Н.; Киев. ин-тут нар. хоз.. – К., 1964. – 20л.
1106937
  Бекаревич А.Д. Революционные преобразования во внешне-экономических отношениях Кубы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бекаревич А.Д. ; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – Москва, 1967. – 17 с.
1106938
  Коваль Б.И. Революционные процессы в Латинской Америке / Б.И. Коваль. – М, 1974. – 371с.
1106939
   Революционные рассказы. Сб.. – София, 1978. – 129с.
1106940
  Черепица В.Н. Революционные связи Белоруссии и Польши в 70-80-х годах XIX века. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Черепица В.Н.;. – Минск, 1978. – л.
1106941
  Филяков В.Г. Революционные связи рабочих Белоруссии и России в конце Х1Х - начале ХХ в. / В.Г. Филяков. – Минск, 1987. – 140с.
1106942
   Революционные сдвиги в физико-математическом познании: философ.-мировоззрен. значение). – К., 1992. – 300с.
1106943
  Астахов В.И. Революционные события 1905-1907 гг. в Харькове и губернии / В.И. Астахов, Ю.Ю. Кондуфор. – Харьков, 1955. – 120с.
1106944
   Революционные события 1905-1907 гг. на Полтавщине. Докум. и мат.. – Х., 1957. – 263с.
1106945
   Революционные события в Карелии в годы первой русской революции (1905 - 1907 гг.). – Петрозаводск, 1955. – 183с.
1106946
   Революционные события на Алтая в 1905 - 1907 гг. Сб. докум.. – Барнаул, 1967. – 208с.
1106947
  Джексон Д. Революционные тенденции в мировой политике и борьба черных американцев. / Д. Джексон. – М, 1978. – 191с.
1106948
  Фарафонов А.Н. Революционные традиции и их роль в коммунистическом воспитании и повышении творческой активности советских людей в строительстве коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фарафонов А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 22 с.
1106949
   Революционные традиции и народное образование.. – Ставрополь, 1968. – 224с.
1106950
  Киселев А.С. Революционные традиции и нравственное воспитание советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Киселев А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1106951
  Эмилю А.Д. Революционные традиции Кубанского народа как фактор формирования социалистического сознания молодежи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Эмилю А.Д.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 20л.
1106952
   Революционные традиции немецкого пролетариата и социалистическое строительство в ГДР: сб. науч. тр.. – Волгоград, 1981. – 142с.
1106953
   Революционные традиции немецкого пролетариата и строительство новой, социалистической Германии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Волгоград, 1988. – 186 с.
1106954
  Шалимов Ю.А. Революционные, боевые и трудовые традиции как средство военно-патриотического воспитания старшеклассников. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Шалимов Ю.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1106955
  Будницкая А.И. Революционные, боевые и трудовые традиции советского народа и их роль в идейно-политическом воспитании молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Будницкая А. И.; КГУ. – К., 1975. – 24л.
1106956
  Сухотин А.К. Революционный демократ М.Е.Салтыков-Щедрин. : Автореф... канд. филос.наук: / Сухотин А.К.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 16л.
1106957
  Фатеев П.С. Революционный демократ Михаил Илларионович Михайлов. (Его эпоха, жизнь и борьба). : Автореф... доктор ист.наук: 570 / Фатеев П.С.; ВПШ при ЦК КПСС. каф. истории КПСС. – М., 1969. – 65л.
1106958
  Бабенко Ф.Н. Революционный демократизм А.И.Герцена : Автореф... канд. ист.наук: / Бабенко Ф.Н.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1952. – 19л.
1106959
  Бабенко Ф. Революционный демократизм Герцена. : Дис... канд. ист.наук: / Бабенко Ф.; Ин-т повышен. квал. преподават. марксизма-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1952. – 305л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1106960
  Савчук В.М. Революционный демократизм И.Я. Франко : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Савчук В.М. ; КГУ, Каф. ист. филос. – Київ, 1956. – 19 с.
1106961
  Запорожан Л.Г. Революционный демократизм Молдавии, Валахии и Баната в период революции 1948 г. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.622 / Запорожан Л.Г. ; Кишиневск. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1970. – 19л.
1106962
  Левко А.И. Революционный демократизм Чернышевского (50-60 гг. XIX в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Левко А.И.; БГУ, Каф. ист. – Минск, 1953. – 16 с.
1106963
  Лейбов Роман Революционный держите шаг : часть III. 1961-2011. Эпоха великого информационного прорыва / Лейбов Роман, Манин Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 156-170 : фото
1106964
   Революционный держите шаг.. – Ставрополь, 1967. – 151с.
1106965
   Революционный держите шаг. Делегаты 1-18 съездов комсомола.. – М., 1978. – 256с.
1106966
   Революционный держите шаг: сб.. – вып. 9. – М., 1981. – 288с.
1106967
   Революционный держите шаг: фотоальбом. – Москва, 1987. – 255с.
1106968
  Мамед-заде Г.Р. Революционный журналист и писатель Пишевари : Автореф... канд. филол.наук: / Мамед-заде Г.Р.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 18л.
1106969
  Чикобава Н. Революционный комитет Грузии и борьба за упрочение советской власти в Грузии. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикобава Н.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1961. – 32л.
1106970
  Орлова М.И. Революционный кризис 1923 г. / М.И. Орлова. – М., 1973. – 432с.
1106971
  Давидович Д.С. Революционный кризис 1923 г. в Германии и Гамбургское восстание / Д.С. Давидович. – М., 1963. – 336с.
1106972
  Спиридонова В.И. Революционный лик российской модернизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-71. – ISSN 0235-1188
1106973
  Федорова В.И. Революционный нородник, ученый и просветитель Д.А.Клеменц. / В.И. Федорова. – Красноярск., 1988. – 175с.
1106974
  Коваль Б.И. Революционный опыт XX века / Б.И. Коваль. – М, 1987. – 542с.
1106975
  Глазков П.В. Революционный панславизм М.А. Бакунина как поиск человеческой свободы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1106976
  Леонтьев Л.А. Революционный переворот в политической экономии, совершенный К.Марксом и Ф.Энгельсом / Л.А. Леонтьев. – М. – 96с.
1106977
   Революционный переход Монголии к социализму. – М., 1984. – 206с.
1106978
  Глинский Б.Б. Революционный период русской истории (1861-1881) : исторические очерки : в 2 ч. / Б.Б. Глинский. – Санкт-Петербург : ]Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время"]
Ч. 1 : с 40 портр. и ил. – 1913. – XII, 528 с., 1 л. портр. ил. – Экз. в разных тип. переплетах
1106979
  Глинский Б.Б. Революционный период русской истории (1861-1881) : исторические очерки : в 2 ч. / Б.Б. Глинский. – Санкт-Петербург : ]Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время"]
Ч. 2 : с 59 портр. и ил. – 1913. – [4], 554 с., 1 л. портр.
1106980
   Революционный Петроград. Год 1917.. – Л., 1977. – 439с.
1106981
  Гаврилова А.М. Революционный подъем в Италии в 1920 году и образование Коммунистической партии : Автореф... канд. ист.наук: / Гаврилова А.М.; Академи обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1953. – 16л.
1106982
   Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861-1862 гг.. – М., 1964. – 703с.
1106983
  Галл Йон Революционный подъем в Трансильвании 1917-1919 гг. под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Галл Йон; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 18л.
1106984
   Революционный подъем и рабочее движение в странах Латинской Америки в первые послевоенные годы., 1932. – 293-328с.
1106985
  Краснов И.М. Революционный подъем трудящихся масс США в 1919-1920 гг. и их борьба против интервенции в Советскую Россию : Автореф... канд. ист.наук: / Краснов И.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. всеобщей ист. – Москва, 1954. – 16л.
1106986
   Революционный процесс в странах Африки и Азии. – Тбилиси, 1984. – 231с.
1106987
  Королев Б.И. Революционный процесс и современный антикоммунизм / Б.И. Королев. – Москва, 1971. – 64с.
1106988
   Революционный процесс на Востоке: история и современность. Сб. ст.. – М., 1982. – 389с.
1106989
  Красин Ю.А. Революционный процесс современности / Ю.А. Красин. – М., 1981. – 270с.
1106990
   Революционный процесс: национальное и интернациональное.. – М., 1985. – 341с.
1106991
   Революционный процесс: общее и особенное.. – М., 1981. – 255с.
1106992
  Есауленко А.С. Революционный путь Г.И.Котовского / А.С. Есауленко. – Кишинев, 1956. – 154 с.
1106993
  Есауленко А.С. Революционный путь Григория Ивановича Котовского : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Есауленко А.С. ; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 16 с.
1106994
   Революционный путь компартии Западной Белоруссии. (1921-1939). – Минск, 1966. – 404с.
1106995
  Лацис А. Революционный театр Германии / А. Лацис. – М : Художественная литература, 1935. – 265 с.
1106996
  Кузнецов В.Н. Революционный террор и акты экспроприации в Поволжье в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 24-38. – ISSN 0042-8779
1106997
   Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции. Воспом. соврем. и докум.. – Птгр.
ч. 1. – 1918. – 143с.
1106998
  Горанский М. Революционный характер аграрных преобразований в ГДР и создание сонов социализма в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Горанский М.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1956. – 18л.
1106999
  Кожанов В.И. Революционным, боевым и трудовым традициям верны / В.И. Кожанов, Бочарова, РА. – М., 1982. – 144с.
1107000
  Галин Г.А. Революционые демократы России середины Х1Х века / Г.А. Галин, Р.Г. Эймонтова. – М., 1972. – 93с.
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,