Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>
1105001
  Астахов В.В. "Подготовка современного экономиста: итоги двадцатипятилетия" / В.В. Астахов, В.Ю. Бабанина // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 45-54. – ISSN 1993-5560


  "Глобальные трансформации в экономике постсоветской Украины потребовали кардинальных изменений в подготовке специалистовэкономистов, способных эффективно адаптироваться к новым условиям. Идею подготовки таких специалистов – современных ...
1105002
  Максимова К.. "Подивитись кріз час неможливо..."; "У душі моїй місця немає..."; "Не відокремлена від тіні...", Безвість; "Вже не болить, і правди не казати..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 16-19
1105003
  Перепелиця Г. "Подібні заяви є пропагандистськими й спрямовані на те, щоб якмога швидше залучити Україну до Митного союзу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 5


  Експерт "Дня" Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, професор КНУТШ про "жартівливу" заяву екс-міністра фінансів Росії Кудріна, що його країна швидше буде в ЄС, ніж Україна.
1105004
  Портников В. "Поділ між добром і злом відбувається не за паспортом, а за переконаннями" / текст: Дмитро Княжич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2022. – № 41 (644), 27 жовтня 2022. – С. 22-25
1105005
  Пахльовська О. "Поділ України проходить по одній лінії: між Європою і не-Європою" / розмову вела Лариса Івшина // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 93-118. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1105006
   "Поділений будинок довго не встоїть" / підготував Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1105007
  Голубович І. "Подія", "подорож" і "ситуація" думки: до питання про можливості біоконцептографії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 89-102. – ISSN 0235-7941
1105008
  Салига Т. ...Подекуди вже палає бажання солідарности // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 16-17


  До 160-річчя з дня народження Івана Франка.
1105009
  Кая По-декадентськи : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 140-153
1105010
  Сингуринди Э.Г. Подготовка автомобиля к соревнованиям / Э.Г. Сингуринди. – М., 1976. – 80с.
1105011
  Рокитко Т.П. Подготовка Антаной нападения панской Польши на Советскую Россию в 1920 году : Дис... канд.ист.наук: / Рокитко Т.П.; КГУ. – К, 1951. – 262л.
1105012
  Гитман М.Б. Подготовка аспирантов к инновационной деятельности / М.Б. Гитман, Е.К. Гитман, В.Ю. Столбов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 102-111. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются механизмы управления формированием готовности аспирантов к инновационной деятельности. Приведены некоторые результаты сравнительного анализа программ послевузовской подготовки в российских и зарубежных вузах. Особое место ...
1105013
  Дмитриева И.В. Подготовка бакалавров к инновационной профессиональной деятельности / И.В. Дмитриева, А.Е. Упшинская // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 67-74. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросам формирования у студентов-бакалавров инновационных компетенций. Разработана матрица взаимосвязи дисциплин и формируемых компетенций у бакалавров по направлению 15100 «Технологические машины и оборудование». Выявлена взаимосвязь ...
1105014
  Езова С.А. Подготовка библиопсихологов в вузах культуры // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 2. – С. 183-195
1105015
  Гендина Н.И. Подготовка библиотечных кадров в сфере лингвистического обеспечения библиотечной технологии: проблемы совместимости и преемственности содержания среднего, высшего и дополнительного образования / Н.И. Гендина, А.Ш. Меркулова // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 24-30. – ISSN 0130-9765
1105016
  Ржеусский А.В. Подготовка библиотечных специалистов в Украине: реалии и перспективы / А.В. Ржеусский, Н.Э. Кунанец // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 179-183. – ISBN 978-985-7125-33-3


  Исследованы различные направления подготовки библиотечных специалистов высшими учебными заведениями Украины.
1105017
  Бенада Э. Подготовка блока мощностью 55 Мвт к работе в условиях частых пусков / Бенада Э. ; под ред. И.Л. Макаренка ; пер. А.Ш. Лейзеровича. – Москва : БТИ ОРГРЭС, 1968. – 16 с. – (Энергетика за рубежом)
1105018
  Скоробогатова Т.С. Подготовка будущего учителя информатики к самообразованию в своей педагогической деятельности / Т.С. Скоробогатова, Е.Н. Перевощикова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 92-97. – ISSN 0234-0453
1105019
   Подготовка будущего учителя к внеклассной воспитательной работе. – Смоленск, 1986. – 179с.
1105020
   Подготовка будущего учителя к осуществлению политехнического образования, трудового воспитания и профориентации сельских школьников. – Куйбышев, 1989. – 160 с.
1105021
  Имаметдинова Раиса Ядкаровна Подготовка будущего учителя на основе личностно ориентированного обучения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 75-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1105022
  Пахненко И.И. Подготовка будущих преподавателей лингвистических и лингвометрических дисциплин к организации самостоятельной и индивидуальной работы студентов-филологов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 271-283. – ISSN 2312-5993
1105023
  Попова Г.В. Подготовка будущих психологов к практической деятельности тренера социально-психологического тренинга методом игрового проектирования / Г.В. Попова, Н.Э. Милорадова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 124-130. – ISSN 2078-7782
1105024
  Митрофанова Ю.В. Подготовка будущих учителей географии к использованию новых информационных технологий : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 43-45, 55 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1105025
  Салангина Н.Я. Подготовка будущих учителей информатики к проведению внеурочной деятельности // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 0234-0453
1105026
   Подготовка будущих учителей к воспитательной работе в школе. – Казань, 1985. – 191 с.
1105027
   Подготовка будущих учителей к воспитательной работе в школе. – Казань, 1988. – 199 с.
1105028
  Айбазова М.Ю. Подготовка будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования / М.Ю. Айбазова, К.Ю. Лавринец // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 5. – С. 82-86. – ISSN 0869-561Х
1105029
  Мор Н.М. Подготовка Великого Октября. / Н.М. Мор. – М., 1948. – 80с.
1105030
  Абишева Б.Н. Подготовка великого перелома и начало масового колхозного движения в бывшем Акмолинском округе Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абишева Б.Н.; АН СССР. – Москва, 1952. – 15л.
1105031
   Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции. – М, 1937. – 56с.
1105032
  Штейнберг В.А. Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции в Латвии (март - авг. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Штейнберг В.А.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1951. – 16 с.
1105033
   Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине. – К, 1955. – 943с.
1105034
  Семенов Д Подготовка велосипеда к соревнованию. / Д Семенов. – Москва, 1956. – 85с.
1105035
  Дементьев К.И. и др. Подготовка водителей мотоциклов / К.И. и др. Дементьев. – Москва, 1964. – 136с.
1105036
   Подготовка войскового разведчика. – М, 1991. – 335с.
1105037
  Кожина А.М. Подготовка врачей-психиатров в Украине (проблемы, пути решения) / А.М. Кожина, В.И. Коростий, А.О. Черкасова // Український вісник психоневрології : науково-практичний медичний журнал / Науково-практичне т-во неврологів, психіатрів та наркологів України [та ін.] ; голов. ред. Волошин П.В. ; редкол.: Бітенський В.С., Волошина Н.П., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – Т. 22, вип. 4 (81). – C. 5-8. – ISSN 2079-0326
1105038
  Когогин С.А. Подготовка выпускников в образовательном кластере: модель оценки качества образования / С.А. Когогин, Л.Р. Ягудина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 112-117. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается инновационный подход к оценке качества образования в образовательном кластере. Приводится описание опыта разработки и реализации интегрированной модели оценки качества подготовки выпускников на примере машиностроительного ...
1105039
  Зуев И.Г. Подготовка высококвалифицированных рабочих в трехгодичных школах мастеров / И.Г. Зуев. – М., 1971. – 48с.
1105040
   Подготовка гимнастов-женщин. – М, 1966. – 152с.
1105041
  Засенко В.В. Подготовка глухих учащихся к самостоятельной трудовой деятельности / В.В. Засенко. – К., 1990. – 100с.
1105042
  Савинов Л.В. Подготовка государственных и муниципальных служащих для поликультурного общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 56-62. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует практику подготовки государственных и муниципальных служащих для поликультурного общества на примере современной России. Утверждается, что в сфере государственного и муниципального управления новая поликультурная политика должна ...
1105043
  Ковин В.Ф. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Ковин В.Ф. ; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1971. – 24 с.
1105044
   Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 224 с.
1105045
   Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству : Под ред Н.М. Гурбатова. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 367 с.
1105046
  Пучинский В.К. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. / В.К. Пучинский. – Москва, 1962. – 90с.
1105047
  Иванов А.А. Подготовка данных в ВЦ. / А.А. Иванов. – Москва, 1981. – 192с.
1105048
  Каган В.Е. Подготовка девушки к супружеству / В.Е. Каган. – М, 1992. – 79с.
1105049
  Бырдина С.В. Подготовка дела к слушанию в советском гражданском процессе / С.В. Бырдина. – Саратов, 1960. – 123с.
1105050
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Hалоги : Пособие для судей арбитражных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфpа-М, 1997. – 448 с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-411-0
1105051
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Банки : Пособие для судей арбитражных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфpа-М, 1997. – 592с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5862254269
1105052
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Перевозки : Пособие для судей арбитржных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфра-М, 1997. – 544с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-417-Х
1105053
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Поставки : Пособие для судей арбитржных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфра-М, 1997. – 272с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-394-7
1105054
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Собственность : Пособие для судей арбитржных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфра-М, 1997. – 560с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-410-2
1105055
  Шабалина А.Н. Подготовка детей в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Шабалина А.Н.;. – Москва, 1950. – 9 с.
1105056
   Подготовка детей и подростков к труду. – М., 1984. – 33с.
1105057
   Подготовка детей к школе в СССР и ЧССР. – М, 1989. – 175с.
1105058
  Колесникова З.П. Подготовка женских педагогических кадров в Узбекистане (1925 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Колесникова З.П.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 31л.
1105059
  Петракова В.И. Подготовка женщин-снайперов в годы Великой Отечественной войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-109. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  в
1105060
   Подготовка жилищных дел к судебному разбирательству : В помощ адвокату. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 368 с.
1105061
  Триханова Н.В. Подготовка задач к решению на аналоговой вычислительной машине / Н.В. Триханова, И.Г. Сышляева. – часть 1. – Томск, 1976. – 115с.
1105062
  Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 года / В.В. Гармиза. – М., 1957. – 264с.
1105063
  Владимирский Н.А. Подготовка и возникновение рабочей печате в России : стенограмма / Н.А. Владимирский. – Москва, 1948. – 24 с.
1105064
   Подготовка и воспитание кадров рабочего класса автономных республик РСФСР. – Чебоксары, 1983. – 141с.
1105065
   Подготовка и воспитание научных кадров. – М, 1982. – 130с.
1105066
  Белоус Владимир Иванович Подготовка и воспитание рабочих в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) (На материалах Горьковской области) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Белоус Владимир Иванович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1980. – 15л.
1105067
  Яманов Н.Н. Подготовка и заключение мирных договоров 1947 года : Автореф... канд.юрид.наук: / Яманов Н.Н. – Москва, 1949. – 25 л.
1105068
  Жигня К.Л. Подготовка и заключение мирных договоров с Болгарией, Венгрией и Румынией после второй мировой войны. / К.Л. Жигня. – Кишинев, 1981. – 223 с.
1105069
  Копылова А.Д. Подготовка и издание карт минимальным числом красок / А.Д. Копылова. – Москва : Недра, 1988. – 158 с. – ISBN 5-247-00053-6
1105070
   Подготовка и издание систематических собраний действующего законодательства. – Москва, 1969. – 344с.
1105071
   Подготовка и использование кадров науки. – М, 1989. – 156с.
1105072
   Подготовка и использование научно-технических словарей в системе информационного обеспечения. – Москва : Русский язык, 1986. – 191 с.
1105073
   Подготовка и коксование углей. – Свердловск, 1960. – 288с.
1105074
  Горцевский А.А. Подготовка и написание курсовых работ по философским дисциплинам / А.А. Горцевский. – Л., 1964. – 15с.
1105075
   Подготовка и обучение кадров в области профессиональной гигиены. – М, 1989. – 48с.
1105076
  Гусейнова У. Подготовка и осуществление оккупации северного Азербайджана Красной армией // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 84. – С. 55-84. – ISSN 1682-671Х
1105077
  Бушуев К.Д. Подготовка и осуществление программы ЭПАС / К.Д. Бушуев. – М, 1976. – 62с.
1105078
  Иванов Л.Н. Подготовка и первые итоги второй империалистической войны на море. / Л.Н. Иванов. – М.-Л., 1941. – 156с.
1105079
  Третяк О.В. Подготовка и переподготовка кадров по некоторым направлениям на радиофизическом ф-те КГУ / О.В. Третяк, Н.Г. Находкин // Тез.доклада на конф. "Проблемы и опыт работы по подготовке кадров для освоения новой техники"
1105080
  Гусейнов В.Э. Подготовка и переподготовка рабочих кадров в условиях научно-технической революции. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.18 / Гусейнов В.Э.; МГУ. – М, 1973. – 24л.
1105081
   Подготовка и переподготовка специалистов библиотечно-инфомационной сферы : Ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва, 2005. – 104с. – ISBN 5-85638-101-7
1105082
  Черняков Б.И. Подготовка и переподготовка фотожурналистов в СССР 1970-1990-е годы : Материалы к докладу / Б.И. Черняков; Всесоюз. ин-т повышения квалификации работников печати.Московский ин-т политики и социального управл. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 27 c.
1105083
   Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве. – М, 1957. – 552с.
1105084
   Подготовка и повышение квалификации библиотекарей. – М, 1963. – 22с.
1105085
   Подготовка и повышение квалификации информационных работников в ВНР. – М, 1976. – 103с.
1105086
   Подготовка и повышение квалификации информационных работников в ГДР. – М, 1976. – 24с.
1105087
   Подготовка и повышение квалификации руководителей высшего звена. – М, 1985. – 319с.
1105088
  Гавриловец Л.В. Подготовка и подписание договора между ФРГ и ПНР в 1970 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 161-164. – ISSN 0042-8779
1105089
  Гандлевский М.Д. Подготовка и представление предприятиями и организациями научно-технической, производственной и экономической информации в центральные информационные органы / М.Д. Гандлевский. – М., 1966. – 16с.
1105090
  Гандлевский М.Д. Подготовка и представление предприятиями и организациями научно-технической, производственной и экономической информации в центральные информационные органы / М.Д. Гандлевский. – М., 1974. – 18с.
1105091
   Подготовка и проведение библиографического обзора. – Москва, 1988. – 16 с.
1105092
   Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Башкирии. – Уфа : Башкирское книжное, 1957. – 532 с.
1105093
   Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Тверской губернии. – Калинин : Калининское книжное, 1960. – 497 с.
1105094
  Бурджалов Э.Н. Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции. / Э.Н. Бурджалов. – Москва, 1951. – 128с.
1105095
   Подготовка и проведение вступительных экзаменов в вузы. – Воронеж, 1974. – 137с.
1105096
   Подготовка и проведение государственного экзамена по научному коммунизму. – М, 1979. – 175с.
1105097
  Постников М.А. Подготовка и проведение заседаний исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся. / М.А. Постников, В.С. Шаповалов. – Москва : Юридическая литература, 1959. – 70 с.
1105098
  Кернаценский В. Подготовка и проведение коллективизации сельского хозяйства в казачьих районах. Оренбуржья (1924-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кернаценский В.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 28л.
1105099
  Лааси Э.Э. Подготовка и проведение коллективизации эстонского крестьянства (1944-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лааси Э.Э.; АН Эст. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 29л.
1105100
   Подготовка и проведение Октябрьской революции в Туркменистане. – Ашхабад, 1954. – 304 с.
1105101
  Дидковская С.П. Подготовка и проведение отдельных видов судебной экспертизы : Учебное пособие / С.П. Дидковская, Н.И. Клименко, В.К. Лисиченко; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 79с.
1105102
   Подготовка и проведение приемо-сдаточных испытаний : Методические рекомендации. – Новосибирск, 1983. – 116с.
1105103
   Подготовка и проведение приемо-сдаточных испытаний. – Новосибирск, 1987. – 134с.
1105104
   Подготовка и проведение проверок : Метод. рекомендации. – Алма-Ата : Казахстан
1. – 1988. – 238 с.
1105105
  Жгенти И.Т. Подготовка и проведение сплошной коллективизации в Грузии (1928-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жгенти И. Т.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 34л.
1105106
  Турчанинова Е.И. Подготовка и проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства в Ставрополье / Е.И. Турчанинова. – Душанбе, 1963. – 320с.
1105107
  Гореватый Н.М. Подготовка и проведение судебного следствия / Н.М. Гореватый. – М, 1955. – 112с.
1105108
  Кошелева Елена Александровна и др. Подготовка и проведение экзаменов по химии в школе / Е.А. Кошелева и др. – Москва, 1990. – 94 с.
1105109
  Савичев К.П. Подготовка и распределение молодых специалистов в СССР. / К.П. Савичев. – Москва, 1972. – 159с.
1105110
  Тараненко В.Ф. Подготовка и рассмотрение дел в Государственном арбитраже. / В.Ф. Тараненко. – Москва, 1979. – 41с.
1105111
  Филиппов Н.Н. Подготовка и рациональное использование механизаторских каров совхозов - важнейшее условие дальнейшего развития сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Филиппов Н.Н.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 22л.
1105112
  Исаев В.Т. Подготовка и рост кадров машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности БССР в послевоенные годы (1945-1950) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Исаев В.Т.; Минск. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 26л.
1105113
  Филимонов Б.А. Подготовка и судебное рассмотрение дел о досрочном освобождении от наказания несовершеннолетних : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Филимонов Б.А. ; МГУ. – Москва, 1962. – 20 с.
1105114
   Подготовка и тренировка пловцов-подводников. – М, 1966. – 144с.
1105115
  Палкин Ю.И. Подготовка и чтение лекций на экономические темы / Ю.И. Палкин. – К, 1983. – 16с.
1105116
  Свечников П.В. Подготовка и чтение на общестевнно-политическую тему / П.В. Свечников. – М., 1974. – 80с.
1105117
   Подготовка и чтение научно-технического доклада на семинаре. – М, 1990. – 38с.
1105118
  Палехов В.Г. Подготовка инженерно-технических кадров тяжелой промышленности в период второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Палехов В.Г.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории СССР. – Москва, 1950. – 25 л.
1105119
   Подготовка инженерных кадров в БССР. – Минск, 1988. – 80с.
1105120
  Бакаева Л. Подготовка инженерных кадров в Киевском политехническом институте до 1914 года (на примере исследования прохождения курса наук студентом инженерного отделения Б.Г. Паустовским) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 23-35. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена підготовці інженерних кадрів в Київському політехнічному інституті під час навчання Б. Паустовського (1907-1914) Дано короткий огляд стану учбової частини інженерного відділення до вступу до інституту Б. Паустовського. Розкрита суть ...
1105121
   Подготовка инженерных кадров в США. – Москва, 1980. – 24с.
1105122
  Биктагиров И.А. Подготовка инженерных кадров к деятельности в условиях интеграции российской экономики в мировую / И.А. Биктагиров, А.А. Вологдин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 67-70. – ISSN 0869-3617


  В статье изложен опыт сотрудничества двух российских вузов разного профиля: технологического (КНИТУ) и гуманитарного (ВАВТ) в области разработки программы профессиональной переподготовки «Менеджмент внешнеторговой деятельности организации в условиях ...
1105123
  Главацкий М.Х. Подготовка инженерных кадров на Урале. : Автореф... Канд.ист.наук: / Главацкий М.Х.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1963. – 17л.
1105124
  Семенова Г.П. Подготовка инженерных кадров с помощью ДОТ (опыт, результаты, перспективы) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 90-95. – ISSN 0869-3617


  Подготовка технических специалистов связана с наличием в вузе весьма дорогостоящих учебно-научных лабораторий, составляющих материально-техническую базу для формирования практических навыков будущих специалистов. Опыт СЗТУ( Северо-Западный ...
1105125
  Толипов У.К. Подготовка инженеров-педагогов в Республике Узбекистан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 324-326


  В данной статье рассматриваются вопросы истории развития системы подготовки инженерно-педагогических кадров, сделан анализ проблем, характерных для системы инженерно-педагогического образования, имеющихся на момент обретения Узбекистаном независимости ...
1105126
   Подготовка инженеров в Московском высшем техническом училище. – М, 1983. – 199с.
1105127
  Александров Е.Е. Подготовка инженеров для танкостроительной прмышленности Болгарии в Харьковском политехническом институте (1972 - 1992 гг.) // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 435-436. – ISSN 2218-0567
1105128
  Вишнякова И.В. Подготовка инженеров с использованием новых технологий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются методологические особенности организации подготовки студентов инженерных специальностей с использованием методов активного обучения (решение ситуационных задач, работы в командах над поставленной задачей и др.). Представляются важные ...
1105129
   Подготовка инновационно ориентированного специалиста как предпосылка модернизации отечественной экономики / Резник, , , Чувакова, // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С.31-36. – ISSN 1990-9780


  В современных условиях задача модернизации отечественной экономики является первостепенной. Однако она не может быть решена без специально подготовленных высококвалифицированных специалистов. В связи с этим перед высшей школой стоит стратегически ...
1105130
  Савельев А.Я. и др. Подготовка информации для автоматизированных обучающих систем / А.Я. и др. Савельев. – Москва, 1986. – 175с.
1105131
  Дудорин В.И. и др. Подготовка информации для руководителей / В.И. и др. Дудорин. – М., 1980. – 63с.
1105132
  Грибанькова А.А. Подготовка исследователей к академической карьере: публикации в международных журналах / А.А. Грибанькова, А.Б. Серых // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 9. – С. 145-151. – ISSN 0235-1188


  В статье отражены базовые компетенции молодых исследователей (аспирантов), необходимые для успешной подготовки издания результатов научно-исследовательской деятельности в международных реферируемых журналах.
1105133
   Подготовка историка в университете. – Саратов, 1990. – 80с.
1105134
  Ефремова Н.Ф. Подготовка к единому государственному экзамену как педагогическая проблема // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 1726-667Х
1105135
  Муштари Д.Х. Подготовка к математическим олимпиадам: задачи, темы, методы / Д.Х. Муштари. – Казань, 1990. – 138с.
1105136
  Семенова Ю.Л. Подготовка к международным экзаменам как средство формирования билингвальной коммуникативной компетенции учащихся // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-30. – ISSN 1726-667Х
1105137
  Иваненко А.П. Подготовка к обучению грамоте в детском саду / А.П. Иваненко. – К., 1987. – 128с.
1105138
  Мейер Подготовка к польскому мятежу в Минской губернии в 1861 году : Записки генерал-майора - Мейера / Мейер. – Под редакцией и с предисловием Д.В. Скрынченко. – Минск : Типография С.А. Некрасова, 1908. – 134 с., II
1105139
   Подготовка к предпринимательской деятельности в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 52-56. – ISSN 0321-0383
1105140
  Кузнецов С.А. Подготовка к проведению Гаагской конференции 1930 года / С.А. Кузнецов, М.В. Грушко // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 64-72
1105141
  Пискун Д.Н. Подготовка к проведению очной ставки // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 156-161. – ISSN 0201-7245
1105142
  Бухаров В.П. Подготовка к пуску средств автоматизации блоков мощностью от 150 и 220 Мвт / В.П. Бухаров. – М, 1964. – 60с.
1105143
  Кравцов В.А. Подготовка к путешествию / В.А. Кравцов. – М-Л, 1930. – 125с.
1105144
  Громова О. Подготовка к рекламной компании: с чего начинать наступление на потребителя ? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 7/8 (178). – С. 45-47
1105145
  Баранов К.Д. Подготовка к экзамену по английскому языку (чтение газет) : учеб. пособие / К.Д. Баранов ; Куйбышев. авиацион. ин-т. – Куйбышев : [б. и.], 1970. – 72 с.
1105146
   Подготовка к экзамену по биологии. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 90с.
1105147
  Швецова Ю.О. Подготовка кадров в области устного перевода на пороге ввдения уровневой системы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 64-66. – ISSN 1726-667Х
1105148
   Подготовка кадров в СССР. – Москва, 1934. – 84 с.
1105149
   Подготовка кадров в СССР (1927-1931гг.). – Москва-Ленинград, 1933. – 260 с.
1105150
  Бырка Г.И. Подготовка кадров высшей и средней квалификации в Молдавской ССР / Г.И. Бырка. – Кишинев, 1981. – 131с.
1105151
  Бырка Г.И. Подготовка кадров высшей и средней квалификации в Молдавской ССР за годы социалистического строительства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бырка Г.И. ; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 21 с.
1105152
   Подготовка кадров высшей квалификации : некоторые интеграционные механизмы / Н. Матушкин, М. Гитман, В. Столбов, Е. Гитман // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 119-127. – ISSN 0869-3617
1105153
  Аржаных Е.В. Подготовка кадров высшей квалификации в России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-56. – ISSN 0320-8168
1105154
  Маресова Н. Подготовка кадров высшей квалификации в России: болонский вызов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 0869-3617
1105155
  Брежнева В.В. Подготовка кадров для библиотек: кто виноват и что делать? / Валентина Владимировна Брежнева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – май. – С. 52-54. – ISSN 1726-6726


  19-20 марта 2015 года в Санкт-петербургском государственном институте культуры в 11-й раз состоялась специализированная международная научно-методическая конференция "Непрерывное библиотечно-информационное образование". Организаторы конференции ...
1105156
  Чумаков В.А. Подготовка кадров для власти, бизнеса и гражданского общества в Европе и России / В.А. Чумаков, Ю.Ю. Максимова // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 1 : Бизнес - образование в Европе и в России. – С. 103-120. – ISSN 0235-5620


  В этой статье анализируются две основные проблемы - определение рейтинговых позиций лучших университетов мира, сделанное независимым рейтинговым агентством «РейтОР», и распространение в России такой эффективной формы бизнес-образования, как ...
1105157
  Логинов Н.М. Подготовка кадров для партизанских формирований Украины в период Великой Отечественной войны. : Дис... Канд. ист наук: 07.00.01 / Логинов Н.М.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1992. – 170л. – Бібліогр.:л.161-170
1105158
  Лысенко Н.А. Подготовка кадров для социалистического сельского хозяйства / Н.А. Лысенко. – Москва, 1975. – 96с.
1105159
  Де Брюйн Подготовка кадров для управления предприятиями / Де Брюйн. – М., 1968. – 104с.
1105160
  Матвеев Г.К. Подготовка кадров и научная деятельность на факультете международных отношений и международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 3-12. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
1105161
  Левшина Е.А. Подготовка кадров и научная работа / Е.А. Левшина. – Москва, 1975. – 44 с.
1105162
  Шищенко П.Г. Подготовка кадров по охране природной среды и рациональному использованию естественных ресурсов на географических факультетах университетов / П.Г. Шищенко, М.И. Щербань // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 78-83 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1105163
  Демьяненко А А. Подготовка кадров рабочих на пятилетке в каменноугольной промышленности Донбасса / А А. Демьяненко, . – Х., 1928. – 64с.
1105164
  Чишко В.С. Подготовка кадров специалистов для сельского хозяйства Украинской ССР в условиях развитого социализма (1966-1970). : Автореф... канд. истор.наук: / Чишко В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
1105165
  Штейнберг А.А. Подготовка квалифицированной рабочей силы для промышленности СССР в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Штейнберг А.А.; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. истории нар. хоз. и экон. учений. – Москва, 1963. – 15 с.
1105166
  Клапчук С.Н. Подготовка квалифицированных рабочих - важное направление кадровой политики КПСС / С.Н. Клапчук. – Київ, 1981. – 158с.
1105167
  Тхоржевская Т.Д. Подготовка квалифицированных рабочих в системе профтехобразования ЧССР / Т.Д. Тхоржевская. – М., 1989. – 135с.
1105168
  Абраменко М.Н. Подготовка квалифицированных рабочих для промышленности в профессионально-технических училищах Белорусской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Абраменко М.Н.; АН БССР. – Минск, 1971. – 25л.
1105169
  Тойгомбаев Ж. Подготовка квалифицированных рабочих кадров в профтехучилищах республики (1966-1970 гг.) / Ж. Тойгомбаев ; Госкомитет Совета Министров КиргССР по проф.-техн. образованию. – Фрунзе : Мектеп, 1971. – 39 с. : ил.
1105170
  Золотарева Т.А. Подготовка квалифицированных рабочих кадров для сельского хозяйства / Т.А. Золотарева. – Л., 1972. – 52 с.
1105171
  Каспранов Р.Ш. Подготовка квалифицированных рабочих кадров и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: / Каспранов Р.Ш.; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л, 1972. – 21л.
1105172
  Осипов А.Н. Подготовка квалифицрованных рабочих для сельского хозяйства / А.Н. Осипов. – М, 1978. – 176с.
1105173
  Ларькина Е.И. Подготовка колхозных кадров в прериод массовой коллективизации / Е.И. Ларькина. – М, 1960. – 167с.
1105174
  Седова Н.Е. Подготовка конкурентоспособного специалиста в процессе обучения иностранному языку на основе электронной версии учебника ( на примере специальности " Автомобили и автомобильное хозяйство" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С.66-68. – ISSN 1726-667Х
1105175
  Искевич И.С. Подготовка конституционной реформы Временным правительством // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 2. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена одной из основных реформ конституционного характера, осуществленной в России в ХХ в. Основное внимание автор уделяет изучению конституционных проектов, подготовленных Юридическим совещанием при Временном правительстве для представления ...
1105176
  Бабко А.К. Подготовка концентpатов для спектpального анализа путем экстpагиpования комплексных соединений дитизоном / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко, Л.И. Дубовенко. – Киев : КУ им.Т.Г.Шевченко, 1951. – С. 443-445. – Отд. оттиск из: Физические методы анализа, 4
1105177
  Шитов С.Б. Подготовка креативных компетентных специалистов-исследователей в обществе знания // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 1726-667Х
1105178
  Кириллов В.И. Подготовка лекторов - пропагандистов права. / В.И. Кириллов, А.М. Медведев. – М., 1980. – 48с.
1105179
  Казак Д.Я. Подготовка лекции "Методика самостоятельной работы над произведениями В.Л. Ленина / Д.Я. Казак. – Минск, 1976. – 43 с.
1105180
  Крупская Н.К. Подготовка ленинца / Н.К. Крупская. – М, 1985. – 31с.
1105181
  Бергман Б.И. Подготовка лыжника / Б. Бергман, Э. Матвеев. – [Ленинград] : Лениздат, 1949. – 64 с. : рис.
1105182
  Фомин С.К. и др. Подготовка лыжников в условиях среднегорья / С.К. и др. Фомин. – К., 1984. – 151с.
1105183
  Прахова М.Ю. Подготовка магистров в инженерной области: отечественная модель / М.Ю. Прахова, С.В. Светлакова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 118-124. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются особенности подготовки магистров в области техники и технологий, сложившиеся в российской модели магистратуры, и их отличия от западной модели. Анализируются факторы, обусловившие это своеобразие, и предлагаются меры, которые ...
1105184
  Маматюсупов А. Подготовка массового колхозного движения в Киргизии (1918-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маматюсупов А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – М., 1956. – 14л.
1105185
  Чеснокова Э.М. Подготовка массового колхозного движения в Ульяновском округе Средне-Волжской области (1927-1929 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чеснокова Э.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. истории СССР. – Москва, 1952. – 18 с.
1105186
  Николаев В.И. Подготовка материала к печати / В.И. Николаев. – Л, 1963. – 28с.
1105187
  Иванов Л.А. Подготовка материалов для автотехнических и трасологических экспертиз. / Л.А. Иванов. – Саратов, 1963. – 56с.
1105188
  Иванов Г.Е. Подготовка материалов для производства судебной дорожно-транспортной экспертизы. / Г.Е. Иванов. – Саратов, 1970. – 41с.
1105189
   Подготовка межархивных справочников. – М, 1991. – 62с.
1105190
  Лялин Алексей Михайлович Подготовка менеджеров и социально-экономическое развитие России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 1726-667Х
1105191
  Лялин Алексей Михайлович Подготовка менеджеров и социально-экономическое развитие России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 1726-667Х
1105192
  Вострикова Н.А. Подготовка менеджеров международных служб вузов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 73-76. – ISSN 1026-955X


  Показано, что успешное ведение вузом международной деятельности зависит от эффективной организации работы его международных служб. При этом уровень эффективности определяется качеством профессиональных компетенций сотрудников этих служб, а также ...
1105193
  Кондратенко Г.П. Подготовка молодежи к выбору медицинских специальностей / Г.П. Кондратенко, ороховский. – М, 1976. – 47с.
1105194
   Подготовка молодого лектора. – М, 1982. – 80с.
1105195
   Подготовка молодого футболиста. – М, 1973. – 217с.
1105196
  Солодкая З.И. Подготовка молодых рабочих в современных условиях / З.И. Солодкая, Н.К. Деева. – М., 1987. – 190с.
1105197
  Артемьева Е.Б. Подготовка научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 17-32. – ISSN 0130-9765


  Подготовка научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение"
1105198
  Бедный Б.И. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре: исследовательские школы / Б.И. Бедный, В.Б. Казанцев, Е.В. Чупрунов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 34-42. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются общие подходы к проектированию структурированных программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, принятые странами Европейского Союза в рамках третьего цикла Болонского процесса. Показано, что ...
1105199
  Пусько В.С. Подготовка научно-педагогических кадров в МГТУ имени Н.Э. Баумана // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 37-40. – ISSN 0869-3617


  В статье освещаются наиболее общие вопросы подготовки научных и научно-педагогических кадров в высшем учебном заведении на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана, особенности работы диссертационных советов, некоторые направления научно-исследовательской ...
1105200
  Цеховой Н.П. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру. Опыт Томского государственного университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 76-80. – ISSN 1026-955X


  Проанализирован процесс эволюции института аспирантуры в системе подготовки научно- педагогических кадров (1925-1991) на примере Томского государственного университета. Внимание уделено проблемам в работе аспирантуры ТГУ в указанный период, ...
1105201
   Подготовка научно-популярных документальных изданий по истории края : методические рекомендации. – Москва : Главархив СССР, 1991. – 107 с.
1105202
  Снежин М.И. Подготовка научной рукописи : Пособие для авторов, рецензентов, редакторов и корректоров / М.И. Снежин. – Киев, 1948. – 159 с.
1105203
  Галенчик Н.И. Подготовка научных кадров в Белорусской ССР и их творческий вклад в развитие науки 1945-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Галенчик Н.И.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1970. – 25л.
1105204
  Гоголев М.И. Подготовка невоенизированных формирований и учреждений медицинской службы гражданской обороны : ( Методическое пособие) / М.И. Гоголев, И.А. Качанов, В.М. Шустиков; Под ред. В.И. Михайлова. – Москва : Медицина, 1977. – 88 с.
1105205
  Гайко Б.А. Подготовка невоенизированных формирований и учреждений медицинской службы гражданской обороны / Б.А. Гайко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 106с.
1105206
  Ковальчук Н.Р. Подготовка нефтяных и газовых месторождений к подсчету запасов и разработке / Н.Р. Ковальчук. – М, 1977. – 119с.
1105207
   Подготовка новых педагогических кадров. – М, 1930. – 172с.
1105208
  Лебедева Н.С. Подготовка Нюрнбергского процесса / Н.С. Лебедева. – М., 1975. – 238с.
1105209
  Агеенков А.Т. Подготовка облучённого ядерного горючего к химической переработке / А.Т. Агеенков [и др.]. – Москва, 1975. – 80 с.
1105210
   Подготовка облученного ядерного топлива к химической переработке. – М, 1982. – 124с.
1105211
  Дженнингс В.Г. Подготовка образцов для гозохромотографического анализа. / В.Г. Дженнингс, А. Рапп. – Москва : Мир, 1986. – 115 с.
1105212
   Подготовка общественных инструкторов для учебных групп ГТО. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 30 с.
1105213
   Подготовка общественных физкультурных кадров. – М, 1946. – 112с.
1105214
  Левштейн М.И. Подготовка оригиналов изданий / М.И. Левштейн. – М, 1976. – 115с.
1105215
  Дубровская Н.А. Подготовка оригиналов малотиражных работ к оперативному изданию / Н.А. Дубровская. – М, 1969. – 176с.
1105216
   Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск : Учебное пособие. – Москва : Воениздат, 1989. – 463 с.
1105217
  Тимков А.В. Подготовка офицерских кадров в вузах Российской Империи // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 134-138. – ISSN 1609-4646


  В статье на основе использования архивных материалов и исторических источников показаны влияние и роль офицерского корпуса Российской Империи на подготовку и становление молодых офицеров. Influence and role of officers’ corpus of the Russian Empire in ...
1105218
  Петров Б. и др. Подготовка парашютиста / Б. и др. Петров. – М., 1954. – 280с.
1105219
   Подготовка педагогических кадров в высшей школе : Библиогр. указ. лит. – Харьков, 1988. – 16 с.
1105220
  Калмыков С.В. Подготовка педагогических кадров в университете // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 80-88. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается анализ процесса подготовки учительских кадров в Бурятском государственном университете, обобщен опыт вузовской подготовки педагогических кадров для средней школы Бурятии. Показано, что в период осуществления модернизации образования ...
1105221
  Темина С.Ю. Подготовка педагогических кадров к принятию решений на основе интеграции различных научных подходов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 61-63. – ISSN 1726-667Х
1105222
   Подготовка пенсионного дела : Метод. пособие для работников отделов соц. обеспечения. – Москва, 1966. – 63 с.
1105223
  Соловов А.В. Подготовка персонала для виртуальных учебных сред // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.32-36. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются направления и примерное содержание подготовки персонала образовательных учреждений для работы в виртуальных учебных средах электронного обучения.
1105224
  Слесаренко И.В. Подготовка по иностранным языкам в техническом университете: от студента к преподавателю // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 90-94. – ISSN 0869-3617
1105225
  Вашурин П.С. Подготовка подразделений к марш-броскам / П.С. Вашурин. – Москва, 1961. – 36с.
1105226
  Воробьева Л.А. Подготовка почвы к валовому фазовому анализу / Л.А. Воробьева, Н.М. Гриндель. – Москва : Издательство Московского университета
2. – 1988. – 93с.
1105227
  Кочкин М.А. Подготовка почвы под лесонасаждения в неорошаемых условиях степного Крыма / М.А. Кочкин; Под общ. ред. В.Н. Иванова. – Симферополь, 1954. – 47с.
1105228
   Подготовка препаратов для анализа на микрозонде. – М, 1983. – 39с.
1105229
   Подготовка препаратов для анализа на микрозонде. – Москва, 1984. – 39 с.
1105230
  Карнаух Н.В. Подготовка преподавателей высшей школы в Дерптском Профессорском институте // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 3. – С. 104-113. – ISSN 0869-561Х


  Профессорский институт был специально созданным структурным подразделением Дерптского университета.
1105231
  Киян И.В. Подготовка преподавателей для работы в системе дистанционного обучения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 1 (84). – С. 9-16. – ISSN 1818-4243


  Институт подготовки преподавателей для системи дистанционного обучения в России находится на стадии своего становления, по зтой причине до сих пор не существует единого понимания роли и функционального наполнения данной профессии. При зтом потребность ...
1105232
  Ветров Ю. Подготовка преподавателей к использованию ИКТ: актуальные проблемы / Ю. Ветров, Д. Сомов, С. Печерская // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 0869-3617
1105233
  Брагин И.А. Подготовка преподавателей к обеспечению информационной безопасности курсантов военных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 182-188. – ISSN 2073-8536


  статье представлен взгляд на проблему обеспечения информационной безопасности курсантов как составляющей педагогической деятельности преподавателей военных вузов. Выявлена сущность подготовки преподавателей к обеспечению информационной безопасности ...
1105234
  Ступницкий И.С. Подготовка преподавателей политической экономии на экономическом факультете Киевкого университета : (Метод. разраб.) / И.С. Ступницкий, д-р экон. наук, проф., декан фак. ; М-во высш. и сред. спец. образ. УССР. Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1975. – 37 с.
1105235
  Кухаренко В.Н. Подготовка преподавателей университета к работе в среде e-Learning // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 126-131. – ISSN 0869-3617


  В работе описана система повышения квалификации преподавателей в области дистанционного обучения, реализуемая в НТУ «ХПИ» с 2003 г. Рассматривается подготовительный этап, разработка дистанционного курса и проведение дистанционного учебного процесса. ...
1105236
  Громова Т.В. Подготовка преподавателя к деятельности в системе дистанционного обучения - необходимое звено в реформировании российского образования / Т.В. Громова // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 101-109
1105237
  Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов / А.С. Пиголкин. – Москва, 1968. – 168с.
1105238
  Вещунов П А. Подготовка производства новых изделий / П А. Вещунов, . – Ленинград, 1975. – 92с.
1105239
  Петков Й.И. Подготовка производственных кадров в Болгарии / Й.И. Петков, М.Д. Русинов. – Москва, 1962. – 91 с.
1105240
  Борисов Ю.С. Подготовка производственных кадров сельского хозяйства СССР в реконструктивный период / Ю.С. Борисов. – М, 1960. – 288с.
1105241
  Жаркова Л.С. Подготовка профессионалов в вузах культуры и искусств – главное условие вхождения в единое мировое образовательное пространство // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 42-48
1105242
  Ануфриев А.Ф. Подготовка психолога-диагноста на научной основе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 72-76. – ISSN 0869-3617


  Характеризуются направления подготовки психологов в зависимости от избранного научного подхода. Раскрывается специфика работы практического психолога. Проводится сопоставительный анализ психометрического и каузального подходов к психодиагностике. На ...
1105243
  Боков С.Н. Подготовка психологов в свете включения Росси в Болонский процесс / С.Н. Боков // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2006. – № 4. – С. 61-69.
1105244
  Батышев С.Я. Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училицах / Батышев С.Я. – Москва : Педагогика, 1988. – 173, [2] с. – (Пед. наука - реформе шк.)
1105245
  Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров / Батышев С.Я. – Москва : Экономика, 1984. – 247 с.
1105246
  Ковригин М.А. Подготовка рабочих кадров в условиях научно-технической революции / М.А. Ковригин. – М., 1981. – 128с.
1105247
  Семков А. Подготовка рабочих по металлообработке в промышленных училищах. / А. Семков, Ж. Чокоев. – М., 1960. – 47с.
1105248
  Клочков И.Д. Подготовка рабочих широкого профиля в средних профтехучилищах / И.Д. Клочков. – М., 1979. – 190с.
1105249
  Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе : (психол. аспекты) / К.В. Бардин. – Москва : Знание, 1983. – 96 с. : ил. – Библиогр. в конце текста (5 назв.). – (Нар. ун-т. Пед. ф-т ; № 5)
1105250
  Кокошин А.А. Подготовка революции в военном деле в условиях бюджетных ограничений: новые инициативы министерства обороны США / А.А. Кокошин, В.И. Бартенев, В.А. Веселов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 11 (551). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068


  В ноябре 2014 г. руководством Министерства обороны США было официально объявлено о запуске «Оборонной инновационной инициативы» (Defense Innovation Initiative). Она призвана стать стержнем «Третьей стратегии компенсации» (Third Offset Strategy), ...
1105251
  Безмылов Н. Подготовка резерва и отбор игроков в национальную сборную команду по баскетболу / Н. Безмылов, Е. Мурзин // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 1992-7886
1105252
   Подготовка рекомендательных указателей литературы для специалистов. – Москва, 1978. – 32 с.
1105253
   Подготовка ретроспективных библиографических указателей. – Москва, 1984. – 22 с.
1105254
  Фивейская М. Подготовка российских государственных служащих в ХIХ - начале ХХ в. // Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2006. – № 3. – С. 429-454. – ISSN 1607-7334
1105255
  Издебский З. Подготовка руководящего персонала предприятий в капиталистических странах / З. Издебский, Е. Тудрей. – М., 1966. – 128с.
1105256
  Михайлов Д.А. Подготовка руководящих и теоретических кадров партии в условиях строительства социализма. (1918-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлов Д.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1968. – 18л.
1105257
  Вурстер К. Подготовка руководящих кадров для будущих частных предприятий / К. Вурстер. – Київ, 1966. – 9с.
1105258
   Подготовка рукописи к изданию. – Москва, 1970. – 64 с.
1105259
   Подготовка рукописи к изданию. – М, 1975. – 91с.
1105260
  Жилин А.Н. Подготовка рукописи к набору : Справочник для работников издательства АН СССР / А.Н. Жилин. – 2-е, изд. испр. и доп. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 224с.
1105261
   Подготовка рукописи к печати. – Москва, 1961. – 83 с.
1105262
  Гоголев М.И. Подготовка санитарных дружинниц в общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах : Учебно-методическое пособие для врачей / М.И. Гоголев. – Москва : Медицина, 1981. – 95с.
1105263
  Гоголев М.И. Подготовка санитарных дружинниц в профессионально-технических училищах : Метод. пособие / М.И. Гоголев. – Москва : Высшая школа, 1978. – 80 с. : ил. – (Профтехобразование)
1105264
  Бартельс Е.И. Подготовка сельскохозяйственных предприятий к переводу на механизацию учетных работ / Е.И. Бартельс, Л.М. Полковский. – Москва : Финансы, 1983. – 144 с.
1105265
   Подготовка сильнейших пловцов мира. – Москва, 1965. – 160 с.
1105266
   Подготовка сильнейших пловцов мира. – Москва, 1972. – 160 с.
1105267
  Яковлев В.А. Подготовка скважин к цементированию в сложных геологических условиях / В.А. Яковлев, Н.А. Янченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 92-94. – (Геология ; № 5)
1105268
  Чулицкий В.М. Подготовка снайпера / В.М. Чулицкий. – М, 1947. – 94с.
1105269
  Цокур О.С. Подготовка современного учителя-европейца в системе университетского образования Франции // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 185-189. – (Серія "Педагогічні науки")
1105270
  Гончаренко Николай Гаврилович Подготовка социалистической революции и установление Советской власти в Донбассе (февраль 1917 г. - апрель 1918 г.) : Автореф... доктора ист.наук: / Гончаренко Николай Гаврилович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 55л.
1105271
  Глебова Л.Н. Подготовка социальных педагогов в современной высшей школе // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 29-38.
1105272
  Зиновьева В.И. Подготовка социальных работников и принципы инклюзии в университетах Финляндии / В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев, Л.И. Мозгалева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 1726-667Х


  Рассмотрен опыт двух университетов (Тампере и Восточной Финляндии.)
1105273
  Тариева В.А. Подготовка социальных работников к решению задач социальной реабилитации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 1. – С. 72-73. – ISSN 1726-667Х
1105274
  Арановская И. Подготовка специалиста как социокультурная проблема // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.115-119. – ISSN 0869-3617
1105275
   Подготовка специалистов без отрыва от производства по опыту Воронежского ордена Ленина государственного университета имени Ленинского комсомола. – Москва : Московский университет, 1980. – 205 с.
1105276
  Квициани Д.Д. Подготовка специалистов в вашей школе в 1960-1980 годы / Д.Д. Квициани. – Ростов -на-Дону, 1990. – 191с.
1105277
  Владимров А.И. Подготовка специалистов в виртуальной среде профессиональной деятельности - требование времени / А.И. Владимров, В.С. Шейнбаум // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 10. – С. 2-7. – ISSN 1726-667Х
1105278
  Нижнева Н.Н. Подготовка специалистов в высшей школе: технологический подход / Н.Н. Нижнева, Л Н. Нижнева-Ксенофонтова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 35-46. – ISSN 2072-1692
1105279
  Кобылева В.О. Подготовка специалистов в области управления образованием в университетах США // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С.143-148. – ISSN 0869-3617


  В предлагаемой статье автор анализирует дисциплинарный статус теории управления образованием, а также практику подготовки специалистов в области управления образованием в американской высшей школе. The present article addresses both the modern ...
1105280
  Язиков Е.Г. Подготовка специалистов в области урановой геологии на базе международного научно-образовательного центра кафедры "Геоэкологии и геохимии" : к истории зарождения системы подготовки специалистов / Е.Г. Язиков, Л.П. Рихванов, С.И. Арбузов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 29-32. – ISSN 0321-0383
1105281
  Анищенко В. Подготовка специалистов в соответствии с требованиями системы качества ISO 9000 на основе модульной методики МОТ / В. Анищенко, А. Михайличенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 1562-529Х
1105282
  Гитман Е.К. Подготовка специалистов для инновационной экономики: международный опыт и направления развития / Е.К. Гитман, М.Б. Гитман, В.Ю. Столбов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 215-223. – Библиогр: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1105283
  Фасоля А.А. Подготовка специалистов инженерного профиля в военно-учебных заведениях Российской империи / А.А. Фасоля, М.В. Парфенов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Федерал. гос. бюджетное науч. учреждение "Ин-т социализации и образования Рос. акад. образования" [и др.]. – Москва, 2014. – № 4 (56). – С. 33-39. – ISSN 2073-8536


  В статье произведен анализ становления военно-инженерного образования в Российской империи. Показано зарождение военно-инженерной подготовки в первых военных школах, созданных Петром I. Делается попытка отследить развитие военно-инженерного образования ...
1105284
  Язиков Е.Г. Подготовка специалистов мирового уровня в сфере трубопроводного транспорта нефти и газа / Е.Г. Язиков, А.В. Рудаченко, Н.В. Чухарева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 32-33. – ISSN 0321-0383
1105285
   Подготовка специалистов по дошкольному воспитанию в процессе преподавания спецдисциплин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 145 с.
1105286
  Гусев Н.В. Подготовка сплошной коллективизации сельского хозяйства Орловской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусев Н.В.; М-во просвещения РСФСР,. – М, 1954. – 16л.
1105287
  Андасова Ж.М. Подготовка спортивных врачей в Казахстане // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 3-9 : табл. – ISSN 1992-7894
1105288
   Подготовка справочно-информационных изданий о кинофотофонодокументах государственного архивного фонда СССР : Методические рекомендации. – Москва : ВНИИДАД, 1991. – 56 с.
1105289
   Подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании документов Государственного архивного фонда СССР : Методические рекомендации. – Москва : ВНИИДАД, 1982. – 126 с. – Библиогр.: с. 121-128
1105290
   Подготовка старшеклассников к жизни : В помощь учителю. – Москва : Просвещение, 1979. – 158 с.
1105291
  Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни / С.В. Ковалев. – М, 1991. – 143с.
1105292
   Подготовка старшеклассников к труду. – Минск, 1979. – 103 с.
1105293
   Подготовка стрелка из малокалиберной винтовки "ТОЗ" : Наглядное пособие, 1939
1105294
  Кунин Н.Я. Подготовка структур к глубокому бурению / Н.Я. Кунин. – М, 1981. – 304с.
1105295
  Студенцов Н.Н. Подготовка студента-практиканта к уроку / Н.Н. Студенцов. – Саратов, 1973. – 52с.
1105296
  Валеев Гали Ханифович Подготовка студента педвуза к профориентационной работе: контекстный подход / Валеев Гали Ханифович, Нугуманова Лира Фанисовна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1105297
  Валеев Гали Ханифович Подготовка студента педвуза к профориентационной работе: контекстный подход / Валеев Гали Ханифович, Нугуманова Лира Фанисовна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1105298
  Лежнева Н.В. Подготовка студентов вуза к инновационной деятельности: постановка проблемы и пути ее решения / Н.В. Лежнева, А.З. Воцкий // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 46-51. – ISSN 1026-955X


  Обоснована необходимость изучения вопросов, связанных с подготовкой студентов вуза к инновационной деятельности. Раскрыта сущность понятий «инновация», «инновационная деятельность», «готовность к инновационной деятельности». Комплекс таковых ...
1105299
   Подготовка студентов к воспитательной работе в школе. – Москва, 1973. – 386с.
1105300
   Подготовка студентов к воспитательной работе в школе. – Москва, 1973. – 386с.
1105301
  Антипова Елена Иосифовна Подготовка студентов к классному руководству в учебном процессе педагогического вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Антипова Елена Иосифовна; Одесский ордена Труд. Крас. Знамени гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 27л.
1105302
  Солодова Г.Г. Подготовка студентов к организации воспитательной работы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 122-124. – ISSN 0869-561Х
1105303
   Подготовка студентов к патриотическому воспитанию школьников. – Смоленск, 1986. – 124 с.
1105304
  Рышкова Л. Подготовка студентов к работе с социально дезориентированными школьниками // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 59-62
1105305
   Подготовка студентов педагогических вузов к краеведческой и природоохранительной работе с учащимися : Тез. докл. к конф. по проблемам краеведания и охраны окружающей среды в работе школы и педвузов, Октябрь 1974г. – Москва, 1974. – 152с.
1105306
  Волошкина Мария Ивановна Подготовка студентов педагогических институтов к неклассной воспитательной работе с младшими школьниками : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Волошкина Мария Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1105307
  Маринкевич А.В. Подготовка студентов педагогического вуза к воспитательной работе в школе в процессе общественно-педагогической деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маринкевич А.В.; Научн.-исслед. ин-т общ. педагогики АПН СССР. – М., 1975. – 18л.
1105308
  Кондратьева О.Г. Подготовка студентов педагогического вуза к работе с ученическим самоуправлением // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х
1105309
  Ягафанова Дамира Садыковна Подготовка студентов педагогического института к работе с пионерами в условиях сельской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягафанова Дамира Садыковна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 27л.
1105310
  Джаббаров А.Д. Подготовка студентов педвузов к военно-патриотическому воспитанию учащихся средней общеобразовательной школы : Автореф... канд. пде.наук: 13.00.01 / Джаббаров А. Д.; КГУ. – Киев, 1980. – 19л.
1105311
   Подготовка студенческих команд по спортивным играм. – Минск : Полымя, 1989. – 151 с.
1105312
  Лысихин С.С. Подготовка суворовцев к практической деятельности при изучении курса физики. : Автореф... канд. пед.наук: / Лысихин С.С.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 21л.
1105313
  Виленский Б.В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года в России / Б.В. Виленский. – Саратов, 1963. – 148 с.
1105314
  Киенко Д. Подготовка театра военных действий в Беларуси: проблема формирования авиационных частей (1939-1941 гг.) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 4 (136). – С. 154-159. – ISSN 1606-0219
1105315
   Подготовка техников по деревообработке и внутренней архитектуре. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 39 с. : ил. – (Профессиональное образование за рубежом : Болгарская Народная Республика)
1105316
  Субботин А.К. Подготовка топ-менеджеров для глобальных компаний Европы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 1 : Бизнес - образование в Европе и в России. – С. 81-102. – ISSN 0235-5620


  Показано некоторое разочарование деятельностью бизнес-школ в оценках причин глобального финансового кризиса. Основные ступени подготовки топ-менеджеров европейских глобальных компаний описаны на фоне улучшений, которые должны быть сделаны в их работе ...
1105317
  Сербин О.О. Подготовка УДК на украинском языке // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 69-73. – ISSN 1815-3186


  Исследованы предпосылки и исторические аспекты подготовки Универсальной десятичной классификации (УДК) на украинском языке. Проведен анализ структуры данного варианта классификации и выявлены его структурные особенности. Освещены основные тенденции ...
1105318
  Сурин А.В. Подготовка управленцев третьего тысячелетия // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 7. – С. 24-32. – ISSN 1561-2465
1105319
   Подготовка управленческих кадров. – Москва, 1984. – 151 с.
1105320
   Подготовка управленческих кадров во Франции. – Москва, 1975. – 108 с.
1105321
  Побокова О.П. Подготовка управленческих кадров для стран тропической Африки во Франции / О.П. Побокова. – Москва, 1976. – 30с.
1105322
   Подготовка условий сплошной коллективизации сельского хозяйства Узбекистана (1927-1929). – Ташкент, 1961. – 474 с.
1105323
  Витренко Н.С. Подготовка учащихся 5 класса к защите от оружия массового поражения : пособие для учителей (воен. руководителей) / Н.С. Витренко, А.М. Костров, В.М. Шустиков. – Москва : Просвещение, 1982. – 80 с. – Библиогр. в тексте
1105324
  Витренко Н.С. Подготовка учащихся 5 класса к защите от оружия массового поражения : пособие для клас. руководителя (учителя) / Н.С. Витренко, А.М. Костров, В.М. Шустиков. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 76, [2] с.
1105325
  Зюбин Л.М. Подготовка учащихся к браку и семье / Л.М. Зюбин, А.Д. Храмцова. – К., 1985. – 95с.
1105326
  Спицына Н.А. Подготовка учащихся к развернутым ответам по литературе в 8-10 классах / Н.А. Спицына. – М, 1952. – 20с.
1105327
   Подготовка учащихся к семейной жизни. – Ставрополь, 1981. – 94 с.
1105328
   Подготовка учащихся к сознательному выбору профессии. – Ростов -на-Дону, 1973. – 91 с.
1105329
   Подготовка учащихся к трудовой деятельности и службе в Советской Армии средствами физической культуры : Межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГПИ, 1989. – 166, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
1105330
   Подготовка учащихся к труду и выбору професси (Тематический сборник научных трудов). – Алматы, 1989. – 223 с.
1105331
  Визгерд Я.А. Подготовка учащихся к урокам в школе интернате / Я.А. Визгерд. – Москва, 1962. – 103с.
1105332
  Иванова Г.В. Подготовка учащихся к химическому эксперименту и проведение его в средней общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Иванова Г.В.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1968. – 23л.
1105333
  Витренко Н.С. Подготовка учащихся общеобразовательных школ по гражданской обороне / Н.С. Витренко, А.М. Костров. – Москва, 1986. – 141с.
1105334
  Завацкая М.А. Подготовка учащихся педучилищ к работе с пионерами / М.А. Завацкая. – Москва, 1955. – 48с.
1105335
   Подготовка учащихся по непроизводственным профессиям. – Москва, 1963. – 112 с.
1105336
   Подготовка учащихся по профессиям обслуживающего труда и культуры в одиннадцатилетних школах. – Москва, 1962. – 71 с.
1105337
  Рожков М.И. Подготовка учащихся профтехнучилищ к управленческой деятельности / М.И. Рожков. – М, 1988. – 79с.
1105338
   Подготовка учащихся средних общеобразовательных школ к труду в промышленности. – Москва, 1962. – 159 с.
1105339
  Колбаско И.И. Подготовка учащихся старших классов вечерних (сменных) школ к самообразованию. (На материале преподавания истории) : Автореф... канд. пед.наук: / Колбаско И.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Л., 1966. – 33л.
1105340
   Подготовка учителей в развитых капиталистических странах. – М, 1983. – 120с.
1105341
  Белозерцев Е.П. Подготовка учителя в условиях перестройки / Е.П. Белозерцев. – Москва : Педагогика, 1989. – 205, [2] с. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 5-7155-0265-9
1105342
  Дударева Л.Н. Подготовка учителя и развитие педагогической науки в Петербургском университете : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дударева Л.Н.; ЛГУ. – Л, 1969. – 20л.
1105343
   Подготовка учителя к воспитательной работе в школе. – Москва, 1983. – 156 с.
1105344
   Подготовка учителя к природоохранительной работе в школе. – Фрунзе, 1988. – 96 с.
1105345
   Подготовка учителя к работе в сельской малокомплектной школе. – Смоленск, 1983. – 163 с.
1105346
  Локтев Ю.В. Подготовка учителя к руководств самодеятельным туризмом младших подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Локтев Ю.В.; М-во просвешения КазССР. – Алма-Ата, 1979. – 23л.
1105347
  Чернобай Е.В. Подготовка учителя к совершенствованию профессиональной деятельности в условиях новой информационно-коммуникационной образовательной среды // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 7. – С. 78-82. – ISSN 0869-561Х
1105348
   Подготовка учителя математики в университете. – М., 1984. – 53 с.
1105349
   Подготовка человека к труду в производственном коллективе : Тезисы докладов к научно-практической конференции. – Уфа, 1984. – 108, [1] с.
1105350
   Подготовка школьников к выбору профессии в условиях районной и городской службы профориентации. – Москва, 1990. – 80 с.
1105351
   Подготовка школьников к жизни и труду. – Москва, 1979. – 128 с.
1105352
   Подготовка экономистов. – М, 1991. – 197с.
1105353
  Немоляева М.Э. Подготовка экспертов по классификации гостиниц и иных средств размещения // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 7-9. – ISSN 1813-1212
1105354
  Сааков Э.О. Подготовка эксплуатационного персонала для АЭС / Э.О. Сааков, А.В. Ревин, В.А. Ефрюшкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 94 с.
1105355
  Похолков Ю.П. Подготовка элитных специалистов и команд профессионалов мирового уровня по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологии / Ю.П. Похолков, Б.Л. Агранович // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 7-1. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1105356
  Бабушкин В.З. Подготовка юных баскетболистов / В.З. Бабушкин. – Киев : Здоров"я, 1985. – 143 с. : ил.
1105357
  Железняк Ю.Д. и др. Подготовка юных волейболистов / Ю.Д. и др. Железняк. – 2-е испр. и доп. – М, 1967. – 295с.
1105358
  Голенищев В.Е. Подготовка юных шахматистов 1 разряда. / В.Е. Голенищев. – 2-е изд. – М., 1980. – 111с.
1105359
   Подготовка юных шахматистов 2 разряда. – Москва, 1979. – 111 с.
1105360
  Змеу Л.Ф. Подготовка, оформление и защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук : Методическая разработка / Л.Ф. Змеу. – Кишинев, 1981. – 55 с.
1105361
  Вахижов А. Подготовка, расстановка и воспитание сельскохозяйственных кадров в Узбекистане : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Вахижов А.; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 34л.
1105362
  Васильев Ю.К. Подготовки будущих учителей к осуществлению политического образования : Автореф... д-р пед.наук: 13.00.01 / Васильев Ю.К.; НИИ общ. педагогики. – М, 1979. – 42л.
1105363
  Ленин В.И. Подготовление большевизма / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 488с.
1105364
  Ленин В.И. Подготовление большевизма / В.И. Ленин. – М-Л, 1925. – 15-360с.
1105365
  Козлов Г.А. Подготовление капиталистического способа производства : Стенограмма лекций / Г.А. Козлов. – Москва, 1949. – 48 с.
1105366
  Петров П.А. Подготовление капиталистического способа производства. / П.А. Петров. – Москва, 1944. – 35 с.
1105367
  Козлов Г.А. Подготовление капиталистического способа производства. / Г.А. Козлов. – Москва, 1944. – с.
1105368
  Козлов Г.А. Подготовление капиталистического способа производства. / Г.А. Козлов. – Москва, 1945. – с.
1105369
  Козлов Г.А. Подготовление капиталистического способа производства. Товарное производство. Деньги / Г.А. Козлов. – Москва, 1947. – с.
1105370
  Козлов Г.А. Подготовление капиталистического способа производства. Товарное производство. Деньги. / Г.А. Козлов. – Москва, 1948. – 111 с.
1105371
  Флейс В.С. Подготовление крупного коллективного производства в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Флейс В.С.; ЛГУ. – Л., 1953. – 20л.
1105372
  Флейс В.С. Подготовление крупного социалистического производства в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Флейс В.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 30 с.
1105373
  Гаврилин В.Ф. Подготовление условий великого перелома в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Гаврилин В.Ф.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1105374
  Романовский А.В. Подгруповое и нормаьное строение конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский А. В.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1964. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1105375
   Подгрупповая структура групп. – К, 1988. – 116с.
1105376
   Подгрупповая характеризация групп. – Киев : Институт математики, 1982. – 116 с.
1105377
   Подгрупповое строение конечных групп. – Минск, 1981. – 231 с.
1105378
  Фущич В.И. Подгрупповой анализ групп Галилея, Пуанкаре и редукция нелинейных уравнений. / В.И. Фущич. – Киев : Наукова думка, 1991. – 299 с.
1105379
  Монастырный В.И. Подгруппы мультипликативной группы тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Монастырный В.И.; АН БССР. Объед. совет ин-та физики, ин-та матем., ин-та физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1966. – 6л.
1105380
  Чеботарь А.А. Подгруппы некоторых классов групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Чеботарь А.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1105381
  Черток В.Д. Подгруппы П-разрешимых групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черток В.Д.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физики, матем. и вычислит. техники, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1105382
  Классен В.П. Подгруппы с тождествами и алгоритмические проблемы в группах, заданных определяющими соотношениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Классен В.П.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1979. – 7л.
1105383
  Золотаренко Г.С. Подгрызающие совки Западной Сибири / Г.С. Золотаренко. – Новосибирск, 1970. – 436с.
1105384
  Бекмурадов С.Б. Подгрызающие совки как вредители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними в условиях Самаркандской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бекмурадов С.Б. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1963. – 20 с.
1105385
  Новгородский Ю.Ф. Подгтовка квалифицированной рабочей силы и подъем культурно-технического уровня трудящихся на современном этапе (на матер. ряда важнейш. отрасл. пром. и строит.) : Автореф... канд. экон.наук: / Новгородский Ю. Ф.; МГУ, Экон. фак. – Москва, 1965. – 21л.
1105386
  Иваницкая Алиса Подгузник // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 22 : фото
1105387
  Зайцев Л.М. Подданные враждебного государства и русские суды / Л.М. Зайцев. – [Киев] : [И.И. Самоненко ; Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве"], 1915. – 16 с. – Библиогр. в примеч.


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
1105388
  Гессен В.М. Подданство, его установление и прекращение / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда"
Т. 1. – 1909. – X, 448 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1105389
  Суворин А.С. Подделка "Русалки" Пушкина : Сборник заметок П.И. Бартенева, В.П. Буренина, С. Долгова... и др. / сост. А.С. Суворин. – Санкт-Петербург : Ихд. А.С. Суворина, 1900. – [4], 284 с.
1105390
  Пауль Э. Поддельная богиня / Э. Пауль. – М., 1982. – 223с.
1105391
  Хенк Мальте Поддельные зебры. Скромные радости сектора Газа : общество / Хенк Мальте, Тэйлор-Линд Анастасия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 128-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
1105392
  Либман М.Я. Поддельные шедевры / М.Я. Либман, Г.С. Островский. – Москва, 1966. – 110с.
1105393
  Юрченко Э. Поддержав стремление митрополита Петра Могилы создать Киевский православный патриархат, князь Вишневецкий нажил врага в лице московского царства // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 25 января (№ 10). – С. 12


  "365 лет назад посольство Богдана Хмельницкого выехало на переговоры в Москву, тем самым закрепив курс Украины на сближение с Кремлем — в противовес прозападным силам. Князь Ярема (Иеремия) Вишневецкий вошел в историю Украины как антагонист Богдана ...
1105394
   Поддержание государственного обвинения в суде. – М, 1970. – 181с.
1105395
  Басков В.И. Поддержание государственного обвинения в суде / В.И. Басков. – Москва : Знание, 1972. – 62 с. – (В помощь лектору)
1105396
   Поддерживаем Мертвое море // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 14 : фото. – ISSN 1998-8044
1105397
  Греку Карло Поддерживать свое. Зима девять месяцев в году // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1029-5828
1105398
  Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце / Н.Н. Серебренников. – Л : Искусство, 1969. – 136 с.
1105399
  Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце / Н.Н. Серебренников. – Л : Искусство, 1979. – 151 с.
1105400
  Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце / Н.Н. Серебренников. – 3-е изд. – Л : Искусство, 1985. – 146 с.
1105401
  Собинов Поддержка в танце / Собинов, Н. Суворов. – Москва : Искусство, 1962. – 152 с.
1105402
  Скорбенко Сергей Поддержка как способ развития и повышения эффективности интернет-проекта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 42-44 : фото
1105403
  Михневич С. Поддержка конкуренции и политика антидемпинга: их взаимозависимость // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 6. – С. 63-65. – ISSN 0131-2227
1105404
  Назаровец С.А. Поддержка открытого доступа к библиотековедческим интернет-ресурсам в Украине: декларации и реальность // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 9. – С. 21-28. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено развитие и использование открытых электронных ресурсов библиотековедческой тематики в украинском сегменте Интернета и их влияние на процесс научной коммуникации в отрасли. Раскрыто противоречие между декларативной и реальной поддержкой ...
1105405
  Шарый В.И. Поддержка СССР национально-освободительного движения стран Африки в 1960-1970-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 67-69. – ISSN 0321-0626
1105406
  Кулинич Н.А. Поддержка СССР справедливой борьбы народов зоны Индийского океана за мир и безопасность // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 33-38. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
1105407
  Денисова Л.В. Поддержка студенческих общественных обьединений как инновационная форма учебнно-воспитательной работы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 1726-667Х
1105408
  Ляшенко В.И. Поддержка субъектов малого предпринимательства в России, Украине и других странах СНГ : Учебное пособие / В.И. Ляшенко, В.В. Хахулин, С.В. Ляшенко; МОНУ; НАНУ. – Луганск : Альма-матер, 2005. – 490 с. – ISBN 966-617-199-6
1105409
  Урумов Т.Р. Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса в США и ЕС // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 6. – С. 39-47. – ISSN 0131-2227


  В статье рассмотрены различные аспекты государственной поддержки экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в США, Германии, Франции и Великобритании. Обоснована значимость такой поддержки для тех компаний, которые не имеют ...
1105410
  Антонов С.П. Поддубенские частушки / С.П. Антонов. – Москва : Правда, 1951. – 64с. – (Библиотека "Огонек" №16)
1105411
  Антонов С.П. Поддубенские частушки : повести / С.П. Антонов ; вступ. ст. В. Полторацкого. – Пермь : Книжное издательство, 1972. – 224 с. : портр. – (Земля родная)
1105412
  Антонов С.П. Поддубенские частушки. Разорванный рубль : повести / С.П. Антонов. – Москва : Детская литература, 1986. – 189, [2] с. : ил. – (Школьная библиотека. Для средней школы)
1105413
  Дроздовская В.В. Поделись тишиной. / В.В. Дроздовская. – Л., 1990. – 158с.
1105414
  Джексон Д. Поделки из бумаги / Д. Джексон. – Москва, 1979. – 64с.
1105415
  Афанасьев А.Ф. Поделки из древесины / А.Ф. Афанасьев. – Москва : Знание, 1989. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 6 ; "Сделай сам")
1105416
  Ильяш М.И. Поделом! / М.И. Ильяш. – Одесса, 1984. – 64с.
1105417
  Кенжеев Бахыт Поделочные камни : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 83-85. – ISSN 0130-7673
1105418
  Никитин Ю.В. Поделочные камни и их обработка = Раскройте красоту камня / Ю.В. Никитин. – Ленинград : Наука, 1979. – 83с.
1105419
  Тендряков В.Ф. Поденка - век короткий / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1967. – 104с.
1105420
  Тендряков В.Ф. Поденка - век короткий / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1969. – 416с.
1105421
  Чернова О.А. Поденки (Ephemeroptera) Московской области / О.А. Чернова // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 89-95


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. 5.II.37
1105422
  Чернова О.О. Поденки Днепра / О.О. Чернова (Ленинград) // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 3-23


  На с. 1 дарч. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. 38 г.
1105423
  Остоя Поденщик : рассказ Остои [псевд.] / Пер. с пол. В. Тучапской. – Ростов -на-Дону : Тип. т-ва "Дон. речь", 1904. – 15 с. – На обл. номер изд.: № 40


  Содерж.: 1. О смерти; 2. Доктор Джон-Генри-Сцеллег; 3. Нашла!; 4. И все-таки!; 5. Одинокая смерть; 6. Покойной ночи, матушка!; 7. Перед приговором
1105424
  Кирк Г. Поденщики / Г. Кирк. – Москва, 1957. – 287с.
1105425
  Новаковичь Д. Подеротине на вречьи / Душко Новаковичь. – Београд : Просвета, 1979. – 41, [2] c. – (Савремена поезиjа)
1105426
  Коваль Р. Подєбрадське диво української еміграції // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Грудень (число 12). – С. 3
1105427
  Шпанов Н. Поджигатели / Н. Шпанов. – Москва, 1949. – 900с.
1105428
  Шпанов Н. Поджигатели / Н. Шпанов. – Москва, 1950. – 932с.
1105429
  Шпанов Н. Поджигатели / Н. Шпанов. – Москва, 1952. – 800с.
1105430
  Шпанов Н. Поджигатели / Н. Шпанов. – Москва
Кн.2. – 1953. – 396с.
1105431
  Шпанов Н.Н. Поджигатели / Н.Н. Шпанов. – Л.
Кн.1. – 1955. – 540с.
1105432
  Шпанов Н.Н. Поджигатели / Н.Н. Шпанов. – Л.
Кн.2. – 1955. – 420с.
1105433
  Просвиркин С.И. Поджигатели / С.И. Просвиркин. – Харьков, 1986. – 135с.
1105434
  Ведзижев А.А. Поджог : повесть / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. Г.Русакова. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1976. – 197 с.
1105435
  Кориненко Е. Поджог рейхстага - смертный приговор отменен // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28. – ISSN 0234-1670


  75 років Німеччина думала про питання відміни смертного вироку голландцю Марінусу ван дер Люббе (лютий 1933 р.)
1105436
  Струкова Т.Н. Подзаголовки к рубрикам предметного каталога ГПНТБ СССР / Т.Н. Струкова, Л.Б. Киселева. – М, 1968. – 206с.
1105437
  Мошкина З.В. Подзаконные акты в практике исполнения наказания на политической каторге во второй половине ХIХ века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 18-21. – ISSN 1812-3805


  В России во второй половине ХIХ в. основным местом содержания государственных преступников, приговоренных к ссылке в каторжные работы, служила Нерчинская каторга. Правовой базой этого режимного учреждения являлся Свод Учреждений и Уставов о ссыльных. ...
1105438
  Пшеничний М. Подзвін Золотої Підкови // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 квітня (№ 16). – С. 13


  До 90-річчя від дня народження академіка, експерта ЮНЕСКО, мистецтвознавця Бориса Григоровича Возницького.
1105439
  Заворотнов С. Подзвін Квантуну // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  По закінченні Другої світової війни на території України перебували на примусових роботах тисячі солдатів та офіцерів японської армії.
1105440
  Горб-Ромашкевич Ф.К. Подземельлный кадастр : Ч. 1-3 / В.М. Гордон. – Варшава : Тип. Варшавского учеб. окр.
Ч. 2. – 1900. – [2], XII, 863 с
1105441
  Жид А. Подземелья Ватикана / А. Жид. – Москва, 1990. – 635,2с.
1105442
  Смит Рофф Подземелья Лондона. Под Лондоном / Смит Рофф, Норфолк Саймон // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 44-55 : фото
1105443
   Подземелья Парижа : страница редактора // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 18
1105444
  Амаду Ж. Подземията на свободата : роман / Ж. Амаду ; превод от португалски на Теодора и Боян Атанасови. – София : Народна култура, 1955. – 952 с., [1] л. портр. : портр.
1105445
  Мельников Е.З. Подземная вода / Е.З. Мельников. – Саратов, 1972. – 23с.
1105446
  Разумов Г.А. Подземная вода : Водозаборные сооружения, дренаж, ирригация / Г.А. Разумов. – Москва : Наука, 1975. – 148с.
1105447
  Гинда В. Подземная война // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 40 (477). – С. 62-64


  Со второй половины 1940-х годов в Западной Украине шли подземные бои - члены УПА и другие подпольщики строили схроны, базы для подпольной борьбы, а советские силовики их разрушали.
1105448
   Подземная выплавка серы в Предкарпатье. – Львов : Вища школа, 1981. – 110 с.
1105449
  Шейнман Подземная газификация нефтяных пластов и термический способ добычи нефти / Шейнман, К.К. Дубровай. – М, 1934. – 96с.
1105450
  Фарберов И.Л. Подземная газификация углей. / И.Л. Фарберов, Р.Н. Питин. – М-Л, 1948. – 24с.
1105451
  Кириченко М. Подземная газофикация в Донбассе. Доклады на 1-й Всеукр. конференции по Донбассу 5-9 сентября 1931 г. / М. Кириченко. – Х., 1932. – 20с.
1105452
   Подземная геофизика. – Москва : Недра, 1973. – 213с.
1105453
   Подземная геофизика при поисках и разведке минерального сырья. – Ереван, 1983
1105454
  Щелкачев В.Н. Подземная гидравлика / В.Н. Щелкачев, Б.Б. Лапук. – Москва-Ленинград, 1949. – 524 с.
1105455
  Пыхачев Г.Б. Подземная гидравлика / Г.Б. Пыхачев. – Москва, 1961. – 388 с.
1105456
  Кристева Н. Подземная гидравлика / Н. Кристева. – Москва
1. – 1961. – 344 с.
1105457
  Кристева Н. Подземная гидравлика / Н. Кристева. – Москва
2. – 1962. – 492 с.
1105458
  Пыхачев Г.Б. Подземная гидравлика / Г.Б. Пыхачев, Р.Г. Исаев. – Москва : Недра, 1973. – 360с.
1105459
   Подземная гидродинамика. – Москва, 1971. – 80 с.
1105460
  Чарный И.А. Подземная гидромеханика / И.А. Чарный. – Москва-Ленинград, 1948. – 196 с.
1105461
  Скворцов Э.В. Подземная гидромеханика аномальных жидкостей. / Э.В. Скворцов. – Казань, 1985. – 76с.
1105462
  Пиннекер Е.В. Подземная гидросфера / Е.В. Пиннекер. – Новосибирск : Наука, 1984. – 159с.
1105463
  Кудельский А.В. Подземная гидросфера и геофлюиды земной коры и верхней мантии // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 3-26 : рис., табл. – Библиогр.: с. 24-26. – ISSN 0203-3100
1105464
   Подземная гравиразведка : (Методическое руководство). – Ленинград : Недра, 1979. – 160с.
1105465
  Бершадский В.А. Подземная звезда : [дневник Лизы Матвеевой : докум. повести / материалы собрал, лит. обработал поэт В. Бершадский]. – Одесса : Маяк, 1967. – 104 с. : ил.
1105466
  Жуков Борис Подземная изоляция // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 12 (2961). – С. 82-86 : фото
1105467
  Котов Павел Подземная книга рекордов : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 12-13


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1105468
  Алексеев Г.В. Подземная Москва : роман / Глеб Алексеев. – Москва : Современник, 1991. – 93, [2] с.
1105469
  Гуревич Г.И. Подземная непогода / Г.И. Гуревич. – М., 1956. – 224с.
1105470
  Зыкин Н.А. Подземная полигонометрия. Производственное наставление / Н.А. Зыкин, М.В. Коротков. – М., 1947. – 44с.
1105471
  Головачев В.В. Подземная птица // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 60-81. – ISSN 1728-8568
1105472
   Подземная разработка пластовых месторождений : дипломное проектирование. – Якутск, 1990. – 79 с.
1105473
  Корников В.Н. Подземная разработка пластовых месторождений / В.Н. Корников, М А. Вандышев, . – Екатеринбург, 1991. – 94с.
1105474
  Куленович С. Подземная река : роман / Скендер Куленович ; [пер. с серб.-хорв. Р. Грецкой] // Доротей : роман / Д. Ненадич. – Москва : Радуга, 1982. – С. 509-704
1105475
  Голубев Г.Е. Подземная урбанистика / Г.Е. Голубев. – М., 1979. – 231с.
1105476
  Демин А.П. Подземная часть луговых растений и луговых фитоценозов и ее изменение в результате длительного применения удобрений : Автореф... канд. биол.наук: / Демин А. П.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 24л.
1105477
  Шалыт М.С. Подземная часть некоторых луговых, степных и пустынных растений и фитоценозов СССР. : Автореф... доктора биол.наук: 094 / Шалыт М.С.; АН СССР.Ботан ин-т. – Л, 1968. – 60л. – Бібліогр.:с.58-60
1105478
  Животенко Л.Ф. Подземная часть некоторых растений и фитоценозов крымской яйлы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Животенко Л.Ф. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 17 с. – Бібліогр. : с. 16-17
1105479
  Бадалян С.В. Подземная электроразведка на рудных месторождениях Армении / С.В. Бадалян, Г.О. Газарян, В.Б. Гамоян. – Ереван : АН АрмССР, 1980. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 214-221 (177 назв.)
1105480
  Федорович А.А. Подземно-минное дело. Уч. / А.А. Федорович, Г.А. Дашевский. – М., 1947. – 199с.
1105481
  Калицкий К.П. Подземное картирование / К.П. Калицкий. – Л, 1933. – 131с.
1105482
  Галина Мария Подземное море : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 9-23. – ISSN 0130-7673
1105483
  Макрушенко П. Подземное озеро / П. Макрушенко. – Москва, 1958. – 48 с.
1105484
  Соколов Б.Л. Подземное питание горных рек : (методы количественной оценки) / Б.Л. Соколов, В.О. Саркисян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 240с.
1105485
  Попов О.В. Подземное питание рек. / О.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 292с.
1105486
  Туренко Г.Г. Подземное поднебесье : фантасмагория в 6-ти правдоподобиях с прологом и эпилогом : Кривому Рогу посвящ. : [пьеса] / Григорий Туренко совместно с Юрием Олейником ; [предисл., комикс, сценич. эскизы: Рукавицын И.А.]. – Кривой Рог : Книга-плюс : Рукавицын И.А., 2018. – 159, [1] c., [48] с. : портр., цв. ил. – Кн.-"перевертыш". - В общем переплете с кн.: Легенда о пропавших рудокопах: графический роман. Кн. 1. – ISBN 978-966-460-106-8
1105487
  Султанов Ю. Подземное тепло / Ю. Султанов. – Махачкала, 1978. – 40с.
1105488
  Путник Н.П. Подземное тепло. (Использование термальных вод). / Н.П. Путник. – М., 1960. – 40с.
1105489
  Пестушко Валерий Подземное эхо небес : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 55
1105490
  Близнец В.С. Подземные баррикады : роман / Виктор Близнец ; авториз. пер. с укр. В. Беловой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 336 с. : портр.
1105491
  Плотников Н.И. Подземные воды - наше богатство / Н.И. Плотников. – Москва : Недра, 1975. – 208с.
1105492
  Плотников Н.И. Подземные воды - наше богатство / Н.И. Плотников. – Москва : Недра, 1976. – 208с.
1105493
  Плотников Н.И. Подземные воды - наше богатство / Н.И. Плотников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 205с.
1105494
  Сухарев Г.М. Подземные воды - огромный источник тепловой энергии / Г.М. Сухарев. – М., 1964. – 49с.
1105495
  Кейльгак К. Подземные воды / К. Кейльгак. – Л.-М, 1935. – 494с.
1105496
  Овчинников А.М. Подземные воды / А.М. Овчинников. – Москва : Знание, 1960. – 30с.
1105497
  Кочина-Полубаринова Подземные воды / Кочина-Полубаринова. – Новосибрск, 1964. – 72 с.
1105498
  Пантелеев И.Я. Подземные воды Алжира -- Groud water of Aigeria. / И.Я. Пантелеев, С.М. Голубев. – М., 1978. – 212с.
1105499
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
1. – 1957. – 167с.
1105500
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
4. – 1957. – 80с.
1105501
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
2. – 1958. – 151с.
1105502
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
3. – 1962. – 452с.
1105503
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
5. – 1964. – 144с.
1105504
  Лушников Е.А. Подземные воды Башкирии и их геологическая деятельность : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лушников Е.А.; Молотов. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Молотов, 1952. – 22 с.
1105505
  Маков К.И. Подземные воды Башкирской АССР / К.И. Маков. – М.-К. – (Гидрогеология СССР. Урал ; Кн. 2)
Ч. 1 : Текст. – 1946. – 358с.
1105506
   Подземные воды Белоруссии. – Минск, 1981. – 203с.
1105507
  Зекцер И.С. Подземные воды в водном балансе крупных регионов / И.С. Зекцер, Р.Г. Джамалов. – Москва : Наука, 1989. – 124с.
1105508
  Мавлянов Г.А. и др. Подземные воды в физико-механические свойства горных пород Приташкентского района / Г.А. и др. Мавлянов. – Ташкент, 1963. – 179с.
1105509
  Дубянский А.А. Подземные воды Воронежа / А.А. Дубянский. – Воронеж, 1933. – 80с.
1105510
  Каштанов С.Г. Подземные воды г.Казани / С.Г. Каштанов. – Казань, 1979. – 96с.
1105511
  Жапарханов С.Ж. Подземные воды горнорудных районов Центрального Казахстана / С.Ж. Жапарханов. – Алма-Ата, 1975. – 182с.
1105512
  Калугин С.К. Подземные воды Джезказган-Улутауского района Центрального Казахстана / С.К. Калугин. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 138с.
1105513
  Маков К.И. Подземные воды Днепровско-Донецкой впадины / К.И. Маков ; Комитет по делам геологии при СНК СССР, Геол. упр. УССР. – Киев : Изд. Геологического управления УССР, 1941. – 411, [1] с., [6] л. черт. : ил., табл. – Алф. указатель скваржин: с. 404-412. – Библиогр.: с. 266-273
1105514
  Швай Л.П. Подземные воды Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью / Л.П. Швай. – Москва : Недра, 1973. – 105с.
1105515
   Подземные воды европейского Северо-Востока СССР. – Сыктывкар, 1989. – 157с.
1105516
   Подземные воды Зайсанской впадины. – М, 1973. – 193с.
1105517
  Розин А.А. Подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна и их формирование / А.А. Розин. – Новосибирск : Наука, 1977. – 101с.
1105518
  Пиннекер Е.В. Подземные воды зоны Байкало-Амурской магистрали / Е.В. Пиннекер. – Новосибирск : Наука, 1977. – 86с.
1105519
  Пашкеева С.И. Подземные воды зоны дренирования на территории Марийской АССР, закономерности их формирования и размещения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 125 / Пашкеева С.И.; АН СССР.Ин-т геологии и геохимии. – Свердловск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1105520
  Белявский Г.А. Подземные воды зоны интенсивного водообмена в пределах Западного Полесья Украинской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Белявский Г.А.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 20л.
1105521
  Вишняков А.С. Подземные воды зоня активного водообмена Туранской плиты / А.С. Вишняков, Х.Р. Дусходжаев. – Ташкент, 1988. – 122с.
1105522
  Шестопалов В.М. Подземные воды и здоровье? / В.М. Шестопалов, Н.Б. Овчинникова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 19-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1105523
  Гефер Г. Подземные воды и источники. / Г. Гефер. – М.-Л., 1925. – 304с.
1105524
  Богомолов Г.В. Подземные воды и их изучение / Г.В. Богомолов, А.И. Силин-Бекчурин. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 255 с. – Библиогр.: с. 252-253
1105525
  Фотиев С.М. Подземные воды и мерзлые породы Южно-Якутского угленосного бассейна / С.М. Фотиев. – М., 1965. – 231с.
1105526
  Жоров А.А. Подземные воды и окружающая среда : Опыт исследований в Нидерландах для Центральной России / А.А. Жоров; Под ред. А.Н. Клюквина, В.Н. Лазаренко, И.С. Пашковского. – Москва, 1998. – 380с.
1105527
  Фролов Н.М. Подземные воды и палеогидрогеологические условия Западного Причерноморья. / Н.М. Фролов. – М-Кишинев, 1958. – 67с.
1105528
   Подземные воды и эволюция литосферы. – М
1. – 1985. – 276с.
1105529
   Подземные воды и эволюция литосферы. – М
2. – 1985. – 488с.
1105530
   Подземные воды Казахстна. – Алма-Ата, 1978. – 157с.
1105531
   Подземные воды карстовых платформенных областей юга Украины. – Киев : Наукова думка, 1981. – 199 с.
1105532
  Нехорошев В.М. Подземные воды Керченского железорудного бассейна и особенности определения фильтрационных характеристик при гидрогеологических исследованиях : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нехорошев В. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 23 с.
1105533
  Романовский Н.Н. Подземные воды криолитозоны / Н.Н. Романовский. – Москва : Московский университет, 1983. – 232с.
1105534
  Ясько В.Г. Подземные воды межгорных впадин Забайкалья / В.Г. Ясько. – Новосибирск, 1982. – 169с.
1105535
  Чхаидзе Г.Т. Подземные воды междуречья Жове-Квара - Западная Гумиста и условия их формирования : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 125 / Чхаидзе Г.Т.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1968. – 25л.
1105536
  Пелешенко В.И. Подземные воды междуречья Сев. Донец-Оскол : дисс. ... канд. геолого-минералогических наук / Пелешенко В.И. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка, Геологический фак. – Киев, 1967. – 293 л. + Прил.: л. 1-353 ; л. 1-114. – Прил. отдельным томом. – Библиогр.: л. 275-293
1105537
  Пелешенко В.И. Подземные воды междуречья Сев. Донец-Оскол : автореф. ... канд. геолого-минералогич. наук / Пелешенко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – Киев, 1967. – 33 с. – Библиогр.: 5 назв
1105538
  Иванов В.Н. Подземные воды Молдавии / В.Н. Иванов. – Кишинев, 1957. – 28с.
1105539
   Подземные воды Молдавии. – Кишинев, 1977. – 146с.
1105540
  Сыдыков Ж. Подземные воды Мугоджар и примугоджарских равнин / Ж. Сыдыков. – Алма-Ата, 1966. – 416с.
1105541
  Ланге О.К. Подземные воды на службе социалистического хозяйства : Научно-популярные очерки / О.К. Ланге. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып.21 : Среди природы. – 1950. – 92с.
1105542
  Колодий В.В. Подземные воды нефтегазоносных провинций и их роль в миграции и аккумуляции нефти: (На прим. Юга СССР) / В.В. Колодий. – Киев, 1983. – 246с.
1105543
  Сухарев Г.М. Подземные воды нефтяных и газовых месторождений Кавказа / Г.М. Сухарев, М.В. Мирошников. – М., 1963. – 328с.
1105544
  Радько Н.И. Подземные воды области внутреннего прогиба. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.125 / Радько Н.И.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1970. – 33л.
1105545
  Бабий Л.Г. Подземные воды отложений верхнего протерезоя и палеозоя Белоруссии / Л.Г. Бабий ; под ред. Г.В. Богомолова ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 240 с. – Библиогр.: с. 225-239
1105546
  Варава К.Н. Подземные воды палеогеновых и меловых отложений Днепровско-Донецкой впадины / К.Н. Варава, Г.Н. Негода. – Киев : Наукова думка, 1968. – 107с.
1105547
  Питьева К.Е. Подземные воды палеозоя Северного Прикаспия / К.Е. Питьева. – Москва : Московский университет, 1971. – 356с.
1105548
  Эпштейн Д.Г. Подземные воды плиоценовых отложений северо-западного обрамления Прикаспийской впадины. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 125 / Эпштейн Д.Г.; Казан.гос.ун-т. – Саратов, 1968. – 31л.
1105549
   Подземные воды Приисыккулья. – Фрунзе, 1988. – 204с.
1105550
  Бочкарева В.А. Подземные воды Прикаспийской впадины и ее восточных обрамлений : (Растпространение, гидрогеохимические типы, формирование и использование) / В.А. Бочкарева, Ж.С. Сыдыков, Д.А. Джангирьянц; АН КазССР, Ин-т гидрогеологии и гидрофизики. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 225с.
1105551
  Закревский Д.В. Подземные воды Причерноморского артезианского бассейна на междуречье Ю.Буга-Ингулец и некоторые вопросы их формирования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Закревский Д.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Кафедра гидрогеологии и инжен. геологии. – Киев, 1964. – 22 с.
1105552
  Будзинский Ю.А. Подземные воды Приэльбрусья и условия формирования их химического состава : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Будзинский Ю. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 24 с.
1105553
  Островский В.Н. Подземные воды пустынь и экосистемы / В.Н. Островский. – Москва : Недра, 1991. – 188с.
1105554
  Островский Л.А. Подземные воды равнинной части Средней Азии / Л.А. Островский, В.М. Фомин. – Москва : Недра, 1969. – 213с.
1105555
  Плотников Н.И. Подземные воды рудных месторождений / Н.И. Плотников. – Москва, 1957. – 615с.
1105556
  Черненко И.М. Подземные воды Северного Приаралья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Черненко И.М.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. Каф. гидрогеологии и инж. геологии. – Днепропетровск, 1965. – 21л.
1105557
  Силин-Бекчурин Подземные воды Северной Африки / Силин-Бекчурин. – М., 1962. – 204с.
1105558
  Калдаров М.К. Подземные воды Северных Каракумов (Заунгузья) / М.К. Калдаров. – Ашхабад, 1990. – 186с.
1105559
   Подземные воды северо-восточной части Азербайджана и перспективы их использования для водоснабжения. – Москва, 1974. – 238с.
1105560
  Бурджанадзе И. и. Подземные воды северо-западной части Южного склона Большого Кавказа и условия их формирования (Бассейны верхних течений тек Мзымты, Бзыби и Кодори) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бурджанадзе И. и.; Груз. политехн. ин-т им. Ленина. – Тбилиси, 1968. – 30л.
1105561
  Шимановский Л.А. Подземные воды сельскохозяйственных районов Юго-востока Пермской области и возможности их использования / Л.А. Шимановский. – Пермь, 1958. – 52с.
1105562
   Подземные воды Сибири Дальнего Востока. – Москва, 1971. – 248 с.
1105563
  Афанвсьев Т.П. Подземные воды Среднего Поволжья и Прикамья и их гидрохимическая зональность / Т.П. Афанвсьев; Афанасьев Т.П. ; АН СССР, Отд-ние геол.-геогр. наук ; Лаб. гидротехнических проблем им. Ф.П. Саваренского. – Москва : [б. и.], 1956. – 262 с. : карт. + Прилож. 8 карт
1105564
  Семихатов А.Н. Подземные воды СССР / А.Н. Семихатов. – Москва-Ленинград-Новосибирск
Ч. 1. – 1934. – 400с.
1105565
  Ланге О.К. Подземные воды СССР : Учебное пособие для вузов / О.К. Ланге. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Т. 1 : Подземные воды европейской части СССР. – 1959. – 270с.
1105566
  Ланге О.К. Подземные воды СССР : Учебное пособие для вузов / О.К. Ланге. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Т. 2 : Подземные воды Сибири и Средней Азии. – 1963. – 284с.
1105567
   Подземные воды СССР. – Москва, 1970. – 143 с.
1105568
  Станкевич Е.Ф. Подземные воды Татарии / Е.Ф. Станкевич. – Казань, 1967. – 40с.
1105569
   Подземные воды Татарии. – Казань, 1987. – 187 с.
1105570
  Липацкова Е.Н. Подземные воды территории нижнего Дона и Нижней Волги, условия их формирования и перспектив использования в народном хозяйстве : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 125 / Липацкова Е.Н.; МВ и ССО УССР. Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 42л.
1105571
  Пономарев В.М. Подземные воды территории с мощной толщей многолетнемерзлых горных пород. / В.М. Пономарев. – М., 1960. – 200с.
1105572
  Айтуаров Т.К. Подземные воды фосфоритоносного бассейна Каратау : (распостранение, формирование, ресурсы) / Т.К. Айтуаров, Р.Т. Ахметов ; АН КазССР, Юж.-Казахстан. территор. геол. упр. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 164 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 157-163
1105573
  Сардаров Э. и. Подземные воды центрального вулканического нагорья Армянской ССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сардаров Э. и.; Аз. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 30л.
1105574
  Сардаров Э.И. Подземные воды центрального вулканического нагорья Армянской ССР / Э.И. Сардаров. – Ереван, 1975. – 196с.
1105575
  Шагоянц С.А. Подземные воды центральной и восточной частей Северного Кавказа и условия их формирования / С.А. Шагоянц. – Москва, 1959. – 307 с.
1105576
  Клименко В.И. Подземные воды Черноморского побережья Кавказа и их охрана. / В.И. Клименко. – М., 1979. – 99с.
1105577
  Куликов Г.В. Подземные воды четвертичных отложений Северной Ферганы как источник орошеня и водоснабжения : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Куликов Г.В.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1961. – 18л.
1105578
  Шапиро С.М. Подземные воды юго-востока Центрального Казахстана. (Формирование, ресурсы, использование) / С.М. Шапиро. – Алма-Ата, 1974. – 184с.
1105579
  Бабинець А.Е. Подземные воды юго-запада Русской платформы. (Распространение и условия формирования) / А.Е. Бабинець; А.Е. Бабинец ; АН УССР, Ин-т геологич. наук. – Киев : АН Укр.ССР, 1961. – 380 с. – Библиогр.: с. 363-378. – (Серия гидрогеологии и инженерной геологии ; вып. 5)
1105580
   Подземные воды Южного Прибалхашья. – Алма-Ата, 1980. – 128с.
1105581
   Подземные воды Якутии. – М, 1967. – 112с.
1105582
   Подземные воды Якутии. – М, 1967. – 112с.
1105583
   Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр : словарь-справочник. – Харьков : Тарбут Лаам, 2005. – 248с. – ISBN 966-7950-23-9
1105584
  Мальцев В.Н. Подземные грозы / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1971. – 152с.
1105585
  Мальцев В.Н. Подземные грозы : рассказы и повести / В.Н. Мальцев. – Донецк : Донбасс, 1981. – 415с.
1105586
  Бурмин Ю.А. Подземные кладовые Подмосковья. / Ю.А. Бурмин, В.Л. Зверев. – М., 1982. – 144с.
1105587
  Колодий В.В. Подземные конденсационные и солюционные воды нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений / В.В. Колодий. – Киев : Наукова думка, 1975. – 122с.
1105588
  Гергедава Б.А. Подземные ландшафты : (на примере карстовых пещер Кавказа) / Б.А. Гергедава. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 138с.
1105589
  Данилов И.Д. Подземные льды / И.Д. Данилов. – Москва : Недра, 1990. – 137 с.
1105590
  Карпов Е.Г. Подземные льды Енесейского Севера. / Е.Г. Карпов. – Новосибирск, 1986. – 131с.
1105591
  Втюрин Б.И. Подземные льды СССР / Б.И. Втюрин. – Москва : Наука, 1975. – 214с.
1105592
  Басков Е.А. Подземные минеральные воды и палеогидрогеология Восточно-Сибирской артезианской области : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Басков Е.А.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1967. – 62л. – Бібліогр.:с.60-62
1105593
   Подземные минеральные воды Казахстана. – Алма-Ата, 1984. – 231с.
1105594
  Липацкова Е.Н. Подземные минеральные воды Ростовской области. / Е.Н. Липацкова, А.М. Никаноров. – Ростов -на-Дону, 1980. – 60с.
1105595
  Ахмедсафин У. Подземные моря Казахстана / Ахмедсафин У., Сыдыков Ж. ; О-во "Знание" КазахскойССР. – Алма-Ата : [б. и.], 1964. – 52 с.
1105596
  Бишай Н.З. Подземные промышленности воды западного побережья Суэцкого залива. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бишай Н.З.; Моск.геол-развед.ин-т. – М, 1965. – 28л.
1105597
  Бондаренко С.С. Подземные промышленные воды / С.С. Бондаренко, Г.В. Куликов. – Москва : Недра, 1984. – 358с.
1105598
  Балтакис А. Подземные реки : стихотворения : Пер. с лит. Альгимантас Балтакис ; Вступит. статья В. Гусева / А.Ю. Балтакис. – Москва : Художественная литература, 1975. – 253 с.
1105599
  Дементьев А.И. Подземные Робинзоны / А.И. Дементьев. – Челябинск, 1964. – 184с.
1105600
   Подземные силы : вулканы и землетрясения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 116-127 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
1105601
  Федоров Николай Подземные стражи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 118-121 : фото
1105602
  Кауфман Л. Подземные структуры будущих коллайдеров элементарных частиц // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 28-31
1105603
  Кауфман Л. Подземные структуры будущих коллайдеров элементарных частиц // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 6-9
1105604
  Кауфман Л. Подземные структуры гидроаккумулирующих электростанций. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 11/12 (185/186). – С. 11-15


  Современные гидроэлектростанции можно разделить на два основных типа: традиционные (плотинные) станции, которые используют потенциальную энергию воды, запруженной (сдерживаемой) плотиной; вода из резервуара перед плотиной проходит через турбины, ...
1105605
  Кауфман Л. Подземные физические лаборатории. Про экспериментальную физику, нейтрино и детектор Черен // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 34-37
1105606
  Кауфман Л. Подземные физические лаборатории. Часть 2. Филантроп Дэнни Сэнфорд и его нейтринная лаборатория в шахте Хоумстейк (США) // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 4-7


  За последние десятилетия достигнут прогресс в физике нейтрино, в частности в открытии осцилляции нейтрино. Известно, что нейтрино — наименее изученная, но наиболее необычная частица и, возможно, самая важная в астрофизике и космологии. За более чем ...
1105607
  Кауфман Л. Подземные физические лаборатории. Часть 3. Про исследования "темной материи" в отработанных шахтах // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 11 (173). – С. 4-7


  "Известно, что нейтрино - наименее изученная, но наиболее необычная частица и, возможно, самая важная в астрофизике и космологии. За более чем шесть десятилетий ученые стараются найти разные пути, чтобы изучать ее. Нейтрино - элементарная частица, ...
1105608
   Подземные ядерные взрывы. – М, 1962. – 248с.
1105609
   Подземный водный и солевый сток в бассейне Аральского моря. – Алма-Ата, 1983. – 160с.
1105610
  Зекцер И.С. Подземный водообмен суши и моря. / И.С. Зекцер. – Л, 1984. – 206с.
1105611
  Камбулов Н.И. Подземный гарнизон. Повесть. / Н.И. Камбулов. – Изд. переработ и доп. – М. : Военное издательство, 1962. – 256 с.
1105612
  Линдсей Д. Подземный гром : роман из жизни Рима в годы Нерона / Д. Линдсей. – Москва, 1970. – 478с.
1105613
  Мухин В.Е. Подземный десант / В.Е. Мухин. – М., 1988. – 155с.
1105614
  Костылева Н. Подземный Киев. Часть 1. Мистические ходы и древние артефакты // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Волков О., Доев А., Муза Э. [и др.]. – Киев, 2019. – № 1 (47). – С. 74-81
1105615
   Подземный лед : К 7 Международному конгрессу ассоциации по изучению четвертичного период (ИНКВА) в США, 1965г. – Москва : Московский университет, 1965. – 218с.
1105616
   Подземный лед. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1965. – 182с.
1105617
   Подземный лед. – Москва : Московский университет
Вып. 3. – 1967. – 182с.
1105618
  Дроздов И.В. Подземный меридиан. / И.В. Дроздов. – М., 1972. – 272с.
1105619
  Лункевич В. Подземный мир : (вымершие организмы) / В. Лункевич; Государственное антирелигиозное издательство. – Изд. 6-е, перераб. – Москва : Государственное антирелигиозное из-во, 1937. – 107с.
1105620
  Рубакин Н.А. Подземный огонь. откуда, как и когда он появился под землей / Н.А. Рубакин. – Москва : Изд. Всероссийского Центр. исп. комитета советов и депутатов, 1918. – 140 с.
1105621
  Адабашев И И. Подземный океан / И.И. Адабашев. – Москва : Географгиз, 1962. – 101с. : ил., карты. – (Природа и человек. Нар. б-ка)
1105622
  Лаврушко П.Н. Подземный ремонт скважин. / П.Н. Лаврушко. – М, 1961. – 464с.
1105623
  Суров В.П. Подземный стаж. / В.П. Суров. – М, 1990. – 286с.
1105624
   Подземный сток. – Москва : Наука, 1972. – 139с.
1105625
  Джамалов Р.Г. Подземный сток в моря и Мировой океан / Р.Г. Джамалов, И.С. Зекцер, А.В. Месхетели. – Москва : Наука, 1977. – 94с.
1105626
  Симнишкайте И.Ч. Подземный сток в реки Северной Литвы и Калининградской области РСФСР. : Автореф... канд. географ.наук: 11.696 / Симнишкайте И.Ч.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 28л.
1105627
  Всеволожский В.А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур / В.А. Всеволожский. – Москва, 1983. – 167с.
1105628
   Подземный сток на территории Сибири. – Москва, 1979. – 139 с.
1105629
   Подземный сток на территории Сибири и методы его изучения. – Новосибрск : Наука, 1979. – 136с.
1105630
   Подземный сток на территории СССР. – Москва : Московский университет, 1966. – 304с.
1105631
  Колодеев Евгений Иванович Подземный сток рек о.Сахалин : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Колодеев Евгений Иванович; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1987. – 18л.
1105632
   Подземный сток территории центральной и восточной европы. – М, 1982
1105633
  Джамалов Р.Г. Подземный сток Терско-Кумскогоартезианского бассейна. / Р.Г. Джамалов. – М., 1973. – 95с.
1105634
  Лясковский Б.Ю. Подземный сток южного склона и предгорий Украинских Карпат. : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Лясковский Б.Ю.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
1105635
  Мечников Ю.П. Подземный температурный фон Саксаганского железорудного района Криворожского бассейна / Ю.П. Мечников, С.В. Тихливец, О.Г. Волков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 156-164 : рис. – Библиогр.: с. 164. – ISSN 0203-3100
1105636
  Стась А.А. Подземный факел / А.А. Стась. – М, 1965. – 165с.
1105637
  Поляков Ю. Подземный художник : Повесть // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С. 5-43. – ISSN 0130741-Х
1105638
  Сухов Ф.Г. Подзимь. / Ф.Г. Сухов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 416 с.
1105639
  Васильев В.П. Подзменые воды Полесской седловины / В.П. Васильев. – Минск, 1984. – 94с.
1105640
  Татаринов С.Ф. Подзолистые почвы Архангельской области / С.Ф. Татаринов. – Архангельск, 1948. – 64с.
1105641
   Подзолистые почвы Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1977. – 288с.
1105642
   Подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1979. – 288с.
1105643
   Подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1979. – 256с.
1105644
   Подзолистые почвы Центральной и Восточной частей Европейской территории СССР (на суглинистых почвообразующих породах). – Ленинград : Наука, 1980. – 301с.
1105645
   Подзолистые почвы Центральной и Восточной частей Европейской территории СССР(на песчаных почвообразующих породах). – Ленинград : Наука, 1981. – 200с.
1105646
  Зайдельман Ф.Р. Подзоло- и глееобразование / Ф.Р. Зайдельман. – М., 1974. – 208с.
1105647
  Роде А.А. Подзолообразовательный процесс. / А.А. Роде. – М.-Л., 1937. – 455с.
1105648
  Городков Б.Н. Подзона лиственных лесов в пределах Ишимского уезда Тобольской губернии / Б.Н. Городков. – Петроград, 1915. – 140с. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России ; Часть 2)
1105649
  Гавриленко В.С. Поди межиріччя Дніпро–Молочна як важливі осередки збереження птахів Червоної книги України / В.С. Гавриленко, Т.В. Старовойтова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 13-25. – ISSN 2077-4893
1105650
  Красовский Н.И. Поди спать : сборник комических куплетов и дуэтов : Репертуар известных любимцев моск. публики, виртуозов, куплетистов, комиков, балалаечников и плясунов г.г. Н.Н. Чеботаева, Юрова, Соловцева и др. : С 62 ориг. рис. в тексте : Репертуар для сцены / сост. Н.И. Красовский. – Москва : Тип. Вильде, 1904. – 155, [3] с. : фотографии артистов моск. эстрады
1105651
  Гарін Ф. Подив / Ф. Гарін. – Харків, 1968. – 56с.
1105652
  Хижняк М.В. Подивись мені в очі / М.В. Хижняк. – Донецьк, 1967. – 83с.
1105653
  Воскрекасенко С.І. Подивись на себе з боку / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1962. – 141 с.
1105654
  Тарнашинська Л. Подивитися на світ... на всі чотири боки" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – C. 4, 5


  18 вересня шістдесятниці Аллі Горській виповнилося б 85.
1105655
  Коноваленко Ю. Подивімось на себе з боку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)


  Типові помилки педагогів: мовні паразити, зовнішній вигляд, професійні огріхи, голос, імідж.
1105656
   Подивіться фільм. – К, 1968. – 118с.
1105657
  Василев М. Подиграните мисионери / М. Василев. – София : Народна младеж, 1975. – 132 с.
1105658
  Крикун М.Г. Подимні реєстри XVII ст. як джерело // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 69-98
1105659
  Усач Г.Д. Подих : вірші / Г.Д. Усач. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 78 с.
1105660
  Сенченко І. Подих 20-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.65-67. – ISSN 0236-1477


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1105661
  Бистрова О. Подих античності в універсумі Дмитра Чижевського // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 224-228. – ISSN 2078-340X
1105662
  Герасименко Ю.Г. Подих бурі : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 168 с.
1105663
  Чистяк Д. Подих Ваш - завжди зі мною // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)


  Вітання Дмитру Чередниченку з 85-літтям.
1105664
  Вихрущ В.П. Подих весни : поезії / В.П. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1980. – 95 с.
1105665
  Скосарева Н. Подих вітру : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 8. – С. 19-22. – ISSN 0868-4790
1105666
  Мележ І.П. Подих грози / Іван Мележ :. – Київ, 1969. – 480 с.
1105667
  Мусієнко П.Н. Подих давнини глибокої / П.Н. Мусієнко. – Київ, 1972. – 79 с.
1105668
  Мушник С.М. Подих життя : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1956. – 84 с.
1105669
  Музыченко Н.М. Подих землі / Н.М. Музыченко. – К., 1964. – 96с.
1105670
  Котлярчук Андрій Подих Істанбула : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-43 : Фото
1105671
  Коломієць В.Р. Подих моєї землі : вірші та поема / В.Р. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 223 с.
1105672
  Загнітко А.П. Подих рідного слова / Анатолій Загнітко ; [відп. ред. І. Вихованець] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 232-235. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 225-231 та в кінці розд. – ISBN 978-966-639-651-1


  У пр. № 1713691 напис: Вельмишановному Григорієві Фоковичу з повагою від автора. 13.11.14. Підпис.
1105673
  Никодим Подих серця до Творця : У 2 томах / Никодим, (Руснак). – Харків : Майдан. – ISBN 966-8478-83-5
Т.2. – 2004. – 224 с.
1105674
  Никодим Подих серця до Творця : Вибрані вірші у 5 томах / Никодим (Руснак); Ред. Ю.О. Голубкін. – Харків : Майдан. – ISBN 966-372-050-6; 966-372-051-4 (т.5)
Т.5. – 2006. – 176с.
1105675
   Подих смерті. – К, 1989. – 440с.
1105676
  Терен В.В. Подих степу / В.В. Терен. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 128 с.
1105677
  Базилевський В. Подих степу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 6-7


  Нова поетична книга Віктора Терена "Жити".
1105678
   Подих столітньої історії. Полтавський педагогічний університет / [уклад. О.П. Єрмак ; ред.: М.І. Степаненко, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 215, [3] с. : табл. – ISBN 978-966-2538-29-8
1105679
  Буркатов Б.А. Подих сучасності / Б.А. Буркатов. – К., 1975. – 215с.
1105680
  Станішевський Ю.О. Подих сучасності / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1981. – 208 с.
1105681
  Жулинський М. Подих третього тисячоліття. Українська література на межі тисячоліть // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 334-355. – ISBN 966-95452-8-4
1105682
  Жулинський М.Г. Подих третього тисячоліття. Українська література на межі тисячоліть // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 541-555. – ISBN 978-966-00-0899-6
1105683
  Гриценко П.Ю. Подих часу над материком Михайла Стельмаха // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 91-95
1105684
  Дрозд В.Г. Подих чудесного / В.Г. Дрозд. – Київ, 1988. – 293 с.
1105685
  Довгий О.П. Подих яблуні : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Дніпро, 1974. – 174 с.
1105686
  Слабошпицький М. Подібна тільки до самої себе // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 45/46). – С. 8


  Штрихи до портрета прозаїка і вченого Марини Гримич.
1105687
  Абдаллах Д. Подібне математичне моделювання при керуванні складною системою з неявно вираженим критерієм оптимальності. : Автореф... Канд. техн. наук: 01.05.02 / Абдаллах Д.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1997. – 16л.
1105688
  Степаненко О. Подібні у долях і різні у творчості // Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Пазюк. – Київ, 2021. – № 2 (66), квітень-червень, 2021 р. – C. 5-7. – ISSN 1998-6327


  Непрості та незвичні спогади про Голокост. Вшанування 100-річчя від народження Станіслава Лема та Іди Фінк.
1105689
   Подібність і відмінності ореолів фенітизації Пенченгінського та Чернігівського карбонатитових масивів / С. Шнюков, І. Лазарєва, Ю. Никанорова, В. Морозенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мінералого-петрографічні й геохімічні особливості карбонатитів та ореолів фенітизації двох карбонатитових масивів лінійного структурно-морфологічного типу: Пенченгінського (Єнісейський кряж) та Чернігівського (Приазов"я). Мета роботи ...
1105690
  Вовк П.С. Подібність і нетотожність морфонологічних центрів української та польської мов : доповідь на секційному засіданні Міжнародних славістичних читань Ін-ту філології КНУТШ, Ін-ту Мовознавства НАНУ ім. О.О.Потебні, Ін-ту укр. мови НАНУ, Ін-ту літ-ри НАНУ ім.Т.Г.Шевченка... присвячених пам"яті акад. Л.А.Булаховського 04 квітня 2008 р. / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 21с.
1105691
  Вовк П.С. Подібність і нетотожність морфонологічних центрів української та російської мов / П.С. Вовк, філол.н. д., проф. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 129-134
1105692
  Титова В.С. Подієвий маркетинг у просуванні бренду країни: український контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  В сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів конкуренція між національними державами все більш нагадує боротьбу за споживача між великими корпораціями. В таких умовах конкурентного змагання все більшого значення для держав набуває свій ...
1105693
  Ковтун Т.В. Подієвий маркетинг у системі інтегрованих маркетингових комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 20-27


  Статтю присвячено аналізу подієвого маркетингу як технології сучасних маркетингових комунікацій. Об"єктом аналізу є стан ринку подієвого маркетингу, його тенденції та базові чинники. The article is devoted to the analysis of event marketing ...
1105694
  Виноградова О.В. Подієвий маркетинг як інструмент стимулювання у бізнес-середовищі / О.В. Виноградова, А.Ж. Асан, О.О. Ролєнков // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 15-21. – ISSN 2415-8089
1105695
  Маренич В.М. Подієвий маркетинг як спосіб створення гармонійних стосунків з громадськістю // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 96-102. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
1105696
  Корнілова Н.В. Подієвий туризм в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 112-119 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1105697
  Захарчин Р.М. Подієвий туризм як чинник модернізації підготовки професіоналів з івент-менеджменту у вищій школі (на прикладі досвіду Дьвівського інституту економіки і туризму) // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 178-181. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено проблеми вищої школи щодо підготовки сучасних кадрів туризму, зокрема основну увагу приділено зростаючій потребі ринку праці у професіоналах з інвент-менеджменту та можливий шлях вирішення цієї проблеми через модернізацію освітнього процесу ...
1105698
  Парфіненко А.Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 144-153
1105699
  Пригодій С.М. Подієвість versus інтерпретація у художньому творі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 204-208
1105700
  Малиновський А. Подієвість наукового буття Арнольда Слюсаря // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 71-77. – ISSN 0236-1477
1105701
  Абаїмов А.В. Події 11 вересня 2001 року в дзеркалі українських мас-медіа // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.53-54
1105702
  Конаков Б. Події 11вересня 2001 р. як привід в Афганістані // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 280-282. – ISBN 978-966-171-783-0
1105703
  Шендрик Л. Події 1708 - 1709 років на Полтавщині в контексті Північної війни // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 333-344. – ISBN 978-966-8591-31-0
1105704
  Забіяка І.М. Події 1905-1907 р.р. у житті Василя Горленка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 116-121.
1105705
   Події 1914-1922 років в Україні: їх сенс та історичне значення : Частина 3 / В. Макар, Ю. Макар, А. Стецюк, О. Камінська // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 239-278. – ISSN 2519-4518
1105706
  Мотрук С. Події 1968 та 1989 рр. в Чехословаччині: проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-45. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано дискусійні аспекти подій Празької весни 1968 р. та "оксамитової революції" 1989 р. в Чехословаччині, проблеми тлумачення їх сутності в сучасній вітчизняній та зарубіжній історіографії. The article deals with some debatable ...
1105707
  Сурнін В.Б. Події 9 січня 1905 року в Петербурзі через призму поняття "кольорових революцій" // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 44-50. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1105708
  Райхель Ю. Події в Актобе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 11


  Події в Казахстані ставлять Москву в дуже складне становище.
1105709
  Талат-Кялпша Лаймонас Події в Грузії: справжня й удавана правда // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
1105710
  Данилова В.Є. Події в емпіричній та художній дійсності. Особливості їх зближення // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 37-46. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано концепт «подія» в емпіричному та художньому аспектах. Виявлено умови, за яких відбувається життєва подія. Описано класифікацію подій за рівнем суб’єктності сприйняття. Окремо висвітлено відмінності художньої події від події, що ...
1105711
  Бромлі М. Події в контролі ЄС над торгівлею товарами подвійного використання і зброєю / М. Бромлі, К. Брокманн, Дж. Малетта // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 469-482. – ISBN 978-0-19-883999-6
1105712
  Еванс Г. Події в Лівії та їх наслідки: межі інтервенції? // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 22-30. – ISBN 978-966-2050-00-4
1105713
  Шейміна Н. Події голодних 1946-1947 років в Україні через музейну колекцію // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 347-351
1105714
  Шейміна Н. Події голодних 1946 - 1947 років в Україні через музейну колекцію // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 681-690
1105715
  Ткачук Д. Події Голодомору 1932-1933 рр. Крізь призму приватних історій жителів Житомира // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 321-327
1105716
  Ткачук Д. Події Голодомору 1932 - 1933 рр. крізь призму приватних історій жителів Житомира // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 624-639
1105717
  Баженов Л.В. Події Другої світової війни на Поділлі в працях професора Сергія Гальчака (до 75-річчя Великої Перемоги) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 8-17. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074
1105718
   Події і особистості революційної доби. – Київ, 2003. – 267с. – ISBN 966-02-2609-8
1105719
  Добровольський В.О. Події і факти : біогр. нариси / В"ячеслав Добровольський ; Нац. акад. наук України, Ін-т енцикл. досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – 351, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотогр. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 333-351. – ISBN 978-966-02-6181-5


  Бібліотеці Київського університету в подарунок від автора - бувшого студента філософського факультету КДУ в 1947 р. Підпис
1105720
   Події Майдану очима бельгійського фотохудожника // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3 : фото


  Нещодавно у Виставковій галереї університету відбулося відкриття виставки відомого бельгійського фотохудожника Жима Сюмкаї, присвяченої подіям, що відбувалися на Майдані. Відкриваючи виставку, ректор університету Леонід Губерський відзначив неймовірну ...
1105721
  Томин Ю. Події на західноукраїнських землях у контексті революції 1918 р. в Австро-Угорщині / Ю. Томин, М. Сигидин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 127-129. – ISBN 966-02-2208-4
1105722
  Вакулич В. Події на Майдані Незалежності України восени 2013 - взимку 2014 рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 120-131


  У світлі окремих українських і російських друкованих ЗМІ.
1105723
  Андрухів І. Події на Станіславщині в перші дні німецько-радянської війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-64. – ISSN 2222-5250
1105724
  Задорожний М.П. Події не місцевого значення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 48 : фото
1105725
  Заскалета В.П. Події новітньої історії України в дзеркалі мови веб-коментарів (на матеріалі коментувань публікацій у соціальних мережах) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 188-195. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1105726
  Денисенко Г. Події Північної війни в Україні в пам"ятках  історії та культури: теорія та практика / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 190-200
1105727
  Демиденко Т. Події Північної війни у шкільному курсі історії: методичний аспект // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 470-475. – ISBN 978-966-8591-31-0
1105728
  Скальський В. Події під Крутами: відображення в українській пресі початку 1918 року // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 102-107. – ISBN 978-966-355-019-0
1105729
  Чуря О.В. Події у Львові 1 жовтня 1989 р. та їхні наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 35-39. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1105730
  Демуз І. Події Української революції 1917-1921 рр в інтерпретаціях Петра Стебницького // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 20-30. – ISSN 2518-7732
1105731
  Русаль Л. Події як підстави припинення трудового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.382-388. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1105732
  Шинкаренко В.Ф. Події, що зацікавили науку // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 59-66


  Реформування української науки.
1105733
  Слепічева М.О. Подійне моделювання адсорбції молекулярного водню вуглецевими наноструктурами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Слепічева Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1105734
  Петрущенков С.П. Подійний аспект наукового пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-79. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1105735
  Бежевець О. Поділ або виділення підприємства. Розділ майнових зобов"язань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-74
1105736
  Правдюк В.М. Поділ без поділу: правові проблеми поділу земель України на категорії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 21-26
1105737
  Милостива І. Поділ бізнесу подружжя: позиції судів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1105738
  Пильгун Н.В. Поділ влади - конституцйна основа взаємодії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 35-39. – ISSN 1563-3349
1105739
  Яценко І. Поділ влади як правова фікція (погляди польського вченого Владислава Маліняка) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 4-8. – ISSN 2308-9636
1105740
  Еллинек Георг Поділ держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 70-84.
1105741
  Процюк І.В. Поділ державної влади в парламентсько-президентській республіці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
1105742
  Кучук А. Поділ державної влади та правоохоронна діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 68-71.
1105743
  Правдюк В.М. Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України : монографія / В.М. Правдюк. – Київ : Правова єдність, 2018. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 175-203. – ISBN 978-617-566-465-0
1105744
  Заєць О. Поділ земель за цільовим призначенням та видом використання: правові проблеми / О. Заєць, Є. Чорний // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 82-87. – ISSN 2663-5313
1105745
  Лобунько А.В. Поділ землі за основним цільовим призначенням як функція управління землекористуванням в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 165-171. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1105746
  Ровенчак А.А. Поділ кафедри фізики Львівського університету на теоретичну та експериментальну в документах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-12. – (Серія фізична ; вип. 55). – ISSN 1024-588X
1105747
  Мельниченко О.В. Поділ майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у країни ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 143-147. – ISSN 2219-5521


  У статті досліджено причини соціального, економічного, правового походження та умови дислокації українських сімей і капіталу у країни ЄС. Основну увагу звернено на проблеми поділу майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у ...
1105748
  Пашинський А. Поділ майна подружжя за англійським правом // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 22-23
1105749
  Гаро Г. Поділ майна подружжя: як бути з ТОВ? // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 4 (62), квітень. – С. 33-35


  Вирішення питання про розподіл між подружжям бізнесу та корпоративних прав ТОВ є достатньо неоднозначним та багато в чому залежить від того, яку позицію займе при вирішенні такого спору суд. Невизначеності та суперечності в правових позиціях судів ...
1105750
  Кравцова Т. Поділ майна при розлученні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 26-27


  У статті розглядаються проблеми поділу майна при розлученні в аспекті врахування боргових зобов"язань.
1105751
  Шелеп І.Ф. Поділ норм трудового права на матеріальні й нематеріальні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 245-251. – ISSN 0201-7245
1105752
   Поділ нотаріусів на державних та приватних буде скасовано // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1105753
  Пивовар С.Ф. Поділ Польщі / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 293-294. – ISBN 966-642-073-2
1105754
  Шабуніна В.В. Поділ права на публічне і приватне в римському праві // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 14-21. – ISSN 0201-7245
1105755
  Гладких М.І. Поділ праці / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 292-293. – ISBN 966-642-073-2
1105756
  Сень А.О. Поділ Р. Рорті приватної і публічної сфери життєдіяльності, або як можна одночасно бути постмодерністом і лібералом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 173-175
1105757
  Харченко Г. Поділ речових прав у доктрині цивільного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 73-78. – ISSN 2663-5313
1105758
  Підлісний Є. Поділ сімейного гнізда // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.42-45. – ISSN 1726-3077


  Майнові аспекти розірвання шлюбу
1105759
  Маркович Х.М. Поділ спільного майна у фактичних шлюбних відносинах: теоретичний та практичний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 399-405. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1105760
  Федоренко О. Поділ та єдність влади: інтеграційні механізми на парламентському рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.13-15. – ISSN 0132-1331
1105761
  Копча В.В. Поділ ЧСФР і становлення незалежної Словацької Республіки: конституційні основи і політична практика // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 57. – С. 3-10.
1105762
  Філінюк А.Г. Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 102-118
1105763
  Кисленко В.О. Поділися скарбами душі / В.О. Кисленко. – К., 1971. – 61с.
1105764
  Грищук Б.А. Поділля - колиско і доле : роман / Б.А. Грищук. – Львів, 1988. – 292 с.
1105765
  Павлович П. Поділля = Podolia = La Podolie = Podolien : історичні пам"ятики : іл. видання / Петро Павлович. – Авгсбург : Брама Софії, 1946. – 38 с., [28] арк. фот. – Назва обкл. парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ., фр. та нім.
1105766
  Маняк В.А. Поділля / В.А. Маняк. – Київ, 1984. – 520 с.
1105767
  Зінченко А. Поділля : Навчальний посібник з історії рідного краю для 5-9 класів / Арсен Зінченко. – Київ : Проза, 1998. – 208с. – ISBN 5-7707-5398-6
1105768
  Григоріїв Н.Я. Поділля : географично-історичний нарис / Н.Я. Григоріїв. – Репринтне вид. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 92с. – ISBN 966-7975-20-7
1105769
  Івченко Андрій Поділля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9
1105770
  Казьмирчук Г.Д. Поділля в біографіях декабристів: маловідомі факти / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 103. – ISBN 978-966-171-565-2
1105771
  Михайлюк А.М. Поділля в добу Української революції // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 214-215
1105772
  Божко Л. Поділля в дослідженнях Кабінету музичної етнографії (20–30-ті роки ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 117-120
1105773
   Поділля в період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Вінниця, 1957. – 627 с.
1105774
   Поділля в роки громадянської війни : документи й матеріали. – Вінниця : Кижково-газетне вид-во, 1959. – 487 с.
1105775
  Войнаровський А.М. Поділля в системі торговельно-економічних зв"язків Євро-Азійського простору (1362-1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Войнаровський Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1105776
  Оліпер С.І. Поділля кінця XVIII - початку XX ст. в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 124-128


  До 75-річчя французького вченого Даніеля Бовуа.
1105777
  Білецька О. Поділля на зламі XIV - XV ст.: до витоків формування історичної області / О. Білецька ; М-во освіти і науки України. Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004. – 416 с. – ISBN 966-318-155-9
1105778
  Баженов Л.В. Поділля у працях Михайла Грушевського // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 107-114
1105779
  Адамський В.Р. Поділля у революційних процесах 1917 року // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 351-359. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1105780
  Григорьєв-наш. Поділля.Географічно-історичний нарис / Григорьєв-наш. – Кам"янець-Подільськ, 1918. – 85 с.
1105781
  Завадський І.О. Подільні коди та їх застосування : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Завадський Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 335 арк. – Додатки: арк. 331-335. – Бібліогр.: арк. 313-330
1105782
  Завадський І.О. Подільні коди та їх застосування : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Завадський Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1105783
  Земський Ю.С. Подільский єпархіальний історико-статистичний Комітет: Становлення та діяльність / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 27с.
1105784
   Подільскі обнови. – Львів, 1980. – 64с.
1105785
  Толочко Л.І. Подільскі храми Києва / Л.І. Толочко, М.Г. Дегтярьов. – Київ : Техніка, 2003. – 176с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-036-4
1105786
  Микитюк В. Подільська "бурса" в рецепції Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 72-80. – ISSN 0236-1477
1105787
  Завальнюк К. Подільська біографія Косачів / розмову вела Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 8-9


  У Вінниці представили рідкісні архівні документи.
1105788
  Бухта Г. Подільська земля вшанувала композтитора та фольклориста Віталія Іжевського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1105789
  Кушка Н.М. Подільська осінь Ференца Ліста // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 9
1105790
  Андрійчук К. Подільська сторона : поезії / Андрійчук К. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 99, [5] с.
1105791
   Подільська толока : альманах літ. об"єднання при Тернопіл. обл. орг. Нац. спілки письменників України / Тернопіл. обл. орг. Нац. спілки письменників України [ та ін.] ; упоряд. З.М. Кіпибіда ; редкол.: В. Кравчук, М. Назар, В. Насипаний [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф. – ISBN 978-966-457-416-4
Вип. 16. – 2020. – 267, [1] c. – Присв"ячується 70-річчю утворення літ. об"єднання
1105792
  Жовинський Е.Я. Подільська флюоритоносна зона (Середнє Придністров"я) = Podolsk fluorite-bearing zone (Middle Transnistria) / Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко ; [відп. ред. Е.Я. Жовинський] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудотворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 212, [2] с. – Дод. тит. арк. англ. - Проєкти: "Наукове обгрунтування розвитку мінерально-сировинної бази плавикового шпату України (Середнє Придністров"я)" програми "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави". – Бібліогр.: с. 195-210. – ISBN 978-966-02-9404-2
1105793
  Щокіна Мирослава Подільське весілля. Шлюб двох часів : Моя країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 148-153 : Фото
1105794
  Ващук Д. Подільське князівство у другій половині XIV ст.: особливості правового статусу // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
1105795
  Кізюн А.Г. Подільське Придністер"я, як модельний регіон для розвитку екстремального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 18-25. – ISSN 2308-135X
1105796
  Скворцова І. Подільське село на завершальному етапі радянської доби: поселенська мережа та міграційні процеси (1961–1991 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 31-40. – ISSN 2077-7280
1105797
  Колесник В. Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1896-1918) : історичний нарис / Вікторія Колесник ; Вінницький обл. краєзнав. музей ; Краєзнав. тов-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8877-00-1
1105798
  Поліщук О. Подільський "Пентагон". За 410 років замок у Чорткові знав і поляків, і турків, й австріяків, а за радянських часів на його території працювала навіть газоправна станція // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 травня (№ 38). – С. 14


  Цьогоріч минає 410 років із часу будівництва замку в місті Чорткові - одного з найоригінальніших панських маєтків на Поділлі. Ця фортифікаційна споруда ХVІІ століття - мало досліджена, і тому викликає неабиякий інтерес як науковців, так і небайдужої ...
1105799
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – 2017. – 244 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1105800
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – 2017. – 222 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1105801
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 27. – 2017. – 329 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1105802
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 28. – 2018. – 293, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1105803
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2410-1125
Вип. 29. – 2018. – 220, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1105804
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Овчарук В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 30. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1105805
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Горюк В., Мєжва-Герштек М., Носал П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 31. – 2019. – 126, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1105806
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Мєжва-Герштек М., Овчарук В., Врубель М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 32. – 2020. – 183, [1] с. – https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1 - Резюме укр., англ. мовами
1105807
   Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка = Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Мєжва-Герштек М., Овчарук В., Врубель М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський державний агро-технічний університет, 2005-. – ISSN 2706-9052
Вип. 33. – 2020. – 192, [1] c. – https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-2 - Резюме укр., англ. мовами
1105808
  Адамський В. Подільський губернський комісар у листопаді 1919 р. - квітні 1918 р.: функціонування інституту влади // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 155-169. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254
1105809
  Адамський В. Подільський губернський комісар у революційну добу (березень-листопад 1917 року): виникнення та становлення інституту влади // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 191-209. – (Історичні науки ; т. 35). – ISSN 2309-2254
1105810
  Заставний Федір Подільський економічний район : Економіка України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-7 : Карта
1105811
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-966-2024-62-3
Вип. 1 (2008 р.). – 2009. – 158, [2] с.
1105812
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ТОВ "Консоль". – ISBN 978-617-583-024-6
Вип. 2 (2009 р.). – 2010. – 179, [1] с.
1105813
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-617-533-040-1
Вип. 3 (2010 р.). – 2011. – 154, [1] с.
1105814
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ТОВ "Консоль". – ISBN 978-617-583-071-0
Вип. 4 (2011 р.). – 2012. – 127, [1] с.
1105815
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва (Соломонова) ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика". – ISBN 978-966-2954-69-2
Вип. 5 (2012 р.). – 2013. – 163, [1] с.
1105816
   Подільський книжник : альманах / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм. ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика"
Вип. 6 (2013 р.)/7 (2014 р.). – 2015. – 122, [2] с.
1105817
   Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця : [б. в.]
Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – 2019. – 208, 127, [3] c.
1105818
  Юрчишина О. Подільський лікар - поет / О. Юрчишина, О. Боржовський, М. Кузьмина // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 30 квітня (№ 81). – С. 7


  Свого часу український поет-класик, міський лікар Ялти Степан Руданський збирав кошти на впорядкування могили Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі.
1105819
  Козаченко В. Подільський ліцей: глибокі знання і цікаве спілкування / спілкувався В. Скрипник // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 12


  Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді - створено у Вінниці. Розповідає директор В. Козаченко.
1105820
  Джурбій Т. Подільський період життєтворчості Івана Іова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 62-63
1105821
  Кошель О.М. Подільський період життя і діяльності архієпископа Парфенія (Памфіла Левицького) (1904-1908 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 164-172. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1105822
  Хованко А.Б. Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 106-111. – Бібліогр.: 3 назв.
1105823
  Мазур К. Подільський письменник і публіцист Юліан Волошиновський / К. Мазур, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 45-46
1105824
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 9-13
1105825
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 61-64


  Історія села Верхівка Барського району Вінницької області. У великій літературній спадщині М.Ю. Лермонтова є вірші, які були знайдені у Верхівці.
1105826
  Шалак О.І. Подільський фольклор на сторінках "Киевской старины": тематика досліджень, едиція // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 333-345


  У статті розкрито особливості публікації на сторінках «Киевской старины» українського фольклору Поділля у записах та розвідках В. Боржковського, С. Венгрженовського, Х. Ящуржинського, Г. Афанасьєва, Ю. Сіцінського, ін. дослідників. Здійснюючи ...
1105827
  Куцевол О. Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 47-52
1105828
  Земський Ю.С. Подільські дослідники кін. 19 - поч. 20 ст. про стосунки Української Греко-Католицької (Уніатської) та православної церкви / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 23с.
1105829
  Яременко М. Подільські краєзнавці Микола Яворський та о. Павло Вікул: штрихи до біографій // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 49-57. – ISSN 2222-5250
1105830
  Вдовцов М. Подільські новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 29-59. – ISSN 0208-0710
1105831
  Марчук Т.О. Подільські періодичні видання першої половини XIX ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 30-43
1105832
  Роговий О.І. Подільські стежини Тараса Шевченка / Олександр Роговий ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 223, [1] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – До 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-2696-90-5
1105833
  Гільберг Тетяна Подільські Товтри - одне із семи природних чудес України : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-40 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1105834
  Надуваний П. Подільсько-волинські мандри Коцюбинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 14
1105835
  Окопний Б.П. Подільському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру - 60 років : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 38-40 : Фото
1105836
  Петренко І. Подія в історико-етнографічних дослідженнях України - перше видання про жіночу фізіологію, жіноче тіло та пов"язані з ним народні вірування // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 151
1105837
  Соколенко О. Подія в курортному Ворзелі / О. Соколенко, І. Каленчцук, Д. Костура // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  З усієї когорти видатних людей Ворзеля особливе місце належить Борису Миколайовичу Лятошинському.
1105838
  Брайко О. Подія в художній системі ранніх романів Володимира Винниченка: парадокси ініціації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 53-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається функціонування подійяк важливого елемента художньої структури твору, їх зв"язок із жанрово-стильовою манерою прозаїка, читацькою рецепцією, літературним і культурним контекстами
1105839
  Ковальчак Г.І. Подія великого історичного значення / Г.І. Ковальчак, Ю.Ю. Сливка. В.П. Чугайов. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1979. – 220 с.
1105840
  Тимошик М. Подія всеукраїнського значення // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 226-228


  Заснування українського державного університету в Кам"янці-Подільському. Участь в цьому І. Огієнка.
1105841
  Макарський О. Подія для мільйонів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 23-25
1105842
  Шевченко М.Ю. Подія і факт як емпіричні об"єкти дискурсу французької преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1105843
  Вознюк І.І. Подія кримінального правопорушення як елемент предмета доказування у кримінальному провадженні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7363-7-0
1105844
  Брижицька С. Подія на Чернечій і долі людей : Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / КНУТШ; Центр українознавства; Світлана Брижицька. – Київ : Корвін Пресс, 2004. – 32 с. – ISBN 966-8193-02-4
1105845
  Брижицька С.А. Подія на Чернечій і долі людей : про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / Світлана Брижицька ; М-во культури України, Шевченків. нац. заповідник. – 2-ге вид., переробл., допов. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 198, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-8645-57-0
1105846
  Щербак Ю. Подія суспільного резонансу / спілкувалась Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 13


  Інтерв"ю з Юрієм Щербаком після презентації його книги "Україна в епоху війномиру (книга підсумків і пророцтв), що побачила світ у видавництві "Ярославів Вал".
1105847
  Ковалів Ю. Подія та синдром В. Винниченка в українському літературно-культурному світі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 119-127. – ISBN 966-594-246-8
1105848
  Васюк Л.И. Подїем материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся западніх областей УССР : Автореф... канд. ист.наук: / Васюк Л.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1960. – 22л.
1105849
  Панькевич И. Подкарпато-руській діялектологічный (областный) словарь, 1923. – 6 с. – Отд.отт.
1105850
  Панькевич І. Подкарпаторуська записка студентських верш из 1751 року. / І. Панькевич. – 1-7с.
1105851
  Лелекач Н. Подкарпатское письменство на початку XX века / Николай Лелекач. – Унгвар : Выдання Подкарпатского общества наук, 1944. – 32с. – Резюмена написани нім. та фр. м. - Книга написана на укр. мові рос. м. стар. орф. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 37)
1105852
  Досенко А.К. Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в XXI столітті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 46-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1105853
  Страшко І.В. Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 83-89. – ISSN 2072-1692
1105854
  Гаврилюк І. Подкасти в системі українських інтернет-медіа // Образ : науковий журнал / Сум. держ. ун-т ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; редкол.: В. Різун, Н. Сидоренко, В. Садівничий [та ін.]. – Суми ; Київ, 2022. – Вип. 1 (38). – C. 72-79. – ISSN 2415-8496
1105855
  Робертс Р.Л. Подкастинг для информационной грамотности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0130-9765


  С разрешения автора - Регины Ли Робертс (Regina Lee Roberts), сотрудницы Библиотеки Стэнфордского университета (Green Library Stanford University, USA), публикуем перевод ее выступления на совместном заседании Секции национальных библиотек, Альянса ...
1105856
  Тіщенко А. Подкастинг у бібліотеках - навіщо та як? / Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 59-63. – ISSN 1811-377X


  Подкасти - відносно молодий спосіб інформування громади про діяльність бібліотек. Саме тому це явище викликає багато сперечань, а отже, інтерес до нього зростає. У статті розглядаються тонкощі самої суті подкастингу - цього нового для бібліотек ...
1105857
  Авраменко А.П. Подкасты и видеокасты мобильного формата в преподавании иностранных языков // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 7-9. – (Серія : Педагогічні науки)
1105858
  Суханова Н.А. Подкидыш / Н.А. Суханова. – Ростов н/Д., 1989. – 287с.
1105859
  Иобст Г. Подкидыш. -- Воспитанник. / Г. Иобст. – М, 1962. – 445с.
1105860
  Каверенков К.Н. Подкидыш. / К.Н. Каверенков. – Смоленск, 1962. – 304с.
1105861
  Алиев Г.Р. Подкирмакинская свита юго-восточной части Апшеронского архипелага и ее нефтегазоносность (антиклинальная зона Камни Григоренко -- Нефтяные Камни) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Г. Р.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1965. – 22л.
1105862
  Янковский А.В. Подкласс Chonotricha / А.В. Янковский. – Л.
2. – 1973. – с.
1105863
  Дзюбак С.Н. Подключение бытовых персональных компьютеров к телевизорам цветного изображения / С.Н. Дзюбак. – К., 1992. – 32с.
1105864
  Хомченко В. Подкова : рассказы / В. Хомченко. – Москва : Воениздат, 1966. – 166 с.
1105865
   Подкова. – Нальчик, 1990. – 254с.
1105866
  Паниев Н.А. Подкова и атом / Н.А. Паниев. – М., 1974. – 255с.
1105867
  Леонов В.Н. Подкова на счастье / В.Н. Леонов. – М, 1981. – 192с.
1105868
  Луговской В.А. Подкова счастья / В.А. Луговской. – Баку, 1970. – 220с.
1105869
  Топоров В.В. Подкова счастья / В.В. Топоров. – М, 1972. – 79с.
1105870
  Волков В.А. Подкова счастья / В.А. Волков. – Тула, 1979. – 221с.
1105871
  Робурс В. Подкова счастья. / В. Робурс. – Рига, 1954. – 36с.
1105872
  Межиров А.П. Подкова. / А.П. Межиров. – М, 1967. – 88с.
1105873
  Хонинов М. Подкова: стихи и поэма. : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1977. – 190 с.
1105874
  Ломидзе А.И. Подковы и цветы : рассказы / А.И. Ломидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 119 с.
1105875
  Поповский И.С. Подкожная мускулатура оранта и иннервация ее / [Соч.] И. Поповского, проф. Имп. Томского ун-та. – Томск : Типо-литогр. П.И. Макушина, 1893. – [Соч.] с. – Отд. оттиск: Известия Томского университета. 1893
1105876
  Грунин К.Я. Подкожные овода (Hypoder atidae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1962. – 1-238с.
1105877
  Баратов Ш. Подкожные овода крупного рогатого скота в Таджикистане : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Баратов Ш.; АН Тадж.ССР. – Душанбе, 1969. – 26л.
1105878
  Ромашенва Л .Ф. Подкожные осоды крупного рогатого скота в условиях Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Ромашенва Л .Ф.; АН Кирг. ССР, Ин-т зоол. и паразитологии. – Фрунзе, 1959. – 18л.
1105879
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов : Автореф... д-р мед.наук: / Ведяев Ф.П.; Ин-т эксперим. медицины. – Л, 1964. – 37л.
1105880
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов / Ф.П. Ведяев. – Ленинград, 1965. – 216с.
1105881
  Корсакова Н.К. Подкорковые структуры мозга и психические процессы / Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте. – Москва, 1985. – 120с.
1105882
  Авдонин Н.С. Подкормка растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхохгиз, 1939. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-167
1105883
  Фищенко Г.И. Подкормка сахарной свеклы и других культур / Г.И. Фищенко, П.Ф. Присяжнюк. – Киев ; Харьков, 1936. – 39 с.
1105884
  Авдонин Н.С. Подкормка сельскохозяйственных растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-295
1105885
  Шишкина Алена Ивановна Подкрепление как условие обеспечения самостоятельности выполнения усвоенных действий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1105886
  Смирнов О.П. Подкрепление. -- (Мы еще подышим ветром. -- Не называйте его мертвым) / О.П. Смирнов. – Москва, 1960. – 49с.
1105887
  Абрамова М.П. Подкумский могильник / М.П. Абрамова ; отв. ред. Н.Л. Членова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1987. – 178, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1105888
  Самарин Д.А. Подледное ужение рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1959. – 88с.
1105889
  Самарин Д.А. Подледный лов / Д.А. Самарин. – М., 1952. – 80с.
1105890
  Перфилова Г.В. и Сергеева И.А. Подлежащее в немецком языке / Г.В. и Сергеева И.А. Перфилова. – Саратов, 1973. – 18 с.
1105891
  Мкртчян Э.С. Подлежащее и его выражение в древнеармянском языке (грабаре) V века. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Мкртчян Э.С.; АН АрмССР. Ин-т яз. им. Р.Арчаряна. – Ереван, 1968. – 20л.
1105892
  Глебова Н.Б. Подлежащее и его действующая модель. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Глебова Н.Б.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1105893
  Быкова М Е. Подлежащее и сказуемое в современном бенгальском языке / Е.М. Быкова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 152 с.
1105894
  Коптилин С. Подлежащий камень // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  Наличие в собственности лекарственных средств, подлежащих утилизации, может стать камнем преткновения в завершении ликвидационной процедуры.
1105895
  Гершуни С.М. Подлежит списанию / С.М. Гершуни. – Челябинск, 1963. – 48 с.
1105896
  Жигжитов М.И. Подлеморье / М.И. Жигжитов. – Москва
1. – 1974. – 375с.
1105897
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – 3-е. – Москва, 1965. – 102 с.
1105898
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1971. – 72с.
1105899
  Кондаков Г.В. Подлесок / Г.В. Кондаков. – М, 1959. – 87с.
1105900
  Мосунов А.И. Подлесок / А.И. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1970. – 64с.
1105901
  Дудин М.А. Подлесок / М.А. Дудин. – Л., 1975. – 190с.
1105902
  Рябов Б.А. Подлесок : Повесть и рассказы / Б.А. Рябов. – Архангельск : Сев.-Зап.кн.изд-во, 1989. – 238 с.
1105903
  Калашников И.К. Подлесок. / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1963. – 188 с.
1105904
  Максимов А.Н. Подлетыши: повесть для детей / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1983. – 127с.
1105905
  Варналис К. Подлинная апология Сократа / К. Варналис. – Москва, 1935. – 74с.
1105906
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1959. – 207с.
1105907
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1986. – 161с.
1105908
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – М., 1955. – 158с.
1105909
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – Москва, 1960. – 162 с.
1105910
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети / А.М. Дунаевский. – М., 1969. – 190с.
1105911
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети; Иду за Гашеком; Красный Дундич / А.М. Дунаевский. – М., 1978. – 366с.
1105912
  Олдридж Д. Подлинная история Плеваки Мак-Фи / Д. Олдридж. – Москва, 1992. – 237с.
1105913
  Нечаев Сергей Подлинная история Синей Бороды : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 136-141 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1105914
  Костылева Н. Подлинная история человечества (труды Елены Блаватской) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 1. – С. 36-45
1105915
  Буслаев Ф. Подлинник по редакции XVII века / Ф. Буслаев. – [16] с. – Отд. оттиск
1105916
  Арго А.М. Подлинники и переводы / А.М. Арго. – Москва, 1957. – 55с.
1105917
  Вишневский Ю.Р. Подлинное и мнимое единство культуры / Ю.Р. Вишневский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1105918
  Арзамазов В.П. Подлинное лицо иеговизма / В.П. Арзамазов. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1964. – 160 с.
1105919
  Агешин Ю.А. Подлинное народовластие и демократия для избранных / Ю.А. Агешин, Э.Л. Кузьмин. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с.
1105920
  Киселева Л.А. Подлинное открытие Есенина: Первое в России академическое издание писателя Х Х столетия // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 5. – С.14-18
1105921
  Киселева Л.А. Подлинное открытие Есенина: Первое в России академическое издание писателя ХХ века // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.14-17


  Новое прочтение творчества Сергея Есенина. Статья 4-я. Начало см. в №№3-5 за 2002 год
1105922
  Белова В.С. Подлинное равноправие : консультация по разработке лекций о роли советской женщины в строительстве коммунизма / В.С. Белова. – Москва : Знание, 1965. – 40 с. – Библиогр. в конце разделов. – (В помощь лектору / Всесоюз. о-во "Знание " ; Науч.-метод. совет по пропаганде ист., философ. и пед. знаний)
1105923
  Бубнов Н.М. Подлинное сочинение Герберта об Абаке или система элементарной арифметики классической древности. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1911. – 483с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф. – (Исследования по истории науки в Европе ; Т. 2)
1105924
  Артемьев П. Подлинные и мнимые друзья движения неприсоединения : (о политике Пекина в отношении неприсоединившихся стран) / Артемьев Павел. – Москва : Наука, 1982. – 264 с. – Библиогр.: с. 258-263 (213 назв.)
1105925
   Подлинные рассказы о могущественном халифе Харун ар-Рашиде. – М, 1976. – 304с.
1105926
   Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши во время самозванцев. – Москва : Тип. Селивановского, 1834. – IX, 274 c.
1105927
  Кольменарес Х.С. Подлинные хозяева страны: олигархии и монополии в Колумбии / Х.С. Кольменарес. – М., 1981. – 296с.
1105928
  Никольников Г.Л. Подлинный облик маоизма / Г.Л. Никольников. – Киев, 1975. – 96 с.
1105929
  Кунцевич Г.Э. Подлинный список о новых чудотворцах к Феодосию, архиепископу Новгорода и Пскова // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 251-257
1105930
  Бонди С. Подлинный текст и политическое содержание "Воображаемого разговора с Александром I" // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 167-194


  "Последние месяцы 1824 г. были самым тяжелым временем михайловской ссылки Пушкина. Оставшись один в деревне после крупной ссоры с отцом и отъезда всей семьи в Петербург, Пушкин тосковал и рвался на свободу. Он пытался действовать одновременно и ...
1105931
  Хитров М. Подлиный лик Спасителя : с приложением альбома древнейших изображений. – Москва : Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1894. – [8] с. – Экз. деф. : отс.стр.
1105932
   Подлипенко Юрій Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 381-382. – ISBN 978-966-439-754-1
1105933
  Решетников Ф.М. Подлиповцы : этнографический очерк (из жизни бурлаков) ; в двух частях. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца С.В.Звонарева, 1945. – 226 с.
1105934
  Решетников Ф.М. Подлиповцы / Ф.М. Решетников. – Москва-Ленинград, 1948. – 142с.
1105935
  Решетников Ф.М. Подлиповцы : этногр. очерк : (из жизни бурлаков) : в 2 ч. / Ф. Решетников. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 132 с. – (Массовая серия)
1105936
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – Москва, 1935. – 192с.
1105937
  Решетников Ф.М. Подлиповцы. / Ф.М. Решетников. – Молотов, 1945. – 101с.
1105938
  Решетников Ф.М. Подлиповцы: Повести, рассказы и очерки / Ф.М. Решетников. – Москва, 1988. – 444 с.
1105939
   Подлог. – М, 1985. – 303с.
1105940
  Жижиленко А.А, Подлог документов : Историко-догматическое исследование : [Дис.] / А.А. Жижиленко, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Невская тип., 1900. – X, 746 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  В РГБ имеется электронная копия
1105941
  Введенский А. Подлог и фальсификация исторических документов в Грузии в первой половине XIX в. / А. Введенский. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 54-79 с. – Без обл. и тит. л.
1105942
  Френсис Д. Подлость / Д. Френсис. – Москва, 1992. – 206с.
1105943
  Ушаков А.Г. Подлунная охота. / А.Г. Ушаков. – Алма-Ата, 1976. – 56с.
1105944
  Худокормов А.Г. Подмастерья реакции: критика ревизионист. воззрений на соц. экономику. / А.Г. Худокормов. – М,, 1985. – 64с.
1105945
  Шлепнев Д. Подмена культур: несколько примеров // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 160-167. – ISBN 978-617-646-453-2


  The paper deals with what is called here substitution or misrepresentation of cultures, i.e. the cases in which one culture is misrepresented in translation through the distorting prism of another culture (not necessarily the target one) on untenable ...
1105946
  Ряжский Г. Подмены : роман / Григорий Ряжский. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. – 445, [3] с. – (Азбука - бестселлер ; Русская проза). – ISBN 978-5-389-10702-1
1105947
  Тарабукин И.И. Подмеченная репутация. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1969. – 93с.
1105948
  Килов Х.И. Подмножество PI / Х.И. Килов. – Рига, 1975. – с.
1105949
  Терехин Л.С. Подмосковная глубинка / Л.С. Терехин. – М., 1975. – 94с.
1105950
   Подмосковная природа на службе здоровья. – М, 1965. – 176с.
1105951
   Подмосковное эхо. – М, 1963. – 280с.
1105952
   Подмосковные. – М, 1946. – 127 с.
1105953
  Зубавин Б.М. Подмосковные вечера / Б.М. Зубавин. – М, 1969. – 200с.
1105954
  Матусовский М.Л. Подмосковные вечера. / М.Л. Матусовский. – М., 1960. – 111с.
1105955
   Подмосковные дома-музеи В.И.Ленина. – М, 1971. – 56с.
1105956
  Макеев В.Ф. Подмосковные зори / В.Ф. Макеев. – М, 1978. – 109с.
1105957
  Иванов В.И. Подмосковные места : путеводитель по районам туризма / В.И. Иванов, В. Барсуков, Г. Федюкин. – Москва : Мысль, 1967. – 392 с. : ил., карт.; 12 л. ил. – Библиогр.: с. 373-375 (73 назв.)
1105958
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 95с.
1105959
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 132с.
1105960
   Подмосковные музеи. – М-Л, 1925. – 100с.
1105961
  Греч А.Н. Подмосковные музеи : путеводитель / А.Н. Греч, В.В. Згура. – Москва : Московское Коммунальное Хозяйство, 1926. – 44 с.
1105962
  Долинин Н.П. Подмосковные полки в национально-освободительном движении 1611-1612 гг. / Н.П. Долинин. – Х., 1958. – 132с.
1105963
  Панов В.А. Подмосковные угодья / В.А. Панов. – Москва, 1978. – 78с.
1105964
  Торопов С.А. Подмосковные усадьбы / С.А. Торопов. – Москва, 1947. – 37 с.
1105965
  Перцов П. Подмосковные экскурсии / П. Перцов. – Москва, 1924. – 68 с.
1105966
  Тимофеев В.Г. Подмосковный каменноугольный бассейн / В.Г. Тимофеев. – Москва-Ленинград-Новосибирск : Горнаучтехиздат, 1932. – 64 с.
1105967
  Кривицкий Ю А. Подмосковный караул / Ю А. Кривицкий. – Йоошкар-Ола, 1974. – 368с.
1105968
  Богданова Светлана Подмосковный туризм на ВВЦ : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 120-121 : Фото
1105969
   Подмосковье. – Москва, 1956. – 387с.
1105970
  Веселовский С.Б. Подмосковье / С.Б. Веселовский. – Москва, 1962. – 583с.
1105971
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Москва, 1965. – 315 с.
1105972
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Изд. 2-е испр. – Москва, 1966. – 315 с.
1105973
   Подмосковье. – Москва, 1970. – 80с.
1105974
  Ильин М.А. Подмосковье / М.А. Ильин. – Изд. 3-е испр., доп. – Москва, 1974. – 271 с.
1105975
   Подмосковье. – М, 1977. – 581с.
1105976
   Подмосковье. – Москва, 1978. – 145с.
1105977
  Дубинская Л.С. Подмосковье / Л.С. Дубинская. – М, 1985. – 288с.
1105978
   Подмосковье (запад). – Москва, 1966. – 5с.
1105979
  Чичкина Светлана Подмосковье: лучшее для тела и души : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 59 : Фото
1105980
  Попов Б.Ф. Подмостки / Б.Ф. Попов, 1972. – 351с.
1105981
  Мухин В.Е. Поднадзорный Черницын / В.Е. Мухин. – Сталино, 1960. – 174с.
1105982
  Лойченко Елена Афанасьевна Поднебесная становится ближе : экспозиция книг о Китае на Дальневосточной книжной ярмарке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Одну из самых ярких экспозиций на прошедшей в начале октября этого года во Владивостоке выставке показал Институт Конфуция ДАГУ. Уникальные издания о Китае, книги на китайском языке, справочники и учебники, - каждый посетитель ярмарки мог найти здесь ...
1105983
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – М., 1980. – 398с.
1105984
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – Москва : Наукова думка, 1988. – 223 с.
1105985
  Демченко А.С. Поднебесный гром / А.С. Демченко. – М., 1989. – 239с.
1105986
  Гнедков Валерий Никитович Подневольных труд польских рабочих в фашистской Германии 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гнедков Валерий Никитович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 23л.
1105987
  Лаврин А.П. Поднимается ветер, или Зимние любовники / А.П. Лаврин. – М., 1991. – 77с.
1105988
  Бухаров А.В. Поднимание тяжестей / А.В. Бухаров. – М, 1933. – 72с.
1105989
  Семакин В.К. Поднимаются травы / В.К. Семакин. – М., 1959. – 126с.
1105990
  Жученко И.Я. Поднимая партизан в атаку : Парт. руководство деятельностью партизан. формирований Украины в годы Великой Отеч. войны / И.Я. Жученко, П.А. Савчук ; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Украины - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 220 с. – Библиогр.: с. 211-218
1105991
   Поднимаясь к новой жизни. – М, 1954. – 412с.
1105992
   Поднимаясь к новой жизни. – М, 1979. – 718с.
1105993
   Поднимаясь на перевал. – Орджоникидзе, 1981. – 182 с.
1105994
  Пазинич В.Г. Подніпров"я в перигляціалі // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 9-130 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISBN 966-340-047-1
1105995
  Шишков В.Я. Подножие башни / В.Я. Шишков. – М, 1920. – 79с.
1105996
  Орлова Р.Д. Поднявшие меч / Р.Д. Орлова. – Москва, 1975. – 440с.
1105997
  Сарамаго Ж. Поднявшиеся с земли : Роман / Ж. Сарамаго. – Москва : Прогресс, 1982. – 391с.
1105998
  Егиазаров А.С. Поднявший меч... / А.С. Егиазаров, Ю.А. Анохин. – М, 1961. – 112с.
1105999
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – испр. изд. – Москва : Правда
1. – 1947. – 196с.
1106000
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва-Ленинград
Кн.1. – 1950. – 372 с.
<< На початок(–10)1101110211031104110511061107110811091110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,