Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)11121314151617181920(+10)В кінець >>
10001
  Baczynski Krzysztof Kamil ""ale ty jestes drzewo"" / Baczynski Krzysztof Kamil; Wybor i wstep B.Kuczena-Chachulska. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 76s. – ISBN 83-7072-197-4
10002
  Madey Jan "Algol 60", - "Gier algol 3." / Madey Jan. – Warszawa, 1965. – 226с.
10003
  Боброва А.О. "All you need is love", або реклама як квазірелігія // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 94-95
10004
  Marshall Bruce ...ale i oni otrzymali po denarze / Marshall Bruce; Tlumaczyla M.Skibniewska. – Warszawa : Instytut wydaw. "Pax", 1958. – 492 s.
10005
  Borisov-Musatov [Album] / Borisov-Musatov. – Leningrad, 1975. – 222с.
10006
   Aktuelle Fragen der Automatisierung in der Deutschen Demokratischen Republik.. – Berl., 1957. – 144с.
10007
   Aktuelle Leukose-Problem. Lungenembolien im chiruugischen Krankengut. Milwaukee-Mieder. – Jena, 1978. – 181с.
10008
  Tymtschenko J. Aktuelle Medientexte im Deutschunterricht: der Umgang mit manipulativen Strategien // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. Стеріополо О.І., Кияк Т.Р., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2016. – J. 11. – S. 245-250. – ISSN 2408-9885
10009
  Leszczycki St. Aktuelle Problematik der okonomischen Geographie in Polen. / St. Leszczycki. – София, 1959. – 45-54с.
10010
  Graul E.H. Aktuelle Probleme der angewandten Radioisotopie : Aus Probleme und Ergebnisse aus Biophysik und Strahlenbiologie / E.H. Graul, M. Lahn. – Leipzig : VEB Georg Thieme, 1956. – 138S. : Mit 112 Abbildungen
10011
   Aktuelle Probleme der marxistischleninistischen Wahrheitstheorie.. – Leipzig, 1975. – 156с.
10012
   Aktuelle Probleme der politischen Okonomie der Sozzzialismus. – Berlin : Dietz, 1965. – 100 s.
10013
   Aktuelle Probleme der politischen Okonomie des Sozialismus.. – Berlin, 1989. – 336с.
10014
  Boguslawski M.M. Aktuelle Rechtsfagen deк Wirtschafte beziehungen sozialistischer Lander / M.M. Boguslawski. – Berlin, 1973. – 272с.
10015
  Маркина Л.Г. Aktuelle Themen aus Politik und Geselschaft. (Пособие по общественно-политич. и науч.-техн. лексике) / Л.Г. Маркина, И.М. Носова. – Москва, 1976. – 207с.
10016
  Bonnard Pierre Akty / Bonnard Pierre; Terrasse A. – Warszawa, 1977. – 15с.
10017
  Kurzynowski Adam Aktywizacja zawodowa kobiet zameznych w Polsce Ludowej. / Kurzynowski Adam. – Warszawa, 1979. – 341с.
10018
  Wozniak-Sobczak Barbara Aktywne i pasywne inwestycje przedsiebiorstwa / Wozniak-Sobczak Barbara. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2001. – 162s. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej w Katowicach). – ISBN 83-7246-102-3
10019
  Prokosz Malgorzata Aktywnocs spoleczna mlodziezy szkol srednich w srodowisku wielkomiejskim // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2231 : Aktywnocs spoleczna mlodziezy szkol srednich w srodowisku wielkomiejskim / M. Prokosz. – 204 s. – ISSN 0239-6661
10020
  Matyjas Bozena Aktywnosc kulturalna dzieci i mlodziezy w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : Aktualnosc doswiadczen korczakowskich w pracy wspolczesnych domow dziecka / Matyjas Bozena. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1996. – 232s. – ISBN 83-7133-046-4
10021
  Tokarz Grzegorz Aktywnosc kulturalna III Rzeczpospolitej w Azerbejdzanie // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 117-123


  Article is devoted to the activity of the Polish state in the cultural field in Republic of Azerbaijan. Culture especially music – can be the basis on which to build other relationships will be. The author characterizes the most important documen that ...
10022
  Grzegorz T. Aktywnosc kulturalna Polski w Gryzji po 1989 r. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 11-16


  Poland and Georgia after the collapse of the Soviet Union should strengthen mutual political, economic and cultural. Article is devoted to the activity of the Polish state in the cultural field. Culture can be the basis on which to build other ...
10023
  Czaplinski Pawel Aktywnosc spolecznosci lokalnych w animacji i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub / Czaplinski Pawel, Kibycz Anna // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 70-77 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
10024
  Heyerdahl Thor Aku-Aku. The secret of Easter Island / Heyerdahl Thor. – London, 1978. – 350с.
10025
  Luksemburg Roza Akumulacja kapitalu. Przyczynek do ekonomicznego wyjasnienia imperializmu / Luksemburg Roza. – Krakow, 1963. – 744с.
10026
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 1. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10027
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 2. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10028
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 3. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10029
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 4. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10030
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 5. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10031
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 6. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10032
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 7. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10033
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 8. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10034
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 9. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10035
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 10. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10036
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, №11. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10037
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, №12. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10038
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №1. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10039
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №12. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10040
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №11. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10041
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №10. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10042
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №9. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10043
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №8. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10044
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №6. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10045
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №5. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10046
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №7. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10047
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №4. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10048
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №3. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10049
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10050
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 1. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10051
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 2. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10052
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 3. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10053
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 4. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10054
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 5. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10055
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 6. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10056
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 7. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10057
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 8. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10058
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 9. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10059
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 10. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10060
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 11. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10061
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 12. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
10062
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 3. – 2001
10063
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 2. – 2001
10064
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 1. – 2001
10065
  Maslowski Stanislaw Akwarele / Maslowski Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 16с.
10066
  Wiercienska-Markowa Anna Akwarium / Wiercienska-Markowa Anna. – Lublin : Lubelska spoldzielnia, 1959. – 215 s.
10067
  Leonhard Karl Akzentuierte Personlichkeitten / Leonhard Karl. – 2. Aufl. – Berlin, 1976. – 328 S.
10068
  Held Wolfgang Al-Taghalub. Gesetz der Bartigen. / Held Wolfgang. – Berlin, 1981. – 270с.
10069
  Kubiak W. Al fustat its foun dation and early urban development : rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / W. Kubiak. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. – 224 s. + mapa. – (Dissertationes. Universitatis. Varsoviensis ; Sto siedemdz. dziew poz.)
10070
  Proust Marcel Ala recherche du temps perdu / Proust Marcel. – M., 1982. – 584с.
10071
   Alacsonyabbrendu novenyek. – Budapest : Condolat Kiado, 1977. – 502s. – (Urania Novenyvilag)
10072
  Benech C. Alain Tabbagh / C. Benech, A. Hesse // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2015. – Vol. 53 : Special theme: archaeological prospection. – P. 3-5. – ISSN 0066-5924


  Alain Tabbagh - one of the most eminent French geophysicists of the 40 years.
10073
  Meszoly Miklos Alakulasok / Meszoly Miklos. – Budapest, 1975. – 827с.
10074
   Alamogorde plus twenty-five years. The impact of atomic energy on science technology, and world politics.. – New York, 1970. – 281с.
10075
  Asimov Isaac Alapitvany. / Asimov Isaac. – Budapest, 1971. – 335с.
10076
  Lertxundi Anjel Alarguntsa sikodelikoaren kasua / Lertxundi Anjel. – Madrid : Erein D.L., 1995. – 166 p.
10077
  Wurzberger Karl Alarm am Morgen / Wurzberger Karl. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1985. – 253 S.
10078
  Drozdowski Marian Marek Alarm dla Warszawy. Ludnosc cywilna w obronie stolicy we wrzesniu 1939 r. / Drozdowski Marian Marek. – Warszawa, 1975. – 335с.
10079
  Cramer Dietmar Alarm im Abschnitt43/76. / Cramer Dietmar. – Berl., 1961. – 32с.
10080
  Bonhoff Otto Alarm im Morgengrauen / Bonhoff Otto. – Berl., 1956. – 48с.
10081
  Kuster Karl Heinz Alarm in Schrotthafen. / Kuster Karl Heinz. – Berl., 1964. – 110с.
10082
  Kuczynski Maciej Alarm pod Andami. / Kuczynski Maciej. – Warszawa, 1961. – 192с.
10083
  Orlewski Jerzy Alarm trwa! / Orlewski Jerzy. – Warszawa, 1962. – 142с.
10084
  Lange Henryk Alarm w Gedergrenie / Lange Henryk. – Warszawa, 1961. – 192с.
10085
  Krol Wlodzimierz Alarm w Norad / Krol Wlodzimierz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1979. – 144s. – (Konflikty)
10086
   Alaska. – Washington : Department. – 65 p.
10087
  Jahn Alfred Alaska / Jahn Alfred. – Warszawa, 1966. – 498с.
10088
  Hazard D.L. Alaska magnetic tables and magnetic charts for 1930 / D.L. Hazard; U.S. Department of commerce. – Washington : Government
570. – 1930. – 35 p. + maps
10089
  Walker E.P. Alaska: America""s continental frontier outpost / E.P. Walker; Smithsonian institution war background studies number thirteen. – Washington : Smithsonian institution
3733. – 1943. – IV, 57 p.
10090
  Schreyer Wolfgang Alaskafuchse. 5 Berichte aus 3 Erdteilen / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1959. – 388с.
10091
  Schreyer Wolfgang Alaskafuchse. 5 Berichte aus drei Erdteilen / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1963. – 396с.
10092
  Boka Laszlo Alazatosan jelentem / Boka Laszlo. – Budapest, 1975. – 559с.
10093
   Albanesisch-deutsches und deutsch-albanesisches worterbuch. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1914
10094
   Albanien erzahlt.. – Berl., 1956. – 192с.
10095
  Andres Erich Albanien. / Andres Erich. – Berlin, 1992. – 173с.
10096
  Andress Albanien. / Andress, , Erich. – Berlin, 1992. – 173с.
10097
  Boetticher Hans Von Albatrosse und andere sturmvogel / Boetticher Hans Von. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1955. – 96s. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
10098
  Labis Nicolae Albatrosul ucic / Labis Nicolae. – Bucuresti, 1966. – 272с.
10099
  Cruickshank John Albert Camus and the literature revolt / Cruickshank John. – New York, 1960. – с.
10100
   Albert Camus. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. – Hamburg, 1960. – 179с.
10101
  Oudart Jean Albert Camus. L"etranger / Oudart Jean. – Paris, 1972. – 161с.
10102
   Albert Camus: Konkordanz zu den Romanen und Erzahlungen. – Hiddeshein; New York
1. – 1988. – 964с.
10103
   Albert Camus: Konkordanz zu den Romanen und Erzahlungen
2. – 1988. – 965с.
10104
  Herneck Friedrich Albert Einstein / Herneck Friedrich. – 7., erweit. Aufl. – Leipzig : Teubner, 1986. – 123 S.
10105
   Albert Einstein in Berlin. 1913-1933. – Berlin : Akademie-Verlag
Teil 1. – 1979. – 287 S.
10106
   Albert Einstein in Berlin. 1913-1933. – Berlin : Akademie-Verlag
Teil 2. – 1979. – 296 S.
10107
  Infeld Leopold Albert Einstein. Jego dzielo i rola w nauce / Infeld Leopold. – Warszawa, 1956. – 192 s.
10108
  Hoffmann B. Albert Einstein: creator and rebel / B. Hoffmann, H. Dukas. – New York a.o. : A Plume Book, 1972. – 272 с.
10109
  Bruning Eberhard Albert Maltz-ein amerikanischer Arbeiterschriftsteller. / Bruning Eberhard. – Halle, 1957. – 196с.
10110
  Grabs R. Albert Schweitzer Dienst am Menschen / Rudolf Grabs. – Halle : Niemeyer, 1961. – 284 S.
10111
  Grabs Rudolf Albert Schweitzer Dienst am Menschen / Grabs Rudolf. – Halle, 1963. – 286с.
10112
  Kiefer Emma Emily Albert Wesselski and recent folktale theories / by Emma Emily Kiefer. – Bloomington (Indiana) : Indiana University, 1947. – 84 p. – (Indiana University publications. ; No. 3 ; Folklore series)
10113
  Chevraux S.M. Alberta"s prehistoric past / Sharleen M. Chevraux ; [ed.: E.A. Mitchner, S. Weir]. – Edmonton : Alberta education, 1980. – 118 p. : ill. – (To know, to understand, to participate.The Canadian heritage is your heritage : Alberta heritage learning resources project). – ISBN 0-920794-30-0
10114
   Alberta. A natural history. – Edmonton : Alberta heritage learning resources project, 1977. – 343 p. – (To know to understand to participate the Canadian heritage is your heritage / A project of Alberta education fund. by The Alberta heritage savings trust fund and dedic. to the student of Alberta by the Government of Alberta 1979)
10115
  Fryer Harold Alberta: The pioneer years / Fryer Harold. – Langley, 1979. – 191с.
10116
  Albertus Magnus, Scotus Michael Alberti Magni De secretis mulierum libellus, scholiis auctus, & a mendis repurgatus : Adiecimus & ob materiae similitudinem Michaelis Scoti philosophi De secretis naturae opusculum. – Argentorati (Strasbourg) : Per Lazarum Zetznerum, 1601. – 391, [9] p. – На корінці напис чорнилом: Albertus Magnus DE SECRET. MVLIER. Iamblichus DE MYSTER. AEGYPTIOR. - Конволют. Перпл. з: Iamblichus. De mysteriis Aegyptiorum... (Lugduni, 1607) ; Julius Obsequens. Prodigiorum liber [etc.] (Lugduni, 1589)


  На корінці напис чорнилом: Albertus Magnus DE SECRET. MVLIER. Iamblichus DE MYSTER. AEGYPTIOR. [Iu]lius Obseque[ns] DE PRODIGIIS Зміст конволюту: Iamblichus. De mysteriis Aegyptiorum... (Lugduni, 1607) ; Julius Obsequens. Prodigiorum liber [etc.] ...
10117
  Drozdowski Bohdan Albion od srodka / Drozdowski Bohdan. – Warszawa, 1971. – 447с.
10118
  Koch Ursula Albrecht Altdorfer / Koch Ursula. – Berlin, 1974. – 47 S.
10119
  Meissner Fr.H. Albrecht Durer / Fr.H. Meissner. – Leipzig : Velhagen und Klasing, 1911. – 32 S. – (Volksbucher der Kunst ; No 10)
10120
   Albrecht Durer. – Leipzig, 1978. – 396с.
10121
  Nanu Adina Albrecht Durer. 1471-1528. / Nanu Adina. – Bucuresti, 1957. – 76с.
10122
   Albrecht Durer. Kunst im Aufbruch. Vortrage der kunstwissenschaftlichen Tagung mit internationaler Beteiligung zum 500. – Leipzig, 1973. – 392с.
10123
  Steriadi Jean Alexandru Album / Steriadi Jean Alexandru. – Bucuresti. – 31 с.
10124
  Michalowski Piotr Album / Michalowski Piotr. – Warszawa, 1959. – 68с.
10125
  Spychalski Jan Album / Spychalski Jan; R. Stanislawskiego. – Warszawa, 1962. – 24с.
10126
  Mickiewicz Adam Album / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1963. – 42с.
10127
  Sirato Francisc Album / Sirato Francisc. – Bucuresti, 1967. – 140с.
10128
  Altdorfer Albrecht Album / Altdorfer Albrecht. – Berl., 1967. – 48с.
10129
  Picasso Pablo Album / Picasso Pablo. – Berlin, 1970. – 46с.
10130
  Rubens Peter Paul Album / Rubens Peter Paul; G. Eckardt. – Berlin, 1971. – 46с.
10131
  Manet Edouard Album / Manet Edouard. – Berlin, 1971. – 46с.
10132
  Caponigro Paul Album / Caponigro Paul. – New York, 1972. – 77с.
10133
  Adams Ansel Album / Adams Ansel. – New York, 1972. – 19с.
10134
  Morgan Barbara Album / Morgan Barbara. – New York, 1972. – 160с.
10135
  Feininger Andreas Album / Feininger Andreas. – New York, 1973. – 160с.
10136
  Jackson William Album / Jackson William; Hewhall B., Edkins D.E. (comp.), Broecker W.L. (crit. essay). – New York, 1974. – 158с.
10137
  Avetisian Minas Album / Avetisian Minas. – Leningrad, 1975. – 27с.
10138
  Repin I. Album / I. Repin. – L., 1976. – 65с.
10139
  Petrov-Vodkine Album / Petrov-Vodkine. – Leningrad, 1976. – 134с.
10140
  Rousseau Henri Album / Rousseau Henri. – L., 1977. – 27с.
10141
  Titian Album / Titian. – L., 1977. – 23с.
10142
  Konjonkow S. Album / S. Konjonkow. – L., 1977. – 239с.
10143
   Album [George Eastman House] : special issue. – London : Album Photographic Ltd
6. – 1970. – 48 p. : il.
10144
   Album 40 rokov KSC : Sestnast stvorfarebnych reprodukcii. – Martin : Slov. fondu vytvarnych umeni v Bratislave, 1961. – 5, 16 pl. col. ill. : ill.
10145
   Album Academiae Vitebergensis.Jungere Reihe.. – Halle
2. – 1952. – 597с.
10146
  Sayger C. & Desarnot A. Album d"un voyage en Turquie fait par ordre de sa majestй l"empereur Nicolas 1er en 1829 et 1830. – Paris : Engelmann & Co, 1833. – [62] л. ил.
10147
  Schwerdt Heinrich Album des Thuringerwaldes / Schwerdt Heinrich. – Halle, Braunschweig, 1991. – 324с.
10148
  Schwerdt Heinrich Album des Thuringerwaldes / Schwerdt Heinrich. – Halle, Braunschweig, Leipzig, 1991. – 324с.
10149
  Savary Jerome Album du Grand Magic Circus / Savary Jerome. – Paris, 1974. – 128с.
10150
  Chledowski Kazimiers. (Kalasanty Kruk) Album fotograficzne / Kazimiers. (Kalasanty Kruk) Chledowski. – Wroclaw, 1951. – 234с.
10151
   Album fotografii zo slovenskeho narodneho povstania.. – Bratislava, 1959. – 23с.
10152
  Monet Claud Album of reproductions / Monet Claud. – Leningrad, 1969. – 138 с.
10153
   Album pamiatkowe Adama Mickiewicza. – Lwow : Ksiegarnia H.Altenberga, 1889. – XIX, 39 ill., [2] s. : ill.
10154
  Moskal Jerzy Album pisarzy slaskich / Moskal Jerzy, Wilczek Stanislaw. – Wyd. 2. – Opole, 1974. – 163с.
10155
  Sokolowski Album repr. / Sokolowski; Janina Zorawska. – Warszawa, 1957. – 22с.
10156
  Nowosielski Jerzy Album repr. / Nowosielski Jerzy. – Warszawa, 1960. – 6 с.
10157
  Chodowiecki Album Repr. Daniel Chodowiecki, Johann Gottfried Schadow, Karl Blechen. Ausstellung von Handzeichnungen aus dem Basitz der Deutsch. Akademie der Kunste zur Zehnjahresfeier der Akademie am 24. Marz 1 / Chodowiecki, u.a. – Berl., 1960. – 126с.
10158
  Courbet Gustave Album Reprod. / Courbet Gustave. – Berl., 1960. – 44с.
10159
  Munch Edvard Album Reprod. 10 Farbige gemalde produktionen, 6 Einfarbige Tafeln. / Munch Edvard. – Berl., 1965. – 16с.
10160
  Ociepka Teofil Album reprodukcyj / Ociepka Teofil. – Warszawa, 1967. – 10с.
10161
  Gierymski Aleksander Album reprodukcyj / Gierymski Aleksander. – Warszawa, 1967. – 50 s.
10162
  Chardin Jean Baptiste Simeon Album reprodukcyj / Chardin Jean Baptiste Simeon. – Berlin; Warszawa, 1968. – 16с.
10163
  Arnold Walter Album Reprodukt. / Arnold Walter. – Berl., 1961. – 16с.
10164
  Mohr Arno Album Reproduktionen / Mohr Arno. – Berl., 1960. – 46с.
10165
  Cezanne Album Reproduktionen / Cezanne; M. Micko. – Praha, 1961. – 32с.
10166
  Muller Karl Erich Album Reproduktionen. / Muller Karl Erich. – Berl., 1965. – 48с.
10167
   Album vyznamnych vyroci a osobnosti v ZSSR roku 1974.. – Martin, 1974. – 227с.
10168
  Busch Wilhelm Album. / Busch Wilhelm. – Berlin, 1972. – 254с.
10169
  Derain Andre Album. / Derain Andre. – L., 1976. – 151с.
10170
  Kent Rockwell Album. / Kent Rockwell. – Leningrad, 1976. – 16с.
10171
  Mylnikov A. Album. / A. Mylnikov. – L., 1977. – 175с.
10172
  Popescu Stefan Album. Stefan Popescu - desenator / Popescu Stefan. – Bucuresti, 1961. – 24с.
10173
   Albumin Structure, Function and Uses.. – Oxford, 1977. – 397с.
10174
  Parandowski Jan Alchemia slowa / Parandowski Jan. – Wyd. 2-ie rozszerzone. – 388с.
10175
  Rehfeld J.E. Alchemy of a leader : Combining western and japanese management skills to transform your company / John E. Rehfeld. – New York : Wiley, 1994. – XI, 251 p. – ISBN 0-471-00836-2
10176
  Klein Eduard Alchimisten. / Klein Eduard. – Berlin, 1967. – 500с.
10177
   Alcohol problems : A report to the Nation by the Cooperative Commission on the Study of alcoholism. – London; Oxford; New York : Oxsford university press, 1968. – 200s.
10178
   Alcoholics Anonymous: The Story of How Many Thousands of Men and Women Have Recovered from Alcoholism.. – New York, 1955. – 575с.
10179
   Alcoholism. – New York
10. – 1967. – 276с.
10180
  Glatt Max Alcoholism: a Social Disease / Glatt Max. – London, 1975. – 220с.
10181
  Mulder Albert Ald ark / Mulder Albert; Bew. P. Kramer; Ill. J.I.Klaver. – Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske akademy, 1990. – 256blz. : ill. – ISBN 90-6171-727-2
10182
   Aldemar - більше, ні просто готелі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 79 : Фото
10183
  Ангелопулу Маріанна Aldemar - краса по-грецьки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 38 : фото
10184
   Aldemar - стихія задоволень : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 40-43 : Фото
10185
  Москаленко Леся Aldemar Olimpian Villag - перший серед кращих : Пелопоннес від А до А / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-80 : Фото
10186
   Aldemar Olympian Village & Royal Olympian чекає на українців : Герція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 32-33 : Фото
10187
  Москаленко Леся Aldemar Royal Mare Village - теніс удень і вночі / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-49
10188
   Aldemar Royal Mare чекає на вас! : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 36-37 : Фото
10189
   Aldemar для дітей і дорослих! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 54-55 : фото
10190
   Aldemar продовжує Велике гастрономічне турне : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 60 : Фото
10191
  Будько Євген Aldemar хороший і різний : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 20-23 : Фото
10192
  Будько Євген ALDEMAR як родина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 62-65 : фото
10193
   Aldemar. Уроки гостинності : Греція / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 70-71 : Фото
10194
  May Keith Aldous Huxley / May Keith. – London, 1972. – 252с.
10195
   Aldrich: Catalog handbook of fine chemicals, 1994-1995.. – Milwaukee, 1994. – 589с.
10196
  Clifford F. Ale klub nie przebacza / F. Clifford; przeloz. I. Dolezal-Nowicka. – Warszawa : Pax, 1975. – 187 s.
10197
  Lindner Slawomir Ale serce boli : Wspomnienia sterego kadeta / Lindner Slawomir. – Warszawa : PAX, 1968. – 335s. : 14s. fot. – ISBN 83-211-0464-9
10198
  Sistiaga Jose Maria Aleaciones de aluminio y de magnesio / Sistiaga Jose Maria. – 217с.
10199
   Alejandro de Humboldt. Modelo en la lucha por el progreso y la liberacion de la humanidad. Memorial. En conmemoracion del bicentenario de su nacimiento. – Berlin, 1969. – 153с.
10200
   Alejo Carpentier, 1973. – 57с.
10201
  Starzynski Juliusz Aleksander Gierymski / Starzynski Juliusz. – Warsaw, 1971. – 44с.
10202
  Gorizontow Leonid Aleksander Hercen jako historyk wspolczesnosci: watki polskie // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 65-82. – ISBN 978-83-935192-3-1
10203
  Cekalska-Zborowska Halina Aleksander Orlowski / Cekalska-Zborowska Halina. – Warszawa, 1962. – 172с.
10204
  Witkowski Wojciech Aleksander This i Jan Kanty Wolowski wybitni prawnicy Krolestwa Polskiego / Witkowski Wojciech. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 271s. – ISBN 83-227-1798-9
10205
  Kondratowicz Aleksy Aleksander Twardowski: O tworczosci A. Twardowskiego / Kondratowicz Aleksy. – Moscow, 1985. – 238 s.
10206
  Bunsch Karol Aleksander. / Bunsch Karol. – Krakow, 1976. – 342с.
10207
   Aleksandra Belcova. – Riga, 1965. – 18с.
10208
   Aleksandras Humboldtas. (1769-1859). – Vilnius, 1959. – 106с.
10209
   Aleksandras Humboldtas. (1769-1859). – Vilnius, 1959. – 112с.
10210
  Birziska Vaclovas Aleksandrynas. Senuju lietuviu rasytaoju, rasiusiu pries 1865 m. / Birziska Vaclovas. – Cikaga
1. – 1960. – 432с.
10211
   Aleksiuk Anatolii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 8
10212
   Alekszandr Dejneka.. – L.-Budapest, 1983. – 52с.
10213
  Frejdlich Konrad Alert / Frejdlich Konrad. – Lodz, 1961. – 48с.
10214
  Serpa Enrique Aletas de tiburon / Serpa Enrique. – La Habana, 1975. – 319с.
10215
  Рудзицкий А. Alex // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 68-74. – ISSN 2222-436X


  Александр (Алекс) Либерман — французский и американский художник, скульптор и редактор.
10216
  Fizer J. Alexander A. Potebnja"s psycholinguistic theory of literature : A metacritical inquiry / J. Fizer. – Cambridge, 1986. – 164 p. – (Monograph series / Harvard Ukrainian research institute). – ISBN 0-916458-16-4
10217
  Kavetsky R.E. Alexander Alexandrovich Bogomoletz / R.E. Kavetsky. – Kiev : Naukova Dumka, 1981. – 68p.
10218
   Alexander Bogdanov and the origins of systems thinking in Russia. – Aldershot a.o. : Ashgate, 1998. – 11,362p. – ISBN 1 85972 678 X
10219
  Partridge Monica Alexander Herzen and the English Press: A contribution to the Fourth International Congress of Slavists at Moscow, September 1958 / Partridge Monica. – s.l., 1958. – 453-470с.
10220
  Partridge Monica Alexander Herzen and the South Slav Liberation Movements of the Second Half of the Ninteenth Century: Some Observations and Comments / Partridge Monica. – London, 1978. – 360-370с.
10221
  Partridge Monica Alexander Herzen and the Younger Joseph Cowen, M.P.: Some Unpublished Material / Partridge Monica. – s.l., 1962. – 50-63с.
10222
  Partridge Monica Alexander Herzen: His Last Phase / Partridge Monica. – s.l. – 36-56с.
10223
  Wassermann Jakob Alexander in Babylon / Wassermann Jakob. – Berlin : Verlag der Nation, 1986. – 203 S.
10224
   Alexander Jakimowicz: Inter Nationes Kulturoreis 1993. – Автор и заглавие, текст на русском и немецком языках. – Bonn, 1994. – 88с.
10225
  Lamb H. Alexander of Macedon, the journey to world"s end / [Harold Lamb]. – [Tehran : s. n. – [373] p. – Кн. перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 978-608-203-036-4
10226
  Buxbaum E. Alexander Roda Roda - Literat und a als Kriegsberichterstatter // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – S. 70-85. – ISBN 978-617-7235-61-2


  Олександр Рода Рода - письменник і військовий кореспондент.
10227
  Vyvijalova Maria Alexander Rudnay v kontexte slovenskeho narodnoobrodenskeho hnutia / Vyvijalova Maria. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 231s.,19l.il. – ISBN 80-7090-493-3
10228
  Masin Juri Alexander Trizuljak / Masin Juri. – Bratislava, 1970. – 147с.
10229
  Utevsky A.M. Alexander Vladimirovich Palladin / A.M. Utevsky. – Kiev : Naukova Dumka, 1981. – 128p.
10230
   Alexander von Humboldt-Stiftung Jahresbericht 1996 = Alexander von Humboldt Foundation : Annual report 1996. – Bonn, 1997. – 214с. – ISSN 0342-6785
10231
  Scurla H. Alexander von Humboldt : Aus der preussischen Enge in die Weite der Natur / H. Scurla. – 8. Auf. – Berlin : Der Nation, 1972. – 420S.
10232
   Alexander von Humboldt uns das neue Geschichtsbild von Lateinamerika. – Leipzig, 1992. – 259с.
10233
  Dill H.O. Alexander von Humboldt zwischen Kunst und Wissenschaft // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – S. 176-190. – ISBN 978-608-203-077-7
10234
  Fries Fritz Rudolf Alexanders neue Welten / Fries Fritz Rudolf. – Berlin, 1982. – 414с.
10235
  Kolenovska D. Alexandr Cubarjan a sovetske dedictvi soucasne ruske historiografie // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2015. – C. 85-107. – (Studia territorialia ; 14, с. 3/4 (за 2014)). – ISSN 1213-4449


  The knowledge of Russia"s Soviet past has advanced following the partial opening of archives in early 1990s. Ever since, the Russian historical discourse has developed in three main areas: politics, science, and education. The article assesses the role ...
10236
  Konecny Dusan Alexandr Dejneka / Konecny Dusan. – Praha, 1961. – 74с.
10237
  Bacri Roland Alexandre Breffort. / Bacri Roland. – Paris, 1976. – 190с.
10238
  Gobet Thierry Alexandre le Grand "La conoquete" / Gobet Thierry. – Paris : Letters du Monde, 1998. – 155p. – ISBN 2-7301-0136-5
10239
  Rogov A. Alexandrov / A. Rogov. – L., 1979. – 132с.
10240
  Jernovei Gheorghe Alexandru Iesan doctor in stiinte filosofice, profesor universitar. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1925 - 1927 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 101-102. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
10241
  Radulescu-Valasoglu Irina Alexandru Ioan Cuza si politica europeana / Radulescu-Valasoglu Irina. – Bucuresti, 1974. – 199с.
10242
  Negruzzi C. Alexandru Lapusneanul / C. Negruzzi. – Bucuresti, 1966. – 334 p.
10243
  Maior L. Alexandru Vaida-Voevod : Intre Belvedere si Versailles (insemnari, memorii, scrisori) / L. Maior. – Cluj : Sincron, 1993. – 294 p. – ISBN 973-95714-1-7
10244
  Rapeanu Valeriu Alexandru Vlahuta si epoca sa / Rapeanu Valeriu. – Bucuresti, 1965. – 358с.
10245
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici - titularul catedrei de istorie a limbii si literaturii romane in perioda 1919 - 1938: medalion academic // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 137-139. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
10246
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici ca valorificator al scrisului vechi Romanesc // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 173-180. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
10247
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1924 - 1925 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 99-101. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
10248
  Varlamov A. Alexei Alexeevich Abrikosov (1928-2017) : тo the 90th birthday of A. A. Abrikosov / A. Varlamov, V. Loktev // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / НАН Украины ; Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; редкол.: С.Л. Гнатченко, И.Н. Адаменко, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 44, № 6, спец. вып. – Р. 599-602. – ISSN 0132-6414
10249
  Christierson Alexei Butakov and his finnish background / Christierson, Carl-Ehomas // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 16-29


  Проводиться дослідження родинних зв"язків роду Бутакова та роду Крістіерсон у Фінляндії.
10250
  Goethe J.W. Alexis und Dora. / J.W. Goethe. – Lpz., 1957. – 24с.
10251
  Christensen Dag Alfa zada o pomoc / Christensen Dag. – Praha, 1978. – 117с.
10252
   Alfabeti i gjuhes shqipe dhe kongresi i manastirit. – Tirane, 1972. – 450 с.
10253
  Edigey Jerzy Alfabetyczny morderca / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1981. – 207с.
10254
  Luck Helmut Alfred Delp S.J. / Luck Helmut. – Berlin, 1984. – 32с.
10255
  Links Roland Alfred Doblin. Leben und Werk / Links Roland. – Berlin, 1965. – 200с.
10256
  Links Roland Alfred Doblin. Leben und Werk / Links Roland. – Berlin, 1976. – 227с.
10257
   Alfred Hitchcock przedstawia. – Warszawa : Iskry, 1971. – 384s.
10258
   Alfred Nobel i nagroda jego imeiena - historia czlowieka i jego dziedzictwa / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2016. – N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – S. 31-54. – ISSN 0239-6661


  Альфред Бернард Нобель — шведський хімік, винахідник, підприємець і благодійник. 27 листопада 1895 р. підписав заповіт, згідно з яким усе своє майно розміром близько 31,5 млн шведських крон призначив на фінансування міжнародної премії.
10259
   Alfred Sisley. – Leningrad, 1988. – 12 с.
10260
  Dogadina T.V. Algal flora of Iran / Dogadina T.V., Zarei Darki B., Gorbulin O.S. ; V.N. Karazin Kharkiv national university. – Kharkov, 2007. – 180 p. – ISBN 966-623-197-2
10261
  Dragastan O. Alge calcaroase din mezozoicul si Tertiarul Romaniei : Cu o introducere privind reconstituirea paleomediilor sedimentare / O. Dragastan. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 168p.
10262
   Algebra-algorithmic models and methods of parallel programming = Алгебро-алгоритмічні моделі та методи паралельного програмування / P.I. Andon, A.Yu. Doroshenko, K.A. Zhereb, O.A.Yatsenko ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of software systems]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 190, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 171-180. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-367-4
10263
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die mittelschhule / A. Kisselew. – Kijo ; Charkoww : Ukrdershnazmenwydaw
1 : 6 und 7 Schuljahr. – 1933. – 127 S.
10264
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die mittelschule; 6 und 7 schuljahr / A. Kisselew. – Charkow ; Kiew : Minderheiten der USRR
T. 1. – 1933. – 127 S.
10265
  Kiselew A. Algebra : Lehrbuch fur die 8. und 9. klasse der mittelschulen / A. Kiselew. – Moskau ; Leningrad : Staatsverlag, 1934. – 212 S.
10266
  Kisielow A. Algebra : Podrecznik dla 8 i 9 klasy szkoly sredniej / A. Kisielow. – 3e w. – Kijow ; Charkow : Mniejszosci narodowosciowych USRR
2. – 1935. – 203 s .
10267
  Focsa D. Algebra : Clasa 6-A / D. Focsa, I. Stamatescu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1935. – 72 p.
10268
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die 8. und 9. klasse der mittelschhule / A. Kisselew. – Engels : Staatsverlag
2. – 1936. – 220 S.
10269
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die 6 und 7 klasse der mittelschule / A. Kisselew. – Kiew : Ukrdershnazmenwydaw
1. – 1937. – 128 S.
10270
  Kisselew A. Algebra : Podrecznik dla 6 i 7 klasy szkoly spedniej / A. Kisselew. – Kijo ; Charkoww : Ukrdershnazmenwydaw
1. – 1937. – 125 S.
10271
   Algebra : Examination questions and answers for last 15 years. – Toronto : Cole"s, 1955. – 96, [16] p. – (Notes and translations)
10272
  Dolciani Mary Algebra : Structure and method / Dolciani Mary, Brown Richard, Frank Cole William L. Ebos. – new ed. – Boston : Houghton Mifflin Company. – ISBN 0-395-34092-6
Book 1. – 1984. – XIV,556,32p. : il.
10273
  Keedy Mervin Algebra & trigonometry : A functions approach / Keedy Mervin, Bittinger Marvin. – 4th ed. – Reading : Addison-Wesley publishing, 1986. – XVI, 624,A-59,I-6p. – ISBN 0-201-13344-X
10274
  Brumfiel Charles Algebra 1 / Brumfiel Charles, Eicholz Robert, Shanks Merrill. – London : Addison-Wesley, 1964. – 12, 372 p.
10275
   Algebra 1 / Travers Kenneth, Dalton, LeRoy, Layton Katherine. – River Forest : Laidlaw Brothers - publishers, 1987. – X,598p. : il. – ISBN 0-8445-1838-7
10276
  Brumfiel Charles Algebra 2 / Brumfiel Charles, Eicholz Robert, Shanks Merrill. – Palo Alto; London : Addison-Wesley, 1962. – 14, 466 p.
10277
   Algebra 2 and trigonometry / Dolciani Mary, Wooton William, Beckenbach, , Sharron Sidney. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1978. – 562p. – ISBN 0-395-24537-0
10278
   Algebra a senior course / P.A. Petrie, V.E. Baker, J.R. Levitt, W.B. Maclean; P.A. Petrie, V.E. Baker, J.R. Levitt, W.B. Maclean. – Toronto : Clark. – 390 p.
10279
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 1. – 2002
10280
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 1. – 2003
10281
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 2. – 2003
10282
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 3. – 2003
10283
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 4. – 2003
10284
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 1. – 2004
10285
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 2. – 2004
10286
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 3. – 2004
10287
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 4. – 2004
10288
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 1. – 2005
10289
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 2. – 2005
10290
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 3. – 2005
10291
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 4. – 2005
10292
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 1. – 2006
10293
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 2. – 2006
10294
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 3. – 2006
10295
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 4. – 2006
10296
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 1. – 2007
10297
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 2. – 2007
10298
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 3. – 2007
10299
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 4. – 2007
10300
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 1. – 2008
10301
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 2. – 2008
10302
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 3. – 2008
10303
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 4. – 2008
10304
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 1. – 2009
10305
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 2. – 2009
10306
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 3. – 2009
10307
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 4. – 2009
10308
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 9, № 1. – 2010
10309
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 9, № 2. – 2010
10310
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 10, № 1. – 2010
10311
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 10, № 2. – 2010
10312
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 11, № 2. – 2011
10313
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 12, № 2. – 2011
10314
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 12, № 1. – 2011
10315
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 13, № 1. – 2012
10316
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 13, № 2. – 2012
10317
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 14, № 1. – 2012
10318
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 14, № 2. – 2012
10319
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 15, № 1. – 2013
10320
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 15, № 2. – 2013
10321
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 16, № 1. – 2013
10322
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 21, № 2. – 2016. – C. 163-324
10323
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 21, № 1. – 2016. – 162 с.
10324
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 22, № 1. – 2016. – 152 с.
10325
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 22, № 2. – 2016. – 316 с.
10326
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 23, № 1. – 2017. – 196с.
10327
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 23, № 2. – 2017. – С. 197-348
10328
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 24, № 1. – 2017. – 180 с.
10329
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 24, № 2. – 2017. – С. 181-336
10330
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ : Lugansk Taras Shevchenko National University. – ISSN 1726-3255
Т. 25, № 2. – 2018. – С. 163-332
10331
   Algebra and Logic, Conference.. – Novi Sad
6. – 1987. – 237с.
10332
   Algebra and trigonometry : Structure and method. – Boston : Houghton Mifflin. – ISBN 0-395-43054-2
Book 2. – 1988. – XV,824,39p. : il.
10333
  Perelman Ya.I. Algebra can be fun / Ya.I. Perelman. – M., 1982. – 227с.
10334
  Betz William Algebra for today / Betz William, Robinson George, Shortliiffe Delbert Llewelyn. – Boston;Toronto; London : Macmillan. – 320p.
10335
  Ahlbrandt Evelyn Algebra I : first half-unit / Ahlbrandt Evelyn. – Columbia : The University of Missouri, 1985. – [4],III,82,[76]p. : il. + Very impotant instructions and information
10336
  Mostowski A. Algebra liniowa / A. Mostowski, M. Stark. – Warszawa : PWN, 1958. – 188s. – (Biblioteka matematyczna ; T. 19)
10337
   Algebra liniowa : Dla studiow ekonomicznych. Metody i zadania. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – (Zastosowania algebry w ekonomii / Red. W. Szkutnika ; Zeszyt 2). – ISBN 83-7246-129-5
Algebra macierzy/Mastalers Adrianna, Przybylska Agnieszka, Szkutnik Wlodzimierz. – 1999. – 87S.
10338
   Algebra liniowa dla studiow ekonomicznych. Metody i zadania. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego. – (Zastosowania algebry w ekonomii / Pod red. W.Szkutnika ; Zt.1). – ISBN 83-7246-136-8
Przestrzenie i przeksztalcenia liniowe. Formy kwadratowe /M.Balcerowicz-Szkutnik, E.Michalska., E.Pospiech, W.Szkutnik. – 1999. – 60s.
10339
   Algebra liniowa dla studiow ekonomicznych. Metody i zadania. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – (Zastosowania algebry w ekonomii / Pod red. W. Szkutnika ; Zeszyt 3). – ISBN 83-7246-113-9
Metody rozwiazywania ukladow rownan liniowych/Wolny Alicja, Szkutnik Wlodzimierz. – 1999. – 39S.
10340
  Bialynicki-Birula Andrzej Algebra liniowa z geometria / Bialynicki-Birula Andrzej. – Warszawa : PWN, 1976. – 590 s. – (B-ka matematyczna ; t. 48)
10341
  Bucur I. Algebra omologica / I. Bucur. – Bucuresti : Edit. didactica si pedagogica, 1965. – 232 p. – (Ministerul Invatamintului Universitatea Bucuresti)
10342
  Orasanu Gr. Algebra practica : Clasa 4-a secundara de baeti si de fete / Gr. Orasanu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca. – 116p.
10343
  Perelman Ya. Algebra recreativa / Y. Perelman; trad.del ruso por C. Perez y F. Petrov. – Moscu : Mir, 1989. – 298 p. – (Ciencia popular)
10344
  Froda Alexandru Algebra superioara. Fundamente: multimi si operatii divizibilitate spatii liniare forme patratice / Froda Alexandru. – Bucuresti : Edit. Acad. Rep. Pop. Romine, 1958. – 455 p. – (Biblioteca matematica ; 1)
10345
  Kahler Erich Algebra und Differentialrechnung / Kahler Erich. – Berlin : Deutsch. Verl. d. Wissenschaften, 1958. – S.S.57-164. – (Mathematische Monographien ; 1)
10346
   Algebra und Geometrie fur Ingenieur und Fachschulen. – Lpz : VEB Fachbuchverl., 1965. – 580 S. – (Lehrbuch der Mathematik)
10347
   Algebra und Geometrie fur Ingenieure Von H.Nickel.. – Leipzig, 1972. – 590с.
10348
  Mostowski A. Algebra wyzsza / A. Mostowski, M. Stark. – Warszawa : PWN. – (Biblioteka matematyczna ; T. 4)
Cz. 3. – 1954. – 274s.
10349
  Khudyakov A.P. Algebraic and trigonometric generalized interpolation of Hermite-Birkhoff type for operators defined on functional spaces and functions of matrix variable, and their applications / A.P. Khudyakov, Ye.V. Panteleyeva, A.A. Trofimuk // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – Р. 95-107. – ISSN 0868-6912
10350
  Khudyakov A.P. Algebraic and trigonometric generalized interpolation of Hermite-Birkhoff type for operators defined on functional spaces and functions of matrix variable, and their applications / A.P. Khudyakov, Ye.V. Panteleyeva, A.A. Trofimuk // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Албашев, В.М. Булавацький, Ф.Г. Гаращенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (128). – P. 69-81. – ISSN 0868-6912


  Алгебраїчна та тригонометрична узагальнена інтерполяція типу Герміта-Бірхофа для операторів, визначених на функціональних просторах та функціях матричної змінної, та їх застосування. In a linear innite-dimensional space with scalar product and in a ...
10351
   Algebraic geometry: Proceedings of the International Conference held in L"Aquila, Italy, May 30 - June 4, 1988.. – Berlin, 1990. – 319с.
10352
   Algebraic logic and universal algebra in computer science.. – Berlin
11. – 1990. – 292с.
10353
  Bogaevski V.N. Algebraic Methods in Nonlinear Perturbation Theory / V.N. Bogaevski, A. Povzner. – New York [etc.] : Springer-Verlag, 1991. – XII, 265 p. – (Applied Mathematical Sciences / Ed. F John, J.E. Marsden< L. Sirovich ; V. 88)
10354
  Banica Constantin Algebraic methods in the global theory of complex spaces. / Banica Constantin, Stanasila Octavian. – Bucuresti; London a.o. : Ed.Academiei RSR; Wiley, 1976. – 296 p.
10355
  Salem Raphael Algebraic numbers and Fourier analysis / Salem Raphael. – Boston : D. C. Heath and Company, 1963. – 66p.
10356
  Marx M.J. Algebraic relativization and arrow logic : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / M. J. Marx; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam, 1995. – VII, 168 p. – Bibliogr.: P.151. – (ILLC dissertation series 1995-3). – ISBN 90-74795-15-3
10357
  Malcev A.I. Algebraic systems / A.I.Malcev; Transl. from the Russian by B.Seckler a.o. – Berlin : Acad.-Verl., 1973. – 319p. : 25 figures
10358
  Dieck T.tom Algebraic Topology and Transformation Groups. / T.tom Dieck. – Berlin : Springer-Verlag, 1988. – 298 p. – ISBN 3-540-50528-8
10359
   Algebraische Theorie abstrakter Automaten, formalen Sprachen und Halbgruppen.. – Berlin, 1973. – 332с.
10360
  Suciu I. Algebre de functii / I. Suciu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1959. – 239 p.
10361
  Sierpinski W. Algebre des ensembles / W. Sierpinski. – Warszawa ; Wroclaw : [s. n.], 1951. – 205 s. – (Monografie matematyczne ; t. 23)
10362
  Koulikov L. Algebre et theorie des nombres / L. Koulikov. – Moscou : Mir, 1982. – 501p.
10363
  Cuculescu I. Algebre Lie / I. Cuculescu; Acad. R.P.R., Institutul de matematica. Seminar O.Onicescu. – Bucuresti : Edit. Acad. R.P.R., 1962. – 148 p.
10364
  Zelazko W. Algebry Banacha / W. Zelazko. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1968. – 180 s. – Bibliogr.: p.171-172. – (Biblioteka matematyczna ; T.32)
10365
  Mostowski A.W. Algebry Boole"a i ich zastosowania / A. W. Mostowski ; Z przypisem T. Jankowskiego, S. Waligorskiego. – Warszawa : PWN, 1964. – 218s. : 80 rys. – Bibliogr.: s.211-212
10366
  Fott B. Algencunde / B. Fott; Glenk H.O. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1971. – 581S. : Mit 303 Abbildungen im Text und einem Titelbild
10367
  Fott Bohuslav Algenkunde / Fott Bohuslav. – 2. Aufl. – Jena, 1971. – 581с.
10368
  Lentin A.P. Algeria pulkownikow. / A.P. Lentin. – Warszawa, 1959. – 232с.
10369
  Leschi Louis Algerie antique. / Leschi Louis. – P., 1952. – 197с.
10370
  Alvermann Dirk Algerien. L"Algerie. / Alvermann Dirk. – Berl., 1960. – с.
10371
  Tomilin A. Algo ameno e interesante sobre cosmogonia : trad. del ruso / A. Tomilin. – Moscu : Mir, 1979. – 280 s.
10372
  Rodriguez-Iriondo Algo Sobre Espana / Rodriguez-Iriondo. – M., 1984. – 200 с.
10373
   ALGOL-68 - Begriffe und Ausdrucksmittel. – Leipzig, 1974. – 164 p.
10374
  Winkler J. ALGOL 60 - Ubungen : Ubungen / J. Winkler, S. Rudolph, M. Schulz. – Leipzig : Akad. Verl. – (EDV 2. Lehrprogrammbucher)
T. 2. – 1973. – 106 S.
10375
  Dames W. ALGOL 60 : Ubungen / W. Dames, E. Priem. – Leipzig : Geest & Porting
T. 4. – 1973. – 100 S.
10376
  Baliuk A. Algorithm of Professional Socialisation of Master-Degree Students Majoring in Social Studies and Humanities // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – P. 115-121. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Алгоритм професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю. Подано тлумачення поняття соціалізації в цілому та професійної – зокрема. Феномен професійної соціалізації слід розглядати поруч із поняттями професійної ...
10377
  Grave D. Algorithme du calcul des racines des equations algebriques / D. Grave, 1936. – p. 3-20. – Окремий відбиток з: Journal de l""institut mathematique de lБcademie des sciences de la RSS d""Ucraine, N.2, 1936
10378
   Algorithmic and knowledge based CAD for VLSI. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1992. – XII, 273 p. – (IEE Circuits and Systems Series/ Ser.ed. D.G.Haigh, R.Soin ; 4). – ISBN 0-86341-267-X
10379
  Kublanovskaya V.N. Algorithms and its modifications for the spectral problems of linear pencils of matrices. / V.N. Kublanovskaya. – L., 1981. – 26с.
10380
  Tovmachenko N.M. Algorithms for creating of optimal design sampling away and its comparative analysis / N.M. Tovmachenko, I.M. Sichkar, O.A. Vakulovych // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 39-42
10381
  Ball John Algorithms for RPN calculators / Ball John. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1978. – 330p. – ISBN 0-471-03070-8
10382
  Lupiychuk R. Algorithms of reference resolution // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 77-79
10383
  Krinitski N. Algoritmos a nuestro alrededor / N. Krinitski. – Moscu : Mir, 1988. – 400 p.
10384
  Wirth N. Algoritmy a struktury udajov / N. Wirth. – T. 2. – Bratislava : Techn. a ekonom. lit., 1989. – 481s.
10385
  Epishev A. Algunas cuestiones del trabajo politico del partido en las Fuerzas Armadas Sovieticas. / A. Epishev. – M., 1978. – 310с.
10386
  Entralgo Elias Algunas facetas de Varona. / Entralgo Elias. – La Habana, 1965. – 326с.
10387
  Korbozerova N.M. Algunas paginas de la historia de la lengua espanola // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – Р. 37-38
10388
  Hamplova S. Algunos problemas de la voz perifrastica pasiva y las perifrasis factitivas en espanol. / S. Hamplova. – Praga. – 96с.
10389
  Tavora S. Alhucema / S. Tavora. – Madrid, 1991. – 53, [10] p.
10390
  Mundstock Karl Ali und seine Abenteuer. / Mundstock Karl. – Halle (Saale), 1955. – 376с.
10391
  Kordon Bernardo Alias Gardelito, y otros cuentos / Kordon Bernardo. – La Habana, 1974. – 389с.
10392
  Krause Hanns Alibaba und die Huhnerfee. / Krause Hanns. – 2. unverand. Aufl. – Berl., 1956. – 322с.
10393
  Carroll L. Alice im Wunderland / L. Carroll. – Berlin, 1969. – 195с.
10394
  Carroll Lewis Alice in Wonderland / Carroll Lewis. – M., 1958. – 136с.
10395
  Carroll Lewis Alice in Wonderland / Carroll Lewis. – Moscow, 1959. – 136с.
10396
  Carroll Lewis Alice"s adventures in Wonderland / Carroll Lewis. – M., 1967. – 236с.
10397
  Carroll Lewis Alice"s adventures in Wonderland / Carroll Lewis. – Moscow, 1979. – 235 p.
10398
  Carroll Lewis Alice"s Adventures in Wonderland / Carroll Lewis. – Київ : Знання, 1999. – 115с. – ISBN 966-7293-82-3
10399
  Carroll Lewis Alice"s adventures in Wonderland. Through the Looking-glass / Carroll Lewis. – New York, 1960. – 238с.
10400
  Duplij Steven Alien / Duplij Steven. – Joyce Carbone : JVC books, 1996. – 52с.
10401
   Alienation Society and the Individual.. – New Brunswick, 1992. – 221с.
10402
  Jones David Aligning The Abacus Beads: China"s New European Economic Presence // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – P. 56-57. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Китайський прем"єр Вень Цзябао оголосив у Варшаві 26 квітня 2012 року про намір Китаю збільшити свої прямі іноземні інвестиції в країни Центральної та Східної Європи на 10 мільярдів доларів США, що призначатимуться для високих технологій, нових ...
10403
   Alionika. Cuentos de escritores sovieticos. K.Lapin, B.Zubavin, V.Infantiev, V.Lidin.... – M., 1966. – 104с.
10404
  Sjomuschkin Tichon Alitet geht in die Berge / Sjomuschkin Tichon. – M.
1. Buch. – 1950. – 466с.
10405
  Sjomuschkin Tichon Alitet geht in die Berge / Sjomuschkin Tichon. – M.
2. Buch. – 1951. – 456с.
10406
  Sjomuskin Tichon (Sjomuschkin) Alitet odchazi do hor / Sjomuskin Tichon (Sjomuschkin). – Praha, 1955. – 448с.
10407
  Pawlak Z. Alkaliczna degradacja 2,3-0-podstawie onych mono i oligocukrow / Z. Pawlak. – Warszawa, 1973. – 116с.
10408
  Sramkova L. Alkaline Phosphatase in Neutrophil leucocytes in Infectious Diseases / L. Sramkova. – Praha : Universita Karlova, 1970. – 111s.
10409
  Smith H.H. Alkaloids in certain species and interspecific hybrids of nicotiana / Harold H. Smith, Claude R. Smith. – Washington : Government, 1942. – p. 347-359. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 65, N. 7, 1942. – (Joint committee on policy and manuscripts)
10410
  Ochmanski Marian Alkoholizm ojcow a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Ochmanski Marian. – Wyd. 2-e, zmien. i popraw. – Lublin : Wyd-wo Uniw. Varii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 400s. – ISBN 83-227-1108-5
10411
  Pei Mario All about language / Pei Mario. – Philadelphia - New York, 1954. – 186с.
10412
  Hubbard Ron L. All about radiation: by a nuclear physicist and a medical doctor / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1980. – 157 p.
10413
  Goldenson Robert All about the human mind / Goldenson Robert. – New York, 1963. – 143 p.
10414
  Freeman Ira All about the wonders of chemistry / Freeman Ira. – New York, 1954. – 148с.
10415
   All Berlin and Potsdam. – Berlin : Schikkus, 1998. – 95p. : Ill. – Copyright for phot. and text: Editorial Escudo de oro. - Barcelona. – ISBN 84-378-1532-0
10416
   All different - all equal: European youth campaign against racism, xenophobia, anti-semitism and intolerance : education pack:ideas, resources, methods and activities for informal intercultural education with young people and adults. – Strasbourg : European youth centre, 1995. – 211 p.
10417
  O"Connor Edwin All in the Family / O"Connor Edwin. – Boston-Toronto, 1966. – 434с.
10418
  Неправська Наталія All inclusive не помре! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
10419
  Dunkelmann Kurt All nich so eenfach dat Leben / Dunkelmann Kurt. – Rostock, 1984. – 117с.
10420
  Wasserman Larry All of statistics : A concise course in statistical inference / Wasserman Larry. – 2nd printing. – New York : Springer, 2005. – 19,442p. : 95 figures. – (Springer texts in statistics). – ISBN 0-387-40272-1
10421
  Clurman H. All people are famous : Instead of an autobiography / H. Clurman. – New York a.o. : Jovanovich, 1974. – 327 p. – ISBN 0-15-104775-8
10422
  Tangredi Sam All possible wars? Toward a consensus view of the future security environment, 2001-2025 / Tangredi Sam. – Washington : Institute for National strategic studies; National defense university, 2000. – XI,212p. – (MаcNair paper, ISSN 1071-7552 ; N 63)
10423
  Bernstein Carl All president"s men / Bernstein Carl, Woodward Bob. – New York, 1975. – 382с.
10424
  Wise Robert All that remains : A novel / Wise Robert. – Nashville a.o. : Nelson, 1995. – 288p. – ISBN 0-8407-6783-8
10425
  Warren R.P. All the king"s men / R.P. Warren. – New York : Time incorporated, 1963. – 602 p.
10426
  Warren Robert Penn All the king"s men / Warren Robert Penn. – Москва : Progress Publishers, 1979. – 448 c.
10427
  Mayne William All the king"s men / Mayne William. – London, 1982. – 182с.
10428
  Stegner Wallace All the little live things / Stegner Wallace. – N.Y., 1967. – 346с.
10429
  Garson Barbara All the livelong day. / Garson Barbara. – Harmondsworth, 1977. – 221с.
10430
  Bernstein Carl All the president"s men / Bernstein Carl, Woodward Bob. – New York, 1974. – 349с.
10431
  Bernstein Carl All the president"s men / Bernstein Carl, Woodward Bob. – New York : Warner Books, 1976. – 382с.
10432
  Hutton P.M. All the rivers run into the sea / P.M. Hutton. – Toronto : Musson book, 1926. – 288 p.
10433
   All Ukrainian scientific and practical conference "Current trends in young scientists" researches", April 16, 2014 : book of papers / Min. of education and science of Ukraine, Zhytomyr state technological univ., Zhytomyr state univ. named after Ivan Franko [etc. ; ред. Могельницька Л.Ф.]. – Zhytomyr : ЖДТУ, 2014. – 198 p. : fig., tab. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-403-7
10434
   Allam terkapcsolatok demokracia.. – Pecs, 1987. – 581с.
10435
   Allamigazgatas, terulet-es telepules - politika.. – Pecs, 1985. – 184с.
10436
  Brambel C.E. Allantochorionic differentiations of the pig studied morphologically and histochemically / C.E. Brambel. – [S. l. : s. n.], 1933. – p. 397-452
10437
   Allattan = Mezogazdasagi mernokok reszere. – Budapest : Mezogazdasagi Kiado, 1965. – 550s.
10438
  Morgenstern Christian Alle Galgenlieder. Galgenlieder / Morgenstern Christian. – Lpz., 1964. – 334с.
10439
  Seydewitz Ruth Alle Menschen habon Traume. Meine Zeitmein Leben / Seydewitz Ruth. – Berlin, 1976. – 559с.
10440
  Dornemann Luise Alle Tage ihres Lebens: Frauengestalten aus zwei Jahrbunderten / Dornemann Luise. – Berlin, 1981. – 302с.
10441
  Waterstradt Berta Alle Tage ist kein Alltag / Waterstradt Berta. – Berlin : Eulenspiegel, 1974. – 239 S.
10442
  Mallet-Joris Francoise Allegra / Mallet-Joris Francoise. – M., 1985. – 389с.
10443
  Hirsch Susanne Allein mit Kind: Ratgeber fur Alleinerziehende / Hirsch Susanne. – Berlin, 1990. – 96с.
10444
   Allelopatia / Wojcik-Wojtkowiak Danuta, , Politycka Barbara, Weyman-Kaczmarkowa Wanda. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1998. – 90s. : 2k.il. – ISBN 83-7160-185-9
10445
  Wennekes W. Allemaal rottigheid, allemaal ellende : Het KZ-syndroom van Willem van Salland: Aangrijpende verslagen van LSD-zittingen, geleid door de Leidse psychiater prof. dr. J.Bastiaans, die samen met een verzetsman... / Wim Wennekes; Mit een inleiding en een slotwoord van J. Bastiaans. – Amsterdam : Wetenschappelijke uitgeverij, 1975. – 141 blz. – ISBN 90 214 2799 0
10446
  Shaw I. Aller Reichtum diesel Welt / I. Shaw. – Amsterdam : Aufbau-Verl, 1975. – 823 S.
10447
   Aller Welt feind.. – Berl., 1960. – 280с.
10448
   Allergy : principles and practice ; Two volumes ; with 595 ill. – 2nd ed. – St. Louis ; Toronto : Mosby Company. – ISBN 0-8016-3482-2
V. 1. – 1983. – XXII, 670, 80 p. ; pag. var
10449
   Allergy : principles and practice ; Two volumes ; with 595 ill. – 2nd ed. – St. Louis ; Toronto : Mosby Company. – ISBN 0-8016-3482-2
V. 2. – 1983. – XXII, 671, 80 p. ; pag. var
10450
  Slatogorskaja R.L. Allerhand sachen zum lesen und lachen / R.L. Slatogorskaja. – 2. Aufl. – Leningrad, 1961. – 80с.
10451
  Slatogorskaja R.L. Allerhand sachen zum lesen und lachen / R.L. Slatogorskaja. – Leningrad, 1961. – 72с.
10452
  Slatogorskaja R.L. Allerhand Sachen zum Lesen und Lachen / R.L. Slatogorskaja. – Leningrad, 1959. – 66с.
10453
  Slatogorskaja R.L. Allerhand Sachen zum Lesen und Lachen / R.L. Slatogorskaja. – 3-е изд. – M.-Л., 1966. – 95с.
10454
   Allerlei Spielraum.. – Berlin, 1975. – 492с.
10455
  Mader Julius Alles Gangster in Aktion / Mader Julius. – Berl., 1959. – 160с.
10456
  Alles Gute Alles gute: телевизионный курс немецкого языка / Alles Gute. – Москва : Акция, 1991. – 287с.
10457
  Wein-Gysae Alles uber Dackel, Teckel, Dachshunde : Monat fur Monat mit Spannung erwartet:das Magazin fur alle, die Tiere und Natur lieben / Wein-Gysae. – Niedernnausen : Falken-Verlag GmbH, 1990. – 80S. : Dicke D.
10458
  Mengeringhausen Annette Alles, was man uber BAfoC wissen muss / Mengeringhausen Annette. – Niedernhausen, 1993. – 144с.
10459
  Hacker W. Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie. / W. Hacker. – Berlin, 1973. – 472с.
10460
  Ankermann H. Allgemeine Arzneimittelverordnungslehre / H. Ankermann. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1966. – 177c.
10461
  Kostir J. Allgemeine Biochemie / J. Kostir. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1963. – 509S. : Mit 24 Abbildungen im Text und 3 Tabellen
10462
  Miehe H. Allgemeine Biologie : Einfuhrung in die Hauptprobleme der organischen Natur / H. Miehe. – Auf. 3. – Leipzig; Berlin : B.Teubner, 1915. – 144S. : Mit 52 Abbildungen im Text
10463
  Hertwig O. Allgemeine Biologie / O. Hertwig, G. Hertwig. – Auf. 6. – Jena : Gustav Fischer, 1923. – 822S. : Mit 496 Teils farbigen Abbildungen im Text
10464
  Miehe H. Allgemeine Biologie. Einfuhrung in die Hauptprobleme der organischen Natur / H. Miehe. – Leipzig; Berlin : Teubner, 1923. – 129 S.
10465
   Allgemeine Chemie.. – Leipzig, 1973. – 264с.
10466
  Kohler B. Allgemeine Crachtenfunde : Bruno Kohler / B. Kohler. – 3 Abth. – Leipzig : Philipp Reclam jum
7 T. : Neuere Zeit. – 231 S.
10467
  Vecoua E. Allgemeine Darstellung der Loosungen Elliptischer Differentialgleichungen in Einem Mehrfach Zusammenhangenden Gebiet / E. Vecoua. – Тбилисси. – C. 330-335. – Окремий відбиток з "Сообщения Грузинского филиала Академии наук СССР, Т.1, №5,1940"
10468
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 10 Banden. – Leipzig : Brockhaus
B. 3 : D bis F. – 1824. – 1028 S.
10469
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 1 : A bis Bl. – 1827. – 964 S.
10470
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 2 : Bo bis C. – 1827. – 976 S.
10471
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 3 : D bis E. – 1827. – 715 S.
10472
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 4 : F bis G. – 1827. – 972 S.
10473
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 5 : H bis Jod. – 1827. – 824 S.
10474
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 8 : O bis Q. – 1827. – 1003 S.
10475
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 9 : R bis Schu. – 1827. – 922 S.
10476
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 10 : Sch bis Sz. – 1827. – 932 S.
10477
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 11 : T bis V. – 1827. – 811 S.
10478
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 12 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 1 : A bis Bl. – 1830. – 964 S.
10479
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 15 Banden. – 11., umgearbeitete, verbesserte und vermehrte, Aufl. – Leipzig : Brockhaus
B. 7 : Gesang bis Hirzel. – 1866. – 956 S.
10480
   Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande : (Conversations-Lexikon) : in 15 Banden. – 7. Originalauflage. – Leipzig : Brockhaus
B. 8 : Hiskias bis Konrad. – 1866. – 956 S.
10481
  Deussen P. Allgemeine Einleitung und Philosophie des Veda bis auf die Upanishad"s / Paul Deussen. – 5. Auf. – Leipzig : F.A. Brockhaus, 1922. – [16],361 S. – (Allgemeine Geschichte der Philosophie ; 1er Bd., 1te Abtelung)
10482
   Allgemeine Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern / bearbeitet und herausgegeben von J.S. Ersch und J.G. Grube. – Leipzig : F.A. Brockhaus
1.Section : A - G, Theil 83 : Griechenland. A. Alt-Grichenland. B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit. – 1866. – 444 S.
10483
  Hofmann Georgund Braune Allgemeine Energiewirtschaft / Hofmann Georgund Braune, Reinhold. – 2. Lehn brief. – Freiberg, 1959. – 76с.
10484
  Schmidt Allgemeine Entwicklungspsychologie / Schmidt, Hans-Dieter. – Berlin, 1972. – 492с.
10485
  Steinthal H. Allgemeine Ethik / H. Steinthal. – Berlin : Verl. v. Georg Reimer, 1885. – 458 S.
10486
  Hurwitz A. Allgemeine Funktionentheorie und Elliptische Funktionen / A. Hurwitz. – Berlin : Springer, 1929. – XII, 534 S.
10487
  Machatschet Allgemeine Geographie 3: Geomorphologie / Machatschet. – Leipzig ; Berlin : Teubner, 1919. – 129 S. – (Aus Natur ; 627)
10488
   Allgemeine Geologie. – Berlin : Technik
Leh. 1 : Astronomisch-Geophysikalische Grundlagen 1. – 1953. – 69S.
10489
   Allgemeine Geologie. – Berlin : Technik
Leh. 2 : Astronomisch-Geophysikalische Grundlagen 2. – 1953. – 72S.
10490
   Allgemeine Geologie. – Freiberg : Fernstudium
Leh. 3 : Die Magmatischen Gesteine In Mineralogischer Und Petrographischer Hinsicht Und Ihre Lagerungsformen. – 1954. – 68S.
10491
   Allgemeine Geologie. – Freiberg : Fernstudium
Leh. 4. – 1954. – 72S.
10492
   Allgemeine Geologie. – Freiberg : Fernstudium
Leh. 5 : Transport Und Sedimentation. – 1956. – 81S.
10493
   Allgemeine Geologie. – Freiberg : Fernstudium
Leh. 6 : Transport Und Sedimentation. – 1957. – 80S.
10494
  Eichhorn J.G. Allgemeine Geschichte der Cultur und Litteratur des neueren Europa / Johann Gottfried Eichhorn; Mit einem Vorwort hrsg. von Reimer Eck. – Faks.-Ausg. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 978-3-487-13167-2
Bd. 2. – 2007. – [6],476 S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1799
10495
  Eichhorn J.G. Allgemeine Geschichte der Cultur und Litteratur des neueren Europa / Johann Gottfried Eichhorn ; hrsg. von Reimer Eck. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim ; Zurich ; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 978-3-487-13166-5
Bd. 1. – 2014. – LXXXVIII, 480, 132, [27] S. – Nachdr. der Ausgabe: Gottingen, 1796
10496
  Deussen P. Allgemeine Geschichte der Philosophie / Paul Deussen. – 4. Auf. – Leipzig : F.A. Brockhaus
Zweiter Bd. ; Erste Abteilung : Die Philosophie der Griechen. – 1923. – XII, 530 S.
10497
   Allgemeine Geschichte der Philosophie / W. Wundt, H. Olgenberg, W. Grube, T. u. a. Inouye; Wilhelm Wundt, Hermann Olgenberg, Wilhelm Grube, Tetsujiro Inouye u. a. – Leipzig : Teubner, 1923. – IX,620 S.
10498
  Salomon L. Allgemeine Geschichtedes Zeitungswesens / L. Salomon. – Leipzig : Goschen"sch Verlaghandlung, 1907. – 186 S. – Книга готичн. німецьк. мовою. – (Sammlung Goschen)
10499
   Allgemeine Krise des Kapitalismus.. – Berlin, 1976. – 624с.
10500
  Klaua D. Allgemeine Mengenlehre : Ein Fundament der Mathematik / Klaua Dieter. – Berlin : Academia, 1964. – 8, 581 S. – Bibliogr.: S. 573-574. – (Mathematische Lehrbucher und Monographien ; 1. Abt. : Mathematische Lehrbucher ; Bd. 10)
10501
  Leutwein F. Allgemeine Mineralogie / F. Leutwein, Sommer-Kulaszewski. – Freiberg : Fernstudium
Lehrbrief 10. – 1955. – 579-640S.
10502
  Leutwein Friedrich Allgemeine Mineralogie. / Leutwein Friedrich, Sommer-Kulaszewski Charlotte. – Freiberg
10. – 1955. – 579-640с.
10503
  Leutwein Fr. Allgemeine Mineralogie. / Fr. Leutwein, Sommer-Kulaszewski. – 3. erg. Aufl. – Freiberg
4. – 1958. – 72с.
10504
  Leutwein Fr. Allgemeine Mineralogie. / Fr. Leutwein, Sommer-Kulaszewski. – 3. erg. Aufl. – Freiberg
5. – 1958. – 64с.
10505
  Leutwein Fr. Allgemeine Mineralogie. / Fr. Leutwein, Sommer-Kulaszewski. – 2. und 3. erg. Aufl. – Freiberg
6. – 1958. – 78с.
10506
  Stachowiak Herbert Allgemeine Modelltheorie / Stachowiak Herbert. – Wien; New York, 1973. – 494с.
10507
  Kant I. Allgemeine Naturgesehichte und Theorie des Himmels nebst zwei Supplementen / I. Kant; Hers. von K. Kehrbach. – Leipzig : Verlag von Philipp Reclam, 1955. – 191 S.
10508
   Allgemeine Psychologie.. – Berlin, 1974. – 488с.
10509
   Allgemeine Realencyclopadie oder Conversationslexicon fur alle Stunde. – 2. Aufl. – Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz
Bd. 5. – 1866. – IV, 1044 S. – Кн. готич. шрифтом
10510
   Allgemeine Realencyklopadie, oder Conversationslexikon fur alle Stande : in 12 Banden. – 3. ganzlich umgearbeitete ubd sehr vermehrte Auflage. – Regensburg : Manz
B. 4 : Cunningham - Eisenlegirungen. – 1867. – 1152 S.
10511
   Allgemeine Realencyklopadie, oder Conversationslexikon fur alle Stande : in 12 Banden. – 3. ganzlich umgearbeitete ubd sehr vermehrte Auflage. – Regensburg : Manz
B. 9 : Lopez - Nyyrikki. – 1871. – 1150 S.
10512
   Allgemeine Realencyklopadie, oder Conversationslexikon fur alle Stande : in 12 Banden. – 3. ganzlich umgearbeitete ubd sehr vermehrte Auflage. – Regensburg : Manz
B. 10 : O - Romanus. – 1871. – 1138 S.
10513
  Stephani Hans Allgemeine Relativitatstheorie: Eine Einfuhrung in die Theorie des Gravitationsfelds / Stephani Hans. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1991. – 278 S.
10514
  Altmann Gabriel Allgemeine Sprachtypologie. / Altmann Gabriel. – Munchen, 1973. – 142с.
10515
   Allgemeine Sprachwissenschaft.. – Berlin, 1973. – 535с.
10516
  Ermacora Felix Allgemeine Staatslehre / Ermacora Felix. – Berlin
1. – 1970. – 530с.
10517
  Ermacora Felix Allgemeine Staatslehre / Ermacora Felix. – Berlin
2. – 1970. – S.531-1250
10518
  Pernthaler Peter Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre / Pernthaler Peter. – Wien; New York, 1986. – 477с.
10519
   Allgemeine Statistik. – Berlin : Verl. Die Wirtschaft
5. – 1970. – 532 s. – Bibliogr. : s.s. 521-552
10520
   Allgemeine Statistik.. – Berl.
2. – 1967. – 532с.
10521
  Rothmaler W. Allgemeine Taxonomie und Chorologie der Pflanzen : Grundzuge der speziellen Botanik / W. Rothmaler. – Auf. 2. – Jena : Wilhelm Gronau Verlag, 1955. – 215S.
10522
  Grindel D.H. Allgemeine Uebersicht der neuern Chemie zur Einleitung fur Anfanger dargestellt von D. H. Grindel. – [Riga], 1798
10523
  Essen Otto von Allgemeine und angewandte Phonetik. / Essen Otto von. – 4. verand. Aufl. – Berlin, 1966. – 270с.
10524
  Thilo Erich Allgemeine und anorganische Chemie in Frage und Antwort / Thilo Erich, Blumenthal Gert. – 15. Aufl. – Leipzig, 1976. – 286с.
10525
  Jordan H.J. Allgemeine vergleichende physiologie der Tiere / H.J. Jordan. – Berlin; Leipzig : Gruyter & Co, 1929. – VIII, 761, [8] S.
10526
  Gabler H. Allgemeiner Forstschutz / H. Gabler. – Radebeul; Berlin : Neumann Verlag, 1962. – 168S.
10527
  Hauer Franz Ritter Allgemeiner Fuhrer durch das k.k. naturhistorische Hofmuseum. / Hauer Franz Ritter. – Wien, 1889. – 368с.
10528
   Allgemeiner Zoll-tarif Fur Alle Hafen Und Granz-zollamter Des Russischen Reichs: Mit Ausnahme Der In Den Gouvernements Astrachan, Orenburg, Tobolsk. – St. Petersburg, 1826. – 209 S. – Книга видана готичним шрифтом
10529
  Ana Jovanovic Allocation problems of institutional support for regional development financing in Serbia / Ana Jovanovic, Darko Vukovic, Nebojsa Zakic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 370-380 : table. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
10530
  Schulz Helmut Alltag im Paradies / Schulz Helmut. – Rostock, 1977. – 233 с.
10531
  Kossmann L.S. Alltagsdeutsch. Dialoge und Ubungen / L.S. Kossmann; Leonid S. Kosman. – Moskau : Internationale Beziehungen, 1968. – 280 S.
10532
   ALMA-MATER - Київський університет. До 165 річниці із дня заснування // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 52-60. – ISSN 1605-9875
10533
  Sobolev Leonid Alma marinera. Relatos / Sobolev Leonid. – M., 1974. – 219с.
10534
  Sobolev Leonid Alma Marinera. Relatos / Sobolev Leonid. – M., 1965. – 302с.
10535
  Elm Ludwig Alma mater - zwischen Hakenkreuz und Bundesadler / Elm Ludwig. – Jena, 1979. – 208с.
10536
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 1996
10537
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 1996
10538
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 1996
10539
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 1996
10540
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 1996
10541
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 1996
10542
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 1997
10543
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 1997
10544
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 1997
10545
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 1997
10546
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 1997
10547
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 1997
10548
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 1998
10549
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 1998
10550
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 1998
10551
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 1998
10552
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 1998
10553
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 12. – 1998
10554
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 1999
10555
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 1999
10556
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 1999
10557
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 1999
10558
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 1999
10559
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 1999
10560
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 1999
10561
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 1999
10562
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 1999
10563
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 1999
10564
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 1999
10565
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 12. – 1999
10566
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2000
10567
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2000
10568
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2000
10569
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2000
10570
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2000
10571
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2000
10572
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2000
10573
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2000
10574
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2000
10575
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2000
10576
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2000
10577
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 12. – 2000
10578
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2001
10579
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2001
10580
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2001
10581
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2001
10582
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2001
10583
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2001
10584
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2001
10585
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2001
10586
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2001
10587
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2001
10588
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2001
10589
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 12. – 2001
10590
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2002
10591
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2002
10592
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2002
10593
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2002
10594
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2002
10595
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2002
10596
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2002
10597
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2002
10598
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2002
10599
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2002
10600
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2002
10601
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 12. – 2002
10602
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2003
10603
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2003
10604
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2003
10605
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2003
10606
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2003
10607
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2003
10608
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2003
10609
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2003
10610
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2003
10611
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2003
10612
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2003
10613
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2004
10614
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2004
10615
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2004
10616
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2004
10617
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2004
10618
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2004
10619
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2004
10620
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2004
10621
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2004
10622
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2004
10623
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2004
10624
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2005
10625
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2005
10626
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2005
10627
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2005
10628
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2005
10629
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2005
10630
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2005
10631
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2005
10632
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2005
10633
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2005
10634
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2005
10635
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 71 : Maj. – 2005
10636
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 72 : Сzerwiec. – 2005
10637
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 73 : Lato. – 2005
10638
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 74 : Pazdziernik. – 2005
10639
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 75 : Listopad. – 2005
10640
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 76/77 : Grudzien-styczen. – 2005
10641
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2006
10642
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2006
10643
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2006
10644
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2006
10645
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2006
10646
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2006
10647
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2006
10648
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2006
10649
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2006
10650
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2006
10651
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2006
10652
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 78 : Luty. – 2006
10653
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 79 : Marzec. – 2006
10654
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 80 : Numer specjalny. – 2006
10655
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 81 : Kwiecien. – 2006
10656
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 82 : Maj. – 2006
10657
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 83 : Czerwiec. – 2006
10658
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 84 : Lato. – 2006
10659
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 85 : Pazdziernik: numer specjalny. – 2006
10660
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 86 : Listopad. – 2006
10661
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 87/88 : grudzien-styczen. – 2006
10662
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2007
10663
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2007
10664
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2007
10665
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2007
10666
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2007
10667
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2007
10668
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2007
10669
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2007
10670
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2007
10671
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2007
10672
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2007
10673
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 89 : luty. – 2007
10674
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 90 : marzec. – 2007
10675
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 91 : kwiecien. – 2007
10676
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 92 : maj. – 2007
10677
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 93 : czerwiec. – 2007
10678
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 94. – 2007
10679
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 95. – 2007
10680
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 96. – 2007
10681
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 97. – 2007
10682
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 98. – 2007
10683
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 99. – 2007
10684
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2008
10685
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2008
10686
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2008
10687
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2008
10688
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2008
10689
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2008
10690
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2008
10691
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – 2008
10692
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2008
10693
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2008
10694
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2008
10695
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 100. – 2008
10696
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 102. – 2008
10697
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 103. – 2008
10698
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 104/105. – 2008
10699
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 106. – 2008
10700
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 107. – 2008
10701
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 108. – 2008
10702
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 109. – 2008
10703
   Alma mater // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – C. 112-113. – ISSN 0206-8001


  Меморіальні дошки на фасаді червоного корпусу КНУТШ: М. Максимовичу, М. Драгоманову, М. Грушевському, М. Боголюбову, В. Беретті.
10704
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1. – 2009
10705
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2. – 2009
10706
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3. – 2009
10707
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4. – 2009
10708
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5. – 2009
10709
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6. – 2009
10710
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7. – 2009
10711
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8. – 2009
10712
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9. – 2009
10713
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10. – 2009
10714
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11. – 2009
10715
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 110/111. – 2009
10716
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 112. – 2009
10717
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 113, kwiecien. – 2009
10718
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 114, maj. – 2009
10719
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 115/116, czerwiec/wrzesien. – 2009
10720
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 117, pazdziernik. – 2009
10721
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 118. – 2009
10722
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 119, listopad. – 2009
10723
   Alma mater : Miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 120/121, grudzien-styczen. – 2009
10724
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1 (февраль). – 2010
10725
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2 (март). – 2010
10726
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3 ( апрель). – 2010
10727
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4 (май). – 2010
10728
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5 (июнь). – 2010
10729
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6 (июль). – 2010
10730
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7 (август). – 2010
10731
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8 (сентябрь). – 2010
10732
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – 2010
10733
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10 (ноябрь). – 2010
10734
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11 (декабрь). – 2010
10735
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 122/123, luty-marzec. – 2010
10736
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego : numer specjalny / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 124, kwiecien. – 2010
10737
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 125, mai. – 2010
10738
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 126/127, czerwiec-wrzesien. – 2010
10739
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 128, pazdzienik. – 2010
10740
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 129, listopad. – 2010
10741
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 1 (февраль). – 2011
10742
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 2 (март). – 2011
10743
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 3 (апрель). – 2011
10744
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 4 (май). – 2011
10745
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 5 (июнь). – 2011
10746
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 6 (июль). – 2011
10747
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 7 (август). – 2011
10748
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 8 (сентябрь). – 2011
10749
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 9 (октябрь). – 2011
10750
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 10 (ноябрь). – 2011
10751
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 0321-0383
№ 11 (декабрь). – 2011. – + CD Электронный архив за 2011 год
10752
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 130/131, grudzien/styczen. – 2011
10753
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 132, Iuly. – 2011
10754
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 133, marzec. – 2011
10755
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 134/135, kwiecien/mai. – 2011
10756
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 136, numer specjalny. – 2011
10757
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 137/138, lipiec-wrzesien. – 2011
10758
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 139, pazdziernik. – 2011
10759
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 140, numer specjalny. – 2011
10760
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 141, listopad. – 2011
10761
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 142/143, grudzien/styczen. – 2011
10762
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 1 (январь). – 2012
10763
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 2 (февраль). – 2012
10764
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 3 (март). – 2012
10765
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 4 (апрель). – 2012
10766
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 5 (май). – 2012
10767
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 6 (июнь). – 2012
10768
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 7 (июль). – 2012
10769
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 8 (август). – 2012
10770
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 9 (сентябрь). – 2012
10771
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 10 (октябрь). – 2012
10772
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 11 (ноябрь). – 2012
10773
   Alma mater = Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 12 (декабрь). – 2012
10774
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 144, luty. – 2012
10775
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 145/146, marzec/kwiecien. – 2012
10776
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 147, maj. – 2012
10777
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 148/149, czerwiec/wrzesien. – 2012
10778
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 150, pazdziernik. – 2012
10779
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 151, listopad. – 2012
10780
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 152/153, grudzien/styczen. – 2012
10781
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 154, luty. – 2013
10782
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 155, numer specjalny. – 2013
10783
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 156/157, kwiecien/maj. – 2013
10784
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 158, numer specialny. – 2013
10785
   Alma mater : Jagiellonian University monthly magazine / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 159, special edition. – 2013
10786
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 160, listopad. – 2013
10787
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 161/162, grudzien/styczen. – 2013
10788
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 163/164, lyty/marzec. – 2014
10789
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 165, numer specialny. – 2014
10790
   Alma mater : Jagiellonian University monthly magazine / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 1427-1176
Nr. 166, jubilee edition. – 2014
10791
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 167, numer specialny. – 2014
10792
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 168, pazdziernik. – 2014
10793
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 169/170, listopad/grudzien. – 2014
10794
  Синяк Д. Alma mater // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 41 (452), 16.10.2015. – C. 50-51. – ISSN 2075-7093


  Киево-Могилянская академия празднует 400 лет со дня создания.
10795
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 171/172, stuczen/marzec. – 2015
10796
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 173/174, kwiecien/maj. – 2015
10797
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 175/176, czerwiec/wrzesien. – 2015
10798
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 177, pazdziernik. – 2015
10799
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 178, special edition. – 2015
10800
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 179, numer specjalny. – 2015
10801
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 180/181, grudzien/styczen. – 2015
10802
   Alma mater : зб. авторської поезії студентів юрид. ф-ту присвяч. 182-річчю юрид. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 51, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-72309-8


  У змісті авт.: Андрейцев В.І., Хоменко В., Стазілова Т., Пернатий М., Антіпов С. та ін.
10803
   Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma : Pontificio Collegio Ukraino S. Giosafat
№ 77 : Академічний рік 2015-2016. – 2016
10804
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 182/183, luty/marzec. – 2016
10805
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 184/185, kwiecien/maj. – 2016
10806
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 186, lato. – 2016
10807
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 187, pazdziernik. – 2016
10808
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 188, numer specialny. – 2016
10809
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 189/190, grudzien/styczen. – 2016
10810
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 191, luty. – 2017
10811
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 192/193, marzec/kwiecien. – 2017
10812
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 194, maj. – 2017
10813
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 195, lato. – 2017
10814
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 196, pazdziernik. – 2017
10815
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 197, listopad. – 2017
10816
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 198, zima. – 2017
10817
   Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1427-1176
Nr. 199, numer. – 2018
10818
   Alma mater "Francisco-Josephina".. – Munchen, 1975. – 427с.
10819
   Alma mater Jenensis.. – Weimar, 1983. – 551с.
10820
  Голик Р. Alma mater leopolitana: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції ХІХ–ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 78-92. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
10821
   Alma mater переможців // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Ставши студентом КНУ, молоді люди не полишають традиції участі у міжнародних олімпіадах - тільки тепер у студентських. Так, торішні переможці міжнародних змагань серед школярів Ярослав Ківва, Іван Яковлев, Нікіта Скібіцький і Денис Пушкін (факультет ...
10822
  Лисенкова В.В. Alma mater посередності як антитеза школі філософського осягнення життя // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 71-77
10823
  Ісаєнко С.А. Alma Mater професора Я.М. Гаккеля // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 37-46. – ISSN 2415-7422


  Я. М. Гаккель - видатний учений-електротехнік, випускник Санкт-Петербургського електротехнічного інституту.
10824
   Alma mater сьогодні: мовою цифр // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 3, 4


  Наукова діяльність КНУ імені Тараса Шевченка протягом 2012/2013 н. р.
10825
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 1, январь. – 2013
10826
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 2, февраль. – 2013
10827
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 3, март. – 2013
10828
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 4, апрель. – 2013
10829
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоц. ун-тов ; Ассоц. инженерн. образования [и др.]. – Москва, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 5, май. – 2013
10830
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 6, июнь. – 2013
10831
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 7, июль. – 2013
10832
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 8, август. – 2013
10833
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 9, сентябрь. – 2013
10834
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 10, октябрь. – 2013
10835
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 11, ноябрь. – 2013
10836
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 12, декабрь. – 2013
10837
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 1, январь. – 2015
10838
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 2, февраль. – 2015
10839
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 3, март. – 2015
10840
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 4, апрель. – 2015
10841
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 5, май. – 2015. – Резюме рос., англ. мовою
10842
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 6, июнь. – 2015. – Резюме рос., англ. мовами
10843
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 7, июль. – 2015. – Резюме рос., англ. мовою
10844
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 8, август. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
10845
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 9, сентябрь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
10846
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 10, октябрь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
10847
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 11, ноябрь. – 2015. – 120 с. – Резюме на рус., англ. яз.
10848
   Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
№ 12, декабрь. – 2015. – 120 с. – Резюме на рус., англ. яз.
10849
   Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.]. – Київ : Прайм. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – 2000. – 697, [5] c. : іл.
10850
   Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.]. – Київ : Прайм. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – 2001. – 697, [6] c. : іл.
10851
   Almanach Cracoviense ad annum 1474.. – Cracovie, 1977. – с.
10852
   Almanach des muses, pour l"an VII de la Republique francaise. – Paris, 1796. – 314с.
10853
   Almanach fotografiki polskiej - 1959.. – Warszawa, 1959. – 24с.
10854
   Almanach fotografiki polskiej.. – Warszawa, 1964. – 12с.
10855
   Almanach fur das Jahr 1971.. – Wien, 1972. – 527с.
10856
   Almanach fur das Jahr 1973., 1974. – 655с.
10857
   Almanach fur die Freunde des Kinderbuchs.. – Berl., 1957. – 124с.
10858
   Almanach mlodych.. – Warszawa, 1973. – 559с.
10859
   Almanach mlodych. 1955-1956.. – Warszawa, 1956. – 422с.
10860
   Almanach mlodych. 1958-1959.. – Warszawa, 1960. – 394с.
10861
   Almanach Polonii 1992 : Informator o polakach i organizacjach polonijnych na swiecie. – Warszawa : Polonia, 1991. – 208s. : il.
10862
   Almanach royal, annee bissextile. – P., 1699. – 716с.
10863
   Almanach sceny polskiej, 1984-1985.. – Warszawa, 1989. – 335с.
10864
  Conrad Joseph Almayers Wahn. / Conrad Joseph. – Berlin, 1971. – 111с.
10865
  Balazs Bela Almodo ifjusag / Balazs Bela. – Helikon, 1967. – 456с.
10866
  Gribbin John Almost everyone`s guide to science : The universe, life and everything / Gribbin John with Gribbin Mary. – New Haven; London : Yale univ. press, 1999. – 220p. – (Yale Nota bene). – ISBN 0-300-08460-9
10867
  Bosworth Sheila Almost Innocent / Bosworth Sheila. – Harmondsworth, 1986. – 268с.
10868
  Mansfieldova Aloe / Mansfieldova, (Mansfield) Katherine. – Praha, 1975. – 352с.
10869
  Drexelius Aloe Amari sed salubris succi Ieiunium quod in aula ser[enissi]mi utriusque Bavariae Ducis Maximiliani S. R. I. Archidapiferi, Electoris etc. / explicavit et latine scripsit Hieremias Drexelius e Societate Iesu Monacii 1637. – Antverpiae (Antwerpen) : typis Vid. Ioann. Cnobbari Typographi, 1638. – [16], 339, [14] p. – Видавничий конволют. Переплетено з: Gazophylacium Christi eleemosyna
10870
  Janackova Jaroslava Alois Jirasek / Janackova Jaroslava. – Praha, 1987. – 581с.
10871
  Szczublewski Jozef Aloizy Zolkowski-syn / Szczublewski Jozef, E. Szwankowski. – Warszawa, 1959. – 252 s.
10872
  Mandy Ivan Alom a szinhazrol / Mandy Ivan. – Budapest, 1977. – 164с.
10873
  Rodoreda Merce Aloma / Rodoreda Merce. – Barcelona, 1995. – 141 с.
10874
  Virta N. Alone / N. Virta. – Moscow : Foreign languages publishing house. – 452 с.
10875
   Alone the Moskva.. – M., 1958. – 40с.
10876
  Bonner Elena Alone together / Bonner Elena; Cook a. – New York, 1986. – 270с.
10877
  Walter Hugo Along the Maroon-Prismed Threshold of Bronze-Pealing Eternity / Walter Hugo. – Santa Barbara : Fithian Press, 1992. – 94 p.
10878
  Горчаков А.С. Along the Moskva / А.С. Горчаков. – М., 1958. – с.
10879
  Bykau Wassil Alpenballade. / Bykau Wassil. – Berlin, 1982. – 171с.
10880
   Alpha-E-catenin involvement in neonatal cardiomyocytes size regulation / V. Vaskivskyi, V. Balatskyi, L. Macewicz, T. Ruban, O. Piven // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 89, N 3, may - june. – Р. 127. – ISSN 2409-4943
10881
  Lawrence Jodi Alpha brain waves / Lawrence Jodi. – New York, 1972. – 251с.
10882
  Jentzsch B. Alphabet des Morgens / B. Jentzsch. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher, 1961. – 67 S.
10883
  Phillips H.M. Alphabetisation et developpement / H.M. Phillips. – Paris, 1970. – 63с.
10884
   Alphabetisation et enseignement des adults.. – Paris, 1964. – 198с.
10885
   Alphabetisation. 1969-1971. – Paris, 1972. – 143 s.
10886
   Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 16 p. – Конволют. Перепл. c 13 аналогичными изд.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на эфиоп и лат. Система письма эфиоп. ...
10887
   Alphabetum Arabicum // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 15 p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на араб. и лат. Система письма араб. языка
10888
   Alphabetum Armenum / jussu... Gregorij XV. et Sacrae Congregationis de propaganda fide impressum... // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – [16] p.


  Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на армянском языке. Система письма армянского языка
10889
   Alphabetum brаmmhanicum sev indostanum universitatis Kasi // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – XX, 152 p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на хиндустани и лат. Система письма языка хиндустани
10890
   Alphabetum Chaldaicum antiquum estranghelo dictum una cum alphabeto Syriaco, oratione dominicali salutatione Angelica et symbolo fidei // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – [16] p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на арамейском и лат. Система письма арамейского языка
10891
   Alphabetum Chaldaicum cum oratione dominicali, salutatione Angelica, & Salutatio ad Virginem Mariam : Latina, et Chaldaica lingua compositis, et impressis // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – [12] p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на арамейск. и лат. Система письма арамейского языка
10892
   Alphabetum Copthum sive Aegyptiacum // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – [12] p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на копт. и лат. Система письма коптского языка
10893
   Alphabetum graecum : cum oratione dominicali, salutatione angelica, symbol fidei, & praeceptis decaloig : [Cum praefacione Iohannis Christophori Arnadutii] // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 15, [1] p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на греч. и лат. Система письма греческого языка
10894
   Alphabetum grandonico-malabaricum sive samscrudonicum // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – XXVIII, 100 с.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Prepared by Clemente Peani. Edited by Giovanni Cristoforo Amaduzzi. Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и ...
10895
   Alphabetum hebraicum addito samaritano et rabbinico cum oratione dominicali, salutatione angelica, & symbolo apostolico // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 16 p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на др.-евр. яз. и лат. Система письма ...
10896
   Alphabetum Ibericum, sive Georgianum, cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, praecepta decalogi, ecclesiae sacramentis, et operibus misericordiae. Latina, et Iberica lingua compositis, et charactere Georgiano impressis : accesserunt Litaniae B[eatae] V[irginis] ejusdem lingua, et characteribus Ibericis // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – [32] p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на грузинском и лат. Система письма грузинского языка
10897
   Alphabetum tangutanum sive tibetanum // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – XVI, 138 p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на тангут. и лат. Система письма тангут. языка
10898
   Alphabetum veterum etruscorum et nonnula eorumden monumenta // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 38 p.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Система письма этрусского языка
10899
  Bykov Vasil Alpine ballad. / Bykov Vasil. – M., 1989. – 231с.
10900
  Doubek J. Alpinkaruv Svet : Prakticka prirucka pro zacatecniky i pokrocile / J. Doubek. – Praha : Zapadoceske Nakladatelstvi, 1971. – 234s. – має кольорові фотографії у додатку
10901
  Remberger Already in Romance: Universal Properties, Minimal Variation, Language Change / Remberger, Eva-Maria // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2018. – T. 63, № 3, Juillet/Septembre. – P. 223-240. – ISSN 0035-3957
10902
  Quick A. Als bloesem in de storm / Amanda Quick ; [vert. uit het Engels: Parma van Loon]. – Houten : Van Reemst, 1996. – 287 p. – Переклад з вид.: New York : Bantam Books, 1993. – ISBN 90-410-0328-2
10903
  Kleffe H. Als das Atom in Stucke sprang / H. Kleffe. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1973. – 247 S.
10904
  Handke Peter Als das Wunschen noch geholfen hat. / Handke Peter. – Frankfurt am Main, 1986. – 121с.
10905
  Boll Heinrich Als der Krieg ausbrach / Boll Heinrich. – Munchen, 1985. – 161с.
10906
  Wendler Otto Bernhard Als die Gewitter standen / Wendler Otto Bernhard. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verl., 1954. – 256, [1] S.
10907
  Wendler Otto Bernhard Als die Gewitter standen / Wendler Otto Bernhard. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1958. – 126, [1] S.
10908
  Krupkat Gunther Als die Gotter starben. Utopischer Roman. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1963. – 364с.
10909
  Krupkat Gunther Als die Gotter starben: Utopischer Roman. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1983. – 305с.
10910
  Popow I. Als die Nacht verging / I. Popow. – Berl., 1954. – 566с.
10911
  Drossel Rudolf Als die Sterne Gottor waren. Sonne, Mond und Sterne im Spiegel von Archaologie, Kunst und Kult / Drossel Rudolf. – Leipzig, 1976. – 296с.
10912
  Steinberg Werner Als die Uhren stehenblieben / Steinberg Werner. – Halle, 1958. – 434с.
10913
  Steinberg Werner Als die Uhren stehenblieben / Steinberg Werner. – Halle (Saale), 1976. – 467с.
10914
  Otcenasek Jan Als es im Paradies regnete / Otcenasek Jan. – Berlin, 1976. – 143с.
10915
  Kastner Erich Als ich ein kleiner Junge war. / Kastner Erich. – Berlin, Weimar, 1978. – 146с.
10916
  Hauser Jochen Als Kutte noch Jack London war. / Hauser Jochen. – Berlin, 1984. – 185с.
10917
  Becher Johannes Als namenloses Lied / Becher Johannes. – Lpz., 1964. – 280с.
10918
  Becher Johannes Als namenloses Lied. Gedichte / Becher Johannes. – Lpz., 1965. – 272с.
10919
  Sawicki Jerzy Als sei Nurnberg nie genesen... Die Abkehr von den volkerrechtlichen Prinzipien der Nurnberger Urteile / Sawicki Jerzy. – Berl., 1958. – 458с.
10920
  Bentley James Alsace / Bentley James. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 192с. – ISBN 0-14-046883-8
10921
  Fjelkestam-Nilsson Brita Also and too. / Fjelkestam-Nilsson Brita. – Stockholm, 1983. – 149с.
10922
  Roscher Achim Also fragen Sie mich! / Roscher Achim. – Halle - Leipzig, 1983. – 247с.
10923
  Kauter K. Also sprach der Marabu. / K. Kauter. – Rudolstadt, Neue Fabeln, Greefenverl, 1973. – 158с.
10924
  Nietzsche F. Also sprach Zarathustra : ein Buch fur Alle und Keinen / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : C.G. Naumann, 1903. – 488 S.
10925
  Anton F. Alt-Mexiko und seine Kunst / F. Anton. – Leipzig : VEB E.A. Seemann Buch-und Kunstverlag. – 309 S.
10926
   Alt-Mexiko.. – Lpz.
32. – 1961. – 44с.
10927
  Anton Ferdinand Alt-Peru und seine Kunst / Anton Ferdinand. – Leipzig : Seeman, 1972. – 374s.
10928
  Anton F. Alt - Peru und seine Kunst / F. Anton. – Leipzig : VEB E.A. Seemann Verlag, 1962. – 163 S. : Ill.
10929
  Anton F. Alt - Peru und seine Kunst / F. Anton. – Leipzig : VEB E.A. Seemann , Buch- und Kunstverlag, 1974. – 316 S. : Ill.
10930
   Altalanos termeszeti foldrajz.. – Budapest, 1975. – 567с.
10931
  Segert Stanislav Altaramaische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar / Segert Stanislav. – Leipzig, 1986. – 555с.
10932
  Mettke Heinz Altdeutsch Texte / Mettke Heinz. – Leipzig, 1970. – 489с.
10933
  Forman W. Alte afrikanische Plaskik / W. Forman, B. Brentjes. – Leipzig, 1967. – 179с.
10934
  Forman W. Alte afrikanische Plastik / W. Forman, B. Brentjes. – Leipzig : Koehler & Amelang, 1967. – 182s.
10935
  Graur Al. Alte etimologii romanesti / Al. Graur. – Bucuresti, 1975. – 105с.
10936
  Schlesinger Klaus Alte Filme / Schlesinger Klaus. – Rostock, 1975. – 118с.
10937
  Petiska E. Alte griechische Sagen / E. Petiska. – Prag, 1971. – 189с.
10938
   Alte Hollandische Meister : aus der prager nationalgalerie. – Praha : ARTIA, 1961. – XII, [5] s., 60 pl. il. : il.
10939
  Ki-San Alte koreanische Bilder. Landschaften und Volksleben. / Ki-San. – Lpz., 1958. – 18с.
10940
  Forman Werner Alte Koreanische Kunst / Forman Werner, Barinka Jaroslav. – Praha, 1962. – 68с.
10941
  Andersch Al. Alte Peripherie. / Al. Andersch. – Berlin, 1973. – 302с.
10942
  Libal Dobroslav Alte Stadte in der Tschechoslovwakei / Libal Dobroslav. – Prague, 1970. – 106с.
10943
  Libal Dobroslav Alte Stadte in der Tschechoslovwakei / Libal Dobroslav. – Prague, 1971. – 108с.
10944
  Muhe Richard Alte Uhren. / Muhe Richard, Vogel Horand. – Munchen, 1978. – 306 с.
10945
  Долгопят Елена Alter ego : кіносценарій // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 27-65
10946
  Пронь Т.М. Alter ego зовнішньої політики і дипломатії Президента США Томаса Вудро Вільсона (1912-1920) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 62-67. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
10947
  Зуйков А.В. Alter ego: кто помогает главе государства? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 6 (79). – С. 24-36. – ISSN 1812-7126


  Исследования, посвященные различным аспектам функционирования института главы государства, в отечественной и зарубежной правовой и политической науке – далеко не редкость. Интерес к изучению этого института вполне закономерен в силу положения, ...
10948
  Weber Hans Alter Schwede / Weber Hans. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1984. – 301 S.
10949
  Villalobos-Pietrini Alteraciones inducidas por los rayos X en los cromosomas de las celulas meristematicas de la raiz de vicia faba / Villalobos-Pietrini. – Mexico : Comision Nacional de Energia Nuclear. – (Comision Nacional de Energia Nuclear ; 196 (B-16))
1 : Aspectos tecnicos. – 1965. – 178-186p.
10950
  Villalobos-Pietrini Alteraciones inducidas por los rayos X en los cromosomas de las celulas meristematicas de la raiz de vicia faba / Villalobos-Pietrini. – Mexico : Comision Nacional de Energia Nuclear. – (Comision Nacional de Energia Nuclear ; 201 (B-18))
2 : Influencia de la temperatura en la frecuencia de las aberraciones cromaticas. – 1965. – 137-143p.
10951
  Holdaway F.G. Alteration of sex ratio in the "Flour beetle" Tribolium confusum duval, following starvation of newly hatched larvae / F.G. Holdaway, Smith Fairfield, 1933. – p.35-43. – Reprinted, with original page numbers, from The Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science, Vol. 11, 1933
10952
  Semjonov Julian Alternativa / Semjonov Julian. – Praha, 1979. – 525с.
10953
  Sukhotin A.M. Alternative analysis principles : study / A.M. Sukhotin ; Minisrty of education RF. Tomsk polytechnic university. – Tomsk, 2002. – 40p. – ISBN 5-86134-086-2
10954
  Badanova Ye. Alternative dispute resolution in three dimensions of law: concept, use and prospects // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 29-38


  У своїй статті автор аналізує комплексну юридичну концепцію "альтернативних засобів вирішення спорів" у трьох сферах правових відносин - приватних, "діагональних" та міждержавних.
10955
  Yurkevych I.S. Alternative oxidase from Ciona intestinalis LACREASE INTENSITY OF OXIDATIVE STRESS in Drosophila melanogaster / I.S. Yurkevych, O.V. Lushchak // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 70-71
10956
   Alternative report on the implementation of the United Nations convention on the rights of the child in Ukraine 2002-2008 / Prepared by Ukrainian NGOs. – Kyiv, 2009. – 84 p.
10957
  Bajo-Rubio Alternative Strategies of Public Deficits Reducing: the Case of Spain / Bajo-Rubio, Gymez-Plana // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  High government deficits are a matter of concern in many European countries. We examine the effects of several alternative measures intended to reduce public deficits, distinguishing between those acting through either taxes or spending. Our analysis ...
10958
  Klotz Gunther Alternativen im britischen Drama der Gegenwart. / Klotz Gunther. – Berlin, 1978. – 186с.
10959
  Mills Simon Alternatives in healing: an open-minded approach to finding the best treatment for your health problems / Mills Simon, Finando Steven. – New York, 1989. – 240с.
10960
  Adamyk V. Alternatives of Foreign Trade Policy in the Developing Countries in the Context of Searching the Ways to Reduce Poverty // Journal of european economy : Ternopil National Economic University ; ed.-in-ch. Yevhen Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, O. Dzyublyuk, R. Eisen [et al.]. – Ternopil, 2017. – Vol. 16, N 3 (62), july - september. – Р. 284-301. – ISSN 2519-4070
10961
  Kopstein Helga Altertumskundliche Publikationen erschienen in der Deutschen Demokratischen Republik. 1945-1955 / Kopstein Helga. – Berl., 1957. – 194с.
10962
   Alteste deutsche Dichtund und Prosa.. – Leipzig, 1976. – 308с.
10963
  Braune Wilhelm Althochdeutsche Grammatik / Braune Wilhelm. – 8. Aufl. / Bearb. von Warther Mitzka. – Halle : M. Niemeyer, 1955. – XII, 362 S.
10964
   Althochdeutsches Worterbuch : auf Grund der von Elias v. Steinmeyer Hinterlassenen Sammlungen im Auftrag der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. – Vierzehnte Lieferung. – Berlin : Akademie-Verlag, 1962. – Sp. 985-1064
10965
  Anton F. Altindianische Weisheit und Poesie / Ferdinant Anton. – Leipzig : VEB E.A. Seemann Verlag, 1968. – 102 S. : Ill.
10966
  Feuchtwanger Lion Altindische Schauspiele. / Feuchtwanger Lion. – Leipzig, 1976. – 197с.
10967
  Lehmann W. Altmexikanische Kunstgeschichte : ein entwurf in umrissen / W. Lehmann ;. – Berlin : Verlag Ernst Wasmuth A.G.
Bd. 8 : Orbis Pictus Weltkunst-Bucherei. – 1920. – 27 s., 48 abb.
10968
  Sorobetea A. Altminteri / A.Sorobetea. – Cluj-Napoca : Dacia, 1979. – 78 p.
10969
  Meyer G.R. Altorientalische Denkmaler im vorderasiatischen Museum zu Berlin / G.R. Meyer. – Leipzig : VEB E.A. Seemann, 1970. – 186s.
10970
  Lobocki Mieczyslaw Altruizm a wychowanie / Lobocki Mieczyslaw. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 156s. – ISBN 83-227-1143-3
10971
   Altrussische Dichtung aus dem 11.. – Leipzig, 1973. – 352с.
10972
  Milowski A. Altrussische Stadte : Reisefuhrer zu hisrorischen Baudenkmalern und Kunstmuseen / A. Milowski. – Moskau : Raduga-Verlag, 1986. – 256S.
10973
  Milowski A. Altrussische Stadte : A Travel Guide to the Historical and Architectural Monuments and Fine Art Museums / A. Milowski. – Moscow : Raduga, 1986. – 255S.
10974
  Donnert Erich Altrussisches Kulturlexikon / Donnert Erich. – 2., unverand. Aufl. – Leipzig, 1988. – 372с.
10975
  Bielfeldt Hans Holm Altslawische Grammatik / Bielfeldt Hans Holm. – Halle, 1961. – 298с.
10976
  Gogol N.W. Altvaterische gutsbesitzer / N.W. Gogol, 1938. – 36 с.
10977
  Gira V.S. Altweibersommer. / V.S. Gira. – Berlin, 1974. – 143с.
10978
  Bruning Elfriede Altweiberspiele und andere Geschichten. / Bruning Elfriede. – Halle, Leipzig, 1986. – 191с.
10979
  Mohr Erna Altweltliche Stachelschweine / Mohr Erna. – Wittenberg-Lutherstadt, 1965. – 164с.
10980
   Aluminum nanoscales as hormetic response effectors in Fagopyrum esculentum seedlings / O.E. Smirnov, L Karpets, A.V. Zinchenko, M.S. Kovalenko, Ye.O. Konotop, V.V. Schwartau, N.Yu. Taran // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 2. – P. 90-95. – ISSN 1025-6415
10981
  Barat Endre Alvo Venusr Rogeny Lots Karoly eletorol / Barat Endre. – Budapesti, 1974. – 304с.
10982
  Szabo Magda Alvok futasa / Szabo Magda. – Budapest, 1967. – 260с.
10983
   Alvona - наш стиль туризм // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 28-29 : фото
10984
  Simonov Konstantin Always a Journalist / Simonov Konstantin. – Moscow, 1989. – 319с.
10985
  Wolff Bernd Alwin auf der Landstrasse / Wolff Bernd. – Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1973. – 239 S.
10986
  Antonov S. Alyona / S. Antonov. – Moscow, 1968. – 144 с.
10987
  Glade H. Am Anfang stand der Abacus. / H. Glade, K. Manteuffel. – Leipzig, 1973. – 237с.
10988
  Hauser Harald Am Ende der Nacht. / Hauser Harald. – Berl., 1959. – 76с.
10989
  Leskow Nikolai Am Ende der Welt. / Leskow Nikolai. – Berlin-Weimar, 1982. – 470с.
10990
  Leskow Nikolai Am Ende der Welt. Erzahlungen. / Leskow Nikolai. – Leipzig
2. – 1973. – 359с.
10991
  Dinglinger Johann Melchior Am Hofe des Grossmoguls. / Dinglinger Johann Melchior. – Lpz. – 48с.
10992
  Kossok Manfred Am Hofe Ludwigs XIV / Kossok Manfred. – Leipzig, 1989. – 192с.
10993
  Salygin Sergej Am Irtysch / Salygin Sergej. – Berlin, 1975. – 193с.
10994
  Kaufmann Walter Am Kai der Hoffnung. / Kaufmann Walter. – Berlin, 1981. – 218с.
10995
  Kaufmann Walter Am Kai der Hoffnung. Stories. / Kaufmann Walter. – Berlin, 1975. – 365с.
10996
  Wangenheim Inge von Am Morgen ist der Tag ein Kind / Wangenheim Inge von. – Berlin : Verlag Tribune, 1958. – 393 S.
10997
  Rabis Valentin Am seidenen Faden / Rabis Valentin. – Berl., 1958. – 232с.
10998
  Groza Petru Am vazut cu ochii Tara Pacii / Groza Petru. – Bucuresti, 1955. – 123с.
10999
  Groza Petru Am vazut cu ochii Tara Pacii / Groza Petru. – Bucuresti
2. – 1956. – 104с.
11000
  Ball Kurt Herwarth Am Wochenend geschrieben. Eine Erzahlung / Ball Kurt Herwarth. – Halle, 1955. – 170с.
<< На початок(–10)11121314151617181920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,