Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1092001
  Сніжко В. "Природне" в науковому українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 83-87
1092002
  Теплий І. "Присвята" до "Фауста" Йогана-Вольфганга Гете: перекладознавчий аспект (на матеріалі перекладів Івана Франка та Миколи Лукаша) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 223-236. – ISSN 0130-528Х
1092003
  Балан Я. "Присвячується Канаді": унікальний внесок Михайла Говди в літературну історію провінції Альберта // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 477-485. – ISSN 1028-5091
1092004
  Кавун Л. "Присмерк Європи" О.Шпенглера в інтерпретації М.Хвильового // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 195-201.
1092005
  Іщенко О.М. "Присмерк" громадянського суспільства та криза державних інституцій / О.М. Іщенко, В.Г. Пугач // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 333-343
1092006
  Сизоненко Г. "Присниться сон мені...і-ти!" / Г. Сизоненко, Ф. Сизоненко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 493, березень : березень. – С. 8-9


  "Ликера Полусмакова (Полусмак) з"явиться на життєвому небокраї Шевченка останньої пори його життя".
1092007
   [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.] : [б.в.], 1925


  У конволюті перепл. 23 окр. відбитка з природньо-наукової тематики: 1. Тутковский П.А. Геологический очерк Владимир-Волынского, Ковельского и Овручского уездов Волынской губернии / П.А. Тутковский 2. Тутковский П.А. Геологический очерк Луцкого ...
1092008
  Лагутін В.Д. |Природні монополії і суміжні ринки в Україні: особливості функціонування та ймовірні сценарії реформування / В.Д. Лагутін, Зігліна|, ОЛ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 45-56. – ISSN 1993-6788
1092009
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1092010
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1092011
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1092012
  Матеіїшина Ж.М. Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України / Ж.М. Матеіїшина, С.П. Дорошкевич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1092013
  Повх М.М. Природне старіння іонно-імплантованих шарів епітаксійних плівок та монокристалів гранату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Повх Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1092014
  Сливка С. Природне та надприродне право : (у 3-х частинах) / Степан Сливка. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-105-6
Ч.1 : Природне право: історико-філософський погляд. – 2005. – 224с.
1092015
  Карпічков В Природне та позитивне право як основні елементи правової реальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 98-100
1092016
  Ніколаєнко Н.В. Природне та штучне в контексті новітніх біотехнологічних практик // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 62-66
1092017
  Матвєєва Л.Л. Природне та штучне в людській буттєвості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 14-29. – ISBN 978-966-177-064-4
1092018
   Природний perpetuum mobile відкрився на Прикарпатті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18
1092019
  Кальченко В.Н. Природний газ у народному господарстві УРСР / В.Н. Кальченко. – К., 1960. – 120с.
1092020
  Пестушко Валерій Природний газ України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51
1092021
   Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку : монографія / Райтер П.М. [та ін. ; під заг. ред. Карпаша О.М.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 398, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-373. – ISBN 978-966-694-215-2
1092022
  Прево М. Природний дар художника Наталі Денисової // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 134-137. – ISSN 2078-6263
1092023
  Лисенко Т.Д. Природний добір і внутрішньовидова конкуренція / Т.Д. Лисенко. – Київ; Харків, 1950. – 40 с.
1092024
  Ніс В. Природний закон: як нам українізувати українців? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 1-2
1092025
  Гетьман Володимир Природний заповідник "Горгани" : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 38-39 : Фото
1092026
   Природний заповідник "Горгани". Рослинний світ / Ю.В. Клімук, У.Д. Міскевич, Д.М. Якушенко, І.І. Чорней, В.В. та ін. Буджак; [Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І., Буджак В.В. та ін.]; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУТШ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ; Природний заповідник "Горгани" та ін.; [відп. ред. Соломаха В.А.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 400с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; Вип. 6). – ISBN 966-306-125-X
1092027
  Гетьман Володимир Природний заповідник "Єланецький степ" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 39-42 : фото
1092028
  Яворська В. Природний і механічний рух населення України та її регіонів / Вікторія Яворська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-131. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
1092029
  Вдовиченко В.Т. Природний і попутний гази як сировина для хімічної промисловості / В.Т. Вдовиченко. – Київ, 1958. – 32с.
1092030
  Борняк У. Природний кам"яний матеріал оборонної вежі с. П"ятничани на Львівщині / У. Борняк, А. Іваніна, О. Стасюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 137-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1092031
  Горячук В.Ф. Природний капітал як економічна категорія // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 48 : Новітні підходи в економіці та управлінні природокористування. – С. 88-93
1092032
  Пантюхова А.В. Природний капітал як об"єкт бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 209-216
1092033
  Богінська Л.О. Природний капітал як складова виробничого потенціалу АПК // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 24-28. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1092034
  Малюга Н.М. Природний капітал: ідентифікація та бухгалтерський вимір / Н.М. Малюга, І.В. Замула // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 66-71. – ISSN 1729-7206
1092035
  Бадрак О.С. Природний капітал: провали ринкового механізму в соціально–оптимальному розподілі ресурсів // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 46-60
1092036
  Галинська О.М. Природний код культури в українських і англійських інтертекстуальних фразеологізмах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 45-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 50-51; 17 назв
1092037
  Сніжко В.В. Природний міт для українців : (українознавча психоекологічна монографія / Валерій Сніжко ; МОНУ ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ. – ISBN 966-11-6015-5
Кн. 1 : Шлях. – 2006. – 448 с. – На обкл. назва Шлях
1092038
   Природний потяг : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 24-25
1092039
  Лазоренко Г.Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах екосистеми Чорного моря : концентрації, розподіл та дози опромінення : дис. ... докт. біол. наук : 03.00.01 / Лазоренко Г.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 361 л. + Додатки: л. 262-297. – Бібліогр.: л. 298-361
1092040
  Лазоренко Г.Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах екосистеми Чорного моря: концентрації, розподіл і дози опромінення : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.01 / Лазоренко Г.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 47 назв.
1092041
  Терець В. Природний рух населення й депопуляція в Україні на тлі європейської демографічної ситуації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-23
1092042
  Калиниченко Д.О. Природний рух населення та дітородна активність (регіональний аспект) // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1092043
   Природний рух населення України в 1925 році.. – Х., 1927. – 162с.
1092044
  Джаман В. Природний рух населення України: динаміка і територіальні відміни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 185-187. – (Серія географічна ; Вип. 28). – ISSN 0201-758Х
1092045
  Малютін І. Природний феномен державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 27-31
1092046
  Андріїв В. Природний характер трудових прав працівників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67-71. – ISSN 0132-1331
1092047
  Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління / Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов, Г.А. Хміль ; НАНУ ; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ін-т геохімії навколишнього середовища. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0798-7
1092048
  Малахова Н.Б. Природним монополіям - протизатратний механізм // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-39
1092049
  Денисик Г.І. Природнича географія Поділля / Г.І. Денисик. – Київ : ЕкоБізнесЦентр, 1998. – 184с.. – ISBN 966-95029-2-6
1092050
  Кононенко Т.П. Природнича історія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 369. – ISBN 966-316-069-1
1092051
  Компанець Т.М. Природнича лексика Плінія Старшого-нова віха у розвитку науково-природничої термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 229-234. – ISBN 966-581-295-6
1092052
  Климишин О.С. Природнича музейна термінологія : Словник-довідник / О.С. Климишин; Відп. ред. Ю.М. Чорнобай; НАН України; Держ. природознавчий музей. – Львів, 2003. – 244с. – ISBN 966-02-2811-2
1092053
   Природнича музеологія = Natural history museology / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС. – ISBN 978-966-02-8998-7
5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – 2019. – 322, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. - На обкл.: 100 років Зоологічному музею УАН. – Бібліогр. в кінці ст.


  in October 7–8, 2019 in Kyiv)
1092054
  Пасько І. Природнича наука в університеті: київські класичні наукові школи в українознавчому вимірі // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С.77-84. – ISBN 978-966-439-138-9


  Розвиток природничої науки в Університеті св. Володимира це процес створення і розвиток наукових шкіл, наукових співтовариств, експериментальних лабораторій.
1092055
  Трегубенко О.М. Природниче краєзнавство в системі вітчизняної шкільної освіти (20 - 80-ті роки XX століття) : монографія / О.М. Трегубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДЗ "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 504 с. – Додатки: с. 450-503. – Бібліогр.: с. 371-449. – ISBN 978-966-617-281-8
1092056
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон
  вип. 23. – 2016. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1092057
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон
  вип. 24. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1092058
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон
  вип. 25. – 2018. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1092059
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = cientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С.
  вип. 26. – 2019. – 227, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1092060
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С.
  вип. 27. – 2019. – 161, [1] с. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1092061
  Калинович Ф. Природничий відділ ІУНМ / Ф. Калинович, 1929. – 28 с.
1092062
  Загороднюк І. Природничі колекції в Педагогічному музеї Києва 1902–1917 років // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 123-135. – ISSN 2219-7516
1092063
   Природничі музеї: роль в освіті та науці = Natural history museums: The role in education : матеріали IV Міжнар. наук. конф., [27-30 жовт. 2015, Київ] / Нац. наук.-природн. музей НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. нац. ун-т ім. Василя Каразіна, Міжнар. рада музеїв: Укр. нац. комітет ; [упоряд.: І. Загороднюк, М. Комісарова, Е. Король]. – Київ : Простір-М. – ISBN 978-966-02-7728-1
Ч. 2. – 2015. – 183, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1092064
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 13. – 2016. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
1092065
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 14. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1092066
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 15. – 2018. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1092067
   Природничі науки 10-11 класи. Інтегрований курс. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 2-15
1092068
   Природничі науки в школі : Збірник наукових праць. Науково-методичне видання. – Херсон. – ISBN 966-630-057-5
Вип. 2. – 2003
1092069
  Шабанов Д.А. Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери. Програма курсу для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл / Д.А. Шабанов, О.Г. Козленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 13-24 : табл.
1092070
  Засєкіна Т. Природничі науки: можлива інтеграція // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1092071
  Шевчук В.О. Природничі підвалини управління рівноважним економічним розвитком.Частина II. Складові частини капіталу та перспективи їх модернізації // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 84-89 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1092072
  Рябчикова Ф.Д. Природничі предмети у музеях: музеологічний аналіз правових дефініцій : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 13-22 : табл. – Бібліогр.: с. 20-21. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
1092073
   Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії = Естественные проблемы национальной безопасности Украины в вызовах новейшей истории = Environmental issues of national security of Ukraine in the face of challenges of modern history : монографія / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф., голови Держ. коміс. України по запасах корис. копалин Г.І. Рудька та ін.] ; Держ. коміс. по запасах корис. копалин України [та ін.]. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – 502, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит. арк., зміст, вступ. та заключ. слово парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 477-500. – ISBN 978-617-7770-24-3
1092074
  Шемета Ю.М. Природничі факультети Київського національного університету імені Тараса Шевчека у міжнародних зв"язках (1991 - 2001) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 422-435. – ISBN 978-617-7107-21-6
1092075
  Гудзевич А.В. Природничо-географічна освіта і наука у педвузі : до 40-річчя природничо-географічного факультету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 4-11. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Висвітлено основні етапи становлення природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Проаналізовано особливості формування і розвитку кафедр факультету за 40 років його діяльності. ...
1092076
   Природничо-географічна складова туристичних маршрутів (на прикладі маршруту долиною Чорної Тиси) / О. Галаган, О. Ковтонюк, Н. Корогода, Є. Цвелих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 77-80. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі відомого туристичного маршруту до витоків Чорної Тиси розглядається можливість і необхідність використання інформації про геологічні, геоморфологічні, гідрологічні, ландшафтні особливості території з метою популяризації природничих знань. ...
1092077
  Самойленко В.М. Природничо-географічне моделювання = Natural-geographic modeling : підручник / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2019. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-319. – ISBN 978-966-521-736-7
1092078
  Калько А.Д. Природничо-географічний факультет МЕГУ [Міжнародний економіко-гуманітарний університет] імені академіка Степана Дем"янчука: історія, сьогодення та перспективи розвитку // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 75-83. – ISBN 978-966-7359-77-5
1092079
  Гільберг Т.Г. Природничо-заповідний фонд Хмельниччини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 35-38 : фото, табл.
1092080
  Казарян І.С. Природничо-математична компетентність учнів 8-х класів м. Києва (географічна складова) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 2-5 : діагр.
1092081
  Кохановська О.В. Природничо-математична освіта в Україні XIX - початку XX століття // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 48-67. – ISBN 978-966-2919-93-6
1092082
  Білик В.Г. Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у вищих навчальних закладах у контексті сучасної парадигми вищої освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 112-117. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1092083
  Сидоренко М.М. Природничо-наукове обгрунтування неусвідомленого відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1092084
  Васецький Г.С. Природничо-науковий матеріалізм в Росії / Г.С. Васецький. – Київ, 1941. – 32с.
1092085
  Вяткіна Т.Г. Природничо-ресурсний та виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств Черкаської області / Т.Г. Вяткіна, Т.І. Бурцева // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 49-57. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1092086
  Кравчук А.А. Природничонаукове пізнання і проблема антиномій Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1092087
  Ільченко Н.В. Природні антибіотики в сезон застуд // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
1092088
  Дубіс Л. Природні атракції на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області: проблеми і перспективи використання для екотуризму / Л. Дубіс, Н. Габчак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 5-15 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0868-6939
1092089
   Природні багатства Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 1987. – 286с.
1092090
  Мармер М.Н. Природні багатства СРСР та УСРР і розміщення продукційних сил України в другій п"ятирічці / підручник для комсомольського політнавчання для всієї комсомольської політмережі; М.Н. Мармер. – Харків : Партвидав "Пролетар", 1932. – 55 с.
1092091
  Фещенко-Чопівський І.А. Природні багатства України / Всеукраїнський кооперативний видавничмй союзp. – Київ : Союзбанк
Частина 1 : Мінеральні багацтва та велика промисловість України. – 1918. – 173 [I-II]с.
1092092
  Фещенко-Чопівський І. Природні багатства України / І. Фещенко-Чопівський. – Київ : Друк. "Петро Барський". – (Всеукраїнський кооперативний видавничий союз ; [№] 11)
Ч. 2 : Сільське господарство та сільско-господарська промисловість. – 1919. – 150 с. : табл.
1092093
  Діброва О.Т. Природні багатства УРСР : Лекція для студентів-заочників / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1948. – 20с.
1092094
  Фещенко-Чопівський І. Природні богатства України / Всеукраїнський кооперативний видавничий союз. – Київ : Друк. "Петро Барський"
Частина 2 : Сільське господарство та сільськогосподарська промисловість. – 1919. – 151с.
1092095
   Природні будівельні матеріали західних областей України.. – К., 1961. – 148с.
1092096
  Усик Світлана Природні вітаміни лютого / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 3 : фото
1092097
  Панченко Д.Ю. Природні газики / Д.Ю. Панченко. – Київ : АН УРСР, 1958. – 52с.
1092098
  Круглов І. Природні геоекосистеми басейну Верхнього Західного Бугу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 165-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1092099
  Балановський Природні енергоресурси України / Балановський, Зінченко В.Ф. -. – Київ, 1971. – 46с.
1092100
  Мельничук А.Л. Природні загрози безпеці життєдіяльності населення України: гострота, розподіл за регіонами, заходи щодо запобігання та усунення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 142-148. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1092101
  Майданюк І.З. Природні засади права у спадщині львівського братства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 40-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1092102
  Герасименко Н.П. Природні зміни впродовж пізньольодовиків"я та голоцену у середньому Припрутті (за даними палеонтологічного та літологічного вивчення відкладів печери Буковина, зал сухий) / Н.П. Герасименко, Ю.Л. Корзун, Б.Т. Рідуш // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 68-74. – ISSN 0868-6939


  Результати палінологічного та літологічного вивчення рихлих відкладів та знайдені рештки ссавців в печері Буковинка, послідовно демонструють зміни рослинності та клімату в пізньольодовиків"ї і голоцені в середньому Припрутті. Results of palynological ...
1092103
  Костриця М.Ю. Природні і виробничі комплекси : Посібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1988. – 124с. : Іл.
1092104
  Жежуха В. Природні і набуті конкурентні переваги національної економіки / В. Жежуха, Л. Крилишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 329-334. – ISSN 0321-0499
1092105
  Холоша В. Природні і техногенні надзвичайні ситуації в Україні: тенденції, причини виникнення та проблеми щодо їх запобігання // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-27.
1092106
   Природні і штучні біоплато. Фундаментальні та прикладні аспекти : [монографія] / [В.Д. Романенко та ін. ; ред. : Т.Л. Горбань, А.В. Круківська] ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2012. – 109, [3] с., [8] с. іл. : іл., табл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 100-110. – ISBN 978-966-00-1141-0
1092107
  Цветкова А.С. Природні й антропогенні ресурси Одеської області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 236-238. – ISBN 978-617-7069-75-8
1092108
  Барабаш В.І. Природні й економічні передумови формування Кременчуцького промислового вузла і його виробничо-територіальна структура : територіально-виробничі комплекси / В.І. Барабаш, В.П. Благов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 97-106 : Табл.
1092109
  Заславська О.П. Природні катастрофи в Україні: минуле, майбутнє, сьогодення. План-конспект уроку у 8 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 18-23 : табл.
1092110
  Пестушко Валерій Природні катастрофи частішають // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49
1092111
  Крисаченко В.С. Природні катастрофи: легенди, гіпотези, факти / В.С. Крисаченко. – К, 1989. – 116с.
1092112
  Гуцуляк В.М. Природні комплекси і геохімічні особливості грунтів північної Молдавії / В.М. Гуцуляк, А.М. Холмецький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 76-84
1092113
  Любич І.Й. Природні комплекси СРСР : Альбом / І.Й. Любич. – 2-е вид., доп. – Київ, 1989. – 112с.
1092114
  Карпюк З.К. Природні коридори як основні комунікаційні шляхи для біоти на Волинському Поліссі // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 35-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1092115
  Дрозда В.Ф. Природні ландшафти як складова сучасних аграрних технологій / В.Ф. Дрозда, А.І. Потопальський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 4-5
1092116
  Леонова С.В. Природні лікувальні ресурси території курорту Саки АР Крим // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-45 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1092117
  Пасічник М.П. Природні лікувально-оздоровчі ресурси в системі санаторно-курортної діяльності Волинської області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 216-218
1092118
  Афанасьєв Д.Я. Природні луки УРСР / Д.Я. Афанасьєв. – Київ : Наукова думка, 1968. – 256с.
1092119
   Природні лучні угіддя Українскього Полісся. – К., 1982. – 302с.
1092120
  Базилевич В.Д. Природні монополії : Монографія / Базилевич В.Д., Филюк Г.М. – Київ : Знання, 2006. – 367 с. – ISBN 966-346-055-5
1092121
  Кравченко Ю. Природні монополії в економіці України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 46-48. – ISSN 1810-3944
1092122
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Дис....канд. економ. наук.:08.01.01 / Филюк Галина Михайлівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 186л. – Додатки.:л.178-186. – Бібліогр.:л.:162-178
1092123
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Автореф...канд. економ. наук:08.01.01 / Филюк Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 22с.
1092124
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Дис... канд. екон.наук: 08.01.01 / Филюк Галина Михайлівна; Київск. нац. торговельно-економічний ун-тет. – К., 2001. – 178л. – Бібліогр.:л.162-178
1092125
  Кіндзюр О.С. Природні монополії як галузь державного регулювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 195-198. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1092126
  Вергун Л. Природні монополії як об"єкт державного регулювання ( на прикладі країн Європейського Союзу) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.318-328
1092127
  Малахова Н.Б. Природні монополії: сутність та інституціоналізація системи державного регулювання : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук; Спец. 08.01.01 / Наталія Борисівна Малахова; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 46 назв
1092128
  Отрошко Л.Г. Природні мотиви українського етнодизайну // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 259-265
1092129
  Пендерецький О.В. Природні об"єкти промислового туризму Українських Карпат // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 138-147


  Проаналізовано географію природних об"єктів Карпатського туристичного регіону з метою використання їх для промислового туризму. На основі розробленого переліку даних об"єктів визначено можливість використання їх у туристичній галузі. Проанализировано ...
1092130
  Кушнір А.С. Природні обстановки проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу в пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1092131
  Данильченко О.С. Природні особливості формування стоку річок Сумського Придніпров"я / О.С. Данильченко, Б.М. Нешатаєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 206-215 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1092132
  Геренчук К.І. Природні парки - нова форма територіальної охорони природи на Україні та їх географічна мережа / К.І. Геренчук, С.М. Стойко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 3-9. – Бібліогр.: 6 назв
1092133
  Віленкін В.Л. Природні парки і рекреаційні зони у зв"зку з проблемою оптимізації природного середовища / В.Л. Віленкін, П.В. Ковальов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 49-56 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1092134
  Тонконог О.О. Природні передумови розвитку зернопродуктового комплексу України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 167-173. – Бібліогр.: 8 назв
1092135
  Алмаші М.М. Природні права корінних малочисельних народів Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 162-170. – ISSN 1563-3349
1092136
   Природні права людини. Право на мирне зібрання як спосіб захисту природних прав. Проблеми правової кваліфікації діянь, вчинених із метою захисту природних прав : [аналіт. матеріал]. – Київ : КМ Партнери, 2014. – 152, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – На обкл. також: Якщо вас затримали, якщо ви затримали. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в додатках. – ISBN 978-966-97387-0-7
1092137
  Ісакова В.М. Природні права людини: деякі загальнотеоретичні аспекти // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 86-90. – ISBN 978-966-438-135-9
1092138
  Малишев Б.В. Природні права людини: загальнотеоретична характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 23-29


  Природним правам людини притаманні ознаки: 1) природність (тобто вираз індивідуальної, а не спеціальної чи державної природи людини); 2) безпосереднє забезпечення життєво необхідних для людини цінностей: справедливість, рівність, свобода, гуманізм ...
1092139
  Доброхотов П.М. Природні продукційні сили Луганської округи / П.М. Доброхотов. – Луганськ; Донбас : Видання наукового товариства на Донеччині, 1929. – 43с.
1092140
  Панасюк Б. Природні процеси і суспільство // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 47-53. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1092141
  Панасюк Б. Природні процеси і суспільство // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 41-48. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1092142
  Поп С.С. Природні ресурси Закарпаття : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. і учнів середніх шкіл / С.С. Поп; МОіНУ; Ужгородський національний ун-тет. – 2-е вид., із змінами та доп. – Ужгород, 2003. – 296с. – ISBN 966-7400-24-4; 966-7400-32-0
1092143
  Ващенко П.Т. Природні ресурси західних районів УРСР : Економіко-географічний нарис / П.Т. Ващенко. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 132 с.
1092144
  Кантемирова Р.М. Природні ресурси Полтавщини як фактор становлення і розвитку кустарних народних промислів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 180-185
1092145
  Білявський Г.О. Природні ресурси прісних підземних вод Українського Полісся. / Г.О. Білявський. – Київ : Наукова думка, 1971. – 127с.
1092146
  Кузенко Н. Природні ресурси та структурні особливості економічного розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 209-215. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1092147
   Природні ресурси Української РСР та шляхи їх раціонального використання. Зб. ст.. – Київ : Наукова думка, 1965. – 120с.
1092148
  Княждвірська К.О. Природні ресурси як джерело конфліктів у Субхарській Африці // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – C. 255-264. – ISBN 978-966-136-196-5
1092149
  Салміна Я. Природні ресурси як об"єкти екологічних правовідносин, що складаються в процесі використання континентального шельфу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С. 24-27
1092150
  Бистряков І. Природні ресурси як фактор активізації еколого-економічної діяльності : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1092151
  Багнюк В. Природні рослинні ресурси Полісся: сучасний стан і перспективи / В. Багнюк, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Надано комплексну характеристику біологічних ресурсів Українського Полісся, оцінку рівня біопродуктивності і самовідновлення біоресурсів та запропоновано способи їх ощадливого використання в народногосподарських і природоохоронних цілях. The complex ...
1092152
  Глінка Н.В. Природні стихії у міфопоетиці прози Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 85-91. – ISBN 966-581-481-8
1092153
  Поліщук Л. Природні та антропогенні ландшафти як складова знань про довкілля / Л. Поліщук, А. Мороз, Р. Кравченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 61-67. – ISSN 2075-1893
1092154
  Остроух О. Природні та антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод на території південно-західної частини Закарпатської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-69. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкрито та проаналізовано основні природні і антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод в межах південно-західної частини Закарпатської області. Exposed and analysed basic natural and anthropogenic factors of change of chemical ...
1092155
  Сиротенко А.Й. Природні та економічні умови розвитку господарства в народній республіці Конго (НРК) : географія зарубіжних країн // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 126-132
1092156
  Олійник Я. Природні та етнокультурні феномени України / КНУТШ; Ярослав Олійник, Володимир Стецюк. – Київ : Стафед-2, 2003. – 114с. – ISBN 966-95729-7-5
1092157
  Олійник Я.Б. Природні та етнокультурні феномени України : монографія / Я.Б. Олійник, В.В. Стецюк ; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-439-040-5
1092158
  Отрошко Л. Природні та історичні пам"ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 21-32


  У статті увагу зосереджено на дослідженні особливостей відображення природних та історичних пам"яток у літературній та образотворчій спадщині Т. Шевченка відповідно до реалій 19 ст. Виявлено натурфілософський підхід до використання ним композиційних ...
1092159
  Ярошевич М. Природні та соціально-економічні передумови формування Східноєвропейського газового хабу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 341-347. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1092160
  Кошлякова Т. Природні та техногенні чинники формування хімічного складу води сеноман-келовейського водоносного комплексу у межах Київської міської агломерації / Т. Кошлякова, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 73-76. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Мета. Визначення закономірностей формування хімічного складу сеноман-келовейського водоносного комплексу в межах м. Київ у зв"язку з техногенним впливом. Методика. При виконанні дослідження було застосовано математичні методи обробки гідрогеологічних ...
1092161
   Природні та техногенні чинники, що визначають напружено-деформований стан ділянки схилу біля Маріїнського палацу в м.Києві : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія / А.Й. Сергієнко, Я.М. Божко, О.С. Аксьом, А.А. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-54. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На основі науково-технічних джерел та натурного обстеження проаналізовано природні та техногенні чинники, що спричинили формування певного напружено-деформованого стану на ділянці схилу біля Маріїнського палацу в м. Києві.
1092162
   Природні територіальні комплекси верхів"я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / А.В. Мельник, М.М. Карабінюк, Л.Я. Костів, Д.В. Сеничак, Б.В. Яськів // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 5-24 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1092163
  Горин Ірина Природні туристично-рекреаційні ресурси Львівщини: структура, оцінка потенціалу та характеру сучасного використання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 137-146 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1092164
   Природні умови Канівського Придніпров`я та їх вивчення : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 1992. – 270с.
1092165
  Шаблій О. Природні умови Львова та Підльвів"я // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 62-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1092166
  Качур В.О. Природні умови обмеження правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 8-12


  Римське право виробило низку природних умов, які могли обмежувати правосуб"єктність фізичних осіб. Це стать, вік і здоров"я.
1092167
  Кушнір А.С. Природні умови проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) : дис. ... канд. геогр. нак : 11.00.04 / Кушнір Анатолій Степанович ; НАН України, Ін-т географії. – Київ, 2016. – 316 арк. – Додатки : арк. 231-316. – Бібліогр.: арк. 203-230
1092168
  Кушнір А.С. Природні умови проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) : автореф. дис. ... канд. геогр. нак : 11.00.04 / Кушнір Анатолій Степанович ; М-во науки і освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1092169
  Герасименко Н.П. Природні умови проживання населення неолітичної Дніпро-Донецької етнокультурної спільноти Посеймів"я (пам"ятка серикові сосни, Чернігівщина) / Н.П. Герасименко, Є.В. Ногін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 188-189. – ISSN 2306-5680
1092170
  Слєсарєв Є. Природні умови розселення ранньотрипільських племен на Середньому Дністрі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 67. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1092171
   Природні умови та природні ресурси Українських Карпат = Фізична географія та геоморфологія : Зб. ст. – Київ : Наукова думка, 1968. – 303с.
1092172
  Перехрест С.М. Природні умови та проблеми розвитку зрошувальних та осушувальних меліорацій на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 8-16 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1092173
  Яценко А.Д. Природні умови та ресурси територіальних рекреаційних лісокультурних систем Північно-Західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 105-112. – Бібліогр.: 9 назв.
1092174
  Коротун І.М. Природні умови та ресурси України : Навчальний посібник для студ.економ.спец. вищ.навч.закладів / І.М. Коротун, Л.К. Коротун, С.І. Коротун; МОУ; Рівненський відділ Українського географічного товариства. – Рівне : Українська держ. академія водного господарства, 1997. – 176с. – ISBN 5-7763-8833-3
1092175
  Осадчий В.І. Природні умови формування хімічного складу води водних об"єктів національного природного парку "Прип"ять - Стохід" // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 59-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 70 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1092176
  Гамалія М К. Природні умови як формотворчий елемент своєрідного садового мистецтва Давньої Індії // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 23-33. – ISSN 2077-9542
1092177
  Нємець К.А. Природні умови, як фактор просторової організації великого міста (на прикладі міста Харкова) / К.А. Нємець, А.В. Мазурова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 95-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1092178
  Малиш К.А. Природні фактори формування ресурсів та хімічного складу джерельних вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 459-466. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1092179
  Сніжко В. Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 39-43
1092180
  Сніжко В. Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового українознавства // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 133-136
1092181
  Біланчин Я.М. Природні чинники, умови і процеси грунтотворення та грунти території Нижньодністровського національного природного парку / Я.М. Біланчин, К.М. Усачова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 28-40 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1092182
  Бацевич Ф.С. Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
1092183
  Сливка С.С. Природно- правові джерела формування позитивістської концепції // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.173-176. – ISBN 966-568-656-9
1092184
  Парпан Т.В. Природно-антропогенні зміни в гірських лісових екосистемах Українських Карпат та шляхи підтримки їхньої стабільності / Т.В. Парпан, В.Д. Гудима // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 212-217 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0459-1216
1092185
  Удовиченко В. Природно-антропогенні системи як об"єкт планування території // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 25-29. – ISSN 2076-1333


  У представленій статті окреслено сутність поняття "природно-антропогенна система", визначено будову природно-антропогенних систем як об"єкту планувальної діяльності. Представлено результати структуризації природно-антропогенних систем як систем ...
1092186
   Природно-антропогенные геосистемы Центральной русской равнины. – Москва : Наука, 1989. – 276с.
1092187
  Голубчиков С.Н. Природно-антропогенные катаклизмы в современной России : География. География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 12-15 : Фото, табл. – ISSN 0016-7207
1092188
   Природно-антропогенные системы : Изуч. и анализ состояния. – Москва, 1989. – 140с.
1092189
  Синякова В.Г. Природно-географические исследования в Белоруссии. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Синякова В.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 23л.
1092190
  Ена В.Г. Природно-географическое районирование и ландшафтная характеристика Крымского полуострова. (С определением направлений рационального хозяйств. использования) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Ена В.Г. ; Львовский гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1962. – 19 с.
1092191
  Рымбу Н.Л. Природно-географическое районирование Молдавской ССР / Н.Л. Рымбу. – Кишинев, 1982. – 147с.
1092192
  Геренчук К.І. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів / К.І. Геренчук, М.М. Койнов, П.М. Цись. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964. – 221с
1092193
  Койнов М.М. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів / М.М. Койнов, К.І. Геренчук. – Львів, 1964. – 221с.
1092194
  Ткаченко О.Є. Природно-географічний фактор як привід до переселення менонітів у Канаду в 70-х роках XIX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 222-229
1092195
  Іванов Є.А. Природно-географічні особливості освоєння мінеральних ресурсів Львівської області у допромисловий період : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 170-181 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0868-6939
1092196
  Коцан Наталія Природно-географічні передумови і ресурси розвитку сільського зеленого туризму в Польщі / Коцан Наталія, Ящинська Галина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 131-137 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1092197
  Гобчак Н.Ф. Природно-географічні умови як головний чинник розташування туристично-оздоровчих комплексів "Бель Рояль" та "Солені млаки" Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 149-155 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1092198
  Барський Ю.М. Природно-географічні чинники - як фактори впливу на соціально-економічний розвиток Волинської області / Ю.М. Барський, А.О. Сліпчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 124-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1092199
  Поручинський Володимир Природно-географічні чинники розселення населення Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 92-96 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1092200
  Рубан Л.І. Природно-гідрологічний метод захисту прибережних територій: окремі питання формування методологічного підходу на основі "блакитно-зеленої" інфраструктури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 317-325 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1092201
  Волкова Л.А. Природно-господарське використання земель (на прикладі басейнів малих річок Рівненської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 299-307 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1092202
  Іванов Є.А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України : функціонування, моделювання, оптимізація : дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів ; Київ, 2017. – 578, 1-225 арк. – Додатки: арк. 1-225. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 494-578
1092203
  Іванов Є.А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 85 назв
1092204
  Ковальчук А.І. Природно-господарські умови річково-басейнової системи Бистриці як чинники впливу на її геоекологічний стан та їх відображення в геоекологічному атласі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 124-143
1092205
  Данилишин Б.М. Природно-екологічний потенціал в стратегії сталого розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-100. – ISSN 0374-3896
1092206
  Гуцаленко О.О. Природно-економічний потенціал як фактор формування пропозиції органічної продукції в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 69-81. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1092207
  Боярин М.В. Природно-заповідна мережа басейну р. Західний Буг у межах Волинської області / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 56-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
1092208
   Природно-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі / І.П. Ковальчук, В.О. Фесюк, С Т. Павловська, О.В. Рудик // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 64-78


  У статті відображено результати дослідження природно-заповідного фонду Волинської області: його структуру, коефіцієнт заповідності, коефіцієнт інсуляризованості, особливості просторової локалізації природоохоронних територій. Створено картографічні ...
1092209
  Мельнійчук М.М. Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Рівненської області / М.М. Мельнійчук, Т.П. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 120-127 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1092210
   Природно-заповідна спадщина Харківської області / [Атемасова Т.А. та ін. ; редкол.: В.А. Токарський та ін.] ; Харк. обл. держ. адміністрація ; Харк. обл. рада ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища у Харк. обл. [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216 с. : фотогр., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-96559-5-Х
1092211
  Дяченко І.Б. Природно-заповідний фонд - базова основа формування екологічної мережі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 31)
1092212
  Ковальчук І.П. Природно-заповідний фонд басейну річки Стохід: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування / І.П. Ковальчук, Т.С. Павловська, Д.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 82-91


  У статті відображено результати дослідження природно-заповідного фонду басейну р. Стохід: його структуру, просторове розміщення природоохоронних територій та їх транспортну доступність для рекреантів. Природні умови регіону та об’єкти ...
1092213
  Калько А.Д. Природно-заповідний фонд Закарпатської області, як об"єкт рекреаційного природокористування / А.Д. Калько, Т.О. Басюк, Ю.М. Шпонтак // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 230-233. – ISBN 978-617-7069-75-8
1092214
  Геник О.В. Природно-заповідний фонд західного регіону України як об"єкт інвестиційної діяльності // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.197-200. – ISBN 5-7763-2435-1
1092215
  Музиченко О.С. Природно-заповідний фонд Ківерцівського району Волинської оьласті / О.С. Музиченко, Т.В. Веселуха // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
1092216
  Мирза-Сіденко Валентина Природно-заповідний фонд Кіровоградської області: історія формування, сучасний стан, тенденції розвитку / Мирза-Сіденко Валентина, , Маслова Наталія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 198-205 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1092217
  Попова О.М. Природно-заповідний фонд Одеської області в системі фізико-географічного районування України і шляхи його оптимізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 29-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1092218
  Удовиченко В.В. Природно-заповідний фонд території Лівобережної Українияк основа розбудови екомережі регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 38-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1092219
  Геник О.В. Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності = Nature reserve fund of Ukraine: modeling and forecasting of economic activities : монографія / О.В. Геник, С.О. Козловський, Я.В. Геник ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : НЛТУ України ; Ліга-Прес, 2011. – 301, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 264-282. – ISBN 978-966-397-152-0
1092220
   Природно-заповідний фонд Української РСР: Реєст- довідник заповід. об"єктів.. – Київ : Урожай, 1986. – 222с.
1092221
  Харачка М. Природно-заповідний фонд як основа формування екологічної мережі // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 221-227. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
1092222
  Жулканич В.О. Природно-заповідні території в системі охорони навколишнього середовища прикордонного регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 266-269. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1092223
  Грушкевич Г. Природно-заповідні території Українських Карпат // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 60-63. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
1092224
   Природно-климатическая типизация жилища Закавказья. – Москва, 1967. – 32 с.
1092225
  Бабаян А.О. Природно-климатические условия развития субтропических культур в Армянской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Бабаян А.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 20л.
1092226
  Лесных В.В. Природно-климатический аспект издержек производства. (Конкурентоспособность национальных экономик) / В.В. Лесных, Е.В. Попов // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 148-158. – ISSN 0869-0499
1092227
   Природно-климатическое районирование и проблемы градостроительства.. – М., 1974. – 164с.
1092228
  Воловик О. Природно-кліматичні аномалії та їх вплив на розвиток хлібної торгівлі в Російській державі у XVIII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 8-9
1092229
  Рудич О.О. Природно-кліматичні умови як фактор ризику виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 14-21. – ISSN 2308-1988


  Визначено, що глобальне потепління в Україні в найближчі роки буде мати як позитивний, так і негативний вплив на сільське господарство. Встановлено, що цей вплив буде неоднаковим у різних агрокліматичних зонах, зокрема: збільшення тривалості ...
1092230
  Магир О.Я. Природно-культурний каркас гуманістичного ландшафтного поля Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 335-342. – Бібліогр.: 5 назв.
1092231
  Вербицька Л. Природно-людський спільносвіт у дидактичній ліриці Івана Франка ("Мій Ізмарагд", "Давнє й нове")


  У статті йдеться про філософсько-дидактичний код образної символіки природно-людського спільносвіту у збірках "Мій Ізмарагд", "Давнє й нове". Зробелно спробу окреслити основні напрямки художньої філософії в межах парадигми "людина-природа" в повчальній ...
1092232
   Природно-мелиоративная характеристика Средней Азии и Казахстана.. – Пущино, 1976. – 188с.
1092233
   Природно-мелиоративные условия лесостепных районов Восточной Сибири. – Иркутск, 1990. – 155с.
1092234
  Медвідь Л.І. Природно-орієнтований туризм та умови його розвитку в Закарпатській області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 36-43 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1092235
   Природно-очаговые инфекции и инвазии на территории СССР.. – Л., 1983. – 137с.
1092236
  Рабінович С. Природно-правова очевидність та її юридична позитивація // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 15-21.
1092237
  Рабінович С.П. Природно-правова рівність як основа цивільних відноси: спроба антропосоціального аналізу // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 318-326. – ISSN 1818-992Х
1092238
  Новікова О.М. Природно-правова теорія у наукових поглядах Є.М. Трубецького // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 433-436. – ISBN 978-617-7133-95-6
1092239
  Рабінович С. Природно-правова у практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 103-113
1092240
  Київець О.В. Природно-правове осмислення джерела міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 142-146. – ISSN 2220-1394
1092241
  Геселев О. Природно-правове розуміння права та проблема забезпечення конституційних прав людини у кримінальному судочинстві: філософсько-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1092242
  Галамай О.З. Природно-правовий аналіз права та звичаю // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 138-144. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1092243
  Конєва Н.В. Природно-правовий зміст правового закону // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 2 (87). – С. 95-100
1092244
  Рабінович С. Природно-правовий підхід у державно-юридичній діяльності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 135-144. – ISSN 1993-0909
1092245
  Рабінович П. Природно-правовий світогляд: сутність, вихідні засади, механізм формування / П. Рабінович, Т. Бачинський // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 417-428. – ISSN 2227-7153
1092246
  Задорожна С.М. Природно-правовий характер принципів міжнародного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 49-56. – (Правознавство ; Вип. 660). – ISSN 2221-173X
1092247
  Савайда О.І. Природно-правові аспекти естетичної культури юриста / О.І. Савайда, Л.М. Гринь, Р.І. Скрипець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 200-205. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1092248
  Галамай О.З. Природно-правові аспекти угляду у використанні звичаю в праві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 377-380. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1092249
  Анісімова Г.В. Природно-правові засади загального водокористування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 83-94. – ISSN 0201-7245
1092250
  Рабінович С.П. Природно-правові засади регулювання відносин з управління корпораціями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 65-72. – (Юридична ; Вип. 3)
1092251
  Рабінович С.П. Природно-правові засади юридичного регулювання суспільних відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Рабінович С.П. ; Львівський нац. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 56 назв
1092252
  Попадинець Г.О. Природно-правові ідеї у філософських курсах професорів Києво-Могилянської академії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 42-51.
1092253
  Рабінович С. Природно-правові підходи в інтерпретаційній практиці Страсбурзького суду // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 166-172. – ISSN 0132-1331
1092254
  Гирила І.М. Природно-правові погляди Бориса Миколайовича Чичеріна на державу та право // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 381-384. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1092255
  Сніжко В. Природно-просторові вектори української геополітики / В. Сніжко, О. Федоренко // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 185-193
1092256
  Лясота Е.Л. Природно-рекреационная характеристика Средней Подолии // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 117-123. – Бібліогр.: 10 назв
1092257
  Шищенко П.Г. Природно-рекреаційне районування Азово-Чорноморського узбережжя Української РСР / П.Г. Шищенко, В.І. Тимчинський, Т.І. Шовкопляс // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-7 : Табл. – (Географія ; Вип. 27)
1092258
  Бересток А.А. Природно-рекреаційний потенціал Сумської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 256-258
1092259
  Ігнатенко М.Г. Природно-рекреаційний потенціал території: зміни методів та принципів оцінки і використання / М.Г. Ігнатенко, О.А. Марченко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 33-37. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1092260
  Сімченко С.В. Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один із пріоритетних напрямів розвитку господарства регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1092261
   Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, О.В. Сакаль, Д.В. Клиновий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.:21 назв
1092262
   Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку і трансформацій. – Київ : Нічлава, 2006. – 704с. – ISBN 966-8939-07-7
1092263
   Природно-ресурсний аспект розвитку України : проект "Програма сприяння сталому розвитку в Україні". – Киев : КМ Academia, 2001. – 107, [2] с. : іл., табл. – ПРООН. Проект "Програма сприяння сталому розвитку в Україні". – Бібліогр.: с. 108. – (ПРООН). – ISBN 966-518-038-X
1092264
  Кононенко О.М. Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 34-43. – ISSN 2221-1055
1092265
  Костенок Я.О. Природно-ресурсний потенціал розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 23-26.
1092266
  Хлівна І.В. Природно-ресурсний потенціал сільських територій: проблеми збереження довкілля // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 59-64. – ISSN 2221-1055
1092267
  Оліферук С. Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 7-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
1092268
   Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – Київ : РВПС України, 1999. – 716с. – ISBN 966-02-1074-4; 966-7317-34-Х
1092269
  Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 286 л. – Додатки: л. 174-286. – Бібліогр.: л. 152-173
1092270
  Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1092271
  Бредіхіна В.Л. Природно-ресурсний потенціал як об"єкт екологічного права екологічних спорах // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 240-244. – ISBN 978-966-7957-20-9
1092272
  Джаман В.О. Природно-ресурсні можливості як чинник розселенської ємності території : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-55. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
1092273
  Коржнев М.М. Природно-ресурсні основи розвитку суспільства : Підручник для студ. геологіч. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Коржнев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 173 с. – ISBN 966-594-442-8
1092274
   Природно-ресурсный потенциал Восточной Сибири и проблемы формирования аграрных и промышленных коплексов : тезисы докладов к региональной научно-практической конференции : тематический сборник. – Иркутск, 1986. – 173 с.
1092275
   Природно-ресурсный потенциал и природное пользование. – Иркутск, 1989. – 175с.
1092276
  Литовка О.П. Природно-ресурсный потенциал региональных социально-экономических комплексов / О.П. Литовка, Э.А. Новиков. – Ленинград, 1991. – 127с.
1092277
  Игнатенко Н.Г. Природно-ресурсный потенциал Среднего Приднестровья / Н.Г. Игнатенко, В.П. Руденко. – Черновцы, 1980. – 88с.
1092278
  Корнеев А.В. Природно-ресурсный потенциал США: сосотояние и перспективы использования / А.В. Корнеев, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
1092279
  Корнеев А.В. Природно-ресурсный потенциал США: состояние и перспективы использования / А.В. Корнеев, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
1092280
  Игнатенко Н.Г. Природно-ресурсный потенциал территории : Географический анализ и синтез / Н.Г. Игнатенко, В.П. Руденко. – Львов : Вища школа, 1986. – 162 с.
1092281
   Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР.. – М., 1983. – 336с.
1092282
  Залуцький І.Р. Природно-сільськогосподарське районування земель в Україні: особливості нормативно-методичного забезпечення та проблеми системного здійснення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 64-73. – ISSN 1562-0905
1092283
  Канаш О.П. Природно-сільськогосподарське районування України: виокремлення природно-сільськогосподарських зон і гірських областей / О.П. Канаш, С.О. Осипчук, А.Г. Мартин // Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2006. – № 2. – С. 50-68
1092284
  Мащенко О.М. Природно-сільськогосподарські райони Сумської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 17-20. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1092285
   Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від часу утворення Луганської області, 27-29 травня 2008 року, м. Луганськ / МОНУ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [та ін.] ; [відп. ред. Ю.О. Кисельов ; ред. кол. : П.Г. Шищенко, Г.І. Денисик]. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 199 с.
1092286
  Кияк С.Р. Природно-территориальные комплексы Житомирской области и их анализ в целях рационального природопользования : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Кияк С.Р.; АН УССР, Ин-т геофизики им. С.И.Субботина. Отд. географии. – К., 1984. – 19л.
1092287
   Природно-территориальные комплексы и их изучение в курсе географии средней школы : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 160с.
1092288
  Архипова Л.М. Природно-техногенна безпека гідроекосистем : монографія / Людмила Миколаївна Архипова ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 367 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 358-366. – ISBN 978-966-694-138-4
1092289
  Довгань А.І. Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Довгань А.І.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 218л. + Додатки: л.181-218. – Бібліогр.: л.164-180
1092290
  Довгань А.І. Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.02 економ. та соціал. географія / Довгань А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1092291
  Мельничук А.Л. Природно-техногенна безпека жттєдіяльності населення: суспільно-географічний вимір дослідження // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 95-101. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1092292
  Павлов Д Природно-техногенна безпека як елемент громадської безпеки: теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 65-75. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1092293
   Природно-техногенні загрози розвитку аграрного сектору України / С. Уліганець, Л. Мельник, О. Кравчук, Т. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-53. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розкрита сутність природно-техногенної безпеки. Розглянуті джерела та види небезпеки. Особлива увага звернута на екологічну безпеку. Висвітленні регіональні особливості природно-техногенних загроз в Україні. Виявленні загрози природно-техногенного ...
1092294
  Данилишин Б.М. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління / Б.М. Данилишин; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Киев : Нічлава, 2001. – 260с. – ISBN 966-7317-60-9
1092295
  Дяків В. Природно-техногенні причини та еколого-геохімічні наслідки гідродинамічної аварії 15 вересня 1983 р. на Стебницькому хвостосховищі / В. Дяків, І. Кицмур // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 106-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1092296
  Головко О.Н. Природно-хозяйственная и культурно-историческая аттрактивность Большого Севастополя : Туризм и краеведение / О.Н. Головко, В.А. Лей // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 64-74. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
1092297
  Карпухин С.С. Природно-хозяйственное районирование российской Арктики для создания комплексного космического ГИС-атласа / С.С. Карпухин, С.К. Белоусов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 27-32 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1092298
   Природно-хозяйственные комплексы Восточной Сибири : сборник. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1983. – 108 с.
1092299
  Кривоборская А.И. Природно-экономический потенциал зоны БАМ : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; А.И. Кривоборская ; отв. ред. Б.М. Ишмуратов. – Новосибирск : Наука
Географические аспекты. – 1987. – 78 с.
1092300
  Аннамередов Н. Природно-экономический потенциал Туркменистана // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 116-118
1092301
  Юлдашев О. Природно - правова цінність категорії "гідність людини" як підгрунтя будь якого реформування (до проблеми принципів державотворення) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.92-99
1092302
  Івах Я.Є. Природно та суспільно-географічні особливості формування регіонального військово-політичного конфлікту на Сході України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 155-160. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1092303
  Бронштейн М.Л. Природно экономические различия и стимулирование колхозного производства / М.Л. Бронштейн. – М, 1968. – 208с.
1092304
  Колтун М.И. Природное (физико-географическое) районирование территории Советского Союза. : Указатель литературы, изданной в 1917-1960 гг. / М.И. Колтун. – Москва, 1962. – 379с.
1092305
  Бойко С.В. Природное и мелиоративное районирование южной части Красноярского края : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бойко С.В. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 17 с.
1092306
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР. – Москва, 1979. – 209с.
1092307
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР. – Москва, 1983. – 205с.
1092308
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР.. – М., 1967. – 372с.
1092309
   Природное районирование Алтайского края : Труды особой комплексной экспедиции по землям нового сельскохозяйственного освоения. – Омск : АН СССР
Т. 1. – 1977. – 144с. : карта
1092310
   Природное районирование и вопросы охраны природы. – Уфа, 1980. – 137с.
1092311
  Чупахин В.М. Природное районирование Казахстана : (Для целей сельского хозяйства) / В.М. Чупахин. – Алма-Ата : Наука, 1970. – 264с.
1092312
  Чупахин В.М. Природное районирование Казахстана / В.М. Чупахин. – Алма-Ата, 1978. – 264с.
1092313
   Природное районирование Новгородской области.. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 245с.
1092314
  Доскач А.Г. Природное районирование Прикаспийской полупустыни / А.Г. Доскач. – Москва : Наука, 1979. – 142 с.
1092315
   Природное районирование Северного Кавказа и Нижнего Дона.. – Ростов н/Д., 1959. – 112с.
1092316
   Природное топливо планеты.. – М., 1981. – 160с.
1092317
   Природному заповіднику "Медобори" - 25 років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 265-266 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1092318
  Братасюк М.Г. Природноправова парадигма в постмодерній філософсько-правовій думці // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.167-173. – ISBN 966-568-656-9
1092319
  Міщенко В. Природноресурсна рента і рентна політика в Україні / В. Міщенко, Б. Данилишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 4-14. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1092320
   Природноресурсні платежі в доходах бюджету. Шляхи вдосконалення / В.С. Міщенко, Я.В. Коваль, М.А. Хвесик, О.А. Кучер // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-37.
1092321
   Природноресурсове право України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2005. – 376 с. – ISBN 966-7613-60-7
1092322
   Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей среды : Учеб. для вузов. по спец. "Правоведение". – Москва : Юридическая литература, 1988. – 510 с.
1092323
   Природные ассоциации серых гнейсов архея : (Геология и петрология). – Ленинград : Наука, 1984. – 200с.
1092324
   Природные битумы - дополнительный источник углеводородного сырья : сб. гауч. труд. – М., 1984. – 171с.
1092325
  Клубов Б.А. Природные битумы Севера / Б.А. Клубов. – М., 1983. – 205с.
1092326
   Природные битумы СССР: Закономерности формирования и размещения.. – Л., 1981. – 195с.
1092327
  Горелик З.А. Природные богатства Белоруссой ССР и их использование / З.А. Горелик, Н.Т. Романовский. – Минск, 1960. – 40с.
1092328
  Слюсарев А.А. Природные богатства Донбасса / А.А. Слюсарев. – Енакиево, 1947. – 83с.
1092329
  Конобрицкая Е.М. Природные богатства Казахстана на службе народного хозяйства / Е.М. Конобрицкая. – Москва, 1955. – 40с.
1092330
  Березина Ю.И. Природные богатства Китая / Ю.И. Березина. – М, 1958. – 88с.
1092331
  Молочек И.С. Природные богатства нашей Родины / И.С. Молочек. – Москва : Географгиз, 1955. – 112с.
1092332
  Шутов И.М. Природные богатства родины = (Цифры и факты) / И.М. Шутов. – Москва : Статистика, 1969. – 62с.
1092333
  Шутов И.М. Природные богатства Родины : (цифры и факты) / И.М. Шутов ; [ред. Н.И. Шатунова]. – Москва : Статистика, 1969. – 64 с. – (Статистика для всех)
1092334
  Пленкин Ф.И. Природные богатства СССР / Ф.И. Пленкин. – Москва, 1953. – 87с.
1092335
  Молочек И.С. Природные богатства СССР на службе социалистического строительства / И.С. Молочек. – М., 1951. – 32с.
1092336
  Свергун И.П. Природные богатства Тульской области и перспективы их использования / И.П. Свергун. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1961. – 71с. : Ил. – Библиогр.: с. 71
1092337
  Моисеев А.Ю. Природные воды и здоровье человека // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-124. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
1092338
   Природные воды и окружающая среда.. – М., 1976. – 39с.
1092339
   Природные воды района Костомукшского железорудного месторождения : Северная Карелия. – Петрозаводск, 1985. – 245с.
1092340
  Якубова Р.А. Природные воды Узбекистана иохрана их отзагрязнения пестицидами / Р.А. Якубова. – Ташкент, 1977. – 112с.
1092341
  Зорин Л.В. Природные воды, породообразование и рельеф / Л.В. Зорин. – Москва : Наука, 1979. – 168с.
1092342
  Стопневич А.Д. Природные газы в России. / А.Д. Стопневич. – Птгр., 1920. – 37с.
1092343
   Природные газы земли и их роль в формировании земной коры и месторождений полезных ископаемых: Материалы 2-го всесоюз. совещ.. – К., 1985. – 240с.
1092344
  Сихарулидзе Г.Г. Природные газы минаральных вод абхазской трещинной водонапорной системы и их спользование в решении генетических и возрастных вопросов гидротеологии. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 125 / Сихарулидзе Г.Г.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1092345
   Природные газы осадочной толщи.. – Л., 1976. – 344с.
1092346
  Фридман А.И. Природные газы рудных месторождений / А.И. Фридман. – М., 1970. – 192с.
1092347
  Хлопин В.Г. Природные газы, их изучение, добывание и использование / В.Г. Хлопин, проф. – Ленинград, 1932. – 73 с.
1092348
   Природные геосистемы Центральной лесостепи Русской равнины. – Москва : Наука, 1988. – 142с.
1092349
  Ивонис И.Ю. Природные гиббереллиноподобные вещества в почках и генеративных органах сосны обыкновенной (pinus silvestris L.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Ивонис И.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19л.
1092350
  Сидорова В.В. Природные достопримечательности глазами средневековых путешественников и хронистов (по французским историческим сочинениям X-XI вв.) // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 20-30. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1092351
  Рустамов А.К. Природные заповедники СССР / А.К. Рустамов. – Москва, 1976. – 48 с.
1092352
  Селиевская А.А. Природные зоны / А.А. Селиевская. – Москва, 1960. – 100с.
1092353
  Гулисашвили В.З. Природные зоны и естественно-исторические области Кавказа / В.З. Гулисашвили. – Москва : Наука, 1964. – 328с .
1092354
  Макеев П.С. Природные зоны и ландшафты / П.С. Макеев. – Москва : Географгиз, 1956. – 320с.
1092355
  Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1964. – 325с.
1092356
  Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Мысль, 1977. – 293с.
1092357
  Кондратьев К.Я. Природные и антропогенные изменения климата / К.Я. Кондратьев. – Л, 1986. – 65с.
1092358
  Петренко О.Н. Природные и антропогенные изменения пойм полесских рек и учет их в системе рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 65-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1092359
   Природные и антропогенные факторы воздействия на качество почв и водных ресурсов Республики Молдова / Игор Повар [и др.] ; Ин-т химии Акад. Наук Молдовы ; Ин-т почвоведения, агрохимии и защиты почв "Николае Димо". – Кишинэу : [б. и.], 2014. – 267, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-9975-62-383-4
1092360
  Финкельштейн Д.Н. Природные и искусственные минералы : Пособие для учащихся / Д.Н. Финкельштейн. – Москва : Просвещение, 1966. – 130с.
1092361
  Вампилова Л.Б. Природные и культурные признаки историко-географического районирования / Л.Б. Вампилова, А.Г. Манаков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 7-16 : рис. – Библиогр.: 42 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
1092362
   Природные и модифицированные изофлавоноиды.. – Ростов н/Д., 1985. – 184с.
1092363
   Природные и синтетические алмазы. – М., 1986. – 220с.
1092364
  Крутошикова А. Природные и синтетические сладкие вещества / А. Крутошикова, М. Угер. – М., 1988. – 120с.
1092365
   Природные и социально-экономические условия Белорусской ССР. – Минск, 1984. – 118с.
1092366
  Водяницкий Ю.Н. Природные и техногенные соединения тяжелых металлов в почвах // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 420-432 : табл. – Библиогр.: 88 назв. – ISSN 0032-180Х
1092367
   Природные и хозяйственные ресурсы Рязанской области, оценка их перспектив : Тез. Рязан. обл. науч.-практ. конф., 26-27 февр. 1991 г. – Рязань, 1991. – 169с.
1092368
   Природные и экономические факторы формирования КАТЭКа. – Иркутск, 1980. – 161с.
1092369
   Природные изотопы гидросферы. – Москва : Недра, 1975. – 277с.
1092370
  Зейналов Э.Б. Природные ингибиторы Азербайджанских нефтей / Э.Б. Зейналов. – Баку, 1988. – 120с.
1092371
  Кефли В.И. Природные ингибиторы и их участие в росте растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кефли В.И.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева АН СССР. – М., 1965. – 28л.
1092372
  Кефели В.И. Природные ингибиторы роста и фитогормоны / В.И. Кефели. – Москва, 1974. – 253с.
1092373
  Дорофеев А.А. Природные ископаемые богатства Сталинградской области / А.А. Дорофеев, Е.Ф. Соловьев. – Сталинград, 1940. – 52с.
1092374
  Гожик И.Ф. Природные источники атмосферных галогенуглеводородов / И.Ф. Гожик, В.И. Богилло, М.С. Базилевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
1092375
  Кукал З. Природные катастрофы / З. Кукал. – Москва : Знание, 1985. – 240с.
1092376
  Котляков В.М. Природные катастрофы // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 185-213. – ISBN 5-89317-203-5
1092377
  Астафьева-Урбайтис Природные катастрофы в истории Земли / Астафьева-Урбайтис, Н.А. Ясаманов. – Москва, 1990. – 45с.
1092378
   Природные комплексы Арткити и вопросы их охраны : Сб. ст. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 119с.
1092379
  Брехман И.И. Природные комплексы биологически активных веществ / И.И. Брехман, И.Ф. Нестеренко. – Л, 1988. – 91с.
1092380
   Природные комплексы Валаама и воздействие на них рекреации. – Петрозаводск, 1983. – 190с.
1092381
   Природные комплексы горных территорий, их изучение и использование. – Фрунзе, 1985. – 130с.
1092382
  Зубов С.М. Природные комплексы и продуктивность растительности СССР / С.М. Зубов. – Минск, 1978. – 168с.
1092383
  Шищенко П.Г. Природные комплексы и физико-географическое районирование левобережного Полесья УССР : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шищенко П.Г. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1092384
   Природные комплексы Крыма, их оптимизация и охрана: Сб. науч. тр.. – Симферополь, 1984. – 161с.
1092385
  Выхованец В Г. Гыжко Природные комплексы морского побережья классического лиманного типа // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 9-21 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1092386
   Природные комплексы низших растений Западной Сибири. – Новосибрск, 1977. – 209с.
1092387
  Гуцуляк В.Н. Природные комплексы северной Молдавии и вопросы их практического использования : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Гуцуляк В.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1092388
  Гуцуляк В.Н. Природные комплексы северной Молдавии и вопросы их практического использования : Дис... канд. географ.наук: / Гуцуляк В.Н.; КГУ. Кафедра физической географии. – К., 1971. – 298л. – Бібліогр.:л.280-298
1092389
  Иванов А.Ф. Природные кормовые угодья степной и пустынной зон Внутренней Монголии и их использование. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Иванов А.Ф.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-тут кормов им. В.Р.Вильямса. – М., 1966. – 48л.
1092390
  Квасница В.Н. Природные кристаллы Украины / В.Н. Квасница, В.И. Павлишин, О.И. Матковский. – Львов : Світ, 1990. – 118с.
1092391
  Глызин В.И. Природные ксантоны / В.И. Глызин. – Новосибирск, 1986. – 173с.
1092392
  Кузнецова В.И. Природные кумарины и фурокумарины / В.И. Кузнецова. – Л., 1967. – 248с.
1092393
  Абромайт Ларс Природные лаборатории эволюции : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 58-60 : Фото. – ISSN 1029-5828
1092394
  Кадыркулов А.К. Природные ландшафты Атбашы-Каракоюновсой долины и их антропогенные модификации // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 240-251 : табл. – Библиогр.: 11 назв.
1092395
  Рыбин Н.Н. Природные ландшафты Карпат / Н.Н. Рыбин. – Черновцы, 1976. – 87с.
1092396
   Природные ландшафты Каршинской степи. : Материалы Каршинской экспедиции географака. – Ташкент : Фан
Вып.5. – 1966. – 144с.
1092397
  Гусейнова Ф.А. Природные ландшафты Кобыстана : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гусейнова Ф.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 24 с.
1092398
  Куница Н.А. Природные ландшафты территории Украины в последнее ледниковье // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 86-97 : Карта. – Бібліогр.: 30 назв
1092399
  Куница Н.А. Природные ландшафты территории Украины в эпоху максимального оледенения // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 84-92. – Бібліогр.: 23 назви
1092400
  Оранский И.Е. Природные лечебные факторы и биологические ритмы / Оранский И.Е. – Москва, 1988. – 288 с.
1092401
  Вайсфельд Д.Н. Природные лечебные факторы Одесского курортного региона / Д.Н. Вайсфельд, Г.А. Горчакова, Л.А. Серебрина. – Киев : Здоровья, 1991. – 140с. – (Курорты : Сер. основана в 1961 г.)
1092402
  Ревякин В.С. Природные льды Алтае-Саянской горной области / В.С. Ревякин. – Ленинград, 1981. – 288с.
1092403
  Гузевич С.Н. Природные методы информатики // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 61-63. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1092404
  Розанов Ю.А. Природные минераллные пигменты РСФСР / Ю.А. Розанов, К.И. Толстихина. – М, 1947. – 175с.
1092405
  Мартынов М.А. Природные минеральные пигменты Украинской ССР / М.А. Мартынов. – Киев, 1950. – 103с.
1092406
  Иванов А.А. Природные минеральные соли / А.А. Иванов. – М., 1951. – 32с.
1092407
   Природные минеральные сорбенты.. – 1960. – Киев : Издательство АН УССР, 1960. – 372 с.
1092408
   Природные модели алмазных россыпей в конгломератах.. – М., 1984. – 134с.
1092409
   Природные национальные парки Украины. : (Охрана окружающей среды) / П.Т. Ященко, Е.М. Гребенюк, Л.А. Тасенкевич, Н.П. Жижин, др. и; Стойко С.М. – Львов : Вища школа, 1988. – 118с.
1092410
   Природные облицовочные камни Урала.. – М., 1981. – 71с.
1092411
  Йиргенсонс Б. Природные органические макромолекулы / Б. Йиргенсонс. – М., 1965. – 554с.
1092412
   Природные основы берегозащиты : Сборник статей. – Москва : Наука, 1987. – 207с.
1092413
   Природные особенности заповедника "Галичья гора" : Сб. науч. тр. – Воронеж, 1991. – 182с.
1092414
  Кузьмина М.М. Природные особенности приворонежских лесных массивов и возможности их комплексного использования. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Кузьмина М.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 18л.
1092415
  Коньшина Л.Н. Природные очаги зоонозного кожного лейшманиоза в Каракалпакской АССР : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Коньшина Л.Н.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1092416
  Бойко В.А. Природные очаги клещевого энцефалита в лесостепной зоне Среднего Поволжья : Автореф... докт. биол.наук: 14.00.03 / Бойко В. А.; АМН СССР, Ин-т полиомелита и вирусных энцифалитов. – М., 1975. – 57л. – Бібліогр.:с.50-57
1092417
  Бойко В.А. Природные очаги клещевого энцефалита лесостепной зоны Татарии : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. А.; КазГУ. – Казань, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1092418
  Шилова Светлана Александровна Природные очаги клещевого энцефалита южной тайги Среднего Урала. (Структура, пространств.-врем. изм., меры оздоровления) : Автореф... д-ра биол.наук: / Шилова Светлана Александровна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 38л. – Бібліогр.:с.34-38
1092419
  Свиридова Ирина Природные парки Волгоградской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-81 : Фото
1092420
  Толстихина К.И. Природные пигменты СССР, их обогащение и применение / К.И. Толстихина. – М., 1963. – 364с.
1092421
  Мусиенко Б.А. Природные предпосылки рационального использования водных ресурсов для орошения в районах Причерноморья // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 10-16. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1092422
  Багрова Л.А. Природные предпосылки рекреационного освоения Казантипского побережья в Крыму // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 88-94. – Бібліогр.: 3 назви
1092423
  Семенов А.Л. Природные противоопухолевые соединения (структура и механизм действия) : (Структура и механизм действия) / А.Л. Семенов; Отв. ред. Е.В. Грунтенко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Иркут. ин-т орган. химии. – Новосибирск : Наука, 1979. – 223 с.
1092424
  Томирдиаро С.В. Природные процессы и освоение территорий зоны вечной мерзлоты / С.В. Томирдиаро. – Москва : Недра, 1978. – 145с.
1092425
   Природные процессы и ресурсы Подмосковья : Сб. тр. – Москва, 1975. – 142с.
1092426
  Моисеев Б.В. Природные радиационные процессы в минералах / Б.В. Моисеев. – М., 1985. – 174с.
1092427
  Куракова Л.И. Природные районы и ландшафты Бирмы : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Куракова Л.И. ; Моск. гос. ун-т , Геогр. фак. – Москва, 1965. – 23 с.
1092428
  Культиасов М.В. Природные растительные богатства СССР и их народнохозяйственное значение / М.В. Культиасов. – Москва, 1955. – 32с.
1092429
   Природные регуляторы роста растений : Сводный указ. отеч. и зарубеж. лит. за 1975 г. – Москва, 1976. – 116с.
1092430
   Природные режимы и топогеосистемы Приангарской тайги. – Новосибирск : Наука, 1975. – 179с.
1092431
   Природные режимы средней тайги Западной Сибири. – Новосибирск, 1977. – 302с.
1092432
   Природные режимы степей Минусинской котловины : На примере Койбальской степи. – Новосибирск, 1976. – 237с.
1092433
   Природные резервуары в терригенных формациях Печорского нефтегазоносного бассейна.. – Сыктывкар, 1993. – 152с.
1092434
   Природные резервуары европейского Севера СССР и их нефтегазоносность: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 214с.
1092435
  Бурлин Ю.К. Природные резервуары нефти и газа : Учебное пособие для ВУЗов / Ю.К. Бурлин. – Москва : МГУ, 1976. – 136с.
1092436
   Природные ресурсы - естественная основа развития производительных сил : (аннотированная тематика лекций). – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1987. – 48 с. – (в помощь лектору)
1092437
  Гладкий Ю.Н. Природные ресурсы Африки : ( По странам и континентам) / Ю.Н. Гладкий, В.С. Ягья. – Москва : Знание, 1986. – 45 с. – (Науки о Земле. Новое в жизни, науке и технике)
1092438
   Природные ресурсы Башкирии и их охрана: Сб. ст.. – Уфа, 1975. – 207с.
1092439
   Природные ресурсы Башкирской АССР.. – М.-Л.
1. – 1941. – 154с.
1092440
   Природные ресурсы больших озер СССР и вероятные их изменения. – Ленинград : Наука
1. – 1984. – 286с.
1092441
  Асташкин Н.Д. Природные ресурсы БССР / Н.Д. Асташкин. – Минск : Наука и техника, 1970. – 460 с.
1092442
  Романов В.С. Природные ресурсы БССР, использование и охрана : (По республикам Советского Союза) / В.С. Романов. – Москва : Знание, 1985. – 48с.
1092443
   Природные ресурсы в моделях территориально-производственных систем : сборник. – Новосибирск : Наука, 1982. – 191 с.
1092444
   Природные ресурсы Воронежской области и их охрана.. – Воронеж, 1974. – 116с.
1092445
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Минеральные воды. – 1961. – 439с.
1092446
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 5 : Топливные ресурсы. – 1963. – 272с.
1092447
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 6 : Сельскохозяйственные ресурсы. – 1965. – 275с.
1092448
   Природные ресурсы Дагестанской АССР. – Москва;Ленинград : Ан СССР
Т. 1. – 1935. – 367с.
1092449
   Природные ресурсы Забайкалья : сборник науч. трудов. – Новосибирск-Чита : ОИГГМ СО АН СССР, 1991. – 223 с. – ISBN 5-7623-0255-5
1092450
   Природные ресурсы Западной Сибири и их хозяйственная оценка : Межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск, 1979. – 97с.
1092451
  Баратов Паттах Природные ресурсы Зарафшанской долины и их использование / Баратов Паттах. – Ташкент : ФАН, 1977. – 116с.
1092452
   Природные ресурсы зарубежных территорий Европы и Азии. – Москва : Мысль, 1976. – 447с.
1092453
  Хижняк А.А. Природные ресурсы земли Белгородской. / А.А. Хижняк. – Воронеж, 1975. – 126с.
1092454
  Подобедов Н.С. Природные ресурсы Земли и охрана окружающей среды / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1985. – 236с.
1092455
   Природные ресурсы и вопросы их рационального использования : Сб. тр. – Москва, 1976. – 114с.
1092456
   Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана. – Душанбе : Дониш
Ч.2. – 1985. – 205с.
1092457
   Природные ресурсы и заповедный фонд Такжикистана : сб. ст. – Душанбе
Ч. 1. – 1984. – 224с.
1092458
  Разумихин Н.В. Природные ресурсы и их охрана : Учебное пособие / Н.В. Разумихин. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 267с.
1092459
   Природные ресурсы и культурные ландшафты материков. Сб. ст.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 248с.
1092460
   Природные ресурсы и пути комплексного их использования.. – К., 1978. – 164с.
1092461
  Канов В.И. Природные ресурсы и развитие хозяйственного механизма их воспроизводства. / В.И. Канов. – Томск, 1987. – 116с.
1092462
  Апрелин Г.К. Природные ресурсы и экономика Латинской Америки / Г.К. Апрелин. – Москва : Знание, 1979. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия: Наука о Земле ; № 11)
1092463
   Природные ресурсы и экономическая география СССР. – Москва, 1971. – 64с.
1092464
  Кондратьев В. Природные ресурсы и экономический рост // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 41-52 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0131-2227
1092465
   Природные ресурсы и эффективность и использования.. – М., 1966. – 248с.
1092466
  Левин А.П. Природные ресурсы и эффективность производства / А.П. Левин, В.Г. Удовенко. – Москва : Знание, 1975. – 63 с. – (Экономика ; Новое в жизни, науке, технике)
1092467
   Природные ресурсы Кара-кумов : Рельеф и почвы Юго-восточных Кара-кумов. – Москва-Ленинград
Ч.4. – 1940. – 79с.
1092468
   Природные ресурсы Карелии, их использование и охрана : Сб. ст. – Петрозаводск, 1988. – 150с.
1092469
   Природные ресурсы Командорских остравов : Запасы, состояние, вопр. охраны и использ.: Сб. ст. – Москва, 1991. – 215с.
1092470
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование : материалы межведомственной научной конференции. – Харьков : ХГУ им. А.М. Горького
Т. 1. – 1962. – 276 с.
1092471
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование : материалы межведомственной научной конференции. – Харьков : ХГУ им. А.М. Горького
Т. 2. – 1962. – 418 с.
1092472
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование.. – Харьков
2. – 1961. – 418с.
1092473
   Природные ресурсы Лискинского района Воронежской области и их рациональное использование. – Воронеж, 1977. – 134с.
1092474
   Природные ресурсы низовьев Амударьи.. – Ташкент : ФАН, 1974. – 280с.
1092475
  Умаров М. Природные ресурсы низовьев р.Зарафшан и их использование / М. Умаров. – Ташкент, 1967. – 174с.
1092476
   Природные ресурсы Новосибирской области : монография. – Новосибирск : Наука, 1986. – 214 с.
1092477
   Природные ресурсы Новосибирской области.. – Ташкент, 1986. – 214с.
1092478
  Задорожный В.Ф. Природные ресурсы новых районов = Методология освоения / В.Ф. Задорожный, Е.Н. Каратыгина. – Новосибирск : Наука, 1991. – 105с.
1092479
   Природные ресурсы озер Западной Сибири, прилегающих горных территорий и их рациональное использование: Мезвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 106с.
1092480
   Природные ресурсы Русской равнины в прошлом, настоящем и будущем. – Москва : Наука, 1976. – 379с. – (Проблемы конструктивной географии)
1092481
   Природные ресурсы Русской равнины и перспективы их использования. – Москва : Наука, 1974. – 59с.
1092482
  Дворов И.М. Природные ресурсы Рязанской области / И.М. Дворов. – Москва : Наука, 1965. – 236с.
1092483
  Славин С.В. Природные ресурсы Севера в народном хозяйстве СССР / С.В. Славин. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Наука о Земле ; Новое в жизни, науке, технике)
1092484
  Иванух Р.А. Природные ресурсы сельскохозяйственного производства Украинской ССР / Р.А. Иванух. – Киев : Наукова думка, 1984. – 223с.
1092485
   Природные ресурсы Сибири : (исследования, преобразования, охрана). – Новосибирск : Наука, 1976. – 183с.
1092486
   Природные ресурсы Сибири и их освоение : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1981. – 111с.
1092487
  Асташкин Н.Д. Природные ресурсы Смоленской области и пути их хозяйственного использования : Автореф... Канд.геогр.наук: / Асташкин Н.Д.; М-во высш.сред.спец.и проф.образования БССР. – Минск, 1961. – 33л.
1092488
   Природные ресурсы Советского Союза, их использование и воспроизводство. – Москва : АН СССР, 1963. – 207с.
1092489
   Природные ресурсы СССР. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Науки о Земле ; № 4 ; Новое в жизни, науке, технике)
1092490
   Природные ресурсы стран Азии и Северной Африки. – Москва : Наука, 1975. – 198с.
1092491
  Зиман Л.Я. Природные ресурсы США и из использование / Л.Я. Зиман. – М, 1954. – 136с.
1092492
   Природные ресурсы Тихого океана -- на благо человечества: Тр. XIV Тихоокеан. науч. конгр., Хабаровск 20 авг. -- 5 сент. 1979 г.. – М., 1980. – 351с.
1092493
   Природные ресурсы Томской области. – Новосибирск, 1991. – 174с.
1092494
   Природные ресурсы Тюменской области : Сб. ст. – Ленинград, 1976. – 134с.
1092495
   Природные ресурсы УССР и пути их рационального использования.. – Л., 1959. – 44с.
1092496
  Золотова А.В. Природные ресурсы Центрально- Черноземных областей : Геология: Указ. лит. 1965-1975 гг. / А.В. Золотова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж
Ч. 2. – 1979. – 73 с.
1092497
  Золотова А.В. Природные ресурсы Центрально-Черноземных областей : Флора / Воронеж.ГУ; Зональная науч.б-ка; Сост.: А.В.Золотова. – Воронеж, 1981. – 66с.
1092498
   Природные ресурсы ЦЧО, их использование и охрана. Сб. студ. науч. работ.. – Воронеж, 1973. – 81с.
1092499
   Природные ресурсы ЦЧЭР, перспективы их использования и охрана : монография. – Воронеж : ВГУ, 1985. – 200 с.
1092500
   Природные ресурсы Южной Якутии в связи с социалистической реконструкцией сельского хозяйства.. – М.-Л., 1933. – 158с.
1092501
  Воротников Б.Ю. Природные ресурсы Янтарного края России : Регионы России / Б.Ю. Воротников, А.Е. Корниецкий // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 0016-7207
1092502
  Аккерман Э.А. Природные ресурсы Японии и перспективы японской экономики / Аккерман Э.А. ; пер. с англ. Л.Я. Бровика. – Москва : Издательство иностранной литературі, 1955. – 520с.
1092503
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.1. – 1995. – 320с.
1092504
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.2. – 1995. – 146с.
1092505
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.3. – 1995. – 304с.
1092506
  Маймулов Д.Ф. Природные системы Смоленской области / Д.Ф. Маймулов. – Смоленск, 1987. – 104с.
1092507
  Зандерманн В. Природные смолы, скипидары, талловое масло (химия и технология) / В. Зандерманн. – М, 1964. – 576с.
1092508
  Чижов О.С. Природные соединения ряда дибензоциклооктадиена. : Автореф... канд. хим.наук: / Чижов О.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1962. – 22л.
1092509
  Бундин Е.И. Природные сокровища / Е.И. Бундин. – Москва : Гос.издат.медицинской литературы, 1962. – 64 с.
1092510
  Поляков В.Д. Природные соли / В.Д. Поляков. – Москва : Знание, 1961. – 31с.
1092511
  Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю.И. Тарасевич. – Киев, 1981. – 208 с.
1092512
   Природные сорбенты СССР. – Москва : Недра, 1990. – 206с.
1092513
   Природные сорбенты цеолитовой структуры.. – Ташкент, 1974. – 107с.
1092514
   Природные сорбенты.. – М., 1967. – 225с.
1092515
  Райс Э.Л. Природные средства защиты растений от вредителей / Э.Л. Райс. – Москва : Мир, 1986. – 184с.
1092516
   Природные стекла -- индикаторы геологических процессов.. – М., 1987. – 156с.
1092517
  Полякова М.Н. Природные строительные материалы Крыма минерального происхождения. / М.Н. Полякова, А.Ф. Слудский. – Ялта, 1955. – 128с.
1092518
   Природные строительные материалы Харьковского экономического административного района.. – Х., 1958. – 18с.
1092519
  Бабушкин Л.Н. Природные территориальные комплексы Юго-Запада Средней Азии / Л.Н. Бабушкин, Н.А. Когай. – Ташкент : ФАН, 1975. – 116с.
1092520
   Природные угольные пожары Кузбасса: геологические предпосылки, климатические обстановки, возраст / Э.В. Сокол, С.А. Новикова, Д.В. Алексеев, А.В. Травин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1319-1343 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1342-1343. – ISSN 0016-7886
1092521
  Кабанов А.А. Природные условия Емельяновского района Красноярского края как фактор развития его сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Кабанов А.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Красноярск, 1968. – 32л.
1092522
   Природные условия Западной Сибири. – Москва : Московский университет
Вып.1. – 1971. – 239с.
1092523
   Природные условия Западной Сибири. – Москва : Московский университет
Вып.2. – 1972. – 225с.
1092524
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.4. – Москва, 1973. – 172с.
1092525
   Природные условия Западной Сибири. – Вып.5. – Москва : Московский университет, 1975. – 274с.
1092526
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.6. – Москва, 1976. – 136с.
1092527
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.7. – Москва, 1980. – 142с.
1092528
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Москва, 1983. – 208с.
1092529
   Природные условия Западной Сибири и переброска стока рек в Среднюю Азию : Сб. ст. – Новосибирск, 1975. – 248с.
1092530
   Природные условия Западной Сибири.. – Москва : Московский университет
Вып.4. – 1971. – 171с.
1092531
   Природные условия Западной Сибири. Сб. ст.. – Москва : Московский университет
Вып.3. – 1973. – 231с.
1092532
  Чупахин В.М. Природные условия землеустройства / В.М. Чупахин. – Алма-Ата, 1982. – 211с.
1092533
   Природные условия зоны освоения БАМ : Сб. ст. – Москва, 1981. – 169с.
1092534
   Природные условия и биологичские ресурсы Монгольской Народной Республики : Тез. докл. междунар. конфр., Москва, окт. 1986 г. – Москва, 1986. – 223с.
1092535
  Попов П.Ф. Природные условия и богатства Иркутской области / П.Ф. Попов. – Иркутск, 1963. – 40с.
1092536
  Еремина В.А. Природные условия и вопросы использования земель Германо-Польской равнины : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Еремина В.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
1092537
   Природные условия и вопросы освоения Каракумов : Сборник статей. – Ашхабад, 1977. – 166с.
1092538
  Синицын В.М. Природные условия и климаты теорритории СССР в раннем и среднем кайнозое / В.М. Синицын. – Л., 1980. – 104с.
1092539
  Мамедов И.Т. Природные условия и ландшафтные пояса южного склона Главного Кавказского хребта. (Междуречье Мазымчай - Геокчай) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Мамедов И.Т.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1970. – 31л.
1092540
  Бабаев С.Я. Природные условия и ландшафты НАхичеванской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Бабаев С.Я.; АН Азербайджан. ССР Ин-т географии. – Баку, 1968. – 23л.
1092541
  Захаров А.С. Природные условия и природные ресурсы СССР и их экономическая оценка : (Учебное пособие) / А.С. Захаров. – Куйбышев, 1974. – 50 с.
1092542
   Природные условия и районирование Камчатской области. – Москва : АН СССР, 1963. – 162 с.
1092543
   Природные условия и ресурсы Апшерона. – Баку, 1979. – 180с.
1092544
  Рыбин Н.Н. Природные условия и ресурсы Карпат / Н.Н. Рыбин. – Черновцы, 1982. – 84с.
1092545
   Природные условия и ресурсы некоторых районов МНР : Тезисы докладов. – Улан-Батор, 1980. – 188 с.
1092546
   Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской Народной республики : тезисы докладов. – Улан-Батор, 1986. – 125с.
1092547
   Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской Народной республики : тез. докладов к конф. – Улан-Батор, 1990. – 160с.
1092548
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : (Монгольская Народная Республика). – Иркутск, 1976. – 356с.
1092549
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : (Монгольская Народная Республика). Труды советско-монгольской коплексной Хубсугульской экспедиции. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1981. – 178с.
1092550
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : сб. статей. – Иркутск, 1986. – 199с.
1092551
  Мартынов П.И. Природные условия и ресурсы сельского и промыслового хозяйства Севера Бурятской АССР. : Автореф... канд. геогр.наук: / Мартынов П.И.; МВ и ССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1963. – 27л.
1092552
  Губкин М.П. Природные условия и ресурсы Среднего Приленья / М.П. Губкин; Отв. ред. Л.Н.Ивановский. – Новосибирск : Наука, 1984. – 110 с.
1092553
   Природные условия и ресурсы юга Средней Сибири : сб. науч. тр. – Красноярск, 1983. – 95с.
1092554
  Клевцов Т.А. Природные условия и физико-географическое районирование правобережного степного прибнепровья : Дис... канд. геогр.наук: / Клевцов Т.А.; Криворожский гос. пед.. ин-т. – Кривой Рог, 1963. – 62л. – Бібліогр.:л.343-362
1092555
  Клевцов Т.А. Природные условия и физико-географическое районирование Правобережного степного Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Клевцов Т.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1092556
  Султанов Ю. Природные условия и физико-географическое районирование южного горного обрамления Ферганы : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Султанов Ю. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1092557
  Султанов Ю. Природные условия и физико-географическое районирование южного горного обрамления Ферганы. : Автореф... канд. географ.наук: / Султанов Ю.; КГУ. – К., 1965. – 20л.
1092558
  Нефедова В.Б. Природные условия Иссык-Кульской котловины в связи с размещением зон отдыха : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Нефедова В.Б. ; МГУ , Георг. фак. – Москва, 1968. – 13 с.
1092559
  Григорьев А.А. Природные условия Казахстана / А.А. Григорьев. – Москва, Ленинград : АН СССР, 1944. – 46 с.
1092560
  Арзамасцева Л.В. Природные условия как фактор формирования географиии сельского хозяйства Югославии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Арзамасцева Л.В. ; АН СССР, Ин-т географии, Отд. экон. географии СССР и др. соц. стран. – Москва, 1968. – 20 с.
1092561
   Природные условия Красноярского края. – М., 1961. – 250 с.
1092562
   Природные условия Минусинской котловины (западной части территории КАТЭКа) : Сб. ст. – Красноярск, 1981. – 119с.
1092563
   Природные условия Молдавской ССР и их хозяйственное значение : межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца. – ISBN 5-376-005178-8
вопросы географии. – 1988. – 92 с.
1092564
  Ковалева В.И. Природные условия Монгольской Народной Республики и расселение кочевников. : Автореф... канд. географ.наук: / Ковалева В.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 14 с.
1092565
   Природные условия Нечерноземной зоны РСФСР. – В. 1. – М., 1982. – 214 с.
1092566
  Савенков С.И. Природные условия Нижнего Заволжья. / С.И. Савенков. – Саратов, 1962. – 160с.
1092567
   Природные условия освоения Тазовского нефтегазоносного района. – М., 1972. – 231 с.
1092568
  Галицкий В.И. Природные условия пойм рек Киевского Полесья и их изменения под влиянием мелиорации / В.И. Галицкий, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 75-82. – Бібліогр.: 3 назви
1092569
   Природные условия Сахалина : Сб. ст. – Л., 1976. – 115 с.
1092570
   Природные условия северо-восточного Прибайкалья. – Новосибирск : Наука, 1976. – 267с.
1092571
   Природные условия Северо-Западного Кавказа и пути рационального использования их в сельскохозяйственном производстве. – Москва : АН СССР
Ч. 3 : Черноморское побережье от бассейна р. Шепси до г. Новороссийска. – 1952. – 160с.
1092572
  Ларина Н.М. Природные условия сельского хозяйства нижней части бассейна реки Шилки : Автореф... канд .геогр.наук: / Ларина Н. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 23л.
1092573
  Анохина З.В. Природные условия Средиземноморской зоны в антропогене : Автореф... канд. геогр.наук: / Анохина З.В.; Яросл. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1966. – 18л.
1092574
  Гуцуляк В.Н. Природные условия средней части Прут-Днестровского междуречья : учебное пособие / В.Н. Гуцуляк. – Черновцы, 1978. – 111 с.
1092575
   Природные условия США в позднечетветичное время. Поздний плейстоцен. – Ленинград, 1986. – 319 с.
1092576
   Природные условия Тувинской автономной области : Труды Тувинской комплексной экспедиции. – Москва : АН СССР
Вып. 3. – 1957. – 277 с.
1092577
  Леонтьев О.К. Природные условия формирования берегов Каспийского моря / О.К. Леонтьев, А.И. Халилов. – Баку, 1965. – 207с.
1092578
  Аллабергенов Т.Х. Природные условия Хорезмского оазиса и его районирование : пособие для студентов геогр. фак. педвузов Узбекистана / Х. Аллабергенов. – Ташкент : Укитувчи, 1976. – 144 с. : ил. – Библиогр..: с. 142-144
1092579
   Природные условия центральной части Западно-Сибирской равнины. – М., 1977. – 212 с.
1092580
   Природные условия, растительный покров и животный мир Монголии : Сб. науч. тр. – Пущино, 1988. – 348 с.
1092581
   Природные условияе и естественные ресурсы. – Ростов -на-Дону, 1986. – 367с.
1092582
   Природные условияе и естественные ресурсы Восточного Казахстана. – Алма-Ата, 1978. – 190с.
1092583
   Природные условияе и естественные ресурсы Крыма, пути их рационального использования. – Симферополь, 1969. – 126с.
1092584
  Свергун И.П. Природные усовия Тульской области и некоторые вопросы их народнохозяйственного использования : Автореф... канд. геогр.наук: / Свергун И. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 15л.
1092585
  Холопцев А.В. Природные факторы "глобального затемнения" земной атмосферы и облачность / А.В. Холопцев, М.П. Никифорова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 71-83 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1092586
  Тон Д.С. Природные факторы и экономика производства / АН Молдавской ССР ; Ин-т экономики ; Д.С. Тон, Н.П. Додонов, И.П. Фесенко. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1970. – 188 с.
1092587
  Самборский Л.Н. Природные факторы материального поизводства / Л.Н. Самборский. – М, 1970. – 40с.
1092588
   Природные физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления.. – М., 1963. – 166с.
1092589
  Шенк А.К. Природные целебные силы Крыма / А.К. Шенк. – Севастополь. – 214с.
1092590
  Алтымышев А.А. Природные целебные средства / А.А. Алтымышев. – 2-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан, 1990. – 350, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 347-348
1092591
  Алтымышев А.А. Природные целебные средства / А.А. Алтымышев. – Москва : Профиздат, 1991. – 269, [3] с.
1092592
   Природные цеолиты. – М., 1985. – 223с.
1092593
   Природные цеолиты: Материалы семинара г.Звенигород, 1978 г.. – Москва : Наука, 1980. – 223с.
1092594
   Природные цеолиты: Труды советско-болгарского симпозиума по исследованию физико-химических свойств природных цеолитов, Тбилиси, 29-31 октября 1976 г.. – Тбилиси, 1979. – 336с.
1092595
  Максимов А.А. Природные циклы : Причины повторяемости экологических процессов / А.А. Максимов. – Ленинград : Наука, 1989. – 236 с. : ил., табл. – Библиогр.: 691 назв. – ISBN 5-02-025722-2
1092596
  Максимов А.А. Природные циклы : Причины повторяемости экологических процессов / А.А. Максимов. – Ленинград : Наука, 1989. – 236с.
1092597
   Природные чудеса света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 30-37 : фото
1092598
   Природные чудеса света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 30-37 : фото
1092599
   Природные экосистемы дельты Волги : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1984. – 143с.
1092600
  Олейник Я.Б. Природный агропромышленный комплекс / Я.Б. Олейник, Н.И. Королева // Конструктивно-географические основы рационального природопользования В УССР. Киевское Приднепровье
1092601
  Арский А.К. Природный газ в энергетике США / Арский А.К. ; под ред. В.М. Гальперина. – Москва : Госэнергоиздат, 1963. – 208 с. – Библиогр.: с. 197-208
1092602
   Природный газ из воздуха : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 35 : Фото. – ISSN 1029-5828
1092603
  Ходанович И.Е. Природный газ как полезное ископаемое / И.Е. Ходанович. – М.-Л., 1933. – 40с.
1092604
   Природный генофонд дикорастущих родичей культивируемых растений флоры СССР и его охрана : Аннтированный перечень. – Ленинград, 1986. – 125с.
1092605
  Кривогуз М.И. Природный и инновационный ресурсы экономического роста : (на примере Великобритании) / М.И. Кривогуз ; РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2003. – 92 с. : табл., граф. – ISBN 5-88161-136-5
1092606
  Андреева О.С. Природный и обогащенный уран: радиационно-гигиенические аспекты / О.С. Андреева, В.И. Бадьин, А.Н. Корнилов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 209 с.
1092607
   Природный источник высокообогащенного свинца-208 в Украине для ядерной энергетики / А.А. Вальтер, В.Е. Сторыжко, А.В. Андреев, В.Н. Павлюк, А.И. Писанский // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1092608
  Бызов В.В. Природный каучук / В.В. Бызов. – Ленинград : Госхимтехиздат, Ленинградское отделение, 1932. – 100с.
1092609
   Природный кварц и его физико-химические свойства. – М, 1985. – 124с.
1092610
  Корбут В.В. Природный комплекс, "зеленые острова" и экологический каркас мегаполиса Москвы на основе орнитологического подхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 28-33 : рис., табл. – Библиогр.: с. 32. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1092611
   Природный очаг чумы в Приаральских Каракумах. – М, 1972. – 405с.
1092612
   Природный парк Коми АССР. – М, 1977. – 123с.
1092613
  Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене / А.А. Величко. – Москва, 1973. – 256с.
1092614
  Кузин А.М. Природный радиоактивный фон и его значение для биосферы Земли / А.М. Кузин. – Москва : Наука, 1991. – 117 с. – ISBN 5-02-004078-9
1092615
  Зиморой И.Я. Природный трихинеллез и синантропная очаговость его в Курской и сежных областях : Автореф... канд. биол.наук: / Зиморой И.Я.; Всес. ин-т гельминтологии. – Курск, 1964. – 24л.
1092616
  Гзовский В.М. Природный фактор в социалистическом воспроизводстве / В.М. Гзовский. – М., 1983. – 159с.
1092617
  Гзовский В.М. Природный фактор в социалистическом воспроизводстве / В.М. Гзовский. – М., 1989. – 197с.
1092618
  Сергеева О.А. Природный фактор в цивилизованной концепции / О.А. Сергеева, Г.В. Платонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.53-64. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1092619
  Поплавский В.А. Природный холод / В.А. Поплавский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 170с.
1092620
  Гостюк З.В. Природо-заповідний фонд ландшафтів Покутських Карпат // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 36-41. – ISSN 0868-6939


  У статті відображено результати досліджень природно-заповідного фонду Покутських Карпат його структуру, просторове розміщення об"єктів. Зроблено комплексну кількісну та якісну оцінку об"єктів природно-заповідного фонду на території. Встановлено ...
1092621
  Капелькин Природоведение / Капелькин, В.-Цингер. – М.-Птгр.
1. – 1923. – 127с.
1092622
  Капелькин Природоведение / Капелькин, В.-Цингер. – М.-Птгр.
3. – 1923. – 128с.
1092623
   Природоведение. – Москва, 1962. – 152 с.
1092624
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – М., 1983. – 240с.
1092625
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – 7-е изд., испр. – Москва, 1991. – 239с.
1092626
  Скаткин М.Н. Природоведение : Уч. для 5 кл. / М.Н. Скаткин. – 4-е изд. – Киев, 1991. – 109с.
1092627
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – М., 1992. – 238с.
1092628
  Байбара Т.Н. Природоведение : Учебник для 3 класса четырёхлетней и 2 класса трёхлетней начальной школы / Т.Н. Байбара, Н.С. Коваль; Пер. с украинского. – Киев : Освіта, 2002. – 191с. – ISBN 966-04-0513-8
1092629
  Коваль Н.С. Природоведение в 3 классе четырехлетней начальной школы / Н.С. Коваль, Л.К. Нарочная. – К, 1988. – 123с.
1092630
  Соловьев М.М. Природоведение в дошкольном воспитании / М.М. Соловьев. – Л., 1924. – 211с.
1092631
  Яцикевичене А. Природоведение в начальных классах : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Яцикевичене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.39
1092632
  Подзоров В.И. Природоведение с методикой преподавания / В.И. Подзоров. – Киев : Вища школа, 1990. – 86с.
1092633
  Левин М.Л. Природоведение. / М.Л. Левин. – Одесса. – 428с.
1092634
  Скаткин М.Н. Природоведение: уч. для 4 кл. / М.Н. Скаткин. – К., 1984. – 102с.
1092635
  Долженко Г.П. Природоведческая тропа в ботаническом саду / Г.П. Долженко, Л.И. Широчкина. – Ростов -на-Дону, 1986. – 79с.
1092636
  Шуляр В. Природовідповідна (ноосферна) складова сучасного уроку української літератури : (стаття перша)


  Серія статей передбачає розкриття ноосферних імперативів у системі літературної освіти. Автор ставить за мету розкрити роль кожного суб"єкта літературної освіти у співпраці за новою парадигмою, яка зорієнтована на реалізацію природовідповідної, ...
1092637
  Терно С. Природовідповідне навчання історії на основі розвитку критичного мислення // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 38-42
1092638
  Круть М.В. Природодослідник Ф.П. Кеппен // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (14). – С. 58-60. – ISSN 2226-4272
1092639
  Рожнятовська О. Природодослідник, мовознавець, філолог. До 170-річчя від дня народження І. Верхратського (1846-1919) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 97-101. – ISSN 2306-3505


  Іван Григорович Верхратський увійшов в історію національної науки як видатний учений-природознавець, автор перших підручників з ботаніки, зоології, мінералогії, творець української наукової термінології з різних природничих наук.
1092640
  Думнов А.Д. Природоемкость экономики России и других стран: некоторые статистические аспекты // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0320-8168
1092641
   Природознавство. – Херсон, 1932. – 137 с.
1092642
  Балабушевіч В.В. Природознавство / В.В. Балабушевіч. – Київ Харків, 1939. – 191с.
1092643
  Скаткін М.М. Природознавство / М.М. Скаткін. – 8-е вид. – Київ, 1991. – 110с.
1092644
   Природознавство : Програма для 5 - 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Ярошенко Ольга, Гільберг Тетяна, Ільченко Віра, Крячко Іван, Курсон Валентина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : Табл.
1092645
  Кулініч О. Природознавство : 6 кл. ІІ семестр: Методичні матеріали. Хімія. Біологія. Бібліотека. Фізика. Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека / Ольга Кулініч, Анжела Басок. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-084-0; 966-356-118-1
1092646
   Природознавство : 5 клас. 2 семестр: Методичні матеріали: Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека. Фізика. Хімія. Біологія. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-100-6; 966-356-134-3
1092647
   Природознавство : 5 клас.1 семестр: Методичні матеріали. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-055-7; 966-356-091-6
1092648
  Покутнєва С.О. Природознавство : підруч. для слабозорих учнів 3 кл. : у 2 ч. / С.О. Покутнєва. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД. – ISBN 978-966-189-320-6
Ч. 2. – 2014. – 103, [3] с. : іл., табл.
1092649
  Коваль Н.С. Природознавство в 3 класі чотирирічної початкової школи / Н.С. Коваль, Л.К. Нарочна. – К, 1988. – 118с.
1092650
   Природознавство в початковій школі. – Х, 1936. – 97с.
1092651
   Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С.А. Хорошева, Ю.О. Храмов. – Київ : Академпереодика, 2001. – 420с. – (Біб-ка державного фонду фундам. досліджень). – ISBN 966-8002-09-1
1092652
  Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах : Довідник для вчителів та учнів початкових класів / В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1998. – 96с. – ISBN 966-7224-75-9
1092653
  Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах. / В.О. Вихрущ. – Тернопіль, 1998. – 95с.
1092654
   Природознавство і хімія в школі. – К, 1950. – 140с.
1092655
  Кедровський О.І. Природознавство як предмет наукового дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1092656
  Чорногор Л.Ф. Природознавство. Інтегруючий курс : [ навчальний посібник ] : переклад з російського другого доп. видання / Л.Ф. Чорногор ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – 524 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 966-623-431-9
1092657
   Природознавство. Програма для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 29-32 : табл.
1092658
  Бабовал Т.І. Природознавство. Цікавий світ навколо нас : Книга для читання / Т.І. Бабовал, В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – (Бібліотека учня). – ISBN 966-7224-79-1
ч.1. – 1998. – 128с
1092659
  Бабовал Т.І. Природознавство. Цікавий світ навколо нас : Книга для читання / Т.І. Бабовал, В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – (Бібліотека вчителя). – ISBN 966-7437-24-8
ч.2. – 1998. – 176с
1092660
  Висоцький М.В. Природознавство: науковий образ світу : текст лекцій / М.В. Висоцький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 143, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 138-139
1092661
  Скаткін М.М. Природознавство: підруч. для 4 кл. / М.М. Скаткін. – 8-е вид. – К., 1979. – 148с.
1092662
  Скаткін М.М. Природознавство: підруч. для 4 кл. / М.М. Скаткін. – 5-е вид. – К., 1984. – 100с.
1092663
  Вдовиченко Г.Г. Природознавство: світогляд, методологія, ідеологія. / Г.Г. Вдовиченко. – Київ : Знання, 1985. – 46с. – (серія 2 "теорія і практика наукового комунізму" ; №3)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
1092664
  Пинзеник О.М. Природознавчі дисципліни як засіб формування духовних цінностей майбутніх фахівців дошкільної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 139-143. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1092665
  Кулініч О. Природознвство : 6 кл. І семестр. Методичні матеріали / Ольга Кулініч. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-045-Х; 966-356-081-9
1092666
   Природоиспользование в бассейне озера Байкал. – Иркутск, 1988. – 153с.
1092667
   Природоиспользование в географии : Методологические аспекты. Сб.науч.труд. – Владивосток, 1989. – 157с.
1092668
   Природоиспользование и охрана среды в бассейне Байкала. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1092669
  Олійник Я.Б. Природокористування в регіональномупродовольчому комплексі // Екологічні проблеми регіону: суть і шляхи вирішення
1092670
  Грановська Л. Природокористування в умовах поліфункціональності територій: еколого-збалансований підхід : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 64-67 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1092671
  Хвесик М. Природокористування в умовах ринкової трансформації: тенденції, закономірності та прогнози / М. Хвесик, В. Голян, О. Шубалий // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
1092672
  Кіндюк Б.В. Природокористування та охорона навколишнього середовища на землях Запорізького козацтва / Б.В. Кіндюк, В.Н. Патлачук, О.В. Патлачук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1092673
  Кулинич П.Ф. Природокористування та правова система України: проблема диференціації та інтеграції правового регулювання // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 67-70. – ISBN 978-966-7957-18-6
1092674
  Мордвінов Олександр Григорович Природокористування у сільському господарстві регіону і його удосконалювання : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Мордвінов Олександр Григорович; АН України. Ін-т географії. – К., 1992. – 19л.
1092675
  Голян В.А. Природокористування як сфера економічних відносин: суперечності та пріорітети // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1092676
  Дудник І.М. Природокористування: еколого-економічні основи / І.М. Дудник. – Полтава, 1994. – 246с.
1092677
   Природокористування: методологічні та соціальні аспекти оптимізації. – Київ : Наукова думка, 1992. – 143с.
1092678
  Баженова Л.Н. Природообразующие минералы гранитных пегматитов Западного Приазовья : Автореф... канд.геолого-минер.наук: / Баженова Л.Н.; Мин-во образ УССР КПИ Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Киев; Львов, 1955. – 16л.
1092679
  Чорна Л.О. Природоохоронна діяльність академіка М.Г. Холодного // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 488-489


  М.Г. Холодний - український ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог, професор Київського університету (у 1926 році - Київський інститут народної освіти), завідувач кафедр фізіології і анатомії рослин, мікробіології (останню заснував у 1933 році).
1092680
  Головко А.Л. Природоохоронна діяльність в Україні: історико-правовий ракурс // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 44-48. – ISSN 2219-5521
1092681
  Головко А. Природоохоронна діяльність в умовах глобалізації: теоретико-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 214-221. – ISSN 2306-9082
1092682
  Шевель А.О. Природоохоронна діяльність Неплюєвського братства // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 271-274. – ISSN 2218-4805


  У статті подається аналіз природоохоронної діяльності Неплюєвського братства, становлення універсалій екологічної культури та традицій в Неплюєвському братстві, що стають інтеграційним механізмом формування буття людини в культурі і через культуру. ...
1092683
  Потай О.А. Природоохоронна діяльність підприємств у контексті вимог екологічного менеджменту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 412-418
1092684
  Коцур Р. Природоохоронна діяльність професора В.Ф. Ніколаєва на початку XX ст.: деякі шрихи інтелектуальної біографії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 196-202. – ISSN 2415-3567
1092685
  Гайдукевич О.О. Природоохоронна діяльність Української Греко-католицької церкви (1920-1939 рр.) / Олена Гайдукевич, Олексій Голубчак ; [за заг. ред. В.А. Качкана] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" [та ін.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 217-230. – ISBN 978-966-2716-26-9
1092686
   Природоохоронна освіта в школі. – К, 1981. – 143с.
1092687
  Ковпак Л. Природоохоронна політика в Україні (1991-2015 роки) / Людмила Ковпак ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 198, [1] с. : іл., табл. – Зміст та зворот тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8212-4
1092688
  Ковпак Л.В. Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991-2011 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 92-107. – ISSN 0130-5247
1092689
  Хомінський С.И. Природоохоронна проблематика на сторінках фахового релігієзнавчого журналу "Людина і світ" // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 41-44


  Досліджується висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях фахового релігієзнавчого журналу "Людина і світ". The treatment of the religion and ecology synthesis in publications of the professional religion study magazine "An individual and ...
1092690
  Слободян І.М. Природоохоронна робота в школі / І.М. Слободян. – Київ, 1979. – 61с.
1092691
  Гриневецький В.Т. Природоохоронна роль сучасних меліорацій та їх класифікація / В.Т. Гриневецький, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 138-145 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1092692
  Левченко І. Природоохоронна, музейна та бібліотечна діяльність природничих товариств України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 109-116


  Завдяки відрядженням членів Київського товариства природодослідників кабінети біології, зоології, мінералогії та університетський музей збагатилися рідкісними колекціями, які зібрали відомі вчені, а саме: П. Рогович зібрав колекції з біології, ...
1092693
   Природоохоронне значення території центрального Свидовця (Українські Карпати) / О. Кагало, Ю. Канарський, Т. Микітчак, О. Ковтонюк, Ю. Кобів, В. Кияк, Н. Сичак, А.-Т. Башта, Й. Царик, І. Дикий, І. Шидловський, О. Решетило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 35-46. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Центральна частина Свидовецького гірського хребта з прилеглим верхів"ям басейну й витоками річки Чорна Тиса належить до найбільш збережених і малопорушених гірських територій Українських Карпат, якій властиве виняткове біотичне й ландшафтне ...
1092694
  Гриневецький В.Т. Природоохоронне ландшафтознавство: наукові засади, потреби і передумови розвитку в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 44-50 : Таблиці. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1092695
   Природоохоронний дайджест: заказники // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 14 : фото
1092696
   Природоохоронний дайджест: заповідники // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий
1092697
   Природоохоронний дайджест: національні природні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 14 : фото,
1092698
   Природоохоронний дайджест: пам"ятки природи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 19 : фото
1092699
   Природоохоронний дайджест: парки-пам"ятки садово-паркового мистецтва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
1092700
  Федчук А.П. Природоохоронний режим Aнтарктики: досягнення і проблеми (до 25-річчя підписання Мадридського протоколу) // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 228-242. – ISSN 1727-7485
1092701
  Головко Оксана Природоохоронний феномен Китаю // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 20-22 : фото. табл.
1092702
  Стиранівський О.А. Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій : монографія / О.А. Стиранівський, Ю.О. Стиранівський ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Галицька видавнича спілка ; Редакційно-видавничий відділ Національного лісотехнічного ун-ту України, 2010. – 208 с. : іл. + Додатки: с. 182-207. – Бібліогр.: с. 167-181. – ISBN 978-966-1633-24-6
1092703
  Кравченко Н.Б. Природоохоронні заходи з оптимізації функціонування рекреаційної зони / Н.Б. Кравченко, Є.І. Зеленська, М.В. Лукієнко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 74-84 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
1092704
  Стафійчук В. Природоохоронні заходи у столиці Гетьманщини у 18 ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.78
1092705
   Природоохоронні конвенції РІО: реалізація їх положень у сільськогосподарській політиці України / О.Г. Тараріко, О.С. Дем"янюк, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 7-14. – ISSN 2077-4893
1092706
  Ващишин М.Я. Природоохоронні положення Української та Швейцарської Конституцій // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 80-83. – ISBN 978-966-419-269-6
1092707
  Скорик Я. Природоохоронні правовідносини та забезпечення екологічної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 119-122
1092708
  Филипчук В.Л. Природоохоронні системи очистки та використання багатокомпонентних стічних вод із важкими металами : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 21.06.01 - Екологічна безпека / Филипчук В.Л. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв
1092709
  Габчак Н.Ф. Природоохоронні території в контексті розвитку екологічного туризму на території Закарпаття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 323-327


  У статті проведено аналіз сутності екологічного туризму та його розвиток в межах природоохоронних територій. Доведено, що його стихійний прояв унеможливить збереження природних ландшафтів, а отже, необхідність раціонального використання екотуристичних ...
1092710
  Івахненко Н.В. Природоохоронні території Канади // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 273-275
1092711
   Природоохоронні території УРСР. – К, 1983. – 165с.
1092712
  Моклячук Л.І. Природоохоронні технології відновлення деградованих грунтів у органічному землеробстві / Л.І. Моклячук, І.М. Городиська, А.М. Ліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 134-141. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
1092713
  Поліщук Л.Б. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування / Л.Б. Поліщук, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 135-138. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1092714
  Боголюбов С.А. Природоохранительная деятельность общественности: правовые формы / С.А. Боголюбов. – М., 1988. – 48с.
1092715
  Гордиенко Т.Г. Природоохранительная деятельность Советского государства в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Гордиенко Т. Г.;. – М., 1978. – 24л.
1092716
  Орлов Н. Природоохранительное право и экологическая безопасность- основне юридические формы охраны окружающей среды // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.50-56
1092717
  Иванченко Н.С. Природоохранительный аспект международно-правовой проблемы разоружения / Н.С. Иванченко. – Л, 1983. – 137с.
1092718
   Природоохранитильное просвещение. – М, 1980. – 165с.
1092719
  Безлуцька О.П. Природоохранна діяльність Й.К. Пачоського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 2 (22). – С. 27-32. – ISSN 2077-9496
1092720
  Русин И.И. Природоохранная деятельность в странах - членах СЭВ. / И.И. Русин, М.М. Швецов. – М., 1988. – 157с.
1092721
  Волкова А.А. Природоохранная деятельность при возникновении кризисных явлений // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 121-126. – ISSN 2309-1533
1092722
   Природоохранная работа. – К, 1986. – 122с.
1092723
  Бенько Николай Петрович Природоохранная технология горноподготовительных работ при вскрытии глубоких горизонтов железорудных карьеров Украины : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.03, 05.26.05 / Бенько Николай Петрович; Мин-во образования Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1996. – 18л.
1092724
   Природоохранная технология защиты растений. – К, 1989. – 167с.
1092725
  Борейко В.Е. Природоохранная эстетика в вузе / В.Е. Борейко; Киевский Эколого-Культурный Центр. – Киев, 2005. – 80с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 46). – ISBN 966-581-592-Х
1092726
   Природоохранное воспитание и образование. – Москва, 1983. – 131с.
1092727
  Рахилин В.К. Природоохранное движение в России / В.К. Рахилин. – М, 1985. – 49с.
1092728
   Природоохранное образование в университетах. – Москва, 1985. – 128 с.
1092729
  Хомицкий В.В. Природоохранные аспекты береговой гидротехники / В.В. Хомицкий. – Киев : Наукова думка, 1983. – 275с.
1092730
  Колопац С.К. Природоохранные аспекты закрытия шах за рубежом // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 47-54 : рис. – Библиогр.: с. 54. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1092731
   Природоохранные аспекты освоения ресурсов Минусинской котловины. – Иркутск, 1981. – 130 с.
1092732
  Ляшенко В.И. Природоохранные и ресурсосберегающие технологии подземной разработки урановых месторождений / В.И. Ляшенко, В.И. Голик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 53-67 : Рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1726-5428
1092733
   Природоохранные исследования экосистем горного Крыма. – Москва, 1986. – 156с.
1092734
  Свистула Г.Е. Природоохранные комплексы в степи / Г.Е. Свистула. – Киев : Урожай, 1989. – 92с.
1092735
   Природоохранные комплексы Дальнего Востока. – М, 1984. – 159с.
1092736
   Природоохранные комплексы Дальнего Востока: Перспективы и пути формирования: Сб. науч. тр.. – Владивосток, 1984. – 104 с.
1092737
   Природоохранные мероприятия в ландашафтах. – Москва, 1982. – 123 с.
1092738
   Природоохранные проблемы урбанизации в региональном планировании / П.Г. Шищенко, Г.И. Фильваров, В.Н. Косенко, Б.А. Тищенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 112-119 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1092739
  Яценко Н.П. Природоохранные проблемы урбанизации в региональном планировании / Н.П. Яценко, В.М. Любченко, В.П. Погребенник // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 127-131. – Бібліогр.: 4 назви
1092740
  Реймерс Н.Ф. Природопользование : Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Мысль, 1990. – 637 с.
1092741
   Природопользование : Учебник. – 3-е изд., перер. и доп. – Москва : Издательский Дом Дашков и К, 2001. – 276с. – ISBN 5-8316-0008-4
1092742
  Авраменко И.М. Природопользование : курс лекций для студентов вузов / И.М. Авраменко. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 128 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0512-X
1092743
  Малюк С.Н. Природопользование в зональных АПК Украинской ССР / С.Н. Малюк, Я.Б. Олейник // Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования
1092744
   Природопользование в системе общественного воспроизводства. – Ленинград, 1986. – 173 с.
1092745
  Федоренко Н.П. Природопользование в системе социалистического воспроизводства / Н.П. Федоренко. – Москва : Знание, 1979. – 40 с. – (Б-чка "Проблемы природопользования и размещения производительных сил")
1092746
   Природопользование в системе управления = Планирование с использованием экономико-математических методов. – Новосибрск : Наука, 1991. – 247с.
1092747
   Природопользование в системе хозяйства европейского Северо-Востока : сборник научных трудов. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1987. – 95 с.
1092748
  Соколов В.И. Природопользование в США и Канаде: эконом. аспекты. / В.И. Соколов. – Москва : Наука, 1990. – 154с.
1092749
  Плотницкий С.В. Природопользование и геоинформационные технологии // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 82-88. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1092750
   Природопользование и охрана среды в бассейне Байкала. – Новосибрск : Наука, 1990. – 221с.
1092751
   Природопользование на Южном Урале : межвузовский сборник научных трудов. – Уфа : Башкирский пединститут, 1985. – 95 с.
1092752
   Природопользование таежной зоны СССР : межвузовский сборник научных трудов. – Ярославль : ЯГПИ им. К.Д. Ушинского, 1988. – 149 с.
1092753
  Швебс Г.И. Природопользование: теоретические основы и методы управления : рациональное природопользование и охрана окружающей среды // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 3-9 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1092754
  Єрмоленко В.М. Природоресурсне право в системі права України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 65-67
1092755
   Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – 222, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1092756
  Карякин Ю.В. Природосообразная модель образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Предлагаемая модель процесса образования максимально приближена к представлению педагогов-гуманистов о свободном воспитании. Одним из важных показателей идентичности природосообразной модели и модели свободного воспитания является цель обучения, скорее ...
1092757
  Карякин Ю.В. Природосообразная модель образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Предлагаемая модель процесса образования максимально приближена к представлению педагогов-гуманистов о свободном воспитании. Одним из важных показателей идентичности природосообразной модели и модели свободного воспитания является цель обучения, скорее ...
1092758
  Карякин Ю.В. Природосообразная модель образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Предлагаемая модель процесса образования максимально приближена к представлению педагогов-гуманистов о свободном воспитании. Одним из важных показателей идентичности природосообразной модели и модели свободного воспитания является цель обучения, скорее ...
1092759
  Червонецкий В.В. Природохранительное просвещение учащихся в средней общеобразовательной школе США : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Червонецкий В.В. ; АПН СССР. – Москва, 1977. – 27 с.
1092760
  Ткаченко В.І. Природою обділені: свобода як "природне право" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 145-147
1092761
  Шалимов Н.А. Природы дивные загадки. Биофизика : прошлое, настоящее, будущее : монография / Н.А. Шалимов. – Одесса : Друк, 2007. – 264с. : илл. – ISBN 978-966-2907-84-1
1092762
  Баранник М.В. Природы литературно-художественной критики. (Эстетический анализ). : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Баранник М.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 165л. – Бібліогр.:л.148-165
1092763
   Природы расточительный хозяин. – Тула, 1979. – 161с.
1092764
  Кормилицин Александр Прирожденные инженеры. Крепкий хозяйственник / Кормилицин Александр, Греков Павел // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 86-93 : фото
1092765
  Хлевов Александр Прирожденный убийца : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 46-51 : Фото
1092766
  Головко В.І. Приросний факторний аналіз фінансової стійкості / В.І. Головко, Є.А. Фещенко, В.М. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-18. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто прирості функціональні залежності показників, які в найбільш загальному вигляді дають уявлення про співвідношення податків, неподаткових платежів і всієї доданої вартості. In article are considered functional increase dependences of ...
1092767
  Акунин Б. Приросшая маска // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 103-105


  Борис Акунин - русский писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель
1092768
  Шевелев И.К. Приротовление витаминных напитков. / И.К. Шевелев. – К, 1987. – с.
1092769
  Фурса С.Я. Прирощення спадкових часток // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.85-87. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1092770
  Бачинська О. Приручене козацтво // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 40 (153). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Після ліквідації Січі імперія за допомогою політики батога й пряника перетворила козаків на простих гречкосіїв.
1092771
  Яковенко В.Т. Приручение земли / В.Т. Яковенко. – М., 1975. – 240с.
1092772
  Данилов И.К. Приручение солнца / И.К. Данилов. – Якутск, 1956. – 36с.
1092773
  Холланд Дженнифер Прирученные чудища. Поделиться с акулами / Холланд Дженнифер, Майкл Оу // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 90-95 : фото
1092774
  Вишенський С. Приручення діви // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 14-17. – ISSN 0131-2561
1092775
  Ухин А. Приручёнушка / А. Ухин. – Грозный, 1957. – 28с.
1092776
  Стивенс Дж. Приручи своих драконов / Дж. Стивенс. – Спб., 1995. – 480с.
1092777
  Жаркова Р. Приручити мову: жіноче письмо у пошуках власного дискурсу (На матеріалі текстів Лесі Українки, Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 39-41. – ISSN 0130-5263
1092778
  Амнуэль П. Приручить дракона // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 151-158. – ISSN 1728-8568
1092779
  Капицын В.М. Приручить левиафана: о молодежи в меняющемся мире политики. / В.М. Капицын, Е.Ю. Красова. – Воронеж, 1991. – 191 с.
1092780
  Славина Нина Приручить хозяина // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 52-60 : фото
1092781
  Ракул О. Присадибні земельні ділянки та деякі особливості їх відчуження // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (98), квітень 2018 р. – С. 120-124
1092782
   Присадки к маслам. – Москва, 1968. – 348 с.
1092783
   Присадки к маслам. Труды второго Всесоюзного научно-технического совещания.. – М., 1968. – 348с.
1092784
  Назаревич Г.Я. Присвійний детермінатив як засіб вираження суб"єктності французького речення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 252-257.
1092785
  Панченко І.В. Присвійні детермінативи сучасної французької мови: комунікативно-прагматичний аспект / І.В. Панченко, Н.О. Демьянова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 5-10. – ISSN 2307-4558
1092786
  Тимошечкина Е.М. Присвоение имущества раскулаченных в Центрально-Черноземной области в 1929-1930 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 71-77. – ISSN 0042-8779
1092787
  Федорова М.В. Присвоение поведения международной организации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 103-110. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1092788
   Присвоєння ступеня доктора мистецтва // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Кабмін урегулював процедуру присвоєння освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв.
1092789
  Тацій В.Я. Присвоєння Харківському юридичному інституту імені Ф.Е. Дзержинського // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 3-5. – ISBN 978-966-458-148-3
1092790
   Присвоєно звання почесних докторів університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Присвоєно звання почесних докторів КНУТШ акад. НАН України Сергієнку Івану Васильовичу, дир.інституту математики НАН України Самойленку Анатолію Михайловичу, проф. Вроцлавського університету Козловському Хенріку.
1092791
   Присвоєно почесні звання України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України від 11 березня 1996 р. присвоєно почесні звання професорам: "Заслужений діяч науки і техніки України": Кучеренку Миколі Євдокимовичу - деканові, завкаф., д-ру біол. наук. проф.; Третяку Олегові Васильовичу - першому ...
1092792
  Гоян Ярема Присвята : Есе / Гоян Ярема. – Київ : Веселка, 2001. – 646с. – ISBN 966-01-0073-6
1092793
  Білан А. Присвята Артемію Веделю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31. – ISSN 0868-9644
1092794
  Герасим"юк В. Присвята Романові Іваничуку // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С . 164-165. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти «Із майбутньої книги про Майстра» (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) – довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету «мозаїчний портрет» роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1092795
  Манженко В. Присвята у творах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 77-83. – ISBN 978-617-7009-24-4
1092796
  Челецька М. Присвята як засіб організації свого/чужого простору у ліриці Івана Франка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 142-151
1092797
  Скорина Л. Присвята як маркер міжтекстових зв"язків (на матеріалі українського письменства 1920-х років) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
1092798
  Бугрим В.В. Присвяти : [ ексклюзивні віршування : збірка ] / Валентин В. Бугрим. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 966-7139-77-8
1092799
  Сом М.Д. Присвяти і послання : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Дніпро, 1983. – 80 с.
1092800
  Сюндюков І. Присвятив себе Україні. Життя академіка Агатангела Кримського: подвиг ученого і громадянина // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 435-441. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1092801
   Присвячена ЄВРО-2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Відбулася Спартакіада ветеранів «Спорт для всіх» серед професорсько-викладацького складу університету, присвячена Євро-2012. У загальнокомандному заліку призові місця розподілилися таким чином:1 місце – кафедра фізичного виховання та спорту, 2 місце ...
1092802
   Присвячена І. Ляшкові / оргкомітет конференції // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 5


  На факультеті кібернетики відбулася VI міжнародна наукова конференція імені акад. І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика". На пленарному засіданні з доповіддю виступив С. Зуб (КУ). До конференції було видано збірник праць.
1092803
   Присвячена Кобзареві : До 200-ліття Тараса Шевченка / прес-центр Інституту філології // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 3


  В інституті філології відбулася щорічна науково-практична Шевченківська конференція, яку відкрив директор Інституту філології Г. Семенюк. У конференції взяли участь: проректор з наук.-педаг. роботи В. Бугров, декан ф-ту психології І. Данилюк, ...
1092804
  Мельничук Я. Присвячена Ользі Кобилянській і не тільки
1092805
   Присвячена пам"яті великого вченого // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  "... В Інституті філології з ініціативи кафедри елліністики відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження вітчизняного вченого-лінгвіста, професора Андрія Олександровича Білецького."
1092806
   Присвячена творчій спадщині Володимира Шинкарука // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  На філософському факультеті відбулася міжнародна науково-практична конференція "Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В.Шинкарука". Її організаторами виступили КНУ імені Тараса Шевченка, Товариство "Знання" ...
1092807
  Лукиша К. Присвячений Тарасові Шевченку // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  "...На юридичному факультеті відбувся круглий стіл "Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників", присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Участь у круглому столі взяли декан факультету ...
1092808
   Присвячено 100-річчю НМАПО імені П.Л. Шупика та 30-річчю кафедри медицини невідкладних станів // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 8 (87). – С. 8-12. – ISSN 2224-0586
1092809
  Жигало О. Присвячується 1000-літтю руського чернецтва на Святій Горі Афон // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2016. – № 1 (18) : Гріх як норма. – C. 24-27
1092810
   Приседько Владислав Леонідович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 119-120.
1092811
   Приседько Владислав Леонідович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 223-224 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1092812
   Приседько Владислав Леонідович (1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 129-130. – ISBN 966-95774-3-5
1092813
   Приседьку Владиславу Леонідовичу - 65 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Приседько Владислав Леонідович - доцент кафедри геодезії і картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999)
1092814
  Бутирський А.А. Присікальний строк для пред"явлення кредиторських вимог у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-116.
1092815
  Смит Р. Прискорбный случай : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-64
1092816
  Нахаба М.П. Прискорена амортизація і її роль у оновленні основних виробничих засобів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 264-271. – ISBN 966-7958-13-2
1092817
  Савченко А.Г. Прискорена амортизація у системі державного регулювання : фінанси підприємств / А.Г. Савченко, Н.П. Москалюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 68-74 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1092818
  Підлісна О. Прискорена амортизація як елемент пільгового оподаткування // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 106-114
1092819
  Андрощук Г.О. Прискорена експертиза заявок на винаходи: зарубіжний досвід // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 35-44. – ISBN 978-617-7363-04-9
1092820
  Андрощук Г. Прискорена експертиза заявок на винаходи: іноземний досвід // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 32-34
1092821
  Андрощук Г. Прискорена експертиза патентних заявок на зелені технлогії в різних юрисдикціях // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-49. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1092822
  Танкевич Валентина Вікторівна Прискорене вирощування саджанців яблуні і груші на півдні України : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.07 / Танкевич Валентина Вікторівна;. – К., 1994. – 24л.
1092823
  Бурла О.М. Прискорене навчання плавання студентів : Навчальний посібник дя студ. університетів і викладачів фізичного виховання / О.М. Бурла, О.В. Марченко, А.О. Бурла; МОНУ; Сумськ. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2006. – 167с. – ISBN 966-657-089-0
1092824
  Барилюк В. Прискорене провадження у кримінальному процесі: шляхи удосконалення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.106-110
1092825
   Прискорений курс англійської мови : Підручник для студ. вузів. – Київ : Вища школа, 1991. – 304с. – ISBN 5-11-002535-5
1092826
   Прискорений курс англійської мови : підручник / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. Мотова, А.І. Мостицька, Н.М. Нестеренко; Куліш Л.Ю., Друянова Є.О., Мотова В.Л. [та ін.]. – Київ : Вища школа, 1993. – 304 с. – ISBN 5-11-002535-5
1092827
  Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови : підручник для студентів вузів / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. та ін. Мотова. – 3-е вид., стер. – Київ : Вища школа, 1994. – 303 с.
1092828
   Прискорений курс англійської мови : Підручник / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. Мотова, А.І. Мостицька, Н.М. Нестеренко. – 3-є вид.. стер. – Київ : Вища школа, 1995. – 304с. – ISBN 5-11-004485-6
1092829
   Прискорений курс англійської мови : підручник / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. Мотова, А.І. Мостицька, Н.М. Нестеренко; . – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Вища школа, 1996. – 303 с. – ISBN 5-11-004485-6
1092830
   Прискорений курс англійської мови : Підручник для студ. вищих навчальних закладів / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. Мотова, А.І. Мостицька; . – 4-те вид., випр., та допов. – Київ : Чумацький шлях, 2001. – 360с. – ISBN 966-95747-1-4
1092831
  Ханникова Л.М. Прискорений курс англійської розмовної мови. / Л.М. Ханникова. – Київ, 1991. – 173с.
1092832
  Крючков Г.Г. Прискорений курс французької мови : Підручник для студ. немовних факультетів внз / Г.Г. Крючков. – Київ : Вища школа, 1994. – 319с. – Шифр дубл. – ISBN 5-11-004383-3
1092833
   Прискорений курс французької мови = Francais accelere : Підручник / Г.Г. Крючков, М.П. Мамонтенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 2-ге авт. вид., переробл. – Київ : А.С.К., 2001. – 384с. – Шифр дубл. – ISBN 966-539-265-4
1092834
   Прискорений курс французької мови = Francais accelere : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г.Крючков, Мамотенко М.П., Хлопук В.С., Воєводська В.С. – 3-ге авт. вид., виправлене. – Київ : А.С.К., 2003. – 384с. – ISBN 966-8291-03-4
1092835
   Прискорений курс французької мови = Francais accelere : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 3-тє авт. вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2005. – 384с. – ISBN 966-8291-03-4
1092836
   Прискорений курс французької мови = Francais accelere : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 3-тє авт. вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2007. – 384с. – Присвячується 175-річчю Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. – ISBN 966-8291-03-4
1092837
  Сеничак В.М. Прискорені алгоритми і програми чисельного розв"язування задач кручення пружних стержнів довільног перерізу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Сеничак В.М.; М-во освіти Укр.Херсон держ.техн.ун-т. – Херсон, 1997. – 19л.
1092838
  Половінкін В.Х. Прискорені синхронні суматори // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 233-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядаються різіні арифметико-логічні пристрої прискорених паралельних суматорів.
1092839
  Любима О.Є. Прискорення iтерацiй для автономної крайової задачi методом Ньютона-Канторовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нову iтерацiйну процедуру для знаходження розв’язкiв нетерової слабконелiнiйної крайової задачi для системи звичайних диференцiальних рiвнянь в критичному випадку We obtain a new iteration procedure for finding solutions of a Noetherian ...
1092840
   Прискорення виведення з організму щурів 137Cs, зміни токсичних властивостей крові та стану еритроцитарних мембран під впливом нового рослинного препарату "поліфітол-1" / В.А. Туманов, Т.Г. Самарська, Л.М. Гуніна, С.А. Олійник, Н.О. Горчакова, В.М. Войціцький, Р.З. Вексклярськии, В.І. Гаврилей, Л.Ю. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 6-9. – (Біологія ; Вип. 33)


  Експериментальними дослідженнями на щурах доведено, що здатність нового рослинного препарату "Поліфітол-1" виводити з організму 137 Cs обумовлені як комплексоутворенням, так і хімічною взаємодією з цим радіоізотопом, а антитоксичні властивості ...
1092841
  Камінський Є.Є. Прискорення геополітичного часу і соціальна диференціація як фактори міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 11-16


  In the article the author mentions the fact that geopolitical time acceleration and social differentiation of the actors of the international relations can be observed now. The author emphasizes that every modern period of revolutionary changes is not ...
1092842
  Ягельська К.Ю. Прискорення економічних процесів як ключове завдання економічних реформ // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 45-49. – ISSN 2308-1988
1092843
  Анісімов І.О. Прискорення електронів в області локального плазмового резонансу, збуджуваній модульованим електронним пучком / І.О. Анісімов, Д.М. Великанець, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шляхом комп"ютерного моделювання методом крупних частинок досліджене прискорення електронів в області локального плазмового резонансу (ОЛПР), де модульований електронний пучок збуджує сильне електричне поле. Визначено умови існування ефекту. Досліджено ...
1092844
  Клочак О.З. Прискорення євроінтеграційних процесів та їхній вплив на формування польської зовнішньої політика в 1990-1993 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 380-381. – ISBN 978-966-493-676-4
1092845
  Лапко О. Прискорення інфляції як виклик стабільному розвитку світової економіки : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 59-63 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1092846
  Чухно А.А. Прискорення соціально - економічного розвитку: необхідність, сутність, джерела // Під прапором ленінізму, 1985. – №23
1092847
  Войцеховський В. Прискорення та поширення космічних променів надвисоких енергій у Локальному Всесвіті / В. Войцеховський, Б. Гнатик, Ю. Кудря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-36. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Розподіл речовини в Локальному Всесвіті (до ~ 100 Mпк), особливо в районі надскупчення Діви (~ 20 Mпк), дуже неоднорідний і включає всі елементи великомасштабної структури: галактики та їхні скупчення, надскупчення, філаменти, шари та пустоти (войди). ...
1092848
  Третяк В.П. Прискорення формування ефективних механізмів функціонування і розвитку соціальної інфраструктури села // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 234-240. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
1092849
  Живіцька І. Прислів"я-антитеза як засіб відображення фольклорних картин світу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 31-34.
1092850
  Куцик О. Прислів"я і приказки з ономастичним компонентом як лінгвокультурні тексти // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 176-186. – ISBN 978-966-2763-81-2
1092851
   Прислів"я та приказки : взаємини між людьми. – К. : Наукова думка, 1991. – 440с. – (Українська народна творчість)
1092852
   Прислів"я та приказки / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Від. фольклористики ; [упоряд., передм. М.К. Дмитренка]. – Київ : Микола Дмитренко, 2008. – 175, [1] с. – ISBN 966-7421-41-0
1092853
  Бронзенко Т. Прислів"я та приказки в контексті уроку української мови і літератури / Т. Бронзенко, О. Чепела
1092854
  Москаленко М.Н. Прислів"я та приказки Куби / М.Н. Москаленко. – Київ, 1977. – 144с.
1092855
   Прислів"я та приказки народів Африки.. – Київ, 1986. – 220с.
1092856
   Прислів"я та приказки народів РРФСР.. – К., 1974. – 303с.
1092857
   Прислів"я та приказки народів Югославії. Зб.. – К., 1969. – 158с.
1092858
   Прислів"я та приказки шістьма мовами : блізько 2200 одиниць. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Тандем, 2003. – 320с. – ISBN 966-7145-44-1
1092859
  Нагай С.П. Прислів"я та приказки як засіб вираження української ментальності (на матеріалі творів Григора Тютюнника) / С.П. Нагай, С.А. Ганжа // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 206-209. – ISBN 978-617-7109-99-9
1092860
   Прислів"я та приказки: Людина. Родине життя. Риси характеру.. – К., 1990. – 522с.
1092861
   Прислів"я та приказки: Природа. Господарська діяльність людини. – Київ : Наукова думка, 1989. – 480с. – ISBN 5-12-001089-Х
1092862
  Сеніна В.К. Прислів"я як вираження етикетних норм, життєвої мудрості народу / В.К. Сеніна, І.П. Калініна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 86-88. – (Філософські науки)
1092863
  Мерзлікіна О.В. Прислів"я як прагматичний елемент художніх творів М. Сервантеса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 116-119.
1092864
  Онисенко С. Прислів"я, приказки, загадки "і таке інше" в українських казках: інтертекстуальний аспект вивчення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 229-239


  Українські народні казки демонструють нелінійний характер оповіді, репрезентований наявністю у структурі казки прислів’їв, приказок, прокльонів, етикетних формул, загадок, небилиць, легенд, пісень, замовлянь тощо. Погляд на міжтекстову взаємодію казок ...
1092865
  Нечипоренко А. Прислівник - як "стилістична" частина мови. = (Теоретико-практичні матеріали на допомогу вчителеві).
1092866
  Гримашевич Г.І. Прислівник "тепер" і його деривати в українському діалектному просторі // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 22-30. – ISBN 978-966-1673-30-3
1092867
  Чапля І.К. Прислівник в українській мові : Дис... канд. філолог.наук: / Чапля І.К.; Дніпропетровський держ. ун-тет. Каф-ра української мови. – Дніпропетровськ, 1948. – 280л. – Бібліогр.:л.274-176
1092868
  Нечипоренко А. Прислівник у поетичному словнику Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 122-126
1092869
  Колодко С.А. Прислівник у сучасній китайській мові


  Розглядаються питання граматичної відмінності між прислівниками та прикметниками, класифікація прислівників за граматичним значенням, способи словотворення прислівників та особливості займенникових прислівників.
1092870
  М"ястківська Н.М. Прислівник як частина мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 12-37
1092871
  Громик Ю. Прислівники-архаїзми в українських підляських говірках // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 68-79. – ISSN 2304-9383
1092872
  Нечипоренко А.Ф. Прислівники-неологізми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 332-336
1092873
  Пискач О. Прислівники в "Словнику буковинських говірок" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 117-120. – (Філологія ; Вип. 16)
1092874
  Чапля И.К. Прислівники в українській мові. : Автореф... канд. філолог.наук: / Чапля И.К.; ДГУ. – Дніпропетровськ, 1950. – 10 с.
1092875
  Чапля І.К. Прислівники в українській мові. / І.К. Чапля. – Харків, 1960
1092876
  Гримашевич Г. Прислівники зі значенням ‘спосіб пересування людини’ в середньополіських говірках Житомирської області // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 65-67
1092877
  Чешко Г.А. Прислівники на позначення понять "доба", "рік" у східнополіському говорі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 199-206. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню прислівників на позначення об"єктивного астрономічного часу, поширених на території східнополіського діалекту. Виділено лексико-семантичні групи темпоральних адвербіальних одиниць, обґрунтовано їх склад та наповненість. ...
1092878
  Бондар Л.А. Прислівники як особлива лексико-семантична група в англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 49--55


  Статтю присвячено вивченню прислівників у англійській мові. Проведено аналіз прислівника на словотворчому, семантичному, морфологічному і синтаксичному рівнях, тобто впроваджено комплексний підхід до вивчення цієї частини мови. Статья посвящена ...
1092879
  Гримашевич Г.І. Прислівникова лексика середньополіських переселенських говірок як свідчення збереження мовної ідентичності поліщуків у новому діалектному оточенні // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 82-90. – ISBN 978-966-1673-36-5
1092880
  Гримашевич Г. Прислівникова система Кременецької актової книги земського уряду 1578 // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 10-15. – ISSN 2415-8828
1092881
  Галас А. Прислівникова фраземіка в Закарпатських говірках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 47-54
1092882
  Мельник К.О. Прислівникові еквіваленти слова староукраїнської мови (XIV-XVII ст.): багатокомпонентні моделі з ланцюговим розгортанням структури // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 65-69. – ISSN 1996-9872
1092883
  Лисенко Н. Прислівникові синоніми на позначення часових відношень у мовотворчості Ліни Костенко / Н. Лисенко, В. Щербатюк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 121-128. – ISSN 2411-6548
1092884
  Лысков П.Г. Прислон / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1979. – 215с.
1092885
  Марчук А.Н. Прислонился мне город. / А.Н. Марчук. – Иркутск, 1978. – 232с.
1092886
  Бачинський В.М. Прислужники націоналістичного охвістя / В.М. Бачинський. – К, 1963. – 30с.
1092887
  Махінчук М. Прислухайтесь: це "Сонячні кларнети" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 68-69
1092888
  Левицький В. Прислухання до понятійних ритмів: перша всеукраїнська віршознавча кенференція
1092889
  Джани-заде Т.М. Прислушайся к голосу флейты... // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 4. – С. 127-149.


  Музикальна культура ісламу
1092890
  Ангелин В.В. Прислушайся к морю : стихи / В.В. Ангелин ; худож. Б.И. Шинчук. – Одесса : Маяк, 1977. – 55 с. : ил.
1092891
  Хашимов У. Прислушайся к сердцу : повесть и рассказы / У. Хашимов; пер. с узб. Б.Пармузин. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 174 с.
1092892
  Болабольченко А.А. Присмак полину : [спогади, роздуми] / Анатолій Болабольченко ; [ред. Т. Щегельська]. – Київ : Щек, 2016. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-579-495-01


  Книгою "Кнут Гамсун" А. Болабольченко завершує серію нарисів про життя і творчість видатних прозаїків Європи
1092893
  Береславский Э.Н. Присменение метода П.Я.Полубариновой-Кочиной к решению некоторых задач фильтрации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Береславский Э.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1092894
  Галан Я.О. Присмерк чужих богів : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 164с.
1092895
   Приснился мне город...: Сб.. – Новосибирск, 1977. – 326с.
1092896
  Завальнюк Л.А. Приснитесь мне, города / Л.А. Завальнюк. – Благовещенск, 1962. – 64с.
1092897
  Блиев М.М. Присоеденение Северной Осетии к России и его историческое значение. : Автореф... Канд.ист.наук: / Блиев М.М.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 17л.
1092898
  Винтман Ж.А. Присоеденительные конструкции, имеющие форму членов предложения, в современном французском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Винтман Ж.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 30л.
1092899
  Дангян Ф.В. Присоединение a-галоидэфиров и бензилгалогенидов к некоторым непредельным соединениям и превращения полученных галоген производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дангян Ф.В.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 27л.
1092900
  Куроян Р.А. Присоединение a,b-дихлортетрагидрофурана к олефинам и сопряженным диолефинам и некоторые превращения полученных хлоридов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Куроян Р.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 23л.
1092901
  Мехтиев Г.Г. Присоединение Азербайджана к России и его историческое значение. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мехтиев Г.Г.; М-во высшего образования СССР -- Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1950. – 32 с.
1092902
   Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные последствия в области экономики и культуры (XIX -- нач. ХХ вв.. – Баку, 1955. – 295с.
1092903
  Кузьменко Э.Ф. Присоединение алюминевыхпроводов и шин к выводам автоматов серии АЗ1000 / Э.Ф. Кузьменко. – М, 1965. – 35с.
1092904
  Усманов А.Н. Присоединение Башкирии к Московскому государству. / А.Н. Усманов. – Уфа, 1949. – 136с.
1092905
  Усманов А.Н. Присоединение Башкирии к Русскому государству. / А.Н. Усманов. – Уфа, 1960. – 196с.
1092906
  Бурак Л.И. Присоединение в современном белорусском литературном языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.02 / Бурак Л. И.; БГУ. – Минск, 1979. – 36л.
1092907
  Григорян З.Т. Присоединение Восточной Армении к России в начале 19 века. / З.Т. Григорян. – М, 1959. – 186с.
1092908
   Присоединение Восточной Армении к России и его историческое значение: Сб. ст.. – Ереван, 1978. – 281с.
1092909
  Савина Л.А. Присоединение диалкилалюминийгиридов к замешенным олефинам : Автореф... канд. хим.наук: / Савина Л. А.; АН СССР, Ин-т элементоорганич. соединен. – М., 1964. – 15л.
1092910
  Иоаннисян А.Р. Присоединение Закавказья к России и международные отношения в начале 19 столетия. / А.Р. Иоаннисян. – Ереван, 1958. – 448с.
1092911
  Марьина В.В. Присоединение Закарпатья к СССР (УССР). 1944-1945 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 86-106. – ISSN 0130-3864
1092912
  Мирзоев В.Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII века. / В.Г. Мирзоев. – М., 1960. – 188с.
1092913
  Кумыков Т.Х. Присоединение Кабарды к России и его прогрессивные последствия / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1957. – 135с.
1092914
  Ибраев А. Присоединение казахов Старшего жуза к России и его прогрессивное значение. : Автореф... канд. ист.наук: / Ибраев А.; Ин-тут истории, археологии и этнографии Акад. наук Казах. ССР. – Алма-Ата, 1954. – 16л.
1092915
  Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России / Е.Б. Бекмаханов. – М., 1957. – 342с.
1092916
  Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах XVIII века / Аполлова Н.Г. ; Акад. наук Казах.ССР. – Алми Ата : АН Казах.ССР, 1948. – 256 с.
1092917
  Шафиро М.Е. Присоединение как явление речевого синтаксиса : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шафиро М.Е. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 23 с.
1092918
  Джамгерчинов Б.Д. Присоединение Киргизии к России. / Б.Д. Джамгерчинов. – М., 1959. – 435с.
1092919
  Попова Л.В. Присоединение Китая к ВТО: опыт переговоров и первые результаты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 109-120. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1092920
  Давыдов В.Н. Присоединение Коми края к Московскому государству / В.Н. Давыдов. – Сыктывкар, 1977. – 38с.
1092921
  Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России : рескрипты, письма, реляции и донесения : в 4 т. / Н. Дубровин, чл.-кор. Имп. Акад. наук. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук]
Т. 1 : 1175-1777. – 1885. – VI, XXVI, 873 с. – Экз. № 15266 дефектный, отсутств. с. I-XVI, 481-873
1092922
  Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России : рескрипты, письма, реляции и донесения : в 4 т. / Н. Дубровин, чл.-кор. Имп. Акад. наук. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук]
Т. 3 : 1779-1780. – 1887. – XXII, 741 с. – Экз. № 12605 дефектный, отсутств. с. I-XVI, 528-741
1092923
  Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России : рескрипты, письма, реляции и донесения : в 4 т. / Н. Дубровин, чл.-кор. Имп. Акад. наук. – 1885-1889. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук]
Т. 4 : 1781-1782. – 1889. – XXVIII, 1004 с.
1092924
  Колесников И.Н. Присоединение Крыма к Российской империи в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 131-137. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается история крымского вопроса во внешнеполитической доктрине Российской империи 18 века.
1092925
  Тихомиров Михаил Николаевич Присоединение Мерва к России / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Изд-во восточной лит., 1960. – 240с.
1092926
  Ильясов А. Присоединение Мургабского оазиса к России и провал происков британского империализма в Туркмении (80-е годы XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Ильясов А.; Среднеазиат. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 16л.
1092927
  Вереин Л.Е. Присоединение Нижнего Поволжья к Русскому государству / Л.Е. Вереин. – Астрахань, 1958. – 47 с.
1092928
  Хусаинова Н.Г. Присоединение нуклеофильных и электрофильных реагентов к эфирам ацетиленил- и алленилфосфиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Хусаинова Н.Г.; Казанский гос. ун-т. – К., 1966. – 14л.
1092929
  Джанаев А.Г. Присоединение Осетии к России : Автореф... канд. ист.наук: / Джанаев А. Г.; МВО ССР, Аз.ГУ. – Баку, 1950. – 32 с.
1092930
  Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к Русскому централизованному государству : Автореф... канд. ист.наук: / Масленникова Н.Н.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1092931
  Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к русскому централизованному государству. / Н.Н. Масленникова. – Л., 1955. – 196с.
1092932
  Петров Ю. Присоединение России к ВТО - новый раунд "шокотерапии"? // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 3. – С.3-10. – ISSN 0130-9757
1092933
  Оболенский В. Присоединение России к ВТО и её участие в интеграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 3. – С.17-27. – ISSN 0131-2227
1092934
  Петров Ю. Присоединение России к ВТО: к оценке последствий и обоснованию стратегии (макроэкономические, структурные и геополитические вопросы) // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 11/12. – С.16-42. – ISSN 0130-9757
1092935
  Барсукова С.Ю. Присоединение России к ВТО: неизбежные потери и возможные приобретения для агробизнеса // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 3. – С. 76-81. – ISSN 0320-8168
1092936
  Захаров А.Н. Присоединение России к ВТО: плюсы и минусы / А.Н. Захаров, Л.Р. Смирнова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 55-63. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1092937
  Саидкулов Т. Присоединение Самарканда к России и его прогрессивные последствия : Автореф... канд. ист.наук: / Саидкулов Т.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 35л.
1092938
  Аувинен Э.М. Присоединение спиртов к ениновым углеводородам и каталитический диеновый синтез как одно из направлений реакции. : Автореф... наук: / Аувинен Э.М.; Ленингр. гос. унив. им.А.А.Жданова. хим.фак. – Л., 1964. – 12л.
1092939
  Левтеева Л.Г. Присоединение Средней Азии к России / Л.Г. Левтеева. – Ташкент, 1986. – 141с.
1092940
  Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. / Н.А. Халфин. – М., 1965. – 408с.
1092941
   Присоединение Турмкмении к России.. – Ашхабад, 1960. – 824с.
1092942
  Хамраев Ш.Р. Присоединение Узбекистана к ВТО и перспективы сельского хозяйства / Ш.Р. Хамраев, А.Р. Рахманов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 60-61. – ISSN 1684-2626
1092943
  Калиниченко Алла Николаевна Присоединение уксусной кислоты к непредельным углеводородам ряда бицикло (2.2.1) гептана и ряда бицикло (2.2.2) октана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Калиниченко Алла Николаевна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 22л.
1092944
  Копкоев К.Г. Присоединение Хакасии к России : Автореф... кандидата ист.наук: / Копкоев К.Г.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1965. – 18л.
1092945
  Потехин А.А. Присоединение хлористого нитрозила к альфа, бета-непредельлным карбонильным соединениям. : Автореф... канд. хим.наук: / Потехин А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1964. – 16л.
1092946
  Невская В.П. Присоединение Черкесии к России и его социально-экономические последствия. / В.П. Невская. – Черкесск, 1956. – 168с.
1092947
  Джафаров А.П. Присоединение Ширванского ханства к России и восстановление города Шемахи : Автореф... канд. ист.наук: / Джафаров А. П.; АН Аз.ССР, Ин-т ист. и филос. – Баку, 1955. – 16л.
1092948
  Шуб-Сизоненко Присоединенные моменты инерции осесимметричных оболочек : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Шуб-Сизоненко Ю.А. ;, 1952. – 8 с.
1092949
  Соколова Лариса Ильинична Присоединительные конструкции в современном немецком языке как явление коммуникативного синтаксиса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Соколова Лариса Ильинична ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1977. – 20 с.
1092950
  Валгина Н.С. Присоединительные конструкции в современном русском литературном языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1964. – 32с.
1092951
  Боевец И.А. Присоединительные конструкции в современном французском языке / И.А. Боевец, Ж.А. Винтман. – Л., 1971. – 80с.
1092952
  Гаибова Мехпара Талатовна Присоединительные конструкции и их стилистические функции в художественной прозе. (На материале англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гаибова Мехпара Талатовна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1973. – 21л.
1092953
  Гаврилова В.В. Присоединительные конструкции и их стилистическое использование в произведениях современной немецкой художественной литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Гаврилова В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 21л.
1092954
  Мехтиев Г.Г. Присолединение Азербайджана к России и его историческое значение. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мехтиев Г.Г.; МВО СССР.-Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1952. – 31 с.
1092955
   Приспосабливающиеся автоматические системы.. – М., 1963. – 670с.
1092956
  Миляновский Е.С. Приспособительная окраска бабочек и гусениц бражника-нетопыря. / Е.С. Миляновский, 1959. – С. 223-224
1092957
  Котт Х. Приспособительная окраска животных / Х. Котт. – Москва, 1950. – 544с.
1092958
  Бабак М.А. Приспособительные изменения содержания фосфатидов в мыщцах : Автореф... канд. биол.наук: / Бабак М.А.; Тбилисск. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 16л.
1092959
  Ладыгина-Котс Приспособительные моторные навыки макака в условиях эксперимента. / Ладыгина-Котс. – М., 1928. – 368с.
1092960
  Гамбарян П.П. Приспособительные особенности органов движения роющих млекопитающих / П.П. Гамбарян. – Ереван, 1960. – 196с.
1092961
  Саблина Т.Б. Приспособительные особенности питания и строения пищеварительного тракта оленьков и оленей : Автореф... докт. биол.наук: / Саблина Т. Б.; АН СССР, Ин-т эвол. морфол. и экол. живтотных. – М., 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.52-55
1092962
  Соин С.Г. Приспособительные особенности развития рыб / С.Г. Соин. – М, 1968. – 90с.
1092963
  Соин С.Г. Приспособительные особенности развития рыб в связи с различными условиями дыхания : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Соин С.Г. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 58 с. – Бібліогр.:с.56-58
1092964
  Васильева В.В. Приспособительные реакции органов кровообращения к мышечной деятельности у спортсменов : Автореф... д-р мед.наук: 766 / Васильева В.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л, 1968. – 30л.
1092965
   Приспособление для полупроводниковых элементов.. – М., 1958. – 8с.
1092966
  Устименко В.Г. Приспособление местных предметов к бою. / В.Г. Устименко. – М., 1953. – 48с.
1092967
  Шубин Н.Г. Приспособление млекопитающих к условиях среды Западной Сибири / Н.Г. Шубин. – Томск, 1980. – 194с.
1092968
  Гольдман В.Б. Приспособление по уходу за садом и огородом / В.Б. Гольдман. – Москва : Россельхозиздат, 1982. – 96 с.
1092969
   Приспособление растений Арктики к условиям среды.. – Москва-Л., 1966. – 272с.
1092970
  Кабулов С.К. Приспособление растений к дефициту влаги. / С.К. Кабулов. – Ташкент, 1981. – 96с.
1092971
  Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков : расчеты и конструкции / М.А. Ансеров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Машиностроение, 1964. – 652 с. : ил. – Библиогр.: с. 649-650 (30 назв.)
1092972
  Горб М.Л. Приспособления и устройства для исследования механических свойств материалов / М.Л. Горб, А.А. Островский. – Киев, 1973. – 71с.
1092973
   Приспособления универсально-сборные (УСП) детали и узлы. Конструкция и исполнительные размеры. МН 3655-62-МН. – Москва
Ч.1. – 1963. – 230с.
1092974
  Коников А.С. Приспособления хвое-листогрызущих насекомых к условиям среды / А.С. Коников; Н.Г.Коломиец. – Москва : Наука, 1966. – 87с.
1092975
  Минц А.Г. Приспособляемось молоди рыб к изменениям кислородного режима : Автореф... кандид. биол.наук: / Минц А.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1092976
  Гешвандтнер Е.В. Пристава вугілля від вибою до штрека. / Е.В. Гешвандтнер. – Х., 1930. – 61с.
1092977
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам / И.И. Андрианов. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1980. – 192с.
1092978
  Андрианов И.И. Приставки к радиоприемным устройствам / Андрианов И.И. – 2-е изд. – Москва : ДОСААФ, 1985. – 193 с. : ил. – Библиогр.: с. 190 (17 назв.)
1092979
  Сегеди Ксения Приставки с пространственным значением в русинском и русском языках // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 166-171. – (Філологія)
1092980
  Дербис В.М. Приставочно-суффиксальное образование имен существительных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Дербис В. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 26л.
1092981
  Головин Борис Николаевич Приставочное внутриглагольное словообразование в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Головин Борис Николаевич ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 42 с. – Бібліогр. : с. 41-42
1092982
  Боброва Л.М. Приставочные глаголы / Л.М. Боброва. – Л, 1976. – 32с.
1092983
  Франчук Вера Юрьевна Приставочные наречия, образованные от имен прилагательных, в русском литературном языке XVIII в. : Автореф... канд. филол.наук: / Франчук Вера Юрьевна; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1961. – 16л.
1092984
  Шелякин М.А. Приставочные способы глагольного действия и категория вида в современном русском языке (к теории функционал. семантич. катеор. аспектуальности ) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Шелякин М. А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 46л.
1092985
  Еремеев Г.С. Пристальные звезды / Г.С. Еремеев. – М., 1985. – 79с.
1092986
  Красильников А.И. Пристани / А.И. Красильников. – Сталинград, 1959. – 88с.
1092987
  Юречко В.И. Пристани / В.И. Юречко. – Кемерово, 1968. – 38с.
1092988
  Гринин С.Е. Пристанище / С.Е. Гринин. – М., 1991. – 125с.
1092989
  Корнилов В.Н. Пристань / В.Н. Корнилов. – Москва, 1964. – 90с.
1092990
  Потанин В.Ф. Пристань / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1970. – 136с.
1092991
  Потанин В.Ф. Пристань / В.Ф. Потанин. – Свердловск, 1980. – 415с.
1092992
  Грязев В.Н. Пристань / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1980. – 416с.
1092993
  Бородкин Ю.С. Пристань / Ю.С. Бородкин. – М., 1985. – 384с.
1092994
  Ахтуба Д. Пристань : роман, повести, рассказы / Д. Ахтуба; пер. с абх. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 286 с.
1092995
  Потанин В.Ф. Пристань / В.Ф. Потанин. – М., 1986. – 63с.
1092996
  Лучковский Е.А. Пристань "Оля". / Е.А. Лучковский. – М., 1971. – 31с.
1092997
  Маландій О. Пристань вітрів / О. Маландій. – К., 1983. – 69с.
1092998
  Нізюрський Е. Пристань Ескулапа / Е. Нізюрський. – К., 1960. – 227с.
1092999
  Сорокин Л.С. Пристань моя путевая / Л.С. Сорокин. – Пермь, 1967. – 48с.
1093000
  Шевелев М.П. Пристань нашего детства / М.П. Шевелев. – М, 1989. – 173с.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,