Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1091001
   "Поняття свідомості" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 860-861. – ISBN 966-316-069-1
1091002
  Малойван В.В. Поняття інноваційної інфраструктури: підходи до визначення та ознаки // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 27-34. – ISSN 2311-4894
1091003
  Котик О. Поняття іноземних інвестицій та їх місце у соціально-економічній сфері України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-66.
1091004
  Салдан Р.В. Поняття інструментарію державного регулювання ринку праці сфери послуг // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 140-145. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1091005
  Тарський А. Поняття істини в формалізованих мовах / АльфредТарський ; [пер. з анг. Н. Філіпенко] ; Центр громад. просвіти "Київське братство". – Київ : Стилос, 1998. – 155, [1] с., [1] арк. портр. – Пер. за вид.: Logic, Semantics, Metamathematics / A. Tarski. Oxford, 1956, pp. 152-278. – Бібліогр.: с. 153-155 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7321-40-8
1091006
  Янчук А.С. Поняття істинності в історіографії елліністичного періоду (на матеріалі "Всесвітньої історії" Полібія) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 381-390


  У статті представлені результати дослідження особливостей тлумачення Полібієм поняття істинності історичного твору. Зокрема, проаналізовано основні вимоги, які висуваються автором щодо правдивості та об"єктивності висвітлення історичних подій. В ...
1091007
  Тищенко К.М. Поняття історико-топонімічної ідіоми (на матеріалі топонімів-реплік походу Кніви 250 р.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 437-452


  Стаття містить опис, аналіз і коментар до 13 топонімічних ландшафтів України та прилеглих земель з близько розміщеними парами топонімів від основ Юськ-/ Юшк- і Берв-/ Верб- (у місцях знахідок трофейних римських монет), що імовірно відповідають ...
1091008
  Милошевич-Джорджевич Поняття історичної балади та епічна народна пісня "Дівчина Косовка" // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 84-88. – ISSN 0130-6936
1091009
  Мельник А.І. Поняття історії та його інтерпретація в європейській і українській соціально-філософській думці // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 80-96. – ISSN 2075-1443
1091010
  Занфірова Т. Поняття іструктура правового простору в трудових відносинах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 79-85
1091011
  Маліновська І.М. Поняття й види порушень авторських прав на базу даних // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 287-295. – ISSN 2224-9281
1091012
  Іванова А.Є. Поняття й види суб"єктів бюджетних правовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 238-242. – ISSN 0201-7245
1091013
  Агапова О. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 1561-4999
1091014
  Гарагонич О. Поняття й елементи господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 47-53
1091015
  Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризма в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 192-197. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1091016
  Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1091017
  Чернякович Є. Поняття й завдання нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 158-162. – ISSN 2663-5313
1091018
  Нагорна Л. Поняття й метафори у територіальному аналізі: проблеми адекватності тлумачень // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 53-68
1091019
  Давидова О.В. Поняття й ознаки адміністративного примусу у сфері державної безпеки України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 247-254. – ISSN 0201-7245
1091020
  Тюрін С.Є. Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (49). – С. 100-105. – ISSN 1727-1584
1091021
  Куліш А. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93.
1091022
  Петрова Н.М. Поняття й ознаки звільнення від кримінальної відповідальності за давністю в КК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 148-153. – ISSN 0201-7245
1091023
  Дегтярьова С.В. Поняття й ознаки митного контролю в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 58-64
1091024
  Симоненко Т. Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 188-193. – ISSN 2663-5313
1091025
  Василенко А. Поняття й ознаки публічного акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 84-87
1091026
  Кірмач А. Поняття й основи правового регулювання проходження державної служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 46-49
1091027
  Майданевич А. Поняття й основні ознаки адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 28-31
1091028
  Слубський І.Й. Поняття й основні ознаки адміністративної відповідальності юридичних осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-54.
1091029
  Рубцова І. Поняття й особливості детермінанти "охорона атмосферного повітря" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 107-110. – ISSN 2663-5313
1091030
  Волощук О.Т. Поняття й особливості інституту президента як форми глави держави в зарубіжних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 271-280. – ISSN 0201-7245
1091031
  Орловський О.Я. Поняття й особливості пенсійних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1091032
  Товкун Л.В. Поняття й особливості податкових правовідносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 162-172. – ISSN 0201-7245
1091033
  Шевченко Д.В. Поняття й особливості правового регулювання галузі вітроенергетики в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 88-97. – (Юридичні науки ; № 3)
1091034
  Рогатюк А. Поняття й особливості реалізації бюджетної компетенції держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 119-123
1091035
  Буткевич О.В. Поняття й особливості системи міжнародного права ООН // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 347-357. – ISBN 978-966-2609-51-6
1091036
  Якубовський Р. Поняття й особливості фінансового забезпечення навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 35-38
1091037
  Попова А.В. Поняття й особливості фінансової діяльності суб"єктів господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 103-110. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються законодавчі й доктринальні визначення поняття фінансової діяльності суб"єктів господарювання та її співвідношення з фінансовою діяльністю у сфері господарювання. Виділяються особливості фінансової діяльності суб"єктів ...
1091038
  Крисань Т. Поняття й особливості юридичних гарантій у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 46-48
1091039
  Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-49.
1091040
  Білінська О.В. Поняття й сутність державної аграрної політики України: правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 233-240. – ISSN 0201-7245
1091041
  Руднєва О.М. Поняття й сутність принципу недискримінації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 9-16. – ISSN 0201-7245
1091042
  Нішніанідзе Т. Поняття й сутність техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування сексуальних убивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-33.
1091043
  Буткевич О.В. Поняття й характерні риси вестфальської системи міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 258-277. – ISBN 978-966-2609-51-6
1091044
  Вахонєва Т. Поняття й юридична природа авторських прав в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 3-6
1091045
  Калініченко О. Поняття й юридична природа заповіту: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 19-22
1091046
  Тіщенкова С. Поняття й юридична природа правових гарантій: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 18-21
1091047
  Вахонєва Т. Поняття й юридична природа суміжних прав в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 7-10
1091048
  Башнянин Г.І. та інш. Поняття капіталу як матеріальної основи капіталізації економічних систем // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-10. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1091049
  Міельчарек А. Поняття кар"єри та професійного успіху і системі соціологічних категорій // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 36-42
1091050
  Матушевський Д.Г. Поняття картографічного моделювання еколого-географічних ситуацій // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 104-107. – ISBN 978-966-455-002-1
1091051
  Лахтіонова Л.А. Поняття категорії "витрати" відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 68-74
1091052
  Денькович О. Поняття кіберзлочину у зарубіжній кримінології // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 130-133
1091053
  Колесник І. Поняття коану в дзен-буддизмі: філософсько-антропологічний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 108-116. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1091054
  Єрьоменко В.В. Поняття колізій в правовому регулюванні трудових та пов"язаних з ними відносин // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 134-144. – ISBN 978-966-458-401-9
1091055
  Москалюк О.В. Поняття колізійної норми: співвідношення підходів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 232-240
1091056
  Похиленко І.С. Поняття командитного товариства як організаційно-правової форми суб"єктів малого підприємництва // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 192-198. – ISBN 978-966-7509-59-0
1091057
  Верес І. Поняття комерційного представництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 11-14
1091058
  Попова Н. Поняття комерційної таємниці як об"єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 169-172. – ISSN 1561-4999
1091059
  Дуда Х.І. Поняття комп"ютерних слідів злочину // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 262-267. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття комп’ютерно-технічних слідів злочину, їх криміналістичне значення та властивості. Одним із найважливіших елементів механізму злочинної діяльності є слідові картина злочину. Вона відображає ...
1091060
  Паламарчук Л. Поняття комп"ютерної інформації як предмета або знаряддя злочинного посягання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-98. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблемні питання щодо визначення поняття комп"ютерної інформації як предмета або знаряддя злочинного посягання та окреслено шляхи вирішення цих питань. In this article such problematic questions as defining the notion of computer ...
1091061
  Пухальський Т.Д. Поняття компетентності у психолого-педагогічній літературі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 188-190
1091062
  Ткаченко А.О. Поняття компетенції державного органу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 192-197.
1091063
  Ткач Г. Поняття компетенції органу виконавчої влади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 188-192. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1091064
  Страх О. Поняття комунального (місцевого) замовлення // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.21-24
1091065
  Глух М.В. Поняття комунального господарства та джерела його фінансування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С.77-81. – (Правознавство ; Вип. 227)
1091066
  Афанасьєва О. Поняття комуникативної поведінки у сучасній міждисциплінарній перспективі


  У статті аналізуються та узагальнюються сучасні наукові підходи до визначення та дослідження понять поведінки, мовленнєвої поведінки, комунікативної поведінки у філософькій, психологічній, соціологічній, культурологічній , лінгвістичній наукових ...
1091067
  Антонов О.В. Поняття комунікативного стилю в сучасних прагмалінгвістичних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 38-44


  У статті проаналізовано проблему визначення комунікативного стилю в сучасних міждисциплінарних дослідженнях, запропоновано напрямки подальших досліджень в означеній сфері та їх перспективність. В статье проанализирована проблема определения ...
1091068
  Тур М.Г. Поняття комунікативної раціональності Ю. Хабермаса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 83-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1091069
  Кушнір Н.О. Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки
1091070
  Кушнір Н.О. Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 372-377
1091071
  Івахненко Н.В. Поняття комфортності у туризмі // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – C. 196-198
1091072
  Кондратьєв Р.І. Поняття конкретизації норм в правотворчій діяльності (питання теорії) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.10-12
1091073
  Волошина В. Поняття конкурентного потенціалу вищого навчального закладу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 79-84. – ISSN 2078-5860
1091074
  Волошина В.С. Поняття конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 361-363. – ISBN 978-617-7069-02-6
1091075
  Майстер Л.А. Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 222-229
1091076
   Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 247-251. – ISBN 978-966-2748-97-0
1091077
  Пасенченко О.Ю. Поняття конкуренції: філософсько-економічний вимір // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 84-93. – ISBN 966-7317-92-7
1091078
  Григор О. Поняття консенсусу в сучасному політологічному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 231-238
1091079
  Антонова О.В. Поняття консолідації демократії: у пошуках єдиного значення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1091080
  Марчук Р.П. Поняття конституції та її види: політико-юридичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 11-16. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1091081
  Олійник А.Ю. Поняття конституційних свобод людини і громадянина в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 26-37. – ISSN 2078-3566
1091082
  Єгорова В.С. Поняття конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 455-456. – ISBN 966-660-151-6
1091083
  Дахова І.І. Поняття конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 34-40. – ISSN 0201-7245
1091084
  Черченко І. Поняття конституційно - правового механізму зовнішніх відносин держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.163-168. – ISSN 0132-1331
1091085
  Клименко О.І. Поняття конституційного права громадян на мирні зібрання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 134-135
1091086
  Бабенко К.А. Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
1091087
  Сковронський Д.М. Поняття конструкції "Соціальна держава" в історичному аспекті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 413-419. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1091088
  Тищенко М.В. Поняття контексту в сучасній теорії аргументації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 236-240. – ISSN 2076-1554
1091089
  Чорна Н.В. Поняття континууму в іспаномовному постмодерному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 485-494
1091090
  Конопля Я.Ю. Поняття конфіскації як окремого аспекту регулювання митного права / Я.Ю. Конопля, Ю.М. Конопля // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 25-28. – ISBN 978-966-7496-99-9
1091091
  Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Синоруб Г.П.; СиноорубГ.П.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1091092
  Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : дис. ... канд. соц. комунікацій : 27.00.01 / Синоруб Г.П.; Галиц. ін-т ім. В. Чорновола. – Тернополь, 2009. – 200 л. – Бібліогр.: л. 169-200
1091093
  Гончарук Л. Поняття концесії і концесійного договору в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена питанням розвитку концесійних відносин і концесійного договору в сучасній Україні, аналізуються термінологічні особливості поняття концесії і історичні передумови виникнення в Україні закону про концесії. Публикация посвящена ...
1091094
  Першотравневий О. Поняття концесії та концесійного договору // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.13-16
1091095
  Харко Д. Поняття координації та взаємодії у правоохоронній діяльності: теоретичний погляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – 125-129
1091096
  Андрієвська Ю.Д. Поняття кордонів феномена приватності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 58-64. – ISSN 2077-1800
1091097
  Кравчук К.М. Поняття корпоративних прав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 59-64. – (Юридична ; Вип. 3)
1091098
  Красна О. Поняття корпоративного конфлікту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 277-278. – ISBN 978-617-7069-17-0
1091099
  Алексєєв І. Поняття корпоративного шантажу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 81-82
1091100
  Шевченко О.В. Поняття корупційної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-186
1091101
  Бугель Ю. Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 98-107. – ISSN 1818-5754
1091102
  Марченко А.Б. Поняття криміналістичного аналізу // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.155-159
1091103
  Пушкарьова Г.А. Поняття криміналістичного вчення про ознаки зовнішності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми криміналістичного ототожнення людини за ознаками її зовнішності. Пропонується вивчення ознак зовнішності людини в рамках окремого наукового вчення з відповідною структурою його змісту. Issues of criminalistic identification of ...
1091104
  Марущак О.А. Поняття криміналістичної методики, як частини системи криміналістики // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 33-35. – ISBN 978-966-7496-99-9
1091105
  Богатирьов І. Поняття кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теоретико-прикладний аспект) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.72-77
1091106
  Андрушко П. Поняття кримінально-правових наслідків вчинення діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, і підстави їх застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Тези виступу на круглому столі, організованому юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка й присвяченому 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року).
1091107
  Сердюк П.П. Поняття кримінально-правових наслідків суспільно небезпечного діяння як інтегративної категорії кримінального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 75-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1091108
  Уманець Б.Б. Поняття кримінально-правових санкцій та сучасна проблематика встановлення їх меж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 315-321. – ISSN 2219-5521
1091109
  Матвійчук В. Поняття кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 79-85
1091110
  Денисова Т.А. Поняття кримінально-правової санкції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 83-89
1091111
  Астапенко О. Поняття кримінально-процесуального доказування і його структурні елементи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 155-162
1091112
  Макарчук Д. Поняття кримінально караного діяння у конституціях України, Франції та ФРН // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 244-249. – ISSN 2663-5313
1091113
  Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (історичний аспект) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 149-161
1091114
  Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (сучасний стан) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 166-179
1091115
  Гусак Т.П. Поняття кримінального порядку в кримінальному праві // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 183-186. – ISBN 978-617-7272-11-2
1091116
  Рабінович П. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 377-381. – ISSN 0132-1331
1091117
  Пономаренко Ю.А. Поняття кримінальної відповідальності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 138-148. – ISSN 0201-7245
1091118
  Ніколаєнко Т.Б. Поняття кримінальної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 111-118
1091119
  Баряцька Н.В. Поняття критичної мінеральної сиовини -інструмент стимулювання розвитку надрокористування в Україні // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 1682-721Х
1091120
  Пирогова Т. Поняття культури в системі філософсько-педагогічного дискурсу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 73-79. – ISSN 2078-1016
1091121
  Смолінська О.Є. Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 30-35. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано один із викликів сучасній цивілізації, зокрема, виклик її здатності протистояти руйнівним тенденціям і підтримати тенденції творчі, прогресивні в контексті розвитку освітньої сфери. Досліджено вплив процесів глобалізації на систему ...
1091122
  Яськів Б.В. Поняття ландшафтного аналізу у фізичній географії // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2313-1950
1091123
  Тур Микола Поняття легітимації : основні парадигми розуміння // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.9-21. – ISSN 0235-7941
1091124
  Вовк О. Поняття литовсько-руського права в роботах вчених київської історико-юридичної школи // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 48-51
1091125
  Чаплинський К. Поняття лідера організованого злочинного угруповання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.50-56. – ISSN 0132-1331
1091126
  Повар П.О. Поняття ліквідації підприємства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 135-144
1091127
  Шпильова А.С. Поняття лінгвістичного повороту у філософській думці XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 192-194
1091128
  Чопик О. Поняття лісу як об"єкта правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 224-229. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1091129
  Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе = La notion de litterature / Ц.Тодоров; Переклад з франц. Є.Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 162с. – ISBN 966-518-347-8
1091130
  Дмуховскі Р. Поняття логістичних кластерів та ефективності економічних підприємств // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 3 (70), липень - вересень. – С. 296-306. – ISSN 1684-906Х
1091131
  Тихонович О.Ю. Поняття локального способу правового регулювання заробітної плати // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 177-180. – ISSN 2617-5967


  В статті визначено поняття локального способу правового регулювання заробітної плати. Розглянуто підходи вчених до визначення поняття локального способу правового регулювання заробітної плати. Запропоноване авторське визначення поняття локального ...
1091132
  Паскевич А.Ю. Поняття локальної істинності та його застосування у автоматичному доведенні теорем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 199-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено поняття істинності деякого твердження у заданій позиції всередині формули. Показано, що можливо коректно проводити міркування щодо окремих підформул, та яким чином запропонована техніка може полегшити обробку формалізованого математичного ...
1091133
  Ткачук О.О. Поняття любові в українській бароковій філософії (історико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляються глибинні підстави аналізу поняття любові в українській філософії доби Бароко.
1091134
  Яськів Б. Поняття майна та капіталу акціонерного товариства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 80-85
1091135
  Гелич А. Поняття майна як особливого об"єкта цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 116-118.
1091136
  Спасибо-Фатєєва Поняття майна, майнових та корпоративних прав як об"єктів права власності // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 9-19
1091137
  Зданюк В.В. Поняття мануального м"язового тестування в історичній ретроспективі // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 53-56. – Бібліогр.: 6 назв.
1091138
  Костюков О.А. Поняття матеріалів ОРД, що використовуються в інтересах кримінального судочинства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 156-162.
1091139
  Хайнус О.І. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 410-414
1091140
  Мироненко В.П. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2222-5374
1091141
  Шевчук К. Поняття матерії і форми в онтології Романа Інгардена // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 88-99. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6
1091142
  Шкодяк А. Поняття медичного працівника в кримінальному праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 159-164
1091143
  Семенюк Г.С. Поняття медіавірусу: виникнення й утвердження термінa // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто специфіку постання й утвердження термінa "медіавірус". Увагу зосереджено на сутності відповідного поняття. The features of genesis and formation of "media virus" term are reviewed in the article. The attention is focused on the ...
1091144
  Каландирець Н.М. Поняття медіакультури студентів вищих навчальних закладів України // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 50-53


  Визначаються поняття медіакультури та медіаосвіти, розглядаються деякі концепції медіаосвіти. Звертається увага як на позитивні, так і на негативні аспекти впливу медіакультури на сучасне суспільство.
1091145
  Поліщук М.Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 134-139. – ISSN 1563-3349


  Досліджено підходи до визначення поняття медіації у правовій доктрині та основних міжнародних правових актах, що регулюють різні аспекти медіації. Визначено характерні ознаки медіації та місце цієї процедури в системі інших альтернативних способів ...
1091146
  Гусар Л. Поняття меж необхідної оборони // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 73-79
1091147
  Балабан О. Поняття ментального лексикону та моделі організації знань у пам"яті людини // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 12-26. – ISSN 2309-1797
1091148
  Вишинський С.Д. Поняття метафізики в інтегральному традиціоналізмі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 9-11
1091149
  Попова Н.М. Поняття метафори: від способу художнього вираження до когнітивної структури (на матеріалі іспанської мови) / Н.М. Попова, Д.І. Зволейко // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 224-228. – (Бібліотека Інституту філології)
1091150
  Герасименко Ю.С. Поняття методології в економічній літературі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 3-9. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1091151
  Марушкевич А.А. Поняття методології педагогіки вищої школи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 4-5. – ISBN 978-966-439-865-4
1091152
  Ахтирська Н.М. Поняття методології судового пізнання та витоки її формування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
1091153
  Муха М.Б. Поняття методологічного принципу історизму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 56-61. – (Юридична ; Вип. 1)
1091154
  Охріменко І. Поняття методу та заходу в оперативно-розшуковій діяльності: філософсько-прикладний аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 97-102
1091155
  Гончарук О.Б. Поняття механізмів державного управління та їх практичне значення / О.Б. Гончарук, Н.О. Савичук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, квітень. – С. 77-83. – ISSN 2306-6814
1091156
  Маштак К. Поняття механізму адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 353-361. – ISSN 1026-9932
1091157
  Маштак К. Поняття механізму адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 32-39
1091158
  Погрібний С.О. Поняття механізму досягнення мети правового регулювання цивільних відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 47-52. – ISSN 0201-7245
1091159
  Муравйов К.В. Поняття механізму реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (10). – С. 73-84. – ISSN 2523-4889
1091160
  Разумова О. Поняття митної безпеки в контексті забезпечення національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 165-168. – ISSN 2663-5313
1091161
  Клекоцюк Р.Є. Поняття митної вартості товарів та їх роль у регулюванні міжнародної торгівлі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 47-52
1091162
  Мазур А.В. Поняття митної справи: ідея, зміст, законодавче закріплення // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 8-12.
1091163
  Злакоман І. Поняття міжнародно-правових гарантій захисту іноземних інвестицій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 118-119
1091164
  Олійник С.М. Поняття міжнародно-правового інституту реадмісії осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 2219-5521
1091165
  Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб"єкти: термінологічні аспекти проблеми // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 23-25
1091166
  Войтенко Ю. Поняття міжнародного злочину у міжнародному кримінальному праві // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 127-130. – ISBN 978-966-2075-20-5
1091167
  Мальський М. Поняття міжнародного комерційного арбітражу за альтернативою методу вирішення спорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 81-83
1091168
  Чорноус Ю.М. Поняття міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 271-277
1091169
  Молдован А. Поняття міжнародного співробітництва та чинне законодавство України, що його регулює у сфері протидії криміналу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 71-74. – ISSN 2308-9636


  Предметом статті є нарис історії міжнародного співробітництва, законодавство України, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, форми відносин у сфері міжнародної боротьби зі злочинністю.
1091170
  Мажар Л.С. Поняття міжнародного спору в сучасному міжнародному морському праві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 144-148
1091171
  Сукіясов Є. Поняття міжнародного спору та механізми його вирішення у міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 72. – С. 6-12.
1091172
  Бурлак О.В. Поняття міжнародного стандарту в міжнародному праві прав людини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
1091173
  Лопушенко К.І. Поняття міжнародного туризму та його значення для економіки України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 315-317. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1091174
  Орлик М.С. Поняття міжнародної промислової кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 165-170
1091175
  Шереметьєва О. Поняття міжнародної фінансової організації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 58-63. – ISSN 2308-9636
1091176
  Шкабаро В. Поняття міста // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42.
1091177
  Шевченко І.С. Поняття містичного туризму та його різновиди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 336-338. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1091178
  Пронюк Н.В. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 22-34. – (Юридична ; Вип. 1)
1091179
  Трачук П.А. Поняття місцевої публічної влади: сутність, зміст та форма // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 94-98
1091180
  Левицький В.А. Поняття міського тексту й міського дискурсу в теорії літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 251-255


  У статті на прикладі київської моделі в літературі розглядаються найпоказовіші відношення між поняттями міський текст і міський дискурс
1091181
  Ткаченко Є. Поняття мови національної меншини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27.
1091182
  Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 21-30. – Бібліогр.: С.28-29; 21 поз.
1091183
  Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (129). – С. 22-27
1091184
  Каратєєва Г.М. Поняття мовної особистості та когнітивного стилю: гендерний аспект // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2705-80-5
1091185
  Охрименко В.І. Поняття модального когнітивно-семантичного поля // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 89-97. – Бібліогр.: Літ.: С. 96-97; 20 поз.
1091186
  Мацкевич А. Поняття модальності в арабському мовознавстві: становлення і розвиток // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-92. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1091187
  Брич В.Я. Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров"я / В.Я. Брич, Л.В. Ліштаба // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 36-41. – ISSN 2309-1533
1091188
  Зельдіна О.Р. Поняття модернізації господарського законодавства // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 107-109. – ISBN 978-617-7320-15-8
1091189
  Позняк Е.В. Поняття моніторингу довкілля (екологічного моніторингу) як превентивної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 184-199. – ISBN 978-617-566-151-2
1091190
  Бушман І.О. Поняття моніторингу у науковому дискурсі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 93-96. – ISSN 2076-1554
1091191
  Кліпкова О. Поняття монтажу в літературознавстві 20-х - 30-х рр. XX ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 208-211
1091192
  Дзятківський В.В. Поняття морально-політичної відповідальності в сучасній політології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 107-118


  У статті визначається поняття морально-політичної відповідальності та відтворюються основні способи його застосування в сучасній політичній науці. З"ясовуються особливості морально-політичної відповідальності як окремого типу відповідальності ...
1091193
  Данилич В.С. Поняття моральності в іспанській мові: історико-етимологічний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 110-119


  У статті розглядаються питання моральності й моралі за пам"ятками мови та літератури епохи ранньої середньовічної Іспанії. В статье рассматриваются вопросы моральности и морали по памятникам языка и литературы эпохи ранней средневековой Испании. The ...
1091194
  Довгун І.М. Поняття морфологічного правила у сучасній англійській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 72-77. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
1091195
  Сібірякова О.О. Поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв"язку в економічній і соціальній теоріях // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 296-307. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Подано результати аналізу понять мультиплікатора та мультиплікативного зв"язку в економічній та соціальній теоріях. У процесі дослідження автор дійшов висновку, що в разі дотримання основних умов застосування теорії мультиплікатор та акселератор можна ...
1091196
  Бурлаченко Д.В. Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-63-7
1091197
  Мул А.М. Поняття надзвичайної ситуації в законодавстві України, зарубіжних держав та у міжнародних правових актах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 28-30
1091198
  Кірін Р.С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Проаналізоване законодавче поняття про надра та на підставі інтеграційно-диференційної моделі структури еколого-правового об"єкта розкрито його ознаки та сформульовано визначення. Analyzing legislative notation about interior part of the Earth and on ...
1091199
  Резніченко Ю. Поняття наративна модель у сучасному українському літературознавстві // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 34-39
1091200
  Скрипнюк О.О. Поняття народного суверенітету в сучасній правовій науці: ретроспективний погляд і перспективи дослідження // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 382-389. – ISSN 0896-2491


  "Згадується М.І. Палієнко (КУ)".
1091201
  Подопригора М.А. Поняття насилля в сучасній політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 148-155. – ISBN 966-628-134-1
1091202
  Ясинок М.М. Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 48-54
1091203
  Перебитюк М.В. Поняття науково-технічних засобів та їх класифікація в криміналістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 130-133. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Дається аналітичний огляд опублікованих у криміналістичній літературі визначень науково-технічних засобів, а також критична оцінка їх значення в слідчій та судовій практиці. The article presents an analytic review of the definitions of scientific and ...
1091204
  Бондар Вол С. Поняття нації в європейській та українській філософській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1091205
  Вілков В.Ю. Поняття нації в системі гуманітарного пізнання та розвитку суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 65-67
1091206
  Фролова Ю.О. Поняття нації у політичних поглядах Івана Франка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 130-132
1091207
  Мельник Р.І. Поняття Національного архівного фонду в архівному законодавстві Польщі // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 178-198. – ISSN 0320-9466
1091208
  Шевченко М. Поняття національного інформаційного простору та його характеристики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 221-226


  Проаналізовано поняття національного інформаційного простору та подано його характеристики. Розглянуто нормативно- правове забезпечення функціонування інформаційної сфери в Україні. Висвітлено завдання для покращення державної політики щодо ...
1091209
  Гончаренко О.М. Поняття національної безпеки в контексті національних інтересів України / О.М. Гончаренко, Е.М. Лисицин, В.Б. Вагапов // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.18-24
1091210
  Гурковський М.П. Поняття національної безпеки як адміністративно-правової категорії / М.П. Гурковський, М.Я. Сидор // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 26-32. – ISSN 2617-4162
1091211
  Арестова Л.О. Поняття національної безпеки: сучасні підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.110 -117
1091212
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії (методологічний аспект) : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.130-148
1091213
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1091214
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії. : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1091215
  Сатенко М. Поняття національної самосвідомості в етнопсихології // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 263-269. – ISBN 978-617-7768-17-2
1091216
  Кушнір Н.М. Поняття недоліків та їх місце в системі судових помилок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 66-70. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Визначено поняття судової помилки, мотиви і умови їх виникнення, види помилок. Крім того, досліджено поняття недоліків судового рішення і здійснено огляд способів їх виправлення. Визначено місце недоліків судового рішення в системі судових помилок.
1091217
  Фєдосєєв В.В. Поняття недоторканності державних кордонів України та деякі питання їх кримінально-правової охорони // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 104-115.
1091218
  Сопільник Р.Л. Поняття незалежності безсторонності суду крізь призму євроінтеграційної парадигми // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 80-84. – ISSN 2413-6433
1091219
  Сеймон В.С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 162-167. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1091220
  Тугарова О. Поняття непрямих доказів у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 144-151. – ISSN 1026-9932
1091221
  Спасибо-Фатєєва Поняття нерухомого майна та права на нього // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 10-19
1091222
  Шевирін А.О. Поняття нерухомості: історія і сучасність // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 54-61


  У статті досліджуються окремі аспекти еволюції поняття нерухомості в науц і цивільного права.
1091223
  Алфьоров С. Поняття неформальних радикально налаштованих молодіжних угруповань: кримінологічний аспект / С. Алфьоров, Д. Сіц // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 248-253. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1091224
  Черевко І. Поняття нішевих культур та їхнє місце у диверсифікації сільськогосподарського виробництва // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 5-14 : табл. – Бібліогр.: с. 14. – ISSN 2313-3627
1091225
  Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-82. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено коло фактів, що входять в предмет доказування у справі та фактів, що є підставами для перегляду судового рішення у зв"язку з новоявленими обставинами, а також пропонується визначення нововиявлених обставин. В статье установлен круг ...
1091226
  Коробка О.М. Поняття нового товару під час проведення судової товарознавчої експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 405-407
1091227
  Радь О. Поняття нормативних актів Конституційного Суду України - джерел трудового права України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 379-386. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1091228
  Калиновська Т.О. Поняття нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх юридична природа та ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 168-175.
1091229
  Рой О.В. Поняття нормативно-правового акта як предмета публічно-правового спору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 121-125. – ISSN 2219-5521
1091230
  Бабюк А.М. Поняття нормативності права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 15-21. – (0). – ISSN 2078-9165
1091231
  Черновська Л.Г. Поняття нотаріальної таємниці у кримінальному судочинстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 218-222. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1091232
  Костенко О. Поняття об"єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, Ландіна-Виговська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-105. – ISSN 0132-1331
1091233
  Костенко О. Поняття об"єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, Ландіна-Виговська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1091234
  Марченко В.В. Поняття об"єкта і предмета електронного урядування в органах виконавчої влади // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 83-87. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1091235
  Рогаль-Левицька Поняття об"єкта порушення законодавства з фінансових питань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 0132-1331
1091236
  Іванов М.С. Поняття об"єкта правового механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 253-257. – ISSN 2219-5521
1091237
  Сліпченко С. Поняття об"єкта цивільного права за ЦК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 80-84. – ISSN 0132-1331
1091238
  Осипова Ю. Поняття об"єктів права інтелектуальної власності, створених у закладах вищої освіти України за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 71-79. – ISSN 2308-0361
1091239
  Шульгін С. Поняття обгрунтованості підозри в кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 295-303. – ISSN 2663-5313
1091240
  Пейчев К. Поняття обігу природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 51-53.
1091241
  Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 25-31
1091242
  Козачук М.О. Поняття обмежень свободи підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 143-146
1091243
  Сулим В. Поняття обов"язку в податковому праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-42. – ISSN 0132-1331
1091244
  Таш"ян Р. Поняття односторонніх розпорядчих правочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-52.
1091245
  Проценко М.В. Поняття ознак приховування злочину як проблемне питання криміналістики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 553-559. – ISSN 1563-3349
1091246
  Михайлів М. Поняття ознаки договору концесії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 205-208
1091247
  Дубова О.М. Поняття означення та обставини в синтаксичній теорії О.О. Потебні та їх роль у вивченні синкретичних другорядних членів речення // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 130-134
1091248
  Сервецький І.В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 196-207. – ISSN 2222-5374
1091249
  Бєлоусова О.С. Поняття організаційно-економічного механізму лізингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.29-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1091250
  Шаганенко П.І. Поняття організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 144-147. – ISSN 2219-5521
1091251
  Дергач Л.В. Поняття організованої злочинної групи, що вчиняє вимагання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 119-122. – (Правознавство ; Вип. 375)
1091252
  Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.89-93. – ISSN 0132-1331
1091253
  Лушпаєв С.О. Поняття органічної сільськогосподарської продукції: правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 238-242. – ISSN 2219-5521
1091254
  Прокопов Д.Є. Поняття особистих прав людини та їх обгрунтування в правовій теорії Б. Чичерина // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-41.
1091255
  Брижнік В.М. Поняття особистого обов"язку та його соціальне значення в філософії Мішеля де Монтеня // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 23-26
1091256
  Боднар О.Б. Поняття особистої безпеки людини і його структура // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 148-153. – ISSN 2220-1394
1091257
  Кравченко В.М. Поняття особистості в філософії патристики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 17-25. – ISSN 2225-7586
1091258
  Максименко С.Д. Поняття особистості у психології // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – C. 11-17. – ISSN 2226-4078
1091259
  Мураховська О.О. Поняття особливо цінних земель України: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 178-185. – (Право). – ISSN 2222-5226
1091260
  Дзюба Ю.П. Поняття офіційного документа як предмета злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 112-121. – ISSN 0201-7245
1091261
  Стецюк Х.П. Поняття офіційної назви держави (до постановки питання) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  The genesis of the official name of the state as a scientific, political and legal category, the practice of the legal regulation of the order of its establishment and use, as well as the structure (internal structure) of the official name of the ...
1091262
  Чижевська Є.О. Поняття паремій у сучасній китайській мові: суюй та яньюй // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 371-381


  У статті розглянуто поняття паремій, прислів"їв та приказок, а також їх відмінності та ознаки. Коротко окреслено періодизацію дослідження ХХ ст. китайських прислів"їв та приказок. Здійснено аналіз таких понять як суюй та яньюй, що належать до сталих ...
1091263
  Андрущенко В. Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях / В. Андрущенко, І. Силадій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016
1091264
  Шкабаріна М.А. Поняття педагогічної творчості у сучасному педагогічному дискурсі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 187-192. – ISBN 978-966-7359-77-5
1091265
  Перехрест Р.Ю. Поняття пенсії у праві соціального забезпечення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 61-66.
1091266
  Коробеико Н. Поняття пенсійних правовідносин у контексті сучасної пенсійної реформи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 170-174.
1091267
  Стадник М.П. Поняття пенсійного забезпечення в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
1091268
  Супрун Л.В. Поняття перестрахувальної діяльності та перестрахової компанії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 101-104.
1091269
  Харитонова Д.Д. Поняття персуазивнсоті та аргументативності як макро- та мікрокатегорії у політичному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 184-194


  Дана стаття є спробою розмежування категорій персуазивності та аргументативності у політичному дискурсі. На сьогоднішній день не існує чітко визначеного погляду на їх природу, а це і призводить до частого поплутування, а іноді й до їх ототожнення. У ...
1091270
  Кіт Х.І. Поняття підготовчого провадження в адміністративному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 110-115
1091271
  Рожнова В.В. Поняття підозрюваного у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 7. – С.26-32. – Бібліогр.: 14 н.
1091272
  Бабін І.І. Поняття підстав для одержання податкових пільг // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 97-100. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Правознавство ; Вип. 227)
1091273
  Бурлака І.В. Поняття плагіату та засоби боротьби з ним у сучасному суспільстві // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 30-32. – ISBN 978-966-419-335-8
1091274
  Шаповалова Л.О. Поняття побуту: сутність та структура // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 131-137. – ISSN 2072-1692
1091275
  Щербина Н.С. Поняття поваги у Т. Гоббса, І. Канта, Е. Левінаса: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 95-98
1091276
  Голосніченко Д. Поняття повноважень, їх владна природа та походження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
1091277
  Берзін П. Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331


  У статті жосліджується зміст окремих компонентів (елементів) повторності і сукупності злочинівта визначається їх вплив на ознаки складу злочину.
1091278
  Пашутін Є. Поняття поглинання компаній // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 96-100.
1091279
  Шаблистий В.В. Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 283-286. – (Право. Економіка. Управління)
1091280
  Шаблистий В.В. Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 283-286. – (Право. Економіка. Управління)
1091281
  Гаврилюк Р.О. Поняття податково-правової території України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.82-89. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1091282
  Михальчук Н. Поняття податкового боргу у системі забезпечення фінансової безпеки держави // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 93-99. – ISSN 1818-2682
1091283
  Сулим В. Поняття податкової дисципліни // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 34. – С.61-64
1091284
  Шкаран І. Поняття позову: основні підходи до розуміння // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 6-12


  Стаття являє собою системне та комплексне дослідження правового характеру, присвячене теорії позову в цивільному процесуальному праві.
1091285
  Коновалова Ю.А. Поняття покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 283-293
1091286
  Герасименко В.П. Поняття покарання та його ознаки за КК України 2001 р. // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 113-115. – ISSN 0201-7245
1091287
  Кириченков В.Б. Поняття покарання у кримінальному законодавстві України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7363-14-8
1091288
  Бондарева К.В. Поняття політичних режимів як предмет юридичних досліджень // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 71-78. – ISSN 1563-3349
1091289
  Пасько Ігор Поняття політичного : соціально-філософський вимір // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.98-110. – ISSN 1728-9572
1091290
  Олещун П.М. Поняття політичного PR: сутність, особливості, сучасні підходи // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 92. – С. 114-123
1091291
  Григор О.О. Поняття політичного консенсусу в світлі сучасного політологічного дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 419-426
1091292
  Тихонова Є.А. Поняття політичної влади в працях К. Маркса, Ф. Енгельса / Є.А. Тихонова, В.Б. Пастухов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 9-15. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются основные положения теории политической власти, содержащиеся в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, имеющие методологическое значение для советской юридической науки. Авторы предпринимают попытку анализа понятия политической власти с ...
1091293
  Декомб Венсан Поняття політичної інстанції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.21-29. – ISSN 0235-7941
1091294
  Корчевська А.Л. Поняття політичної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема політичної комунікації та її місця в сучасному суспільстві. Автор зосереджує увагу на загальній теорії, що ґрунтується на ідеях американських науковців.
1091295
  Манойло Д.О. Поняття політичної опозиції в контексті специфіки української політики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 59-63. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1091296
  Печенюк Д.О. Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 138-146


  У даній статті автор досліджує особливості поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера крізь призму функціональних ознак процесу політичного обговорення. Вивчаються наступні функції обговорення: артику- ляція інтересів, ...
1091297
  Печенюк Д.О. Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 351-361
1091298
  Макаренко Б. Поняття політичної участі в сучасному політичному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 222-230
1091299
  Наливайко Л.Р. Поняття політичної функції Української держави / Л.Р. Наливайко, М.В. Бєляєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 54-64
1091300
  Римашевський Ю.А. Поняття поля та концепту в лінгвокультурології // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 217-219. – ISBN 978-966-96911-8-7
1091301
  Мелих Б. Поняття помилки за кримінальним правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 390-401. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1091302
  Абрамова В. Поняття помилки судового експерта // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.172-180
1091303
  Штефан О. Поняття порушення суб"єктивного авторського права: теоретичний аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 15-23. – ISSN 2308-0361
1091304
  Бабін І.І. Поняття порядку стягнення податкового боргу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип. 273)
1091305
  Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121. – Бібліогр.: 0н. – ISSN 0132-1331
1091306
  Серкевич І.Р. Поняття посадової особи і особливості відповідальності за посадові злочини: зарубіжний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 246-249. – ISSN 2219-5521
1091307
  Жук А.М. Поняття послуг за законодавством України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 133-138.
1091308
  Жук А. Поняття послуг: окремі питання теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 166-167
1091309
  Хомченков Д.М. Поняття послуги: теоретичні аспекти та проблемні питання доказування у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 272-277
1091310
  Ніколаєнко Н.В. Поняття постнекласичних практик у сучасному філософському дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 16-24. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309
1091311
  Лапкін А.В. Поняття потерпілого в кримінальному судочинстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 133-134
1091312
  Зеленецький В. Поняття потерпілого від злочину у кримінально-процесуальному праві / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-58.
1091313
  Кальченко І. Поняття похідних фінансових інструментів (деривативів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-87.
1091314
  Гудзь Д.С. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-45.
1091315
  Загребельський В. Поняття права в практиці Європейського суду з прав людини // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 154-160.
1091316
  Кулакевич О.В. Поняття права в старозаповітній традиції: концептуальні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1091317
  Губарєв С.В. Поняття права власності на присадибну земельну ділянку в об"єктивному і суб"єктивному розумінні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-78.
1091318
  Козак Є.М. Поняття права власності подружжя // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 111-114. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1091319
  Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власності та його складові // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 6 (86). – С. 24-32
1091320
  Мельничук О. Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 10-14
1091321
  Бігняк О. Поняття права на підприємницьку діяльність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-103
1091322
  Бориченко К.В. Поняття права на соціальний захист // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 301-309. – ISSN 2078-9165
1091323
  Васильєва Н.Г. Поняття права на цілісність особистості та його міжнародно-правова характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 225-231. – ISSN 0201-7245
1091324
  Дика Ю.В. Поняття правових обмежень права на екологічну інформацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 167-171.
1091325
  Бистрик Г. Поняття правових форм діяльності держави: теоретико-методологічні аспекти аналізу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 142-149
1091326
  Лятіна О.І. Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 403-407. – ISSN 2219-5521
1091327
  Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві


  У статті автор досліджує групи правових засобів - правові встановлення (норми законодавства, правозастосовні акти, договори); правову діяльність (правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); суб"єктивні явища правової дійсності чи явища ...
1091328
  Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 115-122. – ISSN 2227-796X


  У статті автор досліджує групи правових засобів - правові встановлення (норми законодавства, правозастосовні акти, договори); правову діяльність (правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); суб"єктивні явища правової дійсності чи явища ...
1091329
  Гладкий С.О. Поняття правового менталітету як засіб правового самопізнання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 9-17. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються актуальні підходи до наукового оформлення поняття правового менталітету. Осмислюється рівень теоретичного опрацювання цього поняття насамперед сучасними українськими дослідниками. Висловлюється думка про необхідність розмежування у ...
1091330
  Єршова Н.Г. Поняття правового механізму в контексті публічної політики: міжнародний досвід для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 179-185. – ISSN 2306-6814
1091331
  Кравчук В.М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – C. 26-31
1091332
  Близнюк Ю. Поняття правового режиму територій у місцях розміщення ядерних установок та його особливості // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 139-141
1091333
  Шкурат Поняття правового статусу незалежності суддів / Шкурат, АМ // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 236-240. – ISSN 1563-3349
1091334
  Коваленко І.П. Поняття правової культури у вітчизняній та західній науці: компаративний аналіз // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 148-155
1091335
  Криворучко І.В. Поняття правової позиції адвоката у кримінальному провадженні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 228-230. – ISBN 978-617-673-442-0
1091336
  Худояр Л.В. Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці XVI-XVIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 85-89
1091337
  Кравець О.О. Поняття правової роботи і юридичної служби в органах місцевого самоврядування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 6-23. – ISSN 2413-1342
1091338
  Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 28-34.
1091339
  Хуторян Н.М. Поняття правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 268-282. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1091340
  Попов А.А. Поняття правозахисної функції держави - теоретико-правовий аспект / А.А. Попов, В.І. Вишковська // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
1091341
  Єфимович Д. Поняття правомірності подарунку при вчиненні службового злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 221-222
1091342
  Волуйко О. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів у світлі концепції Національної безпеки України / О. Волуйко, О. Дручек // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 95-100. – ISSN 2663-5313
1091343
  Гриняк А. Поняття правопорушень у сфері договірних підрядних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 45-50
1091344
  Жушман В.П. Поняття правопорушень, що виникають у сфері кредитування сільськогосподарських товаровиробників, їх ознаки, умови та причини виникнення / В.П. Жушман, П.Ю. Шведенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 55-58. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1091345
  Васільєва Т.С. Поняття правосвідомості у дисциплінах соціогуманітарного корпусу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-82. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1091346
  Перехрест Р.Ю. Поняття правосуб"єктності у праві соціального забезпечення науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 70-75.
1091347
  Ахмедов В.А. Поняття правосуддя в актах міжнародного права та законодавчих актах Азербайджанської Республіки і України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 309-319. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1091348
  Бігун В.С. Поняття правосуддя для його здійснення (на прикладі філософії правосуддя Гегеля) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 164-171. – ISSN 1818-992Х
1091349
  Оробець К. Поняття правосуддя як об"єкта злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 164-167
1091350
  Ященко Р.Ю. Поняття правотворчості теоретико-методолопчні проблеми аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 97-105. – ISSN 1563-3349
1091351
  Десятник В. Поняття правочинів та договору у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 98


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1091352
  Гостюк В.І. Поняття правочину за Цивільним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.64-68. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1091353
  Федорченко Юрій Володимирович Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.01 / КНУТШ; Федорченко Ю.В. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
1091354
  Федорченко Юрій Володимирович Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Федорченко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв
1091355
  Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 12-16
1091356
  Кононов В.В. Поняття прибережних захисних смуг за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 236-239
1091357
  Саранюк О. Поняття приватизації // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 142-146
1091358
  Шевченко Я. Поняття приватного права як ядра правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
1091359
  Борисова А. Поняття приватноправових відносин у сфері інформаційних комунікацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
1091360
  Коміссаров А.С. Поняття примушування (примусу) за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Коміссаров Артем Сергійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1091361
  Чабаненко М.М. Поняття принципів аграрного права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 110-116. – ISSN 2078-3566
1091362
  Мироненко Є.О. Поняття принципів адміністративного судочинства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 170-174. – ISSN 2078-3566
1091363
  Зуєва Л.Є. Поняття принципів господарського процесу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-117
1091364
  Кучинська О. Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 383-388. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1091365
  Зінченко І.Л. Поняття принципів кримінального процесу України та їх нормативний характер // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 158-165. – ISBN 966-8759-17-6
1091366
  Фігечь М.В. Поняття принципів правотворчості та основні підходи до їх класифікації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 21-28.
1091367
  Гетманцев О.В. Поняття принципів цивільного процесу та їх значеня у правозастосовчій діяльності суду / О.В. Гетманцев, П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.60-66. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1091368
  Навроцька П. Поняття принципу (засади) кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 304–311. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1091369
  Опанасенко О.О. Поняття принципу змагальності в цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 175-177. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття, характерні ознаки та зміст принципу змагальності цивільного процесу України. Сформульовано теоретичні висновки з досліджених питань. The concept, characteristic features and content of the principle of adversariness in civil ...
1091370
  Опанасенко О. Поняття принципу змагальності в цивільному процесі України // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-26.
1091371
  Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі
1091372
  Митровка Я. Поняття принципу поділу державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-25.
1091373
  Дорошенко Л.М. Поняття припинення суб"єкта господарювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 138-144. – (Право. Економіка. Управління)
1091374
  Дробязко Н.С. Поняття природних монополій в Україні та проблеми їх регулювання // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 217-221. – ISBN 978-617-7364-24-4
1091375
  Рабінович С. Поняття природного права - невід"ємна складова предмета юридичної науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
1091376
  Хвойницька Х. Поняття природного права в античній філософії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-109. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1091377
  Волвенко П. Поняття природного права: теоретичний та практичний аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-83.
1091378
  Женжеруха О. Поняття причин та умов злочинності // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-88.
1091379
  Зарва В.А. Поняття про "роман виховання", структура і специфіка жанру // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 417-421. – ISBN 978-966-188-008-4
1091380
  Ткач Ігор Поняття про "традиційність" та "нетрадиційність" у християнських релігійних системах України як підстава оцінки сучасної УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 135-141
1091381
  Шкілевич А. Поняття про бізнес-моделі електронних медіа у науковому осмисленні // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 145-153. – ISSN 2522-1272
1091382
  Іванов В. Поняття про засоби масової комунікації: теоретичні та історичні аспекти // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – C. 407-410. – ISBN 966-02-2347-1
1091383
  Олешко Л.Д. Поняття про імунний захист організму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 5-6
1091384
  Тарасюк Ю.М. Поняття про лінгвістичну безпеку та мовну політику Туреччини в контексті процесу модернізації // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 70-76. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1091385
   Поняття про мікро-та оптоелектроніку : Матеріали для самостійного вивчення студентами " Основ радіоелектроніки ". – Київ : Київський університет, 1999. – 33с. – рфз карточки есть
1091386
  Нагорнюк О.М. Поняття про навчальний модуль та сутність кредитно - модульної системи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 168-177. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1091387
  Кірієнко С.В. Поняття про науковчення у Едмунда Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проводиться дослідження історичних витоків філософської концепції Едмунда Гуссерля.
1091388
  Ващенко К.О. Поняття про основні різновиди політичного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 128-138
1091389
  Серапин В. Поняття про пародію, бурлеск, травестію, переклад у літературознавстві XVIII - першої третини XIX ст. (до проблеми жанрово-стильової специфіки "Енеїди" Івана Котляревського // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 296-301
1091390
  Дмитриков О. Поняття про фальсифікаційну карту як невід"ємний елемент інформаційного суспільства // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 24-27. – ISSN 2075-1893
1091391
  Аксютіна А.В. Поняття продюсерства як культурного явища в контексті договору про надання послуг // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 81-82. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1091392
  Каргатан Нінель Поняття прокурорського повноваження на стадії досудового слідства / Каргатан Нінель, Наконечна Галина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 81-86.
1091393
  Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 57-65
1091394
  Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 11 назв
1091395
  Бандурка С.С. Поняття промислового підприємства // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 110-112
1091396
  Лимар О.В. Поняття просторовості екзистенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті проаналізовано поняття простору як простору формування екзистенціального сенсу. Автор аналізує твори сучасних філософів – Едварда Кейсі та Девіда Моріса, які продовжують дослідження екзистенції та простору, розпочате французьким ...
1091397
  Шульга М.А. Поняття простору в геополітиці та політичній географії: спільне та відмінне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1091398
  Лимар О.В. Поняття простору у філософії Мартина Гайдегера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 18-23
1091399
  Шехавцов Р.М. Поняття протидії розслідуванню злочинів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 192-204.
1091400
  Савицька А.М. Поняття протиправності та її форми за радянським цивільним правом. / А.М. Савицька. – Львів, 1974. – 75с.
1091401
  Цехмістро І.З. Поняття протяжності та опис фізичної реальності / І.З. Цехмістро. – Харків, 1972. – 175с.
1091402
  Біцай А. Поняття професійної відповідальності адвоката // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Так, професійна відповідальність адвоката у вузькому значенні – це дисциплінарна відповідальність адвоката визначена ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, яка полягає у зазнанні адвокатом, винним у порушенні своїх професійних обов’язків ...
1091403
  Серьогін С. Поняття професійної та соціально-психологічної адаптації державних службовців // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 163-169.
1091404
  Куценко С.І. Поняття процесуальних норм та їх місце в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 270-275. – ISSN 1563-3349
1091405
  Саркісова Т.Б. Поняття процесуально-правової форми здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 307-310. – ISBN 978-617-566-151-2
1091406
  Прусенко Г. Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 141-150. – ISSN 1026-9932
1091407
  Сухонос В.В. Поняття процесуальної діяльності прокуратури та класифікація процесуальних норм / В.В. Сухонос, О.Є. Звірко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 103-105. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Проаналізувано стан процесуального регулювання прокурорської діяльності. Наукове визначення поняття процесуальної діяльності прокуратури. Проблемні питання, що виникають у практичній процесуальній діяльності прокуратури та пропозиції щодо шляхів їх ...
1091408
  Лахижа М.І. Поняття публічна влада та публічна адміністрація у законодавстві Республіки Польща // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 256-260. – (Право. Економіка. Управління)
1091409
  Ковальова Ю.О. Поняття публічних послуг та їх місце у розбудові "сервісної" держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 245-251. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто питання щодо розкриття сутності публічних послуг та їх співвідношення з державними і соціальними послугами. Автором розглядається теорія публічних послуг та їх особливості. У статті наголошується на важливості вдосконалення ...
1091410
  Бабецька І. Поняття публічного інтересу у цивільному праві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 366-372. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1091411
   Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні / Н.Ю. Подольчак, О.І. Білик, Ханик, Ю.-Б.Р // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 155-160. – ISSN 2306-6814
1091412
  Бондаренко Б.О. Поняття публічної адміністрації в європейській адміністративно-правовій доктрині // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7293-17-9
1091413
  Нагорянський Є. Поняття публічної сфери у контексті вивчення публічної політики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 60-62


  Досліджувати публічну політику неможливо без вивчення публічної сфери. Дана стаття присвячена особливостям публічної сфери та її впливу на публічну політику.
1091414
  Сальман І.Ю. Поняття раціоналізаторської пропозиції в радянському цивільному праві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 97-105
1091415
  Третяк Т.О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено юридичному аналізу реалізації права на екологічну безпеку. Особливу увагу автор приділяє аналізу об"єкта цього суб"єктивного права. Наводиться визначення реалізації права на екологічну безпеку. The article is devoted to legal analysis of ...
1091416
  Щербина Б. Поняття реалізації цивільних прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 91-93
1091417
  Бойченко М.І. Поняття реального і концепт "reell" німецькому ідеалізмі // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 42-47. – ISBN 978-966-285-527-2
1091418
  Ільченко Ю.Б. Поняття регіональної екологічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 42-46. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1091419
  Власов В.Г. Поняття регіону як актора сучасних міжнародних зв"язків // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 28-34. – ISSN 2077-1800
1091420
  Чупрун О.С. Поняття регулювання аудиторської діяльності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 348)
1091421
  Шаталова Л.М. Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 317-326
1091422
  Бабюк В.Л. Поняття релевантності у неформальних дослідженнях аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бабюк Вікторія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 179-197
1091423
  Бабюк В.Л. Поняття релевантності у неформальних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бабюк Вікторія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1091424
  Бабюк Л В. Поняття релевантності: від некласичної до неформальної логіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 178-182. – ISSN 2076-1554
1091425
  Ярмоліцька Н.В. Поняття релігії та бога в історіософській концепції О.О. Козлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються та аналізуються погляди О.О. Козлова на релігію та пізнання Бога. The article is devoted to the O.O. Kozlov"s scientific views on religion and knowledge of the God.
1091426
  Нестерова М.І. Поняття релігійної свободи: історія і сучасність // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 21-23. – ISSN 2521-6570
1091427
  Левицька О. Поняття релігійності і духовності та їх взаємодія у творчій спадщині М.І. Костомарова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 418-127
1091428
  Лебедєв В.П. Поняття реорганізації юридичних осіб і суб"єктів господарювання в Україні / В.П. Лебедєв, А.О. Ніцевич // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 129-131.
1091429
  Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 195 л. – Бібліогр.: л. 180-195
1091430
  Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1091431
  Кучер В. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.55-60
1091432
  Янчук А.О. Поняття референдного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
1091433
  Кулик О. Поняття рефлексії, ії сутність та роль у методиці навчання української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – C. 2-7


  Оскількі поняття "рефлексія" стало спеціально-науковим, на сьогодні існує величезний діапазон неоднозначних його інтерпретацій. У працях філософів, педагогів, політологів, соціологів та представників більш "молодих" гуманітарних наук знаходимо широку ...
1091434
  Любащенко В. Поняття Реформації у словникових виданнях: розмаїття інтерпретацій // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 37-53
1091435
  Тімуш І Поняття ризикового договору в цивільнім праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.65-67
1091436
  Тімуш І.С. Поняття ризику в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 155-156. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття ризику в цивільному праві України, аналізуються елементи цієї специфічної правової категорії. The notion of risk in the civil law of Ukraine is dealt with, elements of this specific legal category are analysed.
1091437
  Попова А.В. Поняття ринків небанківських фінансових послуг // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 165-169. – ISBN 978-617-7605-90-3
1091438
  Олексенко Р.І. Поняття ринкової економіки в сучасному філософсько-економічному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 55-62


  Поняття ринкової економіки розглядається в контексті досліджень вітчизняних і зарубіжних філософів та економістів. Понятие рыночной экономики рассматривается в контексте исследований отечественных и зарубежных философов и экономистов. Сoncept of ...
1091439
  Польова.О Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі / Польова.О, Д. Гусонька // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 103-110 : рис. – Бібліогр.: с. 110. – ISSN 2313-3627
1091440
  Кучма З.В. Поняття ритму , довготи, паузи у французькому пісенному тексті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 32-37. – Бібліогр.: Літ.: с. 37; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
1091441
  Афанасьєва О. Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі


  Присвячено проблемі ритуалу як соціокомунікативної форми організації життя людської спільноти. У ній представлено поняття ритуалу у сучасних суспільних і мовознавчих науках та визначено основні семіотичні та прагмакомунікативні характеристики ритуалу ...
1091442
  Ковтунович В.І. Поняття рівності та свободи у політичній концепції Алексіса де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 81-83
1091443
  Боднар С.Б. Поняття рівності у філософії права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 307-310. – ISSN 1818-992Х
1091444
  Панасюк О.Т. Поняття робочого часу та його значення у трудовому праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 64-67. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті розглядається питання про зміст поняття "робочий час", особливості його застосування в трудовому праві і можливостях, що відкриваються при цьому.
1091445
  Любченко Д. Поняття розбою у кримінальному праві другої половини XVII-XVIII ст.: історично-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 119-121. – ISSN 0132-1331
1091446
  Кондратюк О. Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 27-29. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
1091447
  Процьків Н.М. Поняття розірвання цивільно-правового договору // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 40-44. – (Правознавство ; Вип. 385)
1091448
  Безклубий І.А. Поняття розрахунку та розрахункових відносин // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 952-955. – ISBN 978-966-667-341-4
1091449
  Басай О. Поняття рослинного світу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 83-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1091450
  Агафонова Н.В. Поняття роялті за чинним податковим законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 84-87. – (Правознавство ; Вип.306)
1091451
  Остащук М.Б. Поняття сакральності екологічної сфери в екологічній теології // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.185-192
1091452
  Мельник Р.В. Поняття саморобної вогнепальної зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 237-244
1091453
  Перепелиця А.І. Поняття санкції статті (санкції частини статті) особливої частини Кримінального кодексу України / А.І. Перепелиця, Є.С. Назимко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 215-218
1091454
  Сопронюк О. Поняття санкції у теорії права // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 234-240. – ISSN 2409-4544
1091455
  Лисак Є.І. Поняття свідомості та самосвідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1091456
  Кавуненко Н.І. Поняття світового духовного етосу в теологічному обґрунтуванні (на матеріалах Г. Кюнга, М. Вальцера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1091457
  Капустін С. Поняття світогляду в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 43-49. – ISSN 2078-1016
1091458
  Нікешина К.С. Поняття свободи в історичній перспективі // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 364-366. – ISBN 978-966-419-280-1
1091459
  Ющик О.І. Поняття свободи в контексті визначення права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-33. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1091460
  Пазюк А.В. Поняття свободи в міжнародному праві та його застосування // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 81-83. – ISBN 978-966-2609-68-4
1091461
  Поліванова О.М. Поняття свободи пересування осіб в Євросоюзі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 113-117.
1091462
  Шаховал А. Поняття свободи, волі та відповідальності у поезії Тараса Шевченка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 28-36. – ISBN 978-966-306-020-4
1091463
  Нарушевич-Васильєва Поняття семантизації в мовознавстві й термінознавсті
1091464
  Кузьменко Ю.Г. Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 234-238. – Бібліогр.: 32 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
1091465
  Джалілова О.М. Поняття символічної генералізації в теорії комунікації за Н. Луманом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 245-249. – ISSN 2076-1554
1091466
  Ільїна Н.Л. Поняття системи екологічного контролю за законодавством України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 76-81. – ISBN 978-617-566-151-2
1091467
  Синельникова Р.Д. Поняття системи найвищих органів державної влади соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 53-59. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются общие черты, присущие высшим органам государственной власти всех социалистических стран. Показаны также некоторые специфические особенности в системах высших органов государственной власти отдельных зарубежных социалистических ...
1091468
  Манжула А.А. Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 86-91. – ISSN 2222-5374
1091469
  Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1091470
  Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 178-190
1091471
  Розгон О.В. Поняття сім"ї в національному й міжнародних аспектах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 91-96. – ISSN 0201-7245
1091472
  Ватрас А В. Поняття сімейної правосуб"ектності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 93-100. – (Право. Економіка. Управління)
1091473
  Федитник В.М. Поняття складної вини в доктрині кримінального права: історико-правовий аспект // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1091474
  Пошва М. Поняття складу злочину та його кримінально-правове значення в Україні // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 128-133
1091475
  Вілкова Д.С. Поняття слабких держав як відповідь на загрози міжнародній безпеці // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 162-169. – ISSN 2663-0265
1091476
  Ярошевська Т. Поняття службового винаходу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-86. – ISSN 0132-1331
1091477
  Кульбашна А.Ю. Поняття службового об"єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником / А.Ю. Кульбашна, О.С. Парамонова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 241-246. – ISSN 2219-5521
1091478
  Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України : монографія / Р.Л. Максимович; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 304с.
1091479
  Кочеров М.В. Поняття службової особи як суб"єкта незаконного збагачення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 37-40
1091480
  Слуцька Т.І. Поняття службової особи: кримінально-правовий аналіз // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 168-175
1091481
  Супрун А.Г. Поняття сміху в філософії М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1091482
  Гранін О.Ф. Поняття соціалістичного громадського порядку // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 12-21
1091483
  Янчук В.З. Поняття соціалістичної колгоспної демократії та гарантії її здійснення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 97-105. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы о сущности социалистической колхозной демократии и гарантиях ее осуществления. Сущность социалистической колхозной демократии состоит в том, что управление деятельностью колхоза осуществляют сами колхозники под ...
1091484
  Чалабієва М.Р. Поняття соціальних мереж як особливого виду електронних засобів масової інформації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 213-220. – ISSN 2617-5967
1091485
  Гончаров А. Поняття соціального захисту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 126-130
1091486
  Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-19. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій та принципи, на яких має базуватися такий захист в Україні. The notion of citizens" social protection in the event of ecological emergencies is analyzed as well as ...
1091487
  Головко Л. Поняття соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 109-111
1091488
  Скоростецька Н.В. Поняття соціального інтелекту в роботах сучасних зарубіжних дослідників 1979 - 2019 років // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 327-337. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
1091489
  Ільніцька Н.І. Поняття соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 286-287. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1091490
  Трунова Г.А. Поняття соціального партнерства на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 282)
1091491
  Панасюк О.Т. Поняття соціального права: методологія визначення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 44-50. – ISSN 2617-5967
1091492
  Максимишин Р. Поняття соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 310-315. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1091493
  Сіньова Л.М. Поняття соціальної безпеки в сучасних умовах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 31-35. – ISBN 978-617-7069-63-7
1091494
  Талпа М.В. Поняття соціальної норми та відхилення у творчій спадщині Володимира Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1091495
  Кліш А.Б. Поняття соціальної справедливості у папських енцикліках "Rerum novarum" та "Graves de communi" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 109-111
1091496
  Угрин Т.В. Поняття соціо-дискурсивної репрезентації та його основні характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 141-148


  У статті подано стислий міждисциплінарний діахронічний аналіз поняття соціо-дискурсивна репрезентація, виділено її основні характеристики, розглянуто причини та умови виникнення репрезентацій.
1091497
  Золотько Ю. Поняття соціокультурної компетентності у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 152-156. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено етимологію та досліджено ґенезу поняття "соціокультурна компетентність" у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ, схарактеризовано її найважливіші компоненти. Соціокультурна компетентність передбачає ...
1091498
  Курилін І.Р. Поняття спеціальних знань, що використовуються під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-139.
1091499
  Сурник В.М. Поняття співучасті // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 53-54
1091500
  Жаровська Г.П. Поняття співучасті у злочині за кримінальним правом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.103-107. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1091501
  Карась Б.О. Поняття спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 131-137. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується співвідношення адміністративно-правового спору та спорів щодо соціального захисту населення. Зокрема, проводиться аналіз поняття «правовий спір». Вважаємо, що юридичний конфлікт і правовий спір співвідносяться як родове й видове ...
1091502
  Ярова Т.М. Поняття способів захисту цивільних прав та інтересів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 386-387. – ISSN 1563-3349
1091503
  Кияниця О.В. Поняття способу здійснення вбивств особами з психічними недоліками // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 125-126
1091504
  Теремцова Н.В. Поняття стадії бюджетного процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 66-71
1091505
  Гладишко Ю.П. Поняття стадії цивільного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 314-320. – ISSN 1563-3349
1091506
  Касьянов Д.В. Поняття сталого людського розвитку в контексті нанотехнологічного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 114-124
1091507
  Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
1091508
  Хонда М.П. Поняття столиці України-міста Києва та його конституційно-правового статусу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 233-239. – ISSN 1563-3349
1091509
  Василига С.М. Поняття стратегії розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-6806
1091510
  Алфєєва О. Поняття страхового випадку в обов"язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності автовласників в Європі // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 2076-4561
1091511
  Димитрович Я.О. Поняття страхування: теоретико-правовий аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 31-37. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1091512
  Мельник Ю. Поняття стримування соціальних змін у розвинених капіталістичних суспільствах : критичний аналіз ідей Герберта Маркузе // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 96-104
1091513
  Ходжаян А. Поняття структури і структурних трансформацій у системі економічних процесів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 42-54. – ISSN 2411-5215
1091514
  Касьяненко О.Ю. Поняття структури світоглядно-дослідницької настанови особистості в психологічній науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Показано, що світоглядно-дослідницька установка є складовою досвіду діяння особистості, являє собою спосіб здійснення особистістю пізнавального, дійового і рефлекторного орієнтування у світі, виявляється через "картину світу", яку вибудовує особистість ...
1091515
  Хохуляк В.В. Поняття суб"єкта земельного податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.93-97. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1091516
  Трад Поняття суб"єкта посадових злочинів по кримінальному праву України і Йорданії (порівняльно-правовий аспект) / Трад, Аль-Фаїз Акрам // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.97 -102
1091517
  Десятник В.О. Поняття суб"єктивного права власності за новим законодавством України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 81-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Відповідно до нового законодавства про власність розглядаються ознаки суб"єктивного права власності.
1091518
  Решетник Є. Поняття суб"єктивного сімейного інтересу та загальні засади його судового захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-86. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу розвитку та становлення у сімейному законодавстві категорії "інтерес", у цьому контексті проведено аналіз сімейного законодавства в період з 1918 року – по сьогоднішній день. Запропоновано визначення інтересу в сучасному ...
1091519
  Іскізаров О.М. Поняття суб"єктів адміністративних відносин у сфері банківської діяльності // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 50-59
1091520
  Зверев Поняття суб"єктів аудиторської діяльності та їх ознаки / Зверев, ММ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
1091521
  Мартиненко Д.Є. Поняття суб"єктів кримінально-процесуального провадження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 211-218.
1091522
  Мироненко Н. Поняття суб"єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 11-24.
1091523
  Федотов О.А. Поняття суб"єктів протидії тероризму в Україні // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 19-23. – ISSN 1992-4437
1091524
  Агулов М.В. Поняття суб"єктності в психологічній науці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1091525
  Самбір О.Є. Поняття суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 45-55. – ISSN 2078-9165
1091526
  Левандовскі К.М. Поняття субсидіарної відповідальності та її правова природа // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 36-41
1091527
  Римарчук Р. Поняття субсидіарної відповідальності: історично-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 401-406. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1091528
  Ярмоліцька Н.В. Поняття субстанції, буття, руху, простору, часу у панпсихізмі О.О. Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1091529
  Шаповалова К.П. Поняття субстанціональної єдності світу з точки зору діалектичного матеріалізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1091530
  Барандій М.В. Поняття суверенітету держави у міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 307-311
1091531
  Гринюк Н.В. Поняття суверенітету у сучасному міжнародному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 58-61. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
1091532
  Павлишин А. Поняття судових витрат у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.548-554. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1091533
  Ніколенко Л. Поняття судових доказів у господарському процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
1091534
  Слободчикова Н.В. Поняття судових процедур у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 121-125
1091535
  Хрімлі О.Г. Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 188-192. – ISSN 2219-5521
1091536
  Ігонін Р. Поняття судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 18-22
1091537
  Бігун В.С. Поняття суду в контексті здійснення правосуддя (аналіз окремих положень Конституції України) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 38-41. – (Право. Економіка. Управління)
1091538
  Кабанець Н. Поняття суспільного договору в школі природного права (історичний екскурс, історія становлення нормативного поняття) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 179-215


  У статті пропонується історія розвитку поняття суспільного договору, як юридично-деонтологічного за своєю філософсько-правовою природою та фундаментального за теоретико-правовою. На підставі такого визначення, це поняття відіграє основну (базову) роль ...
1091539
  Кабанець Н.І. Поняття суспільного договору як політико-правової моделі самоорганізації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням теорії та філософії права. Розглядається схема суспільного договору як ідеальних правовідносин, що включає певні елементи (суб"єкти, об"єкт, предмет, зміст зобов"язання, гарантії забезпечення договору), на основі якого моделюється ...
1091540
  Уманець Т.В. Поняття суті управлінської категорії "регіон" та її типи в умовах трансформації структури господарства України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1091541
  Хоминець С.І. Поняття та види академічної мобільності студентів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 223-227. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1091542
  Скрипнюк О.В. Поняття та види відповідальності за порушення виборчого законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-27
1091543
  Ровинський Ю. Поняття та види відповідальності за порушення фінансового законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
1091544
  Заєць О.І. Поняття та види володіння землею в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 94-96. – ISBN 978-966-7957-18-6
1091545
  Затулко К.А. Поняття та види господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 117-122. – (Юридичні науки ; № 2)
1091546
  Ємець Р.О. Поняття та види державного контролюу сфері земельних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 276-280. – (Право). – ISSN 2222-5226
1091547
  Лютікова П. Поняття та види договорів на надання інформаційних послуг // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1091548
  Оприско М.В. Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 35-39
1091549
  Вахонєва Т. Поняття та види договорів про створення й передачу об"єктів авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 59-68. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2308-0361
1091550
  Корольов В. Поняття та види забезпечення позову в цивільному процесі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 60-66
1091551
  Щербина В. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню поняття та засобів державного регулювання господарської діяльності в Україні. Статья посвящена исследованию понятия и средств государственного регулирования хозяйственной деятельности в Украине. The article is devoted ...
1091552
  Щербина В.С. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 445-462. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
1091553
  Борисов В.І. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 3-16. – ISSN 2079-6242
1091554
  Шепітько М.В. Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 157-165. – ISSN 1993-0909
1091555
  Сеньків Ю.В. Поняття та види злочинів у праві Великого князівства Литовського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-82.
1091556
  Андреєва О. Поняття та види зобов"язального ризику у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-617-7069-14-9
1091557
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 196-213
1091558
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1091559
  Кольга Т.О. Поняття та види інвестицій // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 255-265. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1091560
  Кочина О. Поняття та види інтелектуального піратства в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 19-22
1091561
  Лазор Я.О. Поняття та види інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 80-86. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1091562
  Наваляна Я.Т. Поняття та види латентних згвалтувань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 261-264. – ISSN 2219-5521
1091563
  Танривердієв І. Поняття та види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 79-84. – ISSN 2072-8670
1091564
  Якимець О.І. Поняття та види науково-технічних засобів, що використовуються у цивільному процесі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 142-149.
1091565
  Журик Ю.В. Поняття та види недобросовісних дій у конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкривається питання походження та правової природи недобросовісної конкуренції та її основні види. The problem of origin and legal nature of unfair competition and principal forms are exposed in the article.
1091566
  Андрєєв Д.В. Поняття та види незаконного обігу зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 62-69. – ISSN 2524-0323
1091567
  Шевчук В А. Поняття та види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.101-104. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1091568
  Олійник О.М. Поняття та види нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 139-145. – ISSN 2224-9281
1091569
  Пришва Н.Ю. Поняття та види обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Наведено характеристику обов"язкових платежів, податків, зборів. Дано їх класифікацію та розглянуто особливості кожного виду. The article provides characteristics of mandatory payments, taxes and levies. Their classification is provided and ...
1091570
  Сохацька О.Є. Поняття та види організаційно-правових договорів, що укладаються органами місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-97. – Бібліогр.: 15 назв
1091571
  Верес І. Поняття та види особистих немайнових прав авторів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 10-15
1091572
  Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поняттю особистих немайнових прав в цивільному праві України та його видам. Статья посвящена понятию личных неимущественных прав в гражданском праве Украины и его видам. The paper is dedicated to the concept of personal non-property ...
1091573
  Комар В.В. Поняття та види підкупу за кримінальним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комар Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1091574
  Кафарський В.В. Поняття та види підсудності адміністративних справ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 247-254. – ISSN 1563-3349
1091575
  Сопова К.А. Поняття та види плагіату: між правомірним запозиченням та недозволеним використанням // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 42-52. – ISBN 978-617-696-870-2
1091576
  Крамаренко О.В. Поняття та види прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 255-259
1091577
  Колесникова Е.В. Поняття та види принципів виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 61-65
1091578
  Нікіфорова М. Поняття та види принципів податкового законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 43-48. – ISSN 2220-1394
1091579
  Калєніченко Л.І. Поняття та види принципів юридичної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 24-31. – ISSN 1727-1584
1091580
  Сергєєва Д. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 180-188. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснений науковий аналіз точок зору процесуалістів та практиків щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій, а також аналіз відповідних положень нового Кримінального процесуального кодексу України. Доведено, що суб"єктний підхід до ...
1091581
  Макаренко Л.О. Поняття та види соціальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-15
1091582
  Тинкул О.В. Поняття та види стадій адміністративних проваджень // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 303-307. – ISSN 1563-3349
1091583
  Первомайский О. Поняття та види суб"єктів інвестиційних відносин // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 21-29.
1091584
  Перепелиця М.О. Поняття та види суб"єктів фінансового права : монографія / М.О. Перепелиця ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 269, [3] с. – Бібліогр.: с. 239-270. – ISBN 978-966-458-370-8
1091585
  Кологойда О.В. Поняття та види сурогатів цінних паперів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 83-93


  На підставі ознак цінного паперв визначено поняття сурогатного цінного папера. здійснено розмежування понять цінних паперів та їх сурогатів, розглянута практика випуску різних видів сурогатів цінних паперів.
1091586
  Кашинцева О.Ю. Поняття та види товарних знаків в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються проблеми поняття "товарного знаку" у вітчизняному та іноземному законодавствах і правової охорони нових видів товарних знаків в Україні. Висловлюються пропозиції до законодавства щодо впровадження таких понять, як "загальновживаний ...
1091587
  Куклєва К. Поняття та види транскордонних переддоговірних зобов"язань // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 42-43
1091588
  Пустовіт І.М. Поняття та види фіктивного підприємництва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-71.
1091589
  Река В.А. Поняття та види фінансово-правових санкцій, що застосовують органи державної контрольно-ревізійної служби // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 163-173
1091590
  Галус О.О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 51-57. – (Право. Економіка. Управління)
1091591
  Бондаренко В.А. Поняття та види форм позасудового вирішення адміністративних спорів // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 104-109. – ISSN 2617-4162
1091592
  Фелик В. Поняття та види форм профілактичної діяльності національної поліції України // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 77-82. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1091593
  Дурнов Є. Поняття та види функцій праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 154-159. – ISSN 2663-5313
1091594
  Андрейцев В.В. Поняття та види цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-74. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкриваються істотні ознаки цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах, дається їх характеристика та визначення. The article deals with the definition and of the special features of the civil responsibility in innovation legal relations.
1091595
  Костюк Ю. Поняття та види шкоди, завданої екологічним правопорушенням // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 2. – С. 96-103. – ISSN 1561-4999
1091596
  Румянцев Ю. Поняття та види юридичних засобів захисту у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 42-46. – ISSN 2307-8049
1091597
  Козаченко О.В. Поняття та властивості кримінально-правових заходів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 87-95. – ISSN 2307-3427
1091598
  Базов О.В. Поняття та генезис міжнародного кримінального правосуддя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 75-83. – ISSN 2308-9636
1091599
  Причина Т. Поняття та джерела кримінально-процесуального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 165-166
1091600
  Дір І.Ю. Поняття та еволюція "захисту громадських прав людини в Україні у рамках Ради Європи" / І.Ю. Дір, М.М. Палінчак, Д.М. Стеблак // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 112-124. – ISBN 978-617-7404-86-5
1091601
  Дрозд А.О. Поняття та еволюція правової доктрини як джерела українського права // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 158-159. – ISBN 978-966-97457-5-0
1091602
  Корнійченко А.О. Поняття та елементи адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні. // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 99-105. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1091603
  Орлова О. Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 114-120. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правового регулювання господарського обліку, його елементів та їх взаємозв"язку. Визначено поняття господарського обліку, його завдання, а також вимоги до нього як єдиної облікової системи. Виконано аналіз відповідного ...
1091604
  Орлов Ю.Ю. Поняття та елементи організації оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 178-187.
1091605
  Яценко Н.Г. Поняття та елементи правового статусу суду в цивільному процесі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 135-139. – (Право ; Вип. 3/4). – ISSN 2226-3047
1091606
  Манжула А.А. Поняття та елементи правопорядку: сутність та значення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 109-113. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
1091607
  Петришина-Дюг Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
1091608
  Клименко Н.І. Поняття та завдання загальної теорії судової експертології в системі юридичних наук // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 48-57. – ISSN 0130-2655
1091609
  Чорноус Ю.М. Поняття та завдання судово-експертної діяльності у сучасних реаліях / Ю.М. Чорноус, О.А. Лопата // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 3-10. – ISSN 0130-2655
1091610
  Москаленко К. Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1091611
  Туцький Ю. Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об"єкта правовідношення викупу для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-79. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано загальні характеристики земельної ділянки як об"єкта правовідношення викупу для суспільних потреб, на основі яких сформовано поняття земельної ділянки як об"єкта даного правовідношення. В статье проанализированы общие ...
1091612
  Ямкіна О. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав дитини // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 46-71. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1091613
  Зеленський В. Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-28-6
1091614
  Решота В.В. Поняття та загальна характеристика судового правозастосування джерел адміністративного права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 126-133. – ISSN 2524-0323
1091615
  Кубальський В.Н. Поняття та загальна характеристика терористичних злочинів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 501-509. – ISSN 1563-3349
1091616
  Чубар Т.М. Поняття та загальнотеоретичні умови застосування зарахування зустрічних однорідних вимог // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 167-172. – ISSN 2219-5521
1091617
  Смерницький Д.В. Поняття та засади адміністративно-правового забезпечення стандартизації в діяльності наукових установ МВС України // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 20-29. – ISSN 1992-4437
1091618
  Бернада Є. Поняття та застосування реституції як наслідок недійсності правочину // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 82-92
1091619
  Муравйов В.І. Поняття та зміст "Acguis communautaire" (спільного доробку) Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 129-134.
1091620
  Тарасенко В.С. Поняття та зміст адміністративно-правовового статусу Кабінету міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 170-180. – ISSN 2524-0323
1091621
  Окопник О.М. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури / О.М. Окопник, С.Л. Назарук // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 84-90. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1091622
  Бойко В. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення ефективності функціонування судової влади України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 96-100. – ISSN 2663-5313
1091623
  Гапонюк О.О. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності органів державної влади України в митній сфері // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 70-76. – (Юридичні науки ; № 3)
1091624
  Лелет С.М. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 110-117. – ISSN 2072-8670
1091625
  Заблоцька О. Поняття та зміст бюджетної системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-56. – ISSN 0132-1331
1091626
  Тимошевський Д. Поняття та зміст відносин при регулюванні податкового кредиту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 110-113.
1091627
  Луценко Ю.В. Поняття та зміст воєнної безпеки України у світлі сучасних викликів та загроз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 33-47. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено науковий аналіз проблем, які існують у сфері національної безпеки України. Досліджено проблеми у сфері державної безпеки України, розглянуто поняття та зміст воєнної безпеки України у світлі сучасних викликів та загроз. Звертається ...
1091628
  Дей М.О. Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 311-314
1091629
  Ярема О.Г. Поняття та зміст державного адміністрування у сфері економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 232-243. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1091630
  Головкін О.В. Поняття та зміст державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 70-77
1091631
  Джабраілов Р.А. Поняття та зміст державного регулювання господарської діяльності // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7320-15-8
1091632
  Биркович Т.І. Поняття та зміст державної дипломатичної служби в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-97
1091633
  Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-41. – ISSN 0132-1331
1091634
  Пиріг І. Поняття та зміст експертної діяльності органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 255-262. – ISSN 0132-1331
1091635
  Щербанюк Д.В. Поняття та зміст експертної ініціативи у кримінальному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 95-102. – ISSN 1999-5717
1091636
  Галянтич М.К. Поняття та зміст житлових інтересів фізичних осіб // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 109-125. – ISBN 978-966-2578-60-1
1091637
  Мацегорін О.І. Поняття та зміст захисту цивільних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-147
1091638
  Легка Я.І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об"єкту управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 289-292


  Ризик відіграє важливу роль при інвестуванні, він є одним з основних критеріїв, за яким можна обрати об"єкт інвестицій. Управління інвестиційними ризиками вимагає чіткого усвідомлення їх сутності, змісту та положення в загальній ієрархії економічних ...
1091639
  Лушер В.В. Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 166-171. – ISSN 2078-3566
1091640
  Колодій І. Поняття та зміст інформації: соціальні та правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 83-86.
1091641
  Золотар О.О. Поняття та зміст категорії "інформаційна безпека людини" // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 73-78. – ISSN 2616-6798
1091642
  Завгородня Л. Поняття та зміст категорії "конфлікт інтересів" за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 198-199
1091643
  Гриник Л.І. Поняття та зміст категорії "самозахист": доктрина та законодавство // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 63-68. – ISBN 978-966-7178-01-8
1091644
  Лавріненко І.А. Поняття та зміст категорії волі при укладанні правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 225-231
1091645
  Кобрин В.С. Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 131-136. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1091646
  Якушина О.С. Поняття та зміст конституційного права на освіту // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – C. 44-52. – ISSN 2224-9281
1091647
  Татарова Т. Поняття та зміст контролю в державному управлінні фінансами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 188-194. – ISSN 2663-5313
1091648
  Міщенко С.Г. Поняття та зміст кримінальної юстиції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
1091649
  Білозьор О. Поняття та зміст мікропруденційного регулювання у фінансово–правовій доктрині зарубіжних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 325-326
1091650
  Білозьор О. Поняття та зміст мікропруденційного регулювання у фінансово–правовій доктрині зарубіжних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 325-326
1091651
  Петренко В. Поняття та зміст моральної шкоди за чинним законодавством // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 60-64. – ISSN 2663-5313
1091652
  Лобанова С. Поняття та зміст нафтогазового комплексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 44-46
1091653
  Ліпкан В. Поняття та зміст націобезпекознавства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.114- 118. – ISSN 0132-1331
1091654
  Мироненко І.В. Поняття та зміст обтяжень майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 135-139
1091655
  Козак О.С. Поняття та зміст позитивної кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 253-255. – ISBN 978-966-458-403-3
1091656
  Яковець І.С. Поняття та зміст політики україни у сфері виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 62-71.
1091657
  Бєлова Ю.Д. Поняття та зміст прав суб"єкта персональних даних // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 16-23. – ISSN 2413-6433
1091658
  Менджул М.В. Поняття та зміст права на сім"ю // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7404-86-5
1091659
  Юревич І.В. Поняття та зміст правового забезпечення роботи суду // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 165-167. – ISBN 978-966-937-189-8
1091660
  Щербина В. Поняття та зміст правового режиму майна суб"єктів господарювання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-80.
1091661
  Цікало В. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект / В. Цікало, О. Гнатів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-38.
1091662
  Лобода А. Поняття та зміст правової безпеки особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 121-125
1091663
  Андрусяк В.Б. Поняття та зміст правозахисної функції слідчого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 506-508. – ISSN 1563-3349
1091664
  Костишин Р.В. Поняття та зміст принципів передвиборчої агітації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 192-198. – ISSN 1563-3349
1091665
  Чемодурова А. Поняття та зміст принципу рівності у праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 204-207. – ISSN 2663-5313
1091666
  Радишевська З.М. Поняття та зміст принципу сталого розвитку // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 350-353. – ISBN 978-966-7957-18-6
1091667
  Коник М.Ю. Поняття та зміст прокурорського нагляду за діяльністю оперативних підрозділів // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 164-167. – ISBN 978-617-616-075-5
1091668
  Андрусів Л.М. Поняття та зміст промульгації законів Украни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 35-39. – (Юридична ; Вип. 2)
1091669
  Муляр А.В. Поняття та зміст професійної етики прокурора // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7169-06-9
1091670
  Дітріх О. Поняття та зміст психічного насильства в кримінальному праві України проблеми визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми психічного насильства в теорії кримінального права України. Дається загальна характеристика визначення поняття, змісту, видів психічного насильства. Розглянуті думки вчених криміналістів, які займалися вивченням даної теми. Probed ...
1091671
  Щирська В.С. Поняття та зміст психічного насильства у теорії кримінального права України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 112-121. – ISSN 2414-4207
1091672
  Карпінська Н.В. Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 126-131
1091673
  Горев В.О. Поняття та зміст свободи договору як загальної засади цивільного законодавства України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 91-99. – (Юридична ; Вип. 1)
1091674
  Антонов В.О. Поняття та зміст системи національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 137-144. – ISSN 1563-3349
1091675
  Коваленко-Кужольна Поняття та зміст трудового договору у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-43
1091676
  Потопахіна О.М. Поняття та зміст трудового договору як підгрунтя для визначення його функцій // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 246-250. – ISBN 978-966-927-257-7
1091677
  Ковалевська О.П. Поняття та зміст управління комунальною власністю, механізм його адміністративно-правового регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 108-111. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1091678
  Углик Н.М. Поняття та значення адміністративної процедури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 226-228. – (Право. Економіка. Управління)
1091679
  Костюченко О. Поняття та значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-96. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Наводиться поняття і аналізується значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах як етапу апеляційного провадження в кримінальному процесі України. The determination of appealing against court decisions in criminal cases as a ...
1091680
  Латишева В.О. Поняття та значення відпусток у трудовому праві України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 169-173. – ISSN 2617-5967
1091681
  Рєзнікова В.В. Поняття та значення електронної комерції // Актуальні проблеми господарського права : (особлива частина) : навч. посібник / О.С. Горяєва, О.В. Клепікова, О.В. Кологойда, І.М. Кравець, І.В. та ін. Лукач. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 73-79. – ISBN 978-617-7320-74-5
1091682
  Галабала М. Поняття та значення загальної частини кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 122-126
1091683
  Шамова В.М. Поняття та значення засад кримінального процесу // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 166-169. – ISBN 978-617-7363-09-4
1091684
  Шамова В.М. Поняття та значення засад кримінального процесу // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 111-115. – ISBN 978-617-7363-14-8
1091685
  Рєзнікова В. Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України / В. Рєзнікова, Б. Орленко // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 1561-4999


  У статті розглядається забезпечення позову в системі забезпечувальних заходів господарського процесу України. Окреслено ознаки заходів до забезпечення позову. Надано авторське визначення поняття "забезпечення позову в господарському процесі". В ...
1091686
  Волот О.І. Поняття та значення інформації, знань та інформаційних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 177-180
1091687
  Митрофанов І. Поняття та значення кримінально-виконавчої характеристики наркозалежних засуджених // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-96.
1091688
  Вознюк І. Поняття та значення кримінально-процесуального доказування // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7363-09-4
1091689
  Балаклицький А.І. Поняття та значення основних ознак держави на сучасному етапі розвитку суспільства: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 96-101. – ISSN 1563-3349
1091690
  Демидко В.О. Поняття та значення права на здорові й безпечні умови праці // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : наукове видання / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2013. – Вип. 1. – С. 55-65
1091691
  Вареник О.С. Поняття та значення процедурних норм з припинення трудового договору // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 222-232
1091692
  Марчак В.Я. Поняття та значення психологічних знань у кримінальному процесі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.104-108. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1091693
  Свінцицький А.В. Поняття та значення судових експертиз у розкритті й розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування / А.В. Свінцицький, А.М. Падалка // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 96-103. – ISSN 2616-6798
1091694
  Грек Б.М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні / Б.М. Грек, ГрекТ.Б // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 29-34
1091695
  Волошин В. Поняття та їх референти: релігієзнавчий контекст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 147-151. – ISSN 1728-9343
1091696
  Новосельська Ірина Поняття та категорії міжнародних і європейських стандартів відповідальності у сфері трудових відносин та їх дотримання Україною // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 71-74
1091697
   Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 491, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-07-6
1091698
  Мяловицька Н.А. Поняття та класифікація автономних утворень у сучасних державах світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання визначення та класифікації автономних утворень у федеративних і унітарних державах. The article deals with theoretical issue of the definition and classification of the autonomous formations in the federative and ...
1091699
  Найдьон Я. Поняття та класифікація віртуальних слідів кіберзлочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 304-307. – ISSN 2663-5313
1091700
  Безбабіна О. Поняття та класифікація гарантій реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 91-96.
1091701
  Литвиненко В.І. Поняття та класифікація завдань правоохоронних органів як суб"єктів протидії корупції в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 418-424. – ISSN 2307-3427
1091702
  Петренко Павло Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 47-49.
1091703
  Палій Є.В. Поняття та класифікація кредитних угод, що укладаються Міжнародним валютним фондом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 498-503. – ISSN 1563-3349
1091704
  Волощук Т.В. Поняття та класифікація методів у криміналістиці та портретній експертизі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 11 (110). – С. 33-36
1091705
  Копетюк М. Поняття та класифікація міжнародних стандартів прав людини та громадянина // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 33-36. – ISSN 2409-4544
1091706
  Павленко С.О. Поняття та класифікація оперативно-тактичних рішень у теорії оперативно-розшукової діяльності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 216-232. – ISSN 2224-9281
1091707
  Швець І.В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 145-151
1091708
  Богуш М. Поняття та класифікація правових форм і способів захисту суб"єктивних корпоративних прав та інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджуються різноманітні підходи розуміння категорії "форма захисту"; аналізуються існуючі підходи щодо класифікації форм захисту; запропоновано критерії та здійснено класифікацію форм захисту суб"єктивних корпора- тивних прав та інтересів; ...
1091709
  Стаднік О.М. Поняття та класифікація принципів виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 99-106
1091710
  Кравець І. Поняття та класифікація сучасних господарських систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-76. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового становища сучасних господарських систем. Обґрунтовується основна мета створення господарських систем у сучасних економічних умовах. Аналізуються ознаки господарських систем та на їх основі формулюється поняття ...
1091711
  Руденко О.В. Поняття та класифікація уніфікації норм міжнародного приватного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.66-70. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1091712
  Долинський Є.В. Поняття та компоненти готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі університету // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 21-25. – ISBN 978-966-330-308-6
1091713
  Лебідь В.П. Поняття та критерії виділення правозахисних міжнародних неурядових організацій в системі ООН // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 421-424. – ISSN 2219-5521
1091714
  Клочков В. Поняття та критерії ефективності прокурорського нагляду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 92-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1091715
  Похиленко І.С. Поняття та критерії класифікації суб"єктів малого підприємництва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 219-227. – ISBN 966-7784-65-7
1091716
  Вишновецька С.В. Поняття та критерії службового твору, створеного у зв"язку з виконанням трудового договору // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 234-241. – ISSN 0869-2491
1091717
  Баранкова В. Поняття та межі нотаріальної таємниці // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (94). – С. 192-219
1091718
  Майданик Л. Поняття та межі об"єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 94-100. – ISSN 2308-0361
1091719
  Габлей Н.Г. Поняття та мета покарання // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 2. – С. 185-192
1091720
  Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 39-45. – ISSN 2308-9636
1091721
  Шевельов О.М. Поняття та міжнародно-правовий захист цивільного населення під час збройних конфліктів відповідно до норм міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 66-68. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1091722
  Колосов Р.В. Поняття та місце агентського договору в цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-45
1091723
  Клименко Н.І. Поняття та місце загальної теорії судової експертології в системі юридичних наук, її завдання // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 1. – С. 20-27. – ISSN 0130-2655
1091724
  Баланюк Л. Поняття та місце небанківської установи у фінансовій системі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
1091725
  Сорока О.С. Поняття та місце права на розвиток у системі основних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються різні погляди і уявлення про поняття і сутність прав людини, основні концепції і підходи до поділу прав людини на види, зокрема, на основні (фундаментальні) й неосновні (похідні), аргументується можливість віднесення до основних ...
1091726
  Москаленко К.В. Поняття та місце продюсерського договору в цивільному праві України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 119-138. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1091727
  Богуцький І. Поняття та належність до територіальної громади // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 50-52
1091728
  Євстігнєєв А. Поняття та науково-практичне значення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-81. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню поняття вимоги екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні, а також їх науково-практичному значенню. Наводиться визначення поняття "вимоги екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі ...
1091729
  Руденко М. Поняття та нормативний зміст позову прокурора до адміністративного суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-62.
1091730
  Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 80-85
1091731
  Скачко Д.П. Поняття та ознаки адміністративно-господарських санкцій // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 60-65.
1091732
  Личенко І. Поняття та ознаки адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 163-169. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1091733
  Солонар А.В. Поняття та ознаки адміністративної послуги / А.В. Солонар, С.В. Семенников // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 17-22. – ISSN 2519-2353
1091734
  Крайник Г.С. Поняття та ознаки амністії в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 202-208. – ISSN 2224-9281
1091735
  Гриб К. Поняття та ознаки атестації працівників освіти за трудовим правом України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 358-364. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1091736
  Лубчук О. Поняття та ознаки аудіовізуального твору як об"єкта права інтелектуальної власності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 222-230. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1091737
  Рябцева Я.Г. Поняття та ознаки банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.213-218. – ISBN 966-7784-65-7
1091738
  Ведернікова А.О. Поняття та ознаки булінгу: кримінологічний погляд // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 70-84. – ISSN 2524-0323
1091739
  Румянцева Г. Поняття та ознаки бюджетного законодавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 18-23. – ISSN 2076-9326


  Подано визначення поняття бюджетного права, розглядаються бюджетні правовідносини як різновид правовідносини, вони характеризуються загальними ознаками та рисами притаманними всім правовідносинам, а також вирізняються своїми специфічними особливостями.
1091740
  Ніколаєнко Т.Б. Поняття та ознаки військового злочину // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 270-283. – ISSN 2072-8670
1091741
  Кульчицький Т.Р. Поняття та ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 51-57. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано поняття "внутрішньо переміщена особа" як об"єкт соціологічного та правового регулювання; визначено основні ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні; окреслено права та свободи внутрішньо переміщених осіб; розглянуті та ...
1091742
  Панасюк С.В. Поняття та ознаки громадського контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в умовах сьогодення: теоретико-правовий підхід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 267-274. – ISSN 2306-9082
1091743
  Мельник В. Поняття та ознаки депозитарної та клірингової діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 35-41
1091744
  Калєніченко Л.І. Поняття та ознаки державно-правового примусу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 21-30. – ISSN 1999-5717
1091745
  Бевзенко В. Поняття та ознаки державного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 106-110.
1091746
  Панасюк О. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду в кримінальному провадженні: теоретичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 161-163
1091747
  Бородій В. Поняття та ознаки дитячої безпритульності / В. Бородій, І. Тимкович // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 25-31
1091748
  Кочин В.В. Поняття та ознаки ендавменту // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 34-43. – ISSN 2078-9165
1091749
  Гриняк О. Поняття та ознаки житла як об"єкта права спільної власності подружжя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 55-59. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано легальне визначення житла.
1091750
  Сокол М. Поняття та ознаки законного інтересу у трудовому праві / М. Сокол, В. Ходачинський // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 95-99. – ISSN 2409-4544
1091751
  Кулініч О.О. Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 89-96. – ISSN 2078-9165
1091752
  Миргородський Е.О. Поняття та ознаки індивідуальних суб"єктів трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 208-211. – ISSN 2219-5521
1091753
  Нашинець-Наумова Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 73-76


  У статті розглядаються поняття й ознаки нового для українського інформаційного права виду інформації - інсайдерської інформації. Автором виділяється низка ознак інсайдерської інформації, що дає підставу говорити про самостійний правовий режим, який ...
1091754
  Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.36-39


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1091755
  Кушнір І. Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 24-30
1091756
  Прокопюк А. Поняття та ознаки корпоративної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 75-81. – ISSN 2663-5313
1091757
  Золота Л.В. Поняття та ознаки наукової діяльності // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 68-73. – ISSN 2519-2299
1091758
  Ізарова І.О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 57-62
1091759
  Мельник В. Поняття та ознаки нормативно-правового акта: теоретичний аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 17-27
1091760
  Пацурківський Ю.П. Поняття та ознаки обмежених речових прав // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.60-65. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1091761
  Тарасенко В.С. Поняття та ознаки органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 63-74. – ISSN 2524-0323
1091762
  Предместніков О. Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 97-106. – ISSN 1993-0909
1091763
  Скляренко І.В. Поняття та ознаки органу місцевого самоврядування як учасника публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 117-122. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1091764
  Чурпіта Г.В. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 52-58. – ISSN 2222-5374
1091765
  Бичкова С.С. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 197-205
1091766
  Попова С. Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб: питання теорії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 64-68. – ISSN 2307-8049
1091767
  Коробенко Н.П. Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у недержавному пенсійному забезпеченні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 306-311. – ISSN 1563-3349
1091768
  Ніколенко Л. Поняття та ознаки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 115-129. – ISSN 1026-9932
1091769
  Демянчук Ю.Г. Поняття та ознаки подвійного оподаткування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1091770
  Богуцький П.П. Поняття та ознаки права національної безпеки України // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (26). – С. 84-93. – ISSN 2616-6798
1091771
  Золотаренко В.В. Поняття та ознаки правового статусу виконавця у виконавчому процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 56-60


  Стаття присвячена розгляду спеціального правового статусу виконавця у виконавчому процесі України. При досягненні цілей статті автор звертається до теоретичних визначень правового статусу, його видів і складових елементів. Автором формулюється поняття ...
1091772
  Луценко І. Поняття та ознаки правового стимулу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-14.
1091773
  Васильченко О.П. Поняття та ознаки правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 29-35. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047


  В статті охарактеризовано поняття "відповідальність" та "юридична відповідальність"; встановлено ознаки юридичної відповідальності; визначено загальні та спеціальні ознаки конституційно-правової відповідальності; сформульовано поняття ...
1091774
  Сердюк Н.А. Поняття та ознаки правозастосовчої помилки як правової категорії // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 68-72. – ISSN 2413-743X
1091775
  Бобрик В.І. Поняття та ознаки правосуддя в цивільних справах // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 214-217. – ISBN 978-617-7096-97-8
1091776
  Кравців Я.В. Поняття та ознаки продуктів харчування як об"єктів цивільних прав // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1091777
  Баранчук В.В. Поняття та ознаки психологічного контакту в процесі допиту // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 326-332
1091778
  Білик О.О. Поняття та ознаки режиму окремого проживання подружжя // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 156-158. – ISBN 978-617-7363-7-0
1091779
  Кочин В. Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 52-56. – ISSN 2308-9636
1091780
  Коваленко Т.О. Поняття та ознаки сільськогосподарського підприємства як суб"єкта аграрних правовідносин // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 589-591. – ISBN 966-660-151-6
1091781
  Берназюк А.Ю. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів президента України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 32
1091782
  Діденко Л.В. Поняття та ознаки суб"єктів цивільно-процесуальних видносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 134-139. – ISSN 2617-5967


  У статті визначено поняття суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Виділено ознаки суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Досліджено наукову літературу і законодавство України з питань визначення поняття та ознак суб’єктів ...
1091783
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудового договору: сучасний вимір та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 271-277. – ISSN 2306-9082
1091784
  Кологойда О.В. Поняття та ознаки фондових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 59-67
1091785
  Сливич І.І. Поняття та ознаки юридичних фактів в загальній теорії права та в теорії кримінального процесу / І.І. Сливич, О.С. Семерак // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 440-447. – ISSN 1563-3349
1091786
  Москалюк О.В. Поняття та ознаки юридичної колізії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 83-88. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються основні теоретичні підходи до визначення поняття юридичної колізії. В статті акцентується увага на необхідності розуміння колізії саме як протиріччя норм права, а не нормативних актів. Наведено авторське визначення поняття юридичної ...
1091787
  Єрьоменко В.В. Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 37-43
1091788
  Качан І. Поняття та основні адміністративно-правові форми правового захисту військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних cил України // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-15.
1091789
  Пампура М.В. Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 50-58. – ISSN 1999-5717
1091790
  Приймаченко Д. Поняття та основні ознаки адміністративної діяльності митних органів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 108-112
1091791
  Шатіло В. Поняття та основні ознаки конституційного механізму державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню поняття та основних ознак конституційного механізму державної влади. З метою визначення дефініції конституційного механізму державної влади виділено основні ознаки зазначеного правового феномена. З"ясовано, що основними ознаками ...
1091792
  Буц О.В. Поняття та основні ознаки правозастосовних актів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-8. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1091793
  Борець Т. Поняття та основні ознаки слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 125-128.
1091794
  Чігіна Н.В. Поняття та основні правові проблеми упорядкування відносин у сфері хмарних технологій // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 17-24
1091795
  Дарморіс О.М. Поняття та основні принципи трудового права Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 375-381. – ISSN 1563-3349
1091796
  Шапаренко С.О. Поняття та основні риси адміністративної і дисциплінарної відповідальності осіб мілітаризованих формувань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-122. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1091797
  Столбовий В.М. Поняття та основні риси організованої злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 127-128
1091798
  Швець Ю.В. Поняття та основні характеристики Центральної виборчої комісії як органу держави // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 67-72
1091799
  Циганок С. Поняття та особливості адміністративних елементів статусу прокуратури України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 328-332. – ISSN 2663-5313
1091800
  Ігонін Р.В. Поняття та особливості адміністративних процедур / Р.В. Ігонін, М.В. Вікторчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 182-190. – ISSN 2524-0323
1091801
  Циганов О.Г. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 100-105. – ISSN 2072-8670
1091802
  Бевз С.І. Поняття та особливості адміністративно-правових норм у механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 149-160. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1091803
  Бевз С.І. Поняття та особливості адміністративно-правових норм у механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 149-160. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1091804
  Гбур Л.В. Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення в сфері використання водних ресурсів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 199-202. – ISSN 2219-5521
1091805
  Сердюк І.А. Поняття та особливості акта застосування норм права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 43-51. – ISSN 2524-0323
1091806
  Григор"єв Д. Поняття та особливості бюджетного контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 124-130. – ISSN 2307-8049
1091807
  Михалюк О. Поняття та особливості виконання цивільного-правового зобов"язання третьою особою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-265. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1091808
  Сидоренко О.М. Поняття та особливості догми права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 56-61. – (Право. Економіка. Управління)
1091809
  Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-66.
1091810
  Лисенко В.В. Поняття та особливості договору міни(бартеру) за чинним законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 307-314. – ISSN 1563-3349
1091811
  Герц А.А. Поняття та особливості договору про надання медичних послуг у пластичній хірургії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 156-159. – ISSN 2219-5521
1091812
  Жарікова Г.А. Поняття та особливості договору про перевезення вантажу морським шляхом // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 226-229. – ISBN 978-617-7364-24-4
1091813
  Якубович І. Поняття та особливості договору складського зберігання зерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1091814
  Фарковець М. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-30
1091815
  Фарковець М. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 78-82.
1091816
  Рахнянська Т.О. Поняття та особливості екологічного менеджменту як складової механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 331-340. – (0). – ISSN 2078-9165
1091817
  Ковалевська Д. Поняття та особливості європейського громадянства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
1091818
  Курей М. Поняття та особливості зустрічного забезпечення позову в господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 76-81. – ISSN 2663-5313
1091819
  Банах С. Поняття та особливості інформації як теоретичної категорії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 226-231. – ISSN 2524-0129
1091820
  Вакарюк Л.В. Поняття та особливості інформаційних прав людини // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 23-26. – ISBN 978-617-7611-44-7
1091821
  Домбровська О.В. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 79-83. – (Право. Економіка. Управління)
1091822
  Корнієнко П.С. Поняття та особливості конституційної правозахисної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 34-43. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1091823
  Терентьєва О.К. Поняття та особливості методів адміністрування плати за землю в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 96-101. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1091824
  Смірнов Г.Ю. Поняття та особливості мови ворожнечі: цивільно-правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 403-406. – ISSN 2219-5521
1091825
  Сердюк І.А. Поняття та особливості нормативно-правового акта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 44-51. – ISSN 2524-0323
1091826
  Плужнік О.І. Поняття та особливості організованої транснаціональної злочинності // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 2312-928X
1091827
  Мельничук О. Поняття та особливості освітніх правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 15-19


  У статті аналізуються погляди вчених щодо поняття освітніх правовідноин та пропонується їх авторська дефініція. Шляхом визначення особливостей, притаманних освітнім правовідносинам, обгрунтовується їх концепція як самостійного виду правовідносин.
1091828
  Кондратюк Т.М. Поняття та особливості правового режиму земель національної екологічної мережі України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 129-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1091829
  Ковальчук Т.Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання понятійного апарату земель сільськогосподарського призначення та визначаються особливості їхнього правового режиму за чинним законодавством України. Questions of conceptual apparatus of agricultural land are examined and features ...
1091830
  Левківська Н. Поняття та особливості правового статусу посадової особи органу місцнвого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 194-204
1091831
  Кізлов С. Поняття та особливості правової акультурації // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 237-242. – ISSN 1561-4999
1091832
  Костюк В. Поняття та особливості правосуб"єктності юрисдикційних органів у трудовому праві // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 15-17
1091833
  Глущенко Є.О. Поняття та особливості принципів європейського контрактного права // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 59-63. – ISBN 978-966-7178-01-8
1091834
  Яремах З.В. Поняття та особливості системи державних кадастрів природних ресурсів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 525-532. – ISSN 1563-3349
1091835
  Онищук І.І. Поняття та особливості техніки юридичного письма в нормативно-правовому акті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 5-11. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
1091836
  Завгородня В. Поняття та особливості шкоди, заподіяної порушенням лісового законодаввства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.96-101
1091837
  Щербань В.А. Поняття та особливості юридичної відповідальності професійних спілок у трудовому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 50-54. – (Правознавство ; Вип. 273)
1091838
  Вереша Р. Поняття та підстава кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 0132-1331
1091839
  Кравець В. Поняття та повноваження уповноваженої службової особи в кримінальному провадженні / В. Кравець, М. Веселов // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 148-153. – ISSN 1561-4999
1091840
  Прокопенко В.В. Поняття та правова основа діяльності водного транспорту України: митний аспект // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 169-179. – ISSN 2524-101X
1091841
  Квіт Н. Поняття та правова природа біобанків як об"єкта правовідносин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 154-160
1091842
  Богатирьов І. Поняття та правова природа бюджетного зобов"язання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
1091843
  Шандра Р. Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 154-161. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1091844
  Михайлів М. Поняття та правова природа грантового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 182-188. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено питання поняття та правової природи грантового договору на підставі чинного законодавства, міжнародних договорів, іноземного законодавства та практики, а також проаналізовано його зміст. Визначено поняття гранта як предмета договору. ...
1091845
  Щербакова Н.В. Поняття та правова природа договорів про злиття та приєднання господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 209-217. – ISBN 9
1091846
  Верес І. Поняття та правова природа договору факторингу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 89-92
1091847
  Грабарчук О. Поняття та правова природа консалтингової послуги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 272-273. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1091848
  Назимко О.В. Поняття та правова природа міжнародних трудових норм // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 161-167. – ISSN 2519-2299
1091849
  Бойко А. Поняття та правова природа молодіжного безробіття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 69-73. – ISSN 2307-8049
1091850
  Майданик Н.Р. Поняття та правова природа натурального зобов"язання // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 160-187. – ISBN 978-617-566-260-1
1091851
  Лютий В. Поняття та правова природа неттінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 93-101. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до визначення поняття неттінгу в науковій доктрині, законодавстві зарубіжних країн та судовій практиці. Розкривається правова природа механізму неттінгу та його особливості в порівняні з іншими правовими інструментами. ...
1091852
  Доманова І.Ю. Поняття та правова природа представництва в цивільному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теорії правової природи представництва, аналізується структура представницьких відносин, установлюється їхній суб"єктний склад та наводяться критерії відмежування представництва від схожих правових інститутів. Major theories of ...
1091853
  Пришва Н.Ю. Поняття та правова природа принципів побудови системи обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються принципи побудови системи оподаткування України. Проводиться їх порівняння з основними засадами побудови системи обов"язкових платежів. The principles of setting up the taxation system are analysed. They are compared with the fundamental ...
1091854
  Шемшур О. Поняття та правова природа ризику у приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-108. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Автором у статті робиться спроба узагальнити існуючі підходи до розуміння поняття "ризик" у праві. На підставі аналізу особливостей прояву ризику у приватному праві визначаються основні характерні риси цього поняття та наводиться його ...
1091855
  Артемишин М.Б. Поняття та правова природа спільної торговельної політики Європейського співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 107-117.
1091856
  Зайченко М. Поняття та правова природа транснаціональних корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 117-121.
1091857
  Шевчук О. Поняття та правова природа фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 29-32
1091858
  Дутко А.О. Поняття та правова природа шлюбного договору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 188-191. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1091859
  Войтенко І.С. Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
1091860
  Клименко С. Поняття та правовий режим житла як об"єкта права власності фізичної особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 105-108
1091861
  Коваленко І. Поняття та правові засади державної екологічної політики і екологічної безпеки на сучасному етапі розвитку України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 42-46. – ISSN 2409-4544
1091862
  Войнаровська О. Поняття та правові наслідки конкубінату // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 111-113.
1091863
  Некрасова Т. Поняття та правові ознаки субсидій як одного з видів державної допомоги суб єктам господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 23-28.
1091864
  Трофімцов В.А. Поняття та правові підстави протидії тероризму в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 199-210
1091865
  Безбабіна О. Поняття та правосуб"єктність юридичних осіб як суб"єктів підприємницької діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-43.
1091866
  Криса М. Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 29-33. – ISSN 2308-9636
1091867
  Гетманцев О.В. Поняття та предмет цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 33-39. – (Правознавство ; Вип. 435)
1091868
  Ковтун С.І. Поняття та принципи кодифікації законодавства України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 57-59. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1091869
  Кацараба Ю.А. Поняття та принципи правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення міжнародних стандартів прав людини в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-90. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1091870
  Бондар О.В. Поняття та принципи спекулятивної філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 67-69
1091871
  Монастирський Д.А. Поняття та природа стабільності закону // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 61-66. – (Право. Економіка. Управління)
1091872
  Золотарьова О. Поняття та причини корупції в українській освіті // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 124-132. – ISBN 978-617-7768-07-3
1091873
  Каращук К.Л. Поняття та проблема кодифікації законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 124-131


  Стаття присвячена аналізу кодифікації як способу систематизації нормативно-правових актів в незалежній Україні.
1091874
  Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини : Монографія / О.О. Пунда; Науково-дослідний ін-тут фінансового права. – Хмельницький - Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2005. – 436с. – ISBN 966-8529-34-0
1091875
  Глушко О. Поняття та проблеми розвитку творчого потенціалу особистості // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 250-254. – ISBN 978-617-7768-17-2
1091876
  Топольніцький В.В. Поняття та реалізація захисту порушених майнових прав та інтересів військових організацій в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 120-124. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1091877
  Андрущакевич Ю.В. Поняття та риси правозастосовчої конкретизації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 101-107. – ISSN 1563-3349
1091878
  Смерницький Д.В. Поняття та риси системи управління якістю науково-технічної діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 43-53. – ISSN 2072-8670
1091879
  Наставний Б.Е. Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Наставний Богдан Едуардович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 275 арк. – Додатки: арк. 272-275. – Бібліогр.: арк. 220-271
1091880
  Наставний Б.Е. Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Наставний Богдан Едуардович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1091881
  Бубліченко В. Поняття та розвиток міжнародного спортивного арбітражу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 182-184
1091882
  Тріска Н.І. Поняття та роль ринку фінансових послуг / Н.І. Тріска, Л.Б. Лупой // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 127-129. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1091883
  Харчук О.О. Поняття та роль спеціальних прав запозичення у світовій валютній системі / О.О. Харчук, О.О. Білий // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 106-113. – ISSN 2306-9082
1091884
  Чудик-Білоусова Поняття та система договорів соціального сприяння // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 137-155. – ISSN 2078-9165
1091885
  Дришлюк І.А. Поняття та система злочинів у сфері використання техніки // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 136-138. – ISBN 978-966-927-199-0
1091886
  Алімпієв А.І. Поняття та система правових гарантій реалізації права громадян в сфері зайнятості населення України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 85-91. – ISSN 2227-796X


  В статті визначено поняття гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Зроблено теоретичну характеристику видів правових гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Розкрито зміст кожної гарантії реалізації прав ...
1091887
  Руденко М.В. Поняття та система правоохоронних органів (органів правопорядку) у контексті нового Закону "Про національну безпеку України": питання правової визначеності / М.В. Руденко, О.П. Шайтуро // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 165-172. – ISSN 2524-0323
1091888
  Тацій В.Я. Поняття та система правоохоронних органів у контексті системних змін до Конституції України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 144-160. – ISBN 978-966-458-725-6
1091889
  Возгріна Т.Ю. Поняття та система принципів трудового права України // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 338-340. – ISBN 978-966-458-401-9
1091890
  Дубовик Т.В. Поняття та система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, Т.А. Герасимчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 84-90. – ISSN 2222-4459
1091891
  Жеребцов Д.Є. Поняття та склад дисциплінарного проступку поліцейських // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 114-118. – ISSN 2617-5967
1091892
  Корольов В.В. Поняття та склад договірних відносин аграрних суб"єктів: теоретичний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-14.
1091893
  Гаврилюк Л.В. Поняття та склад кримінально-процесуальних правопорушень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 180-185.
1091894
  Клімова С.М. Поняття та складники адміністративного режиму обігу публічних фінансів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 116-120. – ISSN 2219-5521
1091895
  Логвиненко М. Поняття та складники правової поведінки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 283-286. – ISSN 2663-5313
1091896
  Кулініч О.О. Поняття та складові "бренду" як засіб індивідуалізації // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 48-52
1091897
  Федоренко В.Л. Поняття та складові елементи системи конституційного права України (методологічні аспекти) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 77-82
1091898
  Романюк Я.М. Поняття та складові категорії "диспозитивність" у цивільному праві України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 11-16. – ISSN 2524-017X
1091899
  Сірик З.О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 100-112. – ISSN 1562-0905
1091900
  Бородій О.А. Поняття та складові фінансової безпеки держави // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 142-144
1091901
  Хринюк О.С. Поняття та складові фінансової політики підприємства, а також основні її етапи в умовах нестабільної економічної ситуації / О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 211-217. – ISSN 2310-5534
1091902
  Макаренко В.С. Поняття та соціальна небезпека грального та незаконного грального бізнесу // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 77-83. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1091903
  Шнягін О. Поняття та спввідношення цілей та завдань захисту, їх місце у системі загальних завдань кримінального судочинства // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1091904
  Боднарук О. Поняття та специфіка криміналістичної характеристики серійних убивств / О. Боднарук, Л. Гусар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 201-204. – ISSN 2663-5313
1091905
  Веклюк О.В. Поняття та специфіка часу відпочинку працівників Національної поліції України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 66-73. – ISSN 2519-2353
1091906
  Немеш П.Ф. Поняття та співвідношення правової охорони і правового захисту торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 207-209
1091907
  Лукасевич-Крутник Поняття та способи гармонізації приватноправового законодавства України в сфері надання транспортних послуг із законодавством Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 118-140. – ISSN 1993-0909
1091908
  Бзова Л. Поняття та способи подолання правових колізій судом // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7611-44-7
1091909
  Тополянська Т.О. Поняття та стадії законодавчого процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 155-162. – ISSN 1563-3349
1091910
  Пашинський В.Й. Поняття та структура адмiнiстративно-правового забезпечення оборони держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 20-29. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються сучасні наукові підходи до визначення поняття та розуміння структури адміністративно-правового забезпечення оборони держави. Досліджено елементи структури адміністративно-правового забезпечення оборони держави. The article deals ...
1091911
  Латковська Т.А. Поняття та структура банківської системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 95-99. – (Правознавство ; Вип. 253)
1091912
  Зигрій О. Поняття та структура екологічного обов"язку / О. Зигрій, С. Крамарчук, Т. Крамарчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 131-136. – ISSN 2524-0129
1091913
  Спицька К.О. Поняття та структура інтелектуального капіталу в аспекті процесів інтелектуалізації, капіталізації та трансформації // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – С. 139-144. – ISBN 978-617-7700-38-7
1091914
  Гайтан В.В. Поняття та структура колізійних норм // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 284-288. – ISBN 978-966-438-135-9
1091915
  Бойко І.Б. Поняття та структура механізму енергозбереження підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 101-105.
1091916
  Завидняк І.І. Поняття та структура національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
1091917
  Мілова Т. Поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 120-125. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  "Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» у липні 2014 року у контексті формування єдиного європейського освітнього і наукового простору зумовило новий виток освітньої реформи, в основу якої покладено принцип саме автономії вищих навчальних ...
1091918
  Мельник А. Поняття та структура системи джерел права України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 15-18. – ISSN 1561-4999
1091919
  Мальська М.П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста / М.П. Мальська, О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Проаналізувати наукові підходи до класифікації туристичних ресурсів. Розкрити зміст поняття туристичних ресурсів міста, визначити їх компонентну структуру. Методика. Використано емпірично-теоретичні методи дослідження - аналізу і синтезу, ...
1091920
  Зозуля Є.В. Поняття та структурно-функційні ознаки міжнародного співробітництва правоохоронних органів України (теоретичний та історико-правовий аспект) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 6-15
1091921
  Ракул О.В. Поняття та структурно-функціональна характеристика сучасного державного апарату України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 50-57
1091922
  Галунько В.В. Поняття та сутність адміністративно-правової охорони суб"єктів права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
1091923
  Легких В. Поняття та сутність апеляційного перегляду судових рішень в кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 154-156. – ISSN 2310-9769
1091924
  Чернадчук В. Поняття та сутність бюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 21-25
1091925
  Безуса Ю.О. Поняття та сутність взаємодії в діяльності поліції (міліції) країн СНД // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 52-59. – ISSN 2072-8670
1091926
  Базан О.В. Поняття та сутність взаємодії суб"єктів адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 35-42. – ISSN 2072-8670
1091927
  Глинська Н.В. Поняття та сутність ефективності кримінально-процесуальної діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 187-205.
1091928
  Третяк А.М. Поняття та сутність землекористування оборони в Україні / А.М. Третяк, А.Ю. Мельничук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 21-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-1677
1091929
  Лисицька Т.Г. Поняття та сутність зміни трудових правовідносин державних службовців // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 125-129. – ISSN 2617-5967
1091930
  Криволапчук В.О. Поняття та сутність кадрового забезпечення Національної поліції України / В.О. Криволапчук, М.П. Будзинський // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – C. 9-11. – ISSN 2072-8670
1091931
  Висоцька І.Б. Поняття та сутність категорії "соціально-економічна стійкість національної економіки" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 13-20. – (Серія економічна ; вип. 1)
1091932
  Рим О. Поняття та сутність конкуренції у трудових правовідносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 238-245. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1091933
  Волощук О.Т. Поняття та сутність конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 77-84. – ISSN 2312-1831
1091934
  Мороз Н.С. Поняття та сутність контролю у сфері інформатизації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 75-80. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1091935
  Дорошенко Л.М. Поняття та сутність корпоративного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 150-155. – ISSN 2219-5521
1091936
  Корнієцький О.В. Поняття та сутність логістики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 13-16. – ISSN 2306-6792
1091937
  Глинська А.Є. Поняття та сутність ментальної моделі підприємства в епоху соціальних трансформацій у бізнесі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 319-324. – ISSN 2222-4459
1091938
  Бандурка О.М. Поняття та сутність механізму протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 7-14. – ISSN 2304-4556
1091939
  Цибуляк-Кустевич Поняття та сутність мирового суду // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 121-126. – ISBN 978-617-7096-88-6
1091940
  Небоженко К.В. Поняття та сутність охорони праці // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 269-273. – ISSN 2306-9082
1091941
  Пашко Л. Поняття та сутність оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 114-122
1091942
  Кадук Т.Д. Поняття та сутність парламентського контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 193-199. – ISSN 1563-3349
1091943
  Петрик В.В. Поняття та сутність підстав відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 38-41
1091944
  Андріїв В. Поняття та сутність пільги як правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття та сутність пільги як правової категорії. Досліджено доктринальні підходи щодо розуміння сутності поняття пільги в теорії права соціального забезпечення. Окреслено особливості історико-правового розвитку зазначеного правового ...
1091945
  Забеліна І.О. Поняття та сутність політичних криз: історико-бібліографічний аналіз // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 344-353
1091946
  Петришина-Дюг Поняття та сутність політичних партій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 58-62. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1091947
  Мокляк С.П. Поняття та сутність політичних ризиків у сфері військово-технічного співробітництва // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 108-119. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1091948
  Вакарюк Л. Поняття та сутність правового режиму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 223-229. – ISSN 2306-9082
1091949
  Шевченко Н. Поняття та сутність правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47
1091950
  Гусаров С.М. Поняття та сутність правотворчості в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 38-46. – ISSN 2078-3566
1091951
  Кравцов А. Поняття та сутність принципів сучасного адміністративного права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18.
1091952
  Софінська І.Д. Поняття та сутність принципу субсидіарності у муніципальному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1091953
  Комарницька М.В. Поняття та сутність припинення трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 160-169. – ISSN 2617-5967
1091954
  Примуш Р. Поняття та сутність професіоналізації персоналу Антимонопольного комітету України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 19-22
1091955
  Шульгін Володимир Поняття та сутність реалізації військового законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 89-92
1091956
  Мельник Ю. Поняття та сутність реєстраційного провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 108-110. – ISBN 978-617-7069-15-6
1091957
  Махінчук В. Поняття та сутність саморегулювання підприємницьких відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 39-40
1091958
  Стрельнікова О.О. Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі / О.О. Стрельнікова, Н.О. Єсіна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 233-241. – ISSN 2411-7587
1091959
  Захарова О. Поняття та сутність спрощеного позовного провадження / О. Захарова, О. Єпанчінцев // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 17-21. – ISSN 2663-5313
1091960
  Курільчук І.Г. Поняття та сутність судового контролю в досудових стадіях кримінального процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 434-438. – ISSN 1563-3349
1091961
  Кисленко Д.П. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування / Д.П. Кисленко, Я.В. Кузьмічов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 176-184. – ISSN 2222-5374
1091962
  Решота В. Поняття та сутність судового права // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 62-72. – ISSN 2082-4939
1091963
  Мережко О. Поняття та сутність сучасного міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-73.
1091964
  Клепа Є. Поняття та сутність тактики досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 126-130
1091965
  Третяк А.М. Поняття та сутність термінів "землеустрій" і "землевпорядкування" в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1091966
  Сливка О.О. Поняття та сутність управління в сфері митної справи / О.О. Сливка, Шекмар, А-О.В // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 211-215. – ISBN 978-617-7404-86-5
1091967
  Оніщук Ю.В. Поняття та сутність фінансово-правового статусу митних органів України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 90-95
1091968
  Міщук М.О. Поняття та суттєві ознаки соціального партнерства у трудового праві України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 36-44
1091969
  Тарарухін С.А. Поняття та суть кримінального рецидиву / С.А. Тарарухін, В.В. Загороднюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 71-75. – (Серія права ; № 16)


  Проблема ликвидации рецидивной преступности давно привлекает внимание советских ученых криминалистов и практиков. Однако до сих пор отсутствует единое понимание сущности рецидива. На основании изучения судебной практики и проведенного выборочного ...
1091970
  Кумечко І.М. Поняття та сучасний стан молодіжної злочинності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 114-116. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1091971
  Чемшит О.О. Поняття та типологія політичних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 309-319
1091972
  Оніщук М.В. Поняття та типологія референдної демократії: конституційно-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-19.
1091973
  Кисса Н.В. Поняття та форми зайнятості за законодавством України / Н.В. Кисса, О.М. Потопахіна // Актуальні проблеми сучасного права : до 20-річчя екон.-прав. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : зб. наук. ст. студентів / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін ; [редкол.: В.В. Валах, О.М. Потопахіна, О.В. Толкаченко ; відп. ред. О.В. Толкаченко]. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 40-54. – ISBN 978-966-927-391-8
1091974
  Щерба Л. Поняття та форми колективного управління майновими авторськими та суміжними правами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 98-105
1091975
  Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-43
1091976
  Дзейко Ж. Поняття та функції законодавчої техніки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 51-73


  У статті аналізуються поняття і функції законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні таких найважливіших характеристик законодавчої техніки, як її зміст, структура, сутність, функції, види та її співвідношення із законодавчим ...
1091977
  Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.110-113. – ISSN 0132-1331
1091978
  Кравець І. Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 71-85. – ISSN 1026-9932
1091979
  Ніколенко Л.М. Поняття та функції принципів господарського процесуального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 118-121.
1091980
  Василик В. Поняття та функції торгівельної марки, умови надання їй правової охорони // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 20-21
1091981
  Кострубіцька О. Поняття та характеристика адміністративної відповідальності за проступки в паливно-енергетичному комплексі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 51-55.
1091982
  Насурлаєва К.Е. Поняття та характеристика договору інжинірингу // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1091983
  Кубарєва О.В. Поняття та характеристика злочинів, пов"язаних з реалізацією виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-134.
1091984
  Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 218-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено проблему поняття та характерних ознак наказного провадження. Зроблено порівняльний аналіз позовного, окремого та наказного проваджень у цивільному судочинстві та сформульовано ознаки наказного провадження. Досліджено законодавчі положення ...
1091985
  Саприкін О.А. Поняття та характерні особливості електронного цифро-графічного документа // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 51-56


  Здійснена спробка визначення поняття "електронний цифро-графічний документ (документація)", його ролі та місця в сучасонму світі й контексті мультимедійних технологій та мережі Інтернет. Надані дані про властивості, його характеристики, перспективи ...
1091986
  Крукевич О. Поняття та цілі правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 277-278
1091987
  Ігнат М.Г. Поняття та юридична природа органічного сільського господарства // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 203-212
1091988
  Котляр О.І. Поняття та юридична природа права притулку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 353-356. – ISSN 2219-5521
1091989
  Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.40-44. – ISSN 0132-1331
1091990
  Кравчук Г.В. Поняття та юридична характеристика множинності злочинів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 129-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1091991
  Краснова М.В. Поняття та юридичне значення превентивно-стимулюючої форми екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 178-183. – ISBN 978-617-566-151-2
1091992
  Шевцова Ю.В. Поняття та юридичний зміст застави землі // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 143-153.
1091993
  Погорілко В. Поняття та юридичні властивості Конституції України / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
1091994
  Клименко Н.О. Поняття та юридичні властивості статуту територіальної громади як джерела конституційного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-35. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1091995
  Краснова М.В. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 26-33. – ISBN 978-617-566-151-2
1091996
  Щиглов Є.О. Поняття та юридичні ознаки обліку об"єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 159-166. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1091997
  Шмигова О. Поняття та юридичні ознаки права рекреаційного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-101. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено комплексному порівняльно-правовому дослідженню права рекреаційного природокористування за законодавством України та зарубіжних країн. Запропоновано погляд автора на класифікацію цього права, шляхи удосконалення українського законодавства у ...
1091998
  Краснова Ю.А. Поняття та юридичні ознаки туризму в Україні / Ю.А. Краснова, А.В. Антонова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 132-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1091999
  Стрижевська А. Поняття таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв"язку (стаття 163 Кримінального кодексу України) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 112-118. – ISSN 2308-0361
1092000
  Перкін В.І. Поняття тактичної операції у криміналістиці // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-82.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,