Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>
1090001
   "Поняття свідомості" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 860-861. – ISBN 966-316-069-1
1090002
  Слома В.М. Поняття зобов"язання у цивільному праві // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 123-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1090003
  Трач О.М. Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 42-50. – ISSN 2078-9165
1090004
  Майданик Р.А. Поняття і види договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 166-168. – ISBN 978-966-667-341-4
1090005
  Шкребець Д.В. Поняття і види доказів у цивільному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 248-252


  Стаття розкриває зміст поняття "докази" і їхню роль у цивільному процесі Украаїни. Основну увагу в роботі акцентувано на понятті і видах доказів цивільного судочинства, а так само дослідженні судом і учасниками процесу доказів.
1090006
  Антонюк У.В. Поняття і види екологічних ліцензій в Україні // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 129-139
1090007
  Денисюк П. Поняття і види закінчення проокольної форми дізнання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 164-173
1090008
  Конопацька К.Ю. Поняття і види злочинів проти здоров"я населення // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 74-76
1090009
  Гардецька Н.О. Поняття і види об"єктів цивільних прав // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 3. – С.37-40
1090010
  Льовкін В. Поняття і види показань обвинуваченого в кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 112-116. – ISSN 0132-1331
1090011
  Пацурія Н.Б. Поняття і види страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 94-98. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджують проблеми визначення поняття страхових правовідносин у сфері господарювання та їх видів. В статье исследуются проблемы определения понятия страховых правоотношений в сфере хозяйствования и их видов. This article investigates the ...
1090012
  Босак К.С. Поняття і види традицій та звичаїв у системі заходів запобігання злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 80-85. – ISSN 1727-1584
1090013
  Ярова Т.М. Поняття і види форм захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 375)
1090014
  Авер"янов В.Б. Поняття і види функцій державного управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 68-69. – (Серія права ; № 13)
1090015
  Майка Н.В. Поняття і види юридичних фактів, які опосередковують виникнення правовідносин з приводу користування чужим нерухомим майном // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 192-196. – ISSN 2219-5521
1090016
  Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів захисту цивільних прав та інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Дається визначення поняття способів захисту цивільних прав та інтересів. Досліджено вплив розвитку практичної діяльності на визначення поняття. На підставі аналізу різних критеріїв поділу було зроблено спробу диференціації способів захисту. In the ...
1090017
  Ткаченко О.Є. Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 118-125
1090018
  Тимошук В. Поняття і завдання судового огляду у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 265-273. – ISSN 2663-5313
1090019
  Котюк І. Поняття і загальна характеристика засобів наукового пізнання та доказування у сфері судочинства // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 266-277. – ISBN 978-966-349-240-7
1090020
  Чирик О.Ю. Поняття і зміст адміністративно-правового статусу іноземних громадян в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 156-160. – ISSN 0201-7245
1090021
  Погрібний О.О. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві / О.О. Погрібний, В.К. Гуревський // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-24
1090022
  Москвич Л.М. Поняття і зміст ефективності судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 171-178. – ISSN 0201-7245
1090023
  Сидор В.Д. Поняття і зміст земельних орендних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 230-234.
1090024
  Руда Т. Поняття і зміст інституту доказування в цивільному процесуальному праві США та України: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено інститут доказування в цивільному процесі США та України і проведено порівняльно-правовий аналіз складових цього інституту в обох країнах. Зокрема, детально проаналізовані такі базові поняття доказового права, як тягар доказування, ...
1090025
  Похил О. Поняття і зміст конституційного права на захист своїх прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 25-29.
1090026
  Бацько І.М. Поняття і зміст кримінально-прцесуальних відносин // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 151-154.
1090027
  Грищук О.В. Поняття і зміст моральної шкоди // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.79-87. – Бібліогр.: 34 н.
1090028
  Карпов С Н. Поняття і зміст помилок у слідстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 159-168.
1090029
  Майданик Р.А. Поняття і зміст попереднього договору за цивільним законодавством України / Р.А. Майданик, С.М. Бервено // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 35-46
1090030
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
1090031
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1090032
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1090033
  Зеленецький Д.О. Поняття і зміст права власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.112-118
1090034
  Ніокинська І.С. Поняття і зміст права людини на компенсацію моральної шкоди / І.С. Ніокинська, С.С. Ніжинський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-25
1090035
  Михайленко І.В. Поняття і зміст права на недоторканність приватного життя // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 183-190. – ISSN 0201-7245
1090036
  Руда Т.В. Поняття і зміст процесу доказування в цивільному судочинстві США та України: порівняльний аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 166-171.
1090037
  Бандурка О.М. Поняття і зміст спеціально-кримінологічного запобігання злочинам / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 98-108. – ISSN 2304-4556
1090038
  Безусий В.В. Поняття і зміст структури правовідносин з соціального захисту державних службовців // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 114-118. – ISBN 978-617-7625-74-1
1090039
  Шадура Д. Поняття і зміст судової юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-111.
1090040
  Солодкіна О.В. Поняття і значення банківського нагляду в системі правового регулювання банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 125-128. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено висвітленню проблеми формування ефективного банківського нагляду та підвищення його значення для створення стабільної фінансової системи України. The article is dedicated to a problem of formation of effective bank supervision and increase ...
1090041
  Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 230-235. – ISSN 0132-1331
1090042
  Степанова Т Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.17-20
1090043
  Ващенко Ю.В. Поняття і значення суб"єктивних публічних прав та обов"язків приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 238. – ISBN 978-966-667-624-8
1090044
  Білик В.В. Поняття і категорії бюджетного права : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1090045
  Білик В.В. Поняття і категорії бюджетного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білик В.В. ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ, 2010. – 201 л. – Додатки: л.163-166. – Бібліогр.: л.167-201
1090046
  Селіванов В. Поняття і категорії в процесі історичного розвитку юридичної науки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 3-15
1090047
  Баїк О.І. Поняття і категорії як основа науки податкового права України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 10-15. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1090048
  Безбабіна О. Поняття і класифікація гарантій реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 33-35.
1090049
  Олійник А.Ю. Поняття і класифікація конституційних свобод людини та громадянина в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 52-61.
1090050
  Сизова З. Поняття і класифікація повторних слідчих дій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-93.
1090051
  Кузнєцова Н.С. Поняття і класифікація юридичних осіб у цивільному праві України: теорія і практика // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 335-354. – ISBN 978-966-2578-59-1
1090052
  Гурджі Ю. Поняття і механізм забезпечення правової захищеності особи в кримінальному процесі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81.
1090053
  Кравчик М. Поняття і місце договору про надання правової допомоги адвокатом у цивільному праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 159-161
1090054
  Майданик Н. Поняття і місце натуральних зобов"язань у приватному праві Стародавнього Риму // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-69.
1090055
  Зельдіна О. Поняття і напрями модернізації законодавства про судовий захист прав суб’єктів підприємництва / О. Зельдіна, О. Хрімлі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 120-128. – ISSN 1026-9932


  У статті на основі аналізу наукової літератури та законодавства автори визначили поняття, мету модернізації законодавства про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва. Запропоновано напрями модернізації законодавства про ...
1090056
  Омельченко А.В. Поняття і ознаки державного управління та державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 30-33
1090057
  Ніколенко Л.М. Поняття і ознаки перевірки та перегляду судових актів в господарському судочинстві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 94-100. – ISSN 2220-1394
1090058
  Заярний О.А. Поняття і ознаки приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 356-359. – ISBN 978-966-667-624-8
1090059
  Харітонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.36-46
1090060
  Теремцова Н.В. Поняття і основні ознаки унітарної форми державного устрою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7638-01-7
1090061
  Клименко М.І. Поняття і показники соціальної солідарності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.119122. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1090062
  Сєрая А. Поняття і правова природа довіреності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 53-57. – ISSN 2307-8049
1090063
  Губар О.С. Поняття і правова природа зловживання правами у сучасному цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 104-113
1090064
  Нестор Я.В. Поняття і правова природа конституційних принципів здійснення судочинства // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 225-228. – ISSN 2524-017X
1090065
  Левкович В. Поняття і правова природа неподаткових доходів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.276-280. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1090066
  Майданик Р.А. Поняття і правова природа спадкового договору за цивільним законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-62.
1090067
  Штим Т. Поняття і правова характеристика акціонерних угод у системі корпоративного управління // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 102-106
1090068
  Бик Т. Поняття і правові засади захисту соціальних прав людини в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
1090069
  Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-78. – ISSN 0132-1331
1090070
  Піддубний О.Ю. Поняття і принципи правового регулювання використання і сталого розвитку біоресурсів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 113-122. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1090071
  Чистоколяний Я.В. Поняття і принципи форм безпосередньої демократії в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
1090072
  Зеленецький В. Поняття і природа дослідчого кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.157-166
1090073
  Здирок М. Поняття і склад збитків за цивільним законодавством України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 86-88
1090074
  Пархоменко М.О. Поняття і склад земель, що надаються для потреб промисловості // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 270-279. – ISSN 0201-7245
1090075
  Мельник О. Поняття і співвідношення принципів "верховенства права" і "верховенства закону" // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 39-40
1090076
  Породько В. Поняття і способи штучного погіршення житлових умов як підстави для відмови у взятті на квартирний облік // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 238-247. – ISSN 1026-9932
1090077
  Даценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0132-1331
1090078
  Євдокімова О.В. Поняття і структура інституту призначення покарання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 141-148. – ISSN 2224-9281
1090079
  Додін Є.В. Поняття і структура радянської адміністративно-правової норми // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1090080
  Морозов В.В. Поняття і структура сучасного дослідницького педагогічного університету // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 153-163


  З огляду на сучасні вимоги розвитку вищої освіти в Україні пропонується нова модель модернізації структури університету як науково дослідницького центру. Така його модель передбачає не тільки реформування підготовки бакалаврів і магістрів, але й змісту ...
1090081
  Матвійчук В.К. Поняття і суспільна небезпечність вчинення злочину способом особливо жорстокого поводження // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 72-108. – ISSN 2222-5374
1090082
  Сафонов Т.І. Поняття і сутність внутрішнього аудиту в системі управління підприємством // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 4 (ІІ). – С. 64-68. – ISSN 2306-0050
1090083
  Парінов А.Б. Поняття і сутність гарантійних виплат у трудовому праві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 55-62. – ISSN 2617-5967
1090084
  Гураль П. Поняття і сутність громадянського суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 105-110. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
1090085
  Журова О.М. Поняття і сутність джерел доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукових дій на досудовому слідстві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 153-158. – ISBN 966-435-028-1
1090086
  Софінська І.Д. Поняття і сутність європейських стандартів місцевого самоврядування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 365-375. – (Юридична ; Вип. 1)
1090087
  Дубас Т.В. Поняття і сутність звільнення працівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 200-203. – ISSN 2219-5521
1090088
  Армаш Н.О. Поняття і сутність компетенції, як елементу адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 93-98. – (Правознавство ; Вип.286)
1090089
  Лукач І.В. Поняття і сутність конкурентних правовідносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 68-75
1090090
  Чорна Н.Ю. Поняття і сутність конкурентоспроможності і конкурентних переваг підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 190-193. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1090091
  Бірюкова А. Поняття і сутність локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 75-78
1090092
  Настюк В.Я. Поняття і сутність митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 93-99. – ISSN 0201-7245
1090093
  Мальський М.М. Поняття і сутність міжнародного виконавчого процесу // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 137-141. – ISBN 978-966-8830-75-4
1090094
  Соцький А.М. Поняття і сутність неповної зайнятості працівників України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 216-219. – ISSN 2219-5521
1090095
  Дутка М.Т. Поняття і сутність норм муніципального права в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 50-57
1090096
  Муляр М.С. Поняття і сутність оцінки кредитоспроможності споживача // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 113-124. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1090097
  Васільєва Л.М. ПОняття і сутність підприємництва // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 175-178
1090098
  Осипенко Г.М. Поняття і сутність політичної конкуренції: аналіз основних дослідницьких підходів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 157-168
1090099
  Лошихін О. Поняття і сутність права. Сучасне праворозуміння / О. Лошихін, О. Клименко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 253-256
1090100
  Тісецька А.А. Поняття і сутність правового регулювання праці жінок // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 74-79. – ISSN 2617-5967
1090101
  Сухонос В.В. Поняття і сутність правового статусу прокуратури України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
1090102
  Шереметьєва О. Поняття і сутність правового управління валютними ризиками // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.70-73. – ISSN 0132-1331
1090103
  Мілевський М. Поняття і сутність правової категорії "тероризм" в кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 55-61. – ISSN 2220-1394
1090104
  Гетьманцева Н. Поняття і сутність праці як правової категорії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 60-65
1090105
  Шишолін П.А. Поняття і сутність прикордонної діяльності, її місце та роль у системі національної безпеки // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-16
1090106
  Лебединська О. Поняття і сутність стійкого розвитку міського продовольчого комплексу // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 197-204. – Бібліогр.: на 4 пункти
1090107
  Циткіч В. Поняття і сутність судового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 310-311
1090108
  Чаплинський К.О. Поняття і сутність тактичної комбінації / К.О. Чаплинський, І.І. Іванчишин // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 357-360. – ISBN 978-617-616-075-5
1090109
  Ярема В.А. Поняття і сутність трудових прав суддів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 226-229. – ISSN 2219-5521
1090110
  Яворська О. Поняття і сутність юридичної особи в сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.292-295. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1090111
  Шамрай В. Поняття і суть взємодії і її значення / В. Шамрай, І. Олійник // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.27-30


  Взаємодія правопохоронних органів в боротьбі із злочинністю
1090112
  Тильчик В.В. Поняття і суть податкових спорів між органами державної податкової служби та платниками податків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 110-114
1090113
  Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної допомоги в кримінальних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.40-43. – ISSN 0132-1331


  міжнародний аспект
1090114
  Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.115-120
1090115
  Кравцова З.С. Поняття і теоретико-методологічна характеристика механізму конституційно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 70-74. – ISSN 2219-5521
1090116
  Ярошевич І.А. Поняття і термін "граматична категорія": основні підходи до витлумачення // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 216-222. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1090117
  Калініченко Б.М. Поняття і феномен "інформаційна війна": визначальні характеристики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1090118
  Васильєва В.А. Поняття і форми посередницької діяльності // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 75-91. – ISBN 978-966-2578-60-1
1090119
  Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України : Науково-практичний посібник / Г.В. Новицький. – Київ : Вища школа, 2001. – 96с. – ISBN 966-642-066-Х
1090120
  Котюк В.О. Поняття і функції професійної правосвідомості особистості юриста // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-11. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розкривається поняття функції професійної правосвідомості особистості юриста, а також класифікація функцій по сферам направленості і діяльності. Всі функції поділяються на загальні і спеціальні. До загальних відносяться: функція відображення, пізнання, ...
1090121
  Бондарчук Н.В. Поняття і характеристика земель авіаційного транспорту та її правового режиму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 431-436. – ISSN 1563-3349
1090122
  Лук"янов Д.В. Поняття і характерні риси мусульманського права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1090123
  Бурнягіна Ю.М. Поняття і юридична природа локального правового регулювання оплати праці // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (22). – С. 66-74. – ISSN 2311-4894
1090124
  Шимон С. Поняття і юридичне значення "домовленості" як волевиявлення суб"єктів цивільного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 44-49
1090125
  Лященко І.В. Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті з нових дослідницьких позицій ("Історія молодого Гегеля" В. Дільтея) розкривається зміст та значення поняття ідеалу у філософії "молодого" Г. Гегеля. В статье с новых исследовательских позиций ("История молодого Гегеля" В. Дильтея) ...
1090126
  Петруньок Б. Поняття ідентичності в контексті українознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-16. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується розвиток поняття ідентичності та можливості його використання в українознавстві In the article the development of concept of the identity as well as the possibilities of its usage in Ukrainian Studies are analyzed.
1090127
  Дроботов С. Поняття ідеологічної функції права і специфіка її реалізації у демократичній державі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 10-17
1090128
  Піддубна М.В. Поняття імплементації норм міжнародного кримінального права в кримінальне право України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 193-205. – ISSN 2078-9165
1090129
  Попова Ю.В. Поняття інвестицій: особливості вітчизняного й західного трактування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Стаття розкриває розбіжності у трактуванні поняття "інвестиції" вітчизняною та західною економічними школами, що зумовлені особливостями розвитку та функціонування як економік в цілому, так і фінансової сфери зокрема.
1090130
  Зельдіна О. Поняття інвестиційно-інноваційної моделі в умовах сталого розвитку економіки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 83-88. – ISSN 2663-5313
1090131
  Коваль Р.Г. Поняття інвестиційного процесу та його стадії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.137-140. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1090132
  Дідоренко Т.В. Поняття інвестиційної діяльності підприємства // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. – ISBN 978-966-654-490-5
1090133
  Городиська Н.А. Поняття інжинірингу та його значення у ринкових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 33-39. – ISSN 0321-0499
1090134
  Равлик Н.В. Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 215-219 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
1090135
  Малойван В.В. Поняття інноваційної інфраструктури: підходи до визначення та ознаки // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 27-34. – ISSN 2311-4894
1090136
  Котик О. Поняття іноземних інвестицій та їх місце у соціально-економічній сфері України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-66.
1090137
  Шульга Є.В. Поняття інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 42-44
1090138
  Бондарчук О.В. Поняття інституту недоторканності депутата та його ознаки // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 231-235. – ISSN 1563-3349
1090139
  Гусар Л.В. Поняття інституту необхідної оборони у кримінальному праві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 100-104. – (Правознавство ; Вип. 525)
1090140
  Пришва Н.Ю. Поняття інституту представництва в податковому праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-66.
1090141
  Зелена І. Поняття інституту юридичної відповідальності у приватному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 176-181. – ISSN 2663-5313
1090142
  Стрижак О.О. Поняття інституту: основні підходи до визначення суті та змісту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 38-43. – ISSN 2306-6806
1090143
  Бакуменко Л.Г. Поняття інституціональний репозитарій: термінологічний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 226-235


  Розглядаються обсяг і зміст поняття інституціонального репозитарію (репозиторію), визначаються перспективи формування терміносистеми даної предметної сфери.
1090144
  Майоров В. Поняття інституціональної артитерористичної системи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-77.
1090145
  Салдан Р.В. Поняття інструментарію державного регулювання ринку праці сфери послуг // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 140-145. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1090146
  Первомайський О. Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 53-57. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується поняття інтересу як самостійне поняття цивільного права.
1090147
  Негода О.А. Поняття інтересу дитини за цивільним та сімейним законодавством // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 408-416. – ISSN 1563-3349
1090148
  Романюга Н.В. Поняття інтермедіальності в проекції на англомовні переклади Михайла Коцюбинського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 310-315. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається поняття інтермедіальності - специфічної співпраці різних жанрів мистецтва, які функціонують у літературному творі. Формулюються основні засоби втілення цього міжмистецького поєднання в літературному творі; визначаються прийоми ...
1090149
  Іщук С.М. Поняття інтернет-культури та культури інтернету // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 94-96
1090150
  Панченко В.В. Поняття інтертекстуальності в літературознавстві і перекладі // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 69-72. – ISBN 978-966-330-308-6
1090151
  Меленевська А.Р. Поняття інтертекстуальності та типологізація інтертекстуальних елементів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 319-324


  У статті автор робить спробу визначити основні підходи до розуміння концепту інтертексту та поняття інтертекстуальності у контексті сучасних лінгвістичних та літературознавчих студій. Інтертекстуальність як феномен розглядається у широкому та вузькому ...
1090152
  Авраменко О.В. Поняття інтриги у драматичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 8-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12


  Актуальність статті зумовлена низькою досліджень кінця XX-початку XXI ст. у ракурсі проблем лінгвокогнітології та лінгвокультурології як комплексної галузі наукового знання про взаємозв"язки між мовою, суспільством і культурою.
1090153
  Кисляковська І. Поняття інформації у критичному раціоналізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 40-55. – ISSN 0235-7941
1090154
  Романюк І. Поняття інформаційних правовідносин та їх місце у системі цивільного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 109-115
1090155
  Шпига П.С. Поняття інформаційно-телекомунізаційної інфраструктури в нормативно-правових документах України // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 73-78. – ISBN 978-966-622-861-4
1090156
  Тихонова Т. Поняття інформаційно - техноогічного навчального курсу у вищій школі // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 1/2 (31/32). – С. 39-41
1090157
  Коваленко Л.П. Поняття інформаційної безпеки / Л.П. Коваленко, А.В. Ламанова // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 218-221. – ISBN 978-966-622-861-4
1090158
  Банах С. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 107-112. – ISSN 2524-0129
1090159
  Марченко О.В. Поняття інформаційної політики: її цілі та завдання // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 157-162. – (Серія "Право" ; вип. 1)
1090160
  Солдатова Л.П. Поняття інформація - необхідність поняття дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 338-342


  У статті здійснено аналіз поняття дискурс. На основі проведеного аналізу основних дефініцій дискурсу було синтезовано більш-менш однозначне визначення даного поняття. В статье выполнен анализ понятия дискурс. На основе проведенного анализа ...
1090161
  Небелас В.В. Поняття інфраструктури АПК як об"єкт аналізу суспільної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 171-178. – Бібліогр.: 5 назв
1090162
  Тарський А. Поняття істини в формалізованих мовах / АльфредТарський ; [пер. з анг. Н. Філіпенко] ; Центр громад. просвіти "Київське братство". – Київ : Стилос, 1998. – 155, [1] с., [1] арк. портр. – Пер. за вид.: Logic, Semantics, Metamathematics / A. Tarski. Oxford, 1956, pp. 152-278. – Бібліогр.: с. 153-155 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7321-40-8
1090163
  Янчук А.С. Поняття істинності в історіографії елліністичного періоду (на матеріалі "Всесвітньої історії" Полібія) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 381-390


  У статті представлені результати дослідження особливостей тлумачення Полібієм поняття істинності історичного твору. Зокрема, проаналізовано основні вимоги, які висуваються автором щодо правдивості та об"єктивності висвітлення історичних подій. В ...
1090164
  Тищенко К.М. Поняття історико-топонімічної ідіоми (на матеріалі топонімів-реплік походу Кніви 250 р.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 437-452


  Стаття містить опис, аналіз і коментар до 13 топонімічних ландшафтів України та прилеглих земель з близько розміщеними парами топонімів від основ Юськ-/ Юшк- і Берв-/ Верб- (у місцях знахідок трофейних римських монет), що імовірно відповідають ...
1090165
  Милошевич-Джорджевич Поняття історичної балади та епічна народна пісня "Дівчина Косовка" // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 84-88. – ISSN 0130-6936
1090166
  Мельник А.І. Поняття історії та його інтерпретація в європейській і українській соціально-філософській думці // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 80-96. – ISSN 2075-1443
1090167
  Занфірова Т. Поняття іструктура правового простору в трудових відносинах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 79-85
1090168
  Маліновська І.М. Поняття й види порушень авторських прав на базу даних // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 287-295. – ISSN 2224-9281
1090169
  Іванова А.Є. Поняття й види суб"єктів бюджетних правовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 238-242. – ISSN 0201-7245
1090170
  Агапова О. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 1561-4999
1090171
  Гарагонич О. Поняття й елементи господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 47-53
1090172
  Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризма в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 192-197. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1090173
  Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1090174
  Чернякович Є. Поняття й завдання нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 158-162. – ISSN 2663-5313
1090175
  Нагорна Л. Поняття й метафори у територіальному аналізі: проблеми адекватності тлумачень // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 53-68
1090176
  Давидова О.В. Поняття й ознаки адміністративного примусу у сфері державної безпеки України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 247-254. – ISSN 0201-7245
1090177
  Тюрін С.Є. Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (49). – С. 100-105. – ISSN 1727-1584
1090178
  Куліш А. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93.
1090179
  Петрова Н.М. Поняття й ознаки звільнення від кримінальної відповідальності за давністю в КК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 148-153. – ISSN 0201-7245
1090180
  Дегтярьова С.В. Поняття й ознаки митного контролю в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 58-64
1090181
  Симоненко Т. Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 188-193. – ISSN 2663-5313
1090182
  Василенко А. Поняття й ознаки публічного акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 84-87
1090183
  Кірмач А. Поняття й основи правового регулювання проходження державної служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 46-49
1090184
  Майданевич А. Поняття й основні ознаки адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 28-31
1090185
  Слубський І.Й. Поняття й основні ознаки адміністративної відповідальності юридичних осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-54.
1090186
  Рубцова І. Поняття й особливості детермінанти "охорона атмосферного повітря" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 107-110. – ISSN 2663-5313
1090187
  Волощук О.Т. Поняття й особливості інституту президента як форми глави держави в зарубіжних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 271-280. – ISSN 0201-7245
1090188
  Орловський О.Я. Поняття й особливості пенсійних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1090189
  Товкун Л.В. Поняття й особливості податкових правовідносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 162-172. – ISSN 0201-7245
1090190
  Шевченко Д.В. Поняття й особливості правового регулювання галузі вітроенергетики в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 88-97. – (Юридичні науки ; № 3)
1090191
  Рогатюк А. Поняття й особливості реалізації бюджетної компетенції держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 119-123
1090192
  Буткевич О.В. Поняття й особливості системи міжнародного права ООН // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 347-357. – ISBN 978-966-2609-51-6
1090193
  Якубовський Р. Поняття й особливості фінансового забезпечення навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 35-38
1090194
  Попова А.В. Поняття й особливості фінансової діяльності суб"єктів господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 103-110. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються законодавчі й доктринальні визначення поняття фінансової діяльності суб"єктів господарювання та її співвідношення з фінансовою діяльністю у сфері господарювання. Виділяються особливості фінансової діяльності суб"єктів ...
1090195
  Крисань Т. Поняття й особливості юридичних гарантій у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 46-48
1090196
  Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-49.
1090197
  Білінська О.В. Поняття й сутність державної аграрної політики України: правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 233-240. – ISSN 0201-7245
1090198
  Руднєва О.М. Поняття й сутність принципу недискримінації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 9-16. – ISSN 0201-7245
1090199
  Нішніанідзе Т. Поняття й сутність техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування сексуальних убивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-33.
1090200
  Буткевич О.В. Поняття й характерні риси вестфальської системи міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 258-277. – ISBN 978-966-2609-51-6
1090201
  Вахонєва Т. Поняття й юридична природа авторських прав в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 3-6
1090202
  Калініченко О. Поняття й юридична природа заповіту: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 19-22
1090203
  Тіщенкова С. Поняття й юридична природа правових гарантій: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 18-21
1090204
  Вахонєва Т. Поняття й юридична природа суміжних прав в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 7-10
1090205
  Башнянин Г.І. та інш. Поняття капіталу як матеріальної основи капіталізації економічних систем // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-10. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1090206
  Міельчарек А. Поняття кар"єри та професійного успіху і системі соціологічних категорій // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 36-42
1090207
  Матушевський Д.Г. Поняття картографічного моделювання еколого-географічних ситуацій // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 104-107. – ISBN 978-966-455-002-1
1090208
  Лахтіонова Л.А. Поняття категорії "витрати" відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 68-74
1090209
  Денькович О. Поняття кіберзлочину у зарубіжній кримінології // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 130-133
1090210
  Колесник І. Поняття коану в дзен-буддизмі: філософсько-антропологічний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 108-116. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1090211
  Єрьоменко В.В. Поняття колізій в правовому регулюванні трудових та пов"язаних з ними відносин // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 134-144. – ISBN 978-966-458-401-9
1090212
  Москалюк О.В. Поняття колізійної норми: співвідношення підходів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 232-240
1090213
  Похиленко І.С. Поняття командитного товариства як організаційно-правової форми суб"єктів малого підприємництва // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 192-198. – ISBN 978-966-7509-59-0
1090214
  Верес І. Поняття комерційного представництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 11-14
1090215
  Попова Н. Поняття комерційної таємниці як об"єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 169-172. – ISSN 1561-4999
1090216
  Дуда Х.І. Поняття комп"ютерних слідів злочину // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 262-267. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття комп’ютерно-технічних слідів злочину, їх криміналістичне значення та властивості. Одним із найважливіших елементів механізму злочинної діяльності є слідові картина злочину. Вона відображає ...
1090217
  Паламарчук Л. Поняття комп"ютерної інформації як предмета або знаряддя злочинного посягання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-98. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблемні питання щодо визначення поняття комп"ютерної інформації як предмета або знаряддя злочинного посягання та окреслено шляхи вирішення цих питань. In this article such problematic questions as defining the notion of computer ...
1090218
  Пухальський Т.Д. Поняття компетентності у психолого-педагогічній літературі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 188-190
1090219
  Ткаченко А.О. Поняття компетенції державного органу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 192-197.
1090220
  Ткач Г. Поняття компетенції органу виконавчої влади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 188-192. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1090221
  Страх О. Поняття комунального (місцевого) замовлення // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.21-24
1090222
  Глух М.В. Поняття комунального господарства та джерела його фінансування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С.77-81. – (Правознавство ; Вип. 227)
1090223
  Афанасьєва О. Поняття комуникативної поведінки у сучасній міждисциплінарній перспективі


  У статті аналізуються та узагальнюються сучасні наукові підходи до визначення та дослідження понять поведінки, мовленнєвої поведінки, комунікативної поведінки у філософькій, психологічній, соціологічній, культурологічній , лінгвістичній наукових ...
1090224
  Антонов О.В. Поняття комунікативного стилю в сучасних прагмалінгвістичних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 38-44


  У статті проаналізовано проблему визначення комунікативного стилю в сучасних міждисциплінарних дослідженнях, запропоновано напрямки подальших досліджень в означеній сфері та їх перспективність. В статье проанализирована проблема определения ...
1090225
  Тур М.Г. Поняття комунікативної раціональності Ю. Хабермаса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 83-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1090226
  Кушнір Н.О. Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки
1090227
  Кушнір Н.О. Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 372-377
1090228
  Івахненко Н.В. Поняття комфортності у туризмі // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – C. 196-198
1090229
  Кондратьєв Р.І. Поняття конкретизації норм в правотворчій діяльності (питання теорії) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.10-12
1090230
  Волошина В. Поняття конкурентного потенціалу вищого навчального закладу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 79-84. – ISSN 2078-5860
1090231
  Волошина В.С. Поняття конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 361-363. – ISBN 978-617-7069-02-6
1090232
  Майстер Л.А. Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 222-229
1090233
   Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 247-251. – ISBN 978-966-2748-97-0
1090234
  Пасенченко О.Ю. Поняття конкуренції: філософсько-економічний вимір // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 84-93. – ISBN 966-7317-92-7
1090235
  Григор О. Поняття консенсусу в сучасному політологічному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 231-238
1090236
  Антонова О.В. Поняття консолідації демократії: у пошуках єдиного значення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1090237
  Марчук Р.П. Поняття конституції та її види: політико-юридичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 11-16. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1090238
  Олійник А.Ю. Поняття конституційних свобод людини і громадянина в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 26-37. – ISSN 2078-3566
1090239
  Єгорова В.С. Поняття конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 455-456. – ISBN 966-660-151-6
1090240
  Дахова І.І. Поняття конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 34-40. – ISSN 0201-7245
1090241
  Черченко І. Поняття конституційно - правового механізму зовнішніх відносин держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.163-168. – ISSN 0132-1331
1090242
  Клименко О.І. Поняття конституційного права громадян на мирні зібрання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 134-135
1090243
  Бабенко К.А. Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
1090244
  Сковронський Д.М. Поняття конструкції "Соціальна держава" в історичному аспекті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 413-419. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1090245
  Тищенко М.В. Поняття контексту в сучасній теорії аргументації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 236-240. – ISSN 2076-1554
1090246
  Чорна Н.В. Поняття континууму в іспаномовному постмодерному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 485-494
1090247
  Конопля Я.Ю. Поняття конфіскації як окремого аспекту регулювання митного права / Я.Ю. Конопля, Ю.М. Конопля // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 25-28. – ISBN 978-966-7496-99-9
1090248
  Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : дис. ... канд. соц. комунікацій : 27.00.01 / Синоруб Г.П.; Галиц. ін-т ім. В. Чорновола. – Тернополь, 2009. – 200 л. – Бібліогр.: л. 169-200
1090249
  Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Синоруб Г.П.; СиноорубГ.П.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1090250
  Гончарук Л. Поняття концесії і концесійного договору в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена питанням розвитку концесійних відносин і концесійного договору в сучасній Україні, аналізуються термінологічні особливості поняття концесії і історичні передумови виникнення в Україні закону про концесії. Публикация посвящена ...
1090251
  Першотравневий О. Поняття концесії та концесійного договору // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.13-16
1090252
  Харко Д. Поняття координації та взаємодії у правоохоронній діяльності: теоретичний погляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – 125-129
1090253
  Андрієвська Ю.Д. Поняття кордонів феномена приватності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 58-64. – ISSN 2077-1800
1090254
  Кравчук К.М. Поняття корпоративних прав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 59-64. – (Юридична ; Вип. 3)
1090255
  Красна О. Поняття корпоративного конфлікту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 277-278. – ISBN 978-617-7069-17-0
1090256
  Алексєєв І. Поняття корпоративного шантажу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 81-82
1090257
  Шевченко О.В. Поняття корупційної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-186
1090258
  Бугель Ю. Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 98-107. – ISSN 1818-5754
1090259
  Марченко А.Б. Поняття криміналістичного аналізу // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.155-159
1090260
  Пушкарьова Г.А. Поняття криміналістичного вчення про ознаки зовнішності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми криміналістичного ототожнення людини за ознаками її зовнішності. Пропонується вивчення ознак зовнішності людини в рамках окремого наукового вчення з відповідною структурою його змісту. Issues of criminalistic identification of ...
1090261
  Марущак О.А. Поняття криміналістичної методики, як частини системи криміналістики // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 33-35. – ISBN 978-966-7496-99-9
1090262
  Богатирьов І. Поняття кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теоретико-прикладний аспект) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.72-77
1090263
  Андрушко П. Поняття кримінально-правових наслідків вчинення діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, і підстави їх застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Тези виступу на круглому столі, організованому юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка й присвяченому 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року).
1090264
  Сердюк П.П. Поняття кримінально-правових наслідків суспільно небезпечного діяння як інтегративної категорії кримінального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 75-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1090265
  Уманець Б.Б. Поняття кримінально-правових санкцій та сучасна проблематика встановлення їх меж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 315-321. – ISSN 2219-5521
1090266
  Матвійчук В. Поняття кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 79-85
1090267
  Денисова Т.А. Поняття кримінально-правової санкції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 83-89
1090268
  Астапенко О. Поняття кримінально-процесуального доказування і його структурні елементи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 155-162
1090269
  Макарчук Д. Поняття кримінально караного діяння у конституціях України, Франції та ФРН // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 244-249. – ISSN 2663-5313
1090270
  Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (історичний аспект) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 149-161
1090271
  Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (сучасний стан) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 166-179
1090272
  Гусак Т.П. Поняття кримінального порядку в кримінальному праві // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 183-186. – ISBN 978-617-7272-11-2
1090273
  Рабінович П. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 377-381. – ISSN 0132-1331
1090274
  Пономаренко Ю.А. Поняття кримінальної відповідальності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 138-148. – ISSN 0201-7245
1090275
  Ніколаєнко Т.Б. Поняття кримінальної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 111-118
1090276
  Баряцька Н.В. Поняття критичної мінеральної сиовини -інструмент стимулювання розвитку надрокористування в Україні // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 1682-721Х
1090277
  Пирогова Т. Поняття культури в системі філософсько-педагогічного дискурсу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 73-79. – ISSN 2078-1016
1090278
  Смолінська О.Є. Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 30-35. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано один із викликів сучасній цивілізації, зокрема, виклик її здатності протистояти руйнівним тенденціям і підтримати тенденції творчі, прогресивні в контексті розвитку освітньої сфери. Досліджено вплив процесів глобалізації на систему ...
1090279
  Яськів Б.В. Поняття ландшафтного аналізу у фізичній географії // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2313-1950
1090280
  Тур Микола Поняття легітимації : основні парадигми розуміння // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.9-21. – ISSN 0235-7941
1090281
  Вовк О. Поняття литовсько-руського права в роботах вчених київської історико-юридичної школи // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 48-51
1090282
  Чаплинський К. Поняття лідера організованого злочинного угруповання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.50-56. – ISSN 0132-1331
1090283
  Повар П.О. Поняття ліквідації підприємства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 135-144
1090284
  Шпильова А.С. Поняття лінгвістичного повороту у філософській думці XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 192-194
1090285
  Чопик О. Поняття лісу як об"єкта правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 224-229. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1090286
  Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе = La notion de litterature / Ц.Тодоров; Переклад з франц. Є.Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 162с. – ISBN 966-518-347-8
1090287
  Дмуховскі Р. Поняття логістичних кластерів та ефективності економічних підприємств // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 3 (70), липень - вересень. – С. 296-306. – ISSN 1684-906Х
1090288
  Тихонович О.Ю. Поняття локального способу правового регулювання заробітної плати // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 177-180. – ISSN 2617-5967


  В статті визначено поняття локального способу правового регулювання заробітної плати. Розглянуто підходи вчених до визначення поняття локального способу правового регулювання заробітної плати. Запропоноване авторське визначення поняття локального ...
1090289
  Паскевич А.Ю. Поняття локальної істинності та його застосування у автоматичному доведенні теорем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 199-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено поняття істинності деякого твердження у заданій позиції всередині формули. Показано, що можливо коректно проводити міркування щодо окремих підформул, та яким чином запропонована техніка може полегшити обробку формалізованого математичного ...
1090290
  Ткачук О.О. Поняття любові в українській бароковій філософії (історико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляються глибинні підстави аналізу поняття любові в українській філософії доби Бароко.
1090291
  Яськів Б. Поняття майна та капіталу акціонерного товариства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 80-85
1090292
  Гелич А. Поняття майна як особливого об"єкта цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 116-118.
1090293
  Спасибо-Фатєєва Поняття майна, майнових та корпоративних прав як об"єктів права власності // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 9-19
1090294
  Зданюк В.В. Поняття мануального м"язового тестування в історичній ретроспективі // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 53-56. – Бібліогр.: 6 назв.
1090295
  Костюков О.А. Поняття матеріалів ОРД, що використовуються в інтересах кримінального судочинства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 156-162.
1090296
  Хайнус О.І. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 410-414
1090297
  Мироненко В.П. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2222-5374
1090298
  Шевчук К. Поняття матерії і форми в онтології Романа Інгардена // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 88-99. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6
1090299
  Шкодяк А. Поняття медичного працівника в кримінальному праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 159-164
1090300
  Семенюк Г.С. Поняття медіавірусу: виникнення й утвердження термінa // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто специфіку постання й утвердження термінa "медіавірус". Увагу зосереджено на сутності відповідного поняття. The features of genesis and formation of "media virus" term are reviewed in the article. The attention is focused on the ...
1090301
  Каландирець Н.М. Поняття медіакультури студентів вищих навчальних закладів України // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 50-53


  Визначаються поняття медіакультури та медіаосвіти, розглядаються деякі концепції медіаосвіти. Звертається увага як на позитивні, так і на негативні аспекти впливу медіакультури на сучасне суспільство.
1090302
  Поліщук М.Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 134-139. – ISSN 1563-3349


  Досліджено підходи до визначення поняття медіації у правовій доктрині та основних міжнародних правових актах, що регулюють різні аспекти медіації. Визначено характерні ознаки медіації та місце цієї процедури в системі інших альтернативних способів ...
1090303
  Гусар Л. Поняття меж необхідної оборони // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 73-79
1090304
  Балабан О. Поняття ментального лексикону та моделі організації знань у пам"яті людини // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 12-26. – ISSN 2309-1797
1090305
  Вишинський С.Д. Поняття метафізики в інтегральному традиціоналізмі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 9-11
1090306
  Попова Н.М. Поняття метафори: від способу художнього вираження до когнітивної структури (на матеріалі іспанської мови) / Н.М. Попова, Д.І. Зволейко // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 224-228. – (Бібліотека Інституту філології)
1090307
  Герасименко Ю.С. Поняття методології в економічній літературі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 3-9. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1090308
  Марушкевич А.А. Поняття методології педагогіки вищої школи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 4-5. – ISBN 978-966-439-865-4
1090309
  Ахтирська Н.М. Поняття методології судового пізнання та витоки її формування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
1090310
  Муха М.Б. Поняття методологічного принципу історизму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 56-61. – (Юридична ; Вип. 1)
1090311
  Охріменко І. Поняття методу та заходу в оперативно-розшуковій діяльності: філософсько-прикладний аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 97-102
1090312
  Гончарук О.Б. Поняття механізмів державного управління та їх практичне значення / О.Б. Гончарук, Н.О. Савичук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, квітень. – С. 77-83. – ISSN 2306-6814
1090313
  Маштак К. Поняття механізму адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 353-361. – ISSN 1026-9932
1090314
  Маштак К. Поняття механізму адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 32-39
1090315
  Погрібний С.О. Поняття механізму досягнення мети правового регулювання цивільних відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 47-52. – ISSN 0201-7245
1090316
  Муравйов К.В. Поняття механізму реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (10). – С. 73-84. – ISSN 2523-4889
1090317
  Разумова О. Поняття митної безпеки в контексті забезпечення національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 165-168. – ISSN 2663-5313
1090318
  Клекоцюк Р.Є. Поняття митної вартості товарів та їх роль у регулюванні міжнародної торгівлі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 47-52
1090319
  Мазур А.В. Поняття митної справи: ідея, зміст, законодавче закріплення // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 8-12.
1090320
  Злакоман І. Поняття міжнародно-правових гарантій захисту іноземних інвестицій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 118-119
1090321
  Олійник С.М. Поняття міжнародно-правового інституту реадмісії осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 2219-5521
1090322
  Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб"єкти: термінологічні аспекти проблеми // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 23-25
1090323
  Войтенко Ю. Поняття міжнародного злочину у міжнародному кримінальному праві // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 127-130. – ISBN 978-966-2075-20-5
1090324
  Мальський М. Поняття міжнародного комерційного арбітражу за альтернативою методу вирішення спорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 81-83
1090325
  Чорноус Ю.М. Поняття міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 271-277
1090326
  Молдован А. Поняття міжнародного співробітництва та чинне законодавство України, що його регулює у сфері протидії криміналу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 71-74. – ISSN 2308-9636


  Предметом статті є нарис історії міжнародного співробітництва, законодавство України, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, форми відносин у сфері міжнародної боротьби зі злочинністю.
1090327
  Мажар Л.С. Поняття міжнародного спору в сучасному міжнародному морському праві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 144-148
1090328
  Сукіясов Є. Поняття міжнародного спору та механізми його вирішення у міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 72. – С. 6-12.
1090329
  Бурлак О.В. Поняття міжнародного стандарту в міжнародному праві прав людини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
1090330
  Лопушенко К.І. Поняття міжнародного туризму та його значення для економіки України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 315-317. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1090331
  Орлик М.С. Поняття міжнародної промислової кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 165-170
1090332
  Шереметьєва О. Поняття міжнародної фінансової організації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 58-63. – ISSN 2308-9636
1090333
  Шкабаро В. Поняття міста // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42.
1090334
  Шевченко І.С. Поняття містичного туризму та його різновиди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 336-338. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1090335
  Пронюк Н.В. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 22-34. – (Юридична ; Вип. 1)
1090336
  Трачук П.А. Поняття місцевої публічної влади: сутність, зміст та форма // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 94-98
1090337
  Левицький В.А. Поняття міського тексту й міського дискурсу в теорії літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 251-255


  У статті на прикладі київської моделі в літературі розглядаються найпоказовіші відношення між поняттями міський текст і міський дискурс
1090338
  Ткаченко Є. Поняття мови національної меншини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27.
1090339
  Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 21-30. – Бібліогр.: С.28-29; 21 поз.
1090340
  Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (129). – С. 22-27
1090341
  Каратєєва Г.М. Поняття мовної особистості та когнітивного стилю: гендерний аспект // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2705-80-5
1090342
  Охрименко В.І. Поняття модального когнітивно-семантичного поля // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 89-97. – Бібліогр.: Літ.: С. 96-97; 20 поз.
1090343
  Мацкевич А. Поняття модальності в арабському мовознавстві: становлення і розвиток // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-92. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1090344
  Брич В.Я. Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров"я / В.Я. Брич, Л.В. Ліштаба // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 36-41. – ISSN 2309-1533
1090345
  Зельдіна О.Р. Поняття модернізації господарського законодавства // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 107-109. – ISBN 978-617-7320-15-8
1090346
  Позняк Е.В. Поняття моніторингу довкілля (екологічного моніторингу) як превентивної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 184-199. – ISBN 978-617-566-151-2
1090347
  Бушман І.О. Поняття моніторингу у науковому дискурсі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 93-96. – ISSN 2076-1554
1090348
  Кліпкова О. Поняття монтажу в літературознавстві 20-х - 30-х рр. XX ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 208-211
1090349
  Дзятківський В.В. Поняття морально-політичної відповідальності в сучасній політології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 107-118


  У статті визначається поняття морально-політичної відповідальності та відтворюються основні способи його застосування в сучасній політичній науці. З"ясовуються особливості морально-політичної відповідальності як окремого типу відповідальності ...
1090350
  Данилич В.С. Поняття моральності в іспанській мові: історико-етимологічний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 110-119


  У статті розглядаються питання моральності й моралі за пам"ятками мови та літератури епохи ранньої середньовічної Іспанії. В статье рассматриваются вопросы моральности и морали по памятникам языка и литературы эпохи ранней средневековой Испании. The ...
1090351
  Довгун І.М. Поняття морфологічного правила у сучасній англійській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 72-77. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
1090352
  Сібірякова О.О. Поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв"язку в економічній і соціальній теоріях // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 296-307. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Подано результати аналізу понять мультиплікатора та мультиплікативного зв"язку в економічній та соціальній теоріях. У процесі дослідження автор дійшов висновку, що в разі дотримання основних умов застосування теорії мультиплікатор та акселератор можна ...
1090353
  Бурлаченко Д.В. Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-63-7
1090354
  Мул А.М. Поняття надзвичайної ситуації в законодавстві України, зарубіжних держав та у міжнародних правових актах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 28-30
1090355
  Кірін Р.С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Проаналізоване законодавче поняття про надра та на підставі інтеграційно-диференційної моделі структури еколого-правового об"єкта розкрито його ознаки та сформульовано визначення. Analyzing legislative notation about interior part of the Earth and on ...
1090356
  Резніченко Ю. Поняття наративна модель у сучасному українському літературознавстві // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 34-39
1090357
  Скрипнюк О.О. Поняття народного суверенітету в сучасній правовій науці: ретроспективний погляд і перспективи дослідження // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 382-389. – ISSN 0896-2491


  "Згадується М.І. Палієнко (КУ)".
1090358
  Подопригора М.А. Поняття насилля в сучасній політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 148-155. – ISBN 966-628-134-1
1090359
  Ясинок М.М. Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 48-54
1090360
  Перебитюк М.В. Поняття науково-технічних засобів та їх класифікація в криміналістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 130-133. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Дається аналітичний огляд опублікованих у криміналістичній літературі визначень науково-технічних засобів, а також критична оцінка їх значення в слідчій та судовій практиці. The article presents an analytic review of the definitions of scientific and ...
1090361
  Бондар Вол С. Поняття нації в європейській та українській філософській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1090362
  Вілков В.Ю. Поняття нації в системі гуманітарного пізнання та розвитку суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 65-67
1090363
  Фролова Ю.О. Поняття нації у політичних поглядах Івана Франка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 130-132
1090364
  Мельник Р.І. Поняття Національного архівного фонду в архівному законодавстві Польщі // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 178-198. – ISSN 0320-9466
1090365
  Шевченко М. Поняття національного інформаційного простору та його характеристики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 221-226


  Проаналізовано поняття національного інформаційного простору та подано його характеристики. Розглянуто нормативно- правове забезпечення функціонування інформаційної сфери в Україні. Висвітлено завдання для покращення державної політики щодо ...
1090366
  Гончаренко О.М. Поняття національної безпеки в контексті національних інтересів України / О.М. Гончаренко, Е.М. Лисицин, В.Б. Вагапов // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.18-24
1090367
  Гурковський М.П. Поняття національної безпеки як адміністративно-правової категорії / М.П. Гурковський, М.Я. Сидор // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 26-32. – ISSN 2617-4162
1090368
  Арестова Л.О. Поняття національної безпеки: сучасні підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.110 -117
1090369
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії (методологічний аспект) : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.130-148
1090370
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1090371
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії. : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1090372
  Сатенко М. Поняття національної самосвідомості в етнопсихології // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 263-269. – ISBN 978-617-7768-17-2
1090373
  Кушнір Н.М. Поняття недоліків та їх місце в системі судових помилок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 66-70. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Визначено поняття судової помилки, мотиви і умови їх виникнення, види помилок. Крім того, досліджено поняття недоліків судового рішення і здійснено огляд способів їх виправлення. Визначено місце недоліків судового рішення в системі судових помилок.
1090374
  Фєдосєєв В.В. Поняття недоторканності державних кордонів України та деякі питання їх кримінально-правової охорони // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 104-115.
1090375
  Сопільник Р.Л. Поняття незалежності безсторонності суду крізь призму євроінтеграційної парадигми // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 80-84. – ISSN 2413-6433
1090376
  Сеймон В.С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 162-167. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1090377
  Тугарова О. Поняття непрямих доказів у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 144-151. – ISSN 1026-9932
1090378
  Спасибо-Фатєєва Поняття нерухомого майна та права на нього // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 10-19
1090379
  Шевирін А.О. Поняття нерухомості: історія і сучасність // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 54-61


  У статті досліджуються окремі аспекти еволюції поняття нерухомості в науц і цивільного права.
1090380
  Алфьоров С. Поняття неформальних радикально налаштованих молодіжних угруповань: кримінологічний аспект / С. Алфьоров, Д. Сіц // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 248-253. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1090381
  Черевко І. Поняття нішевих культур та їхнє місце у диверсифікації сільськогосподарського виробництва // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 5-14 : табл. – Бібліогр.: с. 14. – ISSN 2313-3627
1090382
  Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-82. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено коло фактів, що входять в предмет доказування у справі та фактів, що є підставами для перегляду судового рішення у зв"язку з новоявленими обставинами, а також пропонується визначення нововиявлених обставин. В статье установлен круг ...
1090383
  Коробка О.М. Поняття нового товару під час проведення судової товарознавчої експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 405-407
1090384
  Радь О. Поняття нормативних актів Конституційного Суду України - джерел трудового права України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 379-386. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1090385
  Калиновська Т.О. Поняття нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх юридична природа та ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 168-175.
1090386
  Рой О.В. Поняття нормативно-правового акта як предмета публічно-правового спору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 121-125. – ISSN 2219-5521
1090387
  Бабюк А.М. Поняття нормативності права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 15-21. – (0). – ISSN 2078-9165
1090388
  Черновська Л.Г. Поняття нотаріальної таємниці у кримінальному судочинстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 218-222. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1090389
  Костенко О. Поняття об"єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, Ландіна-Виговська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-105. – ISSN 0132-1331
1090390
  Костенко О. Поняття об"єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, Ландіна-Виговська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1090391
  Марченко В.В. Поняття об"єкта і предмета електронного урядування в органах виконавчої влади // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 83-87. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1090392
  Рогаль-Левицька Поняття об"єкта порушення законодавства з фінансових питань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 0132-1331
1090393
  Іванов М.С. Поняття об"єкта правового механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 253-257. – ISSN 2219-5521
1090394
  Сліпченко С. Поняття об"єкта цивільного права за ЦК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 80-84. – ISSN 0132-1331
1090395
  Осипова Ю. Поняття об"єктів права інтелектуальної власності, створених у закладах вищої освіти України за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 71-79. – ISSN 2308-0361
1090396
  Шульгін С. Поняття обгрунтованості підозри в кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 295-303. – ISSN 2663-5313
1090397
  Пейчев К. Поняття обігу природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 51-53.
1090398
  Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 25-31
1090399
  Козачук М.О. Поняття обмежень свободи підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 143-146
1090400
  Сулим В. Поняття обов"язку в податковому праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-42. – ISSN 0132-1331
1090401
  Таш"ян Р. Поняття односторонніх розпорядчих правочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-52.
1090402
  Проценко М.В. Поняття ознак приховування злочину як проблемне питання криміналістики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 553-559. – ISSN 1563-3349
1090403
  Михайлів М. Поняття ознаки договору концесії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 205-208
1090404
  Дубова О.М. Поняття означення та обставини в синтаксичній теорії О.О. Потебні та їх роль у вивченні синкретичних другорядних членів речення // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 130-134
1090405
  Сервецький І.В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 196-207. – ISSN 2222-5374
1090406
  Бєлоусова О.С. Поняття організаційно-економічного механізму лізингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.29-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1090407
  Шаганенко П.І. Поняття організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 144-147. – ISSN 2219-5521
1090408
  Дергач Л.В. Поняття організованої злочинної групи, що вчиняє вимагання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 119-122. – (Правознавство ; Вип. 375)
1090409
  Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.89-93. – ISSN 0132-1331
1090410
  Лушпаєв С.О. Поняття органічної сільськогосподарської продукції: правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 238-242. – ISSN 2219-5521
1090411
  Прокопов Д.Є. Поняття особистих прав людини та їх обгрунтування в правовій теорії Б. Чичерина // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-41.
1090412
  Брижнік В.М. Поняття особистого обов"язку та його соціальне значення в філософії Мішеля де Монтеня // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 23-26
1090413
  Боднар О.Б. Поняття особистої безпеки людини і його структура // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 148-153. – ISSN 2220-1394
1090414
  Кравченко В.М. Поняття особистості в філософії патристики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 17-25. – ISSN 2225-7586
1090415
  Максименко С.Д. Поняття особистості у психології // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – C. 11-17. – ISSN 2226-4078
1090416
  Мураховська О.О. Поняття особливо цінних земель України: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 178-185. – (Право). – ISSN 2222-5226
1090417
  Дзюба Ю.П. Поняття офіційного документа як предмета злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 112-121. – ISSN 0201-7245
1090418
  Стецюк Х.П. Поняття офіційної назви держави (до постановки питання) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  The genesis of the official name of the state as a scientific, political and legal category, the practice of the legal regulation of the order of its establishment and use, as well as the structure (internal structure) of the official name of the ...
1090419
  Чижевська Є.О. Поняття паремій у сучасній китайській мові: суюй та яньюй // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 371-381


  У статті розглянуто поняття паремій, прислів"їв та приказок, а також їх відмінності та ознаки. Коротко окреслено періодизацію дослідження ХХ ст. китайських прислів"їв та приказок. Здійснено аналіз таких понять як суюй та яньюй, що належать до сталих ...
1090420
  Андрущенко В. Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях / В. Андрущенко, І. Силадій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016
1090421
  Шкабаріна М.А. Поняття педагогічної творчості у сучасному педагогічному дискурсі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 187-192. – ISBN 978-966-7359-77-5
1090422
  Перехрест Р.Ю. Поняття пенсії у праві соціального забезпечення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 61-66.
1090423
  Коробеико Н. Поняття пенсійних правовідносин у контексті сучасної пенсійної реформи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 170-174.
1090424
  Стадник М.П. Поняття пенсійного забезпечення в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
1090425
  Супрун Л.В. Поняття перестрахувальної діяльності та перестрахової компанії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 101-104.
1090426
  Харитонова Д.Д. Поняття персуазивнсоті та аргументативності як макро- та мікрокатегорії у політичному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 184-194


  Дана стаття є спробою розмежування категорій персуазивності та аргументативності у політичному дискурсі. На сьогоднішній день не існує чітко визначеного погляду на їх природу, а це і призводить до частого поплутування, а іноді й до їх ототожнення. У ...
1090427
  Кіт Х.І. Поняття підготовчого провадження в адміністративному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 110-115
1090428
  Рожнова В.В. Поняття підозрюваного у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 7. – С.26-32. – Бібліогр.: 14 н.
1090429
  Бабін І.І. Поняття підстав для одержання податкових пільг // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 97-100. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Правознавство ; Вип. 227)
1090430
  Бурлака І.В. Поняття плагіату та засоби боротьби з ним у сучасному суспільстві // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 30-32. – ISBN 978-966-419-335-8
1090431
  Шаповалова Л.О. Поняття побуту: сутність та структура // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 131-137. – ISSN 2072-1692
1090432
  Щербина Н.С. Поняття поваги у Т. Гоббса, І. Канта, Е. Левінаса: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 95-98
1090433
  Голосніченко Д. Поняття повноважень, їх владна природа та походження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
1090434
  Берзін П. Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331


  У статті жосліджується зміст окремих компонентів (елементів) повторності і сукупності злочинівта визначається їх вплив на ознаки складу злочину.
1090435
  Пашутін Є. Поняття поглинання компаній // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 96-100.
1090436
  Шаблистий В.В. Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 283-286. – (Право. Економіка. Управління)
1090437
  Шаблистий В.В. Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 283-286. – (Право. Економіка. Управління)
1090438
  Гаврилюк Р.О. Поняття податково-правової території України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.82-89. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1090439
  Михальчук Н. Поняття податкового боргу у системі забезпечення фінансової безпеки держави // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 93-99. – ISSN 1818-2682
1090440
  Сулим В. Поняття податкової дисципліни // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 34. – С.61-64
1090441
  Шкаран І. Поняття позову: основні підходи до розуміння // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 6-12


  Стаття являє собою системне та комплексне дослідження правового характеру, присвячене теорії позову в цивільному процесуальному праві.
1090442
  Коновалова Ю.А. Поняття покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 283-293
1090443
  Герасименко В.П. Поняття покарання та його ознаки за КК України 2001 р. // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 113-115. – ISSN 0201-7245
1090444
  Кириченков В.Б. Поняття покарання у кримінальному законодавстві України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7363-14-8
1090445
  Бондарева К.В. Поняття політичних режимів як предмет юридичних досліджень // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 71-78. – ISSN 1563-3349
1090446
  Пасько Ігор Поняття політичного : соціально-філософський вимір // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.98-110. – ISSN 1728-9572
1090447
  Олещун П.М. Поняття політичного PR: сутність, особливості, сучасні підходи // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 92. – С. 114-123
1090448
  Григор О.О. Поняття політичного консенсусу в світлі сучасного політологічного дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 419-426
1090449
  Тихонова Є.А. Поняття політичної влади в працях К. Маркса, Ф. Енгельса / Є.А. Тихонова, В.Б. Пастухов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 9-15. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются основные положения теории политической власти, содержащиеся в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, имеющие методологическое значение для советской юридической науки. Авторы предпринимают попытку анализа понятия политической власти с ...
1090450
  Декомб Венсан Поняття політичної інстанції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.21-29. – ISSN 0235-7941
1090451
  Корчевська А.Л. Поняття політичної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема політичної комунікації та її місця в сучасному суспільстві. Автор зосереджує увагу на загальній теорії, що ґрунтується на ідеях американських науковців.
1090452
  Манойло Д.О. Поняття політичної опозиції в контексті специфіки української політики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 59-63. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1090453
  Печенюк Д.О. Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 138-146


  У даній статті автор досліджує особливості поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера крізь призму функціональних ознак процесу політичного обговорення. Вивчаються наступні функції обговорення: артику- ляція інтересів, ...
1090454
  Печенюк Д.О. Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 351-361
1090455
  Макаренко Б. Поняття політичної участі в сучасному політичному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 222-230
1090456
  Наливайко Л.Р. Поняття політичної функції Української держави / Л.Р. Наливайко, М.В. Бєляєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 54-64
1090457
  Римашевський Ю.А. Поняття поля та концепту в лінгвокультурології // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 217-219. – ISBN 978-966-96911-8-7
1090458
  Мелих Б. Поняття помилки за кримінальним правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 390-401. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1090459
  Абрамова В. Поняття помилки судового експерта // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.172-180
1090460
  Штефан О. Поняття порушення суб"єктивного авторського права: теоретичний аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 15-23. – ISSN 2308-0361
1090461
  Бабін І.І. Поняття порядку стягнення податкового боргу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип. 273)
1090462
  Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121. – Бібліогр.: 0н. – ISSN 0132-1331
1090463
  Серкевич І.Р. Поняття посадової особи і особливості відповідальності за посадові злочини: зарубіжний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 246-249. – ISSN 2219-5521
1090464
  Жук А.М. Поняття послуг за законодавством України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 133-138.
1090465
  Жук А. Поняття послуг: окремі питання теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 166-167
1090466
  Хомченков Д.М. Поняття послуги: теоретичні аспекти та проблемні питання доказування у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 272-277
1090467
  Ніколаєнко Н.В. Поняття постнекласичних практик у сучасному філософському дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 16-24. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309
1090468
  Лапкін А.В. Поняття потерпілого в кримінальному судочинстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 133-134
1090469
  Зеленецький В. Поняття потерпілого від злочину у кримінально-процесуальному праві / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-58.
1090470
  Кальченко І. Поняття похідних фінансових інструментів (деривативів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-87.
1090471
  Гудзь Д.С. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-45.
1090472
  Загребельський В. Поняття права в практиці Європейського суду з прав людини // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 154-160.
1090473
  Кулакевич О.В. Поняття права в старозаповітній традиції: концептуальні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1090474
  Губарєв С.В. Поняття права власності на присадибну земельну ділянку в об"єктивному і суб"єктивному розумінні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-78.
1090475
  Козак Є.М. Поняття права власності подружжя // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 111-114. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1090476
  Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власності та його складові // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 6 (86). – С. 24-32
1090477
  Мельничук О. Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 10-14
1090478
  Бігняк О. Поняття права на підприємницьку діяльність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-103
1090479
  Бориченко К.В. Поняття права на соціальний захист // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 301-309. – ISSN 2078-9165
1090480
  Васильєва Н.Г. Поняття права на цілісність особистості та його міжнародно-правова характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 225-231. – ISSN 0201-7245
1090481
  Дика Ю.В. Поняття правових обмежень права на екологічну інформацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 167-171.
1090482
  Бистрик Г. Поняття правових форм діяльності держави: теоретико-методологічні аспекти аналізу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 142-149
1090483
  Лятіна О.І. Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 403-407. – ISSN 2219-5521
1090484
  Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві


  У статті автор досліджує групи правових засобів - правові встановлення (норми законодавства, правозастосовні акти, договори); правову діяльність (правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); суб"єктивні явища правової дійсності чи явища ...
1090485
  Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 115-122. – ISSN 2227-796X


  У статті автор досліджує групи правових засобів - правові встановлення (норми законодавства, правозастосовні акти, договори); правову діяльність (правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); суб"єктивні явища правової дійсності чи явища ...
1090486
  Гладкий С.О. Поняття правового менталітету як засіб правового самопізнання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 9-17. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються актуальні підходи до наукового оформлення поняття правового менталітету. Осмислюється рівень теоретичного опрацювання цього поняття насамперед сучасними українськими дослідниками. Висловлюється думка про необхідність розмежування у ...
1090487
  Єршова Н.Г. Поняття правового механізму в контексті публічної політики: міжнародний досвід для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 179-185. – ISSN 2306-6814
1090488
  Кравчук В.М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – C. 26-31
1090489
  Близнюк Ю. Поняття правового режиму територій у місцях розміщення ядерних установок та його особливості // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 139-141
1090490
  Шкурат Поняття правового статусу незалежності суддів / Шкурат, АМ // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 236-240. – ISSN 1563-3349
1090491
  Коваленко І.П. Поняття правової культури у вітчизняній та західній науці: компаративний аналіз // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 148-155
1090492
  Криворучко І.В. Поняття правової позиції адвоката у кримінальному провадженні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 228-230. – ISBN 978-617-673-442-0
1090493
  Худояр Л.В. Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці XVI-XVIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 85-89
1090494
  Кравець О.О. Поняття правової роботи і юридичної служби в органах місцевого самоврядування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 6-23. – ISSN 2413-1342
1090495
  Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 28-34.
1090496
  Хуторян Н.М. Поняття правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 268-282. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1090497
  Попов А.А. Поняття правозахисної функції держави - теоретико-правовий аспект / А.А. Попов, В.І. Вишковська // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
1090498
  Єфимович Д. Поняття правомірності подарунку при вчиненні службового злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 221-222
1090499
  Волуйко О. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів у світлі концепції Національної безпеки України / О. Волуйко, О. Дручек // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 95-100. – ISSN 2663-5313
1090500
  Гриняк А. Поняття правопорушень у сфері договірних підрядних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 45-50
1090501
  Жушман В.П. Поняття правопорушень, що виникають у сфері кредитування сільськогосподарських товаровиробників, їх ознаки, умови та причини виникнення / В.П. Жушман, П.Ю. Шведенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 55-58. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1090502
  Васільєва Т.С. Поняття правосвідомості у дисциплінах соціогуманітарного корпусу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-82. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1090503
  Перехрест Р.Ю. Поняття правосуб"єктності у праві соціального забезпечення науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 70-75.
1090504
  Ахмедов В.А. Поняття правосуддя в актах міжнародного права та законодавчих актах Азербайджанської Республіки і України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 309-319. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1090505
  Бігун В.С. Поняття правосуддя для його здійснення (на прикладі філософії правосуддя Гегеля) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 164-171. – ISSN 1818-992Х
1090506
  Оробець К. Поняття правосуддя як об"єкта злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 164-167
1090507
  Ященко Р.Ю. Поняття правотворчості теоретико-методолопчні проблеми аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 97-105. – ISSN 1563-3349
1090508
  Десятник В. Поняття правочинів та договору у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 98


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1090509
  Гостюк В.І. Поняття правочину за Цивільним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.64-68. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1090510
  Федорченко Юрій Володимирович Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.01 / КНУТШ; Федорченко Ю.В. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
1090511
  Федорченко Юрій Володимирович Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Федорченко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв
1090512
  Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 12-16
1090513
  Кононов В.В. Поняття прибережних захисних смуг за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 236-239
1090514
  Саранюк О. Поняття приватизації // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 142-146
1090515
  Шевченко Я. Поняття приватного права як ядра правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
1090516
  Борисова А. Поняття приватноправових відносин у сфері інформаційних комунікацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
1090517
  Коміссаров А.С. Поняття примушування (примусу) за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Коміссаров Артем Сергійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1090518
  Чабаненко М.М. Поняття принципів аграрного права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 110-116. – ISSN 2078-3566
1090519
  Мироненко Є.О. Поняття принципів адміністративного судочинства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 170-174. – ISSN 2078-3566
1090520
  Зуєва Л.Є. Поняття принципів господарського процесу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-117
1090521
  Кучинська О. Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 383-388. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1090522
  Зінченко І.Л. Поняття принципів кримінального процесу України та їх нормативний характер // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 158-165. – ISBN 966-8759-17-6
1090523
  Фігечь М.В. Поняття принципів правотворчості та основні підходи до їх класифікації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 21-28.
1090524
  Гетманцев О.В. Поняття принципів цивільного процесу та їх значеня у правозастосовчій діяльності суду / О.В. Гетманцев, П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.60-66. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1090525
  Навроцька П. Поняття принципу (засади) кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 304–311. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1090526
  Опанасенко О.О. Поняття принципу змагальності в цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 175-177. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття, характерні ознаки та зміст принципу змагальності цивільного процесу України. Сформульовано теоретичні висновки з досліджених питань. The concept, characteristic features and content of the principle of adversariness in civil ...
1090527
  Опанасенко О. Поняття принципу змагальності в цивільному процесі України // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-26.
1090528
  Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі
1090529
  Митровка Я. Поняття принципу поділу державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-25.
1090530
  Дорошенко Л.М. Поняття припинення суб"єкта господарювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 138-144. – (Право. Економіка. Управління)
1090531
  Дробязко Н.С. Поняття природних монополій в Україні та проблеми їх регулювання // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 217-221. – ISBN 978-617-7364-24-4
1090532
  Рабінович С. Поняття природного права - невід"ємна складова предмета юридичної науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
1090533
  Хвойницька Х. Поняття природного права в античній філософії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-109. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1090534
  Волвенко П. Поняття природного права: теоретичний та практичний аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-83.
1090535
  Женжеруха О. Поняття причин та умов злочинності // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-88.
1090536
  Зарва В.А. Поняття про "роман виховання", структура і специфіка жанру // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 417-421. – ISBN 978-966-188-008-4
1090537
  Ткач Ігор Поняття про "традиційність" та "нетрадиційність" у християнських релігійних системах України як підстава оцінки сучасної УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 135-141
1090538
  Шкілевич А. Поняття про бізнес-моделі електронних медіа у науковому осмисленні // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 145-153. – ISSN 2522-1272
1090539
  Іванов В. Поняття про засоби масової комунікації: теоретичні та історичні аспекти // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – C. 407-410. – ISBN 966-02-2347-1
1090540
  Олешко Л.Д. Поняття про імунний захист організму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 5-6
1090541
  Тарасюк Ю.М. Поняття про лінгвістичну безпеку та мовну політику Туреччини в контексті процесу модернізації // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 70-76. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1090542
   Поняття про мікро-та оптоелектроніку : Матеріали для самостійного вивчення студентами " Основ радіоелектроніки ". – Київ : Київський університет, 1999. – 33с. – рфз карточки есть
1090543
  Нагорнюк О.М. Поняття про навчальний модуль та сутність кредитно - модульної системи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 168-177. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1090544
  Кірієнко С.В. Поняття про науковчення у Едмунда Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проводиться дослідження історичних витоків філософської концепції Едмунда Гуссерля.
1090545
  Ващенко К.О. Поняття про основні різновиди політичного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 128-138
1090546
  Серапин В. Поняття про пародію, бурлеск, травестію, переклад у літературознавстві XVIII - першої третини XIX ст. (до проблеми жанрово-стильової специфіки "Енеїди" Івана Котляревського // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 296-301
1090547
  Дмитриков О. Поняття про фальсифікаційну карту як невід"ємний елемент інформаційного суспільства // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 24-27. – ISSN 2075-1893
1090548
  Аксютіна А.В. Поняття продюсерства як культурного явища в контексті договору про надання послуг // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 81-82. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1090549
  Каргатан Нінель Поняття прокурорського повноваження на стадії досудового слідства / Каргатан Нінель, Наконечна Галина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 81-86.
1090550
  Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 57-65
1090551
  Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 11 назв
1090552
  Бандурка С.С. Поняття промислового підприємства // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 110-112
1090553
  Лимар О.В. Поняття просторовості екзистенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті проаналізовано поняття простору як простору формування екзистенціального сенсу. Автор аналізує твори сучасних філософів – Едварда Кейсі та Девіда Моріса, які продовжують дослідження екзистенції та простору, розпочате французьким ...
1090554
  Шульга М.А. Поняття простору в геополітиці та політичній географії: спільне та відмінне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1090555
  Лимар О.В. Поняття простору у філософії Мартина Гайдегера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 18-23
1090556
  Шехавцов Р.М. Поняття протидії розслідуванню злочинів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 192-204.
1090557
  Савицька А.М. Поняття протиправності та її форми за радянським цивільним правом. / А.М. Савицька. – Львів, 1974. – 75с.
1090558
  Цехмістро І.З. Поняття протяжності та опис фізичної реальності / І.З. Цехмістро. – Харків, 1972. – 175с.
1090559
  Біцай А. Поняття професійної відповідальності адвоката // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Так, професійна відповідальність адвоката у вузькому значенні – це дисциплінарна відповідальність адвоката визначена ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, яка полягає у зазнанні адвокатом, винним у порушенні своїх професійних обов’язків ...
1090560
  Серьогін С. Поняття професійної та соціально-психологічної адаптації державних службовців // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 163-169.
1090561
  Куценко С.І. Поняття процесуальних норм та їх місце в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 270-275. – ISSN 1563-3349
1090562
  Саркісова Т.Б. Поняття процесуально-правової форми здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 307-310. – ISBN 978-617-566-151-2
1090563
  Прусенко Г. Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 141-150. – ISSN 1026-9932
1090564
  Сухонос В.В. Поняття процесуальної діяльності прокуратури та класифікація процесуальних норм / В.В. Сухонос, О.Є. Звірко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 103-105. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Проаналізувано стан процесуального регулювання прокурорської діяльності. Наукове визначення поняття процесуальної діяльності прокуратури. Проблемні питання, що виникають у практичній процесуальній діяльності прокуратури та пропозиції щодо шляхів їх ...
1090565
  Лахижа М.І. Поняття публічна влада та публічна адміністрація у законодавстві Республіки Польща // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 256-260. – (Право. Економіка. Управління)
1090566
  Ковальова Ю.О. Поняття публічних послуг та їх місце у розбудові "сервісної" держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 245-251. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто питання щодо розкриття сутності публічних послуг та їх співвідношення з державними і соціальними послугами. Автором розглядається теорія публічних послуг та їх особливості. У статті наголошується на важливості вдосконалення ...
1090567
  Бабецька І. Поняття публічного інтересу у цивільному праві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 366-372. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1090568
   Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні / Н.Ю. Подольчак, О.І. Білик, Ханик, Ю.-Б.Р // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 155-160. – ISSN 2306-6814
1090569
  Бондаренко Б.О. Поняття публічної адміністрації в європейській адміністративно-правовій доктрині // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7293-17-9
1090570
  Нагорянський Є. Поняття публічної сфери у контексті вивчення публічної політики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 60-62


  Досліджувати публічну політику неможливо без вивчення публічної сфери. Дана стаття присвячена особливостям публічної сфери та її впливу на публічну політику.
1090571
  Сальман І.Ю. Поняття раціоналізаторської пропозиції в радянському цивільному праві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 97-105
1090572
  Третяк Т.О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено юридичному аналізу реалізації права на екологічну безпеку. Особливу увагу автор приділяє аналізу об"єкта цього суб"єктивного права. Наводиться визначення реалізації права на екологічну безпеку. The article is devoted to legal analysis of ...
1090573
  Щербина Б. Поняття реалізації цивільних прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 91-93
1090574
  Бойченко М.І. Поняття реального і концепт "reell" німецькому ідеалізмі // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 42-47. – ISBN 978-966-285-527-2
1090575
  Ільченко Ю.Б. Поняття регіональної екологічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 42-46. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1090576
  Власов В.Г. Поняття регіону як актора сучасних міжнародних зв"язків // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 28-34. – ISSN 2077-1800
1090577
  Чупрун О.С. Поняття регулювання аудиторської діяльності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 348)
1090578
  Шаталова Л.М. Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 317-326
1090579
  Бабюк В.Л. Поняття релевантності у неформальних дослідженнях аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бабюк Вікторія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 179-197
1090580
  Бабюк В.Л. Поняття релевантності у неформальних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бабюк Вікторія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1090581
  Бабюк Л В. Поняття релевантності: від некласичної до неформальної логіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 178-182. – ISSN 2076-1554
1090582
  Ярмоліцька Н.В. Поняття релігії та бога в історіософській концепції О.О. Козлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються та аналізуються погляди О.О. Козлова на релігію та пізнання Бога. The article is devoted to the O.O. Kozlov"s scientific views on religion and knowledge of the God.
1090583
  Нестерова М.І. Поняття релігійної свободи: історія і сучасність // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 21-23. – ISSN 2521-6570
1090584
  Левицька О. Поняття релігійності і духовності та їх взаємодія у творчій спадщині М.І. Костомарова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 418-127
1090585
  Лебедєв В.П. Поняття реорганізації юридичних осіб і суб"єктів господарювання в Україні / В.П. Лебедєв, А.О. Ніцевич // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 129-131.
1090586
  Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 195 л. – Бібліогр.: л. 180-195
1090587
  Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1090588
  Кучер В. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.55-60
1090589
  Янчук А.О. Поняття референдного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
1090590
  Кулик О. Поняття рефлексії, ії сутність та роль у методиці навчання української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – C. 2-7


  Оскількі поняття "рефлексія" стало спеціально-науковим, на сьогодні існує величезний діапазон неоднозначних його інтерпретацій. У працях філософів, педагогів, політологів, соціологів та представників більш "молодих" гуманітарних наук знаходимо широку ...
1090591
  Любащенко В. Поняття Реформації у словникових виданнях: розмаїття інтерпретацій // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 37-53
1090592
  Тімуш І Поняття ризикового договору в цивільнім праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.65-67
1090593
  Тімуш І.С. Поняття ризику в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 155-156. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття ризику в цивільному праві України, аналізуються елементи цієї специфічної правової категорії. The notion of risk in the civil law of Ukraine is dealt with, elements of this specific legal category are analysed.
1090594
  Попова А.В. Поняття ринків небанківських фінансових послуг // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 165-169. – ISBN 978-617-7605-90-3
1090595
  Олексенко Р.І. Поняття ринкової економіки в сучасному філософсько-економічному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 55-62


  Поняття ринкової економіки розглядається в контексті досліджень вітчизняних і зарубіжних філософів та економістів. Понятие рыночной экономики рассматривается в контексте исследований отечественных и зарубежных философов и экономистов. Сoncept of ...
1090596
  Польова.О Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі / Польова.О, Д. Гусонька // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 103-110 : рис. – Бібліогр.: с. 110. – ISSN 2313-3627
1090597
  Кучма З.В. Поняття ритму , довготи, паузи у французькому пісенному тексті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 32-37. – Бібліогр.: Літ.: с. 37; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
1090598
  Афанасьєва О. Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі


  Присвячено проблемі ритуалу як соціокомунікативної форми організації життя людської спільноти. У ній представлено поняття ритуалу у сучасних суспільних і мовознавчих науках та визначено основні семіотичні та прагмакомунікативні характеристики ритуалу ...
1090599
  Ковтунович В.І. Поняття рівності та свободи у політичній концепції Алексіса де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 81-83
1090600
  Боднар С.Б. Поняття рівності у філософії права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 307-310. – ISSN 1818-992Х
1090601
  Панасюк О.Т. Поняття робочого часу та його значення у трудовому праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 64-67. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті розглядається питання про зміст поняття "робочий час", особливості його застосування в трудовому праві і можливостях, що відкриваються при цьому.
1090602
  Любченко Д. Поняття розбою у кримінальному праві другої половини XVII-XVIII ст.: історично-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 119-121. – ISSN 0132-1331
1090603
  Кондратюк О. Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 27-29. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
1090604
  Процьків Н.М. Поняття розірвання цивільно-правового договору // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 40-44. – (Правознавство ; Вип. 385)
1090605
  Безклубий І.А. Поняття розрахунку та розрахункових відносин // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 952-955. – ISBN 978-966-667-341-4
1090606
  Басай О. Поняття рослинного світу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 83-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1090607
  Агафонова Н.В. Поняття роялті за чинним податковим законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 84-87. – (Правознавство ; Вип.306)
1090608
  Остащук М.Б. Поняття сакральності екологічної сфери в екологічній теології // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.185-192
1090609
  Мельник Р.В. Поняття саморобної вогнепальної зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 237-244
1090610
  Перепелиця А.І. Поняття санкції статті (санкції частини статті) особливої частини Кримінального кодексу України / А.І. Перепелиця, Є.С. Назимко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 215-218
1090611
  Сопронюк О. Поняття санкції у теорії права // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 234-240. – ISSN 2409-4544
1090612
  Лисак Є.І. Поняття свідомості та самосвідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1090613
  Кавуненко Н.І. Поняття світового духовного етосу в теологічному обґрунтуванні (на матеріалах Г. Кюнга, М. Вальцера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1090614
  Капустін С. Поняття світогляду в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 43-49. – ISSN 2078-1016
1090615
  Нікешина К.С. Поняття свободи в історичній перспективі // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 364-366. – ISBN 978-966-419-280-1
1090616
  Ющик О.І. Поняття свободи в контексті визначення права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-33. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1090617
  Пазюк А.В. Поняття свободи в міжнародному праві та його застосування // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 81-83. – ISBN 978-966-2609-68-4
1090618
  Поліванова О.М. Поняття свободи пересування осіб в Євросоюзі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 113-117.
1090619
  Шаховал А. Поняття свободи, волі та відповідальності у поезії Тараса Шевченка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 28-36. – ISBN 978-966-306-020-4
1090620
  Нарушевич-Васильєва Поняття семантизації в мовознавстві й термінознавсті
1090621
  Кузьменко Ю.Г. Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 234-238. – Бібліогр.: 32 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
1090622
  Джалілова О.М. Поняття символічної генералізації в теорії комунікації за Н. Луманом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 245-249. – ISSN 2076-1554
1090623
  Ільїна Н.Л. Поняття системи екологічного контролю за законодавством України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 76-81. – ISBN 978-617-566-151-2
1090624
  Синельникова Р.Д. Поняття системи найвищих органів державної влади соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 53-59. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются общие черты, присущие высшим органам государственной власти всех социалистических стран. Показаны также некоторые специфические особенности в системах высших органов государственной власти отдельных зарубежных социалистических ...
1090625
  Манжула А.А. Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 86-91. – ISSN 2222-5374
1090626
  Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1090627
  Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 178-190
1090628
  Розгон О.В. Поняття сім"ї в національному й міжнародних аспектах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 91-96. – ISSN 0201-7245
1090629
  Ватрас А В. Поняття сімейної правосуб"ектності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 93-100. – (Право. Економіка. Управління)
1090630
  Федитник В.М. Поняття складної вини в доктрині кримінального права: історико-правовий аспект // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1090631
  Пошва М. Поняття складу злочину та його кримінально-правове значення в Україні // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 128-133
1090632
  Вілкова Д.С. Поняття слабких держав як відповідь на загрози міжнародній безпеці // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 162-169. – ISSN 2663-0265
1090633
  Ярошевська Т. Поняття службового винаходу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-86. – ISSN 0132-1331
1090634
  Кульбашна А.Ю. Поняття службового об"єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником / А.Ю. Кульбашна, О.С. Парамонова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 241-246. – ISSN 2219-5521
1090635
  Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України : монографія / Р.Л. Максимович; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 304с.
1090636
  Кочеров М.В. Поняття службової особи як суб"єкта незаконного збагачення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 37-40
1090637
  Слуцька Т.І. Поняття службової особи: кримінально-правовий аналіз // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 168-175
1090638
  Супрун А.Г. Поняття сміху в філософії М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1090639
  Гранін О.Ф. Поняття соціалістичного громадського порядку // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 12-21
1090640
  Янчук В.З. Поняття соціалістичної колгоспної демократії та гарантії її здійснення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 97-105. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы о сущности социалистической колхозной демократии и гарантиях ее осуществления. Сущность социалистической колхозной демократии состоит в том, что управление деятельностью колхоза осуществляют сами колхозники под ...
1090641
  Чалабієва М.Р. Поняття соціальних мереж як особливого виду електронних засобів масової інформації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 213-220. – ISSN 2617-5967
1090642
  Гончаров А. Поняття соціального захисту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 126-130
1090643
  Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-19. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій та принципи, на яких має базуватися такий захист в Україні. The notion of citizens" social protection in the event of ecological emergencies is analyzed as well as ...
1090644
  Головко Л. Поняття соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 109-111
1090645
  Скоростецька Н.В. Поняття соціального інтелекту в роботах сучасних зарубіжних дослідників 1979 - 2019 років // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 327-337. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
1090646
  Ільніцька Н.І. Поняття соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 286-287. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1090647
  Трунова Г.А. Поняття соціального партнерства на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 282)
1090648
  Панасюк О.Т. Поняття соціального права: методологія визначення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 44-50. – ISSN 2617-5967
1090649
  Максимишин Р. Поняття соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 310-315. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1090650
  Сіньова Л.М. Поняття соціальної безпеки в сучасних умовах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 31-35. – ISBN 978-617-7069-63-7
1090651
  Талпа М.В. Поняття соціальної норми та відхилення у творчій спадщині Володимира Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1090652
  Кліш А.Б. Поняття соціальної справедливості у папських енцикліках "Rerum novarum" та "Graves de communi" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 109-111
1090653
  Угрин Т.В. Поняття соціо-дискурсивної репрезентації та його основні характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 141-148


  У статті подано стислий міждисциплінарний діахронічний аналіз поняття соціо-дискурсивна репрезентація, виділено її основні характеристики, розглянуто причини та умови виникнення репрезентацій.
1090654
  Золотько Ю. Поняття соціокультурної компетентності у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 152-156. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено етимологію та досліджено ґенезу поняття "соціокультурна компетентність" у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ, схарактеризовано її найважливіші компоненти. Соціокультурна компетентність передбачає ...
1090655
  Курилін І.Р. Поняття спеціальних знань, що використовуються під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-139.
1090656
  Сурник В.М. Поняття співучасті // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 53-54
1090657
  Жаровська Г.П. Поняття співучасті у злочині за кримінальним правом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.103-107. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1090658
  Карась Б.О. Поняття спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 131-137. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується співвідношення адміністративно-правового спору та спорів щодо соціального захисту населення. Зокрема, проводиться аналіз поняття «правовий спір». Вважаємо, що юридичний конфлікт і правовий спір співвідносяться як родове й видове ...
1090659
  Ярова Т.М. Поняття способів захисту цивільних прав та інтересів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 386-387. – ISSN 1563-3349
1090660
  Кияниця О.В. Поняття способу здійснення вбивств особами з психічними недоліками // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 125-126
1090661
  Теремцова Н.В. Поняття стадії бюджетного процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 66-71
1090662
  Гладишко Ю.П. Поняття стадії цивільного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 314-320. – ISSN 1563-3349
1090663
  Касьянов Д.В. Поняття сталого людського розвитку в контексті нанотехнологічного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 114-124
1090664
  Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
1090665
  Хонда М.П. Поняття столиці України-міста Києва та його конституційно-правового статусу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 233-239. – ISSN 1563-3349
1090666
  Василига С.М. Поняття стратегії розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-6806
1090667
  Алфєєва О. Поняття страхового випадку в обов"язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності автовласників в Європі // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 2076-4561
1090668
  Димитрович Я.О. Поняття страхування: теоретико-правовий аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 31-37. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1090669
  Мельник Ю. Поняття стримування соціальних змін у розвинених капіталістичних суспільствах : критичний аналіз ідей Герберта Маркузе // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 96-104
1090670
  Ходжаян А. Поняття структури і структурних трансформацій у системі економічних процесів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 42-54. – ISSN 2411-5215
1090671
  Касьяненко О.Ю. Поняття структури світоглядно-дослідницької настанови особистості в психологічній науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Показано, що світоглядно-дослідницька установка є складовою досвіду діяння особистості, являє собою спосіб здійснення особистістю пізнавального, дійового і рефлекторного орієнтування у світі, виявляється через "картину світу", яку вибудовує особистість ...
1090672
  Хохуляк В.В. Поняття суб"єкта земельного податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.93-97. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1090673
  Трад Поняття суб"єкта посадових злочинів по кримінальному праву України і Йорданії (порівняльно-правовий аспект) / Трад, Аль-Фаїз Акрам // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.97 -102
1090674
  Десятник В.О. Поняття суб"єктивного права власності за новим законодавством України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 81-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Відповідно до нового законодавства про власність розглядаються ознаки суб"єктивного права власності.
1090675
  Решетник Є. Поняття суб"єктивного сімейного інтересу та загальні засади його судового захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-86. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу розвитку та становлення у сімейному законодавстві категорії "інтерес", у цьому контексті проведено аналіз сімейного законодавства в період з 1918 року – по сьогоднішній день. Запропоновано визначення інтересу в сучасному ...
1090676
  Іскізаров О.М. Поняття суб"єктів адміністративних відносин у сфері банківської діяльності // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 50-59
1090677
  Зверев Поняття суб"єктів аудиторської діяльності та їх ознаки / Зверев, ММ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
1090678
  Мартиненко Д.Є. Поняття суб"єктів кримінально-процесуального провадження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 211-218.
1090679
  Мироненко Н. Поняття суб"єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 11-24.
1090680
  Федотов О.А. Поняття суб"єктів протидії тероризму в Україні // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 19-23. – ISSN 1992-4437
1090681
  Агулов М.В. Поняття суб"єктності в психологічній науці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1090682
  Самбір О.Є. Поняття суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 45-55. – ISSN 2078-9165
1090683
  Левандовскі К.М. Поняття субсидіарної відповідальності та її правова природа // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 36-41
1090684
  Римарчук Р. Поняття субсидіарної відповідальності: історично-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 401-406. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1090685
  Ярмоліцька Н.В. Поняття субстанції, буття, руху, простору, часу у панпсихізмі О.О. Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1090686
  Шаповалова К.П. Поняття субстанціональної єдності світу з точки зору діалектичного матеріалізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1090687
  Барандій М.В. Поняття суверенітету держави у міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 307-311
1090688
  Гринюк Н.В. Поняття суверенітету у сучасному міжнародному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 58-61. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
1090689
  Павлишин А. Поняття судових витрат у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.548-554. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1090690
  Ніколенко Л. Поняття судових доказів у господарському процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
1090691
  Слободчикова Н.В. Поняття судових процедур у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 121-125
1090692
  Хрімлі О.Г. Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 188-192. – ISSN 2219-5521
1090693
  Ігонін Р. Поняття судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 18-22
1090694
  Бігун В.С. Поняття суду в контексті здійснення правосуддя (аналіз окремих положень Конституції України) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 38-41. – (Право. Економіка. Управління)
1090695
  Кабанець Н. Поняття суспільного договору в школі природного права (історичний екскурс, історія становлення нормативного поняття) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 179-215


  У статті пропонується історія розвитку поняття суспільного договору, як юридично-деонтологічного за своєю філософсько-правовою природою та фундаментального за теоретико-правовою. На підставі такого визначення, це поняття відіграє основну (базову) роль ...
1090696
  Кабанець Н.І. Поняття суспільного договору як політико-правової моделі самоорганізації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням теорії та філософії права. Розглядається схема суспільного договору як ідеальних правовідносин, що включає певні елементи (суб"єкти, об"єкт, предмет, зміст зобов"язання, гарантії забезпечення договору), на основі якого моделюється ...
1090697
  Уманець Т.В. Поняття суті управлінської категорії "регіон" та її типи в умовах трансформації структури господарства України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1090698
  Хоминець С.І. Поняття та види академічної мобільності студентів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 223-227. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1090699
  Безклубий І.А. Поняття та види банківського рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 916-919. – ISBN 978-966-667-341-4
1090700
  Скрипнюк О.В. Поняття та види відповідальності за порушення виборчого законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-27
1090701
  Ровинський Ю. Поняття та види відповідальності за порушення фінансового законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
1090702
  Ровинський Ю.О. Поняття та види державного примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 27-32. – ISSN 1563-3349
1090703
  Лютікова П. Поняття та види договорів на надання інформаційних послуг // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1090704
  Лютікова П. Поняття та види договорів на надання інформаційних послуг // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1090705
  Оприско М.В. Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 35-39
1090706
  Діковська І.А. Поняття та види договору підряду // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 384-386. – ISBN 978-966-667-341-4
1090707
  Корольов В. Поняття та види забезпечення позову в цивільному процесі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 60-66
1090708
  Щербина В. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню поняття та засобів державного регулювання господарської діяльності в Україні. Статья посвящена исследованию понятия и средств государственного регулирования хозяйственной деятельности в Украине. The article is devoted ...
1090709
  Мірошніченко А.М. Поняття та види земельно-правових колізій // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 91-102.
1090710
  Сеньків Ю.В. Поняття та види злочинів у праві Великого князівства Литовського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-82.
1090711
  Андреєва О. Поняття та види зобов"язального ризику у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-617-7069-14-9
1090712
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 196-213
1090713
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1090714
  Кольга Т.О. Поняття та види інвестицій // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 255-265. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1090715
  Шевчук В А. Поняття та види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.101-104. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1090716
  Суярко М. Поняття та види об"єктів правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 98-102.
1090717
  Пришва Н.Ю. Поняття та види обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Наведено характеристику обов"язкових платежів, податків, зборів. Дано їх класифікацію та розглянуто особливості кожного виду. The article provides characteristics of mandatory payments, taxes and levies. Their classification is provided and ...
1090718
  Сохацька О.Є. Поняття та види організаційно-правових договорів, що укладаються органами місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-97. – Бібліогр.: 15 назв
1090719
  Гребенюк М. Поняття та види основних загроз сучасній продовольчій безпеці: правовий контекст / М. Гребенюк, Є. Кузнєцова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 55-59


  У статті розкриваються поняття та зміст основних загроз сучасній продовольчій безпеці, визначаються роль та завдання держави щодо запобігання постачанню на територію України неякісного продовольчого імпорту.
1090720
  Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поняттю особистих немайнових прав в цивільному праві України та його видам. Статья посвящена понятию личных неимущественных прав в гражданском праве Украины и его видам. The paper is dedicated to the concept of personal non-property ...
1090721
  Кафарський В.В. Поняття та види підсудності адміністративних справ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 247-254. – ISSN 1563-3349
1090722
  Сопова К.А. Поняття та види плагіату: між правомірним запозиченням та недозволеним використанням // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 42-52. – ISBN 978-617-696-870-2
1090723
  Крамаренко О.В. Поняття та види прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 255-259
1090724
  Нікіфорова М. Поняття та види принципів податкового законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 43-48. – ISSN 2220-1394
1090725
  Шехавцов Р.М. Поняття та види проблемних слідчих ситуацій / Р.М. Шехавцов, А.В. Хрипченко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.139-148
1090726
  Макаренко Л.О. Поняття та види соціальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-15
1090727
  Первомайский О. Поняття та види суб"єктів інвестиційних відносин // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 21-29.
1090728
  Кологойда О.В. Поняття та види сурогатів цінних паперів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 83-93


  На підставі ознак цінного паперв визначено поняття сурогатного цінного папера. здійснено розмежування понять цінних паперів та їх сурогатів, розглянута практика випуску різних видів сурогатів цінних паперів.
1090729
  Кашинцева О.Ю. Поняття та види товарних знаків в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються проблеми поняття "товарного знаку" у вітчизняному та іноземному законодавствах і правової охорони нових видів товарних знаків в Україні. Висловлюються пропозиції до законодавства щодо впровадження таких понять, як "загальновживаний ...
1090730
  Куклєва К. Поняття та види транскордонних переддоговірних зобов"язань // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 42-43
1090731
  Фелик В. Поняття та види форм профілактичної діяльності національної поліції України // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 77-82. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1090732
  Дурнов Є. Поняття та види функцій праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 154-159. – ISSN 2663-5313
1090733
  Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 66-77. – ISSN 0132-1331
1090734
  Андрейцев В.В. Поняття та види цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-74. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкриваються істотні ознаки цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах, дається їх характеристика та визначення. The article deals with the definition and of the special features of the civil responsibility in innovation legal relations.
1090735
  Румянцев Ю. Поняття та види юридичних засобів захисту у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 42-46. – ISSN 2307-8049
1090736
  Залєтов О. Поняття та відмінність убезпечення (страхування) життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність убезпечення (страхування) життя. Проведено порівняльний аналіз основних характеристики договорів убезпечення (страхування) життя та загального страхування (згідно з українським законодавством). Essence of life protection ...
1090737
  Зоріна О.І. Поняття та дефінітивне визначення офшору як фінансово-правової (податкової) категорії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 392-397. – ISSN 1563-3349
1090738
  Причина Т. Поняття та джерела кримінально-процесуального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 165-166
1090739
  Дрозд А.О. Поняття та еволюція правової доктрини як джерела українського права // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 158-159. – ISBN 978-966-97457-5-0
1090740
  Макода В.Є. Поняття та елементи ліцензійного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 998-1003. – ISBN 978-966-667-341-4
1090741
  Орлов Ю.Ю. Поняття та елементи організації оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 178-187.
1090742
  Яценко Н.Г. Поняття та елементи правового статусу суду в цивільному процесі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 135-139. – (Право ; Вип. 3/4). – ISSN 2226-3047
1090743
  Манжула А.А. Поняття та елементи правопорядку: сутність та значення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 109-113. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
1090744
  Корейба І.В. Поняття та елементи системи органів правової охорони Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 84-89.
1090745
  Логінова В.В. Поняття та елементи спосубу заподіяння тілесних ушкоджень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
1090746
  Біюн В О. Поняття та елементи шлюбного договору // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 93-97. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1090747
  Петришина-Дюг Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
1090748
  Петришина-Дюг Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
1090749
  Клименко Н.І. Поняття та завдання загальної теорії судової експертології в системі юридичних наук // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 48-57. – ISSN 0130-2655
1090750
  Стратонов В.М. Поняття та завдання пізнавальної діяльності слідчого // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 176-180. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1090751
  Москаленко К. Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1090752
  Носік Ю.В. Поняття та загальна характеристика договору про конфіденційність // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1133-1137. – ISBN 978-966-667-341-4
1090753
  Муравйов В.І. Поняття та зміст "Acguis communautaire" (спільного доробку) Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 129-134.
1090754
  Смолярова М.Л. Поняття та зміст адаптації законодавства про працю України до законодавства Європейського Союзу / М.Л. Смолярова, А.С. Аристархова // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 19-22
1090755
  Нечитайло О. Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  В статті формулюється визначення поняття та з"ясовується зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин. The conception is formulated and the maintenance of administrative matters being connected with tax relations is defined in the ...
1090756
  Тарасенко В.С. Поняття та зміст адміністративно-правовового статусу Кабінету міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 170-180. – ISSN 2524-0323
1090757
  Лелет С.М. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 110-117. – ISSN 2072-8670
1090758
  Мироненко І. Поняття та зміст відносин добросусідства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 95-98
1090759
  Тимошевський Д. Поняття та зміст відносин при регулюванні податкового кредиту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 110-113.
1090760
  Дей М.О. Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 311-314
1090761
  Головкін О.В. Поняття та зміст державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 70-77
1090762
  Биркович Т.І. Поняття та зміст державної дипломатичної служби в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-97
1090763
  Васильєва В. Поняття та зміст договору консигнації // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 163-165


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1090764
  Войтович І. Поняття та зміст доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-50
1090765
  Пиріг І. Поняття та зміст експертної діяльності органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 255-262. – ISSN 0132-1331
1090766
  Мацегорін О.І. Поняття та зміст захисту цивільних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-147
1090767
  Легка Я.І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об"єкту управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 289-292


  Ризик відіграє важливу роль при інвестуванні, він є одним з основних критеріїв, за яким можна обрати об"єкт інвестицій. Управління інвестиційними ризиками вимагає чіткого усвідомлення їх сутності, змісту та положення в загальній ієрархії економічних ...
1090768
  Лушер В.В. Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 166-171. – ISSN 2078-3566
1090769
  Татарова Т. Поняття та зміст контролю в державному управлінні фінансами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 188-194. – ISSN 2663-5313
1090770
  Білозьор О. Поняття та зміст мікропруденційного регулювання у фінансово–правовій доктрині зарубіжних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 325-326
1090771
  Білозьор О. Поняття та зміст мікропруденційного регулювання у фінансово–правовій доктрині зарубіжних країн // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 325-326
1090772
  Петренко В. Поняття та зміст моральної шкоди за чинним законодавством // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 60-64. – ISSN 2663-5313
1090773
  Мироненко І.В. Поняття та зміст обтяжень майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 135-139
1090774
  Звоздецька І.В. Поняття та зміст парламентських процедур // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 64-67
1090775
  Яковець І.С. Поняття та зміст політики україни у сфері виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 62-71.
1090776
  Юревич І.В. Поняття та зміст правового забезпечення роботи суду // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 165-167. – ISBN 978-966-937-189-8
1090777
  Лобода А. Поняття та зміст правової безпеки особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 121-125
1090778
  Костишин Р.В. Поняття та зміст принципів передвиборчої агітації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 192-198. – ISSN 1563-3349
1090779
  Коник М.Ю. Поняття та зміст прокурорського нагляду за діяльністю оперативних підрозділів // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 164-167. – ISBN 978-617-616-075-5
1090780
  Андрусів Л.М. Поняття та зміст промульгації законів Украни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 35-39. – (Юридична ; Вип. 2)
1090781
  Муляр А.В. Поняття та зміст професійної етики прокурора // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7169-06-9
1090782
  Карпінська Н.В. Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 126-131
1090783
  Горев В.О. Поняття та зміст свободи договору як загальної засади цивільного законодавства України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 91-99. – (Юридична ; Вип. 1)
1090784
  Коваленко-Кужольна Поняття та зміст трудового договору у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-43
1090785
  Ковалевська О.П. Поняття та зміст управління комунальною власністю, механізм його адміністративно-правового регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 108-111. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1090786
  Радзівіл К. Поняття та зміст фінансової безпеки держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 94-97
1090787
  Фурса С.Я. Поняття та зміст шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1149-1153. – ISBN 978-966-667-341-4
1090788
  Куйбіда Р.О. Поняття та значення адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 277-280. – ISBN 978-966-667-624-8
1090789
  Углик Н.М. Поняття та значення адміністративної процедури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 226-228. – (Право. Економіка. Управління)
1090790
  Латишева В.О. Поняття та значення відпусток у трудовому праві України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 169-173. – ISSN 2617-5967
1090791
  Галабала М. Поняття та значення загальної частини кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 122-126
1090792
  Рєзнікова В. Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України / В. Рєзнікова, Б. Орленко // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 1561-4999


  У статті розглядається забезпечення позову в системі забезпечувальних заходів господарського процесу України. Окреслено ознаки заходів до забезпечення позову. Надано авторське визначення поняття "забезпечення позову в господарському процесі". В ...
1090793
  Волот О.І. Поняття та значення інформації, знань та інформаційних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 177-180
1090794
  Балаклицький А.І. Поняття та значення основних ознак держави на сучасному етапі розвитку суспільства: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 96-101. – ISSN 1563-3349
1090795
  Демидко В.О. Поняття та значення права на здорові й безпечні умови праці // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : наукове видання / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2013. – Вип. 1. – С. 55-65
1090796
  Марчак В.Я. Поняття та значення психологічних знань у кримінальному процесі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.104-108. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1090797
  Свінцицький А.В. Поняття та значення судових експертиз у розкритті й розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування / А.В. Свінцицький, А.М. Падалка // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 96-103. – ISSN 2616-6798
1090798
  Волошин В. Поняття та їх референти: релігієзнавчий контекст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 147-151. – ISSN 1728-9343
1090799
   Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 491, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-07-6
1090800
  Мяловицька Н.А. Поняття та класифікація автономних утворень у сучасних державах світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання визначення та класифікації автономних утворень у федеративних і унітарних державах. The article deals with theoretical issue of the definition and classification of the autonomous formations in the federative and ...
1090801
  Найдьон Я. Поняття та класифікація віртуальних слідів кіберзлочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 304-307. – ISSN 2663-5313
1090802
  Петренко Павло Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 47-49.
1090803
  Чеботарьова Г.В. Поняття та класифікація злочинів у сфері медичної діяльності за кримінальним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 522-528. – ISSN 1563-3349
1090804
  Палій Є.В. Поняття та класифікація кредитних угод, що укладаються Міжнародним валютним фондом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 498-503. – ISSN 1563-3349
1090805
  Швець І.В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 145-151
1090806
  Стаднік О.М. Поняття та класифікація принципів виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 99-106
1090807
  Руденко О.В. Поняття та класифікація уніфікації норм міжнародного приватного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.66-70. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1090808
  Лебідь В.П. Поняття та критерії виділення правозахисних міжнародних неурядових організацій в системі ООН // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 421-424. – ISSN 2219-5521
1090809
  Клочков В. Поняття та критерії ефективності прокурорського нагляду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 92-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1090810
  Габлей Н.Г. Поняття та мета покарання // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 2. – С. 185-192
1090811
  Савіщенко В.М. Поняття та мета систематизації нормативно-правових актів у сфері освіти та науки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 192-199. – ISSN 2078-3566
1090812
  Тертична Ю.В. Поняття та методика дослідження еволюції сакрального поля міста Києва // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 172-174
1090813
  Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 39-45. – ISSN 2308-9636
1090814
  Баланюк Л. Поняття та місце небанківської установи у фінансовій системі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
1090815
  Худик А.М. Поняття та місце правових позицій у структурі актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 489)


  В даній статті аналізується природа правових позицій Конституційного Суду України, дається власне авторське визначення цього поняття. Детальна увага приділяється аналізу наукових підходів до розуміння даного правового феномену. Дається розмежування ...
1090816
  Богуцький І. Поняття та належність до територіальної громади // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 50-52
1090817
  Євстігнєєв А. Поняття та науково-практичне значення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-81. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню поняття вимоги екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні, а також їх науково-практичному значенню. Наводиться визначення поняття "вимоги екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі ...
1090818
  Руденко М. Поняття та нормативний зміст позову прокурора до адміністративного суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-62.
1090819
  Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 80-85
1090820
  Личенко І. Поняття та ознаки адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 163-169. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1090821
  Солонар А.В. Поняття та ознаки адміністративної послуги / А.В. Солонар, С.В. Семенников // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 17-22. – ISSN 2519-2353
1090822
  Гриб К. Поняття та ознаки атестації працівників освіти за трудовим правом України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 358-364. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1090823
  Лубчук О. Поняття та ознаки аудіовізуального твору як об"єкта права інтелектуальної власності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 222-230. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1090824
  Ведернікова А.О. Поняття та ознаки булінгу: кримінологічний погляд // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 70-84. – ISSN 2524-0323
1090825
  Кульчицький Т.Р. Поняття та ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 51-57. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано поняття "внутрішньо переміщена особа" як об"єкт соціологічного та правового регулювання; визначено основні ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні; окреслено права та свободи внутрішньо переміщених осіб; розглянуті та ...
1090826
  Шекера Ю.О. Поняття та ознаки господарсько-процесуальних строків // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 112-120
1090827
  Панасюк С.В. Поняття та ознаки громадського контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в умовах сьогодення: теоретико-правовий підхід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 267-274. – ISSN 2306-9082
1090828
  Менджул М.В. Поняття та ознаки громадської організації: цивільно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 349-355. – ISSN 1563-3349
1090829
  Сенчук В.В. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 110-117. – ISSN 1563-3349
1090830
  Калєніченко Л.І. Поняття та ознаки державно-правового примусу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 21-30. – ISSN 1999-5717
1090831
  Бевзенко В. Поняття та ознаки державного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 106-110.
1090832
  Панасюк О. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду в кримінальному провадженні: теоретичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 161-163
1090833
  Бородій В. Поняття та ознаки дитячої безпритульності / В. Бородій, І. Тимкович // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 25-31
1090834
  Дзера О.В. Поняття та ознаки договору міни / О.В. Дзера, С.М. Бервено // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 149-153. – ISBN 978-966-667-341-4
1090835
  Отраднова О.О. Поняття та ознаки договору позички // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 376-378. – ISBN 978-966-667-341-4
1090836
  Діковська І.А. Поняття та ознаки договору транспортного експедирування // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 651-660. – ISBN 978-966-667-341-4
1090837
  Кочин В.В. Поняття та ознаки ендавменту // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 34-43. – ISSN 2078-9165
1090838
  Гриняк О. Поняття та ознаки житла як об"єкта права спільної власності подружжя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 55-59. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано легальне визначення житла.
1090839
  Щасний А.В. Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
1090840
  Мельник В.П. Поняття та ознаки законодавства: проблеми, підходи, напрями вирішення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 50-54. – ISSN 1563-3349
1090841
  Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 218-223. – ISSN 0132-1331
1090842
  Миргородський Е.О. Поняття та ознаки індивідуальних суб"єктів трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 208-211. – ISSN 2219-5521
1090843
  Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.36-39


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1090844
  Кушнір І. Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 24-30
1090845
  Прокопюк А. Поняття та ознаки корпоративної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 75-81. – ISSN 2663-5313
1090846
  Руднєва О.М. Поняття та ознаки міжнародних стандартів прав і свобод людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 10-15. – ISSN 1563-3349
1090847
  Смолин Я. Поняття та ознаки міжнародного договору купівлі - продажу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 139-143


  В цій статті розглянуто поняття міжнародного договору купівлі - продажу, наведені його основні характеристики, здійснена спроба дати визначення останнього на підставі аналізу нормативних положень міжнародних актів та внутрішньо національного ...
1090848
  Дуюнова О. Поняття та ознаки найманої праці // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.49-52
1090849
  Пацурківський Ю.П. Поняття та ознаки обмежених речових прав // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.60-65. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1090850
  Тарасенко В.С. Поняття та ознаки органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 63-74. – ISSN 2524-0323
1090851
  Предместніков О. Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 97-106. – ISSN 1993-0909
1090852
  Попова С. Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб: питання теорії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 64-68. – ISSN 2307-8049
1090853
  Корольчук Л.М. Поняття та ознаки охорони праці: проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 274-284. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1090854
  Коробенко Н.П. Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у недержавному пенсійному забезпеченні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 306-311. – ISSN 1563-3349
1090855
  Золотаренко В.В. Поняття та ознаки правового статусу виконавця у виконавчому процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 56-60


  Стаття присвячена розгляду спеціального правового статусу виконавця у виконавчому процесі України. При досягненні цілей статті автор звертається до теоретичних визначень правового статусу, його видів і складових елементів. Автором формулюється поняття ...
1090856
  Луценко І. Поняття та ознаки правового стимулу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-14.
1090857
  Васильченко О.П. Поняття та ознаки правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 29-35. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047


  В статті охарактеризовано поняття "відповідальність" та "юридична відповідальність"; встановлено ознаки юридичної відповідальності; визначено загальні та спеціальні ознаки конституційно-правової відповідальності; сформульовано поняття ...
1090858
  Юрчишин В.Д. Поняття та ознаки правової експертизи проектів нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 54-59. – ISSN 1563-3349
1090859
  Баранчук В.В. Поняття та ознаки психологічного контакту в процесі допиту // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 326-332
1090860
  Кравчук О.В. Поняття та ознаки публічної власності // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 92-97. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1090861
  Берназюк Я.О. Поняття та ознаки рішення Президента України в формі доручення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 16-22
1090862
  Коваленко Т.О. Поняття та ознаки сільськогосподарського підприємства як суб"єкта аграрних правовідносин // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 589-591. – ISBN 966-660-151-6
1090863
  Кармаза О.О. Поняття та ознаки соціального житла за законодавством України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 178-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкривається поняття "соціальне житло" та здійснюється науково-практичний аналіз його ознак за законодавством України.
1090864
  Шама Н. Поняття та ознаки спадкового договор // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 142-150. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1090865
  Щербина В.С. Поняття та ознаки сторін в арбітражному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 47-52. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье на основе нового законодательства о государственном арбитраже в СССР рассматриваются специфические признаки сторон в арбитражном процессе, с их учетом предпринята попытка сформулировать определение сторон в арбитраже. Освещая вопрос о ...
1090866
  Діденко Л.В. Поняття та ознаки суб"єктів цивільно-процесуальних видносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 134-139. – ISSN 2617-5967


  У статті визначено поняття суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Виділено ознаки суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Досліджено наукову літературу і законодавство України з питань визначення поняття та ознак суб’єктів ...
1090867
  Ніколенко Л.М. Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178
1090868
  Слободян С. Поняття та ознаки твору як об"єкта авторського права // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 1608-6422
1090869
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудового договору: сучасний вимір та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 271-277. – ISSN 2306-9082
1090870
  Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0132-1331
1090871
  Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності трудового колективу: теоретико-правовий аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 19-21
1090872
  Безклубий І.А. Поняття та окремі види кредиту // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 909-911. – ISBN 978-966-667-341-4
1090873
  Єрьоменко В.В. Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 37-43
1090874
  Залєтов О. Поняття та основна суть екологічного страхування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 2. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-7923
1090875
  Качан І. Поняття та основні адміністративно-правові форми правового захисту військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних cил України // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-15.
1090876
  Приймаченко Д. Поняття та основні ознаки адміністративної діяльності митних органів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 108-112
1090877
  Таньчук О.А. Поняття та основні ознаки державно-управлінських рішень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 137-140
1090878
  Рябоконь Є.О. Поняття та основні ознаки нерухомості як предмета договору купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 100-106. – ISBN 978-966-667-341-4
1090879
  Циганок С. Поняття та особливості адміністративних елементів статусу прокуратури України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 328-332. – ISSN 2663-5313
1090880
  Бевз С.І. Поняття та особливості адміністративно-правових норм у механізмі адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 149-160. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1090881
  Кирилюк Д. Поняття та особливості договору іпотеки об"єктів незавершеного будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 187-189. – ISBN 978-617-7069-17-0
1090882
  Лисенко В.В. Поняття та особливості договору міни(бартеру) за чинним законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 307-314. – ISSN 1563-3349
1090883
  Жарікова Г.А. Поняття та особливості договору про перевезення вантажу морським шляхом // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 226-229. – ISBN 978-617-7364-24-4
1090884
  Рахнянська Т.О. Поняття та особливості екологічного менеджменту як складової механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 331-340. – (0). – ISSN 2078-9165
1090885
  Ковалевська Д. Поняття та особливості європейського громадянства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
1090886
  Лисенко Я. Поняття та особливості земельних юрисдикційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-86
1090887
  Курей М. Поняття та особливості зустрічного забезпечення позову в господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 76-81. – ISSN 2663-5313
1090888
  Банах С. Поняття та особливості інформації як теоретичної категорії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 226-231. – ISSN 2524-0129
1090889
  Домбровська О.В. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 79-83. – (Право. Економіка. Управління)
1090890
  Терентьєва О.К. Поняття та особливості методів адміністрування плати за землю в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 96-101. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1090891
  Мельничук О. Поняття та особливості освітніх правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 15-19


  У статті аналізуються погляди вчених щодо поняття освітніх правовідноин та пропонується їх авторська дефініція. Шляхом визначення особливостей, притаманних освітнім правовідносинам, обгрунтовується їх концепція як самостійного виду правовідносин.
1090892
  Стаховська Н.М. Поняття та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-63. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Порівнюються та аналізуються різні дефініції поняття соціального забезпечення, розкриваються поняття, основні риси та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення. Different definitions of the concept of social security are analyzed; ...
1090893
  Левківська Н. Поняття та особливості правового статусу посадової особи органу місцнвого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 194-204
1090894
  Мендик Л.В. Поняття та особливості правової охорони лісів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 448-452. – ISSN 1563-3349
1090895
  Кротюк О.В. Поняття та особливості принципу офіційного з"ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 322-329. – ISSN 1026-9932
1090896
  Михальнюк О. Поняття та особливості сімейно-правового договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання договірного регулювання сімейних відносин на сучасному етапі. З метою створення загальної теорії договору в сімейному праві України визначено поняття та правову природу сімейно-правового договору, виокремлено його ...
1090897
  Вереша Р. Поняття та підстава кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 0132-1331
1090898
  Хван Л. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 14-26.
1090899
  Волощук О.Т. Поняття та правова природа арбітражу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 51-55. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджуються проблеми визначення понять "арбітраж" та "міжнародний комерційний арбітраж", аналізується правова природа арбітражу, окреслюються основні та специфічні риси міжнародного комерційного арбітражу.
1090900
  Богатирьов І. Поняття та правова природа бюджетного зобов"язання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
1090901
  Шандра Р. Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 154-161. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1090902
  Михайлів М. Поняття та правова природа грантового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 182-188. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено питання поняття та правової природи грантового договору на підставі чинного законодавства, міжнародних договорів, іноземного законодавства та практики, а також проаналізовано його зміст. Визначено поняття гранта як предмета договору. ...
1090903
  Цікало В. Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.302-306. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1090904
  Верес І. Поняття та правова природа договору факторингу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 89-92
1090905
  Богашов О. Поняття та правова природа органів управління виборчим процесом // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 21-28


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
1090906
  Пришва Н.Ю. Поняття та правова природа принципів побудови системи обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються принципи побудови системи оподаткування України. Проводиться їх порівняння з основними засадами побудови системи обов"язкових платежів. The principles of setting up the taxation system are analysed. They are compared with the fundamental ...
1090907
  Рябоконь Є.О. Поняття та правова природа спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1172-1179. – ISBN 978-966-667-341-4
1090908
  Артемишин М.Б. Поняття та правова природа спільної торговельної політики Європейського співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 107-117.
1090909
  Шевчук О. Поняття та правова природа фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 29-32
1090910
  Войтенко І.С. Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
1090911
  Коломієць П.В. Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 231-238. – (Серія юридична ; Вип. 1)
1090912
  Дзера І.О. Поняття та правові ознаки договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі / І.О. Дзера, О.В. Дзера // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 79-88. – ISBN 978-966-667-341-4
1090913
  Трофімцов В.А. Поняття та правові підстави протидії тероризму в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 199-210
1090914
  Пивовар В.Я. Поняття та предмет антропології права як науки та навчальної дисципліни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується актуальність дослідження проблем антропології права, її предмету як науки і навчальної дисципліни. В статье обосновывается актуальность исследования проблем антропологии права, ее предмета как науки и учебной дисциплины. The ...
1090915
  Гринько С.Д. Поняття та предмет зобов"язань за римським приватним правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 38-51. – (0). – ISSN 2078-9165
1090916
  Гетманцев О.В. Поняття та предмет цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 33-39. – (Правознавство ; Вип. 435)
1090917
  Ковтун С.І. Поняття та принципи кодифікації законодавства України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 57-59. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1090918
  Зражевська Н.І. Поняття та принципи культурної війни в контексті сучасної медіакультури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 23-27


  У статті проаналізовано поняття "культурна війна", уведено в контекст медіакультури. Показано принципи ведення такої війни, розкрито феномен медіавійни. Визначено, у якій ролі виступають культур ні війни в історичному контексті. The article examines ...
1090919
  Кацараба Ю.А. Поняття та принципи правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення міжнародних стандартів прав людини в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-90. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1090920
  Вакарюк Л. Поняття та природа типової юридичної конструкції у фінансовому праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1090921
  Золотарьова О. Поняття та причини корупції в українській освіті // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 124-132. – ISBN 978-617-7768-07-3
1090922
  Каращук К.Л. Поняття та проблема кодифікації законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 124-131


  Стаття присвячена аналізу кодифікації як способу систематизації нормативно-правових актів в незалежній Україні.
1090923
  Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини : Монографія / О.О. Пунда; Науково-дослідний ін-тут фінансового права. – Хмельницький - Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2005. – 436с. – ISBN 966-8529-34-0
1090924
  Андрущакевич Ю.В. Поняття та риси правозастосовчої конкретизації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 101-107. – ISSN 1563-3349
1090925
  Смерницький Д.В. Поняття та риси системи управління якістю науково-технічної діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 43-53. – ISSN 2072-8670
1090926
  Буряк В. Поняття та роль податкових роз"яснень у сучасній правовій системі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-91
1090927
  Яремчук В.Б. Поняття та система джерел конституційного права України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 30-39


  Розглянуто поняття, ознаки, систему джерел конституційного права України. Згдують прізвища науковців, у тому числі науковці КДУ імені Тараса Шевченка: О.П. Васильченко, В.В. Молдован, В.Ф. Погорілко, В.М Шаповал. Про О.П. Васильченко. - С. 31; Про ...
1090928
  Чудик-Білоусова Поняття та система договорів соціального сприяння // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 137-155. – ISSN 2078-9165
1090929
  Крайник С. Поняття та система корупційних злочинів в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 78-86
1090930
  Когутич І. Поняття та система криміналістичної техніки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 65-70
1090931
  Алімпієв А.І. Поняття та система правових гарантій реалізації права громадян в сфері зайнятості населення України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 85-91. – ISSN 2227-796X


  В статті визначено поняття гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Зроблено теоретичну характеристику видів правових гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Розкрито зміст кожної гарантії реалізації прав ...
1090932
  Ширант А.А. Поняття та система принципів пенсійного забезпечення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 19-26. – ISSN 1026-9932
1090933
  Жеребцов Д.Є. Поняття та склад дисциплінарного проступку поліцейських // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 114-118. – ISSN 2617-5967
1090934
  Корольов В.В. Поняття та склад договірних відносин аграрних суб"єктів: теоретичний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-14.
1090935
  Федотова Александра Поняття та склад земель річкового та морського транспорту України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 120-124
1090936
  Жиравецький Т. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.423-427. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1090937
  Клімова С.М. Поняття та складники адміністративного режиму обігу публічних фінансів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 116-120. – ISSN 2219-5521
1090938
  Кулініч О.О. Поняття та складові "бренду" як засіб індивідуалізації // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 48-52
1090939
  Романюк Я.М. Поняття та складові категорії "диспозитивність" у цивільному праві України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 11-16. – ISSN 2524-017X
1090940
  Митрофанов І. Поняття та складові механізму реалізації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 102-107.
1090941
  Сірик З.О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 100-112. – ISSN 1562-0905
1090942
  Бородій О.А. Поняття та складові фінансової безпеки держави // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 142-144
1090943
  Хринюк О.С. Поняття та складові фінансової політики підприємства, а також основні її етапи в умовах нестабільної економічної ситуації / О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 211-217. – ISSN 2310-5534
1090944
  Боднарук О. Поняття та специфіка криміналістичної характеристики серійних убивств / О. Боднарук, Л. Гусар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 201-204. – ISSN 2663-5313
1090945
  Барабаш Н. Поняття та специфіка правового режиму земель, наданих для користування надрами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 99-103
1090946
  Немеш П.Ф. Поняття та співвідношення правової охорони і правового захисту торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 207-209
1090947
  Лукасевич-Крутник Поняття та способи гармонізації приватноправового законодавства України в сфері надання транспортних послуг із законодавством Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 118-140. – ISSN 1993-0909
1090948
  Александренко В.В. Поняття та способи жорстокого поводження з тваринами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 116-120. – ISSN 2222-5374
1090949
  Діковська І.А. Поняття та сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 704-706. – ISBN 978-966-667-341-4
1090950
  Пашинський В.Й. Поняття та структура адмiнiстративно-правового забезпечення оборони держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 20-29. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються сучасні наукові підходи до визначення поняття та розуміння структури адміністративно-правового забезпечення оборони держави. Досліджено елементи структури адміністративно-правового забезпечення оборони держави. The article deals ...
1090951
  Спицька К.О. Поняття та структура інтелектуального капіталу в аспекті процесів інтелектуалізації, капіталізації та трансформації // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – С. 139-144. – ISBN 978-617-7700-38-7
1090952
  Бойко І.Б. Поняття та структура механізму енергозбереження підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 101-105.
1090953
  Завидняк І.І. Поняття та структура національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
1090954
  Мілова Т. Поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 120-125. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  "Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» у липні 2014 року у контексті формування єдиного європейського освітнього і наукового простору зумовило новий виток освітньої реформи, в основу якої покладено принцип саме автономії вищих навчальних ...
1090955
  Мальська М.П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста / М.П. Мальська, О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Проаналізувати наукові підходи до класифікації туристичних ресурсів. Розкрити зміст поняття туристичних ресурсів міста, визначити їх компонентну структуру. Методика. Використано емпірично-теоретичні методи дослідження - аналізу і синтезу, ...
1090956
  Зозуля Є.В. Поняття та структурно-функційні ознаки міжнародного співробітництва правоохоронних органів України (теоретичний та історико-правовий аспект) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 6-15
1090957
  Галунько В.В. Поняття та сутність адміністративно-правової охорони суб"єктів права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
1090958
  Легких В. Поняття та сутність апеляційного перегляду судових рішень в кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 154-156. – ISSN 2310-9769
1090959
  Чернадчук В. Поняття та сутність бюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 21-25
1090960
  Базан О.В. Поняття та сутність взаємодії суб"єктів адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 35-42. – ISSN 2072-8670
1090961
  Третяк А.М. Поняття та сутність землекористування оборони в Україні / А.М. Третяк, А.Ю. Мельничук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 21-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-1677
1090962
  Лисицька Т.Г. Поняття та сутність зміни трудових правовідносин державних службовців // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 125-129. – ISSN 2617-5967
1090963
  Петрик В.В. Поняття та сутність інституту відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 40-44
1090964
  Мороз Н.С. Поняття та сутність контролю у сфері інформатизації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 75-80. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1090965
  Глинська А.Є. Поняття та сутність ментальної моделі підприємства в епоху соціальних трансформацій у бізнесі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 319-324. – ISSN 2222-4459
1090966
  Волуйко О.М. Поняття та сутність муніципальної міліції в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 59-65. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1090967
  Небоженко К.В. Поняття та сутність охорони праці // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 269-273. – ISSN 2306-9082
1090968
  Пашко Л. Поняття та сутність оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 114-122
1090969
  Кадук Т.Д. Поняття та сутність парламентського контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 193-199. – ISSN 1563-3349
1090970
  Петрик В.В. Поняття та сутність підстав відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 38-41
1090971
  Мокляк С.П. Поняття та сутність політичних ризиків у сфері військово-технічного співробітництва // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 108-119. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1090972
  Павловська-Кравчук Поняття та сутність правового менталітету методологія дослідження // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 257-265. – ISSN 1993-0909
1090973
  Вакарюк Л. Поняття та сутність правового режиму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 223-229. – ISSN 2306-9082
1090974
  Бутенко В. Поняття та сутність правової експертизи юридичних документів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 4-9.
1090975
  Шевченко Н. Поняття та сутність правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47
1090976
  Софінська І.Д. Поняття та сутність принципу субсидіарності у муніципальному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1090977
  Комарницька М.В. Поняття та сутність припинення трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 160-169. – ISSN 2617-5967
1090978
  Примуш Р. Поняття та сутність професіоналізації персоналу Антимонопольного комітету України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 19-22
1090979
  Стрельнікова О.О. Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі / О.О. Стрельнікова, Н.О. Єсіна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 233-241. – ISSN 2411-7587
1090980
  Кисленко Д.П. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування / Д.П. Кисленко, Я.В. Кузьмічов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 176-184. – ISSN 2222-5374
1090981
  Клепа Є. Поняття та сутність тактики досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 126-130
1090982
  Оніщук Ю.В. Поняття та сутність фінансово-правового статусу митних органів України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 90-95
1090983
  Тарарухін С.А. Поняття та суть кримінального рецидиву / С.А. Тарарухін, В.В. Загороднюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 71-75. – (Серія права ; № 16)


  Проблема ликвидации рецидивной преступности давно привлекает внимание советских ученых криминалистов и практиков. Однако до сих пор отсутствует единое понимание сущности рецидива. На основании изучения судебной практики и проведенного выборочного ...
1090984
  Кисса Н.В. Поняття та форми зайнятості за законодавством України / Н.В. Кисса, О.М. Потопахіна // Актуальні проблеми сучасного права : до 20-річчя екон.-прав. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : зб. наук. ст. студентів / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін ; [редкол.: В.В. Валах, О.М. Потопахіна, О.В. Толкаченко ; відп. ред. О.В. Толкаченко]. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 40-54. – ISBN 978-966-927-391-8
1090985
  Щерба Л. Поняття та форми колективного управління майновими авторськими та суміжними правами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 98-105
1090986
  Кравець І. Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 71-85. – ISSN 1026-9932
1090987
  Ніколенко Л.М. Поняття та функції принципів господарського процесуального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 118-121.
1090988
  Василик В. Поняття та функції торгівельної марки, умови надання їй правової охорони // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 20-21
1090989
  Дмитрієва О. Поняття та характеристика ринку фінансових послуг : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 61-65. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1090990
  Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 218-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено проблему поняття та характерних ознак наказного провадження. Зроблено порівняльний аналіз позовного, окремого та наказного проваджень у цивільному судочинстві та сформульовано ознаки наказного провадження. Досліджено законодавчі положення ...
1090991
  Крукевич О. Поняття та цілі правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 277-278
1090992
  Кравчук Г.В. Поняття та юридична характеристика множинності злочинів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 129-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1090993
  Краснова М.В. Поняття та юридичне значення превентивно-стимулюючої форми екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 178-183. – ISBN 978-617-566-151-2
1090994
  Шевцова Ю.В. Поняття та юридичний зміст застави землі // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 143-153.
1090995
  Дзера О.В. Поняття та юридичні ознаки договору дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 156-158. – ISBN 978-966-667-341-4
1090996
  Дзера О.В. Поняття та юридичні ознаки договору зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 672-681. – ISBN 978-966-667-341-4
1090997
  Отраднова О.О. Поняття та юридичні ознаки договору найму (оренди) // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 193-197. – ISBN 978-966-667-341-4
1090998
  Краснова М.В. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 26-33. – ISBN 978-617-566-151-2
1090999
  Стрижевська А. Поняття таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв"язку (стаття 163 Кримінального кодексу України) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 112-118. – ISSN 2308-0361
1091000
  Перкін В.І. Поняття тактичної операції у криміналістиці // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-82.
<< На початок(–10)1091109210931094109510961097109810991100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,