Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1088001
  Пирогова Т. "Перспективы развития логистической деятельности в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 8-10 : фото
1088002
  Шаншіашвілі С. "Перстень Руставелі" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 552-553. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Грузинські поезії в озвученні Миколи Бажана: Шаншіашвілі Сандро Ілліч (1888—1979) — грузинський радянський поет і драматург. Заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР (1930). Лауреат Сталінської премії другого ступеня (1949).
1088003
  Білий Д.Д. "Перський бунт". Масові заворушення в середовищі чорноморського козацтва 1797-1799 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 71-76. – ISSN 1728-3671
1088004
  Слухай Н.В. "Перцептивний прототип" в парадигмі понять в когнітивної семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 304-309


  Перцептивний прототип розглянуто в ряду співпричетних понять (категорія, концепт) з боку особливостей об"єктивації, включно з вербальною. Перцептивный прототип рассмотрен в ряду смежных понятий (категория, прототип) со стороны особенностей ...
1088005
  Бондаренко В. "Перцю" - 100! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
1088006
  Андерсен Г.Х. Пер-счастливчик : роман / Андерсен Г.Х. ; пер. с дат. В. Спасской. – Москва : ГИЗ, 1920. – 115 с.
1088007
  Бонюк З.Г. Перспектива збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України шляхом інтродукції таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Показана можливість збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України новими інтродукцентами роду Spiraea L. Дана характеристика колекції роду таволг Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна, намічено перспективи її розширення.
1088008
  Андреев А.Л. Перспектива инновационного развития России глазами научно-технической интеллигенции // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6 (326 ). – С. 66-76. – ISSN 0132-1625
1088009
  Москатова А.К. Перспектива освоения человеком многомерного сознания // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С.209-217. – ISSN 1684-2618
1088010
  Соловей В. Перспектива революции // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0869-44435


  90-річний ювілей Жовтневої революції
1088011
  Солодова К. Перспектива регулювання особистих немайнових відносин подружжя шлюбним договором // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 224-225. – ISBN 978-617-7069-17-0
1088012
  Скоп Х. Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 12-20. – Бібліогр.: 24 назв.
1088013
  Троян В.М. Перспектива розвитку науково-технічного потенціалу в Збройних силах України / В.М. Троян, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-100. – Бібліогр.: С. 100. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти нарощування науково-технічного потенціалу в Збройних Силах. Основний акцент ставиться на проблему фінансування розвитку безпосередньо науки і науково-технічного експерименту та досліджень, а також обґрунтовується ...
1088014
  Михалюк Н. Перспектива співпраці України та НАТО у контексті транскордонного співробітництва із Молдовою // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 395-400. – ISBN 978-83-64286-14-8
1088015
  Каратнюк Д. Перспектива створення міжнародного трибуналу для суду над піратами // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 56-58
1088016
  Булатецька Л.І. Перспектива та мотивація: від конфронтації до порозуміння // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 45-47
1088017
  Крепон М. Перспектива ядерной стабильности в Южной Азии / М. Крепон, А. Столар // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2008. – № 1. – С. 138-144
1088018
   Перспективи // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 128-130. – ISBN 978-966-01-0468-6
1088019
  Геєць В.М. Перспективи аграрних трансформацій та їх вплив на розвиток подій в економіці України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-13
1088020
  Хрімлі К.О. Перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 218-222. – ISBN 978-617-7320-15-8
1088021
  Стефанчук М. Перспективи адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері правового регулювання ідентифікації фізичної особи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 173-181. – ISSN 1026-9932
1088022
  Потапенко Я. Перспективи актуалізації соматичної проблематики в контексті формування нової парадигми історіописання // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 87-91
1088023
  Присяжнюк І.І. Перспективи антикорупційної освіти прокурорів у Національній академії прокуратури України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 70-74. – ISBN 978-617-7220-89-2
1088024
  Осядла М. Перспективи бікамералізму в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 197-199. – ISBN 978-966-301-169-1
1088025
  Шаров О. Перспективи валютної інтеграції на пострадянському просторі // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 12-19
1088026
  Черниченко І.В. Перспективи вдосконалення відеоконференції у кримінальному провадженні України // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 196-205
1088027
  Боршуляк І. Перспективи вдосконалення правового регулювання служби в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 37-43
1088028
  Лазор О.Д. Перспективи вдосконалення системи професійної підготовки публічних службовців в Україні: зарубіжний досвід // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 56-64. – ISBN 978-617-7814-17-6


  "В умовах формування громадянського суспільства, реалізації конституційних засад демократичної, правової, соціальної держави гостро постає проблема вдосконалення кадрового забезпечення апарату органів публічної влади висококваліфікованими та ...
1088029
  Магновський І.Й. Перспективи вдосконалення територіального устрою України з погляду сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 113-118. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1088030
  Костюк Ю. Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 46-53
1088031
  Комарова Л.О. Перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 22-28


  У статті розглянуті перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики за напрямками лінгвістичного забезпечення функціонування інформації в автоматизованих наносистемах різних типів, лексичні одиниці семантичного поля - "нанотехнології", обстежений ...
1088032
   Перспективи видобутку вуглеводнів у південно-західній частині Одеського регіону Північного Причорномор"я України / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, А.І. Самсонов, Л.М. Шатохіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 213-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1088033
   Перспективи видобутку енергетичних ресурсів в астроблемах України / Багрій, , , І. Гафич, С. Паюк, Є. Солодкий, Ярошовець-Баранова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 92-100. – (Геологія ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати комплексних досліджень будови та перспектив нафтогазоносності імпактних структур (астроблем) України на основі впровадження новітніх технологій та апаратурних комплексів. В основу роботи покладено фактичний матеріал ...
1088034
  Половка С. Перспективи видобутку нетрадиційних видів корисних копалин у межах дна Світового океану та українського сектору Чорного моря (на прикладі газогідратів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Викладено історію відкриття нетрадиційних видів корисних копалин (газогідратів). Висвітлено здобутки українських дослідників у цьому напрямі. Наведено карту перспектив газонасиченості зони газогідратів Чорноморської улоговини. Подано підрахунки вчених ...
1088035
  Гегедош К.В. Перспективи визнання економічних спеціальностей і цифрової оцінки вченого в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 4 (543) : Бізнес у воєнний час: особливості оподаткування. – С. 53-62. – ISSN 2222-4459
1088036
  Заєць О.І. Перспективи викладання спецкурсів з проблем правового забезпечення земельної реформи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-419-269-6
1088037
  Овод А.П. Перспективи викладення господарського кодексу України в новій редакції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 179-184
1088038
  Чебан М.Г. Перспективи використанна біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 13 : фото
1088039
  Ільїна О.В. Перспективи використання QR-кодування у туристичній діяльності (на прикладі міста Луцька) / О.В. Ільїна, Л.П. Луговська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 116-125. – ISSN 2308-135X
1088040
  Адамчук В.В. Перспективи використання автомобільного шасі в агропромисловому виробництві / В.В. Адамчук, С.П. Погорілий // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
1088041
  Цвелих Є.М. Перспективи використання альтернативних джерел енергії на Закарпатті // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 321-323. – ISBN 978-966-285-361-2


  Сучасні політико-економічні реалії поставили перед господарством України велику кількість завдань, вирішення яких потребує нових підходів та нестандартних вирішень. Фактична війна з Росією – колишнім монополістом на українському ринку ...
1088042
  Рибчук А.В. Перспективи використання банківських електронних засобів платежу / А.В. Рибчук, Ю.Р. Козир // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 216-222. – ISSN 2222-4459
1088043
  Бойчук Н.Я. Перспективи використання біогазу в Україні / Н.Я. Бойчук, А.В. Кіт // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 11-17. – ISSN 2310-5534
1088044
  Власенко О.Г. Перспективи використання біохімічних показників у системі екологічного моніторингу поверхневих вод / О.Г. Власенко, Верниченко-Цветков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 94-108. – ISSN 2306-5680
1088045
   Перспективи використання високоміцних фібробетонів як основи формування захисних укриттів та фортифікаційних споруд під час російсько-української війни / С.В. Королько, М.А. Саницький, Т.П. Кропивницька, А.О. Дзюба, Ю.В. Шабатура // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 28. – С. 25-33. – ISSN 2312-4458


  Проведено всебічний огляд сучасного стану захисних укриттів та фортифікаційних споруд на основі фібробетонів. Проаналізовано перспективи використання фібри для створення захисних бетонних конструкцій та фортифікаційних споруд оболонкового типу, ...
1088046
  Токарчук Д.М. Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні / Д.М. Токарчук, Н.В. Пришляк, Я.В. Паламаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 51-57. – ISSN 2306-6792
1088047
  Сітуха О. Перспективи використання водню як енергетичного ресурсу / О. Сітуха, О. Павлова, К. Павлов // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5 (72). – С. 23-29. – ISSN 2409-8892
1088048
  Лісовенко В.Д. Перспективи використання додаткового IЧ-каналу аеродромної світлосигнальної системи / В.Д. Лісовенко, В.В. Головенський, О.І. Базик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 41-49. – ISSN 2524-0056
1088049
  Красуля А.В. Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищій освіті України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 17-26. – ISSN 2312-5993
1088050
  Лавренчук В.А. Перспективи використання енергоефективних технологій в агросекторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 2, січень. – С.32-36. – ISSN 2306-6792
1088051
  Гарбуза Т. Перспективи використання змішаного навчання іноземних мов у підготовці майбутніх економістів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 150-151
1088052
  Кичко І. Перспективи використання інвестиційної політики держави як інструменту структурної перебудови економіки / І. Кичко, А. Холодницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено концептуальні підходи до здійснення інвестиційної політики в умовах структурної перебудови економіки України. Проаналізовано зміни структурного співвідношення галузей економічної діяльності, тенденції розвитку інвестиційних процесів, ...
1088053
  Мєдвєдкова Н. Перспективи використання іноземного досвіду податкового стимулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 328-332. – ISSN 0201-758Х
1088054
  Булахова Г. Перспективи використання інструментарію соціальних медіа для просування бібліотечних продуктів і послуг // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 80-91. – ISSN 2224-9516
1088055
  Гончаров О. Перспективи використання історико-культурних пам’яток регіонів України в туристичній галузі (на прикладі культурної спадщини міста Немирова Вінницької області) / О. Гончаров, Ю. Роїк // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 67–71. – ISSN 2309-9356
1088056
  Чорна Л.О. Перспективи використання кластерних технологій у вінницькому регіоні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 28-29 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1088057
  Бугера О. Перспективи використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: досвід США // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 172-178. – ISSN 2306-9082
1088058
  Кучко О.Є. Перспективи використання методу формування вибірки webRDS для дослідження інтернет-спільнот // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1088059
  Баглай К.М. Перспективи використання одно- і дворічних сіянців рослин з родини Кактусових (Cactaceae Juss.) для фітодизайну / К.М. Баглай, С.О. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Підібрано асортимент рослин, які в одно- і дворічному віці придатні для створення декоративних композицій із сукулентних рослин.
1088060
  Петров В. Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів / В. Петров, А. Крючин // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 18-20


  Розглядаються особливості професійних оптичних дисків для довготермінового зберігання цифрових електронних ресурсів
1088061
  Лешенок У. Перспективи використання панельних досліджень використання панельних досліджень // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 83-85
1088062
  Тарасова В.В. Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженні лексико-семантичних систем мов (на матеріалі ЛСП "Засоби пересування" в англійській, німецькій, російській та українській мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 323-330. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1088063
  Лешенок У.С. Перспективи використання просторових даних у дослідженнях політичних орієнтацій населення України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – C. 26-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (41)). – ISSN 2308-5053
1088064
  Щербак А.В. Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 83-91. – ISSN 1993-6788
1088065
  Лижаченко Н. Перспективи використання ресурсної бази Завалівського родовища графіту / Н. Лижаченко, В. Ніколаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Завалівське родовище експлуатується на даному етапі як комплексний об"єкт. Традиційно на родовищі розробляються графітові руди. Як супутні корисні копалини використовуються лише кварцити та чарнокіти, складуються гранатові руди. Решта супутніх ...
1088066
  Єгоров І. Перспективи використання різних організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні / І. Єгоров, С. Лихолет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанню створення підприємств "під ключ", а також визначенню ролі та місця в даному процесі технологічних вищих навчальних ...
1088067
  Лобода Дмитро Леонідович Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Лобода Дмитро Леонідович, Черкашина Катерина Федорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
1088068
  Федічев В.М. Перспективи використання сил і засобів військової культури в інтересах підвищення бойової готовності Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-45
1088069
  Спіцин Є. Перспективи використання словникової технології навчання в освітньому просторі вищої школи / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-76. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему застосування технології навчання з використанням словників для забезпечення ефективності навчання іноземних мов. Розкрито суть розробленої словникової технології навчання, у якій взаємопов"язані мета, функції, зміст, ...
1088070
  Ващук В.В. Перспективи використання твердих побутових відходів / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 16-17
1088071
  Волошин О.І. Перспективи використання термоінструмента з дуговим електричним розрядом в процесі руйнування гірських порід / О.І. Волошин, І.Ю. Потапчук, О.В. Жевжик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 33-43. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1088072
  Мельник А.В. Перспективи використання технологій GOOGLE EARTH для розвитку геоінформатики : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-65. – ISSN 1561-4980
1088073
  Деделюк К. Перспективи використання транзитної інфраструктури України в контескті споживання енергетичних ресурсів ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 135-141. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1088074
  Закутинська І.І. Перспективи використання туристичного потенціалу м. Івано-Франківська під час проведення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 170-174. – Бібліогр.: 6 назв.
1088075
  Фаренюк Н. Перспективи використання хмарних технологій для цифрових банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано сучасний стан впровадження хмарних технологій у банківській індустрії. З огляду на об"єктивні переваги використання хмари одночасно виникають нові виклики та ризики. Оскільки питання безпеки вважаються найбільш важливою перешкодою для ...
1088076
  Юдіна І.Ю. Перспективи використання шипшин в народному господарстві України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано наслідки вивчення біологічних особливостей перспективних для народного господарства України видів шипшин, інтродуковані з різних районів Середньої Азії.
1088077
  Горлачук М.А. Перспективи виробництва продукції скотарства як основи забезпечення ефективного розвитку аграрного ринку регіону / М.А. Горлачук, В.О. Ляховець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 54-59 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1088078
  Корнієнко Я.М. Перспективи виробництва та ефективність використання гуміновмісних органо-мінеральних добрив в Україні / Я.М. Корнієнко, Я.М. Заграй // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 45-52 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1088079
  Данилова Н.В. Перспективи виходу України на міжнародний ринок альтернативної енергетики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 259-260. – ISBN 978-617-7069-02-6
1088080
  Маркевич К. Перспективи виходу України на ринки висхідних країн : аналіт. доп. / [Катерина Маркевич, Володимир Сіденко, Василь Юрчишин] ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. імені Олександра Разумкова. – Київ : Заповіт, 2015. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-88-3
1088081
  Зеленько Анатолій Перспективи вищої освіти в Україні : (чому активне впровадження європейської системи в освіті України обертається покручем?) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
1088082
  Нахаєва Я. Перспективи вищої освіти в Україні у сучасних умовах розвитку суспільства / Я. Нахаєва, Н. Єлагіна // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 203-205. – ISBN 978-617-7263-79-0
1088083
  Михайлов В.А. Перспективи відкриття золотого зруденіння Карлін-типу в Рахівському рудному районі Закарпаття : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Л.С. Михайлова, В.Г. Біляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – Бібліогр.: 22 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено докази перспективності Рахівського рудного району Закарпаття відносно відкриття нового для України геолого-промислового типу - великооб"ємного золотого зруденіння, близького до Карлін-типу, родовища якого відомі у штаті Невада і забезпечують ...
1088084
  Непорожня Н. Перспективи відкриття кафедри україністики в Литві // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 199-205. – ISBN 966-7586-04-09
1088085
  Шнюков Є.Ф. Перспективи відкриття родовищ лікувальних грязей (пелоїдів) в українському секторі глибоководної області Чорного моря / Є.Ф. Шнюков, В.О. Ємельянов, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 43-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1088086
  Бурковський О.П. Перспективи відновлення природних екосистем та приватного заповідання в разі впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 22-26 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
1088087
  Бодак Н. Перспективи відновлення смертної кари в Україні // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 99-102. – ISBN 978-966-2075-20-5
1088088
  Кириленко І.Г. Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 21-28. – ISSN 2221-1055
1088089
  Кричун П.М. Перспективи вітчизняного аудиту та виклики на шляху до входження в ЄС // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 129-131. – ISBN 978-611-01-0721-1
1088090
  Задирака Н. Перспективи впливу особливого адміністративного права на інститут публічного майна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 151-157. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1088091
  Вдовенко Н.М. Перспективи впровадження адміністративної звітності в рибному господарстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1088092
  Олійник І.В. Перспективи впровадження генеративного штучного інтелекту у сфері маркетингу й торгівлі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2023. – С. 110-115. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 8). – ISSN 2707-8620
1088093
  Гилюн О.В. Перспективи впровадження дуальної вищої освіти в Україні // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 56-58. – ISBN 978-966-97734-7-0
1088094
  Олійник Я.В. Перспективи впровадження і розвитку служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 104-107
1088095
  Третяк Д. Перспективи впровадження інновацій в особистому страхуванні на прикладі зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З метою пошуку шляхів інноваційного розвитку особистого страхування було узагальнено проблеми та стримуючи чинники, які не дозволяють розвиватися особистому страхуванню як окремій галузі страхування. До цих проблем віднесено: відсутність розвиненої ...
1088096
   Перспективи впровадження освітнього кредитування в Україні / К.О. Горова, Д.А. Горовий, І.Ю. Марченко, К.Г. Романченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (17). – C. 74-78. – ISSN 2226-8820
1088097
  Зінченко Н.М. Перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні" / Н.М. Зінченко, Д.С. Сільвестров, М.Й. Ядренко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні".
1088098
  Жалдак Г.П. Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС / Г.П. Жалдак, Л.М. Шульгіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 251-257. – ISSN 2222-4459
1088099
  Михайленко В. Перспективи впровадження фіторемедіації для відновлення геоекосистеми Тульчинського полігону ТПВ / В. Михайленко, А. Шолохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 68-72. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано шляхи міграції важких металів у складі фільтраційних вод із Тульчинського полігону твердих побутових відходів (ТПВ) із застосуванням системного геоекологічного аналізу, ландшафтно-геохімічного підходу та басейнового принципу охорони ...
1088100
  Захарченко А.М. Перспективи врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту після мирної конференції в Аннаполісі 2007 р. // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 231-237.
1088101
  Нерсесян А. Перспективи встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 68-71
1088102
  Мусієнко К. Перспективи встановлення системи міжнародного контролю у сфері кіберпростору // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 113-114
1088103
  Ігнатовський Є. Перспективи вступу Туреччини до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 6-8
1088104
  Габрилевич А.С. Перспективи вступу України в зону вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 49-56


  У статті розглядаються історія взаємовідносин України та Європейського Союзу, зокрема, проаналізовано низку позитивних та негативних наслідків підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі. Проаналізовано основні труднощі модернізації ...
1088105
  Шпакович О. Перспективи вступу України до Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 39-46


  В роботі розглядається сучасний стан відносин України з Європейським Союзом, зокрема, правові передумови для застосування положень права Євросоюзу у правопорядку України. Проводиться аналіз Конституції України та інших законодавчих актів щодо статусу ...
1088106
  Рижков М.М. Перспективи вступу України до Європейського Союзу на сучасному етапі / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 29-31.
1088107
  Липова Т.В. Перспективи вступу України до Світової Організації Торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 374-377
1088108
  Куровець І. Перспективи газоносності та прогнозні видобувні ресурси "сланцевого" газу породних комплексів силуру Волино-Поділля (Україна) / І. Куровець, Ю. Крупський, В. Чепіль // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 7-15 : карта. – Бібліогр.: с. 14-15. – ISSN 0869-0774
1088109
  Бєлєйченко О.Г. Перспективи галузевої конкурентоспроможності національного господарства в умовах глобвлізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
1088110
  Рєзнікова В.В. Перспективи гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні / В.В. Рєзнікова, О.С. Орлова // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 296-331. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено актуальним на сьогодні в Україні питанням гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб"єктів господарювання. Проаналізовано наявні серед науковців погляди та підходи щодо визначення поняття та форм гармонізації ...
1088111
  Дьомін Ю. Перспективи гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 54-59. – ISSN 2311-6676
1088112
  Узунова Н. Перспективи генеративної поетики: актуалізація проблеми метамови та метаопераціональності у контексті поетики виразності А.К. Жолковського та Ю.К. Щеглова // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 29-42. – ISSN 2227-1503
1088113
   Перспективи геонауки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Українські й білоруські вчені обговорили перспективні наукові розробки у сфері геонауки.
1088114
  Миколенко А. Перспективи глобального економічного лідерства Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 213-215
1088115
  Горовий В. Перспективи глобальної інформатизації в національному вимірі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 19-28. – ISSN 2224-9516
1088116
  Щербакова О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 4-8. – Бібліогр.: 4 назви
1088117
  Шоріна Т.Г. Перспективи дегуманізації в контексті відповідальності історії та філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 56-58
1088118
  Ковальчук Д. Перспективи державного регулювання трансферу освітніх технологій вищих навчальниз закладів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
1088119
  Трипольська Г.С. Перспективи державної підтримки розвитку галузі біометану в україні до 2040 року // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 128-142. – ISSN 1605-7988
1088120
  Кресіна І.О. Перспективи децентралізації влади у контексті регіональної політики України. Чи йдемо в Європу? / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 12-17. – ISSN 2306-9082
1088121
  Корсак Р.В. Перспективи диверсифікації українсько–чеських відносин (2015-2020 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 86-88. – ISSN 2076-1554
1088122
  Лацик Г. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 156-164. – ISSN 1818-5754
1088123
  Матвієнко В.М. Перспективи диверсифікації шляхів постачання природного газу в Україну / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко, В.Л. Єрьоменко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 196-203


  Висвітлено основні тенденції, що склалися на газовому ринку України протягом останніх років. Визначено пріоритетні напрямки диверсифікації імпорту природного газу в Україну. Освещены основные тенденции, сложившиеся на газовом рынке Украины в последние ...
1088124
  Гопоненко В.А. Перспективи дистанційного навчання в галузі суспільно-політичного знання // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 22-25
1088125
  Коць О.О. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні / О.О. Коць, І.І. Скробач // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 173-177. – ISSN 2221-755X
1088126
  Гернего Ю. Перспективи для банківського кредитування інноваційного розвитку в Україні // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 46-51. – ISBN 978-966-347-084-9
1088127
  Якименко М. Перспективи дослідження картини світу японської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 334-338. – ISBN 966-638-142-7
1088128
  Кириченко М.С. Перспективи дослідження людської природи у філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1088129
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 33-36


  У статті розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
1088130
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 21-24.


  Розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам ії наукового вирішення. In the aticle the problem of study of media format is examined, the scientific problem is formed, the estimation ...
1088131
  Шевчук В.О. Перспективи дослідження специфіки державно-правового устрою Київської Русі в порівнянні з державно-правовим устроєм інших країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
1088132
  Забіяка І.М. Перспективи дослідження творчості Дмитра Прилюка : постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С.182-183.
1088133
  Хитра О.В. Перспективи досягнення валютної самоокупності спільних підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-18. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні умови досягнення валютної самоокупності спільних підприємств. Проаналізовано найбільш типові канали надходження і витрат валютних коштів спільними підприємствами України. Запропоновано підхід до формування стратегії розвитку валютних ...
1088134
  Литвин М.В. Перспективи досягнення сталого розвитку країн світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 24-33. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1088135
  Макаров Г.В. Перспективи еволюції державного устрою України після парламентських виборів 2002 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 297-298. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1088136
  Щербина В.С. Перспективи еволюції науки господарського права України (рецензія на монографію М.Ю. Потоцького "Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні") // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 179-181
1088137
  Тертична О.В. Перспективи екологічних досліджень Dermanyssus Gallinae (De Geer, 1778) у птахівництві / О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 142-147 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
1088138
  Химинець В.В. Перспективи еколого-економічного розвитку Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 23-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1088139
   Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : аналіт. доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-184-4
1088140
  Резнікова Н.В. Перспективи економічного зростання КНР в контексті реалізації національної моделі економічного розвитку / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 231. – С. 81-85. – ISSN 1562-0808
1088141
  Дибкова Л. Перспективи електронного навчання у 21 столітті за допомогою застосування мобільних девайсів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 50-59
1088142
  Стойко О.М. Перспективи етнорегіональних партій у контексті децентралізації // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 400-407. – ISSN 0869-2491
1088143
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
1088144
  Залужний В. Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: український погляд. Скільки може тривати ця війна і як нам в ній перемогти / В. Залужний, М. Забродський // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 10 вересня (№ 186). – С. 4-5
1088145
  Овчаренко Р.В. Перспективи законодавчого вирішення проблем реформування національної системи технічного регулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-92.
1088146
  Романадзе Л. Перспективи законодавчого врегулювання медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-617-7069-15-6
1088147
  Шемігон Т. Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 31-37


  Стаття присвячена вивченню підходів суб"єктів законодавчої ініціативи у регулюванні вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності. Визначено число офіційно зареєстрованих у Верховній Раді України проектів ...
1088148
  Теремецький В.І. Перспективи законодавчого розширення меж судового контролю за діяльністю Національної гвардії України / В.І. Теремецький, Т.О. Байрачна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 130-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1088149
  Костіна І.С. Перспективи залучення інвестицій з країн Близького Сходу в економіку України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 42-44
1088150
  Клименко А.С. Перспективи залучення іноземних інвестицій на страховому ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 366-367. – ISBN 978-966-188-219-4
1088151
  Амеліна Н.К. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну / Н.К. Амеліна, О.М. Тарануха // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 3-9. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті проаналізовано розміри залучення прямих іноземних інвестицій в Україну за останні роки. Прямі іноземні інвестиції розглядаються в якості економічної стратегії, що приймається для інвестування нового виду діяльності. Наведені сильні та слабкі ...
1088152
  Оболенський О.Ю. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій у національну еконеоміку // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 3 (46), червень. – С. 8-14. – ISSN 2218-1199
1088153
  Безугла Вікторія Олександрівна Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / Безугла Вікторія Олександрівна, Шаповал Людмила Петрівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових фінансових ресурсів в ...
1088154
  Кириленко О. Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду / О. Кириленко, І. Чайковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 86-100. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1088155
  Омельчук В. Перспективи запровадження в Україні іпотечного кредитування та його роль у реалізації державної молодіжної житлової політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.40-48. – ISBN 966-7800-03-2
1088156
  Коваль О.П. Перспективи запровадження загальнообов"язкового державного медичного страхування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2306-5664
1088157
  Цехместрук Ю. Перспективи запровадження інституту інформаційного комісара в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 181-182
1088158
  Казанцева А. Перспективи запровадження інституту конституційної скарги в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 76-77
1088159
  Піхоцький В.Ф. Перспективи запровадження й розвитку в Україні функції аудиту в управлінні державними фінансами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 118-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2222-0712
1088160
  Должанська Н.А. Перспективи запровадження новітніх державних фондових інструментів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 12-14
1088161
  Гулюк О.Д. Перспективи запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні: європейський досвід // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 98-101. – ISSN 2313-0431
1088162
  Мосенкіс Ю.Л. Перспективи запровадження спецкурсу "походження української мови" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 358-363. – ISBN 966-581-388-9
1088163
  Сорочишин М.В. Перспективи запровадження шведської моделі вирішення трудових спорів в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 101-106
1088164
  Кравченко Л.Д. Перспективи застосування DLP-систем для малих та середніх організацій як засіб підвищення інформаційної безпеки. Аналіз існуючих систем / Л.Д. Кравченко, І.І. Пархоменко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 198-201
1088165
   Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні = Перспективы применения альтернативных способов решения споров (ADR) в Украине = Perspectives of application of the alternative methods disputes solving (ADR) in Ukraine : матеріали Другого львівського міжнародного форуму : Львів, 26-29 травня 2009 року / [ відп. ред. І.І. Дутка ]. – Львів : ЛДШНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – 221с. – ISBN 978-966-199-003-5
1088166
  Гаркушенко О.М. Перспективи застосування в Україні зворотного механізму нарахування зобов"язань з податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 81-91. – ISSN 2305-7645
1088167
  Ярова Б.М. Перспективи застосування грошової оцінки сільськогосподарських угідь при оцінці ефективності використання земель державної власності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 157-160. – ISSN 2309-1533
1088168
  Нестерова М. Перспективи застосування когнітивних технологій у системі вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 16-20. – ISSN 2078-1016


  Сьогодення вимагає більш ефективної, динамічної системи підготовки спеціалістів для потреб нашого ризикогенного суспільства. Складність прийняття рішень, необхідність діяти швидко та ефективно в умовах тотальної невизначеності - все це потребує певної ...
1088169
  Устименко В.А. Перспективи застосування математичних методів для здійснення оцінки ефективності управління об"єктами публічної власності в Україні / В.А. Устименко, І.В. Кременовська // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 80-88
1088170
  Пилипенко А.І. Перспективи застосування методів аналітичної статистики в управлінні проектами та програмами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 5-11 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1088171
  Тимченко Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення / Тимченко, Є. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-10. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані сезонного вивчення асоціацій кременевих мікроводоростей у межах дослідницького Чорноморського океанографічного полігону. Проаналізовано результати дослідження та визначено перспективи застосування діатомового аналізу для моніторингу ...
1088172
  Данилюк І. Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 159-164. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1088173
  Шишенко І.В. Перспективи застосування мобільних додатків у фаховій підготовці майбутніх учителів математики / І.В. Шишенко, Я.О. Чкана, О.В. Мартиненко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 444-449. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1088174
  Бандус В.О. Перспективи застосування парових машин у дослідженнях професора В.О. Добровольського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 3 (39). – С. 47-53. – ISSN 2077-9496
1088175
  Марковський В.Я. Перспективи застосування правових позицій Конституційного суду України у розробці мовного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 482-489. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1088176
   Перспективи застосування сейсмічних методів під час пошуків та розвідки нетрадиційних покладів вуглеводнів / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 104-105
1088177
  Пархоменко В.- Перспективи застосування силіційумісних антипіренів для зниження горючості епоксидних композицій / В.- Пархоменко, О.І. Лавренюк, Б.М. Михалічко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 94-100 : схема. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-4643
1088178
  Іванова О.А. Перспективи застосування системного моніторингу у дослідженнях літературно-мистецької періодики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 212-216


  У статті розглянуто особливості застосування системного моніторингу, згідно з потенціалом наукових методів, актуальних для дослідження сфери соціальних комунікацій, у питанні вивчення літературно мистецької журнальної періодики сучасної України. The ...
1088179
  Затонацька Т.Г. Перспективи застосування технології блокчейн в e-комерції / Т.Г. Затонацька, О.О. Вольвач // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 348-349
1088180
  Кропочева Н. Перспективи застосування технологій краудсорсингу у формуванні галузевого реферативного ресурсу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Наведено приклади використання технологій краудсорсингу в біліотечній діяльності закордонних інформаційних закладів. Визначено етапи проведення краудсрсингового проекту, наголошено на потребі його реалізації на основі взаємодії з соціальними мереживими ...
1088181
  Хамрай О.О. Перспективи застосування феноменологічного підходу в описі арабської граматики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 111-117. – ISSN 1608-0599
1088182
  Крицун К. Перспективи застосування фрактального аналізу на валютному ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-53. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті описано апробацію монофрактального аналізу для визначення показника Херста за методом Мандельброта на прикладі котирувань валютних курсів на фінансовому ринку України. Здійснено оцінку адекватності результатів отриманих внаслідок розрахунку ...
1088183
  Савчук К.О. Перспективи захисту інтересів України в Міжнародному суді ООН у зв"язку з агресією з боку Російської Федерації / К.О. Савчук, О.І. Мельничук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 281-285. – ISSN 2219-5521
1088184
  Байрак О.М. Перспективи збереження біоти, ландшафтів і грунтів у регіональному ландшафтному парку "Лісостеповий чорнозем" / О.М. Байрак, В.В. Лукіша, В.М. Самородов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 3 назв.
1088185
  Ковальова О.І. Перспективи збереження гегемонії США в Латинській Америці / О.І. Ковальова, М.В. Засядько // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 301-314. – ISBN 978-966-2123-41-8
1088186
  Куковиця Г.С. Перспективи збереження рідкісних та зникаючих видів природної флори України ex situ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі багаторічних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 79 видів флори України, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою ...
1088187
  Кичко І.І. Перспективи збереження трудового потенціалу в контексті євроінтеграції / І.І. Кичко, О.В. Тимошенко, Д.М. Кліщ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 99-108
1088188
  Кочержук Д.В. Перспективи змін у методиці виховання естрадного вокаліста // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 106-107
1088189
  Головко В. Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії у вимірах європейського досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 79-81
1088190
  Гавриленко А.В. Перспективи зовнішньоторгівельних відносин між Україною та КНР в агропромисловому секторі // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 135-140. – ISSN 1729-7036
1088191
  Хвесик Ю. Перспективи і механізми інвестиційного забезпечення аграрної сфери депресивних територій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 35-37 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1088192
  Фомін І.С. Перспективи і переваги реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 90-91
1088193
  Наумова М. Перспективи і проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проведено якісний і кількісний SWOT-аналіз розвитку соціального підприємництва в Україні. Визначено та оцінено сильні і слабкі сторони, а також загрози і можливості розвитку соціального підприємництва в Україні. На підставі проведеного аналізу ...
1088194
  Лаба О. Перспективи і проблеми становлення інститутів громадянського суспільства в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 26-32. – ISSN 2409-4544
1088195
  Коваль В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-80
1088196
  Бандурка А.С. Перспективи ідеології націоналізму з огляду на етнонаціонвльну ситуацію в Україні // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 20-23. – ISBN 966-7943-03-8
1088197
  Швед В.О. Перспективи ізраїльсько-арабських відносин у контексті сучасних трансформаційних процесів на Близькому Сході [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 43-47. – ISBN 978-966-171-651-2
1088198
  Михайлов В. Перспективи інвестицій в мінерально-сировинний комплекс України / В. Михайлов, В. Курило Загнітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 47-51. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості і передумови залучення інвестицій у розвиток вітчизняної мінерально-сировинної бази (МСБ), як у родовища, які розробляються, для оновлення діючих фондів, відтворення їх запасів, так і для об"єктів на стадії геологорозвідувальних ...
1088199
  Плішка Т.П. Перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 277-283. – ISSN 2078-9165
1088200
  Духницький Б.В. Перспективи інвестування аграрного сектору України іноземними компаніями // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 126-130. – ISSN 2221-1055
1088201
  Пугач Л. Перспективи інноваційних змін у бібліотечній діяльності: погляди вітчизняних вчених // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 14-20. – ISSN 2409-9805
1088202
  Максютова О.В. Перспективи інноваційного оновлення туристично-рекреаційного бізнесу регіону в напрямі реалізації ресурсозберігаючої політики // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 97-104. – ISSN 2306-6806
1088203
  Собкевич О.В. Перспективи інноваційного, науково-технічного і виробничого співробітництва України з ЄС в умовах дотримання національних економічних інтересів / О.В. Собкевич, А.В. Шевченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 100-108. – ISSN 2220-1394
1088204
  Димед В.В. Перспективи інтеграції бізнесу України до світової торговельної системи в умовах політики подвійних стандартів СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32.
1088205
  Пономарьова Л.В. Перспективи інтеграції вищої школи України в міжнародний освітянський простір (Болонський процес) / Л.В. Пономарьова, О.О. Тихонович // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 442-447. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті відображено сучасний стан і перспективи інтеграції України у міжнародний освітянський простір та приєднання до Болонського процесу; окреслені проблеми, що перешкоджають ефективному реформуванню вітчизняної вищої школи та переходу на ...
1088206
  Стаканов Р. Перспективи інтеграції регіонального ринку праці АСЕАН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Країни АСЕАН, поряд з країнами Перської затоки, є ключовим регіоном призначення міграції в рамках Азії. За останні роки в регіоні АСЕАН було запроваджено декілька угод та робочих програм щодо початку інтеграції ринку праці в рамках існуючих ...
1088207
  Стаканов Р.Д. Перспективи інтеграції України до ринку праці ЄС в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [39-40]
1088208
  Захарін С.В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-112. – Бібліогр.: 10 назв
1088209
  Свинарчук В.М. Перспективи інтелектуалізації суспільства а контексті створення міністерства цифрової трансформації України // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 147-150. – ISSN 2616-6798
1088210
  Кладкова О. Перспективи інтернаціоналізації юаня в процесі трансформацій світової валютної системи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 68-71
1088211
  Федоровський В.Д. Перспективи інтродукції видів родини Grossulariaceac dc. у степовій зоні Правобережжя України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлюються особливості систематики родини Grossulariaceac і підсумки інтродукції видів, родів, підродів в умовах степового клімату в Криворізькому ботанічному саду.
1088212
  Рогач Ф.І. Перспективи інфляційного таргетування в Україні : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 39.
1088213
  Грабар О.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій в юриспруденції // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 27-28. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1088214
  Костікова І.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій у викладанні мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 161-169.
1088215
  Кост І.А. Перспективи інформаційної політики України в європейському політичному просторі // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 63-64
1088216
  Гудзинська Л. Перспективи іпотеки в контексті реформування оподаткування нерухомості в Україні: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-27. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка трансформації системи оподаткування нерухомості в Україні в контексті зміни платоспроможності потенційних позичальників іпотечних кредитів. В статье дана оценка трансформации системы налогообложения недвижимости в Украине в ...
1088217
  Савич В.І. Перспективи іпотечного житлового кредитування в Україні : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 81-92. – Бібліогр.: 17 назв
1088218
  Каралкіна Н.В. Перспективи й ризики впровадження суспільного мовлення в транскордонному регіоні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  In this scientific article the prospects and risks of implemention of media reforms in the westernmost region of Ukraine are represented. The Transcarpathian Regional State Broadcasting Company "Tysa-1" is taken as a basis of the study; the activities ...
1088219
  Гриценко О.М. Перспективи й шляхи формування інформаційного суспільства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються проблеми формування в Україні інформаційного суспільства, можливі напрямки його розвитку та концептуальні положення щодо стратегії формування інформаційного суспільства в умовах перехідного періоду.
1088220
  Гура К.О. Перспективи кількісного аналізу параметра геомагнітного поля [Дельта]Т[нижній індекс альфа] / К.О. Гура, І П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Геологія ; Вип. 17)


  Розглянуто питання необхідності та можливості розробки чисельно-аналітичного апарату кількісного аналізу аномалій параметра геомагнітного поля [Дельта]Т[нижній індекс альфа]. Реалізація такої розробки дозволить витягнути з необробленого в більшості ...
1088221
  Лук"янова Л. Перспективи компаративних досліджень // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Доктор педагогічних наук, директор ІПООД НАПН України Лариса Лук"янова про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
1088222
  Єфремов Д.П. Перспективи конвергенції економіки країн ЄС та України в контексті сучасних теорій економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 63-64
1088223
  Світлов О. Перспективи консолідації теоретичної бази міграційних досліджень в контексті теорії соціальної мобільності // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 125-126
1088224
  Андрєєва О. Перспективи конструктивістської парадигми націєтворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 322-329. – ISBN 978-966-02-5322-3
1088225
  Чвалюк А. Перспективи концептуалізації статусу "держава-терорист" у міжнародному праві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (129). – С. 4-15. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100


  Попри наявність Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму, тероризм залишає­ться доволі розмитим поняттям. Для одних це сепаратисти та терористи, для інших вони поста­ють нібито "борцями за свободу". У національ­ному праві особа визнається ...
1088226
  Гончар В.М. Перспективи корпоратизму в постіндустріальній цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасного соціального розвитку в постіндустріальній цивілізації. This article is about some problems of contemporary social development in postindustrial civilization.
1088227
  Дідух Микола Леонтійович Перспективи кроскультурного дослідження процесу етнічної індивідуації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1088228
  Приходько Ю. Перспективи легалізації еутаназії в Україні: вітчизняна думка та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 195-196
1088229
  Керея О.С. Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 230-235. – ISSN 2222-4459
1088230
  Федоренко В.Л. Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 50-62
1088231
  Решмеділова О.М. Перспективи лівих політичних партій та рухів в Україні та світі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 145-147
1088232
  Габор Н.Г. Перспективи медійних досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 20-22


  Стаття присвячена потребі зміни сучасних медійних досліджень в Україні. Автор зосереджує увагу на необхідності зміни стандартів медійного дослідження. The author concentrates the attention on the necessity to change the media research ...
1088233
  Шаповал С. Перспективи мережевого маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 219-220
1088234
  Сохацька О. Перспективи міждержавного регулювання податкових гаваней в умовах формування нового світового економічного порядку / О. Сохацька, І. Морква // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 90-97. – ISSN 1818-2682
1088235
  Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку України в контексті норм СОТ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1088236
  Демичева А.В. Перспективи міських досліджень: можливі напрямки та практика проведення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 149-156. – ISSN 2077-1800
1088237
  Резнікова Н. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються перспективи функціонування міжнародної валютної системи в умовах багатополярності. У ролі потенційних центрів сили, поряд із США, розглядаються країни Єврозони та БРІК. Досліджуються дисбаланси, які можуть спіткати розвиток багатополярної ...
1088238
   Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел : монографія / [В.А. Михайлов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 308-335. – ISBN 978-966-933-160-1
1088239
  Горин В.П. Перспективи нарощування фінансових ресурсів закладів охорони здоров"я в умовах війни та поствоєнного відновлення України / В.П. Горин, О.В. Квасниця // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 27-33. – ISSN 2306-6814
1088240
  Товт Ірина Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті комплексно висвітлено питання сучасних проблем і можливостей подальшого розвитку та удосконалення вже існуючих і створення якісно нових інформаційних закладів на території нашої держави. Детально проаналізовані основні слабкості головних ...
1088241
  Заплатинский В.М. Перспективи науки та освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-5
1088242
  Скиба Ю. Перспективи наукових досліджень в умовах автономії університету // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 12-14
1088243
  Бабанли Р.Ш. Перспективи наукового вирішення проблем призначення покарання в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 102-109. – ISSN 2078-9165
1088244
  Дудніков М. Перспективи нафтогазоносності Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто перспективи нафтогазоносності південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Не дивлячись на те, що в межах даної території геологорозвідувальні роботи проводились починаючи з 30-х років минулого століття, вона досить ...
1088245
  Мухтарова Х. Перспективи нафтогазоносності та вивчення колекторських властивостей крейдових відкладів Євлах-Агджабединського прогину / Х. Мухтарова, Г. Насибова, М. Ісмаілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 4 (95)). – ISSN 1728-3817


  Мета дослідження - обґрунтувати перспективність нафтогазоносності верхньокрейдових ефузивних і карбонатних відкладів шляхом вивчення їх колекторських параметрів. Раніше проведеними дослідженнями було встановлено, що в геологічній будові структури ...
1088246
  Ковалевська Т.Ю. Перспективи нейролінгвістичного програмування в сучасному мовознавстві // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 107-119


  Автор доводить, що застосування методів нейролінгвістичного програмування дає змогу ідентифікувати сугестивно активні мовні одиниці в межах різноманітних дискурсів. The writer demonstrates, that applying of NLP methods enables to identify ...
1088247
  Галака С.П. Перспективи нового договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 40-47
1088248
  Василенко Л. Перспективи нормативного закріплення екологічних прав людини. Аналіз актуальності доповнення міжнародних договорів з захисту прав людини екологічними положеннями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 125-127
1088249
  Бескид Й.М. Перспективи нормативного планування витрат на соціальну сферу : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 42-48
1088250
  Вишньов В. Перспективи оновлення російсько-американської договірно-правової бази у сфері скорочення стратегічних озброєнь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 27-30
1088251
  Єрьоменко Н. Перспективи освіти і науки в контексті інтеграції України в європейські структури // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 62-65
1088252
  Курило М. Перспективи освоєння геологічних пам"яток Криворіжжя з метою науково-пізнавальної та туристичної діяльності / М. Курило, Ю. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-74. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено об"єкти з найсприятливішими характеристиками для подальшого збереження й освоєння. До таких належать: гранітоїди с. Лозуватки, кварцити с. Латівки, амфіболіти с. Рахманово, відслонення скелюватської світи криворізької серії, скелі МОДРу, ...
1088253
  Шеляженко Ю.В. Перспективи особистої автономії в усіх галузях права // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 34-36. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1088254
  Носальчук В. Перспективи перетлумачення свободи пересування з ринкової орієнтованості до "гуманітарної" // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 127-130
1088255
   Перспективи південно-східної бортової частини Дніпровсько-Донецької западини на вільний газ та метан вугільних родовищ / М.І. Євдощук, Е.А. Ставицький, В.П. Стрижак, С.Г. Вакарчук, І.В. Недосєкова, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1088256
  Босак І.В. Перспективи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні через делегування окремих повноважень органів публічної влади до приватних осіб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7041-84-8
1088257
   Перспективи підготовки керівних медичних кадрів для забезпечення діяльності громадської охорони здоров"я / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, Е.В. Борвінко, В.І. Колесник // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 323-327. – ISSN 2077-4214
1088258
  Свірко С.В. Перспективи підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та контролю в секторі загального державного управління в контексті оновленого законодавства про вищу освіту // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 266-286. – ISSN 2310-9734
1088259
  В"яткін Ю.О. Перспективи підготовки офіцерських кадрів і контексті стандартів НАТО / Ю.О. В"яткін, А.Т. Ніколаєв, М.В. Мацик // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 79
1088260
  Гнилицька Л. Перспективи підготовки фахівців з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств : система підготовки кадрів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 47-54 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1088261
  Енглезі І.П. Перспективи підприємницької діяльності вищих навчальних закладів України в умовах євроінтеграції освітнього простору / І.П. Енглезі, С.В. Смерічевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута організаційно-економічна природа ведення підприємницької діяльності в системі вищої освіти України, дано визначення підприємницької діяльності ВНЗ, з урахуванням досвіду ведення підприємницької діяльності іноземними закладами освіти ...
1088262
  Снітко С. Перспективи поглиблення відносин України з ЄС у контексті парламентських виборів 2012 р. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 71-72
1088263
  Сльозко О.О. Перспективи подальшої інтеграції банківського сектору України у глобальну банківську систему / О.О. Сльозко, І.І. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 47-51.
1088264
  Поліщук В.Г. Перспективи податкового стимулювання сталого розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 59-61
1088265
  Бутовченко К. Перспективи політичної еміграції в країни ЄС // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Практичні аспекти отримання дозволу на проживання й купівлю нерухомості в країнах ЄС".
1088266
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в XXI cтолітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Про історію формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також про можливі шляхи його розвитку в XXI столітті.
1088267
  Сімахова А.О. Перспективи посилення впливу інноваційно-інвестиційної сфери на соціально-економічну динаміку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-22. – Бібліогр.: 6 назв
1088268
   Перспективи пошуку водневих родовищ в рифтогенних структурах платформ (на прикладі Дніпровсько-Донецького авлакогену) / В.М. Шестопалов, О.Ю. Лукін, В.І. Старостенко, О.М. Пономаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 3-18 : рис. – Бібліогр.: с. 12-16. – ISSN 0203-3100
1088269
  Буяджи С. Перспективи правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 245-251. – ISSN 1026-9932
1088270
  Стефанчук М.О. Перспективи правового регулювання відносин у сфері використання штучного інтелекту / М.О. Стефанчук, Музика-Стефанчук, М.М. Стефанчук // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 306-332. – ISSN 1993-0909


  Стаття присвячена питанням правового регулювання відносин у сфері використання штучного інтелекту. Актуалізовано питання про те, чи можна на сучасному етапі розвитку людства говорити про правовий статус робота, чи, навпаки, всі дискусії з цього приводу ...
1088271
  Гудіма Т.С. Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні / Т.С. Гудіма, Н.О. Герасименко // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 140-146. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1088272
  Хомишин І.Ю. Перспективи правового регулювання спрощеного провадження у адміністративних справах // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 97-104. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1088273
  Дудко О. Перспективи проекту з транспортування скрапленого природного газу через одеський порт до Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 211-212
1088274
   Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну Стаття 3. Петрографічний склад, якість, запаси вугілля / І. Костик, М. Матрофайло, М. Король, В. Шульга // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 40-63 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 59-62. – ISSN 0869-0774
1088275
  Гаврилюк О. Перспективи раціонального використання земельних ресурсів Івано-Франківської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується дослідженню земельних ресурсів Івано-Франківської області щодо їх раціонального використання. У роботі здійснено дослідження впливу результатів земельної реформи на процес відтворення земельних ресурсів, поглиблено обґрунтування ...
1088276
  Хрідочкін А.В. Перспективи реалізації адміністративно-правових методів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2023. – С. 154-160. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 8). – ISSN 2707-8620
1088277
  Верменко А.Ю. Перспективи реалізації екоцентристської стратегії розвитку України / А.Ю. Верменко. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 25с. – ISBN 966-7436-94-2
1088278
  Сазонець І.Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1088279
  Солдатенко О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров"я через медичне страхування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1088280
  Євстігнєєв А.С. Перспективи реалізації концепції сталого розвитку у контексті проєкту Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 29-33. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан і перспективи правового регулювання модернізації та екологізації виробництва й економіки в цілому в Україні. Установлено, що для визначення найоптимальніших способів нормативно-правового стимулювання модернізації та екологізації ...
1088281
  Постол О.Є. Перспективи реалізації потенціалу посткласичних ідеологій в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 376-386


  Представлено авторський погляд на можливості актуалізації в сучасній Україні ідеологій лібералізму і неолібералізму, консерватизму і неоконсерватизму, марксизму і неоконсерватизму, які розглядаються у контексті системного дослідження ...
1088282
  Вороніна Г.Р. Перспективи реалізації профільного навчання в міських технологічних коледжах Англії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 389-396. – ISSN 2312-5993
1088283
  Таран С.В. Перспективи регіоналізму у оцінках українських та закордонних політиків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 386-396
1088284
  Дегтеренко А. Перспективи реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим шляхом забезпечення прав і свобод громадян України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 356-362. – ISSN 2076-1554
1088285
  Буткевич О.В. Перспективи реформ у сфері реституції культурних цінностей: практика Великобританії / О.В. Буткевич, К.І. Бусол // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 23-28


  У статті розглядаються основні підходи до міжнародно-правового за- хисту культурних цінностей, які склались у рамках двох шкіл: школи власності та культурної школи. На прикладі національної практики Великобританії, зокрема діяльності Консультативного ...
1088286
  Шимон А.В. Перспективи реформування вищої освіти в Україні: основні напрями // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 340-346. – ISSN 2218-5348
1088287
  Кириленко О. Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, Г. Козак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 120-131. – ISSN 1818-5754
1088288
  Косюта М. Перспективи реформування законодавства про прокуратуру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-18.
1088289
  Карлова В. Перспективи реформування інституційної системи координації політики європейської інтеграції України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-208.
1088290
  Буряк П.Ю. Перспективи реформування місцевих податків в Україні / П.Ю. Буряк, Н.В. Савчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 180-186. – ISSN 1562-0905
1088291
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1088292
  Перова Л. Перспективи реформування ООН в умовах сучасних викликів міжнародній спільноті та безпеці // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 108-114. – ISBN 978-617-7768-38-7
1088293
  Яцишин М.М. Перспективи реформування пенітенціарної системи України: досвід Фінляндії / М.М. Яцишин, Ю.П. Крисюк // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 3 (5). – С. 102-110. – ISSN 2523-4552
1088294
  Гречко А.В. Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 60-70. – ISSN 2222-0712
1088295
  Болдир С.В. Перспективи реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 79-85
1088296
  Калюжняк О.А. Перспективи реформування страхування в контексті модернізації господарського законодавства / О.А. Калюжняк, Г.І. Рудь // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 145-151
1088297
  Соколов О.С. Перспективи реформування українського законодавства у сфері обігу зброї з урахуванням положень європейських правових актів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 147-157. – ISSN 2524-0323
1088298
  Єфименко Т.І. Перспективи реформування фіскального простору місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 20-32
1088299
  Серетний Т.І. Перспективи реформування функцій прокуратури України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 6-10
1088300
  Будзяк В.М. Перспективи ринку земель сільгосппризначення державної власності / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1088301
  Ковальчук С. Перспективи розвитку авіакосмічної галузі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 20-22


  Авіаційна та космічна галузі мають можливість забезпечити зростання потенціалу виробництва складної наукомісткої високотехнологічої продукції в рамках міжнародного співробітництва, спираючись на власний науково-технічний, виробничий і кадровий ...
1088302
  Гурова Д.Д. Перспективи розвитку авіаційного туризму в україні / Д.Д. Гурова, О.В. Шевченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 114-124
1088303
   Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 23-25 листоп. 2021 р. / М-во інфраструктури України, ДП "ДержавтотрансНДІпроект", ДП "ДерждорНДІ" ; [уклад.: О. Бойко]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2022. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8799-21-1
1088304
  Петренко І.І. Перспективи розвитку аналітичних центрів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 250-252
1088305
  Чіпко Т.М. Перспективи розвитку АПК України на фоні світової продовольчої кризи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 214-221 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1088306
  Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 91-95. – Бібліогр.: 2 назви
1088307
  Смусь С. Перспективи розвитку бібліотек науково-дослідних установ НАН України у цифровому середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 38-42. – ISSN 1029-7200
1088308
  Горохівський О.І. Перспективи розвитку біоенергетики на базі деревини в Європейському Союзі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 52-58
1088309
  Гелетуха Г.Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.В. Трибой // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 97-105. – ISSN 2306-5664
1088310
  Кальниш Ю. Перспективи розвитку богословської освіти і науки в системі вищої школи України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 424-432. – ISBN 966-7379-70-1
1088311
  Яструбський М. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 40-43. – ISSN 1993-0259
1088312
   Перспективи розвитку в Україні технологічних парків з перероблення відходів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 14 : фото
1088313
  Назаренко О.В. Перспективи розвитку в"їзного туризму в Україні з використанням інструментів digital-маркетингу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 205-219. – ISSN 2313-4569
1088314
  Белоус І.В. Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Миколаївської області України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 26-37 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
1088315
  Січень І. Перспективи розвитку відносин між США і Росією та інтереси України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 10-15
1088316
  Капінус О.А. Перспективи розвитку відносин України з Європейським Союзом у контексті швейцарського досвіду // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 5/6 (2). – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
1088317
  Вонсович О.С. Перспективи розвитку відносин України з НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 456-459. – ISSN 2076-1554
1088318
  Прядко О.С. Перспективи розвитку вільних економічних зон в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 292-300


  Питання вільних економічних зон на сьогоднішній день дуже актуальне і для вітчизняних економістів через постійні суперечки, що точаться навколо ВЕЗ як одного із шляхів, нещодавно обраних державою для вирішення довгої низки економічних ...
1088319
  Алимов О. Перспективи розвитку вітчизняного підприємництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-93. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1088320
  Єрмоленко А.Б. Перспективи розвитку вітчизняної моделі освіти дорослих в контексті соціокультурних трансформацій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 32-48. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
1088321
   Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології / Б. Патон, А. Долінський, А. Халатов, Б. Білека, Д. Костенко, О. Письменний // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0372-6436
1088322
  Іщенко О. Перспективи розвитку вітчизняної системи страхування депозитів у світлі євроінтеграції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-58.
1088323
  Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
1088324
  Довженко О.О. Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України / О.О. Довженко, Т.П. Макаровська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 53-58.
1088325
   Перспективи розвитку готелів-музеїв в Україні / О.О. Маліневська, В.О. Губеня, Н.П. Бондар, Л.О. Шаран // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 25-31. – ISSN 2308-135X
1088326
  Ладиченко К.І. Перспективи розвитку готельних консорціумуів за умов глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-59.
1088327
  Усатенко Г. Перспективи розвитку гуманітарних наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 29 червня (№ 26). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Про сутність сучасного стану гуманітарних наук, світові тенденції і національні особливості розповідає доцент кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, керівник Національного контрактного ...
1088328
  Брікмен Т.О. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 2 (10). – С. 12-20. – ISSN 2221-8440
1088329
  Слободяник Ю. Перспективи розвитку державного аудиту використання бюджетних коштів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 48-54. – ISSN 1818-5754
1088330
  Паєнтко Т.В. Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності / Т.В. Паєнтко, М.М. Гайдич // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 31-39. – ISSN 2312-4903
1088331
  Самофалова О. Перспективи розвитку державної політики у сфері правозахисту в умовах системної кризи влади в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3 (22). – С. 190-199
1088332
  Ковпак А.М. Перспективи розвитку державної служби України в контексті адаптації до європейських стандартів // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7274-42-0
1088333
  Колотуха С. Перспективи розвитку дистанційного навчання при викладанні економічних дисциплін / С. Колотуха, Н. Гвоздєй // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (210). – С. 19-25. – ISSN 1682-2366
1088334
  Кучумова І.Ю. Перспективи розвитку дистанційного навчання та створення віртуальних університетів в Україні // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 37-38
1088335
  Гавриленко Н.О. Перспективи розвитку екологічного просвітництва на основі дендропарку "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено обсяги і характерні риси екскурсійної та екологічно-просвітницької роботи з населенням регіону та школярами на базі Біосферного заповідника "Асканія-Нова".
1088336
  Шульга В.П. Перспективи розвитку екологічного туризму в приміський зоні м.Суми та Сумського району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 281-285. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1088337
  Кудряшова К. Перспективи розвитку екологічного туризму в Чернігівській області / К. Кудряшова, Г. Рябуха // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 63-70. – ISSN 2411-5215
1088338
  Демиденко В. Перспективи розвитку економіки знань в Україні / В. Демиденко, Т. Здоренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 65-70. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Постійно зростаюче зацікавлення теоретичними та практичними аспектами економіки знань спричинене тим, що в кінцевому результаті до найвищого економічного ефекту, підвищення валового внутрішнього продукту, покращення рівня якості життя та зростання ...
1088339
  Ліпич Л.Г. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 250-253. – ISSN 1562-0905
1088340
  Сібекіна А.Ю. Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 97-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1088341
  Назаров І. Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигм у світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена критиці концептуальних засад класичного і некласичного напрямів економічної теорії в світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова та обґрунтуванню необхідності побудови соціо-гуманітарного знання на основі християнського ...
1088342
  Доманський І.В. Перспективи розвитку електричних мереж зовнішнього електропостачання тягових підстанцій / І.В. Доманський, О.С. Козлова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1088343
  Бучко І.Є. Перспективи розвитку електронних банківських послуг з використанням платіжних карток в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 168-173. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1088344
  Горяна І. Перспективи розвитку електронних грошей і платіжних систем // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 76-80. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1088345
  Плескач В.Л. Перспективи розвитку електронної комерції у глобальній мережі Інтернт / В.Л. Плескач, М.В. Плескач // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 357
1088346
  Євтушевська О. Перспективи розвитку етичного споживання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено універсальні принципи етичного споживання. Визначено п"ять основних принципів: принцип дбайливого ставлення до довкілля, принцип дотримання прав людини, принцип гуманного ставлення до тварин, принцип підтримки вітчизняного товаровиробника, ...
1088347
  Антонюк Н. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014 - 2020 рр. / Н. Антонюк, О. Краєвська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 133-141. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1088348
  Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24.
1088349
  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров"я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 158-167.
1088350
  Хряпінський П. Перспективи розвитку заохочувальних норм особливої частини кримінального законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1088351
  Колодійчук В.А. Перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК України в умовах уніфікації міжнародних логістичних стандартів / В.А. Колодійчук, І.Б. Яців // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 74-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1088352
  Ханова О.В. Перспективи розвитку зовнішньоекономічного співтовариства України та Італії: проблеми та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [16-17]
1088353
  Мажаренко К.П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародних ринках // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 223-227. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1088354
  Неботов П.Г. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України у світлі потенційних змін складу ЄС / П.Г. Неботов, В.І. Новодережкін // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 92-99
1088355
  Свердел М.О. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 116-120. – Бібліогр.: 3 назви
1088356
  Сімакова Т.Г. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 131-133
1088357
  Воляник Г. Перспективи розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / Г. Воляник, С. Шутка // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 82-90. – (Економічні науки ; Вип. 4)
1088358
  Кологривова В. Перспективи розвитку індустріального туризму в Запоріжжі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 304-309. – ISBN 978-617-7399-29-1
1088359
   Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна, Карасьова, 3.М., Д.І. Борисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-83
1088360
  Солов"янчик А.В. Перспективи розвитку індустрії туризму та її конкурентоспроможність // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 515-525


  У статті досліджується сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму, розглянуто основні туристичні потоки, як у світі, так і в Україні за останні роки, проаналізовано вплив туризму на ВВП, виділено основні проблеми розвитку туризму та ...
1088361
   Перспективи розвитку ініціативи ЄС "Східне партнерство" в умовах сучасних геополітичних викликів : монографія / Я.Б. Турчин, О.Я. Івасечко, О.О. Цебенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 222, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (With the support of the Erasmus+Programme of the European Union). – ISBN 978-966-941-706-0
1088362
  Кашка М. Перспективи розвитку інклюзивного туризму в умовах сьогодення України / М. Кашка, Д. Пришляк // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 110-113. – ISBN 978-617-674-060-5
1088363
  Стрижакова А.Ю. Перспективи розвитку інноваційних моделей транскордонного співробітництва в Україні в сучасних умовах // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 170-182. – (Серія "Державне управління")
1088364
  Крайчук О.В. Перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні / О.В. Крайчук, Р.М. Стрільчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 5-9. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1088365
  Попова О. Перспективи розвитку інноваційних процесів загальноосвітніх закладах України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 64-68. – ISSN 2075-1478
1088366
  Загарій В.К. Перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах легкої промисловості Хмельницької області / В.К. Загарій, Т.Г. Ковальчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 36-39
1088367
  Хотинська-Нор Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 32-36
1088368
  Гріненко О.О. Перспективи розвитку інституту почесних консулів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 63-68. – (Європейські дослідження)
1088369
  Ноговіцина Ю.О. Перспективи розвитку інституту почесних консулів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 78-83. – (Європейські дослідження)
1088370
  Гуржій Т.О. Перспективи розвитку інституту публічних консультацій в Україні // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 5-9. – ISBN 978-617-7096-88-6
1088371
  Чеховська І.В. Перспективи розвитку інституту сімейної медіації в Україні / І.В. Чеховська, І.І. Божук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 246-258. – ISSN 2524-0323
1088372
  Жукевич І.В. Перспективи розвитку інституту судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 86-87. – ISBN 978-966-8830-75-4
1088373
  Пасічник Т.О. Перспективи розвитку інтегрованих корпоративних структур : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 123-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1088374
  Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 33-42. – ISSN 1682-2366
1088375
  Кучко О. Перспективи розвитку інтернет-опитувань у контексті епохи big data // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 79-81
1088376
  Свинарчук Є.Г. Перспективи розвитку інформаційного суспільства держав Латинської Америки / Є.Г. Свинарчук, Є.Є. Свинарчук // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 41-42
1088377
  Матюшенко І.Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем = Prospects of development of converging technologies in countries of the world and Ukraine for solving global problems : монографія / І.Ю. Матюшенко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 445, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8177-79-8
1088378
  Ткачук В.А. Перспективи розвитку кооперації в аграрному секторі економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 5-11. – ISSN 2308-1988


  "Запропоновано класифікацію сільськогосподарських кооперативів за особливостями ведення господарської діяльності. Проаналізовано відмінність між виробничими та обслуговуючими кооперативами".
1088379
  Гбур З.В. Перспективи розвитку космічної галузі в Україні / З.В. Гбур, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 70-77. – ISSN 2306-6814
1088380
  Котова-Адельська Перспективи розвитку краудфандингу в Україні // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 338-340. – ISBN 978-966-419-299-3
1088381
  Старченко А.В. Перспективи розвитку креативної економіки: світовий досвід // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 125-128
1088382
  Терещенко Г.М. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 87-94
1088383
  Костюк В.А. Перспективи розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 205-212. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Виявлено перспективи розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України та запропоновано напрями подальшого розвитку системи кредитної кооперації. Выявлены перспективы развития кредитных союзов на рынке финансовых услуг Украины и предложены ...
1088384
  Семенюк О.О. Перспективи розвитку кримінального законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 44-56. – ISSN 2308-9636
1088385
  Борисова О.В. Перспективи розвитку літературного та релігійного туризму на Гадяччині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 191-200
1088386
  Гринюк А. Перспективи розвитку малого бізнесу крізь призму доступності кредитних ресурсів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 52-53
1088387
  Кушнір О.К. Перспективи розвитку малого підприємництва в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 6-8
1088388
  Пшик Б. Перспективи розвитку маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 46-50
1088389
  Коломицева О. Перспективи розвитку маркетингових екологічних інновацій / О. Коломицева, Л. Васильченко, І. Горяна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 96-102. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1088390
  Свєженцев О.О. Перспективи розвитку машинобудівної галузі України: формування нової концепції промислової політики // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 12-19. – ISSN 2413-9610
1088391
  Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 22-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1088392
  Януль І.Є. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 87-91. – ISSN 2306-6806
1088393
  Гусейнова Р. Перспективи розвитку медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 194-195
1088394
  Хмелевська Н.В. Перспективи розвитку медіації у кримінальних провадженнях // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7572-52-6
1088395
  Дербеньова Я.В. Перспективи розвитку металургійної галузі України в умовах глобалізації світогосподарських процесів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-02-6
1088396
  Хамініч С.Ю. Перспективи розвитку металургійної галузі України у складних фінансово-економічних умовах / С.Ю. Хамініч, В.М. Заріцька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 31-34. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто перспективи розвитку металургійної галузі України в складних фінансово-економічних умовах. Світова економічна криза внесла свої корективи й у металургійну галузь усіх держав, у тому числі України. Тенденція України до розвитку ...
1088397
  Гурська І.С. Перспективи розвитку молочної галузі в Тернопільській області / І.С. Гурська, І.О. Федуняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 3-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1088398
  Ємець А.В. Перспективи розвитку морського пляжного туризму у Миколаївській області / А.В. Ємець, Н.В. Добровольська // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 206-208. – ISBN 978-966-285-361-2
1088399
  Кепін Д. Перспективи розвитку музеєзнавства як наукової дисципліни на сучасному етапі // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 82-88. – ISBN 966-8914-06-6
1088400
  Завісько Н. Перспективи розвитку музичної терапії в Україні // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 43-48
1088401
  Гах І. Перспективи розвитку мультимедійних технологій у бібліотечних мережах // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 10-16. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовані мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передавання даних у них, ефективність використання ресурсів у мультимедійних бібліотечних мережах. Розкрито методику проєктування і ...
1088402
  Єрмаков С.С. Перспективи розвитку навчальної дисципліни "фізичне виховання" у вищих навчальних закладах України / С.С. Єрмаков, І.В. Кривенцова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 117-124. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У роботі проаналізовано сучасний стан фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
1088403
  Самойленко О.В. Перспективи розвитку наземних комплексів приймання та цифрової обробки матеріалів повітряної розвідки Збройних сил України / О.В. Самойленко, С.О. Пономаренко, М.О. Ладик // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2016. – Вип. № 12 (19). – С. 115-120
1088404
  Куценко Н.І. Перспективи розвитку насіннєзнавства культивованих лікарських рослин / Н.І. Куценко, О.М. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано доцільність розвитку насіннєзнавства лікарських культур. Висвітлено основні напрями робіт у даній підгалузі. Expediency of development of researches in the medicinal herds seed-knowing is proved. Main lines of investigations in this ...
1088405
  Салапатов В. Перспективи розвитку наукових досліджень ФОТІУС / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 26-30. – ISSN 1682-2366


  Факультет обчислювальної техніки Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького.
1088406
  Козак Л.С. Перспективи розвитку наукового потенціалу національної економіки в контексті європейського вибору / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 174-189. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1088407
  Ходакевич Б.О. Перспективи розвитку національного ІТ-сектору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 121-125. – ISSN 2306-6806
1088408
  Кочкіна Н.Ю. Перспективи розвитку національного ринку водоочищення за умов погіршення екологічної ситуації в Україні / Н.Ю. Кочкіна, О.М. Пономарьова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 95-101
1088409
  Лондар С.Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1088410
  Кухар В. Перспективи розвитку неформальних субкультур в Україні // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 429-437. – ISSN 2300-1062
1088411
  Трохименко О. Перспективи розвитку німецької етнонаціональної ідентичності (за матеріалами опитування громадян Німеччини) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 474-476. – ISBN 978-966-171-783-0
1088412
  Береза А.В. Перспективи розвитку нових методів урядування в ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 374-382
1088413
  Сингаївський Олег Перспективи розвитку новітніх технологій в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 38-40
1088414
  Грига В.Ю. Перспективи розвитку новітніх технологій в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 51-62. – ISSN 0374-3896


  Досліджено патентну активність вітчизняних винахідників в контексті розвитку новітніх технологій за результатами аналізу патентів, наявних у базі даних "Винаходи (корисні моделі) України". Виявлено, що траєкторія технологічного розвитку України не ...
1088415
  Бєлінська К. Перспективи розвитку нотаріату в Україні шляхом надання нотаріусам функції медіатора // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 93-95
1088416
  Толуб"як В.С. Перспективи розвитку об"єднаних територіальних громад в Україні / В.С. Толуб"як, В.В. Костецький // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 33-41. – ISSN 2306-6814
1088417
  Лобова О.М. Перспективи розвитку обов"язкового страхування ризиків аграрного бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 294-300


  Досліджено сучасний стан аграрного страхування та визначено основні причини, що перешкоджають його подальшому розвитку.
1088418
   Перспективи розвитку оперативної океанографії в Україні / [ І.І. Гладких, С.В. Симоненко, В.І. Михайлов та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 115, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 110-115. – ISBN 978-966-927-261-4
1088419
  Сич В. Перспективи розвитку організаційно-правових форм державного захисту соціально вразливих верств населення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 199-201
1088420
  Міненко В.Л. Перспективи розвитку організаційно-правового забезпечення державного регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 189-193. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1088421
  Буга Н.Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні / Н.Ю. Буга, І.Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 117-125. – ISSN 1993-6788
1088422
  Пономаренко О.І. Перспективи розвитку особистого страхування на Україні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи таких основних галузей страхування в сучасній Україні, як страхування життя та пенсійне страхування. Основна увага звертається на актуарну та статистичну підтримку відповідних галузей та їхній зв"язок з фінансовими ринками.
1088423
  Константинов П.В. Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 89-91
1088424
  Корзенюк Ю.О. Перспективи розвитку парламентської етики в Україні. Трансформація міжнародного досвіду // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 176-178
1088425
  Грановська В.Г. Перспективи розвитку підприємств органічного сектору // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1088426
  Растригіна А. Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні / А. Растригіна, В. Примакова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 159-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1088427
  Грін О. Перспективи розвитку податкового аудиту в Україні / О. Грін, Д. Ванькович // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 122-127. – ISSN 2078-5860
1088428
  Гуцуляк І.Р. Перспективи розвитку політичної складової польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 36-39. – (Європейські дослідження)
1088429
  Тюріна О.В. Перспективи розвитку порівняльного правознавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 19-27. – ISSN 2410-3594
1088430
  Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 45-59. – ISSN 0132-1331
1088431
  Дідич Т.О. Перспективи розвитку правоутворення в Україні: комунікативно-інституційний підхід до аналізу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 20-29. – ISSN 2524-0323
1088432
  Петлюк І.В. Перспективи розвитку приладів нічного бачення / І.В. Петлюк, С.Г. Власенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 55-56
1088433
  Андрейцев В.І. Перспективи розвитку природоресурсового права в системі екологічного права України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 8-12
1088434
  Вороніна Ю.Є. Перспективи розвитку продовольчого ринку: методичні підходи та прогноз // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 45-49. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1088435
  Борщевський В.В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС / В.В. Борщевський, І.М. Куліш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
1088436
  Бакаянова Н. Перспективи розвитку прокуратури України у світлі законодавчих змін / Н. Бакаянова, О. Свида // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 316-333. – ISSN 1026-9932
1088437
  Астахова О. Перспективи розвитку професійної освіти в України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 9-12
1088438
  Комарницький М. Перспективи розвитку регіональної безпекової політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1088439
  Білик Н.І. Перспективи розвитку регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 31-36. – ISSN 2221-6316


  Представлена проективна модель розвитку регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації, яка направлена на виявлення та задоволення індивідуальних освітніх потреб педагогічних працівників. Ця модель визначає гнучкість і різноманітність форм, ...
1088440
  Спаський Г.В. Перспективи розвитку регіональної співпраці між Угорщиною та Україною // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 19-21.
1088441
  Зінько Ю.В. Перспективи розвитку рекреації і туризму в національному природному парку "Дністровський каньйон" / Ю.В. Зінько, П.М. Площанський, М.Б. Іваник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. У роботі представлено довгострокові (на 10 років) стратегічні завдання разом з відповідними заходами (на 5 років) для рекреаційно-туристичної сфери національного природного парку "Дністровський каньйон", що були розроблені у рамках "Проекту ...
1088442
  Безручко Л. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-284. – (Серія географічна ; Вип. 37)
1088443
  Дунаєвська О.Ф. Перспективи розвитку релігійного туризму на Житомирщині / О.Ф. Дунаєвська, Ю О. Козловський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 149-154. – Бібліогр.: 8 назв.
1088444
  Яковенко С.М. Перспективи розвитку ринку іпотечних цінних паперів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Зроблено аналіз проблем, що пов"язані з розвитком іпотеки та іпотечних цінних паперів в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід та особливості запровадження вітчизняних іпотечних цінних паперів в Україні. Made the analysis of problems, which are ...
1088445
  Пальчук О.І. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні за умов фінансової кризи // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 147-152. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1088446
  Оверченко Б.П. Перспективи розвитку ріпаківництва та проблеми виробництва біодизелю в Україні / Б.П. Оверченко, Н.М. Міщенко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1088447
  Резнікова О.О. Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна" рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1088448
  Марчук Л.П. Перспективи розвитку світової енергетики // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 86-91. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
1088449
  Ковтун Наталія Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується сучасний стан системи державної статистики, визначаються основні проблеми статистичної діяльності, а також окреслюються напрями і перспективи розвитку статистики.
1088450
  Мельник С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-53. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1088451
  Дмитриченко М.Ф. Перспективи розвитку системи професійних кваліфікацій у вищій освіті / М.Ф. Дмитриченко, О.П. Токін, А.М. Харченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 63-71. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1088452
  Третько В.В. Перспективи розвитку системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 200-203. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)
1088453
  Редько О. Перспективи розвитку системно-орієнтованого аудиту в Україні : аудит, ревизія, контроль / О. Редько, И. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1088454
  Кудінова І.П. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 51-57. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1088455
  Захарченко О.В. Перспективи розвитку сільського туризму // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 97-100. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1088456
   Перспективи розвитку сільського туризму в Україні / Н.Є. Гоц, Т.З. Бубела, М.М. Микийчук, Т.Г. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 67-75. – ISSN 1993-6788
1088457
  Покальчук М.Ю. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств та прогалини в правовому регулюванні їх діяльності / М.Ю. Покальчук, Р.В. Дорошенко, К.С. Шанталій // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 139-150. – ISSN 2524-0323
1088458
  Капуш Є.П. Перспективи розвитку служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 62-66
1088459
  Бойченко М.І. Перспективи розвитку соціальної філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 13-15
1088460
  Попко С.М. Перспективи розвитку спроможностей Сухопутних військ Збройних Сил України / С.М. Попко, Д.П. Музиченко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 2618-1614
1088461
  Єршова Н.Ю. Перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 84-86. – ISBN 978-611-01-0721-1
1088462
  Рудь І.Ю. Перспективи розвитку страхового ринку України / І.Ю. Рудь, І.В. Копитіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 77-81. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Стаття присвячена систематизації проблемних питань, що гальмують розвиток вітчизняного страхового ринку. Розглянуто кількість страхових компаній, результати діяльності страхового ринку, зовнішні і внутрішні ризики, під якими перебуває страховий ринок. ...
1088463
  Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.122-129. – Бібліогр.: 4 назви
1088464
  Деркач І. Перспективи розвитку субсидіарної відповідальності // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 16-17
1088465
  Балабан Р. Перспективи розвитку сучасних політичних сил в Україні // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 257-269. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1088466
  Чикарькова М. Перспективи розвитку сучасної гуманітаристики у цифрову епоху // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 203-213. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
1088467
  Висоцька Л. Перспективи розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
1088468
  Мельник С. Перспективи розвитку та вдосконалення Державної геодезичної мережі України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 127-129
1088469
  Костенко Т.В. Перспективи розвитку та реформування місцевого самоврядування в Україні (теоретико-правові аспекти) // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 40-42. – ISBN 978-966-940-085-7
1088470
  Козлик О.М. Перспективи розвитку та сучасний стан туризму в Норвегии // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 278-280
1088471
  Криволапов Б.М. Перспективи розвитку та сучасний стан українського валютного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 365-368


  Стаття присвячена аналізу нинішнього стану валютного законодавства України. Автор аналізує як сучасний стан валютного законодавства, так і деякі законопроекти, що відображають тенденції розвитку даної галузі права.
1088472
  Духневич А.В. Перспективи розвитку та удосконалення аграрного законодавства відповідно до вимог СОТ // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 188-190. – ISBN 978-966-7957-18-6
1088473
  Золотоверх Л.О. Перспективи розвитку та удосконалення транспортної інфраструктури в країнах Чорноморського економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 174-176
1088474
  Свінціцька Р.Г. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення телебачення України як складника ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 174-177


  У статті розглядається особливість функціонування українського телебачення в умовах ринкової економіки. Досліджується вплив ринку на інформаційну політику ЗМІ та поширення нових форм медіавласності в Україні. The feature of functioning of the ...
1088475
  Бурдельна Г. Перспективи розвитку теплової енергетики на півдні Україні із застосуванням альтернативних видів палива / Г. Бурдельна, Е. Толишев // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 16-18. – ISSN 1728-9343
1088476
  Матюшенко І.Ю. Перспективи розвитку термоядерної енергетики в розвинених країнах світу і Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1088477
  Фертікова Т.М. Перспективи розвитку товарної біржової торгівлі в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6814
1088478
  Грабинський І. Перспективи розвитку торгівлі послугами між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС / Ігор Грабинський, Романа Міхель // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 15-22. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1088479
  Косар Н.С. Перспективи розвитку торговельних мереж в Україні / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 97-109. – ISSN 1993-6788
1088480
  Демедюк О.П. Перспективи розвитку транскордонних кластерів в прикордонних областях Західної України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 58-71. – ISSN 1562-0905
1088481
  Шепель Т. Перспективи розвитку третейських судів в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 552-555
1088482
  Корнілова В.В. Перспективи розвитку туризму в індустріальних районних центрах з історико-культурною спадщиною (на прикладі м. Конотопа Сумської обл.) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 103-112. – Бібліогр.: 12 назв.
1088483
  Беженар І. Перспективи розвитку туризму в України // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 143-147. – ISBN 978-617-674-060-5
1088484
  Фесюк В.О. Перспективи розвитку туристичних послуг в "депресивних" районах Волинської області / В.О. Фесюк, О.В. Кондратчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 107-114. – ISSN 2308-135X
1088485
  Кириленко С.Е. Перспективи розвитку українського реферативного журналу "Джерело" / С.Е. Кириленко, Н.Я. Зайченко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 8-13 : фото. – Бібліогр.: 19 назв.
1088486
  Кириченко Ю. Перспективи розвитку української нації у повоєнній зарубіжній україністиці // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 67-70. – ISBN 978-966-171-893-6
1088487
  Андрущенко В.П. Перспективи розвитку української соціології у світлі підготовки фахівців вищої кваліфікації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 66-69. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1088488
  Пономаренко А.Ю. Перспективи розвитку української фразеографії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 224-228
1088489
  Самсонова В.В. Перспективи розвитку управлінського консалтингу в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 290-294. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1088490
   Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України = Prospects for the development of uranium resource base of nuclear power of Ukraine / [В.Г. Верховцев та ін. ; відп. ред.: Г.В. Лисиченко, В.Г. Верховцев ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України"]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 354, [2] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 333-351. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1463-3
1088491
  Петленко Ю.В. Перспективи розвитку фінансового менеджменту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-66. – (Економіка ; вип. 45)


  Статтю присвячено питанням розробки теоретичних і методичних основ формування ефективної структури фінансового менеджменту в Україні. Розкрито сутність і призначення фінансового менеджменту, без якого не можна досягти позитивних зрушень на ...
1088492
  Танклевська Н.С. Перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств / Н.С. Танклевська, О.О. Супрун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
1088493
  Гордійчук А. Перспективи розвитку харчової промисловості прикордонного регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 63-65 : Рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1088494
  Даценко Л.М. Перспективи розвитку шкільної навчальної картографії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назв.
1088495
  Соковець І. Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 133-135..
1088496
  Шрвкун Є. Перспективи розвитку ядерної програми КНДР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 365-372
1088497
  Папуша А. Перспективи розвитку. Погляд практиків і науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-45 : Табл.
1088498
  Дьяков В.А. Перспективи розширення Національного природного парку "Святі Гори" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 12-14 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1088499
  Ус Ї.В. Перспективи розширення сфер діяльності СОТ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1993-6788
1088500
  Повар П.О. Перспективи роозвитку господарсько-правового забезпечення відносин у сфері електроенергетики // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 159-162. – ISBN 978-617-7320-15-8
1088501
  Позняк Е.В. Перспективи систематизації законодавства про екологічне страхування в Україні // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 65-69
1088502
  Дейнега М.А. Перспективи систематизації законодавства України про соціальне забезпечення / М.А. Дейнега, С.О. Обозна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 170-174. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1088503
  Кучай О.В. Перспективи сільського зеленого туризму в Україні та його роль у розвитку сільських територій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 236-244. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1088504
  Козьяков І. Перспективи спеціальної підготовки кандидата на посаду прокурора // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932
1088505
  Чулаєвська М.Є. Перспективи співпраці України з ЄС у сфері міграції відповідно до Угоди про асоціацію // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 144-147. – ISSN 2306-6814
1088506
  Шубравська О.В. Перспективи співпраці України та Росії у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 161-166. – ISSN 2221-1055
1088507
  Красноступ Г.М. Перспективи співробітництва з КНР у сфері телебачення і радіомовлення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 69-73
1088508
  Липяцька М. Перспективи співробітництва РФ і НАТО у сфері протиракетної оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 46-47


  Стаття присвячена аналізу перспектив співробітництва НАТО та Російської Федерації у сфері протиракетної оборони в контексті покращення відносин між цими двома суб"єктами міжнародних відносин.
1088509
  Невара Л.М. Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 67-72
1088510
   Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О.С. Власюк, Я.Б. Базилюк, Д.Ю. Венцковський, О.С. Лапко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 3-17. – Бібліогр.: 4 назв.
1088511
  Кондратенко П.А. Перспективи сріблоносності Пержанського рудного поля / П.А. Кондратенко, М.М. Костенко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-721Х
1088512
  Чаленко А. Перспективи становлення інституту суду присяжних в кримінальному судочинстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 391-392. – ISBN 978-617-7069-17-0
1088513
  Плескач В.Л. Перспективи створення ефективного фінансового механізму інноваційного розвитку економіки України / В.Л. Плескач, Е.О. Кончаковська // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 14-25
1088514
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 383-390. – (Право. Економіка. Управління)
1088515
  Шаров О. Перспективи створення країнами ЄС банківського союзу // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 2 (228). – С. 34-43. – ISSN 2310-2624
1088516
   Перспективи створення курорту у північній частині Арбатської стрілки / К.Д. Бабов, О.М. Нікіпелова, К.Е. Біленький, В.І. Козявкін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1088517
  Фундова В. Перспективи створення мережі геопарків в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 139-143. – Бібліогр.: с.142-143. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1088518
  Ерфан Є.А. Перспективи створення міжнародного транспортно-логістичного центру на Закарпатті / Є.А. Ерфан, О.М. Кіс // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 110-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1088519
  Мосенкіс Ю. Перспективи створення науково-навчальної енциклопедії "трипільська культура - українська мова" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 201-203
1088520
  Лук"яненко С.С. Перспективи створення та функціонування перекладного комп"ютерного словника наукової термінології в ХНУ ім. В.Н. Каразіна / С.С. Лук"яненко, К.В. Носов, С.П. Тимофєєв // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 87-91. – (Серія "Філологічні науки")
1088521
  Матвієнко В.М. Перспективи створення та функціонування транскордонного лісопромислового кластеру в Карпатському регіоні / В.М. Матвієнко, Р.Ю. Поліщук, І.М. Стригун // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 282-289


  Розглянуті теоретичні основи поняття «кластер». Проаналізовані передумови створення та ефективного функціонування транскордонного лісопромислового кластера у Карпатському регіоні. Обґрунтовано його роль та значення у господарському комплексі ...
1088522
  Свідзінська Д.В. Перспективи структурно-морфометричного аналізу в ландшафтних дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 137-144. – ISSN 0868-6939


  Оригінальну методику структурно - морфометричного аналізу адаптовано для реалізації засобами геоінформаційного аналізу ЦМВ . Результати аналізу узагальнено в серії середньомасштабних карт . Визначено перспективні напрямки їх ландшафтознавчої ...
1088523
  Кухта П. Перспективи структурної перебудови економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості та перспективи структурної перебудови економіки України, узагальнено основні концептуальні підходи до структурних перетворень у національному господарстві. Визначено характерні тенденції та окремі проблемні питання реалізації ...
1088524
  Севрюков Д.Г. Перспективи суверенітету держави у постпандемічному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 88-91. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості траєкторії змін суверенітету держави у сучасних кризових умовах, спричинених пандемією COVID-19, які визначають його подальші перспективи. У роботі використано дослідницькі парадигми біовлади (М. Фуко), надзвичайного стану (К. ...
1088525
  Грабовська І. Перспективи суспільства гендерної рівності в Україні: утопії, реалії, тенденції, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика паритетної демократії, розглядається реальний стан формування гендерно збалансованого суспільства в Україні, аналізуються тенденції, противаги та перспективи утвердження гендерної рівності. The parity democracy is characterized ...
1088526
  Демченко М. Перспективи сучасного ринку телевізійної реклами в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 74-78. – ISSN 2078-1911
1088527
  Чаплдигін О.К. Перспективи та глухі кути науково-техніко-технологічного прогресу (НТТП) / О.К. Чаплдигін, О.Є. Сук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 14-22. – ISSN 2312-4342
1088528
  Євтушевська О.В. Перспективи та загрози розвитку інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 8-14. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
1088529
  Пархоменко О.С. Перспективи та інструменти розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / О.С. Пархоменко, О.В. Ярмош // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
1088530
  Саган Ю. Перспективи та можливі негативні наслідки вступу України до СОТ // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 80-85.
1088531
  Федорова Н.Є. Перспективи та напрями використання науки з метою забезпечення прогресивного соціально-економічного розвитку в Україні // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 36-48. – ISSN 2073-9982
1088532
  Ілляшенко С.М. Перспективи та основні проблеми розвитку Інтернет-торгівлі в Україні / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 3 (65). – С. 72-81. – ISSN 1726-8699
1088533
  Бублик Є. Перспективи та перешкоди реструктуризації зовнішніх державних зобов"язань України в умовах війни / Є. Бублик, С. Брус, Шпанель-Юхта // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 7-28. – ISSN 1605-7988
1088534
  Сердега Р.Л. Перспективи та принципи укладання "Словника сільськогосподарських найменувань Центральної Слобожанщини (Харківщини)" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 55-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
1088535
  Ванин Д. Перспективи та проблеми вхідного зарубіжного перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2013. – № 2 (50). – С. 34-37 : Рис. – ISSN 1810-7923
1088536
  Коноваленко Я.С. Перспективи та проблеми інноваційної діяльності в Україні / Я.С. Коноваленко, Кармінська-Бєлоброва // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 247-250. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1088537
  Лазарук Я.Г. Перспективи та проблеми освоєння джерел нетрадиційної вуглеводневої сировини Волино-Подільської нафтогазоносної області України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1088538
  Глівенко С.В. Перспективи та реалії зміни поколінь української бізнес-еліти / С.В. Глівенко, // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 48-51. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1088539
  Осташко Т.О. Перспективи та ризики у торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами єдиного економічного простору // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1088540
  Приступ О.Ю. Перспективи та розвиток електронного судочинства в Україні // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 304-307. – ISBN 978-966-419-299-3
1088541
  Демида Н.М. Перспективи та слабкі місця науково-виробничо-інвестиційної групи "INTERPIPE" на спільному ринку Європейського Союзу // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [51-52]
1088542
  Мамедов І.А. Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 166-170. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1088543
  Кондратенко Н.О. Перспективи та технології управління інноваційним розвитком регіонів України / Н.О. Кондратенко, Г.С. Макарова // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 140-147. – ISSN 2415-2456
1088544
   Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін / Г.А. Крицька, І.О. Крицький, Г.Я. Загричук, Т.І. Крицький // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 33-36. – ISSN 1681-2751
1088545
  Сторубльов О.І. Перспективи та шляхи можливого використання конверсійної техніки для очистки водоймищ / О.І. Сторубльов, М.А. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Наведено обсяги ремонтно-відновлювальних робіт з очистки водойм (ставків) малих річок в Україні. Розглянуто питання використання базового шасі відпрацьованих морально застарілих, але надійних зразків плаваючого танку ПТ-76 або бронетранспортерів БТР-50 ...
1088546
  Кравчук А.А. Перспективи теоретизації сучасного геологічного знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – C. 19-22
1088547
  Вавринюк А.В. Перспективи транскордонної співпраці Польщі та України у межах Єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 190-193. – ISSN 1729-360Х
1088548
  Бояр А. Перспективи трансформації видаткової частини бюджету Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-27. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1088549
  Тимошенко Ю. Перспективи трансформації власності в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 17-23. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1088550
  Данилова Ю.Ю. Перспективи трансформації ринку банківських послуг в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 69--70
1088551
  Фесюк В.О. Перспективи туристичного освоєння "Шляху Радзивілів" / В.О. Фесюк, О.І. Бондарець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 166-171. – ISSN 2308-135X
1088552
  Мамалига О.О. Перспективи удосконалення економічної дипломатії українськими компаніями // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 80-84. – ISSN 2226-8820
1088553
  Копиленко О.Л. Перспективи удосконалення морського законодавства України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 15-18
1088554
  Логінов О. Перспективи удосконалення системи пенсійного забезпечення військовослужбовців // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 75-80
1088555
  Ковальчук І.П. Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 36-45
1088556
  Майорова Т.В. Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в північно-східній азії: аспекти неозалежності в контексті нового регіоналізму / Т.В. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджується процес укладання Угоди про вільну торгівлю між КНР, Японією і Південною Кореєю, що стало реакцією на дію тих самих рушійних сил, що провокували створення решти преференційних торговельних угод, які спричинили переворот у системі ...
1088557
  Манчук К.С. Перспективи України на шляху економічної інтеграції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-232. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1088558
  Борисенко О.П. Перспективи України щодо вступу до ЄС: економічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 35-36
1088559
  Люта Н.Г. Перспективи української геології - дерегуляція чи сталий розвиток / Н.Г. Люта, Г.Г. Лютий // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-6. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
1088560
  Блик О. Перспективи української мови у сприйнятті Харківської школи романтиків (правописні аспекти) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 28-40. – ISSN 2413-3094
1088561
  Бандера Степан Перспективи української революції = Prospects of the Ukrainian revolution = Perspektiven der ukrainischen Revolution = Perspectives de la revolution ukrainienne = Perspectivas de la revolucion Ucrania / Бандера Степан; З передмовою Я.Стецька; За ред. Д. Чайковського. – Мюнхен : Організація українських націоналістів Українського інституту політичної освіти, 1978. – 15,640с.
1088562
  Бандера С. Перспективи української революції / С. Бандера. – Київ : Ін-т нац. державознавства, 1999. – 624 с. – ISBN 966-95571-0-0
1088563
  Герасимчук Н. Перспективи універсального нормативно-правового регулювання Інтернету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 177-180
1088564
  Турченко Д.К. Перспективи управління ресурсним забезпеченням енергетичної безпеки України // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 164-167. – ISSN 1729-7206
1088565
  Мартинюк Р.С. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 1563-3349
1088566
  Краснопольський В.А. Перспективи участі комерційних банків у діяльності ФПГ і ТНК : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 136-138
1088567
   Перспективи участі у Туринському процесі для професійної освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  20 вересня за участю заступника міністра освіти і науки П. Хобзея в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся семінар на тему "Туринський процес - 2016: затвердження та регіональний аналіз пріоритетних напрямків". Мета ...
1088568
  Осипчук Д.Г. Перспективи фінансового та економічного розвитку України у післякризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 30-34
1088569
  Гусак О.Ю. Перспективи фіскального союзу в ЄС: історичний досвід фіскального федералізму // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 114-117
1088570
  Куций О.А. Перспективи формування "Психології кар"єри" як галузі психології // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (3). – C. 10-14. – ISSN 2617-4162
1088571
  Затонацька Т.Г. Перспективи формування бюджету розвитку в Україні / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В роботі визначаються цілі та принципи формування бюджету розвитку, досліджуються питання та проблеми реалізації місцевих бюджетів розвитку в Україні та поза її межами. This work deals with aims and principles of modeling developing budgets. The ...
1088572
  Кіоломієць Т.О. Перспективи формування вітчизнянного законодавства про виправні роботи як вид адміністративного стягнення / Т.О. Кіоломієць, І.О. Сквірський // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1088573
  Павленко А.М. Перспективи формування воєнної політики ЄС // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-60.
1088574
  Стахурський І.В. Перспективи формування європейської армії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 408-412. – ISSN 2076-1554
1088575
  Пугачова К.М. Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною / К.М. Пугачова, О.О. Шеремет // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 74-77. – ISSN 2221-1055
1088576
  Ковбаса В.А. Перспективи формування нових регулюючих інститутів світової валютної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 104-107. – ISSN 2306-6806
1088577
  Омельчук В.О. Перспективи формування ринку доступного житла в Україні на основі національної системи житлово-будівельних заощаджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 14-19


  У статті обгрунтовано необхідність створення в Україні національної системи житлово-будівельних заощаджень. Встановлено основні параметри такої системи: тривалість накопичувальної програми, розмір державних премій. Показано можливі шляхи активізації ...
1088578
  Гнибіденко І. Перспективи формування ринку праці на селі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1088579
  Майборода О.М. Перспективи цивілізаційної суб"єктності України у ХХІ столітті // Суб"єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози : аналіт. доповідь / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – С. 69-81. – ISBN 978-966-02-9533-9
1088580
  Сидоренко І.Г. Перспективи ціннісно-смислових трансформацій українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 41-49
1088581
  Пестушко Валерій Перспективи Шебелинського газоконденсатного родовища : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34
1088582
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173.
1088583
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено спробу подати рекомендації по напрямках гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній торгівлі в умовах євроінтеграційних процесів та створення в Україні відкритої економічної системи.
1088584
  Ситдикова І.В. Перспективізм наукових досліджень: від фоностилістики до графостилістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 261-266


  У статті окреслено завдання і методи графостилістичних досліджень. В статье очерчены задания и методы графостилистических исследований. The article deals with aspects and methods of graphical, stylistic.
1088585
  Юліна О. Перспективна деофшоризація, або Чому в Україні реєстрація компанії у державах зі сприятливим податковим кліматом стає все більш репутаційно та економічно невигідно // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 16-17
1088586
  Асаул А. Перспективна модель розвитку регіональних інвестиційно - будівельних комплексів : думка зарубіжних учених / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 72-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1088587
  Шелестова А. Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
1088588
  Виноградня В.М. Перспективна платоспроможність у забезпеченні фінансової стабільності підприємства) / В.М. Виноградня, Л.І. Бурдонос // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 162-168. – ISSN 2306-546X
1088589
  Шайкин Д.Н. Перспективная оценка численности населения России в среднесрочном периоде // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 0320-8168
1088590
  Корень Н.В. Перспективне бюджетне планування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність та механізм середньострокової перспективи в бюджетному плануванні, проаналізовано зарубіжний досвід та визначено основні завдання. The author investigates the essence and mechanism of budget planing, is analyzed foreign experience ...
1088591
  Чугунов І.Я. Перспективне бюджетне планування як складова системи економічного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективне бюджетне планування як вагомий інструмент регулювання економіки, визначено основні цілі та завдання перспективного бюджетного планування. Запропоновано заходи та завдання, які необхідно вирішити з метою посилення впливу ...
1088592
  Плекскач В. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні / В. Плекскач, Т. Зінчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 28-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1088593
  Костогриз В.Г. Перспективни і стратегія розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 375-379. – ISBN 966-8958-05-5
1088594
  Капосльоз Г.В. Перспективний підхід щодо оцінювання науково-технічної та матеріальної бази, що використовується для проведення наукових досліджень // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 91-99. – ISSN 2304-2699


  У статті представлено перспективний підхід щодо оцінювання науково-технічної та матеріальної бази наукових досліджень, які проводяться в науково-дослідних установах (НДУ) та вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) Збройних Сил України.
1088595
  Гавриш Н.Б. Перспективний проект формування бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 156-166


  Розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування проекту бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України; охарактеризовано його концепцію, структуру: ресурсне, організаційне та технологічне забезпечення, перспективні ...
1088596
  Кошулько О.П. Перспективний та поточний економічний аналіз в системі бізнес-планування / О.П. Кошулько, К.П. Вайнагій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 228-233. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1088597
  Карлик Ю.Ю. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії машинобудівного підприємства / Ю.Ю. Карлик, М.Г. Бігдан // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 87-91. – ISSN 2309-1533
1088598
  Скрипкін О.Г. Перспективний тренінг з профілактики професійних страхів у офіцерів льотного складу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 5 (36). – С. 289-294


  У статті висвітлено зміст перспективного психопрофілактичного тренінгу, апробовано у 2012 році в межах комплексного психологічного експерименту в авіації Повітряних Сил ЗС України, та спрямованого на запобігання розвитку анксіозних невротичних розладів ...
1088599
  Короденко М. Перспективний трикутник. Німецький досвід дуального навчання може знадобитися й українським закладам // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Учасники німецько-українського семінару "Дуальна освіта в діалозі" розповідають про його результати. Серед учасників доцент кафедри обчислювальної математики факультету комп"ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Анатолій Кузьмін. ...
1088600
  Стукаліна Н.Т. Перспективні безпілотні роботизовані системи для військових цілей / Н.Т. Стукаліна, Г.О. Піскорська // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 68-69
1088601
  Кравчук І.А. Перспективні вектори теоретико-методологічних досліджень формування доданої вартості продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 281-284. – ISSN 2222-4459
1088602
   Перспективні види магнолій для інтродукції та озеленення міст у кліматичних умовах України / Р.М. Палагеча, Т.П. Коршук, О.В. Брайон, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-116. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Наведено відомості про історію інтродукції лсмтопадних магнолій та їх колекцію в Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараспа Шевченка, яка є важливим джерелом збереження рідкісних зникаючих видів. За ...
1088603
  Гонюкова В Л. Перспективні гендерно орієнтованого врядування в Україні // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 139-143. – ISBN 978-617-7300-93-8
1088604
  Шебанін П.О. Перспективні гени-маркери, які впливають на м"ясну продуктивність свиней // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 228-233. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1088605
  Дубіс Л. Перспективні геотуристичні продукти природоохоронних територій Закарпатської області / Л. Дубіс, Н. Габчак // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 25-39. – ISSN 0868-6939
1088606
  Коломійчук В.П. Перспективні до заповідання оселища категорії Е 1.2 (степи і багаторічні кальцефільні угруповання) у межах Запорізької області // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 52-58. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
1088607
  Семенчук І.М. Перспективні електромеханічні системи космічних апаратів для дистанційного зондування Землі / І.М. Семенчук, А.М. Михайловська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 47-50. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1088608
  Нестеренко П.В. Перспективні зміни у правовому регулюванні діяльності вищих навчальних закладів у зв"язку з приєднанням України до Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим засадам побудови єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу і історії європейської інтеграції в сфері освіти. Також у статті досліджені положення нового проету закону України "Про вищу освіту", який було ...
1088609
  Овчарова Л.П. Перспективні інструменти та джерела фінансування інфраструктурних проектів / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 119-129. – ISSN 2310-5534
1088610
  Руденко Л.Г. Перспективні напрями атласного тематичного картографування України : картографія / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 10-15. – Бібліогр.: 7 назв
1088611
  Желай О. Перспективні напрями бібліотечного сервісу в соціологічних дослідженнях // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 517-535. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено теоретико-прикладні дослідження трансформаційних процесів в інформаційно-бібліотечній сфері, розвитку інформаційно-бібліотечних суспільних запитів і поліпшення ефективності їх задоволення завдяки активному впровадженню новітніх ...
1088612
  Бабікова К.О. Перспективні напрями вдосконалення системи еколого-економічного забезпечення рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6814
1088613
  Важинський Ф.А. Перспективні напрями використання інформаційних технологій в діяльності туристичних підприємств в Україні / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 64-69
1088614
  Вдовиченко А.В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1088615
  Єфремова К.В. Перспективні напрями державної політики щодо віртуалізації інфраструктури економіки України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 9-13. – ISSN 2311-4894
1088616
  Корнєєв В. Перспективні напрями дослідження медіаформату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-17. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема дослідження медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
1088617
  Скрипник М. Перспективні напрями експериментальної роботи науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 94-97
1088618
  Кримська А.О. Перспективні напрями імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу / А.О. Кримська, Н.М. Павлішина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 31-34
1088619
  Ятчук О.М. Перспективні напрями інтерактивної взаємодії з глядачем місцевих телеканалів ( враховуючи досвід ТОВ ТРО "Маріупольське телебачення) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Автор описує можливості для подальшого розвитку прямого ефіру на місцевих телеканалах з метою взаємодії з глядачем, а також чинники, що впливають на цей розвиток.
1088620
  Ляшенко Д.О. Перспективні напрями картографічних досліджень інтеграції України до Європейського Союзу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-59 : Табл. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1088621
  Автухов К.А. Перспективні напрями організаційно-правового розвитку органів пробації // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 125-127. – ISBN 978-617-7627-30-1
1088622
  Морозова Т. Перспективні напрями партнерської взаємодії між ІТ-освітою та ІТ-індустрією // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 18-26. – ISSN 1682-2366
1088623
  Король В.М. Перспективні напрями підготовки державних внутрішніх аудиторів в Україні / В.М. Король, І.Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 27-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1088624
   Перспективні напрями по реформуванню Кримінальної юстиції в Україні (по матеріалам наробок Національної комісії із зміцненням демократії та утвердження верховенства права) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-43
1088625
  Гапоненко Г. Перспективні напрями повоєнного відновлення вітчизняного туризму / Г. Гапоненко, К. Болото // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 44-47. – ISBN 978-617-674-060-5
1088626
  Зарицька Н.С. Перспективні напрями поглиблення науково-технічного співробітництва України та США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 40-42
1088627
  Вахненко Т.П. Перспективні напрями політики державних запозичень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-76 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1088628
  Рущак О.А. Перспективні напрями проектування апаратних технічного забезпечення зв"язку / О.А. Рущак, Є.В. Рижов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 61-62
1088629
  Жаровська Г.П. Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 11-16. – ISSN 1609-0462
1088630
  Сьомченков О.А. Перспективні напрями репозиторної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 116-127. – ISSN 2305-7645
1088631
  Чен Щзе Щзинь Перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 171-177. – ISBN 966-7352-66-8


  Характеризуються основні чинники та перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю.
1088632
  Лапта С.П. Перспективні напрями розвитку дактилоскопії в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 59-66. – ISSN 1999-5717
1088633
  Кобець А.С. Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору / А.С. Кобець, А.М. Пугач // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 55-60
1088634
  Сидоренко Т.В. Перспективні напрями розвитку культурно-просвітницької діяльності публічних бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С.88-95. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з визначенням перспективних напрямів культурно-просвітницької діяльності публічних бібліотек (на прикладі бібліотек Півдня України). Методологія дослідження полягає в застосуванні соціокультурного підходу та методу ...
1088635
   Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – 193, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7768-23-3
1088636
  Лопвтін С.І. Перспективні напрями розвитку систем відеоаналітики / С.І. Лопвтін, В.В. Буран // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 9-14. – ISSN 2411-3816
1088637
  Мар"янович М.Е. Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 125-131. – ISSN 1996-5931
1088638
  Борзенко О. Перспективні напрями розвитку фондового ринку України з урахуванням сучасних тенденцій / О. Борзенко, Є. Редзюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (328). – С. 44-54. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
1088639
  Бакай О. Перспективні напрями розвитку ядерної енергетики України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 46-49. – ISSN 1819-7329
1088640
  Пілько А.Д. Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 317-321. – ISSN 2222-0712
1088641
  Терещенко В.К. Перспективні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій / В.К. Терещенко, Н.В. Морозюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 10-13. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1088642
  Кір"ян В. Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 13-18
1088643
  Кіптенко В.К. Перспективні напрями сталого розвитку туризму у Хмельницькій області / В.К. Кіптенко, О.В. Маденко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 167-174 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1088644
  Баранник Л.Б. Перспективні напрями торговельно-економічного співробітництва України з країнами Азії / Л.Б. Баранник, Є.С. Баранник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 21-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1088645
  Бобух І.М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 243-250. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1088646
  Маргасова В. Перспективні напрями трансформації організаційної культури закладів вищої освіти / В. Маргасова, С. Плота // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – C. 7-19. – ISSN 2411-5215
1088647
  Слабкий Г.О. Перспективні напрями удосконалення стану адаптації законодавства України з питань охорони здоров"я до законодавства Європейського Союзу / Г.О. Слабкий, С.В. Істомін, П.М. Лисенко // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 60-66. – ISSN 2415-8763
1088648
  Яремко О.П. Перспективні напрями щодо управління розвитку лісового господарства Подільського економічного регіону // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1088649
  Качура В.В. Перспективні напрямки архітектурно-планувальної організації технополісів у контексті відновлення господарського використання зони відчуження Чорнобильської АЕС / В.В. Качура, Ю.О. Дорошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 197-203. – ISSN 2077-3455
1088650
  Воробйов М.С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин : монографія / М.С. Воробйов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-190. – ISBN 978-966-694-230-5
1088651
  Муштай В.А. Перспективні напрямки із вдосконалення роботи підприємств невиробничої сфери із споживачами банківських послуг / В.А. Муштай, О.В. Шумкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 104-114
1088652
  Арбузова Ю.В. Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні / Ю.В. Арбузова, В.Д. Яковенко // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 120-128. – ISSN 2307-4752


  У статті проведено досліджування попиту на послуги зеленого туризму в Україні, визначено основні вимоги до створення конкурентоспроможного туристичного продукту, напрямки підвищення якості туристичних послуг.
1088653
  Фурса С.Я. Перспективні напрямки розвитку нотаріату: теоретичні та законодавчі проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 3-8
1088654
  Поліщук Т.В. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 129-137 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1088655
   Перспективні освітні технології : Наук.-метод. посібник. – Київ, 2000. – 560с. – ISBN 966-532-011-4
1088656
  Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту адміністративної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
1088657
  Бітл Ск. Перспективні практики використання інтернету / Ск. Бітл, Кр. Халлер, Ел. Кадлек // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-69. – ISBN 978-966-2141-69-9
1088658
  Омельяненко К.Д. Перспективні райони для організації спелеотуризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 161-166


  Темою даної публікації є огляд та характеристика ресурсної бази для розвитку спелеотуризму в Україні, а також опис пристосованих для масового туризму печер на території Криму та Поділля. Темой данной публикации является осмотр и характеристика ...
1088659
  Капштик С.В. Перспективні середньоорбітальні та низькоорбітальні системи супутникового зв"язку / С.В. Капштик, Т.М. Наритник, В.Г. Сайко // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 23. – С. 39-58. – ISSN 2307-9754
1088660
  Ткачук О. Перспективні сорти троянд для квітково-декоративного озеленення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічних досліджень еколого-біологічних особливостей і декоративних якостей нових сортів-інтродуцентів роду Rosa L. Колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Відібрано асортимент перспективних сортів троянд ...
1088661
  Ткачук О. Перспективні сорти троянд для озеленення територій промислових педприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективні для озеленення промислових (машинобудівних) підприємств сорти троянд, досліджені безпосередньо в умовах систематичного забруднення атмосферного повітря. In the article the kinds of roses perspective for gardening of ...
1088662
  Перегрим М. Перспективні території для заповідання в околицях с. Білогородка Київської області / М. Перегрим, О. Безсмертна, В. Комаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 29-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  "Протягом вегетаційного сезону 2016 р. (6 березня, 14 квітня, 24 травня, 16 липня, 30 вересня) з використанням маршрутного методу та загальноприйнятих методик [1; 9; 13; 15] нами збирались флористичні й геоботанічні відомості в околицях с. Білогородка, ...
1088663
  Майданюк Н.В. Перспективні технології підтримки інформаційної безпеки в банківській сфері // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 88-96. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
1088664
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техніч. ун-т. – Луцьк. – ISSN 2313-5352
Вип. 6 (травень). – 2015. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
1088665
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Савчук П.П., Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т. – ISSN 2313-5352
Вип. 10 (червень, 2017). – 2017. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1088666
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Савчук П.П., Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т. – ISSN 2313-5352
Вип. 11 (грудень, 2017). – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1088667
  Погорська І.І. Перспективні тренди розвитку сучасних міжнародних відносин // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 83-105. – ISBN 978-966-9725-65-3
1088668
  Харсун Л.Г. Перспективні форми залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 135-141
1088669
  Халатур С.М. Перспективні форми організаційного механізму інноваційного розвитку сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1088670
  Голуб Н.П. Перспективні фотокаталітичні композиційні системи для одержання водню / Н.П. Голуб, Є.О. Голуб // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 108-109. – ISBN 978-617-8037-94-9
1088671
  Башинська Ю.І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону / Ю.І. Башинська, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 63-68. – ISSN 1562-0905
1088672
  Козак С. Перспективність літератури - переклади // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 164-170. – ISBN 978-83-935845-4-3
1088673
  Денискіна Г.О. Перспективність студентських наукових досліджень (результати аналізу діяльності наукових шкіл та кадрового наповнення кафедр Інституту української філології станом на 2007/2008 н.р.) // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 37-39
1088674
  Вайнер М.Г. Перспективное планирование в колхозах / М.Г. Вайнер, С.Ф. Демидов. – Москва, 1939. – 244с.
1088675
  Бромберг Г.Л. Перспективное планирование производства в объединении : опыт моделирования / Г.Л. Бромберг. – Москва : Экономика, 1978. – 135 с.
1088676
  Самченко В.Н. Перспективное призвание высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916


  В статье проводится мысль, что перспективным признанием высшего образования является формирование понятийного (логического) мышления у будущей интеллектуальной элиты общества. Но уровень осознания и реализации этого призвания пока невысок. Его ...
1088677
  Евстигнеева Л.П. Перспективное финансовое планирование / Л.П. Евстигнеева. – М, 1982. – 184с.
1088678
  Каграманов К.Н. Перспективные глубокозалегающие нефтегазоносные структуры Южнокаспийской впадины / К.Н. Каграманов, Р.В. Валиев // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 76-88 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1999-7566
1088679
  Гельтман А.Э. Перспективные единичные мощности и прараметры пара конденсационных блоков / А.Э. Гельтман. – М., 1966. – с.
1088680
   Перспективные конструкции глушителей звука выстрела стрелкового оружия / О.В. Пилипенко, Н.А. Коновалов, А.Д. Скорик, Г.А. Поляков, В.И. Коваленко, Д.В. Семенчук // Техническая механика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Гос. космич. агентство Украины ; Укр. о-во инженеров-механиков ; Ин-т технич. механики. – Днепропетровск, 2015. – № 4. – С. 44-65. – ISSN 1561-9184
1088681
  Гуляев В.П. Перспективные методы исследования хрупкого разрушения металлов / В.П. Гуляев. – Новосибирск, 1977. – 126с.
1088682
  Цзя И. Перспективные направления деятельности архивов, библиотек, музеев КНР по обеспечению доступа к кинодокументам // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 165-171
1088683
  Серегодская Е.С. Перспективные направления развития туризма в Вологодской области. Событийные мероприятия как способ привлечения туристов // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 1813-1212
1088684
  Шишко Г.Г. Перспективные направления снижения металлоемкости систем газоснабжения Украинской ССР : учеб. пособ. / Г.Г. Шишко. – Киев, 1990. – 84 с.
1088685
  Касаев Э. Перспективные направления экономического развития Катара // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 86-94. – ISSN 0131-2227
1088686
  Гурин Н.Т. Перспективные средства отображения информации / Н.Т. Гурин, Б.А. Соломин. – Саратов, 1986. – 115с.
1088687
  Костин Перспективные структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе Украины в контексте ее интеграции в Европейский союз / Костин, А. Пустовой // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 65-68. – ISSN 1729-7206
1088688
  Савеличев М. Перспективный ориентир. Федеральные университеты нужно нацелить на междисциплинарные исследования // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 15


  Подразделения университетов различаются не только своей дисциплинарной специализацией, что очевидно, но и тем, какой вид деятельности в них преобладает - научный или образовательный. Можно выделить подразделения - институты или факультеты, где ...
1088689
   Перспективный периоперационный менеджмент при хирургическом лечении больных колоректальным раком / С.П. Новиков, Ю.А. Площенко, И.В. Баранов, Е.Н. Клигуненко, К.Б. Фролов, А.В. Василишин, Л.А. Кириллова, Р.К. Карась // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 79-85. – ISSN 2224-0586
1088690
   Перспективный план работы правления общества "Знание" Украинской ССР по выполнению решений XXVI съезда КПСС и XXVI съезда компартии Украины на 1981-1985 годы. – Киев, 1981. – 56 с.
1088691
  Сулейманова Зумруд Перспективный район для развития туризма : Бриллиантовая звезда. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30 : Фото
1088692
  Трубицын О.К. Перспективы академической науки и университетского образования в нетократическом обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 37-45. – ISSN 1811-0916


  Популярные в наши дни концепции постиндустриального общества в большинстве своем предлагают весьма оптимистические и многообещающие для ученых и университетских преподавателей прогнозы социального развития. Предполагается повышение их социального ...
1088693
  Алексеев П. Перспективы валютно-экономической интеграции в регионе СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 10. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040


  Сочетание конкуренции на мировой арене с сотрудничеством - ключ успехов разваития китайской экономики.
1088694
  Гитман М. Перспективы внедрения дуальных программ в контексте Болонского процесса / М. Гитман, Е. Гитман, В. Столбов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 36-41. – ISSN 0321-0383


  О дифференциации уровней подготовки выпускников на основании разработки соответствующих программ
1088695
  Батаев А.В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 404-413. – ISSN 1993-6788
1088696
  Тарасов И. Перспективы внешнеполитического единства ЕС // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 76-82. – ISSN 1728-2756
1088697
  Алехин И.А. Перспективы военного образования в России / И.А. Алехин, Т.С. Сливин // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 32-36. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются перспективы подбора, подготовки и расстановки офицерских кадров, даны рекомендации по выработке и обоснованию направлений дальнейшего развития Вооруженных Сил РФ в целом и военного образования в частности. Обосновывается ...
1088698
  Глущенко Г.И. Перспективы встраивания миграционной политики в стратегию экономического развития России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-33. – ISSN 0320-8168
1088699
   Перспективы гостиничного бизнеса на примере сети московских отелей Maxima : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29
1088700
  Агаев Р.А. Перспективы добычи шахтного метана на примере шахтоуправления "Суходольская - Восточная" ОАО "Краснодонуголь" / Р.А. Агаев, Д.А. Притула // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 18-26 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1088701
  Лепехин В.А. Перспективы ЕврАзЭС и Таможенного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-29. – ISSN 2074-6040
1088702
  Кучура В.Н. ПЕрспективы и первоочередные задачи и совершенствования системы управления морскими геологоразведочными работами / В.Н. Кучура. – М., 1976. – 47с.
1088703
  Пирматов С. Перспективы и преимущества модульного обучения в системе вузовского образования // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 114-117. – ISBN 978-617-8095-12-3
1088704
  Лазарук Я.Г. Перспективы и проблемы освоения источников нетрадиционного углеводородного сырья Волыно-Подольской нефтегазоносной области Украины. Статья 2. Єкологические риски промышленной добычи сланцевого газа на территории Олеского участка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0367-4290
1088705
  Позаченюк Е.А. Перспективы и современное состояние геоэкспертологии // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-59. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1088706
  Мельник Л.Г. Перспективы и социально-экономические проблемы развития сетевых структур : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 32-40 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1088707
  Файзуллоев М.К. Перспективы инновационно-технологического развития Республики Таджикистан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 57-65. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1088708
  Романов Е.В. Перспективы инновационного развития высшего образования в контексте реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – С. 5-16. – ISSN 1026-955X


  В статье проведен анализ мероприятий программы по решению задачи создания и распространения структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании.
1088709
  Иваненко Н.С. Перспективы использования методов искусственного интеллекта в учебном процессе в вузе // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 81-82. – ISBN 978-966-285-400-8
1088710
  Иванова А.В. Перспективы использования можжевеловых редколесий в Армении / А.В. Иванова. – Ереван, 1949. – 131с.
1088711
  Кононенко А.А. Перспективы использования пластиковых платежных средств как способа интеграции украинских банков в мировую финансовую систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 145-146
1088712
   Перспективы использования потенциальных возможностей энергетических ресурсов и резервов Украины / А.И. Амоша, В.Г. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С.4-8.
1088713
  Палиенко В.П. Перспективы использования структурно-геоморфологических и неотектонических данных для решения нефтегазопоисковых задач : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 94-100. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
1088714
  Судницын И.И. Перспективы использования термического анализа для оценки величины полного потенциала почвенной влаги // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1186-1190 : табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
1088715
  Шайдуров А.А. Перспективы использования технологии "ICQ" в качестве канала доведения библиографической информации до удаленных пользователей // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 2015. – № 1 (396)


  В статье представлены результаты исследования по внедрению технологий ICQ в библиографическую деятельность юношеских библиотек. На основе анализа сильных и слабых сторон использования указанной технологии, определения возможностей и угроз ее внедрения ...
1088716
  Гугля А.Г. Перспективы использования тонкопленочных комплексных гидридов на основе ванадия для создания твердотельных накопителей водорода / А.Г. Гугля, Е.С. Мельникова ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 38, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. - Резюме укр. – Библиогр.: с. 34-38
1088717
  Коган А.И. Перспективы исследования этнической истории Кашмира // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-123. – ISSN 0869-1908
1088718
  Касьянова Н.В. Перспективы картографування флори і фауни крейдяних відслонень // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 52-54
1088719
  Маевский В. Перспективы макроэкономической теории вопроизводства / В. Маевский, С. Малков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 137-155. – ISSN 0042-8736
1088720
   Перспективы мировой экономики / В.В. Комаров, Н.И. Литвина, Н.Э. Касумов, Т.В. Калинина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 73-79. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются динамика роста, перспективы и региональные тенденции мировой экономики. Исследованы проблемы восстановления экономики стран СНГ Outlined the dynamics of growth prospects and regional trends in the global economy. Also the ...
1088721
  Солодуб Ю.П. Перспективы многоязычной сопоставительной фразеографии // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.48-56. – ISSN 0130-9730
1088722
  Лылов А.И. Перспективы научно-технического сотрудничества в системе международных экономических отношений Воронежской области и регионов Украины : новини зарубіжної науки / А.И. Лылов, Е.М. Токарева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 226-230. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1088723
  Гхош М.Н. Перспективы нефтеносности в Индии / М.Н. Гхош. – М., 1960. – 14с.
1088724
  Доронин Алексей Перспективы обнадеживают. Турбизнес в 2006 г : Прошлый год был удачным... Что готовит нам наступивший? Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 34
1088725
   Перспективы обнаружения промышленных скоплений газа в Херсонской области по данным иследований мобильными прямопоисовыми методами / С.П. Левашов, А.И. Самсонов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 5-22 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 1684-2189
1088726
  Ромашкина Г.Н. Перспективы оценки основного капитала в рыночных ценах // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 0320-8168
1088727
  Юревич Андрей Вячеславович Перспективы парадигмального синтеза // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируется отношение между естественнонаучной и гуманитарной парадигмами, противоборствующими в психологической науке с первых ее шагов. По мнению автора, естественнонаучная (по сути, являющаяся квазиестественнонаучной) и гуманитарная парадигмы не ...
1088728
  Улюкаев А. Перспективы перехода к режиму таргетирования инфляции в РФ / А. Улюкаев, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 46-57. – Бібліогр.: с. 48, 50-51, 53, 55-56. – ISSN 0042-8736
1088729
  Васенев Ю.Б. Перспективы повышения педагогической квалификации преподавателей высшей школы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 180-188. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1088730
  Позднеев Б.М. Перспективы подготовки и переподготовки инженерных кадров на основе технологий e-Learning / Б.М. Позднеев, Ю.А. Косульников, М.В. Сутягин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 0869-3617
1088731
  Северин В.А. Перспективы подготовки юридических кадров в условиях развития инновационной экономики // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 66-85. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  На юридическом факультете МГУ разработаны новые учебные программы "Информационное право" и "Инновационное право" для студентов бакалавриата и магистерская программа "Информационные правоотношения в инновационной экономике". По проблематике инноваций, ...
1088732
  Абдуллин Н.Г. Перспективы поисков нефти в карбонатных отложениях Татарского свода / Н.Г. Абдуллин, Э.З. Бадамшин, Р.Х. Муслимов. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-134 (240 назв.)
1088733
  Пономаренко Д.В. Перспективы привлечения инвенстиций в экономику Украины в контексте адаптации к налоговому законодательству Европейского Союза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 154-162. – ISSN 1729-7206
1088734
  Белявский Г.А. Перспективы применения акустических исследований донных осадков Мирового океана для инженерно-геологических целей / Г.А. Белявский, А.П. Негода // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 59-63. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 8)
1088735
  Алексеенко Н.А. Перспективы применения геоинформационных технологий в национальных парках России (на примере НП "Угра") / Н.А. Алексеенко, А.А. Шахова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 41-46 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
1088736
  Фельдштейн Д.И. Перспективы психолого-педагогической науки и проблемы аттестации научных работников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0869-561Х


  В статье обозначены болевые точки и недоработки в деле аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим специальностям и намечены пути их устранения.
1088737
  Гранчак Т. Перспективы развития библиотек в русле трансформационных процессов современности // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 17. – С. 75-92. – ISSN 2224-1825
1088738
  Кива Л.А. Перспективы развития высшей школы Украины // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 373-378. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0


  Зміст освіти, де головною була ідея про простоту світу і його підкорення причинним зв"язкам, що відкриваються людини в знаннях, придатних для вирішення задач в стандартних ситуаціях, все більше суперечать умовам динамічності, нестабільності і ...
1088739
  Глазьев С. Перспективы развития евразийской экономичксукой интеграции: от ТС - ЕЭП к ЕЭС (концептуальный аспект) / С. Глазьев, С. Ткачук // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0130-9757
1088740
  Дунев В. Перспективы развития евроатлантической безпасности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 41-42
1088741
  Сухорукова Т.Г. Перспективы развития зеленой экономики в Украине / Т.Г. Сухорукова, Н.В. Янченко, Н. Жижкевич // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 115-123. – ISSN 2075-4892
1088742
  Филатова И.В. Перспективы развития и совершенствования инновационной деятельности малого бизнеса в России - главный акцент обеспечения ее экономической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 112-116. – ISSN 1728-8878
1088743
   Перспективы развития инженерного образования с позиции IGIP / М. Ауэр, Д. Добровска, А. Эдвардс, Э. Ликл // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – C. 39-45. – ISSN 0869-3617


  В данной статье описывается подход Международного общества по инженерной педагогике (IGIP) к решению задач высшего образования в XXI в. Отмечаются основные тенденции развития образования и требования к образованию в будущем. Дается взгляд на изменение ...
1088744
  Мурадов Р.Г. Перспективы развития инновационной деятельности в Азербайджане // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 8 (250). – C. 83-89. – ISSN 2221-1055
1088745
  Тультаев Т.А. Перспективы развития Интернет-трейдинга в России и на Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 141-143
1088746
  Винаров Р.С. Перспективы развития информационно-вычислительной системы в высшей школе на принципах коллективного пользования. / Р.С. Винаров. – Москва, 1980. – 53с.
1088747
  Браславский Е.М. Перспективы развития коллективного порядка в строительных организациях / Е.М. Браславский. – Новочеркасск, 1988. – 56 с.
1088748
  Первомайский О. Перспективы развития коммунальной собственности в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.30-34
1088749
  Астахов Е.М. Перспективы развития Латинской Америки и ее место в будущем мироустройстве // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 32-37. – ISSN 044-748Х
1088750
  Лисенко Д.Э. Перспективы развития логистической инфраструктуры Украины / Д.Э. Лисенко, И.В. Чумаченко // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 69-72 : рис., фото. – Библиогр.: 3 назв.
1088751
  Сутырин С.Ф. Перспективы развития международной торговой системы: вызовы для стран Латинской Америки / С.Ф. Сутырин, А.Г. Прокопова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 103-110. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1088752
  Имшенецкий А.А. Перспективы развития микробиологии / А.А. Имшенецкий. – Отд. отт. – С. 1-3
1088753
  Самаруха А.В. Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса региона // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 59-63. – ISSN 1993-3541
1088754
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-699-1
Октябрь 2007 : Глобализация и неравенство. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1088755
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-653-3
Aпрель 2007 : Вторичные эффекты и циклы в мировой экономике. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1088756
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-786-8
Октябрь 2008 : Финансовый стресс, экономические спады и подъемы. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1088757
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-122-9
Сентябрь 2011 : Замедление роста, увеличение рисков. – 2011. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1088758
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Апрель 2012 : Возобновление роста, сохранение рисков. – 2012. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1088759
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Октябрь 2014 : Наследие кризиса, угрозы, неопределенность. – 2014. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1088760
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-48435-773-6
Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – 2015. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1088761
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-47554-561-6
Апрель 2016 : Слишком долгий период слишком медленного роста. – 2016. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1088762
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-47555-083-2
Октябрь 2016 : Пониженный спрос. Симптомы и лечение. – 2016. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1088763
  Хримли И. Перспективы развития морали и права в современном измерении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 118-121
1088764
  Кравец Н.В. Перспективы развития нормативно-правовой базы "ипотеки" в РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 1812-8696
1088765
  Вейхер А.А. Перспективы развития огнеупорной промышленности на Дальнем Востоке / А.А. Вейхер. – Москва, 1961. – 26с.
1088766
  Бабынина Л. Перспективы развития приграничного сотрудничества России и Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 134-137. – ISSN 0201-7083
1088767
  Дробышева Л.В. Перспективы развития применения уголовного наказания за нецелевое расходование бюджетных средств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 284-290. – ISSN 1684-2626
1088768
  Гуль В.Е. Перспективы развития производства и переработки пластмасс / В.Е. Гуль, Л.Т. Белова. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
1088769
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-697-7
Ноябрь 2007 : Европа: укрепление финансовых систем. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1088770
  Золотарева И.Г. Перспективы развития рекреационной зоны Коминтерновского района (Одесская область) : Науково-технічний журнал / И.Г. Золотарева, Н.Е. Павленко; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1088771
  Мейер М.С. Перспективы развития российско-турецких университетских связей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-126. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье прослежена история университетского образования в Турции и эволюция принципов, на которых базируется деятельность государственных и частных университетов, показаны расширяющиеся возможности сотрудничества российских и турецких высших учебных ...
1088772
  Иванников И.А. Перспективы развития Российского государства в современном мире // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 28-37. – ISSN 0132-0831
1088773
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости в Украине : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 36-39 : Фото
1088774
  Выдыборец А.В. Перспективы развития сельских населенных пунктов / А.В. Выдыборец, Г.Н. Рогожин. – Москва, 1973. – 152с.
1088775
  Коваль А.Г. Перспективы развития торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки в условиях финансового кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 94-104. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1088776
   Перспективы развития туристической отрасли // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 60-64 : фото. – ISSN 1998-8044
1088777
  Абезгауз З. Перспективы развития химико-фармацевтической промышленности во втором пятилетии / З. Абезгауз, Гарбавицкий. – Ленинград, 1932. – 21 с.
1088778
  Кайди В.В. Перспективы развития электронного книгоиздания на Украине // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 62-65
1088779
  Сахно И.Г. Перспективы разрушения горных пород невзрывчатыми разрушающими смесями при подземной угледобыче // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 123-131 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2415-7902
1088780
  Тимофеев П.П. Перспективы расширения ЕС и позиция Франции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 28-38. – ISSN 0201-7083
1088781
  Борисенко Л.Ф. Перспективы расширения производства ванадия за счет повышения комплексности использования минерального сырья : обзор / Л.Ф. Борисенко ; Мин. геологии СССР, ВИЭМС, ОЦНТИ. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 31 с. – Библиогр.: с. 27-31 (53 назв.). – ( ; 1Экономика минерального сырья и геолого-разведочных работ)
1088782
  Хватов Ю.Ю. Перспективы реформы мировой валютной системы: возможен ли Бреттон-Вудс-2? // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 164-171. – ISSN 2074-5354


  Проанализированы возможности перехода к многовалютному стандарту и перспективы создания мировой наднациональной валюты.
1088783
  Рыженков И.О. Перспективы российских нефтегазовых поставок в страны Евросоюза : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 33-35 : Табл. – ISSN 0016-7207
1088784
  Квашнин Ю.Д. Перспективы российско-турецкого инвестиционного сотрудничества // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 38-44. – ISSN 2074-6040
1088785
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
1088786
  Байков Н. Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Н. Байков, Р. Гринкевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – ISSN 0131-2227
1088787
  Балыхин М.Г. Перспективы рынка международных образовательных услуг в цифрах, фактах, аргументах // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1726-667Х
1088788
  Гончаров Валентин Перспективы сельского хозяйства Украины при вступлении в ВТО / Гончаров Валентин, Бондарчук Алина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В статье рассмотрены основные проблемы для отраслей сельского хозяйства, которые могут возникнуть при вступлении Украины в ВТО. Особое внимание авторы уделяют качеству продукции как главного рычага в конкурентной борьбе с иностранными производителями.
1088789
  Иванов П.Я. Перспективы сельскохозяйственных мелиораций в бассейне реки Днепра на территории БССР. / П.Я. Иванов. – Минск, 1932. – 20с.
1088790
  Подшибихин Л. Перспективы совершенствования правовой охраны некоторых результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
1088791
  Зима А.Г. Перспективы сотрудничества Украины и Израиля в сфере туристического обслуживания / А.Г. Зима, В.А. Подгайная // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 255-260 : рис. – Библиогр.: 3 назв.
1088792
   Перспективы стран и регионов // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2015. – Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – С. 47-71. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-48435-773-6


  Темпы роста мировой экономики по прогнозам составят 3,5 процентов в 2015 г. и 3,8 процентов в 2016 г. с неодинаковыми перспективами для основных стран и регионов. Геополитическая напряженность сегодня приводит к нестабилизирующим сдвигам в ценах на ...
1088793
  Братерский М.В. Перспективы укрепления Шанхайской Организации Сотрудничества // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 447-450. – ISSN 1607-7334
1088794
  Журавский Ю.А. Перспективы участия транснациональных корпораций в модернизации российской экономики / Ю.А. Журавский, Ю.С. Якунина // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 1 (75). – С. 5-8. – ISSN 1993-3541
1088795
  Корпачев П.А. Перспективы феноменологической герменевтики П. Рикера в исследовании религиозного опыта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 168-170
1088796
  Титаренко М.Л. Перспективы формата БРИК : взгляд из четырех столиц / М.Л. Титаренко, С.В. Уянаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
1088797
  Баграмов Л.А. Перспективы формирования "общего рынка" в Северной Америке / Л.А. Баграмов , В.В. Попов. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; 9/1986)
1088798
  Вежбицки А. Перспективы формирования казахстанского народа // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1727-1770
1088799
  Фролов И.Т. Перспективы человека : Опит комплексной постановки проблеми, дискуссии, обобщения / И.Т. Фролов. – Москва : Политиздат, 1983. – 350с.
1088800
  Квелидзе-Кузнецова Перспективы ЭБС в условиях реального рынка / Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, Светлана Александровна Морозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – январь - февраль. – С. 54-57. – ISSN 1726-6726


  Тема дальнейшего совершенствования и более эффективного использования сервисов электронных ресурсов продолжает волновать и разработчиков этих продуктов – агрегаторов контента, и их пользователей – представителей библиотек и вузов. Не стала исключением ...
1088801
  Якубовская Н. Перспективы эволюции концепции международного права развития // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-28-6
1088802
  Узяков М. Перспективы экономического роста в России / М. Узяков, А. Широв, М. Гусев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 135-149. – ISSN 0207-3676
1088803
  Мищенко Я.В. Перспективы энергетического сотрудничества на спорных территориях в Восточной Азии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – С. 42-47. – ISSN 2074-6040
1088804
  Мищенко Я. Перспективы энергетической интеграции в Восточной Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 2074-6040
1088805
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 2074-6040
1088806
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2074-6040


  Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может привести сначала к изменениям в логистике товарных потоков между Китаем и странами - участницами Союза, а затем серьезно трансформировать торговлю между Поднебесной и странами СНГ.
1088807
  Геращенко І. Перспектиуи входження України в ЄС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-25
1088808
  Волков А.М. Перспетивное планирование финансовых ресурсов / А.М. Волков. – Москва, 1976. – 174 с.
1088809
  Комар В. Персптива вертикальної культурної комунікації в мистецькій освіті України // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 43


  Процес розвитку митця різних творчих спеціальностей є послідовним проходженням особи, що навчається, певних етапів творчого та технічно формуючого навчання, вивчення теоретичної бази даного виду мистецтва та практичних занять, що в результаті освіти ...
1088810
  Кристі А. Перст провидіння = The moving finger / Агата Кристі ; пер. з англ. В. Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 238, [1] с. : іл. – Переклад за вид.: The Moving Finger / A.Christie. London, 2005. – ISBN 978-966-14-0357-3
1088811
  Кристи А. Перст Святого Петра / Агата Кристи ; [пер. с англ. Н. Дробышевой] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С.181-192 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
1088812
  Рид Перст судьбы : Романы / Рид, Майн. – Ташкент : Шарк, 1993. – 400с.
1088813
   Перст судьбы:. – Донецк, 1996. – 528с.
1088814
   Перстенек-двенадцать ставешков. – Петрозаводск, 1958. – 271с.
1088815
  Гризун А.П. Перстень-Зодіак : лірика / Анатолій Гризун. – Суми : Мрія-1, 2014. – 161, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-566-598-4


  У пр. № 1747951 напис: Пане Михайле ! Най завжди тобі лунає най, і взагалі най, най, най ... Підпис 14.08.2014 р.
1088816
  Бальмонт К.Д. Перстень / К. Бальмонт. – Москва : Творчество, 1920. – 64 с.
1088817
  Хусни Ф. Перстень / Фатых Хусни; пер. с татар. Н.Малышаковой. – Казань : Таткнигоиздат, 1964. – 44 с.
1088818
  Малишко А.С. Перстень : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1966. – 219 с.
1088819
  Малишко А.С. Перстень : Поезії / А.С. Малишко. – Київ : Художня література, 1966. – 220с.
1088820
  Нефф В. Перстень Борджа / В. Нефф. – Москва
Ч.2. – 1990. – 334с.
1088821
  Чейз Д.Х. Перстень Борджа : Повесть / Д.Х. Чейз. – Киев : Мистецтво, 1992. – 175 с.
1088822
  Нефф В. Перстень Борджіа / В. Нефф. – Київ, 1990. – 340с.
1088823
  Осокин В.Н. Перстень Веневитинова / В.Н. Осокин. – Москва, 1969. – 124с.
1088824
  Гоян Я.П. Перстень верховинця : оповідання / Я.П. Гоян. – Київ, 1989. – 221 с.
1088825
  Колєснічєнко Ю. Перстень вірності : Роман / Юрій Колєснічєнко, Микола Шудря. – Київ : Український центр духовної культури. – (Український історичний роман). – ISBN 966-628-072-8
Кн. 1. – 2003. – 188с.
1088826
  Колесникова М.В. Перстень вьюги : прикл. повесть / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – Москва, 1984. – 174с.
1088827
  Корсак І. Перстень Ганни Барвінок : роман / Іван Корсак. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 243, [1] с. : портр. – (Сучасний бестселер України). – ISBN 978-617-605-010-0
1088828
  Левада О.С. Перстень з діамантом : драма / О.С. Левада. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 88 с.
1088829
  Лагерлеф С. Перстень Левеншельдов Шарлотта Левеншёльд Анна Сверд / С. Лагерлеф. – Ленинград : Художественная литература, 1986. – 550с.
1088830
  Лагерлеф С. Перстень Левеншельдов. Шарлотта Лёвеншёльд. Анна Сверд : перевод с шведского / С. Лагерлеф. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 590 с.
1088831
  Голуб А.Б. Перстень Матильды : Сатирические повести-памфлеты / А.Б. Голуб, Б.К. Данелия. – Москва, 1975. – 157с.
1088832
  Беркеши А. Перстень с печаткой : Агент №13 : [романы] ; Уже пропели петухи : [повесть] / Андраш Беркеши ; [предисл. О. Громова ; ил. П. Пинкисевича]. – Москва : Правда, 1986. – 654, [2] с. : ил.
1088833
  Беркеши А. Перстень с печаткой; Агент №13; Уже пропели петухи : [романы и повесть : пер. с венг.] / Андраш Беркеши ; [предисл. О. Громова ; ил. П.Н. Пинкисевича]. – Москва : Правда, 1983. – 544 с. : ил.
1088834
  Беркеши А. Перстень с печаткой; Агент №13; Уже пропели петухи : [романы и повесть пер. с венг.] / Андраш Беркеши ; [предисл. О. Громова ; ил. П. Пинкисевича]. – Москва : Правда, 1985. – 544 с. : ил.
1088835
  Осипов В.О. Перстень с поля Куликова / В.О. Осипов. – Москва, 1987. – 380 с.
1088836
  Дойль А.К. Перстень Тота: Артур Конан Дойль изветный и неизвестный / А.К. Дойль. – Москва, 1992. – 371с.
1088837
  Мельник О. Перстень у системі українських пам"ятних та військових нагород періоду національно-визвольної боротьби 1914-1952 рр. / О. Мельник, С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1088838
  Хаггард Г.Р. Перстень царицы Савской; Дитя бури: Романы / Г.Р. Хаггард. – Волгоград, 1991. – 316с.
1088839
  Ломакина В.Ф. Перступление и проступок / В.Ф. Ломакина. – М., 1991. – 63с.
1088840
  Пинаев А.А. Перступления против социалистической общественности / А.А. Пинаев. – Х, 1973. – 38с.
1088841
  Бабире О.В. Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабире Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л. – Додатки: л. 232-236. – Бібліогр.: л. 199-231
1088842
  Бабире О.В. Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабире Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1088843
  Екшмідт В.Р. Персуазивні інтенції в політичній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 173-180. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто поняття політичного дискурсу як політичної комунікації представників влади та суспільства, визначено поняття персуазивності і персуазивних інтенцій і їхній вплив на адресата мовлення. Рассмотрено понятие политического дискурса как ...
1088844
  Петренко О.В. Персуазивный потенциал кинестетических заголовков интернет-страниц // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 329-335


  Стаття присвячена проблемі взаємозв"язків вербального та невербального компонентів тексту в комп"ютерному дискурсі. Аналізуються основні характеристики інтернетпагіонімів як мультимедійних утворень та окреслюються особливості впливу таких заголовків на ...
1088845
  Куликан У. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов = The medes and persians / Уильям Куликан ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 221, [3] с., [24] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Сер.осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-0163-5
1088846
  Субх М. Перська затока: імунітет від "Арабської весни", або Час ще не настав? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29
1088847
  Коппель О.А. Перська Затока: проблема безпеки в 80-ті-90-ті роки / О.А. Коппель. – Київ : Школяр, 1998. – 200с. – ISBN 966-7201-10-4
1088848
  Лінко Л. Перська кераміка XIII віку в музеї мистецтв ВУАН / Л. Лінко. – Київ : Київ-Друк, 1925. – 7 с. – Відб. зі Збірника Український Музей, в. 1, вид. Укрнауки У.С.Р.Р
1088849
  Маленька Т. Перська класична поезія у Франції: рецепція "Гулістану" Сааді // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 72-84. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто історію рецепції творчості перського класика ХІІІ століття Сааді Шіразі у Франції у різні стильові епохи: в добу класицизму, Просвітництва, романтизму, модернізму. Проаналізовано найвагоміші переклади “Гулістану” французькою мовою, а також ...
1088850
  Кшановський О.Ч. Перська мова у функціонально-типологічному висвітленні : монографія / Олег Кшановський. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 381-423. – ISBN 978-966-489-103-2
1088851
  Конончук О.М. Перська новела 20-40-х років XX ст. : стильова парадигма : навч. посібник / Оксана Конончук ; [худож. оформ.: Дмитро Мазуренко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Твім інтер, 2019. – 231, [3] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – Парал. тит. арк. та частина тексту перс. мовою. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7430-55-9


  У пр. № 1728504 напис: Читальному залу Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з найкращими та найщирішими побажаннями його читачам від автора. 20.11.19. Підпис
1088852
  Кшановський О.Ч. Перська редуплікація в типологічному та реальному висвітленні // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 60-80. – Бібліогр.: С. 78-80. – ISSN 1682-671Х
1088853
  Тищенко К.М. Перська сатрапія над Дніпром: топонімічні контексти : розшир. текст доп. на Міжнар. міжгалуз. наук. конф. "Топоніміка і контекстуальний метод К.М. Тищенка", Київ, КНУТШ, 20 квіт. 2012 р. / Костянтин Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 119, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-622-496-8


  У пр. № 1700293 напис: Вельмишаномному Леоніду Васильовичу Губерському з повагою. Підпис. 10.IV2012 р.
1088854
  Тищенко К. Перська сатрапія у Скифії: топонімічні контексти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 38-50. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
1088855
  Сопільняк С.В. Перські прикмети та забобони: лінгвістична характеристика // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 245-252


  У статті розглянуто поняття забобону і прикмети як одиниць лінгвокультурного простору; викладено стислу історію вивчення цього мікрожанру усної народної творчості в Ірані; подано лінгвістичну характеристику перських прикмет і забобонів на лексичному та ...
1088856
   Перські прислів"я та приказки / Шокало О. А. – Київ : Дніпро, 1984. – 221с.
1088857
  Маленька Т. Перські середньовічні поетики і стиль: до питання теорії та історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-55. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перські середньовічні поетики, зокрема трактати Радуйані, Ват вата і Шамсі Кайса, й вчення про поетичні фігури (badi), які є одним з основних стилетворчих засобів в перській класичній поезії X-XV ст. Persian classic poetics are the subjects ...
1088858
  Миллер Р.В. ПЕРТ - система управления / Р.В. Миллер. – М, 1965. – 202с.
1088859
  Никифорова Л.А. Пертийное строительство в Зауралье после освобождения края от колчаковцев (август 1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Никифорова Л. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1978. – 22л.
1088860
  Струнгар А. Пертинентність і релевантність інформаційних ресурсів при пошуку інформації в електронних бібліотеках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 407-416. – ISSN 2224-9516
1088861
  Скотт В. Пертская красавица : [роман] / Вальтер Скотт ; пер. с анг. Н. Вольпина. – Москва : Государственное издательство детской литературы, 1958. – 463 с.
1088862
  Скотт В. Пертская красавица, или Валентинов день / В. Скотт. – Ростов -на-Дону, 1986. – 463с.
1088863
  Скотт В. Пертская красавица, или Валентинов день : роман / В. Скотт. – Москва : Правда, 1988. – 480с. – (Мир приключений)
1088864
  Скотт В. Пертська красуня / В. Скотт. – Київ, 1983. – 421 с.
1088865
  Сургуладзе Л.Р. Пертурбативные эффекты в правилах сумм квантовой хромодинамики разработка программных средств для многопетлевых вычислений в квантовой теории поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сургуладзе Л.Р.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1989. – 11л.
1088866
  Долинин А.А. Перу / А.А. Долинин, Л.И. Дорошкевич. – Москва : Мысль, 1964. – 256с. – (Географическая серия)
1088867
   Перу. – М., 1969. – 176с.
1088868
  Тарасов К.С. Перу / К.С. Тарасов; Глав. редакция географической литературы. – Москва : Мысль, 1974. – 64с. – (У карты мира)
1088869
  Кузнецов В.С. Перу / В.С. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 166с.
1088870
   Перу. – М., 1982. – 296с.
1088871
  Дунаев В.Н. Перу / В.Н. Дунаев. – Москва : Мысль, 1984. – 135 с. – (У карты мира)
1088872
  Малинин А.В. Перу / А.В. Малинин. – М., 1991. – 206с.
1088873
   Перу : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-61 : Іл.
1088874
   Перу 150 лет независимости. – М., 1971. – 190с.
1088875
  Бушуев В.Г. Перу на пути рогрессивных преобразований / В.Г. Бушуев. – Москва, 1976. – 64с.
1088876
  Просветов Р.В. Перу после политического кризиса: первые итоги правления А.Толедо // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.67-72. – ISSN 044-748Х
1088877
  Монахов Александр Перу. Ветер веков / Монахов Александр, Куринной Иван, Белоковыльская Мария // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 38-47, 50-52 : фото
1088878
   Перу. Влюбленные в Перу / Дюсуше Жиль, Чамби Мартин, Мануэль Хуан, Прието Кастро // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 94-105 : фото. – ISSN 1029-5828
1088879
  Чубарь Таллина Перу. Кухня Перу. Американские горки в кулинарии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 60-64 : фото
1088880
  Андреев Андрей Перу. Мачу-Пикчу по следам Хайрама Бингема // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 84-97 : фото
1088881
  Князева Елена Перу. Молоко тигра / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 60-63 : фото
1088882
  Гапошина Катерина Перу. Не Мачу - Пикчу единым // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 78-83 : фото
1088883
  Князева Елена Перу. Папа перуанцев / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 60-62 : фото
1088884
  Миронова Марина Перу. Перуанские ламы. Священный верблюд инко // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 40-47 : фото
1088885
  Андреев Андрей Перу. Пролетая над гнездом Аяуаски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 84-91 : фото
1088886
   Перу. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 108-109 : Фото
1088887
  Триппель Катя Перу. Тайна четвертого правителя : археология / Триппель Катя, Агилера-Хельвег Макс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-53 : Фото. – ISSN 1029-5828
1088888
  Андреев Андрей Перу. Тайны пустыни Наска // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 76-85 : фото
1088889
  Ракочі Вадим Перу. Тут народжується Амазонка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 46-54 : фото
1088890
  Ракочі Вадим Перу. Тут народжується Амазонка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 70-78 : фото
1088891
  Горпенюк Максим Перу. Як білі люди : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 62-63 : Фото
1088892
  Лезгинцев Ю.М. Перу: в преддверии форума АТЭС // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 24-34. – ISSN 044-748Х
1088893
  Дабагян Э.С. Перу: взлет и падение президента А. Фухимори // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 171-185. – ISSN 0130-3864
1088894
  Дабагян Э. Перу: восходящий региональный гигант // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 56-65. – ISSN 0131-2227
1088895
  Кармен А.Р. Перу: Коста, Сьерра, Сельва / А.Р. Кармен. – Москва, 1989. – 191с.
1088896
  Дабагян Э. Перу: метаморфозы демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 93-108. – ISSN 0869-44435
1088897
  Гавриков Ю.П. Перу: от инков до наших дней / Ю.П. Гавриков. – М., 1977. – 135с.
1088898
  Луковец А.И. Перуанские встречи / А.И. Луковец. – М., 1974. – 48с.
1088899
   Перуанские рассказы XX века. – Москва : Художественная литература, 1973. – 256с.
1088900
   Перуанские рассказы ХХ века. – Москва : Художественная литература, 1973. – 255с.
1088901
  Дабагян Э.С. Перуанский президент Ольянта Умала: эволюция левого радикала // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 180-194. – ISSN 0130-3864


  В очерке анализируются взгляды О.Умалы, совершившего удивительную метаморфозу от крайнего радикализма к умеренному центризму, что снискало ему немалый авторитет мирового сообщества.
1088902
  Орлова І. Перуанський варіант мовлення у новелі "Хто вбив Паломіно Молеро?" М. Варгаса Лйоси та його відтворення у перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема національного перуанського варіанту мовлення, його лексичні, семантичні та фразеологічні особливості, а також засоби його відтворення українською мовою. Ключові слова: діалект, національний варіант, літературна норма, ...
1088903
  Пономарів М. Перуанський досвід для написання української сторінки Світової журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 109-118. – ISBN 966-294-186-0
1088904
  Антоненко А. Перуанський манускрипт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 9


  Виставка до 400-річниці ілюстрованої перуанської хроніки історика Феліпе Гуаман Помпа де Айала.
1088905
  Пулькин В.И. Перун-трава / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1985. – 208с.
1088906
  Городецкий С.М. Перун : стихотворения лирические и лиро-эпические / Сергей Городецкий ; обл. (фронт.) работы Л.С. Бакста. – Санкт-Петербург : Изд. "Оры", 1907. – 118, [5] с.


  Ил.: Бакст Лев Самойлович (1866-1924)
1088907
  Янев С. Перущинският апостол : психография на Петър Бонев - водача на въстанието в Перущица от Април 1876 година / Симеон Янев. – [Изд. 1-е]. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1988. – 101, [2] с. : ил.
1088908
  Осипова А.С. Перфект в устной речи / А.С. Осипова. – М, 1977. – 79с.
1088909
  Луцишин Т.П. Перфект и его функции в современном немецком языке : Дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Луцишин Т. П.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 159л. – Бібліогр.:л.155-159
1088910
  Луцишин Т.П. Перфект и его функции в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог. наук: 10.02.04 / Луцишин Т.П.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 17с.
1088911
  Шавлюк Т. Перфект и категория ретроспекции в художественном тексте // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 84-87
1088912
  Гусейнов М.У. Перфектные формы английского глагола в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусейнов М.У.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1986. – 23л.
1088913
  Подминогин Валерий Александрович Перфектные формы в парадигме модальных глаголов современного немецкого языка : Автореф. дис. ... филолог. наук : 10.02.04 / Подминогин Валерий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
1088914
  Соколова Е.Т. Перфекционизм и когнитивный стиль личности у лиц, имевших попытку суицида / Е.Т. Соколова, П.В. Цыганкова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 90-100. – ISSN 0042-8841
1088915
  Гресько В.В. Перфекціонізм та самоактуалізація як провідні чинники лікарської діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 81-90. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1088916
  Завада Т.Ю. Перфекціонізм як соціально-психологічна властивість особистості: позитивний і негативний аспекти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 51-63. – ISSN 2309-8287
1088917
  Лавут Е.А. Перфокартный контроль знаний по неорганической химии. / Е.А. Лавут, П Г. Полунина. – М, 1979. – 144с.
1088918
  Рандалу Х.А. Перфокарты в правовой науке и практике / Х.А. Рандалу. – Москва, 1969. – 136с.
1088919
  Александрова Т.Д. Перфокарты в физико-географических исследованиях / Т.Д. Александрова. – Москва : Наука, 1967. – 52с
1088920
  Мотов Д.Л. Перфокарты и числовые обозначения в химической практике / Д.Л. Мотов, М.М. Годнева. – Ленинград : Наука, 1969. – 76 с.
1088921
   Перфокарты ручного обращения. – М., 1969. – 228с.
1088922
  Гусельников И.И. Перфокарты с краевой перфорацией / И.И. Гусельников, А.Ф. Турпитько. – Москва, 1967. – 291с.
1088923
  Гусельников И.И. Перфокарты с краевой перфорацией / И.И. Гусельников, А.Ф. Турпитько. – Москва, 1974. – 287 с.
1088924
  Иванов А.И. Перфокарты с краевой перфорацией и их применение в конкретных социологических исследованиях. / А.И. Иванов, И.И. Иванов. – Рига, 1971. – 52с.
1088925
  Янушка М.А. Перфоленточная приставка (модель 0448) к бухгалтерскому автомату "Аскота" класса 170 и программирование работы на ней / М.А. Янушка, 1968. – 48с.
1088926
  Груєва О.В. Перфоманс: використання творчого потенціалу в політиці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 97-107. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1088927
  Прасюк О.В. Перфомансна комунікація як форма передвиборчої агітації та засіб впливу на формування громадської думки під час виборів // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 115-118. – ISSN 2073-9591
1088928
  Тюпа В.И. Перфомативные истоки лирики // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 40-62. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглядається теорія перформативності стосовно до ліричних жанрів та ліричного дискурсу.
1088929
  Лучук І. Перфоменс як складова мистецтва поетичного Назара Гончара // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 83-87. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1088930
  Васильев Ю.Г. Перфорационные вычислительные машины / Ю.Г. Васильев. – Москва, 1978. – 256с.
1088931
   Перфорационный вычислительный комплекс М5000. – М., 1976. – 240с.
1088932
  Кроум Р.Л. Перфорация полых органов // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 55-63. – ISSN 2312-7104


  "...Перфорация полых органов брюшной полости является неотложной ситуацией и требует от клинициста экстренной диагностики. Истечение содержимого желудочно-кишечного тракта в свободную брюшную полость представляет собой значительную опасность для ...
1088933
   Перфорированные карты и их применение в науке и технике. – Москва : Машгиз, 1963. – 676 с.
1088934
  Григолюк Э.И. Перфорированные пластины и оболочки / Э.И. Григолюк, Л.А. Фильштинский. – Москва, 1970. – 556 с.
1088935
  Станіславська К.І. Перформанс - мистецько-видовищна форма постмодернізму // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 96-100
1088936
  Ерпылева С.В. Перформанс - этнометодологический потенциал // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 10-18. – ISSN 0132-1625
1088937
  Кетро К. Перформанс // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 2-11


  Форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время.
1088938
  Попов М. Перформанс : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 11. – С. 6-74. – ISSN 0027-8238
1088939
  Мелякова Ю.В. Перформанс в методологии философии права // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 110-118. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
1088940
  Курдина Ю. Перформанс і музеї // У лабіринтах наративів : досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшніте, В. Банах, П. Вербицька, І. Гнідик, С. та ін. Конюхов. – Vilnius : University press, 2019. – С. 164-167. – ISBN 978-609-07-0287-1
1088941
  Лігус М.В. Перформанс як комунікативна подія: соціально-філософський аналіз : дис. ... д-ра філософії : 033, 03 / Лігус Марія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 205 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 188-205
1088942
  Починок Ю. Перформанс як медіа-текст // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 63-71. – ISSN 2078-340X


  Розкрито особливості перформансу, його зв’язки з різними видами мистецтва. Зроблено спробу презентувати літературний, зокрема поетичний, текст у медійному колі. Подано ґенезу розвитку перформативного мистецтва. Розглянуто тексти та медіа-проекти ...
1088943
  Ременяка О. Перформанс: мистецтво приватного жесту // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (80). – С. 16-18. – ISSN 0130-1799
1088944
  Дедухно А.В. Перформативи в мові й мовленні : (на матеріалі укр. мови) : монографія / Дедухно А.В. – Київ : Ліра-К, 2017. – 210, [2] с. – Зміст, передм., висновки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 182-210. – ISBN 978-617-7507-16-0
1088945
  Кіріченко Д. Перформативна спрямованість казок у п"єсі Мартіна Макдонаха "Людина-подушка" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 163-168. – ISSN 2078-340X
1088946
  Рябчий І. Перформативний метод у науковій освіті (на прикладі проєкту PERFORM) // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 75-79. – ISBN 978-617-7945-31-3
1088947
  Скалацька О.В. Перформативний підхід у визначенні поняття "мода" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 134-136
1088948
  Тищенко Галина Перформативні висловлення: еволюція поглядів та класифікаційні ознаки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 114-120. – Бібліогр.: Літ.: с. 119-120; 12 п. – ISSN 1728-9572
1088949
  Мельтничук О.М. Перформативні етикетні висловлення вибачення / О.М. Мельтничук, Л.І. Сілевич // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 66-70


  Здійснено аналіз етикетних формул вибачення як одного із семантико-стилістичних виявів ввічливого ставлення
1088950
  Матвейчук М.Ю. Перформативні практики українських художників // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 101-102
1088951
  Лелека О.В. Перформативність дії за Ганною Арендт // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 265-275. – ISSN 2077-8309
1088952
  Рева-Лєвшакова Перформативність стилю сучасної української поезії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 329-335. – ISBN 978-617-7442-48-5
1088953
  Дерганц А. Перформативные глаголы в словенском языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 228-236. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1088954
  Тормахова А.М. Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей соціокультурних практик в контексті концепції перформатизму Рауля Ешельмана. Статья посвящена анализу особенностей социокультурных практик в контексте концепции перформатизма Рауля Эшельмана. This article ...
1088955
  Голобородько Я. ПерфорМАТування слова. Театральний "антитеатр" Леся Подерев"янського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 73-85.
1088956
  Стерлин Р.Н. Перфторвинильные производные ряда элементов периодической системы. : Автореф... Доктора хим.наук: / Стерлин Р.Н.; Военная Акад.хим.защиты. – М, 1963. – 24л.
1088957
  Макаров К.Н. Перфторированные N-фторазометины : Автореф... канд .хим.наук: / Макаров К. Н.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1970. – 15л.
1088958
  Бездетко П.А. Перфузионное давление у больных передней ишемической оптической нейропатией в зависимости от уровня артериального давления / П.А. Бездетко, Д.И. Мартынюк // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 26-31. – ISSN 2309-8147
1088959
  Курсов С.В. Перфузионный индекс в практике анестезиологии и интенсивной терапии (обзор литературы) // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 20-25. – ISSN 2224-0586
1088960
  Савченко Д.С. Перцептивна модифікація метода N-грам для оцінювання схожості послідовностей символів за коефіцієнтом Серенсена // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-92. – ISSN 2412-4338


  У статті запропоновано модифікацію методу N -грам з використанням коефіцієнту Серенсена для кількісної оцінки схожості послідовностей символів, що відповідає сформованому критерію і дозволяє оцінювати схожість послідовностей символів з урахуванням ...
1088961
  Джапаридзе З.Н. Перцептивная фонетика. / З.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 117с.
1088962
  Іванченко В.О. Перцептивний концепт "запах" в енологічному дискурсі французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 359-363


  У статті розглянуто мовні засоби репрезентації перцептивного концепту ЗАПАХ. Виділено семантичні сфери, що слугують джерелами метафоричного позначення запахів в енологічному дискурсі французької мови. Розглянуто антропометричний принцип творення ...
1088963
  Коростошевиць Л.В. Перцептивний стереотип як мовно-когнітивний феномен / Л.В. Коростошевиць, Т.Ф. Семашко // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 13-16. – ISBN 978-617-7178-39-1
1088964
  Товканець Г.В. Перцептивні аспекти педагогічної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 242-245. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1088965
  Нікитенко В. Перцептивні критерії якості журналістських матеріалів як основа моделі представлення вузькогалузевої соціально-економічної теми в ділових онлайн-медіа України // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2022. – Т. 1 (80). – С. 84-102. – ISSN 2522-1272


  The study analyzes the main criteria for the quality of reflection of the socio-economic topic on "housing/real estate" in the articles of online business media and proposes an explicit model of presenting the narrow industry topic through the media. ...
1088966
  Аккурт В.Є. Перцептивні особливості модальності переконання в мові обвинувача (українська та англійська мови) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 12-19. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317
1088967
  Плющ Н.П. Перцептивно-акустичні характеристики парцеляції в українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 17-24. – ISSN 0320-3077
1088968
  Попов С.Л. Перцептивно-аргументационный метод дифференциации грамматических вариантов (на материале русского языка) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 172-182. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується перцептивно-аргументаційний метод диференціації граматичних варіантів, розроблений з ортологічною метою. Використовуються психологічні дані про сприйняття як каузатор логічності. Застосовуються положення теорії аргументації. ...
1088969
  Подшивайлова Л.І. Перцептивно-мисленнєва стратегія як властивість особистості / Л.І. Подшивайлова, М.В. Шепельова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 263-277. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1088970
   Перцептрон -- система распознавания образов. – Киев : Наукова думка, 1975. – 431с.
1088971
  Лаврова А.А. Перцептуализация хронотропа в "маленькой повести" М. Булгакова "Морфий" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1088972
  Злотник О.Й. Перцептуальний простір функціонування музичного твору // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 267-273. – ISSN 2226-2180
1088973
  Чекарева Є.С. Перцептуальний час в системі прикметників давньогрецької мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 87-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1088974
  Сартори Е.А. Перцепция "классического" в греческом модернизме на примере художественно-литературного журнала "Третий глаз" (1935-1937) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 268-272


  У 30-х роках ХХ ст. кілька представників грецької інтелігенції (архітектор, письменник, художник, поет та ін.) зробили спробу створити альтернативний варіант національного мистецтва, засадами якого мали стати зокрема ідеї, що беруть свій початок з ...
1088975
  Лактіонова А. Перцепційний досвід як діяльність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 40-50. – ISSN 0235-7941
1088976
  Влах М. Перцепційний підхід у суспільно-географічних дослідженнях міського простору (на матеріалах Львова) / М. Влах, І. Гудзеляк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 50-56. – ISSN 2413-7154
1088977
  Бабенко-Жирнова Перцепційні моделі сучасної філософської лірики // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 23-35. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу перцепційних моделей у сучасній філософській ліриці. Перцепційні асоціації є важливими елементами поетикальної структури лірики думки. У сучасних поетичних текстах колір, звук, смак, запах і дотик часто мають символічне ...
1088978
  Гродзинська О.Ю. Перцепційні риси образів ландшафтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 154-162. – ISSN 0868-6939


  Шляхом глибинного опитування респондентів виявлені перцепційні риси , за якими людина сприймає образ ландшафту . Встановлено зміст цих рис , співвідношення між ними та їх залежність від мотивів сприйняття ландшафту. By means of deep interview of ...
1088979
  Сухомлинов О. Перцепція Івана Франка у польському інтернет-просторі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 459-467
1088980
  Валентирова К.М. Перцепція клинкової зброї в культурі Середньовічної Європи (XI - XIII ст.) : дис. ... д-ра філософії : 032 / Валентирова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 286 арк. – Додатки: арк. 195-286. – Бібліогр.: арк. 173-194
1088981
  Филов А.И. Перцы и баклажаны / А.И. Филов. – М., 1956. – 345 с.
1088982
  Русанов Б.Г. Перцы и баклажаны / Русанов Б.Г. – Ленинград, 1988. – 72 с.
1088983
  Бабаян Аршалуйс Арутюнович Перч Прошян. Жизнь и творчество : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Бабаян Аршалуйс Арутюнович ; Акад. наук. Арм. ССР , Инт литературы. – Ереван, 1963. – 67 с.
1088984
  Шаламов В.Т. Перчатка или КР-2 : [рассказы] / Варлам Шаламов. – Москва : Орбита, 1990. – 332, [4] с. – Содерж.: Вишера ; Бутырская тюрьма ; Перчатка или КР-2. – ISBN 5-85210-019-6
1088985
  Рябоштан Ірина Перчена відпустка на острові Цейлон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 68-72 : фото
1088986
  Гинда В. Перченое дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 41 (529). – С. 64-65


  Украинская повстанческая армия во время Второй мировой войны воевала с противником не только оружием, но и словом, , причем веселым - выпуская сатирический журнал Український перець.
1088987
  Праттико Франко Перчинка. / Праттико Франко. – М., 1961. – 176с.
1088988
  Васильчук В. Перш ніж писати... // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 142-155. – ISSN 0130-1608


  Про свій шлях у літературу
1088989
   Перш ніж прокласти шлях, треба протоптати стежку // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 12 (24). – С. 32-41. – ISSN 2077-9585


  Освіта, і передусім вища, - носій і виробник інтелектуального потенціалу суспільства. У цій галузі концентрується визначальна частка стратегічних переваг. Зважаючи на те, що її нинішній стан взагалі і нормативно-законодавча база зокрема не ...
1088990
  Лавринович Олександр Перш, ніж лагодити правосуддя, важливо полагодити його механізм // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 5-8
1088991
   Перша "бавовна" кам"яного мура, або Як москалів зі Стародуба викурили // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 24-25


  Литовсько-московська стародубська війна, 1534 - 1537 рр.
1088992
  Левицький М.П. Перша "льгота" / М.П. Левицький. – Львів, 1966. – 111с.
1088993
  Пясковський А.В. Перша (Таммерфорська) конференцыя РСДРП. / А.В. Пясковський. – К., 1951. – 80с.
1088994
  Пясковський А.В. Перша (Таммерфорська) конференцыя РСДРП. / А.В. Пясковський. – К., 1956. – 44с.
1088995
  Тесленко Марина Перша аеронавтка : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-93 : Фото
1088996
  Родак В. Перша англо-афганська війна (1838 - 1842 роки) / В. Родак, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 40-49
1088997
  Кобрин Н. Перша антологія хорової обробки української пісні в Галичині: великий співанник "Червоної Калини" // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 389-402. – ISSN 2223-1196


  "Великий Співанник "Червоної Калини" - це найповніша на свій час антологія хорових опрацювань стрілецьких пісень, свого роду репрезентація українського хорового руху Галичини, одне з найвидатніших явищ українського нотодрукування у Галичин6і першої ...
1088998
  Карамаш С. Перша аптека Києва // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 428-429. – ISBN 966-7522-04-0
1088999
  Пустовалов С.Ж. Перша археологічна експедиція Ю.В. Павленка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 8-11. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено одному з етапів життєвогшо шляху видатного українського вченого, доктора філософських наук Ю.В. Павленка.
1089000
  Козирський В. Перша Біблія українською мовою / В. Козирський, В. Шендеровський // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 190-192. – ISBN 966-568-301-2


  Першими з біблійних текстів перекладено українською мовою Євангелія. Вважається, що перший переклад виконано у волинських монастирях архімандритом Григорієм, це - Пересопницьке Євангеліє (1556-1561 років).
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,