Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1088001
  Ярошенко О. "Підручник - фундамент, на якому учень зводить власну будівлю знань" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 31 серпня (№ 157). – С. 6
1088002
  Кучеренко С.В. "Підручник для української закордонної політики" і "Заповіт державності 1917 - 1920 років" // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 93-94


  Українська геополітична стратегія автора Чорноморської доктрини Ю.Липи.
1088003
  Гриневич Л. "Підручники з мови та історії - стратегічні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 липня (№ 127). – С. 5


  Голова Комітету ВР з питань освіти і науки Лілія Гриневич разом із Літньою школою журналістики "Дня" шукали рецепти якісної освіти. Серед учасників студенти КНУ імені Тараса Шевченка Т. Літвінчук та К. Трапезнікова.
1088004
  Бельська Е. "Підсніжники" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 67-71. – ISSN 08-68-4790-1
1088005
  Кощенко А. "Підтверджене верховенство" інтервенціонізму США в постбіполярну епоху // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 22-30


  Відносини між США і Радянським Союзом
1088006
  Сквара Е. [Підробки перекладу] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 283-289


  Виступ висвітлює причини, з яких перекладачі намагаються "поправити автора", а також стратегії, використовувані з цією метою, та їх наслідок. Частіше за все з"являються такі методи вдосконалення і разом з тим фальшування автора, як-от: піднесеність та ...
1088007
  Кредісов В.А. Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою / Кредісов В.А. – Київ : Знання України, 2003. – 327с. – ISBN 966-7999-74-2
1088008
   Підприємництво : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с. – ISBN 966-8253-50-7
1088009
   Підприємництво : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 280с. – ISBN 966-608-293-4
1088010
  Гой І.В. Підприємництво : навч. посібник / І.В. Гой, Т.П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 367, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 337-345. – ISBN 978-617-673-158-0
1088011
  Райта Ю. Підприємництво в середовищі ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 336-341. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1088012
  Долішній М. Підприємництво в соціальній сфері як передумова формування експортоорієнтованоТ економічної політики / М. Долішній, В. Куценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.10-19. – ISSN 0131-775Х
1088013
  Селіванов В. Підприємництво в стратегії демократичної трансформації і правового розвитку України // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 110-117. – ISSN 1561-4999
1088014
  Діденко М.М. Підприємництво в Україні / М.М. Діденко. – Київ, 1995. – 88с.
1088015
  Пиріг О.А. Підприємництво в Україні : від витоків до сьогодення : монографія / О. Пиріг, Д. Черняк. – Київ : УкрДрук, 2011. – 193, [1] с. – Покажч.: с. 188-192. – Бібліогр.: с. 164-185. – ISBN 978-966-2283-12-9
1088016
   Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун, О.С. Вербова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2019. – 531, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9095-2
1088017
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 11. – 2001
1088018
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 9. – 2000
1088019
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 10. – 2000
1088020
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 11. – 2000
1088021
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 12. – 2000
1088022
  Іванюта С.М. Підприємництво та бізнес-культура : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-364-549-0
1088023
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ : Міжнародний університет фінансів, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 6. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1088024
  Магас М . Підприємництво та конкуренція - основні чинники розкриття економічного потенціалу суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1088025
  Сірий Є.В. Підприємництво та корупція: дихотомічний погляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 723. – С. 186-193. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія. методи ; Вип. 18). – ISSN 0453-8048
1088026
  Фірсова С.Г. Підприємництво у створенні середнього класу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 128-133. – ISBN 966-614-021-7
1088027
  Ткаченко Т.П. Підприємництво як визначальний чинник формування середнього класу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 109-111. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1088028
  Кузьменко Анатолій Підприємництво як інститут господарського права і предмет інформаційно-ідеологічного протиборства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 24-43.
1088029
  Костриця М.М. Підприємництво як інституційний фактор сільського розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 213-220. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1088030
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр. : л.391-433
1088031
  Кондрашова-Діденко Підприємництво як форма реалізації економічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Економіка ; Вип. 49)


  Економічна культура - сукупність інституціоналізованих способів діяльності, за допомогою яких конкретне суспільство чи окремий індивід адаптується до умов своєї життєдіяльності. Однією з багатьох форм її реалізації є підприємницька діяльність, у ...
1088032
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 10. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1088033
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 12. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1088034
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право". – Київ, 1996-
№ 1. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1088035
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1088036
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1088037
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
1088038
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088039
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088040
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088041
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088042
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088043
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088044
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004. – 144 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088045
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088046
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088047
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088048
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088049
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088050
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088051
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088052
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088053
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088054
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088055
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005. – 188 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088056
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088057
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088058
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088059
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088060
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006. – 172 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088061
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088062
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088063
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088064
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088065
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088066
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088067
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088068
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088069
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088070
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088071
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088072
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
1088073
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088074
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088075
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088076
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088077
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088078
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088079
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088080
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088081
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (156). – 2008. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088082
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 1996-
№ 8 (164). – 2009. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088083
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9 (165). – 2009. – 188 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088084
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (167). – 2009. – 192 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088085
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (168). – 2009. – 236 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088086
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (170). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088087
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (173). – 2010. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088088
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (179). – 2010. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088089
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (180). – 2010. – 196 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088090
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (181). – 2011. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088091
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (184). – 2011. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088092
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 9 (189). – 2011. – 164 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088093
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 12 (192). – 2011. – 196 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088094
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (195). – 2012. – 138 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088095
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (196). – 2012. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088096
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (205). – 2012. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088097
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (200). – 2012. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088098
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (201). – 2012. – 136 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088099
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (202). – 2012. – 144 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088100
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (203). – 2012. – 148 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088101
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (204). – 2012. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088102
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (205). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088103
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (206). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088104
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (209). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088105
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (213). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088106
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (215). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ.мовою. З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
1088107
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (219 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088108
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (220). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088109
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (222). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088110
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (223). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088111
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (225 ). – 2014. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088112
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (226). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088113
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (230). – 2015. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1088114
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (235). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088115
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (236). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088116
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 1 (275). – 2019. – 155, [1] с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1088117
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 6 (280). – 2019. – 361, [1] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088118
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 7 (281). – 2019. – 253, [2] c. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088119
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 8 (282). – 2019. – 248 с. – Резюме укр., англ. мовами. З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088120
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 10 (284). – 2019. – 231 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088121
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 11 (285). – 2019. – 381 с. – Резюме укр., англ. мовами. З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088122
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 1 (287). – 2020. – 226, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088123
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 2 (288). – 2020. – 368 с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088124
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 3 (289). – 2020. – 358 с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088125
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 4 (290). – 2020. – 396, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088126
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 5 (291). – 2020. – 365, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088127
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 10 (296). – 2020. – 331, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088128
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2663-5313
№ 11 (297). – 2020. – 306, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
1088129
  Рудик В.Н. Підприємництво: економічна сутність, шляхи становлення і розвитку : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Рудик В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 25л.
1088130
  Зубчик О.А. Підприємництво: неусвідомлена свобода чи необхідність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність підприємництва не лише як економічної категорії - фактору виробництва, а, в першу чергу, як соціального феномену. Автор досліджує вплив змін ціннісно-нормативної системи суспільства на розуміння та формування ...
1088131
   Підприємницька діяльність : Законодавство. Поради. Контакти. / З.П. Двуліт, Н.В. Кабанець, Р.О. Літвінов, Г.О. Погорелова. – Київ : Преса України, 2005. – 160с. – ISBN 966-8373-22-7
1088132
  Федотова І.О. Підприємницька діяльність в галузі митної справи: адаптація до світових стандартів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 9-14.
1088133
  Рудюк В. Підприємницька діяльність князів із роду Сангушків у ХІХ - на початку ХХ століття на Волині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 16-23. – ISSN 2522-4611
1088134
  Самбор М.А. Підприємницька діяльність як спосіб прикриття злочинної діяльності окремих осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 45-50. – ISSN 2222-5374
1088135
   Підприємницька освіта в Дії // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 3


  "Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія. Бізнес відкриває свій перший центр для студентів і майбутніх підприємців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кожен студент із будь-якого університету зможе: відвідувати ...
1088136
  Ткаченко О.В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 21с.
1088137
  Ткаченко Олеся Віталіївна Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко Олеся Віталіївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 219л. – Бібліогр.: л. 200-212
1088138
   Підприємницьке право : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Істина, 2005. – 600 с. – ISBN 966-7613-63-1
1088139
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Реклама; Навч. посіб. / Н.О. Саніахметова. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2005. – 912с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-539-470-3
1088140
  Сергієнко В.В. Підприємницьке право : конспект лекцій / В.В. Сергієнко, М.М. Топоркова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с.
1088141
   Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. С.І. Бевз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 292 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-06-0
1088142
  Карлін М.І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Менеджмент організацій" / Карлін М.І., Носалюк А.В.; МОНУ; Волинський ін-т економіки та менеджменту; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ : Кондор, 2008. – 356с. – (Юридична книга). – ISBN 978-966-351-155-9
1088143
  Зянько Віталій Володимирович Підприємницький інтерес та механізм його реалізації : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько Віталій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 172л. – Бібліогр.:л.162-172
1088144
  Зянько В.В. Підприємницький інтерес та механізм його реалізації. : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 1994. – 17л.
1088145
  Зубов В.О. Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз / В.О.Зубов. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 180с. – ISBN 966-653-179-8
1088146
  Головко С.А. Підприємницький розрив в організаційному проектуванні ТНК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 9-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1088147
  Романовський О.О. Підприємницький шлях до незалежності вищих навчальних закладів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 153-167. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1088148
  Старостіна А. Підприємницькі ризики та регуляторна політика держави / А. Старостіна, В.А. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Врахування підприємницьких ризиків при підготовці регуляторних актів є важливим чинником підвищення ефективності державного регулювання економіки. Integrating business risks in the preparation of regulations is an important factor in improving the ...
1088149
  Партин Г.О. Підприємницькі структури цифрової економіки та проблеми оцінювання ефективності їхньої діяльності / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 20 назв
1088150
  Жадан І.О. Підприємства зі змішаною формою власності - роль та місце в контексті державної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-14


  Змішана форма власності. Державна політика
1088151
  Булюк О.В. Підприємства корпоративного типу як висхідна ланка формування та розвитку людського капіталу в економіці знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 95-98. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1088152
  Дмитрук Олена Василівна Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 98-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано розвиток підприємств рекреаційно-туристичної сфери, проблеми підвищення ефективності управління ними, визначено особливості і шляхом покращання управлінської діяльності для цих підприємств.
1088153
  Дмитрук О.В. Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 98-103. – ISSN 1993-6788
1088154
  Гулак О. Підприємства установ виконання покарань як об"єкт організаційно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 70-75
1088155
   Підприємства Харківщини пропонують співробітництво 97-98 = Enterprises of Kharkiv region offer co-operation : Довідковий каталог продукції, послуг і потенц. можливостей Харківськ. регіону України + CD-ROM. – Харків : Прем"єр, 1997. – 616с. – Текст парал. укр. та англ. мовами
1088156
  Курновська М.О. Підприємство-банкрут: вибір між реструктуризацією та ліквідацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в ринкових умовах один із шляхів підвищення прибутку та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є їх реструктуризація. При визначенні ефективності вкладень у власний капітал необхідно враховувати можливості альтернативного ...
1088157
  Курновська М.О. Підприємство-банкрут: вибір між реструктуризацією та ліквідацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-112. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в ринкових умовах одним із шляхів підвищення прибутку та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є їх реструктуризація. При визначенні ефективності вкладень у власний капітал необхідно враховувати можливості альтернативного ...
1088158
  Мамутов В.К. Підприємство - основна ланка народного господарства // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1088159
  Михайленко І.В. Підприємство : соціально-економічна природа, сутність, умови формування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 137-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1088160
  Воротіна Л.І. Підприємство в контексті економічної безпеки суспільного відтворення / Л.І. Воротіна, А.В. Базильський // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 110-115. – ISBN 966-7958-13-2
1088161
  Віммерс К.Х. Підприємство в умовах сучасного олігополістичного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-154. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні теоретичні засади функціонування та розвитку підприємств за умови олігополістичної конкуренції. В контексті співвідношення між ринком товарів та ринком фінансових ресурсів особливу увагу приділено перевагам більших компаній в ...
1088162
  Слипачук Т.В. Підприємство і відповідальність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглянуті питання правового регулювання підприємницької діяльності. Зокрема увага акцентується на проблемах забезпечення механізму економічної відповідальності суб"єктів підприємництва.
1088163
  Цигилик І.І. Підприємство і внутрішній економічний механізм в умовах підприємництва // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-9.
1088164
  Штефан М.Й. Підприємство і правосуддя / М.Й. Штефан. – Київ, 1992. – 157с.
1088165
  Низька І. Підприємство у спадок: особливості спадкування корпоративних прав // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1088166
  Попович О. Підприємство як головний носій розвитку "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.107-114. – ISBN 966-654-102-5
1088167
  Борисова В.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс - об"єкт цивільних прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 40-44. – ISBN 978-966-2635-96-6
1088168
  Грущинська Н.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 129-132. – (Право. Економіка. Управління)
1088169
  Метеленко Н.Г. Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій / Н.Г. Метеленко, М.В. Романчук // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 68-74. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1088170
  Кузьмін Д.Л. Підприємство як об"єкт накопичення, розміщення та збереження майна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 77-86. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1088171
  Тоцька О.Л. Підприємство як система управління // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 56-59. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1088172
  Шишовська О. Підприємство як суб"єкт економічних правовідносин // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 82-83. – ISBN 978-966-940-085-7
1088173
  Вашків О. Підприємство як суб"єкт інституційної пастки / О. Вашків, А. Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 98-110. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1088174
  Рудик Василь Назарович Підприємство: економічна сутність, механізм функціонувння та розвитку : Дис... канд. економ.наук: 08.00.02 / Рудик Василь Назарович; КУ. – К, 1993. – 178л. – Бібліогр.:л.160-179
1088175
  Ніколаєва Т.М. Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина XIX - початок XX ст.) : монографія / Т.М. Ніколаєва ; [відп. ред. О.П. Реєнт] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 207, [1] с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 181-207 та в кінці розд. – ISBN 978-966-483-384-1
1088176
  Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні, 1860-1914 рр. : індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії / Райнер Лінднер. – Київ; Донецьк : Промінь, 2008. – 496 с. : іл. – ISBN 978-966-2008-06-7
1088177
  Тетеря І. Підприємці можуть отримати держдопомогу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 23. – ISSN 1992-9277
1088178
  Шляхов О.Б. Підприємці та підприємництво у гірничій промисловості Донецького басейну в пореформений період (1860-1890-ті рр.) // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 40-50. – ISSN 2617-1929
1088179
  Донік О.М. Підприємці Терещенки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 44)


  Висвітлюється підприємницька діяльність представників родини Терещенків, функціонування Товариства цукрових заводів братів Терещенків, соціальна політика на підприємствах.
1088180
  Ковальчук Я. Підпризначення спадкоємця як один із аспектів свободи заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 68-70.
1088181
   Підрахунок запасів нафти і газу = Calculation of oil and gas reserves : підручник / Г.І. Рудько [та ін.] ; [за заг. ред. Г.І. Рудька] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : ІФНТУНГ ; ДКЗ ; Букрек, 2016. – 591, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., зміст та вступ парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 590-592. – ISBN 978-966-694-256-5
1088182
  Похилевич Д.Л. Підривна діяльність Ватікану в країнах народної демократії / Д.Л. Похилевич. – Львів, 1953. – 89 с.
1088183
  Кізченко А.Ф. Підривна діяльність гітлерівської Німеччини проти Чехословацької республіки напередодні Другої світової війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 58-65. – (Серія історії ; № 10)
1088184
   Підривна робота японської розвідки. – К, 1937. – 32с.
1088185
  Рущенко І.П. Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 35-43. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1088186
  Смаль І. Підробка проїзних квітків: особливості криміналістичної характеристики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-126. – ISSN 0132-1331
1088187
  Лисенко М А. Підроблені підписи, як об"єкти криміналістичного дослідження // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 1. – С. 234-242. – ISSN 0130-2655
1088188
  Височин І. Підрозділ продажів в організаційній структурі підприємства роздрібної торгівлі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 10-16. – ISSN 1728-9343
1088189
  Лозинський А. Підрозділи військової поліції австро-угорcької // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 23-29. – ISSN 2078-6077
1088190
  Сокаль І.І. Підрозділи Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та місіях під егідою Організації Об"єднаних Націй (з 1992 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 395-401
1088191
  Клековкін О.Ю. Підручна книга // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 273-276. – ISBN 978-966-136-114-9


  Дмитрова Людмила Михайлівна (1890-1986) – театрознавець.
1088192
  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру / Людмила Дмитрова ; за ред., з вступ. словом О. Білецького. – факсимільне видання. – Львів : Простір М
Вип. 1. – 472с. – Вих. дані ориг.: Держвидав України, 1929
1088193
  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. / Людмила Дмитрова ; За ред. й з вступ. словом О. Білецького. – Б.м. : Держвидав України
Вип. 1. – 1929. – 472с.
1088194
  Матат Д. Підручник-навігатор // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Ноу-хау в білоруській освіті - в Національному інституті освіти створили електронний підручник-навігатор. Новинка проходить апробацію в ліцеї при Білоруському національному університеті.
1088195
  Забокрицька М.Р. Підручник "Агрогідрохімія" (2021 р.) - внесок у реалізацію положень "нітратної директиви" 91/676/ЄУС в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (60). – С. 74-80. – ISSN 2306-5680
1088196
  Ніженковська І. Підручник "Біологічна і біоорганічна хімія" у 2 книгах / І. Ніженковська, О. Кузнецова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 93-99. – ISSN 1682-2366
1088197
  Гринюк О.С. Підручник "Біологія та екологія" як засіб формування екологічної складової наукової картини світу в старшокласників // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 134-143. – ISBN 978-966-544-404-5
1088198
  Борисенко А. Підручник "Терапевтична стоматологія": особливості підготовки та використання у навчальному процесі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
1088199
  Сідоров В.І. Підручник «Туристичне країнознавство» як засіб кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 416-425. – ISBN 978-966-544-404-5
1088200
   Підручник 21 століття : Науково-педагогічний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2003-
№ 1/4. – 2003
1088201
  Колесников Н.В. Підручник анатомії і гістології людини / Н.В. Колесников. – Київ, 1949. – 340с.
1088202
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1952. – 160с.
1088203
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 3-е вид. – К, 1954. – 160с.
1088204
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 4-е вид. – К, 1955. – 160с.
1088205
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 5-е вид. – Київ, 1956. – 160 с.
1088206
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 6-е вид,. – К. – 202с.
1088207
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 5-е вид,. – Київ, 1961. – 202с.
1088208
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 6-е вид,. – К, 1962. – 202с.
1088209
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 7-е вид,. – К, 1963. – 202с.
1088210
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 11-е вид,. – К, 1964. – 202с.
1088211
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 9-е вид,. – К, 1965. – 202 с.
1088212
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 10-е вид,. – К, 1966. – 202с.
1088213
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 12-е вид. – К, 1968. – 199с.
1088214
  Звінська З.І. Підручник англ. мови для 6-го класу шкіл робітн. і сіл. молоді. / З.І. Звінська, Ю.О. Жлуктенко. – К, 1961. – 156с.
1088215
  Ланда А. Підручник англ. мови для 9 класу середньої школи / А. Ланда, М. Лебединська. – Х., 1940. – 127с.
1088216
  Годліннік Ю.І. Підручник англ.мови для 5 класу . / Ю.І. Годліннік, М. Кузнєц. – Київ; Ленінград, 1953. – 168с.
1088217
  Ворончук А.П. Підручник англійскої мови / А.П. Ворончук. – Київ, 1975. – 320 с.
1088218
  Ворончук А.П. Підручник англійскої мови / А.П. Ворончук. – 2-е вид. – Київ, 1982. – 320с.
1088219
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1957. – 344с.
1088220
  Петрова А.В. Підручник англійської мови / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Київ : Радянська школа
1. – 1959. – 424 с.
1088221
  Гуздь В.Я. Підручник англійської мови / В.Я. Гуздь, Е.А. Дивінська. – К, 1963. – 188с.
1088222
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – Київ, 1970. – 240с.
1088223
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 3-е вид. – Київ, 1971. – 240с.
1088224
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 3-е вид. – Київ, 1972. – 240с.
1088225
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 4-е вид. – Київ, 1972. – 240с.
1088226
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – Київ, 1972. – 208с.
1088227
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови / Хохаріна-Семерня. – 2-е вид. – Київ, 1973. – 235 с.
1088228
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – Київ, 1975. – 176с.
1088229
  Гмирянська В.О. Підручник англійської мови / В.О. Гмирянська. – Київ : Вища школа, 1982. – 319с.
1088230
  Вейзе А.А. Підручник англійської мови для 10 класу серед. школи / А.А. Вейзе, Б.Ю. Зарубін. – Вид. 3-є. – Київ, 1963. – 167с.
1088231
  Годліннік Ю.І. Підручник англійської мови для 4-го класу початкової школи. / Ю.І. Годліннік, М.Д. Кузнєц. – 3-е изд. – Київ-Ленінград, 1953. – 100с.
1088232
  Нолле-Нестерова Підручник англійської мови для 8 класу середньої школи / Нолле-Нестерова. – Київ : Радянська школа, 1940. – 140 с.
1088233
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови для І та ІІ курсів ін-тів і фак-тів іноземних мов / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1959. – 383с.
1088234
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови для І та ІІ курсів ін-тів і фак-тів іноземних мов. / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1957. – 344с.
1088235
  Нолле-Нестерова Підручник англійської мови для неповної середньої та середньої школи / Нолле-Нестерова. – Київ : Радянська школа, 1938. – 143 с.
1088236
  Меленевський П.М. Підручник англійської мови для технічного персоналу / П.М. Меленевський. – Одеса : Держвидав України, 1927. – XI, 218 с.
1088237
  Суворов Підручник англійської мови. / Суворов, О.М. Шевалдишев. – К., 1959. – 380с.
1088238
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови. / Хохаріна-Семерня. – К., 1968. – 287с.
1088239
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови. / Хохаріна-Семерня. – 2-е вид. – Київ, 1983. – 235с.
1088240
  Калачевська Н.В. Підручник англійської мови. Для 5 (та 4 заоч.) курсу іноз. мов. / Н.В. Калачевська, Н.М. Раєвська. – Київ, 1959. – 212с.
1088241
  Ходанич Л. Підручник арифметики Августина Штефана: соціалізація особистості / Л. Ходанич, П. Ходанич // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.35-37
1088242
  Попова Н.С. Підручник арифметики для початкової школи / Н.С. Попова. – Харків; Одеса
2. – 1933. – 83с.
1088243
  Кордуб М. Підручник географії для низших кляс австрийських гімназий / М. Кордуб. – 2-е справл. вид. – Чернівці : Друкарня товариства Австрия
Ч. 1 : Основи географії (для першої кляси). – 1913
1088244
  Шулікін Д. Підручник для НУШ: про якість, відбір і логістику // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1088245
  Загородній А. Підручник для підготовки фахівців з економіки у ххі столітті // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-76. – ISSN 1682-2366
1088246
  Жмовка Наталія Підручник для початкової школи очима вчителя : (за матеріалами конкретного соціологічного дослідження) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 75-81
1088247
  Леваковський В. Підручник для практичних робіт з фізики : посібник / В. Леваковський. – Х.арків ; Одеса : Держвидав України, 1931. – 72 с.
1088248
  Крим В.С. Підручник до кількісної і технічної аналізи / В.С. Крим. – Х, 1932. – 208с.
1088249
  Ісаїн В.Н. Підручник до навчально-практичних робіт по фізіології рослин / В.Н. Ісаїн. – Харків, 1926. – 113с.
1088250
  Назаренко Т.Г. Підручник економіки як основа компетентнісного навчання в ліцеї // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 294-304. – ISBN 978-966-544-404-5
1088251
  Наєнко Г. Підручник Євгена Тимченка "Курс історії українського язика" та становлення історико-мовного дискурсу першої третини XX століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 76-92. – ISSN 0320-3077
1088252
  Костюченко Ю.П. Підручник з англійської мови / Ю.П. Костюченко. – Х., 1961. – 311с.
1088253
  Тамарова Н.І. Підручник з англійської мови / Н.І. Тамарова. – Київ, 1971. – с.
1088254
  Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків : Підручник для студ. історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 271с. – ISBN 966-594-414-2
1088255
  Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків : підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко ; КНУТШ. – 2-е вид., виправл. – Київ : Київський університет, 2011. – 274, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 268. – ISBN 978-966-439-388-8
1088256
  Василенко Т.І. Підручник з англійської мови для студентів 2-3 курсів біологічного факультету. / Т.І. Василенко; КДУім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1968. – 169с.
1088257
   Підручник з крос-медіа / видавці: Іоанна Нарчіса Крецу, Міхаіл Гузун, Любов Василик ; перекладачі : Ана Лехінтан [та ін.]. – Bonn ; Sibiu : Schiller Publ. House, 2015. – 140 с. : іл. – На обкл.: Crossmedia and quality journalism. Co-funded by the Tempus programme of the European Union. – ISBN 978-3-944529-68-4
1088258
  Хоменко Ірина Вікторівна Підручник з логіки для юристів : Автореф... доктора філософськихнаук: 09.00.06 / Хоменко Ірина Вікторівна; Ін-тут філософії НАН України. – К., 1997. – 44л.
1088259
  Бродський М. Підручник з природознавства / М. Бродський, Ю. Розум. – Харків, 1930. – 267с.
1088260
  Шегда А.В. Підручник з проблем конкурентної політики та антимонопольної діяльності // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-61
1088261
  Оліфіренко В. Підручник з української літератури в діаспорі та для діаспори // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 49-51. – ISBN 966-7586-04-09
1088262
  Бійчук Г. Підручник з української літератури як засіб організації особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 21-29. – ISBN 978-966-544-404-5
1088263
  Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія / Донецьке відділення центру гуманітарнної освіти НАНУ. Донецьке відділ. науков. тов-ва ім. Шевченка; Вадим Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 324с. – ISBN 966-7804-58-5
1088264
  Луцак С.М. Підручник з української мови як іноземної - дидактична модель формування соціокультурної і професійної мовної компетенції студента-медика / С.М. Луцак, А.В. Ільків // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 205-213. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1088265
  Жданов С Л. Підручник з фізики : Для середніх спеціальних навчальних закладів / С Л. Жданов, . – Київ : Вища школа, 1979. – 568с.
1088266
  Засєкін Д. Підручник з фізики для гімназії як засіб реалізації діяльнісного підходу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 77-85. – ISBN 978-966-544-404-5
1088267
  Леущенко Л.І. Підручник з фізики: 5-й рік навчання : підручник / Л.І. Леущенко, В.А. Франковський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 160 с.
1088268
  Мандзак І.А. Підручник з французької мови / І.А. Мандзак; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 335с. – ISBN 966-613-419-5
1088269
  Колечко О. Підручник з французької мови для студентів-економістів : Навч.посібник / О. Колечко, В.Г. Крилова; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 244с. – ISBN 966-574-195-0
1088270
  Яковкін О.О. Підручник загальної хімії. / О.О. Яковкін. – Х.-К., 1937. – 563с.
1088271
  Яковкін О.О. Підручник загальної хімії. / О.О. Яковкін. – Х.-К.
2. – 1937. – 303с.
1088272
  Догель В.О. Підручник зоології безхребетних / В.О. Догель. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 456с.
1088273
  Аньєс І. Підручник із журналістики = Manuel de journalisme : пишемо для газет / Ів Аньєс ; переклад з фр. Андрія Андрусяка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 543, [1] с. – Дані тит. арк. частково парал. фр. - Вих. дан. ориг.: Paris : Editions La Decouverte, 2002, 2008. – ISBN 978-966-518-579-6
1088274
   Підручник із трудового права // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відбулася презентація інноваційного електронного підручника "Трудове право України", розробленого командою освітян-науковців за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
1088275
   Підручник іншого життя. Вибрані сторінки зі спогадів учнів Михайла Ядренка : Вибрані сторінки зі спогадів учнів Михайла Ядренка / М. Леоненко, В. Анісімов, Д. Сильвестров, Т. Жегрій, В. Сущанський, О. Качинський, М. Карташов, М. Моклярчук, З. Слэткань, А. Оленко // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 185-208. – ISSN 0206-8001
1088276
  Мороз П. Підручник історії стародавнього світу: методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 33-38
1088277
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924. – XVI, 364 с.
1088278
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – 3-є вид. , стереотип. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1927. – 346 с.
1088279
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – 5-е вид. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 356 с.
1088280
   Підручник латинської мови. – 160с.
1088281
  Книпович М.Ф. Підручник латинської мови / М.Ф. Книпович, С.И. Смирнов. – К., 1949. – 216с.
1088282
  Хахаренко І.І. Підручник латинської мови / І.І. Хахаренко. – Київ, 1957. – 212с.
1088283
  Стрільців М.П. Підручник латинської мови / М.П. Стрільців. – К., 1963. – 317с.
1088284
  Козовик І.Я. Підручник латинської мови / І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло. – К, 1976. – 264с.
1088285
  Петровский В.П. Підручник латинської мови для університетів та пед. ін-тів (для фак-тів: філологічних, західно-європейских мов, історичних та флософський) : Дис... наук: / Петровский В. П.;. – 490л.
1088286
  Петровський В.П. Підручник латинської мови для університетів та педінститутів / В.П. Петровський. – 490с.
1088287
  Челпанов Г.І. Підручник логіки / Г.І. Челпанов. – Київ : Політвидав України, 1947. – 159 с.
1088288
  Михаловський М. Підручник математика для профтехнічних шкіл / М. Михаловський. – Харків, 1929. – 574 с.
1088289
  Сутін І.А. Підручник медичної мікробіології / І.А. Сутін. – К., 1964. – 347с.
1088290
  Григорьева В.М. Підручник нім. мови для 5-го класу. / В.М. Григорьева. – 4-е вид. – К, 1959. – 176с.
1088291
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу / О.Є. Кудрявцева. – К, 1957. – 208с.
1088292
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1961. – 224с.
1088293
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1963. – 223с.
1088294
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1964. – 223с.
1088295
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1964. – 223с.
1088296
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1966. – 222с.
1088297
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1967. – 222с.
1088298
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1959. – 206с.
1088299
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1961. – 207с.
1088300
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1962. – 205с.
1088301
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1963. – 222с.
1088302
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1965. – 222с.
1088303
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1966. – 222с.
1088304
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1967. – 222с.
1088305
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1968. – 223с.
1088306
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1969. – 222с.
1088307
  Рахманов І. Підручник німецької мови / І. Рахманов. – Київ : Радянська школа, 1941. – 292 с.
1088308
  Ерліх Е.Б. Підручник німецької мови / Е.Б. Ерліх. – К, 1958. – 391с.
1088309
  Беккер Е.Г. Підручник німецької мови = Deutsch : для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів німецькою мовою / Е.Г. Беккер, Е.А. Максимова, М.Я. Штейнберг. – пер. з 1-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1963. – 299 с. : іл., нот.
1088310
  Коваленко Л.П. Підручник німецької мови / Л.П. Коваленко. – Київ, 1969. – 270с.
1088311
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови / К.В. Єнакієва. – Изд. 3-е доп. и перераб. – Київ, 1970. – 283с.
1088312
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 9 кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-е. – К., 1975. – 224с.
1088313
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 9 кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – Київ : Радянська школа, 1975. – 224 с.
1088314
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 10 кл. / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 240 с.
1088315
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 10 кл. / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1976. – 240 с.
1088316
   Підручник німецької мови / М.Р. Корольова, Е.І. Лисенко, Турова, К.Ф. Фрицька, В.Ю. Залевська. – Київ : Вища школа, 1980. – 286с.
1088317
  Бакаленко М.М. Підручник німецької мови : для студентів-заочників техн. вузів / М.М. Бакаленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1982. – 382 с.
1088318
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ : Вища школа, 1985. – 343с.
1088319
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови для 1-2 курсів / К.В. Єнакієва. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Київ, 1964. – 279с.
1088320
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1963. – 247с.
1088321
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 247с.
1088322
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1965. – 203с.
1088323
  Беккер Е.Г. Підручник німецької мови для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів іноземною мовою = Deutsch / Е.Г. Беккер, Е.А. Максимова, М.Я. Штейнберг. – 2-е вид. ; пер. з 1-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1965. – 299 с. : іл, нот.
1088324
  Беккер Е.Г. Підручник німецької мови для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів німецькою мовою = Deutsch / Е.Г. Беккер, Е.А. Максимова, М.Я. Штейнберг. – 3-є вид. ; пер. з 1-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1967. – 299 с. : іл, нот., карт.
1088325
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 6-го і 7-го класів середньої школи. / Йогансон-Гегель. – К, 1935. – 112с.
1088326
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 6-го класа середньої школи. / Йогансон-Гегель. – Київ, 1936. – 72 с.
1088327
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 7-го і 8-го класів середньої школи. / Йогансон-Гегель. – К, 1935. – 108с.
1088328
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1960. – 223с.
1088329
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – Вид. 3-є. – К., 1962. – 223с.
1088330
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – Вид. 4-е. – К., 1963. – 223с.
1088331
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1964. – 188с.
1088332
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1965. – 188с.
1088333
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1966. – 188с.
1088334
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – К., 1967. – 188с.
1088335
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 9-е. – К., 1972. – 188с.
1088336
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для V класу. 3 рік навчання. / А.В. Монігетті. – 5-е вид. – Київ-Львів, 1952. – 128с.
1088337
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для VІ класу. 4-й рік навчання. / А.В. Монігетті. – 4-е вид. – Київ-Львів, 1952. – 171с.
1088338
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для VІІ класу. 5-й рік навчання. / А.В. Монігетті. – 2-е вид. – К., 1951. – 116с.
1088339
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для середньої школи. / Йогансон-Гегель. – Х-О, 1933. – 72с.
1088340
  Бакаленко М.М. Підручник німецької мови для студентів-заочників / М.М. Бакаленко. – Київ : Вища школа, 1974. – 256 с.
1088341
  Гроссер Р.І. та ін. Підручник німецької мови для студентів медвишів / Р.І. та ін. Гроссер. – Херсон, 1935. – 247с.
1088342
  Йогансон О. Підручник німецької мови для хемпрофшкіл. / О. Йогансон. – Одесса, 1928. – 104с.
1088343
  Катуніна Т.В. Підручник німецької мови. / Т.В. Катуніна. – К, 1964. – 358с.
1088344
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 2-е. – К., 1966. – 203с.
1088345
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1967. – 200с.
1088346
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 6-е. – К., 1970. – 200с.
1088347
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 7-е. – К., 1971. – 200с.
1088348
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 8-е. – К., 1972. – 200с.
1088349
  Червінський В. Підручник нового покоління / В. Червінський, С. Червінський // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Перший україномовний підручник: Курс лекцій з історії Стародавнього Сходу написав зав. каф. Проф., докт. істор. наук О. Крижанівський.
1088350
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 4-6


  Йдеться про назву зарубіжної літератури: "зарубіжна" чи "світова"?
1088351
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 11-13


  Про підручник "Світова література" авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О. В. та ін. для 5-го класу і ще про п"ять змістовних видань, які потрібні школярам і вчителям.
1088352
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 308-313. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Підручник для 5 класу загальноосвітніх шкіл "Світова література".
1088353
  Чернявський С.С. Підручник нового покоління з криміналістики у двох томах / С.С. Чернявський, Л.Д. Удалова, Ю.М. Чорноус // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 188-192. – ISSN 1993-0909
1088354
   Підручник природознавства. – Х, 1930. – 264с.
1088355
   Підручник природознавства. – 2-е вид. – Х, 1931. – 177с.
1088356
  Рибкін А Н. Підручник простолінійної тригонометрії і збірник задач / А Н. Рибкін. – Харків; Київ, 1932. – 160с.
1088357
  Корнілов К.Н. Підручник психології / К.Н. Корнілов. – Л., 1926. – 150с.
1088358
  Віппер Р.Ю. Підручник стародавньої історії. – З російського десятого видання перекладав С. Нераденко. – Київ : Державне видавництво, 1922. – 171с.
1088359
   Підручник суспільствознавства. – Х, 1930. – 177с.
1088360
  Дубовський М. Підручник театрального гриму : популяpний поpадник для починаючих аpтистів сільських, pобітничих і чеpвоноаpмейських театpів, клубів і студій / М. Дубовський ; [Передм. авт. – Х.]. – [Одесса] : Державне видавництво України ; [3-я тип. ім. Тpоцького], 1923. – 48 с.


  Зміст: Од автора; І. Про грим; ІІ. Основні завдання гриму; ІІІ. Вправи до вивчення гриму; IV. Грим і мімика; V. Основні (загальні) тони гриму; VI. Грим для молодих ролів; VII. Грим для ролів дорослого віку; VIII. Грим для ролів бадьорої й трухлявої ...
1088361
  Саккур О. Підручник термохемії та термодинаміки / О. Саккур. – 2-е вид. – Харків-Дніпропетровськ : ДНТВУ, 1933. – 368 с.
1088362
  Гривко А. Підручник у системі компетентнісного навчання математики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 50-53


  У статті розглянуто підручник як носій змісту і засіб організації навчання з погляду компетентнісного підходу, окреслено його роль і функції в процесі формування предметних і ключових компетентностей учнів.
1088363
  Яценко Т.О. Підручник української літератури в контексті завдань Нової української школи // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 551-559. – ISBN 978-966-544-404-5
1088364
  Приходько О. Підручник української літератури в проекції на нову українську школу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 238-249. – ISBN 978-966-544-404-5
1088365
   Підручник української мови. – 2-е вид. – К
1. – 1961. – 232с.
1088366
  Жлуктенко Ю.О. Підручник української мови / Ю.О. Жлуктенко. – Київ, 1973. – 352 с.
1088367
  Чавдаров С.Х. Підручник української мови : граматика і правопис / С. Чавдаров. – Харків ; Київ : Радянська школа
Ч. 2 : 3-ій і 4-ий роки навчання. – 1933. – 100 с.
1088368
  Волинський П.К. Підручник української мови : граматика і правопис : для 1-2 років початкової школи / Волинський П.К. і Чавдаров С.Х. – 2-е вид. – Харків ; Київ : Радянська школа, 1934. – 63 с.


  Авт. Чавдаров Савва Христофорович (1892-1962)
1088369
  Ладоня К.Ю. Підручник української мови очима учня, вчителя й науковця / К.Ю. Ладоня, Л.В. Зеленова, Г.У. Синьоока // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 158-166. – ISBN 978-966-544-404-5
1088370
  Голуб Н. Підручник української мови як засіб соціалізації учнів ліцею // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 47-54. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1088371
  Кляйбер І. Підручник фізики : переклад / І. Кляйбер, Б. Карстен. – Харків; Київ : Технічне вид-во, 1932. – 304 с.
1088372
  Городецька О.С. Підручник франц. мови для 5-го класу семирічної та середн. школи / О.С. Городецька. – К.-Львів, 1953. – 248с.
1088373
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К., 1967. – 215с.
1088374
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К., 1967. – 215с.
1088375
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 9-е. – К., 1970. – 215с.
1088376
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К.-Львів, 1955. – 204с.
1088377
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 7-е. – К.-Львів, 1956. – 207с.
1088378
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1962. – 215с.
1088379
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1963. – 215с.
1088380
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1965. – 215с.
1088381
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1966. – 215с.
1088382
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1958. – 180с.
1088383
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 2-е. – К,, 1959. – 180с.
1088384
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 4-е. – К,, 1961. – 180с.
1088385
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1966. – 271с.
1088386
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 3-є. – К., 1967. – 271с.
1088387
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 6-е. – К., 1970. – 271с.
1088388
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 8-е. – К., 1972. – 272с.
1088389
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 3-є. – К., 1959. – 188с.
1088390
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1961. – 172с.
1088391
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1962. – 172с.
1088392
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 5-е. – К., 1965. – 172с.
1088393
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 6-е. – К., 1966. – 172с.
1088394
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 7-е. – К., 1967. – 172с.
1088395
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу середн. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1957. – 188с.
1088396
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1961. – 208с.
1088397
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 4-е. – К., 1963. – 208с.
1088398
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1964. – 196с.
1088399
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 4-е. – К., 1967. – 196с.
1088400
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 5-е. – К., 1968. – 196с.
1088401
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 7-е. – К., 1970. – 196с.
1088402
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го класу середн. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 8-е. – К., 1971. – 196с.
1088403
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – Київ, 1952. – 127с.
1088404
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 3-є вид. – Київ, 1954. – 127с.
1088405
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 4-е вид. – Київ, 1955. – 127с.
1088406
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 5-е вид. – Київ, 1956. – 127с.
1088407
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 6-е вид. – Київ, 1957. – 124с.
1088408
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 7-е вид. – Київ, 1958. – 124с.
1088409
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 8-е вид. – Київ, 1959. – 124с.
1088410
  Теннова Н.Й. Підручник французської мови / Н.Й. Теннова, С.О. Маркова. – для 7 класу. – Львів, 1952. – 107с.
1088411
  Городецька С О. Підручник французської мови / С О. Городецька, . – К.-Львів, 1955. – 255с.
1088412
  Тихомирова Наталія Іллінічна Підручник французської мови / Тихомирова Наталія Іллінічна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 168с.
1088413
  Соломарська О.О. Підручник французської мови = Підручник : Підручник / О.О. Соломарська, Й.І. Донець, В.А. Стаценко. – Київ : Вища школа, 1994. – 255 с. – ISBN 5-11-004257-8
1088414
  Уен М. і Лівшец Є. Підручник французької мови / М. і Лівшец Є. Уен. – К.-Ужгород, 1948. – 148с.
1088415
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / Бахарева М.О., Калачова З.В. ; пер. з 2-го рос. вид. "Учпедгізу". – Київ ; Львів : Радянська школа, 1956. – 144 с.
1088416
  Бахмутська В.Д. Підручник французької мови : для 2-го класу шкіл з викладанням ряду предметів франц. мовою : пер. з 1-го рос. вид. учпедгізу / В.Д. Бахмутська, А.Д. Колесникова, Е.Г. Мхітарян. – Київ : Радянська школа, 1960. – 240 с.
1088417
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачова, В.С. Цетлін ; пер. з 1-го рос. вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 248 с.
1088418
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / М.О, Бахарева, В.В. Калачова, В.С. Цетлін. – Вид. 3-е. – Київ : Радянська школа, 1963. – 248 с. : іл.
1088419
  Берлін І.С. Підручник французької мови : для 6-го класу шкіл з викладанням ряду предметів інозем. мовою / І.С. Берлін, В.Б. Гаттенберг. – Пер. з 3-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ : Радянська школа, 1964. – 249 с. : іл.
1088420
  Теннова Н.Й. Підручник французької мови / Н.Й. Теннова, С.О. Маркова. – Київ : Радянська школа, 1965. – 251с.
1088421
  Берлін І.С. Підручник французької мови : для 6-го класу шкіл з викладанням ряду предметів інозем. мовою / І.С. Берлін. – Пер. з 3-го рос. вид. Учпедгізу ; 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 249 с. : іл.
1088422
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачева, В.С. Цетлін. – Вид. 6-е. – Київ : Радянська школа, 1966. – 248 с. : іл.
1088423
  Бахарева М.О. Підручник французької мови : для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачова, В.С. Цетлін ; пер. з рос. вид. вид-ва "Просвещение". – Вид. 7-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 248 с.
1088424
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови : для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ, 1974. – 272с.
1088425
  Угрімова Т.О. Підручник французької мови : Для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 208 с.
1088426
  Соломарська О.О. Підручник французької мови / О.О. Соломарська ; КНУТШ. – 3-те вид. допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2011. – 199 с. – (Бібліотека інституту філології)
1088427
  Ройзенбліт Є.Б. Підручник французької мови 9 кл. / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1974. – 240с.
1088428
  Ройзенбліт Є.Б. Підручник французької мови 9 кл. / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1976. – 240 с.
1088429
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва, Т.О. Угрімова. – 2-ге вид. – К., 1970. – 271с.
1088430
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272 с.
1088431
  Шкляєва О.с. Підручник французької мови для 5 класу середньої школи / О.с. Шкляєва, УгрімоваТ.О. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 271 с.
1088432
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5 класу середньої школи / О.С. Шкляєва, Т.О. Угрімова. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 271 с.
1088433
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1970. – 272с.
1088434
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ : Радянська школа, 1972. – 272 с.
1088435
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 271 с.
1088436
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – 7-е вид. – К., 1976. – 272с.
1088437
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1981. – 272с.
1088438
  Угрімова Т.О. Підручник французької мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 208 с.
1088439
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – К., 1959. – 144с.
1088440
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 4-е вид. – К., 1962. – 143с.
1088441
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – К., 1963. – 272с.
1088442
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 4-е вид. – К., 1966. – 272с.
1088443
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 5-е вид. – К., 1967. – 272с.
1088444
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 8-е вид. – К., 1970. – 272с.
1088445
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 9-е вид. – К., 1971. – 272с.
1088446
  Федотова Н.М. Підручник французької мови. Для 4 кл. / Н.М. Федотова, С.О. Маркова. – К., 1966. – 228с.
1088447
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О, бахарева, З.В. Калачова, В.С.Цетлін ; пер. з рос. вид. вид-ва "Просвещение". – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа, 1968. – 248 с. : іл.
1088448
  Жукова Н.Б. Підручник французької мови. Для 8-го кл. серед. школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1972. – 191с.
1088449
  Федотова Н.М. Підручник фрацнузької мови. Для 4 кл. / Н.М. Федотова, С.О. Маркова. – 2-е вид. – К., 1963. – 228с.
1088450
  Павлов Б.А. Підручник хімії / Б.А. Павлов, В.К. Семенченко. – Х., 1937. – 508с.
1088451
  Вольфсон В. Підручник цивільного права / В. Вольфсон; (переклад рос.вид). – Харків : Юридичне видавництво Наркомюсту УРСР, 1927. – 216 с.
1088452
  Зелінська Н.В. Підручник чи монографія: що вибере реформована вища школа? // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (73). – С. 97-107. – ISSN 0554-4866


  Розглядаються проблеми інформаційного забезпечення навчального процесу після того, як у 2014 р. Міністерством освіти і науки України було скасовано процедуру надання грифів навчальним виданням для вищої школи. Аналізуються переваги та недоліки ...
1088453
  Нагула Г.Є. Підручник шофера третього класу / Г.Є. Нагула. – К., 1967. – 442с.
1088454
  Фрейман Г. Підручник як засіб формування предметних компетентностей у старших класах загальноосвітніх шкіл України.(на прикладі теми: "Розгортання Української революції (1917 р.)" (10кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
1088455
  Головко С.Г. Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання / С.Г. Головко, С.О. Науменко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 74-92. – ISBN 978-966-544-404-5
1088456
  Гуменюк А.М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 342-346. – ISSN 2076-1554


  Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідності сучасним освітнім тенденціям. На ...
1088457
  Гуменюк А.М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 325-329. – ISSN 2076-1554


  Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідальності сучасним освітнім тенденціям.
1088458
  Головко М.В. Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 62-74. – ISBN 978-966-544-404-5
1088459
  Морараш Анжела Підручник, за яким приємно навчатись... / Морараш Анжела, Фонарюк Тетяна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 122-123
1088460
  Болтівець С. Підручник, що змінив психолгію XX століття [Челпанов Г. Учебник психологии] // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 2). – С. 6


  Створенню Георгієм Челпановим у Києві гімназичного "Підручника психології" передувала грунтовна наука і викладацька праця вченого, яка виходила за межі системи занять Імператорського університету Св. Володимира впродовж останього десятиріччя XIX ...
1088461
  Хроменко Ірина Підручник, який вчить "бачити" цілісну картину світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-43
1088462
   Підручник, який говорить // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  У Сумському державному університеті створено сайт ulab.sumbu.edu.ua, на якому розміщено ідеї та пропозиції, як урізноманітнити навчальний процес за допомогою VR/AR технологій, додатків, що працюють у 3D-режимі.
1088463
  Дмитровський З. Підручник, який навчає і виховує // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)


  "Телевізійна та радіокомунікація: історія, теорія, новітні практики" - підручник присвячений 360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка.
1088464
  Ємець Олена Підручник, якого в нас не було... / Ємець Олена, Трещак Марія // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-59
1088465
   Підручники = Lehrbucher / Український вільний університет. – Мюнхен
Ч. 8 : Нарис компаративної метрики / І. Качуровський. – 1985
1088466
   Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен; Львів
Ч. 16. – 1995
1088467
   Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен
Ч. 17 : Вступ до філософії /І.Мірчук. – 2006
1088468
   Підручники для Нової української школи як засіб ефективної освітньої комунікації: дискурс-аналіз і проблеми культури видання / М.І. Женченко, І.В. Женченко, Я.В. Прихода, Т.Б. Харламова // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В. Різун ; редкол.: Т. Валяс, Д. Суска, Д. Гілпін [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 25. – С. 51-65. – ISSN 2312-5160
1088469
  Гущина О.В. Підручники життя : Рекомендаційний бібліограф. покажчик літератури на допомогу вивчаючим книги Ген. секретаря Л.І. Брежнева / О.В. Гущина, А.Г. Салдан. – Львів, 1979. – 56с.
1088470
  Оліфіренко В. Підручники з літератури 20-40-х рр. ХХ ст. і в часи німецької окупації // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 234-253. – ISBN 966-7804-58-5
1088471
  Оліфіренко В. Підручники з літератури в школах і гімназіях Західної України у перші десятиліття ХХ ст. // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 136-158. – ISBN 966-7804-58-5
1088472
  Оліфіренко В. Підручники з української літератури в країнах Східної Європи // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 203-212. – ISBN 966-7804-58-5


  Проблеми мовної адаптації підручників з літератури для українських дітей в іншомовному світі. Підручники з літератури і плекання українських духовних цінностей в західній діаспорі.
1088473
  Єрмоленко С.Я. Підручники з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і практика // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 200-212. – ISBN 978-966-1673-17-4
1088474
  Кравченко В.О. Підручники з української мови як елемент рідномовної освіти за кордоном // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 471-478
1088475
   Підручники і навчальні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог. – Київ : ДНПБ імені В.О. Сухомлинського, 2005. – 375, [1] с., [8] арк. ін. – ISBN 966-326-221-4
1088476
   Підручники і навчальні посібники викладачів Київського національного університету будівництва і архітектури : Бібліографічний покажчик 1979-1999 рр. – Київ, 2000. – 28с.
1088477
   Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918-1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : каталог / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Н.Г. Мацібора, О.Б. Бондарчук, В.М. Іващенко, Р.І. Палійчук ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред.: Л.О. Пономаренко]. – Київ : ДНПБ Україна ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 375, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Допом. покажчики: с. 327-375. – ISBN 978-966-97408-4-7
1088478
  Панченкова Н.М. Підручники і посібники для середньої школи: вимоги та реалії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 175-182


  У статті досліджується проблема недотримання стандартів у підручниках і посібниках для середньої школи,аналізується методична частина видань.
1088479
  Бар"яхтар В. Підручники і... ядерний реактор // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)


  Текст виступу академіка В Бар"яхтара на сесії Загальних зборів НАН України щодо співпраці науки, освіти і видавничої галузі.
1088480
  Кузьменко В. Підручники нового покоління для вищих навчальних закладів України як засоби навчання в умовах єдиного європейського освітнього простору / В. Кузьменко // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5. – С. 82-86
1088481
  Ніколенко О. Підручники нового покоління зі світової літератури // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 14-35
1088482
  Мацібора Н.Г. Підручники ХІХ - початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 418-420. – ISBN 966-02-3854-1
1088483
  Чорний Г.М. Підряд на виробництві сільськогосподарської продукції / Г.М. Чорний, П.П. Кривий. – К., 1989. – 50с.
1088484
  Любченко Т.В. Підрядні речення - об"єктні синтаксеми в сучасній новогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 177-181. – Бібліогр.: с. 181; 8 поз.
1088485
  Косіцька О.М. Підрядні речення часу в латинськомовній документації Греко-Католицької Церкви кінця XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 178-183


  Статтю присвячено аналізу підрядних речень часу в латинськомовній документації Греко-каталицької церкви. Визначено характерні риси підрядних речень часу, вказано їх специфіку порівняно з подібними реченнями в інших досліджених латинськомовних текстах ...
1088486
  Цюпій С. Підсагайдаки сагайдаків черепичних порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сагайдаки черепичних порядків. Доведено, що будь-яку скінченну кількість сагайдаків черепичних порядків можна занурити в сагайдак деякого черепичного порядку. Наведено методи, за допомогою яких одержують черепичні порядки, сагайдаки яких ...
1088487
  Біланюк Л. Підсвідоме ставлення до мов - дзеркало мовної політики // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.5-8
1088488
  Орленко М.І. Підсилення архітектурних властивостей об"єктів реставрації природними складовими // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 126-132. – ISSN 2077-3455
1088489
  Альохін О.Д. Підсилення електромагнітного випромінювання полем критичних флуктуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 319-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження висотної і температурної залежності інтенсивності розсіяного світла І[нижній індекс р](z,t) та інтенсивності променя І[нижній індекс nр](z,t), що проходив горизонтально через неоднорідний н-пентан в гравітаційному полі поблизу ...
1088490
   Підсилення ефективності протипухлинної вакцини за допомогою пробіотиків / О. Танасієнко, Г. Лісовенко, Н. Трохименко, Н. Черемшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-42. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Показано, що на моделях солідної форми карциноми легенів Льюїс у мишей лінії CS7 ВІ і саркоми-37 у мишей лінії ВаІb/с комбіноване застосування протипухлинної вакцини і пробіотиків сприяє ефективнішому пригніченню пухлинного росту та подовженню ...
1088491
   Підсилення локального поля поблизу еліпсоїдальних графітових наночастинок / Л.М. Білокриницька, Л.Г. Гречко, В.О. Покровський, С.В. Снегір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 193-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі розглядаються ефекти, пов"язані із взаємодією електромагнітного випромінювання з поверхнею графіту, що має на собі адсорбовані молекули певних речовин. Показано, що при дії імпульсного лазерного випромінювання поблизу окремої чешуйки графіту ...
1088492
   Підсилення плазмонного резонансу в метало-діелектричних гетероструктурах з поверхневим шаром графена / В.Г. Кравець, І.О. Ляшенко, Л.В. Поперенко, А.О. Щербаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1088493
  Жиляков В.Я. Підсилення розмороженого фундаменту під водонапірну башту / В.Я. Жиляков, А П. Шаповалов Резнік // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 123-128 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1088494
  Конончук Г.Л. Підсилення світла і дисперсія в околі неоднорідно уширеної лінії при дії потужної резонансної хвилі / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 439-441. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Враховано польове уширення в неоднорідно уширеній лінії для розрахунку спектрів підсилення та показника заломлення світла. Показано, що із збільшенням потужності хвилі форма провалу Беннета стає нелоренцевою.
1088495
  Піргач М.С. Підсистема автоматичного керування витратою абсолютно сухого волокна на папероробну машину / М.С. Піргач, Я.Ю. Жураковський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-622-803-4
1088496
  Щербина М.Б. Підсистема вправ для диференційованого формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 19-25. – ISSN 1817-8510
1088497
  Шевелько К.О. Підсистема вправ для навчання анотаційного перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 21-28. – ISSN 1817-8510
1088498
  Пономарьова Ю. Підсистема вправ для навчання діалогічного мовлення з урахуванням японських норм комунікативної поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті розглядається підсистема вправ для навчання японського діалогічного мовлення з урахуванням національно-культурних норм комунікативної поведінки, що побудована у межах загальної системи вправ для навчання говоріння іноземною мовою. ...
1088499
  Максименко Л.О. Підсистема вправ для навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 178-182. – (Педагогічні науки)


  Розглядається підсистема вправ для навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого англомовного діалогу. визначено освітні вимоги до вправ, проаналізовано етапи формування навичок і вмінь ведення професійно спрямованого ...
1088500
  Гурєєва Л.В. Підсистема вправ для навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології на базі дистанційного курсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 45-53. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283
1088501
  Матковська Н.В. Підсистема вправ для формування англомовної усномовленнєвої компетентності у майбутніх бакалаврів з комп"ютерної інженеріі? // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 26-36. – ISSN 1817-8510
1088502
  Рубцова С.В. Підсистема вправ і завдань для формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому читанні в майбутніх інженерів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 37-43. – ISSN 1817-8510
1088503
  Воргуль Олександр Васильович Підсистема вторинної обробки даних спеціалізованої радіотехнічної системи дослідження розподілу метеорної речовини в навколоземному космічному просторі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.21 / Воргуль Олександр Васильович; Харківський держ. техн. ун-т радіолектроніки. – Харків, 1998. – 7 с.
1088504
  Ткаченко С.А. Підсистема інтегрованої економічної діагностики в управлінні цілеспрямованими системними планами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 9-12. – ISSN 2409-1944
1088505
  Лазарева Ю. Підсистема консонантизму в сучасній італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 379-386. – ISBN 966-638-08406
1088506
  Аль Мохамед Зафер Підсистема підтримки прийняття проектних рішень при створенні систем безпеки об"єктів невиробничої сфери : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.12 / Аль Мохамед Зафер: МО і НУ Харк. держ. техн. ун-т радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с.
1088507
  Родрігес Заліпиніс Підсистеми екологічного моніторингу для доступу до даних дистанційного зондування Землі, їх візуалізації та аналізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1088508
  Хижняк І.А. Підсистемна партикулярно-"гібридна" авторитарність по неопатрімоніальному типу // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 151-158. – ISBN 978-966-02-7953-7
1088509
  Соломатін Є.В. Підслідність злочинів у військовій сфері // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 79-90. – ISSN 2413-1342
1088510
  Жолнович І.В. Підслідність корупційних злочинів: питання теорії та проблеми практики // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 136-142. – ISSN 2078-9165
1088511
  Кицан Ю.І. Підслідність кримінальних справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кицан Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1088512
  Кицан Ю.І. Підслідність кримінальних справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кицан Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 199 л. – Додатки: л. 190-199. – Бібліогр.: л. 166-189
1088513
  Тараненко О.М. Підслідність справ про порушення митного законодавства (по новій редакції кримінально-процесуального кодексу України) // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.51-54
1088514
  Динник А.Л. Підслухана розмова : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Молодь, 1962. – 47 с.
1088515
  Кіяшко Н.М. Підслухані розмови квітів : урок за оповіданням Джеральда Даррелла "Балакучі квіти" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 8-11
1088516
  Кіяшко Н.М. Підслухані розмови квітів : урок за оповіданням Дж. Даррелла "Балакучі квіти". 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-49
1088517
  Ткач А.П. Підсобне господарство колгоспного двора / А.П. Ткач. – К., 1974. – 64с.
1088518
  Мацько М.А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання) / М.А. Мацько. – Київ, 1991. – 45с.
1088519
  Венскович Ю. Підстав для хвилювання немає // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 16 квітня (№ 71). – С. 5


  Батьки курсантів Військового інституту КНУТШ (ВІКНУ) висловили занепокоєння долею цього військового вишу для своїх дітей, які там навчаються. Згодом ініціативна група батьків курсантів 2-4 курсів звернулася з цим питанням і до громадської приймальні ...
1088520
  Гоц О. Підстава виникнення трудових правовідносин з професорсько-викладацьким складом вузів: їх особливості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-68. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1088521
  Саніахметова Н. Підстава і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку / Н. Саніахметова, С. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.27-31
1088522
  Фесик К.О. Підстава колективного позову: поняття, структура, порядок формування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 86-94
1088523
  Тихий В. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.50-53
1088524
  Дрьомов С. Підстава та умови звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 307 КК України / С. Дрьомов, Т. Яцентий // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 89-93.
1088525
  Стефанчук М.М. Підстава та умови реалізації прокуратурою представницької функції в суді // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 69-78. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1088526
  Самбір О.Є. Підстава та умови суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 79-88. – ISSN 2078-9165
1088527
  Римарчук Р.М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 308-314. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1088528
  Повар П.О. Підстава та форма припинення центральних органів виконавчої влади / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-78. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються підстава припинення центральних органів виконавчої влади, форми їх припинення: реорганізація та ліквідація; види реорганізації та ліквідації. В статье исследуются основание прекращения центральных органов исполнительной власти, ...
1088529
  Шурупова К.В. Підстави адміністративної відповідальності посадових осіб державних органів за порушення законодавства про доступ до інформації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 174-181. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1088530
  Гуржій Т. Підстави адміністративної відповідальності у сфері народної медицини / Т. Гуржій, Ю. Боровик // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 75-84. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1088531
  Ракша Н. Підстави адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 36-41
1088532
  Серебрякова Ю. Підстави визнання договору оренди нерухомості неукладеним: господарсько-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 92-95
1088533
  Кочергіна В.О. Підстави визнання недійсними (незаконними) рішень органів юридичних осіб як правових актів і підстав виникнення цивільних прав в Укарїні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 103-109


  Досліджуються питання визнання недійсними рішень органів юридичних осіб.
1088534
  Хобор Р. Підстави визнання шлюбного договору недійсним за цивільним та сімейним законодавством України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 217-223. – ISSN 2409-4544
1088535
  Заіка Ю. Підстави визнання шлюбу недійсним за сімейним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.37-40. – ISBN 966-667-078-Х
1088536
  Кравчук В. Підстави виключення учасника товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 105-112
1088537
  Тверезенко О. Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 76-85. – ISSN 2308-0361
1088538
  Гринько С.Д. Підстави виникнення деліктних зобов"язань за римським правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 49-55. – (Право. Економіка. Управління)
1088539
  Андрейцев В.В. Підстави виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 186-189. – (Право. Економіка. Управління)
1088540
  Тополянська Т. Підстави виникнення і припинення правовідношення законодавчої ініціативи щодо форми реалізації права законодавчої ініціативи. Поправка до законпроекту // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 141-142
1088541
  Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин / П.Д. Пилипенко. – Київ : Знання, 2003. – 146с. – ISBN 966-620-161-5
1088542
  Сазонов В.В. Підстави виникнення корпоративних правовідносин: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сазонов Владислав Валерійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088543
  Лубчук О. Підстави виникнення майнових прав інтелектуальної власності на кінематографічний твір // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 199-201
1088544
  Попова С.О. Підстави виникнення особистих немайнових прав юридичних осіб // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 90-95. – ISSN 2311-4894
1088545
  Щербина В. Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.8- 14
1088546
  Самсін І. Підстави виникнення податкового зобов"язання за Податковим кодексом України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 179-186. – ISSN 1993-0909
1088547
  Дюкарєва К.Ю. Підстави виникнення прав співавторів творів науки // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 11-14. – ISBN 978-617-696-624-1
1088548
  Шеховцов В.В. Підстави виникнення права власності на об"єкти тваринного світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 70-76. – ISSN 2224-9281
1088549
  Шевчук А.І. Підстави виникнення права довірчої власності // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 405-409. – ISBN 978-966-190-861-0
1088550
  Якібчук Н. Підстави виникнення правовідносин страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 25-28.
1088551
  Задирака Н.Ю. Підстави виникнення правового режиму публічного майна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 39-41. – ISBN 978-966-916-708-8
1088552
  Мазуренко С. Підстави виникнення правової охорони на торговельні марки // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
1088553
  Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
1088554
  Кизименко К.О. Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 372-377. – ISSN 1563-3349
1088555
  Волинець В. Підстави виникнення трудових відносин: трудовий договір за проектом Трудового кодексу та досвід Чеської Республіки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 48-54. – ISSN 2306-9082
1088556
  Печений О. Підстави виникнення цивільних прав та обов"язків: аналіз юридичної конструкції ст. 11 ЦК України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 141-149. – ISSN 1993-0909
1088557
  Виговський О. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності за зміст інформаційного меморандуму в міжнародних кредитних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 22-26. – ISSN 2663-5313
1088558
  Кахацька О. Підстави виникнення, зміни та припинення еколого-правових договірних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 320
1088559
  Жорнокуй Ю.М. Підстави виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин / Ю.М. Жорнокуй, С.О. Сліпченко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 163-187. – ISSN 1993-0909
1088560
  Носік Ю.В. Підстави виникнення, зміни та припинення прав на комерційну таємницю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 86-95
1088561
  Хохуляк В.В. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин з приводу сплати земельного податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-85. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1088562
  Силенок О.І. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Досліджуються підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи шляхом застосування різних класифікаційних критеріїв, що дає змогу зробити висновок про системність їх функціонування за допомогою більш-менш чіткої правової ...
1088563
  Охотіна Ю.В. Підстави виправдання особи у кримінальному судочинстві України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 154-161
1088564
  Сеник Т. Підстави відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні згідно законодавства пострадянських держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 208-210
1088565
  Поляков Р. Підстави відкриття провадження у справі про банкрутство (неспроможність) в Украі?ні та в Німеччині // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 87-97. – ISSN 2663-5313
1088566
  Решетняк К.Ю. Підстави відмови в екстрадиції особи / К.Ю. Решетняк, М.Є. Шумило // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 97-99. – ISSN 2308-9636
1088567
  Галущенко Г.В. Підстави відмови в застосуванні іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8. – С. 131-138. – ISSN 2222-5374
1088568
  Біла В. Підстави відмови експерта в наданні висновку в адміністративному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 84-86. – ISBN 978-617-7069-15-6
1088569
  Фортуна Т. Підстави відмови у визнанні та виконанні рішень іноземних судів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 167-179. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1088570
  Шевченко Я.М. Підстави відповідальності батьків за шкоду, вчинену дітьми, за радянським цивільним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 85-90. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В указанной статье рассматриваются спорные вопросы, касающиеся оснований ответственности родителей за причиненный малолетними и несовершеннолетними детьми имущественный вред. Автор излагает существующие в юридической литературе и судебной практике ...
1088571
  Савицька А.М. Підстави відповідальності в договірних зобов"язаннях за Цивільним кодексом України // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 56-65
1088572
  Городецький О.В. Підстави відповідальності державних органів (державно-правовий аспект) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 12-15. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються нормативні і фактичні підстави відповідності державних органів та службових осіб. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативного регулювання відповідності у радянському державному праві.
1088573
  Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфація злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 99-108.
1088574
  Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-95.
1088575
  Красницький І. Підстави відповідальності за кримінальним правом Франції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.502-507. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1088576
  Савицька А.М. Підстави відповідальності за новим Цивільним кодексом УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1088577
  Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1088578
  Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 12
1088579
  Рим О. Підстави відсторонення керівних працівників від роботи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 42-44
1088580
  Кравчук В.М. Підстави відшкодування моральної шкоди, завданої суб"єктом владних повноважень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 34-38. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1088581
  Кухнюк Д.В. Підстави дисциплінарної відповідальності адвоката в проектах змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" / Д.В. Кухнюк, М.А. Ріпна // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 55-59
1088582
  Сикал М. Підстави дисциплінарної відповідальності судді / М. Сикал, Н. Шамрук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 66-71. – ISSN 2524-0129
1088583
  Музиченко А. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів за Законом України "Про судоустрій та статус суддів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 408
1088584
  Красюк Т. Підстави диференціації у правовому регулюванні праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІII— IV рівнів акредитації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 64-67.
1088585
  Логвиненко Ю. Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 57-61. – ISSN 0236-1477
1088586
  Логвиненко Юлія Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 57-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті здійснено аналіз поетики ранніх дев"ятдесятників - особливого за своїм світобаченням літературного покоління, проаналізовано світоглядні аспекти у творчості поетів. У доробку цього літературного покоління яскраво простежується адаптація на ...
1088587
  Морозов Є. Підстави для видачі судом дубліката виконавчого документу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  Підстави та особливості видачі судом дубліката виконавчого документу.
1088588
  Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 24-29.
1088589
  Мінченко Д.А. Підстави для виконання рішень іноземних судів в Англії // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 144-147. – ISBN 978-966-8830-75-4
1088590
  Рассомахіна О.А. Підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у праві Європейського Союзу, США та деяких інших зарубіжних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 176-182. – ISSN 2219-5521
1088591
  Заїкіна Д.В. Підстави для відшкодування шкоди, заподіяної особі, за новим цивільним законодавством СРСР і УРСР
1088592
  Ржевська В.С. Підстави для застосування збройної сили в концепціях національної безпеки Російської Федерації та США в контексті міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 185-189
1088593
  Пономаренко Д.В. Підстави для застосування процесуальних наслідків, передбачених ч. 12 ст. 290 КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 235-236. – ISBN 978-966-419-300-6
1088594
  Орлеан А.М. Підстави для затримання уповноваженою службовою особою: питання узгодження положень КПК України із Конституцією та європейськими стандартами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 59-60. – ISBN 978-966-916-562-6
1088595
  Штанько А. Підстави для захисту цивільного права : постановка проблеми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 96-108
1088596
  Руда Н. Підстави для класифікації складного речення у сучасній китайській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 206-209. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1088597
  Кучеренко І Підстави для ліквідації юридичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
1088598
  Козирєва В.П. Підстави для порушення справи про банкрутство // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 89-90. – ISBN 978-617-7363-7-0
1088599
  Черкес В. Підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 117-120.
1088600
  Єськов С.В. Підстави для проведення зняття інформаціїз каналів зв"язку як оперативно-розшукового заходу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 114-121.
1088601
  Погорєцький М.А. Підстави для проведення слідчих дій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-7.
1088602
  Гриник Л.І. Підстави для розірвання кредитного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 229-234. – ISSN 2219-5521
1088603
  Глиняний В.П. Підстави для розлучення за законами Хамурапі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.138-141
1088604
  Кац С.Ю. Підстави для скасування рішень в порядку нагляду за ЦПК Української РСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 89-96
1088605
  Бевз О. Підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 95-96
1088606
  Малярчук Н. Підстави закриття кримінальної справи приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 172-175
1088607
  Танчик О. Підстави застосування адміністративних санкцій до юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 125-132. – ISSN 2663-5313
1088608
  Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
1088609
  Поліщук Т. Підстави застосування заходів впливу Національним банком України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 56-60. – ISSN 0132-1331
1088610
  Дем"янова О.В. Підстави застосування повноважень апеляційного суду при перегляді ухвал // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 321-326. – ISSN 1563-3349
1088611
  Печений О. Підстави застосування позовної давності і у корпоративних правовідносинах // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 86-93.
1088612
  Печений О. Підстави застосування позовної давності у корпоративних правовідносинах // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-45.
1088613
  Волкотруб С.Г. Підстави затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 196-203. – ISSN 2078-9165
1088614
  Примаченко В.Ф. Підстави затримання та заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 49-53.
1088615
  Ромащенко І.В. Підстави захисту охоронюваного законом інтересу шляхом зміни чи припинення цивільного правовідношення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 29-36. – ISSN 2308-9636
1088616
  Габріель Я. Підстави звільнення від відповідальності за порушення цивільно-правових зобов"язань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 62-83. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1088617
  Русу С. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.128-131. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
1088618
  Руда Т.В. Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 11 (135). – С. 41-48
1088619
  Мул А.М. Підстави звільнення від обов’язку з відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 30-35. – ISSN 2220-1394
1088620
  Уразова Г.О. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності авіаперевізника за порушення умов договору перевезення пасажира та багажу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 32-39. – ISSN 2224-9281
1088621
  Майданик Р.А. Підстави звільнення і виключення цивільно-правової відповідальності: проблеми доктрини і практики // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 13-15. – ISBN 978-966-2635-96-6
1088622
  Шавя Я. Підстави зменшення договірної неустойки за польським Цивільним кодексом
1088623
  Доманська М.І. Підстави зміни правового статусу фізичної особи в справах про обмеження дієздатності фізичної особи // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 329-330
1088624
  Доманська М. Підстави зміни правового статусу фізичної особи у справах про обмеження дієздатності фізичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз підстав обмеження дієздатності фізичної особи з урахуванням останніх законодавчих змін. Обґрунтовується недосконалість існуючої правової конструкції щодо визначення підстав обмеження дієздатності фізичної особи через її ...
1088625
  Майданик Р.А. Підстави зобов"язань з надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1109-1111. – ISBN 978-966-667-341-4
1088626
  Спіцина Л. Підстави і порядок спадкування права оренди землі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36
1088627
  Спіцина Л. Підстави і порядок успадкування права оренди землі // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 42-48
1088628
  Маляренко В.Т. Підстави і правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді / В.Т. Маляренко, І.В. Вернидубов // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.3-24
1088629
  Коваль І. Підстави і способи систематизації законодавства України у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 119-127. – ISSN 2308-0361
1088630
  Штефан С.М. Підстави і строки адміністративного затримання особи органами міліції / С.М. Штефан, С.М. Радзівон // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-17
1088631
  Штефан С.М. Підстави і строки адміністративного затримання особи органами міліції / С.М. Штефан, С.М. Радзівон // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-32
1088632
  Трунова Г.А. Підстави і умови надання домоги по тимчасовій непрацездатності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 302-313. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1088633
  Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов"язань за новим Сімейним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.66-75. – ISBN 966-667-078-Х
1088634
  Каракаш І.І. Підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-31
1088635
  Войтовський В. Підстави касаційного оскарження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 397-398. – ISBN 978-617-7069-17-0
1088636
  Стефанчук М.М. Підстави касаційного оскарження судових рішень: законодавчі перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 71-73. – ISSN 2308-9636
1088637
  Ковтуненко Л.П. Підстави класифікації ситуацій слідчих дій // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 126-132. – ISSN 1993-0917
1088638
  Демиденко В.О. Підстави конституційно-правової відповідальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-98.
1088639
  Щебетун І. Підстави конституційної відповідальності / І. Щебетун, О. Качур // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 56-60.
1088640
  Острогляд О.В. Підстави криміналізації в ракурсі впровадження інституту кримінального проступку // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 203-206. – ISBN 978-966-458-403-3
1088641
  Щавінський В. Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.64-67. – ISSN 0132-1331
1088642
  Письменський Є.О. Підстави кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем: проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 102-120. – ISSN 2304-4556
1088643
  Вовк О. Підстави кримінальної відповідальності за Литовсько-Руським правом другої половини XV - початку XVI століть // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 55-57
1088644
  Вовк О. Підстави кримінальної відповідальності за Литовсьно-Руським правом другої половини XV - початку XVI століть // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 164-169. – ISBN 978-966-306-020-4
1088645
  Харченко В.Б. Підстави кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення нотаріальних дій // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 135-148. – ISSN 2304-4556
1088646
  Кваша О. Підстави кримінальної відповідальності пособника з позиції теорії співучасті у злочині / О. Кваша, Т. Цибулін // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 142-147. – ISSN 2409-4544
1088647
  Дорошенко Л.М. Підстави ліквідації суб"єктів господарювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 393-399. – ISSN 1563-3349
1088648
  Сороченко А. Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню особливостей підстав набуття корпоративних прав в Україні та питанням визначення моменту виникнення корпоративних правовідносин в Україні. Даная статья посвящена исследованию особенностей оснований для приобретения ...
1088649
  Ватрас В.А. Підстави набуття права власності за цивільним законодавством України у світлі європейського приватного права // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7572-54-0
1088650
  Ковбас І.В. Підстави надання публічно-владних послуг певних видів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 111-116. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Самоврядні (громадські) публічно-владні послуги, хоча і надавалися протягом багатьох років органами місцевого самоврядування, є новою сферою для дослідження, якій надавалося мало уваги. Найбільш значним і актуальним завданням у цій сфері є розмежування ...
1088651
  Гаюр І.Й. Підстави накладення арешту на майно обвинуваченого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 502-505. – ISSN 1563-3349
1088652
  Мазепа І. Підстави нашого відродження / І. Мазепа. – [Б. м.] : Прометей. – (Історико-політична бібліотека)
Ч. 2 : Проблеми відродженної України. – 1949. – 163 с.
1088653
  Сидоренко Д.І. Підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством, що діяло на українських землях у Х–ХХІ ст.ст. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 45-56. – ISSN 2078-9165
1088654
  Гончар О.О. Підстави обмеження права на свободу вираження поглядів он-лайн // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7611-44-7
1088655
  Панкевич О.З. Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 141-150. – ISSN 1993-0909
1088656
  Шкляр С.Б. Підстави оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів АМК України (його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 125-130
1088657
  Шутенко О. Підстави перегляду судових рішень за новоявленими обставинами в адміністративному судочинстві // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 9 (26), вересень. – С. 26-31
1088658
  Ізарова І.О. Підстави перегляду судових рішень у зв"язку із нововиявленими обставинами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 2. – С. 187-192. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Стаття присвячена дослідженню природи та сутності провадження у зв"язку із нововиявленими обставинами, а саме: підстав такого перегляду за чинним національним законодавством РФ та Республіки Білорусь.
1088659
  Гнатів О. Підстави перегляду цивільної справи Верховним Судом України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 115-122
1088660
  Безкоровайна Ю. Підстави переривання строку позовної давності в сучасному цивільному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 126-127
1088661
  Столітній А.В. Підстави початку досудового розслідування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 187-197
1088662
  Чернадчук Т. Підстави призначення тимчасової адміністрації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 13-15.
1088663
  Коновалова А.Ю. Підстави призначення штрафу неповнолітнім особам // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 200-205. – ISSN 0201-7245
1088664
  Гайка О.Р. Підстави прийняття та засади формування змісту рішень про місцеві бюджети // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 83-88. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті досліджується про те, що підставами для прийняття рішення про місцевий бюджет є чинне законодавство України, яке визначає повноваження органів державної влади, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування. Засади формування змісту ...
1088665
  Настіна О. Підстави примусового припинення права власності на землю в умовах правового режиму воєнного стану в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 : Право в умовах воєнного стану. – С. 101-115. – ISSN 1026-9932
1088666
  Дзера О.В. Підстави припинення договору дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 162-164. – ISBN 978-966-667-341-4
1088667
  Труфанова Ю. Підстави припинення договору: теоретико-практичні особливості // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 102-106. – ISSN 2524-0129
1088668
  Сенін Ю.Л. Підстави припинення зобов"язань та місце новації серед цих підстав // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 30-35
1088669
  Климовська І.Я. Підстави припинення комерційного представництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 128-133. – (Право. Економіка. Управління)
1088670
  Самсін І.Л. Підстави припинення податкового зобов"язання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 118-124
1088671
  Лісова В.Ю. Підстави припинення поруки в вкредитних правовідносинах // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 124-128
1088672
  Волошенюк О. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельної ділянки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-32.
1088673
  Кулинич П.Ф. Підстави припинення прав на землю: деякі теоретичні та практичні проблеми // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-37
1088674
  Сметанюк Н.О. Підстави припинення права спільної часткової власності // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 401-404. – ISBN 978-966-190-861-0
1088675
  Книга М. Підстави припинення примусових заходів медичного характеру: деякі проблеми законодавчого закріплення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 91-97
1088676
  Молдован А.В. Підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині / А. Молдован // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині. В статье освещаются основания прекращения полномочий судьи у Федеративной Республике Германии. The article highlights the grounds of stopping of ...
1088677
  Поліщук І. Підстави припинення чинності та визначення недійсними майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відповідно до нормативно-правових актів України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 45-49
1088678
  Щербина В.І. Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності // Правова позиція : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (16). – С. 83-87
1088679
  Щербина В. Підстави притягнення роботодавця до матеріальної відповідальност // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56.
1088680
  Навроцька В.В. Підстави продовження, зміни чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 130-146. – ISSN 2524-0323
1088681
  Мазур М. Підстави реабілітації в судовому провадженні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 428-435. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Розглянено теоретичні питання щодо сутності та поняття підстав реабілітації в кримінальному процесі. Досліджуються підстави реабілітації в судовому провадженні. Проаналізовано наявні наукові погляди щодо цього питання, а також практичні проблеми, ...
1088682
  Кравцов Д.М. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов"язків за проектом Трудового кодексу України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 55-62. – ISSN 2311-4894
1088683
  Бондар Н.П. Підстави розмежування приватноправового та публічно-правового превентивного захисту // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 215-223
1088684
  Банчук О.А. Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-151
1088685
  Доброносова Ю.Д. Підстави самоідентифікації та пізнання інтервізуальності сучасної культури // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 67-77
1088686
  Стояновський Є. Підстави спеціалізації правозахисної діяльності прокуратури в сфері бюджетних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 134-138
1088687
  Безклубий І.А. Підстави списання коштів з рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 929-933. – ISBN 978-966-667-341-4
1088688
  Павлишин А. Підстави стягнення судових витрат у кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.546-552. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1088689
  Галайко Б.М. Підстави сучасного українського соціал-націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 54-60. – ISBN 978-966-668-405-2
1088690
  Комарова О. Підстави та види відповідальності суб"єктів правовідносин з господарського використання земельних ділянок комунальної форми власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 440-448. – ISSN 0132-1331
1088691
  Примак В.Д. Підстави та межі цивільно-правової відповідальності держави за шкоду, завдану воєнними діями і терористичними актами // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 219-223
1088692
  Навроцька Ю. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 142–150. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1088693
  Сидоров Я.О. Підстави та особливості припинення договору комерційної концесії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 98-106.
1088694
  Марфіна Н.В. Підстави та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення лісового законодавства // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-28
1088695
  Шимчишин М.М. Підстави та особливості рецепції творчості Лесі Українки в англомовному світі ( Великобританії, Канаді, США ) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Шимчишин М.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с. – Бібліогр.: 18 с.
1088696
  Шимчишин Марія Мирославівна Підстави та особливості рецепції творчості Лесі Українки в англомовному світі (Великобританії, Канаді, США) : Дис....канд.філол.наук.Спец. 10.01.05 / Шимчишин Марія Мирославівна; Мін-во освіти і науки України.Тернопіль.держ.педагог.ун-тет ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 167л. – Бібліогр.:л.149-167
1088697
  Святошнюк А.Л. Підстави та особливості розірвання договору аутсорсингу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 8-13. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1088698
  Миронюк Роман Підстави та порядок відсторонення водія від керування транспортним засобом та огляду на стан сп"яніння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 19-23
1088699
  Піцик Х.З. Підстави та порядок захисту торговельних марок // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 105-112. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1088700
  Сиза Н.П. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 1 (10). – С. 126-133


  У статті проаналізовано підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Запропоновано авторську позицію щодо конкретизації механізму застосування ст. 34 КПК.
1088701
  Строкач І.І. Підстави та порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса до суду та його наслідки // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 16-20
1088702
  Богуцький О. Підстави та порядок припинення договору про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 99-103.
1088703
  Назаров І. Підстави та порядок припинення повноважень члена Вищої ради юстиції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 79-82. – ISSN 0132-1331
1088704
  Шама Н. Підстави та порядок припинення шлюбу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 78-82
1088705
  Курка Г.І. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7096-97-8
1088706
  Письменський Є. Підстави та правові наслідки звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 100-108
1088707
  Куц В. Підстави та принципи криміналізації незаконного проведення дослідів над людиною / В. Куц, В. Єгорова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 62-67
1088708
  Мірошніченко С. Підстави та принципи кримінлізації суспільно небезпечних діянь / С. Мірошніченко, О. Титаренко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-57.
1088709
  Денісова Г.В. Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денісова Галина Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 260 л. – Додатки: л. 220-260. – Бібліогр.: л. 196-219
1088710
  Денісова Г.В. Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денісова Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1088711
  Смик С.І. Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смик Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088712
  Смик С.І. Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09, 081 / Смик Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 224 арк. – Додатки: арк. 207-224. – Бібліогр.: арк. 180-206
1088713
  Холондович І.І. Підстави та процесуальний порядок оскарження повідомлення про підозру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Холондович Іван Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1088714
  Якимчук Н. Підстави та процесуальні особливості адміністративної відповідальності керівників розпорядників бюджетних коштів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 82-90
1088715
  Спасибо І. Підстави та способи набуття права власності: проблеми співвідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-76.
1088716
  Мінаєв М.М. Підстави та умови відповідальності держави за шкоду, завдану внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-49. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1088717
  Борисова Ю.Є. Підстави та умови деліктної відповідальності у цивільному праві України та США (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Міжнарод. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088718
  Яра О.С. Підстави та умови забезпечення позову в адміністративному судочинстві / О.С. Яра, О.В. Кравчук // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 2. – С. 94-100. – ISSN 2663-1350
1088719
  Нікіфорова М.О. Підстави та умови застосування принципу пріоритетності застосування податкового законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 2219-5521
1088720
  Луценко Ю.В. Підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 427-431. – ISSN 1563-3349
1088721
  Гелич А.О. Підстави та умови припинення банківської діяльності в Україні / А.О. Гелич, Ю.О. Гелич // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (238). – С. 21-26. – ISSN 2308-9636
1088722
  Амбарцумян Підстави та умови цивільно-правової відповідальності / Амбарцумян, к. // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 144-162. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1088723
  Курчин О. Підстави та форми господарської відповідальності суб"єктів розміщення зовнішньої реклами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 147-150
1088724
  Семененко В. Підстави та форми представництва органами прокуратури інтересів держави і громадян в судах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.58-62
1088725
  Бевзенко В. Підстави та форми участі об"єднань громадян в адміністративному судочинстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 47-50
1088726
  Бевзенко В.М. Підстави та форми участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в адміністративному судочинстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 149-153. – (Право. Економіка. Управління)
1088727
  Гаврилюк В. Підстави універсального правонаступництва юридичних осіб за законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 5 (125). – С. 59-64
1088728
  Бевз Т.А. Підстави формування, специфіка функціонування та особливості трансформації регіонального політичного режиму Дніпропетровська (1991-2016 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 55-77. – ISSN 2524-0137
1088729
  Вавженчук С. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 191-195. – ISSN 0132-1331
1088730
  Лепех С. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 175-181. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено проблеми щодо застосування на практиці такої сімейно-правової санкції, як позбавлення батьківських прав. Запропоновано зміни та доповнення до чинного сімейного законодавства України.
1088731
  Фисатиди А. Підстави, способи та наслідки розірвання договорів // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 65-66.
1088732
  Стрижевська А.А. Підстави, умови та особливості звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого частиною п"ятою статті 354 КК України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 13-19. – ISSN 2308-9636
1088733
  Боднарюк І. Підстави, що виключають відповідальність за порушення норм права Європейського Союзу (практика Суду ЄС) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 112-118.
1088734
  Сичок С. Підставляю серце до проміння : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 26-29. – ISSN 0868-4790
1088735
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали горенштейнових порядків, сагайдаки яких мають щонайбільше сім вершин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті описано підстановки, що задають ідеали зведених горенштейнових черепичних порядків, які мають щонайбільше сім нерозкладних проективних модулів та факторкільця, за якими є квазіфробеніусовими.
1088736
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали горенштейнового порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуті підстановки, що задають ідеали зведеного горенштейнового черепичного порядку, факторкільця за якими є квазіфробеніусовими.
1088737
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали циклічного горенштейнового порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано підстановки, що задають ідеали зведеного циклічного горенштейнового черепичного порядку, факторкільця за якими є квазіфробеніусовими.
1088738
  Кочубінська Є. Підстановкові зображення напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано підстановкові зображення напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева. Permutational representations of partial automorphisms semigroup are presented.
1088739
  Вишневський О.І. Підстановчі вправи з англійської мови / О.І. Вишневський. – Київ, 1979. – 144с.
1088740
  Бігун І. Підстаршинська школа ім. С. Петлюри ("Світлана") при загонах УПА "Січ" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-13. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1088741
  Пендраковська Саша Підстрижений Таїланд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 80-89 : Фото
1088742
  Климпотюк М. Підступи американських імперіалістів на Закарпатті / М. Климпотюк. – Ужгород, 1952. – 72с.
1088743
  Квасновський В.П. Підступи близнюків - сіонізму і комунізму / Василь Квасновський. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 281, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-457-155-2
1088744
  Гуменюк Т. Підступи до дискурсу про культурний ландшафт: крос-європейський підхід / Т. Гуменюк, Сом-Сердюкова // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 5-12. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
1088745
  Сливка Ю.Ю. Підступи міжнародної реакції на Закарпатті в 1938-1939 рр. / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1966. – 70 с.
1088746
  Ларченко Л.І. Підступи проти істини / Л.І. Ларченко, Л.Я. Смоляков. – К, 1984. – 108с.
1088747
  Іванченко І.Г. Підступна зброя імперіалізму / І.Г. Іванченко. – К, 1982. – 208с.
1088748
  Мільхікер Я.І. Підступна змова / Я.І. Мільхікер. – Київ, 1962. – 48с.
1088749
   Підступна спокуса недозрілих плодів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 6 : фото
1088750
  Проскуров В.А. Підступний стафілокок. / В.А. Проскуров. – Київ, 1976. – 48с.
1088751
  Давидов О.М. Підступні супутники тварин і людини / О.М. Давидов. – Київ, 1978. – 104с.
1088752
  Жангазінова Р. Підступність риторики радянського тоталітаризму // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7196-23-4
1088753
  Криса Т. Підсудність адміністративних справ, що пов"язані з виборчим процесом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 180-187. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168


  У статті розглядається природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи.
1088754
   Підсудність в адміністративному судочинстві : методичні рекомендації / Колпаков В.К. [та ін.] ; МОНУ ; Академія суддів України ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 127 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 978-966-407-050-5
1088755
  Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 320-323
1088756
  Білостоцький С. Підсудність кримінальних справ у XVI-XVIII ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 16-22. – ISSN 2409-4544
1088757
  Сиза Н. Підсудність кримінальних справ у світлі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 77-82
1088758
  Шершун К. Підсудність справ мировим судам у контексті досвіду зарубіжних країн // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 391-396. – ISBN 978-966-2075-20-5
1088759
  Кіичинський І.-М.В. Підсудність справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 296-299. – ISBN 978-617-7096-97-8
1088760
  Ткачова А. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом: норми національного законодавства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 182-184
1088761
  Сиза Н. Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття та види підсудності згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Розглянуто проблемні питання визначення підсудності та надано тлумачення окремих положень нового кримінального процесуального законодавства. В ...
1088762
  Волинський О. Підсумки "норманді": Думки розділилися // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 грудня (№ 50). – С. 3


  "Перемовини не можуть бути результативними, коли сам «автор» цієї війни сидить за столом на рівних, а всі інші уникають йому казати, хто він. «Україна і Російська Федерація досягли певного прогресу на зустрічі в Парижі, однак поки що залишаються ...
1088763
  Домашлінець В.Г. Підсумки 11-ї наради Конференції Сторін Конвенції про збереженя мігруючих видів диких тварин (Кіто, Еквадор, 4-9 листопада 2014 року) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 123-133. – Бібліогр.: 83 назв. – ISSN 2219-7516
1088764
  Старченко В.Ф. Підсумки 1945 року і завдання на 1946 рік по сільскому господарству Української РСР / В.Ф. Старченко. – Київ; Харків, 1946. – 60с.
1088765
  Ярошецький Я.Б. Підсумки 2 перших та завдання третьего вирішального року п"ятилітки / Я.Б. Ярошецький. – Х.-К., 1931. – 96с.
1088766
  Краснокутська Л. Підсумки 2006 року та нововведення 2007 року щодо податку на додану вартість // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-42
1088767
  Путренко В.В. Підсумки 25-ї Міжнародної картографічної конференції : хроніка / В.В. Путренко, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 66-67. – ISSN 1561-4980
1088768
  Гревцова Г.Т. Підсумки 33-річної інтродукції кизильників (Cotoneaster (Medic.) Bauhin) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 74-79
1088769
  Лось С.А. Підсумки 50-річних випробувань потомств плюсових та кращих дерев дуба звичайного // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0459-1216
1088770
   Підсумки 70-річної діяльності Канівського заповідника та перспективи розвитку заповідної справи в Україні. – Канів, 1993. – 190с.
1088771
  Барабаш Ю. Підсумки VI Харківського міжнародного юридичного форуму (Харків, 4-7 жовтня 2022 р.) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 : Право в умовах воєнного стану: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. – С. 150-163. – ISSN 1026-9932
1088772
  Каганович Л.М. Підсумки XIV з"їзду ВКП(б) / Л. Каганович. – Харків : Держвидав України, 1926. – 44 с.
1088773
   Підсумки XVII конференції ВКП (б). – [Б. р.] : Пролетар, 1932. – 36 с.
1088774
   Підсумки XVIII Міжнародного фінансового форуму. Про що говорили страховики, регулятори і депутати в Одесі? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (71). – С. 20-29


  12-15 вересня в Одесі пройшов XVIII Міжнародний фінансовий форум, в якому взяли участь понад 150 представників фінансового та страхового ринку з 14 країн світу.
1088775
   Підсумки аграрної революції на Україні = Текст парал. рос. / УРСР. – Нар. Комісаріята Земел. Справ. [Типо-литогр. ВРС УВО им. Фрунзе. – Харків, 1923. – 8с. + 5 арк. діагр
1088776
  Самойленко Л.Г. Підсумки археологічних досліджень курганів ямної культури у Дніпропетровській області в 1974-1979 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 99-106. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье подводятся итоги исследований курганов ямной культуры в Днепропетровской области, проведенные в 1974-1979 гг. хоздоговорной археологической экспедицией Киевского университета в зонах новостроек. Раскопано 43 кургана, в которых обнаружено 197 ...
1088777
   Підсумки археологічного сезону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Запорізькому національному університеті завершилась археологічна практика для студентів історичного факультету.
1088778
   Підсумки весняного вибіркового перепису селянських господарств Волинської губернії в 1925 році. – Житомир, 1925. – 41с.
1088779
   Підсумки весняного вибіркового перепису селянських господарств Сталінської округи в 1925 році. – Сталіно, 1926. – 43с.
1088780
   Підсумки виборів та склад депутатів Верховної Ради Української РСР і місцевих рад депутатів трудящих в 1967 році. – К, 1968. – 215с.
1088781
  Ялі М. Підсумки виборів у США: чого чекати Україні від президента Дональда Трампа / Максим Ялі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 12-17. – (Історичні науки)
1088782
   Підсумки виборчої кампанії 1925-1926. – Х, 1926. – 79с.
1088783
  Вечерський В.В. Підсумки вивчення архітектури України доби Гетьманщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 9-14. – ISSN 2218-4805
1088784
  Вервес Ю.Г. Підсумки вивчення систематики та фауни двокрилих комах напротязі чотирьох десятиріч (Insecta: Diptera) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 66-73
1088785
   Підсумки виконання місцевих бюджетів за 2001 рік // Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ, 2002. – січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – С.53-75
1088786
   Підсумки виконання першого п"ятирічного плану розвитку народного господарства Союзу РСР. – Х, 1933. – 269с.
1088787
   Підсумки відвідин Блаженнішого Мирослава-Івана в Аргентині 1985 р. // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 284-287
1088788
   Підсумки Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів і педагогічних працівників "Голодомор 1932-1933 років. Україна пам"ятає" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5
1088789
  Ковтун Н.В. Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі статистики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 87


  Почесна місія проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт покладена на економічний ф-т Київського нац. університету ім. Тараса Шевченка. На відкритті конференції виступили з привітаннями декан ф-ту, голова галузевої ...
1088790
   Підсумки дводенного засідання профільного комітету Верховної Ради щодо проекту закону України "Про ринок земель" // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 6-8
1088791
   Підсумки двох років п"ятирічки по Артемівському району 1928-29,1929-30,. – Артемівське, 1931. – 64с.
1088792
   Підсумки Десятого міжнародного книжкового ярмарку "Книжковий світ-2007" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 105. – ISSN 0236-1477
1088793
  Ленін В.І. Підсумки дискусіі про самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 52с.
1088794
   Підсумки діяльності Антимонопольного комітету України у 2011 році // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 2-10
1088795
   Підсумки діяльності Антимонопольного комітету України у 2013 році // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 2-7
1088796
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2004 році // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-14
1088797
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2005 році // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-16
1088798
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2006 році // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-9.
1088799
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2007 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-35 : Табл., рис.
1088800
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2009 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 26-33 : Табл., рис.
1088801
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2010 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 7-11 : Табл., рис.
1088802
  Патон Б.Є. Підсумки діяльності НАН України в 2010 році та основні напрями її подальшої роботи в сучасних умовах : (доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів 21 квітня 2011 року) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 6-18. – ISSN 0372-6436
1088803
  Безуглий М.Д. Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011 рік та завдання на перспективу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 3-18. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
1088804
  Патон Б.Є. Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 8-16. – ISSN 1027-3239
1088805
  Патон Б.Є. Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (тези доповіді на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 3-13. – ISSN 0374-3896
1088806
  Зубець М.В. Підсумки діяльності Української академії аграрних наук за 2007 рік і завдання на перспективу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-13.
1088807
  Сухоруков О Підсумки дослідження за темою "Проблеми сучасної юридичної практики" // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 19-30


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1088808
  Корнієнко В. Підсумки дослідження інноваційних процесів у наукових бібліотеках у системі підвищення кваліфікації фахівців / Валентина Корнієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-36
1088809
  Подільчак О. Підсумки дослідження судової практики за кримінальними справами щодо злочинів, учинених жінками у 1997-2001 роках // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.203-210
1088810
  Лисенко О. Підсумки Другої світової війни для України і проблеми історичної пам"яті // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-33. – ISSN 0868-8273
1088811
  Івонча П.М. Підсумки економічного експерименту у деревообробній промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.65-69
1088812
  Погребняк В. Підсумки експериментальної роботи з формування полікультурної педагогічної компетентності майбутьнього вчителя // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 84-89. – ISSN 2075-1478
1088813
  Булганін М.О. Підсумки Женевської наради глав урядів чотирьох держав : Доповідь і заключне слово на третій ВР СРСР 4 і 5 серпня 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 36 с.
1088814
  Ялі М. Підсумки зовнішньої політики Б. Обами // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 32-37


  44-й Президент США Барак Обама переобраний на другий термін.
1088815
   Підсумки зробленого та завдання на перспективу [23 березня 2018 р. видбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України] // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1


  У заході взяв участь президент Спілки ректорів ВНЗ України Л. Губерський.
1088816
  Рябошлик В. Підсумки і перспективи 2001-2002 рр. Від прискорення - до уповільнення // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С12-15
1088817
  Білоусенко П. Підсумки і перспективи дослідження динаміки афіксальної деривації українського іменника // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 145-154. – ISSN 1682-3540


  Підведено підсумки вивчення вітчизняними й зарубіжними мовознавцями історичного словотворення українського іменника. Представлені досягнення Південноукраїнського історико-дериватологічного центру при Запо різькому національному ун-ті в дослідженні ...
1088818
  Лакоза Н.П. Підсумки і перспективи механізації Донбасу / Н.П. Лакоза. – Харків, 1932. – 120 с.
1088819
  Журавель Г.П. Підсумки і перспективи розвитку і зближення вітчизняної системи освіти з європейською // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 175-181. – ISSN 2218-5348
1088820
  Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження = Imperial Ends. The Decay, Collapse, and Revival of Empires / Олександр Мотиль ; [авторизов. пер. з англ. П. Грицака ; наук. ред. О. Бетлій]. – Київ : Критика, 2009. – 200 с. – ISBN 966-8978-06-4
1088821
  Баглай К. Підсумки інвентаризації рослин роду Mamillaria Haw. (Cactaceae Juss.) у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / К. Баглай, М. Гайдаржи, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 6-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції рослин роду Мamillaria, проаналізовано результати їх інвентаризації. Проведено моніторинг наявності в колекції видів роду Мamillaria, що занесені до Червоного списку IUCN та Конвенції СІТЕS. Здійснено їх розподіл ...
1088822
  Дідківська С. Підсумки інтродукції Erica carnea L. в умовах Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Вперше у м. Києві, в дендрарії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, проведено комплексне вивчення біологічних особливостей європейського виду Erica carnea L. Вивчено сезонні ритми розвитку, насіннєве та вегетативне розмноження в культурі, а також ...
1088823
  Масальський В. Підсумки інтродукції видів роду Tilia L. в умовах Правобережного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Підведено підсумки Інтродукції 18 видів i п"ять форм Tilia L. в Правобережному Лісостепу України. Виявлено види, які потребують подальшого вивчення i випробування, а також ті, використання яких потрібно обмежити. The eighteen species and five forms of ...
1088824
  Ткачук О.О. Підсумки інтродукції рослин роду Rosa L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.О. Ткачук, О.А. Ткачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень рослин роду Rosa L. в умовах Києва, які охоплюють питання їх інтродукції та культури залежно від локальних умов вирощування.
1088825
  Косенко І.С. Підсумки інтродукційної роботи дендрологічного парку "Софіївка" НАН України за 200 років його існування / І.С. Косенко, В.П. Шлапак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено дані про історію створення й розвитку дендрологічного парку "Софіївка" НАН України. Розглядаються принципи будівництва парку, його ділянок і колекції рослин, а також повідомляється про наукові досягнення їх в царині інтродукції рослин, ...
1088826
  Рудько С. Підсумки конкурсів / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 10-11


  Відбувся VII міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті" та II міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "World Edu". Організувала і провела форум компанія "Виставковий Світ" за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, ...
1088827
  Рудько С. Підсумки конкурсів IVміжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013" / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 4-5


  На початку березня у Києві відбулась освітянська виставка, що представила 960 навчальних закладів, наукових установ, методичних центрів, регіональних і муніципальних органів управління освітою, видавництв, фондів, підприємств, бізнес-структурз 27 ...
1088828
  Прибитько В. Підсумки конкурсу "Вчимося жити на Землі - 2017". (Конкурсна робота "Правила Світлофора Моргайчика") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 12-18 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1088829
   Підсумки конкурсу до 25-ї річниці Конституції України серед студентів та молоді науковців // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (206). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
1088830
   Підсумки Конкурсу методичних ідей ім. Юрія Султанова 2007/2008 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3
1088831
   Підсумки Конференції ООН зі збалансованого розвитку "Ріо+20" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 2-3
1088832
   Підсумки круглого столу: "Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності - енергобезпека, енергоресурсозбереження. інноваційні технології в охороні праці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 22-23
1088833
  Каганович Л.М. Підсумки листопадового пленуму ЦК ВКП(б) : Доповідь на Московському обласному партактиві 21 листопада 1929 р. / Л.М. Каганович; Л.М. Кагановіч. – Харків : Вид. "Пролетарий", 1929. – 48 с.
1088834
   Підсумки літературного року - 2009 : Літературний прцес очима письменників // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 167-173. – ISSN 0130-321Х
1088835
   Підсумки літературного сезону 2017 // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С.93-106. – ISSN 0236-1477


  "1 лютого ц.р. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України спільно з Національною спілкою письменників провів круглий стіл "Підсумки літературного сезону 2017". До участі в обговоренні були запрошені Леся Мудрак, Михайло Наєнко, Дмитро ...
1088836
   Підсумки міжнародного інтерактивного семінару "Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні" // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25. – ISSN 1728-6220
1088837
  Касян Людмила Підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства : (успішно складений іспит майбутньою українською елітою) / Касян Людмила, Пасемко Іван // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51


  У статті йдеться про підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства 2008 року, передано зміст виступів та перелічено нагороджених переможців з відповідних регіонів України та із-за кордону.
1088838
  Касян Л. Підсумки міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених - 2010 / Л. Касян, О. Фєсік // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 81-82
1088839
  Герасименко С.С. Підсумки Міжнародної наукової конференції "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 93. – ISSN 2519-1853


  "2 грудня 2016 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Ця подія зібрала у стінах Академії знаних ...
1088840
  Пальян З.О. Підсумки Міжнародної наукової конференції "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 56-57
1088841
  Гриневич Л. Підсумки навчального / підготував М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Л. Гриневич у Верховній Раді України розповіла про підсумки навчального року та підготовку до вступної кампанії
1088842
   Підсумки найбільших перестраховиків світу. Огляд збитків за 2017 рік // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 22-23. – ISSN 1810-7923
1088843
  Семененко М.П. Підсумки наради / М.П. Семененко
1088844
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2003 рік та завдання на 2004 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наукової роботи 26 грудня 2003 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2003. – 60 с. – На правах рукопису
1088845
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2004 рік та завдання на 2005 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 23 грудня 2004 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2004. – 68 с. – На правах рукопису
1088846
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2005 рік та завдання на 2006 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 28 грудня 2005 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2005. – 63 с. – На правах рукопису
1088847
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 1999 рік та завдання на 2000 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 26 січня 2000 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2000. – 89 с. – На правах рукопису
1088848
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2000 рік та завдання на 2001 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 31 січня 2001 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2001. – 149 с. – На правах рукопису
1088849
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2001 рік та завдання на 2002 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 11 січня 2002 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2002. – 58 с. – На правах рукопису
1088850
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2002 рік та завдання на 2003 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 26 грудня 2002 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2002. – 71 с. – На правах рукопису
1088851
  Жмудський О.З. Підсумки науково-дослідної роботи університету за 1973 рік і завдання на 1974 рік : Доповідь проректора по науковій роботі проф. О. З. Жмудського на Раді університету 4 березня 1974 року / О.З. Жмудський. – Київ, 1974. – 16 с.
1088852
  Жмудський О.З. Підсумки науково-дослідної роботи університету за 1973 рік і завдання на 1974 рік : Доповідь проректора по науковій роботі проф. О. З. Жмудського на загальних наукових зборах університету 12 березня 1974 року / О.З. Жмудський. – Київ, 1974. – 16 с.
1088853
  Амелічева Л.П. Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса за 2017 рік // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 128-136. – ISSN 2518-7953
1088854
   Підсумки наукової та інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2015 рік / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: В.В. Отченашенко, В.В. Самсонова, Л.М. Мацейко та ін. ; підгот.: О.І. Барабаш, С.О. Більська, С.В. Боярчук та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 142 с. : табл. – Бібліогр.: с. 137-141
1088855
   Підсумки наукової та інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2017 рік / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: В.В. Отченашенко, В.В. Самсонова, Л.М. Мацейко та ін. ; підгот.: О.І. Барабаш, С.О. Більська, С.В. Боярчук та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 196 с. : табл. – Бібліогр.: с. 193-195
1088856
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2015 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 610-636. – ISSN 0869-2491
1088857
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2016 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 546-575. – ISSN 0869-2491


  "Протягом року здійснювалась коордінація наукових досліджень відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту з кафедрами міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, Інституту ...
1088858
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 610-638. – ISSN 0869-2491
1088859
  Стасюк Павло Підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Безпека в житті- життя в безпеці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 12-13 : фото
1088860
  Михайленко С.В. Підсумки обласного етапу конкурсу "Безпека в житті - життя в безпеці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 15 : фото
1088861
   Підсумки обліку міської людності УРСР 1931 року. – Харків : Народне господарство та облік, 1933. – 213 с.
1088862
   Підсумки обліку скота в УРСР влітку 1936 року. – К, 1936. – 729с.
1088863
   Підсумки освітньої і наукової діяльності / інф. "Освіти України" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)


  Відбувся онлайн-брифінг Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета щодо підсумків освітньої та наукової діяльності за 2021 рік.
1088864
  Хорунжий Ю. Підсумки останнього п"ятиріччя: чи відулася еволюція адвокатури? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 26
1088865
  Тененбаум М. Підсумки перевиборів Рад 1930-31 р. / М. Тененбаум, І. Болотін : Господарство України. – 83 с.
1088866
  Сталін Й. Підсумки першої п"ятирічки і завдання першого року другої п!ятирічки / Й. Сталін, В. Молотов, В. Куйбишев. – [Б. м.] : Пролетар, 1933. – 97, [2] с.
1088867
  Щербакова О. Підсумки реалізації грошово-кредитної політики у 2013 році // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 6-9 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2310-2624
1088868
   Підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В залі засідання колегії Міністерства освіти і науки України відбулася прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти щодо підсумків реєстрації для участі в ЗНО-2017 та проведення наступних етапів зовнішнього незалежного ...
1088869
   Підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "Для участі у пробному тестуванні було подано 170996 заявок".
1088870
   Підсумки реєстрації [Пробне ЗНО-2022] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для участі у пробному ЗНО зареєструвалися 155735 осіб, які замовили 232625 тестів, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури (82317), математики (51684), англійської ...
1088871
  Лигін О. Підсумки роботи ВАКС за 2020 рік // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 21
1088872
  Сенченко М. Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
1088873
  Борисенко В. Підсумки роботи Міжнародної науково-практичної конференції у форматі круглого столу "Проблеми культури в українознавстві. Традиції та сучасні тенденції розвитку" (8-9 листопада 2012 року, м. Київ) / В. Борисенко, А. Пономаренко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 145-148


  О. Хоменко, старший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, проаналізував науковий доробок М. Максимовича - науковця, ректора Київського університету і творця першої у вітчизняній історії кафедри українознавства.
1088874
  Бутенко Г.П. Підсумки роботи МТС України за 1945 рік і завдання по підготовці машиннотракторного парку до польових робіт 1946 року / Г.П. Бутенко. – К.-Х., 1946. – 40с.
1088875
  Капралов Р. Підсумки роботи НСМЕП у 2007 році : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-93 : Рис. – ISSN 1605-2005
1088876
   Підсумки роботи та досягнення команди МОН протягом 2021 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
1088877
  Кремень В. Підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної освіти у 2002-2003 навчальному році та завдання на 2003-2004 навчальний рік // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С3-18. – ISSN 1682-2366


  Тези доповіді на підсумковій колегії МОН України 21 серпня 2003
1088878
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2008 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – С. 7-16
1088879
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2009 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 9-20
1088880
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2010 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 2 (128) : Біла книга - 2010. Збройні Сили України. – С. 7-22
1088881
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1088882
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1088883
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1088884
  Старовойтенко І.П. Підсумки розвитку народного господарства України в пьятій пьятирічці / І.П. Старовойтенко. – К., 1957. – 90с.
1088885
  Орджонікідзе С. Підсумки розвитку промисловости за 1931 рік і завдання 1932 року. / С. Орджонікідзе, 1932. – 56с.
1088886
  Демська-Будзуляк Підсумки року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 2


  На питання про найбільш знакові події 2012 р. (книжки, дебют молодого автора) та свої творчі плани відповідає та розповідає українська письменниця Леся Демська-Будзуляк
1088887
   Підсумки року // Київський університет. – Київ, 2022. – Грудень (№ 10). – С. 2


  "Збори Конференції трудового колективу КНУ імені Тараса Шевченка за результатами роботи Університету у 2022 році відбулися 23 грудня в режимі онлайн за наявності кворуму делегатів від усіх структурних підрозділів. Роботу Університету у році, що минає, ...
1088888
   Підсумки року освіти й інформаційного суспільства // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Видано збірник інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність МОНмолодьспорту за 2011 рік " 2011 - рік освіти та інформаційного суспільства". Збірник укладено за матеріалами структурних підрозділів та організацій міністерства за загальною ...
1088889
  Бичков О. Підсумки року. Онлайн університет - новітні інформаційні технології в освіті / О. Бичков, І. Примаченко; прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Підведено підсумки роботи сайту проекту КНУ імені Тараса Шевченка "Онлайн університет", який стартував у липні 2013 р.
1088890
  Губерський Л.В. Підсумки року: зроблено чимало. Ще більше - попереду // Міжнародник, 1997. – N 1


  Про загальні збори в Інституті міжнародних відносин 20 листопада 1996 р.
1088891
  Зайцев М В. Підсумки сесії 2011 р. Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія» / М В. Зайцев, Г Н. Кобилінська // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 250-252. – ISSN 1991-0290


  Сесі Наукової ради НАН України з проблеми "Аналітична хімія" відбулася 17-23 травня 2011р. у с. Гурзуф (Крим). В роботі сесії прийняло участь 65 делегатів. Організаційний комітет сесії очолив голова Наукової Ради, член-кор. НАН України, д.х.н., проф. ...
1088892
   Підсумки сесії третього Пленуму Харківської Міської Ради 24-27 жовтня 1929 року : з додатком резолюцій. – [Харків], 1929. – 48 с.
1088893
  Мануїльський Д.З. Підсумки соціалістичного будівництва в СРСР. / Д.З. Мануїльський. – Київ, 1935. – 56с.
1088894
  Мусіна Л.А. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та першочергові завдання на перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 6-11
1088895
  Карандій В. Підсумки та висновки / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учасників тестування у 2016 році.
1088896
  Чечетов М.В. Підсумки та завдання приватизації в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 95-103 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1088897
  Попова В. Підсумки та напрями інвестиційної політики в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-42. – ISSN 0131-775Х
1088898
   Підсумки та перспективи від туроператорів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 12-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1088899
  Осипчук С. Підсумки та перспективи екологічних досліджень у системі інститутів землеустрою / С. Осипчук, М. Миргород // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 26-31
1088900
  Кузьмічов В.С. Підсумки та перспективи міжнародного співробітництва Київського національного університету внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-13.
1088901
  Руснак І.С. Підсумки та перспективи оборонного будівництва України в контексті реалізації воєнної політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 35-44. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1088902
  Кононенко П.П. Підсумки та перспективи першого (2006) і другого (2007) міжнародних конгресів "Українська освіта у світовому часопросторі" / П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 6-41


  До складу Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури також увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка: заступник декана філософського факультету В.А. Бугров, доцент Л.П. Гнатюк, професор Інституту філології Л.М. Паламар. До Оргкомітету ...
1088903
   Підсумки та рекомендації проекту "Регулювання трудової міграції-виклики для України". – Київ, 2005. – 56с.
1088904
  Шпенов Д. Підсумки у реформуванні Верховного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)
1088905
  Радишевський Р. Підсумки української літературознавчої полоністики // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літ. ім.Т. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2007. – Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – С. 7-35. – ISBN 978-966-96761-7-7


  У статті досліджується історія розвитку української літературознавчої полоністики. Проаналізовані наукові досягнення відомих літературознавців, серед яких науковці Київського університету: Ю.Л.Булаховська, Т.Н., Денисова, В.О. Захаржевська, В.К. ...
1088906
  Свистун В.К. Підсумки формування бази гравіметричних даних в Україні / В.К. Свистун, В.О. Антонов, П.Г. Пігулевський // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75), липень - вересень. – С. 83-91 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189
1088907
  Косіор С.В. Підсумки хлібозаготівель і завдання КП(б)У в боротьбі за піднесення сільского господарства України / С.В. Косіор, 1933. – 65с.
1088908
   Підсумки чистки КП (б)У. – Х, 1930. – 96с.
1088909
  Мічурін І.В. Підсумки шестидесятирічних робіт. (1855-1935) / І.В. Мічурін. – Харків, 1949. – 659 с.
1088910
  Горяної Л.Г. Підсумкова колегія Міністерства освіти і науки України "Вища освіта України - Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12-13 : фото
1088911
  Петришин Л. Підсумкова студентська конференція за результатами виробничої практики та стажування студентів спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Спеціаліст", "Магістр" / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 136-138 : фото
1088912
  Погосян Т.В. Підсумкове заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" у Вінницькому технічному коледжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-33 : табл.
1088913
  Тюріна Тетяна Підсумкове заняття з української літератури : урок-турнір у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 27-29. – ISSN 0130-5263
1088914
   Підсумкове слово // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 465-476. – ISBN 978-617-7770-24-3
1088915
  Клочек Г. Підсумкове слово автора // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 27-29. – ISSN 0130-5263


  Обговорення "Концепціїї реформування літературної освіти.."
1088916
   Підсумковий документ міжнародного симпозіуму "Економічна теорія: історичні корені, сучасний стан і перспективи розвитку" (Москва, 10-11 червня 2004 року) // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 108-112. – ISSN 1811-3141
1088917
   Підсумковий звіт Міжнародного семінару "Моделі регулювання та системи забезпечення якості освіти" Сантьяго, Чилі, грудень, 2006 р. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 61-72


  Забезпечення якості та великомасштабна реформа освіти: уроки для Чилі. Англія. Голландія. Нова Зеландія. Шотландія. Канада (провінція Британська Колумбія).
1088918
  Лисичарова Г.О. Підсумковий урок-гра на тему "Країни світу", 10 клас / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 25-28 : табл., мал. – Бібліогр.: 4 назв.
1088919
  Климюк І.Б. Підсумковий урок-змагання на тему "Природні умови і ресурси, природні комплекси (ландшафти) України", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 19-21 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
1088920
  Чабан Галина Підсумковий урок - КВК з теми "Літосфера" 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-26 : Фото
1088921
  Бондаренко Г.Ф. Підсумковий урок з теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 9-13 : слайд
1088922
  Зеркаль Ольга Підсумковий урок з теми "Маркетинг у підприємницькій діяльності" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
1088923
  Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І.Франка "Захар Беркут" / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 23-27
1088924
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : Урок-дослідження за технологією "ІпіеІ® Навчання для майбутнього". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-15
1088925
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : урок-дослідження за технологією "Intel® Навчання для майбутнього" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 19-20
1088926
  Гуріна В.В. Підсумковий урок у формі супер-шоу "Найрозумніший". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-56
1088927
   Підсумкові збори року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)


  "Делегати конференції трудового колективу КНУ, яка відбулася 28 грудня 2021 року в режимі онлайн за наявності кворуму делегатів від усіх структурних підрозділів, схвалили Звіт ректора КНУ за 2021 рік. Роботу Університету у 2021 році представив ректор ...
1088928
  Різун В.В. Підсумкові контрольні роботи в системі освітнього моніторингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-33. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Стаття присвячена підсумковим контрольним роботам в системі освітнього моніторингу. Розглядаються загальні питання контролю знань.
1088929
  Кобернік С.Г. Підсумкові контрольні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 6-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1088930
  Ігнатова О.І. Підсумкові лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови : (За програмою 1 року навчання, середній рівень) / О.І. Ігнатова; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 32с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1088931
  Нахлік Є. Підсумкові уваги, духова еволюція Івана Франка // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 610-615. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1088932
   Підсумкові цифри // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  КНУ ім. Т. Шевченка - лідер за кількістю поданих абітурієнтами заяв.
1088933
  Денисенко Б.В. Підсумково-узагальнювальний урок з теми "Австралія", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 23-27 : рис., карта-схема, табл.
1088934
  Кравців З. Підсумований облік робочого часу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 365-371. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1088935
  Бекишев Г.А. Підсумовування послідовностей / Г.А. Бекишев, М.І. Кратко. – Київ : Вища школа, 1981. – 62 с.
1088936
  Ребошапка І. Підсумовуючий афоризм визвольного моменту Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 92-93. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Одним із засобів посилення експресивних валентностей мови художньої літератури є її фразеологія, яка в літературному творі виконує зображально-емоційну функцію, за допомогою якої письменник-майстер слова зображає різні життєві факти і події, виявляє ...
1088937
  Гудим І. Підсумок Всеукраїнської конференції: інклюзивна освіта як пріоритет // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1088938
  Черінь Г. Підсумок життя // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 11-12


  На прощання композиторові Ігореві Білогрудові.
1088939
  Коршук Т.П. Підсумок інтродукції та вивчення листопадних магнолій у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Коршук, Р.М. Палагеча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукції листопадних магнолій. Вивчено їхні біолого-фізіологічні особливості. Колекція магнолій нараховує 50 видів, гібридів та форм.
1088940
  Чуб Д. Підсумок поетичної майстерності І. Качуровського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 10-11
1088941
  Стобєцький Р. Підсумок польської історіографії початку XXI століття // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 20-24. – ISSN 1563-6461
1088942
  Маляр П. Підсумок творчости поета // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 12-15


  Творчість Яра Славутича.
1088943
  Вашека О.В. Підтвердження закону Заленського у папоротей / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-83. – (Біологія ; Вип. 30)


  На прикладі трьох видів папоротеподібних показано зміну анатомічних показників в акропетальному напрямку, а саме: збільшення кількості продихів та маси сухої речовини на одиницю площі поверхні вай, зменшення їх товщини. Закономірність зміни деяких ...
1088944
  Старченко О. Підтвердження кваліфікації спеціаліста як необхідний елемент його процесуального статусу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 249-250
1088945
  Кирик А.А. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному процесі: проблемні питання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7041-84-8
1088946
  Дрейзіна Д. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному судочинстві / Д. Дрейзіна, Є. Міняфаєва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-95.
1088947
  Глотов М. Підтвердження права адвоката діяти від імені клієнта в суді // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1088948
  Дрозач М.І. Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями в Україні (досвід та пропозиції) / М.І. Дрозач, Н.К. Стульпінас // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 11-14
1088949
  Костюк В.М. Підтвердження та вибір гіпотези в науковому дослідженні. / В.М. Костюк. – Київ, 1973. – 175с.
1088950
   Підтвердження трудового стажу з трудовою книжкою і без неї // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 15, август. – С. 6-7
1088951
   Підтвердили високий статус // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 1 : фото


  Про вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка. За результатами голосування ректором було переобрано Л.В. Губерського.
1088952
  Ковтунцев В. Підтвердити кваліфікацію: як, де і навіщо / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 17/18). – С. 1, 8


  Недавно сертифікати професійної кваліфікації вперше отримали практичні психологи. Для чого потрібні ці сертифікати? Як відбувається оцінювання і визнання результатів навчання? Хто повинен буде підтвердити свої професійні навички? І основне, які ...
1088953
   Підтекст. – Київ
№ 2. – 1997
1088954
   Підтекст. – Київ
№ 3. – 1997
1088955
   Підтекст. – Київ
№ 4. – 1997
1088956
   Підтекст. – Київ
№ 5. – 1997
1088957
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1997
1088958
   Підтекст. – Київ
№ 26/27. – 1997
1088959
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1997
1088960
   Підтекст. – Київ
№ 39/40. – 1997
1088961
   Підтекст. – Київ
№ 41. – 1997
1088962
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1997
1088963
   Підтекст. – Київ
№ 43. – 1997
1088964
   Підтекст. – Київ
№ 44. – 1997
1088965
   Підтекст. – Київ
№ 45. – 1997
1088966
   Підтекст. – Київ
№ 46. – 1997
1088967
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1997
1088968
   Підтекст. – Київ
№ 3/4. – 1998
1088969
   Підтекст. – Київ
№ 5/6. – 1998
1088970
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1998
1088971
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1998
1088972
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1998
1088973
   Підтекст. – Київ
№ 10/11. – 1998
1088974
   Підтекст. – Київ
№ 14/15. – 1998
1088975
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1998
1088976
   Підтекст. – Київ
№ 17/18. – 1998
1088977
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1998
1088978
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1998
1088979
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1998
1088980
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1998
1088981
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1998
1088982
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1998
1088983
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1998
1088984
   Підтекст. – Київ
№ 26. – 1998
1088985
   Підтекст. – Київ
№ 27/28. – 1998
1088986
   Підтекст. – Київ
№ 29. – 1998
1088987
   Підтекст. – Київ
№ 30/31. – 1998
1088988
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1998
1088989
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1998
1088990
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1998
1088991
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1998
1088992
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1998
1088993
   Підтекст. – Київ
№ 39. – 1998
1088994
   Підтекст. – Київ
№ 40/41. – 1998
1088995
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1998
1088996
   Підтекст. – Київ
№ 43/44. – 1998
1088997
   Підтекст. – Київ
№ 45/46. – 1998
1088998
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1998
1088999
   Підтекст. – Київ
№ 49/50. – 1998
1089000
   Підтекст. – Київ
№ 51/52. – 1998
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,