Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1088001
  Болгара А. "Примусова праця" та "обов"язкова праця": співвідношення понять та проблеми законодавчого регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 19-21
1088002
  Конюх О. "Примхи долі", або На захист Кіри Муратової // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2002. – № 14, (літо). – С.8-25
1088003
  Жигальцова Л. "Принадлежность к России должна біть источником гордости..." : Абрам Осипович Гукасов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 108-111. – ISSN 0235-7089
1088004
  Шириця П. "Принаймні птахом перелітним" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 302-314
1088005
  Еремин М. "Принудить придорожный куст..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 3. – ISSN 0321-1878
1088006
  Бандура А.И. "Принц мрака", или Загадка Клода Ашиля Дебюсси // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 4 (30). – С. 212-219
1088007
  Прохоров Е.П. "Принцип дополнительности" в теории журналистики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.17-22. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1088008
  Хоменко І.А. "Принцип невизначеності" у журналістикознавстві // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 27-34


  Статтю присвячено введенню однієї з ключових загальнометодологічних проблем сучасної науки – впливу науковця на досліджуване явище – в парадигму журналістикознавства. This article is devoted influence of researcher on the object of research. Influence ...
1088009
  Захаріна М.І. "принцип симфонії" В.В. Зеньковского як діалогова модель виховання цілісної особистості // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 216-219. – ISSN 2076-1554
1088010
  Терзакіс А. [Принцеса Ізабо : історичний роман / Ангелос Терзакіс. – 14-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою
1088011
  Муравин Ю.Я. Приморье : Фотоальбом / Ю.Я. Муравин; Худож.-сост. В. Трепцов; Авт. текста: В. Ткачев, В.Сорокин; Ред. А. Ильин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1979. – 219с.
1088012
  Дьяков В.И. Приморье в эпоху бронзы / В.И. Дьяков. – Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 1989. – 296 с.
1088013
  Андреева Ж.В. Приморье в эпоху первобытнообщинного строя. Железный век. (I тысячелетие до н.э. - VIII в. н.э.) / Ж.В. Андреева ; Дальневост. науч. центр АН СССР, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1977. – 240 с. : ил. – Список лит.: с. 221-239
1088014
   Приморье, его природа и хозяйство : Сборник статей. – Владивосток, 1923. – 364с.
1088015
  Байенс Д. Примочки программирования в Web / Джим Байенс; Пер. с англ. И.В. Землянов. – Москва : ЭКОМ, 2000. – 440с. : илл. – ISBN 5-7163-0044-8
1088016
  Стельмах Б. Примула, квітка вища / Б. Стельмах. – Львів, 1969. – 44 с.
1088017
  Вертелецка-Клат Примус до виконання адміністративно-правових обов"язків в окремих європейських державах // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 319-331. – ISSN 2082-4939
1088018
  Сірук М. Примус до євростандартів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 35). – С. 11


  Чому румуни вимагають відставки соціал-демократичного уряду.
1088019
  Кобзаренко П.В. Примус до послуху у Збройних Силах як обставина, що виключає суспільну небезпечність діяння / П.В. Кобзаренко, П.П. Андрушко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 86-91. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье обосновывается положение о том, что принуждение к повиновению в Вооруженных Силах СССР является обстоятельством, исключающим общественную опасность и противоправность деяния, а также определяются условия правомерности данного института.
1088020
  Горяйнов А.М. Примус і цивільно-правова відповідальність // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 36-39
1088021
  Андрушко О. Примус у кримінальному процесі: питання денотації і конотації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 207-212. – ISSN 2307-8049
1088022
  Коваль Д.О. Примус у фінансовому праві // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 277-282. – ISSN 1563-3349
1088023
  Кулешов О О. Примус як зхасіб забезпечення й охорони правопорядку адміністративною службою міліції // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.102-104. – ISSN 1727-1584
1088024
  Тимошенко В. Примус як мотив поведінки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 104-107. – ISSN 0132-1331
1088025
  Сорока Ю. Примусова депортація і насильницька система праці на західноукраїнських землях в роки німецького окупаційного режиму // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 21-24
1088026
  Савельєв Є. Примусова ззовні шокова терапія // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 3-4. – ISSN 1684-906Х
1088027
  Волинець І. Примусова ліцензія як механізм розширення доступу до лікарських засобів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 320-322
1088028
  Славін Примусова праця / Славін. – Х., 1930. – 36с.
1088029
  Далговський Аляксандр Примусова праця білоруських робітникві у системі військового і цивільного управління на території окупованої Білорусі у 1941-1944 рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 180-197. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1088030
   Примусова праця в країнах капіталу.. – Х., 1931. – 121с.
1088031
  Фесенко Є.В. Примусова психіатрична допомога як засіб ресоціалізації засуджених наркоманів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 47-52. – ISSN 2310-9769
1088032
  Пономарьова О. Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 32-38. – ISSN 2308-0361
1088033
  Луговий М. Примусове виконання аграрних розписок: перший досвід на ринку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 11


  "Підприємці з різних сегментів у своїй діяльності стикаються з труднощами, і агробізнес – не виняток. Більше того, сільське господарство пов’язане з низкою специфічних ризиків, таких, як погода, питання якості чи ціни продукції, логістичні обмеження ...
1088034
  Павлюченко Ю.М. Примусове виконання визнаної претензії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-84. – ISSN 0132-1331
1088035
  Бондар І.В. Примусове виконання рішення про виселення боржника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 115-117. – ISSN 2219-5521
1088036
  Верба-Сидор Примусове виконання третейських судів // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 57-61. – ISBN 978-966-8830-75-4
1088037
  Ільків Н. Примусове відчуження земельних ділянок та об"єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 231-241. – ISSN 0132-1331
1088038
  Суєтнов Є.П. Примусове відчуження земельних ділянок у законодавстві та правовій доктрині дореволюційного періоду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 234-242. – ISSN 0201-7245
1088039
  Кривошеєв С. Примусове звільнення // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-28
1088040
   Примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів / Г. Зільберблат, О Ревенюк, С. Жабокрицький, Г. Войтюк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.89-94
1088041
  Кашинцева О. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 5-9. – ISSN 2308-0361
1088042
  Олефір А.О. Примусове ліцензування як найбільш ефективний засіб забезпечення потреб України в антиретровірусних препаратах // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 74-76
1088043
  Купчик О.Р. Примусове переселення з Польщі влітку 1945 року в спогадах українців, нині жителів смт. Козова Тернопільської області / О.Р. Купчик, Я.І. Купчик // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 69-78
1088044
  Малка А.В. Примусове переселення українського та польського населення 1944 - 1946 рр.: українська історіографія // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 57-68


  Особливу увагу у вивченні проблеми депортації українців має публікація у 1997 р. книги В. Сергійчука "Трагедія українців Польщі". фактично це збірка архівних документів, поділена на шість розділів, кожному з яких передує невелика вступна стаття, де ...
1088045
  Інютіна О. Примусове припинення прав власників на землю // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-34.
1088046
  Скрипник В.Л. Примусове припинення права власності в Україні: історія становлення законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 90-94. – ISSN 1563-3349
1088047
  Пришва Н.Ю. Примусове стягнення (списання) обов"язкових платежів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.166-173. – ISBN 966-7784-65-7
1088048
  Піскова Ж. Примусове стягнення: теоретичний аспект у світлі змін законодавства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1088049
  Величко Д. Примусове укладення господарських договорів у судовому порядку // Юридична газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 38). – С. 44-45
1088050
  Ахмад Касем Алкербайт Примусові заходи в рамках арабської регіональної системи безпеки: міжнародно - правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.67-73
1088051
  Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру : теорія і практика застосування : навчальний посібник / Л.М. Палюх ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 214 с. – Бібліогр.: с. 185-211 та наприкінці параграфів. – ISBN 978-966-613-757-2
1088052
  Панчак О.Г. Примусові заходи медичного характеру та інші кримінально-правові наслідки: окремі проблеми застосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 305-309. – ISSN 2219-5521
1088053
  Лень В.В. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави застосування : монографія / В.В. Лень, М.М. Книга ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" [та ін.]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 91, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 84-89 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-573-019-5
1088054
  Бортняк Ф.В. Примусові заходи у діяльності державної виконавчої служби // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 68-75.
1088055
  Качурець Ч.І. Примусові міграції та проблема захисту біженців в Україні // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 356-363
1088056
  Дуванський О. Примусові способи забезпечення виконання обов"язку зі сплати податків і зборів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 80-85.
1088057
  Стояцька Г.М. Примусовість знання та індивідуальність значення - один деконструктивістський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Досліджується проблематика впливу легітимації на формування оцінюючої діяльності індивіда. Подається деконструктивістська адаптація процесу.
1088058
  Клочко Р. Примушення українців до миру. Пацифікація 1930 року в Галичині // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "Масові побиття й арешти, погроми українських кооперативів та осередків "Просвіти", нищення українських вивісок... Ні, це не розправа з політикою українізації та НЕПу. Усе це відбувалося по інший бік Збруча, в Галичині, коли польська влада у вересні ...
1088059
  Соловйова А.М. Примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов"язань - склад злочину з терористичним спрямуванням.(ст. 198-2 КК) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено складу злочину (ст. 198-2 Кримінального кодексу України). Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань особливий злочин. Він містить ознаки тероризму і насильства. This article is about crime (Article 198-2 of ...
1088060
  Соловйова А.М. Примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов"язань, вчинене повторно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-232. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено складу злочину примушування або невиконання цивільно-правових зобов"язань. This article is about compulsion to execution or non-execution of civil legal obligations.
1088061
  Печерський О.В. Примушування до виконання майнових забов"язань за участю організованих злочинних угруповань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 61-69
1088062
  Онищенко І.І. Примхи долі : оповідання, публіцистика, вірші / Іван Онищенко. – Київ : [Б.в.], 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-439-274-4
1088063
  Лизогуб Д. Примхи долі козаків // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 15


  Презентація книжки "Примхи долі" українського прозаїка Валерія Азманова, який є етнічним болгарином. Уперше написав українською твір про козаків
1088064
  Шеремета І. Примхи долі Олександра Смотрича (Флоринського), або Трохи про українську музичну критику часів німецької окупації // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 73-81. – ISSN 1728-6875
1088065
  Шкляр Леонід Примхливий світ реальності й фантазії : (Габріель Гарсія Маркес) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77-79. – ISSN 0869-3595
1088066
  Пащенко А. Примхливі сни Віктора Греся "Чорна курка, або Підземні жителі" // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 125-128.
1088067
  Мандельбройт С. Примыкающие ряды / С. Мандельбройт. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 268 с.
1088068
  Селезнева Л.Б. Примыкающий коминатив в системе географических собсвтенных имен русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Селезнева Л.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 20л.
1088069
  Веденеев В.В. Примьера без репетиций / В.В. Веденеев, А.К. Комов. – Москва, 1986. – 204с.
1088070
  Шевчук В. Принагідні зустрічі // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 457-466. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Про Аллу Горську.
1088071
  Мяло И.И. Принада: Роман. / И.И. Мяло. – Минск, 1982. – 271с.
1088072
   Принади "Four Seasons" тепер ближчі : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 98 : Фото
1088073
  Новосад Р. Принади й пастки пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 12


  Як історично формувалося уявлення українців про сусідів.
1088074
  Сидоренко Віктор Принади Хамаму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 76-81 : фото
1088075
   Принадлежало героям Октября: Каталог личных вещей участников Октябрського вооруженного восстания в Петрограде. – Ленинград, 1982. – 54 с.
1088076
  Яранцева Н.А. Принадлежит будущему... / Н.А. Яранцева. – Киев, 1986. – 68с.
1088077
  Рябинина Юлия Принадлежит ли туризм к сфере роскоши? Из мусорных баков исчезает икра... : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 45-49
1088078
  Бычков Ю.А. Принадлежит народу / Ю.А. Бычков. – М, 1988. – 40с.
1088079
  Рукавицын М.М. Принадлежит народу / М.М. Рукавицын. – М, 1990. – 318с.
1088080
   Принадлежности, инструменты и приборы по энтомологии и для практических занятий по зоологии, ботанике, минералогии и естеств.-исторических экскурсий : Каталог № 19 / Т-во профессоров и преподавателей под фирмой Бюро "Натуралист". – Киев : Тип. Акц. Общ. "Петр барский в Киеве", 1913. – 53 с. – Отд. оттиск из: "Отчет о деятельности Имп. Акад. Наук по Физико-математическому и Историко-Филологическому Отделениям", 1912 год
1088081
  Костяной С.П. Принадлежу не себе / С.П. Костяной. – Киев, 1983. – 191с.
1088082
  Наконечный С. Принадлижащее и сказуемое // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  "...В эпоху информационных технологий, когда информация стоит дороже денег, особенно актуально раскрытие вопросов, кому принадлежит бизнес и кто им управляет".
1088083
  Лысцов И.В. Принесение даров / И.В. Лысцов. – М., 1981. – 159с.
1088084
  Емец И. Принесенные в жертву // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2013. – № 1/2 (69). – C. 96-105. – ISSN 1818-3948


  Портрет семьи Йозефа Геббельса - министра пропаганды фашистской Германии. Магда Геббельс
1088085
  Клименко Л.М. Принеси мені сонця / Л.М. Клименко. – К., 1973. – 64с.
1088086
  Куликов П. Принесло б велику користь // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 листопада (№ 47). – С. 4


  Щодо законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту".
1088087
  Кирилко Д. Принести радість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Про студентів інституту міжнародних відносин, які допомогають дитячим будинкам.
1088088
  Ващенко А. Приниження гідності потерпілого - самостійна ознака об"єктивної сторони доведення до самогубства чи складова жорстокого поводження? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 95-97
1088089
  Попов М. Принимать в вузы будут по новым правилам. Теперь результаты тестирования будут действительны в течение одного года // Сегодня. – Киев, 2014. – 31 октября (№ 235). – С. 6


  МОН України утвердило новые правила приема абитуриентов в вузы. Среди прочего изменились способ подсчета балла сертификата ВНО (ЗНО), срок действия сертификата, процедура распределения мест госзаказа, а также появились приоритетность различных ...
1088090
  Бадеев Н.А. Принимаю бой / Н.А. Бадеев. – М., 1973. – 239с.
1088091
  Никотин Ю.М. Принимаю бой. / Ю.М. Никотин. – Красноярск, 1970. – 73с.
1088092
  Карасев Е.А. Принимаю душой / Е.А. Карасев. – М, 1987. – 174с.
1088093
  Выжутович В.В. Принимаю решение / В.В. Выжутович. – Москва, 1984. – 255с.
1088094
  Давыдов Я.Д. Принимаю решение сам / Я.Д. Давыдов. – М, 1966. – 112с.
1088095
  Дмитриев А.В. Принимающий социум : практики взаимодействия с трудовыми мигрантами / А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.18-28. – ISSN 0132-1625
1088096
  Яценко Г. Принимая решение об использовании аутсорсинга, надо понимать, какую цель вы хотите достичь // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 40-41
1088097
  Маринов В. Принос към изучаването на бита и културата на турците и гагаузите в Североизточна България / В. Маринов. – София : Българската академия на науките, 1956. – 360 с.
1088098
  Делирадев П. Принос към историческата география на тракия / П. Делирадев. – София
1. – 1953. – 352с.
1088099
  Делирадев П. Принос към историческата география на тракия / П. Делирадев. – София
2. – 1953. – 488с.
1088100
  Барев Ц. Принос към историята на българския земеделски народен съюз : борба, идеология, принципи / Ц. Барев. – София : Булвест 2000, 1994. – 477 с.
1088101
  Иванчев С. Приноси в българското и славянското езикознание / С. Иванчев. – София, 1978. – 363с.
1088102
  Невидайло М.Г. Приносини часів смутенних : вибр. твори / Микола Невидайло. – 2-ге вид. – Ужгород : Графіка, 2012. – 221, [3] с. : портр. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-03-2
1088103
   Приносити користь університету // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 - 15 лютого (№ 6/7)


  15 лютого 2012 р. під головуваням Першого заступника Міністра освіти Євгена Суліми відбулося чергове звітування проректорів з наукової роботи ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації про результати наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік.
1088104
  Илчевъ Д. Приносъ кжм пеперудната фауна на Айтоската околност / Д. Илчевъ. – 5с.
1088105
  Илчевъ Д. Приносъ кжм перерудната фауна на българска Странджа планина / Д. Илчевъ. – 17с.
1088106
  Цанковъ В. Приносъ къмъ изучаване на рода Holcostephanus / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1943. – 40с.
1088107
  Чорбаджиев П. Приносъ къмъ пепереудната Фауна в Свиленградово / П. Чорбаджиев. – с.
1088108
  Илчевъ Д. Приносъ къмъ пеперудната фауна на кресненското дефиле / Д. Илчевъ. – София, 1921. – 110с.
1088109
  Чорбаджиев П. Приносъ къмъ переудната Фауна в Свиленградско / П. Чорбаджиев, 1928. – с.
1088110
  Иванов К. Приноъ къмъ пеперудната фауна на Довечъ, близката му околность и Троянския Балканъ. / К. Иванов. – София, 1926. – с.
1088111
  Клеандров М.И. Принудительная защита хозяйственных прав в территориально-производственных и агропромышленных комплексах / М.И. Клеандров. – Душанбе, 1987. – 173с.
1088112
  Кочергин Принудительное исполнение мировых соглашений в арбитражном процессе / Кочергин, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 37-44. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1088113
  Цытович Н.М. Принудительное отчуждение и аграрный вопрос / Н.М. Цытович, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицко, 1907. – [2], 62 с.
1088114
  Арькова В.И. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним / В.И. Арькова. – Иркутск, 1978. – 58с.
1088115
  Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера / Б.А. Протченко. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 103 с.
1088116
  Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера по советскому уголовному праву (проблемы законодательства и правоприменительной практики). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Протченко Б.А.; Мин. юстиции СССР. ВНИИ совет. законод. – М., 1979. – 24л.
1088117
  Мохамед Принудительные меры международных региональных организаций развивающихся стран (на примере ЛАГ и ОАЕ) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Мохамед Ала-Эддин аль-Хусейн ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 17 с.
1088118
  Мохамед Принудительные меры международных региональных организаций развивающихся стран (на примере ЛАГ и ОАЕ) : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Мохамед Ала-Эддин аль-Хусейн; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 175л. – Бібліогр.:л.1-19
1088119
  Грунвальд М. Принудительный курс и восстановление валюты в Италии / М. Грунвальд ; Пер. с нем. [А. Струве] под ред. А. Гурьева, учен. секр. Учен. ком. М-ва фин. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отд. корпуса погр. стражи, 1896. – [8], 184 с. – Библиогр. в начале текста
1088120
  Чепраков В.В. Принудительный труд в странах капитала / В.В. Чепраков. – М, 1949. – 122с.
1088121
  Пашерстник А.Е. Принудительный труд и рабство в странах капитала / А.Е. Пашерстник, И.Д. Левин. – М., 1952. – 304с.
1088122
  Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. / Ф.М. Кудин. – Красноярск, 1985. – 135с.
1088123
  Булгакова Н. Принуждение к честности. Минобрнауки готовит объективный ЕГЭ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 5


  2014 год предусмотрен целый ряд мер для усиления информационной безопасности, что позволит обеспечить максимальную объективность проведения экзамена. Для самих участников существенно ничего не изменится. В числе требований, к ним предъявляемых, - ...
1088124
  Мраз С. Принуждение международного права в рамках системы разрешения споров ВТО / С. Мраз, К. Пителева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 51-60. – ISSN 1993-6788
1088125
  Швец Л. Принц взорвал королевство // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 46 (552), 17.11.2017. – С. 22-25. – ISSN 2075-7093
1088126
  Діброва В. Принц Гамлет Хамського повіту // Критика. – Київ, 2001. – Травень, (число 5). – С. 26-28


  Творчість Леся Подерв"янського.
1088127
  Абрамович С. Принц Жаба, або розпізнання сатани (до проблеми дискусу роману П. Зюскінда "Парфумер") / С. Абрамович, О. Дикунець // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 150-156
1088128
  Пендраковська Саша Принц з Дубаю : Арабські Емірати // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 58-61 : Фото
1088129
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 192с. – (Массовая серия)
1088130
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1954. – 272с.
1088131
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1975. – 223с.
1088132
  Твен М. Принц и нищий : кн. для чтен. на англ. яз. в 7 кл. ср. шк. / По Марку Твену ; адапт. Г.К. Магидсон-Степановой. – Москва : Просвещение, 1981. – 112 с. – (Читаем по-английскм)
1088133
  Твен Марк Принц и нищий / Марк Твен ; пер. К. и Н. Чуковских ; [вступ. ст., коммент., библиогр. списки Б. Дубина ; худож. Л. Орлова, И. Лившиц]. – Москва : Книга, 1982. – 495 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1088134
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1984. – 223с.
1088135
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Куйбышев, 1984. – 208с.
1088136
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1984. – 527с.
1088137
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Уфа, 1989. – 286с.
1088138
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Калининград, 1990. – 191с.
1088139
  Твен М. Принц и нищий / М. Твен. – Москва, 1990. – 260с.
1088140
  Твен Марк Принц і злидар : пер. с англ. / Марк Твен. – Одеса : Держвидав ЦК ЛКСМУ, 1941. – 236 с.
1088141
  Твен М. Принц і злидар / М. Твен. – Київ, 1957. – 200с.
1088142
  Твейн Принц і злидар = The prince and the pauper : Повість для молоді / Твейн, : Твен] Марк [тобто. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб, 1959. – 189с.
1088143
  Льюис К.С. Принц Каспиан / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 109с.
1088144
  Лампо Х. Принц Магонский : перевод с нидерландского / Х. Лампо. – Москва : Радуга, 1982. – 352 с.
1088145
  Зубов Дмитрий Принц математиков : Тема номера: Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1818-2968
1088146
  Рудяченко О. Принц піаністів. 115 років з дня народження Володимира Горовиця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 10


  "...У Пітері хтось із спритних журналістів присвоїв Володимиру Горовицю титул - "електронний піаніст". "У ньому водночас уживаються Бог і диявол. Коли його слухаєш, важко повірити, що це - реальність", - написав інший рецензент".
1088147
  Додд К. Принц похищает невесту : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. Т.Л. Черезовой ]. – Москва : АСТ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-17-050434-3
1088148
  Твен Марк Принц та бідак / Марко Твен (Самуель Клеменс) ; Український переклад Олекси Діхтяря. – [Київ] : Т-ва "Час" ; [Друк. Губерн. Правл.], 1917. – 256 с.
1088149
  Ган Барри Принц Филипп: в шаге от трона // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 10 октябрь. – С. 128-145. – ISSN 1726-6084
1088150
  Тимчинський В.І. Принцепи і зміст ландшафтних розробок при проектуванні природних парків / В.І. Тимчинський, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 7-14 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1088151
  Ульяненко Олесь Принцеса води : (кілька уривків з роману "Софія") // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 138-141. – ISSN 0130-5212
1088152
  Ламононова О. Принцеса української графіки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 29. – ISSN 2519-4429


  Гутнікова Катерина Сергіївна - український графік.
1088153
  Воронова М. Принцеса Эболи в Заложницах эпохи // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 49-65. – ISSN 1819-6268


  "Она была ограничена условиями своего времени и условностями своего класса, одарена значительностью рода, но обделена возможностью вполне обрести себя. Умирая, она видела небо сквозь решетку, символично отражающее ее жизнь. Думала ли эта женщина о ...
1088154
  Гофман Эрнест Принцесса Брамбилла : (Каприччю во вкусе Калло) / Т.А. Гофман ; Перев. с нем. бар В. Энгельгардт. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова ; [Тип. К.Ф. некрасова], 1915. – 175 с. : портр. – Конволют. - Перепл.: Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова: т. 21. Склоненные ивы


  Содержание Т. 1: Т. Гофман. Фантастические очерки и рассказы в манере Калло (сборник, перевод М. Бекетовой) Т. Гофман. Ночные рассказы (сборник, перевод М. Бекетовой)
1088155
  Буркин Ю. Принцесса Букашка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 159-171. – ISSN 1728-8568
1088156
  Буркин Ю. Принцесса Букашка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 165-169. – ISSN 1728-8568
1088157
  Буркин Ю. Принцесса Букашка. : история шестая. Букашка на Луне // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 158-167. – ISSN 1728-8568
1088158
  Буркин Ю. Принцесса Букашка. : история четвертая // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 144-150. – ISSN 1728-8568
1088159
  Ростан Э. Принцесса Греза : пьеса в 4-х действиях, в стихах Эдмона Ростана / [Либретто] Т.Л. Щепкиной-Куперник. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова, 1903. – 227, [12] с.
1088160
  Бестужева-Лада Принцесса Греза // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 11. – С. 24-41


  Об Анне Иоанновне (1693-1740), российской императрице из династии Романовых.
1088161
  Лоуренс Д.Г. Принцесса и другие рассказы = The Princess and other stories / Дэвид Герберт Лоуренс. – Москва : Цитадель, 2002. – 238, [2] с. – (Литературный клуб. Совершенствуем английский). – ISBN 5-7657-0221-X
1088162
  Домагалик Я. Принцесса и мальчишки / Я. Домагалик. – М., 1989. – 174с.
1088163
  Райт Л. Принцесса из провинции = Her royal bed : роман / Лора Райт ; пер. с англ.Д. Прошуниной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006378-7
1088164
  Терзакис А. Принцесса Изабо / А. Терзакис. – Москва, 1968. – 559с.
1088165
  Смаллиан Р.М. Принцесса или тигр? / Р.М. Смаллиан. – Москва, 1985. – 222 с.
1088166
  Хоменко М.М. Принцесса Киммерии / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2014. – 29, [2] с. – ISBN 978-966-2783-24-7
1088167
  Лафайет Принцесса Клевская / Лафайет, Мари-Мадлен. – Ростов -на-Дону, 1991. – 202с.
1088168
  Берроуз Э.Р. Принцесса Марса = (Дочь тысячи джедаков) / Э.Р. Берроуз. – Москва : Советский композитор, 1992. – 123с.
1088169
  Донцова Д. Принцесса на Кириешках : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-07704-9
1088170
  Матвеев Н. Принцесса науки / Н. Матвеев. – М., 1979. – 191с.
1088171
   Принцесса Турандот.. – М.-П., 1923. – 222с.
1088172
  Ринчен Б. Принцесса, и другие новеллы / Б. Ринчен. – М., 1972. – 183с.
1088173
  Тимонова Евгения Принцессы среди драконов. Стрекозы / Тимонова Евгения, Босбом Тео // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 52-63 : фото. – ISSN 1029-5828
1088174
  Шевелева Е.В. Принцессы, русалки, дороги... / Е.В. Шевелева. – М, 1981. – 255с.
1088175
  Локшин Р.А. Принциаы, методы и организация планирования / Р.А. Локшин
выи.1. – 65с.
1088176
  Ізарова І. Принцип "case manegment" у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Італії та України / І. Ізарова, Е. Сільвестрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817
1088177
  Альонкін О. Принцип "contra vires" і дуалістична модель місцевого самоврядування / О. Альонкін, С. Корецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 17-24. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1088178
  Куровська І.А. Принцип "верховенства права" як провідний принцип права Європейського Союзу та Ради Європи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 86-89. – ISSN 2220-1394
1088179
  Ядрышников К.С. Принцип "государственной банковской монополии" в советском законодательстве и его реализация в период НЭПа // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 22-25. – ISSN 1812-3805


  Представленная статья рассматривает декларируемый в первых законах советской власти принцип государственной банковской монополии, предполагающий исключительное право деятельности государства в банковской сфере. Рассмотрена эволюция взглядов советского ...
1088180
  Бурлай Є. Принцип "економії закону" як практична передумова реалізації принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-85.
1088181
  Козачук Н. Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г.Пагутяк ("Лялечка і Мацько", "Господар", "Компроміс", "Радісна пустеля") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 150-153. – ISBN 966-8110-14-5
1088182
  Веніславський Ф.В. Принцип "людина - найвища соціальна цінність" - провідна ідея сучасного конституціоналізму й визначальний елемент конституційного ладу України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 52-59. – ISSN 0201-7245
1088183
  Перепльотчикова С.Є. Принцип "мозаїчного ліплення" образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 175-185


  У статті здійснено аналіз застосування прийому "мозаїчного ліплення" образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі на лексичному та композиційному рівні. Визначено, як цей елемент архітектури пов"язаний з історією Салонік і як він впливає на ...
1088184
  Осетрова О. Принцип "нерівної рівності" Г.С. Сковороди як філософська основа практичної соціальної роботи // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 110-113. – ISSN 2077-5105
1088185
  Нипорко Ю.І. Принцип "поділу влад" та відносини президента і конгресу США в галузі зовнішньої політики // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1088186
  Біленчук П. Принцип "розумної доступності". Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод громадян / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1088187
  Шипілов Л. Принцип "Свобода народам! Свобода людині!" як категорія соціальної держави // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 306-313. – ISBN 978-966-668-405-2
1088188
  Голяш М.П. Принцип "свободи - необхідності" у філософії Ф. Шеллінга // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 66-68
1088189
  Лысенко О.Л. Принцип "свободы договора" в Германском гражданском уложении 1896 г. и начало его ограничения (вопросы истории и теории) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 50-59. – (Право ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1088190
  Анненкова Е. Принцип "тайной психологии" И.С. Тургенева в малой прозе Б.К. Зайцева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 26-33. – ISSN 2075-1486
1088191
  Гордієнко О.О. Принцип "чже мін" в філософії конфуціанства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 201-204
1088192
  Бокал Г.В. Принцип "Чжен Мін" в ранньому конфуціанстві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 203-204
1088193
  Скорина А.С. Принцип "Чотирьох очей" у перекладацько-редакторському опрацюванні тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 153-158


  Стаття підіймає проблему редагування перекладеного тексту. Задля систематизування процесу підготовки тексту до друку, автор пропонує вдатися до принципу "чотирьох очей", згідно з яким кожен етап роботи повинна робити окрема людина: перекладач, ...
1088194
  Удріс Н. Принцип 80/20 у проектуванні змісту соціальної комунікації в контексті управління взаємодіями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 88-91. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується залежність соціокультурних трансформацій від образного змісту комунікативного інфосередовища. З"ясовуються теоретичні основи принципу Парето 80/20 та методи його застосування у проектуванні соціальної комунікації з представниками ...
1088195
  Шевченко М.В. Принцип lex injusta not est lex та забезпечення юридичного значення волі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 43-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1088196
  Котляр О.І. Принцип non-refoulement як норма мыжнародного права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 27-30
1088197
  Житний О.О. Принцип nоn bis in idem у кримінальному праві України (симбіоз національного й міжнародного рівнів регламентації) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 39-50. – ISSN 2304-4556
1088198
  Цувіна Т. Принцип res judicata у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 38-44. – ISSN 2
1088199
  Мармазов В. Принцип stare decsis та динамічність практики Європейського суду з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.140-142. – ISSN 0132-1331
1088200
  Новоселов М.М. Принцип абстракции, понятие тождества и "правило Локка". : Автореф... канд. филос.наук: 0920 / Новоселов М.М.; Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 15л.
1088201
  Мережко О.О. Принцип автономії волі в Законі "Про міжнародне приватне право": критичний аналіз // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-6.
1088202
  Проценко І.М. Принцип автономії сторін та окремі проблеми його правового регулювання законодавством України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 429-436. – ISSN 0869-2491
1088203
  Матвєєва С.П. Принцип автономності тлумачення в рішеннях Європейського суду з прав людини // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 273-294. – ISBN 978-617-566-260-1
1088204
  Аскадский А.А. Принцип аддитивности в физикохимии полимеров / А.А. Аскадский. – Москва, 1987. – 47с.
1088205
  Шлоер Б. Принцип адекватності в європейському публічному праві та його розвиток в українському адміністративному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 65-103. – ISSN 0132-1331
1088206
  Вдовічена Л. Принцип адекватності в міжнародних податкових відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 55-58.
1088207
  Вдовічена Л.І. Принцип адекватності встановлення статусу податкового резидентства фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 105-110. – (Правознавство ; Вип.311)
1088208
  Довганчина Р.Г. Принцип айсберга та відтворення його значущості в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 252-259. – Бібліогр.: Літ.: с. 259


  Ідеостиль Хемінгуея являє собою досить складну і багатогранну систему. Метою статті є дослідження проблеми відтворення підтексту засобами цільової мови в перекладі. Хемінгуей не аналізує психологічний стан героя, причини подій, чи окремих вчинків ...
1088209
  Булатов И.А. Принцип активности и вопросы марксистко-ленинской теории познания : Дис... канд. филос.наук: / Булатов И. А.; КГУ, Каф-ра диалект. и ист. материал. гуманит. фак-тов. – К., 1966. – 246л. – Бібліогр.:л.238-245
1088210
  Булатов М.А. Принцип активности и вопросы марксистко-ленинской теории познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Булатов М. А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1088211
  Цимбрикевич Й.С. Принцип активностті і чуттєве відображення. / Й.С. Цимбрикевич. – Львів, 1973. – 140с.
1088212
  Рахнянська Т. Принцип альтернативності господарських рішень в процесі здійснення оцінки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 383-385. – ISBN 978-617-7069-15-6
1088213
  Іванілов О.В. Принцип альтернативності як складова політичного прогнозування // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 184-189
1088214
  Сидоренко А.В. Принцип аналогії та статус іншого в контексті постметафізичного проекту філософії діалогу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 204-206
1088215
  Городовенко В.В. Принцип апеляційного та касаційного оскарження рішень суду // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 131-140
1088216
  Весела Н.М. Принцип асоціації в угодах Європейського Союзу: перспективи для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 26-30. – (Європейські дослідження)
1088217
  Митина С.И. Принцип баланса сил в регулировании межгосударственных отношений эпохи эллинизма // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 1812-3910
1088218
  Гринчишин Я. Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1088219
  Танцюра О. Принцип безперервності судового розгляду у кримінальному процесі України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 543-544
1088220
  Дашковська О.Р. Принцип безпосередньої дії прав людини у відправленні правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 116-117. – ISBN 978-617-7096-97-8
1088221
  Снитко О. Принцип бінарності у семіотиці культури // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 284-292
1088222
  Королюк В. Принцип больших уклонений для случайных эволюций // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Текст пленарної лекції, яка була прочитана 13 грудня 2011 року для учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю механіко-математичного факультету. Plenary lecture given on December 13, 2011 for participants of International ...
1088223
   Принцип Валетти з охорони та управління історичними містами, селищами і міськими районами // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 45-59. – ISBN 978-966-651-971-2


  Прийнято 17-ю Генеральною Асамблеєю ICOMOS 28 листопада 2011 р.
1088224
  Соболева Д.Д. Принцип великих відхилень для сім"ї одновимірних стохастичних диференціальних рівнянь з розривним коефіцієнтом дифузії // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 113-114
1088225
  Аблязов Д.Е. Принцип верховенства конституії та сучасні проблеми її реалізації в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 237-246. – ISSN 1563-3349
1088226
  Аблязов Д. Принцип верховенства Конституції і позитивне законодавство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-35
1088227
  Багрій О. Принцип верховенства Конституції України у контексті застосування практики Європейського суду з прав людини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 37-42
1088228
  Сліденко І. Принцип верховенства Конституції: варіабельність деяких наслідків дії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-55.
1088229
  Хрипун О.. Принцип верховенства права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 25-27
1088230
  Малишев Б.В. Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 14-21


  Верховенство права існує у двох модусах. По-перше, верховенство права - це верховенство права людини над обов"язком держави забезпечувати всі права і свободи людини. По-друге, верховенство права - верховенство природних прав людини над правами держави, ...
1088231
  Тимченко Г.П. Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 216-220. – ISSN 1563-3349
1088232
  Ковальчук А.Ю. Принцип верховенства права в діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 331-333. – ISBN 978-617-7096-97-8
1088233
  Ткаченко О. Принцип верховенства права в регулюванні еколого - правових відносин: поняття та значення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.63-68. – ISSN 0132-1331
1088234
  Ковальський В.С. Принцип верховенства права в системі кримінального судочинства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 59-65


  Автор аналізує можливості, підстави та спосіб застосування принципу верховенства права. Дається визначення кримінального судочинства. Робиться акцент на можливісті приєднання України до Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду. Автор ...
1088235
  Шишкіна Е. Принцип верховенства права в судових рішеннях щодо поводження, яке принижує людську гідність // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 260-266.
1088236
  Шатіло В.А. Принцип верховенства права в сучасному українському конституціоналізмі // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 71-77
1088237
  Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози
1088238
  Довгань Г.В. Принцип верховенства права Європейського Союзу у рішеннях Верховного Суду Естонської Республіки як органу конституційного контролю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 81-96. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1088239
  Скрипнюк О.В. Принцип верховенства права і держава: деякі питання методологічного забезпечення теоретичного аналізу проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 49-56.
1088240
  Ковальчук О.М. Принцип верховенства права і його витоки // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 23-24
1088241
  Шевчук С. Принцип верховенства права і реалізація державної політики // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-72.
1088242
  Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-24.
1088243
  Панов М.. Принцип верховенства права та його реалізація в кримінальному регулюванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1088244
  Кубей Н.В. Принцип верховенства права та його реалізація в Україні // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 11-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
1088245
  Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 175-186. – ISSN 0132-1331
1088246
  Цувіна Т. Принцип верховенства права та право на суд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 28-32
1088247
  Христова П Принцип верховенства права у виборчому процесі та роль Конституційного Суду України в його забезпеченні / П Христова, Д. Вовк // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.74-80. – ISSN 1561-4999
1088248
  Алексєєва В. Принцип верховенства права у виконавчому процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 193-194
1088249
  Лунь Л. Принцип верховенства права у європейській конституційній практиці // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 119-132.
1088250
  Цельєв О.В. Принцип верховенства права у Західній та Східній Європі 11-13 ст. теологічний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 52-55.
1088251
  Савенко М. Принцип верховенства права у конституційному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 200-210.
1088252
  Войтович Н.П. Принцип верховенства права у концепції правової держави Б. Кістяківського // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 59-65. – ISSN 2078-6670


  Стаття присвячена проблемі верховенства права у концепції правової держави Богдана Кістяківського.
1088253
  Гетьман Є.А. Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 61-69. – ISSN 2224-9281
1088254
  Полубатко В.В. Принцип верховенства права у правозастосовній діяльності публічної адміністрації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 323-327. – ISSN 2219-5521
1088255
  Темненко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 74-78.
1088256
  Баулін Ю.В. Принцип верховенства права у рішеннях Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 18-26. – ISSN 2310-6158
1088257
  Лук"янець Д. Принцип верховенства права у сфері адміністративної відповідальності // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 277-285
1088258
  Авер"янов Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / Авер"янов,
1088259
  Чепульченко Т.О. Принцип верховенства права як відображення генези прав людини в сучасній правовій держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-53.
1088260
  Руднєва Олександра Принцип верховенства права як загальноцивілізаційний стандарт прав і свобод людини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 32-36
1088261
  Зінченко А. Принцип верховенства права як найвищий принцип сучасної демократії / А. Зінченко, А. Гаврилюк // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 179-186. – ISBN 978-617-7768-00-4
1088262
  Георгіца А. Принцип верховенства права як принцип сучасного вітчизняного конституціоналізму // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 45-49.
1088263
  Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 26-36
1088264
  Савченко О.С. Принцип верховенства права: ісгорико-теоретичніаспекти визначення та розуміння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 78-81. – ISSN 1563-3349
1088265
  Наливайко Л.Р. Принцип верховенства права: міжнародні стандарти, юридична регламентація та проблеми реалізації в Україні / Л.Р. Наливайко, М.П. Шаркань // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 3-10. – ISSN 2078-3566
1088266
  Григор"єва В.В. Принцип верховенства права: можливості розвитку державної служби в Україні // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 17-22. – ISBN 978-617-7565-33-7
1088267
  Устименко В.А. Принцип верховенства права: неповнота врахування у законодавстві України та наслідки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 80-87. – ISSN 0132-1331
1088268
  Макаренко Л.О. Принцип верховенства права: проблеми розуміння та дії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 9-18. – ISSN 1563-3349
1088269
   Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : монографія : у 2 кн. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко [та ін.]. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-68-9
Кн. 1 : Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / [Ю.С. Шемшученко, О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко та ін.] ; відп. ред. Н.М. Оніщенко. – 2008. – 343, [1] с. – Загальна назва видання зазнач. на дотатковому тит. арк. На тит. арк. та обкл. зазнач. лише назва тому. – Бібліогр.: с. 307-342 та в підрядк. прим.
1088270
  Савенко Д. Принцип верховенства права: різноманітність визначення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 1561-4999
1088271
  Онішенко Н. Принцип верховенства права: теоретичні засади та практичний вимір // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-45.
1088272
  Музика І.В. Принцип верховенства права:сучасний погляд на проблему крізь призму кантівського праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 112-117. – ISSN 1818-992Х
1088273
  Демченко С.Ф. Принцип верховенства правового закону як одна з головних вимог до рішення суду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 155-162
1088274
  Чепульченко Т.О. Принцип верховенство права як відображення генези прав людини в сучасній правовій державі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 143-149. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1088275
  Мікічурова О.В. Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мікічурова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 238 арк. – Бібліогр.: арк. 223-238
1088276
  Мікічурова О.В. Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мікічурова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. унт ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088277
  Мікічурова О.В. Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві / Мікічурова Ольга Володимирівна. – Київ : Сталь, 2017. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-676-121-1
1088278
  Тутик В.Л. Принцип взаємності в розумінні фізичних явищ // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1088279
  Піпаш І. Принцип взаємності у міжнародно-правовій діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 107-114


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1088280
  Аскеров З.А. Принцип взаимного признания судебных решений как фундаментальная основа системы уголовно-правового сотрудничества государств - членов Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 178-198. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Взаимная кооперация по борьбе с преступностью в рамках Евросоюза.
1088281
  Милях А.Н. Принцип взаимности и обратимость явлений в электротехнике. / А.Н. Милях, А.К. Шидловский. – Киев, 1967. – 316 с.
1088282
  Мельниченко И.Н. Принцип взаимосвязи при параллельном обучении русской и украинской орфографии в школах УССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мельниченко И.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 15 с.
1088283
  Жданов І. Принцип виборності як невід"ємна складова правосвідомості українського народу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-35.
1088284
  Пономарьова Г.П. Принцип виборності: окремі аспекти застосування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 39-42. – ISBN 978-617-7096-97-8
1088285
  Матвєєва Ю.І. Принцип визначеності в рішеннях Європейського Суду з прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
1088286
  Костіна Л. Принцип використання мови у кримінальному судочинстві: поняття і сутність // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
1088287
  Вереша Р.В. Принцип вини у кримінальному праві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 55-65. – ISSN 2310-9769
1088288
  Рогоза Я. Принцип відкритості у діяльності органів публічної адміністрації (порівняльно-правовий аспект) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 262-264
1088289
  Головін О.І. Принцип відображення і математичне дослідження дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1088290
  Яковенко Т. Принцип відповідальності як еко-етичний імператив сталого розвитку // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 102-106. – ISSN 1728-3671
1088291
  Лагутов Ю. Принцип відповідальності як основа політико-управлінської взаємодії з українською діаспорою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 254-262.
1088292
  Йонас Г. Принцип відповідальності. : У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас; Пер. з нім. А.Єрмоленко, В.Єрмоленко. – Київ : Лібра, 2001. – 400с. – ISBN 966-7035-40-9
1088293
  Мірошниченко А.М. Принцип вільного руху капіталів та його застосування у земельних відносинах // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 47-49. – ISBN 978-966-419-304-4
1088294
  Михеєнко М.М. Принцип вільної оцінки доказів у радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 67-72. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются понятие, содержание и действие принципа свободной оценки доказательств в советском уголовном процессе, его отличие от аналогичного принципа, декларируемого в буржуазном уголовном процессе.
1088295
  Рогач Ф. Принцип возвратности затрат государственного бюджета Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 45-46 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1088296
  Цейтлин Л.А. Принцип возможных перемещений. Принцип Даламбера. Общее уравнение динамики : (Лекции по теорет. механике) / Л.А. Цейтлин ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Учеб.-метод. упр. по высш. учеб. заведениям. – Москва : Высшая школа, 1960. – 125 с. : черт.
1088297
  Маца К.О. Принцип всеєдності в системі сучасних наукових теорій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 97-109. – ISSN 2075-1443
1088298
  Астахова Т.Г. Принцип всеєдності В.С. Соловйова в контексті взаємозв’язку духовного і тілесного // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 162-166. – ISSN 2076-1554
1088299
  Калмыков Ю.Х. Принцип всемерной охраны социалистической собственности в гражданском праве / Ю.Х. Калмыков. – Саратов, 1987. – 215с.
1088300
  Терентьев В.В. Принцип всесторонности расмотрения : Автореф... канд. филос.наук: / Терентьев В. В.; МВСССО, РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 16л.
1088301
  Штефан А. Принцип встановлення судової істини у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 64-67. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто принцип встановлення істини у справі як один з принципів цивільного процесуального права. Проаналізовано сучасні доктринальні підходи до розуміння характеру істини, що встановлюється в суді, досліджено її зміст, обґрунтовано, що ...
1088302
  Рабинович Я.И. Принцип гарантированного результата в задачах поиска экстремума / Я.И. Рабинович. – Москва, 1989. – 18 с.
1088303
  Кондратьева Г.Н. Принцип гармонизации в переводоведении // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 119-124. – (Філологічні науки ; № 1)
1088304
  Василенко М. Принцип гармонії у бібліотечній справі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
1088305
  Андрійчук В.І. Принцип Гассе для скінченних розширень псевдоглобальних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані деякі необхідні умови, при яких виконується принцип Гассе для скінченних сепарабельних розширень поля алгебраїчних функцій з псевдоскінченним полем констант.
1088306
  Кандауров О. Принцип гения // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 6. – С. 20-24. – ISSN 0130-7045


  Одним из первых на "маленькую" трагедию А.С. Пушкина "Моцарт и Сальери" откликнулся великий русский критик В.Г. Белинский, определив её конфликт как неснимаемое противоречие между талантом (Сальери) и гением (Моцарт).
1088307
  Шайхутдинова Г.Р. Принцип гибкости в практике деятельности Европейских сообществ и Европейского Союза // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 27-33. – ISSN 1812-3910
1088308
  Костюченко О.А. Принцип гласности в деятельности местных Советов депутатов трудящихся / О.А. Костюченко. – М., 1971. – 59с.
1088309
  Костюченко О.А. Принцип гласности в деятельности местных Советов депутатов трудящихся (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Костюченко О. А. ; АН УССР , Сект. гос. и права. – Киев, 1967. – 17 с.
1088310
  Мартинович И.И. Принцип гласности в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Мартинович И.И.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1088311
  Кузьменко О.Т. Принцип гласності кримінального судочинства і формування довіри громадян до суду / О.Т. Кузьменко, Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 33-36
1088312
  Голубєва Н.Ю. Принцип гласності та відкритості виконавчого провадження // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 122-123. – ISBN 978-966-8830-75-4
1088313
  Тимченко Г.П. Принцип гласності та відкритості судового розгляду в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-118
1088314
  Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 9 (133). – С. 38-44
1088315
  Бойко П. Принцип гласності як гарантія забезпечення права особи на справедливий суд у цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 236-237. – ISBN 978-617-7069-15-6
1088316
  Беспалько І.Л. Принцип гуманізму в кримінальному процесі України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 140-149. – ISSN 0201-7245
1088317
  Рудник Т.В. Принцип гуманізму в міжнародних стандартах і в поводженні із засудженими до позбавлення волі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 561-567. – ISSN 1563-3349
1088318
  Ма Баолінь Принцип гуманізму в педагогічній системі освіти КНР : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ма Баолінь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088319
  Тімофєєва Л.Ю. Принцип гуманізму в системі принципів кримінального права України // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 252-267. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1088320
  Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088321
  Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 213-215. – Бібліогр.: л. 179-212
1088322
  Очеретяна А.П. Принцип гуманізму у ставленні до інвалідів у історичній ретроспективі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 64-66. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1088323
  Эгадзе О.Н. Принцип гуманного социализма КПСС и национальные мотивы в грузинском искусстве. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Эгадзе О.Н.; Ин-т истории партии при ЦК Ком.Грузии -- филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1990. – 56л.
1088324
  Короли О.Е. Принцип Даламбера / О.Е. Короли. – Л, 1955. – 54с.
1088325
  Костяев И.Ф. Принцип двойного отрицания в развитии общества: Политэкономический аспект / И.Ф. Костяев. – Иркутск, 1991. – 253с.
1088326
  Воронцов В.И. Принцип двойственности в релятивистской электродинамике : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Воронцов В.И. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1965. – 17 с.
1088327
  Носенко Т.В. Принцип двух государств в урегулировании палестино-израильского конфликта // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 49-61. – ISBN 978-5-89282-378-4
1088328
  Куканов Е.Е. Принцип действия, схемы и основные свойства излучения оптических квантовых генераторов. / Е.Е. Куканов. – М, 1972. – 21с.
1088329
  Сторожук І.П. Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 231-237. – (Право. Економіка. Управління)
1088330
  Наливайко Л. Принцип демократизму держави в умовах новелізації державного ладу України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 4-9
1088331
  Богачова О.В. Принцип демократизму законотворчого процесу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
1088332
  Филифоров Н.А. Принцип демократического централизма в развитом социалистическом обществе / Н.А. Филифоров. – М., 1981. – 189с.
1088333
   Принцип демократического централизма в строительстве и деятельности Коммунистической партии.. – М., 1973. – 223с.
1088334
  Петров А.П. Принцип демократического централизма в строительстве КПСС на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Петров А.П.; Академия обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 20л.
1088335
  Биекенов М.А. Принцип демократического централизма и его творческое применение в управлении промышленностью в социалистическом обществе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Биекенов М.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 23л.
1088336
  Горбань Н. Принцип держаної мови: законодавча регламентація та особливості реалізації у нотаріальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 115-117. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті на аналізі законодавства інших країн розглянуто особливості реалізації принципу державної мови нотаріального процесу України. В данной статье на анализе законодательства других стран рассмотрены особенности реализации принципа ...
1088337
  Повторєва С. Принцип деструкції М. Гайдеггера і деконструкція постструктуралізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 59-65. – ISSN 0321-0499
1088338
   Принцип детерминизма в науках о природе и обществе. Сб. науч. тр.. – Ташкент, 1986. – 164с.
1088339
  Парнюк М.А. Принцип детерминизма в системе материалистической диалектики : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Парнюк М.А. ; АН УССР, Совет ин-та философии. – Киев, 1969. – 43 с.
1088340
  ПарнюкМ.А Принцип детерминизма в системе материалистической диалектики / ПарнюкМ.А. – Киев, 1972. – 356с.
1088341
  Логинов Л.И. Принцип детерминизма в системе научного знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Логинов Л.И. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 21 с.
1088342
  Ахлибининский Б.В. Принцип детерминизма в системных исследованиях / Б.В. Ахлибининский. – Ленинград, 1984. – 135с.
1088343
  Коршунова Ю.А. Принцип детерминизма в учении И. П. Павлова о высшей нервной деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коршунова Ю. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1088344
  Коршунова Ю.А. Принцип детерминизма в учении И.П.Павлова о высшей нервной деятельности (гносеологический анализ) : Дис... канд. философ.наук: / Коршунова Ю.А.; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1966. – 200л. – Бібліогр.:л.182-200
1088345
  Малашенко Юрий Никитович Принцип детерминизма в физике и диалектика определенности и неопределенности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малашенко Юрий Никитович; Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 25л.
1088346
  Кругликов Р.И. Принцип детерминизма и деятельность мозга / Р.И. Кругликов. – М, 1988. – 222с.
1088347
  Борщов А.С. Принцип детерминизма и основные законы диалектики / А.С. Борщов. – Саратов, 1990. – 149с.
1088348
  Хапчаев И.А. Принцип детерминизма и психофизиологическая проблема. / И.А. Хапчаев. – Ростов -на-Дону, 1991. – 78с.
1088349
  Борзенков В.Г. Принцип детерминизма и современная биология / В.Г. Борзенков. – Москва, 1980. – 196 с.
1088350
  Борзенков Владимир Григорьевич Принцип детерминизма и формирование теоретической биологии : Автореф... доктора философскихнаук: 09.00.08 / Борзенков Владимир Григорьевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 47л.
1088351
  Коноплев Н.С. Принцип детерминизма как методологическая основа гуманитарных наук: содерж. детерминации гуманит. наук. / Н.С. Коноплев. – Иркутск, 1986. – 318с.
1088352
   Принцип детерминизма: Сб. ст.. – Саратов, 1983. – 154с.
1088353
  Левченков О.І. Принцип детермінації в методології сучасної теорії права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 68-74
1088354
  Різник О.Р. Принцип децентралізації в організації демократичної держави // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7041-91-6
1088355
  Мельничук Л.М. Принцип децентралізації влади як ключовий вектор модернізаційних перетворень у системі державного управління соціальним розвитком регіонів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 77-84. – ISSN 2311-6420
1088356
  Рожко К.Г. Принцип деятельности / К.Г. Рожко. – Томск, 1983. – 211с.
1088357
  Чупина Г.А. Принцип деятельности и язык: филос.-методол. анализ. / Г.А. Чупина. – Красноярск, 1988. – 188с.
1088358
  Ніколаєвська Ю.В. Принцип дзеркальності у творчості Моцарта: симетрія чи метафізика? // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 108-115. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1088359
  Сержантов В.Ф. Принцип диалектического противоречия и основные типы законов современной биологии / В.Ф. Сержантов. – Л., 1971. – 120с.
1088360
  Божко Н. Принцип диалога культур как атрибут современного языкового образования в вузах Украины // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 11-23
1088361
  Курант Р. Принцип Дирихле, конформные отображения и минимальные поверхности. / Р. Курант. – М., 1953. – 311с.
1088362
  Орлова Л.М. Принцип диспозитивности в советском гражданском процессуальном праве. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Орлова Л.М.; КГУ.Юрид.фак. – К, 1970. – 18л.
1088363
  Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права / А.Т. Боннер. – Москва, 1987. – 76с.
1088364
  Логінова Н. Принцип диспозитивності в аспекті реалізації прав потерпілого // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 115-118. – ISSN 0132-1331
1088365
  Малєєва О. Принцип диспозитивності в господарському процесі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 97-106
1088366
  Шпирук А.О. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7363-14-8
1088367
  Турецька А.С. Принцип диспозитивності в цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 319-321. – ISBN 978-617-7096-97-8
1088368
  Яценко Н.Г. Принцип диспозитивності та його співвідношення із повноваженнями суду в цивільному процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-186
1088369
  Федорко М.С. Принцип диспозитивності та принцип повного відшкодування збитків: сутність та взаємозв"язок // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 114-117. – ISBN 978-966-927-199-0
1088370
  Притика Ю.Д. Принцип диспозитивності третейського розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.326-331. – ISBN 966-7784-65-7
1088371
  Шишкін В. Принцип диспозитивності у новому ЦПК України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1088372
  Ізарова І. Принцип диспозитивності цивільного процесу: погляди Радослава Флейшaра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Реформи національного цивільного процесуального законодавства, що відбуваються в Україні та Польщі, значно підвищують інтерес до наукових досліджень відомих науковців і практиків, які безпосередньо беруть участь у розробці сучасних концепцій цивільного ...
1088373
  Андрушко А.В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрушко Анатолій Васильович ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 201 л. – Бібліогр.: л.: 184-201
1088374
  Андрушко Анатолій Васильович Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук;12.00.03 / Андрушко А.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1088375
  Мартинюк О. Принцип диференційованого навчання та його реалізація в сучасній школі Німеччини засобами підручника // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 145-152. – ISBN 978-966-544-404-5
1088376
  Бехта Т. Принцип дії фреймів - основа сучасного моделювання когнітивної інтерпретації дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 41-44. – Бібліогр.: Літ.: С. 43-44; 11 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1088377
  Ващенко Л.І. Принцип Діріхле // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 16-17
1088378
  Ядренко М.Й. Принцип Діріхле, та його застосування / М.Й. Ядренко. – К, 1985. – 80с.
1088379
  Ємельянова А.Г. Принцип доброго урядування як основа забезпечення права бути почутим у контексті реалізації права на участь в управлінні державними справами // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 20-26. – ISSN 2220-1394
1088380
  Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве / Р.А. Каламкарян. – Москва : Наука, 1991. – 188с. – ISBN 5-02-012962-3
1088381
  Павленко Д.Г. Принцип добросовісного виконання договорів в міжнародному приватному праві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-40.
1088382
  Харченко Г. Принцип добросовісного набуття речового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 51-55
1088383
  Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-23.
1088384
  Назарова І.В. Принцип добросовісності в міжнародному публічному і міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 326-332. – ISSN 2219-5521
1088385
  Старинець К. Принцип добросовісності в переддоговірних зобов"язаннях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 238-240. – ISBN 978-617-7069-28-6
1088386
  Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному прав та зобов"язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 129-133
1088387
  Шаркова І.М. Принцип добросовісності в римському приватному праві : історія та сучасність : монографія / І.М. Шаркова ; за наук. ред. В.Ф. Опришка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук. України. – Київ : КНЕУ, 2011. – 246, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 212-246. – Бібліогр.: с. 189-211. – ISBN 978-966-483-512-8
1088388
  Примак В. Принцип добросовісності у контексті забезпечення верховенства права у відносинах цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 68-77
1088389
  Лисенко Н. Принцип добросовісності у нотаріальній діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 570-571
1088390
  Ткачук А.О. Принцип добросовісності учасників цивільного судочинства та заборона зловживання цивільними процесуальними правами // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 94-103. – ISSN 2224-9281
1088391
  Томкіна О. Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 65-74. – ISSN 1993-0909
1088392
  Лаврів О.Я. Принцип договірного визначення трудової функції працівника // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 207-210. – (Право. Економіка. Управління)
1088393
  Курченко О.О. Принцип додаткового зусилля у вербальній ввічливості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 127-132


  У статті формулюється принцип додаткового зусилля як основоположний принцип вербальної ввічливості, і розглядається проблематика існування цього принципу всупереч основному закону розвитку мови - закону лінгвістичної економії. В статье формулируется ...
1088394
  Кузнецов Б.Г. Принцип дополнительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1968. – 88с.
1088395
  Тиунов М.П. Принцип дополнительности в биологии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.169-172. – ISSN 0042-8744
1088396
   Принцип дополнительности и материалистическая диалектика. Материалы теорет. конф.. – Обнинск, 1972. – 75с.
1088397
   Принцип дополнительности и материалистическая диалектика: Сб. ст.. – М, 1976. – 367с.
1088398
  Тимошенко А.В. Принцип дополнительности как методологическая основа анализа социальных различий в обществе : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.04 / Тимошенко А. В.; Алтайск.ГУ. – Барнаул, 1993. – 21л.
1088399
  Прохоров А.Г. Принцип допустимости средств доказывания в советском гражданском процессуальном праве.. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Прохоров А.Г.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
1088400
  Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально - процесуального доказування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.90-93. – ISSN 0132-1331
1088401
  Венгер В.М. Принцип доступності в діяльності органів публічного адміністрування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 33-38. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1088402
  Батракова Д. Принцип доступності правосуддя в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 444-448
1088403
  Сокира Л. Принцип доцільності в кримінальному судочинстві України // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 100-108
1088404
  Жук А.В. Принцип доцільності в науковій раціональності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Простежується генеза філософських поглядів про наукову раціональність протягом ХVІІ - ХVІІІ ст. Проводиться порівняльний аналіз двох традицій трактування поняття розуму: І. Кантом та Арістотелем.
1088405
  Степаненко О.В. Принцип доцільності у кримінально-правовій кваліфікації злочинів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 332-335. – ISBN 978-966-419-300-6
1088406
  Ушаков Н.А. Принцип единогласия великих держав в Организации Объединенных Наций. / Н.А. Ушаков. – М., 1956. – 176с.
1088407
  Саркисов Х.А. Принцип единогласия великих держав в Совете Безопасности : Автореф... канд. юр.наук: / Саркисов Х. А.; АОН при ЦК ВКП (б), Каф. междунар. права. – Москва, 1951. – 27 с.
1088408
  Алексидзе Л.А. Принцип единогласия вликих держав в ООН -- один из основных институтов современного международного права : Автореф... канд. юр.наук: / Алексидзе Л. А.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1950. – 20 л.
1088409
   Принцип единства идейно-воспитательной и организаторской работы. Совершенствование форм и методов его осуществления в практике партийной работы.. – К., 1983. – 208с.
1088410
  Ковалева Ольга Петровна Принцип единства исторического и логического в развитии химии : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Ковалева Ольга Петровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К, 1986. – 173л. – Бібліогр.:л.154-173
1088411
  Ковалева О.П. Принцип единства исторического и логического в развитии химии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Ковалева О.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1088412
  Кузнецова Г.В. Принцип единства личности и общества и его методологическое значение. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузнецова Г.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 21л.
1088413
  Свидло Н.С. Принцип единства материализма и диалектики / Н.С. Свидло. – Киев, 1988. – 159с.
1088414
  Сизова Н.Н. Принцип единства обучения и воспитания в процессе совершенствования личности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 222-228. – ISSN 1811-0916
1088415
  Альтшуллер Марк Нисонович Принцип единства социалистической законности в период развитого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Альтшуллер Марк Нисонович; Харьковский юрид. ин-т. – Х., 1980. – 16л.
1088416
  Альтшуллер Марк Нисонович Принцип единства социалистической законности в период развитого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Альтшуллер Марк Нисонович; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1980. – 16л.
1088417
   Принцип единства: Сб. ст.. – Саратов, 1980. – 256с.
1088418
  Краснова М.В. Принцип екологізації національної правової системи України: науково-методологічні аспекти // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 106-108. – ISSN 2413-7189
1088419
  Завальнюк Л.В. Принцип економії в німецькій розмовній мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 183-187


  Статтю присвячено дослідженню реалізації принципу економії в сучасній розмовній німецькій мові, який діє на всіх рівнях мовної системи. Основна увага приділяється фонетичному аспекту. В розмовному стилі вимови існують традиційні засоби застосування ...
1088420
  Махінчук В. Принцип економічної репресії у новому Кримінальному кодексі України - важлива запорука адекватності покарання // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.69-72
1088421
  Вінцова Д.С. Принцип економічності оподаткування та його вплив на діяльність податкових органів США // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 107-113. – ISSN 2078-6670
1088422
  Позняк Е. Принцип екосистемності в екологічному праві: поняття та зміст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння суті та змісту принципу екосистемності в екологічному праві, реалізація якого у практичній та правозастосовній діяльності сприятиме екологізації національного права, законодавства, політики ...
1088423
  Гудима Д. Принцип екстериторіальності у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 113-127. – ISSN 1026-9932
1088424
  Кутова І.Е. Принцип єдності в законодавчому регулюванні засад державної служби в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 90-99.
1088425
  Депенчук Л.П. Принцип єдності знань і проблема відношення суспільства і природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
1088426
  Ковальський В. Принцип єдності історичного і логічного у сучасних правових реаліях // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 4-7. – ISSN 2308-9636
1088427
  Козловський А.А. Принцип єдності права: гносеологічні засади концепції Б.О.Кістяківського (1868-1920) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.5-12. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1088428
  Попова Н.М. Принцип єдності свідомості й діяльності та його відображення у взаємодії концептуальної й мовної картин світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 341-349


  У статті висвітлюється поняття дієслівної перифрази та вивчення даного феномену на синтагматичному та парадигматичному рівнях. Обґрунтовується розмежування допоміжного та службового дієслів, досліджуються функції, які вони виконують у реченні. В ...
1088429
  Гречко О.О. Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 12-16. – ISSN 1727-1584
1088430
  Петрук Н.К. Принцип єдності теоретичного та історичного як спосіб конструювання соціальної реальності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.141-148
1088431
  Щербина М.С. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об"єктів нерухомості, які на ній розташовані : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Щербина Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 10 назв
1088432
  Щербина М.С. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об"ктів нерухомості, які на ній розташовані : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Щербина Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 171-189
1088433
  Антошкіна В. Принцип єдності юридичної термінології та його реалізація у сучасному цивільному законодавстві (на прикладі терміна "правочин") // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 161-167. – ISSN 1026-9932
1088434
  Трохлюк О. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 356-357. – ISBN 978-617-7069-14-9
1088435
  Попелюшко В. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.80-84
1088436
  Волощук О. Принцип забезпечення права на відпочинок як інститутційний принцип трудового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.13-17
1088437
  Молдован В.В. Принцип забезпечення права обвинуваченого на захист і його місце в системі принципів кримінального процесу Польської Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 48-51. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматривается принцип обеспечения права обвиняемого на защиту и его место в системе принципов уголовного процесса Польской Народной Республики. Под правом обвиняемого на защиту в уголовном процессе ПНР понимается комплекс предоставленных ...
1088438
  Поліщук В. Принцип заборони примусової праці: порівняльно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 63-65
1088439
  Ключковський Ю. Принцип загального виборчого права в контексті місцевих виборів. 1. Активне виборче право // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 11-22
1088440
  Палагицька Г.С. Принцип загального виборчого права у вітчизняному конституціоналізмі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Палагицька Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1088441
  Козодой Л. Принцип загального виборчого права: теоретико-конституційний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 4-9.
1088442
  Оверчук С.В. Принцип законного судді в судовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 230-235
1088443
  Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве / М.Г. Авдюков. – Москва : МГУ, 1970. – 204 с.
1088444
  Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе / А.Т. Боннер. – Москва, 1989. – 80с.
1088445
  Михайлов Н.Г. Принцип законности в толковании судей международного трибунала по бывшей Югославии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 4. – С. 63-70. – ISSN 0132-0769
1088446
  Мельник Р. Принцип законності vs. принцип правомірності: до питання про оновлення юридичних засад діяльності органів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 14-31. – ISSN 1026-9932
1088447
  Діска А.Б. Принцип законності в адміністративному судочинстві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 69-78. – ISSN 2227-796X
1088448
  Оніщенко Н. Принцип законності в адміністративному судочинстві: деякі аспекти реалізації / Н. Оніщенко, С. Сунєгін // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 223-229. – ISBN 978-966-8909-91-7
1088449
  Бакаянова Н.М. Принцип законності в організації та діяльності адвокатської спільноти України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 136-139. – ISSN 2219-5521
1088450
  Гудима Д.А. Принцип законності обмеження фізичної свободи у практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 128-140. – ISSN 1993-0909
1088451
  Гетманець О.П. Принцип законності у бюджетному контролі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 130-137. – ISSN 1999-5717
1088452
  Болюх В.В. Принцип законності у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 34-37
1088453
  Шевчук К.П. Принцип законності у виконавчому провадженні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 376-377. – ISBN 978-617-673-442-0
1088454
  Коваленко Т. Принцип законності у сфері правового регулювання земельних відносин в Україні: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються загальні ознаки принципу законності, а також обґрунтовуються спеціальні ознаки зазначеного принципу у сфері земельно-правого регулювання для з"ясування його юридичної природи як одного із основних принципів у земельному праві ...
1088455
  Довганчук С. Принцип законності у третейському розгляді // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 10-13.
1088456
  Оніщенко Н.М. Принцип законності: наукові реалії сьогодення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 13-18
1088457
  Ляліна А. Принцип захисту національного товаровиробника в контексті здійснення державних закупівель // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 282-284. – ISBN 978-617-7069-17-0
1088458
  Спаський А.С. Принцип захисту прав і свобод людини в надзвичайних ситуаціях як мета проведення спеціальної операції / А.С. Спаський, О.В. Михальков // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.159-162. – ISSN 1727-1584
1088459
  Онопрієнко М.В. Принцип збереження інформації в природознавстві // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 86-91. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
1088460
  Терещенко В.М. Принцип зводимості в задачах обчислювальної геометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано підхід розробки ефективних алгоритмів розв"язання широкого класу задач обчислювальної геометрії, в основі якої лежить принцип зводимості. Цей підхід вказує один із способів формування повної множини класів зводимості. генератором ...
1088461
  Волосенко С.А. Принцип змагальності в новелах ЦПК // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 132-137.
1088462
  Тимченко Г.П. Принцип змагальності в судочинстві України: історичний і теоретичний аспекти // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 316-321. – ISSN 1563-3349
1088463
  Мамницький В.Ю. Принцип змагальності і моделі цивільного судочинства на сучасному етапі розвитку цивільного процесуального законодавства // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 35-42


  У статті досліджено проблематику моделей цивільного судочинства в процесуальній літе- ратурі, яка розглядається через призму принципу змагальності, точніше кажучи через частку змагальної засади в його змісті, розвиток принципу змагальності як суттєвої ...
1088464
  Клименко Н.І. Принцип змагальності кримінального судочинства та його реалізація на досудових і судових стадіях кримінального провадження // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 171-181. – ISSN 2079-6242


  Розглядається змагальність як міжгалузевий принцип кримінального процесу.
1088465
  Середа Ю.М. Принцип змагальності на досудовому слідстві у кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 104-110
1088466
  Волосенко С.О. Принцип змагальності та засоби масової інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 445-449. – ISSN 1563-3349
1088467
  Ніколенко Л.М. Принцип змагальності у господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 120-126.
1088468
  Штефан А.С. Принцип змагальності у цивільному судочинстві України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 92-96. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1088469
  Александров В.Б. Принцип и его место в теории : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Александров В. Б.;. – Томск, 1974. – 21л.
1088470
   Принцип и методы справочно-информационного обеспечения, квалифиционные системы УДК.. – Москва, 1975. – 84с.
1088471
  Куджма Принцип инвариантности в задачах оптимальной остановки. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Куджма Р.-Ю.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 14л.
1088472
  Алиев Р.А. Принцип инвариантности и его применение для проектирования промышленных систем управления / Р.А. Алиев. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-127
1088473
  Райбекас А.Я. Принцип инвариантности и проблема структуры материи. : Автореф... канд.филос.наук: / Райбекас А.Я.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1966. – 22л.
1088474
   Принцип инвентарности в измерительной технике.. – М., 1976. – 239с.
1088475
  Фролов Ю.А. Принцип индивидуализации наказания по советскому уголовному праву : Дис... канд. юр.наук: / Фролов Ю.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 347,18л. – Бібліогр.:л.1-18
1088476
  Фролов Ю.А. Принцип индивидуализации наказания по советскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Фролов Ю.А. ; КГУ. Кафедра уголовного права. – Киев, 1954. – 14 с.
1088477
  Гончаренко М.В. Принцип интерсубъективности и значение верификации знания в неопозитивизме // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 2 (61). – С.3-13. – ISSN 1560-7488
1088478
  Иванов М.В. Принцип историзма в геологии. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Иванов М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 14л.
1088479
  Воробьева Н.Н. Принцип историзма в изображении характера. / Н.Н. Воробьева. – Москва, 1978. – 264с.
1088480
   Принцип историзма в науке : Межвуз. сб. – Уфа, 1985. – 164 с.
1088481
   Принцип историзма в познании социальных явлений.. – М., 1972. – 291с.
1088482
  Иванов В.В. Принцип историзма в произведениях В.И. Ленина 90-х годов / В.В. Иванов. – Томск : Издателство ТГУ, 1966. – 208 с.
1088483
  Кобзарь Е.Н. Принцип историзма в русской советской прозе 30-х годов / Е.Н. Кобзарь. – Днепропетровск, 1983. – 72 с.
1088484
  Седова Т.А. Принцип историзма в трудах И.Ф.Крылова и проблемы современной криминалистики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 145-150. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1088485
  Ахметов Бахт Каркенович Принцип историзма в экологии : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ахметов Бахт Каркенович; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1088486
  Самович А.П. Принцип историзма и его роль в системном социальном исследовании : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Самович А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 18л.
1088487
  Пастушный С.А. Принцип историзма и современная генетика. : Автореф... канд.филос.наук: 627 / Пастушный С.А.; МГУ.Филос.фак-т. – М, 1970. – 16л.
1088488
  Климова Л. Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак: опыт зарубежных стран // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 8. – С. 62-67. – ISSN 0201-7067
1088489
  Козлова Т.О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Козлова Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 82 назви
1088490
  Козлова Т.О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Козлова Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2017. – 501, [248] арк. – Додатки: арк. [248]. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 375-501
1088491
  Міщенко С.М. Принцип індивідуалізації покарання при укладенні угод про примирення та визнання винуватості // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 214-216. – ISBN 978-966-458-403-3
1088492
  Березівська Л. Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 20-26
1088493
  Андрієвська В.М. Принцип інноваційності у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 11-14. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1088494
  Соляник Г.І. Принцип інструкціонізму - жорстка вказівка чи м"яка рекомендація? // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 26-35. – ISSN 1023-2427
1088495
  Романенко О. Принцип інтерпретації творів масової літератури у сучасному українському літературознавстві // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 85-90


  У статті розглянуто провідні засади аналізу та інтерпретації творів масової літератури, аналізуються типологічні домінанти сучасного українського масліту. Уточнюється визначення поняття "масова література" та систематизуються основні методи аналізу ...
1088496
  Хомишин І.Ю. Принцип інформатизації освіти в умовах глобалізації суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 123-128. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано проблему інформатизації освіти. Визначено роль освітньої сфери в інформаційному глобальному суспільстві, основні прояви інформатизації освіти, з-поміж яких нові засоби набуття знань, інноваційність технічних ресурсів отримання ...
1088497
  Горгота О.Б. Принцип історизму в системі методології історико-філософського дослідження Гегеля та Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю сутності, місця та значення принципу історизму в системі методології дослідження історії філософії. Автор, аналізуючи історико-філософські позиції Гегеля та Ясперса, розглядає постановку питання про правомірність системного, ...
1088498
  М"ясоїд П. Принцип історизму і мислення у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 38-72. – Бібліогр.: с. 60-65. – ISSN 1810-2131
1088499
  Гула Р.В. Принцип історизму у розвитку монархічної ідеології XVII - XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 39-41. – ISSN 2076-1554
1088500
  Легенчук С. Принцип історичної вартості в бухгалтерському обліку: бути чи не бути в постіндустріальній економіці? / С. Легенчук, Н. Королюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 139-150. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1088501
  Демин В.Н. Принцип как форма научного познания / В.Н. Демин. – М, 1976. – 44с.
1088502
  Корецкий Д. Принцип каратэ / Д. Корецкий. – М., 1988. – 425с.
1088503
  Головаха І.П. Принцип класового ананізу суспільних явищ / І.П. Головаха. – Київ, 1979. – 48с.
1088504
  Лохвицька Л.В. Принцип когнітивно-почуттєвої підтримки у концептуальній парадигмі морального виховання дошкільників: сутність і реалізація // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 103-109. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-4368
1088505
  Семеніхіна О.В. Принцип когнітивної візуалізації і його використання у навчанні математики / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 136-140. – ISSN 2413-1571
1088506
  Кудря О.В. Принцип коеволюції в контексті ноосферної концепції В. Вернадського // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 110-123. – ISSN 2075-1443
1088507
   Принцип коллективизма (учебно-метод. пососбие для студентов-заочников Кишиневского гос. университета).. – Кишинев, 1965. – 18с.
1088508
  Дзюба Петр Николаевич Принцип коллективизма в системе производственных отношений социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05. / Дзюба Петр Николаевич; КГУ. – К., 1986. – 167л. – Бібліогр.:л.150-167
1088509
  Дзюба П.Н. Принцип коллетивизма в системе производственных отношений социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Дзюба П.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1088510
  Ященко Н.Л. Принцип компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультацій з метою звернення до нотаріуса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 89-93


  У статті проаналізовано основні аспекти закріплення принципу компетентності та добросовісності адвоката у національному законодавстві у порівнянні з іноземним досвідом. Проведено аналогію з принципом професійної компетентності та морально-етичних ...
1088511
  Гребенюк Д. Принцип комплементарності в діяльності Міжнародного кримінального суду // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 28-31
1088512
  Бородіна О.С. Принцип комплементарності в міждисциплінарних дослідженнях економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-58 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1088513
  Майструк І. Принцип конструктивізму в соціологічному пізнанні: епістемологічні особливості застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості принципу конструктивізму в контексті гносеолого-технологічного його застосування у соціологічному пізнанні. У своєму розвитку принцип конструктивізму виступає як теоретико-методологічне узагальнення особливого аспекту ...
1088514
  Цоколов С. Принцип конструювання дійсності у теорії комунікацій (комунікаційний конструктивізм Пола Ватцлавіка) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.113-127


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1088515
  Москалик В.В. Принцип контекстуальності філософсько-антропологічних досліджень аналітичної філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 89-96


  У статті розглядається прагматичний аспект зв"язку мови та дії, аналізуєть- ся роль контексту в концепціях мовних ігор, констатується залежність значення висловлювання від вживання. This article touches upon the pragmatic aspect of the connection ...
1088516
  Якунин А.В. Принцип контрапункта в композиции поэмы Н.С. Гумилева "Открытие Америки" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 75-85. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1088517
  Мороз Г.В. Принцип контріндукції у відкритій системі наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Cтаття присвячена обґрунтуванню принципу контріндукції як основі свободи суб"єкта пізнання в межах відкритої системи наукового знання. Свобода суб"єкта наукового пізнання розглядається під кутом зору зміни типів наукової раціональності. The article ...
1088518
  Соболєвський П.А. Принцип кооперації і імплікатури спілкування як основні поняття інференційної прагматики Пола Грайса // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 115--119. – ISSN 2312-4342
1088519
  Лейфура В.М. Принцип крайнього / В.М. Лейфура, В.А. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 29-39. – ISSN 1029-4171
1088520
  Ткаченко Л. Принцип Криворізького професійного ліцею - не зупинятися на досягнутому // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
1088521
  Данилюк А.Я. Принцип культурогенеза в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 3-8. – ISSN 0869-561X
1088522
  Алексеев В.М. Принцип Лагранжа и задачи оптимального управления : учеб. пособие : [в 2 ч.]. / В.М. Алексеев, В.М. Тихомиров ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак., Каф. общ. пробл. управления. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1979. – 84 с.
1088523
  Тихомиров Владимир Михайлович Принцип Лагранжа и задачи оптимального управления / Тихомиров Владимир Михайлович. – Москва : Изд-во Моск. ун-та
Ч.2. – 1982. – 111с.
1088524
  Сенченко М. Принцип Ле Шательє // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1088525
  Бачинский Г.В. Принцип личной материальной заинтересованности в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Бачинский Г.В.; Ленингр. финансово-экон. ин-т. – Л., 1956. – 18л.
1088526
  Трипольський В.А. Принцип личной материальной заинтересованности и вопросы коммунистического воспитания / В.А. Трипольський. – М., 1966. – 72с.
1088527
  Трипольский В.А. Принцип личной материальной заинтересованности и вопросы коммунистического воспитания : Автореф... канд. филос.наук: / Трипольский В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – Москва, 1966. – 15л.
1088528
  Сиротненко Р.О. Принцип людиноцетризму в праві США: "право повинно бути вчасним" // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 262-264. – ISSN 2524-017X
1088529
  Гурин Л.Г. Принцип максимума в задаче оптимального управления с переменной структурой и неопределёнными параметрами / Л.Г. Гурин, Р.С. Миронова. – Москва, 1986. – 42 с.
1088530
  Габасов Р.Ф. Принцип максимума в теории оптимального управления / Р.Ф. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Минск, 1974. – 271с.
1088531
  Лукьянов А.Т. Принцип максимума для одномерных параболическо-гиперболических систем / А.Т. Лукьянов, В.С. Неронов. – Алма-Ата, 1979. – 47с.
1088532
  Виноградська А.В. Принцип максимума і оптимальне керування динамічною системою В. Леонтьєва / А.В. Виноградська, В.В. Рішина // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 156-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Відкрита динамічна система В. Леонтьєва розглядається як система керування. Мета роботи полягає в застосуванні принципу максимума Понтрягіна для побудови оптимального керування розвитком всіх галузей економіки таким чином, щоб за заданий час досягти її ...
1088533
  Лаврова О.Є. Принцип максимуму Понтрягіна для рівнянь на часових шкалах // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 1/2. – С. 87-95. – ISSN 2309-4001
1088534
  Анастасенко Ф.И. Принцип материальной заинтересованности в колхозном производстве / Анастасенко Ф.И., Бланкштейн А.И. – Ленинград : Лениздат, 1954. – 115 с.
1088535
  Естигнеев Р.Н. Принцип материальной заинтересованности в промышленности Чехословакии / Р.Н. Естигнеев. – М., 1962. – 100с.
1088536
  Анисимов Г.Д. Принцип материальной заинтересованности в развитии новой техники / Анисимов Г.Д. – Москва : Экономиздат, 1962. – 152 с.
1088537
  Осадин В.П. Принцип материальной заинтересованности и его использование в колхозном производстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадин В.П.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1962. – 27л.
1088538
  Семейкин Н.С. Принцип материальной заинтересованности и его использования в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Семейкин Н.С.; М-во высш.образования СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. – К, 1955. – 18л.
1088539
  Щетинин В.П. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного приозводства : Автореф... канд.экон.наук: / Щетинин В.П.; М-во просвещения РСФСР Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1955. – 20л.
1088540
  Болгов А.В. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного производства / А.В. Болгов. – Москва, 1954. – 40с.
1088541
  Чулков Т.Г. Принцип материальной заинтересованности и его роль в развитии колхозного производства на современном этапе коммунистического строительства. (На материлах колхозов Харьк. обл. за 1953-1962 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чулков Т.Г. ; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1964. – 20 с.
1088542
  Мустафаев Г.М. Принцип материальной заинтересованности и ее роль в развитии колхозного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мустафаев Г.М.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 24л.
1088543
  Заславская Т.И. Принцип материальной заинтересованности и оплата труда в колхозах / Т.И. Заславская. – М., 1958. – 164с.
1088544
  Головенков Виталий Александрович Принцип материальной заинтересованности и совершенствование форм его использования в колхозном производстве. (На примере оплаты труда) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Головенков Виталий Александрович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 20л.
1088545
  Симащенко А.Г. Принцип материальной заинтересованности и совершенствование форм оплаты труда в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Симащенко А.Г.; БГУ. Каф. полит. экономии. – Минск, 1968. – 22л.
1088546
  Шакенов К. Принцип материальной заинтересованности колхозников / К. Шакенов. – Алма-Ата, 1958. – 73с.
1088547
  Мустафаев К.Д. Принцип материальной заинтересованности колхозов и колхозников в развитии общественного хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Мустафаев К.Д.; МВ и ССО Аз.ССР.Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1972. – 29л.
1088548
  Шекшуев А.Я. Принцип материальной заинтерисованности в изобретательстве и рациональизаторсьве при социализме (на матер. маш. предп. Харьк. Совнерхоза) : Автореф... канд. экон.наук: / Шекшуев А. Я.; ХГУ, Каф. полит. эконо. – Х., 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1088549
  Чигвинцев И.Н. Принцип материальной заинтерисованности в социалистическом обществе / И.Н. Чигвинцев. – Свердловск, 1954. – 43с.
1088550
  Цуканов М.Н. Принцип материальной заинтерисованности и усиление его роли в повышении качества продукции (На прим. предпр. маш. строен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Цуканов М. Н.; Сатар.ГУ. – Саратов, 1966. – 21л.
1088551
  Панченко М.П. Принцип матеріальної заінтересованності в розвитку колгоспного виробництва. / М.П. Панченко. – Київ, 1957. – 92с.
1088552
  Чухно А.А. Принцип матеріальної заінтересованості на сучасному етапі / А.А. Чухно, І.М. Батхін // Пит. розвит. соц. економіки. Зб. наук. праць, 1959. – Т.17
1088553
  Чухно А.А. Принцип матеріальної заінтересованості на сучасному етапі / А.А. Чухно. – Київ, 1961
1088554
  Ковалишин П.Ю. Принцип междисциплинарности в исследовании языковой картины мира // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 84-92. – ISSN 0130-9730
1088555
  Мажар Л.С. Принцип мирного вирішення спорів у міжнародному морському праві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 101-106
1088556
  Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров / Д.Б. Левин. – М., 1977. – 112с.
1088557
  Абед Идан Хасан Принцип мирного сосуществования в современном международном праве : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Абед Идан Хасан; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 186л. – Бібліогр.:л.175-186
1088558
  Иванов С.А. Принцип мирного сосуществования. / С.А. Иванов. – М, 1958. – 74с.
1088559
  Абед Идан Хасан Принцип мирового сосуществования в современном международном праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Абед Идан Хасан.; КГУ. – Киев, 1980. – 21л.
1088560
   Принцип мировоззренческой направленности в курсе "Иностранный язык" для неязыковых специальностей вузов: Метод. рекомендации.. – Рига, 1987. – 22с.
1088561
  Месхія О.Н. Принцип міжнародного співробітництва як основа мирного співіснування держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 105-110. – ISSN 2220-1394
1088562
  Аверіна О.І. Принцип мінливості в біологічних і соціальних системах: порівняльний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 6-18
1088563
  Литвиненко Т. Принцип міфологічного іменування в заголовковому комплексі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 256-263.
1088564
  Мельников Г.П. Принцип многоканальной регистрации ЭЛА в электронных приборах экспериментальной ядерной физики : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.П.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1088565
  Шишкін В. Принцип мовної адекватності у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються актуальні питання щодо: адекватності перекладу на українську мову іншомовних правових джерел з позиції філософського і ментального розуміння їхніх суті та поняттєво-змістовного навантаження. В статье анализируются актуальные ...
1088566
  Павличко О.О. Принцип моделювання складнопідрядних речень у сучасній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 97-101. – Бібліогр.: Літ.: С. 101; 7 поз.
1088567
  Червона Л.М. Принцип модернізації вітчизняної вищої освіти: академізм vs прагматизм // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 252-264. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  У статті досліджуються перспективи застосування академізму та пра гматизму як парадигм модернізації вищої освіти в Україні. Аналізується стан вищої освіти України. Розглядаються два протилежні переконання, збереження фундаментального академізму в ...
1088568
  Братко М.О. Принцип монізму і категорія "Смисл життя" // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 64-75. – ISSN 0130-5719
1088569
  Гостик Э. Принцип морковки = The carrot principle : новейшая тенденция в системе мотивации сотрудников / Эдриан Гостик, Честер Элтон ; [пер. с англ. О.И. Медведь]. – Москва : Эксмо, 2008. – 254, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Предм. указ.: с. 251-255. – Библиогр.: с. 239-244. – ((Бестселлер рейтинга New York Nimes 2007 ) ( Профессиональные издания для бизнеса). – ISBN 978-5-699-22696-2
1088570
  Сулятицька Т.В. Принцип мультикультурності - складова міжкультурної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 59-60
1088571
  Селинов В.И. Принцип наглядности в занятиях по культуроведению / В.И. Селинов. – Одесса, 1927. – 32с.
1088572
  Терегулов Ф.Ш. Принцип наглядности и материализация деятельности в процессе облучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Терегулов Ф. Ш.; МГУ. – М., 1979. – 19л.
1088573
  Селецкий Василий Иванович Принцип наглядности и методика применения технических средств обучения в преподавании марксистко-ленинской философии : Материалы к лекции / Селецкий Василий Иванович; КГУ им. Т.Г. Шевченко; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Киев : Высшая школа, 1976. – 27 с. – Библиогр.: с.25-26
1088574
  Фитуни Л.А. Принцип наибольшего благоприятствования в междугосударственных торговых договорах : Автореф... канд. юрид.наук: / Фитуни Л.А.; Мин. внешней торговли СССР. Ин-т внешней торговли. – Москва, 1951. – 17 л.
1088575
  Скобелкин В.И. Принцип наименьшего потенциала тока и его приложение к задачам газовой динамики, электродинамики и горения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1957. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1088576
  Пахомов И И. Принцип наименьшего принуждения в механике стержней и пластин : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Пахомов И.И,; КГУ. – Киев, 1977. – 13л.
1088577
  Кисіль В.І. Принцип найбільш тісного зв"язку та законодавче регулювання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 87-101
1088578
  Піонтковський С.В. Принцип найбільшого сприяння і формування митних союзів та зон вільної торгівлі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 99-105. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0201-8683
1088579
  Пустовіт О. Принцип найбільшої дії у драматургії Пушкіна // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 115-125. – ISSN 0235-7941
1088580
  Васюков Н.М. Принцип народности в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филос.наук: / Васюков Н.М.; ЛГУ. – Л, 1953. – 22л.
1088581
  Барабаш Ю.А. Принцип народности и некоторые актуальные вопросы литературы : Автореф... д-ра филол.наук: 641 / Барабаш Ю.А.; КГУ. – К., 1969. – 48л.
1088582
  Барабаш Юрий Яковлевич Принцип народности и некоторые актуальные вопросы литературы : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 641 / Барабаш Юрий Яковлевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 48 с.
1088583
  Кухта А.М. Принцип наступності у навчанні. Лекція з педагогіки для студентів, аспірантів і вчителів. / А.М. Кухта. – Львів, 1973. – 27с.
1088584
  Лобойко Л.М. Принцип наукової обгрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 40-54. – ISSN 2079-6242
1088585
  Кушнир Н.О. Принцип национально ориентированного обучения при сопоставительном изучении фразеологических единиц русского и китайского языков // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 58-65. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя деякі nрoблемu вuвчення рociйcькoї фрaзеoлoгiї в кumaйcькiй ayдumoрiї: ocнoвнi вiдмiннocmi фрaзеoлoгiчнux cucmем рociйcькoї ma кumaйcькoї мoв; mрyднoщi, щo вuнuкaюmь nрu зicmaвленнi рociйcькux i кumaйcькux фразеoлoгiчнux oдuнuць; ...
1088586
  Разумихина Н.Н. Принцип национального суверенитета в первой конституции Турции (1921 г.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 138-146. – ISSN 1682-671Х
1088587
  Абдуллаев Н.А. Принцип национального языка производства по делу в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.715 / Абдуллаев Н.А.; МНО Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 28л.
1088588
  Макогон С.О. Принцип національно рівноправлення в соціалістичній Чехословатчині / С.О. Макогон. – Київ, 1961
1088589
  Сурнін В.Б. Принцип національного самовизначення і політика умиротворення фашистської Німеччини (1933-1939 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 141-149. – (Історія ; Вип. 22)
1088590
  Тараненко С. Принцип невідворотності відповідальності особи за порушення правил дорожнього руху: проблеми теорії і практики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
1088591
  Максимюк О.Д. Принцип невідворотності юридичної відповідальності (історико-філософський аспект) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 39-44. – (Правознавство ; Вип.311)
1088592
  Коростаренко М.К. Принцип невмешательства -- незыбленмый принцип внешней политики Советского Союза : Автореф... канд. юр.наук: / Коростаренко М.К.; АОН При ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 20 л.
1088593
  Гуидо Амилькар Принцип невмешательства в межамериканских отношениях : Автореф... канд. юрид.наук: / гуидо Амилькар; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносва. Юрид. фак. – М., 1971. – 20л.
1088594
  Комарова Л.А. Принцип невмешательства в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Комарова Л.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1088595
  Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные тенденции / Е.Ф. Доовгань ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 359 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-719-5
1088596
  Кучинська О.П. Принцип невтручання в особисте і сімейне життя особи // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 70-73. – ISBN 978-966-2571-07-3
1088597
  Камінський І. Принцип невтручання у внутрішні справи держав у призмі застосування незбройної сили // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 63-67. – ISSN 1814-3385


  У статті звертається увага на інтенсивне використання суб"єктами міжнародного права форм впливу, не пов"язаних із застосуванням зброї - незбройної сили. Автор пропонує розглядати незбройну силу як міжнародно-правову категорію. У зв"язку з цим ...
1088598
  Терещук М. Принцип недискримінації в держзакупівлях // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 12-13


  Закон України "Про публічні закупівлі" передбачає участь іноземних учасників у процедурах закупівель нарівні з вітчизняними, але скористатися таким правом досить нелегко. Іноземці зіштовхуються з численними недоліками українського законодавства, а ...
1088599
  Мороз Ю.К. Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 57-61. – ISSN 1996-5931
1088600
  Поєдинок В.В. Принцип недискримінації в угодах СОТ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-107.
1088601
  Бачинська О.-М.І. Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бачинська Ольга-Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 248 арк. – Додатки: арк. 232-248. – Бібліогр.: арк. 202-231
1088602
  Бачинська Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бачинська Ольга-Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1088603
  Сахарук І. Принцип недискримінації як складова концепція гідної праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817
1088604
  Бойченко О.І. Принцип недіяння у філософії Давнього Китаю (на матеріалах даосизму та легізму) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 15-19. – ISBN 966-7943-03-8
1088605
  Бокал Г.В. Принцип недіяння у філософській спадщині раннього даосизму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 3-10
1088606
  Аарна О.А. Принцип независимости модели от решаемых на ней задач и его применения / О.А. Аарна. – Киев, 1980. – 47с.
1088607
  Юсупова С.О. Принцип независимости судей и подчинение их только закону в советском уголовном процессе. (По материалам ТаджССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Юсупова С.О.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1972. – 19л.
1088608
  Совгиря О.В. Принцип незалежності в діяльності Вищої ради правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 87-90. – ISBN 978-617-7096-97-8
1088609
  Сімов"ян В.С. Принцип незалежності в діяльності Національного банку Українияк суб"єкта банківського контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-68. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1088610
  Працовнік Т.Р. Принцип незалежності Європейського Центрального Банку особливості реалізації та загальний правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-239.
1088611
  Проневич О.С. Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 6-16. – ISSN 1999-5717
1088612
  Овчаренко О. Принцип незалежності суддів vs принцип оскарження судового рішення: теоретичні й практичні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 70-79
1088613
  Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.124-127. – Бібліогр.: 9 н. – ISSN 0132-1331
1088614
  Гринюк Володимир Олексійович Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гринюк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227 л. + Додатки: л. 225 - 227. – Бібліогр.: л. 189 - 225
1088615
  Гринюк Володимир Олексійович Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гринюк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1088616
  Бараняк В.М. Принцип незалежності судового експерта: аналіз законодавства України у сфері судового-експертної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 469-472. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1088617
  Москвич Л.М. Принцип незалежності судової системи: міжнародні стандарти й український досвід // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 175-183. – ISSN 0201-7245
1088618
  Дорофеєва М.С. Принцип незамкненості у синергетиці перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 47-56. – ISSN 2077-804X


  Представлено фрагмент німецькомовного Кодексу ділової етики університету імені Карла і Франца м. Грац (Австрія) та один із варіантів його перекладу українською мовою, виконаний учасниками семінару підвищення кваліфікації для перекладачів у Києві під ...
1088619
  Абрамович Р.М. Принцип незворотності дії закону в часі у рішеннях Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
1088620
  Шармазанашвили Г.В. Принцип ненападения в международном праве / Г.В. Шармазанашвили. – М., 1958. – 96с.
1088621
  Адаменко Н. Принцип необарокової децентрованості в міждисциплінарній комунікації постмодерної філософії // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 37-43. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)


  В.статті згадуються професори філософського ф-ту КНУТШ : І. Бичко, В. Ярошовець.
1088622
  Ковалец М.С. Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу (Принцип необхідності контингентності у філософії Квентіна Мейясу). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 222-225. – ISSN 2076-1554
1088623
  Компанеец А.С. Принцип неопределенности / А.С. Компанеец. – Москва, 1966. – 48 с.
1088624
  Бегалинова К.К. Принцип неопределенности в образовании как социально-философская проблема / К.К. Бегалинова, Т.С. Косенко, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 122-128. – ISSN 1811-0916
1088625
  Савчук К.О. Принцип непорушності державних кордонів як складова сучасного міжнародного правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 346-357. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1088626
  Пацурківський Ю.П. Принцип непорушності права власності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип. 253)
1088627
  Лившиц В.Я. Принцип непосредственности в советском уголовном процессе / В.Я. Лившиц. – Москва-Ленинград, 1949. – 208с.
1088628
  Шундиков В.Д. Принцип непосредственности в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Шундиков В.Д.; Саратов. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1974. – 19л.
1088629
   Принцип непрерывности в обучении и воспитании студентов инженерного вуза. – Москва, 1983. – 172с.
1088630
  Полянський Тарас Принцип неприпустимості зловживання правом у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика інтерпретації та застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 14-17
1088631
  Муравский Виктор Андреевич Принцип нерушимости государственных границ в системе европейской безопасности : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Муравский Виктор Андреевич; МВ и ССО РСФСР, Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1980. – 238л. – Бібліогр.:л.184-238
1088632
  Муравский Виктор Андреевич Принцип нерушимости государственных границ в системе европейской безопасности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Муравский Виктор Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1088633
  Александров О.А. Принцип несумісництва депутатського мандату // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.55-60. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1088634
  Джунь В.В. Принцип номіналізму у грошових зобов"язаннях. Валютне застереження // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.183-187. – ISBN 966-7784-65-7
1088635
  Фомюк Г.А. Принцип нумерации гексаграмм в Книге Перемен / Г.А. Фомюк, Е.А. Кудина. – Киев : Оріяни, 2006. – 114с. – ISBN 966-8305-58-2
1088636
  Рахнянська Т. Принцип об"єктивної істини в кримінально-процесуальному законодавстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 516-519
1088637
  Омельченко М.П. Принцип об"єктивної істини цивільного процесуального права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Омельченко М. П.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1088638
  Фур"яка Я. Принцип об"єктивності в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 126-127. – ISBN 978-617-7069-15-6
1088639
  Єрмоленко А. Принцип об"єктивності і прагматично-діалогічна когерентність політичних тверджень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 6-15. – ISSN 0235-7941
1088640
  Омельченко Михайло Петрович Принцип об"єктивності істини цивільного процесуального права України : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Омельченко Михайло Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.187-197
1088641
  Саймак Клиффорд Дональд Принцип оборотня. / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва, 1993. – 478с.
1088642
  Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи / Л.А. Петрушенко. – Москва, 1967. – 276с.
1088643
  Шмельков М.И. Принцип общезначимости в структуре философии / М.И. Шмельков. – М., 1992. – 55с.
1088644
  Кустов И.С. Принцип объективной истины в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Кустов И.С.; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Оренбург, 1970. – 17л.
1088645
   Принцип объективности и его роль в социальном познании: Межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 163с.
1088646
  Шулевский Н.Б. Принцип объективности познания / Н.Б. Шулевский. – М, 1985. – 199с.
1088647
  Сариев Г.Д. Принцип ограничения / Г.Д. Сариев. – Баку, 1986. – 206с.
1088648
  Чернега В.М. Принцип одношлюбності та контрарності як наскрізна ідея українського сімейного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 362-367. – ISSN 1563-3349
1088649
  Бех І. Принцип одухотворення у виховній системі Василя Сухомлинського // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 5
1088650
  Ремизовская Римма Исидоровна Принцип определения фонематических систем неблизкородственных языков с учетом их фонетических реализаций в речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19, 10.02.08 / Ремизовская Римма Исидоровна; Киевский госуд. университет им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
1088651
  Перестюк М.О. Принцип оптимального осреднения в задаче управления с промежуточными фазовыми ограничениями / М.О. Перестюк, А. Асланян // Тезисы докл. на Международном семинаре "Негладкие и разрывные задачи оптимизации и уравнения"
1088652
  Чепурно Л.В. Принцип оптимальности / Л.В. Чепурно. – Одесса, 1976. – 18с.
1088653
  Розен Р. Принцип оптимальности в биологии / Р. Розен. – Москва, 1969. – 216с.
1088654
  Антонова В.Ф. Принцип організації просторово-часового контінуума британської чарівної казки / В.Ф. Антонова, С.І. Нешко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 21-30. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
1088655
  Зуєва Л. Принцип оскаржування судових актів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 61-66
1088656
  Тихонов К Принцип ответственности за вину в советском уголовном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Тихонов К Ф.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1963. – 16л.
1088657
  Зеленков А.И. Принцип отицания в философии и науке / А.И. Зеленков. – Минск, 1981. – 176 с.
1088658
  Хвольсон О.Д. Принцип относительности : общедоступное изложение / О.Д. Хвольсона, , засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Естествоиспытатель", 1914. – 60, [4] с.


  [4] с. - это реклама
1088659
  Кузнецов Б.Г. Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 232 с.
1088660
  Морозов Н.А. Принцип относительности в природе и в математике / Н.А. Морозов. – Петроград : Начатки знаний, 1922. – 40 с.
1088661
  Базитов А.А. Принцип относительности в философии и естествознании / А.А. Базитов. – Саратов, 1991. – 168с.
1088662
  Яглом И.М. Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия / И.М. Яглом. – Москва : Наука, 1969. – 304 с.
1088663
  Морозов Н.А. Принцип относительности и абсолютное ( Этюд из области проявлений волнообразного движения) : Этюд из области проявления волнообразного движения / Николай Морозов, дир. Петрогр. науч. ин-та им. П. Ф. Лесгафта. – Петербург : Госиздат, 1920. – 88 с. : черт.
1088664
  Шапошников К.П. Принцип относительности и динамика точки. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный труд", 1914. – 6 с. – Отд. оттиск : Ж. Р. Ф.-Ч. О. Физич. Отд., т. 45, вып. 9, 1913. - Экз. без обл. и тит. л.
1088665
  Бялобржеский Ч.Т. Принцип относительности и его применение к механике. – Киев, 1910. – 13 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения", Т.11, 1910 г.
1088666
   Принцип относительности. Сборник работ классиков релятивизма : перевод / Г. Лоренц, А. Паункаре, А. Эйнштейн, Г. Минковский. – Ленинград : ОНТИ, 1935. – 388 с.
1088667
   Принцип относительности. Сборник работ по специальной теории относительности.. – Москва : Атомиздат, 1973. – 332с.
1088668
  Бурштейн Г.Н. Принцип отражения в анализе научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бурштейн Г. Н.; Сатар. ГУ, Каф. филос. – Саратов, 1977. – 21л.
1088669
  Костенко А.Н. Принцип отражения в криминологии: (Психол. механизм кримин. поведения) / А.Н. Костенко. – К., 1986. – 124с.
1088670
  Мамедов Рагим Мамедали оглы Принцип отражения и научное познание : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамедов Рагим Мамедали оглы; АН АзССР. Ин-т филосфии и права. – Баку, 1987. – 16л.
1088671
  Юсупова Шоира Борисовна Принцип отражения и проблема научного творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Юсупова Шоира Борисовна; АН Уз.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1980. – 19л.
1088672
  Блюменфельд Г. Принцип официальности в гражданском процессе и свободное правотворение / Г. Блюменфельд. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза2, 1912. – 29 с.
1088673
  Зеленецкий В. Принцип официальности в современном уголовном процессе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
1088674
  Руденко А.В. Принцип офіційності в адміністративному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 48-52. – ISSN 0201-7245
1088675
  Кузнецова Л.В. Принцип охорони навколишнього природного середовища як складовий елемент системи принципів галузі трудового права // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 43-46. – ISSN 2413-7189
1088676
  Колісник А.В. Принцип оцінки питомого селітебного навантаження на басейни річок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 39-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1088677
  Котляр Б.Д. Принцип П"єра Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 26-32. – ISSN 1029-4171
1088678
  Малишев Б.В. Принцип панування права ( the rule law ) у праці Альберта Дайсі " Вступ до вивчення конституційного права " // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 118-123. – ISSN 1818-992Х
1088679
  Янкина Л.В. Принцип параллельного действия при перевоспитании педагогически запущенных подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Янкина Л.В.; МП УССР. Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 30л.
1088680
  Мишин Владимир Николаевич Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин Владимир Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 202л.
1088681
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мишин В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1088682
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1088683
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1088684
  Клименова З.П. Принцип партийности в советском изобразительном искусстве (1917-1936 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Клименова З.П.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 19л.
1088685
  Чавачин В.Н. Принцип партийности и его методлогическая роль в историческом исследовании. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чавачин В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1088686
  Алексеев П.В. Принцип партийности и естествознание / П.В. Алексеев, А.Я. Ильин. – Москва : Издательство Московского ун-та, 1972. – 134 с.
1088687
  Дзялошинский И.М. Принцип партийности и творческая индивидуальность журнала. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Дзялошинский И.М.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
1088688
  Семенченко Н.А. Принцип партийности как выражение единства мировоззрения и метода // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1088689
  Родионов М.К. Принцип партийности науки и его мировоззренческо-методологическая роль в коммунистическом воспитании студентов технического вуза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1088690
  Гошовський М.М. Принцип партійності у філософії / М.М. Гошовський , М.К.Терещенко. – Київ : Знання України, 1987. – 46 с. – (Товариство "Знання" Української РСР : Сер. 2Теорія і практика наукового комунізму ; № 3)
1088691
  Чан Зуй Кхыонг Принцип Паули и фрагментация одноквазичастичных состояний в нечетных сферических ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чан Зуй Кхыонг; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
1088692
  Пирадов А.С. Принцип певмешательства и основные проблемы современного международного права : Автореф... д-ра юрид.наук: / Пирадов А.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 28л.
1088693
  Бартенев С.А. Принцип передачи компетенции в праве Европейского Союза // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
1088694
  Темченко В. Принцип передбачуваності закону в прецедентній практиці Євросуду // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 0132-1331
1088695
  Шаблій О.А. Принцип перекладу законодавчих термінів ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 177-193. – ISBN 978-617-640-052-3
1088696
  Бездєнєжна М. Принцип перестороги у міжнародному екологічному праві: особливості застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 97-98
1088697
  Питер Л.Д. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось / Л.Д. Питер; Составление, предисл. и перевод Л.В. Степанова. – Москва : Прогресс, 1990. – 320 с. – ISBN 5-01-002093-9
1088698
  Мармазов В.Є. Принцип плюралізму в практиці тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 152-153. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Визначено принцип плюралізму в практиці тлумачення. Issues related to the interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights and ...
1088699
  Цвих В.Ф. Принцип плюралізму як методологічна основа дослідження громадянського суспільства та його інституцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про співвідношення принципів монізму та плюралізму та їх роль у дослідженні суспільних процесів.
1088700
  Ільченко М.Ю. Принцип побудови багатоканальної телекомунікаційної системи із стохастичним носієм / М.Ю. Ільченко, Т.М. Наритник, Р.М. Дідковський // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – Вип. 13. – С. 7-16. – ISSN 2307-9754
1088701
   Принцип побудови РСГР-спектрометра з компенсацією постійної складової ємності та провідності на етапі перемноження з опорним сигналом / Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов, І.О. Деркач, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 315-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована схема РСГР спектрометра з компенсацією постійної складової ємності та провідності на етапі перемноження з опорним сигналом, що має покращену чутливість і роздільну здатність та дозволяє досліджувати широкий спектр зразків. Ключові слова: ...
1088702
  Святун О.В. Принцип поваги до прав людини як європейська цінність в міжнародних договорах ЄС з третіми країнами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 134-144


  У статті розглянуто еволюцію та правові засади застосування клаузули прав людини у договірних відносинах Європейського Союзу з третіми країнами, визначено основні підходи ЄС до закріплення принципу прав людини як європейської цінності в міжнародних ...
1088703
  Куковинець А. Принцип поваги честі та гідності особи у системі принципів кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 126-129
1088704
  Дорофєєва С М. Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 166-174. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1088705
  Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. – Бібліогр.: л. 170-190
1088706
  Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
1088707
  Джундієт В. Принцип поділу влади та політична відповідальність її гілок за конституційним проектом М. Сперанського // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-62
1088708
  Дунаєва Л.М. Принцип поділу влади як основа співіснування державної влади та місцевого самоврядування у політичній системі сучасних країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1088709
  Жуган М. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації / М. Жуган, В. Марченко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 193-200. – ISSN 0132-1331
1088710
  Козаченко А.І. Принцип поділу державної влади за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року та Польською Конституцією 1791 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 144. – C. 8-17. – ISSN 2224-9281
1088711
  Теплюк М.О. Принцип поділу державної влади і проблеми забезпечення єдності влади // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 9-10.
1088712
  Мальцев В.А. Принцип подотчетности в системе местного Совета / В.А. Мальцев. – Воронеж, 1981. – 151с.
1088713
  Харченко Г. Принцип поєднання речових прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 6-10
1088714
  Свириденко В.М. Принцип познаваемости в научном мышлении / В.М. Свириденко; АН СССР, Каф. философии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 271 с. – ISBN 5-12-000025-8
1088715
  Клименко Л.В. Принцип полета самолета / Л.В. Клименко. – Москва, 1951. – 32с.
1088716
  Костюченко Я.М. Принцип політичної асоціації та економічної інтеграції у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 86-90


  Основні принципи Порядку денного асоціації полягають в політичній асоціації та економічній інтеграції й спільної участі, спільної відповідальності та спільної оцінки. Автором доведено, що формула відносин на основі "політичної асоціації та економічної ...
1088717
  Ломсадзе Ю.М. Принцип полной физической интерпретируемости аксиоматических квантовых теорий / Ю.М. Ломсадзе. – Киев, 1973. – 16 с.
1088718
  Петрусь О. Принцип постмодерністичної чутливості в романі "Записки Платона" Піттера Акройда // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – с. 229-237
1088719
  Спиридонова Е.М. Принцип построения электропроводящих резин на основе синтетических каучуков. : Автореф... канд. техн.наук: / Спиридонова Е.М.; МВО СССР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1959. – 10л.
1088720
  Тіменик З. Принцип поступовості-послідовності в українській спадщині філософії релігії (40-ві роки ХІХ – 40-ві роки ХХ ст.). Контекст ідеї Бога // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 106 -110. – ISSN 0321-0499
1088721
  Карапетян Л.А. Принцип права наций на самоопределение в политико-правовой концепции армянской социал-демократической партии "Гнчак" ("Колокол") на рубеже XIX - XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1812-3805
1088722
  Собота К. Принцип правної держави : [конституц.-правні та адмін.-правні аспекти] / Катаріна Собота ; [пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук ; наук. ред. О. Сироїд]. – Київ : ВАІТЕ, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs - und verwaltungsrechtliche Aspekte / Katharina Sobota.Tubingen, 1977. (Jus publicum; Bd. 22). - На обкл. та тит. арк. зазнач. вид-во і серія ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-33-7
1088723
  Кулага Є.В. Принцип правового закону в діяльності органів внутрішніх прав України // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 93-103. – ISBN 966-79-75-57-7
1088724
  Гончар Ю.Ю. Принцип правового регулювання виробництва ріпаку // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 114-117
1088725
  Луців О.М. Принцип правової визначеності в інтерпретації Страсбурзького суду // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 363-367. – ISBN 978-966-438-135-9
1088726
  Савчин М. Принцип правової визначеності у діяльності Конституційного Суду України / М. Савчин, Р. Марчук // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 37-42.
1088727
  Цесар І. Принцип правової визначеності у діяльності органів державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 36-42
1088728
  Вавринчук Т. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини (цивільно-процесуальний аспект) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 142-153
1088729
  Панов М.І. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 8-19. – ISSN 2224-9281
1088730
  Хайвц-Йоахім Бонк Принцип правової держави в Німеччині: верховенство права в судовій практиці // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-197.
1088731
  Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН / Геннадій Рижков. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-8865-96-1
1088732
  Павленко В.В. Принцип практики в исследовании социокультурных функций современного естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
1088733
  Кузнецов П.С. Принцип предопределения в развитии физической географии / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1990. – 17с.
1088734
  Игнатьев В.А. Принцип преемственности и его познавательное значение в биологии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Игнатьев В.А.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философских вопросов естествознания. Рязанский сельскохоз. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1088735
  Черненко Е.А. Принцип презумпции невиновности в истории советского уголовного процесса // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
1088736
  Черненко Е.А. Принцип презумпции невиновности в советском уголовном процессе второй половины ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805
1088737
  Гриненко А.В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе / А.В. Гриненко, Г.К. Кожевников, С.Ф. Шумилин. – Харків : Консум, 1997. – 97с. – ISBN 966-7124-01-0
1088738
  Крижанівський В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 172-174
1088739
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.43-44
1088740
  Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських і азійських держав: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності, включаючи звільнення від такої, в праві України у зіставленні з правовими положеннями деяких інших європейських і азійських держав, а також міжнародно-правових ...
1088741
  Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських та азійських держав: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності, включаючи звільнення від такої, у праві України в зіставленні з правовими положеннями деяких інших європейських і азійських держав, а також міжнародно-правових ...
1088742
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Крижанівський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1088743
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / КНУТШ; Крижанівський В.В. – Київ, 2007. – 178л. + Додатки: л.177-178. – Бібліогр.: л.164-176
1088744
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : монографія / В.В. Крижанівський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2009. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-163


  У пр. №1698905 напис: Шановному Сергію Юрійовичу! З вдячністю і повагою. Підпис. 17.03.09.
1088745
  Гутник В. Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 133-138.
1088746
  Андрухів О. Принцип презумпції невинуватості у провадженні по справах про адміністративні правопорушення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 5-7.
1088747
  Кекова С. Принцип преображения как основная составляющая творчнского метода Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 68-75
1088748
  Машненков К.А. Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 133-137
1088749
  Литвиненко Т.С. Принцип природовідповідності у філософії виховання Фрідріха Фребеля // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 162-169. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1088750
  Попов В.Г. Принцип причинности в познании медико-биологических закономерностей. / В.Г. Попов. – Киев; Одесса, 1982. – 215с.
1088751
  Иванова К.И. Принцип причсинности в системе принципов научного познания / К.И. Иванова. – Ташкент, 1974. – 122с.
1088752
  Зілковська Л.М. Принцип пріоритетності сімейного виховання дитини в Україні: сутність і значення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 38-44


  В статті визначається сутність і значення принципу пріоритетності сімейного виховання дитини, виявляється його вплив на формування системи сімейного законодавства, формулюються пропозиції щодо забезпечення реал ізації дитиною права на сімейне ...
1088753
  Лукаш О.Л. Принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 83-91.
1088754
  Кулинич П.Ф. Принцип пріоритету права приватної власності на сільськогосподарські землі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 244-248
1088755
  Муха А.И. Принцип программности в музыке. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Муха А.И.; АН УССР.Отд-ние литературы, языка и искусства. – К, 1965. – 23л.
1088756
  Муха А.І. Принцип програмності в музиці / А.І. Муха. – К., 1966. – 175с.
1088757
  Шевелев И.Ш. Принцип пропорции / И.Ш. Шевелев. – Москва : Стройиздат, 1986. – 200 с.
1088758
  Майданик Р. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 47-55
1088759
  Дубенська І. Принцип пропорційності в конституційному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 64-66. – ISBN 978-617-7069-15-6
1088760
  Тоцький Б. Принцип пропорційності в рішеннях Конституційного Суду України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-44
1088761
  Євтошук Ю. Принцип пропорційності та його вимоги у сфері законотворчості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 22-24
1088762
  Тоцький Б. Принцип пропорційності та податкове право: німецький досвід // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-73
1088763
  Шевченко С. Принцип пропорційності у вітчизняній доктрині права: ідентифікація дискусійних та малодосліджених питань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 155-159
1088764
  Михайлюк Г.О. Принцип пропорційності у праві інтелектуальної власності ЄС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1088765
  Євтошук Ю. Принцип пропорційності у практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-101
1088766
  Цувіна Т. Принцип пропорційності у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 50-63. – ISSN 1026-9932
1088767
  Лукач І. Принцип пропорційності частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю праву на управління // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 145-155. – ISSN 1026-9932
1088768
  Зінченко Юлія Принцип пропорційності як невідємна вимога правомірності обмеження прав людини в правовій державі та необхідність його закріплення у Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 46-53.
1088769
  Короєд С.О. Принцип пропорційності як нова засада цивільного судочинства за проектом нової редакції ЦПК України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 115-125. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1088770
  Коперльос Р.Ю. Принцип простоти у вивченні складного в філософії та науці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 90-101


  У статті дається виклад проблем, пов"язаних з дією принципу простоти в історії пізнання природи та в сучасних наукових дослідженнях. Обгрунтовується роль принципу простоти в мисленні людини та розвитку наукових теорій. Також була здійснена спроба ...
1088771
  Мамчур А Е. Принцип простоты и меры сложности / А Е. Мамчур, . – М, 1989. – 302с.
1088772
  Меркулов И.П. Принцип простоты как проблема гносеологии и локики науки. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Меркулов И.П.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1972. – 22л.
1088773
   Принцип противоречия в современной науке.. – Алма-Ата, 1975. – 343с.
1088774
   Принцип противоречия в социальном познании. – Алма-Ата, 1982. – 288с.
1088775
  Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-92. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розкривається сутність поняття професійної компетентності нотаріуса, її співвідношення із морально-етичними аспектами діяльності нотаріуса, визначаються та аналізуються стадії формування компетентності нотаріуса та її складові. В данной ...
1088776
  Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 267-286. – ISBN 978-966-437-277-7
1088777
  Тимченко Г. Принцип процесуальної рівноправності сторін в історичному та теоретичному аспектах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 18-22
1088778
  Ясинок М. Принцип процесуальності є принципом процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 76-78.
1088779
  Левицький В.А. Принцип пуанту в поезії Григорія Чубая // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 228-234
1088780
  Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню принципу публічності у цивільному судочинстві, визначенню його місця у системі принципів цивільного процесуального права та співвідношенню із принципами гласності, усності та відкритості цивільного процесу. Статья ...
1088781
  Дроздович Н. Принцип публічності кримінального процесу як гарантія незалежності судової влади // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 96-104
1088782
  Андріанов М. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов"язань // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.59-63. – ISSN 0132-1331
1088783
  Аль-Бкур Мохаммад. Принцип равноправия государств в кодификации международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1088784
  Манукян К.А. Принцип равноправия государств в международном праве. / К.А. Манукян. – Ереван, 1975. – 202с.
1088785
  Зохрабян Р.П. Принцип равноправия и самоопределения народов: єволюция содержания в системе принципов международного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 61-73. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1088786
  Дмитриева Г.К. Принцип равноправия мужчин и женщин в международном праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 59-65. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
1088787
  Новикова Э.А. Принцип равноправия социалистических наций в советской федерации. : Автореф... канд. юридич.наук: / Новикова Э.А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва. – 12 л.
1088788
  Марчук М В. Принцип радянського дрежавного управління. / М В. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – К, 1979. – 48с.
1088789
  Казютинский В.В. Принцип развития в астрономии : Автореф... канд. философ.наук: / Казютинский В.В.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философских вопросов естествознания. – М., 1965. – 20л.
1088790
  Галимов Б.С. Принцип развития в онованиях научной картины природы / Б.С. Галимов. – Саратов, 1981. – 246с.
1088791
   Принцип развития в психологии. – Москва : Наука, 1978. – 368 с.
1088792
  Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 39-42. – ISBN 978-966-222-967-7


  "Личность развивается в связи с возникающими в ее жизни внутренними противоречиями. Они обусловливаются ее отношениями к окружающей среде, ее успехами и неудачами, нарушениями равновесия между индивидом и обществом. Но внешние противоречия, ...
1088793
   Принцип развития и историзма в геологии и палеобиологии : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 336с.
1088794
   Принцип развития и познания природных и социальных процессов.. – Красноярск, 1983. – 135с.
1088795
   Принцип развития. Сб. ст.. – Саратов, 1972. – 295с.
1088796
  Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США / А.А. Мишин. – М., 1984. – 190с.
1088797
  Радионов К. Принцип разделения властей и его реализация в демократических государствах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 174-175
1088798
  Николаев Е.А. Принцип разделения власти и проблемы государственного строительства // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.12-22
1088799
  Цурков В.И. Принцип разложения для линейных задач оптимального управления. / В.И. Цурков. – М., 1978. – 52с.
1088800
  Архангельская А.В. Принцип распределения по труду в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... наук: / Архангельская А.В.; Инст.повышения квалиф. преподават. маркс.-ленин. при МОсковск. ордена Ленина гос.унив. им.М.В.Ломоно. – Москва, 1953. – 14 с.
1088801
  Чухно А.А. Принцип распределения по труду и его осуществление на современном этате // Коммунист Украины, 1959. – №5
1088802
  Гурман В.И. Принцип расширения в задачах управления / В.И. Гурман. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
1088803
  Чааес Антунес Арманде Принцип революционного гуманизма как основа этических воззрений Эрнесто Че Гевары : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Чааес Антунес Арманде; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 168л. – Бібліогр.:л.144-168
1088804
  Чавес А.А. Принцип революционного гуманизма как основа этических воззрений Эрнесто Че Гевары. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Чавес А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
1088805
  Хильковская А.А. Принцип решения практических задач как комплексный подход к обучению второму языку // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 144-148. – ISSN 1993-5560
1088806
  Белый А. Принцип ритма в диалектическом методе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 246-285. – ISSN 0042-8795


  О стихосложении
1088807
  Задорожня Г.В. Принцип рівного виборчого права громадян у рішеннях Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 42-49
1088808
  Полховська І.К. Принцип рівності в історії вітчизняної політико-правової думки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 25-32. – ISSN 0201-7245
1088809
  Полховська І. Принцип рівності в історії світової політико-правової думки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 130-134
1088810
  Мельник І.М. Принцип рівності в політичних концепціях Дж. Ролза і Ф. Хайєка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 47-58
1088811
  Худояр Л.В. Принцип рівності в українських конституційних проектах XIX - поч. XX століть // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 66-69
1088812
  Городовенко В. Принцип рівності громадян перед законом і судом // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 178-186
1088813
  Пухтецька А. Принцип рівності перед адміністрацією та шляхи його впровадження у національній доктрині та правозастосовній практиці // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 218-228. – ISSN 1026-9932
1088814
  Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1088815
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 467, [2] арк. – Додатки: арк. [2]. – Бібліогр.: арк. 390-467
1088816
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1088817
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини та його ціннісні виміри в конституційному праві України / О.П. Васильченко. – Київ : Арт Економі, 2014. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 425-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2576-95-5
1088818
  Рабінович С. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 97-111. – ISSN 2310-6158
1088819
  Поліщук О.О. Принцип рівності трудових прав гомадян у системі принципів трудового права України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 137-139. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1088820
  Шевчук С. Принцип рівності у європейському та порівняльному конституційноиу праві (до рішення Конституційного Суду України у справі про гранічний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 124-135
1088821
  Худояр Л.В. Принцип рівності у праві і судочинстві Запорізької Січі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 15-22. – (Право). – ISSN 2222-5226
1088822
  Чепульченко Т.О. Принцип рівності у праві: теоретико-прикладний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1088823
  Чепульченко Т.О. Принцип рівності у праві: теоретико-прикладний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1088824
  Заславський В Принцип різнотипності при дослідженні складних систем з високою ціною відмови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано новий принцип прикладного системного аналізу - принцип різнотипності, який при дослідженні складних систем з високою ціною відмови дозволяє визначати комплекси задач як суттєві усвідомлені проблеми. In the paper the new ...
1088825
  Заславський В.А. Принцип різнотипності та особливості дослідження складних систем з високою ціною відмови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті сформульовано новий принцип прикладного системного аналізу - принцип різнотипності, який, при дослідженні складних систем з високою ціною відмови, дозволяє визначати комплекси взаємопов"язаних задач як суттєві усвідомлені проблеми. Ключові ...
1088826
  Глущенко В.А. Принцип розвитку в лінгвістичній концепції О.О. Потебні // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8904-46-2
1088827
  Гуменюк Г.В. Принцип розвитку з позиції психології власних меж Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 108-118. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1088828
  Чухно А.А. Принцип розподілу за працею та його здійснення на сучасному етапі // Комуніст України, 1959. – №5
1088829
  Ходарєва О.О. Принцип розставляння пріоритетів Д.Д. Ейзенхауера у визначенні критерію значущості функції в методиці функціонально-вартісного аналізу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 307-313 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1088830
  Мельник О. Принцип розумного та справедливого використання у міжнародного водному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 57-59.
1088831
  Грицак О.В. Принцип розумності в цивільному праві України: поняття та особливості застосування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 14-19.
1088832
  Лужанський О.С. Принцип розумності строків виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 42-45
1088833
  Костуренко Т. Принцип розумності строків кримінального провадження: деякі проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 457-458. – ISBN 978-617-7069-15-6
1088834
  Прийма С. Принцип розумності тлумачення норм права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909
1088835
  Альбиг Принцип Рокфеллера / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 104-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1088836
  Старушенко Г.Б. Принцип самоопределения народов и наций во внешнй политике Советского государства. / Г.Б. Старушенко. – М., 1960. – 191с.
1088837
  Натарова Н.Г. Принцип самоопределения народов и наций и проблема экономической независимости развивающихся стран Африки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Натарова Н.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 16л.
1088838
  Сперанская Л.В. Принцип самоопределения наций в международном праве / Л.В. Сперанская. – М., 1961. – 174с.
1088839
  Саго Ф.Д. Принцип самоопределения наций и правовое положение курдского народа в Ираке : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Саго Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 20 с.
1088840
  Каменев Евгений Дмитриевич Принцип самоорганизации и его роль в познании системы "природа-общество" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Каменев Евгений Дмитриевич; АН Узбекистана. Ин-т философии и права им. И.М.Муминова. – Ташкент, 1992. – 15л.
1088841
  Марданов И.Д. оглы Принцип сведения для разностных уравнений / И.Д. оглы Марданов, К.Г. Валеев. – Баку, 1991. – 263с.
1088842
  Клевчук И.И. Принцип сведения и динамическая эквивалентность для дифференциально-функциональных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Клевчук И.И.; АН УССР. Ин-тут математики. – К., 1986. – 16л.
1088843
  Ханик-Посполітак Принцип свободи договору в європейському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 128-129.
1088844
  Беляневич О.А. Принцип свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст принципу свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України, його обмеження та особливості дії у сфері господарювання. The sense of the principle of freedom of contract according to Civil and Commercial Codes of ...
1088845
  Растригіна А.М. Принцип свободи і космічне виховання К. Вентцеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто основні ідеї найвидатнішого теоретика оригінального вчення про вільне виховання дитини, яка включена в соціальне середовище і Космос.
1088846
  Фолькерт Мільх Принцип свободи укладання контрактів і підприємницької діяльності // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 82-84


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1088847
  Кулинич Н.А. Принцип свободы выбора пути развития // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 3-8. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматривается один из основополагающих принципов концепции нового политического мышления - принцип свободы выбора пути развития, исследуются механизм и сферы его применения.
1088848
  Рощин Ю.Р. Принцип свободы печати и осуществление его в социалистическом обществе. (К истории и теории вопроса) : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Рощин Ю.Р.; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра теории и практики парт.-совт. печати. – Москва, 1972. – 17л.
1088849
  Гендролис Э. Принцип свободы совести и его место в концепции марксистского гуманизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гендролис Э.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25л.
1088850
  Тавхелидзе Илья Ношреванович Принцип Сен-Венана и асимптотика решений эллиптических уравнений высокого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тавхелидзе Илья Ношреванович; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1088851
  Лисенко Д.А. Принцип сизигійності у метафізиці тотальності // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 264-279. – ISSN 2077-8309
1088852
  Гаврилюк Р. Принцип симетрії приватних та публічних потреб індивіда - теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 101-108. – ISSN 0132-1331
1088853
  Акулов М. Принцип симетрії та концепція часу в акторно-мережевій теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 114-128. – ISSN 1563-3713
1088854
  Криндач В.П. Принцип симметрии и некоторые другие вопросы теории симметрии в физике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 057 / Криндач В.П. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 15 с.
1088855
  Шмуратко В.И. Принцип симметрии Кюри, строение тектоносферы и экологическая геология // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 57-66 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1726-5428
1088856
   Принцип симметрии: Ист.-методол. пробл.. – М., 1978. – 397с.
1088857
  Лой А. Принцип симпатії та природа соціальності: філософсько-антропологічні роздуми навколо концепції Бішоф-Колер // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 57-71. – ISBN 978-966-8009-72-3
1088858
  Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 165 л. – Бібліогр.: л.155-165
1088859
  Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1088860
  Терезников Е.П. Принцип систематичности и последовательность при обучении легкоатлетическим упражнениям на уроках физической культуры в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Терезников Е. П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 15л.
1088861
  Гусев В.А. Принцип системности в изучении русской реалистической литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1984. – 88 с.
1088862
   Принцип системности в психологических исследованиях: Сб. ст.. – М., 1990. – 182с.
1088863
  Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии / В.П. Кузьмин. – М, 1976. – 247с.
1088864
  Михайлова Н.В. Принцип системности и философско-методологический синтез направлений обоснования математики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 92-104. – ISSN 1560-7488
1088865
  Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования / В.М. Агеев. – Москва : Экономика, 1985. – 183 с.
1088866
  Д"ячков Д.С. Принцип системності побудови органів прокуратури: проблемні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 121-126. – ISSN 2219-5521
1088867
  Погорільчук Н.М. Принцип складання, зміст і призначення еколого-палеогеоморфологічних карт / Н.М. Погорільчук, О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-47 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Названо і охарактеризовано етапи складання еколого-палеогеоморфологічних карт. Дається характеристика долинно-басейнових морфолітосистем та їх структурних елементів - морфолітокомплексів як об"єктів картографування. Наводиться класифікація ...
1088868
  Солодовников В.В. Принцип сложности в теории управления / В.В. Солодовников. – М., 1977. – 341с.
1088869
  Тиунов Олег Иванович Принцип соблюдения договоров в международном праве / Тиунов Олег Иванович. – Пермь : б.и., 1976. – 152с.
1088870
  Тиунов Олег Иванович Принцип соблюдения международных обязательств / Тиунов Олег Иванович. – Москва : Междунар. отношения, 1979. – 184с.
1088871
  Беляев П.Г. Принцип совпадения логического и исторического : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Беляев П.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1088872
  Волгин Л.Н. Принцип согласованного оптимума / Л.Н. Волгин. – Москва, 1977. – 144с.
1088873
  Онуфриенко Н. Принцип создания экспозиции природной флоры в ботаническом саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Излагаются причины и методы создания экспозиций ботанического сада и в частности экспозиции природной флоры методом создания искусственного лесного насаждения пойменной влажной берестовой дубравы. The article covers reasons and methods of botanical ...
1088874
   Принцип соответствия : ист.-методол. анализ. – Москва, 1979. – 317с.
1088875
  Куиш А.Л. Принцип соответствия : онтологический и методологический аспекты исследований // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.29-43. – ISSN 1560-7488
1088876
  Марков П.Е. Принцип соответствия в развитии теоретических систем : Автореф... канд. философ.наук: 09.627 / Марков П.Е.; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Днепропетровск, 1970. – 19л.
1088877
  Кузнецов В.И. Принцип соответствия в современной физике и его философское значение / В.И. Кузнецов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 116 с.
1088878
  Сейтназаров Курбанбай Реимбаевич Принцип состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами Каракалпакстана : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сейтназаров Курбанбай Реимбаевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.185-196
1088879
  Сейтназаров К.Р. Принцип состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами Каракалпакстана. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сейтназаров К.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 27л.
1088880
  Журба И.А. Принцип состязательности и объективной истины в гражданском судопроизводстве: некоторые сравнительные аспекты // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-33
1088881
  Андреева И.А. Принцип сохранения и его методологическая роль в биологических исследованиях : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Андреева И.А. ; Моск. гос. ун-т , Филос. фак-т. – Москва, 1971. – 19 с.
1088882
  Мохоря Е.П. Принцип сохранения и кибернетические системы : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Мохоря Е.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 21л.
1088883
  Планк М. Принцип сохранения энергии / Макс Планк; Пер. с 4 нем. изд. С.Г. Суворова, Р.Я. Штейнмана со вступ. ст. С.Г. Суворова. – Москва; Ленинград, 1938. – 235с.
1088884
  Генерлова А.Ф. Принцип социализма "От каждого по способностям, каждому по труду" и его роль в развитии творческой активности трудящихся масс. : Автореф... Канд.филос.наук: / Генерлова А.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 15л.
1088885
  Попова В.И. Принцип социалистической законности в деятельности местных органов государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Попова В.И.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. теории гос. и права.. – Москва, 1950. – 23 л.
1088886
  Люббе-Вольфф Принцип социального государства в практике Федерального Конституционного Суда Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 67-76. – ISSN 1812-7126
1088887
   Принцип социальной справедливости в советском праве: реф. сб.. – М., 1987. – 156с.
1088888
  Соловей А. Принцип соціальної справедливості у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 76-77
1088889
  Агарков О. Принцип соціальної справедливості як основа методології соціально-політичного маркетингу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 243-248
1088890
  Беляневич О.А. Принцип спеціалізації судів та реалізація права на справедливий суд в господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 91-103


  У статті досліджено теоретичні питання реалізації в господарському судочинстві гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.
1088891
  Хавронюк М.І. Принцип спеціалізації судів та роль найвищих судів: порівняльно-правове дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-126. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1088892
  Фесенко Л.І. Принцип спеціалізації судів у контексті судово-правової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 135-145. – ISSN 0132-1331
1088893
  Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1088894
  Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – ISSN 0132-1331
1088895
  Назаров І. Принцип спеціалізації у побудові судової системи України та європейських країн // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 106-111.
1088896
  Хамник М. Принцип спеціалізації у розбудові судової системи України та господарські суди // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 17-24.
1088897
  Шевчук К.П. Принцип співмірності у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 48-51
1088898
  Присухін С.І. Принцип спільного блага в соціальному вченні Католицької Церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 34-37
1088899
  Чорноморець О.І. Принцип спостережуваності у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1088900
  Словська І. Принцип справедливих, достовірних виборів - базова засада формування парламенту України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-17-0
1088901
  Пальонко А. Принцип справедливого ставлення до клієнта в питанні винагороди та проблеми його регламентації в національному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 225-227
1088902
  Михеенкова А.А. Принцип справедливого судебного разбирательства по уголовным делам в решениях Европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1088903
  Григорьева Е. Принцип справедливости в налоговом праве стран-участниц СНГ // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 70-76
1088904
  Чечельницкий И.В. Принцип справедливости в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 6. – С. 57-63. – ISSN 1812-3805
1088905
  Арановский К.В. Принцип справедливости в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 48-55. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1088906
  Кизима В.В. Принцип справедливости и право // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 216-226. – ISSN 2077-8309
1088907
  Кучинская О.А. Принцип справедливости и уголовно-процессуальное законодательство / О.А. Кучинская, О.П. Кучинская // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 29-32. – ISSN 1810-308X
1088908
   Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калининград, 1989. – 128с.
1088909
   Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калининград, 1990. – 103с.
1088910
  Капля О.М. Принцип справедливості в адміністративному судочинстві // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 59-60. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1088911
  Костюк Н. Принцип справедливості в правозастосуванні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – C. 5-13. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1088912
  Іванова Л. Принцип справедливості в правосудді // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 52-58.
1088913
  Гетманець О.П. Принцип справедливості в системі принципів бюджетного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1088914
  Баулін Ю. Принцип справедливості кримінального закону у практиці Конституційного Суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 23-27. – ISSN 1026-9932
1088915
  Мороз Л.Б. Принцип справедливості та діяльність міжнародних організацій по забезпеченню соціального захисту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 175-178
1088916
  Білецька Н. Принцип справедливості у практиці Європейського суду з прав людини // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 29-40. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
1088917
  Примак В. Принцип справедливості у цивільно-правовій відповідальності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 54-61
1088918
  Крижна В. Принцип справедливості, добросовісності та розумності і правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-8.
1088919
  Воронов А.А. Принцип сравнения в теории больших систем на основе прямого метода Ляпунова / А.А. Воронов. – Москва, 1987. – 70с.
1088920
  Дмитрик О.О. Принцип стабільності в податковому законодавстві / О.О. Дмитрик, Д.О. Мазуренко // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 56-61. – ISSN 2311-4894
1088921
  Жукова О.В. Принцип стабільності і принцип доступності у системі оподаткування України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1088922
  Тараненко К. Принцип стабільності податкового законодавства як форма податково-правового патерналізму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 255-263. – ISSN 2306-9082
1088923
  Смолярова М.Л. Принцип стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-80. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
1088924
  Панов Б.С. Принцип структурности и неисчерпаемости материи в марксистко-ленинской философии: ТЕкст лекц. / Б.С. Панов. – Гомель, 1975. – 33с.
1088925
  Бондар О.В. Принцип суб"єктивності і парадокси самоопису // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 32-36. – ISSN 2414-5823
1088926
  Бондар О.В. Принцип суб"єктивності і проблема рефлексії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 70-73
1088927
  Грищенко О.В. Принцип суброгації в майновому страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено дослідженню суброгації як категорії страхових майнових правовідносин. Розглядаються переваги категорії суброгації перед правом регресу при застосуванні переходу прав кредитора до третіх осіб в майновому страхуванні. The article is devoted ...
1088928
  Трагнюк О. Принцип субсидарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950р. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.25-29. – ISSN 0132-1331
1088929
  Калиновський Б. Принцип субсидарності, його місце в Європейській хартії місцевого самоврядування та національних правових системах // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.243-248. – ISBN 966-73-53-51-Х
1088930
  Плавич В.П. Принцип субсидиарности в гражданском праве Германии: сущность и исторические предпосылки возникновения // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 65-75
1088931
  Онупрієнко А.М. Принцип субсидіарності в системі місцевої влади : актуальні питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1088932
  Квітка С.А. Принцип субсидіарності та процеси децентралізації в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 28-35. – ISSN 2311-6420
1088933
  Тарасенко Я. Принцип субсидіарності як засада бюджетної децентралізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 180-182
1088934
  Бучинська А. Принцип субсидіарності як підстава діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 90-92. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України, досліджується принцип субсидіарності, відповідно до якого повинен відбуватись розподіл повноважень різних рівнів публічної влади у державі. Автор робить висновок про ...
1088935
  Левин И.Д. Принцип суверенитета в советском и международном праве : Лекция / И.Д. Левин. – Москва, 1947. – 24с.
1088936
  Соловьев М.Д. Принцип суверенитета в современном международном праве. : Автореф... канд. юрид.наук: / Соловьев М.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 18с.
1088937
  Мере Ж. Принцип суверенітету : Історія та основи новітньої влади / Жерар Мере; Пер. з французької Л.Кононович. – Львів : Кальварія, 2003. – 216с. – (Есеї-XX). – ISBN 966-663-089-3; 966-663-090-7


  Дослідження обіймають історію й концептуальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття суверенітету. Дан критичний аналіз метафізичних основ res publica
1088938
  Иванов С.А. Принцип суверенного равенства в уставе ООН и его нарушение американскими империалистами. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.А.; Ин-тут права АН СССР. – Москва, 1952. – 21 с.
1088939
  Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном праве / Д.И. Бараташвили. – М., 1978. – 118с.
1088940
  Наливайко Л.Р. Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 19-26
1088941
  Крисенко А.Є. Принцип суворої відповідності акредитиву // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 154-160
1088942
  Безпаленко А.М. Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальттеорії : монографія / А.М. Безпаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-418. – ISBN 978-966-439-243-0
1088943
  Драгомирецький О. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита / О. Драгомирецький, В. Кадурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-16. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Для розшифровки формування золоторудних систем пропонується метод геолого-генетичної інтерпретації геологічної інформації про золоторудні об"єкти УЩ, який передбачає побудову спочатку простих геолого-генетичних моделей, а потім їх суперпозицію ...
1088944
  Драгомирецький О.В. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита / О.В. Драгомирецький, В.М. Кадурін // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1088945
  Дротянко Л.Г. Принцип сходження від абстрактного до конкретного у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1088946
  Румбешта В.О. Принцип та основні закономірності розробки систем діагностування та управління процесом механічної обробки : Автореф... доктор техн.наук: 05.03.01 / Румбешта В.О.; КПІ. – Київ, 1994. – 32л.
1088947
  Бондарева М.В. Принцип таємниці вчинювання нотаріальних дій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 198-202.
1088948
  Собков Ю. Принцип творення криптонімів укранської мови за походженням від прізвища, імені та невідомого походження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 258-265. – Бібліогр.: Літ.: с. 264; 11 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
1088949
  Швець Г. Принцип текстоцентризму в навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 142-150. – ISSN 2078-5119
1088950
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1088951
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1088952
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1088953
  Вдовічена Л.І. Принцип територіальності в податковому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 89-93. – (Правознавство ; Вип. 273)
1088954
  Назаров І.В. Принцип територіальності побудови судової системи в законодавстві України та європейських держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 223-231. – ISSN 0201-7245
1088955
  Сердюк В.В. Принцип територіальності у побудові системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 255-261. – ISSN 1026-9932
1088956
  Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в современном международном праве / Л.И. Волова. – Ростов-на-Дону, 1981. – 192 с.
1088957
  Сторожук А.Ю. Принцип тождества бытия и мышления как источник ошибок в философии : смешение понятий причинности и мифы о восприятии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.41-60. – ISSN 1560-7488
1088958
  Гольмстен А.Х. Принцип торжества в гражданском процессе : Исследование А.Х. Гольмстена. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1886. – [2], IV, 262 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1088959
  Петрова Л.О. Принцип трансверсальності як концептуальна засада правового виховання військовослужбовців: досвід АТО // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 134-143. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1088960
  Форсюк В. Принцип транспарентності через призму національного та міжнародного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (196). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
1088961
  Герасимов Р.О. Принцип убезпечення цивільної авіації у доктрині і практиці-міжнародного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 571-579. – ISSN 1563-3349
1088962
  Свешникова Е.А. Принцип уважения и требовательности в нравственном воспитании учащихся советской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Свешникова Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Симферополь, 1955. – 13 с.
1088963
  Лихачев В.Н. Принцип универсальности в современном международном праве. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Лихачев В.Н.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М, 1978. – 23л.
1088964
  Касьян Л.В. Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатом консультативної діяльності в цивільних справах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 80-83
1088965
  Присухін С.І. Принцип універсального призначення благ: уроки магістеріуму католицької церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 19-22


  Стаття присвячена аналізу напрацювань Соціального Вчительства Католицької Церкви, що розкривають змістовні характеристики поняття "принцип універсального призначення благ", його роль і значення в системі християнських морально- етичних ...
1088966
  Присухін С.І. Принцип універсального призначення благ: уроки Магістеріуму Католицької Церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 27-30


  "Стаття присвячена аналізу напрацювань Соціального Вчительства Католицької Церкви, що розкривають змістовні характеристики поняття "принцип універсального призначення благ", його роль і значення в системі християнських морально-етичних цінностей".
1088967
  Федорова А. Принцип універсальності та культурний релятивізм: імплементація міжнародних стандартів прав людини в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 115-120
1088968
  Тимченко Г. Принцип усності в судовому процесі: питання історії та теорії розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – С. 133-137
1088969
  Жауров Ю.В. Принцип усреднения для дифференциальных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Жауров Ю. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1983. – 11л.
1088970
  Жауров Юрий Владимирович Принцип усреднения для дифференциальных уравнений в частных производных со случайными коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Жауров Юрий Владимирович; Ин-т прикладной математики и механики АН УССР. – Донецк, 1982. – 105л. – Бібліогр.:л.103
1088971
  Пухов Г.Е. Принцип устройства универсальной электромоделирующей сетки / Г.Е. Пухов. – Москва, 1959. – 12 с.
1088972
  Реуцкий В.Е. Принцип учета предыстории в распознавании движущихся объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Реуцкий В.Е.; КПИ. – К., 1971. – 24л.
1088973
  Крохина Ю.А. Принцип федерализма в бюджетном праве / Крохина Ю.А.;Саратовская гос.акад.права. – Київ, 2001. – 50с. – Бібліогр.:с.48-50
1088974
  Барабаш О.О. Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 46-50. – ISSN 0321-0499
1088975
  Дзюба Т. Принцип фольклорно-етнографічної достовірності: від Андрія Царинного до Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 41-46. – ISSN 0236-1477
1088976
  Ободовська В.О. Принцип формування зовнішньоекономічних зв"язків України та Польщі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 168-170
1088977
  Сікорський П. Принцип фундаменталізації у професійній підготовці майбутніх інженерів / П. Сікорський, О. Горіна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 49-55
1088978
  Добролюбська Ю.А. Принцип холізму в постнекласичній філософії історії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
1088979
  Сталінська Г.Д. Принцип художньої інтерпретації в дизайні вінтажного інтер"єру // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 233-240. – ISSN 2225-7586
1088980
  Щетникова Р.А. Принцип целостности в методологии исследования социальных явлений // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1088981
  Патлатой Анатолий Петрович Принцип целостности и проблема интеграции биологического знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Патлатой Анатолий Петрович; Одесский Гос. Университет. – К., 1979. – 170л.
1088982
  Патлатой А.П. Принцип целостности и проблема интеграции биологического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Патлатой А.П.; КГУ. – К, 1979. – 22л.
1088983
  Табуркин Вячеслав Иванович Принцип целостности, его структура и роль в познании и преобразовании биотических систем : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Табуркин Вячеслав Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1088984
  Фабіан М.П. Принцип цілісної системності в зіставних дослідженнях // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1088985
  Ключковський Ю. Принцип чесних виборів у виборчому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 165-174. – ISSN 1026-9932
1088986
  Мамедова Рена Мамед гызы Принцип экономии в синтаксисе азербайджанского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 337-343


  В статье рассматриваются вопросы, касающиеся принципа языковой экономии, в частности синтаксической экономии слов азербайджанского языка. Синтаксическая экономия происходит в явлениях, в основе которых лежит присоединение двух составляющих компонентов ...
1088987
  Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях / А. Мартине. – М, 1960. – 261с.
1088988
  Динер Е.В. Принцип эргономичности в электронной книге // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 56-66. – ISSN 0130-9765


  Обоснована необходимость рассматривать электронную книгу в контексте традиций книжной культуры. Выявлено содержание принципа эргономичности, который применительно к электронной книге позволит создать качественный электронный книжный продукт, что, ...
1088989
  Авдеева Л.Р. Принцип эстетизма в философии К.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С . 3-19. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1088990
  Джибладзе Г.Н. Принцип эстетического воспитания / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1971. – 348с.
1088991
  Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность / Н.А. Машкин. – М.-Л., 1949. – 688с.
1088992
  Пількевич А. Принципат Тиберія в "Historiae Romanae" Веллея Патеркула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-65. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості зображення правління імператора Тиберія Веллеєм Патеркулом. Змістова частина "Historiae Romanae" аналізується на предмет пропаганди та специфіки викладу фактологічного матеріалу автором. Техніка риторичних прийомів ...
1088993
  Шестопал О.Г. Принципи "Сервантизму" в романі Г.Т. Бальєстера "Дон Хуан" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 346-352


  Стаття присвячена розгляду засобів театралізації оповіді в романі Г.Т. Бальєстера «Дон Хуан». Предметом уваги в статті стають різноманітні форми оприявнення «сервантизму», а саме: «гра», «принцип достатньої реальності» та «авторефлексивність тексту». ...
1088994
  Сергієнко Т. Принципи SMART - освіти в суспільстві XXI століття / Т. Сергієнко, С. Лобань // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 123-124. – ISBN 978-617-685-049-6
1088995
  Діковська І.А. Принципи Trans-Lex — джерело регулювання міжнародних приватних договірних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 350-354. – ISBN 978-966-927-142-6
1088996
  Іваницький С. Принципи адвокатури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 117-130. – ISSN 2308-9636
1088997
  Пухтецька А.А. Принципи адміністративного права: адміністративно-правові та євроінтеграційні аспекти оновлення змісту та практики застосування : монографія / А.А. Пухтецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Панов А.М., 2016. – 433, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-433. – ISBN 978-617-7474-28-8
1088998
  Шарая А.А. Принципи адміністративного права: дослідження у вітчизняній доктрині // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 296-299. – ISBN 978-617-7293-17-9
1088999
  Лоюк І.А. Принципи адміністративної процедури у зарубіжному та вітчизняному законодавстві та їх вплив на процедури реєстрації банків в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 118-123. – ISSN 2219-5521
1089000
  Гриб К. Принципи атестації працівників освіти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 13-16
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,