Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1085001
  Куцмані Б. "Перехресна історія" закону про національно-персональну автономію УНР: перетікання ідеї від австро-марксистів через єврейський Бунд до революційної України // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 263-269. – ISBN 978-617-7062-20-1
1085002
  Петрухіна Л. "Перехресні стежки" баладних мотивів у "Жовтій лілії" Яна Ботто // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 292-300
1085003
  Брага І. "Перехресні стежки" двох митців: Микола Бажан і Дмитро Шостакович // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 29-36. – ISSN 0130-5263
1085004
  Піхманець Р. "Перехресні стежки" суспільно-політичної активності Василя Стефаника й Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 48-62. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1085005
  Луканська А. "Перехресного вступу" до правничої магістратури не передбачено // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 20 листопада (№ 215). – С. 10


  Наступного року до правничої магістратури прийматимуть лише з профільним дипломом бакалавра.
1085006
  Савченко А. "Перешори - найглибша кишеня України" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 грудня (№ 145/146)


  Євген Чикаленко повернувся на батьківщину. Перше в Україні погруддя Євгенові Чикаленку.
1085007
  Бойко Анатолій "Переяславська метафора" у суспільному бутті Степової України останньої чверті XVIII - початку XIX ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 68-74. – ISBN 978-966-8603-36-5
1085008
  Мякотин В.А. "Переяславський договор" 1654-го года / В.А. Мякотин. – Прага : Изд. Об-во "Единство", 1930. – 28 с. – Прізвище авт.: Мякотинъ
1085009
  Кісіль І. "Переяславський міф" та українська національна свідомість // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 402-406


  Рецензія на книгу: Олександра Черненко. Велика трьохсотлітня війна: Переяславська угода та криза національної самосвідомості. - К., 2004. - 111 с.
1085010
  Вигасин А. "Перикл Эритрейского моря" и политическая карта Индии // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.3-13. – ISSN 0321-0391
1085011
  Гусев М. "Периферийный ислам" и события на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 39-42. – ISSN 0321-5075


  Ісламська солідарність. Ізраїль та країни Південно-Східної Азії
1085012
  Фетисов І. "Періодична нерівність" як маркер автентичної народної музики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 100-107. – ISSN 2413-4767
1085013
  Димадис К.А. [Період диктатури, війни та прози, 1936-1944 : Йоргос Теотокас, М. Карагацис, Стратис Міривіліс, Танасіс Пецаліс-Діомідис, Панделіс Превелакіс, Ангелос Терзакіс / К. А. Димадис. – Афіни : Гносі, 1991. – 548 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-235-424-0
1085014
   [Періодичні видання Києва (1835-1917)]. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
[Т. 1] : Формування преси Києва (1835-1918) / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко. – 2011. – 207, [1] с. – Кн. в одному папер. футлярі з т. 2-4. Номер тому зазнач. на обкл. Назву вид. взято з футляру. – Бібліогр.: с. 165-184 та в підрядк. прим.
1085015
  Кривошея І. «Переходъ въ другую страну съ другимъ народом», або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями / І. Кривошея, О. Квасневська // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 10-19. – ISSN 1998-4634
1085016
  Пучка Г.Н. Переходные волновые процессы в системе, состоящей из оболочки и протекающей в ней жидкости : Автореф... канд.физ-мат.наук: 023 / Пучка Г.Н.; АН УССР.Ин-т механики. – Киев, 1968. – 7л.
1085017
  Кондрашкин Н.М. Переходные контакты в устройствах заземления и экранирования радиоэлектронной аппаратуры / Н.М. Кондрашкин. – Москва : Радио и связь, 1973. – 136с. – (Библиотека радиоконструктора)
1085018
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Рублев Анатолий Романович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1085019
  Муратов И.М. Переходные процессы в полупроводниковых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Муратов И.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л.
1085020
  Прокунцев А.Ф. Переходные процессы в цифровых мостах переменного тока / А.Ф. Прокунцев, В.И. Колесников. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с.
1085021
  Нодия Л.Г. Переходные формы хозяйствования в переходный период от капитализма к социализму. (На прим. КНР и некоторых стран соц. лагеря). : Автореф... канд. экон.наук: / Нодия Л.Г.; АН Груз ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1085022
  Шуман В.Н. Переходные электромагнитные процессы на ранних временах в геологической среде с магнитоактивным плазменным компонентом // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 32-40. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0203-3100
1085023
  Ордынец И.О. Переходный возраст / И.О. Ордынец. – К., 1925. – 47с.
1085024
  Щуплов А.Н. Переходный возраст / А.Н. Щуплов. – Москва, 1980. – 63с.
1085025
  Ампелонов А.Л. Переходный возраст : роман / А.Л. Ампелонов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 375 с. : портр.
1085026
  Железняк А.В. Переходный возраст / А.В. Железняк. – К, 1984. – 303с.
1085027
  Фролов Л.Г. Переходный возраст. / Л.Г. Фролов. – М, 1986. – 302с.
1085028
  Тиводар Антонина Романовна Переходный период общества и изменения со-бытия личности в брачной диаде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1085029
  Челноков В.С. Переходный период от капитализма к социализму / В.С. Челноков. – М, 1957. – 119с.
1085030
  Акопов Р.Я. Переходный период от капитализма к социализму / Р.Я. Акопов. – Москва, 1957. – 50с.
1085031
  Молчанова А.Я. Переходный период от капитализма к социализму / А.Я. Молчанова, М.С. Кукушкин. – Л., 1961. – 56с.
1085032
  Лившиц В.И. Переходный период от капитализма к социализму / В.И. Лившиц, А.М. Панков. – Ставрополь, 1967. – 32с.
1085033
  Божович Л.И. Переходный период от младенчества к раннему возрасту / Л.И. Божович, Л.С. Славина // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 127-129. – ISBN 978-966-222-967-7
1085034
  Кожевников Н.О. Переходный процесс в петле и его использование при оценке измерительной системы для импульсной индуктивной электроразведки // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1614-1627 : рис. – Библиогр.: с. 1626-1627. – ISSN 0016-7886
1085035
  Аюханов А.Х. Переходный процессы и вторичная эмиссия при бомбардировке положительными ионами инородных пленок на чистых металлах : Автореф... канд. физ-матнаук: / Аюханов А.Х.; Среднеазиатский гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 8л.
1085036
  Барышев А.И. Переходный режим в ускоряющих резонаторах, вызываемый нагрузкой пучком / И.И. Барышев, Ю.Ф. Орлов, В.С. Погосян. – Ереван : [б. и.], 1969. – 14, [5] с. / Ереванский физический ин-т
1085037
  Бойер Р. Переходы и релаксационные явления в полимерах / Р. Бойер ; пер. с англ. Г.П. Андриановой, Ю.Н. Панова, под ред. А.Я. Малкина. – Москва : Мир, 1968. – 384 с. : ил.
1085038
  Мотт Н.Ф. Переходы металл-изолятор : пер. с англ. / Н.Ф. Мотт. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
1085039
  Кремень В. Переходячи до дванадцятирічки, необхідно суттєво змінити нашу школу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про рівень фінансування науки і її значимість для суспільства, про вектори реформування шкільної освіти, вдосконалення педагогічної підготовки і підвищення престижності професії вчителя розповідає президент Національної академії педагогічних наук В. ...
1085040
  Пастухов О.М. Перехресне субсидування як альтернатива судовому переслідуванню за порушення авторських прав у мережі інтернет // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-19
1085041
  Бабунич В.М. Перехресний допит за чинним і новим КПК України. Врахування іноземного досвіду // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 96-104
1085042
  Дорчак С. Перехресний усний переклад у Словаччині: табуйована реальність


  Надаються докази для підтвердження або спростування гіпотези про те, що перекладачі роблять якісніший переклад на рідну мову з іноземної порівняно з перекладачами, які перекладають з іноземної на іноземну мову. Дані для дослідження були зібрані шляхом ...
1085043
  Дорчак С. Перехресний усний переклад у Словаччині: табуйована реальність // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 107-124. – ISSN 0320-3077


  Надаються докази для підтвердження або спростування гіпотези про те, що перекладачі роблять якісніший переклад на рідну мову з іноземної порівняно з перекладачами, які перекладають з іноземної на іноземну мову. Дані для дослідження були зібрані шляхом ...
1085044
  Сиридаєва О. Перехресними стежками через недугу до одужання (порівняльно-історичний аналіз романів "Перехресні стежки" Івана Франка та "Недуга" Євгена Плужника) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 113-116
1085045
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Лейпціг : Укр. накладня. – 477с.
1085046
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко // Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / І.Я. Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 428 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
1085047
  Франко І.Я. Перехресні стежки / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 336с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
1085048
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1983. – 367с.
1085049
  Франко І. Перехресні стежки : Повість / І. Франко. – Кіровоград : Степова Еллада, 2000. – 256c. – ("Рідне слово в рідній школі"). – ISBN 966-7514-06-4
1085050
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко. – Київ : Школа, 2006. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-532-0
1085051
  Цвих В. Перехресні стежки (до 70-річчя Кременя Василя Григоровича) // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 0130-7037
1085052
  Дубенко Д. Перехресні стежки київської хірургії (частина I). Університетська клініка // Український науково-медичний молодіжний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (117). – С. 4-9. – ISSN 2311-6951
1085053
  Фурдичко А.О. Перехресні стежки культур: фольклорне виконавство національних меншин України кінця XX — початку XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 294-311. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1085054
  Ладижець В.І. Перехрестя : роман-хроніка / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1967. – 263 с.
1085055
  Братунь Р.А. Перехрестя : шість поем / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1969. – 87 с. : іл.
1085056
  Ладижець В.І. Перехрестя / В.І. Ладижець. – Киев, 1980. – 683 с.
1085057
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 1. – 2000
1085058
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 2. – 2000
1085059
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 3. – 2000
1085060
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 4. – 2000
1085061
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 5. – 2000
1085062
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 6. – 2000
1085063
  Свічинська А. Перехрестя : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 73-78. – ISSN 0868-4790
1085064
  Кінзерська Т. Перехрестя : (інсценізація роману С. Процюка "Інфекція") та інше / Тетяна Кінзерська. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 70, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-192-095-7
1085065
  Сороневич Маріанна Перехрестя відчаю й надії : про "школу виживання" українців біля римської станції метро "Оттавіано" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
1085066
  Джуль Ю. Перехрестя років = Crossing years : роман / Юрій Джуль; пер. з англ. [ Ю. Тереха ]. – Київ : Всесвіт, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-8439-05-6
1085067
  Джуль Ю. Перехрестя років : Уривки з роману // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 27-43. – ISSN 0320 - 8370
1085068
  Гаврилюк Н. Перехрестя української поезії (огляд збірок 2012-2013 рр.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 80-89. – ISSN 0236-1477
1085069
   Перехрестя: дев"ять історій про війну і насильство : [графічний роман] / [голов. ред. І. Гансен ; редкол.: Ю. Джугастрянська, А. Кананчук, А. Рейс та ін. ; худож.: С. Захаров, С. Рунова]. – Київ : Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2017. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 118. – ISBN 978-617-7242-36-8
1085070
  Солтановская Г Перец и баклажаны . Выращивание и использование в домашнем обиходе / Г Солтановская. – Симферополь, 1958. – 52с.
1085071
  Богуславська В. Перец Маркіш - поет і заручник системи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 293-295
1085072
  Міцінська Т. Перец Маркіш, Хаїм Бейдер - уроженці Поділля // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С.18-20
1085073
  Киселев И.М. Перецвет / И.М. Киселев. – Кемерово, 1966. – 95 с.
1085074
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2001
1085075
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2001
1085076
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2001
1085077
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2001
1085078
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2001
1085079
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2001
1085080
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2001
1085081
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2001
1085082
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2001
1085083
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2001
1085084
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2001
1085085
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2001
1085086
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2002
1085087
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2002
1085088
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2002
1085089
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2002
1085090
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2002
1085091
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2002
1085092
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2002
1085093
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2002
1085094
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2002
1085095
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2002
1085096
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2002
1085097
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2002
1085098
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2003
1085099
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2003
1085100
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2003
1085101
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2003
1085102
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2003
1085103
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2003
1085104
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2003
1085105
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2003
1085106
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2003
1085107
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2003
1085108
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2003
1085109
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2003
1085110
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2004
1085111
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2004
1085112
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2004
1085113
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2004
1085114
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2004
1085115
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2004
1085116
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2004
1085117
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2004
1085118
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2004
1085119
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2004
1085120
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2004
1085121
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2004
1085122
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2005
1085123
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2005
1085124
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2005
1085125
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2005
1085126
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2005
1085127
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2005
1085128
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2005
1085129
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2005
1085130
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2005
1085131
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2005
1085132
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2005
1085133
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2006
1085134
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2006
1085135
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2006
1085136
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2006
1085137
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2006
1085138
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2006
1085139
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2006
1085140
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2006
1085141
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2006
1085142
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2006
1085143
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2006
1085144
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2006
1085145
  Пучков А.А. Перечено опубликованных трудов Адольфа Израилевича Сонни // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – C. 90-96. – ISBN 978-966-651-872-2
1085146
   Перечень важнейших научно-исследовательских работ, выполняемых в высших учебных заведениях в 1957 году. – Москва, 1957. – 76с.
1085147
   Перечень внутрених водных путей Европейской России. Прилож.: Карта внутренних водных путей Европ. России в масштабе 40 верст в дюйме.. – с.
1085148
   Перечень вопросов, возбужденных учебно-окружными управлениями в связи с введением в действие закона 10-го мая 1912 г. об улучшении материального положения служащих в средних общеобразовательных мужских учебных заведениях и разъяснения по этим вопроса / Киевский учеб. окр. – Киев : тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1913. – 16 с.
1085149
  Шрамченко М.П. Перечень вопросов, разрешенных уголовным кассационным департаментом Правительствующего Сената с 1893 до 1900 / сост. М.П. Шрамченко, состоящий за обер-прокурор. столом исп. обязан. обер-секр. Угол. кассац. д-та Прав. Сената. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1900. – [4], XXXII, 118 с.
1085150
   Перечень вредителей и болезней растений внешнего карантина, установленных для СССР. – Москва : Колхозная многотиражка, 1935. – 47 с.
1085151
  Савенко Р.Ф. Перечень вредителей сельскохозяйственных культур РСФСР / Р.Ф. Савенко. – Тифлис
ч. 1. – 1935. – 63с.
1085152
  Пухова Н.Н. Перечень вредных насекомых Японии, Кореи и о-ва Формозы (которые имеют и могут иметь карантинное значение для СССР). / Н.Н. Пухова. – М., 1936. – 52с.
1085153
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1983 году. – Л., 1982. – 49с.
1085154
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1984 году. – Л., 1983. – 52с.
1085155
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1987 году. – Л., 1986. – 36с.
1085156
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1990 году и планируемой к выпуску в последующие годы. – Л., 1989. – 47с.
1085157
   Перечень грампластинок ко 2-му изданию БМЭ : [комплект] // Большая медицинская энциклопедия / гл. ред.: А.Н. Бакулев. – 2-е изд. – Москва : Медгиз, 1957. – Т. 2 : Ангиохолит - Аюрведа. – 34 грп., вклеен. в картон. обл.


  Названия грампластинок: Без № (следует считать 1-2): Аускультативные феномены сердца. Ритм перепела (I сторона). Аускультативные феномены сердца. Ритм галопа (II сторона). Без № (следует считать 3-4): Аритмии сердца а. Экстрасистолия, б. ...
1085158
   Перечень диссертационных исследований по проблемам права интеллектуальной собственности (2008-2011гг.) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 31-32. – ISSN 2072-4322
1085159
   Перечень диссертационных исследований по проблемам экономики и управления интеллектуальной собственности (1995-2011гг.) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 33-37. – ISSN 2072-4322
1085160
   Перечень докладов Губернской земской управы Губернскому Земскому Собранию очередной сессии 1912 г. (январь 1913 г.). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира; Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1913. – с.
1085161
   Перечень документальных материалов по личному составу, содержащихся в Ивановском областном государственном архиве и его филиалах в гг. Кинешме и Шуе.. – Иваново, 1969. – 184с.
1085162
   Перечень документов со сроками храенения Главного архивного управления при Совете Министров СССР и подведомственных ему организаций.. – М., 1976. – 63с.
1085163
  Яковлев Я.И. Перечень жесткокрылых, собранных Л.К. Круликовским в окрестностях г. Малмыжа, Вятской губернии, в 1896-1899 гг. и ранее. ч. 2 // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 4 с.
1085164
   Перечень животных русской фауны или акклиматизированных, имеющихся в киевском городском зоологическом саду Общества Любителей Природы на 15-е мая 1910 г. / [Животные в зоологическом саду, присланные в дар след лицами и учрежд.: г. Амплеев, В.М. Артоболевский, Н.И. Данилевский и др.]. – Киев : Типо-литогр. "Прогресс", 1910. – [8] с. : ил. – Без обл. и тит. л.
1085165
   Перечень журналов и надписей отдела по оружейной части артиллерийского комитета за 1894-1909 гг.. – вып. 1. – Птгр., 1918. – 118с.
1085166
   Перечень законов Российской Федерации, принятых Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации 31 мая 1990 г.. – М., 1993. – 29с.
1085167
  Бабаджаниди И.Д. Перечень златок, найденных в окрю горю Елисаветополя (Coleoptera, Buprestidae) / И.Д.. Бабаджаниди (Елисаветполь) // Заметка об урмийском диком баране (Ovis orientalis urmiana Guenther) : (II табл.) / Н.А. Смирнов. – Тифлис, 1916. – С. 321-324
1085168
  Раан фон Перечень из собственного своего журнала в продолжение прошедшей войны при завоевании Молдавии и Бессарабии с 1787 по 1790 год, : С приобщением одного чертежа / Сочинял в письмах к своему другу императорской российской службы сек[унд]-майор фон Раан. – Печатано в Санктпетербург : [Тип. Гос. воен. коллегии], 1792. – [11], 116 с. : 1 л. к. – Карта: Театр войны с 1788го до 1790го года. Собранный во время войны имп. российским маиором фон Рааном


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
1085169
  Бакланов Н.Б. Перечень инструментов, подсобного инвентаря и продукции, с указанием их размеров, веса и стоимости, а также технического штата в цехах Екатеринбургского завода в 1730-х годах (по Геннину) // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 208-308
1085170
   Перечень кинофильмов и диафильмов с краткими аннотациями по профессиям легкой и текстильной промышленности. – М., 1961. – 24с.
1085171
   Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в высшие учебные заведения. – Москва, 1977. – 72с.
1085172
   Перечень научно-исследовательских работ законченных в 1969 году. – Днепропетровск, 1970. – 32с.
1085173
   Перечень научных работ опубликованных в "Трудах Таллинского политехнического института". – Таллин, 1976. – 131с.
1085174
   Перечень оборудования мастерских и методические указания по производственному обучению для сред. спец. уч. завед. по спец. № 307 "Электромеханч. оборуд. гражданских зданий и коммунальных предприятий. – М., 1964. – 68с.
1085175
   Перечень оригинальных наименований газет и журналов на языках народов СССР и иностранных языках.. – М., 1964. – 308с.
1085176
   Перечень основных массовых проффессий и специальностей, по которым могут подготавливаться учащиеся средних общеобразоват. школ с производ. обучением.. – М., 1962. – 20с.
1085177
   Перечень основных средств механизации и автоматизации Управленческого и инженерно-технического труда.. – М., 1976. – 25с.
1085178
   Перечень Пантентов, действующих в СССР (по состоянию на 1 янв. 1968 г.). – Москва, 1968. – 82с.
1085179
  Древинг А.М. Перечень патентных классов и краткий предметный указатель. / А.М. Древинг. – Л., 1957. – 84 с.
1085180
   Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка новых квалифицированных кадров в городских профессионально-технических училищах, средних общеобразовательных школах с произв. – сб. 6. – М., 1960. – 68с.
1085181
  Пименов М.Г. Перечень растений - источников кумариновых соединений / М.Г. Пименов. – Л, 1971. – 201с.
1085182
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР.. – Ленинград, 1984. – 52с.
1085183
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. 1981 г.. – Ленинград, 1982. – 44с.
1085184
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. 1982 г.. – Л., 1983. – 47с.
1085185
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. № 135. – Ленинград, 1988. – 54с.
1085186
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. № 135. – Ленинград, 1989. – 53с.
1085187
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова АН СССР. 1957.. – М.-Л., 1958. – 40с.
1085188
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова АН СССР. 1959.. – М.-Л., 1959. – 36с.
1085189
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Академии наук Уз ССР.. – Ташкент, 1978. – 75с.
1085190
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Горьковского государственного университета.. – вып. 20. – Горький, 1957. – 30с.
1085191
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Каунасским ботаническим садом - филиалом ин-та ботаники АН Литовской ССР.. – Каунас, 1988. – 55с.
1085192
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Сибирским ботаническим садом Сибирского отд. АН СССР. 1961, 1961. – 28с.
1085193
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ставропольским Ботаническим садом.. – Ставрополь-Кавказский, 1959. – 20с.
1085194
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Сталинбадским ботаническим садом.. – Сталинбад, 1949. – 22с.
1085195
   Перечень семян, предлагаемых Государственным Никитским Ботаническим Садом им. В.М.Молотова в обмен. 1947. – Ялта, 1947. – 36с.
1085196
   Перечень семян, предлагаемых Куйбышевским ботаническим садом в обмен.. – Куйбышев, 1952. – 36с.
1085197
   Перечень семян, предлагаемых Куйбышевским ботаническим садом в обмен.. – Куйбышев, 1955. – 32с.
1085198
   Перечень семян, собранных в 1958 и 1959 годах и предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ростовского гос. университета. № 4. – Ростов н/Д, 1960. – 28с.
1085199
   Перечень семян, собранных в 1960 и 1961 годах и предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ростовского гос. университета. № 6. – Ростов н/Д, 1962. – 24с.
1085200
   Перечень семян, собранных на участке полезных растений.. – К., 1939. – 23с.
1085201
   Перечень семян, собранных на участке полезных растений.. – К., 1941. – 19с.
1085202
   Перечень специализаций на специальностях высших учебных заведений СССР.. – М., 1965. – 41с.
1085203
   Перечень статей, опубликованных в 2011 г. в журнале "Право интеллектуальной собственности" // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 38-39. – ISSN 2072-4322
1085204
   Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения.. – М., 1989. – 269с.
1085205
   Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения материлов.. – М., 1964. – 148с.
1085206
   Перечень фондов государственного архива Ивановоской области.. – Иваново, 1967. – 132с.
1085207
  Бакланов Н.Б. Перечень цехов Екатеринбургского завода с их производственными агрегатами к 1735 году (по Геннину) // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 191-207
1085208
  Харари Фрэнк Перечисление графов / Ф. Харари. – Москва, 1977. – 324 с.
1085209
  Ветвинская Т.Л. Перечисление как стилистический прием : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.663 / Ветвинская Т.Л.; КГУ. – Киев, 1970. – 23с.
1085210
  Ветвинская Т.Л. Перечисление как стилистический прием. : (На материале английского языка): Дис... канд. филол. наук: / Ветвинская Т. Л.;. – К., 1970. – 280л. – Бібліогр.: л.260-280
1085211
  Дегтев А.Н. Перечислимые множества / А.Н. Дегтев, Д.А. Захаров. – Новосибирск, 1979. – 92с.
1085212
  Стенли Р. Перечислительная комбинаторика / Р. Стенли. – Москва, 1990. – 440 с. – ISBN 5-03-001348-2
1085213
  Гульден Я.П. Перечислительная комбинаторика / Я.П. Гульден, Д. Джексон. – Москва : Наука, 1990. – 502 с.
1085214
   Перечислительные задачи комбинаторного анализа : Сборник переводов. – Москва : Мир, 1979. – 363 с.
1085215
  Емеличева Валентина Сергеевна Перечислительные и экстремальные задачи на некоторых классах транспортных многогранников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Емеличева Валентина Сергеевна; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. – Минск, 1974. – 23л.
1085216
  Ковалів Ю. Перечитані і не дочитані "Прапороносці" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 78-83
1085217
  Любарець Н.О. Перечитування класики в пошуках власного стилю: Вірджинія Вулф і британські романтики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 92-100


  У статті розглянуто ставлення Вірджинії Вулф до романтичної традиції в британській літературі. Фокус дослідження охоплює безпосередні згадки про В. Скотта, С.Т. Колріджа та Дж.Г. Байрона у щоденниках письменниці, алюзії на постаті та твори романтиків у ...
1085218
  Григоренко О. Перечитування класики: методика трансформації класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 110-114. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто низку прикладів цитування класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек у зв"язку з теорією "тривіальних міфів" Ролана Барта.
1085219
  Демська-Будзуляк Перечитування літературного канону неокласичним дискурсом українського літературознавства початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 23-28. – ISSN 1996-5931
1085220
  Грабовський С. Перечитуючи Євгена Маланюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 73). – С. 5


  Чи засвоять нарешті українці уроки історії?
1085221
  Михальчишин А. Перечитуючи мемуари Черчилля // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 142-151. – ISSN 0868-4790
1085222
  Кітов М.Г. Перечитуючи Т.Г. Шевченка // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 170-179
1085223
  Карпушина Н. Перечитывая "Алису..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 7


  В привычной для себя роли математика Кэролл выступил и на страницах своего лучшего творения - дилогии о приключениях Алисы в Стране чудес и в Заеркалье, где полным-полно оригинальных хитроумных загадок.
1085224
  Коган А.Г. Перечитывая войну / А.Г. Коган. – Х., 1975. – 320с.
1085225
  Харитонов М. Перечитывая Германа Гессе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 332-351. – ISSN 0042-8795
1085226
  Усова Н.Т. Перечитывая дневники / Н.Т. Усова. – Тула, 1978. – 156с.
1085227
  Ломинадзе С. Перечитывая Достоевского и Бахтина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 2. – С. 39-58. – ISSN 0042-8795
1085228
   Перечитывая заново: лит-критич. ст.. – Л. : Художественная литература, 1989. – 374 с.
1085229
  Стариков Д.В. Перечитывая классику / Д.В. Стариков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 374с.
1085230
  Стариков Д.В. Перечитывая классику / Д.В. Стариков. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368 с.
1085231
  Николаев Г. Перечитывая Тендрякова в 21 веке // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 164-175. – ISSN 0321-1878
1085232
  Киселев Александр Федотович Перечитывая Чаадаева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
1085233
  Эренбург И.Г. Перечитывая Чехова / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 111с.
1085234
  Соколянский М.Г. Перечитывая Шекспира : Работы разных лет / М.Г. Соколянский. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 172с. – ISBN 966-549-436-8
1085235
  Шевердин М.И. Перешагни бездну / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1974. – 613с.
1085236
  Пидсуха А.Н. Перешагни рубеж / А.Н. Пидсуха. – М, 1987. – 509с.
1085237
  Акимов И.З. Перешагнувшие через юность / И.З. Акимов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 256 с.
1085238
  Семенюк О. Перешкоджання участі у референдумі шляхом насильства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1085239
  Семенюк О. Перешкоджання участі у референдумі шляхом насильства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1085240
  Пономарьова М.С. Перешкодження законній професійній діяльності журналіста як мета у складі злочину, передбаченому ст. 375 КК України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 147-154. – ISSN 2306-9082
1085241
  Чайка І. Перешкоди для втілення моделі дослідницьких (інноваційних) університетів у сфері освіти та науки України // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 164-174. – ISBN 978-966-171-947-6
1085242
  Асадчев Ю. Перешкоди для залучення інвесторів та шляхи їх усунення // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 24-25
1085243
  Козлова М. Перешкоди здійсненню міждисциплінарних досліджень у науці "бухгалтерський облік" // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24. – Бібліогр.: 16 назв
1085244
  Михайлець О.В. Перешкоди на шляху до духовної свободи в сучасному суспільстві : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 70-71
1085245
  Уолтер Міс К. Перешкоди на шляху до ефективного оподаткування доходів в Україні // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 86-95


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1085246
  Кресіна Ірина Перешкоди на шляху до північноатлантичної інтеграції України і Македонії // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 184-188. – ISBN 978-966-02-4324-8
1085247
  Лотиш О.Л. Перешкоди на шляху запровадження системи муніципального екологічного менеджменту і способи їх подолання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 271-277


  Наведено основні кроки успішного запровадження системи муніципального екологічного менеджменту (СМЕМ). Окреслено основні етапи процесу визначення перешкод на шляху запровадження СМЕМ. Представлено загальний огляд можливих способів подолання цих перешкод.
1085248
  Гейко Т.Ю. Перешкоди на шляху становлення підприємництва в Україні протягом періоду незалежності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 63-69. – ISSN 2522-1620
1085249
   Перешкоди на шляху створення повноцінної бази даних про мінерали України / О.М. Пономаренко, Д.С. Черниш, Г.О. Кульчицька, І.М. Герасимець // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 78-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-5443
1085250
  Зейкан Я.П. Перешкоди правосуддю, або Хто попереджений - той озброєний : практичний посібник / Я.П. Зейкан. – Київ : КНТ, 2009. – 256с. – ISBN 978-966-373-484-2
1085251
  Дергалюк М.О. Перешкоди розвитку АПК регіонів та напрями організаційно-економічного механізму щодо їх елімінації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 52-56. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1085252
  Савельєв Ю.Б. Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: особливості цінностей чи "пастка бідності”? // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 20-32. – ISSN 1681-116Х
1085253
  Калустова О. Перешкоди, труднощі, проблеми перекладу: до визначення понять // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.В. Циркунова, Р. Бруннер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (8). – С. 82-92. – ISSN 2617-8923


  Проаналізовано поняття "перешкода", "труднощі", "проблема" у загальному мовному значенні й у філософській і психологічній інтерпретаціях. На основі аналізу запропоновано дефініції понять "перешкода перекладу", "труднощі перекладу", "проблема перекладу" ...
1085254
   Перешкодозахищена радіолінія передачі даних для систем дистанційного керування озброєнням / І.Г. Леонов, Ю.І. Рафальський, А.Є. Присяжний, С.Г. Леушин // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (53). – С. 31-35. – ISSN 1997-9568
1085255
  Письмак Д.О. Перешкодостійке кодування повідомлення електронного підпису / Д.О. Письмак, В.П. Малайчук, С.В. Клименко // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; наук. ред. О.Г. Байбуз ; редкол.: О.М. Карпов, В.П. Малайчук, О.М. Петренко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 21. – С. 123-131. – ISSN 2312-119Х
1085256
  Розгон О. Перешлюбні домовленості та договори // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 111-120
1085257
   Перещепинский клад. – Л., 1972. – 20с.
1085258
   Переяслав-Хмельницкий - місто великого братерства. – Київ, 1954. – 23 с.
1085259
  Грабовский И.А. Переяслав-Хмельницкий / И.А. Грабовский, И.Н. Днестров. – Киев, 1954. – 80 с.
1085260
   Переяслав-Хмельницкий державний педагогичний університет ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 26 с.
1085261
   Переяслав-Хмельницкий и его исторические памятники.. – К., 1954. – 128с.
1085262
   Переяслав-Хмельницкий исторический музей.. – К., 1972. – 24с.
1085263
  Коцур Г. Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище (1949-1953 рр.) у біографії К.Ф. Ліщенко (Деркач) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 252-258. – ISSN 2518-7732
1085264
  Мінгазутдінов А.Ф. Переяслав-Хмельницький - місто музеїв // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 327-336. – ISBN 978-617-7107-21-6
1085265
  Цюпа І. Переяслав-Хмельницький / І. Цюпа. – Київ, 1954. – 64с.
1085266
   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди = Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University. – Переяслав-Хмельницький, 2006
1085267
   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : імена славних сучасників. – Київ : Світ Успіху, 2006. – 208с. : іл. – ISBN 966-8352-14-9
1085268
  Коцур В. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : з освітніми традиціями минулого - до європейської інтеграції // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
1085269
  Шамраєва А.М. Переяслав-Хмельницький за генеральними планами XVII - XX ст. До історико-архітектурного опорного плану міста // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 120-132. – ISBN 978-966-8999-85-7
1085270
   Переяслав-Хмельницький і його історичні пам"ятки. – Київ, 1954. – 120 с.
1085271
   Переяслав-Хмельницький період // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 85-94


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1085272
   Переяслав-Хмельницький район Київської області (географічне есе) / Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна, І.Г. Савчук, Л.П. Дячевська, Л.М. Воловик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-59. – ISSN 1561-4980
1085273
  Глушко Галина Переяслав-Хмельницький. Перейміть славу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119 : Фото
1085274
  Коломієць В.Р. Переяслав : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1974. – 192 с.
1085275
  Чухліб Т. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьманату / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-т історії України; Науково-дослідний ін-т українського козацтва. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2003. – 156с. – ISBN 966-02-3111-3
1085276
  Дашкевич Ярослав Переяслав 1654: дискусійні проблеми // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 23-31. – ISBN 978-966-8603-36-5
1085277
  Бурда В. Переяслав 2.0 // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 44 (550), 03.11.2017. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093
1085278
  Чорна С. Переяслав назвали на честь перемоги Кирила Кожум"яки над печенізьким богатирем // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 8 квітня (№ 63)
1085279
  Якименко Іван Переяслав сьогодні, Переяслав завтра // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-12. – ISSN 0869-3595
1085280
   Переяслав у віках / Ін-т історії України НАНУ; Ін-т археології НАНУ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; [редкол.: В.А. Смолій, В.П. Коцур, І.П. Якименко та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 424 с. : іл. – До 1100 ліття першої згадки у літописному джерелі. – ISBN 978-966-8352-26-3
1085281
  Пуцко В. Переяслав у історії давньоруського мистецтва (XI - XIIIст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20 : Присвячений пам"яті відомого українського археолога - славіста Олега Васильовича Сухобокова. – С. 237-243. – ISBN 978-966-308-311-7
1085282
  Ленченко В.О. Переяслав у картографії та описах XVII- XVIII століть // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 28-33 : мал. – ISSN 2311-9780
1085283
   Переяслав. 1654 р. / [упоряд. : В.В. Кривошея, С.М. Горобець, Б.О. Вакка] ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 147, [1] с. – ISBN 978-966-8809-54-5
1085284
  Шпиталь І. Переяслав: "Навіки разом!" Навіки! З ким! З братом чи ворогом? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
1085285
  Борисенко Володимир Переяславець Яким Сомко: особистість часів Руїни // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1085286
  Иванов К.И. Переяславль-Залесский в прошлом и настоящем / К.И. Иванов. – Ярославль, 1940. – 167с.
1085287
  Воронин Н.Н. Переяславль Залесский / Н.Н. Воронин. – Москва, 1948. – 59 с.
1085288
  Коринный Н.Н. Переяславская земля, Х - первая половина XIII века / Н.Н. Коринный; АН Украины, Ин-т истории Украины ; [отв. ред. Ф.П. Шевченко]. – Киев : Наукова думка, 1992. – 312 с. – ISBN 5-12-000663-9
1085289
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат, 1949. – 596с.
1085290
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б.Турганова. – Москва : ГИХЛ, 1950. – 616с.
1085291
  Рыбак Н.С. Переяславская рада / Н.С. Рыбак. – Москва, 1950. – 652с.
1085292
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат, 1951. – 608с.
1085293
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Главы из романа / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Правда, 1951. – 56с. – (Б-ка "Огонек" ; №18)
1085294
  Рыбак Н. Переяславская рада : Главы из романа / Н. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Правда, 1951. – 720 с. – (Б-ка "Огонек" ; №18)
1085295
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 1-й. – 1953. – 608с.
1085296
  Рыбак Н.С. Переяславская рада / Н.С. Рыбак. – Москва
2. – 1953. – 624с.
1085297
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ
Т. 1-й. – 1954. – 624с.
1085298
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. турганова. – Москва : Советский писатель
Т. 2-й. – 1954. – 830с.
1085299
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 2-й. – 1954. – 832с.
1085300
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 1-й. – 1956. – 600с.
1085301
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б.Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 2-й. – 1956. – 823с.
1085302
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Т. 1-й. – 1960. – 741 с.
1085303
  Рыбак Н. Переяславская рада : Роман / Н. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература. – (Б-ка ист. романа)
Т. 1-й. – 1966. – 768с.
1085304
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 2-й. – 1966. – 703с.
1085305
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с кур. Б. Турганова. – Москва : Известия. – (Б-ка Дружбы народов)
Т. 1-й. – 1971. – 719с.
1085306
  Рыбак Н. Переяславская рада : Роман / Н. Рыбак; Автоиз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Известия. – (Б-ка Дружбы народов)
Т. 2-й. – 1971. – 742с.
1085307
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1979. – 685с.
1085308
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Автоиз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1979. – 694с.
1085309
  Викторов Ю.Г. Переяславская рада 1654 г. в освещении идеологов украинского национального движения XIX - начала XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С, 50-62. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1085310
  Бойко І.Д. Переяславская рада и ее историческое значение / І.Д. Бойко. – Киев : Госполитиздат УССР, 1954. – 72 с.
1085311
  Бойко И.Д. Переяславская рада и её историческое значение / И.Д. Бойко. – Москва : Воениздат, 1954. – 63 с.
1085312
  Бойко И. Переяславская Рада и ее историческое значение / И. Бойко. – Киев : Госполитиздат УССР, 1954. – 72с.


  В моногpафии pассматpиваются философский, гносеологический и естественнонаучный аспекты бессознательного психического отpажения. Автоp делает попытку изложить научные основы матеpиалистического понимания конкpетных фоpм бессознательной психической ...
1085313
  Бойко И.Д. Переяславская Рада и ее историческое значение / И.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 136 с.
1085314
  Бойко И.Д. Переяславская Рада и её историческое значение / И.Д. Бойко. – Москва, 1954. – 63 с.
1085315
  Рыбак Н.С. Переяславская рада т.2 : Роман / Н.С. Рыбак; Автоииз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Т. 2-й. – 1960. – 711 с.
1085316
   Переяславська земля і світ людини : Видання підгот. за матеріалами трьох Всеукр. конференцій. – Київ ; Переяслав-Хмельницький, 1998. – 285 с.
1085317
  Корінний М. Переяславська земля. Х - перша половина XIII століття : (покажчики) / Микола Корінний ; АН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 83, [8] с. – Передм. парал. укр. та англ. – ISBN 5-7702-0550-4
1085318
  Сергійчук В. Переяславська рада - трагедія України і програш Європи / В. Сергійчук; Володимир Іванович. – Київ : Діокор, 2003. – 136 с. – ISBN 966-8331-07-9
1085319
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 600с.
1085320
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1949. – 492с.
1085321
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 484с.
1085322
  Рибак Н.С. Переяславська рада : роман / Н.С. Рибак. – Київ : Художня література
Т. 2. – 1953. – 644с.
1085323
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Т.1-й. – 1954. – 596с.
1085324
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й. – 1954. – 800с.
1085325
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник
Т. 2-й. – 1954. – 790с.
1085326
  Рибак Н.С. Переяславська рада / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Т. 1-й. – 1958. – 687с.
1085327
  Рибак Н.С. Переяславська рада / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Т. 2-й. – 1958. – 727с.
1085328
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1973. – 671с.
1085329
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1973. – 688с.
1085330
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман: В 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська школа
Т. 1-й, Кн.1-4. – 1988. – 477с.
1085331
  Рибак Н.С. Переяславська рада : В 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська школа
Т. 2-й, Кн.1-4. – 1988. – 494с.
1085332
  Швець С.А. Переяславська Рада : [1654] / С.А. Швець. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-1640-08-4
1085333
  Петкевич Кшиштоф Переяславська рада 1654 р. в найновішій польській історіографії та публіцистиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 32-51. – ISBN 978-966-8603-36-5
1085334
  Брехуненко Віктор Переяславська рада 1654 р. в російській історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 52-62. – ISBN 978-966-8603-36-5
1085335
   Переяславська рада 1654 року : (історіографія та дослідження). – Київ : Смолоскип, 2003. – 890 с. – ISBN 1-889240-18-4
1085336
  Бойко І.Д. Переяславська рада та її історичне значення / І.Д. Бойко. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 60 с. – (300 років возз"єднання України з Росією)
1085337
  Бойко І. Переяславська Рада та її історичне значення / І. Бойко. – Київ : Держполітвидав, 1954. – 127 с.
1085338
  Борисенко О. Переяславська рада у висвітленні польського історика // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 362-366. – ISBN 966-7865-75-4


  За матеріалами фонду наукової бібліотеки Національного заповідника "Хортиця".
1085339
  Таїрова Переяславська рада у сучасній російській навчальній літературі / Таїрова, Яковлева (, Тетяна ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 63-67. – ISBN 978-966-8603-36-5
1085340
   Переяславська рада як елемент гібридної брехні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1


  Звернення громадських організацій до влади з вимогою офіційно спростувати факт та званого "возз"єднання України і Московії" як явища якого ніколи не існувало в природі.
1085341
   Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Просвіта, 2003. – 168с. – ISBN 966-7551-86-5
1085342
  Харченко О. Переяславська Рада: міфологема досі жива? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 7
1085343
   Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів. – Київ : Україна, 2003. – 432 с. – ISBN 966-524-128-1
1085344
  Лєбєдєва Ю.О. Переяславська угода 1654 р.: історіографічний огляд // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 117-122
1085345
  Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії (1945-1990 рр.) / Валерій Цибульський. – Рівне : Державне редакційно-видавниче підприємство, 1993. – 104с. – ISBN 5-7707-3644-5
1085346
   Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для українського народу : Аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень. – Київ, 2004. – 26с.. – ISBN 1-889240-18-4
1085347
  Когут З. Переяславська угода тa ідея споконвічних прав України в політичній та історичній думці Гетьманщини // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 291-297. – (Нова серія ; вип. 10/11)
1085348
  Юрченко О. Переяславська фортеця XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 22-34. – ISSN 2078-0850
1085349
  Мицик Ю. Переяславське перемир"я 1649 року // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 70-71. – ISSN 0869-3587
1085350
  Токарчук О.В. Переяславський договір 1654 р. в оцінці вчених діаспори у 20-40 рр. ХХ ст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1085351
  Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року : Ретроспективний аналіз / О.О. Рафальський; НАНУ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ : Генеза, 2004. – 296с. – ISBN 966-504-367-6
1085352
  Колибенко О.В. Переяславський князь Михайло Всеволодович: славна смерть після безславного життя / О.В. Колибенко, О.В. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 5-17. – ISSN 2415-3567
1085353
  Лоха В. Переяславський колегіум // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 96-101. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію створення та функціонування Переяславського колегіуму як одного з освітньо-культурних осередків Лівобережної України XVIII - початку XIX cт. In the article the history of creation and work of Pereyaslav College, as a cultural and ...
1085354
  Кравченко В. Переяславський комплекс української історіографії // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 122-148. – ISBN 966-7679-42 (Вип.9)
1085355
  Черняк І. Переяславський край у житті Тараса Григоровича Шевченка: погляд через століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 296-297
1085356
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 3. – 2012. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085357
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 6. – 2014. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085358
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 8. – 2015. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085359
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 9. – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085360
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 10. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085361
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 11. – 2017. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085362
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 12. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085363
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 13. – 2018. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085364
   Переяславський літопис = Pereiaslav Chronicle : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 14. – 2018. – 137, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1085365
   Переяславський літопис = Pereiaslav Chronicle : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 1 (15). – 2019. – 161, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1085366
  Єгоров Є. Переяславський скансен у кінотворах Олега Біми та Юрія Суярка (1980 - 1990-ті рр.) // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 47-53. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
1085367
  Махінчук М.Г. Переяславський скарб / М.Г. Махінчук. – К., 1989. – 198с.
1085368
  Махінчук М. Переяславський скарб Михайла Сікорського : Художньо- документальна повість / Микола Махінчук; Вступна стаття Л.І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2005. – 302с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7575-73-X
1085369
  Дарда В.І. Переяславські дзвони : історичний роман / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 415 с.
1085370
  Колибенко О. Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р. / О. Колибенко, О. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 3-9
1085371
  Мінгазутдінов А.Ф. Переяславські музеї - обереги історичної пам"яті українського народу // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 45-48. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1085372
   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 1. – 2011. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085373
   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISBN 978-617-7009-24-4
Вип. 2. – 2013. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - 80-річчю від дня народж. видат. літературознавця, чл.-кор. НАН України, одного із заснов. і учасника Переясл.-Хмельницьких Сковородинських читань у 1982-2003 рр., Олекси Мишанича присвяч. цей збірник
1085374
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISBN 978-617-640-200-8
Вип. 3. – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085375
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISBN 978-617-640-323-4
Вип. 4. – 2017. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085376
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : спецвипуск: посібник-антологія "Поетичний славень Сковороді" / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISSN 2409-1146
Вип. 5. – 2018. – 495, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1085377
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISSN 2409-1146
Вип. 6. – 2019. – 427, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Філологія. Філософія. Педагогіка)
1085378
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISSN 2409-1146
Вип. 9. – 2022. – 511, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Філологія. Філософія. Педагогіка)
1085379
  Тригуб В. Переяславські угоди з"їли миші! Ніякого об"єднання України і Росії не було1 // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 10


  Найбільша історична фальсифікація ризикує перетворитися в потужну політичну сенсацію! Далі обійтися без висловів "ми не повірили", "такого не може бути", "шок" просто не можна.
1085380
  Ластовський В.В. Переяславсько-бориспільська єпархія у 18 ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ластовський В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1085381
  Ластовський В.В. Переяславсько-Бориспільська єпархія у XVIII ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ластовський В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1085382
  Лукашевич О. Переяславщина в період становлення колгоспного ладу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 96-104
1085383
  Смірнова Н. Переяславщина в періодиці першої половини XIX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 129-132. – ISBN 978-966-308-311-5
1085384
  Денисенко А. Переяславщина: альфа і омега його життя / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 264-269. – ISSN 0869-3595
1085385
  Денисенко А. Переяславщина: альфа і омега його життя / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 264-269. – ISSN 0869-3595
1085386
  Грушевський М.С. Переяслівська умова України з Москвою 1654 року : Статі й тексти / Мих. Грушевський. – вид.2-ге. – Київ : З друкарні Акц.Т-ва "Петро Барський", 1917. – 64 с.


  На тит. стор. підпис. В. Данилевича
1085387
  Святовець В. Переясловські заповіти Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
1085388
  Лахути А. Пери счастья : поэма / А. Лахути; пер. с тадж. Г.Шенгели. – Сталинабад : Госиздат. ТаджССР, 1948. – 86 с.
1085389
  Земсков М. Перигей : роман-фантасмагория с элементами антиутопии // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-84. – ISSN 0012-6756
1085390
  Роузвер Н.Т. Перигелий Меркурия от Леверье до Эйнштейна : пер. с англ. / Н.Т. Роузвер. – Москва : Мир, 1985. – 244 с.
1085391
   Перигляциальные явления на территории СССР. сб. ст.. – М., 1960. – 291с.
1085392
  Заварицкий А.Н. Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном Урале / А.Н. Заварицкий. – Москва-Ленинград, 1932. – 221с.
1085393
   Перидотиты п-ова Камчатский мыс: свидетельство плавления океанической мантии вблизи горячей точки / В.Г. Батанова, З.Е. Лясковская, Г.Н. Савельева, А.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1748-1758 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1756-1758. – ISSN 0016-7886
1085394
  Лисарди Хосе Перикильо Сарньенто / Лисарди Хосе. – Москва ; Ленинград, 1964. – 792 с.
1085395
  Фернандес Перикильо Сарньенто / Фернандес, де. – Москва ; Ленинград, 1964. – 791 с.
1085396
  Арский Ф.Н. Перикл / Арский Ф.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. "Серия биографий" ; вып. 16 (504))
1085397
  Кравчук А. Перикл и Аспазия / А. Кравчук. – М., 1991. – 271с.
1085398
  Райхерт К.В. Перикл як автор слова "філософія" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 34-35
1085399
  Бузескул В.П. Перикл. / В.П. Бузескул. – Петербург, 1923. – 122с.
1085400
  Шекспир У. Перикл. Зимняя сказка. Буря. Поэзия / Уильям Шекспир. – Москва : АСТ, 2001. – 480 с. – ISBN 5-17-007733-5
1085401
   Перикола. Оперетта в 3 действиях. – Ленинград, 1933. – 18с.
1085402
  Куренцов А.И. Перилловая совка (Lepsdoptera Noctuidae) на Дальнем Востоке СССР. / А.И. Куренцов. – 267-374с.
1085403
  Комкова Е.Г. Периметр безопасности вокруг Канады и США? // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 64-74. – ISSN 0321-2068
1085404
  Чабанюк В"ячеслав Периметр Голоду. Зміна етнографічного матеріалу? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 45. – С. 30-32
1085405
   Перинатальна інвазія trichomonas vaginalis, як проблема репродуктивної медицин / Г.М. Бондаренко, Г.І. Мавров, Осінська, , С.В. Унучко, Т.В. Губенко, Ю.В. Щербакова, Н.В. Соболь // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 368-376. – ISSN 2413-7944
1085406
   Перинатальна неврологія та орфанні захворювання в Україні: проблеми та перспективи / Л.Г. Кирилова, О.О. Мірошников, О.О. Юзва, Кізляк-Бубряк // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (70). – С. 126-133. – ISSN 1992-5891
1085407
  Резніков О.Г. Перинатальне програмування розладів ендокринних функцій і поведінки / О.Г. Резніков. – Київ : Наукова думка, 2019. – 270, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1726-9
1085408
   Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини / М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, В.О. Берестовий, І.В. Сокол, Р.М. Воронова // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (69). – С. 95-102. – ISSN 1992-5891
1085409
  Вигівська Л.А. Перинатальні інфекції у вагітних групи високого ризику (діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Вигівська Людмила Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1085410
  Яблонь О.С. Перинатальні фактори ризику формування бронхіальної астми у дітей / О.С. Яблонь, О.В. Мазулов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 42-47. – ISSN 2226-1230
1085411
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (53). – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085412
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (54). – 2013. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085413
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (59). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085414
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (60). – 2014. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085415
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (61). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085416
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (62). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085417
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (63). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085418
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (66). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085419
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (67). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085420
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (68). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085421
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (69). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085422
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (70). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085423
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (71). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085424
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (72). – 2017. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085425
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (73). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085426
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (74). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085427
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (75). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085428
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (76). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085429
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Вдовиченко Ю.П. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (77). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085430
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред.: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Вдовиченко Ю.П. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (78). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
1085431
  Шляхова Валерія Перинет. Пісня лемурів : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-40 : Фото
1085432
  Арват Н.Н. Период в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 45-47. – (Філологічні науки)
1085433
  Алексеев В.И. Период возмездия и устрашения в истории тюремного заключения (XVI-XVIII вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
1085434
  Голубовский П.В. Период выработки новых начал (XII-XV в.) / П.В. Голуюовский, проф. // Лекции по древнейшей русской истории / Голубовский Петр. – Киев : Университетская тип.В.И.Завадского, 1904. – 24 с.
1085435
  Акишина А.А. Период как синтаксико-стилистическая категория современного русского языка. (Материалы к курсу языкознания) / Акишина А.А. ; Львовский гос. ун-т. – Львов : Издательство львовского университета, 1958. – 40 с.
1085436
  Якубяк Маркиян Васильевич Период как синтактико-стилистическая категория французского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Якубяк Маркиян Васильевич; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1979. – 188л.
1085437
  Якубяк Маркиян Васильевич Период как синтактико-стилистическая категория французского языка (на материале ораторской прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Якубяк Маркиян Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
1085438
  Бураковский А.З. Период полураспада : роман, рассказы / А.З. Бураковский. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 365с.
1085439
  Басовская Н.И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы (XI-XV вв.) : учеб. пособие для студ. заоч. фак-та / Н.И. Басовская ; МВ и ССО РСФСР ; Москов. гос. историко-архивный ин-т. – Москва : [б. и.], 1974. – 40 с.
1085440
  Стулина А. Период реформации // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2021. – № 1/2 (1202/1203)


  В 2021 году грядут большие изменения в юридическом образовании, а походы к повышению качества подготовки студентов юридических факультетов переосмыслят. На фото КНУ имени Тараса Шевченка. "С 2021 года прием поступающих на места государственного или ...
1085441
  Морозов Константин Николаевич Период синтеза ДНК и образование аберраций хромосом под действием радиаций : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Морозов Константин Николаевич; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1975. – 26л.
1085442
  Полякова У.М. Период социалистической реконструкции народного хозяйства и начало завершающейго этапа строительства социализма (1926-1941 гг.) / У.М. Полякова, Д.И. Тверская. – Москва, 1966. – 136с.
1085443
  Веризаде А.А. Периодатный метод иодометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Веризаде А.А.; Сарат. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 44л.
1085444
  Гурбанов А.Н. Периодатный метод количественного определения тория и церия. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Гурбанов А.Н.; АН АзССР. – Баку, 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.37
1085445
  Вердизаде Н.А. Периодаты щелочных металлов как реагенты для количественного определения таллия. : Автореф... канд. хим.наук: 02-071 / Вердизаде Н.А.; АН АзССР. – Баку, 1969. – 26л.
1085446
  Козодоев И.И. Периодизация , закономерности и особенности перерастания социализма в коммунизм / И.И. Козодоев. – Душанбе, 1964. – 52с.
1085447
  Васюткин С.М. Периодизация археологических памятников Юго-Западного Приуралья : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 575 / Васюткин С.М. ; МГУ. – Москва, 1968. – 18 с.
1085448
   Периодизация всемирной истории. Уч. пособие. – Казань, 1984. – 224с.
1085449
  Слонимский М.М. Периодизация древней истории в советской историографии / М.М. Слонимский. – Воронеж, 1970. – 295с.
1085450
  Бобкова М.С. Периодизация западноевропейской истории в сочинениях мыслителей XVI-XVIII веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 109-126. – ISSN 0130-3864
1085451
  Гогадзе Э.М. Периодизация и генезис курганной культуры Триалети : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Гогадзе Э.М.; АН ГССР. Гос. музей Грузии им. С.Н.Джанашиа. – Тбилиси, 1970. – 37л.
1085452
   Периодизация и геохронология плейстоцена.. – Л., 1970. – 136с.
1085453
  Салоп Л.И. Периодизация и корреляция докембрия южных материков. / Л.И. Салоп. – Л., 1977. – 304с.
1085454
  Амплеева Е.Е. Периодизация и некоторые проблемы становления понятийного аппарата международного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805
1085455
  Турстон Р. Периодизация и просвещение: вопросы трансформации правовых норм в Западной Европе // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 38-44
1085456
  Римантене Р. Периодизация и топография поселений каменного и бронозового веков в Литва (по данным поселен. цен. Литвы)_ : Автореф... канд. ист.наук: / Римантене Р.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1962. – 17л.
1085457
  Усенко О.В. Периодизация и характерные особенности глубинных процессов в докембрии на примере Украинского щита // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 41-83 : рис., табл. – Библиогр.: с. 74-83. – ISSN 0203-3100
1085458
  Вартанян Абрик Сергеевич Периодизация истории геологии Армении и развитие геологии в Советской Армении : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 07.00.10 / Вартанян Абрик Сергеевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1085459
  Воронин А А. Периодизация истории и проблема определения техники // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.17-28. – ISSN 0042-8744
1085460
  Ефремова Н.Н. Периодизация истории становления и развития судебных органов в Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена актуальной и теоретически значимой проблеме- эволюции судебных органов в условиях модернизации Российского государства в XVIII - первой половине XIX в.
1085461
  Илюшин В.А. Периодизация как метод исторического исследования. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Илюшин В.А.; Москов. гос. ун-тет. – М,, 1974. – 20л.
1085462
  Машков А. Периодизация методологических исследований в отечественном правоведении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 17-20.
1085463
  Кудеярова Н.Ю. Периодизация миграционных процессов в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 68-74. – ISSN 0044-748Х


  Базовые характеристики и особенности в Латинской Америке.
1085464
  Кигурадзе Т.В. Периодизация раннеземледельческой культуры Восточного Закавказья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Кигурадзе Т.В.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1085465
  Пассек Т.С. Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетия до н.э.) / Пассек Т.С. // Материалы и исследования по археологии СССР : № 10 / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – № 10 : Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетия до н.э.) / Пассек Т.С. – С. 1-248, рис.
1085466
   Периодика : Новости. Анализ. Реклама
№№ 1-6. – 1995
1085467
   Периодика и литература. – София : Академ. изд-во "Проф. Марин Доинов". – ISBN 954-430-304-9
том 4 : Литературни списания и вестници, семесени списания, хумористични издания (1911-1917). – 1995. – 645с. – Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата
1085468
  Городецкий Б.М. Периодика Кубанско-Черноморского края / Б.М. Городецкий. – Краснодар, 1927. – 72с.
1085469
  Крылов В.И. Периодика размножения и перспективы рационального промыслового использования тихоокеанского моржа. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылов В.И.; Калининград. технич. ин-тут рыбной пром. и хозяйства. – М., 1967. – 28л.
1085470
  Дгебуадзе Юрий Юлианович Периодика роста леща в водоемах разных широт и закладка годовых колец на чешуе и идругих регистрирующих структурых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Дгебуадзе Юрий Юлианович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1975. – 26л.
1085471
  Кукоз Ф.И. Периодическая аттестация студентов в вузе / Ф.И. Кукоз, Н.М. Кравцова. – Новочеркасск, 1973. – 69с.
1085472
  Виноградова О.М. Периодическая болезнь / О.М. Виноградова. – Москва, 1973. – 200с.
1085473
  Болдырев В. Периодическая деятельность организма у человека / В. Болдырев. – Б.м. – 98с.
1085474
   Периодическая деятельность пищеварительного аппарата : Доклады на симпозиуме в Киеве 1-7.10. 1965 г. – Киев : Изд-во Киевского ун-та, 1965. – 155с. – Пристатейная библиогр.
1085475
  Полищук Валентина Николаевна Периодическая краевая задача для гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.02 / Полищук Валентина Николаевна; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1980. – 16л.
1085476
  Юрчик Анатолий Иванович Периодическая краевая задача для дифференциально-разностных уравнений с управляющим параметром : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Юрчик Анатолий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1987. – 101л. – Бібліогр.:л.91-101
1085477
  Юрчик Анатолий Иванович Периодическая краевая задача для дифференциально-разностных уравнений с управляющими параметром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Юрчик Анатолий Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 11 с.
1085478
  Архипов Б.М. Периодическая краевая задача для уравнения и системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. : Автореф... наук: 003 / Архипов Б.М.; АН БССР, Отдел. физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1085479
  Тонков Е.Л. Периодическая краевая задача и свойства периодических решений линейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Тонков Е.Л. ; АН БССР , Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1085480
  Хаяли Р. Периодическая печать в Крымской АССР: опыт крымских татар (1920-1930-е годы) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
1085481
  Гребцова И.С. Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи (вторая треть 19 в.) / И.С. Гребцова; Мин-во образования и науки Украины. Одесский национ. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2002. – 408с. – ISBN 966-549-767-7
1085482
  Соболев В.П. Периодическая печать в России в начале Х1Х века и журналистика декабристов / В.П. Соболев. – М, 1952. – 31с.
1085483
  Асатиани В.А. Периодическая печать Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... наук: 571 / Асатиани В.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 33 с.
1085484
  Стрюченко Иван Григорьевич Периодическая печать Дальнего Востока и Забайкалья эпохи капитализма (1861 - 1917 гг.) : Аннот. библиогр. указ / Стрюченко Иван Григорьевич. – Владивосток, 1983. – 121с. – (Сер. "Дльний Восток в отеч. и зарубеж. лит." / АН СССР; Дальневост. науч. центр; Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока; Центр. науч. б-ка)
1085485
   Периодическая печать дореволюционного Дона 1841-1916. Библиограф. указ.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 78с.
1085486
  Киперман С.А. Периодическая печать и воспитание у школьников интереса к знаниям. / С.А. Киперман. – Киев, 1989. – 127с.
1085487
  Коваль Д.В. Периодическая печать и молдавский литературный процесс XIX века / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1987. – 270с.
1085488
   Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах: науч.-попул. сб.. – Цхинвали, 1981. – 303с.
1085489
  Антонова С.И. Периодическая печать как исторический источник по истории СССР (1895-1917) : для студ. заочников ист. фак. гос. ун-тов / С.И. Антонова ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
Вып. 1 : Методическое пособие по курсу "Источниковедение истории СССР". – 1966. – 56 с.
1085490
  Алефиренко В.С. Периодическая печать как источник изучения экономического сотрудничества Украины с Германией / В.С. Алефиренко, С.Г. Руденко // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.50-54. – ISBN 966-551-070-3
1085491
  Довгич В.А. Периодическая печать Киева буржуазно-демократического периода освободительного движения в России : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Довгич В.А.; МГУ им.Ломоносова. – Москва, 1982. – 23л.
1085492
  Лауринайтис С. Периодическая печать Литовской ССР в борьбе против буржуазного национализма (1944 VII -- 1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лауринайтис С.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1085493
  Автайкин И.Е. Периодическая печать Мордовии в период социалисического строительства : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Автайкин И.Е. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 23 с.
1085494
  Шмелева А.С. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания). 1703-1917 : Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы. Каталог-справочник / А.С. Шмелева, О.Н. Геккер, И.И. Иткина; Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Под общей редакцией А.С. Шмелевой. – Москва : Книга
Т. 1 : А - И. – 1974. – 639 с.
1085495
  Шмелева А.С. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания). 1703-1917 : Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы. Каталог-справочник / А.С. Шмелева, О.Н. Геккер, И.И. Иткина; Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Под общей редакцией А.С. Шмелевой. – Москва : Книга
Т. 2 : К - О. – 1975. – 808 с.
1085496
  Шмелева А.С. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания). 1703-1917 : Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы. Каталог-справочник / А.С. Шмелева, О.Н. Геккер, И.И. Иткина; Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Под общей редакцией А.С. Шмелевой. – Москва : Книга
Т. 4 : Вспомогательные указатели. – 1985. – 488 с.
1085497
  Шмелева А.С. Периодическая печать России (журналы и продолжающиеся издания).1703-1917 : Естественные науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Городское хозяйство. Кустарные промыслы. Каталог-справочник / А.С. Шмелева, О.Н. Геккер, И.И. Иткина; Государственная публичная научно-техническая библиотека СССР. Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Под общей редакцией А.С. Шмелевой. – Москва : Книга
Т. 3 : П - Я. – 1976. – 684 с.
1085498
   Периодическая печать Сибири (март 1917 - май 1918 гг.) : Указатель газет и журналов: Пособие для студентов. – Томск, 1989. – 86с.
1085499
  Федоренко В.А. Периодическая печать советских профсоюзов и ее роль в борьбе партии за осуществление ленинской национальной политики (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федоренко В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 15л.
1085500
  Руманова Д.И. Периодическая печать Советского Дона 1920-1958 гг. / Д.И. Руманова. – Ростов-на-Дону, 1961. – 184с.
1085501
   Периодическая печать СССР. 1917-1949 : библиограф. указатель. Журналы, труды и бюллетени по сельскому хозяйству. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1955. – 230 с.
1085502
   Периодическая печать СССР. 1917-1949 : библиограф. указатель. Журналы, труды и бюллетени по технике и промышленности. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1955. – 315 с., [3] с.
1085503
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по естественным наукам и математике. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1956. – 220 с.
1085504
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по здравоохранению, медицине, физической культуре и спорту. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1956. – 171 с.
1085505
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по культурному строительству, народному образованию и просвещению. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1956. – 198 с.
1085506
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по общественно-политическим и социально-экономическим вопросам. – вып. 1. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1958. – 318 с.
1085507
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по общественно-политическим и социально-экономическим вопросам. – вып. 2. – Москва : Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1958. – 268 с.
1085508
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по языкознанию, литературоведению, художественной литературе и искусству. – Москва : Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1958. – 219 с.
1085509
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени по вопросам печати, библиотечного дела и библиографии. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1959. – 191 с.
1085510
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ. : Журналы, труды и бюллетени. Сводные указатели. – Москва : Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1963. – 864 с.
1085511
  Копотиенко Игорь Иосифович Периодическая печать Украины как источник истории КПСС (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Копотиенко Игорь Иосифович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1085512
  Болдырев В.Н. Периодическая работа пищеварительного аппарата при пустом желудке : Диссертация на степень доктора медицины В.Н. Болдырева / Из Физиологического отдела Имп. ин-та экспериментальной медицины ; Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: А.Я. Данилевский, проф. И.П. Павлов и приват-доцент Б.И. Словцов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1904. – [4], 112, 52, [2], [4] с., 7 л. черт. : ил., черт. – (Серия Докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1903-1904 учебном году ; № 46)


  Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: А.Я. Данилевский, проф. И.П. Павлов и приват-доцент Б.И. Словцов
1085513
  Лапина М.С. Периодическая речь как способ построения контекста и ораторский прием в творчестве Исократа : Дис... канд. филол.наук: / Лапина М. С.; Харьк. ун-т. – Х., 1963. – 299л. – Бібліогр.:л.279-296
1085514
  Лапина М.С. Периодическая речь как способ простроения контекста и ораторский прием в творчестве Исократа : Автореф... канд. филос.наук: / Лапина М. С.; СМиССО УССР, КГУ. – К., 1963. – 20л.
1085515
  Хакимов Х.Х. Периодическая система и биологическая роль элементов / Х.Х. Хакимов, А.З. Татарская. – Ташкент : Медицина, 1985. – 184, [4] с., [2] табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 182-185
1085516
  Сыркин Я.К. Периодическая система и проблемы валентности / Я.К. Сыркин. – Москва : Знание, 1971. – 32 с.
1085517
  Менделеев Д.И. Периодическая система химических элементов / Д.И. Менделеев. – Москва, 1933. – 24с.
1085518
  Фельдт В.В. Периодическая система химических элементов / В.В. Фельдт, проф. – 3-е, доп. и испр. – М., 1936. – 31с.
1085519
  Семишин В.И. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева / В.И. Семишин. – Москва : Химия, 1972. – 187 с.
1085520
  Маракушев А.А. Периодическая система экстремальных состояний химических элементов / А.А. Маракушев. – Москва : Наука, 1987. – 205с.
1085521
  Рабинович Е. Периодическая система элементов = История и теория / Е. Рабинович, Э. Тило. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1933. – 409с. – (Современная физика ; Кн. 4)
1085522
   Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. – Л., 1954. – 8с.
1085523
  Маркевич С.В. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева в свете новейших исследований. Сокращен. доклад, прочит. на засед. Минского отд. ВХО им. Менделеева 9 мая 1957 г. посвящен. 50-летию со дня смерти Д.И. / С.В. Маркевич. – Минск, 1957. – 21с.
1085524
  Рогинский С.З. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева в свете последних исследований / С.З. Рогинский. – М., 1952. – 31с.
1085525
  Несмеянов А.Н. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева и органическая химия / А.Н. Несмеянов. – М., 1959. – 56с.
1085526
  Михайленко Я.И. Периодическая система элементов Менделеева в оформлении Бора-Томсена как классификация атомов по их моделям / Я.И. Михайленко. – Отдельные главы из курса общей и неорг. химии. – Москва : Е.М.Х.Т.И., 1931. – 19 с.
1085527
  Христенко С.С. Периодическая таблица экономических элементов / Сергей Христенко. – Изд. 2-е. – Одесса : Астропринт, 2011. – 219, [3] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-338-7
1085528
  Христенко С.С. Периодическая таблица экономических элементов духовной сферы / Сергей Христенко. – Одесса : Астропринт, 2011. – 172, [4] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-463-6
1085529
  Розенвассер Е.Н. Периодически нестационарные системы управления / Е.Н. Розенвассер. – Москва, 1973. – 511с.
1085530
  Калабухов Н.И. Периодические (сезонные и годичные) изменения в организме грызунов. Их причины и последствия / Н.И. Калабухов. – Ленинград : Наука, 1969. – 250с.
1085531
  Алания М.В. Периодические вариации космических лучей модуляционного происхождения в связи с солнечной и магнитной активностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алания М.В.; Тбили. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1085532
  Боголепов М.А. Периодические возмущения климата / М.А. Боголепов. – 2-е значит. доп. изд. – Москва : Новая деревня, 1928. – 64 с.
1085533
  Котлов В.М. Периодические группы и группы без кручения некоторых многообразий : Дис... канд.физ-матнаук: / Котлов В.М.; КГУ. – К, 1970. – 78л. – Бібліогр.:л.76
1085534
  Лысенок И.Г. Периодические группы четной эспоненты и проблема Бернсайда. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.06 / Лысенок И.Г.; Росс. Акад. наук. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1996. – 12л.
1085535
  Ефремова Людмила Сергеевна Периодические движения дискретных полудинамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ефремова Людмила Сергеевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 10л.
1085536
  Ефремова Людмила Сергеевна Периодические движения дискретных полудинамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ефремова Людмила Сергеевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 13л.
1085537
  Зубов В.И. Периодические динамические системы / В.И. Зубов. – Саранск, 1983. – 88с.
1085538
  Вишневский Михаил Петрович Периодические и близкие к ним решения параболических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Вишневский Михаил Петрович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 9л.
1085539
  Митропольский Ю.А. Периодические и квазипериодические колебания систем с запаздыванием / Ю.А. Митропольский, Д.И. Мартынюк. – Киев : Вища школа, 1979. – 247 с.
1085540
  Мартынюк Д.И. Периодические и квазипериодические решения дифференциальноразностных и разностных уравнений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мартынюк Д.И.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1982. – 21л.
1085541
  Данканич Василий Андреевич Периодические и квазипериодические решения систем с запаздыванием : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данканич Василий Андреевич; Ужгород. ГУ. – Ужгород, 1986. – 99л. – Бібліогр.:л.89-99
1085542
  Даканич Василий Андреевич Периодические и квазипериодические решения систем с запаздыванием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Даканич Василий Андреевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
1085543
  Перестюк М.О. Периодические и почти периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. Т. 1 // 9-я Междунар. конф. по нелинейным колебаниям
1085544
  Самойленко А.М. Периодические и почти периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк // Укр. мат. журн., 1982. – №1
1085545
  Перестюк Н.А. Периодические и почти периодические решения сильнонелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Прикладная математика и механика, 1992. – Вып. 6
1085546
  Перестюк М.О. Периодические и почти периодические решения систем с импульсным воздействием. / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов // Матем. физика., 1982. – №34
1085547
   Периодические и продолжающиеся издания Азербайджанского гос. ун-та им. С.М.Кирова (1921-1962 гг..). – Баку, 1964. – 304с.
1085548
  Гуревич М.И. Периодические и продолжающиеся издания Московского университета 1756-1970 / М.И. Гуревич. – М., 1973. – 94с.
1085549
   Периодические и продолжающиеся издания СССР по математике и смежным отраслям.. – Кишинев, 1987. – 179с.
1085550
  Дороговцев А.Я. Периодические и стационарные режимы бесконечномерных детермированных и стохастических динамических систем / А.Я. Дороговцев. – Киев : Вища школа, 1992. – 317с.
1085551
  Аль Набаш Мамун Периодические и устойчивые решения уравнений с пуассоновским возмущением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Аль Набаш Мамун ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 12 с.
1085552
  Аль Набаш Мамун Периодические и устойчивые решения уравнений с цуассоновским возмущением : 01.01.05 ; Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аль Набаш Мамун ; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 105 л. – Бібліогр. : л. 101-105
1085553
   Периодические издания (отеч. и иностр.), получаемые РНМБ в 1957 г.. – Київ, 1957. – 42с.
1085554
   Периодические издания по сельскому хозяйству (включая некоторые вопросы биологии, лесное хоз., почвоведение и др.), выходящие в СССР (1959-1962). – М., 1964. – 124с.
1085555
   Периодические издания получаемые в Библиотеке Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа, 1906. – 41 с. – На обложке указан 1907 год. Издание имеет исправления и дополнения красными чернилами
1085556
   Периодические издания получаемые в Библиотеке Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1907. – 41 с.
1085557
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. – Л.
1 : Южная и Юго-Восточная Азия. – 1979. – 326с.
1085558
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Каталог фондов. – Ленинград, 1981. – 371 с.
1085559
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Ленинград, 1979. – 327с.
1085560
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л., 1980. – 465с.
1085561
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Ленинград
Кн. 3. – 1982. – 98 с.
1085562
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л.
кн. 3. – 1982. – 412с.
1085563
   Периодические издания стран Азии и Африки. Естественные и тех. науки. Каталог. – Л.
Ч. 1. – 1984. – 435с.
1085564
   Периодические издания стран Азии и Африки. Естественные и тех. науки. Каталог. – Ленинград
Ч. 2. – 1984. – 214 с.
1085565
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Ленинград, 1967. – 311 с.
1085566
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Ленинград, 1979. – 540 с.
1085567
  Триккант Л. Периодические издания Тартуского университета. 1802-1940 / Л. Триккант. – Тарту
1. – 1983. – 292с.
1085568
  Триккант Л. Периодические издания Тартуского университета. 1802-1940 / Л. Триккант. – Тарту
2. – 1983. – 88с.
1085569
  Черняков Б.И. Периодические издания учащейся молодежи Дона и Северного Кавказа 19 - начала 20 вв. : Библиографический указатель / Б.И. Черняков; КНУТШ, Институт журналистики. – Київ, 1999. – 40 л.
1085570
   Периодические издания, получаемые в Библиотеке Университета Св. Владимира в 1903 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1903. – 39 с.
1085571
   Периодические издания, получаемые Московским Математическим Обществом // Пределы погрешностей приближенных выражений вероятности P. расматриваемой в теореме Якова Бернули / П.А. Некрасов. – [Москва] : Университетская тип. ; [Изд. Московского Математического О-ва, сост. при Импер. Моск. ун-те], 1899. – С. 655-657
1085572
  Кузнецов Е.А. Периодические кантактные задачи и их приложение в теории трения и износа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04, 05.02.04 / Кузнецов Е. А.; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1979. – 176л. – Бібліогр.:л.123-136
1085573
  Артемьева Е.Ю. Периодические колебания асимметрии волны ЭЭГ как показатель состояния активности : Автореф... наук: / Артемьева Е.Ю.;. – Москва, 1965. – 14 л.
1085574
  Булгаков Н.Г. Периодические колебания квазилинейных автономных систем со многими степенями свободы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булгаков Н. Г.; МВО СССР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1955. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1085575
  Купалов П.С. Периодические колебания скорости условногослюноотделения / П.С. Купалов, 1925. – С. 167-174. – Отд. оттиск
1085576
  Домингуес Канет Херонимо Антонио Периодические колебания сократительной функции сердца у здорового человека : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.17 / Домингуес Канет Херонимо Антонио; Мин. здравоохр. СССР, Киевский мед. ин-т. – К., 1985. – 24л.
1085577
  Старостин И.А. Периодические колебания фототока и отрицательная фотопроводимость в монокристаллах селенида кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Старостин И.А.; Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1975. – 20л.
1085578
  Ефремов И.Ф. Периодические коллоидные структуры / И.Ф. Ефремов. – Ленинград : Химия, 1971. – 192 с.
1085579
  Всехсвятский С.К. Периодические кометы и их происхождение / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1952. – 63-75с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
1085580
  Кузнецов Е.А. Периодические контекстные задачи и их приложение в теории трения и износа : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04.,05.02.04 / Кузнецов Е.А.;. – Киев, 1979. – 22л.
1085581
  Афталион А. Периодические кризисы перепроизводства / Афталион А. ; пер. с франц. М.Н. Соболева. – Москва ; Ленинград : ГИЗ
Т. 2 : Периодические движения производства. Опыт построения теории. – 1930. – 248 с.
1085582
  Григолюк Э.И. Периодические кусочно-однородные упругие структуры / Э.И. Григолюк, Л.А. Фильштинский. – Москва, 1992. – 286 с.
1085583
  Коряков Игорь Олегович Периодические линейные полугруппы : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Коряков Игорь Олегович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1984. – 137л. – Бібліогр.:л.134-137
1085584
  Коряков И.О. Периодические линейные полугруппы : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Коряков И. О.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 9 с.
1085585
  Ксаверий Ю.А. Периодические осцилляции на сечениях элементарных процессов при столкновении тяжелых частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ксаверий Ю.А.; МВ и ССО УССР. Ужгородский гос. ун-тет. – Ужгород, 1990. – 16л.
1085586
  Снигирев О.В. Периодические процессы в автоколебательной системе с запаздыванием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Снигирев О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с.
1085587
   Периодические процессы в геологии. – Москва : Недра, 1976. – 264с.
1085588
  Бердиеров А.Ш. Периодические решения в критических случаях выше первого порядка для квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Бердиеров А. Ш.; Моск. автодорож. ин-т. – М., 1991. – 98л. – Бібліогр.:л.89-98
1085589
  Бердиеров Азамат Шодиевич Периодические решения в критических случаях выше первого порядка для квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Бердиеров Азамат Шодиевич; МВ и ССО УССР; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 10 с.
1085590
  Быков Я.В. Периодические решения дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их асимптотики / Я.В. Быков, Д. Рузикулов. – Фрунзе, 1986. – 278 с.
1085591
  Рузикулов Д. Периодические решения дифференциальных и интегродифференциальных уравнений и их асимптотики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рузикулов Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 13л.
1085592
  Перестюк М.О. Периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // YIII Междунар. конф. по нелин. колеб. Тезисы докладов, 1978. – №6
1085593
  Перестюк М.О. Периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов; ИМ АН УССР // Применение ассимп. методов в теории нелин. диф. уравн.
1085594
  Волков М.С. Периодические решения задачи о вращательном движении спутника : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Волков М.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1965. – 3 с.
1085595
  Мамса Екатериа Юрьевна Периодические решения и интегральные множества дифференциальных уравлений с импульсным воздействием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мамса Екатериа Юрьевна; КГУ. – К., 1986. – 113л. – Бібліогр.:л.104-113
1085596
  Мамса Екатерина Юрьевна Периодические решения и интегральные множества дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Мамса Екатерина Юрьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с.
1085597
  Раисов М. Периодические решения и предельные циклы некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Раисов М.; Самарк.гсо.ун-т. – Самарканд, 1974. – 11л.
1085598
  Ильясов К. Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Ильясов К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
1085599
  Ильясов К. Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ильясов К.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1085600
  Ильясов Кулахмет Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ильясов Кулахмет; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1981. – 105л. – Бібліогр.:л.95-105
1085601
  Перестюк М.О. Периодические решения импульсных дифференциальных систем в критическом случае / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко, А.А. Бойчук // Дифференциальные уравнения, 1991. – №9
1085602
  Перестюк М.О. Периодические решения квазилинейных импульсных систем в критическом случае / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов // Украинский математический журнал, 1991. – №3
1085603
  Ле Лнонг Тай Периодические решения некоторого класса автономных систем и их устойчивость : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ле Лнонг Тай; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1979. – 103л.
1085604
  Де Лыонг Тай Периодические решения некотороо класса автономных систем и их устойчивость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Де Лыонг Тай; КГУ. – К., 1979. – 18л.
1085605
  Расенченко Ю.А. Периодические решения некоторых неавтономных систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Расенченко Ю.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 14л.
1085606
  Шовкопляс В.Н. Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шовкопляс В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
1085607
  Перестюк О М. Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / О М. Перестюк, В.Н. Шовкопляс // Укр. мат. журн., 1979. – №5
1085608
  Шовкопляс Владимир Николаевич Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шовкопляс Владимир Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 128л.
1085609
  Раад Н.Б. Периодические решения нелинейных интегральных и дифференциальных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Раад Н.Б. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 16 с.
1085610
  Мартынюк Д.И. Периодические решения нелинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынюк Д.И.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1085611
  Раад Ноори Бутрис Периодические решения нилинейных интегральных и дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02. / Раад Ноори Бутрис ; КУ. – Киев, 1992. – 137л. – Бібліогр. : л.129-137
1085612
  Перестюк М.О. Периодические решения одного класса систем разностных уравнений / М.О. Перестюк, Д.И. Мартынюк, Л.В. Хабаровская // Матем. физика, 1974
1085613
  Сингх В. Периодические решения релятивистской ограниченной задачи трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Сингх В.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1974. – 6л.
1085614
  Вансович М.О. Периодические решения сингулярно-возмущенных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 1.01.02 / Вансович М.О.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1987. – 12л.
1085615
  Дворянинов Сергей Владимирович Периодические решения сингулярно возмущенных параболических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дворянинов Сергей Владимирович; МГУ. Механ.-мат. ф-т. – М., 1980. – л.
1085616
  Лисовская В.П. Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Дис... Канд. физ-мат. наук: 01.01.02 / Лисовская В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
1085617
  Лисовская Валентина Петровна Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... канд. физико-математич.наук: 01.01.02 / Лисовская Валентина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1085618
  Лисовская Валентина Петровна Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лисовская Валентина Петровна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
1085619
  Бибиков Ю.Н. Периодические решения систем дифференциальных уравнений и их бифуркации : учеб. пособ. / Юрий Николаевич Бибиков, Владимир Петрович Рузаев ; МВ и ССО РСФСР, Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева. – Саранск : [б. и.], 1990. – 79 с.
1085620
  Курдеванидзе Георгий Давыдович Периодические решения систем дифференциальных уравнений с малым запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Курдеванидзе Георгий Давыдович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1085621
  Перестюк М.О. Периодические решения систем с импульсами // Вестник Киевского университета (математика, механика), 1971
1085622
  Приходько Н.П. Периодические решения систем с переключением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Приходько Н.П.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1085623
  Перестюк Н.А. Периодические решения систем уравнений в частных производных с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, А.Б. Ткач // Укр. мат. Журн., 1997. – №4
1085624
  Перестюк М.О. Периодические решения слабо нелинейных систем с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифференц. уравн., 1978. – №6
1085625
  Белявцева Татьяна Васильевна Периодические решетки в прямоугольном волноводе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Белявцева Татьяна Васильевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1085626
  Морозов Н. Периодические системы строения вещества : Теория образования химических элементов / Николай Морозов. – Москва : Изд. И.Д. Сытина, 1907. – XVI, 437, [2] с. : 34 л. табл., схем. черт.
1085627
  Любченко Д.И. Периодические страсти вокруг таблицы Менделеева // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 3 (34). – С. 24-29.
1085628
  Акуличев В.А. Периодические фазовые превращения в жидкостях / В.А. Акуличев, В.Н. Алексеев, В.А. Буланов ; отв. ред. В.А. Красильников ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Москва : Наука, 1986. – 279 с.
1085629
  Ермаков В.П. Периодические функции / [соч.] В.П. Ермакова. – [Харьков] : [Типо-лит. М. Зильберберг и с-вья], 1904. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 2, 1904, № 8, с. 196-209
1085630
  Шмойлов В.И. Периодические цепные дроби / В.И. Шмойлов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Академический Экспресс, 1998. – 219 с. – ISBN 9667094197
1085631
  Сулейманов Равиль Хаматвалиевич Периодические электровихревые течения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сулейманов Равиль Хаматвалиевич; Ин-т физики АН Латв. ССР. – Рига, 1985. – 215л. – Бібліогр.:л.204-215
1085632
  Сулейманов Р.Х. Периодические электровихревые течения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Сулейманов Р.Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1085633
   Периодические явления в жизни животных: сб. науч. тр.. – Москва, 1983. – 135с.
1085634
  Северцов Н.А. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии : рассуждения, написанное для получения степени маистра Николаем Северцовым : по наблюдениям сделанным в 1844-53 годах. – Москва : Печ. в тип. А. Евреинова, 1855. – XXXVI, 430 с., 1 л. табл.
1085635
  Северцов Н.А. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии / Н.А. Северцов. – Москва, 1950. – 308с.
1085636
  Менделеев Д.И. Периодический закон / Д.И. Менделеев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 255 с.
1085637
  Менделеев Д.И. Периодический закон / Д.И. Менделеев. – Москва : АН СССР, 1958. – 830 с.
1085638
  Менделеев Д.И. Периодический закон = Дополнительные материалы / Д.И. Менделеев. – Москва : АН СССР, 1960. – 712 с.
1085639
  Купер Д. Периодический закон / Д. Купер. – Москва : Мир, 1965. – 131 с.
1085640
  Макареня А.А. Периодический закон Д.И. Менделеева / А.А. Макареня. – Москва : Просвещение, 1969. – 160 с.
1085641
  Макареня А.А. Периодический закон Д.И. Менделеева и современная химия / А.А. Макареня. – Ленинград : Знание, 1969. – 40 с.
1085642
   Периодический закон Д.И.Менделеева и его философское значение. – Сборник статей. – Москва : Госиздат, 1947. – 246 с.
1085643
  Новик И.Б. Периодический закон Д.И.Менделеева и учение о материальном единстве мира : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Новик И.Б. ; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
1085644
  Гольданский В.И. Периодический закон и новое в изучении строения вещества / В.И. Гольданский. – Москва : Знание, 1974. – 63 с.
1085645
  Семишин В.И. Периодический закон и периодическая система химических элементов. / В.И. Семишин. – М., 1959. – 98с.
1085646
  Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева / Н.П. Агафошин. – Москва : Просвещение, 1973. – 208 с., ил.
1085647
  Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева : Пособие для учащихся / Н.П. Агафошин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 192 с., ил.
1085648
  Агафошин Н.П. Периодический закон и современное учение о строении атома / Н.П. Агафошин. – Москва : Знание, 1962. – 40 с.
1085649
   Периодический закон и строение атома. – Сборник статей. – Москва : Атомиздат, 1971. – 239 с.
1085650
  Регель А.Р. Периодический закон и физические свойства электронных расплавов / А.Р. Регель, В.М. Глазов. – Москва : Наука, 1978. – 307 с.
1085651
  Григорович В.К. Периодический закон Менделеева и электронное строение металлов / В.К. Григорович. – Москва : Наука, 1966. – 287 с.
1085652
  Клипель Н.В. Периодический закон, система элементов Д.И. Менделеева и основа их в строении атомов / Н.В. Клипель. – Куйбышев, 1964. – 33с.
1085653
  Турбин Н.В. Периодический отбор в селекции растений / Н.В. Турбин, Л.В. Хотылева, Л.Н. Каминская. – Минск : "Наука и техника", 1976. – 144 с.
1085654
  Златоустов В.А. Периодическиме движения спутника в плоскости эллиптической орбиты : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Златоустов В.А. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
1085655
  Веркин Б.И. Периодическое изменение восприимчивости металлов в зависимости от напряженности магнитного поля при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Веркин Б.И.; Акад. наук Украинской ССР. – Харьков, 1950. – 11 л.
1085656
  Стоян Ю.Г. Периодическое размещение геометрических объектов / Ю.Г. Стоян, А.А. Панасенко. – К., 1978. – 175с.
1085657
  Рузикулов Д. Периодическое решение дифференциальных и интегродифференциальных уравнений и их асимитотики : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Рузикулов Д.; КГУ. – Киев, 1990. – 122л.
1085658
  Циприн М.Г. Периодическое сдвиговоге деморфирование расплавов наполненного полиэтилена : Автореф... канд. техн.наук: 076 / Циприн М. Г.; АН Латв.ССР, Ин-т мех. полимер. – Рига, 1969. – 18л.
1085659
   Периодическое сочинение о успехах народного просвящения. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук
№ 6. – 1804. – 102 с.
1085660
   Периодичность индивидуального развития насекомых.. – Москва, 1969. – 256с.
1085661
  Страшко С.В. Периодичность обмена воды в организме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Страшко С.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 25 с.
1085662
  Витязь В.И. Периодичность размещения геологических структур. / В.И. Витязь. – Москва, 1982. – 176с.
1085663
  Самцов А.С. Периодичность роста и формирование структуры древесины рано и поздно распускающихся форм дуба черешчатого в БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Самцов А.С.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 22л.
1085664
  Шевелуха В.С. Периодичность роста сельскохозяйственных растений и пути ее регулирования. / В.С. Шевелуха. – 2-е изд. – М, 1980. – 456с.
1085665
  Остроумов А.А. Периодичность роста стерляди (аутокатализ) / А.А. Остроумов. – Казань : Типо-литогр. Имп. [Казанского] ун-та, 1911. – 48, [4] с., 1 л. граф. : граф. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Т. 43, вып. 6
1085666
  Подвязкин Юрий Алексеевич Периодичность термодинамических характеристик адсорбции водорода на металлах-катализаторах VIII группы периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Подвязкин Юрий Алексеевич; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 35л.
1085667
  Дудовцев П.А. Периодичность форм в стальном слитке / П.А. Дудовцев. – М., 1949. – 68с.
1085668
  Шатирян А.М. Периоды развития перевода армянской художественной прозы на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Шатирян А.М.; АН Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1981. – 24л.
1085669
  Карпов А.Н. Периоды с одним структурно-организующим центром и периоды с паратаксической связью в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карпов А.Н.; БГУ. – Минск, 1967. – 32л.
1085670
  Котлов В.М. Периоидические группы и группы без кручения некоторых многообразий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Котлов В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1085671
  Филатова Н.И. Периокеанические вулканические пояса / Н.И. Филатова. – Москва : Недра, 1988. – 262с.
1085672
   Периокеанический седиментогенез : сб. науч. тр. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 124 с. : ил. + Прил. [3] отд. л. ил. – Библиогр. в конце ст.
1085673
  Царев А.В. Периоперационная гипотермия: современные принципы профилактики и лечения / А.В. Царев, В.Ю. Мынка, Ю.Ю. Кобеляцкий // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 158-163. – ISSN 2224-0586
1085674
  Дмитрієв Д.В. Периопераційна аналгезія у дітей в онкохірургії : автореф. дис. ... д-ра. мед. наук : 14.01.30 / Дмитрієв Дмитро Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
1085675
   Периопераційне ведення пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням у плановій хірургії : метод. рекомендації / [уклад.: І.М. Тодуров, В.М. Якимець, О.В. Перехрестенко та ін.]. – Київ : Видавництво Людмила, 2019. – 30, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-30
1085676
  Луцик С.А. Периопераційне знеболення у пацієнтів похилого віку з вихідною хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Луцик Сергій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1085677
  Алєксандрова О.В. Перипатетична школа Арістотеля (Лікей) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 144-145. – ISBN 966-316-069-1
1085678
  Терещенко Алексей Перипетии многоязычия : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 14 : Фото
1085679
  Мальцева О.А. Перипетии плотского и духовного в цикле Б. Пастернака "Весна": интертекстуальный аспект // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 144-151. – (Филология ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1085680
  Бурова О. Перипетії "речі" в античній думці // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-35
1085681
  Найчук І.А. Перипетії боротьби подолян з польсько-шляхетським військом у першій половині 1649 р. в сучасній українській історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 115-124. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1085682
  Хамедова О. Перипетії долі в художній прозі Бориса Антоненка-Давидовича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 217-228. – ISBN 966-7773-70-1
1085683
  Гутник М.В. Перипетії життєвого шляху та діяльності провідного фахівця у галузі сільського господарства К.Г. Шиндлера наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / М.В. Гутник, В.М. Скляр // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 73-75
1085684
  Нахлік Є.К. Перипетії з приват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому університетах / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : [б. в.], 2018. – 170, [2] с. – Покажч. осіб і творів без авторства: с. 166-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Франкознавча серія ; вип. 16). – ISBN 978-966-02-8558-3
1085685
  Митрофанова О. Перипетії президентських та парламентських перегонів у Франції 2017 року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 20-25. – (Політичні науки)


  "Передвиборчі перегони у Франції принесли деякі неочікувані результати. Праймеріз правоцентристських сил показав, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі не користується значною популярністю у французів. Лідером праймерізу став колишній ...
1085686
  Кралюк П. Перипетії філософських студій у Ніжинському ліцеї. "Справа про вільнодумство" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 384-386. – ISBN 978-966-2254-74-7
1085687
  Кралюк П.М. Перипетії філософських студій у Ніжинському ліцеї. "Справа про вільнодумство" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 384-386. – ISBN 978-966-373-777-5


  У 1820 році в Ніжині реально почала працювати Гімназія вищих наук, яка вважалась вищим навчальним закладом, наближеним до університетів. Її учні після закінчення навчання одержували той же чиновницький клас, що й випускники університетів. Навчання в ...
1085688
  Куц Г.М. Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід майданів // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 82-94
1085689
  Покрас А.М. Перископические антенны и беспроводные линии передачи / А.М. Покрас. – Москва, 1963. – 198 с.
1085690
  Борисенков Е.П. Перистая облачность и ее влияние на атмосферные процессы / Е.П. Борисенков, Т.А. Базлова, Л.К. Ефимова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 119 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 110-118 (182 назв.). – ISBN 5-286-00068-1
1085691
  Шкаев В.В. Перистые облака / В.В. Шкаев. – Москва : Современник, 1977. – 399с.
1085692
  Мізінкіна О. Перитекст історичного роману "Золоті стремена" Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 214-225. – ISSN 2312-6809


  У статті зроблено короткий огляд вивчення проблеми паратекстуальності як у зарубіжному, так і у вітчизняному літературознавстві. Проаналізовано ос- новний епіграф до роману та ряд епіграфів, їх вмотивованість стосовно чотирьох його розділів. Також ...
1085693
   Периферизация Восточной Европы в исторической перспективе / А. Комлоши, Х. Хофбауэр, В.А. Красильщик, М.А. Чешков, Р.С. Дзарасов, В.Г. Хорос; материал подгот. И. Лабинская // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 57-70. – Бібліогр.: с. 57-58, 60, 63-65, 67-69. – ISSN 0131-2227
1085694
  Борбей И. Периферийная модель процесса и применение ее к реакциям (d, t), (d, He3) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Борбей И. ; Моск. гос. ун-т , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1968. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1085695
  Жако П.Э. Периферийная стратегия и атомная бомба / П.Э. Жако. – М., 1956. – 138с.
1085696
  Бех А.Д. Периферийные измерительные устройства / А.Д. Бех, В.В. Чернецкий ; АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1991. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 212-217 (127 назв.). – ISBN 5-12-002335
1085697
  Рахманов А.Б. Периферийные направления мир-системного анализа: концепции Дж. Абу-Луход и Ф. Моулдер // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 24-43. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1085698
  Бабенко Л.И. Периферийные персонажи пекторали из Толстой Могилы // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 90–104. – ISSN 2309-6608
1085699
  Ларионов А.М. Периферийные устройства в вычислительных системах / А.М. Ларионов, Н.Н. Горнец. – Москва : Высшая школа, 1991. – 335с.
1085700
  Пешков А.Т. Периферийные устройства цифровых ЭВМ. / А.Т. Пешков. – Минск, 1980. – 255с.
1085701
   Периферийные устройства ЭВМ. – М., 1990. – 48с.
1085702
  Иванов Е.Л. Периферийные устройства ЭВМ и систем. / Е.Л. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 319с.
1085703
   Периферийные устройства ЭВМ и систем: мат. сем.. – М., 1991. – 128с.
1085704
  Савета Н.Н. Периферийные устройства ЭВМ: уч. пособие / Н.Н. Савета. – Москва, 1987. – 302с.
1085705
   Периферийный центр обработки. Терминальный комплекс (тех. описание). – Новосибирск, 1983. – 40с.
1085706
  Яковлева Е.А. Периферическая хронаксия в связи с условно-рефлекторной деятельностью после экстирпации участков коры полушарий у собак / Е.А. Яковлева, 1944. – с.
1085707
   Периферические механизмы регуляции артериального давления: роль сосудистой реактивности и тканевого обмена натрия. – Новосибирск : Наука, 1988. – 177с.
1085708
  Сергиевский М.В. Периферические, или местные рефлексы / М.В. Сергиевский. – Москва, 1964. – 200с.
1085709
  Путинцева Т.Г. Периферический механизм взаимодействия между различными отделами вегетативной нервной системы и саморегуляции медиаторного процесса. : Автореф... доктор биол.наук: / Путинцева Т.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
1085710
  Высоцкий Александр Алексеевич Периферическое вещание Франции - идеология, политика, реклама : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Высоцкий Александр Алексеевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
1085711
  Комаченко Юрий Яковлевич Периферическое образование мезонов и y-квантов в эксклюзивных нейтринных процессах : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.02 / Комаченко Юрий Яковлевич; Гос.Ком СССР по использованию атомной энергии СССР, Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 6л.
1085712
  Пасічніченко Олег Михайлович Периферичні рефлекторні реакції каудального брижового ганглія : Дис... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Пасічніченко Олег Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.159-179
1085713
  Пасічніченко О.М. Периферичні рефлекторні реакції каудального брижового ганглія : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.13 / Пасічніченко О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 2000. – 19л.
1085714
  Татур С.П. Периферия / С.П. Татур. – М., 1989. – 574с.
1085715
  Морочковський С.Ф. Периферійна гниль деревних порід, що викликається грибом Vulleminia comedens (nees) maire / С.Ф. Морочковський, 1953. – 97-99с.
1085716
  Кліментова О.В. Периферійна зона хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія: конотативний аспект (на матеріалі асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 199-205
1085717
  Денисюк В.В. Периферійні варіанти антропонімів (на матеріалі пам"яток історіографічного жанру другої половини XVII-XVIII ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 112-115. – ISBN 966-8188-07-1
1085718
  Байоль О.В. Периферійні номінації концепту самотність (на матеріалі драматичних творів Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 27-37. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1085719
  Воловик Л.М. Периферійні райони столичної області, їх функціональна визначеність в умовах суспільних трансформацій (на прикладі Київської області) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 84-88. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1085720
  Калініченко В. Периферійні складові концептів "success-failure", "успіх-невдача" в американській та українській мовній свідомості // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 139-145. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1085721
  Бєліков В.О. Периферійні території як об"єкт дослідження суспільної географії // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 54-56. – ISBN 978-966-285-361-2
1085722
  Бунчук Б. Периферійні форми гекзаметра в поезії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 64-71. – ISSN 0236-1477
1085723
  Смілянський Л. Периферія : Дві повісті / Л. Смілянський. – Харків; Київ : Лім, 1933. – 348с.
1085724
  Пилипенко І.О. Периферія та периферійність у понятійно-термінологічній системі суспільної географії // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7069-75-8
1085725
  Рычкова М.А. Перифитон Онежского озера : Автореф... канд. биол.наук: 02.00.18 / Рычкова М. А.; ОГУ. – Одесса, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1085726
  Кобылянский И.Ю. Перифраз как функционально-семантическая единица речи (на матер. соврем. укр. советской прозы, поэзии и публицистики) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Кобылянский И.Ю.; Ужгород. гос. ун-тет. – Ужгород, 1986. – 18л.
1085727
  Кобылянский И.Ю. Перифраз как функционально-семантическая единица речи (на матер. соврем. украин. советской прозы, поэзии и публицистики) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Кобылянский И.Ю. ; Ужгород. гос. ун-тет. – Ужгород, 1986. – 18 с.
1085728
  Красавіна В. Перифраз у сучасному політичному дискурсі (на матеріалі електронних ЗМІ // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 86-96. – ISSN 2413-3094
1085729
  Булах М.Б. Перифраз як засіб вторинної номінації у мас-медійному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 140-150


  У статті проаналізовано перифраз як засіб вторинної номінації та особливості його функціонування в сучасних текстах мас-медіа. В статье исследованы особенности перифраза как средства вторичной номинации и доминанты его функционирования в текстах ...
1085730
  Булах М.Б. Перифраз як засіб інтертекстуальності у мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 143-148
1085731
  Мацієвська А. Перифраз як перекладацька трансформація // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 41-45
1085732
  Ктитарова Н.К. Перифраза в системі номінативних одиниць мови // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 50-54. – (Серія : Філологія)
1085733
  Баракатова Н.А. Перифрази-синоніми в мові мережевих газет // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 26-33. – ISSN 2313-4593
1085734
  Булах М.Б. Перифрази в архітектоніці медійного тексту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 39-50. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано одиниці вторинної номінації - перифрастичні звороти - в архітектоніці медійного тексту. Розглянуто функції перифразів в архітектоніці медіатексту, зокрема висвітлено функцію перифраза-заголовка. The paper focuses on the ...
1085735
  Свашенко А.О. Перифрази та їх стилістичні функції в поезії І.Я. Франка // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 116-121. – ISSN 0320-3077
1085736
  Сологуб Н.М. Перифрази у мові творів О. Гончара
1085737
  Сологуб Н.М. Перифрази у мові творів О. Гончара // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 41-47
1085738
  Копусь О. Перифрази як елемент концептуальної картини світу в романах Олеся Гончара // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 33-38. – ISSN 0130-5263
1085739
  Завгородня Л.В. Перифрази як засіб стереотипізації соціальної інформації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 75-78
1085740
  Макарець Ю.С. Перифразові номінації в українській публіцистиці початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Макарець Ю.С. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 8 назв
1085741
  Макарець Ю.С. Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі / Юлія Макарець ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-204. – ISBN 978-966-660-831-7
1085742
  Моложай Г.Н. Перифразы в белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10661 / Моложай Г.Н.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1971. – 20л.
1085743
  Михайлов М.С. Перифрастические формы и категория вида в турецком глаголе / М.С. Михайлов ; под ред. и с предисл. Н.К. Дмитриева ; М-во Высшего Образования СССР, Московский ин-т востоковедения. – Москва : Московский ин-т востоковедения, 1954. – 140с.
1085744
  Сулайманов К. Перифрастические формы узбекского глагола. : Автореф... канд. филолог.наук: 665 / Сулайманов К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Восточ. ф-тет. – Л., 1968. – 23л.
1085745
   Перифрастични конструкции со "esse" и "habere" во словенските и во балканските jазици = Periphrastic constructions with "esse" and "habere" in Slavic and Balkan languages / Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уред. Зузана Тополиньска]. – Скопje : МАНУ, 2011. – 174, [1] с. – На тит. арк.: Проект: Местото на македонскиот jазик во словенскиот и во балканскиот jазичен свет. - Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – (Морфосинтаксички студии ; 2). – ISBN 978-608-203-071-5
1085746
  Степаненко М.І. Перифрастичні зв"язки у сфері партіонімів: аксіологічний аналіз // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 272-283. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1085747
  Звонська Л.Л. Перифрастичні звороти на позначення футуральності у давньогрецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 155-159. – ISBN 978-966-581-958-5
1085748
  Журман Н.Я. Перифрастичні інфінітивні конструкції з дієсловами fazer, dexar, mandar у стародавній іспанській мові (ХІІ-ХVІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-34. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Статтю присвячено дослідженню історії появи, утворення та вживання перифрастичних інфінітивних конструкцій з дієсловами fazer, dexar, mandar в творах ХІІ-ХVІ сторічь.
1085749
  Бытева Т.И. Перифрастичность как функционально-семантическая категория коммуникативного уровня языка // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 52-55. – ISSN 2307-4558
1085750
  Утріско О. Період "Будяка" у творчому бутті Олеся Бабія // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 155-169. – ISSN 0130-528Х
1085751
  Ларін Д.І. Період "відкритої психологічної кризи" як чинник становлення сучасного етапу психологічної науки в Україні : дис. ... д-ра філософії : 053 / Ларін Дмитро Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 217 арк. – Додатки: арк. 203-217. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 179-202
1085752
  Зварич І. Період "динаміки та поступу" в розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано період "динаміки та поступу" в розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано роки цього історичного періоду розвитку оцінювання, запропоновано назву періоду, висвітлено критерії ...
1085753
  Утріско О. Період "ЛНВ" - "Вісника" у творчому бутті Олеся Бабія: бібліографічний та біографічний аспекти // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 170-182. – ISSN 0130-528Х


  Зосереджено увагу на періоді 1922-1939 років у житті Олеся Бабія, який означено як продуктивний і вартісний. З допомогою бібліографічного підходів до спадщини митця у часописі "ЛНВ" - "Вісник" зактуалізовано ідею творчого універсалізму, яка може бути ...
1085754
  Капранов С.В. Період "нового порядку у Східній Азії" (1938 - 1945 рр.) // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 186-189. – ISBN 978-966-02-8237-7
1085755
  Волков С. Період "розвинутого соціалізму" - апогей екстенсивного розвитку системи мистецької освіти в регіонах // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 128-144. – ISBN 978-966-2241-15-0
1085756
  Усик А.В. Період "ста шкіл" у Китаї. Ідейна домінанта вчення Конфуція // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.198-204
1085757
  Яремчук-Роздольська Період "сучасності" у творчому бутті Богдана Кравціва: предметно-бібліографічний аспект // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 598-605. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1085758
  Салій І. Період 1921 - 1941 рр // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 45-59. – ISBN 978-966-507-311-6
1085759
  Скриник О.А. Період активної вегетації в Українських Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 66-75. – ISSN 2306-5680


  На основі даних про середню добову температуру повітря за 1961-2010 рр., отриманих в рамках міжнародного кліматичного проекту CARPATCLIM, проведено дослідження сучасного стану періоду активної вегетації в Українських Карпатах. Виявлено зміни початку, ...
1085760
  Капранов С.В. Період експансії в Маньчжурії (1928 - 1938 рр.) // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 180-186. – ISBN 978-966-02-8237-7
1085761
  Жерновий К.Ю. Період зайнятості та стаціонарний розподіл для системи М^theta/С/1/infinity з пороговим перемиканням режимів обслуговування // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 46-57. – ISSN 0868-6904
1085762
   Період імплементації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України повністю приймає рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону "Про освіту" і погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року.
1085763
   Період інтенсивного залучення - нова фаза відносин Україна - НАТО після Бухарестського саміту : науковий семінар // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20. – ISSN 1728-6220
1085764
  Карпусь Д.О. Період найвищої активності в діяльності наукової школи М.В. Довнар-Запольського (1911-1915) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 28-32. – ISSN 2076-1554
1085765
  Нагайчук В. Період напіврозпаду. У Німеччині знову заговорили про крах "великої коаліції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 5


  ""Широка коаліція в Німеччині під загрозою розпаду" - на початку грудня типовий заголовок для німецької преси. Молодші партнери Ангели Меркель по уряду - соціал-демократи - визначилися з новим керівництвом партії, і розмови про крах GroKo (Grose ...
1085766
  Наєнко М. Період нової літератури і формування історичної школи в літературознавстві // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 41-74. – ISBN 966-580-009-4
1085767
  Тимошенко Наталія Період політичного міжсезоння // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
1085768
  Криводубський В.Н. Період сонячного динамо-циклу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 3-5. – (Астрономія ; вип. 35)


  Використавши пригнічені значення а-параметра [подано формулу] і радіального градієнта кутової швидкості, здобутого із останніх геліосейсмічних вимірювань, ми визначили напрямок міграції та оцінили період Т динамо-хвиль, які збуджуються механізмом ...
1085769
  Гревцова Г.Т. Період спокою та зимостійкість у представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г.Т. Гревцова, В.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Вперше за результатами досліджень 84 таксонів кизильників установлено, що період спокою представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin становить 100-200 днів, корелює із зимостійкістю та складається з органічного (глибокого) і вимушеного, не залежить ...
1085770
  Бойко О. Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921-1923 рр.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 79-84
1085771
  Горбачук М. Період формування творчої особистості В.Я. Буняковського // Праці Інституту математики НАН України : збірник наукових праць / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2004. – Т. 53 : Буняковський В.Я. (до 200-річчя з дня народження). – С. 71-76. – (Математика та її застосування). – ISBN 966-02-3380-9
1085772
  Яворська В. Періоди нормативного визначення юридичної природи актів судового тлумачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 238-243. – ISSN 2663-5313
1085773
  Садова Н. Періоди розвитку порівняльної педагогіки як науки у зарубіжній педагогічній думці // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 216-220. – ISSN 2075-1478
1085774
  Коваленко С. Періоди розвитку русько-тюркських політичних зв"язків в Україні XIV - XVI ст. // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 527-542. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1085775
  Миргород В.В. Періоди становлення та розвитку фінансової системи в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 106-118. – ISSN 2519-2353
1085776
  Науменко А. Періоди та течії в європоцентристській школі перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 47-55. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1085777
  Єпатько Ю.М. Періоди техногенезу гірничого Кривбасу / Ю.М. Єпатько, І.М. Малахов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
1085778
  Шруб І.В. Періодизації історії становлення адміністративної юстиції в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 222-232.


  Досліджено різноманітні наукові підходи до періодизації історії розвитку адміністративного судочинства. Запропоновано власний підхід, що поєднує як теоретичну, так і практичну сторони формування цього інституту в Україні. In this article was ...
1085779
  Кульчицький С.В. Періодизація вітчизняної історії у працях Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 161-173. – ISSN 0130-5247
1085780
  Давидюк М.В. Періодизація внутрішньорічних станів ландшафтних комплексів (на прикладі Київського Полісся) // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 130-143. – Бібліогр.: 14 назв
1085781
  Давидюк М.В. Періодизація внутрішньосезонних станів річного циклу функціонування ландшафтних комплексів південної частини Київського Полісся // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 140-145 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1085782
  Вінницький О.О. Періодизація генези політичної та правової думки України в першій половині ХХ ст. // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 16-20. – ISBN 978-966-927-199-0
1085783
  Попова В. Періодизація еволюційного розвитку державної податкової служби України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 136-146.
1085784
  Береза А.В. Періодизація етапів реформування публічної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 568-572. – ISSN 1563-3349
1085785
  Ямаш Ю. Періодизація живописної творчості Івана Труша // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 194-203. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Іван Іванович Труш (1869-1941) - укр. живописець-імпресіоніст, майстер пейзажу і портретист, мистецький критик і організатор мистецького життя в Галичині.
1085786
  Фогел К.Є. Періодизація імміграційної політики Європейського Союзу: від витоків до сучасності // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 33-42. – ISSN 2077-1800
1085787
  Кобзар Н.П. Періодизація історико-філософського процесу у творчості О.М.Гілярова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 89-90
1085788
  Мальський М. Періодизація історичного розвитку міжнародного комерційного арбітражу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 85-86
1085789
  Бойко І. Періодизація історії держави і права України. Дискусійні проблеми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 79-82
1085790
  Ульянова К.М. Періодизація історії журналістики Луганського краю від зародження до сучасності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті розроблено періодизацію журналістики Луганщини від її першопочатків до сучасності; обґрунтовано часові проміжки кожного окресленого періоду з огляду на культурно-історичні, суспільно-політичні та інші чинники; зазначено конкретні назви ...
1085791
  Колесников К.М. Періодизація історії митних відносин у Північному Причорномор"ї за доби римського домінування // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 50-53. – ISSN 2077-1800
1085792
  Тарасюк І. Періодизація історії розвитку підготовки фахівців харчової і переробної промисловості у закладах професійної освіти західних областей України (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 69-76. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1085793
  Котельнікова Н Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 66-71
1085794
  Котельнікова Н. Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 77-82
1085795
  Давидович О.М. Періодизація історії російського самодержавства в епоху імперіалізму // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1085796
  Кульчицький С. Періодизація історії України // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
1085797
  Маланчук-Рибак Періодизація історії української культури XIX ст.: основні моделі // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 40. – С. 11-18. – ISSN 0236-4832
1085798
  Микитюк В. Періодизація історії української літератури у ситезах Омеляна Огоновського та Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 160-170. – ISSN 0130-528Х
1085799
  Рудавіна І.Г. Періодизація історіографії з історії театральних музеїв України (1923-1991) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 13-21
1085800
  Коробка Ю.В. Періодизація історіографічного процесу навколо наукового освоєння перетворень в економіці України в 1953-1964 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
1085801
  Юсупов В.В. Періодизація криміналістики: проблеми термінології та визначення критеріїв // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 91-99. – ISSN 0130-2655
1085802
  Куідер Резга Періодизація мечетей Алжиру і найвизначніші пам"ятки // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 75-83. – ISSN 2077-3455
1085803
  Гриценко І.С. Періодизація наукових досліджень щодо становлення інституту адміністративного примусу / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується система заходів адміністративного примусу, які не стали об"єктом наукових досліджень. The present article studies the system of administrative enforcement measures that have not become subjects of research.
1085804
  Бєлік-Золотарьова Періодизація оперно-хорової творчості українських композиторів другої половини 20-го ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 8-18. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
1085805
  Чистоколяний Я. Періодизація основних етапів та розвитку громадського суспільства в незалежній Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 107-112. – ISSN 2409-4544
1085806
  Кошовий С. Періодизація періоду Чжаньго: дискусійні питання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 137-141. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена проблемі періодизації періоду Чжаньго. Автор робить спробу комплексно підійти до вивчення питання періодизації періоду Чжаньго в історії Стародавнього Китаю. Статья посвящена проблеме периодизации периода Чжаньго. Автор предпринимает ...
1085807
  Савош В.О. Періодизація підготовки індивіда до неперервної освіти впродовж життя як основа формулювання змісту педагогічних умов // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 172-187. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1085808
  Іванова В.В. Періодизація підготовки фахівців дошкільної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 80-83. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1085809
  Палій О.П. Періодизація постмодерного періоду сучасної чеської літератури // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 257-264. – ISSN 2075-437X


  У дослідженні пропонується перша у вітчизняному літературознавстві періодизація чеського літературного постмодернізму як художньої системи. Визначаються витоки становлення постмодерністської парадигми у чеській літературі та етапи її розвитку. В ...
1085810
  Стрєльцова О.В. Періодизація процесів конституціоналізації в контексті історичного розвитку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 121-127. – ISSN 2306-9082
1085811
  Артемов В.Ю. Періодизація процесів становлення й розвитку системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 45-49
1085812
  Яцишин М. Періодизація процесу становлення та розвитку сучасної кримінально-виконавчої політики України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 129-133.
1085813
  Козьменко С.М. Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти / С.М. Козьменко, М.В. Корнєєв // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 9/10. – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1085814
  Ребкало М. Періодизація процесу формування українського морського законодавства в умовах приведення його до стандартів міжнародного морського права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 59-64. – ISSN 2524-0129
1085815
  Зозуля О.С. Періодизація розбудови системи державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 106-114. – ISSN 2306-6814
1085816
  Зав"ялова О.К. Періодизація розвитку ансамблевих жанрів у камерно-інструментальному мистецтві України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 180-186. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1085817
  Бояр А.О. Періодизація розвитку бюджетної системи ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 3-4
1085818
  Корж-Усенко Періодизація розвитку вищої освіти в Україні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 278-293. – ISSN 2312-5993
1085819
  Романець О.В. Періодизація розвитку генетики в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 2 ( 72). – С. 156-172. – ISSN 0374-3896


  І.І. Шмальгаузен створив наукову школу генетиків-еволюціоністів, з якою вийшли Ф.Г. Добржанський, П.О. Ситько, Г.І. Шпет, М.І. Драгомиров, Б.І. Балінський, М.М. Синицький. У 1929 р. в Київськом ун-ті було відкрито аспірантуру зі спеціальності ...
1085820
  Тимцуник В.І. Періодизація розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні в другій половині XIX - на початку XX століття . / В.І. Тимцуник, Л.А. Гаєвська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 117-120
1085821
  Вихрущ А.В. Періодизація розвитку дидактичних систем // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 11-17. – ISSN 1681-2751
1085822
  Чирков О. Періодизація розвитку етнічної структури населення України упродовж XX ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 120-125
1085823
  Кучма Ольга Періодизація розвитку законодавства про страховий стаж // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 107-113.
1085824
  Хміль Н. Періодизація розвитку засобів наукової комунікації в педагогічній науці в Україні в другій половині XX століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 11-15
1085825
  Петриків В. Періодизація розвитку змісту вищої історичної освіти в Україні (1945 -1991 pp.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 412-419. – ISSN 2312-5993
1085826
  Фрис В.Я. Періодизація розвитку книги в Україні від найдавніших часів до початку ХХІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 198-210. – ISSN 2222-4203
1085827
  Бабич О.І. Періодизація розвитку книжкової справи в Києво-Печерському монастирі впродовж домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 24-30


  У статті досліджено періоди розвитку книжкової справи в Києво-Печерському монастирі впродовж домонгольської доби та їх характерні особливості. The periods of development of bookwork and their peculiarities in the Kyiv Caves Monastery during the ...
1085828
  Куліченко А. Періодизація розвитку медичної освіти в США // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 63-71. – ISSN 2309-9127
1085829
  Прийменко Л. Періодизація розвитку медіаосвіти в освітньому просторі Канади // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 133-142. – ISSN 2077-1827
1085830
  Янкович Олександра Періодизація розвитку освітніх технологій у педагогічних вищих навчальних закладах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються періодизації розвитку освітніх технологій у педагогічній науці зарубіжних держав та педагогічних вищих навчальних закладів України. Доведено доцільність нового напрямку наукових пошуків у галузі технологій виховання. Прогнозується ...
1085831
  Шестак Н. Періодизація розвитку партійної системи України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 49-57. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Досліджено різні підходи українських науковців стосовно періодизації розвитку партійної системи України. Охарактеризовано періодизації еволюції української багатопартійності, запропоновані Ю. Шведою, О. Бойко, В. Лебедюком, М. Кармазіною та ін. Подана ...
1085832
  Вишневська Я. Періодизація розвитку післядипломної освіти керівників закладів загальної середньої освіти в Україні 50-90-ті pp. ХХ ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 10 (196), жовтень. – С. 162-166. – ISSN 2308-4634
1085833
  Кресін О.В. Періодизація розвитку порівняльного правознавства: у пошуках прийнятної моделі // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 37-55.
1085834
  Денисюк Н. Періодизація розвитку преси польскої незалежної самоврядної профспілки "Солідарність" (1980-1989) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 153-165


  У статті визначаються критерії періодизації та особливості чотирьох періодів розвитку преси "Солідарності" у 1980-1989pp. До важливих критеріїв періодизації належать: організаційне оформлення профспілки "Солідарність", активність видавничої діяльності ...
1085835
  Мукан Н. Періодизація розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики у Канаді / Н. Мукан, Н. Кобрин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 21-26. – ISSN 2308-4634
1085836
  Стецюк П. Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно - правових доктрин в Україні (до постановки проблеми) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.178-185. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1085837
  Авшенюк Н.М. Періодизація розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 15-19. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1085838
  Яценко О.М. Періодизація розвитку українських персональних бібліографічних покажчиків: за матеріалами праці "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)" // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 212-214. – ISBN 978-966-02-7337-5
1085839
  Корченко М.О. Періодизація розвитку університетської освіти в Королівстві Нідерланди у другій половині ХХ - на початку ХХІ століть // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 47. – С. 72-74
1085840
  Школьник І.О. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні / І.О. Школьник, В.М. Кремень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 97-115 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1085841
  Рекуненко І.І. Періодизація розвитку фондового ринку України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 30-42. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1085842
  Кириченко С.А. Періодизація розвитку, поняття і системно-структурна будова криміналістики : Навчальний посібник / С.А. Кириченко, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ. Київський ін-т внутрішніх справ; За ред. О.А. Кириченка. – Київ, 2004. – 80 с.
1085843
  Таранченко О.М. Періодизація становлення і розвитку національної системи освіти осіб з порушеннями слуху в Україні // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 5. – С. 10-27. – ISSN 2313-4542
1085844
  Пелех З. Періодизація становлення і розвитку права на свободу й особисту недоторканність: обгрунтування наукового підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 58-63. – (Юридичні науки ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є обгрунтування наукового підходу щодо періодизації становлення і розвитку права на свободу й особисту недоторканність. Для досягнення мети статті автором використано загальні та спеціальні методи наукового пізнання, включаючи ...
1085845
  Труш М.І. Періодизація становлення інституту адміністративної юстиції в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 411-414. – ISBN 978-617-7293-17-9
1085846
  Кернякевич-Танасійчук Періодизація становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 329-333. – ISSN 2219-5521
1085847
  Полюжин І. Періодизація становлення фразеології як розділу мовознавства // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 86-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (42)). – ISSN 2663-6840
1085848
  Кухарчук О.С. Періодизація суспільного розвитку Закарпатської області в умовах незалежності України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 75-81. – (Історія ; Вип. 24)
1085849
  Коцур В. Періодизація сучасних вітчизняних досліджень благодійності козацької старшини середини ХVІІ-ХVІІІ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 102-106


  Історії благодійності козацької старшини присвячена значна кількість літератури, різнопланової за проблематикою, шириною висвітлення аспектів. Аналіз стану наукової розробки, джерельного комплексу досліджуваної проблеми дозволяє виокремити основні ...
1085850
  Ластовська О. Періодизація сучасних досліджень з історії православної церкви і чернецтва в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 54-60


  У роботі досліджується проблема періодизації історіографічного процесу в питанні вивчення історії Православної церкви і чернецтва в Україні за період існування незалежності. Акцентовано увагу на найбільш ключових моментах розвитку історичної науки. В ...
1085851
  Модаббері М. Періодизація та жанровий поділ перської прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті оглядового характеру йдеться про періодізацію та жанрову класифікацію перської прози від IV ст. до XV ст. гіджри. This article provides detailed information about the periodisation and genre classification of the Persian prose from IV to XV ...
1085852
  Павлюк Т.С. Періодизація та історіографія бального танцю // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 45-46
1085853
  Залізняк Л.Л. Періодизація та кудьтурна диференціація верхнього палеоліту України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0235-3490
1085854
  Маруховська-картунова О.О. Періодизація та особливості еволюції етнополітичної конфліктології в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 31-46. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1085855
  Згурська В.Л. Періодизація та особливості протестних рухів ХХ-ХХІ ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 278-287. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1085856
  Сардак С.Е. Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів / С.Е. Сардак, В.Т. Сухотеплий // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1085857
  Удовік В.В. Періодизація та характеристика міжнародних відносин України з Японією (1991-2016 рр.) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 372-398. – ISSN 2312-6825
1085858
  Купріянчук О.В. Періодизація українського національного руху середини XIX - початку XX століття: новітня істоіографія // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 359-370
1085859
  Калуцький С.С. Періодизація Української революції XVII ст. у висвітленні В. Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 23-24
1085860
  Кулешов С.Г. Періодизація уніфікації офіційних документів в Україні / С.Г. Кулешов, В.Ф. Бойко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 111-128. – ISSN 0320-9466
1085861
  Старков В. Періодизація формування джерельної бази у вивченні традиційної ігрової культури людності України: 40-ві - 50-ті роки XIX століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 36-45. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1085862
  Завгородня С.П. Періодизація формування організаційно-правових засад державного управління забезпеченням економічної безпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 40-47. – ISSN 2310-2837
1085863
  Дроботун Д.С. Періодизація формування політичної еліти в Украні у контексті дії медіачинника // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 182-194. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 91). – ISSN 1563-3349
1085864
  Пащенко Є.М. Періодизація хорватської україністики першої половини ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 125-134. – ISSN 2075-437X


  У статті запропонована періодизація процесу становлення й розвитку україністики у Хорватії з позначенням основних характеристик ідейного, суспільного контексту. Окреслені питання, котрі потребують подальшого вивчення
1085865
  Німчук В.В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 150-160. – ISBN 978-966-439-859-3
1085866
  Рудий Г. Періодика - джерело вивчення літературного процесу в Україні 1917-1920 рр. // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.91-102. – ISSN 0869-3595
1085867
  Рудий Г.Я. Періодика 1920-х рр. як джерело вивчення пам"яткоохоронної діяльності в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 198-212. – ISSN 0130-5247
1085868
  Песчаний О. Періодика в архіві надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-1926 роки // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 74-82. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1085869
  Бідзіля Ю. Періодика Закарпаття крізь призму національної ідентичності // Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Ю. Бідзіля. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – С. 157-171. – ISBN 978-617-7132-48-5
1085870
  Кривенко М. Періодика книгозбірні "Студіону" у Львові (спроба реконструкції) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 87-144. – ISSN 2524-0331
1085871
  Паукштіте-Шакнене Періодика литовської етнології в перспективі розвитку науки // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 14-18. – ISSN 0130-6936
1085872
  Радченко А.І. Періодика майбутнього – паперова чи електронна? // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 2 (68). – С. 46-51. – ISSN 0374-3896
1085873
  Язвинська М.В. Періодика НАН України у деяких наукометричних базах даних і переліку наукових фахових видань України / М.В. Язвинська, А.І. Радченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 46-56. – ISBN 978-966-360-391-9 (вип. 16) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1085874
  Акименко К.В. Періодика націоналістичних організацій діаспори як засіб створення українського інформаційного простору в умовах еміграції (1950-ті - поч. 1990-х рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – C. 62-71. – (Серія: Історія ; вип. 1 (44)). – ISSN 2523-4498
1085875
  Жердєва І. Періодика православних конфесій України: соціально-економічний аспект (1991-2009 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 41-50. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1085876
  Лісіна С.О. Періодика Проводу Українських Націоналістів: "Сурма" і "Розбудова нації" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 2409-9805
1085877
  Бідзіля Ю. Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Юрій Бідзіля ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – 469, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-379 та в дод.: с. 381-434. – ISBN 978-617-7132-48-5
1085878
  Коваль Н.В. Періодика у галузі суспільних і гуманітарних наук: інтеграція до наукометричних баз даних на прикладі Web of Science // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 107-111. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1085879
  Медведь М. Періодика у фондах Наукової бібліотеки Ужгородського університету як історичне джерело Закарпаття // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 102-109. – ISBN 978-966-423-674-1
1085880
  Гончаренко І. Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучасному комунікативному середовищі / І. Гончаренко, В. Мирончик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – ISSN 1029-7200


  Розглядається сучасний стан і особливості розвитку колекції періодичних і продовжуваних видань. Акцентується увага на стратегічному переорієнтуванні у виборі пріоритетів придбання періодики у друкованому вигляді або забезпечення доступу до її ...
1085881
  Гончаренко І. Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучасному комунікативному середовищі / І. Гончаренко, В. Мирончик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – ISSN 1029-7200


  Розглядається сучасний стан і особливості розвитку колекції періодичних і продовжуваних видань. Акцентується увага на стратегічному переорієнтуванні у виборі пріоритетів придбання періодики у друкованому вигляді або забезпечення доступу до її ...
1085882
  Рудий Г. Періодика України 1917-1940 рр. як історичне джерело // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається періодика України 1917-1940 рр. як масове історичне джерело. Характеризуються методологічні та методичні аспекти дослідження періодичної преси, здійснено систематизацію і класифікацію видань.
1085883
  Рудий Г. Періодика України 1917-1940 рр. як історичне джерело // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-35. – ISSN 1029-7200
1085884
  Рудий Г.Я. Періодика України 1917 - 1920 рр.: історіографія та джерельний потенціал // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 313-330. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
1085885
  Пивоваренко О. Періодична вегітаріанська преса в Україні на початку XX ст.: Проблеми становлення та функціонування. На матеріалах журналу "Вегеторианское обозрение" // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 87-94. – ISSN 2522-4611
1085886
  Мігрін Г.П. Періодична військова преса періоду Великої Вітчизняної війни як джерело для вивчення партійно-політичної роботи КПРС // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 16-21. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье показано значение периодической военной печати в общей системе проводимых Коммунистической партией мероприятий по организации разгрома немецко-фашистских захватчиков. Сделана попытка обоснования важности военной печати как богатейшего ...
1085887
   Періодична література, видана в Україні. Жовт.-груд. 1958 р.. – 15с.
1085888
   Періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини : Проект. – Київ, 1998. – 214с. – ISBN 966-7530-04-3
1085889
  Рудий Г.Я. Періодична преса - джерело вивчення національно-культурної політики Української держави (1918) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Рудий Г.Я.; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М.Грушевського. – Київ, 1995. – 22 с.
1085890
  Парубець О.М. Періодична преса XXI століття: проблеми і перспективи : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Парубець Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 259 арк. – Бібліогр.: арк. 216-259
1085891
  Парубець О.М. Періодична преса XXI століття: проблеми і перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Парубець Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 7 назв
1085892
  Мальований М.С. Періодична преса в школі / М.С. Мальований, С.А. Кіперман. – К., 1980. – 161с.
1085893
  Мовчан Юлія Петрівна Періодична преса Канади та її вплив на виборчий процес в Україні (на прикладі федеральних виборів до Парламенту Канади 2000 року) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мовчан Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1085894
  Мовчан Юлія Петрівна Періодична преса Канади та її вплив на виборчий процес в Україні (на прикладі федеральних виборів до Парламенту Канади 2000 року) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мовчан Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 229 л. + Додатки: л. 212 - 229. – Бібліогр.: л. 189 - 212
1085895
  Загорулько Р. Періодична преса Києва 1905 - 1914 рр. як історичне джерело // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 15-16
1085896
  Антонченко Т.В. Періодична преса Києва як джерело вивчення суспільно-політичної історії України : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Антонченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1085897
  Антонченко Тетяна Вікторівна Періодична преса Києва як джерело вивчення суспільно-політичної історії України (1905-1914 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Антонченко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206л. – Бібліогр.: л.190-206
1085898
  Черняков Б.І. Періодична преса на окупованій території України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 131-158


  Розглянуто основні етапи виникнення, формування і особливостей функціонування окупаційної преси на території України в роки Другої світової війни. It is analised the bazis stages of the origin, formation and specific geatures of functioning of the ...
1085899
  Іванченко О.В. Періодична преса як джерело дослідження діяльності видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 169-172


  У статті аналізуються матеріали періодичної преси про Державне спеціалізоване видавництво дитячої літератури "Веселка", які е цінним джерелом дослідження внеску видавництва в розвиток та формування традицій української літератури для дітей. The ...
1085900
  Губа П.І. Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого процесу 1917-1920 рр. : Дис. ... д-ра істор. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Губа П.І.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Київ, 2006. – 479с. – Бібліогр.: л. 381-479
1085901
  Губа П.І. Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого процесу 1917 - 1920 рр. : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Губа П.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 45 назв
1085902
  Рудий Григорій Періодична преса як об"єкт дослідження українського пам"яткоохоронного процесу 1917-1940 рр.: історіографія проблеми // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 5-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются историографические аспекты периодики Украины 1911-1940 гг. в контексте исследований национального процесса охраны памятников старины.
1085903
  Кундрат М.М. Періодична система гнучких співдотичних підсилень для пів безмежної пластини / М.М. Кундрат, Ю.В. Заблотська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  За умов плоскої задачі теорії пружності досліджується гранична рівновага та умови відшарування півбезмежної пластини з періодичною системою співдотичних нерозтягливих гнучких підсилень за дії розтягуючого навантаження на пластину. Локалізовані зони ...
1085904
  Алентьєв О.О. Періодична система елементів Д.І. Менделєєва / О.О. Алентьєв. – Київ : Радянська школа, 1965. – 160 с.
1085905
  Карнак А. Періодична система мистецтв Б. Галєєва: витоки та перспективи // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 179-187. – ISBN 978-966-8917-14-1
1085906
   Періодична та довготермінова мінливість солоності Південної Атлантики за даними вимірів на антарктичній станції "Академік Вернадський" / Л.М. Білокриницька, С.В. Клок, Г.М. Крученицький, Т.В. Скоробагатий // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2007. – № 6/7. – С. 97-103. – ISSN 1727-7485
1085907
  Бабич І. Періодичне видання для дітей "Ухтышка" : контент-аналітичне дослідження змісту // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 22-29
1085908
   Періодичне виникнення аномального опору і зростання локального енерговиділення в сильноіонізованій розрядній (Li-H) плазмі з компонентою, що конденсується / В.А. Квіцинський, О.І. Кравченко, С.І. Кривошеєв, Є.В. Мудрецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-19. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У сильноіонізованій турбулентній плазмі в суміші водню і літію за концентрацій електронів у максимумі струму ~10 15 см. -3 і температури 2-2,5 еВ реалізується незвичайний режим розряду з двома нестійкими станами, що змінюють один одного, у першому з ...
1085909
  Астахов О.І. Періодичний закон Д.І. Менделєєва : (Лекція для студ.-заоч. педагогічних ін-тів) / О. Астахов і О. Русько. – Київ : Радянська школа, 1950. – 33 с., 1 л. табл.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
1085910
  Бурксер Є.С. Періодичний закон Д.І. Менделєєва та вчення діалектичного матеріалізму про матеріальну єдність світу / Є.С. Бурксер, А.М. Петрусенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 15-25. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1085911
  Гловацький М.Т. Періодичний закон Д.І. Мєндєлєєва / М.Т. Гловацький. – Київ : Радянська школа, 1971. – 79 с.
1085912
  Голуб А.М. Періодичний закон Д.І.Менделєєва -- фундаментальний закон природи / А.М. Голуб, А.М. Петрусенко; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 60 с. – (Сер.V ; №3-4)
1085913
  Лакида П.І. Періодичний і поточний прирости компонентів фітомаси крони дерев дуба звичайного у Східному Поліссі України / П.І. Лакида, Л.М. Матушевич, М.Г. Сорока // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 133-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1991-606X
1085914
  Опришко Т.С. Періодичні видання "Бюлетень" та "Мистецькі матеріали" (1928-1929 рр.) літературної групи "Авангард": розвиток ідей конструктивного динамізму // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 526-534. – ISSN 2222-4203
1085915
  Чорнодон М. Періодичні видання ("Жінка"), "Високий замок"), "День") про стосунки Тараса Шевченка з Ликерою Полусмак // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 159-163
1085916
  Шульженко С. Періодичні видання (газети) Української РСР 1950-1954 років видання у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 38-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати роботи, яку проводила ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" в рамках науково-дослідної роботи "Аналітико-синтетичне опрацювання фонду Державного архіву друку і створення ретроспективних бібліографічний баз даних." ...
1085917
   Періодичні видання XIX - першої чверті XX ст. у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара : каталог / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара
Вип. 1: Журнали (1821-1925), ч. 2 : І-Н / [уклад.: О.Г. Сак, Н.П. Дорошенко ; відп. ред. Л.І. Зелена]. – 2014. – 128, [1] с., [2] арк. фот. – Текст укр., рос.
1085918
   Періодичні видання XIX - першої чверті XX століття у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара : каталог / Херсон. обл. бібл. т-во ; Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Херсон : ОУНБГ
Вип. 1 : Журнали (1821-1925), ч. 1 : А-З / [уклад.: О.Г. Сак, Н.П. Дорошенко ; відп. ред. Л.І. Зелена, заслуж. працівник культури України]. – 2008. – 54 с.
1085919
  Деменко Л. Періодичні видання в бібліотеках вищих навчальних закладів Києва у ХІХ – на початку ХХ ст. особливості накопичення, впорядкування та зберігання, сучасний стан цих видань // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 46-54. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260


  "Бібліотека першого світського вищого навчального закладу Києва, відкрито у 1834 р. - Імператорського університету святого Володимира (далі КІУСВ) - успадкувала первинні фонди від книгозбірні Волинського ліцею".
1085920
  Гуславська Г.С. Періодичні видання в Одесі у 1920-му році: загальний огляд // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 126-130. – ISBN 978-617-689-216-8
1085921
  Сушкова О.М. Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олена Сушкова ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-657-248-9
1085922
  Шологон Л. Періодичні видання для українського жіноцтва Галичини наприкінці XIX - на початку XX ст. як джерело з історії національно-культурного руху краю // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 171-173. – ISSN 1728-9343
1085923
  Школьна О. Періодичні видання земських установ Катеринославської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 32-40


  Досліджуються умови появи та шляхи розвитку періодичних видань земських установ східноукраїнських губерній кінця XIX - початку XX ст.; визначаються їх роль у відображенні подій місцевого життя і чинники впливу на розвиток подій; дається коротка ...
1085924
  Дроншкевич О. Періодичні видання іноземними мовами ХIX - початку ХХ ст. як джерело інформації з питань розвитку освіти, науки й культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
1085925
  Пастушенко О.В. Періодичні видання історико-бібліографічного, книгознавчого та бібліотекознавчого спрямування як об"єкт сучасних досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-73
1085926
  Науменко Н. Періодичні видання Кам"янець-Подільського державного українського університету (1920 р.) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 64-65
1085927
   Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії ( 1838-1917 рр.) : Список. – Львів-Київ, 1995. – 154с.
1085928
   Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
Т. 2. – 2011. – 127, [1] с. : іл. – Кн. в одному папер. футлярі з т. 1, 3, 4
1085929
   Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
Т. 3 : (російськомовні видання). – 2011. – 791, [1] с. : іл. – Кн. в одному папер. футлярі з т. 1, 2, 4
1085930
   Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
Т. 4. – 2011. – 206, [1] с. – Кн. в одному папер. футлярі з т. 1-3
1085931
  Кузнець Т. Періодичні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. про медичне обслуговування населення Уманщини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 34-45. – ISSN 1998-4634
1085932
  Сургай Г.І. Періодичні видання на Україні в роки нового революційного піднесення (1910-1914 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 34-40. – (Серія історії ; № 17)
1085933
  Безверха Т.М. Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  Стаття присвячена аналізу особливостей періодичних видань національних меншин Житомирської області як засобу формування й утвердження традиційних цінностей польської та єврейської етнічних спільнот, що традиційно живуть в Україні. Аналізується ...
1085934
   Періодичні видання Національної академії наук України = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-215-8
2012 рік. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1085935
   Періодичні видання Національної академії наук України = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Нац. акад. наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-250-9
2014 рік. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1085936
   Періодичні видання Національної академії наук України. 2021 / [упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика, 2021. – 337, [2] с. – ISBN 978-966-360-450-3
1085937
  Сидоренко Н. Періодичні видання Одеси та Херсонської губернії (XIX - початок XX ст.) / Н. Сидоренко, В. Холодова // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 80-87. – ISBN 966-02-2347-1
1085938
   Періодичні видання Подільскої губернії (1838-1917 р.р.) : Покажчик / Укл. Н.М. Сидоренко та ін.; НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В.С. Стефаника; Дослідницький центр історії укр. преси. – Львів-Київ, 1999. – 70с.
1085939
   Періодичні видання Подільської губернії (1838-1917 р.р.) : Показчик / НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника; Укл. Н.М. Сидоренко, О.Д.Школьна, О.І.Сидоренко, В.В.Фінклер. – Львів; Київ, 1999. – 70с.
1085940
   Періодичні видання Полтави та Полтавської губернії (1838-1917 р.р.) : Список / Укл. Н.М. Сидоренко та ін.; НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В.С. Стефаника; Дослід. центр історії укр. преси. – Львів-Київ, 1996. – 126с.
1085941
  Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог : монографія / С. І. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 506, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 466-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-438-6
1085942
  Куцов К.О. Періодичні видання та видавнича діяльність підкарпатських студентів в навчальних закладах Чехословацької Республіки (1920-1930-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 222-229. – (Історія ; Вип. 24)
1085943
  Литвин С.Х. Періодичні видання Української діаспори 1920 - 1930-х років як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри / С.Х. Литвин, В.В. Добровольська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 49. – С. 30-42. – ISSN 2307-5244
1085944
  Брайлян Н. Періодичні видання української еміграції у Брно (1920-1930-ті рр.): історія функціонування, основна тематика та особливості публікацій // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 82-93. – ISSN 2524-0331
1085945
  Багрич М.І. Періодичні видання УРСР : журнали, бібліогр. довідник : 1918-1950 / сост. М.І. Багрич. – Харків : [Б.в.], 1956. – 8 с.
1085946
   Періодичні видання УРСР 1951-1960. Журнали : Бібліографічний довідник. – Харків : Книжкова палата УРСР, 1964. – 183 с.
1085947
   Періодичні видання УРСР 1961-19680. – Харків, 1983
1085948
   Періодичні видання УРСР. 1917-1960. Газети : Бібліографічний довідник. – Харків : Книжкова палата УРСР, 1965. – 575 с.
1085949
   Періодичні видання УРСР. Журнали, 1961-1975 : державний ретроспективний бібліографічний покажчик. – Харків : Редакційно-видавничій відділ Книжкової палати УРСР імені Івана Федорова, 1984
1085950
   Періодичні видання УРСР. Журнали, збірники, бюлетені 1976-1980 : державний ретроспективний бібліографічний покажчик. – Харків : Редакційно-видавничій відділ Книжкової палати УРСР імені Івана Федорова, 1988
1085951
  Брайлян Н. Періодичні видання учнів Української гімназії у Чехословаччині (1924-1941 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 111-120. – ISSN 1561-6224
1085952
  Черняков Б.І. Періодичні видання учнівської і студентської молоді України 19 - початку 20 ст. : Джерела дослідження / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 64с.
1085953
  Хітрова Т.В. Періодичні видання учнівської молоді Запорізького краю (1910–1917): типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 91-94


  У статті розглянуто основні напрями розвитку періодичних видань учнівської молоді Запорізького краю, проаналізовано передумови появи й охарактеризовано типологічні особливості цієї групи преси, її роль в національно-культурному розвитку регіону. ...
1085954
  Ярмак Н.О. Періодичні видання Харківської губернії в першій половині XIX ст.: становлення та розвиток // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 243-244
1085955
  Лопата О. Періодичні видання як джерело бібліотекознавчих досліджень (XVIII-початок XX ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 415-430
1085956
  Степанчук Ю.С. Періодичні видання як історичне джерело у дослідженні суспільного життя УСРР у 20-их роках XX століття // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 155-159. – ISSN 2075-1451
1085957
  Зозуля С. Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку / Світлана Зозуля // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 2 (211), лютий. – С. 17-21. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано періодичні видання як різновид інформаційної продукції книгозбірень. Обґрунтовано перспективу розроблення моделі галузевого інформаційно-аналітичного бюлетеня з психолого-педагогічних питань як одного з важливих напрямів ...
1085958
  Богдзієвич Т.В. Періодичні групи, що є узагальненнями 3-груп Гупта-Сідкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано два автоморфізми однорідного кореневого р-адичного дерева, які породжують узагальнення 3-групи Гупта-Сідкі. Доведено теорему про періодичність та нескінченність побудованої групи.
1085959
  Боднарев Й.П. Періодичні дроби : метод. розробка матеріалу для 5 класу серед. школи / Й.П. Боднарев, Ш.Ш. Міневич ; НКС УРСР, Упр. шкіл, Обмін пед. досвідом. – Киев : Радянська школа, 1938. – 16 с.
1085960
  Трофимчук О.Ю. Періодичні за розподілом розв"язки нелінійних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Установлено умови існування періодичних за розподілом розв"язків абстрактного рівняння х"(t)=А(t)х(t) + F(t, x(t), E(t)), t є R та асимптотичної періодичності розв"язків відповідної задачі Коші, де А - періодична операторно-значна функція і - ...
1085961
  Елрод Л.Д. Періодичні зміни у поглядах стосовно питання опіки над дитиною: досягнення балансу інтересів дітей / Л.Д. Елрод, М.Д. Дейл // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 205-218
1085962
  Букшина Т. Періодичні й продовжувані видання з питань педагогіки, психології та освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування / Тамара Букшина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 7-10. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати дослідження ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського з удосконалення переліку видань з питань педагогіки, психології та освіти з метою їхнього максимального реферативного відображення в БД "Україніка наукова", УРЖ "Джерело" і ...
1085963
  Перестюк Ю.М. Періодичні коливання маятника в середовищі з тертям // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 185-186. – ISBN 978-617-7021-27-7
1085964
  Гончарова Людмила Дмитрівна Періодичні коливання швидкості вітру в тропосфері та стратосфері західної півкулі : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Гончарова Людмила Дмитрівна; Одеський гідрометеоролог. ін-т. – Одеса, 1996. – 18л.
1085965
  Михайлин І.Л. Періодичні наукові видання з журналістики // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 124-132. – ISBN 978-966-680-459-7
1085966
  Туган-Барановський Періодичні промислові кризи. Історія англійських криз. Загальна теорія криз / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 400-411. – ISBN 966-346-208-6
1085967
  Ткач А.Б. Періодичні розв"язки деяких систем інтегро-диференціальних рівнянь з частинними похідними з імпульсним збуренням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою узагальнення чисельно-аналітичного методу А.М.Самойленка знайдено достатні умови існування періодичних по t з періодом Т розв"язків деяких систем інтегро-диференціальних рівнянь з частинними похідними з імпульсним збуренням. Ключові ...
1085968
  Перестюк М.О. Періодичні розв"язки диференціальних рівнянь в резонансному випадку / М.О. Перестюк, С.М. Копистира // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 34-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Пропонується метод дослідження періодичних розв"язків нелінійного диференціального рівняння другого порядку в резонансному випадку. З"ясовується також питання існування 2[пі]-періодичних розв"язків вихідного рівняння і пропонується алгоритм їх ...
1085969
  Перестюк М.О. Періодичні розв"язки дифференціальних рівнянь в резонансному випадку / М.О. Перестюк, С.М. Копистира // Вісник Київського університету. Сер. фіз. мат. наук, 1993. – №1
1085970
  Верьовкіна Г.В. Періодичні розв"язки зліченних систем різницевих рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджуються зліченні системи різницевих рівнянь. Отримані умови, при яких відповідні системи мають періодичні розв"язки.
1085971
  Іващук О.В. Періодичні розв"язки імпульсної системи з двома точками розриву в нефіксовані моменти часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для імпульсної системи з двома точками розриву в нефіксовані моменти часу встановлено умови існування періодичного розв"язку. We get conditions for the existence of periodic solution of system with impulses at variable times.
1085972
  Стельмащук Л.В. Періодичні розв"язки інтегро-диференціальних рівнянь другого порядку із запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 82-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджена задача існування періодичних розв"язків інтегро-диференціальних рівнянь другого порядку із запізненням у двох конкретних випадках.
1085973
  Ільченко О. Періодичні розв"язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Знайдено умови існування періодичних розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з періодичними коефіцієнтами. Найдены условия существования периодических решений линейного неоднородного стохастического дифференциального ...
1085974
  Собчук Валентин Володимирович Періодичні розв"язки нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (на площині) : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.02 / Собчук Валентин Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 139л. – Бібліогр.:л.121-137
1085975
  Собчук В.В. Періодичні розв"язки нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (на площині) : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Собчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 23л.
1085976
  Собчук В.В. Періодичні розв"язки нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (на площині) : Автореф...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Собчук В.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 23с. – Бібліогр.:с.17-19
1085977
  Самойленко В.Г. Періодичні розв"язки рівняння Дюффінга з імпульсною дією / В.Г. Самойленко, В.В. Собчук, К.К. Єлгондиєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Вивчаються періодичні розв"язки та поведінка фазових траєкторій рівняння Дюффінга з імпульсною дією в нефіксвані моменти часу.
1085978
  Собчук В.В. Періодичні розв"язки рівняння Льєнара з імпульсною дією і явний вигляд точок порядку Шарковського / В.В. Собчук, І.В. Хітько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 204-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача встановлення умов існування періодичних розв"язків коливних систем, що описуються рівняннями Льєнара з імпульсною дією, а також задача про вигляд точок, що задовольняють порядку Шарковського і в яких система Льєнара з імпульсною ...
1085979
  Акименко А.М. Періодичні розв"язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.02 / Акименко Андрій Миколайович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2008. – 170 арк. – Бібліогр.: арк. 158-170
1085980
  Перестюк М.О. Періодичні розв"язки систем диференціальних рівнянь з випадковою імпульсною дією. / М.О. Перестюк, О.М. Станжицкий // Теорія ймовірностей та математична статистика., 2000. – вип.63
1085981
  Перестюк М.О. Періодичні розв"язки слабонелінійних інтегро- диференціальних рівнянь з імпульсним впливом / М.О. Перестюк, Г.Хр. Сарафова, М.А. Хекимова // Вісник Київського університету. Серія мат. і мех., 1980. – №22
1085982
  Акименко А.М. Періодичні розв"язкі сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь : Автореферат дис.фізико-математичних наук: спец. 01.01.02-Диференціальні рівняння / Акименко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібл.:6 назв
1085983
  Волков О.М. Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Волков Олексій Максимович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1085984
  Городній М.Ф. Періодичні та майже періодичні розв"язки одного різницевого рівняння // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 114-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано критерії існування та єдності періодичних та майже періодичних розв"язків лінійного різницевого рівняння з необмеженим операторним коефіцієнтом у банановому просторі.
1085985
  Рабчун О.С. Періодичні та продовжувані видання зі складу родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 277-287. – ISSN 2222-4203
1085986
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2007 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників до Книжкової палати України) / матеріал підготували співробітники відділу наукового опрацювання обов"язкових примірників Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11
1085987
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19
1085988
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11
1085989
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 6
1085990
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11
1085991
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 7
1085992
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14
1085993
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11
1085994
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19
1085995
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15
1085996
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 11-12
1085997
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С. 15. – ISSN 2076-9326
1085998
  Зубенко В. Періодичні темпоральні алгоритми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема синтезу та аналізу періодичних темпоральних алгоритмів. The problem of synthesis and analyze periodical temporal algorithms is considered.
1085999
  Новіков Б.Г. Періодичність зміни покровів у птахів та її експериментальний аналіз. / Б.Г. Новіков. – К., 1947. – 229-255с.
1086000
  Юрченко В. Періодичність проведення, організація та структура ярмарків у губерніях київського учбового округу (друга половина XIX - початок XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 101-110. – ISSN 2222-5250
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,