Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>
1085001
  Потницева Т.Н. "Приключения моего дядюшки" (1824) Вашингтона Ирвинга: своеобразие европейского вектора художественного мышления // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 192-197. – ISSN 2313-500Х
1085002
  Глушаков П.С. "Приключения студентов" // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 7-27. – ISSN 1229-1188


  Историко-авантюрный роман в творчестве С.Р. Минцлова.
1085003
  Пичхадзе М.И. "Прикованный Прометей" Эсхила. (Ист.-лит. анализ) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пичхадзе М.И. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1959. – 21 с.
1085004
  Седина М А. "Прикубанские степи". / М А. Седина, . – Краснодар, 1957. – 79с.
1085005
  Лосєв І. "Примара Третього Риму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 8


  Кримська війна, великодержавні фантоми й Україна.
1085006
  Макарський О. "Примари" - бар"єри - установки. Як журналісту користуватися словом, аби його добре розуміли // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-41
1085007
  Левицький В. "Примарне соло на кларнеті смутку", або один із переломів у львівському міському тексті


  У статті досліджуються особливості урбаністичної рефлексії, розвинутої в поетичних творах Б.-І. Антонича. Актуальність студії полягає у здійсненому зістав- ленні львівського і київського текстів, зокрема, на рівні міфологем, сприйнятих ...
1085008
  Самурский Кирилл Приключения "китайца" в Европе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1085009
  Митина Наталья Приключения "Сервиза с зеленой лягушкой" : история шедевра // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 62-75. – ISSN 1812-867Х


  Сервиз с зеленой лягушкой был заказан Екатериной II в 1773 фирме Джозайи Веджвуда через русского консула в Англии Александра Бакстера. Работа над ансамблем была закончена летом 1774 г. Сервиз предназначался для придорожного дворца Екатерины II в ...
1085010
  Степанова Людмила Приключения библиотечной мысли // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1085011
  Коваль Ю.И. Приключения Васи Куролесова / Юрий Коваль ; художник В. Чижиков. – Минск ; Москва : Планета детства ; АСТ ; Астрель, 2007. – 114с. – ISBN 978-5-17-046890-4
1085012
  Уилсон Эдвард Приключения одного куба : размером с фут / Уилсон Эдвард, Лииттшвагер Дэвид // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 72-91 : Фото
1085013
  Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста / Чарльз Диккенс ; [пер. с англ. А.В. Кривцовой ; вступ. ст. и примеч. Е. Ланна] ; ил. А. Константиновского. – Москва : Детгиз, 1956. – 390, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Для семилетней школы. – (Школьная библиотека : для семилетней школы)
1085014
  Иордана Приключения панов Марка и Агапита : Юмористическая повесть в 2 ч. Иордана, автора Путешествий делегата / Пер. с пол. Марии Мандро. – Москва : В университетской тип., 1885. – [2], 204, 195 с.
1085015
  Линднер Алоиз Приключения революционного рабочего на суше и на море / Алоиз Линднер. – Ленинград : Прибой, 1925. – 64 с.
1085016
  Барула Василий Приключения у Золотого Рога // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 82-87 : фото
1085017
  Киркевич В. Приключения филокартии // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 32-35


  Поштові листівки.
1085018
  Хаткевич Василий Приключенческая гонка в Индийском океане : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 3 : Іл.
1085019
   Приключенческие повести французских писателей. – М, 1991. – 104с.
1085020
   Приключенческий фильм. – М, 1980. – 151 с.
1085021
  Лях Т. Прикмети експресіонізму в прозі Марка Черемшини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 24-29. – (Філологія ; Вип. 18)
1085022
  Волинський Кость Прикмети часу / Волинський Кость. – Київ, 1962. – 43 с.
1085023
  Грищенко А.П. Прикметник в українській мові / А.П. Грищенко. – К., 1978. – 207с.
1085024
  Кононенко І.В. Прикметник у слов"янських мовах : монографія / І.В. Кононенко ; КНУТШ ; Варшавський ун-т. – Київ : Київський університет, 2009. – 496 с. – Друк. за авт. ред. – Бібліогр.: с. 423-482. – ISBN 966-594-418-5
1085025
  Шекера Я.В. Прикметник як епітет у китайській поезії


  Досліджено структуру, джерело утворення та лексичне значення прикметників у китайській мові. На прикладах окремих поезій епохи Тан і минулого століття показано особливості вживання прикметників-епітетів. Подано порівняльну характеристику деяких ...
1085026
  Коца Р. Прикметники-композити на благо-, зъло- в пам"ятках української мови XI-XIII ст.
1085027
  Костич Л. Прикметники з невизначеними межами темпоральності в історії української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 45-50. – ISSN 0320-3077
1085028
  Брандис Ольга Степанівна Прикметники із повноголосними й неповноголосними коренями як словотвірна база іменників у російській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10. 02. 02 / Брандис О.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 23 с.
1085029
  Семчишин Д. Прикметники на позначення кольору в поезіях Миколи Вінграновського


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості М. Вінграновського -функціонуванню прикметників на позначення кольору, що розглядається на матеріалі поезій письменника. Увага зосереджується на поєднанні стилістичного та ...
1085030
  Канонік Н. Прикметники на позначення простору в сучасній англійській мові: системні та семантичні особливості // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 83-87. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1085031
  Тимченко Є.П. Прикметники на позначення синього та зеленого кольору в німецькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 307-311
1085032
  Воловик О.П. Прикметники оцінки в англомовній віртуальній рекламі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 31-33. – (Бібліотека Інституту філології)
1085033
  Вишивана Н.В. Прикметники оцінки у сучасній німецькій мові : 10.02.04:Дис. ... канд. філолог. наук / Вишивана Н. В.; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 205л. – Бібліогр.: С.164-184
1085034
  Вишивана Наталія Володимирівна Прикметники оцінки у сучасній німецькій мові : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.04 / Вишивана Наталія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1085035
  Ткачівська М. Прикметники поведінки в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 20-26. – Бібліогр.: Літ.: С. 25-26; 7 поз. – (Германська філологія ; Вип. 532)
1085036
  Архелюк В.В. Прикметники розміру в сучасній англійській мові : Дис... канд. філол.наук: 10.02.04 / В.В. Архелюк ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 1999. – 176 с. – Бібліогр.:с.159-175
1085037
  Архелюк В.В. Прикметники розміру в сучасній англійській мові. : Автореф... наук: 10.02.04 / Архелюк В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1085038
  Пономаренко О.В. Прикметники як засоби передачі неточної мови (на матеріалі сучасного італомовного політичного дискурсу) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 178-182. – ISBN 966-581-373-0
1085039
  Островська Л. Прикметникова атрибутивність елементів: статус і закономірності вияву // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 579- 591. – Бібліогр.: Літ.: с. 591; 11 назв. – ISSN 1728-9572
1085040
  Мамчич І.П. Прикметникова синонімія в романі Олеся Гончара "Циклон" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 104-114
1085041
  Покровська І.Л. Прикметникова синонімія у сучасній турецькій мові (на матеріалі абсолютних синонімів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 105-110
1085042
  Коць Т. Прикметниковий словотвір у мові публіцистичного стилю початку ХХстоліття і тенденції граматичної норми
1085043
  Дудик П. Прикметникові відокремлення в українській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 15-20. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1085044
  Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 199л. – Бібліогр. : л.179-199
1085045
  Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1085046
  Боярова Л.Г. Прикметникові термінологічні назви в загальномовних академічних словниках // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 184-189. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто в нормативному аспекті прикметникові термінологічні назви, кодифіковані в загальномовних академічних словниках тлумачного типу (70-і рр. 20 ст.- 10-і рр. 21 ст.) та російсько-українському академ. словнику (1924-1933). Об"єктом ...
1085047
  Эсхил Прикованный Прометей / Эсхил. – М-Л, 1943. – 64с.
1085048
  Эсхил Прикованный Прометей / Эсхил. – М, 1948. – 68с.
1085049
  Литвин М.М. Прикордонна безпека України: етапи становлення, проблеми і перспективи // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 41-46.
1085050
  Калінін І. Прикордонна битва (7 серпня 1914 - 25 серпня 1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті на підставі спеціалізованої літератури та історичних джерел досліджено перебіг Прикордонної битви (7-25 серпня 1914) і визначено роль, яку битва відіграла у подіях Першої світової війни. Прикордонна битва була запланована обома сторонами як ...
1085051
  Ковалко Богдан Прикордонна співпраця як шанс для розвитку прикордонних регіонів України та Польщі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 118-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 18)
1085052
  Мельников О.Г. Прикордонне відомство України в системі воєнної безпеки держави // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 132-138


  Досліджуються питання діяльності Державної прикордонної служби України що забезпечення воєнної безпеки держави. Узагальнено існуючі концептуальні підходи стосо місця, ролі та функцій прикордонної інституції у воєнній сфери The article ...
1085053
  Кравченко В. Прикордонне питання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 5


  "Київ призупинив роботи з демаркації. Чверть століття Київ намагається завершити процес договірно-правового оформлення кордонів зі своїми сусідами. З одними країнами цієї мети вдалося досягти швидко. З іншими — переговірний "забіг" затягнувся на ...
1085054
  Задорожній О.В. Прикордонне співробітництво між Україною та Російською Федерацією: досвід 90-х років ХХ століття // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3, ч. 3. – C. 161-164
1085055
  Бєлєвцева В. Прикордонне співробітництво як міжнародний інструмент європейської інтеграції // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 120-122.
1085056
  Черевко О.М. Прикордонне співробітництво як чинник регіонального розвитку: світовий досвід та українські реалії / О.М. Черевко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 29-34. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1085057
  Рендюк Т.Г. Прикордонне та регіональне співробітництво між Україною й Румунією з питань національних меншин // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 123-136. – ISSN 0130-5247
1085058
  Стрельбіцький М.А. Прикордонний інформаційний ресурс: визначення поняття // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 205-208. – ISSN 2311-7249
1085059
  Дмитрук В. Прикордонний туризм і туристичні можливості історико-культурної спадщини населених пунктів українського прикордоння // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 286-290. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Історико-культурні ресурси українського прикордоння відіграють важливу роль у формуванні туристичного попиту та створенні привабливого туристичного іміджу регіону чи держави. Для двостороннього співробітництва в туристичній сфері сусідніх країн ...
1085060
  Бігер Л. Прикордонник світів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12 липня (№ 119)


  Російською мовою виходить "Ворошиловград" Сергія Жадана. Саме увага до людини на землі дає змогу українському "Ворошиловограду" звучати поезією на тлі сучасної російської прози.
1085061
  Райхель Ю. Прикордонники дають "добро" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Азербайджан і Грузія розв"язали конфлікт довкола монастирського комплексу Давид Гареджі. Згадується Туреччина, де християнські храми потребують відновлення. Про це наполегливо запитували президента Туреччини Абдуллу Гюля в інтерв"ю газеті Chicago ...
1085062
   Прикордонні : [для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. текстів та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож.: Н. Пастушенко]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 73, [7] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. – (Серія "Українські народні казки з вузликами"). – ISBN 978-966-465-203-9


  Зміст: Чарівна скрипка; Про дідича, що побив горшки; Як пани носами добували золото; Як кучер і лакей пана провчили; Купець і жовніри; Мисливець і пан Цецин; Шевчикова наука; Королівське золото, або ж бочки сміття; Циган на сповіді .
1085063
  Каленська А. Прикордонні загони ОДПУ - НКВС у подіях Голодомору 1932-1933 рр. на Поділлі та Південно-Східній Волині // Історія України. – Київ, 2013. – листопад (№ 21). – С. 4-7
1085064
  Обухова Л.О. Прикордонні повісті / Л.О. Обухова. – Київ, 1971. – 160с.
1085065
  Мадяр Р. Прикордонні регіони в умовах поглиблення європейської економічної інтеграції: основні види і типи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 113-123. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1085066
  Подкур Р. Прикордоння радянської України у воєнній доктрині СРСР 1920-1930-х рр // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 99-118
1085067
  Глебова Л.Д. Прикоснвоение к вечности / Л.Д. Глебова. – М., 1982. – 175с.
1085068
  Куняев Б.И. Прикосновение / Б.И. Куняев. – Рига, 1968. – 127с.
1085069
  Мигдалова Л. Прикосновение / Л. Мигдалова. – М, 1969. – 136с.
1085070
  Ибрагимбеков Р. Прикосновение : пьеса в 2-х д. / Рустам Ибрагимбеков ;. – Москва : Искусство, 1976. – 32 с.
1085071
  Ибрагимбеков Р. Прикосновение / Р. Ибрагимбеков. – Москва, 1977. – 376с.
1085072
  Паль Р.В. Прикосновение / Р.В. Паль. – Уфа, 1977. – 144с.
1085073
   Прикосновение. – Барнаул, 1981. – 153с.
1085074
  Ахматова Р.С. Прикосновение / Р.С. Ахматова. – Грозный, 1981. – 414 с.
1085075
  Снегова Н.В. Прикосновение / Н.В. Снегова. – Ярославль, 1982. – 79с.
1085076
  Черчесов Г.Е. Прикосновение / Георгий Черчесов ;. – Москва, 1985. – 288 с.
1085077
  Бинкевич А.С. Прикосновение / А.С. Бинкевич. – Х., 1985. – 39с.
1085078
  Гоппе Г.Б. Прикосновение / Г.Б. Гоппе. – Л., 1986. – 150с.
1085079
  Голов А.М. Прикосновение / А.М. Голов. – М., 1988. – 143с.
1085080
  Монинг К.М. Прикосновение горца = The highlander"s touch / Карен Мари Монинг ; [ пер. з анг. С. Орлович ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2007. – 272 с. – ISBN 978-966-343-378-3
1085081
  Берегов С.Р. Прикосновение души : Лирика / С.Р. Берегов. – Киев : Созвучие, 1998. – 63с
1085082
  Динков И. Прикосновение к Болгарии / И. Динков. – София, 1976. – 80с.
1085083
   Прикосновение к вечности. – Алма-Ата, 1988. – 165с.
1085084
  Петрова-Водкина Прикосновение к душе // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 102-139. – ISSN 0321-1878
1085085
  Макаль П. Прикосновение к земле : стихи / Петрусь Макаль ; пер. с белорус. Б.Спринчана. – Москва : Советский писатель, 1977. – 111 с.
1085086
  Боциев Ю.Б. Прикосновение к земле. / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе, 1972. – 84с.
1085087
  Катанян В. Прикосновение к идолам / В. Катанян. – Москва : Вагриус, 1997. – 448с : ил. – (Мой 20 век). – ISBN 5-7027-0419-3
1085088
  Базаров Г.С. Прикосновение к личности / Г.С. Базаров. – 3-е изд., доп. и перераб. – Фрунзе : Кыргыстан, 1988. – 79 с.
1085089
  Осинин В. Прикосновение к любви / В. Осинин. – М, 1976. – 311с.
1085090
   Прикосновение к подвигу. – М, 1982. – 365с.
1085091
  Журавский В.А. Прикосновение к радуге / В.А. Журавский. – М., 1986. – 462с.
1085092
  Бондарин С.А. Прикосновение к человеку / С.А. Бондарин. – М, 1973. – 480с.
1085093
  Медовой Б.Б. Прикосновение к чуду / Б.Б. Медовой. – Москва, 1981. – 128 с.
1085094
  Кубасов В.Н. Прикосновение космоса / В.Н. Кубасов. – М, 1984. – 176с.
1085095
  Корабельников О.С. Прикосновение крыльев : фант. повести / О.С. Корабельников. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 229 с.
1085096
  Владимиров Л.В. Прикосновение мага. / Л.В. Владимиров. – Москва, 1965. – 96с.
1085097
  Кэрью Ян Прикосновение Мидаса : роман / Кэрью Ян; Пер. с англ. Н. Высоцкой. – Москва : Художественная литература, 1963. – 271 с.
1085098
  Казанцев В.И. Прикосновение. / В.И. Казанцев. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1966. – 102 с.
1085099
  Друскин Л.С. Прикосновение. / Л.С. Друскин. – Л, 1974. – 79с.
1085100
  Джангиров К.Э. Прикосновение. / К.Э. Джангиров. – М., 1990. – 239с.
1085101
  Скоробогатов Ю. Прикосновением храня... : стихи / Юрий Скоробогатов. – Киев : Коло, 2002. – 92с.
1085102
  Валек М. Прикосновения / М. Валек. – Москва, 1968. – 111с.
1085103
  Тодоровски Г. Прикосновения : русско-македонские темы / Гане Тодоровски ; ред. С. Штрковска ; пер.: Т. Луговая-Мерджан, А. Митеска. – Скопье : Штрк, 2005. – 471 с. : портр., [ 1 ] арк. іл. – ISBN 9989-662-92-4
1085104
  Заславский Р.З. Прикосновенность / Р.З. Заславский. – К., 1970. – 104с.
1085105
  Раал Э. Прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву : автореф. дис ... канд. юрид. наук / Раал Э. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 20 с.
1085106
  Ваншенкин К.Я. Прикосновенье : Стихи о женщине, о любви / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 238с.
1085107
  Ваншенкин К.Я. Прикосновенье / К.Я. Ваншенкин. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 249 с.
1085108
  Ваншенкин К.Я. Прикосновенье : Стихи о женщине, о любви / К.Я. Ваншенкин. – 3-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 207с.
1085109
  Диодирчук Татьяна Прикоснуться к истории / Диодирчук Татьяна, Диодирчук Мария // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1085110
  Фединчук О.Б. Прикраси з бісеру буковинської народної майстрині Настасії Марусик // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 87-89. – ISSN 2520-6419


  "Досліджуються бісерні народні та сучасні прикраси маловідомої майстрині традиційного народного мистецтва Буковини Настасії Марусик: шийні, нагрудні та поясні, що на сьогодні проживає за кордоном. Висвітлено типологію, художні особливості, цінність і ...
1085111
   Прикрась свій дім. – Київ : Техніка, 1990. – 303с.
1085112
  Федущак М. Прикрашання квітами - квітчання : Погляд на окреме явище культури / Марія Федущак. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 60 с. – ISBN 966-668-071-8
1085113
  Баринов Н.Н. Прикращение договора найма жилого помещения в домах предриятий и учреждений важнейших отраслей народного хозяйства и отдельных ведомств. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Баринов Н.Н.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1971. – 26л.
1085114
  Назаров М.Д. Прикре непорозуміння / М.Д. Назаров. – К., 1960. – 40с.
1085115
  Мякотин В.А. Прикрепление крестьянства Левобережной Малороссии в XVIII столетии. / В.А. Мякотин. – 126с. – Отд. оттиск
1085116
  Муравський А. Прикрити узбережжя, або Чим цікавий Україні досвід Ізраїлю щодо підготовки нової бази для ВМС // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 70). – С. 6
1085117
  Коростаренко М.К. Прикриття експансії США "доктриною Монро" // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 109-114. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  "Доктрина Монро" явилась прикрытием экспансии рабовладельцев и буржуазии США против освободившихся в 1810-1817 гг. от испанского ига американских республик. США отказались от "союза" с Англией, предложенного Каннингом, и решили сами подчинить своему ...
1085118
  Вольф Л. Прикрі й веселі пісні / Лейзер Вольф ; пер. з їдишу Валерії Богуславської. – Київ : [б. в.], 2009. – 173, [1] с. – Справжнє призвіще авт.: Меклер. - На обкл. авт. та назва парал. укр., їдиш. – ISBN 978-966-378-094-8
1085119
  Смирнов В.А. Прикрой меня, пехота / В.А. Смирнов. – Алма-Ата, 1976. – 124с.
1085120
  Есенберлин И. Прикрой своим щитом : роман / И. Есенберлин; пер. с каз. Ю.Гест. – Москва : Советский писатель, 1976. – 256 с.
1085121
  Махин В.А. Прикрываясь именем бога / В.А. Махин. – М., 1982. – 54с.
1085122
  Придатко С. Приктиеские вычисления / С. Придатко. – М. – 160с.
1085123
  Переводчикова Елена Владимировна Прикубанский вариант скифского звериного стиля : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Переводчикова Елена Владимировна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 20л.
1085124
  Алиев Г.А. Прикуринские тугайные леса Азербайджана : соврем. состояние и пути улучшения и восстановления / Г.А. Алиев, М.Ю. Халилов АН АзССР, Ин-т географии. – Баку : ЭЛМ, 1976. – 135 с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 122-126
1085125
  Кишинский С.Б. Прилагательное в современном китайском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кишинский С.Б.; МГУ. – М., 1970. – 18л.
1085126
  Николаева И.А. Прилагательное и качественное наречие в группк глагола в древенрехненемецкий период : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева И. А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Л., 1956. – 12л.
1085127
  Юрченко А.И. Прилагательное: потерянное и возвращённое имя : Фрагменты из подготавливаемой к публикации книги / А.И. Юрченко. – Москва : АНО СОШ Учебный центр Перспектива, 2004. – 136с.
1085128
  Чареков С.Л. Прилагательные в монгольских языках в сравнении с другими алтайскими. / С.Л. Чареков. – Л., 1990. – 136с.
1085129
  Шевчук О.С. Прилагательные в современном украинском литературном языке, образованные от имет существительных (суффиксальные и префиксально-суффиксальные образования) : Автореф... канд. филол.наук: / Шевчук О. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1958. – 18л.
1085130
  Аминова А.А. Прилагательные имена нулевой суффиксации со значением лица в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Аминова А.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 20л.
1085131
  Зверев А.Д. Прилагательные от названий учреждений и организаций в современных восточнославянских языках / А.Д. Зверев. – Черновцы, 1974. – 38с.
1085132
  Бондина Ольга Николаевна Прилагательные размера в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бондина Ольга Николаевна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1981. – 24л.
1085133
  Солоненко Елена Николаевна Прилагательные размерности как база для вторичной номинации при выражении аксиологической оценки : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Солоненко Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 316л. – Бібліогр.:л.283-316
1085134
  Солоненко Е.Н. Прилагательные размерности как база для вторичной номинации при выражении аксиологической оценки в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Солоненко Е.Н.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
1085135
  Авербух Л.В. Прилагательные с компонентом в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Авербух Л.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1982. – 21с.
1085136
  Оголевец А.В. Прилагательные с ограниченной лексической сочетаюемостью в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Оголевец А. В.; Ин-т языковед. АН УССР,. – К., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.24-25
1085137
  Брандыс Ольга Степановна Прилагательные с полногласными и неполногласными корнями как словопроизводственная база существительных в русском языке : Дисс.... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Брандыс Ольга Степановна; Мин-во образования и науки Украины. Ужгород. нац. ун-тет. Кафедра русского языка. – Ужгород, 2002. – 343 л. + Приложение: л. 220-343. – Библиогр.: л.183-220
1085138
  Коровин Ф. Прилагательные с свффиксом- тельн-ый в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Коровин Ф.,Г.; МГУ. – М., 1955. – 16л.
1085139
  Мажерина Анна Валентиновна Прилагательные со зеначеним моральной оценки лица (на древнерусском хронологическом срезе) : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.01 / Мажерина Анна Валентиновна; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 218л. – Бібліогр.:л.171-218
1085140
  Межжерина Анна Валентиновна Прилагательные со значением моральной оценки лица (на древнерусском хронологическом срезе) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Межжерина Анна Валентиновна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 17л.
1085141
  Быстрова Л.В. Прилагательные со значениями "сильный" и "слабый" в современном английском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Быстрова Л.В.; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К, 1977. – 24л.
1085142
  Докторевич Д.Л. Прилагательные, объединенные значением strong-weak, в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Докторевич Д.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 18л.
1085143
  Закієв В.І. Прилад безконтактного вимірювання геометричних параметрів поверхні виробів методом інтерферометрії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Закієв Вадим Ісламович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1085144
  Казаков Є.О. Прилад для визначення питомої поверхневої щільності листків рослин / Є.О. Казаков, М.М. Мусієнко, Т.Є. Казакова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 25)


  Описаний прилад для визначення питомої поверхневої щільності листа, зібраного на базі торсіонних терезів з деякими змінами терезної камери у відповідності до устрою та принципу дії універсального експресвологометра.
1085145
  Смірнов А.М. Приладдя з астрономії : На допомогу вчителеві середноьї школи / А.М. Смірнов. – Київ- Харків : Радянська школа, 1939. – 115с.
1085146
  Дробоцький А.С. Прилади для демонстрування дослідів з хімії / А.С. Дробоцький, Ю.Г. Шмуклер. – К., 1988. – 69с.
1085147
  Бичківський Р.В. Прилади для контактного вимірювання температури з покращеннями метролгічними характеристиками. : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.04 / Бичківський Р.В.;. – Львів, 1994. – 56 с.
1085148
  Рева Володимир Павлович Прилади з зарядовим зв"язком у застосуванні до пристроїв зчитування з багатоелементних ІЧ фотоприймачів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Рева В.П.; НАНУ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1085149
  Старикович Л.С. Прилади і методи дослідження стану довкілля : навч. посібник / Л.С. Старикович, К.П. Дудок, Н.М. Любас ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0115-2
1085150
  Наапетян Р.М. Прилади квантової елекроніки / Р.М. Наапетян. – Київ, 1971. – 323 с.
1085151
  Петлюк І.В. Прилади нічного бачення / І.В. Петлюк, О.І. Петлюк // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 14-15
1085152
  Ігуменцев Євген Олександрович Прилади, системи та методологія спектрально-кореляційного віброконтролю предаварійного стану газотранспортного обладнання : Автореф... доктора техн.наук: 05.11.13 / Ігуменцев Євген Олександрович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 34л.
1085153
  Подчашинський Ю.О. Приладова система для вимірювання геометричних параметрів об"єктів на основі комп"ютеризованої обробки відеозображень : монографія / Ю.О. Подчашинський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-211. – ISBN 978-966-683-496-9
1085154
  Стахова А.П. Приладова система для вимірювання механічних напружень на основі явища акустичної емісії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Стахова А.П.; Сахова Анжеліка Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1085155
  Цірук В.Г. Приладовий комплекс стабілізації та вимірювання механічних величин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Цірук Віктор Григорович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1085156
  Кочкуркина С.И. Приладожье в Х-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Кочкуркина С.И.; Ин-т археологии АН СССР. – М., 1969. – 19л.
1085157
  Алиферов В.В. Прилближенное решение некоторых задач оптимального управления линейных систем с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиферов В. В.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех.-мат. специальн. Отд-ия физ.техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1085158
  Ревякина Надежда Васильевна Приледниковая флора Катунского хребта. (Центр. Алтай) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ревякина Надежда Васильевна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Биол.-почв. фак. – Томск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1085159
  Михайлов Ю.П. Приленский промышленный район : (экономико-географический аспект природопользования) / АН СССР ; Ордена Ленина Сибирское отделение ин-т географии ; Ю.П. Михайлов, В.Л. Юлинов ; [отв. ред. А.А. Сысоев, А.Я. Якобсон]. – Иркутск : Ин-т географии СО АН СССР, 1988. – 148 с.
1085160
   Прилеп и прилепско низ историjата. – Изд. на општинското собр. и на соjуз. на здруж. на борците од н. – Прилеп
Кн. 1 : Од праисториjата до краjот на првата светска воjйна. – 1971. – 326 с.
1085161
   Прилеп и прилепско низ историjата. – Прилеп
Кн. 2 : Мегу двете светски воjни и народноослободителната воjна. – 1972. – 348 с.
1085162
  Лидин В.Г. Прилёт птиц / В.Г. Лидин. – Москва, 1970. – 608с.
1085163
  Ибрагимбеков М. Прилетала сова : повесть и рассказы / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Детская литература, 1990. – 76 с.
1085164
  Ибрагимбеков Максуд Прилетела сова / Ибрагимбеков Максуд; Галимджан Ибрагимов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 384 с.


  Ибрагимов Мирза Аждар оглы
1085165
  Костюк Н. Прилетіла ластівонька : вірші для дітей / Ніна Костюк // Казкові таємниці : казки для дітей серед. віку : [збірка] / В. Костюк. – Київ : Український писменник, 2016. – С. 55-78. – Бібліогр.: іл. – ISBN 978-966-579-516-2-518-6
1085166
  Мельник Л.Д. Прилетіла ластівонька... : Частина 1 / Мельник Л.Д. – Київ : Оріяни, 2006. – 80с. – ISBN 966-8305-61-2
1085167
   Прилетіла ластівонька... : Частина 2 / Упор. Мельник Л.Д. – Київ : Оріяни, 2006. – 160с. – ISBN 966-8305-64-7
1085168
   Прилив. – М, 1917. – 128с.
1085169
   Прилив. – М, 1919. – 161с.
1085170
   Прилив. – М, 1961. – 244с.
1085171
  Полунин И.С. Прилив : стихи / И.С. Полунин. – Москва, 1979. – 78 с.
1085172
  Парпара А.А. Прилив / А.А. Парпара. – М., 1986. – 110с.
1085173
  Чумаков Валерий Прилив сил : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 68-74 : Фото
1085174
  Халупский И.Я. Прилив. / И.Я. Халупский. – Ростов, 1963. – 64с.
1085175
  Ташпулатов Н. Приливное взаимодействие и возможности образования "мостов"-перемычек и "хвостов" у галактик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Ташпулатов Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 11л.
1085176
  Спиридонов Е.А. Приливной анализ и экспериментальный океанический нагрузочный эффект в Мурманске / Е.А. Спиридонов, В.Д. Юшкин, О.А. Храпенко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 22-29 : табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7126
1085177
  Некрасов А.В. Приливные волны в окраинных морях / А.В. Некрасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 247с.
1085178
  Ржонсницкий В.Б. Приливные движения / В.Б. Ржонсницкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 244с.
1085179
   Приливные деформации Земли. – Москва : Наука, 1975. – 188с.
1085180
  Губанов В.С. Приливные деформации и двухнедельная нутация Земли по наблюдениям некоторых служб времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Губанов В.С. ; АН СССР , Главная астрон. обсерватория. – Ленинград, 1969. – 8 с.
1085181
  Яковлев Приливные наблюдения в Ташкенте / Яковлев, А.А. Цхай. – Ташкент, 1976. – 230с.
1085182
  Сурдин В.Г. Приливные явления во Вселенной / В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1085183
  Балавадзе Б.К. Приливы в твердом теле Земли / Б.К. Балавадзе, К.З. Картвелишвили. – Тбилиси, 1984. – 173с.
1085184
   Приливы и вращение Земли : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 144с.
1085185
  Нгуен Нгок Тви Приливы и колебания уровня Южно-Китайского моря : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 697 / Нгуен Нгок Тви ; Моск. гос. ун-т. Геогр. фак. – Москва, 1968. – 8 с.
1085186
  Конрад Д. Приливы и отливы. Плантатор с Малаты Энни-хохотушка. / Д. Конрад. – Москва-Птгр., 1923. – 123с.
1085187
   Приливы и резонансы в солнечной системе : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1975. – 287 с.
1085188
  Дарвин Дж.Г. Приливы и родственные им явления в Солнечной системе : пер. с англ. / Дж.Г. Дарвин. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 328 с.
1085189
  Дарвин Д.Г. Приливы и родственные им явления в Солнечной системе : пер. с англ. / Д.Г. Дарвин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 252 с.
1085190
  Богданов К.Т. Приливы Мирового океана / К.Т. Богданов. – Москва : Наука, 1975. – 116с
1085191
  Семенов М.Г. Прилипалы / М.Г. Семенов. – М., 1960. – 151с.
1085192
   Прилог кон библиографиjата на македонската книжевна историjа. Есеистика и критика. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите
1 : (1945 - 1965). – 1974. – III, 183 с.
1085193
   Прилог кон библиографиjата на македонската книжевна историjа. Есеистика и критика. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите
2 : (1966 - 1971). – 1974. – с. 184 - 389
1085194
   Прилог кон библиографиjата на македонската книжевна историjя : есеистика и критика. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите
4 : 1978 -1982. – 1985. – 206 с.
1085195
   Прилог кон библиографиjата на македонскиот jазик = A contribution to the bibliography of Macedonian language. – Скопjе. – ISBN 9989-101-02-7
2 : 1954-1970: (со дополнуваньа за 1950,1951,1952,1953)/Уред.одбор: З.Тополиньска (одгов. уред.), М.Миркуловска, С.Миленковска. – 2002. – 21,199с.
1085196
   Прилог кон библиографіата на македонската книжневна историіа : Есеистика и критика за 1972-1977 гг. – Скопіе, 1978. – 632с.
1085197
  Больаи Я. Приложение / Я. Больаи. – Москва -Ленинград, 1950. – 236 с.
1085198
  Клинген И. Приложение III-е К статье И.Н. Клингена: "Русский хлебороб" // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 438-450
1085199
  Больман К А.Н. Приложение алгебры к решению определенных геометрических задач : в таком объеме и порядке, как требуется в 6 кл. гимназий, по последнему распределению в них математических наук / К А.Н. Больман. – 3 изд.., испр. и доп. – Санктпетербург, 1863. – 56с.
1085200
  Монж Гаспар Приложение анализа к геометрии / Монж Гаспар. – Москва-Ленинград, 1936. – 699 с.
1085201
  Каталинайте Р.И. Приложение в синтаксисе французского языка IX - XVI веков. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Каталинайте Р.И.; Львовский гос. ун-т. – Львов., 1974. – 20л.
1085202
  Северьянова В.А. Приложение в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Северьянова В.А. ; АН СССР , Лен. отд. Ин-та языкознания. – Ленинград, 1977. – 12 с.
1085203
  Цыганенко Г.П. Приложение в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Цыганенко Г. П.; МВО СССР, ХГУ. – Х., 1954. – 16л.
1085204
  Рогозин Л.Л. Приложение в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозин Л. Л.; АН УССР, Отд. обществ. наук. – К., 1955. – 20л.
1085205
  Вязанкина А.М. Приложение в структуре словосочетания предложения и текста (на материале испан. яз.) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Вязанкина А. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 144л. – Бібліогр.:л.142-144
1085206
  Вязанкина Алаа Михайловна Приложение в структуре словосочетания, предложения и текста (на материале исп. языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Вязанкина Алаа Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 20л.
1085207
  Вальмис Ф А. Приложение в эстонском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.07 / Вальмис А.Ф.-И.; АН ЭССР. – Таллин, 1973. – 71л. – Бібліогр.:с.71
1085208
  Билимович А.Д. Приложение геометрических производных к теории кривых и поверхностей / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – 112 с.
1085209
  Савцова М.П. Приложение и его роль в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Савцова М.П. ; МВО УССР, КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
1085210
  Шатух М.Г. Приложение и его роль в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шатух М.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 15л.
1085211
  Бугаев Н.В. Приложение исчисления Е(x) к определению целого частного двух полиномов. – Москва : Университетская тип., 1898. – 13с.
1085212
   Приложение к запискам А.П. Ермолова. Ч. 2 // Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. / А.П. Ермолов. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*), 1868. – Ч. 2 : 1816-1827. – 434, VII с.
1085213
   Приложение к инструкции об охране, учете и регистрации памятников старины и искусства, вне Петрограда. – 14 с.
1085214
  Таганцев Н.С. Приложение к Общей части Курса уголовного права, к 1-му вып.. – [Санкт-Петербург] : Литография Пазовского, 1867. – 76, 233-272 с. – Написано от руки. Литография
1085215
  Казаклиев В.А. Приложение к предварительному отчету опытной организации отдела земледелия киевского общества с.-х. за 1912-1914 г. : Цифровой материал / В.А. Казаклиев. – Киев
Вып. 2. – 1917. – 24с.
1085216
   Приложение к программе шестого археологического съезда в Одессе : 15-го Августа 1884 года. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1883. – [8], 12 с.
1085217
   Приложение к руководству по приоизводству и обработке наблюдений на сейсмических станциях СССР. – Москва : Из-во Академии Наук СССР, 1952
1085218
  Максимович Н.И. Приложение к сочинению Днепр и его бассейн / Н.И. Максимович. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – 112, 91, 15 с.
1085219
  Леопардов Н. Приложение к статьи о печати царева мужа, помещенной в 1-м выпуске II серии "Сборника снимков с предметов древности, находящихся в Киеве в частных руках" (стр. 19) / Н. Леопардов. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1891. – 23 с. – В конце текста авт.: Н. Леопардов
1085220
  Слободчиков В.А. Приложение к учебному пособию Обучение французскому языку по математическим моделям / В.А. Слободчиков. – Саратов, 1968. – 37 с.
1085221
  Журавлев В.И. Приложение концепций "золотого сечения" и "фрактальности" к исследованию социокультурной реальности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 166-174. – ISSN 1728-3671
1085222
   Приложение математических моделей к анализу эколого-экономических систем. – Новосибирск : Наука, 1988. – 212с.
1085223
  Силаев М.А. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ устройств / М.А. Силаев, С.Ф. Брянцев. – Москва : Советское радио, 1970. – 248 с.
1085224
  Безухов Н.И. Приложение метов теории упругости и пластичности / Н.И. Безухов. – М., 1974. – 200 с.
1085225
  Векуа И. Приложение метода акад. Мусхелишвили к решению граничных задач плоской теории упругости анизотропной среды / И. Векуа, 1940. – 724с.
1085226
  Булешов У.Б. Приложение метода внешних форм картана к теории интегрирования дифференциальных уравнений в частных производных первого и второго порядка по двум независимым переменным : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булешов У. Б.; АН УзССР, Ин-т матем. и механ. – Ташкент, 1954. – 8л.
1085227
  Пучкова Н.Г. Приложение метода дифференциальных и интегральных операторов к задачам газовой динамики и электродинамики : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.024 / Пучкова Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 18 с.
1085228
  Губкин И.А. Приложение метода комплексных угловых моментов к расчету некоторых ядерных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Губкин И.А.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 11л.
1085229
  Нестеров А.И. Приложение метода конгуенций к исследованию управлений полей в общей теории относительности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нестеров А. И.; Ун-т дружбы наро. – М., 1976. – 14л.
1085230
  Хрусталева Л.Г. Приложение метода нормализации к теории пар конгруенций : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хрусталева Л.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1085231
  Омаров Е.О. Приложение метода прямых к решению краевых задач для некоторых дифференциальных уравнений в частности производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Омаров Е. О.; Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 12л.
1085232
  Бойко Л.Л. Приложение метода рядов к решению задачи пластического течения : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.04 / Бойко Л. Л.; МГУ, мех.-мат. фак. – М., 1973. – 12л.
1085233
  Крылов Н.М. Приложение методов нелинейной механики к теории стационарных колебаний / Н.М. Крылов, Н.Н. Боголюбов. – Киев, 1934. – 112с.
1085234
  Гихман И И. Приложение методов теории вероятностей в механике сплошной среды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Гихман И.И,; АН УССР. – К, 1975. – 12л.
1085235
  Асанов Г.С. Приложение методов финслеровой геометрии к некоторым проблемам общей теории относительности. : Автореф... наук: 01.04.02 / Асанов Г.С.; МГУ. Физ.фак. – М., 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12-14
1085236
  Назмутдинова А.С. Приложение методов функционального анализа к решению бесконечных систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Назмутдинова А.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1951. – 8 с.
1085237
  Коган Б.Ю. Приложение механики к геометрии / Б.Ю. Коган. – М., 1965. – 56с.
1085238
  Кривнов В.Я. Приложение модели Изинга к исследованию термодинамических свойств вещества в критической области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кривнов В.Я.; Москов. физ.-техн. ин-тут. – М,, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1085239
  Лазаренко М.А. Приложение нейросетевого моделирования к интерпретации акустических каротажных диаграмм / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 162-167 : рис. – Библиогр.: с. 166. – ISSN 0203-3100
1085240
  Мищенко В.С. Приложение некоторых математических и минералогеохимических методов к решению геологических задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мищенко В.С.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1966. – 22л.
1085241
   Приложение некоторых методов математики к интерпретации геофизических данных. – Новосибрск : Наука, 1967. – 132с.
1085242
  Дрозд Е.Е. Приложение обратной задачи газовой динамики к проектированию трансзвуковых сечений лопаточных аппаратов аппаратов турбомашин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дрозд Е.Е.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1973. – 15л.
1085243
  Вагаршакян А.А. Приложение понятия емкости к изучению граничного поведения некоторых классов функции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Вагаршакян А.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1085244
  Громова Л.Л. Приложение принципа площадей к экстремальным задачам конформного отображения неналегающих областей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Громова Л.Л.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1085245
  Клюйник И.Ф. Приложение пространственных матриц в анализе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Клюйник И.Ф.; Львов. гос. ун-тет. – Львов, 1975. – 32л.
1085246
  Евдокимов А.Е. Приложение специальных функций некоторым задачам устойчивости и удара по пластинке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Евдокимов А.Е. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Харьков, 1965. – 16 с.
1085247
  Литвинов В.В. Приложение тензорного анализа к геометрии и механике / В.В. Литвинов, О.И. Шерстова. – Ярославль, 1985. – 98с.
1085248
  Карамышкин В.В. Приложение теории гипергеометрических функций к задаче о колебаниях стрежней переменного сечения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамышкин В.В.; МГУ. – М., 1958. – 4л.
1085249
  Скала С. Приложение теории двухфазного ламинарного пограничного слоя при больших сверхзвуковых скоростях к изучению оплавления поверхности тел. / С. Скала, Д. Саттон, 1959. – 15с.
1085250
  Мнев Н Е. Приложение теории жестких пластин к расчету крыла малого удлинения / Н Е. Мнев. – Л, 1956. – 42с.
1085251
  Пилявский Ольга Степановна Приложение теории задач к некоторым вопросам теории конечных Р-групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пилявский Ольга Степановна; КГУ. – К., 1989. – 10л.
1085252
  Хаджиев Д. Приложение теории инвариантов к дифференциальной геометрии кривых / Д. Хаджиев. – Ташкент, 1988. – 132 с.
1085253
  Пилявская Ольга Степановна Приложение теории матричных задач к некоторым вопросам теории конечных Р-групп : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пилявская Ольга Степановна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.154-156
1085254
  Зоркий П.М. Приложение теории плотной упаковки молекул к кристаллохимии внутрикомплексных соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зоркий П.М. ; МГУ. – Москва, 1963. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29-30
1085255
  Петунин Ю.И. Приложение теории случайных процессов в биологии и медицине / Ю.И. Петунин. – Киев, 1981. – 320с.
1085256
  Филиппов П.И. Приложение теории теплопроводности к теплофизическим измерениям / П.И. Филиппов; Сиб. отд. АН СССР, Якутский ф-л; Ин-т физико-технических проблем Севера; Отв. ред. В.П. Ушкалов. – Новосибирск : Наука, 1973. – 62 с.
1085257
  Грузинцев А.П. Приложение термодинамики к химическим реакциям с твердыми фазами / [Соч.] Проф. А.П. Грузинцева. – Харьков : Печатное дело, 1915. – [2], 112 с. : черт.
1085258
  Кривлева Л.В. Приложение тригонометрии к решению и исследованию геометрических задач / Л.В. Кривлева. – М., 1951. – 40с.
1085259
  Ван Фо Фы Приложение функций Матье в дельта-функции к исследованию пластин и оболочек : Автореф... Канд.техн.наук: / Ван Фо Фы Г.А.; Акад.наук УССР. – К, 1959. – 6л.
1085260
  Хавин В.П. Приложение функционального анализа к некоторым задачам теории аналитических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хавин В.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 10л.
1085261
  Хованский А.Н. Приложение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближенного анализа / А.Н. Хованский. – Москва, 1956. – 203с.
1085262
  Гудзенчук З.В. Приложения MS Office 97/2000 : Учебное пособие / З.В. Гудзенчук; МУПК. – Москва : Маркетинг, 2001. – 351с. – ISBN 5-94462-104-4
1085263
  Дайер Д.Р. Приложения абсорбционной спектроскопии органических соединений / Д.Р. Дайер. – М., 1970. – 164с.
1085264
  Антонов В.А. Приложения вариационного метода к звездной динамике и некоторым другим проблемам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов В.А. – Ленинград, 1963. – 5 c.
1085265
  Кислицын С.Г. Приложения винтовых операторов к механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кислицын С.Г.; М-во высш. образования СССР. Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1958. – 7л.
1085266
  Олвер П. Приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям / П. Олвер. – Москва : Мир, 1989. – 637 с.
1085267
   Приложения дифференциальных уравнений в механике и теории управляемых процессов : Сборник научных трудов. – Ташкент, 1985. – 92 с.
1085268
  Кондратьев Н.И. Приложения к газете "Восточное обозрение" ("Литературный сборник", "Сибирский сборник") : указатель содержания / Кондратьев Н.И. ; [отв. ред. В.П. Трушкин ; отв. за вып. В.Л. Кензина] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : [б.и.], 1974. – 49, [1] с.
1085269
   Приложения к Журналу Главного комитета по крестьянскому делу. – с.
1085270
   Приложения к отчету Государственного контроля по исполнению государственной росписи за сметный период 1874 года. – Санкт-Петербург : Тип. Второго Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1875. – 243 с.
1085271
  Титов Федор Приложения к первому тому исследования заслуж.проф.протоиерея Федора Титова : Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк. /1606-1616-1721/ / Титов Федор. – Киев : Тип.Киево-Печерской Успенской Лавры, 1918. – 17, 546с.
1085272
   Приложения к протоколам заседаний Магнитной комиссии при Императорской Академии наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
А) Журнал заседаний Магнитной Комиссии 3-4 января 1911; Б) Дополнение к проекту магнитной съемки России с окончательной сметой расходов на производство сьемки. – 1911. – 9с.
1085273
  Пушкин А.С. Приложения к сочинениям А.С. Пушкина, изданным Я.А, Исаковым : Библиографический список всех произведений А.С. Пушкина, дополнения, черновые отрывки, невошедшие в текст и примечания / сост. Григорий Геннади. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Отд. первый : Произведения в стихах: Т. 1 : Лирические стихотворения ; Т.2 и Т. 3 : Поэмы, Евгений Онегин и драматические произведения. – 1860. – [8], 114, 171, [5] с. – Назв. главного док: Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-6. 1859. - Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 146208 без обл.


  Изд.: Исаков, Яков Алексеевич (1811-1881) Сост.: Геннади, Григорий Николаевич (1826-1880)
1085274
  Пушкин А.С. Приложения к сочинениям А.С. Пушкина, изданным Я.А. Исаковым : Библиографический список всех произведений А.С. Пушкина, дополнения, черновые отрывки, невошедшие в текст и примечания / сост. Григорий Геннади. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Отд. первый : Произведения в стихах: Т. 1 : Лирические стихотворения ; Т.2 и Т. 3 : Поэмы, Евгений Онегин и драматические произведения. – 1860. – [8], 114, 171, [5] с. – Назв. главного док: Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-6. 1859. - На корешке назв. и Т. 7. - Экз. в разных тип. переплетах. - Конволют.


  Изд.: Исаков, Яков Алексеевич (1811-1881) Сост.: Геннади, Григорий Николаевич (1826-1880)
1085275
   Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп.
Т. 2 : Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. Губернии: Московская, Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская. – 1860. – [365] с.
1085276
   Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп.
Т. 3 : Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. Губернии: Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская , С. Петербургская, Симбирская, Тамбовская. – 1860. – [338] с.
1085277
   Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп.
Т. 4 : Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. Губернии: Костромская, Пермская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская. – 1860. – [388] с.
1085278
   Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях: второе приложение к тому VI : извлечения и выводы из описаний имений по Могилевской губернии. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп., 1860. – 60 с.
1085279
   Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : Сведения о помещичьих имениях ; приложение к Т.6. – Санкт-Петербург : Тип. В.Безобразова
Выводы из описаний имений по губерниям: Харьковской, Полтавской, Черниговской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской и Витебской. – 1860. – 64 с.
1085280
   Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : Сведения о помещичьих имениях ; второе приложение к т. 6. – Санкт-Петербург : Тип. В.Безобразова
Извлечения и выводы из описаний имений по Могилевской губернии. – 1860. – 59 с.
1085281
   Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург
Т. 5 : Выводы из описаний имений, по 28 великороссийским губерниям. – 1860. – 349 с.
1085282
   Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург : Тип. В.Безобразова
Т. 6 : Извлечения из описаний имений по губерниям: Харьковской, Полтавской, Черниговской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской, Витебской, Виленской, Ковенской и Минской. – 1860. – с.
1085283
  Платонов М.Л. Приложения комбинаторных чисел в теории вероятностей / М.Л. Платонов. – Иркутск, 1982. – 112 с.
1085284
  Тополянский Д.Б. Приложения кубических сплайнов для приближенного решения граничных задач. / Д.Б. Тополянский. – Днепропетровск, 1977. – 50с.
1085285
  Книжнерман Л.А. Приложения метода оптимальных коэффициентов к численному решению уравнений в частных производных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Книжнерман Л.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 8л.
1085286
  Троицкая Е.А. Приложения общей теории приближенных методов анализа к оценкам для собственных чисел и элементов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Троицкая Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 15л.
1085287
  Устинов А.В. Приложения оценок сумм Клостермана к некоторым задачам метрической и аналитической теории чисел : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук. Спец. 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел / Устинов А.В. ; РАН. Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008. – 25с. – Библиогр.: 8 названий
1085288
  Ильина Лариса Петровна Приложения принципа площадей и метода вариаций к оценкам некоторых функционалов на классах однолистных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ильина Лариса Петровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
1085289
  Максимова Е.Д. Приложения с двумя глагольными сказуемыми в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Максимова Е. Д.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
1085290
  Воробьев Н.Н. Приложения теории игр / Н.Н. Воробьев. – Вильнюс, 1971. – 119 с.
1085291
  Плещинский Н.Б. Приложения теории интегральных уравнений с логарифмическими и степенными ядрами / Н.Б. Плещинский. – Казань, 1987. – 154 с.
1085292
  Пересада В.И. Приложения теории локальных возущений к некоторым вопросам крсталло-физики. : Дис... Канд. физ.-мат. наук: / Пересада В.И.; Харьковский гос. ун-т. – Х, 1961. – 131л. – Бібліогр.:л.128-131
1085293
  Харазишвили А.Б. Приложения теории множеств. / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1989. – 140с.
1085294
  Арман Приложения теории оптимального управления системами с распределенными параметрами к задачам оптимизации конструкций / Ж.-Л.П. Арман ; пер. с англ. А.М. Самсонова ; под ред. К.А. Лурье. – Москва : Мир, 1977. – 142 с. : ил. – Список лит.: с. 109-111 (51 назв.), с. 125-126 (22 назв.). – (Новое в зврубежной науке : Механика / ред.: А.Ю. Ишлинский, Г.Г. Черный ; 10)
1085295
   Приложения теории функций в механике сплошной среды : труды Международного симпозиума в Тбилиси, 17-23 сентября 1963 г. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика твердого тела. – 1965. – 452 с. – Библиогр. в конце докладов
1085296
   Приложения теории функций в механике сплошной среды : труды Международного симпозиума в Тбилиси, 17-23 сентября 1963 г. – Москва : Наука
Т. 2 : Механика жидкости и газа, математические методы. – 1965. – 479 с. – Библиогр. в конце докладов
1085297
  Галанин А.В. Приложения теории фурнкций комплексного переменного в задачах механики сплошной среды. / А.В. Галанин, А.Г. Терентьев. – Чебоксары, 1980. – 124с.
1085298
  Яснопольский Н.П. Приложения у Исследованию проф. Н.П. Яснопольского О географическом распределении Государственных расходов России : Статистические таблицы, картограммы и диаграммы / [соч.] Н.П. Яснопольского. – 1890-1897. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1897. – 13, 7 с., 72 л. табл., 33 л. карт : ил. табл., карт. – Экз. в разнах тип. переплетах. - Экз. № 346734 деф., отстутс. с. 1-7, и часть карт-табл. 2-33
1085299
  Хатсон В. Приложения функционального анализа и теории операторов : пер. с англ. / В. Хатсон, Дж. Пим. – Москва : Мир, 1983. – 431 с.
1085300
  Гурбанов Ровшан Юсиф оглы Приложения, грамматические союзы, частицы в наречиях Масаллинского района азербайджанского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 313-319


  В статье исследуются некоторые особенности приложения, грамматических союзов, частиц в наречиях Масаллинского района азербайджанского языка.
1085301
  Високов Г.П. Приложна плазмохимия / Н. с. к. т. н. инж. Георги П. Високов. – София : Техника
Ч. 1 : Приложение на нискотемпературната плазма в неорганичната химична технология. – 1987. – 295 с. : ил.
1085302
  Високов Г.П. Приложна плазмохимия / Н. с. к. т. н. инж. Георги П. Високов. – София : Техника
Ч. 2 : Приложение на нискотемпературната плазма в органичната химична технология и металургията. – 1987. – 335 с. : ил.
1085303
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 20, N 1/2. – 1995
1085304
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за биолошки и медицински науки; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje, 1996. – ISSN 03513254


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085305
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за математичко-технички науки.; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе, 1996. – ISSN 03513246
1085306
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Скопje-Skopje. – ISSN 0350-1914
Т. 17, N 1/2. – 1996. – 92 с.


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085307
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 21, N 2. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085308
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 21, N 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085309
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
Т. 18, N 1/2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085310
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т.18, N 1/2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085311
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 22, N 1/2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085312
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
Т. 19, N 1/2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085313
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Vol.19, N 1/2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085314
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 23, N 1/2. – 1998
1085315
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за општествени науки; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 03501698
Т. 29, № 1/2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085316
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т.20, бр.1/2. – 1999
1085317
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
Т. 20, бр.1/2. – 1999
1085318
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т.24, N 1/2. – 1999
1085319
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 30, бр.1/2. – 1999
1085320
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т.21, бр.1/2. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085321
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.21, бр.1/2. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085322
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т.25, N 1/2. – 2000
1085323
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 31, бр. 1. – 2000
1085324
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 31, бр. 2. – 2000
1085325
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.22, бр.1/2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085326
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т.22, бр.1/2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085327
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т.26, N 1/2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085328
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 32, бр. 1/2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085329
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3254
Т.23, бр.1/2. – 2002
1085330
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 27, бр. 1/2. – 2002
1085331
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 33, бр. 2. – 2002
1085332
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 33, бр. 1. – 2002
1085333
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 23/24, бр. 1/2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085334
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.24, бр.1/2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085335
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 28, N 1. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085336
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 28, N 2. – 2003
1085337
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 34, бр. 1/2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085338
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T. 25, бр. 1/2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085339
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 25, бр.1/2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085340
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 29, N 1/2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1085341
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 35, бр. 1/2. – 2004
1085342
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T. 26, бр.1. – 2005
1085343
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T. 26, бр.2. – 2005
1085344
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 26, бр. 2. – 2005
1085345
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 26, бр. 1. – 2005
1085346
   Прилози = Сontributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 30, N 1/2. – 2005
1085347
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 36, бр. 2. – 2005
1085348
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 36, бр. 1. – 2005
1085349
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.27, бр.1. – 2006
1085350
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.27, бр.2. – 2006
1085351
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 27/28, бр.1/2. – 2006
1085352
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 31, N 1. – 2006
1085353
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 31, N 2. – 2006
1085354
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 37, N 1/2. – 2006
1085355
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T. 28, бр. 1. – 2007
1085356
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 32, N 1 : Реферати на македонските учесници за 9-от мегународен конгрес на Jугоисточна Европа, Тирана, 30 август-3 септември 2004 година. – 2007
1085357
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 32, N 2 : Реферати на македонските слависти за 14-от мегународен славистички конгрес во Охрид, 10-16 септември 2008 година. – 2007
1085358
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 38, N 1/2. – 2007
1085359
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 29, бр. 1. – 2008
1085360
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 29, бр. 2 : "Вештачките органи денес: од ин витро Проценка до терапии Каj Лугето " 28 септември, 2007. – 2008
1085361
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 29, бр.1/2. – 2008
1085362
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 39, N 1. – 2008
1085363
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 39, N 2. – 2008. – Прилози посветени на академик Ксенте Богоев
1085364
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3254
Т. 30, бр.1. – 2009
1085365
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3254
Т. 30, бр.2. – 2009
1085366
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 30, бр.1/2. – 2009
1085367
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 40, бр. 2. – 2009
1085368
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 40, бр.1. – 2009
1085369
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 31, бр. 2. – 2010
1085370
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 31, бр.1/2. – 2010
1085371
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 31, бр. 1. – 2010
1085372
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 35, N 1. – 2010
1085373
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 35, N 2. – 2010
1085374
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 41, 1/2. – 2010
1085375
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 32, бр.1/2. – 2011
1085376
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 32, бр. 2. – 2011
1085377
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 32, бр. 1. – 2011
1085378
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 36, N 1/2. – 2011
1085379
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 42, 1/2. – 2011
1085380
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 33, бр.1/2. – 2012
1085381
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 33, бр. 1. – 2012
1085382
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 33, бр. 2. – 2012
1085383
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 37, N 1/2. – 2012
1085384
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 43, 1/2. – 2012
1085385
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISSN 1857-9027
Т. 34, бр. 1/2. – 2013
1085386
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 34, бр. 3. – 2013
1085387
   Прилози = Contributions. Section of technical sciences. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-6656
Т. 34, бр. 1\2. – 2013
1085388
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 34, бр. 1. – 2013
1085389
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 34, бр. 2. – 2013
1085390
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 38, N 1/2. – 2013
1085391
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 44, 1/2. – 2013
1085392
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
Т. 35, бр. 1. – 2014
1085393
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
Т. 35, бр. 2. – 2014
1085394
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 35, бр. 2. – 2014
1085395
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 35, бр. 3. – 2014
1085396
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 35, бр. 1. – 2014
1085397
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 39, N 1/2. – 2014
1085398
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 45, 2. – 2014
1085399
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 45, 1. – 2014
1085400
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
Т. 36, бр. 1. – 2015
1085401
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
Т. 36, бр. 2. – 2015
1085402
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 36, бр. 1. – 2015
1085403
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 36, бр. 2. – 2015
1085404
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 36, бр. 3. – 2015
1085405
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 40, N 1/2. – 2015
1085406
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 46, 1/2. – 2015
1085407
   Прилози = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
Т. 37, бр. 1. – 2016
1085408
   Прилози = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
Т. 37, бр. 2/3. – 2016
1085409
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISSN 1857-9027
Т. 37, бр. 1. – 2016
1085410
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISSN 1857-9027
Т. 37, бр. 2. – 2016
1085411
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 41, N 1/2. – 2016
1085412
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 47, 1. – 2016
1085413
   Прилози = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
Т. 38, бр. 1. – 2017
1085414
   Прилози = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
Т. 38, бр. 2. – 2017
1085415
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 42, N 1/2. – 2017
1085416
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 47, 2. – 2017
1085417
   Прилози за Даме Груев : Материjали од тркалезната маса за Даме Груев одржана во Битола на 23 декември 1982 година по повод 75-годишницата од неговото загинуванье. – Битола, 1983. – 248 с.
1085418
   Прилози за илинден : Материjали од научните собири одржани во Крушево во рамките на манифестациите "Десет дена Крушевска република" во 1976 и 1977 година. – Крушево, 1978. – 280 с.
1085419
   Прилози за илинден 1978 : Материjали од научниот собир "Местото на илинденското востание и Крушевската република во борбата на македонскиот народ за национално и социjално ослободуванье" одржан на 3, 4 и 5 август 1978 година во Крушево по повод 75-годишнината од илинден.вост. – Крушево
Ч. 2. – 1979. – 985 с.
1085420
   Прилози за обичаjното право на македонскиот народ = Contributions to common law of the Macedonian people. – Скопje : [МАНУ]. – (Обичаjното право на македонскиот народ). – ISBN 9989-649-69-3
Т. 1. – 2000. – 513, [2] с. – Парал. тит. лист англ. мовою
1085421
  Видоески Б. Прилози за развоjот на македонистичката лингвистика / Божидар Видоески ; Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика "Божидар Видоески"; приред.: Димитар Пандев. – Скопje : МАНУ, 2013. – 259, [1] с. – ISBN 978-608-203-092-0
1085422
  Босни С. Прилози методици наставе доматинства / С. Босни. – Београд, 1966. – 118с.
1085423
  Аjдачичь Д. Прилози проучаваньу фолклора балканских Словена / Деjан Аjдачичь. – Beograd : Науч. друшство за словенске уместности и културе, 2004. – 311, [ 3 ] с. – ISBN 86-83215-03-2
1085424
  Шульга Я. Прилуки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 53-55
1085425
  Щербань А. Прилуки містичні. Історія одного роду / А. Щербань, О. Щербань // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 10-13. – ISSN 1814-5078
1085426
  Балушок В. Прилуки: нове повстання через 50 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 10


  "Останніми днями ЗМІ рясніють повідомленнями про повстання жителів Прилук проти місцевого відділу поліції у зв"язку зі смертю підлітка Дениса Чаленка. Але, крім своєрідної детективної фабули та намагання встановити істину, в усій цій історії є ще один ...
1085427
  Маценко В.А. Прилукщина. Историческое и статистическое описание территории прилукского уезда, Полтавской губернии / В.А. Маценко. – Ромны : Типография Бр. Э. и Н. Дельберг, 1888. – 238 с.
1085428
  Москаленко О. Прилуцький козацький полк: формування, участь у національній революції // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.3-8
1085429
  Крамаренко С. Прилуцькі полковники Горленки // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 137-141
1085430
  Гайдай Г.Ф. Прилуцькі храми // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 161-166. – ISBN 978-966-8999-16-1
1085431
  Пічета В.І. Прилученнє України до Москви в московській історичній літературі. – Київ : Шлях, 1917. – 15 с. – (Видавництво "Шлях")
1085432
  Чухно А. Прилучення до високої культури = Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 83-85. – ISSN 0131-775Х
1085433
  Андрієвський М.К. Прилучення до життя / Андрієвський М.К., Павелко В.В. – Київ : Політвидав України, 1979. – 103 с.
1085434
  Мусієнко В.Д. Прилучення учнів 5-7 класів до національної культури засобами декоративно-прикладного мистецтва. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусієнко В.Д.; Укр.Держ.пед.ун-т. – К, 1997. – 24л.
1085435
   Прилюдний захист дисертації Ю.В. Латишем // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С.169-170. – ISBN 978-966-581-772-1


  У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
1085436
  Ткачук О. Прилюдний захист докторської дисертації В.В. Ластовським // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 131-132. – ISBN 978-966-581-930-1
1085437
   Прилюк Дмитро Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 148-149. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1085438
  Махінчук М. Прилюк Дмитро Михайлович : [спогади] / Микола Махінчук, Володимир Різун, Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 247-254. – ISBN 978-966-2726-03-9
1085439
  Кумакшев В.К. Прильни к земле, сб. стихов / В.К. Кумакшев. – Горький, 1971. – 40с.
1085440
  Горлач Л.Н. Прима грацій / Л.Н. Горлач. – К, 1980. – 152с.
1085441
  Промет А Л. Примавера : роман / А Л. Промет, ; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1973. – 272 с.
1085442
  Витарский Н.В. Примадонна / Н.В. Витарский. – Москва, 1963. – 18с.
1085443
  Москалець О. Примадонна номер один // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 6 (1002). – С. 42-43. – ISSN 0868-9644


  Про знамениту оперну співачку Євгенію Мірошниченко, 12 червня їй виповнилося б вісімдесят один рік...
1085444
  Костенко Примаков / Серия, основанная Горьким
1085445
  Дубинский И.В. Примаков / И.В. Дубинский. – М, 1968. – 176с.
1085446
   Примаков Евгений Максимович // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 3-6. – ISSN 0321-5075
1085447
  Кириченко М.С. Прималітети ("primalitates"), попередні принципи ("proprincipia") філософії Нового часу в історико-філософському поступі Античності і Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3
1085448
  Элизабет Примани удачу! : Япония / Элизабет, Инандиак // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 78-82 : Фото. – ISSN 1029-5828
1085449
  Харви С. Приманка для хищника : роман / Сара Харви ; [пер. с англ. Н. Карпенко]. – Санкт-Петербург : Амфора ; RedFish, 2004. – 414, [2] с. – На обл.: Романтическая комедия. – (Романтическая комедия). – ISBN 5-94278-511-2
1085450
  Аносов Г.Г. Приманочные посевы как фон для энтомологической и фитопатологической оценки в селекции : Автореф... кандидата биол.наук: / Аносов Г.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. селекционно-генет. ин-т. – Одесса, 1965. – 20л.
1085451
  Зацепина Д.Я. Приманычские долинные степи : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Зацепина Д.Я.; Ростов н/Д. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30
1085452
  Короленко Б. Примара імперії. Генералісимус Суворов в історії та символічному просторі України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 26 (606), 27.06 - 4.07.2019. – С. 23-25. – ISSN 1996-1561


  "Ким є Алєксандр Суворов для пересічного росіянина? У російській версії Вікіпедії читаємо (переклад автора): «А. В. Суворов (1730-1800) - російський полководець, засновник російської військової теорії, національний герой Росії; князь, генералісимус, ...
1085453
  Лі А. Примара інтелектуальної власності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 137). – С. 9
1085454
   Примарен црнодробен канцер : Научен собир. Одржан на 10-11 декември 1987 година во Скопjе. – Скопjе : Гоце Делчев, 1989. – 180с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1085455
  Ібсен Г. Примари : Семйова дpама на тpи дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – [У Київі (Київ)] : Видав Б. Гpінченко ; [З дpук. С.А. Боpисова], 1907. – 80 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 3])
1085456
  Лосєв І. Примари "вічного миру"... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 32 (404), 14-20.08.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Міжнародні організації, що мали б запобігати війнам, за роки свого існування так і не знайшли інструментів впливу на країни з достатнім зовнішньополітичним потенціалом та потужною армією.
1085457
  Шатров В. Примари дезінтеграції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Посилення відцентрових тенденцій у РФ, спричинене кризою регіональної політики Кремля, ставить перед ним нові виклики.
1085458
  Грубов В.М. Примари і реалії европейського ідеалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 439-451
1085459
  Мельник Т.І. Примарні групи з нормальними нормалізаторами і нециклічним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються примарні групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальна підгрупа.
1085460
  Мельник Т.І. Примарні групи, у яких нормалізатори підгруп інваріантні і мають доповнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються р-групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є інваріантною підгрупою і має доповнення.
1085461
  Эдшмід К. Примарні пригоди двірського радника Брюстляйна. / К. Эдшмід. – Х.-К., 1930. – 156с.
1085462
  Нежинский Владимир Михайлович Примарные зацепления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Нежинский Владимир Михайлович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 14л.
1085463
  Шамраева Л.В. Примарные идеалы в некоторых банаховых алгебрах функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Шамраева Л.В. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 8 с. – Бібліогр. : с. 8
1085464
  Попович В. Примат норм міжнародного кримінального права над законодавством України: проблеми, глибина та межі імплементації // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 125-139. – ISSN 2078-1431
1085465
  Вербицкий В.Г. Примат теоретического знания над практикой: Лейбниц, Кант и современность // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 860. – С. 202-212. – (Серія : Теорія культури і філософія науки ; вип. 37). – ISSN 0453-8048
1085466
  Нестурх М.Ф. Приматология и антропогенез.(Обезьяны, полуобезьяны и происхождение человека). / М.Ф. Нестурх. – М., 1960. – 188с.
1085467
  Вебер М. Приматы / М. Вебер. – Москва-Ленинград, 1936. – 366с.
1085468
  Акимушкин И.И. Приматы моря / Акимушкин И.И. – Москва : Географгиз, 1963. – 158 с. – (Рассказы о природе)
1085469
  Акимушкин И.И. Приматы моря / Акимушкин И.И. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1974. – 152 с. – (Рассказы о природе)
1085470
  Фридман Э.П. Приматы: Современные полуобезьяны, обезьяны и человек / Э.П. Фридман. – М., 1979. – 209с.
1085471
  Нежнова Н.В. Примеение математических методов в исторических исследованиях / Н.В. Нежнова, Ю.П. Смирнов. – Чебоксары, 1989. – 88с.
1085472
  Антонова А.М. Примеиение р-аналитических функций к безмоментной теории оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонова А.М. ; МГУ. – Москва, 1964. – 8 с.
1085473
  Балахонов Никифор Филиппович Примекнение проямых тензорных методов кристаллофизики в теории физических свойств магнитоупорядоченных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Балахонов Никифор Филиппович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1973. – 19л.
1085474
  Смородин В.А. Применеие киофильмов в учебном процессе / В.А. Смородин. – Киев, 1951. – 9 с.
1085475
  Шутова П.А. Применеие методики оценки трансакционных издержек в логистике на основе функционально-стоимостного анализа на примере промышленного предприятия // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 5 (40). – С. 45-55. – ISSN 1727-6349
1085476
  Ахметов А.А. Применене хромового электрода в кулонометрическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Ахметов А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 23л.
1085477
  Фердман Д.Л. Применени радиоактивных изотопов для исследований в области биохимии мышц / Д.Л. Фердман. – М, 1955. – 15с.
1085478
  Шпак Э.А. Применение N-фуроилфенилгидроксиламина в спектрофотометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Шпак Э.А.; КГУ. – К., 1965. – 15л.
1085479
  Альзубайди Ахмед Хайдар Применение Na- и K-стеклянных электродов для изучения активности катионов в почвах и некоторых вопросов ионного обмена : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Альзубайди Ахмед Хайдар ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1966. – 16 с.
1085480
  Дридгер К.А. Применение Power Point в курсе дискретной математики в педагогическом вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – С. 82-85. – ISSN 1026-955X


  Автор ставит проблему построения курса дискретной математики в педагогическом университете и его изучения студентами специальностей «Математика» и «Информатика». Показана возможность использования презентаций Power Point при проведении учебных занятий.
1085481
  Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования : Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и унифицированный процесс UP / Крэг Ларман; Пер.с англ. и ред.А.Ю.Шелестова. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 624 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0250-9
1085482
  Ульянов П.Л. Применение А-интеграла к тригонометрическим рядам и некоторые локальные теоремы о сходимости рядов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ульянов П.Л.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Механико-математический факультет. – Москва, 1953. – 4 с.
1085483
  Нахмейн Евгений Лейбович Применение автоморфных функций в смешанных периодтческих задачах теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Нахмейн Евгений Лейбович; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1979. – 17л.
1085484
  Миркин Б.М. Применение адаптивного распределенного контроля при построении автоматизированных систем управления непрерывными технологическими процессами : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Миркин Б.М.; АН КиргССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1085485
  Мохамед Магди Мохамед Абдель Применение адиабатических инвариантов оценки численных схем прогнозов погоды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Мохамед Магди Мохамед Абдель; МГУ. – М., 1977. – 12л.
1085486
  Смирнов Александр Федорович Применение акта амнистии органами предварительного расследования в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Смирнов Александр Федорович; МВ ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1979. – 24л.
1085487
  Эйделькинд Д.И. Применение алгбер Ли к некоторым задачам теории многообразий групп. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 004 / Эйделькинд Д.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1085488
  Евреинов А.Г. Применение аминазина при групповом содержании нутрий. : Автореф... Канд.с-х.наук: 550 / Евреинов А.Г.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1085489
  Шепеленко Л.Г. Применение амперомтерического и хроматографического матодов анализа к опделению цинка в алюминевых сплавах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шепеленко Л. Г.; Моск. хим. технол. ин-т мясн. и молочн. пром. – М., 1969. – 14л.
1085490
  Тимофеев Н.М. Применение аналитического метода к суммированию мультипликативных функций и к вероятностой теории чисел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимофеев Н. М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1971. – 12л.
1085491
  Белецкий А.И. Применение аналитической теории дифференциальных уравнений к решению некоторых задач фильтрации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Белецкий А.И.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1970. – 10л.
1085492
  Шеина Н.М. Применение аналогов купферона для амперометрического определения ряда редких элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шеина Н.М. ; МГУ , Хим. фак. – Москва, 1966. – 11 с.
1085493
  Филимонов В.И. Применение аналоговых вычислительных машин для решения дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Филимонов В.И.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1085494
  Чиракадзе М.А. Применение анионитов, модифицированных тартрат-ионами, для отделения скандия от некоторых переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Чиракадзе М.А.; МВ и ССО ГрузССР. Грузинский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1085495
  Черномордик Б А. Применение антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов / Б А. Черномордик. – Киев, 1988. – 312с.
1085496
  Раппопорт Ю.М. Применение аппроксимационного метода к вычислению модифицированных функций Бесселя мнимого индекса / Ю.М. Раппопорт; Акад. наук СССР; Вычислительный центр. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1982. – 22 с. – (Сообщения по прикладной математике)
1085497
  Подлипенко Юрий Константинович Применение аппроксимационного метода к решению задач Коми и Гурса для дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Подлипенко Юрий Константинович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1973. – 15л.
1085498
  Вознюк А.В. Применение асимптотических методов в теории колебательных систем специального вида : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Вознюк А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1968. – 13л.
1085499
  Домбровский Василий Андреевич Применение асимптотических методов к некоторым классам линейных и квазилинейных систем и уравнений в частных производных с запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Домбровский Василий Андреевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 11л.
1085500
  Дзыра Б.И. Применение асимптотических методов к некоторым классам нелинейных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мсат.наук: 01.041 / Дзыра Б.И.; Ан УССР. – К, 1972. – 12л.
1085501
  Дудзяный И.М. Применение асимптотических методов нелинейной механики в решении задач динамики систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дудзяный И.М.; КГУ. – К, 1991. – 17л.
1085502
  Дудзяный Игорь Михайлович Применение асимптотических методов нелинейной механики и решение задач динамики систем, характеризуемых продольным движением : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дудзяный Игорь Михайлович; Львовский гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1990. – 147л. – Бібліогр.:л.136-147
1085503
  Притила Николай Николаевич Применение асимптотических методов нелинейной механики к некоторым уравнениям математической физики : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.02. / Притила Николай Николаевич; Ин-т мат. – Киев, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.110-121
1085504
  Умяров Х.У. Применение асимптотического метода в одной нелинейной колебательной системе с двумя степенями свободы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Умяров Х.У.; Ташкентский политехн. ин-т. Кафедра высш. математики. – Ташкент, 1963. – 16 с.
1085505
  Коблик С.Г. Применение асимптотического метода к решению контактных задач теории упругости с неизвестными заранее границами участков контакта для ортотропной среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Коблик С.Г.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1085506
  Павленко А.В. Применение асимптотического метода к решению плоских смешанных задач теории упругости для ортотропной среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Павленко А.В.; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1085507
  Перестюк М.О. Применение асимптотического метода Крылова-Боголюбова к исследованию систем с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, И. Каркинбаев, К.В. Цидыло // Тезисы докл. VI Казахстанской межвуз. науч. конф. по матем. мех.
1085508
  Щукин А.Н. Применение аудиовизуальных средств на занятиях по русскому языку со студентами-иностранцами / А.Н. Щукин. – Москва, 1979. – 52с.
1085509
  Лукьянов С.М. Применение ацеталей в синтезе солей пирилия. : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Лукьянов С.М.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1972. – 24л.
1085510
  Кузнецов В.В. Применение аэрометодов при исследовании почв полупустынь для мелиоративных целей. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Кузнецов В.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1964. – 17л.
1085511
  Белякова О.В. Применение балансового метода в статистике оптовой торговли : Автореф... канд. экон.наук: / Белякова О.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра статистики населения и нар. благосостояния. – М., 1967. – 19л.
1085512
  Павлов И М. Применение безотвальной обработки на дерново-подзолистых почвах Татарской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Павлов М.И,; Мин. сел. хоз. РСФСР. Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1961. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1085513
  Талимончик В. Применение Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений судами России // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 2. – С. 28-33. – ISSN 0201-7059
1085514
  Мартаков А.А. Применение биохимических методов при предварительной обработке яблок в связи с извлечение из них сока : Автореф... канд. биол.наук: / Мартаков А.А.; Ин-т ботаники АН КазССР. – Алма-Ата, 1953. – 7 с.
1085515
  Карнаухов А.И. Применение бросковых токов в полярографии с предварительным накоплением на серебряном амальгамированном электроде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Карнаухов А.И. ; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 15 с.
1085516
  Бурман Я.З. Применение вариационного метода декомпозиции к решению пространсвенных задач теории упругости : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.02.04 / Бурман Я. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1980. – 16л.
1085517
  Тренин С.И. Применение вариационного метода Кастильяно к осесимметричной задаче теории упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тренин С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики и матем. – Москва, 1951. – 7 с.
1085518
  Матвеев Николай Петрович Применение вариационного начала Кастильяно к решению пространственных задач теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Матвеев Николай Петрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1974. – 12л.
1085519
  Михалюк М.И. Применение вариационных методов к нелинейным задачам со свободной границей. (обратная задача догариф. потенциала) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Михалюк М.И.; Ин-т прикл. матем. и мех. АН УССР. – Донецк, 1976. – 13л.
1085520
  Жовнир Г.И. Применение вариационных принципов неравновесной термодинамики к нелинейным задачам теплоперноса : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Жовнир Г. И.; АН УССР, Ин-т техн. теплофиз. – К., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1085521
  Харбух Джон Применение вероятностных методов в поисково-разведочных работах на нефть. / Харбух Джон. – М., 1981. – 246с.
1085522
  Смирнов М. Применение видеоконференцсвязи при получении доказательств по уголовным делам в порядке оказания взаимной правовой помощи (процессуальные особенности) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.127-131
1085523
  Питовранов Сергей Евгеньевич Применение винеровских континуальных интегралов к исследованию стстистической динамики нелинейных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Питовранов Сергей Евгеньевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1973. – 12л.
1085524
  Генералова В.В. Применение водных растворов углеводов для дозиметрии гамма-лучевых и нейтронных полей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Генералова В.В.; Ан УзССР. – Ташкент, 1963. – 14л.
1085525
  Коротков А.П. Применение вращающегося дискового электрода с кольщов для анализа закономерностей химических и элетрохимических реакций непридельных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Коротков А. П.; МГУ. – М., 1981. – 18л.
1085526
  Пелешенко В.И. Применение вреоятности-статистических методов для анализа гидрохимических данных. / В.И. Пелешенко, Н.И. Ромась. – Киев, 1977. – 66с.
1085527
  Колотова О.А. Применение вспомагательного проектирования в проекциях с числовыми отметками : Автореф... канд. техн.наук: / Колотова О.А.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1966. – 19л.
1085528
  Василевская Н.С. Применение выборочного метода для экономико-статистического изучения деятельности сельскохозяйственных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Василевская Н.С.; МВ и ССО СССР. Моск.экономико-статистич. ин-т. – М, 1973. – 25л.
1085529
  Динь К.Х. Применение выборочного метода наблюдения в СССР и в СРВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Динь К.Х. ; МВ и ССО УССР. – Киев, 1978. – 18 с.
1085530
  Быховцова Т.Т. Применение высокомолекулярных аминов в аналитической химии урана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быховцова Т.Т.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 16л.
1085531
  Федянин А.П. Применение высокоточной гравиразведки при поисках и изучении нефтегазовых месторождений в Западной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Федянин А.П.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минералог. наукам. – Новосибирск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1085532
  Веренинов И.А. Применение вычислительных машин для моделирования нестационарных процессов разделения изотопов в промышленных каскадных установках. : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Веренинов И.А.; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1972. – 14л.
1085533
  Васильев Ю.П. Применение вычислительных машин и вопросы факторизации в теории групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Васильев Ю.П.; АН СССР. Сиб отд-е. – Новосибирск, 1975. – 17л.
1085534
  Гаврилина Л.Я. Применение газовой хромотографии как метода анализа в исследовании каталитических процессов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Гаврилина Л.Я.; АН СССР, Сиб. отд-ние Объединенный учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 16л.
1085535
  Панчишин Ю.М. Применение гальваномагнитных эффектов для измерения индукций переменных магнитных полей : Автореф. дис... канд. техн. наук: 246 / Панчишин Ю.М.; АН УССР. Ин-т электродинамики. – Киев, 1969. – 25с.
1085536
  Корыто Л.А. Применение гамма-резонансной спектроскопии к некоторым задачам физико-химии полимеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корыто Л. А.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1085537
  Цыпленков В.С. Применение гарантий МАГАТЭ в отношении радиоактивных отходов на ядерных установках с материалом в "балк"-форме / В.С. Цыпленков, С.В. Ермаков. – Москва, 1987. – 58 с.
1085538
  Соловцов И.Л. Применение гармонического анализа на группе Лоренца в составных моделях элементарных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Соловцов И.Л.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 19л.
1085539
  Харитонова З.Н. Применение генетических параметров в селекционной работе с крупным рогатым скотом Якутии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.103 / Харитонова З.Н.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.ин-тов зоологии и эксперим.биологии. – Алма-Ата, 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1085540
  Брукс А. Применение геологии на войне / А. Брукс, В. Кинг. – Л.-М., 1934. – 123 с.
1085541
  Моисеев В.Н. Применение геофизических методов в процессе эксплуатации скважин / В.Н. Моисеев. – Москва : "Недра", 1990. – 240 с.
1085542
  Можаев В.Г. Применение гербицидов и специальных рыхлителей при уходе за почвой в рядах молодых лесных полос в Алтайском крае. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.01 / Можаев В.Г.; Уральск. лесотехн. ин-т. – Свердловск, 1973. – 18л.
1085543
  Мяги М.Я. Применение гетероядерного магнитного резонанса дял исследования структуры органических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Мяги М.Я.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1085544
  Беспалова В.Г. Применение гидроинтеграторов к решению задач о распространении турбулентных струй. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Беспалова В.Г.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 18л.
1085545
  Быков А.И. Применение гидроэлеваторов для водоотлива и чистки зумпфов скиповых стволов. : Автореф... Канд.техн.наук: 173 / Быков А.И.; Донецк.политехн.ин-т. – Донецк, 1969. – 23л.
1085546
  Пойда Василий Юрьевич Применение гиперсферического адиабатического подхода к описанию гелиеподобных систем : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02. / Пойда Василий Юрьевич; Ужгородский гос. ун-тет. – Ужгород, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.101-110
1085547
  Варданян Лендруш Вардгесович Применение гипотезы магнитоупругости тонких тел в задачах магнитоупругих колебаний пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Варданян Лендруш Вардгесович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 14л.
1085548
  Ивлиева Н.Г. Применение ГИС - технологий в прикладных исследованиях в области финно-угроведения / Н.Г. Ивлиева, А.С. Карасев, В.Ф. Манухов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 17-23 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1085549
  Разумовская А.И. Применение голографических методов в аэрофизических исследованиях на баллистичпеских установках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Разумовская А.И.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1085550
  Серегин Ю.А. Применение грубодисперсных аэрозолей для искусственного рассеяния облаков мощной конвекции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Серегин Ю.А.; Ин-т эксперим. метеорологии. – М., 1972. – 17л.
1085551
  Мальцев Юрий Федорович Применение двух- и трехристальных рентгеновских спектрометров-дифрактометоров для исследования сегнетоэлектрическох кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мальцев Юрий Федорович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 28л.
1085552
  Варданян В.В. Применение двухпараметровой модели основания к расчету плит и балок на упругом полупространстве : Автореф... канд. техн.наук: / Варданян В.В.; Ереванский политехн. ин-т им. К.Маркса. – Ереван, 1964. – 14л.
1085553
  Ашрафов А.А. Применение двухступенчатой деасфальтизации для обессмоливания канцонтратов бакинских парафинистых нефтей с целью увеличения выработки высококачественных остаточных масел : Автореф... канд.техн.наук: / Ашрафов А.А.; АН Аз ССР Ин-т нефтехим. процессов им Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1967. – 25л.
1085554
  Ефремов Владимир Николаевич Применение диадного метода для описания и квантования конформно-поперечных гравитационных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ефремов Владимир Николаевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. Кафедра теорет. физики. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1085555
  Бараненко В.А. Применение динамического програмирования к решению некоторых задач механики деформируемых тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Бараненко В.А.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 18л.
1085556
  Имас Л.И. Применение дискриминатного анализа в некоторых задачах метеорологии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Имас Л.И.; Лен. гидрометеоролог. ин-тут. – Л., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1085557
  Бровко Игорь Александрович Применение дифенилкарбазона в качестве экстракционного реагента для экстракционно-атомно-абсорбционного определения кадмия, кобальта, меди,марганца, никеля,свинца и цинка в некоторых объектах биосферы : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.02 / Бровко Игорь Александрович ; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – 19 с.
1085558
  Караханян Р.К. Применение дифракции электронов для изучения кристаллической структуры некоторых веществ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Караханян Р. К.; МВиССО Арм.ССР, Ерев. ГУ. – Ереван, 1975. – 14л.
1085559
  Малютина Т.М. Применение дифференциального спектрофотометрического метода к анализу редких элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Малютина Т.М.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т редкометаллич. пром-сти. – М., 1964. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
1085560
  Мелков Г.А. Применение диэлектрических резонаторов в нелинейных приборах СВЧ на основе ферритов / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко, Н.Н. Артюх // Ферритовые СВЧ приборы и материалы, Электроника, 1972
1085561
  Гамоян В.Б. Применение естественных электрических полей и полей промышленных блуждающих токов в подземных горных выработках при решении поисково-разведочных задач : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.131 / Гамоян В.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 18л.
1085562
  Тимофеев Г.А. Применение желатиновой губки (кровостана в хирургической парктике как местного гемостатического средства : Автореф... канд. мед.наук: / Тимофеев Г. А.; Ижев. гос. мед. ин-т. – Ижевск, 1969. – 19л.
1085563
  Соколов Евгений Александрович Применение замедляющих систем в радиоспектроскопии ЭДР и ЭПР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Соколов Евгений Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1085564
  Пу Фу-чо. Применение запаздывающих температурных функций Грина к изучению антиферромагнетиков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пу Фу-чо.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1960. – 7л.
1085565
  Абеле Г.Э. Применение зеркально-линзовых оптических систем для наблюдения ИСЗ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Абеле Г.Э. ; Ан СССР. – Ленинград, 1974. – 10л.
1085566
  Иванченко Федот Никитович Применение и развитие метода Винера-Хопфа при решении краевых задач теории поверхностных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иванченко Федот Никитович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 22л.
1085567
  Бахрами Г.А. Применение идеи гегемонии пролетариата Народной партией Ирана к своеобразным условиям исторического равития Ирана : Автореф... канд. философ.наук: / Бахрами Г.А.; Азербайдж. гос.ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 20л.
1085568
  Затеев Борис Георгиевич Применение изотопа углерода С14 для исследования механизма гомолитических реакций фенил-радикалов с бензолом : Автореф... канд. хим.наук: / Затеев Борис Георгиевич; Отд-ние физ.-мат., хим. и геол. наук АН БССР. – Минск, 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1085569
  Фиалков Ю.Я. Применение изотопов в химии и химической промышленности / Ю.Я. Фиалков. – К., 1975. – 240с.
1085570
  Лагунов В.М. Применение импульсных высоковольтных накопителей для сверхбыстрого нагрева плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Лагунов В.М. ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1085571
  Бухтеева Елена Евгеньевна Применение инновационных технологий в образовательном процессе вуза / Бухтеева Елена Евгеньевна, Давыдова Галина Ивановна, Кравец Ольга Ивановна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 48-50. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1085572
  Школьная Е.Ю. Применение институциональной экономической теории при реструктуризации предприятий // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 196-202. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1085573
  Борисенко С.Д. Применение интегральных неравенств в задаче об устойчивости решений систем дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Борисенко С.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 110л. – Бібліогр.:л.103-110
1085574
   Применение интегральных преобразований Фурье в некоторых задачах тормоупругости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каркузашвили Н. Н,; Каркузашвили Н. Н,; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1085575
  Грилицкий Д.В. Применение интегральных уравнений к решению некоторых контактных задач теории упргости : Автореф... д-ра техн.наук: / Грилицкий Д.В.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1085576
  Кравцов В.В. Применение интегральных уравнений первого рода к задачам дифракции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравцов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 4л.
1085577
  Нгуен Ван Быу Применение интерферометра в спектральном анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Нгуен Ван Быу ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 15 с.
1085578
  Брюшкова Т.П. Применение информационных технологий в учебном процессе как необходимый элемент профессиональной компетенции преподавателя иностранного языка // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 3 (59). – С. 87-92. – ISSN 1684-2618
1085579
  Левитин И.Б. Применение инфракрасной техники в народном хозяйстве / И.Б. Левитин. – Ленинград : Энергоиздат, 1981. – 264с.
1085580
  Ошерович Р.Х. Применение ионитов в анализе фосфорных удобрений : Автореф... Канд.хим.наук: / Ошерович Р.Х.; М-во хим.пром-сти СССР. – Москва, 1957. – 15л.
1085581
  Чернобров С.М. Применение ионнобменной хромотографии в технологии редких металлов / С.М. Чернобров. – М., 1961. – 59с.
1085582
  Тимофеева Л.В. Применение искусственных паводков в борьбе з личинками Anopheles как один из методов противомлярийной рационализации при строительстве водохранилищ и оросительных систем : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева Л. В.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1953. – 14 с.
1085583
  Роман Л.Л. Применение итерациональных методов типа Ньютона-Канторовича к решению нелинейных краевых задач : Автореф. дис. ... канд. физ- мат. наук : 01.01.07 / Роман Л. Л.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
1085584
  Емельяненко К.В. Применение йодата калия для определения органических фармацевтических препаратов объемным методом анализа : Автореф... канд. фармацевтич.наук: 15.792 / Емельяненко К.В.; Харьк. гос. фармацевтич. ин-т. – Х., 1971. – 16л.
1085585
  Дребенцова Н.Ф. Применение йодхлорида, йодбромида и йодтрибромида в реактиве Карла Фишера для количественного определения воды в препаратах : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Дребенцова Н.Ф.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 23л.
1085586
  Алтунин Д.А. Применение калийных удобрений на лугах и сеянных травах : Автореф... канд. с.х.наук: / Алтунин Д. А.; М-во с.х. СССР, Всес. науч.-исслед. ин-т удобр. и агропочвовед. – М., 1962. – 16л.
1085587
  Машенцева Л.Д. Применение картографического метода при исследовании эрозионных процессов : Дис... канд.географич.наук: / Машенцева Л.Д.; КГУ. – К., 1969. – 189л. – Бібліогр.:л.177-189
1085588
  Прохорова Г.В. Применение каталитических токов водорода и метода амальгамной полярографии с накоплением для опредления микроколичеств никеля и кобальта в некоторых природных и биологических объектах. : Автореф... канд. хим.наук: / Прохорова Г.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1967. – 15л.
1085589
  Тетерин А.Е. Применение качественных методов в политологическом исследовании (на примере критического дискурс-анализа Н.Фэркло) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 145-150. – ISSN 0321-2017
1085590
  Игропуло В.С. Применение квазиклассических методов к некоторым задачам теории потенциального рассеяния частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Игропуло В.С.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 16л.
1085591
  Гафуров Хаким Джаббарович Применение квазилинейных спектров и относительной дисперсии для изучения полициклических ароматических углеводородов во фракциях нефтей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Гафуров Хаким Джаббарович; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1085592
  Долманова И.Ф. Применение кинетических методов анализа для определения примесей меди, кобальта и никеля в полупроводниковых материалах и веществах особой чистоты : Автореф... кандидата хим.наук: / Долманова И.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 16л.
1085593
  Меньших Е.А. Применение кино в преподавании физики в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Меньших Е.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1085594
  Дэн Х-м. Применение кобальта при выращивании картофеля. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Дэн Х-м.; М-во сел.хозяйста РСФСР. – Л-Пушкин, 1960. – 19л.
1085595
  Шкарупа А.М. Применение кода RELAP5-3D в поддержку анализа безопасности энергоблоков АЭС Украины / А.М. Шкарупа, И.Н. Каденко // Ядерна фізика та енергетика : Наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 75-81. – ISSN 1818-331Х
1085596
  Невзоров А.Н. Применение количественных методов в эмиссионной микроскопии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Невзоров А.Н.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1085597
  Шкурко С.И. Применение коллективной сдельной оплаты труда в промышленности и строительстве / С.И. Шкурко, Т.Н. Шатова. – М., 1963. – 68с.
1085598
  Куплетская Н.Б. Применение комплексно-связанного серного ангидрида в органическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Куплетская Н.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра органической химии. – Москва, 1953. – 8 с.
1085599
  Поляков В.П. Применение комплексного эманационнотермического метода для изучения фазовых и химических превращений в системах KCl-CaCl2 и CaO-Fe2O3 : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Поляков В.П.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. Кафедра радиохимии. – М., 1968. – 16л.
1085600
  Габададзе Н.А. Применение комплексных и гиперкомплексных чисел к теории прямолинейных конгруэнций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габададзе Н.А.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Талина. – Тбилиси, 1953. – 8л.
1085601
  Добровольский В.Л. Применение комплексных переменных в некоторых нелинейных задачах механики : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добровольский В.Л.; АН СССР. – Москва, 1964. – 3л.
1085602
  Дозорова И.И. Применение комплексных соединений электроположительного иода для качественного и колличественного анализа алкалоидов пуринового ряда. : Автореф... канд.фармацевт.наук: 15.00.03 / Дозорова И.И.; Харьк.гос.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1972. – 32л.
1085603
  Климков А.К. Применение комплексных схем замещения для анализа переходных процессов в синхронных машинах и электрических системах. : Автореф... канд. техн.наук: / Климков А.К.; Москов. энергет. ин-тут. – М., 1960. – 24л.
1085604
  Шабалина О.А. Применение компьютерных игр для обучения разработке программного обеспечения // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 19-26. – ISSN 1818-4243


  данной статье автор рассматривает различные возможности применения компьютерных игр для обучения разработке программного обеспечения, в том числе не только для подачи обучающего материала в компьютерных играх, но и в качестве заданий студентам на ...
1085605
  Рожков В.С. Применение конденсации Клайзена в ряду ондола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рожков В. С.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1976. – 21л.
1085606
  Сакварелидзе Манана Игоревна Применение конечномерных аппроксимаций в задачах ядерной и п-ядерной физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Сакварелидзе Манана Игоревна; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 8л.
1085607
  Буряк З.И. Применение контролируемой атмосферы при спектральном анализе сталей : Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Буряк З. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
1085608
  Софронюк Н.А. Применение концепции накопления повреждений к задачам усталостного разрушения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Софронюк Н.А.; ЛГУ. – Л., 1977. – 24л.
1085609
  Вэй Цин-юнь Применение короткопериодических колебаний электромагнитного поля Земли для исследования внешней атмосферы и земной коры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вэй Цин-юнь; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 9л.
1085610
  Модринский Н.И. Применение краковянов в геодезических вычислениях / Н.И. Модринский; под ред. А.С. Чеботарева. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 180 с.
1085611
  Гаевская А.И. Применение кремнийорганических соединений для снижения гигроскопичности электродно-сварочных материалов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 350 / Гаевская А.И. ; Киевск. политехн. ин-т. – Киев, 1968. – 26 с.
1085612
  Тихиня Валерий Гурьевич Применение криминалистической тактики в гражданском процессе / Тихиня Валерий Гурьевич. – Минск : Изд-во Белорус. ун-та, 1976. – 159 с.
1085613
  Туров Александр Всеволодович Применение лантаноидных сдвигающих реагентов для структурного и конформационного анализа производных тиазола, бензимидазола, изоиндола, дибензофурана, третичных амидов : Дис... канд. хим.наук: / Туров Александр Всеволодович; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1979. – 210л.
1085614
  Туров Александр Всеволодович Применение лантаноидных сдвигающих реагентов для структурного и конформационного анализа производных триазола, бензмидазола, изоиндола, дибензофурана, третинных амидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Туров Александр Всеволодович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 19 с.
1085615
  Туров Александр Всеволодович Применение лантаноидных сдвигающих реагентов и родственных методик ЯМР для изучения строения азот кислород- и серусодержащих гетероциклических соединений : Автореф... доктора хим.наук: 02.00.03 / Туров Александр Всеволодович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 67л.
1085616
  Гаврилов Г.В. Применение линейного программирования при определении специализации и рационального сочетания отраслей сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Гаврилов Г.В.; Моск. гос. ун-т им. В.М.Ломоносова. Экон. фак. Кафедра матем. методов анализа экономики. – М., 1967. – 24л.
1085617
  Нелеп В.А. Применение логарифмических характеристик к расчету широкополосного согласования генератора с нагрузкой : Автореф... канд. техн.наук: 05.290 / Нелеп В.А.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. электротехнический ин-т. – Л., 1972. – 19л.
1085618
  Макки Применение магнитного анализатора для изучения поляризации протнов и дейтронов методом двойного рассеяния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макки А-М.Х..Ж.М.; МГУ, Физ.факт. – М., 1965. – 10л.
1085619
  Голубков В.В. Применение магнитотеллурических зондирований для изучения глубинного геологического строения Центральной части Прикаспийской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 051 / Голубков В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра геофизики. – М., 1969. – 25л.
1085620
  Кузнецова Р.И. Применение малоуглового рассеяния рентгеновских лучей для исследования субмикропористости, возникающей при высокотемпературном разрушении маталлов и сплавов электролитического происхождения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецова Р.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1964. – 19л.
1085621
  Журавок А.И. Применение малых доз рентгеновых лучей в лечении больных с воспалительными хирургическими заболеваниями : Автореф... канд. мед.наук: / Журавок А. И.; Одесск. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1970. – 19л.
1085622
  Аннаев Т. Применение марковских процессов, однородных по второй компоненте к решению некоторых задач теории массового обслуживания. : Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аннаев Т. ; КГУ, Каф. теории вероятностей и матем. статистики. – Киев, 1971. – 103 л. – Библиогр.: л. 97-103
1085623
  Мкртычева Л.Б. Применение марковских цепей и динамического программирования в задачах регулирования стока водохранилищами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Мкртычева Л.Б.; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1974. – 16л.
1085624
  Алиев Т.М. оглы Применение марновских процессов с дискресной компонентной к исследованию систем массового обслуживания с ненадежными приборами : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Алиев Т. М. оглы; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1977. – 16л.
1085625
  Чупахин М.С. Применение масс-спектрометрии для исследования полупроводников, металлов и чистых веществ : Автореф... д-ра техн.наук: / Чупахин М.С.; ГИРЕДМЕТ. – М., 1966. – 31л.
1085626
  Туров Юрий Прокопьевич Применение масс-спектрометрии при исследовании состава смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Туров Юрий Прокопьевич; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1980. – 19л.
1085627
  Дей Г.Г. Применение математических методов в экономическим анализе работы промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Дей Г.Г.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1085628
  Веденеев Е.П. Применение математических методов для обработки результатов эксперимента в газовой электронографии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Веденеев Е.П.; МГУ. – М, 1971. – 12л.
1085629
  Сыроежин И.М. Применение математических методов для определения рациональной структуры кормопроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: / Сыроежин И.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 17л.
1085630
  Драпацкий М.Я. Применение математических методов для получения основных характеристик состояния сырьевой базы рыболовства : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.364 / Драпацкий М.Я. ; Мин-во рыбного хозяйства СССР , Всесоюзн. науч.-исслед. ин-т морского рыбного хозяйства и океанографии. – Москва, 1972. – 23 с.
1085631
  Могилевер М.З. Применение математических методов и вычислительных машин для расчета раскроя ткани в швейной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 602 / Могилевер М.З.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М,, 1967. – 17л.
1085632
   Применение математических методов и ЭВМ при поисках и разведке полезных ископаемых : Сб. науч. тр. – Новосибрск, 1977. – 156с. – Библиогр. к каждой ст.
1085633
   Применение математических методов к прогнозированию и управлению качеством воды в речных бассейнах. – Киев : Наукова думка, 1979. – 153с. – Библиогр.: с.144-152
1085634
  Молоденкова И.Д. Применение математических методов к расчету истинных значений параметров линий комбинационного рассеяния света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Молоденкова И.Д.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.16-17
1085635
  Дородницына Валентина Викторовна Применение математических методов распознавания образов к задачам диагностики, прогнозирования и классификации в области медицины : Автореф. дис. ... канд. биол. и мед. наук : 05.13.09 / Дородницына Валентина Викторовна; АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1986. – 12 с.
1085636
  Пошкявичюс В.А. Применение математических средств при собирании, исследовании и оценке доказательств. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Пошкявичюс В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Л., 1968. – 17л.
1085637
  Дунаева В.С. Применение математического метода в экономической науке : Автореф... Канд.экон.наук: / Дунаева В.С.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 15л.
1085638
  Чернов С.И. Применение математического программирования к вопросам рациональной разработки многопластовых нефтяных месторождений.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Чернов С.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 15л.
1085639
  Шарапов И.П. Применение математической статистики в геологии / И.П. Шарапов. – М., 1965. – 260с.
1085640
  Шарапов И.П. Применение математической статистики в геологии : (Статистический анализ геологических данных) / И.П. Шарапов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 246с.
1085641
  Семенова Н.Н. Применение материалов аэрофотосъемки при исследовании и картировании почвенного покрова степной и сухостепной зоны. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Семенова Н.Н.; М-во высш.образования СССР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 15л.
1085642
  Камель Мохамед Ахмед Применение матрицы плотности для расчета энергии еорреляции многоэлектронных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Камель Мохамед Ахмед; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1085643
  Местечкин М.М. Применение матрицы плотности к расчетам некоторых свойств молекул. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Местечкин М.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 9л.
1085644
  Кепке К.М. Применение медота теории кооперативных игр в исследованиях рынка логистических услуг Санкт-Петербурга / К.М. Кепке, А.С. Налетова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 181-188. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1085645
  Рациборинская К.Н. Применение международного права российскими судами // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.23-28. – ISSN 1812-3910
1085646
   Применение мембран для создания систем кругового водопотребления. – Москва : Химия, 1990. – 38 с.
1085647
  Бабиченко Г.Е. Применение метода R-функций к определению частот электромагнитных колебаний полых резонаторов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Бабиченко Г.Е.; КГУ. – К., 1971. – 126л. – Бібліогр.:л.119-126
1085648
  Склепус Н.Г. Применение метода R-функций к расчету пластин сложной формы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Склепус Н.Г.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 9л.
1085649
  Журавлев П Применение метода академика С. А. Христиановича к изучению движения жидкости со свободной поверхностью : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев П А.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 8 с.
1085650
  Назаров Г.И. Применение метода Бергмана в газовой динамике и магнитной гидродинамике : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Назаров Г.И. ; Объед. совет. по присужд. учен. степеней по физ.-мат. наукам. – Томск, 1963. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
1085651
  Разумов А.В. Применение метода Боголюбова к квантованию полей в окресности классического решения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Разумов А.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 8л.
1085652
  Шарибджанов Р.И. Применение метода варирования векторного потенциала и простых физических моделей в теории молекулярного диамагнетизма. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Шарибджанов Р.И.; ЛГУ. – Л, 1977. – 16л.
1085653
  Кошевой Н.Д. Применение метода ветвей и границ для двухпараметрической оптимизации композиционных планов второго порядка / Н.Д. Кошевой, Е.М. Костенко, А.С. Чуйко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 124-131
1085654
  Кошевой Н.Д. Применение метода ветвей и границ для оптимизации композиционніх планов второго порядка / Н.Д. Кошевой, Е.М. Костенко, А.С. Чуйко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 95-101
1085655
  Вернигоров Ю.М. Применение метода вихревых токов для измерения электрофизических параметров проводящих пленок и полупроводников : Автореф... канд. техн.наук: 05.246 / Вернигоров Ю.М.; МВ и ССО РСФСР. Таганрог. радиотехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 18л.
1085656
  Загаецкая Елена Анатольевна Применение метода возмущения для решения задач геометрической оптики в гидроакустике : Дис... канд. техн.наук: 05.13.16 / Загаецкая Елена Анатольевна; КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1993. – 125л. – Бібліогр.:л.98-111
1085657
  Макарюненен Э.К. Применение метода возмущенных угловых корреляций для исследования примесных атомов иода в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макарюненен Э. К.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 16л.
1085658
  Литвин К.И. Применение метода возникающих реагентов для анализа щелочноземельных металлов и магния. : Автореф... Канд.хим.наук: / Литвин К.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1959. – 15л.
1085659
  Болотов Б.Б. Применение метода вторично-электронной спектроскопии к исследованию поверхности тугоплавких металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Болотов Б. Б.; ЛГУ. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1085660
  Пистряков Виктор Михайлович Применение метода вторичной ионно-ионной эмиссии для количественного определения содержания и распределения примесей в твердых телах и для исследования некоторых процессов, протекающих в твердых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Пистряков Виктор Михайлович; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1973. – 30л.
1085661
  Беспалова Н.С. Применение метода вызванной поляризации при поискаох вкрапленных руд на примере некоторых месторождений и рудопроявлений Центрального Казахстана. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Беспалова Н.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 13л.
1085662
  Драгиева Нели Ангелова Применение метода Галеркина к решению смешанных краевых задач для уравнений гиперболического и параболического типа в области с подвижными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Драгиева Нели Ангелова; МГУ. – М., 1974. – 16л.
1085663
  Вахабов А.Х. Применение метода гельфильтрации на гранулированном агаре и агарозе для препаративных и аналитических работ в вирусологии : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Вахабов А.Х.; МГУ. – Москва, 1970. – 24л.
1085664
  Колесниченко Анатолий Леонтьевич Применение метода динамического программирования к решению некоторых задач механики грунтов и теории оснований сооружений : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.02 / Колесниченко Анатолий Леонтьевич; Днепропетр. инж.-строит. ин-т. – Днепропетровск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1085665
  Якимов Р.М. Применение метода динамического программирования к решению некоторых оптимальных задач теории расписаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Якимов Р.М.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1968. – 15л.
1085666
  Марченко В.Н. Применение метода диэлектрических потерь для исследования комплексообразования в неводных средах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Марченко В.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 32л. – Бібліогр.:с.31
1085667
  Павлов С.Л. Применение метода интегральных уравнений к решению задач упругого кручения для тел вращения сложной формы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Павлов С.Л.; Москов. ин-т электрон. машиностроения. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1085668
  Гайбакян Д.С. Применение метода ионного обмена при анализе руд, содержащих молибден, медь, рений, селен и теллур : Автореф... канд. хим.наук: / Гайбакян Д.С.; Ереванский гос. ун-т. Хим. фак. – Ереван, 1964. – 29л.
1085669
  Гриднев К.А. Применение метода искаженных волн к прямым ядерным реакциям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гриднев К.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 6л.
1085670
  Попов Х.Д. Применение метода когерентных состояний в дуальных моделях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Попов Х.Д.; ОИЯИ. Лаборат. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1085671
  Пацаган Оксана Вадимовна Применение метода коллективных переменных к описанию фазового перехода II рода в бинарных системах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пацаган Оксана Вадимовна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 137л. – Бібліогр.:л.127-137
1085672
  Демуржан В.М. Применение метода кольматации для борьбы с фильтрацией и оросительных каналов в условиях легко- и тяжелосуглинистиых грунтов : Автореф... канд. с. х.наук: / Демуржан В. М.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1085673
  Шабад М.А. Применение метода компенсации падения напряжения для повышения чувствительности защиты длинных линий и трансформаторов / М.А. Шабад. – М., 1959. – 11с.
1085674
  Мусаев В.К. Применение метода конечных елементов к решению плоской нестационарной динамической задачи теории упругости. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Мусаев В.К.; МВ и ССО СССР.Моск.инж-строит.ин-т. – М, 1979. – 21л.
1085675
  Скворцов В.С. Применение метода конечных разностей к решению систем линейных диффененциальных уравнений в частных производных второго порядка эллиптического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скворцов В.С.; М-во высш. образования СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1955. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1085676
  Чистякова Е.М. Применение метода конечных разностей к решению смешанных задач для некоторых гиперболических и параболических уравнений и систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чистякова Е.М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1956. – 8л.
1085677
  Залевский Збигнев Применение метода конечных разностей к численному решению краевых задач для областей с угловыми точками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Залевский Збигнев; АН Гр.ССР. Вычислит. центр. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1085678
  Шардаков И.Н. Применение метода конечных элементов к решению квазистатических и динамических задач вязкоупругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Шардаков И.Н.; Моск.ин-т электрон.машиностроен. – М, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1085679
  Шинкаренко Георгий Андреевич Применение метода конечных элементов к решению некоторых краевых задач механики твердого деформируемого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шинкаренко Георгий Андреевич; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1085680
  Островский Е.А. Применение метода контурного интеграла к исследованию одномерных смешанных задач на сопряжение разнотипных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 003 / Островский Е.А.; АН БССР. – Минск, 1967. – 12л.
1085681
  Дидковская Т.В. Применение метода конформных отображений к решению некоторых задач фильтрации в двухслойной среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дидковская Т.В.; АН УССР. – К, 1973. – 14л.
1085682
  Антоненко И Т. Применение метода коррелятивных функций к расчету поверхностных характеристик неассоциированных жидкостей : Автореф. дис. ... канд . физ-мат. наук / Антоненко Т.И. ;. – Киев, 1966. – л.
1085683
  Кирьянов В.А. Применение метода коррелятивных функций к теории двойного электрического поля и некоторым другим задачам статистиченского равновесия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кирьянов В.А.; М-во высш. образования СССР. Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1958. – 8л.
1085684
  Грейсер А.И. Применение метода кулоновских функций Грина в теории возмущений для атомов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грейсер А. И.; Дон. ГУ. – Донецк, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1085685
  Сака Евсевий Владимирович Применение метода малого параметра Ляпунова-Пуанкаре для построения и оценки области существования периодических решений квазилинейных разностных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сака Евсевий Владимирович; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1085686
  Эвальд Г. Применение метода массовой кристаллизации для изучения кинетики взаиомдействия примеси с поверхностью кристалла. : Автореф... Канд.хим.наук: / Эвальд Г.; МГУ. – М, 1967. – 13л.
1085687
  Томилин А.Н. Применение метода математического моделирования к выбору структурной схемы машины БЭСМ-6 и разработка программы-диспетчера машины БЭСМ-6. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Томилин А.Н.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1969. – 23л.
1085688
  Педаш В.Ф. Применение метода матрицы плотности к анализу локализации электронных состояний сопряженных органических молекул. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Педаш В.Ф.; Харьк.гсо.ун-т. – Х, 1981. – 16л.
1085689
  Макаров М.Г. Применение метода меченных атомов для изучения скоростей взаимных превращений и последовательнсоти обрзования продуктов окисления н-декана : Автореф... канд. хим.наук: / Макаров М. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1970. – 26л.
1085690
  Копейкин Владимир Васильевич Применение метода Монте-Карло для решения статистических волновых задач в параболическом приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Копейкин Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т заочного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 12л.
1085691
  Давыдов Иван Анисимович Применение метода Навье к вычислению решений новых задач математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Давыдов Иван Анисимович; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 14л.
1085692
  Борзов Н.Г. Применение метода наименьших квадратов к решению плоской смешанной задачи теории потенциала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Борзов Н.Г.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1085693
  Шудрова С.И. Применение метода наискорейшего спуска к разысканию линейных оптимальных управлений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Шудрова С.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 9л.
1085694
  Микаэлян Р.Г. Применение метода незкотемпературной матричной изоляции для изучения карбенов и механизма реакций с их участием. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Микаэлян Р.Г.; АН СССР.Ин-т орган.химии. – М, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1085695
  Куземский А.Л. Применение метода неравновесного статистического оператора к теории твердого ортоводорода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Куземский А.Л.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.7-8
1085696
  Ситенко А.Г. Применение метода нормальных колебаний в классической теории излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ситенко А.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1952. – 11 с.
1085697
  Конно Т. Применение метода Ньютона-Канторовича к уравенениям Чу-Лоу : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Конно Т.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 7л.
1085698
  Киселев К.А. Применение метода особенностей к расчету лопастей рабочих колес радиально-осевых гидротурбин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киселев К.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 10л.
1085699
  Бодрик А.Г. Применение метода осреднения функциональных поправок к решению некоторых задач механики сплошной среды : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бодрик А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 12 с.
1085700
  Бодрик А.Г. Применение метода осреднения функциональных поправок к решению некоторых задач механики сплошной среды : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодрик А. Г.; КГУ. – К., 1969. – 12л.
1085701
  Бодрик А.Г. Применение метода осреднения функциональных поправок к решению некоторых задач механики сплошной среды. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бодрик А.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1968. – 132л. – Бібліогр.:л.120-132
1085702
  Митихин Вячеслав Георгиевич Применение метода отражений к некоторым задачам диффракции линейной теории поверхностных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Митихин Вячеслав Георгиевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – 12л.
1085703
  Чернова В.А. Применение метода параболического уравнения к расчету волновых полей в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чернова В.А.; АН СССР. Ин-т зем. магнетизма, ионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1085704
  Пиус Л.Ю. Применение метода периодических орблит к изучению движения малой планеты Гекубы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 108 / Пиус Л.Ю.; МГУ. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Ленинград, 1962. – 8л.
1085705
  Колпакова Н.А. Применение метода пленочной полярографии с накоплением на твердом электроде для излучения кинетики электродных процессов в гидрогеохимии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Колпакова Н.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1968. – 14 с. – Бібліогр. : с. 13-14
1085706
  Курковская Лидия Николаевна Применение метода ПМР к изучению внутримолекулярной водородной связи в некоторых азотсодержащих системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Курковская Лидия Николаевна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1085707
  Попов А.В. Применение метода попречной диффузии для численного решения некоторых плоских задач дифракции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов А.В.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1968. – 9л.
1085708
  Рудченко П.А. Применение метода последовательных конформных отображений к задачам фильтрации из каналов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудченко П.А.; АН УССР. Объед. совет ин-тов матем., физики, металлофизики. – К., 1959. – 8л.
1085709
  Тимошенко В.И. Применение метода последовательных приближений к решению осесимметричных задач газовой динамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимошенко В. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 14л.
1085710
  Овчинников А.А. Применение метода правил сумм квантовой хромодинамики для описания свойств адронов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Овчинников А.А.; Ин-т яд. иссл. – М., 1990. – 11л.
1085711
  Мрыглод Игорь Мироновч Применение метода приближенного преобразования ренормгруппы к исследованию критического поведения н-компонентной модели структурного фазового перехода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мрыглод Игорь Мироновч; КГУ. – К., 1988. – 18л.
1085712
  Юнусов К.С. Применение метода прямых к решению краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Юнусов К.С. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 8 с.
1085713
  Баадалов Ф. Применение метода прямых к численному решению некоторых задач теории упругости : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук. / Баадалов Ф. ; АН Уз ССР Объед. учен совет по физ.- мат. наукам Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1967. – 10 с.
1085714
  Жигунов В.П. Применение метода разложения по собственным функциям к задаче рассеяния трех тел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жигунов В. П.; Ин-т физ. высоких энерг. – Серпухов, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1085715
  Титов С.А. Применение метода рассеяния волн к рачету многоэлектронных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Титов С. А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1982. – 21л.
1085716
  Андреев В.В. Применение метода растворимости для исследования процесса выделения метаванадата аммония хлористым аммонием : Автореф... кандид. химич.наук: / Андреев В.В.; Одесский гос. университет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1951. – 16 с.
1085717
  Усенбаева К. Применение метода Ритца к решению основных задач математической теории упругости с помощью интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Усенбаева К.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1966. – 13л.
1085718
  Шманенко Т.Л. Применение метода сеток к решению нелинейных задач математической физики и метод полной редукции : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Шманенко Т.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
1085719
  Бигун Г.И. Применение метода смещений и коллективных перменных к исследованию нормальных фермисистем заряженных частиц вблизи абсолютного нуля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Бигун Г.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1970. – 10л.
1085720
  Веремчук И.А. Применение метода сопряжения для решения задач стационарной фильтрации жидкости в кусочно- однородных анизотропных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Веремчук И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
1085721
  Веремчук И.А. Применение метода соряжения для решения задач стационарной фильтрации жидкости в кусочно-одиночных анизотропных средах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Веремчук И. А.; МВ и ССО БССР, Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1982. – 89л. – Бібліогр.:л.8489
1085722
  Исламов К.А. Применение метода спектрально-сеточного преобразования к интегрированию полных уравнений динамики атмосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Исламов К.А.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции прикл. матем. и мех. Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1975. – 14л.
1085723
  Мун Григорий Алексеевич Применение метода спиновой ловушки в изучении кинетики и механизма элементарных процессов радикальной полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Мун Григорий Алексеевич; МГУ. – М., 1983. – 19л.
1085724
  Великоиваненко И.М. Применение метода суммарных представлений к решению задач плоской фильтрации : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Великоиваненко И. М.; КГУ. – К., 1966. – 140л. – Бібліогр.:л.131-138
1085725
  Иванова Р.Е. Применение метода термопластификации к изучению будаговского сапропелита : Автореф... канд. хим.наук: / Иванова Р.Е.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 24л.
1085726
  Подкуйченко Г.В. Применение метода топкросса в оценке общей комбинационной способности самоопыленных линий клещевины : Автореф... канд. с.-х.наук: 534 / Подкуйченко Г.В.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1969. – 27л.
1085727
  Милушева Светлана Димитровна Применение метода усреднения для некоторых классов интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Милушева Светлана Димитровна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 13 с.
1085728
   Применение метода усреднения к теории нелинейных колебаний : Метод указания. – Ашхабад, 1985. – 40с.
1085729
  Васильев С.П. Применение метода фотоупругих покрытий для решения задач ползучести на модельных и натурных материалах : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Васильев С.П.; Новосиб. ин-т инженеров ж.-д. трансп. – Новосибирск, 1975. – 15л.
1085730
  Корихин Николай Васильевич Применение метода фотоупругости для анализа напряжений и совершенствования конструкций деталей газотурбинных установок : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.12 / Корихин Николай Васильевич; Научно-произ. объедин. по исслед. и проектированию энергетического оборудования им. И.Ползун. – С.-Петербург, 1994. – 22л.
1085731
  Штерн Д.М. Применение метода функций Грина в статистической теории атомного упорядочения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Штерн Д.М.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1977. – 21л.
1085732
  Трлифан Л. Применение метода функционалов Фока к мезонным полям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трлифан Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 9л.
1085733
  Лозяной В.И. Применение метода частичных пересекающихся областей для расчета и исследования сложных волноводно-резонаторных устройств : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Лозяной В.И. ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1976. – 18 с.
1085734
  Лозяной В.И. Применение метода частичных пересекающихся областей для расчета и исследования сложных волноводно-резонаторных устройств. : Автореф... Канд.техн.наук: 15.02.07 / Лозяной В.И.; Моск.ин-т электронной техн. – М, 1979. – 23л.
1085735
  Чеглоков Е.И. Применение метода эквивалентных орбит к расчету структуры валентных зон некоторых ковалентных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чеглоков Е.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1961. – 8л.
1085736
  Менлзин А.Б. Применение метода электрического моделирования для исследования динамики морских течений. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.471 / Менлзин А.Б.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т,. – Л, 1970. – 12л.
1085737
  Богомолова Л.Д. Применение метода электронного парамагнитного резонанса для исследования структуры хальгенидных стекол : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Богомолова Л.Д. ; МГУ, Физ.фак. – Москва, 1965. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1085738
  Нактинис И.И. Применение метода электронного парамагнитного резонанса при исследовании патологических процессов. : Автореф... Канд.биол.наук: 091 / Нактинис И.И.; Ин-т эксперим. и клинич.медицины. – Вильнюс, 1969. – 15л.
1085739
  Голубев В.Б. Применение метода ЭПР для исследования взаимодействий в адсорбционных системах : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Голубев В.Б.; МГУ. – Москва, 1966. – 11с.
1085740
  Штань И.И. Применение метода ядерного гамма-резонанса для изучения сплавов на основе меди, серебра, золота и циркония. : Автореф... канд. техн.наук: / Штань И.И.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 19л.
1085741
  Шапетько Н.Н. Применение метода ЯМР высокого разрешения к исследованию внутримолекулярной водородной связи типа О-- Н...О. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Шапетько Н.Н.; Науч-исслед.ин-т физ-хим. – М, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1085742
  Васянина Л.К. Применение метода ЯМР для исследования процессов межмолекулярной ассоциации некоторых молекулярных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Васянина Л.К.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М, 1973. – 18л.
1085743
  Сапрыкова З.А. Применение метода ЯМР для количественного определения ионов металлов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: / Сапрыкова З. А.; Казан.ГК. – Казань, 1965. – 16л.
1085744
  Макова М.К. Применение метода ЯМР на широких линиях для изучения некоторых органических и металлоорганических соединиений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Макова М. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Черноголовка, 1972. – 23л.
1085745
  Липатников Л.А. Применение методики точного абсолютного позиционирования для высокоточного определения положения геодезических пунктов в общеземной системе координат // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 13-16 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1085746
  Алексеев В.В. Применение методов S матрицы к систеама из N частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев В. В.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1966. – 9л.
1085747
  Чумаков В.Л. Применение методов возмущений и линеаризаций в теории нелинейного теплопереноса : Автореф... канд. техн.наук: / Чумаков В.Л.; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1972. – 22л.
1085748
  Демченко Н.Х. Применение методов возмущений к построению прикладных уравнений деформирования многослойных сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Демченко Н. Х.; Моск ин-т электрон. маш. строен. – М., 1980. – 16л.
1085749
   Применение методов вычислительной математики и математической статистики при цифровой обработке данных сейсморазведки : Сб. науч. тр. – Новосибрск, 1975. – 216с. : Ил. – Библиогр.: с.212
1085750
  Николаевнко В.М. Применение методов групп голономии и внешних дифференциальных форм в теории гравитации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Николаевнко В. М.; Ун-т дружбы народов, Каф. теор. физ. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1085751
   Применение методов дистанционной диагностики в сельском хозяйстве : Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1989. – 152 с. – ISBN 5-12-001012-1
1085752
  Данилаев П.Г. Применение методов исследования некорректных задач в подземной гидромеханике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Данилаев П.Г.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 12л.
1085753
  Алонсо Э.В. Применение методов квантовой теории поля к электрон-фононной системе в квантующем магнитном поле : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.02.05 / Алонсо Э. В. С.; ЛГУ. – Ленинград, 1974. – 12с.
1085754
  Жуковская В.Н. Применение методов конформынх отображений в решении задач гидродинамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 07.00.01 / Жуковская В.Н. ; АН СССР , Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1975. – 23 с.
1085755
  Румша В.И. Применение методов корреляции и регрессии для анализа себестоимости сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Румша В.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1085756
  Верещагин А.Н. Применение методов линеаризации для расчета валов и стержней с нелинейными опорами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Верещагин А.Н.; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1968. – 18л.
1085757
  Пропой А.И. Применение методов математического программирования в теории оптимальных дискретных систем. : Автореф... канд. техн.наук: / Пропой А.И.; АН СССР. Ин-т автоматики и телемеханики (техн. кибернетики). – М., 1966. – 14л.
1085758
  Терещенко Т.А. Применение методов математической статистики в планировании себестоимости угля : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терещенко Т. А. ; КИНХ , Каф. математ. метод. план-ия. – Киев, 1967. – 16 с.
1085759
  Застава М.М. Применение методов математической статистики к анализу экспериментальных данных по усадке и ползучести тяжелых бетонов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.022 / Застава М.М. ; Одесск. инж.-строит. ин-т. – Одесса, 1970. – 23 с.
1085760
  Нудельман П.Я. Применение методов оптимизации к некоторым задачам повышения эффективности систем связи : Автореф... кандидата техн.наук: / Нудельман П.Я.; Одес. электротехн. ин-т связи. – Одесса, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1085761
  Будник С.В. Применение методов оптимизации при прогнозировании размыва склона // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
1085762
   Применение методов промысловой геофизики при изучении газоносных коллекторов. – Минск : Гостоптехиздат, 1962. – 280с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1085763
  Цейтлин Н.М. Применение методов радиоастрономии в антенной технике / Н.М. Цейтлин. – Москва : Советское радио, 1966. – 214 с.
1085764
  Токарев В.И. Применение методов статистической физики в теории турбулентных течений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Токарев В.И. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1966. – 20 с.
1085765
  Тареева Елена Евгеньевна Применение методов теории ветвлений решений нелинейных интегральных уравнений к проблеме фазовых переходов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тареева Елена Евгеньевна; АН СССР. Математический ин-тут. – М., 1979. – 22л.
1085766
  Нежметдинов Т.К. Применение методов теории массового обслуживания к анализу процессов приема и обработки радиосигналов в вероятностных радиотелемеханических системах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Нежметдинов Т.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1085767
  Евсеев В.И. Применение методов теории однородных пространств к вопросам линейчатой геометрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Евсеев В.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1085768
  Федосов С.В. Применение методов теории теплопроводности для моделирования процессов конвективной сушки. / С.В. Федосов. – Алма-Ата, 1992. – 200с.
1085769
  Уваров Д.Б. Применение методов фотографической астрометрии и фотограмметрии для определения ветра по фотографиям искусственных светящихся облаков : Автореф... канд. физ-мат.наук: 051 / Уваров Д.Б.; Ин-т эксперим. метрологии. – Обнинск, 1970. – 19л.
1085770
  Маевская С.Н. Применение методов химического расщепления для установления структуры антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Маевская С. Н.; МГУ. – М., 1976. – 21л.
1085771
  Саженюк Владимир Степанович Применение методов штрафа, фиктивных областей и сеток к численному решению вариационных неравенств : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.07 / Саженюк Владимир Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
1085772
  Разумихин Б.С. Применение методы Ляпунова к некоторым задачам устойчивости движения. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Разумихин Б.С.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1958. – 10л.
1085773
  Шевчук А. Применение механизмов аутсорсинга в управлении нефтяных компаний Российской Федерации // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 35-44.
1085774
  Шпота Л.А. Применение меченых атомов в биологии / Л.А. Шпота. – Фрунзе, 1964. – 74с.
1085775
  Кошель Ю.Н. Применение микродоз хлористого кобальта для лечения больных тромбофлебитом : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Кошель Ю.Н.; Одес. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1971. – 16л.
1085776
  Федоров К.Н. Применение микроморфологических методов исследования для изучения пойменных и дерново-подзолистых почв центра РСФСР. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоров К.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1965. – 26л.
1085777
  Фритч В. Применение микропроцессоров в системах управления. / В. Фритч. – Москва : Мир, 1984. – 464с.
1085778
   Применение мини-, микро-, и персональных ЭВМ в информационной и библиотечной технологии : Библиогр. указ. за 1984-1986 гг. – Москва. – (В помощь ускорению науч.-техн. прогресса)
Вып. 4. – 1987. – 66с.
1085779
  Закора С.В. Применение многозначных решений к изучению напряженного состояния в многосвязной круговой цилиндрической оболочке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Закора С.В.; В надзаг.: Мин. выш. и сред. спец. обр. СССР. Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 16л.
1085780
  Левашов С. Применение мобильных геофизических технологий для оперативной оценки перспектив нефтегазоносности и рудоносности на региональном и локальном этапах исследований / С. Левашов, Н. Якимчук, И. Корчагин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-30. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Описываются особенности и возможности мобильной геофизической технологии включающей специальный метод обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли, площадное картирование методом становления короткоимпульсного электромагнитного ...
1085781
  Каденко И.Н. Применение модельного подхода в решении сложных задач гамма-спектрометрии : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.16 / Каденко И.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 174 л. – Библиогр.: л. 160-174
1085782
  Каденко И.Н. Применение модельного подхода в решении сложных задач гамма-спектрометрии : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Каденко И. Н. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
1085783
  Федянович В.И. Применение модуляции нагрузки для бесфидерного изменения характеристик антенн. : Автореф... канд. техн.наук: / Федянович В.И.; Москов. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. – М., 1970. – 17л.
1085784
  Теньковцев В.В. Применение мокрой цементации в количественном анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Теньковцев В. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1953. – 12л.
1085785
  Новикова Н.Л. Применение морально-нравственного ценза в избирательном праве Российской империи конца XVIII — первой половины XIX в. // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 18-19. – ISSN 1812-3805
1085786
  Васильчук Т.А. Применение морина в присутствии поверхностно-активных веществ в флуорисцентном анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Васильчук Т.А.; КГУ. – К, 1985. – 18л.
1085787
  Ковач И.П. Применение мутагенных факторов при создании исходного материала кукурузы на болезнеустойчивость в условиях Закарпатья. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.5 / Ковач И.П.; Укр.акад.агр.наук. – Харьков, 1993. – 16л.
1085788
   Применение наземных геофизических методов для изучения трещиноватости и водообильности коренных пород : /Метод. рек./. – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1978. – 67с. : Ил. – Библиогр.: с.64-66
1085789
  Барздайн Л.В. Применение насыщающихся реакторов для повышения надежности работы ртутных вентилей тяговых подстанций в отношении обратных зажиганий и увеличения их перегрузочной способности. : Автореф... Канд.техн.наук: / Барздайн Л.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – М, 1962. – 19л.
1085790
   Применение научных разработок ученых-биологов в рыбном хозяйстве. – Москва : МГУ, 1987. – 142 с.
1085791
  Тирашвили Т.И. Применение неабелевых производных функторов в теории гомоолгий групп и в алгебарической К-теории : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Тирашвили Т. И.; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1980. – 14л.
1085792
  Барсуков О.А. Применение нейтронных методов исследования для разделения нефтеносных пластов от водоносных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барсуков О.А.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1956. – 11л.
1085793
  Рауцкене Применение некоторых активаторов для определения микроколичеств серебра кинетическим методом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рауцкене Ниеле-Ангеле Ионо; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 25л.
1085794
  Жидков Г Применение некоторых классов функций к краевым задачм математической физики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жидков Г, В.; Ун-т дружбы народов, Фак. физ.мат. и естеств. наук. – М., 1964. – 7л.
1085795
  Тригубова М.Г. Применение некоторых математико-статистических методов для анализа состояния и движения жилого фонда с целью использования при составлении перспективных планов. (на прим. данных техн. инвентаризации : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Тригубова М.Г.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. высш. матем. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1085796
  Филенко О.Ф. Применение некоторых модельных систем для первичного отбора и изучения свойств радиозащитных веществ : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Филенко О.Ф.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
1085797
  Поплавский К.К. Применение некоторых наркотиков при лучевом поражении. (Эксперим. исследование).. : Автореф... канд. мед.наук: / Поплавский К.К.; Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Л., 1961. – 20л.
1085798
  Терентьев Г.В. Применение некоторых новых биологически активных лекарственных веществ при консервативном лечении хронического риногенного эксудативного гайморита : Автореф... канд. мед.наук: / Терентьев Г. В.; Киев .НИИ отоларингологии. – К., 1968. – 20л.
1085799
  Яницкий В.Е. Применение некоторых статистических моделей для численного решения уравнения Больцмана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яницкий В.Е.; АН СССР. Вычислительный центр. – М., 1974. – 12л.
1085800
  Туткувене В. Применение некоторых тиосоединений для колориметрического определения теллура : Автореф... канд. хим.наук: / Туткувене В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1085801
  Шошина В.И. Применение некоторых физико-химических методов для исследования гидратцеллюлозных волокон. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шошина В.И.; АН УзССР. Объед. уч. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1085802
  Смирнова Н.А. Применение некоторых экономико-статистических методов в анализе рентабельности. (На примере морских портов) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Смирнова Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л.
1085803
  Спринц Э.А. Применение неравновесной термодинамики к построению теории многокомпонентной политермической смеси. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Спринц Э.А.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 14л.
1085804
   Применение низкочастотных индуктивных методов электроразведки для поисков месторождений магнитных руд : Обзор. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 57с. : Ил. – Библиогр.: с.53-55. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
1085805
  Мирзакасимов Т.М. Применение новых азокрасителей для экстракционно-фотометрического определения никеля, кобальта, меди и ванадия : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Мирзакасимов Т.М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 25л.
1085806
  Рахматуллаева М.А. Применение новых азосоединений для дробного обнаружения и экстракционно-фотометрического определения сурьмы (III) : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Рахматуллаева М.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1085807
  Баранов В С. Применение новых источников резонансного излучения в атомно-абсорбционном анализе объектов редкометаллической промышленности и веществ особой чистоты : Автореф... канд. техн.наук: / Баранов С.В; Гос. науч.-исслд. и проект. ин-т. – М., 1971. – 30л.
1085808
   Применение новых методов при разработке информационно-поискового языка /ИПЯ/ по геологии нефтяных и газовых месторождений : /Сб. трудов/. – Ленинград, 1978. – 128с. – Библиогр. к кажд. ст.
1085809
  Аташян С.М. Применение новых поглотителей глагогенов при одновременном определении углерода, водорода и галогенов. : Автореф... наук: 02.072 / Аташян С.М.; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1970. – 13л.
1085810
  Денисюк А.И. Применение номографических методов к решению некоторых задач на максимум и миимум и к решению алгебраических уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Денисюк А. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 8л.
1085811
  Мухаметзарипов И.А. Применение норм мусульманского семейного права в Российской империи в конце XVIII - начале XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 33-38. – ISSN 1812-3805


  Настоящая статья касается проблемы мусульманского семейного права в Российской империи в конце XVIII - начале XX в. В ней уделяется особенное внимание проблеме взаимодействия разных правовых систем в одном государстве. Проблема становится актуальной в ...
1085812
  Дюрягин И.Я. Применение норм советского права и социальное управление Теоретические проблемы. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Дюрягин И.Я.; МВ ССО РСФСР. – Свердловск, 1975. – 36л.
1085813
  Атаманова Э.Б. Применение норм советского социалистического права : Автореф... Канд.юрид.наук: / Атаманова Э.Б.; Моск.юрид.ин-т. – Москва, 1951. – 12 с.
1085814
  Тимошенко О.С. Применение нормальных координат к исследованию изгиба стержней и пластинок / О.С. Тимошенко. – К., 1909. – 44с.
1085815
  Эйдинов А.М. Применение нормативных методов в управлении химическими предприятиями. / А.М. Эйдинов, М.Г. Ширин. – М., 1987. – 207с.
1085816
  Чемерис В.С. Применение обобщенного интеграла типа Коши для р-аналитических функций в осесимметричной теории упругости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чемерис В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 155л. – Бібліогр.:л.148-155
1085817
  Иевлева О.Б. Применение обобщенных сферических функций к задачам о колебаниях тела со сферической полостью наполненной вязкой жидкостью : Автореф... физ.-мат.наук: / Иевлева О.Б.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1085818
  Шварц Л. Применение обощненных функций к изучению элементарных частиц в релятивистской квантовой механике. / Л. Шварц. – М., 1964. – 181с.
1085819
  Сенецкая Л.П. Применение обрганических веществ в анилизе некоторых неорганичеких соединений : Автореф... Канд.хим.наук: / Сенецкая Л.П.; М-во высш.образования СССР.Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – Москва, 1955. – 15л.
1085820
  Маслов Виктор Юрьевич Применение одноконтурных параметрических квантователей в дискретно-фазовых системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Маслов Виктор Юрьевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1973. – 9л.
1085821
  Лазурчак И.И. Применение одношаговых дробно-рациональных методов к численному моделированию автоволновых процессов в распределенных средах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Лазурчак И. И.; Львов. полит. ин-т. – Львов, 1987. – 133л. – Бібліогр.:л.118-128
1085822
  Рубинская Т.Я. Применение окислительно-восстановительных реакций для амперометрического определения рения : Автореф... канд. хим.наук: / Рубинская Т.Я.; МГУ. – Москва, 1966. – 14л.
1085823
  Якубов Х.М. Применение оксредметрии к изучению комплексообразования / Х.М. Якубов. – Душанбе, 1966. – 122с.
1085824
  Заманский В.Я. Применение оксредметрия и ионного обмена для исследования процессов многоядерного комплексообразования на примере системы трехвалентное железо-муравьиная кислота : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Заманский В.Я.; Радиевый ин-т. – Л., 1973. – 16л.
1085825
  Мосолова Мария Владимировна Применение операторного метода к произведениям экспонент : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мосолова Мария Владимировна; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1981. – 16л.
1085826
  Франк Л.В. и др. Применение описания вещественных доказательств в протоколах осмотра / Л.В. и др. Франк. – Душанбе, 1975. – 33с.
1085827
  Тимофеева Е.М. Применение опое Поволжья для очистки касторового маста : Автореф... канд. хим.наук: / Тимофеева Е. М.; Сарт. ГУ. – Саратов, 1957. – 13л.
1085828
   Применение оптико-электронных приборов и волоконной оптики в народном хозяйстве : Материалы семинара. – Москва, 1989. – 154с.
1085829
  Шенявский Л.А. Применение оптических методов к изучению вибраций упругих тел в турбулентном потоке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шенявский Л. А. ; МГУ. – Москва, 1979. – 23 с.
1085830
  Джаши Т.Г. Применение оптических отбеливателей в условиях Ингурского целлюлозно-бумажного комбината для повышеня белизны писчей бумаги : Автореф... канд. техн.наук: / Джаши Т. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 25л.
1085831
  Власов В.Л. Применение оптической модуляционной интерферометрии к исследованию неоднородных ультразвуковых полей в жидкости : Автореф... кандидата техн.наук: / Власов В.Л.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1966. – 26л.
1085832
  Добровольский Н.Ф. Применение органических красителей в качестве аргентометрических индикаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добровольский Н.Ф.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1951. – 16 с.
1085833
  Момцелидзе Н.Р. Применение ортогональных полиномов в теории и практике систем управления. : Автореф... канд. техн.наук: / Момцелидзе Н.Р.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 15л.
1085834
  Рустамов Ф.М. Применение ортогональных полиномов для сжатия визуальных объектов простого вида / Ф.М. Рустамов; АН СССР, Вычислит. центр. – Москва, 1989. – 19с. – (Сообщения по прикладной математике)
1085835
   Применение основных единиц учета объема справочно-информационного фонда и библиотечно-информационного обслуживания : Методичекие рекомендации. – Москва : Б.и., 1976. – 51 с.
1085836
  Штейнс К.А. Применение осредненных вариантов задачи трех точек к теории малых планет. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штейнс К.А.; Латв. гос. ун-т. Физ.-мат. ф-тет. – Рига, 1951. – 6 с.
1085837
  Волошин А.Г. Применение осциллографической полярографии и изученю элкетрдных реакций некоторых серосодержащих неорганических веществ : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Волошин А.Г.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 18л.
1085838
  Сапарниязов О. Применение оценок Д. А. Берджесса к некоторым теоретико-числовым задача : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапарниязов О.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1965. – 7л.
1085839
  Лерер Александр Михайлович Применение парных интегральных уравнений к расчету некоторых СВЧ устройств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Лерер Александр Михайлович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1085840
  Ятрудакис С.М. Применение перекиси водорода и нитрита натрия в амперометрическом титровании : Автореф... канд. хим.наук: / Ятрудакис С.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1085841
  Озеров А.М. Применение переменного тока при электрооснащении металлов : Автореф... докт. хим.наук: / Озеров А. М.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1963. – 47л.
1085842
  Чеботарев Г.А. Применение периодических орбит к изучению движения малых планет. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Чеботарев Г.А.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Москва-Л., 1951. – 18 с.
1085843
  Шамурин Е.И. Применение печатных карточек в библиотечных каталогах и в библиографических картотеках / Е.И. Шамурин. – М., 1946. – 60с.
1085844
  Хомицкая Л.И. Применение плазмы и гамма-глобулина в комплексном лечении новорожденных детей с внутричерепной родовой травмой : Автореф... канд. мед.наук: 14.758 / Хомицкая Л.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1972. – 16л.
1085845
  Козленко Ю.В. Применение плотностного моделирования для решения вопроса о природе пролива Брансфилд / Ю.В. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 142-152 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISSN 0203-3100
1085846
   Применение поверхностно-активных веществ Азолят-А и Некаль при бурении скважин с продувкой воздухом : /Методика и техника разведочных работ/. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1964. – 36с. – Библиогр.: с.35
1085847
   Применение поглощения и испускания рентгеновских лучей : Рентгеновский спектрохимический анализ / Х.А. Либхафски, Г.Г. Пфейфер, Э.Г. Уинслоу, Земани, НД; Пер. с англ. И.П. Александровой, Г.В. Бондаренко, П.А. Верховодова, Е.К. Крамиды под ред. М.А. Блохина, К.И. Нарбутта. – Москва : Металлургия, 1954. – 391с.
1085848
  Кузьмин В.В. Применение показателей результативности деятельности органа государственной гражданской службі (на примере Великобритании) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
1085849
  Харитонова В.Н. Применение полевой формы теории возмущений для расчета атомных характеристик. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Харитонова В.Н.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 18л.
1085850
  Березин П.Н. Применение полей постоянного электрического тока для мелиорации почв засоленного ряда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Березин П.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 25 c.
1085851
  Абросимов В.П. Применение полиномов Сеге к решению задач о концентрации напряжений в изотропных пластинках и плитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Абросимов В.П.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1974. – 12л.
1085852
  Воротилин А.М. Применение полиэтиленоксида для замораживния эритроцитов человека, механизмы их повреждения и физиологическое состояние после действия низких температур : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Воротилин А.М.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1970. – 19л.
1085853
  Красильщик В.З. Применение полого катода для спектрального определения микропримесей : Автореф... канд. хим.наук: / Красильщик В.З.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1965. – 16л.
1085854
  Сазонов Иван Егорович Применение полуклассических методов к некоторым вопросам колебательной спектроскопии малых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сазонов Иван Егорович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1085855
  Каменская В.В. Применение полупроводниковых термочувствительных сопротивлений в биологии и медицине : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Каменская В.В. ; Томский гос. ун-т , Совет физ. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. наукам. – Томск, 1964. – 15 с.
1085856
  Туразян Анаида Вагановна Применение поляризационно-оптического метода к исследованию напряженного состояния неармированных (гомогенных) и армированных конструкционных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.07 / Туразян Анаида Вагановна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1974. – 19л.
1085857
  Нуркиянов Адылхан Муратканович Применение поляризационно-оптического метода к исследованию рулонированных конструкций с концентраторами и дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Нуркиянов Адылхан Муратканович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
1085858
  Нуркиянов Адылхан Муратканович Применение поляризационно-оптического метода к исследованию рулонированных конструкций с концентраторами и дефектами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Нуркиянов Адылхан Муратканович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 207л. – Бібліогр.:л.190
1085859
  Рахлеева Е.Е. Применение полярографии при изучении глобулярной структуры белков : Автореф... кандидата биол.наук: / Рахлеева Е.Е.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 23л.
1085860
  Фуртунэ Л.А. Применение полярографического метода к изучению свойств гетерополикислот в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Фуртунэ Л.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.22-23
1085861
  Шахвердян А.Ю. Применение понятия емкости к оценкам роста мероморфных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Шахвердян А.Ю.; Ин-т математики АН Арм.ССР. – Ереван, 1981. – 18л.
1085862
  Липко Б.Я. Применение потенциалов к установлению разрешимости параболических граничных задач для областей общего вида : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Липко Б.Я.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1085863
  Куземко Н.И. Применение потенциальных представлений к решению некоторых нелинейных задач теории пологих оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Куземко Н.И. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 12 с.
1085864
  Дихтяр Виктор Данилович Применение потенциальных представлений к решению некоторых прикладных задач механики деформируемого твердого тела : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04. / Дихтяр Виктор Данилович; МВ и ССО УССР, Днепродзержинск. индустр. ин-т. – Днепродзержинск, 1978. – 153л.
1085865
  Дихтяр В.Д. Применение потенциальных представлений к решению некоторых прикладных задач механики деформируемого твердого тела. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дихтяр В.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 24л.
1085866
  Корнилов Владимир Евгеньевич Применение преобразований гипергеометрических рядов к вопросам анализа и вычисления некоторых обобщений этих рядов при помощи цепных дробей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Корнилов Владимир Евгеньевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1085867
  Белинский Эдуард Срульевич Применение преобразования Фурье к суммируемости рядов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Белинский Эдуард Срульевич; Ин-т прикл. математики и механики АН УССР. – Донецк, 1977. – 12л.
1085868
  Падольскене Г.-М. Применение принципа историзма при исследовании неживой природы. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Падольскене Г.-М.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 20л.
1085869
  Баран Василий Петрович Применение принципа причинности к решению динамических задач термоупругости : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Баран Василий Петрович; Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1980. – 16 с.
1085870
  Корниенко Олег Григорьевич Применение принципов двойственности в вариационным задачам о движени вязкопластических сред : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Корниенко Олег Григорьевич; АН УССР. Ин-т проблем машиностроения. – Харьков, 1980. – 125л. – Бібліогр.:л.112-118
1085871
  Корниенко Олег Григорьевич Применение принципов двойственности к вариационным задачам о движениях вязко-пластических сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корниенко Олег Григорьевич; КГУ. – К., 1981. – 15л.
1085872
  Рахматулин Р.Л. Применение программированных пособий при изучении грамматических явлений английского языка, представляющих особую трудность для студентов - туркмен : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Рахматулин Р.Л.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1969. – 26л.
1085873
  Тихонов Николай Васильевич Применение промежуточной бункеризации при механизированной проходке горизонтальных горноразведочных выработок / Тихонов Николай Васильевич, Л.И. Полпов. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 20с.
1085874
  Иванов Е.Г. Применение прямого метода Ляпунова к исследованию устойчивости систем линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами и некоторых линейных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.Г.; Тул. горный ин-тут.. – Тула, 1960. – 5л.
1085875
  Капшивый А.А. Применение р-аналитических функций в осесимметричной теории упругости. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Капшивый А.А.; КГУ. – К., 1964. – 157л. – Бібліогр.:л.149-154
1085876
  Антонова А.М. Применение Р-аналитических функций к безмоментной теории оболочек : Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонова А.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 106 л. – Библиогр.: л. 97-104
1085877
  Габелова Н.А. Применение радиоактивного иода для прижизненного исследования процессов, определяющих функциональную активность щитовидной железы у человека : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Габелова Н.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1954. – 14 с.
1085878
  Штейнбок Н.И. Применение радиоактивных излучений в измерительной технике / Н.И. Штейнбок. – М.-Л., 1960. – 288с.
1085879
  Янушковский В.А. Применение радиоактивных излучений в промышленности / В.А. Янушковский. – Рига, 1957. – 104с.
1085880
  Фролов А.Д. Применение радиоволн для геологического картирования : Автореф... канд. техн.наук: / Фролов А.Д.; Моск. геологоразвед. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1962. – 16л.
1085881
  Балашова Н.А. Применение радиоктивных изотопов электрохимических исследованиях. : Автореф... докт. хим.наук: / Балашова Н.А.; АН СССР. – М., 1966. – 104л.
1085882
   Применение радиолокационной аэросъемки при геолого-географических исследованиях. – Ленинград : Недра, 1981. – 238с. : Ил. – Библиогр.: с.233-236
1085883
   Применение радиометрии для поисков нефтяных, газовых и рудных месторождений. – Москва : ЦНИИТЭнефтегаз, 1964. – 87с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1085884
  Муминов Махсуд Сабирович Применение различных репеллентов для отпугивания комаров в условиях Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Муминов Махсуд Сабирович; АН Кирг.ССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1975. – 20л.
1085885
  Стасюкайтис В.Ю. Применение расширенного метода расчета к атомам и ионам группы железа и редкоземельным элементам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Стасюкайтис В.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1085886
  Абдишева А.В. Применение реакций комплексообразования сурьмы с азореагентами для ее фотометрического и экстракционно-фотометрического определения. : Автореф... Канд.хим. наук: 071 / Абдишева А.В.; Ташк.гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 15л.
1085887
  Холмский В.Г. Применение регулируемых трансформаторов в электрических сетях / В.Г. Холмский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 152 с.
1085888
  Исаев А.П. Применение рейтинга в педагогическом процессе / А.П. Исаев, А.А. Полозов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 108-112.
1085889
  Красовский А.Е. Применение релятивистского линейного метода МТ-орбиталей к исследованию электронной структуры, рентгеновских эмиссионных и оптических свойств переходных металлов и соединений на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Красовский А.Е.; АН УССР. Ин-тут металлофиз. – К., 1985. – 18л.
1085890
  Хевеши Г. Применение рентгеновских лучей в химическом анализе / Г. Хевеши, Э. Александер. – Л., 1935. – 76с.
1085891
  Доронин Валентин Николаевич Применение рентгеноспектрального локального анализа для исследования неорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Доронин Валентин Николаевич; АН СССО. Ин-т общей и неорганической химии. – Черноголовка, 1977. – 13л.
1085892
  Спольник З.М. Применение рентгенофлуорисцентного анализа для контроля стехиометрии висмутсодержащих высокотемпературных сверхпроводников. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Спольник З.М.; АН Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1993. – 19л.
1085893
  Шалаева Л.Ф. Применение рефрактометрии и метода светорассеяния растворов к определению молекулярной массы низкомолекулярного полиэтилена. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Шалаева Л.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1085894
  Хуззятова Н.Г. Применение ряда металлов в качестве электродов в потенциометрическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Хуззятова Н.Г.; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1969. – 25л.
1085895
  Кунченко Юрий Петрович Применение рядов Вольтерра для нахождения оценок неизвестных параметров случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кунченко Юрий Петрович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1085896
  Нохрин Дмитрий Фокеевич Применение салицилатного и роданидного комплексов меди в анализе органических оснований : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.02 / Нохрин Дмитрий Фокеевич; МВ и ССО СССР, Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1980. – 15л.
1085897
  Василевская А.Е. Применение салицилатных комплексов бора для аналитических целей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Василевская А.Е. ; АН УССР , Ин-т общей и неорг. химии. – Киев, 1969. – 24 с.
1085898
  Шевченко Т.Л. Применение сафранина Т и феносафранина в люминесцентном анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Шевченко Т.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1979. – 16 с.
1085899
  Крупин В.Е. Применение сейсмического метода с целью выделения неоднородных и тектонически нарушенных участков на выбросоопасных угольных пластах. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Крупин В.Е.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1970. – 19л.
1085900
  Бернштейн Г.Л. Применение сейсморазведки МРНП при изучении сложнопостроенных структур в Восточной Сибири. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04,131 / Бернштейн Г.Л.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1085901
  Воин А.М. Применение символического метода в теории толстых плит : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Воин А.М.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1085902
  Полевой Юрий Львович Применение системного подхода к построению учебного предмета. (На материале техн. вуза) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Полевой Юрий Львович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1975. – 19л.
1085903
  Колпакова В.В. Применение скелетного никелевого катализатора в количественном анализе органических соединений : Автореф... кандид. химич.наук: / Колпакова В.В.; Министерство здравоохранения СССР. Всесоюзный научно-исслед. химико-фармацевтический институт им.С.Орджо. – Москва, 1949. – 10 с.
1085904
  Шумак Г.А. Применение следователем бухгалтерских познаний при расследовании хищений социалистической собственности. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Шумак Г.А.; БГУ. – Минск, 1980. – 17л.
1085905
  Ватульян А.Х. Применение смешанного матричного метода к некоторым задачам о статической и динамической устойчивости : Автореф... канд. техн.наук: / Ватульян А.Х.; Новочеркас. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1963. – 17л.
1085906
  Четыркин Е.М. Применение современной вычеслительной техники и математических методов планировании и управлении народным хозяйством / Е.М. Четыркин. – М., 1967. – 56с.
1085907
  Татарникова Н.С. Применение современных образовательных технологий в педагогическом процессе // Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное, 2011. – № 2. – С. 58-60
1085908
  Назаров Ш. Применение современных физико-химических методов анализа для изучения микроэлементного состава шерсти каракульских ягнят. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Назаров Ш.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 24л.
1085909
  Николаева Н.А. Применение соединений бора в качестве металлоорганических реагентов : Автореф... канд. хим.наук: / Николаева Н. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1970. – 20л.
1085910
  Лагутин А.А. Применение сопряженных уравнений для расчета характеристик электронно-фотонных каскадов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.5492 / Лагутин А.А.; Моск. инж.-физ. ин-и. – М., 1979. – 19л.
1085911
  Колесниченко С.Г. Применение соударения двух потоков для гашения энергии и образования поверхностного прыжка за водосливными плотинами : Автореф... кандидата техн.наук: 486 / Колесниченко С.Г.; Одес. инженерно-строит. институт. – Одесса, 1969. – 20л.
1085912
  Бурштейн Э.А. Применение спектральных методов в исследовнии фунциональных состояний белков : Автореф... канд. биол.наук: / Бурштейн Э. А.; Ин-т биол. физ. АН СССР. – М., 1964. – 23л.
1085913
  Сотников В.Т. Применение спектроскопии характеристических потерь энергии и ОЖЕ-электронов к изучению десорбции углерода из приповерхностных слоев (карбидов молибдена, вольфрама и кремния). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сотников В.Т.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1085914
  Бортничук А.Л. Применение спектроскопиии комбинационного рассеяния света к изучению кинетики и механики глубокой полимеризации виниловых мономеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.056 / Бортничук А.Л.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 21л.
1085915
  Пошюнас Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании уголовных дел. (Криминал. и проццессуальное исслед. по матер. ЛитССР). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Пошюнас П.-З.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Л., 1970. – 20л.
1085916
  Гаврилов Л.Н. Применение специальных фотографических приемов и методы при производстве следственных действий : Автореф... канд. юрид.наук: / Гаврилов Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1085917
  Катруха С.П. Применение специфического расщепления пептидных связей бромцианом и жидкостной хроматографии метилтиогидантоинов аминокислот в исследовании первичной структуры пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Катруха С.П.; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1971. – 17л.
1085918
  Файзиев М.М. Применение сравнительного метода при исследовании государственного и правового строительства союзных республик / М.М. Файзиев ; Акад. наук Узбекской ССР ; Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. – Ташкент : Изд-во "Фан" Узбекской ССР, 1978. – 216 с. – Библиогр.: с. 188-215
1085919
  Корсунский С.И. Применение средств наглядности при изучении литератруы в старших классах среденй школы : Автореф... канд. пед.наук: / Корсунский С.И.; Казах. гос. пед. ин-т. – Гурьев, 1970. – 22л.
1085920
  Чужмир А.З. Применение статистических методов в анализе факторов роста производительности труда. (На материалах машиностроит. предприятий Сред. Урала) : Автореф... канд. экон.наук: / Чужмир А.З.; Уральский гос. ин-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 16л.
1085921
  Михайлушкин В.И. Применение статистических методов для исследования производства. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Михайлушкин В.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. общей теории статистики. – М., 1968. – 19л.
1085922
  Цацулин А.Н. Применение статистических методов при моделировании и краткосрочном прогнозировании развития отрасли (по матер. кондит. пром-сти РСФСР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Цацулин А. Н.; Лен. фин.экон. ин-т. – Л., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1085923
  Георгобиани Д.А. Применение статистических решающих функций к задаче оптимального регулирования потоков. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Георгобиани Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 8л.
1085924
  Коковина С.А. Применение стационарных электрических режимов при электрохимической обработке поверхности стальных изделий : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Коковина С.А.; МВ и ССО РСФСР. – Пермь, 1975. – 27л.
1085925
  Мадан Л.Г. Применение стационарных электродов в переменнотоковой полярографии для аналитических целей : Автореф... канд. хим.наук: / Мадан Л. Г.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – Кишинев, 1967. – 17л.
1085926
  Майзенберг Т.Л. Применение стохастических уравнений к исследованию адного класса интегро-дифференциальных операторв : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Майзенберг Т. Л.; МГУ. – М, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1085927
  Терещенко Е.Д. Применение сферодиального и сферического волноводов для анализа нерегулярных направляющих систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Терещенко Е. Д.; ЛГУ. – Л., 1973. – 10л.
1085928
  Бегханов Мухаметмурад Применение телевизионной техники для исследования слабых метеоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Бегханов Мухаметмурад; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1085929
  Ковач Ю.И. Применение теоремы и дифференциальных неравенствах к задаче Гурса и задаче Коши для нелинейной системы дифференциальных уравнений с частными производными высших порядков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковач Ю.И.; АН УССР. – К, 1965. – 12л.
1085930
  Ковач Ю.И. Применение теоремы о дифференциальныхд неравенствах к задаче Гурса и задаче Коши для нелинейной системы дифференциальных уравнений с частными производными высших порядков. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Ковач Ю.И.; АН УССР. – К, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1085931
  Самир Валио Применение теории графов в структурной теории полусовершенных колец : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Самир Валио; Мин-во народного образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 81л. – Бібліогр.:л.79-81
1085932
  Спиртус В.Б. Применение теории графов для оценки связанности землетрясений Крымско-Черноморского региона // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 130-141 : рис. – Библиогр.: с. 140-141. – ISSN 0203-3100
1085933
  Белкин Анатолий Рафаилович Применение теории графов к анализу и оптимизации функционирования одного класса сложных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Белкин Анатолий Рафаилович ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1981. – 20 с.
1085934
  Петрашень М.И. Применение теории групп в квантовой механике / М.И. Петрашень, Е.Д. Трифонов. – Москва : Наука, 1967. – 308 с.
1085935
  Шур М.С. Применение теории групп для анализа и расчета колебательных спектров кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шур М.С.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1085936
  Макаров А.А. Применение теории к некоторым задачам квантовой механики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. А.; Моск. инж.физ. ин-т. – М., 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1085937
  Копытин И.В. Применение теории конечных ферми-систем к b-распаду сферических ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Копытин И.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 17л.
1085938
  Смирнов А.Н. Применение теории максимальных потоков в сетях к задачам календарного планирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Смирнов А.Н.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1085939
  Смирнов Андрей Николаевич Применение теории максимальных потоков в сетях к задачам календарного планирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Смирнов Андрей Николаевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1085940
  Дорфман И.М. Применение теории особых точек к некоторым вопросам вынужденных колебаний : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дорфман И.М. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 11 с.
1085941
  Орищенко И.В. Применение теории подобия и размерностей при анализе упругих характеристик пород : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.94.12 / Орищенко И.В.; АН УССР.Ин-т геофизики. – К, 1980. – 18л.
1085942
  Зинькевич А.П. Применение теории потециалов к решению задач динамики вязкой жидкости со свободными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Зинькевич А.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
1085943
   Применение теории представлений групп симметрии и теории направленных групп в молекулярной спектроскопии : Учеб. пособие / В.П. Морозов, А.А. Дышлис, А.Б. Болотин, Н.Ф. Степанов; МВиССО СССР, Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1987. – 83с.
1085944
  Жантуаров Р.С. Применение теории приливов к исследованию полусуточных и суточных колебаний верхней атмосферы : Автореф... канд .физ.-мат.наук: / Жантуаров Р.С.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 7л.
1085945
  Максимов Ю.Н. Применение теории псевдопотенциала для изучения тонкого распределения электронной плотности в ОЦК металлах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Максимов Ю. Н. ; МВССО СССР, МГУ. – Москва. – 25 с.
1085946
  Нугманов И.С. Применение теории статистических решений при обработке информации в некоторых системах связи : Автореф... канд. техн.наук: 253 / Нугманов И.С.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1085947
   Применение теории статистического оценивания для прогнозирования динамики заболеваемости гепатитом и роль водного фактора / Г.А. Сигора, А.В. Холопцев, Е.В. Добровольская, В.Б. Тарасов, Л.А. Титова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 77-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1085948
  Чаусовский Д.М. Применение теории характеристических функций линейных операторов к исследованию линейных систем на графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Чаусовский Д.М.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1085949
  Бирюков А.А. Применение теории цепей Маркова к решению некоторых физических задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Бирюков А.А.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1085950
  Попков О.С. Применение термодинамического подхода к исследованию химической природы водных растворов смесей электролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Попков О.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 12л.
1085951
  Багбанлы И.Л. Применение тетрароданодиамминхромиата аммония в аналитической химии редких и цветных металлов : Автореф... докт хим.наук: / Багбанлы И.Л.; Азерб . гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1085952
  Тищенко Применение технических средства в учебном процессе : Методические разработки / Тищенко, В.. – Алма-Ата, 1975. – 40с.
1085953
  Бессонов А.С. Применение технологии виртуальных приборов при создании лабораторных практикумов для изучения сложных технических объектов / А.С. Бессонов, Ю.Ю. Колбас // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 26-34. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены особенности применения технологии виртуальных приборов при создании лабораторных практикумов для изучения сложных технических объектов на примере гелий-неонового кольцевого лазера. Отмечены преимущества этой технологии как при создании ...
1085954
  Бутенко Д.В. Применение технологий концептуального проектирования для создания информационных систем / Д.В. Бутенко, А.С. Ананьев, К.В. Попов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 40-45. – ISSN 1818-4243


  Определен перечень базовых процедур концептуального проектирования для создания проектов информационных систем, показана специфика проведения этих процедур, даны основные определения, необходимые для формирования инструментария концептуального ...
1085955
  Рябушко О.П. Применение тиолов в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Рябушко О.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1085956
  Белозерская В.В. Применение тиомочевины для осаждения сульфидов металлов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Белозерская В.В. ; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 16 с.
1085957
  Муталь А.М. Применение точек среднего значения в исследованиях сложных полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Муталь А.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1977. – 15л.
1085958
  Киреева Е.П. Применение тренажерных средств в ходе формирования профессиональных компетенций у курсантов ракетных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 223-230. – ISSN 2073-8536
1085959
  Матвеева Р.А. Применение трипсина в исследовании первичной структуры пепсина : Автореф... канд. хим.наук: / Матвеева Р.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 27л.
1085960
  Вертоградская И.А. Применение удобрений на дерново-подзолистых почвах разной сиепени окультуренности : Автореф... канд. с.-х.наук: / Вертоградская И.А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук. – М., 1968. – 15л.
1085961
  Файкин И.М. Применение ультразвуковых волн малой интенсивности в биологии. : Автореф... доктор биол.наук: / Файкин И.М.; Ин-т биол. физики. – М., 1967. – 13л.
1085962
  Чуйкин Е.И. Применение ультразвуковых методов для изучения механических свойств аморфных веществ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чуйкин Е.И.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1952. – 14 с.
1085963
  Терпиловский Н.Н. Применение ультрзвуковых колебаний для интенсификации азотокислотного производства : Автореф... канд. техн.наук: / Терпиловский Н. Н.; МВО СССР, Казан. хим. технол. ин-т, Каф. технол. неорган. веществ. – Казань, 1950. – 11 с.
1085964
  Эткин В.С. Применение управляемого поверхностного эффекта для модуляции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эткин В.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 8л.
1085965
   Применение уравнений Максвелла к решению задач электродинамики : Метод указания для самостоят. работы студентов. – Харьков, 1991. – 57с.
1085966
  Ковальчук Т.В. Применение уф-спектрофотометрии к анализу фармацевтических препаратов, производных аминофенолов : Автореф. дис... канд. фармацевт. наук: 792 / Ковальчук Т.В.; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1968. – 24с.
1085967
  Спасов А.Я. Применение фазово-импульсного метода для исследования генераторов на туннельном диоде с учетом нелинейности емкости. : Автореф... канд. техн.наук: / Спасов А.Я.; Москов. энергет. ин-т. Каф. пром. электроники. – М., 1965. – 11л.
1085968
  Шафигуллин А.Г. Применение физических методов в химической кинетике. / А.Г. Шафигуллин. – Казань, 1955. – 224с.
1085969
  Ста Мохамед Бен Мохамед Применение физических упражнений при диафизарных переломах костей голени. : Автореф... канд. пед.наук: 13.0.04 / Ста Мохамед Бен Мохамед; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1986. – 19л.
1085970
  Танимов О.В. Применение фикций в церковном праве и церковных отношениях // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 9. – С. 2-6. – ISSN 1812-3805
1085971
  Дагаев М.В. Применение формата DjVu в процессе оцифровки библиотечных фондов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 71-77. – ISSN 0130-9765
1085972
  Кушнеров В.А. Применение фотоупругих покрытий для исследования деформаций и остаточных напряжений в макро- и микрообластях : Автореф... канд. техн.наук: 01.022 / Кушнеров В.А.; Новосиб. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Новосибирск, 1970. – 12л.
1085973
  Цимбалист Э.И. Применение фотоэлектрических преобразователей в источниках калиброванного переменного напряжения : Автореф... канд. техн.наук: / Цимбалист Э. И.; Том. политехн. ин-т. – Томск, 1967. – 19л.
1085974
  Кислицын А.А. Применение фронтового метода к задачам тепло- и массообмена с подвижной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кислицын А.А.; МГУ. Физ. фак. – М., 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1085975
  Ташходжаев А.Т. Применение фторидов щелочных металлов к количественному определению магния и отделению его от других элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Ташходжаев А.Т.; Среднеазиатский гос. ун-т. Химический факультет. – Ташкент, 1953. – 4 с.
1085976
  Романюк Ю Применение функций Уолша для анализа случайных процессов : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Романюк Ю, А.; Моск. физ. техн. ин-т. – Долгопрудный, 1974. – 19л.
1085977
  Тодуа Д.А. Применение функционально-пространственных методов оценки надежности для оптимизации параметров магнитных оперативных запоминающихся устройств : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Тодуа Д.А.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1968. – 28л.
1085978
  Шрайбман С.С. Применение хлоратов калия, натрия и кальция / С.С. Шрайбман, А.Г. Рейхсфельд. – М.-Л., 1939. – 52с.
1085979
  Дехтярев В.Л. Применение цикла с комбинированной регенерацией для повышения к п д и мощности энергетических установок : Автореф... канд. техн.наук: / Дехтярев В. Л.; АН СССР, Объед. уч. сов. техн. наук. – Киев, 1964. – 20л.
1085980
  Парнасская О.Е. Применение циклографического отображения к аксиоматическому построению некоторых неевклидовых геометрий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Парнасская О.Е.; Ярославский гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1973. – 22л.
1085981
  Кузьмин Г.Е. Применение численных методов в задачах прессования и сварки взрывом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Кузьмин Г.Е.; Ин-т.гидродинамики СО АН СССР. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1085982
  Бобко И.М. Применение ЭВМ в управлении промышленным предприятием. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бобко И.М.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1967. – 19л.
1085983
  Крупин В.Д. Применение ЭВМ для расчетов волновых полей в слоисто-неоднородных волноводах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 045 / Крупин В.Д.; Акуст. ин-тут АН СССР. – М., 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1085984
  Смирнов Владимир Иванович Применение ЭВМ для теоретического анализа за колебательных спектров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Смирнов Владимир Иванович; АН БССР. Совет физ.-мат. наук. – Минск. – 27л.
1085985
  Буриев Т. Применение ЭВМ к расчету эллиптических плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буриев Т.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1965. – 12л.
1085986
   Применение ЭВМ при проектировании самолетов : Библиографический список, 1972. – 42 с.
1085987
  Алексева М.И. Применение экономико-математических методов для решения некоторых задач точности и комплектности в крупнопанельном домостроении : Автореф... канд. экон.наук: / Алексева М. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1975. – 24л.
1085988
  Корецкий Сергей Леонидович Применение экономико-математических методов для совершенствования организации и планирования пищевой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Корецкий Сергей Леонидович; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1979. – 21л.
1085989
  Каплин В.Т. Применение экстракции при определении летучих фенолов, органического и аммонийного азота в водоемах, загрязненных сточными водами : Автореф... канд. хим.наук: / Каплин В.Т.; Акад. наук СССР. Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1960. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1085990
  Денкс В.П. Применение электрических полей для исследования квазичастиц в люминесцирующих ионных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Денкс В.П. ; Тарт. ун-т. – Тарту, 1969. – 28 с. – Бібліогр.:с.26
1085991
  Яновский Е.А. Применение электронно-вычислительной техники для обработки нучно-технической информации. / Е.А. Яновский. – М, 1971. – 64с.
1085992
  Ординович А.Е. Применение электронного моделирования для изучения собственныъ колебаний крыльев самолета. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ординович А.Е.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 8л.
1085993
  Долголенко Тамара Федоровна Применение электронного парамагнитного резонанса V4+ к исследованию структурных и полупроводниковых свойств оксидных стекол : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Долголенко Тамара Федоровна; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1085994
  Пащенко А.И. Применение электрохимических методов для определения некоторых благородных металлов в продуктах металлургии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пащенко А.И. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 20 с.
1085995
  Хомченко Гавриил Платонович Применение электрохимических методов к изучению адсорбционных, каталитических и электролитических свойств платиновых металлов : автореф. дис. ... док. хим. наук / Хомченко Гавриил Платонович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. Кафедра общей химии. – Москва, 1965. – 36 с.
1085996
  Калиниченко В.В. Применение ЭПР для измерения и стабилизации магнитных полей изохронных циклотронов. 68-66 : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Калиниченко В.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1968. – 15л.
1085997
  Щукин Б.Д. Применение ЭЦВМ для проектирования систем электроснабжения / Б.Д. Щукин, Ю.Ф. Лыков. – Москва : Энергия, 1973. – 121 с.
1085998
  Белик Л.В. Применение ЭЦВМ к исследованию пуска в ход поездов с существенно нелинейными междувагонными соединениями : Автореф... канд. техн.наук: 01.025 / Белик Л.В.; Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Днепропетровск, 1970. – 19л.
1085999
  Тургунов С. Применение ЭЦВМ к решению задач рационального проектирования сейсмостойких рамных систем : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Тургунов С.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1969. – 12л.
1086000
  Каукис А.А. Применение ядерной гамма-резонансной спектроскопии к изучению некоторых полупроводниковых веществ на основе халькогенидов олова и свинца : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Каукис А.А.; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1972. – 19л.
<< На початок(–10)1081108210831084108510861087108810891090(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,