Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1059001
  Дзюба І. "Оця свіча погасла..." / І. Дзюба, М. Жулинський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 1


  Пам"яті Мойсея Фішбейна.
1059002
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Р.Роллана в свете идейной эволюции писателя / С.Ф. Юльметова. – Казань, 1959. – 58с.
1059003
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Ромэн Роллана в свете идейной эволюции писателя : Автореф... кандид. филол.наук: / Юльметова С.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16 с.
1059004
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Ромэн Роллана в свете идейной эволюции писателя : Автореф... канд. филолог.наук: / Юльметова С.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 17 с.
1059005
  Сищук Олексій "Очевидцев злодеяний батальона "Нахтигаль" следует подготовить для допроса" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23
1059006
  Сищук Олексій "Очевидцев злодеяний батальона "Нахтигаль" следует подготовить для допроса" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23
1059007
  Михайлова Е.Г. "Очеловеченные" боги: фоновые знания при изучении древнегреческих мифов о Деметре и Персефоне, о Геракле // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр. Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2006. – № 5. – С. 43-44
1059008
  Нестерова Наталья "Очень приятно чувствовать себя королевой" : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 96 : Фото
1059009
  Николишин Ю. "Очеретяні серафими" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 78-130. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Книжка документальної прози Юрія Николишина «Очеретяні серафими» - це історії про парадокси з життя відомих і не дуже відомих людей, які доводять слушність популярної сентенції про диявола, що ховається в деталях. Герої книжки - письменники, викладачі, ...
1059010
  Вайс К.Г. Оцінювання = Evaluation. Methods fop studying programs and policies : Методи дослідження програм та політики / К.Г. Вайс; Пер. з англ. Р.Ткачук, М.Корчинська; Наук. ред.перекладу О.Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671с. – ISBN 966-500-515-4
1059011
  Черняк О.І. Оцінювання = Evaluation : навч. посібник / О.І. Черняк, О.В. Баженова, Є.О. Черняк ; [за ред. та з передм. М.В. Ситницького] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Тараса Шевченка : Ліра-К, 2020. – 99, [1] с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 59-71. – ISBN 978-617-520-002-5
1059012
  Гліненко Л.К. Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 118-128. – ISSN 2218-4511
1059013
  Болдуєв М.В. Оцінювання аудиторських ризиків в умовах автоматизованої обробки інформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 54-57. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  . У статті визначена доцільність і запропоновано методичні підходи до оцінювання в процесі здійснення аудиторської перевірки додаткового ризику, пов"язаного з аудитом в умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а також ...
1059014
  Ковальчук І.П. Оцінювання багаторічного впливу поселенської діяльності людини на геосистеми височин та моделювання ії геоекологічних наслідків / І.П. Ковальчук, В.С. Подобівський // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 319-349. – ISBN 978-617-7770-24-3
1059015
  Маслак О.О. Оцінювання безпеки інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 160-170
1059016
  Черкашина Т. Оцінювання боргової безпеки країн Південно-Східної Європи на основі дискримінантного аналізу // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 4 (77). – С. 23-32. – ISSN 2409-8892
1059017
  Возняк Г.В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1059018
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 135 л. – Бібліогр.: л. 125-135
1059019
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1059020
  Чижевський В.В. Оцінювання в режимі реального часу загрози коливного порушення стійкості енергооб"єднання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чижевський Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1059021
  Васильченко З.М. Оцінювання вартості банківського бізнесу як об"єктивна передумова здійснення угод злиття та поглинання у банківському секторі / З.М. Васильченко, Д.В. Базарний // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 65-69. – ISBN 966-614-021-7
1059022
  Недеря Л.В. Оцінювання вартості банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 216-221 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1059023
  Глущенко О.О. Оцінювання вартості нематеріальних активів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 106-111
1059024
  Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : НВП "Інтерсервіс", 2012. – 208 c., [28] арк. дод. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-062-1
1059025
  Кочерга М. Оцінювання взаємовпливу інвестиційної діяльності та навколишнього природного середовища в процесі екологічного аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 46-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1059026
  Білик Р.Р. Оцінювання взаємозв"язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 23-30. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1059027
  Гурєєва О.Г. Оцінювання взаємозв"язку циклів зайнятості з переважаючими формами оплати праці / О.Г. Гурєєва, К.А. Гуреєв, О.С. Голубєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 316-323 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1059028
  Кузьмін О.Є. Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності / О.Є. Кузьмін, І.Й. Сорока, Ю.А. Тропак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1059029
  Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 59-66. – ISSN 2414-4436
1059030
  Кузьмін О.Є. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства / О.Є. Кузьмін, В.Б. Горбань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 202-212 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1059031
  Бабій Л.О. Оцінювання високотемпературної водневої деградації теплостійких сталей реакторів гідрокрекінгу нафти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бабій Л.О. ; НАН України , Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1059032
  Нюня Т. Оцінювання виховного процесу в освітньому закладі. Діагностика мотиваційно-ціннісної сфери // Аналітичні інструменти оцінювання освітньої діяльності : освітян. альманах / [Упр. освіти і науки тернопіл. міської ради ; Тернопіл. комунал. метод. центр наук.-освіт. інновацій і моніторингу ; упоряд.: Г.І. Литвинюк, Л.О. Гапон, І.О. Січкарик]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – С. 73-75. – (Освіта Тернополя). – ISBN 978-966-07-4012-9
1059033
  Грищенко Н.В. Оцінювання відносин людини і навколишнього середовища в Україні крізь призму екологічного сліду // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 44-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1059034
  Поляк Н.О. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 269-275. – ISSN 2222-0712
1059035
  Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1304-9
1059036
  Приймаченко Н.В. Оцінювання водності річок Правобережжя Дністра на наступні періоди // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 67-74


  Розглянуто умови формування паводків річок Правобережжя Дністра під впливом фізико-географічних чинників, основними з яких є гідрометеорологічні та орографічні умови місцевості. Проаналізовано циклічність коливання стоку у багаторічному розрізі, що не ...
1059037
  Гагара В.Ф. Оцінювання впливу занять з карате на показники фізичного здоров"я у дітей 8-10 років / В.Ф. Гагара, В.В. Логвиненко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1992-7894
1059038
  Якимова Л.П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 162-171 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1059039
  Миронова Л.Г. Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1059040
  Твердохлібова Д.В. Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 53-75. – ISSN 0131-775Х
1059041
  Мельник Т.М. Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1059042
  Дрига С.Г. Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання / С.Г. Дрига, Б.М. Щукін, Д.І. Манцуров // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 41-47
1059043
  Гарматюк К.А. Оцінювання впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність ринку страхування // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 95. – C. 96-106. – ISSN 2616-6437
1059044
   Оцінювання впливу міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону / [М.М. Біль, О.П. Мульска, І.Є. Бараняк та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2021. – 66, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 59-61 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9856-9
1059045
  Коваленко В.В. Оцінювання впливу монетарної і регулятивної політики центрального банку на банківський капітал / В.В. Коваленко, Б.А. Дадашевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 186-193 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1059046
  Акімова Л.М. Оцінювання впливу основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 113-117. – ISSN 2306-6814
1059047
  Гречанюк М.С. Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 124-127. – ISSN 1997-9266
1059048
  Штутман П.Л. Оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на конкурентоспроможність підприємств промисловості в контексті модернізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 197-201
1059049
  Олександренко І.В. Оцінювання впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-142. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1059050
  Ємельянов О. Оцінювання впливу реалізації енергозберігаючих проєктів на фінансовий стан підприємств // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 9-11. – ISBN 978-617-8037-90-1
1059051
  Сливка О. Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв
1059052
  Захаркін О.О. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 427-441. – ISSN 1993-6788
1059053
  Мисько К.А. Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 117-123. – ISSN 0868-6939


  Оцінено вплив рослинного покриву як важливого фактору інтенсивності та розвитку ерозійних процесів та одного з найбільш важливих параметрів моделювання ерозії. Рослинний покрив (С-фактор) аналізується як чинник, що найлегше піддається змінам. ...
1059054
  Кузьмін О.Є. Оцінювання впливу соціально-економічної ефективності систем менеджменту на ефективність діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499
1059055
  Кичак В.М. Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона / В.М. Кичак, В.В. Кичак // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 153-158. – ISSN 1997-9266


  Досліджено вплив низькочастотної та високочастотної спектральних щільностей флуктуацій струму звичайних електронів та куперівських пар на ширину лінії генерації генератора на базі одиничного переходу Джозефсона (ПД). Розглянута можливість зменшення ...
1059056
  Кречковська Г.В. Оцінювання впливу теплозмін у високотемпературному воденьвмісному середовищі на деградацію сталей парогонів ТЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Кречковська Галина Василівна ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1059057
   Оцінювання впливу управління якістю на загальну ефективність та ефективність інновацій / О. Сергієнко, О. Білоцерківський, Н. Криворучко, С. Нікітенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 140-152. – ISSN 2409-9260
1059058
  Бєлова І.В. Оцінювання впливу фіскальних та монетарних заходів державних органів на подолання наслідків реалізації системного фінансового ризику // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 208-215. – ISSN 2309-1533
1059059
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання впливу цін на природний газ на реалізацію заходів зі скорочення його споживання // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 16-18. – ISBN 978-617-8037-94-9
1059060
  Віра В.В. Оцінювання втомної довговічності тіл з концентраторами напружень на стадіях зародження і росту тріщини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Віра Володимир Володимирович ; НАН України ; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1059061
  Красножон А.В. Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
1059062
  Бабаев М.С. Оцінювання вуглеводневого потенціалу підняттів в осадових басейнах за даними вивчення їх геологічної історії (на прикладі структури Атешгях на Бакинському архіпелазі) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: с.106. – ISSN 0203-3100
1059063
  Жук Ю. Оцінювання вчителями ролі структурних складників підручників у організації здобувачами освіти власної навчальної діяльності / Ю. Жук, Л. Ващенко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 55-66. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1059064
  Федоренко І. Оцінювання гібридної неокейнсіанської кривої Філліпса для України / І. Федоренко, Г. Чорноус, В. Пилипчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 64-73. – (Економіка ; вип. 3 (216)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено економетричному тестуванню гібридної неокейнсіанської кривої Філліпса (модель ціноутворення Кальво) для України за період 2016-2020 років. У дослідженні порівнюється використання таких ступенів ділової активності, як граничні витрати на ...
1059065
  Савчук М.В. Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування / М.В. Савчук, Ф.Д. Заблоцький // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1059066
  Баженова О.В. Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 69-78


  У статті проведено аналіз макроекономічних тенденцій, що склалися на сучасному етапі розвитку світової економіки та спричиняють її розбалансованість. Розраховано індикатори, що характеризують ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у країнах ...
1059067
  Куриляк В. Оцінювання глобальних цивілізаційних ландшафтів світової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 81-93. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1059068
  Шуляр Р.В. Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю підприємств / Р.В. Шуляр, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 200-207 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1059069
   Оцінювання готовності закладів вищої освіти в Україні до викликів цифрової економіки (на прикладі економічних спеціальностей) / У.Я. Садова, Т.М. Степура, О.І. Корицька, О.С. Кіндзюр // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 79-86. – ISSN 2222-4459
1059070
  Хохлов В. Оцінювання держслужбовців: як не припуститися помилок? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1059071
  Тадєєв О. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 48-52. – ISSN 1819-1339
1059072
  Горбач Т.В. Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 4-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1059073
  Дудко О.С. Оцінювання дієвості та ефективності реклами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 174-182. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1059074
  Шевченко С. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 255-265
1059075
  Бондаренко Ю.Г. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери / Ю.Г. Бондаренко, І.Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 3-15. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1059076
  Ярошенко О. Оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників у контексті інституційної політики університетів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – C. 5-12. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1059077
  Коршикова Р.С. Оцінювання довгострокової дебіторської заборгованості державних підприємств / Р.С. Коршикова, А.В. Озеран // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (310). – С. 117-128 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1059078
  Регейло І. Оцінювання дослідницької діяльності академічного персоналу: зарубіжний досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 96-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  У статті висвітлено проблему оцінювання наукової діяльності вчених університетів у Європейському просторі вищої освіти і Європейському науковому просторі. Доведено, що в умовах переходу до відкритої науки і відкритого доступу та посилення цифровізації, ...
1059079
  Пелех У.В. Оцінювання дотримання академічної доброчесності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 173-176. – ISBN 978-966-919-595-1
1059080
  Бойко Т.В. Оцінювання екологічних ризиків від впливів на навколишнє середовище техногенних об"єктів / Т.В. Бойко, А.О. Абрамова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 31-35. – ISSN 1997-9266
1059081
  Шаша І.К. Оцінювання екологічного ризику забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом / І.К. Шаша, І.В. Цебрюк, Є.В. Бондар // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2023. – Вип. 1 (41). – С. 111-116. – ISSN 2409-7470


  Проаналізовано ефективність використання потенційного екологічного ризику та скорочення середньої тривалості життя для управління дорожнім рухом. Доведено, що застосовувати такі характеристики доцільно у випадку високої інтенсивності руху. ...
1059082
  Войтенко Л.В. Оцінювання екологічного ризику забруднення поверхневих вод комунальними стічними водами на прикладі річки Іква / Л.В. Войтенко, В.П. Строкаль, А.О. Слободян // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 39-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2410-1125
1059083
  Щербаков Ю.А. Оцінювання екологічного стану басейну річки Сугоклея // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 94-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1059084
   Оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя в українсько-польському прикордонні: субрегіональний рівень : наукове вид. / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [за ред. В.С. Кравціва]. – Львів : [б. в.], 2020. – 31 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9538-4
1059085
  Пелюх О.Р. Оцінювання еколого-економічної ефективності переформування похідних ялинових насаджень в умовах Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Пелюх Оксана Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1059086
  Дерев"янко О.Г. Оцінювання економічного зростання підприємств за критерієм капіталізації // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 136-146. – (Економічні науки)
1059087
  Козаченко Г.В. Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.В. Герасименко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 44-55. – ISSN 2222-4459
1059088
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств : монографія / Россошанська О.В. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-349. – ISBN 978-617-11-3043-0054-1
1059089
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в сспеціальності "економічна безпека суб"єктів господарської діяльності" // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 137-155 : рис. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 2222-8810
1059090
  Перекрест Т.В. Оцінювання економічної ефективністі туризму: науково-практичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 121-126. – ISSN 1729-7206
1059091
  Ярова Б.М. Оцінювання економічної ефективності використання сільськогосподарських земель державними інституціями // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 124-132. – ISSN 2308-1988
1059092
  Максимець О.В. Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі Швеції, формування пропозицій для України / О.В. Максимець, Я.В. Безик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 255-264. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено сутність та особливості злиття та поглинання в міжнародному бізнесі. Розглянуто основні методи оцінювання ефективності процесів злиття та поглинання. Сформовано спільні для застосування у всіх формах інтегрованих структур методи оцінки ...
1059093
  Болдуєва О.В. Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб"єктів господарювання / О.В. Болдуєва, А.О. Кіслань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-20. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1059094
  Мохонько Г.А. Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 52-55 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1059095
  Гринюк Н.А. Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 56-62 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1059096
  Гронь О. Оцінювання експортного потенціалу підприємства / О. Гронь, О. Сікаленко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 115-122. – ISSN 2409-8892
1059097
  Шаманський С.Й. Оцінювання енерго-економічної ефективності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в Україні // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 52-60 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2073-5057
1059098
  Розен В.П. Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правила ранжування Кондорсе за показниками впливу на рівень їх енерговикористання / В.П. Розен, І.В. Яковчук, І.М. Шарий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 66-72. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688


  "Розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на метод ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу ...
1059099
   Оцінювання ерозійної небезпеки грунтів під час проведення землевпорядних робіт / Д.О. Тімченко, М.В. Куценко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 59-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1059100
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективність маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1059101
  Джеджула В.В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1059102
  Радова Н.В. Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 203-211. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто проблеми підвищення рівня капітальної бази банків України. Оцінено ефективність процесу реорганізації банків.
1059103
  Кендюхов О.В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О.В. Кендюхов, Д.С. Файвіщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 131-137. – ISSN 1993-6788


  Проведено дослідження ефективності управління торговельними марками і на їхній основі розроблено стратегії та програми розвитку бренд-капіталу.
1059104
  Гільорме Т.В. Оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на основі концепції сталого розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 174-180. – ISSN 2222-4459
1059105
  Степанюк О.С. Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Степанюк Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1059106
  Андрійчук В.Г. Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу на основі методу VRIO-аналізу / В.Г. Андрійчук, Ю.Ю. Колесниченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 19-26
1059107
  Стадник М.Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 257-262. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1059108
  Строкаченко О.І. Оцінювання ефективності впровадження відновлювальних джерел електричної енергії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 103-108. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Обгрунтовано неоптимальні передумови безпеки трудоресурсного потенціалу Львівської області в ретроспективі.
1059109
  Строкаченко О.І. Оцінювання ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 103-108. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
1059110
  Шуплат А.І. Оцінювання ефективності впровадження змішаного навчання в умовах сучасного освітнього процесу / А.І. Шуплат, М.В. Носкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 38-44. – ISSN 2414-5076
1059111
  Тарасенко Н. Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 330-342. – ISSN 2224-9516
1059112
  Максименко Т.О. Оцінювання ефективності діяльності підприємств при переході на альтернативні джерела енергії : автореф. канд. екон. наук : 08.00.04 / Максименко Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1059113
  Савченко Т.Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т.Г. Савченко, М.А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 161-170. – ISSN 1993-6788
1059114
  Бабінська С.Я. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення інноваційних проектів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 18-27. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1059115
  Калініна Л.М. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С.119-136. – ISBN 978-966-544-404-5
1059116
   Оцінювання ефективності існуючих інструментів детінізації національної економіки / В.П. Левченко, А.О. Бойко, С.В. Миненко, А.В. Ревенко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 147-154. – ISSN 2307-9878
1059117
  Опришко В.П. Оцінювання ефективності керування попитом в системах електропостачання з активним споживачем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Опришко Віталій Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1059118
  Москвітіна Т.Д. Оцінювання ефективності логістичного обсуговування // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 44-50 : табл., рис.
1059119
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1059120
  Дацко Б.М. Оцінювання ефективності металевих та лакофарбових покривів для протикорозійного захисту сталей у сірководневих середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Дацко Богдан Миколайович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1059121
  Васєчко О.О. Оцінювання ефективності міжнародної технічної допомоги / О.О. Васєчко, О.М. Мотузка // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 6-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1059122
  Юрчик Г. Оцінювання ефективності національної соціальної політики через призму соціологічного моніторингу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 22-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 04
1059123
  Стисло Т.Р. Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 18- 23. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412
1059124
  Чайковський Є.О. Оцінювання ефективності реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 81-88. – ISSN 2310-5534
1059125
  Васильців Т.Г. Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України / Т.Г. Васильців, Н.І. Іляш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 13-18. – ISSN 2222-0712
1059126
  Паша Л.Г. Оцінювання ефективності регулятивної функції основних податкових інструментів на регіональному ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1059127
  Беспала Н.О. Оцінювання ефективності роботи податкових органів щодо виконання державного бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1059128
  Вайнтрауб М.А. Оцінювання ефективності розвитку охорони праці в системі університетської освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 19-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1059129
  Шамрін Р.В. Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1059130
  Петрусь Н. Оцінювання ефективності спеціальних економічних зон як механізму залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 308-314. – ISSN 2078-5860
1059131
  Недобєга О. Оцінювання ефективності стимулювання соціально-економічного розвитку регіону // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 57-62. – ISSN 1728-9343
1059132
  Ляска О. Оцінювання ефективності технологій викладання в умовах дистанційної освіти / О. Ляска, Н. Чаграк, Т. Стриженко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 106-115. – ISSN 2411-1317
1059133
  Алєксєєв І.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 246-253. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано комплексний метод оцінювання ефективності управління житловим фондом, який містить три складові: економічну ефективність, соціальну відповідальність управителя і характеристику технічних наслідків діяльності управителя з ...
1059134
  Дідченко О.І. Оцінювання ефективності управління інноваційним розвитком ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" / О.І. Дідченко, О.С. Григорьєва // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 66-71
1059135
  Транченко Л.В. Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 127-130. – Бібліогр.: 10 назв
1059136
  Попадюк О.О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 210-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1059137
  Хомутенко А.В. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом / А.В. Хомутенко, М.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 294-305. – ISSN 1993-6788
1059138
  Бугрім О.Ю. Оцінювання ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 197-202. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1059139
  Адаменко М.В. Оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М.В. Адаменко, Р.В. Короленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 212-220. – ISSN 2222-4459
1059140
  Конопля Ю.О. Оцінювання ефективності функціонування біржової торгівлі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 230-234. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано тенденцію розвитку біржового ринку. Розроблено пріоритетніі напрями і практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку біржового ринку.
1059141
  Марценівський В. Оцінювання ефективності функціонування військових навчальних підрозділів у системі підготовки офіцерів запасу / В. Марценівський, Є. Камалов, М. Клонцак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 174-185. – ISSN 2617-1775
1059142
  Гончаров Ю.В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю.В. Гончаров, Г.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1059143
  Ткач С.М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С.М. Ткач, Я.В. Панас // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 133-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1059144
  Прилуцька І. Оцінювання ефективності функціонування наукових парків: вітчизняні реалії у контексті світових тенденцій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 106-113. – ISSN 2078-5860


  Здійснено порівняльний аналіз та оцінювання ефективності вітчизняних наукових парків та провідних зарубіжних аналогів із застосування методу TOPSIS.
1059145
  Якуненко К.В. Оцінювання ефектів від впровадження Україною директив ЄЕНС про обмеження викидів шкідливих речовин у повітря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 167-178


  У статті викладено результати дослідження кількісних економічних ефектів від модернізації теплової електроенергетики України відповідно до вимог Європейської Енергетичної Спільноти та Європейського Союзу. Дослідження спираєтьтся на контрфактуальний ...
1059146
  Васильєва Т.А. Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку / Т.А. Васильєва, О.В. Радченко, Я.М. Кривич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 65-68. – ISSN 1728-6220
1059147
  Казакевич П. Оцінювання європейських судових систем як необхідний елемент ефективної роботи суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 6-21
1059148
   Оцінювання за новими правилами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Старт державної атестації відкриває наказ МОН від 17.09. 2018 о. № 1008 "Деякі питання державної атестації наукових установ".
1059149
  Федів І.С. Оцінювання забрудненості грунтів та визначення фізико-хімічного складу відходів на несанкціонованому звалищі у м. Стрий / І.С. Федів, К.В. Степова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 101-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1059150
  Користін О.Є. Оцінювання загроз у сфері економічної безпеки України / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 176-183. – ISSN 2072-8670
1059151
  Власова О.В. Оцінювання запасів прісної води півдня України / О.В. Власова, А.М. Шевченко, Р.П. Боженко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 105. – C. 22-27. – ISSN 0507-2166
1059152
  Хлобистов Є.В. Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних подій природного та техногенного характеру: впровадження екосистемного підходу // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 24-26
1059153
  Третяк А.М. Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1059154
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1059155
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 356-360. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
1059156
  Марушкевич А.А. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 229-232. – ISBN 978-966-439-865-4
1059157
  Завідонова Н. Оцінювання знань студентів в умовах кредитно - модульної системи навчання ( На прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана ) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 52-54. – ISSN 0131-6788
1059158
  Зварич І.М. Оцінювання знань студентів в умовах практично-навчальних ситуацій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 287291
1059159
  Луканська А. Оцінювання знань: узяв хабар - і спиш спокійно. Що стимулює корупцію у вишах? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 104). – С. 6
1059160
  Заворотний А.Л. Оцінювання значення лінійного оператора за нечітко спотвореним значенням іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 185-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розв"язана задача оцінювання значення лінійного оператора за значенням іншого лінійного оператора, що містить нечітке збурення.
1059161
  Нижник В.М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5*5" / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич, А.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1059162
  Саричев Д.О. Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 131-144. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1059163
  Плахотнік О.В. Оцінювання і визнання дипломів: європейський контекст / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 308-317


  У статті розглянуто систему та структуру кваліфікацій європейського простору вищої освіти та проблеми в оцінюванні й визнанні дипломів у європейському контексті. Відмова від терміну "еквівалентність" й усе ширше застосування "визнання" означає перемогу ...
1059164
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і мат. статистика / Полеха М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1059165
  Лось С.А. Оцінювання і найкращих дерев дуба звичайного за ростом і розвитком 20-річних потомств // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
1059166
  Карпінський Б.А. Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 80-90
1059167
  Замкевич Б.М. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему фінансової стійкості підприємства за його функціонування в умовах економічних трансформацій. Вирішення проблеми засновано на інформаційно-енергетичній концепції економічної системи. На підставі аналізу розвитку економічних ...
1059168
  Ананьєв О.М. Оцінювання і прогнозування економічної сталості торговельного підприємства в контексті його економічної безпеки : економіка та управління підприємствами / О.М. Ананьєв, О.І. Белей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 55-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1059169
  Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства : монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-343-335-7
1059170
  Кайдалова А.В. Оцінювання і рейтингування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти / А.В. Кайдалова, О.В. Посилкіна // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36. – ISSN 0367-3057
1059171
  Іванович А. Оцінювання ідентифікаційних ознак почерку за різних форм висновку експерта / А. Іванович, С. Науменко, С. Брюхань // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 99-113. – ISSN 1993-0917
1059172
   Оцінювання іміджевої привабливості ВНЗ із боку ринку освітніх уподобань населення / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич, С.О. Степуріна, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 157-167. – ISBN 978-966-8177-75-0
1059173
  Пол Оцінювання інвестиційного і кредитного ризиків українських компаній : слово практикам / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 1605-2005
1059174
  Ліщук В.В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1059175
  Марченко В.М. Оцінювання інвестиційної привабливості економічної діяльності в Україні на основі показників її економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 46-52
1059176
  Левченко Н.М. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за когнітивним підходом / Н.М. Левченко, І.С. Табаков // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 63-70. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «оцінювання інвестиційної привабливості підприємств» як процесу, у ході якого потенційний інвестор, оперуючи кількісною та якісною інформацією (у формі гіпотез), критично осмислює перспективи розвитку ...
1059177
  Калінеску Т.В. Оцінювання інвестиційної привабливості фармацевтичного підприємства / Т.В. Калінеску, А. . Безрукова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 13-20. – ISSN 2221-8440
1059178
  Попов М.О. Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки / М.О. Попов, І.Д. Семко, І (І. Коzаk) Козак // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 126-139 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1059179
  Єріс Л.М. Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 191-200 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1059180
  Слатвінський М. Оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 43-48. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1059181
  Комчатних О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу транспортно-логістичного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Комчатних Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
1059182
  Андрос С. Оцінювання інтегрального ефекту від участі банку у фінансуванні інвестиційного проекту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 36-53. – ISSN 1605-2005
1059183
  Турчин Н.М. Оцінювання інтегрованого показника осаджуваної водяної пари за даними GPS-вимірювань та радіозондування // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1059184
  Левицька Л. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності здобувача вищої військової освіти: педагогічна кваліметрія // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 188-197. – ISSN 2617-1775


  "Статтю присвячено вирішенню актуальної педагогічноїпроблеми з оцінювання та вимірювання інформаційно-комунікаційної компетентності (далі - ІКК) слухача (курсанта) закладу вищої військової освіти та військового навчального підрозділу закладу вищої ...
1059185
  Бублик С.Г. Оцінювання історичних тенденцій формування вікової структури дослідників-гуманітаріїв за 100 років // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 44-62. – ISSN 1560-4926


  Глобальна тенденція старіння науки є актуальним і найбільш дискусійним науковим питанням сьогодення, а її подолання належить до пріоритетних завдань державної наукової політики багатьох країн. Одним зі шляхів її вирішення є визначення балансу вікової ...
1059186
  Руденко Л.Г. Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - європейський контекст / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1059187
  Васюренко О. Оцінювання й оптимальне прогнозне планування інвестиційної діяльності : теорія і практика / О. Васюренко, В. Просяник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1059188
  Косович В.М. Оцінювання й оцінки у правовому регулюванні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Косович В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1996. – 24л.
1059189
  Меліхова Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1059190
  Олійник Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємств за холістичним підходом / Т.О. Олійник, Т.А. Кобиляцька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 158-166. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «діагностика ймовірності банкрутства підприємства». Здійснено експрес-діагностику ймовірності банкрутства ПАТ «МОТОР СІЧ». Уточнено визначення показників довгострокових та поточних зобов’язань у методиці ...
1059191
  Нусінов В.Я. Оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств з урахуванням горизонту прогнозування / В.Я. Нусінов, Л.А. Буркова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1059192
  Ткаченко В.І. Оцінювання кадрової безпеки в системі менеджменту сучасних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 69-76. – ISSN 2522-1620
1059193
  Войтенко С.Л. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка / С.Л. Войтенко, В.О. Горобець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 27-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1059194
  Полосьмак О.В. Оцінювання коваріантних функцій гауcсових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод оцінювання коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів та вивчено властивості цих оцінок за допомогою вейвлет розкладів випадкових процесів з простору Орліча експоненціального типу. In this ...
1059195
  Погорілий С.Д. Оцінювання когерентності тексту за допомогою побудови графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень / С.Д. Погорілий, А.А. Крамов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 6, листопад - грудень. – С. 38-45. – ISSN 1019-5262
1059196
  Крачковська М.В. Оцінювання колориту ландшафтів територій навчальних корпусів університетів Києва в осінній період року // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.8. – С. 106-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено результати аналізу колористики територій навчальних корпусів вісімнадцяти національних університетів Києва за методикою оцінювання колористичних особливостей ландшафту.
1059197
  Гарапко В.І. Оцінювання компетентностей підготовки фахівців спеціальності 014 "Середня освіта (Мова та література (англійська)" як наукова проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 31-35. – Бібліогр.: с. 34. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1059198
  Євдокимова А.В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Євдокимова Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1059199
  Бойченко С.Г. Оцінювання комфортності погодних умов і тенденції їх змін на Київщині в умовах змін клімату / С.Г. Бойченко, О.Г. Забарна // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 128-143 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 139-140. – ISSN 0203-3100
1059200
  Темченко О. Оцінювання конкурентних переваг підприємств на основі показників фінансово-економічної діяльності / О. Темченко, І. Криштопа, Н. Шевчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5 (72). – C. 13-22. – ISSN 2409-8892
1059201
  Добровенко О.А. Оцінювання конкурентної позиції банківської установи у процесі стратегічного планування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 258-265. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1059202
  Кадирус І.Г. Оцінювання конкурентоспроможності аграрного підприємства / І.Г. Кадирус, А.С. Донських, Ю.О. Олійник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1059203
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівнях / Н.І. Горбаль, П.Г. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 213-222. – ISSN 0321-0499
1059204
  Божко Ю.О. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства методами конкурентної розвідки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 320-326. – ISSN 2222-4459
1059205
  Кузнєцова І. Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства / І. Кузнєцова, О. Артемова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 54-73. – ISSN 2409-9260
1059206
  Захарченко С. Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 89-99. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1059207
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 310-314. – ISSN 0321-0499
1059208
  Соломаха І.В. Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 253-261. – ISSN 1993-0259


  У статті обгрунтовано методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств на основі технології рейтингового оцінювання за допомогою експертного методу.
1059209
  Похилько Д.І. Оцінювання концентрації і щільності компоненти суміші: чисельні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто деякі чисельні аспекти побудови оцінок для двох задач статистичного аналізу сумішей. А саме, для задач оцінювання щільності компоненти і оцінки форми функції концентрації двох-компонентної суміші. Ключові слова: суміш, вейвлет, ...
1059210
  Жуковська О.А. Оцінювання корисності бінарного класифікатора на основі удосконаленого методу ROC-аналізу / О.А. Жуковська, Л.С. Файнзільберг // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 59, № 3, травень - червень. – С. 95-105. – ISSN 1019-5262


  Сформульовано визначення корисності бінарного класифікатора з точки зору зниження апріорного ризику хибної класифікації. Запропоновано достатні умови, щоб гарантувати корисність діагностичного тесту відповідно до цього визначення. Отримані умови ...
1059211
  Греділь М.І. Оцінювання корозійно-водневої деградації сталей тривало експлуатованих магістральних газопроводів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Греділь М.І. ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1059212
  Цимбал Ю.В. Оцінювання кредитних ризиків у системі забезпечення фінансової стабільності банку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 97-101


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в забезпеченні фінансової стабільності банку при оптимізації ризиків кредитних операцій. Метою дослідження є обґрунтування та розробка рекомендацій з оцінки кредитних ризиків. Методи дослідження: системний ...
1059213
  Хомутенко А.В. Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59
1059214
  Пол Оцінювання кредитного ризику українських компаній : аналізують зарубіжні фахівці / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 1605-2005
1059215
  Скіцько В.І. Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 430-436. – ISSN 2222-0712
1059216
  Крисанов Д. Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості / Д. Крисанов, В. Лисак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
1059217
  Калінеску Т.В. Оцінювання майна : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 311, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-309. – ISBN 978-611-01-1051-8
1059218
  Примак Д.С. Оцінювання маркетингових акцій у нестабільному зовнішньому середовищі // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 201-207
1059219
  Горун М.В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 362-369. – ISSN 1993-6788
1059220
  Потрашкова Л.В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 2218-4511
1059221
  Юрчик Г.М. Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 137-144
1059222
  Лаврів Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1059223
  Жигало О.Ю. Оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1059224
  Шишковський Р.О. Оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій в умовах складного навантаження за енергетичним підходом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Шишковський Роман Олегович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1059225
   Оцінювання моделі параметрів проектування книжкових видань / С.Ф. Гавенко, В.М. Сеньківський, Н.Є. Сеньківська, І.В. Калиній // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 38-45. – ISBN 966322012-0
1059226
  Дейнега І.О. Оцінювання можливостей освітньої міграції для розвитку вищих навчальних закладів України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (73). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533


  Місткість сегменту освітнього ринку щороку зменшується за рахунок несприятливої демографічної ситуації та підвищення вимог до вступників.
1059227
  Федулова Л.І. Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу / Л.І. Федулова, В.К. Хаустов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 75-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1059228
  Коваленко О.А. Оцінювання можливостей ремонтно-відновлюваних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 55-58. – ISSN 2311-7249


  Вирішення задачі з оцінювання можливостей ремонтно-відновлювальних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння і військової техніки здійснюється в декілька етапів: на першому: обчислюється довжина маршруту евакуації при застосуванні виду ...
1059229
  Асташкін В.І. Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями / В.І. Асташкін, Ф С. Будз, Б.Д. Дробенко // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 74-81. – ISSN 1810-3022
1059230
  Сидорова А.В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України / А.В. Сидорова, М.А. Кухенна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1059231
  Писанко В.М. Оцінювання морфо-функціонального стану дітей-носіїв кохлеарного імпланта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1059232
  Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 224-237. – ISBN 978-966-544-404-5
1059233
  Остапчук С.С. Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Остапчук Світлана Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1059234
  Пермякова О. Оцінювання навчальних досягнень учнів у французькій школі в другій половині ХХ століття // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 46-48. – ISBN 978-966-2249-24-8
1059235
   Оцінювання навчальних результатів з літератури (українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.79-80
1059236
  Ішутіна Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ішутіна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1059237
  Євтушенко В.М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В.М. Євтушенко, А.Б. Осадча // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 12-19


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
1059238
  Вижва С.А. Оцінювання наукової діяльності в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 21-25


  В статті: місце КНУ імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу "Вебометрікс", лютий 2013; наукометричні показники вищих навчальних закладів України на 20. 02.2013 р., впорядкованих за h -індексом (h - кількість статей, на які є посилання ...
1059239
  Медведєва А. Оцінювання наукової діяльності на основі Scopus // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 411-425. – ISSN 2224-9516
1059240
   Оцінювання наукової роботи / О.О. Сербін, М.А. Назаровець, А.Я. Буніна, Н.Л. Щербина // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік : [матеріали Аналіт. доповіді] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [заг. ред.: О.І. Жилінська, Г.М. Толстанова]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 173-241


  Публікаційна активність викладачів та науковців КНУ імені Тараса Шевченка.
1059241
  Беззубко Л. Оцінювання національного інноваційного потенціалу України / Л. Беззубко, І. Точонов, Б. Беззубко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 64-71. – ISSN 2409-8892
1059242
  Ілляшенко О.В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 265-272. – ISSN 2222-4459
1059243
  Івасенко І.Б. Оцінювання неоднорідності та пошкодженості конструкційних матеріалів методами структурно-адаптивної обробки зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Івасенко Ірина Богданівна ; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1059244
  Прушківський В.Г. Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації / В.Г. Прушківський, В.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 162-167. – ISSN 2222-4459
1059245
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування нелінійних динамічних систем з неперервним часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 351-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних нелінійних динамічних об"єктів розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом. Для оцінок параметрів вищезгаданих систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого залишкового ...
1059246
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та мінімальною нормою відхилення від точок "тяжіння" для систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для регресійної моделі розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів у випадку, коли в кожен момент для вектора параметрів відома його точка "тяжіння". Для оцінки параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та ...
1059247
  Балан В. Оцінювання об"єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства / В. Балан, О. Чулак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні методи оцінювання об"єктів інтелектуальної власності. Визначено ключові характеристики конкурентної стратегії підприємства. На основі методу мультиплікативної аналітичної ієрархії запропоновано комплексну модель оцінювання ...
1059248
   Оцінювання однорідності рядів стокових характеристик річок районів річкових басейнів та суббасейнів України / В.В. Гребінь, О.Г. Ободовський, В.В. Жовнір, К.В. Мудра, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 36-50. – ISSN 2306-5680


  Здійснено аналіз однорідності рядів середніх та максимальних річних витрат води, мінімальних витрат води періоду відкритого русла та періоду льодоставу в межах окремих районів басейнів річок та суббасейнів України. Дослідження виконано з використанням ...
1059249
  Мольков Ю.В. Оцінювання опірності руйнуванню ємностей під тиском із використанням енергетичного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мольков Юрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1059250
  Котюк Андрій Богданович Оцінювання організаційних структур управління автомобілебудівними компаніями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано діючі методики оцінювання раціональності організаційних структур управління національними автомобілебудівними компаніями; охарактеризовано методи оцінювання організаційних структур управління з різних позицій (функціональної, ...
1059251
   Оцінювання організаційно-технічного рівня гірничо-збагачувальних підприємств у контексті інвестиційно-інноваційної політики та адаптивного управління прогресивним розвитком / Є.В. Афанасьєв, А.Ю. Шахно, І.Є. Афанасьєв, М.Г. Афанасьєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 13, липень. – С. 27-34. – ISSN 2306-6814
1059252
  Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм : Навч. посібник / І.В. Іванюк; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Таксон, 2004. – 208с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-27-Х


  Раскрываются технологии профессиональной подготовки педагога и пути совершенствования профессионального мастерства на основе педагогической эвристики и деятельного подхода к содержанию и организации познавательного процесса
1059253
  Подвальна Г.В. Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 82-88. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1059254
  Лодатко А.Є. Оцінювання параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з домішкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається задача оцінки параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями. Концентрації вважаються відомими. Описана побудова оцінок методу моментів та методу найбільшої вірогідності. Досліджена їх ...
1059255
  Аюбова Н.С. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 10-14. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
1059256
  Аюбова Н. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань / Н. Аюбова, О. Курченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-23. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Отримано консистентну оцінку параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань. Побудовано неасимптотичні довірчі інтервали. Получена консистентная оценка параметра Хюрста дробного броуновского движения в модели реальных ...
1059257
  Щербіна А. Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 182-192. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture is considered. Each object has some some characteristic of interest which can be zero (fail) or one (success). Probabilities for this values are constant for objects from the same ...
1059258
  Наконечний О.Г. Оцінювання параметрів в умовах невизначеності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 102-111
1059259
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. + Додаток: л. 131. – Бібліогр.: л. 132-142
1059260
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1059261
  Назаренко О.М. Оцінювання параметрів задачі оптимального керування макроекономічними системами / О.М. Назаренко, Д.В. Фільченко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 105. – ISBN 978-966-188-165-4
1059262
  Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних систем в умовах невизначеності з врахуванням додаткової інформації / О.С. Слабоспицький, О.О. Слабоспицький // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 155-156. – ISBN 978-966-188-137-1
1059263
  Добровська І .А. Оцінювання параметрів лінійної регресії з похибками в змінних за допомогою від"ємних ймовірностей / І .А. Добровська, Р.Є. Майборода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою застосування концепції від"ємних ймовірностей, методу найменших квадратів та методу Монте-Карло побудовано оцінки параметрів лінійної регресії з похибками в змінних. Доведено консистентність та асимптотичну нормальність цих оцінок. The ...
1059264
  Сусідко М.М. Оцінювання параметрів математичних моделей річкового стоку на основі воднобалансових досліджень / М.М. Сусідко, Лук"янецьО.І // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 42-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1059265
  Савкіна М.Ю. Оцінювання параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії: обчислювальні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 204-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано алгоритм знаходження оцінки параметрів моделі нелінійної регресії, де функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з т вузлами. Розташування вузлів невідоме та підлягає оцінюванню. Ключові слова: модель нелінійної сплайнової ...
1059266
  Хуссейн Салем Кейбах М. Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Хуссейн Салем М.Кейбах; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
1059267
  Бойко Є.В. Оцінювання параметрів обернено-гауссових розподілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1059268
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 8 назв
1059269
  Горбач Т. Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 52-63. – ISSN 0868-6904


  У дослiдженнi розглядається змiщена вибiрка з сумiшi двох симетричних розподiлiв, що вiдрiзняються зсувом. Для оцiнки невiдомих параметрiв використовується метод моментiв та метод узагальнених оцiночних рiвнянь. За допомогою оцiнок оптимальних ...
1059270
  Шелестов А.Ю. Оцінювання параметрів та станів лінійних багатовимірних об"єктів з використанням розмитих еліпсоідальних множин : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Шелестов А. Ю.; НАН Укр. Ін-т кібернетики. – К., 1997. – 16л.
1059271
  Шевченко Г.М. Оцінювання параметру дифуії стохастичного рівняння теплопровідності з білим шумом / Г.М. Шевченко, Д.А. Аветісян // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 32-33
1059272
  Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 83-92. – ISSN 1682-2366
1059273
  Терещенко Г.М. Оцінювання переваг та недоліків фінансування здобуття вищої освіти через механізм кредитування та грантів на навчання студентів // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 108-127. – ISSN 2617-8532
1059274
  Полінкевич О. Оцінювання персоналу машинобудівних корпорацій України та Польщі / О. Полінкевич, В. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 36-41. – ISSN 2411-4014
1059275
  Смірнова М. Оцінювання персональної кредитоспроможності на основі методів штучного інтелекту / М. Смірнова, Сяохуей Ху // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
1059276
  Снігова О.Ю. Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку в процесі реалізації державної регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 10-17. – ISSN 1562-0905
1059277
  Волошина К. Оцінювання платоспроможності промислового підприємства / К. Волошина, В. Комірна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
1059278
  Москаленко С.О. Оцінювання поверхневого та підповерхневого водоутворення у процесі моделювання дощових паводків на малих річках правоберіжжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 87-93
1059279
  Канєва Т.В. Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / Т.В. Канєва, М.О. Рубан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 191-200. – ISSN 2222-0712
1059280
  Жебчук Р.Л. Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 68-74. – ISSN 1683-1942
1059281
  Руська Р. Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 207-223. – ISSN 1684-906Х
1059282
  Гончар О.В. Оцінювання показників малих підприємств за доменами / О.В. Гончар, Т.О. Яневич // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 7-12


  Яневич Т.О. - канд. фіз.-матем. наук, мол. співроб. КНУТШ. Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств за доменами, такими як регіони та види економічної діяльності.
1059283
  Борейко Н.М. Оцінювання показників фінансової звітності суб"єктів господарювання як засіб виявлення ризиків мінімізації або ухилення від сплати податків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 79-84. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1059284
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, Т.О. Петрушка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено методичні засади оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємства з використанням методу бенчмаркінгу витрат. Запропоновано вдосконалений метод бенчмаркінгу витрат, за допомогою якого можна обґрунтувати шляхи ...
1059285
  Григорук І.І. Оцінювання потенціалу розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 165-171. – ISSN 1562-0905
1059286
  Щеглюк С.Д. Оцінювання потенціалу розвитку сектору креативних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 6 (146). – С. 23-31. – ISSN 2071-4653
1059287
  Смовженко Т.С. Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України / Т.С. Смовженко, О.І. Графська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 44-57. – ISSN 1562-0905
1059288
  Парій І.В. Оцінювання поточного стану врівноваженого розвитку енергогенеруючих підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-172. – ISSN 0321-0499
1059289
  Редько К.Ю. Оцінювання поточного стану та перспективи розвитку "зеленого" будівництва в країнах Європи / К.Ю. Редько, М.В. Кот // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (116). – С. 48-64. – ISSN 1560-4926
1059290
  Остапчук В. Оцінювання похибки середньоквадратичної апроксимації функції багатьох змінних / В. Остапчук, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини появи поганообумовлениж СЛАР при застосуванні МНК до розв"язання лінійних задач і для алгоритму побудови апроксимуючого полінома за допомогою МНК для функції багатьох змінних, що базується на її розвиненні в ряд за ортогональними ...
1059291
  Демків Х.С. Оцінювання предметів антикваріату для потреб обліку і аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 78-80. – ISBN 978-611-01-0721-1
1059292
  Харламова Ганна Олексіївна Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано новий методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості регіону, виду економічної діяльності (ВЕД) і галузі промисловості. Вперше для аналізу інвестиційної привабливості запропоновано при відборі показників, які ...
1059293
  Юхновська Ю. Оцінювання привабливості окремих видів туристичної галузі Запорізького регіону // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 33-39. – ISSN 2409-8892
1059294
  Бондарець Д.С. Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 177-183 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1059295
   Оцінювання причинно-наслідкових зв"язків між детермінантами енергоефективності країни в контексті імплементації європейської зеленої угоди / Т. Пімоненко, О. Люльов, Є. Зябіна, Т. Василина // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 80-89. – ISSN 2786-4537
1059296
  Сторонянська І.З. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України / І.З. Сторонянська, М.А. Ліпич // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 13-21. – ISSN 1683-1942
1059297
  Головкіна Н. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1059298
  Коровій Я. Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого розвитку регіону Європи і центральної Азії // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 112-121. – ISSN 2409-8892


  Аргументується необхідність провадження в аграрний сектор інновацій з метою сталого розвитку галузі, виробництва та переробки достатньої кількості і відповідної якості продовольства для забезпечення зростаючої чисельності населення. Розкрито сутність ...
1059299
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О.Олеся) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 27-31
1059300
  Гевко В. Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С.83-89
1059301
  Бугайчук А. Оцінювання протягом дистанційного навчання. Стратегії, техніки та лайфгаки // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 70-75
1059302
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано історичні періоди розвитку оцінювання, запропоновано назви цих періодів, висвітлено критерії за якими визначено ...
1059303
  Зварич І.М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / І.М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2014. – 344 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 325-341. – ISBN 978-966-136-160-6
1059304
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 36-41. – ISSN 2308-4634


  У статті акцентується увага на впровадженні досвіду США з оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України; розглянуто і проаналізовано вітчизняні електронні сайти на яких висвітлюються результати оцінювання професійної ...
1059305
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / Весельська Марина Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1059306
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 121-123. – ISSN 2306-6814
1059307
  Остапович В.П. Оцінювання профпридатності працівників Національної поліції України за допомогою методу співбеседи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 360-367. – ISSN 2072-8670
1059308
  Гавловська Н.І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 127-135. – ISSN 2222-0712
1059309
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21. – ISSN 2077-4893
1059310
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка; Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1059311
  Шматковська Т. Оцінювання процесів щодо банкрутства в аспекті розвитку контролінгу на підприємстві / Т. Шматковська, О. Агрес // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 129-134. – ISSN 2411-4014
1059312
  Пономаренко Н.М. Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 46-51
1059313
  Маліков В.В. Оцінювання регіональних диспропорцій економічного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 127-130. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1059314
  Шендер А.Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 199-210. – ISSN 1562-0905


  Оцінка ринків освітніх послуг дозволила визначити якість надання освітніх послуг у регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вузами за залучення студентів з інших країн тощо.
1059315
  Огай М.Ю. Оцінювання регіонального рівня бідності за методом множинної регресії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1059316
  Тищенко В. Оцінювання регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства / В. Тищенко, Д. Островський, М. Гомон // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 59-71. – ISSN 2410-0706
1059317
  Григорук П.М. Оцінювання результативності діяльності компанії / П.М. Григорук, Т.П. Завгородня, С С. Григорук // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 56-65. – ISSN 2616-6437
1059318
  Соколовська А.М. Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні : (Закінчення. Початок статті в №5 за 2021 р.) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 40-54 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1059319
  Соколовська А.М. Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 58-81 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1059320
  Набок М.В. Оцінювання результатів впровадження освітньої політики України на державному та місцевому рівнях суб’єкти, підходи, практика. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 81-89. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
1059321
  Ястремська О.М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Ястремська О.М. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 162-178. – ISBN 978-966-676-532-4
1059322
  Боровик М.В. Оцінювання результатів навання за накопичувальною бально-рейтинговою системою // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 222-227. – ISSN 1993-0259


  У статті розглянуто сутність накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання результатів навчання студентів, впровадженої у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця.
1059323
  Рябош І.О. Оцінювання ризиків для здоров"я населення внаслідок забруднення довкілля автотранспортом (на прикладі міста Києва) / І.О. Рябош, О.В. Кофанова // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко Ю.І. ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (54). – С. 115-123. – ISSN 1813-5420
1059324
  Кушнір С.О. Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в Україні / С.О. Кушнір, М.Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6814
1059325
  Демчишак Н.Б. Оцінювання ризиків інвестиційного кредитування інновацій в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1059326
  Бідюк П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 167-175. – ISSN 1818-5754
1059327
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємсва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1059328
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 арк. – Додатки: арк. 217-233. – Бібліогр.: арк. 192-216
1059329
  Користін О.Є. Оцінювання ризиків організованої злочинності / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 127-131. – ISSN 2072-8670
1059330
  Чирва Г.М. Оцінювання ризиків підприємницької діяльності та аналітичне забезпечення економічної стійкості підприємств у процесі захисту їх економічних інтересів / Г.М. Чирва, О.А. Бовкун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2522-9273
1059331
  Дорош Н.І. Оцінювання ризиків при проведенні аудиту // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 4 (55). – C. 40-47. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1059332
  Траченко Л.А. Оцінювання ризиків у системах управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 17-23. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1059333
  Дмитренко Г. Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 127-134
1059334
  Білань Н.С. Оцінювання ризику валютної позиції банку за методом Монте-Карло // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 7254-257. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1059335
  Погребенник В.Д. Оцінювання ризику від аварійних ситуацій під час зберігання гальванічних відходів / В.Д. Погребенник, А.А. Нестер // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 75-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
1059336
  Лук"янова В.В. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 33-38. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2226-9150
1059337
  Мірошник О.Ю. Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів / О.Ю. Мірошник, Н.Л. Морозова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 243-249. – ISSN 2309-1533
1059338
  Мізюк Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності = економіка та управління підприємствами / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1059339
  Фісуненко Н. Оцінювання ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 22-29. – ISSN 2411-4014
1059340
  Ковальчук В.І. Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 136-141. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1059341
  Мартиненко В.П. Оцінювання рівня використання виробничого потенціалу підприємства / В.П. Мартиненко, Н.В. Легеза // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 257-265. – ISSN 2310-5534
1059342
   Оцінювання рівня доброчесності маркетингової політики промоції зеленого бренду країни як каталізатора зеленого інвестування / Т. Пімоненко, О. Люльов, Я. Ус, Ю. Шафорост, А. Будьонна // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.-М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 2 (108), квітень - червень. – С. 188-203. – ISSN 2786-4537
1059343
  Зачосова Н.В. Оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 111-119. – ISSN 1993-6788
1059344
  Кизим М.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, І.О. Губарєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1059345
  Франчук І.А. Оцінювання рівня енергетичної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 197-200. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1059346
  Горбачова Я. Оцінювання рівня захищеності бойових броньованих машин від ураження боєприпасами кінетичної дії // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 44-45. – ISBN 978-617-8037-90-1
1059347
  Воронка О.З. Оцінювання рівня кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 96-102
1059348
  Патика Н.І. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 2 (106). – С. 15-24. – ISSN 2313-092X
1059349
  Баюра Д.О. Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 259-264


  У статті запропоновано методичні підходи до оцінювання рівня вітчизняних компаній в сфері корпоративної соціальної відповідальності. In the article the methodical going is offered near the evaluation of level of domestic companies in the sphere of ...
1059350
  Ковальова Т.С. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів : (тестові завдання. 2-10 рік навчання) / Т.С. Ковальова. – Харків : Основа, 2012. – 125, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова " ; вип. 1(109). – ISBN 978-617-00-1205-0
1059351
  Гомон М.В. Оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 220-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1059352
  Марушкевич А. Оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено думки та розглянуто підходи щодо оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів з метою підвищення їх відповідальності за якість надання освітніх послуг. This article is focused on the thoughts and ...
1059353
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання рівня ризикованості господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1059354
  Губарєва І.О. Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС / І.О. Губарєва, А.О. Пінчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 293-297. – ISSN 2222-4459
1059355
  Гафіяк А.М. Оцінювання рівня сформованості компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
1059356
  Серебрянський Д.М. Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публичний сектор економіки України / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
1059357
  Августин Р.Р. Оцінювання рівня тінізації ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
1059358
  Вітряк Т.Б. Оцінювання рівня тіньової зайнятості населення України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (51). – С. 44-51
1059359
  Чухрай Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства / Н.І. Чухрай, І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 338-347 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1059360
  Боднар І.Р. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням показників фізичного розвитку / І.Р. Боднар, М.В. Стефанишин, Ю.В. Петришин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 27 назв.
1059361
  Богдан Н.М. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 142-149. – ISSN 2222-0712
1059362
  Іщенко Н.А. Оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 238-243. – ISSN 2222-4459
1059363
  Крайнюк Л.М. Оцінювання рівня якості управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу регіону: соціологічний підхід / Л.М. Крайнюк, І.Л. Полчанінова, І.С. Баландіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 67-73. – ISSN 2222-0712
1059364
  Кравець Т.В. Оцінювання рівняння виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж / Т.В. Кравець, Т.І. Вергай // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 112-119. – ISSN 2222-4459
1059365
   Оцінювання роботи студентів наукоємних спеціальностей / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких, О.Ю. Нечипорук, О.В. Третяк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2014. – № 1. – С. 31-35
1059366
   Оцінювання розбіжностей уявлень споживачів освітніх послуг про імідж університетів / В.М. Марченко, А.В. Гречко, О.П. Кавтиш, І.В. Макалюк, В.Л. Осецький, В.В. Шутюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 149-156. – ISSN 2222-4459
1059367
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в Гільбертових просторах із випадковими операторами спостереження // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 106. – ISBN 978-966-188-165-4
1059368
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків лінійних алгебраїчних рівнянь з випадковими матрицями спостережень в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, А.О. Філіпенков // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 142-143. – ISBN 978-966-8725-10-4
1059369
  Козик В.В. Оцінювання розвитку регіону як відкритої термодинамічної системи / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 41-45. – ISSN 1562-0905
1059370
  Кузьминчук Н. Оцінювання розвитку ринку послуг виробничого характеру : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 58-60 : Табл. – ISSN 1605-2005
1059371
  Фещур Р.В. Оцінювання розвитку суб"єктів господарської діяльності / Р.В. Фещур, С.В. Шишковський, Д.І. Скворцов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 418-423. – ISSN 2222-4459
1059372
   Оцінювання самоорганізації інтеграційних процесів в управлінні підприємствами / О.Є. Кузьмін, Є.І. Цікало, К.О. Дорошкевич, Н.О. Колінко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 143-153. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
1059373
  Щербіна А. Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture with dependent observations is considered. Two kinds of models are analyzed. Linear and adaptive nonparametric estimators are constructed. Consistency and asymptotic normality of ...
1059374
  Солодовнік О.О. Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
1059375
   Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, Л.А. Кудрявченко, О.В. Караушу // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 526-535. – ISSN 2308-7099
1059376
  Вавіліна Н.І. Оцінювання системи вищої освіти України за показниками міжнародних рейтингів / Н.І. Вавіліна, О.О. Чаркіна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 3-11


  Консолідований рейтинг ВНЗ України 2014 р. включає в себе 292 ВНЗ III- IV рівнів акредитації. Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів перше місце.
1059377
  Квасній Л.Г. Оцінювання системи охорони здоров"я в Україні в контексті якості надання медичної допомоги / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан, Т.В. Хома // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 37-41. – ISSN 2071-4653
1059378
  Єлісєєва О.К. Оцінювання системи охорони здоров"я на засадах сімейної медицини в Україні / О.К. Єлісєєва, С.Ю. Йоненко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 49-53. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1059379
  Сторожук В. Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення оцінювання процесу розробки та втілення новітніх технологічних комплексів в процесі формування галузевих інноваційних систем в відповідності до системного підходу. Визначено, що одним з ...
1059380
  Даляк Н.А. Оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даляк Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
1059381
  Ткачук О.В. Оцінювання складових конвергенції торгівлі до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 122-125
1059382
  Залужний В.Г. Оцінювання службової діяльності поліцейського в Україні: теорія, правове регулювання, практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Залужний Віталій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1059383
  Слюсарчук В.Є. Оцінювання сортів і клонів фундука селекції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0459-1216
1059384
  Балабак О.А. Оцінювання сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko) за здатністю до розмноження різними способами // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 114-121 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
1059385
   Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development : практ. посібник / Маріанна Колодій [та ін.] ; за ред. Ігора Санжаровського. – Київ [та ін.] : К.І.С., 2012. – 78, [1] с. : табл. + 1 CD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в дод.: с. 78. – (Канада-Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-014-5
1059386
  Миколайчук М.М. Оцінювання соціально-економічних досягнень регіонів з позиції сталого розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1059387
  Саріогло В.Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів : монографія / [В.Г. Саріогло] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Сочінський, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 105-108. – ISBN 978-966-304-020-2
1059388
  Марков М.Є. Оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – С. 45-52. – ISSN 2222-4459
1059389
  Риндзак О.Т. Оцінювання соціальної вразливості: теоретико-методологічні аспекти // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (727). – Бібліогр.: 13 назв.
1059390
  Карп"як М.О. Оцінювання соціальної ексклюзії в Україні та її впливу на соціально-економічний розвиток держави на національному та регіональному рівня / М.О. Карп"як, М.І. Стегней // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 72-82. – ISSN 1562-0905
1059391
  Калініченко О. Оцінювання співвідношення прибутку і витрат в умовах невизначеності економічного середовища : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 56-57 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1059392
  Вітер Д. Оцінювання спроможностей військових організаційних структур (методичне забезпечення інституційного огляду вищих військових навчальних закладів) / Д. Вітер, В. Оліферук, Сергій Горбачевський // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 56-63. – ISSN 2617-1775
1059393
  Пирог О.В. Оцінювання стабільності економічного розвитку глобальних міст / О.В. Пирог, Я.С. Максимчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1059394
  Жук С. Оцінювання станів динамічної системи, що описується рівнянням з лінійним замкнутим оператором в гільбертовому просторі / С. Жук, С. Демиденко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 75-76
1059395
  Архірейська Н.В. Оцінювання стану бюджетної безпеки України: позитивні та негативні фактори впливу // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 50-55
1059396
  Демків Я.В. Оцінювання стану високотехнологічного сектору та його розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-67. – ISSN 0321-0499
1059397
  Якимчук А.Ю. Оцінювання стану екологічної безпеки України на основі таксономічного аналізу / А.Ю. Якимчук, О.Л. Кардаш, О.Ф. Якимчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 260-272. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
1059398
  Бирський В.В. Оцінювання стану економічної системи методами теорії нечітких множин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1059399
  Велігура В.М. Оцінювання стану інформаційної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1059400
   Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу : монографія / Клименко М.О., Лико Д.В., Прищепа А.М., Каськів М.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 188, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-170. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-371-6
1059401
  Більська О.В. Оцінювання стану національної економіки за фінансово-економічними показниками галузевого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1059402
  Кондра О.Р. Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
1059403
  Макарова І.С. Оцінювання стану розвитку системи інтернет-ресурсів інформаційного суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  З метою оцінювання сттану розвитку інформаційного суспільства наведено значення показників для України та США, здійснено їх аналіз та порівняння.
1059404
  Разборська О. Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності / О. Разборська, О. Єфремова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 45-54. – ISSN 1605-2005
1059405
   Оцінювання стану та перспектив співробітництва України з МВФ / І. Манцуров, Я. Храпунова, А. Барвінок, В. Омельченко // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 2 (81), квітень - червень. – С. 135-155. – ISSN 2519-4070
1059406
  Козіна К.Г. Оцінювання стану та розвиток регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Козіна Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 21 с., з обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1059407
  Васильців Т.Г. Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, В.Г. Васильців // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 329-335. – ISSN 2222-4459
1059408
  Клименко М.О. Оцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку : монографія / Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-221. – ISBN 978-966-327-377-8
1059409
  Гончар В.Г. Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою інтегрального індексу фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 91-97. – ISSN 2306-6806
1059410
  Саріогло В.Г. Оцінювання статистичної ефективності окремих етапів вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 27-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1059411
  Баженова О.В. Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних операцій України: сучасні тенденції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 170-177. – ISSN 2222-4459
1059412
  Даниленко В.А. Оцінювання стійкості підприємств на основі системи моніторингових показників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 337-343
1059413
  Біда С.В. Оцінювання стійкості схилів річкових долин Полтавського лесового плато / С.В. Біда, О.В. Куц // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: с.19. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1059414
  Ситницький М.В. Оцінювання стратегії розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів // Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія / М.В. Ситницький. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 151-166. – ISBN 978-617-7605-75-0
1059415
  Сербін О.О. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив. / О.О. Сербін, М.В. Ситницький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 117-127. – ISSN 2222-4459
1059416
  Балан В. Оцінювання стратегічних наборів підприємства з використанням Fuzzy CODAS-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-22. – (Економіка ; вип. 2 (215)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичний підхід до оцінювання стратегічних наборів підприємства на основі вдосконалення класичної квантитативної матриці стратегічного планування (QSPM) з використанням теорії нечітких множин і методу Fuzzy CODAS. Підхід передбачає ...
1059417
  Паночишин Ю.М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітних множин і нечіткої логіки / Ю.М. Паночишин, О.М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 27-33. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1059418
  Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі з використанням нейронечітких технологій : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 124-127 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1059419
  Ребрик М. Оцінювання структурних елементів валютного ризику банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 391-396. – ISSN 1993-0259
1059420
  Олексійченко Н.О. Оцінювання сучасного стану дендропарків місцевого значення в Українському Поліссі / Н.О. Олексійченко, М.О. Подольхова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 173-179. – ISSN 1991-606X
1059421
  Жданюк Б.С. Оцінювання сучасного стану земельних ресурсів Мізоцького кряжу і їх впливу на геоекологічну ситуацію // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1059422
  Мосій О.Б. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області / О.Б. Мосій, Г.Б. Машлій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 27-31
1059423
  Подік І.І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6806
1059424
  Єрохін С.А. Оцінювання сучасного стану соціально-економічного розвитку України і напрями її трансформації : економіка та управління національним господарством / С.А. Єрохін, О.А. Кириченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 27-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1059425
  Плохута І. Оцінювання сучасного стану сформованості діагностувальної компетентності майбутніх докторів філософії // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 205-216. – ISSN 2617-1775
1059426
  Ребуха Л. Оцінювання сформованої готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності за умов фундаменталізації освіти на засадах інтеграції інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 57-62. – ISSN 2308-4634
1059427
  Лунячек В.Е. Оцінювання сформованості компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності у викладачів ЗВО засобами кваліметрії / В.Е. Лунячек, О.П. Нечуйвітер, Н.П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 14-22. – ISSN 2074-8922
1059428
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 148-158
1059429
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1059430
  Майборода Р.Є. Оцінювання та класифікація за спостереженнями із суміші : монографія / Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-439-090-0
1059431
  Чернова О.О. Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання : дис. ... д-ра філософії : 112 / Чернова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 131 арк. – Додатки: арк. 128-131. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 120-127
1059432
  Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 163-164. – Бібліогр.: л. 165-176
1059433
  Гринчишин І.М. Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / І.М. Гринчишин, А.О. Вікнянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1059434
  Сук Л. Оцінювання та облік сільськогосподарської продукції / Л. Сук, П. Сук // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 42-54 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
1059435
  Бабанін Олександр Сергійович Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем алгебраїчних рівнянь з випадковими похибками : Автореф... канд.фіз-матнаук: 05.13.16 / Бабанін Олександр Сергійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1992. – 16л.
1059436
  Бабанін О.С. Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь із випадковими похибками. : Дис... наук: 05.13.16 / Бабанін О.С.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 100л. – Бібліогр.:л.95-100
1059437
  Тихонова Т.Б. Оцінювання та оцінка як складові навчально-пізнавального процесу з вивчення іноземної мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 154-162. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються теоретичні та практичні проблеми, пов"язані з оцінкою та оцінюванням знань у процесі навчання іноземної мови. Ці проблеми розглядаються в обох основних аспектах - ставлення студентів до оцінки та оцінювання та викладацькі підходи й ...
1059438
  Подладчікова Т.В. Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.04 - систем. аналіз і теор. оптимальних рішень / Подладчікова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1059439
  Кифор М.В. Оцінювання та прогнозування розвитку туризму в Західних регіонах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Кифор Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1059440
  Чмутова І. Оцінювання та прогнозування фінансового стану позичальника : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 20-22 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1059441
  Антонець О.О. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки підприємства на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / О.О. Антонець, Д.О. Сагайдачний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 106-111. – ISSN 2218-1199
1059442
  Приймак П.В. Оцінювання тенденцій розвитку банківської системи України на підставі інтегральних індексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 299-304 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1059443
  Парновський С. Оцінювання теплового випромінювання дифузних галактик з активним зореутворенням у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-28. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Визначено частку теплового компонента в загальному випромінюванні в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц для 30 дифузних галактик з активним зореутворенням. Це є доповненням до попередніх досліджень, у яких аналогічна величина була отримана для 193 ...
1059444
  Шевчук О.І. Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області / О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 296-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1059445
  Прилипко Ю.І. Оцінювання тіньової економіки за відомчими методиками // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1059446
  Аристархова Е.О. Оцінювання токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води м. Житомира методом короткотривалого хронічного біотестування // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1059447
  Постельняк А.А. Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDTM // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 17-21 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
1059448
  Півторак А.А. Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 94-105. – ISSN 2221-1055
1059449
  Таддєєв О.А. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно- диференціальної геометрії. Жорсткі обертання Землі // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 25-38 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISSN 2414-9993
1059450
  Тадєєв О. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 53-60. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
1059451
  Перекрест Т.В. Оцінювання трудового потенціалу підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1059452
  Соколова І. Оцінювання у вищій освіті:критерії та показники ефективності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 121-130. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1059453
  Душко П.М. Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 205-210 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1059454
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 158-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку. We obtain a new class of systems of vanalionoi ...
1059455
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 54-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1059456
  Євтушенко В.А. Оцінювання управління репутаційною складовою корпоративної соціальної відповідальності українських компаній // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 126-133. – ISSN 2222-0712
1059457
  Дорош Н. Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик - Орієнтованого аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розкрито сутність та функції внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту, процесний підхід у створенні структури ризиків, а також методику їх оцінювання. Висвітлено залежність між рівнем зрілості ризику на підприємстві та методикою проведення ...
1059458
  Карковська В.Я. Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
1059459
  Фарат О.В. Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів / О.В. Фарат, Н.С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 201-205. – ISSN 1993-6788
1059460
  Глущенко М.М. Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 87-96. – ISSN 2221-755X
1059461
  Андрєєва О.В. Оцінювання фізичного стану дітей 5-6 років, які займаються оздоровчим фітнесом з елементами спортивних танців / О.В. Андрєєва, А.О. Чеверда // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 87-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
1059462
  Райтаровська І.В. Оцінювання фізичної підготовленості школярів Борщівської об"єднаної територіальної громади / І.В. Райтаровська, Л.В. Нестеряк, А.В. Остапів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 130-133 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1059463
   Оцінювання фільтраційної складової водного балансу озера Лебедине (Сумська область) / О. Кошляков, О. Диняк, Д. Чомко, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 67-72. – (Геологія ; вип. 4 (99)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д-ром геол . наук , ст . дослідником О. І .Меньшовим та д - ром геогр . наук , проф . В .В .Гребнем ) Представлено кількісний аналіз зв " язку між поверхневими і підземними водами на території , ...
1059464
  Єршова Н. Оцінювання фінансового стану промислових підприємств: формування системи чинників / Н. Єршова, В. Шергун // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 161-166. – ISSN 1818-2682
1059465
  Кремень В.М. Оцінювання фінансової безпеки країни / В.М. Кремень, Т.О. Бочкарьова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 155-161. – ISSN 2222-4459
1059466
  Куницька-Іляш Оцінювання фінансової безпеки пріоритетних галузей національної економіки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (53). – С. 45-51. – ISSN 2222-0712
1059467
  Лободіна З. Оцінювання фіскальної та регулюючої ролі податку на додану вартість / З. Лободіна, А. Кізима, Л. Марущак // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 129-136. – ISSN 2409-8892
1059468
  Долінський Л. Оцінювання фондового ризику вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 52-54. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1059469
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 209 л. + Додаток: л. 178 - 209. – Бібліогр.: л. 169 - 177
1059470
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
1059471
  Наконечний О. Оцінювання функціоналів від розв"язків матричних рівнянь Сільвестра в умовах невизначеності / О. Наконечний, С. Репецький, Б. Стащук // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 119. – ISBN 978-966-188-137-1
1059472
  Попов М.О. Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі / М.О. Попов, І.Д. Семко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 51-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1059473
  Доценко С.І. Оцінювання характеристик стаціонарного режиму для одноканальних систем масового обслуговування с нескінченою кількістю місць в черзі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглянута можливість оцінювання параметрів одноканальних систем масового обслуговування в стаціонарному режимі, якщо часи обслуговування або надходження приймають значення на скінчених інтервалах.
1059474
  Бобирь О.І. Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу / О.І. Бобирь, Н.В. Шевченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 340-348 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1059475
  Палій А.П. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1059476
  Гривко А.В. Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 26-32. – ISSN 2411-1317
1059477
  Запорожець О.І. Оцінювання шумового впливу від повітряних суден в районі аеропорту / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 121-128 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
1059478
  Нижник Н.Р. Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління / Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 244-252. – (Право. Економіка. Управління)
1059479
   Оцінювання якісного стану газонного культурфітоценозу на території саду будинку Уряду України / О.Ю. Страшок, О.В. Колесніченко, Д.Ю. Крівова, Ю.В. Лещенко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 4. – С. 92-102. – ISSN 2664-4452


  Озеленення та благоустрій державних установ характеризуються комплексом особливих ландшафтно-планувальних рішень, що зумовлено, насамперед, функціональним призначенням об"єкта. Газонні покриття - екостабілізувальний ландшафтотвірний елемент ...
1059480
  Тимрук-Скоропад Оцінювання якості викладання та навчання у студентів спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія": адаптація української версії анкети ETLQ / Тимрук-Скоропад, Л.М. Ціж, Ю.О. Павлова // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 170-179. – ISSN 2521-1455
1059481
  Василькова В Н. Оцінювання якості вищої освіти в Німеччині // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 117-139. – ISBN 978-966-926-349-0
1059482
  Василькова В Н. Оцінювання якості вищої освіти в Російській Федерації // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 219-237. – ISBN 978-966-926-349-0
1059483
  Мороз С.А. Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів Балтійської міжнародної академії, Латвія) / С.А. Мороз, І.С. Бука // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 282-295. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1059484
  Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України
1059485
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води Білозерського лиману // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 78-97


  Наведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Білозерського лиману - м. Камянка-Дніпровська за період 1940-2010 рр. Викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення компонентами сольового складу, ...
1059486
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 156-193


  Наведено результати екологічної оцінки води оз. Ялпуг – м. Болград за трофо-сапробіологічними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії за період 1951-2013 рр., розбитий на 11 коротких відрізків часу та за фазами водного режиму. Розраховано ...
1059487
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 250-281


  Приведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Шостки за періоди 1967-1970, 1971-1980, 1997-2000, 2001-2005, 2006-20010, 2011-2013 рр. За ці ж періоди викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення ...
1059488
  Босовська М.В. Оцінювання якості готельних послуг / М.В. Босовська, Л.А. Бовш, А.Г. Охріменко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
1059489
   Оцінювання якості електронних бібліотек в веб-середовищі / О.В. Новицький, Г.Ю. Проскудіна, В.А. Резніченко, О.М. Овдій // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (20). – С. 5-16. – ISSN 2306-6512
1059490
  Кобченко Л.С. Оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 89-92. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1059491
  Лазебник Ю.А. Оцінювання якості зайнятості на основі обстежень використання часу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1059492
  Корнякова В.В. Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю / В.В. Корнякова, О.Р. Боярчук, О.М. Мочульська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 136-144. – ISSN 1681-2751
1059493
  Кжесай М. Оцінювання якості інформації на сайтах бібліотек державних вищих професійних училищ Польщі // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-941-056-6
1059494
  Берко А.Ю. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах / А.Ю. Берко, К.А. Алексеєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1059495
   Оцінювання якості методики та точності (справджуваності) прогнозів режиму поверхневих вод суші : вид. офіційне : [прийнято та надано чинності: Наказ Укр. гідрометеорол. центру від 01.12.2015 р., № 190 ] / [розробники: Манукало В.О., Гальперіна Т.О]. – Київ : Український гідрометеорологічний центр, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69. – (Керівний документ)
1059496
  Зварич І. Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 7-12. – ISSN 2308-4634


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
1059497
  Золотарьова І. Оцінювання якості освітніх програм: досвід Швеції // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7288-01-4
1059498
  Марушкевич А.А. Оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів - важлива складова впливу на рівень їх професійності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 286-291


  У статті обґрунтовано необхідність оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів як важливої складової впливу на рівень їх професійності, від якої залежить стан підготовки студентів ВНЗ - майбутніх висококваліфікованих фахівців. В статье ...
1059499
  Скок С.В. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестувння // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1059500
  Коляда Н. Оцінювання якості підготовки вчителів іноземних мов: погляд студентів на сучасну педагогічну освіту / Н. Коляда, А. Колісніченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 83-90. – ISSN 2307-4914
1059501
  Шілінг А.Ю. Оцінювання якості планування надання освітніх послуг закладами вищої освіти / А.Ю. Шілінг, П.І. Жежнич // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (114). – С. 61-72. – ISSN 2307-4949
1059502
  Караєва Т.В. Оцінювання якості процесу навчання іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 152-156. – (Серія : Педагогічні науки)
1059503
  Хільчевський В.К. Оцінювання якості рекреаційного водного середовища: світові тенденції, рекомендації ВООЗ, директива ЄС щодо води для купання // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 6-17. – ISSN 2306-5680


  Мета даного дослідження полягає в ознайомленні з сучасними підходами до оцінювання якості води для рекреаційних цілей у світі та висвітленні основних положень рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров"я (ВООЗ) щодо якості рекреаційної води ...
1059504
  Вітлінський В.В. Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі / В.В. Вітлінський, Г.В. Мельник // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 2306-3289


  У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі.
1059505
  Загірняк М. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 19-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується доцільність та необхідність комплексного оцінювання всіх напрямів діяльності працівників вищих навчальних закладів як складової забезпечення якості науково-педагогічної діяльності та підвищення рейтингу університетів.
1059506
  Іноземцева К.О. Оцінювання якості роботи суддів як елемент кадрового забезпечення судової гілки влади // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 244-249. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1059507
  Мищишин І.Я. Оцінювання якості середньої освіти як складова системи педагогічного нагляду у Польщі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 195-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1059508
  Котвицький І.В. Оцінювання якості спотворених мовних та музичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Котвицький Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1059509
  Петровська С.І. Оцінювання якості транспортної послуги міського пасажирського підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Петровська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
1059510
  Головкова Л.С. Оцінювання якості управління регіоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 25-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1059511
  Кулик Н. Оцінювання якості: погляд зсередини // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Наприкінці жовтня на базі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбулася стратегічна сесія "Внутрішня система забезпечення якості освіти в школах: розбудуємо разом".
1059512
  Кириленко Т. Оцінюватимемо нерухомість без посередників // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 51). – С. 7


  Електронним майданчикам прийшов кінець.
1059513
  Фесенко С. Оцінювач як спеціальний суб"єкт кримінальної відповідальності: проблеми практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 63-74
1059514
  Кремень В.М. Оцінювння фінансової стійкості підприємства / В.М. Кремень, С.Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 107-116. – ISSN 1993-6788
1059515
   Оцінює бізнес // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  13 найбільш перспективних наукових проектів Харківського політехнічного інституту переданона розгляд представникам бізнесу. Це дозволить підвищити якість підготовки випускників та впровадити результати наукових досліджень в реальне виробництво.
1059516
   Оцінюємо басейн Дону за європейськими підходами // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про апробацію в басейні Дону системи оцінки екологічного стану вод відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС і участь фахівців Інституту гідробіології НАН України й Українського гідрометеорологічного інститут ДСНС України та НАН України у цій ...
1059517
   Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров"я, українці? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 17. – ISSN 1992-9277
1059518
  Біберман Є. Оцінюючи втрати внаслідок слабких інститутів дипломатії: ситуація в Держдепартаменті США // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 228-234. – ISBN 966-7196-06-2
1059519
  Андрощук О.С. Оцынка ризику щодо транспортних засобыв, якы перемыщуються через державний кордон ыз застосуванням нечыткоъ логыки / О.С. Андрощук, Е.В. Матусяк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 79-86
1059520
  Рамазанов Б. Очаг : Стихи; пер. с лакского / Б. Рамазанов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 80 с.
1059521
  Ряшенцев Ю.Е. Очаг / Ю.Е. Ряшенцев. – М, 1967. – 95с.
1059522
  Капаев И С. Очаг : повести и рассказы / И С. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1969. – 392 с.
1059523
  Гамзатов Р. Очаг : поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1983. – 189 с.
1059524
  Терентьев Н. Очаг войны на Дальнем Востоке / Н. Терентьев. – М., 1934. – 256с.
1059525
  Забелин И.М. Очаг жизни / И.М. Забелин. – Москва, 1959. – 103с.
1059526
  Ефимов Г.А. Очаг и поле : стихи и поэмы / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с.
1059527
   Очаг мой, Дагестан. – Москва, 1979. – 198с.
1059528
  Аманкулов Т.К. Очаг саракамышского землетрясения 5 июня 1970 г. / Т.К. Аманкулов ; АН КиргССР, Ин-т сейсмологии. – Фрунзе : Илим, 1979. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 98-103
1059529
  Матюшин М.И. Очаг свободных / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1975. – 174с.
1059530
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – Москва
2. – 1955. – 606с.
1059531
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – Москва
1. – 1959. – 614с.
1059532
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – Москва
2. – 1961. – 754с.
1059533
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – Москва
3. – 1966. – 334с.
1059534
   Очаг слушательниц Киевского Фребелевского института : сентябрь 1914 - апрель 1915 г. – Киев : Изд. Киев. Фреб. о-ва ; [Тип. 1-ой Киев. арт. печ. д.], 1915. – 41 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
1059535
  Перухина Е. Очаг социалистической культуры / Е. Перухина. – Ульяновск, 1953. – 44 с.
1059536
  Мревлишвили М.Н. Очаг Харатели : повесть / Михаил Мревлишвили; пер. с груз. Н.Чхеидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 96 с.
1059537
  Ващенко В.Н. Очаги глубокофокусных землетрясений / В.Н. Ващенко. – Киев : Киевская книжная типография научной книги, 1995. – 96с. – ISBN 5-88490-042-2
1059538
  Менабде Л.В. Очаги древнегрузинской литературы : Автореф. дис. ... Док. филол. наук / Менабде Л.В. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 28 с.
1059539
  Ефремов Ю.Н. Очаги звёздообразования в галактиках: Звездные комплексы и спиральные рукава / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Навчальна книга-Богдан, 1989. – 246 с.
1059540
  Кантор К.М. Очаги Истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.32-52. – ISSN 0042-8744
1059541
  Шебалин Н.В. Очаги сильных землетрясений на территории СССР / Н.В. Шебалин. – Москва : Наука, 1974. – 53с.
1059542
  Аманкулов Т.К. Очаги сильных землетрясений Средней Азии / Т.К. Аманкулов ; АН Респ. Кыргызстан, Ин-т сейсмологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 247, [3] с., [3] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 224-248
1059543
  Кузнецова Г.Д. Очаги стационарного возбуждения в коре большого мозга / Г.Д. Кузнецова, В.И. Королева. – Москва, 1978. – 166с.
1059544
  Маркова А.И. Очаговые туберкулезные поражения легких по данным вскрытий умерших от нетуберкулезных заболеваний, несчасных случаев и скоропостижно : Автореф... канд. мед.наук: 14.764 / Маркова А.И.; Военно-мед. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1972. – 18л.
1059545
  Дамянов Д.П. Очакванє / Д.П. Дамянов. – София, 1961. – 108с.
1059546
  Сапожников І. Очаків і його околиці на картах і планах експедицій А.Ж. де Лафітта-Клаве 1784 та 1787 років // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – С. 25-45. – ISSN 1998-4634
1059547
   Очаківська біда : козацьке оповідання / [записав П.А .Куліш у Мотриному монастирі, в Чигиринщині, од старого ченця] // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 8 с. – (Сільська бібліотека)
1059548
  Добровольський С.П. Очаківський розмир : Історичний роман / С.П. Добровольський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 429с.
1059549
  Добровольський С.П. Очаківський розмир / С.П. Добровольський. – К., 1969. – 411с.
1059550
  Добровольський С.П. Очаківський розмир; Карасунський Кут / С.П. Добровольський. – Київ, 1984. – 646 с.
1059551
  Біляєва С.О. Очаківські сторінки у дослідженнях О. В. Сухобокова // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 136-140. – ISSN 2227-4952
1059552
   Очаков-морские ворота : фотомарины / [авт. идеи и сост.: Г.Ф. Крикун ; фот.: С.А. Абрамов, М.И. Берин, А.Г. Берина и др.]. – Очаков : Видавництво Ірини Гудим, 2010. – [116] с. : фотоил. – Вип. дані укр.: Очаків-морські ворота Дніпра і Південного Бугу: фотомарини. – (Энциклопедия краеведения ; кн. 1)
1059553
   Очаков. – Одесса, 1965. – 36с.
1059554
  Пастушенко Н.Т. Очаков. / Н.Т. Пастушенко. – Одесса, 1973. – 43с.
1059555
  Ірванець Олександр Очамимря : Повість та оповідання / Ірванець Олександр. – Київ : Факт, 2003. – 184с. – (exceptis excipiendis). – ISBN 966-8408-02-0
1059556
  Василенко Г М. Очарії / Г М. Василенко. – Коломия, 1995. – 93с.
1059557
  Семенова С.В. Очарован Уралом. / С.В. Семенова. – Свердловск, 1978. – 143с.
1059558
  Бораненков Н.Е. Очарование : юмористические рассказы / Н.Е. Бораненков ; ил. А. Лукьянец. – Москва : Красная звезда, 1967. – 31 с. : ил. – (Б-чка "Красной звезды" ; № 15 (219))
1059559
  Усенко Наталья Очарование зимнего Крыма // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 90-99. – Библиогр.: Фото
1059560
  Бахман Клаус Очарование молекулы : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1029-5828
1059561
  Пермяк Е.А. Очарование темноты / Е.А. Пермяк. – Москва, 1976. – 400с.
1059562
  Пермяк Е.А. Очарование темноты / Е.А. Пермяк. – Москва, 1980. – 606с.
1059563
  Кулешова О. Очарование фламенко // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.2-5
1059564
  Канашкин В.А. Очарование человека / В.А. Канашкин. – Карснодар, 1988. – 252 с.
1059565
  Лавров И.М. Очарованная / И.М. Лавров. – Москва, 1965. – 204с.
1059566
  Хаиндрава Л. Очарованная даль : роман / Леван Хаиндрава. – Москва : Советский писатель, 1989. – 527 с.
1059567
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва
Т. 1. – 1935. – 285 с.
1059568
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Ленинград
3. – 1936. – 380 с.
1059569
  Роллан Р. Очарованная душа / Ромен Роллан ; пер. с франц. – Москва : Художественная литература
Кн. 1, 2, 3. – 1959. – 669, [2] с. : портр.
1059570
  Роллан Р. Очарованная душа. Кн. 2 // Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1959. – Кн. 1, 2, 3. – С. 175-414
1059571
  Роллан Р. Очарованная душа. Кн. 3 // Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1959. – Кн. 1, 2, 3. – С. 417-669
1059572
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Киев
Кн. 4 : Провозвестница. – 1961. – 748 с.
1059573
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва
4. – 1982. – 774 с.
1059574
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Махачкала
Т. 1-3. – 1986. – 720 с.
1059575
  Роллан Р. Очарованная душа : роман ; пер. с фр. / Ромен Роллан. – Киев : Радянська школа
Кн.1-3. – 1989. – 576 с.
1059576
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Киев : Радянська школа
Кн.4. – 1989. – 576с.
1059577
  Марш Э.Т. Очарованная невеста / Э.Т. Марш. – Москва : АСТ, 1997. – 528с. – ISBN 5-7841-0622-8
1059578
  Гунн Г.П. Очарованная Русь / Г.П. Гунн. – Москва : Искусство, 1990. – 288 с.
1059579
  Стингл М. Очарованные Гавайи / М. Стингл. – Москва : Наука, 1983. – 332с.
1059580
   Очарованные книгой : Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. – Москва : Книга, 1982. – 287с.
1059581
  Брейер Хуберт Очарованные луной // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 40-41 : фото. – ISSN 1029-5828
1059582
  Бишофф Юрген Очарованные луной. Голландия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 54-58 : фото. – ISSN 1029-5828
1059583
   Очарованные луной. Команда "Селеноход" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 46-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1059584
  Застиралс Саша Очарованные луной. Малайзия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
1059585
  Есипов Владимир Очарованные луной. Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 48-50 : фото. – ISSN 1029-5828
1059586
   Очарованные луной. Схватка за приз в 30 миллионов долларов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 43 : фото. – ISSN 1029-5828
1059587
  Брейер Хуберт Очарованные луной. США // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 42-43 : фото. – ISSN 1029-5828
1059588
  Краске Михаэль Очарованные луной. Хорватия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
1059589
  Лубкивский Р.М. Очарованные олени / Р.М. Лубкивский. – М., 1971. – 32с.
1059590
  Инджиев Л.О. Очарованные сердца : рассказы / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1969. – 140 с.
1059591
  Гримайло Я.В. Очарованный восходом : роман / Я.В. Гримайло. – Москва, 1974. – 319 с.
1059592
  Гримайло Я.В. Очарованный восходом : роман / Я.В. Гримайло. – Москва, 1977. – 318 с.
1059593
  Гамзатов Р. Очарованный всадник / Р. Гамзатов. – Москва, 1983. – 31 с.
1059594
  Блох Ю.И. Очарованный геофизикой Вацлав Федукович // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 135-142. – ISSN 0203-3100
1059595
  Бейшеналиев Ш. Очарованный наследник : повести / Ш. Бейшеналиев ; пер. с кирг. ; худож. К. Сухаревский. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 352 с. : ил.


  Содерж.: Аманат; Очарованный наследник; Любовь солдата; Ласточка; Благодарность.
1059596
  Пасецкий В.М. Очарованный недеждой / В.М. Пасецкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 263с.
1059597
  Соловьев Л.В. Очарованный принц / Л.В. Соловьев. – М., 1976. – 320с.
1059598
  Лесков Н.С. Очарованный странник : рассказ Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Изд. газеты "Русский Мир" ; Тип. Дома Призрения малолетних бедных, 1874. – [4], 180 с.


  В кн. печать Л. Идзиковского (кн. маг.)
1059599
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Симферополь, 1950. – 136с.
1059600
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Вильнюс, 1953. – 176с.
1059601
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Иркутск, 1981. – 192с.
1059602
  Лесков Н.С. Очарованный странник : повести и рассказы / Н.С. Лесков. – Москва : Художественная литература, 1981. – 349с. – (Классики и современники)
1059603
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1981. – 447с.
1059604
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1982. – 347с.
1059605
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1983. – 236с.
1059606
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1984. – 236 с.
1059607
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1984. – 527с.
1059608
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва : Советская Россия, 1986. – 235с.
1059609
  Лесков Н. Очарованный странник / Николай Лесков ; художник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2006. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-035040-6
1059610
  Шкаруба Л.М. Очарованный странник : штрихи к творческому портрету Мацуо Басё // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст.
1059611
  Бегишева Алия Очарованный странник : Биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 234-245 : Фото. – ISSN 1029-5828
1059612
  Рубинштейн Лев Очарованный странник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 196 : фото
1059613
  Назаров Роман Очарованный якут : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 11-24. – ISSN 0012-6756
1059614
  Колоколов Б.Б. Очаровательная даль / Б.Б. Колоколов. – М., 1966. – 111с.
1059615
  Жуков Борис Очаровательный убийца : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 74-81
1059616
  Пестушко Валерий Очаровательный чароит : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50-51 : Іл.
1059617
  Мустафин Г. Очевидец : роман / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. Т.Алимкулова, И.Щеголихина. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1965. – 278 с.
1059618
  Липкин С.И. Очевидец / С.И. Липкин. – Москва, 1967. – 184с.
1059619
  Мустафин Г. Очевидец : роман / Габиден Мустафин ; авториз. пер. с каз. Т.Алимкулова, И.Щеголихина. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 306 с.
1059620
  Давыдовская Н.В. Очевидец / Н.В. Давыдовская. – М., 1985. – 31с.
1059621
  Палагицька Г. Очевидна недопустимість доказів у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1059622
  Сидоренко Н. Очевидне і ймовірне в історії журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 198-203
1059623
  Яновська О. Очевидне і неймовірне в адвокатурі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1059624
  Скибицька Н.В. Очевидність і епістемічна модальність у комунікативно-прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 198-204. – ISBN 966-581-295-6
1059625
  Таран Ю.А. Очевидно, невероятное / Ю.А. Таран. – Донецк, 1988. – 63с.
1059626
  Смилга В.П. Очевидное? / В.П. Смилга. – Москва, 1966. – 350 с.
1059627
  Смилга В.П. Очевидное? Нет, еще неизведанное... / В.П. Смилга. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 352 с.
1059628
  Дунаева О.А. Очевидность - еще не истина : Изучение романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в профильных классах общественно-гуманитарного направления // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 37-41
1059629
  Крищенко В.Д. Очей не опускаючи... : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Український письменник, 1992. – 212 с.
1059630
   Очей очарованье. – Благовещенск, 1976. – 575с.
1059631
   Очей очарованье : Пушкинское Болдино в советской литературе. Сборник. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1980. – 287 с.
1059632
  Антокольский П.Г. Очей очарованье : лирика / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с. : портр.
1059633
   Очей очарованье : Пушкинское Болдино в советской литературе. Сборник. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1987. – 286 с.
1059634
  Зиневич Г.П. Очекри палеоантропологии Украины / Г.П. Зиневич. – Киев, 1967. – 223с.
1059635
  Кикнадзе Р.К. Очекрки по источниковедению по истории Грузии / Р.К. Кикнадзе. – Тбилиси, 1980. – 203с.
1059636
  Рязанов Д. Оченки по истории марксизма : Автореф... наук: / Рязанов Д.;. – М., 1923. – 642л.
1059637
  Егоров Н.М. Очень белые кучевые облака / Н.М. Егоров. – Ростов -на-Дону, 1967. – 223с.
1059638
   Очень вовремя мы родились. – Донецк, 1968. – 327с.
1059639
  Войскунский Е.Л. Очень далекий Тартесс / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1968. – 269с.
1059640
  Войскунский Е.Л. Очень далекий Тартесс : научная фантастика / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва : Знание, 1989. – 223с.
1059641
  Высоцкий С. Очень исполнительная власть // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 10 (223). – С. 10-14. – ISSN 2075-7093


  За прошедший год правительство Украины растеряло политический вес и продолжило политику предшественников по ручному управлению экономикой
1059642
  Щетинин В. Очень крупные транснациональные корпорации и современный мир // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 130-137. – ISSN 0130-9625
1059643
  Мифтахутдинов А.В. Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – М.., 1972. – 174с.
1059644
  Лисицын А.З. Очень нестандартные задачи по химии / А.З. Лисицын, А.А. Зейфман ; под ред. В.В. Еремина. – Изд. 2-е, испр. – Москва : МЦНМО, 2016. – 190, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-4439-0937-0
1059645
  Кирилюк В.П. Очень нужная книга // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 146-147
1059646
  Пестушко Валерий Очень полезное дерево смерти : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 51-52 : Іл.
1059647
  Синящик А. Очень приятно, Каннингем // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 26/27 (486), 08.07.2016. – C. 50-52. – ISSN 2075-7093
1059648
  Рахманов Л.Н. Очень разные повести / Л.Н. Рахманов. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1965. – 519 с.
1059649
  Кабаков А.А. Очень сильный пол : романы / Александр Кабаков. – Москва : АСТ; Астрель, 2010. – 444, [4] с. – Содерж.: Сочинитель ; Самозванец ; Ударом на удар, или Подход Кристаповича. – ISBN 978-5-17-065880-0
1059650
  Пасховер А. Очень среднее образование // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 32 (113), 2 сентября 2016. – С. 40-43. – ISSN 2305-3364


  Украинская школа с трудом преодолевает свое советское маргинальное прошлое и уже в нынешнем сентябре совершит первую робкую попытку заглянуть из XIX века в XXI-й.
1059651
  Алексин А.Г. Очень страшная история : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. И. Данилевич. – Москва : Детская литература, 1987. – 270, [2] с. : ил.
1059652
  Алексин А.Г. Очень страшная история : детектив. повесть, которую сочинил Алик Деткин : для мл. и сред. шк. возраста / Анатолий Алексин ; худож. В. Носков-Нелюбов. – Москва : Детская литература, 1989. – 135 с. : ил.
1059653
  Карбовская В.А. Очень трудно в двадцать / В.А. Карбовская. – Москва, 1962. – 47с.
1059654
  Копыленко А.И. Очень хорошо. / А.И. Копыленко. – М., 1972. – 384с.
1059655
  Шатуновский И.М. Очень хотелось жить. / И.М. Шатуновский. – Москва : Военное издательство, 1990. – 316 с.
1059656
  Андреев А.Д. Очень хочется жить : повесть / А.Д. Андреев. – Москва : Воениздат, 1959. – 400 с. – (Библиотечка военных приключений)
1059657
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Берегите солнце : повесть, роман / Александр Андреев ; предисл. С. Борзунова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 653 с. : ил., портр.
1059658
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Грачи прилетели : повесть, роман / А.Д. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 653 с. : ил.
1059659
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Рассудите нас люди : повесть, роман / А.Д. Андреев. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1965. – 512 с. : ил.
1059660
  Милюков Д.Е. Очень хочется жить... : докум. повесть [о гвардии ст. лейт. Н.В. Бибикове] / Д.Е. Милюков. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 95 с.
1059661
  Власов Ю.А. Очер / Ю.А. Власов. – Пермь, 1961. – 51с.
1059662
  Кобрин Ю. Очереди за небом / Ю. Кобрин. – Вильнюс, 1966. – 80с.
1059663
   Очереди и точечные процессы. – Киев, 1984. – 283с.
1059664
  Джейсуол Н.К. Очереди с приоритетами / Н.К. Джейсуол. – М., 1973. – 279 с.
1059665
  Румянцев А. Очередная победа борцов с дискриминацией: Европейский суд в Люксембурге вводит страховые тарифы "unisex" // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 150-154. – ISSN 1812-7126


  Высший суд Европейского союза, Европейский суд в Люксембурге 1 марта 2011 года вынес решение, которое способно серьезно повлиять на развитие страхового дела в Европе и, кроме того, представляет собой важный шаг в сфере антидискриминационной политики ...
1059666
  Булаховський Л.А. Очередне задачи славянского языкознания и работа кафедры славянской филологии // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 3-4
1059667
  Бедный Д. Очередное : новые стихи / Демьян Бедный. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 219 с.
1059668
  Пашковская А.В. Очередное заседание уголовно - правовой секции Совета по правоведению УМО университетов России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.86-89. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1059669
  Морозов Н. Очередной "переворот" в Елисейском дворце // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670
1059670
  Арутюнов Сергей Очередной проект : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 114-116. – ISSN 0012-6756
1059671
  Сиренко Василий Очередной проект закона о судоустройстве, или план полной коррумпированности судебной системы Украины // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 36-40


  Значение судебной системы, судоустройства каждой страны не укладывается в рамки понятия "судебная власть". Дело в том, что в отличие от законодательной и исполнительной власти, которые согласно Конституции представлены одним-двумя высшими ...
1059672
   Очередной скандал в Турции : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 60 : Фото
1059673
  Жигалко П.В. Очередные вопросы промышленности. / П.В. Жигалко, 1925. – 43с.
1059674
  Владимиров М.К. Очередные задач хозяйственного строительства. / М.К. Владимиров. – Москва-Ленинград, 1925. – 59с.
1059675
  Зенкевич Л.А. Очередные задачи в изучении наших северных морей / Л.А. Зенкевич. – Москва, 1929. – 165-221с.
1059676
  Ильичев Л.Ф. Очередные задачи идеологической работы партии / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1963. – 80с.
1059677
  Брежнев Л.И. Очередные задачи партии в области сельскогохозяйства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1970. – 64с.
1059678
  Каганович Л.М. Очередные задачи партработы и реорганизация партаппарата / Л.М. Каганович. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 62 с.
1059679
  Довнар-Запольский М.В. Очередные задачи русского экспорта / М.В. Довнар-Запольский, проф. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1912. – 36 с., 4 л. диагр. табл. – Отд. оттиск: Известия Киевского коммерческого института
1059680
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 63с.
1059681
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 112с.
1059682
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 64с.
1059683
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 80с.
1059684
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 100с.
1059685
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 100с.
1059686
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 179с.
1059687
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 54с.
1059688
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1967. – 143с.
1059689
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Советская Россия, 1967. – 181 с. – Миниатюрное издание
1059690
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1968. – 143с.
1059691
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 141с.
1059692
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 144с.
1059693
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 144 с.
1059694
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 87с.
1059695
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти. – Москва : Книга, 1979. – 180 с. – Миниатюрное издание
1059696
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 144с.
1059697
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1981. – 144 с.
1059698
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 126с.
1059699
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 144с.
1059700
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1986. – 142с.
1059701
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1987. – 144 с.
1059702
  Молотов В.М. Очередные задачи экономической политики партии в связи с хозяйственными нуждами деревни : Доклад на Пленуме ЦК РКП 23 апреля 1925 г. / В. Молотов. – 2-е изд. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 32 с.
1059703
   Очередные и дополнительные отпуска. – М., 1967. – 124с.
1059704
  Каутский К. Очередные проблемы международного социализма. / К. Каутский. – Москва-Птгр., 1918. – 504с.
1059705
  Мардань А. Очередь : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 84-148. – ISSN 0131-8136
1059706
  Русаков Э.И. Очередь за счастьем: рассказы и повести. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1990. – 269с.
1059707
  Богданов В.Л. Очередь: зло или неизбежность? / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – Москва : Экономика, 1987. – 191 с.
1059708
  Мандель Б.Р. Очередь: психологический портрет на культурно-историческом фоне эпохи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 122-125. – ISSN 0132-1625
1059709
  Островершенко Юрій Очеретяний дах : поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 16-24
1059710
   Очерк - 1979. – Москва, 1980
1059711
   Очерк - 1980. – Москва, 1981
1059712
   Очерк - 1981. – Москва, 1982
1059713
   Очерк - 80. – Москва, 1981
1059714
  Алексеев В.А. Очерк : спец. курс для студ. заоч. отд-ния / В.А. Алексеев ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Фак. журналистики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 84 с. – Библиогр.: с. 83
1059715
   Очерк. – Москва
1982. – 1983
1059716
  Якобсон Г.Г. Очерк Tunicata Белого моря / [соч.] Г. Якобсона. – [Санкт-Петербург], 1892. – 13 с. – Резюме на нем. яз. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Санкт-Петербургского Общества естествоиспытателей. 1892, т. XXIII


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Валентину Львовичу Бианки на память от автора
1059717
  Исаев М.П. Очерк аграрных отношений во Всетнаме / М.П. Исаев, Я.Н. Пивоваров. – М, 1987. – 212с.
1059718
  Елистратов А.И. Очерк административного права. / А.И. Елистратов. – М., 1922. – 236с.
1059719
  Де-Метц Г.Г. Очерк аномальной дисперсии света в ее фактах и теориях от начала вопроса и до наших дней : (Написана на соиск. премии Физ.-мат. фак. Новорос. ун-та...) / [соч.] Г.Г. Де-Метца. – Одесса : Тип. "Одесский Вестник", 1885. – [2], 282 с., 5 л. граф. : черт. + Табл.5. – Библиогр.: "Литература вопроса" (с. 3-12)


  Написано на соискание премии физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета и удостоен Золотой медали.
1059720
   Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и его археологическое значение / составил и издал Г.Х.Татур. – Минск : Губернская тип., 1892. – 277 с.
1059721
  Кокшайский Н.В. Очерк биологической аэро- и гидродинамики : (полет и плавание животных) / Кокшайский Н.В. ; АН СССР, Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова. – Москва : Наука, 1974. – 255 с. – Библиогр.: с. 241-254
1059722
  Маслов Ю.С. Очерк болгарской грамматики. / Ю.С. Маслов. – М., 1956. – 292с.
1059723
  Бардунов Л.В. Очерк бриофлоры Сибири / Л.В. Бардунов ; отв. ред. А.С. Плешанов ; Рос. академия наук, Сиб. отд-ние, Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1992. – 95, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 54-69. – ISBN 5-02-030091-8
1059724
  Бардунов Л.В. Очерк бриофлоры Сибири / Л.В. Бардунов; Отв.ред.А.С.Плешанов. – Новосибрск : Наука, 1992. – 97с.
1059725
  Алексеев А.А. Очерк бюджетного права русских законодательных палат : из "Журнала Министерства Юстиции" (окт. и дек. 1914 г.). – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 73 с.


  В РГБ есть электр ресурс
1059726
  Полевой Б.Н. Очерк в газете / Б.Н. Полевой. – Москва, 1951. – 27с.
1059727
  Полевой Б.Н. Очерк в газете / Б.Н. Полевой. – Москва, 1953. – 32с.
1059728
  Савенков А.А. Очерк в газете. / А.А. Савенков. – Л., 1963. – 60с.
1059729
  Никифоров А.Г. Очерк в кино / А.Г. Никифоров. – М, 1962. – 119 с.
1059730
  Глушков Н.И. Очерк в русской литературе / Н.И. Глушков. – Ростов-на-Дону, 1966. – 76 с.
1059731
  Бронникова Е.В. Очерк В.Н. Ильина о Сократе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0042-8744
1059732
  Мунтян М.А. Очерк внешней политики Румынской Народной Республики. 1948-1955 гг. / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1971. – 244с.
1059733
  Семенцов А.П. Очерк воззрений на природу непредельных алифатических соединений / А.П. Семенцов. – Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира, 1911. – 64 с.
1059734
  Андрияшев А.М. Очерк Волынской земли до конца XIV столетия А.М. Андрияшева : (с картой Волынской земли). – Киев : Тип. импер. ун-та Св. Вдадимира, 1887. – 232 с. + 1 карта. – Ти тит. стр. надпись: Сочинение это удостоено Советом Императорского университета Св. Владимира золотой медали и премии Н.И. Пирогова. - Экз. № 442202 дефектный, отсутствуют с. 33-232 + карта
1059735
  Корецкий В.М. Очерк второй. Международное хозяйственное право и международное частное право // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 136-178. – ISBN 5-12-001050-4
1059736
  Корецкий В.М. Очерк второй. Оговорка о публичном порядке // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 236-285. – ISBN 5-12-001050-4


  "Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права".
1059737
  Танфильев Г.И. Очерк географии и истории главнейших культурных растений / Г.И. Танфильев. – Одесса, 1923. – 192с.
1059738
  Пак Т.Х. Очерк Географии Кореи / Т.Х. Пак, Х. Тен. – Пхеньян, 1957. – 131с.
1059739
  Кистяковский В.В. Очерк географии УССР / В.В. Кистяковский. – 3-е изд. – Киев, 1928. – 169с.
1059740
  Васильков Б.П. Очерк географического распространения шляпочных грибов в СССР / Б.П. Васильков. – Москва-Ленинград, 1955. – 88с.
1059741
   Очерк геологии Пакистана. – Москва : Недра, 1971. – 168с.
1059742
  Ксенжекевич М и Самсонович Я Очерк геологии Польши / М и Самсонович Я Ксенжекевич. – М., 1956. – 239с.
1059743
  Ксенжкевич М. Очерк геологии Польши / М. Ксенжкевич, Я. Самсонович. – Москва, 1956. – 239 с. + 2 карты
1059744
  Ксеншкевич М. Очерк геологии Польши / М. Ксеншкевич, Я. Самсонович, Э. Рюле. – Москва : Недра, 1968. – 311 с.
1059745
  Кропоткин П.Н. Очерк геологии Северо-Востока СССР / П.Н. Кропоткин, Е.Т. Шаталов. – М-Л, 1936. – 148с.
1059746
  Милановский Е.В. Очерк геологии Среднего и Нижнего Поволжья. / Е.В. Милановский. – М.-Л., 1940. – 276с.
1059747
  Артемьев Б.Н. Очерк геологического строения и полезных ископаемых Ольхонского края / Артемьев Б.Н. ; Гос. Плановая комиссия Бур.-Монгольск. АССР. – Иркутск : [б. и.], 1926. – 67 с.
1059748
  Робинсон В.Н. Очерк геологического строения района Красной Поляны на Кавказе. / В.Н. Робинсон, 1932. – 1079-1091с.
1059749
  Мазарович А.Н. Очерк геологического строения СССР / А.Н. Мазарович. – М, 1933. – 27с.
1059750
  Мазарович А.Н. Очерк геологического строения СССР / А.Н. Мазарович. – М, 1933. – 35с.
1059751
  Бобрик А.А. Очерк геометрической морфологии суши и океана / А.А. Бобрик. – Москва : Гельсингфорс, 1925. – 271с.
1059752
  Бобрик А.А. Очерк геометрической морфологии суши и океана / А.А. Бобрик. – М, 1925. – 271с.
1059753
  Каган В.Ф. Очерк геометрической системы Лобачевского / сост. В. Каган, проив.-доц. Имп. Новороссийского ун-та. – Одесса : Тип. Г.М. Левинсона, 1900. – [2], 212 с. : черт.
1059754
  Каманин И.М. Очерк гетьманства Петра Сагайдачного : (с приложением) / [соч.] И. Каманина. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – [2], IV, 32 с., 1 л. порт. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, Киев, 1901, кн. 15, отд. 1. - Экз. дефектный, с. 5-32 отпечатаны ксероксом


  На с. I lдарственная надпись автора
1059755
  Кассин Н.Г. Очерк гидрогеологии северо-восточной части Казахстана и прилежащих нему частей Сибирского края / Н.Г. Кассин. – Л., 1929. – 48с.
1059756
  Рощин П. Очерк главнейших практических положений педагогики, дидактики и методики, примененной к учебным предметам начального образования : (Для воспитывающих и обучающих обоего пола, в нач. шк. и дома) / сост. П. Рощин. – 6-е изд., испр. – Москва : Изд. "Сотрудник школ" А.К. Залесской ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман, 1884. – VIII, 190 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1059757
  Танфильев Г. Очерк главнейших районов черноморского побережья Кавказа // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 121-172, 1 л. карт.
1059758
  Тартаковская Е. Очерк голландской живописи XVII века / Е. Тартаковская. – Л., 1935. – 95с.
1059759
  Люперсольский П.И. Очерк государственной деятельности и частной жизни Перикла : [Речь, произнесенная на годичном акте Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине 30 авг. 1876 г. проф. всеобщ. истории П.И. Люперсольским] / [Соч.] П. Люперсольского. – Киев : В тип. В.И. Давиденко, 1877. – 75 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1877. ъ Кн. в разных тип. переплетах
1059760
  Бузольт Георг Очерк государственных и правовых греческих древностей / Георг Бузольт ; Пер. с нем. студентов Имп. Харьк. ун-та А. (М. + В.). – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1890. – [4], IV, [4], 322 с. – Экз. № 116836 дефектный, отсут. с. 319-322
1059761
  Бузольт Георг Очерк государственных и правовых греческих древностей / Георг Бузольт ; Пер. с нем. студентов Имп. Харьк. ун-та А. (М. + В.). – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1895. – [4], VIII, 320, [2], LIII с. – Отд. оттиск: Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft v. Jw. Muller, Bd. 4, с. 1-122 в обраб. и с доп. авт. - Приложения: а) предисловие к русскому переводу; б) прибавления по второму немецкому изданию. – Библиогр.: "Русская литература по греческим древностям" с. 303-304
1059762
  Грюнберг А.Л. Очерк грамматики афганского языка (пашто) / А.Л. Грюнберг. – Л., 1987. – 239с.
1059763
  Ермакова М.И. Очерк грамматики верхнелужицкого литературного языка. Морфология / М.И. Ермакова. – М., 1972. – 284с.
1059764
  Кондратьев В.Г. Очерк грамматики древнетюркского языка / В.Г. Кондратьев. – Л, 1970. – 65с.
1059765
  Прик О.Я. Очерк грамматики караимского языка / О.Я. Прик. – Махачкала, 1976. – 188с.
1059766
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – М.
1. – 1961. – 267с.
1059767
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – Ч1-я. – М.
2. – 1965. – 351с.
1059768
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – Ч2-я. – М.
2. – 1965. – 283с.
1059769
  Гуревич И.С. Очерк грамматики китайского языка 3-5 вв. / И.С. Гуревич. – М., 1974. – 254с.
1059770
  Муркелинский Г.Б. Очерк грамматики лакскоо языка : Автореф... канд. филол.наук: / Муркелинский Г.Б.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и лит-ры им. Гамзата Цадаса. – Махачкала, 1951. – 34 с.
1059771
  Кузнецов Б.И. Очерк грамматики отглагольных имен языка маратхи. : Автореф... канд.филол.наук: 10.670 / Кузнецов Б.И.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1059772
  Аванесов Р.И. Очерк грамматики русского литературного языка / Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1945. – 236 с.
1059773
  Литтон Д. Очерк грамматики современного бенгальского языка : Автореф. дис. ... Доктора филол. наук / Литтон Д. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 30 с.
1059774
  Липеровский В.П. Очерк грамматики современного браджа / В.П. Липеровский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 207 с.
1059775
  Зограф И.Т. Очерк грамматики среднекитайского языка / И.Т. Зограф. – Москва, 1962. – 124с.
1059776
  Бокарев А.А. Очерк грамматики чамалинского языка / А.А. Бокарев ; АН СССР, Институт языка и мышления им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 176 с.
1059777
  Широкова А.Г. Очерк грамматики чешского языка / А.Г. Широкова. – Москва, 1952. – 190с.
1059778
  Катенина Т.Е. Очерк грамматики языка маратхи. / Т.Е. Катенина. – М, 1963. – 296с.
1059779
  Щеглов Ю.К. Очерк грамматики языка хауса. / Ю.К. Щеглов. – М, 1970. – 288с.
1059780
  Кондратьев В.Г. Очерк грамматического строя языка памятников тюркской рунической письменности VIII в. из Монголии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кондратьев В.Г. ; Ленингр. гос. ун-т , Вост. фак. – Ленинград, 1965. – 17 с.
1059781
  Гиргас В. Очерк грамматической системы арабов / В. Гиргас. – С.-Пб. : Тип. имп. Акад. Наук, 1873. – 147с. – Текст на русск. и арабском яз.
1059782
  Латышев В.В. Очерк греческих древностей : гос. и воен. древности / В.В. Латышев ; под науч. ред. Е.В. Никитюк ; вступ. ст. и общ. ред. Э.Д. Фролова. – Санкт-Петербург : АЛЕТЕЙЯ, 1997. – 343, [5] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Античная библиотека" ; Исследования). – ISBN 5-89329-037-2
1059783
  Латышев В.В. Очерк Греческих древностей : Пособие для гимназистов ст. классов и для начинающих филологов / В.В. Латышев. – Изд. 3-е, пересм. А.П. Щукаревым. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и К*
Ч. 1 : Государственные и военные древности. – 1897. – VI, 373 с.
1059784
  Пельман Р Очерк греческой истории в связи с источниковедением / Р. Пельман; Пер. с нем. А.Н. Русановой, Н.Н. Кремлевой и Е.Л. Бекетовой; [Предисл.: проф. Э. Гримм]. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва вспоможения окончившим курс наук на Спб. высш. жен. курсах ; [Электропеч. Я. Кровицкого], 1906. – [8], 304, 10 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Обзор новейших трудов по политической истории Эллады" (с. 1-11)
1059785
  Пельман Р Очерк греческой истории и источниковедения / Р. Пельман; Пер. с 4 нем. изд. С.А. Князьков, под ред. проф. С.А. Жебелева. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва вспоможения окончившим курс наук на Спб. высш. жен. курсах ; [Русская скоропеч.], 1910. – VI, [4], 386 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Обзор новейших трудов по политической истории Эллады" (с. 1-11)
1059786
  Марков-Виноградский А.В. Очерк греческой литературы / сост. А.В. Марков-Виноградским. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 1863. – 157 с
1059787
  Головин В.Г. Очерк деривации имен прилагательных современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Головин В.Г.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 34л.
1059788
   Очерк деятельности Бердянского уездного земства Таврической губернии по народному образованию с 1866 по 1896 г.. – Бердянск : Тип. Г.А. Эдигера, 1896. – 44, 18 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
1059789
  Миклашевский И. Очерк деятельности Киевского отделения Императорского Русского музыкального общества (1863-1913) : по случаю исполнившегося 50-летия Киевского отделения И. Р. М. О. по поручению Киевской дирекции / сост. Иос. Миклашевский. – Киев : Лито-типогр. С.В. Кульженко, 1913. – [2], 240 с., 4 л. портр. : портр. в тексте
1059790
  Богданов Н.А. Очерк деятельности Киевского отделения Императорского русского музыкального общества и учрежденного при нем музыкального училища со времени их основания (1863-1888) : сост. по поручению Дирекции Муз. о-ва (от 12 марта 1888 г.) д. пожизн. чл. О-ва Н.А. Богдановым. – Киев : Тип. К.н. Милевского, 1888. – 173, 88 с.
1059791
  Колмаков Н. Очерк деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 25 лет его существования 1869-1894 / Н. Колмаков. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1894. – [6], 127 с.
1059792
   Очерк деятельности комиссии печатания грамот и договоров, состоящей при Московском Главном Архиве Министерства иностранных дел. – Москва : Тип. А.А.Торлецкого и Ко, 1877. – XII, 207, 21 с.
1059793
   Очерк деятельности П.А. Кочубея по лесоразведению в Полтавской губернии. – Киев, 1892. – 30с.
1059794
   Очерк деятельности Русского энтомологического общества. – Л, 1927. – 4с.
1059795
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Очерк деятельности русского энтомологического общества с половины декабря 1921 г. по 4-е декабря 1922 г. / А.П. Семенов-Тян-Шанский
О. – 1922. – 9 л.
1059796
   Очерк диалектики живой природы. – М, 1963. – 528с.
1059797
  Познер В.М. Очерк диалектического материализма : (по книге Ленина "Материализм и эмпириокритицизм") / В.М. Познер ; Ком. акад. Ин-т философии. – [Москва] : Партиздат, 1939. – 165, [3] с.
1059798
  Леонов М.А. Очерк диалектического материализма / М.А. Леонов ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 655 с.
1059799
  Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка / В.Я. Плоткин. – Москва, 1976. – 152с.
1059800
  Виллет Г. Очерк динамической метеорологии / Г. Виллет. – Москва, 1933. – 100с.
1059801
  Свобода И. Очерк доистории южной части оазиса Бахария (Западная пустыня, Египет) // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 18-30. – ISSN 1563-0102
1059802
  Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / [Н. Костомаров]. – [Санкт-Петербург], 1860. – [218] с. – Авт. указ в конце кажд. статьи. - Отд. оттиск журн.: Современник 1860, № 4, отд.1, с. 293-350,


  Содержание конволюта: 1. Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / [Н. Костомаров]; 2. Начало Руси / [Н. Костомаров]; 3. Публичный диспут 19 марта 1860 года "О начале Руси" между гг. Погодиным и Костомаровым / [сост. и ...
1059803
  Вильчинский Ольгер Очерк древнейшей культуры русских областей / Ольгер Вильчинский // История культуры : Т. 1-3 ; Античная культура / Ф. Гелльвальд. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова, 1898. – 46, [3] с., 10 л. ил.
1059804
  Никонова С.В. Очерк европейской политики Германии в 1924-1929 гг. / С.В. Никонова. – М, 1977. – 374с.
1059805
  Кащенко Н.Ф. Очерк животного населения Сибири в Томской губернии в частности : Из серии публичных лекций организованных Томским отделом Императорского Общества Сельского хозяйства в осеннем полугодии 1897 года / Н.Ф. Кащенко, проф. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова и И.Ф. Скулимовского, 1898. – 46 с., 1 л. карт. : карт. – (Публичные лекции организованные Томским отделом Императорского Общества Сельского хозяйства)


  Научные очерки Томского края. Томск, 1898, с. 1-46. Томская губерния животные
1059806
  Флеров К.К. Очерк жизни бурого медведя на Северном Урале = C. Flerov : (с 1 рис. в тексте) : (Представлено Академии 1 февраля 1928 г.) / К.К. Флеров. – [Ленинград], 1929. – С. 351-358 : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Академии наук СССР. 1929. т. XXX
1059807
  Бельская Г. Очерк жизни и в датах и воспоминаниях (100 лет со дня рождения акад. Д.С. Лихачева) // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 52-56. – ISSN 0130-1640
1059808
  Смирнов В.И. Очерк жизни и деятельности А.Н.Крылова. / В.И. Смирнов. – МоскваЛ., 1951. – 7-39с.
1059809
  Лалаев М.С. Очерк жизни и деятельности в бозе почивающего Великого князя Михаила Павловича : К столетию со дня его рождения 1798-1898 / Сост. ген. от артиллерии М.С. Лалае. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1898. – [4], 95, [1] с., 2 л. портр.
1059810
   Очерк жизни и деятельности В.В. Марковникова
1059811
  Платэ А.Ф. Очерк жизни и деятельности В.В. Марковникова / А.Ф. Платэ, Г.В. Быков // Избранные труды / В.В. Марковников. – Москва : АН СССР, 1955. – С. 719-777
1059812
  Вольмир Очерк жизни и деятельности И.Г.Бубнова / Вольмир, а.С. – Москва, 1953. – 311-396с.
1059813
  Горницкий П.Е. Очерк жизни и деятельности Ф.И. Буслаева : Речь, читанная ученикам Пензенской 1-й гимназии преподавателем П.Е. Горницким. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1898. – 12 с. – Отд.отт. из : "Филологические записки"
1059814
  Шмурло Е. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева-Рюмина 1829-1897 / Е. Шмурло. – Юрьев : тип. К. Маттисена, 1899. – [2], VIII, 416 с. – Отд. оттиск: Учен. зап. Юрьев. ун-та. 1899 г., № 3. – Библиогр.: с. 325-397
1059815
  Аксентьева З.Н. Очерк жизни и творчества Александра Яковлевича Орлова (1880–1954) // Избранные труды : в 3-х томах / А.Я. Орлов. – Киев : Издательство АН УССР, 1961. – Т. 1. – С. 7-32
1059816
  Гальченко Т.К. Очерк жизни и творчества Х.-М. Мугуева / Т.К. Гальченко. – Орджоникидзе, 1980. – 41с.
1059817
  Житецкий П.И. Очерк звуковой истории малорусского наречия П. Житецкого. – Киев : В университ. тип., 1876. – III, [1], 376 с. – В кн. также 67 укp. наp. песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Остальной текст pус., церковнослов. язык - Пpиложения: с. 297-376
1059818
  Терентьев П.В. Очерк земноводных Московской губернии / П.В. Терентьев. – Москва, 1929. – 98с.
1059819
  Кузнецов Б.А. Очерк зоогеографического районирования СССР / Б.А. Кузнецов. – Москва, 1950. – 174с.
1059820
  Колосов Г.В. Очерк и жизнь / Г.В. Колосов. – Алма-Ата, 1966. – 120с.
1059821
  Пузырев В.Г. Очерк и рассказ в "Современнике" 60-х годов. (Проблема изображения народа). : Автореф... канд. филолог.наук: / Пузырев В.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 15 с.
1059822
  Алеиева Р.Р. Очерк и рассказы В. А. Слепцова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева Р.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 15 с.
1059823
  Цопурашвили Н.Я. Очерк из истории грузино-византийских литературных взаимосвязей : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Цопурашвили Н. Я.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 36л.
1059824
  Шеноа А. Очерк из истории новейшей хорватской литературы. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – 18 с. – Отд. оттиск из : Филологические записки
1059825
  Юшков В. Очерк из истории русского самосознания XVIII-го века : Общие ист. взгляды И.Н. Болтина / Владимир Юшков. – Киев : Тип. Е.А. Синькевича, 1912. – 48 с.
1059826
  Маляревский П.Г. Очерк из истории театральной культуры Сибири. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1957. – 283 с.
1059827
  Юзефович В. Очерк из студенческой жизни // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 147-152. – ISBN 966-7272-00-1
1059828
  Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. – М., 1986. – 253с.
1059829
   Очерк истории азербайджанской советской литературы. – М, 1963. – 572с.
1059830
   Очерк истории белорусской советской литературы. – М, 1954. – 400с.
1059831
  Шнейдер Г. Очерк истории библиографии / Г. Шнейдер. – Москва, 1929. – 56 с.
1059832
  Васильченко В.Е. Очерк истории библиотечного дела в России XI-XVIII века / В.Е. Васильченко. – Москва, 1948. – 158с.
1059833
   Очерк истории бурятской советской литературы. – Улан-Удэ, 1959. – 276с.
1059834
  Эрман В.Г. Очерк истории Ведийской литературы / В.Г. Эрман. – Москва : Наука, 1980. – 232с.
1059835
  Антонович В.Б. Очерк истории Великого Княжества Литовского до половины 15 столетия. / В.Б. Антонович. – Киев : Университетская типография
т.1. – 1878. – 158с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
1059836
  Голиков Г.Н. Очерк истории Великой Октябрьской социалистической революции / Г.Н. Голиков. – М, 1959. – 435с.
1059837
   Очерк истории Военно-инженерной краснознаменной академии. – М, 1956. – 84с.
1059838
  Розенгейм М.П. Очерк истории военно-судебных учреждений в России до кончины Петра Великого / М.П. Розенгейм. – Санкт-Петербург : Тип. М. Эттингера, 1878. – VI, 376, [5] с.
1059839
  Цеткин К. Очерк истории возникновения пролетарского женского движения в Германии = Beitrage zur entstehungsgeschichte der proletarischen frauenbewegung in Deutschland / Klara Zetkin : пер. с рукописи / Клара Цеткин ; Коммун. акад. Секция по изучению теории и практики международного женского движения. – Москва : Изд. Коммунистическая акад., 1929. – 159 с.
1059840
  Коган П.С. Очерк истории всеобщей литературы / П.С. Коган. – Москва-Л., 1930. – 392с.
1059841
  Эммаусский А.В. Очерк истории Вятской земли в XVI начале XVII в. / А.В. Эммаусский. – Киров, 1951. – 72с.
1059842
  Шено Ж. Очерк истории вьетнамского народа / Ж. Шено. – М, 1957. – 344с.
1059843
  Павлов А.П. Очерк истории геологических знаний / А.П. Павлов. – Москва, 1921. – 84с.
1059844
  Хильчевский В.К. Очерк истории гидрохимии поверхностных вод в Украине // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (57). – С. 5-87. – ISSN 2306-5680


  Про наукову гідрохімічну школу КНУ імені Тараса Шевченка. - С. 24-28; Перелік канд. дисертацій по гідрохімії, що були захищені у КНУ імені Тарас Шевченка. - С. 29-32.
1059845
  Эсадзе Спиридон Очерк истории горного дела на Кавказе / сост. Спиридон Эсадзе ; Под ред. нач. Кавказского Горного Управления К.Ф. Русевича. – Тифлис : Электропечатня Грузинск. издательского Т-ва
[Ч.] 1 : Дечтельность графа Мусин--Пушкина и князя Цицианова при введении горного производства в Грузии. – 1903. – 164 с.
1059846
  Мамедов Р.А. Очерк истории города Нахчевана в период средневековья (X-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Р.А.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 32л.
1059847
  Сукиасян А.Г. Очерк истории государства и права Виайнили-Урарту (880-590 гг. до н.э.) / А.Г. Сукиасян. – Ереван, 1975. – 113с.
1059848
  Кутшеба С. Очерк истории государственного и общественного сторя Польши / С. Кутшеба. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1907. – 287 с.
1059849
  Баймут Т.В. Очерк истории грамматической терминологии восточных славян : Автореф... канд. филол. наук: / Баймут Т.В. – Сталино, 1946. – 203 с. – Библиогр.: с. 189-203
1059850
  Архангельский В. Очерк истории греческой церкви со времени падения Константинополя до наших дней / [Соч.] Свящ. В. Архангельского. – Москва : тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. – [2], 302, II с. – Из июл. кн. "Чтения в О-ве любителей духов. прос.". 1885 г.
1059851
  Бабушкина А.П. Очерк истории детской литературы : в кн.: Хрестоматия по детской литературе для высших учебных заведений / А.П. Бабушкина. – Москва : Учпедгиз
Т. 1. – 1940. – 60 с.
1059852
  Малюк В.Е. Очерк истории Днепродзержинского индустриального института им. М.И. Арсеничева : К 50-летию создания вуза / В.Е. Малюк, С.К. Скоробогатов. – Харьков : Изд-во Харьк.ун-та, 1970. – 76с.
1059853
  Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана / М.М. Дьяконов, 1961. – 444с.
1059854
  Истрин В.М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11-13 вв.) / В.М. Истрин. – Петроград : Наука и школа, 1922. – X, 248 с.
1059855
  Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха / М.Л. Гаспаров ; АН СССР, Ин-т мир. лит. ; отв. ред. Н.К. Гей. – Москва : Наука, 1989. – 302 с.
1059856
  Стороженко Н.И. Очерк истории западно-европейской литературы : лекции, чит. в Моск. ун-те / Н.И. Стороженко, проф. – 2-е изд. – Москва : Изд. учеников и почитателей ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. – VI, 412 с. – Библиогр. в конце каждой главы
1059857
  Стороженко Н.И. Очерк истории западно-европейской литературы : лекции, чит. в Моск. ун-те / Н.И. Стороженко, проф. – 3-е изд. – Москва : Изд. учеников и почитателей ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1912. – VI, 412 с. – Библиогр. в конце каждой главы
1059858
  Маркевич Н. Очерк истории запорожского казачества, 1878
1059859
   Очерк истории Запорожского казачества. – 78с.
1059860
  Колосов М.А. Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по XVI столетие / [Соч.] М. Колосова. – Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1872. – 190, [2] с.
1059861
  Колосова М. Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по XVI столетие / М.А. Колосова. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1872. – 190, [2] с.
1059862
  Готье Ю.В. Очерк истории землевладения в России / Ю.В. Готье. – Сергиев Посад : Тип. И.И. Иванова, 1915. – [2], 208 с.
1059863
  Якобсон А.Л. Очерк истории зодчества Армении V-XVII веков / А.Л. Якобсон. – Москва ; Ленинград, 1950. – 166 с.
1059864
  Мишкинене Г. Очерк истории и культуры литовских татар // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 2. – С. 40-61. – Библиогр.: на 31 пункт. – ISSN 1810-228Х
1059865
  Сингх В.К. Очерк истории изучения древнерусской металлургии и металлообработки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 87-96. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1059866
  Горцевская В.А. Очерк истории изучения тунгусо-маньчжурских языков / В.А. Горцевская. – Ленинград, 1959. – 80 с.
1059867
  Ткаченко О.Б. Очерк истории изъяснительных союзов в польском литературном языке. (На матер. произвед. второй половины XVI века - "Zwierciadlo" Н.Рея, "Kronika polska Marcina Bielskiego" И.Бельского, "Kazania sejm : Автореф... канд. филолог.наук: / Ткаченко О.Б.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1954. – 16л.
1059868
  Паниккар К.М. Очерк истории Индии. / К.М. Паниккар. – М., 1961. – 341с.
1059869
  Иванов М.С. Очерк истории Ирана / М.С. Иванов. – Москва, 1952. – 468с.
1059870
  Байе Очерк истории искусств / Байе. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – 272 с.
1059871
   Очерк истории казахской советской литературы. – Алма-Ата, 1958. – 512с.
1059872
   Очерк истории казахской советской литературы. – Москва, 1960. – 687с.
1059873
  Номинханов Ц.Д. Очерк истории калмыцкой письменности / Ц.Д. Номинханов. – М, 1976. – 140с.
1059874
  Сташис В.В. Очерк истории кафедры уголовного права Харьковского юридического института за 50 лет (1920-1970 гг.) / В.В. Сташис, М.І. Бажанов // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 26-111. – ISBN 978-966-458-893-2
1059875
  Голдовский Е.М. Очерк истории кинопроекционной техники. / Е.М. Голдовский. – М., 1969. – 224с.
1059876
  Торопцев С.А. Очерк истории китайского кино. 1896-1966 / С.А. Торопцев. – Москва, 1979. – 230 с.
1059877
  Сумцов Н.Ф. Очерк истории колдовства в Западной Европе : Отрывок из студ. соч.: "Очерк истории христианской демонологии" / [соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : В университетской тип., 1878. – [2], 34 с.
1059878
   Очерк истории Коммунистической партии Чехословакии. – Москва : Политиздат, 1979. – 430 с.
1059879
  Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры = Studies in history of Korean culture : учеб. пособие / И.А. Толстокулаков ; М-во образования Рос. Федерации, Дальневост. гос. ун-т, Центр корееведческих исследований. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2002. – 238 с. : ил. – ISBN 5-7444-1323-5
1059880
  Довнар-Запольский М.В. Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия / [Соч.] М.В. Довнар-Запольского. – Киев : Типо-литогр. Высч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1891. – VIII, 170 с.


  На обл. № 96239 дарственная надпись
1059881
  Юсупов С.Ю. Очерк истории культурно-просветительной работы в Советском Киргизстане / С.Ю. Юсупов. – Фрунзе, 1965. – 240с.
1059882
  Назаров Х. Очерк истории Кухистана во второй половине 19 и в начале 20 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: / Назаров Х.; М-во высш.образования СССР. – Сталинабад, 1957. – 17л.
1059883
   Очерк истории латышской советской литературы. – Рига, 1957. – 538с.
1059884
  Чаухан Шивадансинха Очерк истории литературы хинди. / Чаухан Шивадансинха. – М., 1960. – 321с.
1059885
  Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно : С прил. текста хартий, выданных великому княжеству Литовскому и его областям / Проф. М.К. Любавский. – 2-е изд. – [Москва] : Моск. худож. печатня, 1915. – 4, 402, III с. – Библиогр.: с. 4
1059886
   Очерк истории литовской советской литературы. – М, 1955. – 260с.
1059887
  Бурнашов В. Очерк истории мануфактур в России : [соч.] / [соч.] Вл-ра Б-шева. – Санкт-Петербург : В тп. Н. Греча
Вл-ра Б-шева. – 1833. – 55 с.
1059888
  Колосков В.Н. Очерк истории марксистско-ленинской философии в СССР: (30-е гг.) / В.Н. Колосков; отв. ред. Л.Н. Суворов. – Москва : Наука, 1978. – 158 с.
1059889
  Гусева Т.Л. Очерк истории метафизики: от Платона до "докритического" Канта // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 150-176. – ISSN 1560-7488
1059890
   Очерк истории министерства иностранных дел 1802-1902 : [из фондов Центр. науч. б-ки МИД РФ]. – Репр. изд. – Москва : Международные отношения, 2002. – 205, [3], 33, [1] с. – Вых. дан. ориг.: С.-Петербург, 1902. – ISBN 5-7133-1145-7
1059891
  Мохов Н.А. Очерк истории молдавско-русско-украиских связей / Н.А. Мохов. – Кишинев, 1961. – 316с.
1059892
   Очерк истории молдавской советской литературы. – М, 1963. – 304с.
1059893
   Очерк истории мордовской советской литературы. – Саранск, 1956. – 226с.
1059894
  Веселаго Ф. Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет : сост. Ф. Веселаго. – Санкт-Петербург : тип. Морск. кадетск. корпуса, 1852. – [2], 208, [2], 144, II с., 18 л. ил., портр.
1059895
  Нежинский Л.Н. Очерк истории народной Венгрии 1948-1962 гг. / Л.Н. Нежинский. – Москва, 1969. – 447с.
1059896
   Очерк истории немецкого рабочего движения. – М, 1964. – 255с.
1059897
  Валидов Д. Очерк истории образованности и литературы татар (до революции 1917 г.) / Д. Валидов. – Москва-Петербург, 1923. – 107с.
1059898
  Кутшеба С. Очерк истории общественно-государственного строя Польши / С. Кутшеба; ред. и вступ. ст. Н.В. Ястребов. – С.-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1907. – XXII, 231 с.
1059899
  Ковбасюк С.М. Очерк истории Одесской Красной Гвардии / Ковбасюк. – Одесса : Тип. "Известия", 1927. – 58 с.
1059900
   Очерк истории осетинской советской литературы. – Орджоникидзе, 1967. – 420с.
1059901
  Пархоменко В.А. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом мароссийской жизни того времени : опыт церковно-исторического исследования Владимира Пархоменко. – Полтава : Изд. Полт. Церк. ист.-археол. ком.Электрическая типо-литогр. Торгов. Дома И. Фришберг и С. Зорохович, 1908. – [4], IV, 98, XXXXII с.
1059902
  Пархоменко В.А. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом мароссийской жизни того времени : опыт церковно-исторического исследования Владимира Пархоменко. – 2-е изд., перераб., с прилож. новых материалов. – Полтава : Электрическая тип. Г.И. Маркевича, 1910. – [4], V, 182, XXXIII, [1] с.
1059903
  Мацеевский В.А. Очерк истории письменности и просвещения славянских народов до XIV века / соч. Вячеслава Александра Мацеевского, д-ра прав и проф., чл.-кор. Археогр. комис.; Пер. с пол. Петр Дубровский. – Москва : В унив. тип. ; Имп. О-во истории и древностей росс., 1846. – [4], II, [2], 73 с. – Отд. оттиск из: Чтения Московского общества истории и древностей, 1846, кн. 2. - Изд. является переводом 2-го т. работы Мацеевского "Pamietniki o dziejach pismennich we i prawodawstwie slowian"


  Переводчик: Дубровский, Петр Павлович (1813-1882)
1059904
  Смирин М.М. Очерк истории политической борьбы в Германии перед реформацией. / М.М. Смирин. – Москва, 1952. – 416с.
1059905
  Данилевич В.Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия / В.Е. Данилевич. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – XXIV, 260 с., [2] л. карт., табл.


  На тит. л. фамилия-подпись: Оглоблин
1059906
  Бобржинский М. Очерк истории Польши / Под ред. Н.И. Кареева. – 3-е польск. изд. – С.-Петербург : Издание Л.Ф. Пантелева
Т. 1. – 1888. – [6], 291 с.
1059907
  Бобржинский М. Очерк истории Польши = Dzeije Polski / М. Бобржинский ; пер. с 3 польскаго изд. под ред. [и с предисл.] проф. С.-Петербургскаго ун-та Н. И. Кареева. Т. 2. – 1888-1891. – Санкт-Петербург : Изд. Л. Ф. Пантелеева
Т. 2. – 1891. – [8], 340 с.
1059908
  Дессуар М. Очерк истории психологии / М. Дессуар. – Санкт-Петербург, 1912. – 217с.
1059909
  Харузин Н.Н. Очерк истории развития жилища у финнов / Н.Н. Харузин. – Москва : Высочайше утв. Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1895. – 99 с. – С 6-ю таблицами рисунков. (Из XXIV и XXV) кн. Этнографического Обозрения
1059910
  Иванов-Вано Очерк истории развития мультипликации. / Иванов-Вано. – М, 1967. – 55с.
1059911
  Алтмышбаев А.А. Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии / А.А. Алтмышбаев ; Акад. наук Кирг. ССР, Отд. философии и права. – Фрунзе : Илим, 1985. – 148 с., [2]
1059912
  Герц В. Очерк истории развития основных воззрений химии / В. Герц. – Ленинград, 1924. – 243 с.
1059913
  Куделко С.М. Очерк истории развития психиатрии в харьковском классическом университете // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Т. 1, № 1 (1). – С. 89-93. – ISSN 2312-5675
1059914
  Ермолов П. Очерк истории развития радиотехнологий в Крыму (1921-1940). Часть 1 // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 4-14. – ISSN 2079-2999


  У першій частині статті розглянуті наступні розділи дослідження другого періоду історії розвитку радіотехнологій в Криму (1921-1940 рр.): загальноісторичні аспекти, наукові та технологічні здобутки та події періоду, а також радіотехнології, що ...
1059915
  Шохин К.В. Очерк истории развития эстетической мысли в России / К.В. Шохин. – М., 1963. – 116с.
1059916
  Моносов С. Очерк истории революционного движения. / С. Моносов. – М., 1933. – 364с.
1059917
  Порай-Кошиц И.А. Очерк истории русского дворянства от половины IX до конца XVIII века 862-1796 / Соч. И.А. Порай-Кошица. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1874. – [2], XXVI, 225 с. – Библиогр. в примеч. с. 189-224
1059918
  Сонцов Д.П. Очерк истории русского народа до XVII столетия : Общин. быт древ. Руси / Д.Д. Сонцов. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1875. – [4], 160 с.
1059919
  Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика / М.Л. Гаспаров. – М., 1984. – 319с.
1059920
  Дурново Н. Очерк истории русского языка / Н.Дурново. – Б.М.И. – 376 с.
1059921
  Дурново Н. Очерк истории русского языка / Н. Дурново. – Б.М.И
Вып.2. – С.243-376
1059922
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский. – 1915-1918. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Ч. 1. – 1915. – VI, 283, [2]
1059923
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева. – 2-е изд. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1918. – V, 231 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., отсутств. с. I-V
1059924
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Госиздат ; [1-я Образц. тип. М. С. Н. Х.]
Ч. 1. – 1921. – VI, 283 с.


  На кн. № 47921 автограф 1931 года
1059925
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский. – 6-е изд., стереотип. – Курск : Книгоиздат Т-во при Курск. Губкоме РКП
Ч. 1 и 2. – 1923. – 342, IV с.
1059926
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева. – 5-е изд., стереотип. – Петроград : Раб. коопер. изд. "Прибой" ; [Гос. тип. им. т. Зиновьева]
Ч. 1. – 1923. – 207 с. – Конволют. - Пер.: Очерк истории русской культуры, Ч. 2 / М.Н. Покровский
1059927
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры. Ч. 2 : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева // Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский. – 5-е изд., стереотип. – Петроград : Раб. коопер. изд. "Прибой" ; [Гос. тип. им. т. Зиновьева], 1923. – Ч. 1. – 171 с.
1059928
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 1. – 1925. – VIII, 202 с.


  На кн. № 47921 автограф 1931 года
1059929
  Радонежский А.А. Очерк истории русской литературы : Применительно к программе военных училищ других средних учебных заведений / сост. А. Радонежский. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидт, 1909. – VIII, 408 с. ил.
1059930
  Кашкин Н.Д. Очерк истории русской музыки / сост. А.Ф. Казбирюк, преп. теории музыки при Киев. муз. уч-ще Имп. Рус. – 5-е изд., испр. и доп. ст. "О разрешении диссонансов" Е.А. Рыб. – Москва : Собств. изд. П. Юргенсона в Москве, 1908. – [4], 223 с.
1059931
   Очерк истории русской советской литературы. – Москва
1. – 1954. – 376 с.
1059932
   Очерк истории русской советской литературы. – Москва
2. – 1955. – 348 с.
1059933
  Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии / Э.Л. Радлов. – 2-е изд., доп. – Петербург : Наука и школа, 1920. – 99 с.
1059934
  Добронравин К. Очерк истории славянских церквей / [Соч.] Прот. Константина Добронравина. – Санкт-Петербург : Тип. духовного журн. "Странник"
Вып. 1. – 1873. – [4], 222, 56 с.
1059935
  Гермоген (Добронравин К. П.) Очерк истории славянских церквей / [Соч.] Гермогена, (еп. Псковского и Порховского). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова, 1899. – 255 с.


  Надпись 1924 г.
1059936
  Сперанский И. Очерк истории Смоленской духовной семинарии и подведомых ей училищ со времени основания Семинарии до ее преобразования по Уставу 1867 года : (1728-1868 г.) / Сост. Иван Сперанский. – Смоленск : Тип. Е.П. Позняковой, 1892. – X, II, 467, XXXII с. : табл. – Библиогр. в примеч.
1059937
  Иркаев М.И. Очерк истории Советского Таджикистана / М.И. Иркаев. – Сталинабад, 1957. – 503с.
1059938
  Чельцов-Бебутов Очерк истории советского уголовного процесса / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1948. – 34с.
1059939
  Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции / Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. – Москва : Политиздат, 1980. – 160 с.
1059940
  Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции / Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 364, [3] с.
1059941
  Преображенский П.Ф. Очерк истории современного империализма. / П.Ф. Преображенский. – 2-е изд. – М., 1926. – 91с.
1059942
  Хазнадар М. Очерк истории современной курдской культуры / М. Хазнадар. – Москва, 1967. – 232с.
1059943
  Михайлов Г.И. Очерк истории современной монгольской литератуы / Г.И. Михайлов. – М, 1955. – 216 с.
1059944
  Батурин Н. Очерк истории социал-демократии в России / Н. Батурин; Н. атурин ; с прилож ст. М. Ольминского. – Изд. 7-е. – Ленинград : Прибой, 1924. – 190 с.
1059945
  Александров Г.Ф. Очерк истории социальных идей в древней Индии / Александров Г.Ф. – Минск : Издательство АН БССР, 1959. – 302 с.
1059946
  Чагин Б.А. Очерк истории социологической мысли в СССР / Б.А. Чагин; АН СССР, Ин-т философии, Ленингр. сектора. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1971. – 244 с.
1059947
  Голенкова З.Т. Очерк истории социологической мысли в Югославии / З.Т. Голенкова. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 220с.
1059948
  Ашурбейли С.Б. Очерк истории средневекового Баку (VIII - начало XIX вв.) / Ашурбейли С.Б. – Баку, 1964. – 336 с. – Библиогр.: с. 317-334
1059949
  Челидзе К.С. Очерк истории среднего специального образования в Грузии / К.С. Челидзе. – Тбилиси, 1981. – 134с.
1059950
  Сперанский Н. Очерк истории средней школы в Германии / Николай Сперанский. – Москва : Издание М. и С. Сабашниковых, 1898. – [2], 240 с.
1059951
  Доброхвалов В.П. Очерк истории степного лесоразведения / В.П. Доброхвалов; под ред. Станкова С.С. – Москва : Издательство Московского университета, 1950. – 208 с.
1059952
  Мовсумов Д.Г. Очерк истории суда в советском Азербайджане (1917-1924 гг.) : Автореф... канд. юридич.наук: / Мовсумов Д.Г.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 21 л.
1059953
   Очерк истории таджикской советской литературы.. – Москва : Академии наук СССР, 1964. – 480 с.
1059954
  Еремина Т.С. Очерк истории Таймырской окружной партийной организации (1930-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Еремина Т.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 24л.
1059955
  Гришунин А.Л. Очерк истории текстологии новой русской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гришунин А.Л. ; Акад. наук СССР , Ин-т русской литературы. – Ленинград, 1963. – 20 с.
1059956
  Якобсон А.Б. Очерк истории точных наук / А.Б. Якобсон. – М, 1927. – 204с.
1059957
   Очерк истории туркменской советской литературы. – М., 1980. – 413с.
1059958
  Грушевский А.С. Очерк истории Турово-Пинского княжества в составе Литовского-русского государства XIV-XVI в. / Ал. Грушевский. – [Киев] : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. Общ. печатного и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 200 с., 2 л. карт. : карт. – Без тит. л. и ориг. обл. - Отд. оттиск: Университетские известия. 1902 г., № 7, с. 1 – 40; № 10, с. 41 – 110; № 11, с. 111 – 191
1059959
  Богородский С.О. Очерк истории уголовнаго законодательства в Европе с начала XVIII века / [соч.] С.О. Богородскаго. – Киев : В унив. тип.
Т.1. – 1862. – [4], XVI, 655 с.
1059960
  Богородский С.О. Очерк истории уголовнаго законодательства в Европе с начала XVIII века / [соч.] С.О. Богородскаго. – Киев : В унив. тип.
Т. 2. – 1862. – [2], XVIII, 438 с.
1059961
  Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / М.С. Грушевский ; [примеч. В.М. Рычки, А. И. Гуржия]. – 2-е изд. – Киев : Лыбидь, 1990. – 397, [1] с. – Библиогр.: с. 384–389. – (Памятники исторической мысли Украины. Сер.основана в 1989г. / редкол.: Ф.П. Шевченко (пред.) [и др.]). – ISBN 5-11-001669-0
1059962
   Очерк истории украинской советской литературы. – Москва, 1954. – 448с.
1059963
  Мухтаров А.М. Очерк истории Ура-Тюбинского владения в Х1Х в. / А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1964. – 186с.
1059964
  Розенбергер Фердинанд Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории : в 3 ч. / [соч.] Фердинанда Розенберга, препод. при реальной гимн. ; пер. с нем. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера
Ч. 1 : История физики в древние и средние века. – 1883. – VI, [2], 178 с.
1059965
  Розенбергер Фердинанд Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории : в 3 ч. / [соч.] Фердинанда Розенберга, препод. при реальной гимн. ; пер. с нем. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера
Ч. 2. – 1886. – [8], 320 с.
1059966
  Розенбергер Фердинанд Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории : в 3 ч. / [соч.] Фердинанда Розенберга, препод. при реальной гимн. ; пер. с нем. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера
Ч. 3, вып. 1 : История физики в последнее столетие. – 1892. – [2], 326 с.
1059967
  Розенбергер Фердинанд Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории : в 3 ч. / [соч.] Фердинанда Розенберга, препод. при реальной гимн. ; пер. с нем. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Ч. 3, вып. 2 : История физики в последнее столетие. – 1894. – [2], 327-828 с.
1059968
   Очерк истории философии на Украине. – М, 1961. – с.
1059969
  Клинге М. Очерк истории Финляндии / Матти Клинге. – 2-е изд. – Хельсинки : Отава, 1996. – 176 с. : ил., табл., карт. – ISBN 951-1-14223-2
1059970
  Марков Г.Е. Очерк истории формирования туркменского населения Хорезмского оазиса в XVII -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Марков Г.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 17л.
1059971
  Кареев Н.И. Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 года / Н. Кареев. – Варшава : Из тип. К. Ковалевского, 1881. – [2], III, [3], 150, XXXI с. – Библиогр.: с. I-XXIV. – (Очерки из истории европейских народов ; № 1)
1059972
  Аллендорф К.А. Очерк истории французского языка : пособие для преподавателей / К.А. Аллендорф. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 178
1059973
  Розанов М.Н. Очерк истории французской литературы эпохи "Просвещения" : пособие к лекциям, чит. в Ун-те и на Высш. жен. курсах / М.Н. Розанов. – На правах рукописи. – Москва : [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – 172 с. – Экз. деф. без обл.
1059974
   Очерк истории Харьковского моторостроительного завода "Серп и молот". – Х
1. – 1966. – 248с.
1059975
   Очерк истории Харьковского тракторного завода. – Х, 1962. – 300с.
1059976
   Очерк истории Харьковского электромеханического завода. – Харьков
1. – 1963. – 224 с.
1059977
  Высоцкий З.З. Очерк истории химии дисперсных кремнеземов / З.З. Высоцкий. – Киев : Наукова думка, 1971. – 186с.
1059978
  Святловский А.Е. Очерк истории четвертичного вулканизма и тектоники Камчатки. / А.Е. Святловский. – М., 1967. – 220с.
1059979
   Очерк истории Чехии. – Варшава : Типография варшавского учебного округа, 1912. – 136 с.
1059980
   Очерк истории Чехии. – Петроград : Типография В.Д. Смирнова, 1915. – 162 с.
1059981
   Очерк истории чечено-ингушской литературы. – Грозный, 1963. – 240с.
1059982
  Степович А.И. Очерк истории чешской литературы : с фотографич. снимком с Краледвор. рукописи / / сост. А. Степович. – Киев : Изд. Киев. Славянского о-ва ; Тип. Е.Т. Керер, 1886. – [2], XIV, 336 с., 1 л. факс.
1059983
  Сироткин М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы / М.Я. Сироткин. – 12-е изд., испр. и доп. – Чебоксары, 1956. – 352с.
1059984
  Новиков Г.А. Очерк истории экологии животных / Г.А. Новиков. – Ленинград, 1980. – 287с.
1059985
  Тюменев Очерк истории экономического быта. / Тюменев, а.И. – Птгр.-М, 1919. – 98с.
1059986
  Тюменев А.И. Очерк истории экономического быта. / А.И. Тюменев. – Птгр., 1919. – 98с.
1059987
  Тюменев А.И. Очерк истории экономического быта. / А.И. Тюменев. – Птгр.-М, 1923. – 106с.
1059988
  Дорошевич Э.К. Очерк истории эстетической мысли Белоруссии / Э.К. Дорошевич, В.М. Конон. – Москва, 1972. – 320с.
1059989
   Очерк истории эстонской советской литературы. – М, 1971. – 504с.
1059990
   Очерк истории этики. – Москва : Мысль, 1969. – 430c.
1059991
  Хвостов В.М. Очерк истории этических учений : курс лекций / В.М. Хвостов. – 3-е изд., стереотип. – Москва : URSS; КомКнига, 2006. – 284 с. – ISBN 5-484-00472-1
1059992
  Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР / Э.А. Масанов. – Алма-Ата, 1966. – 322с.
1059993
  Токарев С.А. Очерк истории якутского народа. / С.А. Токарев. – Москва, 1940. – 248 с.
1059994
   Очерк истории якутской советской литературы. – М, 1955. – 196с.
1059995
   Очерк истории якутской советской литературы. – М, 1970. – 392с.
1059996
  Хоррабин Д.Ф. Очерк историко-экономической географии мира / Д.Ф. Хоррабин. – изд. 3-е. – М - Л, 1931. – 110с.
1059997
  Терновский Ф.А. Очерк исторического движения русской религиозно-церковной жизни / Ф.А. Терновский, 1870. – 31 c.
1059998
  Токарь В.П. Очерк исторического образования имен существительных в украинском языке. (Суффиксы -к(а), -ок, -щик и их производные). : Автореф... канд. филолог.наук: / Токарь В.П.; МВССО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 23л.
1059999
  Цаболов Р.Л. Очерк исторической морфологии курдского языка / Р.Л. Цаболов. – М, 1978. – 92с.
1060000
  Цаболов Р.Л. Очерк исторической фонетики курдского языка / Р.Л. Цаболов. – М, 1976. – 103с.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,