Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1058001
   " Перспективи ринку підйомних споруд у контексті інтеграційних процесів" (за результатами Одеського міжнародного форуму) // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-9
1058002
  Маврін О.О. "Перспективний видавничий план" як джерело вивчення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1980-х років // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 20-29. – ISSN 0320-9466
1058003
  Пирогова Т. "Перспективы развития логистической деятельности в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 8-10 : фото
1058004
  Манухина Ю.А. Перспектива - глобальный электронный каталог на основе баз данных издательств // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 2. – С.68-70. – ISSN 0869-6020
1058005
  Барышников А.П. Перспектива / А.П. Барышников ; рекомендовано в качестве учеб. пособ. для худож. вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1948. – 139 с. : ил.
1058006
  Барышников А.П. Перспектива : пособ. для высш. худож. учеб. заведений : рекомендовано в качестве учебн. пособ. для худож. вузов / А.П. Барышников. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 126, [6] с. : ил.
1058007
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1952. – 120с.
1058008
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1958. – 132с.
1058009
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1969. – 128с.
1058010
  Петерсон В.Е. Перспектива / В.Е. Петерсон. – М, 1970. – 183с.
1058011
  Соловьев С.А. Перспектива / С.А. Соловьев. – М., 1981. – 144с.
1058012
  Крамаренко Г.С. Перспектива : учебное пособие / Г.С. Крамаренко. – Москва : Московский архитектурный университет, 1988. – 77 с.
1058013
  Макарова М.Н. Перспектива / М.Н. Макарова. – М., 1989. – 190с.
1058014
  Самойлов Юрій Перспектива авіаційного плато // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
1058015
   Перспектива використання в сонячній енергетиці Ti-вмісних епоксиуретанових композитів / Л.М. Ященко, Л.О. Воронцова, Т.Т. Алексєєва, Т.В. Цебрієнко, Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, О.О. Бровко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: М.Я. Валах, П.П. Горбик, В.О. Зажигалов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 4. – С. 747-760. – ISSN 1816-5230
1058016
   Перспектива використання фототрофічних пурпурових сіркобактерій у біологічній очистці води від сірководню / Л.Я. Кіт, І.М. Баран, О.Р. Кулачковський, С.П. Гудзь // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 36-39 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1058017
  Логвиненко М.І. Перспектива вирішення питання прав інтелектуальної власності працівника і роботодавця у кодифікованому трудовому законодавстві // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 126-127. – ISBN 978-617-7069-52-1
1058018
  Зеленкова І.І. Перспектива запровадження астренту у виконавчому процесі України // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7361-58-8
1058019
  Бонюк З.Г. Перспектива збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України шляхом інтродукції таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Показана можливість збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України новими інтродукцентами роду Spiraea L. Дана характеристика колекції роду таволг Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна, намічено перспективи її розширення.
1058020
   Перспектива ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18)


  З 2021 року суттєво зміниться система складання зовнішнього незалежного оцінювання для випускників шкіл - стане більше обов"язкових предметів, а тестування з української мови та математики матимуть 2 рівні складності.
1058021
  Андреев А.Л. Перспектива инновационного развития России глазами научно-технической интеллигенции // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6 (326 ). – С. 66-76. – ISSN 0132-1625
1058022
  Поліщук Я. Перспектива літератури в епоху постправди // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 14-31. – ISBN 978-966-933-136-6
1058023
  Поліщук Я. Перспектива множинності в літературній історіографії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 43-50. – ISBN 978-966-171-312-2
1058024
  Москатова А.К. Перспектива освоения человеком многомерного сознания // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С.209-217. – ISSN 1684-2618
1058025
  Гурбанов Р.А. Перспектива присоединения Европейского Союза к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и влияние этого присоединения на отношения органов правосудия Европейского Союза и Совета Европы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 109-118. – ISSN 1812-8696
1058026
  Коваленко А.В. Перспектива развития народного хозяйства Оренбургской области / А.В. Коваленко. – Оренбург, 1973. – 32с.
1058027
  Казбарас Р. Перспектива развития розничной торговой сети в городе Вильнюсе : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Казбарас Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 21л.
1058028
  Соловей В. Перспектива революции // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0869-44435


  90-річний ювілей Жовтневої революції
1058029
  Троян В.М. Перспектива розвитку науково-технічного потенціалу в Збройних силах України / В.М. Троян, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-100. – Бібліогр.: С. 100. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти нарощування науково-технічного потенціалу в Збройних Силах. Основний акцент ставиться на проблему фінансування розвитку безпосередньо науки і науково-технічного експерименту та досліджень, а також обґрунтовується ...
1058030
  Лось Й. Перспектива сенсу та емпатії у публіцистиці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 112-122. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1058031
  Каратнюк Д. Перспектива створення міжнародного трибуналу для суду над піратами // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 56-58
1058032
  Булатецька Л.І. Перспектива та мотивація: від конфронтації до порозуміння // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 45-47
1058033
  Драпак М. Перспектива членства у ЄС як умова консолідації демократичних сил Румунії та Словаччини 1996-2002 років: етнополітичний аспект // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – С. 213-225. – ISSN 2309-7760
1058034
  Приходько Т. та інш. Перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.22-31
1058035
  Миронова М.А. Перспективи "європеїзації" Західних Балкан: виклики для Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – С. 117-130. – ISSN 2308-6912
1058036
  Вишньов В. Перспективи "ядерного майбутнього" Японії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 59-61.
1058037
   Перспективи автономії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів про важливі зміни для роботи вишів, над якими працюють у цьому році. <...> планується створити модель автономного закладу вищої освіти, котрий матиме ...
1058038
  Геєць В.М. Перспективи аграрних трансформацій та їх вплив на розвиток подій в економіці України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-13
1058039
  Хрімлі К.О. Перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 218-222. – ISBN 978-617-7320-15-8
1058040
  Танклевська Н.С. Перспективи адаптації зарубіжного досвіду агрострахування в Україні / Н.С. Танклевська, В.В. Ярмоленко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 1. – С. 55-63. – ISSN 2312-847X
1058041
  Немержицький Є. Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади / Є. Немержицький, Ф. Шульженко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 35-39
1058042
  Тарнавська Н. Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 104-116. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1058043
  Монастирський Г. Перспективи багатофункціональності економічного розвитку сільських поселень // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 25-33. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
1058044
  Коваленко С.М. Перспективи базової освіти дорослих (британська практика) // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 24-29. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Дослідженно особливості функціонування системи базової освіти дорослих у Великій Британії. Розглядаються основні нормативні документи та державні освітні ініціативи, спрямовані на подолання проблеми низького рівня базових вмінь (прозова, обчислювальна ...
1058045
  Волович О. Перспективи близькосхідної політики президента США Дональда Трампа // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (5). – С. 31-40
1058046
  Шаров О. Перспективи валютної інтеграції на пострадянському просторі // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 12-19
1058047
   Перспективи введення арильних замісників у 1,3-функціоналізований циклобутановий цикл за реакціями С—С крос-сполучення трифлуороборатів / О.В. Грищук, А.В. Тимцунік, В.С. Москвіна, О.О. Григоренко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 5. – С. 61-69. – ISSN 1025-6415
1058048
  Нечитайло В.А. Перспективи введення в культуру Iris hungarica Waldst. et Kit як нової декоративної рослини : біологія / В.А. Нечитайло, В.П. Погребенник, О.Г. Молдованова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 23-27 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1058049
  Машевська Л. Перспективи вдосконалення джерел аграрного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 30-34
1058050
  Полюхович В. Перспективи вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції (з практики законотворення) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 51-60. – ISSN 2663-5313
1058051
  Тригубенко М. Перспективи вдосконалення законодавчого забезпечення функціонування наукових установ в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 165-169. – ISSN 2663-5313
1058052
   Перспективи вдосконалення навчального плану для лікарів-інтернів-стоматологів у розділі "Карієс" / П.М. Скрипников, В.І. Шинкевич, Удальцова-Гродзинська, О.А. Писаренко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 114-117. – ISSN 1681-2751
1058053
  Шевченко І.Ю. Перспективи вдосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців для автомобільної промисловості на засадах дуальної форми навчання // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 8. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2409-1944
1058054
  Селюков В. Перспективи вдосконалення правового регулювання у сфері кінологічної діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 153-158. – ISSN 2663-5313
1058055
  Катеринчук І.П. Перспективи вдосконалення системи органів управління адаптацією права України до законодавства ЄС // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 38-42


  У статті розглянуто зміст злочинної діяльності щодо незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями та запропоновано заходи щодо мінімізації зазначених правопорушень. In the article the substance of criminal activity ...
1058056
  Лазор О.Д. Перспективи вдосконалення системи професійної підготовки публічних службовців в Україні: зарубіжний досвід // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 56-64. – ISBN 978-617-7814-17-6


  "В умовах формування громадянського суспільства, реалізації конституційних засад демократичної, правової, соціальної держави гостро постає проблема вдосконалення кадрового забезпечення апарату органів публічної влади висококваліфікованими та ...
1058057
  Стрішенець М. Перспективи вдосконалення цивільно-правового регулювання діяльності пайових інвестиційних фондів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 187-188
1058058
  Комарова Л.О. Перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 22-28


  У статті розглянуті перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики за напрямками лінгвістичного забезпечення функціонування інформації в автоматизованих наносистемах різних типів, лексичні одиниці семантичного поля - "нанотехнології", обстежений ...
1058059
  Демуз І. Перспективи вивчення інтелектуального співтовариства в руслі нових методологічних концептів / І. Демуз, А. Зленко, О. Ісайкіна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 172-187. – ISSN 0130-5247


  Згадуються наукові товариства в Університеті св. Володимира. - С. 184.
1058060
  Дідківська Г.Г. Перспективи видобування термальних вод в районі м. Іллічівськ Одеської області / Г.Г. Дідківська, З.В. Маслюкова, Є.Г. Новицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-72 : табл. – Бібліогр.: с. 72. – ISSN 0367-4290
1058061
  Рудько Г.І. Перспективи видобутку золота в межах Українського щита (на прикладі Майського родовища золота) / Г.І. Рудько, В.Е. Карли // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 8-17 : рис., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-721Х
1058062
  Лоєвська А.О. Перспективи видобутку метану з газогідратів Чорного моря // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 53-55 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1058063
  Половка С. Перспективи видобутку нетрадиційних видів корисних копалин у межах дна Світового океану та українського сектору Чорного моря (на прикладі газогідратів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Викладено історію відкриття нетрадиційних видів корисних копалин (газогідратів). Висвітлено здобутки українських дослідників у цьому напрямі. Наведено карту перспектив газонасиченості зони газогідратів Чорноморської улоговини. Подано підрахунки вчених ...
1058064
  Марценко Н. Перспективи визнання нових суб"єктів цивільних прав (правовідносин) / Н. Марценко, Х. Кучарська // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 146-152. – ISSN 2524-0129
1058065
  Грудзур О. Перспективи визнання суб"єктом провокації хабара загального суб"єкта злочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується можливість вчинення провокації хабара загальним суб"єктом злочину. На основі цього обґрунтовується необхідність внесення змін до ст. 370 КК України стосовно розширення кола суб"єктів вказаного злочину. В статье исследуется ...
1058066
  Потапенко А.В. Перспективи визначення судом способу судового захисту цивільного права, який не суперечить закону // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7096-97-8
1058067
  Клименко М. Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в степовому Криму / М. Клименко, С. Мороз, О. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати випробування кипарисовика Лавсона Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в умовах степового Криму. Показано, що він цілком стійкий в даних грунтово-кліматичних умовах і відповідно до його біоекологічних особливостей є ...
1058068
  Ерастов В.І. Перспективи використання IOT для страхової галузі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 76-79. – ISBN 978-617-696-384-4
1058069
  Миколайчук В.В. Перспективи використання безпілотних військових вантажівок / В.В. Миколайчук, М.К. Канчуга // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 59. – ISBN 978-966-2699-94-4
1058070
  Токарчук Д.М. Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні / Д.М. Токарчук, Н.В. Пришляк, Я.В. Паламаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 51-57. – ISSN 2306-6792
1058071
  Ободовський О. Перспективи використання гідроенергетичного потенціалу на річках басейну Дніпра (на прикладі р. Рось) / О. Ободовський, В. Онищук, О. Почаєвець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 56-62. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Викладено новий науково-технологічний підхід щодо екологічного використання гідроенергетичного потенціалу річок у басейні Дніпра. Наведено конструктивні й компонувальні рішення для задекларованих високоекологічних малих гідроелектростанцій. Наведено ...
1058072
  Поліщук В.В. Перспективи використання ГІС-технологій та гідрологічних моделей для оцінки величини площинного змиву і формування якості вод річкового басейну // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 34-42


  Запропонована в роботі методика дослідженнь дозволяє комплексно оцінити перебіг руслових процесів річок вказаного басейну.
1058073
  Лісовенко В.Д. Перспективи використання додаткового IЧ-каналу аеродромної світлосигнальної системи / В.Д. Лісовенко, В.В. Головенський, О.І. Базик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 41-49. – ISSN 2524-0056
1058074
  Кожуріна М.С. Перспективи використання долинних комплексів південно-східної частини Карпат у рекреаційних цілях / М.С. Кожуріна, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 21-28 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
1058075
  Лавренчук В.А. Перспективи використання енергоефективних технологій в агросекторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 2, січень. – С.32-36. – ISSN 2306-6792
1058076
  Кудриль О.В. Перспективи використання земель із внутрішньогосподарськими меліоративними системами в умовах Волинського Полісся // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 77-80 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1058077
  Гарбуза Т. Перспективи використання змішаного навчання іноземних мов у підготовці майбутніх економістів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 150-151
1058078
  Мєдвєдкова Н. Перспективи використання іноземного досвіду податкового стимулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 328-332. – ISSN 0201-758Х
1058079
  Чорна Л.О. Перспективи використання кластерних технологій у вінницькому регіоні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 28-29 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1058080
  Стадницький Ю. Перспективи використання маркетингу для поліпшення соціально-економічної ситуації в регіоні / Ю. Стадницький, О. Товкан // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 151-159. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1562-0905
1058081
  Безносюк А. Перспективи використання нових інформаційних технологій у діяльності навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 33-40. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано проблему впровадження нових інформаційних технологій у діяльність навчальних закладів, що створює прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях ...
1058082
  Баглай К.М. Перспективи використання одно- і дворічних сіянців рослин з родини Кактусових (Cactaceae Juss.) для фітодизайну / К.М. Баглай, С.О. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Підібрано асортимент рослин, які в одно- і дворічному віці придатні для створення декоративних композицій із сукулентних рослин.
1058083
   Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях / О.О. Тетерук, В.П. Фещенко, В.П. Ландін, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1058084
  Потопальський А. Перспективи використання оригінальної технології прискореної селекції для отримання нових форм лікарських, декоративних та сільськогосподарських рослин / А. Потопальський, Л. Юркевич, В. Кацан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  За допомогою оригінальної технології використання препаратів екзогенних ДНК отримано нові форми лікарських рослин з підвищеним адаптаційним потенціалом та з підвищеною продуктивністю щодо біологічно активних речовин: новий сорт ехінацеї пурпурової ...
1058085
  Березкіна В.І. Перспективи використання очитків в озелененні / В.І. Березкіна, Г.С. Куковиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться відомості про колекцію очитків Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх біологічні особливості та культуру. Виділені види перспективні для озеленення та закріплення порушених земель, схилів, сипучих субстратів.
1058086
  Лешенок У. Перспективи використання панельних досліджень використання панельних досліджень // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 83-85
1058087
  Тарасова В.В. Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженні лексико-семантичних систем мов (на матеріалі ЛСП "Засоби пересування" в англійській, німецькій, російській та українській мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 323-330. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1058088
  Тяжкороб І.В. Перспективи використання потенціалу малого підприємництва регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 39-40
1058089
   Перспективи використання природних смектитових глин України для створення геологічного сховища радіоактивних відходів / Б.Г. Шабалін, О.М. Лавриненко, П.О. Косоруков, С.П. Бугера // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – С. 65-78 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2519-2396
1058090
  Лешенок У.С. Перспективи використання просторових даних у дослідженнях політичних орієнтацій населення України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – C. 26-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (41)). – ISSN 2308-5053
1058091
  Щербак Андрій Вікторович Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості створення на українських підприємствах систем рейтингового оцінювання інвестицій.
1058092
  Щербак А.В. Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 83-91. – ISSN 1993-6788
1058093
  Щербак Андрій Вікторович Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості створення на українських підприємствах систем рейтингового оцінювання інвестицій.
1058094
  Лижаченко Н. Перспективи використання ресурсної бази Завалівського родовища графіту / Н. Лижаченко, В. Ніколаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Завалівське родовище експлуатується на даному етапі як комплексний об"єкт. Традиційно на родовищі розробляються графітові руди. Як супутні корисні копалини використовуються лише кварцити та чарнокіти, складуються гранатові руди. Решта супутніх ...
1058095
  Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1058096
  Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1058097
  Задорожний Ю. Перспективи використання Римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
1058098
  Єгоров І. Перспективи використання різних організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні / І. Єгоров, С. Лихолет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанню створення підприємств "під ключ", а також визначенню ролі та місця в даному процесі технологічних вищих навчальних ...
1058099
  Ситник О.І. Перспективи використання річки Південний Буг з рекреаційною метою у межах Немирівського району / О.І. Ситник, Ю.В. Слободяник // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 326-331
1058100
  Лобода Дмитро Леонідович Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Лобода Дмитро Леонідович, Черкашина Катерина Федорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
1058101
  Адаменко М.Г. Перспективи використання системи контролінгу на підприємствах України // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 139-142. – (Економічні науки)
1058102
  Ващук В.В. Перспективи використання твердих побутових відходів / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 16-17
1058103
  Соколова О.І. Перспективи використання територій природо-заповідного фонду для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 112-116
1058104
  Апарова О.В. Перспективи використання факторингу в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 2. – С. 67-71
1058105
  Денисенко С.М. Перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 2 (39). – С. 63-72. – ISSN 1998-6939
1058106
  Юдіна І.Ю. Перспективи використання шипшин в народному господарстві України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано наслідки вивчення біологічних особливостей перспективних для народного господарства України видів шипшин, інтродуковані з різних районів Середньої Азії.
1058107
   Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні / В.П. Патика, В.А. Соломаха, Р.І. Бурда, А.Л. та ін. Бойко; Мін-во екології та природ. ресурсів України; Ред. В.П.Патика, В.А.Соломаха. – Київ : Хімджест, 2003. – 256с. – ISBN 966-96124-6-2
1058108
  Корнієнко Я.М. Перспективи виробництва та ефективність використання гуміновмісних органо-мінеральних добрив в Україні / Я.М. Корнієнко, Я.М. Заграй // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 45-52 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1058109
  Данилова Н.В. Перспективи виходу України на міжнародний ринок альтернативної енергетики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 259-260. – ISBN 978-617-7069-02-6
1058110
  Молошний І.С. Перспективи виходу українських підприємств на міжнародні ринки ІРО // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 161-163. – ISBN 978-617-696-385-1
1058111
  Зеленько Анатолій Перспективи вищої освіти в Україні : (чому активне впровадження європейської системи в освіті України обертається покручем?) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
1058112
  Нахаєва Я. Перспективи вищої освіти в Україні у сучасних умовах розвитку суспільства / Я. Нахаєва, Н. Єлагіна // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 203-205. – ISBN 978-617-7263-79-0
1058113
  Боцуляк І.В. Перспективи виявлення родовищ фосфоритів жовнового типу у вендських відкладах на території Середньої Лівобережної Наддністрянщини : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25 : Табл. – (Геологія ; Вип. 20)


  На основі результатів геологічної зйомки території Середньої Лівобережної Наддністрянщини зроблено висновок про перспективність геологічного вивчення джуржівських шарів нагорянської світи венду як сировини для виготовлення калійно-фосфатного меліоранта ...
1058114
  Михайлов В.А. Перспективи відкриття золотого зруденіння Карлін-типу в Рахівському рудному районі Закарпаття : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Л.С. Михайлова, В.Г. Біляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – Бібліогр.: 22 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено докази перспективності Рахівського рудного району Закарпаття відносно відкриття нового для України геолого-промислового типу - великооб"ємного золотого зруденіння, близького до Карлін-типу, родовища якого відомі у штаті Невада і забезпечують ...
1058115
  Шнюков Є.Ф. Перспективи відкриття родовищ лікувальних грязей (пелоїдів) в українському секторі глибоководної області Чорного моря / Є.Ф. Шнюков, В.О. Ємельянов, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 43-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1058116
  Кончин В.І. Перспективи відновлення глобальної економічної рівноваги та імперативи технологвчних і ціннісних зрушень в світовому господарстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 30-43
1058117
  Бурковський О.П. Перспективи відновлення природніх екосистем та приватного заповідання в разі впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 23-31. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 2, лютий)
1058118
  Кучерявий В.П. Перспективи відтворення та рекреаційного використання порушених земель внаслідок сірчаних розробок / В.П. Кучерявий, М.Л. Копій // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 167-172 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1991-606X
1058119
  Білошицький Сергій Перспективи війни та застосування силової політики в системі ліберально-демократичного світоустрою: теоретико-методологічний аспект // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 114-122. – ISSN 0130-5247
1058120
  Задирака Н. Перспективи впливу особливого адміністративного права на інститут публічного майна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 151-157. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1058121
  Вдовенко Н.М. Перспективи впровадження адміністративної звітності в рибному господарстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1058122
  Гилюн О.В. Перспективи впровадження дуальної вищої освіти в Україні // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 56-58. – ISBN 978-966-97734-7-0
1058123
  Ключник А. Перспективи впровадження електронного нотаріату в Україні // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7611-44-7
1058124
  Лівак П. Перспективи впровадження загальнообов"язкового медичного страхування в Україні / П. Лівак, О. Рогова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-67.
1058125
  Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / [Олександр Коваль] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-554-169-1
1058126
  Лайко О. Перспективи впровадження концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
1058127
  Ляшенко Т.М. Перспективи впровадження механізмів соціального партнерства: парадигма побудови сучасної соціальної держави // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 177-205. – ISBN 978-966-02-8821-8
1058128
  Когут І.В. Перспективи впровадження проектів організації виробництва та реалізації органічної продукції в Україні / І.В. Когут, Т.В. Лебідь // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 210-216. – ISSN 2222-4459
1058129
  Зінченко Н.М. Перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні" / Н.М. Зінченко, Д.С. Сільвестров, М.Й. Ядренко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні".
1058130
   Перспективи впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки в Україні / Л.Я. Аніщенко, А.В. Гриценко, Л.А. Пісня, Б.С. Свердлов // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 14-30 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-1388
1058131
  Власюк В. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 157-161. – ISSN 1818-5754
1058132
  Мусієнко К. Перспективи встановлення системи міжнародного контролю у сфері кіберпростору // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 113-114
1058133
  Ігнатовський Є. Перспективи вступу Туреччини до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 6-8
1058134
  Габрилевич А.С. Перспективи вступу України в зону вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 49-56


  У статті розглядаються історія взаємовідносин України та Європейського Союзу, зокрема, проаналізовано низку позитивних та негативних наслідків підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі. Проаналізовано основні труднощі модернізації ...
1058135
  Шпакович О. Перспективи вступу України до Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 39-46


  В роботі розглядається сучасний стан відносин України з Європейським Союзом, зокрема, правові передумови для застосування положень права Євросоюзу у правопорядку України. Проводиться аналіз Конституції України та інших законодавчих актів щодо статусу ...
1058136
  Гріненко О.О. Перспективи вступу України до ЄС на сучасному етапі: міжнародно-правовий та політико-правовий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 48-53. – (Європейські дослідження)
1058137
  Михайлов В. Перспективи газоносності сланцевих відкладів Болтиської западини / В. Михайлов, В. Загнитко, Л. Михайлова // Збірник наукових праць ВНЗ "Інституту Тутковського" / Вищий навчальний заклад "Інститут Тутковського". – Київ, 2011. – № 1 (2). – С. 23-29


  Розглянуто перспективи сланцевих відкладень Болтиської западини як можливого джерела сланцевого газу
1058138
  Бєлєйченко О.Г. Перспективи галузевої конкурентоспроможності національного господарства в умовах глобвлізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
1058139
  Бондаренко М. Перспективи громадсько-політичних рухів як суб"єктної складової еволюції громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 169-175
1058140
  Слісаренко І.Ю. Перспективи громадського мовлення в Україні у контексті суспільно-політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізуються відношення між владою і пресою в Україні з огляду на міжнародний досвід.
1058141
  Щербакова О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 4-8. – Бібліогр.: 4 назви
1058142
  Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 67-72
1058143
  Скороход Ю.С. Перспективи демократизації Арабського Сходу в оцінках західних політологів / Ю.С. Скороход, Л.І. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 3-9


  The article analyzes the points of view of Western political scientists on the prospects for democratization of Arab states after the collapse of the bipolar system of international relations. Particular attention is paid to the problem of the "Middle ...
1058144
  Даиилюк Н. Перспективи демократичних трансформацій у постреволюційних авторитарних країнах // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 376-378
1058145
  Кирилюк О. Перспективи державно-приватного партнерства у портовій сфері України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 176-178
1058146
  Трипольська Г.С. Перспективи державної підтримки розвитку галузі біометану в україні до 2040 року // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 128-142. – ISSN 1605-7988
1058147
   Перспективи диджиталізації у сфері охорони праці / О.В. Крайнюк, Ю.В. Буц, В.В. Барабашин, Н.В. Діденко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 130-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1058148
  Кудрявцев О.М. Перспективи дистанційного навчання виборчого права у вищих навчальних закладах України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 123-127. – ISBN 978-617-7069-57-6
1058149
  Пунда О. Перспективи договірного регулювання донорства крові та її крмпонентів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.84-86
1058150
  Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
1058151
  Пунда О О. Перспективи договірного регулювання у сфері застосування репродуктивних методів здійснення права на материнство та батьківство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.54-58
1058152
  Андрущенко В. Перспективи долі. Випускники філософського - викладачі НПУ імені М.П. Драгоманова // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 116-120. – ISBN 978-617-7638-00-0
1058153
  Левицький А.Е. Перспективи дослідження картин світу в зіставному та перекладознавчому аспектах // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 17-20
1058154
  Мартинюк А.П. Перспективи дослідження концептів у світлі інтегративної теорії мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 20-33
1058155
  Кириченко М.С. Перспективи дослідження людської природи у філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1058156
  Шевчук В.О. Перспективи дослідження специфіки державно-правового устрою Київської Русі в порівнянні з державно-правовим устроєм інших країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
1058157
  Забіяка І.М. Перспективи дослідження творчості Дмитра Прилюка : постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С.182-183.
1058158
  Макаров Г.В. Перспективи еволюції державного устрою України після парламентських виборів 2002 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 297-298. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1058159
  Щербина В.С. Перспективи еволюції науки господарського права України (рецензія на монографію М.Ю. Потоцького "Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні") // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 179-181
1058160
   Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : аналіт. доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-184-4
1058161
  Резнікова Н.В. Перспективи економічного зростання КНР в контексті реалізації національної моделі економічного розвитку / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 231. – С. 81-85. – ISSN 1562-0808
1058162
  Чупрій Л.В. Перспективи економічного націоналізму в Україні в умовах глобалізації // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 330-342
1058163
  Бурбела Т.М. Перспективи економічного розвитку промислового виробництва в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 237-243. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1058164
  Клець М.В. Перспективи економічного співробітництва України з країнами Сходної Європи : Дис... канд економ.наук: 08.00.01 / Клець М.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.125-135
1058165
  Скріпцов А.В. Перспективи економічної взаємодії України та Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються найважливіші напрями економічної взаємодії України та Німеччини.
1058166
  Шеремет Л.А. Перспективи експлікації цінностей гуманізму в спорті // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 92-100


  Статтю присвячено дослідженню проблематики прояву цінностей гуманізму в сучасній спортивній діяльності. Визнаючи за спортом великий потенціал у плані гуманістичних цінностей, автор розглядає суперечливу ситуацію їх виявлення за умови зростаючої ...
1058167
  Дибкова Л. Перспективи електронного навчання у 21 столітті за допомогою застосування мобільних девайсів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 50-59
1058168
   Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій : монографія / Земляний Н.Г. [ та ін.] ; за заг. ред. А.Шевцова ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, регіональний філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : РФ НІСД, 2008. – 208 с. – ISBN 966-554-145-5
1058169
  Мошненко О.О. Перспективи Європейської інтеграції музичної культури та освіти України в контексті аналізу феномену відчуження (на прикладі музичної культури сучасної Німеччини) : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мошненко Олександр Олександрович ; М-во культури і мистецтв України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назв
1058170
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
1058171
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
1058172
  Петрик О. Перспективи забезпечення цінової стабільності в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 3-6
1058173
  Величко О.В. Перспективи зайнятості населення сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 192-198. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1058174
  Овчаренко Р.В. Перспективи законодавчого вирішення проблем реформування національної системи технічного регулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-92.
1058175
  Шемігон Т. Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 31-37


  Стаття присвячена вивченню підходів суб"єктів законодавчої ініціативи у регулюванні вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності. Визначено число офіційно зареєстрованих у Верховній Раді України проектів ...
1058176
  Ляхутін Р. Перспективи закріплення функцій покарання в Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.175-181. – ISSN 0132-1331
1058177
  Сльозенок Н.М. Перспективи залучення банківських кредитів підприємствами торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 160-164. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1058178
  Плинокос Д.Д. Перспективи залучення іноземних студентів для покращення трудового потенціалу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 198-201. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Досліджено зміни сучасного стану трудового потенціалу України та надано конкретні пропозиції щодо покращення трудового потенціалу країни за рахунок залучення до трудової діяльності іноземних громадян. We investigated the change of the current state of ...
1058179
  Безугла Вікторія Олександрівна Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / Безугла Вікторія Олександрівна, Шаповал Людмила Петрівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових фінансових ресурсів в ...
1058180
  Бронєвський В.Ю. Перспективи заповнення "вакуму безпеки" у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 141-143
1058181
  Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-72. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні різновиду нормування, спеціально спрямованого на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель (землевпорядного нормування). Формулюються пропозиції щодо суб"єктів, об"єктів, ...
1058182
  Тищенко О. Перспективи запровадження загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Аналізується правове регулювання функціонування загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні. The legal regulation of the obligatory pension insurance system functioning in Ukraine is analyzed.
1058183
  Казанцева А. Перспективи запровадження інституту конституційної скарги в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 76-77
1058184
  Зубачова І.С. Перспективи запровадження інституту суду присяжних в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 224-229. – ISSN 1563-3349
1058185
  Терещенко Г.М. Перспективи запровадження нових інструментів фінансування освіти в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 58-66. – ISSN 2617-8532
1058186
  Бенедисюк С. Перспективи запровадження ринку землі в Україні / С. Бенедисюк, Ю. Янюк // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 42-43
1058187
  Гулюк О.Д. Перспективи запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні: європейський досвід // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 98-101. – ISSN 2313-0431
1058188
  Кравченко Л.Д. Перспективи застосування DLP-систем для малих та середніх організацій як засіб підвищення інформаційної безпеки. Аналіз існуючих систем / Л.Д. Кравченко, І.І. Пархоменко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 198-201
1058189
   Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні = Перспективы применения альтернативных способов решения споров (ADR) в Украине = Perspectives of application of the alternative methods disputes solving (ADR) in Ukraine : матеріали Другого львівського міжнародного форуму : Львів, 26-29 травня 2009 року / [ відп. ред. І.І. Дутка ]. – Львів : ЛДШНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – 221с. – ISBN 978-966-199-003-5
1058190
  Кошляков О.Є. Перспективи застосування гідрогеологічного моделювання в системі моніторингу недрокористування : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-82 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розгялнуто стан проблеми та перспективи застосування гідрогеологічного моделювання в системі моніторингу надрокористування. Показано, що сучасне гідрогеологічне моделювання неможливе без спільного використання картографічних, імовірних та ...
1058191
  Заяць Василь Михайлович Перспективи застосування дискретних моделей коливних систем в економіці, освіті, науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано особливості та авторські підходи до побудови дискретних моделей коливних систем із тривалими перехідними процесами та високою добротністю, обгрунтована необхідність їх використання при проведенні науково-дослідницьких робіт та ...
1058192
  Орлюк О.П. Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються перспективи застосування електронної форми цінних паперів та особливості впровадження електронного цифрового підпису. Аналізується чинне законодавство України у сфері обігу цінних паперів. Prospects of the application of electronic forms ...
1058193
  Рашевська Н.В. Перспективи застосування засобів доповненої реальності у процесі навчання майбутніх інженерів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 226-229. – Бібліогр.: с. 227-228. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1058194
  Береза А.В. Перспективи застосування західних теорій державного управління у перехідних країнах // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 286-288. – ISBN 978-966-171-322-1
1058195
  Дутко А. Перспективи застосування медіації як способу врегулювання сімейно-правових спорів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 189-194. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1058196
  Пилипенко А.І. Перспективи застосування методів аналітичної статистики в управлінні проектами та програмами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 5-11 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1058197
  Тимченко Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення / Тимченко, Є. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-10. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані сезонного вивчення асоціацій кременевих мікроводоростей у межах дослідницького Чорноморського океанографічного полігону. Проаналізовано результати дослідження та визначено перспективи застосування діатомового аналізу для моніторингу ...
1058198
  Шишенко І.В. Перспективи застосування мобільних додатків у фаховій підготовці майбутніх учителів математики / І.В. Шишенко, Я.О. Чкана, О.В. Мартиненко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 444-449. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1058199
  Корнідал І.С. Перспективи застосування похідних ізокумарину для визначення паладію, s-вмісних амінокислот та едта / І.С. Корнідал, Ю.П. Бас, О.А. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 28
1058200
  Грішин О.А. Перспективи застосування роботизованих комплексів у сухопутних вівйськах // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 53. – ISBN 978-966-2699-94-4
1058201
   Перспективи застосування ройових технологій для військових БПЛА / А.Є. Місін, С.Т. Ніколаєв, О.В. Руденко, // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 58-59. – ISBN 978-966-2699-94-4
1058202
  Затонацька Т.Г. Перспективи застосування технології блокчейн в e-комерції / Т.Г. Затонацька, О.О. Вольвач // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 348-349
1058203
  Давидюк А.М. Перспективи застосування технології підземного вилуговування уранових руд на Сафонівському родовищі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1058204
  Ванзар О.М. Перспективи збагачення асортименту красивоквітучих деревних інтродуцентів Північної Буковини / О.М. Ванзар, Б.К. Термена, В.В. Ванзар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено перспективи використання деяких видів рододендронів для збагачення асортименту декоративних кущів у Північній Буковині. Зроблено висновок про високу екологічну пластичність досліджуваних видів рододендронів.
1058205
  Байрак О.М. Перспективи збереження біоти, ландшафтів і грунтів у регіональному ландшафтному парку "Лісостеповий чорнозем" / О.М. Байрак, В.В. Лукіша, В.М. Самородов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 3 назв.
1058206
  Ковальова О.І. Перспективи збереження гегемонії США в Латинській Америці / О.І. Ковальова, М.В. Засядько // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 301-314. – ISBN 978-966-2123-41-8
1058207
  Куковиця Г.С. Перспективи збереження рідкісних та зникаючих видів природної флори України ex situ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі багаторічних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 79 видів флори України, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою ...
1058208
  Кичко І.І. Перспективи збереження трудового потенціалу в контексті євроінтеграції / І.І. Кичко, О.В. Тимошенко, Д.М. Кліщ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 99-108
1058209
  Міщенко Н.М. Перспективи зернового ринку України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 79-92 : табл.. рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1058210
  Машаро О. Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У данії cтaттi на підставі аналізу розвитку тарифної політики з обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Украіні та законодавчих змін, сформульовані пропозиції щодо зміни базового страхового ...
1058211
  Головко В. Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії у вимірах європейського досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 79-81
1058212
  Науменко С.О. Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання на рівні базової середньої освіти в Україні у векторах європейського досвіду // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – C. 5-15. – ISSN 2411-1317
1058213
  Запатрина И.В. Перспективи использования механизмов публично-частного партнерства для развития инфраструктуры в Украине // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 94-102. – ISSN 2072-9480


  Виконано оцінку потенціалу та проведено аналіз можливостей для розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
1058214
  Хвесик Ю. Перспективи і механізми інвестиційного забезпечення аграрної сфери депресивних територій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 35-37 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1058215
  Сніжко М. Перспективи і наслідки підписання Україною Конвенції про угоди про вибір суду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 163-169
1058216
  Забіяка І.М. Перспективи і не перспективи дослідження творчості Дмитра Прилюка. Постановка проблеми // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 56-60
1058217
  Фомін І.С. Перспективи і переваги реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 90-91
1058218
  Клименко Л. Перспективи і роль академічних консорціумів у процесах реформування вищої освіти в Україні / Л. Клименко, Ю. Кондратенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 45-55. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні. У ній аналізуються ...
1058219
  Коваль В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-80
1058220
  Мягкий М.В. Перспективи і шляхи розгортання глобальної кризи грошей у XXI столітті : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 217-223 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1058221
  Бандурка А.С. Перспективи ідеології націоналізму з огляду на етнонаціонвльну ситуацію в Україні // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 20-23. – ISBN 966-7943-03-8
1058222
  Швед В.О. Перспективи ізраїльсько-арабських відносин у контексті сучасних трансформаційних процесів на Близькому Сході [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 43-47. – ISBN 978-966-171-651-2
1058223
  Віблий П.І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні / П.І. Віблий, Х.В. Горбова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 60-68. – ISSN 1562-0905
1058224
  Духницький Б.В. Перспективи інвестування аграрного сектору України іноземними компаніями // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 126-130. – ISSN 2221-1055
1058225
  Кириченко О. Перспективи інноваційно-інтелектуального розвитку України : освіта і суспільство / О. Кириченко, Ю. Неговська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 36-46. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1058226
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – ISSN 0131-775Х
1058227
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26, 30. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано загальний стан інноваційно-технологічного розвитку промисловості України та фактори, що його спричинили. Визначено перспективи розвитку промисловості у світі за пріоритетними напрямами та розроблено сценарії технологічного розвитку ...
1058228
  Максютова О.В. Перспективи інноваційного оновлення туристично-рекреаційного бізнесу регіону в напрямі реалізації ресурсозберігаючої політики // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 97-104. – ISSN 2306-6806
1058229
  Івлєва Л. Перспективи інноваційного розвитку освіти / Л. Івлєва, Є. Сідоріна, С. Карбовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 49-58. – ISSN 1682-2366
1058230
  Безус М А. Перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в Україні / М А. Безус, М.Б. Шевчун, П.І. Безус // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6806
1058231
   Перспективи інноваційного розвитку туристичної сфери в Україні в умовах коронавірусної кризи / Шуптар-Пориваєва, О.Р. Губанова, М.О. Попова, О.С. Андрущенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 6 (146). – С. 90-96. – ISSN 2071-4653
1058232
   Перспективи інноваційного розвитку України : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 160с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.21). – ISBN 966-542-094-1
1058233
  Сибіга І. Перспективи інституалізації лобізму в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 223-232
1058234
  Карчевська О.В. Перспективи інституціоналізації громадянського суспільства в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 258-264
1058235
  Журавель Г. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 341-348. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1058236
  Маркіна І.А. Перспективи інтеграції сільськогосподарського підприємства до складу споживчої кооперації в кризовій економіці / І.А. Маркіна, Таран-Лала // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1058237
  Шинкар В.А. Перспективи інтеграції України до ЄС / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 179-182. – (Економіа ; Вип. 24)
1058238
  Стаканов Р.Д. Перспективи інтеграції України до ринку праці ЄС в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [39-40]
1058239
  Захарін С.В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-112. – Бібліогр.: 10 назв
1058240
  Тимошенко О.В. Перспективи інтеграції української економіки в європейську унію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 25-29.
1058241
  Свинарчук В.М. Перспективи інтелектуалізації суспільства а контексті створення міністерства цифрової трансформації України // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 147-150. – ISSN 2616-6798
1058242
  Федоровський В.Д. Перспективи інтродукції видів родини Grossulariaceac dc. у степовій зоні Правобережжя України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлюються особливості систематики родини Grossulariaceac і підсумки інтродукції видів, родів, підродів в умовах степового клімату в Криворізькому ботанічному саду.
1058243
  Рогач Ф.І. Перспективи інфляційного таргетування в Україні : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 39.
1058244
  Костікова І.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій у викладанні мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 161-169.
1058245
  Савич В.І. Перспективи іпотечного житлового кредитування в Україні : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 81-92. – Бібліогр.: 17 назв
1058246
  Каралкіна Н.В. Перспективи й ризики впровадження суспільного мовлення в транскордонному регіоні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  In this scientific article the prospects and risks of implemention of media reforms in the westernmost region of Ukraine are represented. The Transcarpathian Regional State Broadcasting Company "Tysa-1" is taken as a basis of the study; the activities ...
1058247
   Перспективи китайських банків з точки зору сумарних активів і власного капіталу : новини зарубіжної науки / Б. Актан, О. Масуд, КУрт-Гумус, Б. Бодур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 347-354 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1058248
  Шеховцов В. Перспективи кодифікації фауністичного законодавства й формування його структури // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 126-131. – ISSN 2663-5313
1058249
  Гоян О.Я. Перспективи комерційного радіомовлення на Україні: ефірна специфіка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 170-179. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1058250
  Гапоненко Г.І. Перспективи конвергенції вітчизняного та європейського енергетичних ринків в контексті євроінтеграції України. / Г.І. Гапоненко, Д.Н. Куликовська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 11-17. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1058251
  Єфремов Д.П. Перспективи конвергенції економіки країн ЄС та України в контексті сучасних теорій економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 63-64
1058252
  Лисенко М.Я. Перспективи консолідації банківської системи України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 430-435
1058253
  Світлов О.Р. Перспективи консолідації теоретичної бази дослідження міграційних процесів у контексті теорії соціальної мобільності // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 199-209
1058254
  Світлов О. Перспективи консолідації теоретичної бази міграційних досліджень в контексті теорії соціальної мобільності // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 125-126
1058255
  Андрєєва О. Перспективи конструктивістської парадигми націєтворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 322-329. – ISBN 978-966-02-5322-3
1058256
  Гончар В.М. Перспективи корпоратизму в постіндустріальній цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасного соціального розвитку в постіндустріальній цивілізації. This article is about some problems of contemporary social development in postindustrial civilization.
1058257
  Дідух Микола Леонтійович Перспективи кроскультурного дослідження процесу етнічної індивідуації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1058258
  Романенко Ю.В. Перспективи культурного співробітництва між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 229-235.
1058259
  Приходько Ю. Перспективи легалізації еутаназії в Україні: вітчизняна думка та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 195-196
1058260
  Гармаш О.Л. Перспективи лінгвокогнітивного аналізу явища морфологізації лексем в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 134-138
1058261
  Власюк О. Перспективи людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1058262
  Мазаракі А. Перспективи методологічних змін в економічній теорії XXI століття / А. Мазаракі, В. Лагутін // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 1. – С. 5-18. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
1058263
  Кресін О. Перспективи миротворчої діяльності Європейського Союзу в Україні у контексті орієнтирів його зовнішньої та безпекової політики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 42-62. – ISSN 1026-9932
1058264
  Юрченко О.Ю. Перспективи міжнародного аграрного бізнесу за умов глобалізації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 44-48
1058265
  Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку України в контексті норм СОТ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1058266
  Мосенкіс Ю. Перспективи міжнародної співпраці Європейської академії наук, мистецтв і літератури // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6. – С. 164-165. – ISSN 0208-0710


  "Згадується відомий український письменник і філолог Д. Чистяк (КУ)".
1058267
  Каракуц Андрій Перспективи місії НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 3 (7). – С. 31-35
1058268
  Демичева А.В. Перспективи міських досліджень: можливі напрямки та практика проведення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 149-156. – ISSN 2077-1800
1058269
  Шубравська О.В. Перспективи модернізації аграрного сектору України / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 64-76. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1058270
  Новаківський І.І. Перспективи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки / І.І. Новаківський, І.І. Грибик, Н.В. Смолінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 65-76. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1058271
  Савченко О. Перспективи модернізації системи освіти України в умовах Болонського процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-117
1058272
  Іванкова-Стецюк Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 139-149. – ISSN 1563-3713
1058273
  Резнікова Н. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються перспективи функціонування міжнародної валютної системи в умовах багатополярності. У ролі потенційних центрів сили, поряд із США, розглядаються країни Єврозони та БРІК. Досліджуються дисбаланси, які можуть спіткати розвиток багатополярної ...
1058274
  Степанов В.В. Перспективи нарощування українського експорту транспортних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-17
1058275
  Товт Ірина Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті комплексно висвітлено питання сучасних проблем і можливостей подальшого розвитку та удосконалення вже існуючих і створення якісно нових інформаційних закладів на території нашої держави. Детально проаналізовані основні слабкості головних ...
1058276
  Заплатинский В.М. Перспективи науки та освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-5
1058277
  Дудніков М. Перспективи нафтогазоносності Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто перспективи нафтогазоносності південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Не дивлячись на те, що в межах даної території геологорозвідувальні роботи проводились починаючи з 30-х років минулого століття, вона досить ...
1058278
  Рудько Г.І. Перспективи нафтогазоносності України на великих глибинах для нарощування вуглеводного потенціалу України / Г.І. Рудько, В.В. Соболь // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1682-721Х
1058279
  Михайлов В. Перспективи нетрадиційної нафтогазоносності Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини / В. Михайлов, О. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  На основі аналізу численних робіт і публікацій, вивчення керна свердловин, переінтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин, дослідження геохімічних особливостей і ступеня термальної переробки нафтогазовмісних товщ визначено перспективи ...
1058280
  Боронь О. Перспективи нового Повного зібрання творів Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 61-62. – ISSN 0236-1477


  1 листопада 2018 року в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України відбувся круглий стіл «Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України).
1058281
  Василенко Л. Перспективи нормативного закріплення екологічних прав людини. Аналіз актуальності доповнення міжнародних договорів з захисту прав людини екологічними положеннями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 125-127
1058282
  Бескид Й.М. Перспективи нормативного планування витрат на соціальну сферу : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 42-48
1058283
  Толстая Н.М. Перспективи обміну високотехнологічною продукцією між Україною та Європейським Союзом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні тенденції ринку високотехнологічної продукції країн-членів ЄС, визначено основні види конкурентоспроможної української високотехнологічної продукції з метою виявлення можливостей покращення присутності українських експортерів на ...
1058284
   Перспективи оптимізації технічних обслуговувань і ремонтів з використанням ризик­інформованого прийняття рішень на АЕС України / Д.В. Гуменюк, В.В. Дем"янюк, А.І. Ільїна, І.А. Шевченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – С. 10-16. – ISSN 2073-6231
1058285
  Толстой М.І. Перспективи організації республіканського центру радонотерапії в Ірпінь-Ворзель-Бучанській рекреаційній зоні : Науково-технічний журнал / М.І. Толстой, О.В. Шабатура, В.Д. Бичок; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 102-103. – ISSN 1726-5428
1058286
  Курило М. Перспективи освоєння геологічних пам"яток Криворіжжя з метою науково-пізнавальної та туристичної діяльності / М. Курило, Ю. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-74. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено об"єкти з найсприятливішими характеристиками для подальшого збереження й освоєння. До таких належать: гранітоїди с. Лозуватки, кварцити с. Латівки, амфіболіти с. Рахманово, відслонення скелюватської світи криворізької серії, скелі МОДРу, ...
1058287
  Капируля М. Перспективи отримання і використання ядерної зброї терористичними організаціями в постбіполярній системі МВ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 31-34
1058288
  Маріуц І.О. Перспективи педагогічної освіти в Румунії // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 49-50
1058289
  Носальчук В. Перспективи перетлумачення свободи пересування з ринкової орієнтованості до "гуманітарної" // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 127-130
1058290
  Циган Р.м. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності / Р.м. Циган, І.в. Кашуба // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 145-148. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1058291
   Перспективи південно-східної бортової частини Дніпровсько-Донецької западини на вільний газ та метан вугільних родовищ / М.І. Євдощук, Е.А. Ставицький, В.П. Стрижак, С.Г. Вакарчук, І.В. Недосєкова, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1058292
  Заіка А. Перспективи підвищення привабливості фондового ринку України для іноземних портфельних інвесторів // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 40-41
1058293
  Дерід І.О. Перспективи підвищення рівня життя населення Південно-Африканської Республіки в контексті членства в БРІКС / І.О. Дерід, В.Ю. Кальченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 27-34. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1058294
  Капліна Т.В. Перспективи підвищення якості продукції готельно-ресторанного господарства / Т.В. Капліна, В.М. Столярчук // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 30-35
1058295
  Гнилицька Л. Перспективи підготовки фахівців з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств : система підготовки кадрів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 47-54 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1058296
  Снітко С. Перспективи поглиблення відносин України з ЄС у контексті парламентських виборів 2012 р. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 71-72
1058297
  Курінний Є.В. Перспективи подальшого розвитку в Україні інститутів державної служби та адміністративної юстиції // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 32-42. – (Юридичні науки ; № 4). – ISSN 2616-9444
1058298
  Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.107-109. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1058299
  Поліщук В.Г. Перспективи податкового стимулювання сталого розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 59-61
1058300
  Вітер В. Перспективи подолання бідності та зростання добробуту населення : доходи та рівень життя населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-26 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
1058301
  Федуняк С.Г. Перспективи позаблоковості України у контексті сучасних тенденцій у сфері безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 32-36


  Проаналізовано особливості проведення Україною політики позаблоковості у контексті сучасних процесів у сфері міжнародної безпеки. Констатується, що вказана політика являється швидше тактичним інструментом, ніж стратегічною ціллю. Визначено умови, за ...
1058302
  Бутовченко К. Перспективи політичної еміграції в країни ЄС // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Практичні аспекти отримання дозволу на проживання й купівлю нерухомості в країнах ЄС".
1058303
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в XXI cтолітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Про історію формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також про можливі шляхи його розвитку в XXI столітті.
1058304
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в ХХІ столітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Статтю присвячено історії формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також окресленню можливих шляхів його розвитку у ХХІ ст. The article is devoted to the history of comparative linguistics` formation and possible ways of its ...
1058305
  Ткач О.І. Перспективи порівняльного дослідження політичної модернізації в країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-83. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто моделі політичної модернізації. The model of the modern political organization, modernization should be dynamical.
1058306
  Сімахова А.О. Перспективи посилення впливу інноваційно-інвестиційної сфери на соціально-економічну динаміку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-22. – Бібліогр.: 6 назв
1058307
   Перспективи посткоронавірусних економічних трансформацій та їх вплив на розвиток країн. Місце України у посткризовому світі = Perspectives for post-coronavirus economic transformations and their impact on the development of countries. The place of Ukraine in the post-crisis world / [Razumkov centre ; Friedrich Naumann foundation For Freedom, Ukraine and Belarus ; наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2021. – 358 с. : іл., табл. – Назва, зміст, текст парал.: укр., англ. - Фінансова підтримка Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Razumkov centre. Friedrich Naumann foundation For Freedom. Ukraine and Belarus). – ISBN 978-966-2050-18-9
1058308
  Олійник О.О. Перспективи поширення корпоративної соціальної відповідальності в систему державних закупівель // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 231-243
1058309
   Перспективи пошуку водневих родовищ в рифтогенних структурах платформ (на прикладі Дніпровсько-Донецького авлакогену) / В.М. Шестопалов, О.Ю. Лукін, В.І. Старостенко, О.М. Пономаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 3-18 : рис. – Бібліогр.: с. 12-16. – ISSN 0203-3100
1058310
  Карчевський М.В. Перспективи правового регулювання в контексті гіпотези розвитку технологій трансгуманізму // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 115-127. – ISSN 2524-0323
1058311
  Стефанчук М.О. Перспективи правового регулювання відносин у сфері використання штучного інтелекту / М.О. Стефанчук, Музика-Стефанчук, М.М. Стефанчук // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 306-332. – ISSN 1993-0909


  Стаття присвячена питанням правового регулювання відносин у сфері використання штучного інтелекту. Актуалізовано питання про те, чи можна на сучасному етапі розвитку людства говорити про правовий статус робота, чи, навпаки, всі дискусії з цього приводу ...
1058312
  Марущак А. Перспективи правового регулювання діяльності регулярних друкованих ЗМІ в Україні у контексті доступу громадян до інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С.52-55.
1058313
  Пунда О. Перспективи правового регулювання пересадки органів і тканин від мертвого донора // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.47-51
1058314
  Хомишин І.Ю. Перспективи правового регулювання спрощеного провадження у адміністративних справах // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 97-104. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1058315
  Яновська О.Г. Перспективи приватного обвинувачення в новому кримінально процесуальному законодавстві України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 149-151. – ISBN 978-966-2571-07-3
1058316
  Дудко О. Перспективи проекту з транспортування скрапленого природного газу через одеський порт до Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 211-212
1058317
  Коляда О.В. Перспективи просування експорту українських товарів на нові ринки / О.В. Коляда, А.О. Райчева // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 18-21. – ISBN 978-9934-571-51-0
1058318
  Балаклицький М. Перспективи протистанської журналістики України // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 122-132


  У статті досліджується досвід персональної і групової етики протестанських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підгрунтям професійної й громадської діяльності.
1058319
  Мацько Любов Перспективи профільного навчання: програмні засади / Мацько Любов, Семеног Олена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-9. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9. – ISSN 0130-5263
1058320
  Верменко А.Ю. Перспективи реалізації екоцентристської стратегії розвитку України / А.Ю. Верменко. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 25с. – ISBN 966-7436-94-2
1058321
  Шубравська О.В. Перспективи реалізації експортного агропродовольчого потенціалу України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-32. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1058322
  Сазонець І.Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1058323
  Солдатенко О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров"я через медичне страхування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1058324
  Постол О.Є. Перспективи реалізації потенціалу посткласичних ідеологій в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 376-386


  Представлено авторський погляд на можливості актуалізації в сучасній Україні ідеологій лібералізму і неолібералізму, консерватизму і неоконсерватизму, марксизму і неоконсерватизму, які розглядаються у контексті системного дослідження ...
1058325
  Воронкова О.М. Перспективи реалізації регулюючого потенціалу Податкового кодексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 6-10


  Представлено авторське бачення перспектив реалізації регулюючого потенціалу Податкового кодексу України та сформульовано пропозиції щодо внесення відповідних змін до податкового законодавства.
1058326
  Гнатишин-Дзіковська Перспективи реалізації стабілізаційної функції держави в умовах європейської економічної інтеграції // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 15-27. – ISSN 1818-5754
1058327
  Харламова Г. Перспективи регіональної економічної інтеграції України / Г. Харламова, О. Галіта // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 92-102 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1058328
  Пивоварова Н.П. Перспективи релігійної реформи в Україні: думки експертів // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (68). – С. 73-88. – ISSN 1681-116Х
1058329
  Буткевич О.В. Перспективи реформ у сфері реституції культурних цінностей: практика Великобританії / О.В. Буткевич, К.І. Бусол // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 23-28


  У статті розглядаються основні підходи до міжнародно-правового за- хисту культурних цінностей, які склались у рамках двох шкіл: школи власності та культурної школи. На прикладі національної практики Великобританії, зокрема діяльності Консультативного ...
1058330
  Кириленко О. Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, Г. Козак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 120-131. – ISSN 1818-5754
1058331
  Гандзюк Ю. Перспективи реформування законодавства у сфері обов"язкового колективного управління - право слідування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 4-11
1058332
  Карлова В. Перспективи реформування інституційної системи координації політики європейської інтеграції України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-208.
1058333
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1058334
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1058335
  Яцишин М.М. Перспективи реформування пенітенціарної системи України: досвід Фінляндії / М.М. Яцишин, Ю.П. Крисюк // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 3 (5). – С. 102-110. – ISSN 2523-4552
1058336
  Соколов О.С. Перспективи реформування українського законодавства у сфері обігу зброї з урахуванням положень європейських правових актів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 147-157. – ISSN 2524-0323
1058337
  Єфименко Т.І. Перспективи реформування фіскального простору місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 20-32
1058338
  Серетний Т.І. Перспективи реформування функцій прокуратури України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 6-10
1058339
  Будзяк В.М. Перспективи ринку земель сільгосппризначення державної власності / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1058340
  Юрченко Е. Перспективи ринку землі: хто в зоні ризику // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 36-37
1058341
  Доманець Ірина Миколаївна Перспективи розбудови держави системи моніторингу довкілля / Доманець Ірина Миколаївна, Серпінська Ольга Ігорівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 108-115 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2219-5300
1058342
  Голинський Ю.О. Перспективи розвитку " електронного" державного казначейства в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 15-17. – Бібліогр.: 5 назв
1058343
  Кириченко М.М. Перспективи розвитку "private banking" в Україні : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1058344
  Ковальчук С. Перспективи розвитку авіакосмічної галузі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 20-22


  Авіаційна та космічна галузі мають можливість забезпечити зростання потенціалу виробництва складної наукомісткої високотехнологічої продукції в рамках міжнародного співробітництва, спираючись на власний науково-технічний, виробничий і кадровий ...
1058345
  Даниленко А.С. Перспективи розвитку аграрної освіти в Україні // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 122-126. – ISBN 978-966-622-885-0


  Досвід Білоцерківського національного аграрного університету.
1058346
  Суаіханов Б.К. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах членства України в СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 138-144
1058347
  Срібна К.А. Перспективи розвитку банків в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 67-69
1058348
  Карбовник А.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.110-114
1058349
  Вайзер Д.І. Перспективи розвитку банківського сектору України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 180-181. – ISBN 978-617-7069-02-6
1058350
  Подлевський А.А. Перспективи розвитку блокчейну у FinTech / А.А. Подлевський, Г.В. Яркевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 132-141. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1058351
  Кальниш Ю. Перспективи розвитку богословської освіти і науки в системі вищої школи України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 424-432. – ISBN 966-7379-70-1
1058352
  Яструбський М. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 40-43. – ISSN 1993-0259
1058353
   Перспективи розвитку в Україні технологічних парків з перероблення відходів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 14 : фото
1058354
  Назаренко О.В. Перспективи розвитку в"їзного туризму в Україні з використанням інструментів digital-маркетингу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 205-219. – ISSN 2313-4569
1058355
  Романішин О. Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні як джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 158-162. – ISBN 966-654-126-2
1058356
  Шевченко Є. Перспективи розвитку видавничої справи в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0131-775Х
1058357
  Півняк Г. Перспективи розвитку вищої технічної освіти в контексті євроінтеграції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.64-67
1058358
  Бусарєв Д. Перспективи розвитку відновлювальних енергоресурсів країн ЄС // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 51-54. – ISSN 1993-0259
1058359
  Запотоцька В. Перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії Північного Причорномор"я / В. Запотоцька, О. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-41. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розміщення та функціонування відновлюваних джерел енергії на території Північного Причорномор"я в умовах політико-економічних трансформацій. Доведено стратегічну важливість і доцільність використання об"єктів альтернативної ...
1058360
  Січень І. Перспективи розвитку відносин між США і Росією та інтереси України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 10-15
1058361
  Фанін І.С. Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Центральної та Східної Європи на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
1058362
  Прядко О.С. Перспективи розвитку вільних економічних зон в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 292-300


  Питання вільних економічних зон на сьогоднішній день дуже актуальне і для вітчизняних економістів через постійні суперечки, що точаться навколо ВЕЗ як одного із шляхів, нещодавно обраних державою для вирішення довгої низки економічних ...
1058363
  Хлістунова Н.В. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств сфери побутового обслуговування населення на прикладі ринку автосервісу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 82-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1058364
  Грищенко Т. Перспективи розвитку вітчизняного адміністративно-делікатного закондавства // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 161-164
1058365
  Алимов О. Перспективи розвитку вітчизняного підприємництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-93. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1058366
  Єрмоленко А.Б. Перспективи розвитку вітчизняної моделі освіти дорослих в контексті соціокультурних трансформацій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 32-48. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
1058367
   Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології / Б. Патон, А. Долінський, А. Халатов, Б. Білека, Д. Костенко, О. Письменний // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0372-6436
1058368
  Ковальчук О.М. Перспективи розвитку вітчизняної юридичної науки щодо праворозуміння // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 111-117. – ISSN 2524-017X
1058369
  Чеберяко О. Перспективи розвитку гендерного бюджетування в Україні / О. Чеберяко, О. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 31-41. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
1058370
  Довженко О.О. Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України / О.О. Довженко, Т.П. Макаровська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 53-58.
1058371
   Перспективи розвитку готелів-музеїв в Україні / О.О. Маліневська, В.О. Губеня, Н.П. Бондар, Л.О. Шаран // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 25-31. – ISSN 2308-135X
1058372
  Сідина Л.П. Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1058373
  Логачова В. Перспективи розвитку громадського контролю за виборами і референдумами в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 43-47
1058374
  Баженков Є.В. Перспективи розвитку громадського сектора в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності державних службовців // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 74-81. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-7894
1058375
  Брікмен Т.О. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 2 (10). – С. 12-20. – ISSN 2221-8440
1058376
  Аніщєнко С.В. Перспективи розвитку державного регулювання сучасного ринку вугілля України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 120-123
1058377
  Успаленко В. Перспективи розвитку дистанційної та онлайн освіти в сучасних умовах / В. Успаленко, Л. Попова, О. Шептуха // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 98-102. – ISSN 1562-529Х
1058378
  Дмитрук О.Ю. Перспективи розвитку ділового туризму / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець, О.Г. Стригун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 117-122
1058379
  Петрова І.В. Перспективи розвитку дозвілля як соціально-культурного явища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 81-88
1058380
   Перспективи розвитку дуальної освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців залізничного транспорту / С. Панченко, С. Приходько, О. Каменєв, А. Лапко, Л. Василега, Ю. Терещенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 36-47. – ISSN 1562-529Х
1058381
  Заєць О.В. Перспективи розвитку екзистенційного вчення в Україні // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 108-109
1058382
  Островецький В.І. Перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 34 назв.
1058383
  Гавриленко Н.О. Перспективи розвитку екологічного просвітництва на основі дендропарку "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено обсяги і характерні риси екскурсійної та екологічно-просвітницької роботи з населенням регіону та школярами на базі Біосферного заповідника "Асканія-Нова".
1058384
  Шульга В.П. Перспективи розвитку екологічного туризму в приміський зоні м.Суми та Сумського району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 281-285. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1058385
  Посохов І.С. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні / І.С. Посохов, А.В. Сагайдачна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 203-212. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1058386
  Кудряшова К. Перспективи розвитку екологічного туризму в Чернігівській області / К. Кудряшова, Г. Рябуха // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 63-70. – ISSN 2411-5215
1058387
  Афендікова Н.О. Перспективи розвитку економіки України в контексті економічної глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 6-8. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1058388
  Ліпич Л.Г. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 250-253. – ISSN 1562-0905
1058389
  Назаров І. Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигм у світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена критиці концептуальних засад класичного і некласичного напрямів економічної теорії в світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова та обґрунтуванню необхідності побудови соціо-гуманітарного знання на основі християнського ...
1058390
  Пугачевська К.С. Перспективи розвитку експорту України за умов євроінтеграції. / К.С. Пугачевська, А.О. Рупчева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 29-37. – ISSN 2222-4459
1058391
  Доманський І.В. Перспективи розвитку електричних мереж зовнішнього електропостачання тягових підстанцій / І.В. Доманський, О.С. Козлова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1058392
  Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
1058393
  Плескач В.Л. Перспективи розвитку електронної комерції у глобальній мережі Інтернт / В.Л. Плескач, М.В. Плескач // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 357
1058394
  Беседа Я. Перспективи розвитку емоційного інтелекту викладачів та студентів у закладах вищої освіти засобами педагогічної конфліктології / Я. Беседа, Н. Кошечко, Н. Постоюк // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 149-159. – ISBN 978-617-7890-23-1
1058395
  Скорук О.П. Перспективи розвитку енергетичної політики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 29-32. – ISSN 2221-1055
1058396
  Кравчук І.І. Перспективи розвитку європейського сільського господарства: уроки для України / І.І. Кравчук, М.О. Орликовський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 32-39. – ISSN 2306-6792
1058397
  Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 21-22
1058398
  Корольова Н.В. Перспективи розвитку законодавства про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-160. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу законопроектів по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Розкриваються позитивні та негативні аспекти кожного з цих законопроектів. Надається пропозиція щодо виборчої системи, яка найбільш підходить для ...
1058399
  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров"я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 158-167.
1058400
  Шикеринець В.В. Перспективи розвитку замкового туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 92-96. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
1058401
  Кривомаз Т.І. Перспективи розвитку зеленого будівництва в Україні на прикладі Польщі / Т.І. Кривомаз, Ю. Хмелевська, Т.Ю. Канащук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (36), жовтень - грудень 2020 р. – С. 20-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2411-4049
1058402
  Замора О.І. Перспективи розвитку зеленого туризму в об"єднаних територіальних громадах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 99-102. – ISSN 2306-6792
1058403
  Ханова О.В. Перспективи розвитку зовнішньоекономічного співтовариства України та Італії: проблеми та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [16-17]
1058404
  Брояка А.А. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 146-159. – ISSN 2411-4413
1058405
  Татаріна Т. Перспективи розвитку інвестиційних процесів у страховій галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються перспективи розвитку інвестиційних процесів в страховому бізнесі України. Здійснено аналіз динаміки та структури інвестиційних вкладень в страхову галузь. Визначено переваги у залученні інвестицій в страхування. Приведено ...
1058406
  Воляник Г. Перспективи розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / Г. Воляник, С. Шутка // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 82-90. – (Економічні науки ; Вип. 4)
1058407
  Кологривова В. Перспективи розвитку індустріального туризму в Запоріжжі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 304-309. – ISBN 978-617-7399-29-1
1058408
   Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна, Карасьова, 3.М., Д.І. Борисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-83
1058409
  Крайчук О.В. Перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні / О.В. Крайчук, Р.М. Стрільчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 5-9. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1058410
  Попова О. Перспективи розвитку інноваційних процесів загальноосвітніх закладах України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 64-68. – ISSN 2075-1478
1058411
  Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
1058412
  Чеховська І.В. Перспективи розвитку інституту сімейної медіації в Україні / І.В. Чеховська, І.І. Божук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 246-258. – ISSN 2524-0323
1058413
  Жукевич І.В. Перспективи розвитку інституту судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 86-87. – ISBN 978-966-8830-75-4
1058414
  Сазонов В.В. Перспективи розвитку інституту ТОВ з огляду на законопроект "Про товариства з обмеженою відповідальністю" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 331-334
1058415
  Кучко О. Перспективи розвитку інтернет-опитувань у контексті епохи big data // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 79-81
1058416
  Іщенко Ю.В. Перспективи розвитку інформаційного забезпечення правоохоронних органів україни та Великої Британії / Ю.В. Іщенко, О.І. Грищенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 188-197.
1058417
  Мариніч І. Перспективи розвитку книжкової галузі в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 8 (260). – C. 97-111. – ISSN 2409-9260
1058418
  Яловий Г.К. Перспективи розвитку комерційної концесії (франчайзингу) в Україні / Г.К. Яловий, А.С. Цеслів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 188-193
1058419
  Ткачук В.А. Перспективи розвитку кооперації в аграрному секторі економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 5-11. – ISSN 2308-1988


  "Запропоновано класифікацію сільськогосподарських кооперативів за особливостями ведення господарської діяльності. Проаналізовано відмінність між виробничими та обслуговуючими кооперативами".
1058420
  Гбур З.В. Перспективи розвитку космічної галузі в Україні / З.В. Гбур, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 70-77. – ISSN 2306-6814
1058421
  Терещенко Г.М. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 87-94
1058422
  Степанова А.А. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні в умовах економічної кризи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 194-201
1058423
  Дадашев Б.А. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні / Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Л.В. Єременко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 30-40
1058424
  Харун О.А. Перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в Україні та європейських країнах / О.А. Харун, Л Грицина // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 186-194. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1058425
  Ситницький М. Перспективи розвитку машинобудівного копплексу України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 31-34


  Досліджено основні проблеми, що гальмують розвиток машинобудівного комплексу в Україні та визначено пріоритетні напрями, на які першочергово має посилити свій регулятивний вплив держава, з метою (запобігання, уникнення чи збереження ...
1058426
  Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 22-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1058427
  Януль І.Є. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 87-91. – ISSN 2306-6806
1058428
  Левкович О.В. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду / О.В. Левкович, Н.О. Онишкевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 323-329. – ISSN 2222-4459
1058429
  Давиденко Д.О. Перспективи розвитку медіації в адміністративному процесі України та ії вплив на судово-експертну діяльність // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 250-259. – ISSN 1993-0917
1058430
  Водоп"ян Т.В. Перспективи розвитку медіації в Україні: аналіз необхідності впровадження та можливих моделей інституту // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 19-23. – ISSN 2304-5809
1058431
  Погорєлов С.Г. Перспективи розвитку металургійної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 151-154


  В статті аналізуються основні проблеми розвитку та забезпечення конкурентоспроможності металургійної галузі України на внутрішньому і зовнішньому ринках. In article the basic problems of development and achievement of competitiveness of Ukrainian ...
1058432
  Дербеньова Я.В. Перспективи розвитку металургійної галузі України в умовах глобалізації світогосподарських процесів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-02-6
1058433
  Болгарський А. Перспективи розвитку мистецької освіти у світлі ідей М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 29-32
1058434
  Цуприк Л.М. Перспективи розвитку міжнародних фінансових центрів в країнах БРІКС // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 257-263. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених країн Європи, США, Японії та ...
1058435
  Анцелевич Г.О. Перспективи розвитку міжнародного морського права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 115-118
1058436
  Гук Н.А. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Карпатському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 115-119. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1058437
  Михайлов В.А. Перспективи розвитку мінерально-сировинної бази бентонів України : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, О.А. Андреєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено основні геолого-економічні відомості щодо бентонітової сировини та її ролі у світовому виробництві. Дається стисла характеристика сировинної бази бентонітів України, звертається увага на нещодавно відкрите Кіштинське родовище у Закарпатті.
1058438
  Довбня К.В. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 30-36


  Розглядаються різні точки зору на роль мови гінді в сучасному світі. Аналізуються прогнози, що стосуються глобального розвитку мови гінді. Рассматриваются разные точки зрения на роль языка хинди в современном мире. Анализируются прогнозы, которые ...
1058439
  Парій Л.В. Перспективи розвитку молокопереробної галузі України в контексті виходу на зовнішні ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 224-231
1058440
  Завісько Н. Перспективи розвитку музичної терапії в Україні // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 43-48
1058441
  Гах І. Перспективи розвитку мультимедійних технологій у бібліотечних мережах // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 10-16. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовані мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передавання даних у них, ефективність використання ресурсів у мультимедійних бібліотечних мережах. Розкрито методику проєктування і ...
1058442
  Куценко Н.І. Перспективи розвитку насіннєзнавства культивованих лікарських рослин / Н.І. Куценко, О.М. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано доцільність розвитку насіннєзнавства лікарських культур. Висвітлено основні напрями робіт у даній підгалузі. Expediency of development of researches in the medicinal herds seed-knowing is proved. Main lines of investigations in this ...
1058443
   Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури малого інноваційного підприємництва в Україні / В.І. Ляшенко, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева, Т.Ф. Бережна // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 89-109. – ISSN 1729-7206
1058444
  Коваль Т. Перспективи розвитку національних книгозбірень в епоху цифрового суспільства (за матеріалами визначальних документів UNESCO, IFLA, AALL, ALA, LIBER, WSIS) / Т. Коваль, О. Лопата // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 3-16. – ISSN 1029-7200
1058445
  Мироненко В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду : фінансовий ринок / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 38-41. – Бібліогр.: 4 назви
1058446
  Ганаковська Д. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 207-212. – ISSN 1562-0905
1058447
  Лондар С.Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1058448
  Кухар В. Перспективи розвитку неформальних субкультур в Україні // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 429-437. – ISSN 2300-1062
1058449
  Рудик В.К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 84-87. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан страхового ринку України і проаналізовано використання нових видів страхування на ньому. Досліджено перспективи їх розвитку в сучасних умовах і як вони будуть впливати на структуру і динаміку розвитку ринку страхових послуг. An ...
1058450
  Сингаївський Олег Перспективи розвитку новітніх технологій в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 38-40
1058451
  Толуб"як В.С. Перспективи розвитку об"єднаних територіальних громад в Україні / В.С. Толуб"як, В.В. Костецький // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 33-41. – ISSN 2306-6814
1058452
  Лобова О.М. Перспективи розвитку обов"язкового страхування ризиків аграрного бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 294-300


  Досліджено сучасний стан аграрного страхування та визначено основні причини, що перешкоджають його подальшому розвитку.
1058453
  Коваль Н.В. Перспективи розвитку особистих селянських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-24.
1058454
  Пономаренко О.І. Перспективи розвитку особистого страхування на Україні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи таких основних галузей страхування в сучасній Україні, як страхування життя та пенсійне страхування. Основна увага звертається на актуарну та статистичну підтримку відповідних галузей та їхній зв"язок з фінансовими ринками.
1058455
  Константинов П.В. Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 89-91
1058456
  Грін О. Перспективи розвитку податкового аудиту в Україні / О. Грін, Д. Ванькович // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 122-127. – ISSN 2078-5860
1058457
  Гуцуляк І.Р. Перспективи розвитку політичної складової польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 36-39. – (Європейські дослідження)
1058458
  Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 45-59. – ISSN 0132-1331
1058459
  Бабенко В. Перспективи розвитку права прокурора на превентивний екологічний позов // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.48-54.
1058460
  Стефанчук Р.О. Перспективи розвитку правничої дистанційної освіти в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.12-16
1058461
  Фалалєєва Л.Г. Перспективи розвитку правового регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 80-83
1058462
  Дідич Т. Перспективи розвитку правоутворення в Україні крізь призму застосування прогностичного методу дослідження // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 29-36. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
1058463
  Мороз В. Перспективи розвитку практики земельного права // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Практичний правовий погляд".
1058464
  Бородіна О.М. Перспективи розвитку прикордонного співробітництва регіонів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 185-187. – Бібліогр.: на 3 пункти
1058465
  Яната О. Перспективи розвитку природознавства на Україні та завдання відділу природничих наук Українського наукового товариства // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 135-145. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1058466
  Бакаянова Н. Перспективи розвитку прокуратури України у світлі законодавчих змін / Н. Бакаянова, О. Свида // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 316-333. – ISSN 1026-9932
1058467
  Пендерецький О.В. Перспективи розвитку промислового туризму на Івано-Франківщині // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета. Дослідити принципи розробки промислових турів. Розробити карту територіального розміщення осередків промислового туризму ІваноФранківської області. Методика дослідження побудована на використанні статистичної бази та методології Головного ...
1058468
  Комарницький М. Перспективи розвитку регіональної безпекової політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1058469
  Бузинар Б.А. Перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії в контексті постіндустріальних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблена спроба оцінки перспектив розвитку країн Південно-Східної Азії з позицій постіндустріальних критеріїв і цінностей. The article it an attempt to analyze the development prospects of the Southeast Asian countries on the basis of postindustrial ...
1058470
  Зінько Ю.В. Перспективи розвитку рекреації і туризму в національному природному парку "Дністровський каньйон" / Ю.В. Зінько, П.М. Площанський, М.Б. Іваник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. У роботі представлено довгострокові (на 10 років) стратегічні завдання разом з відповідними заходами (на 5 років) для рекреаційно-туристичної сфери національного природного парку "Дністровський каньйон", що були розроблені у рамках "Проекту ...
1058471
  Безручко Л. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-284. – (Серія географічна ; Вип. 37)
1058472
  Надольська Д. Перспективи розвитку релігійного туризму на Київщині // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 262-268. – ISBN 978-617-7399-39-0
1058473
  Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 133-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1058474
  Пальчук О.І. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні за умов фінансової кризи // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 147-152. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1058475
  Оверченко Б.П. Перспективи розвитку ріпаківництва та проблеми виробництва біодизелю в Україні / Б.П. Оверченко, Н.М. Міщенко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1058476
  Кірова Л.Л. Перспективи розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 9-12. – ISSN 1997-4167
1058477
  Резнікова О.О. Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна" рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1058478
  Чімишенко С.М. Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1058479
  Ковтун Н. Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – ISSN 1682-2366
1058480
  Мельник С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-53. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1058481
  Дмитриченко М.Ф. Перспективи розвитку системи професійних кваліфікацій у вищій освіті / М.Ф. Дмитриченко, О.П. Токін, А.М. Харченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 63-71. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1058482
  Каракулова І.С. Перспективи розвитку системи страхування кредитів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості системи страхування кредитів комерційних банків. Розглядаються питання розвитку даного виду страхування в умовах фінансової нестабільності. The features of development of the system of insurance of credits of ...
1058483
  Редько О. Перспективи розвитку системно-орієнтованого аудиту в Україні : аудит, ревизія, контроль / О. Редько, И. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1058484
  Береговий В.К. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 107-110
1058485
  Кудінова І.П. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 51-57. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1058486
  Покальчук М.Ю. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств та прогалини в правовому регулюванні їх діяльності / М.Ю. Покальчук, Р.В. Дорошенко, К.С. Шанталій // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 139-150. – ISSN 2524-0323
1058487
  Кічук Н. Перспективи розвитку соціальних підприємств в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 3 (255). – C. 77-92. – ISSN 2409-9260
1058488
  Анісімович-Шевчук Перспективи розвитку соціального туризму на основі монаших обителей України / Анісімович-Шевчук, Л.С. Безручко // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 252-256
1058489
  Попко С.М. Перспективи розвитку спроможностей Сухопутних військ Збройних Сил України / С.М. Попко, Д.П. Музиченко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 2618-1614
1058490
  Піскунова О. Перспективи розвитку страхового ринку в регіонах України / О. Піскунова, О. Рядно, Л. Рибапьченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  За допомогою методу головних компонент виділено основні узагальнені фактори, що пояснювали стратегію страхових компаній України у 2001-2004 роках. Спираючись на інтегровані показники, проаналізовано поведінку страхових компаній в регіонах України і ...
1058491
  Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-45
1058492
  Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-42. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив глобалізаційних процесів на страховий ринок. Окреслено перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації. Розроблено рекомендації щодо зменшення впливу фінансової кризи на діяльність страхових компаній України. The ...
1058493
  Козьменко О.В. Перспективи розвитку страхового ринку України після світової фінансової кризи / О.В. Козьменко, Г.В. Кравчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 136-144
1058494
  Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.122-129. – Бібліогр.: 4 назви
1058495
  Деркач І. Перспективи розвитку субсидіарної відповідальності // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 16-17
1058496
   Перспективи розвитку сучасних вітчизняних боєприпасів до ракетних комплексів / О.А. Киричук, О.Ю. Долганов, Б.С. Федор, М.В. Савчук // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 84. – ISBN 978-966-2699-94-4
1058497
  Спірін О.М. Перспективи розвитку сучасних кредитних систем / О.М. Спірін // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 64-69. – Бібліогр.:14 назв. – ISBN 966-597-072-0
1058498
  Балабан Р. Перспективи розвитку сучасних політичних сил в Україні // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 257-269. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1058499
  Чикарькова М. Перспективи розвитку сучасної гуманітаристики у цифрову епоху // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 203-213. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
1058500
  Хачатуров Е. Перспективи розвитку та правове забезпечення морської галузі / Е. Хачатуров, І. Підпала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття, присвячена актуальним питанням правового регулювання активної участі України в освоєнні морських просторів і ресурсів. Викладено результати аналізу нормативно - правового забезпечення морської галузі нашої країни та запропоновані варіанти його ...
1058501
  Костенко Т.В. Перспективи розвитку та реформування місцевого самоврядування в Україні (теоретико-правові аспекти) // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 40-42. – ISBN 978-966-940-085-7
1058502
  Криволапов Б.М. Перспективи розвитку та сучасний стан українського валютного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 365-368


  Стаття присвячена аналізу нинішнього стану валютного законодавства України. Автор аналізує як сучасний стан валютного законодавства, так і деякі законопроекти, що відображають тенденції розвитку даної галузі права.
1058503
  Золотоверх Л.О. Перспективи розвитку та удосконалення транспортної інфраструктури в країнах Чорноморського економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 174-176
1058504
  Бурдельна Г. Перспективи розвитку теплової енергетики на півдні Україні із застосуванням альтернативних видів палива / Г. Бурдельна, Е. Толишев // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 16-18. – ISSN 1728-9343
1058505
  Клименко О. Перспективи розвитку територіального устрою України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 7-10
1058506
  Діденко О.А. Перспективи розвитку технопарків як чинника конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 205-211


  Статтю присвячено питанням впливу інноваційної інфраструктури на конкурентоспроможність національної економіки. Особливу увагу приділено технологічним (науковим) паркам як одному з найбільш ефективних елементів інноваційної інфраструктури, який ...
1058507
  Фертікова Т.М. Перспективи розвитку товарної біржової торгівлі в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6814
1058508
  Матюшенко І.Ю. Перспективи розвитку торгівлі високотехнологічною продукцією між Україною та Японією, КНР, Республікою Корея в умовах нової промислової революції / І.Ю. Матюшенко, К. Гаврилова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 40-62. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1058509
  Заставний Ф.Д. Перспективи розвитку торфової промисловості західної частини України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 106-113 : Табл.
1058510
  Демедюк О.П. Перспективи розвитку транскордонних кластерів в прикордонних областях Західної України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 58-71. – ISSN 1562-0905
1058511
  Гоблик В.В. Перспективи розвитку транскордонних ринків у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 122-125. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1058512
  Шепель Т. Перспективи розвитку третейських судів в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 552-555
1058513
  Машкова О.В. Перспективи розвитку туризму в об"єднаних територіальних громадах Херсонської області / О.В. Машкова, Г.Ю. Нападовська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Метою дослідження є аналіз розвитку туристичної індустрії в межах об"єднаних територіальних громад в контексті децентралізації. Методика. Теоретико-методологічні засади статті склали положення теорії суспільної географії. При написанні статті були ...
1058514
  Чир Н. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Камінь-Каширського району Волинської області / Н. Чир, І. Єрко, Р. Качаровський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 138-142. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
1058515
   Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Маневицького району Волинської області / Чир Надія, Єрко Ірина, Качаровський Роман, Антипюк Олена // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 118-123. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1058516
  Онищенко Н.В. Перспективи розвитку українсько-польських відносин / Н.В. Онищенко, О.В. Захарченко, М.Ю. Захарченко // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 18-24. – ISBN 978-966-2710-86-1
1058517
  Забіт Аджер Перспективи розвитку українсько - турецько - гагаузьких відносин // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 250-265
1058518
  Гончарова О.В. Перспективи розвитку українського законодавства про охорону суміжних прав виконавців у контексті міжнародних договорів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 425-430. – ISSN 1563-3349
1058519
  Швець О.В. Перспективи розвитку українського ринку Інтернет-реклами в період глобальної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 95-98


  The author examines the perspectives of Ukrainian Internet advertising market development provoked by the process of digitalization, advertising market redistribution and active Internet-users growth.
1058520
  Меркотан К. Перспективи розвитку української багатопартійності // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 105-115. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
1058521
  Пономаренко А.Ю. Перспективи розвитку української фразеографії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 224-228
1058522
  Самсонова В.В. Перспективи розвитку управлінського консалтингу в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 290-294. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1058523
  Кириченко Н.О. Перспективи розвитку феномену лідерства в державному управлінні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – С. 6-16. – (Серія "Державне управління")
1058524
  Ступень Н. Перспективи розвитку фермерських господарств в Україні / Н. Ступень, Л. Дудич, Г. Дудич // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 95-100 : табл. – Бібліогр.: с. 100. – ISSN 2313-3627
1058525
  Руденко С.В. Перспективи розвитку філософської та політологічної освіти і науки у контексті сучасних проблем гуманітарного розвитку України // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 46-47
1058526
   Перспективи розвитку фінансових комунікацій банківських установ / В.В. Гуменюк, С.Я. Кісь, Т.В. Солоджук, Г.Р. Кісь // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 16-21. – ISSN 2306-6814


  "Метою проведеного дослідження є розробка концептуальних положень і формулювання практичних рекомендацій, спрямованих на розвиток методологічних засад управління фінансовими комунікаціями у банківській сфері. Проведено ідентифікацію існуючих проблем ...
1058527
  Мейш А.В. Перспективи розвитку фінансової системи України / А.В. Мейш, О.М. Лисак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 70-74. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1058528
  Коць О.О. Перспективи розвитку фондового ринку України шляхом використання суб"єктами корпоративних облігацій / О.О. Коць, Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 15-18 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1058529
  Бомба О.П. Перспективи розвитку франчайзингових відносин в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 25-30
1058530
  Гордійчук А. Перспективи розвитку харчової промисловості прикордонного регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 63-65 : Рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1058531
  Цимбалюк С. Перспективи розвитку хімічного комплексу Киїського регіону в контексті Концепції сталого розвитку // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 47-51
1058532
  Вишивана Х. Перспективи розвитку християнських мас-медіа України: професія релігійного журналіста // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 165-171. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1058533
   Перспективи розвитку центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості як інституцій розвитку кар"єри та освіти дорослих : аналіт записка : № 7 / [Н.В. Савченко, О.М. Зигалова, В.М. Баришніков, Н.В. Балашова ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 15 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1058534
  Трачук Т. Перспективи розвитку цифрового телебачення в Україні // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 175-182. – ISBN 966-95840-5-1
1058535
  Гусєва О.Ю. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні / О.Ю. Гусєва, Т.Б. Хлевицька // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 78-82. – ISSN 2415-8089
1058536
  Даценко Л.М. Перспективи розвитку шкільної навчальної картографії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назв.
1058537
  Грикун І.М. Перспективи розмноження деяких видів актинідії з використанням нових стимуляторів ризогенезу / І.М. Грикун, П.Г. Дульнев, Н.В. Скрипченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  На основі експериментальних даних проведено статистичну оцінку впливу нових ФАР на обкорінення напівздерев"янілих живців A. arguta та A. purpurea.
1058538
  Панченко О.В. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв"язку з прийняттям закону "Про імміграцію" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
1058539
  Шелест Г.В. Перспективи розширення миротворчої діяльності України на Широкому Близьському Сході та Африці // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
1058540
   Перспективи розширення сировинної бази для виробництва біодизельного палива в Україні / І.В. Матвєєва, А.В. Яковлєва, С.О. Зубенко, А.В. Гудзь // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (41). – С. 69-76. – ISSN 2075-0781
1058541
  Повар П.О. Перспективи роозвитку господарсько-правового забезпечення відносин у сфері електроенергетики // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 159-162. – ISBN 978-617-7320-15-8
1058542
  Олефір В. Перспективи світової економіки (огляд прогнозів) : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 33-35. – ISSN 1810-3944
1058543
  Краснова М.В. Перспективи систематизації правових норм про екологічний контроль // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-566-151-2
1058544
  Загірняк М. Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 59-66. – ISSN 1682-2366


  У статті проведено аналіз вітчизняних методик ранжування університетів, показана необхідність врахування світових та європейських стандартів розробки університетських рейтингів
1058545
  Пиріг О.А. Перспективи социального розвитку / О.А. Пиріг. – Київ, 1986. – 54с.
1058546
  Сардак С.Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 217-225 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1058547
  Дюрічку К. Перспективи соціально-економічного розвитку Угорщини / К. Дюрічку, Л. Алмаші // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 250-261. – ISSN 1562-0905
1058548
  Клічук А. Перспективи співвідношення етики та логіки у соціальній адаптації особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.31-35. – ISSN 1728-3671
1058549
  Шубравська О.В. Перспективи співпраці України та Росії у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 161-166. – ISSN 2221-1055
1058550
  Ткач О.І. Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки. Проанализированы проблемы взаимодействия неолиберализации и политической модернизации в зависимости от условий в ...
1058551
  Загородній А.Г. Перспективи співробітництва Національної академії наук України з КНР в науково-технічній сфері // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 88-95
1058552
  Липяцька М. Перспективи співробітництва РФ і НАТО у сфері протиракетної оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 46-47


  Стаття присвячена аналізу перспектив співробітництва НАТО та Російської Федерації у сфері протиракетної оборони в контексті покращення відносин між цими двома суб"єктами міжнародних відносин.
1058553
  Невара Л.М. Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 67-72
1058554
   Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О.С. Власюк, Я.Б. Базилюк, Д.Ю. Венцковський, О.С. Лапко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 3-17. – Бібліогр.: 4 назв.
1058555
  Антоненко О.М. Перспективи співробітництва України з Радою Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 56-57.
1058556
  Шулякова М.Г. Перспективи сталого управління водними ресурсами України // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 23-25. – ISBN 978-966-136-643-4
1058557
  Борщевський В.В. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України / В.В. Борщевський, Х.М. Притули, В.Є. Крупін // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сучасні особливості ведення агробізнесу в Україні.
1058558
  Лисюк А Н. Перспективи становлення психофольклористики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 238-246
1058559
  Кириленко А. Перспективи створення Багатостороннього інвестиційного суду та потенційний вплив цієї інституції на національну систему правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 65-77. – ISSN 2308-0361
1058560
  Мельник О.М. Перспективи створення вільних економічних зон в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються перспективи створення та функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) в Україні, світовий досвід реалізації подібних проектів.
1058561
  Наливайченко К.В. Перспективи створення вільних економічних зон в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 139-140
1058562
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 496-507.
1058563
  Другов О.О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 31-37. – ISSN 1562-0905
1058564
   Перспективи створення Канівського біосферного заповідника / М.Г. Чорний, В.М. Грищенко, В.Л. Шевчик, Л.В. Бакалина, М.М. Борисенко, О.Д. Петриченко, М.М. Пруденко, Н.С. Ружіленко, Л.О. Чорна, Яблоновська-Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 103-110. – ISSN 1729-7184
1058565
   Перспективи створення курорту у північній частині Арбатської стрілки / К.Д. Бабов, О.М. Нікіпелова, К.Е. Біленький, В.І. Козявкін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1058566
  Осипов В.М. Перспективи створення морегосподарського кластера в Україні / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 111-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1058567
  Дахно О.Ю. Перспективи створення та розвитку приватних військових компаній в Україні // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 2. – С. 110-118. – ISSN 2618-1274
1058568
  Дудченко М.А. Перспективи стратегічного вектору України з ЄС в торгівельних відносинах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 5-9
1058569
  Антонов С. Перспективи страхування професійної відповідальності медичних працівників в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 102-107. – ISSN 0132-1331


  Страхування у галузі охорони здоров"я.
1058570
  Кухта П. Перспективи структурної перебудови економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості та перспективи структурної перебудови економіки України, узагальнено основні концептуальні підходи до структурних перетворень у національному господарстві. Визначено характерні тенденції та окремі проблемні питання реалізації ...
1058571
  Грабовська І. Перспективи суспільства гендерної рівності в Україні: утопії, реалії, тенденції, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика паритетної демократії, розглядається реальний стан формування гендерно збалансованого суспільства в Україні, аналізуються тенденції, противаги та перспективи утвердження гендерної рівності. The parity democracy is characterized ...
1058572
  Демченко М. Перспективи сучасного ринку телевізійної реклами в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 74-78. – ISSN 2078-1911
1058573
  Задорожний Микола Перспективи сучасної відновлювальної енергетики : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 25, 36
1058574
  Саган Ю. Перспективи та можливі негативні наслідки вступу України до СОТ // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 80-85.
1058575
  Вареник О.С. Перспективи та можливості виділення трудового процесуального права як самостійної правової галузі // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 64-67. – ISBN 978-617-7069-63-7
1058576
  Федорова Н.Є. Перспективи та напрями використання науки з метою забезпечення прогресивного соціально-економічного розвитку в Україні // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 36-48. – ISSN 2073-9982
1058577
  Кузюра Х.С. Перспективи та напрями розвитку телевізійної реклами, її вплив на діяльність телеканалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 68-74


  Проаналізовано перспективи та напрями розвитку телереклами, порівняно український ринок реклами з ринком реклами інших країн, зокрема російським; досліджено вплив реклами на діяльність телевізійних каналів. Розглядаються сучасні провідні телеканали ...
1058578
  Шишков С. Перспективи та обмеження модернізації розрахунків в операціях із цінними паперами в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 88-126. – ISSN 1605-7988
1058579
  Цицюра Н. Перспективи та основні напрямки збагачення декоративних насаджень з участю представників родини Cupressaceae f. neger. на Волино-Поділлі / Н. Цицюра, В. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку перспективності інтродукції шпилькових родини Cupressaceae F. Neger. Визначено основні напрямки збагачення декоративних насаджень за їх участі. Запропоновано перспективний асортимент (основний та додатковий) для десяти категорій ...
1058580
  Мусієнко К. Перспективи та основні сценарії розвитку інформаційного протистояння між Україною та Росією в контексті газового питання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 273-275
1058581
  Соловей О. Перспективи та перепони іпотечного кредитування 2020 // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 36
1058582
  Сердега Р.Л. Перспективи та принципи укладання "Словника сільськогосподарських найменувань Центральної Слобожанщини (Харківщини)" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 55-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
1058583
  Аршакян А.А. Перспективи та проблеми впровадження системи візуалізації "відкритий бюджет" // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 133-136. – ISBN 978-617-7565-33-7
1058584
  Ванин Д. Перспективи та проблеми вхідного зарубіжного перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2013. – № 2 (50). – С. 34-37 : Рис. – ISSN 1810-7923
1058585
  Посилкіна О.В. Перспективи та проблеми реалізації кластерної моделі розвитку фармації України / О.В. Посилкіна, Сагайдак-Нікітюк // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 32-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1058586
  Поліванов В.Є. Перспективи та проблеми торговельних відносин України та Австрії. / В.Є. Поліванов, О.Б. Тарасюк // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 110-113
1058587
  Куранда Л.О. Перспективи та реформування системи контролю ефективності використання бюджетних коштів в Україн / Л.О. Куранда, І.В. Ліганенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 349-355. – ISSN 2222-4459
1058588
  Осташко Т.О. Перспективи та ризики у торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами єдиного економічного простору // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1058589
  Бурлака Н.І. Перспективи та розвиток сільського зеленого туризму у Вінницькій області / Н.І. Бурлака, В.В. Панько, З.О. Боярська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 61-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1058590
  Демида Н.М. Перспективи та слабкі місця науково-виробничо-інвестиційної групи "INTERPIPE" на спільному ринку Європейського Союзу // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [51-52]
1058591
  Мамедов І.А. Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 166-170. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1058592
  Сторубльов О.І. Перспективи та шляхи можливого використання конверсійної техніки для очистки водоймищ / О.І. Сторубльов, М.А. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Наведено обсяги ремонтно-відновлювальних робіт з очистки водойм (ставків) малих річок в Україні. Розглянуто питання використання базового шасі відпрацьованих морально застарілих, але надійних зразків плаваючого танку ПТ-76 або бронетранспортерів БТР-50 ...
1058593
  Гаєвська Л.А. Перспективи та шляхи розвитку державно-громадськогоуправління загальною середньою освітою в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
1058594
  Коваль В.М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 48-50
1058595
  Гасім С. Перспективи торговельно-економічного співробітництва Королівства Марокко з Азербайджанською Республікою // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 102-110 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
1058596
  Вавринюк А.В. Перспективи транскордонної співпраці Польщі та України у межах Єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 190-193. – ISSN 1729-360Х
1058597
  Тимошенко Ю. Перспективи трансформації власності в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 17-23. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1058598
  Данилова Ю.Ю. Перспективи трансформації ринку банківських послуг в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 69--70
1058599
  Запотоцький С.П. Перспективи трансформацій ринку житла в Київському регіоні / С.П. Запотоцький, В.А. Запотоцька // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 296-300. – ISBN 978-966-285-535-7
1058600
  Єрмаков С.В. Перспективи удосконалення конструкцій для садіння живців енергетичних культур // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 37-45 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
1058601
  Данилишин Б.М. Перспективи удосконалення монетарної політики України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 13 назв
1058602
  Логінов О. Перспективи удосконалення системи пенсійного забезпечення військовослужбовців // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 75-80
1058603
  Лободіна З. Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 17-24. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано вітчизняну практику фінансування бюджетних навчальних закладів та заходів у галузі освіти.
1058604
  Криворотько І.О. Перспективи України в міжнародних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 120-125
1058605
  Сардак С. Перспективи України в процесах регіоналізації та глобалізації / С. Сардак, С. Радзієвська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-50. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Визначено стан участі України у процесах регіоналізації та глобалізації. Висвітлено, що сучасним головним завданням участі України у процесах регіоналізації та глобалізації є отримання статусу повноправного члена ЄС, що є актуальним у зв"язку з ...
1058606
  Гаряча Ю.П. Перспективи України на внутрішньому ринку Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 207-211
1058607
  Манчук К.С. Перспективи України на шляху економічної інтеграції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-232. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1058608
  Борисенко О.П. Перспективи України щодо вступу до ЄС: економічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 35-36
1058609
  Зуєва Л.С. Перспективи українських підприємств при вступі до Світової організації торгівлі // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 60-64
1058610
  Будник І.М. Перспективи українського експорту до деяких країн Азії та Північної Африки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-140. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1058611
  Гальцова О.Л. Перспективи українського малого та середнього бізнесу в контексті європейського вибору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 65-71. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1058612
  Бандера Степан Перспективи української революції = Prospects of the Ukrainian revolution = Perspektiven der ukrainischen Revolution = Perspectives de la revolution ukrainienne = Perspectivas de la revolucion Ucrania / Бандера Степан; З передмовою Я.Стецька; За ред. Д. Чайковського. – Мюнхен : Організація українських націоналістів Українського інституту політичної освіти, 1978. – 15,640с.
1058613
  Бандера С. Перспективи української революції / С. Бандера. – Київ : Ін-т нац. державознавства, 1999. – 624 с. – ISBN 966-95571-0-0
1058614
  Бандера С.А. Перспективи Української Революції : [зібрання статей] / Степан Бандера ; [упоряд. С. Ленкавський ; передм. О. Сич]. – Київ : Наш формат, 2021. – 662, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Покажч. імен і назв: с. 656-663. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7866-64-9


  У пр. № 1738187 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка імені М. Максимовича з найкращими побажаннями. Підпис. 27.03.2021 р.
1058615
  Петрова Т.О. Перспективи української термінографічної критики // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – С. 226-242. – ISSN 2312-0665
1058616
  Мартинюк Р.С. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 1563-3349
1058617
  Краснопольський В.А. Перспективи участі комерційних банків у діяльності ФПГ і ТНК : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 136-138
1058618
  Анісімов О.Ю. Перспективи участі країни у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 130-137. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто зовнішньоторговельні відносини між Україною та країнами-учасницями Митного союзу. Проаналізовано основні економічні ефекти для національної економіки в разі входження до Митного союзу. Визначено основні економічні проблеми на шляху ...
1058619
  Притула Х.М. Перспективи участі суб"єктів підприємницької діяльності прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах вартості / Х.М. Притула, О.І. Пастернак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 24-29. – ISSN 2071-4653


  "Окреслено основні напрями активізації процесів інтернаціоналізації підприємницької діяльності в прикордонних регіонах України, зокрема: консультативна підтримка виходу вітчизняних підприємств на іноземні ринки; перехід від виробництва на основі ...
1058620
  Гальпєріна В.О. Перспективи філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1058621
  Гусак О.Ю. Перспективи фіскального союзу в ЄС: історичний досвід фіскального федералізму // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 114-117
1058622
  Куций О.А. Перспективи формування "Психології кар"єри" як галузі психології // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (3). – C. 10-14. – ISSN 2617-4162
1058623
  Кіоломієць Т.О. Перспективи формування вітчизнянного законодавства про виправні роботи як вид адміністративного стягнення / Т.О. Кіоломієць, І.О. Сквірський // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1058624
  Хуртін В.С. Перспективи формування довгострокового інвестиційного партнерства між Україною та країнами Південно-Східної Азії // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 98-100. – ISBN 978-617-696-385-1
1058625
  Левчук Н.І. Перспективи формування основного капіталу в агропромисловому секторі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 100-105. – ISSN 0321-0499
1058626
  Кущік А.П. Перспективи формування регіональної кредитної інфраструктури підтримки малого підприємництва / А.П. Кущік, А.В. Пахоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 118-122. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1058627
  Єрмолаєва Я. Перспективи формування суспільного телерадіомовлення в Україні за європейською моделлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 226-233


  В статті розглядаються перспективи формування в Україні суспільного мовлення. Автор виконує системне висвітлення передумов виникнення та проблем побудови суспільного телерадіомовлення в країнах Європи і в Україні у зіставленні для з"ясування як ...
1058628
  Надурак В.В. Перспективи формування універсальної етики: синергетичний підхід // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С.166-169
1058629
  Погорська І. Перспективи франко-українського співробітництва в галузі безпеки // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.49-54
1058630
  Борщевський В.В. Перспективи функціонування вільних (спеціальних) економічних зон у контексті розвитку українсько-польського співробітництва / В.В. Борщевський, В.В. Засадко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 201-211
1058631
  Шапочка М.К. Перспективи функціонування гідроенергетики України як альтернативного джерела енергії / М.К. Шапочка, С.А. Прийменко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 40-44. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1058632
  Мельник О. Перспективи функціонування державного аудиту в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 230-231
1058633
  Скрипничук Т.В. Перспективи функціонування ЄДЦ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 106-108. – Бібліогр.: 10 назв
1058634
  Майборода О.М. Перспективи цивілізаційної суб"єктності України у ХХІ столітті // Суб"єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози : аналіт. доповідь / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – С. 69-81. – ISBN 978-966-02-9533-9
1058635
  Яненкова І.Г. Перспективи цифрової трансформації економіки України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (709). – С. 73-76. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
1058636
  Пестушко Валерій Перспективи Шебелинського газоконденсатного родовища : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34
1058637
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173.
1058638
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено спробу подати рекомендації по напрямках гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній торгівлі в умовах євроінтеграційних процесів та створення в Україні відкритої економічної системи.
1058639
   Перспективізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.852-853. – ISBN 966-316-069-1
1058640
  Булгаков Р.В. Перспективна модель інформаційного забезпечення системи управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах / Р.В. Булгаков, В.Г. Головань // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2019. – С. 130-136. – (Технічні науки ; № 1 (11)). – ISSN 2313-7509
1058641
  Асаул А. Перспективна модель розвитку регіональних інвестиційно - будівельних комплексів : думка зарубіжних учених / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 72-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1058642
  Шелестова А. Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
1058643
  Виноградня В.М. Перспективна платоспроможність у забезпеченні фінансової стабільності підприємства) / В.М. Виноградня, Л.І. Бурдонос // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 162-168. – ISSN 2306-546X
1058644
  Ягупов В. Перспективна система діагностування фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України: теоретико-иетодологічне обгрунтування / В. Ягупов, С. Жембровський // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 378-392. – ISSN 2617-1775
1058645
  Борисов К.А. Перспективная модель библиографического поиска в интернете // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2009. – № 1 (360). – С. 64-66. – ISSN 0869-6020
1058646
  Шайкин Д.Н. Перспективная оценка численности населения России в среднесрочном периоде // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 0320-8168
1058647
  Гордиенко А.А. Перспективная социальная ориентация и приживаемость молодежи в районах нового освоения (На примере строительства БАМа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гордиенко А. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1981. – 19л.
1058648
  Де Лионде Перспективная съемка местности : для геологов, землемеров, изыскателей и топоразведчиков / Де Лионде. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1929. – 102 с.
1058649
  Гаврилова Л.В. Перспективне бюджетне планування як складова бюджетного процесу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 65-71. – ISSN 2306-6814
1058650
  Чугунов І.Я. Перспективне бюджетне планування як складова системи економічного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективне бюджетне планування як вагомий інструмент регулювання економіки, визначено основні цілі та завдання перспективного бюджетного планування. Запропоновано заходи та завдання, які необхідно вирішити з метою посилення впливу ...
1058651
  Плекскач В. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні / В. Плекскач, Т. Зінчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 28-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1058652
  Шулікін Д. Перспективне співробітництво // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У столиці Таджикистану, місті Душанбе, відбувся освітній форум "Навчайся в Україні", мета якого - популяризація можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.
1058653
  Харченко І. Перспективне членство України в НАТО - це робота загальнонаціонального масштабу // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.28-30


  Україна - НАТО
1058654
  Костогриз В.Г. Перспективни і стратегія розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 375-379. – ISBN 966-8958-05-5
1058655
  Муратов І.Л. Перспективний жених : комедія / І.Л. Муратов. – Київ : Мистецтво, 1973. – 63 с.
1058656
  Вихрущ В.П. Перспективний комплексний план економічного і соціального розвитку колгоспу. / В.П. Вихрущ. – Київ, 1977. – 72с.
1058657
   Перспективний план ідейно-виховної та політико-масової роботи в інституті. – Київ, 1969. – 48с.
1058658
   Перспективний план комуністичного виховання студентів. – Київ, 1972. – с.
1058659
  Саваріна І.П. Перспективний розвиток орендних відносин сільськогосподарських формувань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1058660
  Мурадин О.Я. Перспективний спосіб очищення грунтових вод для господарсько-питних цілей // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 28-31 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-0431
1058661
  Кошулько О.П. Перспективний та поточний економічний аналіз в системі бізнес-планування / О.П. Кошулько, К.П. Вайнагій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 228-233. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1058662
  Скрипкін О.Г. Перспективний тренінг з профілактики професійних страхів у офіцерів льотного складу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 5 (36). – С. 289-294


  У статті висвітлено зміст перспективного психопрофілактичного тренінгу, апробовано у 2012 році в межах комплексного психологічного експерименту в авіації Повітряних Сил ЗС України, та спрямованого на запобігання розвитку анксіозних невротичних розладів ...
1058663
  Луцик О.Ю. Перспективні відповідності двох плоских полів. Учбовий посібник для студ. архітектурної спец. / О.Ю. Луцик. – Львів, 1962. – 82с.
1058664
  Дубіс Л. Перспективні геотуристичні продукти природоохоронних територій Закарпатської області / Л. Дубіс, Н. Габчак // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 25-39. – ISSN 0868-6939
1058665
   Перспективні дослідження // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 3/4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Національний університет біоресурсів і природокористування відвідав перший заступник міністра освіти і науки України М. Кизим. Ректор університету С. Ніколаєнко ознайомив гостя з роботою підрозділів НУБіП - Української лабораторії якості і безпеки ...
1058666
  Нестеренко П.В. Перспективні зміни у правовому регулюванні діяльності вищих навчальних закладів у зв"язку з приєднанням України до Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим засадам побудови єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу і історії європейської інтеграції в сфері освіти. Також у статті досліджені положення нового проету закону України "Про вищу освіту", який було ...
1058667
  Барсуков В.З. Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії - 2018 = Promising materials and processes in applied electrochemistry - 2018 : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Міжнар. електрохім. т-во нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; [уклад.: В.З. Барсуков, Ю.В. Борисенко, В.Г. Хоменко та ін.]. – Київ : КНУТД, 2018. – 286, [2] с. : іл., табл. – Обкл. та парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7506-24-8
1058668
  Рябінін С.О. Перспективні методи виготовлення деталей зі склокераміки складного профілю / С.О. Рябінін, О.В. Саввова, Є.О. Світличний // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 74
1058669
  Музхер Хуссеін Музхер Марван Перспективні механізми розвитку партнерських відносин держави та банківського сектору // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 158-162. – ISSN 2306-6814
1058670
  Моложникова В.В. Перспективні можливості розвитку туристичних агенцій в Україні / В.В. Моложникова, А.Ю. Могилова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 128-132. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1058671
  Руденко Л.Г. Перспективні напрями атласного тематичного картографування України : картографія / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 10-15. – Бібліогр.: 7 назв
1058672
  Юник І.Д. Перспективні напрями вдосконалення наукового іміджу викладача закладу вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 141-148. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1058673
  Бабікова К.О. Перспективні напрями вдосконалення системи еколого-економічного забезпечення рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6814
1058674
  Рудюк О.В. Перспективні напрями вивчення безробіття в зарубіжній науково-психологічній традиції // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – с. 201-212. – ISSN 2227-1376
1058675
  Важинський Ф.А. Перспективні напрями використання інформаційних технологій в діяльності туристичних підприємств в Україні / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 64-69
1058676
  Бутенко Н. Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору / Н. Бутенко, Л. Пащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі міждисциплінарного підходу розглянуто перспективні напрями використання маркетингу у збагаченні інструментарію менеджменту підприємств корпоративного сектору. In the article at the basis of interdisciplinary approach the ...
1058677
  Корнєєв В. Перспективні напрями дослідження медіаформату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-17. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема дослідження медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
1058678
  Скрипник М. Перспективні напрями експериментальної роботи науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 94-97
1058679
  Запорожець Т.В. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 36-44. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
1058680
  Кримська А.О. Перспективні напрями імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу / А.О. Кримська, Н.М. Павлішина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 31-34
1058681
  Ляшенко Д.О. Перспективні напрями картографічних досліджень інтеграції України до Європейського Союзу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-59 : Табл. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1058682
  Мягких І.М. Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 208-216 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1058683
  Кобелянська О. Перспективні напрями наукових досліджень у галузі японської ономатопеї // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  Проблема полягає в необхідності чіткого окреслення та детального обгрунтування перспективних напрямів наукових досліджень у галузі сучасної японської ономатопеї. З одного боку, японська ономатопеїчна система, яка є однією з найбагатших у світі, у ...
1058684
  Решетняк О.І. Перспективні напрями наукових досліджень у світі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 107-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6806
1058685
  Владикін В. Перспективні напрями наукового діалогу між Україною та Республікою Казахстан // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 259-262. – ISBN 978-966-493-651-1
1058686
  Автухов К.А. Перспективні напрями організаційно-правового розвитку органів пробації // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 125-127. – ISBN 978-617-7627-30-1
1058687
  Морозова Т. Перспективні напрями партнерської взаємодії між ІТ-освітою та ІТ-індустрією // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 18-26. – ISSN 1682-2366
1058688
  Вознюк О.В. Перспективні напрями підготовки майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності / О.В. Вознюк, О.А. Дубасенюк // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 217-220. – ISBN 978-966-698-290-5
1058689
  Балендр А.В. Перспективні напрями підготовки персоналу державної прикордонної служби України на основі європейського досвіду // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 270-275. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1058690
  Вахненко Т.П. Перспективні напрями політики державних запозичень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-76 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1058691
  Клюско Л. Перспективні напрями посткризового розвитку світової фінансової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 70-76. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1058692
  Товмасян В.Р. Перспективні напрями розвитку авіаційного підприємства в сучасних умовах функціонування авіаційної галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 40-44. – ISSN 2306-6806
1058693
  Слуцький Я. Перспективні напрями розвитку адаптаційної системи підготовки іноземних студентів в українських закладах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 24-34. – ISSN 2411-1317
1058694
  Яхно Т.П. Перспективні напрями розвитку вітчизняного гастротуризму в умовах євроінтеграції / Т.П. Яхно, У.А. Мартинюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (98). – С. 125-130. – ISSN 1562-0905
1058695
  Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються результати аналізу використання електронних інформаційних ресурсів бібліотек українськими вченими та визначаються перспективи їх розвитку у рїзних напрямах.
1058696
  Ілляшенко К.В. Перспективні напрями розвитку інвестиційної політики в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 11. – С. 121-124.
1058697
   Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – 293, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7768-14-1
1058698
   Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – 193, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7768-23-3
1058699
   Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – 244, [1] с. : табл., іл. – Назва обкл.: Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7768-34-9
1058700
   Перспективні напрями розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок результатів аналізу дисертаційних робіт і наукових досліджень / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 3 (49). – С. 15-19
1058701
  Плющ Р.М. Перспективні напрями розвитку організаційних структур місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-106. – Бібліогр.: 12 назв
1058702
  Федорчук Л.П. Перспективні напрями розвитку телебачення: інтернет-ТБ. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 193-195.
1058703
  Ареф"єва О.В. Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / О.В. Ареф"єва, І.М. Мягких // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 147-153 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1058704
  Бакай О. Перспективні напрями розвитку ядерної енергетики України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 46-49. – ISSN 1819-7329
1058705
  Терещенко В.К. Перспективні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій / В.К. Терещенко, Н.В. Морозюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 10-13. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1058706
  Кір"ян В. Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 13-18
1058707
  Зубкова Е.О. Перспективні напрями співробітництва України та Світового банку // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 33-36. – ISBN 978-617-696-385-1
1058708
  Бобух І.М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 243-250. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1058709
  Яремко О.П. Перспективні напрями щодо управління розвитку лісового господарства Подільського економічного регіону // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1058710
  Муштай В.А. Перспективні напрямки із вдосконалення роботи підприємств невиробничої сфери із споживачами банківських послуг / В.А. Муштай, О.В. Шумкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 104-114
1058711
  Петрик О.І. Перспективні напрямки розвитку інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 15-25
1058712
  Фурса С.Я. Перспективні напрямки розвитку нотаріату: теоретичні та законодавчі проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 3-8
1058713
  Заточна Ю.В. Перспективні напрямки розвитку туризму в Чилі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 124-128


  В статті проаналізовано туристично-рекреаційний потенціал Чилі та розвинуті на його основі види туризму. Показано пріоритетні напрямки розвитку туризму Чилі. Окреслено перспективи туристичного співробітництва України і Чилі. В статье проанализирован ...
1058714
  Поліщук Т.В. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 129-137 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1058715
  РогуноваС.М Перспективні напрямки якісних змін в організації системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту в бюджетній сфері // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 66-70.
1058716
   Перспективні освітні технології : Наук.-метод. посібник. – Київ, 2000. – 560с. – ISBN 966-532-011-4
1058717
  Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту адміністративної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
1058718
  Бітл Ск. Перспективні практики використання інтернету / Ск. Бітл, Кр. Халлер, Ел. Кадлек // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-69. – ISBN 978-966-2141-69-9
1058719
  Псарьов Г.Ю. Перспективні проблеми реформування місцевого самоврядування та розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 146-154. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1058720
  Піць Н.А. Перспективні рекреаційні території Шацького національного природного парку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 82-86. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1058721
  Капштик С.В. Перспективні середньоорбітальні та низькоорбітальні системи супутникового зв"язку / С.В. Капштик, Т.М. Наритник, В.Г. Сайко // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 23. – С. 39-58. – ISSN 2307-9754
1058722
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Савчук П.П., Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Луцький НТУ. – ISSN 2313-5352
Вип. 14 (червень, 2019). – 2019. – 164, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1058723
  Погорська І.І. Перспективні тренди розвитку сучасних міжнародних відносин // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 83-105. – ISBN 978-966-9725-65-3
1058724
  Колісник Л. Перспективні форми видів бузини в Лісостепу України: морфологічні, біологічні особливості, біохімічні властивості / Л. Колісник, І. Осипова, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено літературні дані про лікарські властивості та вміст біологічно активних речовин в різних органах трьох аборигенних видів бузини - Sambucus nigra L., Sambucus racemose L., Sambucus ebulus L. Описано морфологічні та біологічні особливості видів ...
1058725
  Харсун Л.Г. Перспективні форми залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 135-141
1058726
  Швець В.Є. Перспективні форми організації аудиту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Економіка ; вип. 52)


  Розкрито питання перспективних в Україні форм організації аудиту. Пропонується використання досвіду функціонування Ревізійного Союзу Українських Кооператив для малих підприємств і розширене застосування внутрішньогосподарського аудиту для великих ...
1058727
  Бударецький Ю.І. Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземноі артилерії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 25-28


  Детально проаналізовано похибки стрільби наземної артелерії за рахунок початкових збурень руху снаряду внаслідок виникнення його нутаційних коливань при стрільбі, з гармат зі значно зношеним каналом ствола, та при розігріві ствола під час інтенсивної ...
1058728
   Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземної батареї / О.О. Гайша, К.Ф. Боряк, Р.Г. Мелкумян, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 26-30


  Розглянуті основні параметри роботи реактивного заспокоювача кільової хитавиці. Показано, що при досяжних значеннях обраних параметрів створюваний стабілізуючий момент попадає у необхідні межі. Обрані оптимальні значення параметрів, що забезпечують ...
1058729
  Ратушняк В Перспективні шляхи удосконалення управління міліцією громадської безпеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено пошуку перспективних шляхів удосконалення управління міліцією громадської безпеки в Україні в контексті реформування органів внутрішніх справ. Наголошено, що система управління оперативно-службовою діяльністю міліції громадської ...
1058730
  Левченко И.М. Перспективні шляхи формування ресурсної бази комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 167-171. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1058731
  Паламар Л.М. Перспективні щляхи розвитку методики викладання української мови у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 79-83.
1058732
  Нікольська Н. Перспективність двомовної освіти в Україні // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 122-124. – ISBN 978-966-644-365-9
1058733
  Радченко О. Перспективність застосування бензалконіум хлориду для видалення біоплівки та інактивації планктонних клітин Pseudomonas aeruginosa / О. Радченко, Л. Степура, В. Собко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Катіонні поверхнево-активні речовини відомі як група перспективних дезінфектантів. Але сучасні дезинфікуючі засоби повинні не лише інактивувати планктонні клітини, а й видаляти з поверхні біоплівку. Показано, що бензалконіум хлорид при концентрації 75 ...
1058734
  Вознюк К. Перспективність об"єднання територіальних громад // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 32
1058735
  Фарат О. Перспективність технологій пошукового просування / О. Фарат, Д. Лалак // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1606-3732
1058736
  Рубель А. Перспективність формування методики розслідування створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 453-456
1058737
  Матеев Е. Перспективно планироане / Е. Матеев. – София, 1963. – 418с.
1058738
  Михляев А.Г. Перспективное планирование в евпропейских странах СЭВ / А.Г. Михляев. – М., 1985. – 124с.
1058739
  Вайнер М.Г. Перспективное планирование в колхозах / М.Г. Вайнер, С.Ф. Демидов. – Москва, 1939. – 244с.
1058740
  Лучинский П.К. Перспективное планирование идологической работы / П.К. Лучинский. – Москва, 1975. – 144с.
1058741
  Сагамонов В.А. Перспективное планирование лекционной пропаганды в трудовом коллективе / В.А. Сагамонов. – Москва, 1982. – 47 с.
1058742
  Бромберг Г.Л. Перспективное планирование производства в объединении : Опыт моделирования / Г.Л. Бромберг. – Москва : Экономика, 1978. – 135 с.
1058743
  Нелидов И.Е. Перспективное планирование производства с применением ЭВМ / И.Е. Нелидов. – М, 1975. – 175с.
1058744
  Беляев И.Т. Перспективное планирование сельского хозяйства : конструктивный метод / И.Т. Беляев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 136 с.
1058745
  Альтетмар Г Перспективное планирование сельскохозяйственного производства / Г Альтетмар. – Москва, 1989. – 348с.
1058746
   Перспективное планирование социально-экономического развития и воспитания коллектива промышленного предприятия. – Москва, 1988. – 87 с.
1058747
  Самченко В.Н. Перспективное призвание высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916


  В статье проводится мысль, что перспективным признанием высшего образования является формирование понятийного (логического) мышления у будущей интеллектуальной элиты общества. Но уровень осознания и реализации этого призвания пока невысок. Его ...
1058748
  Евстигнеева Л.П. Перспективное финансовое планирование / Л.П. Евстигнеева. – М, 1982. – 184с.
1058749
  Клинский А.И. Перспективное финансовое планирование в промышленности / А.И. Клинский, А.Ф. Коньшина. – М., 1974. – 144с.
1058750
  Бабаев Ш.Г. Перспективные газонные растения для условий Апшерона : Автореф... канд.биолог.наук: / Бабаев Ш.Г.; АН Аз ССР . ИН-т ботаники им В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 28л.
1058751
  Медейрош К.Б. Перспективные географические информационные системы // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 214-245. – ISBN 5-89317-203-5


  Географическая информационная система (ГИС) - это огромное количество интегрированных программных моделей, разработанных для систем управления базами данных и предназначенных для управления, анализа и отображения географических данных.
1058752
  Гельтман А.Э. Перспективные единичные мощности и прараметры пара конденсационных блоков / А.Э. Гельтман. – М., 1966. – с.
1058753
   Перспективные задачи инженерной науки : сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-62-7
№ 2. – 2001
1058754
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 4. – 2002
1058755
  Скачкова Н.В. Перспективные изменения образовательной среды в контексте постиндустриальных трансформаций // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 4-8. – ISSN 1811-0916


  В статье анализируются факторы, влияющие на уровень развития личности студента в условиях вызовов и рисков информационного общества, а также возможности влияния на формирование продуктивных поведенческих, коммуникационных, эмоциональных и когнитивных ...
1058756
  Жизневский В.М. Перспективные каталитические процессы получения акрилатных монометров / В.М. Жизневский, Е.В. Федевич. – Львов, 1991. – 173с.
1058757
  Гуляев В.П. Перспективные методы исследования хрупкого разрушения металлов / В.П. Гуляев. – Новосибирск, 1977. – 126с.
1058758
  Челышева И.В. Перспективные направления развития медиаобразования в россии: деятельность научнообразовательных центров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 77-86. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются проблемы организации медиаобразовательного процесса в отечественных научно-образовательных центрах. Автором определены наиболее перспективные направления дальнейшего развития отечественного медиаобразования, проанализированы ...
1058759
  Кузьмина Е.М. Перспективные направления развития промыслово-геофизических исследований скважин / Е.М. Кузьмина. – М, 1974. – 58с.
1058760
  Серегодская Е.С. Перспективные направления развития туризма в Вологодской области. Событийные мероприятия как способ привлечения туристов // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 1813-1212
1058761
  Личко К.П. Перспективные планы совхозов и колхозов / К.П. Личко. – М., 1978. – 96с.
1058762
  Пробатов С.Н. Перспективные развития товарного рыбоводства во внутренних водоемах Дальнего Востока до 1980 г. / С.Н. Пробатов. – М., 1961. – 20с.
1058763
  Дерябин Н.И. Перспективные рудоносные площади Украинского щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 105-111 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1058764
  Гурин Н.Т. Перспективные средства отображения информации / Н.Т. Гурин, Б.А. Соломин. – Саратов, 1986. – 115с.
1058765
  Масленников Е.П. Перспективный комплексный план развития предприятия / Е.П. Масленников. – Москва, 1971. – 56с.
1058766
  Савеличев М. Перспективный ориентир. Федеральные университеты нужно нацелить на междисциплинарные исследования // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 15


  Подразделения университетов различаются не только своей дисциплинарной специализацией, что очевидно, но и тем, какой вид деятельности в них преобладает - научный или образовательный. Можно выделить подразделения - институты или факультеты, где ...
1058767
   Перспективный план работы правления общества "Знание" Украинской ССР по выполнению решений XXVI съезда КПСС и XXVI съезда компартии Украины на 1981-1985 годы. – Киев, 1981. – 56 с.
1058768
  Козлов Н.В. Перспективный экономический анализ / Н.В. Козлов, Е.П. Бочаров. – Москва, 1987. – 256с.
1058769
  Штейнбук И.М. Перспективое финансовое планирование / И.М. Штейнбук. – Рига : Знание, 1989. – 189с.
1058770
  Трубицын О.К. Перспективы академической науки и университетского образования в нетократическом обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 37-45. – ISSN 1811-0916


  Популярные в наши дни концепции постиндустриального общества в большинстве своем предлагают весьма оптимистические и многообещающие для ученых и университетских преподавателей прогнозы социального развития. Предполагается повышение их социального ...
1058771
  Тарасов И. Перспективы внешнеполитического единства ЕС // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 76-82. – ISSN 1728-2756
1058772
  Алехин И.А. Перспективы военного образования в России / И.А. Алехин, Т.С. Сливин // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 32-36. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются перспективы подбора, подготовки и расстановки офицерских кадров, даны рекомендации по выработке и обоснованию направлений дальнейшего развития Вооруженных Сил РФ в целом и военного образования в частности. Обосновывается ...
1058773
  Хун Мэй-лань Перспективы вхождения Украины в мирохозяйственное сообщество / Хун Мэй-лань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1058774
  Калашник Г.А. Перспективы выявления промышленных концентраций редких и редкоземельных элементов в Алексеевско-Лысогорском урановорудном районе // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 3-10. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1682-721Х
1058775
  Шорников Б.Я. Перспективы газонефтеносности палеозойских и мезозойских отложений Саратовской области и некоторые закономерности размещения скоплений нефти и газа в терригенной толще девона. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шорников Б.Я.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 56л.
1058776
  Метревели Р. Перспективы глобализации и кавказский регион // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 309-313. – ISBN 978-9952-404-72-2
1058777
   Перспективы гостиничного бизнеса на примере сети московских отелей Maxima : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29
1058778
  Луцкая Е.Е. Перспективы доллара как международной резервной валюты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 187-198. – ISSN 0235-5620
1058779
  Спартак А.Н. Перспективы евразийской экономической интеграции // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-22. – ISSN 2074-6040
1058780
  Лепехин В.А. Перспективы ЕврАзЭС и Таможенного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-29. – ISSN 2074-6040
1058781
   Перспективы единой теории. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 373 с.
1058782
   Перспективы и возможности несеребряной фотографии. – Л, 1988. – 240с.
1058783
  Розенгурт М.Ш. Перспективы и методы исследования водо- и солеобмена Днепровского лимана с Черным морем : /Науч. информ./ / М.Ш. Розенгурт, Д.М. Толмазин; АН УССР, Одесское отд-ние Ин-та биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1971. – 45с. – Библиогр.: с.44-45
1058784
   Перспективы и методы поисков месторождений минерального сырья для агропромышленного комплекса Центральных районов. – М, 1983. – 92с.
1058785
  Абрамов В.А. Перспективы и направление структурно-поисковых работ на нефть и газ в северной части Саратовского Поволжья : Автореф. дис. ... канд. гелого-минерал. наук / Абрамов В.А. ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 22 с.
1058786
  Третьяк В.В. Перспективы и последствия вступления Украины в состав ВТО // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.313-319. – ISBN 966-7695-75-1
1058787
  Гоголев И.Н. Перспективы и почвенно-геохимические проблемы орошения в степной зоне Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1058788
  Поварень В. Перспективы и проблемы развития логистики в Республике Беларусь / В. Поварень, Н. Артамонова, О. Дедюлина // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 73-76 : фото. – Библиогр.:3 назв
1058789
  Гонсалес Перео Исабель Мария Перспективы и проблемы расширения участия Кубы в интеграционных процессах стран-членов СЭВ (В рамках международных экономических организаций) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 07.00.15 / Гонсалес Перео Исабель Мария; АН СССР. Ин-т экономики мировой социалистической системы. – Москва, 1990. – 21 с.
1058790
   Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии : сборник статей. – Вильнюс : Центр Геополитических Исследований, 2012. – 71, [1] p. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Фонд Карнеги за международный мир / Моск. Центр Карнеги). – ISBN 978-609-95423-1-7
1058791
  Заводов К. Перспективы и регулирование российского рынка проектных трансакций в рамках Киотского протокола // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 108-125. – Бібліогр.: с. 109-113, 115-121. – ISSN 0042-8736
1058792
  Позаченюк Е.А. Перспективы и современное состояние геоэкспертологии // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-59. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1058793
  Мельник Л.Г. Перспективы и социально-экономические проблемы развития сетевых структур : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 32-40 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1058794
   Перспективы и трудности борьбы в Африке. – Прага, 1977. – 136с.
1058795
  Щербаков Ф.С. Перспективы изучения клевера с точки зрения опытно-энтомологической : [Доклад, сообщенный в заседании по вопросу организации изучения вредителей клевера средне-рус. р-на и мер борьбы с ними, состоявшемся 27 марта 1915 г. в помещении Тул. губ. зем. управы] / Ф.С. Щербаков ; Шатиловская Селько-хозяйственная опытная станция Главного управления Землеустройства и Земледелия. – Киев : Тип. А.Я. Неймана, 1915. – 25 с. – Отд. оттиск: Энтомологический вестник, изд. Киевским О-вом Любителей природы. Т. II, № 2


  На тит. л. экз. № 258641 дарств. надпись: Георгию Георгиевичу Якобсону в знак глубокого уважения от автора
1058796
  Потапенко С. Перспективы инвестиционной деятельности немецких компаний на российском рынке // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 9-21.
1058797
  Файзуллоев М.К. Перспективы инновационно-технологического развития Республики Таджикистан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 57-65. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1058798
   Перспективы интеграции на рубеже тысячелетий : Материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 21-22 декабря 2000г.). – Минск, 2001. – 776с.
1058799
   Перспективы информатизации общества. – М
2. – 1989. – 184 с.
1058800
   Перспективы информатизации общества. – М
1. – 1990. – 250с.
1058801
  Саябек Зиядин Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 429-436. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1058802
  Длугопольский А. Перспективы использования зарубежных моделей фискального федерализма в условиях трансформационной экономики Украины // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.210-248. – ISSN 1684-906Х
1058803
   Перспективы использования микроорганизмов в защите растений. – Л., 1980. – 125 с.
1058804
  Иванова А.В. Перспективы использования можжевеловых редколесий в Армении / А.В. Иванова. – Ереван, 1949. – 131с.
1058805
  Кононенко А.А. Перспективы использования пластиковых платежных средств как способа интеграции украинских банков в мировую финансовую систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 145-146
1058806
   Перспективы использования потенциальных возможностей энергетических ресурсов и резервов Украины / А.И. Амоша, В.Г. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С.4-8.
1058807
  Гайдук В.И. Перспективы использования СВЧ колебаний в органической химии и молекулярной биологии / В.И. Гайдук. – М., 1973. – 28с.
1058808
   Перспективы использования солевых багатств Кара-Богах-Гола. – М, 1981. – 274с.
1058809
  Медведев С.С. Перспективы использования ядерных излучений в химии / С.С. Медведев. – М, 1957. – 31с.
1058810
  Аронов Д.В. Перспективы исследования либерального конституционного законотворчества в России / Д.В. Аронов, Д.А. Бухвостова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
1058811
  Елизаров В.В. Перспективы исследования семьи / В.В. Елизаров. – Москва, 1987. – 173 с.
1058812
  Коган А.И. Перспективы исследования этнической истории Кашмира // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-123. – ISSN 0869-1908
1058813
   Перспективы квантовой физики : пер. с япон. – Киев : Наукова думка, 1982. – 552 с.
1058814
  Давыдов М.М. Перспективы комплексного использования стока сибирских рек / М.М. Давыдов. – Москва, 1957. – 32с.
1058815
  Крысенко А.В. Перспективы концептуализации пограничья Центрально-Восточной Европы: взгляд из Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 29-31
1058816
  Недригайлов С.Н. Перспективы лесного хозяйства и лесной промышленности Ленинградской обл. / С.Н. Недригайлов, 1931. – 74с.
1058817
  Костяков А.Н. Перспективы мелиораций в СССР. Европейская часть / А.Н. Костяков. – М., 1925. – 375с.
1058818
   Перспективы мировой экономики / В.В. Комаров, Н.И. Литвина, Н.Э. Касумов, Т.В. Калинина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 73-79. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются динамика роста, перспективы и региональные тенденции мировой экономики. Исследованы проблемы восстановления экономики стран СНГ Outlined the dynamics of growth prospects and regional trends in the global economy. Also the ...
1058819
  Солодуб Ю.П. Перспективы многоязычной сопоставительной фразеографии // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.48-56. – ISSN 0130-9730
1058820
  Исправникова Н.Р. Перспективы модернизации базовых институтов социальной сферы / Н.Р. Исправникова, Д.Н. Романов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 8 (86). – С. 77-85. – ISSN 1812-8696
1058821
   Перспективы научного познания. – Казань, 1988. – 203с.
1058822
   Перспективы нефтегазоносности больших глубин. – М, 1985. – 96с.
1058823
   Перспективы нефтегазоносности глубокопогруженных осадочных комплексов Днепровско-Донецкой впадины, Пипятского и Предкарпатского прогибов. – К, 1982. – 99с.
1058824
   Перспективы нефтегазоносности доюрских отложений молодых платформ. – М, 1981. – 168с.
1058825
   Перспективы нефтегазоносности и направление геологоразведочных работ в западный районах Средней Азии. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 294с.
1058826
   Перспективы нефтегазоносности и направление региональных и поисковых работ на нефть и газ в Украинских Карпатах. – Львов, 1973. – 89с.
1058827
   Перспективы нефтегазоносности отложений Западной Сибири. – Тюмень, 1989. – 159с.
1058828
   Перспективы нефтегазоносности переходного комплекса молодых платформ. – Москва, 1985. – 164 с.
1058829
   Перспективы нефтегазоносности Прикаспийского региона и геолого-технологические особенности строительства скважин. – М, 1984. – 191с.
1058830
  Дмитриевский А.Н. Перспективы нефтегазоносности Прикаспийской впадины / А.Н. Дмитриевский. – Москва : ВНИИОЭНГ, 1975. – 53с.
1058831
   Перспективы нефтегазоносности Тимаро-Печорской провинции. – Л, 1979. – 185с.
1058832
  Абесадзе Д.М. Перспективы нефтегазоносности юрских отложений междуречья ингури и Квирила : Автореф... Канд.геол.-менирал.наук: / Абесадзе Д.М.; Совет Азербайджанского ин-та нефти и химии по присуждению ученых степеней по геологии-минералогич. наукам. – Тбилиси, 1966. – 16л.
1058833
  Гхош М.Н. Перспективы нефтеносности в Индии / М.Н. Гхош. – М., 1960. – 14с.
1058834
  Доронин Алексей Перспективы обнадеживают. Турбизнес в 2006 г : Прошлый год был удачным... Что готовит нам наступивший? Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 34
1058835
  Линк У.К. Перспективы обнаружения нефти в осадочных бассейнах Бразилии / У.К. Линк. – М., 1960. – 16с.
1058836
   Перспективы обнаружения погребенных рудных месторождений в центральных районах Русской платформы. – М, 1977. – 79с.
1058837
  Латенкова В.М. Перспективы образовательного Интернет-телевидения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В работе дано обоснование перспектив развития системы образовательного телевидения на базе современных технологий Интернет-вещания. Рассматривается типология Интернет-телевидения, его современное состояние, особенности и формы представления ...
1058838
   Перспективы освоения минерально-сырьевой базы магнезита Украины / Л.С. Галецкий, Е.А. Ремезова, С.М. Лупинос, Д.В. Прутцков, В.В. Сивак // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 48-56 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1058839
  Удинцев Г.Б. Перспективы освоения минеральных ресурсов дна морей и океанов / Г.Б. Удинцев. – М., 1990. – 36с.
1058840
  Антропов П.Я. Перспективы освоения природных богатств СССР. 1959-1965 / Антропов П.Я. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 159 с. : ил.
1058841
   Перспективы освоения ресурсов минерального сырья Западной Сибири (марганец, формовочные и стекольных пески, огнеупорные глины, строительные камни). – Новосибирск, 1960. – 61с.
1058842
   Перспективы основных направлений развития электроизмерительной техники. – Ленинград, 1980. – 166 с.
1058843
   Перспективы открытия залежей нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине. – ЛЬвов, 1981. – 84с.
1058844
  Ромашкина Г.Н. Перспективы оценки основного капитала в рыночных ценах // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 0320-8168
1058845
  Васенев Ю.Б. Перспективы повышения педагогической квалификации преподавателей высшей школы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 180-188. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1058846
  Позднеев Б.М. Перспективы подготовки и переподготовки инженерных кадров на основе технологий e-Learning / Б.М. Позднеев, Ю.А. Косульников, М.В. Сутягин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 0869-3617
1058847
  Газалиев А.М. Перспективы подготовки инженеров в рамках Болонского процесс (опыт республики Казахстан) / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 6-9. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы подготовки инженеров в Казахстане, в результате чего выпускники бакалавриата в недостаточной степени обладают специальными знаниями и поэтому не готовы к профессиональной деятельности в области техники и технологий. ...
1058848
  Кудельский А.В. Перспективы подземного захоронения промышленных отходов на территории Белорусской ССР. / А.В. Кудельский, М.Г. Ясовеев. – Минск, 1989. – 42с.
1058849
   Перспективы подземной добычи руд на больших глубинах. – М, 1985. – 214с.
1058850
   Перспективы поисков залжей нефти и газа неструктурного типа. – М, 1979. – 80с.
1058851
   Перспективы поисков и повышения эффективности добычи нефти и газа в Казахстане. – Алма Ата, 1985. – 75с.
1058852
   Перспективы поисков и разведки нефтяных месторождений. – Казань, 1980. – 152с.
1058853
  Селимханов А.И. Перспективы поисков нефтегазоносных залежей в глубокопогруженных структурах СВ Азербайдажана и прилегающей акваории Каспийского моря. : Автореф... Канд.геол-мин.наук: 04.00.17 / Селимханов А.И.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1979. – 24л.
1058854
  Абдуллин Н.Г. Перспективы поисков нефти в карбонатных отложениях Татарского свода / Н.Г. Абдуллин, Э.З. Бадамшин, Р.Х. Муслимов. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-134 (240 назв.)
1058855
   Перспективы поисков нефти и газа в Западной Сибири. – Тюмень, 1986. – 150с.
1058856
  Лебедев И Л. Перспективы поисков нефти и газа на акваториях северных морей зарубежных стран / И Л. Лебедев, О.Д. Корсаков. – М., 1976. – 72с.
1058857
   Перспективы поисков подземных вод в центральной части Московского артезианского бассейна. – М, 1981. – 89с.
1058858
   Перспективы поисков полезных ископаемых в Днепровско-Донецкой впадине. – К, 1974. – 268с.
1058859
  Эздрин М.Б. Перспективы поисков скоплений нефти и газа в приразломных системах Прикаспийской впадины и ее обрамления. / М.Б. Эздрин. – Саратов, 1980. – 134с.
1058860
  Рогов С.М. Перспективы политики администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
1058861
  Крадин Н.Н. Перспективы политической антропологии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 78-91. – ISSN 0321-2017
1058862
  Межуев Б.В. Перспективы политической модернизации России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 6-22. – ISSN 0321-2017
1058863
   Перспективы построения сети вычислительных центров в Донецкой области. – Донецк, 1979. – 32 с.
1058864
  Маркова О.В. Перспективы правовой защиты интеллектуальной собственности и способы укрепленя устойчивого элемента системы защиты интеллектуальной собственности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 101-107. – ISSN 1812-8696
1058865
  Евсеев А.П. Перспективы прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве Украины / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 200-207. – ISSN 0201-7245
1058866
  Пономаренко Д.В. Перспективы привлечения инвенстиций в экономику Украины в контексте адаптации к налоговому законодательству Европейского Союза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 154-162. – ISSN 1729-7206
1058867
  Лощилов И.Н. Перспективы применения вычислительной техники в военном деле / И.Н. Лощилов. – М., 1976. – 221с.
1058868
   Перспективы программированного обучения. – М, 1966. – 247с.
1058869
   Перспективы производства и потребления сельскохозяйственных товаров на 1975 год и 1985 годы. – М, 1969. – 480с.
1058870
  Фогарти М.П. Перспективы промышленных районов Великобритании / М.П. Фогарти. – М, 1949. – 512с.
1058871
  Фельдштейн Д.И. Перспективы психолого-педагогической науки и проблемы аттестации научных работников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0869-561Х


  В статье обозначены болевые точки и недоработки в деле аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим специальностям и намечены пути их устранения.
1058872
  Айзенберг М.Я. Перспективы развиия и экономическая эффективность топливного баланса Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Айзенберг М.Я. ; Научно-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 26 с.
1058873
  Ковязина Е.В. Перспективы развития автоматизации библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 84-92. – ISSN 0130-9765
1058874
   Перспективы развития автоматизированных систем управления, проектирования и информации. – Новосибирск : Наука, 1986. – 151с.
1058875
   Перспективы развития АСПР. – М, 1990. – 278с.
1058876
  Царенко А.С. Перспективы развития аутсорсинга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1058877
  Чугунов А.В. Перспективы развития в России "информационного общества" (Социальный портрет российской интернет-аудитории по данным социологических опросов) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.146-158. – ISSN 0321-2017
1058878
   Перспективы развития в системном и теоретическом программировании. – Новосибирск, 1978. – 234с.
1058879
  Корсунов В.И. Перспективы развития высшей школы США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-561Х
1058880
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
1 : Информационные семантические системы. – 1989. – 126с.
1058881
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
2 : Интеллектуализация ЭВМ. – 1989. – 158с.
1058882
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
3 : ЭВМ общего назначения. – 1989. – 143с.
1058883
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
5 : Малые ЭВМ. – 1989. – 153с.
1058884
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
6 : Специализованные ЭВМ. – 1989. – 143с.
1058885
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
7 : Полупроводниковые запоминающие устройства. – 1989. – 159с.
1058886
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
9 : Внешние запоминающие устройства на магнитном носителе. – 1989. – 173с.
1058887
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
10 : Системы телеобработки и вычислительные сети. – 1989. – 141с.
1058888
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Многопроцессорные ЭВМ и методы их проектирования. – 1990. – 142с.
1058889
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
8 : Периферийное и терминальное оборудование ЭВМ. – 1990. – 142с.
1058890
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
11 : Программное обеспечение ЭВМ. – 1990. – 126с.
1058891
  Сахаров А.А. Перспективы развития газовой промышленности на основе долгосрочных инвестиций // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
1058892
  Машимов М.М. Перспективы развития геодезии / М.М. Машимов. – Москва : Знание, 1986. – 48 с. – (Науки о земле ; 11 ; Новое в жизни, науке, технике)
1058893
  Севрюков Н.Н. Перспективы развития гидрометаллургии тиосолей : Автореф. дис. ... доктора техн. наук / Севрюков Н.Н. ; М-во высш. образования СССР, Краснояр. ин-т цвет. металлов. – Москва, 1959. – 18 с.
1058894
  Мкртчан М.А. Перспективы развития дидактики // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 42-50. – ISSN 1609-4646


  В статье уточняется предмет дидактики, выделяются пять уровней представления дидактического знания, анализируются исходные положения дидактики Я.А. Коменского и доказывается ее кризис в современных условиях, рассматриваются тенденции развития ...
1058895
  Бардин И.П. Перспективы развития древесноугольной металлургии на Урале / И.П. Бардин. – Москва; Ленинград, 1945. – 47с.
1058896
  Гельфгат С.Н. Перспективы развития дрожжевой промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гельфгат С.Н.; М-во культуры СССР. – Харьков, 1954. – 16л.
1058897
  Дунев В. Перспективы развития евроатлантической безпасности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 41-42
1058898
  Сухорукова Т.Г. Перспективы развития зеленой экономики в Украине / Т.Г. Сухорукова, Н.В. Янченко, Н. Жижкевич // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 115-123. – ISSN 2075-4892
1058899
  Белорусец Т.Л. Перспективы развития и размещения консервной промышленности в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.593 / Белорусец Т.Л.; АН Азерб. ССР. Отд. обществ. наук, совет секции эконом. наук. – Баку, 1971. – 24л.
1058900
  Алиев Д.М. Перспективы развития и размещения производства комбикормов в Азербайджане : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Д. М.; АН АзССР, Отд. обществ. наук свет секц. эконом. наук. – Баку, 1971. – 20л.
1058901
  Алиев Г.И. оглы Перспективы развития и размещения промышленности строительных материалов в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.04 / Алиев Г. И. оглы; АН АзССР, Объед. совет Отд-ния обществ. наук Совет секции экон. наук. – Баку, 1974. – 35л.
1058902
  Филатова И.В. Перспективы развития и совершенствования инновационной деятельности малого бизнеса в России - главный акцент обеспечения ее экономической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 112-116. – ISSN 1728-8878
1058903
   Перспективы развития инженерного образования с позиции IGIP / М. Ауэр, Д. Добровска, А. Эдвардс, Э. Ликл // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – C. 39-45. – ISSN 0869-3617


  В данной статье описывается подход Международного общества по инженерной педагогике (IGIP) к решению задач высшего образования в XXI в. Отмечаются основные тенденции развития образования и требования к образованию в будущем. Дается взгляд на изменение ...
1058904
  Тультаев Т.А. Перспективы развития Интернет-трейдинга в России и на Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 141-143
1058905
  Винаров Р.С. Перспективы развития информационно-вычислительной системы в высшей школе на принципах коллективного пользования. / Р.С. Винаров. – Москва, 1980. – 53с.
1058906
  Кудзи Е.М. Перспективы развития Иркутской области. / Е.М. Кудзи. – Иркутск, 1956. – 216с.
1058907
  Калкенов Ш.К. Перспективы развития картофельно-овощного и молочного хозяйства в Карагандинском промышленном районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Калкенов Ш.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 32л.
1058908
  Браславский Е.М. Перспективы развития коллективного порядка в строительных организациях / Е.М. Браславский. – Новочеркасск, 1988. – 56 с.
1058909
  Первомайский О. Перспективы развития коммунальной собственности в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.30-34
1058910
  Поволоцкий Д.Я. Перспективы развития конвертерного производства стали на Южном Урале / Д.Я. Поволоцкий. – Челябинск, 1962. – 64с.
1058911
  Исрафилов Г.А. Перспективы развития кооперативных отношений в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-68. – Библиогр.: 12 назв
1058912
  Астахов Е.М. Перспективы развития Латинской Америки и ее место в будущем мироустройстве // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 32-37. – ISSN 044-748Х
1058913
  Лисенко Д.Э. Перспективы развития логистической инфраструктуры Украины / Д.Э. Лисенко, И.В. Чумаченко // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 69-72 : рис., фото. – Библиогр.: 3 назв.
1058914
  Сутырин С.Ф. Перспективы развития международной торговой системы: вызовы для стран Латинской Америки / С.Ф. Сутырин, А.Г. Прокопова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 103-110. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1058915
  Имшенецкий А.А. Перспективы развития микробиологии / А.А. Имшенецкий. – Отд. отт. – С. 1-3
1058916
  Самаруха А.В. Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса региона // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 59-63. – ISSN 1993-3541
1058917
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-653-3
Aпрель 2007 : Вторичные эффекты и циклы в мировой экономике. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1058918
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-743-1
Апрель 2008 : Жилье и экономический цикл. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1058919
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-786-8
Октябрь 2008 : Финансовый стресс, экономические спады и подъемы. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1058920
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-122-9
Сентябрь 2011 : Замедление роста, увеличение рисков. – 2011. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1058921
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Апрель 2012 : Возобновление роста, сохранение рисков. – 2012. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1058922
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Октябрь 2012 : Преодоление высоких уровней долга и вялого роста. – 2012. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
1058923
  Хримли И. Перспективы развития морали и права в современном измерении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 118-121
1058924
  Вейхер А.А. Перспективы развития огнеупорной промышленности на Дальнем Востоке / А.А. Вейхер. – Москва, 1961. – 26с.
1058925
  Лутков Б.А. Перспективы развития организационных форм производительного труда подростков. / Б.А. Лутков. – Кишинев, 1990. – 141с.
1058926
  Аксютин С.А. Перспективы развития паровых и газовых турбин электрических станций / С.А. Аксютин. – Москва, 1957. – 219с.
1058927
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ан УССР. – Х, 1953. – 16 с.
1058928
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.днаук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики Акад.наук УССР. – Харьков-Киев, 1950. – 15 с
1058929
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики АнУССР. – Харьков, 1952. – 16 с.
1058930
  Тихонов А.Н. Перспективы развития политического менеджмента как учебной дисциплины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.105-110. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1058931
  Бабынина Л. Перспективы развития приграничного сотрудничества России и Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 134-137. – ISSN 0201-7083
1058932
  Николаев С.Н. Перспективы развития Приморского края / С.Н. Николаев. – Владивосток, 1957. – 68с.
1058933
  Гуль В.Е. Перспективы развития производства и переработки пластмасс / В.Е. Гуль, Л.Т. Белова. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
1058934
  Лебедев Н.Н. Перспективы развития промышленности органического синтеза / Н.Н. Лебедев. – М., 1977. – 64с.
1058935
  Барков Е.В. Перспективы развития промышленности пористых заполнителей и основные пути совершенствования ее внутриотраслевых пропорций : Дис... канд. эконом. наук: 594 : Экономика, организация и планирование промышленности / Е.В. Барков ; АН УССР, Ин-т. экономики. – Киев, 1969. – 224 л. – Библиогр.: л. 208-217
1058936
  Аманов Р.Р. Перспективы развития расселения населения Губа-Хачмазского экономического района Азербайджанской республіки // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 63. – С. 53-59. – ISSN 2308-135X
1058937
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-714-1
Апрель 2008 : Европа: переоценка рисков. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
1058938
  Золотарева И.Г. Перспективы развития рекреационной зоны Коминтерновского района (Одесская область) : Науково-технічний журнал / И.Г. Золотарева, Н.Е. Павленко; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1058939
  Брунько П.В. Перспективы развития религиозного сознания / П.В. Брунько, Т.Е. Гетало // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 45-49. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1058940
  Мейер М.С. Перспективы развития российско-турецких университетских связей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-126. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье прослежена история университетского образования в Турции и эволюция принципов, на которых базируется деятельность государственных и частных университетов, показаны расширяющиеся возможности сотрудничества российских и турецких высших учебных ...
1058941
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости в Украине : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 36-39 : Фото
1058942
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости Киева после ЕВРО-2012 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 48-51 : фото, табл.
1058943
   Перспективы развития рынка почтовой логистики в Украине // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 80-83 : табл., рис.
1058944
  Долгий Л.Н. Перспективы развития сахарной промышленности и вопросы комбинирования и концентрации производства центральных областей Украинской ССР. (Житомирской, Киевской, Черкас. и Черниг. обл. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Долгий Л.Н.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. Кафедра экономики пром-сти. – Киев, 1966. – 21л.
1058945
  Выдыборец А.В. Перспективы развития сельских населенных пунктов / А.В. Выдыборец, Г.Н. Рогожин. – Москва, 1973. – 152с.
1058946
  Кондратьев Н.Д. Перспективы развития сельского хозяйства СССР / Н.д. Кондратьев, проф., Н.П. Огановский, проф. – Москва : "Новая деревня". – (Труды Земплана / РСФСР. Народный комиссариат земледелия ; под общей ред. И.А. Теодоровича ; Вып. 1)
Вып. 1. – 1924. – II, 173, 1 л. табл. : табл.


  Авт.: Огановский, Николай Петрович (1874-1938)
1058947
  Панов Л.К. Перспективы развития систем расселения и новых городов Крайнего Севера / Л.К. Панов, Г.В. Чарнецкий. – Москва, 1972. – 20 с.
1058948
   Перспективы развития СПА в отелях // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 44-46 : фото
1058949
  Кривошеев М.И. Перспективы развития телевидения / М.И. Кривошеев. – Москва, 1972. – 80 с.
1058950
  Кривошеев М.И. Перспективы развития телевидения / М.И. Кривошеев. – Москва, 1982. – 144 с.
1058951
  Кузнецов Г.Ф. Перспективы развития техники жилищно-гражданского строительства в пятой пятилетке / Г.Ф. Кузнецов. – Москва, 1953. – 32с.
1058952
  Куляс В.П. Перспективы развития технологий / В.П. Куляс. – К., 1990. – 29с.
1058953
  Коваль А.Г. Перспективы развития торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки в условиях финансового кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 94-104. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1058954
  Клопотов Б.Н. Перспективы развития торфяной промышленности на Украине / Б.Н. Клопотов, С.В. Курдюмов. – К., 1927. – 120с.
1058955
   Перспективы развития туристической отрасли // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 60-64 : фото. – ISSN 1998-8044
1058956
  Арзуманян А.В. Перспективы развития федерального и регионального законодательства о государственной регестрации прав на землю // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 0132-0831
1058957
   Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды = Prospects of development of fundamental and applied investigations in the field of water physics, chemistry and biology / [В.В. Гончарук и др.] ; под. ред. В.В. Гончарука ; [НАН Украины, Ин- коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 406, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ.-Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 346-404. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1129-8
1058958
  Абезгауз З. Перспективы развития химико-фармацевтической промышленности во втором пятилетии / З. Абезгауз, Гарбавицкий. – Ленинград, 1932. – 21 с.
1058959
  Милош Д.В. Перспективы развития цифровых финансовых активов / Д.В. Милош, В.П. Герасенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 56-63. – ISSN 2306-546X
1058960
  Белан Р.В. Перспективы развития черной металлургии СССР / Р.В. Белан, И.М. Денисенко. – Москва : Изд-во "Экономическая литература", 1962. – 192 с.
1058961
  Лелюхина Н.Д. Перспективы развития черной металлургии центральных районов СССР / Н.Д. Лелюхина. – Москва, 1966. – 196с.
1058962
  Николаев Н.И. Перспективы развития экономики Дальнего Востока / Н.И. Николаев, Н.М. Сингур. – Хабаровск, 1968. – 120с.
1058963
  Маньковский А.Л. Перспективы развития электрификации важнейших отраслей промышленности Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Маньковский А.Л. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1058964
  Максат Касен Перспективы развития электронного правительства в Республике Казахстан // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 9 (63). – С. 63-67. – ISSN 1812-8696
1058965
  Макаров А.А. Перспективы развития энергетики России // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 4. – С. 291-302. – ISSN 0869-5873
1058966
  Пасечник М.В. Перспективы развития ядерной энергетики / М.В. Пасечник. – Киев, 1982. – 48с.
1058967
  Тимофеев П.П. Перспективы расширения ЕС и позиция Франции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 28-38. – ISSN 0201-7083
1058968
  Борисенко Л.Ф. Перспективы расширения производства ванадия за счет повышения комплексности использования минерального сырья : Обзор / Л.Ф. Борисенко; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦИТИ. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 31с. – ( ; 1Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ)
1058969
  Тедеев А.А. Перспективы реализации избирательных прав граждан в информационной среде в условиях глобализации // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 25-29.


  В статье дается анализ правовых проблем, возникающих в процессе реализации избирательных прав граждан в информационной сфере в условиях ее глобализации. Отмечается несовершенство соответствующего законодательства, что также ведет к возникновению ряда ...
1058970
  Вевюрко И.С. Перспективы религиоведческого изучения антропологии апостола Павла // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С.115-125.
1058971
  Хватов Ю.Ю. Перспективы реформы мировой валютной системы: возможен ли Бреттон-Вудс-2? // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 164-171. – ISSN 2074-5354


  Проанализированы возможности перехода к многовалютному стандарту и перспективы создания мировой наднациональной валюты.
1058972
  Борисов В.А. Перспективы рождаемости / В.А. Борисов. – Москва, 1976. – 248с.
1058973
  Рыженков И.О. Перспективы российских нефтегазовых поставок в страны Евросоюза : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 33-35 : Табл. – ISSN 0016-7207
1058974
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
1058975
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
1058976
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
1058977
  Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-25. – ISSN 0042-8736
1058978
  Балыхин М.Г. Перспективы рынка международных образовательных услуг в цифрах, фактах, аргументах // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1726-667Х
1058979
  Чернявский И. Перспективы свеклосеяния и развития сахарной промышленности в БССР / АН БССР ; Ин-т экономики ; И. Чернявский. – Минск : АН БССР, 1948. – 55 с.
1058980
  Гончаров Валентин Перспективы сельского хозяйства Украины при вступлении в ВТО / Гончаров Валентин, Бондарчук Алина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В статье рассмотрены основные проблемы для отраслей сельского хозяйства, которые могут возникнуть при вступлении Украины в ВТО. Особое внимание авторы уделяют качеству продукции как главного рычага в конкурентной борьбе с иностранными производителями.
1058981
  Иванов П.Я. Перспективы сельскохозяйственных мелиораций в бассейне реки Днепра на территории БССР. / П.Я. Иванов. – Минск, 1932. – 20с.
1058982
  Россинская А.Н. Перспективы сетевой формы организации элективных иноязычных курсов в системе профильного обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 58-65. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1058983
  Подшибихин Л. Перспективы совершенствования правовой охраны некоторых результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
1058984
  Петруня О.Э. Перспективы сотрудничества Китая и ЕС в условиях столкновения их глобальных интересов на евразийском пространстве // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 115-143. – ISSN 0235-5620
1058985
  Ширяев С Ю. Перспективы социалистической экономической интеграции. / С Ю. Ширяев, А.И. Соколов. – М., 1978. – 64с.
1058986
  Блохин И.Н. Перспективы существования периодической печати в условиях системного социального кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 222-230. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1058987
  Велихов Е.П. Перспективы технологического перевооружения промышленности, науки и образования России на основе массовых суперкомпьютерных технологий // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 3. – С. 237-242. – ISSN 0869-5873


  Доклад академика Е. П. Велихова на научной сессии Общего собрания РАН.
1058988
  Братерский М.В. Перспективы укрепления Шанхайской Организации Сотрудничества // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 447-450. – ISSN 1607-7334
1058989
  Журавский Ю.А. Перспективы участия транснациональных корпораций в модернизации российской экономики / Ю.А. Журавский, Ю.С. Якунина // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 1 (75). – С. 5-8. – ISSN 1993-3541
1058990
  Пелипенко А.А. Перспективы философии и проблемы власти в XXI в. // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 1 (77). – С. 193-199. – ISSN 1606-951Х
1058991
  Баграмов Л.А. Перспективы формирования "общего рынка" в Северной Америке / Л.А. Баграмов , В.В. Попов. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; 9/1986)
1058992
  Щепочкина Н.А. Перспективы формирования наднациональной системы финансового регулирования в условиях развития региональных объединений // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 49-52. – ISSN 2074-6040
1058993
  Фролов И.Т. Перспективы человека : Опит комплексной постановки проблеми, дискуссии, обобщения / И.Т. Фролов. – Москва : Политиздат, 1983. – 350с.
1058994
  Супян В.Б. Перспективы экономического восстановления в США: реальность и прогнозы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 5 (509). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена проблемам послекризисного развития экономики США.
1058995
  Власенков А.Т. Перспективы экономического развития СССР / А.Т. Власенков, В.А. Силин. – Москва, 1981. – 63с.
1058996
  Ширяев Ю.С. Перспективы экономического развития стран - членов СЭВ. / Ю.С. Ширяев, С.М. Иовчук. – М., 1981. – 62с.
1058997
  Урсул А.Д. Перспективы экоразвития / А.Д. Урсул. – М, 1990. – 269с.
1058998
  Мищенко Я. Перспективы энергетической интеграции в Восточной Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 2074-6040
1058999
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 2074-6040
1059000
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2074-6040


  Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может привести сначала к изменениям в логистике товарных потоков между Китаем и странами - участницами Союза, а затем серьезно трансформировать торговлю между Поднебесной и странами СНГ.
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,