Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1058001
  Рудик Р.Я. Оцінка сучасних інструментів та механізмів грошово-кредитної політики Національного банку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 31-33
1058002
  Фесюк В.О. Оцінка сучасного гідроекологічного стану малих річок урбоекосистем Північно-Західної України та конструктивно-географічний аналіз основних факторів його формування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 188-198. – Бібліогр.: 4 назви
1058003
  Васенко О.Г. Оцінка сучасного екологічного стану басейну Дніпра за гідрохімічними показниками / О.Г. Васенко, Верниченко-Цветков, І.Ю. Ієвлєва // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 43-60 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1058004
  Цепенда М.В. Оцінка сучасного потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра / М.В. Цепенда, М.М. Цепенда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 44-57


  Викладено результати оцінювання величини потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра. Наведено розрахунки середнього багаторічного та мінімального середньомісячного стоку 95% забезпеченості за вегетаційний період у розрізі гідрологічних постів ...
1058005
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня забруднення атмосферного повітря в м. Києві / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Д.П. Скляренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Виконано оцінку сучасного рівня забруднення повітря в м. Києві. Показано, що існує реальна загроза виникнення фотохі-мічного смогу в різних районах міста. It"s executed an asessment of a modern level of air pollution in Kiev sity. It"s shown, that ...
1058006
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 5-15. – ISSN 2311-0902
1058007
  Фесюк Василь Оцінка сучасного стану джерел басейну річки Стохід / Фесюк Василь, Смага Тетяна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 159-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1058008
  Мартиненко В.П. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 109-113.
1058009
  Калівошко О.М. Оцінка сучасного стану лізингових компаній як інституту інфраструктури фінансово-кредитного ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 63-68. – ISSN 2306-6806
1058010
  Бойко Є. Оцінка сучасного стану розвитку сільських територій Карпатського регіону : регіональні перспективи / Є. Бойко, Х. Притула // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 33-36 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
1058011
  Дмитрієва Н.О. Оцінка сучасного стану та ефективність розвитку електронної торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 27-31
1058012
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1058013
  Довгаль О.В. Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону / О.В. Довгаль, Н.І. Моісєєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 32-40. – ISSN 2306-6792
1058014
  Мельничук А.О. Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області / А.О. Мельничук, Ю.А. Нетреба, Г.М. Кочик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: с. 106. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1058015
  Чернуха Н. Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" / Н. Чернуха, Н. Головач // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 56-62. – ISSN 2226-3012
1058016
  Глібова Ю.В. Оцінка сформованості туристських дестинацій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 55-57
1058017
  Клименко В.Г. Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом / В.Г. Клименко, А.В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1058018
  Васьківський Ю. Оцінка та аналіз роботи менеджменту в сучасному українському комерційному виданні / Ю. Васьківський, Г. Пігор, І. Тихолаз // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 16-18
1058019
  Пилипенко К.А. Оцінка та визнання довгострокових біологічних активів у вітчизняній та міжнародній практиці / К.А. Пилипенко, Ю.С. Бендас, О.А. Арутюнова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 53-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1058020
  Сергеєва Л.М. Оцінка та визнання попереднього навчання: досвід професійних навчальних закладів Канади // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 367-371. – (Педагогіка ; № 3)
1058021
  Отер З. Оцінка та використання вжиткового мистецтва в контексті культурного туризму // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 21-28. – ISSN 0130-6936
1058022
  Сайкевич М.І. Оцінка та використання показника еластичності праці у виробничій функції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 95-100. – ISSN 2221-1055
1058023
  Стеля І.О. Оцінка та вплив дренажних стоків Краснознам"янської зрошувальної системи на реакційні території Херсонської області / І.О. Стеля, Л.К. Рак // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 82
1058024
  Пашенцев О.І. Оцінка та забезпечення екологічної надійності закритих зрощувальних систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.05 / Пашенцев О.І.; Крим.ін-т природосхоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 1997. – 14л.
1058025
  Суматохіна І.М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем : Геоекологія / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-45 : Табл., рис., карта. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
1058026
  Воронко Р.М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб"єктів господарювання споживчої кооперації України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 40-48. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1058027
  Фесенко І.М. Оцінка та контроль впливу відходів буріння нафтогазових свердловин на грунти / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 36-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1058028
  Федоренко Юрій Володимирович Оцінка та корекція адаптаційних можливостей організму за умов одночасного впливу стрес-чинників хімічної природи (на прикладі свинцю і фтору) : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.03.03 / Федоренко Ю.В.; Мін-во охорони здоров"я України; Львівськ. нац. медичний ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1058029
  Близнюк В.В. Оцінка та напрями мінімізації професійно-кваліфікаційних дисбалансів регіонального ринку праці / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 2-16
1058030
  Чумак Л.Ф. Оцінка та напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства / Л.Ф. Чумак, Х.О. Бурда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
1058031
  Хомчак І. Оцінка та облік інтелектуального капіталу як необхідна умова управління людськими ресурсами // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.51-53. – ISBN 966-654-085-1
1058032
  Шальнєва Т.І. Оцінка та оптимізація господарських ризиків діяльності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 63-67
1058033
  Нестерчук І.К. Оцінка та основні етапи формування туристично-рекреаційного та гастрономічного потенціалів регіону в контексті розвитку гастрономічного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 33-44. – ISSN 2308-135X


  В статті розглянуто регіональний рекреаційно-туристичний і гастрономічний потенціали, як важливі елементи розвитку Правобережного Полісся. Мета. Найменш вивченій проблемі оцінки гастрономічного потенціалу Правобережного Полісся приділено в роботі ...
1058034
  Кузнєцов О.Ю. Оцінка та перспективи підвищення фінансової стабільності банків України // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 198-199
1058035
  Забарна Елеонора Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1058036
  Негода Ю.В. Оцінка та підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки країни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1058037
  Хорольський А.О. Оцінка та підвищення надійності технології розробки вугільних родовищ на основі оптимізації параметрів видобувних комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Хорольський Андрій Олександрович ; НАН України ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1058038
  Юрик Я.І. Оцінка та порівняльний аналіз жорсткості українського законодавства про захист зайнятості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 23-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1058039
  Касіян Є. Оцінка та порівняльний аналіз рівня конкуренції банківського сектору країн Центральної та Східної Європи у посткризовий період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 282-292. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1058040
  Окопний О.І. Оцінка та прогноз впливу кліматичних і меліоративних факторів на водний режим осушуваних земель : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Окопний О. І.; Укр. держ. акад. водного трансп. – Рівне, 1997. – 22л.
1058041
  Василенко Л.О. Оцінка та прогноз змін гідрохімічного стану р.Тиса / Л.О. Василенко, О.Г. Жукова, А.А. Кокітко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
1058042
  Лях Ю.Є. Оцінка та прогноз психофізіологічних станів людини в процесі діяльності. : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.13 / Лях Ю.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 46л.
1058043
  Лучик М.В. Оцінка та прогноз рівня економічної безпеки регіонів України / М.В. Лучик, В.Є. Лучик, А.В. Нікітін // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 47-53. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1058044
   Оцінка та прогноз утворення фотохімічного смогу над транспортними шляхопроводами в м.Києві / Р.В. Сіпаков, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, Ю.О. Березницька // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2411-4049
1058045
  Удовенко І.О. Оцінка та прогнозування використання земельно-ресурсного потенціалу території: теоретико-методологічний аспект / І.О. Удовенко, М.В. Шемякін, С.І. Кононенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 61-70. – ISSN 2306-6792
1058046
  Ткач Н.О. Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ткач Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1058047
  Кочура І.В. Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на стабільність операційної діяльності вуглевидобувних шахт на основі нейросітевого підходу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 72-83. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1058048
  Котова Т.В. Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на мінеральний склад поверхневих вод України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Котова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1058049
  Сакун О.А. Оцінка та прогнозування впливу шумового й електромагнітного забруднення на природно-заповідні та рекреаційні території : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сакун Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1058050
  Гаркавий Сергій Федорович Оцінка та прогнозування вторинного забруднення радіонуклідами навколишнього середовища внаслідок лісових радіоактивних пожеж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Гаркавий С.Ф.; Укр. науково-дослід. ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1058051
  Закревський Д.В. Оцінка та прогнозування гідгохімічних умов на осушених землях / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, М.І. Ромась // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 36-42 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1058052
  Кундельська Т.В. Оцінка та прогнозування потенційного екологічного ризику від фізичних факторів впливу в урбосистемі (на прикладі м. Івано-Франківська) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кундельська Тамара Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 24 назви
1058053
  Самойлік М.С. Оцінка та прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті забезпечення економічної безпеки регіону / М.С. Самойлік, О.Ю. Диченко, В.В. Даценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 113-119. – ISSN 2222-4459
1058054
  Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агрометеорол. / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1058055
  Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229л. + Додатки : л.201-229. – Бібліогр. : л.179-200
1058056
  Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод : Підручник для студ.географ.фак-тів ВЗО / С.І. Сніжко; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 264с. – Шифр дубл. – ISBN 966-521-078-5
1058057
  Халява С. Оцінка та регулювання фінансової міцності комерційних банків (окремі аспекти банківського менеджменту) : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 61-66 : Табл., рис.
1058058
  Кренців Я.І. Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції сої за продуктивністю і якістю насіння в умовах Північного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Кренців Ярослава Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла. – Центральне, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
1058059
  Ткаченко А.М. Оцінка та управління ви|робничим потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 171-178.
1058060
  Брижань І.А. Оцінка та управління виробничим ризиком підприємства : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / І.А. Брижань ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. и.], 2000. – 170 л. – Бібліогр.: с. 51-160
1058061
  Брижань Ірина Анатоліївна Оцінка та управління виробничим ризиком підприємства : Автореф... кандид. економ.наук: 08.06.01 / Брижань Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
1058062
  Єлейко Т. Оцінка та управління ризиками об"єктів банківської інфраструктури / Т. Єлейко, І. Серветник // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 185-192. – ISSN 1562-0905
1058063
   Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / [С.О. Дмитров та ін.] ; за ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 114 с. – ISBN 978-966-8958-55-7
1058064
  Левкович О.В. Оцінка та шляхи покращення ефективності використання необоротних активів підприємства / О.В. Левкович, І.О. Мироненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 312-319. – ISSN 2222-4459
1058065
  Кисла О. Оцінка творчості Т. Шевченка М. Костомаровим // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 68-72


  Творчі перегуки в поезії раннього Т. Шевченка таБ. Боровиковського саме в площині традиційно/новаторського
1058066
  Шинкарук О.М. Оцінка температурних напружень в термоелектричних модулях радіоелектронної апаратури / О.М. Шинкарук, А.В. Клепіковський, М.М. Дармороз // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 102-106


  У статті наведена методика оцінки надійності терморегулюючих систем на осноц термоелектричних елементів, що дає змогу урахувати поряд з електричною міцність матеріалу елементів "їх механічну стійкість в багатокаскадних конструкціях. В статье показана ...
1058067
  Олійник Оцінка температурної аномалії 2010 року на території України / Олійник, І.О. Костирко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 137-138. – ISSN 2306-5680
1058068
  Гавука І. Оцінка тенденцій динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1058069
  Третяк Н.А. Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1058070
  Жабинець О.Й. Оцінка тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 13-19. – ISSN 2222-4459
1058071
  Готинян В.С. Оцінка тенденцій прояву небезпечних карстових процесів за матеріалами ДЗЗ (на прикладі Стебницького родовища калійних солей) : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.С. Готинян, О.В. Томченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-27 : Мал.
1058072
  Клименко С.О. Оцінка тенденцій ринку продукції переробних підприємств АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 120-123
1058073
  Наден О. Оцінка тенденцій розвитку та взаємозв"язку тероризму та найманства. Запобіжні заходи протидії цим явищам в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-83
1058074
   Оцінка теплопровідності вовняних текстильних наповнювачів для ковдр / Н.П. Форостяна, Г.М. Михайлова, В.В. Осієвська, Н.Б. Марчук // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 36-46. – ISSN 1815-2066


  Підвищення виходу біогазу при зброджуванні гною великої рогатої худоби на основі раціонального додавання некондиційного борошна в якості косубстрату.
1058075
   Оцінка терапевтичної ефективності 0,9% розчину та розчину NaCl маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом / А.І. Семененко, Ю.Ю. Кобеляцький, Б.О. Кондрацький, Н.О. Семененко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 98-101. – ISSN 2224-0586
1058076
  Кириченко К.В. Оцінка територіального розміщення структурних підрозділів банків в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 75-78. – ISSN 1728-6220
1058077
  Машка Г. Оцінка територіальної структури Карпатського регіону з позицій соціально-економічного розвитку та її вплив на формування господарського потенціалу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1058078
   Оцінка термінів впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в Збройних Силах України / А.Л. Ткаченко, О.В. Михайлов, Педь, , , Л.Г. Троцько, І.В. Цимбал // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 13-16. – ISSN 2304-2699
1058079
  Трубачев А.С. Оцінка термонапруженого стану елементів котлоагрегату з метою подовження терміну експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Трубачев Андрій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1058080
  Шишанов М.О. Оцінка технічного стану зенітних керованих ракет результатами контролю параметрів що визначаються / М.О. Шишанов, О.А. Оністрат, О.В. Зубарєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 201-203
1058081
  Маковеєва К.В. Оцінка техногенних ризиків від атомної енергетики Азійсько-Тихоокеанського регіону / К.В. Маковеєва, І.В. Лоїк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 19-21
1058082
   Оцінка техногенно-екологічної безпеки водотоку за показниками ризику в умовах воєнної небезпеки / В.Л. Безсонний, Л.Д. Пляцук, Р.В. Пономаренко, О.В. Третьяков // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 12 (2/2022). – С. 72-79. – ISSN 2522-1892
1058083
  Маджд С.М. Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 101-106 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1058084
  Ібрагім Оцінка техногенного впливу на навколишнє середовище Іраку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ібрагім М. Аліяс Насер ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1058085
  Клименко В.І. Оцінка техногенного забруднення грунтів методами сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21. 06.01 / Клименко В.І.; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1058086
  Піскун В.І. Оцінка технологій виробництва молока за викидами парникових газів / В.І. Піскун, Т.Л. Осипенко, М.В. Сікун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
1058087
   Оцінка технологічних рішень щодо створення програмно-апаратної платформи інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України / Ю.А. Кірпічніков, М.В. Петрушен, Ю.В. Кондратенко, В.А. Федорієнко, О.В. Головченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 39-43. – ISSN 2304-2699
1058088
  Баранова В.А. Оцінка типів і параметрів організаційної культури позашкільних навчальних закладів працівниками різного віку і статі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 7-15. – ISSN 2411-3190
1058089
  Колянда В.В. Оцінка типового складу, структури та тактики дій незаконного збройного формування у межах спеціальної операції з його знешкодження за участю Національної гвардії України / В.В. Колянда, Г.А. Дробаха, І.М. Неклонський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 46-55. – ISSN 2078-7480
1058090
  Охріменко О.В. Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС за результатами біотестування // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 5-14. – ISSN 2075-1508
1058091
   Оцінка токсичності засобів для миття посуду, призначених для обробки виробів для дітей, на тест-культурі сперматозоїдів / О.І. Яловенко, О.В. Раєцька, О.М. Голіченков, Кондратенко В.І. Ляшенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 61-63 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1058092
   Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць / О.В. Проценко, О.А. Дудка, І.А. Козерецька, М.В. Іномістова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, Г.М. Толстанова, Л.І. Остапченко, А.І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 111-116. – ISSN 1025-6415
1058093
  Насадюк І.Б. Оцінка торговельних бар"єрів України із країнами СНД і ЄС у секторі машин і обладнання // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [24-25]
1058094
  Юскович-Жуковська Оцінка торговельних марок, брендів в умовах глобалізації економіки / Юскович-Жуковська, Т.П. Коханевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 61-68. – ISSN 2308-1988
1058095
  Смірнов Є.І. Оцінка точносних вимог до систем навігації при визначенні координат точок місцевості фотограметричним комплексом / Є.І. Смірнов, О.М. Лускало // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1058096
  Майданюк В.А. Оцінка точності апроксимації нелінійних параметрів польоту снаряда / В.А. Майданюк, С.В. Бондаренко, А.Я. Онофрійчук // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 28. – С. 34-42. – ISSN 2312-4458
1058097
  Федотов Б.М. Оцінка точності визначення висоти рельєфу в інтерферометричних радарах синтезування двовимірного просторового спектру / Б.М. Федотов, В.І. Ковтун // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 120-126
1058098
  Обідін Д.В. Оцінка точності визначення координат та курсу морського об"єкту в умовах невизначеності / Д.В. Обідін, Д.В. Макарчук, О.М. Мішуков // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 115-120. – ISSN 1997-9568


  "Оцінені методичні похибки вироблення геодезичних координат, які викликані неточним урахуванням радіусів кривизни прийнятого для навігації загально-земного еліпсоїда при роботі системи числення. Показано, що такі помилки пов’язані з маневруванням ...
1058099
   Оцінка точності вимірів і розрахунків витрат води = географія / М.М. Падун, О.М. Галущенко, О.С. Годун, В.Б. Журавльов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 50-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1058100
  Галущенко М.Г. Оцінка точності вимірів швидкості течії річок / М.Г. Галущенко, В.А. Мельник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 21-25 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 31)
1058101
  Шпиг В.М. Оцінка точності відновлення вертикальних профілів температури і вологості тривимірною діагностичною моделлю / В.М. Шпиг, Л.В. Паламарчук, К.В. Гуда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 118-126. – ISSN 2306-5680
1058102
  Козаченко Ю.В. Оцінка точності моделювання в Lp, p >2 субгауссових випадкових полів на сфері / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Вивчається оцінки швидкості збіжності субгауссових рядів у просторах Lp, p >2. Отримані результати застосовуються до побудови моделей субгауссових однорідних та ізотропних випадкових полів на сфері.
1058103
  Пашко А.О. Оцінка точності моделювання гауссових випадкових процесів в рівномірній метриці // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 141-149. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1058104
  Пашко А.О. Оцінка точності моделювання субгауссових випадкових процесів у рівномірній метриці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Будуються моделі випадкових процесів, що зображуються у вигляді субгауссових випадкових рядів. Розглянуто розклади Карунена-Лоева, розклади Фур"є та випадкові процеси з дискретним спектром. Моделі наближають випадкові поля із заданою точністю та ...
1058105
  Доскіч С.В. Оцінка точності регіонального комбінованого GNSS-розв"язку // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 34-42 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0130-1039
1058106
  Тімкіна С.Ю. Оцінка транспортно-експлуатаційного стану магістральних вулиць міста Києва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 172-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1058107
  Нєвєнченко А.І. Оцінка транспортної інфраструктури в туризмі на території Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 148-150. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1058108
  Щадило Я.С. Оцінка трішинотривкості найбільнавантажених деталей вузлів підвісних конвоєрів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Щадило Я.С.; М-во освіти Укр.Тернопіл.держ.техн.ун-т. – Тернопіль, 1999. – 20л.
1058109
  Василичев Д.В. Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 47-51. – ISSN 2226-8820
1058110
  Давидова І.О. Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств та інноваційної складової його діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 55-58. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1058111
  Гросул В.А. Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством / В.А. Гросул, О.В. Жилякова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 51-54. – ISSN 1728-6220
1058112
  Михайлюк І.І. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу гірських та передгірних територій Закарпатської області // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 107-112. – ISSN 2308-1988
1058113
  Яковчук О.В. Оцінка туристичного потенціалу України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1058114
  Гуслєв А.П. Оцінка туристичної галузі як поліфункціонального явища в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 114-119


  В статті розглянутий теоретичний аспект функціонування туристичної галузі, зроблена спроба дати оцінку туристичної галузі в розрізі поліфункціонального впливу на економіку країни.
1058115
  Бересток А.А. Оцінка туристичної привабливості Сумської області (за матеріалами соціологічного дослідження) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 236-239
1058116
  Дем"яненко С.О. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу палаців Львова / С.О. Дем"яненко, А.Т. Кулініч, М.Т. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 206-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1058117
  Шпарага Т.І. Оцінка туристсько-рекреаційної привабливості замкових комплексів Волинської та Рівненської областей / Т.І. Шпарага, І.А. Лазарук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 82-93 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1058118
  Порадовська А.О. Оцінка у виразних порівняльних структурах (на матеріалі англійської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 371-374


  У статті розглядаються особливості оцінки у виразних порівняльних структурах, а також проблеми, пов"язані із класифікацією даних структур. Запропонована класифікація, розроблена на основі попередніх наукових праць та власних спостережень. Розглянуті ...
1058119
  Шаповал Л.І. Оцінка українськими істориками державницької школи Гадяцької угоди 1658 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 195-199. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1058120
  Зварич Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 77-91. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1058121
  Кравець Д. Оцінка української книги Наддніпрянщини в галицьких публікаціях міжвоєнного періоду: рецензії та огляди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 133-153. – ISSN 2524-0315
1058122
  Тютюник В.В. Оцінка умов створення у єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій на основі аналізу динаміки прояву небезпек на території України / В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, О.О. Писклакова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 66-82 : рис. – Бібліогр.: 41 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1058123
  Круківська А.В. Оцінка умов тепло- і вологозабезпеченості сої у різні періоди вегетаційного циклу в лісостеповій і степовій зонах України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 154-160. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз сприятливості агрокліматичних умов для вирощування сої за ознаками впливу термічного режиму і атмосферного зволоження у різні періоди вегетаційного циклу на формування урожайності культури в Центральному Лісостепу і Степу України на ...
1058124
  Стефанюк І.Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового бюджеьногобюджетного кодекту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 31-35
1058125
   Оцінка управління дебіторською заборгованістю на м"ясопереробних підприємствах України / О.П. Ощепков, С.О. Магденко, Л.М. Головаченко, К.П. Філіппова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 27-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1058126
  Кошлякова Т.О. Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м.Києві за ізотопно-радіохімічними даними // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1058127
  Березкіна В. Оцінка успішності інтродукції видів Sedum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено життєздатність видів роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) та визначено перспективність їх інтродукції в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Більшість таксонів Sedum L. є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
1058128
  Сидоренко О.В. Оцінка успішності інтродукції лікарських тропічних рослин та використання їх для навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного грунту помірної зони. Висвітлено використання колекції лікарських рослин у навчальному процесі.
1058129
  Тимчишин Г.В. Оцінка успішності інтродукції та перспективності китайських видів рододендрона в умовах Львова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Викладені результати інтегральної числової оцінки життєздатності та успішності інтродукції 32 видів Rhododendron L. китайської флори в умовах Львова. Критеріями оцінки прийнято показники: визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу рослин, ...
1058130
   Оцінка участі галузей промисловості України в глобальних ланцюгах створення доданої вартості / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 73-85. – ISSN 2222-0712
1058131
  Павліщук О.П. Оцінка участі громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень у сфері лісових відносин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 254-260. – ISSN 1562-0905
1058132
  Прімєрова О.К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена вивченню масштабів присутності іноземного капіталу у банківській системі України та визначенню впливу діяльності іноземних банків на її розвиток.
1058133
  Ластовський В.В. Оцінка Ф. Тітовим ролі митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського в історії Української православної церкви наприкінці XVII ст. та українська історіографія // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 78-82
1058134
  Руденко З.М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 115-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На основі аналізу процентної ставки за кредитами овернайт на міжбанківському ринку проведено емпіричну перевірку проміжних цілей грошово-кредитної політики в Україні. Як альтернативні цільові змінні розглядаються: темпи зміни номінального курсу ...
1058135
  Козярін І.П. Оцінка фактичного вмісту фолієвої кислоти в раціонах харчування дорослого населення України / І.П. Козярін, Л.В. Москальчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 3. – C. 62-67. – ISSN 2227-7404
1058136
  Кожушко О.В. Оцінка факторів впливу на ефективність судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 60-65 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1058137
  Кожель Н.О. Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної политики банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 223-233. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1058138
  Бойко З.В. Оцінка факторів впливу на формування трудових ресурсів (на прикладі Дніпропетровської області) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 104-113


  У статті встановлено чотири головні фактори, що визначають формування трудових ресурсів. Автором виконаний факторний аналіз за методом головних компонентів з варімаксним обертанням факторів. Встановлено, що для демографічного фактору характерна ...
1058139
  Іванік О. Оцінка факторів зсувоутворення у межах Карпатського регіону на основі ГІС-аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-59. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори формування зсувів у межах Карпатського полігону на основі ГІС-аналізу. Створено інформаційну базу концептуальної моделі Свалявського та Воловецького районів Закарпатської області із сукупністю картографічних шарів і баз ...
1058140
  Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1058141
  Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 162 л. – Бібліогр.: л. 149-162
1058142
  Мелень А.П. Оцінка факторів ризику під час операційного лікування пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 24-28. – ISSN 1029-4244
1058143
  Іщук С.І. Оцінка факторів соціально-екологічної безпеки (на прикладі Немирівського району Вінницької області) / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 128-135. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1058144
  Серпенінова Ю.С. Оцінка факторів стану ліквідності банків України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-23
1058145
  Хамініч С.Ю. Оцінка факторів успіху логістичних компаній у сучасному бізнес-середовищі / С.Ю. Хамініч, П.М. Сокол, С.М. Гордійчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (542) : Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 187-192. – ISSN 2222-4459
1058146
  Макарчук І. Оцінка факторів, що впливають на об"єкти виручки від реалізації продукції сільськогоспсдаоських підприємств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 171-176.
1058147
  Копильченко К.І. Оцінка факторів, що впливають на собівартість продукції / К.І. Копильченко, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 104-106. – ISBN 978-617-645-229-4
1058148
  Кузнецова Н. Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 13-19. – ISSN 1609-8595


  Згадується Історичне товариство Нестора Літописця при Київському університеті (1873-1932).
1058149
  Совтисік Д.Д. Оцінка факторів, які визначають стрес-реактивність деяких функціональних систем підлітків // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 145-148 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1058150
  Прилипко Ю.І. Оцінка факторної продуктивності у галузях економіки України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1058151
  Васильєва І.В. Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
1058152
  Бернада В.В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бернада Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2007. – 149 с. – Бібліогр.: арк. 129-149
1058153
  Бернада В.В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Бернада Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібл.: 12 назв
1058154
   Оцінка фізіологічного стану рухливих видів мікроводоростей в умовах культивування за присутності надлишку хрому / І.П. Новікова, Н.Ю. Таран, О.В. Пацко, О.В. Ситар, Р. Шторандт, О.П. Ольхович // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив K2Cr2O7, як модельного токсиканту, на життєдіяльність, ріст, біосинтез хлорофілу і потенційну фотосинтетичну активність клітин рухливих видів мікроводорстей (D.viridis Teod., Euglena gracilis Klebs.) з метою покращення ефективності ...
1058155
  Біда О. Оцінка фізіологічного стану сортів пшениці (Triticum aestivum L.) залежно від рівня фосфорного живлення / О. Біда, О. Серга, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В лабораторних умовах проведено скринінг сортів чутливих до обмежень в мінеральному живленні. Показано, що у рослин в умовах дефіциту фосфору підвищується рівень накопичення МДА, також відмічено пригнічення біоситнтезу хлорофілу. Screening of sorts ...
1058156
  Рибчанська Х.В. Оцінка фінансових важелів розвитку вищої освіти України // Финансы. Учет. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Винница, 2016. – Вип. № 1 (21). – С. 276-287. – ISSN 2307-2296 ; 2307-2318
1058157
  Стойко О.Я. Оцінка фінансових показників діяльності територіальних громад України / О.Я. Стойко, І.А. Шубенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 163-174. – ISSN 2222-0712
1058158
  Лесюк А.С. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 67-73. – ISSN 2306-6792
1058159
  Олійник А.В. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 79-86. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1058160
  Шевелєва Ю.О. Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ "Сан Інбев Україна" // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 112-118. – ISSN 1993-5560


  "Розглянуто і запропоновано методику аналізу структури капіталу та її впливу на прибутковість підприємства з урахуванням невизначеності та ризику на прикладі ПАТ "САН ІнБев Україна"; подано оцінку системи фінансових показників, що впливають на ...
1058161
  Воробйова О.І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 59-64
1058162
  Пойда-Носик Оцінка фінансового забезпечення підприємств харчової промисловості Закарпаття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-70. – (Економіка ; вип. 45)


  Пропонуються методи оцінки фінансового забезпечення підприємств.
1058163
  Гордієнко Л.А. Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 362-366. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1058164
  Гнип Н. Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 30-36. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1058165
  Крупка М.І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 22-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1058166
  Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 92-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1058167
  Третяк О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 95-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв
1058168
  Полякова Є.С. Оцінка фінансового стану банківської системи України в умовах циклічного розвитку економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 6-9. – ISSN 2409-1944
1058169
  Дядченко І.І. Оцінка фінансового стану лісогосподарських підприємств Миколаївської області як основа для формування механізму антикризового управління // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 50-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2310-4678
1058170
  Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1058171
  Троц Н.М. Оцінка фінансового стану суб"єктів господарювання в умовах запровадження Податкового кодексу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 389-400. – ISSN 1993-0259
1058172
  Шевчук О.О. Оцінка фінансового стану та ефективності діяльності страхових компаній України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 82-87. – ISBN 966-566-284-8
1058173
  Євенко Т.І. Оцінка фінансової неспроможності банківських установ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 100-109. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Виявлено переваги та недоліки інтегральної методики прогнозування фінансової кризи банківських установ та рейтингової методики CAMELS (методика НБУ), яка полягає у визначенні загального стану банку за всіма напрямами його діяльності. Встановлено ...
1058174
  Лютий І.О. Оцінка фінансової спроможності об"єднаних територіальних громад / І.О. Лютий, Н.Я. Спасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 92-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
1058175
  Приказюк Н. Оцінка фінансової стабільності банківської системи України на основі комплексного індикатора та таксономічного показника з урахуванням FSI / Н. Приказюк, А. Погибіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 25-33. – (Економіка ; вип. 2 (219)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методичний підхід до оцінки фінансової стабільності банківської системи України на основі комплексного індикатора та таксономічного показника з урахуванням FSI. Виявлено тенденції в динаміці фінансової стабільності банківської системи ...
1058176
  Коваленко В.В. Оцінка фінансової стійкості банківської установи для розробки антикризової стратегії її діяьності / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 95-107. – ISSN 1993-6788
1058177
  Дзюбенко О.М. Оцінка фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Житомирської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1058178
  Савастєєва О. Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України в умовах трансформації міжбюджетних відносин // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 403-411. – ISSN 2411-5215
1058179
  Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільної діяльності банку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-50
1058180
  Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 113-117. – Бібліогр.: 5 назв
1058181
  Гойсюк Л.В. Оцінка фінансової стійкості та ліквідності малих підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 249-252. – ISSN 2309-1533
1058182
  Даниленко В.А. Оцінка фінансової стійкості українських промислових підприємств на основі адаптації Z-рахунку Альтмана // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 17-25
1058183
  Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.75-78.
1058184
  Петраков Я.В. Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 57-79. – ISSN 2305-7645
1058185
  Микуляк О.В. Оцінка фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні / О.В. Микуляк, Ю.А. Василюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 256-260. – ISSN 2309-1533
1058186
  Яфінович О.Б. Оцінка фіскального потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2076-4561
1058187
  Хом"як М. Оцінка фіскального простору місцевих бюджетів у контексті розвитку регіонів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 69-81. – ISSN 1818-5754
1058188
  Голян В.А. Оцінка фіскального регулювання водокористування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1058189
  Мартинюк В. Оцінка фіскальної безпеки України / В. Мартинюк, О. Баранецька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 114-122. – ISSN 1818-5754
1058190
  Скрипник А. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств / А. Скрипник, Д. Серебрянський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
1058191
  Луценко І. Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 123-129. – ISSN 1818-5754
1058192
  Буджак В.В. Оцінка фіторізноманітності трав"яних екосистем басейнів Пруту і Сірету (в межах України) з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Буджак Василь Васильович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 48 с. – Бібліогр.: 102 назви
1058193
  Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку XXI ст. : економіка зарубіжних країн // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 64-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 0131-775Х
1058194
  Білоткач І.А. Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 21-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1058195
  Жигайло О.Л. Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату / О.Л. Жигайло, Т.С. Жигайло, Ю.О. Бойчук // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 79-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
1058196
  Кірова Л.Л. Оцінка формування і функціонування контингенту персоналу підприємств: методологічний аспект // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 206-215. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1058197
  Жукова Ю.О. Оцінка формування паводкового стоку річок Дніпропетровської області в умовах режиму його регулювання з використанням цифрової моделі рельєфу SRTM30 / Ю.О. Жукова, Д.О. Довганенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 76-84. – ISSN 2306-5680


  Статтю присвячено аналізу впливу зарегульованості стоку річок Дніпропетровської області на формування їх паводкового стоку з використанням геоінформаційних систем та цифрової моделі рельєфу. В якості ЦМР було обрано SRTM30 4 покоління як найбільш ...
1058198
   Оцінка формування споживчого попиту на ринку продукції свинарства / О.А. Шуст, І.М. Паска, Д.Ф. Крисанов, М.І. Ібатуллін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1058199
  Зубковська В.В. Оцінка фосфатного стану грунту на основі показників фосфат-буферності // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1058200
   Оцінка фотоактивності грунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами / К.Б. Новосад, С.В. Резнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 116-121 : рис. – Бібліогр.: с. 121. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1058201
  Комар О.О. Оцінка фотосинтетичної діяльності сортів пастернаку посівного в умовах Правобережного Лісостепу України / О.О. Комар, О.В. Шеметун, В.О. Комар // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 87-94. – ISSN 2706-7688
1058202
  Савич О.В. Оцінка фрактального виміру часових рядів курсів валют методом поділу поля // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
1058203
  Порохівник Т.О. Оцінка фракційності стоку наносів на річках басейну Сіверського Дінця // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 87-89
1058204
  Складанівська І.В. Оцінка функціональних можливостей нервово-м"язової системи спортсменів циклічних видів спорту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1058205
  Абдулрахман А.М. Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в жінок із гіперпроліферативними процесами матки / А.М. Абдулрахман, О.М. Макарчук, С.О. Кантимир // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 77-79. – ISSN 2413-550Х
1058206
  Гнип І.Я. Оцінка функціонального стану та якості життя студентів після перенесених гострих респіраторних вірусних захворювань // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1058207
  Куценко Т. Оцінка функціональної асиметрії мозку за латентними періодами сенсомоторних реакцій людини / Т. Куценко, Н. Філімонова, С. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Виявлено, що латентні періоди сенсомоторних реакцій правої та лівої рук можуть відображати домінування півкуль мозку в обробці різних типів зорової інформації. Отримані результати вказують, що при включенні в обробку вербальних подразників латентні ...
1058208
  Фурман Ю.М. Оцінка функціональної підготовленості підлітків 11-12 років за показниками аеробної й анаеробної продуктивності / Ю.М. Фурман, О.Ю. Брезденюк, В.М. Мірошніченко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 40-43 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1992-7894
1058209
  Іващенко О.В. Оцінка функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 7-8 класів / О.В. Іващенко, Т.С. Єрмакова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-9172
1058210
  Диба О.М. Оцінка функціонування аукціонів цінних паперів / О.М. Диба, О.Ю. Кікоть // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 34-54. – ISSN 2305-7645
1058211
   Оцінка функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : наук.-аналіт. доповідь / [О.П. Демедюк, А.Р. Дуб, С.О. Іщук та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. імені М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – (Серія "Транскордонне співробітництво"). – ISBN 978-966-02-9061-7
1058212
  Монаєнко А.О. Оцінка функціонування органів фінансово-бюджетного контролю України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 119-125. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1058213
   Оцінка характеристик вихідного сигналу кореляційних систем пеленгації джерел випромінювань при флюктуюючому спектрі сигналів / В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин, М.М. Охрамович, В.М. Лоза, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Результати роботи орієнтовані на широкий клас аналізованих сигналів джерел випромінювання перш за все, з точки зору спектральних характеристик коливань, що пеленгуються. Показано, що наявність флюктуацій енергетичного спектру сигналу призводить до ...
1058214
  Лєнков Є.С. Оцінка характеристик виявлення системи пасивної пеленгації джерел шумоподібних випромінювань в умовах складної зовнішньої електромагнітної обстановки / Є.С. Лєнков, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 51-54


  Наведені результати вирішення завдання оцінки ймовірності вірного виявлення джерела випромінювань, який пеленгується в умовах наявності багатьох заважаючих перешкодових випромінювань тієї ж структури, що обумовлені прийманням сигналів за бічними ...
1058215
  Кузнєцов М.П. Оцінка характеристик вітрового режиму Півдня України для потреб вітроенергетики / М.П. Кузнєцов, О.В. Лисенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 195-202 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1058216
  Лисиченко М.Л. Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів / М.Л. Лисиченко, М.Ю. Середин // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
1058217
  Капінус Л.В. Оцінка характеру поведінки споживачів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1058218
  Вакал Ю. Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогорівських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами / Ю. Вакал, І. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Для гамільтонової системи з двома ступенями волі, близької до цілком інтегровної, оціненено розмірність Хаусдорфа множини колмогоровських торів, для яких відношення частот квазіперіодичних рухів погано апрокcимується раціональними числами. Показано, що ...
1058219
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1058220
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 184 л. – Бібліогр,: л. 171-184
1058221
  Калініченко А.І. Оцінка целюлозолітичної активності мікроміцетів, виділених з архівних документів / А.І. Калініченко, Т.О. Кондратюк // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51
1058222
  Коваленко А.В. Оцінка центроїдів у сенсорі Шека-Хартмана / А.В. Коваленко, О.В. Кисіль, О.В. Борківець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 396-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив дискретної структури зображення, отриманого у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана на точність визначення його центроїдів. Виділено окремо роль просторової дискретизації та квантування інтенсивності Встановлено умови, при яких ...
1058223
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Чорноморець Ю. О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 192 - 207
1058224
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Чорноморець Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1058225
  Слотецький В.В. Оцінка циклічності коливань річного стоку р. Уж // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 172-173
1058226
  Верголяс М.Р. Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання / М.Р. Верголяс, І.М. Трахтенберг, Н.М. Дмитруха // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 19-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1058227
  Пікус Р.В. Оцінка цінового ризику та його врахування у ціновій політиці підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 143-153
1058228
  Чорноморець Ю.О. Оцінка часового розподілу стоку води р. Десна за період весняного водопілля / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 56-67


  Подано аналіз та часова оцінка розподілу весняного стоку р. Десна біля м. Чернігів, яка може бути практично використана при довгостроковому прогнозуванні стоку під час весняного водопілля з метою орієнтовної характеристики його розподілу в часі. ...
1058229
  Дмитрук Ю.М. Оцінка часової динаміки еколого-біогеохімічного статусу ландшафтів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-81 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1058230
  Кузьмін О.В. Оцінка часу передачі повідомлень в сенсорних мережах кластерної структури / О.В. Кузьмін, С.О. Кузьмін // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 146-150. – ISSN 2309-7647
1058231
  Чуєв О. Оцінка через ГІС-засоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. Харків) / О. Чуєв, С. Костріков // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 56-62. – ISSN 2076-1333
1058232
  Кунда Н.Т. Оцінка чинників конкурентоспроможності підприємств у галузі міжнародних перевезень вантажів / Н.Т. Кунда, В.В. Науменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 1. – С. 34-42. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635
1058233
  Прокоф"єв Я. Оцінка чинників ризику інноваційного розвитку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 1728-9343
1058234
  Дорошенко В. Оцінка чинників територіальної організації пасажирських автомобільних перевезень / В. Дорошенко, К. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу суспільно-географічних чинників на територіальну організацію пасажирських автомобільних перевезень. The question of the influence of social-geographical factors to the territorial organization of passenger transportations by ...
1058235
  Мезенцев К. Оцінка чинників функціонування Хмельницького регіонального ринку праці / К. Мезенцев, В. Сайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Визначено особливості суспільно-географічної оцінки чинників функціонування регіонального ринку праці та описано методичні аспекти застосування факторного аналізу при їх дослідженні. За допомогою факторного аналізу визначено найсуттєвіші чинники ...
1058236
  Юшко С.В. Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об"єкта оподаткування : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1058237
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжностей різницевих схем для задачі вигину ортотропної пластинки довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 155-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача вигину ортотропної пластинки довільної форми з жорстко закріпленими кінцями. За допомогою методу фіктивних областей і операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності O(h[верхній індекс 1/2]) в ...
1058238
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 123 арк. – Додатки : арк. 114-123. – Бібліогр.: арк. 105-113
1058239
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1058240
  Капустей М.М. Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для послідовністі серій у термінах середніх псевдомоментів / М.М. Капустей, П.В. Слюсарчук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 91-100. – ISSN 0868-6904


  Article contains generalization of the Zolotarev V. M. estimates for a sequence of series of differently distributed random variable in terms of average pseudomoments. Method of Zolotarev is used in proof.
1058241
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / С.О. Войцеховський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перишй порядок точності в нормі W 1/2 (П) [подано формулу]. К-іючові слова: ...
1058242
  Саженюк В.С. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей четвертого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційної еліптичної нерівності четвертого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в нормі W2(3)(w). Ключові слова: вapiaцiйнa ...
1058243
  Ганниченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 22-38. – ISSN 0868-6904


  Ми розглядаємо послiдовнiстьадитивних функцiоналiв вiд рiзницевих апроксимацiй багатовимiрного дифузiйного процесу. Дана стаття є уточненням результату [8] по дослiдженню достатнiх умов слабкої збiжностi такої послiдовностi до W-функцiоналу вiд ...
1058244
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичних операторів другого порядку з розривними коефіцієнтами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з розривними коефіцієнтами в прямокутнику [Омега з нижнім індексом 0]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності ...
1058245
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1058246
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку в прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних значень при умові, що ...
1058247
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для оператора Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 105-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема для задачі на власні значення для оператора Гельмгольца в області довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] для першого власного значення при умові, що перша ...
1058248
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для бігармонічного рівняння в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для бігармонічного рівняння в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 2, нижній індекс 2]([омега]).
1058249
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі [подано формулу].
1058250
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного рівняння другого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній ...
1058251
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задач на власні значення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1058252
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задачі вигину прямокутної анізотропної пластинки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 25-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглядається задача вигину анізотропної прямокутної пластинки, дві сторони якої вільно обперті, а дві інші жорстко закріплені. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має перший порядок точності в нормі W[верхній ...
1058253
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній ...
1058254
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2]([Омега]).
1058255
  Мішура Ю.С. Оцінка швидкості збіжності різницевої схеми, застосованої до стохастичного диференціального рівняння з додатковим процесом-параметром / Ю.С. Мішура, О.В. Швай // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 82-91. – ISSN 0868-6904
1058256
   Оцінка щільності міської забудови / М.М. Денцій, С.О. Адаменко, М.О. Іленко, Абасгулу Ельшан огли Халілов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 93-97. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1058257
  Тітов С.В. Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології / С.В. Тітов, О.В. Тітова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 127-134. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються методи оцінки й підвищення юзабіліті освітніх сайтів, а також технології, які рекомендовано використовувати для здійснення аналізу поведінки користувачів освітніх інтернет-ресурсів. Класифіковано методи юзабіліті й показано, що для ...
1058258
  Шинкарук В.Д. Оцінка як категорія модусу в латинській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 323-331
1058259
  Тесля В.А. Оцінка як категорія прагматики сучасного молодіжного онлайн-сленгу / В.А. Тесля, В Н. .Нестеренко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 162-171. – ISSN 2312-0665
1058260
  Слуцький Є.В. Оцінка як метод бухгалтерського обліку: історичні аспекти визначення поняття // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 235-248. – ISSN 2313-4569
1058261
  Дрібнюк В.Т. Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 133-139


  Статтю присвячено аналізу когнітивно-комунікативного аспекту оцінного судження мовця, інтерпретації позитивного, нейтрального чи негативного ставлення до предмету мовлення та поясненню вибору оцінних конструкцій у конкретних мовленнєвих ...
1058262
  Попова В.В. Оцінка якісних параметрів формування ВВП : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 95-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1058263
  Прокопчук В.М. Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету / В.М. Прокопчук, В.І. Циганський, О.І. Прокопчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2476626
1058264
   Оцінка якості адміністративних послуг. – Київ, 2005. – 88с. – ISBN 966-359-023-8
1058265
  Стрілець І. Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 179-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1058266
  Таранова Наталія Оцінка якості атмосферного повітря міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 173-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1058267
  Грибанова К.О. Оцінка якості безпечності харчової продукції за вимогами ЄС // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 17-23. – ISSN 2409-1944
1058268
  Котяк В.В. Оцінка якості веб-орієнтированих систем тестування навчальних досягнень // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 120-126. – ISSN 1998-6939
1058269
  Кульбич І.К. Оцінка якості відбитків при цифровому друці / І.К. Кульбич, О.І. Лотоцька // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 4 (42). – С. 25-39. – ISSN 2077-7264
1058270
  Глух О.С. Оцінка якості візуального середовища деяких пам"яток архітектури м. Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 95-97. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
1058271
  Монюшко М.М. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками в акваторії північно-західного шельфу Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 69-77. – ISSN 2306-5680


  Проведена оцінка якості вод за гідрохімічними показниками для акваторії північно-західного шельфу Чорного моря. Розраховані значення індексу забруднення вод, які дозволяють віднести води досліджуваного району до певного класу чистоти. Показаний високий ...
1058272
  Ляшенко В.А. Оцінка якості вод р. Ворскла за організмами макрозообентосу у межах Гетьманського НПП // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 22, № 2. – C. 53-59. – ISSN 2708-583X
1058273
  Захарова М.В. Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м.Вінниця за показниками окиснюваності // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 163-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1058274
  Яцюк М.В. Оцінка якості води басейну Самари в умовах техногенного впливу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 561-568 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1058275
  Роздальська О.В. Оцінка якості води водосховища Криму / О.В. Роздальська, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 116-123. – Бібліогр.: 2 назв
1058276
  Капранов С.В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 3 назв
1058277
  Гандзюра В.П. Оцінка якості води за біопродукційнимії параметрами риб / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 28)


  Розглянуто можливість кількісної оцінки якості води в умовах антропогенного навантаження за продукційно-енергетичними параметрами риб. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що найчутливішим з продукційно-енергетичних параметрів є ...
1058278
  Галаган О.О. Оцінка якості води каскаду Совських ставків м. Києва / О.О. Галаган, С.В. Гайдай, Ю.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 289-291


  Визначено хімічне забруднення води за вмістом нітратів, нітритів, фосфатів, а також рівень її токсичності в Совських ставках м. Києва. Определено химическое загрязнение воды по содержанию нитратов, нитритов, фосфатов, а также уровень ее токсичности в ...
1058279
   Оцінка якості води р.Дністер - водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки / М.Є. Романчук, К.С. Ткач, А.А. Поліщук, А.В. Колісник // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1058280
  Хільчевський В.К. Оцінка якості води річки Біла Тиса / В.К. Хільчевський, В.В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 57-66. – ISSN 2306-5680


  "Важливим є вивчення гідрологічної і гідрохімічної специфіки малих водних масивів, оскільки вони визначають характер та особливості режимів середніх і великих річок, що в свою чергу дає можливість для формування програм моніторингу та водокористування. ...
1058281
  Лобода Н.С. Оцінка якості води річки Інгул за гідрохімічними показниками / Н.С. Лобода, Я.С. Яров, К.І. Роша // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 83-92


  Проведена оцінка якості води за довжиною річки Інгул за різними показниками, які ґрунтуються на даних спостережень (1974-2007 рр.). Встановлена повторюваність класів забруднення та головні забруднюючи речовини. Ключові слова: якість води; показники ...
1058282
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Лопань у межах Харківської області / В.Г. Клименко, Н.І. Черкашина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 172-177 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1058283
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1058284
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використання цих матеріалів у вищій школі / В.Г. Клименко, М.В. Слащова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 72-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1058285
  Степова К.В. Оцінка якості води у пригородних джерелах м. Львова / К.В. Степова, К.П. Мусій, І.З. Думас // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – № 20. – С. 106-109. – ISSN 2078-4643
1058286
  Шахман І.О. Оцінка якості води у створі р.Інгулець - м.Снігурівка за гідрохімічними показниками / І.О. Шахман, Н.С. Лобода // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 123-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0902
1058287
  Чорний С.Г. Оцінка якості грунтів : навч. посібник / Чорний С.Г. ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-227. – ISBN 987-654-321-012-3
1058288
  Ляшенко Г.В. Оцінка якості грунтів за реакцією грунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
1058289
  Губарєва І.О. Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 117-122 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2222-0712
1058290
  Ткач Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 127-131.
1058291
  Старченко Л.В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку : монографія / Л.В. Старченко ; за заг. ред. І.М. Сотник ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 190-202. – ISBN 978-966-657-335-6
1058292
  Горбатов В.М. Оцінка якості життя населення України та країн ЄС // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.90-97. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1058293
  Мокрецов С.Є. Оцінка якості життя населення як інтегральний показник для коригування державної політики охорони репродуктивного здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 102-105. – Бібліогр.: 7 назв
1058294
  Бочар В.Т. Оцінка якості життя пацієнтів із парастомними ускладненнями // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 55-60. – ISSN 1029-4244
1058295
  Котовщиков М.С. Оцінка якості життя та віддалених результатів хірургічного лікування хворих на холедохолітіаз : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Котовщиков Максим Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1058296
  Корж К.М. Оцінка якості життя українцями в контектсі забеспечення безпеки життєдіяльності (за результатами соціологічного дослідження) // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 393-399. – ISBN 978-966-171-387-0
1058297
  Вуд Д. Оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Вуд Д.; Девід В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 48 назв
1058298
  Менжинська Н.В. Оцінка якості зображення, перенесеного на стрічку в процесі термотрансформеного друку // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 37-43. – ISBN 966322012-0
1058299
  Фролов С.М. Оцінка якості інституційної складової бюджетного менеджменту // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 3-8
1058300
  Кучерява М.В. Оцінка якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень як напрямок діяльності міжнародних організацій // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 128-142. – ISSN 2414-3499
1058301
  Тєлєпов О. Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О. Тєлєпов, Н. Івашова // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 17-21. – ISSN 1606-3732
1058302
  Швець Д.Є. Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 57-67. – ISSN 2072-1692
1058303
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / А.В. Бірюков ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2007. – 265 л. + додаток: л. 2-265. – Бібліогр.: л. 214-215
1058304
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Бірюков А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1058305
   Оцінка якості моделі даних в інформаційних системах / В.М. Джулій, Ю.Ю. Козіна, С.Р. Красильников, В.С. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті показано підхід до визначення критично важливої інформації для розуміння функціональних границь проекту на ітераційних фазах розробки, що являє собою складну і відповідальну задачу, оскільки від якості моделі даних залежить, у кінцевому ...
1058306
  Ящук Тетяна Вікторівна Оцінка якості навчально-пізнавальної діяльності в системі "студент-комп"ютер" : Автореф... кандид. техн.наук: 05.01.04 / Ящук Тетяна Вікторівна; Мін-во освіти і науки України. Харк. держ. автомобільно-дорожній техн. ун-тет. – Харків, 2000. – 20л.
1058307
  Протасенко О.Ф. Оцінка якості організації та безпеки робочого місця // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 101-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1058308
  Полякова Г. Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу в закладі вищої освіти / Г. Полякова, С. Ачкасова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 131-145. – ISSN 2312-5993
1058309
  Гаранько Н.М. Оцінка якості питної води за допомогою методів біотестування / Н.М. Гаранько, В.О. Ісламов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1058310
  Петровська М.А. Оцінка якості питної води Старосамбірського району Львівської області / М.А. Петровська, Ю.І. Карлик // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 57-65. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто природно-географічні передумови і систему водопостачання Старосамбірського району Львівської області; оцінено якість питної води у містах Старий Самбір, Хирів, Добромиль і селі Стрільбичі; з"ясовано тарифну політику; простежено проблеми ...
1058311
   Оцінка якості планового ремонту РЕЗ за даними після ремонтної експлуатації / М.О. Шишанов, В.В. Вишнівський, К.Ф. Боряк, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – Бібліогр.: С. 24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті викладений підхід до оцінки якості проведення планового ремонту РЕЗ за даними післяремонтної екс-плуатації з використанням методології теорії розпізнавання образів. In the article the approach to an estimation of quality of carrying out of ...
1058312
  Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1058313
   Оцінка якості поверхневих вод транскордонної річки В"яр / О. Пилипович, А. Рутар, М. Петровська, Ю. Андрейчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 75-87. – ISSN 2306-5680


  У публікації проаналізовано систему моніторингу якості поверхневих вод у басейні річки В"яр. Здійснено аналіз системи моніторингу в межах польської та української частин басейну В"яру. Проаналізовано динаміку вмісту біогенних компонентів та специфічних ...
1058314
  Хмелевський Олег Оцінка якості прибутковості в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств машинобудування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті обгрунтовується сутність якості прибутковості підприємства. Пропонується новий підхід до конструювання оцінки якості прибутковості машинобудівного підприємства при формуванні механізму управління прибутковістю у напрямі ...
1058315
  Попадинець Н.М. Оцінка якості проведених масових заходів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 23-30. – ISSN 2071-4653
1058316
  Гостєв В.В. Оцінка якості радіозв"язку в радіолінії / В.В. Гостєв, Д.А. Худолій, І.П. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається задача оцінки якості радіозв"язку в радіолінії на базі теорії нечітких безлічей.
1058317
  Журавель М.Ю. Оцінка якості рекультивації грунтів у місцях розташування нафто-і газовидобувних свердловин за показниками стану мікробних угрупувань / М.Ю. Журавель, О.Є. Найдьонова, В.В. Яременко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0587-2596
1058318
  Худов В.Г. Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера / В.Г. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 27-30. – ISSN 1681-7710
1058319
  Кузьменко Т.М. Оцінка якості сейсмічних даних як необхідна умова для моделювання та обробки сейсмічних даних / Т.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 121-122
1058320
  Свідер І. Оцінка якості систем машинного перекладу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 45-46
1058321
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1058322
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – 162 л. – Бібліогр.: л. 140-162
1058323
  Сбітнєв А.І. Оцінка якості спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 130-137


  Вимоги, що висуваються до функціональних можливостей, продуктивності і безпеки наступного покоління інформаційних технологій, припускають вихід форми представлення і способу обробки даних за межі ставших вже класичними клієнт-серверних і реляційних ...
1058324
  Желновач Г.М. Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Желновач Ганна Миколаївна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1058325
  Головатчик Н.А. Оцінка якості транспортних послуг / Н.А. Головатчик, Н.М. Каширець // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 33-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1058326
  Новікова О. Оцінка якості трудового життя за умов цифровізації економіки: стан та тенденції розвитку / О. Новікова, Л. Шамілева, О. Хандій // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 3 (78), липень - вересень. – С. 387-408. – ISSN 2519-4070
1058327
  Мельник С. Оцінка якості трудового життя на виробничому рівні: методичні підходи / С. Мельник, П. Коропець // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-10.
1058328
  Близнюк А.С. Оцінка якості туристичних послуг у сучасних економічних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 97-99. – Бібліогр.: 5 назв
1058329
  Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Т. Стройко, Д. Душейко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 12-18. – ISSN 1810-3944
1058330
  Криворучко О.М. Оцінка якості управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 98-105. – ISSN 1993-6788
1058331
  Хаустова В.Є. Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах України / В.Є. Хаустова, Є.Ф. Горбатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 183-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2222-0712
1058332
  Фесенко Ігор Миколайович Оцінка якості: відходів буріння та контроль за станом грунтів в районах спорудження нафтових та газових свердловин (на прикладі ДДЗ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Фесенко І.М.; Українськ. наук.-дослідний ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1058333
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Яцюк М.В.; КНУТШ, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.16
1058334
  Яцюк Михайло Васильович Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Дис....кандид.географ.наук:11.00.07 / Яцюк Михайло Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 191л. + Додатки:л.173-191. – Бібліогр.:л.161-173
1058335
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф.канд.геогр.наук:11.00.07 / Яцюк М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1058336
  Короткий В.А. Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 50-65. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу оцінок двотомного збірника "Исторических песен малорусского народа", упорядкованого та прокоментованого відомими українськими вченими В. Антоновичем та М. Драгомановим. Знакова для українства книга, яка побачила світ у Києві ...
1058337
  Прима Л. Оцінки "молодомузівців" у критичній спадщині Остапа Грицая // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 141-146. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1058338
  Боярищева Т.В. Оцінки близькості розподілів сум випадкових величин / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки близькості розподілів сум незалежних різно розподілених випадкових величин в термінах псевдомоментів.
1058339
  Куценко І.А. Оцінки в задачах практичної стійкості дискретних систем та їх оптимізація : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.02 / Куценко І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.126-136
1058340
  Ляшенко Б.М. Оцінки власних значень оператора Шредінгера з невід"ємною монотонно зростаючою потенціальною функцією // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується методика розв"язування досліджуваної задачі урізанням області означення. Отримані оцінки похибок двосторонньої апроксимації власних значень названої задачі власними значеннями задач з крайовими умовами першого та другого роду в точках ...
1058341
  Столєтова І.Г. Оцінки внеску операторів мобільного зв"язку в економіку країни // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
1058342
  Кузьмич О.І. Оцінки динаміки гібридних систем, що описуються дискретними рівняннями / О.І. Кузьмич, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 260-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті методом функцій Ляпунова проводяться оцінки розв"язків гібридних систем, описаних лінійними дискретними рівняннями. Ключові слова: гібридна система, перемикання, квадратична форма, функція Ляпунова. In this article we estimate a gibrid ...
1058343
  Шатирко А.В. Оцінки динаміки дискретних систем регулювання із запізнюванням з неточно заданими параметрами / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 191-192
1058344
  Лаврентьєв О.С. Оцінки для розв"язків двопараметричних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто стохастичне диференціальне рівняння з малим параметром у гільбертовому просторі. Визначені достатні умови збіжності розв"язків збуреного рівняння до розв"язків відповідного незбуреного рівняння.
1058345
  Федорянич Т. Оцінки для розподілу супремума стаціонарних квадратично гауссівських випадкових процесів, визначених на R+ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-77. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінки для розподілу супремума стаціонарних у широкому розумінні квадратично гауссових випадкових процесів, визначених на R+. In this work obtained before estimations for distribution of supremum for square Gaussian random processes defined ...
1058346
  Греченкова О.В. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках / О.В. Греченкова, В.П. Головень // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 41-45.
1058347
  Кожаметов А.Т. Оцінки збіжності розв"язків нестаціонарних систем з запізненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 224-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті одержані верхні оцінки збіжності розв"язків неавтономних систем диференціальних рівнянь з післядією з запізненням.
1058348
  Іванов А.Ф. Оцінки збіжності розв"язків систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 204-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу. За допомогою прямого методу Ляпунова одержано достатні умови асимптотичної стійкості. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду обчислено ...
1058349
  Хусаінов Д.Я. Оцінки збіжності розв"яків лінійних неавтономних систем з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, В.Г. Мамедова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 351-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи лінійних неавтономних диференціальних рівнянь з чистим запізненням. З використанням функції Ляпунова квадратичного виду із змінною додатно визначенною матрицею одержані оцінки збіжності розв"язків. На функцію Ляпунова не ...
1058350
  Кузьмич О. Оцінки збурень розв"язків неавтономних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку збурень розв"язків неавтономних диференціальних систем із часовим перемиканням методом Функцій Ляпунова. In the article estimation of solutions indignations of a non-autonomous differential systems with time switching is given using ...
1058351
  Рагуліна О.Ю. Оцінки і властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику за умови розміщення капіталу на фінансовому (В,S)-ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається класична модель ризику, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (В,3)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Знаходяться оцінки зверху і знизу для ймовірності небанкрутства на ...
1058352
   Оцінки інтенсивності літніх опадів над Україною за даними радіометра SEVIRI геостаціонарного супутника MSG / В.П. Баханов, Б.А. Дорман, О.А. Кривобок, О.Я. Манжара // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1058353
  Романюк Т. Оцінки й завдання від Президента // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 3-5. – ISSN 2313-559X
1058354
  Масол В.І. Оцінки ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь у заданій множині векторів над полем GF(3) / В.І. Масол, Л.О. Ромашова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 120-135. – ISSN 0868-6904


  The system of non-lineary random equations of the second order over the field is considered. The necassary and sufficient condition that, as, the probability that this system has solutions in the given set of vectors tends to zero is found, where is ...
1058355
  Плічко А.М. Оцінки кількості жертв Львівського погрому 1941 року / Анатолій Плічко ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : Простір-М, 2022. – 305, [2] с. : іл., фотоіл. – Покажчики: с. 274-280. – Бібліогр.: с. 281-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8055-43-1
1058356
  Петунін Ю.І. Оцінки коефіцієнта коваріації випадкових величин при відомих математичних сподіваннях / Ю.І. Петунін, Н.П. Тупко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 289-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі доведено, що класична оцінка коефіцієнта коваріації у випадку відомих математичних сподівань буде найкращою у класі усіх незміщених квадратичних оцінок. Для довільного нормального розподілу знайдена більш точна оцінка коефіцієнта коваріації ...
1058357
  Петунін Ю.І. Оцінки коефіцієнта коваріації випадкових величин при невідомих математичних сподіваннях / Ю.І. Петунін, Н.П. Тупко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі знайдена найкраща оцінка коефіцієнта коваріації у випадку невідомих математичних сподівань у класі усіх незміщених білінійних оцінок. Досліджуються зміщені оцінки коефіцієнта коваріації для довільного нормального розподілу.
1058358
  Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Матусов Ю.П. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Киев, 2009. – 175л. – Бібліогр. : л.155-175
1058359
  Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Матусов Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1058360
  Наконечний О.Г. Оцінки лінійних функціоналів від періодичних розв"язків диференціальних рівнянь з невизначеними параметрами / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 84-85
1058361
  Лозицький В. Оцінки локальних магнітних полів у протуберанцях, що мають велику оптичну товщу в емісійних елементах / В. Лозицький, В. Маслюх, О. Ботигіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 7-11. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Спостереження показують, що бісектори профілів I ± V ліній Н[alfa] і D3 у протуберанцях зазвичай не відповідають наближенню слабкого однокомпонентного магнітного поля. На це вказує їх непаралельність з найбільшим розщепленням поблизу вершини емісії. ...
1058362
  Логвіненко С.С. Оцінки максимальної вірогідності в дробовій моделі Васічека // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 15-16
1058363
  Мацюк Л.В. Оцінки масової функції сумішей геометричних розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянуто оцінки масової функції сумішей геометричних розподілів, одержані з використанням моментів цієї функції. Доведена теорема про збіжність цих оцінок до істинного розподілу в середньоквадратичному.
1058364
  Косаревська Н.В. Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Косаревська Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 15 с.
1058365
  Косаревська Наталія Віталіївна Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.05.04 / Косаревська Наталія Віталіївна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 136л. – Бібліогр.:л.:126-136
1058366
  Лерман Ц. Оцінки наслідків реформування сільськогосподарських підприємств / Ц. Лерман, Д. Седік, М. Пугачов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0131-775Х
1058367
  Гаращенко Ф.Г. Оцінки областей практичної стійкості з еліпсоїдальними фазовими обмеженнями і їх використання / Ф.Г. Гаращенко, Д.С. Кручинін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі досліджуються задачі практичної стійкості динамічних систем з еліпсоїдальними фазовими обмеженнями. Розроблені алгоритми чисельного розрахунку областей стійкості та структурно-параметричної оптимізації застосовуються для дослідження ...
1058368
  Мірошниченко В.О. Оцінки параметрів нелінійної регресії за спостереженнями з суміші // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 23-24
1058369
  Наконечний О.Г. Оцінки параметрів рівнянь з частинними різницями в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Х.Ф. Паращук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 171-172
1058370
  Осташко Т.О. Оцінки перспектив експорту вітчизняних сільськогосподарських товарів у ЗВТ з ЄС // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 147-152. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1058371
  Кучерук М.С. Оцінки постаті Володимира Леніна в сучасній історичній літературі // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 75-85. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Постать Володимира Леніна - одна із найбільш контроверсійних у світовій історії. Видатний пролетарський революціонер і мислитель, продовжувач справи К. Маркса і Ф. Енгельса, організатор Комуністичної партії Радянського Союзу, засновник радянської ...
1058372
  Пічкур В.В. Оцінки практичної стійкості множини початкових умов лінійного диференціального включення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 279- 283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано оптимальні оцінки множини початкових умов практичної стійкості лінійного диференціального включення в класах, що задовольняють умові розділення.
1058373
  Харьковщенко Є.А. Оцінки процесів християнізації Київської Русі в дослідницькій літературі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 72-75
1058374
  Данилевський В. Оцінки прямого радіаційного ефекту аерозолів у атмосфері над Києвом за вимірюваннями із сонячним фотометром у 2008-2019 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 38-45. – (Астрономія ; вип. 2 (60)). – ISSN 1728-3817
1058375
  Пикало А.О. Оцінки радянського минулого в усних історіях про Голокост в Україні // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 112-116. – ISBN 978-966-285-410-7
1058376
  Єгоров І.Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 42-47. – ISSN 0374-3896


  У роботі розглянуто основні підходи до оцінки результатів наукової діяльності на прикладі провідних країн світу, зокрема США. Показано, що найбільш популярним інструментом залишається використання експертної процедури. Крім того, у роботі ...
1058377
  Майданевич Ю.П. Оцінки рівня ефективності функціонування організаційної структури менеджменту підприємств агросфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1058378
   Оцінки річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський, П.О. Бабій, М.Р. Забокрицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 23-33. – ISSN 2306-5680
1058379
   Оцінки розбіжності лінійних різницевих систем / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, О.С. Бичков, Н.В. Косаревська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 314-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано оцінки розбіжності при розбитті початкової системи на декілька слабо зв"язаних підсистем.
1058380
  Косаревська Н.В. Оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 129-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Одержані оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням. Розглянуті випадки залежності від запізнення та рівномірної по запізненню оцінки. При дослідженні використовується другий метод О.М. Ляпунова з квадратичною функцією.
1058381
  Хусаінов Д.Я. Оцінки розв"язків стійких систем нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу зі сталими коефіцієнтами. Проведено оцінку відхилення розв"язку системи нейтрального типу від положення рівноваги залежно від початкових умов. The system of linear ...
1058382
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1058383
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 132 л. – Бібліогр.: л.121-132
1058384
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1058385
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів тв їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 154-167
1058386
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від дійсних стаціонарних гауссових процесів зі стійкою кореляційною функцією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1058387
  Козаченко Ю.В. Оцінки розподілу супремума модуля стаціонарних гауссових власних комплексних випадкових процесів / Ю.В. Козаченко, М.Ю. Петранова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7021-58-1
1058388
  Сидоренко Олександра Олександрівна Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко Олександра Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 111л. – Бібліогр.: л.107-111
1058389
  Сидоренко О.О. Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування. : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16с.
1058390
  Карпенко Анжела Петрівна Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.23 / Карпенко А.П.; Харківськ. націон. ун-тет радіоелектроніки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1058391
  Боровець І.І. Оцінки Словацької держави 1939-1945 рр.: сучасний історіографічний дискурс // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 12-13
1058392
  Литвинова Г.А. Оцінки ставить життя. / Г.А. Литвинова. – К., 1975. – 167с.
1058393
  Кузьмич О.І. Оцінки стійкості динаміки гібридних систем з кінцевим числом перемикань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  З використанням другого методу Ляпунова здійснено дослідження траєкторій гібридних систем із часовим перемиканням. Виходячи з поведінки функцій Ляпунова, отримано оцінки збурень розв"язків. The gibrid systems trajektoryes with time switching are ...
1058394
  Хусаїнов Д.Я. Оцінки стійкості логіко-динамічних систем з часовим перемиканням / Д.Я. Хусаїнов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 230-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропонований новий метод оцінки величини збурень розв"язків логіко-динамічних систем з часовим перемиканням. Для побудови оцінок використовуються функції Ляпунова, що побудовані за допомогою матричних експоненціалів. Ключові слова: ...
1058395
  Грицай І.В. Оцінки стійкості стану рівноваги системи Лотки-Вольтерра з запізненням на площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні моделей системи Лотки-Вольтерра. Отримано умови та область асимптотичної стійкості нульових розв"язків. The article is about the main models of Lotka-Volterra system. The conditions and the domain of asymptotic stability ...
1058396
  Гребінь В.В. Оцінки стокоформуючих опадів при формуванні високих паводків 1998 та 2001 років на річках басейну тиси (в межах України) / В.В. Гребінь, І О. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – С. 20-30. – ISSN 2306-5680
1058397
  Нгуєн Ван Шон Оцінки ступеня придатності ВТК нагір"я Тейнгуєн В"єтнаму для раціонального розміщення кави // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-159. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Наведені результати оцінки ступеня придатності ВТК досліджуваної території для вирощування кави, які базуються на методі бально-диференційованої оцінки і дають уявлення про можливості розвитку і виробництва культур кави. Крім того, результати оцінки ...
1058398
  Трошкі Н.В. Оцінки супремумів норм відхилення однорідного та ізотропного випадкового поля від його моделі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 150-172. – ISSN 0868-6904


  In this paper we obtained the estimates in the supremum norm of the deviations of a homogeneous and isotropic random field from the constructed model of this field.
1058399
  Коваль І.В. Оцінки та ідентифікації релігійно-церковних процесів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 686-692. – ISSN 1563-3349
1058400
  Ясинський В.К. Оцінки у середньому квадратичному розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода нейтрального типу / В.К. Ясинський, В.Ю. Береза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Отримано оцінки та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному (для довільного запізнення) для тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь нейтрального типу з пуассонівськими перемиканнями.
1058401
  Козуб Л.В. Оцінки у спадщині М.П. Драгоманова українознавчих аспектів українського національного руху першої половини XIX ст. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 12-17


  Комплексно досліджено вивчення й висвітлення М.П. Драгомановим українознавчих студій визначних діячів першої половини XIX століття в Україні. Проведено критичний аналіз численних розробок М.П. Драгоманова з досліджуваної проблеми
1058402
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. + Додатки л 172 - 207. – Бібліогр.: л. 159 - 171
1058403
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1058404
  Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від випадкових полів : монографія / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ужгород : АУТДОР - ШАРК, 2013. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-227. – ISBN 978-617-7132-04-1
1058405
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 142 арк. – Додатки: арк. 140-142. – Бібліогр.: арк. 128-139 та в додатках: арк. 140-141
1058406
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1058407
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1058408
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Бібліогр.: л. 154-165
1058409
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : монографія / І.І. Голіченко, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-207. – ISBN 978-617-696-270-0
1058410
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1058411
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 163-174
1058412
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами та коінтегрованих послідовностей : монографія / М.М. Луз, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-271. – ISBN 978-617-696-507-7
1058413
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1058414
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 7-8, 172-183
1058415
  Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : монографія / М.П. Моклячук, М.І. Сідей ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 189, [2] с. – Бібліогр.: с. 177-189. – ISBN 978-617-696-749-1
1058416
  Буй Д.Б. Оцінки часової складності для додавання, видалення та порівняння при реалізації алгоритмів теоретико-множинних операцій у табличних алгебрах / Д.Б. Буй, І.С. Канарська, О.С. Сенченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В роботі досліджуються алгоритми, що реалізують перетин, об"єднання і різницю в табличних алгебрах. Запропоновано модифікації найбільш поширених алгоритмів, що дозволяють скоротити кількість обчислень. Було знайдено оцінки у найгіршому випадку та у ...
1058417
  Вовк Лілія Борисівна Оцінки швидкості збіжності в бакстерових теоремах та їх застосування : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Лілія Борисівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
1058418
  Вовк Л.Б. Оцінки швидкості збіжності в бастерових теоремах та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Л. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 119л. – Бібліогр.:л.112-119
1058419
  Закусило О.К. Оцінки швидкості збіжності в граничній теоремі для екстремальних значень регенеруючих процесів / О.К. Закусило, І.К. Мацак // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 2020. – Т. 72, № 8


  Встановлено швидкість збіжності до експоненціального розподілу в загальній граничній теоремі для екстремумів регенеруючих процесів. Наведено приклади застосувань отриманого результату до процесів народження та загибелі і процесів, які задають довжину ...
1058420
  Боярищева Т.В. Оцінки швидкості збіжності до нормального закону в термінах середніх псевдомоментів / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки швидкості збіжності до нормального закону функцій розподілу сум випадкових величин. Ці оцінки отримано в термінах середніх псевдомоментів. Ключові слова: швидкість збіжності, псевдомомент. The paper contains estimates of the ...
1058421
  Калінін Володимир Михайлович Оцінки швидкості збіжності методу сіток для задач теорії пружності : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.07 / Калінін Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1058422
  Усар І.Я. Оцінки швидкості збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, Ю.О. Протопоп // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 136-137. – ISBN 978-966-8725-10-4
1058423
  Сугакова Олена Володимирівна Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"і : Дис... кандид. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 80л. – Бібліогр.:л.70-80
1058424
  Сугакова О.В. Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"ї. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова О.В.; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 9л.
1058425
  Пашко А.О. Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових кратних рядів / А.О. Пашко, І.М. Зелепугіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-34. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  У статті узагальнюються результати робіт [1, 2, 3] на випадок кратних розрядів.
1058426
  Коніщук В.В. Оцінко різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Автореф. дис. ...кагд. біол. наук: 08.00.16 / Василь Васильович Коніщук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1058427
   Оцінку ставить суспільство // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 21


  "Державна премія України в галузі освіти стала найвищою відзнакою досягнень науковців і педагогів".
1058428
  Серажим К.С. Оцінна лексика у політичному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 112-117
1058429
  Жигало Н.М. Оцінна лексика у ранньохристиянській латиномовній прозі: іменники (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 46-48. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1058430
  Гладкова Г.П. Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом -ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 34-41
1058431
  Доній Т.М. Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 130-138


  У статті запропоновано структуровану модель, яка репрезентує аналіз характеристик перекладу віршованого тексту з англійської мови на українську і навпаки. В статье предлагается к рассмотрению структурированную модель, которая представляет анализ ...
1058432
  Буграк У. Оцінна номінація у художньому тексті (на матеріалі етюду М. Коцюбинського "Невідомий") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається функціональне навантаження номінації на прикладі етюду М.Коцюбинського "Невідомий", де найменування є стилістично маркованим, оскільки саме через нього виявляються приховані смисли дискурсу, його інтенція.
1058433
  Коць Т. Оцінна парадигма України в мові сучасних періодичних видань // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 195-207. – ISSN 0201-419
1058434
  Гайдученко Л.В. Оцінна складова семантичної структури концепту macht (влада) в німецькомовній лінгвокультурі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 60-70. – Bibliogr.: Літ.: с. 69-70; 28 назв
1058435
  Славова Л.Л. Оцінна характеристика політичного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 260-265
1058436
  Сушич Т. Оцінне значення метафори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 138-140. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  В основі дослідження - проблема "метафори-оцінки" образних структур з національною специфікою елементів у текстах української поезії Канади.
1058437
  Нікульшина Т. Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1486
1058438
  Іщенко Н.Г. Оцінний компонент лексичного значення слова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 47-50. – Бібліогр.: С.50; 6 назв
1058439
  Харченко Л.О. Оцінний компонент у семантиці дієслів емоційного стану. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 216-220. – (Філологія)
1058440
  Соловйова О. Оцінний потенціал прикметників на позначення зовнішності людини в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 176-191. – Бібліогр.: Літ.: С. 188; 12 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1058441
  Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / О.Л. Бєссонова ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2003. – 462 с. + Додатки: л. 454-462. – Бібліогр.: л. 399-454
1058442
  Бєссонова Ольга Леонідівна Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Бєссонова О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1058443
  Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти / О.Л. Бєссонова ; МОНУ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 362 с. – ISBN 966-639-104-X
1058444
  Сисоєва Є.С. Оцінні антропоніми в англійській мові / Є.С. Сисоєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 198-226. – ISBN 978-966-639-601-6
1058445
  Усик Л.М. Оцінні значення в ознаках та базисах фітонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 617-625. – ISBN 966-581-481-8
1058446
  Мамалига А.І. Оцінні концепти життя і творчості Дмитра Прилюка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 15-20
1058447
  Гончарук Д.Д. Оцінні назви осіб в італійській та український мовах: словотвірна та семантична характеристика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 127-131


  Висвітлено словотвірні та семантичні характеристики оцінних назв осіб в італійській та українській мовах. Наведено приклади еквівалентів та проаналізовано особливості емоційно-експресивних відтінків. Виокремлено різницю між зменшено-пестливими та ...
1058448
  Яшенкова Ольга Володимирівна Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Яшенкова Ольга Володимирівна; Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1058449
  Петрочук О.В. Оцінні ознаки лексико-фразеологічного поля на позначення людської комунікації // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 146-150. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1058450
  Коломоєць Т.О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України реалії та перспективи формулювання їх застосування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 36-46. – (Юридичні науки ; № 1)
1058451
  Тітко І. Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві загальнотеоретичний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 241-249. – ISSN 1993-0909
1058452
  Тітко І.А. Оцінні поняття в кримінально - процесуальному доказуванні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 158-163. – ISSN 0201-7245
1058453
  Тітко І. Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 187-195. – ISSN 1993-0909
1058454
  Зеленко І.П. Оцінні поняття у праві: функціональне призначення // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 9-13. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1058455
  Ковальчук Ю. Оцінні предикати як механізм реалізації оцінки в сучасній китайській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 70-78. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
1058456
  Морозенко О.О. Оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту "character" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 61-68. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту CHARACTER в сучасній англійській мові. Виокремлюються основні ознаки концепту CHARACTER, з"ясовано номінативну щільність концепту.
1058457
  Бобошко Т.М. Оцінні реактивні висловлення: методологія дослідження // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 40-45. – ISBN 978-966-171-881-3
1058458
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання іноземних мов. – Київ, 2015. – 222 арк. – Додатки: арк. 209-222. – Бібліогр.: арк. 186-205
1058459
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1058460
  Борисова Т.С. Оцінні стереотипи образів персонажів у пригодницьких творах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 51-58. – ISBN 966-581-231-9
1058461
  Туранська В.Л. Оцінні суфікси в мові української історичної прози // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 52-53
1058462
  Вишневська Г. Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 59-62. – ISSN 2075-1222
1058463
  Сизонов Д.Ю. Оцінність як категорія сучасної фразеології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 39-41. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується категорія оцінності як домінантної характеристики сучасної фразеології. Розглядається широкий спектр наукових поглядів на оцінку в межах неонапрямків лінгвістики - медіа- та юрислінгвістики, сугестивної та політичної лінгвістики, ...
1058464
  М"яснянкіна Л. Оцінність як лінгвістична категорія й особливості ії прояву в рекламному тексті. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 155-159.
1058465
  Коць Т. Оцінність як лінгвістична категорія: вербальна реалізація і стилістична диференціація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 18-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
1058466
  Олексій К.Б. Оцінність як маркер індивідуально-авторської картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 131-134


  У статті простежено специфіку індивідуально-авторської картини світу. Репрезентовано різні погляди науковців на проблему її оцінності. Встановлено, що оцінність є однією з диференційних ознак авторських картин, що дає змогу кваліфікувати їх як ...
1058467
  Коць Т. Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 78-86. – ISSN 1682-3540
1058468
  Кузнєцова Т. Оцінність як соціокультурна ознака журналістського тексту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 68-78


  Розглянуто оцінність у світлі соціоку льтурних досліджень журналістських текстів. Зокрема визначено основні чинники, які зумовлюють оцінний знак матеріалів друкованих ЗМІ: специфіка соціокультурного простору, тип видання, жанрові особливості тексту, ...
1058469
  Тищенко О.О. Оцінно-експресивна лексика у заголовках грецьких газетних публікацій // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 234-239. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення функціонування оцінно-експресивної лексики на матеріалі заголовків газетних публікацій Греції, оскільки використання такої лексики є надзвичайно поширеним, проте цей напрям є малодослідженим. ...
1058470
  Ідзьо М.В. Оцінно-експресивна наснага публіцистичного тексту (на матеріалі сучасної польської преси) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 66-74. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується оцінно-експресивна наснага публіцистичних текстів сучасної польської преси, яка досягається за допомогою використання цілого арсеналу лексико-семантичних засобів. Аналіз мовних засобів здійснюється з точки зору функціонального ...
1058471
  Бабій І. Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 81-91. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1058472
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Артемова Л.В.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 219л. – Бібліогр.: л. 166-219
1058473
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Артемова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1058474
  Райчева Т.Д. Оцінно-етичні судження як складова соціальної компетенції дитини старшого дошкільного віку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 261-265. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Автор розглядає оцінно-етичні судження як засіб формування у дітей старшого дошкільного віку здатності орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її із системою моральних цінностей демократичного ...
1058475
  Ляшенко Н.Є. Оціночна вартість творів образотворчого мистецтва сучасних митців як основа визначення вартості проектів придбаннч об"єктів колекціонування // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1058476
  Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні ( Світовий досвід та особливості використання в Україні) : банківські технології / Н. Петровська, С. Фетісова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 13-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1058477
  Черкас М. Оціночна функція правової свідомості: зміст та особливості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 22-26.
1058478
  Міхно О. Оціночне картографування шумового забруднення урбанізованої території / О. Міхно, В. Добровольский, О. Миколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-65. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з прискоренням науково-технічного прогресу в світі зріс рівень транспортних потоків населення, індустріалізації, кількості автомобільного та технічного оснащення міського господарства, внаслідок чого людина постійно перебуває під дією ...
1058479
  Турчин-Кукаріна Оціночне поняття "винятковість випадку" в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 397-403. – ISSN 1026-9932
1058480
  Близнюк О. Оціночне поняття "поважні причини" у трудовому праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.374-377. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1058481
  Подшивалкіна В.І. Оціночні дослідження соціальних проектів і програм : навчально-методичний посібник / В.І. Подшивалкіна, І.В. Крапива ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Кафедра соціології. – Одеса : ТЭС, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-8145-89-6
1058482
  Шафаренко Ю. Оціночні дослідження у паблік рилейшнз // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 132-135
1058483
  Бакалінська О. Оціночні категорії в цивільному праві та процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 33-36
1058484
  Бакалінська О.О. Оціночні категорії в цивільному судочинстві: юридична суть та зміст // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 2-8
1058485
  Шапченко С.Д. Оціночні ознаки і кваліфікація злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются особенности оценочных признаков состава преступления, исследуются структура оценки как способа конкретизации этих признаков в рамках квалификации преступлений, проблема истинности оценки. Сопоставление полученных результатов с ...
1058486
  Коломоєць Т. Оціночні поняття адміністративного судочинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-70. – ISSN 1026-9932
1058487
  Павшук К. Оціночні поняття в нормах Конституції України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-68
1058488
  Лисюк Я. Оціночні поняття в сімейному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 53-54
1058489
  Солоніна С. Оціночні поняття в сімейному праві, як засоби збалансування вимог закону в умовах державотворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 82-84
1058490
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття права: термінологічна дискусія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 78-82
1058491
  Труба В.І. Оціночні поняття сімейного права: з"ясування змісту і значення // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 91-94. – ISBN 978-966-2635-96-6
1058492
  Гетьманцева Н.Д. Оціночні поняття трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 50-53. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Розкриваються поняття та ознаки оціночних понять трудового права. На основі концептуальних поглядів науковців виявлені характерні особливості оціночних оціночних понять трудового права.
1058493
  Бантишев О. Оціночні поняття у кримінальних правопорушеннях проти довкілля в умовах воєнного стану / О. Бантишев, М. Величко, І. Салагор // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (242). – С. 6-13. – ISSN 2308-9636
1058494
  Куцовол К.В. Оціночні поняття у праві соціального забезпечення України : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Куцовол Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 217 арк. – Додатки: арк. 215-217. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 190-214
1058495
  Косович В. Оціночні поняття у проекті нового Кримінального кодексу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.54-57. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1058496
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 1) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-39.
1058497
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 2) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-37.
1058498
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 3) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
1058499
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 4) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 21-25.
1058500
  Бережнюк В.М. Оціночні поняття у суддівській діяльності: функціональне призначення та специфіка використання // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 8-10. – ISBN 978-617-7096-97-8
1058501
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 21 назва
1058502
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 255 л. – Додатки: л. 234-255. – Бібліогр.: л. 195-233
1058503
  Косович В. Оціночні поняття як джерело і форма права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 52-59. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1058504
  Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки : монографія / В.М. Косович. – Львів : Тріада-плюс, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-486-075-5
1058505
  Вавженчук С. Оціночні судження та фактичні твердження як цивільно-правові категорії у сфері захисту честі, гідності та ділової репутації / С. Вавженчук, В. Довгопол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 3-6
1058506
  Сегіда К. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 85-91. – ISSN 2413-7154


  Геодемографічна система регіону є типовим об"єктом суспільно-географічних досліджень. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи створена для експериментального дослідження тенденцій розвитку геодемографічної системи і прогнозування ї ї змін ...
1058507
  Сегіда К.Ю. Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 136-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1058508
  Романенко Є. Оцінювальні підходи в дослідженні євроатлантичного вектора регіональної політики України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 130-139
1058509
  Вайс К.Г. Оцінювання = Evaluation. Methods fop studying programs and policies : Методи дослідження програм та політики / К.Г. Вайс; Пер. з англ. Р.Ткачук, М.Корчинська; Наук. ред.перекладу О.Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671с. – ISBN 966-500-515-4
1058510
  Черняк О.І. Оцінювання = Evaluation : навч. посібник / О.І. Черняк, О.В. Баженова, Є.О. Черняк ; [за ред. та з передм. М.В. Ситницького] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Тараса Шевченка : Ліра-К, 2020. – 99, [1] с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 59-71. – ISBN 978-617-520-002-5
1058511
  Гліненко Л.К. Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 118-128. – ISSN 2218-4511
1058512
  Ковальчук І.П. Оцінювання багаторічного впливу поселенської діяльності людини на геосистеми височин та моделювання ії геоекологічних наслідків / І.П. Ковальчук, В.С. Подобівський // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 319-349. – ISBN 978-617-7770-24-3
1058513
  Маслак О.О. Оцінювання безпеки інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 160-170
1058514
  Черкашина Т. Оцінювання боргової безпеки країн Південно-Східної Європи на основі дискримінантного аналізу // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 4 (77). – С. 23-32. – ISSN 2409-8892
1058515
  Возняк Г.В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1058516
  Чижевський В.В. Оцінювання в режимі реального часу загрози коливного порушення стійкості енергооб"єднання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чижевський Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1058517
  Васильченко З.М. Оцінювання вартості банківського бізнесу як об"єктивна передумова здійснення угод злиття та поглинання у банківському секторі / З.М. Васильченко, Д.В. Базарний // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 65-69. – ISBN 966-614-021-7
1058518
  Глущенко О.О. Оцінювання вартості нематеріальних активів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 106-111
1058519
  Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : НВП "Інтерсервіс", 2012. – 208 c., [28] арк. дод. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-062-1
1058520
  Кочерга М. Оцінювання взаємовпливу інвестиційної діяльності та навколишнього природного середовища в процесі екологічного аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 46-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1058521
  Білик Р.Р. Оцінювання взаємозв"язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 23-30. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1058522
  Гурєєва О.Г. Оцінювання взаємозв"язку циклів зайнятості з переважаючими формами оплати праці / О.Г. Гурєєва, К.А. Гуреєв, О.С. Голубєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 316-323 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1058523
  Кузьмін О.Є. Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності / О.Є. Кузьмін, І.Й. Сорока, Ю.А. Тропак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1058524
  Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 59-66. – ISSN 2414-4436
1058525
  Кузьмін О.Є. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства / О.Є. Кузьмін, В.Б. Горбань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 202-212 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1058526
  Нюня Т. Оцінювання виховного процесу в освітньому закладі. Діагностика мотиваційно-ціннісної сфери // Аналітичні інструменти оцінювання освітньої діяльності : освітян. альманах / [Упр. освіти і науки тернопіл. міської ради ; Тернопіл. комунал. метод. центр наук.-освіт. інновацій і моніторингу ; упоряд.: Г.І. Литвинюк, Л.О. Гапон, І.О. Січкарик]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – С. 73-75. – (Освіта Тернополя). – ISBN 978-966-07-4012-9
1058527
  Грищенко Н.В. Оцінювання відносин людини і навколишнього середовища в Україні крізь призму екологічного сліду // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 44-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1058528
  Поляк Н.О. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 269-275. – ISSN 2222-0712
1058529
  Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1304-9
1058530
  Приймаченко Н.В. Оцінювання водності річок Правобережжя Дністра на наступні періоди // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 67-74


  Розглянуто умови формування паводків річок Правобережжя Дністра під впливом фізико-географічних чинників, основними з яких є гідрометеорологічні та орографічні умови місцевості. Проаналізовано циклічність коливання стоку у багаторічному розрізі, що не ...
1058531
  Гагара В.Ф. Оцінювання впливу занять з карате на показники фізичного здоров"я у дітей 8-10 років / В.Ф. Гагара, В.В. Логвиненко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1992-7894
1058532
  Якимова Л.П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 162-171 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1058533
  Миронова Л.Г. Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1058534
  Твердохлібова Д.В. Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 53-75. – ISSN 0131-775Х
1058535
  Мельник Т.М. Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1058536
  Дрига С.Г. Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання / С.Г. Дрига, Б.М. Щукін, Д.І. Манцуров // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 41-47
1058537
  Гарматюк К.А. Оцінювання впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність ринку страхування // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 95. – C. 96-106. – ISSN 2616-6437
1058538
   Оцінювання впливу міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону / [М.М. Біль, О.П. Мульска, І.Є. Бараняк та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2021. – 66, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 59-61 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9856-9
1058539
  Акімова Л.М. Оцінювання впливу основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 113-117. – ISSN 2306-6814
1058540
  Гречанюк М.С. Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 124-127. – ISSN 1997-9266
1058541
  Олександренко І.В. Оцінювання впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-142. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1058542
  Ємельянов О. Оцінювання впливу реалізації енергозберігаючих проєктів на фінансовий стан підприємств // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 9-11. – ISBN 978-617-8037-90-1
1058543
  Сливка О. Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв
1058544
  Захаркін О.О. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 427-441. – ISSN 1993-6788
1058545
  Мисько К.А. Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 117-123. – ISSN 0868-6939


  Оцінено вплив рослинного покриву як важливого фактору інтенсивності та розвитку ерозійних процесів та одного з найбільш важливих параметрів моделювання ерозії. Рослинний покрив (С-фактор) аналізується як чинник, що найлегше піддається змінам. ...
1058546
  Кичак В.М. Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона / В.М. Кичак, В.В. Кичак // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 153-158. – ISSN 1997-9266


  Досліджено вплив низькочастотної та високочастотної спектральних щільностей флуктуацій струму звичайних електронів та куперівських пар на ширину лінії генерації генератора на базі одиничного переходу Джозефсона (ПД). Розглянута можливість зменшення ...
1058547
  Ігнатьєва І.А. Оцінювання впливу стратегічного вибору на ефективність діяльності промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 136-141 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1058548
   Оцінювання впливу управління якістю на загальну ефективність та ефективність інновацій / О. Сергієнко, О. Білоцерківський, Н. Криворучко, С. Нікітенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 140-152. – ISSN 2409-9260
1058549
  Прімєрова О. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-50. – ISSN 1605-2005
1058550
  Бєлова І.В. Оцінювання впливу фіскальних та монетарних заходів державних органів на подолання наслідків реалізації системного фінансового ризику // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 208-215. – ISSN 2309-1533
1058551
  Красножон А.В. Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
1058552
  Бабаев М.С. Оцінювання вуглеводневого потенціалу підняттів в осадових басейнах за даними вивчення їх геологічної історії (на прикладі структури Атешгях на Бакинському архіпелазі) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: с.106. – ISSN 0203-3100
1058553
  Жук Ю. Оцінювання вчителями ролі структурних складників підручників у організації здобувачами освіти власної навчальної діяльності / Ю. Жук, Л. Ващенко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 55-66. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1058554
  Федоренко І. Оцінювання гібридної неокейнсіанської кривої Філліпса для України / І. Федоренко, Г. Чорноус, В. Пилипчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 64-73. – (Економіка ; вип. 3 (216)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено економетричному тестуванню гібридної неокейнсіанської кривої Філліпса (модель ціноутворення Кальво) для України за період 2016-2020 років. У дослідженні порівнюється використання таких ступенів ділової активності, як граничні витрати на ...
1058555
  Савчук М.В. Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування / М.В. Савчук, Ф.Д. Заблоцький // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1058556
  Баженова О.В. Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 69-78


  У статті проведено аналіз макроекономічних тенденцій, що склалися на сучасному етапі розвитку світової економіки та спричиняють її розбалансованість. Розраховано індикатори, що характеризують ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у країнах ...
1058557
   Оцінювання готовності закладів вищої освіти в Україні до викликів цифрової економіки (на прикладі економічних спеціальностей) / У.Я. Садова, Т.М. Степура, О.І. Корицька, О.С. Кіндзюр // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 79-86. – ISSN 2222-4459
1058558
  Хохлов В. Оцінювання держслужбовців: як не припуститися помилок? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1058559
  Тадєєв О. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 48-52. – ISSN 1819-1339
1058560
  Горбач Т.В. Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 4-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1058561
  Дудко О.С. Оцінювання дієвості та ефективності реклами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 174-182. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1058562
  Чехун В.О. Оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-41.
1058563
  Кірмач А.В. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 175-180.
1058564
  Шевченко С. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 255-265
1058565
  Бондаренко Ю.Г. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери / Ю.Г. Бондаренко, І.Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 3-15. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1058566
  Ярошенко О. Оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників у контексті інституційної політики університетів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – C. 5-12. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1058567
  Збаращук О.В. Оцінювання діяльності регіональних органів виконавчої влади щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано методологічні підходи, критерії та порядок проведення моніторингу результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення ними соціально-економічного розвитку відповідних територій. За результатами аналізу ...
1058568
  Коршикова Р.С. Оцінювання довгострокової дебіторської заборгованості державних підприємств / Р.С. Коршикова, А.В. Озеран // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (310). – С. 117-128 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1058569
  Перепелицина Г. Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 28-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1058570
  Регейло І. Оцінювання дослідницької діяльності академічного персоналу: зарубіжний досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 96-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  У статті висвітлено проблему оцінювання наукової діяльності вчених університетів у Європейському просторі вищої освіти і Європейському науковому просторі. Доведено, що в умовах переходу до відкритої науки і відкритого доступу та посилення цифровізації, ...
1058571
  Пелех У.В. Оцінювання дотримання академічної доброчесності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 173-176. – ISBN 978-966-919-595-1
1058572
  Бойко Т.В. Оцінювання екологічних ризиків від впливів на навколишнє середовище техногенних об"єктів / Т.В. Бойко, А.О. Абрамова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 31-35. – ISSN 1997-9266
1058573
  Шаша І.К. Оцінювання екологічного ризику забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом / І.К. Шаша, І.В. Цебрюк, Є.В. Бондар // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2023. – Вип. 1 (41). – С. 111-116. – ISSN 2409-7470


  Проаналізовано ефективність використання потенційного екологічного ризику та скорочення середньої тривалості життя для управління дорожнім рухом. Доведено, що застосовувати такі характеристики доцільно у випадку високої інтенсивності руху. ...
1058574
  Войтенко Л.В. Оцінювання екологічного ризику забруднення поверхневих вод комунальними стічними водами на прикладі річки Іква / Л.В. Войтенко, В.П. Строкаль, А.О. Слободян // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 39-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2410-1125
1058575
  Щербаков Ю.А. Оцінювання екологічного стану басейну річки Сугоклея // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 94-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1058576
   Оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя в українсько-польському прикордонні: субрегіональний рівень : наукове вид. / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [за ред. В.С. Кравціва]. – Львів : [б. в.], 2020. – 31 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9538-4
1058577
  Пелюх О.Р. Оцінювання еколого-економічної ефективності переформування похідних ялинових насаджень в умовах Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Пелюх Оксана Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1058578
  Дерев"янко О.Г. Оцінювання економічного зростання підприємств за критерієм капіталізації // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 136-146. – (Економічні науки)
1058579
  Козаченко Г.В. Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.В. Герасименко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 44-55. – ISSN 2222-4459
1058580
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств : монографія / Россошанська О.В. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-349. – ISBN 978-617-11-3043-0054-1
1058581
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в сспеціальності "економічна безпека суб"єктів господарської діяльності" // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 137-155 : рис. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 2222-8810
1058582
  Ярова Б.М. Оцінювання економічної ефективності використання сільськогосподарських земель державними інституціями // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 124-132. – ISSN 2308-1988
1058583
  Кузьмін О.Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 103-110. – Бібліогр.: с. 103, 106


  Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Розроблено систему показників оцінки економічної ефективності досягнення стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств. Сформовано методичні рекомендації щодо використання цих ...
1058584
  Максимець О.В. Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі Швеції, формування пропозицій для України / О.В. Максимець, Я.В. Безик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 255-264. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено сутність та особливості злиття та поглинання в міжнародному бізнесі. Розглянуто основні методи оцінювання ефективності процесів злиття та поглинання. Сформовано спільні для застосування у всіх формах інтегрованих структур методи оцінки ...
1058585
  Болдуєва О.В. Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб"єктів господарювання / О.В. Болдуєва, А.О. Кіслань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-20. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1058586
  Карачина Н.П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 60-68. – ISSN 1562-0905
1058587
  Даниленко В.А. Оцінювання економічної стійкості на основі фрактального аналізу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 55-61
1058588
  Гринюк Н.А. Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 56-62 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1058589
  Гронь О. Оцінювання експортного потенціалу підприємства / О. Гронь, О. Сікаленко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 115-122. – ISSN 2409-8892
1058590
  Шаманський С.Й. Оцінювання енерго-економічної ефективності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в Україні // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 52-60 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2073-5057
1058591
  Розен В.П. Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правила ранжування Кондорсе за показниками впливу на рівень їх енерговикористання / В.П. Розен, І.В. Яковчук, І.М. Шарий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 66-72. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688


  "Розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на метод ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу ...
1058592
   Оцінювання ерозійної небезпеки грунтів під час проведення землевпорядних робіт / Д.О. Тімченко, М.В. Куценко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 59-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1058593
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективність маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1058594
  Джеджула В.В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1058595
  Кендюхов О.В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О.В. Кендюхов, Д.С. Файвіщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 131-137. – ISSN 1993-6788


  Проведено дослідження ефективності управління торговельними марками і на їхній основі розроблено стратегії та програми розвитку бренд-капіталу.
1058596
  Гільорме Т.В. Оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на основі концепції сталого розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 174-180. – ISSN 2222-4459
1058597
  Степанюк О.С. Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Степанюк Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1058598
  Андрійчук В.Г. Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу на основі методу VRIO-аналізу / В.Г. Андрійчук, Ю.Ю. Колесниченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 19-26
1058599
  Шуляр Н.В. Оцінювання ефективності витрат на забезпечення якості продукції промисловогопідприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 67-73. – ISSN 0321-0499
1058600
  Стадник М.Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 257-262. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1058601
  Шуплат А.І. Оцінювання ефективності впровадження змішаного навчання в умовах сучасного освітнього процесу / А.І. Шуплат, М.В. Носкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 38-44. – ISSN 2414-5076
1058602
  Тарасенко Н. Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 330-342. – ISSN 2224-9516
1058603
   Оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ україни шляхом вивчення громадської думки / О.А. Лупало, В.Ю. Котляр, Забудський, КО // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 197-207.
1058604
  Максименко Т.О. Оцінювання ефективності діяльності підприємств при переході на альтернативні джерела енергії : автореф. канд. екон. наук : 08.00.04 / Максименко Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1058605
  Бабінська С.Я. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення інноваційних проектів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 18-27. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1058606
  Калініна Л.М. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С.119-136. – ISBN 978-966-544-404-5
1058607
   Оцінювання ефективності існуючих інструментів детінізації національної економіки / В.П. Левченко, А.О. Бойко, С.В. Миненко, А.В. Ревенко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 147-154. – ISSN 2307-9878
1058608
  Опришко В.П. Оцінювання ефективності керування попитом в системах електропостачання з активним споживачем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Опришко Віталій Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1058609
  Москвітіна Т.Д. Оцінювання ефективності логістичного обсуговування // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 44-50 : табл., рис.
1058610
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1058611
  Дацко Б.М. Оцінювання ефективності металевих та лакофарбових покривів для протикорозійного захисту сталей у сірководневих середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Дацко Богдан Миколайович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1058612
  Юрчик Г. Оцінювання ефективності національної соціальної політики через призму соціологічного моніторингу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 22-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 04
1058613
  Туленков М.В. Оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні / М.В. Туленков ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2008. – 118 с. – ISBN 978-966-8640-58-2
1058614
  Стисло Т.Р. Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 18- 23. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412
1058615
  Чайковський Є.О. Оцінювання ефективності реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 81-88. – ISSN 2310-5534
1058616
  Васильців Т.Г. Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України / Т.Г. Васильців, Н.І. Іляш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 13-18. – ISSN 2222-0712
1058617
  Паша Л.Г. Оцінювання ефективності регулятивної функції основних податкових інструментів на регіональному ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1058618
  Беспала Н.О. Оцінювання ефективності роботи податкових органів щодо виконання державного бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1058619
  Вайнтрауб М.А. Оцінювання ефективності розвитку охорони праці в системі університетської освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 19-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1058620
  Шамрін Р.В. Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1058621
  Кузьмін О.Є. Оцінювання ефективності системи корпоративного управління / О.Є. Кузьмін, О.В. Мукан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 89-95
1058622
  Петрусь Н. Оцінювання ефективності спеціальних економічних зон як механізму залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 308-314. – ISSN 2078-5860
1058623
  Ляска О. Оцінювання ефективності технологій викладання в умовах дистанційної освіти / О. Ляска, Н. Чаграк, Т. Стриженко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 106-115. – ISSN 2411-1317
1058624
  Алєксєєв І.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 246-253. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано комплексний метод оцінювання ефективності управління житловим фондом, який містить три складові: економічну ефективність, соціальну відповідальність управителя і характеристику технічних наслідків діяльності управителя з ...
1058625
  Дідченко О.І. Оцінювання ефективності управління інноваційним розвитком ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" / О.І. Дідченко, О.С. Григорьєва // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 66-71
1058626
  Транченко Л.В. Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 127-130. – Бібліогр.: 10 назв
1058627
  Попадюк О.О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 210-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1058628
  Хомутенко А.В. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом / А.В. Хомутенко, М.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 294-305. – ISSN 1993-6788
1058629
  Адаменко М.В. Оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М.В. Адаменко, Р.В. Короленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 212-220. – ISSN 2222-4459
1058630
  Конопля Ю.О. Оцінювання ефективності функціонування біржової торгівлі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 230-234. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано тенденцію розвитку біржового ринку. Розроблено пріоритетніі напрями і практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку біржового ринку.
1058631
  Марценівський В. Оцінювання ефективності функціонування військових навчальних підрозділів у системі підготовки офіцерів запасу / В. Марценівський, Є. Камалов, М. Клонцак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 174-185. – ISSN 2617-1775
1058632
  Гончаров Ю.В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю.В. Гончаров, Г.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1058633
  Ткач С.М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С.М. Ткач, Я.В. Панас // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 133-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1058634
  Прилуцька І. Оцінювання ефективності функціонування наукових парків: вітчизняні реалії у контексті світових тенденцій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 106-113. – ISSN 2078-5860


  Здійснено порівняльний аналіз та оцінювання ефективності вітчизняних наукових парків та провідних зарубіжних аналогів із застосування методу TOPSIS.
1058635
  Якуненко К.В. Оцінювання ефектів від впровадження Україною директив ЄЕНС про обмеження викидів шкідливих речовин у повітря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 167-178


  У статті викладено результати дослідження кількісних економічних ефектів від модернізації теплової електроенергетики України відповідно до вимог Європейської Енергетичної Спільноти та Європейського Союзу. Дослідження спираєтьтся на контрфактуальний ...
1058636
  Васильєва Т.А. Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку / Т.А. Васильєва, О.В. Радченко, Я.М. Кривич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 65-68. – ISSN 1728-6220
1058637
  Казакевич П. Оцінювання європейських судових систем як необхідний елемент ефективної роботи суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 6-21
1058638
   Оцінювання за новими правилами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Старт державної атестації відкриває наказ МОН від 17.09. 2018 о. № 1008 "Деякі питання державної атестації наукових установ".
1058639
  Федів І.С. Оцінювання забрудненості грунтів та визначення фізико-хімічного складу відходів на несанкціонованому звалищі у м. Стрий / І.С. Федів, К.В. Степова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 101-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1058640
  Користін О.Є. Оцінювання загроз у сфері економічної безпеки України / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 176-183. – ISSN 2072-8670
1058641
  Власова О.В. Оцінювання запасів прісної води півдня України / О.В. Власова, А.М. Шевченко, Р.П. Боженко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 105. – C. 22-27. – ISSN 0507-2166
1058642
  Хлобистов Є.В. Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних подій природного та техногенного характеру: впровадження екосистемного підходу // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 24-26
1058643
  Третяк А.М. Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1058644
  Сусідко М.М. Оцінювання змін в умовах переміщення водних мас на гірських річках // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 181-184. – Бібліогр.: 4 назви
1058645
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 356-360. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
1058646
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1058647
  Марушкевич А.А. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 229-232. – ISBN 978-966-439-865-4
1058648
  Зварич І.М. Оцінювання знань студентів в умовах практично-навчальних ситуацій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 287291
1058649
  Луканська А. Оцінювання знань: узяв хабар - і спиш спокійно. Що стимулює корупцію у вишах? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 104). – С. 6
1058650
  Заворотний А.Л. Оцінювання значення лінійного оператора за нечітко спотвореним значенням іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 185-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розв"язана задача оцінювання значення лінійного оператора за значенням іншого лінійного оператора, що містить нечітке збурення.
1058651
  Нижник В.М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5*5" / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич, А.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1058652
  Саричев Д.О. Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 131-144. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1058653
  Плахотнік О.В. Оцінювання і визнання дипломів: європейський контекст / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 308-317


  У статті розглянуто систему та структуру кваліфікацій європейського простору вищої освіти та проблеми в оцінюванні й визнанні дипломів у європейському контексті. Відмова від терміну "еквівалентність" й усе ширше застосування "визнання" означає перемогу ...
1058654
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Полеха М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 120л. – Бібліогр.: л.109-120
1058655
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і мат. статистика / Полеха М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1058656
  Лось С.А. Оцінювання і найкращих дерев дуба звичайного за ростом і розвитком 20-річних потомств // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
1058657
  Замкевич Б.М. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему фінансової стійкості підприємства за його функціонування в умовах економічних трансформацій. Вирішення проблеми засновано на інформаційно-енергетичній концепції економічної системи. На підставі аналізу розвитку економічних ...
1058658
  Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства : монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-343-335-7
1058659
  Кайдалова А.В. Оцінювання і рейтингування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти / А.В. Кайдалова, О.В. Посилкіна // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36. – ISSN 0367-3057
1058660
  Іванович А. Оцінювання ідентифікаційних ознак почерку за різних форм висновку експерта / А. Іванович, С. Науменко, С. Брюхань // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 99-113. – ISSN 1993-0917
1058661
   Оцінювання іміджевої привабливості ВНЗ із боку ринку освітніх уподобань населення / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич, С.О. Степуріна, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 157-167. – ISBN 978-966-8177-75-0
1058662
  Пол Оцінювання інвестиційного і кредитного ризиків українських компаній : слово практикам / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 1605-2005
1058663
  Ліщук В.В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1058664
  Слободчикова Ю.В. Оцінювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 247-252. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1058665
  Марченко В.М. Оцінювання інвестиційної привабливості економічної діяльності в Україні на основі показників її економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 46-52
1058666
  Левченко Н.М. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за когнітивним підходом / Н.М. Левченко, І.С. Табаков // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 63-70. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «оцінювання інвестиційної привабливості підприємств» як процесу, у ході якого потенційний інвестор, оперуючи кількісною та якісною інформацією (у формі гіпотез), критично осмислює перспективи розвитку ...
1058667
  Калінеску Т.В. Оцінювання інвестиційної привабливості фармацевтичного підприємства / Т.В. Калінеску, А. . Безрукова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 13-20. – ISSN 2221-8440
1058668
  Попов М.О. Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки / М.О. Попов, І.Д. Семко, І (І. Коzаk) Козак // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 126-139 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1058669
  Єріс Л.М. Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 191-200 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1058670
  Комчатних О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу транспортно-логістичного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Комчатних Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
1058671
  Андрос С. Оцінювання інтегрального ефекту від участі банку у фінансуванні інвестиційного проекту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 36-53. – ISSN 1605-2005
1058672
  Турчин Н.М. Оцінювання інтегрованого показника осаджуваної водяної пари за даними GPS-вимірювань та радіозондування // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1058673
  Білоус Назар Оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури машинобудівної галузі Львівської області / Білоус Назар, Андрійчук Ольга // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано стан і визначено перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі Львівської області. Охарактеризовано роль і важливість взаємозв"язку інтелектуального капіталу та інноваційної культури для ефективності інноваційного процесу у ...
1058674
  Левицька Л. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності здобувача вищої військової освіти: педагогічна кваліметрія // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 188-197. – ISSN 2617-1775


  "Статтю присвячено вирішенню актуальної педагогічноїпроблеми з оцінювання та вимірювання інформаційно-комунікаційної компетентності (далі - ІКК) слухача (курсанта) закладу вищої військової освіти та військового навчального підрозділу закладу вищої ...
1058675
  Бублик С.Г. Оцінювання історичних тенденцій формування вікової структури дослідників-гуманітаріїв за 100 років // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 44-62. – ISSN 1560-4926


  Глобальна тенденція старіння науки є актуальним і найбільш дискусійним науковим питанням сьогодення, а її подолання належить до пріоритетних завдань державної наукової політики багатьох країн. Одним зі шляхів її вирішення є визначення балансу вікової ...
1058676
  Руденко Л.Г. Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - європейський контекст / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1058677
  Васюренко О. Оцінювання й оптимальне прогнозне планування інвестиційної діяльності : теорія і практика / О. Васюренко, В. Просяник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1058678
  Косович В.М. Оцінювання й оцінки у правовому регулюванні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Косович В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1996. – 24л.
1058679
  Меліхова Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1058680
  Олійник Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємств за холістичним підходом / Т.О. Олійник, Т.А. Кобиляцька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 158-166. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «діагностика ймовірності банкрутства підприємства». Здійснено експрес-діагностику ймовірності банкрутства ПАТ «МОТОР СІЧ». Уточнено визначення показників довгострокових та поточних зобов’язань у методиці ...
1058681
  Нусінов В.Я. Оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств з урахуванням горизонту прогнозування / В.Я. Нусінов, Л.А. Буркова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1058682
  Криворотько І.О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 54-56. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1058683
  Ткаченко В.І. Оцінювання кадрової безпеки в системі менеджменту сучасних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 69-76. – ISSN 2522-1620
1058684
  Войтенко С.Л. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка / С.Л. Войтенко, В.О. Горобець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 27-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1058685
  Полосьмак О.В. Оцінювання коваріантних функцій гауcсових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод оцінювання коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів та вивчено властивості цих оцінок за допомогою вейвлет розкладів випадкових процесів з простору Орліча експоненціального типу. In this ...
1058686
  Погорілий С.Д. Оцінювання когерентності тексту за допомогою побудови графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень / С.Д. Погорілий, А.А. Крамов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 6, листопад - грудень. – С. 38-45. – ISSN 1019-5262
1058687
  Крачковська М.В. Оцінювання колориту ландшафтів територій навчальних корпусів університетів Києва в осінній період року // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.8. – С. 106-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено результати аналізу колористики територій навчальних корпусів вісімнадцяти національних університетів Києва за методикою оцінювання колористичних особливостей ландшафту.
1058688
  Гарапко В.І. Оцінювання компетентностей підготовки фахівців спеціальності 014 "Середня освіта (Мова та література (англійська)" як наукова проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 31-35. – Бібліогр.: с. 34. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1058689
  Євдокимова А.В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Євдокимова Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1058690
  Бойченко С.Г. Оцінювання комфортності погодних умов і тенденції їх змін на Київщині в умовах змін клімату / С.Г. Бойченко, О.Г. Забарна // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 128-143 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 139-140. – ISSN 0203-3100
1058691
  Темченко О. Оцінювання конкурентних переваг підприємств на основі показників фінансово-економічної діяльності / О. Темченко, І. Криштопа, Н. Шевчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5 (72). – C. 13-22. – ISSN 2409-8892
1058692
  Добровенко О.А. Оцінювання конкурентної позиції банківської установи у процесі стратегічного планування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 258-265. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1058693
  Кадирус І.Г. Оцінювання конкурентоспроможності аграрного підприємства / І.Г. Кадирус, А.С. Донських, Ю.О. Олійник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1058694
  Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г. Загородній, В.М. Чубай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-110.
1058695
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівнях / Н.І. Горбаль, П.Г. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 213-222. – ISSN 0321-0499
1058696
  Божко Ю.О. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства методами конкурентної розвідки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 320-326. – ISSN 2222-4459
1058697
  Кузнєцова І. Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства / І. Кузнєцова, О. Артемова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 54-73. – ISSN 2409-9260
1058698
  Захарченко С. Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 89-99. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1058699
  Соломаха І.В. Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 253-261. – ISSN 1993-0259


  У статті обгрунтовано методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств на основі технології рейтингового оцінювання за допомогою експертного методу.
1058700
  Похилько Д.І. Оцінювання концентрації і щільності компоненти суміші: чисельні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто деякі чисельні аспекти побудови оцінок для двох задач статистичного аналізу сумішей. А саме, для задач оцінювання щільності компоненти і оцінки форми функції концентрації двох-компонентної суміші. Ключові слова: суміш, вейвлет, ...
1058701
  Жуковська О.А. Оцінювання корисності бінарного класифікатора на основі удосконаленого методу ROC-аналізу / О.А. Жуковська, Л.С. Файнзільберг // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 59, № 3, травень - червень. – С. 95-105. – ISSN 1019-5262


  Сформульовано визначення корисності бінарного класифікатора з точки зору зниження апріорного ризику хибної класифікації. Запропоновано достатні умови, щоб гарантувати корисність діагностичного тесту відповідно до цього визначення. Отримані умови ...
1058702
  Греділь М.І. Оцінювання корозійно-водневої деградації сталей тривало експлуатованих магістральних газопроводів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Греділь М.І. ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1058703
  Цимбал Ю.В. Оцінювання кредитних ризиків у системі забезпечення фінансової стабільності банку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 97-101


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в забезпеченні фінансової стабільності банку при оптимізації ризиків кредитних операцій. Метою дослідження є обґрунтування та розробка рекомендацій з оцінки кредитних ризиків. Методи дослідження: системний ...
1058704
  Хомутенко А.В. Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59
1058705
  Пол Оцінювання кредитного ризику українських компаній : аналізують зарубіжні фахівці / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 1605-2005
1058706
  Скіцько В.І. Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 430-436. – ISSN 2222-0712
1058707
  Калінеску Т.В. Оцінювання майна : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 311, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-309. – ISBN 978-611-01-1051-8
1058708
  Примак Д.С. Оцінювання маркетингових акцій у нестабільному зовнішньому середовищі // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 201-207
1058709
  Горун М.В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 362-369. – ISSN 1993-6788
1058710
  Потрашкова Л.В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 2218-4511
1058711
  Юрчик Г.М. Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 137-144
1058712
  Лаврів Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1058713
  Жигало О.Ю. Оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1058714
  Шишковський Р.О. Оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій в умовах складного навантаження за енергетичним підходом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Шишковський Роман Олегович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1058715
  Дейнега І.О. Оцінювання можливостей освітньої міграції для розвитку вищих навчальних закладів України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (73). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533


  Місткість сегменту освітнього ринку щороку зменшується за рахунок несприятливої демографічної ситуації та підвищення вимог до вступників.
1058716
  Коваленко О.А. Оцінювання можливостей ремонтно-відновлюваних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 55-58. – ISSN 2311-7249


  Вирішення задачі з оцінювання можливостей ремонтно-відновлювальних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння і військової техніки здійснюється в декілька етапів: на першому: обчислюється довжина маршруту евакуації при застосуванні виду ...
1058717
  Асташкін В.І. Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями / В.І. Асташкін, Ф С. Будз, Б.Д. Дробенко // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 74-81. – ISSN 1810-3022
1058718
  Кубайчук О.О. Оцінювання моментів за сумішами з використанням виправленої зваженої емпіричної функції розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-52. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки моментів випадкових величин зі спостережень із суміші зі змінними концентраціями часто використовуються зважені емпіричні функції розподілу (з.е.ф.р.). Але при використанні від"ємних вагових коефіцієнтів з.е.ф.р. не буде ф.р. ймовірнісної ...
1058719
  Сидорова А.В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України / А.В. Сидорова, М.А. Кухенна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1058720
  Писанко В.М. Оцінювання морфо-функціонального стану дітей-носіїв кохлеарного імпланта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1058721
  Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 224-237. – ISBN 978-966-544-404-5
1058722
  Остапчук С.С. Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Остапчук Світлана Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1058723
  Пермякова О. Оцінювання навчальних досягнень учнів у французькій школі в другій половині ХХ століття // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 46-48. – ISBN 978-966-2249-24-8
1058724
   Оцінювання навчальних результатів з літератури (українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.79-80
1058725
  Ішутіна Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ішутіна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1058726
  Ковтуненко Л.П. Оцінювання наукових досліджень в Україні : практика використання європейської методології / Л. П. Ковтуненко, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-75. – ISSN 0374-3896
1058727
  Євтушенко В.М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В.М. Євтушенко, А.Б. Осадча // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 12-19


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
1058728
  Вижва С.А. Оцінювання наукової діяльності в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 21-25


  В статті: місце КНУ імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу "Вебометрікс", лютий 2013; наукометричні показники вищих навчальних закладів України на 20. 02.2013 р., впорядкованих за h -індексом (h - кількість статей, на які є посилання ...
1058729
  Медведєва А. Оцінювання наукової діяльності на основі Scopus // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 411-425. – ISSN 2224-9516
1058730
   Оцінювання наукової роботи / О.О. Сербін, М.А. Назаровець, А.Я. Буніна, Н.Л. Щербина // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік : [матеріали Аналіт. доповіді] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [заг. ред.: О.І. Жилінська, Г.М. Толстанова]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 173-241


  Публікаційна активність викладачів та науковців КНУ імені Тараса Шевченка.
1058731
  Беззубко Л. Оцінювання національного інноваційного потенціалу України / Л. Беззубко, І. Точонов, Б. Беззубко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 64-71. – ISSN 2409-8892
1058732
  Ілляшенко О.В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 265-272. – ISSN 2222-4459
1058733
  Івасенко І.Б. Оцінювання неоднорідності та пошкодженості конструкційних матеріалів методами структурно-адаптивної обробки зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Івасенко Ірина Богданівна ; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1058734
  Прушківський В.Г. Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації / В.Г. Прушківський, В.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 162-167. – ISSN 2222-4459
1058735
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестанціонарних параметрів неперервних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних регресійних моделей, лінійних та білінійних динамічних систем розглядається задача оцінювання параметрів, які змінюються з часом. Для оцінок параметрів цих об"єктів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого ...
1058736
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування нелінійних динамічних систем з неперервним часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 351-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних нелінійних динамічних об"єктів розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом. Для оцінок параметрів вищезгаданих систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого залишкового ...
1058737
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та мінімальною нормою відхилення від точок "тяжіння" для систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для регресійної моделі розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів у випадку, коли в кожен момент для вектора параметрів відома його точка "тяжіння". Для оцінки параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та ...
1058738
   Оцінювання однорідності рядів стокових характеристик річок районів річкових басейнів та суббасейнів України / В.В. Гребінь, О.Г. Ободовський, В.В. Жовнір, К.В. Мудра, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 36-50. – ISSN 2306-5680


  Здійснено аналіз однорідності рядів середніх та максимальних річних витрат води, мінімальних витрат води періоду відкритого русла та періоду льодоставу в межах окремих районів басейнів річок та суббасейнів України. Дослідження виконано з використанням ...
1058739
  Мольков Ю.В. Оцінювання опірності руйнуванню ємностей під тиском із використанням енергетичного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мольков Юрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1058740
  Котюк Андрій Богданович Оцінювання організаційних структур управління автомобілебудівними компаніями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано діючі методики оцінювання раціональності організаційних структур управління національними автомобілебудівними компаніями; охарактеризовано методи оцінювання організаційних структур управління з різних позицій (функціональної, ...
1058741
   Оцінювання організаційно-технічного рівня гірничо-збагачувальних підприємств у контексті інвестиційно-інноваційної політики та адаптивного управління прогресивним розвитком / Є.В. Афанасьєв, А.Ю. Шахно, І.Є. Афанасьєв, М.Г. Афанасьєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 13, липень. – С. 27-34. – ISSN 2306-6814
1058742
  Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм : Навч. посібник / І.В. Іванюк; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Таксон, 2004. – 208с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-27-Х


  Раскрываются технологии профессиональной подготовки педагога и пути совершенствования профессионального мастерства на основе педагогической эвристики и деятельного подхода к содержанию и организации познавательного процесса
1058743
  Подвальна Г.В. Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 82-88. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1058744
  Лодатко А.Є. Оцінювання параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з домішкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається задача оцінки параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями. Концентрації вважаються відомими. Описана побудова оцінок методу моментів та методу найбільшої вірогідності. Досліджена їх ...
1058745
  Аюбова Н.С. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 10-14. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
1058746
  Аюбова Н. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань / Н. Аюбова, О. Курченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-23. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Отримано консистентну оцінку параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань. Побудовано неасимптотичні довірчі інтервали. Получена консистентная оценка параметра Хюрста дробного броуновского движения в модели реальных ...
1058747
  Щербіна А. Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 182-192. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture is considered. Each object has some some characteristic of interest which can be zero (fail) or one (success). Probabilities for this values are constant for objects from the same ...
1058748
  Наконечний О.Г. Оцінювання параметрів в умовах невизначеності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 102-111
1058749
  Подлипенко К Ю. Оцінювання параметрів вироджених еліптичних крайових задач Неймана в умовах невизначеності / К Ю. Подлипенко, Н.В. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 262-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведені теореми про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від правих частин еліптичних рівнянь, що входять в постановку вироджених крайових задач Неймана.
1058750
  Назаренко О.М. Оцінювання параметрів задачі оптимального керування макроекономічними системами / О.М. Назаренко, Д.В. Фільченко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 105. – ISBN 978-966-188-165-4
1058751
  Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Для лінійної дискретної динамічної системи при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів у випадку, коли в довільний момент для матриці параметрів об"єкту відома її точка "тяжіння". Для матриці оцінок параметрів ...
1058752
  Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних систем в умовах невизначеності з врахуванням додаткової інформації / О.С. Слабоспицький, О.О. Слабоспицький // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 155-156. – ISBN 978-966-188-137-1
1058753
  Добровська І .А. Оцінювання параметрів лінійної регресії з похибками в змінних за допомогою від"ємних ймовірностей / І .А. Добровська, Р.Є. Майборода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою застосування концепції від"ємних ймовірностей, методу найменших квадратів та методу Монте-Карло побудовано оцінки параметрів лінійної регресії з похибками в змінних. Доведено консистентність та асимптотичну нормальність цих оцінок. The ...
1058754
  Сусідко М.М. Оцінювання параметрів математичних моделей річкового стоку на основі воднобалансових досліджень / М.М. Сусідко, Лук"янецьО.І // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 42-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1058755
  Савкіна М.Ю. Оцінювання параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії: обчислювальні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 204-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано алгоритм знаходження оцінки параметрів моделі нелінійної регресії, де функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з т вузлами. Розташування вузлів невідоме та підлягає оцінюванню. Ключові слова: модель нелінійної сплайнової ...
1058756
  Хуссейн Салем Кейбах М. Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Хуссейн Салем М.Кейбах; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
1058757
  Бойко Є.В. Оцінювання параметрів обернено-гауссових розподілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1058758
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 125л. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: л.115
1058759
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 8 назв
1058760
  Горбач Т. Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 52-63. – ISSN 0868-6904


  У дослiдженнi розглядається змiщена вибiрка з сумiшi двох симетричних розподiлiв, що вiдрiзняються зсувом. Для оцiнки невiдомих параметрiв використовується метод моментiв та метод узагальнених оцiночних рiвнянь. За допомогою оцiнок оптимальних ...
1058761
  Шелестов А.Ю. Оцінювання параметрів та станів лінійних багатовимірних об"єктів з використанням розмитих еліпсоідальних множин : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Шелестов А. Ю.; НАН Укр. Ін-т кібернетики. – К., 1997. – 16л.
1058762
  Шевченко Г.М. Оцінювання параметру дифуії стохастичного рівняння теплопровідності з білим шумом / Г.М. Шевченко, Д.А. Аветісян // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 32-33
1058763
  Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 83-92. – ISSN 1682-2366
1058764
  Терещенко Г.М. Оцінювання переваг та недоліків фінансування здобуття вищої освіти через механізм кредитування та грантів на навчання студентів // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 108-127. – ISSN 2617-8532
1058765
  Полінкевич О. Оцінювання персоналу машинобудівних корпорацій України та Польщі / О. Полінкевич, В. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 36-41. – ISSN 2411-4014
1058766
  Смірнова М. Оцінювання персональної кредитоспроможності на основі методів штучного інтелекту / М. Смірнова, Сяохуей Ху // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
1058767
  Снігова О.Ю. Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку в процесі реалізації державної регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 10-17. – ISSN 1562-0905
1058768
  Волошина К. Оцінювання платоспроможності промислового підприємства / К. Волошина, В. Комірна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
1058769
  Канєва Т.В. Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / Т.В. Канєва, М.О. Рубан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 191-200. – ISSN 2222-0712
1058770
  Жебчук Р.Л. Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 68-74. – ISSN 1683-1942
1058771
  Руська Р. Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 207-223. – ISSN 1684-906Х
1058772
  Гончар О.В. Оцінювання показників малих підприємств за доменами / О.В. Гончар, Т.О. Яневич // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 7-12


  Яневич Т.О. - канд. фіз.-матем. наук, мол. співроб. КНУТШ. Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств за доменами, такими як регіони та види економічної діяльності.
1058773
  Лиса О.В. Оцінювання показників робочої сили за даними щомісячних обстежень населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-81. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлені основні результати досліджень проблеми надійності оцінювання місячних показників робочої сили для регіонального рівня за даними державного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що ...
1058774
  Борейко Н.М. Оцінювання показників фінансової звітності суб"єктів господарювання як засіб виявлення ризиків мінімізації або ухилення від сплати податків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 79-84. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1058775
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, Т.О. Петрушка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено методичні засади оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємства з використанням методу бенчмаркінгу витрат. Запропоновано вдосконалений метод бенчмаркінгу витрат, за допомогою якого можна обґрунтувати шляхи ...
1058776
  Григорук І.І. Оцінювання потенціалу розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 165-171. – ISSN 1562-0905
1058777
  Щеглюк С.Д. Оцінювання потенціалу розвитку сектору креативних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 6 (146). – С. 23-31. – ISSN 2071-4653
1058778
  Смовженко Т.С. Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України / Т.С. Смовженко, О.І. Графська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 44-57. – ISSN 1562-0905
1058779
  Редько К.Ю. Оцінювання поточного стану та перспективи розвитку "зеленого" будівництва в країнах Європи / К.Ю. Редько, М.В. Кот // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (116). – С. 48-64. – ISSN 1560-4926
1058780
  Остапчук В. Оцінювання похибки середньоквадратичної апроксимації функції багатьох змінних / В. Остапчук, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини появи поганообумовлениж СЛАР при застосуванні МНК до розв"язання лінійних задач і для алгоритму побудови апроксимуючого полінома за допомогою МНК для функції багатьох змінних, що базується на її розвиненні в ряд за ортогональними ...
1058781
  Демків Х.С. Оцінювання предметів антикваріату для потреб обліку і аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 78-80. – ISBN 978-611-01-0721-1
1058782
  Харламова Г.О. Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – ISSN 1993-6788
1058783
  Харламова Ганна Олексіївна Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано новий методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості регіону, виду економічної діяльності (ВЕД) і галузі промисловості. Вперше для аналізу інвестиційної привабливості запропоновано при відборі показників, які ...
1058784
  Юхновська Ю. Оцінювання привабливості окремих видів туристичної галузі Запорізького регіону // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 33-39. – ISSN 2409-8892
1058785
  Бондарець Д.С. Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 177-183 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1058786
   Оцінювання причинно-наслідкових зв"язків між детермінантами енергоефективності країни в контексті імплементації європейської зеленої угоди / Т. Пімоненко, О. Люльов, Є. Зябіна, Т. Василина // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 80-89. – ISSN 2786-4537
1058787
  Сторонянська І.З. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України / І.З. Сторонянська, М.А. Ліпич // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 13-21. – ISSN 1683-1942
1058788
  Головкіна Н. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1058789
  Коровій Я. Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого розвитку регіону Європи і центральної Азії // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 112-121. – ISSN 2409-8892


  Аргументується необхідність провадження в аграрний сектор інновацій з метою сталого розвитку галузі, виробництва та переробки достатньої кількості і відповідної якості продовольства для забезпечення зростаючої чисельності населення. Розкрито сутність ...
1058790
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О.Олеся) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (95). – С. 27-31
1058791
  Гевко В. Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С.83-89
1058792
  Бугайчук А. Оцінювання протягом дистанційного навчання. Стратегії, техніки та лайфгаки // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 70-75
1058793
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано історичні періоди розвитку оцінювання, запропоновано назви цих періодів, висвітлено критерії за якими визначено ...
1058794
  Зварич І.М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / І.М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2014. – 344 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 325-341. – ISBN 978-966-136-160-6
1058795
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 36-41. – ISSN 2308-4634


  У статті акцентується увага на впровадженні досвіду США з оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України; розглянуто і проаналізовано вітчизняні електронні сайти на яких висвітлюються результати оцінювання професійної ...
1058796
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / Весельська Марина Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1058797
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 121-123. – ISSN 2306-6814
1058798
  Остапович В.П. Оцінювання профпридатності працівників Національної поліції України за допомогою методу співбеседи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 360-367. – ISSN 2072-8670
1058799
  Гавловська Н.І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 127-135. – ISSN 2222-0712
1058800
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21. – ISSN 2077-4893
1058801
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка; Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1058802
  Шматковська Т. Оцінювання процесів щодо банкрутства в аспекті розвитку контролінгу на підприємстві / Т. Шматковська, О. Агрес // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 129-134. – ISSN 2411-4014
1058803
  Коюда В. Оцінювання реальних інвестицій : аналізують науковці / В. Коюда, Є. Кожанова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 19-21 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1058804
  Пономаренко Н.М. Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 46-51
1058805
  Маліков В.В. Оцінювання регіональних диспропорцій економічного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 127-130. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1058806
  Шендер А.Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 199-210. – ISSN 1562-0905


  Оцінка ринків освітніх послуг дозволила визначити якість надання освітніх послуг у регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вузами за залучення студентів з інших країн тощо.
1058807
  Тищенко В. Оцінювання регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства / В. Тищенко, Д. Островський, М. Гомон // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 59-71. – ISSN 2410-0706
1058808
  Григорук П.М. Оцінювання результативності діяльності компанії / П.М. Григорук, Т.П. Завгородня, С С. Григорук // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 56-65. – ISSN 2616-6437
1058809
  Соколовська А.М. Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні : (Закінчення. Початок статті в №5 за 2021 р.) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 40-54 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1058810
  Соколовська А.М. Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 58-81 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1058811
  Набок М.В. Оцінювання результатів впровадження освітньої політики України на державному та місцевому рівнях суб’єкти, підходи, практика. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 81-89. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
1058812
  Ястремська О.М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Ястремська О.М. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 162-178. – ISBN 978-966-676-532-4
1058813
  Боровик М.В. Оцінювання результатів навання за накопичувальною бально-рейтинговою системою // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 222-227. – ISSN 1993-0259


  У статті розглянуто сутність накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання результатів навчання студентів, впровадженої у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця.
1058814
  Рябош І.О. Оцінювання ризиків для здоров"я населення внаслідок забруднення довкілля автотранспортом (на прикладі міста Києва) / І.О. Рябош, О.В. Кофанова // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко Ю.І. ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (54). – С. 115-123. – ISSN 1813-5420
1058815
  Кушнір С.О. Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в Україні / С.О. Кушнір, М.Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6814
1058816
  Демчишак Н.Б. Оцінювання ризиків інвестиційного кредитування інновацій в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1058817
  Бідюк П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 167-175. – ISSN 1818-5754
1058818
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємсва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1058819
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 арк. – Додатки: арк. 217-233. – Бібліогр.: арк. 192-216
1058820
  Користін О.Є. Оцінювання ризиків організованої злочинності / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 127-131. – ISSN 2072-8670
1058821
  Чирва Г.М. Оцінювання ризиків підприємницької діяльності та аналітичне забезпечення економічної стійкості підприємств у процесі захисту їх економічних інтересів / Г.М. Чирва, О.А. Бовкун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2522-9273
1058822
  Дорош Н.І. Оцінювання ризиків при проведенні аудиту // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 4 (55). – C. 40-47. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1058823
  Траченко Л.А. Оцінювання ризиків у системах управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 17-23. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1058824
  Дмитренко Г. Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 127-134
1058825
  Білань Н.С. Оцінювання ризику валютної позиції банку за методом Монте-Карло // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 7254-257. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1058826
  Погребенник В.Д. Оцінювання ризику від аварійних ситуацій під час зберігання гальванічних відходів / В.Д. Погребенник, А.А. Нестер // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 75-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
1058827
  Лук"янова В.В. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 33-38. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2226-9150
1058828
  Мірошник О.Ю. Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів / О.Ю. Мірошник, Н.Л. Морозова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 243-249. – ISSN 2309-1533
1058829
  Пернарівський О. Оцінювання ризику ліквідності українських банків в умовах фінансової кризи / О. Пернарівський, Т. Пернарівська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 242-246. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1058830
  Мізюк Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності = економіка та управління підприємствами / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1058831
  Фісуненко Н. Оцінювання ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 22-29. – ISSN 2411-4014
1058832
  Ковальчук В.І. Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 136-141. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1058833
  Мартиненко В.П. Оцінювання рівня використання виробничого потенціалу підприємства / В.П. Мартиненко, Н.В. Легеза // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 257-265. – ISSN 2310-5534
1058834
   Оцінювання рівня доброчесності маркетингової політики промоції зеленого бренду країни як каталізатора зеленого інвестування / Т. Пімоненко, О. Люльов, Я. Ус, Ю. Шафорост, А. Будьонна // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.-М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 2 (108), квітень - червень. – С. 188-203. – ISSN 2786-4537
1058835
  Зачосова Н.В. Оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 111-119. – ISSN 1993-6788
1058836
  Кизим М.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, І.О. Губарєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1058837
  Франчук І.А. Оцінювання рівня енергетичної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 197-200. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1058838
  Горбачова Я. Оцінювання рівня захищеності бойових броньованих машин від ураження боєприпасами кінетичної дії // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 44-45. – ISBN 978-617-8037-90-1
1058839
  Воронка О.З. Оцінювання рівня кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 96-102
1058840
  Патика Н.І. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 2 (106). – С. 15-24. – ISSN 2313-092X
1058841
  Ковальова Т.С. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів : (тестові завдання. 2-10 рік навчання) / Т.С. Ковальова. – Харків : Основа, 2012. – 125, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова " ; вип. 1(109). – ISBN 978-617-00-1205-0
1058842
  Гомон М.В. Оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 220-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1058843
  Марушкевич А. Оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено думки та розглянуто підходи щодо оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів з метою підвищення їх відповідальності за якість надання освітніх послуг. This article is focused on the thoughts and ...
1058844
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання рівня ризикованості господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1058845
  Губарєва І.О. Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС / І.О. Губарєва, А.О. Пінчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 293-297. – ISSN 2222-4459
1058846
  Гафіяк А.М. Оцінювання рівня сформованості компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
1058847
  Серебрянський Д.М. Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публичний сектор економіки України / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
1058848
  Августин Р.Р. Оцінювання рівня тінізації ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
1058849
  Вітряк Т.Б. Оцінювання рівня тіньової зайнятості населення України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (51). – С. 44-51
1058850
  Чухрай Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства / Н.І. Чухрай, І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 338-347 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1058851
  Боднар І.Р. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням показників фізичного розвитку / І.Р. Боднар, М.В. Стефанишин, Ю.В. Петришин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 27 назв.
1058852
  Богдан Н.М. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 142-149. – ISSN 2222-0712
1058853
  Іщенко Н.А. Оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 238-243. – ISSN 2222-4459
1058854
  Крайнюк Л.М. Оцінювання рівня якості управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу регіону: соціологічний підхід / Л.М. Крайнюк, І.Л. Полчанінова, І.С. Баландіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 67-73. – ISSN 2222-0712
1058855
  Кравець Т.В. Оцінювання рівняння виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж / Т.В. Кравець, Т.І. Вергай // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 112-119. – ISSN 2222-4459
1058856
   Оцінювання роботи студентів наукоємних спеціальностей / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких, О.Ю. Нечипорук, О.В. Третяк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2014. – № 1. – С. 31-35
1058857
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в Гільбертових просторах із випадковими операторами спостереження // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 106. – ISBN 978-966-188-165-4
1058858
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків лінійних алгебраїчних рівнянь з випадковими матрицями спостережень в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, А.О. Філіпенков // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 142-143. – ISBN 978-966-8725-10-4
1058859
  Кузьминчук Н. Оцінювання розвитку ринку послуг виробничого характеру : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 58-60 : Табл. – ISSN 1605-2005
1058860
  Фещур Р.В. Оцінювання розвитку суб"єктів господарської діяльності / Р.В. Фещур, С.В. Шишковський, Д.І. Скворцов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 418-423. – ISSN 2222-4459
1058861
   Оцінювання самоорганізації інтеграційних процесів в управлінні підприємствами / О.Є. Кузьмін, Є.І. Цікало, К.О. Дорошкевич, Н.О. Колінко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 143-153. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
1058862
  Щербіна А. Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture with dependent observations is considered. Two kinds of models are analyzed. Linear and adaptive nonparametric estimators are constructed. Consistency and asymptotic normality of ...
1058863
  Солодовнік О.О. Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
1058864
   Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, Л.А. Кудрявченко, О.В. Караушу // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 526-535. – ISSN 2308-7099
1058865
  Колісник М.К. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур / М.К. Колісник, А.М. Ульянова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 199-208. – ISSN 1562-0905
1058866
  Вавіліна Н.І. Оцінювання системи вищої освіти України за показниками міжнародних рейтингів / Н.І. Вавіліна, О.О. Чаркіна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 3-11


  Консолідований рейтинг ВНЗ України 2014 р. включає в себе 292 ВНЗ III- IV рівнів акредитації. Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів перше місце.
1058867
  Квасній Л.Г. Оцінювання системи охорони здоров"я в Україні в контексті якості надання медичної допомоги / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан, Т.В. Хома // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 37-41. – ISSN 2071-4653
1058868
  Єлісєєва О.К. Оцінювання системи охорони здоров"я на засадах сімейної медицини в Україні / О.К. Єлісєєва, С.Ю. Йоненко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 49-53. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1058869
  Сторожук В. Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення оцінювання процесу розробки та втілення новітніх технологічних комплексів в процесі формування галузевих інноваційних систем в відповідності до системного підходу. Визначено, що одним з ...
1058870
  Даляк Н.А. Оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даляк Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
1058871
  Дмитрук О.В. Оцінювання системи управління на рівні рекреаційного підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-85. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1058872
  Ткачук О.В. Оцінювання складових конвергенції торгівлі до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 122-125
1058873
  Залужний В.Г. Оцінювання службової діяльності поліцейського в Україні: теорія, правове регулювання, практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Залужний Віталій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1058874
  Слюсарчук В.Є. Оцінювання сортів і клонів фундука селекції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0459-1216
1058875
  Балабак О.А. Оцінювання сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko) за здатністю до розмноження різними способами // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 114-121 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
1058876
   Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development : практ. посібник / Маріанна Колодій [та ін.] ; за ред. Ігора Санжаровського. – Київ [та ін.] : К.І.С., 2012. – 78, [1] с. : табл. + 1 CD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в дод.: с. 78. – (Канада-Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-014-5
1058877
  Саріогло В.Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів : монографія / [В.Г. Саріогло] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Сочінський, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 105-108. – ISBN 978-966-304-020-2
1058878
  Марков М.Є. Оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – С. 45-52. – ISSN 2222-4459
1058879
  Риндзак О.Т. Оцінювання соціальної вразливості: теоретико-методологічні аспекти // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (727). – Бібліогр.: 13 назв.
1058880
  Карп"як М.О. Оцінювання соціальної ексклюзії в Україні та її впливу на соціально-економічний розвиток держави на національному та регіональному рівня / М.О. Карп"як, М.І. Стегней // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 72-82. – ISSN 1562-0905
1058881
  Калініченко О. Оцінювання співвідношення прибутку і витрат в умовах невизначеності економічного середовища : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 56-57 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1058882
  Вітер Д. Оцінювання спроможностей військових організаційних структур (методичне забезпечення інституційного огляду вищих військових навчальних закладів) / Д. Вітер, В. Оліферук, Сергій Горбачевський // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 56-63. – ISSN 2617-1775
1058883
  Пирог О.В. Оцінювання стабільності економічного розвитку глобальних міст / О.В. Пирог, Я.С. Максимчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1058884
  Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 3-9
1058885
  Жук С. Оцінювання станів динамічної системи, що описується рівнянням з лінійним замкнутим оператором в гільбертовому просторі / С. Жук, С. Демиденко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 75-76
1058886
  Архірейська Н.В. Оцінювання стану бюджетної безпеки України: позитивні та негативні фактори впливу // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 50-55
1058887
  Демків Я.В. Оцінювання стану високотехнологічного сектору та його розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-67. – ISSN 0321-0499
1058888
  Якимчук А.Ю. Оцінювання стану екологічної безпеки України на основі таксономічного аналізу / А.Ю. Якимчук, О.Л. Кардаш, О.Ф. Якимчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 260-272. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
1058889
  Бирський В.В. Оцінювання стану економічної системи методами теорії нечітких множин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1058890
  Велігура В.М. Оцінювання стану інформаційної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1058891
   Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу : монографія / Клименко М.О., Лико Д.В., Прищепа А.М., Каськів М.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 188, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-170. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-371-6
1058892
  Більська О.В. Оцінювання стану національної економіки за фінансово-економічними показниками галузевого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1058893
  Кондра О.Р. Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
1058894
  Разборська О. Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності / О. Разборська, О. Єфремова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 45-54. – ISSN 1605-2005
1058895
   Оцінювання стану та перспектив співробітництва України з МВФ / І. Манцуров, Я. Храпунова, А. Барвінок, В. Омельченко // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 2 (81), квітень - червень. – С. 135-155. – ISSN 2519-4070
1058896
  Козіна К.Г. Оцінювання стану та розвиток регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Козіна Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 21 с., з обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1058897
  Васильців Т.Г. Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, В.Г. Васильців // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 329-335. – ISSN 2222-4459
1058898
  Клименко М.О. Оцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку : монографія / Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-221. – ISBN 978-966-327-377-8
1058899
  Гончар В.Г. Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою інтегрального індексу фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 91-97. – ISSN 2306-6806
1058900
  Баженова О.В. Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних операцій України: сучасні тенденції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 170-177. – ISSN 2222-4459
1058901
  Даниленко В.А. Оцінювання стійкості підприємств на основі системи моніторингових показників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 337-343
1058902
  Біда С.В. Оцінювання стійкості схилів річкових долин Полтавського лесового плато / С.В. Біда, О.В. Куц // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: с.19. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1058903
  Ситницький М.В. Оцінювання стратегії розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів // Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія / М.В. Ситницький. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 151-166. – ISBN 978-617-7605-75-0
1058904
  Сербін О.О. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив. / О.О. Сербін, М.В. Ситницький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 117-127. – ISSN 2222-4459
1058905
  Балан В. Оцінювання стратегічних наборів підприємства з використанням Fuzzy CODAS-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-22. – (Економіка ; вип. 2 (215)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичний підхід до оцінювання стратегічних наборів підприємства на основі вдосконалення класичної квантитативної матриці стратегічного планування (QSPM) з використанням теорії нечітких множин і методу Fuzzy CODAS. Підхід передбачає ...
1058906
  Паночишин Ю.М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітних множин і нечіткої логіки / Ю.М. Паночишин, О.М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 27-33. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1058907
  Гронлунд Н. Оцінювання студентської успішності : Практичний посібник / Норман Е. Гронлунд. – Перше українське видання. – Київ : НМЦ "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. – 312с. – ISBN 966-8487-29-Х
1058908
  Олексійченко Н.О. Оцінювання сучасного стану дендропарків місцевого значення в Українському Поліссі / Н.О. Олексійченко, М.О. Подольхова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 173-179. – ISSN 1991-606X
1058909
  Жданюк Б.С. Оцінювання сучасного стану земельних ресурсів Мізоцького кряжу і їх впливу на геоекологічну ситуацію // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1058910
  Мосій О.Б. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області / О.Б. Мосій, Г.Б. Машлій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 27-31
1058911
  Подік І.І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6806
1058912
  Плохута І. Оцінювання сучасного стану сформованості діагностувальної компетентності майбутніх докторів філософії // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 205-216. – ISSN 2617-1775
1058913
  Ребуха Л. Оцінювання сформованої готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності за умов фундаменталізації освіти на засадах інтеграції інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 57-62. – ISSN 2308-4634
1058914
  Лунячек В.Е. Оцінювання сформованості компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності у викладачів ЗВО засобами кваліметрії / В.Е. Лунячек, О.П. Нечуйвітер, Н.П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 14-22. – ISSN 2074-8922
1058915
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 148-158
1058916
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1058917
  Майборода Р.Є. Оцінювання та класифікація за спостереженнями із суміші : монографія / Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-439-090-0
1058918
  Чернова О.О. Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання : дис. ... д-ра філософії : 112 / Чернова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 131 арк. – Додатки: арк. 128-131. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 120-127
1058919
  Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 163-164. – Бібліогр.: л. 165-176
1058920
  Гринчишин І.М. Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / І.М. Гринчишин, А.О. Вікнянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1058921
  Сук Л. Оцінювання та облік сільськогосподарської продукції / Л. Сук, П. Сук // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 42-54 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
1058922
  Бабанін Олександр Сергійович Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем алгебраїчних рівнянь з випадковими похибками : Автореф... канд.фіз-матнаук: 05.13.16 / Бабанін Олександр Сергійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1992. – 16л.
1058923
  Бабанін О.С. Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь із випадковими похибками. : Дис... наук: 05.13.16 / Бабанін О.С.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 100л. – Бібліогр.:л.95-100
1058924
  Гондюл В.П. Оцінювання та політичний аналіз загроз національним інтересам України на зламі тисячолітть / В.П. Гондюл, О.М. Андрєєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.34-42
1058925
  Подладчікова Т.В. Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.04 - систем. аналіз і теор. оптимальних рішень / Подладчікова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1058926
  Кифор М.В. Оцінювання та прогнозування розвитку туризму в Західних регіонах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Кифор Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1058927
  Чмутова І. Оцінювання та прогнозування фінансового стану позичальника : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 20-22 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1058928
  Антонець О.О. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки підприємства на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / О.О. Антонець, Д.О. Сагайдачний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 106-111. – ISSN 2218-1199
1058929
  Приймак П.В. Оцінювання тенденцій розвитку банківської системи України на підставі інтегральних індексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 299-304 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1058930
  Парновський С. Оцінювання теплового випромінювання дифузних галактик з активним зореутворенням у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-28. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Визначено частку теплового компонента в загальному випромінюванні в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц для 30 дифузних галактик з активним зореутворенням. Це є доповненням до попередніх досліджень, у яких аналогічна величина була отримана для 193 ...
1058931
  Шевчук О.І. Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області / О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 296-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1058932
  Прилипко Ю.І. Оцінювання тіньової економіки за відомчими методиками // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1058933
  Аристархова Е.О. Оцінювання токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води м. Житомира методом короткотривалого хронічного біотестування // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1058934
  Постельняк А.А. Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDTM // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 17-21 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
1058935
  Козаченко Г.В. Оцінювання трансакційних витрат підприємства / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 56-63. – Бібліогр.: на 19 пунктів
1058936
  Півторак А.А. Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 94-105. – ISSN 2221-1055
1058937
  Таддєєв О.А. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно- диференціальної геометрії. Жорсткі обертання Землі // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 25-38 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISSN 2414-9993
1058938
  Тадєєв О. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 53-60. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
1058939
  Перекрест Т.В. Оцінювання трудового потенціалу підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1058940
  Соколова І. Оцінювання у вищій освіті:критерії та показники ефективності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 121-130. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1058941
  Душко П.М. Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 205-210 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1058942
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 158-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку. We obtain a new class of systems of vanalionoi ...
1058943
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.68-71. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1058944
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 54-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1058945
  Євтушенко В.А. Оцінювання управління репутаційною складовою корпоративної соціальної відповідальності українських компаній // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 126-133. – ISSN 2222-0712
1058946
  Дорош Н. Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик - Орієнтованого аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розкрито сутність та функції внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту, процесний підхід у створенні структури ризиків, а також методику їх оцінювання. Висвітлено залежність між рівнем зрілості ризику на підприємстві та методикою проведення ...
1058947
  Карковська В.Я. Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
1058948
  Фарат О.В. Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів / О.В. Фарат, Н.С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 201-205. – ISSN 1993-6788
1058949
  Глущенко М.М. Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 87-96. – ISSN 2221-755X
1058950
  Андрєєва О.В. Оцінювання фізичного стану дітей 5-6 років, які займаються оздоровчим фітнесом з елементами спортивних танців / О.В. Андрєєва, А.О. Чеверда // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 87-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
1058951
  Райтаровська І.В. Оцінювання фізичної підготовленості школярів Борщівської об"єднаної територіальної громади / І.В. Райтаровська, Л.В. Нестеряк, А.В. Остапів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 130-133 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1058952
   Оцінювання фільтраційної складової водного балансу озера Лебедине (Сумська область) / О. Кошляков, О. Диняк, Д. Чомко, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 67-72. – (Геологія ; вип. 4 (99)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д-ром геол . наук , ст . дослідником О. І .Меньшовим та д - ром геогр . наук , проф . В .В .Гребнем ) Представлено кількісний аналіз зв " язку між поверхневими і підземними водами на території , ...
1058953
  Єршова Н. Оцінювання фінансового стану промислових підприємств: формування системи чинників / Н. Єршова, В. Шергун // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 161-166. – ISSN 1818-2682
1058954
  Кремень В.М. Оцінювання фінансової безпеки країни / В.М. Кремень, Т.О. Бочкарьова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 155-161. – ISSN 2222-4459
1058955
  Куницька-Іляш Оцінювання фінансової безпеки пріоритетних галузей національної економіки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (53). – С. 45-51. – ISSN 2222-0712
1058956
  Веклич О.О. Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування / О.О. Веклич, О.П. Маслюківська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-69. – Бібліогр.: с. 63-68


  Проведено оцінку величини гіпотетичних надходжень до бюджету від нового податку на двоокис вуглецю у 2010-2030 роках. Визначено прогнозовані величини його бази оподаткування. Обгрунтовано необхідність підвищення ставки цього податку порівняно із ...
1058957
  Лободіна З. Оцінювання фіскальної та регулюючої ролі податку на додану вартість / З. Лободіна, А. Кізима, Л. Марущак // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 129-136. – ISSN 2409-8892
1058958
  Долінський Л. Оцінювання фондового ризику вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 52-54. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1058959
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання функціоналів від розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 164-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В припущенні, що праві частини лінійних еліптичних рівнянь другого порядку повністю невідомі, одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків цих еліптичних ...
1058960
  Наконечний О. Оцінювання функціоналів від розв"язків матричних рівнянь Сільвестра в умовах невизначеності / О. Наконечний, С. Репецький, Б. Стащук // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 119. – ISBN 978-966-188-137-1
1058961
  Попов М.О. Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі / М.О. Попов, І.Д. Семко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 51-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1058962
  Бобирь О.І. Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу / О.І. Бобирь, Н.В. Шевченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 340-348 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1058963
   Оцінювання чинників, що визначають об"єднання підприємств: за даними країн проекту "глобальний моніторинг підприємства" (GEM) / Августин, Альварес-Херранс, Пілар Валенсія-де Лара, Марія Пілар Мартінес-Руїс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 348-358 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
1058964
  Палій А.П. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1058965
  Гривко А.В. Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 26-32. – ISSN 2411-1317
1058966
  Запорожець О.І. Оцінювання шумового впливу від повітряних суден в районі аеропорту / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 121-128 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
1058967
  Нижник Н.Р. Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління / Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 244-252. – (Право. Економіка. Управління)
1058968
   Оцінювання якісного стану газонного культурфітоценозу на території саду будинку Уряду України / О.Ю. Страшок, О.В. Колесніченко, Д.Ю. Крівова, Ю.В. Лещенко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 4. – С. 92-102. – ISSN 2664-4452


  Озеленення та благоустрій державних установ характеризуються комплексом особливих ландшафтно-планувальних рішень, що зумовлено, насамперед, функціональним призначенням об"єкта. Газонні покриття - екостабілізувальний ландшафтотвірний елемент ...
1058969
  Тимрук-Скоропад Оцінювання якості викладання та навчання у студентів спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія": адаптація української версії анкети ETLQ / Тимрук-Скоропад, Л.М. Ціж, Ю.О. Павлова // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 170-179. – ISSN 2521-1455
1058970
  Шевченко Сергій Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналізуються протиріччя системи вищої освіти, державного управління нею, розглядаються критерії оцінювання якості вищої освіти. Обгрунтовується необхідність залучення органів державного управління вищою освітою, закладів освіти, громадськості до ...
1058971
  Василькова В Н. Оцінювання якості вищої освіти в Німеччині // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 117-139. – ISBN 978-966-926-349-0
1058972
  Василькова В Н. Оцінювання якості вищої освіти в Російській Федерації // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 219-237. – ISBN 978-966-926-349-0
1058973
  Мороз С.А. Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів Балтійської міжнародної академії, Латвія) / С.А. Мороз, І.С. Бука // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 282-295. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1058974
  Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України
1058975
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води Білозерського лиману // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 78-97


  Наведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Білозерського лиману - м. Камянка-Дніпровська за період 1940-2010 рр. Викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення компонентами сольового складу, ...
1058976
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 156-193


  Наведено результати екологічної оцінки води оз. Ялпуг – м. Болград за трофо-сапробіологічними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії за період 1951-2013 рр., розбитий на 11 коротких відрізків часу та за фазами водного режиму. Розраховано ...
1058977
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 250-281


  Приведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Шостки за періоди 1967-1970, 1971-1980, 1997-2000, 2001-2005, 2006-20010, 2011-2013 рр. За ці ж періоди викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення ...
1058978
  Босовська М.В. Оцінювання якості готельних послуг / М.В. Босовська, Л.А. Бовш, А.Г. Охріменко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
1058979
  Кобченко Л.С. Оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 89-92. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1058980
  Лазебник Ю.А. Оцінювання якості зайнятості на основі обстежень використання часу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1058981
  Корнякова В.В. Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю / В.В. Корнякова, О.Р. Боярчук, О.М. Мочульська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 136-144. – ISSN 1681-2751
1058982
  Кжесай М. Оцінювання якості інформації на сайтах бібліотек державних вищих професійних училищ Польщі // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-941-056-6
1058983
  Берко А.Ю. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах / А.Ю. Берко, К.А. Алексеєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1058984
   Оцінювання якості методики та точності (справджуваності) прогнозів режиму поверхневих вод суші : вид. офіційне : [прийнято та надано чинності: Наказ Укр. гідрометеорол. центру від 01.12.2015 р., № 190 ] / [розробники: Манукало В.О., Гальперіна Т.О]. – Київ : Український гідрометеорологічний центр, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69. – (Керівний документ)
1058985
  Зварич І. Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 7-12. – ISSN 2308-4634


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
1058986
  Золотарьова І. Оцінювання якості освітніх програм: досвід Швеції // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7288-01-4
1058987
  Марушкевич А.А. Оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів - важлива складова впливу на рівень їх професійності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 286-291


  У статті обґрунтовано необхідність оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів як важливої складової впливу на рівень їх професійності, від якої залежить стан підготовки студентів ВНЗ - майбутніх висококваліфікованих фахівців. В статье ...
1058988
  Скок С.В. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестувння // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1058989
  Коляда Н. Оцінювання якості підготовки вчителів іноземних мов: погляд студентів на сучасну педагогічну освіту / Н. Коляда, А. Колісніченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 83-90. – ISSN 2307-4914
1058990
  Шілінг А.Ю. Оцінювання якості планування надання освітніх послуг закладами вищої освіти / А.Ю. Шілінг, П.І. Жежнич // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (114). – С. 61-72. – ISSN 2307-4949
1058991
  Караєва Т.В. Оцінювання якості процесу навчання іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 152-156. – (Серія : Педагогічні науки)
1058992
  Хільчевський В.К. Оцінювання якості рекреаційного водного середовища: світові тенденції, рекомендації ВООЗ, директива ЄС щодо води для купання // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 6-17. – ISSN 2306-5680


  Мета даного дослідження полягає в ознайомленні з сучасними підходами до оцінювання якості води для рекреаційних цілей у світі та висвітленні основних положень рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров"я (ВООЗ) щодо якості рекреаційної води ...
1058993
  Вітлінський В.В. Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі / В.В. Вітлінський, Г.В. Мельник // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 2306-3289


  У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі.
1058994
  Загірняк М. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 19-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується доцільність та необхідність комплексного оцінювання всіх напрямів діяльності працівників вищих навчальних закладів як складової забезпечення якості науково-педагогічної діяльності та підвищення рейтингу університетів.
1058995
  Іноземцева К.О. Оцінювання якості роботи суддів як елемент кадрового забезпечення судової гілки влади // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 244-249. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1058996
  Мищишин І.Я. Оцінювання якості середньої освіти як складова системи педагогічного нагляду у Польщі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 195-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1058997
  Котвицький І.В. Оцінювання якості спотворених мовних та музичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Котвицький Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1058998
  Петровська С.І. Оцінювання якості транспортної послуги міського пасажирського підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Петровська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
1058999
  Головкова Л.С. Оцінювання якості управління регіоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 25-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1059000
  Кулик Н. Оцінювання якості: погляд зсередини // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Наприкінці жовтня на базі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбулася стратегічна сесія "Внутрішня система забезпечення якості освіти в школах: розбудуємо разом".
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,