Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>
1055001
  Лукашенко С.В. Проблема валютних дисбалансів в світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 51-52
1055002
  Грабовська І. Проблема введення "Інакшого" в культуру: спроба філософського аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-67. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Аналізується існування проблеми "Інакшого" в українській культурній традиції. Методологічними засновками дослідження є широке коло філософських праць західноєвропейських мислителів, де проблему "Інакшого" добре розроблено.
1055003
  Прокопів Б. Проблема вдосконалення антикорупційного законодавства України в контексті впровадження міжнародного досвіду / Б. Прокопів, В. Бейгер // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 180-185. – ISSN 2524-0129
1055004
  Коваль В. Проблема вдосконалення парламентаризму в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.114-120. – ISSN 0132-1331
1055005
  Бабак В. Проблема вдосконалення переліку напрямів підготовки і спеціальностей та світова практика формування програм вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.74-79. – ISSN 1682-2366
1055006
  Герасимчук В.І. Проблема вдосконалення структури і якості робочої сили та шляхи її розв"язання / В.І. Герасимчук; Укр. ин-т соціальн. дослідж. – К., 2001. – 38с. – ISBN 966-02-2038-3
1055007
  Королюк В.С. Проблема великих відхилень для процесів випадкової еволюції / В.С. Королюк, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 87-94. – ISSN 0868-6904
1055008
  Радчук Виталий Дмитриевич Проблема верности художественного перевода : 10.02.04 : Дис. ... канд. филол. наук / Радчук Виталий Дмитриевич ; КГУ. – Киев, 1979. – 196 л.
1055009
  Радчук В.Д. Проблема верхности художественного перевода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04.,10.01.05 / Радчук В.Д. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1055010
  Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии. / Е.А. Фролова. – М., 1983. – 168с.
1055011
  Бережная Н.И. Проблема веры и знания в творчестве Дж. Г. Байрона // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 23-27. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1055012
  Гула О. Проблема взаємовідносин бійців Червоної Армії та населення етнічних німецьких територій у 1944 - 1945 роках // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 160-166
1055013
  Войтович Н.П. Проблема взаємовідносин індивіда та держави у науковій спадщині Б. Кістяківського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 45-48


  У статті досліджено частину наукової спадщини Б. Кістяківського, присвячену взаємовідносинам індивіда та держави. Висвітлено бачення українським правознавцем значення особистості та її правової свідомості для розбудови правової держави. Проаналізовано ...
1055014
  Рихліцька О.Д. Проблема взаємовідношення "людина-світ" у творчості Т. Шевченка: етичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 258-260
1055015
  Бечко Я. Проблема взаємовідношення між цілісним значенням фразем і значеннями їх компонентів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 118-121. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1055016
  Солдатов В.І. Проблема взаємовідношення світогляду і методу в діалектичному матеріалізмі / В.І. Солдатов. – К., 1966. – 144с.
1055017
  Наконечна А.М. Проблема взаємовпливів людських потреб, прав людини та позитивного права у наукових дослідженнях другої половини XX-XXI століття // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 22-28. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1055018
  Давидюк В. Проблема взаємодії герметичних фольклорних систем у дослідженні Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 15-23
1055019
  Поліщук Р.М. Проблема взаємодії глобального і локального в контексті культурної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Зростаюча роль глобалізації у сучасному світі зумовила необхідність дослідження її видів у різноманітті їх проявів. Вирішення соціокультурних проблем сучасного буття неможливе без урахування впливу на них процесу глокалізації як результату взаємодії ...
1055020
  Мельник В.В. Проблема взаємодії людини і суспільства в глобалізованому соціумі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 197-203. – ISSN 2076-1554
1055021
  Седих К.В. Проблема взаємодії між різними системами інтрапсихічного простору людини в контексті психотерапії // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 97-120. – ISSN 2226-4078
1055022
  Бражук Ю.Б. Проблема взаємодії національного та інтернаціонального компонентів в анатомічній термінології (на прикладі українського стандарту анатомічної номенклатури) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 422-428


  У статті розглядаються ключові підходи до вирішення проблеми створення національного стандарту міжнародної анатомічної номенклатури, виникнення термінів-аналогів на власномовній основі й запозичення термінів іншомовного походження. Аналіз доводить, що ...
1055023
  Антонов В.О. Проблема взаємодії органів виконавчої влади у сфері національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 186-190. – ISSN 1563-3349
1055024
  Коваленко Т. Проблема взаємодії формалізму і соціологізму у літературознавчому доробку Бориса Якубського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 20-23. – ISSN 2307-2261
1055025
  Коппель О.А. Проблема взаємодії цивілізацій і характер її впливу на міжнародні відносини / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 168-172. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Досліджено важливу міжнародну проблему - взаємодія цивілізацій та її вплив на загальний стан міжнародних відносин. Розвинено нову концепцію взаємодії цивілізацій у контексті розвитку світових та українських політичних процесів.
1055026
  Горбань В.І. Проблема взаємозв"язків верховенства права з демократією і правами людини // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 118-138. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1055027
  Астахова Т.Г. Проблема взаємозв"язку духовно-тілесного у вченні Оригена про людину // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 48-51. – ISSN 2077-1800
1055028
  Воскобойник Г.М. Проблема взаємозв"язку номенклатури з різними типами лексики
1055029
  Воскобойник Г.М. Проблема взаємозв"язку номенклатури з різними типами лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 114-119


  У статті продемонстровано проблемність співвіднесення номенклатури з різними шарами лексики у сучасному лінгво-теоретичному дискурсі; з"ясовано взаємозв"язок номенклатури із спеціальною та загальновживаною лексикою; встановлено належність номенклатури ...
1055030
  Погорецький М. Проблема взаємозв"язку оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 174-184. – ISSN 1993-0909
1055031
  Шарко О.В. Проблема взаємозв"язку політичної філософії та теорії міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 164-181. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1055032
  Отрешко Н. Проблема взаємозв"язку понять суб"єкта і влади в сучасних соціальних теоріях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 102-111. – ISSN 1563-3713
1055033
  Богданович В.І. Проблема взаємозв"язку філософських і математичних понять // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
1055034
  Супрун А.Г. Проблема взаєморозуміння та комунікабельності сучасної людини в умовах глобальної кризи освіти та виховання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 52-54
1055035
  Романова Т.А. Проблема взаимности в отношениях России и Европейского Союза // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 134-141. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
1055036
  Жбанкова И.И. Проблема взаимодействия / И.И. Жбанкова. – Минск, 1971. – 143с.
1055037
   Проблема взаимодействия в русской и зарубежной литературе XIX-ХХ вв. : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1986. – 108 с.
1055038
   Проблема взаимодействия общества и природы: философские аспекты. – Рига, 1986. – 122с.
1055039
  Иваник А.И. Проблема взаимодействия романной и новеллистической формы в литературе критического реализма США в конце ХІХ - первой половине ХХ в. : Дис... канд. филолог.наук: / Иваник А.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1977. – 238л. – Бібліогр.:л.193-238
1055040
  Липатов С.А. Проблема взаимодействия человека и организации: концепции и направления исследований // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 85-96. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1055041
  Николова М.П. Проблема взаимодействия человека и социальной системы в структуалисткой философии (на матер. франц. структурализ.) : Автореф... канд. филос.наук: / Николова М. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. макс. лен. филос. – М., 1972. – 25л.
1055042
  Булай А.И. Проблема взаимоотношений Ницше и Вагнера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 110-111
1055043
  Нейфах А.А. Проблема взаимоотношений ядра и цитоплазмы в развитии / А.А. Нейфах. – М., 1962. – 52с.
1055044
  Петрук Б.Г. Проблема взаимоотношения личности и общества в современной американской социальной психологии : Автореф... канд. философ.наук: / Петрук Б.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Москва, 1966. – 15л.
1055045
  Шевкун Т.В. Проблема взаимоотношения философии и математики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1055046
  Огнев В. Проблема взаимоперевода (Заметки о польско-русских поэтических связях) // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 51-73
1055047
  Еременко А.М. Проблема взаимопонимания в науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1055048
  Егоров А.Н. Проблема взаимосвязи нового либерализма и социализма в современной отечественной историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 124-136. – ISSN 0869-5687
1055049
  Гриб В.В. Проблема взаимосвязи образа и знака / В.В. Гриб. – Минск, 1978. – 166с.
1055050
   Проблема взаимосвязи организации и эволюции в бологии. – Москва, 1978. – 295 с.
1055051
  Попова С.С. Проблема взаимосвязи свойств микроскопических составляющих и биологической клетки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.79-98. – ISSN 1560-7488
1055052
  Іванов В.Ф. Проблема вибірки у контент-аналізі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 13-14


  Йдеться про типи вибірки для контент-аналізу. Зокрема, розтлумачується суть репрезентативної та типологічної вибірок. Наводяться переваги та недоліки квотної й випадкової вибірок та вибірки за допомогою експериментального опитування. The article ...
1055053
  Пиріг Р.Я. Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 28-35. – ISSN 0130-5247
1055054
  Школа В. Проблема вибору в "Патетичній сонаті" Миколи Куліша
1055055
  Попова О.Б. Проблема вибору в системі освіти другої половини Х!Х стюу м.Києві // Українознавство : Науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.93-96.
1055056
  Валуєв Б. Проблема вибору власником приорітетних інвесторів у стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства / Б. Валуєв, Ю. Валуєв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
1055057
  Романова І.В. Проблема вибору власної версії буття в романі І. Багряного "Людина біжить над прірвою" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 214-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1055058
  Козієвська О. Проблема вибору галузей навчання іноземними студентами: міжнародний розподіл // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 60-72. – ISSN 1682-2366


  Досліджується сучасний стан і перспективи світового розподілу міжнародних та іноземних студентів, які реалізують академічну мобільність, за освітніми напрямами.
1055059
  Слапчук В.Д. Проблема вибору письменницької ідеології (на матеріалі листування Вал. Шевчука та В. Дрозда) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 192-199. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1055060
  Адамик Б. Проблема вибору проміжної цілі монетарної політики Національного банку України // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 95-99. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1055061
  Газін В. Проблема вивчення всесвітньої історії в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 217-219
1055062
  Дубровинський Г.Р. Проблема вивчення конфліктів на сучасному етапі розвитку ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 204-205
1055063
  Мельніченко С.А. Проблема вивчення мотивації у сучасній психологічній терії // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 174-184. – ISSN 2078-1687
1055064
  Попова Н.М. Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національно-маркованих концептів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 395-401


  Статтю присвячено визначенню національно-маркованих концептів та доведенню необхідності їх вивчення через синтез діахронного та синхронного аналізу. Визначається правомірність використання термінів “концептуальний архетип” та “національно-марковані ...
1055065
  Солодовнікова К.К. Проблема вивчення насильства // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 75-78
1055066
  Литвинчук М.Ю. Проблема вивчення психологічної готовності до прийняття рішення військовослужбовцями // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 80-86
1055067
  Марчун О. Проблема вивчення та пропаганди української народної пісні у 2-й половині ХІХ ст.: музикознавча діяльність Миколи Лисенка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 67-72
1055068
  Піскун О. Проблема вивчення творчої особистости: психіатрична та психоаналітична концепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 25-33. – (Філологічні науки)
1055069
  Стуженко О. Проблема вивчення функціональних можливостей дієслівних граматичних категорій японської мови (на прикладі категорії часу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 387-393. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1055070
  Демчук Т.В. Проблема вивчення явища синонімії у лінгвістичній традиції Китаю // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-111. – ISSN 1608-0599
1055071
   Проблема вида в ботанике. – М-Л
1. – 1958. – 319с.
1055072
  Гептнер В.Г. Проблема вида в современной зоологии / В.Г. Гептнер. – М, 1947. – 22с.
1055073
  Галунько В.М. Проблема видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 98-103.
1055074
  Іванов В.Ф. Проблема виділення одиниць дослідження при контент-аналізі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 130-134


  У статті аналізуються різноманітні підходи до вибору одиниць дослідження при формалізованому аналізі змісту масової комунікації.
1055075
  Пилипенко Л.А. Проблема видовости и перфект в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Пилипенко Л.А.; ЛГУ. – Л., 1960. – 18л.
1055076
  Іщенко Ю.А. Проблема визнання гуманітарної експертизи та гуманітарна складова конфліктів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.148-157
1055077
  Бадьора Н. Проблема визнання природних прав тварин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 126-128. – ISBN 978-617-7069-28-6
1055078
  Колотило О. Проблема визначення адекватних рейтингів зі страхування вантажів щодо інтересів страхувальників // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 48-50 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-7923
1055079
  Юринець Ю.Л. Проблема визначення адміністративної юрисдикції в Україні: до історії питання // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 429-433. – ISBN 978-617-7293-17-9
1055080
  Юрків Л.Я. Проблема визначення ареалу поширення широколистяних лісів з грабом звичайним (CARPINUS BETULUS L.) // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – с. 28-30
1055081
  Цокур Є.Г. Проблема визначення джерел владної легітимності в теоріях М. Вебера та Д. Істона // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.30-32. – ISSN 0868-8117
1055082
  Мілаш В.С. Проблема визначення договорів про надання послуг, що опосередковують підприємницький оборот // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 58-65. – ISSN 0201-7245
1055083
  Цибка А. Проблема визначення енергетичних інтересів у конституційному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 94-95
1055084
  Козар К.В. Проблема визначення жіночого аутодафе в контексті релігієзнавчих досліджень // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 34-36
1055085
  Мінакова Т.П. Проблема визначення замовника освітніх послуг вищого навчального закладу // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 378-381. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0


  У статті проаналізовано поняття "замовник освітніх послуг вищого навчального закладу", яке необхідно визначити для розробки системи менеджменту якості.
1055086
  Гнатів О.М. Проблема визначення змісту корпоративних прав, посвідчених пайовими цінними паперами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 104-108. – (Право. Економіка. Управління)
1055087
  Ферліковська О. Проблема визначення істотних умов договору емфітевзису // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 389-390. – ISBN 978-617-7069-15-6
1055088
  Ярмолінська М.В. Проблема визначення й історія вивчення української евфонії // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 96-109. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджується поняття милозвучності, дефініції милозвучності / евфонії в лінгвоукраїністиці. Особливу увагу приділено доцільності диференціації понять і термінів милозвучність мови і милозвучність мовлення. Така диференціація може мати значне ...
1055089
  Струтинська І.В. Проблема визначення класу логістичного центру на вітчизняному ринку логістичної нерухомості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 211-219. – ISSN 1993-6788
1055090
  Єфремов С. Проблема визначення меж відповідальності членів організованих злочинних угруповань у вітчизняній науці кримінального права // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 98-100
1055091
  Бондарчук В.В. Проблема визначення нормативних ознак суб"єкта фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 128-132. – (Правознавство ; Вип. 636). – ISSN 2221-173X


  Стаття присвячена аналізу суб"єкта злочину, передбаченого ст. 205 КК України, його суттєвих юридичних ознак.
1055092
  Пашковська Г. Проблема визначення норми в мовознавстві // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – С. 14-23
1055093
  Ходико Ю. Проблема визначення об"єкта зобов"язального правовідношення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 113-121.
1055094
  Козлюк Л.Г. Проблема визначення об"єкта статевих злочинів, які вчиняються щодо неповнолітніх // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 178-184.
1055095
  Нерсесян А.С. Проблема визначення об"єкта у злочинах проти прав інтелектуальної власності // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С. 33-44.
1055096
  Прасол Є. Проблема визначення образу Японії у творчості Масахіко Шімада // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 237-244
1055097
  Воробйова О. Проблема визначення оптимальної форми державного правління в Україні після скасування конституційної реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 19-20
1055098
  Вавженчук С. Проблема визначення позовної давності в цивільному праві України / С. Вавженчук, І. Сирота // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 3-6
1055099
  Троніна О. Проблема визначення політичної орієнтації гетьмана П. Сагайдачного в історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 151-153
1055100
  Петренко І І. Проблема визначення поняття "аналіз державної політики" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено проблему визначення поняття "аналіз державної політики". Проаналізовано підходи до розуміння аналізу державної політики, визначено його основні складові. Виокремлено та охарактеризовано функції аналізу державної політики. ...
1055101
  Бодаєвський В. Проблема визначення поняття "викрадення" у вітчизняному кримінальному законодавстві та деякі шляхи її розв"язання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 75-78
1055102
  Крахмальова К.О. Проблема визначення поняття "внутрішньо переміщені особи" в юридичній науці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 137-145. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1055103
  Єкімова М.О. Проблема визначення поняття "ейджизм" у сучасній соціології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 217-224. – ISSN 1999-5717
1055104
  Герасименко В.П. Проблема визначення поняття "покарання" в кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 119-123. – ISSN 0201-7245
1055105
  Корнєва Т. Проблема визначення поняття "посадова особа", "службова особа", працівник митного органу" в митному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.42-44
1055106
  Мороз Н. Проблема визначення поняття "права людини на освіту" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 160-162
1055107
  Важинський В. Проблема визначення поняття "фіктивна фірма" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 72-76.
1055108
  Задувайло О.К. Проблема визначення поняття "чутлива інформація" в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 280-284. – ISSN 2076-1554
1055109
  Соболєва К.Ю. Проблема визначення поняття державного управління в науковій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-37. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання визначення поняття "державного управління" різними авторами. Автором окреслено проблему ототожнювання поняття "державного управління" з поняттям "публічного управління". У статті роз"яснено співвідношення вищезазначених ...
1055110
  Федько К.О. Проблема визначення поняття культурних цінностей в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 109-114
1055111
  Марков К.А. Проблема визначення поняття соціальної держави в науці // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 71-81. – ISSN 2408-9257
1055112
  Вельган М. Проблема визначення поняття суверенітету Європейського союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-14-9
1055113
  Мурзін В.Ю. Проблема визначення поховань скіфських номархів // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 19-29. – ISSN 0235-3490
1055114
  Кондратова А.М. Проблема визначення правового режиму об"єктів спадщини // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 129-131. – ISBN 978-617-7363-09-4
1055115
  Коваленко Т.О. Проблема визначення правової долі земельних ділянок, власники яких померли // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 55-66. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1055116
  Ясечко С. Проблема визначення предмета правочину // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 1026-9932
1055117
  Захарченко Я. Проблема визначення предмету доказування у кримінально-процесуальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 180-181
1055118
  Крючков І.М. Проблема визначення причин та умов злочинності у кримінології // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 153-157. – ISSN 0201-7245
1055119
  Кваша О.О. Проблема визначення родового об"єкта злочинів проти правосуддя // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 213-215. – ISBN 966-660-151-6
1055120
  Шульга М.А. Проблема визначення світоглядно-методологічних основ політичного знання (соц.-філос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Шульга М.А. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1055121
  Вакулик І.І. Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 27-32. – (Серія "Філологічні науки")
1055122
  Ісаков М. Проблема визначення статусу адвоката як найманого працівника: потреба законодавчого розв"язання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 246-253. – ISSN 1993-0909
1055123
  Монаєнко А. Проблема визначення строку повноважень окремих членів ВККСУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1055124
  Мазур В. Проблема визначення структури механізму цивільно-правового регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-80. – ISSN 2220-1394
1055125
  Овсієнко Л. Проблема визначення сутності медіатексту в науковому полі лінгвістики й лінгводидактики // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 9-13
1055126
  Ткачів В. Проблема визначення та делімітації космічного простору // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 150-152
1055127
  Ніколаєнко О.А. Проблема визначення терміна "дискурс" у співвідношенні з іншими суміжними поняттями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 336-339. – Бібліогр.: Літ.: с. 339
1055128
  Набока О.І. Проблема визначення турецької ідентичності // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 58-60
1055129
  Уська У. Проблема визначення українсько-російського кордону: етапи переговорного процесу та його перспективи // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 153-158
1055130
  Волинець В. Проблема визначення функцій держави в консервативно-правовій теорії (П. Казанський, Л. Тихомиров) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 4 (112). – С. 4-10


  У статті надано комплексне дослідження основних положень вчення про функції держави представників вітчизняної і російської консервативно-правової думки кінця XIX- початку XX ст. Автор аналізує вчення про функції держави Т.І. Казанського та Л. ...
1055131
  Вінник О. Проблема визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 14-19
1055132
  Турбал Ю.В. Проблема викладача-консультанта в системі дистанційного навчання / Ю.В. Турбал, О.В. Радовенюк, А.К. Шах // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 61-62
1055133
  Тимофєєв В.Г. Проблема виконуваності у пропозиційній та реномінативній композиційно-номінативній логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиційно-номінативні логіки базуються на алгебрах часткових предикатів. та будуються у семантико-синтаксичному стилі. В цій роботі ми пропонуємо та досліджуємо методи розв"язання проблеми виконуваності, тобто методи перевірки виконуваності формул, ...
1055134
  Каплін Д.С. Проблема використання праці військовополонених у важкій промисловості України в умовах Першої світової війни 1914-1917 рр. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 18-30
1055135
  Надточій Є. Проблема використання спеціальних знань на стадії досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 377-379. – ISBN 978-617-7069-17-0
1055136
  Курбатов С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 18-22. – ISSN 2078-1016
1055137
  Тітаренко Г.Б. Проблема вимірювання трансферу технологій при побудові національної інноваційної системи України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1055138
  Безклубий І Проблема вини у працях Г.К. Матвеева: сутність підходу вченого та його сучасне значення / І Безклубий, Ю. Різник // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 210-219. – ISBN 978-966-306-020-4
1055139
  Різник Ю. Проблема вини у працях Г.К. Матвєєва: сутність підходу вченого та його сучасне значення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 263-265. – ISBN 978-617-7069-14-9
1055140
  Новосельська І.В. Проблема виплати заробітної плати працівникам які перебувають в зоні АТО / І.В. Новосельська, О.В. Примушко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 301-305
1055141
  Козоріз М.В. Проблема виразності в мистецтві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1055142
  Шамраєва В.М. Проблема вироблення зовнішньополітичної концепції УНР взимку 1918-1919 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.87-94
1055143
  Грачова В.В. Проблема вироблення універсального правового визначення міжнародного тероризму на сучасному етапі // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 137-144. – ISSN 2312-1831
1055144
  Петровская В.. Проблема вирулентности бактерий / В. Петровская. – Л., 1967. – 264с.
1055145
  Осмоловська О. Проблема висвітлення стереотипів щодо становища ісламської жінки в західноєвропейських країнах та Україні / О. Осмоловська, О. Заїка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (163), березень. – С. 36-39


  Методологічні рекомендації до викладання в старшій школі за програмою "Суспільнознавство".
1055146
  Вінницький О.О. Проблема висвітлення у сучасній історичній науці генези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 124-126. – ISSN 2524-017X
1055147
  Телюпа С. Проблема висвітлення явища чумацтва в описово-статистичних джерелах (на прикладі матеріалів з історії південноукраїнських губерній) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 273-284
1055148
  Семеногов В.В. Проблема висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 77-84. – ISSN 1993-0917
1055149
  Ашурко Ю. Проблема виховання дітей у стародавні часи / Ю. Ашурко, Л. Сердюк // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-77. – ISSN 0131-6788
1055150
  Чорна А.В. Проблема виховання національних цінностей у соціально-педагогічних дослідженнях // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 32-38. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1055151
  Калита Н. Проблема виховного ідеалу у контексті сучасних модернізаційних концепцій виховання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 52-57. – ISSN 2308-4634
1055152
  Золотухіна С. Проблема виховуючого навчання в період українського відродження (XVI - XVII ст) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 81-86. – ISSN 1562-529Х
1055153
  Гончар О.В. Проблема виявлення та врахування екстремальних елементів сукупності (на прикладі вибіркового обстеження малих підприємств сфери нефінансових послуг) // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1055154
  Білоус Є.В. Проблема відвертості респондентів у соціологічних опитуваннях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 39-41
1055155
  Приступа А. Проблема відкриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 167-168
1055156
  Зайцева Зінаїда Проблема відкриття Українського університету у Львові (1899-1916 рр.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 40-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются общественные и политические аспекты открытия украинского университета во Львове в то время, когда Восточная Галиция пребывала под властью Австро-Венгрии. Особое внимание обращено на увеличение числа студентов-украинцев, обеспечение ...
1055157
  Горлач М. Проблема відмінності у мультикультурному просторі художніх творів Доріс Лессінг // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 11-16. – ISSN 2307-2261
1055158
  Вайда О. Проблема відмови батьків від дитини у сімейному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 263-265. – ISBN 978-966-301-169-1
1055159
  Сайтарли І.А. Проблема відношення "ідеального" до "реального" у "раннього" О.Ф. Лосєва (У контексті досвіду німецького об`єктивного ідеалізму) : 09.00.05: Дис. канд. філософ. наук / Сайтарли І. А.; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 152л. – Бібліогр.: С.141-152
1055160
  Горбунова О.О. Проблема відношення до циган/ромів у наукових працях // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 112-118. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1055161
   Проблема відображення компетентностей у освітніх програмах і навчальних планах підготовки магістрів з екології / Т.А. Сафранов, Д.В. Лукашов, З.М. Шелест, А.В. Чугай // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 253-254. – ISBN 978-966-285-405-3
1055162
  Борисова К.О. Проблема відображення реальності в культурі пізнього Середньовіччя // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 60-63
1055163
  Курбатов О.Г. Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті стародавньої та середньовічної філософії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 150-158. – ISSN 2072-1692
1055164
  Кузнецова Н.С. Проблема відповідності цивільного законодавства України стандартам європейського права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 66-69. – (Право. Економіка. Управління)
1055165
  Куліш І.В. Проблема відродження Ісламського фундаменталізму в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1055166
  Гуменна К.О. Проблема відтворення архаїзмів як елементів лінгвопоетики франкомовного історичного роману (на матеріалі "Легенди про Уленшпігеля" Шарля де Костера) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 46-52


  Стаття присвячена проблемі перекладу архаїзмів як складової лінгвопоетики франкомовного історичного роману. Особлива увага приділяється класифікації стилістично маркованої темпорально віддаленої лексики в історичному романі Шарля де Костера "Легенда ...
1055167
  Сітко А.В. Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 267-274


  У статті йдеться мова про дослідження перекладу структурної семантики англійських інтерогативних конструкцій. В статье идет речь об исследовании перевода структурной семантики английских интеррогативных конструкций. The article deals with the ...
1055168
  Цимбал К. Проблема відтворення іншомовних власних назв у турецьких засобах масової інформації


  У роботі здійснено аналіз найпоширеніших помилок при вживанні іншомовних власних назв в турецьких засобах масової інформації, виявлено проблеми адаптації онімів у турецькій мові, розглянуто засоби адаптації іншомовних власних назв. In this article, ...
1055169
  Іщенко Ж.М. Проблема відтворення національного колориту в англійському перекладі творів української художньої прози // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 176-182
1055170
  Іщенко Ж.М. Проблема відтворення символіки українських культурних концептів в українсько-англійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 122-127
1055171
  Давиденко С.В. Проблема відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 138-148. – ISSN 2079-6242
1055172
  Гаврилюк М. Проблема відшкодування ПДВ з бюджету та напрями її вирішення в Україні / М. Гаврилюк, Р. Турчак // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 10-11
1055173
  Азаров М. Проблема відшкодування ПДВ і шляхи її вирішення // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.4-5
1055174
  Яковина О. Проблема візантійства у релігійній та естетичній парадигмі Тараса Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 67-81. – ISBN 978-966-493-266-7
1055175
  Курас Д.І. Проблема влади у період революційної боротьби в працях Микити Шаповала // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 276-282. – ISBN 978-966-611-701-7
1055176
  Дехтяр В.М. Проблема влади у французькому поструктуралізмі : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дехтяр В. М.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
1055177
  Киризвас М.В. Проблема власти и формирования субъекта в современной философии // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 134-137
1055178
  Скретиев Г.И. Проблема влияния советских народных традиций на формирование нравственных качетв личности младшего школьника в семье. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Скретиев Г.И.; Ленингр.гос.пед.ин-ит. – Л, 1978. – л.
1055179
  Пановкин Б.Н. Проблема внеземных цивилизаций / Б.Н. Пановкин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
1055180
  Федоров В.В. Проблема внутреннего мира // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 76-83. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглядаються функції "внутрішнього світу", в якому відбувається подія життя.
1055181
  Леонтович Ольга Аркадьевна Проблема внутренней формы фразеологических единиц (на материале глагольных фразеологизмов английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.24 / Леонтович Ольга Аркадьевна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 21л.
1055182
  Петрушенко В. Проблема внутренних отношений сознания: я и другой (к эпизоду романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 124-130.
1055183
  Савчин О.М. Проблема внутрішнього мовлення в психолінгвістичній спадщині Б.Ф. Баєва // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 127-134. – ISSN 2309-1797
1055184
  Аль Шбуль Али Мухамед Проблема водных ресурсов в иордано-израильских отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 35-43
1055185
  Евгеньев Г.Е. Проблема военной разрядки в Европе / Г.Е. Евгеньев ; Акад. наук СССР, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Редакционно-издательский отдел Института США и Канады, 1980. – 325, [2] с. : табл. – Авт. на обл. не указан. – Библиогр. в примеч.: с. 310-324 и в подстроч. примеч.
1055186
  Ермакова М.А. Проблема военных долгов во франко-американских отношениях в 30-е годы XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 59-73. – ISSN 0130-3864
1055187
  Ходоров Б.И. Проблема возбудимости / Б.И. Ходоров. – Л., 1969. – 303с.
1055188
  Гречаный А.Ф. Проблема возвышения социального качества специалиста как развития творческой способности / А.Ф. Гречаный, В.А. Сабадуха // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1055189
   Проблема возможности и действительности. – Москва ; Ленинград, 1964. – 279 с.
1055190
  Зенин В.Е. Проблема возможности и действительности в теории и практике КПСС : Автореф... канд. философ.наук: / Зенин В.Е.; МГУ им. В.М.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 15л.
1055191
  Лобачев В.М. Проблема возникновения левой спирали в процессах структурообразования в коллагенах и родственных им синтетических пептидах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Лобачев В.М.; АН СССР. – Пущино, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1055192
  Славин А.В. Проблема возникновения нового знания / А.В. Славин. – М., 1976. – 294с.
1055193
  Покровский В.А. Проблема возникновения русского "нравственно-сатирического романа" : (О генезисе "Ивана Выжигина") / В.А. Покровский; В.А. Покровски ; АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1933. – 36 с. – Без тит. л.
1055194
  Десятчикова О.Б. Проблема возникновения системы социально-биологического взаимодействия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Десятчикова О.Б. ; АН УзССР , Уч. совет по филос. наукам , Ин-та философии и права. – Ташкент, 1975. – 24 с.
1055195
  Детинова Т.С. Проблема возрастного состава популяций Anopheles maculihtnnis Mg и его значение в эпидемиологии малярии : Автореф... докт. биол.наук: / Детинова Т. С.; МГУ, Биол. почв. фак-т. – М., 1960. – 30л.
1055196
  Петров М.Т. Проблема Возрождения в советской науке / М.Т. Петров. – Л., 1989. – 239с.
1055197
  Осипова Н.Г. Проблема войны в социологии П.А. Сорокина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 91-111. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1055198
  Ермошин В.В. Проблема войны и мира в политико-правовых учениях нового времени / В.В. Ермошин. – Москва, 1989. – 204с.
1055199
  Филипенко Григорий Петрович Проблема войны и мирного сосуществования в современном мировом революционном процессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Филипенко Григорий Петрович; Белорус. гос. ун-т. Кафедра научного комунизма. – Минск, 1972. – 27л.
1055200
  Скаб М.С. Проблема вокатива в українському мовознавстві // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 73-77
1055201
  Дячук Л. Проблема волевиявлення та форми візантійського шлюбу (ІV-VII ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 19-25. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статі досліджується питання реалізації свободи волі у зв"язку з римськими та греко-римськими формами шлюбу. Проблема волевиявлення суб"єктів шлюбу розглядається в контексті генези та еволюції візантійського шлюбно-сімейного права (ІV - VІІІ ст.). В ...
1055202
  Авраменко А.М. Проблема воли в трудах И.М. Сеченов и И.П. Павлова : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Авраменко А.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1953. – 16 с.
1055203
  Авраменко А.М. Проблема воли в трудах И.М. Сеченова и И.П. Павлова : Дис. ... канд. пед. наук / Авраменко А.М. ; М-во культуры СССР, Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 260 л.
1055204
  Шамлян К.М. Проблема волі як проблема самосуб"єктних відносин // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 431-439. – ISSN 2219-2654
1055205
  Окса М. Проблема волонтерського руху у дослідженнях вітчизняних науковців // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 98-106. – ISSN 2077-1827
1055206
  Сморж Л.А. Проблема воплощения эстетического идеала в искусстве. (На материале кино) : Автореф... кандидат философ.наук: / Сморж Л.А.; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1965. – 24л.
1055207
  Моряков В.И. Проблема воспитания "истинного сына Отечества" в России XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 42-58. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1055208
  Добош Д. Проблема воспитания общественно-политической активности подростков в пионерской организации. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Добош Д.; Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 27л.
1055209
  Воблый К.Г. Проблема воспитания по Канту : (Очерк из истории педагогики) / К.Г. Воблый. – Киев : В тип. Губернского правления, 1904. – 61 с. – Без обл.
1055210
  Писарева Л.И. Проблема воспитания подростка за рубежом (на материале ФРГ) : Автореф... канд. пед.наук: / Писарева Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 29л.
1055211
  Голованова Н.Ф. Проблема воспитания студентов в контексте модернизации высшего образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждается противоречивая практика воспитания студентов в целостном образовательном процессе современного университета. Подчёркивается первостепенное значение цели и ценностной составляющей воспитания студентов, необходимость ясно осознавать ...
1055212
  Дорошенко Г.С. Проблема воспитания эстетического вкуса народа в трудах В.В.Стасова : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Дорошенко Г.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1055213
  Нестерова И.Ф. Проблема воспитывающего обучения в советской пеагогике 20-х годов и ее отложение в програмнометодической работе Наркомпроса РСФСР (1917-1928 гг.) : Автореф... канд. пе.днаук: / Нестерова И. Ф.; Калинин.ГУ. – Калинин, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1055214
  Харисова Л.А. Проблема восприимчивости учреждений общего образования к новшествам // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 11-18. – ISSN 0869-561Х
1055215
  Сущин М.А. Проблема восприятия и действия в современных когнитивных исследованиях // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 130-141. – ISSN 0235-1188
1055216
  Андриянова О.А. Проблема восстановления дипломатических отношений между Россией и Ватиканом в конце XIX-начале ХХ вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 234-240. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.2, ч.1). – ISSN 1560-1390
1055217
  Челепис Т.К. Проблема восстановления территориальной целостности и реализации международной правосубъективности республики Кипр : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Челепис Т.К. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1055218
  Чеоепис Тумазис Коста Проблема восстановления территориальной целостности и реализации международной правосубъектности республики Кипр : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Чеоепис Тумазис Коста; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
1055219
  Толмачев Н. Проблема Восточного Тимора в международных и региональных отношения Юго-Восточной Азии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 1 (265). – С. 3-6
1055220
  Ольховська А.С. Проблема вправ для формування граматичного компоненту перекладацької компетенції // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 177-182. – Бібліогр.: С. 181-182; 14 назв
1055221
  Железняк О.В. Проблема впровадження європейських моделей фінансового забезпечення фондів соціального страхування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 200-205. – ISSN 2306-546X
1055222
  Волошин М. Проблема впровадження інституту президентства за проектом Конституції Європейського Союзу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 115-116
1055223
  Смородинський В. Проблема впровадження люстраційних процедур очищення державної влади: європейський і вітчизняний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 1026-9932
1055224
  Николюк О.В. Проблема впровадження цифрових підручників: досвід Республіки Корея // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 261-271. – ISBN 978-966-544-404-5
1055225
  Жданов В.В. Проблема времени в древнеегипетской мысли // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.152-160. – ISSN 0042-8744
1055226
  Анисимов О.С. Проблема времени в игровом пространстве в контексте моделирования стратегий действия и самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 119-126. – ISSN 2073-8528
1055227
  Маланова Изабелла Павловна Проблема времени в историческом материализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Маланова Изабелла Павловна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1055228
  Хотинская Г.А. Проблема времени в романе воспитания ФРГ (1956 - 1975 гг) / Г.А. Хотинская. – Саратов, 1981. – 69с.
1055229
  Демина Н.И. Проблема времени в философии И. Канта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00ю03 / Демина Н. И.; АН СССР, Ин-т фиолс. – М., 1978. – 23л.
1055230
  Жаров А.М. Проблема времени и неопределенность / А.М. Жаров. – Ростов-на-Дону, 1987. – 160 с.
1055231
  Гергерт А.Н. Проблема Временного революционного правительства в работах Ленина и Сталина в первой русской революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гергерт А.Н. – Ленинград, 1951. – 17 с.
1055232
  Милявський І.О. Проблема врожаю на Украъні. / І.О. Милявський. – Полтава : Державне видавництво України, 1928. – 132с.
1055233
  Толченов М.П. Проблема всеобщего сокращения вооружений. / М.П. Толченов. – М., 1947. – 24с.
1055234
  Хрустик Н.М. Проблема вставних морфем в українській мові та інфіксальний спосіб словотворення // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 112-118


  У статті йдеться про розв"язання дуже важливої й дискусійної проблеми виділення в українській мові особливого виду морфем — вставних афіксів, а також про інфіксальний спосіб словотворення.
1055235
  Конончук С.Г. Проблема встановлення загороджувального порогу та практика виборів в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 111-113
1055236
  Артем"єва Н.П. Проблема встановлення істини в кримінальному судочинстві: теоретико-філософський аспект // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 7. – С. 327-332. – ISSN 2078-6743
1055237
  Автушенко І.Б. Проблема встановлення партійно-державного контролю в культурній сфері УСРР 20-х - першої половини-30-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 172-175. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі аспекти процесу партійно-державного контролю в культурному житті УСРР. Аналізується діяльність Народного комісаріату освіти України та органів цензури, впровадження в культурне життя партійних настанов.
1055238
  Розгон О.В. Проблема встановлення походження дітей при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 56-63. – ISSN 2220-1394
1055239
  Таран О.В. Проблема встановлення причинного зв"язку у злочинах проти безпеки виробництва // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 168-173. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1055240
  Лихачова О. Проблема вступу Австрії в НАТО // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 28-29
1055241
  Ващенко О. Проблема вступу України до НАТО в контексті українсько-американських відносин. Частина II // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 22-25. – (Історичні науки)
1055242
  Сіренко А.П. Проблема вторинної переробки поліетилентерафталату / А.П. Сіренко, О.О. Гуляєва // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 63-67. – ISSN 2310-5534
1055243
  Гостев А.А. Проблема вторичных образов в психологии // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 17-26. – ISSN 0205-9592
1055244
  Фільо М.М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1055245
   Проблема входа с гиперболическими скоростями и управление с прогнозированием. – К., 1971. – 19с.
1055246
  Малій О.В. Проблема входження фірм на ринки: ретроспектива та сучасність // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 41-48
1055247
  Михайлова К.А. Проблема вхождения для прямых и свободных произведений групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Михайлова К.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 5 с.
1055248
  Гудима А.О. Проблема вчинку в етологічних поемах Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 143-149. – (Б-ка Ін-ту філології)
1055249
  Маковка Н.М. Проблема выбора в диалектике возможности и действительности / Н.М. Маковка. – Ростов -на-Дону, 1978. – 194с.
1055250
  Семейкина Н.Н. Проблема выбора в пьесе Дэвида Хэйра "Точка зрения Эми" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 195-200
1055251
   Проблема высокотемпературной сверхпроводимости. – Москва : Наука, 1977. – 400с.
1055252
  Эмин В.Г. Проблема высотного предела государственного суверенитета. : Автореф... Канд.юрид.наук: 716 / Эмин В.Г.; АН СССР.Ин-т гос.и права. – М, 1970. – 18л.
1055253
  Дьяков И.М. Проблема высшего образования в контексте развития африканского континента // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 82-87. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
1055254
  Зарембо К.С. Проблема газификации Донбасса / К.С. Зарембо. – Ленинград, 1930. – 102с.
1055255
  Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-51.
1055256
  Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-54.
1055257
  Ильинский А. Проблема гарантий качества е-learning-программ / А. Ильинский // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.47-50. – ISSN 0869-3617
1055258
  Коваленко Т. Проблема гарантування земельних прав громдян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-86. – ISSN 0132-1331
1055259
  Осипова Т.О. Проблема гармонической личности в произведениях Мариэтты Шагинян о Владимере Ильиче Ленине. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Осипова Т.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 21л.
1055260
  Осипова Т.О. Проблема гармонической личности в цикле очерков / Т.О. Осипова. – Ростов н/Д, 1976. – 540с.
1055261
  Бодров В. Проблема гармонізації господарського і соціального розвитку в політичній економії постмодерну // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 43-53. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1055262
  Косак В. Проблема гармонізації законодавства у процесі кодифікації приватного права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 71


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1055263
  Клічук Аліна Володимирівна Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона : Автореф. дис. ... канд.філософ.наук:09.00.04 / Клічук А.В.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1055264
  Клічук Аліна Володимирівна Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона : Дис....канд.філософ.наук:09.00.04 / Клічук Аліна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.156-169
1055265
  Пода О. Проблема гендерних репрезентацій у прозі жіночих журналів // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 28-38


  Статтю присвячено гендерному аналізу прози жіночих журналів. Розглянуто тексти оповідань і новел у контексті гендерного літературознавства і журналістикознавства The article is devoted to genders" analysis of prose of female magazines. The author ...
1055266
  Пода О. Проблема гендерних ролей і стереотипів у пресі на межі XX-XXI ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 162-177


  Аналізується проблема функціонування гендерних стереотипів і ролей у суспільстві. Розглядаються специфіка трансляції через друковані мас медіа стереотипів жіночого ряду, вплив на цей процес ідеологічного чинника. The problem of the functioning of ...
1055267
  Глеб О. Проблема гендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки "Одержима", "Бояриня", "Лісова пісня"


  У статті подано методичні поради вчителям з метою розкрити одну з найактуальніших проблем під час вивчення драматичних поем Лесі Українки. Автор акцентує увагу на використанні традиційних і нових видів роботи учнів з художнім текстом на уроці і в ...
1055268
  Піскова Є.О. Проблема гендерного дисбалансу в романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1055269
  Лавріненко О. Проблема гендерного паритету в сфері найманої праці: теоретико-методологічний аналіз // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 49-56.
1055270
  Чепульська Є.С. Проблема гендерної ідентичності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 358--359
1055271
  Власова О. Проблема гендерної нерівності в контексті розвитку українського етнічного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 104-106. – ISBN 978-966-439-147-1
1055272
  Грабовська І. Проблема гендерної рівності в конституційному процесі доби української визвольної революції // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 80-86. – ISBN 966-7060-54-1
1055273
  Балягузова О. Проблема гендерної рівності у практичній політиці: скандинавський досвід // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 73-79
1055274
  Шашкова И.О. Проблема генези наукових знань в історії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  Ця стаття присвячена дослідженню проблеми генези наукового знання. Проаналізовано періоди античності та середніх віків у історії науки.
1055275
  Задорожна С. Проблема генези та суті романтизму Т. Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1055276
  Иштванович М. Проблема генезиса грузинской локальной редакции сказочного типа "перемена пола". : Автореф... канд. филолог.наук: / Иштванович М.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси-Будапешт, 1959. – 17л.
1055277
  Рустемов О.Д. Проблема генезиса и классификации тюркизмов в русском языке // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 154-158. – ISSN 2307-4558
1055278
  Дулина А.М. Проблема генезиса культа божества Хатиман в японской историографии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 58-69. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1055279
  Левинсон-Лессинг Проблема генезиса магматических пород и пути к ее разрешению / Левинсон-Лессинг. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 58с.
1055280
  Шульман М.М. Проблема генезиса методологических оснований классического естествознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шульман М.М.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 28л.
1055281
  Марков Д.Ф. Проблема генезиса социалистического реализма в болгарской литературе / Д.Ф. Марков. – М., 1958. – 55с.
1055282
  Чевердак В.В. Проблема генезису діалектних систем української мови в сучасному мовознавстві // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 124-129
1055283
  Бажан А.В. Проблема генеральной инвентаризации основных фондов в СССР : Автореф... канд. эконнаук: / Бажан А.В.; Моск. экон-стат ин-т мин-ва высш. образования СССР. – М, 1954. – 16л.
1055284
  Андрушко М.О. Проблема генерування політичної довіри в постсоціалістичних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті роглядається проблема генерування політичної довіри в країнах постсоціалістичних трансформацій. Аналі-зуються причини нестабільності соціальних та політичних інститутів і пропонуються шляхи подолання інституціона-льного скептицизму у державах, ...
1055285
   Проблема генетики, селекции и иммуногенетики животных.. – М., 1972. – 278с.
1055286
  Шимина Аида Николаевна Проблема генетических истоков понятия : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Шимина Аида Николаевна ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1980. – 46 с.
1055287
  Рунова Т.Г. Проблема географии оленеводческо-промыслового хозяйства. (На прим. Ненец. нац. округа). : Автореф... канд. географ.наук: / Рунова Т.Г.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1966. – 20л.
1055288
  Сухорада А.В. Проблема геологической интерпретации анизотропии магнитной восприимчивости гранитоидов намагнитного класса : петрофизические исследования / А.В. Сухорада, Н.И. Гузий, М.В. Довгопол // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 83-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
1055289
  Зубков И.Ф. Проблема геологической формы движения материи / И.Ф. Зубков. – Москва : Наука, 1979. – 240с.
1055290
   Проблема геоморфологической корреляции : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 253с.
1055291
  Шкробанець О.І. Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнародних відносин // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 34-41. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1055292
  Джимбаев С.Б. Проблема герметизма в модернистской поэзии США : Автореф... канд. филол.наук: / Джимбаев С. Б.; МГУ, Фак. журна., Каф. ист. заруб. лит. и журн. – М., 1974. – 20л.
1055293
  Сигида Н.А. Проблема героизма в философии воспитания // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 140-147. – ISSN 1811-0916
1055294
  Чмыхало Е. Проблема героического в современной прозе : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чмыхало Е. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствоведения и журналистики. – Москва, 1966. – 17 с.
1055295
  Заморий Т.П. Проблема героического характера в современном русском рассказе / Т.П. Заморий. – К. : Наукова думка, 1976. – 272 с.
1055296
  Алиев Э.А. Проблема героя в послеоктябрском творчестве А.С.Грина : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Э. А.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1968. – 20с.
1055297
  Краснощекова Е.А. Проблема героя в советской прозе первой половины 20-х годов (Вс. Иванов) : Автореф... канд. филол.наук: / Краснощекова Е.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1055298
  Марко В.П. Проблема героя в творчестве Михаила Стельмаха : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Марко В.П.; Ужгородский. гос. ун-т. – Ужгород, 1972. – 28л.
1055299
  Сухарева Ирма Марковна Проблема героя в творчестве русских писателей Молдавии : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Сухарева Ирма Марковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 228л. – Бібліогр.:л.195-213
1055300
  Сухарева И.М. Проблема героя в творчестве русских писателей Молдавии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сухарева И.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 16л.
1055301
  Кононенко П.П. Проблема героя в художественной литературе (эпоса Греции, Рима, средневековья и Возрождения) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кононенко П.П. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
1055302
  Кононенко П.П. Проблема героя в художній літературі (епосу Греції, Риму, середньовіччя, Відродження) : Дис... канд. філол. наук / Кононенко П.П. ; КДУ. – Киев, 1966. – 449 л. – Бібліогр.:л.436-448
1055303
  Гусманов И.Г. Проблема героя и революционного преобразования мира в творчестве П.Б. Шелли итальянского периода ("Раскованный Прометей", "Ченчи", "Эллада" и "Карл Первый") : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусманов И.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
1055304
  Романцова Н. Проблема гетьманства Д. Вишневецького (Байди) в українській істроріографії // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 92-95. – ISSN 1728-9343
1055305
  Туленов Ж.Т. Проблема гибкости категорий в марксистской диалектике. / Ж.Т. Туленов. – Ташкент, 1981. – 171с.
1055306
   Проблема гигиены труда и окружающей среды. – Кишинев, 1987. – 103с.
1055307
  Лесіва Н.О. Проблема Гібралтару в контексті відносин Великої Британії та Іспанії (1960-2010 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 1728-3671
1055308
  Рубель К. Проблема Гібралтару у зовнішній політиці Іспанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 86-88
1055309
  Котигоренко В.О. Проблема гібридності і необхідність дегібридизації політичної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 80-95. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1055310
  Стрельцов Д. Проблема глобального потепления: политика Японии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-62. – ISSN 0131-2227
1055311
  Суліма Є.М. Проблема глобального соціального напруження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються головні соціальні проблеми сучасного глобалізованого світу. This article is about main social problems of contemporary global world.
1055312
  Шевченко О.В. Проблема глобальної зміни клімату в контексті міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 24-38. – ISSN 2308-6912
1055313
  Апокин А. Проблема глобальных дисбалансов в мировой экономике // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-61. – Бібліогр.: с. 51-54, 56-57. – ISSN 0042-8736
1055314
  Тронов М.В. Проблема гляциоклиматических показателей / М.В. Тронов. – Томск, 1978. – 168с.
1055315
   Проблема гляциологии Алтая. – Томск, 1972. – 131с.
1055316
  Сидоров А.И. Проблема гностицизма и синкретизм позднеантичной культуры (учение кассенов). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сидоров А.И.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 16л.
1055317
  Слободян Л.А. Проблема голода 1932-1933 годов на Украине в украинской и российской историографиях 1991-2013 годов // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – C. 82-90. – ISSN 0132-1366
1055318
  Сергійчук В. Проблема голодомору 1946-1947 років у пропагандистській діяльності ОУН-УПА // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 258-267. – ISSN 2518-7791
1055319
  Найдьонов І.М. Проблема голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 63-71. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
1055320
  Холодний М.Г. Проблема гормонізації рослинного організму / М.Г. Холодний. – 113-127с.
1055321
  Бадалян С.А. Проблема города и деревни в период строительства социализма и коммунизма в СССР : Автореф... докт экон.наук: / Бадалян С.А.; Ком-т Совета Министов Арм ССР по высш. и сред спец. образ.Объед.учен. Совет по присужд. учен степеней по э. – Ереван, 1962. – 51л.
1055322
  Кривушин Л.Т. Проблема государства и общества в домарксистской мысли / Л.Т. Кривушин. – Л., 1978. – 216с.
1055323
  Соколов Н.М. Проблема государственного единства послевоенной Германии (Германская Демократическая Республика - прочная основа борьбы немецкого народа за мир, за единство Германии) : Автореф... наук: / Соколов Н.М.; Академия обществен. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории государства и права. – Москва, 1952. – 16 с.
1055324
  Мансур А. Проблема готовности памяти к воспроизведению : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мансур А. ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1975. – 25 с.
1055325
  Саюк В. Проблема готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку у cвітлі сучасної української освіти / В. Саюк, І. Германчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
1055326
  Чернігівська Н. Проблема готовності майбутніх учителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: визначення критеріїв, показників та рівнів // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 64-70. – ISSN 1682-2366


  Наводяться підходи до визначення критеріїв, показників та рівнів готовності майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності.
1055327
  Жаровцева Т.Г. Проблема готовності студентів до самостійної навчальної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 59-62. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1055328
  Уман Л.М. Проблема грамматической интерференции. (На материала рус. и франц. яз.) : Автореф... канд. фиолол.наук: / Уман Л.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1964. – 16л.
1055329
  Федоров В.В. Проблема границы // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 59-65. – ISBN 966-72-77-79-8


  Робиться спроба описати архітектоніку поета як суб"єкта перетворено-словесного буття, істотним моментом якої є межа. Висловлюється припущення про поетичну (вона ж - онтологічна) функцією межі.
1055330
  Поліщук І.І. Проблема громадсько-політичного устрою України середини XVII ст. в поглядах М. Костомарова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 125-132. – (Історія ; Вип. 33)


  Дана спроба висвітлити погляди М. Костомарова на проблеми історії та теорії державного життя України періоду Визвольної війни XVII ст.
1055331
  Олійник Н. Проблема громадсько-політичної активності жінок у вітчизняній науковій думці // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 33-40


  Розглянуто стан наукової розробки проблеми громадсько-політичної активності жінок в Україні. Проаналізовано та систематизовано дослідження вітчизняних науковців для формування теоретико-методологічних засад створення цілісної картини участі жінок у ...
1055332
  Безпальча О. Проблема громадської свідомості для створення української державності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 19-20. – ISBN 978-617-7069-14-9
1055333
  Маліносвька О.С. Проблема громадянськості в історії вітчизняної сусіпльствознавчої думки // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 135-139
1055334
  Мешко І. Проблема грошей в економічних концепціях кейнсіанства і монетаризму : пошуки науковців / І. Мешко, С. Осташ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 59-60
1055335
  Корнєв М.Н. Проблема групи та особистості у соціальній психології : Курс лекцій / Корнєв М.Н., Фомічова В.М.; Ін-т післядипломної освіти; КНУТШ. – Київ : ІПО КНУТШ, Геопринт, 2004. – 222с. – ISBN 966-7863-40-9
1055336
  Лякішева А. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 93-102. – ISSN 1682-2366
1055337
  Миркин Б.Г. Проблема группового выбора / Б.Г. Миркин. – М., 1974. – 256с.
1055338
  Елисеева Н.Ф. Проблема гуманизации труда и роль эстетического фактора в ее разрешении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.623 / Елисеева Н.Ф.; Ан УССР. – К, 1970. – 24л.
1055339
  Неделя Л.И. Проблема гуманизма в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Неделя Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1055340
  Вакуленко В.Я. Проблема гуманизма в русской советской литературе двадцатых годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Вакуленко В.Я.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1979. – 19л.
1055341
  Каримский А.М. Проблема гуманизма в современной американской философии / А.М. Каримский. – М, 1978. – 204с.
1055342
  Герасименко А.А. Проблема гуманизма в современной философии / А.А. Герасименко, Н.Г. Попова. – М, 1989. – 46с.
1055343
  Генев К. Проблема гуманизма в современном болгаском романе 60-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Генев К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 19л.
1055344
  Роменец М.В. Проблема гуманизма в современном русском рассказе / М.В. Роменец. – Харьков, 1969. – 120с.
1055345
  Липка О. Проблема гуманізації в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 40-45. – ISSN 0321-0499
1055346
  Сакун А. Проблема гуманізації освіти в контексті особистісно-орієнтованого підходу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 193-201. – ISSN 2075-1443
1055347
  Гапон Н. Проблема гуманізації соціального простору міста: соціально-філософський аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 46-52. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1055348
  Коротич Г.В. Проблема гуманізації техніки й технології в контексті їхнього розвитку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1055349
  Андрущенко В.П. Проблема гуманізму у сучасній філософії / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, В. Зуєв; МО України ; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. й доп. – Київ : Глобус, 1994. – 64 с.


  Запропонований курс лекцій є першим в Україні посібником з соціальної філософії. Автори переосмислюють концепції й методологічні засади соціальної філософії відповідно до здобутків світової філософської культури, соціальних реалій ХХ ст., нових умов ...
1055350
  Тарасенко Г.С. Проблема гуманітаризації освітнього простору в контексті наукових ідей Семена Гончаренка (до 90-річчя з дня народження видатного українського педагога) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 6-14. – ISSN 2411-1317
1055351
  Черняк О.А. Проблема давньоруської народності в етнополітичних реаліях // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 65-67


  У статті висвітлені причини й обставини виникнення теорії давньоруської народності, а також мета та способи її використання тоталітарними політичними режимами.
1055352
  Черняк О. Проблема давньоруської народності в етнополітичних реаліях // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 136-141


  М.О. Максимович, М.І. Костомаров, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський видали низку публікацій , що за своїм змістом заперечували існування давньоруської народності.
1055353
  Брайчевський М. Проблема давньослов"янської ієрогліфіки // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 41-64. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1055354
  Мороз С.А. Проблема датского яруса Русской платформы / С.А. Мороз. – Киев, 1967. – 36с.
1055355
  Гнатенко Л.А. Проблема датування кириличних кодексів XIV-XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 370-379. – ISSN 2222-4203
1055356
  Кравченко Н.І. Проблема датування найдавніших українських багаточасних ікон Страстей Христових // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 143-148. – ISSN 2226-3209
1055357
  Добрянська Т.А. Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 380-389. – ISSN 2222-4203
1055358
   Проблема движения в теории гравитации Эйнштейна : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1981. – 149с.
1055359
  Федух І. Проблема двосторонніх відносин у сучасній громадській думці України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 143-145.
1055360
  Гальченко Г.И. Проблема двух направлений интеллектуального развития : лекция шестая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Бондарь И.А., Локтионов С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 60, [4] с. – ISBN 978-966-2297-06-5
1055361
  Задорожна І.А. Проблема девіантності підлітків у соціальній педагогіці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 25-27. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1055362
  Зинкевич Н. Проблема деволюции Шотландии и поиск путей ее решения в 1979-1997 гг. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 94-101. – ISSN 2077-7280
1055363
  Гудзенко В. Проблема деградації особистості та її художнє втілення в новелістиці Василя Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 119-123


  Статтю присвячено порівняльному аналізові художнього втілення проблеми деградації особистості у новелах різного творчого періоду В. Портяка. Цей аспект порівняльного вивчення новел письменника ще не досліджений. Усвідомлення причин проблеми деградації ...
1055364
  Пахарева Т.А. Проблема дегуманизации культуры в киносценарии Л. Лунца "Восстание вещей" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 290-295. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1055365
  Хоружа Л. Проблема деетизації міжсуб"єктних взаемин педагога та шляхи її запобігання // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 23-27
1055366
  Філіппов М.О. Проблема дезінформації як предмет аналізу в сучасних психологічних дослідженнях / М.О. Філіппов, Д.С. Зубовський // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 4 (35). – С. 286-291


  У статті розглянуто проблему соціально- психологічного феномену дезінформації як предмету розробки та аналізу в сучасних науково-психологічних дослідженнях.
1055367
  Мачарашвили Наталия Луарсабовна Проблема действия в творчестве А. де Сент-Экзюпери : Автореф... канд. филол.наук: 057.03.18 / Мачарашвили Наталия Луарсабовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1055368
  Шатілова О.С. Проблема декодування імпліцитних спонукальних мовленнєвих актів у публіцистичному дискурсі // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 194-197
1055369
  Казанська А. Проблема делімітації Каспійськогоморя: міжнародно-правові аспекти // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 275-278
1055370
  Лабенко О.А. Проблема делімітації омонімії та полісемії у французькій мові


  Статтю присвячено проблемі омонімії та полісемії у французькій мові. Розглядаються випадки виникнення нових значень слів, у результаті процесу метафоризації. Проаналізовано слова - омоніми, що утворилися внаслідок розпаду значень полісемічного слова.
1055371
  Логачова Маріанна Проблема демаркації раціонального та ірраціонального в праві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.157-162. – ISSN 1728-3671
1055372
  Бирюков Н.И. Проблема демократизации современного российского общества // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1055373
  Викторов Э.М. Проблема демократии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 60-65. – ISSN 2073-9702
1055374
  Волгин Е.И. Проблема департизации в России в начале 1990-х гг. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 102-123. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1055375
  Сабанчиев Проблема депортации карачаевцев и балкарцев в зарубежной историографии / Сабанчиев, Х.-М.А // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 166-170. – ISSN 0042-8779
1055376
  Тукаленко Інна Анатоліївна Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті європейської консервативної думки : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Тукаленко Інна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1055377
  Тукаленко Інна Анатоліївна. Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті Європейської консервативної думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Тукаленко Інна Анатоліївна.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 194л. – Бібліогр.:л.172-175
1055378
  Чаркіна М.В. Проблема держави у творах православних мислителів XIX ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 43-45
1055379
  Салтовський О.І. Проблема державно-політичної самостійності української нації в політичній концепції І. Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-154. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються питання державно-політичної самостійності України в політичній концепції І. Франка.
1055380
  Шниркова К.В. Проблема державного боргу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 138-142
1055381
  Вовк Я.О. Проблема державного підпорядкування конфесійної політики в II Речі Посполитій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-171. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генезис деяких управлінських структур II Речі Посполитої протягом 20-х рр. XX ст. Зроблено спробу аналізу впливу численних реструктуризацій на внутрішню на внутрішню конфесійну та національну політику держави.
1055382
  Кудінова А.В. Проблема державного регулювання споживчих відносин: екологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 37-39. – ISSN 2306-6806
1055383
  Радиш Я. Проблема державного управління охороною здоров"я у вітчизняній і зарубіжній літературі // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.220-233. – ISBN 966-73-53-51-Х
1055384
  Стукан Г. Проблема державної мови та мовленнєвої культури у творчості Григорія Костюка / Г. Стукан, Г. Циц // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 258-264. – ISSN 2411-4146
1055385
  Глухова А. Проблема державної політики щодо повоєнного голоду в УРСР (1946 - 1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 41-46. – ISBN 978-966-171-783-0
1055386
  Томенко М.В. Проблема державності в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (історико-політичний аналіз) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Томенко М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 18с.
1055387
  Томенко Микола Володимирович Проблема державності в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (Історико-політичний аналіз) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.02 / Томенко Микола Володимирович; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
1055388
  Пастух С.М. Проблема державності України в романі "Чорна рада" П.Куліша / С.М. Пастух, В.І. Ободовська // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 11-14
1055389
  Недужко Юрій Проблема державотворчої діяльності української діаспори країн Заходу в працях зарубіжних дослідників (середина 40-х років XX ст. - початок XXI ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 51-59
1055390
  Панищев А.Л. Проблема деструкции государственности. Прайдовое право животного мира и закон человеческого общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 50-55. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются виды права в их взаимосвязи. Выделяется понятие прайд, употребляемое при описании жизни хищников. Понятие прайдового права истолковывается применительно к тем сообществам людей, в которых степень раскрытия естественного права и ...
1055391
  Передерий В.И. Проблема детерминизма в марксистско-ленинской философии : Автореф... д-ра филос.наук: 9.620 / Передерий В.И.; МГУ. – М., 1969. – 37л.
1055392
  Ярошевский М.Г. Проблема детерминизма в психофизиологии ХІХ века / М.Г. Ярошевский. – Душанбе, 1961. – 436с.
1055393
  Романюк А.В. Проблема дефінітивності термінологічних одиниць (на матеріалі німецької фахової мови торгівлі ) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 121-122
1055394
  Кутіліна Х.Є. Проблема дефініції мистецтва та перспективізм Дж. О. Янга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 84-86
1055395
  Лєпухова Н. Проблема дефініції, домінантні ознаки та труднощі перекладу літературної казки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 352-360


  У статті розглядається проблема визначення поняття "літературна казка", робиться спроба виокремлення домінантних ознак літературної казки, аналізуються труднощі, які повинен подолати перекладач під час перекладу літературної казки.
1055396
  Глушко Х.М. Проблема дефініцій поняття тип тексту в сучасній лінгвістиці // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 182-186. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1055397
  Суховолець Ірина Проблема дефініювання "міжнародний конфлікт" у науковій літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 119-127. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1055398
  Сова О.Ю. Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв"язання : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 83-87. – Бібліогр.: 4 назви
1055399
  Красільчук Я. Проблема дефіциту державного бюджету в країнах PIGS // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 218-219


  Країни PIGS або також часто використовується абревіатура PIIGS являє собою групу країн, що загрожують стабільності Євросоюзу. У неї входять: Португалія (Portugal - P), Ірландія (Ireland-I), Італія (Italy - I), Греція (Greece - G) і Іспанія (Spain - S). ...
1055400
  Калитенко Р. Проблема деформації правосвідомості в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 126-127
1055401
  Заклекта-Берестовенко Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці / Заклекта-Берестовенко, А. Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 74-83. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1055402
  Конотоп М.В. Проблема децентралізованих політичних рішень в монетарних союзах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 112-113
1055403
  Козлова Н.А. Проблема деятельности и эстетический субъект. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козлова Н.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1973. – 18л.
1055404
  Литвинова Д. Проблема джерел в неоязичництві // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 46
1055405
  Конотоп М.В. Проблема джерел та чинників інфляції в валютних союзах : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.247-251. – Бібліогр. вкінці ст.
1055406
  Конотоп М.В. Проблема джерел та чинників інфляції в валютних союзах. Проблема "безквиткового проїзду". Ч. І // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 247-251
1055407
  Якушева Галина Ивановна Проблема диагности организаторских возможностей школьников в игровой деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Якушева Галина Ивановна; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1974. – 18л.
1055408
  Фитасова Татьяна Евгеньевна Проблема диагностики качества образования в высшей школе США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фитасова Татьяна Евгеньевна; Моск. гос. ун-т. – М., 1973. – 22л.
1055409
  Проценко И.П. Проблема диалектизации науки как фактор усиления взаимосвязи философии и естествознания в условиях НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1055410
  Попиашвили А.Д. Проблема диалектики в философии И.Г.Фихте : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Попиашвили А.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1055411
  Вдовиченко В.Г. Проблема диалектической взаимосвязи социальной и логико-гносеологической обусловленности содержания интуиции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
1055412
  Лифанов К.В. Проблема диалектной основы словацкого литературного языка, кодифицированного А. Бернолаком // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 1. – С. 83-90. – ISSN 0132-1366
1055413
  Сахадзе С.Г. Проблема диалектных влияний в процессе формирования французского письменно-литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сахадзе С. Г. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 18 с.
1055414
  Старовойтова И.И. Проблема диалога в современном философском дискурсе // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 123-126
1055415
  Сиверцев М. Проблема диалога культур в американской культурологии на рубеже 70-80-х годов // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 67-79
1055416
  Будник Е.П. Проблема диалогизма в современной культуре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 271-272. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1055417
  Карвацька С.Б. Проблема дивергенції історичної та юридичної герменевтики у концепції Х.-Г. Гадамера // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 17-25. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1055418
  Скляр В.Ю. Проблема диглосії в арабській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 151-158. – ISSN 1682-671Х
1055419
  Гайнутдинов Равиль Камилевич Проблема дискретности и непрерывности в свете диалектики определенности и неопределености : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гайнутдинов Равиль Камилевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 21л.
1055420
  Марченко М.В. Проблема дискреційних повноважень в публічному праві // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 175-180. – ISBN 978-617-7293-17-9
1055421
  Шубников А.В. Проблема диссимметрии материальных объектов. / А.В. Шубников. – М., 1961. – 56с.
1055422
  Росляк Р. Проблема дитячого фільму: історія одного обговорення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 230-244. – ISSN 1997-4264
1055423
  Півнюк Надія Проблема дитячого читання в національному вимірі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-21
1055424
  Антонов В.О. Проблема диференціації та класифікації структури системи національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 147-151. – ISSN 1563-3349
1055425
  Хоиенко Н. Проблема дифузії у фольклорі: український жорстокий романс


  Дифузія у фольклорі вивчається крізь призму народного романсу, який виник унаслідок взаємодії книжної та фольклорної традиції. На конкретному прикладі розглянуто проникнення в усну традицію літературного тексту, у результаті чого відбулося зміщення ...
1055426
  Вольтер Моника Проблема дифференциации обучения в советской педагогике и практике общеобразовательной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вольтер Моника ; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 25 с. – Бібліогр.: с. 25
1055427
  Шев"як О.В. Проблема дихотомії приватного і публічного права в сучасній юриспруденції: теоретико-методологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 81-88. – ISSN 1563-3349
1055428
  Василькевич Я. Проблема діагностики творчих здібностей у діяльності психологічної служби ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-45. – ISSN 0131-6788
1055429
  Макаренко Н.Г. Проблема діалектики війни і миру в історико-філософських дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1055430
  Десятник В.О. Проблема діалектичної логіки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
1055431
  Мелащенко О.М. Проблема діалогічності та сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 36-41. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1055432
  Колотілова Н.А. Проблема діалогу в філософії початку і середини XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Проблема діалогу є однією з фундаментальних проблем філософії ХХ ст. У статті розглядаються три підходи до цієї проблеми. Перший підхід - філософія мови В.М. Волошина та М.М. Бахтіна. Другий - діалогічна антропологія М. Бубера. Третій - філософська ...
1055433
  Назаренко О.А. Проблема діалогу та етичні аспекти у діалогічній версії філософської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто різноманітні філософсько-антропологічні концепції діалогу.
1055434
  Назаренко О.А. Проблема діалогу. Від "Я" до "Іншого" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 300-301. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1055435
  Корнійчук Ю. Проблема діаспори в сучасному православ"ї // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 284-292. – ISBN 978-966-7379-86-5
1055436
  Харченко С. Проблема дієслівного зв"якового компонента бути у структурі речення з предикативом на -но, -то
1055437
  Трояновський О. Проблема дійсності міжнародного договору, укладеного в порушення норм внутрішнього права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
1055438
  Льовкіна О.Г. Проблема діяльності в творчості М. Вебера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 154-156
1055439
  Книжник Т.О. Проблема добра и зла в философском наследии Е.И. Рерих // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 4-57
1055440
  Гальченко Г.И. Проблема добра и зла. Загадка сфинкса : лекция третья из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 48, [4] с. – ISBN 978-966-2297-03-4
1055441
  Миронова С.М. Проблема добра і зла у творчості українських класиків // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 33. – С. 17-21
1055442
  Молчанов В. Проблема добробуту населення України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. в наукових творах учених Інституту історії України // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 329-350
1055443
  Дубровский Д.И. Проблема добродетельного обмана. Кант и современность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.16-32. – ISSN 0042-8744
1055444
  Моісеєва А. Проблема доведення суб"єктивної частини злочину, передбаченої Конвенцією про заборону фінансування тероризму 1999 року / А. Моісеєва, М. Гнатовський // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 43-49. – ISSN 1814-3385


  В цій статті досліджується складна суб"єктивна частина злочину фінансування тероризму за Конвенцією про заборону фінансування тероризму 1999 року. Розглядається і тлумачиться визначення необхідного суб"єктивного стану особи, яка скоює терористичний акт ...
1055445
  Уколова Ю.С. Проблема доверия к другому в коммуникативной философии // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 175-181. – ISSN 1728-3671
1055446
  Кожем"якіна О.М. Проблема довіри в контексті викликів сучасної цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу причин проблематизації та актуалізації довіри в умовах сучасного цивілізаційного розвитку, звертаючи увагу на суперечливість процесів глобалізації та інформатизації, а також загострення глобальних проблем людства. ...
1055447
  Гой В.А. Проблема довкілля в діяльності Всесвітньої Організації Охорони здоров"я і Всесвітньої Метеорологічної організації (ВООЗ і ВМО) у 70-80-х роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення, що переросла національні кордони і загрожує всьому людству - проблемі збереження довкілля. Головну роль у вирішенні цієї проблеми відіграє Організація Об"єднаних Націй та її спеціалізовані установи. ...
1055448
  Грущинський І. Проблема договірного регулювання відносин у підприємництві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 153-154


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1055449
  Чертков А.Н. Проблема договорных отношений между Российской Федерацией и её субъектаи // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.49-61. – ISSN 1811-9018
1055450
  Ильичев Н.М. Проблема доказательства в философии и военной науке / Н.М. Ильичев. – Ростов -на-Дону, 1982. – 124с.
1055451
  Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1951. – 296с.
1055452
  Ігонін Р. Проблема доктринального визначення поняття "адміністративно-правове забезпечення" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 37-43. – ISSN 2311-6676
1055453
  Гнаткевич Н.С. Проблема документно-інформаційного забезпечення діяльності Української Галицької Армії в сучасній вітчизняній історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 114-118. – ISSN 0321-0499
1055454
   Проблема долговечности документов и бумаги. – М-Л, 1964. – 127с.
1055455
  Мірошник О. Проблема долі митця в суспільстві в повістях Тараса Шевченка "Художник" і " Музыкант": трагічна закономірність чи особистий вибір? // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 358-395. – ISBN 978-966-920-140-9
1055456
  Богданов О.С. Проблема долларовых расчетов стран стерлинговой зоны в послевоенных период (1946-1957 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Богданов О. С.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош., Каф. междунар. экон. и валют.-финанс. отнош. – М., 1958. – 16л.
1055457
  Розумний М. Проблема Донбасу і Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 вересня (№ 167). – С. 5


  Виклик і відповідь для України.
1055458
  Рябоконь Е.А. Проблема допустимости перехода по наследству требований о возмещении имущественного вреда в недоговорных обязательствах // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 444-455. – ISBN 978-617-566-164-2
1055459
  Скальська Д.М. Проблема доскональності в естетиці персоналізму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1729-360Х
1055460
  Кульчинський О.Б. Проблема дослідження ідіостилю в османістиці // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 38-47. – ISSN 1682-671Х
1055461
  Ісраїлова Р. Проблема дослідження людини в сучасній біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1055462
  Гловацький А. Проблема дослідження наукової діяльності Агатангела Кримського на ниві сходознавства: історіографічний та джерелознавчий аспекти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 475-478. – ISBN 978-966-171-795-3
1055463
  Яценко Т.С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб"єкта // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.10-16
1055464
   Проблема дослідження оксидативного стресу у біологічних дослідженнях / Ю.С. Воронкова, К.К. Голобородько, О.М. Маренков, В.А. Горбань // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 222-234. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2312-2056
1055465
  Андрусів Л. Проблема дослідження раціонального в українській філософській думці IX - початку XVII ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 4-8
1055466
  Цихоня В. Проблема дослідження типів еротичних фантазій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі дослідження типів еротичних фантазій, їх класифікації та визначенню. В тексті подано опис процедури стандартизації методики визначення типів еротичних фантазій, наведено статистичні данні. This article is devoted to ...
1055467
  Кирпиченко О.Е. Проблема дослідження транспонування німецької лексики до східнослов"янських мов у IX-XIX століттях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 86-93. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
1055468
  Галацька В.Л. Проблема дослідження українського вертепу у науковій творчості М. Маркевича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 8-9
1055469
  Демчук Т.В. Проблема дослідження явища синонімії в сучасній китайській мові (на матеріалі праць зарубіжних синологів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 110-114
1055470
  Васенин В.Г. Проблема достоверности в оценке численности электората США (1770-е - 1840-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-47. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1055471
  Антоненко Н.В. Проблема достовірності фінансової звітності / Н.В. Антоненко, Ю.І. Безрук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 3-10. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті досліджені методи маніпулювання даними фінансової звітності підприємств і організацій України.
1055472
  Сакара Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.105-110. – ISSN 0132-1331
1055473
  Бармашина Л. Проблема доступності середовища життєдіяльності та типологія перспективного розселення інвалідів / Л. Бармашина, І. Гавриленко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 116-126. – ISBN 978-966-929-203-2
1055474
  Курінний О. Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 67-72.
1055475
  Скороход Ю.С. Проблема досягнення згоди на діяльність міжарабських миротворчих сил Ліги арабських держав у Лівані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-74. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Досліджуються особливості процесу досягнення згоди (на оперативному та тактичному рівнях) у полі конфесійному ліванському соціумі на розміщення та діяльність, сформованих у рамках ЛАД Міжарабських сил безпеки та Міжарабських сил стримування.
1055476
  Скороход Ю.С. Проблема досягнення згоди при проведенні операцій з підтримання миру ООН в період "холодної війни" (на прикладі тимчасових сил ООН в Лівані) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 58-66


  Стаття присвячена дослідженню процесу досягнення згоди на глобальному (в рамках Ради Безпеки ООН) та на регіонально-локальному (безпосередні учасники конфлікту та зацікавлені сторони) рівнях щодо започаткування операції з підтримання миру в Лівані та ...
1055477
  Миронова Т.А. Проблема дотримання журналістських етичних стандартів на сторінках луганських щотижневиків // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 14-20


  У статті йдеться про етичні стандарти в регіональній пресі. Зокрема проаналізовані видання Луганщини на предмет дотримання/порушення зазначених стандартів, виявлені загальні тенденції етичних порушень. The article is devoted to the ethical standards ...
1055478
  Мордюк А. Проблема дотримання орфоепіічних норм у новинних програмах на україїнському телебаченніі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 211-221


  В статті виокремлено найтиповіші орфоепічні помилки журналістів і ведучих в інформаційних програмах на українському телебаченні та проаналізовано особливості застосування орфоепічних норм у новинних програмах. У процесі дослідження з-поміж інших увагу ...
1055479
  Каневський І.О. Проблема дотримання прав і свобод людини в умовах демократичного транзиту // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 108-115


  Розглядається проблема дотримання прав та свобод людини і громадянина в умовах демократичного транзиту. При цьому аналізуються різні моделі демократичного транзиту, розглядається вплив на даний процес політичної культури і політичних традицій. Також ...
1055480
  Зоріна О.С. Проблема дотримання професійних стандартів колумністом // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С.103-105. – ISSN 2312-5160


  Статтю присвячено проблемам розвитку колумністики. Аналізуються здобутки і недоліки сучасної української колумністики, наводиться прогноз щодо її майбутнього. The article deals with the problems of development of columnist writing. The achievements ...
1055481
  Пікашова Т.Д. Проблема доцільності в концепції неовіталізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1055482
  Несвіт А. Проблема драматизації у новелах В.Стефаника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 202-205. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1055483
  Жукова Н.А. Проблема драматургії в українській музиці кінця ХХ століття // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.106-109. – (Філософські науки)
1055484
   Проблема дробления горных пород взрывом. – М., 1959. – 128с.
1055485
  Вавина Э.Г. Проблема Другого у Ж.-П. Сартра и Э. Гуссерля // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 17-33. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1055486
  Криштофович А.Н. Проблема дуйской свиты Сахалина / А.Н. Криштофович, 1932. – 11с.
1055487
  Дубровский Д.И. Проблема духа и тела: возможности решения // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.92-107. – ISSN 0042-8744
1055488
  Лукьянов А.В. Проблема духовного "Я" в философии И.Г.Фихте / А.В. Лукьянов. – Уфа, 1993. – 190с.
1055489
  Великодна С.М. Проблема духовного здоров"я особистості в освітньому просторі медіа-культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 143-148. – ISSN 2077-1800
1055490
  Стопнюк Л.Г. Проблема духовного протистояння тоталітаризму у романі Т. Осьмачки "Ротонда душогубців" / Л.Г. Стопнюк, В.П. Атаманчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 88-. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1055491
  Сурмак Ю.Р. Проблема духовного розвитку особистості і космізації людської свідомості у вченні В. Вернадського / Ю.Р. Сурмак, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 184-193. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1055492
  Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности (на материале муыкального восприятия) / Г.С. Тарасов. – Москва : Наука, 1979. – 191 с.
1055493
  Стебакова Н.К. Проблема духовной свободы в поэзии В.В.Маяковского. / Н.К. Стебакова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 27 с.
1055494
  Веркалец М.Н. Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е.Крымского / М.H. Веркалец. – Киев : Школяр, 1994. – 148 с. – ISBN 5-7707-7430-4
1055495
  Веркалец М.Н. Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е.Крымского / М.Н. Веркалец. – Киев : Школяр, 1995. – 148с. – ISBN 5-7707-7430-4
1055496
  Караульна Н.В. Проблема духовності в контексті культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Аналізуються різні інтерпретації поняття культури у двох філософських парадигмах - Модерні та Постмодерні. Особлива увага приділяється розгляду проблеми духовності.
1055497
  Коротич Г.В. Проблема духовності в творчості М.О. Бердяєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 85-94. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
1055498
  Шавріна І.В. Проблема духовності людини в філософії Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1055499
  Пономаренко Я.І. Проблема духовності особистості у філософії космізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 155-156
1055500
  Брагіна Ю. Проблема духовності у філософії А. Швейцера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 164-165
1055501
  Вильчко Я.А. Проблема духовных интересов в марксистско-ленинском идейном наследии. / Я.А. Вильчко. – Саратов, 1983. – 160с.
1055502
  Лашкарадзе Д.В. Проблема европеизма в грузинской литературе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.03 / Лашкарадзе Д.В. ; АН ГрузССР , Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1977. – 35 с.
1055503
  Лашкарадзе Д.В. Проблема европеизма в грузинской литературе / Д.В. Лашкарадзе. – Тбилиси, 1987. – 213с.
1055504
  Рахманинов Ю.Н. Проблема европейской безопасности : исторический опыт ее решения 1917-1977 / Ю.Н. Рахманинов. – Москва : Мысль, 1979. – 350 с.
1055505
  Малеша Александр Проблема европейской безопасности во внешней политике Польской Народной Республики в 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Малеша Александр ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1055506
  Сава-Чайка Эльжбета Проблема европейской безопасности во внешней политике Польши (1926-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Сава-Чайка Эльжбета ; МВССО УССР ; КГУ. – Киев, 1983. – 18 с.
1055507
  Сава-Чайка Эльжбета Проблема европейской безопасности во внешней политике Польши 1926-1939 гг. : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Сава-Чайка Эльжбета ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 182 л. – Бібліогр.: л. 164-183
1055508
  Турчин М. Проблема евфемізмів у сучасній німецькій мові / М. Турчин, В. Турчин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 127-137. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1055509
  Саранцев Ф.П. Проблема единсва практической и познавательной природы эксперимента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Саранцев Ф. П.; МВССО РСФСР, Том.ГУ. – Томск, 1979. – 23л.
1055510
  Мунасыпова Венера Ахметовна Проблема единства абстрактного и конкретного в преподавании предметов естественно-математического цикла : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мунасыпова Венера Ахметовна; МП Казахской ССР. Кахзахский пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
1055511
  Мартыненко Г.М. Проблема единства автономии и гетерономии в эволюционном процессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Мартыненко Г.М.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 24л.
1055512
  Сисакян Н.М. Проблема единства внешнего и внутреннего в биологическом обмене веществ / Н.М. Сисакян. – М, 1952. – 32с.
1055513
  Тонконогов В.Г. Проблема единства и взаимодействия социального и индивидуального в интонационной характеристике говорящего (эксперим.-фонет. исследование на матер. англ. радиоинтервью). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тонконогов В.Г.; Москов. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 23л.
1055514
  Гринько Владимир Николаевич Проблема единства исторического процесса. (Филос.-метдол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гринько Владимир Николаевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1055515
  Исмоилов М. Проблема единства материального мира в философии и естествознании. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Исмоилов М.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 20л.
1055516
  Сеник Т.В. Проблема единства мира в свете научных данных современной физики и астрономии : Автореф... канд.филос.наук: / Сеник Т.В.; АН УССР.Секция обществ.наук. – Киев, 1965. – 15с.
1055517
  Грибанов Д.П. Проблема единства мира в свете современной науки : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Грибанов Д. П. ; ВПШ при ЦК КПСС , Каф. маркс.-лен. философии. – Москва, 1969. – 23 с.
1055518
  Никитин В.Н. Проблема единства негритянского движения США (вторая половина 50-х начало 70-х гг ХХ в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Никитин В. Н.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1979. – 19л.
1055519
  Коган С.Б. Проблема единства нравственной цели и средств ее достижения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Коган С.Б. ; Харьк .гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 27 с.
1055520
  Макеев С.А. Проблема единства профсоюзного движения Мексики (в 30-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макеев С. А.; Высш. шк. профдвиж. ВСЦПС. – М., 1968. – 20л.
1055521
  Длугач Т.Б. Проблема единства теории и практикив немецкой классической философии / Т.Б. Длугач. – М., 1986. – 149с.
1055522
  Абдуллина Г. Проблема единства экономической теории и практики в строительстве коммунизма : Автореф... Канд.эконом.наук: / Абдуллина Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1055523
  Шишатский С.П. Проблема единственности решений задач Коши для вырождающихся уравнений / С.П. Шишатский; АН СССР, Сибирск. отд., Вычислит. центр. – Новосибирск, 1982. – 126с.
1055524
  Сторожук І.Я. Проблема еквівалентності у працях вітчизняних перекладознавців // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 163-172


  У статті висвітлено основні етапи розвитку вітчизняної теорії перекладу та відображення теорії еквівалентності в працях найвідоміших наших перекладознавців. В статье освещаються главные этапы развития отечественной теории перевода и отображение теории ...
1055525
  Хамітов Н.В. Проблема екзистенціалів та екзистенціальних вимірів буття людини (метаантропологічний аналіз позиції Серена К"єркегора) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – C.12-16
1055526
  Супрун А.Г. Проблема екзистенційного виміру буття людини у творчості українських філософів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 10-16
1055527
  Полохова Н.В. Проблема екзистенційної самотності в романі В. Підмогильного "Невеличка драма" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 178-185. – ISBN 978-966-551-315-5
1055528
  Сафранов Т.А. Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні / Т.А. Сафранов, Л.М. Полетаєва // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 51-61. – ISSN 1992-4224
1055529
  Полякова С.В. Проблема екології душі в прозі О. Гончара та Б. Харчука // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 185-192
1055530
  Марцінко Т.І. Проблема екології української мови // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 79-84. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1055531
  Шамлян К. Проблема екологічного виховання у вищій школі. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 45-49.
1055532
  Чеболда І. Проблема екологічної безпеки геосистем та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища (на прикладі Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 188-192 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1055533
  Боровик М. Проблема економічних перетворень в ідеології українського анархізму 1917-1921 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-51
1055534
  Стрелюк О.В. Проблема економічного зростання в Україні та засоби його економіко-математичного моделювання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 92-103. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
1055535
  Захарова В.О. Проблема екоправового виховання у світлі етнологічної концепції Л. М. Гумільова // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 268-274. – ISSN 0201-7245
1055536
  Бондажевська Л.С. Проблема експлікації поняття "помилка" в неформальних дослідженнях аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бондажевська Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 175-190
1055537
  Бондажевська Л.С. Проблема експлікації поняття "помилка" в неформальних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бондажевська Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1055538
  Скринька Д.В. Проблема екстерналій (зовнішніх ефектів) в міжнародному публічному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 103-110
1055539
  Зеленцова В. Проблема ексфарсису в новелі Р. Акутагава "Муки пекельні" та новелі Г. Джеймса "Мадонна майбутнього" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 107-114
1055540
  Аль-Михлафі Мурад Абдулла Проблема електромагнітної сумісності у супутникових системах зв"язку Єменскої республіки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Аль-Михлафі-Мурад Абдулла; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 15 с.
1055541
  Пашук А. Проблема емансипації у філософському діалозі І. Франка "На зламі віку" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.7-18. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1055542
  Литвинова І.В. Проблема еміграції в новелі В.Стефаника "Камінний хрест" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 34. – С. 9-12
1055543
  Золотарьова Я. Проблема еміграції євреїв з Радянського Союзу в ізраїльсько-радянських відносинах 1948 - 1967 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 144-148. – ISBN 978-966-171-651-2
1055544
  Жванія Т.В. Проблема емоційної готовності студентів-психологів до професійной дияльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 60-74. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1055545
  Маєвська М.М. Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Маєвська Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 229 арк. – Додатки: арк. 223-229. – Бібліогр.: арк. 207-222
1055546
  Маєвська М.М. Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Маєвська Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1055547
  Гнезділов Д.Ю. Проблема емпатії в психологічній науці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 33-38
1055548
  Десятник В.О. Проблема емпіричного базису наукових теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1055549
  Гулий О. Проблема енергетичної безпеки України на тлі газового конфлікту між Україною та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 39-40
1055550
  Феизов Э.З. Проблема естественнонаучного познания психики в свете диалектического материализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Феизов Э.З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. ф-тет. – Л., 1955. – 13л.
1055551
  Бугаєць Н.А. Проблема естетичного виховання в історико-педагогічному дискурсі // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 166-173. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1055552
  Тушинський О.Д. Проблема естетичного і процес художньої творчості. : Дис... канд. філософ.наук: / Тушинський О.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 198л. – Бібліогр.:л.189-198
1055553
  Гаврилюк П.І. Проблема естетичного і теорія управління / П.І. Гаврилюк. – Київ, 1970. – 200с.
1055554
  Дорога А.Є. Проблема естетичного: класичні основи аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-24
1055555
  Степенко Л.П. Проблема етичних цінностей Заходу і Сходу: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 160-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Мета запропонованої роботи - проаналізувати та освітити спектр етичних цінностей Заходу та Сходу; на цій підставі побудувати порівняльну характеристику традиційих морально - етичних поглядів. The aim of the work wich we are proposed is to explore end ...
1055556
  Шептицька Т. Проблема етнічної маргінальності у малій прозі Григора Тютюнника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проблема етнічної марґінальності на сьогодні є однією з найважливіших та найактуальніших для українознавчої науки. У статті зроблено спробу визначити та проаналізувати це суспільно-культурне явище, використовуючи твори української літератури. Григір ...
1055557
  Лєбєдєва О.В. Проблема етногенезу українського народу в працях Л. Залізняка // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 75-79


  "Статтю присвячено вивченню проблеми етногенезу українців у працях Леоніда Залізняка, який переконливо доводить наукову обґрунтованість ранньосередньовічної концепції походження українців та важливість її утвердження в українській науці, освіті та ...
1055558
  Лєбєдєва О. Проблема етногенезу українців в українознавчих дослідженнях кінця XIX- початку XXI століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – C. 68-72
1055559
  Кислий Проблема етногенезу українців у сучасній українській історіографії / Кислий, Мартін-Олександр // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 58-61. – ISBN 978-966-493-651-1
1055560
  Наливайко С.С. Проблема етнодержавної інтерпретації салтово-маяцьких старожитностей на території Лівобережної України (VIII-X ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 348-359
1055561
  Бойко С. Проблема етнозбереження і консолідації українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 82-85. – ISBN 978-966-439-357-4
1055562
  Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 185-221
1055563
  Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1055564
  Пендзей І.В. Проблема етнонаціоналізму, виникнення угорської меншини як політичний наслідок мирного врегулювання в Європі після Першої світової війни // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 325-331. – ISBN 978-966-428-305-9
1055565
   Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : доповіді міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х томах / Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ та ін.; [ редкол.: Данилишин Б.М., Пантелеєнко В.М., Мірошниченко О.В. та ін. ]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4778-9
Т. 1. – 2008. – 244с.
1055566
   Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : доповіді міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х томах / Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ та ін.; [ редкол.: Данилишин Б.М., Пантелеєнко В.М., Мірошніченко О.В. та ін. ]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4779-6
Т. 2. – 2008. – 343с.
1055567
  Ковальчук Т. Проблема ефективного землекористування а Україні / Т. Ковальчук, О. Розинка // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-46. – ISSN 1605-2005
1055568
  Льовкіна О.Г. Проблема ефективної діяльності в концепції Дж. Дьюї // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.222-227
1055569
  Прокоф"єв А.Г. Проблема ефективної структуризації оборонного бюджету України / А.Г. Прокоф"єв, О.М. Чистик // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 277
1055570
  Гончарук В.П. Проблема ефективності виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Досліджується проблема ефективності виборчих систем на прикладі виборчої системи сучасної України.
1055571
  Радіонов Ю.Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 47-55 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1055572
  Оніщенко Н.М. Проблема ефективності законодавства та сучасний розвиток // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-6.
1055573
  Карвацька С.Б. Проблема ефективності законодавчої політики як основного напрямку юридичної політики держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 14-20. – (Правознавство ; Вип.333)
1055574
  Харькова Є.Д. Проблема ефективності інноваційних освітніх процесів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 383-392. – ISSN 2312-5993
1055575
  Артамонова І.М. Проблема ефективності інтернет-ЗМІ // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 27-33
1055576
  Новіков Д.О. Проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 230-239. – ISSN 2524-0323
1055577
  Андрєєва К.І. Проблема ефективності політики контртероризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 216-218
1055578
  Романовська Л.І. Проблема ефективності роботи дитячих громадських об"єднань у процесі соціального виховання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 2. – С. 19-23. – ISSN 1817-3764
1055579
  Герасимчук Н.В. Проблема ефективності системи міжнародних інституцій під егідою ООН // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 152-163
1055580
  Вороненко О.М. Проблема ефективності управління державою за умов парламентаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ефективності виконавчої влади в контексті проблем розвитку партійної системи. Розглядається механізм коаліційного будівництва як інструменту раціоналізації політичного процесу.
1055581
  Костюк Н.П. Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 94-99. – ISSN 1563-3349
1055582
  Папава В.Г. Проблема ефекту швидкого старту і просторове порівняння показників економічного зростання (на прикладі країн Східного партнерства) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 59-66 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1055583
  Гогуля М. Проблема єврейської ідентичності у прозі Данила Кіша // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 139-143. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1055584
  Гнип О. Проблема європейської енергетичної безпеки в контексті сучасних німецько-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 30-31
1055585
  Константинов Віктор Юрійович Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО ( 90-ті роки.) : Дисерт...канд.політ.наук.Спеціальність 23.00.04 / Константинов Віктор Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка.Ін-т міжнар.відносин. – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.:л.172-200
1055586
  Константинов В.Ю. Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО ( 90-ті роки.) : Автореф...канд. політичних наук: 23.00.04 / Константинов В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
1055587
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема єдиного походження мов в історії мовознавства : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.19 / Мосенкіс Юрій Леонідович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.140-156
1055588
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема єдиного походження мов в історії мовознавства : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.19 / Мосенкіс Юрій Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 12л.
1055589
  Сеник Л. Проблема єдності ("єдиного потоку") української літератури ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)


  Єдність українства як феномену літератури розкривається в контексті комплексного підходу до письменства з урахування націотворчого, ідейно-естетичного та рецептивного аспектів, оскільки функціонування літератури неможливе поза системою: ...
1055590
  Носовець А.Я. Проблема єдності моралі та політики в українському суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 152-153
1055591
  Десятник В.О. Проблема єдності наукового методу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374


  Пробно висунута автором цієї статті фундаментальна логіко-методологічна концепція критично-правового мислення грунтується на одному із впливових напрямків західної філософії науки "критичний розум". Ця філософія науки дотримується концепції єдності ...
1055592
  Кравченко Т.А. Проблема єдності термінолопї в державному управлінні продовольчою безпекою України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-124. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1055593
  Крот В. Проблема єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-34. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського. In the article light upon is problem of consolidation Ukrainian lands in Grushevsky"s scientific investigation.
1055594
  Довбищенко М. Проблема єдності християнства в працях митрополита Іларіона Огієнка // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 118-120. – ISBN 978-617-640-241-1
1055595
  Гуцало С.Є. Проблема Єрусалима в діяльності Ліги арабських держав (ЛАД) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-112. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1055596
   Проблема жанра. – Душанбе, 1984. – 80с.
1055597
  Концур Ю.О. Проблема жанра в теоретической мысли XVIII века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 22-28. – ISBN 966-72-77-79-8
1055598
  Орфанова А.Н. Проблема жанра военной повести в советской литературе периода Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орфанова А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1055599
  Мадиев С. Проблема жанра латифа (на матер. тадж. и узб. фольклора) : Автореф... канд. филол.наук: / Мадиев С.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1969. – 29л.
1055600
  Косиков Г.К. Проблема жанра романа и французский "новій роман" (На матер. творч. Натали Саррот_ : Автореф... канд. филол.наук: / Косиков Г. К.; МГУ, Филол. фак. – М., 1972. – 21л.
1055601
  Зельцер Л.З. Проблема жанра современной советской лирической повести : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Зельцер Л.З.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Комсомольск-на-Амуре, 1971. – 23л.
1055602
  Вагнер Г.К. Проблема жанров в древнерусском искусстве / Г.К. Вагнер. – Москва, 1974. – 265с.
1055603
  Фрейлих С.И. Проблема жанров в советском киноискусстве / С.И. Фрейлих. – Москва, 1974. – 48с.
1055604
  Юр"єва Н.С. Проблема жанрового синтезу в романі Цзю Ба-Дао "Вампіри. 2005" / Н.С. Юр"єва, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 274-276. – ISBN 978-966-921-000-5
1055605
  Морозова О.О. Проблема жанрової ідентифікації авторської колонки // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 97-106


  Аналізується специфіка текстів авторських колонок. Викладено також аргумен ти, які свідчать, що сьогодні авторська колонка функціонує в українській пресі як самостійний жанр. The article analyzes a specificity of texts columns. It is presented also ...
1055606
  Васьків М.С. Проблема жанрової сутності роману у віршах І. Багряного "Скелька" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 33-43. – (Філологічні науки ; № 2)
1055607
  Цікавий С. Проблема жанрової трансмісії думи: від підробок до жанротворення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 124-133. – ISSN 1728-9572
1055608
  Овчаренко Світлана Володимирівна Проблема жанру у класичній та некласичній естетиці : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.08 / Овчаренко Світлана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 398л. – Бібліогр.:л.383-398
1055609
  Овчаренко Світлана Володимирівна Проблема жанру у класичній та некласичній естетиці : Автореф... доктора філософськихнаук: 09.00.08 / Овчаренко Світлана Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 34л.
1055610
  Бобров О.Е. Проблема жизни и смерти. Эвтаназия: убийство или милосердие? // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 16-20
1055611
  Яковлев В.А. Проблема жизни: метафизические и естественно-научные аспекты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 31-46. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1055612
  Зьолковський Н. Проблема житлового забезпечення студентів вищих навчальних закладів Львова у 1944–1965 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 175-185. – ISSN 2222-5250


  На основі архівних матеріалів Державного архіву Львівської області розгядається забезпеченість студентів вищих навчальних закладів Львова житлом в перше повоєнне двадцятиріччя. "Більшість гуртожитків розташовані на відстані 0,5-1,5 км від головних ...
1055613
  Субх Алі Проблема життя та смерті в процесі розвитку арабської поезії


  Розглядається на новітніх наукових матеріалах процес розвитку в арабській поезії одвічної філософської проблеми життя і смерті.
1055614
  Качан Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксана Забужко та Світлани Йовенко: асоціативна паралель // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 162-168. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1055615
  Супрун Л.В. Проблема журналістської двомовності: теоретичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 12-17


  У статті здійснено спробу дослідження двомовності як лінгвокогнітивної проблеми. Індивідуально-авторська двомовність розглядається в аспекті діакартини світу. З"ясовується роль конвергенції, дивергенції й особливо інтерференції в її побудові. ...
1055616
  Бондаренко І.С. Проблема журналістської етики в контексті освітніх та соціально-професійних трансформацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено основні тенденції розвитку професійної освіти журналістів, визначено роль духовно-морального концепту у формуванні професійних компетенцій майбутнього медіафахівця. The article deals with the main tendencies of development of ...
1055617
  Ядренко М. Проблема з Х+1 // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 74. – ISSN 1029-4171
1055618
  Линовицька О.В. Проблема забезпечення відповідності змісту освіти загальнолюдським цінностям і стандартам // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 242-249
1055619
  Воронкова Проблема забезпечення економічної безпеки підприємства / Воронкова, Д.М. Мельник // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 19-25


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
1055620
  Солонар А.В. Проблема забезпечення економічної безпеки України в умовах євроінтеграційних процесів / А.В. Солонар, О.В. Холод // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 127-35. – ISBN 978-617-7364-24-4
1055621
  Нізар Д. Проблема забезпечення загальноарабської безпеки в 1990-і роки та роль ліги арабських держав : Автореф... канд. політехн.наук: 23.00.04 / Нізар Д.; Ін-т міжнар. віднос. КУ. – К., 1999. – 19л.
1055622
  Тодика О. Проблема забезпечення законності виборчого процесу і політична корупція // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-86
1055623
  Сухарніков Ю. Проблема забезпечення інтероперабельності ринку праці та сфери освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 30-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1682-2366
1055624
  Вишнівський В.В. Проблема забезпечення необхідного рівня ефективності існуючих вбудованих систем контролю об"єктів РЕЗО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема забезпечення необхідного рівня ефективності вбудованих систем контролю технічного стану об"єктів радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). Проводиться аналіз сучасних методів технічного діагностування РЕЗО. Визначаються ...
1055625
  Тиліпський Д. Проблема забезпечення попередніх договорів завдатком // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 314-315. – ISBN 978-966-301-169-1
1055626
  Айгістова В. Проблема забезпечення прав власності на бездокументарні цінні папери // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-29.
1055627
  Стадніченко Ольга Іванівна Проблема забезпечення прав національних меншин в міждержавних відносинах України і Російської Федерації : Дис. .... канд. юрид. наук:23.00.04 / Стадніченко О.І.; КНУТШ. Інститут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 220с. + Додатки: л. 210 - 220. – Бібліогр.: л.182 - 209
1055628
  Стадніченко Ольга Іванівна Проблема забезпечення прав національних меншин у міждержавних відносинах України і Російської Федерації : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Стадніченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1055629
  Нагарна А.О. Проблема забезпечення прав осіб на заповіт, які перебувають на лікуванні у лікарні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 380-386. – ISSN 1563-3349
1055630
  Шеремет О. Проблема забезпечення прав суб"єктів господарювання у правовідносинах з органами державної влади // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.16-19
1055631
  Бабенко К. Проблема забезпечення цілісності державної влади в контексті розвитку системи конституційно-правового регулювання в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 22-27.
1055632
   Проблема забруднення залізом і марганцем поверхневих вод басейну Дніпра та можливі шляхи її вирішення в районах водозаборів / В.К. Хільчевський, С.О. Сілевич, В.М. Савицький, М.І. Ромась // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-30 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
1055633
  Шпак О.М. Проблема забруднення підземного середовища нафтопродуктами в Україні : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 129-131. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Геологічне середовище України зазнає значного навантаження від використання, переробки та транспортування нафти та нафтопродуктів. Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову з тяжкими наслідками в ...
1055634
  Сафронов И.А. Проблема зависимости временных отношений от формы взаимодействия в материальных системах : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов И. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1055635
  Коннова Е.В. Проблема зависимых односторонних актов государств в международном праве // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 83-92. – ISBN 978-985-518-189-8
1055636
  Старушкевич А. Проблема загального та окремих методів розслідування злочинів у криміналістиці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.105-109. – ISSN 0132-1331
1055637
  Бахновська І.П. Проблема загальнолюдських основ буття в історії світової думки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 94-95. – ISSN 1563-3349
1055638
  Игнащенко В.А. Проблема задолженности развивающихся государств и организационно-правовые средства ее решения // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 89-95. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1055639
  Забута Н.В. Проблема зайнятості населення в контексті економічної безпеки держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 62-67. – ISBN 966-614-021-7
1055640
  Баласинович Б. Проблема зайнятості населення України: вплив фондового ринку та банківської системи : слово практикам / Б. Баласинович, Т. Гордіца, Т. Заволічна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1055641
  Цапок С.О. Проблема зайнятості у викликах модернізації і трудозабезпечення регіональних суспільних систем // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 105-110. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1055642
  Пагіря О.М. Проблема Закарпаття на переговорах між представниками українського визвольного руху та військово-політичними колами Угорщини (1943-1944 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 151-164. – (Історія ; Вип. 25)
1055643
   Проблема закона в общественных науках. – М., 1989. – 170с.
1055644
   Проблема закона и закономерностей в обществознании. – Л., 1975. – 99с.
1055645
  Ющик О. Проблема законності нормативних постанов Пленуму Верховного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10
1055646
  Томенко М. Проблема законності третього терміну президентства Леоніда Кучми // Народна газета, 2004. – 22-28 січня


  Ст. нар. депутата України, директора Ін-ту політики
1055647
  Доротюк О.Г. Проблема законності у працях П.О.Недбайла // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 91-95
1055648
  Боднар О.І. Проблема законодавчого визначення терміна "закордонний українець" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 128-135.
1055649
   Проблема законодавчого забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. – Київ, 2001. – 31с.
1055650
  Батура С. Проблема законодавчого регулювання виборів до Верховної Ради України: реалії та перспективи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 7-9. – ISSN 2313-559X
1055651
  Шатило И.С. Проблема замены постоянных армий милицией в марксистско-ленинской концепции разоружения / И.С. Шатило. – Ростов -на-Дону, 1988. – 168с.
1055652
  Поливач А. Проблема заниженного курсак юаня в торговых отношениях США и Китая // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-28. – ISSN 0131-2227
1055653
  Колонтаев А.П. Проблема занятости в развивающейся экономике (Опыт независимой Индии) / А.П. Колонтаев. – М., 1988. – 184с.
1055654
  Славный Б.И. Проблема занятости в развивающихся странах. / Б.И. Славный. – М., 1979. – 237с.
1055655
  Фазельянова Э.М. Проблема занятости в современном Египте. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Фазельянова Э.М.; АН СССР. Ин-т Африки. – М., 1982. – 22л.
1055656
  Нагорняк А.Я. Проблема занятости и рационального использования трудовых ресурсов и экономические основы их обеспечения. : Автореф... канд.экон.наук: 08.590 / Нагорняк А.Я.; Ростовский ин-т нар.хоз. – Ростов -на-Дону, 1970. – 18л.
1055657
  Вербовский В. Проблема Западной Армении в российских архивных источниках и британо-американской историографии // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 20-22
1055658
  Джире М. Проблема Западной Сахары в международных отношениях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Джире М.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 21 с.
1055659
  Джире Мусса Проблема Западной Сахары в международных отношениях (1956-1987) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05. / Джире Мусса; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 248л. – Бібліогр.:л.217-246
1055660
  Яцишин Н.М. Проблема запровадження адміністративної юстиції в Україні // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 135-137. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1055661
  Селіванов А. Проблема запровадження в судовий процес правової експертизи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.32-34. – ISSN 0132-1331
1055662
  Берназюк І.М. Проблема запровадження інституту відкликання народного депутата в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 37-40. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1055663
  Панасейко С.М. Проблема запровадження майнового оподаткування в Україні / С.М. Панасейко, І.М. Панасейко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 110-112. – (Економічні науки)
1055664
  Заєць Ж. Проблема запровадження процедури люстрації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7069-17-0
1055665
  Абрамович С.Д. Проблема запровадження риторики до програм вищої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 3-4
1055666
  Василенко Є.В. Проблема заростання і зменшення пропускної здатності русел річок правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 74-79. – Бібліогр.: 11 назв
1055667
  Герцовська Н.О. Проблема засмічення мови варваризмами / Н.О. Герцовська, Ю.М. Пагутяк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 149-153. – ISSN 2311-8164
1055668
  Найдьонов В. Проблема застосування рівняння обміну в економічних розрахунках : теорія і практика / В. Найдьонов, А. Сменковський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 57-63 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1055669
  Плахотнюк Н.В. Проблема застосування судами іноземного права. Іноземне право: "факт" чи "право" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 65-71
1055670
  Федоркін Д. Проблема захисту доменних імен в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 317-319. – ISBN 978-966-301-169-1
1055671
  Клименко В.В. Проблема захисту інвесторів на фондовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-32. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основну увагу приділено створенню в Україні ефективної системи захисту прав та інтересів інвесторів. Проаналізовано поточний стан даної проблеми та сформульовано основні завдання щодо посилання захисту інвесторів на вітчизняному фондового ринку.
1055672
  Ткаченко А. Проблема захисту національного інформаційного простору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 150-154.
1055673
  Воробчук О.Я. Проблема захисту персональних даних: європейський досвід та українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 103-110.
1055674
  Вітик У. Проблема захисту прав ВІЛ-інфікованих в Україні та ЄС // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 81-88
1055675
  Співак В. Проблема захисту та поновлення порушених виборчх прав суб"єктів виборчого процесу у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 66-68.
1055676
  Эрлих И.М. Проблема защиты органической изоляции от увлажнения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Эрлих И.М.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1960. – 14л.
1055677
  Чечот Д.М. Проблема защиты субъективных прав и интересов в порядке неисковых производств Советского гражданского процесса : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 712 / Чечот Д.М.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 36 с.
1055678
  Рожков А.А. Проблема защищённости третьего сословия в диалоге Платона "Государство" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 45-46
1055679
   Проблема збалансованого держбюджету / Н.М. Левчук, Т.В. Дудка, Т.М. Пересада, Г.Г. Гайдай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 91-95. – ISSN 2413-0966
1055680
  Голяк Т.В. Проблема збереження авторської волі у багатотомних виданнях творів Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – C. 77-81


  Текстологічний аналіз окремих аспектів тридцятитомного видання творів І вана Франка
1055681
  Бондаренко І.О. Проблема збереження документних фондів: огляд іноземних джерел // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 115-122. – ISBN 966-7352-64-1


  Аналізуються проблеми зберігання документних фондів, що є предметом висвітлення на сторінках іноземної літератури.
1055682
  Чумак Т. Проблема збереження духовності в романі Павла Загребельного "Диво" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С.
1055683
  Грудевич Т.В. Проблема збереження етнічності у листуванні М.І. Сікорського: міжнародний вимір // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 91-96. – ISSN 2415-3567
1055684
  Бацилєва О.В. Проблема збереження здоров"я студентської молоді під час її професійного становлення у сучасних соціально-економічних умовах / О.В. Бацилєва, В.М. Астахов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 191-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  На підставі літературних даних та власних досліджень виокремлено чинники, що впливають на здоров"я студентської молоді; запропонована програма психосоціальної допомоги, спрямована на профілактику та уникнення їх негативної дії.
1055685
  Перглер Т.І. Проблема збереження ідентичності в умовах інтеграції України у світовий соціокультурний простір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1055686
  Бушак С.М. Проблема збереження історико-культурного середовища Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 121-129. – Бібліогр.: 4 назви
1055687
  Рой А.Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн регіону : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Рой Аріна Тимурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229 арк. – Бібліогр.: арк. 201-229
1055688
  Рой А.Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн регіону : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Рой Аріна Тимурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1055689
  Сухова Н.М. Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: XX - XXI століття // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 123-126. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1055690
  Бабенко Ю.С. Проблема збереження національної ідентичності в трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 49-53
1055691
  Біла М.С. Проблема збереження правосуб"єктності держав у разі втрати території // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 14-16
1055692
  Коротких О. Проблема збереження рухомого складу залізниці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.63-64
1055693
  Бурковський О.П. Проблема збереження степу в контексті земельного питання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 14-17 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
1055694
  Комарніцький О.Б. Проблема збереження студентського контингенту педагогічних навчальних закладів радянської України у 1930-х рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 22-23
1055695
  Поляков П.М. Проблема збереження суспільної толерантності в аспекті особливостей етнічної ситуації в Україні // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 348-354. – ISSN 2076-7382
1055696
  Гуржій О.І. Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра I // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 73-87. – ISSN 0130-5247
1055697
  Вітик У. Проблема збройного конфлікту в міжнародному праві // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 124-133
1055698
  Мортіков В. Проблема здійснення угод в сучасній економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 93-102. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
1055699
  Жигалкіна Проблема здоров"я в психологічній науці / Жигалкіна, (Лебедєва) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 59-65. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1055700
  Степанюк Ю. Проблема здоров"я людини в Україні (філософсько-релігієзнавчий аналіз) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 231-234


  Статтю присвячено з"ясуванню основних аспектів здоров"я людини, її аналізу як філософсько-релігієзнавчої проблеми.
1055701
  Наколонко І.М. Проблема здорового способу життя в культурі часів Київської Русі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 94-98. – ISSN 2312-4679
1055702
  Созонтов А.Е. Проблема здоровья с позиций гуманистической психологии // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.92-101. – ISSN 0042-8841
1055703
  Каримский А.М. Проблема зла в современной теологии / А.М. Каримский. – М, 1979. – 64с.
1055704
  Гордеева К. Проблема злоупотребления правом при отправлении правосудия по гражданским делам // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 366-367. – ISBN 978-617-7069-14-9
1055705
  Богатирьов І.Г. Проблема злочинності в Україні та ії соціальні наслідки // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 125-126. – ISBN 978-617-7220-83-0
1055706
  Міненко Р. Проблема змістовності стійких розв"язків обернених лінійних задач гравіметрії / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-78. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи - на теоретичних прикладах розробити методику розпізнавання випадків постійної густини або її зростання чи спаду з глибиною та у кожному випадку знайти емпіричні коефіцієнтні функції для виправлення впливу глибини до блоку на величину ...
1055707
  Тарасюк В. Проблема змістового наповнення випусків новин на телеканалах "Інтер" та "1+1" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 92-96. – (Філологія ; Вип. 20)
1055708
  Косюк О.М. Проблема змісту теорії масової комунікації як навчальної дисципліни // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 201-209. – (Серія "Культура і соціальні комунікації" ; вип. 2)


  Мета курсу - ознайомити майбутніх працівників комунікативної сфери із найважливішими науковими здобутками та основною проблематикою теорії масової комунікації: системно подати найважливіші її концепції та аспекти, з"ясувати будову процесів збору, ...
1055709
   Проблема знака и значения. – 172. – М., 1969. – 172с.
1055710
  Звегинцев В.А. Проблема знаковости языка / В.А. Звегинцев. – М., 1956. – 35с.
1055711
  Луканець І.М. Проблема знання в семантиці природної мови та лінгвістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У цій статті розглядається ряд семантичних і лінгвістичних підходів до поняття знання. Автор спробував показати, чому поняття знання стало об"єктом семантичних і лінгвістичних досліджень. В цій статті розглядаються певні особливості семантичних і ...
1055712
  Грилюк І.С. Проблема знання у формальній логіці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 212-219. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1055713
  Вяят Проблема значения в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вяят Хелье-Май Карловна; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1983. – 22л.
1055714
  Заридзе Т.Г. Проблема значения в психолингвистической концепции Дж. Миллера / Т.Г. Заридзе. – Тбилиси, 1987. – 78 с.
1055715
  Суховой В.И. Проблема значения в философии и лингвистике // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 95-97
1055716
  Дудок Р. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках : монографія / Роман Дудок ; МОН України ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 358 с. – ISBN 978-966-613-726-8
1055717
  Федченко В. Проблема зниження рівня ефективності миротворчих операцій ООН в Африці // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 76-80. – ISSN 1998-4634
1055718
  Міщенко Олена Іванівна Проблема зображення жінки в українській прозі 20-30-х років ХХ століття : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Міщенко Олена Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 185л. – Бібліогр.:л.1-24
1055719
  Міщенко О.І. Проблема зображення жінки в українській прозі 20-30-х років ХХ століття. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Міщенко О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1055720
  Коломієць В.В. Проблема зображення подій визвольної війни 1648-1654 рр. в драмі М. Старицького "Богдан Хмельницький" і в романі Г. Сенкевича "Вогнем і мечем" // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 35-38
1055721
  Гринкевич С.С. Проблема зовнішнього державного боргу України: аналіз динаміки, поточна ситуація та подальші перспективи / С.С. Гринкевич, Ю.Ю. Байдецький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 4 (126). – С. 16-22. – ISSN 2071-4653
1055722
  Мних А.М. Проблема зовнішньої заборгованості та методи її розв"язання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 47-48
1055723
  Пігіда В.М. Проблема зовнішньої трудової міграції населення : соціально-педагогічний аспект // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.12-17. – ISSN 1817-3764
1055724
  Кутепов В.П. Проблема и задача в системе познания / В.П. Кутепов. – Фрунзе, 1988. – 172с.
1055725
  Шелекета В.О. Проблема и перспектива целостности бытия человека в культуре / В.О. Шелекета, В.Ю. Ивахнов, С.И. Копылов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702


  Анализируются телесные и духовные аспекты бытия человека в культуре как категориальные оппозиции западноевропейского типа цивилизации. Выявляются актуальность и сущность интегративного принципа, способного к объединению души и тела современного человека
1055726
  Буякас Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.28-39. – ISSN 0042-8841
1055727
  Холодова И.Л. Проблема идеала в мировоззрении и творчестве Л.Н.Толстого : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Холодова И.Л.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
1055728
  Коджаев М.К. Проблема идеала в эстетике Аполлона Григорьева. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.08 / Коджаев М.К.; МВ и ССО АЗ ССР. – Баку, 1975. – 24л.
1055729
  Ковальчук Наталья Дмитриевна Проблема идеала и цели в научном предвидении : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ковальчук Наталья Дмитриевна; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1984. – 159л.
1055730
  Ковальчук Н.Д. Проблема идеала и цели в научном предвидении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ковальчук Н.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 22л.
1055731
  Ковальчук Н.Д. Проблема идеала и цели в научном предвидении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ковальчук Н.Д.; Киев.гос.ун-т. – К, 1984. – 22л.
1055732
  Ермилова Т. Проблема идеала прекрасного в романе Н.Г. Чернышевского "Пролого" / Т. Ермилова. – Горький, 1960. – 78с.
1055733
  Кузьмичев И.К. Проблема идеала прекрасного в русских советских романах 30-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кузьмичев И.К. ; Казан. гос. ун-т. – Горький, 1953. – 16 с.
1055734
  Сеземан В.Э. Проблема идеализма в философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 127-133. – ISSN 0042-8744
1055735
  Дубровский Д.И. Проблема идеального / Д.И. Дубровский. – М, 1983. – 228с.
1055736
  Османзаде Расим Мамед оглы Проблема идеального в свете основного вопроса философии. / Османзаде Расим Мамед оглы. – Баку, 1988. – 181с.
1055737
  Новохатько А.Г. Проблема идеального в свете социальной природы мышления. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Новохатько А.Г.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1974. – 30л.
1055738
  Шевченко О.Н. Проблема идеального государства Платона // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 108-109. – ISSN 1684-2618
1055739
  Фишер Ф.М. Проблема идентификации в эконометрии / Ф.М. Фишер. – М, 1978. – 223с.
1055740
  Розин В.М. Проблема идентичности в контексте нового эгоизма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 119-128. – ISSN 1812-8696
1055741
  Кривошеина Е.Ю. Проблема идентичности в условиях глобализации: опыт России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1055742
  Пищальникова В.А. Проблема идиостиля / В.А. Пищальникова. – Барнаул, 1992. – 72 с.
1055743
  Михалин М. Проблема Иерусалима: основные варианты решения // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 1 (258). – С. 173-187
1055744
  Пальчунов Д.Е. Проблема извлечения знаний в системе взаимодействия человека и компьютера:онтологии и пресуппозиции / Д.Е. Пальчунов, В.В. Целищев // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (55). – С. 20-35. – ISSN 1560-7488
1055745
  Страшкевич В.М. Проблема изложения классической лексики (систематики и словообразование). : Автореф... Канд.филол.наук: / Страшкевич В.М.; Винниц.гос.пед.ин-т. – Винница, 1951. – 16л.
1055746
  Василов А.А. Проблема изменения отношения сельскохозяйственных тружеников к труду : Автореф... канд. филос.наук: / Василов А.А.; АН СССР. Ин-т филисофии. – М, 1965. – 19л.
1055747
  Голофаст В.Б. Проблема изменения семьи в современной американской социологии. (Критич. анализ) : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Голофаст В.Б.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор метод. проблем воспитания. – М., 1972. – 22л.
1055748
  Пархоменко О.В. Проблема изменения творческой личности в новом коммуникативном пространстве // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – С. 106-111. – ISSN 2077-1800
1055749
  Надсон Г.А. Проблема изменчивости микробов, ее теоретическое и практическое значение / Г.А. Надсон. – М.-Л., 1931. – 16с.
1055750
  Тимаков В.Д. Проблема изменчивости микроорганизмов / В.Д. Тимаков. – Москва : Акад. мед. наук СССР, 1953. – 32 с.
1055751
  Куровский К.И. Проблема измерения качества труда / К.И. Куровский. – М, 1977. – 143с.
1055752
  Завадская М.А. Проблема измерения политической институционализации : современное состояние исследований // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2009. – № 3 : Современные институциональные исследования: состояние, проблемы, перспективы. – С.56-70
1055753
  Поляков А.Ф. Проблема изображения народа и героя в романе С.П.Злобина "Степан Разин" : Автореф... канд. филологич.наук: / Поляков А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1055754
  Краснов Г.В. Проблема изображения народа и развитие критического реализма / Г.В. Краснов. – Горький, 1959. – 40 с.
1055755
  Камысов Р. Проблема изображения нового человка в казахской литературе 30-х годов. (В свете традиций рус. реализма) : Автореф... канд. филол.наук: / Камысов Р.; АН Каз.ССР. Ин-т литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1055756
  Темкина И.Я. Проблема изображения характера в русской советской прозе о Востоке. / И.Я. Темкина. – Ташкент, 1985. – 158с.
1055757
  Гаврилова Людмила Евгеньевна Проблема изображения человека в литературе социалистического реализма (Критические дискуссии 60-х - начала 70-х годов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Гаврилова Людмила Евгеньевна ; АН УССР , Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1055758
   Проблема изоморфных замещений атомов в кристаллах. – М., 1971. – 284с.
1055759
  Сириченко Ю.В. Проблема изучения античной философии студентами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1055760
  Соболев Проблема изучения природных кормовых ресурсов в целях рационального их использования / Соболев, И.А. Паценкин. – Л, 1959. – 16с.
1055761
  Ченцов Е.Е. Проблема иллюзорности в контексте социальной онтологии : Автореф. дис. ...канд.филос. наук : 09.00.11 / Ченцов Е.Е.; Чепцов Евгений Евграфович ; ВГТУ. – Ставрополь, 2000. – 18 с. – Библиогр.: с. 18
1055762
  Новоженова И.С. Проблема иммиграции в документах и политическом дискурсе ведущих партий Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 60-96. – ISSN 0235-5620
1055763
  Кондратьева Т.С. Проблема иммиграции в программных документах политических партий Великобритании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 98-113. – ISSN 0235-5620
1055764
   Проблема иммунитета культурных растений. – М-Л, 1936. – 88с.
1055765
  Валеев Д.Ж. Проблема императивности в этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Валеев Д.Ж.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
1055766
  Багдасарян В.Х. Проблема имплицитного : (логико-методологич. анализ) / В.Х. Багдасарян ; Акад. наук АрмССР, Ин-т философ. и права. – Ереван : Изд. АН АрмССР, 1983. – 138с.
1055767
  Попиашвили А.Д. Проблема индивида в философии С. Кьеркегора и Ф. Ницше / Попиашвили Автандил Дмитриевич ; Ин. филос. им. Савле Церетели ; Ин-тут философии имени Савле Церетели. – Тбилиси : Универсал, 2008. – 232 с. – ISBN 978-9941-12-113-5
1055768
  Навокина З.К. Проблема индивидуализации обучения в современной американской педагогике и пути ее решения в элементарной школе СШАю : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Навокина З.К.; Науч-исслед.ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1055769
  Толочек В.А. Проблема индивидуального стиля деятельности в психологии : прошлое, настоящее и будущее // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.43-51. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1055770
  Пахомов Б.Я. Проблема индукции : Карл Поппер и Имре Лакатос // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.123-132. – ISSN 0042-8744
1055771
   Проблема индуцированного мутагенеза : Сб. науч. работ. – Саранск, 1976. – 97 с.
1055772
  Комаров Сергей Владимирович Проблема инженерного мышления : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Комаров Сергей Владимирович; Госком по делам науки и ВШ РСФСР, Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1991. – 19л.
1055773
  Кочетков Г.Б. Проблема инноваций в экономике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
1055774
   Проблема инсайта в современной патопсихологии / В.П. Иржевская, Г.Е. Рупчев, А.Ш. Тхостов, М.А. Морозова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 145-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Обсуждаются современные теории о природе инсайта, а также результаты эмпирических исследований, демонстрирующие неоднозначность данных для подтверждения состоятельности какой-либо из теорий. Рассматриваются основные направления и перспективы ...
1055775
  Кукушкина В.А. Проблема инстинкта в свете учения И.П.Павлова. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кукушкина В.А.; Ин-т.филос.АН СССР. – Москва, 1950. – 9 л.
1055776
   Проблема интегрального исследования индивидуальности и ее педагогические аспекты. – Пермь, 1984. – 103с.
1055777
  Стрелкова И.Б. Проблема интеграции Белорусской библиотечной науки в международное пространство как показатель результативности деятельности ученых // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 50-61. – ISBN 978-985-7162-52-9
1055778
  Попов Е.А. Проблема интеграции знания в современной социологии образования // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 9 (87). – С. 88-92. – ISSN 1812-8696
1055779
  Криворотько В.В. Проблема интеграции и теоретического синтеза знания в географии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Криворотько В.В.; АН БелССР. Ин-тут философии и права. – Минск, 1980. – 21л.
1055780
  Александров Г.В. Проблема интеграции индейцев в колониальное сообщество Новой Англии XVII в. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 31-48. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1055781
  Тур Николай Григорьевич Проблема интеграции общества в теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Тур Николай Григорьевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 199л. – Бібліогр.:л.189-199
1055782
  Садыкова Л.Р. Проблема интеграции североафриканских мусульман во французском обществе // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 0130-3864
1055783
  Макашева Н. Проблема интеграции теорий экономического цикла и равновесия (вторая половина 1920-х - 1930-е годы) и проект теории экономической динамики Н.Д. Кондратьева // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-39. – ISSN 0042-8736
1055784
  Камаева Е.М. Проблема интеллектуального героя в романах Анатоля Франса "Преступление Сильветра Боннара, "Харчевня Королевы Гусиные лапы", "Суждения аббата Жерома Куаньяра" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Камаева Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 19 с.
1055785
  Губин В.Д. Проблема интеллектуальной интуиции в философии Эдмунда Гуссерля : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Губин В.Д.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1969. – 22л.
1055786
  Андрианова З.А. Проблема интеллигенции в творчестве Д.Н.Мамина-Сибиряка 80-90-х годов XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андрианова З.А. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
1055787
  Белова Т.Д. Проблема интеллигенции в творчестве М.Горького на рубеже XIX и XX веков (90-е - начало 900-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: / Белова Т.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 32л.
1055788
  Габрусь Иван Федорович Проблема интенциональной природы сознания в феноменологии Э.Гуссерля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Габрусь Иван Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – М., 1979. – 24л.
1055789
  Миронов Д.Г. Проблема интенциональности в философии Ф. Брентано // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 5. – С. 38-53. – ISSN 0235-1188
1055790
  Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлении / В.Ф. Сиренко. – К, 1980. – 180с.
1055791
  Гукасян Р. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Р. Гукасян. – Саратов, 1970. – 190 с.
1055792
  Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. / А.Г. Здравомыслов. – Л., 1964. – 74с.
1055793
  Кулиев Т.А. оглы. Проблема интересов в социалистическом обществе. / Т.А. оглы. Кулиев. – М., 1967. – 183с.
1055794
  Вишневский С.С. Проблема интересов в управлении общественными процессами на селе : Автореф... канд. философ.наук: / Вишневский С.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1967. – 15л.
1055795
  Назаров М. Проблема интернационализации духовной культуры развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Назаров М.; Ташкент.гос.пед.иг-т. – Ташкент, 1980. – 23л.
1055796
  Кунева Виолета Кузманова Проблема интернационализма в творчестве И.Г.Эренбурга (И.Г.Эренбург, Франция и Болгария) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кунева Виолета Кузманова; МГУ. – Москва, 1975. – 24л.
1055797
  Карелин В.А. Проблема интернирования русских военнопленных Первой мировой войны // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-105. – ISSN 0130-3864
1055798
  Бондарь С.В. Проблема интерпретации в гуманитарном знании // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать особенности функционирования гуманитарного знания в контексте культуры, рассмотреть феномен интерпретации, являющийся одной из центральных проблем в области гуманитарных наук, в контексте эстетической ...
1055799
   Проблема интерпретации в истории науки и философии. – Новосибирск, 1985. – 157с.
1055800
  Бараневич Юрий Дмитриевич Проблема интерпретации фактов в информационных рпограммах местного радиовещания. : Автореф... д-ра филос.наук: 10.01.10 / Бараневич Юрий Дмитриевич; МГУ. – М., 1985. – 47л.
1055801
  Богачев А.Л. Проблема интерсубъективности в свете герменевтической феноменологии // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 78-90
1055802
  Филюшкина С.Н. Проблема интертекстуальности в постмодернистском и "традиционном" романах XX века // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 15-20. – ISSN 978-966-551-401-5
1055803
  Завьялов Ю.С. Проблема интетесов в марксистской теории социалистического права : Автореф... канд. юр.наук: / Завьялов Ю.С.;. – Москва, 1968. – 17л.
1055804
  Вдовиченко В.Г. Проблема интиуиции в марксистско-ленинской гносеологии : Дис... канд. филос.наук: / Вдовиченко В. Г.; Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. – К., 1987. – 203л. – Бібліогр.:л.189-203
1055805
  Шапошникова Ю.В. Проблема интуиции в контексте научной рациональности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 123-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1055806
  Вдовиченко В.Г. Проблема интуиции в марксистско-лениннской гносеологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вдовиченко В.Г.; КГУ. – К, 1987. – 15л.
1055807
  Вдовиченко В.Г. Проблема интуиции в марксистско-лениннской гносеологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вдовиченко В.Г.; КГУ. – К, 1987. – 16л.
1055808
  Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике / В.Ф. Асмус. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 312с.
1055809
  Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике / В.Ф. Асмус. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 312с.
1055810
  Урсул А.Д. Проблема информации в совремнной науке / А.Д. Урсул. – М., 1975. – 287с.
1055811
  Шумилин А.И. Проблема Ирака в американо-российских отношениях (2002-2006 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0321-2068
1055812
  Лобжанидзе А.А. Проблема иррационального в стихийном политическом поведении массы и толпы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-33. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1055813
  Овсянников М.Ф. Проблема искусства и нравственности в домарксистской эстетической мысли / М.Ф. Овсянников, Л.В. Алехина. – Ташкент, 1978. – 184 с.
1055814
   Проблема искусства и революции в романах К. А. Федина : Автореф... канд. филол.наук: / Карасик Ц. Э,; Карасик Ц. Э,; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1952. – 16 с.
1055815
  Софронова А.И. Проблема искусства и революции в творчестве К.А.Федина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Софронова А.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 16 с.
1055816
  Диб А. Проблема исполнения договоров по правам человека в Израиле : (к 47-летию Всеобщей декларации прав человека) / Акави Диб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 75-85. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1055817
  Соколовский З.М. Проблема использования в уголовном судопроизводстве специальных знаний при установлении причинной связи явлений (криминалистическое и процессуальное исследование) : Автореф... докт. юридич.наук: 715, 717 / Соколовский З.М.; Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1968. – 28л.
1055818
  Безбородов А.Г. Проблема использования водных ресурсов и экологическая безопасность / А.Г. Безбородов, М.Ю. Эсанбеков // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
1055819
  Королюк Т.И. Проблема использования отечественных психотехник в консультативной и психотерапевтической работе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 57-63
1055820
  Пирогов Н.Л. Проблема использования производного сырья в народном хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Пирогов Н.Л.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра экон. наук. – Москва, 1970. – 17л.
1055821
  Муясар Г К.М. Проблема использования трудовых ресурсов в развивающихся странах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Муясар К.М.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
1055822
  Саха П.К. Проблема использования факторного анализа для исследования особенностей усвоения знаний учащимичя : Автореф... канд. психол.наук: / Саха П. К.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
1055823
  Михеева А.А. Проблема использования художественного вымысла в историческом романе С.П.Злобина "Степан Разин". : Автореф... канд. филолог.наук: / Михеева А.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Каф. русс. лит. – Томск, 1955. – 16л.
1055824
  Рыжков А.Г. Проблема истинности в математической логике. : Автореф... канд. филос.наук: / Рыжков А.Г.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 21л.
1055825
  Сорокина Н.В. Проблема истинности/ложности этнических стереотипов в контексте межкультурного обучения инностранным языкам // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 227-232. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1055826
  Шугайлин А.В. Проблема истины в диалектической и формальной логике. / А.В. Шугайлин. – Ростов -на-Дону, 1987. – 62с.
1055827
  Хмылев П.Н. Проблема истины в историческом познании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-100. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1055828
  Лазарев Ф.В. Проблема истины в социально-гуманитарных науках: интервальный подход / Ф.В. Лазарев, С.А. Лебедев // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 95-115. – ISSN 0042-8744
1055829
  Вульчин С.И. Проблема истины в социальном познании : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вульчин С. И.; ИПК при КГУ им. Т. Шевченко, Каф-ра философ. – К., 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.195-211
1055830
  Вульчик Степан Иванович Проблема истины в социальном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Вульчик Степан Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1055831
  Никифоров А.Л. Проблема истины и закона в матодологии науки : Автореф... канд. филос.наук: / Никифоров А. Л.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1969. – 17л.
1055832
  Власова В.Б. Проблема истолкования в историческом исследовании : Автореф... канд. философ.наук: / Власова В.Б.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1966. – 20л.
1055833
  Адерихин В.Г. Проблема историзма в изображении конфликтов и характеров в произведениях 60-х годов о людях села №641 - Советская литература : Автореф. дис. ... канд. филолог.наук / Адерихин В.Г. ; АОН при ЦК КПСС. Кафедра теории литературы и искусства. – Москва, 1971. – 20 с.
1055834
  Волынский Н.К. Проблема историзма в преподавании грамматики украинского языа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Волынский Н.К. – 10 с.
1055835
   Проблема историзма в русской советской литературе 50-60 гг.. – М. : Наука, 1986. – 262 с.
1055836
  Барташевич Люция Александровна Проблема историзма в творчестве В.Луговского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Барташевич Люция Александровна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 20л.
1055837
  Семсякова И.П. Проблема историзма и современный поэтический эпос. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Семсякова И.П.; Лен.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 16л.
1055838
  Вертий А.И. Проблема историзма Украинской советской прозы 50-60-х годов (на материалах творчества Ю. Яновского, А. Довженко, М. Стельмаха) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Вертий А.И.; Киевский гос. Ин-т им. А. М. Горького. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.169-183
1055839
  Коптовец А.А. Проблема истории в феномене семантического бессмертия // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 56-58
1055840
  Попов В.П. Проблема истории и вымысла в советском историческом романе о Степане Разине : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Попов В.П. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 18 с.
1055841
  Нусимов И.М. Проблема исторического романа / И.М. Нусимов. – Москва-Ленинград, 1927. – 319с.
1055842
  Канкава Г.И. Проблема исторического романа и "Десница великого мастера" К.Гамсахурдиа : Автореф... канд. филол.наук: / Канкава Г.И.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1962. – 37л.
1055843
  Глыбовский Юрий Иванович Проблема исходного пункта системы категорий политической экономии в "Капитале" К.Маркса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Глыбовский Юрий Иванович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1979. – 19л.
1055844
   Проблема ищет Архимеда. – Миколаїв : Знание, 1978. – 47с.
1055845
  Калакура Я.С. Проблема і тема в українознавстві [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 279-287
1055846
  Семененко В. Проблема ідеалізації казкового героя в українському фольклорі (традиція і фальсифікат) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 131-136. – Бібліогр.: С. 136
1055847
  Кітов М.Г. Проблема ідеалу в творчості П.В. Копніна // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 98-103
1055848
  Саган О.Н. Проблема ідентифікації "Українського православ"я" у витрактуванні митрополита Іларіона (Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 159-166. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1055849
  Сисолятіна А.В. Проблема ідентифікації дослідницької специфіки теорії раціонального вибору // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 149-151
1055850
  Вєтринський І.М. Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 28-33. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1055851
  Гурняк І. Проблема ідентифікації інституційного середовища // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 197-206. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1055852
  Таланова Ж. Проблема ідентифікації найвищого освітнього рівня за Міжнародною стандартною класифікацією освіти в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 18-24.
1055853
  Бульдович П.В. Проблема ідентифікації неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3. – C. 21-25. – ISSN 2519-2949
1055854
  Валуєв Ю. Проблема ідентифікації процесів основних сфер діяльності промислового підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 59-62 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1055855
  Бобрівник Н. Проблема ідентифікації товариства свідомості Крішни в сучасному релігієзнавстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1055856
  Фещенко О.О. Проблема ідентифікації церкви як сакрального місця у пострадянській свідомості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 148-148
1055857
  Кравчук М. Проблема ідентичності в умовах глобалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 69-72. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються традиційні типи ідентичності та феномен ідеології як основа ідентичності. У цьому сенсі ідеологія розглядається як генералізація та селекція цінніснометафоричних смислів, що уможливлюють створення комунікативного простору. Таким ...
1055858
  Бондаренко М. Проблема ідентичності єдиної Німеччини у сучасних рекламних текстах


  Стаття розглядає проблему ідентичності єдиної Німеччини у сучасних рекламних текстах за тактиками та стратегіями, ключовими словами та топографічними індикаторами. Статья рассматривает проблему идентичности единой Германии в современных рекламных ...
1055859
  Олійник Г.В. Проблема ідентичності людини в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 102-104
1055860
  Теліженко Л.В. Проблема ідентичності людини як проблема ії цілісномті: постнекласичний підхід // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 163-171
1055861
  Воронюк О.Л. Проблема ідентичності: від модерної гомогенності до постмодерної гетерогенності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 97-99
1055862
  Камишнікова О.В. Проблема ідеології та утопії як форм колективного політичного мислення в теорії Карла Мангайма // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  Карл Мангайм - одна з найвпливовіших фігур німецької та британської соціології початку ХХ століття. Він досліджував соціальну природу знання і, зокрема, мислення в суспільному житті та політиці. Його робота "Ідеологія та утопія" зробила великий вклад в ...
1055863
  Вітвіцька І.В. Проблема ієрархічного статусу арго по відношенню до споріднених термінологічних одиниць в історії французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 46-50
1055864
  Насєнкова О. Проблема імплементації законодавства Гетьманщини в Російське загальноімперське законодавство у др. пол. XVIII ст. - пер. пол. XIX ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 113-114
1055865
  Назаров Д.С. Проблема імпортозаміщення в контексті імпортозалежності вітчизняного ринку: стан та реалізація (на прикладі виробництва полівінілхлориду) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 209-215. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку полівінілхлориду, а також динаміку і структуру обсягів експортно-імпортних його поставок. Виявлено особливості і тенденції розвитку досліджуваного ринкового сегмента, подано висновки щодо ...
1055866
  Шестопаль О. Проблема інвестицій у створення (відтворення) промислових садів і основні напрями її вирішення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 47-55 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1055867
  Шевчук А.М. Проблема інвестиційної безпеки в Україні / А.М. Шевчук, О.В. Сотула // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 271-274. – ISBN 978-966-493-863-8
1055868
  Каменца Д.К. Проблема індивідуально-авторської репрезентації фразеологізмів у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 116-121. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1055869
  Борисенко А.В. Проблема індивідуальності в інформаційній культурі особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
1055870
  Вітолін О. Проблема інкорпорації України до складу Московського царства в контексті євразійського дискурсу // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 117-119
1055871
  Стовпець О.В. Проблема інновації в контексті дослідження інтелектуальної власності: від економіко-правової парадигми до соціокультурної // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 6-12. – ISSN 2077-1800
1055872
  Сергієнко Я.В. Проблема інституційного реформування ЄС в програмах політичних груп Європейського парламенту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 169-173


  The process of the European integration has been progressing since the first European communities were established. Accompanying this progress is a constant debate on the institutional framework and legitimacy of the European decision-making process. ...
1055873
  Сипко Б. Проблема інституціоналізації "французького ісламу" у 1990–2003 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 228-242. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1055874
  Арафтеній А.М. Проблема інституціонального забезпечення економічного розвитку територіальних громад в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – C. 18-22. – ISSN 2524-003X
1055875
  Брожик Л.Л. Проблема інтеграції до світового інформаційного простору як складова національної політики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 42-46. – ISSN 1728-6220
1055876
  Корчевський Д. Проблема інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в контексті експериментального дослідження // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 63-68. – ISSN 2309-9127
1055877
  Возняк А.Б. Проблема інтеграції знань в контексті підготовки соціальних педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 241-244
1055878
  Грибок О.П. Проблема інтеграції знань в контексті підготовки соціальних педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 129-132


  Модель соціального педагога повинна будуватися у відповідності до вимог часу, з урахуванням соціальних очікувань як з боку держави, так і з боку людини. Розуміння сутності та значення феномену професійного самовдосконалення є необхідним з боку ...
1055879
  Тур Микола Григорович Проблема інтеграції суспільства в теорії комунікативної дії Юргена Хабермаса : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Тур Микола Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1055880
  Гусаківська С.С. Проблема інтеграції України в науково-освітній європейський простір // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 223-226
1055881
  Штефан В. Проблема інтелектуальної свободи у сучасному світі : проза: публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 109-111
1055882
  Сивець Т.В. Проблема інтелектуальної та масової літератури через актуалізацію жанру притчі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 273-278


  Стаття присвячена розгляду теоретичного обґрунтування літературного поступу в його основних тенденціях: елітарності та масовості. Мотиваційною складовою, що зумовлює дослідження наукової проблеми, є закономірна тяглість побутування літератури в ...
1055883
  Колток Л. Проблема інтенсифікації навчального процесу у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 67-70. – ISSN 2308-4634
1055884
  Колток Л. Проблема інтенсифікації навчання як складник модернізації освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 75-81.
1055885
  Петров С.В. Проблема інтеракції суб"єктів релігійної політики СРСР в 1940-і – 1960-і роки // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 179-191. – ISSN 2079-1828
1055886
  Ісакова Т.О. Проблема інтернет-залежності в Європейському Союзі: науковий та практичний вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 168-173


  Аналізується ситуація у Європейському Союзі щодо стану проблеми інтернет-залежності, зокрема ступені поширеності, методів виявлення, подолання та запобігання цій недузі. Визначені характерні риси таособливості формування такої залежності. Найбільшу ...
1055887
  Петруньок Б.П. Проблема інтерпретації історії в процесі інтеграції кримських татар в українське суспільство // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 171-173
1055888
  Петруньок Б. Проблема інтерпретації історії кримських татар у контексті самоідентифікації кримськотатарського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-77. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор робить с пробу порівняти інтерпретацію основних ідентифікуючих елементів історії кримських татар в деяких наукових і публіцистичних джерелах. В статье автор делает попытку сравнить интерпретации основных идентифицирующих элементов ...
1055889
  Міщенко А.М. Проблема інтерпретації моральної дилеми в політиці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 77-79
1055890
  Дебейко О. Проблема інтерпретації символів роману Ясунарі Кавабата "Давня столиця" / О. Дебейко, Л. Аністратенко


  На прикладі національних символів сосни, бамбука, коропа, фіалок і камелій розглядається трансцендентна складова інтерпретації образів-символів у творі Ясунарі Кавабата "Давня столиця". Based on the national symbols the of pine-tree, bamboo, carp, ...
1055891
  Садов’як О.Д. Проблема інтерпретації тексту (на прикладі Корану) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-39
1055892
  Висоцька Н. Проблема інтерпретації тексту в працях теоретиків афро-американської літератури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 23-31
1055893
  Костевич Н. Проблема інтерпретації фразеологічних одиниць на позначення почуттів любові та кохання у японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 54-59
1055894
  Мосьпан Н.В. Проблема інтерпретації художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 175-179. – ISBN 966-581-727-2
1055895
  Бочаров Д. Проблема інтерпретації юридичних текстів у контексті смислового виміру // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 24-32. – ISSN 1993-0909
1055896
  Космеда Т. Проблема інтерпритації своєрідності граматичної моделі української мови // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 12-16. – ISSN 2415-8208
1055897
  Гуменний М. Проблема інтертекстуальності в романах О. Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 16-26
1055898
  Ноєвий Ю. Проблема інформанійно-психологічної безпеки України у системі державного моніторингу та прогнозування // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 396-397
1055899
  Кшевецький В.С. Проблема інформативності журналістського тексту в історичному аспекті / В.С. Кшевецький, А.М. Ящишен // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 24-25
1055900
  Богданова Наталія Проблема інформатизації і соціалізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 83-89
1055901
  Лаута О.Д. Проблема інформатизації та комп’ютеризації освітньої галузі / О.Д. Лаута, А. Стельмащук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 26-30. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1055902
  Чайка І.Ю. Проблема інформації в синергетичній парадигмі: соціально-філософський аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 54-57. – ISSN 2077-1800
1055903
  Матвєєва О.В. Проблема інформаційного доступу та переважання відкритих інформаційних систем над закритими // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 261-266
1055904
  Прокопов О.А. Проблема інформаційного забезпечення суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України в умовах міжнародної економічної інтеграйції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-83.
1055905
  Салата О. Проблема інформаційного протистояння нацистської Німеччини та Радянського Союзу в зарубіжній історіогафії // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 166-176
1055906
  Литвиненко О. Проблема інформаційної безпеки в контексті сучасного українознавства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 202-205


  У статті аналізуються проблеми інформаційної безпеки України в контексті сучасного українознавства.
1055907
  Толкачов Олексій Проблема інформаційної безпеки України // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 6. – С.183-194
1055908
  Марущак А.І. Проблема інформаційної правосуб"єктності (на прикладі місцевих загальних судів та їх суддів) / А.І. Марущак, О.М. Мозолевська // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 40-47
1055909
  Ярмиш Н. Проблема інформаційної причинності у науці кримінального права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.117-122. – ISSN 0132-1331
1055910
  Катеринич В.В. Проблема іншого в контексті сучасної гуманістичної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості сучасної гуманістики. Автор звертає увагу на "Проблему Іншого" як один з модусів гуманізму. In the article the features by modern humanism are esteemed. The writer pays attention on "a Problem Other" as one of modes ...
1055911
  Наконечний М. Проблема Іншого в контексті формування сучасної національної ідентичності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 49-55. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1055912
  Стукало О.О. Проблема іншого в просторі інтерсуб"єктивності П.Рікера // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 82-83
1055913
  Московчук Н.М. Проблема іншомовно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 69-74. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1055914
  Царенок А. Проблема ісихії у Візантійський естетиці аскетизму // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 73-80. – ISSN 2411-8060
1055915
  Іващенко І.О. Проблема існування державного боргу в сучасних умовах // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 25-26
1055916
  Теремцова Н.В. Проблема існування позитивної відповідальності в умовах сучасного державотворення в Україні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 73-77. – ISSN 2413-743X
1055917
  Турбовець А. Проблема існування правового нігілізму як негативного соціального явища та шляхи його подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 67-69


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1055918
  Круглов О. Проблема істини : І.Кант і російська релігійна філософія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.40-58. – ISSN 0235-7941
1055919
  Кухта І.С. Проблема істини в контексті буттєвого смислу пізнання М. Гайдеггера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1055920
  Євграфова Є. Проблема істини в правовій науці та практиці // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 42-53. – ISSN 1993-0909
1055921
  Пастернак Ю Проблема істини в сучасному кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-280. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1055922
  Прилуцький П. Проблема істини в теорії кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
1055923
  Прокопов Денис Євгенович Проблема істини в філософскій думці Григорія Сковороди : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05. / Прокопов Денис Євгенович; КУ. – Київ, 1998. – 184л. – Бібліогр.:л.173-184
1055924
  Прокопов Д.Є. Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Прокопов Д.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1055925
  Прилуцький П.В. Проблема істини у кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Прилуцький П.В.; НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2006. – 232л. – Бібліогр.:л. 204-232
1055926
  Прилуцький П.В. Проблема істини у кримінальному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Прилуцький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1055927
  Вінтонів-Бахарєва Проблема істини у соціокультурному вимірі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – C. 72-74
1055928
  Глинська Н.В. Проблема істини як мети доказування в сучасному кримінальному процесі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 123-132.
1055929
  Морщакова Олена Проблема істинності в соціогуманітарному знанні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.87-93. – ISSN 1810-2131
1055930
  Тарнавський Р.Б. Проблема історико-етнографічного районування української етнічної території у працях Адама Фішера // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 73-81. – ISSN 2307-5244


  "У статті проаналізовано погляди провідного польського етнолога першої половини ХХ ст. Адама Фішера на проблему історико-етнографічного районування української етнічної території. Наголошено на хибах ученого під час дослідження вказаної проблематики ...
1055931
  Попик Володимир Проблема історичних і культурних взаємозв"язків слов"янських народів у довідково-біографічній літературі слов"янського світу // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 198-. – ISBN 978-966-02-4324-8
1055932
  Дяченко О.В. Проблема історичних інтерпретацій трипільської культури // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 0235-3490
1055933
  Соф"янц І. Проблема історичного знання у свідомості сучасних студентів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 332-334. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі Донецького національного університету.
1055934
  Цебрій І.В. Проблема історичної еволюції західнослов"янського середньовічного міста в польській і чеській історіографії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 128-134. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1055935
  Жуковська Галина Миронівна Проблема історичної пам"яті у творчості Ліни Костенко : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Жуковська Г.М.; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 2001. – 19 с.
1055936
  Жуковська Галина Миронівна Проблема історичної пам"яті у творчості Ліни Костенко : Дис...канд.філол.наук:10.01.01 / Жуковська Галина Миронівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 235л. + Додатки:л.208-217. – Бібліогр.:л.218-235
1055937
  Янкова Н. Проблема історичної правди та художнього домислу в сценарії М. Грушевського "Запорожці" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 21-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Крізь призму співвідношення історичної та художньої правди розглядається маловідомий твір М. Грушевського. З"ясовується його зв"язок з фольклором, розкриваються особливості висвітлення образів козацтва та Січі. The article deals with the little known ...
1055938
  Ніколайчук Ю.В. Проблема історії оборонно-фортечних споруд Поділля XIV-XVIII ст. в українській науковій літературі // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 81-83
1055939
  Тимошенко О.М. Проблема історіософії В. Липинського в контексті державотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Аналізуються консервативна концепція державності В. Липинського, його класифікація форм правління. Розглядається висунутий ним принцип територіального патріотизму.
1055940
  Сабат Г. Проблема їжі в фантастичному романі Володимира Винниченка "Сонячна машина" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 409-418. – ISSN 2411-4758
1055941
  Гвоздєв Володимир Миколайович Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гвоздєв В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 230 л. + Додатки: л. 231. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 181 - 231
1055942
  Гвоздєв Володимир Миколайович Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гвоздєв В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1055943
  Гасяк О.С. Проблема как способ перехода от эмпирического к теоретическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1055944
  Шелудько Н.М. Проблема капіталізації державних банків України та шляхи її вирішення // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1055945
  Шебло О.Д. Проблема категориального определения региональных процессов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.50-65. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1055946
  Лопацкая К.Ф. Проблема категорий как ступеней познания и умственное развитие ребенка. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Лопацкая К.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1055947
  Улитко А.Ф. Проблема качества методологической подготовки студентов физико-математических специальностей / А.Ф. Улитко, Л.А. Соловей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
1055948
  Грудницька Світлана Проблема кваліфікації підприємства як суб"єкта чи об"єкта права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 86-93
1055949
  Дутка М.Т. Проблема класифікації правових норм у муніципальному праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 122-130
1055950
  Лопатюк О.В. Проблема класифікації умовних речень (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 260-264. – ISBN 966-8188-07-1
1055951
  Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.29-34. – ISSN 0132-1331
1055952
  Штефан Л. Проблема класіфікації педагогічних інновацій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 48-55. – ISSN 1562-529Х
1055953
  Охрименко О.Г. Проблема классификации основных типов времени / О.Г. Охрименко, В.Ф. Диденко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1055954
  Мещанинов И.И. Проблема классификации языков в свете нового учения о языке / И.И. Мещанинов. – Л, 1935. – 69с.
1055955
  Петькин П.П. Проблема классовости и народности в теории Советского социалистического государства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Петькин П.П.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Алма-Ата, 1968. – 21л.
1055956
  Космина В. Проблема когерентності історичного процесу і методологія історії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 87-91. – ISSN 1728-9343
1055957
  Мелехова Е.С. Проблема кодирования/ декодирования вежливости в немецкой культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются особенности выражения вежливости в немецкой культуре и способы ее интерпретации. Предложено использовать интегративный социокогнитивный подход к вежливости, объединяющий индивидуальные и социальные факторы, а также рассматривающий ...
1055958
  Лях Т.В. Проблема кодификации советского социалистического права. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лях Т.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
1055959
  Вовк Ю Проблема кодифікації адміністративного законодавства України: історичний досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.120-122. – ISSN 0132-1331
1055960
  Гриньох Н. Проблема козацько-гетьманської доби у науковому доробку українських істориків Канади після Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 52-57
1055961
  Бунеева Т.К. Проблема коллективных форм обучения в педагогической теории и практике советсткой школы (1917-1939 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бунеева Т. К.; НИИ общей педагог. АПН СССР. – М., 1975. – 24л.
1055962
  Ермолаев И.П. Проблема колонизации Среднего Поволжья и Приуралья в русской историографии (вторая половина ХІХ - начало ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ермолаев И.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 35л.
1055963
  Кутателадзе В.В. Проблема комического в искусстве социалистического реализма : Автореф... канд. философ.наук: / Кутателадзе В.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 15л.
1055964
  Убилава Н.Э. Проблема комического в творчестве Лоренса Стерна : Автореф... канд. филол. наук: 10.644 / Убилава Н.Э.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 34л.
1055965
  Каспирович М.В. Проблема коммуникативной и познавательной деятельности людей в свободное время при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Каспирович М.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1968. – 18л.
1055966
  Ревин Л.Н. Проблема комплексного использования резервов повышения производительности труда : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Ревин Л.Н.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра политической экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1971. – 20л.
1055967
  Булгакова Т.В. Проблема композиційного аналізу міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 52-60. – ISSN 2077-3455
1055968
  Бардин Михаил Алексеевич Проблема компромиссов и соглашений в теоретическом наследии В.И.Ленина : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Бардин Михаил Алексеевич; Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1980. – 26л.
1055969
  Нестеренко Л. Проблема комунікацій державних службовців на сторінках вісників та збірників Академії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 124-134
1055970
  Пархомчук Елена Станиславовна Проблема конверсии в деятельности американской общественности в 80-е годы : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.03 / Пархомчук Елена Станиславовна; АНУ. Ин-т мировой экономики и международных отношений. – К., 1992. – 161л. – Бібліогр.:л.141-161
1055971
  Горолевич Т Проблема конечного и бесконечного в космологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Горолевич Т, А.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1055972
  Заботи Проблема конкретизации школьных знаний в психологическом освещении : Автореф... канд. пед.наук: / Заботи н В.В.;. – М, 1954. – 16л.
1055973
  Шевченко В.И. Проблема конкретно-исторического субъекта познания в марксистко-ленинской философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Шевченко В.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с.
1055974
  Задоя К.П. Проблема конкуренції криінально-правових норм (кримінальних законів) у науці пострадянського (радянського) кримінального права та в науці кримінального права держав, які відносяться до романо-германської правової сім"ї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 274-278
1055975
  Горбачова О.С. Проблема консолідації української нації в уставних документах народного руху України // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1728-3671
1055976
  Георгіца А.З. Проблема конституційної регламентації виборчої системи України в контексті світового досвіду / А.З. Георгіца, Н.Г. Шукліна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.74-83. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1055977
  Ковальчук В. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1055978
  Ледников Е.Е. Проблема конструкторов в анализе научных теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Ледников Е. Е.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1967. – 19л.
1055979
  Смирнов Ю.Б. Проблема континентального шельфа в международном праве : Автореф... канд. юридич.наук: / Смирнов Ю.Б.; Моск. гос. ин-т международ. отношений МИД СССР. Кафедра международного права. – Москва, 1953. – 20 л.
1055980
  Тимербаев Р.М. Проблема контроля / Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1984. – 153с.
1055981
  Дементьев В.В. Проблема контроля над распределением власти в трансформационной экономике // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 5-13. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1055982
  Жусупов К.П. Проблема конфлика и героя в казахской советской прозе (на матер. каз. сов. прозы 30-40 годов о колх. жизни) : Автореф... канд. филол.наук: / Жусупов К. П.; Ин-т лит. и искусства. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
1055983
  Муромский В.П. Проблема конфликта в современной советской драме (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Муромский В.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 19л.
1055984
  Муромский В.П. Проблема конфликта в современной советской драме (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Муромский В.П.; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 20л.
1055985
  Соколова В.Е. Проблема конфликта и героя в современной мордовской повести о деревне : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Соколова В.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 29л.
1055986
  Размахнина В.К. Проблема конфликта и характера в драматургии А.Н.Арбузова : Автореф... Канд.филол.наук: / Размахнина В.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 16л.
1055987
  Дояр Л.В. Проблема кордонів як визначальний аспект державотворення в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 101-114
1055988
  Візір О. Проблема країни Басків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 98-100.
1055989
  Карагодова О. Проблема кредитування і шляхи її вирішення : теорія і практика / О. Карагодова, Л. Распутна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 37-39
1055990
  Мальцев Михаил Иванович Проблема крестьянского восстания и революции в творчестве А.С.Пушкина : Автореф... д-ра филол.наук: 640 / Мальцев Михаил Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 34л.
1055991
  Мальцев Михаил Иванович Проблема крестьянского восстановления и революции в творчестве А.С.Пушкина : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.01 / Мальцев Михаил Иванович; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 40л.
1055992
  Карпова Н.А. Проблема критериев осознанности в современной когнитивной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.142-150. – ISSN 0042-8841
1055993
  Михайловская И. Проблема критериев оценки судебной деятельности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 118-127. – ISSN 1812-7126


  Конституция РФ создала правовую основу для становления судебной власти как необходимой составной части демократического государственного устройства. Вместе с тем реальное функционирование судебных органов определяется не только конституционной и ...
1055994
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Русин М.Ю.; КГУ. – Киев, 1980. – 18л.
1055995
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Русин М.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
1055996
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04. / Русин М.Ю.; КГУ. – К, 1980. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
1055997
  Боровский М.И. Проблема критерия нравственности в марксистско-ленинской этике : Автореф... канд. философ.наук: / Боровский М.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1967. – 19л.
1055998
  Капчаускене Проблема критерия нравстенности и методологические основы ее научного решения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Капчаускене Дануте-Станислава; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Учен. совет по филос. наукам. – Вильнюс, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1055999
  Левяш И.Я. Проблема критерия общественного прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Левяш И. Я.; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1968. – 20л.
1056000
  Мелехина М.Б. Проблема культурно-национальной идентичности : семиотическая парадигма (к вопросу о формировании "локального текста") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 84-87. – ISSN 2073-9702


  Эта статья представляет собой семиотическое исследование проблемы формирования культурно-национальной идентичности народа коми. Творческое наследие Каллистрата Жакова демонстрирует опыт создания аутентичного текста культуры - "зырянского текста". Он ...
<< На початок(–10)1051105210531054105510561057105810591060(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,