Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>
103001
  Добріян Д. "Propriete de Mr A. de Horwatt". До історії картини Олександра Мурашка "Над старим Ставом" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 106-111. – ISSN 2222-436X


  "Чимало творів класика українського живопису Олександра Мурашка знайомі нам лише з чорно-білих, рідше кольорових, репродукцій. Передусім ідеться про такі його знакові картини, як "Карусель", "Неділя" (1909), "На терасі", чиї сліди губляться на початку ...
103002
  Stepanenko A.S. "Provocation of bribery" article 370 of criminal code of Ukraine: case law analysis / A.S. Stepanenko, O.V. Stepanenko // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 322-341. – ISBN 978-9934-588-04-4
103003
  Базна Ю. "ProZorre" оскарження тендерних рішень // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 18-19


  Після впровадження реформи у сфері державних закупівель та прийняття Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) суттєво змінилася процедура здійснення закупівель, а також порядок оскарження тендерних рішень.
103004
  Andres Stefan "Przebierancy" i inne opowiadania / Andres Stefan; Przelozyla E.Siicinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 237s.
103005
  Пушкарук І. "PSYCHOромантичні казки" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 170-181. – ISSN 08-68-4790-1


  Psycho значить Душа.
103006
  Радишевська О. "Public administration", "New public management", "Good governance" як категорії сучасного адміністративного права України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 291-294
103007
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
103008
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
103009
  Shvets K. PR-technologies in the presidential campaign in Ukraine in 2019 // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 186-190
103010
  Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 5 : 14 ежегодная конференция РБА Май-2009. – С. 39. – ISSN 0869-4915
103011
  Осипова И.П. PR-деятельность библиотек: общие проблемы, региональный опыт, перспективы развития // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 157-181
103012
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 209-226. – Бібліогр.: л. 185-208
103013
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
103014
  Тихомирова Є.Б. PR-діяльність недержавних суб"єктів міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-163. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми комунікацій з громадськістю, які здійснюються недержавними суб"єктами міжнародних відносин. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та їх органів щодо інформування світової громадськості, їх функції, завдання та основні ...
103015
  Головня О.М. PR-діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі благодійності як вид соціально-економічної активності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 110-119. – ISSN 2222-4459
103016
  Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 19-25. – ISSN 1810-3944
103017
  Степанюк Є. PR-інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу (соціальний аспект) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 424-428
103018
  Богданова Светлана PR-клуба МБА: эффективная встреча на "ринге" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-21 : Фото
103019
  Карпов К. PR-комунікації в кризових ситуаціях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.27-31
103020
  Мантуло Н.Б. PR-комунікації готелю: специфіка, можливості, інструменти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 131-136. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
103021
  Корнілова В.В. PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
103022
  Березенко В.В. PR-комунікації органів влади: стан розроблення проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено науковий стан розроблення проблеми PR-комунікацій органів влади, що є одним з найважливіших видів комунікаційної взаємодії в сучасному демократичному соціумі
103023
  Мандич О.В. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Мандич, І.О. Романюк, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 160-166. – (Економічні науки)
103024
  Кучмій О.П. PR-підтримка формування інформаційного суспільства у Європі / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 50-54
103025
  Курбан О.В. PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 51-53


  Сучасна наука дає декілька сот визначень поняття "соціальна комунікація". Кожне з цих визначень є характерним для конкретних напрямків в комунікативістиці і, відповідно, має свої особливості. В сфері зв"язків з громадськістю соціальна комунікація може ...
103026
  Тодорова О.В. PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
103027
  Скляр Р. PR-сопровождение сделок слияния и поглощения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 11-20
103028
  Пікульська О.М. PR-стратегії при формуванні іміджу мовця як перекладознавча проблема (на прикладі україньких перекладів промов Стіва Джобса) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 130-134. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад промови Стіва Джобса "Залишайтесь голодними, залишайтесь безрозсудними". Проведений аналіз дозволив ...
103029
  Дегтяренко О М. PR-стратегія в комунікативному пpосторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв"ю з бізнесменами) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 153-161. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Зроблено спробу виявити специфіку PR-стратегії бізнесменів в англо- мовному мас-медійному дискурсі на матеріалі текстів інтерв"ю. Пропону- ється класифікацію PR-тактик за семантичною складовою. Особливу увагу приділено аналізу структурно-семантичних ...
103030
  Мантуло Н.Б. PR-текст у сучасному інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 3 (59). – С. 18-23. – ISSN 0554-4866
103031
  Володченко О.М. PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-36


  Здійснено аналіз особливостей створення PR-текстів у галузі туризму в спеціалізованих виданнях. The article is devoted to the analysis of peculiarities of PR texts creation in tourist sphere in the specialized issues. Осуществлён анализ особенностей ...
103032
  Мастєрук Д.А. Pr-технології в політичному маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 258-268


  Аналізується рівень впливу PR-технологій в політичному процесі та здійснюється методологічне їх вивчення. Ключові слова: політичний маркетинг, PR-технології, технології виборчого процесу, маніпулювання масовою свідомістю, інформаційно-комунікативні ...
103033
  Вертегел С.Я. PR-технології в системі маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 300-305. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
103034
  Валевська І.А. PR-технології лобіювання інтересів бізнесу / І.А. Валевська, А. Чучко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 118-123
103035
  Швардак М.В. PR-технології на ринку освітніх послуг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 307-310. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
103036
  Bol Gerrit Projektive Differentialgeometrie / Bol Gerrit. – Gottingen : Vandenhoeck&Ruprecht
T. 3. – 1967. – 8, 528 p.
103037
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek)
T. 1. – 1957. – 4, 204 S. : Abb.
103038
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 8)
T. 2. – 1957. – 196 S. : 46 Abb.
103039
   Projektowanie maszyn i systemow cyfrowych. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1972. – P. 405
103040
  Flizikowski Jozef Projektowanie srodowiskowych procesorow energii / Flizikowski Jozef, Bielinski Kazimiers. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 327s. – ISBN 83-87274-370-2
103041
   Projektu vadisanas problemas un tendences parejas perioda uz tirgus ekonomiku. – Riga, 1992. – 118с.
103042
  Serczyk W. Projekty i realizacija reform gospodarczych w dobrach Stanislawa Szczesnego Potockiego na Ukrainie prawobrezeznej / W. Serczyk, 1962. – [18] s.
103043
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
1. – 1971. – 306с.
103044
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
2. – 1971. – 230с.
103045
  Carbone S. Projet de loi d"archeves type / S. Carbone, R. Gueze. – Paris, 1971. – 243с.
103046
   Projet de programme et de budget pour 1963-1964. – Paris, 1962. – 270с.
103047
   Projet de programme et de budget pour 1965-1966. – Paris, 1964. – 454с.
103048
   Projet de programme et de budget pour 1967-1968. – Paris, 1966. – 346 с.
103049
   Projet de programme et de budget pour 1969-1970. – Paris, 1968. – 369 с.
103050
   Projet de programme et de budget pour 1973-1974. – Paris, 1972. – 344с.
103051
   Projetscolaire UNESCO 1961-1964. – Kobenhavn : UNESCO, 1965. – 27 p.
103052
  Husak G. Projevy a stati. Duben 1969 - leden 1970 / G. Husak. – Praha, 1970. – 403с.
103053
  Husak Gustav Projevy a stati. Srpen 1974 - duben 1976 / Husak Gustav. – Praha, 1977. – 529с.
103054
  Dobes Karel Prokop Chocholousek / Dobes Karel. – Praha, 1949. – 30 s.
103055
  Macek Josef Prokop Veliky / Macek Josef. – Praha, 1953. – 216с.
103056
  Wolf, Friedrich Prolegomena ad Homerum, sive De operum Homericorum prisea et genuina forms variisque mutationibus et probabile ratione emendadi / Scripsit Frid. Aug. Wolfius. – Halis Saxonum (Halle an der Saale) : Orphandtroph
Т. 1. – 1795. – [4], CCLXXX S.
103057
  Cetera Bronislaw Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku / Cetera Bronislaw. – Krakow, 1977. – 225с.
103058
  Kim G.F. Proletarian internationalism and revolutions in the East. / G.F. Kim, F.I. Shabshina. – M., 1972. – 437с.
103059
  Polyansky V. Proletarian internationalism: guideline of the communists / V. Polyansky. – Moscow, 1970. – 104с.
103060
  Williams Gwyn Proletarian order : Antonio Gramsci, factory councils and the origins of Italian communism 1911-1921 / Williams Gwyn. – London : Pluto, 1975. – 368p. – ISBN 0-902818-65-1
103061
   Proletariat in der BDR. Reproduktion. Organisation. Aktion. – Berlin, 1974. – 623с.
103062
   Proletariat und Klassenkampf in der Gegenwart. – Berlin, 1977. – 208с.
103063
  Lehfeld Horst Proletarischer Internationalismus / Lehfeld Horst, Lindner Heinz. – Berlin, 1979. – 116с.
103064
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba / Desnica Vladan. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 349s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; 117/2)
103065
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Beograd, 1963. – 348с.
103066
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1975. – 418с.
103067
   Prolog, nie epilog... : Poezja ukrainska w polskich przekladach (pierwsza polowa 20 wieku). – Warszawa : SOW, 2002. – 250s. – ISBN 83-86619-39-2
103068
  Chernyshevsky Nikolai Prologue : A novel from the beginning of the 1860s / Chernyshevsky Nikolai; Translated and with an introduction by Michael R. Katz. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 17,358p. – (Studies in Russian literature and theory). – ISBN 0-8101-1165-9
103069
  Hrubin Frantisek Promena / Hrubin Frantisek. – Praha, 1958. – 21с.
103070
  Branald Adolf Promenada s jelenem. / Branald Adolf. – Praha, 1963. – 421с.
103071
  Hubner M. Promenade autour du monde / M. Hubner. – Paris
T. 2. – 1873
103072
  Hubner J. A. Promenade autour du monde 1871 / M. le baron de Hubner. – Paris : Hachette
T. 2. – 1874. – [6], 501, [4] p. – Вид. без обкл.
103073
  Konsalik H.G. Promenadendeck : Roman / Heinz G. Konsalik. – Gutersloh ; Breitbrunn am Ammersee ; Munchen : Blanvalet Verlag, 1991. – [2], 480 S.
103074
  Schneider E. Promenades d"Italie : L""esprit des visages et des sites / Edouard Schneider. – Paris : Bernard Grasset, 1926. – 334 p.
103075
  Flammarion Promenades dans les Etoiles : 40 gravures / Camille Flammarion. – 5e Ed. – Paris : Librairie Armand Colin, 1935. – 153 p. – (La Petite Bibliotheque)
103076
   Promenades dans Paris = Прогулки по Парижу. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 80с.
103077
   Promenades dans Paris. Прогулки по Парижу. – М., 1960. – 80с.
103078
  Gourmont R. de Promenades philosophiques / Remi de Gourmont. – 2 ed. – Paris : Mercvre de France, 1925. – 291 p. – Une science d"autrefois : la phytognomonique philosophie naturelle. Religion et sociologie - psychologie. Reveries. Des pas sur le sable.. ; 3 e serie
103079
  Sokolov L. Promene u strukturi stanovnistva na teritoriji NR Makedonije 1921-1953 gofine kao odraz ekonomskog razvoja / L. Sokolov. – Skopje, 1962. – 352с.
103080
  Kraus E.R. Promenena zem. / E.R. Kraus, Pechacek Jaroslav. – Praha, 1957. – 480с.
103081
  Kubinova Marie Promeny ceske poezie dvacatych let. / Kubinova Marie. – Praha, 1984. – 109с.
103082
  Dedinova T. Promeny role antiutopickych prvku v ceske fantasticke literature pred rokem 1989 a v soucasnosti // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 172-195. – ISBN 978-617-7480-12-8
103083
  Swiderska Alina Prometeusz i perliczka. Powiesc biograficzna / Swiderska Alina. – Warszawa, 1959. – 300с.
103084
  Bialoborski Eustachy Prometeusz w pudelku / Bialoborski Eustachy. – Krakow, 1957. – 64 с.
103085
  Eschyle Promethee enchaine suivi de Promethee porte-lumiere par J. Laccarriere / Eschyle; Traduit par Jean-Paul Savignac. – Paris : Belin, 2000. – 74p. – ISBN 2-7011-2752-1
103086
  Aeschylus Prometheus bound. The suppliants. Seven against Thebes. The Persians. / Aeschylus; Vellacott P. – Harmondsworth, 1961. – 160с.
103087
  Cyrille Offermans Prometheus Unbound // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 32-41


  Essays as an Orphic Counterforce.
103088
  Зенталь О. Prometheus, третій вік та інші. Які освітні проєкти для дорослих нині популярні в Україні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 жовтня (№ 191). – С. 5
103089
  Fuhmann Franz Prometheus. Die Titanenschlacht / Fuhmann Franz. – Berlin, 1974. – 301 с.
103090
  Сорока В. Prometheus: "Світло" онлайн-курсів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційну освіту в Україні - національну платформу навчальних курсів університетського рівня.
103091
  Zeromski Stefan Promien / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 146 s. : ill.
103092
  Slucki Arnold Promienie czasu / Slucki Arnold. – Warszawa, 1959. – 92с.
103093
  Gueben Georges Promieniotworczosc i wstep do fizyki jadrowej / Gueben Georges. – Warszawa, 1956. – 320 с.
103094
  Szczeniowski Sz. Promieniowanie i materja: idee i fakty fizyki nowoczesnej / Sz. Szczeniowski. – Warszawa : Kasy imienia mianowskiego, 1933. – 261 s.
103095
  Coben H. Promise me / Harlan Coben. – London : Orion books, 2007. – 454, [1], 18 p. – ISBN 978-0-7528-7821-8
103096
  Irving Clive Promise the earth / Irving Clive. – New York, 1982. – 402с.
103097
  Sacks Peter Promised lands / Sacks Peter. – Harmondsworth, 1991. – 88с.
103098
  Thomas H. Promises fulfilled and unfulfilled in management education / Howard Thomas, Lynne Thomas, Alexander Wilson. – Bingley [etc.] : Emerald, 2013. – XI, [III], 168, [1] p. : tab. – Bibliogr.: р. 165-166. – (Reflections on the role, impact and future of management education: EFMD perspectives ; vol. 1). – ISBN 978-1-78190-714-6
103099
   Promises to keep : annual report 2012 / United Nations population fund. – New York : UNFPA, 2013. – 48 p. : ill. – Кн. без тит. арк. – ISBN 978-0-89714-007-2
103100
  Bowles Chester Promises to keep: my years in public life 1941-1969 / Bowles Chester. – New York, 1971. – 657с.
103101
  Czornik Malgorzata Promocja miasta / Czornik Malgorzata; Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Wyd. drugie uzupelnione. – Katowice : Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej im.K.Adamieckigo, 2000. – 116s. : il. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-107-4
103102
  Kholod O. Promoter DNA methylation of E-cadherin gene in molecular pathogenesis of adhesive complex and activation of EMT markers SNAIL and TWIST1 in myeloproliferative leukemia / O. Kholod, A. Bakhmachuk, L. Shvachko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  EMT – the epithelial-to-mesenchimal transduction is the basis platform of the tumor microenvironment. EMT causatively binding with the tumor progression, by which are modulated the migrational, invasive and metastatic potentials of the tumor ...
103103
   Promoting education for international understanding. – Manila, 1966. – 128с.
103104
   Promoting external alumina scaling on Ni-base alloy 602 Ca during high temperature oxidation / A. Chyrkin, R. Pillai, T. Galiullin, W.J. Quadakkers // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 26
103105
   Promoting fiscal discipline. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 7,134 p. – ISBN 978-1-58906-609-0
103106
   Promotion of export-oriented industries. Based on the proceedings of the International Symposium on Industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 46с.
103107
   Prompt gamma-rays from fast neutron capture in natNi / I.M. Kadenko, V.A. Plujko, B.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, B.Yu. Leshchenko, K.M. Solodovnyk // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – Р. 122-129. – ISSN 1818-331Х


  The yield of prompt y-rays produced by interaction of 14 MeV neutrons with natNi was measured using the time-offlight technique. A differential cross section from (n, xy) reactions was unfolded from amplitude spectrum. Experimental results were ...
103108
  Beyerlink Lavrentio Promptuarium morale super Evangelia festorum toitus anni: ad instrusstionem concionarum, reformationem peccatorum,consolationem piorum. – Rom, Hierati, 1614. – 620с.
103109
   Pronksiajast varase feodalismini. – Tallinn, 1966. – 228с.
103110
  Левина Л.Б. Pronominaladverbien / Л.Б. Левина. – Саратов, 1973. – 33 с.
103111
  Yavorski B.M. Prontuario de fisica / B.M. Yavorski, A.A. Detlaf; trad. do russopor A.Kutchumov. – 2. – Moscu : Mir, 1990. – 792 p.
103112
   Propagace knihy. – Praha, 1955. – 207с.
103113
   Propagace knihy : Sestavili a redigovali Jaroslav Kuna, Jiri Picek, Gustav Skypala a Josef Vinarek. – Praha : Obris, 1955. – 207 p., 12 p. il.
103114
  Lisicki W. Propagacja fal radiowych / W. Lisicki. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1962. – 374 s.
103115
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – Редакційна передплата
103116
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – З 2008р назва".Пропаганда"
103117
  Mandryk-Melnychuk Propaganda as a component of the processes of sovietization of the territories of Northern Bukovyna and Bessarabia (1944-1947) / Mandryk-Melnychuk, H. Kotsur // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 16. – С. 218-228. – ISSN 2519-058X


  Пропаганда як складова процесів радянізації теренів Північної Буковини та Бессарабії (1944-1947). Наукова новизна полягає у спробі об’єктивного висвітлення ролі пропаганди як превентивних засобів масштабного характеру, які дозволили встановити ...
103118
  Domke R. Propaganda on the Recovered Territories, 1945 - 1948 // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 41-53. – ISBN 978-0-692-58561-0
103119
  Kuczynska-Zonik Propaganda, disinformation, strategic communication – how to improve cooperation in CEE region? // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 160-164. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
103120
  Ellul Jacques Propaganda: the formation of men`s attitudes. / Ellul Jacques. – New York, 1968. – 313с.
103121
   Propagation of privileged polarization in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Y.A. Oberemok // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 18-21
103122
   Propagation of privileged waves in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Ye.A. Oberemok, Yu.A. Skoblya // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 403-407. – ISSN 1560-8034


  Anisotropic properties of longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism were considered. Differential Jones matrix model for this class of media was obtained. The equation for the polarization complex variable that ...
103123
  Dolukhanov M. Propagation of radio waves = Распространение радиоволн : transl. from the 1965 Rus. ed. / M. Dolukhanov. – Moscow : Mir Publishers, 1971. – 372 с.
103124
  Vysotskii V. Propagation of temperature waves in medium with internal thermal relaxation / V. Vysotskii, V. Vassilenko, A. Vasylenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 11-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  In this article the wave solutions of heat transfer equations, for classical model and for two alternative non-stationary models (hyperbolic and model with a time delay) have been studied. Modeling of temperature impulse propagation was performed ...
103125
  Ilashchuk T.O. Propedeutics of internal medicine in questions and answers = Пропедевтика внутрішньої медицини в питаннях і відповідях : educational textbook / T.O. Ilashchuk, O.V. Glubochenko, N.M. Malkovych ; Min. of Public Health of Ukraine "Bukovinian State Medical University". – 2nd ed. (renew and suppl.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – 430, [1] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 429-430. – ISBN 978-617-7096-93-0
103126
  Turski Wladyslaw Propedeutyka informatyki / Turski Wladyslaw. – Warszawa, 1975. – 205с.
103127
  Yermolenko S.S. Proper names as a natural category: proverbial phrases with cultural names from the perspective of eponymy research // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 51-67. – ISSN 0027-2803


  Власні імена як природна категорія: провербіальні еколокації з культурними іменами в аспекті дослідження епонімії.
103128
  Kuplevatska L. Proper names of Arab applicants of higher education: structure features and functioning specificity within the university education space / L. Kuplevatska, T. Manivska // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 40. – С. 29-40. – ISSN 2073-4379


  У статті аналізуються структура та функціонування власних імен арабських освітніх мігрантів. Результати аналізу дозволили виділити й описати загальні риси побудови арабських антропонімів та проблеми міжкультурної комунікаці ї, що виникають через ...
103129
  Hopkalo O.M. Properties of [...] -sub-Gaussian stochastic processes related to the heat equation with random initial conditions / O.M. Hopkalo, L.M. Sakhno, O.I. Vasylyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
103130
   Properties of Aluminium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XV, 325 p. – (EMIS Datareviews Series/Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 7). – ISBN 0-85296-558-3
103131
   Properties of cellulose and cellulose-carbon hosts doped with inorganic nitrite compounds / T.S. Avramenko, S.L. Revo, V.P. Chornii, V.P. Scherbatskyi, M.S. Nedielko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 78-79
103132
  Mishura Y. Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with compact kernel / Y. Mishura, V. Zubchenko // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 130-139. – ISSN 0868-6904


  We study the properties of the fractional Poisson process with the Molchan-Golosov kernel. The kernel can be characterized as a compact since it is non-zero on compact interval. The integral of nonrandom function with respect to the centered and ...
103133
   Properties of lattice-matched and strained Indium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XXI, 317 p. – (EMIS Datareviews Series/ Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 8). – ISBN 0-85296-865-5
103134
   Properties of microdischarge plasma in the vortex air / V.Y. Chernyak, O.V. Kolomiiets, V.V. Iukhymenko, O.N. Tsymbaliuk, V.O. Khomiak, D.O. Chernysh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 270-273. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
103135
  Nikitchenko M.S. Properties of quasiary specification algebras // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Вводяться спеціальні специфікаційні алгебри над класами квазіарних відображень. Ці алгебри відображають такі властивості програмних систем, як частковість даних, частковість та необмежена арність предикатів та функцій, чутливість до невизначених даних. ...
103136
  Chechenitski A. Properties of queueing networks with parallel structure / A. Chechenitski, O. Kucherenko // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 10-12
103137
   Properties of secondary discharge in plasma-liquid system based on rotating gliding discharge / D.K. Hamazin, V.V. Iukhymenko, V.Y. Chernyak, O.V. Prysiazhna, E.V. Martysh, V.A. Bortyshevsky, R.V. Korzh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (107). – Р. 167-170. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the results of secondary discharge based on rotating gliding discharge study in plasma-liquid system at atmospheric pressure. Discharge electrical parameters were investigated and geometrical parameters of the discharge channel were ...
103138
  Demchyshyn A.B. Properties of swift heavy ions(SHI) induced materials // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 172-174
103139
  Sitenko Yu.A. Properties of the ground state of electronic excitations in carbon-like nanocones / Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 44, № 12, спец. вип. : Електронні властивості низьковимірних систем. До сімдесятиріччя від дня народження І.В. Кріве. – Р. 1618-1629. – ISSN 0132-6414
103140
  Zubchenko V. Properties of the solutions of stochastic differential equation with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, centered and non-centered Poisson measures and their applications // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 120-121
103141
  Tsushko V.V. Property rights specification and protection in transition economies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 141-148 : fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
103142
  Ryan Alan Property: Concepts in Social Thought / Ryan Alan. – Minneapolis, 1987. – 143с.
103143
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – Berlin, 1973. – 248с.
103144
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – 2. Aufl. – Berlin, 1975. – 292с.
103145
   Prophetic voices: ideas and words on revolution. – New York, 1969. – 241с.
103146
   Prophets and proletarians : Documents on the history of the rise and decline of Ukrainian communism in Canada. – Edmonton : Canad. institute of Ukr. stud. press; University of Alberta, 1990. – 483 p. – ISBN 092086256X
103147
  Gardiner A.G. Prophets, priests, and kings / A.G. Gardiner. – London : Dent & sons, 1914. – 340 p.
103148
  Sliwa S. Prophylactic competences of teachers-tutors // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 60 -69. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
103149
  Livshits B.G. Propiedades fisicas de metales y aleaciones / B.G. Livshits, V.S. Kraposhin, Y. Linetski. – Moscu : Mir, 1982. – 446 p.
103150
  Synek Miloslav Propocty v ekonomice podniku / Synek Miloslav. – Praha, 1974. – 186с.
103151
  Rattay F. Propogation and Distribution of Neural Signals: a Modeling Study of Axonal Transport // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 60-66. – ISSN 1023-2427
103152
  Gans Erhard Proportionen des Zeitaufwandes der sozialistischen Gesellschaft im Gesamtprozess ihrer Reproduktion in der DDR. / Gans Erhard, Liebe Siegfried. – Berlin, 1982. – 98с.
103153
  Ogrodzinski W. Proporzec z Bialym Barankiem / W. Ogrodzinski. – [ Lodz ] : Lodzkie, 1975. – 437 с.
103154
  Ivaniuta O. Propositions and interpretations // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 25
103155
  Ciudin M. Proprietati psihometrice ale scalei ,"Functionare generala" din McMaster Family Assessment Device // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 2. – P. 148-160. – ISSN 2344-4665
103156
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor romanesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1974. – 266с.
103157
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor rominesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1961. – 356с.
103158
  Khalfina R. Propriete personelle en U.R.S.S. / R. Khalfina. – M., 1976. – 203с.
103159
  Cornille H. Proprietes analytiques de l amplitude de diffusion de deux particules chargees interagissant par un potentiel du type de Yukawa. / H. Cornille. – 39 p.
103160
  Cech Edouard Proprietes projectives du contact // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 36с.
103161
   Propulsion and re-entry. – Paris, Warszawa, 1966. – 433с.
103162
  Szatyn B. Propusnica za Zidova / Bronislaw Szatyn. – Zagreb : Globus, 1983. – 207, [1] p., [6] l. il. – (Plava biblioteka / ured. L. Kroflin)
103163
  Sikora Adam Prorocy szczesliwych swiatow / Sikora Adam. – Warszawa, 1982. – 268с.
103164
  Markus Jozef Ondrej Prorok Elias a Jan Krstitel / Markus Jozef Ondrej. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 164 s. – ISBN 8070904747
103165
  Kubikowski Zbigniew Prorok i ministranci. / Kubikowski Zbigniew. – Wroclaw, 1962. – 146с.
103166
  Hrycak J. Prorok we wlasnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) / Jaroslaw Hrycak ; przel. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegala. – Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2010. – 527, [1] s. – Бібліогр.: с. 455-509 та в підрядк. прим. – (Seria historyczna). – ISBN 978-83-62467-13-6
103167
  Ladanivska I. Pros and cons of blended learning at universities // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 178-181. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477


  У даній статті розглянута проблема змішаного навчання студентів, зокрема переваги та недоліки змішаного навчання при викладанні іноземної мови у ЗВО. Також розглянули вплив пандемії COVID-19, оскільки вона вплинула на всі сфери суспільного життя, ...
103168
  Borchert W. Prosa / W. Borchert. – Moscau, 1970. – 256с.
103169
  Majakowski W. Prosa / W. Majakowski. – Berlin, 1973. – 512 c.
103170
  Guillen Nicolas Prosa de prisa 1929-1972 / Guillen Nicolas. – La Habana
1. – 1975. – 427с.
103171
  Pushkin A. Prosa escogida / A. Pushkin. – Moscu : Progreso, 1981. – 327с.
103172
  Turkov A.M. Prosa russa dell"Ottocento = От Пушкина до Чехова : Книга джля чтения с комментарием на итальянском языке / A.M. Turkov; Турков А.М. – Mosca : Lingua russa, 1978. – 448с.
103173
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 412с.
103174
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 419с.
103175
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
3. – 1973. – 330с.
103176
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
4. – 1975. – 261с.
103177
  Garcia Lorca Federico Prosa. Poesia. Teatro. / Garcia Lorca Federico. – Moscow, 1979. – 757с.
103178
  Casal Julian del Prosas / Casal Julian del. – La Habana
1. – 1963. – 292с.
103179
  Limia Miguel Angel Prosas / Limia Miguel Angel. – La Habana, 1965. – 108с.
103180
   Prosas cubanas. – La Habana
2. – 1964. – 278с.
103181
  Piotrowski A. Prosba o Anne : Opowiesc w szesnastu snach / Andrzej Piotrowski. – Warszawa : PAX, 1962. – 164 s.
103182
  Albert Leo Prose and poetry / Albert Leo. – New York. – 90 p.
103183
  Poe Edgar Allan Prose and poetry / Poe Edgar Allan. – M., 1983. – 416с.
103184
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1951. – IX, 646 p.
103185
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1968. – IX, 646 p.
103186
   Prose ans poetry for apperciation. – New York, 1942. – 787с.
103187
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
103188
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
103189
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
103190
   Prose of our day. – Toronto, 1945. – 334с.
103191
  Waugh Evelyn Prose. Memoirs. Essays / Waugh Evelyn. – Moscow : Progress publishers, 1980
103192
  Senoa August Prosjak Luka. Izbor / Senoa August. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 159с.
103193
  Clajus Prosodiae Johannis Claii Hertzbergensis libri tres De Cognoscenda syllabarum quantitate & carminum ratione apud Latinos, Graecos, & Hebraeos. – Witebergae ( Wittenberg ) : Typis Haeredum Seuberlichij, 1614. – [333] p. – Сторінки не нумеровані


  На зворотньому боці палітурки надпис чорним чорнилом старою російською орфографією: Торжество веры у Гишпанцев называется церемония в которой Гишпанская инквизиция наказывает еретиков и других грешников
103194
  Andreeva Bistra Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – P. 59-83. – ISSN 0204-8701
103195
  Korolova T. Prosody of negative modality in translation / T. Korolova, N. Zhmayeva // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 74-83. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
103196
  Bannikov D.O. Prospecting Directions of the Development of Loose Medium Mechanics / D.O. Bannikov, O.L. Tiutkin // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 42-49. – ISSN 1815-2066
103197
   Prospecting of Minerals. – Moscow : Foreign Languages Publishing House. – 208p.
103198
  Ruiz Elizondo Prospection of geothermal fields and investigations necessary to evaluate their capacity / Ruiz Elizondo. – Mexico, 1965. – 24с.
103199
  Nikolaeva S. Prospective Philologists" Translation Assessment Triangulation: Screen Video Recording and Think Aloud Protocol Combination / S. Nikolaeva, T. Korol // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18. – P. 30-41. – ISSN 2409-3351
103200
  Filippyeva T. Prospects for Creating Conditions for Preservation of Cultural Heritage of Ukraine in UNESCO Documents // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7046-59-1
103201
  Dovgal E. Prospects for digitalization of the economy of Ukraine: opportunities and threats / E. Dovgal, G. Dovgal, M. Ishchenko // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – C. 78-88. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 13). – ISSN 2310-9513


  Перспективи цифровізації економіки України: можливості та загрози.
103202
  Babenko V. Prospects for improving technology in non-conventional energy development / V. Babenko, V. Dyuzhev, Y. Koniaieva // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 92-99. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
103203
  Lukianov D.V. Prospects for recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules require a new haven? / D.V. Lukianov, T. Hoffman, I.A. Shumilo // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 198-210. – ISSN 1993-0909
103204
   Prospects for the Development of Enterpeneurship: the Role of Universities / L.O. Ligonenko, I.M. Riepina, O.I. Nykyforuk, U.B. Berezhnytska, V.S. Mysyliuk, A.M. Ovsienko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2023. – Vol. 19, № 3 (111). – С. 15-37. – ISSN 2409-9066


  Перспективи розвитку підприємництва: роль університетів.
103205
  Мягких І. Prospects for the development of entrepreneurship in education // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 68-69. – ISBN 978-617-7763-01-6


  Перспективи розвитку підприємництва в освіті.
103206
  Cheberyako O. Prospects for the development of gender budgeting in Ukraine / O. Cheberyako, O. Hnatiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
103207
  Mishchuk M.O. Prospects for the Development of Social Partnership in the Field of Labor Law of Ukraine // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – Р. 44-48. – ISSN 2524-0064
103208
  Zdrenyk V. Prospects for the development of the logistics system and its structural elements // Public Policy and Accounting : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr, 2022. – Vol. 2 (6). – Р. 25-31. – ISSN 2707-9325


  Перспективи розвитку логістичної системи та її структурних елементів.
103209
  Kistersky L.L. Prospects for the East-West civilizational convergence: confucian tradition democracy in the Republic of Korea : monograph / Leonid L. Kistersky., Vasyl Ye. Marmazov, Igor S. Piliaiev. – Prague : Coretex CZ Se, 2021. – 245, [3] p. : ill., tab., portr. – (Studies in International Economics and Business). – ISBN 978-80-907576-0-8


  У пр. №1732802 напис: Шановному пану Ректору В.А. Бугрову з повагою, В. Мармазов
103210
  Dergachova V. Prospects for the formation of the polarized energy space: approach to data analysis / V. Dergachova, N. Pysar // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – P. 11-20. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
103211
  Mykhailen M. Prospects for the providing of medical and health services in the Kyiv region in the post-war peri / M. Mykhailen, A. Sichka // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 20-24. – (Географія ; вип. 3/4 (84/85)). – ISSN 1728-3817


  The natural resources, including recreational and medical, the availa ble infrastructure of the Dzvinkove village of Kyiv region (Boyarska territorial community) were explored. The possibility of creating a medical and recreational area on the basis ...
103212
  Petrenko K.V. Prospects for the use of wind energy resources at the Akademik Vernadsky station / K.V. Petrenko, I.V. Ivanchenko, O.O. Karmazin // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 117-126. – ISSN 1727-7485
103213
  Andreski Stanislav Prospects of a revolution in the USA. / Andreski Stanislav. – London, 1973. – 116с.
103214
  Kobetiak A. Prospects of constitution of the Ukrainian local church // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 12-16. – ISSN 2521-6570


  The article analyzes the process of formation of the newly created Local Ukrainian Church at the present stage. Ukrainian church life is a dynamic process. The church is constantly moving forward and must respond to societal requests and problems. It ...
103215
  Barabash O.V. Prospects of development of antiaircraft missile troops technical support system / O.V. Barabash, P.V. Open"ko, V.V. Kireienko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 12-16. – ISSN 2524-0056
103216
  Pikus R. Prospects of development of insurance mediation in Ukraine / R. Pikus, N. Prykaziuk, N. Kudryavska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 169-177. – ISSN 2256-0742
103217
  Antsyferova E. Prospects of development of internet trade in the Republic of Belarus // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 371
103218
  Pimenova O. Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukrainian Agriculture // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817


  Main directions of development of small and medium-sized enterprises in Ukrainian agriculture are examined. It is determined that entrepreneurship in agrarian sector is a driving force behind the development of agriculture, as these activities ...
103219
  Denissova N. Prospects of Innovative Development of Agricultural Production on the Example of the Republic of Kazakhstan / N. Denissova, R. Born // Науковий вісник Мукачівського державного університету : науковий журнал / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 39-45. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 3). – ISSN 2313-8114


  Перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва на прикладі Республіки Казахстан.
103220
  Kovalenko S.I. Prospects of leadership for Ukrainian economy in the Black Sea European region // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – Р. 40-49. – ISSN 2313-4569
103221
   Prospects of newly discovered Ugur area in the northwest of the G edabey ore district (Lesser Caucasus, Azerbai jan) / N. Imamverdiyev, V. Baba-zadeh, S. Mursalov, A. Valiyev, M. Mansurov, A. Ismayilova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 53-63. – (Геологія ; вип. 2 (93)). – ISSN 1728-3817


  The article describes Ugur exploration area located in Gedabey Or e District of the Lesser Caucasus in NW of Azerbaijan. Results of trenches and channels sampling on the surface, RC bore holes and su mmary of significant drill intercepts (>0.29 ppm ...
103222
   Prospects of the Dniester River floodplain terraces strata for gold mineralization / K. Derevska, O. Aleksandrov, V. Berehovenko, M. Kovalchuk, K. Rudenko, G. Silchenko, R. Spytsia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-77. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
103223
  Mykhailiuk O.L. Prospects of use of ukraine european experience for the development of medical tourism / O.L. Mykhailiuk, O.A. Khumarov, D. Scarpete // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 111-121. – ISSN 2524-003X
103224
   Prospectus of Kuwait University. 1966-1967. – Kuwait, 1967. – 118с.
103225
  Getka J. Prosta mowa konca XVIII wieku : Jezyk "Nauk Parafialnych" (Poczajow 1794) / Joanna Getka ; pod red. nauk. Jana Kozbiala. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 315 s. – Бібліогр.: c. 290-306 та в підрядк. прим. – (Druga Europa : ser. monografii interkulturowych Europy Srodkowo-Wschodniej / red. Jana Kozbiala ; t. 5). – ISBN 978-83-235-0797-0
103226
  Buncak Pavel Prosta rec. / Buncak Pavel. – Bratislava, 1975. – 111с.
103227
   Prostacyclin. – New York : Raven Press, 1979. – 453с.
103228
   Prostacyclin. Clinical Trials. – New York : Raven Press, 1984. – 143p.
103229
   Prostaglandins and Immunity. – Boston : Martinus Nijhoff Publishing, 1985. – 209p.
103230
   Prostaglandins and related substances. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1983. – 299p. – (New Comprehensiv Biochemistry ; V.5)
103231
   Prostaglandins in animal reproduction : Proceedings from a Symposium held at The Swedish of Agricultural Sciences. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1984. – 304p. – (Developments in Animal and Veterinary Sciences ; V. 13)
103232
  Neruda Jan Proste motivy. – Praha : Lyra Pragensis, 1983. – 134 c.
103233
  Kulicki K. Prosto przed siebie. / K. Kulicki. – Warszawa, 1972. – 188с.
103234
  Petecki Bohdan Prosto w gwiazdy / Petecki Bohdan. – Katowice : Slask, 1978. – 252s.
103235
  Gora Edward Prosto z pnia / Gora Edward. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1965. – 250s.
103236
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
2. – 1958. – 475с.
103237
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
3. – 1958. – 560с.
103238
  Lenart B. Prostowniki stabilizowane / B. Lenart. – Warszawa, 1972. – 415с.
103239
   Prosveta i skolstvo u narodnooslobodilackom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije. – Novi Sad, 1984. – 592с.
103240
  Tomaszewski Bohdan Prosze o klucz / Tomaszewski Bohdan. – Warszawa, 1976. – 176с.
103241
  Muldner-Nieckowski Piotr Prosze spac. / Muldner-Nieckowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 219с.
103242
   Proteases. Potential Role in Health and Disease. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 591p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; V. 167)
103243
  Pirkko Nuolijarvi Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 113-134
103244
   Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – 152, [1] p. : ill., phot. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
103245
  Kennedy J. Protecting Regulatory Measures in Investment Treaty Law // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 3-25. – ISBN 978-1-57823-334-2
103246
  Khrimli O.G. Protecting the rights of investors in the field of management: theoretical and legal aspects / O.G. Khrimli ; The nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of economic and legal research // Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект : монографія / Г О. Хрімлі. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – P. 1-328. – Bibliogr.: p. 282-327. – ISBN 978-966-667-688-0
103247
   Protection de l"environnement et prevention du risque routier: convergences et divergences : Actes de la journee specialisee du 5 avril 1996 / Barjonet Pierre-Emmanuel, Lamure Claude, Ramos Manuel; Institut national de recherche sur les transports et leur securite. – Paris : INRETS, 1996. – 110, [6] p. : il. – (Actes INRETS ; No 53). – ISBN 2-85782-473-4
103248
   Protection des minorites. – New York, 1967. – 56с.
103249
  Inshyn M. Protection of constitutional cultural rights and freedoms of citizens by the Constitutional Court of Ukraine / M. Inshyn, Yu. Miroshnychenko, Yu. Paida // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 134-139. – ISSN 2256-0742
103250
  Onischenko D. Protection of copyright for work of art in Ukraine: main issues and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 525-527. – ISBN 978-617-7069-15-6
103251
  Zhovtiak L. Protection of Copyright in the Internet: Ukrainian experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 379-381
103252
  Zhyvohliadova D. Protection of cultural heritage: modern realities and experience of international cooperation // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – Р. 48-51. – ISSN 2616-9967


  In the context of the recent full-scale Russian aggression against Ukraine, a global tectonic shift is taking place in the system of political, economic and socio-cultural interaction. New coordinates of cooperation, mutual assistance and support in ...
103253
  Us M.V. Protection of Economic Competition and Intellectual Property: Search for an Optimal Regulatory Model / M.V. Us, I.A. Titko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 2. – C. 41-51. – ISSN 2409-9066


  Захист економічної конкуренції та інтелектуальної власності: пошук оптимальної моделі регулювання.
103254
  Shkliar S. Protection of economic competition: an overview of the latest legislative novelties / S. Shkliar, O. Bulaieva // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 165-171. – ISSN 2227-796X
103255
  Dauksiene I. Protection of Human Rights in Europe: Interaction between the EU Law and the European Convention on Human Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 31. – ISSN 1993-0909
103256
  Kokhanovska E. Protection of intellectual property under conditions of the information society development / E. Kokhanovska, A. Kodynets // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief V.Semynozhenko ; ed. board : P. Andon , O. Beshta, Y.Blume [et al.]. – Kiev, 2021. – Vol. 17, № 1 (97). – С. 103-112. – ISSN 2409-9066
103257
  Inshyn M.I. Protection of labour rights by trade unions in separate post-soviet countries / M.I. Inshyn, YA S. Vavzhenchuk, K.V. Moskalenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 222-233. – ISSN 1993-0909
103258
   Protection of mankind"s cultural heritage. – Paris, 1970. – 73с.
103259
  Medvedieva M.O. Protection of medical personnel in the context of armed conflict in Ukraine / M.O. Medvedieva, H.V. Habrelian // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 142. – P. 41-49. – ISSN 2308-6912


  It has been proved that since the beginning of the Russian aggression in the east of Ukraine the problems of international humanitarian law, in particular the protection of medical personnel in the context of armed conflict, have become particularly ...
103260
  Mizejewski M. Protection of pluralism in italy"s media policy // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59, Autumn. – P. 12-13. – ISSN 1896-4354
103261
  Androshchuk H. Protection of trade secrets in international legal doctrines: strategies to achieve employee loyalty // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 19-29. – ISSN 2308-0361


  Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників.
103262
   Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 104-110. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3


  Захист інформації університетів від цілеспрямованих агресивних дій.
103263
  Ivanyuta O. Protection system unauthorized access the phone line / O. Ivanyuta, S. Kratko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 225-226
103264
   Protective influence of fenugreek extract to duodenum mucosa cells at experimental ulcerogenesis / I.V. Yakubtsova, KhilkoT.D, T.D. Preobrazhenska, L.I. Ostapchenko, S. Makay, V.F. Chekhun // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 15
103265
  Titarenko M. Protective relaying in electric power systems / M. Titarenko, Noskov-Dukelsky. – 2-d print. – M. – 371с.
103266
  Claudel P. Protee. Drame satyrique en deux actes (Deuxieme version). / P. Claudel. – Paris, 1972. – 86с.
103267
   Protein-sized bright fluorogenic nanoparticles based on cross-linked calixarene micelles with cyanine corona / I. Shulova, R.V. Rodik, Y. Arntz, A. Reisch, V.I. Kalchenko, A.S. Klymchenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 177
103268
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
103269
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
103270
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 328-548p.
103271
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 327-548p.
103272
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 3 : Discussios. – 1968. – 551-939p.
103273
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 3 : Discussions. – 1969. – 551-939p.
103274
   Protein Folding : Proceedings of the 28th Conference of the German Biochemical Society, held at the University of Regensburg. – Amsterdam; New-York : Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1980. – 585p.
103275
   Protein kinase C (PKC) involved in enhancement of [alfa]1-adrenoceptor-mediated responses of the main pulmonary artery in rats with diabetes mellitus / I.V. Kizub, O.I. Kharchenko, O.S. Kostiuk, L.I. Ostapchenko, A.I. Soloviev // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (2). – P. 287-292. – ISSN 2519-8521
103276
  Sozinov A.A. Protein Polimorphism in Genetics and Selection / A.A. Sozinov. – Moscow : Nauka, 1990. – 231p.
103277
  Scopes Robert Protein Purification : Principles and Practice / Scopes Robert. – New York; Heidelberg; Berlin : Springer, 1982. – 282p. : With 145 Figures
103278
  Mihailescu Vintila Proteinele plasmatice. Biochimie. Fiziopatologie. Clinica / Mihailescu Vintila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1953. – 87 s.
103279
   Proteinemia. Date biochimice fizio-patologice si clinice. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1955. – 270s.
103280
  Cohn E.J. Proteins, amino acids and peptides as ions and dipolar ions / E.J. Cohn, J.T. Edsall. – New York : Reinhold, 1943. – XVIII, 686 p.
103281
  Rowny Kazimierz Protektorat miedzynarodowy w Afryce i Azji a ciaglose traktatow / Rowny Kazimierz. – Warszawa, 1971. – 216с.
103282
  Kosman Marceli Protestanci i kontrreformacja: Z dziejow tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Kosman Marceli. – Wroclaw i i., 1978. – 173с.
103283
  Williams G.H. Protestants in the Ukrainian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth / George Hunston Williams. – Cambridge : Harvard university. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p.,p.43-210, 931-957. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor F.E.Sysyn; Managing ed. T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-
103284
   Protestkundgebung der Werktatigen der Stadt Moskau gegn die Bluttaten der amerikanischen Aggressorer in Korea. – Beilag zur: "Neuen Zeit", Nr 23 vom 4. Juni 1952, 1952. – 8с.
103285
   Proti kosmopolitismu ve vykladu nasich narodnich dejin. – Praha, 1953. – 135с.
103286
  Kolar Josef Proti monarchii a fasismu / Kolar Josef. – Praha, 1984. – 270с.
103287
   Proti prezitkov ludactva. – Praha, 1954. – 229с.
103288
   Proti revizionismu. – Praha, 1959. – 424с.
103289
  Ehrenburg Ilja Proti vojne / Ehrenburg Ilja. – Bratislava, 1950. – 77с.
103290
   Protista. Article 1 : Coccoliths and related calcareous nannofossils from upper cretaceous deposits of Texas and Arkansas. – Kansas : The University of Kansas, 1968. – 56p. : Figures 1-5, plates 1-28
103291
  Tyschenko K. Proto-Finnic and Indo-European Linguistic and Genetic Contacts // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 52-60. – ISBN 966-95788-9-2


  Доісторичні мовні контакти у Східній Європі були спрямовані переважно від індоєвропейських до фіноугорських мов. Однак низка публікацій останніх десятиліть приділяє чимраз більше уваги дослідженню давніх фінських запозичень в індоєвропейських мовах ...
103292
   Protocol for the Testing of Forest Tractors : Joint Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers (in collaboration with the ILO). – Geneva : United Nations Publications, 1960. – 41p.
103293
   Protocol guide / Min. of foreign affairs of Ukraine, Directorate gen. for state protocol. – Kyiv : [s. n.], 2008. – 45, [1] p.
103294
  Gors M. Protocol No. 15 to the ECHR in the Context of Structural Deficits of the European Mechanism of Protection of Fundamental Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 32-39. – ISSN 1993-0909
103295
   Protocoles D"essais des Machines a Ecorcer Machines a Dechiqueter et Machines a Ebrancher : Comite Mixte des Techniques du Travail en Foret et de la Formation des Ouvriers Forestiers (en collaboration avec le BIT). – Geneva : United Nations Publications, 1962. – 18p.
103296
   Protocols additional to the Geneva conventions of 12 august 1949 : Resolutions of the 1974-77 diplomatic conference : Extracts from the final act of the 1974-77 diplomatic conference. – Geneva : ICRC, 1996. – 134 p. – ISBN 2-88145-028-8
103297
  Scholes Robert Protocols of Reading / Scholes Robert. – New Haven, London, 1989. – 164с.
103298
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Protokoll der 8. Baukonferenz ZK der SED und des Ministerrates der DDR: Berlin, 13. und 14. Juni 1985 / Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Sozialistischen. – Berlin, 1985. – 224с.
103299
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Protokoll der Varhandlungen des XI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Berlin 17. bis 21. April 1986 / Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Sozialistische. – Berlin, 1986. – 927с.
103300
   Protokoll der wissenschaftlische Tagung in Leipzig vom 25. bis 30 November 1957 in zwei Banden. – Berl.
2. – 1958. – 514с.
103301
  Gill Robert Protokoly. / Gill Robert. – Brno, 1964. – 120с.
103302
  Федотов Д.М. Protomyzostomum polynephris Fedotov и его отношение к Gorgonocephalus eucnemis M. et Tr. : с 9 табл. и 5 рис. в тексте / Д.М. Федотов. – Петроград : Первая женская тип., 1915. – VIII, 240 с., 9 табл. – Резюме на анг. яз.. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Сборник памяти акад. А.Н. Северцова АН СССР. 1940, т. II, ч. 1. – Библиогр.: Литература с. 207-217
103303
  Batty C.J. Proton and neutron distributions calculated using an effective single particle potential / C.J. Batty, G.W. Greenless. – Chilton. – 24с.
103304
  Russocki St. Protoparlamentaryzm czech do poczatku XV wieku / St. Russocki. – Warszawa, 1973. – 136с.
103305
  Halytska O. Prototypentheorie = Прототипна теорія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Olena Halytska ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 194, [2] S. : ill., tab. – Bibliogr.: S. 163-180. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-492-8
103306
  Бродский А.Л. Protozoa почвы и их роль в почвенных процессах : итоги исследований над почвенными простейшими Средней Азии / А.Л. Бродский. – [Б. м. : б. и.], 1935. – 84 с. – Отдельный оттиск "Бюллетень Среднеазиатского государственного университета", № 3, Вып. 20, 1935
103307
  Переяславцева С.М. Protozoa Черного моря / [соч.] С. Переяславцевой. – Одесса : Тип. "Одесского вестника", 1886. – 36, с., 3 л. ил. : ил.


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому от автора
103308
  Lepsi Iosif Protozoologie / Lepsi Iosif; Academia Republicii Sosialiste Romania. – Romania : Academia Republicii Sosialiste Romania, 1965. – 999S.
103309
  Tait George Proud Ages: A story of England from carliest times to 1900 / Tait George. – Toronto, 1958. – 414с.
103310
  Tesarik Igor Proudeni tekutiny porovitym prostredim / Tesarik Igor. – Praha, 1961. – 176 s.
103311
  Rezacova Ema Proudy. Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 204с.
103312
  Rezacova Ema Proudy: Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 201с.
103313
  Tatarka Dominik Proutena kresla / Tatarka Dominik. – Praha, 1963. – 148с.
103314
   Provence : Touring club de France. – Paris : Hachette, 1922. – 497 p. – (Les guides bleus)
103315
   Proveniencni vyzkum lesnich drevin : Sbornik referatu z konference. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti, 1980. – 321s.
103316
  Birlea Ovidiu Proverbe zi zicatori romanesti / Birlea Ovidiu. – Bucuresti, 1966. – 56с.
103317
  Perahim Proverbe zigatori cu o prefata de Geo Bogza / Perahim. – 20с.
103318
  Hintescu I.C. Proverbele romanilor / I.C. Hintescu. – Timisoara, 1985. – 311с.
103319
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M. – 102с.
103320
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M., 1962. – 104с.
103321
   Proverbia et dicta : шестиязычный словарь пословиц, поговорок и крылатых слов / Гончарова Н.А. [ и др. ] : [ под ред. Н.А. Гончаровой ]. – Минск : Конкурс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-985-6821-32-8
103322
   Proverbia et dicta: Шасцімоуны слоунік прыказак, прымавак і крылатых слоу. – Мінськ, 1993. – 256с.
103323
  Hertsovska N.O. Proverbs and anti-proverbs in modern english language / N.O. Hertsovska, A.S. Kamenykova // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – P. 49-52. – Bibliogr.: Literat.: 5 name. – ISSN 2311-8164
103324
  Brookner Anita Providence. / Brookner Anita. – London, 1986. – 189с.
103325
  Kim Seong Sook Providing Adequate Old-Age Pensions in the Republic of Korea // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 223-238. – ISBN 978-1-61635-950-8
103326
  Gnatenko A. Providing control of the polarization inside the resonator fiber ring laser / A. Gnatenko, Yu. Machekhin, K. Vasko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 20-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  This paper presents the implementation of the mode-locked fiber laser ring by nonlinear rotation polarization (NPR). This method is implemented using liquid crystal (LC) cells, which control the polarization of laser light by applying them an ...
103327
  Deshko L. Providing medical aid to COVID-19 contaminated and other patients: ukrainian experience // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 165-167
103328
  Pikh N.S. Providing social (public) security in the American continent // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 172-180. – ISSN 2414-0562
103329
  Mirowska M. Providing the quality of the university educational process through the student potential development // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – P. 52-59. – ISSN 2304-0629


  Мировска М. Обеспечение качества образовательного процесса университета через развитие потенциала студента
103330
   Provincial divergence and sub-group convergence in vietnam"s GDP per capita / Xuan-binh, , Viet-ngu, , Son Nghiem // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2018. – Vol. 23, No. 1. – P. 81-107. – ISSN 1226-4261
103331
  Wander Fred und Maxie Provinzalische Reise / Wander Fred und Maxie. – Leipzig : Brockhaus, 1978. – 189S. : Mit 8 Farb- und 56 Schwarzweibtafeln sowie 1 Karte auf der Ruckseite des Schutzumschlages
103332
  Kvasova O. Provision of English-Medium Instruction: Trends and Issues / O. Kvasova, C. Westbrook, K. Westbrook // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 11-22. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Розглядаються сучасні тенденції викладання спеціальних дисциплін англійською мовою, які набирають обертів у світі та в Україні. Викладання англійською (ЕМІ) є ознакою інтернаціоналізації вищої освіти та впливу глобалізації.
103333
   Provisional on word population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
103334
   Provisional on world population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
103335
   Provisional suggestions for national programmes of analysis of population census data as an aid to planning and policy-making. – New York, 1962. – 50с.
103336
  Borun Krzysztof Proxima / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1956. – 598с.
103337
  Shapley Harlow Proxima centauri as a flake star / Shapley Harlow, 1951. – 15-18с.
103338
  Гордиенко С. Proxima. Ближайшая звезда и ее планеты // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 16-21


  Огромная пропасть космической пустоты в 40 триллионов километров отделяет нас от ближайшей экзопланеты, и какое же это исчезающе малое расстояние в масштабах Вселенной! Много лет астрономы с надеждой наводили все более и более совершенные инстру менты ...
103339
  Klyushin D.A. AlexeenkoV.V Boroday N.V. Proximity measure based on inclusion statistics and its application // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 125-131. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
103340
   Proyectia Padurii = Лесозащита. – Bucuresti : Ed.de Stat Pentru Literatura Stiintifica, 1952. – 398s.
103341
   Proyecto Unesco-Banco de Mexico para la education tecnica superior. 1958-1960. – Mexico, 1961. – 48с.
103342
  Eminescu Mihai Proza / Eminescu Mihai; Dumitrescu-Busulenga Zoe, Simion E., Suteu F. – Bucuresti, 1968. – 310с.
103343
  Nowakowska-Ozdoba Joanna Proza Aleksandra Bestuzewa-Marlinskiego w okresie zeslania (1829-1837) / Nowakowska-Ozdoba Joanna. – Kielce : AkadimiaSwentokrzyska im. J.Kochanowskiego, 2001. – 167s. – ISBN 83-7133-139-8
103344
  Kurek Jalu Proza nagla. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1981. – 171с.
103345
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Proza poetycka / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1958. – 404с.
103346
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 1. – 2007. – 462 s.
103347
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 2. – 2007. – 347 s.
103348
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 254с.
103349
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai; Mortun V.G., Rotaru F. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 125с. + +приложение
103350
  Gomolicki Leon Proza. - Kiermasz. - Czasobranie. - Wyprawa na Patmos. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1976. – 567с.
103351
  Kikic Hasan Proza. / Kikic Hasan. – Sarajevo, 1967. – 513с.
103352
  Radnoti Miklos Proza. Novellak es tanulmanyok / Radnoti Miklos. – Budapest, 1971. – 651с.
103353
  Noge Julius Prozaik Vladimir MInac / Noge Julius. – Bratislava, 1962. – 166с.
103354
  Beattie Owen Prozen in time: unlocking the secrets of the Franklin expedition / Beattie Owen, Geiger John. – New York, 1990. – 180с.
103355
  Kronmuller H. Prozessmesstechnik 1. Elektrisches Messen nichtelektrischer Grossen. / H. Kronmuller, F. Barakat. – Berlin; New York : Springer-Verlag; Heidelberg, 1974. – 203 с.
103356
  Асадчев Ю. ProZorro: оцінка ефективності ресурсу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 12-13
103357
   PRP w walce o niepodleglosc i wladze ludu. – Warszawa, 1963. – 480с.
103358
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 1.1946- 1.1947. – Warszawa, 1961. – 218с.
103359
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 8.1944- 12.1945. – Warszawa, 1959. – 300с.
103360
  Trefulka Jan Prselo jim stesti / Trefulka Jan. – Praha, 1962. – 142с.
103361
  Wei Shi PRSentiMiner: A Product Review Mining System for Sentiment Analysis of Chinese Microblogging // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2018. – Vol. 29, nr 2. – P. 171-189. – ISSN 1017-1819
103362
  Kysel"ova N. Prudenie. Струмінь. Струмень. Струя / Natalia Kysel"ova, Sergej Makara, Iryna Filakova. – Banska Bystrica : Filologicka fakulta UMB, Katedra slovanskych jazykov, 2000. – 92, [2] str. : іл. – Заголовок обкл.: Наталля Кісялева, Сергій Макара, Ірина Філак. Струмінь. Струмень. Prudenie. Струя. – ISBN 80-8055-462-5
103363
  Dobrovolska O.V. Prudential standards and requirements for financial institutions of the national credit cooperation system of Ukraine // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – P. 198-211. – ISBN 978-9934-8643-5-3
103364
  Schlenzig Klaus Prufgerate fur Transistoren und Dioden / Schlenzig Klaus. – Berl., 1965. – 30с.
103365
  Granin Daniil Prukopnici / Granin Daniil. – Praha, 1956. – 447с.
103366
  Burianek Frantisek Prukopnici socialistickeho realismu v ceske proze. / Burianek Frantisek. – Praha, 1953. – 34с.
103367
  Kubinec Vladimir Prumerny vydelek v pracovnim pravu. / Kubinec Vladimir. – Praha, 1989. – 77с.
103368
  Bauer J. i.i. Pruovodce marxistoko-leninskou filosofii / J. i.i. Bauer. – Praha, 1972. – 453с.
103369
  Markiewicz Henryk Prus i Zeromski. Rozprawy i szkice literackie / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1954. – 364с.
103370
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 248 s.
103371
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1974. – 199 s.
103372
  Lacina Vaclav Pruvan stoletim / Lacina Vaclav, Vojtech Jaroslav. – Praha, 1956. – 796с.
103373
  Havlicek M. Pruvodce labyrintem elektroniky / M. Havlicek. – Praha, 1989. – 196 s.
103374
  Petiska Eduard Pruvodce mladeho muze manzelstvim / Petiska Eduard. – Praha, 1981. – 347с.
103375
  Sadil J. Pruvodce po Lidove hvezdarne v Praze / J. Sadil. – Praha, 1951. – 116с.
103376
   Pruvodce statni knihovnou CSR v Praze. – Praha, 1970. – 71с.
103377
  Bleha Jozef Pruvodce vytvarne umeleckymi bibliografiemi, slovniky a informativnimi priruckami / Bleha Jozef. – Praha, 1971. – 180с.
103378
   Prva Slovenska republika - 60. vyrocie jej vzniku : Zbornik zo seminara a slavnostnej akademie venovanych 60 vyrociu vzniku prvej Slovenskej republiky v Ziline 12. marca 1999. – Martin; Zilina : Kabinet vyskumu dejin slovenskeho exilu Matice slovenskej; Mestsky urad Zilina, 1999. – 160s. – ISBN 80-7090-539-5
103379
   Prvi Medunarodni Sahovski Festival. Zagreb. 1945-1955. Bilten 1-10.. – Zagreb, 1955. – 1-116с.
103380
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
103381
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
103382
  Svetla Karolina Prvni ceska. Z roku 1861 / Svetla Karolina. – Praha, 1975. – 368с.
103383
  Turgenev Ivan Sergejevic Prvni laska a jine povidky / Turgenev Ivan Sergejevic. – Praha, 1986. – 175с.
103384
  Faensenova Barbara Prvni leta s dvojcaty. / Faensenova Barbara. – Praha, 1978. – 126с.
103385
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
103386
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1960. – 74с.
103387
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1982. – 87с.
103388
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1953. – 195с.
103389
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1958. – 184с.
103390
  Mixa Vojtech Prvni rozbeh / Mixa Vojtech. – Praha, 1952. – 260с.
103391
   Prvni svetova valka. – Praha, 1968. – 291с.
103392
   Prx II and CKBB proteins interaction under physiological and thermal stress conditions in A549 and HeLa cells / A.D. Rakhmetov, Lee Sang Pil, L.I. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 61-65. – ISSN 2409-4943


  Peroxiredoxins (Prxs) are versatile enzymes that demonstrate various cell functions as peroxidases, protein chaperones, functions of signal modulators and binding partners. It is well established that Prxs can interact with multiple proteins in cells, ...
103393
   Prymas Polski kardynal Jozef Glemp : Doctor honoris causa Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, 8.10.2001 r. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2002. – 86s. : il. – ISBN 83-7072-218-0
103394
   Prymas tysiaclecia : Katalog wystawy w Bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 60s. : il. – ISBN 83-232-1174-4
103395
  Kuczynski Boguslaw Przadka. / Kuczynski Boguslaw. – Warszawa, 1955. – 180с.
103396
  Szeleszczuk Piotr Przebieg choroby Derzsyego u eksperymentalnie zakazonych kaczat pizmowych ze szczegolnym uwzglednieniem zmian w ukladzie odpornosciowym / Szeleszczuk Piotr. – Warszawa : SGGW, 2002. – 136S.,10kart.ill. – ISBN 83-7244-279-7
103397
   Przeboje edukacji polonistycznej / pod red.D.Michulki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2314 : Przeboje edukacji polonistycznej. – S.1-207. – ISSN 0239-6661
103398
  Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich) Przebojem ku wiedzy. / Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich). – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 332с.
103399
  Sobiesiak Jozef Przebraze / Sobiesiak Jozef. – Warszawa, 1964. – 176с.
103400
  Nowak Tadeusz Przebudzenia / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1962. – 136с.
103401
  Nowak Tadeusz Przebudzenia; W puchu alleluja / Nowak Tadeusz. – Warszawa, 1989. – 240с.
103402
   Przebudzenie. – Lublin, 1976. – 251с.
103403
  Deveraux Jude Przebudzenie / Jude Deveraux; Przel. M.Bulas;. – Warszawa : Da Capo, 1993. – 318s.
103404
  Lozinski Marian Przechodniu, powiedz Polsce... : Wspomnienia w lat 1941-1945 rozpoczete w Ahwazie 150 km od Zatoki Perskiej / Lozinski Marian. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 454s.
103405
  Brent J. Przeciw sobie samym. / J. Brent, K. Brent. – Warszawa, 1972. – 238с.
103406
  Pierzchala J. Przeczekaj deszcz : Opowiadania / J. Pierzchala. – Katowice : Slask, 1975. – 164 s.
103407
   Przed i po 13 grudnia : Panstwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. – Warszawa. – ISBN 978-83-60464--56-4
Tom 2 : (Kwiecien 1981 - grudzien 1982) /przygotowal zespol: Iskra Baeva, Petr Blazek, Lukasz Kaminski, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski i i. – 2007. – 21, 730 s.
103408
  Lojek Jerzy Przed Konstytucja Trzeciego Maja. Z badan nad miedzynarodowym polozeniem Rzeczypospolitej w latach 1788-1791 / Lojek Jerzy. – Warszawa, 1977. – 187с.
103409
  Adamski J. Przed odlotem / Jan Adamski. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1982. – 211 s. – ISBN 83-218-0182-X
103410
  Kruszewski J. Przed pol wiekiem w stolicy : Gawedy / Jan Kruszewski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1969. – 278s.,6k.il.
103411
  Sawicki Jerzy Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze / Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1958. – 348с.
103412
  Cyprian Tadeusz Przed trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
2. – 1962. – 310с.
103413
  Cyprian Tadeusz Przed Trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
1. – 1962. – 382с.
103414
  Gorski A. Przedawnienie roszczen w sprawach o ochrone dobrego imienia / Adam Gorski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 29-41. – ISSN 1641-0920


  Running of a period in protection of reputation is crucial both for potential perpetrators and injured parties. Journalists often ponder on how long they are liable for articles written in the past and injured parties ask themselves how much time they ...
103415
  Bielow Wasilij Przeddzen / Bielow Wasilij; Bien A. – Warszawa, 1980. – 332с.
103416
  Ladosz Jaroslaw Przedmiot filozofii i jej rola spoleczna / Ladosz Jaroslaw. – Warszawa, 1975. – 225с.
103417
  Jasiuk E. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogolne // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – S. 153-157. – ISSN 2409-4544


  Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnieс ktуre odnosz№ siк do przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego w Polsce. Analizie zostaіy poddane wіaњciwe przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego ...
103418
  Kiwior Wieslaw Kazimierz Przedmiot restitutio in integrum w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie trybunalow apostolskich w latach 1984-1995 / Kiwior Wieslaw Kazimierz. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2001. – 510s. – ISBN 93-7072-183-3
103419
  Dubicki Tadeusz Przedmoscie Rumunskie. Wrzesien 1939 / Dubicki Tadeusz, Spruch Krzysztof. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 168s. – ISBN 83-7098-762-1
103420
  Sladkowski Jerzy Przednowek / Sladkowski Jerzy. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 633с.
103421
  Hagoort Giep Przedsiebiorczosc w kulturze : Wprowadzenie do zagadnien zarzadzania w kulturze / Hagoort Giep. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1995. – 168s. – ISBN 83-233-0983-3
103422
  Karaszewski W. Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / W. Karaszewski. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
103423
  Karaszewski Wlodzimierz Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / Karaszewski Wlodzimierz. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
103424
   Przedsiebiorstwo, gospodarka s spoleczenstwo w kregu zainteresowania ekonomistow / [Flotynski M., Mikolajewicz-Wozniak A., Flieger M. et al.] ; red. nauk. R. Kaminski. – Poznan : PTE, 2020. – 297 s. : ill., tab. – Авт. зазнач. у змісті. – ISBN 978-83-958472-0-2
103425
   Przedstawiamy pisma satyryczne swiata. "Крокодил" safari na grzesznym swiecie. – Warszawa, 1976. – 156с.
103426
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 357 s. : ill.
103427
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 448 s.
103428
  Zeromski S. Przedwiosnie / Stefan Zeromski. – Warszawa : Akant, 2003. – 367s. – ISBN 83-89136-08-2
103429
  Mencwel Andrzej Przedwiosnie czy potop : studium postaw polskich w XX wieku / Mencwel Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1997. – 543с. – ISBN 83-07-02605-9
103430
  Japrisot S. Przedzial mordercow / S. Japrisot; tlum. K. Witwicka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 213 s.
103431
  Birkhoff G. Przeglad algebry wspolczesnej / G. Birkhoff, MacLane. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 492 s.
103432
   Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza"... : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow : Nakl. Rarola Wilda, 1865


  Содержание конволюта: 1. Chylinski M. Austrja a Polska / M. Chylinski; przez Wladyslawa Colemberskiego. C. 1. Przeszlosc 2. Sozanski A. Cikawe Szczegoly z literatury i bibliografij spisal Antoni Sozanski / Fynjys Sozanski 3. Jezierski F. Don ...
103433
   Przeglad Lwowski : Rok pierwszy 1871. – Lwow
T. 2. – 1872
103434
  Cieslak M. Przeglad orzecznictwa sadu najwyzszego w zakresie procesu karnego / M. Cieslak, 1963. – [27] s.
103435
   Przeglad prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971-1974. – Warszawa, 1976. – 373с.
103436
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 46. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
103437
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 2. – 1998
103438
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 1. – 1998
103439
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
103440
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
103441
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 1. – 2000
103442
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 2. – 2000
103443
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 2. – 2001
103444
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 1. – 2001
103445
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 1. – 2002
103446
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 2. – 2002
103447
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
103448
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
103449
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
103450
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
103451
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 54, N 1/2. – 2005
103452
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 1. – 2006
103453
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 2. – 2006
103454
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 1. – 2007
103455
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 2. – 2007
103456
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 2. – 2008
103457
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 1. – 2008
103458
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 3. – 2008
103459
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 4. – 2008
103460
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 1. – 2009
103461
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 2. – 2009
103462
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 3. – 2009
103463
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 4. – 2009
103464
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 1. – 2010
103465
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 2. – 2010
103466
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 3. – 2010
103467
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 4. – 2010
103468
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 1. – 2011
103469
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 2/3. – 2011
103470
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 4. – 2011
103471
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 2. – 2012
103472
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 3. – 2012
103473
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 4. – 2012
103474
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 1. – 2012
103475
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/1. – 2013
103476
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/2. – 2013
103477
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62, No. 3. – 2013
103478
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/4. – 2013
103479
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/1. – 2014
103480
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/2. – 2014
103481
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/3. – 2014
103482
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/4. – 2014
103483
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/1. – 2015
103484
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/2. – 2015
103485
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/3. – 2015
103486
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/4. – 2015
103487
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/1. – 2016
103488
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/2. – 2016
103489
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/3. – 2016
103490
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/4. – 2016
103491
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/3. – 2017
103492
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/4. – 2017
103493
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/1. – 2017
103494
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/2. – 2017
103495
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/1. – 2018
103496
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/2. – 2018
103497
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/3. – 2018
103498
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/4. – 2018
103499
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/1. – 2019
103500
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/2. – 2019
103501
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/3. – 2019
103502
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/4. – 2019
103503
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/4. – 2020
103504
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/3. – 2020
103505
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/2. – 2020
103506
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 69/1. – 2020
103507
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 70/1. – 2021
103508
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 70/2. – 2021
103509
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 70/3. – 2021
103510
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 70/4. – 2021
103511
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 71/1. – 2022
103512
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 71/2. – 2022
103513
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 71/3. – 2022
103514
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 71/4. – 2022
103515
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan : Poznan, 1998. – ISSN 00332437


  1997. V. 94, N 4-26
103516
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (286). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
103517
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (287). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
103518
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (290). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
103519
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (291). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
103520
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (295). – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
103521
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (299). – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
103522
  Klodzinska Anna Przegrana stawka. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1962. – 196с.
103523
  Janukowicz Maria Przegrane zycie nastolatka / Janukowicz Maria, Stankowski Adam. – Czestochowa : Wydawnictwo wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 111S. : Ill. – ISBN 83-7098-536-X
103524
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Kwiaty na pogorzeli / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 453с.
103525
  Paukszta E. Przejasnia sie niebo. Kwiaty na Pogorzeli / E. Paukszta. – Poznan, 1972. – 453с.
103526
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Zabite miasto / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 473с.
103527
   Przejawy internacjonalizacji w jezykach slowianskich / Akad. Podlaska w Siedlcach, Inst. filologii polskiej ; Komis. slowotworstwa przy Miedzynar. kom. slawistow ; red. nauk.: E. Koriakowcewa. – Siedlce : Wydaw. Akad. Podlaskiej, 2009. – 205 s. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-7051-532-4
103528
  Mierzecki R. Przejawy oddzialywan miedzymolekularnych w widmach oscylacyjnych / R. Mierzecki. – Warszawa, 1969. – 159с.
103529
  Krygowski Tadeusz Marek Przejawy zmian strukturalnych we wlasciwosciach fizykochemicznych czasteczek zwiazkow п-elektronowych. / Krygowski Tadeusz Marek. – Warszawa, 1974. – 94с.
103530
  Szewczenko T. Przejazdzka z przyjemnoscia i nie bez moralu / Taras Szewczenko ; przel. oraz przypisami i poslowiem opatrzyl J. Jedrzejewicz ; [obwoluta projektowala D. Staszewska]. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 210, [2] с.
103531
  Ozog Jan Boleslaw Przejechane slonce / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1978. – 62с.
103532
  Czerminska Maryta Przejrzyjsie w siodmym lustrze / Czerminska Maryta. – Warszawa, 1976. – 371с.
103533
  Zajdel Janusz Przejscie przez lustro / Zajdel Janusz. – Warszawa : Iskry, 1975. – 311 s.
103534
  Romanowiczowa Zofia Przejscie przez Morze Czerwone / Romanowiczowa Zofia. – Warszawa, 1961. – 188с.
103535
  Glowacki Marian Przekaz informacji w nauczaniu fizyki / Glowacki Marian. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 98s. – ISBN 83-7098-864-4
103536
  Skibinska Elzbieta Przeklad a kultura: Elementy kulturowe we francuskich tlumaczeniach "Pana Tadeusza" // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 252 s. – ISSN 0239-6661
103537
  Wilt Karol Przekladanka / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 189s. – ISBN 83-07-00676-7
103538
  Domoslawski S. Przekladniki transduktorowe / S. Domoslawski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 72 s.
103539
  Konefal E. Przekladoznawstwo rosyjskie / Ewa Konefal. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 978-83-7865-455-1
T. 1 : Autoreferaty dysertacji 1937-2015. – 2016. – 369 s. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
103540
  Rychter Ewa Przekleta parafia / Rychter Ewa. – Warszawa, 1975. – 213с.
103541
  Queen Ellery Przeklete miasto. (Calamity town) / Queen Ellery. – Warszawa, 1972. – 328с.
103542
  Elektorowicz Leszek Przeklety teatr / Elektorowicz Leszek. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 260 s.
103543
  Korczak Jadwiga Przekroje i rozwiniecia powierzchni walcowych i stozkowych / Korczak Jadwiga, Pretki Czeslaw. – 3e wyd. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 91s. – ISBN 83-7143-007-8
103544
  Markiewicz Henryk Przekroje i zblizenia dawne i nowe / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1976. – 487с.
103545
  Koneczna H. Przekroje rentgenograficzne glosek polskich / H. Koneczna, W. Zawadowski. – Warszawa, 1951. – 16с.
103546
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-29-0
Tom 1 : Typologia gmin pod wzgledem poziomu i warunkow rozwoju /Pod red. Z.Wieckowicz. – 1998. – 3005s.
103547
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-24-7
Tom 2 : Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego/ Pod red. nauk..Z.Wieckowicz. – 1998. – 252s. + 4 карти
103548
  Sudzinski Ryszard Przeksztalcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975 / Sudzinski Ryszard. – Torun, 1993. – 232с.
103549
  Bunsch Karol Przelom. / Bunsch Karol. – Krakow, 1975. – 462с.
103550
  Galaj Julian Przelomy / Galaj Julian. – Warszawa, 1961. – 244с.
103551
  Kupisiewicz Czeslaw Przemiany edukacyine w swiecie na tle raportow oswiatowych. / Kupisiewicz Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 267с.
103552
  Starodubcew S.W. Przemiany jadrowe a powloka elektronowa / S.W. Starodubcew, A.M. Romanow. – Warszawa, 1963. – 374 с.
103553
   Przemiany krajobrazu naturalnego Polski // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – N 74. – S.1-236 : il. – ISSN 0065-1249
103554
  Kukulski J. Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego w latach 1793-1918 : studia i materialy / Jerzy Kukulski. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie przy Filii Akad. Swietokrzyskiej, 2005. – 452, [3] s., 13 k. il. – ISBN 83-89935-09-0
103555
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Bialorusi / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Editions Spotkania, 1993. – 182s. : Il. – ISBN 83-7115-007-5
103556
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Ukrainie 20 wieku / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Tyrsa, 1994. – 334s. : Il. – (Biblioteka "Obozu" / Red.J.Maliicki, K.Stembrowicz ; 19). – ISBN 83-903109-0-2
103557
   Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999). – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 314S. – (Studia juridica toruniensia;). – ISBN 83-231-1266-5
103558
  Mirowski Wlodzimierz Przemiany spoleczne w malym miescie a procesy migracyjne / Mirowski Wlodzimierz. – Wroclaw i i., 1976. – 260с.
103559
  Szczesny Roman Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polski w latach 1970-1980: Przestrzenne zroznicowanie typow rolnictwa / Szczesny Roman. – Wroclaw i i., 1988. – 170с.
103560
  Rykala A. Przemiany sytuacji spoleczno-politycznej mniejszosci zydowskiej w Polsce po Drugiej wojnie swiatowej / Andrzej Rykala. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 296s. – ISBN 978-83-7525-074-9
103561
  Pudelkiewicz E. Przemiany w przemysle rolno-spozywczym w Polse // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 49-57 : рис., табл. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
103562
  Wantula Leon Przeminac i zoslac / Wantula Leon. – 2-e wyd. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 284s.
103563
  Helios J. Przemoc a kobiety w ujeciu feministycznym. Wybrane problemy // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – S. 57-73. – ISSN 2082-4939
103564
   Przemoc i terror. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 291s. – Ksiazka dedykowana ks. prof. Stanislawowi Olejnikowi w 80ta rocznice urodzin i 50ta roczn. pracy nauk. – (Moralne wyzwania trzeciego tysiaclecia / Red.A.F.Dziuba, P.Goralczyk, M.Graczyk,; Sekcja teol. moral. wydzialu teol. Uniw. kard. Stefana Wyszynskiego). – ISBN 83-7232-270-8
103565
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1959. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 620с.
103566
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1960. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 552с.
103567
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1961. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 540с.
103568
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1962. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 358с.
103569
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Pazdziernik 1956 - wrzesien 1957. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 484с.
103570
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Wrzesien 1957 - grudzien 1958. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 559с.
103571
  Eckert M. Przemysl drzewny Polski zachodniej w latach 1918-1939 / M. Eckert. – Poznan, 1967. – 244с.
103572
  Lepkowski Tadeusz Przemysl warszawski u progu epoki kapitalistycznej. (1815-1868). / Lepkowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 156с.
103573
  Cervantes Miguel de Saavedra Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy / Cervantes Miguel de Saavedra; Przelozyli A.L. Czerny, Z.Czerny. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy. – (Biblioteka klasyki polskiej i obcej)
T.2. – 1972. – 606s.
103574
  Nowicka I. Przemyt roslin i zwierzat globalnym problemem wspylczesnego swiata w perspektywie polskiego prawa karnego / I. Nowicka, Swierczewska-Gasiorowska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 255-265. – ISSN 2227-796X


  У статті на підставі польського кримінального права аналізується одна з проблем сучасного світу – контрабанда рослин і тварин. On the basis of the Polish Criminal Law the article examines one of the problems of the modern world – the smuggling of ...
103575
  Strugacki Arkadij Przenicowany swiat / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys; Przelozyl T.Gosk. – Warszawa : Iskry, 1971. – 351s.
103576
  Drozd Edward Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci / Drozd Edward. – Warszawa-Krakow, 1974. – 183с.
103577
  Piszcz Adam Przenosne zbiorniki cisnieniowe / Piszcz Adam. – Warszawa, 1976. – 116с.
103578
  Kapeniak Jozef Przepasc. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1960. – 232с.
103579
   Przepisy celne dla osob wyjezdzajacych za granice i otrzymujacych paczki z zagranicy. Stan prawny na dzien 1 lipca 1966 r.. – Warszawa, 1966. – 206с.
103580
  Zientarowa Maria Przeprawa / Zientarowa Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 243 s.
103581
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Przerwa na zycie / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1960. – 392с.
103582
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 152с.
103583
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1965. – 164с.
103584
  Zalucki Stanislaw Przerwany reis czarnych piratow / Zalucki Stanislaw. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1973. – 176 s.
103585
  Mitraszewski Napoleon Przerwany szlak / Mitraszewski Napoleon. – Wroclaw i i., 1977. – 253с.
103586
  Colemberski W. Przesilenie rolnicze w kraju naszym / przez Wladyslawa Colemberskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 16 s.
103587
  Musiol Jozef Przesluchanie. / Musiol Jozef. – Warszawa, 1976. – 110с.
103588
  Johnston G. Przespisz sie za darmo / George Johnston; Tlumaczyla Z.Zinserling. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 376 s.
103589
  Tarwacki Ryszard Przestan grac, synu / Tarwacki Ryszard. – Warszawa, 1980. – 160 с.
103590
  Holyst Brunon Przestepczosc drugiej polowy XX wieku / Holyst Brunon. – Warszawa, 1975. – 242с.
103591
  Szaruga Leszek Przestrzen spotkania : Eseje o "Kulturze" paryskiej / Szaruga Leszek; Tow-wo Opieki nad Archiwum Instytutu literackiego w Paryzu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 141s. – ISBN 83-227-1778-4
103592
  Frackiewicz Lucyna Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spolecznych : Prace naukowe / Frackiewicz Lucyna, Zralek Maria; Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – Katowice : Wyd-wo uczelnane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 203s. – ISBN 83-7246-180-5
103593
  Wiktor Jan Przeswietlone wspomnienia / Wiktor Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 195 s.
103594
  Geppert Eugeniusz Przeszlosc daleka i bliska. / Geppert Eugeniusz. – Wroclaw, 1977. – 198с.
103595
   Przeszlosc dla przyszlosci = The past for the future : masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow : wystapienia wygloszone podczas konferencji "Przeszlosc dla przyszlosci. Masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow", Krakow, 13-14.10.2008 / pod red. Tomasza Lojewskiego. – Krakow : Bibl. Jagiellonska, 2010. – 320 s. : il. – Частина тексту парал. пол. та англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-83-921946-9-9
103596
  Holda E. Przetrwac siebie / Edward Holda. – Warszawa : Iskry, 1981. – 279s. – ISBN 83-207-0264-X
103597
   Przetwarzanie sygnalu mowy, metody komputerowe, technologia, zastasowania. – Warszawa, 1989. – 323с.
103598
  Waschko Roman Przewodnik "Iskier": muzyka jazzowa i rozrywkowa / Waschko Roman. – Warszawa : Iskry, 1970. – 370s. : il.
103599
  Kuzniewski Eugeniusz Przewodnik do cwiczen z dendrologii / Kuzniewski Eugeniusz, Hage Katarzyna. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 184s. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw. Opolski). – ISBN 83-85678-48-4
103600
   Przewodnik do cwiczen z geologii i geomorfologii dla studentow ochrony srodowiska / Z. Gardziel, W. Jezierski, W. Szwajgier, W. Zglobicki; Ped. nauk. M.Karasimiuk. – Lublin : UMCS, 2001. – 112s. : Il. – ISBN 83-227-1795-4
103601
   Przewodnik do cwiczen z mikrobiologii : dla kierunkow rolnictwo, ogrodnictwo i ochrona srodowiska / Nowak Andrzej, Marska Barbara, Wronkowska Helena, Michalcewicz Wiera; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 120s. : ill. – ISBN 83-86521-56-2
103602
  Dzienia Stanislaw Przewodnik do cwiczen z uprawy roli i roslin / Dzienia Stanislaw, Tomasz. Piskier, Romek Barbara; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1998. – 84,[10]s. : 8 tabl. – ISBN 83-87327-45-X
103603
  Broda B. Przewodnik do oznaczania roslin leczniczych, trujacych i uzytkowych / B. Broda, J. Mowszowicz. – 3. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1979. – 871s.
103604
   Przewodnik do zajec z botaniki. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 167s. : il. – ISBN 8387274-96-8
103605
   Przewodnik do zajec z ekologii. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 154s. : il. – ISBN 83-87274-43-7
103606
  Blaszkowski Janusz Przewodnik do zajec z fitopatologii / Blaszkowski Janusz, Tadych Mariusz, Madej Tadeusz; Akad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1999. – 335s. : il.
103607
   Przewodnik geoturystyczny po szlaku geo-Karpaty. Krosno - Boryslaw - Jaremcze = Геотуристичний путівник по шляху гео-Карпати. Кросно - Борислав - Яремче / [Bubniak I. et al.] ; pr. zbiorowa pod red. I.M. Bubniaka i A.T. Soleckiego. – Krosno : Ruthenus, 2013. – 142, [1] s. : il. + 1 mapa szlaku geo-Karpaty. – Текст парал. польською та укр. мовами. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-83-7530-220-2
103608
  Lisiewska Maria Przewodnik Grzyboznawczy / Lisiewska Maria, Szmid Marian. – Warszawa; POznan : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 130s. – Має 48 кольорових фотографій грибів у додатку. – (Nauki Biologiczne ; 7)
103609
  Stecki Konstanty Przewodnik literacki po Zakopanem / Stecki Konstanty. – Warszawa, 1980. – 96с.
103610
  Dejko Jadwiga Przewodnik metodyczny do podrecznika dla klasy 3.Srodoviska: dalekie i bliskie / Dejko Jadwiga. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 124s. – ISBN 83-02-06171-9
103611
  Kanski Jozef Przewodnik operowy. / Kanski Jozef. – Krakow, 1973. – 672с.
103612
   Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998. – 38s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskjego / Red. naukowy J.Michalewicz ; Seria A. Tom 1). – ISBN 83-909336-1-6
103613
   Przewodnik po Bibliotece Jagiellonskiej. – Krakow, 1964. – 108с.
103614
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa, 1963. – 752с.
103615
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 3. – Warszawa, 1969. – 708с.
103616
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1971. – 708s. : 739 strony, 100 tras, 315 wariantow i bocznic planikow miast, 11 szkicowych mapek regionow, 31 rzutow obiektow zabytkowych, 81schematow tras, mapa
103617
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1976. – 867s.
103618
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 867с.
103619
  Bonifaciu Sebastian Przewodnik po Rumunii / Bonifaciu Sebastian, N. Doscanescu, Vasiliu-Ciotoiu. – Warszawa, 1978. – 303с.
103620
   Przewodnik po stylistyce polskiej. – Opole, 1995. – 478s. – ISBN 83-86881-06-02
103621
   Przewodnik po Warszawie. – Warszawa, 1956. – 192с.
103622
  Nowak K. Przez Czarny Lad / K. Nowak, E. Gliszewska. – Warszawa, 1962. – 384с.
103623
  Marzec Z. Przez cztery kontynenty / Zdzislaw Marzec. – Warszawa : Iskry, 1973. – 189 s. : fot.
103624
  Zapora-Kowalski Wladyslaw Przez dukty i przesleki / Zapora-Kowalski Wladyslaw. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1962. – 356 s.
103625
  Horoszewicz Michal Przez dwa millenia do rzymskiej Synagogi : Zskice o ewolucji postawy Kosciola katolickiego wobec Zydow i judaizmu / Horoszewicz Michal. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 452s. – ISBN 83-7072-172-9
103626
  Wlazlowski Z. Przez kamieniolomy i kolczasty drut / Zbigniew Wlazlowski. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1974. – 189s., 10 k. il.
103627
  Mrowiec Alfons Przez Monte Cassino do Polski. 1944-1946. / Mrowiec Alfons. – Katowice, 1959. – 232с.
103628
  Makarczyk Janusz Przez morza i dzungle / Makarczyk Janusz. – Wyd. 5. – Katowice, 1974. – 227с.
103629
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
1. – 1957. – 428с.
103630
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
2. – 1957. – 372с.
103631
  Brodzki S. Przez odwrocona lornetke. / S. Brodzki. – Warszawa, 1955. – 114с.
103632
  Fusek Wieslaw Przez piaski pustyp. Z dziennika zolnierza Brygady Karpackiej / Fusek Wieslaw. – Wroclaw, 1960. – 496с.
103633
  Szelburg-Zarembina Ewa Przez rozowa szybke / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1974. – 214с.
103634
  Broniewski Stanislaw Przez sitko mikrofonu. / Broniewski Stanislaw. – Wroclaw, 1965. – 490с.
103635
  Chorzewski K. Przez szklo: z historii ukrainskich przekladow Cypriana Kamila Norwida // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2021. – R. 22, nr. 1 (50). – S. 73-83. – ISSN 1640-7806
103636
  Traciewicz Kazimierz Przez trzy ognie / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1982. – 166с.
103637
  Najdus Walentyna Przez zielona granica. / Najdus Walentyna. – Warszawa, 1964. – 188с.
103638
  Guareschi Giovannino Przeznaczenie na imie Klotylda / Guareschi Giovannino. – Warszawa, 1976. – 240с.
103639
  Fleming Erward Przezrocza, film, telewizja w szkole / Fleming Erward. – Warszawa, 1962. – 180с.
103640
  Ingarden Roman Przezycie-dzielo-wartosc / Ingarden Roman. – Krakow, 1966. – 222с.
103641
  Kwiatkowska Henryka Przezycie literackie a moralne postawy uczniow. / Kwiatkowska Henryka. – Warszawa, 1981. – 183с.
103642
  Rolicki Janusz Przodem do przodu / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 215с.
103643
   Przy ognisku. – Upravene vydani. – Ogiz, 1934. – 254s.
103644
  Czarnecki Tadeusz Przy szachownicy. Taktyka i strategia / Czarnecki Tadeusz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 312с.
103645
  Wygodzki S. Przy szosie / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 281 s.
103646
  Hulewicz W. Przybleda Bozy : Beethoven czyn i czlowiek / Witold Hulewicz. – 2e wyd. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1970. – 364s., 4 k. il.
103647
  Sandauer A. Przybos / Artur Sandauer. – Warszawa : Agencja autorska i Dom ksiazki, 1970. – 62 s. – (Sylwetki wspolczesnych pisarzy)
103648
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
103649
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
103650
  Helsztynski Stanislaw Przybyszewski. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1958. – 520с.
103651
  Klimaszewski Tadeusz Przyciaganie ziemi / Klimaszewski Tadeusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 214s.
103652
  Grodzinski Juliusz Przyczepieni do holu / Grodzinski Juliusz. – Olsztyn, 1976. – 184с.
103653
  Margules Jozef Przyczolki warszawskie / Margules Jozef. – Warszawa, 1962. – 430с.
103654
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 15, Sectio C, 1948
103655
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : [S. n.], 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. 3, Sectio.C, 1948
103656
  Beck Adolf Przyczynek do fizyclogii czesci ledzwiowej rdzenia pacierzowego u zab. – Krakow, 1892. – 17с.
103657
  Epstein B.T. Przyczynek do syntezy kwasow wielozasadowych.. – Krakow, 1897. – 12с.
103658
  Korusiewicz Leon Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce / Korusiewicz Leon. – Warszawa, 1967. – 516с.
103659
  Bratny Roman Przyducha. / Bratny Roman. – Warszawa, 1988. – 216с.
103660
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
103661
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
103662
  Czeszko Bohdan Przygoda w kolorach / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1959. – 216с.
103663
  Szumanska Ewa Przygoda w Lagos / Szumanska Ewa. – Gdansk, 1969. – 135с.
103664
  Pyzik Jozef Przygoda z gramatyka : Fleksja i slowotworstwo imion = The declension of inflected parts of speech and word formation: Cwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow = Functional and grammar exercises for foreigners / Pyzik Jozef; Instytut polonijny Uniw. Jagiellonskiego. – Krakow : Universitas, 2000. – 462s. – (Jezyk polski dla cudzoziemcow / Red. W.Miodunka). – ISBN 83-7052-790-6
103665
  Carroll Lewis Przygody Alicji w krainie czarow / Carroll Lewis. – Warszawa, 1975. – 288с.
103666
  Golembowicz Waclaw Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
103667
  Dabrowska Maria Przygody czlowieka myslacego. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1970. – 908с.
103668
  Gogol M.W. Przygody Czyczykowa albo MARTWE DUSZE / M.W. Gogol. – Warszawa-Krakow, 1927. – 169 c.
103669
  Hasek Jaroslav Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny swiatowej / Hasek Jaroslav; Przelozyla z czesk. P.Hulka-Laskowski; Przedmowa opat. W. Nawrocki. – Katowice : Slask. – (Biblioteka pisarzy czeskich i clowackich)
T. 3,4. – 1973. – 279s.
103670
  Dragunski Wiktor Przygody Dyzia / Dragunski Wiktor. – Krakow, 1974. – 254с.
103671
  Przybysz Janusz Przygody dzentelmenow / Przybysz Janusz. – Poznan, 1962. – 140с.
103672
  Knutsson Gosta Przygody Filonka Bezogonka / Knutsson Gosta. – Warszawa, 1973. – 265с.
103673
  Twen Mark Przygody Heklberry Finna / Twen Mark. – Kijow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1937. – 295 s.
103674
  Solowiow Leonid Przygody Hodzy Nasreddina / Solowiow Leonid. – Warszawa; Moskwa, 1990. – 341с.
103675
  Twain M. Przygody Hucka / M. Twain. – Warszawa, 1974. – 417с.
103676
  Borowikowa Anna Przygody i milosc Andrzeja z Zurawna ucznia Jana Husa / Borowikowa Anna. – Warszawa, 1963. – 260с.
103677
  Morawska Zyzanna Przygody imc pana Mikolaja Reja / Morawska Zyzanna. – Warszawa, 1962. – 334с.
103678
  Korczakowska Jadwiga Przygody Joanny / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1967. – 64с.
103679
  Louys Pierre Przygody krola Pauzola; Kobieta i pajac / Louys Pierre. – Warszawa, 1978. – 372с.
103680
  Chesterton Gilbert Keith Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert Keith; Tlumaczyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1958. – 412,[2]s.
103681
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przel. T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1963. – 434s.
103682
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przelozyl T.J.Dehnel. – Warszawa : PAX, 1971. – 343s.
103683
  Aprilow Boris Przygody liska na morsu. / Aprilow Boris; A. Kamienska. – Gdansk, 1971. – 183с.
103684
  Kopczynski Edward Przygody lowieckie / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 583s. : ill.
103685
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
103686
  Marat Przygody mlodego hrabiego Potowskiego : Powiesc z czasow konfederacji Barskiej / Marat, Jean-Paul; Przelozil i opracowal J.Lojek. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 286 s. : il.
103687
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
103688
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
103689
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
103690
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
103691
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
103692
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
103693
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
103694
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
103695
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
103696
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
103697
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
103698
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / Wunder P.A. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48 p.
103699
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
103700
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
103701
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
103702
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
103703
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
103704
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
103705
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
103706
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
103707
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
103708
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
103709
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
103710
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
103711
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
103712
  Swiatek Adam Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – S. 303-322. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
103713
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – S. 440-454
103714
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
103715
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
103716
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
103717
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
103718
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
103719
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
103720
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
103721
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
103722
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
103723
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
103724
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
103725
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
103726
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych : Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1962. – 312 s.
103727
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe : podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. – 364 s.
103728
  Pruszkowska Maria Przysle Panu list i klucz / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1959. – 183с.
103729
  Kolberg Oskar Przyslowia / Kolberg Oskar. – Warszawa, 1977. – 635 с.
103730
  Brzozowski Franciszek Korab Przyslowia polskie. – Krakow : Aleks. Slomski, 1896. – XVIII, 191 s.
103731
  Janowicz L. Przystanek-niepodleglosc / Leon Janowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 170 s.
103732
  Ziemny Aleksander Przystanek dla ciebie / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 67 s.
103733
  Jesionowski Jerzy Przystanek w biegu / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Kraiowa agencja wydawnycza, 1981. – 342s.
103734
  Stanuch Stanislaw Przystanek w szczerym polu / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1966. – 216с.
103735
  Sobczyk Wanda Przystosowanie czlowieka do pracy. Zarys problematyki / Sobczyk Wanda, Kowalczuk Rajmund. – Warszawa, 1974. – 200с.
103736
  Dobraczynski J. Przyszedlem rozlaczye... / J. Dobraczynski. – Warszawa, 1973. – 365с.
103737
  Grudzinski Przemyslaw Przyszlosc Europy w koncepcjach Franklina D.Rocsevelta (1933-1945) / Grudzinski Przemyslaw. – Wroclaw i i., 1980. – 212с.
103738
  Gajlewicz-Korab Przyszlosc francuskiego sektora mediow publicznych w dobie funkcjonowania TNT na przykladzie France Televisions / Katarzyna Gajlewicz-Korab // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S.85-94. – ISSN 1641-0920
103739
  Tendera-Wlaszczuk Przyszlosc integracji w swietle analizy zrodel kryzysu idei europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 205-213. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
103740
  Sawicki A. Przyszlosc mediow publicznych w Japonii / Andrzej Sawicki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 123-134. – ISSN 1641-0920
103741
  Cwiek Zbigniew Przywodcy powstania styczniowego / Cwiek Zbigniew. – Warszawa, 1955. – 274с.
103742
  Zurek Edmund Przywroceni zyciu / Zurek Edmund. – Lodz : Wyd-wo MON, 1976. – 265s.
103743
  Жданухин Д. PRаво: предпосылки появлення // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.25-27
103744
  Ржеуський А. PRтехнології в бібліотеках // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 229-232. – ISBN 978-966-285-103-8
103745
  Przezdzieckiy A. Prуby Dramatyczne. – Wilno : Teofil Glucksb, 1841. – 174 p.
103746
  Литвак М. PS-752: уроки трагедії / М. Литвак, В. Василенко; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4-5
103747
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
103748
   Psalterium Sinaiticum. An 11-th century glagolitic manuscript from St. Katherine"s monastery, mt. Sinai. – Skopje, 1971. – 360с.
103749
  Jankowski Zbigniew Psalterz Baltycki / Jankowski Zbigniew; Kamienska A. (wstep). – Wroclaw, 1974. – 233с.
103750
  Kochanowski Jan Psalterz Dawidow / Kochanowski Jan. – Wroclaw-Krakow, 1960. – 304с.
103751
  Claudel Paul Psaumes. Traductions 1918-1953. / Claudel Paul. – Paris, 1968. – 256с.
103752
  Psellus M. Pselli Miscellanea / M. Psellus. – Paris : Maisonneuve et C-ie ; Libraires-editeurs, 1876. – [82], 605 p. – Видання грецькою мовою.- Книга описана по обкл. – (Bibliotheca Graeca / nunc primum edidit C.N. Sathas ; Vol. 5 ; Medii aevi)
103753
  Schwartz J. Pseudo-hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d"oevres attribuees a Hesiode : these presentee en vue du Doctorat es-lettres / Jacques Schwartz ; Universite de Paris, Fac des lettres et sciences humaines. – Paris : [s. n.], 1960. – 662 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
103754
  Struminsky B. Pseudo-Melesko : A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618 / B. Struminsky. – Cambridge : Harvard University press; Harvard Ukr. research inst., 1984. – 168 p. – (Monograph series / Harvard Ukranian research institute). – ISBN 0916458113
103755
  Semenov-Tian-Shanskij Pseudochrysis (Spintharis) virgo. sp.n. / Andreas Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 441-444
103756
  Aurednicek O. Pseudokontessy. a jine novelly. – Praze, 1894. – 268 c.
103757
  Prokop-Dorner Anna Pseudopsychiatryzacja jako strategia w dyskursie elit symbolicznych? // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – T. 66/1. – S. 107-134. – ISSN 0033-2356


  Pseudopsychiatrization – a strategy in the discourse of symbolic elites?
103758
  Ахвердов А.А. Pseudovesicaria digitat (C. A. Mey.) Rupr. на г. Арагац в Армении / А.А. Ахвердов, В.А. Манакин. – Ереван : [б. и.], 1963. – С. 85-91. – Отд. оттиск
103759
  Fabian Karel Psi Komando. / Fabian Karel. – Praha, 1959. – 168с.
103760
  Askenazy Ludvik Psi zivot. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1959. – 132с.
103761
  Koszutska Halina Psia sluzba / Koszutska Halina. – Warszawa, 1960. – 88с.
103762
  Stoliarenko A. Psicologia de direccao do colectivo de trabalhadores / A. Stoliarenko. – M., 1983. – 221с.
103763
  Talizina N. Psicologia de la ensenanza / N. Talizina. – M., 1988. – 365с.
103764
   Psicologia e inteligencia artificial. – Madrid : Trotta, 1994. – 309p. – (Coleccion Estructuras y procesos ; Cognitiva)
103765
   Psicologia general. – M., 1980. – 419с.
103766
  Platonov Konstantin Psicologia recreativa / Platonov Konstantin. – M., 1966. – 484с.
103767
  Mitana Dusan Psie dni / Mitana Dusan. – Bratislava, 1970. – 132с.
103768
  Trampczynski Wlodzimiers Psie Pole / Trampczynski Wlodzimiers. – Warszawa, 1960. – 288с.
103769
  Bunsch Karol Psie Pole. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 244с.
103770
  Mihai Gheorghe Psiho-logica argumentarii dialogale / Mihai Gheorghe. – Bucuresti, 1987. – 187с.
103771
   Psihofiziologia activitatii de orientare. – 1968. – Bucuresti. – 348с.
103772
   Psihologia colectivelor de munca. – 1968. – Bucuresti, 1973. – 217с.
103773
  Suliteanu Ghizela Psihologia folclorului muzical / Suliteanu Ghizela. – Bucuresti, 1980. – 303с.
103774
  Iosif G. Psihologia inginereasca si activitatea de proictare si exploatare a sistemelor complexe / G. Iosif, E. Popescu, Z. Weintraub. – Bucuresti, 1983. – 181с.
103775
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1967. – 456 p.
103776
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1981. – 387с.
103777
   Psihologia si viata cotidiana. – Bucuresti
1. – 1988. – 189с.
103778
  Arseni C. Psihoneurologie / C. Arseni, M. Golu, L. Danaila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 508c.
103779
  Herseni T. Psihosociologia organizarii intreprinderilor industriale / T. Herseni. – Bucuresti, 1969. – 259с.
103780
  Tan Hasan Psikolojik yardim iliskileri danisma ve psikoterapi / Tan Hasan. – Istanbul : M.E.B., 1992. – 243s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari ; 166 ; Ogretmen kitaplari dizisi). – ISBN 975.11.0288.X
103781
  Ямщиков С. Pskov / С. Ямщиков. – М., 1973. – 64с.
103782
  Morozkina Yelena Pskov / Morozkina Yelena. – Москва, 1984. – 192с.
103783
   PSKP-PSRS Tartu braligas sadraudzibas attistubas un nostiprinasanas organizetija. – Riga, 1972. – 81с.
103784
   PSKP 23 Kongresa materialu propaganda masu bibliotekas. – Riga, 1967. – 140с.
103785
  Wodehouse P.G. Psmith Journalist / P.G. Wodehouse. – Harmondsworth : Penguin books, 1979. – 186 p.
103786
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1968. – 60с.
103787
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1975. – 23 с.
103788
  Vailland Roger Pstrag / Vailland Roger; Tlum.C.i M.Zulawscy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 239 s.
103789
  Lisiecki Henryk Psy / Lisiecki Henryk, Styczynski Zdjecia Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1968. – 270s. – (Nasze Hobby)
103790
  Laszowski A. Psy goncze / Alfred Laszowski. – Warszawa : PAX, 1960. – 199s. : il.
103791
  Frankiewicz E. PSY Mysliwskie i ic h ukladanie / E. Frankiewicz. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 228s.
103792
  Smyczynski Lubomir Psy. Rasy i wychowanie / L. Smyczynski. – W. 3. – Warszawa : PWRL, 1975. – 452 s. : il.
103793
  Rohde E. Psyche / E. Rohde. – Stuttgart : Kroner. – 324s. – (Kroners Taschenausgabe ; Bd. 61)
103794
   Psychiatry in American Life : A Delta Book, 1966. – 246p.
103795
  Miksik Oldrich Psychicka integrita osobnosti / Miksik Oldrich. – Praha, 1985. – 289с.
103796
  Maltz Maxwell Psycho-cybernetic principles for creative living / Maltz Maxwell. – Mrkham, 1974. – 255с.
103797
  Uvarova S. Psychoanalysis & social processes : from theory to practice / Svetlana Uvarova // Психоанализ & социальные процессы : от теории к практике / С.Г. Уварова. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2017. – P. 120-247. – Библиогр.: с. 231-233 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-5-2
103798
  Fromm-Reichmann Frieda Psychoanalysis and psychotherapy / Fromm-Reichmann Frieda. – Chicago; London, 1974. – 350с.
103799
  Malcolm Janet Psychoanalysis: the impossible profession / Malcolm Janet. – New York, 1981. – 174 p.
103800
  Marcuse H. Psychoanalyza a politika / H. Marcuse. – Praha, 1969. – 73с.
103801
   Psychodiagnostik. – Berlin
1. – 1990. – 360с.
103802
   Psychodiagnostik. – Berlin
2. – 1991. – 361с.
103803
  Minhova Jana Psycholigical aspects of teaching practice : Психологічні аспекти педагогічної практики / Minhova Jana, Lovasova Vladimira, Vankova Jana // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сьогодні всі вищі навчальні заклади Чехії реформують свої освітні програми. Необхідно підкреслити, що освіта повинна створювати умови для розвитку педагогічної майстерності (вмінь). Педагогічна практика не може відбуватись без самовідданої та ...
103804
  Tkachenko N.D. Psycholinguistic Analysis of the Verbal and Nonverbal Presentations in the Animated Cartoon “Horrid Henry” // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 41. – С. 59-67. – ISSN 2413-5593
103805
   Psycholinguistic Content of Complements in English and Ukrainian / E. Ivashkevych, I. Perishko, S. Kotsur, S. Chernyshova // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 24-55. – ISSN 2309-1797
103806
   Psycholinguistic Paradigm of the Medical Staff - Patients Communicative Interaction in the Conditions of COVID-19 in Ukraine and Scotland / N. Mykhalchuk, V. Zlyvkov, S. Lukomska, A. Nabochuk, N. Khrystych // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 92-117. – ISSN 2309-1797
103807
  Mykhalchuk N. Psycholinguistic Specifics of Understanding by Ukrainian Students the Principles of Nomination of Linguocultural Models "clothing" in English and Ukrainian / N. Mykhalchuk, P. Levchuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – Р. 195-237. – ISSN 2309-1797


  Психолінгвістичні особливості розуміння українськими студентами принципів номінації лінгвокультуреми "одяг" в англійській та українській мовах.
103808
  Saporta Sol. Psycholinguistic theories and generative grammars / Sol. Saporta. – Eugene, 1967. – 32с.
103809
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 1. – 2018. – 425, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
103810
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 2. – 2018. – 379, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
103811
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 1. – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
103812
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 2. – 2018. – 224 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
103813
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 2. – 2019. – 407, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
103814
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 1. – 2019. – 443, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
103815
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 1. – 2019. – 401, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
103816
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 2. – 2019. – 377, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
103817
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 1. – 2020. – 351, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
103818
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 2. – 2020. – 417, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
103819
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 1. – 2020. – 287, [1] с. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
103820
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 2. – 2020. – 223, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
103821
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 1. – 2021. – 213, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
103822
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 2. – 2021. – 237, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
103823
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 30, iss. 1. – 2021. – 273, [1] р. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-30-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
103824
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 30, iss. 2. – 2021. – 239, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-30-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
103825
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 31, iss. 1. – 2022. – 233, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-31-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
103826
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 31, iss. 2. – 2022. – 161, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-31-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
103827
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 32, iss. 1. – 2022. – 207, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-32-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
103828
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 32, iss. 2. – 2022. – 155, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-32-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
103829
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 33, iss. 1. – 2023. – 229, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2023-33-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
103830
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 33, iss. 2. – 2023. – 237, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2023-33-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
103831
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 34, iss. 1. – 2023. – 203, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2023-34-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
103832
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 34, iss. 2. – 2023. – 221, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2023-34-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
103833
  Shymko V. Psycholinguistics of Organizational Phenomena: A Case of the Managerial Culture Study // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 173-186. – ISSN 2309-1797
103834
  Kulish A. Psycholinguistics: psycholinguistic text analysis // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 63-64. – ISBN 978-617-8037-90-1


  Психолінгвістика: психолінгвістичний аналіз тексту.
103835
  Kurcz Ida Psycholingwistyka. Przeglad problemow badawczych. / Kurcz Ida. – Warszawa, 1976. – 288с.
103836
  Borshchovetska V. Psycholinquistic considerations on translation process: analysis, challenges and further development // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 28-34. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
103837
   Psychologia. – Warszawa, 1975. – 891с.
103838
   Psychologia. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 891s.
103839
  Obuchowski Kazimierz Psychologia dazen ludzkich / Obuchowski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1967. – 296с.
103840
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa : Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
T 1. – 1963. – 749s.
103841
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa
T 2. – 1963. – 586s.
103842
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa, 1977. – 157с.
103843
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa : PWN, 1977. – 158s.
103844
  Ratajczak Zofia Psychologia inzynieryjna / Ratajczak Zofia. – Katowice, 1974. – 74с.
103845
  Pospiszyl K. Psychologia kobiety / K. Pospiszyl. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 236s. – (Biblioteka problemow ; Tom 268)
103846
  Szalek Jerzy Psychologia obrony cywilnej / Szalek Jerzy. – Warszawa, 1988. – 336с.
103847
  Pilo M. Psychologia Piekna i sztuki / M. Pilo; przekl. A. Morzkowskiej. – Warszawa : Nakladem redakcji "Glosu", 1900. – 139 s.
103848
   Psychologia procesow poznawczych. – Warszawa, 1986. – 231 s.
103849
   Psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 879с.
103850
   Psychologia sociala in Romania. – Bucuresti, 1984. – 236 p.
103851
  Mika Stanislaw Psychologia spoleczna / Mika Stanislaw. – Wyd. 3, zmien. – Warszawa, 1981. – 559с.
103852
  Pietrasinski Zbigniew Psychologia sprawnego myslenia / Pietrasinski Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 244с.
103853
  Burtt Harold Ernest Psychologia stosowana. / Burtt Harold Ernest. – Warszawa, 1965. – 558с.
103854
  Kowalczuk Rajmund Psychologia w pracy z ludzmi / Kowalczuk Rajmund. – Wyd. 3. – Warszawa, 1975. – 176с.
103855
  Green Donald Ross Psychologia w szkole / Green Donald Ross. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 240с.
103856
  Kornieieva I. Psychological and linguistic features of future specialists in Fashion industry // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 9 (217), вересень. – С. 145-149. – ISSN 2308-4634


  У статті обгрунтовується проблема володіння знаннями та вміннями професійного монологічного мовлення майбутніх фахівців індустрії моди в Україні.
103857
  Rudyshyn S. Psychological and Pedagogical Features of Scientific Ecological Discourse // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 25-42. – ISSN 2411-1317
103858
   Psychological basis of professional problem-solving : collective monogr. / [M. Smulson, M. Tomchuk, A. Chornyi et al.]. – Lviv : Liha-Pres, 2019. – IV,172, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-152-0
103859
  Chaika G.V. Psychological characteristics influencing personal autonomy as a key factor of self-determination // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (8). – С. 124-137. – ISSN 2520-6265


  Психологічні особливості, що впливають на особистісну автономію як ключовий фактор самовизначення.
103860
  Tsymbal I.V. Psychological conditions of improving reading competence of modern specialists // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – P. 43-48 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
103861
  Shamych O.M. Psychological conditions of selfrealization in sports of paralimpic athlets // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (8). – C.138-146. – ISSN 2520-6265


  Психологічні умови самореалізації у спорті спортсменів-паралімпійців.
103862
  Ivkin V.M. Psychological features of the unemployed: analysis of the latest research // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – P. 36-42 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name. – ISSN 2411-3190
103863
  Pakholchuk O.P. Psychological impact of quarantine on the medical education and how to reduce it / O.P. Pakholchuk, S.M. Nedelska, S.V. Pavlov // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 65-68. – ISSN 1681-2751


  Метою статті було виявити, оцінити й узагальнити дані із систематичних оглядів можливого психологічного впливу карантину на навчання в медичному університеті в умовах ізоляції під час пандемії COVID-19 та запропонувати підходи до вирішення цих проблем.
103864
  Andrushchenko T. Psychological Issues of Students" Social initiative in Higher Education Establishments: Systemic / T. Andrushchenko, N. Khvorostyanko // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 73-84. – ISSN 2307-4515


  Психологічні проблеми соціальної роботи студентів - ініціатива у вищих навчальних закладах: системний підхід.
103865
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 12 (32). – 2019. – 301, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103866
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 11 (31). – 2019. – 328, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103867
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 3 (35). – 2020. – 208, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103868
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 4 (36). – 2020. – 279, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103869
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 5 (37). – 2020. – 262, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103870
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 6 (38). – 2020. – 149, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103871
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 7 (39). – 2020. – 141, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.7 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103872
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 8 (40). – 2020. – 128, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.8 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103873
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 9 (41). – 2020. – 131, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.9 - Резюме укр., рос., англ. мовами
103874
  Kovalenko A.B. Psychological means for women"s shyness overcoming / A.B. Kovalenko, E.Yu. Gryshuk, N.I. Rohal // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (12). – С. 72-83. – ISSN 2520-6265
103875
  Maksymenko S.D. Psychological nature of the personality : monograph / S.D. Maksymenko ; transl. from Ukrainian by E.V. Topolov. – Kyiv : KMM, 2007. – 215, [1] p. : ill. – Bibliogr.: p. 206-215. – ISBN 978-966-96599-9-6
103876
  Hotsuliak N. Psychological peculiarities of creative activity development of future psychologists // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 23-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the study of the psychological peculiarities of the development of creative activity of future psychologists. Creativity as a scientific problem in psychology began to be studied relatively long ago, it is one of the most ...
103877
  Danyliuk I. Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking Ukrainian and Russian languages / I. Danyliuk, S. Shykovets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-35. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presentsresults of the study and practical analysis of the phenomenon of the influence of ethnolinguistic identity on the formation of the language image, as well as the psychological well-being and personal health of Ukrainian-speaking and ...
103878
   Psychological Peculiarities of Understanding by Students Internet Texts / S. Maksymenko, O. Nemesh, K. Maksymenko, A. Nabochuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 187-213. – ISSN 2309-1797
103879
  Britt Steuart Henderson Psychological principles of marketing and consumer behavior / Britt Steuart Henderson. – Lexington : Lexington books, 1978. – 18,532p. – ISBN 0-669-01513-X
103880
  Tsurkan-Saifulina Psychological Readiness as a Component of Professional Training of Future Lawyers / Tsurkan-Saifulina, Stupak, // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2022. – Т. 5, № 3. – С. 76-82. – ISSN 2617-4162


  Мета науково-дослідної роботи - здійснити комплексний аналіз явища психологічної готовності, виявити його взаємозв"язок з професійною підготовкою майбутніх юристів, з"ясувати найбільш ефективні заходи для формування психологічної готовності майбутніх ...
103881
  Buzek Miloslav Psychologicka valka. / Buzek Miloslav. – Praha, 1959. – 199с.
103882
   Psychologicke problemy vychovy k tvorivosti. – Praha, 1981. – 240s.
103883
   Psychologiczna analiza wybranych problemow funkcjonowania spolecznego mlodziezy / Pod red. R. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 145 s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
103884
  Sokolowska Alicja Psychologiczna ekspertyza sadowa w sprawach dzieci i mlodziezy / Sokolowska Alicja. – Warszawa, 1977. – 356с.
103885
   Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 259s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych ; 53). – ISBN 83-87703-62-1
103886
  Mellibruda Jerzy Psychologiczne mozliwosci ulepszania kontaktow miedzyludzkich / Mellibruda Jerzy. – Warszawa, 1980. – 412с.
103887
  Koscielak Ryszard Psychologiczne podstawy rewalidacji uposledzonych umyslowo / Koscielak Ryszard. – Warszawa, 1989. – 235с.
103888
   Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 5 / Pod. red. St.A.Witkowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 213, [1] s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
103889
   Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2000. – 260s. – ISBN 83-231-1221-5
103890
   Psychologie-Philosophie-Menschenbild. – Halle (Saale), 1964. – 122с.
103891
  Simon M.D. Psychologie - gestern und heute / M.D. Simon. – Wien, 1976. – 162s. – ISBN 3-215-02282 6
103892
  Teplov B.M. Psychologie / B.M. Teplov. – Praha, 1952. – 216с.
103893
  Zimbardo P.G. Psychologie / P.G. Zimbardo. – Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo : Springer-Verlag, 1983. – 784s. – ISBN 3-540-12123-4
103894
   Psychologie a sociologie pro ekonomy. – Praha, 1976. – 278с.
103895
   Psychologie als gesellschaftliche Produktivkraft. – Berlin, 1965. – 484 S.
103896
   Psychologie an der Alma mater Lipsiensis : Standpunkte und Perspektiven. – Leipzig, 1986. – 205s. – (Wissenschaftliche Beitrage K.-Marx-Univ. Leipzig ; Reihe Psychologie)
103897
  Fischel Werner Psychologie canine l"ame du chien / Fischel Werner. – Paris : Librairie Maloine S.A., 1968. – 220s.
103898
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
1. – 1956. – 270с.
103899
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
2. – 1956. – 246с.
103900
  Dembowski Jan Psychologie der Affen / Dembowski Jan. – Berlin : Akademie - Verlag, 1956. – 260с.
103901
  Jaroschewski Psychologie im 20. Jahrhundert / Michail Jaroschewski. – Berlin : Volk und Wissen, 1975. – 539 S.
103902
  Schneider Klaus Psychologie im Management: Taschenlexikon Marktwirtschaft / Schneider Klaus. – Berlin, 1991. – 120с.
103903
   Psychologie im Sport. – Berlin, 1975. – 288с.
103904
   Psychologie in unserem Leben. – Berl., 1966. – 182с.
103905
  Platonov C. Psychologie recreative / C. Platonov. – Moscou. – 432с.
103906
  Kubicka Ludek Psychologie skolniho ditete a jehovychova v rodine. / Kubicka Ludek. – Praha, 1959. – 192с.
103907
  Dankwardt H. Psychologie und Criminalrecht / H. Dankwardt. – Leipzig : Winter, 1863. – VI, 111 S. – Бібліогр. в підрядк. прим.
103908
   Psychologiehistorische Manuskripte : I. Herbstsymposium 29. September bis 1.Oktober 1976, 1977. – 74
103909
   Psychologische Probleme der Einstellungs- und Verhaltensanderung. – Berlin, 1972. – 190с.
103910
  Grassel Heinz Psychologische Untersuchungen / Grassel Heinz, Kulka Helmut. – Berl., 1958. – 146с.
103911
   Psychologische Untersuchungen zur Entwicklung sozialistischer Personalichkeiten. – Berlin, 1971. – 319с.
103912
  Stagner Ross Psychology / Stagner Ross, T.F. Karwoski. – New York a.o., 1952. – 582с.
103913
   Psychology : Text-book for the 11th class of the School for English Language / A. Rainov, I. Netov, I. Markov, K. Kamenova; At. Rainov [et al.]; transl. by Hr. Tchohadjieva. – Sofia : "Narodna Prosveta", 1959. – 162 p.
103914
   Psychology. – Moscow, 1989. – 444с.
103915
  Gross Richard Psychology : The science of mind and behaviour / Gross Richard. – 3rd edition. – London : Hodder & Stoughton, 1996. – XII,948p. : il. – ISBN 0 -340- 64762 0
103916
  Santrock John Psychology / Santrock John. – 5th ed. – Madison a. o. : Brown and Benchmark, 1997. – XLI,707p. – ISBN 0-697-29678-4
103917
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-23-7
Vol. 1 : Essence of the human soul. – 1999. – 23,392p.
103918
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-35-4
Vol. 3 : Laws of animality. – 1999. – 10,263p.
103919
  Santrock John Psychology / John W.Santrock. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 34,593,[72] p. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-039469-5
103920
  Passer M.W. Psychology : frontiers and applications / Michael W. Passer, Ronald E. Smith. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,703,[107] p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07-365795-6
103921
  Kagan J. Psychology an introduction / J. Kagan, E. Havemann. – New York ; Chicago ; San Francisko : Harcourt ; Brace & World, 1968. – XIV, 673 p. – ISBN 0-15-572601-3
103922
  Platonov K. Psychology as you may like it / K. Platonov. – M., 1965. – 296с.
103923
   Psychology at work. – 5th ed. – London : Penguin books, 2002. – XVI, 452 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (PENGUIN ; Psychology. Business/Management). – ISBN 978-0-14-100010-7
103924
  Morgan L. Psychology for teachers. – New York, 1899. – 240 p.
103925
  Sorenson Herbert Psychology in education / Herbert Sorenson. – 3rd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1954. – X, 577 p. – (McGraw-Hill series in education)
103926
  Cole Luelle Psychology of Adolescence. / Cole Luelle. – New York
16. – 1941. – 503с.
103927
  Barwichk Judith Psychology of women: a study of biocultural conflicts / Barwichk Judith. – New York, 1971. – 242с.
103928
  Kuhlman T.L. Psychology on the streets : Mental health practice with homeless persons / Thomas L. Kuhlman. – New York : A Wiley Interscience Publication, 1994. – X, 223 p. – ISBN 0-471-55243-7
103929
  Piaget J. Psychology, interdisciplinary relations and the system of sciences : (Evening lecture) / J. Piaget. – Москва, 1966. – 48p.
103930
  Lahey Benjamin B Psychology: an introduction / Benjamin B Lahey; Perkins D.G., Price R. – Dubuque, 1983. – 155с.
103931
  Perrin Fleming Allen Psychology: its methods and principles / Perrin Fleming Allen, Klein David Ballin. – London, 1927. – 387с.
103932
  Balgiu B.A. Psychometric properties of curiosity and exploration inventory-II (CEI-II) in the case of a sample of romanian students // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 64, nr. 2. – P. 102-114. – ISSN 2344-4665


  Психометричні властивості цікавості та інвентаризації розвідки-II (CEI-II) у випадку вибірки румунських студентів.
103933
   Psychopharmacology and biochemistry of neurotransmitter receptors. – New York, Amsterdam, Oxford : Elsevier, North-Holland, 1980. – 676S. – (Developments in Neuroscience ; Volume 11)
103934
   Psychopharmocology of Alcohol. – New York : Raven Press, 1980. – 280p.
103935
  Vasylchuk H. Psychophysical Consequences of 1921-1923 Famine in Children of Ukraine / H. Vasylchuk, I. Shugalyova // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2023. – № 3 (43), липень-вересень. – С. 204-220. – ISSN 1998-4634


  Психофізичні наслідки голоду 1921-1923 рр. у дітей України.
103936
  SuwaN Psychophysiological Studies of Emotion and Mental Disorders / SuwaN, I. Yamashita. – Sapporo, 1972. – 229p.
103937
   Psychophysiology of the gastrointestinal tract : Experimental and Clinical Applications. – New York, London : Plenum Press, 1983. – XXV,363S. – Editeg by Rupert Holzl, William E. Whitehead. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
103938
  Romaniuk K.O. Psychosocial features of management volunteer team // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – Р. 128-139. – ISSN 2520-6265


  У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають ...
103939
  Tylka Jan Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teori i praktyki / Tylka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 176s. – ISBN 83-7072-158-3
103940
  Kowalewska Salomea Psychospoleczne warunki pracy w przedsiebiorstwie przemyslowym / Kowalewska Salomea. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 242с.
103941
  Kratochvil S. Psychoterapia : Kierunki-metody-badania / S. Kratochvil. – 3-e wyd. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 727s. – ISBN 83-01-02270-1
103942
  Domino Zbigniew Pszenicznowlosa / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 272с.
103943
   Pszichologiai Tanulmanyok. – Budapest : Akademiai Kiado
10. – 1967. – 840 p.
103944
   Pt (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells / A.A. Bilyuk, O.V. Storozhuk, O.V. Kolotiy, H.H. Repich, S.I. Orysyk, L.V. Garmanchuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 1. – Р. 60-66. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to examine the changes in multi-cellular tumor spheroid growth, adhesion properties and gamma-glutamintranspeptidasic activity in model systems of human breast cancer multicellular spheroid MCF-7 under the influence of ...
103945
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
103946
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
103947
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
103948
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
103949
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
103950
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
103951
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
103952
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
103953
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
103954
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
103955
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
103956
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
103957
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
103958
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
103959
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
103960
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
103961
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2674-5216
Iss. 1. – 2020. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
103962
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2733-211X
Iss. 1 (5). – 2021. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
103963
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
103964
   Public administration in the education system: Theoretical and methodological approaches and practical recommendations / T.V. Sych, O.M. Kryvtsova, N.I. Kaduk, M.V. Nesprava, O G. Panchenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 132-139. – ISSN 1993-0909


  Державне управління в системі освіти: теоретичні та методологічні підходи та практичні рекомендації.
103965
  Hrazhevska N. Public Administration Models and Healthcare System Regulation in Foreign Countries / N. Hrazhevska, A. Tyngisheva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 11-16. – (Економіка ; вип. 1 (214)). – ISSN 1728-3817


  The article focuses on a comparative analysis of public administration models and healthcare system regulation in foreign countries. The study explores organizational features of the operation and development of healthcare systems and identifies three ...
103966
  Halanets V.V. Public administration of development of agroindustrial complex in the context of the strategy of sustainable development of Ukraine (archetype approach) / V.V. Halanets, R.B. Dzyanyy, Y.M. Dziurakh // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 125-142. – ISSN 2414-0562
103967
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
103968
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
103969
  Яцик І. Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 157-161. – ISBN 978-966-8917-14-1
103970
  Mueller D.C. Public choice III / Dennis C. Mueller. – Cambridge : University Press, 2003. – XIX, 768 p. : ill., tab. – Name index: p. 749-768. – Bibliogr.: p. 683-747. – ISBN 0-521-89475-1
103971
  Rozhnova V.V. Public confidence as a systemic anticorruption element in Ukraine / V.V. Rozhnova, D.O. Savytskyi // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 252-269. – ISBN 978-9934-588-04-4
103972
  Rushchyshyn N. Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization / N. Rushchyshyn, I. Buchko, Z. Kostak // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 75-78. – ISSN 1728-6220


  There is an urgent need to decrease the size of debt in Ukraine, but instead recently the amount of public debt has been increasing and potential sources of debt repayment of the previous periods were reducing. Therefore, improvement of the efficiency ...
103973
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
103974
  Pipchenko N. Public diplomacy as a tool of shaping the perception of Ukraine in the West amid the aggravation of relations with Russia / N. Pipchenko, M. Dovbenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 14-24. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of Ukraine’s public diplomacy in terms of aggravation of relations with Russia. Public diplomacy is researched as an instrument for shaping the perception of Ukraine in the West that is exposed to constant threats ...
103975
  Karpchuk N. Public diplomacy as a tool to counteract information threats: the case of Ukrainian Diaspora in South Africa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – Р. 9-17. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
103976
  Balanutsa O. Public Diplomacy of Ukraine in Kuwait: Thinking out of the Box. / O. Balanutsa, O. Seheda // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – С. 268-276. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
103977
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
103978
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
103979
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
103980
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
103981
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
103982
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
103983
  Protsiuk T.B. Public figure as a key sector of corruption risks and risks of corruption income laundering / T.B. Protsiuk, R.M. Skrynkovskyy // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 210-232. – ISBN 978-9934-588-04-4
103984
  Bakhrushin V.E. Public funding of higher education from the viewpoint of decision making theory // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 18. – ISBN 978-966-7166-39-7
103985
  Kucharchuk P.M. Public governance in the educational environment / P.M. Kucharchuk, O.A. Bilyk // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 149-159. – ISSN 2414-0562
103986
   Public Health and Social Security. – Moscow
103987
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
103988
  Kaczorowska A. Public international law / Alina Kaczorowska. – 4th ed. – London : Routledge, 2010. – XXI, 877 p. : tab. – Index: p. 861-877. – Бібліогр. в підрядк. прим.
103989
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
103990
  Ivatsko T.S. Public leader"s communication skills to build dialogue // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 120-130. – ISSN 2414-0562
103991
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
103992
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
103993
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (14), june. – 2018. – 377, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
103994
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (15), september. – 2018. – 297, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2018-15-5 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією - Резюме укр., рос., англ. мовами
103995
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (16), january. – 2019. – 261, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2019-16-1 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
103996
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (17), march. – 2019. – 309, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-17-2 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
103997
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 4 (24), september 2020. – 2020. – 289, [3] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-4(24) - Резюме укр., рос., англ. мовами
103998
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (25), december 2020. – 2020. – 275, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25) - Резюме укр., рос., англ. мовами
103999
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : [s. n.], 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (26), february 2021. – 2021. – 283, [1] р. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2021-1(26) - Резюме укр., рос., англ. мовами
104000
  Suray I.G. Public management: scientific and substantive discourse // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (15), september. – P. 236-245. – ISSN 2414-0562


  Визначено сутність публічного управління як моделі управління справами суспільства для створення підгрунтя законодавчого закріплення терміна "публічне управління" в Україні.
<< На початок(–10)101102103104105106107108109110(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,