Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1038001
  Запорожець В.А. "Особливості функціонування УАПЦ в 90-х рр. XX ст. - 10 рр. XXI ст." : дис. ... д-ра філософії у галузі релігієзнавства : 031 / Запорожець Вікторія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 192 арк. – Додатки : арк. 191-192Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: 168-190
1038002
  Гримська М.І. Особливості "відкритої дипломатії" сучасного Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 68-70.
1038003
  Цюпа М.А. Особливості абревіатур у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 394-398.
1038004
  Вірич П.А. Особливості абсорбції/десорбції метиленового синього гідрогелями різної хімічної структури / П.А. Вірич, О.М. Надтока, Н.В. Куцевол // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 4 листоп. 2022 р., м. Тернопіль, Україна / "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 129-131. – ISBN 978-617-8037-96-3
1038005
  Бутник О.М. Особливості авіабудівної галузі економіки України як об"єкта економіко-математичного моделювання / О.М. Бутник, О.В. Лепьохін // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.54-57. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038006
  Іщенко Руслан Миколайович Особливості автоіонізаційних процесів у L- ТА М- електронних оболонках атомів 3d- ТА 5d- елементів : Автореф. дис. ...канд. фізико-математичних наук; 01. 04. 07 / Іщенко Р. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 15 назв
1038007
  Скрипник С.В. Особливості автоматизації обліку підприємств у сучасних умовах / С.В. Скрипник, І.Б. Франчук, І.В. Шепель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1038008
  Зацерковний В. Особливості автоматизованого дешифрування космознімків сільськогосподадських угідь (на прикладі Кіптівської територіальної громади) / В. Зацерковний, В. Бабій, А. Скоробогатько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  Історично склалось, що роль сільського господарства у нашій державі доволі велика, і останнім часом, після деякого спаду, зростає інтерес до цього сегмента економіки. Зазвичай це пов"язано зі зміною земельної політики України, у землі з"являється ...
1038009
  Білоголовий Я. Особливості автоматичного поновлення договорів оренди землі приватної власності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1038010
  Фурманова П. Особливості агентивного неживого підмета в японській, англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (71). – С. 132-143. – ISSN 2520-6397


  У статті розглянуто явище агентивного неживого підмета в японській, англійській та українській мовах. Визначено основні два підходи до розв"язання питання агентивного неживого підмета в японській мові: іменниковий та дієслівний, а також детально ...
1038011
  Кравчук С. Особливості агресивної поведінки чоловіків і жінок // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 142-148.
1038012
  Харченко Н.А. Особливості адаптації студентів до дистанційного навчання в умовах пандемії / Н.А. Харченко, Л.П. Науменко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 1 (65). – C. 125-131. – ISSN 2617-6858
1038013
  Літковська О. Особливості адміністративних справ щодо звільнення посадових осіб з публічної служби // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 134-136.
1038014
  Коваленко Л.П. Особливості адміністративно-правового регулювання охорони довкілля органами місцевого самоврядування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 116-123. – ISSN 0201-7245
1038015
  Армаш Н. Особливості адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої впади, що обіймають посади державних політичних діячів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 70-74. – ISSN 0132-1331
1038016
   Особливості адміністративно-територіального устрою України в умовах децентралізації : наук. записка / Н.М. Батанова [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Норма права, 2021. – 99, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7850-42-6
1038017
  Карнарух А. Особливості адміністративного судочинства в Україні в умовах здійснення судової та адміністративної реформ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 131-134.
1038018
  Рогаль-Левицька М Особливості адміністративної відповідальності за порушення законодавства а фінансових питань // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 61-65. – ISSN 0132-1331
1038019
  Бєлєвська О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038020
  Сікорська І.А. Особливості адміністративної та фінансово-правової відповідальності забюджетні правопорушення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 73-79. – (Правознавство ; Вип. 282)
1038021
  Сокол М.О. Особливості академічної доброчесності НДР студентів природничих спеціальностей / М.О. Сокол, Г.А. Русин, І.Ю. Фекета // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 149-152. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1038022
  Приходько Г.І. Особливості актуалізації оцінного висловлювання у діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1038023
  Лакішик Д.М. Особливості американських підходів до ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Досліджено еволюцію американської політики стосовно Західної Німеччини після Другої світової війни. Проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники, що обумовили трансформацію політики США щодо ФРН. The article examines evolution of American policy ...
1038024
  Клименко-Мудрий Особливості американської правової системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.51-56. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1038025
  Кондратенко Н. Особливості анонсу як мовленнєвого жанру інтернет-дискурсу / Н. Кондратенко, М. Степанюк // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (24). – С. 54-67. – (Серія: Філологія ; Т. 26, вип. 2 (24)). – ISSN 2307-8332
1038026
  Ємельянов О.Ю. Особливості антикризового управління за наявності на підприємствах кризи ліквідності та платоспроможності // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 2 груд. 2022 р., м. Івано-Франківськ, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 21-23. – ISBN 978-617-8126-04-9
1038027
  Кулянда М.І. Особливості апеляційного провадження в порядку судового контролю в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кулянда Мирослава Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1038028
  Ковтун Н.В. Особливості багатомірної періодизації показників інвестиційної діяльності в умовах короткої динаміки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 19-23
1038029
  Спасенко О.В. Особливості біологічних властивостей збудника туберкульозу / О.В. Спасенко, Л.С. Холодна // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0372-6436
1038030
  Мартьянов О. Особливості боротьби з відмиванням грошей у розвинутих країнах // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-58. – ISSN 1729-7036
1038031
  Яковенко Н.Л. Особливості британських концептуальних підходів до проблеми розвитку держав із середньорозвинутою та перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-68. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто британські підходи щодо розвитку держав із середньорозвинутою та перехідною економікою. Йдеться про теорію світових систем, теорію гегемонічної стабільності, теорію залежності та взаємозалежності. Зроблено спробу показати теоретичну основу ...
1038032
  Іщук Л.П. Особливості будови плодів видів роду Carpinus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На основі літературних даних і власних досліджень подано морфологічний опис плодів С. betulus L., С. caucasica A. Grossh., С. orientalis Mill., С. turczaninovii Hance, їх розміри та масу в умовах Національного дендропарку "Софіївка" НАНУ. On the basis ...
1038033
  Буйдін Ю.В. Особливості будови та посівні якості насіння сортів Астильби (Astilbe Buch.- Hay ex D. Don) Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Вивчено будову та посівні якості насіння інтродукованих сортів астильби. Встановлено значну варіативність за кількістю продукованого насіння від спонтанного перезапилення, його розмірами та масою 1000 насінин. Виділено шість основних типів ...
1038034
  Чернадчук В.Д. Особливості бюджетно-контрольних правовідносин залежно від стадії бюджетного процесу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 432-439. – ISSN 1563-3349
1038035
  Волик Н.Г. Особливості бюджетного процесу в зарубіжних країнах / Н.Г. Волик, О.К. Бугаєнко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.71-75. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038036
  Василець Л.М. Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 43-45. – ISSN 2313-0431
1038037
  Бондаренко Е.Л. Особливості вдосконалення ГІС для вирішення проблемно-орієнтованих завдань еколого-географічного картографування // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 51-57. – ISBN 978-966-455-002-1
1038038
  Завидівська Н. Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про Вищу освіту / Н. Завидівська, О. Римар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 65-69. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
1038039
  Семен Н. Особливості ведення інтерв"ю у програмах "РАНДЕВУ" з Яніною Соколовою на "5 каналі" і "LARRY KING NOW" на каналі "CNN" / Н. Семен, А. Шкальова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 81-87. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
1038040
  Коник Ю. Особливості ведення книг записів актів громадянського стану в Україні у 1920-х роках (на прикладі Херсонщини) / Ю. Коник, О. Крючкова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 99-117. – ISSN 0320-9466
1038041
  Бойко І.Й. Особливості вервних судів Галицько-Волинської держави (1199-1349) / І.Й. Бойко, М.М. Бедрій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-36.
1038042
  Щербакова Г. Особливості весільного ритуалу в українській культурі з початку XX ст. - до 20-х рр. XXI ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 1. – С. 64-69. – ISSN 2226-3209
1038043
  Ананко Т.Р. Особливості вживання категорії оцінки в корпоративному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 215-221
1038044
  Дем"яненко Л. Особливості взаємовпливу живопису та літератури у творчому доробку М. Коцюбинського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 143-153. – ISSN 2224-9516
1038045
  Мовчан А.В. Особливості взаємодії оперативних підрозділів Національної поліції України з іншими підрозділами правоохоронних органів у сфері протидії торгівлі людьми / А.В. Мовчан, І.В. Жуковський // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (57). – С. 160-171. – ISSN 2072-8670
1038046
  Вакуліч Т.М. Особливості взаємодії підлітків з інтернет-середовищем // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 84-93. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 12 (36))
1038047
  Чикун Т.М. Особливості взаємодії системи безоплатної правової допомоги із землевласниками та землекористувачами в умовах воєнного стану // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 115-117. – ISSN 2313-0431
1038048
  Плетенець В.М. Особливості взаємодії слідчих органів Національної поліції з підрозділами карного розшуку в підвищенні ефективності подолання протидії розслідуванню // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 272-283. – ISSN 2524-0323
1038049
  Рилач Н.М. Особливості взаємодії України і Європейського Союзу у науково-технологічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 30-34.
1038050
  Рилач Н.М. Особливості взаємодії України та Європейського Союзу у науково-технологічній сфері : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рилач Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22с. – Бібл.: 8 назв
1038051
  Бут А.П. Особливості взаємозв"язку інноваційної моделі економіки та банківських інститутів у сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 23-27
1038052
  Сириця Тарас Федорович Особливості взаємозв"язку політики та економіки в умовах постсоціалістичних трансформацій : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Сириця Т.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 209л. – Бібліогр.: л.194-209
1038053
  Мяловицька Н. Особливості виборів в унітарних державах Європи, які мають у своєму складі автономні утворення // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-62.
1038054
  Сущик В.М. Особливості виборів Президента Угорської Республіки // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-97.
1038055
  Семенов А.Г. Особливості вибору та розробки стратегії на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.320-323. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038056
  Машевський О. Особливості виборчої кампанії 2020 у США та перспективи українсько-американських відносин / О. Машевський, О. Сухобокова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 84-86. – (Історія ; вип. 3 (150)). – ISSN 1728-3817


  21 січня 2021 р. кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка та ГО "Українська асоціація американістики" провели за участі американських колег міжнародний науково-методичний семінар в онлайн режимі (вебінар) ...
1038057
  Шуляр Василь Особливості вивчення історіософської лірики Дмитра Кременя в старшій школі / Шуляр Василь, Горкуша Євгенія // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1038058
  Рибченко М.Ф. Особливості вивчення комп"ютеризованої системи бухгалтерського обліку в ході проведення аудиту // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.299-302. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038059
  Топольник Я. Особливості вивчення навчальної дисципліни "Інноваційні технології в освіті" в процесі підготовки майбутніх докторів філософії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 2 (102). – С. 45-54. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
1038060
  Гаврилюк Л.В. Особливості визнання показань з чужих слів доказом у кримінальному провадженні крізь призму судових рішень // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 110-118. – ISSN 2072-8670
1038061
  Петренко В. Особливості визначення політичної мови // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-24.
1038062
  Махінова А. Особливості визначення поняття та змісту права приватної власності на землю // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С.45-51
1038063
  Притика Ю.Д. Особливості визначення правового статусу суб"єктів третейського розгляду / Ю. Притика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості визначення правового статусу суб"єктів третейського розгляду та проблеми співвідношення понять учасників та суб"єктів третейського розгляду. Peculiarities of the legal status definition of subjects of arbitration proceeding ...
1038064
  Рудченко О.Ю. Особливості визначення стратегічно важливих підприємств у промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 90-96
1038065
  Бондар В. Особливості визначення суб"єкта адміністративної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 67-69.
1038066
  Колодізєв О. Особливості визначення та структуризації ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації економіки / О. Колодізєв, О. Лозинська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 32 назв.
1038067
   Особливості визначення уражаючих властивостей малокаліберних куль після рикошету / О. Коломійцев, В. Сапєлкін, П. Гіверц, О. Герман // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 2 (27). – С. 59-75. – ISSN 1993-0917
1038068
  Господаренко В.М. Особливості викладання державної кримінально-правової політики США в американських університетах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 2 (98). – С. 271-283. – ISSN 2524-0323
1038069
  Фабрикіна І. Особливості викладання мови із застосуванням ІКТ // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 2-4.
1038070
  Муравська С. Особливості викладання музейної педагогіки для музейників (на прикладі Національного університету "Львівська політехніка") // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 1. – С. 137-140. – ISBN 978-617-7945-31-3
1038071
  Сніца Т. Особливості викладання навчальної дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови" курсантам першого року навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 93-97. – ISSN 2308-4634
1038072
  Нечитайло Д.Ю. Особливості викладання педіатрії іноземним студентам шостого курсу в умовах воєнного стану / Д.Ю. Нечитайло, Т.М. Міхєєва, О.С. Годованець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Андрієць О.А., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 12, № 4 (46). – С. 4-8. – ISSN 2226-1230
1038073
   Особливості викладання термінології на заняттях з іноземної мови в професійній діяльності в немовному закладі вищої освіти / К. Дегтярьова, Л. Кібенко, В. Живолуп, А. Карась, І. Ляхова // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (109). – С. 16-22. – ISSN 1817-8510
1038074
   Особливості викладання фізіології студентам стоматологічного факультету / І. Тимофійчук, С. Юрнюк, С. Семененко, Л. Борейко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 123-126. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Кафедрою фізіології БДМУ проводиться успішна робота по забезпеченню студентів якісним навчально-методичним матеріалом, який дає можливість покращувати результати підготовки, що в майбутньому дозволить випустити професіонала.
1038075
  Харченко Ю.В. Особливості викладання хімії неорганічної для іноземних студентів у СУМДПУ імені А.С. Макаренка / Ю.В. Харченко, О.М. Бабенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 111-117. – ISSN 2519-2361
1038076
  Слома В. Особливості виконання обов"язків за гарантією // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-78.
1038077
  Царюк С. Особливості виконання покарання у виді довічного позбавлення волі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 95-101.
1038078
  Єфременко В.В. Особливості виконання судових рішень про стягнення аліментів на дітей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
1038079
  Сава К. Особливості використання англіцизмів у творчості Г. Мюссо (на прикладі роману "Поклик янгола") // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 127-131. – ISSN 2410-2202
1038080
  Писаренко Р. Особливості використання даних дистанційного зондування землі в системі топогеодезичного забезпечення Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 46-51. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Широке застосування дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) при вирішенні завдань топогеодезичного забезпечення військ та під час ведення бойових дій є однією з сучасних тенденцій розвитку. Дані ДЗЗ надають точну, надійну, достовірну, оперативну та ...
1038081
  Авраменко О. Особливості використання електронного підручника як засобу підготовки майбутніх учителів інформатики до медіаосвітньої діяльності / О. Авраменко, І. Нищак, Я. Ярошик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 24-29. – ISSN 2308-4634
1038082
  Білявець А. Особливості використання засобів дистанційного навчання для підвищення кваліфікації молодшого персоналу прикордонного відомства в сучасних умовах // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 7-10. – ISBN 978-617-620-344-5
1038083
  Петлюк Ю. Особливості використання земель оздоровчого призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 94-98.
1038084
  Бойко Катерина Валентинівна Особливості використання інструментів хеджування ризиків господарської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 203-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто економічну сутність інструментів хеджування та визначено необхідні умови для визнання фінансових інструментів інструментами хеджування. Досліджено особливості використання різних видів деривативів для хеджування ризиків ...
1038085
  Юрченко Євген Особливості використання Інтернету у виборчій кампанії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.
1038086
   Особливості використання інформаційних технологій в освіті / О. Сіняєва, М. Крекот, О. Завгородній, Т. Сичова, А. Сичов, О. Синяєва // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 7. – С. 98-104. – ISSN 2616-650X
1038087
  Рибакова К.А. Особливості використання ономастичної лексики доби Кримської війни 1853-1856 рр. у назвах англомовних художніх текстів вікторіанського періоду // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 162-165. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
1038088
  Качейшвілі Д. Особливості використання оцінної лексики в художньому дискурсі: (на матеріалі роману Дж.Д. Селінджера "Над прірвою у житі") / Д. Качейшвілі, О. Селіванова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7241-66-8
1038089
  Смоленський І. Особливості використання паливно-енергетичних ресурсів та "зеленої" технології для мобільних систем у контексті підвищення рівня еколого-економічної безпеки регіонів / І. Смоленський, О. Смоленський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 178-184. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1562-0905
1038090
  Шекера Я.В. Особливості використання перифразу у творчості Лі Бо / Я.В. Шекера, К.Г. Мурашевич // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 1608-0599


  У другій пол. VI - першій пол. VIII ст. у степовій Євразії почали існувати каганати давніх тюрок - тюркюти
1038091
  Ковтун Н.В. Особливості використання статистичних методів при періодизації інвестиційної діяльності в умовах короткої динаміки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 4-9. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1038092
  Василенко В.Ю. Особливості використання технологій WEB 2.0 як основного інструменту іміджевих соціокомунікаційних технологій ЗВО // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 2409-9805
1038093
  Москалюк М. Особливості використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів біології / М. Москалюк, Н. Москалюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 193-202. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1038094
  Резнік О. Особливості вимірювання популістських орієнтацій громадян у соціальних науках / О. Резнік, О. Козловський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 40-58. – ISSN 1563-3713
1038095
  Дрозд І.В. Особливості виникнення прав на землю в Україні в умовах воєнного стану // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 379-384. – ISSN 2524-017X
1038096
  Іщук С.І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 414-419. – ISSN 1563-3349
1038097
  Бонтлаб В. Особливості виникнення та розвитку доменних імен: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 40-44
1038098
  Шикор І. Особливості вираження емотивності у романі Джоджо Мойєс "Срібна затока" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 97-100. – ISBN 978-617-7926-22-0
1038099
  Женжера С.В. Особливості вирішення проблеми непрозорості суб"єкта в умовах формування постнекласичного типу раціональності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 155-166


  Стаття присвячена можливостям та особливостям вирішення проблеми непрозорості суб"єкта з точки зору некласичного ідеалу та постнекласичного типу раціональності. Аналізуються переваги створення моделі соціальних процесів на прикладі спортивної боротьби. ...
1038100
  Чупрій Л. Особливості вирішення регіональних конфліктів у контексті сучасних викликів: Досвід України, Сирії та країн Корейського півострова / Л. Чупрій, Кан Ден Сік // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 671-686. – ISBN 978-617-7446-57-5
1038101
  Вєннікова В.В. Особливості вирішення спорів у сфері соціального забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вєннікова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1038102
  Ситник Г.П. Особливості вироблення публічної політики в енергетичній сфері України в умовах війни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
1038103
  Бутенко О. Особливості виховання патріотизму у дітей старшого дошкільного віку засобами фольклору // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 100-101. – ISBN 978-617-8037-90-1
1038104
  Близнюк І.Л. Особливості виявлення і попередження кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у процесі проведення робіт з поточного середнього та дрібного ремонту автомобільних доріг // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (59). – С. 119-129. – ISSN 2072-8670
1038105
  Курман О. Особливості виявлення та перевірки інформації щодо шахрайства з фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 123-126.
1038106
  Шевчук О. Особливості відбиття фольклору в інструментальних творах М. Скорика // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 93-102
1038107
  Колісник О.В. Особливості відводу суддів за новим ЦПК України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 292-297. – ISBN 966-435-028-1
1038108
  Бутирський А. Особливості відкриття та закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи / А. Бутирський, І. Бутирська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 52-62. – ISSN 1026-9932
1038109
  Користін О.Є. Особливості відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 170-178
1038110
  Армаш Н. Особливості відповідальності "державних політичних діячів": співвідношення політики та закону // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 20-27
1038111
  Луцький М.І. Особливості відповідальності військовослужбовців за адміністративні правопорушення в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 8-15
1038112
  Сизова О.Ф. Особливості відтворення в перекладі гендерної ідентичності суб"єкта жіночого поетичного дискурсу (на матеріалі англомовних перекладів з української) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Сизова О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 242с. + Додатки: л. 238-242. – Бібліогр.: л. 193-237
1038113
  Сизова О.Ф. Особливості відтворення в перекладі гендерної ідентичності суб"єкта жіночого поетичного дискурсу (на матеріалі англомовних перекладів з української) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Сизова О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1038114
  Федорків О. Особливості відтворення власних назв німецькою мовою (на основі німецькомовного перекладу роману Олеся Гончара "Тронка") // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 191-194. – ISBN 978-617-7926-22-0
1038115
  Чорненька Ю. Особливості відтворення епітета, метафори та порівняння у перекладі роману Одрі Ніффенеггер "Дружина мандрівника в часі" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 141-143. – ISBN 978-617-7926-22-0
1038116
  Кирилова В.А. Особливості відтворення міфологічних елементів повісті "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського у французьких перекладах Е. Крюби та Ж.-К. Маркаде // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 214-221. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1038117
  Медведєва А.О. Особливості відтворення мовлення персонажів із розумовими вадами // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 20-23. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1038118
  Карпенко Н.А. Особливості відтворення прагматики рекламних слоганів в англо-українському перекладі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 351-359. – ISSN 2312-0665
1038119
  Дейнеко І. Особливості відтворення фразеологічних одиниць в українському перекладі "Саги про Форсайтів" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 110-113. – ISBN 978-617-7241-66-8
1038120
  Кириченко Т.М. Особливості відшкодування моральної шкоди в трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кириченко Тамара Марківна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 183 арк. – Додатки: арк. 181-183. – Бібліогр.: арк. 158-180
1038121
  Москаленко К.В. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної лікарем, у спорах про помилкове життя і зачаття в іноземних країнах та в Україні // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 587-592. – ISBN 978-966-316-449-6
1038122
   Особливості віршованої мови. – К., 1966. – 64с.
1038123
  Маргітай Л. Особливості вмісту фотосинтезуючих пігментів у рослин інтродукованих видів родів Sedum L. і Crassula L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про вміст фотосинтезуючих пігментів у листках рослин, що належать до родів Sedum L. і Crassula L. Для всіх досліджуваних видів виявлено низький показник співвідношення хлорофілів а і в. Results of investigation of photosynthetically ...
1038124
  Огульчанський Тиміш Юрійович Особливості внутрішньомолекулярного перенесення триплетних електронних збуджень в П-електронмістких органічних сполуках : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.04.05 / Огульчанський Тиміш Юрійович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 114л. – Бібліогр.: л.: 98-114
1038125
  Груздова В.О. Особливості волонтерської діяльності в Україні / В.О. Груздова, Ю.В. Колошко // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 181-183. – ISBN 978-617-7149-61-2
1038126
  Сергата М. Особливості волонтерської діяльності в умовах мобілізаційної економіки України // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 89-91. – ISBN 978-966-2554-72-4
1038127
  Береславська О. Особливості впливу валютного курсу на внутрішні ціни в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9-13.
1038128
  Покрищук В. Особливості впливу довготривалого безробіття на психологічний стан молодої людини / В. Покрищук, Л. Башук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-6.
1038129
  Григор"єва О.О. Особливості впливу неіонізуючого опромінення на живі організми // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-80.
1038130
  Рибченко Л.С. Особливості впливу урбанізації на зміну температури повітря і сонячної радіації : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-22 : Рис., табл. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
1038131
  Носова Г.В. Особливості впровадження 3D-технологій як елементу цифровізації у сучасному освітньому просторі (практичний аспект) / Г.В. Носова, В.П. Волошин // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 69-72. – ISBN 978-617-7945-18-4
1038132
  Гордюта І. Особливості впровадження інформаційних технологій на підприємстві сфери послуг / І. Гордюта, І. Нетреба // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 173-175. – ISBN 978-966-2554-72-4
1038133
  Герасимчук Н.А. Особливості впровадження системи управління якістю послуг на агротуристичних підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 135-138.
1038134
  Никончук А. Особливості впровадження та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в Польщі (на прикладі рапорту банку PKO BP) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 174-183. – ISSN 2522-1272
1038135
  Шульга І.О. Особливості впровадження технологій соціальної адаптації студентів з особливими освітніми потребами в закладах вищої освіти // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 82-86. – ISSN 2786-69-47
1038136
  Палеха Ю.М. Особливості встановлення грошової оцінки територій населених пунктів на сучасному етапі : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-63 : Табл. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
1038137
  Пащенко О. Особливості встановлення причинного зв"язку в злочинах, що посягають на безпеку виключно небезпечних виробництв // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 208-215. – ISSN 1993-0909
1038138
  Стойко О.М. Особливості вступу до НАТО постконфліктних держав // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 289-232. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1038139
  Аракелян Д.В. Особливості вступу країн Балтії в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 153-160.
1038140
  Тимошенко О.В. Особливості вступу України до Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 117-121
1038141
  Погребняк С. Особливості втілення в праві різних аспектів справедливості // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 31-42. – ISSN 1993-0909
1038142
  Дяченко О.О. Особливості входу України до системи світового господарства / О.О. Дяченко, О.П. Пристайко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 10-14.
1038143
  Головко Л.О. Особливості генези права власності в Україні, Словаччині та Чехії: порівняльний аналіз // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1038144
  Борис Я. Особливості генезису антропогенних грунтів Львова / Я. Борис, О. Телегуз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 41-49. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383
1038145
  Остроух В.І. Особливості геоінформаційного аналізу і картографічного моделювання змін хімічного складу підземних вод / В.І. Остроух, О.А. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 39-50
1038146
  Самойленко В.М. Особливості геоінформаційного математично-картографічного моделювання екомережі в містах / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 234-243.
1038147
  Безвинний В.П. Особливості геологічної будови та складу супракрустальних і ультраметаморфічних утворень Росинсько-Тікицького блока Українського щита : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Безвинний В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 161л. + Додатки: л.160-161. – Бібліогр.: л.147-159
1038148
   Особливості гідрохімічного режиму р. Рось / В.К. Хільчевський, С.М. Курило, В.М. Савицький, С.О. Сілевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 132-141.
1038149
  Алексієнко В.Р. Особливості гідрохімічного та гідробіологічного режимів виросних ставів ВАТ "Сквирасільрибгосп" / В.Р. Алексієнко, Л.М. Гейко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 9-11. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1038150
  Белава В. Особливості гормонального балансу рослин при інфікуванні патогенними грибами / В. Белава, О. Панюта, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-77. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан даних щодо змін фітогормонального балансу в системі рослина - фітопатогенний гриб. Показано можливу роль саліцилової кислоти в індукції стійкості рослин до патогенів. Current data about phytohormonal balance changes in ...
1038151
   Особливості гострих стресових реакцій дитини з різним рівнем травматичного досвіду війни / Д. Похілько, А. Кибкало, Ю. Костюченко, Ю. Горюн // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 97-108. – ISSN 2786-5541
1038152
  Саяпіна С. Особливості групової роботи здобувачів ЗВО в умовах інформатизації навчання / С. Саяпіна, Д. Сліпцов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2023. – № 1 (103). – С. 7-16. – ISBN 978-617-8042-14-1
1038153
  Лазер-Паньків Особливості давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-дендронімом // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 152-172. – ISSN 2411-1562


  У статті викладено результати дослідження особливостей давньогрецьких фразеологічних одиниць із компонентом-дендронімом (видовою назвою дерева, назвою частини або плоду деревної рослини або їхніми дериватами). На основі лінгвокультурологічного та ...
1038154
  Кухта В. Особливості демократичного транзиту країн тропічної Африки // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 148-149. – ISBN 978-617-8046-15-6
1038155
  Чепель О.Д. Особливості депутатського запиту в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 45-49. – (Правознавство ; Вип.311)
1038156
  Гайдамак В.М. Особливості деревної рослинності малої галявини Дендропарку "Олександрія" / В.М. Гайдамак, Л.В. Калашнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про сучасний видовий склад деревних інтродуцентів та представників природної флори. Малої галявини дендропарку "Олександрія". Проаналізовано показники їх життєдіяльності, санітарний та естетичний стан. The data about a modem species ...
1038157
  Демедюк Ю.Г. Особливості державно-церковних взаємин на півдні України у 1991-2010 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 126-138. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1038158
  Бугера С.І. Особливості державного регулювання в галузі бджільництва; організаційно - правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-97.
1038159
  Демченко О.Л. Особливості державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-93.
1038160
  Дячук І.Д. Особливості державного регулювання космічної діяльності України в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 1729-7036
1038161
  Пісьмаченко Л. Особливості державного регулювання та контролю зовнішньоекономічних транзитних операцій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-61.
1038162
  Шлюсарчик Б. Особливості державного субсидіювання експорту в країнах ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-29.
1038163
  Шлюсарчик Богуслав Особливості державного субсидіювання експорту в країнах ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються і аналізуються концептуальні підходи до політики державного субсидування щодо експорту аграрного сектора країн ЄС як найбільш фінансованого за специфікою ризикованості і соціальної значимості. Наводяться пропозиції щодо вдосконалення ...
1038164
  Довгалюк С.В. Особливості державного управління в сфері освіти / С.В. Довгалюк, Пархоменко-Куцевіл // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 122-124. – ISBN 978-617-8037-75-8
1038165
  Кірдан О.Л. Особливості державного управління вищими навчальними закладами у 1863-1884 рр. (на прикладі Харківського, Київського та Новоросійського університетів) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 49-54. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 23 (33))
1038166
  Мяловицька Н.А. Особливості державного устрою нових Балканських Федерацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 147-152.
1038167
  Баліна С.Н. Особливості державної реєстрації лікарських засобів та їх обігу в умовах правового режиму воєнного стану // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (59). – С. 51-61. – ISSN 2072-8670
1038168
  Стинько В.Д. Особливості державної реєстрації народження дітей за кордоном під час воєнного стану / В.Д. Стинько, О.В. Забродіна // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 71-73. – ISBN 978-617-8037-94-9
1038169
  Цивата О.В. Особливості державної реєстрації шлюбу військовослужбовців в умовах воєнного стану / О.В. Цивата, О.В. Забродіна // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 74-76. – ISBN 978-617-8037-94-9
1038170
  Кузнєцова Юлія Ігорівна Особливості дериваційних процесів у терміносистемі будівництва французької мови : Дис...канд.філолог.наук:10.02.05 / Кузнєцова Юлія Ігорівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 207л. – Додаток: Французько-український дериваційний словник будівельних термінів (бл.4550 тер.)/Кузнєцова Ю.І. – Бібліогр.:л.160-179
1038171
  Галицька С. Особливості деталізації розділів тематичного навігатора: з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. Галицька, Н. Орєшина, Т. Устинова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 159-175. – ISSN 2224-9516
1038172
  Герасименко Л.В. Особливості детермінації злочинної поведінки неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 130-135
1038173
  Прогонюк Л.Ю. Особливості джерел фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 122-125. – ISBN 978-617-7149-59-9
1038174
  Третьякова Юлія Володимирівна Особливості динаміки індивідуально-психологічних характеристик особистості в провідній діяльності (на прикладі військових лікарів) : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук; 19. 00. 01 / Третьякова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібл.: 4 назв
1038175
  Сенюта І.Я. Особливості динаміки медичних правовідносин в умовах воєнного стану: окремі аспекти // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Арда Берна ., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (29). – С. 26-36. – ISSN 2072-084X
1038176
  Шоломицький Ю. Особливості динамічних моделей загальної рівноваги для країни з ринками, що розвиваються, в контексті переходу до інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 206-216.
1038177
   Особливості дисипації енергії електронно-коливальних збуджень в центрах люмінесценції утворених молекулярними аніонами S2-, NO2- та CrO24- в твердих матрицях / С.Г. Неділько, Ю.Т. Кононенко, О.В. Чукова, В.І. Шелудько // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 357-372. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Повідомляється про результати експериментальних досліджень та теоретичних розрахунків залежностей квантового виходу та часу затухання люмінесценції центрів свічення, утворених молекулярними аніонами типу S[верхній індекс -, нижній індекс 2], NO[верхній ...
1038178
  Постоюк Н. Особливості дистанційного навчання в дослідницьких університетах ЄС // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 59-67. – ISBN 978-617-8184-15-5
1038179
   Особливості дистанційного навчання в рамках післядипломної підготовки лікарів з медицини невідкладних станів / А.О. Волосовець, Б.І. Слонецький, І.С. Зозуля, В.І. Боброва, О.В. Іващенко, І.В. Вербицький, О.Г. Крамарева, Д.С. Савченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 5-8. – ISSN 1681-2751
1038180
   Особливості дистанційного навчання у закладах вищої освіти / В.І. Ляховський, І.І. Нємченко, Р.Б. Лисенко, О.Г. Краснов, О.М. Люлька, А.В. Ляховська, Городова-Андрєєва // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Полтав. держ. мед. ун-т ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 129-132. – ISSN 2077-1096
1038181
  Апанасенко Особливості дисципліни праці на залізничному транспорті / Апанасенко, АМ // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 343-346. – ISSN 1563-3349
1038182
  Асєєва Ю. Особливості діджиталізації навчально-педагогічного процесу у закладах вищої освіти / Ю. Асєєва, А. Кузнецова, В. Грачковська // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7768-34-9
1038183
  Васильченко С.М. Особливості ділового циклу в сучасній світовій економіці / С.М. Васильченко, М.М. Василюк, Л.І. Михайлишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 32-40. – ISSN 2313-8246
1038184
  Дєгтяр О. Особливості діяльності девелопера на ринку нерухомості // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-18. – ISSN 1606-3732
1038185
  Бобріченко В.В. Особливості діяльності нотаріату в умовах воєнного часу / В.В. Бобріченко, Є.М. Щербина // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 193-195. – ISBN 978-617-8037-75-8
1038186
  Бень В. Особливості діяльності обласних військових адміністрацій в умовах воєнного стану / В. Бень, П. Гудзь // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 79-81. – ISBN 978-966-2554-72-4
1038187
  Ворона Л.І. Особливості діяльності обласних закладів позашкільної освіти України (Полтавська, Кіровоградська, Сумська області) : монографія / Ворона Лариса Іванівна ; за наук. ред. Віталія Семеновича Курила. – Київ : АртЕк, 2022. – 330, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-277. – ISBN 978-617-8043-44-5
1038188
  Конюхов С. Особливості діяльності Організації українських націоналістів на території Любачівського повіту в 1939–1945 роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 112-130. – ISSN 0320-9466
1038189
  Рибальченко К.О. Особливості діяльності Світового банку в регіоні Європи та Центральної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 248-254.
1038190
  Калатур М. Особливості діяльності та розвитку Державної фіскальної служби України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 127-131. – ISSN 2663-5313
1038191
  Корнєєв В. Особливості діяльності та фінансові інструменти ісламських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-16.
1038192
  Кулинич В.М. Особливості діяльності фермерських господарствяк підприємницької форми господарювання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-47
1038193
  Ковальчук І.В. Особливості діяльності фермерських господарствяк підприємницької форми господарювання / І.В. Ковальчук, Т.В. Косарева // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-47
1038194
  Михайлова І.Ю. Особливості добровольної участі в системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 404-407. – ISBN 978-617-7450-09-1
1038195
  Яновицька Г.Б. Особливості договору з надання медичних послуг / Г.Б. Яновицька, М.М. Миськів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 58-62. – (Юридична ; Вип. 1)
1038196
  Мельничук Л.Н. Особливості Договору про вступ Румунії та Болгарії до Європейського Союзу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 466-473. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1038197
  Шевчук В. Особливості докембрійського та фанерозойського граніто-гнейсового структуроутворення / В. Шевчук, В. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Аргументується різний стиль архейського, протерозойського та фанерозойського граніто-гнейсового структуроутворення, що обумовлено зміною потужності, теплових та реологічних режимів літосфери. Показано проміжний характер структурних проявів ...
1038198
  Лисенко В. Особливості допиту головного бухгалтера (керівника підприємства). Ухилення від сплати податків / В. Лисенко, О. Задорожний // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 109-114.
1038199
  Братішко Н.А. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи на стадії досудового розслідування // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 77-79. – ISBN 978-617-8037-94-9
1038200
  Ткач М. Особливості допиту підозрюваного: процесуальний аспект // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 147-149.
1038201
  Науменко С. Особливості дослідження експертом колісних транспортних засобів із газобалонним обладнанням / С. Науменко, В. Бражник, І. Санду // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 1 (26). – С. 95-107. – ISSN 1993-0917
1038202
  Гайдамакіна Д. Особливості дослідження коротких рукописних записів, виконаних особами похилого та старечого віку / Д. Гайдамакіна, Р. Тамошюнайте // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 1 (26). – С. 79-94. – ISSN 1993-0917
1038203
  Процюк О. Особливості дослідження особи неповнолітнього правопорушника у кримінальному судочинстві (психолого-правовий аспект) // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 116-119.
1038204
  Багдасарян А. Особливості дослідження потожирових слідів долонь і пальців рук за допомогою пристрою Projectina Docustat DS-210 // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 2 (27). – С. 146-157. – ISSN 1993-0917
1038205
  Чепак В.В. Особливості дослідження проблем управління освітою в контексті марксизму і структурного функціоналізму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 5-12.
1038206
  Зернецька О.В. Особливості досліджень і розробок в умовах глобалізації (на прикладі Австралії) / О.В. Зернецька, Л.П. Овчарова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (121). – С. 111-141. – ISSN 1560-4926
1038207
  Катеринич П. Особливості дублювання іншомовних серіалів (на прикладі проекту "Misfits") // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 121-137. – ISSN 2522-1442


  Здійснено аналіз першої серії популярного британського комедійно-фантастичного телесеріалу "Misfits" на предмет відповідності озвучення та субтитрування мовностилістичним нормам, зокрема, щодо слововживання, використання сталих висловів, комунікативної ...
1038208
  Збарський В.К. Особливості еволюційного розвитку туристичної галузі / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1038209
  Беслюбняк О.О. Особливості екзистенційного гуманізму Ж.-П. Сартра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена розкриттю філософсько-гуманістичних ідей Ж.-П. Сартра. Розглянуто проблему свободи, вибору, відповідальності, а також проблему визначення людини. Article is devoted to disclosing of philosophical and humanistic ideas of ...
1038210
  Романко С. Особливості економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-89. – ISSN 0132-1331
1038211
  Денисенко М.П. Особливості економічного розвитку готельно-ресторанного бізнесу / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1038212
  Копійка Д. Особливості економічного співробітництва України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 281-283.
1038213
   Особливості економічної інклюзії у воєнний період / О.В. Птащенко, О.В. Денисюк, О.Ю. Курцев, І.Л. Малінка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 5 (544) : Вплив вимушеної міграції на ринок праці в Україні. – С. 11-18. – ISSN 2222-4459
1038214
  Шарнопольська О.М. Особливості економічної інтеграції України у світове господарство на сучасному етапі // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 75-80. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1038215
  Кузнєцова О.В. Особливості експертного дослідження отруйних та сильнодіючих речовин // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 135-141.
1038216
   Особливості експлуатації пролетаріату в умовах сучасного капіталізму. – Київ, 1980. – 208с.
1038217
  Мотузюк О.П. Особливості електричної активності кори головного мозку при творчій літературній діяльності : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Мотузюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
1038218
  Панченко О.С. Особливості електронного обліку розрахунків з бюджетом за податками // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 431-436. – ISSN 0321-0499
1038219
  Плющай Інна Вячеславівна Особливості електронної структури та властивості аморфних сплавів на основі перехідних металів : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.13 / Плющай Інна Вячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 132л. – Бібліогр.:с.123-132
1038220
  Баліцька В.В. Особливості емісійних механізмів монетарної політики у контексті задоволення потреб підприємств у платіжних засобах та нагромадженні капіталу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 6-11.
1038221
  Боришкевич І.І. Особливості етики ділового спілкування у сучасному ринковому середовищі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 67-75. – ISSN 2313-8246
1038222
  Скляр В. Особливості етнічної самоідентифікації українців та росіян у сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 5-12.
1038223
  Поліванов В.Є. Особливості ефективного використання офшорних зон у контексті постанов ЄС та посилених протидій міжнародних інституцій по боротьбі з "відмиванням брудних грошей" / В.Є. Поліванов, І.Ю. Ненаженко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-34.
1038224
  Матвієнко А.С. Особливості європейських реформ територіальної організації влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 201-208


  Встановлено причини сучасних реформ територіальної організації влади у країнах Європи, зокрема такі як поступова відмова від концепції держави загального добробуту, зростання незадоволення громадян діяльністю органів публічної влади тощо. Визначено ...
1038225
  Матей В.В. Особливості європейського ринку венчурного капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 146-148.
1038226
  Грицяк І.А. Особливості європейського управління на націнальному рівні: методичний аспект // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 165-172.
1038227
  Онуфрик Галина Особливості житійних образів у малій прозі Катерини Мотрич : на матеріалі оповідань "Звізда Полин", "Останнє коло", "За таїною неба", "Політ журавлів над нетолоченими травами"/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1038228
  Харченко Н.М. Особливості життєвої перспективи у особистостей з ризиком наркотизації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Харченко Наталія Михайлівна ; М-во науки і освіти України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1038229
  Гарапко С.С. Особливості забезпечення безпеки страхового ринку в умовах воєнного стану // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 57-62. – ISSN 2222-4459
1038230
  Сторожик С. Особливості законодавчої політики німецької соціал-демократії в перші роки Веймарської республіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти формування конституційних та федеративних засад Німеччини, показано роль і місце німецької соціал-демократії у даних процесах. In offered article is made shot checkup to the mane aspects of formation constitutional and ...
1038231
  Шпакович О. Особливості законотворчого процесу в Європейському Союзі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 11. – С. 87-90.
1038232
  Андріїв В.М. Особливості закріплення трудових прав у законодавстві України // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2007. – № 1
1038233
  Голинська Є.Л. Особливості заленіння цибулини цибулі городньої. / Є.Л. Голинська, А Л. Карнаухова, 1959. – С. 14-25
1038234
  Біда С.О. Особливості залучення підприємствами України фінансових ресурсів а міжнародних ринках / С.О. Біда, Ю.М. Лисенков, В.Є. Поліванов // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 127-132. – Бібліогр. на 10 пунктів
1038235
  Артемчук Г.І. Особливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті / Г.І. Артемчук, А.П. Максименко, С.І. Селіверстов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 104-108. – ISBN 966-597-072-0
1038236
  Кременчук І. Особливості запровадження накопичувальних пенсійних фондів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-113
1038237
  Щегель О.М. Особливості зародження та розвитку жанру сінсосоль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-50. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію жанру сінсосоль, його ідейну й естетичну платформу. Звернено увагу на роль особистості письменника, зокрема основоположника сінсосоль Лі Ін-Джіка у розвитку цього жанру. The evolution of sinsosol, its ideological and aesthetic ...
1038238
  Кузьміна К. Особливості засвоєння італійської мови в культурному середовищі її носіїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 81-85. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання інтеграції іноземців в інше мовно-культурне середовище на прикладі українських заробітчан, які приїздять до Італії. Теоретичною базою для статті слугували роботи вітчизняних та іноземних вчених із лігвокультурології, ...
1038239
  Манухіна Ю М. Особливості застосування акредитиву в міжнародних розрахунках / Ю М. Манухіна, Н.О. Рязанова // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 50-54
1038240
  Назаренко В. Особливості застосування договору комісії у сфері агропромислового комплексу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 124-127.
1038241
  Баркова Ю. Особливості застосування електронних засобів навчання в професійній підготовці фахівців фізичного виховання і спорту // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 66-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
1038242
  Гончаренко І.А. Особливості застосування загальнотеоретичної концепції соціальних інститутів у теоріях Е. Дюркгейма, К. Маркса, Т. Веблена, Т. Парсонсз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теорії Е. Дюркгейма, К. Маркса, Т. Веблена, Т. Парсонса, в яких застосовується загальнотеоретична концепція соціальних інститутів, а також основні підходи до інтерпретації інститутів, інституціотворення, функціонування та класифікації ...
1038243
  Кузьменко О. Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративних судах головуючим у судовому засіданні / О. Кузьменко, О. Панченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038244
  Кузьменко О. Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративних судах головуючим у судовому засіданні / О. Кузьменко, О. Панченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038245
  Юровський Д. Особливості застосування інституту міжнародних арбітражів у справах за позовами про відшкодування збитків проти російської федерації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (243). – С. 39-47. – ISSN 2308-9636
1038246
  Тарасенкова Н.А. Особливості застосування інтерактивних технологій на уроках математики базової школи / Н.А. Тарасенкова, Ю.С. Оладенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 150-158. – ISSN 2519-2361
1038247
  Кізіма С. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1038248
  Бесчастна М.В. Особливості застосування методів державного управління в розвинутих країнах світу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 46-49.
1038249
  Ляхович О.О. Особливості застосування методів наукових досліджень у фінансово-економічнй сфері // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 105-111. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
1038250
  Онищук І.І. Особливості застосування мікрогеофізичних досліджень для вивчення підтоплення грунтів на прикладі Чорнобаївської ділянки / І.І. Онищук, М.В. Рева, О.П. Нікіташ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 78-81. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості методики геофізичних досліджень при вивченні підтоплення грунтів. Наведено геоелектричні параметри різних типів грунтів і порід верхньої частини розрізу та принципи геоелектричного картування підтоплення земель на базі ...
1038251
  Винницька Н. Особливості застосування мультимедіа-технологій в сучасній системі освіти / Н. Винницька, О. Жигайло // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210), лютий. – С. 109-112. – ISSN 2308-4634
1038252
  Іващук Н.Л. Особливості застосування одинарних опціонів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-96. – ISSN 1993-6788
1038253
  Гаврік Р.О. Особливості застосування окремих способів захисту сімейних прав та інтересів органами державної реєстрації актів цивільного стану // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 101-106. – ISSN 2524-0129
1038254
  Жигайло Г.І. Особливості застосування основоположних принципів бухгалтерського обліку банками України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 56-60. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1038255
  Харчук О.О. Особливості застосування принципів міжнародного економічного права у двосторонніх відносинах держав // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 123-129. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання особливостей застосування принципів міжнародного економічного права в договірній практиці його суб"єктів. Аналізуються структура та особливості укладення міжнародних торговельно-економічних договорів між Україною та іншими ...
1038256
  Закоморна К.О. Особливості застосування пропорційної виборчої системи в зарубіжних країнах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 196-203. – ISSN 0201-7245
1038257
  Руда Т.В. Особливості застосування процедури спільного транзиту в контексті норм міжнародного законодавства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – С. 163-168. – ISSN 2309-1533
1038258
  Колодійчук А.В. Особливості застосування типових мов програмування для вирішення задач розвитку національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (245). – С. 20-24. – ISSN 2522-1620
1038259
  Бурлаков С.Ю. Особливості застосування цивільно-правових способів захисту інтелектуальних прав на кінематографічний твір // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 23-37.
1038260
  Лущак Х. Особливості захисної промови в судових дебатах у справі неповнолітнього підсудного // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038261
  Трачук А.А. Особливості збагачення гематитових руд шахтного видобутку Кривбасу на базі радіоізотопних засобів : Автореф. ... дис. канд. техн. наук / Трачук Аннаіт Альбертівна ; МОНУ ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1038262
  Ткачук А.А. Особливості збагачення гематитових руд шахтного видобутку Кривбасу на базі радіоізотопних засобів : Автореферат дис.... канд. техн. наук: Спец. 05.15.08 / Аннаіт Альбертівна Ткачук; Міністерство освіти і науки України; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1038263
  Сова О. Особливості зв"язку дефіциту державного бюджету та інфляції // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 95-101. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1038264
  Хомда М. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 110-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038265
  Моторіна Т. Особливості здійснення державного контролю за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 275-284. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1038266
  Кичилюк Т.С. Особливості здійснення державного контролю за використанням та охороною земельсільськогосподарського призначення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-54. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1038267
  Тарасенко В.Є. Особливості здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами ОВС України в сучасних умовах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 77-80.
1038268
  Ославський М. Особливості здійснення фінансового контролю в процесі виконання Державного бюджету // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
1038269
  Мілімко Л. Особливості земельних відносин за Земельним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-62. – ISSN 0132-1331
1038270
  Сидор В.Д. Особливості земельно-процесуальних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 81-85. – (Правознавство ; Вип.286)
1038271
  Денисенко Б. Особливості змін в односторонньому порядку умов договору про надання споживчого кредиту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 41-43.
1038272
  Максимович К.Ю. Особливості змін електричної активності головного мозку при перегляді позитивних зображень у різні фази менструального циклу у жінок з різним рівнем екстраверсії / К.Ю. Максимович, В.І. Кравченко, М.Ю. Макарчук // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 121
1038273
  Семеряк І.З. Особливості змісту навчання, спрямованого на формування стратегій іншомовного професійно-орієнтованого спілкування майбутніх програмістів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 155-160. – (Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 49). – ISSN 2311-5491
1038274
  Чернадчук В. Особливості змісту суб"єктивного бюджетного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 146-150.
1038275
  Атаманова Ю. Особливості змісту та обігу інноваційних об"єктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-69.
1038276
  Бондар В.П. Особливості зовнішнього та внутрішнього аудиту в системі економічного контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 73-76.
1038277
  Кролівець Ю. Особливості зовнішньомовленнєвих операцій розповідного мовлення дітей старшого дошкільного віку // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 63-91. – ISSN 2309-1797
1038278
  Філоненко Ю.М. Особливості зоогенного рельєфу Ніжинщини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 1 (69). – С. 88-96. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано особливості виникнення зоогенних форм рельєфу на території Ніжинського району Чернігівської області. Зокрема, показано їх приуроченість до певних гідрологічних і орографічних об"єктів та окремих типів рослинних угрупувань. ...
1038279
  Стефанішина О. Особливості і перспективи нового етапу євроінтеграції України (Заочний круглий стіл представників влади і незалежних експертів) // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (187/188). – С. 68-81
1038280
  Гірник А.М. Особливості і проблеми використання фрілістингу в психологічних дослідженнях // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 13-18. – ISBN 978-966-434-530-6
1038281
  Мазуренко В.П. Особливості і проблеми розвитку сучасних торговельно-економічних відносини України з КНР / В.П. Мазуренко, Ю.Ф. Андруховський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 223-226.
1038282
  Томарева-Патлахова Особливості і суперечності становлення національної інноваційної системи у глобальному інноваційному середовищі / Томарева-Патлахова, В.І. Кокоріна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 29-37. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 7). – ISSN 2707-8620
1038283
  Сторубльов О.І. Особливості ідентифікації наборів елементів зображень за допомогою перетворення Фур"є // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-81. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі розглянуті питання виявлення об"єктів, що рухаються, за допомогою перетворення Фур"є, проведено аналіз властивостей цього перетворення, а також алгоритму, що реалізує це перетворення для зашумлених середовищ. The research deals with ...
1038284
  Іншакова І. Особливості іменникового словотвору в кіноповістях О. Довженка / І. Іншакова, А. Іншаков // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 266-271.
1038285
  Дмитренко Т.Л. Особливості імплементації європейських директив щодо обігу віртуальних активів у національне законодавство України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 12 (325). – Бібліогр.: 33 назв.
1038286
  Сторонянська І.З. Особливості інвестиційно-кредитного забезпечення розвитку регіонів в умовах війни / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 5 (544) : Вплив вимушеної міграції на ринок праці в Україні. – С. 134-140. – ISSN 2222-4459
1038287
  Бут А.П. Особливості інвестиційного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 91-95.
1038288
  Євстаф"єва А.Г. Особливості інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі / А.Г. Євстаф"єва, О.В. Іваненко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 134-137. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038289
  Меренкова О.В. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків України / О.В. Меренкова, С.В. Вахнюк // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.84-90.
1038290
  Дацій Н.В. Особливості інвестиційної діяльності промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.113-117. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038291
  Хоменко І.Б. Особливості інвестиційної діяльності ТНК в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається вплив інвестиційної діяльності ТНК на розвиток національної економіки та конкурентного середовища, зокрема. Визначено місце України у світовому економічному просторі за показниками створення сприятливих умов для ведення бізнесу. ...
1038292
  Бульбах Н.В. Особливості інвестування промислових підприємств в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.47-51. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038293
  Волик Н.Г. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні: проблеми й перспективи вирішення / Н.Г. Волик, Є.Г. Гороховець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038294
  Ареф"єва Олена Володимирівна Особливості інноваційної діяльності у сфері послуг / Ареф"єва Олена Володимирівна, Забуранний Сергій Вадимиович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 121-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності у сфері послуг, основні чинники, які впливають на розвиток інноваційного потенціалу та методи вирішення деяких проблем в інноваційному розвитку сфери послуг.
1038295
  Буткевич О.В. Особливості інституту міжнародної правосуб"єктності в період давнини і раннього середньовіччя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 172-177
1038296
  Самотуга А.В. Особливості інституту омбудсмана у механізмі забезпечення прав і свобод людини у США // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-23.
1038297
  Кузик В.В. Особливості інституту членства у непідприємницьких товариствах // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 107-113. – ISSN 2524-0129
1038298
  Коваленко П.В. Особливості інституційного регулювання інноваційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 37-42.
1038299
  Сергеєва А.О. Особливості інституціональної історії ГУАМ: зовнішньополітичний та діаспоральний дискурси // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 22-29. – ISBN 978-966-02-9738-8
1038300
  Лаврик Я.О. Особливості інтеграції країн, що розвиваються, в глобальну систему науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок (на прикладі Китаю та Бразилії) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається роль внутрішньої політики в трансфері технологій, створенні технологічних потужностей та утриманні конкурентоспроможності в Китаї та Бразилії. Окреслюється важливе значення прямих іноземних інвестицій в передачі технологій, а також ...
1038301
  Андрущенко Особливості інтеграційних процесів в Африці / Андрущенко, (Гринько) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-20. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу особливостей, тенденцій та проблемних аспектів інтеграційних процесів на Африканському континенті. Дану проблему розглянуто в контексті загальноконтинентальних і субрегіональних інтеграційних угруповань. The article is devoted to ...
1038302
  Метельський І.Д. Особливості Інтернет-шахрайства в період пандемії COVID-19 // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 183-187. – ISSN 2524-0129
1038303
  Усачова К. Особливості інтерпретації біблійних образів у першій половині XX століття (на прикладі Наталени Королеви "Quidestveritas?") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 466-469
1038304
  Уліщенко Віолетта Особливості інтерсуб"єктного навчання української літератури в основній загальноосвітній школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1038305
  Тютюнник Т.В. Особливості інфомаційногозабезпечення судово-балістичної експертизи в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 31-35.
1038306
  Половинчак Ю. Особливості інформаційних обмінів у юридичній блогосфері / Ю. Половинчак, Н. Олейніченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 274-285. – ISSN 2224-9516
1038307
  Лісіна С. Особливості інформаційного забезпечення підвищення кваліфікації працівників // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 81-86. – ISSN 2409-9805
1038308
  Іванеско Д.С. Особливості інформаційного мовлення на національних телеканалах України в передвиборний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-18. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджено висвітлення національними телеканалами президентської передвиборної кампанії 2004 р. на основі матеріа-лів новин телеканалів НТКУ, "Інтер", "Студія 1+1". Розглянуто нові форми і методи подачі матеріалів у новинах, зміни в організації ...
1038309
  Литвин О. Особливості інфраструктурного середовища мед в умовах глобалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 47-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості та структуру інфраструктурного середовища міжнародної економічної діяльності ( МЕД ) в умовах глобалізації . Розкрито важливість України у формуванні міжнародних транспортних коридорів . Визначено пріо - ритетні напрями ...
1038310
  Терещенко Г.М. Особливості іпотечного кредитування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика / Г.М. Терещенко, С.М. Яковенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-26. – Бібліогр.: с. 23-25


  Проаналізовано специфіку становлення іпотечних кредитних відносин у зарубіжних країнах та розроблено теоретичні засади й концептуальні підходи до розвитку іпотечного ринку в Україні.
1038311
  Невинна Ю.П. Особливості іспанського меню та його переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  Тапас як складовий елемент іспанського меню відносять до безеквівалентної лексики, що тільки ускладнює переклад таких одиниць. Реалія - одна з найскладніших одиниць для дослідження, адже такі одиниці належать до безеквіалентної лексики, екзотизмів, ...
1038312
  Волосович С. Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах евроінтеграції / С. Волосович, В. Тринчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-33.
1038313
  Недільська Л.В. Особливості капіталізації ринку цінних паперів в Україні / Л.В. Недільська, Н.О. Куровська, О.Є. Куровський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (540) : Ризики розвитку циркулярної економіки в умовах нестабільності світового ринку. – С. 145-151. – ISSN 2222-4459
1038314
  Гончаренко О. Особливості карт НАТО / О. Гончаренко, В. Куколь, С. Міхелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та описано базові відомості створення та застосування карт НАТО. Наведено інформацію про стандарти масштабів топографічних карт НАТО, структуру топографічних карт, порядок їх створення, основні призначення, завда ння, вимоги. Топографічні ...
1038315
  Бобечко Н. Особливості касаційного оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-77.
1038316
  Маляр Г. Особливості кваліфікації агресивної війни і терористичних злочинів у контексті подій у Криму та на сході України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 99-112


  У статті викладені результати дослідження вироків вітчизняних судів щодо злочинів, учинених з 2014 по 2019 роки та кваліфікованих як терористичні злочини або як агресія. Зокрема, проаналізовано та систематизовано підходи до юридичної оцінки подій у ...
1038317
  Кваша О.О. Особливості кваліфікації злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 162-167.
1038318
  Рубащенко М. Особливості кваліфікації публічних закликів та заперечень як інформаційних діянь // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 76-87. – ISSN 1026-9932
1038319
  Грабовський В.Б. Особливості квітування та плодоутворення Ховеї Форстера в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Показано механізми, що перешкоджають самозапиленню, забезпечуючи перехресне запилення та можливість самозапилення в умовах оранжереї за відсутності чинників переносу пилку. The mechanisms, preventing from a self- fertilizating of the palm Howea ...
1038320
  Бурлаков С. Особливості кіноматографічного твору як об"єкта авторського права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-36
1038321
  Кінащук Л. Особливості класифікаії аудиторського контролю фінансової діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-82.
1038322
  Семиколєнова С.В. Особливості класифікації і групувань готельних підприємств в Україні та інших країнах світу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1038323
  Антипенко І.В. Особливості класифікації політичних ризиків у науковому дискурсі // Законодавчі аспекти модернізації публічного управління та адміністрування в Україні / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: О.Л. Копиленко, В.Є. Воротіна]. – Київ : Людмила, 2020. – С. 230-235. – (Серія "Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7974-57-3
1038324
  Грищенко В.Г. Особливості клінічної картини, патогенезу, діагностики та лікування волинської гарячки // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 195-196. – ISBN 978-617-8037-94-9
1038325
  Лазарєва О.В. Особливості командної роботи під час навчання студентів із залученням фахівців землевпорядного профілю / О.В. Лазарєва, А.Ю. Мась, К.Ю. Борисевич // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6792
1038326
  Цукур О.Г. Особливості комбінованої стратегії вивчення православної ідентичності: синтез двух методологій та об"єднання дослідницьких процедур // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 66-72. – ISBN 978-966-434-530-6
1038327
  Зубарєв В.В. Особливості компенсації амплітудно-фазових викривлень у контурі керування ракетою, що обертається в польоті / В.В. Зубарєв, О.П. Коростельов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
1038328
  Скляр Л.В. Особливості комплексного збагачення жовнових фосфоритових руд : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 05.15.08 / Скляр Л.В.; Мін-во освіти і науки України; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1038329
  Бабатіна С.І. Особливості комунікативної взаємодії дистантних сім"ях / С.І. Бабатіна, А.М. Яцюк // Ціннісний вимір політичної діяльності : VII (XI) Всеукр. наук.-практ. конф., 25 черв. 2021 р. : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Ю.М. Бардачов та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С., 2021. – С. 91-94. – ISBN 978-617-7941-36-0


  У статті висвітлюються основні причини виникнення та проблеми сучасної дистантної сім’ї. Особлива увага приділяється вивченню сімейних ролей.
1038330
  Шаргун Т.О. Особливості комунікативної методики у викладанні іноземної мови як один з ефективних способів розвитку лідерських компетенцій у здобувачів освіти / Т.О. Шаргун, А.Р. Жукова, Горошко-Яровик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 237-241. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  У статті розглянуто особливості комунікативної методики викладання іноземної мови як одного з ефективних інструментів розвитку лідерських компетенцій у студентів. Актуальність заявленої у статті проблеми зумовлена необхідністю розвитку іншомовної ...
1038331
  Яцюк Г.В. Особливості комунікативної ситуації у телевізійному жанрі ток-шоу (на матеріалі сучасної англійської мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-32. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто складові стереотипної комунікативної ситуації ток-шоу, специфіку компонентів та структури комунікації в ефірі, висвітлено вплив контекстних моделей і детермінант мовленнєвої поведінки на комунікативну інтеракцію. Components of the talk show ...
1038332
  Кушнєрьова А.М. Особливості комунікації медичних працівників з пацієнтами кардіологічного профілю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кушнєрьова Аліна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1038333
  Цікул І. Особливості комунікаційного супроводу діяльності зовнішньополітичних інститутів влади в сучасних демократіях // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 193-204. – ISSN 2519-4518
1038334
  Пащук Л.В. Особливості конкурентного аналізу в системі маркетингу персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 157-160.
1038335
  Надвиничний С. Особливості конкуренції в сільськогоподарському виробництві / С. Надвиничний, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 31-38.
1038336
  Шумелда Я. Особливості конкуренції на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-18. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено економічну суть основних показників конкуренції, проаналізовано рівень конкуренції та визначено її види на страховому ринку України. This article describes economic context of the major competition indicators, level of competition and its ...
1038337
  Бондарчук О.В. Особливості конституційно-правового закріплення інституту недоторканності депутата в зарубіжних країнах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 230-234. – ISSN 1563-3349
1038338
  Левицька Г. Особливості конституційного процесу в арабських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 130-136. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1038339
  Давидович І. Особливості конструкції об"ктивної сторони злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-78.
1038340
  Пашинський В. Особливості контракту про проходження військової служби / В. Пашинський, С. Бескоровайний // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-17.
1038341
  Рижков М.М. Особливості концептуального забезпечення стратегій енергетичної безпеки США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 35-38.
1038342
  Бальбуза О. Особливості координування шкільної служби медіації однолітків у сучасному закладі освіти // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 183-189. – ISBN 978-617-7768-17-2
1038343
  Пурій Г.М. Особливості кредитної діяльності комерційних банків України у сучасних умовах / Г.М. Пурій, В.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть банківського кредитування, проаналізовано обсяги банківських кредитних операцій в Україні. Bank crediting and amount of bank credit operations are considered in this article.
1038344
  Дітріх О. Особливості кримінально-правового змісту насильства у складі злочину, передбаченого ст. 187 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 88-94.
1038345
  Беніцький А. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, передбачених ч. 4 ст. 111 Кримінального кодексу України, та розмежування їх із суміжними складами злочинів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 88-99. – ISSN 1026-9932
1038346
   Особливості кримінального провадження в умовах воєнного стану: питання щодо застосування норм матеріального та процесуального права / підготував Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1038347
  Дудоров О.О. Особливості кримінальної відповідальності бухгалтера за порушення податкового законодавства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 6. – С. 57-65
1038348
  Хавронюк М. Особливості кримінальної відповідальності вищих посадових осіб, суддів та інших чиновників: конституційний досвід європейських держав з республіканською формою правління // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-118
1038349
   Особливості кристалічної структури нітриду титану в композиті c BN-TiN-Al, спеченому при високих тиску і температурі / Н.М. Білявина, Д.А. Стратійчук, О.І. Наконечна, Т.Г. Авраменко, А.М. Курилюк, В.З. Туркевич // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 2. – C. 58-66. – ISSN 1025-6415
1038350
  Удовиченко В.В. Особливості ландшафтної структури території сумської області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 175-184. – ISSN 0868-6939
1038351
  Поведа Р.А. Особливості лекцій з фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у ЗВО / Р.А. Поведа, Т.П. Поведа, І.М. Ліщинський // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 81-85. – (Серія педагогічна ; вип. 28). – ISSN 2307-4507
1038352
  Повар П.О. Особливості ліквідації підприємств у разі недостатності майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-136.
1038353
  Бабченко Н.В. Особливості літерної комбіраторики в орфографії політичної та економічної терміносистем французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 24-28.
1038354
  Удовиченко С. Особливості ліцензування прав на об"єкти інтелектуальної власності / С. Удовиченко, В. Трусевич // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-66. – ISSN 0131-775Х
1038355
  Маршалковська В.В. Особливості логопедичної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення в умовах інклюзивної освіти // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 61-64. – ISSN 2786-69-47
1038356
  Сидорчук В. Особливості локалізації уранового зруденіння в межах терейну Тазіаст-Тіджіріт, Регібатський щит / В. Сидорчук, В. Загнітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 90-94. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  Регібатський щит є територією активної розвідки урану і за останні десятиліття в його межах було відкрито бли - зько 80 рудопроявів . Дослідження проводились у межах терейну Тазіаст - Тіджіріт , що являє собою північно - західну частину архейського ...
1038357
  Громов М. Особливості магнітного поля у лімбовому сонячному спалаху 12 липня 2012 року на висоті близько 40 мегаметрів. / М. Громов, І. Яковкін, В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 36-41. – (Астрономія ; вип. 2 (66)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вимірювань магнітного поля у лімбовому сонячному спалаху 12 липня 2012 р. бала М7.7, отримані на основі аналізу профілів I ± V лінії Н?. Результати стосуються моменту 06:45:50 UT, коли вершина спалахової аркади досягла 40 Мм за ...
1038358
  Кудрявський І.В. Особливості малого підприємництва в умовах сучасної української економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 59-68
1038359
  Белімова Т. Особливості малої прози Віктора Домонтовича (спільні риси з малою прозою Івана Франка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 23-26. – ISBN 966-594-298-0
1038360
  Бабіч О. Особливості маніпуляції масовою свідомістю в друкованих ЗМІ під час висвітлення воєнних подій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження друкованих текстів інформаційних повідомлень із метою аналізу висвітлення воєнних подій у сучасних засобах масової комунікації. The article provides analysis of research of informational texts to analyze military activities in ...
1038361
  Кудлай В.Г. Особливості маркетингу в страхових компаніях // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-23.
1038362
   Особливості маркетингу ринку об"єктів інтелектуальної власності / І.В. Долина, А.В. Косенко, М.В. Маслак, Н.П. Ткачова // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 79-81. – ISBN 978-966-999-094-5
1038363
  Кириллов Д.В. Особливості медико-психологічної реабілітації когнітивної сфери підлітків з ДЦП : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Кириллов Дмитро Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
1038364
  Безкоровайна І.М. Особливості медичної освіти в Україні у воєнний час / І.М. Безкоровайна, Л.К. Воскресенська, В.В. Ряднова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2023. – Вип. 1 (168). – С. 220-223. – ISSN 2077-4214
1038365
  Захарченко А. Особливості медіанаративу, формованого українськими топ-блогерами / А. Захарченко, Ю. Сисоєва, Г. Комнацька // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2022. – Т. 1 (80). – С. 9-24. – ISSN 2522-1272


  This paper shows the differences between reception of a media narrative, i.e. a narrative about the current events generated by Ukrainian top bloggers, and a narrative generated by traditional media. The objective of the study is to reveal the ...
1038366
  Карп В. Особливості менеджменту міжнародного туристичного бізнесу в умовах інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  У розрізі зростання ролі інтеграції в сучасному економічному світі проаналізовано головні проблеми здійснення ефективного управління в галузі міжнародного туризму та сформульовано головні принципи, на базі яких має будуватися якісний менеджмент цього ...
1038367
  Чендей Н.В. Особливості метафоричної картини світу в поезії Дж.Г. Байрона та її українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 369-375


  У статті висвітлено дослідження когнітивної природи метафори як базової одиниці картини світу автора та способів її представлення в оригінальній поезії Байрона та її українських перекладах. Автором здійснено спробу продемонструвати, що метафора є ...
1038368
  Стасенко А.О. Особливості методики оцінювання оборотних активів і нормативне регулювання обліку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.413-415. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1038369
  Головань Тетяна Олександрівна Особливості методики розвитку інтересу учнів на уроках правознавства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.
1038370
  Головань Тетяна Олександрівна Особливості методики розвитку інтересу учнів на уроках правознавства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27. – Бібліогр. в кінці ст.
1038371
  Головань Тетяна Олександрівна Особливості методики розвитку інтересу учнів на уроках правознавства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1038372
  Бояров В.І. Особливості методики розслідування вбивств, скоєних в умовах протистояння злочинних угруповань : Дис. ...канд. юрид. наук. : 12.00.09 / В.І. Бояров ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2000. – 209 л. – Бібліогр.: С.191-209
1038373
  Бевз А.В. Особливості методів навчання фізики і астрономії у коледжах на засадах індивідуального підходу // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1038374
  Коваль Т. Особливості механізму захисту персональних даних користувачів бібліотек у законодавстві ЄС та системі стандартів IFLA / Т. Коваль, О. Лопата // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 135-157. – ISSN 2224-9516
1038375
  Бараняк В.М. Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні / В.М. Бараняк, О.Д. Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 68-75. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
1038376
  Ткаліч Д.К. Особливості механізму управління інноваційними процесами підприємства / Д.К. Ткаліч, В.С. Яковенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 93-98. – ISSN 2222-4459
1038377
  Михайлишин Р. Особливості механізму функціонування сучасного ринку праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 738-747. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1038378
  Гукалова І.В. Особливості міжнародних порівнянь рівнів людського розвитку та якості життя населення // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 200-209. – ISSN 1729-360Х
1038379
  Іващенко В. Особливості міжнародно-правового регулювання боротьби з легалізацією злочинних доходів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 155-158
1038380
  Пятчаніна О.С. Особливості міжнародного співробітництва щодо протидії злочинності в країнах СНД // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 666-668. – ISBN 966-660-151-6
1038381
  Філатова Г.В. Особливості міжособистісних стосунків підлітків у сиротинцях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто явище соціального сирітства. Відображено проблему забезпечення повноцінного розвитку й становлення особистості підлітка в інтернатному закладі для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківської опіки. Розкрито особливості міжособистісних ...
1038382
  Черняк А. Особливості міжособистісної взаємодії жінок-військовослужбовців у військових колективах під час проходження ними військової служби / А. Черняк, О. Кучмєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про особливості міжособиснісної взаємодії жінок-військовослужюовців під час проходженя ними військової служби в частинах і підрозділах Збройних сил України. Розкрито позитивні та негативні сторони поведінки жінок-військовослужбовців при ...
1038383
  Салямон-Міхєєва Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 24-27.
1038384
   Особливості мови і стилю засобів масової інформації. – Київ, 1983. – 148с.
1038385
  Юревич М.В. Особливості мови мас-медіа Польщі // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 386-388
1038386
  Сліпенко В.О. Особливості мовної освітньої політики країн Європейського Союзу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 202-205. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  У статті розглянуто особливості мовної освітньої політики Європейського Союзу (ЄС), що представлені освітніми програмами та практичними заходами для підвищення рівня мовної компетентності своїх громадян. Дослідження проблеми проведено із застосуванням ...
1038387
  Молоткіна В. Особливості мовної політики радянської влади в Україні: соціокультурний аспект // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 82-105. – ISSN 2518-7600
1038388
  Кошляков О.Є. Особливості моделювання грунтових потоків для територій міських агломерацій (на прикладі району Голосіївської площі в м. Києві) / О.Є. Кошляков, Б.М. Мандрик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Наведено особливості математичного моделювання потоків грунтових вод для територій міських агломерацій на прикладі району Голосіївської площі в м. Києві. Запропоновано методику визначення та користування вихідних геофільтраційних схем грунтових потоків ...
1038389
  Обушна О.М. Особливості моделювання діяльності ломбардів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-74. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Визначено і проаналізовано особливості надання послуг з ломбардного кредитування в Україні. Приділено увагу проблемам комплексного економіко-математичного моделювання діяльності ломбарду.
1038390
  Анісімова Л. Особливості моделювання технологічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано необхідність використання мереж Петрі при моделюванні технологічних процесів. На прикладі виробничих процесів конвеєрного типу побудована та проаналізована інтерпретована мережа Петрі. Necessity of Petti networks are analyzed by ...
1038391
  Коцан І.Я. Особливості мозкової гемодинаміки при виконанні когнітивних завдань у студентів, які зазнали хронічного впливу іонізуючої радіації / І.Я. Коцан, О.А. Журавльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мозковий кровотік в осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Виявлено значну реактивність судин головного мозку при виконанні когнітивних завдань зі зростаючим рівнем складності в усіх обстежених. В осіб, які проживаютьна радіоактивно ...
1038392
  Онищенко Н. Особливості моніторингу й аналізу актуальних проблем суспільства на базі відкритих джерел інформації, фондів бібліотеки для потреб державних органів влади у сфері стратегіних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 272-282. – ISSN 2224-9516
1038393
  Штанова Л.Я. Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту в дуоденектомованих собак / Л.Я. Штанова, М.М. Харченко, Б.С. Олінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1038394
  Томчишен С.В. Особливості набуття акціонерним товариством права власності на державне майно, передане до його статутного фонду в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 28-33.
1038395
   Особливості наведення імен правителів у точках доступу бібліографічного запису електронного каталогу / підготували Сосова Л., Хасанова О., Гордієнко О. // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 26-30
1038396
  Кузнєцова О. Особливості навчання персоналу як засобу розвитку трудового потенціалу підприємств / О. Кузнєцова, О. Ігнатушенко, В. Гончарук // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 182-188. – ISBN 978-617-7768-34-9
1038397
  Валюх Є. Особливості навчання природничих наук в освітніх закладах Франції / Є. Валюх, Н. Грицай // Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; [редкол.: Ю. Шапран, О. Глоба, Л. Довгопола, О. Дзюбенко]. – Переяслав : Домбровська Я.М., 2022. – С. 23-26. – ISBN 978-617-7747-61-0
1038398
  Зеленов Є.А. Особливості навчання цифрового покоління учнів і студентів // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 2 (183). – С. 13-24. – ISSN 2227-2747
1038399
  Пілішек С. Особливості навчання читання іноземною мовою: задіяні психологічні механізми та опанування стратегіями читання // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 6 (70). – С. 149-156. – ISSN 2617-6858
1038400
  Тимошенко К.В. Особливості наглядової та контрольної діяльності у сфері ліцензування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 189-193.
1038401
  Литвин С.Х. Особливості надання інформаційних послуг органами державної влади та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 4. – С. 35-43. – ISSN 2409-9805
1038402
  Авдошин І.В. Особливості надання освітніх послугу сфері зовнішньоекономічної діяльності міністерства оборони України // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 74-79. – (Економічні науки ; № 1)
1038403
  Голубенко Т.О. Особливості надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам на період воєнного стану / Т.О. Голубенко, М.І. Демченко // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 1. – С. 51-52. – ISBN 978-617-8037-61-1
1038404
  Маклюк Ю.О. Особливості накопичення 90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних зони відчуження і зони безумовного (обов"язкового) відселення : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Маклюк Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1038405
  Бабіч О.М. Особливості наративів війни в україні, поширюваних в інформаційному просторі країн-учасників і провідних держав світу / О.М. Бабіч, Ю.О. Колодка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2023. – Вип. № 78. – С. 98-106. – ISSN 2524-0056


  У даній статті вивчено складові та змістове наповнення, які використовувались противниками України та її союзниками для формування наративів на початку та в ході війни рф в Україні. Зокрема таких, які розповсюджені в інформаційному просторі найбільш ...
1038406
  Бондаренко Н. Особливості нарахування заробітної плати у компанії великої четвірки / Н. Бондаренко, С. Рєпіна // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 48-57. – ISSN 2409-8892
1038407
   Особливості насіннєвого розмноження Hosta plantaginea (Lam.) Aschers. у культурі in vitro / Л.А. Колдар, М.В. Небиков, Н.В. Руденко, І.В. Іванковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено метод насіннєвого розмноження рослин Hosta plantaginea (Lam.) Aschers. в умовах культури in vitro. Встановлено, що вказаний спосіб сприяє збільшенню коефіцієнта розмноження та прискоренню одержання морфологічно вирівняного посадкового ...
1038408
   Особливості наукової освіти у навчанні фізико-технічних дисциплін у контексті музейного простору / О. Кузьменко, І. Савченко, В. Дем"яненко, Я. Савченко // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 40-44. – ISBN 978-617-7945-31-3
1038409
  Сенченко О. Особливості національних моделей "м"якої сили" КНР і США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 24-30. – ISSN 2076-9326
1038410
  Капленко І. Особливості національного інформаційного простору у контексті забезпечення національної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7814-10-7
1038411
   Особливості національного складу населення і перспективи розвитку Донецького району : Економіка України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-12 : Карта. – Бібліогр.: 6 назв
1038412
  Степаненко В. Особливості національної громадянської акивності в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 80-89.
1038413
  Коршук Роман Миколайович Особливості національної ідеї в політичних концепціях українського та російського консерватизму : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Коршук Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1038414
  Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.53-57. – ISSN 1728-9343
1038415
  Старюк К.А. Особливості національної моделі соціального діалогу у сфері праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 343-346. – ISBN 978-617-7450-09-1
1038416
  Щербак Н.О. Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці 18 -початку 20 ст. : Дис. ... д-ра іст. наук: Спец. 07.00.01 - іст. України / Надія Олександрівна Щербак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – 503л. – Додатки: л.488-503. – Бібліогр.: л.399-487
1038417
  Гудименко В.О. Особливості нелінійної електропровідності точкових контактів Янсона на основі шаруватих сполук : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гудименко Василь Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1038418
  Русавська Н. Особливості нетипових форм правління // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 193-198. – ISBN 978-617-7768-34-9
1038419
  Шарова Т. Особливості неформального навчання засобами MOOC у закладах вищої освіти / Т. Шарова, А. Землянська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – С. 64-68. – ISSN 2308-4634
1038420
  Рябошлик В. Особливості нинішньої макроекономічної ситуації та шляхи прискорення розвитку економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-41. – ISSN 1810-3944
1038421
  Хома В. Особливості німецько-австрійської окупації в Україні у 1918 році: авторська інтродукція до віивчення проблеми // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 4, № 2, квітень - червень : Історико-правовий дискурс: від географії до економіки. – С. 76-86. – ISSN 2520-2553
1038422
  Кириченко І.М. Особливості нового українського правопису / І.М. Кириченко. – Київ, 1947
1038423
  Подойніцин В.М. Особливості нормативних документів зі стандартизації НАТО / В.М. Подойніцин, М.А. Бакал // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (67). – С. 144-150. – ISSN 2411-3816
1038424
  Живко М.О. Особливості нормативно-правового забезпечення інформації в комп"ютерних системах підрозділів МВС // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 286-293. – (Юридична ; Вип. 1)
1038425
  Кузьменко О. Особливості нормативно-правового регулювання нотаріальної діяльності консульських установ / О. Кузьменко, В. Чорна, П. Лютіков // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (33). – С. 88-94. – ISSN 2524-0129
1038426
  Хільчевський В.К. Особливості нормативного оцінювання якості води водних об"єктів для рекреаційних цілей в Україні / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (63). – С. 40-53. – ISSN 2306-5680


  Мета даного дослідження полягає у висвітленні сучасних підходів до методів нормативного оцінювання якості води для рекреаційних цілей в Україні. Якість води серед низки чинників, що впливають на рекреаційне використання водного об"єкта (географічне ...
1038427
  Фатхутдінов В.Г. Особливості нормотворчої діяльності органів внутрішніх справ: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-26.
1038428
  Чопко Х. Особливості нормування негативного впливу на стан довкілля в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 114-121. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1038429
  Первомайський О. Особливості нотаріального посвідчення правочинів стосовно нерухомого майна, право користування яким мають діти // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 9-11
1038430
  Антонов С.В. Особливості об"єктивної сторони погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов"язок // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 64-70.
1038431
  Гура Н.О. Особливості обліку в житлово-комунальному господарстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розроблено класифікацію особливостей житлово-комунального господарства, наведено їх характеристику. Розкрито особливості обліку в житлово-комунальному господарстві. Clfssification of the housing end communal services specialities has been developed, ...
1038432
  Ясишена В. Особливості обліку внутрішнього гудвілу / В. Ясишена, В. Пилявець // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (102), жовтень - грудень. – С. 171-186. – ISSN 2786-4537
1038433
  Науменко О.В. Особливості обліку гудвілу на українських підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 140-145. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038434
  Мамонтова Н.А. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами / Н.А. Мамонтова, Т.С. Корнійчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 115-119. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1038435
  Нежива О.В. Особливості обліку реалізації продукції на торговельних підприємствах роздрібної та оптової торгівлІ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.379-382. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1038436
  Зоріна О.А. Особливості обліку та оподаткування комісійної і консигнаційної торгівлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (253). – С. 47-53. – ISSN 2522-1620
1038437
  Сарахман О. Особливості обліку та оподаткування сфери торгівлі у Сполучених Штатах Америки / О. Сарахман, Р. Шурпенкова, Т. Калайтан // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 46-54. – ISSN 2409-8892
1038438
  Панкевич О. Особливості обрання Європейського Парламенту / О. Панкевич, М. Кілик // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-94.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1038439
   Особливості ознайомлення студентів із забезпеченням навчально-виховного процесу у вузі / К.О. Островська, І.П. Островський, Х.Я. Сайко, Б.В. Андрейко // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 174-183. – ISSN 2414-0023
1038440
  Зарічна О.Й. Особливості окиснювальних процесів та захисних систем організму у тварин з токсичним ураженням печінки галактозаміном на тлі гіпотиреозу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Зарічна Ольга Йосипівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1038441
  Лотюк О. Особливості окремих інститутів конституційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21-23.
1038442
  Осауленко О. Особливості окремих правозастосовчих актів, які приймаються на підставі норм кримінально-виконавчого права / О. Осауленко, К. Бриль // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-95. – ISSN 0132-1331
1038443
  Бачеріков О. Особливості оподаткування спільної діяльності сільськогосподарських товаровиробників // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 120-122.
1038444
  Стефанишена О.Б. Особливості оподаткуваня роялті / О.Б. Стефанишена, Н.Д. Когут // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 219-222. – ISBN 978-966-999-024-2
1038445
  Пігуль Н.Г. Особливості організації вітчизняної системи банківського регулювання та нагляду / Н.Г. Пігуль, О.С. Журавка, Л.Б. Рябушка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 247-254. – ISSN 2222-4459
1038446
  Пухальський Т. Особливості організації дистанційного навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва / Т. Пухальський, М. Кузів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 98-104. – ISSN 2308-4634
1038447
  Крайова О. Особливості організації занять з розвитку іншомовної мовленнєвої діяльності (говоріння) в умовах дистанційного навчання / О. Крайова, Т. Цибанюк // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 2 (72). – С. 78-83. – ISSN 2617-6858
1038448
  Палієнко М. Особливості організації зберігання документів у музейно-архівних осередках української еміграції // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 7-16. – ISBN 966-625-046-2
1038449
   Особливості організації змішаної форми навчання в умовах воєнного стану (з досвіду роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська, А. Турчин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 127-135. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1038450
  Максакова Р. Особливості організації і проведення місцевих виборів 2006 року в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 86-92.
1038451
  Останіна Н. Особливості організації клубної роботи з учнівською молоддю на початку ХХ ст. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45.
1038452
  Саблук С. Особливості організації кримінально-правового контролю за злочинністю в контексті реформування правоохоронних органів першої половини 1920-х рр. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 202-206. – ISSN 2663-5313
1038453
  Литвиненко І.В. Особливості організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи (з досвіду навчання в Швеції) / І.В. Литвиненко, Т.М. Кучар // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 245-252. – ISBN 966-7650-87-1
1038454
  Сінкевич С. Особливості організації наставницької діяльності на кафедрах військово-спеціальної спрямованості військового закладу вищої освіти Державної прикордонної служби України / С. Сінкевич, С. Серховець // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 264-270. – ISSN 2617-1775
1038455
  Поведа Т.П. Особливості організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти на перших етапах навчання в університеті / Т.П. Поведа, Р.А. Поведа // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 120-125. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Тенденції розвитку вищої освіти в Україні передбачають підготовку на педагогічних спеціальностях закла дів вищої освіти учителя-дослідника, здатного розуміти особливості науково-дослідної діяльності, долучатись до неї самому та активно долучати до ...
1038456
  Бондарєва М. Особливості організації нотаріату в країнах-учасницях СНД // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 143-146. – ISSN 0132-1331
1038457
  Городянська Л. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 9-16.
1038458
  Спіцин Є. Особливості організації освітнього процесу в дослідницьких університетах / Є. Спіцин, А. Байдюк, Д. Шимон // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 38-48. – ISBN 978-617-8184-15-5
1038459
  Корда М.М. Особливості організації освітнього процесу в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров"я України в період воєнного стану / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.І. Машталір // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 44-50. – ISSN 1681-2751
1038460
  Осадча М.М. Особливості організації праці слідчого в кримінальному процесі України / М.М. Осадча, О.О. Мілевський // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 233-235. – ISBN 966-660-151-6
1038461
  Стешенко Т.В. Особливості організації роботи виборчих комісій по виборах депутатів Верховної Рада АРК, місцевих рад та сільських, селищних і міських голів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 64-72. – ISSN 0201-7245
1038462
  Громова Т.В. Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" / Т.В. Громова, О.В. Терещенко, В.М. Плющ // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 80-83. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1038463
  Прокоф"єва Л. Особливості організації самостійної роботи студентів (на прикладі заочної форми навчання) // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 388-390. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1038464
  Гайдаржийська О.М. Особливості організації самостійної роботи студентів та її мотивація в процесі опанування бухгалтерського обліку / О.М. Гайдаржийська, О.В. Костюнік, Т.Г. Щепіна // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 18-22. – ISSN 2304-5809
1038465
  Гуськова В.В. Особливості організації сенсомоторної діяльності у дітей з сімей ліквідаторів аварії на Чорнобильскій атомній електростанції : 03.0013: Дис. ... канд. біол. наук / Гуськова В.В.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1999. – 144л. – Бібліогр.: л.124-144
1038466
  Замрозевич-Шадріна Особливості організації спілкування дітей у навчально-виховному комплексі "Школа-садок" / Замрозевич-Шадріна, О. Попадич // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 23-31. – ISSN 2312-5993
1038467
  Бондарчук Л.Ф. Особливості організації сталого розвитку підприємств в умовах налагодження соціального діалогу та моніторингу безпеки / Л.Ф. Бондарчук, С.П. Бондарчук, О.С. Білик // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (252). – С. 92-100. – ISSN 2522-1620
1038468
  Головко М.В. Особливості організації та вдосконалення системи навчання за умов Болонського процесу / М.В. Головко, С.Г. Головко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С.7-11. – ISBN 966-597-072-0
1038469
  Пилипчук В. Особливості організації та демократичного контролю діяльності суб"єктів сектору безпеки країн-членів ЄС і НАТО / В. Пилипчук, О. Лебединська // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 17-23. – ISBN 978-617-7814-10-7
1038470
  Кінащук Л. Особливості організації та правового регулювання фінансового контролю зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 81-83.
1038471
  Чорна Н. Особливості організації фантастичного світу у постмодерному художньому дискурсі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 484-488
1038472
  Карп В.С. Особливості організаційних стратегій виходу іноземних компаній на туристичний ринок України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 162-165.
1038473
  Ільїнський Особливості орнаментики подільських писанок / Ільїнський, , С. Подгурська // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.47-48
1038474
  Турба О.О. Особливості освітньої євроінтеграційної політики України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 97-108.
1038475
  Марисюк К. Особливості особи неповнолітнього корисливого злочинця / К. Марисюк, В. Канцір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 149-152. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 24). – ISSN 2415-3818
1038476
  Полковенко О.В. Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Полковенко О.В.; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2007. – 189л. – Бібліогр.: л. 169-189
1038477
  Синьоок І.В. Особливості отримання правової охорони на торгівельні марки за міжнародними та регіональними процедурами // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 202-206. – ISBN 978-966-999-024-2
1038478
  Кратко Д.М. Особливості оцінки окремих джерел доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кратко Дмитро Михайлович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1038479
  Петрочко Ж. Особливості оцінки потреб дитини, яка виховується в інтернатному закладі, та її сімейного оточення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 33-36. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто технологію оцінки потреб, яка забезпечує оптимальність визначення місця/форми подальшого влаштування вихованця інтернатного закладу в умовах деінституціалізації. Розкрито сутність, принципи, етапи, специфіку здійснення й перспектиив оцінки ...
1038480
  Тітко І.А. Особливості оцінки при застосуванні крмінально-процесуальних норм з оцінними поняттями // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 131-137. – ISSN 0201-7245
1038481
  Густера О.М. Особливості оцінки ризику в електронному бізнесі та інтернет-проектах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 171-174. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1038482
  Жукович І.А. Особливості оцінювання діяльності наукових установ у деяких країнах колишнього СРСР // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (97). – С. 41-50. – Бібліогр. : 25 назв. – ISSN 2519-1853
1038483
  Гончарова О. Особливості оцінювання знань здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання (на прикладі історичних дисциплін) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 101-106. – ISSN 1562-529Х
1038484
  Снігурська Л. Особливості первісного визнання кредитів, наданих не за ринковою ставкою // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-59.
1038485
  Ошуркевич О.О. Особливості перебігу вагітності та корекція ускладнень у жінок із ретрохоріальною гематомою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ошуркевич Оксана Орестівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1038486
  Лазоренко Є. Особливості перегляду реабілітуючих рішень за кримінальним процесуальним законодавством України, країн Європи та Америки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 274-279. – ISSN 2663-5313
1038487
  Ананко Р Т. Особливості передачі оцінної лексики в перекладі твору Джорджа Орвелла "1984" // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 79-83. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1038488
  Софіна Л.В. Особливості переживання почуття провини в навчально-професійній діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Продемонстровано створення нового інструментарію для вивчення характеристик та особливостей почуття провини, який використано автором у навчально-професійній діяльності студентів. Показано деякі особливості переживання почуття провини, які залежать від ...
1038489
  Свищ Л.О. Особливості перекладацького методу І. Качанюк-Спєх крізь призму жанрової специфіки драми (на матеріалі німецькомовного перекладу "Лісової пісні") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 427-430


  Ірина Качанюк-Спєх, відома діаспорна громадська діячка та перекладач у Німеччині, є помітною постаттю серед митців, які не лише усвідомлюють високі ідейні та естетичні якості власної літератури, а й популяризують спадщину видатних українських майстрів ...
1038490
  Гогуля А. Особливості перекладу англійської лексики моди українською мовою (на матеріалі романів Софі Кінсели) / А. Гогуля, Х.Б. Мелько // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 81-85. – ISBN 978-617-7241-66-8


  У статті здійснено комплексний аналіз термінології моди в англійській мові на матеріалі романів Софі Кінсели.
1038491
  Возна М.О. Особливості перекладу англомовних комедійних фільмів українською мовою / М.О. Возна, Н.М. Антонюк, О.Б. Гапонів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 386-392


  Специфіка перекладу відеоматеріалу пов’язана насамперед із тим, що такий переклад має ознаки як письмового, так і усного перекладу. Професійний переклад фільмів виконується на основі скриптів (мовленнєвих реплік персонажів). Особливості перекладу ...
1038492
  Рибальська І. Особливості перекладу давньоукраїнського списку повісті "Александрія" сучасною українською мовою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 269-272
1038493
  Скиба В.Ю. Особливості перекладу іспанської спортивної лексики в мас-медійному дискурсі українською мовою // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 110-122


  Присвячено дослідженню особливостей перекладу іспанської спортивної лексики в мас-медійному дискурсі українською мовою. Проаналізовано основні ознаки спортивного мас-медійного дискурсу, специфіку спортивної лексики і термінології, особливості її ...
1038494
  Васильєва Л. Особливості перекладу слов"янської казки українською мовою (лексичний та фразеологічний аспекти) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 99-103. – ISBN 966-603-098-5
1038495
  Демешко П.В. Особливості перекладу сучасної німецької філософської прози // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 85-88.
1038496
  Бойван О.С. Особливості перекладу текстів мілітаристичного спрямування на основі комплементарної єдності мовних явищ компресії і декомпресії / О.С. Бойван, О.В. Ковтун // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 63-75. – ISSN 2312-0665
1038497
  Бутова В.О. Особливості перекладу текстів різних жанрів у контексті лінгвокультулогії / В.О. Бутова, І.М. Заремська // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 180-185. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1038498
  Баклаженко Ю. Особливості перекладу юридичних неологізмів на прикладі терміна "малозначна справа" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 10-14. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Тема юридичного перекладу з англійської мови на українську та навпаки стала особливо актуальною після набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і спричинена необхідністю забезпечення перекладів великого корпусу документів економічного й ...
1038499
  Єгорова Ю.С. Особливості переходу університету Штутгарта на двоступеневу систему навчання / Ю.С. Єгоров. // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 101-106.
1038500
  Тимошко Г.М. Особливості перфоманс- менеджменту у процесі управління заклалами освіти // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. праць XVII Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., м. Нетанія, Ізраїль / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [etc ; редкол.: А.В. Горошко, А.М. Гуржій, В.О. Харжевський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 30-35. – ISBN 978-966-330-413-7
1038501
  Ткаченко А. Особливості першого подання звіту про КІК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-31 липня (№ 28/29). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  У матеріалі розгляідаються особливості порядку подання звіту про контрольовані іноземні компанії.
1038502
  Ханчич В.В. Особливості питання оплати праці в умовах воєнного стану // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 3 черв. 2022 р., м. Луцьк, Україна / "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 90-92. – ISBN 978-617-8037-76-5
1038503
  Муранова Н. Особливості підготовки випускників закладів освіти до вступу у вищі навчальні заклади // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 68-74
1038504
  Вільчинська Т. Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування / Т. Вільчинська, Г. Бачинська, О. Вербовецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 64-72. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1038505
  Ярчук Г. Особливості підготовки вчителя фізичної культури в умовах інклюзивної освіти / Г. Ярчук, К. Ганчева // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 250-262. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1038506
  Сокиран М.Ф. Особливості підготовки до проведення відтворення обстановки і обставин події із застосуванням технічних засобів фіксації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 138-143.
1038507
  Сіданич І.Л. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Християнська педагогіка" // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 213-239. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1038508
  Постригач Н. Особливості підготовки магістрів дистанційної освіти у Туреччині // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 82-87. – ISSN 1562-529Х
1038509
  Петрунчак В. Особливості підготовки майбутніх учителів технологій в умовах хмарно орієнтованого навчального середовища / В. Петрунчак, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – Вип. № 2. – С. 150-153. – ISBN 978-966-2466-54-6
1038510
   Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної підготовки і спорту до роботи з військовослужбовцями з обмеженими фізичними можливостями / Н. Вербин, В Шемчук, А. Саїнчук, Т. Терещенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 49-58. – ISSN 2617-1775
1038511
  Кудін А. Особливості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ФРН / А. Кудін, Логвін З., Клименко О. // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-59. – ISSN 1682-2366
1038512
  Луспеник Д. Особливості підготовки цивільних справ до розгляду в суді апеляційної інстанції // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-75. – ISSN 0132-1331
1038513
  Міщенко С. Особливості підходів до визначення ролі фінансового сектору в умовах інтернаціоналізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-54. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості підходів щодо визначення ролі фінансового сектору в умовах інтернаціоналізації економіки, виявлено основні диспропорції у розвитку сучасного фінансового сектору та особливості розвитку світових фінансових ринків, а також ...
1038514
   Особливості пізнання пралогічного мислення у процесі психоаналізу візуальних презентантів психіки суб"єкта / Т.С. Яценко, О.Я. Митник, Л.Я. Галушко, К.В. Ткаченко, Д.В. Бульченко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 2 (86). – С. 113-134. – ISSN 1810-2131
1038515
  Браславський Й.М. Особливості післявоєнного розвитку світової капіталістичної економіки / Й.М. Браславський; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 34с.
1038516
  Нестор О.Ю. Особливості Плану Маршалла в контексті його економічного аспекту і переваг та недоліків реалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (322). – C. 79-97. – ISSN 2305-7645
1038517
  Карика Є.І. Особливості планування та обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.152-158. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038518
  Грабовський В.Б. Особливості плодоутворення у рослин в захищеному грунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Описано та систематизовано причини, що перешкоджають утворенню насіння у квітучих рослин, інтродукованих у захищений грунт. The reasons which prevent from seed formation of flowering plants introduced in greenhouses have been described and systematized.
1038519
  Твердохлібова Д.В. Особливості побудови індикаторів бюджетної стійкості в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 24-55. – ISSN 1605-7988
1038520
  Рижиков В. Особливості побудови професіограми сучасного наукового працівника наукових підрозділів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України / В. Рижиков, К. Горячева, С. Бурий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні теорії розробки професіографічного профілю (професіограми) і досліджено закономірності, зміст, методи, засоби, умови розвитку сучасного наукового працівника наукових підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО і НУ в системі Міністерства оборони ...
1038521
  Обушна О.М. Особливості побудови узагальненої моделі процесу ломбардного кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості побудови узагальненої моделі процесу ломбардного кредитування. The specifics of constructing of common pawnshop"s crediting model are considered.
1038522
  Скляніченко Д.В. Особливості повернення законним власникам викрадених транспортних засобів, виявлених на території іноземних держав / Д.В. Скляніченко, М.В. Кривонос // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 176-179. – ISBN 978-617-7627-30-1
1038523
  Армаш Н.О. Особливості повноважень органів місцевого самоврядування у сфері державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-66. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1038524
  Галаджун З. Особливості подавання радіоновин: порівняльна характеристика радіо "Ера ФМ" та "BBC RADIO 5 LIFE” / З. Галаджун, Ю. Осьмак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 15-21. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
1038525
  Ємжин В. Особливості подання міжнародної заявки // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 9-36. – ISSN 1608-6422
1038526
  Яценко Х.М. Особливості поділу майна подружжя // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 80-82. – ISBN 978-617-8037-94-9
1038527
  Колядич Ю.В. Особливості поетики малої прози Романа Іваничука : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Колядич Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1038528
  Олійник Л. Особливості поетики творів для дітей Ніни Шмурікової // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 149-158. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086
1038529
  Стрюк Л. Особливості поетики творів О. Довженка про війну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 235-242.
1038530
  Мазепова О.М. Особливості поетичного ідіостилю Сохраба Сепехрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості ідіостилю видатного іранського поета XX століття Сохраба Сепехрі, зокрема характер його метафоричних сполучень, які іранська літературна критика визнає якісно новими для перської поезії. The article deals with specific ...
1038531
  Зуй М.Ф. Особливості поєднання дериватизації і твердофазної мікроекстракції при визначенні карбонільних сполук / М.Ф. Зуй, І.Б. Захарків // Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / "Сучасні Тенденції 2022", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 23. – ISBN 978-966-999-298-7
1038532
  Дмитренко С.П. Особливості поліетнічної структури сучасного українського суспільства: спроба політологічного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 276-285


  Проаналізовано зміни у етнічній структурі суспільства в Україні на тлі етнічних та соціальних змін у Центральній та Східній Європі. Розглянуто структурні особливості сучасного поліетнічного українського суспільства. Ключові слова: поліетнічна ...
1038533
  Токар М. Особливості політизації українців Закарпаття в умовах трансформації політичних систем у ХХ столітті // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 399-406. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1038534
  Підвисоцька А.В. Особливості політичного дискурсу Фіделя Кастро / А.В. Підвисоцька, Ю.В. Андрійченко // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 208-212
1038535
  Половко Олена Олексіївна Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Половко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 189 л. – Бібліогр.: л.159-189
1038536
  Банна О. Особливості політичної реклами на виборах 2006 року в Україні: державно-управлінський аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 293-300.
1038537
  Вернудіна І.В. Особливості понятійно-категоріального апарату теорії творчості в естетиці Івана Франка // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 49-56. – ISBN 966-638-023-4
1038538
  Благодарний А.М. Особливості попередження адміністративних правопорушень, що посягають на встановленний порядок управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 142-146. – ISSN 1563-3349
1038539
  Гаращук О.В. Особливості попиту та пропозиції освітніх послуг // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40.
1038540
  Прокопенко В.В. Особливості порушення кримінальної справи про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 25-28
1038541
  Проскурняк Р. Особливості порядку реалізації права на судовий захист державних службовців органів внутрішніх справ // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 111-114.
1038542
  Самойленко О.А. Особливості початкового етапу розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп"ютерних технологій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 423-428. – ISSN 1563-3349
1038543
  Куракова Н.В. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми або іншою незаконною угодою щодо передачі людини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 226-233
1038544
  Дунаєвська Людмила Григорівна Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Дунаєвська Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 251л. – Додатки: л.199-251. – Бібліогр.: л.171-198
1038545
  Прокопенко О.Ю. Особливості початку кримінального провадження та етапів розслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Івано-Франківськ, 2023. – Вип. 1 (101). – С. 299-309. – ISSN 2524-0323
1038546
  Філоненко Ю.М. Особливості поширення процесів підтоплення, затоплення та заболочення на території Чернігівщини / Ю.М. Філоненко, М.І. Бездрабко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 219-222.
1038547
  Вербенська В.М. Особливості поширення фінансової нестабільності в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-118. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено актуальні питання зростання фінансової нестабільності. Проаналізовано основні теорії фінансової нестабільності, на основі яких виокремлено механізм розвитку нестабільності. The article examines topical problems of financial instability ...
1038548
  Бевз О.В. Особливості права власності на земельні ділянки іноземців в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-110. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Зосереджується увага на положеннях українського законодавства, які визначають право власності іноземців на земельні ділянки, аналізуються також причини появи їх, механізми та можливі проблеми застосування, особливості реалізації іноземцями даного ...
1038549
  Осауленко О.І. Особливості правових норм інституту виконання покарань у виді позбавлення волі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 118-128.
1038550
  Менів Я.О. Особливості правового забезпечення діяльності господарських організацій великого бізнесу в Україні = Features of legal support of the activity of big business organizations in Ukraine : монографія / Я.О. Менів ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Право, 2021. – 199, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 182-199 та в підрядк. прим. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого" = Series "Scientific works of the Department of Economic Law Yaroslav Mudryi National Law University"). – ISBN 978-966-998-302-2
1038551
  Джура Х.Ю. Особливості правового забезпечення зайнятості населення в Україні : дис. ... д-ра філософії в галузі права : 081 / Джура Христина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 229 арк. – Додатки: арк. 227-229. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 208-226
1038552
  Семчик О. Особливості правового забезпечення управлінської діяльності у сфері справляння портових зборів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 184-189. – ISSN 2219-5521
1038553
  Журавель Я. Особливості правового закріплення вимог до кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-79.
1038554
  Крук С. Особливості правового підґрунтя реалізації механізмів державного управління у сфері національної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7814-10-7
1038555
  Барбара В. Особливості правового регулювання вексельних правовідносин історичний дискурс // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-7.
1038556
  Пасічна І. Особливості правового регулювання державної аграрної політики України в умовах європейської інтеграції / І. Пасічна, О. Скрильник, А. Скрильник
1038557
  Кінащук Л. Особливості правового регулювання діяльності аудиторів та аудиторських фірм як суб"єктів фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 11-13.
1038558
  Плавич І.В. Особливості правового регулювання договору позики за цивільним законодавством держав, до складу яких входили землі Західної України в період з 1918 по 1945 р. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 602-609. – ISSN 0869-2491
1038559
  Кучерук К.І. Особливості правового регулювання здійснення права приватної власності на житло / К.І. Кучерук, О.А. Федько // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 116-121. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1038560
  Трофімов С.А. Особливості правового регулювання митних процедур на морському транспорті // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 32-35. – ISSN 0201-7245
1038561
  Ославський М. Особливості правового регулювання прав і обов"язків платників податків за проектом Податкового кодексу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 46-50.
1038562
  Щотова Ю.М. Особливості правового регулювання праці дітей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 31-36.
1038563
  Коваленко О.О. Особливості правового регулювання праці молоді : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко О.А. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2005. – 195 л. – Бібліогр.: л. 174-195
1038564
  Цюра В.В. Особливості правового регулювання представництва в германській та романській системах права // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 545-552. – ISBN 978-966-316-449-6
1038565
  Дроваль О.М. Особливості правового регулювання публічно-правових договорів про надання водних ресурсів у користування на умовах оренди // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 100-106. – ISSN 0201-7245
1038566
  Мірошниченко О. Особливості правового регулювання робочого часу сільськогосподарьких працівників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 69-73
1038567
  Горіславська І. Особливості правового регулювання страхування при здійсненні кредитних правовідносин сільськогосподарськими підприємствами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-40.
1038568
  Маліков В. Особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері громадського порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 0132-1331
1038569
  Костюк В. Особливості правового регулювання трудових відносин у відокремлених підрозділах підприємств // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 12
1038570
  Подорожній Є.Ю. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в умовах реформування трудового законодавства України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7069-63-7
1038571
  Власюк С.М. Особливості правового режиму біосферних заповідників як складника екологічної мережі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 200-203. – ISSN 0201-7245
1038572
  Бондар В. Особливості правового режиму земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – . 46-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038573
  Луняченко А.В. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 56-65
1038574
  Апанасенко К. Особливості правового режиму майна комунальних унітарних підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-82
1038575
  Чирик О.Ю. Особливості правового режиму перебування іноземних громадян на території України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 164-168. – ISSN 0201-7245
1038576
  Кременчук І. Особливості правового режиму функціонування та платоспроможнсті Пенсійного фонду України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-40.
1038577
  Клименко О.М. Особливості правового становища держави як суб"єкта приватного (цивільного права) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Клименко О.М.; М-во економ. України; Українська Академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – 223 л. – Бібліогр.: л. 191-223
1038578
  Пацурія Н.Б. Особливості правового становища страхових компаній // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 165-172. – ISBN 9
1038579
  Перепелиця М.О. Особливості правового статусу держави як суб"єкта фінансових правовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 140-147. – ISSN 0201-7245
1038580
  Марущак А. Особливості правового статусу журналістів щодо отримання інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 61-65.
1038581
  Гріненко Олена Олексіївна Особливості правового статусу консула при виконанні нотаріальних функцій : Автореферат дис. ... канд. юридичних наук 12.00.11 / Гріненко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1038582
  Проценко І.М. Особливості правового статусу майна супротивника у війні в світлі агресії Росії проти України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 114-122. – ISSN 0869-2491
1038583
  Дякович М. Особливості правового статусу нотаріуса в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 97-106. – ISSN 1026-9932
1038584
  Кравченко І.М. Особливості правового статусу поліцейського в умовах міжнародного воєнного конфлікту // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Івано-Франківськ, 2023. – Вип. 1 (101). – С. 115-130. – ISSN 2524-0323
1038585
  Пожарова О.В. Особливості правового статусу роботодавця - фізичної особи // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 86-89. – ISBN 978-617-7625-72-7
1038586
  Бевзвнко В.М. Особливості правового статусу суб"єкта владних повноважень в адміністративному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 99-105.
1038587
  Блащук Т. Особливості правового статусу юридичної особи з одним учасником // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-7
1038588
  Колісник А. Особливості правової охорони програмного забезпечення щодо різних видів ліцензій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 70-74. – ISSN 0132-1331
1038589
  Князька Л.А. Особливості правової природи інституту усиновлення в Україні // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 4. – С. 80-87. – ISSN 2663-1350
1038590
  Дем"яненко В. Особливості правого популізму в угорщині: політичні та соціальні детермінанти / В. Дем"яненко, Т. Прядко // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 126-132. – ISSN 2786-6319
1038591
  Кравчук Т.В. Особливості правого реіулювання пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника у країнах ЄС // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 308-313. – ISSN 1563-3349
1038592
  Нагірний М. Особливості правосуддя Республіки Хорватія у сфері військових злочинів (за матеріалами "миклушевського процесу") // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 243-251. – ISSN 1998-4634


  Розглянуто переслідування та покарання військових злочинців у Республіці Хорватія за підсумками сербсько-хорватської війни 1990-х років. Описано процес такого переслідування на прикладі матеріалів так званої "миклушевської справи". Висвітлено основні ...
1038593
  Пархоменко Н.М. Особливості правотворчої діяльності за умов воєнного стану // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 28-33. – ISSN 2524-017X
1038594
  Лідовець Т. Особливості предмета доказування у справах про злочини, скоєні щодо безпомічних потерпілих // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 133-136.
1038595
  Микицей Н. Особливості приватизації у країнах з трансформаційною економікою // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 160-165.
1038596
  Островерх О. Особливості приватизаційного процесу у гірничо-металургійному комплексі України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 303-306. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
1038597
  Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-15
1038598
  Гордієнко Д.М. Особливості призначення покарання неповнолітнім // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 3 черв. 2022 р., м. Луцьк, Україна / "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 93-94. – ISBN 978-617-8037-76-5
1038599
  Настечко О.Д. Особливості прийняття державно-управлінських рішень у сфері природокористування та охорони довкілля // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 453-458. – ISSN 1563-3349
1038600
  Коваленко М. Особливості прийняття на роботу та звільнення керівника акціонерного товариства // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 6-16
1038601
  Томчишен С.В. Особливості примусового погашення податкового боргу акціонерних товариств, створених державою в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 76-80.
1038602
  Кравченко С.Р. Особливості припинення міждержавних угод в рамках СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 206-212.
1038603
  Бєліков О. Особливості припинення трудового договору в зв"язку з переведенням // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-129.
1038604
  Ткачук В. Особливості причинного механізму протиправної поведінки осіб, які відбувають покарання, не пов"язані з позбавленням волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-98. – ISSN 0132-1331
1038605
  Самбор М. Особливості провадження та притягнення до адміністративної відповідальності у справах про адміністративні правопорушення (статті 176, 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 122-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038606
  Луговий І.О. Особливості провадження у справах про адміністративні порушення законодавства про вибори в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 82-91.
1038607
  Левченко С. Особливості провадження у справах про адміністративні проступки в галузі торгівлі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 124-127
1038608
  Хахуцяк О.Ю. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 513-516. – ISSN 1563-3349
1038609
  Бондар В.С. Особливості проведення допитів у розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Івано-Франківськ, 2023. – Вип. 1 (101). – С. 248-268. – ISSN 2524-0323
1038610
  Дудка А. Особливості проведення допиту осіб із фізичними або психічними вадами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 173-176.
1038611
  Березан В.М. Особливості проведення допитупри розслідуванні фактів бандитизму в умовах протидії розслідуванню // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 49-52.
1038612
   Особливості проведення занять з фізичної культури в період дистанційного навчання / В. Кондратенко, І. Зайцев, В. Любимов, С. Черевко, А. Черевко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 66-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1038613
  Мовчан А.В. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-технічних заходів із застосуванням технічних засобів оперативними підрозділами Національної поліції України / А.В. Мовчан, Т.С. Веселовська // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (57). – С. 148-159. – ISSN 2072-8670
1038614
  Садова Т. Особливості проведення обшуку та виїмки в контексті міжнародної концепції прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 158-161.
1038615
  Луців М.З. Особливості проведення окремих процесуальних дій під час досудового розслідування злочинів проти встановленого порядку проходження військової служби // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 144-147. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
1038616
  Савков П. Особливості проведення робіт з землеусторю на території військових містечок / П. Савков, Н. Левінськова, Ю. Криць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 63-67. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні аспекти нормативно - правової бази земельного кадастру в Україні. Визначено недоліки існуючої, неефективно діючої, земельно - кадастрової системи, які істотно підвищують конфліктний потенціал земельних відносин. ...
1038617
  Луцький А.І. Особливості проведення судово-психологічної експертизи в суді першої інстанції і оцінка її висновку судом // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 38-44.
1038618
  Яковлєв В. Особливості проведення харківського показового суду (15-18 грудня 1943) над нацистськими воєнними злочинцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 77-83. – (Історія ; вип. 3 (150)). – ISSN 1728-3817


  Харківський судовий процес (15-18 грудня 1943) - перший і єдиний, до кінця 1945 р., на теренах СРСР показовий суд над воєнними злочинцями - військовослужбовцями гітлерівської Німеччини. Це добре організований і ретельно підготовлений радянський процес, ...
1038619
   Особливості продукції інтерферонів у культурі клітин з використанням комплесного індуктора / Н. Жолобак, Ю. Пенчук, О. Карпов, О. Молчанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив праймінгу на біосинтез а/В-інтерферонів культурою клітин ПТП з використанням як індуктора інтерфероногенного молекулярного комплексу дріжджова РНК- тилорон (МК), а також залежність індукційної дії МК від строку зберігання. Отримані дані ...
1038620
  Шевченко Р. Особливості проектування і використання карт церков та монастирів м. Києва різних епох // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-53. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні картографічні джерела при створенні карт культових споруд міста Києва різних епох. Надано стислий картографічний аналіз стародавніх творів та об"єктів дослідження. Дано аналіз церквам та монастирям як об"єктам географічного середовища. ...
1038621
  Лясов І.Г. Особливості проєктування навчально-методичного забезпечення модульної технології у закладах освіти // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 31-34. – ISBN 978-617-7945-18-4
1038622
  Копетюк М. Особливості прокурорського нагляду за законністю і обгрунтованістю затримання та взяття під варту неповнолітнього обвинуваченого (підозрюваного): питання удосконалення чинного законодавства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-83.
1038623
  Єфремова К. Особливості промислової політики держави щодо ринку ювелірних виробів: господарсько-правовий контекс // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 113-116.
1038624
  Лисенко С.В. Особливості проростання насіння Erica carnea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Вперше в умовах м. Києва вивчали особливості проростання насіння місцевої репродукції Erica camea L. Виявилося, що найбільшу схожість, найкоротші строки початку та тривалості проростання має насіння після однорічного зберігання, особливо при ...
1038625
  Деркач В.О. Особливості проростання насіння золототисячника звичайного (Centaurium erythraea Rafn) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Вивчення перших етапів онтогенезу золототисячника звичайного свідчить про високу життєздатність виду та про можливість його вирощування за створення сприятливих екологічних умов. The research of initial stages of ontogeny of the Centaurium erythraea ...
1038626
  Пясецька І С. Особливості просторово-часового розподілу відкладень ожеледі по областях у випад ках її масововго відкладення на території України протягом десятиріч 1991 - 2000, 2001 - 2010 та 2011 - 2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (64). – С. 71-95. – ISSN 2306-5680


  Представлена робота присвячена встановленню особливостей просторово - часового розподілу випадків масового відкладення ожеледі на території України пр отягом окремих десятиріч 1991 - 2000, 2001 - 2010, 2011 - 2020 рр. Розглянуто випадки масового ...
1038627
  Трохимець В.М. Особливості просторово-часової динаміки зоопланктону малопроточної ділянки зміїних островів кременчуцьке водосховище // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 440-443. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1038628
  Струк О.М. Особливості просування національних економічних інтересів країн Центрально-Східної Європи на зовнішні ринки: досвід для України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 114-18
1038629
  Дем"яненко Л. Особливості протидії недостовірній (фейковій) інформації в соціальних мережах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 277-289. – ISSN 2224-9516
1038630
  Варе І.С. Особливості професійного педагогічного спілкування // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 14-18. – ISSN 2786-69-47
1038631
  Боднар А.Я. Особливості професійного самовизначення особистості на етапі навчання у ВНЗ / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 59 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 49-55.
1038632
  Осьодло В. Особливості професійного становлення студентів-психологів / В. Осьодло, Л. Сердюк, А. Курбатова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 5 (69). – С. 126-134. – ISSN 2617-6858
1038633
  Спіцин Є. Особливості професійноії підготовки вчителів початкових класів у зарубіжних країнах / Є. Спіцин, Т. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 54-62. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо професійної педагогічної підготовки вчителя початкової школи, що є важливою умовою формування теоретико-методичних засад оптимізації підготовки вчителів початкової школи в українських ЗВО. Аналіз сучасних ...
1038634
  Ташматов В. Особливості професійної діяльності психологів державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах війни // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 30-38. – ISSN 2786-5541
1038635
  Онуфрієва Л.А. Особливості професійної ідентифікації у підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій / Л.А. Онуфрієва, В.В. Соколюк // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 176-179
1038636
  Канова Л. Особливості професійної іншомовної підготовки офіцерів тактичного рівня ЗСУ / Л. Канова, С. Тарасенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 92-98. – ISSN 2307-4906
1038637
  Легеза Є.О. Особливості професійної майстерності підготовки юристів у сфері наданя публічних послуг // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 37-39. – ISBN 978-966-328-187-2
1038638
  Агулов М.В. Особливості профілактики девіантної поведінки юнацтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 138-143. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 12 (36))
1038639
  Галамба М.М. Особливості профілактичної діяльності підрозділів контррозвідки у сфері інформаційної безпеки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 209-218
1038640
  Паленчик П. Особливості проходження державної служби особами, які досягли гранічного віку перебування на державній службі // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-10. – ISBN 966-73-53-51-Х
1038641
  Невмержицька О.В. Особливості процедури ліквідації (банкрутства) банків // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-20
1038642
  Пацурія Н.Б. Особливості процедури реорганізації страховиків // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 121-126.
1038643
  Бабій Н. Особливості процесів інвестування в Україну та окремі її регіони // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 79-82. – ISSN 1818-2682
1038644
  Процик І.С. Особливості процесів міграції населення України / І.С. Процик, Н.І. Кара // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 231-240. – ISSN 2707-5710
1038645
  Ісхакова Н.Г. Особливості процесу політичної соціалізації в умовах трансформації політичної системи України // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 53. – С. 83-95
1038646
  Дроздова І.П. Особливості процесу породження іншомовної професійної діяльності студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти / І.П. Дроздова, Г.Я. Іванишин // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 45-52. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477


  У статті розглянуто сучасний психолінгвістичний підхід до мови й мовлення, систематизовано та узагальнено особливості процесу породження іншомовної професійної діяльності студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти. Констатовано, що ...
1038647
   Особливості процесу фотогенерації носіїв заряду в аморфних молекулярних напівпровідниках / М.А. Заболотний, Л.І. Асламова, Є.М. Бобошко, Колесніченко, а.а., Д.С. Леонов, Р.В. Литвин, А.Ю. Сезоненко, М.М. Ямшинський, М.Ю. Барабаш // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 21, вип.2. – С. 261-271. – ISSN 1816-5230
1038648
  Кравченко К. Особливості прояву агресії у військовослужбовців-учасників бойових дій:необхідність чи негативний фактор? / К. Кравченко, Л. Гребенюк, Л. Беліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 30-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати емпіричних досліджень щодо вивчення проблеми прояву агресії у військовослужбовців-учас- ників бойових дій. Визначено, чи є агресивна поведінка військовослужбовців негативним фактором, чи існує потреба обов"язкового психокорекційного ...
1038649
  Калашник І. Особливості прояву дезадаптації емігрантів та можливості її упередження / І. Калашник, М. Фомич // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 5 (69). – С. 39-46. – ISSN 2617-6858
1038650
  Риков О. Особливості прояву психофізіологічних властивостей пілотів цивільної авіації // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 62-72. – ISSN 2786-5541
1038651
  Кичук М.М. Особливості психічної саморегуляції військових керівників // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 212-219. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 5 (29))
1038652
  Нікітченко Н. Особливості психологізму в історичній прозі Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 220-222. – ISBN 966-594-298-0
1038653
  Єременко О. Особливості психологізму образів у повісті І. Франка "Перехресні стежки" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 106-109. – ISBN 966-594-298-0
1038654
  Волинчук О.В. Особливості психологічних меж і стилів мислення студентів та викладачів // Journal of psychology research / М-во осіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко, Д.С. Волков [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Vol. 27 (10). – С. 35-40. – ISSN 2663-2950
1038655
  Крайнюк В. Особливості психологічного забезпечення працездатності спеціалістів в екстремальних умовах // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 107-112.
1038656
  Самара О. Особливості психологічної реабілітації осіб, які переживають травматичні події війни / О. Самара, В. Лефтеров // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 73-83. – ISSN 2786-5541
1038657
  Сергієнко В.П. Особливості психофізичного та соціального розвитку молодших школярів в умовах спеціально організованої позашкільної рухової активності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Сергієнко Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1038658
  Тимофієва К.Д. Особливості ранніх родинних романів Франсуа Моріака / К.Д. Тимофієва, Т.М. Чередниченко // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1038659
  ФедорчукС.В Особливості реакції на рухомий об"єкт у операторів залежно від рівня психоемоційного напруження / ФедорчукС.В, В.І. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у операторів енергопідприємств в умовах монотонії та під впливом психоемоційного напруження. Виявлено, що для визначення особливостей оцінки параметрів часу і простору за операторської діяльності цілком доцільно ...
1038660
  Бевзенко В. Особливості реалізації адміністративного процесуального статусу суб"єктів владних повноважень в адміністративному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038661
  Майніна М.С. Особливості реалізації державного суверенітету в Європейському Союзі : дис. ... д-ра філософії : 052, 05 / Майніна Мирослава Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – 225 арк. + Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. – Бібліогр.: арк. 199-225
1038662
  Пігуль Н.Г. Особливості реалізації корпоративного управління інтегрованими структурами в умовах перерозподілу прав власності / Н.Г. Пігуль, Н.А. Дехтяр // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 186-193. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1038663
  Паскевич А.Ю. Особливості реалізації мови високого рівня для запису математичних текстів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 284-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто нову практичну реалізацію мови TL та її особливості у порівнянні з версією, що використовувалась в системі САД. Також приведено опис англомовної версії TL, яка вперше реалізована програмно.
1038664
  Ванівська О. Особливості реалізації мовних сратегій у сучасній вищій школі / О. Ванівська // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С.67-74.
1038665
  Парахонський Борис Особливості реалізації моделі євроатлантичної інтеграції України в сучасних суспільно-політичних умовах // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22-23. – ISSN 1728-6220
1038666
  Размєтаєва Ю.С. Особливості реалізації прав людини у громадянському суспільстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 16-21. – ISSN 0201-7245
1038667
  Лесько Н.В. Особливості реалізації принципу достовірності інформації // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 140-144. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
1038668
  Бояринова К.О. Особливості реалізації проєктів технологічного забезпечення підприємствами з іноземними інвестиціями / К.О. Бояринова, К.А. Каніфольська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6814
1038669
  Кажан В. Особливості реалізації словесного повтору в прозі О. Довженка / В. Кажан, Р. Калініна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 271-276.
1038670
  Терещенко Т.В. Особливості реалізації транскордонного співробітництва в соціальній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 145-148.
1038671
  Іванисенко В.П. Особливості реалістичної типізації в ліриці / Іванисенко В.П. – Київ, 1959. – 22-42 с. – Окр. відб. з "Рад. літературозн-ва" № 1, 1959
1038672
  Непорожня Г.А. Особливості революційної діяльності вчителів України в 1907 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61. – (Історія ; вип. 56)


  Розглядаються особливості революційної діяльності вчителів України в 1907 р. Найхарактернішою її ознакою визнано агітацію та пропаганду ідей українських політичних партій.
1038673
  Шишацький В. Особливості регіональної поляризації виборчих уподобань населення під час президентських виборів 2004 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-32. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано особливості електорально-територіальної поляризації виборчих уподобань населення України під час президентських виборів 2004 року. Features of electoral-territorial polarization selective preferences of the population of ...
1038674
  Кулик К.В. Особливості регіональної структури страхового ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 275-280


  Проаналізовано поділ страхового ринку України на регіони. Визначено особливості регіональної структури страхового ринку України. Ключові слова: страховий ринок, структура, регіон Проанализировано разделение страхового рынка Украины на регионы. ...
1038675
  Зигрій О. Особливості регулювання земельних відносин під час воєнного стану / О. Зигрій, І. Ятчишина, Н. Чижовська // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (33). – С. 153-158. – ISSN 2524-0129
1038676
  Пянтковський В.Л. Особливості регулювання санації державних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 40-44
1038677
  Апанасенко А. Особливості регулювання соціально-партнерських відносин на залізничному транспорті України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 62-65.
1038678
  Пендяга Г. Особливості регулювання цивільно-правової відповідальності в окремих системах права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-16
1038679
  Шевченко В. Особливості режесури періодичних та неперіодичних друкованих видань : Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу "Режисура та архітектоніка видання" / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 28с.
1038680
  Паламарчук Г. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання / Г. Паламарчук, Л. Венгер // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-45. – ISSN 0131-775Х
1038681
  Висовень О. Особливості релігійного життя в радянській Україні (середина 40-х рр. ХХ ст. - 1953 р.): синергетична модель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1038682
  Кислюк К.В. Особливості репрезентацій української ідентичності у візуальному контенті популярних телеграм-каналів // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 37-48. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
1038683
  Кушнеров В.А. Особливості ресурсів психологічної безпеки військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнеров В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1038684
  Чернишова С. Особливості ретроспективної нарації в романі Діни Найєрі "Притулок" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 92-97. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Міграційні процеси кінця ХХ - початку ХХІ ст. набули нового характеру та змісту. Нині у зв"язку з глобалізацією як економіки, так і культури іммігранти мають можливість перебувати у віртуальному полі вимушено покинутих країв. Цей факт змінює характер ...
1038685
  Коробеико Н.П. Особливості реформування пенсійних правовідносин в умовах незалежності Української держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 125-129.
1038686
  Гамула В. Особливості реформування системи вищої військової освіти відповідно до вимог болонського процесу / В. Гамула // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-65
1038687
  Кузьменко А. Особливості реформування спецслужб та правоохоронних органів України у сучасних умовах євроінтеграції // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 66-82.
1038688
  Ротова Н.В. Особливості рецепції античних образів та мотивів у творчості І. Сенченка // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 481-489
1038689
  Ярмоліцька Я. Особливості рецепції марксизму в китайській філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 61-66. – (Філософія ; вип. 2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості рецепції марксизму в китайській філософії. Наразі вивчення рецепції є одним із продуктивних напрямів сучасної історії філософії, адже дозволяють отримати знання про філософську культуру та філософську традицію Китаю, а також ...
1038690
  Базилюк А.В. Особливості ринкового ціноутворення в Україні в контексті реформування економічних відносин та майнових прав власників // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-13
1038691
  Максимов М.В. Особливості рівня розвитку рефлексії у осіб різного віку // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 145-152. – ISSN 2414-0023
1038692
  Череп А. Особливості різних систем обліку витрат // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 372-379
1038693
  Зуєв С.О. Особливості роботи арсенід-галієвих польових транзиторів шоткі у напружених режимах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.01 / Зуєв С.О.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 25 назв
1038694
  Воскобійник Т. Особливості роботи Державного архіву Полтавської області зі зверненнями громадян у період запровадження адаптивного карантину // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 225-229. – ISSN 0320-9466
1038695
  Кутяк В.О. Особливості роботи партійної організації в нових умовах господарювання. / В.О. Кутяк, Е.Б. Банников. – Львів, 1970. – 31с.
1038696
  Безпояско О.К. Особливості родової парадигми суфіксальних іменників // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 110-117
1038697
   Особливості розвитку HR-бренд агенцій / А.В. Світлична, О.С. Михайлова, К.Р. Овчарук, В.П. Бондаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (257). – С. 73-80. – ISSN 2522-1620
1038698
  Желай О. Особливості розвитку аналітичних структур у національних бібліотеках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 127-143. – ISSN 2224-9516
1038699
  Присяжнюк А.Ю. Особливості розвитку венчурного капіталу в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 20-21.
1038700
  Гордей О.Д. Особливості розвитку європейської банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні аспекти створення європейської банківської системи. Розкрито об"єктивні передумови її функціонування. Зазначаються основні перспективи діяльності європейської банківської системи. Basic aspects of creation of the ...
1038701
  Колесніченко Л.А. Особливості розвитку змістовного компонента особистісної саморегуляції майбутніх менеджерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано програму цілеспрямованого впливу на розвиток особистісної саморегуляції студентів - майбутніх менеджерів. Проаналізовано результати її впровадження. The author proposes the program of task-oriented influence on the development of the ...
1038702
  Вірченко В. Особливості розвитку інститу цінної структури грошово-кредитного ринку в умовах транзитивної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей формування і розвитку системи фінансових інститутів в умовах ринкової трансформації економіки пострадянських країн. Досліджено історію становлення інституційної структури грошово-кредитного ринку України. ...
1038703
  Гомонюк О. Особливості розвитку інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій шляхом використання інноваційних педагогічних технологій / О. Гомонюк, Н. Бідюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 3 (211), березень. – С. 12-15. – ISSN 2308-4634
1038704
  Птащенко Л.О. Особливості розвитку корпоративних утворень на сучасному етапі ринкових відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 52-57.
1038705
  Кошова С.П. Особливості розвитку космічної галузі у поствоєнний період // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 242-243. – ISBN 978-617-8037-75-8
1038706
  Микитюк О.П. Особливості розвитку лізингу на основі кооперування суб"єктів підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-62. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В умовах перехідної економіки важливого значення набувають коопераційні взаємозв"язки підприємств. Формою коопераціїних виробничо-фінансових відносин суб"єктів підприємництва виступає лізинг. У статті розглядаються особливості формування лізингових ...
1038707
  Щербак В.І. Особливості розвитку літнього фітопланктону в умовах аномального температурного режиму / В.І. Щербак, Г.М. Задорожна, К.П. Каленіченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 173-178


  Особливостями літа 2010 року були аномальні метеорологічні умови, які призвели до змін температурного режиму водної поверхні від середньобагаторічного (23,0 ?С) до аномально высокого (27,0 ?С). Різниці у кисневих режимах не було відмічено, але у ...
1038708
  Масна О.І. Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії / О.І. Масна, Є.І. Парфенюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 114-119. – ISSN 1562-0905
1038709
  Гутник М.В. Особливості розвитку матеріалознавчих досліджень у добу Відродження та ранньомодерний час // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Т. 31, № 1. – С. 28-35. – ISSN 2617-1929


  Проаналізовано розвиток досліджень у галузі матеріалознавства впродовж кінця XIV ст.- XVIII ст. Наукові дослідження та експерименти, розробки нових технологій стали викликом та потребою часу. Досить ефективними виявилися досягнення в гірничій справі та ...
1038710
   Особливості розвитку національного ІТ-ринку у світовому інформаційному просторі / О.В. Птащенко, О.Ю. Курцев, О.В. Денисюк, В.А. Вовк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (542) : Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 12-17. – ISSN 2222-4459
1038711
  Іляшенко А.Х. Особливості розвитку овочевого ринку України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.146-149. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038712
  Темрук О.В. Особливості розвитку особистісної зрілості майбутнього вчителя на початковому етапі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 116-119. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
1038713
  Метельська Н.Й. Особливості розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації : дис. ... д-ра філософії : 053 / Метельська Наталія Йосипівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Полтава, 2020. – 283 арк. – Додатки : арк. 211-282. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 187-210
1038714
  Кашка М. Особливості розвитку релігійного туризму на Закарпатті у військовий час / М. Кашка, О. Твардовська // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 130-134. – ISBN 978-617-674-060-5
1038715
  Пельтек Л.В. Особливості розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні / Л.В. Пельтек, П.Ю. Шапошніков // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 229-233. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1038716
  Москаленко Л.О. Особливості розвитку системи місцевого самоврядування Великобританії // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 131-133. – ISBN 978-617-7274-42-0
1038717
  Корсак О. Особливості розвитку системи освіти України в сучасному інформаційно-технічному середовищі // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 208-211. – ISBN 978-617-7814-10-7
1038718
  Олійник Ю.В. Особливості розвитку судової системи в Галичині у період Другої Речі Посполитої (1919-1939 рр.) // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 272-284
1038719
   Особливості розвитку сучасних германських і романських мов. – Ужгород, 1974. – 144с.
1038720
  Алексеєнко О. Особливості розвитку сфери інноваційної діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах збройних сил України / О. Алексеєнко, Л. Наливайко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 9-17. – ISSN 2617-1775
1038721
   Особливості розвитку та впровадження медичного страхування в Україні / Р.І. Щур, І.І. Плець, В.В. Мацьків, М.В. Білошкурський, В.В. Марусяк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 204-215. – ISSN 2313-8246
1038722
  Дубенюк Я. Особливості розвитку туризму в Греції та Україні // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 29-30.
1038723
  Черниш Н.Й. Особливості розвитку української соціології в умовах російсько-української війни // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (83). – C. 9-20. – ISSN 1681-116Х
1038724
  Кузьміч І. Особливості розвитку фахової передвищої освіти в умовах сталого розвитку суспільства // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 49-60. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1038725
  Фролов С. Особливості розвитку фондового ринку України як складової фінансової безпеки держави / С. Фролов, В. Орлов, М. Диха // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 8-21. – ISSN 1818-5754
1038726
  Колесниченко В. Особливості розгляду судами спорів що виникають при застосуванні виборчогозаконодавства України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 39-48. – ISSN 1561-4999
1038727
  Мамосюк О.С. Особливості розгортання когнітивно-наративного сценарію "Оповідь-лабіринт" (на матеріалі прозових творів А. Роб-Грійє) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 88-90. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1038728
  Іпьніцький М. Особливості розкриття та розслідування серійних убивств в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 66-68.
1038729
  Самойлова О.С. Особливості розмежування злочину, передбаченого ст 330 КК України, та суміжних складів за предметом злочину передбаченого ст.330 КК України, та суміжних складів за предметом злочину // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 529-534. – ISSN 1563-3349
1038730
  Завершинський В. Особливості розписів сервізів Будянського фарфорового заводу на прикладі творчості Бориса Пяниди (1970-ті - 1990-ті рр.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 77. – С. 82-89. – ISSN 2410-5325


  Розглянуто творчість Бориса Петровича Пяниди (1938–2020) — майстра, що своє художнє життя присвятив фаянсовому виробництву, є прикладом авторського мистецтва. Виявлено, що попри те, що багато робіт майстра, виконаних на Будянській фаянсовій фабриці ...
1038731
  Ганджа Іван Сергійович Особливості розповсюдження крутих гравітаційних хвиль на поверхні рідини : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Ганджа І.С.; Ін-тут фізики; НАНУ. – Київ, 2004. – 194л. + Додаток: л. 135 - 194. – Бібліогр.: л. 124 - 135
1038732
  Тонкошкур Г.В. Особливості розподілу механічних полів в пружному середовищі поблизу граничного кола тонкого жорсткого включення у вигляді незамкненої сферичної оболонки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 164-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  У статті розглядається асимптотична поведінка полів переміщень та напружень поблизу границі жорсткого сферичного включення довільного кута розхилу. На основі отриманого раніше точного розв"язку задачі про обтікання тонкої жорсткої незамкненої сферичної ...
1038733
  Бондаренко В. Особливості розробки мобільного застосунку бібліотеки в онлайн-конструкторі: критерії, алгоритм створення, перспективи / В. Бондаренко, В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 192-207. – ISSN 2224-9516
1038734
  Румянцев А.П. Особливості розробки та затвердження тарифної політики банків для акридитивних операцій суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності / А.П. Румянцев, Д.М. Озель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 133-142.
1038735
  Перхач О. Особливості розселення населення природно-заповідних територій (на прикладі Ужанського національного природного парку) / О. Перхач, І. Ровенчак // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 284-290. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
1038736
  Черечукіна Л. Особливості розслідування вбивств у разі незнаходження трупа // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 90-91. – ISSN 0132-1331
1038737
  Самохін А.В. Особливості розслідування отруєнь пестицидами та агрохімікатами / А.В. Самохін, В.В. Вознюк, В ВознюкА // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 85-90. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1038738
  Юрчишин В.М. Особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов"язаних із насильством в сім"ї : монографія / Юрчишин В.М., Кифлюк Р.В. ; Чернів. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." ; Чернів. ін-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: с. 138-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-84-3
1038739
  Григорова О.В. Особливості роману Патріка Зюскінда "Парфумер" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 33-39.
1038740
  Пукас С.С. Особливості росту та розвитку сіянців Sophora japonica L. в умовах Правобережного Лісостепу України / С.С. Пукас, В.П. Шлапак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати досліджень ритмів росту та розвитку сіянців Sophora japonica L. Встановлено, що сіянці в умовах Правобережного Лісостепу України досягають нормальних розмірів і цілком придатні для масового розмноження. A result of the studies rhythm ...
1038741
  Башнянин Г.І. Особливості руху і використання економічних ресурсів у командно-адміністративній системі / Г.І. Башнянин, О.М. Мартин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.7. – С. 151-156. – ISBN 5-7763-2435-1
1038742
  Лотош О.М. Особливості руху прямих іноземних інвестицій в сучасних умовах // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-30.
1038743
  Соломка Т.М. Особливості самоактуалізації особистості майбутніх фахівців аграрної галузі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор раскрывает психологическое содержание феномена самоактуализации студентов высших аграрных учебных заведений І и ІІ уровней аккредитации на материале своего исследования факторов этого процесса.
1038744
  Пащук Л. Особливості сегментації ринку праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано необхідність проведення сегментації ринку праці, а також запропоновано та описано критерії сегментації ринку праці. Author justified the necessity of the personnel market segmentation and proposed the personnel market ...
1038745
  Жовтобрюх В. Особливості семантики буття в сучасній українській мові // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 22-25. – (Філологія)
1038746
  Бабюк В.А. Особливості симантичних трансформацій у загальновживаній лексиці у текстах з радіоекології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 20-24. – ISBN 966-581-727-2
1038747
  Вдовина О.Я. Особливості символіко-алегоричної думки Кирила Туровського в контексті ідейних засад християнського Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 28-36


  Авторка здійснює спробу довести, що символізм та алегоризм думки Кирила Туровського не є суто стилістичними особливостями його творінь, а відображають характерні особливості середньовічного християнського світогляду та засвідчують належність ...
1038748
  Плющ Н.П. Особливості синтагматичного членування речення в українській мові (на матеріалі атрибутивних синтагм) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 110-117
1038749
  Станіслав О.В. Особливості синтаксичної когезії у структурі внутрішнього мовлення (на матеріалі психологічної прози Ф. Моріака) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 108-111. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1038750
  Петрушко А.А. Особливості синтаксичної організації тексту чотирьох Євангелій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 409-414. – (Право. Економіка. Управління)
1038751
  Струтинська Н.Ю. Особливості синтезу натріє- та цинковмісних біфазних кальцію фосфатів / Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, Ю.О. Тітов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2023. – № 4. – С. 68-75. – ISSN 1025-6415
1038752
  Доронін І. Особливості систематизації права національної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 34-38. – ISBN 978-617-7814-10-7
1038753
  Ткачук В С. Павленко Особливості системи адміністративно-територіального управління Райхскомісаріату "Україна" // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 72-75. – ISBN 978-617-7090-41-9
1038754
  Щербань І.О. Особливості системи антикризового управління в діяльності посередницьких організацій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 143-146.
1038755
  Приходько В.П. Особливості системи джерел банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 138-143. – ISBN 966-8958-02-0
1038756
  Вергун В.А. Особливості системи університетських студій в окремих країнах / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 77-128. – ISBN 978-966-9725-33-2
1038757
  Український Я. Особливості системи ціннісних орієнтцій студентів в умовах професійної зайнятості / Я. Український, Д. Заіка // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 59-66.
1038758
  Пономарьова І. Особливості сільських поселень греків Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 17-22


  В статті, в основі якої - польові етнографічні матеріали автора, зроблено аналіз особливостей грецьких населених пунктів. При цьому широко використовується термінологія греків-елліфонів (румеїв) та греків-тюркофонів (урумів).
1038759
  Крачило М.П. Особливості сільських розселень Хмельницької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 35-41 : Табл.
1038760
  Линенко А.В. Особливості складання бізнес-плану / А.В. Линенко, Н.В. Халтобіна // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 148-150. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1038761
  Берлач А. Особливості сліжбових відносин публічних службовців в умовах воєнного стану: загроза колабораціонізму // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 214-219
1038762
  Голянич М.І. Особливості словотвірної сполучуваності та дієслівних утворень із суфіксами -ува- (-юва-), -а- (-я-) в мікросистемі зі значенням говоріння / М.І. Голянич, З.О. Каспришин // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 96-100
1038763
  Дишко В.А. Особливості сортовипробування сосни звичайної на продуктивність і стійкість : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Дишко Валентина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1038764
  Кісь О. Особливості соціалізації дівчаток в українській сім"ї XIX - початку XX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 49-55
1038765
  Власенко Ф.П. Особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільста (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Власенко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.170-185
1038766
  Кушнір Н.С. Особливості соціалізації та інтеграції молоді з інвалідністю на прикладі польської інтеграційної програми "rehabilitacja 25 plus" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 84-87. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Стаття присвячена теоретичним і практичним основам розв’язання проблеми соціальної реабілітації та інтеграції молоді з інвалідністю у суспільне і освітнє середовище на прикладі польської інтеграційної програми «Rehabilitacja 25 plus». Методи ...
1038767
  Ніколенко Ю.В. Особливості соціалістичного нагромадження в одинадцятій п"ятирічці. / Ю.В. Ніколенко. – К, 1982. – 48с.
1038768
  Тимощук М.В. Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у закладах вищої освіти // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 177-179. – ISBN 978-617-8037-94-9
1038769
  Заушнікова М. Особливості соціально-психологічної підтримки розвитку лідерського потенціалу студентського (курсантського) ядра колективу в умовах закладу вищої освіти / М. Заушнікова, О. Сковира, А. Коханець // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 5 (69). – С. 21-29. – ISSN 2617-6858
1038770
  Ваховський Л.Ц. Особливості соціального захисту дитинства в Україні (20-ті роки ХХ століття) // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 2 (180). – С. 82-90. – ISSN 2227-2747
1038771
  Ковач Л.Л. Особливості соціального розвитку Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті проаналізовано процеси суспільного розвитку Закарпаття в незалежній Україні. The article deals with the analysis of the specific feature of social development of Transcarpathia in independent Ukraine.
1038772
  Кузьменко Ю.В. Особливості соціальної реклами у світовому та українському контексті: порівняльний аналіз // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 53. – С. 188-195
1038773
  Марчак Т.А. Особливості соціальної та психологічної самотності у студентському інклюзивному середовищі / Т.А. Марчак, В.Л. Загалевич // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 320-334. – ISSN 2617-1112
1038774
  Піцик Х.З. Особливості спадкового права країн континентальної Європи, Англії та США / Х.З. Піцик, І.М. Канюка // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 67-73. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1038775
  Рябоконь Є.О. Особливості спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу / Є. Рябоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена розгляду та аналізу основних проблем чинного спадкового законодавства з питань інституту спадкування підприємств. This article is devoted to examination and analysis of basic problems of current succession legislature concerning ...
1038776
  Джуган В.О. Особливості спеціального водокористування в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 376-380. – ISSN 1563-3349
1038777
  Лєгостова К. Особливості співробітництва США і НАТО у сфері боротьби з тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 81-84.
1038778
  Жукова Н.К. Особливості споживчого кредитування комерційними банками в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 39-41
1038779
  Тульчевська Н.В. Особливості способів захисту права на житло // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 376-379. – ISSN 1563-3349
1038780
  Кондратюк С. Особливості сприймання художніх творів учнями 5-6 класів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1038781
  Підгрушний Г.П. Особливості стадійно-еволюційного розвитку регіонів України у контексті загальносвітових тенденцій : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 19-28 : Табл., карта. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1038782
  Кольбенко А. Особливості становлення держави і права середньовічної Угорщини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 81-84. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1038783
  Філатов А.. Особливості становлення і розвитку корпоративної освіти Польщі у другій половини ХХ - початку ХХІ століття // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 98-105. – ISSN 2226-3012
1038784
  Демиденко Л. Особливості становлення і розвитку системи обов"язкового соціального страхування в країнах Західної Європи та в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто аспекти розвитку системи соціального страхування в Україні. Запропоновано напрямки для удосконалення і існуючої системи соціального захисту громадян. This article covers some aspects of social security system of foreign countries ...
1038785
  Погорєльцева Н. Особливості становлення іпотчного ринку в трансформаційній економіці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-38. – ISSN 1605-2005
1038786
  Величко Т. Особливості становлення й розвитку етнографічного музейництва на Півдні України в ХІХ - на початку ХХ ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 83-89. – ISSN 0130-6936
1038787
  Афенченко Г.В. Особливості становлення культури дистанційного навчання / Г.В. Афенченко, Н.В. Шумлянська // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 75. – С. 58-66. – ISSN 2410-5325


  Розглянуто передумови розвитку концепції дистанційної форми навчання. Дослідження надає розуміння явища з точки зору процесу споживання освітніх послуг, зумовлених зовнішніми умовами існування, та глобалізаційних процесів, які впливають на суспільство. ...
1038788
  Цимбалюк Н.М. Особливості становлення предмета дослідження військової соціології в умовах суспільних трансформацій // Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць / Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 6. – С. 17-23.
1038789
  Стефанишин О. Особливості становлення ринкового механізму реалізації людського потенціалу України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 96-108. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1038790
  Новікова І.Е. Особливості становлення та розвитку банківської системи Києва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Досліджується процес виникнення і розвитку банківської системи в Києві в умовах ринкової трансформації економіки на межі ХІХ - ХХ ст. А також показано основні напрямки діяльності банківських установ. The process of origination and development of the ...
1038791
  Івашова Л.М. Особливості становлення та розвитку інститутів митного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні:від минулого до майбутнього / Л.М. Івашова, А.С. Близнюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 175-181. – ISSN 2306-6814
1038792
  Коваленко А.В. Особливості становлення християнської Церкви в ранньохристиянський період // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 17-21. – ISSN 2521-6570


  Присвячено аналізу ключових аспектів формування Церкви в період раннього християнства. Показано еволюціюзмістовного наповнення слова "церква" від давньогрецького його розуміння як народного зібрання до християнського розуміння як Тіла Христового. ...
1038793
  Фрицький Ю. Особливості статусу та функцій Президента України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 16-21.
1038794
   Особливості створення геоінформаційного забезпечення для ведення моніторингу Чорнобильського радіаційно - екологічного біосферного заповідника / Лазоренко-Гевель, І. Галіус, В. Зацерковний, Б. Денисюк, Н . Шудра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 100-111. – (Геологія ; вип. 2 (93)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан та перспективи застосування геоінформаційних систем ( ГІС ) для вирішення моніторингових завдань природоохоронних територій України . Представлено результати вперше виконаного в Україні проєкту геоінформаційного забезпечення території ...
1038795
  Мазниченко Ю.О. Особливості створення навчального автоматизованого робочого місця експерта з дактилоскопічних досліджень // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 211-216
1038796
  Топузов Олег Особливості створення підручників з географії як методичної системи в умовах проблемного підходу // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-13. – Бібліогр. 5 назв
1038797
  Шелест В.В. Особливості створення та діяльності довірчих товариств в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 155-158. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати ретроспективного аналізу створення і функціонування довірчих товариств в Україні. Визначено основні недоліки їхньої діяльності, а також розглянуто особливості представницької діяльності із довіреним майном у контексті ...
1038798
  Шелест Вікторія Володимирівна Особливості створення та діяльності довірчих товариств в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 155-158. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати ретроспективного аналізу створення і функціонування довірчих товариств в Україні. Визначено основні недоліки їхньої діяльності, а також розглянуто особливості представницької діяльності із довіреним майном у контексті ...
1038799
  Копійка Д. Особливості створення та розвитку бренду України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 211-213.
1038800
  Радзімовська О. Особливості стосунків батьків і дітей під час карантину // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 234-238. – ISBN 978-617-8016-45-6
1038801
  Ясько Е.В. Особливості стратегії управління заборгованістю підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.442-446. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1038802
  Матвієнко В. Особливості страхування в туристичній галузі / В. Матвієнко, Н. Матвієнко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 68-74.
1038803
  Чеберкус Д. Особливості страхування ризиків при реалізації інноваційних проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-108. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто специфіку ризиків, що виникають при реалізації інноваційних високотехнологічних проектів, розкрито особливості їх страхування та здійснено оцінку перспектив розвитку цього виду страхування в Україні. This article concerns ...
1038804
  Науменко А.П. Особливості структури і коливальні спектри піросилікату калію // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 352-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  На основі аналізу спектрів комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання уточнена просторова група кристалу піросилікату калію - D[нижній індекс 3d, верхній індекс 3], а не С нижній індекс 3і, верхній індекс 1], як це вважалося раніше. З ...
1038805
  Юзба В.О. Особливості структури національної зовнішньоекономічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 194-199.
1038806
  Ткаченко Валентина Особливості структури податкової системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проаналізовано стан і склад податкової системи України. Підкреслено значення та проблеми основних податків при формуванні бюджету України: податок на прибуток підприємств та ПДВ. Проаналізовано надходження місцевих податків і зборів у ...
1038807
  Білик І. Особливості структури та інфраструктури страхових ринків України та Польщі // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 168-176. – ISSN 1818-5754
1038808
  Жуков В.В. Особливості структури та механічні властивості зварних швів сталі 14ХГНДЦ, модифікованих дисперсними частинками карбідів, оксидів та сполук титану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Жуков Віктор Вікторович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1038809
  Жупанський Я.І. Особливості структури та розміщення харчової промисловості областей Поділля / Я.І. Жупанський, М.Г. Ігнатенко, М.В. Курилюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 92-101 : Табл.
1038810
  Жигінас В.В. Особливості структурної перебудови економіки в умовах трансформації суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 164-169.
1038811
  Бронтерюк Б. Особливості студентського протесту 1968 року в Бразилії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 1/2 (152/153)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості студентського протесту 1968 року в Бразилії в умовах військової диктатури. Основну увагу спрямовано на аналіз конкретних подій, що вплинули на формування студентського руху і визначили характер змін в означений період. ...
1038812
  Осадчий В. Особливості суб"єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
1038813
  Майоров В.О. Особливості суб"єктивного складу банківських договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 311-318. – ISSN 1563-3349
1038814
  Шутак Л. Особливості суб"єктивної оцінності у структурах з релігійним компонентом // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 160-162. – ISBN 966-568-301-2
1038815
  Марченко О.О. Особливості судового контролю в державному управлінні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 177-183. – ISSN 0201-7245
1038816
  Грабовська Оксана Олександрівна Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Грабовська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 210л. – Бібліогр.: л.195-210
1038817
  Макаренко Н.Ю. Особливості суспільно-політичних чинників євроінтеграції (в сфері захисту прав національних меншин) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 73-80
1038818
  Стишов О.А. Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 127-140. – ISSN 2312-0665
1038819
  Маказан Є.В. Особливості сучасних грошових потоків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 185-188. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1038820
  Батрименко Олег Володимирович Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Батрименко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 186л. – Бібліогр.: л.163-186
1038821
  Батрименко Олег Володимирович Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Батрименко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1038822
  Намонюк В.Є. Особливості сучасного етапу міжнародної банківської консолідації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 18-21.
1038823
  Найденко Н. Особливості сучасного підліткового мовлення в Італії / Н. Найденко, О.В. Пономаренко // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 125-128
1038824
  Карп В.С. Особливості сучасної еволюції організаційних форм туристичної індустрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізаційного руху та поширення специфічних транснаціональних економічних мереж. Проаналізовано появу новітніх організаційних форм на різних етапах створення та ...
1038825
  Манжола В.А. Особливості сучасної європейської політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 11-15.
1038826
  Самойленко Л.Я. Особливості сучасної парадигми місцевого самоврядування в системі публічного управління // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7274-42-0
1038827
  Новак В. Особливості сучасної партійно-політичної структуризації регіонів України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 139-146
1038828
  Павко Я.А. Особливості сучасної правової політики України в сфері боротьби зі зміною клімату // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 530-539. – ISSN 0869-2491
1038829
  Іванченко І.С. Особливості та види міжнародних угод // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 516-521. – ISSN 1563-3349
1038830
  Рибак О.М. Особливості та засади функціонування аграрного сектору України в умовах військового стану // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 146-150. – ISSN 2306-6814
1038831
   Особливості та можливі причини орієнтації порфіробластів польових шпатів у гранітоїдах Липняжської структури / В.В. Шевчук, Р.В. Кочетов, С.П. Ярещенко, Д.Ф. Марченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  За співвідношенням кристалізаційної та деформаційної сланцюватості, вираженої мегакристалами калієвого польового шпату, в межах Липняжської граніто-гнейсової структури досліджено динамо-кінематичні умови її формування. Показано зміну умов транстенсії ...
1038832
  Дорошко М.С. Особливості та основні етапи формування компартійної номенклатури в УСРР (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-105. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Зосереджується увага на дослідженні маловивченої в політичній історії України XX ст. проблемі формування партійно-державної еліти у 20-30-ті рр., зокрема характеризуються особливості та виокремлюються основні етапи цього процесу.
1038833
  Дунас О. Особливості та основні напрями співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями системи ООН // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038834
  Тацинець М. Особливості та перспективи співпраці студентських організацій на базі факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 51-53
1038835
  Домбровський С.Ф. Особливості та правові проблеми здійснення аграрної реформи в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-148.
1038836
  Мудрак Н. Особливості та практика регулювання офшорної діяльності в країнах ЄС // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 130-133. – ISBN 978-617-8046-15-6
1038837
  Біляк Ю.В. Особливості та принципи забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання в аграрному секторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 45-52. – ISSN 2306-6792
1038838
   Особливості та проблеми децентралізованого питного водопостачання у західному регіоні України / І.Р. Мисула, В.В. Бабієнко, С.В. Кучер, С.П. Цурик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / Держ. установа "Центр. громад. здоров"я М-ва охорони здоров"я України" ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. Слабкий Г.О. ; редкол.: Шульгай А.Г., Васильєв К.К., Венгер О.П. [та ін.]. – Київ ; Тернопіль, 2023. – № 2 (96). – С. 43-47. – ISSN 1681-2786
1038839
  Процько М.І. Особливості та проблемні аспекти реалізації права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд залізничним транспортом в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 440-443. – ISBN 978-617-7450-09-1
1038840
  Поліщук Л.М. Особливості та сучасні тенденції модернізації системи цивільного захисту України та за кордоном // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 6-9. – ISSN 2304-5809
1038841
  Павлова В.А. Особливості та тенденції розвитку сфери виробництва споживчих товарів / В.А. Павлова, М.В. Бесєда // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 31-36.
1038842
  Товт К.С. Особливості та тенденції у міжнародній торгівлі послугами // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 173-181. – (Економіа ; Вип. 19)
1038843
  Кондратенко Н.О. Особливості та умови прийняття управлінських рішень на підприємстві / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 47-53. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
1038844
  Айб В.Р. Особливості тактики допиту неповнолітніх // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 169-173. – ISBN 966-660-151-6
1038845
  ШмигольТ Особливості тактики проведення допиту при розслідуванні злочинів, учинених неповнолітніми // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 134-137.
1038846
  Покатілова В. Особливості творення образу дитини у прозовій творчості М. Коцюбинського, В. Винниченка та О. Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (58). – С. 86-96. – ISSN 2520-6346
1038847
  Фінчук Г.В. Особливості творчості Проспера Меріме // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 7-9
1038848
  Семенько М.П. Особливості тензорезистивного ефекту аморфних металевих сплавів при різних типах деформації / М.П. Семенько, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 99-104. – ISSN 1025-6415
1038849
  Ковальчук О. Особливості теоретико-правових поглядів у працях М.К. Ренненкампфа та Є.В. Спекторського // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-92


  В статті проаналізовані правові теорії М.К.Ренненкампфа та Є.В.Спекторського відомих правознавців Київського університету. Показано, що правові ідеї вчених поряд із тими рисами юридичного позитивізму та соціологічного підходу мали свої ...
1038850
  Маврін О.О. Особливості теорії та методики літописної археографії в УРСР (1970-ті роки) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 211-219. – ISSN 2222-4203
1038851
  Клімов Р.О. Особливості тепломасообміну в технологічних емульсіях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Клімов Р.О.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1038852
  Лавриненко С. Особливості територіальної організації агропродовольчого ринку регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суть, особливості регіонального агропродовольчого ринку та його територіальної організації. Охарактеризовано функціональну, галузеву і територіальну структуру агропродовольчого ринку регіону. There are exposed the essence, specialties of ...
1038853
  Живко Михайло Олександрович Особливості технічно-правового захисту інформації / Живко Михайло Олександрович, Босак Христина Зіновіївна, Живко Ілона Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджуються технічні та правові аспекти захисту інформації в Україні, особливості захисту інформації в комп"ютерних системах і їхній вплив на безпеку держави. Визначено роль захисту інформаційних систем з погляду економіко-правових ...
1038854
  Добіжа В.В. Особливості технологій прийняття політичних рішень владною елітою в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 316-325. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1038855
  Мазур І. Особливості тінізації економіки в розвинених країнах: просторово-часовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглядається спадковість та надбання сучасних ознак тіньової економіки розвинених країн в процесі компресії часових і просторових дистанцій в умовах глобалізації Heredity and acquisition of some features of shadow economy in developed countries are ...
1038856
  Кулікова Л. Особливості товарно-грошових відносин та ринку Давньої Греції в класичний період // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 47-50


  До глибин історії давнього світу
1038857
  Загнітко Я. Особливості торговельних прав у Візантії (за книгою Епарха) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 91-93.
1038858
  Габчак Н. Особливості транскордонної співпраці в галузі туризму єврорегіонів України / Н. Габчак, С. Габчак // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 136-140. – ISBN 978-617-674-060-5
1038859
  Багров М.В. Особливості транспортно-економічних зв"язків Південного економічного району і шляхи її раціоналізації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 158-163
1038860
  Щедріна Т.І. Особливості трансферу технологій в корпоративних структурах // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-100. – ISSN 1605-7988
1038861
  Гуменюк Т.І. Особливості трансформації правової науки в умовах воєнного стану // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – C. 30-38. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
1038862
  Грищенко І. Особливості трансформаційних змін в економіці України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 149-152.
1038863
  Косьмій Л.Р. Особливості трудових відносин в умовах карантину // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 52-58. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1038864
  Русавська Н. Особливості трудових відносин під час війни в Україні // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 206-212. – ISBN 978-617-7768-38-7
1038865
  Афендікова Н.О. Особливості трудових ресурсів та розвитку ринку праці в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 16-20. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038866
  Дудник І. Особливості туристичних дестинацій локального рівня як географічних об"єктів / І. Дудник, В. Песиушко, В. Сайчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 109-114. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383
1038867
  Щербина В. Особливості укладання господарських договорів щодо державного майна / В. Щербина, Т. Боднар // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 : Доктрина договірного права (продовження). – С. 9-20. – ISSN 1026-9932
1038868
  Костенко Л. Особливості укладення дистриб"юторських (дилерських) договорів в Україні (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 98-103.
1038869
  Крилова О.В. Особливості укладення договору про надання медичних послуг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 71-76. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1038870
  Ван Пен Особливості українсько-китайської комерційної співпраці в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 197-204.
1038871
  Замкова К.П. Особливості українсько-турецьких відносин (2014-2020 рр.) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 39-48. – ISSN 2664-1933
1038872
  Цучіда К Особливості українського перекладу 469-ї вака з японської антології "Кокінвакашю" (за результатами наукової конференції "Поезія вака у світі") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 38-42. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  За результатами онлайн-наукової конференції "Поезія вака у світі: сприйняття та трансформація японської культури на матеріалі перекладів різними мовами" здійснено аналіз українського перекладу 469-го вірша-вака з поетичної антології "Кокінвакашю" ...
1038873
  Чирва Ю.О. Особливості українського перекладу твору Трумена Капоте "З холодним серцем" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 320-326. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1038874
  Полотнянко О.І. Особливості університетської менеджмент-освіти в Україні: елементи системності та інноваційності // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 2 (45). – С. 340-353. – ISSN 2413-9998
1038875
  Мельник О.Я. Особливості уніфікованої класифікаці // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 43-49.
1038876
  Мельник О.Я. Особливості уніфікованої класифікації податків в Європейському Союзі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 134-138.
1038877
  Марусяк В.В. Особливості управління грантовою діяльністю закладів вищої освіти / В.В. Марусяк, О.О. Григорів // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 233-235. – ISBN 978-617-7149-61-2
1038878
  Лащик І. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства / І. Лащик, П. Віблий, О. Коць // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 68-75. – ISSN 2409-8892
1038879
  Гаман М. Особливості управління інноваційно-інвестиційними процесами на вітчизняних підприємствах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 152-157
1038880
  Чаплінський Ю.Б. Особливості управління маркетингом туристичного підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.391-393. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038881
  Крисюк Степан Особливості управління науковими дослідженнями в США // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000. – Бібліогр.: 7 назв
1038882
  Арістова І.В. Особливості управління органів внутрішніх справ України інформаційною сферою суспільства: забезпечення принципу верховенства права // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
1038883
  Цикалевич В.М. Особливості управління органів внутрішніх справ України інформаційною сферою суспільства: забезпечення принципу верховенства права / В.М. Цикалевич, С.В. Матолич // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
1038884
  Корченков О.О. Особливості управління потоками капіталів транснаціональних корпорацій США // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 142-146
1038885
  Подра О.П. Особливості управління ризиками у митній сфері / О.П. Подра, Н.Я. Петришин // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 32-39. – ISSN 2707-5710
1038886
  Дубенський В.С. Особливості управління стратегічним плануванням бізнес-організації в умовах правового режиму воєнного стану // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 48-49. – ISBN 978-617-8037-94-9
1038887
  Шершун М.Х. Особливості управління територіями Національних природних парків / М.Х. Шершун, Т.М. Микитин // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – C. 34-41. – ISSN 2306-1677
1038888
  Науменкова С.В. Особливості управління фінансами в холдингових компаніях // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-107. – Бібліогр.: с. 94, 96, 99, 101, 103,104-1


  Проаналізовано сутність холдингових компаній, наведено їх класифікацію за основними ознаками, визначено особливості формування та основні етапи побудови системи управління фінансами холдингової компанії.
1038889
  Нечипоренко А.В. Особливості управління фінансовими ризиками підприємства в умовах трансформаційних змін // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2023. – Вип. 56. – С. 200-206. – ISSN 2306-546X
1038890
  Гривківська Оксана Василівна Особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудування / Гривківська Оксана Василівна, Прокопець Ольга В"ячеславівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 91-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто поняття фінансової діяльності підприємства, а та особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудівної галузі.
1038891
  Гривківська О.В. Особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудування / О.В. Гривківська, О.В. Прокопець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 91-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто поняття фінансової діяльності підприємства, а та особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудівної галузі.
1038892
  Шулежко І.В. Особливості утворення арготизмів-неологізмів у французькій літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 413-417.
1038893
  Райковський Б. Особливості утворення спеціальних виборчих дільниць та проведення на них голосування // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 42-43.
1038894
  Чумак В.В. Особливості утворення, будова і властивості п"ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5 В5О17 : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Чумак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 226л. + Додатки: л. 164-226. – Бібліогр.: л. 144-163
1038895
  Чумак В.В. Особливості утворення, будова і властивості п"ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17 : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Чумак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1038896
  Панталієнко Я.П. Особливості участі адвоката у нотаріальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 7. – С. 32-42.
1038897
  Коваль В.І. Особливості участі республіки Кіпр в сучасних міграційних процесах // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 54-59. – ISSN 2664-1933
1038898
  Паньків Л. Особливості фахової підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії в умовах воєнного часу: мотивація, самоорганізація // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 90-94. – ISSN 2308-4634
1038899
  Тронь Т.В. Особливості фахової підготовки майбутнього перекладача // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 333-336. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1038900
  Папка Є. Особливості фізико-хімічних умов кристалізації водорозчинних солей / Є. Папка, В. Нестеровський, В. Богатиренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу та розробці математичного апарату, для характеристики процесів кристалізації твердої фази з водних розчинів. The article is anoted to the analise and elaborate mathematical apparatus, wich is used for characteristic the process of ...
1038901
  Монаєнко А.О. Особливості фінансування видатків у фінансовому праві та чинному законодавстві України і зарубіжних країн // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
1038902
  Гейєр Г. Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 141-147. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1038903
  Маросіна Н. Особливості фінансування реалізації космічних проектів і програм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-53. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розподіл фінансових потоків при здійсненні проектів в рамках Загальнодержавної космічної програми України на 2007 - 2011 роки. Distribution of financial streams at realization of projects of the National Space Program of Ukraine on 2007 ...
1038904
  Кулик Р.О. Особливості формуання кластерних структур // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 68-71.
1038905
  Зінькевич Т.О. Особливості формуванні ціни страхової послуги на прикладі страхування Авто Каско // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-56. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається вплив економічних тенденцій глобалізації на національну економіку з позиції конкуренто-спроможності та роль фінансів з точки зору їх регулюючої функції, яка проявляється в умовах конкуренції. Аналізуються фінансові інструменти з ...
1038906
  Стельмах В. Особливості формування "острову тепла" над містом Нововолинськ та шляхи оптимізації мікрокліматичних змін / В. Стельмах, І. Нетробчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 23-32. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383


  Статтю присвячено проблемі утворення та розвитку міського «острова тепла» у місті Нововолинськ. Досліджено кліматичні особливості міста Нововолинськ та проведено ряд вимірювань температурних показників та вологості у центрі міста Нововолинськ та на ...
1038907
  Квятко Т.М. Особливості формування бізнес-екосистем в сучасних умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2023. – Вип. 57. – С. 57-62. – ISSN 2306-546X
1038908
  Москалюк Микола Особливості формування буржуазії в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье на базе большого количества разного рода материалов исследуется комплекс проблем, связанных с особенностями формирования буржуазии на Украине во второй половине XIX - начале XX в.
1038909
  Гречан А.П. Особливості формування витрат на управління оборотними активами підприємств та торгівлі // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 27-29.
1038910
  Нижник В. Особливості формування вищої жіночої освіти у другій половині ХІХ ст. в Російській імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-40. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що розвиток системи жіночої освіти в Російській імперії відбувався у другій половині XIX ст. в умовах спротиву з боку офіційної влади. It is proved, that the development of system of female education in Russian empire occurred in second half ...
1038911
  Кучинська І. Особливості формування громадянськості у педагогічних поглядах Івана Огієнка та Софії Русової // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 104-116. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086
1038912
  Андрух О.Г. Особливості формування грошових потоків вищих навчальних закладів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-10. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1038913
  Жовтанецький О.М. Особливості формування державного боргу в Україні / О.М. Жовтанецький, Н.В. Чуба // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 57-61. – ISSN 1729-7206
1038914
  Шинкаренко Т.І. Особливості формування державного протоколу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 49-52.
1038915
  Пазинич В.Г. Особливості формування долин лівих приток Дніпра в пост-гляціальних умовах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 190-197.
1038916
  Дудко С.Г. Особливості формування здоров"язбережувальної та здоров"ярозвивальної компетентностей учнів 5–6 класів в освітніх галузях Державного стандарту базової середньої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 3 (181). – С. 3-13. – ISSN 2227-2747
1038917
  Селіверстов В.В. Особливості формування земельних відносин у ринкових умовах / В.В. Селіверстов, А.Д. Топалов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.268-272. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1038918
  Бондар Г.О. Особливості формування і розвитку пізнавального інтересу у студентів немовних факультетів при навчанні іноземної мови / Г.О. Бондар, А.П. Іванчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 19-22. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1038919
  Олександренко Ірина Володимирівна Особливості формування інвестиційних ресурсів Волинської області в умовах руху іноземного капіталу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 172-183. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Рассмотрены теоретические основы формирования инвестиционных ресурсов региона. Исследованы источники формирования инвестиционных ресурсов Волынской области. Определенны факторы, которые влияют на поток иностранного капитала в регионе. Обоснованы ...
1038920
  Яремчук Н. Особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя початкової школи в умовах дистанційного навчання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 60-67. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1038921
  Фомкіна О.Г. Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів ЗВО при вивченні природничо-наукових дисциплін / О.Г. Фомкіна, О.П. Кошова, А.І. Шурдук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 132-140. – ISSN 2519-2361


  Визначено роль методичної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників у забезпеченні якості вищої освіти.
1038922
  Коновалова Н. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у дітей середнього дошкільного віку // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2023. – № 1 (103). – С. 155-165. – ISBN 978-617-8042-14-1
1038923
  Іваннікова Н.А. Особливості формування людського потенціалу підприємств машинобудування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.141-146. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038924
  Селезньова О.В. Особливості формування моделі основних факторів конкурентоспроможності промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 217-222. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1038925
   Особливості формування навчальної мотивації у студентів 1-4 курсів за спеціальністю "Фізична культура і спорт" / С. Черненко, Ю Долинний, О. Олійник, К. Гордєєва // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2023. – № 1 (103). – С. 91-100. – ISBN 978-617-8042-14-1
1038926
  Поліщук О. Особливості формування національного ринку праці в умовах перехідної економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 307-316. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
1038927
  Драган І.О. Особливості формування організаційно-економічних механізмів розвитку малого підприємництва в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 84-89. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1038928
  Воднік В.Д. Особливості формування особистості неповнолітнього правопорушника в умовах сімейного неблагополуччя // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 167-175. – ISSN 0201-7245
1038929
  Побочий І.А. Особливості формування партійної системи сучасної України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The level of social harmony in society and the development of democracy depends to a large extent on the level of development of parties, their ideological and political orientation, methods and means of action. The purpose of the article is to study ...
1038930
  Мазур Т.П. Особливості формування плодів та насіння у рослин родини Nymphaeaceae Salisb. в умовах захищеного грунту / Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  В умовах захищеного гунту вивчено формування плодів та насіннєву продуктивність рослин родів Nuphar та Nymphaea. Встановлено, що тривалість процесу дисемінації в умовах захищеного гунту більше залежить від освітленості, ніж від температури. The ...
1038931
  Білик Р. Особливості формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 14-22. – ISSN 2307-4906
1038932
  Юрченко М. Особливості формування природничих знань в учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.46-47. – ISSN 0131-6788
1038933
  Шелудько І.В. Особливості формування професійної мобільності майбутніх педагогів у професійно-технічних закладах освіти різних профілів // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 168-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1038934
  Зелінська Я.Ц. Особливості формування професійної самосвідомості в студентські роки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 106-109. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 5 (29))
1038935
  Федоров М.М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-78.
1038936
  Циганов С.А. Особливості формування ринку синдикованого кредитування у країнах із трансформаційною економікою / С.А. Циганов, А.М. Яншина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-19. – Бібліогр.: с. 12, 14-15


  Проаналізовано досвід країн із трансформаційною економікою у сфері синдикованого кредитування. Шляхом порівняння основних характерних рис ринку синдикованого фінансування в перехідних суспільствах і країнах, що розвиваються, визначено головні етапи ...
1038937
  Циганов С.А. Особливості формування ринку синдикованого кредитування у країнах із трансформаційною економікою / С.А. Циганов, А.М. Яншина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-19.
1038938
  Кузьменко А. Особливості формування розвідувальних технологій в епоху глобалізації (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 79-94.
1038939
  Макарчук В. Особливості формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкової школи // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 120-125. – ISSN 2307-4906
1038940
  Гомонюк О. Особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів в освітньому процесі ВВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 29-34. – ISSN 2308-4634
1038941
  Лаготюк В.О. Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1038942
  Беззубко Б. Особливості формування стратегій українських підприємств під час війни / Б. Беззубко, М. Ткаченко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 5/6 (78/79). – С. 96-102. – ISSN 2409-8892
1038943
  Кічурчак М.В. Особливості формування стратегічного партнерства між вищими навчальними закладами і територіальними громадами в Україні // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – C. 35-37. – ISBN 978-617-7149-61-2
1038944
  Хлистова Н. Особливості формування суспільно корисної мотивації засуджених до позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 66-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038945
  Павліха Н.В. Особливості формування сучасної геоекономічної стратегії країни з позиції сталого просторового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 147-153.
1038946
  Денисенко К.Ю. Особливості формування сучасної геополітики Франції у дослідженнях Пьєра Галуа // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 72. – С. 183-190
1038947
  Шарманська С.О. Особливості формування та використання прибутку в трансформаційній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 3-8.
1038948
  Іваненко Богдана Особливості формування та вияву інваріантності психіки суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 148-151. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1038949
  Сердюк А. Особливості формування та відтворення тваринництва в придніпровському суспільне—географічному районі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Увагу акцентовано на розвитку та відтворенні тваринництва як провідної сировинної ланки агропромислового виробництва. The article takes into consideration the development and revival of animal husbandry as the main agro-industrial raw material link.
1038950
  Кащавцева Ю.В. Особливості формування телевізійної комунікації: діалогова модель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 3-8. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 12 (36))
1038951
   Особливості формування тривимірної моделі місцевості у географічній інформаційній системі / О.Г. Міхно, В.О. Осипа, Р.В. Писаренко, В.І. Козповцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-79. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Описано підходи до формування растрової тривимірної моделі місцевості у географічній інформаційній системі, зроблено порівняльний аналіз цих методів, вказано на їхні переваги та недоліки. Проведено практичне моделювання растрових поверхонь із ...
1038952
  Удовіченко Л.Г. Особливості формування української право­охоронної термінології в період Київської Русі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 222-229. – ISSN 2312-0665
1038953
  Первуляк І.В. Особливості формування фінансового результату через управління витратами / І.В. Первуляк, Є.В. Скляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 54-59. – ISSN 2306-6792
1038954
  Іщук С.І. Особливості формування функціональної структури промислових агломерацій України / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 88-99.
1038955
  Чорна Л. Особливості формування ціни інформаційних продуктів та освітніх послуг у мережі Інтернет // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
1038956
  Лавний В.В. Особливості формування ясеневих насаджень Західного Лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 06.03.03 / В.В.Лавний; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1038957
  Дзиба А.А. Особливості формуваня парків-пам"яток садово-паркового мистецтва другої половини XX століття Українського Полісся // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, В.В. Миронюк, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 4. – С. 26-40. – ISSN 2664-4452
1038958
  Добровольська Особливості французько-німецьких відносин після об"єднання Німеччини / Добровольська, Іоланта-Анна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 167-171.
1038959
  Бондаренко А. Особливості фреймової інтерпретації при перекладі художнього тексту (на матеріалі української та кримськотатарської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (71). – C. 16-24. – ISSN 2520-6397


  Стаття розкриває зміст і структуру поняття "фрейм" у сучасній лінгвістичній науці, а також окреслює основні підходи до класифікації фрейму у перекладознавстві, як ефективного інструменту для пояснення процесу перекладу. У нашому науковому доробку ця ...
1038960
  Коваленко С. Особливості функції комплаєнс в авіаційній галузі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 10
1038961
  Самофалова Т.О. Особливості функцій державного управління в інноваційно-інвестиційному відтворенні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 182-186. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1038962
   Особливості функціонування біологічних об"єктів за дії низькочастотних магнітних полів різного походження / Ю.П. Горго, Т.Г. Мірошник, Л.О. Дідик, О.М. Зайченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-29. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розподіл щоденної захворюваності інфарктом міокарда (ІМ) людини в період геліогеомагнітних збурень Землі {ГГМЗ). Виявлено високу кореляцію (r = 0,71) між величинами, що вивчались; з"ясовано, що максимум випадків ІМ спостерігався через 30-34 ...
1038963
  Стратулат Н. Особливості функціонування лексем корупція, корупційний, антикорупційний у сучасному українському законодавстві // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (52). – C. 19-31. – ISSN 0320-3077


  Присвячено характеристиці лексичних одиниць сучасної української мови, які забезпечують укладання нормативних текстів чинногонаціонального законодавства. На матеріалі Закону України "Про запобігання корупції" здійснено кількісний та якісний аналіз ...
1038964
  Яременко Н. Особливості функціонування лексичного повтору в прозі І. Франка та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 354-358. – ISBN 966-594-298-0
1038965
  Дем"янчук О.І. Особливості функціонування малого бізнесу в Україні та закордоном / О.І. Дем"янчук, К.С. Жук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 11-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1038966
  Гоцур О. Особливості функціонування медіаринку України в умовах війни (лютий-вересень 2022 року) // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Поплавська Н.М., Бутиріна М.В., Бідзіля Ю.М. [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Вип. 22. – С. 47-53. – ISSN 2617-1813
1038967
  Варцаба В.І. Особливості функціонування місцевих бюджетів України в умовах пандемії СОVID-19 / В.І. Варцаба, Е.В. Мулеса, І.І. Фурик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 143-153. – ISSN 2313-8246
1038968
  Андрущак Є. Особливості функціонування платіжних систем в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 78-85. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1038969
  Каленіченко О.В. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини та тварин / Каленіченко О.В.; Черкаський націон. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 146л. – Бібліогр.: л.127-146
1038970
  Каленіченко О.В. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Каленіченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1038971
  Ющенко Ю. Особливості функціонування системи потік-русло під час проходження катастрофічних паводків / Ю. Ющенко, О. Паланичко // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 67-71. – ISBN 978-966-07-0845-7
1038972
  Свирида О.А. Особливості функціонування страхового ринку України в умовах воєнного стану // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2022. – № 3/4 (74/75). – С. 104-111. – ISSN 2520-6834
1038973
  Король О. Особливості функціонування та методи відтворення сленгу в українському перекладі роману Л. Олівер "Поки я не впала" // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 168-171. – ISBN 978-617-7926-22-0
1038974
  Моісєєнко А.В. Особливості функціонування та розвитку ринку праці в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 93-101
1038975
  Леміш А. Особливості функціонування та розвитку технопарків у США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 156-158.
1038976
  Горобченко О.А. Особливості функціонування та створення Інтернет-магазину // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 71-76. – ISSN 2306-6814
1038977
  Школьник Інна Олександрівна Особливості функціонування фінансових ринків країн, що розвиваються, в контексті фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості розвитку в сучасних умовах фінансових ринків країн, що розвиваються. Визначено характерні риси їхнього розвитку, зокрема перетворення на чистих кредиторів. Розглянуто структуру фінансових потоків країн, що розвиваються.
1038978
  Подзіна А.С. Особливості харчування студентів медиків на дистанційному навчанні / А.С. Подзіна, М.І. Мокрякова // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 197. – ISBN 978-617-8037-94-9
1038979
  Альзахрані Д.О. Особливості хронотопу романі Алая "Цар Гесар" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 163-169
1038980
  Мочернюк Н.Д. Особливості художнього викладу сновидінь у поетиці романтизму (на прикладі творів Е.Т.А. Гофмана) // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.107-111. – ISBN 966-568-658-5
1038981
  Приймак І. Особливості художнього конфлікту у драмі Любові Яновської "Без віри" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 121-. – ISBN 966-7773-70-1
1038982
  Підопригора С. Особливості художнього моделювання жіночих образів у романному триптиху "Вогненні стовпи" Романа Іваничука // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 47-51.
1038983
  Чистяк Д.О. Особливості художньої концептуалізації в ранній поезії Макса Ельскампа // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 147-149. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)


  Стаття присвячена дослідженню функціонування художньої концептуалізації в ранній поетичній творчості М. Ельскампа (збірка «Хвала життю»), знакового явища бельгійського символізму. Аналізується широка палітра фонічних прийомів «ефекту наїву», що ...
1038984
  Гриськова Н. Особливості церковно-релігійної політики російського самодержавства у Подільському регіоні наприкінці XVIII - на початку 30-х рр. XIX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 144-164. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
1038985
  Колісникова Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 100-101. – ISSN 0132-1331
1038986
  Колісникова Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 100-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1038987
  Виговський В.О. Особливості цивільно-правової відповідальності за розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 21-24
1038988
  Дзера І.О. Особливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, завдану у разі здійснення нею права на самозахист або у стані крайньої необхідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-26. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Цивільне законодавство містить як загальні норми, що передбачають підстави та порядок відповідальності за завдану особою шкоду, так і спеціальні підстави для притягнення або звільнення від такої відповідальності у разі, коли особа, завдаючи таку шкоду, ...
1038989
  Ширшов А.А. Особливості цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 138-144. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1038990
  Татулич І. Особливості цивільної процесуальної форми // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-71.
1038991
  Панасенко Н. Особливості цифровізації навчально-методичного кластеру діяльності науково-педагогічного фахівця / Н. Панасенко, І. Скакун // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 66-69. – ISSN 2311-9896
1038992
  Бережненко А. Особливості цифрової трансформації студентського уряду Львівського національного університету імені Івана Франка // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 76-79
1038993
  Чайка І.П. Особливості ціноутворення на ринку консалтингових послуг // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 102-105. – (Економічні науки)
1038994
  Харсун Л. Особливості ціноутворення на світовому ринку транспортних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано механізм встановлення цін на транспортні послуги, що обслуговують перевезення зовнішньоторговельних вантажів. Охарактеризовано основні складові ціни транспортної послуги та чинники, що впливають на їх розмір. Розглянуто специфіку ...
1038995
  Кронда О.Ю. Особливості юридичної відповідальності в порівняльній рекламі // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 125-127. – ISBN 978-966-999-024-2
1038996
  Федина-Дармохвал Особливості якісних стратегій та еталона знань і умінь у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колект. монографія / Ю.Д. Заячук, Н.В. Долінська, О.І. Клонцак, Г.П. П"ятакова, Х.І. та ін. Калагурка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 133-171. – ISBN 978-617-10-0597-6
1038997
  Рузаєва І.В. Особливості якості плодів деяких видів роду Rosa L. в умовах Ботанічного саду САМГУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проанализированы морфометрические показатели плодов различных видов роз. Фракционный состав каротиноидов в плодах различных шиповников обнаружил заметное сходство. Are analysed mophologo-metrical parameters in fruits of various kinds of roses. The ...
1038998
  Приятельчук О.А. Особливості японського стилю управління // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 51-60. – ISBN 966-7317-92-7
1038999
  Медвідь А.Б. Особливості, правової регламентації статусу тимчасових комісій парламенту писемних пам"ятках часів визвольних змагань в Україні (1917-1920 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 13-21. – (Юридична ; Вип. 1)
1039000
  Уліганець С.І. Особливості, проблеми і перспективи використання мінеральних лікувальних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну в межах України / С.І. Уліганець, М.Т. Кулініч // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 192-200


  У статті аналізується поширення мінеральних лікувальних вод Дніпровсько- Донецького артезіанського басейну в межах України, родовища цих вод та курорти, які на них сформувались. А також представлені проблеми і рекомендації по використанню мінеральних ...
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,