Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1038001
  Волошин О.А. Оцінка значення СНД та перспектив її розвитку в структурі зовнішньополітичних пріоритетів Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 13-14.
1038002
  Калінкова І.Ю. Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної економічної політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 70-74. – ISSN 2306-6814
1038003
  Кубік В.Д. Оцінка зобов"язань підприємств в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / В.Д. Кубік, Р.М. Волчек // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 45-56. – ISSN 2313-4569
1038004
  Корінєв В.Л. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства при формуванні маркетингової стратегії / В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 98-101 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1038005
  Буцька О.Ю. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування / О.Ю. Буцька, Д.О. Соколинська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1038006
  Шталь Т.В. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства: конкурентні переваги та державне регулювання / Т.В. Шталь, І.В. Захаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 21-26. – ISSN 2222-4459
1038007
  Семеняк К. Оцінка зовнішньої політики Великої Британії у 1920 - 1930-х роках у британській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 363-366. – ISBN 978-966-171-783-0
1038008
  Павлов Ф.І. Оцінка і аналіз ефективності реалізації складних проектів в умовах невизначеності і ризику / Федір Іванович Павлов; Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури. – Днепропетровск, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1038009
  Самойлович В.В. Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам"яток архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 355-362. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
1038010
  Кваско А.В. Оцінка і використання виробничих функцій на поліграфічних підприємствах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 150-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1038011
  Пильнова В.П. Оцінка і контроль кредитоспроможності суб"єктів малого бізнесу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 43-48. – ISSN 2306-6814
1038012
  Калитчук В.М. Оцінка і напрями управління ризиками умовних боргових зобов"язань держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 183-191
1038013
   Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О.В. Дудкін, А.В. Єна, М.М. Коржнев, В.І. та ін. Крижанівський; Мін-во екології та природних ресурсів України; Від.ред. О.В.Дудкін. – Київ : Хімджест, 2003. – 400с. – ISBN 966-96124-5-4
1038014
  Антонюк В.П. Оцінка і пріоритети добробуту населення України / В.П. Антонюк, Л.В. Щетініна // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (38). – С. 71-85. – ISSN 2072-9480
1038015
  Корнієнко В.О. Оцінка і прогноз водного режиму та гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип"яті (в межах України) : дис. ... д-ра філософії : 103 ; 10 / Корнієнко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 237 арк. – Додатки: арк. 206-237. – Бібліогр.: арк. 184-205
1038016
  Яцюк М.В. Оцінка і прогноз динаміки якості води для своєчасного прийняття рішень щодо оптимізації водогосподарської ситуації в басейні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 220-223. – ISBN 966-521-109-9
1038017
  Гавриленко О.П. Оцінка і прогнозування в геоекологічних дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 5-12. – ISSN 0868-6939
1038018
  Шерстюк Н.П. Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобуваючої промисловості : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Шерстюк Н. П.; МО Укр. КУ. – К., 1995. – 16л.
1038019
   Оцінка і прогнозування індивідуальної радіаційної чутливості на основі тест-системи лімфоцитів периферичної крові людини / Е.А. Дьоміна, Н.М. Рябченко, А.Г. Кудрявцева, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-64. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальну радіаційну чутливість умовно здорових киян за дапомогою G2-assay. Уперше було встановлено, що індивідуальні відмінності радіочутливості формуються за рахунок обмінів хроматидного типу й виявляються незалежно від дози ...
1038020
  Петроченко О.В. Оцінка і прогнозування паводкових ризиків в річкових басейнах // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 18-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2411-4049
1038021
  Харченко О.В. Оцінка і прогнозування розвитку туристичного простору регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Харченко Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1038022
  Черевко О.Л. Оцінка і прогнозування стану інноваційної інфраструктури в Україні / О.Л. Черевко, А.В. Загорулько // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 50-58. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1038023
  Краснокутська Ю.В. Оцінка і прогнозування тенденцій рівня залучення трудових ресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
1038024
  Піонтковський Ю.Ф. Оцінка і розрахунок параметрів реактора на хвилі ядерних поділів / Ю.Ф. Піонтковський, В.М. Павлович // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86
1038025
  Колодний А. Оцінка і функціональні ролі релігії і Церкви Тарасом Шевченком // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 179-194. – ISBN 978-966-02-6706-0
1038026
  Кульчицький С. Оцінка І. Лисяком-Рудницьким політичної діяльності В. Винниченка в добу українських визвольних змагань // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 87-98. – ISSN 2415-8003
1038027
  Грищенко І.М. Оцінка іміджевої привабливості спеціальності "Економіка підприємства" у вищих навчальних закладах / І.М. Грищенко, Т.М. Власюк, Д.А. Макатьора // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1038028
  Устенко А.О. Оцінка іміджу підприємства / А.О. Устенко, І.В. Перевозова, О.Я. Малинка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 34-40. – ISSN 2226-8820
1038029
  Мірошник О.О. Оцінка імовірності несиметрії струмів і напруг на основі графіків навантаження комунально-побутових споживачів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 8-19 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1038030
  Олефір В.К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 91-105. – ISSN 1605-7988
1038031
  Дадашев Б.А. Оцінка інвестиційних рішень в АПК України / Б.А. Дадашев, С.А. Кравченко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 73-79 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
1038032
  Болейко Ю.О. Оцінка інвестиційного клімату регіону : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 79-88 : Табл.
1038033
  Сігайов А.А. Оцінка інвестиційного потенціалу України / А.А. Сігайов, В.В. Круговий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 40-47
1038034
  Кучменко В.О. Оцінка інвестиційного проекту / В.О. Кучменко, І.Ю. Рудзей // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 118-121. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1038035
  Булах Т.М. Оцінка інвестиційного співробітництва України з країнами ЄС / Т.М. Булах, О.А. Іващенко, О.Є. Литвин // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
1038036
  Євтушенко С.В. Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 104-108. – ISSN 2306-6806
1038037
  Малютін О.К. Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1038038
  Лабенко О.М. Оцінка інвестиційної діяльності задля збереження навколишнього природного середовища в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 189-196. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1038039
  Нагорний В.В. Оцінка інвестиційної конкурентноспроможності регіонів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 524-526. – ISBN 978-966-188-219-4
1038040
  Шевченко В.М. Оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку: суб"єктно-об"єктний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1038041
  Самофал Є.В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 52-57. – ISSN 2306-6814
1038042
  Волкодав В.В. Оцінка інвестиційної привабливості АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 234-235. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання формування оцінки інвестиційної привабливості АПК України, роль та значення її складових для створення у найпотужнішій сфері вітчизняної економіки привабливого інвестиційного клімату - необхідної умови економічного зростання. The ...
1038043
  Мацибора Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 50-55. – ISSN 2221-1055
1038044
  Ратушняк О.Г. Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств на базі теорії нечіткої логіки / О.Г. Ратушняк, О.Г. Лялюк, І.В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 135-140. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1038045
  Матвієнко П.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1038046
  Трохимченко М.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються існуючі методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України та окреслюються перспективи подальших наукових долсліджень у цій сфері. In article considers the current approaches applied for the evaluation of investment ...
1038047
  Поліщук О. Оцінка інвестиційної привабливості споживчого ринку регіональних економічних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 40-48. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1038048
  Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – ISSN 1993-6788
1038049
  Боярко Ірина Миколаївна Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено методику, яка дозволяє оцінити рівень інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання, забезпечити умови для оптимального використання наявного інвестиційного потенціалу.
1038050
  Ткаченко О.М. Оцінка інвестиційної привабливості України крізь призму міжнародних рейтингів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 15-21. – ISSN 2306-6814
1038051
  Катранжи Л.Л. Оцінка інвестиційної привабливості фінансового ринку в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 17-24. – (Серія "Економіка")
1038052
  Бурчак Л. Оцінка індивідуального здоров"я студентів в умовах навчання / Л. Бурчак, С. Тарасенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 110-114. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено динаміку розвитку складових індивідуального здоров’я студентів І та ІV курсів педагогічного університету в умовах навчання. Описано функціональний стан студентів за всіма складовими індивідуального здоров’я: фізична, психічна, ...
1038053
  Залізнюк В.П. Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
1038054
  Шершун О.М. оцінка індустріального навантаження та ступеня забрудненості атмосферного повітря Вінницької області / О.М. Шершун, А.В. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 98-105. – ISSN 0868-6939
1038055
  Ходжаян А.О. Оцінка інноваційного потенціалу та перспективи гехнологічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 196-202.
1038056
  Охота В.І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 44-46. – ISSN 1728-6220
1038057
  Левицька С.О. Оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств України / С.О. Левицька, М.Д. Полюхович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1038058
  Кужда Т. Оцінка інноваційного розвитку та особливості промислового підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 99-104. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1038059
  Тарасенко І.О. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління / І.О. Тарасенко, О.М. Королько, К.С. Бєлявська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 133-141. – ISSN 1993-6788
1038060
  Корнєєв М.В. Оцінка інноваційної діяльності за напрямами трансферу технологій підприємствами України / М.В. Корнєєв, А.І. Жидик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 134-142. – ISSN 2222-0712
1038061
  Семененко О.Г. Оцінка інноваційної діяльності промисловості України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 81-88. – ISSN 2306-546X
1038062
  Лещій Л.А. Оцінка інноваційної інфраструктури як складова аналізу інноваційної діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 70-73
1038063
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32.
1038064
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються значення та роль іноземних інвестицій; проаналізовано іноземну інвестиційну діяльність в Україні у 2006-2007 рр. та сучасний стан інвестиційного клімату держави.
1038065
  Сторожук А. Оцінка інституційного забезпечення сталого розвитку національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 367-371. – ISSN 2078-5860
1038066
  Гапчич А.М. Оцінка інструментів і важелів фінансового механізму формування і розвитку інноваційного потенціалу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
1038067
  Вусатюк А.Є. Оцінка інтегральних характеристик матеріалів залізобетонних конструкцій методом поверхневої хвилі / А.Є. Вусатюк, Г.Г. Фаренюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 133-143 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-4049
1038068
  Геєць І.О. Оцінка інтеграційних процесів в авіаційному секторі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 24
1038069
   Оцінка інтегрованості України у світову торгівлю / М. Кизим, О. Полякова, Г. Крамарев, О. Леванда // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 16-27. – ISSN 2411-5215
1038070
  Алексеєва К.А. Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 84-87
1038071
  Романів Р. Оцінка інтелектуального капіталу та її застосування в управлінських концепціях епохи глобалізації економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 390-392. – ISSN 1993-0259
1038072
  Янишівський В.М. Оцінка інтелектуального капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 78-82
1038073
  Жук В.М. Оцінка інтенсивності водокористування в Харківській області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1038074
   Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного впливу / Т. Кошлякова, О. Кошляков, В. Долін, В. Скрипкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 66-70. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Мета дослідження - визначення показників інтенсивності водообміну в межах гідрогеологічної системи сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Київ, зокрема, оцінка швидкості надходження поверхневих вод до досліджуваного водоносного ...
1038075
  Новіцька К.В. Оцінка інтенсивності деградаційних процесів на землях сільськогосподарського призначення в Кіровоградській області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 98-102. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто найголовніші проблеми cтану земель та ґрунтів у Кіровоградській області: поширення та інтенсивність розвитку процесів деградації, опустелювання, водної і вітрової ерозії. Здійснено аналіз сучасного стану земель області, який сформувався ...
1038076
  Кучинська І.М. Оцінка інтенсивності інвестиційної діяльності в сільському господарстві України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 158-159
1038077
  Солодка О.О. Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 81-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1038078
  Горбачов П.Ф. Оцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан, Д.В. Скрипник // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
1038079
   Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані / В.І. Медінець, В.Г. Соловйов, Є.А. Черкез, Л.П. Фетісов, С.В. Медінець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 40-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
1038080
  Слотецький В.В. Оцінка інтенсивності руслових деформацій річки Уж за період з 1815 по 2012 роки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 126-129
1038081
  Чентуков І.Ю. Оцінка інтенсивності та глибини інтеграційних процесів в основних регіонах світового господарства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 129-136. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1038082
  Мірошніченко О.В. Оцінка інтерференційних втрат при одночасній режекциї пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу при виявленні цілей на малих висотах за рахунок використання просторового режекторного фільтра / О.В. Мірошніченко, С.П. Грішин, С.М. Халіманенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 77-82
1038083
  Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 94-104. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1038084
  Бабушка А.В. Оцінка інформативності авіаційного лазерного сканування для розв"язання гідрографічних задач : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Бабушка Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1038085
  Дзюба О.В. Оцінка інформативності показників локальної неоднорідності гравітаційного поля у задачах тектонічного районування (на прикладі північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Дзюба, М.Н. Жуков, М.О. Рачова // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 66-80. – ISSN 2409-9430
1038086
  Жуков М. Оцінка інформативності спектральних діапазонів при розв"язанні задачі оцінки підтоплення за результатами дистанційного зондування Землі / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-54. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід для оцінки інформативності даних при розв"язанні задач діагностики стану підтоплення території. Метод базується на використанні міри відміни статистичних розподілів, яка виходить із оцінок імовірностей помилок класифікації ...
1038087
  Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології / Д. Ніколас; Ред.Сильвія П.Уебб : Асліб, 1996. – 76с. – (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау)
1038088
  Попович Н.Ф. Оцінка інформаційно-бібліотечної, музейної та архівної мережі України / Н.Ф. Попович, Т.Ю. Лужанська, А.В. Моргун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 153-167. – ISSN 2311-8164
1038089
  Толюпа С.В. Оцінка інформаційної безпеки на об"єкті інформаційної діяльності / С.В. Толюпа, А.О. Григор"єва // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 318-319
1038090
  Макулуба Елвіс Дзимба Оцінка інформаційної ефективності радіолокаційних засобів управління повітряним рухом : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.13 / Макулуба Елвіс Дзимба; Київск. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1998. – 16л.
1038091
  Настич Ю.Б. Оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах складної перешкодової обстановки при протидії засобами активних шумових перешкод // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 36-40


  Проводиться аналітична оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах впливу активних шумових перешкод прирізній складності переш кодивої обстановки. Производится аналитическая оценка информационной способности РЛС ПВО в условиях воздействия активних ...
1038092
  Попова І.А. Оцінка інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 66-72. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1038093
  Стайкуца С.В. Оцінка інформаційної та фізичної безпеки системи аналітично-прогностичної інформації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 220-225. – ISSN 2219-9365
1038094
  Запотоцький А. Оцінка інших документів як самостійних джерел доказів і підстави визнання їх недопустимими // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 153-157.
1038095
  Славік Роман Оцінка історико-архітектурного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області в контексті розвитку рекреації та туризму // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 124-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
1038096
  Царик Петро Оцінка історико-культурних рекреаційних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 124-129 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1038097
   Оцінка історико-культурних рекреаційно-туристичних пам"яток Острозького району Рівненської області / А.Д. Калько, О.О. Базан, Н.В. Вакарова, Н.Р. Миронець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 91-103. – ISSN 2308-135X
1038098
  Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму / Л.С. Безручко, Г.Я. Козак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 94-100 : рис. – Бібліогр. : 9 назв.
1038099
  Багдасарян К.О. Оцінка історичної ролі Мазепи в поемі Володимира Сосюри "Мазепа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 63-79


  Аналізується образ Івана Мазепи в однойменній поемі В. Сосюри, який детально простежив життєвий шлях гетьмана, спробував прочитати образ героя в контексті історичної долі України. Анализируется образ Ивана Мазепы в одноимённой поэме В. Сосюры, ко- ...
1038100
  Глинська Н.В. Оцінка істотності порушень кримінального процессуального закону: проблеми вимірювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 40-43. – ISBN 978-966-419-300-6
1038101
  Качинський А.Б. Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні / А.Б. Качинський, С.І. Пирожков, Г.А. Хміль; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1998. – 67с. – (Екологічна безпека ; Вип.4). – ISBN 966-554-022-Х
1038102
  Братик М.В. Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії при інвестуванні всього капіталу в акції за умов довгострокової залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії, що інвестує весь свій капітал в акції, послідовність цін яких подається за допомогою стаціонарних l-залежних випадкових величин. The subject of this paper is the estimation for ruin ...
1038103
  Андрощук М.О. Оцінка ймовірності банкрутства у моделі з інвестиціями у ризиковий актив за умови неможливості безвідсоткової позики / М.О. Андрощук, Ю.С. Мішура // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 4-13.
1038104
   Оцінка ймовірності виявлення цілі оптимальним пелегаційним пристроєм при наявності в зоні декількох джерел випромінювань / В.П. Долгушин, Г.Б. Жиров, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 50-54


  Наведені результати оцінки ймовірності виявлення цілі пеленгаційним пристроєм, що реалізує оптимальний алгоритм часової обробки при наявності в зоні декількох джерел випромінювань. Показано, що практично реалізовані в існуючих системах пасивного ...
1038105
  Волошин І. Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 19-24 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1038106
  Дем"яненко Ф.П. Оцінка ймовірності коінфікування вірусами рослин / Ф.П. Дем"яненко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Біологія та екологія
1038107
  Белоліпський В.О. Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі / В.О. Белоліпський, Т.М. Лактіонова, М.М. Полулях // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 24-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0587-2596
1038108
  Строєв О. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з неоднорідною інтенсивністю премій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з інтенсивністю премій залежною від деякої змінною (часу або простору) є узагальненням класичного процесу ризику, відмінністю є те що константа с у процесі є функція, яка залежить від деякої змінної. Економічний зміст цього доданку: ...
1038109
  Строєв О.М. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з перестрахуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-101. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з перестрахуванням є узагальненням класичного процесу ризику. Відмінністю є можливість набувати від"ємного значення в стохастичній частині процесу ризику. Економічний зміст цього доданку є в додатковому, випадкового надходженні премій з ...
1038110
  Шаперенков А. Оцінка кадрових ризиків у сучасних банках // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 178-183.
1038111
  Рожкова К.І. Оцінка капіталізації банків в умовах асиметричної інформації: переваги і недоліки існуючих підходів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1038112
  Шульженко Г.М. Оцінка капіталізації банківської установи / Г.М. Шульженко, К.Ф. Черкашина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 316-323
1038113
  Пождема Н.Р. Оцінка капіталовкладень на відновлення хімічної промисловості / Н.Р. Пождема, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 81-86. – ISSN 2310-5534
1038114
  Руденко Р. Оцінка карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження / Р. Руденко, В. Хільчевський, М. Яцюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження. The condition of calcium carbonate system of Samara and Vovcha Rivers in the situation intensive anthropogenic influence ...
1038115
  Лущик Андрій Оцінка карів басейну р.Прут як геотуристичних об"єктів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 149-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
1038116
   Оцінка кількісного мінералогічного складу геологічного розрізу Кіровоградської глибокої свердловини (СГ-3000) за даними АК і ВСП / Г.Т. Продайвода, І.В. Віршило, К.І. Чернявська, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Описано результати інтерпретації досліджень на Кіровоградській глибинній свердловині СГ-3000. За даними АК, ВПС та ультразвукових досліджень на зразках визначено кількісний мінералогічний склад порід розрізу. Задача вирішена шляхом інверсії даних про ...
1038117
  Казанцев А. Оцінка кількості біляземних астероїдів різних розмірів / А. Казанцев, К. Францева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Побудовано залежність числа існуючих астероїдів, що наближаються до Землі (АНЗ) від абсолютної зоряної величини. Із залежності lgN(Н) випливає, що на сьогодні можна вважати відкритими всі АНЗ з Н < 16m (D > 2.5 км). Середня кількість існуючих АНЗ з D > ...
1038118
  Скобелєв В.Г. Оцінка кількості гамільтонових циклів у регулярних графах спеціального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нескінченну послідовність регулярних зв"язних графів, елементи якої є майже екстремальними графами, бо відношення кількості вершин графа до кількості його ребер є константою. Встановлено, що у кожному графі побудованої послідовності графів ...
1038119
  Вакал Ю.Є. Оцінка кількості збурених ультрасубгармонік системи типу "сферичний маятник" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається механічна система, яка описує коливання сферичного маятника під дією сили ваги та слабкого неоднорідного потенціального силового поля. Показано, що кількість ультрасубгармонік у такій системі оцінюється знизу функцією, що має степеневий ...
1038120
   Оцінка кінетики люмінесценції за модифікованим методом стробування / М.У. Білий, І.В. Захарченко, В.П. Кошеленко, Б.А. Охрименко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оцінювати характер закону згасання люмінесценції за вимірюванням залежності від часу площі під кривою згасання. Процес вимірювання такої залежності супроводжується підвищенням чутливості вимірювальної апаратури до слабких світлових ...
1038121
  Фесенко І.М. Оцінка класу небезпеки відходів буріння нафтогазових свердловин, які містять важкі метали / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1038122
  Ніколов М.О. Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО / М.О. Ніколов, Т.Г. Новікова, С.С. Макеєв // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 62-75. – ISSN 2708-7166
1038123
  Ковальов Д.В. Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення Херсонської області та змін у її структурі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 39-45. – ISSN 2306-6792
1038124
   Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень / І.М. Поясник, В.А. Гриб, Купновицька-Сабадош, В.Т. Рудник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 86-90. – ISSN 2521-1455
1038125
  Безродна І. Оцінка колекторських властивостей теригенних порід московського ярусу Західношебелинської площі на основі даних петрофізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-38. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Авторами проведено аналіз петрофізичних властивостей та параметрів, а також визначено структуру пустотного простору для порід московського ярусу свердловини № 701 Біс Західношебелинської площі (інтервал глибин 4929-5380 м) з метою оцінки їх ...
1038126
  Кринична Н.В. Оцінка колекційних зразків гороху та нуту, вивчених в умовах степу України, та використання їх в селекції // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 106-107. – ISBN 978-966-924-274-7
1038127
  Кузьменко Є.А. Оцінка колекційних зразків пшениці твердої ярої за елементами продуктивності / Є.А. Кузьменко, М.В. Федоренко // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-966-2742-92-5
1038128
  Охріменко Б.А. Оцінка коливального моменту імпульсу молекули Н2О2 / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 379-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано обернену спектральну задачу з використанням частот нормальних коливань обраної молекули, а також частот нормальних коливань у відповідних агрегатних станах її ізотопної модифікації. Задача розв"язана без попередніх припущень про характер ...
1038129
  Лесик В.М. Оцінка коливань попиту на автомобільний бензин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1038130
  Парновський С. Оцінка комбінації космологічних параметрів за великомасштабними рухами RFGC-галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто обмеження на комбінацію космологічних параметрів [omega]m та [sigma]8 за спостереженням пекулярних швидкостей плоских галактик каталогу RFGC. Отримано оцінку ( / 0.3) 8 0.87 0.05 [omega] 0.35[sigma] = ± m . Рассмотрено ограничение на ...
1038131
  Маркович Т.Г. Оцінка комерційними банками кредитоспроможності підприємств-експортерів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маркович Таісія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1038132
  Обухов Є.В. Оцінка комплексного використання водних ресурсів Каховського водосховища за 60 років експлуатації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 31-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1038133
  Машіка Г. Оцінка компонентної структури господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-33. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто наукові підходи до структури й оцінки господарського потенціалу регіону. Проаналізовані основні компоненти господарського потенціалу Карпатського регіону, зокрема, виділено виробничий, трудовий, інвестиційно-інноваційний та ...
1038134
  Василенко М.П. Оцінка комфортності матеріалів для одягу за параметрами шумових сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Василенко Микола Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1038135
  Губай М.М. Оцінка конкурентних переваг довгострокових депозитів фізичних осіб банків України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 412-414. – ISBN 978-966-188-219-4
1038136
  Ірхіна С.В. Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 126-128 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1038137
  Федосєєва Г.С. Оцінка конкурентних переваг областей України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 46-53. – ISSN 2308-1988
1038138
  Чорна М. Оцінка конкурентних переваг підприємств ритейлу на стадіях їх життєвого циклу / М. Чорна, Н. Смольнякова, А. Волосов // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 4 (75), жовтень - грудень. – С. 725-742. – ISSN 1684-906Х


  Розроблено систему оцінювання конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі з диференціацією критеріїв і показників за стадіями життєвого циклу: формування, реалізація, розвиток. Обґрунтовано використання одиничних та узагальнювальних показників ...
1038139
  Кримська Л.О. Оцінка конкурентних переваг українського пасажирського авіабудування / Л.О. Кримська, Н.Г. Третяк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 38-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1038140
  Вертелєва О.О. Оцінка конкурентних позицій України на основі міжнародних рейтингових методик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
1038141
  Филюк Г. Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан та особливості конкурентного середовища в Україні. Обгрунтовано необхідність подальшого стимулювання конкуренції в національній економіці як фактору розвитку підприємництва. Ключові слова: конкуренція, монополія, ринкова ...
1038142
  Райтер Н. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 75-82. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
1038143
  Гранатуров В. Оцінка конкурентного середовища та проблеми розвитку конкуренції на телекомунікаційному ринку України : конкурентноспроможність / В. Гранатуров, С. Воробієнко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1038144
  Лобозинська С. Оцінка конкурентноспроможності банківської системи України : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1038145
  Внукова Н. Оцінка конкурентноспроможності безготівкового обслуговування (на прикладі банків Харківського регіону) : теорія і практика / Н. Внукова, С. Різниченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 59-63 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1038146
  Приказюк Н. Оцінка конкурентоздатності компаній зі страхуванням життя в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-53. – (Економіка ; вип. 4 (211)). – ISSN 1728-3817
1038147
  Малюга Л. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 50-53. – ISSN 1810-3944
1038148
  Шепіцен А.О. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 66-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1038149
  Стахів О.А. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 194-204. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1038150
  Парасій-Вергуненко Оцінка конкурентоспроможності банків на основі матричного аналізу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-31
1038151
  Разінькова М.Ю. Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України в контексті інтеграції в ЄС / М.Ю. Разінькова, Н.О. Небаба, Р.Г. Єгіазарян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 31-36. – ISSN 2306-6792
1038152
  Хаустова В.Є. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу; теорія та практика / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 49-56. – ISSN 2222-4459
1038153
  Бобровицький А.В. Оцінка конкурентоспроможності економіки України та окремих ії галузей в рамках інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 149-162. – ISSN 2308-135X
1038154
  Купринюк С.М. Оцінка конкурентоспроможності економіки: Україна у міжнародних рейтингах : маркетинг та бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 102-110 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1038155
  Омельченко О. Оцінка конкурентоспроможності космічної галузі України в системі інтеграційних пріоритетів // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 47-54. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1038156
  Уніят А. Оцінка конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 74-80. – ISSN 1818-2682
1038157
  Анісімова О.Ю. Оцінка конкурентоспроможності країни у світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 76-78
1038158
  Жуковський М.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 81-87. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1038159
  Тригуб А.Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємства засобами нечіткої логіки / А.Б. Тригуб, О.С. Білецький, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 30-35
1038160
  Євтушенко Н.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу / Н.О. Євтушенко, Є.П. Никончук // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 15-20. – ISSN 2415-8089
1038161
  Круглікова В.В. Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг Li-Fi а світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 34-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1038162
  Лісовська М.А. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 59-65
1038163
  Дмитришин Л.І. Оцінка конкурентоспроможності регіонів у контексті використання людського капіталу / Л.І. Дмитришин, О.І. Зварич // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 81-84. – ISBN 978-9934-571-24-4
1038164
  Назарова Г.В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Назарова Г.В., Лаптєв В.І., Корсаков Д.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-178. – ISBN 978-966-676-528-7
1038165
  Патика Н.І. Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
1038166
  Мацука В.М. Оцінка конкурентоспроможності України на світовому туристичному ринку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 93-102. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1038167
  Усатенко О.В. Оцінка конкурентоспроможності управлінського персоналу промислових підприємств / О.В. Усатенко, О.Г. Грошелева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 343-347. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1038168
  Раєвнєва О.В. Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини / О.В. Раєвнєва, Н.А. Дубровіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 2222-0712
1038169
  Саратов О.В. Оцінка конкуренції на ринку мінеральних добрив в країнах СНД і далекого зарубіжжя // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 194-204. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1038170
  Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конкурентноспроможності суб"єктів харчової промисловості : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-59 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1038171
  Набок Р.М. Оцінка концентрації іноземного капіталу у банківській системі України / Р.М. Набок, Ю.С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 41-49
1038172
  Партин Галина Остапівна Оцінка концепцій управління витратами суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сутність основних концептуальних підходів до формування системи управління витратами суб"єктів господарювання, зокрема концепцій витратоутворюючих чинників та оптимізації витрат, функціонального менеджменту, альтернативних витрат, максимізації ...
1038173
  Лазаренко М.А. Оцінка координат джерела землетрусу за записом однієї сейсмічної станції / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За сейсмічними записами однієї станції запропоновано визначення координат джерела землетрусу шляхом оцінки зворотного азимута та епіцентральної відстані, використовуючи матрицю кодів, одержаних у результаті моделювання на контрольованій мережі штучних ...
1038174
  Дмитрієв Ю.В. Оцінка корупційних ризиків у системі державного управління: поняття та зміст // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 141-149
1038175
  Терещенко О. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1038176
  Волошин І. Оцінка кредитних спредів, необхідних для формування пруденційних резервів : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-66 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1038177
  Воробйова О.І. Оцінка кредитно-інвестиційного потенціалу банківських інститутів в регіоні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 47-51
1038178
  Грищенко А. Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод / А. Грищенко, А. Пікус, А. Ігнатюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 104-113 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1038179
  Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 103-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1038180
  Коцеруба Н.В. Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника на основі показників фінансової звітності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (230/231). – С. 111-119. – ISSN 2522-1620
1038181
  Поштар Є. Оцінка кредитоспроможності позичальника-імпортера як основа банківського проектного фінансування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С.221-228
1038182
   Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. та ін. Школьник; [Єпіфанов А.О., Дехтяр Н.А., Мельник Т.М., Школьник І.О. та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-8958-13-7
1038183
  Мельниченко О.О. Оцінка кризового стану підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 62-68. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1038184
  Степанчук О.В. Оцінка критеріїв ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міста / О.В. Степанчук, С.О. Степанчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 87-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1038185
  Голуб Г.Г. Оцінка ліквідаційного балансу банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 133-140 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1038186
  Пластун В. Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 80-95. – ISSN 1605-2005
1038187
  Ванєва А.Р. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 52-61
1038188
  Карташов М.В. Оцінка Лундберга ймовірності розорення для процеса ризику з періодичною інтенсивністю премій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обчислено показник експоненційної асимптотики ймовірності розорення для процесу ризику з неоднорідним періодичним поступленням страхових премій та складним Пуасоновим процесом страхових виплат.
1038189
  Сергійчук В. Оцінка людських втрат УСРР від Голодомору 1932 - 1933 років за документами українських архівів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 15-24. – ISBN 978-617-7122-39-4
1038190
   Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду) : монографія / [Бутнік-Сіверський О.Б. та ін.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 157, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 146-157. – ISBN 978-617-696-532-9
1038191
  Лисак В.Ю. Оцінка людського капіталу: теоретичні аспекти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 65-66
1038192
  Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-34
1038193
  Харитонова А.М. Оцінка людського потенціалу: проблеми та можливі напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 78-80 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1038194
  Горшколєпов В.Б. Оцінка людського фактору при прийнятті рішення командиром у бою / В.Б. Горшколєпов, А.Г. Зінчик, Д.Є. Гуртовий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 242-246


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з оцінкою людського фактору при прийнятті рішень командиром військового підрозділу під час бойових дій. Розглядаються моделі вирішення даної проблеми. В статтье рассмотрены проблемы, связанные с оценкою ...
1038195
  Кисельов О.Б. Оцінка м"ясних і забійніх якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.02.04 / Кисельов О.Б.; Сумський держ. аграрн. ун-тет. – Суми, 2000. – 19л.
1038196
  Яремчук В. Оцінка М. Грушевським парламентської діяльності у Державній Раді Австрії та Державній Думі Росії // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 196-210. – ISBN 978-966-611-826-7
1038197
  Борисенко В.Й. Оцінка М.П. Драгомановим характеру зв"язків України і Московщини // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 53-59. – ISBN 978-966-660-735-8
1038198
  Єрмоленко Н.С. Оцінка майбутнього розподілу посух в Україні у період 2011-2040 рр. / Н.С. Єрмоленко, В.М. Хохлов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 133-138. – ISSN 0868-6939


  Аналізувався майбутній просторово-часовий розподіл посух в Україні протягом 2011-2040 рр. за даними регіональних кліматичних моделей. Встановлено, що в усіх регіонах України очікується тенденція до збільшення кількості посух. Найбільша ймовірність ...
1038199
  Сімакова- Єфремян Оцінка майна і майнових прав при сдійсненні судово- експертної діяльності: деякі аспекти нормативно- правового регулювання і практичної реалізації / Сімакова- Єфремян, В. Лук`яненко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.180-190
1038200
  Воротіна Л.І. Оцінка майна та бізнесу підприємства в системі сучасного менеджменту в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 107-114


  Стаття обґрунтовує погляди автора на суть, стан, принципи т методи оцінки майна, майнових прав та бізнесу підприємств в умова реформування відносин власності та функціонування сучасног менеджменту підприємства в Україні. The article substantiates the ...
1038201
   Оцінка майна та майнових прав : Нормативна база. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 348 с. – ISBN 966-373-119-2
1038202
  Носік Ю.В. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності у виконавчому провадженні // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 102-104. – ISBN 978-966-999-094-5
1038203
  Черкас Н.І. Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні / Н.І. Черкас, З.А. Атаманчук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
1038204
  Кузіна Р. Оцінка макроекономічних наслідків природних катаклізмів та наступні розкриття у фінансової звітності на прикладі пандемії коронавірусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  Проведено огляд макроекономічних наслідків стихійних лих, базуючись на методології ECLAC, яка відокремлює прямий фізичний збиток від непрямих виробничих витрат і додаткових або вторинних наслідків. Розглянуто питання пом"якшення наслідків стихійних лих ...
1038205
  Савлук С.М. Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-22. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджена проблема перевищення кредитизації економіки над її монетизацією та вплив галузевих ризиків на банківський капітал. Тhe problem of overleap economy creditization to its monetization and influence of branch risks for the bank capital are ...
1038206
  Кузьмич О.І. Оцінка максимальних цін товарів через математичну модель конкурентного ринку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 249-258. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1038207
  Ободовська Ю.О. Оцінка максимального стоку паводків для річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 90-92
1038208
  Лісняк А.А. Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1038209
  Микитюк Ю. Оцінка маркетингової діяльності промислових підприємств з використанням збалансованої системи показників / Ю. Микитюк, Є. Палковський // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 103-116. – ISSN 2786-4537
1038210
  Бабич М.М. Оцінка марного витрачання питної води на втрачене продовольство та харчові відходи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1038211
  Кудря Ю. Оцінка мас подвійних галактик методом "аргументу синхронізації" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-10. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування методу "аргументу синхронізації" до фізичних пар галактик, відмінних від пари М31 – Молочний Шлях. Ми обмежуємося парами в Місцевому об"ємі, накладаючи на кандидатів внесення до вибірки додаткові умови ізольованості. ...
1038212
  Безуглий П.Г. Оцінка масштабів міграційних процесів в Україні // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 85-87. – ISBN 978-966-97734-7-0
1038213
  Голомозий В.В. Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 50-59. – ISSN 0868-6904


  In this paper, we consider conditions which satisfy finitness of the expectation of the excess of the renewal sequence of the time-inhomogeneous Markov chain. We consider a chain with an arbitrary state space, and some set C. Within this chain we learn ...
1038214
  Макаренко П.М. Оцінка матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / П.М. Макаренко, І.Г. Кожушко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 175-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1038215
  Любіцева О.О. Оцінка методик економіко-географічного вивчення сфери обслуговування сільського адміністративного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 18-20
1038216
  Стефановський А.І. Оцінка методів компонентного аналізу приросту середньої тривалості життя // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 99-111.
1038217
  Мискін Ю.І. Оцінка методів нарахування амортизації в контексті стимулювання інвестиційної активності / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
1038218
  Цюпа І. Оцінка методів побудови карти рівнів ґрунтових вод на прикладі мікрорайону Позняки в місті Києві / І. Цюпа, В. Демидов, О. Заславська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-62. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено оцінку та проаналізовано вибір оптимального методу побудови карти рівнів ґрунтових вод для ділянки мікрорайону Позняки в м. Києві. In the article an estimation is resulted and the choice of optimum method of construction of card of ...
1038219
  Жигулін О. Оцінка методів управління на відповідність конкурентній стратегії підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
1038220
  Білозір О.В. Оцінка механізмів боротьби з безробіттям в умовах європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 122-125. – ISSN 2306-6814
1038221
  Шкура І.С. Оцінка механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 145-152 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1038222
  Єлісєєва О.К. Оцінка механізму стимулювання персоналу підприємств / О.К. Єлісєєва, Н.Г. Кутова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 76-81. – ISSN 2222-4459
1038223
   Оцінка мешканцями міста Києва та Київської області наслідків Чорнобильської катастрофи та перспектив будівництва нових блоків АЕС в Україні / О.Є. Тарасюк, Н.Д. Шабуніна, Є.О. Біляєв, Н.Д. Семенюк, Н.В. Власюк // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 248-253
1038224
  Пашко П.В. Оцінка митної безпеки держави : фінансовий механізм / П.В. Пашко, О.І. Скороход // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 101-105 : Табл., рис.
1038225
  Подрига В. Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричної поезії XVII-XVIII століть та місце похвального вірша в поетичному доробку Іринея Фальківського // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 89-98. – ISBN 966-8547-39-X
1038226
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі) : Дис...канд.географ.наук: 11.00.07 / Курило Святослав Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 170с. + Додатки: с. 160-170. – Бібліогр.: с.146-159
1038227
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграціїї стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі : Автореф. дис. ...канд. геогр. наук: 11.00.07 / Курило С.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1038228
  Шерстюк Н.П. Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1038229
  Бахарєв В.С. Оцінка міграційного потенціалу локальної екологічної мережї / В.С. Бахарєв, А.А. Блакберн, О.М. Калініхін // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-5057
1038230
  Волкова О.В. Оцінка міграційної активності на ринках праці регіонів України та їхня привабливість для зовнішніх мігрантів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 134-140
1038231
  Тищук Т.А. Оцінка міжгалузевих ефектів стимулювання попиту на продукцію окремих галузей економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1038232
  Рожко О. Оцінка міжнародних антикризових програм реформування державних фінансів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 126-132. – ISSN 2078-5860
1038233
  Пасенченко О.Ю. Оцінка міжнародних ринків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 305-308. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1038234
  Гоєр О.Д. Оцінка міжнародних ринків. Важливість інформації, що стосується виробництва, країни прямування та виду експортного товару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Статтю присвячено пошуку та вивченню факторів та важливим змінним експортного середовища, які відіграють значну роль у процесі прийняття рішення про вихід на міжнародний ринок з продуктом або послугою. Увагу приділено також важливості інформації за ...
1038235
  Фролова Н. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності системи оподаткування прибутку підприємств України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 145-159. – ISSN 1605-7988
1038236
  Побоченко Л.М. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності страхових компаній України / Л.М. Побоченко, В.В. Артемоненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112. – ISSN 1729-7036
1038237
  Доровський О.В. Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 8-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
1038238
  Мулярчук І.Ф. Оцінка мінеральної сировини за природною масовою рівновартістю хімічних елементів / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2003. – 265с. – ISBN 966-8006-28-3
1038239
  Ободовський О.Г. Оцінка мінімального стоку води річок суббасейну Ужа (басейн річки Тиса) / О.Г. Ободовський, К.С. Сурай, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 6-15. – ISSN 2306-5680


  У статті наведено оцінку мінімального стоку води в суббасейні річки Уж (оцінка внутрішньорічного розподілу з виокремленням характерних меженних сезонів, оцінка однорідності рядів спостережень, оцінка циклічності стоку для визначення фази, в якій наразі ...
1038240
  Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1038241
  Болюбах В. Оцінка міри спроможності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до працетерапії за умов інтернатної установи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 21-27. – ISSN 2411-6912 02
1038242
  Гуменюк Р.В. Оцінка міцності й тріщиностійкості термонапруженої арматури та її зварних і склеєних з"єднань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Гуменюк Руслан Васильович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1038243
  Маковійчук М.В. Оцінка міцності циліндричної оболонки з поперечними коленіарними тріщинами, підсиленої гнучким покриттям / М.В. Маковійчук, І.П. Шацький, А.Б. Щербій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У рамках двовимірної теорії досліджується вплив одностороннього гнучкого покриття на напружений стан та граничну рівновагу пологої циліндричної оболонки з двома колінеарними дефектами, орієнтованими вдовж напрямної. Гнучке покриття моделюється ...
1038244
  Королік Р.П. Оцінка множини початкових умов множинної дискретної системи / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі одержано оптимальні оцінки множини початкових умов в задачі практичної стійкості дискретної множинної системи. Для випадку лінійної динамічної складової обґрунтовано теореми про оптимальні оцінки при конкретних фазових обмеженнях. This paper ...
1038245
  Кривомаз Т.І. Оцінка модельних об"єктів для поетапної розробки "паспортів екологічної безпеки видів" // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 32-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1038246
  Явкін В.Г. Оцінка модулів максимального стоку в басейнах подільських приток Дністра за подовженими рядами спостережень / В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 50-58
1038247
  Вишневський В.П. Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла : податкова політика / В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 3-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1038248
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56.
1038249
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
1038250
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
1038251
  Клещенков О.В. Оцінка можливих наслідків реформування залізничного транспорту України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (51). – С. 178-184
1038252
  Носар С.В. Оцінка можливого штучного збільшення опадів у Північному Причорномор"ї в холодну частину року (на прикладі Херсонської області) / С.В. Носар, Є.А. Степура // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 27-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1038253
   Оцінка можливостей виконання бойових завдань комплексами озброєння різного призначення / С.М. Звиглянич, В.Б. Бзот, В.В. Романенко, А.С. Риб"як // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 20-22. – ISSN 1997-9568
1038254
  Савченко К. Оцінка можливостей використання досвіду Ірландії при реалізації фінансової політики стабілізації розвитку в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 444-450. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено систему стимулювання прямих іноземних інвестицій в Ірландії та визначено основні можливі шляхи використання цього досвіду у вітчизняній економіці.
1038255
  Попович О.С. Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу НАН України / О.С. Попович, О.П. Костриця // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 67-72. – ISSN 1027-3239
1038256
  Скрипник А.В. Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України / А.В. Скрипник, Є.М. Стариченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 14-21. – ISSN 2221-1055
1038257
  Яненкова І.Г. Оцінка можливостей експорту української продукції до США та Канади / І.Г. Яненкова, О.О. Ципліцька // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 111-119. – ISSN 1605-7988


  "Обгрунтовано нові можливості виходу на ринки США та Канади для вітчизняних виробників харчової промисловості. Проведено порівняльний аналіз основних показників динаміки експорту з України до США та Канади. Розглянуто вимоги до учасників державних ...
1038258
  Вишневський В.П. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря : податки / В.П. Вишневський, Д.В. Липницький // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 93-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1038259
  Мазуренко В.П. Оцінка можливостей підприємства на міжнародних ринках - запорука економічної безпеки держави / В.П. Мазуренко, А.Л. Прохницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 307-310
1038260
  Долгушин В.П. Оцінка можливостей РЛС РТВ за розрізненням групових цілей "складної" моделі на основі спектрального аналізу за алгоритмом максимальної правдоподібності / В.П. Долгушин, І.В. Пампуха, В.М. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналітичне дослідження можливостей кутового розрізнення 2-х цілей, що перебувають в одному імпульсному об"ємі РЛС, у системі виявлення, що реалізує метод "високого" розрізнення за алгоритмом максимальної правдоподібності. Ключові слова: ...
1038261
   Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін"єкційних наркотиків. – Київ : Центр "Соціальний моніторинг", 2003. – 230с. – ISBN 966-8435-03-6
1038262
  Внукова Н.М. Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні : фінанси та кредит.Податки / Н.М. Внукова, О.С. Бадзим, В.А. Череватенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 49-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1038263
  Лифар В.В. Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 130-141. – ISSN 2218-4511
1038264
  Жолудєв С.В. Оцінка можливості використання підземних вод зони термічного впливу промислових підприємств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1038265
  Кохан С.С. Оцінка можливості ідентифікації звалищ за багатоспектральними космічними знімками : фотограмметрія і дистанційне зондування / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-34 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
1038266
  Охріменко Б.А. Оцінка можливості колапсу електронної оболонки активаторного іона талію / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 388-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Хартрі-Торранса для електронної конфігурації 5d[верхній індекс 9]6s[верхній індекс 2]5f розраховані радіальні хвильові функції активаторного іона Тl[верхній індекс +]. Вплив кристалічної решітки на радіальні хвильові функції врахований за ...
1038267
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2011. – 211 л. + Додаток: л. 202-211. – Бібліогр.: л. 165-201
1038268
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні радіоактивного впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1038269
  Шинкарук О.М. Оцінка можливості технічної реалізації процедури аналогово-цифрового перетворення внутрішньої фазочастотної нестабільності імпульсного радіолокаційного сигналу / О.М. Шинкарук, І.І. Чесановський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 101-103
1038270
  Андрощук Т.О. Оцінка моментів вищих порядків для відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння від свого тренду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Дано оцінку моменту порядку m [>або =] 1 відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння, керованого вінерівським процесом або дробовим броунівським рухом, від свого тренду за найбільш загальних умов існування та єдиності розв"язку цього ...
1038271
  Гриб О.М. Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 185-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
1038272
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 115-128
1038273
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1038274
  Гайдар А.А. Оцінка мотиваційних аспектів споживачів біотехнологічної продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 102-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1038275
  Стахів О.В. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001 // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 79-81.
1038276
  Стахів О. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, його моніторинг і застосування в контексті реалізації вимог стандарту ISO 9001 // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 42-48.
1038277
  Печенюк А.В. Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 317-326. – ISSN 2222-4459
1038278
  Чепелєв М. Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 74-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1038279
  Куцоконь Н.К. Оцінка мутагенних властивостей води з водогінної мережі та водойм м. Києва / Н.К. Куцоконь, Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проведено дослідження впливу водопровідної води та води з кількох водойм м. Києва й області на утворення хромосомних аберацій в меристематичних клітинах проростаючого насіння Allium fistulosum L. Показано мутагенний ефект питної води, відібраної в ...
1038280
  Перепічай А.О. Оцінка на основі критерію механіки руйнування статичної міцності кільцевих швів паропроводів з допустимим непроваром та рекомендації щодо їх ремонту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Перепічай Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1038281
  Умєров О.С. Оцінка наближених методів вибору оптимального спостерігача в задачах гарантованого оцінювання розв"язків еліптичних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються задачі вибору оптимально спостерігача в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в спеціальних гільбертових просторах. Приводяться наближені методи: скінчених різниць, скінчених різниць з поправкою Фока, скінчених ...
1038282
  Швець І.Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах / Швець І.Б., Позднякова С.В. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 170, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 90-річчю Донец. нац. техн. ун-ту. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-966-380-476-7
1038283
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117.
1038284
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117. – Бібліогр.: с. 109, 115, 116-117


  Авторами висвітлено та систематизовано методи й моделі кредитного аналізу підприємств. Розроблено комплексний теоретико-методологічний підхід до оцінювання надійності підприємств та прогнозування ймовірності його банкрутства.
1038285
  Петренко С. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку як складова інформаційного забезпечення внутрішнього контролю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 128-134. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підхід до вдосконалення процесу оцінки надійності інформації бухгалтерського обліку. Сформовано напрямки оцінки та визначено фактори, що здійснюють на неї вплив.
1038286
  Булгаков В.М. Оцінка надійності сільськогосподарських машин в умовах нестаціонарних навантажень / В.М. Булгаков, О.М. Черниш, Л.С. Шимко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 142-148. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2410-1125
1038287
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 121-126


  У даній статті наводиться алгоритм розрахунку комплексної метрики надійності спеціального програмного забезпечення. В данной статье приводится алгоритм расчета комплексной метрики надежности специального программного обеспечения. This article ...
1038288
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1038289
  Гаркуша Л.М. Оцінка надлишкового внутрішнього тиску і швидкості звуку в бінарних розчинах молекулярних рідин при деяких температурах / Л.М. Гаркуша, П.П. Чолпан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 280-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Приведено результати розрахунку надлишкового внутрішнього тиску для розчинів систем н-гептан-бензол і н-гептан-толуол при 283, 293 і 313К. Для обох систем з допомогою теорії вільної довжини Якобсона розрахована міжмолекулярна довжина і швидкість ...
1038290
  Кундеус О. Оцінка надходження і витрачання виробничих запасів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 115-120. – ISBN 966-303-007-1
1038291
  Кошляков О.Є. Оцінка наслідків баражного ефекту від паль фундаменту Успенського собору : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 123-126. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються результати оцінки можливих наслідків баражного ефекту від паль фундамету відновленого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наявні дані свідчать про те, що немає підстав вважати негативні наслідки баражного ефекту суттєвими за умови ...
1038292
  Клименко А.Б. Оцінка наслідків вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1038293
  Дмитрієнко М.Ф. Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори / М.Ф. Дмитрієнко, О.В. Ясь // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 10-15. – ISBN 5-7702-0775-2
1038294
  Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 23-26 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1038295
  Хвічія-Дуве Оцінка наукової складової інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – C. 27-32. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1038296
  Маковець О. Оцінка нафтогазонасичення порід майкопу родовища Субботіна за даними комплексу ГДС / О. Маковець, О. Карпенко, Г. Башкіров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Продуктивні відклади майкопу нафтогазового родовища Субботіна є типовими для величезної за простяганням і товщиною тонкошаруватої теригенної товщі українського сектору шельфу Чорного моря. За своєю структурою та геолого-геофізичними характеристиками ...
1038297
  Максимук Софія Оцінка нафтогазоперспективності Лазещинської площі зони Красно Карпат За даними комплексних геолого-геофізичних досліджень / Максимук Софія, Бодлак Петро, Йосипенко Тарас // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 0869-0774
1038298
  Сайков В.І. Оцінка національного багатства в Україні // Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки" : тези доп. : 13 груд. 2019 р., м. Харків, Україна / "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки", студ. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – С. 57-61. – ISBN 978-617-7801-10-7
1038299
  Бобух І.М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 24-39. – ISSN 1605-7988
1038300
  Даниленко О.А. Оцінка національного рівня розвитку КСВ у Євросоюзі та Україні. Досвід для України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 232-238
1038301
  Лозова Г.М. Оцінка національної конкурентоспроможності з позицій розвитку інституційних засад економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-113. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано аналізу поняття "національна конкурентоспроможність" і впливу інституційного чиннику на його формування.
1038302
  Саріогло В.Г. Оцінка наявного доходу домогосподарств на місцевому рівні / В.Г. Саріогло, У.С. Лешенок // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 32-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1038303
   Оцінка небезпеки об"єктів різного призначення в разі руйнування ртутних ламп / Т.І. Дмитруха, С.М. Маджд, Н.Г. Денисенко, В.П. Петрусенко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 70-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
1038304
  Костюченко М. Оцінка небезпеки розвитку зсувів на території Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна / М. Костюченко, О. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 72-76. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Зсувні процеси на правобережній частині території м. Київ завжди викликали серйозні наслідки. Утворенню та розвитку цих процесів сприяють існуючі природні й техногенні чинники, співвідношення між якими є змінними в часі. Значної актуальності набула ...
1038305
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 29-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1038306
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22-25 : табл., рис.
1038307
  Кирпель Т.В. Оцінка невизначеності вимірювань масової частки аргентуму та купруму у пробах з високим ступенем неоднорідності / Т.В. Кирпель, М.В. Іщенко, І.С. Петрик // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 24
1038308
  Карманов В. Оцінка невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини / В. Карманов, Л. Тараборкін, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні й практичні аспекти оцінки невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини. Наведено процедуру оцінки невизначеності на прикладі аналізу вмісту мангану в зразку феромангану. Theoretical and practical aspects of ...
1038309
  Нашкерська Г. Оцінка нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-30
1038310
  Момчева А.М. Оцінка нематеріальних активів з погляду управління підприємством // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 179-183. – (Економічні науки)
1038311
  Іватьо О.В. Оцінка нематеріальних активів при приватизації державних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-20


  Досліджуються економіко-правові аспекти механізму оцінки інтелектуальної власності та нематеріальних активів.
1038312
  Алілуйко А.М. Оцінка нерівності населення України за джерелами доходів / А.М. Алілуйко, В.О. Єрьоменко, Н.А. Стефурак // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 98-105. – ISSN 2309-1533
1038313
  Драпіковський О. Оцінка нерухомого майна для оподаткування: вітчизняний досвід / О. Драпіковський, І. Іванова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 38-42
1038314
  Євтух О.О. Оцінка нерухомості в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 86-99
1038315
  Малолєпши П. Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 93-98. – ISSN 0321-0499
1038316
  Драпіковський О. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.59-69
1038317
  Наконечний О.Г. Оцінка нестаціонарних параметрів диференціальних рівнянь в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Ю.М. Шевчук, В.К. Чикрій // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 109-121. – ISSN 1019-5262
1038318
  Верещагіна І.Д. Оцінка німецькими ЗМІ трансформаційних процесів на Україні (друга половина 1990-х - початок XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 129-130
1038319
  Сонець Т.Д. Оцінка нових гібридів цукрових буряків / Т.Д. Сонець, О.І. Присяжнюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 69-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1038320
  Пелехатий В.М. Оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і саду в умовах центрального Лісостепу України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.07 / Пелехатий В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 18л.
1038321
  Мараховська Т. Оцінка нововведень до Податкового кодексу України / Т. Мараховська, Л. Вдовенко, І. Фурман // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 91-94. – ISSN 2078-5860
1038322
  Войт С.М. Оцінка об"єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 2074-5354
1038323
   Оцінка обізнаності та усвідомлення студентською молоддю ролі харчування у розвитку неінфекційних захворювань / А.М. Сердюк, М.П. Гуліч, О.Д. Петренко, Л.С. Любарська, А.В. Коблянська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1038324
  Сіхаг П. Оцінка області дії інфільтраційних моделей / П. Сіхаг, Б. Сінгх
1038325
  Сіхаг П. Оцінка області дії інфільтраційних моделей / П. Сіхаг, Б. Сінгх // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-1892
1038326
  Хусаінов Д.Я. Оцінка області стійкості диференціальної системи з квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, А І. Джалладова, О.А. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 227-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нелінійні системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною. Дослідження проводиться з використанням прямого методу Ляпунова. Розглянуто задачу побудови гарантованої області стійкості нульового стану рівноваги. Наведено ...
1038327
  Панталієнко Л.А. Оцінка області стійкості параметричних систем за наявності крайових умов інтегральної форми // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 257-263. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1038328
  Чемодуров О.М. Оцінка облігацій на вторинному ринку : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 83-91. – Бібліогр.: 11 назв
1038329
   Оцінка обмеження поширення пожежі між житловим будинком та автозаправною станцією / В.В. Ніжник, Я.В. Балло, С.В. Поздєєв, В.С. Некора // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 278-290 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-815X
1038330
  Біньковська Г.В. Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області / Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 91-97. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1038331
  Олефір В. Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 4-8 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1038332
   Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є.А. Черкез, В.І. Медінець, В.Г. Тюреміна, В.М. Праведний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 57-65 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1038333
  Приходько Т.І. Оцінка обсягів тіньової діяльності в економіці та прмисловому виробництві України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 194-201. – ISBN 966-614-021-7
1038334
  Овчарук В.А. Оцінка однорідності та стаціонарності часових рядів максимального стоку дощових паводків в суббасейні р. Десна / В.А. Овчарук, С.В. Іващенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 71-72. – ISSN 2306-5680
1038335
  Жовнір В.В. Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу / В.В. Жовнір, В.В. Гребінь, Е.Р. Рахматулліна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 86-93. – ISSN 2306-5680
1038336
  Возіянова Наталя Юріївна Оцінка ознак "нової економіки" і тенденції інноваційних процесів у внутрішній торгівлі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано виявлені ознаки і форми прояву "нової економіки" в цілому і зокрема у внутрішній торгівлі України. Розітнуто тенденції інноваційних технологій як ресурсу оптимізації розвитку торгівлі.
1038337
  Біловол О.М. Оцінка ознак та варіантів постінфарктного ремоделювання у хворих на постінфарктний кардіосклероз / О.М. Біловол, П.П. Кравчун // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 1605-7295
1038338
  Комарова Л.О. Оцінка оперативно-тактичної важливості даних обстановки по спеціалізованим групам об"єктів забезпечення бойового застосування методом "функціональної значущості" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 61-62
1038339
  Коцеруба Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 120-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1038340
  Волошин І. Оцінка оптимальних ставок за роздрібними строковими вкладами банку : банки України / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1038341
  Забуга С.І. Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій / С.І. Забуга, М.О. Дейнека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 137-144. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1038342
  Скорбун А.Д. Оцінка оптимальної кількості проб для характеристики радіоактивного забруднення грунтів із використанням технологій просторового моделювання / А.Д. Скорбун, М.І. Панасюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
1038343
  Дідух С.М. Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів України (Kernel Holding S.A., MHP S.A.) / С.М. Дідух, В.О. Мініна, Т.С. Федорова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1038344
   Оцінка оптимальності мінерального складу питних вод систем централізованого водопостачання окремих міських агломерацій України / Т.А. Сафранов, А.А. Поліщук, В.О. Юрченко, Л.О. Яришкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 89-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
1038345
  Калетнік Г.М. Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань / Г.М. Калетнік, А.В. Шинькович // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 7-23. – ISSN 2411-4413
1038346
  Федотов О.П. Оцінка організаційно-правових засад по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.86-93
1038347
  Турило А.М. Оцінка організаційно-технічного рівня сфери обігу підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.Г. Лисевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1038348
  Лупиніс Т.Б. Оцінка організаційної культури університету як шлях до сталого розвитку університетської системи освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 28-32


  В статье анализируется роль университетской системы образования.
1038349
  Пістун М.Д. Оцінка орних земель і природних кормових угідь Київської області / М.Д. Пістун, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 108-114 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
1038350
  Морозова Т. Оцінка осередків всихання ялини європейської з урахуванням едафічної та біотичної складових консорційного ядра // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 11-14 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1038351
  Слуцький Є.В. Оцінка основних засобів в обліково-інформаційній системі підприємств державного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Слуцький Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1038352
  Кривошей В. Оцінка основних показників фінансового стану підприємтсва / В. Кривошей, К. Сальник // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 236-239. – ISSN 1993-0259
1038353
  Ібатуллін Ш.І. Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Шанін, О.В. Степенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – С. 12-21. – ISSN 2221-1055
1038354
  Раделицький Ю.О. Оцінка особливостей формування видаткової політики місцевих бюджетів у соціальній сфері / Ю.О. Раделицький, А.О. Пелехатий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 116-125
1038355
  Гриценко А.В. Оцінка очікуваних екологічних та соціальних наслідків будівництва вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2 / А.В. Гриценко, М.В. Бабаєв, Н.К. Маркіна // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 115-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-1388
1038356
  Клименко І. Оцінка пам"яток історії, архіітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – Київ : АртЕк, 2006. – 264 с. – ([Увекон]). – ISBN 966-505-114-8
1038357
  Гончаров Артем Володимирович Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Гончаров А.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1038358
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за марківськими спостереженнями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, які утворюють однорідний ланцюг Маркова. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки. Is this paper the drift parameter estimation based on observations ...
1038359
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 209-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки.
1038360
  Синявська О. Оцінка параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Побудовано бакстерівську оцінку невідомого параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля B[верхній індекс (H)]. Знайдено області надійності для параметра H та оцінку кубічної розмірності графіка B[верхній індекс (H)]. Baxter estimate of ...
1038361
  Полуянов В. Оцінка параметрів бюджету відтворення основних засобів підприємствами житлово-комунального господарства / В. Полуянов, С. Куликов, О. Ковтунова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 55-62. – ISSN 1728-9343
1038362
  Охріменко Б.А. Оцінка параметрів двохямного потенціалу для молекули води в рідкому стані / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 342-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено методику опису повносиметричного деформаційного коливання w2 молекули води у рідкому стані. Цей метод дозволяє вибрати потенціал для моделювання коливання w2 та оцінити його параметри, включно з величиною бар"єру лінеаризації молекули ...
1038363
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 135л. – Бібліогр.: л. 99 - 135
1038364
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1038365
  Рудаков Д.В. Оцінка параметрів Інфільтрації для прогнозування підтоплення міських територій / Д.В. Рудаков, Л.В. Масловська // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 19-21
1038366
  Коржов В.Л. Оцінка параметрів лісотранспортної мережі у гірських лісах (на прикладі ДП "Осмолодське лісове господарство") / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, Б.Й. Тимчук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 210-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1038367
  Козій Ю.В. Оцінка параметрів нечітких множин для слабко залежних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена обгрунтуванню збіжності оцінок параметрів нечітких множин, у випадку слабкої залежності спостережень. The article is dedicated to basis of convergence of fuzzy sets estimations in case small dependence of input observations.
1038368
  Степанов Д.М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих оптичних кабелів в умовах експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Степанов Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1038369
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; Кабінет міністрів України. Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 137 л. – Бібліогр.: л. 116 - 137
1038370
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1038371
  Нетяженко Н.В. Оцінка параметрів плазмового гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-30. – ISSN 1605-7295
1038372
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збереження : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20л.
1038373
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збережння : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.117-121
1038374
  Шабатура О.В. Оцінка параметрів статистичного розподілу фізичних характеристик у змінених породах Октябрського масиву : випуск 21. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Епігенетичні процеси призводять до значної зміни мінерального складу порід, які також мають прояв і в петрофізичному вигляді порід. У роботі виявлено залежність між зміною фізичних властивостей змінених порід і характером вторинних процесів та їх ...
1038375
  Васєчко О.О. Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств / О.О. Васєчко, Гран-Реомм, А.В. Шикуленко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-8
1038376
  Матюшенко І.Ю. Оцінка переваг і недоліків умов створення та рівня, а також умов реалізації інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та інтеграції з ЄС // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 31-41. – ISSN 2413-9610
1038377
  Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 році // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11.
1038378
   Оцінка передопераційного статусу пацієнта і підготовка до хірургічного втручання : навч.-метод. посібник / О.А. Лоскутов, М.В. Боднар, Б.М. Тодуров [та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ : [б. в.], 2019. – 227, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-409-226-2
1038379
  Подлужна Н.О. Оцінка передумов формування економіки знань в Україні та її регіонах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 108-117. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1038380
  Мацера О.О. Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1038381
  Валерко Р.А. Оцінка перорального надходження нітратів з питною водою для різних верств населення Житомирської області / Р.А. Валерко, Л.О. Герасимчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 68-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1038382
  Паршак О. Оцінка персоналом комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності: зв"язок із психологічними та організаційно функціональними характеристиками організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 92-100 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-3190
1038383
  Карамушка Л.М. Оцінка персоналом комерційних організацій чинників формування ставлення до грошей: вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу / Л.М. Карамушка, О.І. Паршак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-43 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1038384
  Ситнік О.Д. Оцінка персоналу в системі мотивації : економіка та управління підприємствами / О.Д. Ситнік, О.А. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-87 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1038385
  Литвин Н. Оцінка персоналу підприємства на основі побудови моделі компетенцій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
1038386
  Агрес Н.П. Оцінка перспектив Бригадирівської солянокупольної структури за неотиктанічними критеріями нафтогазоносності / Н.П. Агрес, О.В. Волик, О.А. Олійник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1038387
  Медвєдкова Н. Оцінка перспектив Великобританії після Brexit / Н. Медвєдкова, І. Ус // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 1 (72), січень - березень. – С. 67-84. – ISSN 1684-906Х
1038388
  Пальян З. Оцінка перспектив відтворення українського населення у контексті другого демографічного переходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-80. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В роботі подається порівняльний статистичний аналіз зміни моделі народжуваності і режиму дожиття населення України та окремих східноєвропейських країн. Розроблено сценарії демографічної поведінки українського населення на середньострокову перспективу. ...
1038389
  Созанський В.І. Оцінка перспектив газоносності Чорного моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1038390
  Остапець Т.В. Оцінка перспектив діяльності міжнародної організації країн-експортерів нафти // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-617-696-385-1
1038391
  Матей В.В. Оцінка перспектив економічного співробітництва України та Туреччини // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 29-36. – ISSN 2306-6814
1038392
  Корінець Р.Я. Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Р.Я. Корінець, Я.Я. Рибак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 155-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1038393
  Іщенко І.І. Оцінка перспектив нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-53 : рис. – Бібліогр.: с. 52-53. – ISSN 0367-4290
1038394
  Швець С. Оцінка перспектив підвищення лібералізації вілютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 4-7 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1038395
  Чехун В.О. Оцінка перспектив реалізації положень акту Бея-Доула в патентному законодавстві України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 79-90. – ISSN 0374-3896


  В статті проаналізовано вплив акту Бея-Доула на економічний розвиток США та оцінено перспективи реалізації в Україні подібного закону. На основі опитування експертів у сфері патентування українських ВНЗ визначено основні причини низького рівня ...
1038396
   Оцінка перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : наук.-аналіт. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [наук. ред. Х.М. Притула]. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Транскордонне співробітництво"). – ISBN 978-966-02-9228-4
1038397
  Круглова О.А. Оцінка перспектив розвитку власних торгових марок підприємства торгівлі / О.А. Круглова, Т.Б. Кетова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 190-198. – ISSN 2222-4459
1038398
  Беззубченко О.А. Оцінка перспектив розвитку міжрегіональних торгово-економічних зв"язків України з країнами ЄС / О.А. Беззубченко, Я.О. Хоцька // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 125-134. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1038399
  Чой Канг Оцінка перспективи багатосторонньої співпраці у сфері безпеки у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 328-363. – ISBN 966-7196-04-6
1038400
   Оцінка перспективності видів діяльності для використання франчайзінгу на основі комплексної оцінки франшизних ризиків / В.І. Анін, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, А.В. Ігнатенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45.
1038401
  Зарубенко А.У. Оцінка перспективності інтродукції далекосхідних видів роду Рододендрон в умовах міста Киева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі багаторічних візуальних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 39-ти таксонів рододендронів далекосхідного походження. Із них 34 таксони є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
1038402
  Бонюк З.Г. Оцінка перспективності інтродукції таволг на Полісся та лісостеп України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано інтегральну числову оцінку життєздатності та успішності інтродукції 108 представників роду Spiraea L. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
1038403
   Оцінка питомих показників роботи машинних агрегатів з тракторами різної енернгонасиченості / В.М. Третяк, Р.В. Оляднічук, В.В. Кравченко, А.А. Головатюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 226-232 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1038404
  Пікус Р.В. Оцінка підприємницького ризику : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1038405
  Зоря С. Оцінка підтримки сільського господарства України в міжнародному порівняні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 58-67 : Табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1038406
  Волосович С. Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку підходів до класифікації кредитного страхування. Встановлено мету та завдання класифікації кредитного страхування. Досліджено класифікацію кредитного страхування. Осуществлена оценка подходов к классификации кредитного страхования. ...
1038407
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай, О.Ю. Корчміт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
1038408
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності населення на муніципальному рівні за уточненими даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 248-254. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1038409
  Січкар В.О. Оцінка платоспроможності позичальників банку за допомогою класифікаційних дерев рішень // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 540-542. – ISBN 978-966-188-219-4
1038410
  Зверковський В.М. Оцінка площі поперечного перерізу стовбура та запасів деревини експериментальних деревних порід на рекультиваційній ділянці / В.М. Зверковський, О.С. Зубкова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 76-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-8331
1038411
  Кохан О.В. Оцінка площі смарагдових об"єктів в областях України за допомогою статистичного аналізу / О.В. Кохан, Д.В. Гулевець // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 96-105 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
1038412
  Ганущак М.М. Оцінка поверхневих вод басейну р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 110-118. – ISSN 2306-5680


  На основі хімічних аналізів проб води відібраних протягом 2005-2011 рр. проведено оцінку якості поверхневих вод басейну р. Стир за відповідними категоріями. Встановлено суттєві відмінності якості поверхневих вод басейну по окремим блокам та групам ...
1038413
  Пясецька С.І. Оцінка повторюваності відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк, О.А. Щеглов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 76-83. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто тенденденцію змін режиму температури в зимові місяці на території України за період 2001-2015 рр. Температура повітря в усі зимові місяці зазнала змін до підвищення і найбільші значення аномалій відмічаються у січні, які на основній частині ...
1038414
  Полторак А.С. Оцінка податкових ризиків у системі економічної безпеки підприємств / А.С. Полторак, Ю.В. Волосюк // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
1038415
  Скрипник А. Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці / А. Скрипник, Г. Гендлер // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-25. – ISSN 0131-775Х
1038416
  Писаренко Т. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб"єктів господарської діяльності // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 114-120. – ISSN 2409-8892
1038417
  Швець Ю.О. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб"єктів господарювання: сучасні українські та світові тенденції / Ю.О. Швець, О.В. Гаркуша // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 129-138. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1038418
  Корнус В.Г. Оцінка податкового навантаження на мікрорівні / В.Г. Корнус, О.М. Пономарьов, В.М. Квасов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-66. – ISBN 966-614-021-7
1038419
  Квасов В. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємства : податкова політика / В. Квасов, В. Корнус, О. Пономарьов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-49 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1038420
  Шаповал Г.М. Оцінка податкового потенціалу об"єднаних територіальних громад / Г.М. Шаповал, Н.О. Чех // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 205-210. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1038421
  Гуменний А.А. Оцінка податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806
1038422
  Тарангул Л.Л. Оцінка податкоспроможності регіону : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 7-13 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1038423
   Оцінка пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильскої зони відчуження методом факторного аналізу / В.М. Войціцький, О.В. Кисіль, В.Н. Курашов, М.Д. Кучма, А.Г. Прокопенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 320-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано методику оцінки пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильської зони відчуження із застосуванням апарату факторного аналізу. Описано методику аналізу статистичних даних за допомогою факторної моделі. Наведено результати статистичної обробки ...
1038424
  Шелухіна О.О. Оцінка показників еколого-географічної ситуації Херсонської області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 140-141. – ISBN 978-617-7069-75-8
1038425
  Горбенко І.Д. Оцінка показників захищеності сучасних бездротових систем зв"язку широкосмугового доступу на основі врахування особливостей технології OFDM / І.Д. Горбенко, О.А. Замула, С.Г. Вдовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 67-76. – ISSN 2524-0056
1038426
  Корнієнко В.О. Оцінка показників максимального стоку води річок басейну Прип"яті (в межах України) / В.О. Корнієнко, І.М. Перевозчиков // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 35-37. – ISBN 978-966-136-643-4
1038427
  Абакуменко О.В. Оцінка показників фінансового стану підприємств теплової електроенергетики України / О.В. Абакуменко, П.О. Лук"яшко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 220-229. – ISSN 2222-4459
1038428
  Дроздовська Л. Оцінка показників формування кадрового потенціалу ресурсного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О.С. Сенишин, М.І. Крупка, Р.В. Михайлишин [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 44. – С. 87-100. – ISSN 2078-5860
1038429
  Радзівілов Г.Д. Оцінка показників якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв"язку / Г.Д. Радзівілов, В.П. Романенко, С.П. Бригадир // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 63-71. – ISSN 2524-0056
1038430
  Семеняк К. Оцінка політики безпеки Великої Британії у 1920-30-х роках в американській історіографії // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 488-492. – ISBN 978-966-171-90295
1038431
  Насадюк І.Б. Оцінка політики валютного курсу України з позицій теорії оптимальних валютних зон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 66-73.
1038432
  Бєлоусова Н.Б. Оцінка політичної репутації України міжнародними організаціями і рейтинговими агентствами / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахманова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 9-13
1038433
  Бейдик О.О. Оцінка положення регіонів України відносно великих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 204-208.
1038434
  Оленко А.Я. Оцінка помилки інтерполяції в багатовимірній теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій з класу Пелі-Вінера отримані точні верхні оцінки помилки округлення в інтерполяції за допомогою багатовимірних скінченних сум Котельникова-Шеннона. Наводиться приклад екстремальної функції, для якої досягається значення оцінки. Для ...
1038435
  Поплюйко Я.В. Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб"єктів господарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 47-52. – ISSN 2306-6792
1038436
  Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції / Ю. Білик, О. Файчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-78. – ISSN 0131-775Х
1038437
  Курташ Н.Я. Оцінка порушень гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із НВV-інфекцією / Н.Я. Курташ, О.М. Перхулин // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 19-22. – ISSN 2413-550Х
1038438
  Колосова О.В. Оцінка постурального балансу юніорів, що спеціалізуються в гандболі / О.В. Колосова, Б.Ю. Коломієць, Е.І. Петрушевський // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1992-7894
1038439
  Павленко Л. Оцінка посухостійкості декоративних трав"янистих ліан у Лісостепу України / Л. Павленко, С. Машковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати візуальної та лабораторної оцінки посухостійкості рослин інтродукованих видів декоративних трав"янистих ліан. Визначено показники водного дефіциту, вмісту води та водоутримувальної здатності. Установлено найбільш посухостійкі види ...
1038440
  Денисенко В.О. Оцінка потенціалу біомаси в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 84-89 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1038441
  Лалакулич М.Ю. Оцінка потенціалу вищої освіти, рівні та методичні підходи до визначення // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 230-238. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1038442
  Запухляк І.Б. Оцінка потенціалу енергозбереження вітчизняних газотранспортних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 227-235


  У статті розглянуто питання оцінювання рівня використання потенціалу енергозбереження підприємства та оцінено потенціал енергозбереження вітчизняних газотранспортних рідприємств.
1038443
  Дудар Т.Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т.Г. Дудар, В.В. Галущак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 84-89. – ISSN 2221-1055
1038444
  Онищенко В.П. Оцінка потенціалу країни до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-43
1038445
  Мусієнко К. Оцінка потенціалу міжнародно-правового регулювання з метою упередження кібервійн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 107-109. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасному світі дедалі більшу роль в житті держави, її економіці та системі безпеки, відіграють кіберпростір та сучасні інформаційні технології, тому не можна обійти увагою ті загрози, які пов"язані з застосуванням цих високих технологій.
1038446
  Луценко О.О. Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства / О.О. Луценко, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 50-53. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1038447
  Потрашкова Л.В. Оцінка потенціалу підприємства в умовах ризику та невизначеності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 81-86


  В роботі розглядається наукова проблема недостатнього врахування невизначеності зовнішнього середовища в методиках оцінювання потенціалу підприємств. Мета дослідження - проаналізувати вплив фактору невизначеності зовнішнього середовища на потенціал ...
1038448
  Іщук С.О. Оцінка потенціалу розвитку окремих виробництв переробної промисловості в Україні / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 21-31 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2519-1853
1038449
  Віленчук О.М. Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 56-64. – ISSN 2221-1055
1038450
  Кампов Н.С. Оцінка потенціалу розвитку туризму в Закарпатській області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 264-268
1038451
  Міщенко Н.М. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО / Н.М. Міщенко, К.В. Гуменюк // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-75. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988


  [ФАО - Організація з питань продовольства та сільського господарства при ООН]
1038452
  Бальцер І.В. Оцінка потенціалу сталого природокористування у сільській місцевості Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 196-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1038453
  Добровенко О.А. Оцінка потенціалу стратегічного розвитку банківської установи // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 22-27. – ISSN 1993-0259
1038454
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 4-10


  Ігнатюк А.І. - докт. екон. наук, доц. екон. ф-ту КНУТШ.
1038455
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина I. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1038456
  Каркальова П.І. Оцінка потенціалу Харківської області для розвитку сільського зеленого туризму за допомогою методів кластерного аналізу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 122-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1038457
  Гужва І.Ю. Оцінка потенціалу ядерно-промислового комплексу України до міжнародного співробітництва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 54-60
1038458
  Ляшенко В.А. Оцінка потенційних врожаїв винограду за агрокліматичними ресурсами на територіях з неоднорідною підстильною поверхнею // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 152-156. – ISSN 0868-6939


  Описано методи розрахунку потенційних врожаїв сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами для територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Проведено інвентаризацію місцеположень за елементами рельєфу на землях окремої сільської ради ...
1038459
  Рогожин О.Г. Оцінка потенційних втрат населення України: макроекономічний підхід // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 34-46. – ISSN 2072-9480
1038460
   Оцінка потенційного впливу від виходу Великобританії з ЄС на розвиток економіки України / П.Г. Неботов, В.І. Новодережкін, К.В. Новодережкіна, Є.І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 95-99
1038461
  Воробьев Д.С. Оцінка потенційної продуктивності біомаси лісів Білорусі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 35-37
1038462
  Халаїм О.О. Оцінка потоків CO2 у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Халаїм Олександра Олегівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1038463
  Підпала Т.В. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока / Т.В. Підпала, Ю.С. Маташнюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 136-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1038464
  Хміль О. Оцінка поточних львівських видань у журналі "Книгар: літопис українського письменства" (1917-1920) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 100-109. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1038465
  Колєсніков Д.В. Оцінка поточної діяльності промислових підприємств, функціонуючих у складі вертикально-інтегрованих структур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1038466
  Крейдич І.М. Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 12-13 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1038467
   Оцінка потреб дитини та її сім"ї: від теорії до практики : навчальний посібник у 2-х ч. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Звєрєва [та ін.] ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Партнерство "Кожній дитині". – Київ : Задруга ; Кожній дитині. – ISBN 978-976-432-090-7
Ч. 1. – 2011. – 223, [1] с. : іл. + CD. – Бібліогр.: с. 199-204
1038468
  Саріогло В.Г. Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 35-43 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1038469
   Оцінка похибки вимірювань часу затухання люмінесценції модифікованим стробоскопічним методом / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, Л.Й. Робур // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі показано, що відносна похибка вимірювань величини часів затухання складної смуги люмінесценції залежить від алгоритму вимірювань. Вказано на молекулярність мінімізації величини відносної похибки вимірювання часів затухання компонент ...
1038470
  Корольов В.М. Оцінка похибок визначення координат і вектора швидкості переміщення цілі з рухомого об"єкта : геодезія / В.М. Корольов, К.В. Руденко, О.В. Корольова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-21 : Мал. – Бібліогр.: 8 назв
1038471
  Верлань Д.А. Оцінка похибок розв"язання інтегральних рівнянь Вольтерри роду засобами інтегральних нерівностей / Д.А. Верлань, К.С. Чевська // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-33. – (Технічні науки ; вип. 9). – ISSN 2308-5916
1038472
  Балікі Г. Оцінка поширення конфлікту в Сірії / Гассан Балікі // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2050-07-3
1038473
  Дишкант М. Оцінка прав на об"єкти інтелектуальної власності в економічному розвитку суб"єктів господарювання // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1038474
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х pp. XX ст.) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 146-156. – ISBN 978-966-306-020-4
1038475
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х рр. ХХ ст.) // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 52-53
1038476
  Шелудько В. Оцінка практики застосування інструментів фінансової та грошової політик в Україні / В. Шелудько, О. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 114-117. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі ефективного застосування фінансової та грошової політики в Україні. Враховуючи основні положення теорій фінансового та монетарного регулювання, в даній роботі проводиться оцінка ефективності економічної політики в ...
1038477
  Шулакова К. Оцінка практики лібералізації валютного регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 64-76. – ISSN 1605-2005
1038478
  Мохір Л. Оцінка праці О. Кістяківського "Программа для собирания юридических" обычаев и народных воззрений по уголовному праву" громадськістю Чернігівської губернії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 134-137
1038479
  Каран Д. Оцінка праць К.В. Харламповича про стан і розвиток православних шкіл на теренах Речі Посполитої його сучасниками // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 108-113. – ISSN 1998-4634
1038480
  Бус О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 41-52 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв. – ISSN 1605-2005
1038481
  Клепікова О. Оцінка прибутку страхової компанії засобами імітаційного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-95. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні положення обліку та руху фінансових ресурсів страхової компанії. Розроблено імітаційну модель взаємодії фінансових потоків страхової компанії, яка дозволяє відслідковувати ланцюжок джерел формування фінансових ресурсів та ...
1038482
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристични об"єктів і територій столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1038483
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 59-60
1038484
  Мітюк О. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 161-163
1038485
  Строкаль В.П. Оцінка придатності земельних ділянок для вирощування зерняткових ягід на прикладі фермерського господарства "Лаяр" / В.П. Строкаль, Ю.В. Коновалова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 185-194 : рис. – Бібліогр.: с. 193-194. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1038486
  Неділько В.М. Оцінка придатності інфраструктури населених пунктів, що залучається для надання допомоги постраждалим внаслідок приводнення повітряних суден / В.М. Неділько, В.М. Стратонов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 136-141 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1038487
  Новицька Світлана Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 151-158. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1038488
  Мельничук В. Оцінка придатності туфової товщі в нижньовендських трапах Волино-Подільської плити для захоронення радіоактивних відходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглядаються вулканічні туфи трапової формації Волино-Поділля як об"єкт для захоронення радіоактивних відходів. Volcanic tuffs of trap-rocks of ...
1038489
  Свідзінська Д.В. Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 88-92. – ISSN 2075-1893


  Подано порівняльну характеристику цифрових моделей висот (ЦМВ) SRTM та ASTER. В результаті гідрологічного аналізу ЦМВ побудовано декілька варіантів мережі водотоків. Верифікація результатів за даними топографічної карти масштабу 1 : 50 000 засвідчила, ...
1038490
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902
1038491
  Лобода Н.С. Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 51-59.


  На основі модель "клімат-стік", розробленої в ОДЕКУ, установлені параметри природного річного стоку р. Великий Куяльник. Досліджено вплив штучних водойм на норму річного стоку у роки різної водності та розрахований сумарний коефіцієнт антропогенного ...
1038492
  Лобода Н.С. Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 144-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1038493
  Дубинський Г.П. Оцінка природних комплексів басейну середнього Дінця для потреб зрошувальних меліорацій / Г.П. Дубинський, Ю.Ф. Кобченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1038494
  Клімчук Б.П. Оцінка природно-географічних чинників комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 198-205. – Бібліогр.: 3 назв.
1038495
  Степаненко А.В. Оцінка природно-економічних умов і ресурсів при розміщенні та спеціалізації тваринництва (На прикладі Черкаської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
1038496
  Славік Р.В. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 38-42. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано рекреаційну привабливість рекреаційних територій Закарпатської області,виходячи з кількісних та якісних показників природо-ресурсного потенціалу з використанням методології нечіткої логіки. Окреслено перспективи розвитку різних ...
1038497
  Кравчинський Р. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Коростенського родовища підземних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-53. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати комплексних польових гідролого-гідрогеологічних робіт на р. Уж в межах Коростенського родовища підземних вод (Житомирська область) та спеціальних аналітичних досліджень. Визначено природні ресурси та експлуатаційні запаси підземних ...
1038498
  Мельнійчук М.М. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Любешівського району Волинської області / М.М. Мельнійчук, Ю.В. Пасевич // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1038499
  Чорний М.Б. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 315-324


  У статті висвітлено сучасний стан природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків. Охарактеризовано геопросторові відмінності за шістьома групами природних ресурсів геоторії - водних, мінеральних, лісових, ...
1038500
  Руденко В.П. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності / Руденко В.П., Руденко С.В. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-160. – ISBN 978-966-423-310-8
1038501
  Аксьом О.С. Оцінка природної захищеності підземних вод Уманського дендропарку "Софіївка" засобами ArcGis 8.1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику просторового ГІС аналізу для оцінки природної захищеності підземних вод на прикладі ден-дропарку "Софіївка". Наведено алгоритм інтеграції даних в середовище ГІС для проведення просторового аналізу. It is offered a spatial GIS ...
1038502
  Кошляков О.Є. Оцінка природної та техногенної складової інфільтраційного живлення грунтових вод у загальній структурі водообміну на території м. Києва // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 95-97
1038503
  Луцик С.Л. Оцінка пріоритетності завдань і можливостей реформування Збройних Сил України у контексті реалізації політики безпеки та оборони держави / С.Л. Луцик, О.П. Голота // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 112-116
1038504
  Макоцьоба М. Оцінка прогресу у людському розвитку регіонів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-51 : табл.. – Бібліогр.: 3 назв.
1038505
  Лучик С.Д. Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 56-61. – ISSN 2222-0712
1038506
  Мезенцева Н. Оцінка продовольчої доступності у регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розподіл виробництва та споживання продовольства у регіонах України, здійснено кластеризацію регіонів за показниками продовольчої доступності. There are analysed the distribution of manufacture and consumption of the foodstuffs in ...
1038507
  Тютюнник Д.А. Оцінка продуктивності агроландшафтів за даними врожайності сільськогосподарських культур / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Г.М. Надольна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1038508
  Пасінович І.І. Оцінка продуктивності праці в Україні та фактори її підвищення в контексті забезпечення стійкого інклюзивного зростання / І.І. Пасінович, О.С. Кіндзюр // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 260-268. – ISSN 2222-4459
1038509
  Свидерська С.М. Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 120-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
1038510
  Федонюк Н.Р. Оцінка пролонгованого впливу дозованих фізичних навантажень на діяльність кардіоваскулярної системи в студентів-гіпотоніків // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 60-64. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 6). – ISSN 2310-130Х


  "Розглянуто питання пролонгованого впливу занять фізичною культурою на корекцію гіпотонічних станів серцево-судинної системи на прикладі студентів медичного коледжу. Показано позитивний вплив спеціального комплексу фізичних вправ на стан ...
1038511
  Москалець В.М. Оцінка промислового ризику на об"єктах підвищеної небезпеки металургійних і коксохімічних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Москалець Владислав Михайлович ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України ; Держ. установа " Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. :12 назв
1038512
  Фатюха Н.Г. Оцінка промислової та сільськогосподарської продукції підприємств Запорізької області / Н.Г. Фатюха, В.В. Малахов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 105-110. – ISSN 2306-6792
1038513
  Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1038514
  Онищук В.В. Оцінка пропускної здатності русел гірських річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 17-28. – ISSN 2306-5680
1038515
  Москаленко С.О. Оцінка просторових взаємозв"язків середнього річного стоку води річок в межах правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 20-28. – ISSN 2306-5680


  Оцінювання просторових взаємозв"язків будь-якого елементу стоку води річок чи метеорологічних показників певної території спирається на застосуванні просторової кореляційної функції. Метою представленого дослідження - побудувати таку функцію для ...
1038516
   Оцінка просторових неоднорідностей рельєфу території на прикладі дослідної ділянки "Стукалова балка" / О.В. Круглов, В.П. Коляда, П.Г. Назарок, А.О. Ачасова, Д.О. Тімченко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 64-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
1038517
  Семенова І.Г. Оцінка просторово-часового розподілу посух в Закарпатському регіоні в короткостроковій перспективі до 2050 року // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902
1038518
  Білюк А.В. Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих n, п-хелатних комплексів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білюк Анастасія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1038519
  Білюк А.В. Оцінка протипухлинних,анти-метастатичних та біохімічних показників новосинтезованих n, п-хелатних комплексів Pd2+ та Pt2+ з N-алілтіосечовинами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білюк Анастасія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 146 арк. – Бібліогр.: арк. 9-12, 124-146
1038520
   Оцінка протиракової активності похідних ізохіноліну - продуктів рециклізації 3-(2-(тієн-2-іл)тіазол-4-іл)ізокумарину / А.С. Коноваленко, О.В. Шабликін, О.В. Шабликіна, В.С. Москвіна, В.С. Броварець, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 12. – С. 83-90. – ISSN 1025-6415
1038521
  Андріїв В.М. Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права / В.М. Андріїв, Т.М. Вахонєва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 209-218. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1038522
  Павлович Р.І. Оцінка професійного ризику в системі управління охороною праці (СУОП) // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 138-140. – ISBN 978-966-641-732-2
1038523
  Дмитрук Ю.М. Оцінка профільного розподілу вуглецю лабільної та водорозчинної форм органічної речовини грунтів / Ю.М. Дмитрук, І.Е. Демид // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 40-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
1038524
  Набок Р. Оцінка процентного ризику торгового портфеля банку з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду / Р. Набок, О. Приходько // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Розглядається загальна концепція управління ризиками, викладена Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідних нормативних документах.
1038525
  Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 11-17. – ISSN 1682-2366
1038526
  Ляшенко В.І. Оцінка процесів модернізації України та її економічних районів / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 19-30. – ISSN 2221-8440
1038527
  Булатова О.В. Оцінка процесів тінізації української економіки та економічна безпека країни / О.В. Булатова, О.І. Карпенко, Е.В. Федоров // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 125-134. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1038528
  Копченко І. Оцінка процесу впровадження спрощених систем оподаткування суб"єктів малого підприємництва на прикладі Автономної Республіки Крим : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1038529
  Пелешенко В.І. Оцінка процесу формування кисневого режиму заток Дніпра в районі Києва / В.І. Пелешенко, О.В. Тімченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 488-492. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
1038530
  Фатюха Н.Г. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010 - 2015 роки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 22-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1038531
   Оцінка радіальних розмірів повітряних цілей з використанням багаточастотних зондуючих сигналів / М.М. Нікіфоров, В.К. Шваб, М.М. Охрамович, С.П. Лалетін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 83-86
1038532
  Пляцук Л.Д. Оцінка радіаційного впливу нафтовидобувного комплексу на об"єкти навколишнього середовища / Л.Д. Пляцук, О.А. Бурла, І.Ю. Аблєєва // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1038533
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забрудення довкілля внаслідок виникнення ситуацій із сильними вітрами у Чорнобильській зоні відчуження // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 107-110
1038534
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забруднення довкілля внаслідок екстремальних погодних умов у Чорнобильської зоні відчуження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 129-132
1038535
  Пластун О. Оцінка реакції біржових ринків на форс-мажорні ситуації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 48-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1038536
  Торон В.В. Оцінка реакції пшениці на інокуляцію вірусом смугастої мозаїки за вмістом малонового діальдегіду / В.В. Торон, Г.С. Янішевська, О.О. Бісяріна // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 79-80
1038537
  Дорощук Р. Оцінка реакційної здатності п"ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання / Р. Дорощук, О. Хаврюченко, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-28. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  За допомогою квантовохімічного моделювання просторової та електронної будови вперше проведено оцінку реакційної здатності нітронів, що містять п"ятичленні та шестичленні гетероцикли, та їх координаційних сполук з Cu2+ у реакціях 1,3-диполярного ...
1038538
  Остапенко Павло Оцінка реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 224-229 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1038539
  Попович О. Оцінка реальних пріоритетів у фінансуванні української науки / О. Попович, Т. Червінська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 41-49. – ISSN 0131-775Х
1038540
  Олефір В. Оцінка регіональних відмінностей рівня життя в Україні / В. Олефір, В. Вітер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
1038541
  Кононенко О. Оцінка регіональних відмінностей формування "зеленої" економіки в Україні / О. Кононенко, С. Свинарець // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 62-67
1038542
   Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналітичний огляд / [Яковлєв Є.О. та ін. ; літ. ред. : М.Л. Рубанець, В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : НІСД, 2011. – 32, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-554-152-3
1038543
  Хвесик М.А. Оцінка регіональних особливостей локалізації основних показників розвитку продуктивних сил України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 17-30
1038544
  Токаренко О.В. Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 40-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1038545
  Жураєва К.А. Оцінка регіональної ефективності застосування інноваційних технологій в туризмі на прикладі Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 100-107. – Бібліогр.: 7 назв.
1038546
  Атаманчук О.В. Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в АР Крим : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1038547
  Корнус В.Г. Оцінка регулюючого впливу системи оподаткування на економічні процеси : гроші,фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 142-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1038548
   Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту / Ю.О. Давідіч, Д.П. Понкратов, Г.І. Фалецька, Я.Ю. Несміян // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 84-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1038549
  Юрченко Ю. Оцінка регуляторного впливу - сучасний інструмент розробки нормативних актів // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 6-8
1038550
  Гребінь В.В. Оцінка режиму наносів річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 135-137. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
1038551
  Кравченко І.С. Оцінка резистентності різних видів водних макрофітів до дії важких металів / І.С. Кравченко, О.П. Ольхович // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
1038552
  Маркович Г. Оцінка результативності бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 159-167. – ISSN 1818-5754
1038553
   Оцінка результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ / І.В. Пампуха, Ю.В. Березовська, А.В. Малюга, С.М. Лобач, А.В. Трушляков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 227-235


  У статті розроблена методика оцінки результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ шляхом визначення показника результативності динамічної системи до і після формування управлінських впливів направлених на покращення організації ...
1038554
  Масловська Л.Ц. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції / Л.Ц. Масловська, В.А. Савчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1038555
  Гриньова В.М. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства : монографія / Гриньова В.М., Бутенко Д.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-184. – ISBN 978-966-676-534-8
1038556
  Рожкова Лілія Віталіївна Оцінка результативності інноваційної діяльності України в міжнародному контексті // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 5-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1038557
  Азаренкова Г. Оцінка результативності й ефективності реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання : фінансовий ринок / Г. Азаренкова, С. Шамов, Н. Лобігер // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1038558
  Криворучко С.В. Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів / С.В. Криворучко. – Київ : ЛАТ&К, 2020. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70-71. – ISBN 978-617-7824-15-1
1038559
  Жуков М.Н. Оцінка результативності прогнозних ознак та критеріїв локалізації уранового зруднення гідротермального прожилково-штокверкового типу : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / М.Н. Жуков, Н.В. Шафранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано метод кількісної оцінки інформативності ознак локалізації зруденіння в процесі прогнозування та пошуку родовищ корисних копалин та результати його застосування з питань прогнозування уранових родовищ гідротермального прожилково-штокверкового ...
1038560
  Топалов С.А. Оцінка результативності розвитку соціальної сфери підприємства / С.А. Топалов, Д.Ю. Топалова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 41- 47 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1038561
  Пилипенко О.С. Оцінка результативності системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1038562
  Рзаєва Т.Г. Оцінка результативності та ефективності діяльності підприємства відповідно до потреб економічного аналізу / Т.Г. Рзаєва, А.О. Хурхач // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1038563
  Єгоров І.Ю. Оцінка результативності та сталості наукових колективів академічних інститутів в умовах ринкової економіки / І.Ю. Єгоров, В.О. Чехун // Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-8.
1038564
  Гребенюк М.В. Оцінка результатів війни з Іраком 1990-1991 рр. в англо-американській історіографії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 134-138
1038565
  Корінько М.Д. Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1038566
  Вашека О.В. Оцінка результатів інтродукції нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видів папоротей та перспективи їх використання // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз перспективності інтродукції 18 нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка видів папоротей. Установлено, що цілком перспективними є 11 ...
1038567
  Терещенко Г.І. Оцінка результатів калібрації статистичних ваг обстеження підприємств із питань статистики праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 51-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1038568
  Шарий В.І. Оцінка результатів моделювання операції для прийняття рішень / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 173-176. – ISSN 2524-0056
1038569
  Старостіна А. Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції / А. Старостіна, В. Осецький, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Показано можливість та доцільність використання в умовах України безкоштовної пошукової системи Google Scholar для оцінки результатів наукової діяльності співробітників класичних університетів. Доводиться гіпотеза про наявність взаємозв"язку між ...
1038570
  Богуславський О.В. Оцінка результатів перехідних перетворень постсоціалістичних країн за допомогою кластерного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 32-38
1038571
  Каленський А.А. Оцінка результатів при здійсненні тестового контролю / А.А. Каленський, І.Ю. Стегура, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 287-290


  Стаття присвячена аналізу шкал вимірювання (оцінки) знань та вмінь студентів (шкала відношень, інтервалів, порядку або рангів та найменувань) при здійсненні тестового контролю. Показано, що традиційні оцінки (відмітки) - зручний апарат для практики ...
1038572
  Касьянова Н.В. Оцінка рекламного контенту в соціальних мережах / Н.В. Касьянова, С.А. Жаб"як // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 434-439. – ISSN 2222-4459
1038573
  Шевченко О.Г. Оцінка рекреаційних кліматичних ресурсів міста Києва в літній сезон за допомогою моделі "Rayman" / О.Г. Шевченко, Т.М. Байдюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 260-269. – ISSN 2308-135X
1038574
  Антоненко В.С. Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману / В.С. Антоненко, А.М. Польовий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 31-39 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1038575
  Бейдик О.О. Оцінка рекреаційно-туриських ресурсів Херсонської області / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, О.В. Малофєєва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 126-136
1038576
  Царик П. Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кармелюкове Поділля" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 100-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1038577
  Царик П. Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кременецькі гори" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1038578
  Самсонов Д.О. Оцінка релевантності інформаційного забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 77-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1038579
  Бездухов О.А. Оцінка рельєфу території Чернігівської області для цілей рекреації і туризму // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 54-60. – ISSN 0868-6939
1038580
  Черних Т.В. Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
1038581
  Дідух Я.П. Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об"єктів України (ботанічний аспект) / Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1038582
  Сокольчук К.І. Оцінка репрезентативності рядів спостережень та вибіркових параметрів розподілу середнього річного стоку води річок на правобережній частині басейну Прип’яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 31-37. – ISSN 2306-5680


  Об"єктом дослідження виступає правобережна частина басейну річки Прип"ять в межах України, предметом - річкова мережа та параметри стоку річок. В процесі дослідження була проведена оцінка просторової та часової репрезентативності рядів спостережень за ...
1038583
  Височин І.В. Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 132-137
1038584
  Колотуха О. Оцінка ресурсного потенціалу гірського туризму в Україні // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі, Ф-т фізичної культури, спорту і здоров"я ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1 (1). – С. 89-95. – ISSN 2786-6432
1038585
  Смирнова С.М. Оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, В.А. Юзик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 82-87. – ISSN 2306-6814
1038586
  Дідух Іван Володимирович Оцінка ресурсу трубчастих елементів конструкцій на стадії росту втомних поверхневих тріщин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Дідух І.В.;НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с.
1038587
  Горго І.О. Оцінка ризиків аграрних підприємств лісостепової зони України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 49-57. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1038588
  Селіщев С.В. Оцінка ризиків безперервності діяльності, пов"язаних із бізнес-середовищем cуб"єкта господарювання // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 122-128. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1038589
  Пшеничнюк Т.В. Оцінка ризиків виробництва сільськогосподарської продукції у системі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 191-196 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1038590
  Радомська М.М. Оцінка ризиків для навколишкього середовища, пов"язаних з діяльністю Гайсинського ЛВУМГ / М.М. Радомська, А.І. Йовенко, І.В. Горобцов // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
1038591
   Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП /Митним союзом нетарифних бар"єрів / Т.О. Осташко, В.Е. Лір, І.В. Кобута, В.К. Олефір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 21-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1038592
  Сенюта Я.В. Оцінка ризиків інвестиційної діяльності економіки України на етапі реформування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 538-540. – ISBN 978-966-188-219-4
1038593
  Мостовенко А.В. Оцінка ризиків інформаційної безпеки в банківський справі / А.В. Мостовенко, С.В. Толюпа // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 208-210
1038594
  Герасименко А. Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-105. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу окремих джерел координаційної здатності ринку виявлено ризики колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії, встановлено потребу постійного та пильного контролю за дотриманням правил чесної конкуренції на ...
1038595
  Колесник Т.М. Оцінка ризиків на приватному підприємстві / Т.М. Колесник, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1038596
  Рудько Г.І. Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об"єктів з незначними запасами / Г.І. Рудько, В.В. Бала, М.М. Курило // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – C. 19-21. – ISSN 1682-721X
1038597
  Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О.В. Фоміна, О.М. Гончаренко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 67-70. – ISSN 1728-6220
1038598
  Барабаш Т.М. Оцінка ризиків правопорушень у сфері виборчого процесу за участю внутрішньо переміщених осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 38-42. – ISBN 978-966-136-491-1
1038599
  Дьомкіна О.В. Оцінка ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 485-494


  У статті представлено модель оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу, що базується на методі аналізу ієрархій. Модель враховує основні фактори ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства. Зокрема, виокремлено три групи факторів: ...
1038600
  Ведернікова С.В. Оцінка ризиків присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 198-206. – ISBN 978-617-7768-00-4
1038601
  Копач К.Д. Оцінка ризиків та профілактика виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.02.01, 222 / Копач Катерина Дмитрівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1038602
  Рєзнікова В. Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними / В. Рєзнікова, Р. Стефанчук // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 101-115. – ISSN 1026-9932
1038603
  Калитчук В.М. Оцінка ризиків, пов"язаних з державним боргом України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 37-45
1038604
  Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 46-54
1038605
  Керімов П.О. Оцінка ризиковості підприємств із використанням інструментарію корпоративних фінансів в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 40-59. – ISSN 1605-7988
1038606
   Оцінка ризику аварії та розрахунок процесу руйнування грунтової греблі хвостосховища / Г.В. Гапіч, Д.С. Пікареня, Л.М. Рудаков, Н.М. Максимова, Т.К. Макарова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 99-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1038607
  Завідна Л.Д. Оцінка ризику в управлінні розвитком готельного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 13-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1038608
  Васюренко О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1038609
  Ткачук К.К. Оцінка ризику діяльності із здійсненням операцій при поводженні з небезпечними відходами для здоров"я населення / К.К. Ткачук, О.Й. Радецька // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 56-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
1038610
  Шкварчук Л.О. Оцінка ризику діяльності суб"єктів ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 217-223. – ISSN 1562-0905
1038611
  Крайнюков О.М. Оцінка ризику для здоров"я людей обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод за допомогою методики RAIS (US-EPA) / О.М. Крайнюков, А.В. Якушева // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-4224
1038612
  Гай О.М. Оцінка ризику заощаджень у комерційному банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 118-122 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1038613
  Амеліна О.В. Оцінка ризику інвестиційних проектів // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 165-174
1038614
  Барташевська Ю.М. Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 15-21. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1038615
  Селіщев С.В. Оцінка ризику контролю при аудиті безперервності на базі визначення ефективності функціонування внутрішнього аудиту підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1038616
  Долінська Є.Б. Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів : фінансові ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-128 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1038617
  Літвінов В.В. Оцінка ризику порушення стійкості двигунового навантаження при відмовах електрообладнання в підсистемі ЕЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Літвінов Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1038618
   Оцінка ризику рекреаційного водокористування річки Уди в Харківській області / О.Г. Васенко, О.В. Рибалова, О.В. Козловська, В.М. Жук // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 67-73 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1038619
  Домінова І.В. Оцінка ризику репутації в умовах функціонування електронного банкінгу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 286-295. – ISSN 2222-4459
1038620
   Оцінка ризику розвитку бронхолегеневої паталогії у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки / В.І. Чернюк, Т.А. Андрущенко, О.І. Соловйов, О.Е. Гончаров // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 38-44 : табл., фото. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1038621
  Лотоцька О.В. Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров"я населення Тернопільської області / О.В. Лотоцька, В.О. Прокопов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 20-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1038622
  Бєгун В.В. Оцінка ризику травмування людини під час ожеледиці. Методична розробка з вивчення теорії ризику / В.В. Бєгун, В.В. Зацарний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-40 : табл., рис.
1038623
  Віниченко М.М. Оцінка ризику у бюджетуванні : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1038624
  Власенко О. Оцінка ринкового потенціалу інноваційної технології : досвід // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 70-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1038625
  Кочетков В.М. Оцінка ринкової вартості банку як ділового підприємства : монографія / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький ; МОНУ ; Міжнародний ун-т фінансів. – Київ : МУФ, 2009. – 175 с. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 987-966-301-163-9
1038626
  Скібська К.О. Оцінка ринку праці України за основними чинниками його розвитку // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 58-66. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1038627
  Бойко А.Б. Оцінка ринку телекомунікаційних послуг в Україні та основні напрями його подальшого розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 49-53. – ISSN 2309-1533
1038628
  Андрійчук І.А. Оцінка рівнів економічного розвитку адміністративних районів Волинської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-966-285-361-2
1038629
   Оцінка рівнів родону у дитячих навчальних закладах м. Кропивницький для впровадження протиродонових заходів / М.А. Фризюк, М.В. Аксьонов, О.В. Федоренко, В.А. Слінченко, І.І. Чучупал // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 56-62 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1038630
  Гриб О.М. Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 93-101. – ISSN 2306-5680


  В статті розглядається можливий водно-сольовий режим Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного моря. В статье рассматривается возможный водно-солевой режим Куяльницкого лимана при его пополнении водами Черного моря. The paper discusses ...
1038631
  Мельник Т.М. Оцінка рівнів технологічної місткості зовнішньої торгівлі України / Т.М. Мельник, О.В. Зубко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 133-139
1038632
  Ларіонова К.Л. Оцінка рівня безпеки банківської системи України / К.Л. Ларіонова, О.М. Хмиз // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 123-129. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1038633
  Ремешевська І. Оцінка рівня безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту / І. Ремешевська, Г. Трохименко, С. Титов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 40-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1038634
  Фоміних М.В. Оцінка рівня боргової безпеки України та напрями її зміцнення / М.В. Фоміних, А.С. Парфенюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 109-113. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1038635
  Петик Л.О. Оцінка рівня боргової безпеки України та пріоритетні напрями її зміцнення / Л.О. Петик, Р.В. Лопушанский, П.В. Лука // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 357-362. – ISSN 2222-4459
1038636
  Внукова Н.М. Оцінка рівня виконання вимог СОТ для прискорення процесів інтеграції України до ЄС / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 40-46
1038637
  Кузьменко О.В. Оцінка рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 134-144 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1038638
   Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу / М.А. Фоломєєв, К.Г. Яцура, В.І. Крижанівська, А.О. Жовнір, Д.М. Тремполець // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 45-59. – ISSN 1681-116Х
1038639
  Григор О.О. Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості у України світовому господарству // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 104-106
1038640
  Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г. Дзьоба, О.М. Ромашко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
1038641
  Заболоцький Т.М. Оцінка рівня довіри для Value-At-Risk: статистичний аналіз // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 83-87. – ISSN 1728-6220


  У статті досліджено проблему оцінки рівня довіри для Value-at-Risk, щоб отримати портфель з мінімальним рівнем VaR із наперед заданим рівнем очікуваної дохідності. Рівність, що описує співвідношення між рівнем довіри та рівнем очікуваної дохідності, ...
1038642
  Іщук Я.В. Оцінка рівня доходів та витрат населення України в 1997-2000 рр. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-64
1038643
  Бовсуновський Є.О. Оцінка рівня екологічної безпеки технологічних процесів очищення металевих поверхонь деталей // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 103-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1038644
  Сагдєєва О.А. Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів / О.А. Сагдєєва, Г.В. Крусір, А.Л. Цикало // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 75-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2073-5057
1038645
  Домашенко М.Д. Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, О.В. Кліменко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 39-47. – ISSN 1726-8699
1038646
  Ковальов Є.В. Оцінка рівня економічної безпеки залізниці // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.88-93. – ISSN 1727-1584
1038647
  Ареф"єва О.В. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг / О.В. Ареф"єва, Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-111. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1038648
  Отенко В.І. Оцінка рівня експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств: методичне забезпечення / В.І. Отенко, І.О. Бараннік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
1038649
   Оцінка рівня експресії гену RAD50 в пухлинах карциноми молочної залози / К.В. Гавриш, І.В. Досенко, В.В. Філоненко, Р.Г. Киямова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 31-31
1038650
  Цапко-Піддубна Оцінка рівня ефективності використання енергетичних ресурсів у країнах Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 289-298. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1038651
  Жук О.І. Оцінка рівня ефективності маркетингової діяльності підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 47-51
1038652
  Железняк О.В. Оцінка рівня життя населення в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 121-124. – ISSN 2306-546X
1038653
  Петровська М.А. Оцінка рівня життя населення Волинської області / М.А. Петровська, І.С. Карасюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 230-243
1038654
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-78
1038655
  Петровська М. Оцінка рівня життя населення Львівської області / М. Петровська, В. Пантилей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 52-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1038656
  Рябека О.Г. Оцінка рівня життя та якості життя населення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 46-48
1038657
  Кічурчак М. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
1038658
   Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор"я / А.В. Чугай, А.В. Колісник, О.В. Дем"яненко, С.Е. Романенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 91-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1038659
   Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси / Р.А. Заєць, А.І. Ковальов, О.А. Бужин, О.С. Джулай // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 109-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1038660
  Гандзюра В.П. Оцінка рівня забруднення гідроекосистем за характером росту риб / В.П. Гандзюра, Ш.А. Злацький, О.Я. Паславська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 267-274. – Бібліогр.: 6 назв
1038661
  Чугай А.В. Оцінка рівня забруднення і техногенного навантаження на поверхневі води Одеської області / А.В. Чугай, О.С. Джура // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 59-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
1038662
   Оцінка рівня задоволенності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів : Aпеляційний суд Черкаської області, Чорнобаївcький районний суд Черкаської області : aнaліт. звіт / USAID від американ. народу, Проект "Справедливе правосуддя" ; [упоряд. Купрій В.О.]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 64 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-32-2
1038663
  Наумов І.Г. Оцінка рівня збалансованості системи показників діяльності підприємства / І.Г. Наумов, П.О. Іващенко, Г.І. Наумова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1038664
  Мазур В.А. Оцінка рівня здоров"я учнів у системі фізичного виховання / В.А. Мазур, О.М. Вергуш // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 98-101. – Бібліогр.: 6 назв.
1038665
  Бабець І.Г. Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 24-26
1038666
  Саенко С.Г. Оцінка рівня інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запоріжжя // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 75-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1038667
  Загурський О. Оцінка рівня конкурентоспроможності аграрного сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 98-108 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1038668
  Лісовська Л.С. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства в системі його стратегічного управління / Л.С. Лісовська, О.В. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.182-188. – ISSN 0321-0499
1038669
  Баранов А. Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 38-39 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1038670
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня матеріальної забезпеченості й особистого споживання міських і сільських домогосподарств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 106-114.
1038671
   Оцінка рівня нестабільності геному зимівників / В.Ф. Безруков, Є.В. Моісєєнко, С.Р. Рушковський, К.С. Афанасьєва, Р.І. Шабович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-22. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Визначено вихідний рівень нестабільності геному зимівників VI УАЕ (2001-2002) до та на початку зимівлі. Досліджені частота хромосомних аберацій у лімфоцитах периферійної крові та частота мікроядер у клітинах мазків букального епітелію. Вихідний рівень ...
1038672
  Паславська Р.Ю. Оцінка рівня оподаткування в країнах - учасницях ЄС та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С.264-271


  У статті зроблено спробу здійснити оцінку рівня податкового навантаження в Україні та в країнах-учасницях ЄС. Проаналізовано основні тенденції, характерні для податкових систем країн ЄС-27 та України, виведено закономірності встановлення рівня ...
1038673
  Мамчур Р.М. Оцінка рівня оподаткування доходів страхових компаній України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 103-109. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано стан, тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України. Досліджено основні фактори впливу на фінансові результати страхових компаній та динаміку сплати до бюджету податку на прибуток. Розглянуто особливості оподаткування ...
1038674
  Догадіна В.Ю. Оцінка рівня освітніми послугами в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 39-46. – (Серія "Економіка" ; вип. 16 (44)). – ISSN 2311-5149
1038675
  Савченко В.Ф. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні / В.Ф. Савченко, А.Ф. Лось // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 1728-6220
1038676
  Марченко А.Б. Оцінка рівня полігенної стійкості сортозразків айстри однорічної класу язичкові до фузаріозного в"янення // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 121-128 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2310-9270
1038677
  Тарануха І.Ю. Оцінка рівня проблемності кредитних портфелів українських банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 340-346
1038678
  Іващук О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / О. Іващук, Н. Дзюбановська, Г. Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 78-88. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1038679
  Шалений В.А. Оцінка рівня ризикованості діяльності підприємств хлібопекарської промисловості в довгостроковому періоді // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
1038680
  Шевченко І.О. Оцінка рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 131-137. – ISSN 2308-1988
1038681
  Чеченя О.В. Оцінка рівня розвитку індустрії національного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 115-124 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1038682
  Кузьмін О.Є. Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації / О.Є. Кузьмін, А.Ю. Шахно // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 7-11. – ISSN 2306-6806
1038683
  Притуляк Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 68-85 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
1038684
  Притуляк Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 85-100. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1038685
  Іванов Ю.Б. Оцінка рівня розвитку оподаткування та його взаємозв"язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону : податки / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давискиба // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С.6-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1038686
  Гриценко О. Оцінка рівня розвитку ринкової конкуренції / О. Гриценко, Ю. Рак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 6-10


  Охарактеризовано основні методи аналізу розвитку конкуренції на ринку; зроблена спроба побудови комплексного показника оцінки рівня розвитку конкуренції на ринках.
1038687
  Диха М. Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 44-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1038688
  Захарова О.В. Оцінка рівня розвитку транспортних систем країн як фактору забезпечення економічного зростання / О.В. Захарова, К.В. Сухова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 75-85. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1038689
  Івахненко І.С. Оцінка рівня розвитку фінансового потенціалу регіону // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 203-208


  У роботі досліджено особливості формування та оцінки фінансового потенціалу регіону та напрями їх вдосконалення в трансформаційній економіці. The author investigates and assesses the features of the formation of regional financial I potential, and ...
1038690
  Стефанишин Д.В. Оцінка рівня сейсмічної небезпеки в районі розміщення Дністровської ГАЕС та аналіз впливу сейсмічного фактора на стійкість Дністровського схилу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 64-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
1038691
  Важинський Ф.А. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, Р.Л. Сопільник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 165-170. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1038692
  Колєсніков А.П. Оцінка рівня соціальної безпеки держави: порівняння підходів та перспективи розвитку / А.П. Колєсніков, М.Ф. Зайлик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 157-163. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
1038693
  Марцин В. Оцінка рівня споживання населення України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 33-44. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1038694
  Орєхова О.В. Оцінка рівня страхових внесків для працівників гірничо-металургійної галузі України на сучасному етапі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 1 (133). – C. 333-337. – ISSN 2077-4214
1038695
  Грабовецький Б.Є. Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в оренду / Б.Є. Грабовецький, О.В. Чаплигіна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1038696
  Ігнатенко М.М. Оцінка рівня та ефективності соціальної відповідальності аграрних підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 7-11. – ISSN 2306-546X
1038697
  Орлова Н.С. Оцінка рівня та стану забезпечення населення соціальним захистом в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 13-20. – (Серія "Державне управління")
1038698
  Геруш І. Оцінка рівня тривожності іноземних студентів першого курсу медичного університету / І. Геруш, М. Дікал, Т. Білоус // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 124-130. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1038699
  Шемаєва Л.Г. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 116-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1038700
  Дікань Л.В. Оцінка рівня фінансової безпеки суб"єкта господарювання / Л.В. Дікань, Н.П. Владімірова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 159-164. – ISSN 2222-0712
1038701
  Піхоцький А.В. Оцінка рівня фінансової безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 276-280. – ISSN 2222-4459
1038702
  Ткачишина Н.Ю. Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи та фізичної працездатності за результатами велоергометрії у машиністів електропоїздів метрополітену / Н.Ю. Ткачишина, І.В. Думка, В.С. Ткачишин // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 59-62 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1038703
   Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький / Н.О. Самойленко, Н.П. Бондар, Л.О. Шаран, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 90-99. – ISSN 2308-135X
1038704
  Коніщук Василь Васильович Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Коніщук В.В.; НАНУ; Ін-т ботаніки М.Г. Холодного. – Київ, 2005. – 354 л. + Додаток: л.220-354. – Бібліогр.: л.198-219
1038705
  Козак О.М. Оцінка роботи викладача як елемент системи забезпечення якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
1038706
   Оцінка розвитку експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації / В. Войтенко, І. Степанець, В. Конопельнюк, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз основних біохімічних показників сироватки крові щурів за умов моделювання хронічної алкогольної інтоксикації. Встановлено зміни досліджуваних показників сироватки крові, що вказує на суттєві порушення функціонування різних органів та ...
1038707
  Рижкова Ю.О. Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан та проблеми // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 86-92. – ISSN 2310-5534
1038708
  Наливайко Н.Я. Оцінка розвитку лізингових послуг в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 234-238. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1038709
  Попова В.В. Оцінка розвитку макроекономічних систем на підставі показника ВВП // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 77-85
1038710
  Степанець І.О. Оцінка розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета. Розглянути експертну позицію стосовно впливу децентралізації влади на трансформацію місцевого самоврядування протягом останніх трьох років. Методика. За допомогою методу експертних оцінок проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи ...
1038711
  Олійник Р.В. Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 84-88. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості розвитку морфологічних ознак (тотальних розмірів тіла та формування жирової тканини) у жінок загальної популяції та висококваліфікованих спортсменок. Наведено результати дослідження тотальних розмірів тіла, товщини семи ...
1038712
  Клим Н. Оцінка розвитку недержавних пенсійних фондів України // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 177-186. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1038713
  Почтовюк А.Б. Оцінка розвитку партнерства роботодавця, держави та вищого навчального закладу як фактор підвищення діяльності вищої освіти // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 27-34. – ISSN 2308-1988
1038714
  Проскура К.П. Оцінка розвитку податкової системи України // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 12 (II). – С. 13-20. – ISSN 2306-0050
1038715
  Фщук С. Оцінка розвитку промислового виробництва в Україні: регіональні відмінності // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 95-102. – ISSN 2411-4014
1038716
  Тімонін О.М. Оцінка розвитку промислового підприємства : монографія / О.М. Тімонін, К.В. Діхтяренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-152. – ISBN 978-966-676-656-7
1038717
   Оцінка роздільної здатності алгоритму лінійного передбачення / В.М. Кичак, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза, Р.Ю. Кольцов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Вінниц. нац. техн. ун-т ; М-во освіти інауки , молоді та спорту України ; Акад. інженер. наук ; [та ін.] ; голов. ред. Кожем"яко В.П. – Вінниця, 2012. – № 2 (24). – С. 18-21. – ISSN 1681-7893
1038718
  Канов О.О. Оцінка розмірів державної власності в Мексиці через ВВП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-84. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання кількісної характеристики державної власності в Мексиці, проаналізовано її питому вагу у виробництві ВВП і окремих галузей.
1038719
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів зон нестійкості одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-24. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом. За апроксимаційною функцією, яка характеризує швидкість наближення потенціалу скінченними тригонометричними сумами, використовуючи метод штучного параметра, ...
1038720
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів резонансних зон одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Засобами КАМ-теорії, використовуючи техніку побудови розв"язків Флоке-Блоха, досліджено одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом. За функцією, яка характеризує швидкість росту частинних похідних ...
1038721
  Капустян О.В. Оцінка розмірності атрактору м-напівпотоку, що породжується системою фазово-польових рівнянь без єдиності розв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі розглядається задача знаходження оцінки зверху для фрактальної розмірності глобального атрактору м-напівпотоку, що породжується однією параболічною нелінійною системою без єдиності розв"язку.
1038722
   Оцінка розподілу важких металів у грунтах районів захоронення твердих побутових відходів / О. Азімов, І. Кураєва, В. Бахмутов, Ю. Войтюк, С. Кармазиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  З метою визначення екологічно негативного впливу на довкілля полігону № 5 з захоронення твердих побутових відходів, розташованого поблизу м. Київ, проведено комплексні геоекологічні дослідження означеного району. Вони включали польові роботи з відбором ...
1038723
  Чугаєв О.А. Оцінка розподілу м’якої економічної сили між країнами світу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 67-70. – ISBN 978-617-696-384-4
1038724
  Конопліна Ю.С. Оцінка розподілу ризиків у пенсійних схемах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 110-126
1038725
  Максименко Н.В. Оцінка розподілу складових екологічної мережі у межах ландшафтів Харківської області / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
1038726
  Довгай Б.В. Оцінка розподілу супремуму розв"язку гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 5, № 2. – С. 231-241. – ISSN 2075-9827
1038727
  Вірченко О.В. Оцінка ролі великого землеволодіння в процесі концентрації капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 43-47


  Визначено основні положення класичної політекономії стосовно землекристування. Вказано причини критики концентрації аграрного капіталу з боку фінансово-промислових груп.
1038728
  Мерзляк А. Оцінка ролі позикових коштів у внутрішньому інвестуванні підприємств регіону // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.131-138
1038729
  Васильчук І.П. Оцінка ролі прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9.
1038730
  Горник В.Г. Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 125-127
1038731
  Васильчук І.П. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1038732
  Устинова К. Оцінка романтизму Т. Шевченка в літературознавчих студіях І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 53-56


  Аналізуючи шевченкознавчу спадщину Франка, помічаємо його неоднозначне ставлення до романтизму загалом і до Шевченка як романтика зокрема. Дослідник намагається віднайти якісь риси в творчості Шевченка, що давали б змогу назвати його реалістом.
1038733
   Оцінка рослин родини Orchidaceae на вірусоносійство в умовах природних екосистем та закритого грунту В"єтнаму / Г.В. Коротєєва, А.С. Бисов, А.Л. Бойко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Проведене тестування рослин обхідних природних та штучних екосистем В"єтнаму на наявність вірусних патогенів. Виявлено зменшення стійкості рослин до вірусних інфекцій при перенесенні їх у штучні біоценози.
1038734
   Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання / С.Є. Шнюков, І.І. Лазарєва, О.А. Хлонь, Д.Ф. Марченко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 105-112. – ISSN 2224-6487
1038735
  Перевозчиков І.М. Оцінка руслоформувальних витрат води річок басейну Прип"яті в межах України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 93-95
1038736
  Мазур В.А. Оцінка самозапилених ліній та гібридів кукурудзи різного вегетаційного періоду за стійкістю до ураження хворобами та пошкодження шкідниками в умовах Лісостепу Правобережного / В.А. Мазур, О.М. Колісник // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 133-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
1038737
  Бухта Ірина Оцінка санітарно-епідемічної ситуації міста Львова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 185-191 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1038738
   Оцінка санітарно-хімічних показників безпечності та якості води популярних джерел різних геоструктурних зон Львівщини / Р.П. Дідула, Є.І. Кондратюк, Ю.Б. Блавацький, В.Ю. Усов, О.В. Пилипович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 87-101. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано хімічний склад вод популярних джерел Львівщини, котрі використовуються мешканцями Львівської області як альтернатива водопровідній воді. Досліджено якість води 20 джерел у Львівській області: 5 у м. Львові та 15 – у восьми районах ...
1038739
   Оцінка санітарного стану лісових насаджень за даними дистанційного зондування / В.П. Ландін, Т.Л. Кучма, В.В. Гуреля, В.А. Захарчук, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 76-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1038740
  Володарець С.О. Оцінка сануючої функції деревних рослин в культурфітоценозах промислового міста / С.О. Володарець, О.З. Глухов // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 22, № 1. – C. 31-43. – ISSN 2312-2056
1038741
  Щербань Н.Ф. Оцінка саомзапилених ліній та гібридів соняшнику за пилокутворювальною здатністю. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.01.05 / Щербань Н.Ф.; Ін-т олійних культур Укр.Акад.аграрн.наук. – Запоріжжя, 1999. – 17л.
1038742
  Жураєва К.А. Оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 109-116


  У даній статті розглядається оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі. Розглядаються питання пов"язані з використанням можливостей глобальної комп"ютерної мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм, засоби розміщення ...
1038743
  Чернишова І. Оцінка світу першої особи в англійському тексті Біблії короля Якова (семантичний аспект) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 239-243. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1038744
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1038745
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1038746
   Оцінка сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій : монографія / [Д. Рижов, О. Шугайло, О. Сахно та ін.] ; за ред. Дмитра Рижова ; Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки". – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 2022. – 113, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн. в суперобкл. – Бібліогр.: с. 106-113. – ISBN 978-966-2544-70-1
1038747
   Оцінка сейсмічної реакції прошарку грунту з коливними включеннями / О.В. Кендзера, С.В. Микуляк, Ю.В. Семенова, І.А. Скуратівська, С.І. Скуратівський // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 3-17 : рис. – Бібліогр.: с. 14-16. – ISSN 0203-3100
1038748
  Носенко О. Оцінка сейсмічності території міста Києва за даними інструментальних спостережень та матеріалами руйнівних землетрусів / О. Носенко, В. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сейсмічність Києва, проаналізовано вплив історичних регіональних землетрусів, з урахуванням сучасних даних отриманих інструментальним шляхом, а також вплив тектонічних порушень, що проходять у районі Києва та поблизу нього. The ...
1038749
  Новиков М.М. Оцінка середніх дифракційних характеристик, порушених обробкою шарів кремнію / М.М. Новиков, В.Г. Сушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Фізика ; Вип. 2)


  За допомогою три кристального дифрактометра експериментально досліджено розсіяння рентгенівських променів кристалами кремнію з механічно порушеним поверхневим шаром. На основі сучасної моделі динамічного розсіяння написано відповідні рівняння й ...
1038750
  Сугакова О. Оцінка середнього положення за спостереженнями з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 128-137. – ISSN 0868-6904
1038751
  Лободзінський О.В. Оцінка середнього стоку наносів та мутності води басейну річки Горинь // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 40-43. – ISBN 978-966-136-643-4
1038752
  Конончук Т. Оцінка серця // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 лютого (№ 7/8). – С. 7


  У цьому числі газети вміщено висловлювання читачів на нове видання книги-спогаду Михайла Наєнка "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії " (2015 р.).
1038753
  Пудова С.С. Оцінка сили впливу причин на вибір майбутньої професії студентами-філологами / С.С. Пудова, Л.Я. Шпільчак, Н.С. Назаренко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 1 (9), січень - березень 2019 року. – С. 179-190. – ISSN 2521-1455
1038754
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, C3v, D3v, в вільному та конденсованому стані : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1038755
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, Cзv D h в вільному та конденсованому стані : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. Фізичний фак-тет. – Київ, 2004. – 177с. + Додатки: л. 163-177. – Бібліогр.: л. 149-163
1038756
  Гончарова О.М. Оцінка синергетичного ефекту в угодах M&A / О.М. Гончарова, О.Ю. Нікітнік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806


  Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при укладанні угод M&A. У статті проаналізовано стан, тенденції та прогнози розвитку міжнародного та національного ринків M&A, обгрунтовано актуальність об"єднання українських ...
1038757
  Литовченко І.Л. Оцінка синергетичного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій / І.Л. Литовченко, І.О. Шкурупська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1038758
   Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації / Л.І. Степанова, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, Л.В. Бабич, Н.В. Диденко, В.М. Войціцький // Український радіологічний журнал : Науково-практичне видання / Академія медичних наук України. – Харків, 2006. – Т. 14, вип. 3. – С. 268-271. – ISSN 0167-8155
1038759
  Губарєва І.О. Оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України та країн світу / І.О. Губарєва, Є.М. Крячко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 89-95. – ISSN 2222-4459
1038760
  Рязанова Н.О. Оцінка системи політики підтримки відновлюваної енергетики в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 57-62. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1038761
   Оцінка системи соціального захисту міста Кам"янця-Подільського: фінансова ефективність та відповідність соціальним потребам / Центр громадської експертизи ; Кам"янець-Подільська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2008. – 120 с. : іл. – Підготовлено в межах проекту "Аудит соціальних бюджетів українських міст"
1038762
   Оцінка системи соціального захисту та соціальних видатків бюджету міста Кіровське : [аналітичний звіт] / Центр громадської експертизи ; Кіровська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2009. – 128 с. + Додатки: с. 112-119
1038763
  Коломієць О.П. Оцінка системи управління економіко-технологічними процесами виробництва та переробки молока в Харківській області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1038764
  Прушківський В.Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 94-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1038765
  Шунь О.Ф. Оцінка системного підходу в управління вищим навчальним закладом // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 268-272. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1038766
  Палапа Н.В. Оцінка сільських селітебних територій за якістю питної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1038767
  Захарчук О.В. Оцінка сільськогосподарського майна: проблеми та перспективи дій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 59-69. – ISSN 2221-1055
1038768
  Лоян В.В. Оцінка складності систем за допомогогю спектральних та топологічних мір // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 258-260. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1038769
  Клименюк М.М. Оцінка складності системи управління вищим навчальним закладом / М.М. Клименюк, І.С. Кочерян, А.М. Безус // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1038770
  Ілляшенко С.М. Оцінка складових економічної безпеки України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.35-42. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1038771
  Сметанко О.В. Оцінка службою внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в акціонерних товариствах України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 137-150. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Запропоновано модель проведення внутрішнього аудиту.
1038772
  Симочко Л.Ю. Оцінка сорбції і токсичності фторхінолового антибіотика в агроекосистемах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 147-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1038773
  Слиш О.А. Оцінка сортиментно-гатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних технологій / О.А. Слиш, М.В. Любчич, М.І. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 134-141 : табл. – Бібліогр.: с. 141. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1038774
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Льв. ДУ. – Лубляни, 1998. – 18л.
1038775
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Ін-т землеробства УААН. – К., 2000. – 20л.
1038776
  Ілляшенко Т.О. Оцінка соціальних моделей у контексті обґрунтування оптимальної стратегії сталого розвитку України / Т.О. Ілляшенко, Н.В. Котенко, У.В. Клюка // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 22-29. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1038777
  Надрага В.І. Оцінка соціальних ризиків: проблеми вибору методології та інструментарію // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 70-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1038778
  Скалецький Ю.М. Оцінка соціально-економічних і медико-демографічних наслідків еколого-техногенних проблем в Україні / Ю.М. Скалецький, Л.Д. Яценко, Л.М. Якушенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 130-135
1038779
  Перегуда Юлія Оцінка соціально-економічних факторів, які впливають на формування середнього класу в межах столичного макрорайону України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 110-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1038780
  Цікановська Н.А. Оцінка соціально-економічного ефекту впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 3-8.
1038781
  Тищенко О.П. Оцінка соціально-економічного розвитку регіону в координатах локальної депресивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 162-166
1038782
  Кодацький В.П. Оцінка соціально-економічного розвитку Харківщини в 2005-2006 роках // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-5
1038783
  Решетняк О.І. Оцінка соціально-економічної ефективності від реалізації освітньої кластерної політики // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 232-239. – ISSN 1993-5560


  "Оцінка соціально-економічної ефективності від реалізації освітньої кластерної політики дає можливість обгрунтувати доцільність створення інтеграційних структур в сфері освіти. При створенні освітніх кластерів виникає безліч питань, пов’язаних з ...
1038784
  Коберніченко Т. Оцінка соціально-економічної складової рекреаційного потенціалу сільського туризму гірських сіл Львівської обл. / Т. Коберніченко, М. Сиротюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 175-182. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1038785
  Кіщак І.Т. Оцінка соціально-економічної сутності соціалізму в історичному аспекті / І.Т. Кіщак, І.І. Хомутовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено ретроспективний аналіз з використанням ідеологічних підходів формування уявлень до визначення дефініцій поняття "соціалізм" та соціально-економічного розвитку Української РСР в роки "перебудови" у складі Радянського Союзу, дано ...
1038786
  Варій М.Й. Оцінка соціально-психологічних явищ у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 68с.
1038787
  Тарасенко І. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 54-60. – ISSN 1606-3732
1038788
  Макар Н.М. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу як один з факторів його конкурентоздатності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 114-117 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1038789
  Соронович І.М. Оцінка спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Соронович Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1038790
  Крамаренко В.І. Оцінка співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 5 (18). – С. 23-31
1038791
  Влізло Є.М. Оцінка спільних ресурсів регіонів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 70-75. – ISSN 2221-1055
1038792
  Метлова Л. Оцінка споживання енергоресурсів та викидів парникових газів у промисловості України : Економічні проблеми природокористування / Л. Метлова, М. Тарасова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.67-72 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
1038793
  Василенко О.І. Оцінка споживчого попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 48-54. – ISSN 2306-6792


  "Сучасна концепція розвитку вищої аграрної освіти формує систему взаємовідносин ВНЗ аграрної освіти із суб"єктами аграрної сфери".
1038794
   Оцінка сприятливості кліматичних умов для рекреаційно-туристичної діяльності в Карпатському регіоні в зимовий період (гірськолижний туризм) / О.Ю. Гринюк, І.В. Третяк, А.О. Сторожук, Д.О. Денисова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 320-326 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1038795
  Гринюк О.Ю. Оцінка сприятливості кліматичних умов для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в теплий період в Подільському регіоні / О.Ю. Гринюк, Г.Б. Толибаєва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 138-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1038796
  Голованенко М.В. Оцінка стабільності промисловості країн ЄС з використанням R/S аналізу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 254-262


  Розглянуто методику застосування аналізу для визначення показника Херста на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС.
1038797
  Омаров Оцінка сталого розвитку регіонів України / Омаров, Огли // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 139-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-0712
1038798
  Лазарєва О.В. Оцінка сталого розвитку сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 178-186. – ISSN 2308-1988
1038799
  Попович А.А. Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1038800
  Прищепа А.М. Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку : монографія / А.М. Прищепа, О.М. Клименко, Л.В. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 209, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-209. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-359-4
1038801
  Горін М.О. Оцінка стану алювіальних та схилоземних грунтів за термодинамічними показниками / М.О. Горін, Д.М. Приходченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 177-184 : табл. – Бібліогр.: с. 183-184. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1038802
  Жорова Є. Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 112-118. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан антикризового корпоративного управління на машинобудівних підприємствах. Виокремленні спільні ознаки та причини кризового стану вітчизняних машинобудівних підприємств. Розкрито поняття кризи корпоративного управління. Виділені основні ...
1038803
  Лєнков С.В. Оцінка стану безпеки інформації в комп"ютерних системах на основі логіко-лінгвістичного підходу / С.В. Лєнков, С.Р. Красильников, Р.О. Крижанський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 110-118. – ISSN 2524-0056
1038804
   Оцінка стану безпеки інформаційних ресурсів на основі лінгвістичних та варіативних бальних шкал / С.Р. Красильников, Є.С. Лєнков, Р.О. Крижанський, А.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 91-98. – ISSN 2524-0056
1038805
  Криган Ю.М. Оцінка стану безпеки фіскального простору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 66-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1038806
  Гусаревич Н.В. Оцінка стану бідності в Україні та шляхи її подолання / Н.В. Гусаревич, О.С. Сергієнко, Ю.В. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
1038807
  Лучков М.С. Оцінка стану відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в контейнерах сухого зберігання / М.С. Лучков, І.М. Каденко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
1038808
  Кожушко О.В. Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи / О.В. Кожушко, Д.В. Калінкін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 234-239 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1038809
   Оцінка стану водної системи р. Протока Київської обл. за токсикологічними та біоіндикативними показниками / Н.М. Присяжнюк, О.І. Слободенюк, П.І. Веред, А.В. Горчанок, С.Г. Піщан // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
1038810
  Томченко О.В. Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації (на прикладі верхів"я Київського водосховища) / О.В. Томченко, О.Д. Федоровський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1025-6415
1038811
  Рудько Г.І. Оцінка стану гідроекосистем Донецької області за сольовим складом вод / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35. – ISSN 1726-5428
1038812
  Гандзюра В.П. Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 586-591 : Табл. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
1038813
  Гладка Олена Вікторівна Оцінка стану гірничого масиву з метою прогнозу малоамплітудних розривних порушень та викидонебезпечності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Гладка О.В.; НАНУ. Ін-тут фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1038814
  Ліщук А.М. Оцінка стану грунтів зони Степу України за екологічними критеріями для ведення органічного виробництва / А.М. Ліщук, М.В. Драга, І.М. Городиська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1038815
  Первачук М.В. Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Стар / М.В. Первачук, В.І. Мущинська // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1038816
  Саблук Г.І. Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 75-78. – ISSN 2221-1055
1038817
  Маринкевич І.С. Оцінка стану державного боргу України та його вплив на фінансову безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 248-254. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проведено оцінку сучасного стану та тенденцій державного боргу. Проаналізовано динаміку та структуру боргових зобов"язань за 2004-2013 рр. Побудовано регресійну модель залежності державного боргу від валового внутрішнього продукту, податкових ...
1038818
  Стойко О.Я. Оцінка стану державного боргу України та напрями його оптимізації / О.Я. Стойко, І.А. Шубенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 123-133. – ISSN 2222-0712
1038819
  Калюга Є. Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Зазначено проблеми, які стримують реалізацію ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю та запропоновано шляхи її поліпшення. Issues which restrain implementation of effective state internal financial control are mentioned and the ...
1038820
  Бондарук Т.Г. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України / Т.Г. Бондарук, О.А. Вінницька // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
1038821
  Воронцов С.Б. Оцінка стану енергетичної безпеки України: методологічні підходи, критерії, індикатори / С.Б. Воронцов, А.А. Сидоренко, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 22-30
1038822
  Губар О.В. Оцінка стану забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України за рівнем освіти : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 113-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1038823
  Хомяк М.Я. Оцінка стану забезпеченості житлом населення України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 48-53. – ISSN 2077-1800
1038824
   Оцінка стану забруднення атмосферного повітря та його прогнозування в промислових містах України (на прикладі м. Луганська) / Є.М. Кіптенко, М.П. Баштанник, Т.В. Козленко, Н.С. Жемера, Н.О. Трачук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 78-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
1038825
  Завада М.І. Оцінка стану здоров"я дітей та підлітків Львівської області // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 59-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
1038826
  Мошковський О.М. Оцінка стану здоров"я та фізичної підготовленості студентів факультету підготовки лікарів для збройних сил України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 105-108. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Останніми роками спостерігається стійка тенденція до погіршення стану здоров’я і фізичної підготовленості студентської молоді. Метою статті є оцінка рівня здоров’я фізичного стану студентів факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України ...
1038827
  Анін В.А. Оцінка стану зовнішньоекономічної безпеки України згідно з пороговими значеннями її індикаторів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 35-40
1038828
  Уніят А. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 242-247. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1038829
  Власюк Т.О. Оцінка стану зовнішньоторговельної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 150-162. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1038830
  Тимошенко О.О. Оцінка стану і можливостей забезпечення добробуту населення в Україні на основі стандартів розвинених країн // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 77-85. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
1038831
  Дубняк С.С. Оцінка стану і проблеми законодавчого регулювання водоохоронних зон водних об"єктів України / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 25-39.
1038832
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект) : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Люта Н. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.159-171
1038833
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект). : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Люта Н.Г.;. – К., 1997. – 30л.
1038834
  Павленко Л.І. Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 33-42. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
1038835
  Балануца О. Оцінка стану іноземного інвестування в економіку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 158-161
1038836
  Лендєл О.Д. Оцінка стану інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 159-168. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1038837
  Лялюк А.М. Оцінка стану кон"юнктури ринку високотехнологічної продукції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 69-73. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1038838
  Очеретна М. Оцінка стану конкурентного середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 484-506. – ISSN 1684-906Х
1038839
  Грод А.М. Оцінка стану конкурентного середовища на ринку меблевої продукції та основні напрями його розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 46-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1038840
  Баліна С.Н. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування / С.Н. Баліна, А.О. Расюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 172-180. – ISSN 2072-8670
1038841
  Валерко Р.А. Оцінка стану лісових насаджень в умовах ДП "Зарічненське лісове господарство" як природного чинника стабілізації довкілля / Р.А. Валерко, Л.О. Герасимчук // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 172-178 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1038842
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка стану людського розвитку та аналіз тенденцій його змін в країнах СНД // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 179-184


  Розглянуто послідовність розрахунку індексу людського розвитку. Проведено оцінку стану людського розвитку та визначено основні тенденції щодо його змін у країнах СНД.
1038843
  Журило І.В. Оцінка стану малого підприємництва: регіональний аспект / І.В. Журило, О.М. Мезенцева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1038844
  Бурдо О.О. Оцінка стану мишоподібних гризунів із зони відчуження ЧАЕС у віддалений післяаварійний період за комплексом біологічних показників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Бурдо Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 25 назв
1038845
  Решетова Г.І. Оцінка стану міграційного руху населення в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 2 (71). – C. 66-76. – (Серія "Економіка"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
1038846
  Малицкий Б.А. Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 38-46. – ISSN 0374-3896
1038847
  Шара Є.Ю. Оцінка стану обліку доходів підприємств та його стандартизація // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.51-59
1038848
  Киричок А. Оцінка стану освіти у сфері зв"язків з громадськістю. Етична освіта як складова процесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
1038849
  Юрасов С.М. Оцінка стану підземних вод Косовського району, Одеської області / С.М. Юрасов, О.А. Алексеенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1038850
  Жуков М. Оцінка стану підтоплення за даними дистанційного зондування методом багатовимірної статистичної класифікації на основі моделі композиційних розподілів / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) У статті описано результати експерименту з інтерпретації даних супутникового зондування територій, що зазнають підтоплення. Запропоновано нову модель для ...
1038851
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тішаєва Анастасія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1038852
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування Землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Тішаєва А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л. + Додатки: л. 151-158. – Бібліогр.: л. 133-150
1038853
   Оцінка стану природних джерел у басейні р.Роганка Харківської області як джерел альтернативного децентралізованого водопостачання / Д.В. Дядін, Т.В. Дмитренко, В.В. Яковлєв, Ю.А. Вергелес // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 39-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2073-5057
1038854
  Васенко О.Г. Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних тварин і рослин) в Україні та світі, рекомендації щодо контролю таких організмів на законодавчому й організаційному рівні / О.Г. Васенко, Г.Ю. Міланіч, О.В. Козловська // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 74-88 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1038855
  Ставицький А.В. Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні на регіональному рівні / А.В. Ставицький, О.О. Прокопенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-47. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1038856
  Янишин Я. Оцінка стану продовольчої безпеки України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
1038857
  Бачо Р.Й. Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 329-337. – ISSN 2222-0712
1038858
  Внукова Н.М. Оцінка стану ринку виробничих послуг промислових підприємств : фінансовий контроль / Н.М. Внукова, І.Л. Лебедєва, Н.В. Кузьминчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 143-151 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1038859
  Петренко О.Ю. Оцінка стану ринку зерна лісостепної зони України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 221-223
1038860
  Гуць М. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-17
1038861
  Муравка П.П. Оцінка стану ринку праці як чинника економічного зростання регіону (на прикладі Тернопільської області) : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 167-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1038862
   Оцінка стану рідкісних та зникаючих видів рослин Дніпропетровської області в умовах збереження в культурі / О. Бужієвська, Ю. Лихолат, В. Опанасенко, Н. Мартинова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка стану рідкісних та зникаючих трав"янистих рослин місцевої флори, які зберігаються в колекції Дніпропетровського ботанічного саду. Вивчені особливості їх росту та розвитку, здатність до репродукції. На основі результатів досліджень ...
1038863
  Колесник О.О. Оцінка стану санаторно-курортного комплексу та його впливу на розвиток туристичної діяльності України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 264-270. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1038864
  Книш Я.В. Оцінка стану соціальної сфери на прикладі Запорізького регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-92. – Бібліогр.: 5 назв
1038865
  Радомська М М. Яцків Оцінка стану та екологічної функціональності зелених насаджень Дніпровського району міста Києва / М М. Яцків Радомська, О.А. Колотило // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 32-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
1038866
  Куц В. Оцінка стану та законодавче забезпечення протидії злочинності потребують удосконалення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1038867
  Куц В. Оцінка стану та законодавче забезпечення протидії злочинності потребують удосконалення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1038868
  Герасимчук З.В. Оцінка стану та особливості розвитку виробничого потенціалу Волинської області / З.В. Герасимчук, Т.В. Божидарнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Здійснено аналіз виробничого потенціалу за галузевою і територіальною ознаками. Розкрито причини структурних зрушень та тенденції їх прояву в економіці регіону.
1038869
  Васильчук І.П. Оцінка стану та перспектив ринку злиття / поглинання в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-17.
1038870
  Прокопчук В.М. Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця / В.М. Прокопчук, І.С. Нейко, В.В. Монарх // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – C. 162-169. – ISSN 2476626
1038871
  Сіднєва Ж.К. Оцінка стану та перспективи розвитку нафтогазовидобувної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 90-96
1038872
  Пітюлич М.М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1038873
  Ткаченко С. Оцінка стану та перспективи розвитку фондового ринку України : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 44-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1038874
  Полякова О.С. Оцінка стану та проблем розвитку публічного управління правовою освітою в Україні: результати експертного опитування // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 311-321. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1038875
  Шульга С.В. Оцінка стану та тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг: розвиток методології // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1038876
  Гац Л. Оцінка стану та типу розвитку машинобудування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 32. – С. 64-70. – ISSN 2078-5860
1038877
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк
1038878
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1038879
  Кузмяк І.Я. Оцінка стану фізичного захисту ядерних установок як базис постійного підтримання режиму ядерної захищеності / І.Я. Кузмяк, Г.М. Вагін, В.І. Кравцов // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 2 (78). – С. 55-58. – ISSN 2073-6231
1038880
  Натарова О.В. Оцінка стану фінансового контролю державного сектору // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 106-109. – ISSN 1728-6220
1038881
  Рожко О.Д. Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
1038882
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 156-163 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
1038883
  Єгорова О.В. Оцінка стану якості поверхневих вод в районі розміщення полів фільтрації виробництва лимонної кислоти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 135-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1038884
  Пухальський В.В. Оцінка стану, ефективності та результативності податкового контролю в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 35-42. – ISSN 2306-6806
1038885
  Рябовол Л.О. Оцінка створених зразків пшениці м"якої озимої за низкою господарсько-цінних ознак / Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 26-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
1038886
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 32-45. – ISSN 0868-6904


  Stability of time-inhomogeneous Markov chain, under classical minorization condition is consider. The key tool for research is a modified coupling method, for the pair of different, possilby time-inhomogeneous, Markov chains.
1038887
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості ланцюгів Маркова отримана методом склеювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається питання стійкості ланцюгів Маркова. Розглядається певний клас "близьких" ланцюгів, для яких припускається умова міноризації на всьому просторі. Для побудови оцінки використовувався метод склеювання. Stability for some "close" ...
1038888
  Ревтьє А.В. Оцінка стійкості мікроструктури чорнозему опідзоленого до дії безводного аміаку // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
1038889
  Березівський П. Оцінка стійкості особистих селянських господарств як складної соціоекономічної системи / П. Березівський, Л. Войнича // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 104-109. – Бібліогр.: 8 назв.
1038890
   Оцінка стійкості параметрів рельєфу басейнів малих річок до антропогенного навантаження / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, Є.М. Іванов, О.І. Микитчин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 221-231. – Бібліогр.: 19 назв
1038891
  Іщенко О. Оцінка стійкості підприємств як підґрунтя підвищення їх конкурентоспроможності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 12-17
1038892
  Козоріз В. Оцінка стійкості прискорювальної системи вільного заряду / В. Козоріз, О. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-37. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз руху вільного заряду з трьома степенями свободи під дією кулонівських сил пар нерухомих зарядів, які рівновіддалені один від одного і від осі прискорення, розміщуючись в одній площині. Знайдено умови, за яких при послідовному ...
1038893
  Віршило І.В. Оцінка стійкості розв"зку задачі інверсії даних сейсмоакустики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язан з оцінкою стійкості задачі інверсії даних сейсмоакустики. Визначено необхідні умови для отримання однозначного рішення зворотньої задачі.
1038894
  Шуляренко І.П. Оцінка стійкості русел річок середнього та нижнього Придніпров"я // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1997. – Вип. 84. – С. 131-137.
1038895
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 107-115. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1038896
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок Українського Полісся / О.Г. Ободовський, Є.В. Луконін, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-151. – (Географія ; Вип. 41)


  Приведена оцінка стійкості русел річок Українського Полісся з точки зору різних авторів (В.М. Лохтіна, М.І. Маккавєєва, М.А. Великанова). Разом з цим розглянуто питання про можливу інтенсивність деформацій за визначенням К.В. Гришаніна. Дана ...
1038897
  Бровко А. Оцінка стійкості стану грунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС) / А. Бровко, Г. Бровко, О. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 75-78. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Мета - оцінити стійкість системи ґрунтових вод на території впливу Рівненської АЕС (РАЕС) до дії техногенного навантаження. При оцінці стійкості системи ґрунтових вод застосовано статистичні методи та методи математико-картографічного моделювання. ...
1038898
  Грибович Є.С. Оцінка стійкості та декоративності порід-інтродуцентів у лісових насадженнях державного підприємства "Лубенське лісове господарство" / Є.С. Грибович, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 93-102. – ISSN 0459-1216
1038899
  Голік Ю.С. Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області) / Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, Ю.О. Чухліб // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 39-44. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1038900
  Копич Р.І. Оцінка стійкості фінансової позиції держави на прикладі країн Центральної та Східної Європи // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-35. – ISSN 1605-7988
1038901
  Лук"янець О.В. Оцінка стійкості фінансової системи: теоретичні аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 346-349. – ISBN 966-8958-05-5
1038902
  Глибовець В.Л. Оцінка столиць Європи за умовами здійснення туристичної діяльності до кризи (2007 рік) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 205-215 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1038903
  Мельник В.С. Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами шлунково-кишкового тракту / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 17-20. – ISSN 2077-1096
1038904
  Селютін С.В. Оцінка стратегічного розвитку закладів ресторанного господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 421-428. – ISSN 2222-4459
1038905
  Малік М. Оцінка страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в країнах СНД / М. Малік, І. Семенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Україна та зарубіжних країнах. Були виділенні основні проблеми ринку та права. Виділенні основні тенденції та вектори розвитку страхування ...
1038906
  Гвелесіані А.Г. Оцінка структури грошових доходів населення України методом декомпозиції коефіцієнта Джині // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 153-161. – ISSN 2072-9480
1038907
  Єрфорт О.Ю. Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості / О.Ю. Єрфорт, Ю І. Єрфорт // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 44-53 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1038908
  Безродна І. Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень / І. Безродна, А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Авторами проведено дослідження керну та аналіз матеріалів геофізичних досліджень свердловин (ГДС) свердловини № 3А Зарічної площі Дніпровсько-Донецької западини з метою оцінки перспективності пластів як низькопористих колекторів вуглеводнів на основі ...
1038909
  Вижва С. Оцінка структури пустотного простору порід-колекторів за даними ГДС та петрофізичних досліджень / С. Вижва, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати визначення структури пустотного простору карбонатних порід (свердловина № 1 Мачуської площі) та кількісної оцінки їх фільтраційно-ємнісних властивостей за даними петрофізики і промислової геофізики. Pore space structure of the ...
1038910
  Безродна І. Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-37. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливості визначення закономірностей зміни структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів за даними ГДС свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля. Визначено концентрації пустот розрахованих форматів, виділено ...
1038911
  Спасів Н. Оцінка структурних дисбалансів доходів бюджетів об"єднаних територіальних громад // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 73-84 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1038912
  Боженко В.В. Оцінка структурних змін в соціальному та економічному розвитку національної економіки під впливом військового конфлікту / В.В. Боженко, А.О. Бойко, А.В. Кіріл"єва // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – C. 10-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 15 (43)). – ISSN 2311-5149
1038913
  Гончарук О.А. Оцінка структурних змін господарського комплексу в контексті забезпечення соціальної зорієнтованості економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1038914
  Ткаченко О.Г. Оцінка структурних змін у зовнішній торгівлі України / О.Г. Ткаченко, К.А. Удовиченко, С.А. Кухно // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 135-143. – (Серія "Економіка")
1038915
  Збаразська Л.О. Оцінка структурних зрушень в економіці України в 2000 - 2003 рр. на основі порівняльної ресурсовіддачі / Л.О. Збаразська, О.О. Чебанов // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1038916
  Козубов М.В. Оцінка структурних зрушень в економіці України та їх оптимізація : економіка та управління національним господарством / М.В. Козубов, Н.Л. Овандер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 66-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1038917
  Корнієцький О.В. Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 52-57. – ISSN 2524-0455
1038918
   Оцінка структурно-функціональної реорганізації геному / Н. Топчій, О. Шоломіцька, О. Проніна, М. Зажицька, В. Позур, Ю. Шепета, С. Шкляр, Т. Мариненко, А. Рожок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка структурно-функціональної реорганізації геному різних біологічних об"єктів. Проведена порівняльна характеристика кінетики виходу ДНК при нейтральному та лужному електрофорезі ізольованих клітин. Встановлені структурні та кількісні ...
1038919
   Оцінка структурного стану ядерних нуклеїнових кислот лімфоцитів щурів за дії іонізуючого випромінення / Т.Р. Андрійчук, Л.П. Драган, Н.Г. Ракша, І.С. Бріт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-24. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що через три години після тотального рентгенівського опромінення щурів у дозах 1,0 і 7,78 Гр спостерігаються зміни у співвідношенні спіралізованих і розплетених ділянок ДНК (за параметром а) для лімфоцитів тимусу, що може бути зумовлено ...
1038920
  Попов О.Є. Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку акціонерного товариства / О.Є. Попов, Н.М. Шматько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 353-360. – ISSN 2222-4459
1038921
   Оцінка студентами ефективності самостійної роботи при вивченні гігієнічних дисциплін / Н.І. Рублевська, О.А. Шевченко, Г.С. Канюка, Ю.С. Крамарьова, Л.В. Григоренко, О.О. Кулагін, В.В. Зайцев // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 166-168. – ISSN 1681-2751
1038922
   Оцінка студентами застосування "лідер-груп" у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, О. Ясев // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
1038923
  Карамушка Л.М. Оцінка студентами ролі грошей у їх життєдіяльності / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 111-117. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1038924
  Харламова Г. Оцінка ступеню глобалізованості країни в аспекті процесів конвергенції та інтеграції у світі / Г. Харламова, А. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 65-73. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз підходів та оцінок процесів інтеграції та конвергенції, скоригував мету дослідження у напрям спроби оцінити ступень глобалізованості кран за альтернативним (авторським) підходом з урахуванням поточних власти-востей і тенденцій цього процесу. ...
1038925
  Ломоносов А. Оцінка ступеню реалізації функцій відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 48-51. – ISSN 1810-3944
1038926
  Ломоносов Д. Оцінка ступеню урбанізації в регіонах Українах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – ISSN 1810-3944
1038927
  Курач Т.М. Оцінка ступеня вираження динамічності/статичності на геозображеннях // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 73-76. – ISSN 2075-1893


  Розкрито сутність застосування в картографії поняття "динаміка" та види її прояву: зростання (прямолінійне, криволінійне); спадання (прямолінійне, криволінійне); циклічність, періодичність (зростання, убування); коливання з певним ритмом (частотою). ...
1038928
  Курач Т.М. Оцінка ступеня вираженості абстрактності/конкретності на геозображеннях // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 58-61. – ISSN 2075-1893


  У статті розкрито сутність поняття абстрактності, взаємозв"язок і взаємовиключення з категорією конкретності стосовно їх вираженості на геозображеннях. Розширено специфічні ознаки картографічної форми абстрагування, зокрема зазначено іманентну ...
1038929
  Плотніков О.В. Оцінка ступеня виснаженості залізорудних родовищ для прогнозування постліквідаційних робіт / О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.К. Кошарна // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 1682-721Х
1038930
  Сокол К.М. Оцінка ступеня готовності ІТ-компанії до виходу на світовий ринок інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 321-326. – ISSN 2222-4459
1038931
  Магась Н.І. Оцінка ступеня екологічної небезпеки об"єктів на прикладі комунальних підприємств Миколаївської області / Н.І. Магась, А.Г. Трохименко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
1038932
  Нєвєнченко А.І. Оцінка ступеня екологічної небезпеки об"єктів транспортної інфраструктури на природнє середовище міста Коломиї // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
1038933
  Ткачук К.К. Оцінка ступеня екологічної небезпеки, що формується в результаті складування органічних відходів / К.К. Ткачук, І.О. Ополінський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1038934
  Савицька О.В. Оцінка ступеня забруднення важкими металами геосистем Голосіївського лісу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 771-775. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
1038935
   Оцінка ступеня забруднення урбанізованих територій / І.В. Кураєва, Г.А. Кроїк, Ю.Ю. Войтюк, О.В. Матвієнко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: с.53. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1038936
  Кричун П. Оцінка ступеня завершеності виконання будівельного контракту як суб"єктивний чинник впливу на показник НБВ : облік у будівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С.40-48 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
1038937
  Горова А.І. Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 35-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1038938
  Боярин М.В. Оцінка ступеня придатності озер Турійського району для цілей рекреації / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С.110-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
1038939
  Курач Т. Оцінка ступеня прояву властивості подібності на геозображеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-64. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття подібності на геозображеннях на основі положень теорії подібності та картографічного моделювання. Зазначено способи та визначено види подібності як властивості геозображень. Розроблено структурно-графічну схему подібності, як ...
1038940
  Ткаченко В.В. Оцінка ступеня соціальної адаптованості дітей-інвалідів за результатами формуючого експерименту // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 15-24. – ISSN 1817-3764
1038941
  Царик П. Оцінка ступеня сприятливості біотичних рекреаційних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 136-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1038942
  Царик П. Оцінка ступеня сприятливості геолого-геоморфологічних ресурсів Поділля для рекреаційної діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 83-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1038943
  Царик Петро Оцінка ступеня сприятливості рекреаційних ресурсів клімату і погоди Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 147-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1038944
  Руденко В. Оцінка сукупного ресурсного потенціалу фермерських господарств України / В. Руденко, М. Заячук, С. Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 5-10 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
1038945
  Войтків П.С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Кам"янка-Бузького району Львівської області) / П.С. Войтків, С.С. Кравців, В.В. Михалець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 30-35. – ISSN 2071-4653


  "Екстенсивне використання земель України завдає великих економічних, соціальних та екологічних збитків. Дедалі гостріше постає питання щодо раціонального та збалансованого використання, збереження, відтворення, оптимізації і покращення екологічної ...
1038946
  Попова О.Л. Оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 47-56. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1038947
  Пшеничний Т. Оцінка суспільних та політичних ініціатив Андрея Шептицького в період його архипастирської каденції // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 112-117
1038948
  Сохоцька Г. Оцінка суспільно-географічного положення як фактору розвитку соціально-економічних зв"язків (регіональний аспект: Львівщина та південно-східний регіон Польщі) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 93-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1038949
  Гребінь В.В. Оцінка сучасних змін мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 102-117.
1038950
  Липистій О.В. Оцінка сучасних змін характеристик водно-теплового балансу річкових басейнів (на прикладі річок Велика Вись та Золота Липа) / О.В. Липистій, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 47-53. – ISSN 2306-5680
1038951
  Рудик Р.Я. Оцінка сучасних інструментів та механізмів грошово-кредитної політики Національного банку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 31-33
1038952
  Шапурова О.О. Оцінка сучасних механізмів господарювання та тенденцій розвитку за допомогою PPSFM-аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1038953
  Поліванов В.Є. Оцінка сучасних перспективних напрямів наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам в умовах економічної та інформаційної глобалізації / В.Є. Поліванов, О.О. Кощеєв, Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 179-186


  Розглянуто й узагальнено якісно нові підходи до розробки перспективних напрямків наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам (з урахуванням світового досвіду) з погляду забезпечення дієвості та ефективності ан-тикризової політики, досягнення її ...
1038954
  Мринська Т.С. Оцінка сучасних тенденцій інноваційно-інвестиційного процесу в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 3-8
1038955
  Фесюк В.О. Оцінка сучасного гідроекологічного стану малих річок урбоекосистем Північно-Західної України та конструктивно-географічний аналіз основних факторів його формування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 188-198. – Бібліогр.: 4 назви
1038956
  Васенко О.Г. Оцінка сучасного екологічного стану басейну Дніпра за гідрохімічними показниками / О.Г. Васенко, Верниченко-Цветков, І.Ю. Ієвлєва // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 43-60 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1038957
  Рахматулліна Е.Р. Оцінка сучасного льодового режиму басейну річки Південний Буг / Е.Р. Рахматулліна, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 89-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1038958
  Цепенда М.В. Оцінка сучасного потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра / М.В. Цепенда, М.М. Цепенда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 44-57


  Викладено результати оцінювання величини потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра. Наведено розрахунки середнього багаторічного та мінімального середньомісячного стоку 95% забезпеченості за вегетаційний період у розрізі гідрологічних постів ...
1038959
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня забруднення атмосферного повітря в м. Києві / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Д.П. Скляренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Виконано оцінку сучасного рівня забруднення повітря в м. Києві. Показано, що існує реальна загроза виникнення фотохі-мічного смогу в різних районах міста. It"s executed an asessment of a modern level of air pollution in Kiev sity. It"s shown, that ...
1038960
  Яценко Ю. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення атмосферного повітря міст України діоксидом азоту / Ю. Яценко, О. Шевченко, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 87-95. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Об"єктивна інформація про рівень забруднення атмосферного повітря є основою для проведення заходів з охорони пові тряного басейну міст з метою забезпечення екологічно безпечних умов для проживання населення та вдосконалення системи моніторингу ...
1038961
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 5-15. – ISSN 2311-0902
1038962
  Чорнуха І.В. Оцінка сучасного стану будівельної галузі України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 187-196. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1038963
  Булавинець В. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 89-97 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1038964
  Бобух О С. Оцінка сучасного стану державного бюджетування в україні в контексті забезпечення умов глобалізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 331-335. – ISSN 2306-546X
1038965
  Фесюк Василь Оцінка сучасного стану джерел басейну річки Стохід / Фесюк Василь, Смага Тетяна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 159-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1038966
  Пересипкін М.М. Оцінка сучасного стану кадрового забезпечення економічної безпеки суб"єктів господарювання великого промислового міста // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 36-40. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1038967
  Мартиненко В.П. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 109-113.
1038968
  Калівошко О.М. Оцінка сучасного стану лізингових компаній як інституту інфраструктури фінансово-кредитного ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 63-68. – ISSN 2306-6806
1038969
  Янишівський В.М. Оцінка сучасного стану розвитку людського капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 64-67
1038970
  Бойко Є. Оцінка сучасного стану розвитку сільських територій Карпатського регіону : регіональні перспективи / Є. Бойко, Х. Притула // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 33-36 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
1038971
  Дмитрієва Н.О. Оцінка сучасного стану та ефективність розвитку електронної торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 27-31
1038972
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1038973
  Черчик Л.М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – ISSN 1993-6788
1038974
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1038975
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1038976
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
1038977
  Чир Н. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури в окремих об"єднаних територіальних громадах Волинської області / Н. Чир, Р. Качаровський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 107-112. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1038978
  Чир Н.В. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристської інфраструктури Любомльського району Волинської області / Н.В. Чир, Р.С. Качаровський, О.В. Антипюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 88-92. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1038979
  Довгаль О.В. Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону / О.В. Довгаль, Н.І. Моісєєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 32-40. – ISSN 2306-6792
1038980
  Поп С.С. Оцінка сучасної медико-географічної ситуації у Закарпатській області / С.С. Поп, О.В. Брацьо // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 45-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1038981
  Гайдай Ю.М. Оцінка сучасної мережі спостережень за стоком наносів на річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 63-68
1038982
  Мельничук А.О. Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області / А.О. Мельничук, Ю.А. Нетреба, Г.М. Кочик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: с. 106. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1038983
  Чернуха Н. Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" / Н. Чернуха, Н. Головач // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 56-62. – ISSN 2226-3012
1038984
  Глібова Ю.В. Оцінка сформованості туристських дестинацій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 55-57
1038985
  Стеля І.О. Оцінка та вплив дренажних стоків Краснознам"янської зрошувальної системи на реакційні території Херсонської області / І.О. Стеля, Л.К. Рак // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 82
1038986
  Шальнєва Т.І. Оцінка та оптимізація господарських ризиків діяльності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 63-67
1038987
  Нестерчук І.К. Оцінка та основні етапи формування туристично-рекреаційного та гастрономічного потенціалів регіону в контексті розвитку гастрономічного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 33-44. – ISSN 2308-135X


  В статті розглянуто регіональний рекреаційно-туристичний і гастрономічний потенціали, як важливі елементи розвитку Правобережного Полісся. Мета. Найменш вивченій проблемі оцінки гастрономічного потенціалу Правобережного Полісся приділено в роботі ...
1038988
  Кузнєцов О.Ю. Оцінка та перспективи підвищення фінансової стабільності банків України // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 198-199
1038989
  Негода Ю.В. Оцінка та підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки країни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1038990
  Хорольський А.О. Оцінка та підвищення надійності технології розробки вугільних родовищ на основі оптимізації параметрів видобувних комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Хорольський Андрій Олександрович ; НАН України ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1038991
  Касіян Є. Оцінка та порівняльний аналіз рівня конкуренції банківського сектору країн Центральної та Східної Європи у посткризовий період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 282-292. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1038992
  Лучик М.В. Оцінка та прогноз рівня економічної безпеки регіонів України / М.В. Лучик, В.Є. Лучик, А.В. Нікітін // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 47-53. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1038993
   Оцінка та прогноз утворення фотохімічного смогу над транспортними шляхопроводами в м.Києві / Р.В. Сіпаков, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, Ю.О. Березницька // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2411-4049
1038994
  Удовенко І.О. Оцінка та прогнозування використання земельно-ресурсного потенціалу території: теоретико-методологічний аспект / І.О. Удовенко, М.В. Шемякін, С.І. Кононенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 61-70. – ISSN 2306-6792
1038995
  Ткач Н.О. Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ткач Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1038996
  Сакун О.А. Оцінка та прогнозування впливу шумового й електромагнітного забруднення на природно-заповідні та рекреаційні території : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сакун Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1038997
  Кундельська Т.В. Оцінка та прогнозування потенційного екологічного ризику від фізичних факторів впливу в урбосистемі (на прикладі м. Івано-Франківська) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кундельська Тамара Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 24 назви
1038998
  Самойлік М.С. Оцінка та прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті забезпечення економічної безпеки регіону / М.С. Самойлік, О.Ю. Диченко, В.В. Даценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 113-119. – ISSN 2222-4459
1038999
  Кренців Я.І. Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції сої за продуктивністю і якістю насіння в умовах Північного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Кренців Ярослава Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла. – Центральне, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
1039000
  Левкович О.В. Оцінка та шляхи покращення ефективності використання необоротних активів підприємства / О.В. Левкович, І.О. Мироненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 312-319. – ISSN 2222-4459
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,