Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1035001
  Фичко Ж. Особливості "конфлікту нового покоління" в системі міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 144-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1035002
  Воробей О. Особливості "поетизованих" п"єс Цао Юя як нової форми китайської драми 30-50-х років XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У 30-х роках ХХ ст. в китайській драматургії з"являється нове ім"я - Цао Юй, який під впливом західноєвропейських літературних течій (в першу чергу, реалізму) та на основі китайського літературного спадку створює нову драматичну форму - "поетизовані" ...
1035003
  Комаха Л.Г. Особливості "радикального перекладу" в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент "невизначеності" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – С. 100-103. – ISSN 2076-1554
1035004
   Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт - "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, О.О. Коваленко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 63-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
1035005
  Гречана Т.В. Особливості автоматичного відшкодування податку на додану вартість згідно з нормами Податкового кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 348-352. – ISSN 1563-3349
1035006
  Мосаєв Ю.В. Особливості адаптації друкованих засобів масової інформації до електронного медіапростору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
1035007
  Стрільчук Л.М. Особливості адипоцитокінової регуляції в осіб із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 71-72. – ISSN 2224-1485
1035008
  Андрущак О.Л. Особливості адміністративних правовідносин на ринку акцій України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 8-10. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1035009
  Гук Б.М. Особливості адміністративно-правового статусу Державної виконавчої служби України в умовах адміністративної реформи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 86-92
1035010
  Махиня Н.В. Особливості академічної мобільності студентів німецьких ВНЗ в умовах євроінтеграції // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 222-228
1035011
  Підкуркова І.В. Особливості академічної мобільності українських вищих навчальних закладів (на прикладі Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого) // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 261-266
1035012
  Тринчук О.Б. Особливості аксіологічної сфери майбутніх економістів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 250-257. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1035013
  Кочетков В.М. Особливості акумуляції грошових коштів кредитними спілками України в період економічної кризи / В.М. Кочетков, А.О. Прудніков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 29-32
1035014
  Сапожников С. Особливості албанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів ХХІ століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 9 (128), вересень. – C. 45-49. – ISSN 2308-4634
1035015
  Голубенко П.В. Особливості американсько-азіатського літературознавства / П.В. Голубенко, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 39-43. – ISBN 978-966-921-000-5
1035016
  Літвінова Д.В. Особливості аналізу і оцінки фінансового стану підприємств України за сучасних умов розвитку економіки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 66-76
1035017
  Давидюк Т. Особливості англо-українського перекладу пісень в анімаційних фільмах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 329-332. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035018
  Муризіна О.Ю. Особливості андрагогічного підходу і трансформація інтерактивних технологій навчання у лікарів-анестезіологів / О.Ю. Муризіна, О.М. Клигуненко, В.А. Седінкін // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 110-116. – ISSN 2224-0586


  "...Актуальним завданням безперервної освіти дорослих стає запровадження андрагогічного та акмеологічного підходів. Мета. Аналіз якості та ступеня сприйняття засобів педагогічного впливу на формування і підсилення професійних компетенцій у ...
1035019
   Особливості антибіотикотерапії запальних захворювань придатків матки / І.Р. Ніцович, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, А.В. Семеняк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 53-56. – ISSN 2226-1230
1035020
  Балозян Д.Р. Особливості антиінфляційної політики в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 110-111. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1035021
  Буряк О.П. Особливості антикризового регулювання банківської системи України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1035022
  Кобзєва О.В. Особливості антикризового управління недеравними ВНЗ / О.В. Кобзєва, В.О. Матюхін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 13-15
1035023
  Бабенко Л.Л. Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 222-235. – ISSN 2075-1443
1035024
  Кравець Н.С. Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 118-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто переваги та недоліки дистанційної моделі навчання. Наведено огляд публікацій, у яких досліджується змішане навчання як методологія, яка дозволяє максимально використовувати плюси традиційного і дистанційного навчання й нівелювати їх мінуси. ...
1035025
  Новак Н.В. Особливості архітектурної мови М. Грейвза // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – С. 105-111. – ISSN 2077-3455
1035026
  Жигірь В. Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 11-14. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито зміст та специфіку асистентської практики магістрантів педагогічних спеціальностей. Розглянуто особливості організації та проведення асистентської практики як складової професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних ...
1035027
  Помаз Ю.В. Особливості атеїстичної політикиі стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х - на початку 1970-х років в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 194-208. – ISSN 2075-1443
1035028
  Протопопова Н.А. Особливості аудиту економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 155-159. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1035029
  Бугай Н. Особливості аудиту підприємств-банкрутів: концептуальні методичні аспекти // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 7-13. – ISSN 2410-0919


  " В умовах високої невизначеності зовнішнього середовища, коли і далі продовжує своє існування світова фінансова криза, зміни в законодавстві, збільшення оподаткування та інші чинники можуть спричинити за собою негативні наслідки. У багатьох юридичних ...
1035030
  Будкін В. Особливості бізнес-середовища країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 17-22
1035031
  Зінчекно А. Особливості більшовицького окупаційного режиму в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 151-158. – ISBN 978-617-7122-39-4
1035032
  Черевко І.А. Особливості будівництва галереї до Ближніх печер Києво-Печерської лаври (на основі досліджень фундаментів північної її частини) / І.А. Черевко, Д.В. Літвінчук // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 418-427. – ISSN 2076-815X
1035033
  Бортников Є.Г. Особливості будови верхньопліоцен-нижньо-плейстоценових алювіальних відкладів Північного Приазов"я / Є.Г. Бортников, Л.М. Якушин // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 109-111. – Бібліогр.: 3 назв.
1035034
  Лукашова І.О. Особливості бухгалтерського обліку експортних операцій : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 92-96
1035035
  Войтенко Н.В. Особливості бухгалтерського обліку страхових компаній в Україні // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту : теорія, методологія, організація : тези доповідей учасників XV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д. е. н., проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002), 23 берез. 2017 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Редько О.Ю. та ін.]. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 48-52. – ISBN 978-617-571-135-4
1035036
  Карунна І.С. Особливості бюджетного планування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 58-59
1035037
  Голубчук Т.О. Особливості бюджетного процесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 56-57
1035038
  Бобрик І.С. Особливості васкуляризації гліобластоми півкуль великого мозку за даними, отриманими при використанні інтервенційної нейрорадіологічної візуалізації у відібраних клінічних випадках / І.С. Бобрик, В.Д. Розуменко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 14-22. – ISSN 2304-9359
1035039
  Шульга О. Особливості вдосконалення національної депозитарної системи України // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 48-53. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1035040
  Бондарчук О. Особливості вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 3-6
1035041
  Дубняк С.С. Особливості великих рівнинних водосховищ як об"єкта екосистемних досліджень // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 8-17


  Стаття присвячена аналізу специфічних особливостей великих рівнинних водосховищ як об"єкта екосистемних досліджень у порівнянні з іншими водними екосистемами (річками, озерами, лиманами, ставками).
1035042
  Галич Є.А. Особливості великомасштабних циркуляційних атмосферних процесів у Північно-Тихоокеанському регіоні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 144-150. – ISSN 0868-6939


  Розглянуті особливості статистичної структури полів приземного атмосферного тиску в північній частині Тихого океану за період 1957-2014 рр. Досліджено сезонну динаміку центрів дії атмосфери: алеутського мінімуму та гонолульського максимуму. Визначені ...
1035043
  Бєссонова О.Л. Особливості вербалізації концепту зовнішність в англійській мові / О.Л. Бєссонова, А.Н. Кобзорева // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С.5-17. – Бібліогр.: Літ.: С. 15-17; 24 поз. – ISSN 2075-4205
1035044
  Акімова А. Особливості вербалізації концепту кохання в китайській та японській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 3-7
1035045
  Червоткіна І. Особливості верлібру Тараса Мельничука (на матеріалі збірки Тараса Мельничука "Князь Роси", 1990) // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 247-254
1035046
  Гуцуляк М. Особливості версифікації Кирила Транквіліона-Ставровецького // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 168-184
1035047
  Карабінюк М.М. Особливості вертикального і горизонтального розчленування рельєфу Рахівського масиву // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 21-28 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2313-1950
1035048
  Сабліна С. Особливості вживання і правописного відтворення займенників у рукописах Тараса Шевченка / С. Сабліна, Л. Стовбур // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 185-192. – ISBN 978-966-02-7585-0
1035049
  Медведовська Н.В. Особливості вживання теологічної лексики реформації на матеріалі актуального мовлення священників католицької та лютеранської конфесій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 58-62
1035050
  Тагліна Ю.С. Особливості взаємодії викладача та студента у дистанційному навчанні: зворотний зв"язок // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 67-68. – ISBN 978-966-285-400-8
1035051
  Гирик М.А. Особливості взаємодії громадянського суспільства із правовою державою на рівні уасті громадськості в державному управлінні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 34-36. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
1035052
  Іпатов А. Особливості взаємодії державних інституцій і громадських організацій інвалідів в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 34-40
1035053
  Куля А.Е. Особливості взаємодії журналіста і редактора у засобах масової інформації // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 66-68
1035054
  Волосатих О. Особливості взаємодії суб"єктів політики зайнятості в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 8-13. – ISSN 1728-9343
1035055
  Спиця Н.В. Особливості взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах суспільства: проблема категорії міри в контексті дослідження Є. Сєдова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 152-165. – ISSN 2072-1692
1035056
  Геєць В.М. Особливості взаємозв"язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України : Частина І. Від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституційного трактування господарського розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 3-17 : табл. – Бібліогр.:18 назв. – ISSN 0131-775Х
1035057
  Козловський Є.В. Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 154-164
1035058
  Школьний В.Г. Особливості вивчення реакцій аудиторії на повторювану інформацію ділового телебачення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 158-161


  У статті розглянуто особливості вивчення реакцій аудиторії на інформацію ділових ЗМІ. Проаналізовано методологію та способи формування ставлення аудиторії до повідомлень. The article concerns the features of reactions of audience to the information in ...
1035059
  Гавдида Н. Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто найважливіші етапи становлення та розвитку двомовної шкільної системи у Канаді. Основну увагу приділено аналізу особливостей викладання української мови у дошкільних, позашкільних, шкільних навчальних закладах та в університетах. ...
1035060
  Ткаченко І.В. Особливості видання і редакційна робота в "Літературно-науковому віснику" київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 65-79. – ISSN 2222-4203
1035061
  Хосровлу Ф.І. Особливості визнання судом умов мирової угоди в процесі виконання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 373-375. – ISBN 978-617-673-442-0
1035062
  Глиняна К. Особливості визнання шлюбу недійсним // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 1561-4999
1035063
  Ушеренко С.В. Особливості визначення визнання та оцінки нематеріальних активів на сучасному етапі формування їх ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 9-12
1035064
  Мільман М. Особливості визначення наслідків незаконного використання знаків для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 345-346. – ISBN 978-617-7069-17-0
1035065
  Богатир В. Особливості визначення податкової резидентності фізичних осіб: практичні аспекти / В. Богатир, Я. Ярош // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1035066
  Трубін І.О. Особливості визначення поняття "електронні гроші" // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 7-10
1035067
  Нестерук А.В. Особливості визначення поняття шахрайства в сучасних умовах // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 54-57. – ISSN 1992-4437
1035068
  Панченко І.С. Особливості визначення предмета договору купівлі-продажу нерухомості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С.16-21


  На основі аналізу норм вітчизняного законодавства автором дається визначення предмета договору купівлі-продажу нерухомості, а також з"ясовуються особливості визначення в договорі умов про перехід права власності на земельну ділянку в разі відчуження ...
1035069
  Давидюк Г.В. Особливості визначення придатності грунту для вирощування сільськогосподарських культур / Г.В. Давидюк, Р.Є. Грищенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1035070
  Боровик О.В. Особливості визначення функцій густини розподілу висот місцевості / О.В. Боровик, Р.В. Рачок // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 28-35
1035071
  Прокопенко Л. Особливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для підготовки магістрів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 24-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянутоособливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для магістрів за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Визначено фахові програми компетентності та результати навчання студентів, які ...
1035072
  Дячук С. Особливості викладання літератури студентам спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 61-65. – ISSN 2413-3094


  "У статті йдеться про особливості викладання літератури студентам спеціальності «Видавнича справа та редагування», зокрема про вивчення психології творчості в рамках курсів української та зарубіжної літератури. Знання із психології творчості є ...
1035073
  Плахтій М. Особливості викладання логіки на київських вищих жіночих курсах // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 132-138


  Київські вищі жіночі курси були відкриті в 1878 році, за ініціативою жіночого колективу, який очолили А. Алексєєва, В. Антонович, Є. Гогоцька та інші. Засновником курсів став професор Університету Св. Володимира С. Гогоцький. Згадуються викладачі ...
1035074
   Особливості викладання розділу "Захворювання ендодонта" в курсі "Терапевтична стоматологія" для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету / Г.В. Стойкевич, О.І. Лебідь, Х.В. Погорецька, К.М. Дуда, Л.О. Пацкань // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 98-100. – ISSN 1681-2751


  У статті подано особливості методики викладання розділу "Періодонтит" у курсі "Терапевтична стоматологія" студентам, які навчаються на стоматологічному факультеті, з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи навчання. Стаття розкриває проблему ...
1035075
  Тарасюк В. Особливості викладання теми "Ірраціональні нерівності" з дисципліни "Математика" / В. Тарасюк, О. Муранов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 235-238


  Розглядаються окремі методи розв"язку ірраціональних нерівностей на підготовчих курсах в системі доуніверситетської підготовки з метою адаптації абітурієнтів до сприйняття математичних дисциплін у вищих навчальних закладах.
1035076
  Ковальчук О.М. Особливості викладання теорії права у Київському університеті // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 13-39. – ISBN 978-966-667-385-8
1035077
  Самура І.Б. Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 173-176. – ISSN 1684-7903


  "... У статті наведені заходи щодо покращання методики викладання фармакології іноземним студентам у групах з англійською мовою навчання на медичних факультетах."
1035078
  Грабовська О. Особливості виконавської інтерпретації фортепіанних циклів Богдани Фільц // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 108-116. – ISSN 2310-0583
1035079
  Нікітюк О.М. Особливості виконавчого напису нотаріуса як способу охорони права спільної власності подружжя // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 6-9
1035080
  Волосенко Т.А. Особливості виконання Державного бюджету України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 63-68
1035081
  Олефіренко А.М. Особливості виконання договору купівлі-продажу підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 2220-1394
1035082
  Грибович Є.С. Особливості виконання окулірування декоративних форм і сортів інтродукованих деревних листяних рослин // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 142-153 : табл. – Бібліогр.: с. 153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1035083
  Автухов К.А. Особливості виконання покарання у виді арешту в Російській імперії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 214-219. – ISSN 0201-7245
1035084
   Особливості виконання розмічувальних і контрольно-вимірювальних робіт при монтажі металевих конструкцій НСК "Олімпійський" / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 8-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв
1035085
  Мартиш Є.В. Особливості використання акустичних хвиль для діагностики гетерофазної плазми // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 320-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналіз робіт з експериментів та теорії розповсюдження акустичних хвиль в гетерофазному газі дозволив висловити твердження про доцільність застосування акустичної діагностики в запорошеній плазмі. Наведені особливості таких систем та їх вплив на ...
1035086
  Олтаржевський Д.О. Особливості використання жанрової палітри в корпоративній пресі (досвід журналу "ТНК") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 159-164


  На практичному матеріалі розглядається специфіка використання жанрів у корпоративній періодиці. The peculiarities of genres of corporate media are examined on practical material. На практическом материале рассматривается специфика использования ...
1035087
  Гейдел А. Особливості використання інноваційних технологій на заняттях із мови / А. Гейдел, О. Демченко // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 34-36
1035088
  Черняєв С.І. Особливості використання інформаційних телекомунікаційних технологій під час підготовки військових фахівців / С.І. Черняєв, К.І. Павленко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 18-19
1035089
  Єрмаков В.О. Особливості використання інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності військових фахівців // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 9-10
1035090
  Федор О.Т. Особливості використання комп"ютерних ігор для формування культури безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 10-11 : рис., табл.
1035091
  Скляренко О. Особливості використання композиційно-мовленнєвої форми "опис" в оповіданнях І. Бахманн // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 127-130. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035092
  Одерій О.В. Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення / О.В. Одерій, Р.В. Гєрцик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 264-270. – ISSN 2524-0323
1035093
  Жук А.К. Особливості використання криптовалют в Україні та Світі // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 41-43. – ISBN 978-966-2410-87-7
1035094
  Лук"янчук П.М. Особливості використання матеріалів аерокосмічної зйомки для лінеаментного аналізу / П.М. Лук"янчук, А.С. Литвин // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 59-61
1035095
  Шаповалова Г. Особливості використання перифраз у сучасних закарпатських друкованих ЗМІ // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 127-129. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1035096
  Гринчук М. Особливості використання піар-технологій під час президентських виборів в США 2008 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 143-144. – бібліогр. в кінці ст.


  Президентська кампанія 2008 року в Сполучених Штатах Америки відзначилась активним використанням мережі Інтернету як інструменту політичного піару.
1035097
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор в період "Євромайдану" // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 181-190
1035098
  Шехавцов Р.М. Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 85-90. – ISBN 978-617-616-074-8
1035099
  Виноградова А. Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 8-11
1035100
  Козловський Є.В. Особливості використання сучасного програмного забезпечення для автоматизації роботи туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 23-31. – ISSN 2308-135X
1035101
  Гора М.А. Особливості використання та захист комерційних найменувань // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 91-95. – ISBN 978-966-927-257-7
1035102
  Чмутова І.М. Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 223-230. – ISSN 2222-0712
1035103
  Василюк Л. Особливості використання топоніміки у фізичній географії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1035104
  Гетьман А.П. Особливості використання учбово-інформаційного комплексу з урахуванням вимог кредитно-модульної системи при викладанні еколого-правових дисциплін / А.П. Гетьман, С.М. Іванов, В.В. Карасюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
1035105
  Романюк Н.В. Особливості використання фразеологізмів ведучими інформаційної програми "ТСН" телеканалу "1+1" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 113-116


  У статті подано результати аналізу функціонування фразеологізмів у мовленні телеканалу "1+1". Розглянуто структурну й семантичну трансформацію фразеологізмів та їх стилістичну функцію в контексті. The results of analysis of functioning of ...
1035106
  Бойко В.М. Особливості використання фразеологізмів у творах Григора Тютюнника / В.М. Бойко, Д.Б. Давиденко // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 42-45
1035107
  Пасєка Н. Особливості використання штучно створеного сленгу в антиутопіях XX століття // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 73-77. – ISSN 2410-2202
1035108
  Прийдун Л. Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 39-48. – ISSN 1818-5754
1035109
  Лила І.О. Особливості виникнення та використання авторських прав на початковому етапі створення програми організації мовлення // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 205-207. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1035110
  Волошин В.О. Особливості виникнення, зміни та припинення договірних відносин у сфері промислової власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 184-189
1035111
  Тараненко А. Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 287-291
1035112
  Ачилова В. Особливості вираження з"ясувальних відношень у поетичних творах Тараса Шевченка / В. Ачилова, М. Разумейко // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 3-10. – ISBN 978-966-02-7585-0
1035113
  Чупрій Л. Особливості вирішення збройно-політичного конфлікту на Сході України в сучасних глобалізаційних реалій // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 477-536. – ISBN 978-966-97599-0-0
1035114
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1035115
  Іншин М. Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 105-108. – ISSN 2307-8049
1035116
  Слюсар І.Т. Особливості вирощування багаторічних трав за органічного землеробства / І.Т. Слюсар, О.М. Гера, В.О. Сербенюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1035117
  Пасько Г. Особливості вияву комунікативної мети мовленнєвого жанру загадки в аспекті класичної теорії мовленнєвих актів класичної теорії мовленнєвих актів (на матеріалі української мови) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 273-281. – ISSN 1728-9572
1035118
   Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 123-129
1035119
  Ткачук П. Особливості відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 234-236
1035120
  Гончарук О. Особливості відповідальності держави за дії посадових осіб: історико-концептуальний опис // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-79


  Стаття присвячена проблемі відповідальності держави за дії її посадових осіб та належності такої відповідальності до однієї з двох основних підсистем права: публічного права чи приватного права.
1035121
  Арланова Р. Особливості відсторонення від посади осіб, які призначаються Президентом України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 107-113
1035122
  Пастернак А. Особливості відтворення заголовків англомовної прози у "Літературно-науковому вістнику" (1898-1932) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 395-399. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035123
  Польщикова В. Особливості відтворення значень форм умовного способу дієслова при перекладі англомовних економічних текстів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 399-403. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035124
  Качановська Т.О. Особливості відтворення однорідних рядів в українських перекладах сонетів Ередіа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 196-202. – ISBN 966-8188-10-1
1035125
  Спіцина Л. Особливості відчуження земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 14-17
1035126
  Онищенко О.С. Особливості відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов"язаннях // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 102-108
1035127
  Троцька В. Особливості вільного використання творів для створення пародій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 24-36. – ISSN 2308-0361
1035128
  Шевчук С.Р. Особливості внесення до спільної господарської діяльності вкладів діловою репутацією, діловими зв"язками та іншими нематеріальними активами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 167-170
1035129
  Немченко В.Е. Особливості внутрішнього діалогу як мовного явища в художньому дискурсі / В.Е. Немченко, І.М. Воробйова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 248-255. – ISBN 978-966-285-302-5
1035130
  Галустян О.А. Особливості внутрішньої та зовнішньої мотивації поліцейських до професійної діяльності: результати пілотажного дослідження / О.А. Галустян, Л.М. Захаренко, Юрченко-Шеховцова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 3-10. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1035131
  Погорська І.І. Особливості впливу економічного та політичного чинників глобальних взаємодій на формування стратегій державного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.48-55. – Бібліогр. в кінці ст.
1035132
  Лисенко Л.В. Особливості впливу лінгвокультурних чинників на формування ментальної ідентичності етноспільнот : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Лисенко Любов Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1035133
  Давидова Н.В. Особливості впливу мелатоніну на окремі біохімічні показники плазми крові щурів за умов алоксанового діабету // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 241-243. – ISSN 2077-1096
1035134
  Білодід В. Особливості впливу освітньої соціалізації: факторна структура основних напрямків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду особливостей впливу освітньої соціалізації. Представлено результати емпіричного дослідження у вигляді факторної моделі. Було визначено два етапи освітньої соціалізації у вищих навчальних закладах: перший стосується в ...
1035135
  Затонацька Т. Особливості впровадження державно-приватного партнерства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 13-16. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані особливості розвитку державно-приватного партнерства та надані пропозиції щодо впровадження в Україні Проанализированы особенности развития государственно-частного партнерства и предоставлены предложения относительно внедрения в ...
1035136
  Павленко Л.С. Особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні / Л.С. Павленко, В.Є. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 97-103. – ISSN 2227-2844
1035137
  Антошко Т.Р. Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
1035138
  Клименко Д.Л. Особливості впровадження політики мультикультуралізму (на прикладі Канади, Австралії та Щвеції) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 136-142. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1035139
  Король К. Особливості впровадження систем електронного урядування у світі та перспективи "прозорого" урядування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 265-266
1035140
  Лукомська Н.А. Особливості встановлення земельних сервітутів за судовими рішеннями: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 37-43. – ISSN 2310-9769
1035141
  Романовська О.О. Особливості вступу до ВНЗ США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 194-195
1035142
  Мендюк Н. Особливості втілення міфологеми Русалки в операх "Утоплена" М. Лисенка та "На русалчин великдень" М. Леонтовича // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 3 (25). – С. 69-75. – ISSN 2224-0926
1035143
  Нероба В.В. Особливості вчення та діяльності "Чеських братів" в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 86-88
1035144
  Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 92-100. – ISSN 0132-1331
1035145
  Паламарчук Н.О. Особливості гендерної дискримінації в сучасних умовах розвитку України та світу / Н.О. Паламарчук, Т.О. Кришня // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 48-53. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
1035146
  Гаськевич В.Г. Особливості генези та географії грунтів Надсянської рівнини / В.Г. Гаськевич, А.З. Луцишин, Н.М. Батюк // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 99-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1035147
  Мельник Ю.В. Особливості генезису і структури еолово-гідрогенних ландшафтних комплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 17-20. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-1950
1035148
  Пігулевський П. Особливості геологічної будови верхнього шару земної кори Південно-Східної частини УЩ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-72. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Викладено деякі аспекти геологічної будови верхньої частини земної кори Середньопридніпровського та Приазовського мегаблоків південно-східної частини УЩ на зрізі -5 км. Окреслені поля розвитку гранулітів, гранітоїдів інгулецького, кіровоградського, ...
1035149
  Василенко О.Л. Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1035150
  Палієнко Валентина Особливості геоморфогенезу та неотектогенезу Українських Карпат // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 185-193. – Бібліогр.: 26 назв.
1035151
  Степаняк Ю.Д. Особливості гідрогеохімії мікроелементів Північного Причорномор"я та Рівнинного Криму / Ю.Д. Степаняк, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
1035152
  Романчук М.Є. Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м.Рені- м.Вилкове / М.Є. Романчук, О.С. Лященко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 95-99 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1035153
  Школьніков В.С. Особливості гістогенезу нейроепітелійного шару спинного мозку ембріонів та плодів людини // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 29-34. – ISSN 1029-4244
1035154
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценового педогенезу на Шестовицькому археологічному комплексі X-XI ст. / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 55-60. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто публікації, присвячені проблемам еволюції голоценових ґрунтів, походження та тенденцій їх розвитку в межах археологічного комплексу. Висвітлено особливості формування ґрунтових профілів на археологічному об"єкті з метою виявлення ...
1035155
  Русаліна Л.В. Особливості господарсько-правової відповідальності промислово-фінансових груп // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 90-94. – ISSN 2413-6433
1035156
  Балушок В. Особливості господарської діяльності севрюків (XIV-XVII століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 41-50. – ISSN 0130-6936
1035157
  Петровська І.Р. Особливості громадянської ідентичності студентів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 10 (139). – С. 177-182. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1035158
  Клаусен Е. Особливості датської системи безпечності харчової продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 144-154 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1035159
  Гончарук В.П. Особливості двопартійних систем США та Великобританії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється порівняльний аналіз двопартійних систем США та Великобританії. Зазначаються історичні етапи розвитку двопартійності в США та Великобританії, відмінні та спільні риси партійних систем обох країн. На прикладі США виокремлюються ...
1035160
  Дуденко О.В. Особливості декодування паремійних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 126-130. – ISBN 966-8188-07-1
1035161
  Триколенко С. Особливості декораційного оформлення камерного простору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1233-1237. – ISSN 1028-5091
1035162
  Переверзева Особливості державного контролю над цінами в Україні / Переверзева, 0. // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 68-74
1035163
  Кулінська А.В. Особливості державного регламентування фондової політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 66-68. – ISSN 2306-6814
1035164
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-72. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні поняття та наведено структуру механізму регулювання природокористування. Проаналізовано низку нормативно-правових документів в екологічній сфері на прикладі яких виокремлено характерні особливості державного регулювання екологічної ...
1035165
  Солов"ян Ю.О. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 253-259


  Розглячнуто основні аспекти державного регулювання інвестиціцйної діяльності в корпоративному секторі національної економіки. Увагу зосереджено на основних проблемах залучення інвестицій у вітчизняний корпоративний сектор та економіку країни в цілому.
1035166
  Левадна Я. Особливості державного устрою КНДР // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 161-162
1035167
  Красник В.Г. Особливості державної атестації наукових установ // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 67-73. – ISSN 0041-5804
1035168
  Андреєв Д.В. Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 8-15
1035169
  Ткач О. Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 67-70
1035170
  Стинько В.Д. Особливості державної реєстрації народження дітей за кордоном під час воєнного стану / В.Д. Стинько, О.В. Забродіна // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С.71-73. – ISBN 978-617-8037-94-9
1035171
  Цивата О.В. Особливості державної реєстрації шлюбу військовослужбовців в умовах воєнного стану / О.В. Цивата, О.В. Забродіна // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 74-76. – ISBN 978-617-8037-94-9
1035172
  Іващенко І.І. Особливості державної служби як соціального інституту // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 184-186. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1035173
  Михайлюк Ю.М. Особливості державотворчих процесів на Середній Наддніпрянщині в період діяльності черкаського і канівського старости Остафія Дашкевича // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 38-45. – (Серія "Історичні науки")


  Історики-дослідники козацтва: М. Грушевський, В. Антонович, М. Максимович, М. Костомаров, М. Довнар-Запольський та ін.
1035174
  Печуляк В.П. Особливості держаного регулювання у сфері лісового господарства на сучасному етапі: порівняльно-правові аспекти // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 114-119
1035175
  Валуйська М.Ю. Особливості детермінації злочинності в місцях позбавлення волі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 137-144. – ISSN 0201-7245
1035176
  Золотарьова Н.А. Особливості деяких маркерів дисфункції ендотелію у хворих на подагричний артрит / Н.А. Золотарьова, М.І. Романченко, А.П. Боровік // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 1605-7295
1035177
  Стоцько Р.З. Особливості дизайну архітектурного комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії Української Греко-Католицької церкви // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 100-114. – ISSN 2077-7264
1035178
  Безроденко А.В. Особливості дизайну перекладних видань проекту "Карта світу" видавництва "Фоліо" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 187-190


  У статті досліджено роль оформлення видання у впливі на пересічного читача на прикладі перекладних серійних видань "Карта світу" видавництва "Фоліо". Проаналізовано макет обкладинки загалом та окремих видань серії з точки зору колористики, шрифтового ...
1035179
   Особливості динаміки інтегрального показника редокс-статусу клітин у доношених новонароджених після перенесеної гіпоксії / Т.К. Знаменська, Т.В. Куріліна, А.О. Писарєв, Н.В. Потапенко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 26-30. – ISSN 2226-1230
1035180
  Погореленко Н.П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 216-222. – ISSN 2222-0712
1035181
  Школьний В. Особливості динаміки попереднього договору у сфері господарських правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 437-438
1035182
  Грінченко О.М. Особливості динаміки саморегуляції навчальної діяльності студентів-психологів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 71-86. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599


  У статті розглядаються особливості саморегуляції студентів-психологів, визначені за допомогою опитувальника "Стиль саморегуляції поведінки" В.І. Моросанової, а також досліджується динаміка цього явища в студентів-психологів з першого по п"ятий курс ...
1035183
  Заярна І. Особливості дистанційного навчання англійського юридичного аргументованого писемного мовлення на платформі Moodle // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 401-402
1035184
  Негра Д. Особливості дистанційної освіти в умовах сьогодення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 101-103
1035185
  Кирильчук А. Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин Західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1035186
  Островська К. Особливості диференційної діагностики дітей з аутизмом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості проведення диференціальної діагностики дітей з аутизмом та наводяться результати проведеного емпіричного дослідження. The article analyzes the characteristics of the differential diagnosis of children with autism and ...
1035187
   Особливості діагностики й хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних / М.О. Марущенко, В.Ю. Молотковець, Ю.Л. Марущенко, Р.Р. Новіков // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 66-70. – ISSN 2413-550Х
1035188
  Манн Р.В. Особливості діагностування стану і перспектив розвитку ринку нерухомості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-16. – Бібліогр.: 5 назв
1035189
  Семенко С. Особливості діалекту нара другої половини ХІХ ст. (на матеріалі канонічного тексту "Офудесакі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 88-96
1035190
  Матковська М.В. Особливості дієслів із категоріальним значенням полілокутивності: когнітивний і функціональний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 14-18. – Бібліогр.: Літ.: С. 18; 12 поз.


  Стаття присвячена категоризації поліілокутивних дієслов в інституційній сфері. Знання їх семантики, а також правильне вживання як індикаторів лінгвістичної дії суб"єктів, сприяє адекватній поведінці комунікантів. Статья посвящена категоризации и ...
1035191
  Мельник Я.Я. Особливості дії режиму процесуальної безпеки щодо земельних спорів у цивільному судочинстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1035192
  Чепіга І. Особливості ділових пам"яток XVII - XVIII ст. Лівобережжя // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 313-316. – ISBN 966-7865-75-4
1035193
  Васильєва І.Г. Особливості діяльності викладача вищої школи в умовах персоналізації сучасної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 373-379. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються особливості дільності викладача вищої школи в умовах персоналізації сучасної освіти."
1035194
  Борис І.І. Особливості діяльності провідних діячів словацької Реформації у XVI столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 57-64. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1035195
  Крівцова В.М. Особливості діяльності суду в формуванні предмету доказування в процесі цивільного судочинства // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 153-164
1035196
  Смілий П.М. Особливості довкілля монастирів Волинської області / П.М. Смілий, І.І. Залеський, Ф.В. Зузук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
1035197
  Войціховський А.В. Особливості договірно-правового регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 56-63. – ISSN 1999-5717
1035198
  Ткаченко А. Особливості договору консигнації // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 22
1035199
  Тарасенко Л.Л. Особливості договору найму залізничних транспортних засобів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 38-42
1035200
  Гловюк І. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання / І. Гловюк, М. Стоянов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 19-26. – ISSN 1026-9932
1035201
  Березовська О.В. Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 417-424. – ISSN 2222-4203
1035202
  Мустеца І.В. Особливості документування основних засобів на підприємствах готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 140-144
1035203
  Братішко Н.А. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи на стадії досудового розслідування // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 77-79. – ISBN 978-617-8037-94-9
1035204
  Грищенко Н.В. Особливості допиту підозрюваного за участю захисника // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 171-175. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1035205
  Леньо П.Ю. Особливості дослідження історії науки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 289-294. – (Історія ; Вип. 25)
1035206
  Субота В.М. Особливості дослідження когнітивного аспекту термінологічної системи телепростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 119-123


  Статтю присвячено пошукові особливостей дослідження когнітивного аспекту системи термінологїі телепростору з позицій лінгвістики. The article is devoted to the search of features of cognitive aspect"s research of the terminological system of TV space ...
1035207
  Баула О. Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки / О. Баула, А. Сачук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1035208
  Огняник М.С. Особливості еколого-геологічного обстеження територій, забруднених легкими нафтопродуктами / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 146-149. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1035209
  Нікітіна Т.Д. Особливості економічного розвитку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 88-93
1035210
  Шевченко Я.М. Особливості економічної оцінки земель України // Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами : зб. матеріалів третьої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (16-17 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – С. 81-85
1035211
   Особливості економічної підготовки у вищих військових навчальних закладах післядипломної освіти / О.О. Мітягін, В.А. Коваленко, О.М. Голубєва, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 155-163
1035212
  Недєлько С.Г. Особливості електронно-коливальних взаємодій в молекулярних S2-центрах люмінесценції кристалів сульфатів лужних металів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 397-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджено структуру фононних крил в спектрах молекулярних S[нижній індекс 2]-центрів фотолюмінесценції в кристалах сульфатів лужних металів. Зроблено висновок про важливість взаємодії електронного переходу з низькочастотними псевдолокальними ...
1035213
  Фролова П.О. Особливості електронного документообігу місцевого самоврядування як об"єкту моделювання / П.О. Фролова, В.О. Біленко, С.С. Чеверда // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
1035214
  Руденко А. Особливості електронної освіти в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 200-201


  Розглянуто сутність електронної освіти, необхідність її впровадження у повсякденне життя. Акцентується увага на популяризації масових онлайн-курсів у світі і в Україні.
1035215
  Войцехівська І.Н. Особливості емблематичного матеріалу міських гербів Східного Поділля (XVI - кінець XVIII століття) / І.Н. Войцехівська, Ю.К. Савчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 147-154. – (Історія ; вип. 22)


  На основі аналізу емблематичного матеріалу міської геральдики висвітлено історичні традиції, особливості та основи герботворення Східного Поділля.
1035216
   Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона / Г.О. Старовойтова, Г.В. Горева, Т.М. Слободін, Ю.І. Головченко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 178-182. – ISSN 2224-0713
1035217
  Ровенчак О.А. Особливості етнокультурної ідентифікації українців в США / О.А. Ровенчак, В.В. Володько // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 12-21. – ISSN 2077-1800
1035218
  Дорофєєва М.С. Особливості етнокультурної структурації суб"єкта в мовній системі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 77-80. – (Серія "Філологічні науки")
1035219
  Зосімова М. Особливості етнополітичних відносин у Вардарській Македонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати етнополітичні відносини на території сучасної Республіки Македонія протягом Другої світової війни, враховуючи історичні обставини, що виникли в даному регіоні. The proposed article is an attempt to ...
1035220
  Ніколаєць Ю. Особливості етносоціальних процесів у Галичині другої половини 1960-х - 1991 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 29-50. – ISSN 2524-0137
1035221
  Вандишев В.М. Особливості європейської духовності і науки доби Реформації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 63-72
1035222
  Андрієць М.А. Особливості жанрової варіативності китаємовного ділового дискурсу // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 123-124
1035223
  Бончаковський А.М. Особливості жіночої злочинності в Україні // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 41-43. – ISBN 978-966-419-280-1
1035224
  Саблук Г.І. Особливості жіночої праці як людського капіталу на селі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 76-82. – ISSN 2221-1055
1035225
  Зінюк А.В. Особливості забезпечення інформаційної безпеки в електронному навчанні / А.В. Зінюк, Л.М. Змій // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (26). – C. 33-40. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
1035226
   Особливості забезпечення мікроелементами грунтів України / І.П. Яцук, В.М. Панасенко, А.С. Науменко, М.О. Венглінський, Н.В. Годинчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 63-69 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1035227
  Прокопенко О. Особливості забезпечення правопорядку на регіональному рівні // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 72-77. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1035228
  Давидюк М.О. Особливості загальнопедагогічної підготовки вчителя в країнах Західної Європи // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 138-142. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1035229
  Немеш П.Ф. Особливості законного представництва у цивільному судочинстві Гетьманщини (від середини XVII ст. до другої половини XVIII ст.) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 4 (139). – С. 20-22
1035230
  Панько Н. Особливості законодавчого процесу // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 279-282. – ISBN 978-966-2075-20-5
1035231
  Ткаченко І.С. Особливості законодавчої регламентації порядку отримання порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 343-346. – ISBN 978-617-616-075-5
1035232
  Карась О.В. Особливості закріплення методів адміністративної діяльності національної поліції в законі України "Про національну поліцію" // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 114-121
1035233
  Киричук В.О. Особливості запровадження системи проектного управління освітнім процесом в умовах післядипломної педагогічної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 35-51. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  Окреслюється актуальність і суть проектного управління навчально-виховним процесом у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
1035234
  Юхимець Р.С. Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 128-145. – ISSN 1605-7988
1035235
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
1035236
  Міщук В.В. Особливості засвоєння "Загальної хірургії" шляхом використання різних баз і методів // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 221-225. – ISSN 2077-4214


  В зв’язку з реформуванням вищої медичної освіти та побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 років, одними з основних і першочергових завдань є зменшення летальності від гострої хірургічної патології, політравм, онкологічних ...
1035237
  Телеки М.М. Особливості засобів вираження адресата мовлення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 58-68. – (Серія "Філологічні науки")
1035238
  Македон І.В. Особливості застосування виборчих технологій в країнах демократичного транзиту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 318-329
1035239
  Сідельникова Л. Особливості застосування економетричних моделей у прогнозуванні податкових надходжень до бюджету // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 272-277. – ISSN 1993-0259
1035240
  Коновалова О.О. Особливості застосування елементів дистанційного навчання у курсі, що включає лабораторні заняття // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 47-48. – ISBN 978-966-285-400-8
1035241
  Шульгін С.О. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до військовослужбовців // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 466-469. – ISBN 978-966-600-475-1
1035242
  Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-69. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль інновацій у туристичній галузі. Запропоновано авторське визначення терміну "інновації в туризмі", розглянуто принципи інновацій у туризмі. Доповнено класифікацію інновацій у туризмі інноваціями логістики, наведено сучасні ...
1035243
  Дуброва С. Особливості застосування інноваційних методів контролю у процесі професійної підготовки вчителів-філологів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 69-73. – ISSN 2309-9127


  Розглядаються теоретичні основи підготовки майбутніх професіоналів у галузі права відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.), який визначив одним із пріоритетних напрямів освітньої політики в сучасний період перехід від знаннєвої ...
1035244
  Гончаров І.М. Особливості застосування кондикційної вимоги у деліктних правовідносинах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-32. – ISSN 2220-1394
1035245
  Лозовий В.І. Особливості застосування методу електроопору при дослідженні дифузії домішок в розплавах In I Sn / В.І. Лозовий, Пан Мінхіань Лі Шанпу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 319-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розроблена методика визначення коефіцієнтів дифузії малої домішки в рідкому металі шляхом вимірювання спаду напруги на Малій ділянці капілярної комірки в процесі дифузійного відпалу. Особливостями методики є її чутливість до впливу сторонніх газових ...
1035246
  Приходько В.Ю. Особливості застосування методу зважених балів для районування території за використанням земель для видалення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 71-76. – ISSN 0868-6939


  Для вивчення та оцінки ситуації із захоронення твердих побутових відходів у спеціально відведених місцях розроблений набір показників, що базується на кількісних характеристиках. Показані особливості застосування методу зважених балів при районуванні ...
1035247
  Мартинюк Г.Ф. Особливості застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій студентами гуманітарних спеціальностей під час дистанційної форми навчання // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-416-521-8


  "...Всебічний розвиток особистості не можливий без використання новітніх досягнень науки. Зосереджуючи увагу на застосуванні новітніх інформаційно-комунікативних технологій, важливо врахувати сучасні тенеденції інформатизації навчального процесу, ...
1035248
  Гущин О.О. Особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права в операціях із підтриманням миру та безпеки // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 102-111
1035249
  Гетманчук К.С. Особливості застосування прийому конкретизації у франко-українських перекладах // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 432-434. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1035250
  Кирилюк М.О. Особливості застосування способів картографічного зображення на картах шкільно-краєзнавчих атласів (на прикладі атласу Чернівецької області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 55-56
1035251
  Новіченко Л.С. Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 270-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1035252
  Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 15-25
1035253
  Мосієвич С. Особливості захисту персональних даних в мережі Інтернет та адміністративної відповідальності за порушення в цій сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 274-275
1035254
  Поліщук С.В. Особливості захисту посівів сої від хвороб за технологій органічного виробництва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 105-116 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
1035255
  Пономар Л. Особливості Західнополіського народного вбрання та його назв // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 117-120
1035256
  Пендерецький О.В. Особливості збалансованого розвитку промислового туризму (на прикладі Карпатського регіону) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 90-98. – ISSN 2308-135X
1035257
  Тимків І.М. Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам"яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 363-366. – ISSN 2076-1554


  "Серед дослідників ось уже не одне століття точаться дискусії про тривалість історії демократичних традицій на українських землях: переважно її пов’язують із Антською державою (Р. Зварич), Київською Руссю, добою козацьких звершень (М. Костомаров, В. ...
1035258
  Жуковський С.С. Особливості збирання інформації у радіомовленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 217-221


  Йдеться про особливості процесу пошуку та збирання інформації як складника технології створення передач на радіо; розглядаються джерела інформації, якими працівники українських радіостанцій користуються у своїй роботі. The article deals with the ...
1035259
  Ямненко Т.М. Особливості збирання та реалізації доказів у справах про порушення митного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 230-236. – ISSN 2306-9082
1035260
  Дроздов О.Ю. Особливості зв"язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті "свого" і "чужого" простору // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 282-291. – ISSN 2411-1449
1035261
  Лужанський О.С. Особливості звернення стягнення на окремі види рухомого майна боржника // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 65-69


  У статті досліджено особливості звернення стягнення на рухоме майно у виконавчому процесі України. Розглянуто актуальні питання нормативно-правового регулювання з урахуванням законодавчих новел. Автор звертає увагу на деякі практичні проблеми ...
1035262
  Уваричева К. Особливості здійснення банкрутства в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 135-149
1035263
  Ткач Т.Я. Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 364-368. – ISSN 2076-1554
1035264
  Алімов А. Особливості здійснення права на забудову на землях рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-321. – ISBN 978-617-7069-14-9
1035265
  Абламський С.Є. Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв"язку // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 239-245. – ISSN 2524-0323
1035266
  Іванова А. Особливості здійснення фіскальної децентралізації в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 148-157 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1035267
  Цвігун І. Особливості земельної ділянки як об"єкта іпотечних відносин: теоретичний та практичний аспекти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 246-252. – ISSN 2524-0129
1035268
  Триняк Л. Особливості зимового календарного циклу покутян в студіях польських дослідників другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 100-105. – ISSN 2311-9896
1035269
  Ілащук Т.О. Особливості змін показників варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску у вагітних в різних гестаційних періодах / Т.О. Ілащук, І.В. Окіпняк, Т.О. Безрук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 58-61. – ISSN 2226-1230
1035270
  Панчук О.Ю. Особливості змін показників мотиваційної спрямованості студентів стоматологічного факультету в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання / О.Ю. Панчук, І.В. Сергета // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 332-337. – ISSN 2077-4214


  "Дослідження проводились серед студентів 2 курсу стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, які були розподілені на наступні групи порівняння: група контролю (ГК: 30 дівчат і 30 юнаків) та група ...
1035271
  Барановська Л. Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації / Л. Барановська, А. Заслужена // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С.148-153. – ISSN 2308-4081


  Cтаття присвячена контент-аналізу особливостей підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Виявлено, що особлива увага цій проблемі вітчизняними вченими не приділялась, оскільки особливості ...
1035272
  Пасічна І.О. Особливості змісту податкових правовідносин // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 161-168. – (Юридичні науки ; № 3)
1035273
  Діденко О. Особливості змісту сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету / О. Діденко, О. Залюбівська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 53-61. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті представлено авторське бачення сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету, яке сформоване на основі аналізу риторичних і педагогічних концепцій ідеалу й академічного красномовства видатних представників вітчизняної ...
1035274
  Кобернік С.. Особливості змісту та оформлення бакалаврських робіт з методичних дисциплін природничого профілю // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 38-44. – ISSN 2075-1478
1035275
  Смірнов Ю.Б. Особливості змісту та призначення річкових навігаційних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 44-49


  Розглядаються основні особливості змісту і призначення річкових навігаційних карт, враховуючи міжнародні стандарти відображення даних і сучасні вимоги до їх практичного використання. Рассматриваются основные особенности содержания и назначения речных ...
1035276
  Шевченко В.Е. Особливості зображального ряду журналу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 109-114


  У статті розглянуто особливості зображального ряду журналу з двох позицій: жанрового різноманіття та композиції на сторінці. Йдеться про те, що ілюстративність журналу - показник його якості, а вдалий добір зображень і їх грамотне розміщення у виданні ...
1035277
  Корж О.С. Особливості зовнішньої торгівлі країн з відкритою економікою в умовах світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 72-74. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1035278
  Філоненко Ю.М. Особливості зоогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України / Ю.М. Філоненко, О.С. Васильчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 77-85. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано причини та особливості виникнення акумулятивних і денудаційних зоогенних форм рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Зокрема, досліджено такі зоогенні форми рельєфу, як боброві греблі, хатки, нори та канали; хатки та ...
1035279
  Сьоміна С .С. Особливості і принципи формування системи управління матеріальними ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 194-197. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1035280
  Бунецький Л.В. Особливості і проблеми трансформації інституційної системи в Україні: системний аналіз та світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Автор у статті досліджує деякі проблеми та особливості трансформації інституційної системи у контексті політичної транзитивності українського суспільства. Запропоновані прикладні кроки щодо якісних змін інституційної системи політичних відносин та ...
1035281
  Романовський О.О. Особливості і складові підприємницького університету // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 161-176 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1035282
  Волосович С. Особливості і теенденції формування системи іпотечного страхування в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 19-24
1035283
  Івченко Т.В. Особливості і тенденції розвитку професійно-технічної освіти в Україні в 40-50-х роках XX століття // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 234-246. – ISSN 2227-2844
1035284
  Холод Г.Я. Особливості ідеологізації контексту "Кіно-газети" (1930) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 275-284. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Детально висвітлено два напрями ідеологізації контенту "Кіно-газети": утвердження кіно як засобу боротьби проти ворожих класових елементів та інформаційне протистояння ідеологічно небезпечним зарубіжним і вітчизняним фільмам. Під час аналізу ...
1035285
  Дерев"янко А. Особливості іменування головної героїні роману Т. Драйзера "Сестра Кері" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 47-49
1035286
  Івашина Л.П. Особливості імідж-менеджменту розвитку сільського зеленого туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
1035287
  Фоменко С.В. Особливості імплементації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки у світлі викликів гібридної війни // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 174-189
1035288
  Явкін В.Г. Особливості інвестиційних процесів у формуванні сільського туризму в Карпатах / В.Г. Явкін, К.В. Владійчук, Ф.О. Бухтіярова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1035289
  Кравченко К .В. Особливості інвестиційної діяльності підприємств добувної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 61-66
1035290
  Легка Я. Особливості інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості інвестиційного процесу, його сутність та зміст. Запропоновано власний погляд на виокремлення етапів інвестиційного процесу на фондовому ринку. Рассмотрены особенности инвестиционного процесса, его сущность и содержание. ...
1035291
  Бондарчук І.В. Особливості інвестиційної стратегії нерезидентів в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-44. – Бібліогр.: 6 назв
1035292
  Гречко Л.Г. Особливості індикатриси розсіяння випромінювання для матричної дисперсної системи, що складається з двошарових магнітних частинок / Л.Г. Гречко, Т.В. Скоробогатий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 267-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В релеєвському наближенні отримані аналітичні вирази для параметрів асиметрії індикатриси розсіяння плоскої електромагнітної хвилі на сферичній радіально-неоднорідній частинці з магнітною проникністю відмінною від одиниці. В якості частинних випадків ...
1035293
  Деделюк К.Ю. Особливості інноваційного розвитку послуг із транзиту енергоносіїв в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 63-68
1035294
  Полегенька М.А. Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 49-54. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1035295
  Нагачевська Т. Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу / Т. Нагачевська, Н. Пластовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-59. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано висновок щодо невідповідності стану процесів залучення прямих іноземних інвестицій в аграрному секторі світової економіки існуючим потребам галузі. Розкрито характеристику глобального виробничо- збутового ланцюга агробізнесу в ...
1035296
  Буткевич О.В. Особливості інститутів міжнародного права в стародавній період // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 145-176. – ISBN 978-966-2609-51-6
1035297
  Буткевич О.В. Особливості інститутів, галузей та системи класичного міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 277-306. – ISBN 978-966-2609-51-6
1035298
  Лопацька Ю. Особливості інституту опіки за Статутом Великого князівства Литовського 1529 р. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 78-80
1035299
  Григорчак І.М. Особливості інституційного забезпечення туристичної галузі України: регіональний аспект // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 34-35
1035300
  Смольнякова Н.М. Особливості інтелектуального капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності / Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 159-167. – ISSN 2312-394X
1035301
  Андреєв Д. Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 72-79


  Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання ...
1035302
  Тормахова В.М. Особливості інтепретації в джазі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 57-63. – ISSN 2226-2180
1035303
  Герцовська Н.О. Особливості інтернет-спілкування як різновиду англомовного сленгу / Н.О. Герцовська, Н.М. Сливка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 145-153. – ISSN 2311-8164
1035304
  Кононенко В.П. Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 194-202
1035305
  Вільна Я.В. Особливості інтерпретації поетичної творчості Івана Франка у курсі історії української літератури для бакалаврів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 32-47. – ISSN 2520-6346
1035306
  Василів В. Особливості інформатизації системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти / В. Василів, Р. Костюкевич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 39-49 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1035307
  Золотар О.О. Особливості інформаційної безпеки людини в умовах гібридної війни // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 124-131
1035308
  Горбатюк Я.В. Особливості інформаційної взаємодії державної авіаційної служби України з органами державної влади з питань забезпечення безпеки авіації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 178-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1035309
  Мишко С.А. Особливості історії розвитку тестування в США в кінці XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 137-141. – (Історія ; Вип. 26)


  В статті розглядається історія розвитку педагогічних та інтелектуальних тестів. Автор підкреслює, що, незважаючи на спроби ввести тестування в навчальних закладах США, розвивалася, в основному, теорія тестування. Практичне застосування тестів значно ...
1035310
  Завгородня Т. Особливості історіографії змісту вищої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Т. Завгородня, І. Стражнікова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 78-84. – ISSN 2309-9127
1035311
  Антонюк В.С. Особливості й завдання великомасштабного картографування населених пунктів : картографія / В.С. Антонюк, О.Ф. Ладан, В.Л. Ношкалюк // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 33-35 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1035312
  Коцан Н. Особливості й тенденції функціонування готельної індустрії Туреччини / Н. Коцан, Ю. Пасевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-42. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1035313
  Мельник І.М. Особливості кадрового забезпечення державного управління на сучасному етапі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 81-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1035314
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії у 9 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 49-53 : табл.
1035315
  Масюк А.І. Особливості кальцієвого сигналу в ацинарних клітинах підшлункової залози / А.І. Масюк, П.М. Шевчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У дослідах на ацинарних клітинах підшлункової залози собаки показано, що генерація кальцієвого сигналу забезпечується механізмами інозитол-1, 4, 5-трифосфат і Ca[верхній індекс 2+] - індукованого вивільнення Ca[верхній індекс 2+] із внутрішньоклітинних ...
1035316
  Васильченко З.М. Особливості капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах / З.М. Васильченко, Е.В. Демчишина // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 8-11. – ISSN 2076-4561
1035317
  Неумитий М.Л. Особливості капіталоутворення та нагромадження в період переходу до ринку / М.Л. Неумитий, І.П. Яровий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 39)


  Аналізується сучасний стан нагромадження капіталу як основи позитивних зрушень в економіці України. Доводиться необхідність активного впливу держави на процеси капіталоутворення на основні розробки концепції розвитку і використання можливостей ринку.
1035318
  Босак І. Особливості кваліфікації виборчих спорів, що розглядаються в адміністративних судах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7069-14-9
1035319
  Міхайліна Т.В. Особливості кваліфікації злочинів із використанням засобів комп"ютерної техніки, що вчиняються групою осіб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-193
1035320
  Карчевський М. Особливості кваліфікації злочинів проти власності, що вчиняються з використанням комп"ютерної техніки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 139-142
1035321
  Возьний В. Особливості кваліфікації злочинів проти працівників правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 64-72
1035322
  Кузьмін О. Особливості керівництва інноваційною діяльністю: хронологія теорії, сучасність та перспективи / О. Кузьмін, Н. Колінко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 43-49. – ISSN 1728-9343
1035323
  Січова О.В. Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 7-20. – ISSN 0320-9466
1035324
  Коцюба А.І. Особливості класифікації спелесторекреаційних об"єктів та їх використання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 283-286
1035325
  Грищук К.О. Особливості клімактеричного синдрому з провідним симптомом артропатії та шляхи його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Грищук Ксенія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1035326
  Бортнік І.М. Особливості клініки, діагностики та ендоваскулярного лікування аневризм судин головного мозку при поєднанні з церебральними артеріовенозними мальформаціями // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 23-34. – ISSN 2304-9359
1035327
  Бочар О.М. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки залежно від гендерних особливостей // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 33-37. – ISSN 1681-276Х
1035328
  Станіслав О.В. Особливості когезії в синтаксисі французького "нового роману" (на матеріалі твору А. Роба-Грійє "В лабіринті") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 127-136. – ISSN 2413-5593
1035329
  Пушак Ю. Особливості компетентного читання творів Достоєвського в сучасній Україні (1991-2008) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 233-240. – Бібліогр.: Літ.: С. 239-240; 15 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X


  Авторка вивчає компетентне сприйняття творчості Достоєвського в сучасній Україні, про яке рефлексує на основі аналізу окремих публікацій і авторефератів дисертацій. Щоб дослідити суб"єктивне та індивідуальне у компетентному читанні Достоєвського, ...
1035330
  Борисюк О.П. Особливості комплексного лікування недоношених немовлят з бронхолегеневою дисплазією залежно від її важкості / О.П. Борисюк, Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 19-27. – ISSN 2226-1230
1035331
  Романенко О. Особливості композиції роману Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 173-175
1035332
  Червиць І.В. Особливості конкурентного середовища в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 313-322


  Стаття присвячена дослідженню формування конкурентного середовища в Україні та аналізу його сучасного стану. Проаналізовано конкурентне середовище України та вказано історичні аспекти його формування. Визначено місце України у міжнародних рейтингах ...
1035333
  Голубєва Н.А. Особливості конституційно-правового статусу Ради міністрів АР Крим // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 101-105
1035334
  Шелюх Ю.Є. Особливості конструювання та розробка ефективного обладнання для зниження антропогенного навантаження на довкілля від промислових видів пилу // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 131-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1035335
  Блізняк А.В. Особливості консультативного статусу міжнародного кооперативного альянсу // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 84-86. – ISBN 978-966-600-475-1
1035336
  Подобна Є.В. Особливості контенту журналу "Хуторянин" (1896–1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто історію виникнення, становлення та розвитку сільськогосподарського журналу "Хуторянин", що виходив друком у Полтаві з 1896 по 1917 рр. Проаналізовано контент часопису, виокремлено основні проблемно-тематичні напрями публікацій, оприлюднених ...
1035337
  Тревого І.С. Особливості контрольних марок для спостереження за зміщеннями надземних переходів магістральних газопроводів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Д.В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 5-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
1035338
  Михальчук Ю.О. Особливості конфліктологічної підготовки майбутніх менеджерів в умовах навчання у ВНЗ // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 210-218. – ISBN 978-966-7359-77-5
1035339
  Гавриленко В.М. Особливості концептосфери "культура" в прозових творах Кларісе Ліспектор / В.М. Гавриленко, Н.В. Глінка // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 37-38
1035340
  Чорнодон М. Особливості концепту "чоловік" на сторінках сучасних періодичних видань для чоловіків і жінок в Україні // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 40-46


  У статті досліджено сприйняття і визначення концепту «чоловік», що висвітлюється на сторінках сучасних періодичних ви дань для жінок і чоловіків (на прикладі журналів «Men’s Health», «EGO», «На тали», «Женский журнал»), подано порівняльний аналіз. В ...
1035341
  Кулеша-Любінець Особливості копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 134-141. – ISSN 2312-1246
1035342
  Плакіда Г.П. Особливості кредитування малого бізнесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 42
1035343
  Кульбіда-Остапенко Особливості кризових станів студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 88-92. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1035344
  Петренко Ю.І. Особливості кримінально-правової характеристики незаконної порубки лісу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 127-136. – ISSN 2524-0323
1035345
  Коцан В. Особливості крою, орнаментальні мотиви вишивки жіночих сорочок українців Турянської долини кінця XIX - першої половини XX ст. // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – C. 100-117
1035346
  Шейко В.М. Особливості культурологічно-мистецької освіти України: стан та перспективи / В.М. Шейко, М.М. Каністратенко // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 101-108


  "Нині в Україні повну культурно-мистецьку освіту надають вищі культурно- мистецькі заклади III–IV рівнів акредитації, які перебувають у підпорядкуванні Мі- ністерству культури (усього 12 закладів, із них 7 мають статус національних), та кілька ...
1035347
  Ємельяненко Г.Д. Особливості культурологічного синтезу філософії класичного екзистенціалізму з теологією у ХХ столітті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 46-49


  Досліджується екзистенціальна теологія, як культурологічний синтез постекзистенціалістського мислення. Розкривається спроба відповісти на питання про те, чому класичний екзистенціалізм змінив форму свого існування, і чи можна інтерпретувати його досить ...
1035348
  Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1035349
  Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 244 л. – Бібліогр.: л. 201-244
1035350
  Захаренко Н.Ф. Особливості лікування клімактеричного синдрому в жінок із ендометрізом / Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, Т.Ф. Татарчук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 60-64. – ISSN 2309-4117
1035351
  Корж М.О. Особливості лікування хворих з несправжніми суглобами довгих кісток за умов гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станів / М.О. Корж, Ю.О. Безсмертний // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 5-14. – ISSN 0030-5987
1035352
  Бабич О. Особливості літературного процесу в сучасній Іспанії // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2009. – Вип. 1 (3). – С. 521-523. – ISBN 978-966-8201-83-7
1035353
   Особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит) / О. Грінченко, С. Бондаренко, В. Сьомка, В. Сергієнко, Л. Канунікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Вперше у статті розглянуто особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву, який був виявлений геологами КП "Кіровгеологія" в західній частині Братського синклінорію, Інгульського мегаблоку ...
1035354
  Дубков М.В. Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 43-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
1035355
  Сегеда Р. Особливості локаційного сленгу київських річкових рибалок // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 440-444. – ISBN 978-966-95419-8-7
1035356
  Рим Т.Я. Особливості майнової відповідальності суб"єктів підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рим Т.Я. ; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 223 л. – Бібліогр.: л. 191-223
1035357
  Прочан А.О. Особливості маркетингу туристичних підприємств як складової сфери послуг в умовах трансформаційних перетворень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 152-155. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1035358
  Самородов Б. Особливості математичної обробки даних при використанні експертних підходів для визначення рейтингів банків / Б. Самородов, О. Тридід, В. Самородов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 18-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1035359
  Чендей Н. Особливості метафоричної картини світу в поезії Дж.Г. Байрона та її українських перекладах // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 161-66. – ISSN 2078-340X
1035360
  Кіптенко Л.С. Особливості методики і технології побудови просторових моделей і обчислення об"ємів кар"єрних виробок / Л.С. Кіптенко, Б.П. Сергієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 72-75 : рис. – (Географія ; Вип. 30)
1035361
  Юсипів М.В. Особливості методики магнітного моделювання пізньопротерозойської трапової формації Волино-Поділля // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 70-75 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1035362
  Брикс А.Л. Особливості методики моделювання руху лінзи легкого нафтопродукту в геологічному середовищі / А.Л. Брикс, Н.К. Парамонова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1035363
  Галак К.І. Особливості методики обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – С. 15-20. – ISSN 2409-1944
1035364
  Остапенко Н. Особливості методики проведення нетрадиційних уроків рідної мови в загальноосвітній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7 (93). – С. 5-8
1035365
  Лисюк В.С. Особливості методики розрахунку податкового тягаря // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 79-85 : .абл. – Бібліогр.: 13 назв
1035366
  Хоменко Р. Особливості методики ультрадетальних магнітометричних досліджень археологічних пам"яток на прикладі зольних насипів Західного Більського городища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено результати використання основних методичних прийомів проведення ультрадетальних магнітометричних досліджень для об"єктів археологічного генезису на прикладі слабомагнітних утворень - зольних насипів Західного Більського ...
1035367
  Ахтирська Н. Особливості методології судового пізнання у справах, пов"язаних із корупцією // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 6 (315). – С. 2-4
1035368
  Форкош С.М. Особливості методологічних структур науки доби глобалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 107-111. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізуються особливості методологічних структур науки доби глобалізації. Дається визначення конструктів у гноселогічному та методологічному аспектах. Визначається роль та місце конструктів у подальшому розвитку сучасної науки.
1035369
   Особливості механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnnScnO3+1 із систем суміснозакристалізованих нітратів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Я.А. Краєвська, В.В. Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 5/6. – C. 11-17. – ISSN 0041-6045


  Визначено особливості багатостадійних механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnScO4 та (Ln = Nd, Eu) із систем суміснозакристалізованих нітратів, які включають стадії утворення, твердофазної взаємодії або структурної перебудови проміжних ...
1035370
  Прихненко М. Особливості механізму прийняття зовнішньополітичних рішень в урядах Тоні Блера // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 321-327. – ISSN 2519-4518
1035371
  Костецька Н.І. Особливості механізму стратегічного управління витратами підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 91-96. – ISSN 2309-1533
1035372
  Шабалін Б.Г. Особливості міграції техногенних актиноїдів у геологічному середовищі при захороненні відпрацьованого ядерного палива / Б.Г. Шабалін, В.П. Бухарєв // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-79. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1035373
  Касьянова М.М. Особливості міграції українського населення у 1959-1963 рр // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 112-120. – ISSN 2079-1828
1035374
  Бережна Г.В. Особливості міжнародного бізнесу в Китаї перспективи для українських компаній // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 16-20. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1035375
  Онищенко В.П. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 4-12
1035376
  Яковенко Р.В. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 4-12
1035377
  Буткевич О.В. Особливості міжнародного права середньовічного періоду // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 193-205. – ISBN 978-966-2609-51-6
1035378
  Петрашко С.Я. Особливості міжнародного співробітництва України у сфері протидії корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 141-146. – ISSN 2220-1394
1035379
  Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 217 л. – Додатки: л. 178-217. – Бібліогр.: л. 161-177
1035380
  Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1035381
  Бутенко Н. Особливості міжфірмових взаємовідносин суб"єктів промислового ринку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 10-16. – ISSN 1728-9343
1035382
  Ревер В. Особливості мікроструктури та мінерального складу еоценових порід північно-західного шельфу Чорного моря / В. Ревер, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 141-148 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
1035383
  Мороз М. Особливості мінерального складу верхньоюрських карбонатних порід зовнішньої зони Передкарпатського прогину за даними комплексного термічного аналізу / М. Мороз, Я. Яремчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 88-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-6220
1035384
  Пуряєва Н. Особливості мови першого українського молитовника // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 27-39. – ISSN 1682-3540


  "Проведений аналіз мови «Молитовника для руського народу» І. Пулюя (Відень, 1871) дає змогу зробити висновки про прагнення перекладача втілити концепцію нової української літературної мови, яка б органічно поєднувала її два регіональні варіанти — ...
1035385
  Жук(Лаврик) Особливості мовленнєвого етикету української лінгвокультури // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 196-199. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1035386
  Комарницька Т. Особливості мовної інтерференції (іврит - російська, іврит - українська) у мовленні українських емігрантів в Ізраїлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 14-19. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мішане мовлення українських емігрантів в Ізраїлі, здійснено спробу класифікувати івритські слова, що включаються до нього, і визначити соціолінгвістичну природу мішаного мовлення українських емігрантів в Ізраїлі. Рассмотрена смешанная речь ...
1035387
  Ємельянова Т.С. Особливості модальної організації діалогу в мережі Інтернет // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 133-135. – ISBN 978-966-96911-8-7
1035388
  Смущинська І.В. Особливості модальності аукторіального оповідача // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 282-286. – ISBN 966-638-142-7
1035389
  Гончаренко І.Ф. Особливості моделі розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 39-45
1035390
  Ситар Г. Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 76-83. – ISSN 2415-8208
1035391
  Гудзенко В.П. Особливості моделювання художнього світу в новелістиці В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 149-153. – (Б-ка Ін-ту філології)
1035392
  Хоменко О.В. Особливості модернізації іншомовної підготовки в економічних вищих навчальних закладах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 120-124. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1035393
  Ковальчук А.М. Особливості молодіжної соціальної реклами в пропаганді здорового способу життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Сучасні кризові явища в молодіжному середовищі вимагають інтенсифікації проведення профілактичної роботи серед молоді. Така профілактика не є можливою без урахування психологічних особливостей її об"єктів. Дана робота описує дослідження щодо сприйняття ...
1035394
  Соломенчук Т.М. Особливості морфо-функціонального стану коронарного кровообігу в жінок- курців з гострим коронарним синдромом без підйому ST / Т.М. Соломенчук, В.В. Процько, А.О. Бедзай // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 7-16. – ISSN 2312-7015


  Дослідження присвячене з"ясуванню морфофункціонального стану коронарного кровообігу за даними коронарної ангіографії (КАГ) у жінок з гострим коронарним синдромом без підйому ST(ГКСбnST) залежно від звички куріння.
1035395
  Шевчук Н.П. Особливості морфологічної організації земної поверхні Словечансько-Овруцького кряжу / Н.П. Шевчук, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 86-93. – ISSN 0868-6939


  Проведено морфологічний аналіз території Словечансько-Овруцького кряжу засобами ГІС. На основі побудованих морфометричних схем та моделей зроблено якісну та кількісну оцінку рельєфу та встановлено особливості морфологічної огранізації, запропоновано ...
1035396
  Максименко С.Д. Особливості мотивації в процесі професійної підготовки майбутніх біологів / С.Д. Максименко, О.М. Макаренко, І.А. Майстренко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1035397
  Гребеник Т.В. Особливості мотивації до навчання студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 36-42. – ISSN 2304-4470
1035398
  Штанова Л.Я. Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту в дуоденектомованих собак / Л.Я. Штанова, М.М. Харченко, Б.С. Олінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-28. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У хронічних експериментах на собаках з фістулами фундального відділу шлунка та порожньої кишки досліджували вплив екстирпації двадцятипалої кишки на періодичну та харчову моторику шлунково-кишкового тракту і швидкість евакуації їжі вуглеводного складу ...
1035399
  Ущапівська Л.В. Особливості набуття права власності об"єднаннями громадян України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 276-281. – ISSN 1563-3349
1035400
  Лютенко К. Особливості набуття та припинення повноважень Верховною Радою України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 114-120
1035401
  Котлярова О.О. Особливості навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів в сучасних умовах підготовки фахівців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 182-191. – ISSN 2227-2844


  Детально розглянуті сутність та види навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів в сучасних умовах підготовки фахівців.
1035402
  Заболотна М.І. Особливості навчання аудіювання старшокласників на уроках англійської мови в умовах профільного навчання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 461-463. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1035403
  Сисоєва С. Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу / С. Сисоєва, Л. Козак // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 99-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1035404
  Оніщук І. Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 77-82. – ISSN 2078-1016
1035405
  Смеречак Л. Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 103-107. – ISSN 2308-4634


  Автором здійснено спробу розкрити особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству в умовах закладу вищої освіти; доведено що супервізорство сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями соціальної сфери своїх можливостей та є складником ...
1035406
  Басай Н. Особливості навчання німецької мови учнів старшої школи за новим навчально-методичним комплектом "GUTEN TAG! 11" // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (51). – С. 75-87
1035407
  Гевка О.І. Особливості навчання студентів-іноземців на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 264-266. – ISSN 2077-1096
1035408
  Асадчих О.В. Особливості навчання фонетики та письма на матеріалі японської мови студентів мовних спеціальностей на початковому етапі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 24-28
1035409
   Особливості надання додаткових послуг у готелях ділового призначення / І.Ю. Муха, Г.М. Лявинець, В.О. Губеня, А.В. Гавриш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 228-234
1035410
  Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 169-176. – ISSN 0132-1331
1035411
  Шуміло О.С. Особливості наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 339-344 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1035412
  Ніколаєва Т.М. Особливості національно-культурної та доброчинної діяльності українських підприємців у другій половині XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 47-56. – ISSN 2312-217Х
1035413
  Клименко Н.П. Особливості національно-просвітницького руху в Галичині кінця XIX - початку XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 285-295
1035414
   Особливості національного полювання на привидів корупції / Прес-служба МОНмолодьспорту // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  МОНмолодьспорту Д.Табачник провів прес-конференцію, присвячену виконанню державного замовлення на видання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 році.
1035415
  Бездітний В. Особливості національного рейдерства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Обговорення наболілих проблем ".
1035416
  Кузнецов І.А. Особливості національної моделі соціальної держави // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 47-53. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1035417
  Рокосовик Н.В. Особливості національної політики щодо підготовки фахівців засобами дистанційного навчання у Великій Британії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 64-67. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
1035418
  Мединська С.Л. Особливості національної реформи у формі українізації у 20-30 рр. XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 350-352
1035419
  Маськів Г.В. Особливості недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Г.В. Маськів, Н.В. Шевченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 225-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1035420
   Особливості нейрогенезу головного мозку людини при виконанні когнітивного завдання після короткотривалого знаходження в стані спокою / Н. Піскорська, С. Тукаєв, І. Зима, С. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-49. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Зміни електричної активності головного мозку людини при виконанні когнітивного навантаження (уявний арифметичний рахунок) при короткому (до 3хв.) перебуванні індивіда в стані спокою характеризуються наявністю як специфічних для даного когнітивного ...
1035421
  Капустянський М.В. Особливості несвідомого у професійній діяльності керівників // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 112-117
1035422
  Бондаренко М.К. Особливості німецькомовної реклами в Інтернеті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 76-78
1035423
  Леміш Н. Особливості нормативно-правового забезпечення організації діловодства органів державної влади Російської імперії в першій половині XIX ст. (на прикладі адміністративних установ Чернігівської губернії) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 130-139


  У статті проаналізовано нормативні акти щодо забезпечення організації діловодства в адміністративних установах Чернігівської губернії першої половини XIX ст. Визначено низку законодавчих ініціатив, відкоригованих для територій з "особливим статусом", ...
1035424
  Биков О Особливості нормативно-правового регулювання релігійних відносин у період християнізації Київської Русі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 5-8. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1035425
  Сліденко І.Д. Особливості нормативно-правової співпраці України та ЄС // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 98-100
1035426
  Нагорний П.О. Особливості нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розробки та реалізації проектів регіонального розвитку країни: аналіз українського та закордонного досвіду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 131-140. – ISSN 1999-5717
1035427
  Зайцев В.В. Особливості нормування хлорорганічних сполук у питній воді у деяких країнах Європи та США // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 117-126. – ISSN 2227-7404
1035428
  Крайнюкова А.М. Особливості нормування якості поверхневих вод в Україні та країнах ЄС // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 18-21. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1035429
  Грицик А.С. Особливості нотаріального посвідчення та внесення змін до шлюбного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 17-21


  У статті висвітлюються особливості нотаріального посвідчення внесення змін до шлюбного договору. Автор зазначає підстави вчинення нотаріусом досліджуваної нотаріальної дії, вказує на прогалини в законодавстві, які регулюють нотаріальне посвідчення ...
1035430
   Особливості нотаріальної і реєстраційної системи США // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 10. – С. 76-80
1035431
  Базелюк В. Особливості об"єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 85-91
1035432
  Мамрош Т.В. Особливості обґрунтування доцільності приватизації об"єктів соціальної сфери регіону / Т.В. Мамрош, О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 186-189
1035433
  Кратко І.Р. Особливості обліку акцизного податку / І.Р. Кратко, В.Ю. Мадяр // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 237-243. – ISSN 2311-8164
1035434
  Гордєєва Л.Ю. Особливості обліку в державному секторі економіки в умовах реформування / Л.Ю. Гордєєва, М.О. Михалочкіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/3. – С. 18-20. – ISSN 2409-1944
1035435
  Багрій К.Л. Особливості обліку в первинних профспілкових організаціях вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 176-184. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "Профспілкова діяльність за своєю суттю дуже багатогранна. Облікова робота є одним з найважливіших напрямків діяльності первинної профспілкової організації вищого навчального закладу, що має фінансову самостійність, адже вона забезпечує дієздатність ...
1035436
  Гільорме Т.В. Особливості обліку доходів у бюджетний установі в умовах законодавчих змін / Т.В. Гільорме, А.В. Лень // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 37-39. – ISSN 2409-1944
1035437
  Бачинська Н.В. Особливості обліку і планування тренувального процесу спортсменів парно-групової акробатики з урахуванням статевого диморфізму (аналіз анкетних даних тренерів України) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1035438
  Брік С.В. Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року / С.В. Брік, Н.Ю. Мардус, О.О. Фальченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 252-257. – ISSN 2222-0712
1035439
  Бойко Л.І. Особливості обліку оренди майна у сфері господарювання / Л.І. Бойко, О.М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 126-130. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1035440
  Воськало Н.М. Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також Податкового кодексу України / Н.М. Воськало, О.І. Карий, В.І. Воськало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 55-60. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1035441
  Гнєдков А.В. Особливості обліку факторингових операцій у банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 320-324. – ISSN 2222-4459
1035442
  Перчук О.В. Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 57-66. – ISSN 2306-546X
1035443
  Гончаренко О. Особливості обмеження права власності за ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 46-50
1035444
  Дєнєжкін М.М. Особливості оборонного планування у державах-членах НАТО, на основі спроможностей / М.М. Дєнєжкін, А.Д. Наливайко, А.І. Поляєв // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 34-38. – ISSN 2304-2699
1035445
  Малахова Ю. Особливості образу жаби у японській народній казці "Жаба з Осака й Жаба з Кіото" (на матеріалі перекладу Ф. Пущенка) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 217-224
1035446
   Особливості обробки зображень в ближньопольовій НВЧ мікроскопії / В.І. Григорук, Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, О.В. Сінькеваич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 17-21


  Розглянуто особливості формування зображення в скануючому ближньопольовому НВЧ мікроскопі. Запропоновано метод фільтрації зображень для компенсації впливу рельєфу об"єкта при контактному скануванні. На експериментальних даних продемонстровані ...
1035447
  Фокін Я. Особливості обшуку під час досудового розслідування. Ухилення від проходження військової строкової служби та мобілізації // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 272-276. – ISSN 2524-0129
1035448
  Баркар О.А. Особливості огляду місця події під час розслідування розбоїв, вчинених на автошляхах // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 290-292. – ISBN 978-966-419-300-6
1035449
  Щербаковський М.Г. Особливості одночасного допиту декількох експертів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 309-314. – ISSN 2524-0323
1035450
  Набруско І. Особливості онлайн-шопінгу як специфічної форми сучасного споживання / І. Набруско, Т. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано явище онлайн-шопінгу як форми споживання, що стрімко розвивається в умовах трансформацій сучасного суспільства. Розглянуто основні соціальні чинники формування мотиваційної бази онлайн-шопінгу в сучасній українській ситуації. На базі ...
1035451
  Завацький Є.Ю. Особливості опанувальної поведінки молоді та її здатність до антиципації в посттравматичній ситуації / Є.Ю. Завацький, Н.Є. Завацька, Л.В. Спицька // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 7 (160). – С. 136-141. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1035452
  Тулайдан Г.Д. Особливості оперативного управління підприємствами в умовах мережевих кібератак (хакерських атак) // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 440-442. – ISBN 978-966-2188-89-9
1035453
  Швандар М.В. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні в умовах трансформації системи державного регулювання економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 29-31. – ISSN 2409-1944
1035454
  Глушановська С.В. Особливості оподаткування транспортних засобів в Україні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 37-39. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1035455
  Іваненко А.М. Особливості організації архівної справи в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 38)


  На основі теоретичних положень українського архівознавства розглядаються організаційні та практичні питання роботи архіву Київського університету імені Тараса Шевченка
1035456
  Олійник О.В. Особливості організації вищої інформаційної освіти в США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 51-59


  Визначаються основні тенденції реформування вищої освіти в США у контексті світових тенденцій в освітньому процесі. Досліджуються особливості організації вищої інформаційно-бібліотечної освіти в США.
1035457
  Мамчур Г.В. Особливості організації державного управління та службової діяльності в козацько-гетьманській державі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 46-50. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливості організації влади та службової діяльності в козацько-гетьманській державі. Проаналізовано історичні передумови формування управлінського апарату та значення названого етапу становлення вітчизняної моделі державної ...
1035458
  Дегтярьова Г.А. Особливості організації експериментальної апробації теоретичних і методичних основ розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 40-54. – ISSN 2312-1548
1035459
  Володько А.М. Особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 1 (93). – С. 41-46. – ISSN 1817-8510


  У статті досліджено особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі. Проаналізовано та доведено ефективність формування перекладацької компетентності за ...
1035460
  Завацька Л.М. Особливості організації навчального процесу з підготовки викладачів іноземної мови у Київському педагогічному інститугі іноземних мов (60-70-ті роки XX століття) / Л.М. Завацька, О.Б. Шендерук // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 82-87. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1035461
  Кушнір С.П. Особливості організації навчального процесу на засадах педагогічного конструктивізму // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 63-75. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1035462
  Гнатишина Л.Л. Особливості організації наукової роботи студентів-першокурсників медичного профілю на прикладі роботи студентського наукового гуртка / Л.Л. Гнатишина, Г.І. Фальфушинська, Л.М. Іванець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 107-110. – ISSN 1681-2751
1035463
  Гудзенко Н.М. Особливості організації обліку операцій з інвестиційною нерухомістю // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 41-48. – ISSN 2411-4413
1035464
  Данильян О.Г. Особливості організації правового виховання у СРСР / О.Г. Данильян, Ю.Ю. Калиновський // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.114-123
1035465
  Папуша І. Особливості організації представницької діяльності військових прокуратур щодо вирішення проблемних питань використання земель оборони // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 44-52
1035466
  Михайленко О. Особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 64-68. – ISSN 2308-4634
1035467
  Растригіна А.М. Особливості організації сучасної мистецької освіти в освітньому просторі США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 332-336
1035468
  Золотухіна С.Т. Особливості організації та проведення практичних занять у вищих навчальних закладах другої половини ХІХ ст. / С.Т. Золотухіна, О.Д. Пташний // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 183-193. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471


  В університеті Св. Володимира практичні заняття слухачів юридичного факультету полягали у вивченні справ, що були раніше вже розглянути у сенаті.
1035469
  Бугаєвська Н.А. Особливості організації хоспісної допомоги в республіці Польща // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 2411-1597
1035470
  Предместніков О. Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 146-151. – ISSN 2307-8049
1035471
  Бауліна Т.В. Особливості організаційно-практичного змісту державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 120-123 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1035472
  Криворучко А.В. Особливості освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 28-30. – ISSN 2221-6316


  Обгрунтовані особливості освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів, які грунтуються на інтеграції діяльності викладачів дисциплін циклу професійної та практичної підготовки; взаємозв"язку ...
1035473
  Пиртко М. Особливості освітченого абсолютизму в Австрії у першій половині XVIII ст.. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 81-84
1035474
  Фальова О.Є. Особливості особистості студентів ВНЗ: дінаміка від курсу до курсу та зв"язок зі спеціальністю / О.Є. Фальова, Є.В. Заїка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 6 (147). – С. 69-76
1035475
  Тур О.М. Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 225-234. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Наведено огляд проблем викладу результатів наукової діяльності українських учених, передусім дисертаційних досліджень. Проаналізовано нормативні документи, які регламентують укладання списків використаних джерел, а також рекомендовані для їх оформлення ...
1035476
  Бусарєва М. Особливості оформлення трудових відносин між фізичними-особами підприємцями та найманими працівниками в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 21-23
1035477
  Бараннік Р.В. Особливості охорони інформації, що становить таємницю у кримінальному судочинстві / Р.В. Бараннік, П.Г. Назаренко // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 15-18
1035478
  Макода В. Особливості охорони та захисту прав на знаки для товарів і послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 26-30
1035479
  Чубук Л.П. Особливості оцінки вартості об"єктів промислової нерухомості // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 156-163
1035480
  Гут Л.В. Особливості оцінки вартості фінансового потенціалу підприємства / Л.В. Гут, І.М. Тарантюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті виявлено основні тенденції та особливості фінансового потенціалу підприємства, визначено його сутність, складові та методику оцiнки фiнансового потенцiалу. Особливу увагу приділено методам оцінки вартостi фінансового потенціалу підприємства ...
1035481
  Аніщенко Л.Я. Особливості оцінки впливу на водну екосистему днопоглиблювальних робіт у різних за класами водних об"єктах / Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1035482
  Богма О.С. Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
1035483
  Пшук Н.Г. Особливості патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру / Н.Г. Пшук, О.О. Белов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 136-139. – ISSN 1681-276Х


  "...Питання патоморфозу депресивних розладів є одними з найбільш актуальних у сучасній психіатричній науці. Мета дослідження – вивчити особливості клінічного патоморфозу ініціального та маніфестного етапів депресивних розладів ендогенного характеру".
1035484
  Григоренко Ю.В. Особливості педагогічної взаємодії з агресивними дітьми // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 107-108. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1035485
  Безкровна Н.В. Особливості пейзажного творення у романі І. Білика "Дикі білі коні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 29-35


  У статті розглядаються роль та художні функції пейзажу в історичному романі І. Білика "Дикі білі коні", аналізуються типи пейзажних замальовок та образні засоби їх створення
1035486
  Єршова А. Особливості первдачі значення герундія українською мовою // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 55-56
1035487
  Дейнека Ю. Особливості первинного розміщення акцій (ІРО) на ринку злиттів і поглинань // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 113-117. – ISSN 1993-0259
1035488
  Синиця Ю.П. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 69-87. – ISSN 2312-7015
1035489
  Сайко О.В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 65-71. – ISSN 2224-0586
1035490
  Пасічник С.М. Особливості перебігу та розвитку цукрового діабету II типу при лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 40-44. – ISSN 1029-4244
1035491
  Товмач А. Особливості перевірки нотаріусом шлюбного договору на предмет встановлення невигідного матеріального становища для одного з подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 369-370
1035492
  Мушніна О.О. Особливості передачі агентивного неживого підмета у перекладі науково-технічної та художньої літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: Літ. С. 43-44; 24 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1035493
  Забіяка І. Особливості передачі образного світу Ярослава Сайферта ("Вірш найпокірніший" у перекладі Григорія Кочура) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ранню творчість чеського авангардного поета Я. Сайферта та, зокрема, ті її особливості, на які варто звернути увагу перекладачеві. На матеріалі поезії "Вірш найпокірніший" проаналізовано формальні та змістові складники, що витворюють ...
1035494
  Буслаєва К.О. Особливості передачі українських реалій засобами англійської мови у перекладі історичної повісті І. Франка "Захар Беркут" М. Скрипник // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 31-34. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1035495
  Боднар О.Б. Особливості передопераційної підготовки та післяопераційного лікування хронічного колостазу у дітей з природженими вадами ободової кишки // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 48-53. – ISSN 2226-1230
1035496
  Случак Т. Особливості перекладу афоризмів Оскара Вайлда // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 83-85. – ISSN 2410-2202
1035497
  Янчук С.Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Янчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 277 л. + Додатки: л. 236-277. – Бібліогр.: л. 198-235
1035498
  Кучер О. Особливості перекладу граматичного омоніма it в романі Джека Лондона "Звичай білої людини" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – C. 73-75
1035499
  Князян Д.Х. Особливості перекладу збірки Ремона Кено "Вправи зі стилю" // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 202-206
1035500
  Копильна О.М. Особливості перекладу інтермедійних алюзій у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 103-108. – Бібліогр.: Літ.: с. 108; 20 поз.
1035501
  Борець А.М. Особливості перекладу Кримінального кодексу у Франції як окремого жанру адміністративного стилю французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 46-51
1035502
  Дейнеко І. Особливості перекладу описів природи в трилогії Дж. Голзворзі "Сага про Форсайтів" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 336-339. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035503
  Касьяненко О. Особливості перекладу поетичних загадок у романах Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Янголи і демони" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 359-363. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035504
  Андріяш П.Ю. Особливості перекладу сталих словосполучень українською мовою / П.Ю. Андріяш, Н.М. Сінкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 3-6. – ISBN 978-617-7109-99-9
1035505
  Запорожець О.С. Особливості перекладу та тлумачення клінічної термінології / О.С. Запорожець, М.Ю. Сидора // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – C. 252-254. – ISSN 1561-3607
1035506
  Мовчун Є. Особливості перекладу термінології у текстах з німецької українською мовою у сфері електронної комерції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 65-68
1035507
  Мазур С. Особливості перекладу терміносистеми тенрійської релігії англійською мовою // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 305-310. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Дослідження присвячено проблемі перекладу термінологічної лексики релігії Тенрі (Tenrikyo) англійською мовою. Мовним матеріалом стала терміносистема головних канонічних текстів цієї синкретичної релігії – “Офудесакі”, “Мікаґура-ута” та ...
1035508
  Спіцина В.Є. Особливості перекладу феноменологічної філософської думки Х. Арендт // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 107-112. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті з’ясовано специфіку феноменологічної мови та ключові поняття філософського дискурсу Х. Арендт. Основну увагу зосереджено на аналізі особливостей формування концептів, когнітивно-комунікативних стратегій та їхнього перекладу. Доведено, що ...
1035509
  Бабій Ю.Б. Особливості перекладу фігур мовлення (на матеріалі української та англійської мов) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 55-61
1035510
  Літвінова О. Особливості перекладу фразеологічних одиниць англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 82-84
1035511
  Якубяк М.В. Особливості перекладу французьких безособових речень // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 126-133. – ISSN 0207-8287
1035512
  Шумило І. Особливості перекладу юридичних текстів / І. Шумило, Т. Сніца // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 266-272. – ISSN 2411-4146
1035513
   Особливості переносу радіоактивних частинок у процесах полегшеної дифузії / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко, Т.С. Власенко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2017. – Вип. 29. – C. 97-104. – ISSN 1813-3584
1035514
  Левченко Т. Особливості перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності / Т. Левченко, Т. Чубань // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 83-93. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
1035515
  Сліпокоєнко Р.О. Особливості першого періоду підводної війни / Р.О. Сліпокоєнко, А.В. Холодна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 58-60. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1035516
  Палій В. Особливості ПЗІ у Україні Близького Сходу (БС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 28-30. – бібліогр. в кінці ст.


  Тенденції до збільшення ПЗІ у країни БС пов"язані з різними причинами. Вилучення коштів ПЗІ із економік країн БС, призупинить економічне зростання і підтримку стабільності, тому що для цих країн пріоритетними завданнями нині є розробка такої ...
1035517
  Пахомова М.В. Особливості питання сертифікації педагогічних працівників в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 123-127. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1035518
  Фесюк В. Особливості підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності "Географія" в Україні й Польщі / В. Фесюк, Ю. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1035519
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 208-211. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1035520
  Зінченко В.А. Особливості підготовки кадрів туризму і готельної справи в умовах євроінтеграції україни та підвищення конкурентності туристичної галузі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 241-259. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1035521
  Пшенична О. Особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 348-352. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті представлено особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків. В Державній прикордонній службі України активно розвивається практика застосування систем аналізу ризиків та ...
1035522
  Нінова Т. Особливості підготовки майбутніх фахівців у Навчально-науковому інституті природничих наук / Т. Нінова, В. Осипенко, О. Верещагина // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 34-38. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено операційно-процесуальні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі біології, хімії, екології, якості, стандартізації та сертифікації у ННІ прородничих наук. Окремими аспектами представлені історія інституту, науково-дослідна, ...
1035523
  Кучай Т. Особливості підготовки педагогічних кадрів з екології у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 68-73. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізуються навчальні плани університетів Великої Британії та України, порівнюються їх структура і обсяг годин, відведених на вивчення окремих груп навчальних предметів, розкриваються особливості підготовки вчителів до екологічного виховання.
1035524
  Бобро Т. Особливості підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 29-31


  Акцентується увага на основних проблемах, з якими зустрічаються учні старших класів у ході підготовки до ЗНО з фізики. Надаються корисні поради старшокласникам щодо якісної і успішної підготовки до екзамену з фізики. Базуючись на власному досвіді ...
1035525
  Черчата Л. Особливості підготовки студентів університетів до міжкультурної комунікації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 11 (130), листопад. – C. 69-73. – ISSN 2308-4634
1035526
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки фахівців з середньою кваліфікацією в США // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 120-125. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Неперервне професійне вдосконалення навичок виробничого персоналу неможливе без ретельного порівняльно-педагогічного аналізу процесу розвитку людського капіталу в економічно-розвинених країнах світу. Автор ставить за мету виявити основні шляхи та ...
1035527
  Козяр М.М. Особливості підготовки фахівців цивільного захисту до діяльності в надзвичайних ситуаціях / М.М. Козяр, А.В. Литвин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 199-208. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1035528
  Опришко В.Ф. Особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах / В.Ф. Опришко, Н.А. Фукс // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 6-22
1035529
  Романовський О.О. Особливості підприємницьких університетів США // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-21
1035530
  Бойко О.М. Особливості підтримки формування та розвитку інноваційної діяльності реального сектору економіки // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 83-90. – ISSN 2310-5534
1035531
  Третько Особливості післядипломної професійної освіти у Німеччині / Третько, В // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 131-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1035532
  Юрчук Н.П. Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 157-170. – ISSN 2411-4413
1035533
  Мостенська Т. Особливості побудови інтегрованих маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 13-20. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1035534
  Кирилишен Я.В. Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій / Я.В. Кирилишен, А.В. Остапенко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 31-38


  Документально-інформаційні системи є важливим інструментом реалізації інформаційної діяльності організацій, від функціонування якого залежить ефективність побудови загальної системи управління. В статті розглянуті питання удосконалення організації ...
1035535
  Мартиш Є.В. Особливості поверхневих хвиль в лівих середовищах / Є.В. Мартиш, В.С. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені поверхневі ТМ- і ТЕ- стаціонарні хвилі, що поширюються уздовж кордону поділу між лівим мета-матеріалом з традиційними матеріалами. Визначені обмеження для існування поверхневих хвиль. Показано, що частотні області існування для ТМ- і ТЕ- мод ...
1035536
  Костинський Я.О. Особливості повноважень суду у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 60-65


  У статті розглядається зміст повноважень суду у виконавчому провадженні. На основі аналізу теоретичних підходів щодо визначення функцій суду у виконавчому провадженні та законодавчих положень, які закріплюють конкретні повноваження суду, здійснюється ...
1035537
  Балицька В. Особливості поглибленого вивчення фізики в технічних вузах / В. Балицька, Л. Ярицька // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 18-22
1035538
  Задвернюк Г. Особливості поглинання неполярних вуглеводнів шаруватими силікатами у присутності води / Г. Задвернюк, В. Кадошніков, Б. Злобенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 72-74. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості поглинання неполярних вуглеводнів дисперсними шаруватими силікатами у присутності води. Показано, що основними факторами, які визначають поглинання неполярних вуглеводнів є розмір частинок глинистих мінералів і їх природа. ...
1035539
  Балабух В.О. Особливості погодних умов 2014 року в Україні / В.О. Балабух, Л.В. Малицька, О.М. Лавриненко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 28-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1035540
  Заря І.В. Особливості подальшого розвитку туристичної галузі в контексті розвитку інформаційних комп"ютерних технологій в туризмі / І.В. Заря, А.М. Мельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1035541
  Янчук Г.В. Особливості податкової та бюджетної політики місцевих органів влади в умовах адміністративно-територіальної реформи / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 106-116. – ISSN 2411-4413
1035542
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1035543
  Атаманюк Р. Особливості подолання кризових явищ пенсійного забезпечення в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 89-92. – ISSN 1818-2682
1035544
  Брязгунова О. Особливості подорожнього нарису в сучасній пресі (за матеріалами газети "Вечірній Київ") // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 178-181


  Стисло зазначено історію становлення жанру. Подано аналіз написаних у жанрі подорожнього нарису публікацій у сучасній періодичній пресі В статье исследуется путевой очерк в современной журналистике. Кратко рассмотрена история становлений жанра. ...
1035545
  Бондаренко І. Особливості поезії антології "Шінкокін-вака-шю" ("Нова збірка давніх та сучасних японських пісень", 1205 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Під час перекладу українською мовою поезії, яка входить до складу антології "Шінкокін-вака-шю", укладеної відомим японським поетом Фуджіварою Тейка (Фуджівара-но Садаіе, 1162-1241) у 1205 р., перекладач і автор статті зробив низку цікавих спостережень, ...
1035546
  Василина К.М. Особливості поетики поезії "Шлях до ночліжки" (1535-36) Р. Копленда // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 18-22. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1035547
  Василина К.М. Особливості поетики роману Д. Дефо "Роксана" у контексті пікарескної традиції // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 29-34. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1035548
  Козловська Д.В. Особливості поетонімії роману Ірен Роздобудько "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю" // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 101-110. – ISSN 2410-3373
1035549
  Бескурнікова Ю.Г. Особливості поєднання процесів формування студентів як спеціалістів та особистостей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 111-114. – ISSN 2077-1800
1035550
  Закревський А.В. Особливості покарання за порушення права особи на захист // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 55-63. – ISSN 2222-5374
1035551
  Червінько І. Особливості політики лейбористського уряду Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу 2004 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-83. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1035552
  Куцов К.О. Особливості політичних поглядів карпатоукраїнських студентів у Празі (1921-1930) (до питання про їх партійну самоідентифікацію) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 23-28. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1035553
  Корнійчук Т. Особливості політичного і економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 43-45
1035554
  Сербіна Н.Ф. Особливості політичного й економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі / Н.Ф. Сербіна, Т. Корнійчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 72-81


  Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу має забезпечити входження держави до європейського політичного, інформаційного, економічного та правового простору.
1035555
  Постригань Г.Ф. Особливості політичного маркетингу та менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йдеться про визначення понять "політичний маркетинг" та "політичний менеджмент".
1035556
  Священко З.В. Особливості польської колонізації на Уманщині // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 45-54. – (Серія "Історичні науки")
1035557
  Кубальський В.Н. Особливості поняття "державний суверенітет" в сучасному міжнародному праві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 400-410. – ISSN 0869-2491
1035558
  Лапшина К.А. Особливості портальної гемодинаміки у хворих на неалкогольній стеатогепатит, поєднаний з гіпертонічною хворобою / К.А. Лапшина, // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 73-77. – ISSN 1605-7295
1035559
  Європіна І.В. Особливості порушення кримінальних справ про комп"ютерні злочини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 34-39
1035560
  Шитий С.І. Особливості порушення прав людини шляхом незаконного використання програмних засобів негласного зняття інформації / С.І. Шитий, І.І. Огороднікова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-92. – ISSN 2220-1394
1035561
  Олійник О.Б. Особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок при тиреотоксикозі та шляхи їх корекції / О.Б. Олійник, В.В. Поворознюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 42-48. – ISSN 2413-550Х
1035562
  Волощук О. Особливості порядку прийняття рішення міжнародного комерційного арбітражу // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 91-99. – ISSN 1561-4999
1035563
  Калініченко О.В. Особливості посвідчення заповіту черговим лікарем // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 245-246. – ISBN 978-966-301-169-1
1035564
  Мазур А.В. Особливості посвідчення правочину щодо відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцями та осібами без громадянства // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 152-154. – ISBN 978-617-673-442-0
1035565
  Любич Д. Особливості походження термінів комп"ютерної галузі в італійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 284-286. – ISBN 966-7825-79-5
1035566
  Сікура А. Особливості початкового етапу формування у студентів-біологів мотивації до дослідницької діяльності / А. Сікура, А. Сікура // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 174-178. – ISSN 2309-9127
1035567
  Соловей Ю. Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 68-73. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-3627
1035568
  Гриньова Т. Особливості поширення й використання жаргонів у мові спортсмена // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 43-44
1035569
  Прокопук М. Особливості поширення та екології чужорідного виду Pistia stratiotes L. у водоймах м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості поширення чужорідного виду Pistia stratiotes L. водоймами міста Києва. Установлено екологічні преференції, структуру угруповань, популяційні особливості, динаміку морфометричних параметрів особин даного виду. The features of the ...
1035570
  Щокін Р.Г. Особливості права використання та розпорядження результатів інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 141-147
1035571
  Курман Т.В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-966-419-269-6
1035572
  Санныков Д.В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-966-419-269-6
1035573
  Матвєєв П.С. Особливості правового забезпечення інноваційних договорів у залежності від їх видів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 127-135
1035574
  Легенький М. Особливості правового забезпечення формування державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах України // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 105-108. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  Розкриваються особливості нормативного забезпечення формування та розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Виявлено юридичні невідповідності чинних нормативних актів. Запропоновано нові підходи до концепції формування та ...
1035575
  Полюхович В. Особливості правового змісту інститутів спільного інвестування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 73-76
1035576
  Кость С.П. Особливості правового медіатексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розглядаються жанрові ознаки та особливості з погляду специфіки виробництва, каналу поширення і лінгвоформатних ознак продукту мас-медійного простору - медіатексту на правову тематику. In the article it is studied the genre features and ...
1035577
  Семенков Є.О. Особливості правового механізму відводу перекладача в кримінальному процесі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-131. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1035578
  Колесник О. Особливості правового регулювання акціонерних угод в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 282-284. – ISBN 978-966-301-169-1
1035579
  Буяджи С.А. Особливості правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю у США // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 130-141. – ISSN 2524-101X
1035580
  Чепульченко Т.О. Особливості правового регулювання в країнах релігійного права // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 115-120. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1035581
  Лозицька К. Особливості правового регулювання відпусток у зв"язку з вагітністю та пологами за законодавством Великобританії // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 112-113
1035582
  Новосядло І. Особливості правового регулювання доброчинності на українських землях у середньовіччі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 69-73
1035583
  Кузьмич О. Особливості правового регулювання договору дарування з обов"язком обдаровуваного на користь третьої особи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 68-73
1035584
  Коцюбинська Н. Особливості правового регулювання етичної поведінки державних службовців // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 207-209
1035585
  Гобела В.В. Особливості правового регулювання забезпечення екологічної безпеки та джерела екологічного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 64-73. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1035586
  Глушков В.А. Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності у США // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 262-267. – ISBN 978-966-419-300-6
1035587
  Джежула Т. Особливості правового регулювання реалізації нерухомого майна у виконавчому провадженні та оформлення набувачем права власності на це майно // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 208-209
1035588
  Сергієнко О.В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 165-171
1035589
  Каліущенко І.М. Особливості правового регулювання сільськогосподарських відносин у рамках ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 127-132. – ISSN 2220-1394
1035590
  Папян Т.М. Особливості правового регулювання судноплавства у керченській протоці та Керч-Єнікальському каналі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 124-126


  Про правововий режим судноплавства у Керченській протоці.
1035591
  Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання трудових відносин : монографія / Н.Д. Гетьманцева ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 529-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-44-2
1035592
  Трубіна М.В. Особливості правового регулювання фінансування фізичної культури і спорту в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 31-34


  Статтю присвячено проблемам фінансування фізичної культури і спорту, розглянуто особливості правового регулювання цього питання, визначено джерела видатків на спорт в Україні.
1035593
  Кобецька Н.Р. Особливості правового режиму використання природніх ресурсів // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 128-131. – ISBN 978-966-419-269-6
1035594
  Кукшинова О.О. Особливості правового режиму доступу до відкритої інформації // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 6 (78). – С. 72-77
1035595
  Бартошко О. Особливості правового режиму майна подружжя: порівняльно-правовий аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 75-82
1035596
  Марченко С. Особливості правового режиму товарної сільськогосподарської продукції за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 149-151
1035597
  Гусарова А. Особливості правового становища прокурора у цивільному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 101-106
1035598
  Козачук О. Особливості правового статусу військового прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 36–41. – ISSN 2311-6676
1035599
  Паракуда І. Особливості правового статусу зернових складів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття та види зернових складів. Встановлено особливості правового статусу зернового складу. Виявлено та розкрито основні проблеми функціонування Гарантійного фонду виконання зобов"язань за складськими документами на зерно, виконано ...
1035600
  Ростомян В.В. Особливості правового статусу стягувача у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 69-74


  Стаття присвячена дослідженню питань правового статусу стягувача як сторони виконавчого провадження. Зокрема, здійснено аналіз прав та обов’язків, які є спільними для обох сторін виконавчого провадження, а також специфічних прав стягувача як сторони, ...
1035601
  Суліма Ю. Особливості правового статусу фізичних осіб як суб"єктів аграрного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 363-365. – ISBN 978-617-7069-28-6
1035602
  Тиліпський Д. Особливості правової природи лізингових платежів за договором фінансового лізингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 270-271. – ISBN 978-617-7069-14-9
1035603
  Ткаченко А. Особливості правової природи міжнародних неурядових організацій у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 46-49
1035604
  Гулівата І.О. Особливості представлення навчального контенту засобами системи управління навчанням Moodle // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 23-25
1035605
  Фастовець А. Особливості преюдиціальної процедури Суду ЄС // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 51-54
1035606
  Бурлака О. Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 47-52. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1035607
  Мороз С.В. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 219-226. – ISSN 0201-7245
1035608
  Сірик А.Є. Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку туристичних послуг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 9-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1035609
  Строкач І.І. Особливості примусового виконання рішень судів та виконавчих написів нотаріусів: порівняльний аспект та взаємодія нотаріусів і виконавців // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 39-45


  У статті надано порівняльний аналіз такого заходу примусового виконання як звернення стягнення на майно боржника у Фінляндії, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Казахстані, Україні з метою забезпечення виконання рішень, зокрема й виконавчого напису ...
1035610
  Занфірова Т.А. Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 161-166. – ISSN 2306-9082
1035611
  Ковальчук О.М. Особливості природно-правової теорії у працях Є.М. Трубецького // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 144-170. – ISBN 978-966-667-385-8
1035612
  Карпов Н. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини обмежено осудних осіб // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 20-24. – ISSN 1810-3081
1035613
  Зільник Н.М. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 391-398. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1035614
  Сибірна Р.І. Особливості проведення ветеринарно-санітарних експертиз / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 548-552. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1035615
  Грудинін Б. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
1035616
  Дубич К.В. Особливості проведення державно-управлінських реформ у системі надання соціальних послуг // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 115-121
1035617
  Криволапов В. Особливості проведення допитів на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних із заволодінням коштами шляхом утрачання в роботу банкоматів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 272-275
1035618
  Вересенко Ю.В. Особливості проведення огляду та обшуку у провадженнях, пов"язаних із незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 136-138. – ISBN 978-617-7364-34-3
1035619
  Доліновський Ю.С. Особливості проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров"я // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 500-506. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1035620
  Буркаль-Скорик Особливості проведення ревізій використання коштів субвенції, спрямованої з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з водопостачанням і водовідведенням / Буркаль-Скорик, С. Кулівар // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 32-35
1035621
  Подоляка Н.С. Особливості провінційного книгарства другої половини XIX - XX століть (на матеріалах Сумського краю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 114-118


  Розглянуто особливості провінційної книжкової торгівлі наприкінці XIX - початку XX ст. на матеріалах Сумського краю. The article deals with peculiarities of development of the provincial book trade in the late 19th - early 20th centuries, based on ...
1035622
  Малєєва Г.Ю. Особливості прогнозування кількості пилку амброзії в атмосферному повітрі Запоріжжя / Г.Ю. Малєєва, О.Б. Приходько, Т.І. Ємець // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 31-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1035623
  Маліков А.В. Особливості прогнозування розподілу населення України за доходами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1035624
  Смірнова О.О. Особливості проектного фінансування в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 130-144. – ISSN 2310-9734
1035625
  Бондаренко Е. Особливості проектування геоінформаційних систем для застосування у військовій сфері / Е. Бондаренко, Р. Писаренко, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості проектування багатофункціональних геоінформаційних систем (ГІС) для їх практичного застосування у військовій сфері. Розкрито зміст основних принципів розробки таких ГІС, ...
1035626
  Проненко В.О. Особливості проектування індивідуальних магнітометрів / В.О. Проненко, В.Є. Корепанов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 127-133 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 133. – ISSN 0203-3100
1035627
  Коріняк О. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 13-18


  Проблемні аспекти.
1035628
  Мелконян Д.В. Особливості просторового розподілу важких металів у донних відкладах північно-західного шельфу Чорного моря / Д.В. Мелконян, В.Н. Великова, А.Л. Березовська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 223-235 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1035629
  Бондар В.Б. Особливості протидії корупції в Україні // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 179-182. – ISBN 978-617-7363-09-4
1035630
  Стельмах О.В. Особливості професійно-психологічного відбору кадрів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 243-247. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
1035631
  Бєлкіна С.Д. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів в умовах інформатизації промисловості // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 149-158. – ISSN 2227-2844


  На основі аналізу типових професійних задач зроблено висновок, що на сучасному етапі формування постіндустріального суспільства відбувається технологізація інформаційної (за суттю і формами) діяльності інженера. Зроблено висновок про необхідність ...
1035632
  Гомонюк О. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в країнах Західної Європи та України / О. Гомонюк, Л. Покудіна // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 103-108. – ISSN 2308-4081
1035633
  Поліщук Ю.Й. Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з підлітками делінквентної поведінки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 313-318
1035634
  Палінчак В.М. Особливості професійної підготовки фахівців менеджменту у ВНЗ США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 93-97. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1035635
  Мась Н.М. Особливості професійної самореалізації майбутніх військових психологів / Н.М. Мась, О.Ф. Сальнікова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 149-152
1035636
  Солонар А.В. Особливості проходження державної служби в країнах ЄС та США / А.В. Солонар, П.І. Супрун // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7364-24-4
1035637
  Мороз В.В. Особливості процедури виконання рішень судів зі стягнення аліментів з батьків щодо неповнолітніх дітей і забаргованості по них у примусовому порядку // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 367-370. – ISBN 978-617-673-442-0
1035638
  Николина К.В. Особливості процедурних засад правозастосовної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 67-70
1035639
  Городенко Л.М. Особливості процесів редагування у мережевій комунікації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 17-25


  призначення, аудиторію та способи розміщення й поширення в мережі. Розглядається та кожне можливість автоматичного перенесення на мережеві комунікації визначальних функцій редактора, розроблених для газетно-журнальних та книжкових видань. The article ...
1035640
  Сардак О. Особливості процесу антикризового управління персоналом в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 164-166. – ISSN 1993-0259
1035641
  Іванов Є.В. Особливості процесу демократизації управління освітніми закладами у вітчизняній педагогічній теорії та практиці // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 228-234. – ISSN 2227-2844
1035642
  Ліщук Т.О. Особливості процесу комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ / Т.О. Ліщук, Н.Г. Павлів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 37-41. – ISSN 1996-5931
1035643
  Васенко Л. Особливості процесу навчання фахової мови студентів вищих навчальних закладів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 25-31
1035644
  Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 584-595. – ISSN 2224-9516


  Досліджено особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному інформаційному суспільстві. Обгрунтовано необхідність розробки нових соціальних технологій ефективної соціалізації представників похилого віку.
1035645
  Дячкова М.О. Особливості процесу формування системи управління знаннями системи споживчої кооперації України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 31)
1035646
  Лисенко В.М. Особливості прояву демографічної проблеми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 60-61. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1035647
  Бобровник С.В. Особливості прояву конфліктів у правотворчій діяльності (на прикладі нормотворчості Уряду) // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 14-16. – ISBN 978-966-301-169-1
1035648
  Ісаєва Т.П. Особливості прояву тривожності у студентів ВНЗ з ліво- та правопівкульною асиметрією та особливості їх адаптації у соціуму // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 66-73. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  "...В статті розглядаються особливості прояву тривожності у студентів ВНЗ з ліво- та правопівкульною асиметрією."
1035649
  Крутилко О.І. Особливості прямого іноземного інвестування та інвестиційної інтеграції країн Центрально-Східної Європи в системі ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 28-34
1035650
  Микитюк Г.Ю. Особливості психологічної підтримки студентів -психологів у період адаптації до освітнього простору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 159-163. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1035651
  Стадник М.М. Особливості ранньохристиянського пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Розкриваються основи ранньохристиянського пізнання. Виявляється його зв"язок з різними філософськими способами мислення.
1035652
   Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, В.А. Стауде, А.О. Мойсей, А.А. Баднауі // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 91-98. – ISSN 0030-5987
1035653
  Єрмоленко С.С. Особливості реалізації геортонімів у контексті народнокалендарних прислів"їв (граматичний і міфологічний аспекти) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0027-2833
1035654
  Жаліло Я. Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 39-52. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1035655
  Соколовський П.В. Особливості реалізації ефективних бізнес-процесів в електропостачальних компаніях України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 89-99. – ISSN 1813-5420
1035656
  Кравченко М. Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу, з позиції теорії права, особливостей реалізації законів в Україні. Статья посвящена анализу, с позиции теории права, особенностей реализации законов в Украине. Article is devoted the analysis from a position of the theory ...
1035657
  Поляков Б. Особливості реалізації майна у процесі банкрутства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 160-172. – ISSN 1026-9932
1035658
  Венжинович Наталія. Особливості реалізації національно-культурної специфіки фразеологізмів (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 67-72. – Бібліогр.: Літ.: С. 71-72; 21 поз. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
1035659
  Корчевна Л.О. Особливості реалізації норм договірного права в романо-германській правовій сім"ї // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 96-98. – ISBN 978-966-927-199-0
1035660
  Куценко С. Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 62-66. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовнішнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
1035661
  Левченко Ю.І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр, : монографія / Юрій Іванович Левченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за наук. ред. К.П. Двірної]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 401, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 245-333. – ISBN 978-966-931-144-3
1035662
  Ортинська Н.В. Особливості реалізації права на освіту неповнолітніх підліткового віку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 81-85. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1035663
  Рокосовик Н.В. Особливості реалізації практично-орієнтованої системи підготовки магістрів педагогіки засобами дистанційного навчання в університетах Великої Британії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С108-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1035664
  Наконечний А.Б. Особливості реалізації учасниками АТО права на земельну ділянку // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 191-194. – ISBN 978-966-419-304-4
1035665
  Башинська Ю.І. Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 165-174 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1035666
  Ібрагім Мохаммад Гіас Особливості регіональної політики сирійської арабської республіки на початку XXI ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 529-543
1035667
  Сусіденко В.Т. Особливості регулювання інфляції в Україні: стан та перспективи / В.Т. Сусіденко, Ю.В. Сусіденко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 163-170. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1035668
  Мельник Ю. Особливості регулювання корпоративних відносин за законодавством Англії та їхній правовий вплив на корпоративні відносини України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 248-249. – ISBN 978-617-7069-14-9
1035669
  Акімова Т.В. Особливості регулювання недобросовісної конкуренції в економіці держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1035670
  Баксалова О.М. Особливості регулювання оплати праці в умовах ринкової моделі економіки / О.М. Баксалова, Є.О. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 47-51. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1035671
  Пироговська В.О. Особливості регулювання праці в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пироговська Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1035672
  Савчук І.І. Особливості редакційно-видавничоі праці М. Грушевського в часописі "Україна" // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 147-154. – ISBN 978-966-353-435-0
1035673
  Вовк І.І. Особливості режиму екстремальних температур повітря на сході України / І.І. Вовк, І.М. Щербань // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 125-133. – ISSN 0868-6939


  Визначено багаторічну мінливість кількості днів з високою температурою повітря для метеорологічних станцій сходу України. Проведено порівняння зміни числа днів з максимальною добовою температурою повітря понад 30 та 35°С за останні 20 років з ...
1035674
  Кондрат"єва І.В. Особливості релігійно-філософської думки Київської Русі / І.В. Кондрат"єва, Г.Г. Олефіренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 10-17. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1035675
  Патлатой О.Є. Особливості рентних відносин в умовах інноваційної економіки / О.Є. Патлатой, П.П. Несененко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 24-30. – ISSN 2222-4459
1035676
  Ісаєва Н.С. Особливості репрезентації жіночого досвіду у ранній прозі Чжан Канкан // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 111-120
1035677
  Новгородський Р. Особливості ресоціалізації неповнолітніх в умовах виховних колоній (з досвіду Прилуцької виховної колонії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-31. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті автор аналізує особливості ресоціалізації неповнолітніх правопорушників, що відбувають покарання у Прилуцькій виховній колонії. Звернено увагу на основні напрями ресоціалізації неповнолітніх злочинців у цій установі. In the article the author ...
1035678
  Василюк А. Особливості реформування освіти в умовах викликів ХХІ ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 24-29. – ISSN 2309-9127


  Окреслено риси суспільства ХХІ ст., здійснено аналіз особливостей, дійсних і передбачуваних тенденцій реформування освіти у глобальному контексті.
1035679
  Книшик С.І. Особливості реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні: європейський досвід // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 74-80
1035680
  Швед М.М. Особливості ринку нерухомості України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1035681
  Вітренко А. Особливості ринку рекламних послуг і його місце у загальнонаціональному ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті особливості ринку рекламних послуг, його структура та основні характеристики, визначені основні принципи та стратегії ціноутворення, які застосовуються на ньому. Рассмотрены особенности рынка рекламных услуг, его структура и основные ...
1035682
  Білоусов М.М. Особливості роботи дипломатів-службовців Секретаріату ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 27-33


  Эта статья была написана украинским дипломатом, бывшим сотрудни-ком Секретариата ООН, и связана с тематикой новых условий роботы и новых требований к поведению для дипломата, направленного его правительством на работу в Секретариат ООН. Анализируются ...
1035683
  Яковенко О. Особливості роботи за викликом як різновиду нетипової зайнятості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 215-217
1035684
  Яровой Л. Особливості роботи лазерного допплерівського віброметра з трихвилевим фотозмішуваням в нанометровому діапазоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Досліджується можливість значного підвищення чутливості до слабких акустичних сигналів в лазерному допплерівському віброметрі (ЛДВ) шляхом залучення в процес фотодетектування третьої когерентної хвиля, в доданок до опорної та зондувальної хвиль. ...
1035685
  Лівочка О. Особливості роботи слідчого управління прокуратури Донецької області під час проведення антитерористичної операції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 43-45
1035686
  Авєкін Я. Особливості розвитку Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. (Apocynaceae) на ранніх етапах онтогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  "Дослідження проводились за допомогою загальноприйнятих методів. Заміри об"єктів здійснювались за допомогою програми ImageJ. Для статистичної обробки даних використовували програму STATISTICA та Microsoft Exel. Для простеження динаміки розвитку в ...
1035687
  Боровець Т.П. Особливості розвитку антиутопії в радянській літературі в період тоталітарного режиму // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 22-26


  У статтірозглядається жанрова структура і розвиток європейської літератури у часи панування тоталітарних режимів. Також аналізуються особливості розвитку радянської літератури як жанру європейської літератури ХХ століття
1035688
  Пасічник Т.О. Особливості розвитку венчурного інвестування в Україні / Т.О. Пасічник, А.В. Літвінчук, Я.В. Мороз // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 65-70. – ISSN 2309-1533
1035689
  Шутова О.С. Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 81-87. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1035690
  Степанова Г.М. Особливості розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1035691
  Шипко М.В. Особливості розвитку етичної свідомості у студентському віці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 152-157. – ISSN 2310-4368
1035692
  Харіна Н.В. Особливості розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 245-255 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1035693
  Трачук Т.А. Особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні з часів їх зародження до 90-х рр. минулого століття. The article distinguishes the features of the development of Ukrainian journalism studies since the beginning to the ...
1035694
  Буша Н. Особливості розвитку звичаєвого права в українських землях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 130-132
1035695
  Варченко О.М. Особливості розвитку земельно-іпотечного кредитування в Україні / О.М. Варченко, О.О. Рудич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 33-37. – ISSN 2309-1533
1035696
  Смелянець Т.В. Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону / Т.В. Смелянець, Л.В. Молошна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 32-37. – ISSN 2313-092X
1035697
   Особливості розвитку і розмноження Spiraea cana (Rosaceae) ex situ та in vitro / З. Бонюк, Н. Белемець, М. Небиков, Л. Колдар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  "У колекції Ботанічного саду Київського університету S. cana з 1983 р. Насіння отримане з ботанічних садів Росток (Німеччина) у 1983 р. і Познані (Польща) у 1986 р. Висота кущів в 30-річному віці становить 0,8-1,0 м. Цвітуть рослини з 5-річного віку, ...
1035698
  Резнік Н.П. Особливості розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 89-93
1035699
  Павлова Г.Є. Особливості розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області / Г.Є. Павлова, О.В. Білоткач // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1035700
  Стельмащук Л.С. Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах: досвід для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 125-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1035701
  Афоніна О.О. Особливості розвитку інтелектуального потенціалу Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 190-200. – ISSN 2308-135X
1035702
  Ластовський В. Особливості розвитку канонічного права на Запорозькій Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 132-134. – ISBN 966-650-037-X
1035703
  Боборикін О.С. Особливості розвитку міських набережних (на прикладі міст України вздовж р. Дніпро) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Боборикін Олексій Сергійович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1035704
  Армейський О.С. Особливості розвитку правової компетентності вчителів технології у післядипломній педагогічній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 174-180. – ISSN 2074-8922


  "...Статтю присвячено дослідженню проблеми розвитку правової компетентності вчителів технології в післядипломній педагогічній освіті."
1035705
  Бондар В.В. Особливості розвитку процесів децентралізації функцій столичного міста / В.В. Бондар // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 35-39 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1035706
  Афтанділянц В.Є. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 207-210. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
1035707
  Атаманюк Я.Д. Особливості розвитку самодіяльного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1035708
  Кіндзерський Ю. Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 9-13. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
1035709
  Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 267-275 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1035710
  Чугаєвський В.Г. Особливості розвитку студентського самоврядування // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 133-135
1035711
  Чорний В. Особливості розвитку суспільства, або Спроба отримати відповідь на запитання: "Що ми модернізуємо?" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 26-29
1035712
  Попадинець М К. Особливості розвитку та проведення масових заходів в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 19-23. – ISSN 2071-4653
1035713
  Якимчук І.П. Особливості розвитку творчого мислення і мотивації в учнів 6-8 класів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 197-205. – ISBN 978-966-651-861-9


  Розглянуто особливості розвитку творчого мислення та мотивації в підлітковому віці. Подано аналіз динаміки розвитку творчого мислення та мотивації.
1035714
  Тертична Ю.В. Особливості розвитку туризму в країнах Центральної Європи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 78-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1035715
  Безкровний Є. Особливості розгляду звернень прокурорів та інших осіб з приводу діяльності прокурорів уповноваженими органами // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 114-126
1035716
  Бєлан Г. Особливості розгляду педагогічної персоналії у радянському дискурсі // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 16-19.
1035717
   Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 103, [1] с. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-272-6
1035718
  Коваленко Л.П. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в органах місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 100-106. – ISSN 0201-7245
1035719
  Мяловицька Н. Особливості розмежування компетенції між рівнями влади в сучасних федеративних державах світу // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 60-62
1035720
  Михальський С.А. Особливості розмірного розподілення клітин тимусу залежно від методу цитометричного дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 30-35. – (Біологія ; Вип. 26)


  Проведене порівняльне дослідження характеристик розмірних розподілень популяції клітин тимусу щура, одержаних за допомогою різних методів цитометрії на препаратах типу суспензія, мазок, зріз. Статистичний аналіз даних показав, що як метод проведення ...
1035721
   Особливості розповсюдження авіаційного гасу в геологічному середовищі в районі селища "Вишків" (м. Луцьк) / А.Л. Брикс, М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, Є.І. Некрасов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 35-40 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1035722
  Бардік В.Ю. Особливості розповсюдження звуку у розбавлених водних розчинах спиртів в околі їх особливих точок / В.Ю. Бардік, О.Л. Слинчак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Аналізуються особливості розповсюдження звуку у водному розчині у-піколіну в околі його особливої точки. Враховується, що специфіка температурної залежності звуку обумовлена процесами кластеризації у розчині. Показано, що високочастотна швидкість ...
1035723
  Бочевар Р. Особливості розповсюдження та типоморфізм сульфідів скарнових родовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку характеристику скарнових родовищ заліза Індонезії, докембрійських мармурів Нігерії, родовища лазуриту Ляджвардара (Памір). Досліджено мінералогічні особливості та електричні властивості сульфідів цих родовищ. Оцінено можливості ...
1035724
  Гулій В. Особливості розподілу, складу та походження глаукофану з району Дабі Шан (Китай) / В. Гулій, І. Побережська, О. Ковтун // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2078-6220
1035725
  Баранник М.О. Особливості розробки дистанційного курсу з дисципліни "Біофізика" для студентів фармацевтичних спеціальностей // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 38. – ISBN 978-966-285-400-8
1035726
  Ковальська Г.Л. Особливості розробки історико-містобудівних обгрунтувань в межах історичних ареалів м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 277-282. – ISSN 2077-3455
1035727
  Кубко В.П. Особливості розробки корпоративного кодексу вищого навчального закладу / В.П. Кубко, К.Ю. Ткаченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 255-258. – ISSN 2076-1554
1035728
  Євсейцева О.С. Особливості розробки маркетингової стратегії вищого навчального закладу / О.С. Євсейцева, Д.В. Новіков // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6806


  У статті визначено головні аспекти, які впливають на розробку маркетингової стратегії вищого навчального закладу.
1035729
  Швець Є.В. Особливості розробки моделі управління стратегічним потенціалом підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 122-128. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Охарактеризовано основні питання управління стратегічним потенціалом підприємства, що є запорукою успішного функціонування та розвитку суб"єкта господарювання. Зокрема, актуальним питанням є дослідження необхідності виявлення та використання резервів, ...
1035730
  Кльоба Л.Г. Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-23
1035731
  Кириченко В.О. Особливості розроблення моделі підвищення кваліфікації в Інституті підготовки фахівців Національного органу стандартизації / В.О. Кириченко, Г.В. Лісіна, І.С. Шустєва // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (105). – С. 37-44. – ISSN 2307-4949


  Ефективність навчального процесу й конкурентоспроможності кінцевого продукту залежить від підготовки фахівців та системи управління якістю освіти.
1035732
  Буднік О.П. Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 170-175. – ISSN 2222-5374
1035733
  Мізюк М.І. Особливості розумової працездатності та успішності учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку / М.І. Мізюк, З.Б. Суслик, Є.О. Єремчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 73-76 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1035734
  Дубчак Є І. . Особливості російськомовної номінації у сфері спорту (на матеріалі термінології фігурного катання) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 123-126. – ISBN 966-8188-07-1
1035735
  Булат А.Г. Особливості росту та розвитку верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в учбово-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В.В. Дркучаєва / А.Г. Булат, А.І. Лялін, Л.Я. Дядечко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 162-169 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1035736
  Похваленко О.С. Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів / О.С. Похваленко, Н.С. Савосік // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 163-169 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1035737
  Козоріз О. Особливості сатиричного змалювання художньої дійсності у романі Лао Ше "Записки про Котяче місто" / О. Козоріз, М. Завістовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості сатиричного змалювання художньої дійсності та літературні прийоми, які Лао Ше використовує у своєму романі "Записки про Котяче місто". Також розглядається вплив європейської літератури на формування творчої манери ...
1035738
  Вербич Н.С. Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст VS хрестоматія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 21-29. – ISSN 0027-2833
1035739
  Труб В.М. Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти) : монографія / Труб В.М. ; [відп. ред.: Л.О. Ставицька ; Ін-т укр. мови НАН України]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 302-318. – ISBN 966-02-4089-9
1035740
  Букрієнко А. Особливості символічного вираження едіпового комплексу в японській міфології / А. Букрієнко, В. Цимбалюк // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 206-210
1035741
  Беценко Т. Особливості синтаксично-стилістичної організації поетичного доробку Лесі Українки як самобутнє явище в історії української художньої думки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 526-538. – ISSN 2304-9383
1035742
  Беценко Т.П. Особливості синтаксичної організації ідіостилю Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 24-29. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Стаття присвячена розгядові специфіки манери письма Івана Огієнка.
1035743
  Терентьева Н.О. Особливості системи виховання в Україні 20-х років XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 34. – С. 70-75. – (Серія "Педагогічні науки")
1035744
  Важинський О.С. Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 103-117. – ISSN 1999-5717
1035745
  Заваріка Г.О. Особливості системи культурно-дозвіллєвої діяльності / Г.О. Заваріка, О.О. Зеленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1035746
  Буткевич О.В. Особливості системи міжнародного права XX ст. // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 331-347. – ISBN 978-966-2609-51-6
1035747
  Журавльова Н.М. Особливості сільського мовленнєвого етикету у творах Григора Тютюнника // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 60-68. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1035748
  Галецький Л. Особливості складу основних порід Коростенського комплексу і походження корінних титанових руд / Л. Галецький, М. Комський, О. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-13. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються геохімічні особливості титаноносних габроїдних масивів Коростенського плутону. На основі статистичної обробки даних хімічних аналізів порід та мінералів було виконано розрахунки нормативного мінерального складу, отримано формули ...
1035749
  Сенчик М.О. Особливості слідчого огляду в справах про обкрадання покупців // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 42-46. – (Серія права ; № 7)


  При расследовании по делам об обворовывании покупателей обычно осматриваются товары, помещения торговых организаций, документы, весы и измерительные приборы. Если в ходе осмотра товара возникает необходимость отобрать его образец (пробу), пользуются ...
1035750
  Матвіяс І.Г. Особливості словозміни в західноукраїнському варіанті літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 11-14. – ISSN 0027-2833
1035751
  Лук"яненко Н. Особливості соціалізації дитини у прийомній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-73. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей соціалізації дитини у прийомній сім"ї. Автором розглянуті основні етапи підготовки, функціонування та соціального супроводу прийомних сімей. Визначається зв"язок недоліків цих етапів та подальших проблем виховання ...
1035752
  Захарченко М.В. Особливості соціалізації призовної молоді в Збройних силах / М.В. Захарченко, О.Ю. Панфілов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглянуто проблему соціалізації молодих воїнів у Збройних силах. Розглядаються основні особливості, складові та чинники процесу соціалізації в армійському середовищі. Наводяться результати конкретно-соціологічного дослідження деяких аспектів ...
1035753
  Білан Н.І. Особливості соціальних комунікацій в інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 59-62


  Йдеться про розвиток соціальних комунікацій в інтернеті. Інтернет - це найдинамічніший прогресуючий засіб комунікації, оскільки новітні види зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікаційні системи у глобальну мережу, завдяки чому відбувається ...
1035754
  Молодиченко В. Особливості соціальних уявлень молоді щодо сімейно-шлюбних відносин: гендерний аналіз // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 142-145. – ISBN 978-966-8428-52-4
1035755
  Соболєва С. Особливості соціально-гуманітарної підготовки іноземних студентів економічних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 139-149. – ISSN 2312-5993
1035756
  Вірченко В.В. Особливості соціально-економічного розвитку Північної Кореї у ХХ-ХХІ ст. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 44-48


  Проаналізовано перспективи та наслідки економічних реформ у Північній Кореї.
1035757
  Дяковський О.С. Особливості соціально-правового статусу суб"єктів захисту персональних даних // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 24-29. – ISSN 2413-6433
1035758
  Кашка Е. Особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків. Автор розглядає особливості адаптації людини до віртуального світу за допомогою рольової гри в інтернет-мережі. The paper analyzes the especially the ...
1035759
  Вязова Р.В. Особливості соціально-філософського аналізу етнічності в міжкультурній комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 103-106. – ISSN 2077-1800
1035760
  Костенко М.В. Особливості соціально-філософського осмислення сучасності в межах прогнозування майбутнього // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 43-44
1035761
  Ковальчук Н.В. Особливості соціальної відповідальності в аграрному бізнесі // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 43-53. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1035762
  Боднарчук Ю.Ю. Особливості соціальної диференціації у середовищі українського населення на Закерзонні станом на 1944-1946 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – с. 164-169. – (Історія ; Вип. 25)
1035763
  Кірносова Н. Особливості соціальної реклами в Пекінському метро // Китаєзнавчі дослідження : збірка наукових праць / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2011. – Т. 1. – С. 116-121
1035764
  Жовновата В.О. Особливості соціальної структури українського суспільства: проблеми дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С.124-132. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1035765
  Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 1605-7295
1035766
  Левченко С.М. Особливості спектральних властивостей РНК : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Левченко Світлана Миколіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 120 л. – Бібліогр.: л. 109-120
1035767
  Левченко С.М. Особливості спектральних властивостей РНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Левченко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 25 назв
1035768
  Островський І.В. Особливості спектру сонолюмінесценції ніобату літію при кімнатній температурі / І.В. Островський, В.А. Лисих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-46. – (Фізика ; Вип. 1)


  У спектрі сонолюмінесценції ніобіту літію виявлена неструктурована компонента, подібна до спектру випромінювання абсолютно чорного тіла з температурою біля 2100 К. Ця складова спектра може бути зв"язана з локальним над розігріванням кристалічної гратки ...
1035769
  Куцевич М. Особливості співвідношення окремих міжнародно-правових зобов"язань України та принципів чинності Кримінального кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню дійсних меж застосування КК України, які обумовлюються, ратифікованими Україною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню ...
1035770
  Горбачов Д.М. Особливості співучасті у злочинах із спеціальним суб"єктом // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 251-254
1035771
  Паславська О. Особливості спільної власності на землю за законодавством України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 74-78. – ISSN 2524-0129
1035772
  Яцик О.В. Особливості сполучуваності іменника "Cash" в англомовному економічному тексті: лінгвокогнітивний аналіз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 242-243. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1035773
  Погорільська Н. Особливості сприймання візуальної реклами через призму ціннісних орієнтацій українців та американців / Н. Погорільська, М. Прухніцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 108-112. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню відмінностей в ціннісних орієнтаціях сучасних українців та американців та їх впливу на специфіку рекламних кампаній в Україні та США. У роботі висвітлено особливості сприймання рекламної продукції потенційним споживачем, а ...
1035774
  Ярмоленко Ю.О. Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 112-115. – ISSN 2306-6806
1035775
  Лазарєва О.В. Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування / О.В. Лазарєва, О.С. Хапун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 21-25. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1035776
  Євтушевська О.В. Особливості становлення акціонерних товариств в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 55-58
1035777
  Щербина В.С. Особливості становлення засобів законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній правовій думці // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 100-105. – ISSN 2227-796X
1035778
  Лукашів В. Особливості становлення і розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців зв"язкв // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 53-57. – ISSN 0131-6788


  У статті разглядається сутність поняття "інформаційна культура". Розкрито психолого-педагогічні особливості формування інформаційної культури майбутніх фахівців зв"язку, визначено чинники, які їх зумовлюють.
1035779
  Петрова І.В. Особливості становлення й розвитку культурно-дозвіллєвих практик Давньої Греції // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 78-83


  Метою статті є аналіз особливостей, які вплинули на розвиток культурно-дозвіллєвих практик в Античній Греції. Автором обґрунтовуються передумови, що сформували відповідну ієрархію життєвих цінностей стародавнього грека й створили основу для розвитку ...
1035780
  Лелик Л.І. Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 248-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1035781
  Захарова Н.Б. Особливості становлення культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки української держави // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 404-414. – ISSN 2222-4203
1035782
  Возняк Р.П. Особливості становлення ринку земель сільськогосподарського призначення // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 37-41. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1035783
  Євтушевський В.А. Особливості становлення та перспективи медичного страхування в системі охорони здоров"я України / В.А. Євтушевський, В.В. Єрмолаєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 33-41


  У статті розкрито особливості впровадження та розвитку медичного страхування в Україні, його роль у забезпеченні ефективності системи охорони здоров"я. Запропоновано низку першочергових заходів щодо вдосконалення медичного страхування в Україні. In ...
1035784
  Гольонко Р.А. Особливості становлення та розвитку законодавства про біосферні заповідники // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 139-151. – ISSN 2224-9281
1035785
  Батрименко О.В. Особливості становлення та розвитку континентальної моделі бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 382-391
1035786
  Бугаєвська Н.А. Особливості становлення та розвитку паліативно-хоспісної допомоги в Україні // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2411-1597
1035787
  Буткевич О.В. Особливості стародавнього міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 111-125. – ISBN 978-966-2609-51-6
1035788
  Грабська І.А. Особливості статеворольової ідентифікації дівчат: роль батьків як еталонів маскулінності/фемінінності / І.А. Грабська, Н.М. Булатевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Статтю присвячено проблемі статево рольової ідентифікації дівчат. Аналізується роль батьків як еталонів маскулінності/фемінінності. Наводяться результати дослідження, які показують особливості зміни традиційних статево ролевих стереотипів.
1035789
  Богма О.С. Особливості статичного та динамічного характеру категорії "бюджетна безпека" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 27-30. – ISSN 2306-6792
1035790
  Богіра М. Особливості створення агроформувань у ринкових умовах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 29-30. – ISSN 1810-3944
1035791
  Ленчук І.Г. Особливості створення комп"ютерних 3D моделей для навчального контенту хмарних LMS із стереометрії / І.Г. Ленчук, О.О. Мосіюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 100-104. – ISSN 2413-1571
1035792
  Губенко Р.Г. Особливості створення соціалістичної правової системи в соціалістичних країнах Європи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 73-76. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматривается вопрос об особенностях становления социалистической системы права в социалистических странах Европы. Показано, что народная власть после народно-демократической революции наряду с изданием новых законов некоторое время ...
1035793
  Половін Б.А. Особливості створення та перспективи використання динамічних навчальних курсів // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 58
1035794
  ЯремчукН Особливості стилю антивоєнних романів Хемінгуея і Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 105-114
1035795
  Жигжитова Л. Особливості стилю наукового тексту // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін ; [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 78-79
1035796
  Комарницька В.Л. Особливості стилю творів Леоніда Глібова для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 211-215. – ISBN 966-8188-10-1
1035797
  Самострокова Н. Особливості стилю творчості Кароля Ліпінського в жанрі скрипкового концерту // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 117-124. – ISSN 2310-0583
1035798
  Ігнатова Л.Р. Особливості столипінської аграрної реформи в Україні у дослідженнях останнього десятиліття // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 51-58. – ISSN 2307-5244


  "У статті розглядаються особливості столипінської аграрної реформи на українських землях, що входили до складу Російської імперії на початку ХХ ст. На основі наукових досліджень, зроблених в останньому десятилітті, робляться висновки про те, що ...
1035799
  Ор"єва К.В. Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 79-81. – ISSN 2306-6806
1035800
  Дубасенюк О. Особливості структури педагогічної діяльності вчителя в контексті сучасних наукових підходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-29. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості структури педагогічної діяльності вчителя в контексті сучасних наукових підходів. У межах професіографічного підходу педагогічна діяльність представлена у вигляді професіограми - сукупності вимог, що пред"являє педагогічна ...
1035801
  Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Наталія Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1035802
  Поперенко Л.В. Особливості структурних перетворень в приповерхневих шарах стрічок металевих аморфних сплавів при в"язко-крихкому переході / Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Оптичним методом досліджено в"язко-крихкий перехід в аморфних сплавах Fe-Co-Ni-B, Fe-Ni-Si-B, Co-Ni-Fe-Si-B. Отримана залежність головного кута падіння світла [фі з нижнім індексом 0] від температури відпалів Т[нижній індекс альфа] та від глибини ...
1035803
  Мисливченко О.М. Особливості структуроутворення та властивості високоентропійних сплавів системи Cr-Al-Fe-Co-Ni-Cu-Mn-V : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Мисливченко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1035804
  Байда І.А. Особливості студентського віку та необхідність їх врахування у навчальному процесі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 10-12. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1035805
  Ламаш І.В. Особливості суб"єктивного переживання часу курсантами-комбатантами АТО // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 69-74
1035806
  Кучаковская Н. Особливості суб"єктного складу зовнішньоекономічних правовідносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 49-57. – ISSN 2308-9636
1035807
  Дідківська Т. Особливості суверенітету монетарної політики в умовах глобалізації // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 91-101. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1035808
  Кухарєв О. Особливості судового розгляду справ про встановлення факту перебування на утриманні спадкодавця // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 59-65
1035809
  Семашко Н.В. Особливості суспільно-політичних поглядів С.В. Петлюри у 1902-1917 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 225-234. – ISSN 2312-2587


  Проаналізовано погляди С.В. Петлюри на російський і європейський варіанти соціалізму, ставлення його до національних потреб українського народу, визначення їх причин та пошуку шляхів вирішення у 1902-1917 рр. Важливим чинником у подальшому вивченні ...
1035810
  Назарчук Т. Особливості суспільно-політичного, наукового та культурного розвитку Кримської АСРР // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 64-71
1035811
  Тома Н.М. Особливості суспільної лексики в мові творів Петра Могили // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
1035812
  Лажнік В. Особливості сучасних внутрішньодержавних міграцій населення Чеської Республіки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 76-85. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1035813
  Андрущенко М.О. Особливості сучасних концепцій хронополітики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Андрущенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Бібліогр.: л. 205-228
1035814
  Батрименко В.І. Особливості сучасних моделей місцевого самоврядування (політологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1035815
  Коваленко С.М. Особливості сучасних реформ щодо регулювання освіти дорослих в Англії / С.М. Коваленко, Л.І. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 404-413. – ISSN 2312-5993
1035816
  Курушина М.А. Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 117-120. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1035817
  Чорна О.М. Особливості сучасного етапу розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій та світової мережі інститутів інформаційного середовища / О.М. Чорна, А.В. Литвинова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 47-54. – ISSN 2218-1199
1035818
  Прохорова М.Е. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими ТНК / М.Е. Прохорова, О.О. Богданенко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 119-129. – ISSN 1729-7036
1035819
  Горіна Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 141-146. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1035820
  Покась Л.А. Особливості сучасного уроку засвоєння нових знань з географії в 6 класі / Л.А. Покась, Н.В. Сльоза // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 12-16 : схема, мал. – Бібліогр.: 7 назв
1035821
  Ткалич А. Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 305-307
1035822
  Федорієнко В.А. Особливості сучасної концептуальної архітектури ГІС платформи військового призначення / В.А. Федорієнко, О.В. Головченко, С.І. Васюхно // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 86-92. – ISSN 2304-2699
1035823
  Верещак Ю. Особливості сучасної мовної ситуації в Австралії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 583-586. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035824
  Кучай Т.П. Особливості сучасної системи освіти Швеції / Т.П. Кучай, Д. Стасенкова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 68-70. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
1035825
  Холодний Г.О. Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 194-200. – ISSN 2222-0712
1035826
  Тимошенко О.В. Особливості та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / О.В. Тимошенко, Т.П. Лісковецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 87-92. – ISSN 2222-4459
1035827
  Хільська І.І. Особливості та перспективи України на шляху до євроінтеграції // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 27-28
1035828
  Сіра О.В. Особливості та проблеми взаємного сприйняття в Південній Кореї та Японії (1998-2015 pp.) // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і поличні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (25). – C. 66-76. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1035829
  Вахонєва Т.М. Особливості та проблеми визначення змісту авторського договору // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 16-18. – ISBN 978-966-301-169-1
1035830
  Чубарь О.Г. Особливості та проблеми європейської інтеграції української вищої освіти / О.Г. Чубарь, С.В. Сембер // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 244-250. – (Економіка ; Вип. 31)


  На основі опрацювання наукової літератури, періодичних видань, законодавчої та нормативної бази МОН України, а також власного педагогічного досвіду авторів у статті здійснено узагальнення особливостей і проблем розвитку вищої освіти в країні, зокрема, ...
1035831
  Рябенко Г. Особливості та проблеми здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, а також судового розгляду в них // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 48-50
1035832
  Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1035833
  Водолєєва І.Є. Особливості та проблеми формування валютної системи України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 117-119. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1035834
  Гуменюк О. Особливості та спрямованість організації освітнього процесу у медичних університетах України / О. Гуменюк, В. Гуменюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 26-31. – ISSN 2308-4634


  У статті охарактеризовано основні зміни в організації освітнього процесу у медичних університетах України, вони відбувалися під впливом євроінтеграційних змін і полягали у стандартизації змісту освіти, навчальних планів, реорганізації навчального ...
1035835
  Грицеляк В.П. Особливості та структура видання "Атлас Української Повстанської Армії" / В.П. Грицеляк, І.В. Дикий, І.І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 16-19. – ISSN 2075-1893
1035836
  Князев Н.М. Особливості та сучасний стан мовної політики Російської Федерації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 152-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1035837
  Хамайко Н.В. Особливості та характер давньоруської гри у "Тавлії" у писемних та епічних згадках // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 137-146. – ISSN 2227-4952
1035838
  Пасенченко Ю. Особливості тарифної політики згідно договорів ОСЦПВВНТЗ на ринку України / Ю. Пасенченко, Р. Абдураманов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У даній статті описані результати аналізу дійсної, до 27 серпня 2010 року, системи ціноутворення згідно договорів обов"язкового страхування автоцивільної відповідальності на ринку України. За результатами аналізу було виділено основні недоліки системи ...
1035839
  Пашинська Л.М. Особливості творення й функціонування неофразем у сучасному українському мас-медійному дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 95-101. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1035840
  Радько О. Особливості творення ступенів порівняння індивідуально-авторських прикметників в українських поетичних текстах XX–XXI сторіч // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 159-166. – ISSN 2413-0923
1035841
  Задорожна Л.М. Особливості творчого досвіду Гегама Саряна - перекладача Шевченка вірменською мовою // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 32-39. – ISSN 0207-8287
1035842
  Андрєєва С.В. Особливості творчої діяльності вокально-інструментального ансамблю "Смерічка" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 283-289


  Смерічка - укр. радянський естрадний вокально-інструментальний ансамбль, створений у 1967 р. випускником Мукачівського пед. училища Левком Дутківським у Вижницькому училищі прикладного мистецтва.
1035843
  Безручко О.В. Особливості творчої і педагогічної діяльності Леоніда Михайловича Осики // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-155


  Леонід Михайлович Осика (1940-2001) - український режисер, сценарист. Один із представників "поетичного кіно". Засл. діяч мистецтв УРСР (1988). Народний артист України (1998).
1035844
  Черіпко С. Особливості творчості Михайла Драй-Хмари в контексті вивчення української літератури // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 272-275
1035845
  Круківська А. Особливості термічного режиму грунту в місті Київ / А. Круківська, М. Агаркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні характеристики термічного режиму темно-сірих лісових ґрунтів у межах міста, які визначено на основі даних багаторічних стаціонарних вимірювань гідрометеорологічної станції Київ. Досліджено особливості добового та сезонного ходу ...
1035846
  Постоюк Н. Особливості техніки мовлення викладача вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 71-75. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено сутність складових техніки мовлення викладача вищого навчального закладу, а саме: дихання, голос, дикція, інтонація, темп. Визначено особливості кожного показника, подано його визначення й умови правильного формування. Проаналізовано типи ...
1035847
  Шеленко Д. Особливості технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності виробництва на селі / Д. Шеленко, Л. Сас, П. Матковський // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 99-109. – ISSN 2410-0919


  " У новостворених аграрних підприємствах виникають труднощі з адаптацією до ринкових вимог. Тому важливого значення набувають дослідження особливостей технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах ...
1035848
  Мельник А.В. Особливості технологій відображення і обробки геопросторової інформації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 332-334
1035849
  Братель О. Особливості тлумачення положень договору дарування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 35-37
1035850
  Шакун Н.В. Особливості тлумачення суспільства в українській філософії // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 91-96. – ISSN 2412-1185
1035851
  Клименко Р.А. Особливості торгівлі товарами України з регіонами світу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 41-43. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1035852
  Макогін З.Я. Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини / З.Я. Макогін, Р.Я. Андрусейко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 249-254. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1035853
  Удод Н.М. Особливості торговельної діяльності міжнародних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 39-42
1035854
  Шевченко М.І. Особливості традиційної побутової культури українців (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шевченко М.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1035855
  Вороніна М.О. Особливості трактування євангельських сюжетів у французькій ораторії другої половини XIX ст. крізь призму історії жанру ("Дитинство Христа" Г. Берліоза та "Марія Магдалина" Ж. Массне) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Вороніна Марія Олексіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1035856
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 122-125


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві.Показано,що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної ситстеми і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
1035857
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 207-213. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві. Показано, що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної системи і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
1035858
  Синявська Л. Особливості трансформаціії драматичних текстів // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 40-52. – ISSN 2312-6809
1035859
  Збарський В.К. Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства / В.К. Збарський, Ю.Ю. Алєксєєва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
1035860
  Сундук А.М. Особливості трансформацій національного господарства в контексті світового розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 36-38
1035861
  Авескулов В.Д. Особливості трудових відносин із дістанційними працівниками // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 111-116. – ISSN 2311-4894
1035862
  Цесарський Ф.А. Особливості трудового договору із матеріально відповідальними особами // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 81-85. – ISSN 2311-4894
1035863
  Козіна О.В. Особливості туризму у Прикарпатті // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 276-278
1035864
  Чабан Т.Ю. Особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Львівської області / Т.Ю. Чабан, І.О. Мазуркевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 88-94. – ISSN 2308-135X
1035865
  Галімська І.І. Особливості у професійно-прикладної фізичної підготовки у льотних вищих навчальних закладах // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 405-412. – ISBN 978-966-7359-77-5
1035866
  Барановський М.О. Особливості удосконалення структури та просторової організації мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області / М.О. Барановський, О.В. Барановська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 180-189. – ISSN 2308-135X
1035867
  Чуєва О. Особливості укладання договоу купівлі-продажу нерухомості з розстроченням платежу. Істотні умови, порядок посвідчення та забезпечення виконання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 39-42
1035868
  Андрущенко Т. Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 33-35


  Стаття присвячена питанню врегулювання сімейних правовідносин між колишнім подружжям у договірному порядку.
1035869
  Федорченко Н. Особливості укладення договору про сурогатне материнство // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 65-68. – ISSN 2307-8049
1035870
  Грицик А.С. Особливості укладення договору факторингу // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 41-47. – ISSN 2413-743X
1035871
  Тугова М.А. Особливості українського національного характеру // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 174-175. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1035872
  Гирич І. Особливості українського соціалізму: М. Драгоманов і галицькі радикали // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 342-345. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1035873
  Грицаюк М.М. Особливості української ментальності в романі "Золотий скарабей" О. Чорногуза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 87-91
1035874
  Круглов В.В. Особливості управління державною власністю в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 54-57. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1035875
  Христенко О.В. Особливості управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах / О.В. Христенко, О.М. Свистун // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 73-80. – ISSN 2218-1199
1035876
  Загороднюк О. Особливості управління маркетинговою діяльністю в АПК // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 42-52. – ISSN 2409-9260
1035877
  Гріненко О.І. Особливості управління мобілізаційною підготовкою національної економіки / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 48-54. – ISSN 2304-2699
1035878
  Дубенський В.С. Особливості управління стратегічним плануванням бізнес-організації в умовах правового режиму воєнного стану // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 48-49. – ISBN 978-617-8037-94-9
1035879
  Кобаль В.І. Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 199-202. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1035880
  Філонюк Ю. Особливості управління у полікультурних корпораціях // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 54-55. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1035881
  Редько І.І. Особливості ураження центральної нервової системи у новонароджених при внутрішньоутробних вірусних інфекціях / І.І. Редько, О.М. Чакмазова, Р.В. Поздняков // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 21-25. – ISSN 2226-1230
1035882
   Особливості успадкування ознак технологічних якостей зерна проса / Л.І. Перевертун, Л.А. Мельник, А.М. Проданик, О.В. Самборська // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 162-170 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1035883
  Тітов Ю.О. Особливості утворення п"ятишарових перовскітоподібних сполук А5В5О17 (А = La, Ca, Sr, В = Ті, Fe) із систем сумісноосаджених гідроксиоксалатів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 74-79. – ISSN 0041-6045


  Визначено особливості механізмів утворення п"ятишарових перовскітоподібних сполук типу АпВ"О3п+2 (А = La, Ca, Sr, В = Ті, Fe, n = 5) із систем сумісноосаджених гідроксиоксалатів. Проведено їх порівняльний аналіз із відомими механізмами утворення цих ...
1035884
  Селезньова В О. Особливості участі громадян і громадських організацій у розбудові процесу еко-демократії суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
1035885
  Закарлюка Н. Особливості участі малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 75-77
1035886
  Предчук Т.В. Особливості участі юридичних осіб у спадкових та договірних правовідносинах, об"єктом яких є сервітут // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 158-168
1035887
   Особливості фазо- та структуроутворення при реакційному гарячому пресуванні композитів системи ZrB2-SiC / С.В. Чорнобук, А.О. Гончаренко, О.Ю. Попов, В.А. Макара // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 7, липень. – С. 982-993. – ISSN 1024-1809
1035888
  Шуппе Л.В. Особливості фахової підготовки романської філології в університеті Севільї // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 123-126. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1035889
  Радишевська О.Р. Особливості фахової підготовки юристів: міждисциплінарний та міжгалузевий підходи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 98-101
1035890
  Лучкіна Є.С. Особливості фемінного дискурсу Халеда Хоссейні / Є.С. Лучкіна, І.В. Шпак // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 141-145. – ISBN 978-966-921-000-5
1035891
  Абросімов Є.О. Особливості філософії права в Україні / Є.О. Абросімов, Н.О. Скалозуб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 304-309. – ISSN 2306-9082
1035892
  Семенова В.Г. Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
1035893
  Макаренко Є. Особливості фінансової політики держави та місце бюджетного дефіциту у механізмі її реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості проведення фінансової політики в Україні, досліджено галузі пріоритетного бюджетного фінансування в умовах світової фінансової кризи та визначена роль бюджетного дефіциту в механізмі реалізації фінансової політики ...
1035894
  Перепелиця М.О. Особливості фінансової правосуб"єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 108-118. – ISSN 0201-7245
1035895
  Плотніков О. Особливості фінансування агросектору / О. Плотніков, Г. Калініченко, Г. Потапова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 18-19
1035896
  Третяк Д Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 53-55
1035897
  Лопатюк Р.І. Особливості фінансування сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 49-51
1035898
  Норд Г.Л. Особливості фінансування та казначейського обслуговування бюджетних установ на прикладі ВНЗ / Г.Л. Норд, Н.О. Руденко // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 62-67. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
1035899
  Перцов М.О. Особливості флейтового ансамблю на прикладі творчості Олени Сєрової // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 70-76. – ISSN 2226-2180
1035900
  Гарбуз А. Особливості флористичних образів у поезії Миколи Луківа (за збірками "Сади цвітуть під небесами" та "Двоє в човні") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 33-38
1035901
  Романенко Т.Г. Особливості фолікулогенезу, оогенезу та ембріогенезу у жінок в циклах дрт на тлі патології щитовидної залози / Т.Г. Романенко, О.І. Чайка // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 49-54. – ISSN 2226-1230
1035902
  Матвіяс І.Г. Особливості фонетичної системи в західноукраїнському варіанті літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 16-21. – ISSN 0027-2833
1035903
  Тищенко М.В. Особливості формалізації контекстів аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Тищенко Микита Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 9-11, 194-208
1035904
  Дячок О.М. Особливості формування архітектурного ансамблю Почаївської Лаври // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 413-418. – ISSN 2077-3455
1035905
  Гевель В.В. Особливості формування банківських ризиків на ринку регіональних активів в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-14. – Бібліогр.: 4 назви
1035906
  Комарова О.А. Особливості формування випереджального рівня освітнього потенціалу суспільства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 57-60. – ISSN 1728-6220
1035907
  Чистякова І.А. Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 461-476. – ISSN 2312-5993
1035908
  Садовий М.І. Особливості формування дослідницької компетентності студентів фізико-технологічного профілю у хмаро орієнтованому навчальному середовищ / М.І. Садовий, О.М. Трифонова, А.В. Шаховська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 28-31. – ISSN 1563-3713
1035909
  Яворська В.В. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор"я / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 129-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1035910
  Ушкаренко Ю.В. Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-46. – ISSN 2313-092X
1035911
  Колоскова. Г.В. Особливості формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 142-147


  Розглядається формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету.
1035912
  Олійник Н.Ю. Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 91-101. – ISSN 2074-8922
1035913
  Єкель Г.В. Особливості формування ефективності виробництва зерна кукурудзи при вирущуванні в органічній системі землеробства / Г.В. Єкель, Г.В. Коваленко, І.М. Лупеха // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 35-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1035914
  Доманецька І. Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів / І. Доманецька, Г. Красовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 39-46. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  На прикладі організаційно та територіально розподіленого навчального закладу висвітлено особливості сучасного етапу інформатизації освіти, відзначено посилення суперечливості між уніфікацією і дивергенцією освіти в організаційно та територіально ...
1035915
  Гуменюк А.Г. Особливості формування загальноєвропейського гуманітарного простору: місце України / А.Г. Гуменюк, К.Ю. Денисенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 22-38


  У статті розглядаються питання інтеграції України в загальноєвропейський гуманітарний простір. Автори зосередили свою увагу на освіті, культурі та інформації, які є найбільш важливими факторами інтеграції.
1035916
  Іванов С.В. Особливості формування і оцінки маркетингового потенціалу будівельного підприємства / С.В. Іванов, І.Л. Окуневич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 91-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1035917
  Вертій О. Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 44-47


  В статті розроблено стислий огляд педагогічної думки в Україні від найдавніших часів до кінця XVIII ст., визначено джерела та особливості становлення української національної ідеї в методиці вивчення української літератури
1035918
  Зеленська В.В. Особливості формування інноваційної політики України на шляху до вступу ЄС / В.В. Зеленська, І.В. Бондаренко, Д.Л. Пирогов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 2. – С. 34-39. – ISSN 1995-0519
1035919
  Вишняков В.М. Особливості формування інтеграційної стратегії України в епоху глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 35-39. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1035920
  Законов С. Особливості формування іншомовної професійної компетенції в говорінні у майбутніх працівників юридичної сфери // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 399-400
1035921
  Скопенко Н.С. Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 32-42


  Розглянуто основні особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту на виробничих підприємствах. Комплексна система ризик-менеджменту повинна стати важливою складовою загальної системи управління підприємством, яка здатна підвищити ...
1035922
  Вовк В. Особливості формування конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 20-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1035923
  Губа Н.О. Особливості формування копінг-стратегій у студентів різних спеціальностей / Н.О. Губа, Н.В. Козюра // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 36-43. – ISSN 2310-4368
1035924
  Руденко Б.Б. Особливості формування методологічних засад юридичного знання у новий час: Г. Гроцій і Т. Гоббс // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 162-169
1035925
  Шталь Т.В. Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності країни / Т.В. Шталь, В.О. Козуб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 59-62. – ISBN 978-966-8177-81-1
1035926
  Сидоренко В. Особливості формування міських територій у промислових регіонах України / В. Сидоренко, А. Паламар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 92-95 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
1035927
  Ярошевич Н.Б. Особливості формування надходжень Пенсійного Фонду України в контексті проблем солідарної пенсійної системи / Н.Б. Ярошевич, І.В. Макалюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 322-326. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1035928
  Дзьоба О.Г. Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 129-134
1035929
  Кожедуб Л. Особливості формування перекладацької компетенції студентів у галузі художнього перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 411-415. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035930
  Дідур К.М. Особливості формування персоналу аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 82-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1035931
  Мандрик Б.М. Особливості формування підземних вод під впливом техногенного фактора на промислових територіях : гідрогеологія та інженерна геологія / Б.М. Мандрик, В.І. Мокієнко, А.М. Мандрик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 78-81. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 15)


  Методами математичного моделювання вивчено гідродинамічні умови промплощадки Нікопольського заводу феросплавів та навколишніх територій. Визначені величини техногенного інфільтраційного живлення підземних вод диференційовано по площі залежно від ...
1035932
  Новікова Н.Є. Особливості формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства на прикладі України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 67-71. – ISSN 1996-5931
1035933
  Деркач Ж.В. Особливості формування політичної культури України на рубежі століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 127-133. – (Серія "Філософія")
1035934
  Вербівський Д.С. Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 55-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1035935
  Васильєва М.О. Особливості формування професійної рефлексії майбутніх соціальних працівників у класичному університеті // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 161-164
1035936
  Пінцак В. Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 56-64
1035937
  Булатевич Н. Особливості формування сенсорного досвіду в пренатальний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячення дослідженню особливостей набуття сенсорного досвіду в пренатальний період розвитку людини. Аналізуються механізми виникнення та функціонування слухових, смакових, шкірних та інших відчуттів до народження. Робляться припущення щодо ...
1035938
  Кулінська А.В. Особливості формування системи індикаторів оцінки інвестиційної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
1035939
  Розкошна О.А. Особливості формування системи реінжинірингу бізнес-процесів / О.А. Розкошна, М.Л. Гончарова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 102-106. – ISSN 2074-5354
1035940
  Пелехатий А.О. Особливості формування спроможних об"єднаних територіальних громад в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1562-0905
1035941
  Підцерковний Б.В. Особливості формування статутного капіталу господарських товариств в умовах сьогодення // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 91-93. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1035942
  Юзюк А.Л. Особливості формування стратегії економічної інтеграції України в Європейський Союз // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 94-96
1035943
  Денисенко М.П. Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах / М.П. Денисенко, С.О. Кодій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 21-27. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1035944
  Гуменюк А.Ф. Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 131-134. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1035945
  Рега М.Г. Особливості формування та розвитку маркетингу послуг в Україні / М.Г. Рега, Н.В. Карпова // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 283-287. – ISSN 2311-8164
1035946
  Гладкий О.В. Особливості формування та розвитку міського туризму в Україні / О.В. Гладкий, О.А. Скляров // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 71-80. – ISSN 2308-135X
1035947
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1035948
   Особливості формування та трансформування кластерів наночастинок Fe3O4 в магнетній рідині під дією довготривалого імпульсу магнетного поля / С.І. Шулима, Б.М. Танигін, В.Ф. Коваленко, М.В. Петричук // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 5, травень. – С. 693-708. – ISSN 1024-1809
1035949
  Панасюк І.П. Особливості формування тарифної політики авіакомпанії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 305-310 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
1035950
  Ємець О. Особливості формування уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокостянтинівського уранового родовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати мінералогічних досліджень Новокостянтинівського родовища урану. Послідовність процесів, які відображені закономірною зміною (заміщенням) мінеральних парагенезисів з часом, відповідає трьом типам метасоматичних змін, а саме (від ...
1035951
  Пашко М.М. Особливості формування фінансового капіталу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пашко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 203 л. + Додаток: л. 196-203. – Бібліогр.: л.176-195
1035952
  Пашко М.М. Особливості формування фінансового капіталу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пашко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1035953
  Губа Н.О. Особливості формування ціннісних орієнтацій в підліткововму віці / Н.О. Губа, О.Г. Павлюк // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 43-48. – ISSN 2310-4368
1035954
  Вербецька Т.О. Особливості формування ціннісних преференцій студентської молоді // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 18-21. – ISBN 978-966-171-811-0
1035955
  Гон О.М. Особливості фразеології текстів (на матеріалі "Практикуму з усного перекладу. Мультимедійний формат. Англо-американський політичний дискурс") // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 28-29
1035956
  Костевич Н. Особливості фразеологічних одиниць на позначення почуттів людини: йоджіджюкуго // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 73-77
1035957
  Обрізків А.В. Особливості функціонального зонування адміністративно-культурних закладів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 374-379 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1035958
  Питуляк Мирослава Особливості функціональної та вікової структури лісів Тернопільської лбласті / Питуляк Мирослава, Питуляк Микола // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 223-228 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1035959
  Малінін В.С. Особливості функціонування вітчисзняних медіакорпорацій // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 79-83


  У статті розглянуто особливості діяльності телекомпанії "ЮТАР" і галети "Новий час", які входять до медіакорпорації лідера ВО ВО "Громада" Павла Лазаренка, зроблено спробу проаналізувати архівні документи відомої телекомпанії. The articie dealth ...
1035960
  Храновський О.В. Особливості функціонування дієслова у рекламному тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 128-135. – Бібліогр.: с. 135; 7 поз.
1035961
  Довгань О. Особливості функціонування емотивних профілів у перекладному тексті // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 49-52
1035962
  Бандурко З. Особливості функціонування запозичених слів у складі сучасної німецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 576-579. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1035963
  Породко Ю.М. Особливості функціонування інвестиційних фондів та економічний зміст їх діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 92-97
1035964
  Полоус О.В. Особливості функціонування логістичних систем на мега-, макро- та мікрорівні / О.В. Полоус, А.В. Листопадова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 11-14. – ISSN 2409-1944
1035965
  Маляренко О.В. Особливості функціонування нової англійської інтернетної лексики в українській мові // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 78-81
1035966
  Кравченко Т.А. Особливості функціонування органів місцевого самоврядування в Україні як інституту публічної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 49-53. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1035967
  Скорик О.В. Особливості функціонування регіональних логістичних центрів і компаній України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 200-206. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
1035968
  Вєнцева Н.О. Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905-1917 рр. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 3 : Педагогічні науки. – C. 47-53. – ISSN 2412-9208
1035969
  Осіпчук С.Г. Особливості функціонування системи забезпечення економічної безпеки в Україні на сучасному етапі державотворення = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 98-100. – Бібліогр.: 9 назв
1035970
  Ляшина А.Г. Особливості функціонування системи суфіксації в сучасній англійській мові / А.Г. Ляшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-119. – ISBN 978-966-2075-27-4
1035971
  Гордей О.Д. Особливості функціонування системи фінансового забезпечення рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 181-185
1035972
  Шетеля Н.І. Особливості функціонування соціально-перцептивних процесів у організації // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 180-185. – ISBN 978-966-651-861-9


  Подано теоретичний аналіз проблеми функціонування соціально-перцептивних процесів у організації.
1035973
  Писаренко О.І. Особливості функціонування фондового ринку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 40-41
1035974
  Ковальчук В.А. Особливості функціонування цитат у журналістських текстах в контексті перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-150. – ISBN 966-638-142-7
1035975
  Гончарук Є. Особливості функціонування часово-просторових категорій у свтській поезії XVII-XIII століть // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 80-83
1035976
  Роговик Л.Й. Особливості хімічної підготовки студентів природничих спеціальностей // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 203-207. – ISSN 2521-6449
1035977
  Гудим М.С. Особливості хірургічного видалення сфеноорбітальних менінгіом / М.С. Гудим, Д.В. Щеглов, А.А. Обливач // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 77-85. – ISSN 2304-9359


  "...Мета роботи - вивчити особливості хірургічної техніки та проаналізувати результати лікування пацієнтів із сфеноорбітальними менінгіомами (СОМ). Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз результатів комплексного обстеження та ...
1035978
  Нетлюх А.М. Особливості хірургічного лікування церебральних мікроаневризм ендоваскулярним методом у гострий період субарахноїдального крововиливу // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 48-54. – ISSN 2304-9359
1035979
  Киналь О.В. Особливості ходу опадів упродовж теплого періоду в Чернівцях (2000-2010) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 172-182
1035980
  Колісник-Гуменюк Особливості художньо-педагогічної освіти у навчальних закладах Японії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 54-59. – ISSN 2308-4634


  У нашому дослідженні ми намагалися ширше показати та проаналізувати систему вищої педагогічно-художньої освіти Японії, та розкрити культуротворчий процес освітньої політики даної країни.
1035981
  Вільна Я.В. Особливості художнього мислення Марка Вовчка (на прикладі українськомовних оповідань) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 61-70
1035982
  Гонюк О.В. Особливості художнього моделювання внутрішнього світу особистості в збірках Н. Гуменюк "Коханий волоцюга" та Л. Таран "Прозорі жінки" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 92-98. – ISSN 2313-1802
1035983
  Накашидзе І. Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 125-129. – ISSN 2411-4146
1035984
  Літвіненко С.Г. Особливості цвітіння деревних рослин Атлантично-Північноамериканської флористичної області у зв"язку з інтродукцією на Північну Буковину / С.Г. Літвіненко, Б.К. Термена // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Досліджено термін та характер цвітіння деревних інтродуцентів Атлантично-Північноамериканської флористичної області в умовах Північної Буковини. Виділено шість фенологічних груп за початком та закінченням цвітіння.
1035985
  Павелко С.П. Особливості центральної частини іменника м. Косова // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 19-25
1035986
  Романчук І. Особливості цивільно-правового захисту вигаданих персонажів як об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 265-267. – ISBN 978-617-7069-14-9
1035987
  Духневич О.В. Особливості цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 240-243. – ISBN 978-966-600-475-1
1035988
  Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосуб"єктності іноземних осіб в Україні / С. Бичкова, Н. Чучкова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 217-234. – ISSN 0132-1331
1035989
  Алтуніна Н.В. Особливості цинкового статусу у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 1605-7295
1035990
  Галич С.А. Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану / С.А. Галич, Б.А. Бондаренко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
1035991
  Васькова І.К. Особливості цитування наукових творів в контексті авторського права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 236-238. – ISBN 978-966-301-169-1
1035992
  Глотов В.М. Особливості цифрового знімання при створенні великомасштабних планів Антарктичного узбережжя в районі станції "Академік Вернадський" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25 : табл., мал. – Бібліогр.: 8 назв
1035993
  Бережненко А. Особливості цифрової трансформації студентського уряду Львівського національного університету імені Івана Франка // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 76-79
1035994
  Кирилюк Є.М. Особливості ціноутворення на ринках інформаційних продуктів і послуг / Є.М. Кирилюк, А.М. Прощаликіна // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 248-251. – ISSN 2309-1533
1035995
  Бригадир Я.О. Особливості часопросторового виміру збірки поезій Ярослава Веприняка "Ворожба вітру". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 112-120


  Стаття присвячена вивченню особливостей урбаністичного хронотопу у творчості Ярослава Веприняка. Дослідження здійснено на матеріалі збірки поезій "Ворожба вітру". У статті аналізуються специфічні риси зображення художнього хронотопу у поетичному ...
1035996
  Литвиненко Л.Ю. Особливості часопростору в романі В. Даниленка "Клітка для вивільги" / Л.Ю. Литвиненко, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 45-52. – ISSN 2313-1802
1035997
  Славута В.В. Особливості шлюбного договору в нотаріальній практиці // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 163-165. – ISBN 978-617-673-442-0
1035998
  Бойчук А.Ю. Особливості юридичної відповідальності в Радянській Україні за правопорушення у сфері охорони природи в довоєнний період (1922-1941 рр.) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 11-14. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1035999
  Канівець А.О. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства України про платіжні системи // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 56-59. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1036000
  Думбрава О.П. Особливості, сутність та завдання психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 39-45
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,