Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1034001
  Харченко О.С. Особливості "південної" моделі соціальної держави // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 33-34
1034002
  Волинець Ю. Особливості (творення) образу Богдана Хмельницького в історичній прозі Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 260-266. – ISBN 978-966-793-136-3
1034003
  Ільченко Г.О. Особливості if логіки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 125-126
1034004
  Бахуринська М.М. Особливості аграрно-правової відповідальності як інституту аграрного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 4 (150). – С. 109-115. – ISSN 2312-1831
1034005
  Клибанівська Т.М. Особливості адаптації до навчальної діяльності студентів-правників // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 46-54. – ISSN 2411-3190
1034006
  Фролов Ю.М. Особливості адміністративних правовідносин у сфері вищої освіти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 87-95. – ISSN 2306-9082


  Визначено зміст і специфіку адміністративно-правових відносин. З"ясовано особливості адміністративних відносин у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів, встановлено місце адміністративно-правових норм у загальній системі правового ...
1034007
  Ковалів М.В. Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади / М.В. Ковалів, І.Б. Стахура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 22-26. – ISSN 0321-0499
1034008
  Бабич В.А. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 106-109. – ISSN 2219-5521
1034009
  Ткачик Ф. Особливості адміністрування і аудиту акцизного податку з пива солодового / Ф. Ткачик, І. Гуцул, А. Зінкевич // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 69-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1034010
  Цвєлодуб І.О. Особливості аерокосмічних знімків - первинних даних для формування еталонних зображень // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 17-18 трав. 2018 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2018. – С. 68-70. – ISBN 978-966-02-8591-0
1034011
   Особливості активації повітря та утворення нейтронів при роботі медичного прискорювача електронів / Є.Л. Момот, О.А. Безшийко, Б.М. Бондар, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, Я.В. Кметюк, К.Г. Кошарський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 151-155. – (Серія : Фізика ; вип. 35)


  В роботі розглядаються основні шляхи активації компонентів середовища та матеріалів при роботі медичного лінійного прискорювача електронів та основні особливості забезпечення радіаційної безпеки персоналу. The main ways of measuring the activation of ...
1034012
  Скляренко О. Особливості аналізу когезії оповідань (на матеріалі збірки І. Бахманн "Simultan") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 371-382


  У статті розглянуто особливості аналізу використання когезії як з"єднуючого компоненту. Було встановлено, що основною доцентровою силою, яка відповідає за зв"язність художнього тексту, є послідовний сюжетний розвиток. У оповіданнях Інгеборг Бахманн ...
1034013
  Вовк В.М. Особливості аналізу фінансової звітності суб"єктів малого підприємництва / В.М. Вовк, Ю.О. Кирдей // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 39-49. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1034014
  Дудікова Л. Особливості англійського медичного сленгу та ознайомлення з ним студентів вищих медичних навчальних закладів як засіб мотивування до вивчення іноземної мови. / Л. Дудікова, А. Марлова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 22-27. – ISSN 2308-4634
1034015
  Лелека Т.О. Особливості англоамериканських запозичень в українській і російській мовах початку XXI століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ) : монографія / Лелека Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 128-161. – ISBN 978-966-7406-75-2
1034016
  Буряк О. Особливості антикризового регулювання в регіоні співдружності незалежних держав і перспективи для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 130-134. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1034017
  Костецька Л.М. Особливості антикризового управління виборчим процесом в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костецька Лідія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1034018
  Свириденко М.А. Особливості арго іспанських військових // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 214-220


  Статтю присвячено аналізу особливого вокабуляру іспанських солдат-призовників та військових загалом. Звертається особлива увага на розкриття форм, значень та способів творення особливого мовного субкоду військових. Статья посвячена анализу особого ...
1034019
  Янчев А.В. Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – С. 208-215. – ISSN 2222-4459
1034020
  Репецька А.В. Особливості архітектоніки поетичних книг Миколи Гумільова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 37-40
1034021
  Рочняк Ю.А. Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 281-294 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
1034022
  Рочняк Ю Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1034023
  Рочняк Ю.А. Особливості архітектури пасажирських споруд зубчастих залізниць // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 45-52 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
1034024
  Павлова А.В. Особливості архітектурного ордера епохи постмодернізму // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 162-171 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1034025
  Шулятнікова Т.В. Особливості аудиторної та позааудиторної роботи студентів стоматологічного профілю під час вивчення патоморфології в Запорізькому державному медичному університеті // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 124-127. – ISSN 1681-2751
1034026
  Власюк Г.В. Особливості аудиторської перевірки фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1034027
  Пчелянська Г.Б. Особливості аудиту в комп"ютерному середовищі / Г.Б. Пчелянська, Т.Д. Маркова, К.С. Дойчева // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1034028
  Ревенко М.І. Особливості афіксації іменників китайської мови / М.І. Ревенко, Т.С. Заболотних // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 525-529. – ISBN 966-581-481-8
1034029
  Левицька О.М. Особливості Берестейської унії в інтерпретації М. І. Костомарова // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 321-325. – ISSN 2076-1554


  Досліджується проблема унії, яка була прийнята у Бересті 1596 року, згідно тлумачення видатного науковця М.І. Костомарова. Незважаючи на багаточисельні дослідження творчої спадщини Миколи Івановича за історичною, етнологічною, філологічною, ...
1034030
  Доценко Т.С. Особливості біблійних крилатих висловів болгарської мови: структурний та семантичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 131-134
1034031
  Дитинник Л.В. Особливості бібліографічного забезпечення навчального роцесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 212-215. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Зроблено короткий аналіз діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
1034032
  Мороз О. Особливості бібліометричних досліджень у гуманітарних науках // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 157-158. – ISBN 978-966-553-924-7
1034033
  Соколов В Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 37-42. – ISSN 1811-377X


  У статті виокремлено особливості бібліотечно-музейних виставок, розкрито специфіку їх створення та функціонування у публічних бібліотеках. Охарактеризовано основні тематико-типологічні різновиди бібліотечно-музейних виставок, а також проаналізовано ...
1034034
   Особливості біосинтезу жовчних кислот у печінці щурів при навантаженні їх організму таурином / Н.М. Данченко, В.М. Бабан, Е.М. Решетнік, С.П. Весельський, Б.О. Цудзевич // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 1. – С. 247-258. – ISSN 2312-2056
1034035
  Горбатенко В.П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький, Л.О. Матвійчук // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 306-313. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються особливості боротьби з сепаратизмом в Україні. Автор доходить висновку про те, що в застосуванні політичних механізмів не спостерігалося системного підходу та злагодженості. Однак активна участь громадянського суспільства в продукуванні ...
1034036
   Особливості бромування вуглецевого волокна у рідкій фазі та у назькотемпературному газовому розряді / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.В. Трачевський, А.В. Вакалюк, О.М. Задерко, В.Є. Діюк, О.В. Іщенко // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 1 (99). – С. 13-19. – ISSN 0321-4095
1034037
  Тітов Ю.О. Особливості будови п"ятишарової структури ізоморфнозаміщених фаз типу CaLn4-xLn1xTi5O17 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3
1034038
  Шолойко А. Особливості бухгалтерського обіку та аудиту в страхових організаціях України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-54. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено особливості бухгалтерського обліку та аудиту в страхових організаціях України, а також чинники, що їх зумовлюють. Розглянуто тенденції переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності в країнах світу. Виділено три групи вимог ...
1034039
  Лантух К.О. Особливості бюджетного фінансування соціальних функцій держави на сучасному етапі розвитку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 247-254. – ISSN 2222-4459
1034040
  Дащаківська О.Ю. Особливості бюрократії як суб"єкта політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 145-159
1034041
  Колдовський А.В. Особливості валютного регулювання у країнах СНД // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 49-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6814
1034042
  Бобильов В.Є. Особливості ведення бойових дій в інформаційному середовищі // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 125-127. – ISBN 978-966-2439-41-0
1034043
  Гринчишин Б.В. Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII–XV cт. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 13-17. – ISSN 0321-0499
1034044
  Медвідь Л. Особливості велотуризму та його інфраструктури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 162-170. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
1034045
  Четова Н.Й. Особливості вербалізації категорії ірреальності в творах англомовного класичного фентезі (на матеріалі творів ДЖ. Р. Р. Толкіна ) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 547-556


  В статті проаналізовані способи маркування категорії ірреальності у поетиці англомовного класичного фентезі на матеріалі творів "Гобіт" та "Володар перстенів" Дж.Р.Р. Толкіна; подається детальна класифікація маркерів ірреальності та пояснюється ...
1034046
  Сівков І.В. Особливості вербалізації концепту "конституційна монархія" в законодавчих текстах арабських країн // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 200-207. – ISSN 2520-6397


  Розглядаються питання функціонування, семантичних полів і лінгво- прагматичних особливостей уживання мовних одиниць, що вербалізують концепт "конституційна монархія" в арабському юридичному дискурсі на матеріалах масиву конституційних текстів таких ...
1034047
  Черненко Н.А. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у морально-ціннісних системах французької та англійської лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 621-629


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як феномену моральної системи, відображеної у французькій та англійській мовах, котрі засвідчують лінгвокультурну специфіку семантичного наповнення концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у ...
1034048
  Щибря В. Особливості верхнього одягу українців на прикладі Черкаського району Черкаської області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 635-637. – ISBN 978-966-171-795-3
1034049
  Станжур К.Ю. Особливості весільної тематики сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 211-215


  Часто на телеекранах та обкладинках журналів ми бачимо розкішні білі сукні від провідних дизайнерів, щасливі усмішки наречених і вишукані вбрання чоловіків. Усе це не може пройти повз увагу реципієнта. Тому наш сучасний інформаційний простір поступово ...
1034050
  Трищенко І.В. Особливості вживання алюзій в творах А. Крісті // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 469-472. – ISBN 966-7890-03-1
1034051
  Атаманенко Н.П. Особливості вживання дієслівних часів у розмовній французькій мові Алжиру // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 106-112


  У статті розглядається динаміка розвитку розмовної французької мови Алжиру. Увагу зосереджено на особливостях системи дієслівних часів, яка характеризується відхиленням від норм французької граматики, але не виходить за ії межі. Розмовна французька ...
1034052
  Феоктістова І.О. Особливості вживання засобів підсилення заперечення в природних мовах (на матеріалі західногерманських та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 230-236
1034053
  Козачина А.С. Особливості вживання метафор з компонентом "корида" у повсякденному спілкуванні іспанців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 199-203


  У статті йдеться про лексичні одиниці та фразеологізми мови тавромахії у якості метафор. Розглянуто особливості перенесення метафоризованих термінів кориди із професійної у соціальну сферу життя іспанців. В статье речь идет о лексических единицах и ...
1034054
  Кушнір Н. Особливості вживання непрямих мовних актів у комунікативній ситуації "освідчення в коханні" (на матеріалі сучасної російської прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 151-154
1034055
  Медведовська Н.В. Особливості вживання теологічної лексики реформації на матеріалі актуального мовлення священників католицької та лютеранської конфесій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 58-62
1034056
  Ніколаєва Т. Особливості вживання фразових дієслів в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 110-117. – ISSN 2617-3921
1034057
  Микитчук Н.М. Особливості взаємовідносин України й Туркменістану // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 65-71. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1034058
  Садова Т. Особливості взаємодії викладача і студентів у педагогічному процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 2. – С. 24-31. – ISSN 2077-1827
1034059
  Куля А.Е. Особливості взаємодії журналіста і редактора у засобах масової інформації // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 66-68
1034060
  Горбань Н.С. Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішенням судів, та розпорядження ним // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 100-104. – ISSN 2219-5521
1034061
  Мариніна С.В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Дослідження проблеми участі України в інтеграційних процесах є необхідністю, оскільки економіка країни пов"язана зі світовим ринком і подальший її розвиток, як і розвиток світової економіки, безпосередньо залежить від розширення інтеграційних процесів.
1034062
  Гречаник М.І. Особливості взаємоз"вязку продукції ЗМІ та системи цінностей підлітка // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 224-232. – ISSN 2072-1692
1034063
  Онуфрієва Л.А. Особливості взаємозв"язку гендерної приналежності та стресостійкості у студентів-магістрантів / Л.А. Онуфрієва, Д.І. Куриця // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 58-59
1034064
  Кандиба М.О. Особливості взаємозв"язку емоційної зрілості та професійної толерантності особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 50-55 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2310-4368
1034065
   Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 2-5
1034066
  Іващенко В.Ю. Особливості вивчення джерел мемуарного характеру в радянській історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 371-377. – ISSN 2076-8982
1034067
  Васильківська І.П. Особливості вивчення дисциплін кримінально-правового циклу у Киівському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 212-215
1034068
  Школьний В.Г. Особливості вивчення реакцій аудиторії на повторювану інформацію ділового телебачення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 158-161


  У статті розглянуто особливості вивчення реакцій аудиторії на інформацію ділових ЗМІ. Проаналізовано методологію та способи формування ставлення аудиторії до повідомлень. The article concerns the features of reactions of audience to the information in ...
1034069
  Гавдида Н. Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто найважливіші етапи становлення та розвитку двомовної шкільної системи у Канаді. Основну увагу приділено аналізу особливостей викладання української мови у дошкільних, позашкільних, шкільних навчальних закладах та в університетах. ...
1034070
  Куликова Л. Особливості вивчення шедеврів світового мистецтва у вищій школі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (210), січень - лютий 2019. – С. 14-18
1034071
  Прокопенко В.Ю. Особливості визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування: світовий досвід та висновки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 231-236. – ISSN 2222-4459
1034072
  Роллер В. Особливості визначення кібероборони у Законі України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 312-313
1034073
  Набхан Ю.О. Особливості визначення класифікаційних індексів для видань // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 208-219. – ISBN 978-617-689-091-1
1034074
  Загородній С.А. Особливості визначення об"єкта та предмета знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 313-319. – ISBN 978-617-7404-86-5
1034075
  Дорохіна Ю.М. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 134-142
1034076
  Усатий Г.о. Особливості визначення суб"єктного складу кримінально-правового конфлікту // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 22-26


  Статтю присвячено проблемним аспектам визначення суб"єктного складу кримінально-правового конфлікту. Автор аналізує правові орієнтири, які можуть бути використані при вирішенні даного питання.
1034077
  Кузик А.Д. Особливості викладання вищої математики для майбутніх екологів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 363-368. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Підготовка фахівців за напрямом "Екологія" потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань, але і належного підгрунтя – природничих та математичних знань. Це спонукає до належного вивчення вищої математики, викладання якої потрібно ...
1034078
  Новицька Л.І. Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів / Л.І. Новицька, В.М. Дубчак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 159-163. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Підготовка майбутніх фахівців-екологів потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань та вмінь, але і належного рівня математичних знань. Мета статті полягає у висвітленні деяких аспектів навчання математики студентів, зокрема на ...
1034079
  Вовк О.П. Особливості викладання геохімічних дисциплін на географічних факультетах // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 162-165. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1034080
  Нечипорук Н.Л. Особливості викладання гуманітарних дисциплін студентам технічних вищих навчальних закладів / Н.Л. Нечипорук, Ю.О. Супрунчук // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 117-118
1034081
  Зайцева І.А. Особливості викладання дисципліни "комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів" для студентів спеціальності "садово-паркове господарство" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 385-382. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості і запропоновано методику викладання дисципліни "Комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів" для студентів спеціальності "Садово-паркове господарство". Розглянуто ключові аспекти ефективного вивчення основ комп"ютерної ...
1034082
  Бондаренко О.В. Особливості викладання ділової іноземної (англійської) мови фахівцям-економістам // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 215-217. – ISBN 966-594-420-7
1034083
  Вавіліна С. Особливості викладання іноземних мов професійного спрямування в контексті інтегрованого навчання предмета і мови (clil) // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 131-138. – ISSN 2078-1687
1034084
  Діденко В. Особливості викладання культурної антропології в американських університетах та працевлаштування випускників антропологічних факультетів в США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості викладання культурної антропології в університетах США та з"ясовано тенденції працевлаштування випускників американських антропологічних факультетів в кін. ХХ - на поч. ХХІ ст. Для досягнення поставленої мети, використано ...
1034085
  Даньшева С.О. Особливості викладання нанотехнологій у технічному університеті / С.О. Даньшева, Д.Л. Череднік, Г.В. Подус // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 76-80. – ISSN 1562-529Х
1034086
  Галема О. Особливості викладання німецької мови на факультеті міжнародних відносин / О. Галема, М. Солтис // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 216-222. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1034087
  Величко С. Особливості викладання фізики у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців нефізичного профілю / С. Величко, Е. Сірик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 71-82. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1034088
  Ковальчук І.В. Особливості виконання дитячої літератури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 208-211


  У статті запропоновано системний аналіз державних стандартів України, які регламентують вимоги до поліграфічного виконання видань для дітей. Розглянуто основні положення ГСТУ 29.6-2002. (Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні ...
1034089
  Олефіренко А.М. Особливості виконання договору купівлі-продажу підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 2220-1394
1034090
  Слома В. Особливості виконання субсидіарних зобов"язань // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 102-106. – ISSN 2524-0129
1034091
  Багрій К.Л. Особливості використання Internet-технологій у навчальному процесі в сучасних умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 264-272. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185


  Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім помітного зниження тимчасових і просторових бар"єрів в розповсюдженні інформації, викрило нові перспективи в сфері освіти. Можна з упевненістю стверджувати, що в скучасному світі має місце ...
1034092
  Ботузова Ю.В. Особливості використання STEM-технологій в навчанні математики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 3-8. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  Стаття присвячена сучасному напряму в освіті, який має назву STE M. Здійснено короткий огляд нормативно-правових документів, які спрямовані на активне впровадження STEM-освіти в Україні. Зокрема, це план заходів щодо впровадження STEM-освіти ...
1034093
  Підчоса Л.В. Особливості використання бюджетного прогнозування як складової бюджетної політики України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 285-287. – ISBN 978-966-188-219-4
1034094
  Безсмертний Є.О. Особливості використання дистанційних технологій у системі вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 7-10. – ISBN 978-966-285-210-3
1034095
  Атаманюк М.-Т.М. Особливості використання земельного фонду Буковинського Передкарпаття // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1034096
  Подлужна Н.О. Особливості використання знань при формуванні людського капіталу підприємства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 94-99. – ISSN 1681-6277


  Досліджено взаємозв"язок між категоріями "знання" та "людський капітал". Огляд наукових джерел не дає вичерпного розуміння місця терміну "знання" в понятті "людський капітал". Немає єдиної думки щодо тих видів знань, які саме формують людський капітал. ...
1034097
  Вакалюк Т.А. Особливості використання ігрового симулятора SimSe в освітньому процесі закладу вищої освіти / Т.А. Вакалюк, В.В. Концедайло // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 56-63. – ISSN 2304-0629
1034098
  Маркова Т.Д. Особливості використання інформаційних систем і технологій в системі обліку та контролю / Т.Д. Маркова, Г.Б. Пчелянська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1034099
  Черняєв С.І. Особливості використання інформаційних телекомунікаційних технологій під час підготовки військових фахівців / С.І. Черняєв, К.І. Павленко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 18-19
1034100
  Єрмаков В.О. Особливості використання інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності військових фахівців // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 9-10
1034101
  Тарасенко К.В. Особливості використання літературних формул у романі Розамунди Пілчер "Вересень" (1990) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 25-30. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1034102
  Плахотнік О. Особливості використання методу кейс-стаді при вивченні східних мов / О. Плахотнік, О. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1034103
  Горовенко О.А. Особливості використання модальних дієслів як засобу вираження проблематичності дії у формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 50-55. – ISSN 2074-8167
1034104
  Євтушенко Ю.О. Особливості використання модульної технології навчання студентів вищих медичних закладів освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 35-42. – ISSN 2227-2747
1034105
  Шведова Я.В. Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 321-327. – ISSN 2074-8167


  У статті проаналізовано досвід застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці студентів Харьківського національного університету імені В.Н. Каразина. Використання мультимедійних технологій у практиці університетської освіти сприятиме ...
1034106
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воробйова Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 178-201
1034107
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воробйова Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1034108
  Вербовий Р.М. Особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 199-202


  .У статті розкрито особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання, наголошено на потребі практичного вивчення дизайну українського молодіжного часопису, наведено та проаналізовано етапи розробки ...
1034109
  Приблуда Л.М. Особливості використання синекдохи у малій українській прозі кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 316-324


  У статті розглядається явище синекдохи як одного із видів вторинної номінації на матеріалі української малої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття. Розглянуто теоретичне підґрунтя цього явища, виокремлено основні різновиди використання синекдохи у ...
1034110
  Прокопенко Н.М. Особливості використання складних безполучникових речень у романі Павла Загребельного "Диво" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 83-88. – ISSN 2077-804X
1034111
  Попович А. Особливості використання стилістично-мовних, стилістично-мовленнєвих і стилістично-комунікативних вправ у закладах вищої освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (146). – С. 12-15
1034112
  Чмутова І.М. Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 223-230. – ISSN 2222-0712
1034113
  Дембіцький С.С. Особливості вимірювання особистісного та соціального благополуччя в Європейському соціальному дослідженні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 19-34. – ISSN 1681-116Х
1034114
  Єлісєєва О.К. Особливості виплат працівникам в Україні та Європі: порівняльний аспект / О.К. Єлісєєва, Н.В. Різченко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 33-35. – ISBN 978-966-981-013-7
1034115
  Русакова О.В. Особливості вираження таксисних значень у поліпредикативних конструкціях із вторинною предикацією // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 75-88
1034116
  Вдовенко С.А. Особливості вирощування селери у відкритому грунті розсадним способом // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
1034117
  Пашніна О.М. Особливості висвітлення воєнних конфліктів телемережами США (на прикладі CNN) // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 37-40


  Розглянуто особливості висвітлення війни в Перській затоці та війни в Іраку телемережею CNN; досліджено тематику матеріалів; проаналізовано стандарти, якими керувалися журналісти CNN під час висвітлення воєнних конфліктів; розглянуто, як ці стандарти ...
1034118
  Паньо К. Особливості виступів сучасних українських науковців-гуманітаріїв у друкованих ЗМІ суспільного напряму - з досвіду редактора // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 125-132. – ISBN 966-8797-20-5
1034119
  Гула Л. Особливості виявлення ознак протидії законній господарській діяльності: прикладний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 106-116. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1034120
  Філоненко Г. Особливості виявлення ознак ухилення від сплати податку на прибуток // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 10 (214). – С. 93-96
1034121
  Головенський В.В. Особливості виявлення світлових та інфрачервоних сигналів аеродромних прожекторів / В.В. Головенський, О.І. Базик, В.Д. Лісовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 5-13. – ISSN 2524-0056
1034122
  Боть Л.П. Особливості вияву ввічливості в мовленні молодших школярів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 116-122
1034123
   Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 123-129
1034124
  Воронецький В.Б. Особливості вияву показників фізичного стану на початку навчального року у першокурсниць із різним рівнем реалізації фізичної активності // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 34-39
1034125
  Удовиченко Н. Особливості відбору вступників на педагогічні спеціальності в університетах Німеччини // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 117-118
1034126
  Панасюк В.А. Особливості відбудови авторитарного режиму в сучасній Російській Федерації // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 225-233
1034127
  Деметрадзе Т. Особливості відкриття провадження за цивільним процесуальним законодавством України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 119-129
1034128
  Максименко І.Я. Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством / І.Я. Максименко, О.І. Філатова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 37-40. – ISSN 2306-6814
1034129
  Порохняч І.В. Особливості відпаду дерев після проведення рубок догляду в ялинових насадженнях Новгород-Сіверського Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 45. – ISSN 0459-1216
1034130
  Корняга К.К. Особливості відтворення "nadsat" в українському та російському перекладах роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 184-190


  У статті досліджуються особливості відтворення "nadsat" у перекладах роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин". Виявлені перекладацькі стратегії, обрані українськими та російськими перекладачами.
1034131
  Веклич О.А. Особливості відтворення італійських реалій української мовою у перекладі роману Грації Деледди "Тростини на вітрі" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 106-111


  У статті аналізується відтворення італійських реалій українською мовою. Розглядаються основні принципи перекладу реалій залежно від їхнього типу. Здійснюється аналіз перекладацьких стратегій, які застосовувалися Віктором Шовкуном при перекладі ...
1034132
  Козирєв Є.В. Особливості відтворення лексики з компонентом благ- у японських православних богослужбових текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 241-249. – ISSN 2520-6397


  Викладено загальні риси передачі частотної лексики з компонентом благ- у японськомовних православних богослужбових текстах, окреслено роль церковнослов"янської мови для передачі сакральних смислів грецьких першоджерел. Изложены общие черты ...
1034133
  Саволоцька А.А. Особливості відтворення міфологічного колориту драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (на матеріалі перекладу Персівала Канді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 81-88


  Стаття присвячена проблемі адекватного відтворення міфологічних реалій, які репрезентують міфологічний колорит драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". У роботі проаналізовано перекладацькі стратегії Персівала Канді. Статья посвящена проблеме ...
1034134
  Мельник А.В. Особливості відтворення прислів"їв та приказок у перекладі текстів дитячої літератури (на матеріалі роману К.С. Льюїса "Кінь та його хлопчик" і його українськомовних версій) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 506-514


  Предметом дослідження цієї статті є переклад прислів"їв і приказок у текстах дитячої літератури, зокрема зумовленість вибору прийомів перекладу цих одиниць їхньою функціональною та лінгвостилістичною специфікою.
1034135
  Ангерчік Є. Особливості відтворення розмовних лексичних елементів в англійському перекладі творів В. Стефаника // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 14-20


  У статті розглядаються лексичні елементи розмовно-побутового стилю, а саме діалектизми, у творах Василя Стефаника та труднощі їх відтворення в англійському перекладі. В статье рассматриваются лексические элементы разговорно-бытового стиля, а ...
1034136
  Чеботарьова А. Особливості відтворення семіокодів в трагедіях В. Шекспіра (на прикладі перекладів п"єси "Ромео та Джульєтта") // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 60-61. – (Бібліотека Інституту філології)
1034137
  Мігунова Д.О. Особливості відтворення українською мовою художньої репрезентації атмосфери жаху в романі Стівена Кінга "Протистояння" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 131-137


  У статті розглядається ґенеза та особливості літератури жахів, а також аналізується специфіка відтворення атмосфери жаху на різних рівнях мови при перекладі роману Стівена Кінга “Протистояння” сучасною українською літературною мовою. В статье ...
1034138
  Абабілова Н. Особливості відтворення характеристик англійського інфінітиву українською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 70-72. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1034139
  Ярема А.Г. Особливості відшкодування збитків, завданих державі внаслідок виплати справедливої сатисфакції за рішеннями Європейського суду з прав людини / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 2 (162). – С. 39-46
1034140
  Онищенко О.С. Особливості відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов"язаннях // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 102-108
1034141
  Мельник Л.М. Особливості віровчення Всеросійського суспільного руху сприяння духовному розвитку населення "За державність і духовне відродження Святої Русі" / Л.М. Мельник, Б.В. Мельник // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 33-35
1034142
  Тімченко О.В. Особливості включення механізмів психологічного захисту у рятівників в ситуації екзистенційної загрози / О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається особливість однієї з найактивніших систем, яка захищає особистість від негативних впливів надзвичайної ситуації - системи механізмів психологічного захисту. На основі досліджень описано послідовний процес функціонування механізмів ...
1034143
  Булат В.В. Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва / В.В. Булат, М.М. Корзаченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1034144
  Герда В.І. Особливості впливу води на оптичні властивості дикарботіоціанінового барвника в розчинах етилового спирту та етиленгліколя // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 93
1034145
  Рапаєва М.В. Особливості впливу глобальної економічної кризи на суїцидальну поведінку населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 143-150. – ISSN 2222-5374
1034146
  Селіверстов В.В. Особливості впливу короткострокових процентних ставок на витрати як ключового елементу монетарної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (277). – С. 72-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1034147
  Білодід В. Особливості впливу освітньої соціалізації: факторна структура основних напрямків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду особливостей впливу освітньої соціалізації. Представлено результати емпіричного дослідження у вигляді факторної моделі. Було визначено два етапи освітньої соціалізації у вищих навчальних закладах: перший стосується в ...
1034148
  Варга В.С. Особливості впливу розлучення на психічний розвиток дитини / В.С. Варга, А.М. Маркович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 96-102. – ISSN 2311-8164
1034149
  Нікуліна В.В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього походження на клітинні мішені ангіогенезу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Нікуліна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1034150
  Бабій Г.Я. Особливості впливу суспільно-психологічного середовища на інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 102-109 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1562-0905
1034151
  Ченчик О.О. Особливості впровадження Agile-методології управління ІТ-проектами компанії: аналіз практичного досвіду // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 53-63 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
1034152
  Гуменюк М.М. Особливості впровадження антикризового контролінгу як інструмента запобігання банкрутству підприємства / М.М. Гуменюк, О.В. Мельничук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 79-85. – ISSN 2308-1988
1034153
  Кива Л. Особливості впровадження дистанційного навчання ВНЗ / Л. Кива, В. Пилипенко, О. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 45-57. – ISSN 2077-1827


  "У статті висвітлено проблему впровадження дистанційного навчання у ВНЗ".
1034154
  Терентьєв О. Особливості впровадження дуальної форми освіти як засобу формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 141-151. – ISSN 2307-4914
1034155
  Шарпатий В. Особливості впровадження карткової системи в УРСР (1929-1935 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 46-57. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1034156
  Сенюшкіна Т.О. Особливості впровадження переговорних технологій в умовах етнополітичного конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 103-115
1034157
   Особливості впровадження процесу комерціалізації результатів наукових досліджень у закладах вищої медичної освіти / І.М. Кліщ, М.І. Марущак, І.Я. Криницька, Г.Г. Габор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 48-51. – ISSN 1681-2751
1034158
  Горобченко М. Особливості впровадження системи мобільного зв"язку за технологією LTE в зоні розташування Чорнобильської атомної електростанції / М. Горобченко, Н.І. Чичикало // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 75-88. – ISBN 978-617-7571-44-4
1034159
  Лоджук М.Т. Особливості впровадження юридичних клінік у навчальну програму підготовки студентів-правників // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 112-120. – ISSN 2309-818X


  Останніми роками помітно зростає роль юридичних клінік при вищих навчальних закладах України, які стали унікальними базами для практичного навчання, проведення навчальної та інших видів практики студентів, де вони під контролем професійних кураторів ...
1034160
  Зорочкіна Т. Особливості вступу та навчання в закладах вищої освіти Великої Британії // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 20-25. – ISSN 2415-8143
1034161
  Кравець І.М. Особливості вторинної зайнятості в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 90-. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1034162
  Поворотня М.М. Особливості вуглеводного обміну кленів за різних умов техногенного навантаження у Степовому Придніпров"ї // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 138-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
1034163
  Матасар І.Т. Особливості вуглеводного обміну, фактори ризику та фактичний вміст вуглеводів у раціонах дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах / І.Т. Матасар, Л.М. Петрищенко, О.Г. Луценко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1034164
  Блажівська Н.Є. Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 95-102. – ISSN 2078-9165
1034165
  Ткалич М.Г. Особливості гендерної ідентичності носіїв субкультури чайлдфрі / М.Г. Ткалич, А.Р. Мітіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 170-175. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-4368
1034166
  Ворона П. Особливості гендерної паритетності серед учасників бойових дій на сході України / П. Ворона, Є. Ярошенко // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 98-101
1034167
  Звягіна М.С. Особливості геодезичних та кадастрових робіт на територіях морських портів / М.С. Звягіна, Д.М. Мельник, Я.М. Костецька // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 12-15 : мал. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
1034168
  Гвоздь В. Особливості геополітичного курсу України на сучасному етапі історичного розвитку // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 2-10
1034169
  Кисленко Р.В. Особливості гібридних політичних режимів посткомуністичного простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 372-377. – ISSN 2076-1554
1034170
  Хлапук М.М. Особливості гідротехнічного будівництва на річках Українських Карпат в сучасних умовах активації гідрометеорологічних явищ / М.М. Хлапук, Н.Л. Шинкарук, Б.С. Сеневич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 291-299 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1034171
  Слободяник М.П. Особливості ГІС, як ефективного засобу управління сільськогосподарським комплексом // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 71-73
1034172
  Малюта К.О. Особливості гносеологічної проблематики в ісмаїлітській філософії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 278-281. – ISSN 2076-1554
1034173
  Залєснова О.В. Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 198-204


  У статті йдеться про особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови як функціонально-семантичної категорії, за допомогою якої можна визначити ставлення мовця до представленого факту об"єктивної дійсності. В статье идет речь об ...
1034174
  Откидач О. Особливості графічних зображень ацтекського бога Тескатліпоки // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 108
1034175
  Сидельникова Л.В. Особливості графічного інвентаря для передачі приголосних звуків французької мови ІХ-XVIII століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 393-403


  Роботу присвячено вивченню еволюції графічного інвентаря в історії розвитку французької мови для передачі приголосних звуків, виокремлено фонографічні особливості графічних комплексів французької мови в окремі історичні періоди, визначено основні ...
1034176
  Сидоренко Н.С. Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 234-240
1034177
  Крилова О.В. Особливості грошово-кредитної політики Національного банку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 23-26. – ISSN 2306-6814
1034178
  Косма Т.В. Особливості дедукції у молодших учнів при поясненні причинних зв"язків // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 171-180. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
1034179
  Манько В. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 16-27. – ISSN 1682-2366
1034180
  Кулінська А.В. Особливості державного регламентування фондової політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 66-68. – ISSN 2306-6814
1034181
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 148-149
1034182
  Міхеєнко Т.В. Особливості державного регулювання економіки депресивних регіонів // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 32-37. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
1034183
  Могильний О.М. Особливості державного регулювання зайнятості в умовах екологізації аграрного виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 6-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1034184
  Мельник І.М. Особливості державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 78-83. – ISSN 2222-4459
1034185
  Ткаленко Н.В. Особливості державного регулювання процесів формування / Н.В. Ткаленко, Ю.Д. Юрченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 20-31. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
1034186
  Кальна-Дубінюк Особливості державного регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні / Кальна-Дубінюк, А.М. Поплавська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 183-189. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто заходи державного регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності, які можуть бути використані регіонами України як методичні розробки і можуть впроваджуватись у практичну діяльність об"єктів інформаційно-консультаційної інфраструктури ...
1034187
  Палюх В.В. Особливості державного управління науково-дослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 296-302. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано особливості державного управління діяльності студентів університету в сучасних соціокультурних умовах. Зокрема, досліджено загальну проблему соціального управління. Виділено напрями дослідження проблеми соціального управління. ...
1034188
  Мамчур Г.В. Особливості державного управління та організаційно-правових засад державної служби за правління гетьмана Павла Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-33. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливості організації влади та інституалізації державної служби за гетьманату Павла Скоропадського (29 квітня 1918 р. - 14 грудня 1918 р.). Проаналізовано історичне значення названого етапу становлення вітчизняної моделі державної ...
1034189
  Літошенко О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 42-45
1034190
  Глух М.В. Особливості державного управління у сфері житлово-комунального господарства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 106-110. – ISSN 2220-1394
1034191
  Музиченко В.А. Особливості державного фінансування інноваційної діяльності в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 271-272. – ISBN 978-966-188-219-4
1034192
  Андреєв Д.В. Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 8-15
1034193
  Гречко О.Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гречко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 193 арк. – Додатки: арк. 191-193. – Бібліогр.: арк. 171-190
1034194
  Гречко О.Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гречко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 13 назв
1034195
  Шевченко Ю.О. Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові порівняно з дарі-кабулі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 642-651


  У статті розглядаються особливості дослідження дієслова в сучасній перській граматиці порівняно з вивченням цієї частини мови в дарі-кабулі. З розпадом перської імперії на її руїнах виникли нові незалежні держави, серед яких - сучасний Іран та ...
1034196
  Шевченко О. Особливості дескрипції дієслова як частини мови в іранській лінвістиці XIX-XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 310-320


  У статті розглядається процес формування поглядів на дієслово як частину мови в іранській лінгвістиці XIX-XX ст. XIX століття характеризується догматичним і ненауковим підходом до вивчення граматики перської мови, яке відбувалось за багатовіковою ...
1034197
   Особливості деформування і руйнування пластичних матеріалів при ударно-коливальному навантаженні : монографія / М.Г. Чаусов, П.О. Марущак, А.П. Пилипенко, В.Б. Березін. – Тернопіль : Тернограф, 2018. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-284. – ISBN 978-966-457-328-0
1034198
  Панфьорова М.А. Особливості джерел права в дореволюційній Україні // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 21-26. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1034199
  Стоцько Р.З. Особливості дизайну архітектурного комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії Української Греко-Католицької церкви // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 100-114. – ISSN 2077-7264
1034200
   Особливості динаміки забруднення атмосферного повітря пилом у деяких містах України / Л.М. Надточій, М.В. Савенець, М.П. Баштаннік, І.В. Дворецька // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1034201
  Погореленко Н.П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 216-222. – ISSN 2222-0712
1034202
  Пасічник Ю.В. Особливості дистанційних технологій у післядипломній освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 207-211. – ISBN 978-966-285-210-3
1034203
  Дорофеєва Л.М. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб митних органів // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 173-177. – ISBN 978-617-7404-86-5
1034204
  Дзюбко Л.В. Особливості діагностики мотиваційної сфери / Л.В. Дзюбко, Л.І. Гриценок // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 38-49
1034205
  Білинська У.В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 95-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1034206
  Аніщенко Н.В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / [Аніщенко Наталія Вікторівна] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 184, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с.142-164. – ISBN 978-966-2633-40-5
1034207
  Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 87-93. – ISSN 1605-2005
1034208
  Зіненко О.А. Особливості діалектизмів німецької мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 208-210
1034209
  Андрєєва О.М. Особливості діяльності вірменьських громадських організацій в США / О.М. Андрєєва, Л.В. Аветисян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 4-13. – ISSN 2308-6912


  Констатовано, що вірменська громада в США є однією з найбільших та найвпливовіших в світі. Доведено, що численна вірменська громада США відіграє помітну роль у розвитку вірменсько-американських відносин. Показано, що актуальним питанням для розвитку ...
1034210
  Задунайський В.В. Особливості діяльності лідерів Кубані під час революційних зрушень 1921-1920-х рр. (на прикладі Василя Іваниса та Андрія Шкуро) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 1 (5). – C. 38-47. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1034211
  Харламова А.О. Особливості діяльності небанківських фінансово-кредитних установ в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 57-60. – ISSN 2306-6814
1034212
  Подолян В.В. Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах голодомору 30-х років XX століття / Василь Подолян, Валерій Рекрут ; Вінниц. філія Центру дослідж. Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам"янець-Поділ. нац. ун-ті. – Вінниця : ПП Балюк, 2008. – 419, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 404-419. – Бібліогр.: с. 323-336 та в кінці розділів у прим. – ISBN 966-2954-41-4
1034213
  Цвєткова У.Ф. Особливості діяльності холдингових компаній в Україні // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 480-482. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1034214
  Кравченко Н.С. Особливості діяльності цивільного позивача, його представника в кримінальному провадженні щодо доказування цивільного позову // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 67-76. – ISSN 2222-5374
1034215
  Рогожин О.Г. Особливості довгострокової економічної динаміки за останні 50 років // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (11), квітень - червень. – С. 50-63. – ISSN 2409-8876
1034216
   Особливості договорів про попереднє узгодження ціноутворення як інструменту взаємодії платника податків з контролюючим органом / [Л.Д.Тимченко, П.О. Селезень, М.В. Кармаліта, Д.М. Стародуб] ; за заг. ред. Л.Д. Тимченка ; Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскал. політики. – Київ : Алерта, 2017. – 70, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 65-70. – ISBN 978-617-566-472-8
1034217
  Климончук В.Й. Особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці: європейський досвід і українські перспективи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 300-302. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1034218
  Соколов В. Особливості еволюції публічних бібліотек у губернських містах в Україні у XIX - на початку ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 13-24. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджено становлення та розвиток публічних бібліотек губернських міст на території України у ХІХ – на початку ХХ ст., чинники, умови та основні етапи їхньої еволюції. Охарактеризовано головні напрями діяльності губернських бібліотек як ...
1034219
  Ємельяненко Г.Д. Особливості екзистенціальної філософії та богослов"я М. Бердяєва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 18-19
1034220
  Даценко Л. Особливості екологічного картографування території для навчальних цілей / Л. Даценко, Ю. Ніжинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Представлено інформацію про основні принципи та правила екологічного картографування території. Розкрито відмінність створення таких карт для використання в навчальних цілях. Екологічна карта - це картографічна модель екологічних станів ландшафтних ...
1034221
  Голод В.Ю. Особливості економічних відносин КНР та США. План розвитку 2012 - 2022 рр.: виклик глобальній економіці // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 31-33. – ISSN 2409-904X
1034222
  Хвесик М.А. Особливості економічної оцінки віртуальної води та можливості її використання в Україні / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 83-96. – ISSN 2305-7645
1034223
  Михайленко М. Особливості економічної політики перших "історично правих" урядів Королівства Італія (1861-1876 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз економічної політики Королівства Італія протягом періоду правління "історично правих" урядів після завершення його об"єднання в єдину національну державу. Охарактеризовано основні напрямки економічних реформ у визначений період та ...
1034224
  Іванюк О.А. Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 76-78. – ISSN 2220-7481


  Досліджено електричну активність кори головного мозку в альфа-діапазоні ЕЕГ у праворуких юнаків, які займаються ациклічними та циклічними видами спорту, у станах функціонального спокою із заплющеними й розплющеними очима, а також під час виконання ...
1034225
  Прокопов О.І. Особливості електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Прокопов Олександр Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освітиі науки України. – Київ, 2019. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 1-3, 132-141
1034226
  Калайтан Н.Л. Особливості емоційної сфери студентів технічного ЗВО з різним рівнем психологічної зрілості / Н.Л. Калайтан, А.О. Макаренко, Т.П. Старовойт // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 113-119. – ISSN 2073-803X
1034227
   Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ / І. Свєженцева, Д. Білько, Н. Білько, І. Дягіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку функціональної активності клітин еритроїдної ланки кровотворення пацієнтів при ХМЛ у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ (ІТК) першого та другого покоління. У зразках кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії ІТК виявлено ...
1034228
   Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є.А. Черкез, В.І. Медінець, Є.І. Газетов, С.В. Медінець, О.О. Погребна, С.В. Світличний // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 6-19 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1034229
  Черемних І.В. Особливості життєвого циклу товару на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 56-59


  У статті досліджуються основні завдання, особливості та стратегії товарної політики телеканалів відповідно до характеристик життєвого циклу товару. Basic tasks, peculiarity and strategy of goods of television companies" policy according to ...
1034230
  Буткевич В.Г. Особливості з"ясування правового змісту ст. 3 ЄКПЛ та застосування основних стандартів // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 1, ч. 1/2 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань. – С. 791-895
1034231
  Веретнов В. Особливості забезпечення конкурентоспроможності перестрахувальних операцій цедента, перестраховика на вітчизняному та міжнародному страховому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 80-86. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність та місце інновацій як фактору підвищення ефективності страхової діяльності. Виявлено специфічні особливості інноваційного розвитку страхування, що є результатом особливостей його функціонування, як складової фінансової ...
1034232
  Коломоєць Т.О. Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі / Т.О. Коломоєць, М.С. Жуков // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 7-12. – (Юридичні науки ; № 1)
1034233
  Стецюк В.В. Особливості забезпечення оптимальних умов праці інженера-програміста // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 82-84. – ISBN 978-966-641-732-2
1034234
  Вишня М.М. Особливості забруднення атмосферного повітря Черкаської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 118-126


  Досліджено забруднення атмосферного повітря Черкаської області, що грунтується на сучасних методиках еколого-географічного дослідження. Виявлено основні види забруднень та основних забруднювачів. Розглянуто екологічну ситуацію забруднення ...
1034235
  Ткачук О.П. Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області / О.П. Ткачук, Л.А. Яковець // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 179-186 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2476626
1034236
  Алімов З. Особливості законодавчого обмеження щодо використання земель рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034237
  Кучма О.Л. Особливості законодавчого регулювання правовідносин щодо надання страхових агентських послуг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 88-92. – ISSN 2617-5967


  В статті аналізується агентський договір відповідно до критеріїв розмежування цивільних та трудових договорів. Розглянуто судову практику та позиції науковців з означеного питання. Акцентовано увагу на особливості законодавчого регулювання ...
1034238
  Кравчишин І. Особливості закордонного досвіду стратегічного планування розвитку підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 64-67. – ISSN 2078-5860
1034239
  Макарчук М. Особливості закріплення принципу "єдиного вікна" в законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 103-104. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034240
  Карпенко Ю. Особливості залучення студентів до наукової діяльності у вищих медичних навчальних закладах // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 266-272. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1034241
  Бас-Юрчишин Особливості запровадження механізмів соціально-економічної модернізації сільських територій західних областей України / Бас-Юрчишин, Н.А. Цимбаліста // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 72-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
1034242
  Базелюк Н. Особливості запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у вищій освіті Фінляндії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 85-87
1034243
  Чирко Б.В. Особливості запровадження податкової політики в німецьких та менонітських колоніях України в 20-30-ті роки XX століття // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 132-146. – ISBN 978-966-551-322-3
1034244
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 272 арк. – Додатки: арк. 211-272. – Бібліогр.: арк. 188-210
1034245
  Сиротинська А.П. Особливості застосування аналітичного інструментарію облікової інформаційної системи для прийняття управлінських рішень / А.П. Сиротинська, О.Л. Міклуха // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 314-322. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1034246
  Балановський Я.М. Особливості застосування блокової та коаліційної форм консолідації політичних партій в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 310-318
1034247
  Заєць О. Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-45. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемним питанням діяльності суб"єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою. The Article is about problem issues of land management organizations activity.
1034248
  Донець К.Г. Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 317-320. – ISSN 2219-5521
1034249
  Гончаров І.М. Особливості застосування кондикційної вимоги у деліктних правовідносинах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-32. – ISSN 2220-1394
1034250
  Сушкевич О.В. Особливості застосування подкастів у фаховій підготовці майбутніх учителів англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 370-375. – ISSN 2312-5993


  Описуються технічні та методичні аспекти використання подкастів у навчально-пізнавальному процесі при підготовці майбутніх вчителів англійської мови. Обгрунтовується залучення онлайн аудіо файлів в аудиторну та самостійну роботу студентів. Означаються ...
1034251
   Особливості застосування полікритеріальної моделі вибору індикаторів при оцінюванні ефектів від діяльності на іноземних ринках / Л.М. Ганас, О.І. Дорош, Л.С. Ноджак, О.П. Луцишин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 118-123. – ISSN 2306-6806
1034252
  Струк Н.С. Особливості застосування прийомів бухгалтерського обліку до процесу використання фінансових ресурсів у бюджетних установах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 57-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1034253
  Подашевська Т.Л. Особливості застосування соціально-комунікаційних технологій суб"єктів політичної діяльності // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 309-321. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено пошуку особливостей застосування соціально-комунікаційних технологій суб"єктів політичної діяльності. Автор вважає, що більшість досліджень здійснюються в царині соціальних технологій. Така ситуація звужує проблему і спрямовує її в ...
1034254
  Бишевець О.В. Особливості застосування тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу, в окремих видах судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 11 (145). – С. 218-224


  У статті проаналізовано сучасний стан застосування тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу, в окремих видах судочинства, зокрема кримінальному, цивільному та адміністративному.
1034255
  Слюсаренко В.С. Особливості застосування удобрення та позакореневого підживлення в насадженнях зерняткових культур // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 180187. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2410-1125
1034256
  Новіченко Л.С. Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 270-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1034257
  Хилько М. Особливості застосування філософських, загальнологічних, теоретичних методів дослідження у журналістикознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення понять "метод" і "методологія", подано принцип методологічних підходів, яким мають відповідати наукові методи, та детально розглянуто найпоширеніші в науці філософські, загальнонаукові й спеціальні методи. Приведены определения ...
1034258
  Зеров К.О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет / Зеров К.О. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-788-0
1034259
  Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 15-25
1034260
  Зеров К. Особливості захисту авторського права в соціальних мережах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 214-215. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034261
  Влад С. Особливості захисту прав і свобод неповнолітніх під час виконання покарання у виді громадських робіт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 120
1034262
  Смірнов Г. Особливості захисту телеформату. Вітчизняний та міжнародний досвід // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 334-335
1034263
  Пономар Л. Особливості Західнополіського народного вбрання та його назв // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 117-120
1034264
  Тимків І.М. Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам"яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 363-366. – ISSN 2076-1554


  "Серед дослідників ось уже не одне століття точаться дискусії про тривалість історії демократичних традицій на українських землях: переважно її пов’язують із Антською державою (Р. Зварич), Київською Руссю, добою козацьких звершень (М. Костомаров, В. ...
1034265
  Коцюба А.І. Особливості збереження спелесто-рекреаційних об"єктів міста Києва // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 77-83. – ISSN 1992-4224
1034266
  Стрілець Н.О. Особливості зберігання електронних документів в архівних фондах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 97-105


  Розглядаються деякі методологічні, технічні, організаційні та нормативно-правові особливості створення архівів електронних документів та автоматизації діяльності традиційних архівних фондів.
1034267
  Устименко О.С. Особливості зв"язків сонографічних розмірів нирок з антропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок різних соматотипів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Устименко Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1034268
  Ткач Т.Я. Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 364-368. – ISSN 2076-1554
1034269
  Лакатош Є.В. Особливості здійснення ІРО українськими підприємствами: вибір фондової біржі для розміщення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 250-251. – ISBN 978-966-188-219-4
1034270
  Щур Л. Особливості здоров"язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 87-91. – ISSN 2220-7481


  У статті визначено особливості навчання та професійної діяльності фахівців мистецьких спеціальностей. Зазначено, що специфічна діяльність майбутніх працівників сфери візуально-просторового мистецтва перед­бачає не тільки психічне, а й фізичне ...
1034271
  Будник Ю.А. Особливості земельної правосуб"єктності громадян як учасників земельних відносин / Ю.А. Будник, А.А. Курмазенко // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 367-371. – ISBN 978-617-7404-86-5
1034272
  Нікітін В.Г. Особливості земської медичної реформи в Конотопському повіті Чернігівської губернії у 1864–1890 роках / В.Г. Нікітін, М.І. Терех // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 213-218. – ISSN 2218-4805
1034273
  Заплетнюк О. Особливості змін у титулатурі фараона Ехнатона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-32. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню змін у царській титулатурі єгипетського фараона XVIII династії Аменхотепа IV (Ехнатона) з першого по дванадцятий рік його правління, які відображали релігійну спрямованість політики молодого царя та його місце в новоствореному ...
1034274
  Ромаш Т.А. Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів / Т.А. Ромаш, В.М. Шпиг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 219-235


  Досліджуються особливості розподілу вологи на основі даних аерологічного зондування атмосфери під час проходження снігопадів над територією України. Здійснено оцінку точності даних об"єктивного аналізу на стандартних ізобаричних поверхнях та ...
1034275
   Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентгенового випромінювання / Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, С.М. Науменко, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт, Д.В. Калініченко, П.О. Теселько, П.П. Когутюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 12. – С. 1695-1700. – ISSN 1024-1809
1034276
  Кудієвський Я.В. Особливості зміни функціонального стану центральної нервової системи у працівників напруженої розумової праці залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 75-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1034277
  Даценко Л.М. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі" / Л.М. Даценко, І.О. Підлісецька // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 32-35. – ISSN 2075-1893


  У статті викладено особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі", яка є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" галузі знань "туризм" з напряму ...
1034278
  Шевченко В.Е. Особливості зображального ряду журналу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 109-114


  У статті розглянуто особливості зображального ряду журналу з двох позицій: жанрового різноманіття та композиції на сторінці. Йдеться про те, що ілюстративність журналу - показник його якості, а вдалий добір зображень і їх грамотне розміщення у виданні ...
1034279
   Особливості зростання Crataegus ucrainica (Rosaceae) на острові Шелестів в заплаві Дніпра (Канівський природний заповідник) / О.В. Шевчик, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко, В.Л. Шевчик, В.А. Соломаха // Чорноморський ботанічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон, 2017. – Т. 13, № 4. – C. 522–532. – ISSN 1990-553Х


  Досліджене місцезростання в режимі абсолютної заповідності дозволить спостерігати за збереженням популяції та організувати довгострокові моніторингові спостереження за її розвитком.
1034280
  Налбандян М.А. Особливості і перспективи розвитку екотуризму в національному парку "Аревік" / М.А. Налбандян, А.А. Кочарян // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1034281
  Леонець В.В. Особливості і перспективи розвитку природоохоронного землекористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 321-327. – ISSN 1993-6788
1034282
  Шилкіна К.О. Особливості і пропозиції туристичного продукту в умовах кластеризації економіки та ефективного викорристання сучасних інформаційних технологій / К.О. Шилкіна, К.В. Самойленко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 320-327. – ISSN 2306-4994
1034283
  Стоянова-Коваль Особливості ідентифікації загроз екологічнй безпеці аграрного виробництва в Україні / Стоянова-Коваль, М.О. Варгатюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 53-60. – ISSN 2306-6792
1034284
  Кондратюк І.В. Особливості ілюстраційного оформлення обкладинок дитячих книжок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 65-68


  У статті проаналізовано особливості оформлення обкладинок дитячих видань та прикметні атрибути ілюстрацій, які для цього використовуються. Визначено способи поєднання всіх елементів обкладинки в одне композиційне ціле. The article analyses the ...
1034285
  Сорока Н.Є. Особливості імплементації актів вторинного права ЄС з авторського права та суміжних прав у національні законодавства держав-членів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 36-41
1034286
  Фоменко С.В. Особливості імплементації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки у світлі викликів гібридної війни // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 174-189
1034287
  Подра О.П. Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства / О.П. Подра, З.Б. Живко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 98-101. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1034288
  Задерей В.Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 2306-6806
1034289
  Полевич І.О. Особливості інвестиційної діяльності регіонів України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 104-108. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826
1034290
  Безп"ята І.В. Особливості інвестиційної політики в аграрному секторі економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 2409-1944
1034291
  Василець Н.М. Особливості індивідуального іміджу студентської молоді через призму "Я-концепції" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 31-39. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1034292
  Корнійчук І. Особливості ініціальних формул французьких літературних казок // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 166-167. – ISBN 978-966-600-646-5
1034293
  Малахов С.С. Особливості іннервації намету мозочка та його похідних венозних утворень у людей зрілого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Малахов Станіслав Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1034294
  Захарова О.В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку України в контексті забезпечення економічної безпеки / О.В. Захарова, В.С. Гнідіна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 70-82. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1034295
  Караульна Н.В. Особливості інноваційного підприємництва / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 48-53
1034296
  Буткевич О.В. Особливості інститутів міжнародного права в стародавній період // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 145-176. – ISBN 978-966-2609-51-6
1034297
  Буткевич О.В. Особливості інститутів, галузей та системи класичного міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 277-306. – ISBN 978-966-2609-51-6
1034298
  Марутяк Ю. Особливості інституту членства міжнародних організацій у інших міжнародних організаціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 164-170. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1034299
  Самойліков О.Ю. Особливості інституціонального середовища для впровадження державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сфері в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 11 (155). – С. 23-28
1034300
  Овсянникова Я.О. Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-приватного партнерства // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – С. 36-48


  Розглянуто питання ефективного ризик-менеджменту при реалізації проектів публічно-приватного партнерства (ППП). Визначено неоднозначність застосування основних інструментів управління проектними ризиками в міжнародній практиці та в Україні, де на ...
1034301
  Ярмак В.І. Особливості інтегративного підходу до дослідження претеритальних форм сербського дієслова у творах Іво Андрича // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя мажлuвocmi мoделювaння кoмnлекcнoгo, iнmегрamuвнoгo niдxoдy дo аналізу cmuлicmuчнoгo фyнкцioнyвaння aнaлimuчнux і cuнmеmuчнux nреmерumaльнux фoрм дiєcлoвa в рiзнux вuдax nрoзoвoгo (onoвiдь і ессе) ma noеmuчнoгo дucкyрcy mвoрiв I. ...
1034302
  Лавриш Ю. Особливості інтеграції наукової та навчальної діяльності в університетах Канади // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 28-36. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1034303
  Синіцька І.А. Особливості інтегрованого захисту кукурудзи в умовах Західного Лісостепу України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 115-117. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1034304
  Смольнякова Н.М. Особливості інтелектуального капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності / Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 159-167. – ISSN 2312-394X
1034305
  Андреєв Д. Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 72-79


  Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання ...
1034306
  Ігнатенко Н.В. Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 181-185. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Досліджено проблему модернізації сучасної методики викладання історії у ВНЗ на засадах інноваційної педагогіки. Проаналізовано особливості застосування технології інтерактивного навчання як засобу активізації та інтенсифікації пізнавальної діяльності ...
1034307
  Босак Н.Ф. Особливості інтерпретації демонолексики в повісті Юрія Андруховича "Рекреації" // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 53-60. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Проаналізовано демонолексику у повісті Ю. Андруховича “Рекреації”. У процесі дослідження було виділено такі лексико-семантичні групи демономенів: топонімічні й ономастичні назви, модифіковані лексеми, обрядові назви, власне українські демономени, ...
1034308
  Мельничук С.М. Особливості інтерпретаційної форми правотворчої діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 43-49. – ISSN 2222-5374
1034309
  Назарук І.В. Особливості інтимної лірики Костя Шишка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 128-135. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1034310
  Матюха М. Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 45-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1034311
  Александров О.В. Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в країнах ЄС // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 191-197
1034312
  Білик В.В. Особливості інформаційного менеджменту на регіональному рівні / В.В. Білик, В.О. Шпильова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 85-92. – (Серія "Економіка")
1034313
  Горбатюк Я.В. Особливості інформаційної взаємодії державної авіаційної служби України з органами державної влади з питань забезпечення безпеки авіації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 178-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1034314
  Іващенко В.А. Особливості кадрового складу податкового апарату Української держави гетьмана Павла Скоропдського та його соціально-економічне забезпечення // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 300-302. – ISBN 978-966-493-676-4
1034315
  Якушик С.І. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів / С.І. Якушик, А.Ф. Клян // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 247-251


  Клян А.Ф. - студентка ІМВ КНУТШ.
1034316
  Кобернік С.Г. Особливості календарного планування вивчення географії у 6-7 класах / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 19-25 : табл.
1034317
  Перхалюк Р.І. Особливості картографування динаміки забудови приміських зон великих міст за космічними знімками // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 35-42


  Дається визначення основних термінів. Розглянуті питання особливостей створення карт динаміки забудови приміських зон великих міст. Визначені основні елементи змісту таких карт. Охарактеризовані основні принципи вибору вихідних матеріалів, проведення ...
1034318
  Мирончук А. Особливості кваліфікації умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 407-409. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034319
  Сергеєв В.М. Особливості китайської фітотерапії, порівняно з національною народною фітотерапією / В.М. Сергеєв, Н.Б. Грейда, О.В. Усова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 57-61. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що досвід народної фітотерапії України сягає глибокої давнини. Водночас у зв"язку з розвитком міждержавних відносин на аптечний ринок поступають фітопрепарати інших країн, зокрема Китаю. Вивчення особливостей фітотерапевтичних препаратів ...
1034320
  Марченко Н. Особливості кінетики водо- та вологопоглинання сухостійної деревини сосни звичайної / Н. Марченко, С. Новицький, Д. Зав"ялов // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 269-276. – ISSN 2411-5363
1034321
  Поворознюк М.І. Особливості класифікації адміністративних позовів за видами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 51-58. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблемні питання, пов’язані із визначенням видів адміністративних позовів на сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства. Звертається увага на доцільність використання особливостей співвідношення матеріально-правового ...
1034322
  Хасаншін А. Особливості класифікації правових спорів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 68-73. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1034323
  Севастьянов Р.В. Особливості класифікації синергетичних ефектів // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 123-127. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1034324
  Коцюба А.І. Особливості класифікації спелесторекреаційних об"єктів та їх використання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 283-286
1034325
  Болтоносов С.В. Особливості клінічних проявів посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій на Сході України, що вживають алклголь // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 77-80 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-7484
1034326
  Романовська О.І. Особливості книговидавничого бізнесу в Китаї // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 109-111
1034327
  Крижановська М.В. Особливості когнітивних процесів у сімейній адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" (на матеріалі сучасної італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 239-247


  Статтю присвячено аналізу дослідженню особливостей когнітивних процесів в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору. Отримані дані свідчать про існування таких особливостей когнітивних ...
1034328
  Буняк Н.М. Особливості комерціалізації наукових розробок ВНЗ України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 272-280. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185


  Комерціалізація результатів наукових досліджень є однією з важливих умов розвитку економіки інноваційного типу. У статті визначено сутність комерціалізації інноваційної продукції та ії роль у забезпеченні економічного зростання. Досліджено особливості ...
1034329
   Особливості комети 8Р/ TUTTLE за спектральними спостереженнями її коми / В. Пономаренко, К. Чурюмов, А. Жданов, О. Сергєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати спостережень і досліджень короткоперіодичної комети 8P/Tuttle на основі оптичних спектрів із середньою роздільною здатністю ([lambda]/[delta][lambda] ? 1500). Спектри були отримані у січні 2008 р. на високогірній обсерваторії ...
1034330
  Лямець А.М. Особливості комплектування фондів бібліотек Близького Сходу: історіографія // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 106-116. – ISSN 1608-0599
1034331
  Пестрецова Л. Особливості комплектування фонду Національної бібіліотеки України імені В.І. Вернадського у 1991-2000 рр. / Л. Пестрецова, І. Шульга, Т. Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (247 ). – С. 15-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються особливості комплектування фонду НБУВ у період 1991–2000 рр., зумовлені соціально-політичними перетвореннями у країні, змінами статусу Бібліотеки і поглибленням її функцій, відсутністю стабільного фінансування та пошуком ...
1034332
  Іншакова І.Є. Особливості композитів-одоративів у пам"ятках української мови XI-XIII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 31-39. – ISSN 2305-3852


  Дослідження історії лексичного складу української мови неможливе без з’ясування історії окремих груп, зокрема, одоративів. Аналіз композитів-одоративів репрезентує лексику запаху в староукраїнський період.
1034333
  Буновська О.А. Особливості композиції малої прози Всеволода Іванова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 16-17
1034334
  Борисенко Н.М. Особливості композиції роману "Солодка Даруся" М. Матіос // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті проаналізовано своєрідність композиції роману М. Матіос "Солодка Даруся". Окреслено принципи дзеркальної побудови твору. The article analysis the peculiarities o f composition o f M. Matios"novel "Sweet Darusya". The principles o f mirror ...
1034335
  Колупаєва О. Особливості композиції та архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні "Лицем до села") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 167-173


  У статті досліджуються композиційні та архітектонічні властивості фейлетонів Остапа Вишні. Стверджується, що їх аналіз важливий для розкриття жанрових ознак фейлетону, виявлення образно-змістової структури твору, досягнення виразності та оригінальності ...
1034336
  Чала Н.Д. Особливості комунікативного методу вивчення іноземної мови у технічних ЗВО / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 309-314. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1034337
  Бєлавін С.П. Особливості комунікативного профілю молоді в полінаціональному соціально-політичному просторі // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 205-213
1034338
  Скороварова Є.В. Особливості комунікації в інформаційну епоху // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 92-94
1034339
  Мацибок_Стародуб Особливості комунікації державних і недержавних етносів у ранній прозі Ірини Вільде // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 142-149


  У статті досліджуються особливості культурної взаємодії між двома етносами, один із яких перебуває в підлеглому становищі стосовно іншого, оскільки не має власної держави. На матеріалі циклу ранніх повістей Ірини Вільде розглянуто умови й способи ...
1034340
  Башманівський В. Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі / В. Башманівський, Л. Башманівська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Розкрито проблему комунікації реципієнта й засобів масової інформації у глобалізованому просторі; ЗМІ розглянуто як активну інформаційно-комунікаційну систему, що сприяє досягненню взаєморозуміння в суспільстві на основі загальнокультурних норм
1034341
  Шипко О.М. Особливості комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
1034342
  Коломоєць Ю.О. Особливості конституційно-правового регулювання права на страйк: вітчизняний та зарубіжний досвід // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 79-89. – ISSN 2078-3566
1034343
  Сіверс З.Ф. Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про "справедливість-несправедливість" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 69-77. – ISSN 2309-8287
1034344
  Подобна Є.В. Особливості контенту журналу "Хуторянин" (1896–1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто історію виникнення, становлення та розвитку сільськогосподарського журналу "Хуторянин", що виходив друком у Полтаві з 1896 по 1917 рр. Проаналізовано контент часопису, виокремлено основні проблемно-тематичні напрями публікацій, оприлюднених ...
1034345
  Рибак О.В. Особливості контролінгу зовнішнього та внутрішнього середовища машинобудівих підприємств // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 141-147. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1034346
  Гейпеле І. Особливості контролю ефективності маркетингу в міжнародних компаніях / І. Гейпеле, Л.В. Пащук // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 215-218. – ISBN 978-617-696-384-4
1034347
  Малишкін О. Особливості контролю ПДВ в умовах електронного адміністрування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 36-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1034348
  Геровська Н.А. Особливості конфліктного політичного дискурсу під кутом зору його перекладу (на матеріалі українських та іспанських повідомлень про ізраїльсько -ліванський конфлікт) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 51-55
1034349
  Мазепова О. Особливості концептуалізації психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-28. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено спробу визначити особливості концептуалізації деяких аспектів психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови. Встановлено, що однією з ключових семантичних ознак, притаманних осмисленню внутрішнього світу людини у ...
1034350
  Калінін В.Ю. Особливості концептуальних підходів до визначення поняття світ-система // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 99-100
1034351
  Чорна Н.В. Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 458-464


  Статтю присвячено дослідженню особливостей концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу. Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу полягають у таких категоріальних поняттях, як інтертекстуальний простір, зміщення ...
1034352
  Береза О.Д. Особливості корупційних проявів у постіндустріальному суспільстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 139-143. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1034353
  Кущаєва Л. Особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 69-74. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права.
1034354
  Скрипник Г.О. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 47-53. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасні тенденції та особливості кредитування малих і середніх сільськогосподарських підприємств за рахунок комерційних банків. Запропоновано для розширення обсягів кредитування розвивати нові фінансові інституції - кредитні спілки, які ...
1034355
  Гусак О.П. Особливості кризової комунікації у сфері зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглянуто теоретичні підходи у сфері досліджень з кризової комунікації. Зокрема проаналізовано сучасні розробки як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків. Theoretical approaches to studies of crisis communication are considered in the ...
1034356
  Тубелець О. Особливості кримінально-правового регулювання в Україні під час подій листопада 2013 - березня 2014 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 91-102. – ISSN 2308-9636
1034357
  Пасєка М. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 477-478. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034358
  Ковальчук А.М. Особливості кримінального процесуального регулювання інституту примирення зарубіжних країн // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
1034359
  Налуцишин В.В. Особливості кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за кримінальним правом Іспанії // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 128-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1034360
  Бондарчук В.В. Особливості кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виправданого ризику, у зарубіжному законодавсті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 179-188
1034361
  Пажетнова І. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, які мають відсталість у психічному розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 416-418. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034362
  Байдіков І.А. Особливості ландшафтної структури Запорізької області як основа для середньомасштабного картографування ландшафтів регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 23-32 : рис., карта. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1034363
  Колесникова Л.Л. Особливості лексико-семантичної організації символів-дендрономенів дуб і каштан (на матеріалі української поезії кінця XX століття) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 142-149. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто лексичне значення і семантичне розгалуження назв диких дерев, зокрема дуба і каштана, що репрезентовані в укр. поетичних текстах кінця 20 ст. Визначено характерні символічні особливості, архетипне походження й функціональна ...
1034364
  Борисенко П.А. Особливості лексичного складу франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів ПАРЄ) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 46-50
1034365
  Батажок С.Г. Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно-фінансових інститутів / С.Г. Батажок, О.О. Рудич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 70-75
1034366
  Григорчук К.Г. Особливості літофізичної структури відкладів середнього майкопу Чорноморсько-Північнокримського нафтогазоносного району / К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, О.М. Кохан // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 80-88 : рис. – Бібліогр.: с. 88. – ISSN 1025-6814
1034367
  Ястребова О. Особливості ліцензування вищих навчальних закладів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1034368
  Савич О. Особливості маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 51-58. – ISSN 1684-906Х
1034369
  Петленко Ю.В. Особливості маркетингу військових технологій / Ю.В. Петленко, Б.П. Щеглюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 101-110 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1034370
  Джалілова О.М. Особливості мас-медіа як системного засобу комунікації (Н. Луман) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 42-44
1034371
  Галицька М.О. Особливості материнства як частини особистісної сфери жінки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Галицька Маріанна Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1034372
  Чевдар Д.М. Особливості машинного перекладу політичного дискурсу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 211-222. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено вивченню особливостей автоматичного перекладу англомовного та китайськомовного політичного дискурсу українською мовою. Шляхом лінгвістичного аналізу виявлено переваги та недоліки машинного перекладу онлайн-системами Google Translate ...
1034373
  Ситник Н.І. Особливості менеджменту знань у малому і середньому бізнесі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 415-420
1034374
  Маркович Г. Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів на стадіях бюджетного процесу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 36-46 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1034375
  Кудінова І.П. Особливості менеджменту сільського зеленого туризму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 215-220. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто особливості менеджменту сільського зеленого туризму. Виділено чинники управління сільським зеленим туризмом. Запропоновано специфічні стратегії, які дозволять збільшити позитивні економічні ефекти від організації відпочинку на сільських ...
1034376
  Шевченко Т. Особливості ментативу в есеях-шкіцах // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 50-58. – ISSN 2312-6809
1034377
  Колесник К.Е. Особливості методики викладання дисципліни "Історія науки і техніки" // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 19-20


  В 2017/2018 навчальному році в навчальну програму для студентів спеціальності "Філологія", спеціалізації "Технічний переклад" вводиться новий спецкурс "Історія науки і техніки".
1034378
  Ілляшенко Ю.Ю. Особливості методики викладання навчальної дисципліни "Історія стародавнього світу" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 "Історія та археологія" / Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 199-205. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1034379
  Канцедал Н.А. Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визначення її результатів // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 29-33. – ISSN 2307-9878
1034380
  Бабіч О.М. Особливості методів машинного навчання щодо їх використання в процесі аналізу англомовних джерел / О.М. Бабіч, Д.І. Дух, А.С. Глухова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 32-39. – ISSN 2524-0056
1034381
  Першукова О. Особливості методологічної моделі порівняльно-педагогічного дослідження у галузі мовної освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 163-164. – ISBN 978-966-644-365-9
1034382
   Особливості механізмів дії сучасних пестицидів на функціонування щитоподібної залози / А.М. Антоненко, О.П. Вавріневич, М.М. Коршун, С.Т. Омельчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2077-7477
1034383
  Гуменюк К.П. Особливості механізму визнання відумерлою земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 368-374. – ISSN 2072-8670
1034384
  Антоненко А.М. Особливості механізму дії фунгіцидів інгібіторів сукцинатдегідрогенази на організм теплокровних тварин та людини / А.М. Антоненко, Д.С. Мілохов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (72). – С. 23-29. – ISSN 1609-0446
1034385
  Шегда Л.В. Особливості мислення композитора Лесі Дичко та її творчий експеримент у музиці для дітей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 235-239. – ISBN 978-966-452-035-2
1034386
  Задорожня А.Г. Особливості міжкультурного діалогу «Україна — східноєвропейські держави»: нові виклики та реалії // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 25-34. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1034387
  Суріна І.А. Особливості міжкультурної взаємодії в умовах полікультурного суспільства // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 39-50. – ISSN 2227-2844


  Представлена характеристика міжкультурної взаємодії в епоху глобалізації. Описані рівні і механізми міжкультурної взаємодії. Визначено поняття "картина світу" та "життєвий світ", а також показано вплив міжкультурної взаємодії на їх формування. Особливу ...
1034388
  Кравчук М. Особливості міжнародних відносин за гетьмана П. Скоропадського / М. Кравчук, І. Марціясь // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 12-18. – ISSN 2524-0129
1034389
  Андріїв В.М. Особливості міжнародно-правового регулювння праці літніх працівників // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 343-345
1034390
  Бех М.С. Особливості міжнародного кредитування: Міжнародний валютний фонд і Україна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 197-203. – ISSN 2305-7491
1034391
  Буткевич О.В. Особливості міжнародного права середньовічного періоду // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 193-205. – ISBN 978-966-2609-51-6
1034392
  Петрашко С.Я. Особливості міжнародного співробітництва України у сфері протидії корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 141-146. – ISSN 2220-1394
1034393
   Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців із черепно-мозковими травмами при здійсненні простої сенсомоторної реакції / О. Книр, Н. Філімонова, М. Макарчук, А. Чебуркова, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  В обстеженні взяли участь 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 18-21 роки, без скарг на здоров"я - студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (контрольна група) та 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 27-43 роки, ...
1034394
  Ларіна О. Особливості міжтекстової взаємодії у романі Мо Яня "Країна вина" / О. Ларіна, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 92-103


  У статті розглянуто такі способи міжтестової взаємодії, як інтертекстуальність та метатекстуальність, як основні прийоми архітектоніки роману Мо Яня «Країна вина». Визначено форми вираження інтертекстуальності та метатекстуальності, їх специфіку та ...
1034395
  Лесів М. Особливості мови і стилю фейлетонів Василя Гірного 1931-1933 рр. // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 232-246. – ISBN 978-966-2248-71-5
1034396
  Тростинська О. Особливості мовного навчання іноземців на третьому рівні вищої освіти // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 205-218. – ISSN 2073-4379
1034397
  Дудюк В.О. Особливості моделі надійності гідроабразивного різання для сучасних композиційних матеріалів / В.О. Дудюк, П.П. Мельничук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1034398
  Гончаренко І.Ф. Особливості моделі розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 39-45
1034399
  Іванов Г.А. Особливості моделювання лібералізованого роздрібного ринку електричної енергії України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 32-39. – ISSN 1813-5420
1034400
  Гудзенко В.П. Особливості моделювання художнього світу в новелістиці В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 149-153. – (Б-ка Ін-ту філології)
1034401
  Махмудова А.О. Особливості моделювання часу і простору в повісті Ге Фея "Зграя бурих птахів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 149-153


  Дана стаття присвячена дослідженню особливостей моделювання часу і простору в повісті Ге Фея «Зграя бурих птахів». На лексичному рівні аналізу запропоновано ввести кілька нових понять для полегшення досягнення поставленої мети. Цель данной статьи – ...
1034402
  Хомерікі О.А. Особливості модернізації системи вищої освіти в окремих європейських країнах // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2462-25-8
1034403
  Моренко А.Г. Особливості мозкових процесів під час виконання мануальних рухів у відповідь на сенсорні сигнали в осіб із високою і низькою альфа-частотою : монографія / Алевтина Григорівна Моренко ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-214. – ISBN 978-966-600-666-3
1034404
  Пустовійт А. Особливості молодіжного сленгу в іспанській та українській мовах. Спільне та відмінне // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 44-47. – (Бібліотека Інституту філології)
1034405
  Кривецький І.В. Особливості морфогенезу та топографії грудного відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Кривецький Ігор Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. заклад України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2019. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
1034406
  Квасниця В.М. Особливості морфології кристалів CVC алмазу / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця, І.В. Гурненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 18-25. – ISSN 2519-2396
1034407
  Ревенко М.І. Особливості морфології сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 520-525. – ISBN 966-581-481-8
1034408
  Дишко В.А. Особливості морфометричних анатомічних ознак сосни звичайної (Pinys sulvestris L.) в ураженому кореневою губкою насадженні / В.А. Дишко, Л.О. Торосова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 153-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0459-1216
1034409
  Базиленко А.К. Особливості мотивації соціальної активності студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 91-95. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1034410
  Гавриловська К.П. Особливості мотиваційної сфери студентів хелперських спеціальностей / К.П. Гавриловська, О.Й. Литвак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 57-61. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1034411
  Гусарчук Т.В. Особливості музичної інтерпретації псалмового тексту у двох концертах "Доколі, Господи, забудеши мя" та проблема авторства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 192-200. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше у музикознавчому дослідженні українського і загалом східнослов"янського хорового мистецтва доби класицизму здійснено спробу розв"язати проблему авторства твору за допомогою аналізу взаємодії слова і ...
1034412
  Гулак Л.С. Особливості муніципального управління в зарубіжних країнах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 109-112. – ISSN 0321-0499
1034413
  Перепелиця М. Особливості набуття правового статусу особи, зниклої безвісти / М. Перепелиця, Д. Бойчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 113-120. – ISSN 2524-0129
1034414
  Ябковська С. Особливості навчання за допомогою встановлення міжпредметних зв"язків на заняттях естетичного циклу / С. Ябковська, О. Шахрай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 133-137. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито сутність застосування міжпредметних зв’язків, творчого самовираження особистості. Висвітлено філософські, педагогічні, психологічні погляди на проблему естетичного виховання учнів. Визначено етапи актуалізації творчого самовираження ...
1034415
  Семенцова О.В. Особливості навчання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 91-92
1034416
  Васіна А. Особливості надання адміністративних послуг органами влади / А. Васіна, М. Адамів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (56). – С. 17-26. – ISSN 2409-8892
1034417
  Шулятицький С.І. Особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 122-129. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1034418
   Особливості надання додаткових послуг у готелях ділового призначення / І.Ю. Муха, Г.М. Лявинець, В.О. Губеня, А.В. Гавриш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 228-234
1034419
  Кузнецова В.П. Особливості надання послуг демобілізованим військовослужбовцям – учасникам АТО (досвід Дніпропетровського обласного центру зайнятості) // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 70
1034420
   Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx / В.В. Курилюк, О.О. Коротченков, З.Ф. Цибрій, А.С. Ніколенко, В.В. Стрельчук // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01029-1-01029-5. – ISSN 2077-6772


  З використанням ІЧ Фур"є-спектроскопії, раманівського розсіювання та комп"ютерного моделювання досліджуються особливості механічних напружень в германієвих нанокристалах, синтезованих в аморфній матриці SiOx з буферним шаром SixNy. Встановлено, що ...
1034421
  Прохорова Г. Особливості науково-інформаційного обслуговування фахівців-медиків у бібліотеці // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 35-36. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід застосування різноманітних форм співпраці відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка з представниками медичної галузі.
1034422
  Мильченко Л. Особливості національних культур: комунікативні аспекти / Л. Мильченко, Л. Гостинщикова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
1034423
  Ніколаєва Т.М. Особливості національно-культурної та доброчинної діяльності українських підприємців у другій половині XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 47-56. – ISSN 2312-217Х
1034424
  Андросова О.Ф. Особливості національної культури та її вплив на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 13-19. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1034425
  Капустянський М.В. Особливості несвідомого у професійній діяльності керівників // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 112-117
1034426
  Бучко Д. Особливості номінації поселень давньої Дрогобиччини (на матеріалі адміністративно-територіального устрою України за 1987 р.) / Д. Бучко, Г. Бучко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 28-36. – ISBN 978-966-2248-36-4
1034427
  Кобзан С.М. Особливості нормативно-грошової оцінки земель природно-заповідного фонду / С.М. Кобзан, В.С. Кудрявцева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 133-138. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1034428
  Хіценко А.М. Особливості нормативного регулювання прав на службові твори в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 121-123. – ISBN 978-966-188-219-4
1034429
  Громчевська Н.В. Особливості нотаріального посвідчення згоди на відчуження житлових будинків, власниками яких є діти, та в яких проживають або зареєстровані діти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 237-240. – ISBN 978-617-7404-86-5
1034430
  Мелконян Н.Г. Особливості нотаріального посвідчення секретного заповіту подружжя // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-64


  Статтю присвячено дослідженню нотаріального посвідчення секретного заповіту по- дружжя. Розкривається зміст понять "заповіт подружжя" та "секретний заповіт". Автором проаналізовано особливості посвідчення секретного заповіту подружжя за сучасним ...
1034431
  Кушнір І.І. Особливості обліку в країнах ЄС: порівняльний аспект / І.І. Кушнір, О.М. Шпирко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 143-145. – ISBN 978-966-930-102-4
1034432
  Ступницька Т.М. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект / Т.М. Ступницька, О.П. Володіна, Ю.В. Васильєва // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 103-108 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1034433
  Євтушевська О.О. Особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємствах виноробної галузі / О.О. Євтушевська, А.Б. Хамардюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1034434
  Безверхий К. Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1034435
  Брік С.В. Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року / С.В. Брік, Н.Ю. Мардус, О.О. Фальченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 252-257. – ISSN 2222-0712
1034436
  Мельник Ю.М. Особливості обліку оперативного та фінансового лізингу на підприємствах / Ю.М. Мельник, А.С. Лук"янов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 81-87 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
1034437
  Гнєдков А.В. Особливості обліку факторингових операцій у банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 320-324. – ISSN 2222-4459
1034438
  Перчук О.В. Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 57-66. – ISSN 2306-546X
1034439
  Кость І. Особливості образної номінації переживань в ідіостилі Наталени Королевої (на матеріалі повісті "1313") // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 124-131. – ISSN 2304-9383
1034440
  Гармата Г. Особливості образної системи в історичній прозі 40-60-х років ХІХ століття (на прикладі творів Г. Квітки-Основ"яненка та Є. Гребінки) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 123-128


  У статті досліджується образна система та своєрідність окремих творів Г. Квітки-Основ"яненка та Є. Гребінки. Встановлено особливості інтерпретації історії, роль вимислу та домислу у творах, збагачення зображально-виражальних засобів та самобутності ...
1034441
  Дунаєвська Л. Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов"язків медичними працівниками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 448-449. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034442
  Скорук І. Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 186-194. – ISSN 2413-0923
1034443
  Клименко О.Л. Особливості онтогенезу видів роду Grindelia Willd. / О.Л. Клименко, В.О. Меньшова // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 1605-6574


  Наведено результати вивчення онтогенезу видів роду Grindelia Willd. (G. robusta Nuttall, G. integrifolia DC, G. squarrosa (Pursh) Dunal.) в умовах культури (ex situ). Приведены результаты изучения онтогенеза видов рода Grindelia Willd. (G. robusta ...
1034444
  Вєдєнєєв Д. Особливості оперативних та репресивних заходів радянських спецслужб з ліквідації Греко-католицької церкви в Галичині (1939 - 1946 рр.) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 168-185. – ISBN 978-617-7034-13-0
1034445
  Лунчуань В. Особливості оперної сюжетології в творчості російських композиторів XIX століття // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 87-98. – ISSN 2524-0447


  "Літературна творчість найбільше зумовила відбір тем і сюжетів оперної творчості в російській музиці, однак, критеріями втілення їх в музиці виявилися саме жанрові умови опери, відтак опера виявилась здатною до власної сюжетології, основаної на ...
1034446
  Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 351-370. – ISSN 2224-9516
1034447
  Мегела І. Особливості оповідної структури роману Г. Гессе "Гра в бісер" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 187-199. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу наративної структури роману Германа Гессе "Гра в бісер". Висвітлюється побудова твору як яскравого прикладу фікційної літератури, художнього вимислу, метапрози, саморефлективної оповіді про процес креації. Розглядається ...
1034448
  Дьяченко Н.К. Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства / Н.К. Дьяченко, В.В. Гусак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1034449
  Делеган І.І. Особливості організації ведення мисливського господарства у Словаччині / І.І. Делеган, І.В. Делеган // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 52-57. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1034450
  Магера А. Особливості організації виборів на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 15-19
1034451
  Черненко А.О. Особливості організації і діяльності Всесвітнього союзу свободомислячих та Міжнародного гуманістичного і Етичного союзу // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 233-236. – ISBN 978-617-689-077-5
1034452
   Особливості організації компонентів сенсорних мереж / Ю.В. Хмельницький, С.В. Лєнков, Т.В. Бондаренко, К.М. Слободянюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 46-56. – ISSN 2524-0056
1034453
  Шевченко О. Особливості організації курсу іноземної мови наукового спілкування для майбутніх докторів філософії у немовному ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 187-207. – ISSN 2077-1827
1034454
  Бурмага В.П. Особливості організації навчального процесу та адаптації шкільної молоді до мирного життя в 1944-1945 рр. (на матеріалах Дніпропетровської спецшколи ВПС) / В.П. Бурмага, П.Л. Уткін // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 228-237. – ISSN 2409-3661


  Спираючись на архівний матеріал, розкрито особливості організації навчального процесу у Дніпропетровській спеціальній школі ВПС у першому після відновлення роботи 1944–1945 навчальному році.
1034455
  Сафронов О.В. Особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони США / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 209-214


  У статті визначено загальні особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони (МО) США. Встановлено, що організація наукових досліджень у МО США здійснюється на базі науково-дослідної інфраструктури, основними елементами якої є: ...
1034456
  Ковальська С. Особливості організації науково-дослідної роботи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 249-251


  Висвітлюється процес організації, визначаються перспективинаукової роботи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
1034457
  Погребський Т.Г. Особливості організації національної системи охорони здоров"я України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 101-104. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826


  У статті розглянуто сучасні особливості організації національної системи охорони здоров"я України. Детально охарактеризовано організаційну структуру системи охорони здоров"я України. Висвітлено механізми управління, а також особливості формування та ...
1034458
  Мурована Т. Особливості організації обліку зобов"язань за податками і зборами в умовах реалізації екологічної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-66. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні проблеми організації бухгалтерського обліку зобов"язань за податками і зборами в сучасних складних економічних та екологічних умовах. Розроблено заходи щодо покращення відображення податкових розрахунків, екологічного податку та ...
1034459
  Золотницька Ю.В. Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6792
1034460
  Андрш О.В. Особливості організації оплати праці в галузях освіти / О.В. Андрш, Р.В. Кузіна // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 9-10. – ISBN 978-966-930-102-4
1034461
  Калініченко Т.М. Особливості організації освітнього процесу у спеціальних закладах вищої освіти Наддніпрянської України на межі ХІХ-ХХ століть // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 166-175. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1034462
  Романовська Е. Особливості організації процесу професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних ВНЗ щодо проблеми формування їхньої конкурентноздатності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 75-79. – ISSN 2308-4634
1034463
  Полякова Я. Особливості організації релігійної освіти у Північній Ірландії (історія та сучасність) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 28-33
1034464
  Шпак О.О. Особливості організації роботи керівника прокуратури з процесуального керівництва // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 328-331. – ISSN 2219-5521
1034465
  Батечко Н.Г. Особливості організації самостійної роботи магістрантів – майбутніх викладачів вищої школи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 46-51. – ISSN 1609-8595


  Розглядаються актуальні питання організації самостійної роботи при підготовці викладачів вищої школи умовах магістратури. Аналізуються наукові джерела педагогічної теорії щодо організації та змісту самостійної роботи у вищій школі. Адаптовано ...
1034466
  Бабенко Ю.В. Особливості організації системи професійного розвитку та підвищення кваліфікації бібліотекарів (з досвіду роботи бібліотеки вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 11-16. – ISBN 978-966-285-103-8
1034467
  Стрижак М.М. Особливості організації та проведення конкурсу "Учитель року" з географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 7-13 : фото. – Бібліогр.: 19 назв.
1034468
  Мачинська Н. Особливості організації та проведення нетрадиційних форм лекційних занять // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2308-4634


  У статті подається характеристика окремих видів нетрадиційних форм проведення лекційних занять, розкриваються особливості їх підготовки та проведення, визначаються перевагита недоліки.
1034469
  Литвиненко Н.П. Особливості організації та проектування інформаційної системи на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 63-65. – ISSN 2306-6806
1034470
  Деркач У. Особливості організації туризму техногенних катастроф в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 56-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1034471
  Колосок В. Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу / В. Колосок, Я. Ходова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 27-33. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1034472
  Молоткіна В. Особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР в 1920-ті роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 17-23


  Показано особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР у 1920-х роках. Показаны особенности организационного становления и функционирования партийных издательств в УССР в 1920-е гг. The article deals with ...
1034473
  Іщук О.В. Особливості організаційної культури вищого навчального закладу: аналіз студентських уявлень // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 20-26
1034474
  Булавенко С. Особливості освітньо-інформаційного простору для формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 104-110. – ISSN 2308-4634
1034475
  Скляренко І. Особливості оскарження рішень про добровільне об"єднання територіальних громад // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 294-295
1034476
  Макаревич А. Особливості османського вакфу на території Північного Причорномор"я у XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості функціонування османського вакфу на території Північного Причорномор"я після завоювання цього регіону османцями. Показано характерні риси забудови міст османцями, у якій було відображено надбання ісламо-османської цивілізації. ...
1034477
  Жигалкіна Особливості особистісного потенціалу сучасної молоді / Жигалкіна, (Лебедєва) Наталія Віталіївна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 32-38 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1034478
  Бідюк І.А. Особливості особистості майбутнього фахівця аерокосмічної галузі // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 120-127. – ISSN 2073-803X
1034479
  Глухов С.І. Особливості отримання та обробки інформації з використанням методів фізичного діагностування для нової автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 20. – С. 8-13. – ISSN 2312-4458
1034480
  Гусєв А.М. Особливості охорони праці в банківських закладах // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 26-30. – ISSN 2312-4903
1034481
  Білецький Б.С. Особливості охорони праці для робітників в сфері IT // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-966-641-732-2
1034482
  Анзіна Г.В. Особливості оцінки вартості власного капіталу в умовах граничних ринків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 5. – C. 4-9. – ISSN 2409-1944


  Стаття присвячена дослідженню особливостей оцінки вартості власного капіталу в умовах граничних ринків.
1034483
  Тетерук О.С. Особливості оцінки вартості публічної компанії в умовах ринків, що розвиваються // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 183-190


  Розглянуто основні підходи до визначення вартості компанії. Визначено основні відмінності країн та їх вплив на методологію оцінки вартості компанії.
1034484
  Гут Л.В. Особливості оцінки вартості фінансового потенціалу підприємства / Л.В. Гут, І.М. Тарантюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті виявлено основні тенденції та особливості фінансового потенціалу підприємства, визначено його сутність, складові та методику оцiнки фiнансового потенцiалу. Особливу увагу приділено методам оцінки вартостi фінансового потенціалу підприємства ...
1034485
  Стасюкова К.В. Особливості оцінки конкурентоздатності підприємств харчової промисловості України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 61-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2312-847X
1034486
  Думанська К.С. Особливості оцінки мобілізаційних можливостей компанії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 105-109. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Стаття містить запропонований автором метод визначення потенціалу внутрішніх мобілізаційних можливостей компанії, обгрунтування його необхідності та короткий опис результатів застосування. Даний метод забезпечує компанії розробку гнучкої мобільної ...
1034487
  Цибуля Д.В. Особливості оцінки об"єктів бухгалтерського обліку за справедливою вартістю // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 205-210


  У статті розглянуто особливості оцінки об"єктів бухгалтерського обліку за справедливою вартістю, триступінчаста ієрархія та методи оцінки справедливої вартості в залежності від вихідних даних.
1034488
  Басюркіна Н.Й. Особливості оцінки ризиків діяльності промислових підприємств / Н.Й. Басюркіна, В.А. Шалений // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1034489
  Касперевич Л.В. Особливості оцінки сільськогосподарських земель в умовах ринкових відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1034490
  Воронова О.Ю. Особливості памяті та здібностей у юнацькому віці / О.Ю. Воронова, М.М. Ганькулич // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 136-142. – ISSN 2311-8164
1034491
  Боштан А.В. Особливості парадигматичних відношень між атрибутивними контструкціями в німецькомовних художніх текстах // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 46-53
1034492
  Аль-Омарі Мохаммад Абдулла Мохаммад Особливості параметричного рентгенівського випромінення та іонізації атомів при розповсюдженні високоенергетичних електронів у кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Аль-Омарі Мохаммад Абдулла Мохаммад ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1034493
  Васютинська Оксана Григорівна Особливості пасіонарності працівників Національної поліції України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 46-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1034494
  Смеречак Л. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 125-129. – ISSN 2308-4634
1034495
  Вощевська О.В. Особливості педагогічної діяльності викладачів в системі вищої освіти США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 79-85. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті детально розглянуті особливості педагогічної діяльності викладача вищого аграрного навчального закладу. Особлива увага приділяється педагогічній майстерності викладача, його активній життєвій позиції. Автор дає детальну характеристику посад ...
1034496
  Шевченко К.В. Особливості педагогічної практики студентів китайських педагогічних ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 158-166. – ISSN 2312-5993
1034497
  Шаповаленко І.С. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у осіб похилого та старечого віку в залежності від наявності факторів кардіоваскулярного ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Шаповаленко Ірина Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – Бібліогр. : 10 назв
1034498
  Чеборака Т.О. Особливості перебігу хвороби Паркінсона при поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.15 / Чеборака Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1034499
  Кравцова В.І. Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок під впливом терапії блокаторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Кравцова Вікторія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1034500
  Смірнов Г. Особливості переведення прав та обов"язків покупця як спосіб захисту порушеного переважного права в корпоративних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 20-26. – ISSN 2663-5313
1034501
  Омельчук Я. Особливості перевірки ділових якостей працівникав сучасних умовах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034502
  Монаєнко А. Особливості перегляду рішень суду касаційної інстанції Верховним Судом України в спектрі вирішення податкових спорів між суб"єктами господарювання та органами Державної фіскальної служби України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 166-170. – ISSN 1026-9932
1034503
  Кушнерова Я.Г. Особливості переживання нестабільних етапів життя в залежності від власної одиниці часу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнерова Яна Григорівна ; М-во науки і освіти України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1034504
  Черенкова Д. Особливості перекладів поезій В. Маяковського перською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 251-258


  Статтю привячено питанням лексико-семантичних та стилістичних особливостей перськомовних перекладів поезій В. Маяковського. Аналізується процес пошуку стилістично адекватних відповідників до унікальних неологізмів та передачі специфіки авторського стилю.
1034505
  Косюк К.С. Особливості перекладу архітектурних термінів з англійської мови на українську // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 118-120. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1034506
  Руденко Я.О. Особливості перекладу В.В. Єрофєєва "Москва-Петушки" англійською мовою // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 92-93
1034507
  Ременюк Я.М. Особливості перекладу вигуків у мультиплікаційних фільмах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 21-27


  Стаття присвячена прийомам перекладу вигуків у мультиплікаційних фільмах. У ході аналізу встановлено спільні та відмінні характеристики вигуків англійської та української мов, а також особливості їх відтворення в перекладі. Статья посвящена приемам ...
1034508
  Чепурна М.А. Особливості перекладу ділових листів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються особливості перекладу ділових листів та стереотипні кліше як компонент семантичної структури, які можна згрупувати за тематичною ознакою. Особливу увагу приділено абревіатурам та скороченим словам, створення та функціонування ...
1034509
  Берещук О.П. Особливості перекладу драматургічного тексту (на прикладі п"єси Луїджі Піранделло "Шестеро персонажів у пошуках автора") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 81-88


  Стаття присвячена аналізу особливостей перекладу італійської драми українською мовою на прикладі п"єси Луїджі Піранделло "Шестеро персонажів у пошуках автора". Статья посвящена анализу особенностей перевода итальянской драмы на украинский язык на ...
1034510
  Севастюк М. Особливості перекладу ідіолектів у казковій повісті Р. Дала "ВДВ (Великий дружній велетень)" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 51-52. – (Бібліотека Інституту філології)
1034511
  Шендрик О. Особливості перекладу іспаномовних верлібрів українською мовою (на прикладі поезій Х.Л. Борхеса та Ф.Г. Лорки) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 320--326


  У статті розглядаються особливості перекладу верлібрів українською мовою на прикладі поезій Х.Л. Борхеса та Ф.Г. Лорки. Аналізуються принципові перекладацькі проблеми та шляхи їх ьподолання вітчизняними перекладачами.
1034512
  Бринюк А.М. Особливості перекладу лексикалізованих синтаксичних структур у сучасних англомовних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 30-36


  У статті охарактеризовано роль лексикалізованих синтаксичних структур у сучасних англомовних ЗМІ. Звернено увагу на структурно-семантичні особливості та специфіку функціонування цих структур у мові. Досліджено питання поширеності та особливості ...
1034513
  Павлюк О.О. Особливості перекладу матеріалів інформаційно-новинного характеру з англійської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 56-58
1034514
  Воротченко В.О. Особливості перекладу назв органів влади та посад з іспанської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 200-201
1034515
  Юхимець С.Ю. Особливості перекладу науково-технічного дискурсу (на матеріалі перекладів з англійської мови українською) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 223-232. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "У статті розглядаються особливості перекладу англомовного науково-технічного дискурсу українською мовою з точки зору комунікативно-функціонального та лінгвістичного підходів перекладознавства. Метою перекладача є створення тексту перекладу, що в ...
1034516
  Біда Ю.О. Особливості перекладу науково-технічної термінології (на прикладі мистецтва фотографії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 94-99


  У статті розглянуто деякі теоретичні особливості науково-технічного підстилю та перекладу науково-технічних текстів. Значна увага приділяється термінології, а саме особливостям перекладу термінів в цілому та термінів мистецтва фотографії зокрема. В ...
1034517
  Ананко Т. Особливості перекладу національних реалій у художньому тексті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 73-75. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1034518
  Сурсаєва А.О. Особливості перекладу синонімів у англійських текстах економічного спрямування // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 69-71
1034519
  Мовчун Є. Особливості перекладу термінології у текстах з німецької українською мовою у сфері електронної комерції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 65-68
1034520
  Тріфонова М.С. Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 218-219
1034521
  Якубяк М.В. Особливості перекладу французьких безособових речень // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 126-133. – ISSN 0207-8287
1034522
  Купцова І.О. Особливості перекладу французьких фразеологічних одиниць на українську мову // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 210-211
1034523
  Петровець О.Д. Особливості перекладу юридичної термінології // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 216-217
1034524
  Конотопенко Я.В. Особливості перекладу юридичної термінології (на матеріалі Кримінального кодексу України та Кримінального кодексу ФРН) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 490-493


  У статті висвітлені загальні питання перекладу юридичної термінології українською мовою, складнощі та особливості при перекладі на прикладі Кримінального кодексу ФРН. В статье представлены общие вопросы, возникающие при переводе юридической ...
1034525
  Момотюк В.О. Особливості перекладу юридичної термінології з англійської на українську мову // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 212-214
1034526
  Постоленко А.М. Особливості перетворення енергії довкілля при фазових переходах води в лід і іїї використання для умов кліматизації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Постоленко Андрій Михайлович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1034527
  Стефановський О.Б. Особливості перспективних умов функціонування агропромислового комплексу // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 320-326. – ISSN 2078-0877
1034528
  Грицак Л.Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л.Р. Грицак, Н.В. Нужина, Н.М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – C. 129-140. – (Серія: біологія ; № 1 (75)). – ISSN 2078-2357
1034529
  Яцино О. Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу в збройних силах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 71-80. – ISSN 2312-5993
1034530
  Артемов В. Особливості підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації закладів вищої освіти України зі специфічними умовами навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 7-17. – ISSN 2617-1775
1034531
  Хмельовська О.Ю. Особливості підготовки до Декади української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 70-75


  Статтю присвячено аналізу підготовки видавців до Декади української літератури і мистецтва в Москві, що відбулася 1960 р. Увагу приділено книжковим заходам, рекламній кампанії декади, підготовці видань до виставки в умовах жорсткого ідеологічного ...
1034532
  Лондар С.Л. Особливості підготовки і реалізації проектів Світового банку з урахуванням вимог оновленої соціально-екологічної політики "Загальні соціально-екологічні засади" / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар, О.В. Бринюк // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 17-32. – ISSN 2617-8532
1034533
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1034534
  Балюк А.С. Особливості підготовки майбутніх магістрів гуманітарних спеціальностей до організації науково-дослідної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С.7-11. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1034535
  Саковська Т. Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного виховання учнів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 288-293. – ISBN 978-617-7009-20-6
1034536
   Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз : навч. наочний посібник для працівників правоохоронних органів / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; [уклад.: О.П. Угровецький, В.В. Аброськін, І.Р. Шинкаренко та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Промінь, 2019. – 178, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7180-19-6
1034537
   Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-416-0
1034538
  Ковальчук Т.І. Особливості підготовки соціальних педагогів за кордоном // Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук. – Київ : НУБіП України, 2012. – [Ч. 1]. – С. 10-90. – ISBN 978-966-452-115-1
1034539
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки фахівців з середньою кваліфікацією в США // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 120-125. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Неперервне професійне вдосконалення навичок виробничого персоналу неможливе без ретельного порівняльно-педагогічного аналізу процесу розвитку людського капіталу в економічно-розвинених країнах світу. Автор ставить за мету виявити основні шляхи та ...
1034540
  Кобилянський О.В. Особливості підготовки фахівців за спеціальністю 015 "Професійна освіта" у закладах вищої освіти / О.В. Кобилянський, С.В. Дембіцька // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 148-151. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1034541
  Лунячек О.В. Особливості підготовки фахівців із фізики в зарубіжних університетах // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 96-104. – ISSN 2074-8922


  "Висвітлено особливості процесу професійної підготовки кадрів у галузі фізики за пост бакалаврськими програмами у вищих навчальних закладах деяких країн Європи, Північної Америки та Австралії, проаналізовано алгоритм навчального процесу, зміст ...
1034542
  Губань Р.В. Особливості підготовки юристів для органів місцевого самоврядування (на прикладі викладання курсу "Основи територіального устрою") // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 220-224
1034543
  Опришко В.Ф. Особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах / В.Ф. Опришко, Н.А. Фукс // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 6-22
1034544
  Орел А.С. Особливості підсистеми консонантизму "давньоруської мови" / А.С. Орел, Б.І. Маторін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 150-157. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1034545
  Січкоріз О.Є. Особливості післядипломної освіти країн пострадянського простору // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 84-90. – ISSN 1681-2786


  У роботі проведено ретроспективний аналіз розвитку післядипломної освіти в пострадянському просторі. Для розбору використано аналітико-описовий метод вивчення й узагальнення теорії та досвіду навчання у вищих навчальних закладах, критичний аналіз ...
1034546
  Петраківська О.В. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто чинні Плани рахунків бухгалтерського обліку.
1034547
  Кирилишен Я.В. Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій / Я.В. Кирилишен, А.В. Остапенко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 31-38


  Документально-інформаційні системи є важливим інструментом реалізації інформаційної діяльності організацій, від функціонування якого залежить ефективність побудови загальної системи управління. В статті розглянуті питання удосконалення організації ...
1034548
  Король П.П. Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 15-20 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
1034549
  Тихорський О.А. Особливості побудови тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів в змагальному періоді підготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 25 назв.
1034550
  Дишкант О.В. Особливості повернення військовослужбовців до мирного життя після участі в АТО // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40 (43). – С. 43-52. – ISSN 2309-8287
1034551
  Лекарь А.С. Особливості повноважень головних органів Світової Організації Торгівлі, які беруть участь у процесі вирішення спорів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 137-142. – ISSN 2220-1394
1034552
  Ількович В.М. Особливості повоєнного розвитку кінематографу в УРСР (1945-1955 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1034553
  Гіленко О. Особливості подорожніх нарисів у журналі "Вітчизна" (1990-1999) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 97-104


  Стаття присвячена особливостям подорожніх нарисів на сторінках журналу "Вітчизна" у 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто їх структурні та стилістичні особливості, а також специфіку поетики та мови. В статье идет речь об особенностях путевых очерков на страницах ...
1034554
  Лебідь-Гребенюк Особливості поетики "Журналу" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 178-187


  Актуальність дослідження зумовлена недостатнім висвітленням заявленої теми у шевченкознавстві та потребою цілісного аналізу своєрідностей поетики "Журналу" Тараса Шевченка, специфіки індивідуальногоавторського методу письменника у тексті. У студії ...
1034555
  Бурлакова І. Особливості поетики книжки для дітей Софії Парфанович "Вірний приятель": оповідання з життя домашнього кота" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 58-64
1034556
  Василина Р.С. Особливості поетики комедії "Вольпоне" Б. Джонсона // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 112-113
1034557
  Романченко М.А. Особливості поетичного перекладу з італійської українською й російською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 68-73


  У цій статті висвітлюються особливості перекладацьких трансформацій на прикладі перекладу вірша Джамбаттіста Маріно під назвою "Donna che si pettina" (Жінка, що розчісує волосся) російською (переклад Солоновича Є.) та українською (переклад Романченко ...
1034558
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 51-66. – ISSN 2304-4556
1034559
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 38-53. – ISSN 2304-4556
1034560
  Бородчак М.В. Особливості політичних маніпуляцій у сучасному інформаційному просторі та способи протистояння їм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 283-293
1034561
  Житнікова Т.О. Особливості політичного маніпулювання в Україні // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 88-91


  У статті розглядаються прийоми політичного маніпулювання, визначаються фактори від яких залежить ефективність політичного маніпулювання, аналізуються динаміка змін поглядів українського суспільства під впливом маніпулятивних прийомів, а також ...
1034562
  Перепелиця Н.О. Особливості політичної концепції Френсіса Фукуями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 434-438. – ISSN 2076-1554
1034563
  Моренчук А.А. Особливості політичної системи Швеції: досвід для України / Андрій Анатолійович Моренчук, Андрій Андрійович Моренчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 113-119. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1034564
  Седченко А. Особливості політичної системи як чинник зовнішньої політики Австрійської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 143-146
1034565
  Калашник О. Особливості поновлення процесуальних строків у справах, в яких сторонами виступають шукачі захисту // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 41-46. – ISSN 2524-0129
1034566
  Данилюк Н. Особливості порівнянь у мові української народної пісні // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 38-49. – ISSN 2304-9383
1034567
  Савіна Оксана Юріївна Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 62-74. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2219-5300
1034568
  Коломис О. Особливості посвідчення довіреностей на відчуження нерухомості // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 166-172
1034569
  Цукур О.Г. Особливості постановки життєвих завдань особистістю в площині сімейних взаємин // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 251-261
1034570
  Соболь О.М. Особливості походження і використання коней дозвільного напрямку в суб"єктах аматорського конярства м. Херсона і Херсонської області // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
1034571
  Артемчук Г. Особливості поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику у жінок віком 19-25 років в Україні / Г. Артемчук, О. Ковалюк, І. Дзюблик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В статті представлені результати власних досліджень, які свідчать про широке поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику серед жінок віком 19-25 років в Україні. На основі методу полімеразної ланцюгової реакції визначено домінуючі ...
1034572
   Особливості поширення та основні аспекти відтворення Аnthurus Archery (Berk.) E. Fisch на території національного природного парку "Гуцульщина" / М.В. Пасайлюк, Ю.В. Петричук, Н.В. Цвид, М.М. Сухомлин // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2078-9912
1034573
  Надьон В.В. Особливості прав та обов"язків, які винвкають з правового статусу особи // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 84-89
1034574
  Щокін Р.Г. Особливості права використання та розпорядження результатів інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 141-147
1034575
  Сороченко А. Особливості правовідносин у сферах публічних закупівель та публічно-приватного партнерства за законодавством України / А. Сороченко, Т. Мішта, Л. Лахтіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-71. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню специфічних особливостей правового регулювання відносин у сфері публічних закупівель, а також удосконаленню законодавства у сферах публічних закупівель та публічно-приватного партнерства. Пропонується уніфікований підхід ...
1034576
  Крижна В.В. Особливості правового забезпечення дотримання законності працівниками міліції УРСР в післявоєнний період (1946–1953 рр.) // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 97-103. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1034577
  Євстігнєєв А. Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений критичний аналіз наукових підходів і чинного законодавства в частині регулювання забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального надрокористування в Україні. Запропоновані авторські підходи до вказаних питань. В статье ...
1034578
  Матвєєв П.С. Особливості правового забезпечення інноваційних договорів у залежності від їх видів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 127-135
1034579
  Гребенюк М. Особливості правового забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах Африканського континенту / М. Гребенюк, Ю. Ковальчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 33-37
1034580
  Гребенюк М. Особливості правового забезпечення продовольчої безпеки в Республіці Індія / М. Гребенюк, А. Гонда // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 2 (218 ). – С. 57-61
1034581
  Ващишин М. Особливості правового забезпечення формування екологічної мережі в країнах Європи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 233-239. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1034582
  Кость С.П. Особливості правового медіатексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розглядаються жанрові ознаки та особливості з погляду специфіки виробництва, каналу поширення і лінгвоформатних ознак продукту мас-медійного простору - медіатексту на правову тематику. In the article it is studied the genre features and ...
1034583
  Васьковський С. Особливості правового регулювання відносин з єдиного внеску // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 28-29
1034584
  Голуб О. Особливості правового регулювання гендерних відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 222-226. – ISSN 2306-9082
1034585
  Турчак І.О. Особливості правового регулювання інституту медіації в Україні / І.О. Турчак, І.Я. Гнип // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 69-74. – ISSN 2078-6743
1034586
  Трофимовська Ю.В. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 159-166. – ISSN 1999-5717
1034587
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
1034588
  Сергієнко О.В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 155-162
1034589
  Сергієнко О.В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 165-171
1034590
  Каліущенко І.М. Особливості правового регулювання сільськогосподарських відносин у рамках ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 127-132. – ISSN 2220-1394
1034591
  Ряполова-Радченко Особливості правового регулювання стажування студентів ВНЗ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 330-332. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034592
  Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання трудових відносин : монографія / Н.Д. Гетьманцева ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 529-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-44-2
1034593
  Щербина В.С. Особливості правового режиму державного майна, закріпленого за закладами освіти, культурними та медичними закладами державної форми власності / В.С. Щербина, Т.В. Боднар // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (199). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
1034594
  Матчук С.В. Особливості правового режиму лісового фонду // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-35. – ISSN 2222-5374
1034595
  Гук Б.М. Особливості правового статусу завідувача кафедри закладу вищої освіти: теоретичні аспекти і практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 160-165. – ISSN 2219-5521
1034596
  Шувальська Л.Р. Особливості правового статусу присяжного як суб"єкта кримінального судочинства України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 162-169
1034597
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1034598
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 206 л. – Бібліогр.: л. 188-206
1034599
  Тиліпський Д. Особливості правової природи лізингових платежів за договором фінансового лізингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 270-271. – ISBN 978-617-7069-14-9
1034600
  Радзивілюк В. Особливості правової регламентації позасудових процедур запобігання неплатоспроможності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено дослідження правової регламентації позасудових процедур та заходів запобігання неплатоспроможності банків. Необхідність звернення до питань, пов"язаних із правовим регулюванням названого сегменту відносин банкрутства ...
1034601
  Козюбра М. Особливості правової системи України і їх вплив на втілення європейських правових стандартів у національну законодавчу й правозастосовну практику // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 75-89. – ISBN 978-966-2578-51-5
1034602
  Віндюк А.В. Особливості практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 98-103. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1034603
  Абашнік В.О. Особливості праці "Про межі між юридичним та соціологічним методом" (1911) Ганса Кельзена // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 43-46. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1034604
  Абашнік У.В. Особливості праці "Філософія культури" Освальда Швеммера // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 61-63. – ISBN 978-966-285-410-7
1034605
  Кашинцева О.Ю. Особливості предмета договору про створення об"єктів патентування у сфері медицини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 198-200. – ISSN 2219-5521
1034606
  Мамічева О.В. Особливості предметно-педагогічних здібностей викладачів ВНЗ гуманітарного профілю / О.В. Мамічева, М.А. Крюкова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 24-31. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1034607
  Шурин О. Особливості предмету доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв"язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 266-267. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1034608
  Гушилик С. Особливості представництва у справі про банкрутство // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 45-48. – ISSN 2
1034609
  Золотарьова Я.С. Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 14-20. – ISSN 2222-5374
1034610
  Керевич О.В. Особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 31-36
1034611
  Федчишина В. Особливості призначення судово-економічної експертизи з питань обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 318-322. – ISSN 2663-5313
1034612
  Кононенко В.А. Особливості прийняття і звільнення з посад науково-педагогічних працівників : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кононенко Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1034613
  Коваленко Т. Особливості принципів земельного права України серед засобів мінімізації юридичних дефектів // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 65-71. – ISSN 2409-4544
1034614
  Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 13-16
1034615
   Особливості природного насіннєвого відновлення в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Степу / В.П. Ткач, М.Г. Румянцев, В.П. Чигринець, В.А. Лук"янець, О.В. Кобець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0459-1216
1034616
  Яценко В.П. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ: питання теорії і практики // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 48-52
1034617
  Дубич К.В. Особливості проведення державно-управлінських реформ у системі надання соціальних послуг // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 115-121
1034618
  Кучер Т.М. Особливості проведення допиту осіб з фізіологічними вадами в якості свідків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 173-176. – ISSN 2219-5521
1034619
  Зайцев Д.В. Особливості проведення комплексного тактичного навчання з громадянами України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу під час навчального збору / Д.В. Зайцев, В.Б. Добровольський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 185-191. – ISSN 2524-0056
1034620
  Матусяк М.В. Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
1034621
  Овсійчук О. Особливості проведення Міської реформи 1870 року в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 221-223
1034622
  Білоус І.М. Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров"я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 136-143. – ISSN 2310-9769
1034623
  Чайківський Т. Особливості проведення олімпіад для абітурієнтів засобами LMS Moodle / Т. Чайківський, Л. Озірковський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 98-105. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1034624
  Терещенко Ю.В. Особливості проведення ревізії під час досудового розслідування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 172-178. – ISSN 2222-5374
1034625
  Калінін А.М. Особливості проведення співбесіди як методу професійного відбору персоналу в ринкових умовах // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 90-97. – (Економічні науки ; вип. 26)
1034626
  Горовий В. Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 11-25. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто проблеми організації виробництва сучасної наукової інформації, їх співвідношення з відповідними суспільними запитами, запропоновано деякі актуальні напрями вдосконалення державної політики в цій сфері суспільної діяльності. This article ...
1034627
  Шабельник Т.В. Особливості проектування фізичної моделі системи підтримки прийняття рішень фармацевтичного підприємства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 14-20. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1034628
  Кучер В. Особливості прокурорського нагляду за законністю провадження слідчих (розшукових) дій в ході розслідування економічних злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 461-463. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034629
  Шевченко О. Особливості пропагандистського дискурсу РФ в період переходу до неототалітарних політичних практик // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 248-258
1034630
  Куцька О. Особливості пропагандистської діяльності Білоруських фронтів під час бойових дій Червоної Армії на території Європи наприкінці Другої сівтової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 140-143. – ISBN 978-966-171-793-9
1034631
  Єгоров Ю.І. Особливості просторової композиції Національного дендрологічного парку "Софіївка" // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2014. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2310-046X
1034632
  Кушнір Н.О. Особливості просторової організації комунікативних актів у міжособистісному спілкуванні // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 560-564


  У статті розглядаються особливості просторової організації комунікативних актів, а також засоби зміни дистанції спілкування між співрозмовниками в сфері інтимно-особистісної комунікації. В статье рассматриваются особенности пространственной ...
1034633
  Шевченко Т.М. Особливості просування корпоративного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 56-59


  Корпоративна періодика є важливим елементом формування та соціалізації нового покоління підприємців і бізнесменів, вона активно взаємодіє з різними інституціями в царині освіти, науки і культури. У цьому контексті особливого значення набуває вивчення ...
1034634
  Шульга Ю. Особливості професійного розвитку викладачів недільних шкіл на території Північно-Східної України // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 151-152. – ISBN 978-966-698-271-4
1034635
  Бережний Ю. Особливості професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 16-23. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1034636
  Корніяка О.М. Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 74-81. – ISSN 2309-1797
1034637
  Белей О. Особливості професійного становлення особистості студента в сучасній вищій школі // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 49-55. – ISSN 2312-1246


  Висвітлено актуальні проблеми процесу професійного становлення особистості студента в умовах сучасного вишу.
1034638
  Парій С.Б. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму за кордоном // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 103-107. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1034639
  Любарець В. Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 56-61. – ISSN 2078-1016
1034640
  Коричковський В.Д. Особливості професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах Російської Федерації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 73-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1034641
  Стародуб Т.С. Особливості процесів формування нового регіоналізму в Тихоокеанському просторі // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 76-92
1034642
  Проць Н.В. Особливості процесу впровадження системи бюджетування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 89-92. – ISSN 2306-6814
1034643
  Сергєєв А. Особливості процесу державотворення в Україні періоду 1989-1991-го років // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 53-60. – ISSN 2308-4855


  На прикладі Донеччини та Закарпаття.
1034644
  Григоренко М. Особливості процесу запозичання в сучасній українській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 255-261. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1034645
  Пономаренко О.В. Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 400-409


  У статті аналізується роль інтерлінгвальних та інтердискурсивних запозичень у процесі становлення дипломатичного дискурсу. Продемонстровано його двовекторний потенціал не лише як дискурсу-реципієнта, але і як дискурсу-донора елементів (зокрема ...
1034646
  Фельцан І.Ю. Особливості процесу радянізації адвокатури у післявоєнному Закарпатті (1946-1950 рр.) // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7404-86-5
1034647
  Вітман К.М. Особливості процесу сепаратизації в Україні // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 19-28
1034648
  Сідун М.М. Особливості процесу спілкування молодших школярів у шкільному колективі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 259-261. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1034649
  Тітова С. Особливості процесу формування земельного сервітуту та землі оборонного призначення / С. Тітова, Л. Гребеник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості підстав установлення та припинення сервітутів для практичного застосування їх у військовій сфері. Розкрито зміст сервітутів у системі обмежень і відмежовано їх від способів ...
1034650
  Янюк Н. Особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 212-220. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1034651
  Лебедєва А. Особливості процесуального статусу понятого у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 275-279. – ISSN 2663-5313
1034652
  Біла Ю.М. Особливості проявів несприятливих природних явищ в агроландшафтах південно-східної частини байрачного Степу та роль захисних лісових насаджень у їх запобіганні / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 107-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0459-1216
1034653
  Краснокутський М.І. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 155-162. – ISSN 2312-5993
1034654
  Коробейнікова Л. Особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців різної статі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення нейродинамічних особливостей у елітних спортсменів в гендерному аспекті. Використовувалися методики "Сенсомоторна реакція", "Функціональна рухливість нервових процесів", "Реакція на рухомий об?єкт","Витривалість нервової системи". Досліджено ...
1034655
   Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину / С.Р. Рушковський, Д.А. Курінний, О.М. Демченко, М.А. Пілінська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 9. – С. 82-87. – ISSN 1025-6415
1034656
  Заіка В.М. Особливості прояву тривожності та фрустраційних реакцій студентів в умовах екзаменаційного стресу / В.М. Заіка, В.Ф. Моргун // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 158-173. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1034657
  Айдинян А. Особливості психічного ставлення до віку неповнолітньої (малолітньої) особи у складі умисного злочину: деякі теоретичні і правозастосовні підходи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 196-197
1034658
  Бадзюк Б. Особливості психології жінки-злочинниці // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 138-142. – ISSN 2409-4544
1034659
  Бацилєва О. Особливості психологічного супроводу вагітних жінок, які мешкають у зоні конфлікту / О. Бацилєва, В. Астахов, І. Пузь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблема впливу стресогенних факторів на характер перебігу вагітності та формування материнської сфери у жінок, які мешкають у Донецькій області в зоні конфлікту. Представлено програму медико-психологічного супроводу, яка спрямована на ...
1034660
  Харитонова А.В. Особливості психологічної адаптації курсантів з різним життєвим досвідом у вищих військових навчальних закладах / А.В. Харитонова, С.В. Бєлай // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (68). – С. 110-116. – ISSN 2078-7480
1034661
  Зелінська Я. Особливості психологічної корекції та терапії посттравматичного стресового розладу у вимушених переселенців // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 57-60
1034662
  Грибок А.О. Особливості психологічної стійкості та готовності військовослужбовців Збройних Сил України до дій в екстремальних умовах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д., ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 23-33. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 30). – ISSN 2072-4772
1034663
  Криницька Т. Особливості радянського федералізму // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 133-136. – ISBN 978-966-171-793-9
1034664
  Мурашевич К. Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 198-203


  В статті розглядаються cпільні та водночас відмінні риси між раннім японським та китайським символізмом. Також представлені спільні мотиви і теми поезії авторів символістів Китаю та Японії, що демонструє звернення поетів ХХ ст. до традиційної поетичної ...
1034665
  Пасічник В. Особливості ратифікації та набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 96-106. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1034666
  Іпатов А.В. Особливості реабілітаційного процесу в найбільш розвинених країнах світу / А.В. Іпатов, Н.А. Саніна, Н.О. Гондуленко // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Українс. держ. н.-д. ін-т мед.-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Гончар Ю.О. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – № 3/4 (29/30), грудень. – С. 44-52. – ISSN 2224-0454
1034667
   Особливості реакції глутатіонової системи однодольних рослин на вплив металів та гіпертермії / Н Павлюкова, , Н.О. Хромих, Л.В. Богуславська // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
1034668
  Богдановська Є.О. Особливості реалізації антикризової державної політики в розвинутих країнах світу та Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (192). – С. 8-18
1034669
  Холодьон О.М. Особливості реалізації архісеми "говорити" у східнополіських говірках як відображення моделі мовної картини світу діалектоносіїв // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 450-463. – ISBN 978-966-1673-36-5
1034670
  Юшко С.В. Особливості реалізації державних соціальних гарантій в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 108-124. – ISSN 2305-7645
1034671
  Постригач Н. Особливості реалізації інноваційної програми підготовки тренерів для освіти дорослих у Грецькій Республіці // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 133-136. – ISBN 978-966-698-271-4
1034672
  Батечко Н.Г. Особливості реалізації компетентнісного підходу в підготовці викладачів вищої школи в умовах магістратури // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 12-16. – (Серія : Педагогічні науки)
1034673
  Мармазова Т.І. Особливості реалізації комунікативної та економічної функцій політики у кризові періоди суспільного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 368-378
1034674
  Филюк Г.М. Особливості реалізації конкурентної політики у країнах з трансформаційною економікою / Г.М. Филюк, В.П. Фещенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 3-8


  Розкрито специфічні риси конкурентної політики у країнах пострадянського простору, показані її спільні ознаки та відмінності. Визначені інституціональні основи реалізації конкурентної політики у країнах пострадянського простору. Показана відмінність ...
1034675
  Чолан Т. Особливості реалізації кримінальної відповідальності за незаконне усиновлення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 105-111
1034676
  Тарасенко І.О. Особливості реалізації механізму державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти та науки / І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко, О.С. Тарасенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 26-32. – ISSN 2410-9576
1034677
  Кравченко О. Особливості реалізації мовленнєвих актів у молодіжних китайськомовних інтернет-текстах: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 95-102


  Стаття присвячена узагальненню типів мовленнєвих актів відповідно до їх іллокутивної мети. Також досліджено особливості реалізації директивів, кваліфікативів та квеситивів у китайськомовних текстах молодіжного гендерного дискурсу. Статья посвящена ...
1034678
  Черниченко І.В. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження України під час застосування відеоконференції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 332-336. – ISSN 2219-5521
1034679
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 55-59. – ISSN 2308-9636


  У статті висвітлюються особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою.
1034680
  Мостовий А. Особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 202-211. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1034681
  Ботвінов Р.Г. Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 156-163
1034682
  Хоперія А. Особливості реалізації принципу гласності в сучасному цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034683
  Шклярук М.Г. Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 250-256
1034684
  Дударенко В. Особливості реалізації страхових правовідносин при здійсненні капітального будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються страхові правовідносини при здійсненні капітального будівництва трирівневою концепцією дослідження, яка складається із загальнотеоретичного, галузево-теоретичного й конкретно-теоретичного рівнів. Додатково виокремлюється специфіка ...
1034685
  Довготелес Д. Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі "Серце" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 171-176


  У статті висвітлено питання впливу західної літератури доби реалізму на формування японської літератури, зокрема роман Нацуме Сосекі "Сердце" як приклад поєднання засад виключно японської традиційної літератури та базових принципів реалізму. В статье ...
1034686
  Маковський С.О. Особливості регіоналізації, децентралізації і деволюції влади у Французькій Республіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 53-63. – ISSN 2308-6912


  По мірі розширення участі Франції в процесах європейської інтеграції, французька держава стикнулась з подвійним системним тиском: з одного боку, у зовнішньому вимірі, Франція переживала політично небезболісний процес вбудовування до наднаціональних ...
1034687
  Наум А. Особливості регулювання банківської таємниці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 151-153. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1034688
  Сусіденко В.Т. Особливості регулювання інфляції в Україні: стан та перспективи / В.Т. Сусіденко, Ю.В. Сусіденко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 163-170. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1034689
  Мельник Ю. Особливості регулювання корпоративних відносин за законодавством Англії та їхній правовий вплив на корпоративні відносини України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 248-249. – ISBN 978-617-7069-14-9
1034690
  Тибінка Г.І. Особливості регулювання оплати праці в ринкових системах зарубіжних країн та в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; № 2 (14))
1034691
  Резніков А.В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 31-37
1034692
  Пироговська В.О. Особливості регулювання праці в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пироговська Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1034693
  Лутай Л.А. Особливості регулювання ринку праці України в умовах подолання системної кризи / Л.А. Лутай, С.А. Тюлєнєв // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 14-17
1034694
  Навальна М. Особливості редагування відабревіатурних утворень // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 121-135. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
1034695
  Пасова Т.О. Особливості редакційної політики польського журналу "Культура" стосовно українсько-польського взаємопорозуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 175-178


  У статті розглядаються особливості редакційної політики на прикладі польського журналу "Культура", що виходив в еміграції у період з 1947 по 2000 рр. Як приклад наводиться "східне" питання, важливим складником якого журнал вважав українсько-польське ...
1034696
  Мачарашвіліл А. Особливості реєстраційного провадження у діяльності Міністерства доходів і зборів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 105-107. – ISBN 978-617-7069-15-6
1034697
  Кадум Л.Л. Особливості режисури екстремального документального фільму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Кадум Леон Лейт (Лейт Абдул Амир) ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1034698
  Георгієвська В.В. Особливості рекламного тексту (за матеріалами рекламно-довідкової преси Східної України кінця ХIХ - початку ХХ ст.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 116-123


  У статті досліджуються рекламні публікації у спеціалізованій (рекламно-довідковій) пресі Східної України на межі XIX-XX століть, що свого часу посідалі чільне місце серед засобів друкованої реклами не тількі в Російській імперії, а й у Європі та ...
1034699
  Питуляк М. Особливості рекреаційного лісокористування в Тернопільській області / М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1034700
  Трофімчук Т. Особливості рекрутських наборів євреїв до російської армії у XIX ст. (на матеріалах Волинської губернії) // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 43-49. – ISSN 2305-9389
1034701
  Ткач О.І. Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 58-60


  У статті стверджується, що поряд із дослідженням стратегічних пріоритетів України варто проаналізувати особливості сприйняття керівниками держави й елітами національних інтересів. Оскільки еліти, а не держави, є первинними акторами формування стратегії ...
1034702
  Щелкунова О. Особливості релігійності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 81-84


  Стаття присвячена дослідженню особливостей прояву релігійних аспектів у творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано знакові для розуміння ставлення поета до релігії твори. Наголошено на специфіці інтерпретації біблійного образу Богоматері. Статья ...
1034703
  Філоненко Ю. Особливості рельєфоутворювальної діяльності окремих представників орнітофауни України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-34. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості рельєфоутворювальної діяльності птахів на території України. Досліджено морфологічні та морфометричні особливості акумулятивних і денудаційних форм біогенного рельєфу, створеного птахами. Зокрема, досліджено норні гнізда, ...
1034704
  Марченко С. Особливості реорганізації сільськогосподарських підприємств за законодавством України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 158-159
1034705
  Ємельяненко Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 156-160. – ISSN 2076-1554
1034706
  Ткаченко Г.В. Особливості репрезентації хрематонімів в I колі індивідуального хрематонімного фрейму // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 130-138
1034707
  Плотнікова-Лісайчук Особливості репрезентації чоловічих образів в романі Енн Райс "Інтерв"ю з вампіром" / Плотнікова-Лісайчук, Л.Б. Сліпченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 163-168. – ISSN 2227-2844


  "Був запропонований аналіз образів Луї, Лестата та Армана в романі Енн Райс „Інтерв"ю з вампіром”. Мета роботи - дослідити особливості репрезентації чоловічих образів через світосприйняття жінки-авторки. Авторка аналізує образ головного героя Луї з ...
1034708
  Аносєнкова С.В. Особливості репрезентацій часу у індивідів з різними проявами ригідності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Аносєнкова Світлана Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1034709
  Товкун Л.В. Особливості реформування податкової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 137-143. – ISSN 2224-9281
1034710
  Голуб"як Н.Р. Особливості реформування регіональної політики України: досвід ЄС // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 164-166
1034711
  Попова С.М. Особливості реформування системи господарського судочинства в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 30-35
1034712
  Привалова О. Особливості ринків страхування життя у США і Великобританії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 196-203 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1034713
  Пахолок З.О. Особливості ритмічної організації поетичного мовлення Лесі Українки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 308-320


  Стаття присвячена аналізу фразеологічних одиниць в італійській мові. Розглянуті аналогічні фразеологізми в українській мові, показані подібності та відмінності. Статья посвящена анализу фразеологических единиц в итальянском языке. Рассмотрены ...
1034714
  Михайловський Д.В. Особливості роботи вузлів позацентрового стикування елементів верхніх поясів металодерев"яних ферм / Д.В. Михайловський, М.С. Коваленко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 64-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1034715
  Адамович Н.М. Особливості родинного життя у Візантії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 84-89


  У статті на основі аналізу візантійської законодавчої збірки VIII ст. - Еклоги досліджуються основи християнського шлюбу у Візантії, розкриваються передумови та обмеження укладення шлюбу, можливі причини розлучення, особливості родинного життя, ...
1034716
   Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець, С.В. Медінець, О.П. Конарева, І.Є. Солтіс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1034717
  Патійчук В. Особливості розвитку видовищного туризму в Іспанії / В. Патійчук, К. Карпюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 72-81. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1034718
   Особливості розвитку геополітичної ситуації у світі в 2016 році та нові виклики і загрози світовій безпеці 2017 року в контексті національних інтересів і безпеки України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 2-28
1034719
  Шинкар Т.С. Особливості розвитку дитячих освітніх видань в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 126-138. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 5). – ISSN 2518-7600
1034720
  Бойко Д.І. Особливості розвитку інноваційної діяльності країн світу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 75-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1034721
  Баллак Е. Особливості розвитку комплементарних інститутів фінансування країн-учасниць Ліги арабських держа // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – C. 8-11. – ISBN 978-9934-571-51-0
1034722
  Цимбал Л.І. Особливості розвитку країн в умовах переходу до нового технологічного устрою // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 105-109. – ISSN 1683-1942
1034723
  Курочкіна І.Г. Особливості розвитку маркетингу територій в умовах цифрової економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 258-263. – ISSN 2222-4459
1034724
  Ухналь Н.М. Особливості розвитку міжнародних фінансових центрів в умовах глобалізації фінансової системи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 17-32


  Виявлено новітні особливості та характеристики міжнародних фінансових центрів як ключового інституту глобального фінансового ринку, котрі на прикінці XX ст. почали відігравати провідну роль у накопиченні й обігу світового капіталу, що супроводжується ...
1034725
  Владимир О. Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національноїекономіки за умов глобалізаційних процесів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 2 (55). – С. 14-27. – ISSN 2409-8892


  Досліджено взаємозалежність між розвитком і фінансуванням наукової діяльності та формуванням інноваціного потенціалу країни, а також зміцненням її стратегічних позицій у сучасному глобалізованому світі.
1034726
   Особливості розвитку промисловості України в сучасних умовах / Б.Я. Остапюк, І.С. Груник, М.І. Легенький, Ю.І. Легенький // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 45-52. – ISSN 2075-4892
1034727
  Афтанділянц В.Є. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 207-210. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
1034728
  Данилова Ю.Ю. Особливості розвитку світового ринку банківських послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 32-37


  У статті досліджено та виявлено основні передумови формування світового ринку банківських послуг; визначено основних суб"єктів даного ринку та проаналізовано різні підходи до його структуризації. Особлива увага приділяється дослідженню особливостей ...
1034729
  Поліщук Є.А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 25-31. – ISSN 2222-0712
1034730
  Веремеєнко В.Ю. Особливості розвитку сили та витривалості у школярів середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. педаг. наук : 13.00.02 / Веремеєнко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т " Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
1034731
  Вакуленко В.Л. Особливості розвитку системи індустріальних парків: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розкрито основні особливості розвитку індустріальних парків в Україні.
1034732
  Гвоздь В. Особливості розвитку ситуації в світі у 2018 році в контексті національних інтересів // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 4-25
1034733
  Січень І. Особливості розвитку ситуації довкола України (підсумки першого півріччя 2016 року) // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-37
1034734
  Чобаль Л.Ю. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 105-109
1034735
  Кикоть М. Особливості розвитку студентського руху в Україні в період незалежності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 251-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доведено, що процес становлення та розвитку студентського руху в Україні у період незалежності був обумовлений суспільно-політичними та соціально-економічними трансформаціями розглядуваного періоду. З посиленням демократичних процесів у державі ...
1034736
  Пікулик О. Особливості розвитку туристичної галузі в Австрії / О. Пікулик, М. Захарунь // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 158-164. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1034737
  Музиченко Н. Особливості розвитку України в умовах глобалізації // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 204-213
1034738
  Міщенко С.В. Особливості розвитку фінансового сектору в умовах нового геофінансового механізму // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 121-130
1034739
  Сидельникова Л.В. Особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 424-431


  У статті встановлено характерні зміни у системі вокалізму та консонантизму старофранцузької мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків французької мови. В статье установлены ...
1034740
  Сиза Н.П. Особливості розгляду судом питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Актуальні питання кодифікації законодавства України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 164-168. – ISBN 966-8126-19-X
1034741
  Талько Т.М. Особливості розгортання антропологічної рефлексії в концепції М. Вудман // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 63-66. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1034742
  Дубініна В.О. Особливості розкриття любовних конфліктів у епіці Бориса Тенети // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 319-326. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1034743
  Лаптєв В.Г. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні / В.Г. Лаптєв, А.В. Білаш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
1034744
  Єфименко В.А. Особливості розміщення на сторінці та новаторське використання інших друкарських засобів у творах літератури постмодернізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 99-103
1034745
  Кощій Ю.П. Особливості розмовного мовлення у драматичних творах Антоніо Буеро Вальєхо "В палаючій пітьмі" й "Нічні судді"та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 508-513


  У роботі досліджуються теоретико-методологічні засади перекладу драматичних творів та особливості розмовного мовлення, а також здійснюється літературознавчий і порівняльний аналіз перекладів, який враховує передусім жанрові й родові особливості драми. ...
1034746
  Балабай Р.М. Особливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Балабай Руслана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1034747
  Кінаш Р.І. Особливості розрахунку теплової активності підлог житлових і громадських будівель у кліматичних умовах будівництва Закарпатської області / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 147-150 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1034748
  Медведєва Ю.С. Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 31-38. – ISSN 2306-5680


  В статті надається аналіз структури і параметрів формул редукційного типу, які використовуються для нормування розрахункових характеристик весняного водопілля. В статье приводится анализ структуры и параметров формул редукционного типа, которые ...
1034749
  Лізунова В.О. Особливості розробки бюджетів при здійсненні інноваційних процесів на підприємстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 56-63. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1034750
  Швець Є.В. Особливості розробки моделі управління стратегічним потенціалом підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 122-128. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Охарактеризовано основні питання управління стратегічним потенціалом підприємства, що є запорукою успішного функціонування та розвитку суб"єкта господарювання. Зокрема, актуальним питанням є дослідження необхідності виявлення та використання резервів, ...
1034751
  Ластівка С.І. Особливості розробки стратегії партійної виборчої кампанії та її види // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 342-349
1034752
  Нємець К. Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу) / К. Нємець, П. Вірченко, К. Кравченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 80-86. – ISSN 2076-1333
1034753
  Самойленко О.А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп"ютерних технологій : монографія / О.А. Самойленко. – Київ : КНТ, 2009. – 324, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-550-4
1034754
  Муляр Г.В. Особливості розслідування економічних злочинів у сфері інформаційних технологій / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 342-354. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1034755
  Буднік О.П. Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 170-175. – ISSN 2222-5374
1034756
  Никифорчук В.Д. Особливості розслідування злочинів, що вчиняються у сфері банківських електронних платежів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 337-342. – ISSN 2072-8670
1034757
  Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Філоненко Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1034758
  Калуга В.Ф. Особливості розуміння суті феноменів ідентичності та самоідентичності в контексті домінантних інтерпретаційних систем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 53-56
1034759
  Юрченко О. Особливості розширення перспектив українознавства в часи Київської Русі і розкриття витоків етнонаціональної свідомості в творчій спадщині М.О. Максимовича // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 88-96. – ISSN 1562-529Х
1034760
  Коробанова О.Л. Особливості рольової комунікації в новостворених групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 145-159. – ISSN 2309-8287
1034761
  Смола Л. Особливості російського пропагандистського дискурсу (на прикладі українсько-російського конфлікту на Сході України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
1034762
  Колчанова О.В. Особливості росту й розвитку ліщини деревоподібної (Corylus colurna L.) у насадженнях зеленої зони ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.В. Колчанова, С.А. Лось, І.Й. Ситнік // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISSN 0459-1216
1034763
  Петриченко В.Ф. Особливості росту рослин сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу Правобережного / В.Ф. Петриченко, В.М. Чорна // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 42-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2476626
1034764
  Ткач В.П. Особливості росту та формування штуних дубових насаджень Великонадольського лісового масиву / В.П. Ткач, О.В. Кобець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 31-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0459-1216
1034765
  Князюк О.В. Особливості росту, розвитку та продуктивність коріандру посівного залежно від строків сівби / О.В. Князюк, Р.А. Князюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 104-108 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1034766
  Луценко С. Особливості самоосвітньої компетентності менеджерів освіти / С. Луценко, Л. Івашина // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-698-271-4
1034767
  Кочержат О.І. Особливості самостійної роботи студента у вищій медичній школі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 2, т. 1 (150). – C. 223-225. – ISSN 2077-4214
1034768
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217 л. – Додатки: л. 201-217. – Бібліогр.: л. 179-200
1034769
  Пуківський Ю. Особливості святкування Великодня в радянський період (За матеріалами з історико-етнографічної Волині) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 107-115. – ISSN 2078-6077
1034770
  Вербич Н.С. Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст VS хрестоматія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 21-29. – ISSN 0027-2833
1034771
  Білущак Т. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формуванні ефективного бібліотечно-інформаційного простору / Т. Білущак, В. Акиджи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 45-48. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто організацію віртуальних виставок у бібліотечних інституціях як сучасну форму обслуговування та забезпечення інформаційних потреб користувачів. Проведено порівняльний аналіз шести сервісів для створення віртуальних виставок, виявлено їхні ...
1034772
  Волошук В.І. Особливості синтаксичної побудови поетичних творів Р.М. Рільке та ії збереження в українських перекладах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 7-20. – ISSN 2077-804X
1034773
  Іванова Л.О. Особливості синтаксичної реалізації заперечення у сучасній німецькій мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 41-42
1034774
  Лихова С.Я. Особливості системи військових злочинів за кримінальним законом України / С.Я. Лихова, А.Р. Цезар // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С.39-49. – ISSN 2413-1342
1034775
  Гарнага О.В. Особливості системи внутрішньогосподарського обліку на сільськогосподарських підприємствах. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 12-20. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1034776
  Коваленко Б.В. Особливості системи екологічних стандартів за законодавством України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2018. – C. 120-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (40)). – ISSN 2308-5053
1034777
  Нелін Є.В. Особливості системи роботи вищої педагогічної освіти Італії у другій половині XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 113-123. – ISSN 2312-5993


  Стаття присвячена аналізові проблем педагогічної підготовки майбутніх учителів. Розглядаються теоретико-правові аспекти становлення вищої педагогічної освіти Італії у другій половині ХХ століття. Звертається увага на залежність системи освіти від ...
1034778
  Мануша Ю.І. Особливості системного запалення при ішемічній хворобі серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та методи їх лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Мануша Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1034779
  Козлова О. Особливості системного управління освітою дорослих / О. Козлова, І. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 13-16. – ISBN 978-966-698-272-1
1034780
  Козяр Н.О. Особливості сільського господарства як об"єкту інвестування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
1034781
  Харахаліль Л. Особливості сімейно–шлюбного права у період Великого князівства Литовського XIV-XVI ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 254-255
1034782
  Кичко І.І. Особливості скандинавської моделі регулювання ринку праці / І.І. Кичко, Л.М. Мекшун // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 7-13. – ISSN 2410-9576
1034783
  Рябічев В.Л. Особливості соціальних медіа // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISSN 2312-5160


  Розглядаються особливості соціальних медіа та особливості роботи журналіста мережевих ЗМІ, аналізується досвід роботи мережевої версії популярного шведського видання "Dagens Nyheter", наведено порівняльний розподіл аудиторії соціальних медіа у cвіті, а ...
1034784
   Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Х.М. Притула, О.І. Пастернак, Я.Я. Калат, О.Б. Цісінська, О.П. Демедюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 91-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1562-0905
1034785
  Павлюков О. Особливості соціально-психологічної реабілітації осіб з посттравматичним синдромом (ветеранів війни на Сході України) // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 106-109
1034786
  Кульчій І. Особливості соціального захисту військовослужбовців: досвід зарубіжних країн // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 95-98
1034787
  Ковальчук Н.В. Особливості соціальної відповідальності в аграрному бізнесі // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 43-53. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1034788
  Банах Л.С. Особливості соціальної культури українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 240-248. – ISSN 2072-1692
1034789
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2015. – 230, [38] арк. – Додатки: арк. 231-268. – Бібліогр.: арк. 194-230
1034790
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Каїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 20 назв
1034791
  Вєтринський І.М. Особливості соціокультурного розвитку Сирії від найдавніших часів до початку XX ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 37-51
1034792
  Мельничук В.В. Особливості співвідношення екологічної етики і православного віровчення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 83-84
1034793
  Олішевська Ю. Особливості співпраці України та Польщі у сфері охорони навколишнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-38. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості організації екологічної політики та природоохоронної діяльності України й Польщі. Подано характеристику системи управління екологічною політикою двох держав. У процесі дослідження основних напрямів проведення діяльності у ...
1034794
  Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1034795
  Спіцина В. Особливості сприйняття та відтворення концепту "Влада" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 55-57. – (Бібліотека Інституту філології)
1034796
  Стасюкова К.В. Особливості спрощеної системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах в Україні / К.В. Стасюкова, Г.Б. Пчелянська, А.В. Ткачук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 96-101. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1034797
  Ярмоленко Ю.О. Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 112-115. – ISSN 2306-6806
1034798
  Витак Г.Й. Особливості становлення арт-терапії в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 43-52. – ISSN 2072-1692
1034799
  Антохів–Сколоздра Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 393-397. – ISSN 2076-1554
1034800
  Дзейко Ж.О. Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1956-1980-х рр. // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-24. – ISSN 2222-5374


  У статті проаналізовані особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1956-1980-х років. Досліджено основні засоби і правила законодавчої техніки, які було використано для створення ...
1034801
  Петруньок Б.П. Особливості становлення і розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті українського державотворення : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Петруньок Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософ. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2015. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 186-211
1034802
  Лелик Л.І. Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 248-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1034803
  Бортніков В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації / В. Бортніков, С. Байрак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 155-164. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1034804
  Головінов О.М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 82-90 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1034805
  Головін О.М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 82-90. – ISSN 1993-6788
1034806
  Лаговська С.С. Особливості становлення правової держави в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 38-45. – ISSN 1563-3349


  Окреслена сутність та проаналізований процес розбудови правової держави в Україні. Визначено принципи, закріплені в Конституції, а також досліджено особливості та чинники, які впливають на становлення правової держави.
1034807
  Балябас В. Особливості становлення та розвитку пожежно-рятувальної служби України у міжвоєнний період (1920–1939 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 255-261. – ISSN 2078-6077
1034808
  Буткевич О.В. Особливості стародавнього міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 111-125. – ISBN 978-966-2609-51-6
1034809
  Лазебник Ю.О. Особливості статистичного оцінювання рівня професійної захворюваності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1034810
  Новаковський Л.Я. Особливості створення (організації) сільськогосподарських землекористувань у сучасних умовах / Л.Я. Новаковський, І.О. Новаковська // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1034811
   Особливості створення індексів УДК для документів мистецької, музейної та біографічної тематики / Ахвердова, , , Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326
1034812
  Пелещишин А.М. Особливості створення культурологічного довідкового консолідованого інформаційного ресурсу / А.М. Пелещишин, В.В. Добровольська, Тимовчак-Максимець // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 123-129. – ISSN 2226-3209
1034813
  Яровенко Т.С. Особливості створення пенсійного фонду на підприємствах України / Т.С. Яровенко, Т.В. Хрущова // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1034814
  Шорохова Р.С. Особливості створення та оформлення карт промисловості України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 104-111


  Стаття "Особливості створення та оформлення карт промисловості України" присвячена картографуванню промисловості України. Розроблено та створено такі карти промисловості: "Індекси промислової продукції України", "Електронергетика України". За допомогою ...
1034815
  Галабурда Т. Особливості створення та функціонування суду присяжних за Австрійським Кримінально-процесуальним кодексом 1873 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 45-49
1034816
  Казакова Т.С. Особливості стимулювання персоналу до професійного самовдосконалення у закладах вищої освіти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 5 (70). – С. 125-129. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920
1034817
  Хомерікі О.А. Особливості стратегії державного управління вищою освітою в Україні: історія і сучасність // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 267-286. – ISBN 978-966-2462-25-8
1034818
  Ор"єва К.В. Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 79-81. – ISSN 2306-6806
1034819
  Сазонова С.В. Особливості стратегічного планування на телекомунікаційних підприємствах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 82-86. – ISSN 2415-8089
1034820
  Прокопчук О.Т. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1034821
  Лобова О. Особливості страхування професійної відповідальності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-67. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено особливості страхування професійної відповідальності. Визначено сутність поняття професійна відповідальність. Охарактеризовано основні елементи договору страхування професійної відповідальності. Розглянуто види страхування професійної ...
1034822
  Рижих В. Особливості структури зайнятості та проблеми якості трудового потенціалу на вітчизняному ринку праці: аспекти державного регулювання / В. Рижих, Н. Морозова // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 84-92. – ISSN 2414-4436
1034823
  Тарасюк Н.А. Особливості структури селитебних ландшафтів Волинської області / Н.А. Тарасюк, О.О. Ничая // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 111-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1034824
  Карпиленко В.А. Особливості структурування телевізійних тематичних новин (на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 24-28


  У статті розглядаються когнітивні структури телевізійного новинного дискурсу. На конкретному прикладі прослідковуються розвиток та зміна когнітивної структури залежно від її складників. The article examines the cognitive structure of television news ...
1034825
  Жадан І.В. Особливості структурування цінносної складової частини політичної картини світу студентської молоді // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 24. – С. 100-112. – ISSN 2227-1376
1034826
  Олексій К.Б. Особливості суб"єктної позиції студента при вивченні іноземної лексики // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 109-113. – ISSN 1681-2751
1034827
  Левківський Б. Особливості судового захисту окремих особистих немайнових прав подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті, за допомогою окремих методів, проведено правовий аналіз норм чинного законодавства України які регулюють особисті немайнові права подружжя, а також досліджено окремі аспекти судового захисту цих прав. За результатами аналізу норм ...
1034828
  Семашко Н.В. Особливості суспільно-політичних поглядів С.В. Петлюри у 1902-1917 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 225-234. – ISSN 2312-2587


  Проаналізовано погляди С.В. Петлюри на російський і європейський варіанти соціалізму, ставлення його до національних потреб українського народу, визначення їх причин та пошуку шляхів вирішення у 1902-1917 рр. Важливим чинником у подальшому вивченні ...
1034829
  Боковня В.М. Особливості суспільно-політичного життя України в 1953-1957 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 331-333. – ISBN 978-966-493-676-4
1034830
  Хотетовська О.Б. Особливості сучасних методик рейтингового оцінювання банківських установ за рівнем конкурентоспроможності // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1034831
  Козачук О. Особливості сучасного реформування військових прокуратур в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 114-119. – ISSN 2311-6676
1034832
  Беззубченко О.А. Особливості сучасного стану розвитку міжнародної торгівлі / О.А. Беззубченко, К. Бодрова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 68-74. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1034833
  Сталоверова Г.В. Особливості сучасної безпекової політики політичних партій Великобританії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 128-132. – ISSN 2077-1800
1034834
  Штирліна А.А. Особливості сучасної сервісної держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 141-144
1034835
  Подлєсна В.Г. Особливості сучасної соціально-економічної кризи в Україні та основні орієнтири її подалання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 74-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1034836
  Храмцовська Н. Особливості сучасної стандартизації в інформаційних дисциплінах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 100-108. – ISSN 1682-2366
1034837
  Мойсей Л.О. Особливості сучасної теорії розуміння та практики забезпечення конституційного права військовослужбовців на житло // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 109-115. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1034838
  Баранова Л.Г. Особливості та значення екологічного картографування на сучасному етапі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 5-9


  Висвітлені особливості екологічного картографування, розглянуті проблемні питання екологічної ситуації, наведена класифікація екологічних карт. Освещенные особенности экологического картографирования, рассмотренные проблемные вопросы экологической ...
1034839
  Оболенський О.І. Особливості та класифікація німецької фахової мови права // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 461-466. – ISBN 966-581-481-8
1034840
  Костя Л.М. Особливості та межі застосування медіації для вирішення податково-правових спорів // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 125-132. – ISBN 978-966-423-466-2
1034841
  Луніна І.О. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 15-28. – ISSN 2305-7645
1034842
  Холодний Г.О. Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 194-200. – ISSN 2222-0712
1034843
  Дмитрук Б.П. Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 7-19. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1034844
  Мунтян І.В. Особливості та перспективи розвитку ринку реклами в Україні // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 89-94. – ISSN 2312-847X
1034845
  Ковалів М.В. Особливості та порядок здійснення виконавчого провадження // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
1034846
  Куриліна В. Особливості та проблемні питання судового розгляду справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 239-240
1034847
  Гаврилюк О.М. Особливості та розвиток соціальної реклами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 87-92


  Соціальна реклама є одним із важливих чинників гуманізації інформаційного суспільства, оскільки вона пропагує високу мораль, позитивні традиції та цінності, здоровий спосіб життя, дбайливе ставлення до природи, утвердження гармонії людського співжиття ...
1034848
  Гордійчук Ю. Особливості та складові економічного співробітництва США з країнами ЄС протягом першого президентства Б. Обами (2008-2012 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються особливості трансатлантичних відносин в умовах світової рецесії в період першого президентства Б. Обами. Особлива увага приділяється співробітництву США та ЄС в торгівельно-економічній сфері і визначається його вплив на увесь ...
1034849
  Дубодєлова А.В. Особливості та тенденції розвитку сільського туризму в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.2. – С. 118-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1034850
  Богач Олена Володимирівна Особливості та чинники активності суб"єкта в ситуаціях морального вибору // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 108-117. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1034851
  Долінська Н. Особливості та шляхи реалізації менторських програм в університетах США // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 82-86. – ISSN 2309-9127
1034852
  Лощинська Н. Особливості творення козацьких антропонімів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 35-37
1034853
  Радько О. Особливості творення ступенів порівняння індивідуально-авторських прикметників в українських поетичних текстах XX–XXI сторіч // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 159-166. – ISSN 2413-0923
1034854
  Задорожна Л.М. Особливості творчого досвіду Гегама Саряна - перекладача Шевченка вірменською мовою // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 32-39. – ISSN 0207-8287
1034855
  Кеба М.Є. Особливості техніки виконання конкурсного бального танцю американського стилю // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 306-313. – ISSN 2226-2180


  "Розглянуто особливості процесу формування та стандартизації бальних танців American Smooth та American Rhythm; охарактеризовано спільні та відмінні риси техніки виконання, темпів та ритмів; проаналізовано основні положення проведення конкурсних ...
1034856
  Павлов Д.М. Особливості технологій політичної пропаганди // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 141-149. – ISSN 2077-1800
1034857
  Колотілова Н.А. Особливості тлумачення топіки в трактаті "Риторика" Б. Ламі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 87-88
1034858
  Удод Н.М. Особливості торговельної діяльності міжнародних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 39-42
1034859
  Маріна З. Особливості традиційного весільного обряду в українських та російських селах Дніпропетровщини / З. Маріна, О. Хоменко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 39-43
1034860
  Скляренко О. Особливості трактування поняття "жанрово-стилістична домінанта" в сучасній лінгвістиці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 251-255
1034861
  Хвойницька Х. Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск"є) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 58-62. – ISSN 0321-0499
1034862
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 122-125


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві.Показано,що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної ситстеми і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
1034863
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 207-213. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві. Показано, що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної системи і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
1034864
  Борисенко В. Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 10-15


  У статті аналізуються зміни у родинній обрядовості гуцулів Східних Карпат на початку ХХІ ст. Показано загальні тенденції розвитку сучасної обрядовості, що характеризується значною втратою традиційної звичаєвості, обрядової пісенності. В статье ...
1034865
  Кисленко Р.В. Особливості трансформації гібридного політичного режиму : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кисленко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1034866
  Андрійченко Ю.В. Особливості трансформації іменників жіночого роду з огляду на гендерний фактор // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 3-8


  Статтю присвячено аналізу трансформацій, які зазнали лексичні одиниці жіночого роду іспанської мови протягом свого розвитку. Уже протягом досить багато часу одним з актуальних напрямків загальної теорії мовного розвитку залишається вивчення процесів ...
1034867
  Козіна О.В. Особливості туризму у Прикарпатті // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 276-278
1034868
  Курило Т.В. Особливості укладення спадкового договору в цивільному праві України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 157-161
1034869
  Дацків І.Б. Особливості українсько-британських дипломатичних відносин у період Української революції (1917 - 1921 рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 155-169
1034870
  Студінський В. Особливості українського менталітету та його вплив на економічну поведінку та ринкову трансформацію // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 248-256. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
1034871
  Шутяк Л.М. Особливості українського художнього репортажу в контексті "нового журналізму" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 154-158. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
1034872
  Зленко А. Особливості української трудової міграції // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 56-57. – (Історичні науки)
1034873
  Нагачевський А. Особливості української фольклористики в Канаді / А. Нагачевський, М. Маєрчик // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 293-309. – ISSN 1028-5091
1034874
  Вергун В.А. Особливості університетської освіти у США / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [oсвітня програма "Міжнародний бізнес"] : навч. посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 46-57. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1034875
  Комарук І.А. Особливості уніфікації міжнародного приватного права Гаазькою конференцією в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Комарук Інна Арсентіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1034876
  Муляр Т.С. Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 74-77 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1034877
  Должанвька Н.А. Особливості управління державним боргом в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 197-199. – ISBN 978-966-188-219-4
1034878
  Чичун В.А. Особливості управління економічним розвитком сучасного підприємства в умовах трансформації економічного середовища // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 297-302. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1034879
  Шевченко Я. Особливості управління зобов"язаннями комерційних банків України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 154-162. – ISSN 2409-9260
1034880
  Гріненко О.І. Особливості управління мобілізаційною підготовкою національної економіки / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 48-54. – ISSN 2304-2699
1034881
  Черненко Н.М. Особливості управління навчальним закладом на засадах ризик-менеджменту // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 196-200. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1034882
  Полотай О.І. Особливості управління проектом надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах України (на прикладі Львівської комерційної академії) / О.І. Полотай, Ю.Р. Лозинський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 83-89. – ISSN 2078-4643
1034883
  Золотарьова О.В. Особливості управління ризиками транспортного страхування / О.В. Золотарьова, Т.М. Нікітіна, М.Ю. Марченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв
1034884
  Зеліско І.М. Особливості управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 34-39. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто роль і значення фінансових ресурсів в діяльності аграрно-промислових компаній. Розкрито сутність системи управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній. Запропоновано показники результативності використання фінансових ресурсів ...
1034885
  Буяджи Г. Особливості управління цінними паперами в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 9-12. – ISSN 2307-8049
1034886
  Яценюк Г. Особливості утворення органів державного управління в роки Української революції (1917-1918) / Г. Яценюк, Ф. Яценюк // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – С. 19-24
1034887
  Романченко В.І. Особливості утворення термінологіних одиниць правової системи Європейського Союзу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 419-423


  Cтаттю присвячено дослідженню особливостей формування термінології ЄС в німецькій, шведській та інших європейських мовах. Розглянуто та здійснено компаративний аналіз нових термінологічних одиниць мови права ЄС. Оцінено характер взаємовпливу офіційних ...
1034888
  Хопта Т. Особливості утворення холдингових компаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7069-17-0
1034889
  Лушпієнко М В. Особливості участі неповнолітніх осіб як свідків у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 92-97. – ISSN 2309-818X
1034890
  Демченко Ю. Особливості фахової підготовки сучасних правоохоронців у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 190-202. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
1034891
  Радишевська О.Р. Особливості фахової підготовки юристів: міждисциплінарний та міжгалузевий підходи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 98-101
1034892
  Дмитрасевич Р. Особливості фахової підмови юридичної психології (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 465-469. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1034893
  Гніздицька М.П. Особливості фігуративної мови есеїстики Юрія Косача // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 91-99. – ISSN 2520-2103
1034894
  Глазунов С.І. Особливості фізичного вдосконалення військовослужбовців під час перебування військ в умовах позиційної оборони // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1034895
  Терещук А.Д. Особливості філософсько-психологічного ставлення до проблеми особистості у XIX - на початку XXI століть // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 405-407. – ISBN 978-617-7500-68-0
1034896
  Корнєєв М.В. Особливості фінансіалізації товарних ринків на сучасному етапі економічного розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 319-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1034897
  Голик М.М. Особливості фінансового забезпечення особового складу російської армії 50-70 рр. XVIII ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 176-179. – ISSN 2076-1554
1034898
  Данілов Е.В. Особливості фінансового планування в акціонерному товаристві: порівняльний аналіз основних підходів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 189-191. – ISBN 978-966-188-219-4
1034899
  Красільник О.В. Особливості фінансування вищої освіти в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 2 (70). – С. 58-64
1034900
  Житник Ю. Особливості фінансування діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як спеціально уповноваженого органу щодо реалізації державної регуляторної політики // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 331-333
1034901
  Левченко А.І. Особливості фінансування міжнародних інститутів громадянського суспільства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 21-25. – ISBN 978-9934-571-51-0
1034902
  Балега А.В. Особливості фінансування та організації геологічного вивчення вітчизняних залізорудних родовищ / А.В. Балега, М.М. Курило // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 34-39. – ISSN 1682-721Х
1034903
  Лазер-Паньків Особливості фонетичного варіювання давньогрецьких паремій: система консонантизму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 119-125


  У статті розглядаються основні тенденції історичного розвитку системи консонантизму давньогрецької мови, окреслюються фактори формування фонетичних варіантів давньогрецьких паремій та аналізуються особливості їх фонетичного варіювання. В статье ...
1034904
  Вайсберг К. Особливості фориули винаходу, яка характеризує штам мікроорганізму // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 6-8. – ISSN 1608-6422
1034905
  Івашків Г. Особливості форми та декору керамічних димарів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 656-670. – ISSN 1028-5091
1034906
  Штика Ю.М. Особливості формування аналітичної компетентності у студентів економічних спеціальностей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 210-214. – ISSN 2413-1571
1034907
  Тихенко О.В. Особливості формування багатоцільового кадастру в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1034908
  Кулікова О.С. Особливості формування бази даних для дослідження театральної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 259-265


  Статтю присвячено дослідженню української театральної термінології з метою укладання інформаційно-пошукового тезаурусу, що може функціонувати як довідково-енциклопедична система або у складі іншої інформаційної системи. Проаналізовано склад театральної ...
1034909
  Ткаленко С.І. Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України / С.І. Ткаленко, Р.З. Любачівська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є дослідження розвитку інноваційних кластерів у біотехнологічному секторі ЄС. Показано зростання ролі інноваційних кластерів та особливості формування нового менталітету їх учасників з високим рівнем довіри до партнерів на базі нових ...
1034910
  Винарчик Л. Особливості формування вартості земельних ділянок у м.Стрию // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 200-203 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1034911
  Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої мотивації до безперервної освіти засобами іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 18-22
1034912
  Кіш Є.Б. Особливості формування громадського суспільства Угорщини у XX столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 99-103. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1034913
  Руденко О. Особливості формування інвестиційної стратегії розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 18-23. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1034914
  Буратевич О.О. Особливості формування інститутів судової влади в УНР (1917 - квітень 1918 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 194-197. – ISBN 978-617-7777-14-3
1034915
  Палецька-Юкало Особливості формування іншомовної лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 39-51. – ISSN 2312-5993
1034916
  Данило С.І. Особливості формування конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму на засадах маркетингу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 49-53
1034917
  Шаленна Н.М. Особливості формування концепту "європейського ісламу" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 34-43. – ISSN 2308-6912


  Кількісне зростання мусульманських громад у країнах Європейського Союзу і тривалий дискурс щодо поглиблення інтеграційних процесів зумовили особливу актуальність дослідження проблем пристосування мусульман до умов і реалій розвитку європейських ...
1034918
  Морозова О.О. Особливості формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в СРСР (20-70 рр. XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 154-157


  У статті йдеться про зародження та розвиток конкретних соціологічних досліджень ЗМІ у Радянському Союзі у 20-70 pp. XX ст. The article is devoted to formation and development of sociological research of mass media influence in ...
1034919
  Вергун Д.В. Особливості формування міжнародного іміджу країни в сучасному інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 148-150
1034920
  Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1034921
  Кислова Л.А. Особливості формування моделі економічної безпеки країни // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 73-80. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
1034922
  Крижевська К.В. Особливості формування мотивації до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю / К.В. Крижевська, Ю.О. Бутенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 109-117. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1034923
  Булгакова О.В. Особливості формування науково–педагогічної інтелігенції Радянської України у середині 1950–х – першої половині 1960–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 86-90. – ISSN 2076-1554
1034924
  Чорна М.В. Особливості формування нового ринкового простору на вітчизняному споживчому ринку / М.В. Чорна, Р.М. Бугріменко, О. Зонвіре // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 241-248
1034925
  Панченко О.М. Особливості формування облікової політики в частині інноваційної діяльності підприємства / О.М. Панченко, Д.В. Шелудько // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 120-125. – ISSN 2308-1988
1034926
  Кисельов Д.О. Особливості формування основних біохімічних показників плодів яблуні у промислових садах Львівської області осіннього та зимового строку достигання / Д.О. Кисельов, І.В. Гриник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 151-156 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1034927
  Мазур М.Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 141-147. – ISSN 2078-6670
1034928
  Микула О.Я. Особливості формування програми підготовки експертів-оцінювчів // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 110-113 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1034929
  Акімов О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 207-217
1034930
  Гуліна М.М. Особливості формування професійної етики магістрів технічних спеціальностей // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 81-86. – ISSN 1562-529Х
1034931
  Малтиз В.В. Особливості формування професійної психологічної культури державного управлінця / В.В. Малтиз, Д.Г. Бражник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 142-146. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1034932
  Боднар А.Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – C. 3-8. – ISSN 2617-2348


  Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як ...
1034933
  Брюховецька О. Особливості формування професійної толерантності у керівників закладів загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 63-68
1034934
  Пінцак В. Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 56-64
1034935
  Корнієнко М.В. Особливості формування різних типів грунтів в Республіці Конго (Браззавіль) / М.В. Корнієнко, Т.В. Котова, М.Р. Ндінга // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 202-205. – ISSN 2076-815X
1034936
  Казакова І.В. Особливості формування світового та вітчизняного ринків мінеральних добрив // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 104-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1034937
  Олійник А.І. Особливості формування системи доказів та меж доказування в справах окремого провадження: теорія та практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Олійник Андрея Іванівна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1034938
  Басай Н.П. Особливості формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання іноземних мов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 20-24. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1034939
  Бех К. Особливості формування споживчого попиту на національному ринку харчових продуктів в умовах глокалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 97-100. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу емпіричних даних визначено ставлення українських споживачів до країни походження компаній, харчові продукти яких реалізуються в супермаркетах. Досліджено важливість різних параметрів товарів для покупців харчових продуктів і ...
1034940
   Особливості формування стиглих деревостанів після низових пожеж / С.Г. Сидоренко, В.П. Ворон, Є.Є. Мельник, А.Г. Сидоренко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 169-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0459-1216
1034941
  Завитій О.П. Особливості формування стратегії економічного розвитку регіонів в сучасних умовах // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 88-90. – ISBN 978-966-654-490-5
1034942
  Булкот О. Особливості формування сучасного фінансового механізму транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові аспекти фінансового механізму діяльності транснаціональних корпорацій. Шляхом авторських узагальнень визначено п"ять основних елементів фінансів ТНК: фінансовий менеджмент, який розглядається у двох вимірах - операційний фінансовий ...
1034943
  Леньо П.Ю. Особливості формування сучасної української ідентичності // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 139-141. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1034944
  Кашаба О.Ю. Особливості формування сучасної української правлячої політичної еліти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 80-85. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1034945
  Баб"як Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Г. Баб"як, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1034946
  Петряєв О.О. Особливості формування та оцінка соціального потенціалу регіонів України / О.О. Петряєв, М.В. Грузд // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 63-74. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
1034947
  Жаліло Я. Особливості формування та реалізації пріоритетів бюджетної стратегії в умовах економічних реформ в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 48-59. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
1034948
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 387 арк. – Бібліогр.: арк. 356-387
1034949
  Філіпович В.М. Особливості формування та функціонування освітніх середовищ в контексті їх ролі у формуванні інтелектуальних здібностей // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 71-78. – ISSN 2412-1185
1034950
  Веремеєнко С.І. Особливості формування температурного режиму темно-сірого оподзоленого легкосуглинкового грунту в умовах сучасних кліматичних змін / С.І. Веремеєнко, О.А. Фурманець, П.І. Трофименко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 15-28. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1034951
  Мовчун Л.В. Особливості формування теоретичних принципів слов"янської римографії в другій половині XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі українських, російських, польських та болгарських досліджень проаналізовано процес формування теорії римографії, який відбувався на слов"янському терені. Висвітлено схожі та відмінні шляхи вирішення теоретичних проблем укладання ...
1034952
  Алієв Ф.М. Особливості формування транспортного потоку як невід"ємної складової матеріального потоку аграрного сектору // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1034953
   Особливості формування тугоплавких фаз в процесі реакційного пресування порошкової суміш Al2O3-SiO2-C-Al / О. Попов, В. Бойко, П. Ліщук, В. Мельник, М. Мельниченко, О. Прокопов, В. Федорець, Є. Ярмощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси формування тугоплавких фаз внаслідок нагрівання суміші порошків SiO2-Al2O3-Al-C. Показано, що гаряче пресування досліджуваної системи при температурі 1800 0С та тиску 18 МПа призводить до формування композиційного матеріалу на основі ...
1034954
  Гищук Р.М. Особливості формування туристичних кластерів Чернівецької області в нинішніх умовах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 122-125. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1034955
  Броварська О. Особливості формування української національної ідеї у публіцистиці на межі XX-XXI ст. // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 33-39. – ISSN 2411-4146
1034956
  Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; Держ. служба з надзвичайних ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013. – 207 л. – Додатки: л. 183-207. – Бібліогр.: л. 165-182
1034957
  Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1034958
  Бондаренко Е. Особливості формування шкал кількісних показників на тематичних картах в умовах комп"ютеризації картографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-55. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування шкал кількісних показників на тематичних карт у сучасних умовах автоматизації картографічних робіт через призму систематизації функціональних можливостей програмного забезпечення, яке належить до географічних ...
1034959
  Гон О.М. Особливості фразеології текстів (на матеріалі "Практикуму з усного перекладу. Мультимедійний формат. Англо-американський політичний дискурс") // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 28-29
1034960
  Хлівний В.К. Особливості франчайзингу як виду підприємницької діяльності та вплив на нього різних чинників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 152-159
1034961
  Матусова М.О. Особливості функціональних розладів травлення у дітей з розладами аутистичного спектра / М.О. Матусова, І.А. Марценковський // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 102-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-7484
1034962
  Паламарчук О.М. Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 99-104. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є дослідження особливостей функціонування бізнес-інкубаторів як частини інфраструктури підтримки малого підприємництва, та вагомого інструменту економічної, соціальної, структурної і інноваційної політики. Метою роботи є визначення ...
1034963
  Костючков С.К. Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 2. – С. 54-61. – ISSN 2078-7782


  Стан освітньої системи в державі є показником якості життя суспільства, а тому в більшості економічно розвинених країн саме держава є головним суб"єктом, який програмує і забезпечує функціонування та розвиток системи освіти та визначає стратегічні ...
1034964
  Нагорняк М. Особливості функціонування вітчизняних мережевих радіостанцій // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 206-245. – ISBN 978-966-8299-26-2
1034965
  Співак І.В. Особливості функціонування глобального валютного ринку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 274-284. – ISSN 2306-4994
1034966
  Мацьків П. Особливості функціонування дієслів мовлення в біблійному тексті // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 98-106. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1034967
  Володіна Ю. Особливості функціонування європеїзмів у перській мові // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 19-21. – (Бібліотека Інституту філології)
1034968
  Наумова В. Особливості функціонування інституту суду присяжних засідачів за Судовою реформою 1864 року в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 218-219
1034969
  Кудин О.О. Особливості функціонування ісламу в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 89-93


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування ісламу в сучасному світі, а також особливостям проявлення ісламу в соціально-політичному житті західних країн. Статья посвящена анализу особенностей Функционирования ислама в современном мире. А ...
1034970
  Воробйова О.П. Особливості функціонування наглядової ради у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 160-163. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1034971
  Теленко О.М. Особливості функціонування невизнаних держав // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 66-70. – ISSN 2077-1800
1034972
  Маляренко О.В. Особливості функціонування нової англійської інтернетної лексики в українській мові // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 78-81
1034973
  Шакула В. Особливості функціонування Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в 1977-1985 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 142-148. – ISSN 2522-4611


  Розглядаються особливості діяльності Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в період з 1977 по 1985 рр. У цей час хлібопекарня Переяслав-Хмельницького заводу продовольчих товарів була реорганізована в самостійне підприємство. У статті використано методи ...
1034974
  Горб Є. Особливості функціонування політичних партій німецької меншини Другої Речі Посполитої // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 95-101


  Аналізується участь національних німецьких партій у політичному житті Другої Речі Посполитої періоду парламентської демократії. Встановлено взаємозв"язки між територіальним розміщенням німецького населення Польщі, його соціальною структурою та ...
1034975
  Карабан А.В. Особливості функціонування прикметникових структур з more і most в англійській мові XVII ст. (на матеріалі творів В. Шекспіра) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 153-157
1034976
  Іщук О. Особливості функціонування репресивно-каральної системи НКВС у 1937 - 1938 рр. у м. Києві (за матеріалами Галузевого державного архіву СБУ) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 186-198. – ISBN 978-617-7034-13-0
1034977
  Баскаков А.Ю. Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
1034978
  Гінсбах М.К. Особливості функціонування системи гемостазу у пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гінсбах Марина Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 142 арк. – Бібліогр.: арк. 110-142
1034979
  Дубина М.В. Особливості функціонування системи страхування вкладів у Швейцарії // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 181-189. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1034980
  Коцан Н. Особливості функціонування українсько-польського кордону в умовах розгортання процесу євроінтеграції (на прикладі Карпатського єврорегіону) / Н. Коцан, Р. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 131-138. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1034981
  Прокопенко В.Ю. Особливості функціонування фінансових пірамід та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України / В.Ю. Прокопенко, М.В. Дубина, К.О. Коваленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – С. 226-232. – ISSN 2222-4459
1034982
  Ратошнюк В.І. Особливості хімічного складу олії сучасних сортів люпину вузьколистого та перспективи використання її в різних сферах народного господарства // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 150-156 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
1034983
  Майборода В.А. Особливості ходу росту повних деревостанів дуба бореального (Quercus borealis Mich.) у лісових екосистемах України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 20-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1034984
  Ніколаєва Т. Особливості художнього перекладу з української на англійську мову // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 119-127. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1034985
  Філат Т. Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття друга) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 165-175. – ISSN 2312-6809
1034986
  Комарніцька Л.М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Комарніцька Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1034987
  Чегусова З. Особливості художньої трансформації та інтерпретації національних традицій образотворення у професійній кераміці України періоду 1990–2010-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 79-98. – ISSN 1728-6875
1034988
  Чабанов В. Особливості цивілізаційного самовизначення українців в умовах глобалізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 79-82


  Автор характеризує особливості формування цивілізаційного самовизначення українців. Таке формування є складним і суперечливим процесом, що вимагає активної позиції в цивілізаційній взаємодії, і розглядається через призму кількох визначальних ...
1034989
  Романчук І. Особливості цивільно-правового захисту вигаданих персонажів як об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 265-267. – ISBN 978-617-7069-14-9
1034990
  Блажівська О.Є. Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин за Руською Правдою // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 117-122. – (0). – ISSN 2078-9165
1034991
  Коцюруба А. Особливості цивільного процесуального правового статусу відповідача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 16-21. – ISSN 2
1034992
  Садова М. Особливості ціннісних орінтацій молоді / М. Садова, Ю. Комарова // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 113-123. – ISBN 978-966-2710-92-2
1034993
  Помиткіна Л.В. Особливості ціннісно-мотиваційної структури студентів у процесі прийняття стратегічних життєвих рішень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 79-82. – (Серія : Психологічні науки)
1034994
  Волинчик О.С. Особливості чоловічої та жіночої мовленнєвих партій в публіцистичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 87-90
1034995
  Патлачук О.В. Особливості юридичної техніки природоохоронних норм Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення 1984 р. // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-63. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1034996
  Патлачук О.В. Особливості юридичної техніки природоохоронних норм Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення 1984 р. // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-63. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1034997
  Галкін І.Г. Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 285-287. – ISSN 2219-5521
1034998
  Штих І.І. Особливості Я-концепції в похилому віці / І.І. Штих, Є.В. Олашин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 49-53. – ISSN 2311-8164
1034999
  Каличева Н.Є. Особливості якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 67-68
1035000
  Криштанович М. Особливості структури формування професійної компетентності майбутнього учителя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 22-25. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто структуру професійно-педагогічної компетентності, яка є важливим показником професійного розвитку кожного учителя, викладача. Проаналізовано праці вчених щодо структури професійно-педагогічної компетентності учителя, ...
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,