Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1031001
  Фенич В.І. "Покровський закарпатської історіографії". Місце і роль Івана Гавриловича Коломійця у вивченні історії Закарпаття (1903-1962 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 257-259. – (Історія ; Вип. 20)
1031002
   "Покутська трійця" в загальноукраїнському літературному процесі кінця 19 - початку 20 століття : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2006. – 496с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-640-190-8
1031003
  Михайлин І.Л. "Поле журналістики" П. Бурдьє // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 102-113. – ISBN 978-966-680-459-7
1031004
  Степаненко М. "Поле неокрас" описових назв у щоденниковому дискурсі Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 210-215
1031005
  Червак Б. "Поле праці безмежне!.." Євген Онацький: вчений і націоналіст // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 10). – С. 8


  "Євгена Онацького називають «призабутим українським енциклопедистом», а його найвідоміша наукова праця «Українська мала енциклопедія» (УМЕ), на жаль, залишається малодослідженою в сучасній Україні. Натомість життя і творчість Євгена Онацького, його ...
1031006
  Буйських Ю. "Поле" vs "місто": простір у текстах археологічної субкультури // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 437-440. – ISBN 978-966-95419-8-7
1031007
  Наумовська О. "Поле" як локус потойбіччя в українській народній неказковій прозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1031008
  Смыковская Валентина Ивановна "Полесские хроники" И. Мележа. (Творч. замысел и его худож. воплощение) : Автореф... канд. филол.наук: 10-01.03 / Смыковская Валентина Ивановна; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1973. – 18л.
1031009
   "Ползучесть в конструкциях", всесоюзная конф., 2-я Новосибирск. 1984. – Новосибирск, 1984. – 176с.
1031010
  Сомов В.П. По-латыни между прочим : Словарь латинских выражений / В.П. Сомов; Рец.Н.П.Аверинцева.Ред.латинск.текста Е.И.Светилова. – 2-е изд.,испр.и доп. – Москва : Юристъ, 1997. – 344с. – ISBN 5-7357-0197-5
1031011
  Сомов В. По-латыни между прочим. Словарь латинских выражений / В. Сомов. – Москва : ГИТИС, 1992. – 227с. – ISBN 5-7196-0212-7
1031012
  Ковальов О.П. По-ленінськи виховувати робсількорів / О.П. Ковальов. – Львів, 1958. – 12с.
1031013
  Гапончук Т.Г. По-ленінськи жити і працювати / Т.Г. Гапончук. – Київ, 1976. – 48с.
1031014
  Куманьок П.Ф. По-ленінському виховувати робсількорів / П.Ф. Куманьок. – К., 1959. – 39с.
1031015
  Нікітенко Л. Покров від ворогів. Шана - захисникові України // Україна молода. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 114). – С. 3


  "Найважливішим та найшанованішим релігійним святом осені є Покрова Пресвятої Богородиці, яку відзначаємо 14 жовтня. За переказами, вшанування встановили в пам’ять про подію, яка відбулася у 911 році, під час облоги ворогами Константинополя, столиці ...
1031016
  Харлан О. Покрова Запорожжя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 42 (155). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Українські дерев"яні церкви на Півдні України були знищені царями та генсекретарями.
1031017
  Топачевський А. Покрова: відгомін дива // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 11
1031018
  Аппатов С.И. Покровители агрессии : Ближ. Восток в свете буржуазной историографии / Аппатов С.И., Райнов П.Я. – Киев ; Одесса : Высшая школа, 1986. – 162, [1] с. – Библиогр.: с. 141-159 (390 назв.)
1031019
  Зубалій О.Д. Покровителі українського народу. Феодосій Печерський - просвітитель Київської Русі / О.Д. Зубалій, Д.С. Рященко // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 54-61
1031020
  Кралюк П. Покровитель українських автономістів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 20


  "Микола Рєпнін хоч і діяв у межах імперського курсу, все ж сприяв зміцненню в української еліти усвідомлення про особливість, окремішність та неповторність нашої історії."
1031021
  Балашов С. Покровительница моряков // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 87-93


  Прекрасная Елена
1031022
  Александров А.А. Покровные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье / А.А. Александров ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Сев.-вост. комплекс. – Москва : Наука, 1978. – 122 с.
1031023
  Гросвальд М.Г. Покровные ледники континентальных шельфов / М.Г. Гросвальд. – Москва : Наука, 1983. – 216 с.
1031024
  Камалетдинов М.А. Покровные структуры Урала / Камалетдинов М.А. ; АН СССР, Башк. филиал, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1974. – 230 с., [3] л. схем., карт. : черт. – Библиогр.: с. 212-229
1031025
  Шаталов Н.Н. Покрово-Киреевский рудоносный структурный узел зоны сочленения Донбасса с Приазовским мегаблоком Украинского щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 22-28 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1682-721Х
1031026
  Кадомская М.А. Покровская церковь в селе Пархомовке : история, поиски, находки / Мария Кадомская. – Одесса : Астропринт, 2016. – 31, [1] с., [2] с. фотоил. : ил. – Указ.имен: с. 27-29. – Библиогр.: с. 23-27. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" ; вып. 14). – ISBN 978-966-927-189-1
1031027
  Зорин Л.Г. Покровские ворота / Л.Г. Зорин. – М., 1979. – 591с.
1031028
  Завитневич В. Покровский могильник / В. Завитневич. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 6 с. – Оттиск из IX-й книги Чтения в Историч. Общ. Нест. лет.
1031029
   Покровский собор. – М, 1957. – 32с.
1031030
  Капитохин А.А. Покровский собор / А.А. Капитохин, И.В. Яковлев. – Москва, 1970. – 35 с.
1031031
  Гриценко І.С. Покровський Йосип Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 191. – ISBN 978-966-06-0557-2
1031032
  Александров А.А. Покромные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье / А.А. Александров. – Москва : Наука, 1978. – 121с.
1031033
  Шницлер А. Покрывало Беатриче : драма в 5 д. / Артур Шницлер ; пер. с нем. в стихах Л.М. Василевского // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 171 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
1031034
  Чулков Георгий Покрывало Изиды : Критические очерки. – Москва, 1909. – 217 с.
1031035
  Чернышева Татьяна Покрыл матом : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 54-59 : Фото
1031036
  Романова Т.Е. Покрытие компактной многоугольной области конечным семейством прямоугольников / Т.Е. Романова, А.В. Кривуля // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 99-108. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Рассматриваются конструктивные средства математического моделирования задачи покрытия канонически замкнутой, ограниченной, многосвязной многоугольной области конечным семейством прямоугольников. Приводятся утверждения о критерии покрытия, о разбиении ...
1031037
  Лаворко П.К. Покрытие металлов / П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1959. – 147с.
1031038
  Богорад Л.Я. Покрытие металлом сплавами / Л.Я. Богорад, Э.Л. Гакман. – М, 1962. – 97с.
1031039
  Гольдберг М.М. Покрытия для полимерных материалов / М.М. Гольдберг, А.В. Корюкин, Э.К. Кондрашов. – Москва : Химия, 1980. – 287 с. : ил.
1031040
   Покрытия и ингибиторы эффективности средств зищиты металлов от коррозии.. – Рига, 1985. – 212с.
1031041
  Самсонов Г.В. Покрытия из тугоплавких соединений / Г.В. Самсонов, А.П. Эпик. – Москва, 1964. – 108 с.
1031042
  Вольперт Г.Д. Покрытия распыленным металлом. / Г.Д. Вольперт. – Москва, 1957. – 268с.
1031043
  Борисова А.Г. Покрытосеменные-двудольные (бобовые) / А.Г. Борисова. – М.-Л., 1954. – 664с.
1031044
  Яковлев Покрытосемянные растения с зеленым и бесцветным зародышем / Яковлев, Г.Я. Жукова. – Л, 1973. – 103с.
1031045
  Колос Л.Е. Покуда живо ожиданье / Л.Е. Колос. – Киев, 1990. – 60с.
1031046
  Кучин П.М. Покуда сердце бьется / П.М. Кучин. – Свердловск, 1969. – 120с.
1031047
  Борисов И.С. Покуда сердце бьется / И.С. Борисов. – М., 1972. – 152с.
1031048
   Покупатели изданий Московской типографии в середине 17 века.. – Л, 1984. – 63с.
1031049
  Зотова И.А. Покупателю о кинофототоварах / И.А. Зотова. – М., 1982. – 96с.
1031050
  Козюренко Ю.И. Покупателю о магнитофонах / Ю.И. Козюренко. – М., 1990. – 125с.
1031051
  Беседин А.Н. Покупателю о мехах. / А.Н. Беседин, Л.В. Лопасова. – Москва, 1975. – 51с.
1031052
  Гранев Н.А. Покупателю о плодах и овощах. / Н.А. Гранев. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 96с.
1031053
  Козюренко Ю.И. Покупателю о проигрователях и грампластинках / Ю.И. Козюренко. – М., 1985. – 96с.
1031054
  Степанян М.А. Покупателю о телевизорах / М.А. Степанян. – Москва : Экономика, 1976. – 110 с.
1031055
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А. Кузнецова, В.И. Лебедев. – Москва : Экономика, 1987. – 95 с.
1031056
  Зотова И.А. Покупателю о фотокинотоварах / И.А. Зотова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 93с.
1031057
  Радченко Б.Г. Покупателю о часах / Б.Г. Радченко. – 2-е изд., перераб. – М., 1976. – 95с.
1031058
  Радченко Б.Г. Покупателю о часах / Б.Г. Радченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 79с.
1031059
  Дворецкий И.В. Покупателю об одежде / И.В. Дворецкий, Т.М. Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 111с.
1031060
  Кащенко О.Д. Покупателю об одежде и моде / О.Д. Кащенко, Т.В. Козлова. – М., 1986. – 157с.
1031061
  Щаренски В.М. Покупателю об электробытовых товарах. / В.М. Щаренски. – М, 1981. – 96с.
1031062
  Павлов Б.В. Покупателям о правилах торговли / Б.В. Павлов. – М., 1979. – 103с.
1031063
  Кольцова И.Н. Покупателям о правилах торговли / И.Н. Кольцова. – Москва, 1985. – 144 с.
1031064
  Кольцова И.Н. Покупателям о правилах торговли / И.Н. Кольцова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1990. – 172с.
1031065
  Болдырев Н Ю. Покупатель и магазин / Н Ю. Болдырев, . – М, 1988. – 110с.
1031066
  Фишер И. Покупательная сила денег, её определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам / И. Фишер. – М, 1925. – 400с.
1031067
  Воронов А.Н. Покупательный фонд населения и товарооборот / А.Н. Воронов. – Москва, 1981. – 95с.
1031068
  Гоголь Б.И. Покупательский спрос и производство / Б.И. Гоголь. – М, 1965. – 224с.
1031069
  Теплов В.Я. Покупательский спрос населения и роль профсоюзов в более полном его удовлентворении на стадии развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Теплов В. Я.; ВШ проф. движ. ВСЦПС. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1031070
  Бутовский А.Н. Покупка заведомо краденого и укрывательство : V ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 202-208
1031071
  Орлов А.А. Покупка и продажа бизнеса : российская практика / А. Орлов, С. Рыбаков. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2006. – 269, [1] с. – Библиогр.: с. 268-269. – ISBN 5-9626-0171-8
1031072
  Гэммон Д. Покупка и продажа в малом бизнесе / Д. Гэммон. – М., 1996. – 231с.
1031073
  Попович Я.М. Покутні хрести в контексті католицького паломництва у Західній Європі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 175-177
1031074
  Гнідан Олена Дмитрівна Покутська трійця: проблеми індивідуального стилю як художнього вияву духовної атмосфери часу : Дис... канд. філол.наук: 10.01.03 / Гнідан Олена Дмитрівна; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1992. – 58л. – Бібліогр.:л.58
1031075
  Баран Є. Покутський жайвір. Маркові Черемшині на 140-ліття // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 17
1031076
  Кройтор В. Покутський фактор у міжнародних відносинах XVI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 191-199. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1031077
  Гостюк З.В. Покутські Карпати в системі фізико-географічного районування Українських Карпат / З.В. Гостюк, А.В. Мельник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 12-21. – ISSN 0868-6939
1031078
  Королько А. Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки XX - початок XXI ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 436-448. – ISSN 2223-1196
1031079
  Скуратівський В.Т. Покуть / В.Т. Скуратівський. – К., 1992. – 234с.
1031080
  Зильберман Е.Г. Покушение / Е.Г. Зильберман, В.К. Холявин. – Казань, 1965. – 121с.
1031081
  Кирст Г.Г. Покушение : роман / Г.Г. Кирст. – Москва, 1984. – 373 с.
1031082
  Беляев А.П. Покушение / А.П. Беляев. – М., 1988. – 412с.
1031083
  Рулетт К. Покушение в Ватикане / К. Рулетт. – М., 1986. – 205с.
1031084
   Покушение Каракозова.. – М, 1928. – 319с.
1031085
   Покушение Каракозова.. – М-Л, 1930. – 384с.
1031086
  Шевцов Н.И. Покушение на авторитет. / Н.И. Шевцов. – Алма-Ата, 1965. – 216с.
1031087
  Эфиров С.А. Покушение на будущее / С.А. Эфиров. – М, 1984. – 208с.
1031088
  Абдуллаев Ч. Покушение на власть. Субъект власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2005. – 314 с., [2] с. – (Серия "Черный квадрат"). – ISBN 5-17-032239-9
1031089
  Иванов М. Покушение на Гейдриха / Иванов М. – Москва, 1988. – 303 с.
1031090
  Поляков А.А. Покушение на ГОРЭЛРО / А.А. Поляков. – М., 1983. – 240с.
1031091
  Макбейн Э. Покушение на Леди / Эд Макбейн // Все началось в Омахе / Р. Стаут. – Москва : Юридическая литература, 1989. – С. – ISBN 5-7260-0292-X
1031092
  Макбэйн Эд Покушение на Леди : [повесть] / Эд Макбейн ; [пер. с англ. М. Заготы, А. Лещинского] // Табакерка императора : [роман] / Д.Д. Карр. – Москва : Пресса, 1992. – 189 с. – ((Боевик. Детектив. Приключения. Фантастика)). – ISBN 5-253-00530-7
1031093
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи / В.Ф. Тендряков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 381с.
1031094
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи : Роман, повесть, рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Советский писатель, 1988. – 395с.
1031095
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи. Чистые воды Китежа : [роман : повесть] / Владимир Тендряков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 303 с.
1031096
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи. Чистые воды Китежа. Рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 384с.
1031097
   Покушение на незыблемое или...?. – Барнаул, 1990. – 126с.
1031098
  Лукьянов О.М. Покушение на планету / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1989. – 229с.
1031099
  Разумный В.В. Покушение на президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года: исторический аспект // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 202-208


  Мухаммад Анвар ас-Садат(1918— 1981) — египетский государственный и военный деятель; президент Египта (1970—1981).
1031100
  Чуйкевич, Петр Покушение Наполеона на Индию 1812 года или разговор двух офицеров российского и французского на аванпостах армий, с замечаниями и некоторыми приказами отданными в французской армии. – С-Пб., 1813. – 72с.
1031101
   Покушение.. – Новосибирск, 1972. – 286с.
1031102
  Камбулов Н.И. Покушение. Повести и рассказы. / Н.И. Камбулов. – М. : Современник, 1972. – 224 с.
1031103
  Осипов В. Покушението (Александър Улянов срещу Александър III) / В. Осипов. – София : Партиздат, 1974. – 415 с.
1031104
  Зенькович Н. Покушения в Кремле от Ленина до Ельцина / Н. Зенькович. – М., 1995. – 161с.
1031105
  Грінченко Б.Д. Покынута у лиси дивчына [Покинута у лісі дівчина] : казка / Написав Б. Гpинченко. – Одесса : Дpук. Л. Киpхнеpа, 1896. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1031106
  Соболєвський П.А. Пол Грайс про природу умовних висловлювань // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 59-66
1031107
  Касаткин Л.Л. Пол домашних животных и род соответствующих существительных в русских диалектах // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 135-143. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "В сказке “Конёк-горбунок” есть такие строки: Вдруг на поле конь заржал… Караульный наш привстал, Посмотрел сквозь рукавицу И увидел кобылицу [Ершов, 11]. С.Е. Шубин, майор юстиции, следователь из Ростова-на-Дону, написавший книгу, посвящённую анализу ...
1031108
  Завадовский М.М. Пол животных и его превращение : (механика развития пола) / М.М. Завадовский. – Москва; Петроград, 1923. – 132 с.
1031109
  Жакоб Ф. Пол и генетика бактерий / Ф. Жакоб, Э. Вольман. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 475 с.
1031110
  Разумникова О.М. Пол и профессиональная направленность студентов как факторы креативности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.111-125. – ISSN 0042-8841
1031111
  Завадовский М.М. Пол и развитие его признаков: к анализу формообразования у животных / М.М. Завадовский. – Москва, 1922. – 255 с.
1031112
  Веннингер О. Пол и характер / О. Веннингер, 1909
1031113
  Вейнингер О. Пол и характер / О. Вейнингер. – Москва, 1992. – 480с. – ISBN 5-85255-115-5
1031114
  Скринченко В. Пол Маккартні та його "сержант Пеппер" // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 5 (242). – С. 20-21
1031115
  Дубинянская Я. Пол Ньюман: "А я только счастлив" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 140-159. – ISSN 1819-6268


  Пол Леонард Ньюман — американський актор і режисер.
1031116
  Шатерников М.С. Пол Ньюмен / М.С. Шатерников. – Москва, 1987. – 60 с.
1031117
  Самойлов О.Ф. Пол Пот: революціонер, диктатор чи борець за щастя народу? // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 415-427. – ISSN 2221-5719


  Розглядаються особливості розвитку Камбоджі в період 1975-1978 рр. Аналізується політична та соціально-економічна ситуація всередині країни в роки правління Пол Пота та режиму "червоних кхмерів".
1031118
  Чайлахян М.Х. Пол растений и его гормональная регуляция / М.Х. Чайлахян, В.Н. Хрянин. – Москва, 1982. – 173с.
1031119
  Ковальчук В. Пол Самуельсон - видатний економіст сучасності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 169-177. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1031120
  Ковалев Ю.В. Пол Сколфилд / Ю.В. Ковалев. – Л, 1970. – 215 с.
1031121
   Пол у растений и гетерозис. – Рига, 1979. – 108с.
1031122
   Пол у растений и гетерозис. – Рига, 1982. – 92с.
1031123
  Джапаридзе Л.И. Пол у растений. / Л.И. Джапаридзе. – Тбилиси
1. – 1963. – 308с.
1031124
  Джапаридзе Л.И. Пол у растений. / Л.И. Джапаридзе. – Тбилиси
2. – 1965. – 304с.
1031125
  Каммерер Пауль Пол, размножение и плодовитость : биология воспроизвидения (генебиотика) / Пауль Каммерер ; Пер. с нем. Д.М. Страшунского ; Под ред. и с предисл. зоолога Акад. наук СССР П.В. Серебровского. – Ленинград : Прибой, 1927. – 213 с. : ил, порт. – Указ.: с. 209-212. – Библиогр.: с. 206-208
1031126
  Акоев И.Г. Пол, реактивность, резистентность. / Акоев И.Г., Алексеева Л.В. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Биология ; 10)
1031127
  Рябов С.Г. Полiтичнi вибори : Hавчальний посiбник / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1998. – 96с. – ISBN 966714500Х
1031128
  Валевський О.Л. Полiтичний конфлiкт у сучаснiй Укpаїнi: культуpнi вимipи, стpуктуpа, пpинципи аналiзу : Моногpафiя / О.Л. Валевський, А.Т. Ішмутатов. – Київ : НІСД, 1997. – 110с. – (Статегiя полiтики i полiт. аналiз; Вип. 3). – ISBN 966554007
1031129
  Рудь М.О. Полабо-слов"янська проблематика у вітчизняній історіографії 40-х pp. XІX cт. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 58-60. – (Історія ; вип. 41)


  Дається оцінка внеску українських славістів ХІХ ст. - І.І. Срезневського та М.І. Гулака у вивчення історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
1031130
  Рудь М. Полабо-слов’янська проблематика у польській історіографії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 49–55. – ISSN 2309-9356
1031131
  Павинский А. Полабские славяне : Историческое изследование / А. Павинский. – Д.Е. Кожанчикова : Типография Сущинского, 1871. – III. 169 с., 15 с.
1031132
  Григорьев С.Г. Полабские славяне и их борьба против немецкой агрессии в IX-XI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев С.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
1031133
  Мельник В.М. Полабские славяне под влиянием католичества в X веке: церковь и проблема общинного устройства // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 76-81
1031134
  Супрун А.Е. Полабские числительные / Супрун А.Е. – Фрунзе : [б. и.], 1962. – 68 с. – Библиогр.: с. 65-66
1031135
  Розин В.М. Полагание, сознавание, переживание будущего в контексте самоопределения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 48-60. – ISSN 2073-8528
1031136
  Гордієнко Д. Поламані люди / Д. Гордієнко. – Х, 1929. – 264с.
1031137
   Полані (Polanyi) Майкл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 858-860. – ISBN 966-316-069-1
1031138
  Лазарук М. Полання у вічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 3


  10 років від дня відходу у засвіти геніального поета, прозаїка Миколи Вінграновського.
1031139
  Веріга Г. Поланування в аудиті / Г. Веріга, Д. Сазонова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 25-29. – ISSN 1728-9343
1031140
  Макаров П.П. Полатежи в бюджет социалистических предприятий и их совершенстование : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Макаров П. П.; Всес. заоч. фин. экон. ин-т. – М., 1975. – 19л.
1031141
  Никулин М.А. Полая вода / М.А. Никулин. – М, 1957. – 223с.
1031142
  Никулин А М. Полая вода. / А М. Никулин. – М, 1957. – 79с.
1031143
  Никулин М.А. Полая вода. / М.А. Никулин. – М, 1977. – 624с.
1031144
  Табидзе Г.В. Полвека : стихи и поэмы / Галактион Табидзе ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 400 с.
1031145
  Лупанова И.П. Полвека / И.П. Лупанова. – Москва : Детская литература, 1969. – 672 с.
1031146
  Рамазанов Г.З. Полвека : стихи и поэма / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1974. – 191 с.
1031147
  Орлов Денис Полвека Citroen ds : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 116 : Іл.
1031148
   Полвека борьбы и побед краснознаменного Копейска. – Челябинск, 1967. – 128с.
1031149
  Давыдов В.М. Полвека в авангарде латиноамериканистики / В.М. Давыдов, Б.Ф. Мартынов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
1031150
  Павлов А.П. Полвека в истории науки об ископаемых организмах : с 22 рисунками / А.П. Павлов, проф. – Москва : Изд. кн. маг. Гроссман и Кнебель (И. Кнебель), 1897. – 88 с. : ил. – (Вопросы науки, искусства, литературы и жизни ; № 9)
1031151
  Иванов А.Г. Полвека в кино / А.Г. Иванов. – Ленинград, 1973. – 64 с.
1031152
  Мартынов П.Н. Полвека в мире книг / П.Н. Мартынов. – Л, 1969. – 184с.
1031153
  Днепров М.И. Полвека в оперетте. / М.И. Днепров. – М., 1961. – 169с.
1031154
  Чернов Г.А. Полвека в Печорском крае / Г.А. Чернов. – Москва : Мысль, 1974. – 223с.
1031155
  Либерштейн И.И. Полвека в поиске / И.И. Либерштейн. – Кишинев, 1992. – 231с.
1031156
   Полвека в пути. – Алма-Ата, 1969. – 340с.
1031157
   Полвека в пути. – Киров, 1970. – 440с.
1031158
   Полвека в Союзе равных. – Москва, 1972. – 219с.
1031159
  Мельников Я Полвека в спорте / Я Мельников. – М., 1960. – 255с.
1031160
  Ботвинник М.М. Полвека в шахматах / М.М. Ботвинник. – М., 1978. – 272с.
1031161
  Розова С.Н. Полвека в школе / С.Н. Розова. – Москва, 1952. – 64 с.
1031162
  Морозова А.Г. Полвека в школе / А.Г. Морозова. – Горький, 1957. – 90 с.
1031163
  Работяжев Н.В. Полвека исканий: очерк эволюции идейных воззрений меньшевистской социал-демократии / Н.В. Работяжев, А.Э. Яшлавский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-24. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1031164
  Крупников П.Я. Полвека истории Латвии глазами немцев / П.Я. Крупников. – Рига, 1989. – 315с.
1031165
  Бушуева С.К. Полвека итальянского театра / С.К. Бушуева. – Л, 1978. – 191с.
1031166
  Ван Мин Полвека КПК и предательство Мао Цзедуна / Ван Мин. – Изд. 2-е. – Москва, 1979. – 300 с.
1031167
  Ван Мин Полвека КПК и предательство Мао Цзэ дуна / Ван Мин. – Москва : Издательство политической литературы, 1975. – 309 с.
1031168
  Вейль Г. Полвека математики / Г. Вейль. – Москва, 1969. – 47с.
1031169
   Полвека мирного сотрудничества. – М, 1973. – 240с.
1031170
  Малинин Г.А. Полвека на заводе / Г.А. Малинин. – Саратов, 1950. – 32с.
1031171
  Боголюбов Н.Н. Полвека на оперной сцене / Н.Н. Боголюбов. – М., 1957. – 264с.
1031172
  Лобанцова С.Н. Полвека на службе центральных банков региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.19-28. – ISSN 044-748Х
1031173
  Обухович А.Б. Полвека на сцене / А.Б. Обухович. – Минск, 1987. – 141 с.
1031174
  Мичурина-Самойлова Полвека на сцене Александринского театра / Мичурина-Самойлова. – Л., 1935. – 272 с.
1031175
  Гольцберг В. Полвека на сцене. Пятьдесят лет артистической деятельности заслуж. артиста РСФСР Александра Иосифовича Свирского. / В. Гольцберг. – Архангельск, 1946. – 42с.
1031176
  Пантелеев Ю.А. Полвека на флоте / Ю.А. Пантелеев. – Москва, 1974. – 319с.
1031177
   Полвека назад. – Саратов, 1955. – 160с.
1031178
  Алпатьев А.М. Полвека по пути преобразования и охраны природы / А.М. Алпатьев, А.М. Сенков. – Ленинград, 1970. – 31с.
1031179
   Полвека побед и свершений. – М, 1967. – 64с.
1031180
  Конев Ф.С. Полвека под куполом цирка / Ф.С. Конев. – Москва : Искусство, 1961. – 142 с.
1031181
  Фирсов И.И. Полвека под парусами / И.И. Фирсов. – Москва : Мысль, 1988. – 238с. + карта
1031182
  Черненко С.Ф. Полвека работы в саду / С.Ф. Черненко. – М., 1957. – 504с.
1031183
  Андронов М.К. Полвека развития школьного математическрго образования в СССР / М.К. Андронов. – Москва, 1967. – 180с.
1031184
  Савицкий Е.Я. Полвека с небом / Е.Я. Савицкий. – М., 1988. – 413с.
1031185
  Дорошенко И.А. Полвека служения Родине / И.А. Дорошенко, В.В. Коровин. – М, 1967. – 48с.
1031186
  Цветков Г.Н. Полвека советско-американских дипломатических отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 26-42. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
1031187
  Журавлев А.М. Полвека советской архитектуры / А.М. Журавлев, Хан-Магомедов. – Москва, 1967. – 56 с.
1031188
  Озеров В.М. Полвека советской литературы / В.М. Озеров. – М., 1967. – 496с.
1031189
  Котова А. Полвека у штурвала. Глава НАНУ умеет оставаться современным // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Президент Виктор Янукович недавно поздравил академика Бориса Патона с 50-летием работы на должности президента украинской Академии наук и вручил ему орден Свободы. На встрече с членами Бюро Президиума НАНУ Виктор Янукович поблагодарил 93-летнего ...
1031190
  Лаптев А.В. Полвчение и исследование электрофизических свойств компенсированных кристаллов антимонида индия с эффектом грани : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Лаптев А. В.; АН МССР, От-ние физ. техн. и мат.наук. – Кишинев, 1974. – 16л.
1031191
  Бочарнікова В.П. Полгляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В.П. Бочарнікова, С.В. Свєшніков // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-8
1031192
  Грибанов С.В. Полгода из жизни капитана Карсавина : Повести / С.В. Грибанов. – Москва : Воениздат, 1990. – 318с.
1031193
  Грачев А.Ф. Полгода поисков людских / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1967. – 184с.
1031194
  Шехтер М.А. Полдень / М.А. Шехтер. – Л., 1947. – 119с.
1031195
  Лемберг А.М. Полдень / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1959. – 102с.
1031196
  Луговской И.С. Полдень / И.С. Луговской. – Иркутск, 1964. – 144с.
1031197
  Журавлев В.А. Полдень / В.А. Журавлев. – М., 1964. – 359с.
1031198
  Зоненко И. Полдень / И. Зоненко. – Краснодар, 1970. – 104с.
1031199
  Авдонин А.Н. Полдень : стихи и поэмы / А.Н. Авдонин. – Москва : Современник, 1973. – 70 с. : портр.
1031200
  Маймулов С. Полдень : стихи / Сулайман Маймулов ; пер. с кирг. Е.Винокурова. – Фрунзе : Мектеп, 1974. – 46с.
1031201
  Джангулашвили Т.А. Полдень : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 130 с.
1031202
  Васильев С.А. Полдень / С.А. Васильев. – Москва, 1974. – 32с.
1031203
  Андреева Л.Х. Полдень : стихи / Любовь Андреева. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1976. – 38 с. : ил.
1031204
  Зиборов И.Ф. Полдень / И.Ф. Зиборов. – Воронеж, 1977. – 39с.
1031205
  Коновалов В. Полдень / В. Коновалов. – Вильнюс, 1977. – 103с.
1031206
  Ботвинник С.В. Полдень / С.В. Ботвинник. – Л., 1978. – 128с.
1031207
  Магистрова Л.В. Полдень / Л.В. Магистрова. – Хабаровск, 1980. – 62с.
1031208
  Кузнецов Ф Ю. Полдень : рассказы / Ф Ю. Кузнецов, ; пер. с мордов.-мокша О.Осадчего. – Москва : Современник, 1981. – 237 с.
1031209
  Смольников А.С. Полдень / А.С. Смольников. – М., 1983. – 104с.
1031210
  Серебряков Г. Полдень / Г. Серебряков. – Москва, 1984. – 176с.
1031211
  Батурина Т.М. Полдень / Т.М. Батурина. – М, 1985. – 94с.
1031212
   Полдень. – М, 1988. – 416с.
1031213
  Тихонов Николай Семенович Полдень в пути / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1972. – 590с.
1031214
  Куликов П.С. Полдень в радуге / П.С. Куликов. – Куйбышев, 1962. – 56с.
1031215
  Фесенко А.Я. Полдень в сторонке родной / А.Я. Фесенко. – М., 1965. – 260с.
1031216
  Малышко А.С. Полдень века : Новые стихи / А.С. Малышко; Авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 194с.
1031217
  Малышко А.С. Полдень века : Стихотворения и поэмы / А.С. Малышко. – Москва : Художественная литература, 1975. – 304с.
1031218
  Василевский С В. Полдень века / С В. Василевский, . – Москва, 1984. – 575с.
1031219
  Мачавариани М. Полдень и полночь = стихи : стихи / Мухран Мачавариани ; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1968. – 132 с.
1031220
  Иванов А.М. Полдень моих надежд / А.М. Иванов. – Ташкент, 1973. – 343с.
1031221
  Мясников А.Л. Полдень на острове робинзонов: Повести и рассказы. / А.Л. Мясников. – Л., 1990. – 461с.
1031222
  Каширский Е.Е. Полдень над Объю / Е.Е. Каширский. – Барнаул, 1964. – 40с.
1031223
  Плебейский О.Л. Полдень над плесами / О.Л. Плебейский. – Волгоград, 1964. – 55с.
1031224
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд., доп. и перераб. – М, 1967. – 319с.
1031225
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд. 2-е. – Л, 1975. – 448с.
1031226
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 390с.
1031227
  Семеновский К Полдень. / К Семеновский. – Кишинев, 1958. – 168с.
1031228
  Лядов А.И. Полдень. / А.И. Лядов. – Ставрополь, 1958. – 84с.
1031229
  Халупский И.Я. Полдень. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 127с.
1031230
  Часов Н.В. Полдень. / Н.В. Часов. – Ярославль, 1968. – 59с.
1031231
  Путинцев А.Г. Полдень. / А.Г. Путинцев. – К., 1974. – 282с.
1031232
  Явуухулан Бэгзийн Полдень. / Явуухулан Бэгзийн. – М., 1981. – 32с.
1031233
  Грибачев Н.М. Полдень. Америка, Америка / Н.М. Грибачев. – Москва, 1963. – 184с.
1031234
  Наровчатов С.С. Полдень. Избр. стихи. / С.С. Наровчатов. – М., 1969. – 232с.
1031235
  Полякова Н.М. Полдень. Стихи / Н.М. Полякова. – Л., 1969. – 112с.
1031236
  Ульянова И.В. Полдень. Стихи / И.В. Ульянова. – Кишинев, 1974. – 168с.
1031237
  Смоляницкий С.В. Полдень.Дорога.Память / С.В. Смоляницкий. – М., 1977. – 200с.
1031238
   Полди ударної праці. – Х., 1976. – 56с.
1031239
  Ширшова Л.Т. Полдисперсность гумусовых веществ почв. / Л.Т. Ширшова. – М., 1991. – 85с.
1031240
  Прохватилов В.А. Полдневая пора / В.А. Прохватилов. – Л., 1985. – 64с.
1031241
  Унгарсынова Ф. Полдневный жар : стихи и поэмы / Ф. Унгарсынова. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 256 с.
1031242
  Виан Борис Полдник генералов : Пьесы. Новеллы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 560с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0441-2
1031243
  Завальнюк Л.А. Поле-половодье / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1970. – 78с.
1031244
   Поле - агроном - компьютер. – Москва, 1990. – 64с.
1031245
  Мальцев Т.С. Поле - моя жизнь. / Т.С. Мальцев. – М., 1975. – 199с.
1031246
  Рыдник В.И. Поле / В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1976. – 160с.
1031247
  Чихачев Сергей Поле "Черного археолога" : общее дело / Чихачев Сергей, Струков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 148-155 : Фото
1031248
  Сафин Р.А. Поле английской лингвистической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафин Р. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 25л.
1031249
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – Х., 1981. – 272с.
1031250
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – М., 1984. – 511с.
1031251
   Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1031252
  Охредько О. Поле битви: освіта в анексованому Криму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 13


  Державна політика України та Російської Федерації щодо прийому на навчання до вищих навчальних закладів переселенців з окупованих територій України на 2016 рік.
1031253
  Нергеш Я. Поле битвы -- стол переговоров. / Я. Нергеш. – М., 1989. – 260с.
1031254
  Муравьев А.Л. Поле битвы - киноэкран / А.Л. Муравьев. – Л., 1988. – 110с.
1031255
  Река О. Поле битвы - Ливан // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 18. – С. 42-44
1031256
  Я Поле битвы - Намибия / Я, Отто Джон -. – Москва, 1988. – 257 с.
1031257
   Поле битвы - сердца людей. – Москва, 1987. – 333 с.
1031258
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / В.И. Борщуков. – М., 1983. – 415с.
1031259
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / Борщуков В.И. – Москва, 1988. – 445 с.
1031260
  Премчанд Поле битвы. / Премчанд. – М., 1958. – 416с.
1031261
  Щуплов А.Н. Поле боли / А.Н. Щуплов. – М, 1986. – 125с.
1031262
  Лисенко В.Ф. Поле бою / В.Ф. Лисенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 320с.
1031263
  Кабанов С.И. Поле боя - берег. / С.И. Кабанов. – М., 1977. – 364с.
1031264
  Первомайский Л.С. Поле боя : стихи / Л.С. Первомайский. – Москва : Правда, 1947. – 39 с.
1031265
  Жигулин А.В. Поле боя / А.В. Жигулин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
1031266
  Кузьмичев А.П. Поле боя / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1979. – 543с.
1031267
  Скульский Г.М. Поле боя / Г.М. Скульский. – М., 1980. – 80с.
1031268
  Решетников Л.В. Поле боя. Воен. лирика. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1972. – 247с.
1031269
  Савицкий В.И. Поле боя. Стихи / В.И. Савицкий. – М., 1963. – 52с.
1031270
  Зайцев Вадим Поле брани // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 96-97 : фото
1031271
  Лиходеев Л.И. Поле брани, на котором не было раненых / Л.И. Лиходеев. – М., 1990. – 332с.
1031272
  Устинов А.А. Поле братства / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1980. – 326 с.
1031273
  Шаповал М.Т. Поле в обіймах : документальна повість в новелах / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1977. – 160 с.
1031274
   Поле відчаю й надії. – К, 1994. – 389с.
1031275
  Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-22. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1031276
  Жемерев А.В. Поле гамма-излучения от источника нейтронов в воздухе / А.В. Жемерев, Б.М. Степанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 224 с.
1031277
  Зайцева Н.А. Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере / Н.А. Зайцева, Г.Н. Костяной. – М., 1974. – 147с.
1031278
   Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере. – Л, 1987. – 369с.
1031279
  Друцэ И. Поле души человеческой : рассказы, повести, романы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 654 с.
1031280
  Решетников Л.В. Поле жатвы. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1976. – 256с.
1031281
  Поделков С.А. Поле жизни- поле боя / С.А. Поделков. – Москва, 1966. – 95 с.
1031282
  Поделков С.А. Поле жизни / С.А. Поделков. – Москва, 1963. – 95 с.
1031283
  Мякиев А.А. Поле жизни / А.А. Мякиев. – Грозный, 1974. – 74с.
1031284
  Старшинов Н.К. Поле жизни / Н.К. Старшинов. – М, 1979. – 318с.
1031285
  Кожевников В.М. Поле жизни / В.М. Кожевников. – Москва, 1980. – 64с.
1031286
  Бочаров Г.Н. Поле жизни / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1985. – 111с.
1031287
  Арсирий В.С. Поле заботы нашей : [о механизаторах сел. хоз-ва] / Арсирий В.С. ; ред. Г.Н. Кондрашев. – Москва : Знание, 1991. – 45, [1] с. : ил. – (Твоя профессия ; 10"91)
1031288
  Зорьева Вера Михайловна Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зорьева Вера Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 21л.
1031289
  Зорьева В.М. Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Зорьева В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1031290
  Чистяк Д. Поле закатное, поле рассветное = По мотивам призведений Павла Тычины : проза: новелла // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 100-107. – ISSN 0131-8136
1031291
  Бойчук О.В. Поле залишкової непружної деформації в диску, викликане тепловим імпульсом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках динамічної постановки зв"язаної задачі термомеханіки чисельно досліджено залишкові непружні деформації в зоні опромінення. Встановлено, що радіальні компоненти непружної деформації є стискаючими, а осьові компоненти є розтягуючими, розподіл ...
1031292
  Морозов Г.С. Поле зовет / Г.С. Морозов. – Москва, 1984. – 78с.
1031293
  Кульбак Л.А. Поле зору / Л.А. Кульбак. – Київ : Український письменник, 1992. – 79 с.
1031294
  Векслер А.И. Поле зрения / А.И. Векслер. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
1031295
  Романов А.А. Поле зрения : Стихи / А.А. Романов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1031296
  Арутюнян А. Поле зрения / А. Арутюнян. – Москва, 1982. – 80 с.
1031297
  Федоров С.Н. Поле зрения / С.Н. Федоров. – Москва, 1990. – 140с.
1031298
  Крыжановский С.Т. Поле зрения. / С.Т. Крыжановский. – Одесса, 1971. – 48с.
1031299
   Поле и материя : сборник статей по физике и геофизике, посвященный памяти профессора К.А. Путилова. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 164 с.
1031300
  Вийк Т. Поле излучения в многослойных средах / Т. Вийк. – Таллин, 1985. – 90с.
1031301
  Длугач Ж.М. Поле излучения в оптически толстых планетных атмосферах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Длугач Ж.М. ; АН ЭССР. – Тарту. – 15 с.
1031302
   Поле излучения Земля как планеты. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 308с.
1031303
   Поле излучения сферической атмосферы. – Л, 1977. – 214с.
1031304
   Поле излучения точечного мононаправленного источника гамма-квантов. – М, 1974. – 160с.
1031305
  Аржаных И.С. Поле импульсов / М.С. Аржаных ; АН УзССР, Ин-т механики. – Ташкент : Наука, 1965. – 232 с.
1031306
  Калинников В.В. Поле интегрального влагосодержания над северо-востоком Сибири по данным радиоизмерений глобальных навигационных спутниковых систем / В.В. Калинников, О.Г. Хуторова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 5-15 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
1031307
  Лісовий А. Поле і море - його стихія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 187-189. – ISSN 0208-0710
1031308
  Кокотов Ю.А. Поле кислотности почв, как ионообменных систем, и диагностика генетических горизонтов / Ю.А. Кокотов, Е.Ю. Сухачева, Б.Ф. Апарин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1448-1459 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
1031309
   Поле кличе. – К, 1975. – 192с.
1031310
  Чумак В.Г. Поле кличе (нарис про ланкову колгоспу "Більшовик" Ужгородського р-ну В.Петренко). / В.Г. Чумак. – Ужгород, 1961. – 38с.
1031311
  Чиркинян Н.С. Поле количественности (на матер. русск. и арм. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чиркинян Н.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1031312
  Холошенко О.Ф. Поле комиссара / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1978. – 115с.
1031313
  Сасина Валентина Петровна Поле компаративности в современной английской тропике : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сасина Валентина Петровна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 167л.
1031314
  Сасина В.П. Поле компартивности в современной английсокй тропике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сасина В. П.; КГУ. – К., 1979. – 27л.
1031315
  Сасина В.П. Поле компартивности в современой английской тропике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Сасина В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 27 с.
1031316
  Поуэлл Э. Поле костей / Э. Поуэлл. – М., 1984. – 368с.
1031317
   Поле Куликово. – Воронеж, 1980. – 119с.
1031318
   Поле Куликово. – М, 1980. – 239с.
1031319
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1985. – 560с.
1031320
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1989. – 892с.
1031321
  Куликов Б.Н. Поле Куликово. / Б.Н. Куликов. – М., 1973. – 72с.
1031322
   Поле любит труд. – Красноярск, 1966. – 143с.
1031323
  Кочетов В.С. Поле любленое / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1977. – 103с.
1031324
   Поле моей жизни. – Саранск, 1989. – 190с.
1031325
  Тендюк Л.М. Поле моє, полечко... : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1961. – 88 с.
1031326
  Беднягина Э.К. Поле направленного движения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Беднягина Э.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
1031327
  Корнієць С.Д. Поле напружень біля тріщини в пружній пластині, що послаблена отвором з крайовими тріщинами та абсолютно жорстким включенням / С.Д. Корнієць, Т.В. Кривенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 23-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначений напружений стан в пластині з коловим отвором, на контур якого виходять дві малі радіальні тріщини, та коловим абсолютно жорстким включенням. Згідно прийому Д.І. Шермана двозв"язна задача теорії пружності зводиться до допоміжної задачі для ...
1031328
  Мишарина Л.А. Поле напряжений в земной коре Прибайкалья и Монголии и его сопоставление с полями напряжений в основных сейсмических поясах Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мишарина Л.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 22л.
1031329
  Гандзюра П.П. Поле не спить : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 552 с.
1031330
  Илемницкий П. Поле невспаханное / П. Илемницкий. – Москва, 1955. – 352с.
1031331
  Ерастов К.Д. Поле П-адических элементов: уч. пособие / К.Д. Ерастов. – Ташкент, 1985. – 72с.
1031332
  Казак Г.И. Поле памяти / Г.И. Казак. – Минск : Мастацкая літаратуа, 1975. – 79 с.
1031333
   Поле памяти. – М, 1989. – 320с.
1031334
  Моряков Е.Н. Поле памяти: заметки об идеол. работе / Е.Н. Моряков. – М., 1985. – 238с.
1031335
  Михлеев Д.Н. Поле перейденное / Д.Н. Михлеев. – Чебоксары, 1985. – 176с.
1031336
  Елисеев Е.С. Поле перейти / Е.С. Елисеев. – Москва, 1975. – 142с.
1031337
  Малашенко Поле перейти... / Малашенко, Н.. – Кишинев, 1974. – 83с.
1031338
   Поле плотности северной части Атланстического океана. – Москва : Гидрометеоиздат, 1985. – 191с.
1031339
   Поле плотности северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 138с.
1031340
  Коркина А. Поле подсолнухов: Стихи. / А. Коркина. – Кишинев, 1978. – 120с.
1031341
  Озеров Г.В. Поле поссивности в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Озеров Г. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1031342
  Дудин М.А. Поле притяжения / М.А. Дудин. – Л., 1981. – 350с.
1031343
  Дудин М.А. Поле притяжения : Проза о поэзии / М.А. Дудин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 400с.
1031344
  Эльчин Поле притяжения / Эльчин. – Москва, 1987. – 285 с.
1031345
  Бадхен Марина Викторовна Поле пространственной локализованности в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бадхен Марина Викторовна; АН СССР Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Л, 1981. – 21л.
1031346
  Андрюшин Н.Ф. Поле рассеянного гамма-излучения радиационно-технических установок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Андрюшин Н.Ф. ; МВ ССО СССР, Московский инженерно-физический ин-т. – Москва, 1967. – 10 с.
1031347
   Поле рассеянного излучения в земной атмосфере. – Алма-Ата, 1974. – 111с.
1031348
  Черепанов А.И. Поле ратное мое. / А.И. Черепанов. – М., 1984. – 303с.
1031349
   Поле Родины. – М, 1980. – 207с.
1031350
   Поле Родины. – М, 1986. – 397с.
1031351
  Васильев С. Поле русской славы : стихи / С. Васильев. – Москва : Советский писатель, 1943. – 72, [1] с.
1031352
  Якубенко Э.В. Поле русской славы / Э.В. Якубенко. – Тула, 1984. – 233с.
1031353
  Федорова О.В. Поле русской славы: путеводитель. / О.В. Федорова, В.К. Ушаков. – М., 1979. – 199с.
1031354
  Волков В.А. Поле светимости / В.А. Волков. – Москва, 1981. – 71с.
1031355
  Ломакин П.Д. Поле скорости звука и элементы его вертикальной стратификации в Аталинтическом океане. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.08 / Ломакин П.Д.; АН Укр.морск.гидрофизич.ин-т. – Севастополь, 1994. – 43л.
1031356
   Поле славы. – Саратов, 1980. – 230с.
1031357
   Поле славы. – М, 1985. – 359с.
1031358
   Поле славы. – М, 1988. – 351с.
1031359
  Костенко В. Поле смислу життя / В. Костенко, С. Палітанський // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 25-28
1031360
   Поле сражения - душа. – Воронеж, 1990. – 206с.
1031361
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – М., 1973. – 462с.
1031362
  Гончаров Ю.Д. Поле сражения / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1977. – 407с.
1031363
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – Иркутск, 1988. – 448с.
1031364
   Поле температуры воды северной части Тихого океана. – Москва, 1980. – 196с.
1031365
  Кутас Р.И. Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры / Р.И. Кутас. – Киев : Наукова думка, 1978. – 148с.
1031366
  Ракитный М. Поле тихое, поле светлое... : избранное / М. Ракитный; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 415 с.
1031367
   Поле тяготения Луны и движение ее искусственных спутников. – Москва : Машиностроение, 1984. – 285 с.
1031368
  Звагельський В. Поле у "Слові о полку Ігоревім" та давньоруських літописах // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-281. – ISSN 2222-5250
1031369
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1984. – 261с.
1031370
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк
Кн. 2. – 1984. – 253с.
1031371
  Зеленский Н.И. Поле чести / Н.И. Зеленский. – Москва, 1957. – 520с.
1031372
  Сорин С.Г. Поле чести / С.Г. Сорин. – М., 1987. – 270с.
1031373
  Гельман М. Поле чудес Анатолия Чубайса и Россия в роли Буратино, или как последние геостратегические ресурсы использовать для ее спасения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 9. – С. 43-55. – ISSN 0132-0831
1031374
  Голіченко О.Л. Поле швидкості рідини в скінченному круговому циліндрі, утворене рухом кришок // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 107-110
1031375
   Поле электропроводности воды северных частей Атланстического и Тихого океанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1982. – 117с.
1031376
  Хазен А.М. Поле, волны, частицы и их модели : Книга для внеклассного чтения, 8-10 классы / А.М. Хазен. – Москва : Просвещение, 1979. – 113с.
1031377
  Авасте О.А. Поле, коротковолновой радиации в безоблачной атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Авасте О.А.; Акад.наук Эстон. ССР. – Тарту, 1961. – 10л.
1031378
  Никульшин И.Е. Поле. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1970. – 80с.
1031379
  Федосова Л.А. Поле: стихи. / Л.А. Федосова. – Москва, 1981. – 63с.
1031380
   Полевая академия. – М, 1983. – 287с.
1031381
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР / Д.А. Авдусин. – Москва, 1972. – 344с.
1031382
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. : [Учеб. пособие для ист. спец. ун-тов] / Д.А. Авдусин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил. – Библиогр.: c. 331-334
1031383
  Вентцель М.К. Полевая астрономия : учебник / М.К. Вентцель. – Москва : Редбюро ГУГК
Ч. 2 : Практическая астрономия. – 1940. – 310 с.
1031384
  Муратов У. Полевая всхожесть, рост, развитие и урожайность хлопчатника в зависимости от размеров и удельного веса семян сорта 108-Ф : Автореф... канд. биол.наук: / Муратов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
1031385
   Полевая геоботаника. – Москва-Л
Том1. – 1959. – 444с.
1031386
   Полевая геоботаника. – Москва-Л
Том2. – 1960. – 500с.
1031387
   Полевая геоботаника. – Москва-Л
Том3. – 1964. – 531с.
1031388
   Полевая геоботаника. – Ленинград : Наука
Том. 4. – 1972. – 336 с.
1031389
   Полевая геоботаника. – Л
Том5. – 1976. – 320с.
1031390
  Абашкина А.В. Полевая геологическая практика / А.В. Абашкина, Б.П. Баженов. – Москва, 1957. – с.
1031391
  Вебер В.Н. Полевая геология / В.Н. Вебер. – Москва, 1923. – 148с.
1031392
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград
2. – 1931. – 318с.
1031393
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 1. – 1932. – 304с.
1031394
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 2. – 1932. – 318с.
1031395
  Вебер В.Н. Полевая геология : Учебник для техникумов / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 180с.
1031396
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 482с.
1031397
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 2. – 1966. – 1031с.
1031398
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 1. – 1989. – 400с.
1031399
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 2. – 1989. – 455с.
1031400
  Войлошников В.Д. Полевая геология для техника-геолога : Справочное пособие / В.Д. Войлошников. – Москва : Недра, 1984. – 184с.
1031401
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – М.-Л.
1. – 1927. – 344с.
1031402
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – М.-Л.
2. – 1927. – 370с.
1031403
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
1. – 1929. – 256с.
1031404
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
1. – 1931. – 304с.
1031405
  Одесский И.А. Полевая геология. Наблюдения над осадочными породами / И.А. Одесский. – Л., 1983. – 56с.
1031406
  Гардинер В. Полевая геоморфология / В. Гардинер, Р. Дакомб; Пер.с англ. – Москва : Недра, 1990. – 238с.
1031407
   Полевая геоотаника. – Л
4. – 1972. – 336с.
1031408
  Чекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка / Э.Б. Чекалюк, И.М. Федорцов, В.Г. Осадчий. – Киев : Наукова думка, 1974. – 103с.
1031409
  Ччекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка. / Э.Б. Ччекалюк. – К., 1974. – 103с.
1031410
  Знаменский В.В. Полевая геофизика / В.В. Знаменский. – Москва : Недра, 1980. – 351с.
1031411
  Ложкин В.В. Полевая гидрология / В.В. Ложкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 756 с.
1031412
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1950 г. / А.А. Резников. – М., 1950. – 51с.
1031413
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1954 г. / А.А. Резников. – М., 1955. – 56с.
1031414
  Евсеичев В.А. Полевая дорога / В.А. Евсеичев. – Куйбышев, 1981. – 55с.
1031415
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – Минск, 1974. – 160 с.
1031416
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению. – Минск, 1981. – 176 с.
1031417
   Полевая и промысловая геохимия. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 3. – 1954. – 70с.
1031418
  Высоцкий И.В. Полевая и структурная геология / И.В. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1945. – 199с.
1031419
  Мюллер Э.В. Полевая ионная микроскопия, полевая ионизация и полевое испарение : пер. с англ. / Э.В. Мюллер, Т. Цонг. – Москва : Наука, 1980. – 220 с.
1031420
  Подобедов Н.С. Полевая картография : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1970. – 240 с.
1031421
  Верещака Т.В. Полевая картография : учебник для вузов / Т.В. Верещака, Н.С. Подобедов; ред.: Борисова Т.А., Шибанова Т.Б. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 351с.
1031422
  Минаев В.В. Полевая кислородно-дыхательная аппаратура. / В.В. Минаев, В.В. Жаров. – Рязань, 1988. – 71с.
1031423
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1955. – 20с.
1031424
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1959. – 20с.
1031425
  Миллер Г.П. Полевая ландшафтная съемка горных территорий. Метод. руководство для изучения спецкурсов, выполнения практик, курсовых и дипломных работ студентами-географами стационарного и заоч. обучения. / Г.П. Миллер. – Львов, 1972. – 127с.
1031426
  Черепов И.А. Полевая памятка геодезиста и геолога / И.А. Черепов. – Москва : Недра, 1967. – 113 с.
1031427
  Борисов К.Ф. Полевая почта №... / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1986. – 220с.
1031428
  Дмитриева Л.В. Полевая практика в профессиональном становлении студентов-культурологов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 54-62. – ISSN 2073-9702


  Авторы статьи делятся опытом организации и проведения выездных полевых практик студентов-культурологов. Рассматриваются конкретные формы и виды проектной работы студентов, технологии групповой и индивидуальной деятельности на различных этапах практики, ...
1031429
  Добрецова Т.Н. Полевая практика по ботанике / Т.Н. Добрецова. – Казань, 1989. – 92с.
1031430
  Шварцман П.Я. Полевая практика по генетике с основами селекции / П.Я. Шварцман. – Москва, 1986. – 112с.
1031431
  Шварцман П.Я. Полевая практика по генетике с основами селекции / П.Я. Шварцман. – Москва, 1986. – 111с.
1031432
   Полевая практика по геодезии : метод. пособ. для студ. геолого-географического ф-та / С.Ф. Драко, Р.А. Жмойдяк, В.Я. Крищанович, Б.А. Медведев; Белорусский ордена трудового красного знамени Государственный ун-т им. В.И. Ленина ; С.Ф. Драко, Р.А. Жмойдяк, В.Я. Крищанович, Б.А. Медведев ; науч. ред. В.Г. Завриев. – Минск, 1968. – 63 с.
1031433
  Войлошников В.Д. Полевая практика по геологии : Учебное пособие для вузов / В.Д. Войлошников. – Москва : Просвещение, 1977. – 128с.
1031434
  Войлошников В.Д. Полевая практика по геологии / В.Д. Войлошников. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 143 с.
1031435
   Полевая практика по геологии, топографии и метеорологии. – Новосибрск, 1961. – 47с.
1031436
  Никшич И.И. Полевая практика по геологии. / И.И. Никшич. – М, 1948. – 88с.
1031437
  Матвеев Н.П. Полевая практика по гидрологии : Учебное пособие для вузов / Н.П. Матвеев, Н.А. Сераев. – Москва, 1963. – 112с.
1031438
  Фомилева Л.И. и Рубцова З.И. Полевая практика по зоологии безпозвоночных / Л.И. и Рубцова З.И. Фомилева. – 2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 160с.
1031439
  Фомичева Л.И. Полевая практика по зоологии безпозвоночных с заданиями на межсезонный период / Л.И. Фомичева. – Москва, 1963. – 118с.
1031440
  Лавров Н.П. Полевая практика по зоологии позвоночных животных. / Н.П. Лавров. – М., 1963. – 120с.
1031441
  Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии / Н.Ф. Тессман. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 94с.
1031442
  Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии / Н.Ф. Тессман. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1967. – 119с.
1031443
  Боровиков А.М. Полевая практика по общей геологии в Горном Алтае : Учебное пособие / А.М. Боровиков, В.И. Громин, Г.С. Фрадкин. – Новосибирск, 1981. – 92с.
1031444
  Костикевич И.И. Полевая практика по почвоведению: уч.-метод. пособие / И.И. Костикевич, В.М. Скворцов. – Казань, 1986. – 66с.
1031445
  Нехлюдова А.С. Полевая практика по природоведению / А.С. Нехлюдова, В.И. Севастьянов, Филоненко-Алексеева. – Москва : Просвещение, 1986. – 222с.
1031446
  Никитин Н.Д. Полевая практика по топографии : учебно-методическое пособие для студентов-заочников педагогических институтов / Глав. управление Высш. и средн. пед. учеб. заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский государственный заочный пед. ин-т ; Н.Д. Никитин ; [отв. ред. Г.В. Яников]. – Москва : Просвещение, 1965. – 110 с.
1031447
  Никитин Н.Д. Полевая практика по топографии / Глав. управление Высш. и средн. пед. учебн. заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский Гос. заочный пед. ин-т ; Н.Д. Никитин ; [отв. ред. Г.В. Яников]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 143 с.
1031448
  Коренной П.Ф. Полевая практика по топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по географич. специальностям / П.Ф. Коренной, А.В. Соломко. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 144 с.
1031449
  Соломко А.В. Полевая практика по топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. № 2107 "География" / А.В. Соломко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7855-0217-8
1031450
  Жмойдяк Р.А. Полевая практика по топографии с основами геодезии : учеб. пособ. для студ. географ. специальностей вузов / Р.А. Жмойдяк, Б.А. Медведев; ред.: Л.Г. Лепило, Р.В. Михновец. – Минск : Университетское, 1987. – 237 с.
1031451
  Алпатьев А.М. Полевая практика по физической географии : геоморфология, география почв, география растений, комплексная практика : [учеб. пособие для пед. ин-тов] / А.М. Алпатьев, А.М. Архангельский, Т.Н. Гордеева. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1958. – 187 с., [2] л. ил. : ил., карт.
1031452
  Алпатьев А.М. Полевая практика по физической географии : Геоморфология, география почв, география растений, комплексная практика / А.М. Алпатьев, А.М. Архангельский, Т.Н. Гордеева. – 2-е переработанное. – Москва : Просвещение, 1964. – 187с
1031453
  Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины = Field Tectonophysics and its Application for the Studies of Deformations of the Earth`s Crust of Ukraine / О.Б. Гинтов; НАНУ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Феникс, 2005. – 572с. – Тит. лист, и оглавление параллельно на англ. и русском языках. – ISBN 966-651-257-2
1031454
  Симонов И.Н. Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 154-167 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1031455
   Полевая тетрадь юнармейца. – К, 1985. – 191с.
1031456
  Щавелев А.Ф. Полевая учебная практика по геодезии : Учебне пособие для вузов водного транспорта / А.Ф. Щавелев. – Ленинград; Москва, 1954. – 229с.
1031457
   Полевая учебная практика по геодезии : метод. пособ. для студ. 1-го курса всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Ч. 1. – 1965. – 41 с.
1031458
   Полевая учебная практика по геодезии : метод. пособ. для студ. 1-го курса всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Ч. 2. – 1965. – 30 с.
1031459
  Лебедев Н.П. Полевая учебная практика по почвоведению / Н.П. Лебедев, И.А. Павленко. – М., 1973. – 88с.
1031460
  Иванов Л.Н. Полевая форма теории возмущений для расчета матричных элементов операторов между вырожденными состояниями атомной системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Иванов Л.Н.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1969. – 11л.
1031461
   Полевая фортификация, или искусство, каким образом строить шанцы и разные укрепления. – Москва, 1798. – 101 с.
1031462
  Басин И. Полевая фортификация, или искусство, каким образом строить шанцы и разные укрепления, сочиненная к пользе служащих в войске офицеров, с приложением чертежей. – Москва, 1798. – 100с.
1031463
  Бобровников Л.З. Полевая электроразведочная аппаратура : Справочник / Л.З. Бобровников, Л.И. Орлов, В.А. Попов. – Москва : Недра, 1986. – 222с.
1031464
  Макарьев С.А. Полевая этнография / С.А. Макарьев. – Ленинград, 1928. – 102 с.
1031465
  Вовк Полевицы (род Agrostis L.) украинской флоры. Анатомо-морфологическое, эколого-биологическое и кариологическое исследование : Анатомо-морфологическое, эколого-биологическое и кариологическое исследование : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 094 / Вовк А.Г. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28 с.
1031466
  Кантария М.В. Полеводство в Кабарде. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: / Кантария М.В.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1965. – 28л.
1031467
  Бериашвили Л.К. Полеводство в Месхети. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.07 / Бериашвили Л.К.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1973. – 24л.
1031468
  Леонтьев В.М. Полеводство и луговодство / В.М. Леонтьев, Д.А. Иванов. – Москва-Ленинград
Ч.2 : Растениеводство и луговодство. – 1956. – 364с.
1031469
  Леонтьев В.М. Полеводство и луговодство / В.М. Леонтьев. – Л.-М, 1960. – 696с.
1031470
  Тедеев Г.З. Полеводческая лексика в осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 667 / Тедеев Г.З.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 16л.
1031471
   Полевое и магнитное управление кнцентрацией носителей заряда в полупроводниках с проводимостью, близкой к собственной : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Воробьев Д. Л,; Воробьев Д. Л,; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 168л. – Бібліогр.:л.158-168
1031472
  Воробев Дмитрий Леонидович Полевое и магнитное уравнение концентрацией носителей заряда в полупроводниеах с проводимостью, близкой к собственной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Воробев Дмитрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
1031473
  Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных / К.К. Фасулати. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 424с.
1031474
  Филиппова С.А. Полевое изучение природно-территориальных комплексов : Учебное пособие / С.А. Филиппова; МВиССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1985. – 55с.
1031475
  Гаркуша И.Ф. Полевое исследование почв / И.Ф. Гаркуша. – Минск, 1958. – 142 с.
1031476
  Николаевская Е.М. Полевое картографирование в географических исследованиях / Е.М. Николаевская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 168с.
1031477
   Полевое крупномасштабное тематическое картографирование полуострова Весловский (остров Кунашир) / В.И. Гаврилов, М.Ю. Грищенко, А.М. Карпачевский, А.Ю. Киселёва, Г.М. Леонова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 22-27 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
1031478
  Будрин Л.В. Полевое травосеяние : Посевы клевера, тимофеевки, люцерны, эспарцета, вики, сераделлы, могара, кукурузы и других трав / Л.В. Будрин. – Изд. 2-е, пересмотр. и дополн. – Петроград, 1919. – 44с. : С 27 рисунками
1031479
   Полевой атлас ордовикской и силурийской фауны Сибирской платформы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 268с.
1031480
   Полевой атлас ордовикской фауны Северо-Востока СССР. – Магадан : Магаданское книжное из-во, 1968. – 280с.
1031481
   Полевой атлас руководящей фауны сенона северо-восточной части Корякского нагорья. – Ленинград, 1974. – 28с.
1031482
  Гладченко А.Я. Полевой атлас руководящих брахиопод нижнего карбона Северной Киргизии / А.Я. Гладченко; Отв. ред. Королев В.Г. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1955. – 30с.
1031483
  Обут А.М. Полевой атлас руководящих граптолитов верхнего силура Киргизской ССР / А.М. Обут; Под ред. Марковского Б.П. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1949. – 30с.
1031484
   Полевой атлас руководящих ископаемых юрских и неокомских отложений Западной Туркмении. – Л., 1962. – 212с.
1031485
  Кошелкина З.В. Полевой атлас руководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверюянского краевого прогиба / З.В. Кошелкина. – Магадан, 1962. – 136с.
1031486
   Полевой атлас силурийской, девонской и раннекаменноугольной фауны Дальнего Востока. – Москва : Недра, 1969. – 328с.
1031487
  Волкова Н.С. Полевой атлас фауны моллюсков неогеновых отложений юга СССР / Н.С. Волкова; М-во геологии СССР. Центр. науч. исслед. геол.-разв. музей им. акад. Чернышева Ф.Н. – Ленинград : Недра, 1974. – 192с.
1031488
  Каширцев А.С. Полевой атлас фауны пермских отложений Северо-Востока СССР / А.С. Каширцев; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 88с.
1031489
   Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры девонских отложений минусовой котловины. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 139с.
1031490
  Кипарисова Л.Д. Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры триасовых отложений Приморского края / Л.Д. Кипарисова; Труды ВСЕГЕИ; Министерства геологии и охраны недр СССР; При участии Криштофовича А.Н. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 128с.
1031491
  Алихова Т.Н. Полевой атлас характерных комплексов фауны отложений ордовика и готландия южной части Литовской ССР / Алихова Т.Н., Балашова Е.А., Балашов З.Г. ; под ред. Т.Н. Алиховой. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 100 с.
1031492
  Волкова Н.С. Полевой атлас характерных комплексов фауны третичных отложений Центрального Предкавказья / Н.С. Волкова. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 163с.
1031493
   Полевой воробей: Характеристика вида на пространстве ареала. – Л., 1981. – 301с.
1031494
  Фуэнтес Агустин Полевой дневник. Рука помощи // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 20 : фото
1031495
  Журавлев Андрей Полевой дневник. Якутия бодрит = за кулисами // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 140 : Фото
1031496
  Исаков П.М. Полевой качественный химический анализ руд и минералов / П.М. Исаков. – М, 1950. – 20с.
1031497
  Магницкий К.П. Полевой контроль питания растений / К.П. Магницкий. – М., 1958. – 40с.
1031498
  Кузин М.Ф. Полевой определитель минералов / М.Ф. Кузин, Н.И. Егоров. – Москва : Недра, 1974. – 232с.
1031499
  Кузин М.Ф. Полевой определитель минералов / М.Ф. Кузин, Н.И. Егоров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 260с.
1031500
   Полевой определитель сортов главнейших с/х растений, культивируемых в совхозах Союзсахара. – К., 1930. – 192с.
1031501
  Семерной В.П. Полевой практикум по гидробиологии / В.П. Семерной. – Ярославль, 1978. – 44с.
1031502
  Голанова Д. Полевой прием // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Ключевым вопросом возможности применения новых технологий в банковской сфере является не только их наличие, но и применимое регуляторное право.
1031503
  Ситникова Е.В. Полевой принцип организации единиц внутреннего лексикона человека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 171-179. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У даній статті розглядаються різні класифікації визначальних компонентів структури асоціативних полів - асоціативних зв"язків. Класифікації асоціацій аналізуються з позицій цілеспрямованості, підстави, предмета, структури класифікації, враховується ...
1031504
   Полевой роман // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 40 : фото
1031505
  Мосолов В.В. Полевой сезон / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1988. – 255с.
1031506
  Ложкин В.В. Полевой химический анализ воды / В.В. Ложкин. – Москва-Новосибирск-Ленинград, 1933. – 48с.
1031507
  Федоровский Н.М. Полевой шпат. / Н.М. Федоровский. – М.-Л., 1931. – 8с.
1031508
  Борзунов В.М. Полевошпатовое сырье / В.М. Борзунов. – Изд. 2-е (перераб.). – М., 1960. – 1-27с.
1031509
  Борзунов В.М. Полевошпатовое сырье / В.М. Борзунов; М-во геологии СССР, АН СССР. – Москва : Недра, 1975. – 51с. – (Методические указания по производству геолого-разведочных работ на неметаллические полезные ископаемые)
1031510
   Полевые археологические исследования в 1973 году. – Тбилиси, 1974. – 81с.
1031511
   Полевые археологические исследования в 1976 году. – Тбилиси, 1979. – 365с.
1031512
   Полевые археологические исследования в 1977 году. – Тбилиси, 1980. – 365 с.
1031513
   Полевые вычислительные системы обработки геофизической информации : Препринт 421. – Новосибирск, 1983. – 62 с. : Ил. ; 421
1031514
  Гуменский Б.М. Полевые дорожные исследования грунтов / Б.М. Гуменский. – Москва : Дориздат, 1948. – 320с.
1031515
  Фансет Г.Р. Полевые испытания на металлы. / Г.Р. Фансет. – Л, 1930. – 45с.
1031516
   Полевые исследования ГМЭ народов СССР, 1985-1987 гг.. – Л., 1989. – 82с.
1031517
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Москва : Высшая школа, 1963. – 236 с.
1031518
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ростов-на-Дону, 1981. – 208 с.
1031519
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк; Клименко Г.Г. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Ростов -на-Дону, 1990. – 217 с.
1031520
   Полевые исследования Института этнографии. 1974. – Москва : Наука, 1975. – 267 с.
1031521
   Полевые исследования Института этнографии. 1975. – Москва : Наука, 1977. – 232 с.
1031522
   Полевые исследования Института этнографии. 1976. – Москва : Наука, 1978. – 245 с.
1031523
   Полевые исследования Института этнографии. 1977. – Москва : Наука, 1979. – 264 с.
1031524
   Полевые исследования Института этнографии. 1978. – Москва : Наука, 1980. – 263 с.
1031525
  Алексеев В.Р. Полевые исследования наледей / В.Р. Алексеев, Б.Л. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-151
1031526
  Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. / Г.А. Новиков. – Л., 1949. – 602с.
1031527
  Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. / Г.А. Новиков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 503с.
1031528
  Голов В.П. Полевые исследования со школьниками - необходимое условие формирования экологического типа сознания : Методика и опыт. Актуальное интервью / В.П. Голов, А.П. Новиков, И.В. Хомутова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 46-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
1031529
  Бондаренко К. Полевые командиры волынских лесов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 17 (135). – С. 54-56
1031530
  Волошин И.Н. Полевые крупномасштабные ландшафтные исследования : тексты лекций / И.Н. Волошин. – Одесса, 1977. – 58с.
1031531
  Смирнов А.И. Полевые культуры / А.И. Смирнов, С.И. Савельев. – Саратов, 1952. – 268с.
1031532
  Леонтьев В.М. Полевые культуры нечерноземной полосы / В.М. Леонтьев, В.Ф. Цупак. – М.-Л, 1954. – 356с.
1031533
  Смирнов А.И. Полевые культуры черноземной и засушливой полосы / А.И. Смирнов. – М.Л., 1935. – 560с.
1031534
  Тимофеевская О.Д. Полевые методы в теории сильных взамимодействий : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тимофеевская О. Д.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1031535
   Полевые методы геокриолгических исследований. – М., 1986. – 142с.
1031536
   Полевые методы гидрогеологических исследований. – М., 1978. – 50с.
1031537
   Полевые методы гидрогеологических исследований : (Метод. указ. по курсу "Методика гидрогеологич. иссл. для специальности 0107" (заочн. форма обучения). – Киев, 1978. – 50 с. : Ил. – Библиогр.: с.50
1031538
  Шпота Л.А. Полевые методы и приборы для физиологического контроля состояния растений в посевах и естественных условиях произростания / Л.А. Шпота. – Бишкек, 1992. – 156с.
1031539
  Михайлов А.Е. Полевые методы изучения трещин в горных породах / А.Е. Михайлов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 132с.
1031540
   Полевые методы инженерно-геологических изысканий. – Москва : Недра, 1988. – 144 с.
1031541
  Бондарик Г.К. Полевые методы инженерно-геологических исследований / Г.К. Бондарик, И.С. Комаров, В.И. Ферронский. – Москва : Недра, 1967. – 371с.
1031542
  Ткачук Э.И. Полевые методы инфенерно-геологического изучения горных пород / Э.И. Ткачук. – Новочеркасск, 1977. – 87с.
1031543
  Киржниц Д.А. Полевые методы теории многих частиц / Д.А. Киржниц. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 344 с.
1031544
  Попов М.А. Полевые методы химического анализа. / М.А. Попов. – 2-е изд. – М., 1953. – 127с.
1031545
   Полевые практики по географическим дисциплинам. – Москва : Просвещение, 1980. – 224с.
1031546
   Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии. – Минск, 1989. – 240 с.
1031547
  Слезкин П.Р. Полевые растения разных семейств, их особенности и приемы культуры : (Растения: зерновые, мотыльковые, гречиха, масляничные, прядильные, кормовые, корнеплоды, катофель, табак, многолетние травы) / сост. П. Слезкин, проф. Киев. Полит. ин-та Имп. Александра II. – 2-е изд. – Киев : Изд. кн. маг. В.А. Просяниченко ; Тип. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1910. – VIII, 328 с. – Без ориг. обл.
1031548
   Полевые структуры в системе зыка / Попова З.Д. – Воронеж, 1989. – 200с.
1031549
  Павлов В.М. Полевые структуры в строе языка / В.М. Павлов. – СПб., 1996. – 114с.
1031550
  Каган В.Л. Полевые таблицы для вычисления часового угла и азимута Полярной звезды на 1970-1980 гг (для широт от 20 до 65 градусов) / В.Л. Каган; АН СССР, Всесоюзное астрономо-геодезическое общество ; отв. ред. Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1971. – 51 с.
1031551
  Жуков Д.П. Полевые телефонные аппраты и телефонно-кабельные линии связи / Д.П. Жуков. – Москва, 1948. – 80с.
1031552
  Шешуряк Ю. Полевые точки // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 28. – ISSN 1563-6755


  "...Дораборанный законопроект призван комплексно решить ряд проблем, связанных с пользованием сельськохозяйственными землями".
1031553
  Маевский П.Ф. Полевые травы средней России : таблицы для определения растений, живущих между посевами и на паровых полях / сост. П. Маевский. – Москва : Изд. учебного маг. "Начальная Школа" Е.Н. Тихомировой ; Тип. М.Г. Волчанинова (быв. М.Н. Лаврова и ), 1887. – [2], 134 с. : ил.
1031554
  Севин Л.Дж. Полевые транзисторы / Л.Дж. Севин. – Москва : Советское радио, 1968. – 184 с.
1031555
   Полевые транзисторы : Физика, технология и применения. – Москва : Советское радио, 1971. – 376 с.
1031556
  Гришина Л.М. Полевые транзисторы / Л.М. Гришина, В.В. Павлов. – Москва, 1982. – 72 с.
1031557
  Бочаров Л.Н. Полевые транзисторы / Л.Н. Бочаров. – 2-е изд. доп. – Москва, 1984. – 80 с.
1031558
  Галкин В.Н. Полевые транзисторы в чувствительных усилителях / В.Н. Галкин. – Ленинград, 1974. – 143 с.
1031559
   Полевые транзисторы и интегральные микросхемы. – Москва, 1975. – 112с.
1031560
  Игнатов А.Н. Полевые транзисторы и их применение / А.Н. Игнатов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 217 с.
1031561
   Полевые транзисторы КПС104 КПС202 КП202 2ПС202 : Электроника, 1976. – 48 с.
1031562
   Полевые транзисторы на арсениде галлия : Принципы работы и технология изготовления. – Москва : Радио и связь, 1988. – 494 с.
1031563
  Гуртов В.А. Полевые транзисторы со структурой металл-диэлектрик-полупроводник : учеб. пособие / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 89 с.
1031564
   Полевые уставы иностранных армий. – М., 1936. – 604с.
1031565
   Полевые физико-географические исследования в учебной географии : Сб. науч. тр. – Ленинград : Изд-во географич. о-ва СССР, 1978. – 101с. : Ил. – Библиогр.: с.: 99-100
1031566
  Кумеев С.С. Полевые шпаты - петрогенетические индикаторы / С.С. Кумеев. – М., 1982. – 207с.
1031567
   Полевые шпаты : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1952. – 402с.
1031568
   Полевые шпаты. – 2-й сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 366с.
1031569
  Кумеев С.С. Полевые шпаты гранитоидов / С.С. Кумеев. – Элиста : Калмыцкое книжное из-во, 1974. – 231 с.
1031570
  Валуй Г.А. Полевые шпаты и условия кристаллизации гранитоидов (Прибрежная зона Приморья) / Г.А. Валуй. – Москва : Наука, 1979. – 147с.
1031571
  Руденко С.А. Полевые шпаты керамических пегматитов Южной Карелии : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Руденко С.А.; Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1031572
   Полевые экспериментальные исследования выноса гумусовых веществ из торфянистых почв и оценка их роли в транспортировании растворенных форм железа / Н.Н. Осадча, В.И. Осадчий, И.А. Зинець, Б Ю. Набиванець, В.А. Артёменко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 48-58. – ISSN 2306-5680
1031573
  Тарантов Юрий Анатольевич Полевые эффекты в полупроводниках на границе с электролитами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тарантов Юрий Анатольевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 16л.
1031574
  Юлдашев Садритдин Полегаемость хлопчатника и пути ее снижения : Автореф... доктора биол.наук: / Юлдашев Садритдин Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол.наук. – Ташкент, 1965. – 36л. – Бібліогр.:с.35
1031575
  Юлдашев С.Х. Полегаемость хлопчатника, причины и способы ее преодоления : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Юлдашев С.Х.; Академия наук Узбекской ССР. Институт сельского хозяйства. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1031576
  Погорелова Н.С. Полегание сеянцев сосны обыкновенной в лесных питомниках Харьковской области и меры борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: / Погорелова Н.С.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1967. – 21л.
1031577
  Карпова-Бенуа Полегание сеянцев хвойных пород в лесных питомниках и борьба с этим заболеванием / Карпова-Бенуа. – Л., 1934. – 62с.
1031578
  Васильєва І. Полеглі воїни-кияни, удостоєні звання Героя Радянського Союзу: просопографічний портрет звитяги / І. Васильєва, В. Сімперович // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 125-137. – ISBN 978-966-97201-9-1
1031579
   Полегшена дифузія субстратів крізь мембрану: пряма та обернена задачі / Д. Гаврюшенко, К. Каліхман, В. Сисоєв, К. Черевко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-15. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  За допомогою лінійного наближення термодинаміки необоротних процесів розглянуто задачу проходження розчину неелектролітів крізь мембрану з напівпроникними стінками при сталій температурі. Для цього було використано декілька модельних хімічних ...
1031580
  Орловський В.М. Полегшені тампонажні суміші / В.М. Орловський, А.М. Похилко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 42-45 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-721Х
1031581
   Полегшити життя науковцям // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд скасував низку бюрократичних вимог до науковців щодо оформлення міжнародних відряджень.
1031582
  Оксман Ю.Г. Полежаев перед судом Николаевской цензуры : (По неизданным материалам) / Ю.Г. Оксман, проф. – [Одесса], 1921. – 3 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Дорогому Владимиру Варлаамовичу Мияковскому от автора 20.VII.1921
1031583
  Фролов Л.А. Полежаевские ягоды. / Л.А. Фролов. – М, 1972. – 158с.
1031584
  Белонин М.М. Полезахиснi лiсовi смуги в боpотьбi за високi й сталi вpожаї. /Лекцiя/ / М.М. Белонин; Центральне лекційне бюро комітету в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ, 1948. – 36с/
1031585
  Стрельчук Л.М. Полезахисне лісорозведення у Херсонській області: стан та перспективи // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1031586
  Піддубна Д. Полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження - невід"ємні складові органічного виробництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 85-91
1031587
  Логгінов Б.Й. Полезахисні лісонасадження в степах Української РСР / Б.Й. Логгінов. – Київ, 1948. – 51с.
1031588
  Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги як резервати різноманіття судинних рослин (Tracheophyta) та птахів (Aves) у Північному Степу Правобережжя України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Петрович Олеся Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1031589
  Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги як резервати різноманіття судинних рослин (Tracheophyta) та птахів (Aves) у Північному Степу Правобережжя України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Петрович Олеся Зіновіївна ; ДУ "Ін-т еволюц. екології НАН України" ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 330 арк. – Додатки: арк. 199-330. – Бібліогр.: арк. 10-12, 174-198
1031590
  Гендельман М.А. Полезахисні насадження на Півдні УРСР / М.А. Гендельман, Л.П. Заблоцький. – Одеса, 1948. – 48 с.
1031591
  Висоцький Г. Полезахисні смуги та узлісся / Г. Висоцький. – Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 28 с.
1031592
   Полезахистні лісонасадження. – Х., 1949. – 99с.
1031593
   Полезащитное и противоэрозионное степное лесоразведение в Украинской ССР. – К., 1952. – 231с.
1031594
  Докучаев В.М. Полезащитное лесоразведение в засушиливых степях / В.М. Докучаев. – М., 1956. – 61с.
1031595
  Адрианов С.Н. Полезащитное лесоразведение в зерносовхозе "Гигант" Ростовской области / С.Н. Адрианов. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1949. – 32 с.
1031596
  Федорова А.И. Полезащитное лесоразведение в Кемеровской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Федорова А.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 25л.
1031597
   Полезащитное лесоразведение на каштановых почвах. – М.
1. – 1961. – 264с.
1031598
  Крылов Г.В. Полезащитные лесные полосы -- могучее средство борьбы с засухой в Сибири. / Г.В. Крылов. – Новосибирск, 1950. – 27с.
1031599
  Коротун А.М. Полезащитные лесные полосы в орошаемых районах Узбекистана и Южного Казахстана / А.М. Коротун. – М-Л, 1950. – 52с.
1031600
  Алифанова Т.И. Полезащитные лесные полосы Минусинской степи / Т.И. Алифанова ; отв. ред. Е.Н. Савин ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т леса и древесины. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1976. – 95 с. – Библиогр.: с. 93-94
1031601
  Мельниченко А.Н. Полезащитные лесные полосы степного Заволожья и воздействие их на размножение животных полезных и вредных для сельского хозяйства / А.Н. Мельниченко. – М., 1949. – 360с.
1031602
  Матвеев Р.П. Полезащитные насаждения в Зауралье / Р.П. Матвеев. – Челябинск, 1950. – 119с.
1031603
   Полезащитные полосы. – М.
6. – 1936. – 220с.
1031604
  Яров Р.Е. Полезная вибрация / Р.Е. Яров. – М., 1966. – 48с.
1031605
  Елинов Н.П. Полезная и вредная деятельность микроорганизмов / Н.П. Елинов. – Москва : Медицина, 1970. – 80 с.
1031606
  Чораян О.Г. Полезная информация / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1978. – 64с.
1031607
   Полезная одержимость. Модные занятия : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 36-37 : Фото
1031608
   Полезная фауна поледового сада. – М, 1989. – 319с.
1031609
  Адашкевич Б.П. Полезная энтомофауна овощных полей Молдавии / Б.П. Адашкевич ; М-во сельск. хоз-ва МССР, Молд. науч.-исслед. ин-т орошаемого земледелия и овощеводства. – Кишинёв : Штиинца, 1972. – 108 с. : ил.
1031610
  Пикуль В.С. Полезнее всего - запретить / В.С. Пикуль. – Л, 1991. – 145с.
1031611
  Йовчев С.Й. Полезни изкопаеми на НР България : Въглища и витуминозни шисти / Й.С. Йовчев. – София : Техника, 1960. – 168 с. + Мапи
1031612
  Йовчев С.Й. Полезни изкопаеми на НР България : геоложки основи на полезните изкопаеми / Й. См. Йовчев. – София : Техника, 1960. – 105 с. + Мапи
1031613
  Йовчев С.Й. Полезни изкопаеми на НР България : цветни метали / Й.С. Йовчев. – София : Техника, 1961. – 132 с. + Мапи
1031614
  Йовчев Й. Полезни изкопаеми на НР България : нефт и газ / Й. Йовчев, Н. Балуховски. – София : Техника, 1961. – 120 с. + Мапи
1031615
  Йовчев С.Й. Полезни изкопаеми на НР България : черни метали / Й.С. Йовчев. – София : Техника, 1961. – 146 с. + Мапи
1031616
  Меньшикова Мария Полезно до смерти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 92-97 : фото
1031617
  Лесур Серж Полезно ли бессознательное психоаналитикам ? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.25-34
1031618
  Хилл Б. Полезное и забавное в Internet для "чайников" / Брэд Хилл; Пер. с англ. Н.Е.Курбатовой, С.Д. Мартыненко, Е.Л. Усенко и др. – Киев; Москва; Санкт-Петербург : Диалектика, 1998. – 376с. – ISBN 966-506-138-0


  Справочник разбит по темам, интересным всем пользователям с кратким, но детальным описанием Web-серверов, в т.ч. лучших отечественных ресурсов Web. Для пользователей с различным уровнем подготовки
1031619
  Тилль Ф. Полезное описание употребления гарлемских капель или бальзама, называемаго medica mentum gratia probatum, изданное самим изобретателем оных г. Фан Тиллием. – В Санктпетербурге, : при Императорской Академии наук, 1793. – 84с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка Іім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- папір
1031620
  Глакмен М. Полезность модели равновесия для изучения социального изменения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 18-44. – ISSN 1606-951Х
1031621
  Коротнев Н.И. Полезные в сельском хозяйстве притцы и защита их / Н.И. Коротнев. – М-Л, 1931. – 152с.
1031622
  Гейдеман Т.С. Полезные дикорастущие растения Молдавии / Т.С. Гейдеман. – Кишинёв, 1962. – с.
1031623
   Полезные дикорастущие растения Молдавии. – Кишинев, 1962. – 416с.
1031624
   Полезные дикорастущие растения Узбекистана и их использование. – Ташкент, 1968. – 192с.
1031625
  Портенко Л.А. Полезные и вредные в сельском хозяйстве дикие птицы / Л.А. Портенко. – Москва-Л., 1957. – 134с.
1031626
  Афанасьев А.В. Полезные и вредные звери Казахстана / А.В. Афанасьев. – Алма-Ата, 1955. – 75с.
1031627
   Полезные и вредные насекомые Сибири. – Новосибирск, 1982. – 229с.
1031628
  Яхонтов В.В. Полезные и вредные насекомые Узбекистана / В.В. Яхонтов. – Ташкент : ГосиздатУзССр, 1960. – 204 с.
1031629
  Огнива И.Н. Полезные инструменты и сервисы для библиотекарей. От контент-плана до мониторинга // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 24 (258). – С. 33-38. – ISSN 1727-4893
1031630
  Яковлев А.А. Полезные ископаемые / А.А. Яковлев. – 3-е. – М., 1942. – 24с.
1031631
   Полезные ископаемые Австралии и Папуа Новой Гвинеи. – М.
1. – 1980. – 658с.
1031632
   Полезные ископаемые Австралии и Папуа Новой Гвинеи. – М.
2. – 1980. – 702с.
1031633
   Полезные ископаемые Беларуси : к 75-летию Белорус. науч.-исслед. геологоразведоч. ин-та / Л.Ф. Ажгиревич, Н.Н. Бамбалов, С.Г. Беленький, В.Н. Бескопыльный, В.А. и др. Богино; [Л.Ф. Ажгиревич, Н.Н. Бамбалов, С.Г. Беленький и др. ; редкол.: П.З. Хомич и др.] ; М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 527, [1] c, : ил., табл. + 1 л. карта. – Авт. указ. на с. 4. – Библиогр.: с. 514-523. – ISBN 985-471-084-X
1031634
   Полезные ископаемые Белоруссии. – Минск, 1975. – 256 с.
1031635
   Полезные ископаемые в народном хозяйстве. – Москва
1. – 1955
1031636
   Полезные ископаемые в народном хозяйстве. – Москва
2. – 1955
1031637
   Полезные ископаемые в осадочных толщах. – Москва : Наука, 1973. – 241с.
1031638
   Полезные ископаемые в осадочных толщах. – Москва, 1981. – 223с.
1031639
   Полезные ископаемые Воронежской антеклизы: факторы локализации и формирования. – Воронеж, 1989. – 223с.
1031640
   Полезные ископаемые Дальневосточного края. – Владивосток
1. – 1938. – 348с.
1031641
   Полезные ископаемые Западной области. – М.-Л.
1. – 1936. – 128с.
1031642
  Войткевич Г.В. Полезные ископаемые и металлогения докембрия / Г.В. Войткевич, Г.И. Лебедбко. – Москва : Недра, 1975. – 231 с.
1031643
  Барабанов В.Ф. Полезные ископаемые и экология : (В помощь лектору) / В.Ф. Барабанов; Общество "Знание" РСФСР Ленинградская организация. – Санкт-Петербург : Знание, 1992. – 12с.
1031644
  Якжин А.А. Полезные ископаемые Иркутской области и их использование : Научно-популярный очерк / А.А. Якжин. – Иркутск, 1944. – 79с.
1031645
  Сухарев Г.М. Полезные ископаемые Кавказа / Г.М. Сухарев, Ю.К. Тарануха. – Москва : Недра, 1979. – 175с.
1031646
   Полезные ископаемые Казахстана. – М.-Л., 1931. – 240с.
1031647
  Кунаев Д.С. Полезные ископаемые Казахстана / Д.С. Кунаев. – Алма-Ата, 1956. – 150с.
1031648
  Гуревич Г.И. Полезные ископаемые Калининградской области / Г.И. Гуревич. – Калининград, 1976. – 103с.
1031649
  Самоделкин Н.Е. Полезные ископаемые Кировской области / Н.Е. Самоделкин. – Киров, 1940. – 96с.
1031650
  Ферсман А.Е. Полезные ископаемые Кольского полуострова : современное состояние, анализ, прогноз / А.Е. Ферсман. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1941. – 345с.
1031651
   Полезные ископаемые Красноярского края : (железо, уголь, нефелиновые породы). – Москва : АН СССР, 1959. – 224с.
1031652
   Полезные ископаемые Красноярского края : (железо, уголь, нерудное сырье). – Москва : АН СССР, 1962. – 207с.
1031653
  Гресте Я. Полезные ископаемые Латвийской ССР / Я. Гресте. – Рига, 1948. – 59с.
1031654
   Полезные ископаемые Ленинградской области и Карельской АССР. – Л.-М., 1933. – 516с.
1031655
  Шнюков Е.Ф. Полезные ископаемые Мирового океана / Е.Ф. Шнюков, Р.М. Белодед, В.П. Цемко. – Киев : Наукова думка, 1974. – 207с.
1031656
  Шнюков Е.Ф. Полезные ископаемые Мирового океана / Е.Ф. Шнюков, Р.М. Белодед, В.П. Цемко. – 2-е изд, перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1979. – 259с.
1031657
  Скобеев Д.А. Полезные ископаемые Московской области. / Д.А. Скобеев. – М., 1946. – 130с.
1031658
  Зубков В.В. Полезные ископаемые Подмосковного бассейна / В.В. Зубков. – М.-Л., 1933. – 40с.
1031659
  Савинов С.И. Полезные ископаемые Саратовской области. / С.И. Савинов. – Саратов, 1940. – 92с.
1031660
   Полезные ископаемые Северо-Востока. – Магадан, 1974. – 159с.
1031661
   Полезные ископаемые Сибири в связи с гипергенными процессами. – Новосибирск, 1989. – 80с.
1031662
  Любимов И.М. Полезные ископаемые СССР : Пособие для учителя / И.М. Любимов. – Москва : Просвещение, 1966. – 256с.
1031663
  Лучицкий В.И. Полезные ископаемые Украины / В.В. Лучицкий. – Москва ; Ленинград ; Новосибирск : НКТИ, 1923. – 160 с.
1031664
   Полезные ископаемые Украины. – К., 1966. – 416с.
1031665
   Полезные ископаемые Читинской области : (черные металлы и неметалические полезные ископаемые). – Москва : АН СССР, 1959. – 142с.
1031666
   Полезные ископаемые Чкаловской области. – Чкаловск, 1948. – 216с.
1031667
  Циссарц А. Полезные ископаемые Югославии / А. Циссарц. – Москва : Изд-во ИЛ, 1958. – 239с.
1031668
  Щербаков Д.И. Полезные ископаемые Южной Карелии / Д.И. Щербаков. – Москва, 1924. – 28 с.
1031669
  Ставровский А.Е. Полезные ископаемые. / А.Е. Ставровский. – М., 1948. – 96с.
1031670
  Квасников Е.И. Полезные микробы в питании человека. / Е.И. Квасников. – Ташкент, 1947. – 59с.
1031671
  Шрейнер Я.Ф. Полезные насекомые, как союзники хозяев в борьбе с врагами садоводства из мира насекомых же и других членистоногих : с 1 табл. рис. и 41 рис. в тексте / Я. Ф. Шрейнер ; Г. У. З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1908. – [4], 42 с., 1 л. табл. : ил. – Без обл.
1031672
  Авдошенко Н.Д. Полезные практики по геологии в окрестностях г. Вологды / Н.Д. Авдошенко, О.М. Рассохина. – Вологда : Вологодский государственный педагогический институт, 1976. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 106-110
1031673
  Сарычева З.А. Полезные растения в природе и культуре / Сарычева З.А. – Київ : Арістей, 2007. – 118, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-118
1031674
   Полезные растения Западного участка зоны БАМ. – Новосибирск, 1985. – 230с.
1031675
  Алгазин В. Полезные растения Западной Сибири / В. Алгазин; Г.В. Крылова. – Новосибирск : Новосибоблгиз, 1950. – 176 с.
1031676
  Верещагин В.И. Полезные растения Западной Сибири. / В.И. Верещагин. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 348с.
1031677
  Юдина В.Ф. Полезные растения Карелии. / В.Ф. Юдина. – Л, 1988. – 277с.
1031678
  Чернов В.Н. Полезные растения Карело-Финской ССР / В.Н. Чернов. – Петрозаводск, 1952. – 160с.
1031679
  Сарычева З.А. Полезные растения отечественной и мировой флоры в разных физико-географических зонах земли / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 319, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 310-318. – ISBN 978-966-8384-02-8
1031680
   Полезные растения Прибалтийских республик и Белоруссии. – Вильнюс, 1973. – 340с.
1031681
   Полезные растения природной флоры и использование их в народном хозяйстве. – Киев, 1980. – 179с.
1031682
  Харкевич С.С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине / С.С. Харкевич. – К, 1966. – 301с.
1031683
   Полезные растения СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 1. – 1951. – 199с.
1031684
   Полезные растения Хакасии: Ресурсы и интродукция. – Новосибирск, 1989. – 269с.
1031685
  Кучеров Е.В. Полезные растения Южного Урала / Е.В. Кучеров. – Москва, 1976. – 264с.
1031686
  Цинкина Н.П. Полезные советы бабушки Марии и матушки Елизаветы для девиц и молодиц, для жинихов и стариков. / Н.П. Цинкина. – К, 1992. – 91с.
1031687
   Полезные советы воину. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1975. – 416с.
1031688
  Стоппард М. Полезные советы девушкам. / М. Стоппард. – Москва, 1991. – 190с.
1031689
  Борзунов К.Д. Полезные советы и технические рецепты / К.Д. Борзунов, И.Н. Микулич. – Махачкала, 1964. – 159с.
1031690
   Полезные советы по вязанию. – Вильнюс, 1991. – 63с.
1031691
  Иванова Е.В. и др. Полезные травянистые растения / Е.В. и др. Иванова. – Минск, 1970. – 160с.
1031692
  Кухарева Полезные травянистые растения природной флоры: Справочник по итогам интродукции в Белоруссии. / Кухарева, Г.В. Пашина. – Минск, 1986. – 215с.
1031693
  Суковатых Т. Полезный сервис плюс удобный поиск : Формирование баз данных // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 35-39. – ISSN 0869-4915
1031694
  Зарудин Н.Н. Полем-юностью / Н.Н. Зарудин. – М, 1970. – 127с.
1031695
  Зарудин Н.Н. Полем-юностью / Н.Н. Зарудин. – М, 1970. – 127с.
1031696
   Полем боя испытаны. – Москва, 1981. – 240с.
1031697
  Сидоренко В.В. Полем небороненным / В.В. Сидоренко. – Иркутск, 1991. – 367с.
1031698
  Минеева С.А. Полемика -- диспут -- дискуссия / С.А. Минеева; Александрова Е. В. – М., 1990. – 63с.
1031699
  Гибачев Н.М. Полемика / Н.М. Гибачев. – М. : Советский писатель, 1963. – 252 с.
1031700
  Шестинский О.Н. Полемика / О.Н. Шестинский. – М., 1983. – 127с.
1031701
  Поляков С.И. Полемика вокруг адвокатской практики В.И. Ульянова // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 69-82. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1031702
  Нечаева В. Полемика вокруг имени Пушкина во французской печати первой половины XIX века // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 327-332
1031703
  Бей И. Полемика вокруг книги Ф.Ф. Зелинского "Эллинизм и иудаизм" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 54-61. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1031704
   Полемика Г. Лейбница и С. Кларка по вопросам философии и естествознания (1715-1716 гг.). – Л., 1960. – 136с.
1031705
  Карпенко М.А. Полемика М.А. Максимовича с И. Добровским и П.И. Шафариком о классификации славянских языков и ее резонанс в восточнославянском языкознании // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 53-58. – ISBN 966-594-547-5
1031706
  Куканов Л.М. Полемика Чернышевского с либерально-консервативной журналистикой. : Автореф... Канд.филол.наук: / Куканов Л.М.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
1031707
  Погодин М.П. Полемические статьи / М.П. Погодин. – 392с.
1031708
  Казакова Т.В. Полеміка "проти латинян" у публіцистиці Київської Русі Х I-ХII ст. як явище української пражурналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 4-22. – ISBN 978-966-585-068-7


  Пропонується включити антилатинську київську полеміку XI- XII ст.у корпус пражурналістських текстів як гостро злободенний еристичний релігійно-ідеологічний гіпертекст, спрямований на дискредитацію концепту християнськогї єдності через створення ...
1031709
  Кобанець А.В. Полеміка "радян" та "хатян": протистояння полярних ідеологій у межах щоденного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 52-55


  У статті розглядається полеміка між журналістськими колективами щоденної газети "Рада" та журналу "Українська хата" у 1910 р., а також дається оцінка політичним і творчим колізіям This article is dedicated to the polemics of the newspaper "Rada" ...
1031710
  Скуленко М. Полеміка в журналістиці та пропаганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 9. – С. 38-40


  Відстоюючи, захищаючи певну точку зору, автори друкованих текстів і промовці зіставляють свої думки з поглядами інших осіб, щось стверджують або заперечують. Інакше кажучи, полемізують.Що таке полеміка? Це публічна суперечка. У пропаганді та ...
1031711
  Басара Н.Б. Полеміка Дж. Локка та Р. Декарта з приводу теорії вроджених ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1031712
  Вигодованець О. Полеміка діячів науки та літераторів щодо нового правопису української мови в перші десятиріччя XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 24-28. – ISBN 978-966-171-795-3
1031713
  Тихомирова О. Полеміка з Шекспіром у літературі фентезі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 176-182. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто головні тенденції переосмислення спадщини Шекспіра в творах жанру фентезі. На прикладах текстів Дж. Р.Р.Толкіна, Т.Прачтетта, Н. Геймана і А. Коростельової проаналізовано трансформації хронотопу чарівної країни Феєрі та образів її мешканців, ...
1031714
  Дудюк Л. Полеміка І. Франка з ранніми християнами в поемі "Святий Валентій" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 31-35
1031715
  Ткачук Р.Ф. Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким: розбір відмінностей Східної і Західної церков у творі "Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiеtey Wschodniey zmyslonego Theophila Ortologa" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 90-97


  У статті проаналізовано відповідь Іллі Мороховського на міркування Мелетія Смо- трицького щодо відмінностей східного і західного християнства. Зокрема, розглянуто розуміння богословами достатку Заходу, викладено їхню інтерпретацію значення Святого ...
1031716
  Сулима М. Полеміка навколо Григорія Сковороди. Рік 1861-й // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 118-122. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті йдеться про полеміку навколо спадщини Г.С. Сковороди, яка виникла у 1861 році між М.І. Костомаровим та В.В. Крестовським.
1031717
  Квасюк Лариса Полеміка про квасний хліб та опрісноки у догматичній частині "Треносу" (1610) Мелетія Смотрицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 157-159


  Проаналізовано розділ "Квасний Хліб чи Опрісноки" догматичної частини трактату "Тренос" (1610) Мелетія Смотрицького в контексті полеміки між Західною та Східною Церквами про те, який хліб – квасний чи прісний – треба використовувати для Святого причастя
1031718
  Романчук Я. Полеміка про опрісноки в XI столітті // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 47-50. – ISSN 0203-5863
1031719
  Костріков І. Полеміка щодо еклезіологічних відхилень Римо-Католицької Церкви у творі "Тренос" архієпископа Мелетія Смотрицького // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 2311-4258
1031720
  Пилипишин О. Полеміка Ю. Романчука у Віденському парламенті стосовно проблем українців Східної Галичини (1891-1910 рр.) / О. Пилипишин, С. Бондаренко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 24-28. – ISSN 1998-4634
1031721
  Парфенюк Н.В. Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  У статті досліджуються особливості полеміки як складової публіцистично- го друкованого видання. Розкриваються поняття полеміки та полемічної літерату- ри, особливості та загальна характеристика полемічних творів. The article analyzes the basic ...
1031722
  Зема В.Є. Полеміко-догматичні збірки ХVI- XVIIст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.43-74. – ISSN 0130-5247
1031723
  Поплавська Н.М. Полемісти. Риторика. Переконування. (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку XVII ст.) : монографія / Н.М. Поплавська ; [наук. ред. Р.П. Радишевський]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 379 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-378. – ISBN 966-74-25-73-8
1031724
  Герман В. Полемічна культура викладача вищої школи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 161-165. – ISBN 978-966-698-271-4
1031725
  Герман В. Полемічна культура сучасного викладача й учителя української мови та літератури / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 17-27. – ISSN 2312-5993
1031726
  Лоштин Н. Полемічна література в бібліотеці кармелітів у Дрогобичі (за рукописним інвентарем бібліотеки 1772 р.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 174-183
1031727
  Ігор Полемічна література перед викликом нескінченности / Ігор, архиєпископ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 33-36. – Бібліогр.: с. 33-34, 36. – ISSN 0130-5263
1031728
  Шевченко В. Полемічна література як джерело релігійного життя України доберестейського періоду // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 67-73. – ISBN 978-966-02-6706-0
1031729
  Ткачук Р.Ф. Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI - першої половини XVIIст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ткачук Руслан Федорович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1031730
  Погрібний А. Полемічне з приводу полеміки, яка чи й мусила б бути // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня - 2 лютого (№ 5). – С. 2-3


  Про стан викладання українознавства у ВНЗ України.
1031731
  Петухова О.І. Полемічний дискурс з погляду його мовного наповнення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 163-168
1031732
  Квасюк Л.В. Полемічний характер інтерпретації догматичного положення про Тіло та Кров Спасителя в Євхаристії у "Книзі про віру"(1619) Захарія Копистенського // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 368-380
1031733
  Сеник Л. Полемічні нотатки з приводу націонал-комунізму Миколи Хвильового // Національна ідея: від "Руської трійці " до вісниківства : монографія / Л. Сеник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 167-181. – ISBN 978-617-10-0469-6
1031734
  Деркач В.Л. Полемічні нотатки філософа до дискусії вченого-еволюціоніста із вченим-каббалістом // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 6-19
1031735
  Косицька М. Полемічні традиції у "Літосі..." митрополита Петра Могили // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 73-79
1031736
  Туренко В.Е. Полемічність та агональність дискурсу любові: філософсько-культурологічний погляд // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 38-42. – ISSN 2616-9967


  У статті концептуалізується ідея єдності любові та війни на основі міфологічного, культурологічного та філософського аспек- тів. Автор на основі ряду теоретичних та емпіричних аргументів висуває гіпотезу про те, що полемічний (войовничий) образ лучника ...
1031737
  Селыгей В.В. Полемыка як ключ до уявлень Френка Чына про суспыльне призначення лытератури // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 125-133. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  Вперше у вітчизняному літературознавстві здійснено аналіз полеміки Френка Чіна з сіно-американськими письменниками та дослідниками сіно-американської літератури щодо проблеми визначення сіно-американської літератури як дискурсу екзотичності та ...
1031738
   Поленов Василий Дмитриевич // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 24-37.
1031739
  Грамолина Н.Н. Поленово / Н.Н. Грамолина. – Тула, 1987. – 187с.
1031740
   Поленово. – М, 1989. – 319с.
1031741
   Поленово = Polenovo. – М, 1982. – 178с.
1031742
  Горбачук В.М. Поленок Н.С. ТаЬula rasa - Е-банкинг с чистого листа / В.М. Горбачук, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 219-223
1031743
  Воробьева Галина Павловна Полеомагнетизм и магнитные свойства Дашкесанского интузива : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Воробьева Галина Павловна; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1031744
  Грановский В. Полесники у костра : Охотничьи рассказы / В. Грановский. – Вологда, 1950. – 44с.
1031745
  Стецюк Я.Н. Полесская дума : повести и рассказы / Я.Н. Стецюк. – Москва : Советский писатель, 1971. – 360 с.
1031746
  Выгонная Л.Т. Полесская земледельческая лексика. (Типол. и ареальная дифференциация) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Выгонная Л.Т.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба КОласа. – Минск, 1969. – 15л.
1031747
   Полесская метеорологическая станция. – К, 1963. – 44с.
1031748
  Малышев А.Я. Полесская область БССР (экономико-географическая характеристика) : Автореф... кадн. геогр.наук: / Малышев А.Я.; Моск. обл. пед. ин-т. – Минск, 1951. – 16 с.
1031749
  Диренок Е.Д. Полесская организация большевиков. : Автореф... Доктора ист.наук: / Диренок Е.Д.; КГУ. – Гомель, 1965. – 47л.
1031750
  Дубовка В.Н. Полесская рапсодия : стихи / Владимир Дубовка; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, ЛО, 1967. – 248 с.
1031751
  Мисько П.А. Полесская сказка : рассказі и повести / Павел Мисько ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 398 с.
1031752
  Тутковский П. Полесские "окна" / П. Тутковский. – М. – 65с.
1031753
  Ракитный М. Полесские были : рассказы / М. Ракитный; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1966. – 383 с.
1031754
  Саченко Б.И. Полесские были : повести / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 526 с.
1031755
  Збанацкий Ю. Полесские были, записанные промежду прочим Калеником Стратоновичем Перепрыгнигопченко, учителем сельской школы : Рассказы / Ю. Збанацкий. – Москва : Советский писатель, 1980. – 247с.
1031756
  Шубитидзе И.Г. Полесские были. / И.Г. Шубитидзе. – Минск, 1974. – 270с.
1031757
  Мавр Я. Полесские робинзоны : повесть / ИІван Мавр ;. – Минск : Юнацтва, 1981. – 174 с.
1031758
  Андриенко Т.Л. Полесский государственный заповедник Растительный мир / Т.Л. Андриенко, С.Ю. Попович, Ю.Р. Шеляг-Сосонко ; Ан УССР, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1986. – 202, [3] с., [44] л. ил. – Библиогр.: с. 195-203
1031759
  Ларченко И.П. Полесский комитет РСДРП(б) в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Ларченко И.П.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – М., 1953. – 16л.
1031760
  Гречаников А. Полесский треугольник / А. Гречаников. – М., 1986. – 94с.
1031761
   Полесский этнолингвистический сборник. – М, 1983. – 288с.
1031762
   Полесье. – М, 1968. – 304с.
1031763
   Полесье. – Минск, 1972. – 99с.
1031764
   Полесье : Указатель литературы за 1966-1970 гг. – Минск, 1982. – 565с.
1031765
  Малиновская М.Ю. Полесье : Роман / М.Ю. Малиновская. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 286с.
1031766
   Полесье. – К, 1988. – 445с.
1031767
   Полесье : Указатель литературы за 1981-1985 гг. – Минск, 1988. – 608с.
1031768
  Абатуров А.М. Полесья Русской равнины в связи с проблемой их освоения / А.М. Абатуров. – Москва : Мысль, 1968. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-244
1031769
  Никитин Н.Н. Полет / Н.Н. Никитин. – Л, 1925. – 268с.
1031770
  Спиров М.П. Полет / М.П. Спиров, 1940. – 48с.
1031771
  Костин И.А. Полет / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1962. – 91с.
1031772
  Жалсараев Д. Полёт : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1959. – 132 с.
1031773
  Стофф Д. Полет "Руслана". / Д. Стофф. – М., 1987. – 108с.
1031774
  Уильямс Р.М. Полет "утренней звезды"
1031775
  Южин Д. Полет Андрэ / Д. Южин. – Москва-Ленинград, 1931. – 87с.
1031776
  Южин Д. Полет Андрэ. / Д. Южин. – 2-е изд. – Ленинград, 1934. – 82с.
1031777
  Руднев Е. Полет без крыльев : Повесть-воспоминание // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 3. – С. 44-105. – ISSN 0131-8136
1031778
  Севриновский Владимир Полет белой акулы. Успеть за две секунды / Севриновский Владимир, Гудков Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 52-58 : фото
1031779
  Дроздов Н.Н. Полет бумеранга / Н.Н. Дроздов. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1988. – 223 с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
1031780
  Дроздов Н.Н. Полет бумеранга. / Н.Н. Дроздов. – М., 1980. – 144с.
1031781
  Смуров С Г. Полет быстрее звука / С Г. Смуров. – Москва, 1950. – 28 с.
1031782
  Семушкин Т.З. Полет в Арктику. / Т.З. Семушкин. – М., 1956. – 48с.
1031783
  Бугаев В.А. Полет в кучевых облаках. / В.А. Бугаев. – М.-Л., 1947. – 11с.
1031784
  Валье М. Полет в межпланетное пространство. / М. Валье. – Ленинград-Москва, 1926. – 112с.
1031785
  Штернфельд А. Полет в мировое пространство / А. Штернфельд. – Москва-Ленинград, 1949. – 140с.
1031786
  Хармс Д. Полет в небеса / Д. Хармс. – Л, 1988. – 558с.
1031787
  Хармс Д. Полет в небеса / Д. Хармс. – СПб, 1991. – 560с.
1031788
  Дойель Л. Полет в прошлое / Л. Дойель. – М., 1979. – 296с.
1031789
  Стивенс А.У. Полет в стратосферу / А.У. Стивенс. – М.-Л., 1936. – 106с.
1031790
  Хайновски В. Полет в Чакабуке / В. Хайновски. – Москва, 1976. – 176с.
1031791
  Смирнов Д.А. Полет весны / Д.А. Смирнов. – Москва, 1961. – 148с.
1031792
  Вересов Д. Полет Ворона : Сериал "Черний ворон" / Дмитрий Вересов. – СПб., Москва : Нева, ОЛМА-ПРЕСС. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-1709-4
Кн.2. – 2001. – 479с.
1031793
  Вересов Д. Полет Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 479с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-2252-7
1031794
  Хермлин С. Полет голубя / С. Хермлин. – Москва, 1963. – 112с.
1031795
  Маккефри Э. Полет дракона : Роман из цикла "Всадники Перна" / Э. Маккефри; Пер. с англ. Ю. Барабаш и др. – Санкт-Петербург : Северо-Запад. – ISBN 5-8352-0014-5
кн.1. – 1992. – 383с
1031796
  Михайленко А.Г. Полет за Полярный круг : повести и рассказы / А.Г. Михайленко. – Москва, 1985. – 376 с.
1031797
  Мелдере-Дзерве Полет Икара / Мелдере-Дзерве. – Рига, 1971. – 243с.
1031798
  Корпачев Э.М. Полет к линии фронта / Э.М. Корпачев. – Минск, 1974. – 206с.
1031799
   Полет к мечте с Condor // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 14-15. – Bibliogr.: Фото
1031800
  Девятаев П М. Полет к солнцу / П М. Девятаев, . – М, 1972. – 272с.
1031801
  Батурин Н.Ф. Полет колодезного журавля : стихи / Н.Ф. Батурин; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1989. – 176 с.
1031802
  Эндрюс М. Полет кондора: исследование живой природы Анд / М. Эндрюс. – Москва, 1989. – 192с.
1031803
   Полет космических аппаратов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 270с.
1031804
  Харт М. Полет кроншнепов / М. Харт. – Москва, 1985. – 350с.
1031805
  Артемов Станислав Полет литератора // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 28 : фото
1031806
  Шонланд Б. Полет молнии / Б. Шонланд. – Москва : Гидрометеоиздат, 1970. – 161с.
1031807
  Зубарева Анна Полет мотылька // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 52-57 : фото
1031808
   Полет на заре. – М, 1968. – 32с.
1031809
  Каширин С.И. Полет на заре : Докум. повесть и рассказы / С.И. Каширин. – Москва : Воениздат, 1976. – 256 с.
1031810
  Водопьянов М.В. Полет на Землю Франца-Иосифа / М.В. Водопьянов. – Москва-Ленинград, 1937. – 180с.
1031811
  Донцова Д. Полет над гнездом индюшки : Роман / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – 432 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01220-6
1031812
  Ярославцев И.М. Полёт над горами / И.М. Ярославцев. – Москва-Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 19с.
1031813
  Качмарский О. Полет над Городом на метле Лады Лузиной // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  Лада Лузіна - українська російськомовна письменниця, журналістка, театральний критик. Справжнє ім"я Владислава Миколаївна Кучерова
1031814
  Сехина Екатерина Полет над Каппадокией. Пилотируем воздушный шар. Заклинатели ветров / Сехина Екатерина, Чалабов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 38-46 : фото
1031815
  Волгин Дмитрий Полет надежды : Животные / Волгин Дмитрий, Пустовит Наталия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 85-94 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1031816
  Свидерский В.Л. Полет насекомого / В.Л. Свидерский. – М., 1980. – 137с.
1031817
  Прингл Д. Полет насекомых. / Д. Прингл. – Москва, 1963. – 179с.
1031818
   Полет начинается на земле. – М, 1984. – 47с.
1031819
  Мошковский А.И. Полет не отменяется / А.И. Мошковский. – М, 1976. – 302с.
1031820
  Брауде Л.Ю. Полет Нильса. Судьба книги С. Лагерлёф / Л.Ю. Брауде. – Москва, 1975. – 95с.
1031821
   Полет нормальный // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 38-39
1031822
  Гусейноглу Гюльгусейн Полет орлов / Гусейноглу Гюльгусейн. – М, 1979. – 192с.
1031823
  Иголь Е.Л. Полет орнитолога: (Морал. природа этич. исслед.) / Е.Л. Иголь. – М., 1992. – 62с.
1031824
  Болтромеюк В.В. Полет по кругу / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1984. – 240с.
1031825
  Громов Д. Полет по национальности // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 39 (378). – С. 64-65


  Павел Попович не стал первым космонавтом только потому, что был украинцем
1031826
  Надточий Ю.С. Полет по ориентирам / Ю.С. Надточий. – М., 1982. – 224с.
1031827
  Жуков Борис Полет под волнами // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 30-48 : Фото. – ISSN 1029-5828
1031828
  Давыдов И. Полет продолжается / И. Давыдов. – Одесса, 1975. – 136 с.
1031829
  Давыдов И.В. Полет продолжается / И.В. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1977. – 146с.
1031830
  Андрианов С.В. Полет продолжается : повести и рассказы / С.В. Андрианов; Сергей Адрианов ; [худож. А.Я. Салтанов]. – Москва : Воениздат, 1984. – 264 с. : ил.
1031831
  Гублер Н.Я. Полет продолжается / Н.Я. Гублер. – Минск, 1986. – 191с.
1031832
  Гайлит Г.А. Полет пчелы, сон и пробуждение / Г.А. Гайлит. – Рига, 1988. – 204с.
1031833
  Сибгатуллин К. Полет радуги : стихи / Кадыйр Сибгатуллин ; пер. с татар. А.Зорина. – Москва : Современник, 1978. – 109 с.
1031834
  Бажан М.П. Полёт сквозь бурю : Поэма / М.П. Бажан; Пер. с укр. Е. Долматовского. – Москва : Советский писатель, 1967. – 35с.
1031835
  Кондратьев П.В. Полет сквозь годы / П.В. Кондратьев. – М, 1970. – 327с.
1031836
  Исабаев Калмухан Полет сокола : роман / Калмухан Исабаев ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 159 с.
1031837
  Баумерт В. Полет сокола : юность Фридриха Энгельса ; роман / В. Баумерт. – Москва : Прогресс, 1985. – 588, [4] c.
1031838
  Грацианский А.Н. Полет среди молний / А.Н. Грацианский. – К., 1985. – 318с.
1031839
  Гринберг И.Л. Полет стиха и поступь прозы. / И.Л. Гринберг. – М. : Современник, 1976. – 192 с.
1031840
  Рохлин Александр Полет фурий : Авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 184-185. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1031841
  Николаева О. Полет шмеля : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 9-23. – ISSN 0130-7673
1031842
  Кичигин С.А. Полет яблока / С.А. Кичигин. – Киев, 1988. – 332с.
1031843
  Калинин В. Полет. Стихи / В. Калинин. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1968. – 47 с.
1031844
   Полетаев Владислав Иннокентьевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – С. 93-94 : фото. – ISSN 1025-6814
1031845
   Полетим в Албанию и Черногорию. А также в Словакию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 11. – ISSN 1998-8044
1031846
   Полетим в Боснию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 9
1031847
   Полетим в Оман : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1031848
   Полетим на отечественных бортах // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 9 : фото. – ISSN 1998-8044
1031849
  Георгиев Атанас Полетът кът пурпурния дракон / Георгиев Атанас. – Пловдив, 1974. – 146с.
1031850
  Водопьянов М.В. Полеты / М.В. Водопьянов. – Ленинград : Главсевморпути, 1937. – 591с.
1031851
  Зарубина Тата Полеты без правил // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 92-97 : фото
1031852
  Спирин И.Т. Полеты в Арктике / И.Т. Спирин. – М.-Л., 1940. – 156с.
1031853
  Гамбург Л. Полеты в детство // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 2. – С. 62-114. – ISSN 0131-8136
1031854
  Гамбург Л. Полеты в детство. Вступление : Иальчик, который не стал взрослым // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 122-153. – ISSN 0131-8136
1031855
  Боганова Г.В. Полеты в космос / Г.В. Боганова. – Москва, 1965. – 112 с.
1031856
  Дружкин Л.А. Полеты в космос и радиоэлектроника / Л.А. Дружкин, В.Г. Литвиненко. – Москва, 1962. – 47с.
1031857
  Гладков Н.А. Полеты в природе / Н.А. Гладков. – Москва, 1948. – 112с.
1031858
   Полеты во сне и наяву // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 84-85 : фото
1031859
  Козырев В.И. Полеты по программе "Интеркосмос" / В.И. Козырев, С.А. Никитин. – М, 1980. – 64с.
1031860
  Лебедев Полеты птиц и насекомых / Лебедев. – Х., 1924. – 16с.
1031861
  Пайсон Дмитрий Полеты с востока на запад : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 42-47 : Іл.
1031862
  Бугаев В.А. Полеты через фронты в атмосфере. / В.А. Бугаев. – М.-Л., 1947. – 16с.
1031863
  Язловицкий Анатолий Васильевич Полеуретаны, содержащие фтор в боковых заместителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Язловицкий Анатолий Васильевич; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1031864
  Колісник Г.А. Полечко-поле / Г.А. Колісник. – Київ, 1970. – 216с.
1031865
  Лордкипанидзе К.А. Полешуки : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1937. – 99 с.
1031866
  Студинський К.Й. Полємічне письменство в р. 1608 / Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : Hаклад. авт. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1 : Студія. – 1911. – 33 с. – Окр. відб.: Записки Наукового Тов-ва ім. Шевченка у Львові, 1911, кн. 4


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1031867
  Пермякова Л. Полжизни за коня : Повесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-29. – ISSN 0132-2036
1031868
  Пермякова Л. Полжизни за коня : повесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 16-42. – ISSN 0132-2036
1031869
  Глебова Т.Г. Полжизни тому назад / Т.Г. Глебова. – М., 1964. – 23с.
1031870
  Юдалевич М.И. Ползунов. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1952. – 62с.
1031871
  Моисеева И.В. Ползучесть ГЦК металлов и динамика субструктурных изменений при температурах 0,45 и 0,68 Тпл : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Моисеева И.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 19 с.
1031872
  Иванова Г.М. Ползучесть жаропрочных сталей и сплавов при нестационарных режимах : Автореф... канд. техн.наук: / Иванова Г.М.; Новосиб. электротехн. ин-т. Ин-т проблем механики АН СССР. – М., 1966. – 8л.
1031873
   Ползучесть и возврат. – М, 1961. – 412с.
1031874
   Ползучесть и длительная прочность. – Новосибирск, 1963. – 200 с.
1031875
  Чупрынин А.А. Ползучесть и долговечность железобетонных элементов конструкций / А.А. Чупрынин, Н.В. Середа // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 2-6 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1031876
  Можаровский Н.С. Ползучесть и долговечность материалов при програмном нагружении / Н.С. Можаровский. – К, 1982. – 133с.
1031877
  Иванов И.Г. Ползучесть и последействие у металлов и сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов И.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1031878
  Миллер К. Ползучесть и разрушение / К. Миллер. – Москва, 1986. – 118 с.
1031879
  Криштал М.А. Ползучесть и разрушение сплавов / М.А. Криштал, И.Л. Миркин. – М, 1966. – 191с.
1031880
  Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация. / М.А. Колтунов. – М., 1976. – 279с.
1031881
  Подгорный А.Н. Ползучесть и устойчивость гибких пологих оболочек вращения / А.Н. Подгорный. – К, 1982. – 103с.
1031882
  Романуша В.А. Ползучесть кристаллических аргона и метана : Автореф... канд физ мат.наук: 01.04.07 / Романуша В. А.; МВССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1987. – 16л.
1031883
  Нечволод Н.К. Ползучесть кристаллических тел при низких температурах / Н.К. Нечволод. – Киев; Донецк : Вища школа, 1980. – 183 с.
1031884
  Пуарье Ж. Ползучесть кристаллов. Механизмы деформации металлов, керамики и минералов при высоких температурах : Пер. с англ. / Ж. Пуарье. – Москва : Мир, 1988. – 287с. – ISBN 5-03-000699-0
1031885
  Чадек Й. Ползучесть металлических материалов / Й. Чадек. – М., 1987. – 304с.
1031886
  Лепин Г.Ф. Ползучесть металлов и критерии жаропрочности / Г.Ф. Лепин. – Москва, 1976. – 344 с.
1031887
  Фам Зуен. Ползучесть монокристаллов свинца в интервале температур 78-300 К : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Фам Зуен. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 20 с.
1031888
  Киреев А.А. Ползучесть неоднородных материалов : Автореф... канд. техн.наук: / Киреев А.А.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспрта. – Днепропетровск, 1965. – 10л.
1031889
   Ползучесть осадочных горных пород : Теория и эксперимент. – Алма-Ата : Наука, 1970. – 208 с.
1031890
  Бугаков И.И. Ползучесть полимерных материалов / И.И. Бугаков. – М., 1973. – 287с.
1031891
  Предводителев А.А. Ползучесть при динамических нагрузках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Предводителев А.А.; МВО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет., 1952. – 6 с.
1031892
  Поладян Фердинанд Минасович Ползучесть секторов кругового кольца при кручении : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.04. / Поладян Фердинанд Минасович; Ереван. политех .ин-т. – Ереван, 1982. – 122л. – Бібліогр.:л.114-122
1031893
  Поладян Фердинант Минасович Ползучесть секторов кругового кольца при кручении : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Поладян Фердинант Минасович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 14с.
1031894
   Ползучесть твердого тела. – Фрунзе, 1974. – 141с.
1031895
  Бурлаков А.В. Ползучесть тонких оболочек / А.В. Бурлаков. – Х., 1977. – 123 с.
1031896
  Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций / Ю.Н. Работнов. – М., 1966. – 752с.
1031897
   Ползучесть элементов машиностроительных конструкций. – К, 1984. – 262с.
1031898
  Колесников Олег Васильевич Полиадические полугруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Колесников Олег Васильевич; АН МолССР. Ин-т математики с вычислительным центром. – Кишинев, 1979. – 12л.
1031899
   Полиакриламид. – Москва : Химия, 1992. – 192 с.
1031900
  Савицкая М.Н. Полиакриламид. / М.Н. Савицкая ,Ю.Д. Холодова. – Киев : Техніка, 1969. – 188 с. – Библ.: с. 178-185 (195 назв.)
1031901
  Замулина Л.И. Полиамидоимиды на основе имидодикарбоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Замулина Любовь Ивановна ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1986. – 21 с., включ. обл. – Библиогр.: 11 назв.
1031902
  Хопфф Г. Полиамиды / Г. Хопфф. – М., 1958. – 452с.
1031903
  Цыпина О.Н. Полиамиды и полиуретаны с фторалкильными заместителями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Цыпина О. Н.; Ин-т элеменоорган. соед. – М., 1983. – 24л.
1031904
  Цветненко Е.З. Полиамины мозга и печени при действии гипероксии и низкой температуры : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Цветненко Е. З.; МВССО Арм.ССР, ЕГУ. – Ереван, 1980. – 20л.
1031905
  Китари-оглу В.Г. Полиамфолиты с грушами метиленфосфоновой кислоты и аминогрушами на основе сополимеров стирола и дивинилбензола / Китари-оглу В.Г. – Москва, 1987. – 23 л.
1031906
   Полианалитические функции. – Смоленск, 1983. – 71с.
1031907
  Коршак В.В. Полиарилаты. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – М., 1964. – 71с.
1031908
  Мирзаев С.Б. Полибий. / С.Б. Мирзаев. – М., 1986. – 108с.
1031909
  Сиромолот Ю. Полив по графику // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 62-66. – ISSN 1727-5903
1031910
  Битюков К.К. Полив сельскохозяйственных культур в степных районах / К.К. Битюков, П.К. Дорожко. – М., 1964. – 168с.
1031911
  Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные / С.Н. Ушаков. – М.-Л.
1. – 1960. – 552с.
1031912
  Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные / С.Н. Ушаков. – М.-Л.
2. – 1960. – 867с.
1031913
  Савинов Б.Г. Поливитаминные экстракты из шиповника / Б.Г. Савинов. – Уфа, 1943. – 31 с.
1031914
  Макарова Т.И. Поливная керамика в Древней Руси / Т.И. Макарова. – М, 1972. – 20с.
1031915
  Мицишвили М.Н. Поливная керамика древней Грузии (IX-XIII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.576 / Мицишвили М.Н.; АН ГрузССР. Ин-т ист. археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 24л.
1031916
  Бяшимова Нурозель Саріевна Поливная керамика южного Туркменистана / Бяшимова Нурозель Саріевна. – Ашхабад, 1989. – 222с.
1031917
  Макарова Т.И. Поливная посуда : из истории керамического импорта и производства Древней Руси // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1967. – Е1-38 : Поливная посуда : Из истории керамического импорта и производства древней Руси / Макарова Т.И. – С. 1-128, табл.
1031918
   Поливная техника в составе внутрихозяйственной оросительной системы. – Коломна, 1990. – 150с.
1031919
  Егиазарян А.Г. Поливной режим помидоров в условиях Араратской равнины Армянской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егиазарян А.Г.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 29л.
1031920
  Алпатьев С.Ф. Поливной режим сельскохозяйственных культур в южной части Украины : автореф. дис. ... докт. с.х. наук / Алпатьев С.Ф. ; Новочеркас. инж-мелиорат. ин-т. – Киев, 1965. – 88 с. – Бібліогр.:с.84-88
1031921
  Меднис М.П. Поливы некоторых сортов хлопчатника в зависимости от их скороспелости и высоты урожая : Автореф... кандид. биологич.наук: / Меднис М.П.; Министерство хлопководства. Всесоюзный ордена Ленина научно-исслед. институт хлопководства (Союз НИХИ). – Ташкент, 1951. – 11 с.
1031922
  Бондаренко Б.А. Полигармонические полиномы / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1968. – 172с.
1031923
  Рослый И. Полигенно-экзогенное формирование месторождений урана в Днепровско-Донецкой впадине // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-47. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрен механизм формирования Адамовского, Краснооскольского и Берекского полигенных уранобитумных месторождений, приуроченных к локальным стратиграфическим несогласиям систем карбона и перми. Акцентируется внимание на синхронности динамической ...
1031924
  Дегтярев Рудольф Анатольевич Полигенность промышленного колчедано-свинцово-цинкового оруденения Текслийского рудного поля (Джунгарский алатау) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Дегтярев Рудольф Анатольевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
1031925
   Полигнозис : Проблемный научно-философский и культурологический журнал. – Москва, 19947-
№ 1. – 2004
1031926
   Полигнозис : Проблемный научно-философский и культурологический журнал. – Москва, 19947-
№ 2. – 2004
1031927
   Полигнозис : Проблемный научно-философский и культурологический журнал. – Москва, 19947-
№ 3. – 2004
1031928
   Полигнозис : Проблемный научно-философский и культурологический журнал. – Москва, 19947-
№ 4. – 2004
1031929
  Гончар О. Полигон / О. Гончар. – Москва, 1964. – 48с.
1031930
  Владимов М.В. Полигон / М.В. Владимов. – Москва, 1975. – 143с.
1031931
  Осинин В. Полигон / В. Осинин. – М, 1976. – 456с.
1031932
  Сажин И.С. Полигон / И.С. Сажин. – Львов, 1980. – 312с.
1031933
  Гангнус А.А. Полигон : Роман / А.А. Гангнус. – Москва : Советский писатель, 1986. – 384с.
1031934
  Засимчук Е.Э. Полигонизация, рекристаллизация и термическая стабильность свойств материалов / Е.Э. Засимчук. – Киев, 1976. – 228 с.
1031935
  Фофанова Т.С. Полигоны над дистрибутивными структурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Фофанова Т.С.; Новосиб. гос. ун-т. – М., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1031936
  Орлов Б.П. Полиграфическая промышленность Москвы : очерк развития до 1917 г. / Орлов Б.П. – Москва : Искусство, 1953. – 312 с. – Библиогр.: с. 305-310
1031937
  Таль Г.А. Полиграфическая техника Чехословакии / Г.А. Таль. – М, 1962. – 21с.
1031938
  Загаринская Л.А. Полиграфические материалы. Уч. для технол. спец. полиграф. вузов / Л.А. Загаринская, Б.Н. Шахкельдян. – М., 1975. – 352с.
1031939
  Березин Б.И. Полиграфические материлы / Б.И. Березин. – М, 1978. – 336с.
1031940
   Полиграфические машины. – Москва, 1964. – 48с.
1031941
   Полиграфические оформление областных газет. – Москва, 1955. – 32с.
1031942
  Курмаев М.В. Полиграфические предприятия губернских городов Среднего Поволжья в конце ХІХ - начале ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 100-109. – ISSN 0042-8779
1031943
  Лебедь Г.Г. Полиграфические системы автоматической обработки графической информации: уч. пособие / Г.Г. Лебедь. – Львов, 1986. – 131с.
1031944
  Гресько М.И. Полиграфические тексты на французском языке с объяснениями и кратким словарем / М.И. Гресько. – Львов, 1957. – 163с.
1031945
  Басин О.Я. Полиграфический словарь / сост. О.Я. Басин. – М., 1964. – 387с.
1031946
  Баренбаум И.Е. Полиграфическое и художественное оформление книги / И.Е. Баренбаум. – Л, 1968. – 51с.
1031947
   Полиграфическое оформление районных газет. – Москва, 1954. – 28с.
1031948
  Лазаревский И. Полиграфсправочник для художника, автора, редактора. / И. Лазаревский. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1946. – 104с.
1031949
   Полидора Виргилия Урбинского, о первых изобретателях всех вещей. – Москва
1. – 1782. – 406 с.
1031950
  Гютербок Г. Полиизобутилен и сополимеры изобутилена / Г. Гютербок. – Л., 1962. – 364с.
1031951
  Решетов А.Н. Полиизобутилены и применение их в технике. / А.Н. Решетов, Е.И. Макарова. – Л.-М., 1952. – 128с.
1031952
   Полиимиды - класс термостройких полимеров. – Ленинград : Наука, 1983. – 328 с.
1031953
   Полиимиды - новый класс термостойких полимеров. – Л, 1968. – 212с.
1031954
  Шевченко Ф.Д. Полииодиды комплексных неорганических катионов : Дис... канд. хим.наук: / Шевченко Ф.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 272л. – Бібліогр.:л.266-272
1031955
  Шевченко Ф.Д. Полииодиды комплексных неорганических катионов : Автореф... канд. хим.наук: / Шевченко Ф. Д.; КГУ. – К., 1951. – 12л.
1031956
  Шевченко Ф.Д. Полииодиды комплексных неорганических катионов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шевченко Ф.Д. ; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1951. – 12 с.
1031957
  Сивергин Ю.М. Поликарбонат (мет)акрилаты : / Ю.М. Сивергин. – Рига, 1988. – 213с.
1031958
  Смирнова О.В. Поликарбонаты / О.В. Смирнова, С.Б. Ерофеева. – М., 1975. – 288с.
1031959
  Месхрикадзе Н.М. Поликарп Какабадзе -- комедиограф : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Месхрикадзе Н.М. ; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 19 с.
1031960
  Бакай А.С. Поликластерные аморфные тела / А.С. Бакай. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 193 с.
1031961
  Бакай А.С. Поликластерные аморфные тела / А.С. Бакай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Синтекс, 2013. – 351, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 331-345. – ISBN 978-966-2136-58-6
1031962
  Недович Д.С. Поликлет / Д.С. Недович. – М-Л, 1939. – 108с.
1031963
  Россохина Ирина Поликлет из Аргоса // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 2-10


  Поліклет із Аргоса, або Поліклет Старший — давньогрецький скульптор і теоретик мистецтва, який працював в другій половині 5 століття до н. е.
1031964
  Великов В.А. Поликлиническая гомеопатия / В.А. Великов, В.Г. Марченко. – Ростов-на-Дону, 1991. – 83с.
1031965
  Михальская О.В. Поликодовые заглавия русскоязычных веб-сайтов в лингвосемиотическом измерении : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Михальская Ольга Валерьевна ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, Ин-т филологии. – Киев, 2016. – 234 л. – Библиогр.: л. 206-234
1031966
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1975. – 256с.
1031967
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1981. – 170 с.
1031968
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1983. – 183с.
1031969
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1984. – 173с.
1031970
   Поликонденсационные процессы и полимеры. – Нальчик, 1986. – 202с.
1031971
  Морган П.У. Поликонденсационные процессы синтеза полимеров / П.У. Морган. – Л., 1970. – 448с.
1031972
  Соколов Л.Б. Поликонденсационный метод синтеза полимеров. / Л.Б. Соколов. – М., 1966. – 332с.
1031973
  Силинг М.И. Поликонденсация / М.И. Силинг. – М., 1988. – 255с.
1031974
  Каюмов Р.Д. Поликонденсация амидов а-аминокислот и их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Каюмов Р.Д.; ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1966. – 12л.
1031975
  Наумов В.С. Поликонденсация диаминов с дифторангидридами карбоновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Наумов В.С. ; АН СССР, Ин-т элементоорган. соединений. – Москва, 1970. – 24 с.
1031976
  Кузьменко В.А. Поликонденсация сахаров и образование сопряженных систем в твердой фазе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузьменко В.А.; АН УССР. – К, 1966. – 8л.
1031977
   Поликристаллические материалы на основе алмаза. – К, 1989. – 188с.
1031978
  Колешко В.М. Поликристаллические пленки полупроводников в микроэлектронике / В.М. Колешко, А.А. Ковалевский. – Минск, 1978. – 343 с.
1031979
   Поликристаллические полупроводники. Физические свойства и применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 341 с.
1031980
   Поликристаллические сегнетоэлектрики : учеб. пособие. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1976. – 122с.
1031981
  Кедров-Зихман Поликросс-тест в селекции растений / Кедров-Зихман; АН БССР. Инст. генетики и цитологии. – Минск : Наука и техника, 1974. – 128с.
1031982
  Бортник Александр Феофанович Поликультура растительноядных рыб в водоемах ГРЭС (на прим. водоемов-охладителей старобешевской и углегорской ГРЭС) : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Бортник Александр Феофанович; Мин-во рыбн. хоз. СССР, Всесоюз. НИИ прудового рыбн. хоз. – М., 1986. – 24л.
1031983
  Тахохов Борис Александрович Поликультурная компетентность - фактор развития толерантности студентов / Тахохов Борис Александрович, Богатых Наталья Анатольевна // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1031984
  Агранат Ю.В. Поликультурная компетенция студента как условие успешной реализации программ академической мобильности вуза / Ю.В. Агранат, Хен Джу Ким // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы формирования поликультурной компетенции студентов как условия успешной реализации программ академической мобильности вуза.
1031985
  Агранат Ю.В. Поликультурная личность специалиста социальной сферы и особенности ее формирования при обучении иностранному языку // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 83-88. – (Педагогическое образование ; № 4)
1031986
  Чибисова Н.Г. Поликультурное воспитание - одно из главных направлений воспитательной работы в вузе в условиях становления информационного общества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 41-43. – ISSN 2077-1800
1031987
  Новолодская С.Л. Поликультурное образование - качественная характеристика современного образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 62-65. – ISSN 1726-667Х
1031988
  Толстой Л.Н. Поликушка / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1928. – 68с.
1031989
  Толстой Л.Н. Поликушка / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1944. – 71с.
1031990
  Толстой Л.Н. Поликушка / Л.Н. Толстой. – Куйбішевское, 1949. – 104с.
1031991
  Орехова В.В. Полилигандные электролиты в гальваностегии / В.В. Орехова, Ф.К. Андрющенко. – Харьков : Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1979. – 143 с.
1031992
  Вакуленко А.А. Полилинейная алгебра и тензорный анализ в механике / А.А. Вакуленко. – Ленинград, 1972. – 64 с.
1031993
  Добронравова И.С. Полилог в кругу проблем субъкт-объективного единства : "Постнеклассическая методология: становление, развитие, принципы, перспективы" // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 10. – С. 101-102. – ISSN 0235-1188
1031994
  Пыхтеев Г.Н. Полилогарифмы, их свойства и методы вычисления / Г.Н. Пыхтеев. – Минск, 1976. – 67с.
1031995
   Полимеризационные пленкообразователи. – М, 1971. – 215с.
1031996
  Аскаров М.А. Полимеризация аминоалкилакрилатов / М.А. Аскаров. – Ташкент, 1977. – 176с.
1031997
   Полимеризация виниловых мономеров. – М, 1973. – 311с.
1031998
  Нго Зуй Кыонг Полимеризация и сополимеризация циклогексадиена-1,3 и некоторых линейных диенов под влиянием П-аллидбных комплексов никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Нго Зуй Кыонг; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза. – М., 1971. – 15л.
1031999
  Кабанов В.А. Полимеризация ионизируюцихся мономеров. / В.А. Кабанов, Д.А. Топчиев. – М, 1975. – 224с.
1032000
  Брук А М. Полимеризация на поверхности твердых тел / А М. Брук, А С. Павлов, . – М, 1990. – 184с.
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,