Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>
1031001
  Лиховид І. "Охорона спільного дому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 14


  Ватикан оголосив Рік екології - що може запропонувати світові Україна?
1031002
  Прилипко Д.С. "Охорона та захист авторських прав в ІТ-сфері" : дис. … д-ра філос. наук : 081, 08 / Прилипко Дарина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 241 арк. – Додатки: арк. 230-241. – Бібліогр.: арк. 203-229
1031003
  Коряк О. "Охорона" і "захист" цивільних прав: визначення понять та їх співвідношення // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 458-459
1031004
  Дідук А. "Охоронюваний законом інтерес" щодо конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 15-22. – ISSN 2308-0361
1031005
  Верховский В. "Охота за звездами" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 201-205. – ISSN 0131-8136


  Рассказ.
1031006
  Шахин Ю.В. "Охота на ведьм" в Югославии в конце 40-х-начале 50-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 86-104. – ISSN 0042-8779


  Поднята проблема репрессий в отношении информбюровцев, сторонников СССР в период советско-югославского конфликта.
1031007
  Батурин Ю.М. "Охота на Снарка" = Охота на РАН. Попытка осмысления абсурда происходящей реформы Российской академии наук // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 105-109. – ISSN 0374-3896
1031008
  Ландкоф С.Н. Охорона прав винахідників і раціоналізаторів / С.Н. Ландкоф. – К., 1958. – 40с.
1031009
  Давидов А.В. Охорона прав власника патенту // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 473-476. – ISBN 978-966-190-861-0
1031010
  Гордон М.В. Охорона прав громадан радянським сімейним законодавством / М.В. Гордон. – К, 1959. – 44с.
1031011
  Федотова Г. Охорона прав інтелектуальної власності в галузі біотехнологій / Г. Федотова, С. Филь // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 38-48. – ISSN 2308-0361
1031012
  Хаустов В.К. Охорона прав інтелектуальної власності в глобальних процесах розвитку цифрової економіки // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 79-90 : табл. – ISSN 2522-9303
1031013
  Голомідова Г. Охорона прав інтелектуальної власності в конструкторських бюро / Г. Голомідова, О. Бобирєва // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.43-45. – ISSN 1608-6422
1031014
  Іванова М. Охорона прав інтелектуальної власності в Україні в сучасних дисертаційних дослідженнях // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 107-137. – ISSN 2224-9516


  "...У статті проводиться огляд дисертаційних досліджень з питань охорони права інтелектуальної власності."
1031015
  Яворська О. Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників: здобутки, перспективи, проблеми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 113–119. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1031016
  Панфілова Т.О. та інш. Охорона прав інтелектуальної власності та норми і правила Світової організації торгівлі // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.39-57. – ISSN 1605-7988
1031017
  Махновський Д.С. Охорона прав інтелектуальної власності у зовнішньоекономічних договарах з проведення досліджень та розробок // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (227). – С. 50-55. – ISSN 2308-9636
1031018
  Легка О.О. Охорона прав інтелектуальної власності: актуальні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 345-347. – ISSN 2219-5521
1031019
  Капіца Ю. Охорона прав на винаходи у галузі біотехнологій в Європейському союзі та за законодавством України / Ю. Капіца, К. Шахбазян // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 19-26
1031020
  Капіца Ю. Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському союзі та виклики для України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (113). – С. 27-40. – ISSN 2308-0361
1031021
  Запорожець І. Охорона прав на об"єкти інтелектуальної власності як напрям публічного управління // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-33.
1031022
  Капіца Ю.М. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 73-78. – (Право. Економіка. Управління)
1031023
  Чомахашвілі О.Ш. Охорона прав на промислові зразки в зарубіжних країнах // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-23.
1031024
  Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-7. – ISSN 1608-6422
1031025
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: В.О. Ромаеченко, С.І. Мельник, Н.В. Павлюк [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 1. – 2016. – 1090 с.
1031026
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне видання : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: С.І. Мельник, Н.В. Павлюк, Н.Г. Ніколенко [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 2. – 2016. – 142 с.
1031027
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне видання : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: С.І. Мельник, Н.В. Павлюк, Н.Г. Ніколенко [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 3. – 2016. – 170 с.
1031028
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне видання : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: С.І. Мельник, Н.В. Павлюк, Н.Г. Ніколенко [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 4. – 2016. – 221 с.
1031029
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне видання : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: В.О. Романченко, С.І. Мельник, Н.П. Костенко [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 4, 2015. – 2016. – 112 с.
1031030
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: С.І. Мельник, Н.В. Павлюк, Ніколенко Н.Г. [та ін.]. – офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 1. – 2017. – 728 с.
1031031
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Топчій В.М. – офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 2. – 2017. – 970 с.
1031032
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Топчій В.М. – офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 3. – 2017. – 237 с.
1031033
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Українс. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Топчій В.М. – офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 4. – 2017. – 241 с.
1031034
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 1. – 2018. – 913 с.
1031035
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 2. – 2018. – 536 с.
1031036
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 3. – 2018. – 306 с.
1031037
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 4. – 2018. – 206 с.
1031038
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 5. – 2018. – 42 с.
1031039
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 6. – 2018. – 231, [1] с.
1031040
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 1. – 2019. – 1087, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами
1031041
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Сухомлин Л.В. ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 2. – 2019. – 371, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1031042
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Сухомлин Л.В. ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 3. – 2019. – 170 с.
1031043
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Сухомлин Л.В. ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 4. – 2019. – 140, [1] с.
1031044
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Сухомлин Л.В. ; редкол.: Ніколенко Н.Г., Мельник С.І., Павлюк Н.В. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 5. – 2019. – 23, [1] c.
1031045
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Барбан О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 6. – 2019. – 37 с.
1031046
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Барбан О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 1. – 2020. – 783, [1] c.
1031047
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Барбан О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 2. – 2020. – 394, [1] c.
1031048
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Барбан О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 3. – 2020. – 109, [1] c.
1031049
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Ткачик С.О. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 4. – 2020. – 182, [1] c.
1031050
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Ткачик С.О. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 5. – 2020. – 182, [1] c.
1031051
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Барбан О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 6. – 2020. – 704, [1] c.
1031052
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Ткачик С.О. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 1. – 2021. – 821, [1] c.
1031053
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Ткачик С.О. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 2. – 2021. – 237, [1] c.
1031054
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Ткачик С.О. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 3. – 2021. – 33, [1] c.
1031055
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Мельник С.І. ; редкол.: Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Ткачик С.О. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 4. – 2021. – 119, [1] c.
1031056
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Віштак І.А. ; редкол.: Грюнвальд Н.В., Павлюк Н.В., Каражбей Г.М. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 6. – 2021. – 853, [1] c.
1031057
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Віштак І.А. ; редкол.: Грюнвальд Н.В., Павлюк Н.В., Каражбей Г.М. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 1. – 2022. – 584, [1] c.
1031058
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Віштак І.А. ; редкол.: Грюнвальд Н.В., Павлюк Н.В., Каражбей Г.М. [та ін.]. – Офіційне вид. – Вінниця : ТВОРИ, 2003-
Вип. 2. – 2022. – 103, [1] c.
1031059
   Охорона прав на сорти рослин у Європейському Союзі: законодавчі аспекти / Н.Б. Якубенко, М.В. Федяй, Н.Б. Линчак, С.М. Скоблікова // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2015. – № 1/2 (26/27). – С. 94-99. – ISSN 2312-749X
1031060
  Шевченко О.С. Охорона прав на торговельні марки в Україні та країнах Європейського Союзу: реалії й перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 195-200. – ISSN 2219-5521
1031061
  Ярошевська Т.В. Охорона прав промислової власності: приватно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Ярошевська Тамара Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 50 назв
1031062
  Заворотько П.П. Охорона прав радянських громадян при виконанні судових рішень по житлових справах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 123-127. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Статья посвящена процессуальному порядку охраны жилищных прав советских граждан в стадии исполнения судебных решений. В статье анализируются гражданско-процессуальные нормы, регулирующие порядок исполнения судебных решений по жилищным делам. Автор ...
1031063
  Баранова Л. Охорона прав спадкоємців шляхом зміни черговості спадкування за законом // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 138-144. – ISSN 1993-0909
1031064
  Кулініч О.О. Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ, спец. - 081 "право", спеціалізація - "інтелектуальна власність", освіт.-кваліфікац. рівень - спеціаліст / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." в м. Києві. – Одеса : Юридична література, 2017. – 85, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-419-296-2
1031065
  Середа І.О. Охорона прав членів колгоспу // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1031066
  Дзіс А. Охорона права інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 174-176
1031067
  Романюк І.І. Охорона права на персональні дані в Україні (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 267 арк. – Бібліогр.: арк. 236-267
1031068
  Романюк І.І. Охорона права на персональні дані в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1031069
  Єгоров О. Охорона праці - під прокурорським наглядом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 24-30
1031070
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1994
1031071
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1994
1031072
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1994
1031073
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1994
1031074
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1994
1031075
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1994
1031076
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1995
1031077
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1995
1031078
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1995
1031079
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1995
1031080
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1995
1031081
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1995
1031082
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1995
1031083
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1995
1031084
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1995
1031085
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1995
1031086
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1995
1031087
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1995
1031088
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1996
1031089
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1996
1031090
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1996
1031091
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1996
1031092
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1996
1031093
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1996
1031094
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1996
1031095
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1996
1031096
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1996
1031097
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1996
1031098
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1996
1031099
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1996
1031100
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1997
1031101
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1997
1031102
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1997
1031103
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1997
1031104
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1997
1031105
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1997
1031106
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1997
1031107
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1997
1031108
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1997
1031109
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1997
1031110
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1997
1031111
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1997
1031112
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
1031113
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1999
1031114
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1999
1031115
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1999
1031116
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1999
1031117
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1999
1031118
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1999
1031119
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1999
1031120
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1999
1031121
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1999
1031122
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1999
1031123
  Пістун І.П. Охорона праці : Практикум / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, А.П. Березовецький. – Суми : Університетська книга, 2000. – 207с. – ISBN 966-7550-23-0
1031124
   Охорона праці : Навчальний посібник. – Львів, 2000. – 280с. – ISBN 5-7763-2637-0
1031125
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000
1031126
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
1031127
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
1031128
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
1031129
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2000
1031130
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2000
1031131
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2000
1031132
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2000
1031133
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2000
1031134
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2000
1031135
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2000
1031136
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2000
1031137
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
1031138
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
1031139
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
1031140
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
1031141
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
1031142
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
1031143
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2001
1031144
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2001
1031145
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2001
1031146
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2001
1031147
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№11. – 2001
1031148
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2001
1031149
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
1031150
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
1031151
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
1031152
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
1031153
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
1031154
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
1031155
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
1031156
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2002
1031157
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2002
1031158
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
1031159
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
1031160
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
1031161
  Геврик Є.О. Охорона праці : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.О. Геврик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2003. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-279. – ISBN 966-521-195-1
1031162
   Охорона праці. – Київ
№ 1. – 2003
1031163
   Охорона праці. – Київ
№ 2. – 2003
1031164
   Охорона праці. – Київ
№ 3. – 2003
1031165
   Охорона праці. – Київ
№ 4. – 2003
1031166
   Охорона праці. – Київ
№ 5. – 2003
1031167
   Охорона праці. – Київ
№ 6. – 2003
1031168
   Охорона праці. – Київ
№ 7. – 2003
1031169
   Охорона праці. – Київ
№ 8. – 2003
1031170
   Охорона праці. – Київ
№ 9. – 2003
1031171
   Охорона праці. – Київ
№ 10. – 2003
1031172
   Охорона праці. – Київ
№ 11. – 2003
1031173
   Охорона праці. – Київ
№ 12. – 2003
1031174
  Катренко Л.А. Охорона праці : Навч. посібник для студ. виш. навч. закл. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 2004. – 496с. – ISBN 966-680-082-9
1031175
   Охорона праці. – Київ
№ 1. – 2004
1031176
   Охорона праці. – Київ
№ 2. – 2004
1031177
   Охорона праці. – Київ
№ 3. – 2004
1031178
   Охорона праці. – Київ
№ 4. – 2004
1031179
   Охорона праці. – Київ
№ 5. – 2004
1031180
   Охорона праці. – Київ
№ 6. – 2004
1031181
   Охорона праці. – Київ
№ 7. – 2004
1031182
   Охорона праці. – Київ
№ 8. – 2004
1031183
   Охорона праці. – Київ
№ 9. – 2004
1031184
   Охорона праці. – Київ
№ 10. – 2004
1031185
   Охорона праці. – Київ
№ 11. – 2004
1031186
   Охорона праці. – Київ
№ 12. – 2004
1031187
   Охорона праці. – Київ
№ 1. – 2005
1031188
   Охорона праці. – Київ
№ 2. – 2005
1031189
   Охорона праці. – Київ
№ 3. – 2005
1031190
   Охорона праці. – Київ
№ 4. – 2005
1031191
   Охорона праці. – Київ
№ 5. – 2005
1031192
   Охорона праці. – Київ
№ 6. – 2005
1031193
   Охорона праці. – Київ
№ 7. – 2005
1031194
   Охорона праці. – Київ
№ 8. – 2005
1031195
   Охорона праці. – Київ
№ 9. – 2005
1031196
   Охорона праці. – Київ
№ 10. – 2005
1031197
   Охорона праці. – Київ
№ 11. – 2005
1031198
   Охорона праці. – Київ
№ 12. – 2005
1031199
  Зацарний В.В. Охорона праці : навч. посіб. для дистанц. навчання / В.В. Зацарний, Р.В. Сабарно ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-303. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-051-1
1031200
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
1031201
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
1031202
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006
1031203
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
1031204
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2006
1031205
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006
1031206
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2006
1031207
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2006
1031208
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2006
1031209
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2006
1031210
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006
1031211
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
1031212
   Охорона праці : навчальний посібник / В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий; [Кучерявий В.П. та ін. ] ; за ред. В. Кучерявого. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-2128-02-4


  Висвітлено основи законодавства України з охорони праці, питання гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки.
1031213
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
1031214
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
1031215
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
1031216
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
1031217
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2007
1031218
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
1031219
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2007
1031220
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007
1031221
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2007
1031222
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2007
1031223
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007
1031224
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
1031225
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
1031226
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2. – 2008
1031227
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
1031228
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
1031229
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5. – 2008
1031230
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6. – 2008
1031231
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7. – 2008
1031232
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8. – 2008
1031233
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
1031234
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
1031235
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11. – 2008
1031236
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
1031237
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (175). – 2009
1031238
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (176). – 2009
1031239
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (177). – 2009
1031240
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (178). – 2009
1031241
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (179). – 2009
1031242
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (180). – 2009
1031243
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (181). – 2009
1031244
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (182). – 2009
1031245
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (183)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип.Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року
1031246
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (184)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип. Норми безплатної видачі спец.одягу, спец.взуття та інш. засобів інд. захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
1031247
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (185)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
1031248
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (186)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
1031249
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (187). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
1031250
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (188). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : стан промислової безпеки та охорони праці в Україні у 2009 році
1031251
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (189). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці :Державні нормативно-правові акти з питань охорони праці, що включені до реєстру НПАОП протягом др. півріччя 2009 р. ....
1031252
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (190). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення. Методика розслідування нещасних випадків, профзахворювань, аварій та інцидентів. Про об"єкти підв. небезпеки
1031253
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (192). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : Праця в Україні. Національна профспілкова доповідь Президенту України
1031254
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (198). – 2010. – + додаток №12 На допомогу спеціалісту з охорони праці. Організація та вдосконалення навчання. Рекомендації з профілактики виробничого травматизму. Медична аптечка
1031255
  Катренко Л.А. Охорона праці : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – 4-те вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2011. – 539, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 538-539. – ISBN 978-966-680-431-3


  Містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієничних заходів і засобів збереження здоров"я та працездатності працівників
1031256
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (203). – 2011. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : доклад МОТ к Всемирному дню охраны труда. ...№ 5 2011
1031257
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (204). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. Закон України "Про Центральні органи влади"...№ 6 2011
1031258
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (205). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 7" 2011
1031259
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (206). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 8" 2011
1031260
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (207). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 9" 2011
1031261
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (208). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 10" 2011
1031262
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (209). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 11. 2011
1031263
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (210 ). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 12. 2011
1031264
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (211). – 2012. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці . № 1 2012 р.
1031265
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (212). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 2
1031266
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (213). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 3
1031267
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (214). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 4
1031268
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (215). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 5
1031269
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (216). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 6
1031270
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (217). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 7
1031271
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (218). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 8
1031272
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (219). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 9
1031273
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (220). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 10
1031274
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (221). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 11
1031275
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (222). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 12
1031276
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (223). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 1
1031277
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (224). – 2013. – + Додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 2
1031278
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (225). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 3
1031279
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (226). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 4
1031280
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (227). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 5
1031281
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (228). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 6
1031282
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (229). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 7
1031283
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (230). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 8
1031284
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (231). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 9
1031285
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (232). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 10
1031286
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (233). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 11
1031287
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (234). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 12
1031288
   Охорона праці : навч. посібник / [З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович ] ; за ред. проф. З.М. Яремка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 428-429. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-10-0306-4
1031289
  Гаврилечко Ю. Охорона праці : історія та сучасність // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 8-11.
1031290
  Войналович О.В. Охорона праці в галузі (автомобільний транспорт) : підруч. для студентів спец. "Транспортні технології (автомоб. транспорт) / О.В. Войналович, Є.І. Марчишина, Д.Г. Кофто ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 694, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-653. – ISBN 978-611-01-1227-7
1031291
  Голінько В.І. Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки : навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін ; за ред. проф. В.І. Голінька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-232
1031292
   Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 395 с. – ISBN 978-966-680-397-2
1031293
  Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти : навч. посібник для студ. ВНЗ / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 391-392. – (Охорона праці). – ISBN 978-966-680-397-2
1031294
  Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і допов,. – Суми : Університетська книга, 2014. – 395, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-392. – (Охорона праці). – ISBN 978-966-680-397-2
1031295
   Охорона праці в галузі та цивільний захист : навч. посібник / [В.М. Курепін, К.М. Горбунова, В.М. Курепін та ін.] ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 275, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 271-275. – ISBN 978-617-7149-51-3
1031296
   Охорона праці в галузі телекомунікацій : навч. посіб. / В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі, Р.В. Уваров, Т.А. Смердова; МОНУ ; Наук.-метод. центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2003. – 320 с. – ISBN 966-8013-51-4


  Наведені відомості про систему управління охороною праці на підприємствах. Характерезуються проблеми профілактики виробничого травматизму в галузі телекомунікацій за останні роки. Для студентів вищих навчальних закладів
1031297
   Охорона праці в галузі юриспрудеції : навч. посібник для студентів ВНЗ / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2013. – 266, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 237-248, 260-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-485-7
1031298
   Охорона праці в діяльності ОВС України : Підручник для навч. закл. МВС України / О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук; О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В Власенко., П.М. Бортнічук; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 288с. – ISBN 966-610-018-5
1031299
  Грибан В.Г. Охорона праці в органах внутрішніх справ : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко ; МВС України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-328. – ISBN 978-966-364-833-0
1031300
  Кравченко О. Охорона праці в офісі. Вимоги до робочого місця офісного працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 174-182
1031301
  Козак З.Я. Охорона праці в проекті Трудового кодексу України: євроінтеграційний вимір // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7069-52-1
1031302
  Кравчук Г.А. Охорона праці в сільському господарстві : Довідник у запитаннях і відповідях / Г.А. Кравчук. – Київ : Урожай, 1977. – 208 с.
1031303
   Охорона праці в телекомунікаціях та системах ТЗІ : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: В.В. Браїловський, І.М. Зушман, В.Б. Русин. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2020. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 127
1031304
  Банько В.Г. Охорона праці в туристському комплексі : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Г. Банько ; МОНУ ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с. – Бібліогр.: с. 229-230. – ISBN 978-966-373-561-0
1031305
   Охорона праці в Україні. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7302-93-8
1031306
   Охорона праці в Україні : Нормативна база. – 3-тє вид., змін. і доп. – Київ : КНТ, 2007. – 548с. – ISBN 966-373-165-6
1031307
   Охорона праці в Україні : нормативна база / [упоряд. О.М. Роїна]. – 5-те вид., змінене і доп. – Київ : КНТ, 2008. – 536с. – ISBN 978-966-373-339-5
1031308
   Охорона праці в Україні : нормативна база / [упоряд. Роїна О.М.]. – 6-те вид., змінене і доповнене. – Київ : КНТ, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-373-592-4
1031309
   Охорона праці в Україні. Нормативні документи. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 438с. – ISBN 966-8062-39-6
1031310
  Гаврилець О. Охорона праці в умовах світової кризи // Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2009. – № 12 (186)+додаток. – С. 7-9
1031311
  Нетесюк Г.Л. Охорона праці жінок у сільскому господарстві. / Г.Л. Нетесюк. – Київ : Урожай, 1979. – 71 с.
1031312
   Охорона праці жінок у сільському господарстві. – К., 1988. – 150с.
1031313
  Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп"ютерів / В.Ц. Жидецький; МОУ; Українська академія друкарства. – Львів : Афіша, 2000. – 176с. – ISBN 966-7760-00-6
1031314
  Даньків Й. Охорона праці на підприємстві (організаційно-правові та обліково-аналітичні аспекти) / Й. Даньків, М. Остап"юк, В. Даньків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 47-51. – Бібліогр.: 7 назв
1031315
  Гончарова Г. Охорона праці осіб, які працюють за комп"ютером // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 12-14.
1031316
  Голінько В.І. Охорона праці при геологорозвідувальних роботах : навч. посібник / В.І. Голінько, О.В. Безщасний ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 213, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-182
1031317
  Козак З.Я. Охорона праці та тенденції розвитку науки трудового права України // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 158-160. – ISBN 978-966-458-401-9
1031318
  Магомедова А.М. Охорона праці у будівництві: реалії та напрями вдосконалення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 182-190
1031319
  Крячко В.Г. Охорона праці у вищих навчальних закладах щодо емоційного вигорання науково-педагогічних працівників // Вісник Криворізького національного університету : збірник наук. праць / Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 48. – С. 41-46. – ISSN 2306-5451
1031320
  Давидов С.Ю. Охорона праці у відрядженні // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 53-55. – ISBN 978-966-641-732-2
1031321
  Осокін В.В. Охорона праці у торгівлі : Підручник для студ.торг.-екон.і комерційних вузів / В.В. Осокін, І.В. Сорока, В.В. Жидков; МОУ,Інст.змісту та методів навчання;Донецький держ.комерційний інст. – /Вид.2-е,доп./. – Київ-Донецьк, 1998. – 198с. – ISBN 5-7763-2183-2
1031322
  Осокін В.В. Охорона праці у торгівлі / В.В. Осокін, І.В. Сорока, В.В. Жидков; МОУ. Ін-тут змісту та методів навчання. – Київ-Донецьк, 1999. – 192с. – ISBN 5-7763-2273-1
1031323
  Бутинська Р.Я. Охорона праці як функція трудового права // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 2 (4). – С. 82-87. – ISSN 2617-4162
1031324
  Владика М.Й. Охорона праці. / М.Й. Владика. – Львів, 1977. – 91с.
1031325
   Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) : науково-практичний посібник : у 2-х т. / В.С. Венедіктов, В.П. Грохольський, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. [та ін.] Мельник; [Венедіктов В.С. та ін. ; за ред. В.С. Венедіктова] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; Українська асоц. фахівців трудового права. – Харків ; Київ : [Райдер]. – ISBN 966-8246-24-2
Т. 1. – 2006. – 713, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 641-647


  Висвітлено основи законодавства України з охорони праці, питання гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки.
1031326
   Охорона праці: збірник актів acquis communautaire : науково-практичний посібник : у 2-х т. – Харків ; Київ : [Райдер]. – ISBN 966-8246-24-1
Т. 2. – 2006. – 718 с. : табл.


  Висвітлено основи законодавства України з охорони праці, питання гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки.
1031327
  Шарлемань М.В. Охорона природи. – Київ : Державне видавництво, 1921. – 50с. – Бібліогр.: Список голов. літ. в справі охорони природи: С. 45-48. – (Науково-популярна бібліотека)


  На с. 3 урив. з вірша Я.І. Щоголева. На тит. стор. дарчий підпис М.П. Василенко від автора
1031328
  Медина В.С. Охорона природи / В.С. Медина. – Київ, 1970. – 227с.
1031329
   Охорона природи. – К., 1976. – 365с.
1031330
  Воїнственський М.А. Охорона природи : Посібник для вчителів / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1977. – 142с. – (Бібліотечна серія)


  У книжці розглядаються наукові основи та сучасні завдання охорони й збагачення природи. Висвітлено організацію охорони природи в СРСР, міжнародне співробітництво в цій галузі, розкрито завдання охорони повітря, водних ресурсів, земних надр, грунту, ...
1031331
  Капінос П.І. Охорона природи / П.І. Капінос, Н.А. Панасенко. – К., 1983. – 183с.
1031332
   Охорона природи в західних обл. України. – Львів, 1966. – 283с.
1031333
   Охорона природи в західних обл. УРСР. – Львів
ч.1. – 1957. – 68с.
1031334
  Станіславський А.І. Охорона природи в умовах сучасної демографічної ситуації та урбанізації. / А.І. Станіславський. – Київ : Знання, 1978. – 16с.
1031335
   Охорона природи і дослідницька робота в школі. – Київ : Радянська школа, 1969. – 152с.
1031336
  Мунтян В.Л. Охорона природи і завдання місцевих Рад депутатів трудящих / В.Л. Мунтян, В. Скібіцький. – Окр. відб. з Радянського права. № 3. 1961, 1961. – 18-26с.
1031337
  Лавренко Є. Охорона природи на Україні / Є. Лавренко. – Харків, 1927. – 16 с. – Окр.відбиток з жур. "Вісник природознавства", № 3-4, 1927 р.
1031338
  Підоплічко І.Г. Охорона природи на Україні / І.Г. Підоплічко. – К, 1958. – 56с.
1031339
  Бабенко Ю.О. Охорона природи при іригації земель / Ю.О. Бабенко, В.Д. Дупляк. – Київ : Урожай, 1988. – 264 с. – (Літ-ра для кабінету агронома)
1031340
   Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. – Київ : Наукова думка, 1980. – 264с.
1031341
  Медина В.С. Охорона природи.Загальногеографічні основи. / В.С. Медина. – 2-е вид., перероб. – Київ : Вища школа, 1977. – 192с.
1031342
  Паламарчук В. Охорона природного середовища на підприємствах України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.92-93. – ISSN 0131-775Х
1031343
   Охорона промислової власності в Україні. – Київ : ІнЮре, 1999. – 400с. – (і). – ISBN 966-7183-76-9
1031344
  Поповченко О. Охорона професійної таємниці під час допиту нотаріуса як свідкау кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 161-164.
1031345
  Тітко І. Охорона публічних і приватних інтересів при порушенні кримінальних справ приватного і приватно-публічного обвинувачення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 202-213. – ISSN 1993-0909
1031346
  Устименко П.М. Охорона раритетних угруповань лісової рослинності України: сучасний стан і загрози / П.М. Устименко, С.Ю. Попович, Б.Є. Якубенко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 1. – С. 66-77. – ISSN 2664-4452
1031347
  Турчин В. Охорона результатів наукової та науково-технічної діяльності - авторське право чи промислова власність? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-44. – ISSN 1608-6422
1031348
  Горбунов Ю.М. Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин в інтродукційних центрах Росії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Аналізується сучасний стан охорони раритетних видів рослин методом культивування в ботанічних садах Росії. Відзначаються різні напрями, переваги та недоліки цього способу в системі охорони заходів.
1031349
  Сокур І.Т. Охорона рідкісних тварин. / І.Т. Сокур. – К., 1962. – 52с.
1031350
  Шекера Л.І. Охорона рослинного і тваринного світу : Рек. [анот.] бібліогр. покажч. / Л.І. Шекера; Осес. держ. наук. б-ка ім О. М. Горького. – Київ : Урожай, 1985. – 25с.
1031351
  Вірченко В. Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України / В. Вірченко, В. Савчук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 73-82
1031352
  Плішко А.А. Охорона сільськогосподарських угідь від забруднення / А.А. Плішко, М.І. Майстренко. – Київ : Урожай, 1985. – 160с.
1031353
  Потарикіна Л.Л. Охорона соціалістичної власності - одна з основних функцій Радянської держави. / Л.Л. Потарикіна. – К., 1955. – 39с.
1031354
  Лантьєва В. Охорона спадщини // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 37-45
1031355
  Ковальова С. Охорона суспільного порядку у середньовічних європейських містах (XII-XIV ст.): організаційні та правові засади // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 18-24. – ISSN 2409-4544
1031356
  Рудницька Л. Охорона Східного кордону Корпусом Охорони Прикордоння // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 257-262. – ISBN 978-966-171-793-9
1031357
  Хагур М. Охорона та використання пом"яток архітектури йорданіі в міському та районному плануванні. : Автореф... Канд.архітектури.наук: 18.00.04 / Хагур М.;. – К, 1998. – 12л.
1031358
  Щурик М.В. Охорона та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів: регіональний економіко-статистичний аспект // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1031359
  Петренко І. Охорона та захист авторських прав на назву літературного твору. Судова практика в Україні й інших країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 16-26. – ISSN 2308-0361
1031360
   Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів : cекція № 2 (міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [21 берез. 2019 р. м. Київ]) "Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності" : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О. – ISBN 978-617-7700-40-0
Секція № 2 : Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності / [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – 2019. – 165, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. та англ. - Назва обкл.: Збірник матеріалів Міжнар. науково-практичної інтернет-конференціі "Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів". Секція 2. – Бібліогр. в кінці ст.
1031361
  Кушерець Д.В. Охорона та захист майнових прав у сфері договірного права України : монографія / Дарина Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 463, [1] с. – Бібліогр.: с. 424-463 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-371-0


  У пр. № 1704696 напис: Моєму шановному вчителю та наставнику з великою вдячністю та з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 09.06.15.
1031362
  Строган А.Ю. Охорона та захист прав і свобод національних меншин у правовій демократичній державі та розвинутому громадянському суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 695-701. – ISSN 1563-3349
1031363
   Охорона та захист прав інтелектуальної власності : економіко-правові підходи : монографія / [М.Є. Бичковська та ін. ; за ред. О.О. Кулініч, Р.Б. Шишки]. – Київ : Ліра-К, 2019. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7748-83-9
1031364
  Новіцький В.В. Охорона та захист прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 39-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1031365
  Малярчук Л.С. Охорона та захист прав на сучасному етапі розвитку інноваційних технологій: виклики та нові можливості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 44-50


  У статті оцінюються переваги та недоліки впровадження інноваційних технологій при здійсненні правоохоронної та правозахисної діяльності та що у результаті отримає спільно- та. Виносяться на розгляд пов"язані з даною тематикою проблемні питання та ...
1031366
  Василина Н.В. Охорона та захист права власності нотаріусом : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василина Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1031367
  Василина Н.В. Охорона та захист права власності нотаріусом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василина Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 196 л. – Бібліогр.: л. 170-196
1031368
  Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітюк Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Додатки: арк. 219-222. – Бібліогр.: арк. 194-218
1031369
  Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітюк Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1031370
  Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / Нікітюк О.М. ; за заг. ред. д. ю. н., проф., заслуж. юриста України С.Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр прав. досліджень Фурси. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2018. – 206, [1] с. – Бібліогр.: с. 186-206 та в підрядк. прим. – (Серія "Процесуальні науки"). – ISBN 978-617-566-466-7
1031371
  Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С.Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Харків : Право, 2016. – 557, [3] с. – Предм. покажч.: с. 556-558. – Бібліогр.: с. 490-555 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-033-4
1031372
  Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С.Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – 2-ге вид. – Харків : Право, 2018. – 557, [3] с. : іл. – Предм. покажч.: 556-558. – Бібліогр.: с. 490-555 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-294-9


  У пр. № 1743420 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу із щирою вдячністю за допомогу та підтримку від автора. Підпис.
1031373
  Смогоржевський Л.О. Охорона та приваблювання птахів : посібник для вчителів / Л.О. Смогоржевський, А.П. Федоренко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 71с.
1031374
  Термена Б.К. Охорона та раціональне використання природних ресурсів : навч. посібник для ВНЗ / Термена Б.К., Літвінеко С.Г. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-167. – ISBN 966-8653-35-1
1031375
  Червяк Г.П. Охорона та раціональне використання рослинних ресурсів басейну р. Уборть в межах Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-63. – (Біологія ; вип. 32)


  Проведено регіонально-флористичне дослідження рослинного покриву басейну р. Убороть в аспекті охорони та збереження рідкісних та малопоширених видів.
1031376
   Охорона тваринного світу. – Київ : Урожай, 1992. – 224с. – (Природа і ми)
1031377
  Демченко Т.С. Охорона товарних знаків : (порівняльно-правовий аналіз) / Демченко Т.С.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Преса України, 2004. – 184с. – ISBN 966-02-3183-0
1031378
  Демченко Т. Охорона товарних знаків на лікарські препарати: цивільно-правові пргоблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.111-113,122. – ISSN 0132-1331
1031379
  Капіца Ю.М. Охорона топографій інтегральних мікросхем в праві Європейського Союзу та України / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 84-90.
1031380
  Немеш П.Ф. Охорона торговельних марок в Угорській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 214-218.
1031381
  Монастирський Є.О. Охорона трудових прав жінок і молоді / Є.О. Монастирський ; [відп. ред. Є.Ф. Голеня ; уклад.-референт Р.В. Позняк ; ред. Т.С. Больботенко]. – Київ : Т-во "Знання" Української РСР, 1977. – 31, [1] с. – Бібліогр. в підрядк прим. – (Бібліотечка з питань трудового законодавства)
1031382
  Матвійчук В. Охорона трудових прав неповнолітніх засобами прокурорського впливу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 64-69.
1031383
  Снігирьова Л.М. Охорона фольклору нагальне завдання країни // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 198-199
1031384
  Щербина В.І. Охорона функція трудового права в умовах ринкових відносин // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2007. – № 1
1031385
  Бортник В.А. Охорона честі та гідності особи в кримінально-правових нормах зарубіжних країн // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 328-331. – (Право). – ISSN 2222-5226
1031386
  Підгородинський В.М. Охорона честі та гідності особи в науці цивільного та кримінального права // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 308-322. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1031387
   Охорона, дослідження та пропаганда збереження біорізноманіття в Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" : атлас-альбом / [В.С. Гавриленко та ін. ; під заг. ред. В.С. Гавриленка ; фото: В.С. Гавриленка та ін.] ; НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : Половко Н.В., 2017. – 64 с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті. тит. арк. – Бібліогр.: с. 62
1031388
  Гарнік Т.М. Охорона, регенерація, та використання архітектурного потенціалу в контексті розвитку історичного регіону (на прикладі Черкаської області) : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Гарнік Т.М.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1031389
  Батурин Сергій Охоронець : Роман / Батурин Сергій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – ISBN 966-663-043-5; 966-663-034-6
1031390
  Чос В. Охоронець Грушевського дожив до другої незалежності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 215). – С. 14
1031391
  Шендеровський В. Охоронець незгасимого вогнища // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 33-37


  Про вченого, професора Пріцака Омеляна Йосиповича, який з 1992 року працював завідувачем кафедри історіософії Київського державного університету ім. Т. Шевченка
1031392
  Веремійчик О. Охоронець української мови Святослав Караванський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 грудня - 12 січня (№ 1/2)
1031393
  Портяк В. Охоронителі діви // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С. 12-14. – ISSN 0585-8365
1031394
  Портяк В. Охоронителі діви : [зібрання творів автора] / Василь Портяк. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 189, [3] с. – Зміст: Новели ; Олекса Довбуш ; Лола. – ISBN 978-617-7236-64-0
1031395
  Єніч В. Охоронна грамота / В. Єніч, Т. Коломієць // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Дослідження вебресурсів, на яких розміщено інформацію, та грамотна робота з оформленням доказової бази дають можливість довести факт поширення недостовірної інформації".
1031396
  Лиховид І. Охоронна грамота для Обсерваторної гірки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 158). – С. 7
1031397
  Будько Євген Охоронна грамота з Андріївського : Людина-історія / Будько Євген, Запорожченко Борис // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-96 : Іл.
1031398
  Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні : монографія : у 2 ч. / М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Коваленко В.Ф. – ISBN 978-966-2509-25-0
Ч. 1 : Державна служба охорони при МВС України. – 2013. – 110, [1] с. – Бібліогр. : с. 92-110 та в підрядк. прим.
1031399
  Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні : монографія : у 2 ч. / М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Коваленко В.Ф. – ISBN 978-966-2509-25-0
Ч. 2 : Недержавні охоронні підприємства в Україні. – 2013. – 144 с. : табл. – Бібліогр.: с. 58-59
1031400
  Коваль І. Охоронна функція господарського права / І. Коваль, Ю. Павлюченко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 15-30. – ISSN 1026-9932
1031401
  Ковальський В. Охоронна функція держави як система // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.26-31
1031402
  Ковальський В.С. Охоронна функція права : монографія / В.С. Ковальський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 333, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-333. – ISBN 978-966-667-416-9
1031403
  Ковальський В. Охоронна функція права і свобода особистості (законодавче забезпечення спротиву обмеженю свободи) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-24. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1031404
  Ковальський В.С. Охоронна функція права як соціальний правовий феномен : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Ковальський Віктор Семенович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 61 назва
1031405
  Ковальський В. Охоронна функція права: проблеми соціальної обумовленості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 10-15
1031406
  Ковальський В.С. Охоронне регулювання правовідносин: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 67-72.
1031407
  Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 1918) / О.В. Тимощук; МВС. Ун-тет внутрішніх справ. – Харків : Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 462с. + Додатки 450-462. – Бібліогр.:с.423-450. – ISBN 966-610-024-Х
1031408
  Горболіс Л. Охоронний модус рідної мови на чужині : На матеріалі листів Павла Грабовського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 45-47. – ISSN 0130-5263
1031409
  Градецька Н.М. Охоронний ордер як превентивний засіб внутрісімейних злочинів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 105-109. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1031410
  Василюк О.В. Охоронні зони природно-заповідного фонду / О.В. Василюк, А.В. Варуха // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 130-137. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1031411
  Іваннікова Л. Охоронні молитви // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 31-43. – ISSN 2225-5095
1031412
  Денисова Т.А. Охоронні організації як суб"єкт запобігання злочинам в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 120-125. – ISSN 2222-5374
1031413
  Васьковська Т. Охороноздатність промислового зразка // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-23.
1031414
  Стадниченко Ю.І. Охоронці вогню : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1973. – 63 с.
1031415
  Кулеха І. Охоронці для дипломатів / І. Кулеха, О. Бірченко // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 11-13


  Елітна частина Внутрішніх військ - окреме з"єднання з охорони дипломатичнихх представництв
1031416
  Пастушенко Т. Охоронці концтабору Аушвіц: відбір, підготовка та соціальний склад вахманшафту СС / Т. Пастушенко, А. Усач // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 101-114. – ISBN 978-617-635-148-1
1031417
  Катренко А.А. Охоронюваний законом інтерес як категорія цивільного права України та деяких зарубіжних країн : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Катренко Анастасія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1031418
  Венедіктова І. Охоронювані законом інтереси у правовідносинах власності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 324-331. – ISSN 1026-9932
1031419
   Охороняймо вікові дерева Києва / Постійна комісія Київради з питань екол. політики Управ. охорони навкол. природ. середовища виконавчого органу Київради (КМДА), Київ. екол.-культ. центр. – Київ, 2008. – 15с. : іл.
1031420
  Корнєєв О.П. Охороняймо корисних звірів нашої країни. / О.П. Корнєєв. – Київ : Видавництво АН УССР, 1963. – 48с.
1031421
  Дяченко В. Охороняймо пташок! / В. Дяченко. – Харків-Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 32с.
1031422
  Грищенко В.М. Охороняйте лелек / В.М. Грищенко. – Киев, 1996. – 111с.
1031423
   Охороняйте рідну природу. – К., 1964. – 159с.
1031424
  Шарлемань М.В. Охороняйте рідну природу! / Е. Шарлеман. – [Харків] : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. [Коопеpат. Дpук.], 1918. – 32 с. : мал. – (Пpиpодно-Історична Бібліотека / під pед. В.І. Талієва ; Сеp. Світ. Культуpа й Пpиpода № 1)


  Шарлемань Hиколай (Эдуард) Васильевич
1031425
  Борейко В.Е. Охота - угроза здоровью людей и экологической безопасности / В.Е. Борейко ; Київ. еколого-культ. центр. – Киев : Логос, 2020. – 260 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 244-260 и в конце ст. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 88). – ISBN 978-617-7631-52-0
1031426
   Охота. – К., 1976. – 184с.
1031427
  Лебедев В.В. Охота / В.В. Лебедев. – Москва : Советский художник, 1978. – 14 с.
1031428
  Тендряков В.Ф. Охота : повесть, рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Правда, 1991. – 448 с. – ISBN 5-253-00228-6
1031429
  Аристов А. Охота : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 90-94. – ISSN 0027-8238
1031430
  Соснин В. Охота без выстрела / В. Соснин. – Пермь, 1966. – 64с.
1031431
  Долин Б. Охота без выстрела / Б. Долин. – Москва, 1969. – 48 с.
1031432
  Артюхов Г.Я. Охота без запрета / Артюхов Г.Я. – Москва : Лесная промышленость, 1969. – 119 с. : ил. – Библиогр.: с. 114-115
1031433
  Андреев Л.Л. Охота без ружья. Борьба с грызунами - вредителями сельского хозяйства / Л.Л. Андреев. – Москва, 1953. – 62с.
1031434
  Мартинкус В. Охота в заповеднике : романы / Витаутас Мартинкус ; пер. с лит. Б.Залесской ,Г.Герасимова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 539 с.
1031435
  Кустов В.Н. Охота в Путоранах / В.Н. Кустов. – Ставрополь, 1989. – 236с.
1031436
  Сысоев В.П. Охота в Хабаровском крае / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1952. – 200с.
1031437
  Шукшин В.М. Охота жить / В.М. Шукшин. – Казань, 1977. – 223с.
1031438
  Горохов Дмитрий Охота за влюбленным Наполеоном. Загадочная судьба переписки императора // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 1/2 (1072/1073). – С. 24-31. – ISSN 0234-1670
1031439
  Власенко Наталия Охота за головами // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 68-70 : фото
1031440
  Майтингер К. Охота за головами на Соломоновых островах / К. Майтингер. – Москва, 1957. – 311с.
1031441
   Охота за голосами. – Л., 1982. – 207с.
1031442
  Дедюкин Г.В. Охота за дальними телецентрами / Г.В. Дедюкин, Л.А. Модестов. – Москва, 1964. – 111 с.
1031443
  Терещенко Алексей Охота за жемчужиной короны : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 106-113 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1031444
  Терещенко А. Охота за жемчужиной короны // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 106-113


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
1031445
  Васильев Р.Ф. Охота за информацией / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1973. – 63с.
1031446
  Бармин А.Г. Охота за камнями / А.Г. Бармин ; рис. Н. Травина. – Свердловск : Уралгиз, 1934. – 111 с.
1031447
  Чирков Ю.Г. Охота за кварками / Ю.Г. Чирков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 223с.
1031448
  Леви В.Л. Охота за мыслью / В.Л. Леви. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1971. – 224с.
1031449
  Леви В.Л. Охота за мыслью. Заметки психиатра / В.Л. Леви. – М., 1967. – 335с.
1031450
  Винник А.Я. Охота за невидимками / А.Я. Винник. – Донецк, 1968. – 173с.
1031451
  Сехина Екатерина Охота за приведениями. Ночь в Шотландском замке. Призраки замка Нейдпат // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 44-53 : фото
1031452
  Милошевич С. Охота за призраком. защитное слово на процессе лжеобвинений в Гааге. Сентябрь 2004 г. / Слободан Милошевич. – Киев : Оріяни, 2005. – 84с. – (Биб-ка образованного человека). – ISBN 966-8305-32-9
1031453
  Задорожный Олег Охота за пряником // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 100-103 : фото
1031454
  Карберг Саша Охота за светом : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 54-63 : Фото. – ISSN 1029-5828
1031455
  Самойлов Л. Охота за святым Георгием. / Л. Самойлов, М. Вирт. – М, 1969. – 144с.
1031456
  Корниенко С.П. Охота за синим соловьем / С.П. Корниенко. – Хабаровск, 1990. – 158с.
1031457
  Плеханов С.Н. Охота за словом / С.Н. Плеханов. – М., 1987. – 271с.
1031458
  Санеев Н.В. Охота за солнцем. / Н.В. Санеев. – Петропавловск-Камчатский, 1972. – 167с.
1031459
  Кузнецов Л.М. Охота за талисманом / Л.М. Кузнецов. – М., 1987. – 126с.
1031460
  Рич В.И. Охота за элементами / В.И. Рич. – Москва : Химия, 1982. – 167 с.
1031461
  Кирсанов М.Н. Охота и здоровье. / М.Н. Кирсанов. – М., 1973. – 120с.
1031462
  Воробьев Е.З. Охота к перемене мест : Роман / Е.З. Воробьев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 439с.
1031463
  Иваненко Анна Охота к перемене мест : Интернациональная карта настоящего охотника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 20-22 : Фото, карта
1031464
  Ауф Охота на "жемчужного кораблика" : природа / Ауф, дем Кампе Йорн, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 90-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
1031465
  Уайз Д. Охота на "кротов" : секретный поиск предателей, потрясших ЦРУ / Д. Уайз. – Москва, 1994. – 345 с.
1031466
  Вильгельм Клаус Охота на архей : Открытие / Вильгельм Клаус, Лантинг Франс // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 28-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1031467
  Янковский К.Д. Охота на белку по гайнам / К.Д. Янковский. – Москва, 1960. – 25с.
1031468
  Каверзнев В.Н. Охота на болотную дичь. / В.Н. Каверзнев. – М., 1932. – 44с.
1031469
  Герман В.Е. Охота на болотную и луговую дичь / В.Е. Герман. – Москва, 1953. – 80 с.
1031470
  Рябов В.В. Охота на бурых волков / В.В. Рябов. – М., 1957. – 64с.
1031471
  Каверзнев В.Н. Охота на вальдшнепов. / В.Н. Каверзнев. – 2-е изд. – М., 1931. – 46с.
1031472
  Чугунов П.Н. Охота на волков с самолета / П.Н. Чугунов. – М., 1954. – 8 с.
1031473
  Герман В.Е. Охота на вольдшнепа / В.Е. Герман. – Москва, 1952. – 64с.
1031474
  Канюка М.С. Охота на гигантов : приключенческая повесть / М.С. Канюка, И.И. Рядченко. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 184 с.
1031475
  Каверзнев В.Н. Охота на глухарей. / В.Н. Каверзнев. – 3-е изд. – М., 1931. – 39с.
1031476
  Туров С.С. Охота на глухаря / С.С. Туров. – Москва, 1951. – 88с.
1031477
  Боярин С.В. Охота на горностая / С.В. Боярин. – К., 1988. – 460с.
1031478
   Охота на дракона. – М., 1991. – 512с.
1031479
  Фокин Н.Н. Охота на зайцев беляков : Заметки охотника / Н.Н. Фокин. – С.-Петербург, 1914. – 32с.
1031480
  Смирнов Н.П. Охота на зайцев и других грызунов / Н.П. Смирнов. – М., 1957. – 72с.
1031481
  Каверзнев В.Н. Охота на кабанов. / В.Н. Каверзнев. – М., 1932. – 56с.
1031482
  Тарасов В.А. Охота на кентавра / В.А. Тарасов. – Калининград, 1991. – 413с.
1031483
  Сахнин А.Я. Охота на китов / А.Я. Сахнин. – Москва, 1989. – 446с.
1031484
  Дебрин И.И. Охота на копытных животных / И.И. Дебрин. – М., 1957. – 94с.
1031485
  Ярхо Валерий Охота на короля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 184-192 : фото
1031486
  Сидоркин Павел Охота на Красного Бонапарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 180-187 : фото
1031487
  Сохарева Татьяна Охота на краснокнижников : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 95 : Фото. – ISSN 1029-5828
1031488
  Сбитнев Ю.Н. Охота на лося / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1981. – 334с.
1031489
  Аникин Андрей Охота на лохов : Art of Fishing // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 50-54 : Фото
1031490
  Муравьев С.В. Охота на любимца Гитлера / С.В. Муравьев. – М., 1991. – 222с.
1031491
  Никитин Дмитрий Охота на Льва : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 52-59 : Фото
1031492
  Никольский Павел Охота на мамонта // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 54-55 : фото
1031493
  Лобачев С.С. Охота на медведя. / С.С. Лобачев. – Москва, 1951. – 64с.
1031494
  Маципуло Э.П. Охота на монстров / Э.П. Маципуло. – Ташкент, 1988. – 381с.
1031495
  Сухарников А.А. Охота на нырковых уток с чучелами и сетью / А.А. Сухарников. – М., 1933. – 24с.
1031496
   Охота на острова : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 104-108 : Фото. – ISSN 1029-5828
1031497
  Герман В.Е. Охота на пернатую дичь / В.Е. Герман. – Москва, 1959. – 400с.
1031498
  Каверзнев В.Н. Охота на пернатую дичь. / В.Н. Каверзнев. – М.-Л., 1935. – 295с.
1031499
  Каверзнев В.Н. Охота на полевую дичь. / В.Н. Каверзнев, 1932. – 39с.
1031500
  Жук А. Охота на последнего журавля : повести и рассказы / А. Жук; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 248 с.
1031501
  Семенченко Н.В. Охота на правду : современное исследование украинского государства / Наталия Семенченко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 253 с. – ISBN 978-966-7889-43-2
1031502
   Охота на призрак с камерафоном : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 12 : Іл.
1031503
  Франзен Джонатан Охота на птиц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 70-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1031504
  Мирзаян Г. Охота на стамбульского имама // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 26. – С. 38-42


  Політична нестабільність в Турції
1031505
  Бехер У. Охота на сурков : роман / Ульрих Бехер ; пер. с нем. И. Каринцевой, Л. Черной ; [послесл. И. Фрадкина ; ил. В.Т. Алексеев]. – Москва : Прогресс, 1976. – 667 с. : ил.
1031506
  Бехер У. Охота на сурков : роман / Ульрих Бехер ; пер. с нем. И. Каринцевой, Л. Черной ; [послесл. И. Фрадкина ; худож. В.Т. Алексеев]. – Москва : Прогресс, 1977. – 667 с. : ил.
1031507
  Макбэйн Э. Охота на сыщиков / Э. Макбэйн. – М, 1991. – 160с.
1031508
  Лем С. Охота на сэтавра / С. Лем. – Москва, 1965. – 430с.
1031509
  Иванов А.А. Охота на тетеревиных токах. / А.А. Иванов. – Москва, 1951. – 52с.
1031510
  Каверзнев В.Н. Охота на тетеревов. / В.Н. Каверзнев. – М., 1931. – 71с.
1031511
  Лохвицкий М.Ю. Охота на тигра / М.Ю. Лохвицкий. – Тула, 1967. – 184с.
1031512
  Далекий Н.А. Охота на тигра : повести / Н.А. Далекий. – Киев : Радянський письменник, 1974. – 334 с.
1031513
   Охота на Украине. – К., 1954. – 328с.
1031514
   Охота на Украине. – К., 1957. – 328с.
1031515
  Рябов В.В. Охота на уток / В.В. Рябов. – М., 1952. – 84с.
1031516
  Чейз Д.Х. Охота на фазана : [роман] / Джэймс Хэдли Чейз // Охота на фазана : романы / [сост. В.В. Матвеев ; пер. с англ. А. Сашина]. – Минск : Киноцентр, 1993. – С. 147-278. – (Криминальный роман ; 3). – ISBN 985-6001-01-3
1031517
   Охота на фазана : романы. – Минск : Киноцентр, 1993. – 413, [3] с. – На обл. указ. также авт. романов. - На корешке указ. назв. и номер серии. - Содерж.: Яичница из гангстеров / Р. Праттер. Удар новичка / Д.Х. Чейз. Охота на фазана / Д.Х. Чейз. – (Криминальный роман ; 3). – ISBN 985-6001-01-3
1031518
  Мишаткин Ю.И. Охота на фельдмаршала / Юрий Мишаткин ; [худож. В.Э. Коваль]. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во,, 1985. – 224 с.
1031519
  Демидов В. Охота на царя. Семь жизней российского императора // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 16. – С. 12-13
1031520
  Лепети Кристоф Охота на Эболу = Медицина // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 186-196 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1031521
  Рябов В.В. Охота по перу / В.В. Рябов. – М., 1965. – 263с.
1031522
  Дементьев А.И. Охота пуще неволи / А.И. Дементьев. – Челябинск, 1957. – 127с.
1031523
  Аксаков С.Т. Охота пуще неволи / Аксаков С.Т. – Киев : Днипро, 1991. – 590 с.
1031524
  Долин Б. Охота с киноаппаратом / Б. Долин. – М., 1951. – 120с.
1031525
  Пупышев П.Ф. Охота с легавыми собаками / П.Ф. Пупышев. – 3-е изд. – М, 1957. – 118с.
1031526
  Попонов Н.И. Охота с норными собаками. / Н.И. Попонов. – М., 1955. – 93с.
1031527
  Попонов Н.И. Охота с норными собаками. / Н.И. Попонов. – М., 1957. – 51с.
1031528
  Последов Ю.М. Охота с объективом / Ю.М. Последов. – Ставрополь, 1985. – 91с.
1031529
  Минкевич В.Н. Охота с фотоаппаратом. / В.Н. Минкевич; Иофис Е.А. – М., 1963. – 128с.
1031530
  Шкурко В.А. Охота, рыболовство, закон / В.А. Шкурко. – Минск, 1982. – 79с.
1031531
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Москва, 1954. – 70с.
1031532
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Москва, 1954. – 207с.
1031533
  Михалков С.В. Охотник / С.В. Михалков. – Москва, 1956. – 88с.
1031534
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Минск, 1983. – 174с.
1031535
  Тарасов А.И. Охотник Аверьян / А.И. Тарасов. – Архангельск, 1986. – 384с.
1031536
  Хенкин К. Охотник вверх ногами. : [о сов. разведчике Р.И. Абеле] / К. Хенкин ; [вступ. ст. А. Зиновьева]. – Москва : Терра, 1991. – 312, [1] с., [2] л. ил. : ил.
1031537
  Кудинов П.Н. Охотник за "языками". / П.Н. Кудинов. – Москва, 1971. – 176с.
1031538
  Попов Василий Охотник за гамма-вспышками : Что это вспыхнуло там, вдали? // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1031539
   Охотник за головами : [cборник : пер. с англ. – Минск : Белая Русь, 1993. – 445, [2] с. – Содерж.: Охотник за головами; Чудовище из Бонгинды / Э. Уоллес. Новеллы. – (Мистика, ужасы). – ISBN 5-86728-027-6
1031540
  Зубкова А. Охотник за мелодиями // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 8. – С. 102-113


  Жизнь этого композитора была не менее драматична, чем либретто любой из его опер. Джакомо Пуччини - создатель самых чарующих оперных мелодий 20 ст. А ведь когда-то утонченные эстеты объясняли популярность его опер дешевой сентиментальностью и дурным ...
1031541
  Кузнецова Л.И. Охотник за метеоритами / Л.И. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1965. – 152 с.
1031542
  Зверев М.Д. Охотник из Кокпека / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1963. – 271с.
1031543
  Ибрагимова М. Охотник Кереселидзе / М. Ибрагимова. – Ставрополь, 1985. – 128 с.
1031544
  Валанд Киа Охотник на людоедов : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 146-165 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1031545
  Зализняк Л.Л. Охотник на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита / Л.Л. Зализняк. – К, 1989. – 172с.
1031546
  Бриндаров А. Охотник Харибу / А. Бриндаров. – М.-Л., 1950. – 120с.
1031547
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – Москва, 1960. – 223с.
1031548
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – М., 1964. – 222с.
1031549
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – М., 1991. – 220с.
1031550
  Олдридж Д. Охотник. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Кишинев, 1982. – 512с.
1031551
  Кибек М. Охотники : роман / М. Кибек. – Москва : Советский писатель, 1962. – 336 с.
1031552
  Файнберг Л.А. Охотники американского севера / Л.А. Файнберг. – М, 1991. – 179с.
1031553
  Свиридов Г.И. Охотники за алмазами : Повести / Г.И. Свиридов. – Москва : Современник, 1981. – 480с.
1031554
  Цыдендамбаев Ч. Охотники за голубыми гусями / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Современник, 1977. – 240 с.
1031555
  Цыдендамбаев Ч. Охотники за голубыми гусями : сатир. роман в новеллах / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 222 с.
1031556
  Иосифов К.В. Охотники за джихами. / К.В. Иосифов. – М., 1962. – 238с.
1031557
  Шалимов А.И. Охотники за динозаврами / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1968. – 287 с.
1031558
  Ньюман Кєти Охотники за дождем : фотомастер. Дожди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-52 : Фото
1031559
  Данн Роб Охотники за елементами. Новые елементы / Данн Роб, Агилера-Хелвег Макс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 94-103 : фото
1031560
  Рид Охотники за жирафами : Роман / Рид, Майн. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1991. – 239с.
1031561
  Могилевский Б.Л. Охотники за истиной / Б.Л. Могилевский. – М, 1968. – 592с.
1031562
  Лишевский В.П. Охотники за истиной / В.П. Лишевский. – М., 1990. – 285с.
1031563
  Наковник Н.И. Охотники за камнями / Н.И. Наковник. – Ленинград : Недра, 1966. – 243с.
1031564
  Кюнне М. Охотники за каучуком : роман об одном виде сырья / М. Кюнне; Пер. с немецкого Е.Е. Микелевич и А.Д. Райхштейна. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 438 с.
1031565
  Буссенар Л. Охотники за каучуком : роман / Луи Буссенар, пер. А. Энквист. – Київ : Довіра, 1992. – 423, [ 1 ] с. – ISBN 5-85154-002-8
1031566
  Знаменский Н. Охотники за крабами / Н. Знаменский. – М., 1933. – 73 с.
1031567
  Отуотер М. Охотники за лавинами / М. Отуотер. – Москва : Мир, 1972. – 269с.
1031568
  Отуотер М. Охотники за лавинами / М. Отуотер. – 2-е, стереотип. – Москва : Мир, 1980. – 254с.
1031569
  Ларичев В.Е. Охотники за мамонтами / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1968. – 368с.
1031570
  Гудайтис Р.В. Охотники за метафорами / Р.В. Гудайтис. – М, 1991. – 284 с.
1031571
  Крюи П. Охотники за микробами / П. Крюи. – М.Л,, 1936. – 400с.
1031572
  Крюи П. Охотники за микробами / П. Крюи. – М, 1957. – 485с.
1031573
  Крайф Поль де Охотники за микробами. Борьба за жизнь / Крайф Поль де. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 483с.
1031574
  Крюи П. Охотники за микробами: Борьба за жизнь / П. Крюи. – Москва : Наука, 1987. – 432 с.
1031575
  Флос Ф. Охотники за орхидеями / Ф. Флос. – М, 1960. – 144с.
1031576
  Прозоровский Л.В. Охотники за прошлым / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1985. – 157с.
1031577
  Рид Охотники за растениями, или Приключения в Гималайских горах / Рид, Майн. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1957. – 267с.
1031578
  Щербановский О.С. Охотники за растениями. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1961. – 19с.
1031579
  Рид Охотники за растениями. Ползуны по скалам. Затерянные в океане / Майн Рид. – Москва : Правдв, 1991. – 653с. – ISBN 5-253-00286-3
1031580
  Самарцев Л.Г. Охотники за сазанами / Л.Г. Самарцев. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону, 1945. – 80с.
1031581
  Симонов И.А. Охотники за сказками / И.А. Симонов. – Москва, 1960. – 368с.
1031582
  Симонов И.А. Охотники за сказками / И.А. Симонов. – Москва, 1964. – 365с.
1031583
  Симонов И.А. Охотники за сказками / И.А. Симонов. – Москва, 1970. – 223с.
1031584
  Ларичев В.Е. Охотники за черепами / В.Е. Ларичев. – М., 1971. – 272с.
1031585
  Адам-Смит Охотники на лунных птиц : пер. с англ. / Адам-Смит П. ; [предисл. : Н.Н. Дроздова, И.А. Лебедева] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1983. – 184 с. – (Рассказы о странах Востока)
1031586
  Шторх Э. Охотники на мамонтов / Э. Шторх. – М, 1968. – 208с.
1031587
  Покровский С.В. Охотники на мамонтов. Поселок на озере. / С.В. Покровский. – Челябинск : Южно-Уральское кн., 1965. – 260 с.
1031588
  Леонтьев В.В. Охотники пролива Беринга / В.В. Леонтьев. – Магадан, 1969. – 64с.
1031589
  Жуков Борис Охотники страны осси : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 112-119 : Іл.
1031590
   Охотники, собиратели, рыболовы. – Л., 1972. – 288с.
1031591
  Лапский В.Ф. Охотники: Роман. / В.Ф. Лапский. – М., 1990. – 362с.
1031592
  Блукет Н.А. Охотникиза растениями / Н.А. Блукет. – Москва, 1939. – 192с.
1031593
  Зворыкин Н.А. Охотнику о зверях. / Н.А. Зворыкин. – М, 1953. – 216с.
1031594
  Сальгари Э. Охотница за скальпами / Э. Сальгари. – М, 1991. – 255с.
1031595
   Охотница и прыгунья : Анатомия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 76-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
1031596
  Сокирко Олексій Григорович Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Сокирко Олексій Григорович; Сокірко Олексій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 203л. – Бібліогр.:л.179-203
1031597
  Сокирко Олексій Григорович Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Сокирко Олексій Григорович; Сокірко Олексій Григорович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1031598
   Охотничий домик Н. А. Некрасова в Чудове. – Л., 1987. – 63 с.
1031599
  Светлов М.А. Охотничий домик. / М.А. Светлов. – Москва, 1964. – 104с.
1031600
  Бутурлин С.А. Охотничий законопроект : Разбор "Проекта правил об охоте" в ред. Междувед. совещ. с предложением некоторых изменений / С.А. Бутурлин. – Санкт-Петербург : Тип. В.Я. Мильштейна, 1909. – 185 с. – Отд. оттиск из журн.: Наша охота, 1909, сентябрь-октябрь
1031601
  Сабанеев Л.П. Охотничий календарь : в 2 частях, с 382 рис. / сост. Л.П. Сабанеевым. – Москва : Тип. А.А. Карцева, коммиссионера Имп. Общ. Люб. естеств., антропол. и энтогр., 1885. – [644] с. разд. паг.,. – Премия журн. "Природа и охота" за 1885 г. – Библиогр.: "Список книг и статей об уженьи рыбы" (с. 152-158)


  Нумерация с. XVI, 12, LXXII, 254. 52, 42, 6, 170 C/
1031602
   Охотничий минимум знаний для членов Украинского общества охотников и рыболовов. – К., 1966. – 16с.
1031603
  Роскопф И. Охотничий трофей и изделия / И. Роскопф. – М., 1977. – 160с.
1031604
  Шашков Э.В. Охотничье-промысловые животные Верхнего Поволжья. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Шашков Э.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 24л.
1031605
  Марков Е.Л. Охотничье-промысловые животные Лагодехсокго заповедника / Е.Л. Марков. – Тбилиси, 1938. – 67с.
1031606
   Охотничье-промысловые звери. – М., 1965. – 280с.
1031607
  Ливеровский А.А. Охотничье братство : Рассказы / А.А. Ливеровский. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 416с.
1031608
   Охотничье и спортивно-стрелковое оружие XVII-XX вв.. – М., 1960. – 32с.
1031609
  Иноуэ Я. Охотничье ружье / Я. Иноуэ. – М, 1983. – 186с.
1031610
   Охотничье сердце. – М., 1927. – 372с.
1031611
  Пермитин Е.Н. Охотничье сердце / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1963. – 368с.
1031612
  Пермитин Е.Н. Охотничье сердце. Сцены / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1962. – 368с.
1031613
   Охотничье собаководство. – М., 1966. – 385с.
1031614
  Платонов А.В. Охотничье собаководство / А.В. Платонов. – М., 1966. – с.
1031615
  Шерешевский Э.И. Охотничье собаководство. / Э.И. Шерешевский. – М., 1957. – 84с.
1031616
   Охотничье хозяйство и заповедное дело. – М., 1977. – 86с.
1031617
  Миньков Евгений Викторович Охотничье хозяйство населения Северного Причерноморья в эпоху позднего палеолита : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Миньков Евгений Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 19л.
1031618
  Маркевич В.Е. Охотничьи боеприпасы. / В.Е. Маркевич. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1951. – 83с.
1031619
   Охотничьи были. – Пермь, 1957. – 215с.
1031620
  Пришвин М.М. Охотничьи были / М.М. Пришвин. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 383с.
1031621
  Савич К.Я. Охотничьи были. / К.Я. Савич. – Владивосток, 1957. – 111с.
1031622
  Устинович Н.С. Охотничьи были. / Н.С. Устинович. – Абакан, 1963. – 188с.
1031623
  Смирнов Н.П. Охотничьи времена года / Н.П. Смирнов. – М., 1952. – 116с.
1031624
  Терник Е. Охотничьи встречи / Е. Терник. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 232 с.
1031625
  Лавринайтис В.Б. Охотничьи встречи / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1957. – 130с.
1031626
  Лавринайтис В.Б. Охотничьи встречи / В.Б. Лавринайтис. – Изд. 2-е. – Чита, 1963. – 87с.
1031627
  Тамман С.И. Охотничьи встречи. / С.И. Тамман. – 2-е изд., доп. – Тула, 1958. – 136с.
1031628
  Кузьмин И.Ф. Охотничьи животные в условиях интенсивного природопользования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Кузьмин И.Ф.; МП РСФСР. Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1974. – 18л.
1031629
  Соколов Е.А. Охотничьи животные. / Е.А. Соколов. – вып. 1. – Москва, 1949. – 256с.
1031630
  Сабанеев Л.П. Охотничьи звери / Л.П. Сабанеев. – М, 1988. – 480с.
1031631
  Формозов А.Н. Охотничьи звери и промыслы / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1926. – 71с.
1031632
  Юргенсон П.Б. Охотничьи звери и птицы / П.Б. Юргенсон. – М, 1968. – 308с.
1031633
   Охотничьи зори. – Саратов, 1958. – 175с.
1031634
   Охотничьи зори. – М., 1967. – 230с.
1031635
  Верещагин Н.К. Охотничьи и промысловые животные Кавказа / Н.К. Верещагин. – Баку, 1947. – 144с.
1031636
  Молчанов Л.А. Охотничьи и промысловые птицы / Л.А. Молчанов. – М.-Ташкент, 1932. – 176с.
1031637
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа : С атласом из 140 таблиц / М.А. Мензбира, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*Кушнерев
Т. 1. – 1900. – X, 448 с.
1031638
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа : С атласом из 140 таблиц / М.А. Мензбир. – Москва : Тип. Кушнерев
Т. 2. – 1902. – 498с.
1031639
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа / М.А. Мензбир. – Москва : Тип. Кушнерев
[Т. 3] : Атлас. 140 таблиц. – 1902. – 498с.
1031640
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Северной России. – Москва, 1900
1031641
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Северной России. – Москва, 1902
1031642
  Александров Г.А. Охотничьи и рыболовные товары / Г.А. Александров, Ф.Г. Варфоломеев. – Москва : КОИЗ, 1956. – 48 с.
1031643
   Охотничьи просторы. – М., 1950. – 228с.
1031644
   Охотничьи просторы. – М.
2. – 1951. – 256с.
1031645
   Охотничьи просторы. – М.
3. – 1953. – 248с.
1031646
   Охотничьи просторы. – М.
4. – 1954. – 328с.
1031647
   Охотничьи просторы. – М.
6. – 1956. – 448с.
1031648
   Охотничьи просторы. – М., 1957. – 535с.
1031649
   Охотничьи просторы. – Москва, 1958. – 471с.
1031650
   Охотничьи просторы. – Москва
№ 37. – 1980
1031651
   Охотничьи просторы. – Москва
№ 39. – 1982
1031652
   Охотничьи просторы. – Москва
№ 40. – 1983
1031653
  Сабанеев Л.П. Охотничьи птицы / Л.П. Сабанеев. – М, 1989. – 671с.
1031654
  Арамилев И.А. Охотничьи рассказы / И.А. Арамилев ; рис. П. Митурич. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 168 с.
1031655
  Арамилев И.А. Охотничьи рассказы / Иван Арамилев ; [ил.: П. Караченцов ; [Гл. полит. упр. Сов. Армии]. – Москва : Военное издательство, 1951. – 64 с. – (Библиотека журнала "Советский воин" ; № 19 (182))
1031656
  Ананян В.С. Охотничьи рассказы / Ананян В.С. ; [авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц ; илл. П. Караченцов] ; Глав. полит. упр. Совецкой Армии. – Москва : Воениздат, 1953. – 48 с. – (Библиотечка журнала "Совецкий воин" ; № 5 (216))
1031657
  Кузнецов Н.В. Охотничьи рассказы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1953. – 135с.
1031658
   Охотничьи рассказы. – Саратов, 1956. – 175с.
1031659
   Охотничьи рассказы. – Саратов, 1965. – 95с.
1031660
  Крейцер Б.А. Охотничьи ружья и боеприпасы / Б.А. Крейцер, А.И. Толстопят. – М., 1957. – 144с.
1031661
   Охотничьи собаки Ленинграда. – Л., 1947. – 245с.
1031662
  Рубенок О.Ф. Охотничьи страсти. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1990. – 73с.
1031663
  Скребицкий Г.А. Охотничьи тропы / Г.А. Скребицкий. – 2-е доп. изд. – М., 1951. – 128с.
1031664
   Охотничьи тропы. – Саратов, 1954. – 244с.
1031665
  Тириков Анатолий Гаврилович Охотничьи тропы : Рассказы / Тириков Анатолий Гаврилович. – Иркутск : Кн. изд., 1961. – 88с.
1031666
  Шапочка В.В. Охотничьи тропы Тургенева / В.В. Шапочка. – Орел : Вешние воды, 1998. – 160с. – (Редкая книга). – ISBN 5872950829
1031667
  Кривенко В.Г. Охотничьи угодья дельты Волги как среда обитания водоплавающих птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 097, 552 / Кривенко В.Г.; Москов. пед. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1031668
  Вишня Остап Охотничьи усмешки / Вишня Остап. – Москва : Правда, 1957. – 56с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1031669
  Фоменко В.Д. Охотничья жилка / В.Д. Фоменко. – М, 1953. – 48с.
1031670
  Фоменко В.Д. Охотничья жилка / В.Д. Фоменко. – Ростов на Дону, 1983. – 127с.
1031671
  Шевченко А.С. Охотничья зорька / А.С. Шевченко. – Л, 1952. – 188с.
1031672
  Аркушин Г.Л. Охотничья лексика заподнополесских говоров : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Аркушин Григорий Львович ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с.
1031673
  Пухначев В.М. Охотничья сметка. / В.М. Пухначев. – 1953. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1031674
  Соловьев В.А. Охотничья тетрадь / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1966. – 22с.
1031675
  Соловьев В.А. Охотничья тетрадь / В.А. Соловьев. – Москва, 1971. – 111с.
1031676
  Кузнецов Н.В. Охотничья тропа / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1951. – 68с.
1031677
  Казаченко Б.В. Охотничья фауна Пензенской области. / Б.В. Казаченко. – Пенза, 1953. – 156с.
1031678
  Лошкарев Г.А. Охотничья фауна предгорий Северного Кавказа. : Автореф... канд.биол.наук: 03.097 / Лошкарев Г.А.; АН УССР,Ин-т зоологии. – К, 1971. – 24л.
1031679
  Алексеев А.И. Охотск - колыбель русского Тихоокеанского флота / А.И. Алексеев. – Хабаровск : Книжное издательство, 1958. – 158 с. : ил., карт.
1031680
  Умитбаев Р.Б. Охотско-Чаунская металлогеническая провинция: строение, рудоносность, аналоги / Р.Б. Умитбаев. – М., 1986. – 285с.
1031681
  Шлямин Б.А. Охотское море / Б.А. Шлямин. – Москва, 1957. – 96с.
1031682
  Стороженко Н. Охочекомонный полковник Илья Федорович Новицкий / [Н. Стороженко] // Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко. – Киев, 1884. – 27 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1031683
  Суслина И.В. Охрана авторских прав в Интернете / И.В. Суслина, К.К. Покровский // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 0869-608Х
1031684
  Кузнецов М.Н. Охрана авторских прав в международном частном праве / М.Н. Кузнецов. – Москва : УДН, 1986. – 106 с.
1031685
   Охрана авторских прав в СССР. – М., 1974. – 32с.
1031686
  Кириков Б.М. Охрана архитектурных памятников Ленинграда в годы Советской власти / Б.М. Кириков. – Ленинград, 1988. – 31 с.
1031687
  Персикова З.И. Охрана атмосферного воздуха / З.И. Персикова, С.А. Першенков. – М, 1982. – 38с.
1031688
  Пинигин М.А. Охрана атмосферного воздуха / М.А. Пинигин. – М, 1989. – 39с.
1031689
  Магеррамов А.А. оглы Охрана атмосферного воздуха // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3 (54). – С. 14-16. – ISSN 1812-3910
1031690
  Коркутис Пятрас Александрович Охрана атмосферного воздуха в Литве. / Коркутис Пятрас Александрович. – Вильнюс, 1984. – 132с.
1031691
  Елманов В.И. Охрана атмосферного воздуха. / В.И. Елманов, Г.Г. Терновая. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 112с.
1031692
  Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе : Справочник / Н.Ф. Тищенко. – Москва : Химия, 1991. – 362 с.
1031693
   Охрана атмосферы. – М., 1981. – 95с.
1031694
  Лаптев И.П. Охрана атмосферы : Учеб. пособие / И.П. Лаптев. – Томск, 1987. – 149 с.
1031695
  Бороданков А.П. Охрана безопасности труда / А.П. Бороданков. – Л, 1975. – 167с.
1031696
  Алексеенко О.А. Охрана биологического разнообразия: международно-правовое регулирование // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 1812-3910
1031697
  Навроцкая А.А. Охрана биосферы и ее основного компонента - растений. / А.А. Навроцкая. – Одесса, 1991. – 48с.
1031698
  Смирнов И.И. Охрана биосферы и лесная растительность / И.И. Смирнов. – Москва, 1977. – 80с.
1031699
   Охрана ботанических объектов на Крайнем Севере. – Апатиты, 1977. – 122с.
1031700
   Охрана важнейших боанических объектов Украины, Белоруссии, Молдавии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 388с.
1031701
  Борейко В.Е. Охрана вековых деревьев / В.Е. Борейко. – Киев, 1996. – 79с.
1031702
  Борейко В.Е. Охрана вековых деревьев / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны дикой природы. – 2-е изд., доп. – Киев, 2001. – 96с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 22)
1031703
   Охрана вод речных бассейнов. – Х., 1987. – 166с.
1031704
  Рихтер Л.А. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов тепловых электростанций / Л.А. Рихтер. – М, 1981. – 295с.
1031705
   Охрана водной среды. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 183с.
1031706
  Кутырин И.М. Охрана водных объектов от загрязнения (Шаги ускорения) / И.М. Кутырин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 4 0с.
1031707
  Кутырин И.М. Охрана водных ресурсов - проблема современности / И.М. Кутырин, Ю.П. Беличенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 104с.
1031708
   Охрана водных ресурсов. – Москва, 1981. – 95 с.
1031709
  Кутырин И.М. Охрана воздуха и поверхностных вод от загрязнения / И.М. Кутырин. – Москва : Наука, 1980. – 87 с.
1031710
  Бретшнайдер Б. Охрана воздушного бассейна от загрязнений. Технология и контроль / Б. Бретшнайдер, И. Курфюрст; Под ред.А.Ф.Туболкина. – Пер.с англ. – Ленинград : Химия, 1989. – 287с.
1031711
  Скабалланович И.А. Охрана геологической среды и рациональное использование минеральных и водных ресурсов / И.А. Скабалланович, Б.Е. Бронштейн. – Днепропетровск, 1983. – 79с.
1031712
  Скабалланович И.А. Охрана геологической среды на территориях городов и промышленных предприятий / И.А. Скабалланович, Б.Е. Бронштейн. – Днепропетровск, 1985. – 85с.
1031713
   Охрана геологической среды от отрицательного воздействия предприятий горнодобывающей промыленности. – М., 1984. – 262с.
1031714
  Куфаев В.И. Охрана детства в Северо-Американских Соединенных Штатах / Куфаев В.И. – Москва ; Ленинград, 1929. – 152 с.
1031715
   Охрана детства в СССР. – М., 1979. – 287с.
1031716
  Федоров А.А. Охрана дизайна в конкурентном праве Украины // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 48-53
1031717
  Бекяшев К.А. Охрана дикого атлантического лосося российского происхождения в свете Конвенции ООН по морскому праву 1982 года / К.А. Бекяшев, Е.С. Кац // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 21-26. – ISSN 1812-3910
1031718
   Охрана дикой природы : ежеквартальный научно-практический и научно-популярный журнал Центра охраны дикой природы СоЭС. – Москва
№ 4. – 1999
1031719
   Охрана дикой природы : научно-практический и научно-популярный журнал. – Москва
№ 1. – 2001
1031720
  Борейко В.Е. Охрана дикой природы в Украине и мире / В.Е. Борейко ; Київ. екол.- культур. центр. – Київ : Логос, 2018. – 80 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 77-80. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 83). – ISBN 978-617-7446-15-5
1031721
  Яблоков А.В. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – М., 1983. – 271с.
1031722
  Яблоков А.В. Охрана животного мира: проблемы и перспективы / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – Москва : Знание, 1979. – 64с.
1031723
  Колосов А.М. Охрана животных в РСФСР / А.М. Колосов. – Москва : Россельхозиздат, 1982. – 168с.
1031724
  Житков Б.М. Охрана животных и разведение пушных зверей / Б.М. Житков. – 30с.
1031725
  Колосов А.М. Охрана животных России / А.М. Колосов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 211с.
1031726
  Денисов К.А. Охрана жизни и здоровья военнослужащих в зарубежных странах (на примере США) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1680-2721
1031727
   Охрана жизни и здоровья рабочих в промышленности. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Ч. 2, вып. 1, 2, 3. – 1914. – VI, 293, 183, VIII, 190 с.
1031728
  Скрипко В.Р. Охрана жилищных прав граждан / В.Р. Скрипко. – М., 1959. – 70с.
1031729
  Скрипко В.Р. Охрана жилищных прав граждан : Автореф... Канд.юрид.наук: / Скрипко В.Р.; МГУ. – М, 1960. – 24л.
1031730
  Воложанин В.П. Охрана жилищных прав граждан / В.П. Воложанин. – Москва, 1968. – 63с.
1031731
   Охрана здоровья в СССР. – Москва, 1990. – 238с.
1031732
  Читлов Д.С. Охрана здоровья граждан от тяжких насильственных посягательств / Д.С. Читлов; Ной И.С. – Саратов, 1974. – 184с.
1031733
   Охрана здоровья, профилактика и снижение заболеваемости трудящихся. – М., 1986. – 224с.
1031734
  Барсуков М.И. Охрана земель при открытой разработке месторождений / М.И. Барсуков, И.М. Барсуков. – Киев : Техніка, 1987. – 150 с.
1031735
   Охрана земельных ресурсов СССР. – М., 1986. – 182с.
1031736
  Тышкевич Г.Л. Охрана и восстановление буковых лесов / Г.Л. Тышкевич. – Кишинев, 1984. – 231с.
1031737
  Беликова К. Охрана и защита авторских и смежных прав в России, Индии и Китае // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 4. – С. 55-66. – ISSN 0201-7059
1031738
  Барабаш-Никифоров Охрана и изучение природы степной полосы Украины : (Екатеринославская губ.) / И.И. Барабаш-Никифоров. – Екатеринослав : Вертоградов и Твертин, 1924. – 39 с. : рис.
1031739
   Охрана и использование водных ресурсов Карелии. – Петрозаводск, 1974. – 343с.
1031740
  Мудрецов А.Ф. Охрана и использование земли / А.Ф. Мудрецов. – М., 1978. – 47с.
1031741
  Соколов В.Е. Охрана и использование млекопитающих / В.Е. Соколов, Т.Б. Саблина. – Москва, 1974. – 64с.
1031742
   Охрана и использование памятников истории и культуры. – Алма-Ата, 1979. – 280с.
1031743
   Охрана и использование памятников истории и культуры в УССР в годы советской власти : Научно-вспомог. библиогр. указ. – Москва, 1987. – 110с.
1031744
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 1. – 1983. – 295с.
1031745
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 2. – 1983. – 295с.
1031746
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 3. – 1983. – 74с.
1031747
  Беккер А.А. Охрана и контроль загрязнения природной среды : учеб. пособ. для гидрометеорол. техникумов / Андрей Антонович Беккер, Тамерлан Бала оглы Агаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 286 с. : ил. – Библиогр.: с. 276-282. – ISBN 5-286-00230-7
1031748
   Охрана и культивирование растений-символов Украины / В.А. Нечитайло, Н.М. Стеценко, В.Ф. Руденко, А.В. Подобайло; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 102с. – Библиогр.С.98-99. – (Сер"Охрана дикой природы" ; Вып.9)
1031749
  Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса / И.И. Левидов. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1939. – 112 с.
1031750
  Колосов А.М. Охрана и обогащение фауны СССР / А.М. Колосов. – Москва : Лесная промышленность, 1975. – 278с.
1031751
   Охрана и оптимизация окружающей среды. – Киев, 1990. – 254с.
1031752
   Охрана и перспективы восстанговления численности джейрана в СССР. – М., 1986. – 93с.
1031753
  Родзевич Н.Н. Охрана и преобразование природы : Учебное пособие. / Н.Н. Родзевич, К.В. Пашканг. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 287с.
1031754
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение полезных птиц : пособ. для учителей / К.Н. Благосклонов. – 4-е изд., перераб. – Москва : Учпедниз, 1957. – 284 с. : ил., 1 л. ил.
1031755
  Дергунов Н. Охрана и привлечение птиц / Н. Дергунов. – М., 1927. – 56с.
1031756
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц / К.Н. Благосклонов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1972. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 233-235 и с. 237-238
1031757
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц, полезных в сельском хозяйстве / К.Н. Благосклонов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1952. – 260с.
1031758
  Пильский П. М. Охрана и провокация. – Петроград : Тип. "Виктория", 1917. – 48 с. – (Свободная библиотека; № 5)
1031759
   Охрана и рациональное испльзование природных ресурсов. – Симферополь, 1980. – 172с.
1031760
   Охрана и рациональное использование внутренних вод Центра и Севера Русской равнины. – Ярославль, 1986. – 93с.
1031761
  Бабич Б.И. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. / Б.И. Бабич, Е.Г. Григорьев. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Новое в жизни, наукеЮ технике. Науки о Земле ; № 7)
1031762
   Охрана и рациональное использование геологической среды. – Пермь, 1987. – 134с.
1031763
   Охрана и рациональное использование геологической среды. – Пермь, 1987. – 144с.
1031764
  Курашвили Б.Е. Охрана и рациональное использование животного мира Грузии / Б.Е. Курашвили. – М., 1985. – 143с.
1031765
   Охрана и рациональное использование защитных лесов степной зоны. – Днепропетровск, 1987. – 165с.
1031766
  Лаптев И.П. Охрана и рациональное использование наземных животных / И.П. Лаптев. – Томск, 1981. – 102с.
1031767
  Лесик А.В. Охрана и рациональное использование памятников архитектуры / А.В. Лесик. – Ленинград, 1987. – 125 с.
1031768
  Мухамеджанов М.В. Охрана и рациональное использование природные ресурсов Узбекистана / М.В. Мухамеджанов, Ф.Х. Шарафутдинова. – Ташкент, 1989. – 116с.
1031769
   Охрана и рациональное использование природных ресурсов. – Петразоводск, 1984. – 100с.
1031770
   Охрана и рациональное использование природных ресурсов Верхневолжья. – Тверь, 1991. – 99с.
1031771
   Охрана и рациональное использование природы. – Х.
ч. 2. – 1981. – 220с.
1031772
   Охрана и рациональное использование природы Донбасса. – Л., 1976. – 141с.
1031773
   Охрана и рациональное использование фауны и экосистем Енисейского Севера. – М., 1988. – 202с.
1031774
   Охрана и реставрация памятников архитектуры в СССР. – Москва, 1964. – 36с.
1031775
  Дозорцев В.А. Охрана изобретений в СССР / В.А. Дозорцев. – М., 1967. – 128с.
1031776
  Мамиофа И.Э. Охрана изобретений и технический прогресс / И.Э. Мамиофа. – М., 1974. – 199с.
1031777
   Охрана изобретений и товарных знаков : правовые и эконом. проблемы : сб. ст. – Рига : Знание, 1975. – 154 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
1031778
   Охрана изучения и обогащения растительного мира. – Киев
Вып. 8. – 1981
1031779
  Дмитренко И.А. Охрана имущественных прав колхозов / И.А. Дмитренко. – Киев, 1970. – 112с.
1031780
  Дульнева Л.А. Охрана имущественных прав несовершеннолетних в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Дульнева Л.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 17с.
1031781
  Гелукашвили Л.Г. Охрана имущественных прав несовершеннолетних. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Гелукашвили Л.Г.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 22л.
1031782
  Еремеев Д.Ф. Охрана имущественных прав советских граждан / Д.Ф. Еремеев. – Минск, 1970. – 80с.
1031783
  Юрченко В.С. Охрана имущественных прав советских граждан. / В.С. Юрченко. – Минск, 1962. – 152с.
1031784
  Алдошин С.М. Охрана интеллектуальной собственности в академическом секторе науки / С.М. Алдошин, Д.И. Цыганов // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 2 (28). – С. 17-25. – ISSN 2072-4322


  В статье приводится аналитический обзор роботы по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, полученных в РАН по итогам выполнения научных исследований.
1031785
  Андрощук Г.А. Охрана интеллектуальной собственности в Китае : состояние и тенденции // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2010. – Т. 6, № 1. – С. 81-101. – ISSN 1815-2066
1031786
  Наутенко Л.Я. Охрана интеллектуальной собственности: проблемы и конфликты // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 30-37. – ISSN 044-748Х
1031787
  Шерстнева Н.С. Охрана интересов детей в советском семейном праве : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Шерстнева Н. С.; Сверл. юр. ин-т. – Свердловск, 1977. – 25л.
1031788
  Львович Ю.Я. Охрана интересов покупателей / Ю.Я. Львович. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 224 с.
1031789
  Ветров Н.И. Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами / Н.И. Ветров. – Москва, 1990. – 77с.
1031790
  Клык Н.Л. Охрана интересов сторон по авторскому договору / Н.Л. Клык. – Красноярск, 1987. – 180с.
1031791
  Ерофеев Б.В. Охрана колхозной собственности / Б.В. Ерофеев. – М., 1954. – 40с.
1031792
   Охрана конституционных прав личности на предварительном следствии. – М., 1989. – 87с.
1031793
  Слонимский Л.З. Охрана крестьянского земледелия и необходимые законодательные реформы : доклад, читанный в гражданском отделении юридического общества при Имп. С-Петербургском ун-те, в заседаниях 15 марта и 5 апреля 1891 года / [соч.] Л. З. Слонимского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1891. – 104 с.
1031794
  Постригань У. Охрана культурного наследия города в американском аспекте (вторая половина ХХ - начало ХХІ вв.): деятельность Фундации Исторической Саванны и города Саванна (штат Джорджия) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 56-68. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1031795
  Чиокану Серджиус Охрана культурного наследия Республики Молдова на современном этапе // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 336-344. – ISBN 978-966-651-971-2
1031796
   Охрана ландшафтов : Толковый словарь. – Москва : Прогресс, 1982. – 272с.
1031797
   Охрана ландшафтов и проектирование. – Москва, 1982. – 189с.
1031798
   Охрана ландшафтов Сибири. – Новосибирск, 1973. – 250с.
1031799
  Жданов А.А. Охрана лесных и водных богатств в СССР / А.А. Жданов, Л.В. Левшин. – Москва, 1958. – 52с.
1031800
  Генсирук С.А. Охрана лесных экосистем / С.А. Генсирук, Л.И. Гайдарова. – Киев : Урожай, 1984. – 200 с.
1031801
  Зинов Г.И. Охрана лесов от пожаров / Г.И. Зинов. – 2-е изд. – М, 1980. – 160с.
1031802
  Филимонова А.А. Охрана личной собственности граждан / А.А. Филимонова. – Алма-Ата, 1975. – 32с.
1031803
  Щедрина А.К. Охрана личной собственности граждан по указу Президиума Верхнего Совета СССР от 4 июня 1947 года "Об усилении охраны личной собственности граждан" : Автореф... Канд.юрид.наук: / Щедрина А.К.; Всес.ин-т юрид.наук. – Москва, 1952. – 20 л.
1031804
   Охрана материнства и детства в СССР. – М., 1986. – 368с.
1031805
  Нечаева А.М. Охрана материнства и детства в СССР / А.М. Нечаева. – М., 1988. – 92с.
1031806
  Лебедева В.П. Охрана материнства и младенчества в Стране Советов / В.П. Лебедева. – Москва ; Ленинград, 1934. – 263 с.
1031807
   Охрана местных природно-исторических святынь / В.Е. Борейко, О.Г. Листопад, В.Ф. Руденко, А.В. Подобайло; Киевский эколого-культурний центр; Укр.молодежн.лига.Скорая заповедная помощь. – Киев, 1998. – 144с. – (Охрана дикой природы ; Вып.7). – ISBN 9669530237
1031808
   Охрана морской среды. – К., 1984. – 179с.
1031809
  Сперанская Л.В. Охрана морской среды и международное право / Л.В. Сперанская. – М., 1976. – 64с.
1031810
  Балашов И.А. Охрана наземных моллюсков Украины = Conservation of terrestrial mollusсs in Ukraine / Балашов И. ; [науч. ред. В.В. Корнюшин] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Институт зоологии НАН Украины, 2016. – 271, [1] с. – Парал. тит. арк. англ., обкл. парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 180-219. – ISBN 978-966-02-7841-7
1031811
  Рябоконь Е.А. Охрана наследственного имущества по законодательству Украины // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 2-19
1031812
  Ананьев В.А. Охрана недр : учеб. пособие / Ананьев В.А. ; под ред. И.П. Лаптева ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Томский университет, 1988. – 90 с. – Библиогр.: с. 88-89 (28 назв.)
1031813
  Потемкин Л.А. Охрана недр и окружающей среды. / Л.А. Потемкин. – Москва : Недра, 1977. – 205с.
1031814
  Манукян П.А. Охрана недр. / П.А. Манукян. – М.-Х., 1951. – 288с.
1031815
  Кочиеру М.Н. Охрана нематериального культурного наследия Молдовы: новые парадигмы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 54-57
1031816
  Гринева М.А. Охрана нетрадиционных товарных знаков // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 4. – С. 21-34
1031817
   Охрана общественного порядка - основная задача органов ООП. – К., 1968. – 222с.
1031818
  Кораблев М.Д. Охрана общественного порядка и безопасности в условиях ПВО. / М.Д. Кораблев. – М., 1960. – 31с.
1031819
   Охрана окружающей природной среды. – К., 1988. – 304с.
1031820
  Ляшенко В.И. Охрана окружающей природной среды и защита населения в уранодобывающих регионах // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 82-92 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1726-5428
1031821
   Охрана окружающей природной среды. Экономические аспекты , проблемы и вопросы стандартизации : Материалы советско-американского симпозиума. Ереван 16 - 23 октября 1977 г. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 192 с.
1031822
  Денисенко Г.Ф. Охрана окружающей среді в чёрной металлургии / Г.Ф. Денисенко, И З. Губонина, . – М., 1989. – 115с.
1031823
   Охрана окружающей среды : Библиогр. указ. за 1971-1975 гг. – Киев, 1976. – 69с.
1031824
   Охрана окружающей среды. – Москва : Экономика
Модели управления чистотой природной среды. – 1977. – 231 с.
1031825
  Матвеев Л.Т. Охрана окружающей среды / Л.Т. Матвеев. – Л., 1978. – 61с.
1031826
   Охрана окружающей среды : Справочник Відом. про відпов.: Автор-составительЛ.П.Шариков. – Ленинград : Судостроение, 1978. – 558 с.
1031827
   Охрана окружающей среды. – Л., 1979. – 159с.
1031828
   Охрана окружающей среды. – Л., 1979. – 238с.
1031829
  Бакач Т. Охрана окружающей среды : пер. с венг. / Тибор Бакач. – Москва : Медицина, 1980. – 216 с.
1031830
   Охрана окружающей среды. – М., 1982. – 224с.
1031831
   Охрана окружающей среды. – Минск
Вып. 1. – 1982
1031832
   Охрана окружающей среды. – М., 1983. – 264с.
1031833
   Охрана окружающей среды. – Л., 1984. – 338с.
1031834
   Охрана окружающей среды. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
1031835
  Транин А.А. Охрана окружающей среды / А.А. Транин. – Москва, 1987. – 126с.
1031836
  Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды / Ю.В. Новиков. – М., 1987. – 286с.
1031837
  Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды / С.Б. Чистякова. – Москва, 1988. – 270 с.
1031838
   Охрана окружающей среды. – М., 1989. – 147с.
1031839
   Охрана окружающей среды. – М.
ч.2. – 1989. – 137с.
1031840
   Охрана окружающей среды. – М., 1990. – 203с.
1031841
   Охрана окружающей среды. – М., 1991. – 127с.
1031842
   Охрана окружающей среды : Учебник для вузов / А.М. Владимиров, Ю.И. Ляхин, Л.Т. Матвеев, В.Г. Орлов; Владимиров А. М. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 422с. – ISBN 5-286-00643-4
1031843
  Белов С.В. Охрана окружающей среды : Учебник для вузов / С.В. Белов, А Ф. Козьяков и др. Барбинов. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319с. – ISBN 5-286-00643-4
1031844
   Охрана окружающей среды : Учебник для вузов. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 559с. – ISBN 5-238-00196-7
1031845
   Охрана окружающей среды в ГДР. – М., 1986. – 336с.
1031846
  Николин В.И. Охрана окружающей среды в горной промышленности / В.И. Николин, Е.С. Матлак. – Киев : Вища школа, 1987. – 190с.
1031847
   Охрана окружающей среды в городах. – К., 1981. – 302с.
1031848
   Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. – Львов, 1989. – 159с.
1031849
  Амархуу Осорын Охрана окружающей среды в системе функций социалистического государства. (На основе опыта СССР и МНР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Амархуу Осорын; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1976. – 19л.
1031850
  Соколов В.И. Охрана окружающей среды в США: приоритеты, бюджеты, занятость // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 95-109
1031851
   Охрана окружающей среды и географический прогноз. – Иркутск, 1979. – 133с.
1031852
   Охрана окружающей среды и ее социально-экономическая эффективность. – Москва : Наука, 1980. – 239 с.
1031853
  Нечепоренко О.Л. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов / О.Л. Нечепоренко. – Л., 1986. – 51с.
1031854
   Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. – М., 1991. – 251с.
1031855
   Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в СССР : Статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 174 с.
1031856
   Охрана окружающей среды и социалистическое природопользование. – М., 1978. – 60с.
1031857
  Назарова Н.С. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание студентов / Н.С. Назарова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 102с.
1031858
   Охрана окружающей среды и экология человека. – Иркутск, 1980. – 125с.
1031859
   Охрана окружающей среды и эффективность производства. – Саратов, 1981. – 135с.
1031860
   Охрана окружающей среды калийных производств. – Минск, 1979. – 145с.
1031861
   Охрана окружающей среды Молдавии. – Кишинев, 1986. – 110с.
1031862
  Михайлов А.М. Охрана окружающей среды на карьерах / А.М. Михайлов. – Киев : Вища школа, 1990. – 264с.
1031863
   Охрана окружающей среды на предприятиях атомной промышленности. – М., 1982. – 201с.
1031864
  Перединий О.Г. Охрана окружающей среды на предприятиях цветной металлургии / О.Г. Перединий, Н.В. Микшевич. – Москва : Металлургия, 1991. – 190 с.
1031865
   Охрана окружающей среды от загрязнения. – М., 1975. – 83с.
1031866
  Малышева Н.Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия : (правовые и организационные вопросы) / Н.Р. Малышева ; [отв. ред. Ю.С. Шемшученко] ; Акад. наук Укр. ССР ; Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1984. – 141, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Человек и среда")
1031867
  Малышева Наталья Рафаэловна Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы) : Автореф... кадн. юрид.наук: 12.00.02 / Малышева Наталья Рафаэловна; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1981. – 24л.
1031868
  Тышкевич Г.Л. Охрана окружающей среды при интенсивном ведении сельского хозяйства / Г.Л. Тышкевич. – Кишинев, 1987. – 169с.
1031869
   Охрана окружающей среды при использовании пестицидов. – К., 1983. – 126с.
1031870
   Охрана окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отходов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 168 с.
1031871
   Охрана окружающей среды при освоении области многолетнемерзлых пород. – Москва : Наука, 1980. – 138с.
1031872
   Охрана окружающей среды при поисках, разведке и разработке морских месторождений нефти и газа. – Рига, 1986. – 49с.
1031873
  Смирнов В.И. Охрана окружающей среды при проектировании городов / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1981. – 168 с.
1031874
   Охрана окружающей среды при производстве пластмасс. – Л., 1988. – 113с.
1031875
  Бадяев В.В. Охрана окружающей среды при эксплуатации АЭС / Бадяев В.В., Егоров Ю.А., Казаков С.В. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 222 с. – Библиогр.: с. 216-222. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; 30)
1031876
   Охрана окружающей среды промышленного региона. – К., 1980. – 195с.
1031877
  Марцинкевич Г.И. Охрана окружающей среды. / Г.И. Марцинкевич. – Минск, 1976. – 110с.
1031878
  Черныш Б.Я. Охрана окружающей среды. / Б.Я. Черныш. – К, 1982. – 25с.
1031879
   Охрана окружающей среды: проблема просвещения. – Москва : Прогресс, 1983. – 352с.
1031880
   Охрана окружающей среды: проблемы просвещения. – Тбилиси, 1977. – 352с.
1031881
   Охрана окружающей среды: управление право. – Киев, 1982. – 207 с.
1031882
  Сидельникова Мария Охрана от труда / Сидельникова Мария, Леви Ядид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 121-128 : фото
1031883
   Охрана открытий,. – Москва, 1969. – 42с.
1031884
  Морозов Д.В. Охрана памятников архитектуры в Западной Беларуси (1921-1939 гг.) : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 24.00.03 / Морозов Дмитрий Викторович ; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2019. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
1031885
   Охрана памятников истории и культуры. – М., 1973. – 191с.
1031886
  Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и культуры : Справочное пособие / И.А. Игнаткин. – Киев : Вища школа, 1990. – 223с.
1031887
   Охрана памятников истории и культуры в СССР. – Москва, 1978. – 66с.
1031888
  Бородин И.П. Охрана памятников природы / И.П. Бородин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – 31с.
1031889
  Анучин Д.Н. Охрана памятников природы / Анучин Д.Н. ; Г.А. Кожевников ; Международная охрана природы. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К
2. – 1914. – 59 с. : 29 рис.
1031890
  Корнилов П.Е. Охрана памятников ТССР / П.Е. Корнилов. – Казань, 1928. – 14с.
1031891
  Пиннекер Е.В. Охрана подземной гидросферы / Е.В. Пиннекер. – Москва : Знание, 1979. – 48с.
1031892
  Пиннекер Е.В. Охрана подземных вод / Е.В. Пиннекер. – Новосибирск : Наука, 1979. – 70с.
1031893
  Мироненко В.А. Охрана подземных вод в горнодобывающих районах = (опыт гидрогеологических исследований) / В.А. Мироненко, В.Г. Румынин, В.К. Учаев. – Ленинград : Недра, 1980. – 320с.
1031894
   Охрана подземных вод в условиях техногенеза. – Киев : Вища школа, 1985. – 221с.
1031895
   Охрана подземных вод в УССР. – К., 1970. – 102с.
1031896
   Охрана подземных вод в УССР. – К.
вып. 2. – 1970. – 88с.
1031897
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 3. – 1970. – 64с.
1031898
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 4. – 1970. – 64с.
1031899
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 5. – 1970. – 72с.
1031900
  Тукалло А.М. Охрана подземных вод. / А.М. Тукалло. – Л., 1988. – 95с.
1031901
  Вирен С. Охрана помещений с помощью электромагнитных полей / С. Вирен. – Москва, 1961. – 11 с.
1031902
  Болдышев В.С. Охрана почв : Словарь-справочник / В.С. Болдышев; Под ред. Медведева А.Г. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1977. – 112с.
1031903
   Охрана почв. – Ростов-на-Дону, 1979. – 159с.
1031904
   Охрана почв. – Ростов-на-Дону, 1983. – 183с.
1031905
  Добровольский Г.В. Охрана почв : учебник / Г.В. Добровольский, Л.А. Гришина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 224 с.
1031906
  Болдышев В.С. Охрана почв : Словарь-справочник / В.С. Болдышев. – 2-е, перераб. и дополн. – Минск : Изд-во "Университетское", 1989. – 159 с.
1031907
   Охрана почв и рециональное использование земельных ресурсов Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 184с.
1031908
  Амосова Я.М. Охрана почв от химического загрязнения / Я.М. Амосова, Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 94 с.
1031909
  Кузнецов М.С. Охрана почв от эрозии и дефляции / М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов. – М.
2. – 1985. – 98с.
1031910
  Гудзон Н. Охрана почвы и борьба с эрозией / Н. Гудзон. – Москва : Колос, 1974. – 304 с.
1031911
  Бару М.И. Охрана прав авторов, изобретателей, рационализаторов / М. И. Бару. – Киев : Вища школа, 1984. – 65 с. – (Библиотечка "Основы правоведения")
1031912
  Тарасова В.А. Охрана прав граждан в пенсионном обеспечении. / В.А. Тарасова. – М., 1978. – 118с.
1031913
  Недавний А.Л. Охрана прав граждан местными Советами. / А.Л. Недавний. – Москва, 1963. – 108с.
1031914
  Рамзаев П.В. Охрана прав граждан при изьятии земельных участков и сносе домов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Рамзаев П.В.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 21л.
1031915
  Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой / С.Г. Березовская ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1964. – 263 с.
1031916
  Мартынчик Е.Г. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводтве. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1982. – 188с.
1031917
   Охрана прав и интересов личности по уголовному законодательству социалистических стран. – Москва, 1989. – 228с.
1031918
   Охрана прав и интересов личности:. – К., 1992. – 199с.
1031919
  Данченко Н.И. Охрана прав и интересов советских женщин. / Н.И. Данченко. – К., 1987. – 47с.
1031920
  Скрипко В.Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов / В.Р. Скрипко. – М., 1982. – 80с.
1031921
  Скрипко В.Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов в европейских социалистических странах / В.Р. Скрипко. – Москва, 1975. – 144с.
1031922
  Попов В.А. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. / В.А. Попов. – К, 1977. – 45с.
1031923
  Бондарь А. Охрана прав интеллектуальной собственности в ЕЭП // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 8. – С. 83-85. – ISSN 2074-6040
1031924
  Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством / Н.С. Малеин. – Москва, 1985. – 165с.
1031925
  Шило Н.Я. Охрана прав личности судами надзорной инстанции / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1988. – 124с.
1031926
  Крыжна В.Н. Охрана прав на указание места происхождения товара // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 4 (30). – С. 20-23. – ISSN 2072-4322
1031927
  Яковлева Г.В. Охрана прав незамужней матери / Г.В. Яковлева. – Минск, 1979. – 120с.
1031928
  Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетних по советскому гражданскому и семейному праву / Н.М. Ершова. – Москва, 1965. – 102с.
1031929
  Тадевосян В.С. Охрана прав несовершеннолетних. / В.С. Тадевосян. – М,, 1974. – 104с.
1031930
  Мартынчик Е.Г. Охрана прав осужденного в кассационном производстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1979. – 120с.
1031931
  Мартемьянов В.С. Охрана прав покупателя, заказчика и клиента / В.С. Мартемьянов. – М, 1983. – 64с.
1031932
   Охрана прав потребителя в капиталистических странах. – М., 1987. – 42с.
1031933
  Кобец Н.Г. Охрана прав рабочих и служащих и прав профсоюзов при рассмотрении судами дел об увольнении. : Автореф... канд. юридич.наук: / Кобец Н.Г.; МГУ. Юридич. ф-тет. – М.., 1967. – 14л.
1031934
  Скрипко Е.Я. Охрана прав рационализаторов / Е.Я. Скрипко. – Минск, 1966. – 216с.
1031935
  Заворотько П.П. Охрана прав советских граждан в стадии исполнения судебных решений : Автореф... канд. юр.наук: / Заворотько П.П.;. – К, 1956. – 15л.
1031936
  Рябов А.А. Охрана права государственной собственности на землю и права землепользования в СССР / А.А. Рябов ; [науч. ред. В.П. Малков ; ред. Р.Г. Биктанов ; техн. ред. Н.М. Кислова]. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1976. – 192 с. – Примеч.: с. 181-191
1031937
  Полянская Г.Н. Охрана права государственной собственности на леса. / Г.Н. Полянская. – Москва, 1956. – 252с.
1031938
  Рябов А.А. Охрана права государственной собственности на природные ресурсы СССР / А.А. Рябов. – Казань, 1982. – 144с.
1031939
  Жариков Ю.Г. Охрана права землепользования / Ю.Г. Жариков. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 136с.
1031940
  Белицкий А.С. Охрана природных ресурсов при удалении промышленных жидких отходов в недра земли / А.С. Белицкий. – Москва : Недра, 1976. – 145 с.
1031941
   Охрана природы -- задача народнохозяйственного и культурного значения. – М., 1964. – 24с.
1031942
  Борейко В.Е. Охрана природы - дело молодых / В.Е. Борейко. – Киев : Урожай, 1991. – 78с.
1031943
   Охрана природы - задача всенародная. – Киев : Политиздат, 1987. – 222с.
1031944
   Охрана природы. – М., 1948. – 141с.
1031945
   Охрана природы. – М., 1948. – 141с.
1031946
   Охрана природы. – М., 1948. – 130с.
1031947
   Охрана природы. – М., 1948. – 126с.
1031948
   Охрана природы. – М., 1948. – 137с.
1031949
   Охрана природы. – М., 1948. – 120с.
1031950
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
1031951
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
1031952
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
1031953
   Охрана природы. – М., 1950. – 172с.
1031954
   Охрана природы. – М., 1950. – 168с.
1031955
   Охрана природы. – М., 1950. – 160с.
1031956
   Охрана природы. – М., 1951. – 160с.
1031957
   Охрана природы. – Москва, 1966. – 252с.
1031958
   Охрана природы. – Минск, 1969. – 392с.
1031959
   Охрана природы : Сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 407 с.
1031960
   Охрана природы. – Ярославль, 1975. – 255с.
1031961
  Астанин Л.П. Охрана природы : учеб. и учеб. пособие для сред. с.-х. учеб. завед. / Л. П. Астанин, К. Н. Благосклонов. – Москва, 1978. – 239 с.
1031962
   Охрана природы. – 2-е, дораб. – Москва, 1981. – 270с.
1031963
  Бабаев Ф.Р. Охрана природы : (учеб. пособие) / Бабаев Ф.Р. ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку : АГУ, 1982. – 105 с. – Библиогр.: с. 101-104 (42 назв.)
1031964
   Охрана природы. – М., 1983. – 144с.
1031965
   Охрана природы. – Киев
Вып. 2. – 1983
1031966
  Астанин Л.П. Охрана природы : учеб. и учеб. пособие для сред. с.-х. учеб. завед. / Астанин Л.П., Благосклонов К.Н. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1984. – 255 с.
1031967
   Охрана природы. – Казань, 1985. – 31с.
1031968
   Охрана природы. – 3-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
1031969
   Охрана природы в Вешенском районе. – Ростов -на-Дону, 1975. – 90с.
1031970
   Охрана природы в западных обл. УССР. – Львов
ч.2. – 1957. – 60с.
1031971
   Охрана природы в Карелии. – Петрозаводск, 1979. – 158с.
1031972
   Охрана природы в Латвийской ССР. – М., 1984. – 94с.
1031973
   Охрана природы в Литовской ССР. – М., 1986. – 96с.
1031974
   Охрана природы в Советской Латвии. – Рига, 1973. – 64с.
1031975
   Охрана природы Верхневолжья. – Калинин, 1979. – 118с.
1031976
   Охрана природы и рациональное использование [природных ресурсов УССР] : библиографический указатель. – Киев
Вып. 1 (25). – 1982
1031977
   Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. – Киев
№ 3. – 1979
1031978
   Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. – Киев
№ 4. – 1980
1031979
   Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Московской обл.. – М., 1977. – 143с.
1031980
   Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов центрально-черноземной полосы. – Воронеж, 1972. – 117с.
1031981
   Охрана природы и улучшение окружающей среды. – Ташкент, 1975. – 132с.
1031982
  Чигаркин А.В. Охрана природы Казахстана / А.В. Чигаркин. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
1031983
   Охрана природы Коми АССР. – Сыктывкар, 1961. – 148с.
1031984
   Охрана природы на Дальнем Востоке. – Владивосток
вып.2. – 1964. – 238с.
1031985
   Охрана природы Нижнего Дона. – Ростов-на-Дону, 1962. – 180с.
1031986
   Охрана природы Нижнего Дона. – Ростов-на-Дону, 1969. – 84с.
1031987
   Охрана природы Причерноморья. – М., 1982. – 152с.
1031988
   Охрана природы Сибири. – Новосибирск
Вып. 3. – 1983
1031989
   Охрана природы Сибири и Дальнего Воcтока. – Новосибирск
№ 1. – 1980
1031990
   Охрана природы Сибири и Дальнего Воcтока. – Новосибирск
№ 2. – 1980
1031991
   Охрана природы Сибири и Дальнего Воcтока. – Новосибирск
№ 1. – 1981
1031992
   Охрана природы Сибири и Дальнего Воcтока. – Новосибирск
№ 4. – 1981
1031993
   Охрана природы Сибири и Дальнего Воcтока. – Новосибирск
№ 2. – 1982
1031994
   Охрана природы Сибири и Дальнего Воcтока. – Новосибирск
№ 3. – 1982
1031995
   Охрана природы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1990. – 624с.
1031996
   Охрана природы Туркменистана. – Ашхабад, 1978. – 180с.
1031997
   Охрана природы Южного Урала и Приуралья. – Уфа, 1979. – 148с.
1031998
   Охрана природы Якутии. – Иркутск, 1971. – 228с.
1031999
   Охрана природы.... – Киев
Вып. 2. – 1983
1032000
  Гаранин В.И. Охрана природы: прошлое и настоящее / В.И. Гаранин. – Казань, 1975. – 75с.
<< На початок(–10)1031103210331034103510361037103810391040(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,