Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1017001
  Могильна Ю. "Па де ша коридорами...". "Падебуре небо рон-де-жаном вмиває дерева...". "Ціловане дерево падає намертво" // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 38-39
1017002
  Зяблюк Н.Г. "Паблик рилейшнз" и пресса США (система управления социальной информацией, роль и место печати в этой системе) : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Зяблюк Н.Г.; МГУ. – Москва, 1969. – 15л.
1017003
  Шаронова Н. "Павлинье око" Степана Полубеса : прогулки по Москве // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7 (275). – С. 24-28. – ISSN 0869-8171


  "Павлинье око" (изразцы на церквях) 350 лет тому назад придумал Степан Иванов Полубес. Вторая пол. XVII в. - золотой век русского изразца
1017004
  Чайка І. "Павло Скоропадський - постать великого європейського масштабу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 23


  Режисер Ігор Чайка - про задум і відкриття на шляху створення фільму "Останній Гетьман. Незавершена подорож..."
1017005
  Пубаев Р.Е. "Пагсам-Чжонсан" - памятник тибетской историографии XVIII в. / Р.Е. Пубаев. – Новосибирск, 1981. – 307с.
1017006
  Павленко М. "Падаю і знов іду" : крутосхили Тичининого шляху до Шевченка
1017007
  Павленко М. "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 207-236. – ISBN 978-966-493-489-0
1017008
  Павленко Марина "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка"


  У статті розглянуто зв"язки й перегуки життя і творчості Павла Тичини з генієм Тараса Шевченка. Проаналізовано як точки найвищого духовного наближення "сонячнокларетного " поета до Кобзаря, так і мистецькі і ідеологічні розходження Тичини з ...
1017009
  Васильев А.Г. "Падение Польши" в национальной историографии периода разделов : "пессимистический" сценарий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 29-34. – ISSN 2073-9702


  Статья является продолжением анализа польской исторической мысли эпохи разделов (1795–1918) в перспективе "мемориальной парадигмы" социально-гуманитарного анализа и теории культурной травмы. В центре внимания находится осмысление историками "падения ...
1017010
  Харченко О. "Пазл" із понад 1000 уламків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 8-9


  У Києві представили оновлений образ Десятинної церкви.
1017011
  Висоцька Н. „П’єси Червоної Літери” Сьюзен-Лорі Паркс: жорстокі фантазії на Готорнівські теми // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 103-112
1017012
  Мруэ Хасан (Ливин) П-абсолюты топологических ространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мруэ Хасан (Ливин); МГУ. – М., 1979. – 8л.
1017013
  Лясковская О.А. П.П.Чистяков / О.А. Лясковская. – М., 1950. – 63с.
1017014
  Русакиев С. П.Р.Славейков и руската литература. / С. Русакиев. – София, 1956. – 275с.
1017015
  Печериця Т.В. П.Рябков - дослідник риболовецького промислу Півдня України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.260-265. – ISBN 966-7089-17-7
1017016
  Олейников А.В. П.С. Балуев - один из успешных генералов Первой мировой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 50-54. – ISSN 0321-0626
1017017
  Холодова Н.В. П.С. Дю Понсо у витоків морфологічної класифікації мов // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 155-157. – ISBN 978-966-8676-40-6
1017018
  Иванов Л.А. П.С. Коссович и его научная деятельность в области физиологии растений // Ботаника [Конволют]. – С. 261-272
1017019
  Котенко Т.І. П.С. Морачевський як дослідник та перекладач українською мовою книг Святого Письма в історіографії кінця ХІХ - початку ХХІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 415-428. – ISSN 2222-4203
1017020
  Блауберг И.И. П.С. Попов - исследователь философии Бергсона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.119-128. – ISSN 0042-8744
1017021
  Ланков А.В. П.С.Гурьев // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 30-34
1017022
  Коростин А.Ф. П.Соколов / А.Ф. Коростин. – М, 1949. – 40с.
1017023
  Суханова Е.Н. П.Стросон об обосновании различения субъекта и предиката суждения // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (43). – С. 24-33. – ISSN 1560-7488
1017024
  Галилеев Г.П. П.Стучка о социалистической законности : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Галилеев Г.П.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 20л.
1017025
  Кривошея Г.М. П.Т. Тронько - організатор IX Міжнародного з"їзду славістів / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 135-149 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Про роботу Міжнародного з"їзду славістів і роль П.Т.Тронька. Комісію Української РСР з підготовки і проведення IX Міжнародного з"їзду славістів очолювали М.А. Орлик, П.Т. Тронько. В бюро Українського Комітету славістів входили академік В.М. ...
1017026
   П.Т. Тронько (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С.164-165. – ISSN 0374-3896


  Володимир Олександрович - відомий фізико-хімік, академік УАН (1919) та АН СРСР (1929), представник яскравої української династії вчених і громадських діячів Кістяківських.
1017027
  Слюсаренко А.Г. П.Т. Тронько і рідний історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка / А.Г. Слюсаренко, Г.П. Савченко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 117-125. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Доктор істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України А.Г. Слюсаренко та кандидат істор. наук, проф. кафедри новітньої історії України Г.П. Савченко розкривають наукові зв"язки П.Т. Тронька з історичним факультетом та його значну роль у розвитку ...
1017028
  Косинова О.А. П.Ф. Каптерев и педагогика Русского зарубежья 1920 - 1930-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 70-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
1017029
  Шахвердов Г.Г. П.Ф. Лесгафт : Очерк жизни и науч.-пед. деятельности : Стенограмма публичной лекции, прочит. в Ленинграде в 1950 г / Проф. Г.Г. Шахвердов ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Ленингр. отд-ние. – Ленинград : Тип. ЛенВО, 1950. – 41 с. : портр.
1017030
  Заварзина Л.Э. П.Ф.Каптерев на ниве педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 72-86. – ISSN 0869-561Х


  Рассматривается взгляд П.Ф.Каптерева на профессиональные и личностные качества учителя, специфику педагогического образования и стремление воплотить в образовательный процес теоретические наработки.
1017031
  Котельникова И.Г. П.Ф.Соколов. / И.Г. Котельникова. – Л, 1962. – 13с.
1017032
  Якубович И.Д. П.Ф.Якубович / И.Д. Якубович. – Л, 1967. – 36с.
1017033
  Тарский Григорий П.Черных-Якутский : Очерк жизни и творчества / Тарский Григорий. – Якутск, 1964. – 64 с.
1017034
  Кантор А.М. П.Шмельков / А.М. Кантор. – Москва : Архитектура и градостроительство, 1950. – 40 с.
1017035
  Обухова Л.Ф. П.Я. Гальперин среди современников // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 2. – С. 65-75. – ISSN 0042-8841
1017036
  Степанова М.А. П.Я. Гальперин: опыт построения неклассической психологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С.43-53. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1017037
  Якобчук Н. П.Я. Литвинова (1883-1904) - видатна подвижниця на ниві украінськї етнографії // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2014. – № 24 (712), серпень. – С. 41-47
1017038
  Горленко Н.А. П.Я. Павлинов : страницы из жизни художника / Н.А. Горленко. – Москва : Советский художник, 1967. – 272 с.
1017039
  Якобчук Н. П.Я.Литвинова (1833-1904) - видатна подвижниця на ниві української етнографії / Н. Якобчук, С. Якобчук // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 41-47


  У статті висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність П.Я.Литвинової - відомого українського етнографа, мистецтвознавця, фольклориста та громадської діячки кінця XIX - початку XX ст..Розглядаютьсмя основні етапи біографії дослідниці та її науковий ...
1017040
  Шкуринов П.С. П.Я.Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение / П.С. Шкуринов. – М., 1960. – 148с.
1017041
  Куліш М. П`єси / М. Куліш. – Київ : Наукова думка, 1998. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0402-8
1017042
   П’єзорезистивні властивості епоксидних композитів із графітовими нанопластинками та нітридом бору / Л.Л. Вовченко, О.А. Лазаренко, Л.Ю. Мацуй, О.В. Журавков, Ю.С. Перец, В.С. Федорець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведено результати експериментальних досліджень низькотемпературної стабільності механічних властивостей епоксидних матриць та змін електроопору під дією механічного навантаження композитних матеріалів епоксидна смола-графітові нанопластинки. ...
1017043
  Гусєв О.П. П’ятеро з 510-го горизонту / О.П. Гусєв. – Київ, 1972. – 47с.
1017044
  Бабелюк О.В. Пcихoлoгічні умoви вдocкoнaлювaння прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців cлужби зa кoнтрaктoм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Зa результaтaми теoретичнoгo aнaлізу прoблеми прoфеcійнoгo caмoвизнaчення в пcихoлoгії визнaченo пcихoлoгічний зміcт, cтруктуру і функції прoфеcійнoгo caмoвизнaчення війcькoвocлужбoвців, щo прoхoдять війcькoву cлужбу зa кoнтрaктoм нa пocaдaх рядoвoгo і ...
1017045
  Ягупа А. Пepcпeктиви вдocкoнaлeння зaкoнoтвopчoї дiяльнocтi кpiзь пpизму юpидичнoї тeхнiки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 78-80


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1017046
  Гук О.Ф. Пeдaгoгічні умoви мoдeрнізaції нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцeсу у вищoму нaвчaльнoму зaклaді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1017047
  Беленчук І.А. Пiд пpапоpом соцiалiстичної демокpатiї : Матеpiал на допомогу лектоpам у ВР УРСР i мiсцевi Ради депутатiв тpудящих / І.А. Беленчук; Відділ пропаганди і агітації київського міськкому КП України. – Київ : Знання, 1967. – 27с.


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1017048
  Білокінь І.П. Пiдтвеpдження закономipностi Заленського у хвойних. / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1950. – 7с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка. №5, 1950р.
1017049
  Білокінь І.П. Пiслявоєннi видання Польського ботанiчного товаpиства (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tt. 17-22I, 1946-1953 rr.) / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 15с. – Окр.відбиток з: Ботанічний журнал, Т.11, №4
1017050
  Комочкова О. Пpoфeciйнa підготовка магістрів гуманітарних наук з лінгвістики в Единбурзькому університеті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 18-26. – ISSN 2312-5993
1017051
  Боброва Д.В. Пpава гpаждан на возмещение вpеда / Д.В. Боброва. – Киев : Знання, 1990. – 47с. – (О-во "Знание" УССР ; 11 ; №12 : Гражданин и закон)


  В популяpной фоpме излагается законодательство о защите пpав на жизнь и здоpовье pабочих, служащих, колхозников и иных лиц пpи пpичинении им увечья или смеpти, а также о поpядке pассмотpения тpебований о возмещении вpеда и сpоках выплаты сумм ...
1017052
  Харченко Я. Пpавдывый сон [Правдивий сон] / Яков Харченко. – Екатеринослав (Дніпропетровськ) : Типо-Литография Губернского правления, 1892. – 29 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1017053
  Бичкова Ц.В. Пpавовi питання дiяльностi мiжколгоспних об"єднань / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АH УРСР, 1961. – 96с.


  Розглядаються питання пpавового pегулювання оpганiзації та дiяльностi мiжколгоспних будiвельних огpанiзацiй, пiдпpиємств по виpобництву та пеpеpобцi сiльськогосподаpської пpодукцiї, мiжколгоспних електpостанцiй Укpаїни. Висвiтлюються пpавовi питання ...
1017054
  Бичкова Ц.В. Пpавове pегулювання водних відносин в УРСР / Ц.В. Бичкова, В.Л. Мунтян; АН УРСР, Сектор держави і права. – Київ : Наукова думка, 1966. – 132 с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1017055
   Пpактикум з технологiї напiвпpовiдників та фiзики напiвпpовiдникових пpиладiв : Hавч. посiбник / В.А. Бродовий, В.В. Ильченко, С.С. Кільчицька, Д.О. Пулемьотов, В.К. Россохатий, А.Г. Шкавро; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 148с.
1017056
  Данчева О.В. Пpактична психологiя в економiцi та бiзнесi : Hавчальний посібник / О.В. Данчева, Швалб Юрій Михайлович. – Київ : Лiбpа, 1998. – 270с. – ISBN 966-7035-09-3
1017057
   Пpеса Укpаїни: Газети 1917-1920 pp.. – Київ : Хpещатик, 1997. – 97с. – ISBN 5770702835
1017058
  Кушнір І.А. Пpиклади й задачi для кмiтливих i ледачих : Для учнiв 1-3 класiв та iх батькiв / І.А. Кушнір, Л.П. Фінкельштейн. – Київ : Факт, 1997. – 204с. – ISBN 966-72-74-10-1
1017059
  Белецкий А.А. Пpинципы этимологических исследований. : На материале греческого языка / А.А. Белецкий; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра классической филологии. – Киев : Київський університет, 1950. – 267с.
1017060
  Балабушевич И.А. Пpипятский гpабен : Опыт палеотектонического анализа современного строения / И.А. Балабушевич; АН УССР. Институт геофизики. – Киев : Наукова думка, 1965. – 171с.


  Используются данные комплексного анализа матеpиалов геологических и геофизических исследований pегиона,автоp пpименяя pяд оpигинальных пpиемов анализа, устанавливает основные закономеpности его pазвития.
1017061
  Белоконь И.П. Пpичины и закономеpности pазнокачественности pастительных оpганизмов : исторические очерки / И.П. Белоконь; АН СССР, Ин-т истории естествознания техники. – Київ : КУ, 1968. – С. 125-126. – Отд. оттиск из: Проблемы физиологии растений
1017062
  Бондарчук В.Г. Пpо pухи земної коpи / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1958. – 48с. : Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР ; №2Серія 5
1017063
  Грінченко Б.Д. Пpо книги: Як їх вигадано дpукувати / написав Б. Грінченко. – вид. 2-ге. – Черкаси : Вид. "Сіяч", 1917. – 48 с. : З 3-ма малюнками. – (Видавництво "Сіяч" ; №20)
1017064
  Бондарчук В.Г. Пpо синхpонiзацiю моpських i континентальних четвеpтинних покладiв Надчоpномоp`я / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1933. – 14с. – Окр.выдбиток з: Журнал геолого-геогрфічного циклу ВУАН, №4(8)
1017065
  Бондарчук В.Г. Пpо тектонiку Пpичоpномоp"я. вип. 2 / АН УРСР // Геологічний журнал
1017066
  Білокінь І.П. Пpоpостання iзольованих сiм"ядоль гаpбуза / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1950. – 8c. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка №6, 1950р.
1017067
  Білецький Ф.М. Пpоблема новатоpства сатиpи початку ХХ столiття та iї тpадицiї в pадянськiй лiтеpатуpi / Ф.М. Білецький; МВ і ССО УРСР. ДДУ ім. 300-річчя Воз"єднання України з Росією. – Дніпpопетpовськ : ДДУ, 1984. – 70с.


  В основi посiбника- pозгляд таких ключових питань, як художня пpавда i концепцiя дiйсностi, своєpiднiсть соцiальних конфлiктiв та хаpактеp виpаження естетичного iдеалу, pозмаїття жанpових фоpм сатиpи та багатоманiтнiсть стилiв сатиpичних твоpiв ...
1017068
  Белецкий А.И. Пpоблема пеpиодизации литеpатуpного пpоцесса. : Тезисы / А.И. Белецкий; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра рссской литературы. – Киев : Київський університет, 1955. – 8с.
1017069
  Кулешов О. Пpоблемні аспекти деpжавного упpавління в системі оpганізаційної діяльності виконавчих оpганів місцевих pад у пеpіод децентpалізації / О. Кулешов, Е. Кулешова // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 71-78. – ISSN 2306-9082
1017070
  Білецький А.О. Пpогpамма куpсу "Загального мовознавства" / А.О. Білецький; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Філологічний факультет, кафедра загального мовознавства і класичної філології. – Київ : КДУ, 1972. – 50с.
1017071
  Богач П.Г. Пpогpаммиpование и pабота на ЭВМ "Пpоминь" и "Миp" / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш. – Киев : Вища школа, 1977. – 272с. : ил.37 + табл.6. – библ.18 назв.


  В книге pассмотpены пpогpаммиpование и pабота за пультам малых ЭВМ "Пpомiнь-М", "Пpомiнь-2", "Пpомiнь", "Миp", "Миp-1". Многочисленные пpимеpы дают возможность пpиобpести навыки, необходимые для самостоятельной pаботы на той или дpугой конкpетной ...
1017072
  Белов Ю.А. Пpогpаммиpование и вычислительные системы / Ю.А. Белов, Б.И. Бойко, В.С. Проценко; МВ и ССО УССР ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 42с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1017073
  Богач П.Г. Пpогpамування i елементи pоботи на ЕОМ "Пpомiнь" / П.Г. Богач, Л.В. Решольдо, В.В. Кальниш. – Київ : Вища школа, 1973. – 115с. : ил.4 + табл.2. – библ.7


  Розглянуто елементи пpацi на ЕОМ "Пpомiнь" та методика зiставлення пpогpам для цiєї машини.Пpиведенi пpиклади дають можливiсть читачевi пpидбати навики, необхiднi для самостiйноє pоботи на машинi.
1017074
  Білан Ю.Я. Пpолетаpiат - кеpiвник i головна pушiйна сила пеpшої pосiйської pеволюцiї / Ю.Я. Білан. – [Київ] : [КДУ iм. Т.Г. Шевченка], 1955. – [6] с. – Окр. відбиток з: Історичний збірник, т. 6, 1955 (с. 5-18)
1017075
  Бас Г.Г. Пpофоpiєнтацiйна pобота в сiльськiй школi / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1978. – 224с.


  У посiбнику освiтлюються питання оpiєнтацї учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесії.Пpоводяться методичнi pозpобки завдань,позакласних пpофоpієнтацiйних заходiв.Для вчителiв,диpектоpiв шкiл.
1017076
  Бондарь Н.Н. Пpошлое Канева и его окpестностей / Н.Н. Бондарь; H.H. Бондаpь. – Киев : Киевского университета, 1971. – 112 с.


  Рассказывается о пpошлом Канева и его окpестностей. Автоp знакомит читателя с истоpией и культуpой гоpода, с его основными памятниками, pассказывает о том, как складывался этот гоpод, как из века в век менялся его облик и состав населения, каково его ...
1017077
  Пилинський Д Пpыгоды [Пригоди] : (Малюнкы з жыття) [малюнки з життя] / Уклав Д. Пилинскій. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова. Тип. Е. Геpбек, 1896. – 63 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дpама в хати / Hаталка Полтавка [Н.М. Кибальчич]. Данило Гуpч / М. Вовчок. Мати / І. Спілка
1017078
  Бабко А.К. Пpямое титpование никеля pаствоpом диметилглиоксима. / А.К. Бабко, М.В. Коротун; Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория. – Киев : КУ им. Т.Шевченко, 1945. – 895-899с.
1017079
  Стадільна Я. ПА ОБСЄ: Росіє, схаменися! // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 3. – ISSN 2313-559X
1017080
  Галіахметов І.А. Паарадигма муніципального права України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С.163-170. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються філософсько-правові підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку, з"ясування способу інституціоналізації ...
1017081
  Мальцева Н.И. Паароксимация распределений некоторыми смесями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Мальцева Н.И.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1971. – 15л.
1017082
   Паата Виссарионович Гугушвили (1905-1987) : Биобиблиграфия. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 164с. – (Грузинские ученые). – ISBN 5-520-00238-1
1017083
  Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В.А. Моисеев. – Київ : Дакор, 2002. – 506с. – ISBN 966-95845-2-3
1017084
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз / Г.Г. Почепцов. – К, 1996. – 195с.
1017085
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз : Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів / Г.Г. Почепцов. – Київ : Знання, 2000. – 506с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-022-8
1017086
   Паблик рилейшнз в системе маркетинга украинского предприятия // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 4. – С. 39-45.
1017087
  Филипенко Н.А. Паблик рилейшнз в социальном пространстве Украины // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – Вип. 2. – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1017088
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 624с. – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
1017089
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов. – Изд. 2-е, исправ. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. – 624с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
1017090
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 2-е, испр. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2003. – 622, [2] с. – Библиогр.: с. 618-622 и в конце параграфов. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7
1017091
  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 6-е, доп. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2005. – 640 с. – Библиогр.: с. 633-638 и в конце глав. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
1017092
  Моисеев В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. Моисеев. – Київ : Вира-Р, 1999. – 376с. – ISBN 966-95172-8-1
1017093
  Моисеев А В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / А В. Моисеев, ; 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2001. – 376с. – ISBN 5-901386-23- Х
1017094
  Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк. – Москва : Новости, 1990. – 240 с. – ISBN 5-7020-0370-5
1017095
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 2-е изд. – Москва : Финпресс, 2000. – 229, [2] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 224-228. – (Серия "Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом"). – ISBN 5-8001-0022-5
1017096
  Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 3-е изд. исправл. и доп. – Москва : Финпресс, 2002. – 368с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). – ISBN 5-8001-0022-5
1017097
  Маренич В.М. Паблик рилейшнз: проблемы терминологии, онтологии и методологии // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
1017098
  Катлип Скотт Паблик рилейшнз: теория и практика = Effective public relations : Учеб. пособие / Катлип Скотт, Сентер Аллен, Брум Глен. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 624с. – ISBN 5-8459-0107-3
1017099
  Королько В. Паблик рілейшнз і репутаційний менеджмент // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-116
1017100
  Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика : Підручник / В.Г. Королько. – 2-е вид., доп. – Київ : Скарби, 2001. – 400с. – (VERVA MAGISTRI). – ISBN 966-95789-6-5
1017101
  Доти Дороти Паблистика и паблик рилейшнз / Доти Дороти. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Филинъ, 1998. – 288с. – ISBN 5-89568-077-1
1017102
  Мазуренко В. Паблік-рилейшенз як фактор успішної реалізації концепції маркетингу в провідних компаніях Німеччини / В. Мазуренко, О. Андрусяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-94. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  В статті авторами проаналізовані сучасні тенденції розвитку PR-діяльності та визначені PR-модель в умовах конкурентного середовища. Розглянуто актуальні проблеми використання PR-інструментів в різних сферах економіки та практика PR - діяльності ...
1017103
  Радченко Г.А. Паблік рилейшинз в системі інноваційного розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 301 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 86-94. – (Серія "Економіка")
1017104
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : Навчальний посібник / Г.Г. Почепцов. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 373с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-163-1


  Для студентів вузів, аспірантів, викладачів
1017105
  Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навчальний посібник / Г.Г. Почепцов. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 327 с. – ISBN 966-620-220-4


  Для студентів вузів, аспірантів, викладачів
1017106
  Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Балабанова, К.В. Савельєва; МОНУ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Професіонал, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-370-080-9


  Підручник складається з 4-х частин: парадигма маркетингу, маркетингові можливості, комплекс маркетингу й управління маркетинговими зусіллями. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів
1017107
  Бєляков О.О. Паблік рилейшнз для довкілля // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 180-186
1017108
  Ібрагімова І. Паблік рилейшнз і державне управління // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.242-248
1017109
  Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : навчальний посібник / Тетяна Примак ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 176 с. – ISBN 966-574-807-6
1017110
  Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : підручник / Т.О. Примак ; [редкол.: В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, А.Ю. Брегеда та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 303, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-303. – ISBN 978-966-483-316=2
1017111
  Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі : Монографія / Є.Б. Тихомирова. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 489с. – ISBN 966-7821-26-9
1017112
  Слісаренко Ю І. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : Навч. посібник для студ.вищ. навчю закладів / Ю І. Слісаренко; Міжрег. Академія упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 104с. – ISBN 966-608-096-6
1017113
  Барабаш С. Паблік рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 30 - 37. – ISSN 2076-9326
1017114
  Дмитрук В.І. Паблік рилейшнз як інструмент формування репутаційного капіталу підприємств сфери туризму // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 115-126. – ISSN 2664-1259
1017115
  Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз : навчальний посібник / В.А. Мойсеєв. – Київ : Академвидав, 2007. – 224 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-44-1
1017116
  Горб К. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 142-149. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1017117
  Діденко О.А. Паблік рілейшнз для довкілля як елемент конкурентної стратегії підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 158-163


  Статтю присвячено питанням впливу екологізації на конкурентоспроможність підприємств. особливу увагу приділено паблік рілейшнз для довкілля як важливому елементу конкурентної стратегії підприємства в умовах сталого розвитку.
1017118
  Слісаренко І. Паблік рілейшнз у зовнішній політиці: проблеми формування позитивного образу країни та сприйняття аудиторії // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 71-82. – ISBN 966-7181-44-8
1017119
  Гурицька М.С. Паблік рілейшнз у кризових ситуаціях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 263-269
1017120
  Шевченко Олена Володимирівна Паблік рілейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Шевченко Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 206л. + Додатки: л.187 - 206. – Бібліогр.: л.171 - 187
1017121
  Шевченко Олена Володимирівна Паблік рілейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: 23.00.03 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 7 назв
1017122
  Гинзбург Л.С. Пабло Казальс / Л.С. Гинзбург. – Москва, 1958. – 184с.
1017123
  Кутейщикова В.Н. Пабло Неруда : критико-биографический очерк / В. Кутейщикова, А. Штейн. – Москва : Художественная литература, 1952. – 96 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басуальто, исп. Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basualto)
1017124
  Осповат Л.С. Пабло Неруда / Л.С. Осповат. – М., 1960. – 359с.
1017125
  Янковский Ю.З. Пабло Неруда / Ю.З. Янковский. – К., 1975. – 157с.
1017126
   Пабло Неруда. Биобиблиографический указатель.. – М., 1960. – 76с.
1017127
   Пабло Пикассо (1881-1973). – Л, 1990. – 97с.
1017128
  Зернов Б.А. Пабло Пикассо против фашизма. / Б.А. Зернов. – Л., 1971. – 39с.
1017129
  Фиалков Д. Пабло Пикассо: минотавр в своем лабиринте // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
1017130
  Фиалков Д. Пабло Пикассо: Минотавр в своем лабиринте // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
1017131
  Серрано П. Пабло Серрано. / П. Серрано. – М, 1982. – 7с.
1017132
  Базыленка А.М. Пабочныя і устауныя словы, словазлучєнні і сказы у сучаснай беларускай літературнай мове / А.М. Базыленка. – Мінськ : Вышэйша школа, 1964. – 112 с.
1017133
  Чиняков М. Павел I - "Российский Гамлет" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 4-39. – ISSN 1812-867Х
1017134
  Чиняков М. Павел I - "Российский Гамлет" : Часть 2. Недолгое царствование // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
1017135
  Мурай В.В. Павел I : штрихи к портрету. Гатчина и военные реформы Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4 (600). – С. 41-45. – ISSN 0321-0626
1017136
  Моран П. Павел I до восшествия на престол (1754-1776) / П. Моран ; пер. с фр.Н.П. Ширяевой. – Москва : Книгоиздат. К. Ф. Некрасова, 1912. – [2], III, 496 с. – Экз. дефектный, отсут. с. 465-496
1017137
  Мережковский Д.С. Павел I. / Д.С. Мережковский. – Пб., 1920. – 224с.
1017138
  Мережковский Д.С. Павел I: Драма для чтения; Александр І: Роман; Больная Россия: Эссе. / Д.С. Мережковский. – Москва, 1989. – 768с.
1017139
  Дурылин С.Н. Павел Акинфиевич Хохлов. 1854-1919 / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1947. – 64с.
1017140
  Смирнова Н.В. Павел Александрович Баранов / Н.В. Смирнова. – Москва, 1959. – 52с.
1017141
  Глинкин М.Д. Павел Александрович Радимов / М.Д. Глинкин. – М, 1960. – 88с.
1017142
   Павел Александрович Шиллинговский и его ученики : Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1981. – 71 с.
1017143
  Рындина О.М. Павел Алексеевич Власов. / О.М. Рындина. – Л, 1965. – 68с.
1017144
  Квасников В.В. Павел Андреевич Костычев / В.В. Квасников; Московское общ-во испытателей природы. – Москва : МОИП, 1951. – 114с.
1017145
  Недошвин Г.А. Павел Андреевич Федотов / Г.А. Недошвин. – М-Л, 1945. – 36с.
1017146
  Леонтьева Г.К. Павел Андреевич Федотов / Г.К. Леонтьева. – Л.-М, 1962. – 199с.
1017147
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1969. – 295с.
1017148
  Загянская Г.А. Павел Андреевич Федотов / Г.А. Загянская. – М., 1977. – 78с.
1017149
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1985. – 175с.
1017150
  Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов / Д.В. Сарабьянов. – 2-е изд. – Ленинград, 1990. – 174с.
1017151
  Плотникова Е.Л. Павел Андреевич Федотов. / Е.Л. Плотникова. – Л., 1970. – 64с.
1017152
  Костин В.И. Павел Андреевич Федотов. 1815-1852 / В.И. Костин. – Москва, 1938. – 23с.
1017153
   Павел Андреевич Федотов. 1845-1852. – Москва, 1954. – 36с.
1017154
   Павел Андреевич Федотов. К стопятидесятилетию со дня рождения. 1815-1965.. – М., 1965. – 120с.
1017155
  Оноприенко В.И. Павел Аполлонович Тутковский / В.И. Оноприенко. – Москва : Наука, 1987. – 155с.
1017156
  Усачев В.Н. Павел Бажов - журналист / В.Н. Усачев. – Алма-Ата, 1977. – 211с.
1017157
  Усачев Владимир Никитич Павел Бажов - партийный публицист (1918-1950) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Усачев Владимир Никитич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – Москва, 1976. – 22л.
1017158
  Батин М.А. Павел Бажов / Михаил Батин. – Изд. перераб. и доп. – Москва : Современник, 1976. – 262 с. : ил. – (Б-ка "Любителям рос. словесности")
1017159
  Батин М.А. Павел Бажов / М.А. Батин. – Свердловск : Сред..-Урал. кн. изд-во, 1983. – 209 с., [5] л. ил.
1017160
  Олейнова Г. Павел Бажов // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 39-53
1017161
   Павел Бажов. Воспоминания о писателе. – Москва : Советский писатель, 1961. – 400 с.
1017162
  Шостко Лариса Павел Беньков в Узбекистане // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-28. – ISSN 0869-8171


  130-річчя з дня народження узбецького художника, засл. діяча мистецтв Павла Петровича Бенькова
1017163
   Павел Беспощадный -- поэт и человек.. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1975. – 262 с.
1017164
  Кахана М.Г. Павел Брагар : роман / М.Г. Кахана; авториз. пер. с молд. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 344 с.
1017165
  Беленький Е.И. Павел Васильев / Беленький Е.И. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 75 с. – (Литературные портреты)
1017166
  Выходцев П.С. Павел Васильев. Очерк жизни и творчества / П.С. Выходцев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 142 с.
1017167
   Павел Васильевич Мальков. – Москва, 1954. – 62с.
1017168
   Павел Васильевич Харламов : к 90-летию со дня рождения // Механика твердого тела : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 2014. – Вып. 44. – С. 3-6. – ISSN 0321-1975
1017169
  Николов М. Павел Вежинов. / М. Николов. – София, 1959. – 100с.
1017170
  Митина В. Павел Верисаг об искусстве как эмоционально-духовном познании мира / В. Митина, Е. Андрухов // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 339-348. – ISBN 978-966-8917-14-1
1017171
  Алявдин В.Ф. Павел Владимирович Еремеев, 1830-1899 : [минералог] / В.Ф. Алявдин; АН СССР ; отв. ред. И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1986. – 341, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 339-340
1017172
  Ковальская Л.С. Павел Волокидин / Л.С. Ковальская. – М, 1981. – 119с.
1017173
  Гейвандов П.А. Павел Гейвандов : мастера советской карикатуры / П.А. Гейвандов. – Москва : Советский художник, 1982. – [30] с.
1017174
  Яковенко С.Б. Павел Герасимович Лисициан: Уроки одной жизни / С.Б. Яковенко. – Москва : Музыка, 1989. – 140 с.
1017175
   Павел Григорьевич Антокольский : памятка читателю. – Ленинград, 1956. – 20 с. : портр. – На обл. тит. л. сост.: Жилина Е.М.
1017176
   Павел Дмитриевич Корин - народный художник СССР, действ. член Акад.художеств СССР лауреат Государственной премии.. – М., 1963. – 34с.
1017177
  Райхенштейн Х.М. Павел Дмитриевич Корин / Х.М. Райхенштейн. – Л, 1971. – 76с.
1017178
  Нелаев В.А. Павел Дыбенко / В.А. Нелаев. – М, 1965. – 79с.
1017179
  Савинов А.Н. Павел Егорович Щербов / А.Н. Савинов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 108 с.
1017180
  Нелаев В.А. Павел Ефимович Дыбенко / В.А. Нелаев. – М, 1962. – 20с.
1017181
  Лебедев Д.Н. Павел Захарович Андреев / Д.Н. Лебедев. – Ленинград, 1971. – 56с.
1017182
  Бернарден де С.-П.Ж.А. Павел и Виргиния = (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – VIII, 3-163 с. – (Дешевая библиотека ; № 234)


  В РГБ есть электронный ресурс
1017183
  Бернарден Павел и Виргиния (Paul et Virginie) / Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой // Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Стерн Лоренс. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – VIII, 3-163 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  Серия: Дешевая библиотека № 234 Бернарден де С.-П.Ж.А.(де Сен-Пьер, Жак Анри) Поль и Виржиния. =(Paul et Virginie) /Бернарден де Сен-Пьер ; Пер. с фр. Ек. Бекетовой.– Санкт-Петербург:1С-Паблишинг, [1892].– VIII, 3-163 с.– (Дешевая библиотека ...
1017184
  Страдынь Я.П. Павел Иванович (Пауль) Вальден / Я.П. Страдынь, Ю.И. Соловьев. – М., 1988. – 286с.
1017185
   Павел Иванович Басманов : акварель, рисунок : каталог выставки / Басманов Павел Иванович, выставка произведений; Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; сост. Г. Губанов ; ред. Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1979. – [44] с., [22] л. ил. : ил.
1017186
  Балтун П.К. Павел Иванович Бондаренко. / П.К. Балтун. – Л., 1961. – 40с.
1017187
   Павел Иванович Копнин. – К, 1988. – 68 с.
1017188
  Плотников Н.С. Павел Иванович Новгородцев / Н.С. Плотников, М.А. Колеров // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 5-14. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
1017189
  Павлов-Сильванский Павел Иванович Пестель / Павлов-Сильванский. – Петербург, 1919. – 31с.
1017190
  Медведская Л.А. Павел Иванович Пестель / Л.А. Медведская. – Москва, 1967. – 142с.
1017191
  Преображенцева Е.А. Павел Иванович Степанов. / Е.А. Преображенцева. – М.Л., 1947. – 28с.
1017192
  Базанов В.Г. Павел Иванович Якушин / В.Г. Базанов. – Орёл : Орловская правда, 1950. – 80с. – Библиогр.: с. 77-79
1017193
  Баландин А.И. Павел Иванович Якушин. : Автореф... кандидата филол.наук: / Баландин А.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1964. – 14л.
1017194
  Синица И.А. Павел Игнатович Житецкий и развитие гуманитарной мысли XIX века // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 15-18. – ISSN 2307-4558
1017195
  Кинелев Г.И. Павел Иншаков / Г.И. Кинелев. – Краснодар, 1970. – 104с.
1017196
  Жежеленко М Павел Кадочников / М Жежеленко. – М-Л, 1964. – 77с.
1017197
  Павлова М.И. Павел Кадочников / М.И. Павлова. – М., 1991. – 187с.
1017198
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг (1865-1920) / П.Г. Куликовский; МГУ; Нучная б-ка им.Горького; Биографический очерк доцента П.Г.Куликовского. – Москва : Изд-во Московскго ун-та, 1951. – 55с. – (Замечательные ученые Московского ун-та)
1017199
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг, 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – М., 1951. – 50с.
1017200
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – Москва : Наука, 1965. – 136 с.
1017201
  Куликовский П.Г. Павел Карлович Штернберг. 1865-1920 / П.Г. Куликовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 123 с.
1017202
   Павел Кирпичев: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
1017203
  Михайлов А.И. Павел Корин / А.И. Михайлов. – Москва, 1965. – 231с.
1017204
   Павел Корин = Pavel Korin : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1972. – 20 с., [25] л..ил. : ил. – Текст на рус. и англ. яз. - На обл. : Pavel Korin. – (Мастера мировой живописи)
1017205
  Михайлов Н.А. Павел Корин / Н.А. Михайлов. – Москва, 1982. – 103 с.
1017206
  Мочалов Л.В. Павел Кузнецов / Л.В. Мочалов. – Л, 1979. – 48с.
1017207
  Русакова А.А. Павел Кузнецов. / А.А. Русакова. – Л., 1977. – 283с.
1017208
   Павел Кузьмичев : живопись, грфика. Каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1979. – [32] с.
1017209
  Модзалевский В. Павел Леонтьевич Полуботок : биографический очерк : (из "Русского биографического словаря") / Вадим Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – 70 с.
1017210
  Модзалевский В.Л. Павел Леонтьевич Полуботок / [Модзалевський В.]. – [Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1905. – л. 429-446. – Отд. оттиск из: Русский биографический словарь : в 25 т., вып. 14 : Плавильщиков - Примо, 1905. - 802 с.
1017211
  Бондаренко Б. Павел Лунгин: старый русский // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 88-92.
1017212
   Павел Луспекаев: Воспоминание об актере.. – Л. : Искусство, 1977. – 159 с.
1017213
  Яроцкий А.В. Павел Львович Шиллинг 1786-1837 / А.В. Яроцкий. – Москва : Академии наук СССР, 1963. – 184 с.
1017214
   Павел Массальский: Документы.. – Москва, 1985. – 344 с.
1017215
  Езерская Н.А. Павел Миронович Зарон. / Н.А. Езерская. – Л, 1962. – 60с.
1017216
  Яроцкий А.В. Павел Михайлович Голубицкий 1845-1911 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1976. – 120 с.
1017217
  Крамаренко Л.Г. Павел Михайлович Кожин / Л.Г. Крамаренко. – М., 1958. – 86с.
1017218
   Павел Михайлович Орлов. – М., 1954. – 22с.
1017219
   Павел Михайлович Орлов. – Москва, 1960. – 36 с. – (Ученые Тимирязевской академии)
1017220
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина; отв. ред.: В.С. Кеменов. – Москва : Государственная Третьяковская галлерея, 1951. – 311 с.
1017221
  Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.П. Боткина. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1960. – 255 с.
1017222
  Боткина А.П. Павел Михайлович Треьяков / А.П. Боткина. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1986. – 286 с.
1017223
  Соболев Ю.В. Павел Мочалов / Ю.В. Соболев. – Москва, 1937. – 180 с.
1017224
  Беньяш Р.М. Павел Мочалов / Р.М. Беньяш. – Л : Искусство, 1976. – 306 с.
1017225
   Павел Наумович Берков (1896-1969). – Москва : Наука, 1982. – 153с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 14)
1017226
   Павел Наумович Берков (К шестидесятилетию со дня рождения). – Л, 1956. – 48с.
1017227
  Пшеничный П.Д. Павел Николаевич Кулешов и его труды по отечественному животноводству. / П.Д. Пшеничный. – М., 1949. – 5-15с.
1017228
  Митяева О.И. Павел Николаевич Милюков: историк и историограф // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 105-116
1017229
  Боровской Е.М. Павел Николаевич Овчинников / Е.М. Боровской. – Душанбе, 1963. – 84с.
1017230
   Павел Николаевич Овчинников. – 2-е, испр. и доп. – Душанбе, 1973. – 58с.
1017231
  Варяник О.В. Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империии завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) / О.В. Варяник ; [ред. д-р техн. наук, проф. В.А. Богуслаев]. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 123, [1] с. : ил. – 100-летию выпуска первого двигателя "ДЕКА" М-100 посвящ. – Библиогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-2906-65-3
1017232
  Заманский Л.А. Павел Николаевич Шубин (1914-1951) / Л.А. Заманский. – Воронеж, 1970. – 40с.
1017233
  Флоринская О.Н. Павел Николаевич Яблочков / О.Н. Флоринская. – Ленинград : Тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии исполкомаа Ленгорсовета, 1949. – 172 с.
1017234
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков / Л.Д. Белькинд. – Москва, 1962. – 269 с.
1017235
   Павел Николаевич Яблочков.. – М., 1954. – 464с.
1017236
  Белькинд Л.Д. Павел Николаевич Яблочков. Жизнь и труды / Л.Д. Белькинд. – Москва Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1950. – 380 с.
1017237
  Дехтярь А.А. Павел Никонов. / А.А. Дехтярь. – Л., 1981. – 69с.
1017238
  Пияшев Н.Ф. Павел Нилин / Н.Ф. Пияшев. – М, 1962. – 120 с.
1017239
  Кардин В. Павел Нилин / В. Кардин. – М, 1987. – 171с.
1017240
  Колобаева Л.А. Павел Нилин. Очерк творчества / Л.А. Колобаева. – М. : Просвещение, 1969. – 79 с.
1017241
   Павел Орсаг Гвездослав. – Москва, 1974. – 61с.
1017242
  Леднева Л.Д. Павел Осипович Сомов, 1852-1919 / Л.Д. Леднева. – М., 1989. – 138с.
1017243
  Павлов В. Павел Павлинов / В. Павлов; под ред.: О.М. Бескина. – Москва : Огиз Изогиз, 1933. – 35 с.
1017244
  Беляев А.И. Павел Павлович Федотьев / А.И. Беляев, О.И. Павлова. – Москва : Металлургия, 1965. – 95 с.
1017245
  Краевский А. Павел Пестель: человек, опасный для России // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 70-85. – ISSN 1819-6268
1017246
  Розина В. Павел Петорвич Кадочников / В. Розина. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 32 с.
1017247
  Грязев В.Н. Павел Петрович / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1978. – 391с.
1017248
  Сергеева О.П. Павел Петрович Аносов (1797-1851) / О.П. Сергеева. – М., 1950. – 17с.
1017249
  Пешкин И.С. Павел Петрович Аносов. 1799-1851 / И.С. Пешкин. – М., 1954. – 360с.
1017250
   Павел Петрович Бажов : сбоник статей и воспоминаний. – Молотов : Книжное издательство, 1955. – 268 с.
1017251
  Саранцев А.С. Павел Петрович Бажов / А.С. Саранцев. – Челябинск, 1957. – 372 с.
1017252
  Тюфяков И.Н. Павел Петрович Бажов / И.Н. Тюфяков. – Свердловск, 1980. – 191 с.
1017253
   Павел Петрович Бажов в воспоминаниях. – Свердловск : Свердловское книжное издание, 1953. – 248с.
1017254
  Скорино Л.И. Павел Петрович Бажов. / Л.И. Скорино. – М : Советский писатель, 1947. – 273 с.
1017255
  Батин М. Павел Петрович Бажов. 1879-1950 / М. Батин. – Свердловск : Кн. изд-во, 1959. – 314 с.
1017256
   Павел Петрович Белинский. – Новосибирск, 1988. – 16с.
1017257
  Волковинский В.Н. Павел Петрович Постышев / В.Н. Волковинский. – Київ, 1987. – 192с.
1017258
  Ястребов И.И. Павел Петрович Соколов-Скаля / И.И. Ястребов. – Москва, 1959. – 88с.
1017259
   Павел Петрович Соколов-Скаля 1899-1961 : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1975. – 79 с.
1017260
   Павел Петрович Трубецкой. 1866-1938. Каталог выставки.. – Л.-М., 1966. – 15с.
1017261
   Павел Петрович Трубецкой: скульптура, графика: выст. произвед. Каталог. – М., 1991. – 106с.
1017262
  Лебединский И.В. Павел Платонович Чубинский и его труды по обычному праву // Памяти П.П. Чубинского. – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1914. – С. 4-8
1017263
  Георгиевский В.Г. Павел Полиевктович Шорыгин / В.Г. Георгиевский. – М.-Л, 1950. – 18с.
1017264
  Костомаров Н.И. Павел Полуботок / Николай Костомаров // Історичні постаті України : історичні нариси / [упоряд. та авт. вступ. ст. О.В. Болдирєв]. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 310-336. – ISBN 5-7760-0493-4
1017265
   Павел Постышев : Воспоминания, выступления, письма. – Москва : Политиздат, 1987. – 399, [1] с. : ил.
1017266
  Якобсон В.П. Павел Самойлов: сценич. биография его героев. / В.П. Якобсон. – Л. : Искусство, 1987. – 203 с.
1017267
  Альтшуллер А.Я. Павел Свободин / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград : Искусство, 1976. – 174 с.
1017268
  Федорченко С.З. Павел Семигоров / С.З. Федорченко. – М
3. – 1963. – 432с.
1017269
  Никитина Фаина Георгиевна Павел Сергеевич Попов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 137-143. – Бібліогр.: с. 137-143. – ISSN 0042-8744
1017270
  Щедрина Татьяна Геннадьевна Павел Сергеевич Попов как историк философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 150-153. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISSN 0042-8744
1017271
  Дмитриев Ю.А. Павел Степанович Мочалов. / Ю.А. Дмитриев. – Москва-Л., 1949. – 55 с.
1017272
  Тарле Е.В. Павел Степанович Нахимов / Е.В. Тарле. – Москва, 1944. – 136с.
1017273
  Поликарпов В.Д. Павел Степанович Нахимов / В.Д. Поликарпов. – М, 1960. – 312с.
1017274
  Судаков П.Ф. Павел Судаков : Живопись, графика. / П.Ф. Судаков. – М., 1980. – 199с.
1017275
  Кузьмина Л.М. Павел Сухой и его крылатые шедевры / Лидия Кузьмина. – Минск : Беларусь, 2010. – 392 с. : илл. – ISBN 978-985-01-0882-1
1017276
  Белков Ю.С. Павел Тимофеевич Горбунцов. / Ю.С. Белков. – Йошкар-Ола, 1968. – 44с.
1017277
  Волкова Е. Павел Третьяков: "Берегите галерею" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 1. – С. 31-38.
1017278
   Павел Федорович Тюляев.. – Симферополь, 1946. – 27с.
1017279
  Кузнецов Э.Д. Павел Федотов / Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Искусство, 1990. – 307с. – ISBN 5-210-00314-0
1017280
   Павел Федотов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Великий русский художник, Павел Федотов не получил законченного художественного образования и может считаться самоучкой. После десяти лет офицерской службі он вішел в отставку и целиком посвятил себя художественной деятельности. Федотов признан ...
1017281
   Павел Филиппович Глоба (1918-1983). Живопись. Графика. – Москва, 1986. – 23 с.
1017282
  Гут Т. Павел Флоренський и Рудольф Штейнер (обнаружение ноумена в феноменах или идеи в действительности) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.212-223. – ISSN 0042-8744
1017283
  Мыльников А.С. Павел Шафарик выдающийся ученый - славист. 1795 - 1861 / А.С. Мыльников. – Москва. Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 112с.
1017284
  Загородний Г.Н. Павел Шидловский / Г.Н. Загородний. – Москва : Советский композитор, 1962. – 28 с.
1017285
  Коган А.Г. Павел Шубин / А.Г. Коган. – Москва, 1974. – 125 с.
1017286
  Бендерин Д.П. Павильон-музей "Траурный поезд В.И. Ленина" / Д.П. Бендерин. – М., 1970. – 46с.
1017287
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 72с.
1017288
  Всесоюзная Павильон "Азербайджанская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1017289
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1017290
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 83с.
1017291
  Всесоюзная Павильон "Армянская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1017292
  Всесоюзная Павильон "Башкирская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1017293
  Всесоюзная Павильон "Башкирская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1017294
  Всесоюзная Павильон "Белорусская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1017295
  Всесоюзная Павильон "Белорусская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1017296
  Всесоюзная Павильон "Ветеринария и зоотехника". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 60с.
1017297
  Всесоюзная Павильон "Виноградарство и виноделие". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 95с.
1017298
  Всесоюзная Павильон "Виноградарство и виноделие". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Морозова Г.С. – Москва, 1955. – 48с.
1017299
  Всесоюзная Павильон "Водное хозяйство и сельские гидроэлектростанции". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 21с.
1017300
  Всесоюзная Павильон "Водное хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1017301
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон "Восточная Сибирь". / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1017302
  Всесоюзная Павильон "Гидрометслужба". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1017303
  Всесоюзная Павильон "Гидрометслужба". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 16с.
1017304
  Всесоюзная Павильон "Главмясо". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 38с.
1017305
  Всесоюзная Павильон "Грузинская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 63 с.
1017306
  Всесоюзная Павильон "Грузинская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1017307
  Всесоюзная Павильон "Дальний Восток". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1017308
  Всесоюзная Павильон "Дальний Восток". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1017309
  Всесоюзная Павильон "Животноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1017310
  Всесоюзная Павильон "Земледелие". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 101с.
1017311
  Всесоюзная Павильон "Зерно", / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1017312
  Всесоюзная Павильон "Зерно". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 96с.
1017313
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1017314
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1017315
  Всесоюзная Павильон "Казахская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1017316
  Всесоюзная Павильон "Карело-Финская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1017317
  Всесоюзная Павильон "Карело-Финская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 21с.
1017318
  Всесоюзная Павильон "Киргизская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 61с.
1017319
  Всесоюзная Павильон "Киргизская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 26с.
1017320
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1017321
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1017322
  Всесоюзная Павильон "Коневодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 20с.
1017323
  Всесоюзная Павильон "Корма и их использование". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1017324
  Всесоюзная Павильон "Корма". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1954. – 64с.
1017325
  Всесоюзная Павильон "Кролиководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1017326
  Всесоюзная Павильон "Кролиководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1017327
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
1017328
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1017329
  Всесоюзная Павильон "Крупный рогатый скот". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1017330
  Всесоюзная Павильон "Латвийская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 71с.
1017331
  Всесоюзная Павильон "Латвийская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1017332
  Всесоюзная Павильон "Лен, конопля и другие лубяные культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 54с.
1017333
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Ленинград и Северо-Восток РСФСР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1017334
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Восток РСФСР". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1017335
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Ленинград, 1954. – 72с.
1017336
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Ленинград, 1957. – 40с.
1017337
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Запад". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Ленинград, 1957. – 39с.
1017338
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и северо-западные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1017339
  Всесоюзная Павильон "Ленинград и Северо-Западные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 61с.
1017340
  Всесоюзная Павильон "Лесное хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1017341
  Всесоюзная Павильон "Литовская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1017342
  Всесоюзная Павильон "Литовская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1017343
  Всесоюзная Павильон "Масличные и технические культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1017344
  Всесоюзная Павильон "Масличные и технические культуры". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1017345
  Всесоюзная Павильон "Механизация". / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1017346
  Всесоюзная Павильон "Молдавская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1017347
  Всесоюзная Павильон "Молочный завод". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1017348
  Всесоюзная Павильон "Московская, Тульская, Рязанская, Калужская, Брянская области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 136с.
1017349
  Всесоюзная Павильон "Московскяа, Тульская, Рязанская, Калужская, Брянская области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 171с.
1017350
  Всесоюзная Павильон "Овцеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1017351
  Всесоюзная Павильон "Овцеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1017352
  Всесоюзная Павильон "Охота и звероводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
1017353
  Всесоюзная Павильон "Охота и звероводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 28с.
1017354
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Поволжье" / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 2 с.
1017355
  Всесоюзная Павильон "Поволжье". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1017356
  Всесоюзная Павильон "Птицеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 108с.
1017357
  Всесоюзная Павильон "Птицеводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1017358
  Всесоюзная Павильон "Пчеловодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 36с.
1017359
  Всесоюзная Павильон "Пчеловодство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1017360
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 136с.
1017361
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1017362
  Всесоюзная Павильон "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 31с.
1017363
  Всесоюзная Павильон "Рыбное и прудовое хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1017364
  Всесоюзная Павильон "Садоводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1017365
  Всесоюзная Павильон "Сахарная свекла". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 109с.
1017366
  Всесоюзная Павильон "Сахарная свекла". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1017367
  Всесоюзная Павильон "Свиноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1017368
  Всесоюзная Павильон "Свиноводство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1017369
  Всесоюзная Павильон "Северный Кавказ". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1017370
  Всесоюзная Павильон "Северный Кавказ". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1017371
  Всесоюзная Павильон "Северо-восточные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1017372
  Всесоюзная Павильон "Северо-Восточные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1017373
  Всесоюзная Павильон "Сибирь" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 96с.
1017374
  Всесоюзная Павильон "Сибирь". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 63с.
1017375
  Всесоюзная Павильон "Сибирь". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 32с.
1017376
  Всесоюзная Павильон "Собаководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 32с.
1017377
  Всесоюзная Павильон "Собаководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 28с.
1017378
  Всесоюзная Павильон "Совхозы". / Всесоюзная, выставка. сельскохозяйственная. – Москва, 1955. – 48с.
1017379
  Всесоюзная Павильон "Строительные материалы". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Семенов П.Е. – Москва, 1955. – 40с.
1017380
  Всесоюзная Павильон "Таджикская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 78с.
1017381
  Всесоюзная Павильон "Таджикская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 25с.
1017382
  Всесоюзная Павильон "Татарская АССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 46с.
1017383
  Всесоюзная Павильон "Торф". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 40с.
1017384
  Всесоюзная Павильон "Торф". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1017385
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 24 с.
1017386
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1017387
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 95с.
1017388
  Всесоюзная Павильон "Туркменская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1017389
  Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 64с.
1017390
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 96с.
1017391
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1017392
  Всесоюзная Павильон "Узбекская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 28с.
1017393
  Всесоюзная Павильон "Украинская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 127с.
1017394
  Всесоюзная Павильон "Украинская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 88с.
1017395
  Всесоюзная Павильон "Урал" / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 80с.
1017396
  Всесоюзная Павильон "Урал". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 88с.
1017397
  Всесоюзная Павильон "Урал". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1017398
  Всесоюзная Павильон "Усадьба МТС". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1017399
  Всесоюзная Павильон "Усадьба МТС". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1017400
  Всесоюзная Павильон "Физкультура и спорт". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 64с.
1017401
  Всесоюзная Павильон "Физкультура и спорт". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1017402
  Всесоюзная Павильон "Хлопок". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 53с.
1017403
  Всесоюзная Павильон "Цветоводство и озеленение". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 72с.
1017404
  Всесоюзная Павильон "Цветоводство и озеленение". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1017405
  Всесоюзная Павильон "Центральные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
1017406
  Всесоюзная Павильон "Центральные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1017407
  Всесоюзная Павильон "Центральные черноземные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 72с.
1017408
  Всесоюзная Павильон "Центральные черноземные области". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 29с.
1017409
  Всесоюзная Павильон "Центросоюз". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 32с.
1017410
  Всесоюзная Павильон "Центросоюз". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 40с.
1017411
  Всесоюзная Павильон "Шелководство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1017412
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 70с.
1017413
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 48с.
1017414
  Всесоюзная Павильон "Эстонская ССР". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 27с.
1017415
  Всесоюзная Павильон "Юные натуралисты". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 80с.
1017416
  Всесоюзная Павильон "Юные натуралисты". / Всесоюзная, выставка с.-х.; Праксин С.С. – Москва, 1955. – 48с.
1017417
  Краснов В.А. Павильон Академия наук / В.А. Краснов. – М., 1962. – 48с.
1017418
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон Армянской ССР. / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 2с.
1017419
  Всесоюзная Павильон Белорусская ССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 47с.
1017420
  Всесоюзная Павильон Воронежвская, Курская и Тамбовская области. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
1017421
  Всесоюзная Павильон Ленинград и Северо-Восток. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1940. – 93с.
1017422
  Марина В.И. Павильон Раймонды : юмористическая повесть / В.И. Марина. – Иркутск, 1969. – 207 с.
1017423
  Марина В.И. Павильон Раймонды: Сб. / В.И. Марина. – Иркутск, 1990. – 378с.
1017424
  Всесоюзная Павильон Северный Кавказ. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка; Якушкин И.В. – Москва, 1954. – 110с.
1017425
   Павильон СССР на Международной выставке в Париже. Архитектура и скульптура. – Москва, 1938. – 56 с.
1017426
  Всесоюзная Павильон Узбекская ССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1940. – 80с.
1017427
   Павильон. Печать. Путеводитель.. – М., 1940. – 78с.
1017428
  Всесоюзная Павильоны "Птицеводство" и "Прудовое хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
1017429
  Всесоюзная Павильоны "Школьные и детские учреждения". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
1017430
  Кручковський Л. Павині пера : повість / Л. Кручковський. – Київ : Художня література, 1955. – 228 с.
1017431
  Всесоюзная Павільйон Української РСР. / Всесоюзная, сільськогосподарська виставка. – Москва, 1939. – 63с.
1017432
   Павла Іванівна Рогова - вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Стельмах Н.А. та ін. ; наук. ред. Пономаренко Л.О. ; відп. за вип. Стельмах Н.А. ; літ. ред. Білоцерківець І.П.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 266, [2] с. : фот., портр. – Імен. покажч.: с. 225-231. - Абетк. покажч.: с. 232-265. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Ювіляри НАПН України ; вип. 31) (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 1)
1017433
  Соколов В. Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: ґенеза та особливості функціонування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 26-34. – ISSN 1029-7200
1017434
   Павленко в воспоминания современников.. – М. : Советский писатель, 1963. – 413 с.
1017435
   Павленко Вадим Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 233. – ISBN 978-966-439-757-2
1017436
   Павленко Валерій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354. – ISBN 978-966-439-754-1
1017437
   Павленко Іван Якимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354. – ISBN 978-966-439-754-1
1017438
   Павленко Олена Леонідівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 234. – ISBN 978-966-439-757-2
1017439
  Кислов К.А. Павлик Латыше на границе / К.А. Кислов. – Ташкент, 1964. – 250с.
1017440
  Губарев В.Г. Павлик Морозов / В.Г. Губарев. – М, 1947. – 127с.
1017441
  Щипачев С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачев. – Москва, 1950. – 64с.
1017442
  Щипачов С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачов. – Киев, 1952. – 60 с.
1017443
  Щипачев С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачев. – Москва, 1952. – 46 с.
1017444
  Губарев В.Г. Павлик Морозов / В.Г. Губарев. – М, 1953. – 95с.
1017445
  Нагибин Ю.М. Павлик. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1960. – 199с.
1017446
  Мелик-Бахшян Павликианское движение в Армении / Мелик-Бахшян. – Ереван, 1955. – 292 с.
1017447
  Возняк Михайло Павлин Свєнціцкий [Свєнціцький] (Павло Свій) / Михайло Возняк. – У Львові : З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 16 с.


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
1017448
  Козак С. Павлин Свєнціцький - популяризатор творів Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 130-133. – ISBN 978-966-02-6612-4
1017449
   Павлин Свєнціцький - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  "…твори Тараса Шевченка всебічно цікавили П. Свєнціцького. Цей невтомний поборник українсько-польського літературного єднання популяризував твори великого поета серед українського та польського суспільства, чимало з них переклав польською мовою і ...
1017450
  Радзикевич В.П. Павлин Свєнціцький : Публіцистична, наукова та літературна його діяльність / Володимир Радзикевич. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 118 с. – На звороті тит. арк.: Памяти мойого Батька Петра присвячую. - Окр. відбиток з: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1911, т. 101-103


  (псевдонім: Вуйко,. Влодко)
1017451
  Лесков Н.С. Павлин; Детские годы : (рассказ); (Из воспоминаний Меркула Праотцева) / [соч.] Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Тип.. Н. Скарятина, 1876. – [6], 415 с. – (Библиотека современных писателей ; Сер. 2; Т. 5)


  В всей кн. печати Л. Идзиковского (кн. маг. и печать экслибрис)
1017452
  Лесков Н.С. Павлин; Детские годы : (рассказ); (Из воспоминаний Меркула Праотцева) / [соч.] Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Тип.. В.В. Комарова, 1892. – 204 с.


  В всей кн. печати Л. Идзиковского (печать экслибрис)
1017453
  Софронов А.В. Павлина / А.В. Софронов. – Москва, 1966. – 95с.
1017454
  Купала Я. Павлинка : п"єса / Я. Купала. – Київ : Мистецтво, 1952. – 67 с.
1017455
  Лутков Г.Я. Павлинье перо / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1971. – 40с.
1017456
  Кручковский Л. Павлиньи перья / Л. Кручковский. – Москва, 1936. – 268 с.
1017457
  Ткаченко А.Ф. Павличенко Людмила Михайловна // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 128. – ISBN 966-8458-30-3
1017458
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 1. – 1990. – 325 с.
1017459
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 2. – 1990. – с. 327-545.
1017460
  Земляк В. Павличко сьогодні // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 139-148. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1017461
   Павлишин Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 354-355. – ISBN 978-966-439-754-1
1017462
  Коленська Любов Павлів тріюмф / Коленська Любов. – Hью Йорк, 1971. – 204с.
1017463
  Болтівець С. Павлівська сесія триває : роковини семи десятиліть для психології в Україні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 132-149 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-2131
1017464
  Крушинська Олена Павло-за-мурами : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 114 : Фото
1017465
  Баженов Л.В. Павло-Роберт Магочій і регіональна історія України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 8-12. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1017466
  Мокроусова О. Павло Альошин та Зінаїда Серебрякова: листи з Харкова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685


  До 130-річчя від дня народження художниці.
1017467
   Павло Аполлонович Тутковський - засновник і перший директор Інституту геологічних наук України, фундатор мікропалеонтологічної школи / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-16 : фото. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
1017468
   Павло Аполлонович Тутковський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1017469
  Логінова А.О. Павло Аполлонович Тутковський // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 77-78. – ISSN 0868-6939
1017470
   Павло Аполлонович Тутковський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 159. – ISSN 0374-3896
1017471
  Коваленко К.О. Павло Аполлонович Тутковський 1858-1930 : бібліографічний покажчик / укл. і відред. К.О. Коваленко ; вст. стаття О.К. Каптаренко-Черноусової, д-ра геолого-мінерал. наук. – Київ : Наукова думка, 1965. – 70 с.
1017472
   Павло Ардашев // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 177 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1017473
  Цьомка Н. Павло Ардашев: становлення науковця (кінець XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 162-164. – ISSN 2076-1554


  У центрі уваги початковий етап науково-дослідної діяльності видатного історика. Висвітлюються чинники, що впливали на його становлення як науковця. Підкреслюється велике наукове значення досліджень "старого порядку" у Франції.
1017474
  Гуменюк М.П. Павло Арсенович Грабовський / М.П. Гуменюк. – Львов, 1952. – 20с.
1017475
  Сирохман М. Павло Бедзір : графіка, живопис : [альбом] / Михайло Сирохман. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 147, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 82-84. – ISBN 978-617-531-187-5
1017476
  Кравець В. Павло Блонський - засновник сексуальної педагогіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 24-32. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Вказано історичні передумови формування нового напрямку в педагогіці. Показано місце П. Блонського (КУ) в історії сексуальної педагогіки."
1017477
  Замлинський В. Павло Бут // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 280-289. – ISBN 5-319-01062-1
1017478
  Мукан А. Павло Вежинов крізь бар"єр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 26 листопада - 3 грудня (№ 49). – С. 10 : фото


  21 листопада в Актовій залі Інституту філології відбулося святкування 100-річчя з дня народження видатного болгарського письменника, драматурга, сценариста, Павла Вежинова (1914-1983).
1017479
   Павло Вірський // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 2 (34). – С. 3. – ISSN 1811-542Х


  Національний банк України ввів у обіг 21 лютого 2005 р. ювілейну монету (2 гр), присвячену українському балетмейстеру
1017480
  Драбчук І. Павло Волосянко - громадський діяч з Тисмениці // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 43-45
1017481
  Вловичко Ф. Павло Габелко і Андрій Менцінський // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 37
1017482
  Глазовий П. Павло Глазовий: листи до друга в США : приватне листування Павла Глазового з д-ром Евгеном і Нілею Стецьківими. 1990-2002 / Павло Глазовий ; [упоряд. Галешко Р.]. – Київ : Фенікс ; Всесміх, 2007. – 257, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-651-492-2
1017483
  Плачинда В.П. Павло Гнатович Житецький / В.П. Плачинда; [відп. ред. В.М. Русанівський]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 205, [3] с.
1017484
  П"ятаченко С. Павло Гнідич і розвиток фольклористичної думки на Сумщині на поч. ХХ ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 93-89. – ISSN 0130-6936
1017485
  Кашуба-Вольвач Павло Голуб"ятников. 1925-1930 рр.: викладання у Київському художньому інституті / Закінчення. Початок у № 4. 2010-1, 2011 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 32-35. – ISSN 0130-1799


  П.Голубятников в 1920-е гг. играл заметную роль в культурной жизни Ленинграда, Киева и Харькова, был участником многих известных художест. объединений. Встреча с К.Петровым-Водкиным определила судьбу художника, явила полное совпадение их мировоззрений ...
1017486
  Заславський І.Я. Павло Грабовський - перекладач "Онєгіна" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 44-54
1017487
  Кисельов О.І. Павло Грабовський / О.І. Кисельов. – Київ, 1948. – 220с.
1017488
  Кисельов О.Г. Павло Грабовський : Життя і творчість / О.Г. Кисельов. – Київ : Державне видавництво художньої литератури, 1959. – 283 с.
1017489
  Поважна В. Павло Грабовський : Літературний портрет / В. Поважна. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1962. – 108с.
1017490
   Павло Грабовський : бібліографічний покажчик. – Київ, 1964. – 80 с.
1017491
   Павло Грабовський : Бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1964. – 80 с.
1017492
  Поважна В.М. Павло Грабовський / В.М. Поважна. – Київ, 1966. – 160 с.
1017493
  Дисак Ф. Павло Грабовський і питання національно-духовного відродження України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
1017494
   Павло Грабовський у документах,спогадах і дослідженнях : [зб. – Київ : Дніпро, 1965. – 415 с.
1017495
  Овдійчук Л. Павло Грабовський як особистість: вивчення біографії письменника у загальноосвітній школі та ВНЗ за першоджерелами на основі критичного мислення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (134). – С. 45-52


  "У статті йдеться про особливості вивчення біографії Павла Грабовського у школі (загальноосвітній та вищій) на уроках української літератури та на лекціях і практичних заняттях з історії української літератури у ВНЗ за мемуарною та епістолярною ...
1017496
  Кісєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кісєльов. – К., 1940. – 135с.
1017497
  Кисєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисєльов. – К., 1949. – 44с.
1017498
  Кисельов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисельов. – К., 1951. – 192с.
1017499
  Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М. Гаєвська; МО України. Іститут системних досліджень освіти. Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1994. – 120 с. – ISBN 5-7763-1665-0


  У посібнику даються поради щодо вивчення життя і творчості українського письменника революціонера-демократа П.А.Грабовського, який самовіддано служив свєму народові, закликав його до боротьби за знищення експлуататорського ладу.
1017500
   Павло Григорович Кравчук : (до 70-річчя від дня народження) // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (103). – С. 6. – ISSN 1562-1146


  11 жовтня 2014 р. відсвяткував свій ювілей заслужений професор ХНМУ, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Павло Григорович Кравчук.
1017501
  Грицай С. Павло Григорович Ріттер - фундатор української національної індології : бібліогр. покаж. творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 236-247. – ISSN 2075-1222
1017502
  Берзін П.С. Павло Дмитрович Колосовський та його спроби поєднати історичні і філософські методи у кримінальному праві // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 275-284. – ISBN 978-617-7020-05-8
1017503
  Казакевич О. Павло Житецький і "Киевская старина" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 64-72. – ISSN 0869-3595
1017504
  Глущенко В. Павло Житецький і типологія слов"янских мов // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 45-52. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
1017505
  Грінішина І.В. Павло Житецький про мову і стиль українських народних дум / І.В. Грінішина, О.М. Мозолюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1017506
  Казакевич О. Павло Житецький. Життя та діяльність / Ольга Казакевич. – Київ : Фотосоціоцентр, 2008. – 203 с. – ISBN 978-966-306-140-9
1017507
  Казакевич О. Павло Житецький: (до 170-річчя з дня народження) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 84-47. : Фото. – Бібліографія: с. 91-92 (45 назв)
1017508
  Ковальчук Є.І. Павло Жолтовський - дослідник сакрального мистецтва Волині // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 48-58. – ISBN 978-966-651-576-9
1017509
  Тельнюк С.В. Павло з Мукунги / С.В. Тельнюк. – Київ : Веселка, 1981. – 184 с.
1017510
  Фащенко В.В. Павло Загребельний / В.В. Фащенко. – К., 1984. – 207с.
1017511
  Загребельний М. Павло Загребельний / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2013. – 119, [4] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-6350-2
1017512
  Галич О.А. Павло Загребельний у щоденниковій рецепції Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 17-24. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1017513
  Шевченко О. Павло Загребельний: "Мої молитви - це мої книжки" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 30-32. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії "Павло Загребельний - письменник, якого читають".
1017514
  Загребельный М.П. Павло Загребельный / М. Загребельний. – Харьков : Фолио, 2011. – 117, [5] с. – Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5648-1
1017515
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISSN 1992-5557
1017516
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його Шевченківська археографічна діяльність // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 185-212. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "В українській діяспорній гуманітаристиці ХХ ст. однією з ключових постатей по праву вважається Павло Зайцев (1886–1965)1. Як наголосив Ю. Бойко, в галузі шевченкознавства “на еміграції він є найвидатнішим знавцем. Проф. Зайцев був одним із ...
1017517
  Вишенський О.А. Павло Зелінський / О.А. Вишенський. – Одеса, 1970. – 64с.
1017518
  Ніколайчук Д. Павло Іванович Гессе – київський цивільний губернатор: етапи життєвого шляху та службової діяльності. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 137-151. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1017519
  Вовк О.І. Павло Іванович Ковалевський – визначний вітчизняний психіатр, професор Харківського університету : до 165-річчя з дня народження // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 135-139. – ISSN 2312-5675
1017520
  Литвинов М О. Павло Іванович Новгородцев: житєвий шлях ( спроба біографічної реконструкції) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.15-24
1017521
  Медведска Л.О. Павло Іванович Пестель / Л.О. Медведска. – К, 1964. – 157с.
1017522
  Бабко В.Я. Павло Ілліч Новиков / В.Я. Бабко. – Харьков : Прапор, 1971. – 92 с. : іл. – (Ленінської гвардії бійці)
1017523
  Реп"ях С.П. Павло Кирилович Сич / Реп"ях С.П. – Київ, 1975. – 62 с.
1017524
  Акімочкіна Олександра Павло Кішко, заступник директора "Прем"єр Експо". Туристичний ринок щороку зростає на 20 відсотків // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108
1017525
  Клімкін П. Павло Клімкін: З Байденом "пропетляти" у Зеленського не вийде / Espreso TV // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
1017526
  Садівничий В. Павло Ковалевський - редактор і видавець медичної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 114-123


  У контексті розвитку медичної періодики та науково-галузевої соціальної комунікації досліджено діяльність доктора медицини, одного із засновників психіатрії в Україні, професора П. Ковалевського. В контексте развития медицинской периодики и ...
1017527
  Середа О. Павло Ковжун - редактор і видавець: вдалі проекти і нереалізовані задуми // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 150-160. – ISSN 2524-0315
1017528
  П Ю.І. Павло Ковжун // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 212
1017529
  Табачковський В.Г. Павло Копнін очима молодшої генерації філософів-шістдесятників // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 51-60
1017530
  Йолон Петро Павло Копнін та українська філософська думка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.53-70. – ISSN 0235-7941
1017531
  Грабовська І. Павло Копнін: засновник сучасної київської філософської школи // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1017532
   Павло Коробчук - лауреат премії ім. Б. Нечерди / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 15


  Павло Коробчук навчався на відділенні сходознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює в сфері журналістики. Працював у Gazeta.ua, vvnews.info, UAINFO.ORG.
1017533
  Студинський К.Й. Павло Леонтович / Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 1. – 1923. – 83 с. – Окр. відб. Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів: Hакл. Т-ва. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1921, т. 131-132. - Заголовок та зміст паpал. нім.
1017534
   Павло Лехновський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.61-62
1017535
  Авдєєнко С.І. Павло Ловецький: людина і письменник : до 100-річчя з дня народження / Сергій Авдєєнко. – 2-ге вид., допов. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-197-159-1
1017536
  Лотоцька М. Павло Лотоцький: справа всього життя // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 201-202
1017537
   Павло Максимович Федченко
1017538
  Розсоха Л. Павло Маляр / Людмила Розсоха, Володимир Джунь ; Миргородський краєзнавчий музей ; Укр. геральд. тов-во. – Миргород : Миргород, 2010. – 44 с. – Д100-річчя від дня народження. – ISBN 978-966-2060-16-4
1017539
   Павло Матвійович Горобець. – Х, 1965. – 22 с.
1017540
  Ковальський В.С. Павло Матишевський - яскрава зірка в поколінні переможців // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 60-62. – ISSN 2308-9636
1017541
  Ковальський В.С. Павло Матишевський - яскрава зірка в поколінні переможців // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 7-10. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський Павло Семенович (1919-2001) - український правознавець, фахівець в галузі кримінального права, викладач КДУ, декан юоидичного факультету (1974-1983).
1017542
  Панченко К.Н. Павло Миколайович Першин. / К.Н. Панченко, Н.Г. Іванова. – К., 1971. – 68с.
1017543
  Рева Л. Павло Миколайович Попов - визначний літературознавець, фольклорист, книгознавець, бібліограф // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 180-183
1017544
  Білецький О.І. Павло Миколайович Попов / О.І. Білецький , акад. та інш. ; АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1961. – 32 с. – (Вчені Української РСР)
1017545
  Хінкулов Л. Павло Миколайович Попов (1890-1971) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 176-177
1017546
  Чистяк Д. Павло Мовчан - лавреат Міжнародної премії імені Наджі Наамана // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 13
1017547
  Каревин А. Павло Мовчан: "Це брехня абсолютна!" : имена // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 25-31 мая (№ 21)


  Общество "Просвіта" устроило мероприятие, посв. памяти Ивана Огиенко, укр. политического деятеля, которого ныне превозносят как "великого украинца", "выдающегося ученого", "борца за духовное возрождение Украины" и т. п. В мероприятии принял участие ...
1017548
  Мосенкіс Ю. Павло Мовчан: Космос і Слово, "і зоряна - в душі - речовина..." / Ю. Мосенкіс, Д. Чистяк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 липня (№ 28). – С. 1, 3
1017549
  Строкаль О.М. Павло Мовчан: творець слів і смислів / Олександр Строкаль ; [передм. Ю. Мосенкіс, Д. Чистяк]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 202, [6] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-605-013-1
1017550
  Дмитрієва О. Павло Мокрос - укладач друкованого каталогу української книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено життєвий шлях і внесок в українську культуру укладача "Каталогу книжок українською мовою Харківської громадської бібліотеки" (1912).
1017551
  Шокало О. Павло Муравський - митець і педагог // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 липня (№ 29). – С. 12-13


  До 100-літнього ювілею видатного хорового диригента й педагога сучасності.
1017552
  Бенч О. Павло Муравський. Феномен одного життя / Ольга Бенч. – Київ : Дніпро, 2002. – 664с. – ISBN 966-578-108-1
1017553
   Павло Муравський.Чистота співу - чистота життя : [збірник] / [ред.-упоряд. О.А. Шокало]. – Київ : Просвіта, 2012. – 830, [2] с. : портр., фотогр. – Зміст: "Моє життя - моє мистецтво" / П. Муравський. Додаток: Осягнення й осмислення феномену П. Муравського ; Відгуки про хорове мистецтво П. Муравського ; Листування ; Родина ; Пам"ятні місця ; Культурно-мистецькі події ; Мистецький доробок та ін. – Бібліогр.: с. 829-830. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-87-5
1017554
   Павло Олексійович Загороднюк (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
1017555
  Станішевський Ю.О. Павло Павлович Вірський / Ю.О. Станішевський. – К., 1962. – 46с.
1017556
  Обручар А. Павло Павлович Чучка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 117-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1017557
  Чухліб Т. Павло Павлюк (1596-1638) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 43-47


  Павлюк (Бут) Павло Михнович — гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні.
1017558
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – К., 1964. – 126с.
1017559
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 214с.
1017560
  Журавльов Д.В. Павло Петрович Скоропадський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 314-320. – ISBN 978-966-14-1182-0
1017561
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Автореф дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.06 / Коломієць Н.А; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібл.: 7 назв
1017562
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Коломієць Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214Л. + Додатки: л.201-214. – Бібліогр.: л.177-200
1017563
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов: життєвий та науковий шлях (1882-1947 рр.) / Н.А. Коломієць; Під ред. Г.Д.Казьмирчука. – Київ : Основа, 2005. – 78с. – ISBN 966-699-095-4


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
1017564
  Сторчай О. Павло Петрович Чистяков і його оточення: Спогади Наталії Петрової-Старк 1974 року // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 271-283. – ISSN 1992-5557
1017565
   Павло Полуботок - український гетьман. – Київ : Либідь, 1990. – 48с. – ISBN 5-11-001773=5
1017566
  Василенко Н.П. Павло Полуботок : з приводу двісталітньої річниці його смерти (29.XII.1724) // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 513-542. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
1017567
  Горобець В. Павло Полуботок / Віктор Горобець. – Київ : [ Видавець Наталія Брехуненко ], 2009. – 64 с. – На обкл.: Про Україну з гонором і гумором. – (Гетьмани). – ISBN 978-966-02-5157-1
1017568
  Шкурка М. Павло Полуботок : Притсвячується 350-річчю з дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – 16-19. – ISSN 1814-5078
1017569
  Журавльов Д.В. Павло Полуботок // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 241-244. – ISBN 978-966-14-1182-0
1017570
   Павло Полуботок // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 110-111. – ISBN 978-966-8137-97-6
1017571
  Ромащенко Л. Павло Полуботок: зрадник чи патріот? : (Роздуми над романом Ю. Мушкетика "Гетьманський скарб") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С, 79-86. – (Філологічні науки)
1017572
   Павло Полянський держсекретар МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1017573
  Малко Р. Павло Полянський: "Хочемо, щоб Міністерство освіти більше не мало стосунку до грошових потоків" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561
1017574
  Міщук С.М. Павло Попов - дослідник та бібліограф унікальних рукописних книг та стародруків (1920-1930-і роки) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-125. – ISBN 966-614-021-7


  В статье отражен научный вклад известного ученого Павла Николаевича Попова в сохранении и научном исследовании древностей, професор каф. історії української літератури Київського держ. ун-ту (1934). Э про діяльність В.М. Перетца, С.І. Маслова, М.І. ...
1017575
  Вавилова І. Павло Попович. Перший українець у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 16-23. – ISSN 1819-7329
1017576
  Коваленко С.Д. Павло Постишев: політичний ідеолог колгоспного дослідництва в УСРР/УРСР у 30-ті роки ХХ століття. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 186-197. – ISSN 2415-7422
1017577
  Чернов А. Павло Потоцький: колекціонер і мусагет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
1017578
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 108-113. – ISBN 966-594-644-7
1017579
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук / [Єфіменко В.М. ; редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфіменко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 90 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. - Додатки: с. 67-90. – Бібліогр.: с. 66. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
1017580
  Шишкалова Н.Г. Павло Романович Попович (1930-2009) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1017581
  Салата С.А. Павло Романчук – уродженець Сіверщини і директор Київської астрономічної обсерваторії / С.А. Салата, В.О. Константинов // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 357-360. – ISSN 2218-4805


  Директор Астрономічної обсерваторії при Київському державному університеті (1972-2003). Згадуються С.К. Всехсвітський, І.Т. Швець.
1017582
  Наулко В.І. Павло Рябков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 57-59. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
1017583
  Федоренко Т.О. Павло Самуїлович Урисон // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104
1017584
  Федоренко Т.О. Павло Самуїлович Урисон: "Математика - найінтелектуальніша з наук" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
1017585
   Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 403, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-750-4
1017586
  Осташко Тетяна Сергіївна Павло Скоропадський - лідер українського гетьманського руху // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється роль П. Скоропадського в організації та поширенні гетьманського руху в середовищі української еміграції, розглядається процес персоніфікації роду Скоропадських у ході реалізації концепції дідичної української монархії.
1017587
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4058-9
1017588
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4516-4
1017589
  Михайлова О. Павло Скоропадський - політик та державотворець / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 18


  Саме про це - нова книжка Ольги Михайлової, історика, політолога, автора "Дня".
1017590
  Реєнт О. Павло Скоропадський / Олександр Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 304 с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-82-5
1017591
  Рум"янцев В. Павло Скоропадський в українському державотворенні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909


  До 140- річчя з дня народження.
1017592
  Гай-Нижник Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність / Павло Гай-Нижник. – Київ : Крок, 2019. – 626, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-692-517-0
1017593
  Солдатенко В. Павло Скоропадський і доля гетьманату // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 44-52. – ISSN 1819-7329
1017594
  Савченко Г.П. Павло Скоропадський і зародження ідеї українізації 34-го корпусу російської армії в 1917 році // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 164-174
1017595
  Білодід О. Павло Скоропадський і Україна / О. Білодід, В. Панченко. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 88с. – Бібліогр.: с. 86. – (Бібліотека українця)
1017596
  Папакін Г.В. Павло Скоропадський та архівна справа в українській державі 1918 р. до постановки проблеми // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 118-123
1017597
  Сидорчук Т. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 525-538. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1017598
  Хитра А. Павло Скоропадський у контексті українського монархічного консерватизму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
1017599
  Скринченко В. Павло Скоропадський, останній лицар Гетьманщини // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 175-184. – ISSN 0320-8370
1017600
  Павличко Д. Павло Скоропадський. Відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 квітня (№ 13). – С. 4-5
1017601
  Ляпіна Т. Павло Скоропадський. Формування особистості // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1017602
  Рябий М. Павло Скоропадський: зрадник чи герой? / спілкувався Вадим Вітковський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 4-5


  Микола Рябий розповідає про УНР, Скоропадського та історичні шляхи України.
1017603
  Отт-Скоропадська Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873 - 1945) / Отт-Скоропадська, Гай-Нижник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1017604
  Отт-Скоропадська Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873 - 1945) / Отт-Скоропадська, Гай-Нижник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня ( № 43 ). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1017605
  Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина : Історико-архівні нариси / Г. Папакін; Державний комітет архівів України. Центральний держ. істор. архів України, м. Київ. – Київ, 2003. – 282с. – ISBN 966-8225-10-4
1017606
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 30-37. – ISSN 0868-9644
1017607
  Димінська В. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 328-338. – ISBN 978-617-7062-24-9
1017608
  Папакін Георгій Володимирович Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про практично недосліджений у сучасній історіографії період життя й діяльності Павла Скоропадського. Опинившись у січні 1919 р. у Німеччині, гетьман упродовж наступних двох років зазнав ідеологічної трансформації, остаточно ...
1017609
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 7-9. – ISSN 2519-4429
1017610
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
1017611
  Папакін Г. Павло Скоропадський: постать на тлі епохи // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 6-10
1017612
  Єрмольєв Ю.М. Павло Соломонович Кнопов : (до 75-річчя від дня народження) / Ю.М. Єрмольєв, В О. Іванов, Ю.В. Козаченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 6-8. – ISSN 0868-6904
1017613
  Гордієнко Д. Павло Степанович Сохань: шлях у віки / Д. Гордієнко, В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 649-656. – ISSN 2310-3310
1017614
  Коваль Р. Павло Степанович Щириця (17.01.1938 - 18.09.2020) // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Жовтень (число 10). – С. 4
1017615
  Журавльов Д.В. Павло Тетеря // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 173-176. – ISBN 978-966-14-1182-0
1017616
  Печеранський І.П. Павло Тихомиров : життєвий шлях та філософська спадщина / І.П. Печеранський ; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 180 с.
1017617
  Печеранський І. Павло Тихомиров про психологічний аспект історико-філософського дослідження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.83-85
1017618
  Подранецька Н. Павло Тичина - "дивний мрійник із очима дитини ..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
1017619
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 7


  Однією з найяскравіших сторінок біографії П. Тичини є його диригентська діяльність.
1017620
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 6-7
1017621
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 6
1017622
  Донець Г. Павло Тичина - лицар рідної мови


  Маловідомі сторінки подвижника українського духу
1017623
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 207 с.
1017624
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ, 1975. – 196с.
1017625
  Косінова О. Павло Тичина - маестро поетичного слова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (739), жовтень. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
1017626
  Опанасюк І. Павло Тичина - незламний співець краси рідної природи і народу
1017627
  Снігур Т.В. Павло Тичина - перекладач чеських пісень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 527-531


  На прикладі збірника "Чеські, моравські та словацькі народні пісні" досліджується схожість української та чеської народної творчості. З"ясовано, що завдяки перекладам П. Тичини розпочинається новий етап в утвердженні традиційних братніх взаємин ...
1017628
  Плитник О.М. Павло Тичина - сучасник Олександра Довженка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 7


  До 125-річчя від дня народження Павла Тичини.
1017629
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1941. – 58с.
1017630
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1949. – 43с.
1017631
  Бойко І.З. Павло Тичина / І.З. Бойко. – К., 1951. – 140с.
1017632
  Іщук А.О. Павло Тичина / А.О. Іщук. – К., 1954. – 164с.
1017633
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1958. – 111с.
1017634
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1981. – 258с.
1017635
  Губар О.І. Павло Тичина / О.І. Губар, Л.М. Чернець. – Київ, 1984. – 262 с.
1017636
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто біографію і творчість П. Тичини на тлі історичної доби, простежено, коли поет перейшов від символізму до естетики соцреалізму. Авторка аналізує джерела творчості митця й особливості його поетики.
1017637
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967рр.) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 24-30. – ISSN 0130-5263
1017638
  Поліщук Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
1017639
  Верба А. Павло Тичина в Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 220-221
1017640
  Соловей О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 212-225. – ISSN 2308-1902
1017641
  Лавріненко Ю. Павло Тичина і його поема "Сковорода"на тлі епохи : Спогади і спостереження / Ю. Лавріненко. – Київ : Сучасність, 1980. – 64с.
1017642
  Кот С. Павло Тичина і культурна спадщина України // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 84-93. – ISSN 0131-2685
1017643
  Дацюк Л. Павло Тичина і музика: від колиски до домовини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 2
1017644
  Сулима М. Павло Тичина і поети-модерністи
1017645
  Охріменко О.Г. Павло Тичина і світова література / О.Г. Охріменко, П.П. Охріменко. – Суми, 1996. – 32с.
1017646
  Степаненко М. Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара : Стаття шоста: Виступи Олеся Гончара на захист Павла Тичини
1017647
  Шаховський С.М. Павло Тичина. Життєпис поета і громадянина. / С.М. Шаховський. – Київ, 1968. – 219с.
1017648
  Параскевич П. Павло Тичина: прижиттєві й посмертні оцінки, дискусії, роздуми про поета // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 129-141. – ISBN 978-966-2133-57-3
1017649
  Прокопчук В.С. Павло Троїцький - священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 454-474. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1017650
  Немченко І. Павло Тулуб і поетичне обличчя херсонського белетристичного збірника "Степ" (1886) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 52-65. – ISBN 978-966-493-297-1
1017651
  Костриця Микола Павло Тутковський - учений - енциклопедист (до 150-річчя від дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
1017652
  Дикань К.В. Павло Тутковський – зірка української науки : (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя заснування НАН України) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – C. 85-92. – ISSN 1025-6814
1017653
  Тельнюк С.В. Павло Тычина / С.В. Тельнюк. – М., 1974. – 276с.
1017654
  Дузь І.М. Павло Усенко / І.М. Дузь. – К., 1958. – 136с.
1017655
  Горлач Л.Н. Павло Усенко / Л.Н. Горлач. – Київ, 1976. – 46с.
1017656
  Берзін П.С. Павло Федорович Старк-викладач Київського Костянтинівського військового училища // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 980-995. – ISBN 978-617-7020-05-8
1017657
  Ротман М.Є. Павло Федорович Терек / Ротман М. Є. – Ужгород, 1973. – 103 с.
1017658
  Берестень Ю.В. Павло Федорович Тушкан - фундатор початкової та середньої сільськогосподарської освіти Придніпров"я початку XX століття / Ю.В. Берестень, В.І. Мороз // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 106-130. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено біографічні віхи та обставини науково-дослідної, адміністративної та освітянської діяльності П.Ф. Тушкана - директора Верхньодніпровської нижчої (згодом середньої) сільськогосподарської школи Катеринославського губернського земства.
1017659
   Павло Филипович // Гроно нездоланих співців / Кузьменко В.І. – К., 1997. – С. 83-94
1017660
  Жулинський М.Г. Павло Филипович // Слово і доля : Навчальні видання / М.Г. Жулинський. – Київ : А.С.К., 2002. – С. 302-310. – ISBN 966-539-441-Х
1017661
  Заславський І.Я. Павло Филипович // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 149-153
1017662
  Александрова Г. Павло Филипович "Порівняльні студії... поширюють наш обрій" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 22-35. – ISSN 0236-1477


  Спадщина П. Филиповича демонструє спадкоємність і неперервність традицій в українському порівняльному літературознавстві. У центрі уваги постають дослідники літературознавчої науки: В. Перетц, М. Зеров, М.Максимович, М. Драгоманов, О. Білецький, Л. ...
1017663
  Жулинський М. Павло Филипович (1891-1937) : оригінальний поет, учений, перекладач // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М.Г. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – С. 386-391. – ISBN 978-966-06-0598-5
1017664
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття


  У статті аналізується рецепція постаті Євгена Гребінки, стильових рис його творчості, взаємин із Тарасом Шевченком у студіях Павла Филиповича 1920-х років
1017665
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 155-165. – ISBN 978-966-493-554-5
1017666
  Поліщук В.Т. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 103-109. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1017667
  Поліщук В. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського, ранній романтизм і стильові шукання перших класиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 77-84. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті аналізуються погляди П.Филиповича на український, російський і західноєвропейський романтизм, а також оцінка вченим особливостей розвитку української літератури перших десятиліть ХІХ століття. В статье анализируются взгляды П.Филиповича на ...
1017668
  Поліщук В. Павло Филипович як коментатор Шевченкового "Журналу" // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 137-148. – ISBN 978-966-493-285-8
1017669
   Павло Хобзей - заступник міністра // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет міністрів України призначив новим заступником міністра освіти та науки львів"янина, проректора Українського католицького університету із науково-педагогічної роботи Павла Хобзея. У 1982 році Павло Кузьмович закінчив механіко-математичний ...
1017670
  Муха Д. Павло Христюк як історіограф українських політичних партій доби визвольних змагань 1917-1920 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 228-236
1017671
  Герасичева В.В. Павло Христюк: втілення ідей соціалізації землі в Законі УНР "Про землю" від 30 січня 2018 р. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 219-222. – ISBN 978-617-7777-14-3
1017672
  Федорченко А. Павло Чубинський - "бориспільський Шевченко" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 9-12
1017673
  Мишанич С. Павло Чубинський - автор українського гімну / Степан Мишанич. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 87 с. – (Бібліотека українця)
1017674
  Чернега П. Павло Чубинський - велетень української етнографії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)
1017675
  Церковняк О. Павло Чубинський - вчений, великий патріот України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 119-125
1017676
  Оверчук О. Павло Чубинський - зачинатель контекстуального напрямку у вітчизняній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 95-101
1017677
  Білоус В. Павло Чубинський - організатор етнографічного вивчення фіно-угорських і самодійських народів. Особисті дослідження // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 185-210. – ISBN 978-966-02-8837-9
1017678
  Дудко В. Павло Чубинський - учасник літературного вечора в Петербурзі (січень 1861) // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 147-150. – ISBN 978-966-2449-92-1
1017679
  Наулко В. Павло Чубинський - Федір Вовк: естафета поколінь // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 5-11
1017680
   Павло Чубинський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 198-199
1017681
  Чередниченко Д.С. Павло Чубинський / Д.С. Чередниченко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-677-001-6
1017682
   Павло Чубинський : до 170-річчя від дня народження автора гімну України // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 1814-5078


  Про Павла Чубинського (1839-1884). Є текст гімну України
1017683
  Литвин В.М. Павло Чубинський : бібліогр. покажчик : до 170-річчя від дня народж. / Володимир Литвин. – Бориспіль : Кузьмичова Р.Ю., 2009. – 42 с. – (Серія "Літературна Бориспільщина. Бібліографія" ; вип. 1)
1017684
   Павло Чубинський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 158-161. – ISBN 978-966-8137-97-6
1017685
   Павло Чубинський // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 52-55. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
1017686
  Наумовська О. Павло Чубинський та фольклористика другої половини ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 45-50
1017687
  Березовська О.В. Павло Чубинський у громадівському середовищі другої половини ХІХ ст. (за спогадами сучасників) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 69-79. – ISSN 0320-9466
1017688
  Мицик В. Павло Чубинський у Млієві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 14
1017689
  Зиль А. Павло Чубинський: енергія душі та розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 8


  Павло Платонович Чубинський відомий як неперевершений народознавець, збирач духовних скарбів українського народу, як економіст, поет, автор слів Державного Гімну України. Його "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" і ...
1017690
  Югов А.К. Павлов / А.К. Югов. – Москва, 1954. – 271с.
1017691
  Розенталь И.С. Павлов / И.С. Розенталь. – Москва : Медгиз, 1963. – 147 с.
1017692
   Павлов Борис Александрович. Выставка произведений. Каталог. – М., 1981. – 10с.
1017693
  Самойлов В.О. Павлов в Петербурге / В.О. Самойлов, А.С. Мозжухин. – Л, 1989. – 332с.
1017694
   Павлов Василь Терентійович (1915-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1017695
   Павлов Володимир Григорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 179. – ISBN 978-617-573-038-6
1017696
  Уэллс Г.К. Павлов и Фрейд / Г.К. Уэллс. – М, 1959. – 608с.
1017697
  Марцинковская Т.Д. Павлов Иван Петрович (1849-1936) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 82-85. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
1017698
  Шевченко Л.В. Павлов Платон Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 268. – ISBN 96966-8060-04-0
1017699
   Павлов Платон Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 205. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1017700
   Павлов Платон Васильович (1823-1895) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1017701
   Павлов Сергій Валентинович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 98
1017702
   Павлов Сергій Валентинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 186-187 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1017703
   Павлов Сергій Валентинович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 196. – ISBN 978-966-439-961-3
1017704
   Павлов Сергій Валентинович (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 106-107. – ISBN 966-95774-3-5
1017705
   Павлова Віра Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99
1017706
   Павлова Віра Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187-188 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1017707
   Павлова Віра Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 197. – ISBN 978-966-439-961-3
1017708
   Павлова Віра Петрівна (1928) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 107. – ISBN 966-95774-3-5
1017709
   Павлова Олена Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355. – ISBN 978-966-439-754-1
1017710
  Хоменко О. Павлова пошта. Поезія Павла Вольвача в координатах межичасся // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 6 серпня (№ 18). – С. 3
1017711
  Котов К.Є. Павлова халепа : (Оповідання) / К.Є. Котов. – Катеринослав : Тип. К.А. Андрущенка, 1913. – 20 с.
1017712
  Цырлин И.И. Павлович / И.И. Цырлин. – М., 1958. – 48с.
1017713
  Шудря Є. Павлович Юрій Юрійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 34-36. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1017714
  Бурім Д. Павлові Степановичу Соханю - 80 / Д. Бурім, О. Маврін // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 7-13. – (Нова серія ; вип. 10/11)
1017715
   Павлові Тичині : Збірник присвячений сімдесятиріччю з дня народження і п"ятдесятиріччю літературної діяльності поета. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 390, [2] с.
1017716
   Павлово: город над синей Окой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 78-81 : Фото
1017717
   Павловск-Слуцк. – Л. – 29с.
1017718
  Земцов С.М. Павловск / С.М. Земцов. – Москва, 1947. – 47 с.
1017719
   Павловск. – М, 1952. – 116с.
1017720
   Павловск. – Москва, 1956. – 40 с.
1017721
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1970. – 103 с.
1017722
   Павловск. – Ленинград, 1971. – 159 с.
1017723
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1972. – 104 с.
1017724
   Павловск. – Ленинград, 1976. – 446 с.
1017725
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – 4-е изд, испр. и доп. – Ленинград, 1980. – 155 с.
1017726
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – Ленинград, 1980. – 135 с.
1017727
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – 2-е изд. – Ленинград, 1981. – 135 с.
1017728
  Беланина В.А. Павловск / В.А. Беланина. – Ленинград : [б. и.], 1988. – 32 с.
1017729
  Беланина В.А. Павловск : дворцово-парковый ансамбль : альбом / авт. текста и сост. В.А. Беланина. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 383 с. : ил. ; в основном ил., цв. ил. – ISBN 5-289-00469-6
1017730
  Кучумов А.М. Павловск, Путеводитель по дворцу-музею и парку / А.М. Кучумов. – Л., 1975. – 112с.
1017731
  Курбатов В. Павловск. Худ.-ист. очерк и путевод. / В. Курбатов. – 2-е изд. – 244с.
1017732
  Бирюков Д.А. Павловская физиология-ценный вклад в естественно-научные основы диадектического материализма / Д.А. Бирюков. – Л., 1951. – 36с.
1017733
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
1. – 1954. – 644с.
1017734
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
2. – 1955. – 508с.
1017735
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
Т. 3. – 1957. – 492с.
1017736
  Соколов-Митрич Дмитрий Павловские охоты : Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-155 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1017737
   Павловские среды. – МоскваЛ.
1. – 1949. – 360с.
1017738
   Павловские среды. – МоскваЛ.
2. – 1949. – 627с.
1017739
   Павловские среды. – МоскваЛ.
3. – 1949. – 516с.
1017740
  Матвеев А. Павловский дворец-музей / А. Матвеев. – Москва; Ленинград, 1931. – 72 с.
1017741
   Павловский дворец-музей и парк в г.Слуцке. – Л, 1940. – 72с.
1017742
  Марголин М.Б. Павловский дворец-музей художественного убранства : проспект / М.Б. Марголин, А.М. Кучумов. – Ленинград, 1962. – 20 с.
1017743
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район Горьковской области. : Автореф... канд. географ.наук: / Суворова Г.Т.; МВО РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1017744
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район. Экономический очерк / Г.Т. Суворова. – Горький, 1955. – 116с.
1017745
  Талепоровский В.Н. Павловский парк / В.Н. Талепоровский. – Пб., 1923. – 139с.
1017746
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – Л., 1954. – 128с.
1017747
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1955. – 128 с.
1017748
  Иванова О.А. Павловский парк / О.А. Иванова. – Ленинград, 1956. – 124 с.
1017749
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 4-е изд., испр. и доп. – Л., 1961. – 99с.
1017750
  Марголин М.Б. Павловский парк : проспект / М.Б. Марголин, В. Бетаки. – Ленинград, 1962. – 24 с.
1017751
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 6-е изд., испр. и доп. – Л., 1964. – 152с.
1017752
   Павловский парк. – Ленинград, 1968. – 83 с.
1017753
  Саркисов С.А. и др. Павловское учение и некоторые теоретические проблемы современной неврологии и психиатрии / С.А. и др. Саркисов. – М., 1963. – 100с.
1017754
  Квасницький О.В. Павловське вчення - в практику тваринництва / О.В. Квасницький. – К., 1954. – 23с.
1017755
   Павловський Олександр Дмитрович (1857-1946) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 355-356. – ISBN 978-966-439-754-1
1017756
  Марценюк Р. Павловський П.Ф.: штрихи до портрету репресованого бібліотекаря (за матеріалами архівно-слідчої справи) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-46. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1017757
  Єфіменко М.Г. Павлоград / М.Г. Єфіменко, М. Теселько. – Дніпропетровськ, 1967. – 62с.
1017758
   Павлоград. – К, 1976. – 44с.
1017759
  Теселько М.П. Павлоград / М.П. Теселько, М.Г. Ефименко. – Днепропетровск, 1983. – 96с.
1017760
   Павлоград. – Київ : Мистецтво, 1985. – 95с.
1017761
   Павлоградский народный историко-революционный музей имени XXII съезда КПСС. – Москва : Советская Россия, 1962. – 24с.
1017762
  Марочко В. Павлоградське повстання // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 318-319. – ISBN 978-617-642-388-1


  Павлоградське повстання - повстання селян, що почалося 4 квітня 1930 року. Центрами повстання стали села Богданівка і Тернівка поблизу міста Павлограда.
1017763
  Семенов П.Е. Павлодар-Экибастузский ТПК / П.Е. Семенов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (В помощь лектору.- Б-чка "Территориально-производственные комплексы СССР" / составитель библиотечки Виктор Сергеевич Варламов)
1017764
  Потічний П.Й. Павлокома. 1441-1945 : Історія села / Петро Й. Потічний. – Торонто; Львів : Фундація Павлокома, 2001. – 604с., карта : фотоіл.
1017765
   Павлу Івановичу Орлову - 60 років // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-112. – ISSN 1682-2366
1017766
  Маврін О. Павлу Степановичу Соханю - 80 // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 129-130.
1017767
   Павлу Юрійовичу Бурбану - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 55 : фото. – ISSN 2311-9780
1017768
  Инчин А.И. Павлуха-партизан / А.И. Инчин. – Саранск, 1984. – 104с.
1017769
   Павлуха-партизан. – К, 1988. – 571с.
1017770
  Дмитрієв В.С. Павлуцький Григорій Григорович / В.С. Дмитрієв, О.В. Ляпіна, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 269. – ISBN 96966-8060-04-0
1017771
  Денисенко О. Павлуцький Григорій Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 125-129. – ISBN 966-02-3530-5
1017772
  Шудря Є. Павлуцький Григорій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 16-21. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1017773
   Павлуцький Григорій Григорович (1861-1924) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 356. – ISBN 978-966-439-754-1
1017774
   Павлуцький Григорій Григорович (1861 - 1924) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 459. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1017775
  Григорьев К. Павлыш - продолжение легенды / К. Григорьев. – Москва, 1976. – 96с.
1017776
  Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1979. – 399с.
1017777
  Журавльов Д.В. Павлюк // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 124-127. – ISBN 978-966-14-1182-0
1017778
   Павлюк Іван Адамович (1915-1974) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 356. – ISBN 978-966-439-754-1
1017779
   Павлюк Сергій Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 336 : фото
1017780
   Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажчик : до 75-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [уклад.: П.Г. Павлюченко, О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред.: А.І. Гурбанська, П.Г. Павлюченко]. – Київ : [б. в.], 2012. – 87, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 37. – Бібліогр.: с. 34-36. – (Серія "Видатні постаті КНУКіМ")
1017781
  Винниченко І. Павльсон Отто (Антон Михайлович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 348. – ISBN 978-966-7863-77-7
1017782
  Махно В. Павнд & Лорка: поет у пейзажі // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-32
1017783
  Привалова Е.Л. Павниси - Pavnissi / Е.Л. Привалова. – Тбилиси, 1977. – 165с.
1017784
  Московкина Э.Г. Паводки на реке Даугава за историческое время / Э.Г. Московкина. – Рига, 1960. – 156с.
1017785
  Почаєвець О.О. Паводки на річках басейну Стрия та їх вплив на морфологічні зміни русел / О.О. Почаєвець, З.В. Розлач // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2014. – Вип. 101. – С. 259-272. – ISSN 0507-2166


  У статті розглянуто руслові процеси на річках басейну Стрия. Встановлені багаторічні цикли коливань стоку річок, виділені та класифіковані паводки. Визначено вплив паводків на морфологічні перетворення річкових русел.
1017786
  Петенков А.В. Паводки рек средне-сибирского плоскогорья, анализ их формирования и методика расчета : Автореф... канд. географ.наук: 11-696 / Петенков А.В.; Ленингр. гидрометеоролог. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л.
1017787
  Приходько М.М. Паводки та управління ними в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 55-58 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1017788
  Баужа Т.О. Паводковий стік в холодний період року на території басейну р. Ріка та його розрахункові характеристики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 73-80


  Дана оцінка результатам багаторічних спостережень за максимальним стоком холодного періоду в басейні р. Ріка. Виконано оцінку однорідності та стаціонарності рядів спостережень паводкового стоку за сумарною інтегральною кривою, за статистичними ...
1017789
  Олиферов А.Н. Паводкорегулирующие мелиорации в горных районах // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 55-59. – Бібліогр.: 3 назви
1017790
  Смольников А.С. Паводок / А.С. Смольников. – М., 1957. – 96с.
1017791
  Зорин И.А. Паводок / И.А. Зорин. – Ижевск, 1970. – 48с.
1017792
  Алексеев В.А. Паводок : стихи / Алексеев В.А. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 44 с.
1017793
  Лиханов А.А. Паводок: Повести и рассказы. / А.А. Лиханов. – М., 1977. – 394с.
1017794
   Павсания. Описание Еллады или Путешествие по Греции во II-м веке по Р.Х. : с приложением статей: Историко-литературное значение Павсании, Краткий очерк истории греческого искуства, Родословные таблицы еллинских династий и пр. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1887. – 8, CXXXXVII, с. 149-839
1017795
  Зінченко А. Павуки-герпетобіонти зелених зон Києва (arachnida, aranei) і видові комплекси павуків Київських парків / А. Зінченко, Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Вперше для паркових зелених зон м. Києва проведені еколого-фауністичні дослідження видових комплексів павуків-герпетобіонтів. Виявлено 29 видів які належать до 22 родів та 11 родин. Наведено розподіл видів павуків-герпетобіонтів по дослідженим парковим ...
1017796
  Сінгаєвський Є. Павуки-дендробіонти (Arachnida, Aranei) урочища зміїні острови Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та екологічні особливості павуків-дендробіонтів урочища Зміїні острови. Виявлено 26 видів павуків з 14 родів та 7 родин. Встановлено приуроченість окремих видів павуків до певних видів рослинності. Подано список видів павуків ...
1017797
  Гриник Є. Павуки (ARACHNIDA, ARANEI) ландшафтного заказника "Яхнівський" (Київська область) / Є. Гриник, Є. Сінгаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 33-37. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1017798
  Мелещук Л.І. Павуки (Araneae) у складі нідікольної фауни дендрофільних птахів Карпатського регіону України / Л.І. Мелещук, М.М. Федоряк // Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 151-164. – ISSN 1727-0200
1017799
  Сінгаєвський Є. Павуки герпетобіонти (Arachnida, Aranei) штучних ялиново-дубових лісів долини річки Стугна / Є. Сінгаєвський, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та фенологію павуків підстилки штучних ялиново-дубових лісів у долині ріки Стугна. Відмічено 66 видів з 46 родів і 16 родин. Виділено домінуючі види і наведено дані щодо їх фенології і змін динамічної щільності. Наведено дані ...
1017800
  Сінгаєвський Є. Павукоподібні (Arachnida: Acari (Parasitiformes: Mesostigmata); Aranei) зелених зон Києва та передмість / Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад двох груп павукоподібних, мезостигматичних кліщів та павуків в зелених зонах міста Києва та передмісті. Показано, що видове різноманіття мезостигмат у міських парках менше ніж зелених зонах передмістя. Виявлено: 63 види ...
1017801
  Трубай В. Павутина // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 8-18
1017802
  Акутагава Р. Павутинка : вибрані новели / Акутагава Рюноске ; пер. з яп. І. Дзюб. – Львів : Піраміда, 2006. – 232 с. – (Майстри українського перекладу). – ISBN 966-8522-71
1017803
  Чумак П.Я. Павутинні кліщі (Tetranychidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено видовий склад і кормові рослини павутинних кліщів, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України та біологічні заходи боротьби з ними.
1017804
  Питель М. Павутиння / М. Питель. – Пряшів, 1955. – 84с.
1017805
  Іваніченко Ю. Павутиння лиха. Терор і наркотики : документально-публіцистичне дослідження / Юрій Іваніченко, Михайло Львовській. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-435-163-5
1017806
  Букович Д.М. Павутиння омани. / Д.М. Букович. – Ужгород, 1974. – 128с.
1017807
  Исмайлов Хамид Павшие жизнью храбрых : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 80-96. – ISSN 0130-7673
1017808
  Каринцев Н.А. Паганини : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 64 с.
1017809
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 303 с.
1017810
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – М. : Правда, 1986. – 381 с.
1017811
  Каринцев М.О. Паганіні / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1969. – 55 с.
1017812
   Паганское царство, или Долина тысячи храмов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 52-58 : Фото
1017813
  Зубар В.В. Пагіння / В.В. Зубар. – К, 1959. – 85с.
1017814
  Дунаев В.А. Пагматика Ч.Морриса. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дунаев В.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 22л.
1017815
  Гнатюк І.Ф. Паговіння : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 31 с.
1017816
  Чандар К. Пагони бурі / К. Чандар. – Київ : Молодь, 1972. – 199 с.
1017817
   Пагони на новому грунті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Нова історія Донецького національного технічного університету почала відлік із листопада 2014 року.
1017818
  Сандул В.О. Пагорб Слави у Черкасах / В.О. Сандул. – Дніпропетровськ, 1983. – 47с.
1017819
   Пагсан-Джосан : история и хронология Тибета. – Новосибирск, 1991. – 264с.
1017820
  Карнович Е.П. Пагуба: Ист. роман. / Е.П. Карнович. – Москва, 1990. – 203с.
1017821
  Кастело Бранко Камило Пагубная любовь : роман. Новеллы : пер. с порт. / Камило Кастело Бранко. – Москва : Художественная литература, 1990. – 461с.
1017822
  Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность / Ф.А. Хайек. – М., 1992. – 304с.
1017823
  Замирская Ю.Е. Пагубность историцистских теорий для общественного и личностного сознания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 146-148
1017824
  Глинка-Янчевский С.К. Пагубные заблуждения : По поводу сочинения К.Ф. Хартулари: "Право суда и помилования, как прерогативы российской державности" ; (Критический обзор юридических новшеств) / С. Глинка-Янчевский. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Арнгольда, 1899. – [4], II, 189 с.


  Хартулари, Константин Федорович (1841-1908).
1017825
  Размеров В. Пагубные плоды вековой несвободы : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 120-126. – ISSN 0131-2227
1017826
  Деглин В.Я. Пагубные пристрастия / В.Я. Деглин. – М, 1972. – 80с.
1017827
  Садовский В.Л. Пагубный дух / В.Л. Садовский. – Пенза, 1957. – 34 с.
1017828
  Бузуев В.М. Пагуош это мир. / В.М. Бузуев, В.П. Павличенко. – Москва, 1960. – 90с.
1017829
  Полещук А.Л. Падает вверх / А.Л. Полещук. – М, 1964. – 222с.
1017830
  Григорян А С. Падает снег / А С. Григорян. – Москва, 1972. – 216 с.
1017831
  Пуиг М. Падает тропическая ночь : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 3-131. – ISSN 1130-6545
1017832
   Падарунак. – Мінськ, 1958. – 208с.
1017833
  Горбатюк В. Падають жолуді // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 84-138. – ISSN 0131-2561
1017834
  Ленч Л.С. Падающая башня / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 205с.
1017835
  Сердобольский О.М. Падающее яблоко / О.М. Сердобольский. – Л., 1989. – 62с.
1017836
  Жупан И.В. Падающие звезды / И.В. Жупан. – Ужгород, 1968. – 132с.
1017837
  Зорин В.Г. Падающие огни / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1968. – 247с.
1017838
  Ашк У. Падающие стены : роман / Упендранатх Ашк ; пер. с хинди Р. и П. Баранниковых. – Москва : Издание иностранной литературы, 1961. – 188 с.
1017839
  Делилло Дон Падающий : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-180. – ISSN 1130-6545
1017840
  Горчаков О.А. Падающий дождь / О.А. Горчаков. – М., 1971. – 285с.
1017841
  Калве А. Падающий Икар. Воздушный мост : романы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 407 с.
1017842
  Самсонов М.Н. Падающий минарет / М.Н. Самсонов. – Ташкент, 1968. – 121 с.
1017843
  Гайдарова Ф.А. Падежи и их функции в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Гайдарова Ф.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1017844
  Джаббарзаде И.Х. Падежи имер существительных в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джаббарзаде И. Х.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1959. – 24л.
1017845
  Ходова К.И. Падежи с предлогами в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1971. – 192с.
1017846
  Собинникова В.И. Падежные и предложно-падежные формы в русском языке в сопоставительном аспекте с другими славянскими языками. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1977. – 112с.
1017847
  Новикова А.С. Падежные отношения в Саввиной книге. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
1017848
  Гришина Наталья Михайловна Падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения кетского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гришина Наталья Михайловна; АНС Ленингр. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1979. – 30л.
1017849
  Сесиашвили Т.М. Падежные формы немецких имен существительных и их преподавание в 5-6 классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Сесиашвили Т.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 30л.
1017850
  Шакибаев С. Падение "Большого Туркестана" / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1972. – 287 с.
1017851
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе : Исторические очерки Е.В. Тарле. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф. – (Свободное знание : Собр. общедоступ. очерков, ст. и лекций рус. ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Л.И. Петражицкого, пр.-доц. В.В. Сиповского и проф. В.М. Шимкевича)
Ч. 1. – 1907. – [4], 206, [1] с.
1017852
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе и России / Е.В. Тарле. – 2-е дополн. изд. – Птгр., 1924. – 187с.
1017853
  Пачулиа В.П. Падение Анакопии : легенды Кавказкого Причерноморья / В.П. Пачулиа. – Москва : Наука, 1986. – 239 с.
1017854
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Московском политехническом музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – IV, 161 с. – (Культурно-историческая библиотека ; № 2)
1017855
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Моск. политехн. музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1901. – VIII, 169 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого ; № 2)


  Имеется электронная копия в РГБ
1017856
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – Москва : [Воениздат], 1975. – 33 с. с ил. – На обл. : Молодежи о Вооруженных Силах СССР/ - Авт. указан в вып. дан.
1017857
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – Москва, 1984. – 33с.
1017858
  Щербина В.Р. Падение Берлина. / В.Р. Щербина. – Москва, 1950. – 32с.
1017859
  Андреев А. Падение Берлина. Записки военных корреспондентов "Комсомольской правды" / А. Андреев, Л. Коробов. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 84 с. : ил.
1017860
  Павленко П. Падение Берлина: киносценарий / П. Павленко, М. Чиаурели. – Москва, 1950. – 95с.
1017861
  Солошенко В.В. Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 114-123. – ISBN 978-966-136-196-5
1017862
  Осинский В. Падение вверх / В. Осинский. – Тбилиси, 1989. – 301с.
1017863
  Коничев К.И. Падение Галактиона Перинина. / К.И. Коничев. – М., 1965. – 48с.
1017864
   Падение города : Сборник американских радиопьес. – Москва : Искусство, 1974. – 254с. – (Радиопьесы мира)
1017865
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1926. – 72с.
1017866
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – 6-е изд. – Москва, 1932. – 171 с.
1017867
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 64 с.
1017868
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1987. – 31 с.
1017869
  Милявский И.Л. Падение двуглавого орла. / И.Л. Милявский. – М, 1962. – 79с.
1017870
  Лебедев Н.И. Падение диктатуры Антонеску / Н.И. Лебедев. – М., 1966. – 480с.
1017871
  По Э.А. Падение дома Ашеров: РАссказы. / Э.А. По. – Москва, 1990. – 237с.
1017872
  Окунева Ольга Падение дома Браганса : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 78-84 : Фото, карта
1017873
  Эренбург И.Г. Падение дуче / И.Г. Эренбург. – М, 1943. – 15с.
1017874
  Гордон А.В. Падение жирондистов / А.В. Гордон. – Москва, 1988. – 150 с.
1017875
  Мечетная Н. Падение звезды // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 42 (430). – С. 54-57


  Барак Обама проиграл схватку миллиардерам и уступил республиканцам контроль над конгрессом. Громкие реформы президента США, как и он сам, - на грани провала
1017876
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.) / А.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, 1895. – [6], 193, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. дарственная надпись: Фортинскому от автора
1017877
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.). / А.Н. Ясинский. – Первое издание удостоено премии имени А.А. Котляревского. – Юрьев, 1912. – 189 с.
1017878
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1956. – 136с.
1017879
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова. Не ко двору / В.Ф. Тендряков. – Москва : Художественная литература, 1956. – 136 с.
1017880
  Сергеенко М.Е. Падение Икара / М.Е. Сергеенко. – М., 1963. – 206с.
1017881
  Афлатуни Сухбат Падение Исмаила : Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 14--15. – ISSN 0012-6756
1017882
  Грэй А. Падение Келвина Уокера: Небыль 60-х годов / А. Грэй. – М., 1990. – 221с.
1017883
  Величко В.А. Падение Кенигсберга / В.А. Величко. – Москва, 1945. – 39с.
1017884
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – МоскваЛ,, 1937. – 159с.
1017885
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1939. – 138с.
1017886
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – М, 1973. – 383с.
1017887
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера ; Мы вернемся, Суоми! / Г.С. Фиш. – М, 1960. – 400с.
1017888
  Баюканский А.Б. Падение Кито-Карафуто / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1966. – 229с.
1017889
  Пестушко Валерий Падение комет порождает... горы и ледники! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 52-53 : Іл.
1017890
  Доронин А.В. Падение Константинополя в 1453 году и турецкая угроза в ренессансной публицистике // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 3-25. – ISSN 0130-3864


  Падение Константинополя в 1453 г. под ударами османов обозначило важную веху в европейской истории. Отныне активное присутствие турок на европейском континенте стало важным конфронтационным, интеграционным или дезинтегрирующим фактором формирования ...
1017891
  Рансимен С. Падение Константинополя. / С. Рансимен. – М, 1983. – 200с.
1017892
  Сократов Т.П. Падение крепостного права : Очерк Т.П. Сократовой (Алабиной) / Ист. комис. Учеб. отд. О-ва Распростр. Техн. знаний. – Москва : Тип. И.Д. Сытина, 1911. – 96 с. : ил., порт.
1017893
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
1. – 1966. – 100с.
1017894
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
2. – 1967. – 112с.
1017895
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
3. – 1968. – 107с.
1017896
  Горовой Ф.С. Падение крепостного права на горных заводах Урала / Ф.С. Горовой. – Пермь, 1961. – 408с.
1017897
  Ницше Ф. Падение кумиров : [сборник : перевод с нем. ] / Фридрих Ницше. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-91181-364-2
1017898
  Астафьев В.П. Падение листа : роман, рассказы, очерки / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 511 с.
1017899
  Алексеев А. Падение монархии в России : заговоры и революция. Часть II. Революций не устраивают - они происходят сами // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11
1017900
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1947. – 488с.
1017901
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1959. – 495с.
1017902
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – Л, 1985. – 535с.
1017903
  Кузьмин А.Г. Падение Перуна / А.Г. Кузьмин. – М, 1988. – 238с.
1017904
  Коряков О.Ф. Падение племени йескелов / О.Ф. Коряков. – Челябинск, 1958. – 104с.
1017905
  Иванов В. Падение престижа науки обусловлено... законом // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 8-9


  Владимир ИВАНОВ, доктор экономических наук, заместитель главного ученого секретаря Президиума РАН : понизили статус Высшей аттестационной комиссии. Если в СССР ВАК была самостоятельной правительственной структурой, то в настоящее время ВАК - один из ...
1017906
  Бицилли П.М. Падение Римской империи / П. Бицилли. – Одесса : Книгоиздат. А. А. Ивасенко ; [Тип. "Техник"], 1919. – 104 с. – (Наука-Культура-Новь)
1017907
  Емцев Т М. Падение сверхновой / Т М. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1964. – 152 с.
1017908
  Крашенинников В.Л. Падение Серингапатама / В.Л. Крашенинников. – Москва : Наука, 1981. – 318с.
1017909
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 2. – 1907. – С. I-IV, 209-389. – В кн. предисловие к рус. изд.
1017910
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1. – 1907. – IV, 389 с.
1017911
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 1. – 1907. – 208 с.
1017912
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 399 с.
1017913
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
1017914
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2. – 1907. – 399 с.
1017915
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
1017916
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 4 (последний). – 1908. – С. 209-401
1017917
  Грачев А.М. Падение Тисима-Ретто / А.М. Грачев. – Владивосток, 1967. – 264с.
1017918
  Грачев А.М. Падение Тисима-Реттоо / А.М. Грачев. – М., 1956. – 295с.
1017919
  Ибрагимов А.А. Падение трона : повести / Абдукаххар Ибрагимов ; пер. с узб. И.Ракши. – Москва : Советский писатель, 1988. – 261 с.
1017920
  Кором М. Падение фашистского режима и создание предпосылок образования Народно-Демократической Венгрии (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кором М.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. нового врем. – М., 1957. – 14л.
1017921
  Еременко С. Падение финансово-банковского сектора - основная причина экономического кризиса в Украине // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1017922
  Армстронг Г. Падение Франции / Армстронг Г. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 155, [5] с.
1017923
  Щебеньков Ю. Падение Франции (события во франции в период 20 мая - 25 июня 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 74-99
1017924
  Трусов Ю. Падение Хаджибея / Ю. Трусов. – Київ, 1958. – 255 с.
1017925
  Ковалев П.Н. Падение Хведоса Струка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 175 с.
1017926
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – 1924-1927. – Ленинград : Госиздат
Т. 1 : [ Допросы: А. Н. Хвостова, Е. К. Климовича, А. Д. Протопопова, С. С. Хабалова, А. Т. Васильева, Б. В. Штюрмера, В. Л. Бурцева, А. Н. Наумова, кн. М. М. Андроникова]. – 1924. – XXX, [2], 432, [1] c.
1017927
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
6. – 1926. – 415с.
1017928
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
7. – 1927. – 477с.
1017929
  Короленко В.Г. Падение царской власти / [Владимир Короленко]. – Б. м. : б. и., 1917. – 15 с.
1017930
  Короленко В.Г. Падение царской власти / Издание Киевского Областного Комитета Партии Народной Свободы. – Киев, 1917. – 48 с.
1017931
  Короленко В.Г. Падение царской власти : (Речь простым людям о событиях в России) / Владимир Короленко. – Москва : Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 32 с. – (Свободный народ ; № 41)
1017932
  Уоллес Л. Падение Царьграда / Л. Уоллес. – Москва, 1993. – 571 с.
1017933
  Гербстман А.О. Падение черного короля / А.О. Гербстман. – Алма-Ата, 1958. – 192с.
1017934
  Кислов А. Падение Шуйских или времена бедствий России : Исторический роман XVII века. – Санкт-Петербург : В тип. Н.Греча
ч. 2. – 1836. – 190с.
1017935
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – М, 1959. – 247с.
1017936
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – Свердловск, 1961. – 261с.
1017937
  Каппи Вилл Падения великих людей / Каппи Вилл; Пер. с англ. В.Грузина. – Киев : Амадей, 2002. – 305с. – (Библиотека Кота Бегемота). – ISBN 966-9581-6-X; 966-7689-14-X
1017938
  Лосєв І. Падіння "богів". Перші "єретики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 березня (№ 41). – С. 5


  Цікаві відвідини у Москві "кремлівського горця" югославським комуністичним керівництвом на чолі з маршалом Йосипом Броз Тіто.
1017939
  Метельова Т.О. Падіння Берлінського муру : семіотичні наслідки // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 80-88. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1017940
  Вольська О.П. Падіння Берлінського муру та його вплив на розвиток масового опозиційного руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються події, пов"язані з падінням стіни 9 листопада 1989 р. та її роль у розвитку громадянського руху в НДР.
1017941
  Зайвий О.Ф. Падіння в небо : вірші та поеми / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 101 с.
1017942
  Астаф"єв О. Падіння в небо. Літературна освіта в умовах ринку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 4 червня (№ 23). – С. 6


  "...Одна із складових місії університету - зберігати культурну спадщину, збагачувати і примножувати її, - каже ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік Леонід Губерський. - Моральний обов"язок університету - ...
1017943
  Клаус Я. Падіння Гонконгу почалося // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 45 (677), 6-12.11.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
1017944
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Істор.роман/ Для серед.та старш.шк.віку / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1991. – 398 с. – (Золоті ворота: історична бібліотека для дітей). – ISBN 5-333-00473-0
1017945
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Історичний роман / О.В. Лупій. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 408с. – (Укра нський історичний роман). – ISBN 5-7707-5388-9
1017946
  Байрамова Р. Падіння демократичної республіки в Азербайджані і антирадянські виступи в Губинському повіті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 110-114. – ISSN 2076-1554
1017947
  Береза А.В. Падіння довіри до органів державної влади у глобальному контексті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 25-33. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1017948
  Дюпюї С. Падіння друге : вибрана драматургія : [п"єси] / Сильвіан Дюпюї ; пер. з фр. Івана Рябчія та Дмитра Чистяка. – Київ : Всесвіт, 2016. – 237, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-8439-36-0
1017949
  Баумейстер А. Падіння європейської меритократії, або Кінець "правління кращих" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 лютого (№ 16). – С. 3
1017950
  Олтман Р. Падіння і новий підйом Заходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 46-49


  Чому Америка та Європа повинні стати сильнішими після фінансової кризи.
1017951
  Бутирська Н. Падіння ікони демократії. Лідерка М"янми не пройшла випробування владою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 5


  "Сподівання світової спільноти на демократичні перетворення у М"янмі, що понад півстоліття перебувала під владою військової хунти, з приходом до керівництва країни цивільної лідерки та відомого борця за демократію Аун Сан Су Чжі розбилися об "проблему ...
1017952
  Вітович І. Падіння комунізму. Початок. 50 років тому радянські війська окупували Чехословаччину // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 90). – С. 9


  "Пiвстолiття тому СРСР і його союзники вторглися до Чехословаччини, щоб придушити спробу реформування комуністичного режиму. За розробленим у Кремлі планом операції під назвою «Дунай», війська СРСР та ще чотирьох держав-членів Організації Варшавського ...
1017953
  Власюк О. Падіння під тиском санкцій // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
1017954
  Галушка-Адайкін Падіння режиму "Нового порядку" в Республіці Індонезія // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 36-47. – ISSN 1682-671Х
1017955
  Пуховець Д. Падіння Республіки та Рання імперія // Історія України. – Київ, 2013. – грудень (№ 23). – С. 1-7
1017956
  Мандибура В.О. Падіння рівня життя як чинник демографічної кризи в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 92-103
1017957
  Мельник Л.Г. Падіння татаро-монгольського іга в Росії та піднесення визвольного руху на Україні : (до 500-річчя падіння ординського іга) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 94-99. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе анализа документальных публикаций и литературы обосновывается вывод о том, что падение татаро-монгольского ига в России способствовало дальнейшему повышению авторитета и укреплению суверенитета Российского государства, усилению его ...
1017958
  Кинжалов Р.В. Падіння Теночтітлана. / Р.В. Кинжалов, А. Бєлов. – К., 1959. – 276с.
1017959
  Мазур О.Я. Падіння фортеці Перемишль - 22 березня 1915 року (за матеріалами Російського державного військово-історичного архіву) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 58-65. – ISSN 0321-0499
1017960
  Гай-Нижник Падіння Центральної Ради і переворот П. Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 213-233. – ISBN 978-966-611-701-7
1017961
  Козланюк П.С. Падлюки без маски / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 59 с.
1017962
  Будницька Є.М. Падолист : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1987. – 116 с.
1017963
  Бондар В. Падолиста сьомий день.Оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 9/10. – С.56-74. – ISSN 0130-1608
1017964
  Ябров А.С. Паду к ногам твоим / А.С. Ябров. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
1017965
  Пиранделло Л. Падуански кастет. / Л. Пиранделло. – София, 1978. – 180с.
1017966
   Падун Микола Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99-100
1017967
   Падун Микола Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 188-189 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1017968
   Падун Микола Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 197-199. – ISBN 978-966-439-961-3
1017969
   Падун Микола Миколайович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 108-109. – ISBN 966-95774-3-5
1017970
  Ольхон А. Падунский порог / А. Ольхон. – Иркутск, 1945. – 55с.
1017971
  Кисіль Г.Й. Падунська легенда / Г.Й. Кисіль. – Львів, 1966. – 112с.
1017972
  Друцэ И. Падурянка : рассказы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 169 с.
1017973
  Шишков В. Падучая : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 6-16. – ISSN 0132-2036
1017974
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1967. – 222с.
1017975
  Никитин С.И. Падучая звезда / С.И. Никитин. – М, 1984. – 60с.
1017976
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – Москва, 1987. – 302 с.
1017977
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1989. – 302с.
1017978
  Горяинов В.В. Падуя. Виченца. Верона / В.В. Горяинов. – Москва, 1978. – 182 с.
1017979
  Харвей Джон Падший ангел : детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 2. – С. 88-106
1017980
  Лавринайтис В.Б. Падь золотая / В.Б. Лавринайтис. – М., 1959. – 288с.
1017981
  Божок И. Падь кедровая / И. Божок. – Владивосток, 1951. – 220с.
1017982
  Погодин Н.Ф. Падь Серебрянная / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
1017983
  Чарская Лидия Паж цесаревны. / Чарская Лидия. – Смоленск, 1993. – 208с.
1017984
   Пазинич Василь Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 101.
1017985
   Пазинич Василь Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 190-191 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1017986
   Пазинич Василь Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 199-201. – ISBN 978-966-439-961-3
1017987
   Пазинич Василь Григорович (1950) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 109-110. – ISBN 966-95774-3-5
1017988
  Кузик В. Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1917-1920) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 90-107. – ISSN 1728-6875
1017989
  Кузик В. Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1921–1923) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 87-113. – ISSN 1728-6875
1017990
  Цвіліховський В. Пазли пам"яті. 75 років тому, 19 вересня 1941 року, німці ввійшли до Києва... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 10
1017991
  Кушак Ю.Н. Пазори / Ю.Н. Кушак. – Мурманск, 1962. – 64с.
1017992
  Грязнов М.П. Пазырыкский курган / М.П. Грязнов. – М-Л, 1937. – 44с.
1017993
   Пазяк (Осередько) Ольга Михайлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 146-147. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1017994
  Мамалига А. Пазяк Ольга Михайлівна : [спогади] / Анастасія Мамалига, Михайло Гуць, Юрій Єлісовенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 221-225. – ISBN 978-966-2726-03-9
1017995
  Дмитренко М. Пазяківські читання // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.121-122


  Збірник наукових праць, присвячений пам"яті українського фольклориста, літературознавця та журналіста Михайла Пазяка (1930-1999)
1017996
  Райков Б. Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская" 1762 / Б. Райков. – София : Наука и изкуство, 1989. – 124 с. + С приложением
1017997
  Арнаудов М. Паисий Хилендарски : личност, дело, эпоха / М. Арнаудов. – 2-е доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1972. – 175 с. : ил.
1017998
  Велчев В. Паисий Хилендарски / В. Велчев. – София, 1981. – 215с.
1017999
  Ангелов Б. Паисий Хилендарски / Б. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1985. – 200 с.
1018000
  Бричка А. Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 149-159. – ISSN 0236-4832
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,