Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1017001
  Винник Д.В. "Проблема сознания": метафизическое и естественно-научное содержание // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 86-105. – ISSN 1560-7488
1017002
  Костенко М. "Проблема формування критеріїв розмежування "цивільних" і "нецивільних" прав та обов"язків ,тлумачення цивільного та приватного права Европейським судом з прав людини"
1017003
  Костенко М. "Проблема формування критеріїв розмежування "цивільних" і "нецивільних" прав та обов"язків, тлумачення цивільного та приватного права Европейським судом з прав людини" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7069-14-9
1017004
  Шелюто В.М. Проблема сакрального як світоглядна проблема // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 94-101. – ISSN 1728-3671
1017005
  Шелюто В.М. Проблема сакральных ценностей в политических идеологиях XX века // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
1017006
  Заболотських К.І. Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1017007
  Афанасьев Э.С. Проблема самоиндентификации человека в прозе Чехова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 18-25. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
1017008
  Ігнатович О. Проблема самоідентифікації в романі Юрія Мейгеша "Така любов..." // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1017009
  Кісеолар П.Д. Проблема самоідентифікації румуномовних мешканців Одеської області // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 254-259. – ISBN 966-581-481-8
1017010
  Рудницька Ірина Проблема самореалізації вчителя: утвердження через інновації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються основні вектори інноваційної діяльності педагога, чинники і напрями його самоствердження в інноваційній діяльності.
1017011
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 449 л. – Бібліогр.: л. 397-449
1017012
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 58 назв
1017013
  Серажин Ю. Проблема саморегулювання на ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 118-125. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1017014
  Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) / М.А. Гарнцев. – М., 1987. – 214с.
1017015
  Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии / И.И. Чеснокова; АН СССР.Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1977. – 144 с.
1017016
  Легка О. Проблема самотності у творчості H. Лівіцької- Холодної / О. Легка. – Львів : ЛДУ, 1999. – 42с. – ISBN 5873320995
1017017
  Цыбра Николай Федорович Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Дис... доктор филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Николай Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 320л. – Бібліогр.:л.298-320
1017018
  Цыбра Н.Ф. Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Н. Ф.; КУ. – К., 1989. – 32л.
1017019
  Пахіль В.О. Проблема санкцій в діяльності ООН : 23.00.04: Дис.... кандид. політичних наук / Пахіль В.О.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародн.відносин. – Київ, 2000. – 198л. – Бібліогр.: С. 186-196
1017020
  Романенко Сергій Олександрович Проблема санкцій у зовнішній політиці США : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Романенко С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1017021
  Соловьев М.М. Проблема сапропеля в СССР / М.М. Соловьев. – Л., 1932. – 105с.
1017022
  Прибатень Ю. Проблема сатири в навчальних програмах для ВНЗ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 218-225
1017023
  Ершов Л.Ф. Проблема сатиры в литературно-эстетических взглядах Щедрина 60-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ершов Л.Ф.; АН СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Ленинград, 1952. – 16 с.
1017024
  Дзеверин И.А. Проблема сатиры в эстетике революционных демократов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзеверин И.А.; Акад.наук Укр.ССР. – К, 1955. – 16л.
1017025
  Райчук Н.М. Проблема свідомості в історії філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 90-93
1017026
  Кадикало А.М. Проблема свідомості в світлі постнекласичної науки кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1017027
  Кобута С. Проблема свободи автора в публіцистіці Джорджа Орвела й Івана Багряного // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 49-52. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1017028
  Кузьма О. Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 114-117
1017029
  Джуренко Т.С. Проблема свободи в працях А. Камю // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 112-114
1017030
  Берник О.М. Проблема свободи в російській філософії кінця 19 - початку 20 ст. / О.М. Берник, Р.А. Арцишевський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 71-74. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1017031
  Юришинець І.П. Проблема свободи в філософії Альбера Камю : Дис... канд. філос.наук: / Юришинець І.П.; КДУ. Каф. філософії гуманітарних фак-тів. – К., 1972. – 206л. – Бібліогр.:л.189-206
1017032
  Зінченко О.М. Проблема свободи волі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 89-90
1017033
  Сепетий Д.П. Проблема свободи волі та відповідальності в контексті альтернативи детермінізму та індетермінізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 49-56
1017034
  Жерибор О. Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 63-66
1017035
  Тимошенко В.І. Проблема свободи й нерівності у творчості М.О. Бердяєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 117-125
1017036
  Білограць Х. Проблема свободи слова у студентських ЗМІ // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 147-151
1017037
  Кіптенко К.В. Проблема свободи совісті в контексті середньовічної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 161-163
1017038
  Собачко О.М. Проблема свободи творчості в літературній дискусії 1925-1926 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 254-266. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1017039
  Швед З. Проблема свободи у вітчизняній філософії та релігієзнавстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 155-159. – ISSN 1728-9343
1017040
  Скрипаль Г. Проблема свободи у творчості мислителів Київського кола філософії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 291-293. – ISBN 978-966-439-357-4
1017041
  Вербицька Т.Я. Проблема свободи у філософії Альберта Камю і Миколи Бердяєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 126-130. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1017042
  Тімченко О.П. Проблема свободи у філософській спадщині М.Бердяєва // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1017043
  Шкрабалюк А.О. Проблема свободиу щоденнику Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 290-295
1017044
  Коршун Т.С. Проблема свободы в философии права И.А. Ильина и Б.А. Кистяковского // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 31-44. – ISSN 2077-7450
1017045
  Зголая А.А. Проблема свободы в философии Ханны Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 126-128
1017046
  Начкебия Гурам Исакович Проблема свободы воли в уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Начкебия Гурам Исакович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 22л.
1017047
  Васильева М.Ю. Проблема свободы воли в философии И. Канта // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 27-31. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1017048
  Чешко В.Ф. Проблема свободы воли и информационные технологии (накануне глобально-зволюционной бифуркации) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 173-178. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1017049
  Щербаков А.И. Проблема свободы воли у Канта и Гегеля. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Щербаков А.И.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1974. – 22л.
1017050
  Линчук Е.Н. Проблема свободы и ответственности личности / Е.Н. Линчук. – К., 1982. – 14с.
1017051
   Проблема свободы и прав человека в современной идеологической борьбе. – М, 1986. – 319 с.
1017052
  Доделия М.Г. Проблема свободы личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Доделия М.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1017053
  Великович Л.Н. Проблема свободы совести и современная идеологическая борьба / Л.Н. Великович. – Москва, 1979. – 64с.
1017054
  Салах Проблема свободы художественного творчества: (На материалах современной литературы Сирии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Салах Аль-Хадж Салех; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 14л.
1017055
   Проблема свободы человека в современной идеологической борьбе. – Рига, 1987. – 200с.
1017056
   Проблема связей и отношений в материалистической диадектике. – М, 1990. – 284с.
1017057
  Пальванов Р. Проблема связи обучения с трудом в школах Туркмении (1940-1965 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Пальванов Р.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 25л.
1017058
  Кадак А.Ю. Проблема сезонности в мясной промышленности и пути ее разрешения в Эстонской ССР : Автореф... канд. экономич.наук: / Кадак А.Ю.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1951. – 24 с.
1017059
  Волков Иван Павлович Проблема сезонности сельскохозяйственного производства и пути преодоления ее отрицательных последствий (преимущественно на материалах колхозов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Волков Иван Павлович; Ленингр. финансово-экономич. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1017060
  Киризвас М.В. Проблема сексуальности в философии постмодерна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 171-173
1017061
  Шестопалец Д.В. Проблема секуляризации ислама в контексте социологичесих теорий: предварительный анализ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-184. – ISSN 1608-0599


  Секуляризация - в социологии процесс снижения роли религии в сознании людей и жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) ...
1017062
  Зелінська Л. Проблема села : (на матеріалі творів М. Старицького та В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 111-115. – ISBN 966-594-246-8
1017063
  Куренцов А.И. Проблема сельскохозяйственного освоения горнотаежных районов в Приморском крае и вредные насекомые. / А.И. Куренцов. – 15-97с.
1017064
  Мелерович М А. Проблема семантического анализа фразеологических единиц современого русского языка / М А. Мелерович, . – Ярославль, 1979. – 80с.
1017065
  Мовчан У.В. Проблема сенсу життя людини в епоху постмодерну крізь призму лінгвістики // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 160-162
1017066
  Братко М. Проблема сенсу життя у релігійній філософії Г. Сковороди // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
1017067
  Перевертень Н.С. Проблема сенсу людського буття у творах Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 321-326. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У цій статті на прикладі характеристики творів Є. Гребінки "Воспоминание", "Верное лекарство", "Сеня" розкривається бачення письменником сенсу людського буття. Подано авторську інтерпретацію розуміння Є. Гребінкою сенсу життя людини
1017068
  Сабірзянова І. Проблема сенсу людського життя / І. Сабірзянова, В. Продайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 141-147. – ISSN 1728-9572
1017069
  Суслин А.А. Проблема Серра и близкие вопросы. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.03 / Суслин А.А.; ЛГУ. – Л., 1977. – 13л.
1017070
   Проблема СЕТІ : Связь с внеземными цивилизациями ; Под ред. С.А.Каплана. – Москва : Мир, 1975. – 352с.
1017071
   Проблема Сибирской сверхмагистрали. – М, 1929. – 194с.
1017072
  Хахина Л.Н. Проблема симбиогенеза / Л.Н. Хахина. – Л, 1979. – 156с.
1017073
  Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии / К.А. Свасьян. – М, 1980. – 225с.
1017074
  Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. – Москва : Искусство, 1976. – 368 с.
1017075
  Нетецька Є.В. Проблема символу в релігії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 120-124. – ISSN 2076-1554
1017076
  Захарчук Н. Проблема симулякров в произведении Любко Дереша "Архе" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 238-241. – ISSN 2307-2261
1017077
  Грицук О.В. Проблема синдрому емоційного вигорання вчителів у працях українських дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1017078
  Воскобойник-Шпинта Проблема синкретизму семантичних класифікацій біологічних номенів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 156-166
1017079
  Велика О.Ю. Проблема синонімії в англійській маркетинговій термінологіїї та переклад термінів-синонімів українською мовою // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 91-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 96; 7 п.
1017080
  Вакуленко М.О. Проблема синонімії в природничих терміносистемах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: Літ.: с. 90; 9 п.


  У статті розглянуті причини та особливості виникнення синонімії в природничих терміносистемах. Подана класифікація термінів-синонімів, перелічені їх функції у термінології та даються рекомендації щодо їх уживання. In this article the causes and ...
1017081
  Семенов В.В. Проблема синтеза диалектики и материализма / В.В. Семенов. – Пущино, 1991. – 62с.
1017082
  Исупова Г.А. Проблема синтеза реализма и романтизма в эстетике и творчестве В.Г. Короленко ("Сибирские рассказы" 1880-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Исупова Г.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 19 с.
1017083
  Масненко В.В. Проблема синтезу історії етнічних груп та української національної історіографії у 1920-х роках // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки")
1017084
  Кулинич П. Проблема синхронізації правових режимів земельної та неземельної нерухомості в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932
1017085
  Луцкий В.Б. Проблема Сирии и Ливана. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1946. – 24с.
1017086
  Січкар О. Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця XIX - початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 259-261
1017087
  Бесхлебный Е.И. Проблема систематизации категории научного коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бесхлебный Е.И.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1979. – 25л.
1017088
  Яковлев Е.Г. Проблема систематизации категорий в марксистской-ленинской эстетике / Е.Г. Яковлев. – М, 1983. – 168с.
1017089
  Іщенко Н.І. Проблема систематизації інвестиційного законодавства України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 76-82. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1017090
  Даньшин М.В. Проблема систематизації способів приховування злочинів у криміналістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 93-102. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1017091
  Гарькавець Н. Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-24. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються особливості функціонування системи цінностей особистості. Зроблений аналіз підходів до визначення поняття "система" та її якісних відмінностей, а також розглянуті основні якості системи цінностей особис- тості. Зазначено, що ...
1017092
  Северин С.П. Проблема системності в антикризовому управлінні // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 121-123.
1017093
  Шимко В.А. Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості / В.А. Шимко, А.Н. Бабаджанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-109. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено авторський варіант структурного зображення процесу соціалізації особистості як об"єкту системного психолого-педагогічного дослідження, котре передбачає складну багатофункціональну організованість матеріалу системи, зумовлену ...
1017094
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Комарова Алина Ивановна ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26 c.
1017095
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Комарова Алина Ивановна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 28л.
1017096
  Дідікін А.Б. Проблема слідування правилу в юридичній мові: реалізм і антиреалізм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 76-77
1017097
  Бевзюк Є. Проблема слов"янської єдності в контексті європейської геополітики // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 38-53. – ISSN 2078-1431
1017098
   Проблема слова и словосочетания. – Л, 1980. – 117с.
1017099
  Сушко О. Проблема смерті в романі В. Барки "Жовтий князь" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 119-123. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1017100
  Макеева Н.В. Проблема смертной казни в контексте модернизации российской уголовной политики // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 10-14. – ISSN 1812-3805


  Публикация представляет собой всесторонний исторический анализ одной из наиболее дискуссионных проблем правовой жизни - проблемы смертной казни. Для проведения исследования избран период второй половины XVIII–XIX вв., который ознаменован процессом ...
1017101
  Зеленкова И.Л. Проблема смысла жизни : опыт ист.-этич. исслед. / И.Л. Зеленкова. – Минск : Университетское, 1988. – 123с. – ISBN 5-7855-0050-7
1017102
  Павлов В.Л. Проблема смысла жизни в мировоззренческих исканиях Льва Толстова // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 141-148. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
1017103
  Кострюкова М.С. Проблема смысла жизни в экзистенциальном анализе (логотерапии) В. Франкла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
1017104
  Ратников В.С. Проблема смысла и значения в языке теоретической физики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1017105
  Павиленис Р.И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. / Р.И. Павиленис. – М., 1983. – 286с.
1017106
  Павлов И.П. Проблема сна. / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 31с.
1017107
  Язев Г.В. Проблема снижения роли национального фактора в системе российских федеративных отношений // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1017108
  Осадчая С. Проблема соборности как фактор авторского стиля православной литургической традиции // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 198-205
1017109
  Дорошко М. Проблема соборності українських земель у XX столітті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 207-217. – ISBN 978-966-02-5322-3
1017110
  Любовець Олена Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917-1920 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 3-13
1017111
  Василенко В.А. Проблема совершенствования урока в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василенко В.А.; Киевский гос. пед. ин-т. – К, 1982. – 17л.
1017112
  Фердман М.И. Проблема совершенствования учета и анализа на предприятиях угольной промышленности (на прим. шахт комбината "Ростовуголь"). : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Фердман М.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1972. – 26л.
1017113
  Петров К.Ф. Проблема совести в художественной литературе / К.Ф. Петров. – М., 1969. – 32с.
1017114
  Коренев А.А. Проблема совмещения выпускного школьного экзамена и вступительного экзамена в вузы по иностранным языкам в России, Японии и Великобритании (на материале ЕГЭ, центрального экзамена и А-Levels) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 146-152. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1017115
  Касымжанов А.Х. Проблема совпадения диалектики, логики и теории познания (по "философским тетрадям" В.И.Ленина) / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1962. – 200с.
1017116
  Лапидус Б.А. Проблема согоасования сказуемого с подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд .филол.наук: / Лапидус Б. А.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1959. – 25л.
1017117
  Ванслов В.В. Проблема содержания и формы в искусстве / В.В. Ванслов. – Москва, 1955. – 40с.
1017118
  Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве / Е.В. Волкова. – Москва, 1976. – 64с.
1017119
   Проблема содержания литературного образования : Сб. науч. трудов. – Москва : НИИ школ, 1982. – 152 с.
1017120
  Архачева И.А. Проблема содержания обучения научному монологическому высказыванию на английском языке. : Автореф... наук: 13.00.02 / Архачева И.А.; Моск. гос. пед. инст. ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1017121
  Макаров А.А. Проблема создания героического образа в советском балете : Автореф... канд. искуствов.наук: / Макаров А. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. литератур. искусствовед. и журнал. – М., 1969. – 18л.
1017122
  Смилянская Валерия Леонидовна Проблема создания научной биографии Т.Шевченко в отечественном шевченковедении. (Дооктябрьский период) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Смилянская Валерия Леонидовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 22л.
1017123
  Лапина Н.Ю. Проблема создания рабочего перевода технических текстов в условиях дефицита экстралингвистических занинй : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лапина Н. Ю.; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 20л.
1017124
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 19л.
1017125
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 145л. – Бібліогр.:л.130-145
1017126
  Жиртуева Н.С. Проблема сознания в имманентных мистических учениях и современной науке // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 130-139. – ISSN 2075-1443
1017127
  Нестеренко Г.Я. Проблема сознания в марксистской социологии / Г.Я. Нестеренко. – Москва, 1971. – 279с.
1017128
  Клочко В.Е. Проблема сознания в психологии: постнеклассический ракурс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 20-36. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1017129
   Проблема сознания в современной западной философии. – М, 1989. – 256с.
1017130
  Шорохова Е.В. Проблема сознания в философии и естествознании / Е.В. Шорохова. – М, 1961. – 363с.
1017131
  Берестовская Л.Е. Проблема сокращения воспроизводства религии в новых поколениях социалистического общества. : Автореф... Канд.философ.наук: 625 / Берестовская Л.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПССР. – М, 1968. – 18л.
1017132
  Каширина Т.В. Проблема сокращения стратегических наступательных и оборонительных вооружений в российско-американских отношениях постсоветского периода // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 91-103. – ISSN 0130-3864
1017133
   Проблема солнечно-атмосферных связей. – М, 1981. – 91с.
1017134
   Проблема солнечных вспышек : труды 3-го ежегодного семинара. – Москва : Издательство ИЗМИРАН, 1986. – 215 с.
1017135
  Родин С.Н. Проблема соматического гиперматагенеза иммуноглобулиновых генов: коэволюционный аспект / С.Н. Родин, А.Ю. Ржецкий. – Новосибирск, 1987. – 55 с.
1017136
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и знания в православно-академической мысли 19 - нач. 20 ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1017137
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и разума в контексте православной апологетики фидеизма // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.94-98. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1017138
  Сидей И.В. Проблема соотношения личной и коллективной ответственности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Сидей И.В. ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1985. – 17 с.
1017139
  Дюкова М.Г. Проблема соотношения логического и исторического в "Науке логики" Гегеля и ее заначение для определения структуры системы катеорий диалектической логики : Автореф... Канд.флос.наук: / Дюкова М.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1959. – 19л.
1017140
  Ромашов Р.А. Проблема соотношения понятий "право" и "закон" в контексте мсторического и юридико-лингвистического анализа // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 34-47. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1017141
  Раджабов И.Р. Проблема соотношения различных уровней организации живого : Автореф... Канд.филос.наук: / Раджабов И.Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 16л.
1017142
  Купратый В.И. Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда. (На примере кооперативно-колхозной формы производства) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Купратый В.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра политич. экономии и основ науч. упр. социалист. экономикой. – М., 1972. – 20л.
1017143
  Беляева М.А. Проблема соотношения сексуальной и репродуктивной культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 43-49. – ISSN 0235-1188
1017144
  Ратников В.С. Проблема соотношения теории и модели в современном физическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1017145
  Кивенко Н.В. Проблема соотношения уровней методологического анализа в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1017146
  Лукьянец В.С. Проблема соотношения физических и абстрактно-математических пространств. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Лукьянец В.С.; АН УССР. Совет ин-та философии и Сектор гос. и права. – К., 1968. – 25л.
1017147
  Вислобков А.Д. Проблема соотношения форм движения материи в природе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Вислобков А.Д. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
1017148
  Арьянова Д.А. Проблема соотношения экономической власти и индивидуальной свободы // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 11-13. – ISSN 1993-3541
1017149
  Махароблидзе Г.А. Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков / Г.А. Махароблидзе. – Тбилиси, 1970. – 208с.
1017150
  Вепринцев Б.Н. Проблема сохранения генофонда / Б.Н. Вепринцев, Н.Н. Ротт. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 1)
1017151
  Абрамова М.А. Проблема сохранения и раскрытия научно-исследовательского потенциала личности в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 198-204. – ISSN 1811-0916


  В статье расматриваются проблемы создания благоприятных условий для сохранения и раскрытия научно-исследовательского потенциала студентов и профессорско-преподавательского состава в контексте современных реформ системы образования в российских вузах.
1017152
  Марков В.А. Проблема сохранения и современная наука : философско-методический анализ / В.А. Марков ; АН Латв. ССР, Латв. отд. философ. об-ва СССР. – Рига : Зинатне, 1980. – 301 с.
1017153
  Арташкина Т.А. Проблема сохранения личности в информационном обществе как педагогическая проблема // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 133-143. – ISSN 1811-0916
1017154
  Авсенева С.Н. Проблема сохранения памятников Керчи в трудах путешественников конца XVIII - первой половины XIX века // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 126-142. – ISSN 2078-0133
1017155
  Кулиев Н.М. Проблема социалистической революции в азербайджанской советской историографии (1920-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кулиев Н.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 23л.
1017156
  Сохацкий Б.Н. Проблема социально-политических свобод в идеологии революционного демократизма Украины второй половины XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сохацкий Б.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1017157
   Проблема социально-экономического и политического развития Дагестана. – Махачкала, 1981. – 120с.
1017158
  Каргаполова Е.В. Проблема социального развития в системе социально-гуманитарного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 224-229. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1017159
  Макерова В.В. Проблема социального самосознания: противоположность диалектико-материалистического и герменевтического подходов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макерова В. В.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1987. – 16 с.
1017160
  Неровная Лидия Романовна Проблема социальной активности героя в украинской советской прозе на рабочую тему : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неровная Лидия Романовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 23л.
1017161
  Шиловцев А.В. Проблема социальной безопасности личности в системе современного образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 82-91. – ISSN 1811-0916


  Исследование проблемы социальной безопасности личности в современном образовании позволяет заключить, что личность, пытающаяся заниматься социальным творчеством вне духовного и культурного развития, исключительно в рамках социальной инженерии ...
1017162
   Проблема социальной закономерности. – Горький, 1978. – 188 с.
1017163
  Плахотный А.Ф. Проблема социальной ответственности / А.Ф. Плахотный. – Х., 1981. – 191с.
1017164
  Подкосов Д.П. Проблема социальной свободы и государственно-монополистический капитализм : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Подкосов Д.П.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1017165
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в ленинизме / В.Н. Лавриненко. – М., 1978. – 188с.
1017166
  Иовчик И.И. Проблема социальных реформ в трудах В.И.Ленина. : Автореф... канд. философ.наук: 602 / Иовчик И.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1970. – 19л.
1017167
   Проблема социологического изучения потребности в образовании. – М, 1981. – 153с.
1017168
  Кохановська М.Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 152-156. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1017169
  Сачук Ю. Проблема соціально-професійної мобільності сучасного фахівця у контексті реформування системи вищої освіти. // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 10-15
1017170
  Данилевич Л.А. Проблема соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації / Л.А. Данилевич, С.Ю. Діхтяренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 20-28. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті проаналізовано особливості способів соціально-психологічного впливу на особистість. Розглянуто наслідки впливу системи ммасової комунікації на процеси індивідуалізації, деіндивідуалізації та деперсоналізації.
1017171
  Бугера І.О. Проблема соціально-психологічної адаптації молодого поповнення до військової служби // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 524-525
1017172
  Андрущенко Л.О. Проблема соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до умов діяльності в особливих умовах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 504-505
1017173
  Горбатюк С. Проблема соціального відчуження в умовах суспільних трансформацій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 204-211
1017174
  Гаджиєв В.В. Проблема соціального контракту в добу Просвітництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817
1017175
  Лисенко І. Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 181-186. – ISBN 966-8110-14-5
1017176
  Крюкова О.В. Проблема соціального розвитку особистості в психології / О.В. Крюкова, М.В. Рева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 274-283. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1017177
  Мокрецова Н.Я. Проблема соціального статусу жінки в поезії Лесі Українки / Н.Я. Мокрецова, В.М. Овчаренко // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 322-329. – ISBN 978-617-619-161-2
1017178
  Василенко О.М. Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 3-8. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  На основі аналізу вітчизняних історично-педагогічних джерел середини ХІХ - початку ХХ ст. встановлено, що питання відповідальності учнів розглядалось як проблема морально-етичного, національного, патріотичного та сімейного виховання. Вияснено, що у ...
1017179
  Булатевич М.М. Проблема соціальної інтеграції суспільств модерну в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті здійснено означення проблеми соціальної інтеграції суспільств модерну, яку поставив Юрген Габермас в межах його теорії комунікативної дії. Розкрито базові поняття теорії комунікативної дії - "комунікативна дія", "система", життєсвіт". ...
1017180
  Кривенко О. Проблема соціальної рівності у філософії права // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 58-59
1017181
  Шиманська М. Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 152-157. – ISSN 2308-4634
1017182
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03. / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
1017183
  Ярв Л.Н. Проблема сочетаемости существительных с зависимыми словами в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ярв Л.Н. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние , Ин-т языкознания. – Ленинград, 1967. – 28 с.
1017184
  Бараневич Ю.Д. Проблема сочетания документального и художественного отображения действительности в радиожурналистике. (литературно-драматическое вещание). : Дис... канд. филолог.наук: / Бараневич Ю.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1965. – 282л.
1017185
  Саликов Р.А. Проблема сочетания пролетарского интернационализма и патриотизма : Автореф... канд. филос.наук: / Саликов Р.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 16л.
1017186
  Павленко Г.В. Проблема союза рабочего класса с крестьянством в германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Павленко Г.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 34 с.
1017187
  Павленко Григорий Васильевич Проблема союза рабочего класса с крестьянством в Германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Павленко Григорий Васильевич; УГУ. – Ужгород, 1981. – 467л. – Бібліогр.:л.401-467
1017188
  Скиба Н. Проблема спадковості у драмі В. Винниченка "Пригвождені" і паралелі у світовій літературі ("Привиди" Г. Ібсена) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 219-225. – ISBN 966-594-246-8
1017189
  Сегеда С. Проблема спадкоємності людності Руської землі й України в світлі антропологічних даних // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-259
1017190
  Скотный В.Г. Проблема специфики теоретического в "философии науки" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1017191
  Потемкин А.В. Проблема специфики философии в диатрибической традиции. / А.В. Потемкин. – Ростов -на-Дону, 1980. – 158с.
1017192
  Кравчук М.О. Проблема співвідношення "минуле -сучасне -майбутнє"в контексті тоталітарної ідеології // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 167-169. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1017193
  Рабінович С.П. Проблема співвідношення "природного", морального, звичаєвого і законного у філософсько-правовій думці античності // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 40-46. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1017194
  Печеранський І. Проблема співвідношення віри та розуму, філософії та богослов"я у творчості С.С. Глаголєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 160-164. – ISSN 1728-9343
1017195
  Переверзєв Д.І. Проблема співвідношення генетичних і субстратних чинників у становленні й еволюції мови (на прикладі корейської) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 314-320. – Бібліогр.: Літ.: с. 320; 17 п.
1017196
  Лясота А.Є. Проблема співвідношення громадянського суспільства та державної влади в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 129-132. – ISSN 2077-1800
1017197
  Пронюк Н. Проблема співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 62-67. – ISSN 1814-3385


  Аналіз природи місцевого самоврядування дозволяє обгрунтувати його місце у системі держава - громадянське суспільство, їх взаємозалежність дозволяє розглядати як відокремлених і взаємопов"язаних у межах системи суспільної (публічної) влади. У свою ...
1017198
  Ющик О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 16-17
1017199
  Вінник О.М. Проблема співвідношення державного регулювання та саморегулювання на прикладі відносин державно-приватного партнерства // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 133-139
1017200
  Дудоладова Л.В. Проблема співвідношення душі і тіла в філософській концепції Т. Аквінського // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 84-86
1017201
  Трофименко В. Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 67-75. – ISSN 1993-0909
1017202
  Гайдич Н.М. Проблема співвідношення логіки й математики в концепціях Г.Фреге та Гуссерля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 32-34
1017203
  Туренко В.Е. Проблема співвідношення любові та справедливості у філософському дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 54-63
1017204
  Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять "підприємство" і "юридична особа" в контексті правового інституціонального підходу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 91-99
1017205
  Надьон В.В. Проблема співвідношення правоздатності та суб"єктивного цивільного права // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 34-39
1017206
  Куян І.А. Проблема співвідношення принципів міжнародного права і національного суверенітету // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-34
1017207
  Бойченко О.І. Проблема співвідношення природного та людського у ранньому даосизмі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається вчення про природність (відповідність єству), котре лежить в основі даосизму. Аналізуються відповідні ідеї раннього даосизму, викладені у трактатах "Дао Де Цзин" і "Чжуан-цзи".
1017208
  Зарва В.А. Проблема співвідношення раціонального та емоційного в художній характерології І. Тургенєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 167-171. – ISBN 966-8188-10-1
1017209
  Коваль А.М. Проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних засобів пізнання: з історії становлення когнитивної соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Зроблено історико-соціологічний аналіз концепцій, в яких розглядається проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних когнітивних процесів. Зокрема, висвітлено основні теоретико-методологічні принципи концепцій класиків соціології та ...
1017210
  Володін П.В. Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 235-244. – ISSN 2072-1692
1017211
  Дергаль Л. Проблема співчуття в оповіданні В. Винниченка "Талісман": "маленька людин" в її героїчності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 97-102. – ISBN 966-594-246-8
1017212
  Савченкова Нина Проблема спонтанности в философии и психоанализе или как возможны свободные ассоциации ? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.64-69
1017213
  Зуев В.В. Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии / В.В. Зуев, С.С. Розова // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.90-104. – ISSN 0042-8744
1017214
  Суханова Н.П. Проблема способа бытия ценностей в науке и важность личностного общения между педагогом и студентом в ходе образовательного процесса / Н.П. Суханова, Б.В. Сапрыгин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 69-80. – ISSN 1811-0916
1017215
  Погольша Н.Н. Проблема способностей в свете исторического материализма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Погольша Н.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Кишинев, 1968. – 17л.
1017216
  Каризська І.О. Проблема способу діяльності в становленні культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 130-138. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1017217
  Бугай Д.В. Проблема справедливости в первой книге "Государства" Платона: Кефал и Полемарх // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 115-125. – ISSN 0042-8744
1017218
  Творонович О.Є. Проблема сприйняття слова у вченні О.О. Потебні про внутрішню форму мовних одиниць // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 100-105
1017219
  Леонов Юрій Григорович Проблема спряженості та ріст періодів у групах Григорчука : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Леонов Юрій Григорович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 13л.
1017220
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1017221
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 155-164. – ISBN 966-581-231-9
1017222
  Иванов Н.М. Проблема спуска космических аппаратов в атмосферах планет / Н.М. Иванов, А.И. Мартынов. – Москва, 1972. – 48с.
1017223
  Мышков С.К. Проблема стабилизации управляемых систем с неполной информацией : Автореф. дис. ... канд.физ-мат. наук : 009 / Мышков С.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 8 с.
1017224
  Ковас Ю.В. Проблема стабильности и изменчивости общих способностей впсихогенетике / Ю.В. Ковас, Т.Н. Тихоморова, С.Б. Малых // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-76. – ISSN 0042-8841
1017225
  Литвин А.Л. Проблема сталинского террора в новейших зарубежных исследованиях / А.Л. Литвин, А.А. Сальникова // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 153-164. – ISSN 1726-5223
1017226
  Малеки О.А. Проблема сталого розвитку в Україні: шляхи впровадження // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 76-78
1017227
  Симоненко С.М. Проблема становления мировоззренческого самосознания: ист.-логич. аспект. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Симоненко С.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
1017228
  Вандышев В.Н. Проблема становления общенаучных принципов в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1017229
  Емелин И.А. Проблема становления принципов психологической выразительности в преромантической лирике А.С. Пушкина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 127-133. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1017230
  Устьянцев В.Б. Проблема становления социального / В.Б. Устьянцев. – саратов, 1982. – 175с.
1017231
  Алексінцева Т. Проблема становлення артпедагогіки як інноваційної технології в країнах Європи та США // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 35-40
1017232
  Трубчик О.Г. Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 547-556. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1017233
  Котенко В.Д. Проблема становлення державності східних слов"ян // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.61-64. – ISSN 1563-3349
1017234
  Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-76. – ISSN 1026-9932
1017235
  Стичинська А.Б. Проблема становлення і перспективи розвитку системного забезпечення прав дитини у місті Києві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 217-225
1017236
  Сніжко Н.В. Проблема становлення і розвитку виробничої термінології в українській лексикографії // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 119-124
1017237
  Дубасенюк О. Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл / О. Дубасенюк, О. Антонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 65-71. – ISSN 0131-6788


  У Житомирському державному університеті імені Івана Франка згідно з планом МОНмолодьспорту України та Національної академії педагогічних наук України 17-21 жовтня 2012 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему " Становлення і ...
1017238
  Миклащук І.М. Проблема становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 21-22.
1017239
  Дубина Микола Миколайович Проблема становлення й тенденції розвитку малої прози Західної України (20-30 рр. 20 ст.) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Дубина Микола Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 464л. – Бібліогр.:л.10
1017240
  Щостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900-1930-х рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 181-193.


  В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.І. Костомаров, М. Максимович.
1017241
  Шостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900-1930) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 181-193
1017242
  Мовчан В.С. Проблема становлення нового рівня екологічної культури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1017243
  Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі "Індивід-суспільство" (філософсько-культурологічний аналіз) : Монографія / В.І. Муляр; МОНУ. Житомирський держ. технологічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с. – ISBN 966-683-104-Х
1017244
  Волинський П.К. Проблема становлення реалізму в українській літературі / П.К. Волинський. – Київ, 1957. – [15] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 6, 1957, с.119-133
1017245
  Шорохов І.М. Проблема становлення цілісності систем у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1017246
  Нагорный А.В. Проблема старения и долголетия / А.В. Нагорный. – М., 1963. – 756с.
1017247
  Гонтмахер Е. Проблема старения населения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
1017248
  Нагорний О.В. Проблема старіння та смерти / О.В. Нагорний. – Х., 1935. – 444с.
1017249
  Завадовский Б.М. Проблема старости и омоложения в свете учения о внутренней секреции / Б.М. Завадовский. – Москва : Красная новь, 1923. – 127 с.
1017250
  Дубровіна А.І. Проблема статевого поділу людей у філософії Григорія Нісського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 15-18
1017251
  Букавин С.П. Проблема статива в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Букавин С.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 20 с.
1017252
  Фомин А.Л. Проблема статуса знания в классической гносеологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 50-52
1017253
  Павлюченко В.Ю. Проблема статусу Австрії в системі повоєнних міжнародних відносин оформлення її нейтралітету (1945-1955 рр.) // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 155-160
1017254
  Тараненко А. Проблема статусу особи у разі часткової анексії території держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 77-78. – ISBN 978-617-7069-15-6
1017255
  Галака С.П. Проблема створення без"ядерної зони у Центрально-Східній Європі та позиція України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1017256
  Пушкар В.В. Проблема створення ідеального музичного інструмента та інтуїтивний аспект музичної інформації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-147. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає проблему ідеального музичного інструмента, який дозволить композитору виконувати власні твори будь-якого рівня технічної складності без допомоги запрошених музикантів. Існуючий рівень технології музичних інструментів підтверджує ...
1017257
  Руденко Ю.Ю. Проблема створення механізму формування суспільної ідеології Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 260-265
1017258
  Медведєва М. Проблема створення універсальної природоохоронної організації міжнародного екологічного суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 147-149
1017259
  Соткис Ю.А. Проблема стилистической организации речи и ее место в процессе обучения языку для специальных целей (исследование проблемы в историко-филологическом контексте) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1017260
  Беликов А.В. Проблема стиля в каноническом искусстве Византии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 56-62. – ISSN 2073-9702
1017261
   Проблема стиля и жанра в русской литературе XIX века. – Свердловск, 1991. – 125 с.
1017262
  Кучеренко Г. Проблема стиля и стилевого многообразия в искусстве социалистического реализма : Автореф... канд. философ.наук: / Кучеренко Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 22л.
1017263
   Проблема стиля научного мышления. – М, 1986. – 58с.
1017264
  Напрасна О.Б. Проблема стильових характеристик пізнавальної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підходи до аналізу проявів пізнавальних стилів людини, їхніх описових характеристик і складових, а також своєрідність впливу на різні види діяльності.
1017265
   Проблема стимулирования труда на современном этапе. – Иваново, 1983. – 163с.
1017266
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – Академия, 1924. – 139с.
1017267
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – М., 1965. – 301с.
1017268
  Муравьев В.В. Проблема страданий и спасения в религиозной сфере культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 2073-9702


  Способы обретения благ в религиозной идеологии определяются в соответствии с пониманием причин существования зла. Существуют два типа избавления от страданий: первый — путь деяний и заслуг, второй — путь внутренних, духовных изменений. В современных ...
1017269
  Перепелиця Г. Проблема стратегічного вибору місця України в архітектурі Євроатлантичної безпеки у довгостроковій перспективі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 26-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто перспективи входження України до системи євроатлантичної безпеки. Основну увагу звернуто на аналіз довготривалої перспективи розвитку архітектури євроатлантичної безпеки.
1017270
  Баева Е.В. Проблема страха публичного выступления у сотрудников ОВД // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 39-43
1017271
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1017272
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення. / Г.Г. Вдовиченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1972. – 210с.


  У книжці на оснві ленінского вчення обгрунтовується принцип єдності стуктури і відображення. З позицій цієї єдності розглядається ряд категорій матеріалістичної діалектики і деякі загальні категорії наук.
1017273
  Герасименко І.А. Проблема структурної та лексико-семантичної організації колоративів у російській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 0027-2833
1017274
  Соснин Н.В. Проблема структуры содержания обучения в компетентностной модели высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 15-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема структуры содержания обучения в копетентностной модели высшего профессионального образования.
1017275
  Подмазко Евгений Артемович Проблема структуры социальной ответственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подмазко Евгений Артемович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
1017276
  Евдошенко А.П. Проблема структуры языка (парадигматический анализ) / А.П. Евдошенко. – Кишинев, 1967. – 220с.
1017277
  Сичов М.І. Проблема суб"єкта - об"єкта і стиль мислення сучаної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1017278
  Скиртач В. Проблема суб"єкта вищої освіти в контексті дисциплінарної влади (роздуми, навіяні М. Фуко) / В. Скиртач, О. Періг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 40-47. – ISSN 2078-1016
1017279
  Власова Т. Проблема суб"єкта і гендерної ідентичності у сучасній українській картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 106-108. – ISBN 978-966-439-147-1
1017280
  Середа І.В. Проблема суб"єкта у педагогічній теорії та освітній практиці // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 91-95. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті здійснено системний аналіз категорії суб"єкта. Визначено основні поняття та положення теорії суб"єктності з позицій психолого-педагогічної науки. Запропоновано модель суб"єктно орієнтованої підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури.
1017281
  Баканидзе М.И. Проблема субординации логических форм / М.И. Баканидзе. – Алма-Ата, 1968. – 216с.
1017282
  Кузнецова А.П. Проблема субстанции в философии Дакарта. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Кузнецова А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 24л.
1017283
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в философии и науке / М.С. Орынбеков. – Алма-Ата, 1975. – 175с.
1017284
  Сугоняко О. Проблема субстанції вартості // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1017285
  Бура Х. Проблема субстратів і псевдосубстратів в українській мові // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 279-282. – ISBN 978-2-919320-35-6
1017286
  Максимов М.А. Проблема субъекта антисистемной деятельности в современной философской мысли // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 4 (118). – С.159-171. – ISSN 0321-2017
1017287
  Митюшин Александр Александрович Проблема субъекта в обосновании принципов диалектической логики. (На материале гегелев. "Феноменологии духа") : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митюшин Александр Александрович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 24л.
1017288
  Кузьмина Т.А. Проблема субъекта в современной буржуазной философии / Т.А. Кузьмина. – М, 1979. – 199с.
1017289
   Проблема субъекта и объекта в истории философии и в современной науке. – Воронеж, 1974. – 224с.
1017290
  Лекторский В.А. Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии / В.А. Лекторский. – М., 1965. – 118с.
1017291
  Абишев К.А. Проблема субъекта и объекта в марксистской философии / К.А. Абишев [и др.]. – Алма-Ата : Казахстан, 1975. – 192 с.
1017292
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1973. – 187с.
1017293
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – М., 1981. – 264с.
1017294
  Линьков Е.С. Проблема субъекта и объекта в философии Шеллинга : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Линьков Е.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 13л.
1017295
  Бузина О.К. Проблема субъекта и преодоление классической рациональности в западноевропейской культуре второй половины ХІХ века // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.317-322. – ISSN 1606-951Х
1017296
  Приписнов В.И. Проблема субъективного фактора в историческом материализме. / В.И. Приписнов. – Душанбе, 1966. – 136с.
1017297
  Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях / Б.Л. Манелис. – Ташкент, 1964. – 307с.
1017298
  Іжнін І. Проблема суверенітету і конфлікту у сучасних міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1017299
  Палієнко М.І. Проблема сувернітету сучасної держави / М.І. Палієнко. – Х, 1929. – 39с.
1017300
  Ковалевська Т. Проблема сугестивної адекватності у мові сучасних ЗМІ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 147-151.
1017301
  Рожко В.В. Проблема суддівського розсуду в правових системах Японії та Китаю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 56-71. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1017302
  Литвин М.О. Проблема судового оскарження неналежної якості надання адміністративних послуг // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 75-77. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1017303
  Печарський А. Проблема суїциду як "літературно-художньої фікції" (на матеріалі української літератури початку ХХ століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 284-290. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1017304
  Розова Т. Проблема суспільного ідеалу в релігійній філософії "срібного віку". // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.51-60.


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1017305
  Міщук Р.С. Проблема суспільного обов"язку митця у творчості Лесі Українки / Р.С. Міщук. – Київ, 1983. – 48 с.
1017306
  Богдашина Олена Проблема суспільної еволюції у працях українських істориків другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1017307
  Богдашина О. Проблема суспільної еволюції у працях українських істориків другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-28.
1017308
  Шиманович О.М. Проблема сутності (юридичної природи) судового рішення в цивільному процесуальному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 137-140. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається актуальна проблема сутності судового рішення в цивільному процесі України. Розкриваються різні погляди, що існують з цього приводу, зокрема теорії наказу та підтвердження. Визначаються цілі та завдання цього процесуального акта, а також ...
1017309
  Бушанська В. Проблема сутності політичного міфу в умовах сучасності // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 42-44


  Поняття політичного міфу протягом довгого часу було предметом дискусій, у яких виникали суперечливі і абсолютно протилежні твердження.
1017310
  Копистинська І.М. Проблема сучасної об"єктивної статистики друку в книжковій справі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 45-48


  Кількість виданих книжок є одним із найважливіших показників культурного розвитку держави. Кожна країна так чи інакше зіштовхується з проблемами об"єктивної статистики друку. В Україні ці проблеми сягнули свого апогею. Найважливіші з них, що стосуються ...
1017311
  Мостепаненко А.М. Проблема существавания в физике и космологии / А.М. Мостепаненко. – Л, 1987. – 152с.
1017312
  Бережной Ю.А. Проблема существования двух механик / Ю.А. Бережной, И.П. Билецкий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.31-37. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1017313
  Шуков В.А. Проблема сущности жизни и некоторые методологические вопросы теоретической биологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Шуков В.А.; МГУ. Филос. ф-тет., 1971. – 21л.
1017314
  Пономаренко Ю.Г. Проблема сущности и явления в химии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1017315
  Цурцумиа Л.И. Проблема сущности искусства в эстетическом наследии Нико Николадзе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Цурцумиа Л. И. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1980. – 26 с.
1017316
  Ивашевский С.Л. Проблема сущности права в истории отечественной философско-правовой мысли // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 65-70. – ISSN 0132-0769
1017317
  Думитру Н. Проблема сущности человека в свете исторического материализма : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Думитру Н. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
1017318
  Баланик Б.Г. Проблема сущности эксплуататорского государства в марксистко-ленинской теории государства и права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Баланик Б.Г. ; Ин-т государства и права АН СССР. – Москва, 1969. – 20 с.
1017319
  Оглоблин О.П. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) / вступ. ст. О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 192-210. – ISSN 0130-5247


  Згадуються історики: О. Оглоблин, М. Грушевський, М. Слабченко, М. Яворський та ін.
1017320
  Гончарук Н.М. Проблема схильності до ледарювання у психологічних дослідженнях // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
1017321
  Давыдова Г.А. Проблема сцщности в свете марксистского понимания человека : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдова Г.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1965. – 22л.
1017322
  Котенко В. Проблема та напрями досліджень виникнення держави у східних слов"ян // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 39-44
1017323
  Пилипчук В. Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 49-58. – ISSN 1993-0909
1017324
  Ментишинова О. Проблема та перспективи ринку акцій // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 105-109. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1017325
  Ворочек В. Проблема та перспективи транскордонного руху капіталу в європейських країнах, що розвиваються // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 176-184. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1017326
  Богородецька О. Проблема та перспективи формування побратимських зв"язків міст України та Польщі // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 157-167
1017327
  Мінасян Р. Проблема Тайваню у відносинах між США та КНР (1995 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 580-582. – ISBN 978-966-171-893-6
1017328
  Кир"янчук І. Проблема творення тексту як причина появи нової гілки буття у збірці Михайла Ореста "Душа і доля" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 34-39


  Здійснено спробу довести безкінечну природу людської душі, яка насправді належить потойбіччю, а не тлінному і виснаженому від непосильного гріхопадіння земному світові.
1017329
  Лаврентьева К.Н. Проблема творческих взаимосвязей литератур народов СССР и басня на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лаврентьева К.Н. ; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького АН СССР. – Москва, 1963. – 23 с.
1017330
   Проблема творческих методов в тюркоязычных литературах начала ХХ века. – Казань, 1972. – 28с.
1017331
   Проблема творческих методов в тюркоязычных литературах начала ХХ века. – Казань, 1973. – 28с.
1017332
  Хрипун Владимир Александрович Проблема творческого метода и стиля в "Песнях и сонетах" Джона Донна : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.05 / Хрипун Владимир Александрович; Моск. Гос. Пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1017333
  Тертычная Н.Н. Проблема творческой личности в произведениях В. Токаревой // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 159-173. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1017334
  Сырцова Е.Н. Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Сырцова Е.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
1017335
  Сырцова Елена Николаевна Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Дис... канд. филос.наук: / Сырцова Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
1017336
  Чантладзе Р.А. Проблема творчества в философии Николая Бердяева (Критич. анализ). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Чантладзе Р.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28л.
1017337
  Ємчик О.Г. Проблема творчого потенціалу особистості в науково-педагогічній спадщині // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 116-125. – ISSN 2312-5993


  Представлено результати дослідження основних підходів до визначення сутності творчого потенціалу особистості в науковій літературі та охарактеризовано його співвідношення з поняттями "особистість", "творчість" та "творча особистість". Описано ...
1017338
  Алєксандрова О.В. Проблема творчості у контексті західно-європейської ментальності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 150-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1017339
  Конечна Т.М. Проблема творчості у традиційних китайських вченнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 152-154
1017340
  Бусел К.В. Проблема творчості як складова проблема самотності у ліриці Шевченка в період заслання // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 16-20.
1017341
  Потапенко С.В. Проблема тексту у фольклорі з погляду теорії інтертекстуальності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 455-459. – (Б-ка Ін-ту філології)
1017342
  Юрчук О.О. Проблема текстуалізації соціального життя: літературознавчий підхід // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 594-598


  З позиції соціології літератури художній текст часто виступає полем соціальної діяльності, де автор фігурує в ролі соціологічного суб"єкта. За таких умов авторська рефлексія виявляється інформативним простором,за яким можна судити про наслідки ...
1017343
  Пронин И.В. Проблема телесности и интерсубъективности в экзистенциализме Ж.-П.Сартра // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 65-67
1017344
  Лешкова Н. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 193-203. – ISSN 1728-9572
1017345
  Мотылев В.Е. Проблема темпа развития СССР / В.Е. Мотылев. – М, 1929. – 159с.
1017346
  Лось А.П. Проблема темпов и необходимость некапиталистического развития освободившихся стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лось А.П. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 20 с.
1017347
   Проблема темпов экономического роста в современном мире. – М, 1986. – 383с.
1017348
  Сичевська-Возняк Проблема теодиції крізь призму філософських поглядів Я. Беме та Г.В. Лейбніца. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 88-94. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
1017349
  Дикалюк М.С. Проблема теодіцеї у філософії Августина Аврелія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 13-15
1017350
  Белоус Н.В. Проблема теоретизации технического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1017351
  Шевченко Б.О. Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 313-318. – ISSN 2222-0712


  Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні і методичному забезпеченні основ оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства. У результаті дослідження сформульовані теоретичні основи оцінки ефективності проектів державно-приватного ...
1017352
  Скулиш В.Є. Проблема теоретико-методологічного співвідношення антикорупційного та кримінального законодавства // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 54-57. – ISSN 1609-0462
1017353
  Охрименко О.Г. Проблема теоретического анализа системы "естественнонаучное исследование - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1017354
  Пикашова Т.Д. Проблема теоретического знания в домарксистской философии / Т.Д. Пикашова. – К, 1979. – 171с.
1017355
   Проблема теории чувствительности электронных и электромеханических устройств и систем. – Владимир, 1976. – 204 с.
1017356
  Кравченко Ю.М. Проблема теорії пізнання в українській академічній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1017357
  Лощихін О.М. Проблема теорії функцій держави у політико-правових ученнях ХІХ-початку ХХ ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 81-89. – ISSN 1563-3349
1017358
   Проблема тепло- и массопереноса. – М, 1976. – 307с.
1017359
  Нугуманов И. Проблема терминологии в преподавании химии в казахской средней школе : Автореф... канд. пед. (по методике обучения химии)наук: / Нугуманов И.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1966. – 17л.
1017360
  Мельник І. Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
1017361
  Хіміч Ярослава Проблема термінології комплексного дослідження фондових зібрань церков і релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор презентує довідкове видання Хіміч Я.О. "Християнська культура України: термінологія мистецтвознавчого аналізу" (К. : ДАКККіМ, 2008). Довідкове видання вміщує понад тисячу термінів із різних галузей знань (культурології, ...
1017362
  Рощина І. Проблема термінології у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
1017363
  Аляєв Г.Є. Проблема термінологічного визначення російської філософії "срібного віку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1017364
  Половко О.О. Проблема тероризму в контексті європейської політики мультикультуралізму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 78-79
1017365
  Николаев А.Н. Проблема территориальных вод в международном праве / А.Н. Николаев. – М, 1954. – 308с.
1017366
  Карим Мохамад Али Проблема территориальных вод и прилежащих зон в международном праве. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Карим Мохамад Али; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 149л.
1017367
  Мохамед Карим Проблема территориальных вод и прилежащих морских зон в международном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мохамед Карим ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1017368
  Рожкова А. Проблема терроризма и религиозного экстремизма в современном Пакистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 124-138. – ISSN 1998-1813
1017369
  Михайлов Д.Є. Проблема техніки у філософії Брюно Латура // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 68-72. – ISSN 1996-9872
1017370
  Мельниченко В. Проблема тимчасового житла (гуртожитків) в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 32-35.
1017371
  Костенко А.З. Проблема типизации в литературе социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Костенко А. З.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1978. – 25л.
1017372
  Молдавская Н.Д. Проблема типического в курсе литературы 8-10 классов средней школы / Н.Д. Молдавская, Н.И. Прокофьев. – М., 1954. – 88 с.
1017373
  Штейнбергер И. Проблема типического в марксистско-ленинской эстетике. : Автореф... канд. филос.наук: / Штейнбергер И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
1017374
  Алексеев Ю.И. Проблема типического в реалестической литературе : Автореф... канд. филос.наук: / Алексеев Ю. И.; МГУ. – М., 1954. – 14л.
1017375
  Баженова А. Проблема типического в реалистическом искусстве : Автореф... канд.филос.наук: / Баженова А.; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1953. – 16л.
1017376
  Акимов Ю.Л. Проблема типического в художественной литературе / Ю.Л. Акимов. – Москва, 1954. – 39с.
1017377
  Ревякин А.И. Проблема типического в художественной литературе / А.И. Ревякин. – М., 1959. – 367с.
1017378
  Разумный В.А. Проблема типического в эстетике / В.А. Разумный. – М, 1955. – 196с.
1017379
  Рунт М.И. Проблема типического в эстетике революционных демократов Белинского, Чернышевского, Добролюбова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рунт М.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – М., 1954. – 16л.
1017380
  Мамиконян С.Ф. Проблема типического и конфликта в статьях А.М.Горького о литературе (1928-1936 гг.) : Автореф... канд. фило.наук: / Мамиконян С.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
1017381
  Каюмов Л.П. Проблема типичности в послевоенном узбекском романе о колхозной деревне. (По романам "Огни Кошчинара", "Ветер золотой долины", "Источники жизни") : Автореф... канд. филол.наук: / Каюмов Л.П.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1955. – 14л.
1017382
  Озеров В.М. Проблема типичности в советской литературе / В.М. Озеров. – М., 1953. – 48с.
1017383
  Чолокава Н.Д. Проблема типичности в творчестве Лео Киачели. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чолокава Н.Д.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1958. – 15л.
1017384
  Ревякин А.И. Проблема типичности в художественной литературе / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 172с.
1017385
  Толстих В.І. Проблема типового в художній літетаратурі / В.І. Толстих. – К., 1958. – 32с.
1017386
  Крижанівський С.А. Проблема типовості в художній літературі / С.А. Крижанівський. – Київ, 1953. – 36с.
1017387
  Демчук Т.В. Проблема типологизації синонімів у сучасній китайській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 109-116. – ISSN 1608-0599
1017388
  Гусева Е.Н. Проблема типологии библиотек в современном отечественном библиотековедении // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 6-19
1017389
  Ленерт Проблема типологии героя в романах А.Ф.Писемского "Тысяча душ" и И.С.Тургенева "Накануне" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ленерт Ханс-Юрген; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 27л.
1017390
  Скоробогатов А.В. Проблема типологии правопонимания в современной юридической науке // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 31-36.
1017391
  Цупко Т.В. Проблема типологии художественного творчества в марксистко-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Цупко Т. В.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1984. – 23л.
1017392
  Новик Б.В. Проблема типологізації держав у творчих пошуках Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7133-95-6
1017393
  Стасюк О.С. Проблема типологізації евфемізмів та дисфемізмів (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 286-291


  У статті розглядається типологія евфемізмів та дисфемізмів за критерієм зміни оцінного значення. Показане застосування цієї типології до аналізу евфемізмів та дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції. В статье рассматривается типология ...
1017394
  Колупаєв А.П. Проблема типології акціонерних товариств у законодавстві помтрадянських країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.72-79
1017395
  Колупаєв А.П. Проблема типології акціонерних товариств у законодавстві пострадянських країн // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.229-235. – ISBN 966-7784-65-7
1017396
  Сириця Г.В. Проблема типології конфліктів у трансформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 308. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1017397
  Ткаченко О.Б. Проблема типології мовно-літературного розвитку неповних націй (і насамперед української) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 241-263. – ISBN 966-581-295-6
1017398
  Курбала В.В. Проблема тілесності в метафізиці ХVІІ ст.: Декарт, Спіноза, Ляйбніц // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 87-89
1017399
  Кузьміна С.Л. Проблема тілесності у київській духовно-академічній філософії виховання другої половини XIX ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 55-59
1017400
  Найдьонова Г. Проблема тілесності у психології: теоретичні підходи й напрями дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему вивчення тілесності людини у психології. Проаналізовано основні теоретичні підходи до дослідження тілесності людини в зарубіжній і вітчизняній психології, означено переваги та недоліки кожного з них. Запропоновано вивчати проблему ...
1017401
  Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 43-48. – ISBN 966-7943-03-8


  Дослідницький інтерес до проблеми людської тілесності пов"язаний з відчуттям того, що тілесність є однією з онтологічних засад єдності з природою, якої прагне людина в умовах глобальної екологічної кризи. Проблемні ситуації стосовно людської тілесності ...
1017402
  Макаренко Ю.П. Проблема тінізації економіки в банківському секторі // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 117-121. – ISSN 1997-4167
1017403
  Ніпіаліді О. Проблема тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 355-360
1017404
  Шелудько Н.М. Проблема тіньової економіки в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.80-86
1017405
  Успаленко В. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її подолання / В. Успаленко, В. Карпенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
1017406
  Кіліч Х. Проблема тлумачення в конституційній юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-49.
1017407
  Илларионов С.И. Проблема товарного производства / С.И. Илларионов. – М., 1984. – 111с.
1017408
  Нурматов М.Х. Проблема тождества в диалектике / М.Х. Нурматов. – Ташкент, 1969. – 188 с.
1017409
  Шимчук Эмма Григорьевна Проблема тождества слова в историческом словаре : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шимчук Эмма Григорьевна; МГУ. – М., 1974. – 28с.
1017410
   Проблема тождества фразеологических единиц. – Челябинск, 1990. – 87с.
1017411
  Соколов М.Ю. Проблема толерантності в інформаційному просторі : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Соколов М.Ю.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л. 167-195
1017412
  Соколов М.Ю. Проблема толерантності в інформаційному просторі : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.03 - політ. культура та ідеол. / Соколов М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – бібліогр.: 6 назв
1017413
  Косачова О.О. Проблема толерантності культур в ігровому кінематографі: естетичний потенціал // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 206-219. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1017414
  Комарова З.И. Проблема толкования специальных слов в словарях русского языка советского периода / З.И. Комарова. – Свердловск, 1979. – 91с.
1017415
  Тихоцкая И.С. Проблема топливно-сырьевого обеспечения японской промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Тихоцкая И. С.; АН СССР, Ин-т востоковед. – М., 1981. – 22л.
1017416
  Зурабов М.А. Проблема топливно-энергетичеких ресурсов на современном этапе / М.А. Зурабов. – Киев, 1975. – 28с.
1017417
  Шаповалова О. Проблема тотожності позики і кредиту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 63-65. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1017418
  Обуховский И.Т. Проблема точного решения задачи 3-х и 4-х тел в нетивистской квантовой механике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Обуховский И.Т.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1017419
  Гринюк Владимир Андреевич Проблема точности в переводе "научной поэзии". (На материале перевода поэмы Лукреция "О природе вещей" на рук. и укр. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Гринюк Владимир Андреевич; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 27л.
1017420
  Пугач Б.Я. Проблема точности научного знания // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 68-83. – ISSN 2415-2456


  На основі закономірностей розвитку науки розкрита характеристика сучасного наукового пізнання - рух до повного, глибокого, істинного, достовірного, адекватного знання. Виявлена сутність філософського імперативу, основна вимога якого полягає в тому, що ...
1017421
  Шошура С.Н. Проблема трагического в творчестве М.А.Шолохова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Шошура С.Н.; МГУ. – М., 1982. – 22л.
1017422
  Бабий Л.Т. Проблема трагического в эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Бабий Л.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 28 с.
1017423
  Бабій Л.Т. Проблема трагічного в естетиці. : Дис... канд. філософ.наук: / Бабій Л.Т.; КДУ. Кафедра етики та естетики. – К., 1971. – 218л. – Бібліогр.:л.206-218
1017424
  Добропас И.А. Проблема традиции в развитии научного познания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Добропас И.А.; Львов гос.ун-т. – Львов, 1987. – 15л.
1017425
  Куценко Н.А. Проблема традиции в русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 1. – С.102-112. – ISSN 0235-1188
1017426
  Алиев Х.С. Проблема традиции и новаторства в современном азерабйджанском романе : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Х. С.; Акад. обз. наук при ЦК КПСС, Каф. литературовед., искусствовед. и журнал. – М., 1970. – 19л.
1017427
  Горбачев Д.Е. Проблема традиции и новаторства в творчестве А. Г, Петрицкого : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Горбачев Д. Е.; АН УССР, Ин-т искусствовед., фольклора и этнограф. им. Рыльского. – К., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1017428
   Проблема традиций и взаимовлияния в литературах стран Западной Европы и Америки (XIX-XX). – Горький, 1987. – 85 с.
1017429
  Салманов Ш.М. Проблема традиций и новаторства азербайджанской советской поэзии (1920-1932) : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Салманов Ш.М.; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1970. – 29л.
1017430
   Проблема традиций и новаторства в русской и советской прозе и поэзии. – Горький, 1987. – 165 с.
1017431
   Проблема традиций и новаторства в русской литературе ХІХ -начала ХХ века. – Горький, 1981. – 151 с.
1017432
   Проблема традиций и новаторства в советской литературе : Библиографические и методические материалы в помощь областным, краевым и республ. б-кам. – Москва : [б.и.], 1967. – 53 с.
1017433
  Ушацкая И.А. Проблема традиций и новаторства в советской эстетике 1920-х годов. (На материале теорет. работ и дискуссий) : Автореф... канд. философ.наук: 09.623 / Ушацкая И.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и марксистско-ленинской эстетики. – Минск, 1969. – 20л.
1017434
  Гниломедов В.В. Проблема традиций и новаторства в современной белорусской лирике. (1954-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гниломедов В.В.; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1966. – 20л.
1017435
  Коломиец В.В. Проблема традиций и новаторства в социальной драматургии Михаила Старицкого (в литературном контексте второй половины ХІХ века) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Коломиец В.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 225л. – Бібліогр.:л.210-225
1017436
  Коломиец Владимир Васильевич Проблема традиций и новаторства в социальной драматургии Михаила Старицкого: (в литературном контексте второй половины XIX века) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Коломиец Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 20л.
1017437
  Карцов Н.П. Проблема традиций и новаторства в творчестве В.Маяковского : Автореф... канд. филол.наук: / Карцов Н. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 м.
1017438
   Проблема традиций и новаторства в художественной литературе. – Горький, 1978. – 137 с.
1017439
  Соляник В.В. Проблема традиций и новаторства в эстетической мысли Белоруссии 1917-1932 годов. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Соляник В.В.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории, философии, логики и маркс.-лен. эстетики. – Минск, 1968. – 19л.
1017440
   Проблема традиций и новаторства русской и советской прозы. – Нижний Новгород, 1990. – 156 с.
1017441
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Дис... Канд. филос. наук.: 09.00.05 / Лосев И.В.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 186л. – Бібліогр.:л.167-187
1017442
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Лосев И.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1017443
  Руденко С.В. Проблема традиції в українській філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1017444
  Садовникова Я. Проблема трансграничных рек в отношениях Индии и Бангладеш // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 105-113. – ISSN 0131-2227
1017445
  Ткаченко Р.В. Проблема трансгрессии в философии постмодернизма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 49-61
1017446
  Самойлова М.П. Проблема трансформации и адаптации античного наследия в социокультурной среде Руси (мистико-символическое направление) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме рецепции античного наследия культурой Руси. Рассматривается один из путей включения античности в отечественную культуру - мистико-символический - на примере творчества Псевдо-Дионисия Ареопагита и исихазма
1017447
  Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений : (классические версии) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 123-139. – Бібліогр.: с. 123-138. – ISSN 0042-8736
1017448
  Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений (классические версии) : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-122. – ISSN 0042-8736
1017449
  Марчук Б. Проблема трансформації боротьби за права людини у боротьбу за права нації в контексті діяльності правозахисного руху Української Гельсінської Групи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7069-15-6
1017450
  Зеленько О.А. Проблема трансформації вищої школи в аспекті теорії соціальної оптимізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 84-95. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1017451
  Оленічева Ю. Проблема трансформації відносин власності в житлово-комунальному господарстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 13-15. – ISSN 1728-9343
1017452
  Журбечюк Г.В. Проблема трансформації інституту права власності в умовах переходу України до ринку історико-правові аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 59-65.
1017453
  Гріненко О.О. Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 25-32


  Стаття присвячена дослідженню проблеми регулювання засобами ООН без пекових проблем сучасності. Статья посвящается исследованию проблемы регулирования посредством ООН современных проблем в области безопасности. The present article deals with the ...
1017454
  Терепищий С.О. Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 273-277. – ISSN 2076-1554
1017455
  Шнирков О.І. Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту / О.І. Шнирков, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 121-129. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність експортної диверсифікації України в контексті дезінтгераційних процесів на пострадянському просторі. Розглянуто факторні умови розвитку експорту з розподілом на фактори екзогенного та ендогенного впливу. До ендогенних ...
1017456
  Корпало Тарас Іванович Проблема трансцендентності в теорії пізнання : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Корпало Тарас Іванович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.161-174
1017457
  Корпало Т.І. Проблема трасцендентності в теорії пізнання : Автореф... канд філос.наук: 09.00.01 / Корпало Т. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 28л.
1017458
  Шмид Э. Проблема трех тел в квантовой механике : Пер. с англ. / Э. Шмид, Х. Цигельман. – Москва : Наука, 1979. – 272с.
1017459
  Голубев В.Г. Проблема трех тел в небесной механике / В.Г. Голубев, Е.А. Гребеников. – Москва, 1985. – 240с.
1017460
  Джеджула К.Е. Проблема Триеста в 1945-1946 г.г. и советская дипломатия : Дис... наук: / Джеджула К.Е.;. – К., 1946. – 243л. – Бібліогр.:л.235-243
1017461
  Яглом И.М. Проблема тринадцати шаров. / И.М. Яглом. – Киев : Вища школа, 1975. – 85 с.
1017462
  Колпитянський С Р. Проблема тріщинуватості порід у нафтовій геології / С Р. Колпитянський, . – Київ, 1966. – 160с.
1017463
  Трипільський А. Проблема труда в естетиці соціалістичного реалізму / А. Трипільський. – К., 1949. – 44с.
1017464
  Власенко А. Проблема труда в творечестве Федора Гладкова : Автореф... канд. филологич.наук: / Власенко А.; Московский городской педагогический институт имени В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 16 с.
1017465
  Сабуров В.А. Проблема трудовго и технико-экономического сотрудничества СССР с развивающимися странами : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Сабуров В. А.; Ун-т дружбы народ. – М., 1972. – 26л.
1017466
  Спекторская Р.Б. Проблема трудового воспитания детей в литературном наследстве А.М.Горького. : Автореф... канд. пед.наук: / Спекторская Р.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
1017467
  Малиновская Е.А. Проблема трудовой эмиграции в социально-экономической политике СФРЮ (середина 60-х - 70-е годы) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Малиновская Е.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с. – Библиогр.: 2 назв.
1017468
  Золотов А.В. Проблема Тунгусской катастрофы 1908 г. / А.В. Золотов. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 202 с.
1017469
  Слободянюк Р.Д. Проблема у системі координат категорії змісту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-58. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Досліджується цікаве з погляду теорії і практики явище - проблема - у широкому соціальному контексті та тісній взаємодії з іншими складовими категоріями змісту.
1017470
  Будыко М.И. Проблема углекислого газа / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 59с.
1017471
  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений / В.К. Глистин. – Л, 1979. – 128с.
1017472
  Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. / В.В. Мальцев. – Саратов, 1989. – 192 с.
1017473
  Клименко В. Проблема удосконалення законодавства про строки давності притягнення до кримінальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-110
1017474
  Люзняк М.Е. Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності / М.Е. Люзняк, Л.О. Гаряга, Т.І. Гончарук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1017475
  Колісник В. Проблема узгодження конституційно-правових норм, покликаних визначати правовий статус вищих органів державної влади в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 65-72. – ISSN 1993-0909
1017476
  Петров В.В. Проблема указания в языке науки / В.В. Петров. – Новосибирск, 1977. – 127с.
1017477
  Матвієнко В.М. Проблема українсько-кубанських союзницьких відносин та укладання міждержавного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-181. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Проаналізовано здобутки та проблеми двосторонніх відносин УНР та Кубанської Республіки у 1919-1921 рр.
1017478
  Росовецький С.К. Проблема українського бароко і Тарас Шевченко: деякі стилістичні та мовно-поетикальні аспекти // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 66-77
1017479
  Шендрик А.П. Проблема українського месіанізму у філософській доктрині В. Липинського та її потрактування І. Мірчуком // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 106-116. – ISSN 2075-1443
1017480
  Федорченко І. Проблема українського національного характеру в науковій спадщині М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі досліджень М. Костомарова проаналізовано становлення національного характеру українців. The development of national character of the Ukrainians is analyzed on the materials of the work of Mykola Kostomarov.
1017481
  Панасевич В.А. Проблема українського перекладу безособових речень новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 102-106. – Бібліогр.: Літ.: С. 106; 10 поз.
1017482
  Дмитрієнко І.В. Проблема українського правового прогресу: критерії та показники // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 50-58. – ISSN 1563-3349
1017483
  Зайцева Зінаїда Проблема українського університету у Львові: публіцистичний вимір (1899-1914 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 71-82
1017484
  Ганаба С.О. Проблема української історичної ідентичності на зламі тисячоліть // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 172-178
1017485
  Геник М. Проблема української меншини в Польщі у процесі міжнаціонального примирення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 207-222
1017486
  Єгорова В.В. Проблема української мови в народній просвіті та питання прогресу в українській і російській публіцистиці 1860-х - 1880-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 12-23
1017487
  Данюк Н. Проблема української мови у літературній творчості та громадському світогляді А. Свидницького // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 348-352
1017488
  Демчук Ю.Б. Проблема української національної ідентичності в посткомуністичну добу // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 41-42
1017489
  Здорікова Наталія Володимирівна Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. політичних наук : 23.00.01 / Здорікова Наталія Володимирівна ; МО України ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 131л. – Бібліогр.: л. 119-131
1017490
  Здорікова Наталія Володимирівна Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. політичних наук : 23.00.01 / Здорікова Наталія Володимирівна ; МО України ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 131л. – Бібліогр.:л.119-131
1017491
  Здорікова Н.В. Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : автореф. дис. ... канд. політтичних наук : 23.00.01 / Здорікова Н.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 19 с.
1017492
  Волковецька Н.В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1017493
  Волковецька Н.В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 196-226
1017494
  Ефремов В.Я. Проблема укрепления морального духа Красной армии в историографии периода Великой Отечественной войны (июнь 1941-май 1945 г.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 95-102. – ISSN 2070-9773
1017495
  Слепухов Н.И. Проблема умственного воспитания школьников в педагогическом наследии П.П.Блонского. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Слепухов Н.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1981. – 24л.
1017496
  Вдовина И.С. Проблема универсального ращвития личности в французском персонализме : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вдовина И.С.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1971. – 24л.
1017497
  Китайгородская Г.А. Проблема универсального языка: Pro et contra // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 73-77. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1017498
  Мостепаненко А.М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени / А.М. Мостепаненко. – Л, 1969. – 230с.
1017499
  Бокал Г.В. Проблема універсалій у філософії Ансельма Кентерберійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито зміст та спосіб розв"язання проблеми універсалій в філософії Ансельма Кентерберійського. В статье изложено содержание и способ решения проблемы универсалий в философии Ансельма Кентерберийского. The article Assembly put the content ...
1017500
  Братута О.Г. Проблема універсальності методологічного забезпечення здійснення досліджень в економічній науці // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 7-12. – ISSN 0321-4095
1017501
  Литвинов В.Д. Проблема унії у творах Станіслава Оріховського (поч. XVI ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 162-174. – ISSN 2075-1443
1017502
  Мельник Т.П. Проблема унормування української літературної мови в мовознавчому доробку Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 273-277. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1017503
   Проблема управлением процессом воспитания (материалы симпозиума). – М, 1971. – 147с.
1017504
   Проблема управлением процессом формирования личности. – М, 1972. – 152с.
1017505
  Вовк П.С. Проблема управления артикуляцией при обучении русскому языку как иностранному : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Вовк П.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1970. – 20л.
1017506
  Лозовая С.Н. Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.209-212. – ISSN 1727-1584
1017507
  Левшина О.Н. Проблема управления термоядерными реакциями / О.Н. Левшина. – М, 1961. – 19с.
1017508
   Проблема управления трудовыми ресурсами на совершенном этапе. – Л, 1989. – 165с.
1017509
  Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С.158-162
1017510
  Печенюк Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 274-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1017511
  Кудла М.В. Проблема управління початковою школю в Україні в педагогічній науці та публіцистиці другої половини XIX - початку XX століття // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 53-56. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076


  "... ідея М. Драгоманова щодо фінансування різних типів шкіл є особливо актуальною і сьогодні, у зв"язку зі становленням мережі опорних шкіл та потребою забезпечення належного державного фінансування загальноосвітніх шкіл різних типів". (с. 54)
1017512
  Вауліна О.В. Проблема управління суспільством в античній філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 132-137. – (Серія "Філософія")
1017513
  Ковнєров О. Проблема управління суспільством у німецькій філософії XVIII - XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
1017514
  Кірячок М. Проблема урбанізації в романі С. Процюка "Інфекція" // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 69-74
1017515
  Алисиевич Е.С. Проблема урегулирования национальных интересов в каспийскои регионе (международно-правовой аспект) / Е.С. Алисиевич, Н.В. Кислицына // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 149-172. – ISSN 1560-2893
1017516
   Проблема уровней и систем в научном познании. – Минск, 1970. – 256с.
1017517
  Сенина Т.А. Проблема усвоения в России византийского культурного наследия в связи с имяславческим спором начала ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 2073-9702


  Византийское культурное наследие, усвоенное в России при ее крещении, было забыто. Спор об имени Божием, разгоревшийся накануне революции, поспособствовал воскрешению в России "византизма" не только в области богословия, но и в практической церковной ...
1017518
  Дмитрие В.А. Проблема условности в реалистической литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитрие В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 19л.
1017519
  Михайлова А.А. Проблема условности в реалистическом искусстве / А.А. Михайлова. – Москва, 1966. – 32с.
1017520
  Элиава Н.Л. Проблема установки в промышленности мышления. : Автореф... Доктора пед.наук: / Элиава Н.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1017521
  Рябушко А.П. Проблема устойчивости движения тел в общей теории относительности / А.П. Рябушко. – Минск : Вышэйш. школа, 1987. – 110с.
1017522
  Зубов В.И. Проблема устойчивости процессов управления / В.И. Зубов; СП Госуд. ун-тет .Фак-тет прикладной математ.-процессов управления. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : НИИХ СПбГУ, 2001. – 354с. – ISBN 5-7997-0307-3
1017523
  Штонь Г.М. Проблема утверждения социалистической личности в украинской советской прозе 60-х - нач. 70-х гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Штонь Г.М.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 19л.
1017524
  Шостак М. Проблема утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях XII - XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 189-192
1017525
  Ханчич М.Г. Проблема утворення та визначення "загального" (понять та філософських категорій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про діалектичне визначення філософських категорій, особливо таких, як "буття", "суперечність", "всезагальне", "рух" тощо. Автор досліджує принципи утворення категорій.
1017526
  Лєбєдєва О. Проблема утворення українського етносу в українознавчих дослідженнях кінця XIX-початку XXI століть // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 106-109. – ISBN 978-966-439-357-4
1017527
  Крупка Н.О. Проблема утворення, обробки та утилізації відходів у Львівській області / Н.О. Крупка, Лотоцька-Дудик // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 62-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1017528
  Романів М.В. Проблема утилізації сміття в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 32-33 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1017529
  Розенблат В.В. Проблема утомления / В.В. Розенблат. – М., 1961. – 220с.
1017530
  Виговська І. Проблема ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-17-0
1017531
  Сірко А. Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 7-16. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1017532
  Садикова В. Проблема участі британської команди в Олімпійських іграх 1980 року // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 96-100. – ISSN 1728-9343
1017533
  Маслюк О. Проблема участі населення УРСР в Збройних силах СРСР у 1941-1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-0
1017534
  Філатов В.Г. Проблема участі ФРН у "гуманітарних інтервенціях" світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 223-231
1017535
  Тищенко Лариса Владимировна Проблема ученического самоуправления в истории школы и педагогики на Украине в период 1917-1931 гг. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Лариса Владимировна; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1992. – 138л. – Бібліогр.:л.115-138
1017536
  Суюнов А.С. Проблема учета атмосферных влияний на геодезические измерения в условиях центральной Азии. : Автореф... доктор техн.наук: 05.24.01 / Суюнов А.С.; Киев. гос. технич. ун-т строит. и архит. – К., 1995. – 39л.
1017537
  Карауш М.И. Проблема учета и контроля в аграрнопромышленных объединениях / М.И. Карауш. – М., 1977. – 168с.
1017538
  Иоффе М.П. Проблема учета производительности труда / М.П. Иоффе. – Москва ; Ленинград, 1931. – 159 с.
1017539
  Рубинштейн М.М. Проблема учителя / М.М. Рубинштейн. – М.-Л., 1927. – 175с.
1017540
  Тищенко Л.В. Проблема учнівського самоврядування в історії школи і педагогіки на Україні в період 1917-1931 рр. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
1017541
  Лєбєдєв Є.О. Проблема фазового укрупнення стохастичних систем у нетрадиційних постановках // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 82-84
1017542
  Цветкова Любовь Семеновна Проблема фактора в нейропсихологии детского возраста / Цветкова Любовь Семеновна, Цветков Андрей Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 57-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются подходы к выделению вариантов лобного синдрома на классическом и современном этапе развития нейропсихологии с позиций диагностики нарушений психического развития у детей. Предложена новая (иерархическая) концепция ...
1017543
  Хилханова Э.В. Проблема факторов переключения кодов в зарубежной и отечественной лингвистике: теоретический аспект // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 83-90. – ISSN 1562-1391


  Новокорейский язык - корейский язык 17-19 вв. Рассматриваются различия, существующие между текстами на новокорейском языке.
1017544
  Фісун О.В. Проблема фасилітуючої позиції педагогі у наукових дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 66-71. – (Педагогіка ; № 2)
1017545
   Проблема фациальной диагностики нефтегазоперспективных песчаных тел и пути её решения / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев, А.Д. Науменко, С.В. Окрепкий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 7-21 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1017546
  Іляшенко А. Проблема федералізації України / А. Іляшенко, О. Лихута // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 450-454. – ISSN 2413-6433
1017547
  Жданова И.А. Проблема федеративного устройства в Февральской революции 1917 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 17-28. – ISSN 0042-8779
1017548
   Проблема фенолов, из получение и применение. – М.Л., 1942. – 80с.
1017549
  Курбанов С. Проблема физического воспитания школьников (На примере туркм. фольклора и литературы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Курбанов С. ; Туркм. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Ашхабад, 1973. – 19 с.
1017550
  Антипенко Л.Г. Проблема физической реальности / Л.Г. Антипенко. – Москва, 1973. – 262с.
1017551
  Погонченкова Е. Проблема философского антиковедения в контексте гуманитарного знания // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – С. 114-122. – ISSN 2410-2601
1017552
  Кондратенко С.В. Проблема философской интерпретации основных концепций планетарной цивилизации // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.76-84
1017553
  Щербин В.К. Проблема финансирования инфраструктурных проектов инновационного развития стран СНГ // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 67-73. – ISSN 1815-2066
1017554
  Поліщук Р.В. Проблема фізичного здоров"я та виховання у працях українських педагогів XVIII-XIX століть // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 48-62. – ISBN 978-966-493-990-1
1017555
  Савицька І.М. Проблема філософії свідомості: історико-філософський вимір // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 16-24. – (Серія "Гуманітарні студії")
1017556
  Лучкевич Вікторія Проблема філософсько-релігійних основ педагогіки Я.А. Коменського крізь призму століть // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена исследованию философско-религиозных взглядов известного чешского педагога Я.А. Коменского и их влиянию на всю его педагогическую систему. В статье раскрыто сущность философской концепции ученого, выделены факторы, которые влияли на ...
1017557
  Прокопов Д.Є. Проблема філософського осмислення феномена Просвітництва (К. Л. Райнгольд) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 104-107
1017558
  Олійник Я.Б. Проблема фінансового забезпечення регіонального розвитку України і шляхи її вирішення / Я.Б. Олійник, С.Г. Шуман // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 194-203. – Бібліогр.: 8 назв.
1017559
  Новородовський В. Проблема фінансування інституцій природничо-сільськогосподарського напряму УАН (1918 - 1921 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 80-89
1017560
  Селіванова О. Проблема форм міксації мов у соціолінгвістиці // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 3--10. – Бібліогр.: С. 8-9; 18 назв


  Стаття присвячена обгрунтуванню статусу змішаних мов як форм міксації мов. Ознаки змішаних мов розглянуто в порівнянні з формами існування мови. Схарактеризовано типи змішаних мов іїхні диференційні параметри. Авторка враховує погляди лінгвівстів на ...
1017561
   Проблема форм руху у сучасній науці. – К, 1968. – 286с.
1017562
  Шварц И.Е. Проблема формализма в процессе обучения и в знаниях учащихся и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шварц И.Е.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1949. – 22л.
1017563
  Маглыш В.Н. Проблема формационной природы и типология доколониальных обществ восточноафриканского межозерья XVIII-XIX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Маглыш В. Н.; АН СССР, Ин-т Афр. – М., 1981. – 26л.
1017564
  Гараев Ш.Ш. Проблема формирования гражданского общества в современной Украине и Азербайджане // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 468-477
1017565
  Самардак М.В. Проблема формирования графической культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве университета / М.В. Самардак, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 141-147. – ISSN 1811-0916
1017566
  Судьбин В.Е. Проблема формирования духовного мира личности при социализме в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Судьбин В.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1969. – 22л.
1017567
  Балыкова Л.М. Проблема формирования и развития личности в наследии А.В.Луначарского : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Балыкова Л.М.; Моск. гос.пед. ин-т. – Тула, 1972. – 22л.
1017568
  Конкин М.И. Проблема формирования и развития философских категорий / М.И. Конкин. – М., 1980. – 245с.
1017569
  Царев Д.И. Проблема формирования колчеданных месторождений (на примере Забайкалья) / Д.И. Царев, А.П. Фирсов; АН СССР; Бурят.Науч.Центр СО; Геологический ин-т; Отв.ред.Ф.И. Вольфсон. – Москва : Наука, 1988. – 144с. – ISBN 5--02-002624-7
1017570
  Ильюшина Л.Л. Проблема формирования культурной идентичности социумов транзитивного типа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-286. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1017571
  Кармазина Т.П. Проблема формирования культуры потребления / Т.П. Кармазина. – Минск, 1986. – 107с.
1017572
  Боборыкин В.Е. Проблема формирования личности в марксистско-ленинской философи и критика буржуазных концепций социализации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Боборыкин В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
1017573
  Трегубов Н.А. Проблема формирования многопартийности в современной России: опыт и перспективы исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-29. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1017574
  Сгурская Л.В. Проблема формирования научного мировоззрения и атеистического воспитания учащихся в педагогическом наследии А. В. Луначарского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сгурская Л. В.; МВССО ГССР, Тбиил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1017575
  Звонарев И.С. Проблема формирования научного мировоззрения и марксистско-ленинская философия : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Звонарев И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
1017576
  Лазоренко Е.В. Проблема формирования нового социального типа личности в наследии Н. К. Крупской : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лазоренко Е. В.; КГУ, филос. фак-т. – К., 1973. – 198л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1017577
  Семенюк Н.Н. Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII столетия. / Н.Н. Семенюк. – М., 1967. – 300с.
1017578
  Шпиталь А.Г. Проблема формирования нравственного мира современника в современной литературе (опыт сравнительно-типол. анализа на матер. укр. и латыш. прозы 70-х годов). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Шпиталь А.Г.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
1017579
  Караваева Е.В. Проблема формирования общего образовательного пространства / Е.В. Караваева, И.Б. Котлобовский // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 9-17. – ISSN 0321-0383


  В статье проведен анализ основных тенденций и результатов образовательных реформ, проводимых в последние годы в России и других странах СНГ. Подробно проанализированы особенности российских ФГОС нового поколения и проблемы нормативно-методической базы, ...
1017580
  Нагорных Л.А. Проблема формирования общественной активности старшеклассников в теории и практике советской школы в период 60-х годов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Нагорных Л.А.; АНН СССР. – М, 1975. – 28л.
1017581
  Глушенкова Е.Н. Проблема формирования политической модели устойчивого развития России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.63-76. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1017582
  Плотникова О.А. Проблема формирования профессиональной культуры бакалавров по направлению подготовки "Реклама и связи с общественностью" // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 116-117. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема формирования профессиональной культуры бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». Рассмотрено понятие «профессиональная культура» с точки зрения философии, психологии и педагогики, а также ...
1017583
  Мизис Ю.А. Проблема формирования русского фронтира на юге России в XVI - первой половине XVIII в. в отечественной историографии / Ю.А. Мизис, С.Г. Кащенко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 9-16. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1017584
  Костоева Ж.И. Проблема формирования системы образования в Саудовской Аравии // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 190-202. – ISBN 978-5-89282-378-4
1017585
  Тарасенко Геннадий Иванович Проблема формирования социально-политических основ мировоззрения учащихся в современной буржуазной педагогике Франции (критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тарасенко Геннадий Иванович; Научо-иссл. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – М. – 23л.
1017586
  Шмелев Н.П. Проблема формирования социально-экономического механизма роста в развивающихся странах. : Автореф... доктор экон.наук: / Шмелев Н.П.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.38-39
1017587
  Соболь Т.В. Проблема формирования социальной идентичности в условиях глобальных общественных изменений // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 211-230. – ISSN 2307-3705
1017588
  Варьяш О.И. Проблема формирования феодально зависимого крестьянства в Испании в 8-9 веках : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Варьяш О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – М, 1979. – 14л.
1017589
  Ананьев В.Г. Проблема формирования характера. Расширенная стенограмма публичной лекции, прочит. в 1949 году в Ленинграде. / В.Г. Ананьев. – Ленинград, 1949. – 56с.
1017590
  Кияница Л.А. Проблема формирования художественного образа в документальном телефильме. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кияница Л.А.; МГУ. – М., 1971. – 21л.
1017591
  Тамбовцев Виталий Леонидович Проблема формирования целей в экономической системе : Автореф... канд. экон.наук: 00.13 / Тамбовцев Виталий Леонидович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 25л.
1017592
  Григорьева Н.Г. Проблема формирования ценностей в системе профессиональноо образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 37-40. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций у студентов в системе профессионального образования. Анализируются результаты проведенного исследования.
1017593
  Рахманов О.А. Проблема формування верстви власників крупного капіталу в соціологічних концепціях капіталізму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 47-55. – ISBN 978-966-171-498-3
1017594
  Чанцева-Коваленко Проблема формування готовності до сімейного життя та відповідального батьківства у молоді // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 98-101. – ISBN 978-966-189-359-6
1017595
  Ярощук І. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Ярощук, О. Блашків // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230. – ISSN 2309-9127
1017596
  Семіченко В.А. Проблема формування готовності студентів і викладачів до інноваційної діяльності / В.А. Семіченко, М.В. Артюшина // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 54-67. – ISSN 2226-4078
1017597
  Сидоренко Н. Проблема формування духовного світу підлітка й особливості поетики у повісті "Бригантина" Олеся Гончара // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 13-19. – ISBN 978-617-7201-22-8
1017598
  Богданова Наталія Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.27-34. – ISSN 1728-9572
1017599
  Богданова Н. Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.97-105. – ISSN 2075-1443
1017600
  Мельник М. Проблема формування екзистенційно-естетичного імперативу в контексті становлення автора // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 350-360


  Роль родового досвіду, ментальності народу в процесі формування автора як творця, деміурга слова особливо яскраво набуває своєї актуальності в умовах сучасного суспільства, яке перебуває на складному етапі відновлення та ревізії пост-радянських ...
1017601
  Коркішко О. Проблема формування іміджу й репутації в системі особисто-професійного становлення майбутнього магістра педагогіки вищої школи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 73-79. – ISSN 2077-1827
1017602
  Васильєва Т.А. Проблема формування інвестиційних ресурсів підприємства в трансформаційній економіці / Т.А. Васильєва, О.С. Грищенко // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 86-89
1017603
  Корнєєв В. Проблема формування інформаційного комфорту сприймача в структурній побудові твору // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 62-68


  У статті розглядається проблема впливу структури твору на інформаційний комфорт сприймана. Визначено шляхи підвищення комунікативної привабливості твору в масовій комунікації. The problem of influencing of structure of work on the informative ...
1017604
  Романишин С.С. Проблема формування комунікативної культури студентів в аспекті медичної деонтології // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 269-272. – ISSN 1684-7903
1017605
  Палагіцький Н.В. Проблема формування лідерських якостей майбутніх офіцерів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 519-520
1017606
  Паламаренко С. Проблема формування лідерських якостей майбутніх офіцерів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 369-370
1017607
  Садова М.А. Проблема формування морально-етичної відповідальності майбутнього практичного психолога // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 231-239. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1017608
  Буцкіна С. Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.49-51. – ISSN 0131-6788
1017609
  Снігур Проблема формування наукового лідера / Снігур, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 47-50
1017610
  Щербакова Олена Анатоліївна Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Щербакова Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 241л. – Бібліогр.:л.189-218
1017611
  Щербаков О.А. Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Щербаков О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1999. – 20л.
1017612
  Єрескова Тетяна Проблема формування національної ідентичності жителів Донеччини: регіональний вимір // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 87-90. – ISBN 978-966-8603-36-5
1017613
  Міхно О.П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С.Русової в журналі "Світло" (1910-1914 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 41-44


  У статті висвітлено погляди С.Русової на проблему формування національної самосвідомості, викладені в її публікаціях у журналі "Світло" протягом 1910-1914 рр.
1017614
  Міхно О. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях Софії Русової в часопису "Світло" (1910-1914 рр.): з фондів Педагогічного музею України // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 115-125. – ISBN 978-966-2410-26-6


  У статті висвітлено погляди С. Русової на проблему формування національної самосвідомості, викладені в її публікаціях у журналі "Світло" протягом 1910-1914 рр.
1017615
  Лавриненко С. Проблема формування національної свідомості студентської молоді в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 82-86. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Теоретичними підставами дослідження були роботи провідних українських і західних теоретиків в галузі проблем євроінтеграції, рівнів функціонування і формування національної свідомості. Визначаючи формування національної свідомості як одну з головних ...
1017616
  Лавриненко С. Проблема формування національної свідомості сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 117-120. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1017617
  Гаврилова О. Проблема формування національної свідомості у сучасному українському кінотексті / О. Гаврилова, В. Гарбар // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 76-83
1017618
  Марченко О.Г. Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г.С. Сковороди // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С.173-183. – ISSN 2074-8167


  Простежено життєвий шлях і становлення наукового світогляду Г.С. Сковороди, ідейні витоки його прогресивного вчення, в фокусі якого знаходяться етико-гуманістичні проблеми людства. Проаналізовані погляди сучасних науковців стосовно суті, складу, ...
1017619
  Гавриленко І. Проблема формування позитивного іміджу на міжнародній арені в контексті реалізації концепції "м"якої сили" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 105-106
1017620
  Чорний М.Г. Проблема формування природно-заповідної мережі Черкащини (на прикладі Черкаського бору) // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 489-490
1017621
  Грибок О.П. Проблема формування професійної культури у майбутніх фахівців в умовах інформатизації освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 229-233


  У даній публікації розглянута проблема формування професійної культури у майбутніх фахівців та розкриті педагогічні умови, шляхи, засоби і технології її формування у студентів під час навчально-виховного процесу ВНЗ
1017622
  Герасимова А. Проблема формування професійної мотивації студентів під час навчання у вищому навчальному закладі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 26-36. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1017623
  Сьомченко В.В. Проблема формування резерву сумнівних боргів у контексті ефективного управління дебіторською заборгованістю / В.В. Сьомченко, О.О. Дядюн // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 133-141. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1017624
  Хміль В.В. Проблема формування світоглядних пріоритетів сучасного суспільства // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 344-347. – ISSN 2076-7382
1017625
  Олексіч Д. Проблема формування системи державного аудиту в Україні / Д. Олексіч, Ж. Олексіч // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 236-245. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1017626
  Сищук А.А. Проблема формування соціально-економічної однорідності національної економіки у глобальній економічній системі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 247-251. – ISSN 1729-360Х
1017627
  Кочерга О. Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів- класиків другої половини Х!Х століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 11-14
1017628
  Копійка В.В. Проблема формування спільного інтеграційного механізму ЄЕС у контексті розширення в 60-70-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-30. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Висвітлено історичні аспекти інституційного реформування Європейського Співтовариства в контексті першого розширення, що набуває особливого значення в умовах проблеми сьогоднішнього розширення ЄС.
1017629
  Вільна Я. Проблема формування стилю в мистецтві (методологічний дискурс) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 74-84
1017630
  Лихолат А.О. Проблема формування стратегії інтелектуально-інноваційного розвитку України // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 80-88.
1017631
  Ткачук П.П. Проблема формування сухопутних військ за доби Директорії УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 92-97. – ISSN 0321-0499
1017632
  Грінівецька Ніна Миколаївна Проблема формування сучаского типу державного службовця в Україні : Автореф... канд. держ. управліннянаук: 25.00.01 / Грінівецька Ніна Миколаївна; Україн. Академ. державного управління при президент. України. – К., 1998. – 18л.
1017633
  Щербакова О.А. Проблема формування сучасної української еліти на сторінках наукової літератури та періодичної преси 90-х // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-61. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення на сторінках наукової літератури та періодики 90-х років ХХ ст. проблеми формування сучасної української еліти у контексті загальних проблем "множини еліт". Наводиться ряд визначень поняття "еліта", зауважується ...
1017634
  Горяча О. Проблема формування та використання кадрового потенціалу підприємств України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1017635
  Богданова Н.Г. Проблема формування творчої особистості // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 7-11


  У статті досліджуються основні чинники формування творчої особистості, з"ясовується роль соціального середовища, виховання та самовиховання.
1017636
  Богданова Н. Проблема формування творчої особистості // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 6 (388). – С. 59-63


  У статті досліджуються основні чинники формування та існування творчої особистості, підкреслюється роль соціального середовища, культури, навчального процесу, виховання та самовиховання
1017637
  Гусакова Н.М. Проблема формування творчої особистості режисера-педагога в соціально-культурному аспекті діяльності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 185-193
1017638
  Іщенко Ю. Проблема формування територіально-інноваційних систем в Україні та їхнє дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 165-171. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1017639
  Семенко С.В. Проблема формування української інтелігенції як конститутивна тема публіцистики Михайла Драгоманова та Олени Пчілки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 96-100. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано публіцистичні виступи Михайла Драгоманова та Олени Пчілки, котрі стосуються теми формування національно свідомої інтелігенції, її ролі як провідника народу на шляху до здобуття незалежності, етики поведінки українського ...
1017640
  Бондар С.В. Проблема формування української нації у творчості І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1017641
  Рабінович П. Проблема формування універсальної теорії права як спільної концептуальної основи теорій національного права і міжнародного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 240-244. – ISSN 1026-9932
1017642
  Івлєва Наталія Петрівна Проблема формування ціни науково-дослідних робіт у будівництві / Івлєва Наталія Петрівна, Івлєв Сергій Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання складності формування вартості робіт (послуг) на основі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу виконавців відповідних послуг, недосконалість системи і суперечність ціноутворення. ...
1017643
  Литвиненко О.М. Проблема формування/збереження національної ідентичності у світлі зарубіжного досвіду // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 136-143. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1017644
  Николаев В.Н. Проблема формулирования организаторских умений учителя в педагогической литературе : Указ. лит. В.Н. Николаев; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова: Кафедра педагогики и психологии / В.Н. Николаев. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 1976. – 44 с.
1017645
  Ситдиков П.Г. Проблема формулювання дефініції та визначення ознак терміну // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 432-439


  Статтю присвячено формулюванню дефініції та визначенню ознак терміну. В процесі аналізу наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених було сформульовано визначення терміну і подано розширений перелік його ознак. Статья посвящена формулировке ...
1017646
  Вальцель О. Проблема формы в поэзии / Оскар Вальцель ; Авторизированный перевод с нем. М.Д. Гурфинкель, под ред. и с вступ. статьей проф. В.М. Жирмунского "К воспросу о формальном методе". – Петербург : Academia, 1923. – 72 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 67-72. – (Современная литература)


  На обл. фамилия-подпись: Петра Кудрявцева
1017647
  Попов А.А. Проблема формы в современной дидактике / А.А. Попов, С.В. Ермаков, П.П. Глухов // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 110-123. – ISSN 1811-0916
1017648
  Мартыненко В.Я. Проблема формы и содержания : Автореф... канд. философ.наук: / Мартыненко В.Я.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. диалект. и ист. материализма. – Х., 1967. – 16л.
1017649
  Руднев А.Г. Проблема формы и содержания в языке. / А.Г. Руднев. – Л., 1959. – 28с.
1017650
  Руднев А.Г. Проблема фразеологии / А.Г. Руднев. – Ленинград, 1960. – 40с.
1017651
  Мкртчян М.А. Проблема фрустрации и защитные механизмы личности. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Мкртчян М.А.; Мин. просвещ. АрССР. Армян. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 25л.
1017652
  Дубовицкая Татьяна Дмитриевна Проблема фрустрации у студентов на начальном этапе обучения в вузе / Т. Д. Дубовицкая, А. Р. Эрбегеева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1017653
  Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе / И.Н. Горелов. – Челябинск, 1974. – 116с.
1017654
  Черницкий В.Б. Проблема функциональности режима художественной речи. (На матер. англоамериканской прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Черницкий В.Б.; АН УССр. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 25л.
1017655
  Кендзерська-Цеслякова Проблема функцій цивільного права в зв"язку з нормалізацією відшкодування шкоди в польському законодавстві
1017656
  Явчуновский Я.И. Проблема характера в драматургии Николая Погодина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Явчуновский Я.И. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23 с.
1017657
  Панченко В.Е. Проблема характера в ее связи со стилевыми тенденциями современной украинской советской прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Панченко В.Е.; Одесский гос.у н-т. – Одесса, 1979. – 26л.
1017658
   Проблема характера в зарубежных литературах. – Свердловск, 1985. – 134 с.
1017659
   Проблема характера в зарубежных литературах. – Свердловск, 1991. – 116с.
1017660
  Додонова Н.И. Проблема характера в историческом романе А.Н.Толстого : Автореф... Канд.филол.наук: / Додонова Н.И.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1963. – 19л.
1017661
  Рунт М.И. Проблема характера в критике революционных демократов: народ и герой в критике Н.Г.Чернышевского: уч. пособие / М.И. Рунт. – Куйбышев, 1975. – 140с.
1017662
  Радзявичюс А. Проблема характера в литовском советском рассказе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радзявичюс А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
1017663
  Михайлов Н.А. Проблема характера в прозе 60-х годов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Михайлов Н.А. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1973. – 20 с.
1017664
  Бороздина Л.В. Проблема характера в психологии // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 0042-8841
1017665
   Проблема характера в советской литературе. – Челябинск, 1988. – 152с.
1017666
  Дергачева Э.С. Проблема характера в советской прозе 20-х годов / Э.С. Дергачева. – Челябинск, 1983. – 94с.
1017667
  Фидарова Р.Я. Проблема характера в современной северокавказской прозе / Р.Я. Фидарова. – Орджоникидзе, 1987. – 103с.
1017668
   Проблема характера в современной советской литературе. – М.Л,, 1962. – 318с.
1017669
  Шахова Л Проблема характера в современном болгарском романе. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Шахова Л,Г.; АН СССР.Ин-т славяноведения и балканистики. – М, 1972. – 19л.
1017670
  Шарабасов С. Проблема характера в современном казахском рассказе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Шарабасов С.; Казах.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 18л.
1017671
  Крикунов Ю.А. Проблема характера в современном очерке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Крикунов Ю.А. ; Каз. гос. ун-т , Филолог. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19 с.
1017672
  Марисова Л.И. Проблема характера в трудах Н.Г. Чернышевсого и Н.А. Добролюбова : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Марисова Л.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 18 с.
1017673
  Марисова Л.и. Проблема характера в трудах Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова : Дис... канд.пед.наук: / Марисова Л.и.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1954. – 501л. – Бібліогр.:л.445-501
1017674
  Полтавчук Василий Григорьевич Проблема характера в украинском советском историко-биографическом романе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Полтавчук Василий Григорьевич; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1017675
  Киреев В.Х. Проблема характеров и обстоятельств в современном историческом романе русских писателей Узбекистана : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Киреев В.Х.; Самаркандский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1973. – 21л.
1017676
  Гуторов А.М. Проблема характеров и обстоятельств в творчестве В.Тендрякова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Гуторов А.М. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1973. – 42 с.
1017677
   Проблема характеру в радянській багатонаціональній ліитературі. – К, 1977. – 180с.
1017678
  Буряк Б.С. Проблема характеру в сучасній українській прозі : Дис... канд. филол.наук: / Буряк Б. С.; КДУ ім. Т. Шевченко. – К., 1965. – 506л.
1017679
  Моссэ И.Б. Проблема химической защиты в радиационной генетике / И.Б. Моссэ. – Минск, 1974. – 151с.
1017680
  Холодный Н.Г. Проблема химической регуляции морфогенеза и развития растений / Н.Г. Холодный. – 79-92с.
1017681
  Підмогильний В. Проблема хліба / В. Підмогильний. – К., 1927. – 218с.
1017682
  Підмогильний В. Проблема хліба / В. Підмогильний. – 2-е вид. – Х.К., 1930. – 170с.
1017683
  Пиріг Р. Проблема Холмщини у публіцистичних працях Михайла Грушевського (1905-1918 рр.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 123-134. – ISBN 978-966-02-4344-6
1017684
  Тимиш Л. Проблема християнства та церкви Київської Русі на сторінках міжвоєнних львівських греко-католицьких історико-црковних видань // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 130-141. – ISBN 966-7379-70-1


  Розглядається внесок українських учених у дослідження історії поширення християнства в Україні.
1017685
  Самойленко О.А. Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. XIX ст.- поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Самойленко Оксана Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1017686
  Головко Л.В. Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 238-246. – ISSN 2072-1692
1017687
  Романцов В. Проблема хронологічних меж національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. у вітчизняній історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 122-125. – ISSN 1728-9343
1017688
  Пименов Н.З. Проблема художественного в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Пименов Н.З. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1017689
  Ковынев В.М. Проблема художественного конфликта в свете теории познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ковынев В.М. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 20 с.
1017690
  Погребный Анатолий Григорьевич Проблема художественного конфликта в теории и практике современной советской литературы : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.08, 10.01.02 / Погребный Анатолий Григорьевич; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1982. – 44л.
1017691
  Пигулевский Виктор Олегович Проблема художественного мастерства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Пигулевский Виктор Олегович; МГУ. – М., 1979. – 20л.
1017692
  Волков И.Ф. Проблема художественного метода и "Фауст" Гете : Автореф... д-ра филол.наук: 647 / Волков И.Ф.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
1017693
  Максимов С.И. Проблема художественного очерка в современном советском литературоведении и критике : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Максимов С.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусст. – Москва, 1964. – 14 с.
1017694
  Владимирова Анна Игоревна Проблема художественного познания во французской литературе на рубеже двух веков (1890 - 1914) / Владимирова Анна Игоревна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 96 с.
1017695
  Джинджизашвили Н.Я. Проблема художественного прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Джинджизашвили Н. Я.; АН СССР, Ин-т филос. Сектор эстетики. – М., 1968. – 20л.
1017696
  Шляхов Б.М. Проблема художественного прогресса в идейном наследии В.И.Ленина / Б.М. Шляхов. – Днепропетровск, 1984. – 84с.
1017697
  Костин Е. Проблема художественного психологизма в "Тихом Доне" М. Шолохова / Е. Костин. – Вильнюс, 1979. – с.
1017698
  Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля / А.Ф. Лосев; [сост., авт. предисл. А.А. Тахо-Годи ; ред. С.Б. Бураго]. – Киев : Collegium Киев. Акад. Евробизнеса, 1994. – 289 с. – (Библиотека журнала «Collegium»)
1017699
  Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства / А.Г. Васадзе. – Тбилиси, 1978. – 174с.
1017700
  Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства : Автореф... д-р филол.наук: 10.01.08 / Васадзе А.Г.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1979. – 49л.
1017701
  Николов Н.П. Проблема художественной выразительности современного конфликта (на матер. соврем. болгар. драмат. и театра) : Автореф... канд. искусств.наук: / Николов Н. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. литератур. искусств. и журналист. – М., 1965. – 15л.
1017702
   Проблема художественной правды. – М, 1971. – 328с.
1017703
  Дедова Н.Ф. Проблема художественной правды в марксистско-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: / Дедова Н.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1963. – 15л.
1017704
  Раевская В.В. Проблема художественной правды в произведения советской прозы в Великой Отечественной войне : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Раевская В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1971. – 22л.
1017705
  Еремеев А.Ф. Проблема художественной правды и ее критерия в искусстве : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Еремеев А.Ф. ; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердолвск, 1962. – 16 с.
1017706
  Махлина Светлана Тевельевна Проблема художественной условности в связи с некоторыми вопросами содержания и формы в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Махлина Светлана Тевельевна; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 24л.
1017707
  Мунтян А.А. Проблема художественных стилей и направлений английской поэзии XVIII века в современном литературоведении // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 196-205
1017708
  Школут Тадеуш Проблема художественых ценностей в марксистско-ленинской эстетике. : Дис... канд. филос.наук: / Школут Тадеуш; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 242л. – Бібліогр.:л.197-242
1017709
  Леонова В.П. Проблема художетсвенного метода в критике РАПП / В.П. Леонова. – Иркутск, 1970. – 76с.
1017710
  Такварелия Лия Амбросиевна Проблема художника в творчестве Э.Т.А.Гофмана (на примере образа Крейслера) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Такварелия Лия Амбросиевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси. – 26л.
1017711
  Тетеріна О. Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції М. Драгоманова // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 115-121. – ISBN 966-02-2954-2
1017712
  Ільницька Л.В. Проблема художнього стилю в естетичній теорії Герберта Ріда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Автор статті досліджує проблему художнього стилю на основі аналізу естетичної теорії Герберта Ріда. The author of this article throws light on Herbert Read"s problem of such notion as artistic style in his aesthetic theory.
1017713
  Горяча Н.М. Проблема художньої єдності збірки Марселя Пруста "Втіхи та дні" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 25-31. – ISBN 966-581-148-7
1017714
  Вернудіна І.В. Проблема художньої творчості в українській гуманістиці кінця XIX - початку XX століть // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209


  У статті окреслено основні теоретичні аспекти, історичні особливості й шляхи розв"язання проблем художньої творчості в гуманістиці України межі XIX - XX століть.
1017715
  Вернудіна І.В. Проблема художньої творчості в українській гуманістиці кінця XIX - початку XX століть // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209
1017716
  Поляков Є.М. Проблема Цезаря у неофрегеанській філософії математики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 67-71. – ISSN 1996-5931
1017717
  Володарская И.А. Проблема целей обучения в современной педагогике / И.А. Володарская, А.М. Митина. – Москва, 1989. – 72с.
1017718
  Фролов И.Т. Проблема целесообразности в свете современной науки. / И.Т. Фролов. – М, 1971. – 48с.
1017719
   Проблема целесообразности в теоретической биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Царбаев Ч. Л,; Царбаев Ч. Л,; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 24л.
1017720
  Москалюк М. Проблема целібату в християнсько-суспільному житті Галичини 20-х - 30-х років ХХ століття // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 58-62.
1017721
  Айрумян М.В. Проблема целостной личности и эстетическое воспитание : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Айрумян М.В.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1017722
  Блауберг И.В. Проблема целостности в марксистской философии / И.В. Блауберг. – М, 1963. – 98с.
1017723
   Проблема целостности в современной биологии. – М, 1968. – 384с.
1017724
  Мукитанов Н.К. Проблема целостности в физической географии / Н.К. Мукитанов. – Алма-Ата, 1974. – 167с.
1017725
  Афанасьев В.Г. Проблема целостности в философии и биологии / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1964. – 416 с.
1017726
  Черных В.В. Проблема целостности высших таксонов : Точка зрения палеонтолога; монография / В.В. Черных; Отв. ред. Мейен С.В. – Москва : Наука, 1986. – 142с.
1017727
  Тягло А.В. Проблема целостности квантовых систем / А.В. Тягло, И.З. Цехмистро // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1017728
  Монич З.И. Проблема целостности общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Монич З.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1966. – 15л.
1017729
  Югай Г.А. Проблема целостности организма / Г.А. Югай. – Москва, 1962. – 248с.
1017730
  Югай Герасим Андреевич Проблема целостности организма. (Философ. анализ) : Автореф... доктора философ.наук: / Югай Герасим Андреевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 33л.
1017731
  Пружинин Б.И. Проблема целостности теории. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Пружинин Б.И.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1017732
  Косилова Е.В. Проблема цельности субъекта в философии и когнитивной науке // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 37-54. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1017733
  Рамазанов С.П. Проблема ценности в истории. Историографические и методологические аспекты / С.П. Рамазанов. – Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2006. – 128с. – ISBN 5-98461-231-3
1017734
  Субботин Ю.К. Проблема ценности в неотомизме. / Ю.К. Субботин. – М., 1980. – 126с.
1017735
  Антонович И.И. Проблема ценности в современной американской буржуазной философии и социологии : Автореф... канд. философ.наук: / Антонович И.И.;. – К, 1964. – 19л.
1017736
   Проблема ценности в философии. – М.Л,, 1966. – 262с.
1017737
  Слободянюк С.С. Проблема ценности личности в марксистской философии и православно-христианской теологии. : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Слободянюк С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС.Ин-т науч.атеизма. – М, 1968. – 16л.
1017738
  Шапиро Н.А. Проблема ценности теории по С. Булгакоку и политическая экономия сегодня // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 57-66. – ISSN 2073-6118
1017739
  Мережинская Проблема ценностных ориентиров в текстах "позднего" русского литературного постмоденизма : (концепты "деньги", "новый русский" в концептосфере произведений) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 282-290. – ISBN 966-8188-10-1
1017740
  Лункевич В.А. Проблема центра для дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Лункевич В.А.; АН БССР. Учен. совет по матем. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1017741
   Проблема центра и периферии в физиологии нервной деятельности. – Горький, 1935. – 491с.
1017742
  Садовский А.П. Проблема центра и фокуса для аналитических дифференциальных систем : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.02 / Садовский А. П.; Ин-т матем. АН Белоруссии. – Минск, 1996. – 32л.
1017743
  Батаєва К. Проблема церковно-державних відносин у соціології релігії М. Драгоманова // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 2, квітень - червень. – С. 164-174. – ISSN 1563-3713


  Розглянуто основні аргументи М. Драгоманова, що обгрунтовують тезу про соціально-культурну небезпеку поєднання церковної і державної влади, що може призвести до релігійної нетерпимості, порушення принципу свободи совісті, зростання внутрішньої і ...
1017744
  Кагамлик С.Р. Проблема церковної єдності у творчому спадку митрополита Андрея Шептицького та діячів ранньомодерного часу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 242-244
1017745
  Пестушко Валерій Проблема цивілізації № 1 : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53
1017746
  Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною та дочірньою юридичними особами :порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
1017747
  Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики / М.Н. Дарвин. – Кемерово, 1983. – 104с.
1017748
  Чамата Н. Проблема циклізації в поетичній творчості Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 10-15. – ISSN 0236-1477
1017749
  Микушевич В. Проблема цитаты ("Доктор Фаустус" Томаса Манна по-немецки и по-русски) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 239-260
1017750
  Тарасюк Л.С. Проблема цілісності буття людини // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2077-1800
1017751
  Гук О.І. Проблема цілісності людини в українській філософії першої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-152. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1017752
  Вергелес К.М. Проблема цілісності людини в християнстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 16-19


  У статті аналізується одна з головних проблем християнської традиції - проблема цілісності людини. Особливу увагу автор звертає на "втрачену цілісність" Адама і Єви, на шляхи та можливості поновлення людської сутності. Людина є єдиною духовною істотою ...
1017753
  Трайчук А.С. Проблема ціннісного призначення людини у філософській антропології Макса Шелера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 120-122
1017754
  Кругляк М. Проблема ціннісної навантаженості наукового знання і об"єктивності вченого // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-58. – ISSN 2227-1503
1017755
  Сколеба І.І. Проблема цінностей в російській філософії(кінець ХІХ – початок ХХ ст.): методологічні аспекти дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 109-112. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто методологію аналізу цінностей, їх взаємозв"язку зі смислом життя людини у російській традиції філософування (ХIХ - ХХ ст.). Статья посвящена методологии исследования ценностей, их взаимосвязи со смыслом жизни человека в русской традиции ...
1017756
  Синюченко М.І. Проблема цінності грошей у теорії М.І. Туган-Барановського // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 16-22.
1017757
  Ковальчук О. Проблема цінності права в нормативістській теорії Г. Кельзена / О. Ковальчук, В. Хаврук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналіз і розглядається питання цінності права з точки зору нормативістської теорії Г. Кельзена. Проводится анализ и рассматривается вопрос ценности права с точки зрения нормативистской теории Г. Кельзена. The analysis is spent and the ...
1017758
  Оніщенко О. Проблема часових видів мистецтв у естетичній спадщині А. Шопенгауера / продовження. Початок у № 4/5, 2009 // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 114-124. – ISSN 1997-4264


  Роглянуто концепцію часових видів мистецтва А. Шопенгауера.
1017759
  Козубенко Л. Проблема часу та простору у світовому літературному процесі XX століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 45-54


  У статті досліджується проблема часу і простору у світовому літературному процесі ХХ століття. Час і простір у художніх творах зарубіжних письменників, на відміну від реального часу і простору, завжди подаються безпосередньо через сприйняття ...
1017760
  Мысливченко А.Г. Проблема человека / А.Г. Мысливченко. – Москва, 1965. – 40с.
1017761
   Проблема человека. – Петрозаводск, 1979. – 160с.
1017762
  Угримова А.Н. Проблема человека в буржуазных теориях организации / А.Н. Угримова. – Киев, 1982. – 136 с.
1017763
   Проблема человека в диалектическом материализме. – ПЕрмь, 1979. – 162с.
1017764
   Проблема человека в западной философии : Сб. переводов с англ., нем., фр. – Москва : Прогресс, 1988. – 552с.
1017765
   Проблема человека в истории науки и философии. – Л, 1990. – 165с.
1017766
  Махаров Е.М. Проблема человека в истории философской мысли / Е.М. Махаров. – М., 1986. – 61с.
1017767
  Смольянинов И.Ф. Проблема человека в марксистско-ленинской философии и эстетики / И.Ф. Смольянинов. – Л., 1974. – 208с.
1017768
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в немарксистской философии США XX века / Г.М. Нажмудинов. – Свердловск, 1989. – 163с.
1017769
  Дудкин В.Я. Проблема человека в позитивном экзистенциализме Никола Аббаньяно : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дудкин В.Я.; МГУ. – Москва, 1974. – 21л.
1017770
  Добин А.В. Проблема человека в политической философии Шри Раджниша / А.В. Добин, А.С. Иванова, Е.М. Прошина // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 231-235. – ISSN 1606-951Х
1017771
  Герман Е. Проблема человека в произведениях маркиза де Сада // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 16-18
1017772
  Цанн Кай-си Проблема человека в работах Маркса 40-х годов ХІХ века / Цанн Кай-си. – Владимир, 1973. – 230с.
1017773
  Волкова Валентина Александровна Проблема человека в работах Ф. Энгельса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волкова Валентина Александровна ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1017774
  Драч Г.В. Проблема человека в раннегреческой философии / Г.В. Драч. – Ростов -на-Дону, 1987. – 174с.
1017775
  Брегадзе А.А. Проблема человека в ранних трудах К.Маркса : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Брегадзе А.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1017776
  Болдырев А.И. Проблема человека в русской философии XVIII века / А.И. Болдырев. – Москва : Московский университет, 1986. – 120с.
1017777
  Гордиенко А.Т. Проблема человека в современной борьбе эстетических идей : Дис... докт. филос.наук: / Гордиенко А.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 390л. – Бібліогр.:л.1-54
1017778
  Омаров З.О. Проблема человека в современной лирической поэзии народов Дагестана : Автореф... канд. филол.наук: / Омаров З. О.; ДагестГУ. – Махачкала, 1969. – 18л.
1017779
   Проблема человека в современной философии. – М, 1969. – 432с.
1017780
  Крутова О.Н. Проблема человека в социальной философии марксизма / О.Н. Крутова. – М., 1990. – 136с.
1017781
  Петленко В.П. Проблема человека в теории медицины / В.П. Петленко. – Киев, 1984. – 200 с.
1017782
   Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М, 1983. – 262с.
1017783
   Проблема человека в традиционных китайских учениях.. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
1017784
  Бережной Н.М. Проблема человека в трудах К. Маркса / Н.М. Бережной. – М, 1981. – 111с.
1017785
  Какулия Ш.Т. Проблема человека в философии : Автореф. дис. ... доктора филос. наук : 09.622 / Какулия Ш.Т. ; КГУ. – Киев, 1971. – 52 с.
1017786
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в философии 20 века : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Нажмудинов Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 57л.
1017787
  Шлайфер Наум Ефимович Проблема человека в философии американского протестантизма : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.03 / Шлайфер Наум Ефимович; Москов. гос. ун-т. – М., 1984. – 33л.
1017788
  Бакрадзе Арчил Тенгизович Проблема человека в философии Вл. С.Соловьева. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Бакрадзе Арчил Тенгизович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилисси, 1973. – 35л.
1017789
  Вакульчик Н.В. Проблема человека в философии Герберта Маркузе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00. / Вакульчик Н.В.; АН БССР. – Минск, 1975. – 13л.
1017790
  Овсиенко Ф.Г. Проблема человека в философии католицизма / Ф.Г. Овсиенко. – Киев, 1986. – 47с.
1017791
  Бергинер Г.В. Проблема человека в философии французского экзистенциализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Бергинер Г.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
1017792
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в философии ХХ века. Основные направления : Дис... докт. философ.наук: / Нажмудинов Г.М.; Госкомитет РСФСР по делам науки и высш. шк., Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1990. – 313л. – Бібліогр.:л.289-313
1017793
  Какулия Ш.Т. Проблема человека в философии. : Дис... доктор философ.наук: / Какулия Ш.Т.;. – Тбилиси-М., 1970. – 439л. – Бібліогр.:л.423-439
1017794
  Новиков Г.Б. Проблема человека в философии: к вопросу о соответствии целей и средств их достижения // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 108-112. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1017795
  Коломиец Т.А. Проблема человека во французском материализме XVIII в. : Автореф... канд. филос.наук: / Коломиец Т.А.; АН УССР. Объед. учен. совет ин-та философии и ин-та гос-ва и права. – К., 1974. – 22л.
1017796
  Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме: критич. анализ. / Г.М. Тавризян. – М., 1977. – 141с.
1017797
   Проблема человека и гуманитарные науки. – Новосибирск, 1988. – 120с.
1017798
   Проблема человека и интегративно-общенаучные процессы в эпоху НТР. – Казань, 1984. – 115с.
1017799
  Гусейнова Е.С. Проблема человека и личности в эпическом наследии Бахтияра Вагабзаде // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 29-33. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1017800
  Мысливченко А.Г. Проблема человека и марксистско-ленинской философии / А.Г. Мысливченко. – М., 1973. – 64с.
1017801
  Аладьин В.Г. Проблема человека и общества в философии Аргентины / В.Г. Аладьин. – Москва, 1986. – 162с.
1017802
  Фомиченко В.В. Проблема человека и современный клерикальный антикоммунизм / В.В. Фомиченко. – Киев, 1982. – 165с.
1017803
  Иванова М.В. Проблема человека как проблема автора в западнорусской философско-богословской мысли первой половины XVII // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 69-76. – ISSN 0042-8744
1017804
  Куликов Владимир Борисович Проблема человека: противоположность диалектико-материалистической и религиозно-антропологической концепций : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Куликов Владимир Борисович; Уркльский гос. ун-т. – Свердловск, 1978. – 19л.
1017805
  Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия / З.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1985. – 309 с.
1017806
   Проблема человеческого капитала в условиях современной России : материалы конференции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.88-104. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1017807
  Кан Г.Э. Проблема человечества. / Г.Э. Кан. – М, 1955. – 255с.
1017808
  Бердниченко І. Проблема черговості задоволення вимог кредиторів, що не забезпечені заставою // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 254-255. – ISBN 978-617-7069-28-6
1017809
  Лунева Ю.В. Проблема Черноморских проливов и англо-русское соперничество на рубеже XIX - XX вв. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5 (613). – С. 36-42. – ISSN 0321-0626
1017810
  Федоровых А.П. Проблема Черноморского флота в контексте российско-украинсуих отношений (1991-2002 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 137-143
1017811
  Бубенок О.Б. Проблема черных клобуков в восточноевропейской историографии от XVIII в. до наших дней // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 45-64. – ISSN 1608-0599
1017812
  Завальнюк О. Проблема чесності й гідності в спорті та моральне самовиховання спортсмена // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 47-57
1017813
  Лебідь І. Проблема чеченських біженців у контексті відносин Росія - ЄС (1992-2010 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 152-155. – ISSN 2076-1554
1017814
  Маслюк О. Проблема чисельності та національного складу радянських партизан на території України у вітчизняній історіографії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 309-312. – ISBN 978-966-171-795-3
1017815
   Проблема чистой воды. – М, 1977. – 95с.
1017816
  Ищук Г.Н. Проблема читателей в творческом сознании Л.Н. Толстого / Г.Н. Ищук. – Калинин, 1975. – 119с.
1017817
  Кривонов В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя / В.Ш. Кривонов. – Воронеж, 1981. – 167с.
1017818
  Шевченко Г. Проблема читача в компаративних дослідженнях Олександра Білецького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-83. – ISSN 0236-1477
1017819
  Цар Ю. Проблема читача та рецепції художнього твору у працях Олександра Потебні, Івана Франка та Олександра Білецького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 93-101. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто проблему читача художнього твору у літературознавчій спадщині О. Потебні та її подальше вивчення в наукових студіях І. Франка та О. Білецького. Вивчено зв"язок читача з процесом художньої творчості, поняттями свідомості та самосвідомості ...
1017820
  Павлюх Н.М. Проблема читача у європейській літературі та європейському літературознавстві доби романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Павлюх Наталія Миколаївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 195-219
1017821
  Павлюх Н.М. Проблема читача у європейській літературі та європейському літературознавстві доби романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Павлюх Н.М.; Павлюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1017822
  Гайдуков Л.Ф. Проблема членства УРСР в ООН у зарубіжній українській історіографії 50-х - 60-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1017823
  П"явка Проблема членування і похідності у парадигматичному висвітленні : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / П"явка П.-О.Т. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1993. – 23 с.
1017824
  Машевський О.П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах : (1870 р. - початок 1920-х рр.) : монографія / О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2010. – 792 с. – ISBN 978-966-2172-03-4
1017825
  Машевський О. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах 1877-1878 рр: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні історіографічні підходи до вивчення проблеми дипломатичної боротьбі великих держав за контроль над протоками Босфор та Дарданелли в період російсько-турецької війни 1877-1878 рр. та післявоєнного врегулюван-ня "східної кризи". Main ...
1017826
  Машевський О. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах останньої третини XIX століття: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи російських, радянських, західних дослідників до вивчення питання впливу проблеми Чорноморських проток на трансформацію міжнародних відносин в останній третині XIX ст. Main attitudes to studying of Straits Question and ...
1017827
  Гончар Б.М. Проблема Чорноморських проток у політиці країн Антанти і Троїстого союзу напередодні Першої світової війни / Б.М. Гончар, О.П. Машевський // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії. – Київ, 2009. – Вип. 18
1017828
  Машевський О.П. Проблема чорноморських проток у політиці країн Троїстого союзу в період східної кризи 1894-1897 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 403-409. – ISBN 966-7196-06-2
1017829
  Задорожна С. Проблема чужомовності в українській літературі: приклад М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання приналежності творчості М. Гоголя до української літератури. The article tackles the role and place of M. Gogol"s works in the Ukrainian literature.
1017830
  Дика О.І. Проблема чуттєвого і раціонального в естетичних концепціях Гегеля, Фейєрбаха та Ніцше // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 75-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1017831
  Кривошея Т.О. Проблема чуттєвої культури в некласичному гуманітарному дискурсі: Ф. Ніцше, М. Шелер, М. Гартман // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-74. – ISSN 2226-3209
1017832
  Смирнов Б.М. Проблема шаровой молнии / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1988. – 207 с.
1017833
  Иванов А.А. Проблема шпионажа в России в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779
1017834
  Швирков О.І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : Автореф. дис. ...канд. филос. наук: Спец. 09.00.09 / Олександр Іванович Швирков; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:8 назв
1017835
  Швирков О.І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.09 - філософія науки / Швирков О. І.; Олександр Іванович Швирко; МОН України; Житомирський держ. ун-т ім.І.Франка. – Житомир, 2006. – 170л. – Бібліогр.:л.154-170
1017836
  Прокопець Т.М. Проблема щастя в драмі Володимира Винниченка "Брехня" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 117-120. – (Філософські науки)
1017837
  Костенко О.О. Проблема щастя у ранній прозі В. Винниченка : Аналіз одного оповідання // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 40-51
1017838
  Фесенков В.Г. Проблема эволюции Земли и планет / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1950. – 62с.
1017839
  Танкиев Абукар Хажалиевич Проблема эволюции образа человека в эпическом творчестве вайнахов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Танкиев Абукар Хажалиевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1978. – 22л.
1017840
  Петров Э.Ф. Проблема эгоизма в свете марксистско-ленинской этики : Автореф... канд. философ.наук: / Петров Э.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор этики. – М., 1966. – 19л.
1017841
  Хубулава Г.Г. Проблема эйтаназии в светской и христианской этике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С.44-50. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Эйтаназия является сложнейшей социально-философской, антропологической и медицинской проблемой. Вопрос о праве человека на смерть, как и вопрос о спасительном значении предсмертного страдания, остается предметом острых дискуссий между богословами, ...
1017842
  Папоян В В. Проблема эквивалентности ансамблей для Бозе-системы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папоян В.В; АН СССР.Матем.ин-т. – Москва, 1987. – 9л.
1017843
  Акатьев А.П. Проблема эквивалентности документов об образовании / А.П. Акатьев, К.Н. Цейкович. – Москва, 1980. – 29с.
1017844
  Фаге М.К. Проблема эквивалентности обыкновенных линейных дифференциальных операторов / М.К. Фаге, Н.И. Нагнибида. – Новосибрск, 1987. – 280с.
1017845
  Гесь С.Э. Проблема экономии времени в условиях развитого социализма : /Материалы к лекции/ / С.Э. Гесь; МВ и ССО УССР.ИПК препод.общест.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1980. – 32 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1017846
  Комаров С.В. Проблема экономии рабочего времени и ее значение в строительстве коммунистического общества : Автореф... канд. экон.наук: / Комаров С.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра полит. экономии. – Горький, 1966. – 15л.
1017847
  Коноплева Эльвира Павловна Проблема экономических интересов в социалистическом производстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коноплева Эльвира Павловна;. – М., 1973. – 24л.
1017848
  Гофман К.Б. Проблема экономического единства и уровень промышленности Германии / К.Б. Гофман. – Москва, 1947. – 24с.
1017849
  Завьялов В.Г. Проблема экономического отчуждения в анализе производственных отношений / В.Г. Завьялов. – Томск, 1990. – 140с.
1017850
  Сатхапорн С. Проблема экономического роста новых индустриальных стран (на прим. Таиланда) : Автореф... канд. экон.наук: 08.01.01 / Сатхапорн С.; КУ. – Киев, 1994. – 18л.
1017851
  Сатхапорн Суваначария Проблема экономического роста новых индустриальных стран (на примере Таиланда) : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Сатхапорн Суваначария; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 195л. – Бібліогр.:л.183-192
1017852
  Литаврина Э.Э. Проблема экономического упадка Испании в XVI - начале XVII вв. по сочинениям испанских экономистов XVI-XVII вв. : Автореф... кандидата ист.наук: / Литаврина Э.Э.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1964. – 19л.
1017853
  Степанов Л.В. Проблема экономической независимости. : О путях развития национальной экономики освободившихся стран / Л.В. Степанов. – Москва : Мысль, 1965. – 191 с.
1017854
  Довбненко Н.Л. Проблема экономической эффективности социалистического производства в литературе 20-30-х годов / Н.Л. Довбненко. – М, 1983. – 174с.
1017855
  Куприян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной практики / А.П. Куприян; отв. ред. Д.П.Горский. – Москва : Наука, 1981. – 166, [2] с.
1017856
  Кистанов В.О. Проблема экспорта оружия из Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1982. – № 2 (220). – С. 78-83
1017857
  Ковалев А.П. Проблема элементарности в географии : теория и практика экологических исследований в физической географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип.38. – С. 20-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1017858
  Комиренко И.Д. Проблема эмиграции в алжиро-французских отношениях / И.Д. Комиренко. – Киев, 1975. – 31с.
1017859
  Мукбиль А.А. Проблема эмиграции квалифицированных специалистов из Йемена в Западные страны // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 36-39
1017860
  Прихидько А.И. Проблема эмоций в зарубежной социальной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.141-152. – ISSN 0042-8841
1017861
  Лебедев Л.П. Проблема эмоций в свете марксистско-ленинской теории отражения : Автореф... канд. филос.наук: / Лебедев Л. П.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1954. – 15л.
1017862
  Афанасенко Э.Е. Проблема эмоциональности обучения в советской педагогике.(1917-1941 гг). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Афанасенко Э.Е.; МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1982. – 179л. – Бібліогр.:л.140-179
1017863
  Афанасенко Э.Е. Проблема эмоциональности обучения в советской педагогики /1917-1941 гг/ : Автореф... наук: / Афанасенко Э.Е.; КГУ. – К., 1982. – 22л.
1017864
  Касымов К.Т. Проблема энтеровирусов в Таджикистане : Автореф... доктор. мед.наук: 095 / Касымов К. Т.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д. И. Ивановского. – Москва, 1968. – 30л.
1017865
  Шишкин Алексей Петрович Проблема эпического повествования в современном английском романе (циклы романов Р.Хьюза, И.Во, Э.Поуэлла) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Шишкин Алексей Петрович; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1981. – 18л.
1017866
  Домиловская Л.В. Проблема эстетики художественного текста в современной лингвистике // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 207-220. – ISSN 1229-1188
1017867
  Тушинский Оурелян Дионизьевич Проблема эстетического и процесс художественного творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Тушинский Оурелян Дионизьевич; КГУ. – К., 1975. – 21л.
1017868
  Заслонова Е.Н. Проблема эстетического идеала в работах Г.В.Плеханова : Автореф... канд. филол.наук: / Заслонова Е.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1964. – 15л.
1017869
  Климов Ю.Д. Проблема эстетического идеала в раннем творчестве К.А. Федина (1919-1924) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Климов Ю.Д. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 25 с.
1017870
  Громов Е.С. Проблема эстетического идеала. (К вопосу о становлении категории эстетического идеала) : Автореф... канд. филос.наук: / Громов Е.С.; МГУ. Философ. фак-т. – М., 1961. – 18л.
1017871
  Миролюбова Л.Р. Проблема эстетического освоения предметно-вещной сферы быта : Автореф... канд. философ.наук: 09.623 / Миролюбова Л.Р.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
1017872
   Проблема эстетической ценности в современных зарубежных исследованиях : реферативный сб. – Москва, 1983. – 140 с.
1017873
  Фортова А.И. Проблема этического в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фортова А.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 28 с.
1017874
  Бабич Виктор Александрович Проблема этической допустимости тактических средств при расследовании преступления : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Бабич Виктор Александрович; БГУ. – Минск, 1979. – 20л.
1017875
  Сопов А.В. Проблема этнического происхождения казачества и ее современное прочтение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 66-85. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1017876
  Бубенок О.Б. Проблема этногенеза карачаевцев и балкарцев // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 14-26


  Тюркомовне населення Центрального Кавказу
1017877
  Хазина А.В. Проблема этнокультурных стереотипов: античная историография и ответ стоика Посидония // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 161-169. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1017878
  Поликанов Александр Александрович Проблема эффективности борьбы против влияния буржуазной идеологии на молодежь. (Теоретические аспекты) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Поликанов Александр Александрович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 24л.
1017879
   Проблема эффективности в современной науке. – Кишинев, 1985. – 256с.
1017880
  Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного права / С.Ю. Марочкин. – Иркутск, 1988. – 146с.
1017881
  Цитленок В.С. Проблема эффективности общественного труда в теории и практике развитого социализма. / В.С. Цитленок. – Томск, 1978. – 125с.
1017882
  Попов В.В. Проблема эффективности производства в промышленности Канады (опричинах и последствиях сравнит. неэффект. обраб. сектора). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Попов В.В.; АН СССР. Ин-т США и Канады. – М., 1980. – 22л.
1017883
  Зубарева Е.Е. Проблема юмора в художественной литературе для детей и подростков. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Зубарева Е.Е.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 18л.
1017884
  Сакара Н.Ю. Проблема юридичної заінтересованості та її значення в забезпеченні права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 163-170. – ISSN 0201-7245
1017885
  Галака С.П. Проблема ядерного нерозповсюдження на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 28-37.
1017886
  Кравцов Г.Ю. Проблема ядерного роззброєння України в періодиці США // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 218-228
1017887
  Прохорова О. Проблема ядерної зброї в авмерикансько-російських відносинах (1991 - 1996) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 40-41
1017888
  Чикобава А.С. Проблема языка, как предмета языкознания / А.С. Чикобава. – М., 1959. – 179с.
1017889
  Шахнович М.Н. Проблема языкового стиля автора-билингвиста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Шахнович М.Н.; Калинин.гос.пед.ин-т. – Калинин, 1970. – 25л.
1017890
  Хожиева З.Б. Проблема языковой картины мира в современной лингвистике // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 189-195. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1017891
  Мирошникова Ольга Христьевна Проблема языковых стандартов в высшем образовании: Европейский языковой портфель в российском вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1017892
  Кравчук М.О. Проблема як вихідний пункт наукового дослідження // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 33-35
1017893
  Мельниченко М.П. Проблема якісних перетворень явищ дійсності / М.П. Мельниченко. – К.-Х., 1973. – 183с.
1017894
  Халявка Т.О. Проблема якісної питної води у сільській місцевості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 168-171. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1017895
  Старосельский. Проблема якобинской диктатуры. / Старосельский. – М, 1930. – 306с.
1017896
  Ситник Є.І. Проблема якості в стратегічному управлінні підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 279-283. – ISBN 966-7958-13-2
1017897
  Сподін Л.А. Проблема якості вищої освіти: філософський аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 228. – C. 90-96. – (Серія "Гуманітарні студії")
1017898
  Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 12-27. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано основні реформи вищої школи України, які були здійснені за останні 35 років та їх вплив на якість вищої освіти.
1017899
  Невах Є. Проблема якості життя в Україні: психологічний та медичний аспекти // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2012. – Спеціальний випуск : "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери". – С. 25-32
1017900
  Лутфуллін М.В. Проблема якості математичної освіти в історії середньої і вищої школи в Україні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 115-122. – ISSN 2075-1478


  Розкрито творчі досягнення видатних педагогів Київської і Харківської науково-математичних шкіл у розробці і реалізації методів, прийомів і засобів забезпечення високої якості математичної освіти в середній і вищій школі. Виключно важливою подією в ...
1017901
  Бойко А.І. Проблема якості освіти в соціально-філософському контексті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 372-376. – ISSN 2076-1554
1017902
  Загородня А. Проблема якості та змісту підготовки фахівців економічної галузі в Україні // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С. 21-25. – ISSN 2078-1687
1017903
  Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон / В.Н. Карпович. – Новосибирск, 1980. – 175с.
1017904
   Проблема, яку нарешті слід вирішити // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 6


  Лист-клопотання про переховання праху українського письменника Тодося Осьмачки зі США до України.
1017905
  Шпонтак І.М. Проблема, яку не варто недооцінювати / І.М. Шпонтак, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 25-27 : фото
1017906
   Проблемазащиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. – Ярославль, 1981. – 134с.
1017907
  Петрушенко В. Проблематизація поняття істини в сучасній філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
1017908
  Костюк О.В. Проблематизація світу культурними героями як шлях до релігійної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1017909
  Яремко І.В. Проблематизація цінностей науки в концепції Роберта Мертона // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 329-333. – ISSN 2076-1554
1017910
  Филип С. Проблематикa безопасности в системе высшего образования в Высшей школе экономики и менеджмента общественного управления в Братиславе // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (78). – С. 25-30. – ISSN 1683-1942


  Проблематика безпеки та кризового менеджменту у громадському управлінні є невід"ємною частиною процесу освіти та виховання майбутніх фахівців у сфері адміністративного менеджменту. Розглянуто проблеми важливості та статусу громадської безпеки та ...
1017911
  Кульчицький О. Проблематика "Оперативної схеми" у вивченні української еміграції // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 364-384. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1017912
  Демченко Т. Проблематика визначення недобросовістності заявника при подачі заявки на реєстрацію товарного знаку // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-13.
1017913
  Лісова І.Г. Проблематика викладання мови спеціальності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 66-71.
1017914
  Ластовець М.Ю. Проблематика вищого світу в трагедії Есхіла "Плакальниці" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 179-183
1017915
  Жуковський В.В. Проблематика відносин між Богом і світом у філософії Філона Олександрійського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 131-135. – ISSN 1729-360Х
1017916
  Мамонтова Н.А. Проблематика впровадження інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 1 (157). – С. 36-39
1017917
   Проблематика газетных выступлений. – Москва, 1975. – 240с.
1017918
  Блажнов Е.А. Проблематика газетных выступлений / Е.А. Блажнов. – М., 1979. – 174с.
1017919
  Коломієць В.В. Проблематика героїко-романтичної драматургії Л.Старицької-Черняхівської (на матеріалі народної трагедії "Гетьман Дорошенко" та драми "Останній сніп") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 28-35


  Аналізуються драматичні твори видатної української письменниці – Л.Старицької-Черняхівської – народну трагедію «Гетьман Дорошенко» та драматичний етюд «Останній сніп» з точки зору проблематики, системи образів та поетики. Визначається також місце ...
1017920
  Лазор О.Я. Проблематика демократизації виборчого процесу в Україні: понятійно-категоріальний апарат / О.Я. Лазор, І.Г. Лазар // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 93-97
1017921
  Ребар О.В. Проблематика державного регулювання в забезпеченні економічної рівноваги територіальних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 165-171
1017922
  Радчик Р.В. Проблематика державотворчих ідей на сторінках підокупаційної газети "Волинь" (1941-1944) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 43-49


  Аналізується низка публікацій журналістів і позаштатного активу рівненської газети "Волинь" (1941-1944), в яких, незважаючи на цензуру райхскомісаріату, утиски "Ес-Де", вони стверджували українську державотворчу ідею, сміливо, ризикуючи життям, ...
1017923
  Колосюк Г. Проблематика діяльності закладів охорони здоров"я та їх інспектування: шляхи вирішення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (120), січень. – С. 26-29
1017924
  Салій О. Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 42-60. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  З компаративістичного погляду проаналізовано проблему добра і зла у гуцульських творах Івана Франка і Гната Хоткевича. Зосереджено увагу на специфіці гуцульського тексту, релігійному та міфологічному тлумаченні цих понять.
1017925
  Разиграєва Н. Проблематика доказування при порушенні прав у мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 1608-6422
1017926
  Фаль О.С. Проблематика дослідження французьких топонімів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 484-490


  У статті розглядається проблематика дослідження семантичної складової французьких топонімів. Наводяться приклади їх утворення та правила написання. Аналізується вплив історичних подій на зміни топонімів. В статье рассматривается проблематика ...
1017927
   Проблематика духовности простого человека в духовно-просветительских и богословских трудах Жана Жерсона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 27-36. – ISSN 0042-8744
1017928
  Євтух В. Проблематика етнічних та расових студій у західних університетах: навчальна та дослідницька дисципліна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 10-18.
1017929
  Асланов С. Проблематика забезпечення етнополітичної стабільності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 337-343. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1017930
  Житник Т.П. Проблематика забезпечення ефективної державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 30-38
1017931
  Тарасенко В.А. Проблематика забезпечення кваліфікованими кадрами потреб народногосподарського комплексу держави / В.А. Тарасенко, С.В. Тарасенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 120-124


  Визначено, що масштаби трудової міграції стали не тільки економічною проблемою, але і загрозою національній безпеці.
1017932
  Шацька Б.І. Проблематика запровадження судового прецеденту в Україні у контексті судової реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 73-76
1017933
  Корчак Н.М. Проблематика застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо заняття іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю / Н.М. Корчак, Я.О. Корчак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 80-85. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1017934
   Проблематика и научное содержание национальных атласов : (опыт разработки Атласа Рубы). – Москва, 1973. – 232 с.
1017935
  Горбунов Г.И. Проблематика и образы современной мордовсокй прозы (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунов Г. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 17л.
1017936
  Оконь З.П. Проблематика и поэтика поветси Л. Н. Толстого "Хаджи-Мурат" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. / Оконь З.П. ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
1017937
  Дейнега В.В. Проблематика и поэтика романа Дины Рубиной "Почерк Леонардо" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 18-21. – (Філологічні науки ; № 1)
1017938
  Любимова А.Ф. Проблематика и поэтика романов Г. Уэллса / А.Ф. Любимова. – Иркутск, 1990. – 103с.
1017939
  Климчук В.Н. Проблематика и поэтика романов Эмиляна Станева. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Климчук В.Н.; АН УССР. Ин-тут лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 23л.
1017940
   Проблематика и поэтика творчества В.Я.Шишковароб. – Тверь, 1991. – 84 с.
1017941
   Проблематика иисследования стандартизованного контроля знаний (методическая разработка). – К, 1969. – 72с.
1017942
  Поліщук В. Проблематика і герої новелістики Михайла Старицького (стаття друга) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 79-85. – (Філологічні науки)
1017943
  Козюра О.В. Проблематика і поетика роману Дж. Фаулза "Колекціонер" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 16-18. – Бібліогр. в кінці ст.
1017944
  Присяжнюк Ю.П. Проблематика історії ментальностей у сучасній російській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 37-41. – (Серія "Історичні науки")
1017945
  Галич О. Проблематика й жанрово-стильові особливості лірики Миколи Малахути // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 26-32. – Бібліогр. в кінці ст.
1017946
  Стасюк Т.В. Проблематика й перспективи соціокогнітивного термінознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 149-156
1017947
  Колошук Н. Проблематика й поетика роману А.Синявського "Добраніч" у контексті табірної прози дисидентського покоління // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 117-125
1017948
  Карпенко О.Ю. Проблематика когнітивної ономастики / О.Ю. Карпенко ; [відп. ред. І.М. Колегаєва] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 324, [4] с. – Бібліогр.: с. 297-323. – ISBN 966-318-570-8
1017949
  Онанко А.А. Проблематика лінгвопоетичного дослідження текстів пісень // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 243-248.
1017950
  Куфтирев П.В. Проблематика меж державної влади в дореволюційній державно-правовій думці / П.В. Куфтирев, О.І. Верник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується теоретичне обґрунтування процесу зв"язування держави за допомогою права, в контексті меж державної влади. Досліджуються проблеми типології різноманітних варіантів меж державної влади в дореволюційній державно-правовій думці. Theoretical ...
1017951
  Оснач М. Проблематика миротворчості ООН на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 137-139


  Впродовж історії, участь миротворчих сил ООН у операціях з метою підтримання миру була ускладнена умовами та обставинами, Важливим фактором є розуміння поняття "Миротворчість", та вміння розрізняти поняття "Підтримання миру" і "Зміцнення миру". ООН, ...
1017952
  Верник О. Проблематика міждержавної влади в науковій спадщині М.М. Ковалевського // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 71-74
1017953
  Замрига А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 60-65
1017954
  Колісник М.І. Проблематика онтологічного статусу людини в філософській антропології Макса Шелера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 93-94
1017955
   Проблематика определения терминов в словарях разных типов. – Л, 1976. – 277с.
1017956
  Древаль Ю.Д. Проблематика організаційних конфліктів / Ю.Д. Древаль, Л.М. Лінецький // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 59-68. – (Економічні науки)
1017957
  Мудрак І.В. Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 303-307. – ISSN 2219-5521
1017958
  Мережко О. Проблематика особистих немайнових прав з погляду міжнародного приватного права (на прикладі України та Польщі) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 57-59.
1017959
  Мережко О. Проблематика особистих немайнових прав з погляду міжнародного приватного права (на прикладі України та Польщі) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 125-127.
1017960
  Шеремет О.С. Проблематика пам"яті й посттравматичний досвід в оповіданнях Міленко Єрговича й репортажах Войцеха Тохмана // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 309-314. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі оповідань Міленко Єрговича й репортажів Войцеха Тохмана розкривається тема пам"яті, позначеної травматичним досвідом війни у Боснії впродовж 1992-1994 років. Проаналізовано художні стратегії авторів у відтворені різних станів ...
1017961
  Івацький В.І. Проблематика питання національної ідентифікації у греків Укранського Північного Приазов"я // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 159-161
1017962
  Тиховська О. Проблематика повісті В. Бережного "Археоскрипт" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 116-120


  У статті осмислено проблематику, символіку, образну систему повісті В. Бережного "Археоскрипт"
1017963
  Коломієць В.В. Проблематика поетичної драматургії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 217-224


  Розглядається драматургічна творчість видатної української поетеси Лесі Українки, зокрема проблематика поетичної драматургії письменниці. Особливу увагу автор приділяє драматичним поемам "Камінний господар","Бояриня", в яких сконденсовані провідні ...
1017964
  Чихарев И.А. Проблематика политического пространства и времени в современной политологии и международных исследованиях // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2009. – № 1 : Пространно-временные измерения политики. – С.7-31
1017965
  Цебенко С. Проблематика прав людини в документах всесвітньої ради церков // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 29-36. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1017966
  Мелех Л.В. Проблематика правового регулювання корпоративних правовідносин: перспективи використання законодавчого досвіду Європейського союзу в правовому полі України / Л.В. Мелех, К.І. Круць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 102-108. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Досліджено питання правового регулювання корпоративних правовід-носин в Україні та перспективи використання законодавчого досвіду Євро-пейського Союзу шляхом неупередженого формування Україною свого корпо-ративного законодавства з урахуванням і ...
1017967
  Щедров І. Проблематика правового регулювання професійних учасників ринку цінних паперів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 88-91.
1017968
  Харченко Г.Г. Проблематика правової природи права інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 173-178
1017969
  Руденко Л.Г. Проблематика природокористування та сталого розвитку в працях Інституту географії Національної академії наук України / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 3-9. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1017970
  Запорощук С.В. Проблематика присвоєння статусу обмеженої службової інформації публічній інформації/ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 193-195. – ISBN 978-617-7041-84-8
1017971
  Іванова О.В. Проблематика ранньої драматургії Івана Кочерги // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 324-331


  Розглядається рання драматургія історичного жанру видатного драматурга Івана Кочерги з погляду проблематики та образної системи, а також поетики. Рассматривается ранняя драматургия исторического жанра выдающегося драматурга Ивана Кочерги с точкизрения ...
1017972
  Микуляк П.П. Проблематика розвитку вищої освіти в Україні // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 175-178. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  Статья имеет целью обозрение развития высшего образования в Украине.
1017973
  Ворончихина Е.С. Проблематика самосознания в социальной теории XX века // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 13-15
1017974
  Дейнека А. Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа Лумана та Ентоні Гіденса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 69-74. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається досвід соціологічного вивчення проблематики смислу та смислотворення з точки зору теорії соціальних систем Нікласа Лумана та теорії структурації Ентоні Гіденса. Автор проблематизує варіанти концептуалізації даної тематики у ...
1017975
  Банару В.И. Проблематика содержательно-формальной организации предложения. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.09 / Банару В.И.; Кишиневский гос. ун-т им.В.Ленина. – Кишинев, 1979. – 663л. – Бібліогр.:л.361-455
1017976
  Банару Виктор Иванович Проблематика содержательной организации предложения : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Банару Виктор Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 34 с.
1017977
  Марковський В. Проблематика статусу мови в науковій творчості О. Потебні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 213-216. – Бібліогр.: Літ.: с. 216; 17 назв
1017978
  Барков О.С. Проблематика суспільної моралі у концепції Шарля Монтеск"є // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 59-61
1017979
  Кутуєв Павло Проблематика сучасного соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.144-165. – ISSN 1563-3713
1017980
  Чернуха В.П. Проблематика та жанрово-стильові модифікакації новелістики Василя Портяка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Чернуха Вікторія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 176 л. – Бібліогр.: л. 157-176
1017981
  Чернуха В.П. Проблематика та жанрово-стильові модифікакації новелістики Василя Портяка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Чернуха Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1017982
  Вернигора Н.М. Проблематика та функціональне призначення перших книжкових видань для дітей на теренах України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 60-72


  У статті проаналізовано перші тексти, які безпосередньо або опосередковано призначалися для дитячої аудиторії; досліджено перші видання для дітей, вивчено їх структуру та зміст; названо основні видавничі осередки ХVII-ХIХ ст., що спеціалізувалися також ...
1017983
  Левицька О. Проблематика творів "німецького періоду" Морі Огай // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 330-335. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1017984
  Жекало Г. Проблематика типології політичних конфліктів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 162-170. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1017985
  Зоріна О.А. Проблематика трактування контролінгу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 40-44
1017986
  Бровченко І.О. Проблематика третіх осіб у зобов"язанні на прикладі майнової поруки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-112.
1017987
  Прожогин В.Е. Проблематика труда в творчестве М.Горького и современность / В.Е. Прожогин. – К. : Вища школа, 1974. – 271 с.
1017988
  Денисенко Г. Проблематика укладення угоди про визнання винуватості у відповідності до законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 446-448. – ISBN 978-617-7069-15-6
1017989
  Кременчук І. Проблематика утворення та діяльності накопичувального пенсійного фонду в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 111-114.
1017990
  Костилєва А.Д. Проблематика участі України в міжнародному трансфері технологій // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 194-196. – ISBN 978-966-419-280-1
1017991
  Булах С.М. Проблематика філософії права в науковій системі філософії та юриспруденції // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 10-13. – ISBN 978-966-2456-11-0
1017992
  Солоненко О.М. Проблематика форм муніципальної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 69-78
1017993
  Шевченко Л.І. Проблематика цінності в лінгвістиці як проекція філософської традиції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 181-189. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячено диспозиції цінностного і пізнавального як універсуму інтелектуального пізнання світу в проекції на загальнотеоретичні засади мовознавчих студій.
1017994
  Саппа М.М. Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 153-156. – ISSN 1727-1584
1017995
  Гуменюк О.Є. Проблематика Я у психоаналітичній теорії Зігмунда Фройда : Лекція / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 34с.
1017996
   Проблематика,жанры и формы прессы Казахстана в коммунистическом воспитании масс. – Алма Ата, 1986. – 87с.
1017997
  Богачев В.В. Проблематическая водоросль Taonurus в русском палеогене / Криштофович Н. – С. 221-226
1017998
  Криштофовичъ А.Н. Проблематическія водоросли Taonurus - Spirophyton изъ юры побережья Уссурійскаго Края : Отдельный оттиск из 30 тома Известий геологического комитета / А.Н. Криштофовичъ. – Санкт-Петербург : Типо-Литографія К. Биркенфельда, 1911. – С.477-486
1017999
  Андрійченко Ю.В. Проблематичні особливості авторських описів у текстах художніх творів Г.Г. Маркеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 24-29
1018000
  Кузьмінов С.В. Проблематичність моделювання економічного зростання у постіндустріальній економіці // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 287-293. – ISSN 2312-7600
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,