Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1016001
  Ємець Р. "Права, за якими судиться малоросійський народ" - найбільше зацікавлення вченого-юриста (до 120-річчя з дня смерті Олександра Кістяківського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 169-171. – ISBN 966-7060-76-4
1016002
  Василенко П М. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело до історії державного права України XVIII віку / Н.П. Василенко. – Київ, 1928. – С. 246-252. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 76). К., 1928, т. 1, с.245-252
1016003
  Василенко М.П. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело до історії державного права України XVIII віку // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 373-278. – ISBN 966-8602-25-0
1016004
  Гальченко С. "Правда - понад усе" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 15). – С. 12


  Книга Віталія Абліцова "Олесь Гончар. Ілюзія і дійсність".
1016005
   "Правда" (1912- октябрь 1917 г.) и "Социал-демократ" (1908-1917) о Закавказье.. – Ереван, 1968. – 460с.
1016006
   "Правда" 1912-1914, 1917 гг. Библиогр. указ.. – Москва, 1962. – 10 3с.
1016007
  Дузь И.М. "Правда" в борьбе за идейность и художественное совершенство украинской советской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дузь И.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
1016008
  Меримкина М.М. "Правда" в борьбе за мобилизацию рабочих промышленности на самоотверженный труд в первый периодд Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Меримкина М.М. ; М-во высш и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1962. – 24 с.
1016009
  Аргынбаев М.Ж. "Правда" в борьбе за побъем экономики Казахстана. (1946-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Аргынбаев М.Ж.; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1968. – 15л.
1016010
  Гробов Г.М. "Правда" в борьбе за подъем идеологической работы (1953-1955 гг.) / Г.М. Гробов. – Х, 1958. – 123с.
1016011
   "Правда" в борьбе за торжество ленинской национальной политики в Казахстане. Сб. ст.. – Алма-Ата, 1962. – 155с.
1016012
   "Правда" и Азербайджан.. – Баку, 1962. – 382с.
1016013
  Абдуллаев Ш.З. "Правда" и борьба за победу социалистической революции в Азербайджане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Абдуллаев Ш.З. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1970. – 17с.
1016014
  Бутаев М.Д. "Правда" и Дагестан / М.Д. Бутаев. – Махачкала, 1967. – 80с.
1016015
   "Правда" и Донбасс. Сб.. – Донецк, 1962. – 214с.
1016016
  Киселев И.А. "Правда" и ее роль в борьбе Коммунистической партии за восстановление народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев И.А.; МГУ им. М.В.Ленина. Ин-т повышен. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
1016017
  Куклев П.Е. "Правда" и ее роль в борьбе Коммунистической партии за подготовку Великой Октябрьбской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклев П.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
1016018
  Трущенко Н.В. "Правда" и нижегородские большевики 1912-19114 гг. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1962. – 37с.
1016019
  Дузь І.М. "Правда" і художнє слово / І.М. Дузь. – Київ, 1962. – 42с.
1016020
  Корчин М.Н. "Правда" на Дону в годы революционного подъема. / М.Н. Корчин. – Ростов н/Д, 1947. – 55с.
1016021
   "Правда" на Дону.. – Ростов н/Д, 1962. – 264с.
1016022
  Святовець В. "Правдиві подробиці саме і готують душу до сильних вражень від великих подій" : [Дені Дідро про подробиці та деталі] // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.57-65
1016023
  Бочковская А.В. "Праведные дела" новых вероучителей Панджаба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 79-97. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Пенджаба - штат на північному заході Індії
1016024
  Грабовський С. "Правий сектор" став силою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 лютого (№ 25). – С. 5


  "Правий сектор" - стихійна організація, сформована після спроби жорстокого розгону Майдану зо листопада.
1016025
  Латиш Ю.В. "Правий" поворот та демодернізаційні процеси на пострадянському просторі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 267-275. – ISBN 978-966-02-8033-5
1016026
   "Правий" радикалізм як чинник розвитку сучасної Росії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 184-200. – ISBN 978-966-02-8276-6
1016027
  Корольов Б.І. "Правила видання історичних документів" / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 304-305. – ISBN 966-642-073-2
1016028
  Султан Я.К. "Правила для учащихся" в системе воспитания сознательной дисциплины 1-4 классов советской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Султан Я.К.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 18 с.
1016029
  Попова М. "Правила етичної поведінки державних службовців" та забезпечення права на свободу слова // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 162-164
1016030
  Арясова О.В. "Правило Клиффорда" и геодинамика кимберлитового магматизма / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 101-113 : рис., табл. – Библиогр.: с. 110-113. – ISSN 0203-3100
1016031
  Борейко В. Права природи // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 55-57.
1016032
  Нэш Родерик Права природы : История экологической этики / Нэш Родерик; Киевский Эколого-Культурный Центр. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 180с. – (История охраны природы ; Вып.26)
1016033
  Борейко В.Е. Права природы и права животных / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2017. – 55, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 46-53. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 81). – ISBN 978-617-7442-84-3
1016034
  Бугрим В. Права про Чорнобиль // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 57-60
1016035
  Полонский Э.Г. Права промышленного предприятия в области финансов. / Э.Г. Полонский. – М., 1974. – 32с.
1016036
   Права профсоюзного комитета: коммент.. – М., 1983. – 243с.
1016037
  Смолярчук В.И. Права профсоюзов в регулировании трудовых отношений рабочих и служащих / В.И. Смолярчук. – Москва : Профиздат, 1973. – 176 с.
1016038
  Лебин Б.Д. Права работника науки. / Б.Д. Лебин, Г.А. Цыпкин. – Л., 1971. – 226с.
1016039
  Премслер Манфред Права рабочих в ФРГ: Социальн. демагогия и действ. / Премслер Манфред. – М., 1978. – 254с.
1016040
   Права радянських жінок. – К., 1937. – 16с.
1016041
  Мельник Ф Є. Права радянської жінки-трудівниці і матері / Ф Є. Мельник, . – К., 1961. – 44с.
1016042
  Зарічанський Г.В. Права радянської людини / Г.В. Зарічанський, Н.Р. Нижник. – К., 1990. – 48с.
1016043
  Додіна Є.Є. Права релігійних організацій щодо здійснення діяльності, яка пов"язана зі свободою віросповідання // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 129-133.
1016044
  Димшіц Л. Права робітника-винахідника та сприяння винахідництву / Л. Димшіц, Г. Гальперін, 1930. – 136с.
1016045
   Права робітників і службовців за радянським трудовим законодавством.. – К., 1966. – 320с.
1016046
  Дністрянський С. Права руської мови у львівськім університеті / С. Дністрянський. – 38с.
1016047
  Пучкова М.В. Права советских граждан в действии. / М.В. Пучкова. – М., 1988. – 63с.
1016048
  Коршунова Е.Н. Права советских женщин / Е.Н. Коршунова, М.С. Румянцева. – М., 1960. – 93с.
1016049
  Діжа Є. Права споживача в разі придбання товару незалежної якості. Законодавчий аспект // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
1016050
  Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 131-135. – (Право. Економіка. Управління)
1016051
  Корнієнко І. Права споживачів при придбанні товару належної або неналежної якості // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-41.
1016052
  Толстоног В.В. Права споживачів у системі основних громадянських прав // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 133-135. – Бібліогр.: 8 назв
1016053
  Звєрєва О.В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 370-375. – ISSN 1563-3349
1016054
  Луцик М.Л. Права сторін договору транспортного експедирування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 158-163. – (Право. Економіка. Управління)
1016055
  Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе / Л.М. Орлова. – Минск, 1973. – 192с.
1016056
  Данилин В.И. Права супругов на имущество по новому советскому законодательству о браке и семье : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Данилин В.И.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1971. – 18л.
1016057
  Надьон В.В. Права та обов"язки (у сукупності) як складові спадщини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 147-151. – ISSN 2219-5521
1016058
  Сирота Д. Права та обов"язки громадянина і працівника міліції як центральні елементи їх адміністративно-правового статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються права та обов"язки громадянина і працівника міліції. Rights and duties of citizen and a militiaman are examined the article.
1016059
  Лур"є Д.А. Права та обов"язки досліджуваних у клінічних випробуваннях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 143-158. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1016060
  Верес І.Я. Права та обов"язки комерційного представника // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 24-30
1016061
  Лисик В. Права та обов"язки Міжнародного комітету Червоного Хреста, що випливають з діючих норм міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 104-112. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1016062
  Лесніча Т.В. Права та обов"язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 66-72
1016063
  Жуковіна Л. Права та обов"язки пацієнтів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 89-92
1016064
  Левківський Б.К. Права та обов"язки сторін договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт та правові наслідки їх порушення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 446-449. – ISBN 978-966-667-341-4
1016065
  Діковська І.А. Права та обов"язки сторін за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 399-410. – ISBN 978-966-667-341-4
1016066
  Крижна В.М. Права та обов"язки сторін за договором комерційної концесії // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 14-18. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1016067
  Кривобок С. Права та обов"язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 88-96
1016068
  Отраднова О.О. Права та обов"язки сторін за договором найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 200-207. – ISBN 978-966-667-341-4
1016069
  Богуцький О. Права та обов"язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-50.
1016070
  Мартинюк А. Права та обов"язки сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 21-26


  Стаття присвячена дослідженню цивільно-правового аспекту визначення прав та обов"язків сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції, їх конкретизації з метою формулювання висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення ...
1016071
  Сурженко О. Права та обов"язки сторін у договорі: загальне й особливе // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 34-37.
1016072
  Соботник Р. Права та обов"язки страховика за договором страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 60-64. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано особливості здійснення прав та виконання обов"язків страховика як однієї зі сторін договору страхування цивільної відповідальності.
1016073
   Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації : Збірник основних нормативних актів : (станом на 2 квітня 2008 року) / МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; [ уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський та ін. ]. – Харків : Право, 2008. – 616 с. – ISBN 978-966-458-014-1


  Включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок зарахування до вищих навчальних закладів, визначають пільги на вступ до них, умови кредитування здобуття вищої освіти, порядок надання платних послуг
1016074
  Тополянська Т. Права та обов"язки суб"єктів конституційно-процесуального правовідношення законодавчої ініціативи при реалізації права законодавчої ініціативи у формі подання проекту закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
1016075
  Єгорова В.С. Права та обов"язки суддів судів загальної юрисдикції: теоретичні питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
1016076
  Лозова Г.О. Права та обов"язки третіх осіб згідно шлюбного договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-47.
1016077
  Корж-Усенко Права та обов"язки учасників педагогічного процесу у вищій школі: ракурс ретроспективи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 178-189. – ISSN 2312-5993


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка
1016078
  Наумов А.В. Права та обов"язки фіскальних органів України в умовах реформування // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 303-306. – ISBN 978-617-7364-24-4
1016079
  Мельник Є.Ф. Права та обов"язки членів сім"ї / Є.Ф. Мельник. – К., 1976. – 52с.
1016080
  Онишко О.Б. Права та обов’язки батьків і дітей, що виникали із позашлюбної спорідненості за сімейним законодавством Польщі (1918-1936 рр.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1016081
  Стефанюк В. Права та основні свободи людини в світлі європейських стандартів правового захисту // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 58-64


  На основі аналізу практики Європейського суду з прав людини автор висвітлює особливості застосування пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (ЄКПЛ) при розгляді цивільних справ. Автор наводить приклади ...
1016082
  Шамрай В. Права та свободи громадян за конституційним проектом М. Міхновського // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 349-357. – ISSN 0132-1331
1016083
  Сибірцева Є.Ю. Права та свободи громадянина, інтереси держави як об"єкти захисту прокурором в адміністративному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 100-105
1016084
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 6-14
1016085
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-14
1016086
  Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2010. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-617-572-007-3;
1016087
  Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 52с.
1016088
  Малютін І.А. Права та свободи людини повинні дотримуватисьі захищатися державою // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-98.
1016089
  Константий О. Права та свободи особи як об"єкт захисту в адміністративному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 92-95.
1016090
  Джига М. Права та суть потерпілого в системі учасників кримінального процесу / М. Джига, О. Михайленко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-68. – Бібліогр.: с.68-(12п.)
1016091
  Ворона В.А. Права тварин: моральна теорія та законодавча практика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 11-14
1016092
  Заїка Ю. Права творців на результати інтелектуальної діяльності : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0132-1331
1016093
  Діковська І. Права третіх осіб як обмеження принципу свободи договору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 64-67


  У статті досліджується одне із обмежень свободи сторін договору - права третіх осіб.
1016094
  Иванкина Т.В. Права трудящихся женщин / Т.В. Иванкина. – Л,, 1990. – 170с.
1016095
  Кладков А.В. Права трудящихся под охраной закона / А.В. Кладков. – М, 1987. – 271с.
1016096
  Ференц А.М. Права українських пацієнтів і роль адміністративного права у їх реалізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 320-326
1016097
  Губицький Л.В. Права українців Східної Галичини: декларації та реальність (за матерілїалами польських військово-польових судів 1919 - 1925 рр.) / Л.В. Губицький, Г.М. Мельник // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 283-286.
1016098
  Спасибо-Фатєєва Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 7-13
1016099
  Мюллерсон Р.А. Права человека / Р.А. Мюллерсон. – М., 1991. – 160с.
1016100
   Права человека : Сборник международных документов. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 608с. – ISBN 5-7260-0901-0
1016101
   Права человека : Учебник. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
1016102
   Права человека : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
1016103
   Права человека : учебник для вузов / Т.А. Васильева, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. Колотова, И.А. и др. Ледях; [Васильева Т.А. и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Комис. по правам человека при Президенте Рос. Федерации ; Ин-т гос. и права РАН. – Москва : Норма, 2004. – XII, 560, [1] с. – Авт. указаны на с. V. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-352-5
1016104
  Юнусов М.А. Права человека в истории развития конституций России / М.А. Юнусов, Э.А. Юнусов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются вопросы эволюции прав и свобод человека и гражданина в конституциях России. Проводится сравнительно-правовой анализ тенденций развития прав и свобод личности с учетом сложившейся социально-экономической, политической и международной ...
1016105
   Права человека в истории человечества и в современном мире: мат. конф.. – М., 1989. – 146с.
1016106
  Корейво Е.В. Права человека в международно-правовых актах: проблемы дефинирования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910


  На международном уровне имеется значительное количество актов, документов и норм, использующих в своей структуре дефиниции. Автор статьи считает оправданной практику современного международного права, отводящую одну из ведущих ролей дефинициям. В ...
1016107
   Права человека в мире капитала. – М., 1987. – 84с.
1016108
   Права человека в современном мире. – Донецьк, 1995. – 292с.
1016109
  Чаушеску Николае Права человека в современном мире. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1985. – 272с.
1016110
  Согрин В.В. Права человека в США: декларации и действительность / В.В. Согрин. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
1016111
  Мариненко Г. Права человека в условиях борьбы с терроризмом // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 125-126
1016112
  Ковалев С.М. Права человека действительные и мнимые / С.М. Ковалев. – М, 1982. – 64с.
1016113
  Крис Стивен Права человека и война в Чечне: испытание для Европы // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 164-171.
1016114
  Дружинин Н.П. Права человека и гражданина : (из книги: "Избиратели и народные представители") / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 32 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на добрую память от автора
1016115
  Мижуев П.Г. Права человека и гражданина / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. Альтпулера1906, 1907. – [4], 115 с. – (Всеобщая библиотека Г.Ф. Львовича)
1016116
  Юлдашев А. Права человека и гражданское общество // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.118-121. – ISSN 1561-4999
1016117
  Баранов А.А. Права человека и защита персональных данных / А.А. Баранов, В.М. Брыжко, Ю.К. Базанов. – Київ : Государственный комитет связи и информатизации Украины, 2000. – 280с. – ISBN 966-95720-500-2
1016118
  Поляков Ю.А. Права человека и идеологическая борьба двух систем. / Ю.А. Поляков. – М., 1978. – 40с.
1016119
  Кучинский Ю. Права человека и классовые права / Ю. Кучинский. – Москва, 1981. – 176 с.
1016120
  Мовчан А.П. Права человека и международные отношения / А.П. Мовчан. – Москва : Наука, 1982. – 145с.
1016121
   Права человека и межнациональные отношения. – Москва, 1994. – 132 с.
1016122
  Карастелев В.Е. Права человека и миграционная политика в Краснодарском крае / В.Е. Карастелев, М.А. Дубровина // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.125-133. – ISSN 1608-8794
1016123
  Карташкин В.А. Права человека и мирное сосуществование : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.10 / Карташкин В.А.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1977. – 32л.
1016124
  Луковская Д.И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
1016125
   Права человека и процессы глобализациии современного мира / М.М. Бринчук, Н.А. Воронина, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. и др. Колотова; [М.М. Бринчук и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. – Москва : НОРМА, 2005. – 462, [2] с. – 80-летию Института государства и права Российской академии наук посвящается. - Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-905-1
1016126
  Зайчук О.В. Права человека и рассовая политика США / О.В. Зайчук. – Киев, 1984. – 164с.
1016127
  Николайко И.В. Права человека и система ООН / И.В. Николайко. – К, 1991. – 165с.
1016128
   Права человека и современный мир.. – К., 1980. – 344с.
1016129
  Карцов А.С. Права человека и толерантность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 116-130. – ISSN 0321-2017
1016130
   Права человека и ты : Основные документы Организации Объединенных Наций; Документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Документы Совета Европы о правах человека: для судей,прокуроров,милиции,адвокатов.. – Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ, 1997. – 288p. – На обкл.: Руководство для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы
1016131
   Права человека и тюремные учреждения : сборник междунар. актов о правах человека, касающихся отправления правосудия / Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2012. – XI, 430 p. – На тит. л.: 2004 г. - Reprinted at UN - 2012. – (Серия материалов по вопросам профессиональной подготовки : добавление 1 ; 11). – ISBN 978-92-1-154157-3
1016132
  Морозов В.Е. Права человека и эмансипация // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 51-68. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
1016133
  Сунгуров А.Ю. Права человека как предмет политической науки и как междисциплинарная концепция // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 90-105. – ISSN 0321-2017
1016134
  Нуссбергер А. Права человека как универсальная "навигационная система"? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 4 (107). – С. 32-39. – ISSN 1812-7126
1016135
  Елбаева М.В. Права человека на Кубе: мифы и реальность // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 44-57. – ISSN 044-748Х
1016136
  Скидмор Т. Права человека на собственность. / Т. Скидмор. – М, 1988. – 444с.
1016137
  Лайтфут К. Права человека по-американски / К. Лайтфут. – Москва, 1981. – 288с.
1016138
  ЛАйтфут Права человека по-американски / ЛАйтфут. – 2-е изд. – М., 1983. – 288с.
1016139
   Права человека при социализме. – Берлин; Будапешт; Варшаваа; Москва; Прага; София; Улан-Батор, 1980. – 127с.
1016140
   Права человека при социализме: сб. ст.. – М., 1980. – 124с.
1016141
  Антонов М.В. Права человека, демократия, верховенство права и современные социальные вызовы в сложных обществах / М.В. Антонов, С.И. Максимов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 6 (311). – С. 8-16. – ISSN 0131-8039
1016142
  Савина И.А. Права человека. Информационная поддержка в библиотеке : учебно-методическое пособие / И.А. Савина. – Москва : Литера, 2010. – 208 с. + 1 CD-ROM (Хрестоматийный материал). – (Современная библиотека ; вып. 82). – ISBN 978-5-91670-050-3
1016143
   Права человека. Сборник международных договоров. – Нью Йорк ; Женева : ООН. – (Права человека). – ISSN 0251-7043
Т. 1 (ч. 2) : Универсальные договоры. – 1994. – XVII, 493-1141, [5] c. – На обкл. напис: "Всемирная кампания за права человека" ; ум. позначення док. ООН: ST/HR/Rev.5 ; док. має заг. пагінацію с першою частиною
1016144
   Права человека: время трудный решений. – М., 1991. – 175с.
1016145
  Копейчиков В.В. Права человека: мифы и реальность. / В.В. Копейчиков. – Киев, 1987. – 85с.
1016146
   Права человека: основные международные документы. – Москва : Международные отношения, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7133-0275-X
1016147
   Права человека: постоянная задача Совета Европы. – Москва : Права человека, 1996. – 128с. – ISBN 5-7712-0027-1
1016148
   Права человека: Сб. междунар. документов. – М., 1986. – 231с.
1016149
   Права человека: Сб. универс. и регион. междунар. докум.. – М., 1990. – 202с.
1016150
  Бюхнер-Удер Вилли Права человека: утопия или реальность? / Бюхнер-Удер Вилли. – М, 1985. – 192с.
1016151
  Пивнюк Н. Права читателя от Даниэля Пеннака. По книге "Как роман" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (397). – С. 42-48
1016152
  Яичков К.К. Права, возникающие в связи с потерей здоровья / К.К. Яичков. – М, 1964. – 168с.
1016153
  Дзейко Ж.О. Права, за якими судиться малоросійський народ: техніко-юридичні аспекти // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
1016154
  Громов А.П. Права, обязанности и ответственность медицинских работников / А.П. Громов. – М, 1976. – 168с.
1016155
  Соснін О. Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-7 червня (№ 22)
1016156
  Колодій А.М. Права, свободи та обов"язки людини і громадянина В Україні : підручник для студентів вищих навч. закладів та працівників місцевого самоврядування / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОНУ. – Київ : Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-8533-72-3
1016157
  Сухарев А.Я. Права, свободы и обязанности советских граждан / А.Я. Сухарев. – М., 1980. – 63с.
1016158
  Анпілогов О. Права, та свободи громадянина як об"єкт захисту прокурором в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-75.
1016159
  Підлісний Є. Права.. за гратами // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.40-43. – ISSN 1726-3077


  Захист прав ув"язнених
1016160
  Лучковська С.І. Прававові основи валютного контролю : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / КНУТШ; Лучковська С.І. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л.159-197
1016161
  Лучковська С.І. Прававові основи валютного контролю : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Лучковська С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1016162
   Правапіс беларускай мовы.. – Минск, 1934. – 45с.
1016163
  Новиков М.П. Праваславие и современность / М.П. Новиков. – Москва, 1965. – 254 с.
1016164
  Никольский Н.К. Правая грамота митрополита Геронтия : Тип. И.Н. Скороходова. – 14 с.
1016165
  Слинько А.А. Правая и левая альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 20-24. – ISSN 044-748Х
1016166
  Голубовская Е. Правая оппозиция в ЙАР в 70-80-е годы // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 73-88
1016167
  Подпалова Г.И. Правая социал-демократия Японии / Г.И. Подпалова. – М, 1981. – 179с.
1016168
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1972. – 271с.
1016169
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Новосибирск, 1973. – 271с.
1016170
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1977. – 495с.
1016171
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1983. – 480с.
1016172
  Менделеев А.Г. Правда-газетной строкой / А.Г. Менделеев. – М., 1985. – 176с.
1016173
   Правда-ли, что в мире нет ничего кроме движения?. – С-Пб., 1882. – 233-278с.
1016174
  Маленко О.О. Правда - духовний код Тараса Шевченка: лінгвопоетичний аспект // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 2-6
1016175
  Сищук Олексій Правда - найкраща візитівка? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-8
1016176
  Сищук Олексій Правда - найкраща візитівка? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-8
1016177
  Островский А.Н. Правда - хорошо, а счастье лучше. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1939. – 96с.
1016178
   Правда
ч. 1-24. – 1877. – Видання старою орфографією
1016179
   Правда : т.1-2, 1878
1016180
  Луото Карл Правда : [Роль финской буржуазии в революции 1905-1906 гг.] / Карл Луото ; Пер. с подлин. фин. изд. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 89 с. – Беспл. прил. к № 42 газ. "Окраины России"
1016181
  Корнійчук О.Є. Правда : П"єса на 3 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1937. – 99с.
1016182
  Корнійчук О.Є. Правда : П"єса на 3 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 97с.
1016183
  Терещенко М. Правда / М. Терещенко. – К., 1952. – 216с.
1016184
  Заславский Б.Е. Правда 1917 года / Б.Е. Заславский. – Москва, 1962. – 275с.
1016185
  Цанкар Я. Правда батрака / Я. Цанкар. – Москва, 1929. – 48с.
1016186
  Костенко Н. Правда без ненависті. Про роман Олександра Сизоненка "Валькерії не прилетять (Берлінські хроніки)" / Н. Костенко, О. Яровий // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – [Вип. 7]. – С. 260-274. – ISBN 978-966-171-560-0
1016187
  Стафійчук І.П. Правда більшовицького слова / І.П. Стафійчук. – К, 1989. – 47с.
1016188
  Рохович А.И. Правда в глаза. / А.И. Рохович. – М, 1968. – 100с.
1016189
  Задура Б. Правда в поезії не має значення / беседу вів Роман Малиновський // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 77-81
1016190
  Воронов В.И. Правда века / В.И. Воронов. – Москва, 1963. – 47с.
1016191
  Нагорна Л.П. Правда Великого Жовтня і вимисли фальсифікаторів / Л.П. Нагорна. – К., 1977. – 48с.
1016192
  Різник Л. Правда верховинця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
1016193
  Карпенко В. Правда від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 вересня (№ 34). – С. 7
1016194
  Сюндюков І. Правда дає силу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Що таке національна гордість і в чому вона виявляється: приклад Польщі.
1016195
   Правда жизни - правда литературы: актуальные проблемы творческого процесса. – М., 1987. – 44с.
1016196
  Пришвин А.С. Правда жизни / А.С. Пришвин. – Хабаровск, 1958. – 328с.
1016197
  Гура В.В. Правда жизни и мастерства художника. (К 60-летию М.А.Шолохова). / В.В. Гура. – М., 1965. – 46с.
1016198
  Петров С.Г. Правда жизни и правда искусства / Станислав Петров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 120 с. : портр.
1016199
  Кедрина З.С. Правда жизни и правда искусства / З.С. Кедрина. – Москва, 1966. – 32с.
1016200
  Микайлов А.Г. Правда жизни и проблема художественного характера. : Автореф... Канд.филос.наук: / Микайлов А.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 19л.
1016201
  Кундюба Д.И. Правда жизни против домыслов фальсификаторов / Д.И. Кундюба. – Киев, 1979. – 167с.
1016202
   Правда жизни. Очерки, зарисовки, корреспонд.. – Саранск, 1970. – 168с.
1016203
  Шупик О.Б. Правда життя - правда мистецтва / О.Б. Шупик, О.Є. Маноха. – К., 1984. – 127с.
1016204
  Романенко В.Т. Правда життя / В.Т. Романенко. – К., 1964. – 200с.
1016205
  Романенко В. Правда життя виводить у вічність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 16


  Відкрито Музей Матвія Шестопала у шкільному закладі. Уродженець села Мурзинець Неморозької сільської ради Матвій Шестопал понад десяток років працював викладачем і деканом (1955-1957 рр.) факультету журналістики КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1016206
  Гудима А.М. Правда життя та ілюзії віри / А.М. Гудима. – Львів : Каменяр, 1981. – 102 с.
1016207
  Білецький А.О. Правда за гратами / А.О. Білецький, Т.М. Чернишова. – Київ : Молодь, 1971. – 143с.
1016208
  Дубина М.І. Правда звинувачує : українська література в боротьбі проти буржуазного націоналізму : літературно-критичний нарис / М.І. Дубина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 206 с.
1016209
  Бадалов Р. Правда и вымысел героического эпоса / Р. Бадалов. – Баку, 1983. – 153с.
1016210
  Цыбенко О.Н. Правда и вымысел о введение христианства на РУси. / О.Н. Цыбенко, А.Н. Симончик. – Львов, 1987. – 69с.
1016211
  Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне : Анг. буржуаз. историогр. о происхождении войны, внеш. политике Англии и междунар. отношениях 1939-1945 гг. / Г.Н. Реутов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 1970. – 304 с.
1016212
  Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне. (Англ. буржуазная историография о происхождении второй мировой войны, вшнешней политики Англии и междунар. отношениях 1939-1945 гг.) / Г.Н. Реутов. – М., 1967. – 214с.
1016213
  Соколов А.В. Правда и вымысел: нужны ли нам библиографические мифы // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 6-8. – ISSN 1560-7968
1016214
  Савенков А.А. Правда и вымыслы о свободе печати / А.А. Савенков. – Л., 1982. – 46с.
1016215
  Катасонова Е. Правда и вымыслы о Халхин-Голе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 59-69. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт на Далекому Сході 70 років тому
1016216
  Шишкина И.М. Правда и домыслы советологов / И.М. Шишкина. – Л, 1977. – 190с.
1016217
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва, 1962. – 477с.
1016218
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва, 1963. – 471 с.
1016219
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1967. – 495 с.
1016220
  Стельмах М.А. Правда и кривда / М.А. Стельмах. – Москва : Известия, 1967. – 456 с.
1016221
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1990. – 426с.
1016222
  Кульков Е.Н. Правда и ложь о второй мировой войне / Е.Н. Кульков. – М., 1983. – 334с.
1016223
  Кульков Е.Н. Правда и ложь о второй мировой войне / Е.Н. Кульков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 294с.
1016224
  Лебедев Л.К. Правда и ложь о культурном обмене / Л.К. Лебедев. – Л., 1985. – 112с.
1016225
  Борщуков В.И. Правда и ложь о советской литературе / В.И. Борщуков. – Москва, 1972. – 48с.
1016226
  Касьяненко В.И. Правда и ложь о Стране Советов: (Из истории борьбы против антисоветизма) / В.И. Касьяненко. – М., 1987. – 334с.
1016227
  Чуковский Н.К. Правда и поэзия / Н.К. Чуковский. – М, 1987. – 61с.
1016228
  Зайцев Н.В. Правда и поэзия ленинского образа: театр и кино / Н.В. Зайцев. – 20е изд. – Л., 1980. – 279с.
1016229
  Таммсааре А. Правда и право : роман / А. Таммсааре; пер. с эстон. О.Наэль. – Таллин : Эстон. гос. изд.
1. – 1953. – 600 с.
1016230
  Таммсааре А. Правда и справедливость : роман / А. Таммсааре; пер. с эст. Р. Минна. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 520 с.
1016231
  Базиянц А.П. Правда интереснее легенд / А.П. Базиянц. – М., 1975. – 79с.
1016232
   Правда истории : Библиограф. указ. 1987-1988 гг. – Ужгород, 1988. – 221с.
1016233
   Правда истории ( против фальсификаторов истории второй мировой войны). – Оренбург, 1975. – 38с.
1016234
  Карапетян Л.М. Правда истории и национальная политика / Л.М. Карапетян. – Ереван, 1991. – 144с.
1016235
  Донской М.В. Правда истории против лжи / М.В. Донской. – Москва, 1986. – с.
1016236
  Герман К.К. Правда истории против лжи о войне / К.К. Герман. – Минск, 1986. – 233с.
1016237
   Правда истории против фальсификаторов : сб. науч. тр. – К., 1982. – 251с.
1016238
  Романовский В.Ф. Правда истории против фальсификаторов / В.Ф. Романовский. – Минск, 1985. – 72с.
1016239
   Правда истории. Против буржуаз. фальсификации истории второй мировой войны.. – М., 1971. – 80с.
1016240
  Чікалін В. Правда і вигадки про 28 героїв-панфіловців // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 2 (38). – С. 29-31
1016241
  Рачук І.А. Правда і краса: про творчість О.П.Довженка. / І.А. Рачук. – К. : Мистецтво, 1980. – 124с.
1016242
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 470с.
1016243
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1964. – 441с.
1016244
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1965. – 126с.
1016245
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1966. – 456с.
1016246
   Правда і Кривда : Побутові казки та притчі. – Харків : Фоліо, 2005. – 413с. : іл. – (Бібліотека українських казок). – ISBN 966-03-2737-4
1016247
  Різун В. Правда і кривда: історія взаємин з точки зору медіаосвіти // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-70.
1016248
  Іловєцкі М. Правда і маніпуляція в ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 51-55. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1016249
  Пароваткіна Г. Правда і міфи про кобзарів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 17


  "У Національному музеї Тараса Шевченка запропонували по-новому подивитися на історію українського кобзарства на виставці "(Р)ЕВОЛЮЦІЯ МІФУ: трансформація кобзарства у ХІХ—ХХІ століттях". Переосмислення минулого - тотальна українська тенденція останніх ...
1016250
  Свято Роксоляна Правда і нічого, крім правди : "Молодість"-38 під знаком барона Мюнхгаузена // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (81). – С. 19-22. – ISSN 1562-3238


  38-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
1016251
  Погорецкий І. Правда і обман / І. Погорецкий. – [ Жовква] : [Видавництво чина сьв. Василия В. в Жовкві], 1912. – 156, [3] с. – Опис мовою оригіналу.
1016252
  Буцько М.О. Правда історії і вигадки фальсифікаторів / М.О. Буцько, М.Б. Морозов. – Київ, 1970. – 48с.
1016253
  Дмитрук К.Є. Правда історії і вигадки фальсифікаторів. / К.Є. Дмитрук. – Київ, 1985. – 48 с.
1016254
  Хоменко Олександр Правда історії і правда літератури : (до 100-річчя від дня народження Арсена Олексійовича Іщука) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 248-263. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується життєвий і творчий шлях українського письменника та літературознавця Арсена Іщука. Особлива увага звертається на історизм художньо-естетичних модальностей його роману-хроніки "Вербівчани".
1016255
  Андрухів І.О. Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій: 1939-1959 роки : (іст.-прав. аспект, документи і матеріали) / І.О. Андрухів, А.Й. Француз. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 447, [1] с. : портр. – 18-річчю Незалежності України присвяч. – Бібліогр.: с. 413-447. – ISBN 978-966-398-020-6
1016256
  Кобилянський С.Д. Правда й вигадки / С.Д. Кобилянський. – К., 1987. – 47с.
1016257
  Яковлєв О.С. Правда карає катів : [повість] / Олександр Яковлєв. – Львів : Каменяр, 1976. – 256 с.
1016258
  Яковлєв О.С. Правда карає катів : повість / Олександр Яковлєв. – Львів : Каменяр, 1986. – 232 с.
1016259
   Правда кино и "киноправда". По страницам заруб. прессы.. – М., 1967. – 335с.
1016260
  Донцов Д. Правда козацька у Миколи Гоголя // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 15-18
1016261
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. пер. с лит. – Вильнюс : Гос. изд. худ. лит. Литов.ССР, 1950. – 598 с.
1016262
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Советский писатель, 1953. – 679 с.
1016263
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 687 с.
1016264
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотеса : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. авториз. пер. с лит. И.Декторайте и Л.Левинене. – Москва : Известия, 1963. – 615 с.
1016265
  Коваї Л. Правда матроса Паркера : [повість] / Льорінц Коваї ; [З угор. пер. К. Бібіков]. – Київ : Молодь, 1957. – 308 с. : іл.
1016266
  Басангов Б.Б. Правда минувших лет : избранное / Б.Б. Басангов; пер. с калм. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1972. – 275 с.
1016267
  Янукович В. Правда на боці того, хто робить реальну справу і зміцнює життя на краще // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 2-4


  Із виступу Президента України Віктора Януковича під час відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 7 лютого 2012 року
1016268
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Київ, 1957. – 347с.
1016269
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Донецк, 1981. – 556 с.
1016270
  Черный-Диденко Правда на земле одна. / Черный-Диденко. – Донецк, 1964. – 656с.
1016271
  Хабинский М. Правда напрямик / М. Хабинский. – Сталино, 1957. – 27с.
1016272
  Говдя П.І. Правда народного життя в творах образотворчого мистецтва / П.І. Говдя. – Київ, 1962. – 27с.
1016273
  Пивнюк Н.А. Правда науки или правда морали? // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – С. 24-28.


  Материалы к изучению романа А.Р. Беляева "Человек-амфибия"
1016274
  Хоменко І.Є. Правда не вмирає : з вірменського фольклору драматична поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Молодь, 1964. – 127 с.
1016275
  Михед Т.В. Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 191-199. – ISSN 2312-3036


  "Об’єктом аналізу обрано літературу свідчення, що, сформована на пограниччі фікшн - нон-фікшн, набула популярності з другої половини ХХ ст. Актуалізована студіями травми, література свідчення стала спробою рефлексії жертв-свідків травматичного досвіду, ...
1016276
  Трайков Б. Правда о "деле Антонова" / Б. Трайков. – М, 1985. – 144с.
1016277
  Прахье Б.С. Правда о "земле обетованной". / Б.С. Прахье. – Одесса, 1969. – 180с.
1016278
  Рожнов В.Е. Правда о "чудесных" исцелениях. / В.Е. Рожнов, М.А. Рожнова. – М, 1968. – 47с.
1016279
  Сименон Ж. Правда о Беби Донж. Письмо следователю. Свидетели : Пер. с фр. / Ж. Сименон; пер. с фр. – Киев : Украина, 1991. – 416 с. – (Мастера острых сюжетов). – ISBN 5319007833
1016280
   Правда о библейских заповедях.. – Воронеж, 1964. – 22с.
1016281
  Таратунский Ф.С. Правда о Библии. / Ф.С. Таратунский. – Минск, 1962. – 82с.
1016282
  Поляков Г.П. Правда о войне / Г.П. Поляков. – Иркутск, 1991. – 158с.
1016283
  Краминов Д.Ф. Правда о втором фронте / Д.Ф. Краминов. – М., 1958. – 243с.
1016284
   Правда о Вьет-Наме.. – М., 1949. – 168с.
1016285
   Правда о Греции. Голубая книга.. – М., 1949. – 208с.
1016286
   Правда о ГУЛАГе: свидетельствуют очевидцы. – Тула, 1991. – 284с.
1016287
  Мендоса Э. Правда о деле Савольты / Э. Мендоса. – М., 1985. – 336с.
1016288
  Крывелев И.А. Правда о Евангелиях / И.А. Крывелев. – 3-е изд. – Москва : Гаиз, 1938. – 96 с.
1016289
  Виткин Дж. Правда о женщинах: 14 мифов, сочиненных мужчинами / Дж. Виткин. – Санкт-Петербург, 1996. – 256с.
1016290
  Лисняк В.А. Правда о жизненном уровне "среднего американца" / В.А. Лисняк. – Киев, 1960. – 28 с.
1016291
  Коваль В.С. Правда о заговоре против Гитлера 20 июля 1944 г. / В.С. Коваль. – К, 1960. – 100с.
1016292
  Бак Т. Правда о Канаде / Т. Бак. – М, 1950. – 172с.
1016293
   Правда о Киево-Печерской лавре. Сб. ст.. – К., 1963. – 107с.
1016294
  Дзелепи Э. Правда о Кипре / Э. Дзелепи. – М., 1958. – 63с.
1016295
   Правда о культурном обмене.. – М., 1976. – 62с.
1016296
  Никитин А.М. Правда о ленских событиях 4 апреля 1912 : [Сост. по материалам неофиц. следств. комис. из представителей адвокатуры] / Н.А. Никитин. – Москва : Пролетарий, 1924. – 156 с.
1016297
  Клизовский А. Правда о масонстве. / А. Клизовский. – 2-е изд. – Рага, 1990. – 31с.
1016298
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
1. – 1957. – 655с.
1016299
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
2. – 1957. – 556с.
1016300
   Правда о московском "Мемориале". – М., 1993. – 58с.
1016301
  Баев К.Л. Правда о небе / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – Москва, 1936. – 68с.
1016302
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – Москва, 1979. – 270с.
1016303
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 270с.
1016304
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1985. – 252с.
1016305
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Минск, 1985. – 254с.
1016306
  Старцева Мария Правда о пандах. Тайное общество панд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 56 : фото
1016307
  Юдин Н.И. Правда о петербургских "святынях". / Н.И. Юдин. – Л, 1966. – 181с.
1016308
   Правда о политике западных держав в германском вопросе. Ист. справка.. – М., 1959. – 135с.
1016309
   Правда о португальских колониях в Африке. Сб. ст.. – М., 1961. – 82с.
1016310
  Белов А.В. Правда о православных "святых" / А.В. Белов. – М., 1968. – 168с.
1016311
  Голованов Я. Правда о программе "Apollo" : Роман / Я. Голованов. – Москва : Эксмо-Пресс, Яуза, 2000. – 352с. – ISBN 5-04-004104-7
1016312
  Куликовская Г.В. Правда о профессоре Юдине / Г.В. Куликовская. – М., 1990. – 46с.
1016313
  Геродник Г.И. Правда о Псково-Печорском монастыре / Г.И. Геродник. – М., 1963. – 110с.
1016314
  Скрипниченко-Коровяковская Правда о разведчице "Лесной" / Скрипниченко-Коровяковская. – Симферополь, 1990. – 164с.
1016315
  Егорьев В.Е. Правда о разоружении и войне / В.Е. Егорьев и М.А. Ляс. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 78
1016316
  Ермаков И.М. Правда о религии / И.М. Ермаков. – Саранск, 1960. – 124с.
1016317
   Правда о религии.. – Алма-Ата, 1972. – 26с.
1016318
  Адамов А.Г. Правда о русских открытиях в Америке / Аркадий Адамов ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 32 с : карт. – (Серия 2)
1016319
  Марков А.С. Правда о святом Иосифе / А.С. Марков. – Астрахань, 1982. – 47с.
1016320
   Правда о сектантах. Сб. мат.. – Владивосток, 1958. – 144с.
1016321
  Маяцкий Ф.С. Правда о торе и талмуде / Ф.С. Маяцкий. – Кишинев, 1960. – 72с.
1016322
  Москаленко В.А. Правда о христианских сектах / В.А. Москаленко, Ю.Н. Артамошин. – М., 1963. – 140с.
1016323
  Гагарин А.П. Правда о християнской религии и нравственности / А.П. Гагарин. – Москва, 1961. – 48с.
1016324
  Лумумба Патрис Правда о чудовищном преступлении колонизаторов / Лумумба Патрис. – Москва, 1961. – 206 с.
1016325
  Харпер Правда о ютландском бое 31 мая 1916 г / Харпер. – М, 1938. – 120с.
1016326
  Рклицькій С. Правда о языке Украины: Мысли лингвистов, педагогов и историков о языке, русском языке и языке Украины / С. Рклицькій. – Градижскъ, 1917. – 42с.
1016327
  Кузнец Ю.Л. Правда об "американском образе жизни" / Ю.Л. Кузнец. – Л., 1960. – 44с.
1016328
  Кузнецов В.Н. Правда об атлантах: стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1982. – 95с.
1016329
   Правда об Афганистане: докум., факты. Свидетельства.. – М., 1980. – 174с.
1016330
  Егоров В.Н. Правда об империалистической пропаганде / В.Н. Егоров. – М, 1963. – 303с.
1016331
  Черненко Г. Правда об инженере Слесареве // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 10 (937). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Авиаконструктор Василий Адрианович Слесарев, создатель самого крупного самолёта в дореволюционной России"Святогора". О его судьбе
1016332
  Уткин А.И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии / А.И. Уткин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 477, [3] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-373-01497-7
1016333
  Бенклиев С.Н. Правда об обряде крещения / С.Н. Бенклиев. – М., 1961. – 32с.
1016334
  Баранов В.И. Правда образа - правда истории / В.И. Баранов. – Горький, 1971. – 152с.
1016335
  Грибов А.Н. Правда образа / А.Н. Грибов. – М., 1979. – 125с.
1016336
  Жаров Л.И. Правда Октября / Л.И. Жаров. – М., 1967. – 176с.
1016337
  Биляк В. Правда осталась правдой / В. Биляк. – 2-е изд. – М., 1984. – 375с.
1016338
  Почепцов Г. Правда очима постправди / бесіду вела А.Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 13


  "Розвиток інформаційних технологій призвів до того, що кожен може висловити свою думку з будь-якого приводу, і вона стає доступною за лічені секунди. Гортаючи сформовані нами ж стрічки соцмереж, ми бачимо безліч правд. Для України, яка вже перебуває у ...
1016339
   Правда очі коле: зб. ст. і памфлетів. – Дніпропетровськ, 1983. – 158с.
1016340
  Кірсенко М. Правда перемагає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 9


  До 600-річчя страти чеського реформатора Яна Гуса.
1016341
   Правда побеждает.. – М., 1971. – 440с.
1016342
  Сверстюк Є.О. Правда полинова / Євген Сверестюк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 192 с., [16] іл., 111 с. – Кн. - "переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою :The wormwood truth. – ISBN 978-966-518-520-8
1016343
  Фещенко Є. Правда понад усе. Виставка "Гарет Джонс. Щоденник" розповідає про журналіста, який першим розповів світові про Голодомор // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 133). – С. 13


  У галереї "Лавра" в Києві відкриється виставка "Гарет Джонс. Щоденник". Вона присвячена постаті британського журналіста, який першим розповів світові правду про Голодомор 1932-33 років в Україні. Ця подія - частина масштабного ...
1016344
  Леу Е.І. Правда пра рєлігію / Е.І. Леу. – Мінськ, 1969. – 48 с.
1016345
  Донцов Д. Правда прадідів великих / Д. Донцов. – Филадельфія : Видання Головної управи організації оборони Чотирьох Свобід України, 1952. – 95, [1] с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1016346
  Баранов В. Правда прикрас не потребує // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 185-186. – ISSN 0208-0710
1016347
  Сергійчук В. Правда про "Золотий вересень" 1939-го / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 128с. – ISBN 966-7060-24-1
1016348
  Микитась В.Л. Правда про Василя Стефаника. Проти буржуазно-націоналіст. фальсифікацій творчості письменника. / В.Л. Микитась. – К., 1975. – 83с.
1016349
  Буртик І. Правда про Волинську трагедію // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 7
1016350
  Хоменчук О. Правда про гетьмана-державотворця повертається з небуття // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Гетьман Іван Мазепа.
1016351
  Гудзь В. Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 155-165. – ISBN 978-617-7235-56-8
1016352
   Правда про іудейську релігію і сіонізм.. – К., 1962. – 115с.
1016353
  Головко Т. Правда про Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 лютого (№ 23). – С. 10


  У видавництві "Кліо" надрукували заборонену за царизму і "совєтів" хроніку життя Т. Шевченка, написану першим біографом поета Олександром Кониським.
1016354
   Правда про наркотики [Електронний ресурс] : майбутнє дітей України, вільне від наркотиків. – Київ : Нарконон, 2008. – 1 CD. – (Антинаркотична освітня програма "Нарконон")


  Антинаркотична освіта НАРКОНОН заснована на технології, розробленій письменником і гуманістом Л. Роном Хаббардом. Цей запис розповість молоді про справжній механізм дії наркотиків та їхній негативний вплив. НАРКОНОН знайшов спосіб у цікавій формі ...
1016355
  Баєв К. Правда про небо (прості бесіди з астрономії) / К. Баєв, В. Шишаков. – Київ : Соцеквидав України, 1961. – 68 с.
1016356
  Губка І.М. Правда про Норильськ : (повстання 1953 року) / Іван Губка. – Львів : Афіша, 2005. – 156с. – ISBN 966-325-048-8
1016357
  Красний М. Правда про петлюрівські брехні / М. Красний. – Х., 1920. – 8с.
1016358
  Петренко М.З. Правда про печери і мощі Києво-Печерської Лаври / М.З. Петренко. – К, 1959. – 36с.
1016359
  Грабовський С. Правда про радянського героя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 9


  Олександр Маринеско: "атака століття" чи вбивство століття"?
1016360
  Кюстін А. де Правда про Росію = The thruth about Russia / Астольф де Кюстін ; опрац. О. Мерчанський ; передм. Д. Донцова. – Торонто ; Нью-Йорк : Ліга визволення України : Організація Оборони Чотирьох Свобід України, 1958. – 196 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч. 13)
1016361
   Правда про унію: докум. і мат.. – Львів, 1965. – 376с.
1016362
   Правда про унію: докум. і мат.. – 2-е вид., доп. – Львів, 1968. – 424с.
1016363
   Правда про унію: докум. і мат.. – 3-є вид., доп. – Львів, 1981. – 448с.
1016364
   Правда про УПА: воювали на два фронти за вільну Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1016365
  Дем"яненко Г.Ф. Правда про християнські релігійні свята / Г.Ф. Дем"яненко. – Київ, 1961. – 40с.
1016366
  Семистяга В. Правда проти брехні і напівправди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 10-11


  Історичний і художньо-літературний вимір підпілля "Молода гвардія" (м. Краснодон) крізь призму тоталітарної доби.
1016367
  Щедрін В.С. Правда проти лицемірства. / В.С. Щедрін, В.І. Лісечко. – Дніпропетровськ, 1982. – 112с.
1016368
   Правда против демагогии и лжи: агрессив. сущность империализма, его идеол. диверсии.. – М., 1983. – 335с.
1016369
   Правда против домыслов : науч. и реализм политики КПСС и несостоятельность ее буржуаз. фальсификаций. – К., 1985. – 303с.
1016370
   Правда против домыслов: критика буржуаз. фальсификаций истории сов. общества: сб. ст.. – М., 1988. – 110с.
1016371
  Леонтьев Б.Л. Правда против лжи / Б.Л. Леонтьев. – Москва, 1957. – 158с.
1016372
  Острогорский В.М. Правда против лжи / В.М. Острогорский. – М., 1982. – 237с.
1016373
  Хидоятов Г.А. Правда против лжи. / Г.А. Хидоятов. – Ташкент, 1964. – 204с.
1016374
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз : повесть / Ю.Л. Анненков. – Москва : Просвещение, 1954. – 143с.
1016375
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз / Ю.Л. Анненков. – Москва, 1960. – 255 с.
1016376
  Блейман М.Ю. Правда революции - правда искусства / М.Ю. Блейман. – М, 1961. – 64с.
1016377
   Правда Руская, или Законы великих князей Ярослава Владимироваича и Владимира Всеволодовича Мономаха. – Санкт-Петербург : Печатаны в типографии Святейшего Правительствующего Синода, 1792


  Місце видання встановлено за інтернет-пошуком
1016378
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 1 : Тексты : [печатная транскрипция] / подгот. к печати В.П. Любимов и др. – 1940. – 505 с. – Издание состоит из отдельных частей в футляре
1016379
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 2 : Комментарии / подгот. к печати В. П. Любимов, Н. Ф. Лавров и др.; Под ред. акад. Б. Д. Грекова; Инст. истории Акад. наук Союза ССР. – 1947. – 862 с.
1016380
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 3 : Факсимильное вопроизведение текстов. – 1963. – 472 с.
1016381
   Правда Русская : учеб. пособие : утв. ВКВШ при СНК СССР в качестве учеб. пособия для историч. фак-тов, ун-тов и пед. ин-тов. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 112 с. : 2 вкл. л. факс.
1016382
  Ермолаев И.П. Правда Русская / И.П. Ермолаев, Р.Г. Кашафутдинов. – Казань, 1973. – 76с.
1016383
  Єрмолаєв В.М. Правда Руська Ярослава Мудрого: до витоків і традицій вітчизняного законодавства // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 3-10. – ISSN 2224-9281
1016384
  Дроздовський Д. Правда Світлани Алексієвич // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 3-3. – ISSN 0320-8370
1016385
  Бегак Б.А. Правда сказки / Б.А. Бегак. – М, 1989. – 128с.
1016386
  Келейникова Н.М. Правда слова не знает границ.(М.Е.Салтыков-Щедрин в западноевропейской печати) / Н.М. Келейникова. – Ростов -на-Дону, 1989. – 144 с.
1016387
  Ковалев С.М. Правда социализма против фальсификаторов / С.М. Ковалев. – М, 1987. – 285с.
1016388
  Карпенко М.І. Правда суду не боїться : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1991. – 124 с.
1016389
  Менцлевська Марта Правда та легенда медальєрної серії, що представляє польських королів, відкарбованої за часів Станіслава Августа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 3 (47). – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1016390
  Марков П.А. Правда театра / П.А. Марков. – М, 1965. – 540 с.
1016391
   Правда Украины. – Киев
13 декабря. – 1955
1016392
   Правда Украины. – Киев
4 сентября. – 1959
1016393
   Правда Украины. – Киев
4 апреля. – 2000
1016394
   Правда Украины. – Киев
19 января. – 2000
1016395
   Правда Украины. – Киев
29 февраля. – 2000
1016396
   Правда Украины : общественно-политическая газета. – Киев, 1938-
19 июля (№ 29). – 2013
1016397
   Правда України. – Київ, 2000
1016398
   Правда України. – Київ, 2001
1016399
  Братан М.І. Правда хліба : поезії / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1973. – 111 с.
1016400
  Штамбок А.А. Правда художественного изображения / А.А. Штамбок. – М., 1965. – 72с.
1016401
  Клочек Г. Правда як джерело синергетичного ефекту в процесі формування літературного твору (На матеріалі драми Володимира Винниченка "Закон") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 235-240. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1016402
  Сова А.В. Правда як об"єкт духовно-практичного освоєння світу людиною // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 152-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1016403
  Сова А.В. Правда як предмет філософського дослідження / А.В. Сова, В.П. Снєжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-11. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Мотивується актуальність дослідження феномена правди, висвітлюється стан його вивчення, розкривається специфіка філософського підходу до нього. Дається характеристика практичного, теоретичного та духовно-практичного освоєння світу людиною. Правда ...
1016404
  Нагорный Г.П. Правда, сказанная пословицей / Г.П. Нагорный. – М., 1964. – 102с.
1016405
   Правда, ставшая легендой. – 2-е изд, исправ. и доп. – Москва, 1969. – 248с.
1016406
   Правда, ставшая легендой. Сб.. – М., 1964. – 256с.
1016407
  Лазарева А. Правда, що боїться самої себе // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Спогади про конфлікт 1954-1962 років переслідують Алжир і Францію.
1016408
  Павличко Д. Правда, яка не боїться смерті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – С. 9


  Українськмий письменник Роман Лубківський.
1016409
  Козлов С.Г. Правда,мы будем всегда? / С.Г. Козлов. – М, 1987. – 128с.
1016410
  Яновська Л. Правда. / Л. Яновська. – К, 1911. – 17с.
1016411
  Рожок С. Правда. Мистецтво. Філософія / Стефан Рожок. – Б/м : [Америка], 2002. – 74с. : іл.
1016412
  Никитенко П. Правде в глаза // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 53-67. – ISSN 1606-0219


  Последнее слово о Сталине.
1016413
  Никитенко П. Правде в глаза (Мое последнее слово о Сталине) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 8 (140). – С. 68-79. – ISSN 1606-0219
1016414
  Якушевский А.С. Правде вопреки / А.С. Якушевский. – Киев, 1981. – 147 с.
1016415
  Кизя Л.Є. Правди не затьмарити / Л.Є. Кизя. – Київ, 1965. – 86 с.
1016416
  Кацнельсон А.І. Правдива іскра Прометея / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1968. – 178с.
1016417
   Правдива іскра Прометея : літ.-критич. ст. про Л. Українку : кн. для вчителя. – К., 1989. – 221с.
1016418
  Дашкевич Я. Правдива історія України буде написана // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 9 (174). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Критичні тези історика Ярослава Дашкевича, датовані 1954 роком, не лише зберегли актуальність досьогодні, а й набули ще більшої гостроти.
1016419
  Стельмах Б.М. Правдива пісня / Б.М. Стельмах. – Львів, 1982. – 59 с.
1016420
  Твен М. Правдивая история / М. Твен. – Москва, 1984. – 320с.
1016421
  Гринвуд Д. Правдивая история маленького оборвыша : Книга для чтения в 7 кл. / Д. Гринвуд. – Москва : Просвещение, 1990. – 95,1с.
1016422
  Дедушка Тарас Правдивая история о русских царях : (русская история в стихах) / Дедушка Тарас [псевд.]. – Одесса : Типо-лит. А. Главацкого, 1917. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов.../ И.Ф. Масанов. М., 1956, т. 1, с. 336. – (Свободному русскому народу в назидание)
1016423
  Мингазутдинов А.Ф. Правдивая книга о Великой Отечественной войне // Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2012. – Вип. 11. – С. 21-29. – ISBN 978-966-524-403-5
1016424
  Диамант Г.Я. Правдивая песня / Г.Я. Диамант. – М., 1966. – 83с.
1016425
  Теунов Х.И. Правдивая повесть о мальчике из Кожежа : для сред. и старш. возр. / Х.И. Теунов. – Москва : Детская литература, 1966. – 112 с.
1016426
  Смаль-Стоцький Правдиве значення советського терміну "Україна" = The true meaning of the Sovit term "Ukraine" / Смаль-Стоцький; Спілка визволення України, Головна управа. – Ню-Йорк; Вашингтон, 1968. – 48с.
1016427
  Саєнко Н. Правдиве мистецтво не знищиш! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 31). – С. 11


  Стаття присвячена фундатору української графічної школи Івану Падалці (1894-1937 рр.)
1016428
  Рязанцева Т. Правдиве свічадо духу // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 148-1512. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Життєвий і творчий шлях українського поета Олекси Стефановича (1899-1970).
1016429
   Правдиве українське серце. Олександр Рибалко : [збірник] / [упоряд.: І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред.: К. Рибалко]. – Київ : Простір, 2010. – 824, [8] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2068-19-1
1016430
  Ляхоцький В. Правдивий кожним своїм хистом // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 155-175. – ISSN 0869-3595


  Скопенко В. - С. 156; Швець І.Т. - С. 159.
1016431
  Грушковський І.М. Правдиві сторінки історії України і світу : збірка іст.-публіцист. матеріалів / Іван Грушковський. – Вид. 8-ме. – [Б. м. : б. в.], 2013. – 48 с. : портр. – Бібліогр.: с. 47


  На пам"ять збірку від автора для студентів і викладачів університету, липень 2013 р. Підпис
1016432
  Рогозинський Віктор Правдиві струни вчительської душі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2
1016433
  Гумницька Н. Правдивість полум"яного Слова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 8


  Тарас Шевченко і Бйорнстьєрне Бйорнсон - генії українського та норвезького народів.
1016434
  Сорель Ш. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона : [пер. с фр.] / Шарль Сорель. – Москва : Правда, 1990. – 590 с. : ил.
1016435
  Чех С. Правдивое описание путушествия пана Броучека на Луну / С. Чех. – Л, 1977. – 310с.
1016436
  Грудев И.Т. Правдивость / И.Т. Грудев. – М, 1967. – 47с.
1016437
  Корнеева З.И. Правдивые истории / З.И. Корнеева. – Москва : Просвещение, 1975. – 96 с.
1016438
  Филенко О.Н. Правдивые истории Виктора Драгунского // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 2. – С. 27-33
1016439
  Буценко А.А. Правдивые ключи / А.А. Буценко. – К., 1987. – 40с.
1016440
  Гветадзе Р. Правдивые новеллы / Р. Гветадзе. – Тбилиси, 1947. – 151 с.
1016441
  Рыклин Г.Е. Правдивые рассказы / Г.Е. Рыклин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 270с.
1016442
  Мельничук Правді служити / Мельничук, ю.С, . – Львів, 1962. – 158с.
1016443
  Крученюк П. Правдой выверенный путь : стихи / Петря Крученюк; пер. с молд. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1954. – 171 с.
1016444
  Балагура Тетяна Правдоносець : усний журнал за творчістю Яра Славутича
1016445
  Булыгин В.Я. Правдоподобное моделирование / В.Я. Булыгин. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 170 с.
1016446
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 6 (116). – 2018. – 4 с.
1016447
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 7 (117). – 2018. – 4 с.
1016448
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 8 (118). – 2018. – 4 с.
1016449
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 9 (119). – 2018. – 4 с.
1016450
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 10 (120). – 2018. – 4 с.
1016451
   Правдошукач = The Truth Seeker = Правдоискатель. – Київ. – ISSN 2305-5367
№ 11 (121). – 2018. – 4 с.
1016452
   Правду - в глаза. Сб. ст.. – М., 1961. – 63с.
1016453
  Кравченко О. Правду на лжи не построить // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 30 декабря 2015 - 5 января 2016 (№ 1). – С. 8


  Украинско-российские отношения. "И мы разные, и языки - разные!..В 1840 году Владимир Даль опубликовал работу всей своей жизни "Толковый словарь великорусского наречия русского языка": язык на котором говорят в Москве и который официально считался ...
1016454
   Правду не здолати. – Львів, 1974. – 278 с.
1016455
  Дончик В.Г. Правду не здолати / В.Г. Дончик. – Київ, 1977. – 208с.
1016456
  Воропай Н. Правду тільки правду : Деякі процесуально-криміналістичні аспекти очної ставки як слідчої дії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 17 (254). – С. 25-28
1016457
  Аль Д. Правду! Ничего, кроме правды! / Д. Аль. – Ленинград, 1976. – 215с.
1016458
  Карпенко В.А. Правды о себе не побоитесь? / Карпенко В.А. – Киев, 1988. – 181 с.
1016459
  Спілка І.І. Правдыве оповидання [Правдиве оповідання] / Hапысав И. Спилка [псевд.]. – Харків : Дpук. А.И. Степанова, 1893. – 24 с. : с портр. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1016460
  Силланпя Ф.Э. Праведная бедность / Ф.Э. Силланпя. – Москва, 1964. – 176 с.
1016461
  Боруцька О. Праведне життя пастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 12


  150 років від дня народження Митрополита Андрея (Шептицького).
1016462
  Папазян В. Праведник : рассказы / В. Папазян; пер. с арм. А.Диланяна. – Москва : Художественная литература, 1968. – 286 с.
1016463
  Альтман И.А. Праведник народов мира Чиунэ Сугихара // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 184-203. – ISSN 0130-3864


  Японський дипломат.
1016464
  Казанцева Л. Праведник світу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Державний політехнічний музей НТУУ "КПІ" разом з Астрономічним музеєм АО КНУТШ та каф. математичного аналізу й теорії ймовірностей фізико-математичного факультету НТУУ"КПІ" провели Семінар ушанування пам"яті видатного українського математика, ...
1016465
  Левітас І.М. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас ; [ пер. з рос. С. Герус ; фотографії Л. Бейрака ]. – Київ : Етнос, 2008. – 368 с., [ 32 ] с. іл. : фото. – ISBN 966-522-255-4
1016466
   Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті : зб. наук. ст. : [за матеріалами Міжнар. наук. конф., 22-24 черв. 2014 р., Дніпропетровськ] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [відп. ред. А. Медведовська]. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. – 199, [1] с. – Деякі ст. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-602-7
1016467
   Правекс-банк = Pravex-bank : Річний звіт 2006. – [Київ], 2007. – 126с.
1016468
   Правиа правописания и произношения некоторых слов и выражений принятых в военно-морском языке.. – М., 1944. – 12с.
1016469
  Бондар Ю. Правидавництво: до питання періодизації й термінології // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 9-14. – ISSN 2076-9326
1016470
  Нагнибіда М.Л. Правий берег : Поема і лірика / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 91с.
1016471
  Бойченко В.П. Правий берег / В.П. Бойченко. – К., 1991. – 252с.
1016472
  Горбач Денис Правий марш // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 41. – С. 16-18


  Результати останніх виборів у європейських країнах підтверджують тенденцію: Європа правішає.
1016473
   Правил описания книг на языках народов СССР.. – М., 1977. – 166с.
1016474
   Правил описания книг на языках народов СССР. Приложения.. – М., 1977. – 160с.
1016475
  Мацькевич М.М. Правила - вимоги юридичної техніки щодо процесуальних актів кримінального судочинства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 7-13.
1016476
  Володарський В. Правила "заохочення" порушників // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.22-23


  Правила дорожнього руху і їх практичне застосування
1016477
  Маркевич О.В. Правила "тонкої капіталізації" в Україні: аспект оподаткування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 2 (75). – С. 72-84. – ISSN 2414-3499
1016478
  Дебюсе-Шатлен Лор Правила "чистой жизни". Страна, где жизнь зеленее / Дебюсе-Шатлен Лор, , Кашинский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 46-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1016479
   Правила 27-54 по применению и проверке расходомеров с нормальными идиафрагмами, соплами и трубами Вентури.. – М., 1958. – 168с.
1016480
  Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции / М. Молло ; пер. с фр. [4-х гл. из кн. Mollot Regles sur la proffession d"advocat Н.П. Шубинского]. – Москва : Изд. Н.П. Шубинского ; Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1894. – XVI, 98 с.


  Пер., изд.: Шубинский, Николай Петрович (1853-1921)
1016481
  Молло Ф.Э. Правила адвокатской профессии во Франции : [пер. с фр.] / Франсуа Этьен Молло. – Киев : Прецедент, 2016. – 113, [1] с. – Печ. по изд.: Правила адвокатской профессии во Франции / Молло М. ; Москва: Изд. Н.П. Шубинского, 1894 г. – Библиогр. в конце правил. – (Классика адвокатуры)


  Пер., изд.: Шубинский, Николай Петрович (1853-1921)
1016482
   Правила адвокатської етики : (Схвалені Вищою кваліф.комісією адвокатури 1 жовтня 1999 року). – Київ, 1999. – 44с.
1016483
  Кухнюк Д. Правила адвокатської етики в законодавстві України про адвокатуру та адвокатську діяльність // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 38-39
1016484
  Жуковська О. Правила адвокатської етикив Україні - спомин про майбутнє // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 28-29
1016485
  Євтушенко А. Правила арешту // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 28-29


  "...Минуло майже 5 років з моменту прийняття нового Кримінального процесуального кодексу, проте судова практика свідчить про те, що слідчі судді не завжди належно вивчають матеріали кримінального провадження та іноді виносять рішення з грубим ...
1016486
  Куваев О.М. Правила бегства. / О.М. Куваев. – Магадан, 1980. – 448с.
1016487
   Правила безопасности для персонала тепловых цехов электростанций и тепловых сетей. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 64 с.
1016488
   Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров.. – М., 1977. – 53с.
1016489
   Правила безопасности и правила устройства для электротехнических сооружений сильного тока низкого и высокого напряжений.. – 2-е изд., испр. и доп. – Мсква-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 205 с.
1016490
   Правила безопасности и правила устройства для электротехнических сооружений сильного тока низкого и высокого напряжений.. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 384 с.
1016491
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1976. – 222с.
1016492
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1979. – 249с.
1016493
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М., 1991. – 217с.
1016494
   Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов : германия и кремния. – Москва : Металлургия, 1984. – 33 с.
1016495
   Правила безопасности при эксплоатации электрических устройств городских и сельских сетей. – Москва-Ленинград : Госэнгергоиздат, 1945. – 83 с.
1016496
   Правила безопасности при эксплуатации электрических устройств городских и сельских сетей. – 7-е изд. – М.-Л., 1951. – 92с.
1016497
  Богданович Лілія Правила безпеки на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 29 : фото
1016498
  Треніна А.С. Правила безпеки під час пірнання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 35
1016499
  Єресько О.В. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-8
1016500
  Тимофеєв А.В. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів : Продовження, початок див. у № 1, 2013 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 2-7
1016501
  Тимофеєв А.В. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 2-9
1016502
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки поводження з побутовим газом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 37 : фото
1016503
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки при користуванні ліфтом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 32-33 : фото
1016504
  Ліпська А.Г. Правила безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій : (урок для учнів молодших класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 19-20
1016505
  Усик Світлана Правила безпечного відпочинку біля води і у воді / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
1016506
  Наконечна О.В. Правила безпечного відпочинку в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 36
1016507
  Усик Світлана Правила безпечного відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 29-30
1016508
   Правила безпечної засмаги на сонці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 4
1016509
  Шваб І.А. Правила безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 33
1016510
  Дебелюк М.І. Правила безпечної поведінки в інтернеті / М.І. Дебелюк, Т.О. Дорошок // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34 : фото
1016511
   Правила безпечної роботи в хімічній лабораторії : для студентів хім. ф-ту / [упоряд.: В.В. Верба] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр оперативної поліграфії ФОП Кравченко Я.О., 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22
1016512
   Правила библиографического описания произведений печати.. – Л., 1964. – 289с.
1016513
   Правила библиографического описания произведений печати.. – М.
ч. 6. – 1977. – 168с.
1016514
  Киевский Правила библиотеки университета св. Владимира / Киевский, университете. – с.
1016515
   Правила библиотеки университета св. Владимира.. – 20с.
1016516
   Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень / Л.П. Одинока, С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Р.В. Романовський // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 349-361. – ISSN 0320-9466
1016517
  Шапоренко Г. Правила брендингу майбутнього - Future brend // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 159-161.
1016518
  Бондажевська Л.С. Правила ведення дискусії та їх порушення: прагма-діалектичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 27-32
1016519
   Правила ведення робочої карти артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [П.Є. Трофименко та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 147 с. : іл., табл. – Додатки: с. 121-145. – Бібліогр.: с. 73. – ISBN 378-966-657-391-2
1016520
   Правила вежливости и светского этикета. – Москва : Белый город, 2007. – 272с. – Печатается по изданию "Правила светской жизни и этикета. Хороший тон"/ сост. : Юрьев, Владимирский. ; С.-Пб., 1889. : с илл. – ISBN 978-5-7793-1266-0
1016521
   Правила видання історичних документів в СРСР.. – К., 1972. – 122с.
1016522
  Пещак М.М. Правила видання пам"яток української мови XIV-XVIII ст. / М.М. Пещак, В.М. Русанівський. – К., 1961. – 84с.
1016523
  Чімишенко С.М. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища : навчальний посібник / С. М. Чімишенко, Ю. Б. Медведєв; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
1016524
  Пашутін Є. Правила витіснення та розпродажу при регулюванні поглинань компаній у Європейському Союзі // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 57-60.
1016525
  Крикуненко И. Правила ВНО-2017 // Сегодня. – Киев, 2017. – 6 февраля (№ 22). – С. 5


  Вузы будут принимать тесты-2016 и создадут спецусловия для инвалидов.
1016526
   Правила внутреннего распорядка для студентов в лабораториях химического факультета. – Москва, 1945. – 46 с.
1016527
  Прудников В.А. Правила внутреннего распорядка колхоза / В.А. Прудников. – Краснодар, 1985. – 54с.
1016528
   Правила внутреннего трудового распорядка для работников детских садов.. – Свердловск, 1946. – 15с.
1016529
   Правила внутреннего трудового распорядка для работников начальных, смилетних и средних школ РСФСР.. – М., 1950. – 16с.
1016530
   Правила внутреннего трудового распорядка.. – М., 1958. – 15с.
1016531
  Іванов О.С. Правила внутрішнього розпорядку колгоспу / О.С. Іванов. – Київ, 1974. – 56с.
1016532
  Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Пашутинський Є.К. – Київ : КНТ, 2005. – 268с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
1016533
  Заболотна С. Правила внутрішнього трудового розпорядку // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 74-83.
1016534
  Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Пашутинський Є.К. – 2-е вид., стереот. – Київ : КНТ, 2007. – 268 с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
1016535
   Правила Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 30-34
1016536
   Правила вступу до імператорського Університету Святого Володимира. 1834 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29-30. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016537
  Соловьев А.П. Правила выбора профессии / А.П. Соловьев. – Л., 1975. – 128с.
1016538
  Кудрявцева Е.В. Правила гражданского судопроизводсива по реформе английского гражданского процесса конца ХХ века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.86-94. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1016539
   Правила групповой обработки произведений печати. – Москва, 1977. – 116 с.
1016540
   Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР.. – М., 1966. – 62с.
1016541
  Клейтман С.Л. Правила движения по улицам и дорогам / С.Л. Клейтман, Л.Я. Лягунов. – Харьков, 1956. – 175 с.
1016542
  Клейтман С.Л. Правила движения по улицам и дорогам Украинской ССР / С.Л. Клейтман. – Харьков, 1958. – 312с.
1016543
  Шенгелия Вера Правила деления // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 94-99 : фото
1016544
  Маммати Ибн Правила Диванов / Маммати Ибн. – М., 1990. – 133с.
1016545
  Хилюк С. Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 270-277. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1016546
   Правила для испытания кадет при приеме, при переводе из класса в класс и при окончании курса в кадетских корпусах.. – 2-е изд. – С-Пб., 1869. – 20с.
1016547
   Правила для принятия студентов в университет [Св. Владимира] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 80-81. – ISBN 5-7707-1061-6
1016548
   Правила для производства испытаний и для выдачи свидетельств на право преподавания специальных предметов в коммерческих учебных заведениях ведомства Министерства Финансов.. – 46с.
1016549
   Правила для производства испытаний обретения ученых степеней в Петровской земледельческой и лесной Академии. – Москва : Ун-кая тип., 1874. – 15с.
1016550
   Правила для промышляющих извозом в Санктпетербурге, 1853. – 15 с.
1016551
  Декарт Р. Правила для руководства ума / Р. Декарт. – Москва-Ленинград, 1936. – 175 с.
1016552
  Виноградов А.П. Правила для сбора планктона на химический элементарный анализ / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 2 с.
1016553
   Правила для специальных испытаний на звание учителя и воспитателя прогимназий и гимназий. – С-Пб., 1906. – с.
1016554
   Правила для студентів і слухачів імператорського Університету Святого Володимира. 25 серпня 1834 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016555
   Правила для студентов и сторонних слушателей Казанского университета. – Казань : Тип. имп.ун-та, 1900. – 13с.
1016556
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – М., 1977. – 95с.
1016557
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
1016558
  Рублях В.Э. Правила дорожного движения / В.Э. Рублях. – М., 1979. – 128с.
1016559
  Рублях В.Э. Правила дорожного движения / В.Э. Рублях. – 2-е изд., перераб. – М., 1981. – 112с.
1016560
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – 3-е изд., испр. – Москва, 1981. – 95с.
1016561
   Правила дорожного движения. – К., 1984. – 48с.
1016562
   Правила дорожного движения. – К., 1985. – 48с.
1016563
   Правила дорожного движения. – К., 1990. – 64с.
1016564
   Правила дорожного движения (введены в действие с 1 янв. 1987 г.). – М., 1988. – 63с.
1016565
   Правила дорожного движения.. – Киев : Техніка, 1987. – 48 с.
1016566
   Правила дорожного движения. Введ. в действ. с 1 июня 1980 г.. – Л., 1982. – 48с.
1016567
   Правила дорожного движения. Введ. в действ. с 1 июня 1980 г.. – К., 1986. – 48с.
1016568
   Правила дорожного движения: с 01.01.1973. – Киев : Техніка, 1978. – 65 с.
1016569
   Правила дорожного движения: с 01.01.1973. – Киев : Техніка, 1979. – 63 с.
1016570
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1973. – 64с.
1016571
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1976. – 65с.
1016572
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1977. – 47 с.
1016573
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – М., 1980. – 40с.
1016574
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – Киев : Техніка, 1981. – 48 с.
1016575
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – 4-е изд., стереотип. – К., 1983. – 49с.
1016576
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.01.87.. – К., 1987. – 48с.
1016577
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.06.80.. – 6-е вид, переробл. – К., 1985. – 46с.
1016578
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.06.80.. – 7-е вид. – К., 1986. – 48с.
1016579
   Правила дорожнього руху: витяг з номартив. актыв СРСР і УРСР що діють у сфері дорож. руху.. – К., 1990. – 63с.
1016580
   Правила дорожнього руху: з 01.01.73. – 8-е вид. – К., 1979. – 64с.
1016581
   Правила дорожнього руху: з 01.01.73.. – 7-е вид. – К., 1978. – 64с.
1016582
   Правила дорожнього руху: з 01.06.79.. – 4-е вид. – Київ : Техніка, 1983. – 47 с.
1016583
   Правила дорожнього руху: з 01.06.79.. – 5-е вид. – Київ : Техніка, 1984. – 46 с.
1016584
   Правила дорожнього руху: з 01.06.80.. – Київ : Техніка, 1981. – 47 с.
1016585
   Правила дорожнього руху: з 01.06.80.. – 3-є вид. – К., 1982. – 48с.
1016586
   Правила дорожнього руху: з 25.08.72.. – вид. 2. – К., 1973. – 55с.
1016587
  Кастро Рус Фидель Правила жизни // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0044-748Х
1016588
  Щепкин Василий Правила жизни по-японски. "Человек из другого мира" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 82-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1016589
  Опаев Алексей Правила жизни страусов. Бабье царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 90-95 : фото
1016590
  Корчак Я. Правила життя / Я. Корчак. – К., 1989. – 317с.
1016591
  Корчак Я. Правила життя : педагогіка для дітей та дорослих / Януш Корчак ; [пер. з пол. Ю.Г. Попсуєнка]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 536, [5] с. – Справж. ім"я авт.: Гольдшмідт Генрик. – ISBN 978-617-7013-55-5
1016592
  Кисіль В.І. Правила життя Василя Кисіля // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2017. – № 1/2 (169-170), січень-лютий. – С. 27-29. – ISSN 1726-3077


  В.І. Кисіль - юрист-легенда. Понад 15 років очолює юридичну фірму "Василь Кисіль і Партнери", нині - старший партнер фірми. Викладає у КНУ імені Тараса Шевченка. Один із провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного ...
1016593
  Кузнєцова Н. Правила життя Наталії Кузнєцової // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (173), травень. – С. 21-23. – ISSN 1726-3077


  Н. Кузнєцова - д-р юрид. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, відомий науковець завдяки дослідженням у цивільному, підприємницькому та міжнародному праві. Найважливішим фактом своєї професійної біографії називає підготовку проекту Цивільного кодексу ...
1016594
   Правила занять з педагогіки для казеннокоштних студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1836 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 38-40. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016595
  Бевз М.В. Правила зведення та гіпотетико-дедуктивний метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1016596
  Онищенко О. Правила знімання вершків. МОН планує розпочати сертифікацію вчителів, яка допоможе визначити кращих // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 12


  ""Ми хочемо виявити найкращих учителів, які повинні бути носіями практик НУШ", - сказала Лілія Гриневич про сертифікацію вчителів на одній із прес-конференцій. Сертифікація вчителів передбачена новим Законом "Про освіту". А ось як усе це буде ...
1016597
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1976. – 136с.
1016598
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 5-е изд. – Львов, 1978. – 135с.
1016599
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1983. – 152 с.
1016600
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1984. – 152с.
1016601
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1985. – 152с.
1016602
  Клинковштейн Г.И. Правила и безопасность дорожного движения / Г.И. Клинковштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 223с.
1016603
   Правила и нормы по технике безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации производств хлор.-бро- и йодорганических соединений.. – М.-Л., 1964. – 80с.
1016604
   Правила и нормы приемки и контроля установок для обогащения каменного угля.. – М., 1962. – 124с.
1016605
  Куликов С.М. Правила и нормы составления и выполнения рабочих чертежей / С.М. Куликов. – 2-е изд. испр. – М.-Л., 1933. – 152с.
1016606
   Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. – М., 1990. – 269с.
1016607
   Правила и программы полукурсовых испытаний на физико-математическом факультете Императорского Университета св. Владимира. – Киев : Тип. Императорского Университета св. Владимира В. Завадского, 1892. – 16 с.
1016608
   Правила и программы утвержденных правительством Киевских музыкально-драматических курсов сводного художника А.М. Тальновского. – Киев : Типо-лит. Р. Френкеля, 1911. – 22 с.
1016609
  Сакович В.А., Широков Н.Н. Правила и формы сметного, кассового и ревизионного порядка : сборник действующих узаконений, правил и форм, с дополнениями и изменениями по 1 сентября 1914 г., циркулярными разъяснениями Министерства финансов и Государственного контроля и алфавитным указателем / сост. В. А. Сакович и Н. Н. Широков. – 6-е изд. испр. и доп. – Петроград : Изд. Юридического книжного магазина Н. К. Мартынова, 1915. – XXIV, 1236 с.


  Авт.: Широков Николай Николаевич Содерж.: фунд. изд. нормативов финансового контроля. Последнее, самое полное издание книги. Отделы: 1. Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении гос. росписи и финансовых смет министерств и главных ...
1016610
  Нечаева Е.Я. Правила игры / Е.Я. Нечаева. – Воронеж, 1990. – 239с.
1016611
   Правила игры без правил.. – Петрозаводск, 1989. – 280с.
1016612
  Еременко А.М. Правила игры в бисер // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.79-92. – ISSN 0236-2007


  В статье предлагается метод классификации всех - как имевших место в истории культуры, так и в принципе возможных - мировоззрений
1016613
  Сорокоумов А. Правила игры в коучинг // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2005. – № 10. – С. 8-14
1016614
   Правила игры в Универсальное руководство для судей: вып. июль 1988 г.. – М., 1991. – 64с.
1016615
  Макеева О. Правила игры с точки зрения институционалистов // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7 - 10. – ISSN 0869-4915
1016616
   Правила игры: сб.. – Москва : Советский писатель, 1990. – 576с.
1016617
  Зуев В.В. Правила игры; Алхимия любви; Гороскоп / В.В. Зуев. – М., 1991. – 333с.
1016618
   Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 94 с.
1016619
   Правила издания документов советского периода.. – М., 1960. – 43с.
1016620
   Правила издания исторических документов в СССР.. – М., 1969. – 112с.
1016621
   Правила издания исторических документов.. – М., 1955. – 72с.
1016622
   Правила издания сборника грамот коллегии экономии.. – Птгр., 1922. – 50с.
1016623
   Правила издания серии "Памятники письменности Востока".. – М., 1966. – 84с.
1016624
   Правила издания славяно-молдавских и молдавских грамот XV-XVII вв.. – Кишинев, 1975. – 76с.
1016625
  Хинь Правила изучения иероглифов Ли Дуенгу / Хинь, Ки-Мун. – Пхеньян, 1957. – 462с.
1016626
   Правила ИНКОТЕРМС - 1990/2000 : Комментарии и аналитические материалы. – Киев : Юстиниан, 2002. – 608с. – ISBN 966-96155-0-Х
1016627
  Дзейко Ж. Правила і засоби внесення змін до законів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 109-112.
1016628
  Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі ХІХ ст. - початку ХХ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-11.
1016629
  Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки: загальна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 25-30. – (Правознавство ; Вип.286)
1016630
   Правила іспитів для тих, хто бажає вступити до імператорського Університету Святого Володимира і порядок їх зарахування. 1836 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 34-38. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016631
   Правила іспитів для тих, хто бажає вступити на навчання до Університетів Російської імперії. 1837 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40-45. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016632
   Правила кибербезопасности от Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1016633
  Черногрудова Е.П. Правила коммуникации в русских паремиях и в постулатах современной риторики // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 20-30. – ISSN 1562-1391
1016634
  Галата С. Правила корисно порушувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 12 серпня (№ 32). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Лекція Нобелівського лауреата Рьодзі Нойорі стала посланням до української молоді. Нині Нойорі - керівник одного з найвпливовіших у світі науково-дослідницьких центрів RIKEN.
1016635
  Треніна А.С. Правила користування електрообігрівачами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 24 : фото
1016636
  Пархомей Олександр Правила користування приладами електроопалення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 27
1016637
  Грищук Р.В. Правила користування соціальними мережами військовослужбовцями за досвідом провідних країн світу / Р. В. / Р.В. Грищук, А.А. Завада // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-38. – ISBN 978-966-2439-41-0
1016638
  Треніна А.С. Правила купання у басейні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 38 : фото
1016639
   Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности.. – М., 1961. – 64с.
1016640
  Шейко А.Н. Правила логического доказательства / А.Н. Шейко. – К, 1956. – 107с.
1016641
  Кожухар В. Правила Мандели та необхідність їх дотримання у діяльності пенітенціарних установ держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 62-66
1016642
   Правила медицинского факультета университета св. Владимира для студентов, волльнослушателей, слуш. фармацевтич. курсов, повивальной школы при акушерско-гинеколог. клинике, повторительных курсов для. – 35с.
1016643
   Правила медицинского факультета университета св. Владимира для студентов, вольнослушателей, слушателей фармацевтических курсов.... – 35 с.
1016644
  оглы Ганберов Правила международного зкологического права в национальном законодательстве Азербайджанской Республики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 627-634. – ISSN 1563-3349
1016645
  Черняк Ю. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей : (на матеріалах Гаазької конвенції 1996 р.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1016646
  Шпонтак І.М. Правила моральної педагогіки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1016647
   Правила МЭК на стеклянные изоляторы для воздушных линий с номинальным напряжением 1000 В и выше.. – Москва-Ленинград, 1957. – 20с.
1016648
  Мервінський О. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг в контексті Закону України "Про захист персональних даних" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 30-33
1016649
   Правила написания на картах географических названий СССР. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 28 с.
1016650
   Правила написния на картах географических названий СССР. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1967. – 28 с.
1016651
   Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Советской Армии и Военно-Морского Флота (на мирное время). – М., 1959. – 184с.
1016652
   Правила о зачете полугодий и программы полукурсового испытания по отделению естественных наук физико-математического факультета Казанского университета. – Казань, 1901. – 25с.
1016653
  Андреев Н Правила о рекрутских наборах : руководство для всех сословий, отбывающих рекрут. повинность : Сост. по Своду уставов рекрут., изд. в 1862 г. и по Манифесту 1 сент. 1862 г. о наборах 1863 г. / Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Издатель и книгопродавец Ю.А. Юнгмейстер ; [В тип. Импер. Акад. наук, 1862. – 72 с.


  В РГБ есть электронный ресурс
1016654
   Правила о составлении списков присяжных заседателей; : [продолжение 1887 года Судебных уставов Императора Александра II]. – [Одесса] : [Тип. Новый телегр.], 1888. – 11 с.
1016655
   Правила обращения программой документации. ГОСТ 19.601-78 - ГОСТ 19.604-78. – Москва, 1978. – 24 с.
1016656
   Правила ограждения сооружений связи и сигнализации от вредного действия установок сильного тока. – Москва : Связьиздат, 1943. – 116 с.
1016657
  Дудка О. Правила одні для всіх - ні, не чули. Київ будує за власними // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 28


  Сьогодні будівельна галузь в Україні одночасно є досить складною та ефективною рушійною силою економічного розвитку нашої країни, яка постійно розвивається і характеризується достатньо великою кількістю та різноманітністю будівельних робіт, а також ...
1016658
   Правила описания книг на языках народов СССР : в 2-х кн. : правила описания. – Москва, 1977. – 166 с.
1016659
   Правила описания книг на языках народов СССР : в 2-х кн. : приложения. – Москва, 1977. – 160 с.
1016660
   Правила описания произведений печати в изданиях Академии наук УССР.. – К., 1976. – 92с.
1016661
   Правила описания произведений печати и составления списков литературы в научных изданиях.. – М., 1977. – 53с.
1016662
   Правила описания специальных видов технической документации для каталогов. ГОСТ 7.13-70. – Москва, 1971. – 24 с.
1016663
   Правила опіки і піклування в Українській РСР.. – К., 1971. – 16с.
1016664
   Правила определения качества семян.. – М., 1940. – 104с.
1016665
  Виноградов А.П. Правила определения среднего веса животных и растений / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 13 с.
1016666
   Правила организации и деятельности помощников Присяжных Поверенных Округа Одесской Судебной Палаты, утвержден. Советом присяжных поверенных 5-го сентября 1905 г.. – Одесса : Типо-лит. А.М. Дыхно, 1906. – 21 с.
1016667
  Усик Світлана Правила особистої безпеки на вулиці та в громадському транспорті / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 32
1016668
   Правила оформления библиографии в издательстве Академии Наук СССР.. – М., 1963. – 32с.
1016669
  Евсеева И.П. Правила оформления библиографических ссылок и реферата // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 26. – С. 25-36
1016670
  Евсеева И.П. Правила оформления библиографического списка при выполнении учебных и научных работ // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 54-64
1016671
   Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 17-20
1016672
   Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 11-15
1016673
   Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 16-19
1016674
   Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 20-22.
1016675
   Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, при­кінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному по­сібнику, статті тощо) / С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Л.П. Одинока, В Р. Романовський // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 329-346. – ISSN 0320-9466
1016676
   Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки : Методичні рекомендації. – [ Вид.3-тє виправлене та доповнене ]. – Київ, 2007. – 32с.
1016677
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
1016678
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817
1016679
   Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817
1016680
  Братанич Н. Правила оформлення та ведення службової документації // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 6 (126). – С. 23-27
1016681
   Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини : ДНАОП 2.1.20-1.03-99 : [затверджено 20.04.99 № 67 : зареєстровано 11.10.99 № 695/3988]. – Київ : Основа, 2000. – 176 с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
1016682
   Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості : ДНАОП 1.9.40-1.01-96 : [затверджено 18.07.96 № 123]. – Київ : Держнаглядохоронпраці ; Основа, 1999. – 379, [4] с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
1016683
   Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості : НПАОН 22:1-1.02-07 : [затверджено 03.12.2007 № 287 : зареєстровано 26.12.2007 р. за № 1395/14662] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2009. – 53, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-518-9
1016684
  Жукова В. Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень / Валерія Жукова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 40-44. – ISSN 1029-7200


  Cтаттю присвячено аналізу "Правил охорони праці для працівників бібліотек", затверджених МНС України 12 грудня 2012 р. Виділено три групи чинників, що впливають на персонал бібліотек під час професійної діяльності: ергономічні, виробничі та трудового ...
1016685
   Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості : (зі змінами) : НПАОП 02.0-1.04-05 : [затверджено 13.07.2005 р. № 119 : зареєстровано 22.09.2005 р. № 1084/11364 ] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2008. – 221, [3] с. : табл. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-376-5
1016686
   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – Київ, 1999. – 112с.
1016687
   Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин : НПАОП 0.00-1.28-10 : [затверджено 26.03.2010 № 65 : зареєстровано 19 квітня 2010 р. за № 293/17588] / [Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду]. – Київ : Основа, 2010. – 16, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-572-1
1016688
  Усик Світлана Правила перебування на сонці / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 6 : фото
1016689
  Дудник К. Правила перевезення домашніх тварин різними видами транспорту // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 14-15
1016690
  Куценко О. Правила перевірки допустимості доказів у кримінальному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 81-83.
1016691
   Правила перевозки по морским путям сообщения СССР посадочного, посевного материала, живых растений и подконтрольной карантину сельскохозяйственной и лесной продукции из зон, объявленных под карантин. – М.., 1957. – 10с.
1016692
   Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украинской ССР.. – К., 1979. – 304с.
1016693
   Правила перевозок отдельных видов грузов и выполнения коммерческих операций на станциях и железнодорожных подъездных путях.. – М.
ч. 1. – 1955. – 160с.
1016694
   Правила перевозок отдельных видов грузов и выполнения коммерческих операций на станциях и железнодорожных подъездных путях.. – М.
ч. 2. – 1955. – 256с.
1016695
   Правила плавания по внутренним водным путям СССР.. – 3-е изд. – М., 1951. – 184с.
1016696
   Правила по безопасной транспортировке радиоактивных материалов. Поясн. замеч. к правилам.. – Вена, 1962. – 120с.
1016697
   Правила по карантину растительных грузов, прибывающих в СССР из иностранных государств.. – М., 1956. – 107с.
1016698
   Правила по технике безопасности и производственной санитарии в учебно-производственных мастерских детских домов НКП РСФСР.. – Свердловск, 1945. – 53с.
1016699
   Правила по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации киноустановок на территории РСФСР.. – М., 1967. – 48с.
1016700
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. – 2-е изд., испр. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 103 с.
1016701
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 74 с. – вводятся в действие с 1.10.1962
1016702
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-68г.). – Москва : Недра, 1969. – 112 с.
1016703
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-73 г.). – Москва : Недра, 1973. – 176 с.
1016704
   Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах /ПТБ-88/ : справочное пособие. – Москва : Недра, 1991. – 303 с. – ISBN 5-247-02377-3
1016705
   Правила по технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарии в библиотеках.. – М., 1960. – 84с.
1016706
  Подорожна Т.С. Правила побудови законодавчих дефініцій: логіко-теоретичні закономірності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 43-46. – (Право. Економіка. Управління)
1016707
  Дзейко Ж. Правила побудови переліків при створенні та систематизації законів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 51-54.
1016708
  Медведев В.А. Правила поведения в зараженном районе / В.А. Медведев. – М, 1958. – 48с.
1016709
  Сливінська Інна Правила поведінки в громадському транспорті та на зупинках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 35
1016710
   Правила поведінки в громадському транспорті та на зупинках (Пам"ятка для населення) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 25
1016711
  Сопронюк М. Правила поведінки взимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 23-24 : фото
1016712
  Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.80-83. – ISSN 0132-1331
1016713
  Треніна А.С. Правила поведінки для лижників та сноубордистів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 31-32
1016714
  Богданович Лілія Правила поведінки на воді / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 36 : фото
1016715
  Монастирська Т.С. Правила поведінки на дорозі та у транспорті (Розробка тематичного заняття для учнів середньої школи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 9-11
1016716
  Грубник Н.В. Правила поведінки на залізничних об"єктах та поблизу них // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 27
1016717
  Сопронюк М.Т. Правила поведінки під час грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 39
1016718
  Ільченко Н.В. Правила поведінки під час грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 26 : фото
1016719
  Мощук Андрій Правила поведінки під час терористичного акту і масових заворушень // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 30
1016720
   Правила поведінки працівника суду та Коментар / Державна судова адміністрація України ; Рада суддів України. – Київ, 2010. – 40 с.
1016721
  Кривоцюк М.Ю. Правила поведінки у разі ДТП // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-38
1016722
  Ященко В.В. Правила поведінки у разі зливи, граду та грози // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 28-29 : фото
1016723
  Смоляр Ю.І. Правила поведінки учнів і студентів при виникненні надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 31-32 : фото
1016724
  Шикула Ростислав Правила поводження з вибухонебезпечними предметами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 26-27 : фото
1016725
   Правила подачи жалоб : Нормативы и образцы. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва, 2006. – 144с. – ISBN 5-9490-9507-3
1016726
   Правила пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и предприятий. – М., 1982. – 64с.
1016727
   Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 2-7
1016728
  Цимбал А.А. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 3-8
1016729
  Просяник Н.С. Правила пожежної безпеки на заваді вогню // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 17
1016730
  Треніна А.С. Правила пожежної безпеки на роботі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 20-21
1016731
  Усик Світлана Правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 22 : фото
1016732
   Правила полльзования фондами библиотеки студенту-первокурснику... – Л., 1970. – 7с.
1016733
   Правила пользования библиотекой института.. – Нижний Тагил, 1974. – 26с.
1016734
  Бомаш С.Д. Правила пользования жилой площадью в домах государственного жилищного фонда и общественных организаций / С.Д. Бомаш. – Л, 1953. – 96с.
1016735
   Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках. – 5-е изд., доп. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 56 с.
1016736
   Правила пользования индивидуальным абонементом., 1960. – 8с.
1016737
   Правила пользования справочно-библиографическим аппаратом библиотеки ДПИ.. – Донецк, 1968. – 15с.
1016738
  Браиловский А.Е. Правила построения инженерных номограмм / А.Е. Браиловский. – Л., 1961. – 50с.
1016739
   Правила приема в Белорусский ордена Трудового Красного знамени гос. университет им. В.И.Ленина.. – Минск, 1967. – 15с.
1016740
  Мирошникова А. Правила приема в вузы изменились // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 30 октября (№ 243). – С. 12. – ISSN 1997-1249


  "... О том, чем будет отличаться вступительная кампания-2014 директор департамента высшего образования МОН Юрий Коровайченко рассказал на коллегии Министерства образования и науки".
1016741
   Правила приема в высшие учебные заведения СССР в 1956 году и программы приемных экзаменов. – Хабаровск, 1956. – 66с.
1016742
   Правила приема в институт на 1965/66 учебный год.. – М., 1965. – 20с.
1016743
   Правила приема в музыкальные училища на 1937-38 учебный год. – М., 1938. – 16с.
1016744
   Правила приема в педагогические училища Наркомпроса РСФСР на 1939-1940 учебный год. – Сыктывкар, 1939. – 14с.
1016745
   Правила приема в педагогический и учительский институт в 1937 году. – Краснодар, 1937. – 60с.
1016746
   Правила приема в Уральский государственный унивреситет имени А.М. Горького на 1970 год (дневное, вечернее и заочное обучение), 1970. – 7с.
1016747
   Правила приема во Всесоюзную Академию на 1939-1940 учебный год. – Москва : Юриздат, 1939. – 16с.
1016748
   Правила приема и краткие сведения о факультетах Киевского городского народного университета технического университета технического прогресса на 1970/1971 учебный год. – К., 1970. – 24с.
1016749
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1986 году. – Москва, 1986. – 128с.
1016750
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР 1991 году. – Москва, 1991. – 99с.
1016751
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1965 году. – Москва, 1965. – 79с.
1016752
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1966 году. – М., 1966. – 55с.
1016753
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1967 году. – Москва, 1967. – 62с.
1016754
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1968 году. – Москва, 1968. – 78с.
1016755
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1969 году. – Москва, 1969. – 96с.
1016756
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1971 году. – Москва, 1971. – 96с.
1016757
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1972 году. – М., 1972. – 95с.
1016758
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1973 году. – Москва, 1973. – 95с.
1016759
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1974 году. – Москва, 1974. – 96с.
1016760
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1975 году. – Москва, 1975. – 96с.
1016761
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1976 году. – Москва, 1976. – 95с.
1016762
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1977 году. – Москва, 1977. – 95с.
1016763
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1978 году. – Москва, 1978. – 95с.
1016764
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1979 году. – Москва, 1979. – 96с.
1016765
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1981 году. – Москва, 1981. – 120с.
1016766
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1982 году. – Москва, 1982. – 128с.
1016767
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1983 году. – Москва, 1983. – 128с.
1016768
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1984 году. – Москва, 1984. – 152с.
1016769
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1988 году. – Москва, 1988. – 111с.
1016770
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1989 году. – Москва, 1989. – 110с.
1016771
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1989 году. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 80 с.
1016772
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1990 году. – Москва : Высшая школа, 1990. – 108с.
1016773
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1966 году. – М., 1966. – 63с.
1016774
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1968 году. – М., 1968. – 79с.
1016775
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1971 году. – М., 1971. – 44с.
1016776
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1972 году. – М., 1972. – 48с.
1016777
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1974 году. – М., 1974. – 72с.
1016778
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1975 году. – М., 1975. – 94с.
1016779
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1976 году. – М., 1976. – 95с.
1016780
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1978 году. – Москва, 1978. – 104 с.
1016781
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1979 году. – М., 1979. – 77с.
1016782
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1962 году. – М., 1962. – 45с.
1016783
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1967 году. – М., 1967. – 62с.
1016784
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1986 году. – М., 1986. – 79с.
1016785
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1987 году. – Москва, 1987. – 63 с.
1016786
   Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1991 году. – Москва, 1991. – 64с.
1016787
   Правила приема и программы вступительных экзаменов. Для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1983 году. – М., 1983. – 96с.
1016788
   Правила приема и программы для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1963 году. – М., 1963. – 52с.
1016789
   Правила приема и программы для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1964 году. – М., 1964. – 52с.
1016790
   Правила приема и программы испытаний в высшие худоественные учебные заведения на 1938-1939 учебный год. – М., 1938. – 52с.
1016791
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в высшие учебные заведения НКПС в 1936 году. – М., 1936. – 31с.
1016792
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в педагогические училища на 1938-39 учебный год, 1938. – 16с.
1016793
   Правила приема и программы испытаний для поступающих в ХИИТ в 1937 г.. – Х., 1937. – 34с.
1016794
   Правила приема и программы приемных испытаний в высшие учебные заведения СССР в 1938 г.. – Москва, 1938. – 46с.
1016795
   Правила приема и программы приемных испытаний для поступающих в вузы Союза ССР в 1939 г.. – Симферополь, 1939. – 46с.
1016796
   Правила приема и программы приемных испытаний для поступающих в Вузы СССР в 1939 г.. – Москва, 1939. – 32с.
1016797
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1942 г.. – Москва, 1942. – 29с.
1016798
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1959 г.. – Москва, 1959. – 62с.
1016799
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения в 1961 г.. – М., 1961. – 64с.
1016800
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1955 г.. – Москва, 1955. – 64с.
1016801
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1956 г.. – Москва, 1956. – 48с.
1016802
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1957 г.. – Москва, 1957. – 67с.
1016803
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1960 г.. – М., 1960. – 63с.
1016804
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения (техникумы, училища, школы) в 1955 г.. – М., 1955. – 48с.
1016805
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1956 г.. – М., 1956. – 32с.
1016806
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1957 г.. – М., 1957. – 48с.
1016807
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1958 г.. – М., 1958. – 46с.
1016808
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР (техникумы, училища, школы) в 1960 г.. – М., 1960. – 53с.
1016809
   Правила приема и программы приемных экзаменов для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР в 1961 г.. – Москва, 1961. – 48с.
1016810
   Правила приема на 1947 год. Краткие сведения об университете. – Ленинград, 1947. – 31 с.
1016811
  Губерський Л.В. Правила прийому [до Київського національного університету імені Тараса Шевченка] на 2012 р. / Леонід Губерський // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2-9 травня (№ 21)


  Леонід Губерський : "Київський національний університет імені Тараса Шевченка запрошує на навчання і чекає у своїх стінах талановиту молодь". Правила прийому погоджено 24 листопада 2011 р. Перший заст. Міністра Є. М. Суліма. Затверджено - 14 листопада ...
1016812
   Правила прийому до вищих учбових закладів СРСР на 1957 рік. – Київ, 1957. – 15с.
1016813
   Правила прийому до державного вищого навчального закладу Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди в 2013 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 19-24 квітня (№ 20). – С. 1-12 : фото


  "... Віктор Коцур: Дорогі абітурієнти! Древня переяславська земля, наше прекрасне місто-музей, в якому звучать століття, і молодий, сучасний університет, де дають глибокі знання та навики, - чекають на вас."
1016814
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 30 лист.-7 грудня (№ 49) : Абітурієнтам


  Є фото ректора університету Леоніда Губерського
1016815
  Скопенко В.В. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2004 - 2005 навчальний рік // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 9-10
1016816
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2008/2009 навчальний рік // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1016817
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009/2010 навчальний рік // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Правилаприйому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009/2010 навчальний рік затверджено на засіданні приймальної комісії, Протокол №1 від 31.10.2008 року.
1016818
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2015. – 88 с. : табл. – Без тит. арк.
1016819
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчкенка]. – Київ : [б. в.], 2016. – 176 с. : табл. – Без тит. арк.
1016820
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2017. – 135 с. : табл. – Без тит. арк.
1016821
   Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2018. – 120 с. : табл. – Без тит. арк.
1016822
  Огнев"юк Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2012 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 27 червня (№ 28) : Правила прийому до Київського університету імені Бориса Гринченка в 2012 році
1016823
   Правила прийому до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 червня - 5 липня (№ 28/29). – С. 2-11
1016824
   Правила прийому і програми для вступу до медичних вузів у 1939 році. – Київ, 1939. – 44с.
1016825
   Правила прийому Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в 2015 році // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 4-11 лютого (№ 11). – С. 2-11
1016826
  Патріляк І. Правила прийому, як це було... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття присвячена історії правіл вступу до Київському унівеситету з початку його існування до наших часів..
1016827
  Синопийский-Трофимов Правила применения железнодорожных тарифов длявычисления провозных плат и др. железнодорожных сборов. Ч. 1 / Н.Т. Синопийский-Трофимов, преп. Киев. муж. торг. шк. им. Н.А. Терещенко и Киев. 2-го ком. уч. // Отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и классов общества : за 1902-1903 уч. год / О-во распростр. коммерч. обр. в г. Киеве. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – С. 1-68
1016828
   Правила прискореної арбітражної процедури Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 314-328. – ISSN 0132-1331
1016829
  Третяк Т.О. Правила про відшкодування шкоди як критерії добросусідства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 125-127. – ISBN 978-966-7957-18-6
1016830
  Бойко В.П. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії : [ монографія ] / В.П. Бойко. – Київ : Атіка, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-326-298-7
1016831
   Правила про порядок і терміни розгляду студентських наукових робіт, поданих на університетський конкурс для отримання золотої і срібної медалей від 30 травня 1837 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-49. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016832
   Правила про порядок переведення справ землевпорядження. – Х., 1928. – 100с.
1016833
   Правила проведення іспитів для студентів імператорського Університету Святого Володимира від 11 травня 1845 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62-75. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016834
   Правила проведення іспитів у імператорському Університеті Святого Володимира. 1835 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 32-34. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016835
   Правила проведення практичних вправ з російської мови для студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1844 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 59-62. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
1016836
   Правила производства следствий: о поступках и преступлениях, подсудных духовному суду; об удостоверении метрических актов. – Изд. секр. Рязан. духов. консистории Д. Андреева. – Рязань : Тип. Братства св. Василия, 1897. – 62 с.
1016837
  Горностаев Г.Н. и др. Правила произношения латинских названий животных и растений / Г.Н. и др. Горностаев. – М, 1971. – 32с.
1016838
   Правила професійної етики у конкуренції у сфері господарської діяльності з виготовлення та реалізації кондитерських, харчоконцентратних виробів та кави в Україні // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 78-82
1016839
   Правила процедуры в международной дипломатии. – Москва : Международные отношения, 1986
1016840
  Дурденевский В.Н. Правила процедуры международных политических конференций ХХ века / В.Н. Дурденевский. – Москва : Юридическая литература, 1955. – 72с.
1016841
   Правила работы архивов учреждений, организаций и предприятий. – М., 1956. – 96с.
1016842
   Правила работы государственных районных и городских архивов. – М., 1989. – 173с.
1016843
   Правила работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях СССР. – М., 1977. – 87с.
1016844
   Правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР. – М., 1984. – 303с.
1016845
   Правила работы торговых предприятий и продажи товаров. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1965. – 510с.
1016846
   Правила работы торговых предприятий и продажи товаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 655с.
1016847
   Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами. – М., 1978. – 47с.
1016848
   Правила рассыпного строя или Наставление о рассыпном действии пехоты Для обучения егерских полков и застрельщиков всей пехоты : Для обучения егерских полков и застрельщиков всей пехоты / Издано Главным Штабом 1-й Армии : Печатано в полевой типографии 1-й Армии, 1818. – 82, 9 с.
1016849
   Правила расчета и устройства защитных заземлений в установках переменного тока с напряжением свыше 1000 В. – Москва : Государственное объединенное научно-техническое издательство, 1938. – 50 с.
1016850
  Опанасенко Н. Правила реалізації дидактичних принципів Я.А. Коменського і сучасній початковій школі / Н. Опанасенко, Г. Черненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 138-144. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1016851
   Правила ревизии и счетоводства, с приложением форм бухгалтеским книгам, ведомостям и отчетам по Департаменту Внешней Торговли, утвержденная господином Министром финансов 31 августа 1831 г.. – Санктпетербург : Тип. Департ. Внешней Торговли, 1831. – 143 с., прилож. форм.
1016852
  Тарасов Д. Правила регулювання цифрових контрактів в ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1016853
  Іванов В.Ф. Правила роботи з інформацією про злочин та нещасні випадки // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Статтю присвячено правилам роботи з інформацією про злочини та нещасні випадки
1016854
  Зданкевич В.Г. Правила русского правописания : Практическое руководство для абитуриентов / В.Г. Зданкевич. – Москва : Высшая школа, 2005. – 160с. – ISBN 5-06-005077-7
1016855
   Правила русской орфографии и пунктуации. – Москва : РИОР, 2007. – 96с. – ISBN 978-5-9557-0101-1
1016856
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – М., 1956. – 176с.
1016857
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 176 с.
1016858
   Правила русской орфорграфии и пунктуации. – Изд. 2-е, стереотип. – М., 1962. – 176с.
1016859
  Эпштейн В.Г. Правила русской транскрипции бирманских географических названий / В.Г. Эпштейн. – М, 1959. – 56с.
1016860
  Чернов І. Правила руху автомобільного транспорту / І. Чернов. – Львів, 1969. – 93с.
1016861
   Правила рынка: иностранные инвестиции, внешняя торговля, трудовая миграция, конкурентоспособность, дипломатия, помощь. – М., 1994. – 352с.
1016862
  Виноградов А.П. Правила сбора организмов для анализа на радиоактивность / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 4 с.
1016863
   Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. – М., 1991. – 413с.
1016864
  Нечаєв Ю. Правила свівіснування у ТОВ / Ю. Нечаєв, О. Терсіна // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 18-19
1016865
  Пирсон Правила симметрии в химических реакциях / Пирсон, , Ральф. – М., 1979. – 592с.
1016866
  Вавіленкова А.І. Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 3-7. – ISSN 2075-0781


  "Сформульованоосновну проблему змістовної автоматичної обробки текстової інформації. Описано формальні правила, за якими можна буде знайти логічні зв’язки між реченнями природної мови, з яких складається електронний текстовий документ.Правила синтезу ...
1016867
   Правила систематизации архивных материалов в государственных архивах СССР. – М., 1938. – 26с.
1016868
  Толмачев Я. Правила словесности, руководствующия от первых начал до высших совершенств красноречия. – В Санктпетербурге : В Морской типографии
В четырех частях : часть третия, содержащая продолжение науки о слоге. – 1818. – 265с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст. - картон, корінець зі шкіри
1016869
  Чанкиева У.А. Правила сокращения в памятниках древнегрузинской письменности. (По рукописным книгам и эпиграф. памятникам V-X вв. и ист. докум. XI-XII вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Чанкиева У.А.; Ин-т языкознания АН ГрузССР. – Тбилиси, 1967. – 16л.
1016870
   Правила соревнований по боксу. Как судить матчи бокса. – 2-е изд. – М.-Л., 1930. – 40с.
1016871
   Правила соревнований по спортивной гимнастике. – М., 1952. – 141с.
1016872
   Правила соревнований по финско-французской борьбе. – 3-е изд. – М.-Л., 1939. – 37с.
1016873
   Правила соревнований. Легкая атлетика. Футбол. Ручной мяч 7 : 7. Велосипедный спорт. Тяжелая атлетика. – М., 1971. – 279с.
1016874
   Правила составления библиографического описания. – Москва : Книга
Ч. 1 : Книги и сериальные издания. – 1986. – 527с.
1016875
   Правила составления библиографического описания. – Москва : Книжная палата
Ч. 2 : Нотные издания. – 1987. – 256с.
1016876
   Правила составления библиографического описания. – Москва
Ч. 4 : Нормативно-технические и технические документы. Неопубликованные документы. – 1989. – 235с.
1016877
   Правила составления библиографического описания. – Москва
Ч. 6 : Аудивизуальные материалы. – 1989. – 289с.
1016878
   Правила составления библиографического описания. – Москва
Ч. 3 : Картографические произведения. – 1990. – 278 с.
1016879
   Правила составления библиографического описания старопечатных изданий : Междувед. каталогиз. комиссия при ГБЛ ; Сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. – Москва, 1989. – 302с.
1016880
   Правила составления библиографического описания старопечатных изданий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пашков дом, 2003. – 398, [2] с. : фотоил. – Прилож.: с. 230-372. – ISBN 5-7510-0276-8
1016881
  Айзенберг Абрам Матвеевич Правила социалистического общежития советского общества : Автореф... д-ра. юрид.наук: 710 / Айзенберг Абрам Матвеевич; Харьк. юрид. ин-т. – Х, 1970. – 38л. – Бібліогр.:с.37
1016882
  Янев Я.Г. Правила социалистического общежития. / Я.Г. Янев. – М., 1980. – 271с.
1016883
  Яворськии Б.І. Правила сприяння захисту на досудовому розслідуванні до постановки проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 575-579. – ISSN 1563-3349
1016884
  Карл (эрц-герцог) Правила стратегии объясненные описаним похода 1796 года в Германии. С картами и планами.. – СПб.
ч. 1. – 1818. – 228, 1 табл.с.
1016885
  Бурлакова Світлана Правила страхування: реєстрація та/або запровадження: постраждає споживач // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 83-86.
1016886
  Семєняка В. Правила страхування: теоретико-правові та прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 0132-1331
1016887
   Правила стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов. – М., 1972. – 136с.
1016888
  Руденко П.Й. Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії. Група, дивізіон, батарея, взвод, гармата / [П.Й. Руденко, П.В. Полениця, О.В. Смірнов [та ін.] ; під заг. ред. В.М. Рябоконь] ; М-во оборони України, Управління ракетних військ і артилерії. – Київ ; Суми : Сумський державний університет, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Додатки: с. 164-248
1016889
  Гуревський В.К. Правила суддівської поведінки / В.К. Гуревський, З.І. Якубова // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 122-126. – ISBN 978-966-927-142-6
1016890
  Претика Ю.Д. Правила судового доказування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 82-88. – ISSN 2222-5374


  Про теоретичні та практичні положення існуючих засобів реалізації потреби доказування, які застосовуються під час розгляду і вирішення цивільних справ. Про С.Я. Фурсу. - С. 82.
1016891
  Лазаренко Л.А. Правила сумм в реакциях, индуцируемых фотонами и электронами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010102 / Лазаренко Л.А. ; ХГУ. – Харьков, 1973. – 20 с.
1016892
  Мулен Жан Правила сумм для амплитуд комптоновского рассеяния в моделях теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мулен Жан; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7872. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1016893
  Маргвелашвили М.В. Правила сумм для недиагональных корреляторов и свойства пиона в квантовой хромодинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Маргвелашвили М.В.; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1989. – 12л.
1016894
  Рощупкин Сергей Николаевч Правила сумм для рассеяния электронов ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Рощупкин Сергей Николаевч; ХГУ. – Х., 1982. – 17л.
1016895
  Борк А.Х. Правила счетоводства и отчетности отдела народного просвещения Московского совета рабочих и красноармейских депутатов : приняты Комиссией педагогов-бухгалтеров и утверждены Главным бухгалтером Моск. совета Раб. и Красн. Депутатов / А.Х Борк. – Москва : Типография Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых, 1918. – 63 с.
1016896
   Правила техники безопасности в библиотеках. – М., 1976. – 204с.
1016897
   Правила техники безопасности в библиотеках : НАОП 9.3.10-1.01-75. – репринтное изд. – Киев : Основа, 2004. – 204 с.
1016898
   Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях (ПТБ-Цирк 77). – М., 1977. – 330с.
1016899
   Правила техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности. – Москва : Энергия, 1973. – 536 с.
1016900
   Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР. – М., 1974. – 175с.
1016901
   Правила техники безопасности и производственной санитарии для локомотивных депо. – М., 1962. – 46с.
1016902
   Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях телевидения и радиовещания. – Москва, 1974. – 286 с.
1016903
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
3. – 1972. – 44с.
1016904
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1972. – 44 с.
1016905
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
4. – 1972. – 56с.
1016906
   Правила техники безопасности на национальной станции по испытанию реакторов в Айдахо. – Москва
5. – 1973. – 68с.
1016907
   Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанций. – М., 1973. – 80с.
1016908
   Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций. – Москва : Атомиздат, 1978. – 96 с.
1016909
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – Москва : Энергия, 1980. – 158 с.
1016910
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок городских электрических сетей напряжением до 1000 В. – Киев : Будівельник, 1964. – 76 с.
1016911
   Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок городских электросетей. – Изд. 14-е, стереотип. – Киев : Техніка, 1965. – 88 с.
1016912
   Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Р. 1 : Организация эксплуатации и приложения. – 1959. – 136 с.
1016913
   Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий : обязательны для промышленных предприятий, совнархозов, министерств и ведомств. – Москва : Металлургиздат, 1962. – 360 с.
1016914
   Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. – М., 1988. – 87с.
1016915
   Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания. – Москва : Радио и связь, 1988. – 76 с.
1016916
   Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. – Днепропетровск : Промінь, 1972. – 167 с.
1016917
   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – Изд. 6-е, стереотип. – М.-Л., 1940. – 235с.
1016918
   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – Изд. 9-е, перераб. – М.-Л., 1960. – 199с.
1016919
   Правила технической эксплуатации электростанций и сетей. – К., 1965. – 100с.
1016920
   Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей : обязательны для потребителей электроэнергии всех министерств и ведомств. – изд. 3-е. – Москва : Атомиздат, 1975. – 352 с.
1016921
  Яковлєва В.А. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги при роботі учнів з комп"ютерною технікою на уроках трудового навчання / В.А. Яковлєва, О.І. Яковлєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1016922
  Гайдулін О.О. Правила тлумачення правочинів у контрактному праві європейських країн: компаративно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-35. – ISSN 2222-5374
1016923
   Правила торгівлі в Україні : збірник офіційних текстів законів станом на 22 червня 2012 року / [упор. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 298 с. – ISBN 978-617-673-049-1
1016924
  Ландкоф С.Н. Правила торговли / С.Н. Ландкоф. – Х., 1925. – 254с.
1016925
   Правила торговли лесо-материалами и древесным топливом на ленинградской тороговой бирже. – Л., 1925. – 39с.
1016926
  Горальський Анджей Правила тренінгу творчості : Методичний посібник / Горальський Анджей; Пер.з польської О.Гірний, І.Корнієнко. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 52с. – ISBN 966-7148-70-Х
1016927
   Правила Тринадцатого Археологического съезда в 1905 г. и протоколы заседаний Предварительного Комитета 4-6 января 1903 г.. – Москва : Тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1903. – 49 с.
1016928
  Януш Я.В. Правила українського правопису : навчальний посібник / Я.В. Януш. – Вид. 4-те, стер. – Київ : Національний авіаційний університет "НАУ-друк", 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-598-528-0
1016929
  Грунський М.К. Правила українського правопису (практичний порадник) : Словник найнеобхідніших в діловодстві слів та виразів / М.К. Грунський, проф.та Г.О. Сабалдир. – Київ : [Трест "Київ -Друк"], 1925. – 124 с.


  Авт.: Сабалдир Григорій Олексійович (1883-1957)
1016930
   Правила улаштування електроустановок / Мінпаливенерго України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків : Форт, 2010. – 736 с.
1016931
   Правила уличного движения в г. Киеве. – К. : Издание Киевского автотранспортного отделения ВНИТОМАШ и Госавтоинспекции Р.К. Милиции г. Киева, 1939. – 110 с.
1016932
   Правила унификации, принятые в издательстве Академии педагогических наук РСФСР. – М., 1963. – 39с.
1016933
  Клименко Н. Правила успішного спілкування, сформульовані у фразеологізмах української, російської та новогрецької мов
1016934
   Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 168с.
1016935
   Правила устройства электротехнических установок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 320 с.
1016936
   Правила устройства электротехнических установок : Электрооборудование взрывоопасных помещений. Электрооборудование пожароопасных помещений. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 32 с.
1016937
   Правила устройства электротехнических установок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып. 2. – 1950. – 152 с.
1016938
   Правила устройства электротехнических установок. Изменения и дополнения. – М.-Л., 1950. – 8с.
1016939
   Правила устройства электротехнических установок. Учет электроэнергии. – М.-Л., 1950. – 12с.
1016940
   Правила устройства электроустановок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Гл. ІІ-3. – 1959. – 24 с.
1016941
   Правила устройства электроустановок. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Гл. ІІ-4, Гл. ІІ-5 : Воздушные линии электропередачи напряжением до 1000 В. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1000 В. – 1959. – 64 с.
1016942
   Правила устройства электроустановок. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 40 с.
1016943
   Правила устройства электроустановок. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1964. – 456с.
1016944
   Правила устройства электроустановок. – Изд. 4-е, доп. – М.-Л., 1965. – 464с.
1016945
   Правила ухода за Eickhoff электрическими приводами тип МТ5, тип МТ8, тип МТ15, тип МТ25 : приложение: конвейеры и приводные соединения. – Берлин, 1928. – 31 с.
1016946
  Башнин Н. Правила ухода за геодезическими и геофизическими инструментами упаковки, перевозки и хранения их / Н. Башнин. – Ленинград-Москва-Новосибирск : Гос.Научно-тех. горно-геолого-нефт.изд-во, 1933. – 14с.
1016947
   Правила фінального етапу Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 30-35 : табл.
1016948
  Радіонова І.Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 58-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1016949
  Сеник С. Правила функціональної підсудності місцевих судів у цивільному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1016950
  Смолка К. Правила хорошего тона / К. Смолка. – М., 1980. – 271с.
1016951
  Денисьевский Б.С. Правила хранения и обращения с ядовитыми веществами, употребляемыми для борьбы с вредителями растений / Б.С. Денисьевский. – Киев : Н.И.С. Союзсахара, 1930. – 28 с.
1016952
   Правила четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове в 1908 г. и протоколы заседаний Предварителного Комитета 7-9 февраля 1906 г.. – Москва : Тип. О-ва Р.П. книг, 1906. – 43 с.
1016953
  Лекорги Е.Дж. Правила эксплуатации мощных германиевых и кремниевых элементов / Е.Дж. Лекорги. – М., 1962. – 36с.
1016954
   Правила эксплуатации технических средств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 2. – 1972. – 167 с.
1016955
   Правила эксплуатации технических средств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 3. – 1973. – 132 с.
1016956
   Правила эксплуатации технических стредств телевидения, радиовещания и телевизионного кинопроизводства ПТЭ-72. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 95 с.
1016957
   Правила эксплуатации установки каталитического крекинга с шариковым катализатором. – М., 1958. – 116с.
1016958
   Правила эксплуатации установки сернокислотного алкилирования. – М., 1958. – 40с.
1016959
   Правила электробезопасности при эксплуатации испытательных станций и лабораторий предприятий и научно-исследовательских институтов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1964. – 91 с.
1016960
   Правила ядерной безопасности атомных электростанций. – М., 1976. – 25с.
1016961
   Правила якутской орфографии. – Якутск, 1955. – 52с.
1016962
   Правила якутской орфографии. – Якутск, 1963. – 40с.
1016963
   Правила, высочайше утвержденные для посетителей Императорской публичной библиотеки, : с приобщением перевода оных на языки латинский, немецкий и французский. – Санкт-Петербург : В типографии Ф. Дрехслера, 1814. – [123] с. разд. паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1016964
   Правила, высочайше утвержденные для посетителей Императорской публичной библиотеки, с приобщением перевода оных на языки латинский, немецкий и французский. – Санкт-Петербург : В типографии Ф. Дрехслера, 1814. – 123 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1016965
  Дмитриев-Мамонов, Ф.И. Правила, по которым всякий офицер следуя, военную службу с полным удовольствием продолжать может. – Москва : Печатаны при Императоском Московском университете, 1771. – 31 с. – Автор и город издания в книге не указаны.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХVIII cт.- папір, заставка, кінцвка На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотеки Михаила Ивановича Семевского а также рисованная от руки виньетка с ...
1016966
  Дмитриев-Мамонов Ф.И. Правила, по которым всякой офицер следуя, военную службу с полным удовольствием продолжать может. – Москва : Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1771. – 31 с. – Автор и город изд. в книге не указаны.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII cт.- папір; заставка, кінцвка
1016967
   Правила, програми та плани навчання. – Регенсбург, 1947. – 140с.
1016968
  Шпонтак І.М. Правили пожежної безпеки у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 14
1016969
   Правилник за институтите при Българската Академия на науките. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1948. – 23 с.
1016970
  Михайловская И.Б. Правило "благоприятствования" защите и его влияние на процесс доказывания // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-49. – ISSN 0132-0769
1016971
  Арутюнян Армен Правило большинства против свободы или борьба меньшинства с меньшинством: кризис армянского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 26-30. – ISSN 1812-7126


  Переходное большинство не должно через формализацию системы сдержек и противовесов, принципа ротации власти и других общих принципов перманентизировать свое большинство и конструировать его под себя. Диалектика неизбежно приведет к такой ситуации, ...
1016972
   Правило вченого // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 309-312. – ISBN 966-505-054-0
1016973
  Гоголь Микола Правило житія в мирі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18. – ISSN 0868-9644
1016974
  Кузьмин Ю.В. Правило конфайнмента - недостаток теории или проявление новой физики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 106-115. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Конфайнмент - явление удержания кварков в барионах, в том числе в протонах и нейтронах, до сих пор не нашло полного теоретического объяснения. В статье выдвинуто предположение, что это не временное затруднение физики, а принципиальный момент, требующий ...
1016975
  Кирчей І.І. Правило Крамера над кватерніоновою алгеброю з діленням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі одержано узагальнення правила Крамера для систем лінійних рівнянь над тілом, що є кватерніоновою алгеброю з діленням над полем нульової характеристики. Ключові слова: кватерніонова алгебра, некомутативний визначник, правило ...
1016976
  Бакуров Евгений Правило МММ, или как привлечь новых клиентов в Ваш ресторан? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 64-65 : фото
1016977
  Щербинина Ю. Правило руки // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 23-36. – ISSN 0042-8795


  О романе Андрея Герасимова "Правило руки"
1016978
  Вяльцев А.Н. Правило сдвига и явления изотопии / А.Н. Вяльцев, А.Н. Кривомазов, Д.Н. Трифонов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 208 с.
1016979
  Драйвер Сергей Правило семи секунд, или Онлайновый маркетинг в российском турбизнесе : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 42-43 : Фото
1016980
  Почтовюк А.Б. Правило успішного регулювання державою розвитку сфери вищої освіти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 117-120. – ISSN 1728-6220
1016981
  Финдлей А. Правило фаз и его применение / А. Финдлей. – Перевод с 6-го англ. изд. – М, 1932. – 304с.
1016982
  Древинг В.П. Правило фаз с изложением основ теормодинамики / В.П. Древинг, Я.А. Калашников. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1964. – 455с.
1016983
  Каблуков И.А. Правило фаз. в применении к насыщенным растворам солей. / И.А. Каблуков. – Л., 1933. – 160с.
1016984
  Богданович В. Правило формування та відбору варіантів стратегічних рішень у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки / В. Богданович, А. Семенченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-22.
1016985
  Крапивинцева С.И. Правильная организация труда и отдыха / С.И. Крапивинцева. – М., 1965. – 32с.
1016986
  Фигль Аманда Правильная паутина // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 68 : фото
1016987
  Эрлихман Вадим Правильная пища : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 150-157 : Фото
1016988
  Павлов-Шишкин Правильная речь / Павлов-Шишкин. – М., 1934. – 130с.
1016989
  Козловский Евген Правильная цифра : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 140-143 : Іл.
1016990
  Чернорот С. Правильне виконання рішення суду про поновлення на роботі працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 95-97
1016991
  Ландрет Л.Е. Правильне виховання характеру дітей / Лінда Елсбрук Ландрет ; [пер. з англ. В. Степанова]. – Київ : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2017. – 218, [4] с. : табл. – Бібліогр. в кінці кн. – ISBN 978-0-615-67519-0
1016992
  Колотілова І.О. Правильне застосування норм матеріального права - умова законності судового рішення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 370-375. – ISSN 1563-3349


  Розглядається поняття законності судових рішень в цивільному процесі України.
1016993
  Корецький Л.М. Правильне розміщення продуктивних сил - важлива умова піднесення соціалістичної економіки / Л.М. Корецький. – Київ, 1956. – 44с.
1016994
  Уляшкевич М.О. Правильне харчування школяра - запорука його здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 5-6 : фото
1016995
  Логвиненко В.А. Правильний боцман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1980. – 88 с.
1016996
  Потехіна В. Правильний вибір стратегії охорони комерційної таємниці та винаходу як передумова успішного підприємництва та суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 118-120
1016997
  Тищенко Алла Правильний відпочинок - ключ до щастя та довголіття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 32 : фото
1016998
   Правильний курс або Таласотерапія в запитаннях і відповідях // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 28-31 : фото
1016999
  Бурума Я. Правильні запитання Тоні Джадта // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-33. – ISSN 1563-6461


  Тоні Джадт — британський та американський історик, публіцист та публічний інтелектуал. Спеціалізувався на вивченні історії Європи 20 століття.
1017000
  Бабич Н. Правильність писемного мовлення в умовах комп"ютерного буму // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 25-33. – ISSN 2078-5119
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,