Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1016001
  Мещеряков К.Е. "Проблема русскоязычного населения" в Узбекестане и российско-узбекские отношения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 485-494. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.3). – ISSN 1560-1390
1016002
  Винник Д.В. "Проблема сознания": метафизическое и естественно-научное содержание // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 86-105. – ISSN 1560-7488
1016003
  Ломака І.І. Проблема пам"яті та європейської ідентичності у спадщині святого Івана Павла другого // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 244-251. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1016004
  Тетруашвиоли Л.М. Проблема пантезима в философской лирике молодого Гете : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.06 / Тетруашвиоли Л.М.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1016005
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 229-260. – ISBN 966-594-988-8
1016006
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки: сутність та перспективи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 16-25. – ISBN 966-628-132-5
1016007
  Бесарабська Ю.О. Проблема педагогічного супроводу дитинства в педагогіці Януша Корчака // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 23-25. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1016008
  Никонова Р.И. Проблема пенеплена в геоморфологии. / Р.И. Никонова; Отв.ред. Г.И.Худяков. – Москва : Наука, 1986. – 134с.
1016009
  Васько Р.В. Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях петербурзької і московської фонологічних школ // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 54-63. – Бібліогр.: 90 назв.
1016010
  Жеребин А. Проблема перевода в герменевтическом освещении // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 133-147. – ISSN 0042-8795
1016011
  Вербицкая М.В. Проблема перевода интертекстуальных элементов: категориальный подход / М.В. Вербицкая, А.А. Гусева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 9-18. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1016012
  Иванова А.И. Проблема передачи идиостиля и идиодлекта в художественном переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 99-107. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1016013
  Фомичева Ольга Святославовна Проблема передачи оценки фактуальности на основе анализа семантико-смысловой структуры научного текста: (проблема реферирования и перевода науч. текста с англ. языка на рус. язык) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Фомичева Ольга Святославовна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1016014
  Денисенко Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 118-121
1016015
  Денисенко Н.В. Проблема передачі емфатичної інверсії в англо-українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 89-93.
1016016
  Ярмак В. Проблема передачі претеритів у перекладах українського поетичного дискурсу сербською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 138-152
1016017
  Дудник М.М. Проблема перекладу спеціальних термінів у взаємоневідповідному (інкогерентному) контексті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 35-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Аналізується проблема перекладу термінології в інкогерентних контекстах та пов"язаних із цим процесом труднощам відображення денотації і конотації окремих термінів.
1016018
  Попов К. Проблема перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. / К. Попов. – М., 1930. – 56с.
1016019
  Акімова Д.С. Проблема перетинання освіти й насильства / Д.С. Акімова, Є.К. Сунгатуліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С . 44-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1016020
  Уразалин Болат Берсугурович Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Болат Берсугурович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
1016021
  Шелест А.В. Проблема перехода полнозначных слов в словообразовательные форманты (на мат-ле полусуффиксов прилагательных современного немецкого языка) : Дис... наук: / Шелест А.В.;. – К., 1990. – л.
1016022
  Радченко В.В. Проблема переходу до інноваційної моделі розвитку та приватизаційний процес у промисловому виробництві України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 235-241
1016023
  Ершов Юрий Геннадьевич Проблема периодизации всемирной истории: соотношение исторического и логического : Автореф... канд. филос .наук: / Ершов Юрий Геннадьевич; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19с.
1016024
  Адыгамов Р.К. Проблема периодизации исламского права: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 60-63. – ISSN 1812-3805


  Article is related with problems of periodization of Islamic law. Author shows and analyse ideas of Islamic law scholars related with problems of it’s periodization. From all the periodizations - earlier proposed by scholar Ibn Kamal, which has been ...
1016025
  Хут Л.Р. Проблема периодизации истории нового времени в отечественной историографии рубежа XX-XXI веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 80-95. – ISSN 0130-3864
1016026
  Мельник Л.Г. Проблема періодизації в сучасній буржуазній методології історії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-69. – (Історичні науки ; Вип. 31)
1016027
  Плющ П.П. Проблема періодизації історії української мови // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 9-11
1016028
  Бедлінський О.І. Проблема періодизації підліткового віку в сучасному суспільстві // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 49-54
1016029
  Сумченко І.В. Проблема періодизації російської філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1016030
  Ралко Р.С. Проблема періодизації руху студентських будівельних загонів у СРСР // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 337-339. – ISBN 978-966-493-676-4
1016031
  Кудря Т.В. Проблема періодизації творчого спадку Ернста Хемінгуея // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 27-28
1016032
  Борчук С. Проблема персоналій в енциклопедистиці УРСР (1950-1970-х рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 59-68. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911


  У статті йдеться про засади формування словника персоналій в енциклопедистиці УРСР другої половини 1950-х - початку 1970-х років. У центрі уваги - "Українська Радянська Енциклопедія" у 17-ти томах 1957-1965 рр. і чотиритомна "Радянська енциклопедія ...
1016033
   Проблема першооснов буття та її висвітлення у навчальних закладах : збірка доповідей Всеукраїнської конференції креаціоністів, 10 грудня 2005 р., Київ. – Київ : ІППРВЖ. – ISBN 966-8180-57-7
№ 1-2. – 2005. – 212 с.
1016034
  Романюк М.С. Проблема писателя и художественного творчества в произведениях и статьях Анны Зегерс : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Романюк М.С. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Дрогобы, 1974. – 26 с.
1016035
  Кретович В.Л. Проблема пищевой полноценности хлеба / В.Л. Кретович. – М.-Л., 1948. – 163с.
1016036
  Баталова Т.А. Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства в українській економічній літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні розробки українських учених про сутність та фактори конкурентоспроможності підприємств: Антонюк Л.Л., Гончарук Т.І., Губський Б.В., Кобилянський Л.С., Сіваченко І.Ю., Скудара Г., Соколенко С.І., Шнипко О.С. In the ...
1016037
  Холодова О.О. Проблема підвищення якості туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 25-31. – Бібліогр.: 10 назв.
1016038
  Короткова Ю.М. Проблема підготовки вчителів-менторів у системі післядипломної педагогічної освіти: досвід Греції та республіки Кіпр // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 74-80. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1016039
  Загородня А. Проблема підготовки економістів у науково-педагогічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-61. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми професійної підготовки фахівців економічної галузі що відображені у педагогічній теорії. Розкрито сутність та особливості проблема професійної підготовки фахівців економічної галузі, що досліджується в різних аспектах у ...
1016040
  Майструк І.М. Проблема підготовки спеціаліста-соціолога в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 168-170. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1016041
  Давиденко О.В. Проблема підпільної освіти в Польщі у період німецької окупації (1939-1944рр.) у монографіях польських дослідників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 119-122. – (Серія : Педагогічні науки)
1016042
  Славич Дмитро Дмитрович Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Славич Дмитро Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.165-175
1016043
  Манівчук В.М. Проблема підтоплення гірських населених пунктів Закарпаття малими водотоками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 114-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1016044
  Козлов Є.В. Проблема пізнання у персоналістичній концепції Миколи Бердяєва // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 57-63. – (Серія "Філософія")
1016045
  Кузнєцова К. Проблема піратства в міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-80
1016046
  Шуст Н.Б. Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження / Н.Б. Шуст, Т.В. Корженівська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 115-120. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1016047
  Мальченко А.Е. Проблема плюрализма ценностей в философии свободы Исайи Берлина // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 88-90
1016048
  Литвин Т. Проблема плюралізму культур і цінностей у рефлексіях постліберальних теоретиків // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 69-79. – ISSN 2075-1443
1016049
  Цепенда Ігор Проблема повернення культурних цінностей у радянсько-польських відносинах другої половини 40-х років XX ст. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 7 (244). – С. 60-63
1016050
  Тихомиров Б.П. Проблема повышения экономической эффективности электроэнергетики СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Тихомиров Б. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – М., 1965. – 16л.
1016051
  Сочеванов В.Г. Проблема повышения эффективности анализа минерального сырья и некоторые результаты ее решния. : Автореф... доктор хим..наук: / Сочеванов В.Г.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 59л. – Бібліогр.:с.54-59
1016052
  Шаповалова К. Проблема подвійного громадянства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-17-0
1016053
  Корж М. Проблема подвійного оподаткування в контексті інтернаціоналізації української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 195-196
1016054
  Олейнікова Л.Г. Проблема подвійного оподаткування та методи його уникнення / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 45-48
1016055
  Аманмурадов Кара Мурадович Проблема подготовки и осуществления всеобщего среднего образования в Советском Туркменистане (1964-1970 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Аманмурадов Кара Мурадович; Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад, 1975. – 19л.
1016056
  Ермаков Н.А. Проблема подготовки кадров в странах тропической Африки и политика США : Автореф... канд. ист.наук: / Ермаков Н.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 15л.
1016057
  Триселев А.В. Проблема подготовки учителей начальных классов в педагогических институтах по рисунку с натуры. : Автореф... канд. пед.наук: / Триселев А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 16л.
1016058
  Гуменюк Борис Іванович Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальніми країнами : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Борис Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1994. – 405л. – Бібліогр.:л.380-405
1016059
  Евграшкина Г.П. Проблема подтопления Западного Донбасса и пути её решения // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 38-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1016060
  Совтис Н.М. Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 114-122. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто актуальну проблему дослідження поетичної мови в еволюції польських лінгвістичних досліджень. З"ясовано специфіку використання цього поняття. Подано найбільш поширені методики опису і аналізу поетичної мови. Зроблено спробу окреслити ...
1016061
  Кварацхелия Напо Иродинович Проблема познавательного взаимоотношения субъекта и объекта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кварацхелия Напо Иродинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1016062
  Михайлов Б.В. Проблема познания в философии Эрнста Кассирера. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Михайлов Б.В.; МГУ. – М,, 1974. – 22л.
1016063
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Дис. ... канд. филос.наук / Рагожник А.А. – Киев, 1973. – 181л.
1016064
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Рагожник А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 25л.
1016065
  Люлина А.Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в Китае // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 87-102. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1016066
  Иванов Е.М. Проблема поиска субстрата субъективной реальности. / Е.М. Иванов. – Москва, 1993. – 80 с.
1016067
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 165-167
1016068
  Иванова Е.И. Проблема поколений и воспроизводство населения: теоретические подходы и реальность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (336). – С. 42-53. – ISSN 0132-1625
1016069
  Карп В.С. Проблема покращення інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 195-198.
1016070
  Кройтор К. Проблема Покуття під час польсько-української війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 309-310. – ISBN 966-02-2208-4


  Покуття — історико-географічна область України, сх. частина сучасної Івано-Франківської області
1016071
  Лозовская Е.Л. Проблема полжительного героя в романах Л.Н.Толстого "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение". : Автореф... Канд.филол.наук: / Лозовская Е.Л.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 36л.
1016072
  Овчарук Т.В. Проблема полисемии в свете когнитивной лингвистики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 14-25. – (Філологічні науки)
1016073
  Воробьева Галина Даниловна Проблема полисемии синтаксических конструкций в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воробьева Галина Даниловна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
1016074
  Треверс П. Проблема политического равновесия в классической античности / П. Треверс. – М., 1970. – 30с.
1016075
  Федуняк С.Г. Проблема політичного лідерства США к контексті кризи постбіполярної системи міжнародних відносин // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 139-149. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1016076
  Ющенко В. Проблема політичного режиму // Сіл. вісті, 2004


  З виступу кандидата на пост Президента України
1016077
  Окорокова В.В. Проблема політичної конструкції суспільних відносин у технократичній утопії ( на прикладі "Комп"ютопії" Й. Мастуди) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
1016078
  Бойко М.П. Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 89-92. – ISSN 2077-1800
1016079
  Перевезій В. Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 26-59. – ISSN 2524-0137
1016080
  Турта В.Т. Проблема положительного героя в демократической литературе 60-х годов XIX века (Слепцов, Помяловский) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Турта В.Т. ; МП УССР. Кременецкий гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 19 с.
1016081
  Исмагулов Ж. Проблема положительного героя в казахской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Исмагулов Ж.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствознания и журналист. – М,, 1968. – 15л.
1016082
  Юшин П.Ф. Проблема положительного героя в русском послевоенном романе о колхозной деревне : Автореф... кандид. филологич.наук: / Юшин П.Ф.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1952. – 16л.
1016083
  Золотухин Геннадий Алексеевич Проблема положительного героя в советской литературной критике : Дис... канд. фил.наук: 10.01.10 / Золотухин Геннадий Алексеевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 214л. – Бібліогр.:л.187-214
1016084
  Золотухин Г.А. Проблема положительного героя в советской литературной критике (на мат. периодич. печати 70 - начала 80-х гг.) : Автореф. дис.... канд. филолог. наук : 10.10.10 / Золотухин Г.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1016085
  Мартусь В.И. Проблема положительного героя в советской сатире : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Мартусь В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1016086
  Лувсанвандан С. Проблема положительного героя в совремденной монгольской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лувсанвандан С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 19л.
1016087
  Андреева Е.П. Проблема положительного героя в творчеств Льва Толстого последнего периода / Е.П. Андреева. – Воронеж, 1961. – 70с.
1016088
  Кравченко А. Проблема положительного героя в творчестве А.М.Горького / А. Кравченко. – Чебоксары, 1971. – 53 с.
1016089
  Орлова Н.Н. Проблема положительного героя в творчестве А.П.Гайдара. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орлова Н.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1958. – 24л.
1016090
  Мелик-Нубаров Проблема положительного героя в творчестве В.В.Маяковского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мелик-Нубаров С.О.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1956. – 22л.
1016091
  Быковцева Л.П. Проблема положительного героя в творчестве К.А Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быковцева Л.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 16л.
1016092
  Тимофеев В.И. Проблема положительного героя в творчестве Н. А. Островского : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеев В. И.; МГУ. – Свердловск, 1953. – 12л.
1016093
  Солоха А.А. Проблема положительного героя в творчестве Панаса Мирного 80-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. филолог.наук: / Солоха А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1956. – 17л.
1016094
  Чернявская Д.С. Проблема положительного героя в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернявская Д.С.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
1016095
  Бега М.І. Проблема поляризації суспільного світу на чоловіче і жіноче // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1016096
  Соловьев А.Н. Проблема понятийной сущности права собственности // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 49-58. – ISSN 0201-7245
1016097
  Косач Т.М. Проблема поняття "мудрість" та шляхи оволодіння нею // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 160-161
1016098
  Дородний П.Г. Проблема поняття "парламентаризм" та його співвідношення з поняттям "партаментська форма державного правління" (теоретико-прикладний аспект) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 105-111. – ISSN 1563-3349
1016099
  Гордієнко О. Проблема порівняльного вивчення творів зарубіжної та української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С.26-30.
1016100
  Бардин К.В. Проблема порогов чувствительности и психофизические методы / К.В. Бардин. – Москва : Наука, 1976. – 394 с.
1016101
  Лобойко Т.В. Проблема порушення етичних норм у соціальній рекламі та особливості її впливу на суспільство // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 100-103


  Проаналізовано проблему порушення етичних норм у соціальній рекламі та розглянуто доцільність використання у ній шокових методів впливу на суспільство. Analysis of ethical problems in social advertising and the feasibility of using it shocking methods ...
1016102
  Дудко І.Д. Проблема постбіполярності світу в інтерпретаціях сучасних американських політологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячена аналізу доробку сучасних американських політологів щодо характеру пост біполярного світу. Серед головних спрямувань дослідження - визначення теоретичного підґрунтя прихильників і супротивників ідеї одно полярності світу, з"ясування можливих ...
1016103
  Лябис И.А. Проблема построения операторов физических величин в квантовой теории : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лябис И.А. ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Минск, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-15
1016104
  Волкова Л.А. Проблема потребностей человека / Л.А. Волкова. – Ленинград, 1970. – 184с.
1016105
  Ільків-Свидницький Проблема походження готичного письма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 9-20. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
1016106
  Машталер Г.А. Проблема походження життя в працях учених України // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1016107
  Лісова Катерина Проблема походження Київської Русі в інтерпретаціях українських вчених-емігрантів (1920-1940) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 291-293
1016108
  Прокопов Д Проблема походження права і розвитку правових норм із позицій теорії природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 244-285. – ISBN 978-966-171-358-0
1016109
  Кириленко С.О. Проблема походження русів в радянській історичній науці 1930-1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 183-190. – ISSN 0130-5247
1016110
  Кириченко Ю. Проблема походження українського народу в сучасній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 94-99. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається вивчення походження українського народу та початкових етапів його етногенезу в сучасній історіографії. Встановлено, що більшість дослідників поділяє думку про відсутність докорінних змін населення на землях України з найдавніших ...
1016111
  Лєбєдєва О.В. Проблема походження українського народу у дослідженнях М. Брайчевського, В. Петрова, В. Балушка та В. Барана // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 309-326
1016112
   Проблема походження української мови в наукових працях XIX - початку XXI ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 27-38. – ISBN 978-966-00-1476-3
1016113
  Матвеєва Г.А. Проблема пошуку громадянського консенсусу в Україні в контексті інтенсифікації взаємодії політики і права // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 118-120
1016114
  Міненко Р. Проблема пошуку змістовних розв"язків обернених лінійних задач магнітометрії комплексуванням інтерпретаційних моделей / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 87-95. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї роботи є створення методики розв"язання оберненої задачі магнітометрії в умовах невизначеності просторового розподілу намагніченості гірських порід. Розв"язок оберненої задачі магнітометрії, як правило, є неоднозначним внаслідок неточності ...
1016115
  Драгун О.Ю. Проблема пошуку істини у дискурсі полілогу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 19-24. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1016116
  Нагайчук В.І. Проблема прав людини в арабському світі: локальний, регіональний та міжнародний виміри // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 268-278. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1016117
  Тейлор Марк Проблема прав людини в поліційній практиці : Довідник / Тейлор Марк; Council of Europe, The Human rights information centre. – Strasbourg, 2002. – 56с. : ill.
1016118
  Носоченко О.О. Проблема права на обман та правду у філософсько-етичному вченні І. Канта // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 139-141. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1016119
  Архипов С.И. Проблема права собственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 43-63. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1016120
  Оганов А.А. Проблема правды и правдоподобия в искусстве : Автореф... канд .филос.наук: / Оганов А.А.; АН СССР, Ин-т филос. Сект. естет. – М., 1966. – 23л.
1016121
  Швецова А.В. Проблема праветнічних меншин та їх забезпечення в умовах Криму / А.В. Швецова, Р.А. Халілєв // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-7.
1016122
  Савайда О.І. Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 289-292. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1016123
  Сєлезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-51. – ISSN 0132-1331
1016124
  Масьондз С.О. Проблема правового регулювання науки в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 1 (80). – С. 73-81
1016125
  Кушніренко А. Проблема правового регулювання невідкладних контрзаходів у міжнародному праві // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 192-194
1016126
  Бакаев В.А. Проблема правового статуса Гонконга. : Автореф... кандид. юрид.наук: / Бакаев В.А.; АН СССР. – Москва, 1952. – 25 л.
1016127
  Кравченко Т.Д. Проблема правової еволюції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 442-443. – ISSN 2413-6433
1016128
  Пасінович І.І. Проблема правової ідентифікації суб"єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І.І. Пасінович, Л.В. Іванець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 178-187. – ISSN 1562-0905
1016129
  Семененко М.В. Проблема правомірності впливу кредитора на права страхувальника при страхуванні заставного майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 197-200
1016130
  Короєд С.О. Проблема правонаступництва в цивільному і господарському судочинстві при реорганізації (злитті) юридичних осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 55-60. – ISSN 2413-1342
1016131
  Перов Д.А. Проблема праворозуміння норм-дефініцій у колективній та індивідуальній правосвідомості // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 341-345. – ISSN 2413-6433
1016132
  Дудаш Т.І. Проблема праворозуміння: мовномінаційний аспект : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 125-134. – ISSN 1818-992Х
1016133
  Ковальчук Н.Д. Проблема православного естетизму в культурно-просвітницькій діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.157-160. – ISBN 966-7671-23-2
1016134
  Бейцун І Проблема правосуб"єктності об"єднань юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.45-50
1016135
   Проблема практического бессмертия человека : Системный подход к вопросам онто- и геронтогенеза при решении проблемы пролонгирования жизни за видовой предел / Б.М. Ханжин, Г.Д. Бердышев, И.В. Вишев, Т.Ф. Ханжина. – Москва-Астрохань-Владимир, 2004. – 94с. – ISBN 5-93350-083-6
1016136
  Брешко В.В. Проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в Україні // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 277-281. – ISSN 2218-5348
1016137
  Добровольскис Б. Проблема предварительного обучения обособленным второстепенным членам предложения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Добровольскис Б. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27 с.
1016138
  Гордиенко Е.В. Проблема представлений личности об отношении к ней в образовательном процессе (философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 245-252. – ISSN 1811-0916
1016139
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственного становления личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 23л.
1016140
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственности становления личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 167л.
1016141
  Рубанов Виталий Георгиевич Проблема преемственности как закономерность общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рубанов Виталий Георгиевич; ТГУ им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1979. – 19л.
1016142
  Ванслов В.В. Проблема прекрасного / В.В. Ванслов. – Москва, 1957. – 263с.
1016143
  Бирюков В.Ф. Проблема прекрасного в современной эстетике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Бирюков В.Ф.; МГУ. – М, 1977. – 21л.
1016144
  Пенчев Г.И. Проблема прекрасного в философском и художественном творчестве Жана-Поля Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 63 / Пенчев Г.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 16л.
1016145
  Рехвиашвили Н.М. Проблема прекрасного в эстетике Д.И.Писарева : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Рехвиашвили Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
1016146
  Акперов Т.С. Проблема прекрасного и азербайджанская советская поэзия : Автореф... канд. философ.наук: / Акперов Т.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 16л.
1016147
  Дякович А.Г. Проблема прекрасного у Платона в контексті єдності істини та краси // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 236-241. – ISSN 1729-360Х
1016148
  Бондаренко В.В. Проблема прекрасного, трагічного і комічного в творчості українських революційних демократів кінця 19 - початку 20 століть : Дис... канд. філос.наук: / Бондаренко В.В.; КДУ. Кафедра історії філософ. – К., 1967. – 257л. – Бібліогр.:л.1-11
1016149
  Осипов Г.С. Проблема прерывности и непрерывности в квантовой теории. : Автореф... канд.филос.наук: 09.627 / Осипов Г.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 23л.
1016150
  Ахундов Д М. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени / Д М. Ахундов, . – Москва, 1974. – 254с.
1016151
  Софер М.Г. Проблема пресной воды / М.Г. Софер. – Л., 1974. – 40с.
1016152
  Карпец И.И. Проблема преступности / И.И. Карпец. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 165, [2]с.
1016153
  Гусак В.А. Проблема преступности среди отдельных категорий граждан в условиях тыла на завершающем этапе войны (1944-1945 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит историко-правовой анализ борьбы с преступностью и нарушениями общественного по-рядка в трудных условиях военного времени. В центре внимания - особенности социальной и уголовно-правовой политики в тылу. Автор исследует причины нарушений ...
1016154
  Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11 (595). – С. 27-32. – ISSN 0321-0626
1016155
  Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 53-58. – ISSN 0321-0626
1016156
  Вялков С.Н. Проблема привленчения трудящихся масс к управлению производством в ленинском идейном наследии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вялков С.Н.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
1016157
  Вацеба Р.В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: / Вацеба Р. В.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 177л.
1016158
  Мельникова А.В. Проблема принципа в гносеологии Канта / А.В. Мельникова. – Иркутск, 1990. – 216с.
1016159
  Осипов А.О. Проблема природи людини у розвідках вітчизняних філософів : Духовність як засада єдності сутнісних характеристик людини (стаття друга) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.110-114
1016160
  Осипов А.О. Проблема природи людини у розвідках українських вітчизняних філософів : розробка питання про цілісність людського єства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.219-225
1016161
  Мороз И.А. Проблема притвоположностей в диалектических противоречиях при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1974. – 192с.
1016162
  Богданов Б. Проблема причинности в истории новой философии и диалектическом материализма / Б. Богданов, В. Михайлов. – М, 1933. – 156с.
1016163
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в марксистской философии. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.620 / Мусабаева Н.А.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 14л.
1016164
  Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине / И.В. Давыдовский. – М., 1962. – 176с.
1016165
  Кербиков О.В. Проблема причинности в медицине / О.В. Кербиков. – М., 1965. – 64с.
1016166
  Стригачева Э.И. Проблема причинности в современной медицине. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.08 / Стригачева Э.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1974. – 37л. – Бібліогр.:с.35-36
1016167
  Перминов В.Я. Проблема причинности в философи и естествознании / В.Я. Перминов. – М., 1979. – 223с.
1016168
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в философии и биологии / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1962. – 294 с.
1016169
  Мартиросян Ю.В. Проблема причинности и некоторые философские вопросы развития современной физики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мартиросян Ю.В.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 47л.
1016170
  Гусева А.И. Проблема причинности и целесообразности в живой природе. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусева А.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 14л.
1016171
  Мірошниченко В. Проблема проведення виборів за конституційною реформою в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 333-337. – ISSN 2413-6433
1016172
  Забігайло В.К. Проблема прогалин у міжнародному праві і компетенція Міжнародного Суду ООН // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
1016173
  Кекконен А.Л. Проблема прогнозирования профессионально значимых компетенций / А.Л. Кекконен, С.В. Сигова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 84-89. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается проблема определения и прогнозирования профессионально значимых компетенций, необходимых работникам на рынке труда в современных условиях в России и за рубежом через взаимодействие государства, системы образования и работодателей в ...
1016174
  Моісеєнко Ю.М. Проблема прогнозування напрямків досліджень і використання нанотехнологій у світі й Україні до 2020 р. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 147-158. – ISSN 2222-4459
1016175
  Гринберг М.С. Проблема производственногоо риска в уголовном праве. / М.С. Гринберг. – М., 1963. – 132с.
1016176
  Дедов К.М. Проблема произвольных действий в свете учения И.М.Сеченова и И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Дедов К.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра логики и психологии. – М., 1953. – 18л.
1016177
  Клингер В.П. Проблема происхождения аттической трагедии в свете новейших исследований. – Киев : Тип. Унив. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – 21 с. – отд. оттиск: Университетские известия», Киев, 1918, № 5-6, с. 1-21
1016178
  Чаквин И.В. Проблема происхождения белорусской народности (историография и опыт изучения процесса этнического формирования). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.07 / Чаквин И.В.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1981. – 19л.
1016179
  Опарин А.И. Проблема происхождения жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1976. – 63 с.
1016180
  Редько В.Г. Проблема происхождения интеллекта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 76-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1016181
  Бляхер Е.Д. Проблема происхождения искусства в истории философской мысли. : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Бляхер Е.Д.; Моск.ин-т нар.хоз-ва. – Душанбе, 1969. – 27л.
1016182
  Савченко А.Н. Проблема происхождения личных окончаний глаголов в индоевропейском языке. / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону. – 24с.
1016183
  Вавилов Н.И. Проблема происхождения мирового земледелия в свете современных исследований / Н.И. Вавилов. – Москва : Научно-техническое изд-во, 1932. – 16с.
1016184
  Маркевич А.П. Проблема происхождения простейших (Protozoa). Лекция, прочит. в Киевском университете. / А.П. Маркевич. – К., 1954. – 17с.
1016185
  Кармов Т.М. Проблема происхождения тяжеловооруженной конницы у сарматов. Исторический обзор подходов и мнений // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-56


  Кубань в І-ІІІ ст н.е., Північний Кавказ в перших ст. н.е.
1016186
   Проблема проницаемости : Труды конференции Московского общ-ва физиологов, биохимиков и фармакологов, 13-17 мая 1936г. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1939. – 208с. : Ил.
1016187
  Альков В. Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти / В. Альков, І. Робак // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 147-158. – ISSN 2222-5250
1016188
  Оніщенко Олена Проблема просторових видів мистецтва в теоретичній спадщині А.Шопенгауера // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 260-270. – ISSN 1997-4264


  Артур Шопенгауер (1788-1860) - німецький філософ
1016189
  Ерофеев К.Б. Проблема противодействия деятельности деструктивных религиозных культов // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39. – ISSN 1812-8696
1016190
  Ратыч Мария Теодоровна Проблема противопоставления форм простого и сложного прошедшего времени в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ратыч Мария Теодоровна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 22л.
1016191
  Мороз И.А. Проблема противоречий при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск
2. – 1975. – 55с.
1016192
  Гергиев Ф.И. Проблема противоречия / Ф.И. Гергиев. – М, 1969. – 216с.
1016193
  Нарский И.С. Проблема противоречия в диалектической логике / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 182с.
1016194
  Яшин Борис Леонидович Проблема противоречия в субъективной диалектике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Яшин Борис Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1016195
  Бараненко Б.І. Проблема протидії незаконному обігу та використанню в злочинних діях вогнепальної зброї в Україні // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-617-616-070-0
1016196
  Чурюмов С.І. Проблема протиріччя в технічних науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1016197
  Хайрулін О.М. Проблема професійного вигорання в умовах професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України: теорія і практика дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 300-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1016198
  Михайленко Є.М. Проблема професійної етики у світовій та українській археології // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 102-108. – ISSN 0235-3490
1016199
  Ніколаєва Н.Б. Проблема професійної зайнятості жінок у США в останній третині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-72. – (Історія ; Вип. 57)


  Розглядаються участь американських жінок у сфері праці, професії, якими вони могли займатись, і проблеми, з якими жінки стикались у професійних відносинах у США в останній третині ХІХ століття.
1016200
  Батечко Н.Г. Проблема професійної підготовки викладачів вищої школи у педагогічній теорії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 49-54. – ISSN 1609-8595
1016201
  Лебедева О.В. Проблема профессиональной и личностной готовности психолога к практической деятельности в условиях модернизации отечественной системы образования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 177-182. – ISSN 2073-8528
1016202
  Брынцева И.А. Проблема профессиональной ориентации в теории и парктике школы США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брынцева И. А.; НИИ общ. педагог. АПН СССР. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1016203
  Базир І.В. Проблема профілактики злочинності в сучасній Україні та перспективи їх вирішення // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7363-14-8
1016204
  Козюк В. Проблема проциклічності у сфері глобальних фінансових та монетарних процесів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 34-40
1016205
  Тимошенко С.П. Проблема пружної стійкості / С.П. Тимошенко. – Харків-Київ : Техвидав, 1932. – 136с
1016206
  Шаріпова Д.С. Проблема психічної ригідності у наукових дослідженнях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 374-378
1016207
  Жаборюк О.А. Проблема психогенези крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: в приміт.: 12 п. – ISSN 0027-2833
1016208
  Матруненок А.П. Проблема психологизма в современном белорусском романе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Матруненок А.П.; АН БССР. Ин-т литературы им. Я.Купалы. – Минск, 1969. – 19л.
1016209
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в Украинской советской новеллистике : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ. – Киев, 1987. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1016210
  Гаврилюк Світлана Віталіївна Проблема психології селянина та хритиянської моралі у драматургії М. Кропивницького : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гаврилюк Світлана Віталіївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 c.
1016211
  Конопацька О.М. Проблема психологічного захисту працівників Державної пенітенціарної служби України / О.М. Конопацька, М.Р. Можарівський // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 88-90
1016212
  Скоробагатська О.І. Проблема психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи до травмуючого впливу суспільства ризику // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 363-384. – ISBN 978-966-698-197-7
1016213
  Мачинська Н.І. Проблема психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 6-9


  Розкриваються теоретичні аспекти психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи. На основі аналізу наукових досліджень пропонує характеристику гіпотетичної, презентативної та прогностичної моделі діяльності фахівця.
1016214
  Корнієнко О. Проблема психосоматичного здоров"я в працях давньоримських та арабських мислителів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 100-106.
1016215
  Миньяр-Белоручев Проблема рабства и присоединение Техаса к США в первой половине XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 81-94. – ISSN 0042-8779
1016216
  Дячук Л.В. Проблема рабського шлюбу у візантійському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 13-16


  У статті досліджується еволюція рабського шлюбу і його правові наслідки. The evolution of slaves. marriage and its legal consequences is probed in the article.
1016217
   Проблема равновесия и принятия экономических решений. – М, 1984. – 148с.
1016218
  Дювбанова В.М. Проблема равномерности развития социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Дювбанова В.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 15л.
1016219
  Курашов В. Проблема радіаційної діагностики як задача багатовимірного статистичного аналізу / В. Курашов, В. Соловиов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Задача ретроспективної радіаційної діагностики розглядається як задача класифікації складних багатопараметричних систем. Проаналізовано методи виділення вторинних інформативних ознак у скінченновимірному просторі малої розмірності. Метод ілюструється ...
1016220
   Проблема радонового ризику в екології / Л.В. Жук, В.О. Васійчук, В.С. Гончарук, С.І. Качан // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 43-50 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1016221
   Проблема развития в современном естествознании. – М, 1968. – 319с.
1016222
  Морозов В.Д. Проблема развития в философии и естествознании / В.Д. Морозов. – Минск, 1969. – 448с.
1016223
  Федина Г.А. Проблема развития в химии. / Г.А. Федина. – Л, 1989. – 119с.
1016224
  Кузнецов Д.И. Проблема развития глокальных цивилизаций в рамках глобального образовательного мира / Д.И. Кузнецов, Н.В. Симанова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66)


  В статье исследуется актуальная проблема сохранения и развития локальных университетских культур и цивилизаций в условиях глобализации современного образовательного мира. Проводится анализ деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета ...
1016225
  Петренко А.А. Проблема развития инновационных процессов в российском образовании и кадрового обеспечения его организации в контексте Болонских соглашений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2007. – № 1. – C. 148-155.
1016226
  Тронов М.В. Проблема развития ледников / М.В. Тронов. – Томск, 1960. – 116с.
1016227
  Шевченко П.Д. Проблема развития личности в истории советской психологии (1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шевченко П.Д.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 18 с. – Бібліогр.: с. 17-18
1016228
  Ануфриева Д.Ю. Проблема развития личности опыта педагога в философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 188-193. – ISSN 1811-0916
1016229
  Гаджиев Т.М. Проблема развития метода социалистического реализма в Азербайджанской музыкальной культуре : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Гаджиев Т.М.; МВ и ССО Азербайджанской ССР. – Баку, 1972. – 37л.
1016230
  Манасян А.С. Проблема развития научного знания / А.С. Манасян. – Ереван, 1973. – 128с.
1016231
  Манасян А.С. Проблема развития научного знания. (Логико-методол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 626 / Манасян А.С.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л.
1016232
   Проблема развития познавтельных способностей. – Ленинград, 1983. – 148 с.
1016233
  Фомин Ф.Ф. Проблема развития санаторно-курортного дела на Дальнем Востоке / Ф.Ф. Фомин. – М., 1961. – 20с.
1016234
  Ландкоф С.Н. Проблема развития современного акционерного права / С.Н. Ландкоф. – Х., 1927. – 103с.
1016235
  Дорошеквич М А. Проблема развития творческих способностей студентов технических вузов / М А. Дорошеквич, . – Москва, 1974. – 36с.
1016236
  Гунар И.И. Проблема раздажимости растений и ее значение для дальнейшего развития физиологии растений / И.И. Гунар. – М., 1953. – 36с.
1016237
  Мересте У. Проблема разложения абсолютного прироста явления по факторам и ее решение в экономической статистике : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мересте У. ; Акад. наук Эстон. ССР. – Таллин, 1961. – 26 с.
1016238
  Попова-Боттино Проблема размещения частицы было с точки зрения коммуникативного анализа // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 72-86. – ISSN 0373-658Х
1016239
  Кокорев А.А. Проблема разоружения : два мира - две политики / А.А. Кокорев. – М, 1983. – 161с.
1016240
  Малинин С.А. Проблема разоружения в международном праве на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Малинин С.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1955. – 19 с.
1016241
  Розанов А.А. Проблема разоружения и борьба идей / А.А. Розанов. – Минск, 1988. – 168с.
1016242
  Светлов А.А. Проблема разоружения и разрядка международной напряженности / А.А. Светлов. – Москва, 1975. – 94 с.
1016243
  Шевченко А.Н. Проблема разоружения после второй мировой войны (междунар. провов. аспекты) : Автореф... канд. юр.наук: / Шевченко А. Н.; МГИМО, Каф. междунар. права. – М., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1016244
  Лебедев Н.И. Проблема разоружения сегодня: трудности и перспективы. / Н.И. Лебедев, С.В. Кортунов. – М., 1980. – 77с.
1016245
  Шаповалов И.В. Проблема разработки международного торгового права, некоторые вопросы теории. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шаповалов И.В.; Моск.гос.ин-т межданар.отрношен. – М, 1969. – 16л.
1016246
  Вовк А.А. Проблема разработки месторождений в сложных горно-геологических условиях / А.А. Вовк, В.А. Поплавский. – Київ, 1981. – 26с.
1016247
  Слабоуз В. Проблема разработки метаязыка для описания культурологического компонента семантики имен собственных // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 210-215. – ISSN 2411-6548
1016248
  Кавтария Б.П. Проблема разработки оптимальной схемы развития и размещения чайной промышленности Гр.ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Кавтария Б.П.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1016249
  Темкин И.Я. Проблема разрешения диалектических противоречий : Автореф... канд. филос.наук: / Темкин И. Я.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1971. – 29л.
1016250
  Гуревич Ю.Ш. Проблема разрешения для некоторых алгебраических теорий. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 004 / Гуревич Ю.Ш.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1016251
  Трахтенброт Б.А. Проблема разрешимости на конечных классах и определениях конечного множества. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трахтенброт Б.А.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1950. – 9л.
1016252
   Проблема районирования на Украине. – Х, 1926. – 158с.
1016253
   Проблема рака. – М, 1965. – 47с.
1016254
  Семенова Марина Ивановна Проблема ранней социализации индивида как личности: (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Семенова Марина Ивановна; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 161л. – Бібліогр.:л.145-161
1016255
  Семенова М.І. Проблема ранньої соціалізації індивіда як особистості. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Семенова М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 18л.
1016256
  Судовиков Н.Г. Проблема рапакиви и позднеорогенных интрузий. / Н.Г. Судовиков. – М.-Л., 1967. – 119с.
1016257
  Дакуко Лилия Ивановна Проблема распределения в современной англо-американской "экономике" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дакуко Лилия Ивановна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 17л.
1016258
  Возняк Владимир Степанович Проблема рассудка и разума в материалистической диалектике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Возняк Владимир Степанович; Львовский гос. ун-т. – 24л.
1016259
  Майсурян Н.А. Проблема растительного белка / Н.А. Майсурян. – М, 1957. – 9 с.
1016260
  Вавилов Н.И. Проблема растительного каучука в Северной Америке / Н.И. Вавилов. – Москва : Сельхозгиз, 1931. – 72с.
1016261
  Хилькевич А.П. Проблема расширения традиционной силлогистики. / А.П. Хилькевич. – Минск, 1981. – 190с.
1016262
  Ажишвили Ш. Проблема расширенной теории силлогизма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Ажишвили Ш. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 14 с.
1016263
  Слюсаренко Ю.А. Проблема ратифікації Римського стату Міжнародного кримінального суду в Україні / Ю.А. Слюсаренко, Д.Р. Шпак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 44-49


  Розгядаються основні проблеми на шляху до ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Україні та запропоновані юридичні моделі вирішення даних проблем.
1016264
  Лайпанов А.Ш. Проблема рационализации занятости в сельском хозяйстве в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лайпанов А.Ш.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 27л.
1016265
  Мудрагей Н.С. Проблема рационального и иррационального в логико-историческом аспекте : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мудрагей Н.С.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор диалектического материализма. – М., 1971. – 20л.
1016266
  Русаков В.М. Проблема рационального и иррационального топологической особенности религиозно-этичекого иррационализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Русаков В.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 19л.
1016267
  Вознюк О. Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності / О. Вознюк, М. Козловець // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.115-125
1016268
  Кругляк М.І. Проблема раціональності в концепції Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 293-294. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1016269
  Корсунський С.А. Проблема раціональності та ірраціональності у соціально-філософських концепціях Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1016270
  Абдула А.І. Проблема раціональності та її дослідження у сучасній філософській думці // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 226-235. – ISSN 2076-7382
1016271
  Мельник В. Проблема раціональності та її співвідношення з ірраціональним // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 7-16. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1016272
  Шило Н.Я. Проблема реабилитации на предварительном следствии / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1981. – 200с.
1016273
  Селезнева Н.А. Проблема реализации компетентностного подхода к результатам образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617
1016274
  Доминов В.М. Проблема реализации научных достижений / В.М. Доминов. – Кишинев, 1978. – 107с.
1016275
  Иващенко А.Ф. Проблема реализма в западно-европейской литературе второй половины XIX века / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1957. – 41с.
1016276
  Тамарченко А.В. Проблема реализма в творчестве А.Куприна : Автореф... канд. филол.наук: / Тамарченко А.В.;. – Киев, 1946. – 226л. – Бібліогр.:с.219-225
1016277
  Дмитриев А.С. Проблема реализма в творчестве Генриха Гейне 40 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.С.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 14 с.
1016278
  Ильин В.В. Проблема реализма в эстетике и критике Д.И.Писарева : Автореф... кандидата филол.наук: / Ильин В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 21л.
1016279
  Шведов Ю.Ф. Проблема реализма Шекспира в исторических хрониках : Автореф... канд. филол.наук: / Шведов Ю. Ф.; МГУ. – М., 1959. – 20л.
1016280
  Жуковська Ж.О. Проблема реалізації гарантій прав і свобод у сфері охорони громадського порядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.36-40
1016281
  Джунь В.В. Проблема реалізації засад конкурсу у механізмі провадження зі справ про неспроможність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.316-326. – ISBN 966-7784-65-7
1016282
  Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-110. – ISSN 0132-1331
1016283
  Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1016284
  Майхрук Т.Я. Проблема реалізації зовнішньополітичної ініціативи Франції створити "Союз заради Середземномор"я" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 352-360
1016285
  Закурін М.К. Проблема реалізації мирової угоди у разі її невиконання обома або однією з сторін // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.45-47. – ISBN 966-7784-65-7
1016286
  Щербанюк О. Проблема реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 291-301. – ISSN 1026-9932
1016287
  Пудане Шушлебіна Проблема реалізації права відповідача на захист від адміністративного позову // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 241-246. – ISSN 1563-3349
1016288
  Цимбрівський Т. Проблема реалізації принципу рівнопрв"я і самовизначення народів та верховенство права у міжнародних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 120-124
1016289
  Вальчук А.М. Проблема реалізації соціального забезпечення та його ідеї в києворуській традиції України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 360-367. – ISSN 2078-9165
1016290
  Головій О.М. Проблема реалізму в теоретико-критичній рецепції І.Я. Франка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 25-31. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1016291
  Кабардина-Абашидзе Ция Михайловна Проблема реального субъекта в бесподлежащих глагольных предложениях : Автореф... наук: 10.02.01 / Кабардина-Абашидзе Ция Михайловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 28л.
1016292
  Хуцишвили Георгий Шотаевич Проблема реальной бесконечности и ее абстракций в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хуцишвили Георгий Шотаевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 20л.
1016293
  Сапунов М.Б. Проблема реальности в биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сапунов М. Б.; МВССО СССР, МГУ. – М., 1980. – 19л.
1016294
  Чешев В.В. Проблема реальности в классической и современной физике / В.В. Чешев. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1984. – 257с.
1016295
  Григонис И.К. Проблема реальности в современной физике и критика "физического" идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григонис И.К.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1960. – 16л.
1016296
  Чижек Ф. Проблема реальности вида. : Автореф... канд. филос.наук: / Чижек Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
1016297
  Халепо Т.И. Проблема революционной ситуации в современных условиях / Т.И. Халепо. – К, 1968. – 35с.
1016298
  Сурков Ю.Г. Проблема революционности пролетарской морали в произведениях Клары Цеткин. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Сурков Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 16л.
1016299
  Новакова Н.О. Проблема революції та еволюції в працях В.Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблеми шляхів суспільно-політичного розвитку в працях В. Липинського. Особлива увага приділяється дослідженню умов еволюційного розвитку, ролі національної еліти в суспільно-політичних перетвореннях. The article deals with ...
1016300
  Вялков Ю.А. Проблема регионального национализма в Италии (последняя четверть ХХ века) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-36. – ISSN 0130-3864
1016301
  Гончар Б.М. Проблема региональных конфликтов в советско-американских отношениях на рубеже 80 - 90-х гг. // Вопросы новой и новейшей истории / Киевский университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1993. – Вып. 39
1016302
  Потульницький В. Проблема регіоналізму в українській політичній та історичній думці другої половини ХІХ-першої половини ХХ ст. ( на прикладі образу Галичини) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.150-167. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
1016303
  Гончар Б.М. Проблема регіональних конфліктів в американських концепціях і політиці розрядки в першій половині 70-х років // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – Вип. 40. – С. 20-28. – ISBN 5-7763-2466-1
1016304
  Гончар Б.М. Проблема регулирования региональных конфликтов в американских подходах к отношениям с СССР // Актуальные проблемы международных отношений : материалы научной конференции / Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского ; под ред. О.А. Колобова. – Горький, 1990
1016305
  Германова О.Г. Проблема регулювання авторського права на інтерв"ю // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 73-77


  Стаття присвячена питанням закріплення співавторства на інтерв"ю в українському законодавстві. Розглядаються практичні наслідки такого положення для журналістів і респондентів, а також кроки, які вже зроблено в цьому напрямі. The article is devoted ...
1016306
  Харчук О.П. Проблема регулювання банківської таємниці в Україні // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 345-349. – ISBN 978-966-600-475-1
1016307
  Поляков А. Проблема регулювання електронних грошей програмного типу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 62-65
1016308
  Скорина А.С. Проблема редагування перекладу публіцистичного тексту (за матеріалами культурологічного тижневика What"s on) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 178-183


  Культурологічний журналізм як підвид газетно-інформаційного стилю є доволі новим явищем для публіцистики ХХ століття, він є практично не дослідженим з позиції лінгвістики та перекладознавства. Письменник І. Франко першим став говорити про основні ...
1016309
  Улітіна О. Проблема реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, США та Великобританія // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 24-30
1016310
  Окунев Л.Я. Проблема резольвент Чеботарева / Л.Я. Окунев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1949. – 55с.
1016311
  Резнікова Н.В. Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
1016312
  Литвак О. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста / О. Литвак, І. Кучеренко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 40-45
1016313
  Литвак О. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста / О. Литвак, І. Кучеренко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 40-45
1016314
  Стоценко А.В. Проблема реки Амура и его крупнейших притоков. / А.В. Стоценко. – Владивосток, 1958. – 64с.
1016315
  Лісогурська О.А. Проблема реконденсації у випарних охолоджувачах газів і рідин / О.А. Лісогурська, А.В. Дорошенко // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 27-35. – ISSN 0453-8307
1016316
  Богданова Е.В. Проблема реконструкции языковой личности автора в художественных произведениях дневникового жанра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-96. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1016317
  Воропаєва Т. Проблема реконструкції київського Пантеону 980 р. в працях М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізована праця М.Костомарова "Слов"янська міфологія". The Mykola Kostomarov"s work "Slavic mythology" is analyzed in the article.
1016318
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема реконструкції мови Трипільської культури : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.01, 10.02.15 / Мосенкіс Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 425л. – Бібліогр.: л.352-425
1016319
  Жовтий О.О. Проблема реконструкції репертуару неявних міфонімів східнослов"янської язичницької ідеології і взаємозв"язків між його елементами // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 99-110. – ISBN 978-2-919320-34-9
1016320
  Царева Н.А. Проблема религии в русском символизме и европейском постмодернизме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 116-126. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1016321
  Ипатов А.Н. Проблема религиозного и национального в современном меннонитстве. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ипатов А.Н.; АОН при ЦК КПСС. Ин-тут науч. атеизма. – М., 1971. – 20л.
1016322
  Мирзоева Л. Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 71-75. – ISSN 2075-1486
1016323
  Погорельцев В.Ф. Проблема религиозности Ф. И. Тютчева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.136-141. – ISSN 0042-8744
1016324
  Шумунова Д.Д. Проблема релігійних конфліктів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1016325
  Такіров Т.Н. Проблема релігійного образу в сучасному українському жовописі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 193-194
1016326
  Педченко Олександра Проблема релігійної віри у глибинній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 151-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1016327
  Д"яченко І.М. Проблема ренесансного світогляду українського суспільства (XVI - XVІІ ст.) у філософській культурі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується специфіка становлення ренесансного світогляду в Україні. Аналізується філософське підґрунтя ідей українського ренесансу.
1016328
  Матюшин В.Н. Проблема рентабельности в новых условиях хозяйствования / В.Н. Матюшин. – Л., 1967. – 44с.
1016329
  Василяускас А. Проблема рентабельности общественного производства и ее роль в дальнейшем развитии колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Василяускас А.; Ленигр. фин.-экон. ин-т. – Л, 1965. – 16л.
1016330
  Волгин Е.И. Проблема реорганизации аппарата КПСС в условиях политических преобразований в СССР (конец 1980-х - начала 1990-х гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 31-42. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1016331
  Панюхіна Ю.С. Проблема реорганізації НАТО в програмних документах Республіканської партії США у 1990-х роках // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 219-224
1016332
  Дин Проблема репатриации корейцев Южного Сахалина в 1945-1950 гг. / Дин, И // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 72-81. – ISSN 0042-8779


  О несостоявшемся возвращении на родину сахалинских корейцев 1945-1950 годах.
1016333
  Черепенко Е.И. Проблема репликации ДНК и генетические манипуляции с растениями. / Е.И. Черепенко, А.П. Галкин. – К., 1987. – 159с.
1016334
  Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 173-186
1016335
  Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09. 00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 10 назв
1016336
  Бондарук Я.В. Проблема ресертифікації у системі підвищення кваліфікації вчителів США // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 124-126
1016337
  Галушка М. Проблема реституції культурних цінностей в українсько-російських відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 140-141
1016338
  Смик Г.К. Проблема ресурсів лікарських рослин у наукових завданнях ботанічних садів України / Г.К. Смик, В.О. Меньшова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Пропонується п"ять шляхів розв"язання проблеми ресурсів лікарських рослин для потреб медицини України.
1016339
  Варбан М.Ю. Проблема рефлексивної підтримки професійного становлення особистості на етапі переходу від юності до зрілості // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.95-103. – ISSN 1681-116Х
1016340
  Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже ХУІІІ и ХІХ вв. / М.М. Сафонов. – Л., 1988. – 247с.
1016341
  Грошевий Ю. Проблема реформування кримінального судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331
1016342
  Боголій Ю. Проблема реформування ООН і позиція Сполучених Штатів Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-8. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Присвячено процесу реформування ООН і вивченню поглядів та позицій щодо реформи, а саме, керівництва Організації та керівництва Сполучених Штатів. The article is devoted to the reform of the United Nations and views of reform of the Organization, ...
1016343
  Косова Е. Проблема реформування податкового права в України: євроінтеграційний аспект // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 183-193. – ISSN 2079-4762
1016344
  Скороход Ю.С. Проблема реформування Ради безпеки ООН: позиція України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 14-17.
1016345
   Проблема реформування системи освіти України в контексті Болонського процесу / В. Браун, О. Демянюк, Ю. Коваль, О. Абрамян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 251-257. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано переваги та небезпеки реформування освіти в Україні внаслідок інтеграційних та глобалізаційних тенденцій, зокрема Болонського процесу. Звернено увагу на вагомість утвердження національних основ освітньо-виховного процесу, ...
1016346
  Андрейцев В. Проблема реформування юридичної освіти в Україні // Право України, 1998. – №12
1016347
  Шевченко Г. Проблема рецепції в дослідженнях О.І. Білецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядаються питання рецепції як запозичення письменником ідей, мотивів, сюжетів, а також як сприймання художніх творів, - цим питанням академік О.І. Білецький приділяв велику увагу. Лишаються актуальними вони й для сучасної компаративістики.
1016348
  Шелюх О. Проблема рецепції творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської у критиці 20-30-х рр. ХХ ст. (Василь Сімович) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 205-210
1016349
  Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве / Кафаров Т.М. – Москва, 1973. – 52 л.
1016350
  Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве. / Т.М. Кафаров. – Баку, 1972. – 256с.
1016351
  Пачковский Ю.Ф. Проблема ризику в підприємництві : (Психологія підприємництва) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.37-39
1016352
  Вдовіченко О Проблема ризику: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі особливу увагу приділяється гендерним особливостям ризику. Показано, що маскулінні і фемінні способи реагування на ризик, скоріше за все, є результатом соціалізації і дії стереотипів. Слід під час опитування і формулювання тестових ...
1016353
  Еругин Н.П. Проблема Римана / Н.П. Еругин. – Минск, 1982. – 336с.
1016354
  Гаврилов Н.И. Проблема Римана о распределении корней дзета-функции / Н.И. Гаврилов. – Львов, 1970. – 172с.
1016355
  Косов М. Проблема римської військової присутності у Північному Причорномор"ї в сучасній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 285-287. – ISBN 978-966-171-783-0
1016356
  Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1972. – 224с.
1016357
  Федорова А.В. Проблема ритма в эстетической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.88-96. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1016358
  Печоров Г.М. Проблема ритмического новаторства в поэзии дореволюционного В.В.Маяковского (синтагменная организация стиха) : Автореф... канд. филол.наук: 10.621 / Печоров Г.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 12л.
1016359
  Костенко Н.В. Проблема ритму і смислу у віршознавчих дослідженнях проф. Г.К. Сидоренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)
1016360
  Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права : Дослід порівняльного правознавства. Монографія / Л.О. Корчевна. – Київ, 2004. – 360с. – ISBN 966-02-3289-6
1016361
  Корчевна Л. Проблема різноджерельного права в Україні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 10-14. – ISSN 1561-4999
1016362
  Винницкий И.Е. Проблема родового понятия в определении принципов права // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805


  В статье последовательно обосновывается мнение о том, что использование в определении принципов права в качестве родового понятия «идеи» позволяет дать им наиболее полную и точную характеристику. Доказывается нецелесообразность и неоправданность ...
1016363
  Кан Ден Сік Проблема роз"єднання Кореї в історичній ретроспективі // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 175-183
1016364
  Лозинський М. Проблема розброєння / М. Лозинський. – Х., 1929. – 73с.
1016365
  Теремцова Н.В. Проблема розбудови соціальної держави в умовах конституційної реформи: теоретичний аспект // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 225-229. – ISSN 2413-6433
1016366
  Мойсеєнко О.П. Проблема розвитку і поширення техногенного карсту в межах території України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 12-21. – ISSN 0868-6939


  Показано актуальність дослідження проблеми розвитку техногенного карсту в Україні. Визначено такі важливі терміни як карст та техногенний карст. Проаналізовано просторовий розподіл природного карсту на території України та подано схематичну карту ...
1016367
  Іванова С.М. Проблема розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 110-119. – ISSN 1998-6939


  Метою статті є визначення основних напрямів розвитку інформаційно- комунікаційної компетентності наукових працівників на основі використання системи EPrints.
1016368
  Кирпиченко О.Е. Проблема розвитку й удосконалення мови в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 37-41. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1016369
  Афіцька М.І. Проблема розвитку лідерських якостей у курсантів під час навчання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 505-507
1016370
  Ткаченко Л.І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1016371
  Данильян О.Г. Проблема розвитку протиріч у соціальних системах: класичні та некласичні підходи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 135-143. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1016372
  Павленко Н.О. Проблема розвитку реалістичного живопису в контексті постмодерністичної ідентифікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.103-106. – (Філософські науки)
1016373
  Бондар О. Проблема розвитку співробітництва з "центрами глобального впливу" в "Стратегії національної безпеки США" 2002 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 213-216. – ISBN 978-966-171-783-0
1016374
  Паладій М.В. Проблема розвитку сфери інтелектуальної власності України в умовах інтеграції в міжнародні співтовариства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 161-165. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано наукове обгрунтування функціонування та розвитку державного управління сферою інтелектуальної власності України. Показано значення інтелектуальної власності в сучасних розвинених країнах. Проаналізовано досвід Великої Британії, ...
1016375
  Горобець Ю.І. Проблема розвитку та реформування науки в університетах / Ю.І. Горобець, С.М. Порев // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 72-77. – ISBN 978-966-2748-30-7
1016376
  Малес Л.В. Проблема розвитку теоретичних засад соціокультурного аналізу // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-387-0
1016377
  Федака С.Д. Проблема роздроблення Київської Русі у працях українських істориків XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 84-85. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Зосереджується увага на роботах вітчизняних істориків, в яких розглядається проблема роздроблення Київської Русі.
1016378
  Кучеренко Ю. Проблема розмежування відступлення права вимоги та договору факторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 242-244. – ISBN 978-617-7069-14-9
1016379
  Рихло О.П. Проблема розмежування жанрів віршового перекладу (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По українською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 164-173
1016380
  Нагорна В.М. Проблема розмежування полісемії та омонімії в сучасній лінгвістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі англійської, німецької, російської, української та японської мов проведено огляд лінгвістичних студій з проблем розмежування явищ омонімії та полісемії On the base of English, German, Russian, Ukrainian and Japanese languages there have ...
1016381
  Чередніченко М. Проблема розмежування понять "рекламування про нотаріальну діяльність" та "інформація про нотаріальну діяльність" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 575-577
1016382
  Сафранов Т.А. Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області / Т.А. Сафранов, В.Ю. Приходько, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 83-90. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1016383
  Співак І. Проблема розпаду патріархального роду: психологічний вимір (за повістю Б.Харчука "Онук") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-61. – ISSN 0236-1477
1016384
  Левитський С. Проблема розпізнавання образів і філософія Платона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В існуючих технічних системах розпізнавання образів відбувається шляхом співставлення об"єктів з закладеним в систему набором еталонів, які містять ідеалізовані описи основних ознак об"єктів. Аналогічно відбувається розпізнавання образів і живими ...
1016385
  Рум"янцев В.О. Проблема розподілу влади за Конституцією УНР 1918 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 49-51


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1016386
  Бовсунівський П.В. Проблема розподілу вод Нілу у зовнішній політиці Арабської Республіки Єгипет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 58-64


  This article covers one of the most urgent problems for Arab Republic of Egypt - division of waters of Nile River. Solving this problem Egypt faces interest of other African countries, which also want to implement own projects with regard to use of ...
1016387
  Пасічник Проблема розподільчої справедливості та рівності у вченні Роберта Нозіка / Пасічник, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 47-49
1016388
  Мандрищук Л.А. Проблема розрізнення філософії екзистенції та екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1728-3671
1016389
  Жабська К.І. Проблема розробки моделі оцінки потенційного стратегічного партнера для України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83-91


  Розкривається суть поняття "стратегічне економічне партнерство", актуалізація його ролі в сучасних умовах глобалізації, принципи, рівні та суб"єкти міжнародного стратегічного економічного партнерства.
1016390
  Антонов А.В. Проблема розуміння ( Філософський та психологічний аспекти) / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1975. – 48 с. – (Т-во"Знання" ; VII ; 9)


  У брошурі розкриваються філософські і психологічні аспекти однієї з актуальних проблем сучасності - проблеми розуміння, обгрунтовується ненауковість та безперспективність її ідеалістичних тлумачень, визначається природа розуміння.
1016391
  Бондар О.М. Проблема розуміння авторської семантики художнього тексту з позицій сучасної лінгвістики // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 19-24.
1016392
  Коваленко А. Проблема розуміння в контексті системного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-22. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості використання системного підходу до аналізу проблеми розуміння. Обгрунтовується використання системного підходу та представлено основні результати дослідження. Для аналізу процесуальних особливостей розуміння в статті ...
1016393
  Стехіна В.М. Проблема розуміння в соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 28-32


  У статті розглядається соціальна комунікація у контексті взаєморозуміння між комунікаторами. Особлива увага приділяється перцептивному та інтерактивному базовим компонентам комунікації, трансформації способу сприйняття інформації. In the article it is ...
1016394
  Ластовецька А. Проблема розуміння есхатологічних ідей соціумом у Давній Русі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 99-102


  Розглянуто стан наукової розробки проблеми культурного розвитку українського села в кінці 90-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зокрема, проаналізовано історичні джерела, у яких дано оцінку формуванню мережі закладів культури на селі та реорганізації ...
1016395
  Лукіянчук В.М. Проблема розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 35-38.
1016396
  Владимиров Володимир Михайлович Проблема розуміння інформації в журналістиці : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.01.08. / Владимиров В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 370л. – Бібліогр.: л. 329-370
1016397
  Владимиров Володимир Михайлович Проблема розуміння інформації в журналістиці : Автореф. дис. ...доктора філолог. наук: 10.01.08 / Владимиров В.М.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 30с. – Бібліогр.: 22 назв.
1016398
  Дуднік Р.М. Проблема розуміння ознак та принципів галузі українського права // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 61-67
1016399
  Горбань В.І. Проблема розуміння поняття "народ" у взаємозв"язку з демократією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 66-84. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
1016400
  Лола В. Проблема розуміння та визначення поняття "державна ідеологія" // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 71-79.
1016401
  Акімова Н. Проблема розуміння тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 473-475. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1016402
  Нич І.І. Проблема розуміння у філософії І. Канта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проблема розуміння у філософії І. Канта.
1016403
  Черінько І.П. Проблема розширення Європейського Союзу у зовнішній політиці Сполученого Королівства на сучасному етапі (після розширення ЄС - 2007) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 232-241
1016404
  Эсалнек А.Я. Проблема романа как литературного жанра. : Автореф... Канд.филол.наук: 647 / Эсалнек А.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 13л.
1016405
  Джорбенадзе П.Г. Проблема романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Джорбенадзе П.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1016406
  Дубровина И.М. Проблема романтики и ее освещение в советском литературоведении и критике / И.М. Дубровина. – Москва, 1977. – 112 с.
1016407
  Баган Олег Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана Франка // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 30-33
1016408
  Завальська Л.В. Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 68-75. – ISBN 978-617-7041-71-8
1016409
  Рубин Я.И. Проблема роста населения в ее антимальтузианской трактовке на Западе. (Анализ и критика соврем. взглядов ученых-немарксистов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Рубин Я.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 27л.
1016410
  Шевцова Л. Проблема руйнації родини у драмі Василя Мови (Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 43-45
1016411
  Лебедева В.Л. Проблема руководства жизненным самооределением старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лебедева В. Л.; НИИ общей педагог. АПН СССР. – М., 1974. – 22л.
1016412
  Малярчук Н.Г. Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 52-58. – ISSN 2079-1828
1016413
  Наливайко Сергій Проблема Русі у світлі новітніх історико-лінгвістичних досліджень // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 371-376
1016414
   Проблема русловых процессов. – Л, 1953. – 180с.
1016415
  Турганов Б. Проблема русского Стефаника (Василь Стефаник в его взаимосвязях с русской литературой) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 23-34
1016416
  Сайко Е.А. Проблема русского языка в научных текстах: реалии, эффекты и аффекты // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 116-118
1016417
  Тельвак В. Проблема рушійних сил еволюції в історіографії Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Мін. освіти і науки Укр.; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5. – С. 209-221. – ISBN 966-7444-89-9
1016418
   Проблема рынка в современной западной экономической науке. – М, 1990. – 58с.
1016419
  Шелюто В.М. Проблема сакрального як світоглядна проблема // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 94-101. – ISSN 1728-3671
1016420
  Шелюто В.М. Проблема сакральных ценностей в политических идеологиях XX века // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
1016421
  Заболотських К.І. Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1016422
  Шевель І. Проблема самовизначення нації у соціології в умовах інформаційного та культурного простору // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 247-250


  У статті розглянуто залежність проблеми самовизначення нації від проблеми національно-територіального розмежування, яка є однією з найскладніших і найгостріших у соціумі. Наголошено на двох формах реалізації права нації на самовизначення в нових ...
1016423
  Коханенко Л. Проблема самогубства: погляди І. Сікорського та сучасні досліди // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.49-51
1016424
  Вяккерев Ф.Ф. Проблема самодвижения в материалистической диалектике / Ф.Ф. Вяккерев. – Ленинград, 1972. – 88с.
1016425
  Егорова М.А. Проблема самоидентификации Севера Италии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 23-38. – ISSN 1812-8696
1016426
  Афанасьев Э.С. Проблема самоиндентификации человека в прозе Чехова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 18-25. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
1016427
  Ігнатович О. Проблема самоідентифікації в романі Юрія Мейгеша "Така любов..." // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1016428
  Кісеолар П.Д. Проблема самоідентифікації румуномовних мешканців Одеської області // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 254-259. – ISBN 966-581-481-8
1016429
  Терлецька Л.Г. Проблема самопізнання в зарубіжній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто думки класиків зарубіжної психології щодо проблеми самосвідомості. Проаналізовано підходи різних шкіл психології до процесу самопізнання як шляху до інтеграції особистості.
1016430
  Кравченко К.Г. Проблема самопізнання у філософії М. Бердяєва: теоретично-практичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 139-140
1016431
  Рудницька Ірина Проблема самореалізації вчителя: утвердження через інновації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються основні вектори інноваційної діяльності педагога, чинники і напрями його самоствердження в інноваційній діяльності.
1016432
  Підвисоцька Є.А. Проблема самореалізації особистості в сучасній філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 63-64
1016433
  Петренко О.Б. Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 215-220. – ISSN 2518-7503
1016434
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 449 л. – Бібліогр.: л. 397-449
1016435
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 58 назв
1016436
  Серажин Ю. Проблема саморегулювання на ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 118-125. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1016437
  Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) / М.А. Гарнцев. – М., 1987. – 214с.
1016438
  Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии / И.И. Чеснокова; АН СССР.Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1977. – 144 с.
1016439
  Добридень А.В. Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщіні В.Сухомлинського та А.Макаренка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 47-51. – ISSN 2045-146X
1016440
  Піскун О. Проблема самотності людини та її художнє втілення у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 101-105. – (Філологічні науки)
1016441
  Легка О. Проблема самотності у творчості H. Лівіцької- Холодної / О. Легка. – Львів : ЛДУ, 1999. – 42с. – ISBN 5873320995
1016442
  Анохина Любовь Игоревна Проблема самоуправления в современном обществе : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Анохина Любовь Игоревна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1992. – 23л.
1016443
  Цыбра Николай Федорович Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Дис... доктор филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Николай Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 320л. – Бібліогр.:л.298-320
1016444
  Цыбра Н.Ф. Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Н. Ф.; КУ. – К., 1989. – 32л.
1016445
  Романенко С.О. Проблема санкцій в американо-китайських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 25-38
1016446
  Пахіль В.О. Проблема санкцій в діяльності ООН : 23.00.04: Дис.... кандид. політичних наук / Пахіль В.О.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародн.відносин. – Київ, 2000. – 198л. – Бібліогр.: С. 186-196
1016447
  Пахіль Володимир Олександрович Проблема санкцій в діяльності ООН : Дис... кандид. політичнихнаук: 23.00.04 / Пахіль Володимир Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 2000. – 198л. – Бібліогр.:л.186-196
1016448
  Пахіль В.О. Проблема санкцій в діяльності ООН. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Пахіль В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відносин. – К, 2000. – 22л.
1016449
  Романенко Сергій Олександрович Проблема санкцій у зовнішній політиці США : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Романенко С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1016450
  Романенко Сергій Олександрович Проблема санкцій у зовнішній політиці США (1990-2000рр.) : Дис...канд.політ.наук:23.00.04 / Романенко Сергій Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 251л. – Бібліогр.:л.203-251
1016451
  Соловьев М.М. Проблема сапропеля в СССР / М.М. Соловьев. – Л., 1932. – 105с.
1016452
  Прибатень Ю. Проблема сатири в навчальних програмах для ВНЗ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 218-225
1016453
  Ершов Л.Ф. Проблема сатиры в литературно-эстетических взглядах Щедрина 60-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ершов Л.Ф.; АН СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Ленинград, 1952. – 16 с.
1016454
  Дзеверин И.А. Проблема сатиры в революционно-демократической эстетике / И.А. Дзеверин. – Киев, 1962. – 239с.
1016455
  Дзеверин И.А. Проблема сатиры в эстетике революционных демократов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзеверин И.А.; Акад.наук Укр.ССР. – К, 1955. – 16л.
1016456
  Щербакова Елена Валерьевна Проблема сверхчеловека в русской музыкальной культуре Серебряного века: Скрябин и Ницше // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 71-74. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрено худ. решение проблемы сверхчеловека на примере творчества А. Скрябина. Доказывается, что скрябинский сверхчеловек производен от термина Ф. Ницше, но космически трактован и лишен его аристократизма. Ступени его эволюции – гений, Человекобог, ...
1016457
  Синеокая Ю.В. Проблема сверхчеловека у Соловьева и Ницше // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.69-80. – ISSN 0042-8744
1016458
  Райчук Н.М. Проблема свідомості в історії філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 90-93
1016459
  Кадикало А.М. Проблема свідомості в світлі постнекласичної науки кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1016460
  Кришень Л.М. Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 82-86.
1016461
  Кобута С. Проблема свободи автора в публіцистіці Джорджа Орвела й Івана Багряного // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 49-52. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1016462
  Кузьма О. Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 114-117
1016463
  Джуренко Т.С. Проблема свободи в працях А. Камю // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 112-114
1016464
  Берник О.М. Проблема свободи в російській філософії кінця 19 - початку 20 ст. / О.М. Берник, Р.А. Арцишевський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 71-74. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1016465
  Юришинець І.П. Проблема свободи в філософії Альбера Камю : Дис... канд. філос.наук: / Юришинець І.П.; КДУ. Каф. філософії гуманітарних фак-тів. – К., 1972. – 206л. – Бібліогр.:л.189-206
1016466
  Носоченко О.О. Проблема свободи вибору між добром і злом у вченні Аврелія Августина // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 33-35
1016467
  Онищук О.В. Проблема свободи вибору у філософії Сьорена К"єркегора // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 74-76
1016468
  Зінченко О.М. Проблема свободи волі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 89-90
1016469
  Тимошенко В.І. Проблема свободи волі : від механістичного детермінізму до нормативного ідеалізму // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.232-235. – ISSN 1818-992Х
1016470
  Сепетий Д.П. Проблема свободи волі та відповідальності в контексті альтернативи детермінізму та індетермінізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 49-56
1016471
  Жерибор О. Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 63-66
1016472
  Тимошенко В.І. Проблема свободи й нерівності у творчості М.О. Бердяєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 117-125
1016473
  Білограць Х. Проблема свободи слова у студентських ЗМІ // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 147-151
1016474
  Кіптенко К.В. Проблема свободи совісті в контексті середньовічної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 161-163
1016475
  Голован О.Г. Проблема свободи та "втечі від свободи" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 27-28
1016476
  Собачко О.М. Проблема свободи творчості в літературній дискусії 1925-1926 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 254-266. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
1016477
  Швед З. Проблема свободи у вітчизняній філософії та релігієзнавстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 155-159. – ISSN 1728-9343
1016478
  Скрипаль Г. Проблема свободи у творчості мислителів Київського кола філософії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 291-293. – ISBN 978-966-439-357-4
1016479
  Вербицька Т.Я. Проблема свободи у філософії Альберта Камю і Миколи Бердяєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 126-130. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1016480
  Тімченко О.П. Проблема свободи у філософській спадщині М.Бердяєва // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1016481
  Гордієнко А.Т. Проблема свободи художньої творчості : Дис... канд. філософ.наук: / Гордієнко А.Т.; КДУ. Кафедра етики, естетики і логіки. – К., 1964. – 343л. – Бібліогр.:л.І-ХХХІІ
1016482
  Шкрабалюк А.О. Проблема свободиу щоденнику Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 290-295
1016483
  Юрищинец Иван Петрович Проблема свободы в философии Альбера Камю (Критический обзор) : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Юрищинец Иван Петрович ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 24 с.
1016484
  Коршун Т.С. Проблема свободы в философии права И.А. Ильина и Б.А. Кистяковского // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 31-44. – ISSN 2077-7450
1016485
  Зголая А.А. Проблема свободы в философии Ханны Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 126-128
1016486
  Начкебия Гурам Исакович Проблема свободы воли в уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Начкебия Гурам Исакович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 22л.
1016487
  Васильева М.Ю. Проблема свободы воли в философии И. Канта // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 27-31. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1016488
  Мережко А.А. Проблема свободы воли в философии права (анализ концепций детерминизма в контексте поиска смысла права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 60-63. – ISSN 1818-992Х
1016489
  Чешко В.Ф. Проблема свободы воли и информационные технологии (накануне глобально-зволюционной бифуркации) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 173-178. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1016490
  Розов Н.С. Проблема свободы воли и условия адекватности ответов общества на вызовы // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-125. – ISSN 0869-0499
1016491
  Щербаков А.И. Проблема свободы воли у Канта и Гегеля. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Щербаков А.И.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1974. – 22л.
1016492
  Линчук Е.Н. Проблема свободы и ответственности личности / Е.Н. Линчук. – К., 1982. – 14с.
1016493
   Проблема свободы и прав человека в современной идеологической борьбе. – М, 1986. – 319 с.
1016494
  Матюхина А.А. Проблема свободы личности в современном обществе // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 61-64. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1016495
  Золотовская Н.И. Проблема свободы личности в условиях строительства коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Золотовская Н.И. ; КГУ. – Киев, 1969. – 32 с.
1016496
  Доделия М.Г. Проблема свободы личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Доделия М.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1016497
  Бабий М.Е. Проблема свободы совести в современной идеологической борьбе / М.Е. Бабий. – К., 1986. – 167с.
1016498
  Великович Л.Н. Проблема свободы совести и современная идеологическая борьба / Л.Н. Великович. – Москва, 1979. – 64с.
1016499
  Гордиенко А.Т. Проблема свободы художественного творчества : Автореф. дис. ... канд филос. наук / Гордиенко А. Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1965. – 19 с.
1016500
  Заманова Э.Э. Проблема свободы художественного творчества в марксистско-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: / Заманова Э.Э.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24л.
1016501
  Салах Проблема свободы художественного творчества: (На материалах современной литературы Сирии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Салах Аль-Хадж Салех; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 14л.
1016502
  Корчемкин С.Е. Проблема свободы человека в произведениях К.Маркса период формирования диалекто-материалестической философии (1842-1949 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Корчемкин С.Е.; МВиССо РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 20л.
1016503
   Проблема свободы человека в современной идеологической борьбе. – Рига, 1987. – 200с.
1016504
  Жовтис А.Л. Проблема сводного стиха и эволюция стиховых форм : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.08 / Жовтис А. Л.; МВиССО УССр, КГУ. – К., 1975. – 45л.
1016505
   Проблема связей и отношений в материалистической диадектике. – М, 1990. – 284с.
1016506
  Пальванов Р. Проблема связи обучения с трудом в школах Туркмении (1940-1965 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Пальванов Р.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 25л.
1016507
  Гриб П.Я. Проблема связи человека и природы в творчестве Л. Н, Толстого раннего периода : Автореф... канд филол.наук: / Гриб П. Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – Енисейск, 1966. – 19л.
1016508
  Никодемо Ю.Н. Проблема связи эстетических и этических ценностей в философии Н. Гартмана (Критическй анализ философии Н. Гартмана) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Никодемо Ю. Н.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 46л.
1016509
  Киквадзе Н.П. Проблема связки в суждении : Автореф... канд. философ.наук: / Киквадзе Н.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1016510
  Вавилов Н.И. Проблема северного земледелия : Материалы ленинградской чрезвычайной сессии Академии Наук СССР 25-30 ноября 1931 г. / Н.И. Вавилов. – Москва : АН СССР, 1931. – 16с.
1016511
  Кадак А.Ю. Проблема сезонности в мясной промышленности и пути ее разрешения в Эстонской ССР : Автореф... канд. экономич.наук: / Кадак А.Ю.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1951. – 24 с.
1016512
  Волков Иван Павлович Проблема сезонности сельскохозяйственного производства и пути преодоления ее отрицательных последствий (преимущественно на материалах колхозов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Волков Иван Павлович; Ленингр. финансово-экономич. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1016513
  Киризвас М.В. Проблема сексуальности в философии постмодерна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 171-173
1016514
  Шестопалец Д.В. Проблема секуляризации ислама в контексте социологичесих теорий: предварительный анализ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-184. – ISSN 1608-0599


  Секуляризация - в социологии процесс снижения роли религии в сознании людей и жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) ...
1016515
  Зелінська Л. Проблема села : (на матеріалі творів М. Старицького та В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 111-115. – ISBN 966-594-246-8
1016516
  Куренцов А.И. Проблема сельскохозяйственного освоения горнотаежных районов в Приморском крае и вредные насекомые. / А.И. Куренцов. – 15-97с.
1016517
  Мелерович М А. Проблема семантического анализа фразеологических единиц современого русского языка / М А. Мелерович, . – Ярославль, 1979. – 80с.
1016518
  Мовчан У.В. Проблема сенсу життя людини в епоху постмодерну крізь призму лінгвістики // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 160-162
1016519
  Жеребило І. Проблема сенсу життя людини в українській середньовічній філософії : монографія / І. Жеребило; Національний банк України, Львівський банківський інститут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 224 с. – ISBN 966-7330-84-2
1016520
  Братко М. Проблема сенсу життя у релігійній філософії Г. Сковороди // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
1016521
  Перевертень Н.С. Проблема сенсу людського буття у творах Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 321-326. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У цій статті на прикладі характеристики творів Є. Гребінки "Воспоминание", "Верное лекарство", "Сеня" розкривається бачення письменником сенсу людського буття. Подано авторську інтерпретацію розуміння Є. Гребінкою сенсу життя людини
1016522
  Сабірзянова І. Проблема сенсу людського життя / І. Сабірзянова, В. Продайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 141-147. – ISSN 1728-9572
1016523
  Йосипенко Оксана Проблема сенсу та її головні трансформації у французькій філософії другої половини ХХ сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.57-66. – ISSN 0235-7941
1016524
  Цебенко О. Проблема сепаратизму у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 55-56
1016525
  Суслин А.А. Проблема Серра и близкие вопросы. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.03 / Суслин А.А.; ЛГУ. – Л., 1977. – 13л.
1016526
   Проблема СЕТІ : Связь с внеземными цивилизациями ; Под ред. С.А.Каплана. – Москва : Мир, 1975. – 352с.
1016527
   Проблема Сибирской сверхмагистрали. – М, 1929. – 194с.
1016528
  Гуцман М.Я. Проблема силових інтервенцій у контексті боротьби проти міжнародного тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 84-91
1016529
  Хахина Л.Н. Проблема симбиогенеза / Л.Н. Хахина. – Л, 1979. – 156с.
1016530
  Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии / К.А. Свасьян. – М, 1980. – 225с.
1016531
  Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. – Москва : Искусство, 1976. – 368 с.
1016532
  Кононенко О.Т. Проблема символізації архетипів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 188-190
1016533
  Нетецька Є.В. Проблема символу в релігії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 120-124. – ISSN 2076-1554
1016534
  Захарчук Н. Проблема симулякров в произведении Любко Дереша "Архе" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 238-241. – ISSN 2307-2261
1016535
  Грицук О.В. Проблема синдрому емоційного вигорання вчителів у працях українських дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1016536
  Галеев Булат Махмудович Проблема синестезии в искусстве (Философско-эстетический анализ) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.04 / Галеев Булат Махмудович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1985. – 33л.
1016537
  Воскобойник-Шпинта Проблема синкретизму семантичних класифікацій біологічних номенів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 156-166
1016538
  Турчин Василий Михайлович Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Турчин Василий Михайлович; ЛГУ им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 24л.
1016539
  Велика О.Ю. Проблема синонімії в англійській маркетинговій термінологіїї та переклад термінів-синонімів українською мовою // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 91-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 96; 7 п.
1016540
  Вакуленко М.О. Проблема синонімії в природничих терміносистемах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: Літ.: с. 90; 9 п.


  У статті розглянуті причини та особливості виникнення синонімії в природничих терміносистемах. Подана класифікація термінів-синонімів, перелічені їх функції у термінології та даються рекомендації щодо їх уживання. In this article the causes and ...
1016541
  Мгеладзе Д.А. Проблема синтаксических отношений в группе предиката. (Сравнит.-типол. исследование на материале номинативной и эргативной конструкции предложения) : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Мгеладзе Д.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 30л.
1016542
  Коломийцева В.В. Проблема синтаксичної кваліфікації означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 194-200. – Бібліогр.: Літ.: с. 200; 4 п.


  Статтю присвячено актуальному питанню уніфікації синтаксичних моделей української мови. This article is devoted to the unification of the different syntactical models (binominal sentence, mononuclear sentence) in the Ukrainian language.
1016543
  Семенов В.В. Проблема синтеза диалектики и материализма / В.В. Семенов. – Пущино, 1991. – 62с.
1016544
  Исупова Г.А. Проблема синтеза реализма и романтизма в эстетике и творчестве В.Г. Короленко ("Сибирские рассказы" 1880-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Исупова Г.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 19 с.
1016545
  Холодинська С.М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв ( на матеріалі міжвидової інтепритації "Лісової пісні" Лесі Українки ) : Автореф.дис.канд. філософських наук: спец. 09.00.08 / Холодинська С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 13 назв.
1016546
  Холодинська С.М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв (на матеріалі міжвидової інтерпретації "Лісової пісні" Лесі Українки) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Холодинська С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр.: л.182-197
1016547
  Масненко В.В. Проблема синтезу історії етнічних груп та української національної історіографії у 1920-х роках // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки")
1016548
  Кулинич П. Проблема синхронізації правових режимів земельної та неземельної нерухомості в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932
1016549
  Луцкий В.Б. Проблема Сирии и Ливана. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1946. – 24с.
1016550
  Січкар О. Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця XIX - початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 259-261
1016551
  Бесхлебный Е.И. Проблема систематизации категории научного коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бесхлебный Е.И.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1979. – 25л.
1016552
  Яковлев Е.Г. Проблема систематизации категорий в марксистской-ленинской эстетике / Е.Г. Яковлев. – М, 1983. – 168с.
1016553
  Савкин А.С. Проблема систематизации категорй исторического материализма : Автореф... канд. филоснаук: 09.00.01 / Савкин А. С.; МГУ, Филос.фак. – М., 1974. – 23л.
1016554
  Терехович В.Н. Проблема систематизации криминалистического знания / В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 36-43. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто проблемні аспекти систематизації знань про розслідування злочинних діянь.
1016555
  Іщенко Н.І. Проблема систематизації інвестиційного законодавства України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 76-82. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1016556
  Даньшин М.В. Проблема систематизації способів приховування злочинів у криміналістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 93-102. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1016557
  Гарькавець Н. Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-24. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються особливості функціонування системи цінностей особистості. Зроблений аналіз підходів до визначення поняття "система" та її якісних відмінностей, а також розглянуті основні якості системи цінностей особис- тості. Зазначено, що ...
1016558
  Искаков Т.К. Проблема системной целостности диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Искаков Т.К.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 26л.
1016559
  Северин С.П. Проблема системності в антикризовому управлінні // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 121-123.
1016560
  Шимко В.А. Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості / В.А. Шимко, А.Н. Бабаджанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-109. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено авторський варіант структурного зображення процесу соціалізації особистості як об"єкту системного психолого-педагогічного дослідження, котре передбачає складну багатофункціональну організованість матеріалу системи, зумовлену ...
1016561
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Комарова Алина Ивановна ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26 c.
1016562
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Комарова Алина Ивановна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 28л.
1016563
  Бронгулеев В В. Проблема складкообразования в земной коре : Опыт структурного анализа герцинских форм среднеазиатского Каратау / В В. Бронгулеев, . – Москва : Недра, 1967. – 292с.
1016564
  Дідікін А.Б. Проблема слідування правилу в юридичній мові: реалізм і антиреалізм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 76-77
1016565
  Бевзюк Є. Проблема слов"янської єдності в контексті європейської геополітики // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 38-53. – ISSN 2078-1431
1016566
   Проблема слова и словосочетания. – Л, 1980. – 117с.
1016567
  Гюббенет И.В. Проблема словесной реакции на ситуацию. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гюббенет И.В.; МГУ. – М, 1973. – 31л.
1016568
  Иванов Е.Н. Проблема случайных поворотных блужданий и некоторые другие вопросы теории вращательного броуновского движения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.Н.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1016569
  Сушко О. Проблема смерті в романі В. Барки "Жовтий князь" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 119-123. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1016570
  Макеева Н.В. Проблема смертной казни в контексте модернизации российской уголовной политики // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 10-14. – ISSN 1812-3805


  Публикация представляет собой всесторонний исторический анализ одной из наиболее дискуссионных проблем правовой жизни - проблемы смертной казни. Для проведения исследования избран период второй половины XVIII–XIX вв., который ознаменован процессом ...
1016571
  Березовикова Г.П. Проблема смещения рамки в подчиненном предложении. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березовикова Г.П.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 21л.
1016572
  Диса О. Проблема смислоутворення у розгортанні мовленнєвого висловлювання // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.113-118. – ISBN 966-7411-88-5
1016573
  Комаха Л.Г. Проблема смислу в аргументації логічного аналізу: теоретичний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 31-38. – ISSN 2072-1692
1016574
  Дацишина І.А. Проблема смислу життя як об"єкт психологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
1016575
  Зеленкова И.Л. Проблема смысла жизни : опыт ист.-этич. исслед. / И.Л. Зеленкова. – Минск : Университетское, 1988. – 123с. – ISBN 5-7855-0050-7
1016576
  Павлов В.Л. Проблема смысла жизни в мировоззренческих исканиях Льва Толстова // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 141-148. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
1016577
  Анисимов С.Ф. Проблема смысла жизни в религии и атеизме / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1981. – 64с.
1016578
  Кострюкова М.С. Проблема смысла жизни в экзистенциальном анализе (логотерапии) В. Франкла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
1016579
  Ратников В.С. Проблема смысла и значения в языке теоретической физики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1016580
  Павиленис Р.И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. / Р.И. Павиленис. – М., 1983. – 286с.
1016581
  Богорад С.И. Проблема сна / С.И. Богорад. – М, 1954. – 620с.
1016582
  Павлов И.П. Проблема сна. / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 31с.
1016583
  Язев Г.В. Проблема снижения роли национального фактора в системе российских федеративных отношений // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1016584
  Павлов І.П. Проблема сну / І.П. Павлов. – Київ, 1954. – 26 с.
1016585
  Осадчая С. Проблема соборности как фактор авторского стиля православной литургической традиции // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 198-205
1016586
  Крива Т.Ю. Проблема соборності в контексті ліберальних ідей М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 167-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В даній статті мова йде про ліберальні погляди М. Драгоманова, місця та ролі в них ідеї соборності України, її самостійного державно - політичного існування. This article considers liberal views of M. Dragomanov, as well as places and roles in them, ...
1016587
  Дорошко М. Проблема соборності українських земель у XX столітті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 207-217. – ISBN 978-966-02-5322-3
1016588
  Любовець Олена Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917-1920 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 3-13
1016589
  Лазаренко В.В. Проблема соборності української мови у працях І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 105-110. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті на основі аналізу праць І. Огієнка (митрополіта Іларіона) досліджується такий феномен як проблема соборності української мови, висвітлюються питання національно-патриотичного виховання, показані шляхи та джерела формування української ...
1016590
  Василенко В.А. Проблема совершенствования урока в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василенко В.А.; Киевский гос. пед. ин-т. – К, 1982. – 17л.
1016591
  Фердман М.И. Проблема совершенствования учета и анализа на предприятиях угольной промышленности (на прим. шахт комбината "Ростовуголь"). : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Фердман М.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1972. – 26л.
1016592
  Бербешкина З.А. Проблема совести в марксистско-ленинской этике / З.А. Бербешкина. – М, 1963. – 126с.
1016593
  Петров К.Ф. Проблема совести в художественной литературе / К.Ф. Петров. – М., 1969. – 32с.
1016594
  Коренев А.А. Проблема совмещения выпускного школьного экзамена и вступительного экзамена в вузы по иностранным языкам в России, Японии и Великобритании (на материале ЕГЭ, центрального экзамена и А-Levels) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 146-152. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1016595
  Касымжанов А.Х. Проблема совпадения диалектики, логики и теории познания (по "философским тетрадям" В.И.Ленина) / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1962. – 200с.
1016596
  Арбитман Э.Н. Проблема современности в изобразительном искусстве / Э.Н. Арбитман. – Москва, 1979. – 53с.
1016597
  Лапидус Б.А. Проблема согоасования сказуемого с подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд .филол.наук: / Лапидус Б. А.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1959. – 25л.
1016598
  Ванслов В.В. Проблема содержания и формы в искусстве / В.В. Ванслов. – Москва, 1955. – 40с.
1016599
  Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве / Е.В. Волкова. – Москва, 1976. – 64с.
1016600
   Проблема содержания литературного образования : Сб. науч. трудов. – Москва : НИИ школ, 1982. – 152 с.
1016601
  Архачева И.А. Проблема содержания обучения научному монологическому высказыванию на английском языке. : Автореф... наук: 13.00.02 / Архачева И.А.; Моск. гос. пед. инст. ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1016602
  Макаров А.А. Проблема создания героического образа в советском балете : Автореф... канд. искуствов.наук: / Макаров А. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. литератур. искусствовед. и журнал. – М., 1969. – 18л.
1016603
  Шушунова З.Р. Проблема создания культурно-семиотического пространства в театре : лики культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 95-98. – ISSN 2073-9702


  Автор этой статьи актуализирует вопросы, связанные с семиозисом театра, имеющим существенное значение для изучения уникального культурно-семиотического пространства, совмещающего в себе множество видов искусств
1016604
  Смилянская Валерия Леонидовна Проблема создания научной биографии Т.Шевченко в отечественном шевченковедении. (Дооктябрьский период) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Смилянская Валерия Леонидовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 22л.
1016605
  Лапина Н.Ю. Проблема создания рабочего перевода технических текстов в условиях дефицита экстралингвистических занинй : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лапина Н. Ю.; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 20л.
1016606
  Шариф М.А. Проблема создания системы коллективной безопасности в Азии и пути ее решения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Шариф М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
1016607
  Галанов А.М. Проблема создания характеров в романах Леонида Леонова : Автореф... канд. филол.наук: / Галанов А.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории лит-ры и искусства. – М., 1959. – 17л.
1016608
  Шариф Мохаммед Атик Проблема созидания системы коллективной безопасности в Азии и пути ее решения. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.06 / Шариф Мохаммед Атик; КГУ. – К., 1984. – 152л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
1016609
  Жуков Н.И. Проблема сознания / Н.И. Жуков. – Минск, 1987. – 205с.
1016610
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 145л. – Бібліогр.:л.130-145
1016611
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 19л.
1016612
  Жиртуева Н.С. Проблема сознания в имманентных мистических учениях и современной науке // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 130-139. – ISSN 2075-1443
1016613
  Нестеренко Г.Я. Проблема сознания в марксистской социологии / Г.Я. Нестеренко. – Москва, 1971. – 279с.
1016614
  Клочко В.Е. Проблема сознания в психологии: постнеклассический ракурс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 20-36. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1016615
   Проблема сознания в современной западной философии. – М, 1989. – 256с.
1016616
  Шорохова Е.В. Проблема сознания в философии и естествознании / Е.В. Шорохова. – М, 1961. – 363с.
1016617
  Орлов Р.М. Проблема сокращени рабочего дня в условиях построения коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орлов Р.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 18л.
1016618
  Берестовская Л.Е. Проблема сокращения воспроизводства религии в новых поколениях социалистического общества. : Автореф... Канд.философ.наук: 625 / Берестовская Л.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПССР. – М, 1968. – 18л.
1016619
  Каширина Т.В. Проблема сокращения стратегических наступательных и оборонительных вооружений в российско-американских отношениях постсоветского периода // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 91-103. – ISSN 0130-3864
1016620
   Проблема солнечно-атмосферных связей. – М, 1981. – 91с.
1016621
   Проблема солнечных вспышек : труды 3-го ежегодного семинара. – Москва : Издательство ИЗМИРАН, 1986. – 215 с.
1016622
  Родин С.Н. Проблема соматического гиперматагенеза иммуноглобулиновых генов: коэволюционный аспект / С.Н. Родин, А.Ю. Ржецкий. – Новосибирск, 1987. – 55 с.
1016623
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и знания в православно-академической мысли 19 - нач. 20 ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1016624
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и разума в контексте православной апологетики фидеизма // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.94-98. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1016625
  Глушаченко Б С. Проблема соотношения государственных и частных интересов в политико-правовой мысли эпохи ренессанса / Б С. Глушаченко, Р.А. Ромашов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.2-3
1016626
  Сидей И.В. Проблема соотношения личной и коллективной ответственности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Сидей И.В. ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1985. – 17 с.
1016627
  Сироткина Л.С. Проблема соотношения логики как науки и учебной дисциплины в учении С.И. Поварнина // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 107-109
1016628
  Дюкова М.Г. Проблема соотношения логического и исторического в "Науке логики" Гегеля и ее заначение для определения структуры системы катеорий диалектической логики : Автореф... Канд.флос.наук: / Дюкова М.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1959. – 19л.
1016629
  Черепанова С.А. Проблема соотношения материальных и духовных потребностей в обществе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Черепанова С.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов. – 24 с.
1016630
  Бондаренко А.Ф. Проблема соотношения научного и идеологического знания в современных психотерапевтических концепциях / А.Ф. Бондаренко, Д.В. Мисенг // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 19-32. – ISSN 2410-1249
1016631
  Ромашов Р.А. Проблема соотношения понятий "право" и "закон" в контексте мсторического и юридико-лингвистического анализа // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 34-47. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1016632
  Раджабов И.Р. Проблема соотношения различных уровней организации живого : Автореф... Канд.филос.наук: / Раджабов И.Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 16л.
1016633
  Олейник В.Я. Проблема соотношения рацианального и иррационального в античной философии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Олейник В. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1016634
  Олейник Василий Яковлевич Проблема соотношения рационального и иррационального в античной философии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Олейник Василий Яковлевич; ИПК преподават. общественных наук при КГУ. – К., 1983. – 194л. – Бібліогр.:л.177-194
1016635
  Олейник В Проблема соотношения рационального и иррационального в атичной философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Олейник В Я.; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1016636
  Костенко А.Н. Проблема соотношения рационального и эмоционального в криминологии (Опыт современного исследования) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Костенко А.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 27 с.
1016637
  Бадалов Кулу Ахмед оглы Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда в колхозах )на материалах АзССР( : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Бадалов Кулу Ахмед оглы; АН АзССР Совет секции экон. наук. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1973. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1016638
  Купратый В.И. Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда. (На примере кооперативно-колхозной формы производства) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Купратый В.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра политич. экономии и основ науч. упр. социалист. экономикой. – М., 1972. – 20л.
1016639
  Беляева М.А. Проблема соотношения сексуальной и репродуктивной культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 43-49. – ISSN 0235-1188
1016640
  Сурин В.И. Проблема соотношения сил в Мировой политике / В.И. Сурин. – Л., 1976. – 16с.
1016641
  Ратников В.С. Проблема соотношения теории и модели в современном физическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1016642
  Кивенко Н.В. Проблема соотношения уровней методологического анализа в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1016643
  Лукьянец В.С. Проблема соотношения физических и абстрактно-математических пространств. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Лукьянец В.С.; АН УССР. Совет ин-та философии и Сектор гос. и права. – К., 1968. – 25л.
1016644
  Вислобков А.Д. Проблема соотношения форм движения материи в природе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Вислобков А.Д. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
1016645
  Арьянова Д.А. Проблема соотношения экономической власти и индивидуальной свободы // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 11-13. – ISSN 1993-3541
1016646
  Махароблидзе Г.А. Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков / Г.А. Махароблидзе. – Тбилиси, 1970. – 208с.
1016647
  Леонов Ю.Г. Проблема сопряженности и роста периодов в группах Григорчука : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Леонов Ю. Г.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1998. – 116л. – Бібліогр.:л.112-116
1016648
  Вепринцев Б.Н. Проблема сохранения генофонда / Б.Н. Вепринцев, Н.Н. Ротт. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 1)
1016649
  Абрамова М.А. Проблема сохранения и раскрытия научно-исследовательского потенциала личности в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 198-204. – ISSN 1811-0916


  В статье расматриваются проблемы создания благоприятных условий для сохранения и раскрытия научно-исследовательского потенциала студентов и профессорско-преподавательского состава в контексте современных реформ системы образования в российских вузах.
1016650
  Марков В.А. Проблема сохранения и современная наука : философско-методический анализ / В.А. Марков ; АН Латв. ССР, Латв. отд. философ. об-ва СССР. – Рига : Зинатне, 1980. – 301 с.
1016651
  Арташкина Т.А. Проблема сохранения личности в информационном обществе как педагогическая проблема // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 133-143. – ISSN 1811-0916
1016652
  Авсенева С.Н. Проблема сохранения памятников Керчи в трудах путешественников конца XVIII - первой половины XIX века // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 126-142. – ISSN 2078-0133
1016653
  Давирова Гульхехра Хидыровна Проблема социалистического соревнования в советской педагогике и школе (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Давирова Гульхехра Хидыровна; Научно-иссл. ин-т общих проблем воспитания. АПН СССР. – М., 1981. – 18л.
1016654
  Кулиев Н.М. Проблема социалистической революции в азербайджанской советской историографии (1920-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кулиев Н.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 23л.
1016655
  Сохацкий Б.Н. Проблема социально-политических свобод в идеологии революционного демократизма Украины второй половины XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сохацкий Б.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1016656
   Проблема социально-экономического и политического развития Дагестана. – Махачкала, 1981. – 120с.
1016657
  Глускина Л.М. Проблема социально-экономической истории Афин IV в. до н.э. / Л.М. Глускина. – Ленинград, 1975. – 179 с.
1016658
  Лысенко А.А. Проблема социального прогресса в философской и общественно-политической мысли Украины второй половины XIX века. : Автореф... доктор филос.наук: 622 / Лысенко А.А.; АН УССР. Ин-т философии и Сектора гос. и права. – К., 1968. – 67л. – Бібліогр.:с.67
1016659
  Каргаполова Е.В. Проблема социального развития в системе социально-гуманитарного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 224-229. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1016660
  Макерова В.В. Проблема социального самосознания: противоположность диалектико-материалистического и герменевтического подходов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макерова В. В.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1987. – 16 с.
1016661
  Неровная Лидия Романовна Проблема социальной активности героя в украинской советской прозе на рабочую тему : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неровная Лидия Романовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 23л.
1016662
  Шиловцев А.В. Проблема социальной безопасности личности в системе современного образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 82-91. – ISSN 1811-0916


  Исследование проблемы социальной безопасности личности в современном образовании позволяет заключить, что личность, пытающаяся заниматься социальным творчеством вне духовного и культурного развития, исключительно в рамках социальной инженерии ...
1016663
  Касабеков А. Проблема социальной деятельности в теоретическом наследии В.И.Ленина : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Касабеков А.; Каз.гос. ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 21л.
1016664
   Проблема социальной закономерности. – Горький, 1978. – 188 с.
1016665
  Плахотный А.Ф. Проблема социальной ответственности / А.Ф. Плахотный. – Х., 1981. – 191с.
1016666
  Подкосов Д.П. Проблема социальной свободы и государственно-монополистический капитализм : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Подкосов Д.П.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1016667
  Спекторский Е.В. Проблема социальной физики в XVII столетии : докторская диссертация / Е.В. Спекторский. – Киев : Лито-Типография "С. Кульженко"
Т. 2. – 1917. – 635 с.
1016668
  Ефимец А.П. Проблема социальной формы вещей и отношений в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Ефимец А.П.; ХГУ. – Х., 1972. – 27л.
1016669
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в историческом материализме : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Лавриненко В.Н. ; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1978. – 48 с. – Бібліогр.:с.47-48
1016670
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в ленинизме / В.Н. Лавриненко. – М., 1978. – 188с.
1016671
  Резванов Сергей Владимирович Проблема социальных источников идеализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Резванов Сергей Владимирович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 21л.
1016672
  Иовчик И.И. Проблема социальных реформ в трудах В.И.Ленина. : Автореф... канд. философ.наук: 602 / Иовчик И.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1970. – 19л.
1016673
   Проблема социологического изучения потребности в образовании. – М, 1981. – 153с.
1016674
  Омельченко Л.М. Проблема соціалізації підлітків в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.121-128
1016675
  Кохановська М.Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 152-156. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1016676
  Сачук Ю. Проблема соціально-професійної мобільності сучасного фахівця у контексті реформування системи вищої освіти. // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 10-15
1016677
  Данилевич Л.А. Проблема соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації / Л.А. Данилевич, С.Ю. Діхтяренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 20-28. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті проаналізовано особливості способів соціально-психологічного впливу на особистість. Розглянуто наслідки впливу системи ммасової комунікації на процеси індивідуалізації, деіндивідуалізації та деперсоналізації.
1016678
  Калениченко Р.А. Проблема соціально-психологічного клімату в психології // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.174-182. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1016679
  Бугера І.О. Проблема соціально-психологічної адаптації молодого поповнення до військової служби // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 524-525
1016680
  Літвінова О.В. Проблема соціально-психологічної адаптації особистості в ситуації зміни соціального середовища // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 231-238. – ISSN 2219-2654
1016681
  Андрущенко Л.О. Проблема соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до умов діяльності в особливих умовах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 504-505
1016682
  Горбатюк С. Проблема соціального відчуження в умовах суспільних трансформацій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 204-211
1016683
  Гаджиєв В.В. Проблема соціального контракту в добу Просвітництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817
1016684
  Лисенко І. Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 181-186. – ISBN 966-8110-14-5
1016685
  Крюкова О.В. Проблема соціального розвитку особистості в психології / О.В. Крюкова, М.В. Рева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 274-283. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1016686
  Мокрецова Н.Я. Проблема соціального статусу жінки в поезії Лесі Українки / Н.Я. Мокрецова, В.М. Овчаренко // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 322-329. – ISBN 978-617-619-161-2
1016687
  Василенко О.М. Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 3-8. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  На основі аналізу вітчизняних історично-педагогічних джерел середини ХІХ - початку ХХ ст. встановлено, що питання відповідальності учнів розглядалось як проблема морально-етичного, національного, патріотичного та сімейного виховання. Вияснено, що у ...
1016688
  Булатевич М.М. Проблема соціальної інтеграції суспільств модерну в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті здійснено означення проблеми соціальної інтеграції суспільств модерну, яку поставив Юрген Габермас в межах його теорії комунікативної дії. Розкрито базові поняття теорії комунікативної дії - "комунікативна дія", "система", життєсвіт". ...
1016689
  Кривенко О. Проблема соціальної рівності у філософії права // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 58-59
1016690
  Заіка Н.Ю. Проблема соціальної справедливості в контексті соціальної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 160-171. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються соціальна справедливість як основоположний принцип соціальної держави та основні проблеми його практичної реалізації. This article analyzes the problem of the social justice in the context of the social state. The article deals ...
1016691
  Шиманська М. Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 152-157. – ISSN 2308-4634
1016692
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1016693
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03. / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
1016694
  Ізергіна М.С. Проблема соціолектів як предмет етичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1016695
  Ярв Л.Н. Проблема сочетаемости существительных с зависимыми словами в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ярв Л.Н. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние , Ин-т языкознания. – Ленинград, 1967. – 28 с.
1016696
  Бараневич Ю. д. Проблема сочетания документального и художественного отображения действительности в радиожурналистике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бараневич Ю.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1016697
  Бараневич Ю.Д. Проблема сочетания документального и художественного отображения действительности в радиожурналистике. (литературно-драматическое вещание). : Дис... канд. филолог.наук: / Бараневич Ю.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1965. – 282л.
1016698
  Очирбат Г. Проблема сочетания интернационального и национального в строительстве социализма : Автореф... канд.филос.наук: / Очирбат Г.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 26л.
1016699
  Саликов Р.А. Проблема сочетания пролетарского интернационализма и патриотизма : Автореф... канд. филос.наук: / Саликов Р.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 16л.
1016700
  Гертман Ю.Б. Проблема союза рабочего класса и крестьянства в произведениях В.И.Ленина 90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гертман Ю.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1961. – 15л.
1016701
  Павленко Г.В. Проблема союза рабочего класса с крестьянством в германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Павленко Г.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 34 с.
1016702
  Павленко Григорий Васильевич Проблема союза рабочего класса с крестьянством в Германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Павленко Григорий Васильевич; УГУ. – Ужгород, 1981. – 467л. – Бібліогр.:л.401-467
1016703
  Хабаров И.А. Проблема союза рабочегод класса и крестьянства в трудах М.И.Калинина. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хабаров И.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лененизма при Моск.гос.ун-т. – М, 1954. – 17л.
1016704
  Скиба Н. Проблема спадковості у драмі В. Винниченка "Пригвождені" і паралелі у світовій літературі ("Привиди" Г. Ібсена) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 219-225. – ISBN 966-594-246-8
1016705
  Дмитрієнко Ю.М. Проблема спадкоємності в національній самосвідомості. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.03 / Дмитрієнко Ю.М.; Ун-т. Внутрішн.справ. – Харків, 1998. – 18л.
1016706
  Сегеда С. Проблема спадкоємності людності Руської землі й України в світлі антропологічних даних // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-259
1016707
  Скотный В.Г. Проблема специфики теоретического в "философии науки" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1016708
  Потемкин А.В. Проблема специфики философии в диатрибической традиции. / А.В. Потемкин. – Ростов -на-Дону, 1980. – 158с.
1016709
  Федоров В.М. Проблема специфичности биологической формы движения материи. : Автореф... канд. филос.наук: / Федоров В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1966. – 17л.
1016710
  Кравчук М.О. Проблема співвідношення "минуле -сучасне -майбутнє"в контексті тоталітарної ідеології // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 167-169. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1016711
  Рабінович С.П. Проблема співвідношення "природного", морального, звичаєвого і законного у філософсько-правовій думці античності // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 40-46. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1016712
  Печеранський І. Проблема співвідношення віри та розуму, філософії та богослов"я у творчості С.С. Глаголєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 160-164. – ISSN 1728-9343
1016713
  Переверзєв Д.І. Проблема співвідношення генетичних і субстратних чинників у становленні й еволюції мови (на прикладі корейської) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 314-320. – Бібліогр.: Літ.: с. 320; 17 п.
1016714
  Лясота А.Є. Проблема співвідношення громадянського суспільства та державної влади в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 129-132. – ISSN 2077-1800
1016715
  Пронюк Н. Проблема співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 62-67. – ISSN 1814-3385


  Аналіз природи місцевого самоврядування дозволяє обгрунтувати його місце у системі держава - громадянське суспільство, їх взаємозалежність дозволяє розглядати як відокремлених і взаємопов"язаних у межах системи суспільної (публічної) влади. У свою ...
1016716
  Ющик О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 16-17
1016717
  Вінник О.М. Проблема співвідношення державного регулювання та саморегулювання на прикладі відносин державно-приватного партнерства // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 133-139
1016718
  Дудоладова Л.В. Проблема співвідношення душі і тіла в філософській концепції Т. Аквінського // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 84-86
1016719
  Трофименко В. Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 67-75. – ISSN 1993-0909
1016720
  Гайдич Н.М. Проблема співвідношення логіки й математики в концепціях Г.Фреге та Гуссерля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 32-34
1016721
  Туренко В.Е. Проблема співвідношення любові та справедливості у філософському дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 54-63
1016722
  Зуєв А. Проблема співвідношення наукового знання та мислення сучасної людини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С20-23.
1016723
  Половко О.О. Проблема співвідношення політики та моралі (на прикладі російсько-грузинського конфлікту) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 213-218
1016724
  Канченко А.В. Проблема співвідношення політичної моральності та насилля у проглядах Ю.Хабермаса // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 39-41
1016725
  Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять "підприємство" і "юридична особа" в контексті правового інституціонального підходу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 91-99
1016726
  Надьон В.В. Проблема співвідношення правоздатності та суб"єктивного цивільного права // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 34-39
1016727
  Куян І.А. Проблема співвідношення принципів міжнародного права і національного суверенітету // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-34
1016728
  Бойченко О.І. Проблема співвідношення природного та людського у ранньому даосизмі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається вчення про природність (відповідність єству), котре лежить в основі даосизму. Аналізуються відповідні ідеї раннього даосизму, викладені у трактатах "Дао Де Цзин" і "Чжуан-цзи".
1016729
  Зарва В.А. Проблема співвідношення раціонального та емоційного в художній характерології І. Тургенєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 167-171. – ISBN 966-8188-10-1
1016730
  Москалик Г. Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 134-143
1016731
  Москалик Г. Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 174-182
1016732
  Коваль А.М. Проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних засобів пізнання: з історії становлення когнитивної соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Зроблено історико-соціологічний аналіз концепцій, в яких розглядається проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних когнітивних процесів. Зокрема, висвітлено основні теоретико-методологічні принципи концепцій класиків соціології та ...
1016733
  Володін П.В. Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 235-244. – ISSN 2072-1692
1016734
  Дергаль Л. Проблема співчуття в оповіданні В. Винниченка "Талісман": "маленька людин" в її героїчності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 97-102. – ISBN 966-594-246-8
1016735
  Кузьміна С.Л. Проблема сполучення знання і віри в філософії освіти київських академічних мислителів ХІХ-початку ХХ століть // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 8. – С. 125-134. – ISBN 978-966-2915-30-3
1016736
  Савченкова Нина Проблема спонтанности в философии и психоанализе или как возможны свободные ассоциации ? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.64-69
1016737
  Зуев В.В. Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии / В.В. Зуев, С.С. Розова // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.90-104. – ISSN 0042-8744
1016738
  Суханова Н.П. Проблема способа бытия ценностей в науке и важность личностного общения между педагогом и студентом в ходе образовательного процесса / Н.П. Суханова, Б.В. Сапрыгин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 69-80. – ISSN 1811-0916
1016739
  Погольша Н.Н. Проблема способностей в свете исторического материализма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Погольша Н.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Кишинев, 1968. – 17л.
1016740
  Каризська І.О. Проблема способу діяльності в становленні культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 130-138. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1016741
  Батюк Л.А. Проблема спотворень показників економічного зростання / Л.А. Батюк, О.М. Кравченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 93-101. – (Економічні науки)
1016742
  Бербешкина З.А. Проблема справедливости в марксистско-ленинской этике / З.А. Бербешкина. – М, 1974. – 160с.
1016743
  Бугай Д.В. Проблема справедливости в первой книге "Государства" Платона: Кефал и Полемарх // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 115-125. – ISSN 0042-8744
1016744
  Горбунова А.В. Проблема сприйняття кольору у мистецтві (на матеріалі творчості В. Кандинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1016745
  Творонович О.Є. Проблема сприйняття слова у вченні О.О. Потебні про внутрішню форму мовних одиниць // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 100-105
1016746
  Кирильчук О. Проблема сприйняття творчості Богдана-Ігоря Антонича в контексті українського рецептивного досвіду ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 37-46. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1016747
  Леонов Юрій Григорович Проблема спряженості та ріст періодів у групах Григорчука : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Леонов Юрій Григорович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 13л.
1016748
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1016749
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 155-164. – ISBN 966-581-231-9
1016750
  Иванов Н.М. Проблема спуска космических аппаратов в атмосферах планет / Н.М. Иванов, А.И. Мартынов. – Москва, 1972. – 48с.
1016751
  Мышков С.К. Проблема стабилизации управляемых систем с неполной информацией : Автореф. дис. ... канд.физ-мат. наук : 009 / Мышков С.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 8 с.
1016752
  Турчин А.В. Проблема стабильного развития и перспективы глобальных катастроф // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С.156-163. – ISSN 0869-0499
1016753
  Ковас Ю.В. Проблема стабильности и изменчивости общих способностей впсихогенетике / Ю.В. Ковас, Т.Н. Тихоморова, С.Б. Малых // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-76. – ISSN 0042-8841
1016754
  Бабенко К.А. Проблема стабільності Конституції в умовах зміни суспільних відносин // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-13.
1016755
  Литвин А.Л. Проблема сталинского террора в новейших зарубежных исследованиях / А.Л. Литвин, А.А. Сальникова // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 153-164. – ISSN 1726-5223
1016756
  Малеки О.А. Проблема сталого розвитку в Україні: шляхи впровадження // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 76-78
1016757
  Огородник Иван Васильевич Проблема становления и развития диалектического мышления в биологии (Историко-гносеологический и методологический аспекты) : Дис... д-ра философ.наук: 09.00.08 / Огородник Иван Васильевич; АН УССР, Кафедра философ. АН УССР. – Киев, 1983. – 367л. – Бібліогр.:л.332
1016758
  Огородник И.В. Проблема становления и развития диалектического мышления в биологии (Историко-гносеологический и методологический аспекы) : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.08 / Огородник И. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 49 с.
1016759
  Симоненко С.М. Проблема становления мировоззренческого самосознания: ист.-логич. аспект. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Симоненко С.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
1016760
  Луферов Н.П. Проблема становления нового человека в творчестве Кузьмы Чорного 20-х - 30-х годов. (Проза) : Автореф... канд. филолог.наук: / Луферов Н.П.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1954. – 12л.
1016761
  Вандышев В.Н. Проблема становления общенаучных принципов в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1016762
  Емелин И.А. Проблема становления принципов психологической выразительности в преромантической лирике А.С. Пушкина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 127-133. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1016763
  Банилис В. Проблема становления социалистического реализма в литовской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Банилис В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
1016764
  Устьянцев В.Б. Проблема становления социального / В.Б. Устьянцев. – саратов, 1982. – 175с.
1016765
  Васильева О.В. Проблема становления характера в советской художественной прозе 70-х - 80-х годов / О.В. Васильева. – Ленинград, 1987. – 16 с.
1016766
  Алексінцева Т. Проблема становлення артпедагогіки як інноваційної технології в країнах Європи та США // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 35-40
1016767
  Трубчик О.Г. Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 547-556. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1016768
  Лєбєдєва Ю.О. Проблема становлення Галицько-Волинської держави в українознавчих дослідженнях початку XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 415-421. – ISSN 2218-4805
1016769
  Котенко В.Д. Проблема становлення державності східних слов"ян // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.61-64. – ISSN 1563-3349
1016770
  Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-76. – ISSN 1026-9932
1016771
  Стичинська А.Б. Проблема становлення і перспективи розвитку системного забезпечення прав дитини у місті Києві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 217-225
1016772
  Сніжко Н.В. Проблема становлення і розвитку виробничої термінології в українській лексикографії // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 119-124
1016773
  Дубасенюк О. Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл / О. Дубасенюк, О. Антонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 65-71. – ISSN 0131-6788


  У Житомирському державному університеті імені Івана Франка згідно з планом МОНмолодьспорту України та Національної академії педагогічних наук України 17-21 жовтня 2012 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему " Становлення і ...
1016774
  Миклащук І.М. Проблема становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 21-22.
1016775
  Дубина Микола Миколайович Проблема становлення й тенденції розвитку малої прози Західної України (20-30 рр. 20 ст.) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Дубина Микола Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 464л. – Бібліогр.:л.10
1016776
  Щостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900-1930-х рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 181-193.


  В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.І. Костомаров, М. Максимович.
1016777
  Шостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900-1930) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 181-193
1016778
  Мовчан В.С. Проблема становлення нового рівня екологічної культури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1016779
  Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі "Індивід-суспільство" (філософсько-культурологічний аналіз) : Монографія / В.І. Муляр; МОНУ. Житомирський держ. технологічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с. – ISBN 966-683-104-Х
1016780
  Волинський П.К. Проблема становлення реалізму в українській літературі / П.К. Волинський. – Київ, 1957. – [15] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 6, 1957, с.119-133
1016781
  Шорохов І.М. Проблема становлення цілісності систем у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1016782
  Нагорный А.В. Проблема старения и долголетия / А.В. Нагорный. – М., 1963. – 756с.
1016783
  Гонтмахер Е. Проблема старения населения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
1016784
  Нагорний О.В. Проблема старіння та смерти / О.В. Нагорний. – Х., 1935. – 444с.
1016785
  Завадовский Б.М. Проблема старости и омоложения в свете учения о внутренней секреции / Б.М. Завадовский. – Москва : Красная новь, 1923. – 127 с.
1016786
  Дубровіна А.І. Проблема статевого поділу людей у філософії Григорія Нісського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 15-18
1016787
  Букавин С.П. Проблема статива в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Букавин С.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 20 с.
1016788
  Фомин А.Л. Проблема статуса знания в классической гносеологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 50-52
1016789
  Павлюченко В.Ю. Проблема статусу Австрії в системі повоєнних міжнародних відносин оформлення її нейтралітету (1945-1955 рр.) // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 155-160
1016790
  Тараненко А. Проблема статусу особи у разі часткової анексії території держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 77-78. – ISBN 978-617-7069-15-6
1016791
  Галака С.П. Проблема створення без"ядерної зони у Центрально-Східній Європі та позиція України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1016792
  Пушкар В.В. Проблема створення ідеального музичного інструмента та інтуїтивний аспект музичної інформації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-147. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає проблему ідеального музичного інструмента, який дозволить композитору виконувати власні твори будь-якого рівня технічної складності без допомоги запрошених музикантів. Існуючий рівень технології музичних інструментів підтверджує ...
1016793
  Руденко Ю.Ю. Проблема створення механізму формування суспільної ідеології Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 260-265
1016794
  Панов В.О. Проблема створення спеціальних (вільних) економічних зон в економічній історії Закарпаття 1990-х років // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 22-27. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1016795
  Медведєва М. Проблема створення універсальної природоохоронної організації міжнародного екологічного суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 147-149
1016796
  Исаев Г.Г. Проблема стилевой традиции в прозе Леонида Леонова 1920-х годов. : Автореф... вканд. филолог.наук: 10.01.02 / Исаев Г.Г.;. – Горький, 1975. – л.
1016797
  Веденов М.Ф. Проблема стилей мышления в естествознании / М.Ф. Веденов, Ю.В. Сачков. – Москва, 1971. – 32с.
1016798
  Соткис Ю.А. Проблема стилистической организации речи и ее место в процессе обучения языку для специальных целей (исследование проблемы в историко-филологическом контексте) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1016799
  Беликов А.В. Проблема стиля в каноническом искусстве Византии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 56-62. – ISSN 2073-9702
1016800
  Доценко А.С. Проблема стиля в эстетике и искусствознании / А.С. Доценко. – М, 1983. – 63с.
1016801
   Проблема стиля и жанра в русской литературе XIX века. – Свердловск, 1991. – 125 с.
1016802
  Кучеренко Г. Проблема стиля и стилевого многообразия в искусстве социалистического реализма : Автореф... канд. философ.наук: / Кучеренко Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 22л.
1016803
   Проблема стиля научного мышления. – М, 1986. – 58с.
1016804
  Напрасна О.Б. Проблема стильових характеристик пізнавальної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підходи до аналізу проявів пізнавальних стилів людини, їхніх описових характеристик і складових, а також своєрідність впливу на різні види діяльності.
1016805
   Проблема стимулирования труда на современном этапе. – Иваново, 1983. – 163с.
1016806
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – Академия, 1924. – 139с.
1016807
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – М., 1965. – 301с.
1016808
  Муравьев В.В. Проблема страданий и спасения в религиозной сфере культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 2073-9702


  Способы обретения благ в религиозной идеологии определяются в соответствии с пониманием причин существования зла. Существуют два типа избавления от страданий: первый — путь деяний и заслуг, второй — путь внутренних, духовных изменений. В современных ...
1016809
  Перепелиця Г. Проблема стратегічного вибору місця України в архітектурі Євроатлантичної безпеки у довгостроковій перспективі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 26-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто перспективи входження України до системи євроатлантичної безпеки. Основну увагу звернуто на аналіз довготривалої перспективи розвитку архітектури євроатлантичної безпеки.
1016810
  Баева Е.В. Проблема страха публичного выступления у сотрудников ОВД // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 39-43
1016811
  Барков О. Проблема строків у Кримінально-виконавчому кодексі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 68-69.
1016812
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1016813
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення. / Г.Г. Вдовиченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1972. – 210с.


  У книжці на оснві ленінского вчення обгрунтовується принцип єдності стуктури і відображення. З позицій цієї єдності розглядається ряд категорій матеріалістичної діалектики і деякі загальні категорії наук.
1016814
  Герасименко І.А. Проблема структурної та лексико-семантичної організації колоративів у російській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 0027-2833
1016815
  Галушко О.П. Проблема структурування Верховної Ради як похідна від виборчого законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1016816
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структуры в теории отражения : Дис... докт. филоч.наук: / Вдовиченко Г. Г.; КГУ. – К., 1968. – 330л. – Бібліогр.:л.1-46
1016817
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структуры в теории отражения : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Вдовиченко Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 35 с.
1016818
  Степин В.С. Проблема структуры и генезиса физической теории. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Степин В.С.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 44л.
1016819
  Иофик Л.Л. Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке. : Автореф... доктор филолог.наук: / Иофик Л.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1016820
  Соснин Н.В. Проблема структуры содержания обучения в компетентностной модели высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 15-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема структуры содержания обучения в копетентностной модели высшего профессионального образования.
1016821
  Подмазко Евгений Артемович Проблема структуры социальной ответственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подмазко Евгений Артемович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
1016822
  Евдошенко А.П. Проблема структуры языка (парадигматический анализ) / А.П. Евдошенко. – Кишинев, 1967. – 220с.
1016823
  Сичов М.І. Проблема суб"єкта - об"єкта і стиль мислення сучаної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1016824
  Скиртач В. Проблема суб"єкта вищої освіти в контексті дисциплінарної влади (роздуми, навіяні М. Фуко) / В. Скиртач, О. Періг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 40-47. – ISSN 2078-1016
1016825
  Власова Т. Проблема суб"єкта і гендерної ідентичності у сучасній українській картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 106-108. – ISBN 978-966-439-147-1
1016826
  Середа І.В. Проблема суб"єкта у педагогічній теорії та освітній практиці // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 91-95. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті здійснено системний аналіз категорії суб"єкта. Визначено основні поняття та положення теорії суб"єктності з позицій психолого-педагогічної науки. Запропоновано модель суб"єктно орієнтованої підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури.
1016827
  Мітічкіна О.О. Проблема суб"єктивного контролю особистості у сучасній психології управління персоналом / О.О. Мітічкіна, І.В. Кочубєй // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 280-285. – ISSN 2219-2654
1016828
  Калениченко П.А. Проблема суб"єктності захисту авторського і суміжних прав у музичному шоу-бізнесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 142-147.
1016829
  Баканидзе М.И. Проблема субординации логических форм / М.И. Баканидзе. – Алма-Ата, 1968. – 216с.
1016830
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в марксистской диалектике. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Орынбеков М.С.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1016831
  Кузнецова А.П. Проблема субстанции в философии Дакарта. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Кузнецова А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 24л.
1016832
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в философии и науке / М.С. Орынбеков. – Алма-Ата, 1975. – 175с.
1016833
  Сугоняко О. Проблема субстанції вартості // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1016834
  Бура Х. Проблема субстратів і псевдосубстратів в українській мові // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 279-282. – ISBN 978-2-919320-35-6
1016835
  Гусарова А Л. Проблема субъекта-объекта и процесс обучения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусарова Л.А,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 27л.
1016836
  Максимов М.А. Проблема субъекта антисистемной деятельности в современной философской мысли // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 4 (118). – С.159-171. – ISSN 0321-2017
1016837
  Митюшин Александр Александрович Проблема субъекта в обосновании принципов диалектической логики. (На материале гегелев. "Феноменологии духа") : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митюшин Александр Александрович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 24л.
1016838
  Кузьмина Т.А. Проблема субъекта в современной буржуазной философии / Т.А. Кузьмина. – М, 1979. – 199с.
1016839
  Арчадзе К.Г. Проблема субъекта и объекта в диалектическом материализме. : Автореф... наук: / Арчадзе К.Г.; Тбилис. гос. унив. им.И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 18л.
1016840
   Проблема субъекта и объекта в истории философии и в современной науке. – Воронеж, 1974. – 224с.
1016841
  Лекторский В.А. Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии / В.А. Лекторский. – М., 1965. – 118с.
1016842
  Абишев К.А. Проблема субъекта и объекта в марксистской философии / К.А. Абишев [и др.]. – Алма-Ата : Казахстан, 1975. – 192 с.
1016843
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1973. – 187с.
1016844
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – М., 1981. – 264с.
1016845
  Дружинин Виктор Федорович Проблема субъекта и объекта в современном научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дружинин Виктор Федорович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1016846
  Линьков Е.С. Проблема субъекта и объекта в философии Шеллинга : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Линьков Е.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 13л.
1016847
  Бузина О.К. Проблема субъекта и преодоление классической рациональности в западноевропейской культуре второй половины ХІХ века // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.317-322. – ISSN 1606-951Х
1016848
  Шитиков М.М. Проблема субъекта истории в философии эпохи ранних буржуазных революций / М.М. Шитиков. – Москва : Краснояр. ун-т, 1987. – 193 с.
1016849
  Афанасьев Ю.Л. Проблема субъекта художественного творчества ( Из опыта самонаблюдений ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.67-71
1016850
  Приписнов В.И. Проблема субъективного фактора в историческом материализме. / В.И. Приписнов. – Душанбе, 1966. – 136с.
1016851
  Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях / Б.Л. Манелис. – Ташкент, 1964. – 307с.
1016852
  Куян І.А. Проблема суверенітету в школі природного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 27-34. – ISSN 1563-3349
1016853
  Іжнін І. Проблема суверенітету і конфлікту у сучасних міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1016854
  Палієнко М.І. Проблема сувернітету сучасної держави / М.І. Палієнко. – Х, 1929. – 39с.
1016855
  Ковалевська Т. Проблема сугестивної адекватності у мові сучасних ЗМІ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 147-151.
1016856
  Рожко В.В. Проблема суддівського розсуду в правових системах Японії та Китаю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 56-71. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1016857
  Пашин С.А. Проблема судебной ошибки // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 58-74. – ISSN 0132-0831
1016858
  Литвин М.О. Проблема судового оскарження неналежної якості надання адміністративних послуг // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 75-77. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1016859
  Печарський А. Проблема суїциду як "літературно-художньої фікції" (на матеріалі української літератури початку ХХ століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 284-290. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1016860
  Сухомлин О. Проблема суржику на журналістських теренах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему суржику в контексті журналістської грамотності. Увагу зосереджено на багатоаспектному функціонуванні суржику о мові ЗМІ. Запропоновано типологію основних мовних вад у медіа. This article enlightens the problem of the surzhyk in the ...
1016861
  Коханова О.О. Проблема суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в період 1920-1930-х рр. в пострадянській історіографії // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 159-165. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1016862
  Розова Т. Проблема суспільного ідеалу в релігійній філософії "срібного віку". // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.51-60.


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1016863
  Міщук Р.С. Проблема суспільного обов"язку митця у творчості Лесі Українки / Р.С. Міщук. – Київ, 1983. – 48 с.
1016864
  Богдашина Олена Проблема суспільної еволюції у працях українських істориків другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1016865
  Богдашина О. Проблема суспільної еволюції у працях українських істориків другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-28.
1016866
  Шиманович О.М. Проблема сутності (юридичної природи) судового рішення в цивільному процесуальному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 137-140. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається актуальна проблема сутності судового рішення в цивільному процесі України. Розкриваються різні погляди, що існують з цього приводу, зокрема теорії наказу та підтвердження. Визначаються цілі та завдання цього процесуального акта, а також ...
1016867
  Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст. // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 60-66.
1016868
  Бушанська В. Проблема сутності політичного міфу в умовах сучасності // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 42-44


  Поняття політичного міфу протягом довгого часу було предметом дискусій, у яких виникали суперечливі і абсолютно протилежні твердження.
1016869
  Копистинська І.М. Проблема сучасної об"єктивної статистики друку в книжковій справі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 45-48


  Кількість виданих книжок є одним із найважливіших показників культурного розвитку держави. Кожна країна так чи інакше зіштовхується з проблемами об"єктивної статистики друку. В Україні ці проблеми сягнули свого апогею. Найважливіші з них, що стосуються ...
1016870
  Мостепаненко А.М. Проблема существавания в физике и космологии / А.М. Мостепаненко. – Л, 1987. – 152с.
1016871
  Бережной Ю.А. Проблема существования двух механик / Ю.А. Бережной, И.П. Билецкий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.31-37. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1016872
  Шуков В.А. Проблема сущности жизни и некоторые методологические вопросы теоретической биологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Шуков В.А.; МГУ. Филос. ф-тет., 1971. – 21л.
1016873
  Пономаренко Ю.Г. Проблема сущности и явления в химии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1016874
  Челышева П.В. Проблема сущности и явления как категорий материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Челышева П.В.; МГУ. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1968. – 16л.
1016875
  Челышева П.В. Проблема сущности и явления как категорий материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Челышева П.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1968. – 15л.
1016876
  Цурцумиа Л.И. Проблема сущности искусства в эстетическом наследии Нико Николадзе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Цурцумиа Л. И. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1980. – 26 с.
1016877
  Ивашевский С.Л. Проблема сущности права в истории отечественной философско-правовой мысли // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 65-70. – ISSN 0132-0769
1016878
  Думитру Н. Проблема сущности человека в свете исторического материализма : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Думитру Н. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
1016879
  Баланик Б.Г. Проблема сущности эксплуататорского государства в марксистко-ленинской теории государства и права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Баланик Б.Г. ; Ин-т государства и права АН СССР. – Москва, 1969. – 20 с.
1016880
  Оглоблин О.П. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) / вступ. ст. О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 192-210. – ISSN 0130-5247


  Згадуються історики: О. Оглоблин, М. Грушевський, М. Слабченко, М. Яворський та ін.
1016881
  Гончарук Н.М. Проблема схильності до ледарювання у психологічних дослідженнях // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
1016882
  Давыдова Г.А. Проблема сцщности в свете марксистского понимания человека : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдова Г.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1965. – 22л.
1016883
  Имреи Я. Проблема счастья в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Имреи Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 20л.
1016884
  Горячев А.А. Проблема сырья в политеке и экономике капитализма / А.А. Горячев. – М, 1982. – 64с.
1016885
  Цвиркунов В.В. Проблема сюжета в советском литературоведении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Цвиркунов В. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф.. теор. лит. и искусст. – Москва, 1959. – 16 с.
1016886
  Стрельбицкий М.П. Проблема сюжета в современной украинской советской повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Стрельбицкий М.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1016887
  Пилипчук В. Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 49-58. – ISSN 1993-0909
1016888
  Ментишинова О. Проблема та перспективи ринку акцій // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 105-109. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1016889
  Ворочек В. Проблема та перспективи транскордонного руху капіталу в європейських країнах, що розвиваються // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 176-184. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1016890
  Богородецька О. Проблема та перспективи формування побратимських зв"язків міст України та Польщі // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 157-167
1016891
  Кир"янчук І. Проблема творення тексту як причина появи нової гілки буття у збірці Михайла Ореста "Душа і доля" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 34-39


  Здійснено спробу довести безкінечну природу людської душі, яка насправді належить потойбіччю, а не тлінному і виснаженому від непосильного гріхопадіння земному світові.
1016892
  Лаврентьева К.Н. Проблема творческих взаимосвязей литератур народов СССР и басня на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лаврентьева К.Н. ; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького АН СССР. – Москва, 1963. – 23 с.
1016893
   Проблема творческих методов в тюркоязычных литературах начала ХХ века. – Казань, 1972. – 28с.
1016894
   Проблема творческих методов в тюркоязычных литературах начала ХХ века. – Казань, 1973. – 28с.
1016895
  Хрипун Владимир Александрович Проблема творческого метода и стиля в "Песнях и сонетах" Джона Донна : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.05 / Хрипун Владимир Александрович; Моск. Гос. Пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1016896
  Тертычная Н.Н. Проблема творческой личности в произведениях В. Токаревой // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 159-173. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1016897
  Сырцова Е.Н. Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Сырцова Е.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
1016898
  Сырцова Елена Николаевна Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Дис... канд. филос.наук: / Сырцова Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
1016899
  Ємчик О.Г. Проблема творчого потенціалу особистості в науково-педагогічній спадщині // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 116-125. – ISSN 2312-5993


  Представлено результати дослідження основних підходів до визначення сутності творчого потенціалу особистості в науковій літературі та охарактеризовано його співвідношення з поняттями "особистість", "творчість" та "творча особистість". Описано ...
1016900
  Алєксандрова О.В. Проблема творчості у контексті західно-європейської ментальності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 150-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1016901
  Конечна Т.М. Проблема творчості у традиційних китайських вченнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 152-154
1016902
  Потапенко С.В. Проблема тексту у фольклорі з погляду теорії інтертекстуальності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 455-459. – (Б-ка Ін-ту філології)
1016903
  Юрчук О.О. Проблема текстуалізації соціального життя: літературознавчий підхід // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 594-598


  З позиції соціології літератури художній текст часто виступає полем соціальної діяльності, де автор фігурує в ролі соціологічного суб"єкта. За таких умов авторська рефлексія виявляється інформативним простором,за яким можна судити про наслідки ...
1016904
  Пронин И.В. Проблема телесности и интерсубъективности в экзистенциализме Ж.-П.Сартра // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 65-67
1016905
  Лешкова Н. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 193-203. – ISSN 1728-9572
1016906
  Мотылев В.Е. Проблема темпа развития СССР / В.Е. Мотылев. – М, 1929. – 159с.
1016907
  Лось А.П. Проблема темпов и необходимость некапиталистического развития освободившихся стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лось А.П. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 20 с.
1016908
   Проблема темпов экономического роста в современном мире. – М, 1986. – 383с.
1016909
  Сичевська-Возняк Проблема теодиції крізь призму філософських поглядів Я. Беме та Г.В. Лейбніца. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 88-94. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
1016910
  Дикалюк М.С. Проблема теодіцеї у філософії Августина Аврелія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 13-15
1016911
  Белоус Н.В. Проблема теоретизации технического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1016912
  Шевченко Б.О. Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 313-318. – ISSN 2222-0712


  Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні і методичному забезпеченні основ оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства. У результаті дослідження сформульовані теоретичні основи оцінки ефективності проектів державно-приватного ...
1016913
  Скулиш В.Є. Проблема теоретико-методологічного співвідношення антикорупційного та кримінального законодавства // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 54-57. – ISSN 1609-0462
1016914
  Охрименко О.Г. Проблема теоретического анализа системы "естественнонаучное исследование - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1016915
  Пикашова Т.Д. Проблема теоретического знания в домарксистской философии / Т.Д. Пикашова. – К, 1979. – 171с.
1016916
   Проблема теории чувствительности электронных и электромеханических устройств и систем. – Владимир, 1976. – 204 с.
1016917
   Проблема тепло- и массопереноса. – М, 1976. – 307с.
1016918
  Мельник І. Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
1016919
  Рощина І. Проблема термінології у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
1016920
  Аляєв Г.Є. Проблема термінологічного визначення російської філософії "срібного віку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1016921
  Половко О.О. Проблема тероризму в контексті європейської політики мультикультуралізму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 78-79
1016922
  Николаев А.Н. Проблема территориальных вод в международном праве / А.Н. Николаев. – М, 1954. – 308с.
1016923
  Карим Мохамад Али Проблема территориальных вод и прилежащих зон в международном праве. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Карим Мохамад Али; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 149л.
1016924
  Рожкова А. Проблема терроризма и религиозного экстремизма в современном Пакистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 124-138. – ISSN 1998-1813
1016925
  Михайлов Д.Є. Проблема техніки у філософії Брюно Латура // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 68-72. – ISSN 1996-9872
1016926
  Мельниченко В. Проблема тимчасового житла (гуртожитків) в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 32-35.
1016927
  Молдавская Н.Д. Проблема типического в курсе литературы 8-10 классов средней школы / Н.Д. Молдавская, Н.И. Прокофьев. – М., 1954. – 88 с.
1016928
  Алексеев Ю.И. Проблема типического в реалестической литературе : Автореф... канд. филос.наук: / Алексеев Ю. И.; МГУ. – М., 1954. – 14л.
1016929
  Баженова А. Проблема типического в реалистическом искусстве : Автореф... канд.филос.наук: / Баженова А.; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1953. – 16л.
1016930
  Акимов Ю.Л. Проблема типического в художественной литературе / Ю.Л. Акимов. – Москва, 1954. – 39с.
1016931
  Ревякин А.И. Проблема типического в художественной литературе / А.И. Ревякин. – М., 1959. – 367с.
1016932
  Разумный В.А. Проблема типического в эстетике / В.А. Разумный. – М, 1955. – 196с.
1016933
  Рунт М.И. Проблема типического в эстетике революционных демократов Белинского, Чернышевского, Добролюбова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рунт М.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – М., 1954. – 16л.
1016934
  Озеров В.М. Проблема типичности в советской литературе / В.М. Озеров. – М., 1953. – 48с.
1016935
  Чолокава Н.Д. Проблема типичности в творчестве Лео Киачели. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чолокава Н.Д.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1958. – 15л.
1016936
  Ревякин А.И. Проблема типичности в художественной литературе / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 172с.
1016937
  Крижанівський С.А. Проблема типовості в художній літературі / С.А. Крижанівський. – Київ, 1953. – 36с.
1016938
  Гусева Е.Н. Проблема типологии библиотек в современном отечественном библиотековедении // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 6-19
1016939
  Ленерт Проблема типологии героя в романах А.Ф.Писемского "Тысяча душ" и И.С.Тургенева "Накануне" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ленерт Ханс-Юрген; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 27л.
1016940
  Скоробогатов А.В. Проблема типологии правопонимания в современной юридической науке // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 31-36.
1016941
  Новик Б.В. Проблема типологізації держав у творчих пошуках Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7133-95-6
1016942
  Стасюк О.С. Проблема типологізації евфемізмів та дисфемізмів (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 286-291


  У статті розглядається типологія евфемізмів та дисфемізмів за критерієм зміни оцінного значення. Показане застосування цієї типології до аналізу евфемізмів та дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції. В статье рассматривается типология ...
1016943
  Ткаченко О.Б. Проблема типології мовно-літературного розвитку неповних націй (і насамперед української) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 241-263. – ISBN 966-581-295-6
1016944
  Курбала В.В. Проблема тілесності в метафізиці ХVІІ ст.: Декарт, Спіноза, Ляйбніц // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 87-89
1016945
  Кузьміна С.Л. Проблема тілесності у київській духовно-академічній філософії виховання другої половини XIX ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 55-59
1016946
  Найдьонова Г. Проблема тілесності у психології: теоретичні підходи й напрями дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему вивчення тілесності людини у психології. Проаналізовано основні теоретичні підходи до дослідження тілесності людини в зарубіжній і вітчизняній психології, означено переваги та недоліки кожного з них. Запропоновано вивчати проблему ...
1016947
  Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 43-48. – ISBN 966-7943-03-8


  Дослідницький інтерес до проблеми людської тілесності пов"язаний з відчуттям того, що тілесність є однією з онтологічних засад єдності з природою, якої прагне людина в умовах глобальної екологічної кризи. Проблемні ситуації стосовно людської тілесності ...
1016948
  Макаренко Ю.П. Проблема тінізації економіки в банківському секторі // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 117-121. – ISSN 1997-4167
1016949
  Ніпіаліді О. Проблема тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 355-360
1016950
  Шелудько Н.М. Проблема тіньової економіки в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.80-86
1016951
  Успаленко В. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її подолання / В. Успаленко, В. Карпенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
1016952
  Илларионов С.И. Проблема товарного производства / С.И. Илларионов. – М., 1984. – 111с.
1016953
  Нурматов М.Х. Проблема тождества в диалектике / М.Х. Нурматов. – Ташкент, 1969. – 188 с.
1016954
  Шимчук Эмма Григорьевна Проблема тождества слова в историческом словаре : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шимчук Эмма Григорьевна; МГУ. – М., 1974. – 28с.
1016955
   Проблема тождества фразеологических единиц. – Челябинск, 1990. – 87с.
1016956
  Соколов М.Ю. Проблема толерантності в інформаційному просторі : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Соколов М.Ю.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л. 167-195
1016957
  Соколов М.Ю. Проблема толерантності в інформаційному просторі : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.03 - політ. культура та ідеол. / Соколов М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – бібліогр.: 6 назв
1016958
  Косачова О.О. Проблема толерантності культур в ігровому кінематографі: естетичний потенціал // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 206-219. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1016959
  Комарова З.И. Проблема толкования специальных слов в словарях русского языка советского периода / З.И. Комарова. – Свердловск, 1979. – 91с.
1016960
  Тихоцкая И.С. Проблема топливно-сырьевого обеспечения японской промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Тихоцкая И. С.; АН СССР, Ин-т востоковед. – М., 1981. – 22л.
1016961
  Зурабов М.А. Проблема топливно-энергетичеких ресурсов на современном этапе / М.А. Зурабов. – Киев, 1975. – 28с.
1016962
  Шаповалова О. Проблема тотожності позики і кредиту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 63-65. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1016963
  Гринюк Владимир Андреевич Проблема точности в переводе "научной поэзии". (На материале перевода поэмы Лукреция "О природе вещей" на рук. и укр. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Гринюк Владимир Андреевич; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 27л.
1016964
  Пугач Б.Я. Проблема точности научного знания // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 68-83. – ISSN 2415-2456


  На основі закономірностей розвитку науки розкрита характеристика сучасного наукового пізнання - рух до повного, глибокого, істинного, достовірного, адекватного знання. Виявлена сутність філософського імперативу, основна вимога якого полягає в тому, що ...
1016965
  Бабий Л.Т. Проблема трагического в эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Бабий Л.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 28 с.
1016966
  Бабій Л.Т. Проблема трагічного в естетиці. : Дис... канд. філософ.наук: / Бабій Л.Т.; КДУ. Кафедра етики та естетики. – К., 1971. – 218л. – Бібліогр.:л.206-218
1016967
  Алиев Х.С. Проблема традиции и новаторства в современном азерабйджанском романе : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Х. С.; Акад. обз. наук при ЦК КПСС, Каф. литературовед., искусствовед. и журнал. – М., 1970. – 19л.
1016968
  Горбачев Д.Е. Проблема традиции и новаторства в творчестве А. Г, Петрицкого : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Горбачев Д. Е.; АН УССР, Ин-т искусствовед., фольклора и этнограф. им. Рыльского. – К., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1016969
   Проблема традиций и взаимовлияния в литературах стран Западной Европы и Америки (XIX-XX). – Горький, 1987. – 85 с.
1016970
   Проблема традиций и новаторства в русской и советской прозе и поэзии. – Горький, 1987. – 165 с.
1016971
   Проблема традиций и новаторства в русской литературе ХІХ -начала ХХ века. – Горький, 1981. – 151 с.
1016972
   Проблема традиций и новаторства в советской литературе : Библиографические и методические материалы в помощь областным, краевым и республ. б-кам. – Москва : [б.и.], 1967. – 53 с.
1016973
  Гниломедов В.В. Проблема традиций и новаторства в современной белорусской лирике. (1954-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гниломедов В.В.; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1966. – 20л.
1016974
  Коломиец В.В. Проблема традиций и новаторства в социальной драматургии Михаила Старицкого (в литературном контексте второй половины ХІХ века) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Коломиец В.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 225л. – Бібліогр.:л.210-225
1016975
  Коломиец Владимир Васильевич Проблема традиций и новаторства в социальной драматургии Михаила Старицкого: (в литературном контексте второй половины XIX века) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Коломиец Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 20л.
1016976
  Карцов Н.П. Проблема традиций и новаторства в творчестве В.Маяковского : Автореф... канд. филол.наук: / Карцов Н. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 м.
1016977
   Проблема традиций и новаторства в художественной литературе. – Горький, 1978. – 137 с.
1016978
  Соляник В.В. Проблема традиций и новаторства в эстетической мысли Белоруссии 1917-1932 годов. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Соляник В.В.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории, философии, логики и маркс.-лен. эстетики. – Минск, 1968. – 19л.
1016979
   Проблема традиций и новаторства русской и советской прозы. – Нижний Новгород, 1990. – 156 с.
1016980
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Дис... Канд. филос. наук.: 09.00.05 / Лосев И.В.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 186л. – Бібліогр.:л.167-187
1016981
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Лосев И.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1016982
  Руденко С.В. Проблема традиції в українській філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1016983
  Садовникова Я. Проблема трансграничных рек в отношениях Индии и Бангладеш // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 105-113. – ISSN 0131-2227
1016984
  Ткаченко Р.В. Проблема трансгрессии в философии постмодернизма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 49-61
1016985
  Самойлова М.П. Проблема трансформации и адаптации античного наследия в социокультурной среде Руси (мистико-символическое направление) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме рецепции античного наследия культурой Руси. Рассматривается один из путей включения античности в отечественную культуру - мистико-символический - на примере творчества Псевдо-Дионисия Ареопагита и исихазма
1016986
  Марчук Б. Проблема трансформації боротьби за права людини у боротьбу за права нації в контексті діяльності правозахисного руху Української Гельсінської Групи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7069-15-6
1016987
  Зеленько О.А. Проблема трансформації вищої школи в аспекті теорії соціальної оптимізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 84-95. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1016988
  Оленічева Ю. Проблема трансформації відносин власності в житлово-комунальному господарстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 13-15. – ISSN 1728-9343
1016989
  Гріненко О.О. Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 25-32


  Стаття присвячена дослідженню проблеми регулювання засобами ООН без пекових проблем сучасності. Статья посвящается исследованию проблемы регулирования посредством ООН современных проблем в области безопасности. The present article deals with the ...
1016990
  Терепищий С.О. Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 273-277. – ISSN 2076-1554
1016991
  Шнирков О.І. Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту / О.І. Шнирков, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 121-129. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність експортної диверсифікації України в контексті дезінтгераційних процесів на пострадянському просторі. Розглянуто факторні умови розвитку експорту з розподілом на фактори екзогенного та ендогенного впливу. До ендогенних ...
1016992
  Корпало Тарас Іванович Проблема трансцендентності в теорії пізнання : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Корпало Тарас Іванович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.161-174
1016993
  Шмид Э. Проблема трех тел в квантовой механике : Пер. с англ. / Э. Шмид, Х. Цигельман. – Москва : Наука, 1979. – 272с.
1016994
  Голубев В.Г. Проблема трех тел в небесной механике / В.Г. Голубев, Е.А. Гребеников. – Москва, 1985. – 240с.
1016995
  Яглом И.М. Проблема тринадцати шаров. / И.М. Яглом. – Киев : Вища школа, 1975. – 85 с.
1016996
  Колпитянський С Р. Проблема тріщинуватості порід у нафтовій геології / С Р. Колпитянський, . – Київ, 1966. – 160с.
1016997
  Власенко А. Проблема труда в творечестве Федора Гладкова : Автореф... канд. филологич.наук: / Власенко А.; Московский городской педагогический институт имени В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 16 с.
1016998
  Сабуров В.А. Проблема трудовго и технико-экономического сотрудничества СССР с развивающимися странами : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Сабуров В. А.; Ун-т дружбы народ. – М., 1972. – 26л.
1016999
  Спекторская Р.Б. Проблема трудового воспитания детей в литературном наследстве А.М.Горького. : Автореф... канд. пед.наук: / Спекторская Р.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
1017000
  Малиновская Е.А. Проблема трудовой эмиграции в социально-экономической политике СФРЮ (середина 60-х - 70-е годы) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Малиновская Е.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с. – Библиогр.: 2 назв.
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,