Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1014001
   "Орю свій переліг... та сію слово" : шевченкознавча монографія / [Л.М. Задорожна, Ю.Б. Дядищева-Росовецька, С.В. Задорожна та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ. і шевченкознавства. – Київ : Логос, 2012. – 514, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-538-6
1014002
  Машкін Алєксандр "Осанна в вышних Богу, а на земли - мир!" : (або деякі роздуми з приводу святкування у Києві 1020-річчя Хрещення Русі) / Машкін Алєксандр, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 1-8
1014003
   "Осветительные приборы конца XVII - начала XX века. – Л, 1975. – 55с.
1014004
  Ніколенко К. "Освідчення " З Миколи Заболоцького // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 110-113


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць. Вірші.
1014005
  Олійник Б. "Освідчення" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 9-10. – ISBN 966-7576-01-9


  Вірші.
1014006
  Ганаба С.О. "Освіта в Русі": методологічний потенціал концепції складності // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 24-29


  Розглянуто можливості методологічного потенціалу концепції складності щодо модернізації освіти, яка б враховувала мінливість та складність як суспільства, так і світу людини. Освіта як суспільна інституція перебуває у русі, у стані постійної зміни та ...
1014007
  Якобсон А. "Освіта впродовж життя це простір, в якому перебуває вся система освіти" / вела розмову Л. Рапіна // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5


  Регіональний директор Представництва DVV International в Україні Аніта Якобсоне у розмові з журналісткою "Педагогічної газети" торкнулася проблем і перспектив розвитку освіти дорослих в Україні.
1014008
  Грабович Г. "Освіта дає міфи, якщо не зовсім "беліберду" / розмову вела Любов Якимчук // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1014009
   "Освіта для сучасності" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С.1


  14-16 вересня відбувся VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Національним педагогічним університетом імені М.П. ...
1014010
  Табачник Д. "Освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського потенціалу, однією з найважливіших складових загальнолюдських цінностей" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 3-6 : Фото. – ISSN 0131-6788


  Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України.
1014011
   "Освіта і здоров"я: формування здоров"я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу" : матеріали 2 Всеукраїнської науково-практич. конференції з міжнародною участю, 25-26 вересня 2008 року / МОНУ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка; Ін-т фізичної культури; Сумська обл. держ. адміністрація, Управління освіти і науки та ін.; [ ред. кол.: Антомонов М.Ю., Гуменна О.А., Єжова О.О. та ін. ]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 408с.
1014012
  Товажнянский Л. "Освіта й наука - важливі чинники розвитку України" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 41-45.


  Харківський політехнічний інститут. Інтерв"ю з ректором Л. Товажнянським.
1014013
  Янчук Н. Орфографічна грамотність як складова фахової підготовки майбутніх учителів-філологів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 305-307


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
1014014
  Хом"як І. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
1014015
  Головащук С.І. Орфографічний словник 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 8-ме вид. перероб. і доп. – К., 1994. – 208с.
1014016
  Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів / В. Карачун. – Київ : Криниця, 1999. – 528с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-00-4
1014017
  Івченко А.О. Орфографічний словник української мови : [понад 40 000 слів] / Анатолій Івченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 526, [2] с. – Сер. засн. у 2000 р. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3220-3
1014018
  Бурячок А.А. Орфографічний словник учня / А.А. Бурячок. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 288с. – ISBN 966-7437-41-8
1014019
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 7-ме вид., випр. – Київ : Освіта, 1992. – 176с.
1014020
  Тищенко-Монастирська Орфографічні особливості кримчацького рукопису джонк та писемна традиція кримчаків // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 22-31. – ISSN 0027-2803
1014021
  Барбіл О. Орфографічні особливості новолатинської мови / О. Барбіл, Н. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 17-25. – ISSN 2617-3921
1014022
  Бойко І.А. Орфографічні особливості суплетивів сучасної французької мови : Дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Бойко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2021. – 230 арк. – Додатки: арк. 215-230. – Бібліогр.: арк. 187-214
1014023
  Бойко І.А. Орфографічні особливості суплетивів сучасної французької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бойко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1014024
  Мазниченко В.М. Орфографічні особливості українських антропонімів у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядаються особливості орфографічного відтворення українських антропонімів у французькій мові. Пропонуються основні принципи для вироблення єдиних орфографічних правил передачі цих власних імен.
1014025
  Кромбет О.В. Орфографічні традиції французького письма доби Відродження: етимологічний і фонологічний принципи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 179-182. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті окреслено особливості орфографічних традицій письма французької мови доби Відродження та показано, як ці лінгвістичні принципи реалізуються в наукових трактатах відомих граматистів століття. Представлено їхні орфографічні нововведення згідно з ...
1014026
   Орфографічно-орфоепічний практикум із сучасної української літературної мови : Навчальний посібник / М.М. Фащенко, О.В. Антонюк, З.І. Волосевич, О.В. та ін. Данильченко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І. Мечникова; Авт.:М.М.Фащенко, О.В.Антонюк, З.І.Волосевич, О.В. Данильченко та ін. – Одеса : Астропринт, 2003. – 240с. – ISBN 966-318-009-9
1014027
  Кам"янець В. Орфографія власної назви як чинник її функціональності (на прикладі німецьких власних назв) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 84-90. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1014028
  Лужецька Л. Орфоепічна грамотність як складних мовленнєвої культури особистості // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 470-478. – ISSN 2411-4758
1014029
  Жук В.А. Орфоепічна норма сучасної англійської мови як соціо-лінгвістична та історична категорія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 13-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1014030
  Єлісовенко Ю. Орфоепічний аспект фахової підготовки ведучих. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 143-153.
1014031
  Єлісовенко Ю.П. Орфоепічний аспект фахової підготовки телевізійних журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 15-22


  Розглядаються теоретичні й практичні питання орфоепії української літературної мови та важливі аспекти орфоепічної підготовки телевізійних журналістів. Аналізуються причини низького рівня орфоепічної культури в Україні, звертається увага на відсутність ...
1014032
   Орфоепічний словник. – К, 1984. – 629 с.
1014033
   Орфоепічний словник. – Київ : Радянська школа, 1986. – 118 с.
1014034
   Орфоепічний словник української мови. – Київ, 1994. – 867 с.
1014035
   Орфоепічний словник української мови : в 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – ISBN 966-507-109-2
Т. 1 : А - П. – 2001. – 955 с.
1014036
   Орфоепічний словник української мови : d 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – (Словники України). – ISBN 966-507-109-2; 966-507-116-5 (т.2)
Т. 2 : О - Я. – 2003. – 918 с.
1014037
  Русанівський В.М. Орфоепічний словник української мови / В.М. Русанівський, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – Київ; Ірпень : Перун, 2006. – 208с. – (Словники України для школярів та студентів). – ISBN 966-569-211-9
1014038
  Погрібний М.І. Орфоепічний словник. / М.І. Погрібний. – Київ, 1983. – 629с.
1014039
  Тичина К. Орфоепічні девіації в мовленні українців: голосні звуки // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 97-101. – ISBN 978-617-689-397-4
1014040
  Дьячук С. Орфоепічні помилки в мовленні студентів технічних спеціальностей // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 420-423
1014041
  Миронюк Н.П. Орфоепія в 4-8 класах / Н.П. Миронюк. – Київ, 1986. – 143с.
1014042
  Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах / М.С. Вашуленко. – Київ, 1982. – 104с.
1014043
  Касаткин Л.Л. Орфоэпема как основная единица орфоэпии // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 31-38. – ISSN 0373-658Х
1014044
  Белогурова О.О. Орфоэпическая норма современного немецкого языка. Стабильность и толерантность // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 62-65. – ISBN 966-594-420-7
1014045
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1983. – 704с.
1014046
   Орфоэпический словарь русского языка. – Москва : Русский язык, 1985. – 704 с.
1014047
   Орфоэпический словарь русского языка : произношение, ударение, грамматические формы : около 65 000 слов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 684 с.
1014048
   Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, грамматические формы.Около 65000 слов. – 6-е изд.,стереотипное. – Москва : Русский язык, 1997. – 688с. – ISBN 5-200-02422-6
1014049
  Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение : около 25000 слов / И.Л. Резниченко. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 1184с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-044058-0
1014050
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы : около 63 500 слов. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 704с.
1014051
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 704 с. – ISBN 5-200-00315-6
1014052
  Эфенди-Заде Орфоэпия азербайджанского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Эфенди-Заде А.Р.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
1014053
  Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе / И.П. Козлянинова. – М, 1967. – 136с.
1014054
  Симоненкова Л.Н. Орфоэпия и офрография на уроках фонетики в 5 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Симоненкова Л.Н.; МП УССР. НИИ педагогики. – К., 1958. – 16л.
1014055
  Шкуратяна Н.Г. Орфоэпия на уроках фонетики и морфологии украинского языка в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шкуратяна Н.Г. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
1014056
  Карагулян Тереза Аршавировна Орфоэпия современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Карагулян Тереза Аршавировна; АН Арм.ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1975. – 84л.
1014057
  Климанова Р.А. Орфоэпия французского языка. / Р.А. Климанова. – М, 1973. – 219с.
1014058
   Орхан Памук // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.8-23. – ISSN 0320 - 8370


  [Бесіда з турецьким письменником Орханом Памуком про його життя і творчість, про новий роман "Мене називають червоним". Ця публікація є передруком статті із газ. "Дзеркало тижня".- 2004.- № 25(26 трав.). С.19.]
1014059
  Герасимов С.О. Орхидеи / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев. – Москва : Росагропромиздат, 1988. – 208 с.
1014060
  Ципперт Ганс Орхидеи : Цветы соблазна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 32-44 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1014061
  Черевченко Т.М. Орхидеи в культуре / Т.М. Черевченко, Г.П. Кушнир. – К., 1986. – 198с.
1014062
  Поддубная- Арнольди Орхидеи и их культура / Поддубная- Арнольди. – М, 1957. – 176с.
1014063
   Орхидеи нашей страны. – Москва : Наука, 1991. – 221с.
1014064
   Орхидология на рубеже XIX - XX столетий : [сб. статей] / Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко ; [сост.: Р.В. Иванников]. – Киев : НБС им. Н.Н. Гришко, 2016. – 255, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-02-7140-1
1014065
  Капітанчик О. Орхідеї : перша збірка вибраних поезій / Олександер Капітанчик. – Ессен ; Лондон : Українська видавнича спілка, 1988. – 266, [2] с. : портр.
1014066
   Орхідеї. – Київ : Просвіта, 2001. – 224с. – ISBN 966-7115-14-3
1014067
  Альохін О.О. Орхідеї Далекого Сходу / О.О. Альохін, М.Б. Гапоненко, В.Г. Собко; НАНУ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка; МОНУ; За ред. В.Г. Собка. – Київ, 2003. – 204с. – ISBN 966-306-010-7
1014068
  Собко В.Г. Орхідеї України АН УРСР. Центральний республіканський ботанічний сад / В.Г. Собко. – К., 1989. – 190с.
1014069
   Орхусская конвенция: ваш путеводитель по экологической демократии / [отв. ред.: М. Силина]. – [б. м.] : [б. и.], 2000. – 42, [1] с. : табл.
1014070
   Орша. – Минск, 1962. – 124с.
1014071
   Орша. – Минск, 1967. – 135с.
1014072
   Орымбек Ахметбекович Жаутыков. – Алма-Ата, 1981. – 52с.
1014073
  Яценко Г. Осoбливості єврейського національного психотипу (за публіцистикою Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 349-355. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1014074
   Оса, 1991. – 110с.
1014075
  Качкан В. Осавул української ідеї // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 35-36


  В. Будзиновський.
1014076
  Залка Милош Осада / Залка Милош. – М, 1983. – 350с.
1014077
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1960. – 367с.
1014078
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1963. – 367с.
1014079
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1974. – 352с.
1014080
  Миксат К. Осада Бестерце / К. Миксат. – Москва, 1956. – 208 с.
1014081
  Миксат К. Осада Бестерце : (История одного чудака) / К. Миксат. – Москва : Художественная литература, 1972. – 208с. – (Народная библиотека)
1014082
  Унгвари К. Осада Будапешта. Сто дней Второй мировой войны = The siege of Budapest : one hundred days in World War II / Кристиан Унгвари ; [пер. с англ. А.Л. Андреева]. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 443, [3] с., [8] л. ил. : ил., табл. – ISBN 978-5-227-04597-3
1014083
  Васильев М.В. Осада и взятие Выборга русскими войсками и флотом в 1710 г. / М.В. Васильев. – Москва, 1953. – 104с.
1014084
  Костенко М.И. Осада и сдача крепости П.-Артур : Мои впечатления / Генерал-майор М.И. Костенко. – Киев : типография Окружного штаба, 1906. – [2], II, 276 с.
1014085
  Бережинский В.Г. Осада и штурм турецкой крепости Измаил 11 (22 декабря) 1790 г. : (к 220-й годовщине взятия Измаила) / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2010. – 30, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-15
1014086
  Кутузов А.В. Осада Ленинграда в зеркале информационной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 70-75. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1014087
  Золя Э. Осада мельницы / Э. Золя. – М., 1938. – 48с.
1014088
  Панч П. Осада ночи / П. Панч; Авториз. пер. с укр. П. Карабана. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 251с.
1014089
  Сарсе Ф. Осада Парижа 1870-1871 : впечатления и воспоминанияпер. : с фр. / Ф. Сарсе. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасова ; [Печ. в тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1914. – 352 с.


  На форзаце подпись: А. Иващенко
1014090
  Комов В.Е. Осада с разминкой: Сатир. и юморист. рассказы. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1989. – 157с.
1014091
  Бережинский В.Г. Осада турецких крепостей Гаджибей, Аккерман и Бендеры в 1789 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 29, [3] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 11-12
1014092
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Бендеры в 1770 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 22, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 7
1014093
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Очаков в 1788 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 58, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 34-36
1014094
  Гверацци Ф.Д. Осада Флоренции / Ф.Д. Гверацци. – Москва-Л., 1934. – 629с.
1014095
   Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О.О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 86, [2] с., [3] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 12). – ISBN 978-966-483-932-4
1014096
  Бехрамоглу А. Осаджений : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 176. – ISSN 0320-8370
1014097
  Журавльов О.Ю. Осадження гетероепітаксійних Si1-x-Gex структур газофазним, плазмохімічним і сублімаційним методами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Журавльов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1014098
  Кленова М.В. Осадки Арктического бассейна по материалам дрейфа л/п "Г.Седов2. / М.В. Кленова. – М, 1962. – 105с.
1014099
  Литвинов И.В. Осадки в атмосфере и на поверхности земли / И.В. Литвинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 208с.
1014100
  Токмаков А.И. Осадки в Украинских Карпатах : Текст лекций / А.И. Токмаков; МВиССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. Каф. гидрологии и климатологии. – Черновцы, 1974. – 56с.
1014101
  Венюков П.Н. Осадки девонской системы в Мугоджарских горах. – Санкт-Петербург : Тип.М.Меркушева, 1895. – 158с. + Табл.3. – Отд.оттиск из Тр.С.Петербургского Общ.Естествоисп.Отд.Геол.и Минерал, Т.23. – (Труды Мугоджарской экспедиции 1889 года ; №1)
1014102
  Близнин Г. Осадки и дифтерит : несколько данных по заболеваемости дифтеритом и скарлатиной в Херсонской губ. за 10 лет (с 1887 по 1897 г.) / Г. Близнин. – Санкт-Петербург : Типография Академии Наук. – 4 с. – Отд. оттиск
1014103
  Долина Л.Ф. Осадки сточных и питьевых вод: проблемы и решение = The sediment of the waste and drinking waters: problems and decisive / Л.Ф. Долина, П.Б. Машихина. – Днепропетровськ : Континент, 2014. – 211, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. англ. - Кн. опис. с обл. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-743-8241-24-1
1014104
   Осадконакопление в Балтийском море. – М, 1981. – 247с.
1014105
  Клюева В.А. Осадконакопление в водохранилищах бассейна Нижнего Дона / В.А. Клюева, Г.П. Долженко. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
1014106
   Осадконакопление и генезис углей карбона СССР. – Москва : Наука, 1971. – 276с.
1014107
  Равский Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антропогене / Э.И. Равский. – Москва : Наука, 1972. – 336с.
1014108
   Осадконакопление и палеогеография запада Восточно-Европейской платформы в мезозое. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 216с.
1014109
   Осадконакопление на континентальной окраине Черного моря. – М, 1978. – 211с.
1014110
  Цихоцкая Н.Н. Осадконакопление на поднятии Гамбурцева в позднем палеоцене // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-51 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1014111
  Игнатова В.Ф. Осадконакопление на современных и древних шельфах в зоне перехода от евразийского континента к Тихому океану. / В.Ф. Игнатова, Г.И. Худяков. – М., 1983. – 120с.
1014112
  Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. Количеств. распределение осадочного материала. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1974. – 438с.
1014113
  Голдырев Г.С. Осадкообразование и четвертичная история котловины Байкала. / Г.С. Голдырев. – Новосибирск, 1982. – 182с.
1014114
  Шимкус К Осадкообразование Средиземного моря в позднечетвертичное время. / К Шимкус. – М., 1981. – 240с.
1014115
  Личков Б.Л. Осадкообразование, денудация и изменения органического мира / Б.Л. Личков, 1945. – С. 123-126
1014116
   Осадная башня штурмующих небо. – Л, 1980. – 271с.
1014117
  Славнитский Н.Р. Осадные операции русских войск в годы Северной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
1014118
  Литовченко С.Д. Осадные орудия Марка Антония - сложный путь к поражению // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 84-88. – ISBN 978-617-578-222-4
1014119
   Осадова кополімеризація 4-вінілпіридину зі стиролом / О. Ніколаєва, Л. Вретік, Е. Яновська, О. Кондратенко, Г. Тун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Описано визначення реального складу кополімерів 4-вінілпіридину зі стиролом, що утворюються в умовах їх осадової кополімеризації у ССl4. Для цього було проведено кополімеризацію 4-вінілпіридину зі стиролом у різних співвідношеннях. Склад одержаних ...
1014120
  Кулиш Е.А. Осадочная геология архея Алданского щита / Е.А. Кулиш. – М., 1983. – 208с.
1014121
   Осадочная геология глубокометаморфизованных комплексов докембрия. – М, 1982. – 238с.
1014122
  Ронов А.Б. Осадочная оболочка Земли : (количественные закономерности строения, состава и эволюции / А.Б. Ронов. – Москва : Наука, 1980. – 79с.
1014123
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени. – М, 1989. – 173с.
1014124
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени: Седименто- и литогенез. – Москва : Наука, 1989. – 248с.
1014125
  Нижинковская Т.Н. Осадочная реакция на рак результат взаимодействия иммуноглобулина С, характерного для рака, с сывороточным а-глобулинами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нижинковская Т. Н.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 24л.
1014126
  Ольшанова К.М. Осадочная хроматография / К.М. Ольшанова. – М., 1963. – 104с.
1014127
  Попов В.И. Осадочно-вулканогенные толщи Западной части горного Алтая и их металлогения / В.И. Попов. – Ленинград : Недра, 1967. – 151с.
1014128
   Осадочно-миграционная теория образования нефти и газа. – Москва : Наука, 1978. – 287с.
1014129
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1983. – 311с.
1014130
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1989. – 181с.
1014131
  Иванов В.В. Осадочные бассейны Северо-Восточной Азии / В.В. Иванов. – М., 1985. – 209с.
1014132
   Осадочные бессейны Дальнего Востока СССР и перспективы их недфтегазоносности. – Л, 1987. – 262с.
1014133
  Зарицкий П.В. Осадочные геологические формации : для студентів 5 курса - литологов геологического отделения геолого-географического факультета / П.В. Зарицкий ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 58, [2] с. – Библиогр.: с. 57-58. – ISBN 978-966-623-626-8
1014134
   Осадочные и вулканогенно-осадочные формации Верхоянья (палеозой и нижний мезозой). – Новосибрск : Наука, 1976. – 136 с.
1014135
   Осадочные и осадочно-вулканогенные формации. – К, 1975. – 160с.
1014136
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 141с.
1014137
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 144с.
1014138
  Петтиджон Ф.Д. Осадочные породы / Ф.Д. Петтиджон. – Москва : Недра, 1981. – 751с.
1014139
  Алиев А.Г. Осадочные породы Азербайджана : (Петрогр. характеристика нефтеносных обл.) / А.Г. Алиев, Э.А. Даидбекова. – Баку : Азнефтеиздат, 1955. – 332 с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 322-328
1014140
   Осадочные породы и руды. – К, 1978. – 284с.
1014141
   Осадочные породы и руды. – К, 1980. – 303с.
1014142
   Осадочные породы и руды. – К, 1984. – 248с.
1014143
  Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану / А.И. Конюхов. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
1014144
  Вылцан И.А. Осадочные формации Горного Алтая : Общие вопросы геологии, методики изучения и классификации осадочных формаций Горного Алтая / И.А. Вылцан. – Томск : Томский ун-т, 1974. – 189с.
1014145
  Вихерт А.В. Осадочные формации Западно-Верхоянского антиклинория и прилегающей территории. / А.В. Вихерт. – Москва, 1960. – 112с.
1014146
  Жарков М.А. Осадочные формации кембрия Ангаро-Ленского прогиба / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – Новосибирск
1. – 1973. – 238 с.
1014147
   Осадочные формации нефтегазоносных областей Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 178с.
1014148
  Янов Э.Н. Осадочные формации подвижных областей СССР / Э.Н. Янов. – Л., 1983. – 236с.
1014149
   Осадочные формации Сибирской платформы и Забайкалья. – Иркутск, 1978. – 167с.
1014150
   Осадочные формации Средней Азии. – М, 1988. – 245с.
1014151
  Седых А.М. Осадочные формации Туркменистана в связи с прогнозной оценкой наредкометально-титановые россыпи. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Седых А.М.; Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.геол. и хим.наук.АН ТССР. – Ашхабад, 1966. – 19л.
1014152
  Вылцан Иван Августович Осадочные формации центральной части Горного Алтая : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 120 / Вылцан Иван Августович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
1014153
   Осадочные функции и условия их образования. – Новосибирск, 1984. – 167с.
1014154
   Осадочные функции Казахстана и слязанные с ними полезные ископаемые. – Алма-Ата, 1985. – 104с.
1014155
   Осадочные функции. Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций. – Ленинград : Недра, 1984. – 228с.
1014156
  Жарков М.А. Осадочные.. / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – с.
1014157
  Озол А.А. Осадочный и вулканогенно-осадочный рудогенз бора / А.А. Озол. – М., 1983. – 206с.
1014158
  Кулиш Е.А. Осадочный литогенез "зеленокаменного" этапа раннедокембрийской истории Кривбасса (петрохимический и литолого-фациальный аспекты) / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк, В.Г. Яценко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1014159
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 96
1014160
   Осадчий Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 183-184 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1014161
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 192-193. – ISBN 978-966-439-961-3
1014162
   Осадчий Володимир Іванович [1955] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – C. 104-105. – ISBN 966-95774-3-5
1014163
   Осадчий Євген Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-757-2
1014164
  Кулеша Н. Осадчук Богдан Іванович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 226-229. – ISBN 978-966-02-5597-5
1014165
  Талалай Л.Н. Осаенние гнезда: стихи / Л.Н. Талалай. – М., 1975. – 80с.
1014166
  Цянь Чжун-шу Осажденая крепость / Цянь Чжун-шу. – Москва : Художественная литература, 1980. – 381с.
1014167
  Листова Л.П. Осаждение и дифференциации меди , свинца и цинка в условиях зоны осадкообразования / Л.П. Листова, Г.П. Бондаренко. – М, 1978. – 99с.
1014168
   Осаждение из газовой фазы. – Москва : Атомиздат, 1970. – 472 с.
1014169
  Леонов С.А. Осаждение ионно-плазменных покрытий из хаотизированных потоков плазмы вакуумной дуги : препринт ХФТИ 2013-4 / С.А. Леонов, В.М. Хороших ; [ред А.И. Нагорна] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 55, [2] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., англ., укр,. – Библиогр.: с. 54-56
1014170
   Осаждение пленок и покрытий разложением металлоорганических соединений. – Москва : Наука, 1981. – 322 с.
1014171
  Осипов К.А. Осаждение пленок из низкотемпературной плазмы и ионных пучков / К.А. Осипов, Г.Э. Фолманс. – Москва, 1973. – 87 с.
1014172
  Назаретян А.М. Осаждение серебра из сульфитных электролитов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назаретян А.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1964. – 16л.
1014173
  Рачинскене Осаждение электротехнических магнитных сплавов платина - кобальт и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Рачинскене Станислава-Гражина Станиславовна; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1014174
  Цянь Чжуншу Осажденная крепость / Цянь Чжуншу. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509 с.
1014175
  Азаров И И. Осажденная Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Воениздат, 1966. – 255 с., [6] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
1014176
  Азаров И И. Осаждённая Одесса / И.И. Азаров. – Москва : Воениздат, 1962. – 211 с., [7] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
1014177
  Азаров И.И. Осаждённая Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1975. – 260 с., [9] л. ил. : ил.
1014178
  Центкевич А. и Осажденные вечным холодом / А. и Центкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 208с.
1014179
  Евсеев А.К. Осажденный Севастополь / А.К. Евсеев. – Л., 1959. – 255с.
1014180
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь : истор. роман / М.М. Филиппов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 544 с.
1014181
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь / М.М. Филиппов. – М, 1989. – 445с.
1014182
  Навлицкая Г.Б. Осака. / Г.Б. Навлицкая. – Москва : Наука, 1983. – 287с.
1014183
   Осам грчких песника. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1996. – 329, [1] c. – Парал. тит. арк. новогрецькою мовою; Зміст: К. Кавафи, J. Сефери, Н. Енгонопуло, J. Рицо, М. Сахтури, О. Елити, М. Анагностаки,Т. Патрикиjе. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. уред.: Никола Вуколичь)
1014184
  Колодний А. Осамітнений релігійний мислитель митрополит Іларіон (Огієнко) // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 253-255. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
1014185
  Рябий В. Осанна рятівній бджолі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 19


  Творчість Петра Перебийноса.
1014186
  Будзиноський В.Т. Осаул Підкови : Оповіданнє з кінця XVI віку / В"ячеслав Будзиноський. – Львів : Hакладом С. Шухевича, дpук. "Діло", 1920. – 136 с.


  Літературний псевдонім: Недоля В.
1014187
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 97
1014188
   Осауленко Лариса Єфремівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 184-185 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1014189
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 194. – ISBN 978-966-439-961-3
1014190
   Осауленко Лариса Єфремівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 105-106. – ISBN 966-95774-3-5
1014191
  Будников Л.Л. Осахаривание древесины. / Л.Л. Будников, Л.В. Золотарев. – Ивано-Вознесенск, 1921. – 12с.
1014192
  Демехин В. Осбенности законодательной поддержки реформ в Украине // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-49. – ISSN 1810-3944
1014193
  Горобец Т.К. Осбенности формирования у учащихся стратегий решения задач : Автореф... канд. психол.наук: / Горобец Т. К.; МГУ, Фак. психол. – М., 1970. – 23л.
1014194
  Мірлес О. Осбливі способи спрощеного розвязування алгебрахчних задач / О. Мірлес. – Харків.-К., 1932. – 199с.
1014195
  Олійник В.С. Осбливості поширення вітровалів у букових лісах Карпат / В.С. Олійник, В.І. Блистів // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 41-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
1014196
  Каменський Д. Осбливості судового тлумачення кримінального закону у США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 113-122
1014197
  Вісич М.С. Осбливості формування інтер"єру різних типів закладів громадського харчування / М.С. Вісич, Д.С. Школяр, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 257-262 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1014198
  Данилов С.М. Осбливості формування інформаційно-накопичувальної (BIG DATA) моделі міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 141-146. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1014199
  Даниленко А. Осбливості формування фінансів реального сектора України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20-30. – ISSN 0131-775Х
1014200
  Сабиров Ю.А. Осбонование и эффективность применения гимнастических упражнений, соответсвующих двигательным возможностям учащихся (на прим. 4-5 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров Ю. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1014201
   Освiта. – Київ, 2000
1014202
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 1-2. – 2001
1014203
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
1014204
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 4-5. – 2001
1014205
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 6-7. – 2001
1014206
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 8-9. – 2001
1014207
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 10. – 2001
1014208
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 11. – 2001
1014209
  Андрущенко В. Освiта в контекстi духовної еволюцiї цивiлiзацiї / В. Андрущенко, Ю. Буглак // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редкол.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13. – С. 5-14. – ISSN 2307-4515
1014210
  Бойс Д. Осваиваем Windows 95 : русская версия / Д. Бойс ; под ред. И.П. Лейко. – Москва : БИНОМ, 1995. – 400 с.
1014211
  Тетчелл Д. Осваиваем микрокомпьютер : в 2 книгах / Д. Тетчелл; Д. Тэтчелл, Б. Беннетт, К. Фрейзер, Б. Р. Смит. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1989. – 128 с.
1014212
   Осваиваем микрокомпьютер. – В двух книгах. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1989. – 134 с.
1014213
  Томпсон С. Осваиваем мультимедиа. / С. Томпсон. – М., 1997. – 288с.
1014214
  Фрейвалдс В.Ф. Осваиваемые почвы в Елгавском районе Латвийской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Фрейвалдс В.Ф.; Латв. с.-х. акад. – Рига, 1959. – 29л.
1014215
  Алиев Ш.Г. Осваивающая практика: становления, категории, реальность / Ш.Г. Алиев. – Харьков : Основа, 1998. – 256 с. – ISBN 5-7768-0600-3
1014216
   Осваивая подводные глубины. – Москва : Знание, 1981. – 48 с.
1014217
  Тищик Б. Освальд Бальцер – видатний історик права Львівського університету (до 150–річчя від дня народження і 75–річчя – смерті) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-12. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1014218
  Бойко І. Освальд Бальцер / І. Бойко, О. Заяць // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 190-191
1014219
  Миронець Н. Освальд Бурггардт (Юрій Клен) // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 152-159. – ISBN 978-966-2082-09-8
1014220
  Лазарев В.Н. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. / В.Н. Лазарев. – М., 1922. – 155с.
1014221
  Масаев М.В. Освальд Шпенглер и несостоятельность тезиса Карла Поппера о "Нищете историцизма" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 220-226. – ISSN 2076-1554
1014222
  Ибрагимов И. (Кэбирли) Освежающий ветер : поэма / И. (Кэбирли) Ибрагимов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 136 с.
1014223
  Смолень К. Освенцим / К. Смолень. – 3-е изд. – Освенция, 1964. – 113с.
1014224
  Толкачев З. Освенцим : альбом / З. Толкачев. – Москва : Изобразительное искусство, 1969. – 21 с., [3] с., 78 с., [2] с.
1014225
  Элен П. Освенцим и теология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.10-15. – ISSN 0042-8744
1014226
   Освенцим предостерегает... : выставка плаката. – Москва : Советский художник, 1986. – [30] с.
1014227
  Толкачов З. Освенцім = Освенцим / З. Толкачов. – Київ : Мистецтво, 1965. – [80] с.
1014228
  Стийенский Р. Освета / Р. Стийенский. – Москва, 1944. – 96с.
1014229
  Айзенберг Ю.Б. Осветительные приборы с люминесцентными лампами / Ю.Б. Айзенберг, В.Ф. Ефимкина. – Москва : эНЕРГИЯ, 1968. – 368 с. – Библиогр. в конце глав
1014230
  Клюев С.А. Осветительные сети производственных помещений / С.А. Клюев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 80 с.
1014231
  Мешков В.В. Осветительные установки / В.В. Мешков, М.М. Епанешников. – Москва, 1972. – 360 с.
1014232
  Италмазов А. Осветление и обеззараживание низкоцветных сульфато-хлоридных вод электролизом на примере реки Амударья. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.04 / Италмазов А.; Киев. гос. техн. ун-тет строит и архит. – К., 1995. – 17л.
1014233
  Круглов А.А. Освещение "Правдой" вопросов социалистического соревнования в первой пятилетке / А.А. Круглов. – Москва, 1957. – 60с.
1014234
  Заяц И. Освещение белорусско-китайских отношений в современной прессе: информационный мост дружбы // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 109-111
1014235
  Казьмирчук Г.Д. Освещение в "Истории городов и сел Украинской ССР" жизни и деятельности декабристов на Украине // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 224-225. – ISBN 978-966-171-565-2
1014236
  Лейбзон Б. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Б. Лейбзон. – М., 1945. – 27с.
1014237
  Слепов Л.А. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Л.А. Слепов. – Москва, 1948. – 24с.
1014238
  Логинов Н.П. Освещение в газете вопросов культуры и быта / Н.П. Логинов. – Москва, 1957. – 56с.
1014239
  Бекасов Д.Г. Освещение в газете вопросов партийной жизни : лекции / Д.Г. Бекасов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Кафедра журналистики. – Москва : [б. и.], 1953. – 48 с.
1014240
  Верховцев И.Л. Освещение в газете вопросов промышленности и транспорта / И.Л. Верховцев. – Москва, 1948. – 19с.
1014241
  Новиков С.Н. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / С.Н. Новиков. – М., 1948. – 20с.
1014242
  Объедков Г.К. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / Г.К. Объедков. – Москва, 1950. – 24с.
1014243
  Поляков В.И. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства. Лекция / В.И. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
1014244
  Сутоцкий С.Б. Освещение в газете вопросов Советского строительства / С.Б. Сутоцкий. – М., 1948. – 74 с.
1014245
  Фадеев А.Д. Освещение в латиноамериканской литературе вопросов истории Октябрьской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Фадеев А.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 22л.
1014246
  Олефиренко В.В. Освещение в периодической печати УССС вопросов правового воспитания трудящихся (1966-1978 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Олефиренко В. В.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1981. – 24л.
1014247
  Вдовиченко В.Г. Освещение в печати вопросов культурного строительства / В.Г. Вдовиченко. – Москва, 1967. – 28с.
1014248
  Азизян А.К. Освещение в печати вопросов науки, школ, вузов : лекция, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК КПСС / А.К. Азизян ; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1957. – 44 с.
1014249
  Баулин А.Г. Освещение в печати вопросов советского строительства / Баулин А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1956. – 30 с.
1014250
  Котигоренко В.А. Освещение в советской историко-партийной литературе проблемы объективной обусловленности возрастания руководящей роли КПСС на этапе развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Котигоренко В.А.; КГУ. – К., 1984. – 22л.
1014251
  Топчий А.А. Освещение в средствах массовой информации проблемы торговли людьми : пособие для журналистов / [ А.А. Топчий, Т.С. Шевченко]. – Киев : Куприянова Е.А, 2007. – 158, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5. – Библиогр.: с. 149-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8668-37-1
1014252
  Ильящук Г.И. Освещение в трудах В.И.Ленина истории политического банкротства меньшевизма в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ильящук Г.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 25л.
1014253
  Озтюрк А. Освещение войны в Южной Осетии в турецких СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 16-19. – ISSN 2070-9773
1014254
  Костенко Д.П. Освещение вопросов партийного руководства комсомолом в курсе истории КПСС (методическое пособие для вузов) / Д.П. Костенко. – Киев, 1975. – 49с.
1014255
  Царев В.А. Освещение вопросов партийной жизни в газете / В.А. Царев. – М, 1971. – 36с.
1014256
  Бекасов Д.Г. Освещение вопросов партийной жизни в газете : учеб.-метод. пособ. по курсу "Теория и практика парт.-сов. журналистики" / Д.Г. Бекасов ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1977. – 64 с. – Библиогр.: с. 63
1014257
  Гончаров В.А. Освещение вопросов партийной работы на селе в местных газетах / В.А. Гончаров. – Москва, 1955. – 84с.
1014258
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Штепа М.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
1014259
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР. : Дис... канд. пед.наук: / Штепа М.М.; Науч.-исслед. ин-тут педагогики. – К., 1960. – 278л. – Бібліогр.:л.264-277
1014260
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати / Г.Н. Фролов. – Москва, 1966. – 56с.
1014261
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати. / Г.Н. Фролов. – М, 1971. – 36с.
1014262
  Сословская А.Т. Освещение вопросов техники в курсе физики 7 класса. : Автореф... канд. пед.наук: / Сословская А.Т.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1956. – 17л.
1014263
   Освещение и краски Румынского взморья. – Бухарест, 1967. – 116с.
1014264
  Посадский И.В. Освещение классов и пансиона Киевской 1-й гимназии / И.В. Посадский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – 80 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 5-6
1014265
  Сеидов В.Г. Освещение Крымской войны в русской печати середины 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Сеидов В.Г.; МГУ. – М, 1979. – 24л.
1014266
  Шефтель Е.Б. Освещение лечебных учреждений / Е.Б. Шефтель. – Москва : Энергия, 1977. – 120 с.
1014267
  Кланс Н.Д. Освещение международных проблем прессой Ганы в Сьерра-Леоне. 1960-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кланс Н.Д.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
1014268
  Ли Хун (ж) Освещение Олимпийских игр в газете "Шэньбао" до освобождения Китая (1936-1949 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 128-132. – ISSN 1684-2618
1014269
  Смехотина М. Освещение партийной и комсомольской жизни в стенной газете. / М. Смехотина. – Вологда, 1952. – 40с.
1014270
  Озтюрк А. Освещение переговоров по газопроводу "Южный поток" в российских СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 28-30. – ISSN 2070-9773


  В статье подчеркивается, что манера освещения, будь то в положительном или отрицательном ключе, напрямую была связана с заявлениями, которые делались турецкой и российской сторонами.
1014271
  Рамазанова Н.К. Освещение проблем международной жизни в советской прессе. / Н.К. Рамазанова. – М, 1975. – 31с.
1014272
  Казьмирчук Г.Д. Освещение проблемы "Декабристы и Сибирь" в отечественной литературе / Г.Д. Казьмирчук, О.А. Рафальский. – К., 1987. – 34с.
1014273
  Клюев С.А. Освещение производственных помещений / С.А. Клюев. – Москва, 1979. – 152 с.
1014274
  Гопш К.И. Освещение промышленных зданий / К.И. Гопш. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 80с.
1014275
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Агаев И.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 26 с.
1014276
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агаев И.А.; Азерб.гос. пед.ин-т. – Баку, 1966. – 23л.
1014277
  Натарова А. Освещение событий в Ливии французскими информационными агентствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 114-115. – бібліогр. в кінці ст.
1014278
   Освещение соуиально-полтического развития Сибири XIX - XX в.. – Красноярск, 1980. – 96с.
1014279
  Фрумкин Е.А. Освещение торфопредприятий / Е.А. Фрумкин. – Москва-Ленинград : Главная редакция горно-топливной литературы, 1935. – 224 с.
1014280
  Пугачев Е.М. Освещение философских вопросов и формирование мировоззрения студентов при изучении механики и молекулярной физики / Е.М. Пугачев. – Курск, 1974. – 43с.
1014281
  Назария С. Освещение Ялтинской конференции в румынской историографии // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 143-152. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
1014282
  Варсанофьева Г.Д. Освещенность и ее контроль в осветительных установках / Г.Д. Варсанофьева, А.М. Фомина. – Москва, 1972. – 56 с.
1014283
  Гирса И.И. Освещенность и поведение рыб / И.И. Гирса. – Москва : Наука, 1981. – 165с.
1014284
  Тимонен А.Н. Освещенные берега : повесть / Антон Тимонен ; пер. с фин. – Петрозаводск : Госиздат КФССР, 1953. – 208 с.
1014285
  Сууман А. Освещенные заревом : стихи / Александр Сууман ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1980. – 95 с.
1014286
  Каверин В.А. Освещенные окна / В.А. Каверин. – Москва, 1974. – 388с.
1014287
  Беляев Л.А. Освещённые окна мои : стихи / Л.А. Беляев. – Архангельск : Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во : Волог. отд-ние, 1978. – 63 с. : ил.
1014288
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Современник, 1976. – 380 с.
1014289
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 544 с.
1014290
  Слипенчук В.Т. Освещенный минутой / В.Т. Слипенчук. – Барнаул, 1973. – 94с.
1014291
  Жалинский А.З. Освидетельствование в советском уголовном процессе / А.З. Жалинский. – Львов, 1964. – 75с.
1014292
  Жалинский А.Є. Освидетельствование на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: / Жалинский А.Є.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 20л.
1014293
  Маркс Н.А. Освидетельствование при расследовании преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Маркс Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Св. юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 21л.
1014294
  Дрозд В.Г. Освідування у справах про тілесні ушкодження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 152-156.


  Розглянуто процесуальні й тактичні аспекти провадження освідування при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень. In this article it is examined the process and tactic aspects concerning the organization of the certification during the bodily ...
1014295
  Баганець О.В. Освідування як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 8-10. – ISBN 978-617-616-075-5
1014296
  Ярмульський А.Г. Освідчення / А.Г. Ярмульський. – Дніпропетровськ, 1966. – 77с.
1014297
  Лук""янчук Р.Ф. Освідчення / Р.Ф. Лук""янчук. – Донецьк, 1979. – 32с.
1014298
  Дрок К.Л. Освідчення : вибране / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1979. – 254 с.
1014299
  Майданська С.В. Освідчення / С.В. Майданська. – Київ : Молодь, 1990. – 93 с.
1014300
  Жуковський С.В. Освідчення в любові / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1991. – 118 с.
1014301
  Славинський М.Б. Освідчення в любові : Тарас Шевченко: для школярів та студентів / Микола Славинський. – Київ ; Харків : Майдан, 2020. – 207, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-372-769-1


  У пр. № 1747372 напис: Ясновельможному Михайлові Наєнку - намагався по-людськи написати про генія... З приязню Автор /підпис/ 14.06.21
1014302
  Струцюк Й.Г. Освідчення. / Й.Г. Струцюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 27 с.
1014303
  Кокостікова Г.І. Освідченя / Г.І. Кокостікова. – К, 1971. – 87с.
1014304
  Огнев"юк В. Освіта - важіль економіки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 12


  Стаття ректора Київського ун-ту імені Бориса Грінченка Віктора Огнев"юк про сучасну вищу освіту, яка потребує глибинних трансформацій.
1014305
  Пунда Ю.В. Освіта - головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 34-40
1014306
  Харкянен Л.В. Освіта - головний компонент підвищення конкурентоспроможності економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 113-116. – ISBN 966-614-021-7
1014307
  Табачник Д. Освіта - ключовий елемент забезпечення сталого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 2


  Виступ міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України.
1014308
  Надольний І. Освіта - ключовий чинник модернізації суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 19-25. – ISSN 1682-2366
1014309
   Освіта - наш внесок у перемогу України // Київський університет. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 4). – С. 1, 2


  "Через початок широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року у КНУ імені Тараса Шевченка було оголошено канікули з 28 лютого до 1 квітня. А вже 4 квітня 2022 року Університет відновив навчальний процес. Відновленню ...
1014310
  Кінах А. Освіта - основа стабільості соціально-економічного життя // Освіта України, 2005


  Професійний розвиток трудового потенціалу України
1014311
  Сидоренко В.К. Освіта - стратегічний ресурс економічного розвитку сучасного суспільства // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 141-148. – ISSN 2078-9912
1014312
  Птахів Семен Освіта - теж туризм? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-60 : фото. – ISSN 1998-8044
1014313
  Олійник В. Освіта - у "хмарі" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 28 листопада (№ 46). – С. 4-6. – ISSN 2219-5793


  Як налаштувати повноцінний навчальний процес за допомогою цифрових інструментів Google.
1014314
  Верховод І.С. Освіта - шлях до соціальної інтеграції та працевлаштування інвалідів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 25-27. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1014315
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 13/14). – 2000. – 16 с.
1014316
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 листопада (№ 49). – 2000. – 8 с.
1014317
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 лютого (№ 6/7). – 2000. – 16 с.
1014318
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2 - 9 серпня (№ 34). – 2000. – 8 с.
1014319
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 травня (№ 22). – 2000. – 8 с.
1014320
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 жовтня (№ 44). – 2000. – 8 с.
1014321
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 квітня (№ 19). – 2000. – 8 с.
1014322
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/2). – 2000. – 16 с.
1014323
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 липня (№ 30). – 2000. – 8 с.
1014324
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 вересня (№ 39). – 2000. – 8 с.
1014325
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 57/58). – 2000. – 12 с.
1014326
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 червня (№ 26). – 2000. – 16 с.
1014327
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 листопада (№ 50/51). – 2000. – 32 с.
1014328
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 березня (№ 15). – 2000. – 8 с.
1014329
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 лютого (№ 8/9). – 2000. – 16 с.
1014330
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 серпня (№ 35). – 2000. – 8 с.
1014331
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 - 18 жовтня (№ 45). – 2000. – 8 с.
1014332
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 липня (№ 31). – 2000. – 8 с.
1014333
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 січня (№ 3). – 2000. – 8 с.
1014334
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 вересня (№ 40). – 2000. – 8 с.
1014335
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 грудня (№ 59). – 2000. – 8 с.
1014336
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 червня (№ 27). – 2000. – 16 с.
1014337
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 березня (№ 16/17). – 2000. – 16 с.
1014338
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15 - 22 листопада (№ 52/53). – 2000. – 16 с.
1014339
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16 - 23 серпня (№ 36). – 2000. – 8 с.
1014340
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 лютого (№ 10/11). – 2000. – 16 с.
1014341
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 травня (№ 23). – 2000. – 8 с.
1014342
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 жовтня (№ 46). – 2000. – 8 с.
1014343
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 січня (№ 4). – 2000. – 8 с.
1014344
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 квітня (№ 20). – 2000. – 8 с.
1014345
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 липня (№ 32). – 2000. – 8 с.
1014346
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 грудня (№ 60). – 2000. – 8 с.
1014347
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 -27 вересня (№ 41). – 2000. – 8 с.
1014348
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21 -28 червня (№ 28). – 2000. – 16 с.
1014349
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 березня (№ 18). – 2000. – 16 с.
1014350
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 лютого - 1 березня (№ 12). – 2000. – 8 с.
1014351
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 серпня (№ 37). – 2000. – 16 с.
1014352
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 - 31 травня (№ 24). – 2000. – 16 с.
1014353
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – 2000. – 16 с.
1014354
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 21). – 2000. – 8 с.
1014355
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 липня - 2 серпня (№ 33). – 2000. – 8 с.
1014356
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 січня - 2 лютого (№ 5). – 2000. – 8 с.
1014357
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – 2000. – 16 с.
1014358
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – 2000. – 16 с.
1014359
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 червня - 5 липня (№ 29). – 2000. – 16 с.
1014360
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – 2000. – 12 с.
1014361
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 серпня - 6 вересня (№ 38). – 2000. – 8 с.
1014362
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 травня - 7 червня (№ 25). – 2000. – 8 с.
1014363
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
7-14 грудня (№ 50). – 2011. – 8 с.
1014364
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51). – 2011. – 8 с.
1014365
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28-31 грудня (№ 52). – 2011. – 8 с.
1014366
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№39). – 2011
1014367
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
30 лист.-7 грудня (№ 49) : Абітурієнтам. – 2011. – 16 с.
1014368
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 лютого (№ 5). – 2012. – 16 с.
1014369
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
1 - 8 серпня (№ 34). – 2012. – 12 с.
1014370
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 травня (№ 21). – 2012. – 20 с.
1014371
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 43/44). – 2012. – 16 с.
1014372
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
1014373
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 51). – 2012. – 8 с.
1014374
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 26). – 2012. – 8 с.
1014375
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 березня (№ 11/12). – 2012. – 8 с.
1014376
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 лютого (№ 6/7). – 2012. – 16 с.
1014377
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
8 - 15 серпня (№ 35). – 2012. – 12 с.
1014378
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 22). – 2012. – 12 с.
1014379
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 квітня - 18 квітня (№ 17/18). – 2012. – 16 с.
1014380
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
11 липня - 18 липня (№ 30/31). – 2012. – 12 с.
1014381
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 грудня (№ 52). – 2012. – 12 с.
1014382
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
12-19 вересня (№ 39/40). – 2012. – 12 с.
1014383
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 листопада (№ 48/49). – 2012. – 12 с.
1014384
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 13). – 2012. – 8 с.
1014385
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 серпня (№ 36). – 2012. – 8 с.
1014386
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 23). – 2012. – 12 с.
1014387
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
17/24 жовтня (№ 45). – 2012. – 12 с.
1014388
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 квітня (№ 19). – 2012. – 16 с.
1014389
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
18 липня - 25 липня (№ 32). – 2012. – 12 с.
1014390
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 січня (№ 3/4). – 2012. – 16 с.
1014391
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 березня (№ 14/15). – 2012. – 12 с.
1014392
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 50). – 2012. – 12 с.
1014393
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22 - 29 лютого (№ 8/9). – 2012. – 12 с.
1014394
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 травня (№ 24). – 2012. – 12 с.
1014395
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 квітня - 2 травня (№ 20). – 2012. – 8 с.
1014396
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 33). – 2012. – 12 с.
1014397
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42). – 2012. – 12 с.
1014398
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
27 червня (№ 28) : Правила прийому до Київського університету імені Бориса Гринченка в 2012 році. – 2012. – 12 с.
1014399
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 березня - 4 квітня (№ 16). – 2012. – 12 с.
1014400
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 червня - 4 липня (№ 29). – 2012. – 12 с.
1014401
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
29 серпня - 5 вересня (№ 37/38). – 2012. – 12 с.
1014402
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 лютого - 7 березня (№ 10). – 2012. – 8 с.
1014403
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 травня-6 червня (№ 24)-. – 2012. – 8 с.
1014404
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47). – 2012. – 12 с.
1014405
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2013. – 16 с.
1014406
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 жовтня (№ 43). – 2013. – 12 с.
1014407
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 31). – 2013. – 8 с.
1014408
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 17). – 2013. – 12 с.
1014409
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 вересня (№ 39). – 2013. – 8 с.
1014410
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
1014411
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 березня (№ 12). – 2013. – 12 с.
1014412
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 червня (№ 27). – 2013. – 8 с.
1014413
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50). – 2013. – 12 с.
1014414
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 7). – 2013. – 8 с.
1014415
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 серпня (№ 35). – 2013. – 12 с.
1014416
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 травня (№ 22). – 2013. – 12 с.
1014417
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 жовтня (№ 44). – 2013. – 8 с.
1014418
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
1014419
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 липня (№ 32). – 2013. – 12с.
1014420
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 квітня (№ 18). – 2013. – 12 с.
1014421
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 червня (№ 28). – 2013. – 8 с.
1014422
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-17 вересня (№ 40). – 2013. – 8 с.
1014423
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 червня (№ 29). – 2013. – 12 с.
1014424
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 березня (№ 13). – 2013. – 12 с.
1014425
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 лютого (№ 8). – 2013. – 12 с.
1014426
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 листопада (№ 48). – 2013. – 12 с.
1014427
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 серпня (№ 36). – 2013. – 8 с.
1014428
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 23). – 2013. – 8 с.
1014429
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 45). – 2013. – 12 с.
1014430
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 33). – 2013. – 8 с.
1014431
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 41). – 2013. – 12 с.
1014432
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 квітня (№ 19). – 2013. – 12 с.
1014433
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-24 квітня (№ 20). – 2013. – 12 с.
1014434
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 9). – 2013. – 8 с.
1014435
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 14). – 2013. – 12 с.
1014436
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 грудня (№ 51). – 2013. – 12 с.
1014437
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 травня (№ 24). – 2013. – 12 с.
1014438
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 жовтня (№ 46). – 2013. – 12 с.
1014439
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 4/5). – 2013. – 16 с.
1014440
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24-31 липня (№ 34). – 2013. – 8 с.
1014441
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 травня (№ 25). – 2013. – 12 с.
1014442
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 квітня-1 травня (№ 21). – 2013. – 12 с.
1014443
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
1014444
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – 2013. – 12 с.
1014445
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 червня - 3 липня (№ 30). – 2013. – 16 с.
1014446
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – 2013. – 8 с.
1014447
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – 2013. – 16 с.
1014448
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня (№ 52). – 2013. – 12 с.
1014449
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 листопада - 4 грудня (№ 49). – 2013. – 12 с.
1014450
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 серпня - 4 вересня (№ 38). – 2013. – 8 с.
1014451
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 травня - червня (№ 26). – 2013. – 12 с.
1014452
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 січня - 6 лютого (№ 6). – 2013. – 8 с.
1014453
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 липня (№ 28). – 2014. – 12 с.
1014454
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 липня (№ 29). – 2014. – 8 с.
1014455
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 квітня (№ 13/14). – 2014. – 16 с.
1014456
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 вересня (№ 37). – 2014. – 12 с.
1014457
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 червня (№ 24/25). – 2014. – 16 с.
1014458
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 березня - 12 березня (№ 10). – 2014. – 12 с.
1014459
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 лютого (№ 5-6). – 2014. – 16 с.
1014460
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 -12 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
1014461
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 травня (№ 20). – 2014. – 12 с.
1014462
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
1014463
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 квітня (№ 15/16). – 2014. – 12 с.
1014464
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10 - 17 грудня (№ 50). – 2014. – 12 с.
1014465
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-18 червня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1014466
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 березня - 19 березня (№ 11). – 2014. – 12 с.
1014467
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 лютого (№ 7). – 2014. – 12 с.
1014468
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 листопада (№ 48). – 2014. – 8 с.
1014469
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 серпня (№ 33). – 2014. – 8 с.
1014470
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21травня (№ 21/22). – 2014. – 12 с.
1014471
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
1014472
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 жовтня (№ 43). – 2014. – 12 с.
1014473
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 квітня (№ 17). – 2014. – 8 с.
1014474
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 вересня (№ 38). – 2014. – 12 с.
1014475
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19 березня - 26 березня (№ 12). – 2014. – 12 с.
1014476
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 8). – 2014. – 12 с.
1014477
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 серпня (№ 34). – 2014. – 12 с.
1014478
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 травня (№ 23). – 2014. – 12 с.
1014479
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
1014480
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – 2014. – 8 с.
1014481
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 листопада - 3 грудня (№ 49). – 2014. – 12 с.
1014482
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 лютого - 5 березня (№ 9). – 2014. – 12 с.
1014483
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – 2014. – 16 с.
1014484
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 квітня - 7 травня (№ 18/19). – 2014. – 12 с.
1014485
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 липня - 6 серпня (№ 31/32). – 2014. – 8 с.
1014486
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 квітня (№ 16). – 2015. – 12 с.
1014487
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 47/49). – 2015. – 16 с.
1014488
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 24/25). – 2015. – 12 с.
1014489
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 лютого (№ 11). – 2015. – 12 с.
1014490
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 серпня (№ 32/33). – 2015. – 8 с.
1014491
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 травня (№ 20/21). – 2015. – 12 с.
1014492
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 січня (№ 1/2). – 2015. – 16 с.
1014493
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
11-18 лютого (№ 7/8). – 2015. – 8 с.
1014494
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
11-18 березня (№ 12/13). – 2015. – 12 с.
1014495
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 жовтня (№ 42). – 2015. – 8 с.
1014496
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 квітня (№ 17/18). – 2015. – 12 с.
1014497
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 вересня (№ 36/37). – 2015. – 8 с.
1014498
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50). – 2015. – 8 с.
1014499
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 червня (№ 26/27). – 2015. – 12 с.
1014500
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
1014501
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 листопада (№ 45/46). – 2015. – 16 с.
1014502
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 травня (№ 22/23). – 2015. – 12 с.
1014503
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 19). – 2015. – 8 с.
1014504
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 вересня (№ 38/39). – 2015. – 12 с.
1014505
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 грудня (№ 51/52). – 2015. – 12 с.
1014506
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 лютого - 4 березня (№ 9/10). – 2015. – 12 с.
1014507
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 серпня - 2 вересня (№ 34/35). – 2015. – 12 с.
1014508
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 січня - 4 лютого (№ 5/6). – 2015. – 8 с.
1014509
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – 2015. – 16 с.
1014510
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
30 вересня - 7 жовтня (№ 40/41). – 2015. – 8 с.
1014511
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 березня (№ 9/10). – 2016. – 8 с.
1014512
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 травня (№ 18). – 2016. – 8 с.
1014513
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 квітня (№ 13/14). – 2016. – 12 с.
1014514
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
1014515
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
8-15 червня (№ 23/24). – 2016. – 8 с.
1014516
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1014517
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10 серпня (№ 33). – 2016. – 8 с.
1014518
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 жовтня (№ 43/44). – 2016. – 8 с.
1014519
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
13-20 квітня (№ 15). – 2016. – 8 с.
1014520
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 вересня (№ 38/39). – 2016. – 8 с.
1014521
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 березня (№ 11/12). – 2016. – 8 с.
1014522
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 лютого (№ 7/8). – 2016. – 8 с.
1014523
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 серпня (№ 34/35). – 2016. – 8 с.
1014524
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 травня (№ 19/20). – 2016. – 12 с.
1014525
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 січня (№ 3/4). – 2016. – 8 с.
1014526
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51/52). – 2016. – 12 с.
1014527
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 травня - 1червня (№ 21/22). – 2016. – 8 с.
1014528
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – 2016. – 8 с.
1014529
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 вересня (№ 40). – 2016. – 8 с.
1014530
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – 2016. – 8 с.
1014531
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – 2016. – 12 с.
1014532
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – 2016. – 12 с.
1014533
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – 2016. – 8 с.
1014534
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 9/10). – 2017. – 12 с.
1014535
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 лютого (№ 5/6). – 2017. – 8 с.
1014536
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 листопада (№ 44/45). – 2017. – 12 с.
1014537
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 жовтня (№ 40/41). – 2017. – 8 с.
1014538
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
1014539
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 вересня (№ 36/37). – 2017. – 8 с.
1014540
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50/51). – 2017. – 8 с.
1014541
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 червня (№ 23/24). – 2017. – 12 с.
1014542
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 серпня (№ 32/33). – 2017. – 8 с.
1014543
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 травня (№ 19/20). – 2017. – 8 с.
1014544
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 квітня (№ 15/16). – 2017. – 12 с.
1014545
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 червня (№ 25). – 2017. – 12 с.
1014546
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 лютого (№ 7/8). – 2017. – 12 с.
1014547
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 березня (11/12). – 2017. – 12 с.
1014548
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 листопада (№ 46/47). – 2017. – 8 с.
1014549
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 жовтня (№ 42/43). – 2017. – 8 с.
1014550
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 січня (№ 3/4). – 2017. – 8 с.
1014551
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 вересня (№ 38/39). – 2017. – 12 с.
1014552
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21 серпня (№ 32). – 2017. – 12 с.
1014553
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 серпня (№ 34/35). – 2017. – 8 с.
1014554
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
24 травня - 1 червня (№ 21/22). – 2017. – 12 с.
1014555
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 17/18). – 2017. – 8 с.
1014556
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 червня - 5 липня (№ 28/29). – 2017. – 12 с.
1014557
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 48/49). – 2017. – 8 с.
1014558
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 березня - 5 квітня (№ 13/14). – 2017. – 12 с.
1014559
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 січня (№ 1/2). – 2018. – 12 с.
1014560
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 37/39). – 2018. – 8 с.
1014561
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 квітня (№ 11/12). – 2018. – 8 с.
1014562
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 вересня (№ 33/34). – 2018. – 8 с.
1014563
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 49/50). – 2018. – 8 с.
1014564
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 22/23). – 2018. – 8 с.
1014565
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 листопада (№ 44/46). – 2018. – 8 с.
1014566
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 16/18). – 2018. – 8 с.
1014567
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 жовтня (№ 40/41). – 2018. – 8 с.
1014568
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 9/10). – 2018. – 8 с.
1014569
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 лютого (№ 5/6). – 2018. – 8 с.
1014570
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 19/21). – 2018. – 8 с.
1014571
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 січня (№ 3/4). – 2018. – 8 с.
1014572
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 квітня (№ 13/15). – 2018. – 8 с.
1014573
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 грудня (№ 51/52). – 2018. – 8 с.
1014574
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 вересня (№ 35/36). – 2018. – 8 с.
1014575
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20 - 27 липня (№ 24/25). – 2018. – 8 с.
1014576
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 червня (№ 24/26). – 2018. – 8 с.
1014577
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 47/48). – 2018. – 8 с.
1014578
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 серпня (№ 31/32). – 2018. – 8 с.
1014579
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
24-31 жовтня (№ 42/43). – 2018. – 8 с.
1014580
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 29/30). – 2018. – 8 с.
1014581
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 лютого - 7 березня (№ 7/8). – 2018. – 8 с.
1014582
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
1-8 травня (№ 17/18). – 2019. – 8 с.
1014583
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2019. – 8 с.
1014584
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 13/14). – 2019. – 8 с.
1014585
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 26/27). – 2019. – 8 с.
1014586
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 червня (№ 21/22). – 2019. – 8 с.
1014587
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 5/6). – 2019. – 8 с.
1014588
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 березня (№ 9/10). – 2019. – 8 с.
1014589
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 41/43). – 2019. – 8 с.
1014590
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 47/49). – 2019. – 8 с.
1014591
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 19/20). – 2019. – 8 с.
1014592
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 8 с.
1014593
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 28/29). – 2019. – 8 с.
1014594
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 квітня (№ 15/16). – 2019. – 8 с.
1014595
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
1014596
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
1014597
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 грудня (№ 50/52). – 2019. – 8 с.
1014598
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-27 червня (№ 23/25). – 2019. – 8 с.
1014599
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 7/8). – 2019. – 8 с.
1014600
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 11/12). – 2019. – 8 с.
1014601
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 листопада (№ 44/46). – 2019. – 8 с.
1014602
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 3/4). – 2019. – 8 с.
1014603
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 8 с.
1014604
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – 2019. – 8 с.
1014605
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 вересня (№ 33/34). – 2020. – 8 с.
1014606
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 46/49). – 2020. – 12 с.
1014607
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 21/22). – 2020. – 8 с.
1014608
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
4-11 березня (№ 9/10). – 2020. – 8 с.
1014609
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 лютого (№ 5/6). – 2020. – 8 с.
1014610
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
7-14 жовтня (№ 37/38). – 2020. – 8 с.
1014611
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
11-18 листопада (№ 42/45). – 2020. – 8 с.
1014612
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 липня (№ 27/32). – 2020. – 8 с.
1014613
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50/52). – 2020. – 8 с.
1014614
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 березня (№ 11/12). – 2020. – 8 с.
1014615
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 7/8). – 2020. – 8 с.
1014616
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-28 травня (№ 17/20). – 2020. – 8 с.
1014617
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 13/16). – 2020. – 8 с.
1014618
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 3/4). – 2020. – 8 с.
1014619
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 вересня (№ 35/36). – 2020. – 8 с.
1014620
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24 червня - 1 липня (№ 23/26). – 2020. – 8 с.
1014621
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41). – 2020. – 8 с.
1014622
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
1-8 вересня (№ 36/38). – 2021. – 8 с.
1014623
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 червня (№ 22/24). – 2021. – 8 с.
1014624
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 березня (№ 7/8). – 2021. – 8 с.
1014625
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 травня (№ 16/18). – 2021. – 8 с.
1014626
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/2). – 2021. – 8 с.
1014627
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
7-15 квітня (№ 11/12). – 2021. – 8 с.
1014628
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
10-18 лютого (№ 5/6). – 2021. – 8 с.
1014629
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
14-21 липня (№ 27/29). – 2021. – 8 с.
1014630
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 серпня (№ 33/35). – 2021. – 8 с.
1014631
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 квітня (№ 13/15). – 2021. – 8 с.
1014632
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 січня (№ 3/4). – 2021. – 8 с.
1014633
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 грудня (№ 45/52). – 2021. – 12 с.
1014634
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 червня (№ 25/26). – 2021. – 8 с.
1014635
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24-31 березня (№ 9/10). – 2021. – 8 с.
1014636
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
26 травня - 2 червня (№ 19/21). – 2021. – 8 с.
1014637
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
27 жовтня - 3 листопада (№ 42/44). – 2021. – 8 с.
1014638
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 липня - 4 серпня (№ 30/32). – 2021. – 8 с.
1014639
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – 2021. – 8 с.
1014640
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/4). – 2022. – 8 с.
1014641
  Денисенко І. Освіта & сучасне суспільство: проблеми концептуального осмислення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 10-14. – ISSN 1562-529Х
1014642
  Горошко О. Освіта 2.0: психолінгвістичний аналіз / О. Горошко, Т. Полякова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 27-45. – (Psychology ; vol. 26, issue 2). – ISSN 2309-1797
1014643
  Чепак В.В. Освіта 4.0 як трансформація викладацьких практик / В.В. Чепак, Петренко-Лисак // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 44-46. – ISBN 978-966-97734-7-0
1014644
  Сухова Н.М. Освіта XXI століття як втеча від голих знаків порожнечі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1014645
  Загарницька І.І. Освіта XXI століття: у пошуках нової парадигми // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 58-66
1014646
  Любкіна О. Освіта без кордонів: магістерська програма "Корпоративні фінанси" під егідою CFA INSTITUTE / О. Любкіна, Н. Плєшакова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 79-83. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366


  Висвітлені основні напрями співпраці кафедри фінансів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка з міжнародного саморегулівною організацією інвестиційних професіоналів. Відображено, як результат такої співпраці сприяють підвищенню якості ...
1014647
  Андрущенко В. Освіта без насильства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 7-12. – ISSN 2078-1016
1014648
  Андрущенко В. Освіта без насильства // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-931-159-7
1014649
  Куценко С. Освіта без хабарів. Це можливо? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1014650
  Клименко О.М. Освіта в галузі прав людини-шлях до правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-47.
1014651
  Уваркіна О.В. Освіта в глобалізованому світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 133-140


  Розглядаються проблеми глобалізації як руху до міжнародного, глобального, світового суспільства, в якому інформація, наука й освіта є найвпливовішими факторами соціальної динаміки. Ключові слова: глобалізація, модернізація, освітні технології, ...
1014652
  Галата С. Освіта в громадах: новації та ризики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1014653
   Освіта в Європі: основні характеристики = Education in Europe: the main features : навч. посібник для студентів магістеріуму напряму "Управління навч. закладом" / [М.В. Гаврилюк, М.П. Лещенко, З.Т. Магдач, Н.В. Мукан] ; за ред. М.П. Лещенко. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 241, [3] с. : табл. – Назва на корінці, обкл., додатковому тит. арк. та текст англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-8450-32-9
1014654
  Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко; ред. С.В. Бартош. – Київ : Знання, 2006. – 207 с. – ISBN 966-346-222-1
1014655
   Освіта в інноваційному поступі суспільства : Тези доповіді міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-7
1014656
  Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві / В.О. Кудін. – Київ, 1998. – 152 с.
1014657
  Бойко А.І. Освіта в інформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 164-175. – ISSN 2072-1692


  Окреслено проблему формування освітою певних здатностей особистостей для адекватного самоусвідомлення себе в світі і здатності до включення індивідуума в суспільні процеси.
1014658
  Подольская Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1014659
  Андрущенко В. Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
1014660
  Лукашенко М.В. Освіта в контексті кризи соціальності інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 210-213. – ISSN 2076-1554
1014661
  Швед М.С. Освіта в контексті нового світобачення // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 110-116. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1014662
  Ципко С.Ю. Освіта в контексті соціального успіху: українські реалії // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 106-108


  Якісна освіта є важливою умовою досягнення успіху в сучасному суспільстві.
1014663
  Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 15-21
1014664
  Єрасов Б. Освіта в країнах Західної Європи епохи Середновіччя / Б. Єрасов, Т. Тищенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 138-145. – ISSN 2075-1478
1014665
  Андрущенко В. Освіта в міжчассі століть // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016
1014666
  Самойленко Л. Освіта в музеї та музейна освіта в історії Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-62. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду діяльності музейних підрозділів в історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подано етапи формування різнопрофільних колекцій, їхній вплив на формування освітніх програм і розвиток науки. Значну увагу ...
1014667
  Маньковська Р. Освіта в музейних практиках Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 345-353. – ISBN 978-617-7399-39-0
1014668
  Клець В.К. Освіта в німецьких менонітських поселеннях України періоду окупації в роки Великої Вітчизняної війни // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 289-302. – ISBN 978-966-551-327-8
1014669
   Освіта в Новій Зеландії // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 9 (100). – С. 12-15
1014670
  Шулікін Д. Освіта в окупації. Злочини проти української ідентичності // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 35/36)
1014671
  Осипенко О. Освіта в окупованих румунськими загарбниками селах півдня України 1941-1944 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 56-64. – ISSN 1998-4634
1014672
  Нестерова М. Освіта в подоланні соціо-культурних викликів пандемії: європейський досвід // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 23-25. – ISBN 978-617-8046-15-6
1014673
  Загакайло О. Освіта в Польщі як шлях в еміграцію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 12


  Чисельність української молоді у польських університетах стрімко зростає. Минулого навчального року у вишах Польщі лише на програмах повного циклу було понад 20 тис. українців. Це на 6 тис. більше, ніж у попередньому 2013/2014 н.р. Українці становлять ...
1014674
  Коляска І.В. Освіта в Радянській Україні : дослідження дискримінації і русифікації : пер. з англ. м. з допов. і дод. / І.В. Коляска. – Торонто : Peter Martin Associates, 1970. – 246 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ч. – ISBN 0-88778-047-4
1014675
  Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 67-73. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1014676
  Шамрай В. Освіта в системі гуманітарних технологій // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 44-60
1014677
  Думанська В. Освіта в системі інститутів людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 25-29
1014678
  Позінкевич Р.О. Освіта в системі культури : Монографія / Р.О. Позінкевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 348с. – ISBN 966-7294-93-5
1014679
  Грубов В.М. Освіта в системі національних інтересів (на прикладах США, ФРН та Франції) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 63-71. – ISBN 966-628-197-5
1014680
  Огнев"юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : Монографія / В.О. Огнев"юк. – Київ : Знання України, 2003. – 448с. – ISBN 966-7999-80-7
1014681
  Огнев"юк Віктор Олександрович Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Огнев"юк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36с. – Бібліогр.: 25 назв
1014682
  Огнев"юк Віктор Олександрович Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Огнев"юк В.О.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 412с. – Бібліогр.: л. 401 - 412
1014683
  Латиш Ю.В. Освіта в стародавньому світі // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 8-19. – ISBN 978-966-933-083-3
1014684
  Андрущенко В. Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються проблеми модернізації освіти в трансформаційному суспільстві, в якому перебуває Україна. Освіта розглядається автором у тісній взаємодії з економікою і політикою, наукою, культурою і практикою.
1014685
  Дзоз В.О. Освіта в структурі державної гуманітарної політики // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 46. – С. 64-71
1014686
  Огнев"юк В.О. Освіта в структурі українського суспільства ХХ століття // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 370-374. – ISBN 978-966-2748-30-7
1014687
  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 8-11. – ISSN 2078-1016


  З трибуни загальних зборів Національної академії педагогічних наук.
1014688
  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін (з трибуни загальних зборів Національної Академії педагогічних наук України) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 6-9. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
1014689
  Бошицький Ю.Л. Освіта в сфері інтелектуальної власності як складова інвестицій в людський капітал нації / Ю.Л. Бошицький, А.В. Лузан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 245-249. – ISSN 2219-5521


  У статті аналізуються обставини, що впливають на стан освіти в сфері інтелектуальної власності. При цьому даний освітній напрям ототожнюється з правовою освітою. А відтак, пропонуються конкретні дії з популяризації знань у сфері інтелектуальної ...
1014690
  Фурашев В. Освіта в сфері інформаційної безпеки // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 44-48. – ISBN 978-617-7814-10-7
1014691
  Лук"янова Л.Г. Освіта в туризмі : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Лук"янова. – Київ : Вища школа, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-642-359-Х


  Для студентів вищих навчальних закладів
1014692
   Освіта в Україні : Нормативна база. – Київ : Атіка, 2004. – 492с. – ISBN 966-8062-56-6, (966-326-048-3)
1014693
   Освіта в Україні. – Київ : Новий світ. – ISBN 966-8296-10-9
Кн. 1. – 2005. – 128 с. : іл.
1014694
   Освіта в Україні : Нормативна база. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : КНТ, 2006. – 484с. – ISBN 966-373-028-5
1014695
   Освіта в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-373-244-2
1014696
   Освіта в Україні // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 3 (86). – С. 18
1014697
  Беллецца С.А. Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 78-91. – ISSN 0130-5247
1014698
  Кіндрачук Н.М. Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.: загальні тенденції та національні особливості // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 83-93. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Досліджено загальні тенденції та національні особливості функціонування освіти в Україні протягом 60-х рр. ХХ ст., вивчено стан українських шкіл, вищих освітніх закладів, показано внесок освіти у формування інтелектуального та наукового потенціалу ...
1014699
  Федоренко В.Г. Освіта в Україні: перспективи розвитку / В.Г. Федоренко, О.Г. Чувардинський, С.В. Палиця // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 4-6.
1014700
  Серебрянська І.М. Освіта в Україні: спостереження крізь призму мовної картини світу : монографія / Ірина Серебрянська. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 391, [23] с. : іл. – Бібліогр.: с. 352-390. – ISBN 978-617-7675-16-6
1014701
  Ситніков Олександр Пантелійович Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ситніков Олександр Пантелійович; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 188 л. – Бібліогр.: 147 - 188
1014702
  Ситніков Олександр Пантелійович Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ситніков О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1014703
   Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. – К. : Український Світ, 2001. – 240с. – ISBN 966-7586-04-09
1014704
  Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1014705
  Смакота В. Освіта в умовах інформаційного суспільства: світові та українські реалії // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 275-292. – ISBN 978-966-02-7294-1
1014706
  Брехунець Н. Освіта в умовах командно-адміністративної системи України в 60-80-ті рр. XX ст.: історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 156-163


  Науковець А.М. Алексюк посилається на окремі рішення Міністерства освіти України, які йшли за партійними постановами і призначалися "тільки для службового користування". Згадується, що в постанові колегії Міносвіти України від 29 червня 1983 р. йшлося ...
1014707
  Новіков В.М. Освіта в умовах пандемії // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (46). – С. 80-97. – ISSN 2072-9480
1014708
  Горбунова Л. Освіта в умовах поліетнічного суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С8-15.
1014709
  Чубінська Н. Освіта в умовах сьогодення: виклики, ризики, перспективи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 3 (189), березень. – С. 50-53. – ISSN 2308-4634
1014710
  Пронников В.О. Освіта в Японії. / В.О. Пронников, І.Д. Ладанов. – К., 1991. – 31с.
1014711
  Шпарик О. Освіта в Китаї: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7263-79-0
1014712
  Марія Кічула Освіта в роки становлення України: проблеми та перспективи / Марія Кічула, К. Олексій, Т. Саварин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7263-79-0
1014713
  Нікольська Н. Освіта в США: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 161-162. – ISBN 978-617-7263-79-0
1014714
  Корольов Б.І. Освіта впроводж всього життя - веління часу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 38-40. – ISSN 0868-8117
1014715
  Дараган Т. Освіта впродовж життя - ключевий генератор розвитку людства / Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 38-49. – ISSN 1682-2366
1014716
  Фурсенко Т. Освіта впродовж життя як складова професійного розвитку актуаріїв: стандарти МАА та досвід Канади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 102-114. – ISSN 2312-5993
1014717
  Пелагеша Н. Освіта де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 43-45.
1014718
  Прокоп І. Освіта дітей з особливими потребами в умовах інклюзії: зарубіжний досвід / І. Прокоп, О. Колодницька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 245-248. – ISBN 978-617-7611-61-4
1014719
   Освіта дітей з особливими потребами: шляхи розбудови нової української школи (психолого-педагогічні аспекти) : наук.-метод. посібник для навч. закл. загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання / Комун. заклад вищ. освіти "Дніпр. акад. неперервної освіти" Дніпропетров. облради ; [редкол.: О.В. Полторацький та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 2019. – 103, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 95-99
1014720
   Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-282-0
Т. 1. – 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1014721
   Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-283-7
Т. 2. – 2019. – 172, [1] с. : табл. – Назва парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1014722
   Освіта для ветеранів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У 2020 році близько 3,5 тисяч ветеранів та 4 тисячі дітей учасників бойових дій вступили до різних закладів передвищої та вищої освіти.
1014723
  Пелагеша Н. Освіта для де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 44-46
1014724
  Виртосу І. Освіта для довічників: доступ обмежений // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 13


  У період вступних екзаменів до вищих навч. закл. не кожен може дістати шанс здобувати вищу освіту. Хоча право на освіту гарантовано низкою міжнар. та національних нормативних актів, зокрема ст. 53 Конституції України, ст. 2 Першого протоколу до ...
1014725
   Освіта для збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 28 : фото
1014726
  Ісаєнко В.М. Освіта для збалансованого розвитку: європейський вимір // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 13-14. – Бібліогр.: 7 назв.
1014727
  Клочек Г. Освіта для майбутнього = Реформа середньої школи: порівняльний аналіз, здійснений з певною метою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 вересня (№ 33). – С. 12


  Публікація директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука "Час кричати SOS" (DT. UA, №28, 2014) ще раз засвідчила: реформа середньої школи настільки назріла, що суспільство, яке хоч трохи задумується про своє майбутнє, просто ...
1014728
  Шевченко О. Освіта для майбутнього // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 20-22. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюються шляхи використання науково-технічного та інформаційного потенціалу Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія для реалізації STEM-проектів та профорієнтаційної роботи.
1014729
   Освіта для менеджерів культури. Актуальна ситуація і перспективи розвитку : аналіт. звіт : 2021 / [О. Сагайдак, І. Магдиш, І. Чужинова та ін.]. – Київ : Карбон-Сервіс, 2021. – 130 с., [1] арк., склад. вдвоє : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд.
1014730
  Левківський К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-39. – ISSN 1682-2366


  Сутність концепції сталого розвитку полягає в необхідності збереження потенціалу (біологічного, ресурсного, екологічного тощо) планети Земля для наступних поколінь за рахунок значного зменшення антропогенного тиску на природне середовище.
1014731
  Новицька Л.В. Освіта для сталого розвитку / Л.В. Новицька, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 2-4 : фото
1014732
  Левківський К. Освіта для сталогр розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-26. – ISSN 1682-2366
1014733
   Освіта для стійкого розвитку - інновація ХХI століття // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 12-17.
1014734
  Романенко М. Освіта для стійкого розвитку як методологічна основа інтеграції змісту постнекласичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-35


  Проаналізовано проблемі використання методологічного змісту теорії стійкого розвитку у процесі становлення постнекласичної освіти. Обгрунтовано роль освіти для сталого розвитку для ефективного управління освітніми змінами.
1014735
  Мелман М. Освіта для стійкого розвитку: сліпі і слон // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 10-17.
1014736
  Лук"янова Л. Освіта для сучасності. Освіта для майбутнього. Що далі? Далі буде! // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіи дорослих НАПН України Лариса Лук"янова про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
1014737
   Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 446, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1014738
   Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету / В. Приходько, Т. Сафранов, Т. Шаніна, В. Михайленко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 89-96. – ISSN 2226-3012
1014739
  Лук"янова Л.Б. Освіта дорослих : короткий термінол. словник / Л.Б. Лук"янова, О.В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 105, [1] с. – Індекс термінів і термінол. виразів: с. 100-105. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-617-640-161-2
1014740
  Хамська Н. Освіта дорослих в німецькомовних країнах та перспективні напрями її розвитку в Україні / Н. Хамська, Д. Матюк // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 79-84. – ISSN 2309-9127
1014741
   Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції : XX Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 11 лютого 2022 р. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 14-49. – ISSN 1562-529Х
1014742
  Аніщенко О. Освіта дорослих і життєтворчість Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7932-12-2
1014743
   Освіта дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики інформаційного суспільства / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 360-367. – ISBN 978-966-2748-97-0
1014744
  Ничкало Н. Освіта дорослих у діяльності академії // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 5)
1014745
  Фучила О.М. Освіта дорослих у Європі: уроки історії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 119-123. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1014746
   Освіта дорослих у Запорізькій області: досвід регіону // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5
1014747
  Огієнко О. Освіта дорослих у скандинавських країнах: концептуальні зсасди // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 162. – ISBN 978-966-644-365-9
1014748
  Комар О. Освіта дорослих у Франції як філософія життя: прагнення до навчання як прагнення до життя // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 144-145. – ISBN 978-966-644-324-6
1014749
  Плужник О. Освіта дорослих як складова неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 182-184


  Визначено вимоги до освіти дорослих та принципи неперервної освіти: гнучкість і варіативність системи освіти, вдосконалення організації й діяльності системи загальної освіти, перебудова системи професійної освіти, задоволення непрофесійних потреб ...
1014750
  Прийма С.М. Освіта дорослих як соціокультурна детермінанта суспільств знання в контексті стратегічних орієнтирів вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 21-25. – ISSN 2078-1016


  У статті наведено результати досліджень освіти дорослих як соціокультурної детермінанти суспільства знання у контексті стратегічних орієнтирів вищої освіти. Проаналізовано цивілізаційні виклики, з якими стикаються сучасні суспільства. Визначено ...
1014751
  Риковська О.В. Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814


  У статті узагальнено європейський досвід формалізації освіти дорослих, обгрунтовано необхідність дотримання Україною кваліфікаційних вимог та освітніх стандартів європейських країн у зв"язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ...
1014752
  Сорока Н. Освіта дорослих: Cui prodest? Якою повинна бути політика навчання дорослих в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-17 вересня (№ 35/36). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1014753
  Дем"яненко Н. Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX - початку XXI ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISSN 2075-1478


  Логіко-системний аналіз міжнародного досвіду і перспектив розвитку ідей "освіта дорослого населення" та "освіта впродовж життя" здійснено на основі документальної бази ЮНЕСКО періоду 1949-2010 рр. (фонди ООН НБУ імені В.І.Вернадського). Рівень ...
1014754
  Марусяк Т.С. Освіта дорослих: соціологічні аспекти вивчення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 99-103. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1014755
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-966-2748-22-3
Вип. 5. – 2012. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014756
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-279-9. – ISSN 2308-6386
Вип. 7. – 2013. – 359 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014757
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
Вип. 1 (8). – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014758
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-640-181-0. – ISSN 2308-6386
Вип. 2 (9). – 2014. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014759
  Гаращенко І. Освіта дорослих: товариства по боротьбі з низьким рівнем освіченності у Франції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 97-99
1014760
  Саєнко Т.В. Освіта екобезпечного інформаційного суспільства : проблеми і перспективи : [ монографія ] / Саєнко Т.В. ; МОНУ ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Освіта України, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-188-017-6
1014761
  Шевченко Т. Освіта єпархіальних священиків Католицької Церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 151-173
1014762
  Бабюк Л.Я. Освіта жінок Радянської України крізь призму їх повсякденного життя у 1920-1928 х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 38-43. – ISSN 2076-1554


  Уперше принцип спільного навчання у вищих навчальних закладах України був втілений влітку 1919 р. в університеті Св. Володимира.
1014763
  Патлаєнко Д.Ю. Освіта жінок у ісламських країнах // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 183-185. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1014764
  Безгін О.І. Освіта з артменеджменту як складова мистецької освіти в Україні: сучасний стан і можливості розвитку // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 236-243. – ISBN 978-966-622-885-0
1014765
  Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 148-159. – ISSN 2308-0361
1014766
  Катриченко Т. Освіта за законом // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 30-31
1014767
  Гордієнко К. Освіта за кордоном не виходячи з дому: міф чи реальність? // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 47-50


  Розглядаються шляхи отримання диплома про вищу освіту за допомогою дистанційних методів навчання, а саме через проходження онлайн-курсів.
1014768
  Кізілов О.І. Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 295-299. – ISSN 2073-9591
1014769
  Кремінь Освіта заради миру // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 4
1014770
  Михайленко В. Освіта заради розвитку - стратегічний напрям Карпатської школи 2020 / В. Михайленко, М. Близнюк, В. Шаравара // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 100-106. – ISSN 1682-2366
1014771
  Бойчук Ю. Освіта збереже Україну! // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (108). – С. 3-4. – ISSN 1562-529Х
1014772
   Освіта зі змінами і без них // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Сейм прийняв закони про зміну системи освіти в Польщі. Не буде гімназій, видовжиться навчання в початковій школі та ліцеї.
1014773
  Ященко А. Освіта знову на роздоріжжі? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 19-22
1014774
  Мусієнко І.І. Освіта і безпека: до проблеми реалізації національних інтересів у сфері освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 129-140. – (Філософія ; вип. 39)
1014775
  Гончарова Г.С. Освіта і виробництво: шляхи інтеграції в контексті національної рамки кваліфікацій // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 130-134. – ISBN 978-966-458-401-9


  У Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 2 червня 2010 року, яка розроблена Комітетом з економічних реформ при Президентові України на виконання поставлених Президентом ...
1014776
  Бабаєв В. Освіта і виховання лідерів у вищій школі - субоснова перспективного розвитку суспільства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 2616-3241


  "Особистості наділені неабиякими дієвими якостями активно впливають на характер, темпи, вектори суспільних процесів і явищ. Вони, як правило, нерідко створюють вельми позитивні умови для розвитку суспільства, проте інколи, навпаки, їх дії пробуджують ...
1014777
  Медвідь Я.Ф. Освіта і виховання моложді в системі формування міжкультурної комунікації / Я.Ф. Медвідь, Г.В. Устименко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 140-142
1014778
  Ліпін М.В. Освіта і влада в соціально-культурних викликах інформаційного світу : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Ліпін Микола Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
1014779
  Слюсаревський М. Освіта і громадська думка: шляхи до консенсусу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 52-61. – ISSN 1819-7329
1014780
  Баранівський Василь Освіта і духовна безпека українського суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті показано роль освіти у формуванні системи духовної безпеки суспільства, обгрунтована необхідність посилення ролі гуманітарної освіти в забезпеченні духовної безпеки українського суспільства.
1014781
  Гоне Жак Освіта і засоби масової інформації = Education et medias / Гоне Жак; Переклад з французької М.Марченко. – Київ : К.І.С., 2002. – 100с. – ISBN 966-8039-01-7
1014782
  Погрібний А. Освіта і зростання нації // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 216-223. – ISBN 966-7551-00-8
1014783
  Іщенко А.Ю. Освіта і людський капітал як складники національної безпеки: досвід США та висновки для України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 50-57. – ISSN 2616-9460
1014784
  Кавінська В. Освіта і місія бібліотеки університету у вихованні особистості
1014785
  Куценко В.І. Освіта і наука - генератори інновацій: парадигма взаємодії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 9-11
1014786
  Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти : Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8066-83-9
1014787
   Освіта і наука в Україні : (матеріали до VIII Світового конгресу українців). – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 123, [3] с. : іл., табл. – ISBN 966-628-0779
1014788
  Червона Л. Освіта і наука в Україні: позиція влади і опозиції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С65-69.
1014789
   Освіта і наука на теренах СНД // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Відбулося спільне засідання Євразійської асоціації університетів. У роботи засідання взяла участь делегація КНУТШ на чолі з ректором академіком Л.В. Губерським.
1014790
   Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 84 с.
1014791
   Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – 307, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7814-10-7
1014792
  Піддячий М. Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 59-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1014793
  Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації : Факти, роздуми, перспективи / В.Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2003. – 216 с. – ISBN 966-8066-12-Х
1014794
  Павленко В. Освіта і наука української діаспори Австралії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 124-128. – (Історія ; Вип. 20)
1014795
  Шестак В.С. Освіта і наука як чинники забезпечення соціально-економічного розвитку України (теоретико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 12-17. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті на основі аналізу чинного законодавства та наукової літератури досліджено наскільки в умовах посилення загальносвітових процесів глобалізації та інформатизації, виникнення глобальних соціально-економічних, політичних, екологічних негараздів, ...
1014796
  Гондюл В.П. Освіта і наука як чинники розвитку держави та її іміджу в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 120-125
1014797
  Ніколаєнко С. Освіта і наука. Законодавчі та методологічні основи : Навчальний посібник / МОіНУ; Станіслав Ніколаєнко. – Київ : Політехніка, 2004. – 280с. – ISBN 966-622-150-0
1014798
  Ніколаєнко С. Освіта і наука: зміни в законодавстві необхідні! // Голос України., 2004


  [Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань науки і освіти]
1014799
  Кремень В. Освіта і наука: інноваційний аспект // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 2223-5752
1014800
  Євтух О. Освіта і наука: час еволюції // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 0372-6436


  На прикладі систем освіти провідних зарубіжних держав і пострадянських країн проаналізовано головні їхні проблеми й подано кілька прпозицій щодо їхнього розв"язання.
1014801
  Шевченко В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.39-41
1014802
  Кучера І.В. Освіта і нерівність як теоретична та практична проблема сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 12-15. – ISSN 2077-1800
1014803
  Клепко С.Ф. Освіта і освітня політика в демократичній державі // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 425-433. – ISBN 978-966-2748-30-7
1014804
  Грицаєнко П.М. Освіта і освіченість як предмет соціально-філософського аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1014805
  Олефір В.І. Освіта і охорона здоров"я інвалідів: адміністративно-правове забезпечення державного управління галузями : навч. посібник / В.І. Олефір ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Леся, 2013. – 159, [1] с. – Бібліогр. : с. 154-159 та в кінці розд. – ISBN 966-8126-53-7
1014806
  Марушкевич А.А. Освіта і педагогічна наука в життєдіяльності С.Х. Чавдарова // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 5-11. – ISBN 978-617-640-364-7
1014807
  Фроленкова Н.А. Освіта і професійний розвиток песоналу як елемент кадрового менеджменту організацій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 210-218. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
1014808
  Гергель О. Освіта і релігія: перехрестя взаєморозуміння // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 квітня (№ 17). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1014809
  Сааков С.О. Освіта і ринкова економіка: їх взаємозв"язок і взаємовплив // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 29-39. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
1014810
   Освіта і суспільство : навч. посібник / [П.М. Куліков, Т.В. Деветорова, І.В. Деветов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Рада ректорів Київ. вуз. центру. – Київ : [б. в.], 2018. – 359, [1] с. : портр., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-622-885-0
1014811
  Шейко В. Освіта і суспільтство / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Висвітлено понад 90-річний плідний досвід функціонування Харківської державної академії культури.
1014812
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 2. – 1997
1014813
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 3. – 1997
1014814
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 4. – 1997
1014815
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 1. – 1997
1014816
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 1. – 1998
1014817
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 2. – 1998
1014818
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 3. – 1998
1014819
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 4. – 1998
1014820
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 2. – 1999
1014821
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 3. – 1999
1014822
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 1. – 1999
1014823
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 4. – 1999
1014824
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .4, № 3/4. – 2000
1014825
   Освіта і управління. – Київ
Т. 4, № 1/2. – 2000
1014826
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 1. – 2002
1014827
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Т. 5, Ч. 4. – 2002
1014828
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 3. – 2002
1014829
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 2. – 2002
1014830
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 2. – 2003
1014831
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 1. – 2003
1014832
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 4. – 2003
1014833
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 3. – 2003
1014834
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 1. – 2004
1014835
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 3/4. – 2004
1014836
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 2. – 2004
1014837
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 1. – 2005
1014838
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 2. – 2005
1014839
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 3/4. – 2005
1014840
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 2. – 2006
1014841
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 3/4. – 2006
1014842
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 1. – 2006
1014843
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 3/4. – 2007
1014844
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 1. – 2007
1014845
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 2. – 2007
1014846
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч.4. – 2008
1014847
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч. 2/3. – 2008
1014848
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч. 1. – 2008
1014849
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 2. – 2009
1014850
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 1. – 2009
1014851
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 3/4. – 2009
1014852
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч. 1. – 2010
1014853
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч 2/3. – 2010
1014854
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч. 4. – 2010
1014855
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 14, ч. 2/3. – 2011
1014856
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2001-
Т. 14, ч. 4. – 2011
1014857
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 1. – 2012
1014858
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 2/3. – 2012
1014859
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 4. – 2012
1014860
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
Т. 16, ч. 1/2. – 2013
1014861
  Божук Л. Освіта і шкільництво українського зарубіжжя: форми і методи опіки сучасної української держави // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 216-229. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
1014862
  Гуменюк О. Освіта інтернованих військових Армії УНР в таборі в Александрові-Куявському // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 29 травня (№ 22). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1014863
  Любицький І. Освіта й виховання у пастирських посланнях митрополита Андрея Шептицького // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 3-9
1014864
  Власюк В.Є. Освіта й економіка: взаємообумовленість стану чи перспектива занепаду? // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 157-170. – ISSN 2077-7450
1014865
   Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. С.І. Здіорука]. – Київ : НІСД, 2014. – 121, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-227-8
1014866
   Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – 188, [3] с. : іл., табл. – На обкл. також: Education science industry. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-947-6
1014867
  Сіткар В. Освіта й наука як чинники соціальної стабільності та розвитку суспільства / В. Сіткар, С. Сіткар // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 230-233


  Наголошується, що університет сьогодні має стати організацією, яка не відтворює усталені моделі діяльності, а постійно самонавчається, випробовує різні освітні та технологічні інновації, перебудовує свідомість. Вищі заклади освіти через систему ...
1014868
  Мовчун О. Освіта й сучасні глобалізаційні процеси: український вимір // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 2. – С. 59-62.
1014869
  Барчан О.В. Освіта й шкільництво як об"єкти публіцистики Василя Гренджі-Донського у 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті досліджується освіта і шкільництво як об"єкт публіцистики Василя Гренджі-Донського у 20-30-х рр. ХХ ст. Розглядаються, зокрема, актуалізовані в його публіцистичних працях проблеми знищення урядом Чехословаччини української школи в Закарпатті, ...
1014870
  Кучай Т.П. Освіта Китаю та їі роль у підготовці висококваліфікованих фахівців // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С.43-45. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1014871
  Філоненко О.В. Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / Оксана Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – 411, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 311-387 та в додатках: с. 389-411. – ISBN 978-617-7364-13-8
1014872
  Огієнко О. Освіта корінних народів у США і Канаді: історія і сучасні реалії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 46-57. – ISSN 2312-5993
1014873
   Освіта крізь життя : до 100-річчя від дня народження Г.Г. Єфіменка // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – № 1 (111) : Технічні науки. – С. 115-118. – ISSN 1810-0546


  У 2017 р. виповнюється 100 років від дня народження видатного вченого, педагога, організатора української освіти, професора, доктора технічних наук, член-кореспондента НАН України Георгія Григоровича Єфіменка. Був ректором Дніпропетровського ...
1014874
   Освіта крізь життя. До 100-річчя від дня народження Г.Г. Єфіменка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 114-118. – ISSN 1682-2366


  Час роботи Г.Г. Єфіменка на посаді міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР були створени сучасні навчально-наукові комплекси КНУ імені Тараса Шевченка, під його безпосереднім керівництвом починали свою роботу таки видатні сучасні ректори, ...
1014875
  Сазоненко Г.С. Освіта майбутнього : науково-методичний посібник / Г.С. Сазоненко ; Український гуманітарний ліцей Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-699-415-1
1014876
  Кулик Н. Освіта майбутнього: випробування прогресом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Чи виконує система освіти функції сьогодні, коли нові технології та інновації кардинально змінили життя на планеті? Які зміни можна очікувати у цій царині найближчим часом? Яка освіта потрібна молоді, аби розуміти світ завтрашнього дня і не відчувати ...
1014877
  Москалик Г.Ф. Освіта майбутнього: погляд філософа // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1014878
  Шумік І. Освіта можливостей / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік розповіла про Всеукраїнську конференцію присвячену професійній освіті, яка відбулася у серпні 2019 р.
1014879
  Коваленко С. Освіта на віддаленні. Ретроспективний аналіз дисертацій за темою "Дистанційна освіта" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 (317), грудень. – С. 33-40. – ISSN 2076-9326
1014880
   Освіта на зламі епох / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "Для чого Університету Святого Володимира була потрібна шпага? Кому кияни мають завдячувати парком навпроти Червоного корпусу КНУ? Хто були справжні батьки Київського політеху? Який зв"язок є між Володимиром Висоцьким, Київським комерційним інститутом ...
1014881
  Волик І. Освіта на карантині. Як школи за кордоном організували дистанційне навчання // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 40-47
1014882
  Хуткий Д. Освіта на магістерських програмах НаУКМА: думки студентів магістеріуму // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 103-109. – ISSN 2306-3974
1014883
  Делібалтова Ю.В. Освіта на Підкарпатській Русі в 20-ті роки // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 50-54. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128


  В статті висвітлюється державна політика Чехословацької Республики у галузі освіти українського населення, з"ясовуються правові засади становлення та розвитку національної освіти, задоволення освітніх запитів українців Підкарпатської Русі в 20-ті роки ...
1014884
  Моісеєва Т. Освіта на роздоріжжі // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 66). – С. 1, 8-9


  Дискусії щодо законопроектів про освіту: спільне та різне.
1014885
   Освіта на Україні в цифрах. – Харків, 1936. – 71с.
1014886
  Хомра Олександр Освіта населення України: територіальні відмінностій й тенденції динаміки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 35-39 : Діагр. – Бібліогр. 11 назв
1014887
  Зеркаль М.М. Освіта національних меншин України (1990-2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 121-135. – ISSN 0130-5247
1014888
  Прудько В.О. Освіта Ніжинщини в період Української Держави П. Скоропадського // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 353-363. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1014889
  Павлюк С.В. Освіта Німеччини: шлях до досконалості і необхідність інновацій // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 84-85
1014890
  Андрущенко В. Освіта нового століття: приоритети розвтку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С 5-7. – ISSN 2078-1016


  З виступу на загальних зборах Національної академії педагогічних наук України.
1014891
  Лавриченко Н.М. Освіта обдарованих: вітчизняний та міжнародний контексти // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 100-103. – ISBN 978-966-698-283-7
1014892
  Красножон Н.В. Освіта Одещини: індекс безпеки // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 1 (1). – С. 46-50. – ISSN 2786-69-47
1014893
   Освіта онлайн. Технологічна революція, що назріла давно, нарешті почалася // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 28 (296). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  "... Київський національний університет імені Тараса Шевченка нещодавно оголосив про запуск першого в Україні проекту масових інтернет-курсів".
1014894
   Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2000-. – ISSN 2313-4011
Вип. 5. – 2014. – До 2009р. вих. під назвою "Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальної школі". Резюме укр., рос., англ. мовами
1014895
   Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. збірник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2313-4011
Вип. 12 : / [редкол.: В.В. Засенко (голов. ред.), А.А. Колупаєва, Т.П. Вісковатова та ін.]. – 2017. – 182, [2] с. : іл., табл. – Зб. засн. 2000 р. - До 2009 р. виходив під назвою "Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи в спеціальній школі". - Резюме укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1014896
   Освіта поза фокусом / І. Тодоров, Ю. Бобало, С. Леп"явко, І. Пилипенко; підгот. Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 18


  Чи встигає ТБ реагувати на нові виклики у вищій школі, - думка експертів. "...Однак не всі освітні новації були сприйняті суспільством та експертним середовищем позитивно. Багато запитань викликало рішення Міністерства освіти та науки дозволити вузам ...
1014897
  Чижевський Б. Освіта потребує повноцінного фінансування та розвитку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 4 лютого (№ 22). – С. 9
1014898
   Освіта починається змалку // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 1


  Випускниця кафедри диференціальних рівнянь (2016 року) Вероніка Дідусенко допомагає вихованцям дитячих будинків та дітям з неблагополучних родин розвивати свої здібності до природничо-математичних наук. Програма розрахована на дітей 6-8 років.
1014899
  Оржеховська О. Освіта про здоровий спосіб життя у шкільництві Великої Британії: перспективи для України // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 45-51
1014900
  Ілліч І. Освіта проти "зашколеності" / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1014901
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 1/2. – 2008. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014902
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1014903
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1014904
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1014905
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1014906
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2010. – 323 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014907
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1014908
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1014909
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
№ 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1014910
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2005-
№ 2 (32). – 2013. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014911
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2005-
№ 3 (33). – 2013. – 452 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014912
   Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : Україна, 2005-
№ 2 (43). – 2016. – 104, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1014913
  Архипова С.П. Освіта соціально незахищених категорій дорослих : методологія, теорія, практика : монографія / С.П. Архипова ; за ред. А.І. Кузьмінського ; [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 366, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 313-347. – ISBN 978-966-493-501-9
1014914
  Звєрєва О. Освіта споживача-важливе державне завдання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-36. – ISSN 0132-1331
1014915
  Звєрєва О. Освіта споживача - важливе державне завдання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1014916
  Ісаєнко В. Освіта сталого розвитку: виклики сьогодення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  В статті йдеться про тенденції освіти для сталого розвитку, світові тенденції та українське законодавство.
1014917
  Щерба Н. Освіта старшокласників із інвалідністю: досвід скандинавських країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 56-68. – ISSN 2312-5993
1014918
  Репешко П Освіта судового експерта у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-25. – ISSN 1608-6422
1014919
  Кочубей Н. Освіта сучасної України в контексті сталого розвитку та ноотехнологій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 44-52. – ISSN 2078-1016
1014920
  Синельникова В.В. Освіта США та ефективна організація роботи в школі / В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3 (75)). – ISBN 978-611-00-0062-8
1014921
  Зубчик О.А. Освіта та демократія: українська молодь як суб"єкт суспільно-політичних трансформацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В української молоді як в особливої суспільної групи досить велика кількість суб?єктивних і об?єктивних перешкод на шляху самовизначення в політико-ідеологічній сфері. Визначення та подолання таких перешкод є передумовою залучення молоді до процесів ...
1014922
  Зубчик О.А. Освіта та демократія: українська молодь як суб"єкт суспільно-політичних трансформацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – C. 126-128
1014923
  Вернер Я. Освіта та децентралізація в Західній Європі: політика "сплетення" в дії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (3). – С. 265-282. – ISSN 1684-906Х
1014924
  Бойко Я.М. Освіта та інноваційні технології // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 306-309. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1014925
  Черкашина О.В. Освіта та її музичний компонент як важливі чинники розвитку національної культури: Вінниця (перша третина ХХ ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 67-71
1014926
  Огнев"юк В. Освіта та конкурентоспроможність суспільства // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 37-44. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано світовий рейтинг України за даними Індексу людського розвитку, глобального індексу конкурентоспроможності, Індексу Економіки знань, Індексу інноваційності. Здійснено порівняння показників світових рейтингів України серед країн світу ...
1014927
  Рига Д. Освіта та навчальні заклади в Чернігові, впродовж п"ятдесяти років з часу скасування козацької держави (1775-1825 рр.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 367-369. – ISSN 2078-0850
1014928
  Шебанін В.С. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 3 (185). – С. 94-103
1014929
  Курило В.С. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / В.С. Курило; Рец.: Ярмаченко М.Д., Вовк Л.П., Коротяєв Б.І. – Луганськ, 2000. – 460с. – ISBN 966-617-042-6
1014930
  Алексейчук І.С. Освіта та політика: аспекти взаємодії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 197-199. – ISSN 2076-1554
1014931
  Грищенко І.М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 56-61. – ISSN 1993-6788
1014932
  Прокопенко А.Л. Освіта та процеси соціального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-130. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1014933
  Пачев С.І. Освіта та рівень писемності приазовських болгар у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.205-209. – ISBN 966-7089-17-7
1014934
   Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
№ 6, листопад. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1014935
   Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
№ 7, грудень. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1014936
  Черкашин С.В. Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 373-383. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Йдеться про необхідність розробки у навчальних закладах Німеччини сучасної концепції виховання особистості в умовах постіндустріального суспільства.
1014937
  Кремень В. Освіта у виклику сучасності: проблеми та перспективи // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Виступ президента НАПН України Василь Кремень на VII польсько-українському форумі "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
1014938
  Писаренко О.Л. Освіта у вимірах соціо-інформаційного простору та часу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 119-124. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1014939
  Комарова О.А. Освіта у вимірі інформаційного суспільства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
1014940
  Шулікін Д. Освіта у вогні: літопис війни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 12 грудня (№ 47/48)
1014941
  Брусенцова Я. Освіта у громадах: чого чекати від законодавчих змін? / Я. Брусенцова, А. Мацокін; підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про те, як може вплинути на управління освітою нещодавно ухвалений закон, що розширює повноваження голів громад під час воєнного стану, розповіли юристи Яна Брусенцова й Андрій Мацокін. Вебінар відбувся у рамках програми "Освіта у нових громадах від ...
1014942
  Шляховчук О.В. Освіта у дусі глобального громадянства: питання всередині парадигми // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 240-241
1014943
  Розовик Д. Освіта у політиці урядів України періоду революційної доби (1917-1920 рр.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 540-546. – ISBN 978-966-611-889-2
1014944
   Освіта у прфронтовій зоні й пенсії науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет ухвалив рішення щодо освітніх потреб громадян у зв"язку із проведенням антитерористичної операції, а також рекомендував Верховній Раді ухвалили законопроект, що передбачає збереження наукових пенсій за працюючими науковцями.
1014945
  Слепченко А.А. Освіта у сфері запобігання змінам клімату - правові аспекти // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – C. 139-141. – ISBN 978-617-7649-48-8
1014946
  Тимошенко Ю. Освіта у сфері менеджменту: між парадигмами керівництва і лідерства / Ю. Тимошенко, Л. Завгородня // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 18-24. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  В основу статті покладено ідею про те, що якість освіти у сфері менеджменту значною мірою залежить від чіткості концептуальних орієнтирів, на яких будуються і реалізуються освітні програми підготовки управлінців. На думку авторів, яка спирається на ...
1014947
   Освіта у Фінляндії - стартовий капітал в майбутнє // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 10-13


  Про систему вищої та професійної освіти Фінляндії.
1014948
  Третякова Н.В. Освіта у Франції // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 35-38
1014949
   Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал
Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – 2012. – 245, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1014950
   Освіта України - 2007 : інформаційно-аналітичні матеріли діяльності Міністерства освіти і науки України у 2007 році / МОНУ ; [уклад. : К.М. Левківський, В.П. Погребняк, А.К. Солоденко та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-346-460-2
1014951
   Освіта України : збірник законів: довідкове видання станом на 1 жовтня 2007 р. / [Харківська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України; за ред. Борисенка С.О.]. – 2-ге вид., доп. та виправл. – Харків : Бурун Книга, 2008. – 304с. – (Нормативні акти України). – ISBN 978-966-8942-14-3
1014952
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
1 жовтня (№ 40). – 2012. – 16 с.
1014953
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 липня (№ 27). – 2012. – 16 с.
1014954
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
2 квітня (№ 14). – 2012. – 16 с.
1014955
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
3 вересня (№ 36). – 2012. – 16 с.
1014956
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 червня (№ 23). – 2012. – 16 с.
1014957
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
6 лютого (№ 6). – 2012. – 16 с.
1014958
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
1014959
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
10 вересня (№ 37). – 2012. – 16 с.
1014960
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 червня (№ 24). – 2012. – 16 с.
1014961
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 серпня (№ 33). – 2012. – 16 с.
1014962
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
13 лютого (№ 7). – 2012. – 16 с.
1014963
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
14 травня (№ 19/20). – 2012. – 16 с.
1014964
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 жовтня (№ 42). – 2012. – 16 с.
1014965
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
16 квітня (№ 16). – 2012. – 16 с.
1014966
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
17 вересня (№ 38). – 2012. – 16 с.
1014967
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 червня (№ 25). – 2012. – 16 с.
1014968
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 серпня (№ 34). – 2012. – 16 с.
1014969
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 березня (№ 13). – 2012. – 16 с.
1014970
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 травня (№ 22). – 2012. – 16 с.
1014971
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 липня (№ 31). – 2012. – 16 с.
1014972
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 січня (№ 5). – 2012. – 16 с.
1014973
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України : спеціальний випуск. – Київ, 2013-. – ISSN 2219-5793
№ 2 (2), лютий. – 2013. – 177 с. – отримують передплатники "Атестаційного вісника"
1014974
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
№ 4 (4), квітень. – 2013. – 117 с. – Спецвипуск отримують передплатники ж-лу "Атестаційний вісник"
1014975
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
4 березня (№ 9). – 2013. – 16 с.
1014976
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
7 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1014977
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 березня (№ 10). – 2013. – 16 с.
1014978
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
11 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
1014979
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
12 серпня (№ 32). – 2013. – 16 с.
1014980
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
15 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1014981
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
1014982
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
18 лютого (№ 7). – 2013. – 16 с.
1014983
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
19 серпня (№ 33). – 2013. – 16 с.
1014984
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
20 травня (№ 19/20). – 2013. – 16 с.
1014985
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
21 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
1014986
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013-. – ISSN 2219-5793
22 квітня (№ 16). – 2013. – 16с
1014987
   Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
25 лютого (№ 8). – 2013. – 16 с.
1014988
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
26 серпня (№ 34). – 2013. – 16 с.
1014989
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
27 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
1014990
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
28 жовтня (№ 43). – 2013. – 16 с.
1014991
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
29 липня (№ 30). – 2013. – 16 с.
1014992
   Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-. – ISSN 2219-5793
30 вересня (№ 39). – 2013. – 16 с.
1014993
  Тимошенко О. Освіта України в контексті розвитку світових освітніх тенденцій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 90-97
1014994
  Вітренко Ю. Освіта України в Системі національних рахунків // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С.9-22. – ISSN 2078-1016
1014995
  Андрущенко Т. Освіта України в системі цінностей "розколотого світу" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 31-37
1014996
  Левківський К. Освіта України в соціально-економічному вимірі XXI століття / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 20-29. – ISSN 1682-2366
1014997
  Кремень В. Освіта України в умовах глобалізації або - зміни, котрі назріли // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 74-77
1014998
  Корецька А.І. Освіта України у сучасниїх соціокультурних контекстах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-35
1014999
  Піскун В. Освіта українського зарубіжжя як спосіб відстоювання українських національних інтересів: історичний досвід та сучасна практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості державної стратегії України у сфері освіти українського зарубіжжя. Державна політика повинна базуватися на : єдності державних та громадських чинників, інтегративному підході та розумінні різновіковості освіти в ...
1015000
  Піскун В. Освіта українського зарубіжжя: питання взаємокультуного проникнення в країнах проживання // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 79-82. – ISBN 966-7586-04-09
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,