Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1013001
  Изотова Т. "Поэзия - искусство выбора одного слова вместо многих..." // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.75-78. – ISSN 1130-6545
1013002
  Лосиевский И.Я. "Поэзия требует полной обнаженности сердца..." (К 100-летию со дня рождения Дм. Кедрина) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 15-24.
1013003
  Фрумкин Константин "Поэзия труда" в начале и конце 20 века: Борис Стругацкий и Алистер Кроули // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2005. – № 9. – С. 154-190. – ISSN 0869-44435
1013004
  Шама И.Н. "Поэма конца" М. Цветаевой: трудности перевода и перспективы их преодоления / И.Н. Шама, Н.И. Образцова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 172-175. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1013005
  Ванечкина И.Л. "Поэма огня". / И.Л. Ванечкина, Б.М. Галеев. – Казань, 1981. – 168с.
1013006
  Скворцов А. "Поэт" Арсения Тарковского: от реального - к идеальному // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 263-284. – ISSN 0042-8795
1013007
  Шуйская Н. "Поэтесса рассказа" из Сирии // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2005. – № 2. – С. 62-63. – ISSN 0321-5075


  [Сирийская писательница Гаде ас-Самман (р. в 1942 г.)]
1013008
  Роднянская И.Б. "Поэтика грезы" как инструмент утопической критики цивилизации // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1987. – Вып. 4. – С. 192-228. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1013009
  Малішевська І.П. Пошуки самоідентичності у романі "Паперовий будиночок" Франсуази Мале-Жоріс : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 295-299
1013010
  Туренко О.С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвіди Середньовіччя : монографія / Туренко О.С. – Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-255-2
1013011
  Єсипенко Р.М. Пошуки соціально-обумовлених принципів організації навчального процесу в українській театральній освіті у 20-ті – першій половині 30-х років XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 329-336
1013012
  Шемаєва Г.В. Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 68-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Позначено основні принципи коеволюційної методології. Узагальнено коеволюційні ідеї і концепції, серед яких виокремлено: коеволюційні процеси розвитку бібліотек, науки і наукових комунікацій; коеволюцію технократичного та гуманістичного напрямів ...
1013013
  Михайлов В. Пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена розробці раціонального комплексу пошуків та геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини, насамперед, сланцевого газу. Основною метою цієї роботи є аналіз існуючих методів пошуків, визначення найважливіших ...
1013014
  Харченко О. Пошуки теоретичних джерел "соціальної держави" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 404-406
1013015
  Гаврик В. Пошуки українськими політиками державотворчої стратегії (кінець 1918 - початок 1919 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 38-43


  Аналізуються розбіжності в українському політикумі щодо проблем державного устрою та політичного режиму України.
1013016
  Красавіна В. Пошуки української інтелігенції в повісті І. Нечуя-Левицького "Хмари" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (379). – С. 6-10
1013017
  Дикалюк М.С. Пошуки універсального методу у філософії Я. Коменського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 72-74
1013018
  Заєць Р. Пошуки успіху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-39
1013019
  Гончарук П.С. Пошуки шляхів до національного визволення у спорідненості слов"янських народів // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 50-65. – ISBN 978-966-452-148-9
1013020
  Братусь І.В. Пошуки шляхів збереження історичної пам"яті в освіті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 106-107. – ISSN 2076-1554


  Фахівці намагаються зробити роботу з історичними інформаційними джерелами більш доскональною. Учнівство не замислюються в сутність написаного, сліпо довіряють "тексту з Інтернету".
1013021
  Гнатенко Н.Г. Пошуки шляхів легалізації лобізму в Україні: зміна парадигм // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 171-175. – ISSN 2220-1394
1013022
  Куліш С.М. Пошуки шляхів у підборі і підготовці науково-педагогічних кадрів в Харківському університеті у першій чверті XIX ст // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 54-60. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х


  Згадується професор Університету Св. Володимира В.С. Іконніков.
1013023
  Тетерюк Марія Пошуки шляху в умовах відчуження. Центральні теми Джима Джармуша // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 25-29. – ISSN 1562-3238


  Режисер Джим Джармуш- один з найвідоміших представників америк. незалежного кіно
1013024
  Семеніст І. Пошуки Японією нової ролі у світі: дискусії поч. 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 64-70
1013025
  Бойко В.Г. Пошуки, знахідки та суперечності в гармонізації старовинних православних розспівів (кінець XVIII-XIX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 258-267
1013026
  Наулко В.І. Пошуки. Роздуми. Студії : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / Всеволод Іванович Наулко ; [редкол.: Сохань П.С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Київ. славіст. ун-т. – Київ : Український письменник, 2013. – 390, [2] с., XXXII арк. фот. : іл. – Покажч. праць авт.: с. 357-387. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-347-2


  Бібліотеці географічного ф-та Київського Національного університета, від випускника кафедри геодезії та картографії 1956 (!) р. - автора цієї книжки, з побажанням добра та щастя. Підпис. 29.III.
1013027
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (10). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1013028
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (11). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1013029
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (12). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1013030
   Пошукова та екологічна геохімія = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1013031
   Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (17). – 2016. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1013032
   Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (18). – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1013033
   Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1/2 (14/15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1013034
   Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
№ 1 (16). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1013035
  Щербатюк В.М. Пошукові експедиції як спосіб дослідження селянського повстанського руху доби Української революції 1917 - 1921 рр. (за результатами пошукових експедиції організації "Витоки" Національної спілки краєзнавців України) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 166-173. – ISBN 966-614-021-7
1013036
  Перебитюк Микола Васильович Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні злочинів : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Перебитюк Микола Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1013037
  Перебитюк М.В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування в розслідуванні злочинів : Монографія / М.В. Перебитюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 95с. – ISBN 966-594-317-0
1013038
  Каазнцева В Л. Пошукові роботи Астрономічного музею та ювілейні дати Київської університетської обсерваторії 2013 року / В Л. Каазнцева, С.А. Салата // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 75-76
1013039
  Грицик Л. Пошукові стратегії компаративістики


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1013040
  Шльончик А. Пошуково-дослідницька робота на уроках мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 2-8.
1013041
  Погосян Т.В. Пошуково-дослідницька робота студентів - засіб самостійного набуття знань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 29-30 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1013042
  Коструба А. Пошуково-інформаційно-аналітичні засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 7-10
1013043
  Його В. Пощади не буде / В. Його. – Київ, 1965. – 355 с.
1013044
  Деблин А. Пощады нет / А. Деблин. – Москва, 1937. – 448с.
1013045
  Михалков С.В. Пощечина / С.В. Михалков. – М., 1975. – 263с.
1013046
  Слонимский М.Л. Пощещина / М.Л. Слонимский. – Л, 1930. – 92с.
1013047
  Азизов Рустам Думан оглу Поэемы Нами Хазри : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Азизов Рустам Думан оглу; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1980. – 27л.
1013048
  Антокольский П.Г. Поэзии Литвы // Поэзия Литвы / гл. ред. П. Антокольский. – Вильнюс, 1950. – С. 5-9
1013049
  Султанов К. Поэзии неугасимый свет / К. Султанов. – Махачкала, 1975. – 157с.
1013050
  Девитт В В. Поэзии огни негасимые / В В. Девитт, . – Баку, 1979. – 127 с.
1013051
   Поэзию в язык из языка. – Ереван, 1978. – 80с.
1013052
  Фролов Ю.Ф. Поэзия -- в траве. / Ю.Ф. Фролов. – Ижевск, 1971. – 52с.
1013053
  Горбунов В.В. Поэзия - душа народа / В.В. Горбунов. – Саранск, 1973. – 296с.
1013054
  Наровчатов С.С. Поэзия - души движенье / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 38 с.
1013055
  Казаков М. Поэзия - любимая подруга : стихи / М. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1950. – 96 с.
1013056
  Казаков М. Поэзия - любимая подруга : стихи / М. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 96 с.
1013057
  ШкляревскийИ.И Поэзия - львица с гривой / ШкляревскийИ.И. – М., 1986. – 144с.
1013058
  Дементьев В. Поэзия - моя отрада / В. Дементьев. – Москва : Современник, 1975. – 493 с.
1013059
  Пушкин А.С. Поэзия / А.С. Пушкин. – М-Л, 1949. – 528с.
1013060
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1973. – 335с.
1013061
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.10. – 1973. – 224с.
1013062
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.11. – 1974. – 240с.
1013063
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.12. – 1974. – 240с.
1013064
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.13. – 1974. – 256с.
1013065
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1976. – 336с.
1013066
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.18. – 1977. – 240с.
1013067
   Поэзия : Альманах. – Москва : Молодая гвардия
Вып.19. – 1977. – 192с.
1013068
  Лермонтов М.Ю. Поэзия / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 190с.
1013069
  Каспрович Я. Поэзия / Я. Каспрович. – Л., 1983. – 182с.
1013070
  Коста Хетагуров Поэзия / Коста Хетагуров. – Москва, 1986. – 350 с.
1013071
  Ломоносов М.В. Поэзия / М.В. Ломоносов. – Воронеж, 1986. – 334с.
1013072
  Кольцов А.В. Поэзия / А.В. Кольцов, И.В. Никитин. – Воронеж, 1989. – 206с.
1013073
  Салимон В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 11. – С. 86-90. – ISSN 0130-7673
1013074
  Черешня В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 12. – С. 109-112. – ISSN 0130-7673
1013075
  Киселев Л. Поэзия // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 1. – С. 75-77
1013076
  Корин Г. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 10. – С. 46-48. – ISSN 0012-6756
1013077
  Кобрин Ю. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 0130-7673
1013078
  Кушнер А. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 26-32. – ISSN 0130-7673
1013079
  Лиснянская И. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 7-11. – ISSN 0130-7673
1013080
  Туманова М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 6. – С. 46-50. – ISSN 0131-8136
1013081
  Грязов А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 0131-8136
1013082
  Аксюта А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 6. – С. 58-61. – ISSN 0131-8136
1013083
  Зозуля Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 11/12. – С. 114-117. – ISSN 0131-8136
1013084
  Сухарев Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 20-22. – ISSN 0131-8136
1013085
  Рыбалкин С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 114-118. – ISSN 0131-8136
1013086
  Курлат И. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0131-8136
1013087
  Соложенкина С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0131-8136
1013088
  Лаврентьева Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0131-8136
1013089
  Титова Л. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 117-122. – ISSN 0131-8136
1013090
  Майрекер Ф. Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 112-115. – ISSN 1130-6545
1013091
  Рубо Ж. Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 108-114. – ISSN 1130-6545
1013092
  Куллэ В. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 5. – С. 26-44. – ISSN 0012-6756
1013093
  Казарин Ю. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С. 40-43. – ISSN 0130-7673
1013094
  Пиндар Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С. 92-101. – ISSN 0130-7673
1013095
  Павлова В. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 5. – С. 7-9. – ISSN 0130-7673
1013096
  Лиснянская И. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
1013097
  Панкин Б. Поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 84-88. – ISSN 0012-6756
1013098
  Корнилов В. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2004. – № 7-8. – С. 54-57. – ISSN 0132-2036
1013099
  Гутман Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 10. – С. 29-33. – ISSN 0131-8136
1013100
  Окунь М. Поэзия // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1013101
  Векслер М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 9. – С. 132-137. – ISSN 0131-8136
1013102
  Новиков Сергей Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 105-116. – ISSN 0131-8136
1013103
  Тальков И. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 9. – С.75-78. – ISSN 0132-2036
1013104
  Соложенкина С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0131-8136
1013105
  Лапшина Е. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 1. – С. 70-75. – ISSN 0131-8136
1013106
  Городницкий А. Поэзия // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1013107
  Машевский А. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 86-89. – ISSN 0321-1878
1013108
  Евтушенко Е. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 4. – С. 3-6.
1013109
  Комаров А. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С.88-89. – ISSN 0321-1878
1013110
  Семенченко Г. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С.42-47. – ISSN 0131-8136
1013111
  Пастернак Б.Л. Поэзия / Борис Пастернак. – Москва : АСТ; АСТ Москва, 2007. – 352 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-016576-6
1013112
  Твердохлеб А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 4. – С. 113-121. – ISSN 0131-8136
1013113
  Тушинский Л. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 32-39. – ISSN 0131-8136
1013114
  Аверьянов В. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 17-25. – ISSN 0132-2036
1013115
  Краснова Н. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 10. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1013116
  Загорулько А. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 2. – С. 151-155. – ISSN 0131-8136
1013117
  Тилло М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 139-146. – ISSN 0131-8136
1013118
  Ильин В. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 122-127. – ISSN 0131-8136
1013119
  Мейзфилд Д. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-2036
1013120
  Вознесенский А. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 2. – С. 29-31.
1013121
  Шелковый С. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 122-131. – ISSN 0131-8136
1013122
  Туманова М. Поэзия // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 23-29. – ISSN 0131-8136
1013123
  Солнцев Р. Поэзия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 64-69. – ISSN 0132-2036
1013124
  Волошин М. Поэзия : поэзия: стихи; рисунки // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 124-141


  Максимилиан Александрович Волошин (Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, 1877-1932) - русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
1013125
  Олейников Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 152-157. – ISSN 0321-1878
1013126
  Горбаневская Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1013127
  Дьячков А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 47-49. – ISSN 0132-2036
1013128
  Бубнов Н. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 0132-2036
1013129
  Глущенко В. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 20-26. – ISSN 0131-8136
1013130
  Костенко Л.В. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 159-160. – ISSN 0012-6756
1013131
  Белоцерковец Н. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 160-161. – ISSN 0012-6756
1013132
  Андрухович Ю. Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 161-162. – ISSN 0012-6756
1013133
  Окунь М. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
1013134
  Воронова Н. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 51-88. – ISSN 0321-1878
1013135
  Слепухин С. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 89-90. – ISSN 0321-1878
1013136
  Святкова О. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 0131-8136
1013137
  Кузовлева Т. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1013138
  Ахматов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-34. – ISSN 0132-2036
1013139
  Адамов П. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-45. – ISSN 0132-2036
1013140
  Сливкин П Е. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1013141
  Мандельштам О. Поэзия // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35.
1013142
  Лукин Б. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 8. – С. 55-60. – ISSN 0132-2036
1013143
  Замостьянов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-9. – ISSN 0132-2036
1013144
  Ахмадулина Б. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 3. – С. 3-17
1013145
  Тучин Р. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 3. – С. 12-14.
1013146
  Марушко Б. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 7. – С. 118-121. – ISSN 0131-8136
1013147
  Лаврентьев М. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.36-41. – ISSN 0132-2036
1013148
  Грозовский М. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 38-47. – ISSN 0131-8136
1013149
  Красиков М. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 6-13. – ISSN 0131-8136
1013150
  Давенант В. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 279-280. – ISSN 1130-6545
1013151
  Уоллер Э. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 281-283. – ISSN 1130-6545
1013152
  Лесин Е. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 0132-2036
1013153
  Сорокина О. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 29-33. – ISSN 0132-2036
1013154
  Попов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 0132-2036
1013155
  Ганас М. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 182-186. – ISSN 1130-6545
1013156
  Димула К. Поэзия // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 176-181. – ISSN 1130-6545
1013157
  Ушакова Е. Поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1013158
  Филиппов А. Поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-62. – ISSN 0132-2036
1013159
  Давиденко Л. Поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 112-117. – ISSN 0131-8136
1013160
  Вознесенский А. Поэзия // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2008. – № 1. – С. 3-5.
1013161
  Кочубей Ю.Н. Поэзия "свободного стиха" в Ираке (40-е - 70-е гг. XX ст.) / Ю.Н. Кочубей ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского Нац. акад. наук Украины. – Київ : Стилос, 2003. – 271, [3] с. – Библиогр.: с. 245-261. – ISBN 966-02-2866-X
1013162
  Сагиян М.С. Поэзия "Юсисапайла" : Автореф... канд. филол.наук: / Сагиян М.С.; АН АрмССР, Ин-т лит. – Ереван, 1958. – 19л.
1013163
  Коган П.С. Поэзия (1917-X-1927) / Коган П.С. – Харьков, 1927. – [16] с.
1013164
   Поэзия 1917-1920 гг.. – Мурманск, 1975. – 191с.
1013165
  Лазебник Ю.С. Поэзия 20 века / Ю.С. Лазебник, В.И. Ярмак. – К. : Наукова думка, 1992. – 140 с.
1013166
   Поэзия 20 века. С. Есенин и В. Маяковский. Стихи и романсы [Електронний ресурс] : романсы в исполн. популярн. артистов эстрады 60 - 80-х годов. – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 4 ч. 33 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!)


  С. А. Есенин - тонкий лирик, мастер глубокого психологизированного пейзажа На стихи С. Есенина написано немало романсов. Некоторые из них приведены на диске в исполнении популярных артистов эстрады. В. В. Маяковский - новатор в поэзии, реформатор ...
1013167
   Поэзия XIX -- начала ХХ века. – М., 1984. – 480с.
1013168
  Локшина Б.С. Поэзия А. Блока и С. Есенина в школьном изучении / Б.С. Локшина. – Ленинград, 1978. – 159 с.
1013169
   Поэзия А. Блока и фольклорно-литературные традиции. – Омск, 1984. – 140с.
1013170
  Балакин А.М. Поэзия А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Твардовского / А.М. Балакин. – М, 1984. – 128с.
1013171
   Поэзия А. И. Полежаева. – Саранск, 1989. – 156 с.
1013172
  Молдавский М Д. Поэзия А. Прокофьева / М Д. Молдавский, . – Л., 1959. – 120 с.
1013173
  Бикмухаметова Е.М. Поэзия А.Н.Плещеева 40-х годов : Автореф... Канд.филол.наук: / Бикмухаметова Е.М.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1954. – 22л.
1013174
  Евстафьев В.А. Поэзия А.Суркова : Автореф... канд. филол. наук: / Евстафьев В.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1013175
  Оразова Ж.С. Поэзия Абу Сарсенбаева : Автореф... канд. филол,наук: 10.01.03 / Оразова Ж. С.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 34л.
1013176
  Рыльский М.Ф. Поэзия Адама Мицкевича / М.Ф. Рыльский. – М., 1956. – 86с.
1013177
  Слободская Н.И. Поэзия Адельберта Шамиссо. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Слободская Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1013178
  Крут И.Т. Поэзия Александра Блока / И.Т. Крут. – Москва, 1970. – 263 с.
1013179
  Пьяных М.Ф. Поэзия Александра Межирова / М.Ф. Пьяных. – Л. : Советский писатель, 1985. – 208 с.
1013180
  Еселев Н.Х. Поэзия Александра Твардовского / Н.Х. Еселев. – Москва, 1954. – 31с.
1013181
  Скатов Н.Н. Поэзия Алексея Кольцова / Н.Н. Скатов. – Л., 1977. – 91 с.
1013182
  Гринберг И.Л. Поэзия Алексея Суркова. / И.Л. Гринберг. – М., 1958. – 144с.
1013183
  Худоян Торос Сиреканович Поэзия Амо Сагияна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Худоян Торос Сиреканович; М-во просвещения Армянской ССР. Армянский гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 24л.
1013184
   Поэзия английского романтизма. – Москва : Художественная литература, 1975. – 670 с.
1013185
  Благонравов В.Н. Поэзия Андрея Вознесенского (1958-1963) : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Благонравов В.Н.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1972. – 21л.
1013186
  Добин Е.С. Поэзия Анны Ахматовой / Е.С. Добин. – Ленинград, 1968. – 250 с.
1013187
  Григорьев В.П. Поэзия Антонио Мачадо : Автореф... канд. филол.наук: / Григорьев В.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 16л.
1013188
   Поэзия Аргентины. – М., 1987. – 430с.
1013189
  Игнатенко А.Г. Поэзия Аркадия Кулешова (1926-1945 гг.) : Дис... канд. филолог.наук: / Игнатенко А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра рус. лит. – К., 1955. – 211л.
1013190
  Игнатенко А.Г. Поэзия Аркадия Кулешова (1926-1945 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Игнатенко А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра рус. лит. – Киев, 1955. – 20 с.
1013191
  Бечик В.Л. Поэзия Аркадия Кулешова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Бечик В.Л.; АН Белорусской ССР. – Минск, 1974. – 19л.
1013192
   Поэзия Армении. – Ереван, 1963. – 415с.
1013193
   Поэзия Армении. – Ереван, 1966. – 511с.
1013194
   Поэзия Армении. – Ереван, 1973. – 543с.
1013195
  Брюсов В. Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков // Армянская поэзия в переводах В.Я. Брюсова / [Ред. и послесл. Инджикяна А.]. – Ереван : Айпетрат, 1956. – С. 11-72
1013196
  Кирпотин В.Я. Поэзия армянского народа / В.Я. Кирпотин. – М., 1938. – 112с.
1013197
  Черненко М.М. Поэзия Арсения Тарковского: диалог культур и времен : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Черненко М.М.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 18 с.
1013198
  Черненко Маргарита Марковна Поэзия Арсения Тарковского: Диалог культур и времен : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Черненко Маргарита Марковна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.185-191
1013199
   Поэзия Африки. – Москва : Художественная литература, 1973. – 687с. – (Биб-ка всемирной литературы. Лит-ра XX века ; Сер. №3 ; Т.131)
1013200
   Поэзия Африки. – М.
1. – 1979. – 287с.
1013201
   Поэзия Африки. – М.
2. – 1979. – 282с.
1013202
  Заярная И. Поэзия Б. Пастернака в контексте традиции метафизического стиля эпохи барокко // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 78-92. – ISBN 966-594-431-2
1013203
  Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова / Н.В. Фридман. – М., 1971. – 383с.
1013204
   Поэзия Башкирии. – М., 1955. – 416с.
1013205
  Кедров К. Поэзия бессознательного // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2012. – № 1/2 (1210). – С. 34-36. – ISSN 0234-1670
1013206
  Мунис М.-Л. Поэзия Бласа де Отеро : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Мунис М.-Л.; ЛГУ. – Л., 1971. – 22л.
1013207
   Поэзия Боливии. – М., 1989. – 429с.
1013208
  Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака / В.Н. Альфонсов. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 366 с.
1013209
   Поэзия борьбы. – М., 1976. – 320с.
1013210
   Поэзия борьбы. – М., 1984. – 127с.
1013211
   Поэзия борьбы и победы. – М., 1950. – 248с.
1013212
   Поэзия борьбы и сопротивления. – М., 1974. – 174с.
1013213
   Поэзия борьбы и сопротивления. – Москва : Прогресс, 1978. – 174с.
1013214
   Поэзия Бразилии. – Москва : Художественная литература, 1983. – 332с.
1013215
   Поэзия братства : [сборник : 60-летию образования СССР посвящается / сост. Л. Сорокин]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 58 с. : 48 л. ил. – Миниатюрное издание
1013216
  Evtimova Rumiana Поэзия Бродского как "синоптический дневник" synoptikos (греч.) - обозревающий все вместе // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2014. – 9. – С. 167-176. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035
1013217
   Поэзия в большевистских изданиях. – Л., 1967. – 512с.
1013218
   Поэзия в бою. – М., 1959. – 847с.
1013219
  Наровчатов С.С. Поэзия в движении. Статьи. / С.С. Наровчатов. – М., 1966. – 247с.
1013220
  Гринберг И.Л. Поэзия в пути / И.Л. Гринберг. – Москва, 1966. – 47с.
1013221
   Поэзия в пути. – М., 1978. – 255с.
1013222
   Поэзия в пути. – М.
вып. 2. – 1981. – 223с.
1013223
  Чеченева Л.В. Поэзия В.А. Луговского : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чеченева Л.В. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1966. – 28 с.
1013224
  Смородин А.А. Поэзия В.В.Маяковского и публицистика 20-х годов / А.А. Смородин ; Акад. наук СССР ; Ин-т русской л-ры (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука, 1972. – 270 с.
1013225
  Звагельский Б.Л. Поэзия В.М.Маяковского в военно-патриотическом и интернациональном воспитании учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Звагельский Б.Л. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1013226
  Савенко В.С. Поэзия В.Маяковского для детей. Лекция / В.С. Савенко. – К., 1961. – 31 с.
1013227
  Гиндин С.И. Поэзия В.Я.Брюсова. К 100-летию со дня рождения. / С.И. Гиндин. – М., 1973. – 64с.
1013228
  Галстян Г.А. Поэзия Ваагна Давтяна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Галстян Г.А.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 13л.
1013229
   Поэзия вагантов. – М., 1975. – 606с.
1013230
  Поступальский И. Поэзия Валерия Брюсова в ее идеях и связях с временем / И. Поступальский. – М., 1933. – 116с.
1013231
  Максимов Д.Е. Поэзия Валерия Брюсова. / Д.Е. Максимов. – Л., 1940. – 300с.
1013232
   Поэзия ведет огонь. – М., 1968. – 190с.
1013233
   Поэзия Великой Отечественной войны и антифашистского Сопротивления. – М., 1980. – 654с.
1013234
   Поэзия Венесуэлы. – М., 1988. – 363с.
1013235
  Власенко А.Н. Поэзия верности / А.Н. Власенко. – Москва, 1963. – 56 с.
1013236
  Пахарева Т.А. Поэзия Веры Павловой в контексте темы "Женского присутствия" в русской литературе XX века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 323-327. – ISBN 966-8188-10-1
1013237
  Саводник В. Поэзия Вл.С.Соловьева.. – Москва, 1901. – 25 с.
1013238
  Лазарев Л.И. Поэзия военного поколения / Л.И. Лазарев. – Москва : Знание, 1966. – 40 с.
1013239
  Береговская Э.М. Поэзия вокруг нас : книга для чтения на фр. яз. для учащихся мл. кл. / Э.М. Береговская. – Москва : Просвещение, 1984. – 92с.
1013240
  Осетров Е.И. Поэзия вчера, сегодня, завтра / Е.И. Осетров. – М, 1972. – 64с.
1013241
  Жислина С.С. Поэзия высокого накала. О творчестве Л. Татьяничевой / С.С. Жислина. – Челябинск, 1965. – 48с.
1013242
  Западов В.А. Поэзия Г.Р.Державина 1777-1790 годов. (Нерешенные вопросы биографии и поэтики) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Западов В.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра рус. лит-ры. – Ленинград, 1968. – 19л.
1013243
  Чилая С.Е. Поэзия Галактиона Табидзе / С.Е. Чилая. – Тбилиси, 1955. – 58 с.
1013244
   Поэзия гаучо. – М., 1964. – 238с.
1013245
  Земсков В.Б. Поэзия гаучо и ее роль в становлении литературы Аргентины (к проблеме отношений литературы и фольклора в Латинской Америке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Земсков В.Б.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1972. – 32л.
1013246
  Ариф Саидов Поэзия Гафура Гуляма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Ариф Саидов; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – Москва, 1953. – 15л.
1013247
  Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла : Типология художественного мышления и образ человека / И.В. Шталь; АН СССР, Институт мировой литературы. – М. : Наука, 1977. – 263с. : ил. – Библиогр.: с. 246-261
1013248
   Поэзия ГДР : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 479с. – (Биб-ка лит-ры Германской Демократической Республики)
1013249
   Поэзия ГДР. – М., 1983. – 543с.
1013250
  Рштуни Г. Поэзия Гегама Саряна. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рштуни Г.; Ереван. гос. ун-т. Филолог. ф-тет. – Ереван, 1950. – 17 с.
1013251
  Мнацаканян В.М. Поэзия Гегама Саряна. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мнацаканян В.М.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1962. – 16л.
1013252
  Гольцев В. Поэзия Георгия Леонидзе. / В. Гольцев. – Тбилиси, 1948. – 76с.
1013253
  Гольцев В. Поэзия Георгия Леонидзе. / В. Гольцев. – Тбилиси, 1948. – 75с.
1013254
  Шиллер Ф.П. Поэзия германской революции 1848 года / Ф.П. Шиллер. – М., 1934. – 270с.
1013255
   Поэзия горцев Кавказа. – М., 1934. – 288с.
1013256
  Касаткина В.Н. Поэзия гражданского подвига: литературная деятельность декабристов / В.Н. Касаткина. – Москва, 1987. – 237 с.
1013257
  Лянцевич Т.М. Поэзия грамматики в любовной лирике Б. Пастернака // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 72-83. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1013258
   Поэзия Грузии. – М.-Л., 1949. – 508с.
1013259
   Поэзия Дагестана. – Махачкала, 1971. – 363с.
1013260
  Благой Д.Д. Поэзия действительности / Д.Д. Благой. – М., 1961. – 168с.
1013261
  Илюшин А.А. Поэзия декабриста Г.С.Батенькова / А.А. Илюшин. – М., 1978. – 168с.
1013262
   Поэзия декабристов. – Л., 1950. – 848с.
1013263
  Фризман Л.Г. Поэзия декабристов / Л.Г. Фризман. – М., 1974. – 64с.
1013264
  Илюшин А.А. Поэзия декабристов в литературном движении первой трети ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Илюшин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.., 1966. – 17л.
1013265
  Быков Д. Поэзия дело кровавое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Россия перед Пушкиным в тяжком долгу. Даже сейчас, спустя 176 л. после его смерти, мы не поняли и даже приблизительно не сформулировали его этическую систему. Этический кодекс поэта - мы следуем ему бессознательно, а сформулировать, что такое наш ...
1013266
  Галимов Ш.З. Поэзия Демьяна Бедного периода гражданской войны : Автореф... канд. филол.наук: / Галимов Ш.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 14л.
1013267
  Соколов Б.М. Соколов Ю.М Поэзия деревни. – [Москва] : Новая Москва, 1923. – 166, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген. каталогу. – Библиогр. в конце каждого параграфа 4 главы. – (Библиотека "Вестника просвещения")
1013268
  Западов Александр Васильевич Поэзия Державина : Автореф... д-ра филол.наук: / Западов Александр Васильевич; МГУ. – Москва, 1959. – 43л.
1013269
  ХАлит Гали Поэзия дерзаний. / ХАлит Гали. – Казань, 1980. – 160с.
1013270
  Ломидзе С.Г. Поэзия Джозуэ Кордуччи и проблема итальянского классцизма 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Ломидзе С.Г.; АН СССР. – М, 1977. – 28л.
1013271
  Викторовская И.В. Поэзия Джона Китса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Викторовская И.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 16 с.
1013272
  Гачечиладзе З.Г. Поэзия Дилана Томаса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Гачечиладзе З.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28л.
1013273
  Турабов Сабир Поэзия дружбы и братства / Турабов Сабир. – Баку : ЯЗЫЧЫ, 1979. – 148 с.
1013274
   Поэзия друзей. – Якутск, 1957. – с.
1013275
   Поэзия Европы. – М.
1. – 1977. – 859с.
1013276
   Поэзия Европы. – М.
2. – 1977. – 570с.
1013277
   Поэзия Европы. – М.
3. – 1977. – 605с.
1013278
   Поэзия Европы. – М.
1. – 1978. – 859с.
1013279
   Поэзия Европы. – М.
2. – 1979. – 605с.
1013280
   Поэзия Европы. – М.
2. – 1979. – 571с.
1013281
  Арутюнов Л.Н. Поэзия Егише Чаренца : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнов Л.Н.;. – М, 1965. – 20л.
1013282
  Григорьян А.П. Поэзия Егише Чаренца. / А.П. Григорьян. – Ереван, 1961. – 195 с.
1013283
  Коржан В.В. Поэзия Есенина и русское народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коржан В.В. ; Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом) АН СССР. – Ленинград, 1967. – 15 с.
1013284
  Сохань Л.В. Поэзия жизнетворчества : размышления о таинствах души и превратностях человеческой жизни : стихи. афоризмы, максимы, сентенции, психологические эссе / Лидия Сохань. – 3-е изд. доп. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-024-0
Т. 1. – 2009. – 400 с.
1013285
  Нехорошев Ю.И. Поэзия жизни - правда искусства / Ю.И. Нехорошев. – Л., 1977. – 183с.
1013286
  Воякина Светлана Михайловна Поэзия жизни - правда искусства : Сов. мастера кисти и резца 60 - 70-х гг.: Рек. библиогр. указ. / Воякина Светлана Михайловна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1983. – 177с.
1013287
  Капралов Г.А. Поэзия жизни / Г.А. Капралов. – Л., 1959. – 96с.
1013288
  Власов Ф.Х. Поэзия жизни / Ф.Х. Власов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 344 с.
1013289
  Эфендиева Т.Е. Поэзия жизни / Т.Е. Эфендиева. – Нальчик, 1977. – 256 с.
1013290
  Грабарь О. Поэзия Закарпатья 1939-1944 / О. Грабарь. – Пряшев, 1957. – 316с.
1013291
  Ляховская Н.Д. Поэзия Западной Африки / Н.Д. Ляховская ; АН СССР, Ин-т мир. литературы. – Москва : Наука, 1975. – 168 с. – Бібліогр.: с. 162-165
1013292
   Поэзия западных и южных славян. – Л., 1955. – 503с.
1013293
  Аббасов И.А. Поэзия Зейнала Халида : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Аббасов И.А. ; АН АзССР. – Баку, 1975. – 31с.
1013294
  Орочко Н.Н. Поэзия и война / Н.Н. Орочко. – Минск, 1987. – 235с.
1013295
   Поэзия и дружба. – М., 1969. – 101с.
1013296
  Коновалов Е. Поэзия и ее новые имена = Поэзия в ситуации после-пост-модерна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 241-265. – ISSN 0042-8795


  В 2011 г. в Москве попечением "Фонда социально-эконом. и интеллектуальн. программ" вышла лит. антология "Новые имена в поэзии". Эта книга - составная часть многолетней программы "Молодые писатели", которая включает в себя организацию ежегодных "Форумов ...
1013297
  Соловьев Б.И. Поэзия и жизнь / Б.И. Соловьев. – М., 1955. – 643с.
1013298
  Дементьев В.В. Поэзия и жизнь / В.В. Дементьев. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1960. – 120 с.
1013299
  Соловьев Б.И. Поэзия и критика / Б.И. Соловьев. – М., 1966. – 359с.
1013300
   Поэзия и музыка. – М., 1973. – 302с.
1013301
  Винокуров Е.М. Поэзия и мысль / Е.М. Винокуров. – Москва, 1966. – 88с.
1013302
  Петров Д.П. Поэзия и наука / Д.П. Петров. – М. : Знание, 1974. – 64 с.
1013303
   Поэзия и письма декабриство. – Горький, 1984. – 336с.
1013304
  Бунин И.А. Поэзия и проза / И.А. Бунин. – Москва : Просвещение, 1986. – 382 с. – (Школьная библиотека)
1013305
  Высоцкий В.С. Поэзия и проза / В.С. Высоцкий. – Москва : Книжная палата, 1989. – 448с. – ISBN 5-7000-0135-7
1013306
  Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. / Д.Е. Максимов. – Л., 1975. – 526с.
1013307
  Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. / Д.Е. Максимов. – доп. изд. – Л., 1981. – 552с.
1013308
  Харчев В В. Поэзия и проза Александра Грина / В В. Харчев, . – Горький, 1975. – 256 с.
1013309
   Поэзия и проза Древнего Востока. – Москва : Художественная литература, 1973. – 735с.
1013310
  Ермаков Ф.К. Поэзия и проза М.П. Петрова / Ф.К. Ермаков. – Ижевск, 1960. – 220 с.
1013311
  Березина А.Г. Поэзия и проза молодого Рильке / А.Г. Березина. – Ленинград, 1985. – 183 с.
1013312
  Клейн В.Г. Поэзия и проза немецких писателей СССР. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – Москва, 1975. – 175 с.
1013313
  Хршановский А.А. Поэзия и расчеты / А.А. Хршановский. – Л, 1965. – 182с.
1013314
  Новиченко Л.Н. Поэзия и революция / Л.Н. Новиченко. – Москва, 1957. – 298 с.
1013315
  Огнев В.Ф. Поэзия и современность / В.Ф. Огнев. – М., 1961. – 355с.
1013316
  Полякова Л. Поэзия и современность: "за и "против" / Л. Полякова. – Москва : Современник, 1989. – 300 с.
1013317
  Непомнящий В.С. Поэзия и судьба : cтатьи и заметки о Пушкине / В. Непомнящий. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367 с., [1] л. портр. : 1 л. портр.
1013318
  Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина / В.С. Непомнящий. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 448с.
1013319
  Байрамукова Н.М. Поэзия и условная поэтика / Н.М. Байрамукова. – Ставрополь, 1973. – 73с.
1013320
  Черняков М.В. Поэзия и эпоха / М.В. Черняков. – Х., 1967. – 276с.
1013321
  Стешенко И.М. Поэзия И. П. Котляревского (к 100-л. юбилею его Энеиды) : 1. И.П. Котляревский и Осипов ; 2. Котляревский в свете критики [2-е статьи] / И. Стешенко. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 230 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1898


  (две статьи: "И. П. Котляревский и Осипов" и "И. П. Котляревский в свете критики" ранее были напечатаны в "Киевской Старине"; Стешенко И. И. П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении // Киевская старина (дальше Кст.). – 1898. – Т. 62. – Кн. 7-8. ...
1013322
  Неженец Н.И. Поэзия И.З.Сурикова / Н.И. Неженец. – М., 1979. – 167с.
1013323
  Куприянова И.Т. Поэзия И.Франко в русских переводах конца XIX-начала XX в. : Лекция по спецкурсу "Взаимообогащение русской и украинской литератур" / И.Т. Куприянова. – Запорожье : ЗГУ, 1992. – 56 с.
1013324
  Михайлова Т.М. Поэзия Ивана Бунина и Василия Стуса: компаративный анализ // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 41-43. – ISSN 2305-7319
1013325
  Нефедов В.В. Поэзия Ивана Бунина: Этюды. / В.В. Нефедов. – Минск, 1975. – 135с.
1013326
  Черный К.М. Поэзия Иннокентия Анненского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Черный К.М. ; МГУ , Филолог. фак-т , Каф. истории сов. лит-ры. – Москва, 1973. – 24 с.
1013327
  Хитарова С. Поэзия Иоаннисиана : Автореф... канд. филол.наук: / Хитарова С.; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1966. – 19л.
1013328
  Бондаренко Н.И. Поэзия Иоганна Вольфганга Гете в украинских переводах. (Дооктябрьский период) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бондаренко Н.И. ; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1013329
  Хитарова С. Поэзия Ионниссиана / С. Хитарова. – М., 1968. – 200с.
1013330
  Хинтибидзе А.Г. Поэзия Иосифа Гришашвили : Автореф... канд. филол.наук: / Хинтибидзе А.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Руставели. – Тбилиси, 1953. – 20 с.
1013331
  Абрамович А.Ф. Поэзия Иосифа Павловича Уткина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Абрамович А.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
1013332
   Поэзия Ирландии : пер. с ирл. и анг. – Москва : Художественная литература, 1988. – 479 с. : ил.
1013333
  Литвин Э.С. Поэзия Исаковского и народное творчество / Э.С. Литвин. – Смоленск, 1955. – 204 с.
1013334
   Поэзия испанского Возрождения. – М., 1990. – 590с.
1013335
  Коринфский Аполлон Поэзия К.К.Случевского. / Коринфский Аполлон. – С.-Пб. – 87с.
1013336
  Гофман М.Л. Поэзия К.Ф.Рылеева. – Чернигов, 1917. – 16 с.
1013337
  Бальмонт К.Д. Поэзия как волшебство / К. Бальмонт. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова], 1915. – 93 с. – На обороте тит. л. дата: 1914-1915; на обл. дата: 1916
1013338
  Зелинский К.Л. Поэзия как смысл : Книга о конструктивизме / Корнелий Зелинский. – Москва : Федерация, 1929. – 316 с.
1013339
   Поэзия Калмыкии. – М., 1940. – 90с.
1013340
   Поэзия Колумбии. – М., 1991. – 348с.
1013341
  Мосолова Е.А. Поэзия Кольцова : Автореф... канд. филол.наук: / Мосолова Е.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им.Покровского. – Л., 1950. – 22л.
1013342
  Земцовский И.И. Поэзия крестьянских праздников / И.И. Земцовский. – Л., 1970. – 637с.
1013343
  Поляков М.Я. Поэзия критической мысли : О мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории / М.Я. Поляков. – Москва : Советский писатель, 1968. – 342 с.
1013344
   Поэзия кубинского романтизма. – М., 1971. – 190с.
1013345
   Поэзия Кубы. – М., 1980. – 414с.
1013346
   Поэзия Латинской Америки : [сборник] : пер. с исп., португ. и фр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 719с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 170 ; Серия третья. Литература XX в.)
1013347
  Присовский Е.Н. Поэзия Леонида Первомайского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Присовский Е.Н. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1965. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29
1013348
  Богомолова Н.А. Поэзия Леопольда Стаффа (1878-1957) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Богомолова Н. А.; АН СССР, Ин-т славяновед. и балканист. – М., 1975. – 25л.
1013349
  Заславский И.Я. Поэзия Лермонтова в годы Великой Отечественной войны / И.Я. Заславский, 1955. – 111с.
1013350
  Максимова Д.Е. Поэзия Лермонтова. / Д.Е. Максимова. – Л., 1959. – 326 с.
1013351
  Максимова Д.Е. Поэзия Лермонтова. / Д.Е. Максимова. – Москва-Л. : Наука, 1964. – 266 с.
1013352
  Рысак А.А. Поэзия Леси Украинки в русских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Рысак А. А. ; Львов. ГУ. – Львов, 1978. – 25 с.
1013353
   Поэзия Литвы. – Вильнюс, 1950. – 492 с. – В изд. также : Поэзии Литвы / П.Г. Антокольский
1013354
  Светулайтис В. Поэзия Людаса Гиры : Автореф... канд. филол.наук: / Светулайтис В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1013355
   Поэзия Люксембурга. – М., 1988. – 502с.
1013356
  Ситенко В.В. Поэзия М.А. Светлова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ситенко В.В. ; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Минск, 1964. – 20 с.
1013357
  Султанова Г.Д. Поэзия М.А.Сабира в русских переводах / Г.Д. Султанова. – Баку, 1979. – 112 с.
1013358
  Султанова Д Г. Поэзия М.А.Сабира в русских переводах. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Султанова Г.Д.кызы; АН АзССР. Ин-т лит. им. Низами. – Баку, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1013359
  Акперов Акпер Поэзия М.С.Ордубади : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Акперов Акпер; АН АзССР. Ин-т литературы и яз. им. Низами. – Баку, 1968. – 24л.
1013360
  Дюшен Э. Поэзия М.Ю. Лермонтовв в ее отношении к русской и западно-европейской литературам / Э. Дюшен ; Пер. с фр. В.А. М-ой и Б.В. Зевалина, под ред. П.П. Миндалева. – Казань : Изд. кн. маг. М,А. Голубева ; [Типо-лит. "Т-го Д--ма В.Еремеев и А. Шашабрин2], 1914. – [2], VI, 156, XII с.


  Ред.: Миндалев, Петр Петрович (1876-1929) Из предисл.: "Настоящая книга представляет собой пер. 3-й ч. "Les influences dans l"oeuvre de Lermontov" труда... Э. Дюшена "Michel Jourievitch Lermontov" Paris, 1910..."
1013361
   Поэзия Магриба. – М., 1978. – 232с.
1013362
  Корман Б.О. Поэзия Максима Богдановича (творческий путь) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Корман Б.О.; Борисоглебский учительский институт. – Минск, 1951. – 14 с.
1013363
  Халил Поэзия Максуда Шейхзаде и актуальные проблемы азербайджанско-узбекских литературных связей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Халил Р.о.Х. .; Ин-т литературы. – Баку, 1985. – 55 с.
1013364
  Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой / Л.В. Зубова. – Л., 1989. – 262с.
1013365
  Бреславец Т.И. Поэзия Мацуо Басе / Т.И. Бреславец. – Москва, 1981. – 152 с.
1013366
  Расули М.М. Поэзия Маяковского в Узбекистане / М.М. Расули. – Ташкент, 1965. – 160 с.
1013367
  Субботин А.С. Поэзия Маяковского как система жанров : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Субботин А.С. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1980. – 25 с.
1013368
   Поэзия мередиана роз. – Новосибирск, 1982. – 161с.
1013369
  Суровцев Ю.И. Поэзия Миколы Бажана. / Ю.И. Суровцев. – М, 1970. – 287с.
1013370
   Поэзия мира и дружбы. – Оренбург, 1962. – 128с.
1013371
  Мирианашвили Теймураз Андреевич Поэзия Мирзы Геловани : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Мирианашвили Теймураз Андреевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1981. – 23л.
1013372
  Азизов К. Поэзия Миртемира : Автореф... канд. филол.наук: / Азизов К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 29л.
1013373
  Бабушкин Н.Ф. Поэзия Михаила Исаковского / Н.Ф. Бабушкин. – Томск, 1951. – 32с.
1013374
  Твардовский А.Т. Поэзия Михаила Исаковского / А.Т. Твардовский. – Москва : Советская Россия, 1969. – 91 с.
1013375
  Гайничеру О.И. Поэзия Михая Бенюка / О.И. Гайничеру. – Киев, 1981. – 138с.
1013376
  Гайничеру Олег Иванович Поэзия Михая Бенюка. (От революционного романтизма к социалистическому реализму) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Гайничеру Олег Иванович; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1980. – 19л.
1013377
  Тарасенко Л.В. Поэзия молдавского экрана / Л.В. Тарасенко. – Кишинев, 1980. – 137с.
1013378
   Поэзия моя, ты -- из окопа. – М., 1985. – 176с.
1013379
  Мустафин Р.А. Поэзия мужества : к 60-летию со дня рождения Мусы Джалиля / Р. А. Мустафин. – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 3 ; сер. 6 : Литература и искусство)
1013380
  Хайбуллаев С.М. Поэзия мужества и нежности / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1978. – 108с.
1013381
  Пригарина Н.И. Поэзия Музаммада Икбала / Н.И. Пригарина. – М, 1972. – 196с.
1013382
  Хакимов А. Поэзия Мустая Карима. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хакимов А.; Ан СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1965. – 20л.
1013383
  Воздвиженский В.Г. Поэзия Мусы Джалиля / В.Г. Воздвиженский. – Казань, 1981. – 120с.
1013384
  Мазепа Н.Р. Поэзия мысли / Н.Р. Мазепа. – К, 1968. – 123с.
1013385
  Чернышевский Н.Г. Поэзия мысли. / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1978. – 112с.
1013386
  Чарыкулиева А.Б. Поэзия Мятаджи. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чарыкулиева А.Б.; АН ТуркмССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1964. – 18л.
1013387
  Магина Р.Г. Поэзия Н. Ф. Щербины : Автореф... канд. филол.наук: / Магина Р. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 23л.
1013388
  Филиппов Г.В. Поэзия Н.Заболоцкого. (Этапы худож. развития) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Филиппов Г.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Кафедра советской лит-ры. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1013389
  Крюкова А.М. Поэзия Н.Н. Асеева двадцатых - тридцатых годов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Крюкова А.М. ; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 16 с.
1013390
  Верник О.А. Поэзия Н.С. Гумилёва в контексте литературы Серебряного века : Монография / О.А Верник; МОНУ; Луган. нац. пед. ун-т им. Т.Г. Шевченка; Восточноукр. центр науч. изуч. лит. и метод. ее преподавания. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 247с. – ISBN 978-966-617-159-0
1013391
  Лазарева Е.И. Поэзия Н.С. Тихонова 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лазарева Е.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 19 с.
1013392
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова : Дис... канд. филол. наук: / Чернуха Г.Н.;. – Черновцы. – 255л.
Ч.1. – 1949. – 255л.
1013393
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова : Дис... канд. филол. наук: / Чернуха Г.Н.;. – Черновцы. – 225-546л. – Бібліогр.:л.520-545
Ч.2. – 1949. – 225-546л. – Бібліогр.:л.520-545
1013394
  Чернуха Г.Н. Поэзия Н.С.Тихонова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернуха Г.Н.; Черновиц. гос. ун-т. Каф. рус. лит. – Киев, 1950. – 18 с.
1013395
  Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма / М.Н. Мерцалова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 222с.
1013396
  Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. / М.Н. Мерцалова. – М., 1975. – 191с.
1013397
  Македонов А.В. Поэзия народного подвига / А.В. Македонов. – М : Современник, 1986. – 251 с.
1013398
   Поэзия народной Монголии. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1961. – 312 с.
1013399
   Поэзия народной Монголии : в 2 т. ; пер. с монг. – Москва : Радуга. – (Библиотека Монгольской литературы)
Т. 2 : Произведения 1971-1983 гг. – 1985. – 447 с.
1013400
   Поэзия народной Монголии. – М.
Т. 2. – 1985. – 431с.
1013401
  Неженец Н.И. Поэзия народных традиций / Н.И. Неженец. – М. : Наука, 1988. – 205 с.
1013402
   Поэзия народов Дагестана. – Махачкала, 1954. – 718с.
1013403
   Поэзия народов Дагестана. – М.
1. – 1960. – 406с.
1013404
   Поэзия народов Индии. – Москва, 1962. – 192 с.
1013405
   Поэзия народов мира. – М., 1986. – 718с.
1013406
  Кашежева Л.Н. Поэзия народов СССР / Л.Н. Кашежева, А.И. Чагин. – М., 1974. – 125с.
1013407
   Поэзия народов СССР. – К., 1984. – 319с.
1013408
   Поэзия народов СССР IV - XVIII веков. – Москва : Художественная литература, 1972. – 862 с.
1013409
   Поэзия народов СССР XIX - начала ХХ века : [сборник пер. – Москва : Художественная литература, 1977. – 831 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 102 ; Серия вторая. Литература XIX в.;)
1013410
  Хильми Г.Ф. Поэзия науки / Г.Ф. Хильми. – Москва : Наука, 1970. – 56с.
1013411
  Хильми Г.Ф. Поэзия науки / Г.Ф. Хильми. – Москва : Наука, 1970. – 56с.
1013412
  Ивич А. Поэзия науки. О лит. науч.-попул. и науч.-худ. / А. Ивич. – Москва, 1967. – 176с.
1013413
  Соловьев Б.И. Поэзия наших дней / Б.И. Соловьев. – М., 1958. – 39с.
1013414
  Осетров Е.И. Поэзия наших дней / Е.И. Осетров. – Москва : Советская Россия, 1965. – 271 с.
1013415
  Розанова Л.А. Поэзия Некрасова и народников / Л.А. Розанова. – Иваново, 1972. – 412 с.
1013416
   Поэзия немецких романтиков. – М., 1985. – 527с.
1013417
  Матвеева В.П. Поэзия немецкой революции 1848 года : Автореф... кандид. филол.наук: / Матвеева В.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1013418
  Николаева Т.С. Поэзия немецкой революции 1848 года / Т.С. Николаева. – Саратов, 1961. – 164с.
1013419
  Редькин Валерий Александрович Поэзия Николая Рыленкова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Редькин Валерий Александрович; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1937. – 20л.
1013420
  Кириченко В. Поэзия нового авангарда // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 2, кн. 2, март - апрель. – С. 98-126. – ISSN 0203-5847


  О творчестве неоавангардиста Евгения Соя
1013421
   Поэзия Новой Зеландии. – М., 1978. – 383с.
1013422
  Львов-Рогачевский В.Л. Поэзия новой России : поэты полей и городских окраин / В. Львов-Рогачевский. – Москва : Тип. "Книгоиздат. писателей в Москве", 1919. – 192 с. – Библиогр.: с. 185-192
1013423
   Поэзия норм и правил. – М., 1989. – 79с.
1013424
  Петров Д.П. Поэзия о трудовом героизме / Д.П. Петров. – М., 1977. – 63 с.
1013425
  Дубровская Е. Поэзия обыденного жеста: когда прачка превратилась в "нимфу"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 86-106. – ISSN 1812-867Х


  Культурное наследие: мужское любование полуодетой женщиной, занимающейся своим привычным делом - воплотилось в живописи 18 в.
1013426
  Петросян Мари Вартановна Поэзия Ованеса Туманяна в украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Петросян Мари Вартановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1013427
  Прокушев Ю.Л. Поэзия Октября / Ю.Л. Прокушев. – М. : Знание, 1963. – 46 с.
1013428
  Прокушев Ю.Л. Поэзия Октября / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Знание, 1967. – 48 с.
1013429
   Поэзия Октября. – М., 1977. – 542с.
1013430
   Поэзия Октября. – Минск, 1983. – 223с.
1013431
   Поэзия Октября. – М., 1987. – 318с.
1013432
  Гиринская-Сомова Поэзия Октября и поэты Ленинграда / Гиринская-Сомова. – Л., 1967. – 24с.
1013433
   Поэзия освобожденного Китая. – Л., 1951. – 120с.
1013434
  Крыса Б.С. Поэзия П.Тычины и М.Рыльского в русских переводах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03. / Крыса Б.С. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 24 с.
1013435
  Новрузова С.М. Поэзия Парвин Э"Тесами. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.645 / Новрузова С.М.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 32л.
1013436
  Данилин Ю.И. Поэзия Парижской Коммуны 1871 года / Ю.И. Данилин. – Москва, 1948. – 44с.
1013437
  Воробьева Н.П. Поэзия Парижской коммуны в украинских переводах : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Воробьева Н. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1979. – 235л.
1013438
  Воробьева Наталья Павловна Поэзия парижской комунны в украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Воробьева Наталья Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1013439
  Кнебель М.О. Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – М., 1976. – 527с.
1013440
  Кнебель М.О. Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – 2-е изд. – М., 1984. – 527с.
1013441
  Меньшутин А.Н. Поэзия первых лет революции (1917-1920). / А.Н. Меньшутин, А.Д. Синявский. – М., 1964. – 442с.
1013442
   Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. – М., 1990. – 271с.
1013443
  Лазарук М.А. Поэзия Пимена Панченки : Автореф... канд. филол.наук: / Лазарук М.А.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1954. – 20л.
1013444
  Виппер Ю.Б. Поэзия плеяды : Становление литературной школы / Ю.Б. Виппер. – Москва : Наука, 1976. – 432 с.
1013445
   Поэзия Плеяды : [сборник ; на фр. яз. с параллельными рус. текстами. – Москва : Радуга, 1984. – 828 с.
1013446
  Раппопорт Е.Г. Поэзия поиска. / Е.Г. Раппопорт. – Иркутск, 1980. – 272с.
1013447
  Анисимов В.И. Поэзия правды и мечты / В.И. Анисимов. – Москва, 1982. – 112с.
1013448
  Говоров А.В. Поэзия природы / А.В. Говоров. – СПб, 1911. – 141с.
1013449
  Мичурин-Азмекей Поэзия природы : рассказы / А.Мичурин-Азмекей; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
1013450
   Поэзия природы в детской книге. – 25с.
1013451
  Золотусский И.П. Поэзия прозы / И.П. Золотусский. – Москва, 1987. – 238 с.
1013452
  Старикова Е.В. Поэзия прозы. / Е.В. Старикова. – М., 1962. – 272с.
1013453
  Ефремов Ю.К. Поэзия пространства / Ю.К. Ефремов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 87 с.
1013454
  Коваленков А.А. Поэзия простых слов / А.А. Коваленков. – М, 1965. – 88с.
1013455
  Тартаковский П.И. Поэзия пустыни и весны / П.И. Тартаковский. – Ташкент, 1974. – 184с.
1013456
  Фомичев С.А. Поэзия Пушкина / С.А. Фомичев. – Л. : Наука, 1986. – 302 с.
1013457
  Кузнецова С.В. Поэзия Пушкина в английских переводах : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Кузнецова С.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1013458
  Гастев А. Поэзия рабочего удара / А. Гастев. – Харьков, 1919. – 215с.
1013459
  Гастев А.К. Поэзия рабочего удара / А.К. Гастев. – Москва, 1971. – 303с.
1013460
  Кузин Н.Г. Поэзия рабочего Урала / Н.Г. Кузин. – Москва : Современник, 1974. – 126 с.
1013461
   Поэзия рабочих рук. – М., 1964. – 280с.
1013462
  Вавере В. Поэзия Райниса на русском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 217-231
1013463
   Поэзия революции 1848 года в Германии. – Москва, 1958. – 303с.
1013464
  Осьмаков Н.В. Поэзия революционного народничества. / Н.В. Осьмаков. – М., 1961. – 200 с.
1013465
  Волошко Е. Поэзия революционной бури / Е. Волошко. – Сталино-Донбасс, 1961. – 195с.
1013466
  Нагорная Н.М. Поэзия революционных народников периода "Земли и воли" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Нагорная Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1013467
  Лелевич Г Поэзия революционных разночинцев 60-80 гг. XIX века / Г Лелевич. – М., 1931. – 150с.
1013468
   Поэзия романтизма. Россия, 19 век [Електронний ресурс]. – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 6 ч. 07 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884150652


  В сборник включены стихи русских поэтов А. Толстого, В. Жуковского, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и К. Батюш
1013469
   Поэзия России присягает. – М., 1970. – 175с.
1013470
   Поэзия российских деревень. – М., 1982. – 320с.
1013471
  Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII - нач. XVIII в.) / Л.И. Сазонова. – М., 1991. – 261с.
1013472
  Волков А.А. Поэзия русского империализма / А.А. Волков. – Москва, 1935. – 223с.
1013473
  Базанов В.Г. Поэзия русского Севера : Карельские статьи и очерки / В.Г. Базанов. – Карелия : Карелия, 1981. – 288с.
1013474
  Сынах А.А. Поэзия С.А. Есенина и философия: точки соприкосновения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 51-57. – ISSN 2077-1800
1013475
  Красноштанов С.И. Поэзия С.П.Щипачева : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Красноштанов С.И. – Москва, 1954. – 16 с.
1013476
  Разова В.Д. Поэзия С.Я. Маршака : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Разова В.Д. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 15 с.
1013477
  Лихачев Д.С. Поэзия садов : К семантике садово-парковых стилей / Д.С. Лихачев. – Л., 1982. – 343с.
1013478
  Лихачев Д.С. Поэзия садов : К семантике садово-парковых стилей / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 1991. – 370с.
1013479
  Вагаб-Заде Поэзия Самеда Вургуна. : Автореф... Канд.филолнаук: / Вагаб-Заде Б.; М-во высшего образования СССР. – Баку, 1950. – 19 с.
1013480
   Поэзия свободной Венгрии. – М., 1952. – 152с.
1013481
   Поэзия Севера. – Архангельск, 1966. – 216с.
1013482
  Копырин Николай Захарович Поэзия Серафима Романовича Кулачикова-Элляя : Автореф... канд. филол.наук: / Копырин Николай Захарович; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1966. – 19л.
1013483
  Юшин П.Ф. Поэзия Сергея Есенина 1910-1923 годов. / П.Ф. Юшин. – Москва, 1966. – 319 с.
1013484
   Поэзия серебрянного века,. – М., 1991. – 574с.
1013485
   Поэзия Сибири. – Новосибирск, 1957. – 248с.
1013486
  Шефтелевич Н.С. Поэзия Симадзаки Тосона. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.06 / Шефтелевич Н.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1013487
  Прашкович Н.И. Поэзия Симеона Полоцкого. Ранний период (1648-1664) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прашкович Н.И.; АН БССР. Ин-т лит. им. Я.Купалы. – Минск, 1964. – 15л.
1013488
   Поэзия скальдов. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1979. – 182, [2] с. – Приложения: с. 77-130. – (Литературные памятники / редкол. : М.П. Алексеев, Н.И. Балашов, Г.П. Бердников и др.)
1013489
  Белый А. Поэзия слова / А. Белый. – Пб, 1922. – 135с.
1013490
   Поэзия Словении,. – М., 1989. – 286с.
1013491
   Поэзия Советской Армении. – М., 1947. – 222с.
1013492
  Залесская Л.И. Поэзия советской Белоруссии / Л.И. Залесская. – М, 1960. – 299с.
1013493
   Поэзия советской Бурят-Монголии. – М., 1950. – 468с.
1013494
   Поэзия Советской Татарии. – М., 1955. – 448с.
1013495
   Поэзия советской Украины. – М., 1939. – 422с.
1013496
   Поэзия советской Якутии. – М., 1955. – 543с.
1013497
  Дадашева Умханум Манаф кызы Поэзия современного иранского поэта Ахмед Шамлу : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Дадашева Умханум Манаф кызы; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1975. – 34л.
1013498
  Алишанова Г.Г. оглы Поэзия современного курдского поэта Абдуллы Горана : Автореф... канд. филол.наук: / Алишанова Г. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т народов Ближн. и Средн. Вост. – Баку, 1966. – 24л.
1013499
  Аскеров Шамиль Салим оглы Поэзия современного курдского поэта Джагархуна. : Автореф... наук: / Аскеров Шамиль Салим оглы; АН Аз.ССР. Инст. народов Ближн. и Сред.Востока. – БАку, 1969. – 26л.
1013500
   Поэзия современной Румынии. – М., 1979. – 335с.
1013501
   Поэзия современной Югославии. – Москва, 1981. – 510 с.
1013502
  Турков А.М. Поэзия созидания / А.М. Турков. – М., 1962. – 254с.
1013503
  Ильинская С.Б. Поэзия Сопротивления в послевоенной Греции / С.Б. Ильинская. – М., 1974. – 196с.
1013504
   Поэзия социалистических стран Европы : [сборник переводов. – Москва : Художественная литература, 1976. – 831с. : 16 л. цв.ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 171 ; Серия третья. Литература XX в.)
1013505
  Ржевская Е. Поэзия старой дворянской усадьбы // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 2-7. – ISSN 0869-8171


  Саратівський художник Павло Тимофіїв
1013506
   Поэзия стекла. – Томск, 1991. – 120с.
1013507
  Ланина В.П. Поэзия строгой любви / В.П. Ланина. – Москва, 1965. – 191с.
1013508
  Леонов Б.А. Поэзия судьбы народной / Б.А. Леонов. – Элиста, 1970. – 104 с.
1013509
  Луговской В. Поэзия Сулеймана Рустама / В. Луговской, И. Поступалький. – М., 1948. – 3-9с.
1013510
  Попов А. Поэзия султанов как отражение социокультурных и политических процессов в Османской империи XIV - XVIII вв. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 242-250. – ISSN 2077-7280
1013511
  Ващук Ф.Т. Поэзия Т.Г. Шевченко периода ссылки 1847-50 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ващук Ф.Т.;. – Одесса, 1954. – 15л.
1013512
  Брагинский И.С. Поэзия таджикского народа / И.С. Брагинский. – М., 1951. – 26с.
1013513
  Алто Э.Л. Поэзия Тайсто Сумманена / Э.Л. Алто. – Петрозаводск, 1978. – 43с.
1013514
   Поэзия танца. – М., 1971. – 269с.
1013515
  Рыльский М.Ф. Поэзия Тараша Шевченка / М.Ф. Рыльский. – М.
2-й. – 1948. – с.
1013516
  Рыльский М.Ф. Поэзия Тараша Шевченко / М.Ф. Рыльский. – М., 1961. – 70с.
1013517
  Бояджиев Г.Н. Поэзия театра / Г.Н. Бояджиев. – М., 1960. – 464с.
1013518
  Абуладзе М.С. Поэзия Тициана Табидзе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абуладзе М.С.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1967. – 24л.
1013519
  Дорофеева Л.В. Поэзия Томаса Гарди : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дорофеева Л.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 16 с.
1013520
   Поэзия Трубадуров. – М., 1974. – 575с.
1013521
   Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов : [сборник : перевод]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 575 с. : 12 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 23 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII веков)
1013522
   Поэзия труда. – М., 1948. – 248с.
1013523
  Мальгин А.В. Поэзия труда / А.В. Мальгин. – М : Знание, 1986. – 62 с.
1013524
  Архипов В.А. Поэзия труда и борьбы / В.А. Архипов. – Ярославль, 1961. – 424 с.
1013525
  Архипов В.А. Поэзия труда и борьбы / В.А. Архипов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 399 с.
1013526
  Джрбашян Э. Поэзия Туманяна / Э. Джрбашян. – Москва, 1969. – 280 с.
1013527
   Поэзия Туркмении. – М., 1945. – 94с.
1013528
  Стеблева И.В. Поэзия тюрков 6-8 вв. н.э. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стеблева И.В.; АН СССР.Ин-т народов Азии. – М, 1965. – 19л.
1013529
  Стеблева И.В. Поэзия тюрков VI-VIII веков. / И.В. Стеблева. – М., 1965. – 148с.
1013530
  Шомина В.Г. Поэзия тюрьмы, каторги и ссылки. (Нар. песни и стихи второй половны XIX - начала ХХ в.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Шомина В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
1013531
  Озеров Л.А. Поэзия Тютчева / Л.А. Озеров. – М., 1975. – 109с.
1013532
  Орлов О.В. Поэзия Тютчева / О.В. Орлов. – М., 1981. – 149с.
1013533
  Хорольский Виктор Васильевич Поэзия У.Б.Йетса 1880-1920-х годов. (Эволюция образ. системы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Хорольский Виктор Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализир. совет К.113.08.11. – М., 1978. – 15л.
1013534
  Венедиктова Т.Д. Поэзия Уолта Уитмена / Т.Д. Венедиктова. – Москва, 1982. – 128с.
1013535
  Касаткина В.Н. Поэзия Ф.И. Тютчева / В.Н. Касаткина. – М., 1978. – 175с.
1013536
  Гаджиев А.Г. Поэзия Фаррохи Йезди : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев А.Г. ; Азерб. ин-т востковедения. – Баку, 1964. – 22 с.
1013537
  Мазитов З.М. Поэзия Фатиха Карима : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мазитов З. М. ; МВО СССР , Казан.ГУ, Каф. татар. яз. и лит-ры. – Казань, 1955. – 16 с.
1013538
   Поэзия Федерико Гарсиа Лорки. – М., 1968. – 38с.
1013539
  Тихомиров В.М. Поэзия Фета. – Киев, 1914. – 20 с.
1013540
   Поэзия Финляндии. – М., 1962. – 559с.
1013541
   Поэзия Финляндии. – Москва : Прогресс, 1980. – 384 с.
1013542
   Поэзия Франции. – М., 1985. – 464с.
1013543
   Поэзия Хакассии. – М., 1955. – 176с.
1013544
  Черкасский Л.Е. Поэзия Цао Чжи / Л.Е. Черкасский. – М, 1963. – 148с.
1013545
  Черкасский Л.Е. Поэзия Цао Чжи (192-232) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черкасский Л.Е. ; МГУ , Ин-т восточ. языков. – Москва, 1962. – 20 с.
1013546
   Поэзия Чичено-Ингушетии. – Грозный, 1938. – 128с.
1013547
   Поэзия Чичено-Ингушетии. – М., 1938. – 86с.
1013548
   Поэзия Чичено-Ингушетии. – М., 1959. – 279с.
1013549
   Поэзия ЧССР. – М., 1975. – 399с.
1013550
  Нестерова Е.К. Поэзия Эдгарда По : Автореф... канд. филол.наук: / Нестерова Е. К.;. – М., 1976. – л.
1013551
  Рождественская И.С. Поэзия Эдуарда Багрицкого / И.С. Рождественская. – Л. : Художественная литература, 1967. – 311 с.
1013552
  Банковская Н.П. Поэзия Эдуарда Багрицкого в ее связях с украинской романтической литературой. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Банковская Н.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 184л. – Бібліогр.:л.1-11
1013553
  Копырин Н.З. Поэзия Элляя. / Н.З. Копырин. – Якутск, 1964. – 176 с.
1013554
   Поэзия эпохи Сун. – Москва : Художественная литература, 1959. – 360 с.
1013555
   Поэзия эпохи Тан. – М., 1987. – 478с.
1013556
   Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. – М., 1976. – 367с.
1013557
  Куделин В.Б. Поэзия Юнуса Эмре. / В.Б. Куделин. – М, 1980. – 176с.
1013558
  Михайлов Д.Н. Поэзия Я.П. Полонского : критический очерк / Д. Михайлов. – Санкт-Петербург : Склад изд. у Н. Герасимова ; [Паровая тип. Л.А. Трунова], 1900. – 32 с.


  Содержание: Поэтическая автобиография Полонского, Халанского. Празднование 50-летия поэтической деятельности Полонского, Незеленова. Я.П. Полонский (некролог) (из «Истор. Вестника» 1898 г. №11) Поэтическая сфера музы Полонского, Аммона, Морозова и ...
1013559
  Муру К. Поэзия Яана Кярнера : Автореф... канд. филол.наук: / Муру К.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 18л.
1013560
  Исмаил-Заде Э Д.Б. Поэзия Ягма Джандаги. : Автореф... канд. филолог.наук: 645 / Исмаил-Заде Д.Б.Э.; АН АзССР. Ин-тут литературы. – Баку, 1968. – 26л.
1013561
  Залесская Л.И. Поэзия Янки Купалы / Л.И. Залесская. – Москва, 1952. – 31с.
1013562
  Лиокумович Тимофей Борисович Поэзия Янки Купалы в русских переводах : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01., 10.01.03 / Лиокумович Тимофей Борисович; АН БССР. Ин-т литературы им. Я.Купалы. – Минск, 1973. – 19л.
1013563
  Лиокумович Т. Поэзия Янки Купалы в русских переводах // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 154-192
1013564
  Вольф Е. Поэзия, ее происхождение, развитие, виды и сущность / Евгений Вольф, проф. ; В перераб. для рус. шк. Константина Бархина, преп. Одес. гимназии М. Иглицкого, Общ. торг. шк. – Одесса : Изд. книгоидат "Порядок", С. К. Цессарского в Одессе, 1913. – 31 с. – (Чтения по теории словесности : Пособие для учащих и учащихся ; Вып. 1)


  Авт.: Бархин, Константин Борисович
1013565
  Иванисенко А В. Поэзия, жизнь, человек / А В. Иванисенко, . – М., 1962. – 227с.
1013566
   Поэзия, и Волга, и любовь. – Ярославль, 1986. – 350с.
1013567
  Покровский В.И. Поэзия, как главный фактор эстетического развития / [соч.] В. Покровского. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. – VI, 178 с. – Библиогр.: "Указатель источников" (с. 167-178)


  На тит. л. печать-фамилия: И. Турчинович
1013568
  Павловский Е.Н. Поэзия, наука и ученые / Е.Н. Павловский. – Москва-Ленинград, 1958. – 155 с.
1013569
  Салихова Х.С. Поэзия, рожденная революцией / Х.С. Салихова. – Ташкент, 1988. – 78с.
1013570
  Арагон Поэзия. / Арагон. – Москва, 1980. – 256с.
1013571
  Гофман М.Л. Поэзия. Боратынского : истолрико-литературный этюд / М.Л. Гофман. – Петроград : Гос.. тип., 1915. – 28, [1] с., 1 л. портр.


  На тит. л. экз. № 25671 дарственная надпись от автора. На обл. из книг ....
1013572
  Шекспир У. Поэзия. Монологи : [пер. с англ.] / Уильям Шекспир ; cост. С. Макуренкова. – Москва : Академия-Academia, Русь, 2002. – 288 с. – ISBN 5-89-655-017-00
1013573
  Минералов Ю.И. Поэзия. Поэтика. Поэт / Ю.И. Минералов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 205 с.
1013574
  Макаров А.Н. Поэзия.Идущим вслед / А.Н. Макаров. – М, 1969. – 928с.
1013575
  Микеланджело Поэзия; Письма; Суждения современников / Микеланджело. – Москва, 1983. – 452с.
1013576
  Добин Е.С. Поэзтика киноискусства. / Е.С. Добин. – М., 1961. – 228с.
1013577
   Поэзя Финляндии. – М., 1980. – 384с.
1013578
  Рябов Г.Г. Поэлементное моделирование вычеслительных систем / Г.Г. Рябов, Г.Л. Лакшик ; ИТМ и ВТ АН СССР. – Москва, 1978. – 90 с.
1013579
  Корнилов Б.П. Поэма / Б.П. Корнилов. – М, 1978. – 212с.
1013580
  Симеонов И. Поэма "Вила-посестра" Леси Украинки и героический эпос южных славян // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 180-187
1013581
  Аббасов А.М. Поэма "Искандер-намэ" Низами Гянджеви : Автореф... Канд.филол. наук: / Аббасов А.М.; Ком.выш. и сред. спец образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 24л.
1013582
  Тиховодов А.А. Поэма "Кулак" и основная проблематика творчества И. С. Никитина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тиховодов А.А. ; Казан. ГУ. – Горький, 1952. – 17 с.
1013583
  Хисамов Н.Ш. Поэма "Кысса и Йусуф" Кул "Али / Н.Ш. Хисамов. – Москва, 1979. – 254с.
1013584
  Сасаниян Ч.С. Поэма "Лейли и Меджун" Низами : Автореф... канд. филол.наук: / Сасаниян Ч. С.; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1970. – 32л.
1013585
  Магеррамов Т.А. Поэма "Меджин и Лейли" Амир Хосрова Дехлеви : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Магеррамов Т. А. ; АН АзССР , Ин-т востоковедения. – Баку, 1964. – 32 с.
1013586
  Конокотина А.Т. Поэма "Мцыри" и лирика М.Ю. Лермонтова. Уч. метод. пособие для уч-лей 8, 9 классов осетинской школы. / А.Т. Конокотина, Л.М. Лукашенко. – Орджоникидзе, 1962. – 107 с.
1013587
  Никитская Е.И. Поэма "Сон Адама" в контексте творчества Н.С. Гумилева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 67-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1013588
  Гулиев А.М. Поэма "Юсуф и Зулейха" Абдурахмана Джами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гулиев А.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 28 с.
1013589
  Груздев А.И. Поэма А.Н.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.И. Груздев. – М.-Л. : Художественная литература, 1966. – 119 с.
1013590
  Рощин П.Ф. Поэма А.Твардовского "Василий Теркин". / П.Ф. Рощин. – 2-е изд. – М, 1959. – 68с.
1013591
  Лейдерман Н.Л. Поэма А.Твардовского "За далью - даль": преодоление социалистического канона // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.13-22. – ISSN 0130-9730
1013592
  Орлов В.Н. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / В.Н. Орлов. – М., 1962. – 191с.
1013593
  Орлов В.Н. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / В.Н. Орлов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1967. – 216с.
1013594
  Долгополов Л.К. Поэма Александра Блока "Двенадцать" / Л.К. Долгополов. – Л., 1979. – 102с.
1013595
  Иванов С. Поэма Алишера Навои "Язык птиц" (опыт переводческого истолкования) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 135-160
1013596
  Чернин В.К. Поэма Альфреда Теннисона "Леди из Шалотта" в русских переводах конца 19 века / В.К. Чернин, Д.Н. Жаткин // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 0130-9730
1013597
  Дубашинский И.А. Поэма Байрона "Дон-Жуан". / И.А. Дубашинский. – М., 1976. – 112с.
1013598
  Червяченко Г.А. Поэма в советской литературе. / Г.А. Червяченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 187с.
1013599
  Прищепа В.П. Поэма в творчестве Е.А.Евтушенко и А.А.Вознесенского (1960-65 гг.) / В.П. Прищепа. – Красноярск, 1990. – 154 с.
1013600
  Абрамов А.М. Поэма В. Маяковского "Хорошо!" / А.М. Абрамов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 95 с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
1013601
  Машбиц-Веров Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / Машбиц-Веров. – 2-е изд.. – М. : Просвещение, 1984. – 129 с.
1013602
  Ивлев Д.Д. Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин": уч. пособие / Д.Д. Ивлев. – М. : Высшая школа, 1980. – 109 с.
1013603
  Ивлев Д.Д. Поэма В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин": уч. пособие / Д.Д. Ивлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1986. – 109 с.
1013604
  Вишневский К.Д. Поэма В.В. Маяковского "Хорошо!" / К.Д. Вишневский. – Москва, 1987. – 205 с.
1013605
  Машбиц-Веров Поэма В.В.Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / Машбиц-Веров. – М. : Просвещение, 1974. – 128 с.
1013606
  Сулимова В. Поэма В.Маяковского "Хорошо" / В. Сулимова. – М., 1968. – 8 с.
1013607
  Никитина Е. Поэма военных лет / Е. Никитина. – Саратов, 1958. – 136 с.
1013608
  Софронов А.В. Поэма времени / А.В. Софронов. – М., 1970. – 112с.
1013609
  Софронов А.В. Поэма времени / А.В. Софронов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 143с.
1013610
  Киреенко К.Т. Поэма встречи : стихи / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 91 с.
1013611
  Смирнова Е.А. Поэма Гоголя "Мертвые души" / Е.А. Смирнова. – Л. : Наука, 1987. – 197с.
1013612
  Зайцев В.К. Поэма Ивана Гундулича "Осман" : Автореф... канд. филол.наук: / Зайцев В.К.;. – Ленинград, 1954. – 16 л.
1013613
  Коваленко С.А. Поэма как жанр литературы / С.А. Коваленко. – М, 1982. – 112с.
1013614
  Миколайтис-Путинас Поэма Кристианаса Донелайтиса : сборник стихотворений / Миколайтис-Путинас. – Москва, 1946. – С.103-110
1013615
  Гиреев А Д. Поэма Лермантова "Демон". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиреев Д.А,; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 10л.
1013616
  Кирилюк З.В. Поэма Лермонтова "Демон" в украинских переводах : (к вопросу о трактовке центральных образов) // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 125-133
1013617
  Федирко И.Ф. Поэма М.М.Хераскова "Россиада" : Дис... канд. филол.наук: / Федирко И.Ф.;. – К., 1948. – л. – Бібліогр.:л.278-282
1013618
  Гиреев Д.А. Поэма М.Ю.Лермонтова "Демон" / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1958. – 208 с.
1013619
  Логиновская Е.В. Поэма М.Ю.Лермонтова "Демон" / Е.В. Логиновская. – Москва : Художественная литература, 1977. – 118 с.
1013620
  Раков В.П. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин" : Автореф... канд.филол.наук: / Раков В.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 15л.
1013621
  Абрамов А.М. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин" / А.М. Абрамов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 220 с.
1013622
  Савостьянов И.И. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин". / И.И. Савостьянов. – М., 1951. – 64 с.
1013623
  Савостьянов И.И. Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин". / И.И. Савостьянов. – М., 1956. – 87с.
1013624
  Колевский В. Поэма Маяковского "Хорошо!" / В. Колевский. – София, 1958. – 216 с.
1013625
   Поэма Маяковского "Хорошо". – М., 1958. – 316 с.
1013626
  Озерова А.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.А. Озерова. – М., 1950. – 48 с.
1013627
  Озерова А.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / А.А. Озерова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 73 с.
1013628
  Твердохлебов И.Ю. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / И.Ю. Твердохлебов. – М. : Знание, 1953. – 40 с.
1013629
  Аникин В.П. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.П. Аникин. – Москва : Художественная литература, 1969. – 112 с.
1013630
  Розанова Л.А. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / Л.А. Розанова. – Ленинград : Просвещение, 1970. – 320 с.
1013631
  Аникин В.П. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.П. Аникин. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 104 с.
1013632
  Прокшин В.Г. Поэма Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.Г. Прокшин. – М : Высшая школа, 1986. – 76 с.
1013633
  Соколова Л.А. Поэма Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". / Л.А. Соколова. – Л., 1959. – 38с.
1013634
  Колосова Т.С. Поэма Н.А.Некрасова "Мороз, красный нос" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Колосова Т.С.; Ин-т русской лит-ры АН СССР. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1013635
  Битюгова И.А. Поэма Н.А.Некрасова "Русские женщины". : Автореф... Канд.филол.наук: / Битюгова И.А.; АН СССР. – Ленинград, 1952. – 24 с.
1013636
  Прокшин В.Г. Поэма Н.А.Некрасова "Современники". : Автореф... канд. филолог.наук: / Прокшин В.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1013637
  Докусов А.М. Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" / А.М. Докусов. – Л., 1959. – 51с.
1013638
  Докусов А.М. Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" в школьном изучении / А.М. Докусов, М.Г. Качурин. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.
1013639
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души" / Смирнова-Чекина. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 318с.
1013640
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – М. : Знание, 1952. – 40с.
1013641
  Смирнова-Чекина Поэма Н.В.Гоголя "Мертвые души". / Смирнова-Чекина. – М. : Просвещение, 1964. – 279с.
1013642
  Числов М.М. Поэма набирает высоту. : статья / М.М. Числов. – Москва : Правда, 1982. – 47 с.
1013643
  Плахотишина В.Т. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / В.Т. Плахотишина. – Киев, 1956. – 155 с.
1013644
  Журко Ф.М. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / Ф.М. Журко. – Москва : Просвещение, 1968. – 159 с.
1013645
  Твердохлебов И.Ю. Поэма Некрасова "Кому на Руси житьь хорошо" / И.Ю. Твердохлебов. – М., 1954. – 208 с.
1013646
  Бегдели Гулагусейн Фатулла оглы Поэма Низами "Хосров и Ширин" и разработка этой темы в литературе Востока : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Бегдели Гулагусейн Фатулла оглы ; АН АзССР , Ин-т литературы и языка. – Баку, 1968. – 74 с.
1013647
  Саблин В.Г. Поэма ночи / В.Г. Саблин. – Сухуми, 1981. – 31с.
1013648
  Балин И.В. Поэма о бильярде / И.В. Балин. – М, 1991. – 223с.
1013649
  Заводчиков В.П. Поэма о Владимире Шатрове / В.П. Заводчиков. – Беломорск, 1944. – 26с.
1013650
  Мамсуров Поэма о героях : роман-эпопея / Мамсуров, , Дабе; пер. с осет. Л.Лебединский. – Москва : Советский писатель
3. – 1975. – 254 с.
1013651
  Мамсуров Поэма о героях : роман-эпопея / Мамсуров, , Дабе Хабиевич. – Москва, 1981. – 703 с.
1013652
  Рахим Э. Поэма о двадцати двух / Эгам Рахим; авториз. пер. с узб. А.Наумова. – 2-е, переизд. – Ташкент : Еш гвардия, 1964. – 51 с.
1013653
   Поэма о дереве : [альбом]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – [147] с. : ил.
1013654
  Сыркин А.Я. Поэма о Дигенисе Акрите / А.Я. Сыркин. – Москва, 1964. – 240с.
1013655
  Сыркин А.Я. Поэма о Дигенисе Акрите как исторический источник. : Автореф... канд. ист.наук: / Сыркин А.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1962. – 22л.
1013656
   Поэма о крыльях. – Москва, 1988. – 528 с.
1013657
  Пермитин Е.Н. Поэма о лесах / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1973. – 304с.
1013658
  Эралиев С. Поэма о любви / С. Эралиев. – М, 1962. – 104с.
1013659
   Поэма о любви. – М., 1968. – 32с.
1013660
  Заславский И.Я. Поэма о мужестве и гражданском долге / И.Я. Заславский. – Киев, 1967. – 88с.
1013661
  Сомова С.А. Поэма о пожте / С.А. Сомова. – Ташкент, 1962. – 87с.
1013662
  Чачиков А. Поэма о Руставели. / А. Чачиков, 1938. – 50с.
1013663
  Амиргулова В.И. Поэма о сапогах / В.И. Амиргулова. – Тула : Приокское книжное издательство, 1991. – 158 с.
1013664
  Руми Дж. Поэма о скрытом смысле / Дж. Руми. – Москва : Наука, 1986. – 269 с.
1013665
  Кольридж С.Т. Поэма о старом моряке / С.Т. Кольридж. – Пб., 1919. – 40с.
1013666
  Милова Г.П. Поэма о сыне. / Г.П. Милова. – Кастрома., 1956. – 45с.
1013667
  Шейхзаде М. Поэма о Ташкенте / М. Шейхзаде; пер. с узбек. В.Державин. – Ташкент : Гослитиздат Уз ССР, 1959. – 68 с.
1013668
  Погодин Н.Ф. Поэма о топоре / Н.Ф. Погодин. – Челябинск, 1987. – 260с.
1013669
  Гольдберг И.Г. Поэма о фарфоровой чашке / И.Г. Гольдберг. – М., 1965. – 551с.
1013670
  Гольдберг И.Г. Поэма о фарфоровой чашке / И.Г. Гольдберг. – Иркутск, 1971. – 388с.
1013671
  Сергеенко М.М. Поэма о хирурге / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1961. – 222с.
1013672
  Зульфия Поэма огня и дороги : поэма / Зульфия. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 27 с.
1013673
  Бородулин Р. Поэма признания : стихи и поэмы / Р. Бородулин; авториз. пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 206 с.
1013674
  Марцинкявичюс Ю.М. Поэма Прометея. / Ю.М. Марцинкявичюс. – М, 1977. – 27-45с.
1013675
  Софронов А.В. Поэма прощания / А.В. Софронов. – М., 1969. – 148с.
1013676
  Софронов А.В. Поэма прощания / А.В. Софронов. – М., 1980. – 152с.
1013677
  Пархоменко М.Н. Поэма революционного гнева. ("Гайдамаки" Т.Г. Шевченко) // Ранний Шевченко / Н.Ф. Бельчиков, 1939. – С. 72-101
1013678
  Мекш Э.Б. Поэма С.А,Есенина "Анна Снегина" / Э.Б. Мекш. – Рига, 1987. – 65 с.
1013679
  Любарева П Е. Поэма Т. Твардовского "За далью-даль" / П Е. Любарева, . – М., 1962. – 103с.
1013680
  Антонец Е.В. Поэма Цицерона о Цезаре: история создания и проблемы идентификации // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 4 (287), октябрь, ноябрь, декабрь. – С. 44-61. – ISSN 0321-0391
1013681
  Морозов С.В. Поэма Щира-любовь [Поема Щира-любов] / Соч. С.В. Морозова. – Одесса : Изд. О. Федоpова ; Тип. Л. Hитче, 1897. – 15 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Перепл. з: Мыхайло-Чоботарь або всему голова сто цилковых: Слободцьке сватання в 1-й діи комычне с писнямы / С.В. Морозов. 1898
1013682
  Железнов П.И. Поэмы-воспоминания / П.И. Железнов. – Москва : Художественная литература, 1973. – 103 с.
1013683
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Изд. Суворина, 1891. – 141с.
1013684
  Асеев Н.Н. Поэмы / Н.Н. Асеев. – Ленинград-Москва, 1925. – 89с.
1013685
  Важа Пшавела Поэмы : Пер. с груз. / Важа Пшавела. – Москва : Гослитиздат, 1935. – 117с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1013686
  Некрасов Н.А. Поэмы / Н.А. Некрасов. – Москва, 1935. – 454с.
1013687
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Л, 1936. – 318с.
1013688
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 339с.
1013689
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Л, 1937. – 422с.
1013690
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Л, 1939. – 424с.
1013691
  Шевченко Т.Г. Поэмы / Т.Г. Шевченко. – Москва : Художественная литература, 1939. – 114 с.
1013692
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Горький, 1944. – 239с.
1013693
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1947. – 292с.
1013694
  Важа Пшавела Поэмы / Важа Пшавела; Ред. В. Гольцева и С. Чиковани. – Ленинград : ГИХЛ, 1947. – 141с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1013695
  Белевич А. Поэмы : пер. с белорус. А.Прокофьева / А. Белевич. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 116 с.
1013696
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Кострома, 1949. – 280с.
1013697
  Шогенцуков А.А. Поэмы / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. С.Липкина : Советский писатель, ЛО, 1949. – 172 с.
1013698
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1950. – 323с.
1013699
  Миршакар М. Поэмы / М. Миршакар. – Москва : Советский писатель, 1950. – 52 с.
1013700
  Кулешов А.А. Поэмы / А.А. Кулешов. – Москва : Советский писатель, 1951. – 140 с.
1013701
  Важа Пшавела Поэмы / Важа Пшавела; Пер. с груз. Н. Заболоцкий; Под ред. П. Ингороква. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 200с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1013702
  Чивилихин А.Т. Поэмы / А.Т. Чивилихин. – Л., 1951. – 112с.
1013703
  Гарнакерьян А.Г. Поэмы / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1953. – 95с.
1013704
  Важа Пшавела Поэмы / Важа Пшавела; Пер. с груз. Н. Заболоцкий. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 258с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
1013705
  Гомер Поэмы / Гомер ; под ред. Минского, Жуковского ; ил. И. Архипова. – Москва ; Ленинград : Государственное из-во Детской Литературы Мин-ва Просвещения РСФСР, 1953. – 520 с. : илл. – (Школьная библиотека)
1013706
  Пшавела В. Поэмы / В. Пшавела. – Москва : Художественная литература, 1953. – 258 с.
1013707
  ЩИпачев Поэмы / ЩИпачев. – Минск, 1954. – 56с.
1013708
  Берггольц О. Поэмы / О. Берггольц. – Л, 1955. – 200с.
1013709
  Кулешов А.А. Поэмы / А.А. Кулешов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 307 с.
1013710
  Пономарь Ф.М. Поэмы / Ф.М. Пономарь. – Кишинев, 1955. – 171с.
1013711
  Зарицкий А.А. Поэмы : поэмы / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1957. – 151 с.
1013712
  Истру Б. Поэмы : поэмы / Б. Истру; пер. с молдав. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 160 с.
1013713
  Каменский В.В. Поэмы / В.В. Каменский. – Москва : Художественная литература, 1958. – 175 с.
1013714
  Чех С. Поэмы / С. Чех. – М, 1958. – 131с.
1013715
  Тильвитис Т. Поэмы / Т. Тильвитис. – Москва : ГИЛХ, 1958. – 256 с.
1013716
  Оленич-Гнененко Поэмы / Оленич-Гнененко. – Ростов-на-Дону, 1959. – 64с.
1013717
  Белевич А.П. Поэмы / А.П. Белевич; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 112 с.
1013718
  Болтачев Р.Ф. Поэмы / Р.Ф. Болтачев. – Грозный, 1960. – 68с.
1013719
  Рядченко И.И. Поэмы / И.И. Рядченко. – О., 1960. – 60с.
1013720
  Каменский В.В. Поэмы : повести и рассказы / В.В. Каменский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с.
1013721
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1962. – 255с.
1013722
  Васильев С.А. Поэмы / С.А. Васильев. – Москва, 1963. – 304с.
1013723
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – М., 1963. – 495с.
1013724
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1964. – 256с.
1013725
  Мартынов Л.Н. Поэмы / Л.Н. Мартынов. – Новосибирск, 1964. – 162с.
1013726
  Петров В. Поэмы / В. Петров. – М., 1965. – 112с.
1013727
  Корниенко В.Л. Поэмы / В.Л. Корниенко. – Калининград, 1966. – 55с.
1013728
  Ручьев Б.А. Поэмы / Б.А. Ручьев. – Москва, 1967. – 138 с.
1013729
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1970. – 239с.
1013730
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Саратов : Приволж. кн. изд., 1970. – 191с.
1013731
  Джансугуров И. Поэмы / И. Джансугуров. – Алма-Ата, 1971. – 71 с.
1013732
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1971. – 191с.
1013733
  ТвардовскийА.Т Поэмы / ТвардовскийА.Т. – М., 1971. – 487с.
1013734
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1972. – 191с.
1013735
  Навои А. Поэмы / А. Навои. – Москва : Художественная литература, 1972. – 815 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Серия 1, т. 26)
1013736
  Твардовский А.Т. Поэмы : Страна Муравия. Василий Теркинг7. Дом у дороги. За далью - даль / А.Т. Твардовский. – Пермь, 1973. – 494с.
1013737
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – Фрунзе, 1974. – 658с.
1013738
  Маяковский В.В. Поэмы / В.В. Маяковский. – Москва : Советская Россия, 1974. – 174с. – (Школьная библиотека)
1013739
  Берггольц О.Ф. Поэмы / О.Ф. Берггольц. – Л, 1974. – 218с.
1013740
  Дудин М.А. Поэмы / М.А. Дудин. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 279с.
1013741
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1975. – 191с.
1013742
  Симонов К.М. Поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 94с.
1013743
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1976. – 207с.
1013744
  Альвер Б. Поэмы / Б. Альвер. – Таллин, 1976. – 60 с.
1013745
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Новосибирск, 1977. – 256с.
1013746
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Новосибирск, 1977. – 256с.
1013747
  Софронов А.В. Поэмы / А.В. Софронов. – М., 1978. – 342с.
1013748
  Гамзатов Р.Г. Поэмы : поэмы / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1978. – 453 с.
1013749
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1978. – 207с.
1013750
  Шестинский О.Н. Поэмы / О.Н. Шестинский. – М., 1979. – 142с.
1013751
  Чикин Л.А. Поэмы / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1980. – 135с.
1013752
  Вургун Самед Поэмы / Вургун Самед; пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1980. – 168 с.
1013753
  Блок А.А. Поэмы / А.А. Блок. – Москва : Детская литература, 1980. – 190 с.
1013754
  Маяковский В.В. Поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1981. – 191с.
1013755
  Чепуров А.Н. Поэмы / А.Н. Чепуров. – Л, 1981. – 209с.
1013756
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1982. – 286с.
1013757
  Кугультинов Д.Н. Поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Художественная литература, 1982. – 415 с.
1013758
  Маяковский В.В. Поэмы / В.В. Маяковский. – Л., 1983. – 206с.
1013759
  Викулов С.В. Поэмы / С.В. Викулов. – Москва, 1983. – 238с.
1013760
  Гамзатов Р.Г. Поэмы : поэмы / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 351 с.
1013761
  Исаев Е.А. Поэмы / Е.А. Исаев. – М, 1983. – 199с.
1013762
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – Горький, 1983. – 231с.
1013763
  Федоров В.Д. Поэмы / В.Д. Федоров. – М., 1983. – 447с.
1013764
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1984. – 191с.
1013765
  Есенин С.А. Поэмы / С.А. Есенин. – Москва, 1984. – 271с.
1013766
  Корнилов Б.П. Поэмы / Б.П. Корнилов. – Горький, 1984. – 319с.
1013767
  Долматовский Е.А. Поэмы / Е.А. Долматовский. – М, 1985. – 366с.
1013768
  Блок А.А. Поэмы / А.А. Блок. – М, 1986. – 125с.
1013769
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1986. – 79с.
1013770
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов ; [худож. Л.Г. Епифанов]. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 261, [2] с. : ил. – Миниатюрное издание
1013771
  Лермонтов М.Ю. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1986. – 188с.
1013772
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1986. – 124с.
1013773
  Симонов К.М. Поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1986. – 132с.
1013774
  Тукай Габдулла Поэмы / Тукай Габдулла. – Москва : Современник, 1986. – 38 с. – (Библиотека "Российская поэма")
1013775
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – М., 1987. – 336с.
1013776
  Исаев Е.А. Поэмы / Е.А. Исаев. – М, 1987. – 253с.
1013777
  Байрон Д.Г. Поэмы / Д.Г. Байрон. – Новосибирск, 1988. – 340с.
1013778
  Твардовский А.Т. Поэмы / А.Т. Твардовский. – М., 1988. – 764с.
1013779
  Поуп А. Поэмы / А. Поуп. – М., 1988. – 237с.
1013780
  Пушкин А.С. Поэмы / А.С. Пушкин. – М, 1989. – 192с.
1013781
  ТвардовскийА.Т Поэмы / ТвардовскийА.Т. – М., 1991. – 300с.
1013782
  Выходцев П.С. Поэмы А.Твардовского : Автореф... канд. филол.наук: / Выходцев П.С.; АН СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 23л.
1013783
  Султанбеков М. Поэмы Абая. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Султанбеков М.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 16л.
1013784
  Ременик Г.А. Поэмы Александра Блока / Г.А. Ременик. – М, 1959. – 180с.
1013785
  Иванов Ю.П. Поэмы Александра Твардовского 50-60-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Ю.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 16л.
1013786
  Андреевская Л. Поэмы Баратынского / Л. Андреевская. – [29] с. – Отд. оттиск
1013787
  Долгополов Л.К. Поэмы Блока и русская поэма конца ХIХ - начала ХХ веков / Л.К. Долгополов; Отв. ред. К.Д. Муратова. – Москва-Ленинград : Наука, 1964. – 189 с.
1013788
  Тарасенко Светлана Васильевна Поэмы Василия Федорова (эволюция героя) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Тарасенко Светлана Васильевна; КГУ. – К., 1986. – 192л. – Бібліогр.:л.172-192
1013789
   Поэмы Великой Отечественно. – Пермь, 1977. – 399с.
1013790
  Полонская К.П. Поэмы Гомера / К.П. Полонская. – Москва, 1961. – 60с.
1013791
  Дубашинский И.А. Поэмы Дж. Г. Байрона "Паломничество Чайльд-Гарольда" / Дубашинский И.А. ; Даугавпилс. пед. ин-т. – Рига : Звайгзне, 1975. – 98 с. – Библиогр.: с. 97
1013792
   Поэмы древних бардов / перевод А. Д... [ Дмитриев ]. – В Санкт-Петербург : Б.и., 1788. – 64 с. – На корінці: Поэм. древ. бард.


  На оборотной стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1013793
  Бабаджан Р. Поэмы и баллады / Р. Бабаджан. – Ташкент, 1964. – 169 с.
1013794
  Елистратова А.А. Поэмы и лирика Кольриджа. / А.А. Елистратова. – М., 1974. – с.
1013795
  Квитко Л.М. Поэмы и песни : поэмы и песни / Лев Квитко;, 1933. – 228 с.
1013796
  Пушкин А.С. Поэмы и повести / А.С. Пушкин. – М-Л, 1928. – 299с.
1013797
  Лермонтов М.Ю. Поэмы и повести в стихах / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда, 1984. – 478с.
1013798
  Багрицкий Э.Г. Поэмы и стихи / Э.Г. Багрицкий. – М., 1947. – 48с.
1013799
  Вургун Самед Поэмы и стихи / Вургун Самед; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1950. – 236 с.
1013800
  Инбер В.М. Поэмы и стихи / В.М. Инбер. – Москва : Советский писатель, 1952. – 196с.
1013801
  Леонидзе Г.Н. Поэмы и стихи / Г.Н. Леонидзе; пер. с груз. – Москва : Правда, 1952. – 32 с.
1013802
  Ергалиев Х. Поэмы и стихи : поэмы и стихи / Х. Ергалиев; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 236 с.
1013803
  Шогенцуков А.А. Поэмы и стихотворения / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 200 с.
1013804
  Замятин В.Д. Поэмы и стихотворения / В.Д. Замятин. – Москва : Художественная литература, 1953. – 139с.
1013805
  Алексеев Н.А. Поэмы и стихотворения / Н.А. Алексеев. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1956. – 327 с.
1013806
  Низами Гянджеви Поэмы и стихотворения : поэмы и стихотворения / Низами Гянджеви. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 489 с.
1013807
  Есенин С.А. Поэмы и стихотворения / С.А. Есенин. – М., 1986. – 280с.
1013808
  Басихин Ю.Ф. Поэмы И.С.Тургенева / Ю.Ф. Басихин. – Саранск, 1973. – 174с.
1013809
  Кобринский В.Г. Поэмы Ивана Франко : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобринский В.Г.; Днепропетр.гос. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1950. – 15 с. – Бібліогр.:с.182-188
1013810
  Мелихова Л.С. Поэмы Лермонтова / Л.С. Мелихова, В.Н. Турбин. – Москва, 1969. – 52 с.
1013811
  Ходанен Л.А. Поэмы М.Ю.Лермонтова / Л.А. Ходанен. – Кемерово, 1990. – 91 с.
1013812
  Дувакин В.Д. Поэмы Маяковского / В.Д. Дувакин. – Москва : Знание, 1955. – 40 с.
1013813
  Пицкель Ф.Н. Поэмы Маяковского "Владимир Ильич Ленин" и "Хорошо!" (К проблеме эволюции творческого метода) : Автореф... канд. филол.наук: / Пицкель Ф.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Л., 1961. – 20л.
1013814
  Машбиц-Веров Поэмы Маяковского. / Машбиц-Веров. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1963. – 511 с.
1013815
   Поэмы мужества. – Воронеж, 1974. – 296с.
1013816
  Лебедев Ю.В. Поэмы Н. А. Некрасова второй половины 1850-х годов ("Несчастные", "Тишина") : Автореф... канд .филол.наук: / Лебедев Ю. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1966. – 23л.
1013817
  Додхудоева Л.Н. Поэмы Низами в средневековой миниатюрной живописи / Л.Н. Додхудоева. – Москва, 1985. – 310 с.
1013818
  Фролов М.А. Поэмы о Донбассе. / М.А. Фролов. – К, 1952. – 144с.
1013819
  Федоров Н.У. Поэмы о колхозной деревне первых послевоенных лет. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федоров Н.У.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1955. – 20л.
1013820
   Поэмы о Ленинграде. – Л., 1947. – 192с.
1013821
   Поэмы о Ленине. – М., 1969. – 275с.
1013822
  Сорин С.Г. Поэмы о чекистах / С.Г. Сорин. – М., 1967. – 96с.
1013823
  Каменский В.В. Поэмы об Урале и Каме / В.В. Каменский. – Молотов : ОГИЗ, 1947. – 232 с.
1013824
  Макферсон Д. Поэмы Оссиана : Фингал, поэма в 6 песнях; Смерть Кухулина, поэма и ирландское сказание / [Соч.] Джемса Макферсона ; Пер. и примеч. Е.В. Балобановой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. ип. И. Глазунова, 1897. – [2], VI, 103 с. – Экз. № 57661 дефектный, без тит. л. и обл. ориг., описан по 2-му экз. Б, серия указ. на с. 33. – (Русская классная библиотека, изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Серия 2, Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей ; Вып. 3)
1013825
  Макферсон Д. Поэмы Оссиана / Д. Макферсон. – Л., 1983. – 589с.
1013826
   Поэмы Победы. – Воронеж, 1976. – 335с.
1013827
  Красухин Г.Г. Поэмы последних лет / Г.Г. Красухин. – Москва, 1964. – 32с.
1013828
  Назарова Л.Н. Поэмы Пушкина / Л.Н. Назарова. – Л., 1949. – 32с.
1013829
  Аллахвердова С.А. Поэмы Расула Гамзатова : Автореф... канд. филол.наук: / Аллахвердова С. А.; АзГУ, фил. фак. – Баку, 1971. – 20л.
1013830
   Поэмы революции. – Воронеж, 1967. – 295с.
1013831
   Поэмы революции. – М., 1987. – 317с.
1013832
  Блага Л. Поэмы света / Л. Блага. – Бухарест, 1975. – 48с.
1013833
  Карпов А.С. Поэмы Сергея Есенина: Учеб. пособие для вузов по спец. "Рус. яз. и лит." / А.С. Карпов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 108 с.
1013834
  Шатберашвили Л.В. Поэмы Симона Чиковани : Автореф. дис.. ... канд. филол. наук : 10.0120 / Шатберашвили Л.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 20 c. – Бібліогр.:с.20
1013835
  Зульфикаров Т.К. Поэмы странствий / Т.К. Зульфикаров. – М., 1980. – 479с.
1013836
  Арешка В.И. Поэмы Т.Тильвитиса. (Вопросы метода и стиля) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Арешка В.И. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
1013837
  Джрбашян Э.М. Поэмы Туманяна. : Автореф... Доктора филол.наук: / Джрбашян Э.М.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1965. – 67л. – Бібліогр.:с.65-67
1013838
  Ибрагимов Т. Поэмы Халижана Бекхожина (проблемы традиции и новаторства) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Ибрагимов Т.; Казах. пед. ин-тут им. Абая. – Алма-Ата, 1981. – 27л.
1013839
  Булгаков В.К. Поэмы, думы и песни / В.К. Булгаков. – 2-е изд. – Москва : Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. – [4], 392, VIII с.
1013840
  Шевченко Т.Г. Поэмы, повести и рассказы Т.Г. Шевченка, писанные на русском языке : с потр. автора. – Киев : Изд. ред. "Киеская старина" ; Тип. А. Давиденко, 1888. – [2], VI, 744, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)


  В экз. № 106103 при переплете утр. 1 л. портр.
1013841
  Поляков Н.В. Поэмы, стихи / Н.В. Поляков. – Смоленск, 1957. – 112с.
1013842
  Исаков А.М. Поэмы, стихи, песни / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1977. – 110с.
1013843
  Кирсанов С.И. Поэмы. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1956. – 348с.
1013844
   Поэмы.. – М., 1967. – 391с.
1013845
  Пастернак Б.Л. Поэмы. / Б.Л. Пастернак. – М., 1977. – 93с.
1013846
  Мерзликин Л.С. Поэмы. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1977. – 96с.
1013847
  Щипачев С.П. Поэмы. / С.П. Щипачев. – М., 1979. – 142с.
1013848
  Тихонов Николай Семенович Поэмы. Баллады. Лирика / Тихонов Николай Семенович. – Москва : ГИХЛ, 1972. – 216с.
1013849
   Поэмы. Баллады. Стихи. Песни. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 253 с. – Миниатюрное издание
1013850
  Гамзатов Р.Г. Поэмы. Год моего рождения. Родина горца. Солдаты России. Разговор с отцом : аториз. пер. с авар. / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1954. – 100 с.
1013851
  Маяковский В.В. Поэмы. Пьесы / В.В. Маяковский. – М., 1985. – 478с.
1013852
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихи / В.В. Маяковский. – Ставрополь, 1976. – 224с.
1013853
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва, 1969. – 191с.
1013854
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва : Просвещение, 1978. – 176с.
1013855
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва, 1981. – 176с.
1013856
  Маяковский В.В. Поэмы. Стихотворения / В.В. Маяковский. – М., 1989. – 557с.
1013857
  Цветаева М.И. Поэмы. Стихотвореня / М.И. Цветаева. – Уфа, 1987. – 285с.
1013858
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Поэмы. Философские повести. Памфлеты / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Київ : Политиздат, 1989. – 493 с. – ISBN 5-319-00276-9
1013859
  Блок А.А. Поэмы.Возмездие. Двадцать.Скифы / А.А. Блок. – М, 1940. – 96с.
1013860
  Мунт-Валуева А.П. Поэт-герой (из жизни Теодора Кернера) / [соч.] А.П. Мунт-Валуевой. – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле и К*, 1892. – 47, [7] с., 1 л. портр. – (Нашему юношеству рассказы о хороших людях ; № 3)
1013861
  Исхак А.А. Поэт-герой Муса Джалиль / А.А. Исхак. – Москва : Знание, 1956. – 24 с. – (Всесоюзное о-во по распространению политических и научных знаний / О-во "Знание" ; № 16 ; Сер.6)
1013862
   Поэт-гуманист Кул Гали. – Казань, 1987. – 263с.
1013863
  Шведер Е.В/ Поэт-декабрист К.Ф. Рылеев / Е. Шведер. – Москва, 1918. – 28 с.
1013864
  Маслов В.И. Поэт-декабрист К.Ф. Рылеев / В.И. Маслов. – Киев : [Тип. Киевск. Политехнического ин-та], 1926. – 14 с., 1 факс.
1013865
  Маслов В.И. Поэт-декабрист К.Ф. Рылеев. Рылеев - участник заговора декабристов / Маслов В.И. – Прилуки, 1925. – [11] с. – Отд. оттиск
1013866
  Костин Г.А. Поэт-демократ / Г.А. Костин. – Воронеж, 1961. – 40 с.
1013867
   Поэт-демократ И.С. Никитин. – Воронеж, 1976. – 176 с.
1013868
  Айзеншток И.Я. Поэт-демократ Леонид Николаевич Трефолев. 1839-1905 / И.Я. Айзеншток. – Ярославль : Книжное издательство, 1954. – 216 с.
1013869
  Некрасов Н.А. Поэт -- гражданин / Н.А. Некрасов. – М., 1937. – 39с.
1013870
  Пустильник Л.С. Поэт - петрашевец А.Н. Плещеев / Л.С. Пустильник. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1013871
  Капиев Э.М. Поэт / Э.М. Капиев. – Ставрополь
1. – 1944. – 265 с.
1013872
  Капиев Э.М. Поэт / Э.М. Капиев. – М., 1945. – 263с.
1013873
  Капиев Э.М. Поэт / Э.М. Капиев. – М., 1948. – 264с.
1013874
  Капиев Э.М. Поэт / Э.М. Капиев. – М., 1953. – 270с.
1013875
  Капиев Э. Поэт / Э. Капиев. – Махачкала, 1954. – 64с.
1013876
  Сейтаков Б. Поэт : роман / Б. Сейтаков. – Москва : Советский писатель, 1961. – 198 с.
1013877
  Капиев Э. Поэт / Э. Капиев. – Москва, 1976. – 286 с.
1013878
  Капиев Э. Поэт / Э. Капиев. – Москва, 1984. – 382с.
1013879
  Капиев Э. Поэт / Э. Капиев. – Махачкала, 1988. – 396с.
1013880
  Шошин В.А. Поэт Александр Прокофьев / В.А. Шошин. – Л., 1965. – 95 с.
1013881
  Крот А. Поэт Александр Стовба : 10-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана / А. Крот. – Днепропетровск : Поліграфіст, 1998. – 35 с. – ISBN 966-7480-27-5
1013882
  Мнацаканян В.М. Поэт большой доброты / В.М. Мнацаканян. – Душанбе, 1982. – 17 с.
1013883
  Колесник П.И. Поэт в осаде: Роман. / П.И. Колесник. – М., 1986. – 335с.
1013884
  Евтушенко Е.А. Поэт в России - больше, чем поэт / Е.А. Евтушенко. – М, 1973. – 336с.
1013885
  Гинц С. Поэт Владислав Занадворов / С. Гинц. – Пермь, 1963. – 70 с.
1013886
  Кулиев К. Поэт всегда с людьми : статьи, эссе / К. Кулиев. – Москва, 1986. – 335 с.
1013887
  Авдошенко Е.В. Поэт Г.Р. Державин в Тамбове / Е.В. Авдошенко. – Тамбов : Книжное издательство, 1962. – 48 с. : портр.
1013888
  Серебряков М.В. Поэт Гервег и Маркс. / М.В. Серебряков. – Л, 1949. – 64с.
1013889
  Заболотский П Поэт гуманности и светлых идеалов : Памяти А.Н. Плещеева / П Заболотский. – 58 с.
1013890
  Кудрявцев П.П. Поэт душевных диссонансов : К столетию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1914) / П. Кудрявцев. – Херсон : Паровая типо-лит. С.Н. Ольховикова и С.А. Ходушина, 1915. – [2], 16 с.
1013891
  Илешин Б.И. Поэт Евгений Абрамович Баратынский / Б.И. Илешин. – Тамбов, 1961. – 32с.
1013892
  Бабаев Поэт и время. Самед Вургун и его место в советской литературе / Бабаев, , Габиб. – Баку, 1966. – 239с.
1013893
  Мальцева О.А. Поэт и время: инфернальные мотивы в цикле Б. Пастернака "Пять повестей" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 66-76. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1013894
  Шкляр В.И. Поэт и газета / В.И. Шкляр. – К., 1985. – 180с.
1013895
  Орлов В.Н. Поэт и город: Александр Блок и Петербург / В.Н. Орлов. – Л., 1980. – 270с.
1013896
  Каюмов Л.П. Поэт и гражданин / Л.П. Каюмов. – Москва, 1979. – 47 с.
1013897
  Некрасов Н.А. Поэт и гражданин / Н.А. Некрасов. – М. : Современник, 1982. – 271 с.
1013898
  Казаков И. Поэт и гражданин // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 2015. – № 9/10. – С. 223-226. – ISSN 0131-8136
1013899
  Асылжанов Б. Поэт и действительность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Асылжанов Б. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22 с.
1013900
  Крук И.Т. Поэт и действительность Черты мировозрения и творчества Александра Блока в свете литературных традиций и проблем эпохи. : Автореф... доктор филолог.наук: 640 / Крук И.Т.; КГУ. – К., 1969. – 47л.
1013901
  Крук И.Т. Поэт и действительность. Черты мировоззрения и творчества Александра Блока в свете литературных традиций и проблем эпохи : Дис... докт. филол.наук: / Крук И. Т.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1959. – 593л.
1013902
  Скуратовский В. Поэт и его палач // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 4 (74). – С. 55-63


  Дуэль А.С. Пушкина
1013903
  Соловьев Б.И. Поэт и его подвиг / Б.И. Соловьев. – М., 1965. – 696с.
1013904
  Соловьев Б. Поэт и его подвиг / Б. Соловьев. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 771с.
1013905
  Соловьев Б.И. Поэт и его подвиг / Б.И. Соловьев. – Изд. 3-е. – М., 1971. – 816с.
1013906
  Соловьев Б.И. Поэт и его подвиг / Б.И. Соловьев. – М., 1973. – 751с.
1013907
  Соловьев Б.И. Поэт и его подвиг / Б.И. Соловьев. – 4-е изд. – М., 1980. – 784с.
1013908
  Столетов А.И. Поэт и его художественный мир : [Иосиф Бродский ] // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 6. – С. 112-123. – ISSN 0236-2007
1013909
  Пьецух В. Поэт и замарашка : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 33-53.
1013910
  Лавлинский Л.И. Поэт и критик / Л.И. Лавлинский. – М. : Художественная литература, 1979. – 244 с.
1013911
  Шошин В.А. Поэт и мир / В.А. Шошин. – М.-Л., 1966. – 186с.
1013912
  Чуковский К.И. Поэт и палач / К.И. Чуковский. – Пб : Эпоха, 1922. – 48 с.
1013913
  Савельева М.Ю. Поэт и революция // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 131-148. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3


  Максимилиан Волошин (1877-1932) - русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.
1013914
   Поэт и слово. – М., 1973. – 455с.
1013915
   Поэт и социализм. – М. : Наука, 1971. – 422 с.
1013916
  Михеева А. Поэт и хромой лосось // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 141-148. – ISSN 1728-8568
1013917
  Сергеев-Ценский Поэт и чернь / Сергеев-Ценский. – Харьков. – 159с.
1013918
  Сидельникава Т.Н. Поэт и читатель в творчествве В.В.Маяковского / Т.Н. Сидельникава. – Калинин, 1981. – 83 с.
1013919
  Никольский Б.В. Поэт и читательв лирике Пушкина : критический очерк Б.В. Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1899. – 82 с.
1013920
  Нуруллин И.З. Поэт из деревни Кырлай : рассказы о Габдулле Тукае / И.З. Нуруллин; пер. с татар. – Москва : Детская литература, 1967. – 95 с.
1013921
  Пресняков О.П. Поэт из страны комсомолия : Об Александре Безыменском / О.П. Пресняков. – Москва : Советский писатель, 1964. – 236 с.
1013922
   Поэт индустриализации // Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2013. – № 4 (26), апрель. – С. 134-139. – ISSN 2221-4542


  Чему могут поучиться у знаменитого педагога современные предприниматели?
1013923
  Данилин Ю.И. Поэт Июльской революции / Ю.И. Данилин. – М, 1978. – 176с.
1013924
  Баландин Р.К. Поэт камня / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1982. – 191с. – (Творцы науки и техники)
1013925
  Эвентов И.С. Поэт красного Питера / И.С. Эвентов. – Л, 1968. – 230с.
1013926
   Поэт латышского народа Ян Райнис. – Рига, 1965. – 88 с.
1013927
  Арабажин К.И. Поэт мировой скорби [М.Ю. Лермонов] : очерк К.И. Арабажина. – Петроград : П.П. Сойкин, 1914. – 32 с., 2 л. портр., факс. – (Знание для всех)


  На тит. л. печать: Книжный магазин В.А. Просяниченко. Киев
1013928
  Клевенский М.М. Поэт Н.А.Некрасов, его жизнь произведения. / М.М. Клевенский. – Тверь, 1919. – 40 с.
1013929
  Поляновский М.Л. Поэт на экране. / М.Л. Поляновский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 103 с.
1013930
  Алимов Г. Поэт навсегда. В Москве появился памятник классику татарской литературы Габдулле Тукаю // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 19 (1184). – С. 48. – ISSN 0234-1670
1013931
  Миронов Г.М. Поэт нетерпеливого созидания / Г.М. Миронов. – М., 1965. – 159с.
1013932
  Селезнев Л. Поэт Николай Дозоров и "опыт Маяковского" = Об агитационно-пропагандистских стихах Арсения Несмелова 1930-х годов. К 125-летию поэта // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 6. – С. 272-280. – ISSN 0027-8238
1013933
   Поэт Николай Петрович Майоров : Библиогр. указ. – Иваново, 1981. – 28с.
1013934
  Розанов М.Н. Поэт периода "бурных стремений" Якоб Ленц, его жизнь и произведения : критическое исследование : с приложением неизданных материалов / М.Н. Розанов. – Москва : Унив. тив, 1901. – 4, VIII, 582, 61 с. – Из ученых записок Императорского Московского университета, отдел Историко-Филологического факультета. Экз. деф., отсутств.: обл., тит. л., с. [4], I-VIII, кн. описана по интернету. – Библиогр. в предисл. и в примеч.
1013935
  Лаврова Н. Поэт при царском дворе // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2012. – № 1 (293). – С. 43-45. – ISSN 0869-8171


  В 1817 г. состоялось венчание великого князя Николая Павловича и прусской принцессы Шарлотты.Для обучения Шарлотты - великой княгини Александры Федоровны - русскому языку в качестве "дворцового педагога" был приглашен Василий Андреевич Жуковский. В ...
1013936
  Филонов А.Г. Поэт Пушкин : Опыт разбора со стороны исторической и эстетической / [Соч.] Андрея Филонова. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1880. – [4], 162 с., 1 л. фронт. (портр.)
1013937
  Приходько В.А. Поэт разговариевает с детьми / В.А. Приходько. – М. : Детская литература, 1980. – 223 с.
1013938
  Монастырский А.Р. Поэт революции. / А.Р. Монастырский. – Тамбов, 1963. – 128с.
1013939
  Шошин В.А. Поэт романтического подвига: Очерк творчества Н.С.Тихонова / В.А. Шошин. – 2-е изд., доп. – Л., 1978. – 495с.
1013940
  Лернер Г. Поэт с фотоаппаратом // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 64-71.


  Мистецтво фотографії Люсьєна Клерга
1013941
  Караев Т. Поэт Хироми и его литературное наследие : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Караев Т. ; Сарак. ГУ. – Бухара, 1966. – 23 с. – Бібліогр . : с. 23
1013942
  Аризибеков Р. Поэт Шавки Каттакургани и его литературная среда : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аризибеков Р.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 32 с.
1013943
  Келимбетов Немат Поэт Шади Жангиров и его литературное наследие : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Келимбетов Немат; Казахск. гос. ун-т. Кафедра казахской лит-ры. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
1013944
  Махно В. Поэт, океан и рыба : поэзия: стихи / предисловие Максима Амелина // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 73-83. – ISSN 0130-7673
1013945
  Бондаренко К. Поэт, отмеченный смертью // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 47 (165). – С. 60-62


  Пауль Целан поэт-лирик послевоенного времени. 23 ноября 2010 года писателю исполнилось бы 90 лет
1013946
  Мирахмедов Азиз Мир Файзулла оглы Поэт, призванный революцией. / Мирахмедов Азиз Мир Файзулла оглы. – Баку, 1964. – 368 с.
1013947
  Гордиенко Е. Поэт, рубака, весельчак... // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 26-35


  Поэт Денис Давыдов
1013948
  Киракосян Л.М. Поэт, события и судьбы. / Л.М. Киракосян. – Ереван, 1972. – 155с.
1013949
   Поэт. Воин. Сибиряк.. – Красноярск, 1985. – 144с.
1013950
   Поэтами воспетый край. – Ростов-на-Дону, 1971. – 171с.
1013951
   Поэтапное планирование выполнения геологических заданий на объекты геологоразведочных работ. – М., 1976. – 43с.
1013952
  Баженов С.Р. Поэтапное развитие АБИС: обьективная неизбежность и субьективные факторы, сдерживающие процесс автоматизации / С.Р. Баженов, А.И. Павлов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 67-73. – ISSN 0130-9765
1013953
  Гохлернер М.М. Поэтапное формирование грамматических механизмов речи на иностанном (немецком) языке : Автореф... канд. пед.наук: / Гохлернер М. М.; МГУ, Фак. психол. – М., 1968. – 20л.
1013954
  Лефевр В.И. Поэтапное формирование умственных действий по решению физических задач. (На материале раздела "Электричество и магнетизм" в курсе общей физики высш. школы) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Лефевр В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1968. – 19л.
1013955
   Поэтапные контрольные работы по русскому языку (элементарный курс) : Учебное пособие / Л.А. Бондарь, В.В. Беспаленко, В.М. Александрова, Л.И. Масляник; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 80 с.
1013956
  Хусаинова Ф. Поэтесса демократ - Анбар-отын : Автореф... канд. филол.наук: / Хусаинова Ф.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1966. – 24л.
1013957
  Ростовайте Т. Поэтесса литовского народа Саломея Нерис. 1904-1945 / Т. Ростовайте. – Москва, 1957. – 32 с.
1013958
  Беккер М.И. Поэтессы / М.И. Беккер. – Москва, 1929. – 50с.
1013959
  Капиашвили Изольда Зааловна Поэтессы и книжницы древней Грузии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Капиашвили Изольда Зааловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 34л.
1013960
  Забелин П.В. Поэти и стихотворцы / П.В. Забелин. – 2-е изд. – Иркутск, 1989. – 203 с.
1013961
  Тасеменова Манат Сарсенгалиевна Поэтизм: онтология и функции (На материале английской поэзии XIX века) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Тасеменова Манат Сарсенгалиевна; Моск. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. Специализированный совет К-053.17.01. – М., 1988. – 25л.
1013962
  Воскресенский В.А. Поэтика : исторический сборник статей о поэзии : пособие при изучении: Теории словесности / В.А. Воскресенский. – Санкт-Петербург : Изд. В.П. Печаткина, 1885. – [2], 16, 398, VIII с.
1013963
  Мюллер-Фрейенфельс Р. Поэтика : пер. с нем / Р. Мюллер-Фрейенфельс ; Пер. И.Я. Каганов, Эстер Соломоновна Паперная ; под ред. и вступ.ст. А.И. Белецкий. – Харьков : Культ.-просвет орг. "Труд", 1923. – 213 с. – Библиогр.: с.199-213
1013964
  Аристотель Поэтика / Аристотель. – Ленинград, 1927. – 120с.
1013965
  Тынянов Ю.Н. Поэтика / Ю.Н. Тынянов. – М., 1977. – 574с.
1013966
  Хали Поэтика / Хали. – Душанбе, 1989. – 241с.
1013967
  Сусеев А.И. Поэтика "Джангариады". Опыт исследования калмыцкого народного эпоса. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сусеев А.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1957. – 16л.
1013968
  Елина Н.Г. Поэтика "Новой жизни" и "Стихотворений" Данте : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.05 / Елина Н.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1973. – 50 с.
1013969
  Данилевский Александр Поэтика "Повести о пустяках" Б. Темирязева (Юрия Анненкова) / Данилевский Александр; DPSUT. – Tartu : Kirjastus, 2000. – 152с. – ISBN 9985-56-536-3
1013970
  Шервашидзе В. Поэтика "следа" во французском романе: "Поля чести" Жана Руо // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 274-293. – ISSN 0042-8795
1013971
  Ветловская В.Е. Поэтика *Братьев Карамазовых* : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Ветловская В.Е.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 18л.
1013972
  Исаев С.Г. Поэтика А.В. Луначарского / С.Г. Исаев. – Ташкент, 1991. – 105с.
1013973
  Соболевская Н.Н. Поэтика А.П. Чехова / Н.Н. Соболевская. – Новосибирск, 1983. – 87с.
1013974
  Хайбуллаев С.М. Поэтика аварской народной лирики / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1967. – 87с.
1013975
  Краснова Л.В. Поэтика Александра Блока / Л.В. Краснова. – Львов, 1973. – 230с.
1013976
  Ла-Барт Ф. де Поэтика Алексея Толстого : (лекция, прочитанная народной аудитории на вечере в память Алексея Тлстого) / граф Ф. де Ла-Барт. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 62 с.


  На с. 1 дарственная надпись от автора
1013977
  Влодавская И.А. Поэтика английского романа воспитания начала 20 века : типология жанра / А. Влодавская. – Київ : Вища школа, 1983. – 182 с.
1013978
  Пучков А.А. Поэтика античной архитектуры / А.А. Пучков ; Акад. искусств Украины ; Ин-т проблем современного искусства. – Киев : Феникс, 2008. – 992 с., ХХХІІ с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 937-980. – ISBN 978-966-651-659-9
1013979
  Бережная Д.И. Поэтика антропософской прозы Андрея Белого и художественный язык "абстрактной" живописи 1910-х - 1920-х годов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 43-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Предмет исследования - поэтика романов "Котик Летаев", "Крещеный китаец" и поэмы "Глоссолалия" Андрея Белого, созданных во второй пол. 1910-х - первой пол. 1920-х гг., в период изучения писателем антропософии Рудольфа Штейнера. Исследованы особенности ...
1013980
  Евстафьева Н.П. Поэтика аудиальности в малой прозе Г. Газданова: "Великий музыкант" / Н.П. Евстафьева, Е.А. Маханьков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 229-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1013981
  Дубинина Л.А. Поэтика аудио-визуальности и малых величин в новелле В. Брюсова "Бемоль. (Из жизни одной из малых сих)" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 87-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье рассматриваются особенности поэтики и структуры новеллы В. Я. Брюсова "Бемоль". Исследование показало, что Брюсову удается мастерски воссоздать внешне узнаваемую модель реалистической новеллы 19 в. о "маленьком человеке", но благодаря сложной ...
1013982
  Толстогузова Е.В. Поэтика байронического "избытка" в лирике Аполлона Григорьева // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 27-31. – ISSN 0130-9730
1013983
  Шевченко А.С. Поэтика баллад Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Шевченко А. С.; МГУ, Филол. фак. – М., 1989. – 25л.
1013984
  Тамарченко Н. Поэтика Бахтина и современная рецепция его творчества // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 291-340. – ISSN 0042-8795
1013985
  Янковский Н.А. Поэтика белорусских пословиц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 648 / Янковский Н.А. ; Белорус. гос. ун-т , Кафедра белорус. литературы. – Минск, 1968. – 20 с.
1013986
  Слабковская Е.Г. Поэтика военных повестей В.Быкова / Е.Г. Слабковская. – Иркутск, 1988. – 59с.
1013987
  Слабковская Е.Г. Поэтика военных повестей В.Быкова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Слабковская Е.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 26л.
1013988
  Брицына Александра Юрьевна Поэтика восточнославянской социально-бытовой сказка (проблема варьирования) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Брицына Александра Юрьевна; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1983. – 24л.
1013989
  Ходанен Людмила Алексеевна Поэтика времени в русском философском романе конца 30-х начала 40-х годов XIX века. ("Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова, "Русские ночи" В.Ф.Одоевского) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ходанен Людмила Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
1013990
  Поселягин Н.В. Поэтика выразительности А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова в контексте раннего российского структурализма // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-30. – Бібліогр.: с. 29-30, 13 назв. – ISSN 0130-9730
1013991
  Московкина Ирина Ивановна Поэтика Гаршина и развитие малой эпической формы в русской литературе конца XIX века (структура и типология жанров) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Московкина Ирина Ивановна; АН УССР. Ин-т лит-ры. – К., 1980. – 22л.
1013992
  Манн Ю.В. Поэтика Гоголя / Ю.В. Манн. – М. : Художественная литература, 1978. – 400с.
1013993
  Манн Ю.В. Поэтика Гоголя / Ю.В. Манн. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1988. – 412с.
1013994
  Гораций Флакк Квинт Поэтика Горация (послание к Пизонам) / Пер. с латин. [и предисл.] А. Николаева, преп. класс. гимназии. – Харьков : Книгоиздат В.П. Замерица печ. и изд. дела "Труд", 1913. – 31 с.


  Пер.и авт. предисловия: Порфиров, Петр Федорович (1870-1903)
1013995
  Мацапура Л. Поэтика готической новеллы в творчестве М.Н. Загоскина // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 35-41. – ISSN 2075-1486
1013996
  Тевзадзе Тинано Давидовна Поэтика грузинской символической прозы : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.08 / Тевзадзе Тинано Давидовна; АН ГрССР, Ин-т истории грузинской литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1981. – 25л.
1013997
  Рачук И.А. Поэтика Довженко / И.А. Рачук. – М., 1964. – 160с.
1013998
   Поэтика древнегреческой литературы. – М., 1981. – 366с.
1013999
   Поэтика древнеримской литературы. – М., 1989. – 260с.
1014000
  Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы / Д.С. Лихачев. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1979. – 352 с.
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,