Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1013001
  Дзюба І. "Оця свіча погасла..." / І. Дзюба, М. Жулинський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 1


  Пам"яті Мойсея Фішбейна.
1013002
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Р.Роллана в свете идейной эволюции писателя / С.Ф. Юльметова. – Казань, 1959. – 58с.
1013003
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Ромэн Роллана в свете идейной эволюции писателя : Автореф... кандид. филол.наук: / Юльметова С.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16 с.
1013004
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Ромэн Роллана в свете идейной эволюции писателя : Автореф... канд. филолог.наук: / Юльметова С.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 17 с.
1013005
  Сищук Олексій "Очевидцев злодеяний батальона "Нахтигаль" следует подготовить для допроса" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23
1013006
  Сищук Олексій "Очевидцев злодеяний батальона "Нахтигаль" следует подготовить для допроса" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23
1013007
  Михайлова Е.Г. "Очеловеченные" боги: фоновые знания при изучении древнегреческих мифов о Деметре и Персефоне, о Геракле // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр. Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2006. – № 5. – С. 43-44
1013008
  Нестерова Наталья "Очень приятно чувствовать себя королевой" : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 96 : Фото
1013009
  Кучерук М.С. Оцінки постаті Володимира Леніна в сучасній історичній літературі // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 75-85. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Постать Володимира Леніна - одна із найбільш контроверсійних у світовій історії. Видатний пролетарський революціонер і мислитель, продовжувач справи К. Маркса і Ф. Енгельса, організатор Комуністичної партії Радянського Союзу, засновник радянської ...
1013010
  Пічкур В.В. Оцінки практичної стійкості множини початкових умов лінійного диференціального включення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 279- 283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано оптимальні оцінки множини початкових умов практичної стійкості лінійного диференціального включення в класах, що задовольняють умові розділення.
1013011
  Харьковщенко Є.А. Оцінки процесів християнізації Київської Русі в дослідницькій літературі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 72-75
1013012
  Данилевський В. Оцінки прямого радіаційного ефекту аерозолів у атмосфері над Києвом за вимірюваннями із сонячним фотометром у 2008-2019 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 38-45. – (Астрономія ; вип. 2 (60)). – ISSN 1728-3817
1013013
  Пикало А.О. Оцінки радянського минулого в усних історіях про Голокост в Україні // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 112-116. – ISBN 978-966-285-410-7
1013014
  Єгоров І.Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 42-47. – ISSN 0374-3896


  У роботі розглянуто основні підходи до оцінки результатів наукової діяльності на прикладі провідних країн світу, зокрема США. Показано, що найбільш популярним інструментом залишається використання експертної процедури. Крім того, у роботі ...
1013015
  Майданевич Ю.П. Оцінки рівня ефективності функціонування організаційної структури менеджменту підприємств агросфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1013016
   Оцінки річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський, П.О. Бабій, М.Р. Забокрицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 23-33. – ISSN 2306-5680
1013017
   Оцінки розбіжності лінійних різницевих систем / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, О.С. Бичков, Н.В. Косаревська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 314-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано оцінки розбіжності при розбитті початкової системи на декілька слабо зв"язаних підсистем.
1013018
  Косаревська Н.В. Оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 129-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Одержані оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням. Розглянуті випадки залежності від запізнення та рівномірної по запізненню оцінки. При дослідженні використовується другий метод О.М. Ляпунова з квадратичною функцією.
1013019
  Хусаінов Д.Я. Оцінки розв"язків стійких систем нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу зі сталими коефіцієнтами. Проведено оцінку відхилення розв"язку системи нейтрального типу від положення рівноваги залежно від початкових умов. The system of linear ...
1013020
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 132 л. – Бібліогр.: л.121-132
1013021
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1013022
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1013023
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів тв їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 154-167
1013024
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від дійсних стаціонарних гауссових процесів зі стійкою кореляційною функцією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1013025
  Козаченко Ю.В. Оцінки розподілу супремума модуля стаціонарних гауссових власних комплексних випадкових процесів / Ю.В. Козаченко, М.Ю. Петранова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7021-58-1
1013026
  Сидоренко Олександра Олександрівна Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко Олександра Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 111л. – Бібліогр.: л.107-111
1013027
  Сидоренко О.О. Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування. : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16с.
1013028
  Карпенко Анжела Петрівна Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.23 / Карпенко А.П.; Харківськ. націон. ун-тет радіоелектроніки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1013029
  Боровець І.І. Оцінки Словацької держави 1939-1945 рр.: сучасний історіографічний дискурс // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 12-13
1013030
  Литвинова Г.А. Оцінки ставить життя. / Г.А. Литвинова. – К., 1975. – 167с.
1013031
  Кузьмич О.І. Оцінки стійкості динаміки гібридних систем з кінцевим числом перемикань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  З використанням другого методу Ляпунова здійснено дослідження траєкторій гібридних систем із часовим перемиканням. Виходячи з поведінки функцій Ляпунова, отримано оцінки збурень розв"язків. The gibrid systems trajektoryes with time switching are ...
1013032
  Хусаїнов Д.Я. Оцінки стійкості логіко-динамічних систем з часовим перемиканням / Д.Я. Хусаїнов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 230-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропонований новий метод оцінки величини збурень розв"язків логіко-динамічних систем з часовим перемиканням. Для побудови оцінок використовуються функції Ляпунова, що побудовані за допомогою матричних експоненціалів. Ключові слова: ...
1013033
  Грицай І.В. Оцінки стійкості стану рівноваги системи Лотки-Вольтерра з запізненням на площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні моделей системи Лотки-Вольтерра. Отримано умови та область асимптотичної стійкості нульових розв"язків. The article is about the main models of Lotka-Volterra system. The conditions and the domain of asymptotic stability ...
1013034
  Нгуєн Ван Шон Оцінки ступеня придатності ВТК нагір"я Тейнгуєн В"єтнаму для раціонального розміщення кави // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-159. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Наведені результати оцінки ступеня придатності ВТК досліджуваної території для вирощування кави, які базуються на методі бально-диференційованої оцінки і дають уявлення про можливості розвитку і виробництва культур кави. Крім того, результати оцінки ...
1013035
  Трошкі Н.В. Оцінки супремумів норм відхилення однорідного та ізотропного випадкового поля від його моделі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 150-172. – ISSN 0868-6904


  In this paper we obtained the estimates in the supremum norm of the deviations of a homogeneous and isotropic random field from the constructed model of this field.
1013036
  Коваль І.В. Оцінки та ідентифікації релігійно-церковних процесів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 686-692. – ISSN 1563-3349
1013037
  Ясинський В.К. Оцінки у середньому квадратичному розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода нейтрального типу / В.К. Ясинський, В.Ю. Береза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Отримано оцінки та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному (для довільного запізнення) для тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь нейтрального типу з пуассонівськими перемиканнями.
1013038
  Козуб Л.В. Оцінки у спадщині М.П. Драгоманова українознавчих аспектів українського національного руху першої половини XIX ст. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 12-17


  Комплексно досліджено вивчення й висвітлення М.П. Драгомановим українознавчих студій визначних діячів першої половини XIX століття в Україні. Проведено критичний аналіз численних розробок М.П. Драгоманова з досліджуваної проблеми
1013039
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1013040
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. + Додатки л 172 - 207. – Бібліогр.: л. 159 - 171
1013041
  Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від випадкових полів : монографія / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ужгород : АУТДОР - ШАРК, 2013. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-227. – ISBN 978-617-7132-04-1
1013042
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 142 арк. – Додатки: арк. 140-142. – Бібліогр.: арк. 128-139 та в додатках: арк. 140-141
1013043
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1013044
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Бібліогр.: л. 154-165
1013045
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1013046
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : монографія / І.І. Голіченко, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-207. – ISBN 978-617-696-270-0
1013047
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1013048
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 163-174
1013049
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами та коінтегрованих послідовностей : монографія / М.М. Луз, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-271. – ISBN 978-617-696-507-7
1013050
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1013051
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 7-8, 172-183
1013052
  Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : монографія / М.П. Моклячук, М.І. Сідей ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 189, [2] с. – Бібліогр.: с. 177-189. – ISBN 978-617-696-749-1
1013053
  Буй Д.Б. Оцінки часової складності для додавання, видалення та порівняння при реалізації алгоритмів теоретико-множинних операцій у табличних алгебрах / Д.Б. Буй, І.С. Канарська, О.С. Сенченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В роботі досліджуються алгоритми, що реалізують перетин, об"єднання і різницю в табличних алгебрах. Запропоновано модифікації найбільш поширених алгоритмів, що дозволяють скоротити кількість обчислень. Було знайдено оцінки у найгіршому випадку та у ...
1013054
  Вовк Лілія Борисівна Оцінки швидкості збіжності в бакстерових теоремах та їх застосування : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Лілія Борисівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
1013055
  Вовк Л.Б. Оцінки швидкості збіжності в бастерових теоремах та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Л. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 119л. – Бібліогр.:л.112-119
1013056
  Закусило О.К. Оцінки швидкості збіжності в граничній теоремі для екстремальних значень регенеруючих процесів / О.К. Закусило, І.К. Мацак // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 2020. – Т. 72, № 8


  Встановлено швидкість збіжності до експоненціального розподілу в загальній граничній теоремі для екстремумів регенеруючих процесів. Наведено приклади застосувань отриманого результату до процесів народження та загибелі і процесів, які задають довжину ...
1013057
  Боярищева Т.В. Оцінки швидкості збіжності до нормального закону в термінах середніх псевдомоментів / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки швидкості збіжності до нормального закону функцій розподілу сум випадкових величин. Ці оцінки отримано в термінах середніх псевдомоментів. Ключові слова: швидкість збіжності, псевдомомент. The paper contains estimates of the ...
1013058
  Калінін Володимир Михайлович Оцінки швидкості збіжності методу сіток для задач теорії пружності : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.07 / Калінін Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1013059
  Сугакова Олена Володимирівна Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"і : Дис... кандид. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 80л. – Бібліогр.:л.70-80
1013060
  Сугакова О.В. Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"ї. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова О.В.; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 9л.
1013061
  Пашко А.О. Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових кратних рядів / А.О. Пашко, І.М. Зелепугіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-34. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  У статті узагальнюються результати робіт [1, 2, 3] на випадок кратних розрядів.
1013062
  Коніщук В.В. Оцінко різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Автореф. дис. ...кагд. біол. наук: 08.00.16 / Василь Васильович Коніщук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1013063
   Оцінку ставить суспільство // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 21


  "Державна премія України в галузі освіти стала найвищою відзнакою досягнень науковців і педагогів".
1013064
  Серажим К.С. Оцінна лексика у політичному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 112-117
1013065
  Гладкова Г.П. Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом -ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 34-41
1013066
  Доній Т.М. Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 130-138


  У статті запропоновано структуровану модель, яка репрезентує аналіз характеристик перекладу віршованого тексту з англійської мови на українську і навпаки. В статье предлагается к рассмотрению структурированную модель, которая представляет анализ ...
1013067
  Буграк У. Оцінна номінація у художньому тексті (на матеріалі етюду М. Коцюбинського "Невідомий") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається функціональне навантаження номінації на прикладі етюду М.Коцюбинського "Невідомий", де найменування є стилістично маркованим, оскільки саме через нього виявляються приховані смисли дискурсу, його інтенція.
1013068
  Коць Т. Оцінна парадигма України в мові сучасних періодичних видань // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 195-207. – ISSN 0201-419
1013069
  Гайдученко Л.В. Оцінна складова семантичної структури концепту macht (влада) в німецькомовній лінгвокультурі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 60-70. – Bibliogr.: Літ.: с. 69-70; 28 назв
1013070
  Сушич Т. Оцінне значення метафори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 138-140. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  В основі дослідження - проблема "метафори-оцінки" образних структур з національною специфікою елементів у текстах української поезії Канади.
1013071
  Нікульшина Т. Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1486
1013072
  Іщенко Н.Г. Оцінний компонент лексичного значення слова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 47-50. – Бібліогр.: С.50; 6 назв
1013073
  Харченко Л.О. Оцінний компонент у семантиці дієслів емоційного стану. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 216-220. – (Філологія)
1013074
  Соловйова О. Оцінний потенціал прикметників на позначення зовнішності людини в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 176-191. – Бібліогр.: Літ.: С. 188; 12 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1013075
  Бєссонова Ольга Леонідівна Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Бєссонова О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1013076
  Бєссонова Ольга Леонідівна Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Дис. доктора філолог. наук: 10.02.04 / Бєссонова Ольга Леонідівна; Донецький нац. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 462с. + Додатки: л. 454-462. – Бібліогр.: л. 399-454
1013077
  Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти / О.Л. Бєссонова; МОНУ; Донецький нац. ун-тет. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 362с. – ISBN 966-639-104-X
1013078
  Сисоєва Є.С. Оцінні антропоніми в англійській мові / Є.С. Сисоєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 198-226. – ISBN 978-966-639-601-6
1013079
  Усик Л.М. Оцінні значення в ознаках та базисах фітонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 617-625. – ISBN 966-581-481-8
1013080
  Мамалига А.І. Оцінні концепти життя і творчості Дмитра Прилюка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 15-20
1013081
  Гончарук Д.Д. Оцінні назви осіб в італійській та український мовах: словотвірна та семантична характеристика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 127-131


  Висвітлено словотвірні та семантичні характеристики оцінних назв осіб в італійській та українській мовах. Наведено приклади еквівалентів та проаналізовано особливості емоційно-експресивних відтінків. Виокремлено різницю між зменшено-пестливими та ...
1013082
  Яшенкова Ольга Володимирівна Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Яшенкова Ольга Володимирівна; Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1013083
  Коломоєць Т.О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України реалії та перспективи формулювання їх застосування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 36-46. – (Юридичні науки ; № 1)
1013084
  Тітко І. Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві загальнотеоретичний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 241-249. – ISSN 1993-0909
1013085
  Тітко І.А. Оцінні поняття в кримінально - процесуальному доказуванні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 158-163. – ISSN 0201-7245
1013086
  Тітко І. Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 187-195. – ISSN 1993-0909
1013087
  Зеленко І.П. Оцінні поняття у праві: функціональне призначення // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 9-13. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1013088
  Морозенко О.О. Оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту "character" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 61-68. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту CHARACTER в сучасній англійській мові. Виокремлюються основні ознаки концепту CHARACTER, з"ясовано номінативну щільність концепту.
1013089
  Бобошко Т.М. Оцінні реактивні висловлення: методологія дослідження // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 40-45. – ISBN 978-966-171-881-3
1013090
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання іноземних мов. – Київ, 2015. – 222 арк. – Додатки: арк. 209-222. – Бібліогр.: арк. 186-205
1013091
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1013092
  Борисова Т.С. Оцінні стереотипи образів персонажів у пригодницьких творах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 51-58. – ISBN 966-581-231-9
1013093
  Туранська В.Л. Оцінні суфікси в мові української історичної прози // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 52-53
1013094
  Вишневська Г. Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 59-62. – ISSN 2075-1222
1013095
  Сизонов Д.Ю. Оцінність як категорія сучасної фразеології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 39-41. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується категорія оцінності як домінантної характеристики сучасної фразеології. Розглядається широкий спектр наукових поглядів на оцінку в межах неонапрямків лінгвістики - медіа- та юрислінгвістики, сугестивної та політичної лінгвістики, ...
1013096
  М"яснянкіна Л. Оцінність як лінгвістична категорія й особливості ії прояву в рекламному тексті. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 155-159.
1013097
  Коць Т. Оцінність як лінгвістична категорія: вербальна реалізація і стилістична диференціація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 18-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
1013098
  Олексій К.Б. Оцінність як маркер індивідуально-авторської картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 131-134


  У статті простежено специфіку індивідуально-авторської картини світу. Репрезентовано різні погляди науковців на проблему її оцінності. Встановлено, що оцінність є однією з диференційних ознак авторських картин, що дає змогу кваліфікувати їх як ...
1013099
  Коць Т. Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 78-86. – ISSN 1682-3540
1013100
  Кузнєцова Т. Оцінність як соціокультурна ознака журналістського тексту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 68-78


  Розглянуто оцінність у світлі соціоку льтурних досліджень журналістських текстів. Зокрема визначено основні чинники, які зумовлюють оцінний знак матеріалів друкованих ЗМІ: специфіка соціокультурного простору, тип видання, жанрові особливості тексту, ...
1013101
  Тищенко О.О. Оцінно-експресивна лексика у заголовках грецьких газетних публікацій // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 234-239. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення функціонування оцінно-експресивної лексики на матеріалі заголовків газетних публікацій Греції, оскільки використання такої лексики є надзвичайно поширеним, проте цей напрям є малодослідженим. ...
1013102
  Ідзьо М.В. Оцінно-експресивна наснага публіцистичного тексту (на матеріалі сучасної польської преси) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 66-74. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується оцінно-експресивна наснага публіцистичних текстів сучасної польської преси, яка досягається за допомогою використання цілого арсеналу лексико-семантичних засобів. Аналіз мовних засобів здійснюється з точки зору функціонального ...
1013103
  Бабій І. Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 81-91. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1013104
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Артемова Л.В.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 219л. – Бібліогр.: л. 166-219
1013105
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Артемова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1013106
  Райчева Т.Д. Оцінно-етичні судження як складова соціальної компетенції дитини старшого дошкільного віку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 261-265. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Автор розглядає оцінно-етичні судження як засіб формування у дітей старшого дошкільного віку здатності орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її із системою моральних цінностей демократичного ...
1013107
  Ляшенко Н.Є. Оціночна вартість творів образотворчого мистецтва сучасних митців як основа визначення вартості проектів придбаннч об"єктів колекціонування // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1013108
  Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні ( Світовий досвід та особливості використання в Україні) : банківські технології / Н. Петровська, С. Фетісова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 13-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1013109
  Черкас М. Оціночна функція правової свідомості: зміст та особливості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 22-26.
1013110
  Турчин-Кукаріна Оціночне поняття "винятковість випадку" в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 397-403. – ISSN 1026-9932
1013111
  Близнюк О. Оціночне поняття "поважні причини" у трудовому праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.374-377. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1013112
  Подшивалкіна В.І. Оціночні дослідження соціальних проектів і програм : навчально-методичний посібник / В.І. Подшивалкіна, І.В. Крапива ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Кафедра соціології. – Одеса : ТЭС, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-8145-89-6
1013113
  Шафаренко Ю. Оціночні дослідження у паблік рилейшнз // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 132-135
1013114
  Бакалінська О. Оціночні категорії в цивільному праві та процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 33-36
1013115
  Бакалінська О.О. Оціночні категорії в цивільному судочинстві: юридична суть та зміст // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 2-8
1013116
  Шапченко С.Д. Оціночні ознаки і кваліфікація злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются особенности оценочных признаков состава преступления, исследуются структура оценки как способа конкретизации этих признаков в рамках квалификации преступлений, проблема истинности оценки. Сопоставление полученных результатов с ...
1013117
  Коломоєць Т. Оціночні поняття адміністративного судочинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-70. – ISSN 1026-9932
1013118
  Павшук К. Оціночні поняття в нормах Конституції України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-68
1013119
  Лисюк Я. Оціночні поняття в сімейному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 53-54
1013120
  Солоніна С. Оціночні поняття в сімейному праві, як засоби збалансування вимог закону в умовах державотворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 82-84
1013121
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття права: термінологічна дискусія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 78-82
1013122
  Гетьманцева Н.Д. Оціночні поняття трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 50-53. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Розкриваються поняття та ознаки оціночних понять трудового права. На основі концептуальних поглядів науковців виявлені характерні особливості оціночних оціночних понять трудового права.
1013123
  Косович В. Оціночні поняття у проекті нового Кримінального кодексу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.54-57. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1013124
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 1) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-39.
1013125
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 2) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-37.
1013126
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 3) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
1013127
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 4) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 21-25.
1013128
  Бережнюк В.М. Оціночні поняття у суддівській діяльності: функціональне призначення та специфіка використання // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 8-10. – ISBN 978-617-7096-97-8
1013129
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 255 л. – Додатки: л. 234-255. – Бібліогр.: л. 195-233
1013130
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 21 назва
1013131
  Косович В. Оціночні поняття як джерело і форма права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 52-59. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1013132
  Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки : монографія / В.М. Косович. – Львів : Тріада-плюс, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-486-075-5
1013133
  Вавженчук С. Оціночні судження та фактичні твердження як цивільно-правові категорії у сфері захисту честі, гідності та ділової репутації / С. Вавженчук, В. Довгопол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 3-6
1013134
  Сегіда К. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 85-91. – ISSN 2413-7154


  Геодемографічна система регіону є типовим об"єктом суспільно-географічних досліджень. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи створена для експериментального дослідження тенденцій розвитку геодемографічної системи і прогнозування ї ї змін ...
1013135
  Сегіда К.Ю. Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 136-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1013136
  Романенко Є. Оцінювальні підходи в дослідженні євроатлантичного вектора регіональної політики України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 130-139
1013137
  Вайс К.Г. Оцінювання = Evaluation. Methods fop studying programs and policies : Методи дослідження програм та політики / К.Г. Вайс; Пер. з англ. Р.Ткачук, М.Корчинська; Наук. ред.перекладу О.Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671с. – ISBN 966-500-515-4
1013138
  Черняк О.І. Оцінювання = Evaluation : навч. посібник / О.І. Черняк, О.В. Баженова, Є.О. Черняк ; [за ред. та з передм. М.В. Ситницького] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Тараса Шевченка : Ліра-К, 2020. – 99, [1] с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 59-71. – ISBN 978-617-520-002-5
1013139
  Гліненко Л.К. Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 118-128. – ISSN 2218-4511
1013140
  Болдуєв М.В. Оцінювання аудиторських ризиків в умовах автоматизованої обробки інформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 54-57. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  . У статті визначена доцільність і запропоновано методичні підходи до оцінювання в процесі здійснення аудиторської перевірки додаткового ризику, пов"язаного з аудитом в умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а також ...
1013141
  Ковальчук І.П. Оцінювання багаторічного впливу поселенської діяльності людини на геосистеми височин та моделювання ії геоекологічних наслідків / І.П. Ковальчук, В.С. Подобівський // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 319-349. – ISBN 978-617-7770-24-3
1013142
  Маслак О.О. Оцінювання безпеки інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 160-170
1013143
  Возняк Г.В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1013144
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1013145
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 135 л. – Бібліогр.: л. 125-135
1013146
  Чижевський В.В. Оцінювання в режимі реального часу загрози коливного порушення стійкості енергооб"єднання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чижевський Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1013147
  Васильченко З.М. Оцінювання вартості банківського бізнесу як об"єктивна передумова здійснення угод злиття та поглинання у банківському секторі / З.М. Васильченко, Д.В. Базарний // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 65-69. – ISBN 966-614-021-7
1013148
  Недеря Л.В. Оцінювання вартості банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 216-221 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1013149
  Глущенко О.О. Оцінювання вартості нематеріальних активів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 106-111
1013150
  Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : НВП "Інтерсервіс", 2012. – 208 c., [28] арк. дод. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-062-1
1013151
  Кочерга М. Оцінювання взаємовпливу інвестиційної діяльності та навколишнього природного середовища в процесі екологічного аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 46-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1013152
  Білик Р.Р. Оцінювання взаємозв"язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 23-30. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1013153
  Гурєєва О.Г. Оцінювання взаємозв"язку циклів зайнятості з переважаючими формами оплати праці / О.Г. Гурєєва, К.А. Гуреєв, О.С. Голубєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 316-323 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1013154
  Кузьмін О.Є. Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності / О.Є. Кузьмін, І.Й. Сорока, Ю.А. Тропак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1013155
  Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 59-66. – ISSN 2414-4436
1013156
  Кузьмін О.Є. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства / О.Є. Кузьмін, В.Б. Горбань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 202-212 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1013157
  Бабій Л.О. Оцінювання високотемпературної водневої деградації теплостійких сталей реакторів гідрокрекінгу нафти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бабій Л.О. ; НАН України , Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1013158
  Грищенко Н.В. Оцінювання відносин людини і навколишнього середовища в Україні крізь призму екологічного сліду // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 44-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1013159
  Поляк Н.О. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 269-275. – ISSN 2222-0712
1013160
  Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1304-9
1013161
  Приймаченко Н.В. Оцінювання водності річок Правобережжя Дністра на наступні періоди // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 67-74


  Розглянуто умови формування паводків річок Правобережжя Дністра під впливом фізико-географічних чинників, основними з яких є гідрометеорологічні та орографічні умови місцевості. Проаналізовано циклічність коливання стоку у багаторічному розрізі, що не ...
1013162
  Гагара В.Ф. Оцінювання впливу занять з карате на показники фізичного здоров"я у дітей 8-10 років / В.Ф. Гагара, В.В. Логвиненко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1992-7894
1013163
  Якимова Л.П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 162-171 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1013164
  Миронова Л.Г. Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1013165
  Твердохлібова Д.В. Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 53-75. – ISSN 0131-775Х
1013166
  Мельник Т.М. Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1013167
  Дрига С.Г. Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання / С.Г. Дрига, Б.М. Щукін, Д.І. Манцуров // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 41-47
1013168
  Ротар А.В. Оцінювання впливу інноваційних процесів на ефективність роботи промислових підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 38-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1013169
  Коваленко В.В. Оцінювання впливу монетарної і регулятивної політики центрального банку на банківський капітал / В.В. Коваленко, Б.А. Дадашевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 186-193 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1013170
  Акімова Л.М. Оцінювання впливу основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 113-117. – ISSN 2306-6814
1013171
  Гречанюк М.С. Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 124-127. – ISSN 1997-9266
1013172
  Штутман П.Л. Оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на конкурентоспроможність підприємств промисловості в контексті модернізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 197-201
1013173
  Олександренко І.В. Оцінювання впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-142. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1013174
  Сливка О. Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв
1013175
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання впливу рівня витрат та механізму їх розподілу за видами продукції на формування асортиментної політики підприємства / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 71-79
1013176
  Захаркін О.О. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 427-441. – ISSN 1993-6788
1013177
  Мисько К.А. Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 117-123. – ISSN 0868-6939


  Оцінено вплив рослинного покриву як важливого фактору інтенсивності та розвитку ерозійних процесів та одного з найбільш важливих параметрів моделювання ерозії. Рослинний покрив (С-фактор) аналізується як чинник, що найлегше піддається змінам. ...
1013178
  Кузьмін О.Є. Оцінювання впливу соціально-економічної ефективності систем менеджменту на ефективність діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499
1013179
  Кичак В.М. Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона / В.М. Кичак, В.В. Кичак // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 153-158. – ISSN 1997-9266


  Досліджено вплив низькочастотної та високочастотної спектральних щільностей флуктуацій струму звичайних електронів та куперівських пар на ширину лінії генерації генератора на базі одиничного переходу Джозефсона (ПД). Розглянута можливість зменшення ...
1013180
  Ігнатьєва І.А. Оцінювання впливу стратегічного вибору на ефективність діяльності промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 136-141 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1013181
  Кречковська Г.В. Оцінювання впливу теплозмін у високотемпературному воденьвмісному середовищі на деградацію сталей парогонів ТЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Кречковська Галина Василівна ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1013182
  Прімєрова О. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-50. – ISSN 1605-2005
1013183
  Бєлова І.В. Оцінювання впливу фіскальних та монетарних заходів державних органів на подолання наслідків реалізації системного фінансового ризику // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 208-215. – ISSN 2309-1533
1013184
  Віра В.В. Оцінювання втомної довговічності тіл з концентраторами напружень на стадіях зародження і росту тріщини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Віра Володимир Володимирович ; НАН України ; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1013185
  Красножон А.В. Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
1013186
  Бабаев М.С. Оцінювання вуглеводневого потенціалу підняттів в осадових басейнах за даними вивчення їх геологічної історії (на прикладі структури Атешгях на Бакинському архіпелазі) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: с.106. – ISSN 0203-3100
1013187
  Жук Ю. Оцінювання вчителями ролі структурних складників підручників у організації здобувачами освіти власної навчальної діяльності / Ю. Жук, Л. Ващенко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 55-66. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1013188
  Савчук М.В. Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування / М.В. Савчук, Ф.Д. Заблоцький // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1013189
  Баженова О.В. Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 69-78


  У статті проведено аналіз макроекономічних тенденцій, що склалися на сучасному етапі розвитку світової економіки та спричиняють її розбалансованість. Розраховано індикатори, що характеризують ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у країнах ...
1013190
  Куриляк В. Оцінювання глобальних цивілізаційних ландшафтів світової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 81-93. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1013191
  Шуляр Р.В. Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю підприємств / Р.В. Шуляр, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 200-207 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1013192
  Хохлов В. Оцінювання держслужбовців: як не припуститися помилок? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1013193
  Тадєєв О. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 48-52. – ISSN 1819-1339
1013194
  Горбач Т.В. Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 4-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1013195
  Дудко О.С. Оцінювання дієвості та ефективності реклами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 174-182. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1013196
  Чехун В.О. Оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-41.
1013197
  Кірмач А.В. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 175-180.
1013198
  Шевченко С. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 255-265
1013199
  Бондаренко Ю.Г. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери / Ю.Г. Бондаренко, І.Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 3-15. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1013200
  Збаращук О.В. Оцінювання діяльності регіональних органів виконавчої влади щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано методологічні підходи, критерії та порядок проведення моніторингу результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення ними соціально-економічного розвитку відповідних територій. За результатами аналізу ...
1013201
  Коршикова Р.С. Оцінювання довгострокової дебіторської заборгованості державних підприємств / Р.С. Коршикова, А.В. Озеран
1013202
  Перепелицина Г. Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 28-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1013203
  Регейло І. Оцінювання дослідницької діяльності академічного персоналу: зарубіжний досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 96-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  У статті висвітлено проблему оцінювання наукової діяльності вчених університетів у Європейському просторі вищої освіти і Європейському науковому просторі. Доведено, що в умовах переходу до відкритої науки і відкритого доступу та посилення цифровізації, ...
1013204
  Бойко Т.В. Оцінювання екологічних ризиків від впливів на навколишнє середовище техногенних об"єктів / Т.В. Бойко, А.О. Абрамова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 31-35. – ISSN 1997-9266
1013205
  Войтенко Л.В. Оцінювання екологічного ризику забруднення поверхневих вод комунальними стічними водами на прикладі річки Іква / Л.В. Войтенко, В.П. Строкаль, А.О. Слободян // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 39-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2410-1125
1013206
  Щербаков Ю.А. Оцінювання екологічного стану басейну річки Сугоклея // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 94-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1013207
   Оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя в українсько-польському прикордонні: субрегіональний рівень : наукове вид. / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [за ред. В.С. Кравціва]. – Львів : [б. в.], 2020. – 31 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9538-4
1013208
  Пелюх О.Р. Оцінювання еколого-економічної ефективності переформування похідних ялинових насаджень в умовах Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Пелюх Оксана Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1013209
  Дерев"янко О.Г. Оцінювання економічного зростання підприємств за критерієм капіталізації // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 136-146. – (Економічні науки)
1013210
  Козаченко Г.В. Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.В. Герасименко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 44-55. – ISSN 2222-4459
1013211
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств : монографія / Россошанська О.В. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-349. – ISBN 978-617-11-3043-0054-1
1013212
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в сспеціальності "економічна безпека суб"єктів господарської діяльності" // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 137-155 : рис. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 2222-8810
1013213
  Перекрест Т.В. Оцінювання економічної ефективністі туризму: науково-практичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 121-126. – ISSN 1729-7206
1013214
  Ярова Б.М. Оцінювання економічної ефективності використання сільськогосподарських земель державними інституціями // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 124-132. – ISSN 2308-1988
1013215
  Кузьмін О.Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 103-110. – Бібліогр.: с. 103, 106


  Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Розроблено систему показників оцінки економічної ефективності досягнення стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств. Сформовано методичні рекомендації щодо використання цих ...
1013216
  Максимець О.В. Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі Швеції, формування пропозицій для України / О.В. Максимець, Я.В. Безик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 255-264. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено сутність та особливості злиття та поглинання в міжнародному бізнесі. Розглянуто основні методи оцінювання ефективності процесів злиття та поглинання. Сформовано спільні для застосування у всіх формах інтегрованих структур методи оцінки ...
1013217
  Болдуєва О.В. Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб"єктів господарювання / О.В. Болдуєва, А.О. Кіслань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-20. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1013218
  Карачина Н.П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 60-68. – ISSN 1562-0905
1013219
  Даниленко В.А. Оцінювання економічної стійкості на основі фрактального аналізу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 55-61
1013220
  Мохонько Г.А. Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 52-55 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1013221
  Гринюк Н.А. Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 56-62 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1013222
  Шаманський С.Й. Оцінювання енерго-економічної ефективності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в Україні // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 52-60 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2073-5057
1013223
  Розен В.П. Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правила ранжування Кондорсе за показниками впливу на рівень їх енерговикористання / В.П. Розен, І.В. Яковчук, І.М. Шарий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 66-72. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688


  "Розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на метод ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу ...
1013224
   Оцінювання ерозійної небезпеки грунтів під час проведення землевпорядних робіт / Д.О. Тімченко, М.В. Куценко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 59-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1013225
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективність маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1013226
  Джеджула В.В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1013227
  Радова Н.В. Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 203-211. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто проблеми підвищення рівня капітальної бази банків України. Оцінено ефективність процесу реорганізації банків.
1013228
  Кендюхов О.В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О.В. Кендюхов, Д.С. Файвіщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 131-137. – ISSN 1993-6788


  Проведено дослідження ефективності управління торговельними марками і на їхній основі розроблено стратегії та програми розвитку бренд-капіталу.
1013229
  Гільорме Т.В. Оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на основі концепції сталого розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 174-180. – ISSN 2222-4459
1013230
  Степанюк О.С. Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Степанюк Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1013231
  Андрійчук В.Г. Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу на основі методу VRIO-аналізу / В.Г. Андрійчук, Ю.Ю. Колесниченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 19-26
1013232
  Шуляр Н.В. Оцінювання ефективності витрат на забезпечення якості продукції промисловогопідприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 67-73. – ISSN 0321-0499
1013233
  Стадник М.Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 257-262. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1013234
  Строкаченко О.І. Оцінювання ефективності впровадження відновлювальних джерел електричної енергії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 103-108. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Обгрунтовано неоптимальні передумови безпеки трудоресурсного потенціалу Львівської області в ретроспективі.
1013235
  Строкаченко О.І. Оцінювання ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 103-108. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
1013236
  Шуплат А.І. Оцінювання ефективності впровадження змішаного навчання в умовах сучасного освітнього процесу / А.І. Шуплат, М.В. Носкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 38-44. – ISSN 2414-5076
1013237
  Тарасенко Н. Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 330-342. – ISSN 2224-9516
1013238
   Оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ україни шляхом вивчення громадської думки / О.А. Лупало, В.Ю. Котляр, Забудський, КО // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 197-207.
1013239
  Максименко Т.О. Оцінювання ефективності діяльності підприємств при переході на альтернативні джерела енергії : автореф. канд. екон. наук : 08.00.04 / Максименко Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1013240
  Савченко Т.Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т.Г. Савченко, М.А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 161-170. – ISSN 1993-6788
1013241
  Бабінська С.Я. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення інноваційних проектів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 18-27. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1013242
  Калініна Л.М. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С.119-136. – ISBN 978-966-544-404-5
1013243
   Оцінювання ефективності існуючих інструментів детінізації національної економіки / В.П. Левченко, А.О. Бойко, С.В. Миненко, А.В. Ревенко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 147-154. – ISSN 2307-9878
1013244
  Опришко В.П. Оцінювання ефективності керування попитом в системах електропостачання з активним споживачем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Опришко Віталій Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1013245
  Москвітіна Т.Д. Оцінювання ефективності логістичного обсуговування // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 44-50 : табл., рис.
1013246
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1013247
  Дацко Б.М. Оцінювання ефективності металевих та лакофарбових покривів для протикорозійного захисту сталей у сірководневих середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Дацко Богдан Миколайович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1013248
  Васєчко О.О. Оцінювання ефективності міжнародної технічної допомоги / О.О. Васєчко, О.М. Мотузка // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 6-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1013249
  Юрчик Г. Оцінювання ефективності національної соціальної політики через призму соціологічного моніторингу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 22-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 04
1013250
  Туленков М.В. Оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні / М.В. Туленков ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2008. – 118 с. – ISBN 978-966-8640-58-2
1013251
  Стисло Т.Р. Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 18- 23. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412
1013252
  Чайковський Є.О. Оцінювання ефективності реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 81-88. – ISSN 2310-5534
1013253
  Васильців Т.Г. Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України / Т.Г. Васильців, Н.І. Іляш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 13-18. – ISSN 2222-0712
1013254
  Беспала Н.О. Оцінювання ефективності роботи податкових органів щодо виконання державного бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1013255
  Вайнтрауб М.А. Оцінювання ефективності розвитку охорони праці в системі університетської освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 19-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1013256
  Шамрін Р.В. Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1013257
  Кузьмін О.Є. Оцінювання ефективності системи корпоративного управління / О.Є. Кузьмін, О.В. Мукан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 89-95
1013258
  Петрусь Н. Оцінювання ефективності спеціальних економічних зон як механізму залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 308-314. – ISSN 2078-5860
1013259
  Недобєга О. Оцінювання ефективності стимулювання соціально-економічного розвитку регіону // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 57-62. – ISSN 1728-9343
1013260
  Ляска О. Оцінювання ефективності технологій викладання в умовах дистанційної освіти / О. Ляска, Н. Чаграк, Т. Стриженко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 106-115. – ISSN 2411-1317
1013261
  Алєксєєв І.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 246-253. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано комплексний метод оцінювання ефективності управління житловим фондом, який містить три складові: економічну ефективність, соціальну відповідальність управителя і характеристику технічних наслідків діяльності управителя з ...
1013262
  Дідченко О.І. Оцінювання ефективності управління інноваційним розвитком ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" / О.І. Дідченко, О.С. Григорьєва // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 66-71
1013263
  Транченко Л.В. Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 127-130. – Бібліогр.: 10 назв
1013264
  Попадюк О.О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 210-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1013265
  Хомутенко А.В. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом / А.В. Хомутенко, М.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 294-305. – ISSN 1993-6788
1013266
  Бугрім О.Ю. Оцінювання ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 197-202. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1013267
  Адаменко М.В. Оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М.В. Адаменко, Р.В. Короленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 212-220. – ISSN 2222-4459
1013268
  Конопля Ю.О. Оцінювання ефективності функціонування біржової торгівлі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 230-234. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано тенденцію розвитку біржового ринку. Розроблено пріоритетніі напрями і практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку біржового ринку.
1013269
  Марценівський В. Оцінювання ефективності функціонування військових навчальних підрозділів у системі підготовки офіцерів запасу / В. Марценівський, Є. Камалов, М. Клонцак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 174-185. – ISSN 2617-1775
1013270
  Гончаров Ю.В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю.В. Гончаров, Г.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1013271
  Ткач С.М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С.М. Ткач, Я.В. Панас // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 133-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1013272
  Прилуцька І. Оцінювання ефективності функціонування наукових парків: вітчизняні реалії у контексті світових тенденцій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 106-113. – ISSN 2078-5860


  Здійснено порівняльний аналіз та оцінювання ефективності вітчизняних наукових парків та провідних зарубіжних аналогів із застосування методу TOPSIS.
1013273
  Якуненко К.В. Оцінювання ефектів від впровадження Україною директив ЄЕНС про обмеження викидів шкідливих речовин у повітря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 167-178


  У статті викладено результати дослідження кількісних економічних ефектів від модернізації теплової електроенергетики України відповідно до вимог Європейської Енергетичної Спільноти та Європейського Союзу. Дослідження спираєтьтся на контрфактуальний ...
1013274
  Васильєва Т.А. Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку / Т.А. Васильєва, О.В. Радченко, Я.М. Кривич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 65-68. – ISSN 1728-6220
1013275
  Казакевич П. Оцінювання європейських судових систем як необхідний елемент ефективної роботи суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 6-21
1013276
   Оцінювання за новими правилами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Старт державної атестації відкриває наказ МОН від 17.09. 2018 о. № 1008 "Деякі питання державної атестації наукових установ".
1013277
  Федів І.С. Оцінювання забрудненості грунтів та визначення фізико-хімічного складу відходів на несанкціонованому звалищі у м. Стрий / І.С. Федів, К.В. Степова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 101-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1013278
  Власова О.В. Оцінювання запасів прісної води півдня України / О.В. Власова, А.М. Шевченко, Р.П. Боженко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 105. – C. 22-27. – ISSN 0507-2166
1013279
  Хлобистов Є.В. Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних подій природного та техногенного характеру: впровадження екосистемного підходу // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 24-26
1013280
  Третяк А.М. Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1013281
  Сусідко М.М. Оцінювання змін в умовах переміщення водних мас на гірських річках // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 181-184. – Бібліогр.: 4 назви
1013282
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1013283
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 356-360. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
1013284
  Марушкевич А.А. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 229-232. – ISBN 978-966-439-865-4
1013285
  Завідонова Н. Оцінювання знань студентів в умовах кредитно - модульної системи навчання ( На прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана ) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 52-54. – ISSN 0131-6788
1013286
  Зварич І.М. Оцінювання знань студентів в умовах практично-навчальних ситуацій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 287291
1013287
  Луканська А. Оцінювання знань: узяв хабар - і спиш спокійно. Що стимулює корупцію у вишах? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 104). – С. 6
1013288
  Заворотний А.Л. Оцінювання значення лінійного оператора за нечітко спотвореним значенням іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 185-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розв"язана задача оцінювання значення лінійного оператора за значенням іншого лінійного оператора, що містить нечітке збурення.
1013289
  Нижник В.М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5*5" / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич, А.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1013290
  Саричев Д.О. Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 131-144. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1013291
  Плахотнік О.В. Оцінювання і визнання дипломів: європейський контекст / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 308-317


  У статті розглянуто систему та структуру кваліфікацій європейського простору вищої освіти та проблеми в оцінюванні й визнанні дипломів у європейському контексті. Відмова від терміну "еквівалентність" й усе ширше застосування "визнання" означає перемогу ...
1013292
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Полеха М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 120л. – Бібліогр.: л.109-120
1013293
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і мат. статистика / Полеха М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1013294
  Лось С.А. Оцінювання і найкращих дерев дуба звичайного за ростом і розвитком 20-річних потомств // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
1013295
  Карпінський Б.А. Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 80-90
1013296
  Замкевич Б.М. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему фінансової стійкості підприємства за його функціонування в умовах економічних трансформацій. Вирішення проблеми засновано на інформаційно-енергетичній концепції економічної системи. На підставі аналізу розвитку економічних ...
1013297
  Ананьєв О.М. Оцінювання і прогнозування економічної сталості торговельного підприємства в контексті його економічної безпеки : економіка та управління підприємствами / О.М. Ананьєв, О.І. Белей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 55-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1013298
  Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства : монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-343-335-7
1013299
  Кайдалова А.В. Оцінювання і рейтингування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти / А.В. Кайдалова, О.В. Посилкіна // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36. – ISSN 0367-3057
1013300
   Оцінювання іміджевої привабливості ВНЗ із боку ринку освітніх уподобань населення / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич, С.О. Степуріна, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 157-167. – ISBN 978-966-8177-75-0
1013301
  Пол Оцінювання інвестиційного і кредитного ризиків українських компаній : слово практикам / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 1605-2005
1013302
  Ліщук В.В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1013303
  Слободчикова Ю.В. Оцінювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 247-252. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1013304
  Марченко В.М. Оцінювання інвестиційної привабливості економічної діяльності в Україні на основі показників її економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 46-52
1013305
  Левченко Н.М. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за когнітивним підходом / Н.М. Левченко, І.С. Табаков // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 63-70. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «оцінювання інвестиційної привабливості підприємств» як процесу, у ході якого потенційний інвестор, оперуючи кількісною та якісною інформацією (у формі гіпотез), критично осмислює перспективи розвитку ...
1013306
  Калінеску Т.В. Оцінювання інвестиційної привабливості фармацевтичного підприємства / Т.В. Калінеску, А. . Безрукова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 13-20. – ISSN 2221-8440
1013307
  Попов М.О. Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки / М.О. Попов, І.Д. Семко, І (І. Коzаk) Козак // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 126-139 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1013308
  Єріс Л.М. Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 191-200 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1013309
  Слатвінський М. Оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 43-48. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1013310
  Комчатних О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу транспортно-логістичного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Комчатних Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
1013311
  Андрос С. Оцінювання інтегрального ефекту від участі банку у фінансуванні інвестиційного проекту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 36-53. – ISSN 1605-2005
1013312
  Турчин Н.М. Оцінювання інтегрованого показника осаджуваної водяної пари за даними GPS-вимірювань та радіозондування // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1013313
  Білоус Назар Оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури машинобудівної галузі Львівської області / Білоус Назар, Андрійчук Ольга // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано стан і визначено перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі Львівської області. Охарактеризовано роль і важливість взаємозв"язку інтелектуального капіталу та інноваційної культури для ефективності інноваційного процесу у ...
1013314
  Левицька Л. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності здобувача вищої військової освіти: педагогічна кваліметрія // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 188-197. – ISSN 2617-1775


  "Статтю присвячено вирішенню актуальної педагогічноїпроблеми з оцінювання та вимірювання інформаційно-комунікаційної компетентності (далі - ІКК) слухача (курсанта) закладу вищої військової освіти та військового навчального підрозділу закладу вищої ...
1013315
  Бублик С.Г. Оцінювання історичних тенденцій формування вікової структури дослідників-гуманітаріїв за 100 років // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 44-62. – ISSN 1560-4926


  Глобальна тенденція старіння науки є актуальним і найбільш дискусійним науковим питанням сьогодення, а її подолання належить до пріоритетних завдань державної наукової політики багатьох країн. Одним зі шляхів її вирішення є визначення балансу вікової ...
1013316
  Руденко Л.Г. Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - європейський контекст / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1013317
  Васюренко О. Оцінювання й оптимальне прогнозне планування інвестиційної діяльності : теорія і практика / О. Васюренко, В. Просяник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1013318
  Косович В.М. Оцінювання й оцінки у правовому регулюванні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Косович В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1996. – 24л.
1013319
  Меліхова Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1013320
  Олійник Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємств за холістичним підходом / Т.О. Олійник, Т.А. Кобиляцька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 158-166. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «діагностика ймовірності банкрутства підприємства». Здійснено експрес-діагностику ймовірності банкрутства ПАТ «МОТОР СІЧ». Уточнено визначення показників довгострокових та поточних зобов’язань у методиці ...
1013321
  Нусінов В.Я. Оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств з урахуванням горизонту прогнозування / В.Я. Нусінов, Л.А. Буркова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1013322
  Криворотько І.О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 54-56. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1013323
  Войтенко С.Л. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка / С.Л. Войтенко, В.О. Горобець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 27-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1013324
  Полосьмак О.В. Оцінювання коваріантних функцій гауcсових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод оцінювання коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів та вивчено властивості цих оцінок за допомогою вейвлет розкладів випадкових процесів з простору Орліча експоненціального типу. In this ...
1013325
  Погорілий С.Д. Оцінювання когерентності тексту за допомогою побудови графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень / С.Д. Погорілий, А.А. Крамов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 6, листопад - грудень. – С. 38-45. – ISSN 1019-5262
1013326
  Крачковська М.В. Оцінювання колориту ландшафтів територій навчальних корпусів університетів Києва в осінній період року // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.8. – С. 106-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено результати аналізу колористики територій навчальних корпусів вісімнадцяти національних університетів Києва за методикою оцінювання колористичних особливостей ландшафту.
1013327
  Гарапко В.І. Оцінювання компетентностей підготовки фахівців спеціальності 014 "Середня освіта (Мова та література (англійська)" як наукова проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 31-35. – Бібліогр.: с. 34. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1013328
  Євдокимова А.В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Євдокимова Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1013329
  Бойченко С.Г. Оцінювання комфортності погодних умов і тенденції їх змін на Київщині в умовах змін клімату / С.Г. Бойченко, О.Г. Забарна // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 128-143 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 139-140. – ISSN 0203-3100
1013330
  Добровенко О.А. Оцінювання конкурентної позиції банківської установи у процесі стратегічного планування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 258-265. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1013331
  Кадирус І.Г. Оцінювання конкурентоспроможності аграрного підприємства / І.Г. Кадирус, А.С. Донських, Ю.О. Олійник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1013332
  Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г. Загородній, В.М. Чубай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-110.
1013333
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівнях / Н.І. Горбаль, П.Г. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 213-222. – ISSN 0321-0499
1013334
  Божко Ю.О. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства методами конкурентної розвідки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 320-326. – ISSN 2222-4459
1013335
  Кузнєцова І. Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства / І. Кузнєцова, О. Артемова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 54-73. – ISSN 2409-9260
1013336
  Захарченко С. Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 89-99. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1013337
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 310-314. – ISSN 0321-0499
1013338
  Соломаха І.В. Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 253-261. – ISSN 1993-0259


  У статті обгрунтовано методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств на основі технології рейтингового оцінювання за допомогою експертного методу.
1013339
  Похилько Д.І. Оцінювання концентрації і щільності компоненти суміші: чисельні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто деякі чисельні аспекти побудови оцінок для двох задач статистичного аналізу сумішей. А саме, для задач оцінювання щільності компоненти і оцінки форми функції концентрації двох-компонентної суміші. Ключові слова: суміш, вейвлет, ...
1013340
  Греділь М.І. Оцінювання корозійно-водневої деградації сталей тривало експлуатованих магістральних газопроводів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Греділь М.І. ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1013341
  Цимбал Ю.В. Оцінювання кредитних ризиків у системі забезпечення фінансової стабільності банку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 97-101


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в забезпеченні фінансової стабільності банку при оптимізації ризиків кредитних операцій. Метою дослідження є обґрунтування та розробка рекомендацій з оцінки кредитних ризиків. Методи дослідження: системний ...
1013342
  Хомутенко А.В. Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59
1013343
  Пол Оцінювання кредитного ризику українських компаній : аналізують зарубіжні фахівці / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 1605-2005
1013344
  Скіцько В.І. Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 430-436. – ISSN 2222-0712
1013345
  Крисанов Д. Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості / Д. Крисанов, В. Лисак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
1013346
  Калінеску Т.В. Оцінювання майна : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 311, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 297-309. – ISBN 978-611-01-1051-8
1013347
  Примак Д.С. Оцінювання маркетингових акцій у нестабільному зовнішньому середовищі // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 201-207
1013348
  Горун М.В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 362-369. – ISSN 1993-6788
1013349
  Потрашкова Л.В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 2218-4511
1013350
  Юрчик Г.М. Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 137-144
1013351
  Лаврів Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1013352
  Жигало О.Ю. Оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1013353
   Оцінювання моделі параметрів проектування книжкових видань / С.Ф. Гавенко, В.М. Сеньківський, Н.Є. Сеньківська, І.В. Калиній // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 38-45. – ISBN 966322012-0
1013354
  Дейнега І.О. Оцінювання можливостей освітньої міграції для розвитку вищих навчальних закладів України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (73). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533


  Місткість сегменту освітнього ринку щороку зменшується за рахунок несприятливої демографічної ситуації та підвищення вимог до вступників.
1013355
  Федулова Л.І. Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу / Л.І. Федулова, В.К. Хаустов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 75-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1013356
  Коваленко О.А. Оцінювання можливостей ремонтно-відновлюваних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 55-58. – ISSN 2311-7249


  Вирішення задачі з оцінювання можливостей ремонтно-відновлювальних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння і військової техніки здійснюється в декілька етапів: на першому: обчислюється довжина маршруту евакуації при застосуванні виду ...
1013357
  Асташкін В.І. Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями / В.І. Асташкін, Ф С. Будз, Б.Д. Дробенко // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 74-81. – ISSN 1810-3022
1013358
  Кубайчук О.О. Оцінювання моментів за сумішами з використанням виправленої зваженої емпіричної функції розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-52. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки моментів випадкових величин зі спостережень із суміші зі змінними концентраціями часто використовуються зважені емпіричні функції розподілу (з.е.ф.р.). Але при використанні від"ємних вагових коефіцієнтів з.е.ф.р. не буде ф.р. ймовірнісної ...
1013359
  Сидорова А.В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України / А.В. Сидорова, М.А. Кухенна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1013360
  Писанко В.М. Оцінювання морфо-функціонального стану дітей-носіїв кохлеарного імпланта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1013361
  Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 224-237. – ISBN 978-966-544-404-5
1013362
  Остапчук С.С. Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Остапчук Світлана Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1013363
  Пермякова О. Оцінювання навчальних досягнень учнів у французькій школі в другій половині ХХ століття // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 46-48. – ISBN 978-966-2249-24-8
1013364
   Оцінювання навчальних результатів з літератури (українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.79-80
1013365
  Ішутіна Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ішутіна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1013366
  Ковтуненко Л.П. Оцінювання наукових досліджень в Україні : практика використання європейської методології / Л. П. Ковтуненко, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-75. – ISSN 0374-3896
1013367
  Євтушенко В.М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В.М. Євтушенко, А.Б. Осадча // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 12-19


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
1013368
  Вижва С.А. Оцінювання наукової діяльності в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 21-25


  В статті: місце КНУ імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу "Вебометрікс", лютий 2013; наукометричні показники вищих навчальних закладів України на 20. 02.2013 р., впорядкованих за h -індексом (h - кількість статей, на які є посилання ...
1013369
   Оцінювання наукової роботи / О.О. Сербін, М.А. Назаровець, А.Я. Буніна, Н.Л. Щербина // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік : [матеріали Аналіт. доповіді] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [заг. ред.: О.І. Жилінська, Г.М. Толстанова]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 173-241


  Публікаційна активність викладачів та науковців КНУ імені Тараса Шевченка.
1013370
  Ілляшенко О.В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 265-272. – ISSN 2222-4459
1013371
  Прушківський В.Г. Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації / В.Г. Прушківський, В.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 162-167. – ISSN 2222-4459
1013372
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестанціонарних параметрів неперервних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних регресійних моделей, лінійних та білінійних динамічних систем розглядається задача оцінювання параметрів, які змінюються з часом. Для оцінок параметрів цих об"єктів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого ...
1013373
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування нелінійних динамічних систем з неперервним часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 351-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних нелінійних динамічних об"єктів розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом. Для оцінок параметрів вищезгаданих систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого залишкового ...
1013374
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та мінімальною нормою відхилення від точок "тяжіння" для систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для регресійної моделі розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів у випадку, коли в кожен момент для вектора параметрів відома його точка "тяжіння". Для оцінки параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та ...
1013375
  Балан В. Оцінювання об"єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства / В. Балан, О. Чулак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні методи оцінювання об"єктів інтелектуальної власності. Визначено ключові характеристики конкурентної стратегії підприємства. На основі методу мультиплікативної аналітичної ієрархії запропоновано комплексну модель оцінювання ...
1013376
   Оцінювання однорідності рядів стокових характеристик річок районів річкових басейнів та суббасейнів України / В.В. Гребінь, О.Г. Ободовський, В.В. Жовнір, К.В. Мудра, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 36-50. – ISSN 2306-5680


  Здійснено аналіз однорідності рядів середніх та максимальних річних витрат води, мінімальних витрат води періоду відкритого русла та періоду льодоставу в межах окремих районів басейнів річок та суббасейнів України. Дослідження виконано з використанням ...
1013377
  Мольков Ю.В. Оцінювання опірності руйнуванню ємностей під тиском із використанням енергетичного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мольков Юрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1013378
  Котюк Андрій Богданович Оцінювання організаційних структур управління автомобілебудівними компаніями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано діючі методики оцінювання раціональності організаційних структур управління національними автомобілебудівними компаніями; охарактеризовано методи оцінювання організаційних структур управління з різних позицій (функціональної, ...
1013379
  Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм : Навч. посібник / І.В. Іванюк; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Таксон, 2004. – 208с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-27-Х


  Раскрываются технологии профессиональной подготовки педагога и пути совершенствования профессионального мастерства на основе педагогической эвристики и деятельного подхода к содержанию и организации познавательного процесса
1013380
  Подвальна Г.В. Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 82-88. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1013381
  Лодатко А.Є. Оцінювання параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з домішкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається задача оцінки параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями. Концентрації вважаються відомими. Описана побудова оцінок методу моментів та методу найбільшої вірогідності. Досліджена їх ...
1013382
  Аюбова Н.С. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 10-14. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
1013383
  Аюбова Н. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань / Н. Аюбова, О. Курченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-23. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Отримано консистентну оцінку параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань. Побудовано неасимптотичні довірчі інтервали. Получена консистентная оценка параметра Хюрста дробного броуновского движения в модели реальных ...
1013384
  Щербіна А. Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 182-192. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture is considered. Each object has some some characteristic of interest which can be zero (fail) or one (success). Probabilities for this values are constant for objects from the same ...
1013385
  Наконечний О.Г. Оцінювання параметрів в умовах невизначеності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 102-111
1013386
  Подлипенко К Ю. Оцінювання параметрів вироджених еліптичних крайових задач Неймана в умовах невизначеності / К Ю. Подлипенко, Н.В. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 262-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведені теореми про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від правих частин еліптичних рівнянь, що входять в постановку вироджених крайових задач Неймана.
1013387
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1013388
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. + Додаток: л. 131. – Бібліогр.: л. 132-142
1013389
  Назаренко О.М. Оцінювання параметрів задачі оптимального керування макроекономічними системами / О.М. Назаренко, Д.В. Фільченко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 105. – ISBN 978-966-188-165-4
1013390
  Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Для лінійної дискретної динамічної системи при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів у випадку, коли в довільний момент для матриці параметрів об"єкту відома її точка "тяжіння". Для матриці оцінок параметрів ...
1013391
  Добровська І .А. Оцінювання параметрів лінійної регресії з похибками в змінних за допомогою від"ємних ймовірностей / І .А. Добровська, Р.Є. Майборода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою застосування концепції від"ємних ймовірностей, методу найменших квадратів та методу Монте-Карло побудовано оцінки параметрів лінійної регресії з похибками в змінних. Доведено консистентність та асимптотичну нормальність цих оцінок. The ...
1013392
  Сусідко М.М. Оцінювання параметрів математичних моделей річкового стоку на основі воднобалансових досліджень / М.М. Сусідко, Лук"янецьО.І // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 42-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1013393
  Савкіна М.Ю. Оцінювання параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії: обчислювальні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 204-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано алгоритм знаходження оцінки параметрів моделі нелінійної регресії, де функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з т вузлами. Розташування вузлів невідоме та підлягає оцінюванню. Ключові слова: модель нелінійної сплайнової ...
1013394
  Хуссейн Салем Кейбах М. Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Хуссейн Салем М.Кейбах; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
1013395
  Бойко Є.В. Оцінювання параметрів обернено-гауссових розподілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1013396
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 125л. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: л.115
1013397
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 8 назв
1013398
  Горбач Т. Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 52-63. – ISSN 0868-6904


  У дослiдженнi розглядається змiщена вибiрка з сумiшi двох симетричних розподiлiв, що вiдрiзняються зсувом. Для оцiнки невiдомих параметрiв використовується метод моментiв та метод узагальнених оцiночних рiвнянь. За допомогою оцiнок оптимальних ...
1013399
  Шелестов А.Ю. Оцінювання параметрів та станів лінійних багатовимірних об"єктів з використанням розмитих еліпсоідальних множин : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Шелестов А. Ю.; НАН Укр. Ін-т кібернетики. – К., 1997. – 16л.
1013400
  Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 83-92. – ISSN 1682-2366
1013401
  Терещенко Г.М. Оцінювання переваг та недоліків фінансування здобуття вищої освіти через механізм кредитування та грантів на навчання студентів // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 108-127. – ISSN 2617-8532
1013402
  Полінкевич О. Оцінювання персоналу машинобудівних корпорацій України та Польщі / О. Полінкевич, В. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 36-41. – ISSN 2411-4014
1013403
  Смірнова М. Оцінювання персональної кредитоспроможності на основі методів штучного інтелекту / М. Смірнова, Сяохуей Ху // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
1013404
  Снігова О.Ю. Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку в процесі реалізації державної регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 10-17. – ISSN 1562-0905
1013405
  Волошина К. Оцінювання платоспроможності промислового підприємства / К. Волошина, В. Комірна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
1013406
  Москаленко С.О. Оцінювання поверхневого та підповерхневого водоутворення у процесі моделювання дощових паводків на малих річках правоберіжжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 87-93
1013407
  Канєва Т.В. Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / Т.В. Канєва, М.О. Рубан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 191-200. – ISSN 2222-0712
1013408
  Жебчук Р.Л. Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 68-74. – ISSN 1683-1942
1013409
  Руська Р. Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 207-223. – ISSN 1684-906Х
1013410
  Гончар О.В. Оцінювання показників малих підприємств за доменами / О.В. Гончар, Т.О. Яневич // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 7-12


  Яневич Т.О. - канд. фіз.-матем. наук, мол. співроб. КНУТШ. Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств за доменами, такими як регіони та види економічної діяльності.
1013411
  Лиса О.В. Оцінювання показників робочої сили за даними щомісячних обстежень населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-81. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлені основні результати досліджень проблеми надійності оцінювання місячних показників робочої сили для регіонального рівня за даними державного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що ...
1013412
  Борейко Н.М. Оцінювання показників фінансової звітності суб"єктів господарювання як засіб виявлення ризиків мінімізації або ухилення від сплати податків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 79-84. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1013413
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, Т.О. Петрушка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено методичні засади оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємства з використанням методу бенчмаркінгу витрат. Запропоновано вдосконалений метод бенчмаркінгу витрат, за допомогою якого можна обґрунтувати шляхи ...
1013414
  Григорук І.І. Оцінювання потенціалу розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 165-171. – ISSN 1562-0905
1013415
  Щеглюк С.Д. Оцінювання потенціалу розвитку сектору креативних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 6 (146). – С. 23-31. – ISSN 2071-4653
1013416
  Смовженко Т.С. Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України / Т.С. Смовженко, О.І. Графська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 44-57. – ISSN 1562-0905
1013417
  Парій І.В. Оцінювання поточного стану врівноваженого розвитку енергогенеруючих підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-172. – ISSN 0321-0499
1013418
  Остапчук В. Оцінювання похибки середньоквадратичної апроксимації функції багатьох змінних / В. Остапчук, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини появи поганообумовлениж СЛАР при застосуванні МНК до розв"язання лінійних задач і для алгоритму побудови апроксимуючого полінома за допомогою МНК для функції багатьох змінних, що базується на її розвиненні в ряд за ортогональними ...
1013419
  Демків Х.С. Оцінювання предметів антикваріату для потреб обліку і аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 78-80. – ISBN 978-611-01-0721-1
1013420
  Харламова Ганна Олексіївна Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано новий методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості регіону, виду економічної діяльності (ВЕД) і галузі промисловості. Вперше для аналізу інвестиційної привабливості запропоновано при відборі показників, які ...
1013421
  Харламова Г.О. Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – ISSN 1993-6788
1013422
  Юхновська Ю. Оцінювання привабливості окремих видів туристичної галузі Запорізького регіону // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 33-39. – ISSN 2409-8892
1013423
  Бондарець Д.С. Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 177-183 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1013424
   Оцінювання причинно-наслідкових зв"язків між детермінантами енергоефективності країни в контексті імплементації європейської зеленої угоди / Т. Пімоненко, О. Люльов, Є. Зябіна, Т. Василина // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 80-89. – ISSN 2786-4537
1013425
  Сторонянська І.З. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України / І.З. Сторонянська, М.А. Ліпич // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 13-21. – ISSN 1683-1942
1013426
  Головкіна Н. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1013427
  Коровій Я. Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого розвитку регіону Європи і центральної Азії // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 112-121. – ISSN 2409-8892


  Аргументується необхідність провадження в аграрний сектор інновацій з метою сталого розвитку галузі, виробництва та переробки достатньої кількості і відповідної якості продовольства для забезпечення зростаючої чисельності населення. Розкрито сутність ...
1013428
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О.Олеся)
1013429
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчість О. Олеся)
1013430
  Гевко В. Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С.83-89
1013431
  Бугайчук А. Оцінювання протягом дистанційного навчання. Стратегії, техніки та лайфгаки // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 70-75
1013432
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано історичні періоди розвитку оцінювання, запропоновано назви цих періодів, висвітлено критерії за якими визначено ...
1013433
  Зварич І.М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / І.М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2014. – 344 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 325-341. – ISBN 978-966-136-160-6
1013434
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 36-41. – ISSN 2308-4634


  У статті акцентується увага на впровадженні досвіду США з оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України; розглянуто і проаналізовано вітчизняні електронні сайти на яких висвітлюються результати оцінювання професійної ...
1013435
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / Весельська Марина Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1013436
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 121-123. – ISSN 2306-6814
1013437
  Остапович В.П. Оцінювання профпридатності працівників Національної поліції України за допомогою методу співбеседи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 360-367. – ISSN 2072-8670
1013438
  Гавловська Н.І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 127-135. – ISSN 2222-0712
1013439
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка; Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1013440
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21. – ISSN 2077-4893
1013441
  Шматковська Т. Оцінювання процесів щодо банкрутства в аспекті розвитку контролінгу на підприємстві / Т. Шматковська, О. Агрес // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 129-134. – ISSN 2411-4014
1013442
  Коюда В. Оцінювання реальних інвестицій : аналізують науковці / В. Коюда, Є. Кожанова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 19-21 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1013443
  Пономаренко Н.М. Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 46-51
1013444
  Маліков В.В. Оцінювання регіональних диспропорцій економічного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 127-130. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1013445
  Шендер А.Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 199-210. – ISSN 1562-0905


  Оцінка ринків освітніх послуг дозволила визначити якість надання освітніх послуг у регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вузами за залучення студентів з інших країн тощо.
1013446
  Огай М.Ю. Оцінювання регіонального рівня бідності за методом множинної регресії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1013447
  Тищенко В. Оцінювання регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства / В. Тищенко, Д. Островський, М. Гомон // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 59-71. – ISSN 2410-0706
1013448
  Соколовська А.М. Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 58-81 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1013449
  Соколовська А.М. Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні : (Закінчення. Початок статті в №5 за 2021 р.) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 40-54 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1013450
  Набок М.В. Оцінювання результатів впровадження освітньої політики України на державному та місцевому рівнях суб’єкти, підходи, практика. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 81-89. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
1013451
  Ястремська О.М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Ястремська О.М. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 162-178. – ISBN 978-966-676-532-4
1013452
  Боровик М.В. Оцінювання результатів навання за накопичувальною бально-рейтинговою системою // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 222-227. – ISSN 1993-0259


  У статті розглянуто сутність накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання результатів навчання студентів, впровадженої у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця.
1013453
  Рябош І.О. Оцінювання ризиків для здоров"я населення внаслідок забруднення довкілля автотранспортом (на прикладі міста Києва) / І.О. Рябош, О.В. Кофанова // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко Ю.І. ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (54). – С. 115-123. – ISSN 1813-5420
1013454
  Кушнір С.О. Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в Україні / С.О. Кушнір, М.Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6814
1013455
  Демчишак Н.Б. Оцінювання ризиків інвестиційного кредитування інновацій в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1013456
  Бідюк П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 167-175. – ISSN 1818-5754
1013457
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємсва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1013458
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 арк. – Додатки: арк. 217-233. – Бібліогр.: арк. 192-216
1013459
  Користін О.Є. Оцінювання ризиків організованої злочинності / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 127-131. – ISSN 2072-8670
1013460
  Чирва Г.М. Оцінювання ризиків підприємницької діяльності та аналітичне забезпечення економічної стійкості підприємств у процесі захисту їх економічних інтересів / Г.М. Чирва, О.А. Бовкун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2522-9273
1013461
  Дорош Н.І. Оцінювання ризиків при проведенні аудиту // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 4 (55). – C. 40-47. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1013462
  Траченко Л.А. Оцінювання ризиків у системах управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 17-23. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1013463
  Дмитренко Г. Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 127-134
1013464
  Білань Н.С. Оцінювання ризику валютної позиції банку за методом Монте-Карло // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 7254-257. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1013465
  Лук"янова В.В. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 33-38. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2226-9150
1013466
  Мірошник О.Ю. Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів / О.Ю. Мірошник, Н.Л. Морозова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 243-249. – ISSN 2309-1533
1013467
  Пернарівський О. Оцінювання ризику ліквідності українських банків в умовах фінансової кризи / О. Пернарівський, Т. Пернарівська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 242-246. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1013468
  Мізюк Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності = економіка та управління підприємствами / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1013469
  Фісуненко Н. Оцінювання ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 22-29. – ISSN 2411-4014
1013470
  Ковальчук В.І. Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 136-141. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1013471
  Мартиненко В.П. Оцінювання рівня використання виробничого потенціалу підприємства / В.П. Мартиненко, Н.В. Легеза // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 257-265. – ISSN 2310-5534
1013472
  Зачосова Н.В. Оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 111-119. – ISSN 1993-6788
1013473
  Кизим М.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, І.О. Губарєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1013474
  Франчук І.А. Оцінювання рівня енергетичної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 197-200. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1013475
  Воронка О.З. Оцінювання рівня кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 96-102
1013476
  Патика Н.І. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 2 (106). – С. 15-24. – ISSN 2313-092X
1013477
  Баюра Д.О. Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 259-264


  У статті запропоновано методичні підходи до оцінювання рівня вітчизняних компаній в сфері корпоративної соціальної відповідальності. In the article the methodical going is offered near the evaluation of level of domestic companies in the sphere of ...
1013478
  Ковальова Т.С. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів : (тестові завдання. 2-10 рік навчання) / Т.С. Ковальова. – Харків : Основа, 2012. – 125, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова " ; вип. 1(109). – ISBN 978-617-00-1205-0
1013479
  Гомон М.В. Оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 220-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1013480
  Марушкевич А. Оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено думки та розглянуто підходи щодо оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів з метою підвищення їх відповідальності за якість надання освітніх послуг. This article is focused on the thoughts and ...
1013481
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання рівня ризикованості господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1013482
  Губарєва І.О. Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС / І.О. Губарєва, А.О. Пінчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 293-297. – ISSN 2222-4459
1013483
  Гафіяк А.М. Оцінювання рівня сформованості компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
1013484
  Серебрянський Д.М. Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публичний сектор економіки України / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
1013485
  Августин Р.Р. Оцінювання рівня тінізації ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
1013486
  Вітряк Т.Б. Оцінювання рівня тіньової зайнятості населення України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (51). – С. 44-51
1013487
  Чухрай Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства / Н.І. Чухрай, І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 338-347 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1013488
  Боднар І.Р. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням показників фізичного розвитку / І.Р. Боднар, М.В. Стефанишин, Ю.В. Петришин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 27 назв.
1013489
  Богдан Н.М. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 142-149. – ISSN 2222-0712
1013490
  Крайнюк Л.М. Оцінювання рівня якості управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу регіону: соціологічний підхід / Л.М. Крайнюк, І.Л. Полчанінова, І.С. Баландіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 67-73. – ISSN 2222-0712
1013491
  Кравець Т.В. Оцінювання рівняння виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж / Т.В. Кравець, Т.І. Вергай // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 112-119. – ISSN 2222-4459
1013492
   Оцінювання роботи студентів наукоємних спеціальностей / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких, О.Ю. Нечипорук, О.В. Третяк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2014. – № 1. – С. 31-35
1013493
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в Гільбертових просторах із випадковими операторами спостереження // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 106. – ISBN 978-966-188-165-4
1013494
  Козик В.В. Оцінювання розвитку регіону як відкритої термодинамічної системи / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 41-45. – ISSN 1562-0905
1013495
  Кузьминчук Н. Оцінювання розвитку ринку послуг виробничого характеру : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 58-60 : Табл. – ISSN 1605-2005
1013496
  Фещур Р.В. Оцінювання розвитку суб"єктів господарської діяльності / Р.В. Фещур, С.В. Шишковський, Д.І. Скворцов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 418-423. – ISSN 2222-4459
1013497
  Щербіна А. Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture with dependent observations is considered. Two kinds of models are analyzed. Linear and adaptive nonparametric estimators are constructed. Consistency and asymptotic normality of ...
1013498
  Солодовнік О.О. Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
1013499
   Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, Л.А. Кудрявченко, О.В. Караушу // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 526-535. – ISSN 2308-7099
1013500
  Колісник М.К. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур / М.К. Колісник, А.М. Ульянова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 199-208. – ISSN 1562-0905
1013501
  Вавіліна Н.І. Оцінювання системи вищої освіти України за показниками міжнародних рейтингів / Н.І. Вавіліна, О.О. Чаркіна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 3-11


  Консолідований рейтинг ВНЗ України 2014 р. включає в себе 292 ВНЗ III- IV рівнів акредитації. Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів перше місце.
1013502
  Квасній Л.Г. Оцінювання системи охорони здоров"я в Україні в контексті якості надання медичної допомоги / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан, Т.В. Хома // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 37-41. – ISSN 2071-4653
1013503
  Єлісєєва О.К. Оцінювання системи охорони здоров"я на засадах сімейної медицини в Україні / О.К. Єлісєєва, С.Ю. Йоненко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 49-53. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1013504
  Сторожук В. Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення оцінювання процесу розробки та втілення новітніх технологічних комплексів в процесі формування галузевих інноваційних систем в відповідності до системного підходу. Визначено, що одним з ...
1013505
  Даляк Н.А. Оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даляк Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
1013506
  Дмитрук О.В. Оцінювання системи управління на рівні рекреаційного підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-85. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1013507
  Ткачук О.В. Оцінювання складових конвергенції торгівлі до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 122-125
1013508
  Залужний В.Г. Оцінювання службової діяльності поліцейського в Україні: теорія, правове регулювання, практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Залужний Віталій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1013509
  Слюсарчук В.Є. Оцінювання сортів і клонів фундука селекції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0459-1216
1013510
  Балабак О.А. Оцінювання сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko) за здатністю до розмноження різними способами // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 114-121 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
1013511
   Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development : практ. посібник / Маріанна Колодій [та ін.] ; за ред. Ігора Санжаровського. – Київ [та ін.] : К.І.С., 2012. – 78, [1] с. : табл. + 1 CD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в дод.: с. 78. – (Канада-Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-014-5
1013512
  Миколайчук М.М. Оцінювання соціально-економічних досягнень регіонів з позиції сталого розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1013513
  Саріогло В.Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів : монографія / [В.Г. Саріогло] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Сочінський, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 105-108. – ISBN 978-966-304-020-2
1013514
  Калініченко О. Оцінювання співвідношення прибутку і витрат в умовах невизначеності економічного середовища : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 56-57 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1013515
  Пирог О.В. Оцінювання стабільності економічного розвитку глобальних міст / О.В. Пирог, Я.С. Максимчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1013516
  Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 3-9
1013517
  Жук С. Оцінювання станів динамічної системи, що описується рівнянням з лінійним замкнутим оператором в гільбертовому просторі / С. Жук, С. Демиденко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 75-76
1013518
  Архірейська Н.В. Оцінювання стану бюджетної безпеки України: позитивні та негативні фактори впливу // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 50-55
1013519
  Демків Я.В. Оцінювання стану високотехнологічного сектору та його розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-67. – ISSN 0321-0499
1013520
  Якимчук А.Ю. Оцінювання стану екологічної безпеки України на основі таксономічного аналізу / А.Ю. Якимчук, О.Л. Кардаш, О.Ф. Якимчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 260-272. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
1013521
  Бирський В.В. Оцінювання стану економічної системи методами теорії нечітких множин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1013522
  Велігура В.М. Оцінювання стану інформаційної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1013523
   Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу : монографія / Клименко М.О., Лико Д.В., Прищепа А.М., Каськів М.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 188, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-170. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-371-6
1013524
  Більська О.В. Оцінювання стану національної економіки за фінансово-економічними показниками галузевого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1013525
  Кондра О.Р. Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
1013526
  Макарова І.С. Оцінювання стану розвитку системи інтернет-ресурсів інформаційного суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  З метою оцінювання сттану розвитку інформаційного суспільства наведено значення показників для України та США, здійснено їх аналіз та порівняння.
1013527
  Разборська О. Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності / О. Разборська, О. Єфремова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 45-54. – ISSN 1605-2005
1013528
  Козіна К.Г. Оцінювання стану та розвиток регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Козіна Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 21 с., з обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1013529
  Васильців Т.Г. Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, В.Г. Васильців // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 329-335. – ISSN 2222-4459
1013530
  Клименко М.О. Оцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку : монографія / Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-221. – ISBN 978-966-327-377-8
1013531
  Гончар В.Г. Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою інтегрального індексу фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 91-97. – ISSN 2306-6806
1013532
  Саріогло В.Г. Оцінювання статистичної ефективності окремих етапів вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 27-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1013533
  Баженова О.В. Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних операцій України: сучасні тенденції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 170-177. – ISSN 2222-4459
1013534
  Даниленко В.А. Оцінювання стійкості підприємств на основі системи моніторингових показників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 337-343
1013535
  Біда С.В. Оцінювання стійкості схилів річкових долин Полтавського лесового плато / С.В. Біда, О.В. Куц // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: с.19. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1013536
  Ситницький М.В. Оцінювання стратегії розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів // Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія / М.В. Ситницький. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 151-166. – ISBN 978-617-7605-75-0
1013537
  Сербін О.О. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив. / О.О. Сербін, М.В. Ситницький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 117-127. – ISSN 2222-4459
1013538
  Паночишин Ю.М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітних множин і нечіткої логіки / Ю.М. Паночишин, О.М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 27-33. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1013539
  Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі з використанням нейронечітких технологій : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 124-127 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1013540
  Ребрик М. Оцінювання структурних елементів валютного ризику банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 391-396. – ISSN 1993-0259
1013541
  Гронлунд Н. Оцінювання студентської успішності : Практичний посібник / Норман Е. Гронлунд. – Перше українське видання. – Київ : НМЦ "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. – 312с. – ISBN 966-8487-29-Х
1013542
  Олексійченко Н.О. Оцінювання сучасного стану дендропарків місцевого значення в Українському Поліссі / Н.О. Олексійченко, М.О. Подольхова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 173-179. – ISSN 1991-606X
1013543
  Жданюк Б.С. Оцінювання сучасного стану земельних ресурсів Мізоцького кряжу і їх впливу на геоекологічну ситуацію // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1013544
  Мосій О.Б. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області / О.Б. Мосій, Г.Б. Машлій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 27-31
1013545
  Подік І.І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6806
1013546
  Єрохін С.А. Оцінювання сучасного стану соціально-економічного розвитку України і напрями її трансформації : економіка та управління національним господарством / С.А. Єрохін, О.А. Кириченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 27-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1013547
  Ребуха Л. Оцінювання сформованої готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності за умов фундаменталізації освіти на засадах інтеграції інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 57-62. – ISSN 2308-4634
1013548
  Лунячек В.Е. Оцінювання сформованості компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності у викладачів ЗВО засобами кваліметрії / В.Е. Лунячек, О.П. Нечуйвітер, Н.П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 14-22. – ISSN 2074-8922
1013549
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 148-158
1013550
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1013551
  Майборода Р.Є. Оцінювання та класифікація за спостереженнями із суміші : монографія / Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-439-090-0
1013552
  Чернова О.О. Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання : дис. ... д-ра філософії : 112 / Чернова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 131 арк. – Додатки: арк. 128-131. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 120-127
1013553
  Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 163-164. – Бібліогр.: л. 165-176
1013554
  Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1013555
  Гринчишин І.М. Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / І.М. Гринчишин, А.О. Вікнянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1013556
  Сук Л. Оцінювання та облік сільськогосподарської продукції / Л. Сук, П. Сук // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 42-54 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
1013557
  Бабанін Олександр Сергійович Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем алгебраїчних рівнянь з випадковими похибками : Автореф... канд.фіз-матнаук: 05.13.16 / Бабанін Олександр Сергійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1992. – 16л.
1013558
  Бабанін О.С. Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь із випадковими похибками. : Дис... наук: 05.13.16 / Бабанін О.С.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 100л. – Бібліогр.:л.95-100
1013559
  Тихонова Т.Б. Оцінювання та оцінка як складові навчально-пізнавального процесу з вивчення іноземної мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 154-162. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються теоретичні та практичні проблеми, пов"язані з оцінкою та оцінюванням знань у процесі навчання іноземної мови. Ці проблеми розглядаються в обох основних аспектах - ставлення студентів до оцінки та оцінювання та викладацькі підходи й ...
1013560
  Гондюл В.П. Оцінювання та політичний аналіз загроз національним інтересам України на зламі тисячолітть / В.П. Гондюл, О.М. Андрєєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.34-42
1013561
  Подладчікова Т.В. Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.04 - систем. аналіз і теор. оптимальних рішень / Подладчікова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1013562
  Чмутова І. Оцінювання та прогнозування фінансового стану позичальника : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 20-22 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1013563
  Антонець О.О. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки підприємства на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / О.О. Антонець, Д.О. Сагайдачний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 106-111. – ISSN 2218-1199
1013564
  Приймак П.В. Оцінювання тенденцій розвитку банківської системи України на підставі інтегральних індексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 299-304 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1013565
  Жовтанецький М.І. Оцінювання тенденцій розвитку технологічних укладів економіки України на підставі інтегральних показників / М.І. Жовтанецький, М.І. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 248-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1013566
  Парновський С. Оцінювання теплового випромінювання дифузних галактик з активним зореутворенням у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-28. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Визначено частку теплового компонента в загальному випромінюванні в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц для 30 дифузних галактик з активним зореутворенням. Це є доповненням до попередніх досліджень, у яких аналогічна величина була отримана для 193 ...
1013567
  Шевчук О.І. Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області / О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 296-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1013568
  Прилипко Ю.І. Оцінювання тіньової економіки за відомчими методиками // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1013569
  Аристархова Е.О. Оцінювання токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води м. Житомира методом короткотривалого хронічного біотестування // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1013570
  Постельняк А.А. Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDTM // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 17-21 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
1013571
  Козаченко Г.В. Оцінювання трансакційних витрат підприємства / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 56-63. – Бібліогр.: на 19 пунктів
1013572
  Півторак А.А. Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 94-105. – ISSN 2221-1055
1013573
  Таддєєв О.А. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно- диференціальної геометрії. Жорсткі обертання Землі // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 25-38 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISSN 2414-9993
1013574
  Тадєєв О. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 53-60. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
1013575
  Перекрест Т.В. Оцінювання трудового потенціалу підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1013576
  Соколова І. Оцінювання у вищій освіті:критерії та показники ефективності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 121-130. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1013577
  Душко П.М. Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 205-210 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1013578
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 158-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку. We obtain a new class of systems of vanalionoi ...
1013579
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.68-71. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1013580
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 54-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1013581
  Євтушенко В.А. Оцінювання управління репутаційною складовою корпоративної соціальної відповідальності українських компаній // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 126-133. – ISSN 2222-0712
1013582
  Дорош Н. Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик - Орієнтованого аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розкрито сутність та функції внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту, процесний підхід у створенні структури ризиків, а також методику їх оцінювання. Висвітлено залежність між рівнем зрілості ризику на підприємстві та методикою проведення ...
1013583
  Шило С. Оцінювання управлінських рішень /інноваційно-інвестиційних проектів у системі еколого-економічного управління // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 29-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1013584
  Карковська В.Я. Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
1013585
  Фарат О.В. Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів / О.В. Фарат, Н.С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 201-205. – ISSN 1993-6788
1013586
  Глущенко М.М. Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 87-96. – ISSN 2221-755X
1013587
  Райтаровська І.В. Оцінювання фізичної підготовленості школярів Борщівської об"єднаної територіальної громади / І.В. Райтаровська, Л.В. Нестеряк, А.В. Остапів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 130-133 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1013588
  Єршова Н. Оцінювання фінансового стану промислових підприємств: формування системи чинників / Н. Єршова, В. Шергун // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 161-166. – ISSN 1818-2682
1013589
  Кремень В.М. Оцінювання фінансової безпеки країни / В.М. Кремень, Т.О. Бочкарьова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 155-161. – ISSN 2222-4459
1013590
  Веклич О.О. Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування / О.О. Веклич, О.П. Маслюківська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-69. – Бібліогр.: с. 63-68


  Проведено оцінку величини гіпотетичних надходжень до бюджету від нового податку на двоокис вуглецю у 2010-2030 роках. Визначено прогнозовані величини його бази оподаткування. Обгрунтовано необхідність підвищення ставки цього податку порівняно із ...
1013591
  Лободіна З. Оцінювання фіскальної та регулюючої ролі податку на додану вартість / З. Лободіна, А. Кізима, Л. Марущак // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 129-136. – ISSN 2409-8892
1013592
  Долінський Л. Оцінювання фондового ризику вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 52-54. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1013593
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 209 л. + Додаток: л. 178 - 209. – Бібліогр.: л. 169 - 177
1013594
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
1013595
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання функціоналів від розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 164-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В припущенні, що праві частини лінійних еліптичних рівнянь другого порядку повністю невідомі, одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків цих еліптичних ...
1013596
  Попов М.О. Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі / М.О. Попов, І.Д. Семко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 51-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1013597
  Доценко С.І. Оцінювання характеристик стаціонарного режиму для одноканальних систем масового обслуговування с нескінченою кількістю місць в черзі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглянута можливість оцінювання параметрів одноканальних систем масового обслуговування в стаціонарному режимі, якщо часи обслуговування або надходження приймають значення на скінчених інтервалах.
1013598
  Бобирь О.І. Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу / О.І. Бобирь, Н.В. Шевченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 340-348 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1013599
   Оцінювання чинників, що визначають об"єднання підприємств: за даними країн проекту "глобальний моніторинг підприємства" (GEM) / Августин, Альварес-Херранс, Пілар Валенсія-де Лара, Марія Пілар Мартінес-Руїс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 348-358 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
1013600
  Палій А.П. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1013601
  Гривко А.В. Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 26-32. – ISSN 2411-1317
1013602
  Запорожець О.І. Оцінювання шумового впливу від повітряних суден в районі аеропорту / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 121-128 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
1013603
  Нижник Н.Р. Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління / Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 244-252. – (Право. Економіка. Управління)
1013604
   Оцінювання якісного стану газонного культурфітоценозу на території саду будинку Уряду України / О.Ю. Страшок, О.В. Колесніченко, Д.Ю. Крівова, Ю.В. Лещенко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 4. – С. 92-102. – ISSN 2664-4452


  Озеленення та благоустрій державних установ характеризуються комплексом особливих ландшафтно-планувальних рішень, що зумовлено, насамперед, функціональним призначенням об"єкта. Газонні покриття - екостабілізувальний ландшафтотвірний елемент ...
1013605
  Тимрук-Скоропад Оцінювання якості викладання та навчання у студентів спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія": адаптація української версії анкети ETLQ / Тимрук-Скоропад, Л.М. Ціж, Ю.О. Павлова // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 170-179. – ISSN 2521-1455
1013606
  Шевченко Сергій Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналізуються протиріччя системи вищої освіти, державного управління нею, розглядаються критерії оцінювання якості вищої освіти. Обгрунтовується необхідність залучення органів державного управління вищою освітою, закладів освіти, громадськості до ...
1013607
  Мороз С.А. Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів Балтійської міжнародної академії, Латвія) / С.А. Мороз, І.С. Бука // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 282-295. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1013608
  Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України
1013609
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води Білозерського лиману // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 78-97


  Наведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Білозерського лиману - м. Камянка-Дніпровська за період 1940-2010 рр. Викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення компонентами сольового складу, ...
1013610
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 156-193


  Наведено результати екологічної оцінки води оз. Ялпуг – м. Болград за трофо-сапробіологічними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії за період 1951-2013 рр., розбитий на 11 коротких відрізків часу та за фазами водного режиму. Розраховано ...
1013611
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 250-281


  Приведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Шостки за періоди 1967-1970, 1971-1980, 1997-2000, 2001-2005, 2006-20010, 2011-2013 рр. За ці ж періоди викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення ...
1013612
  Босовська М.В. Оцінювання якості готельних послуг / М.В. Босовська, Л.А. Бовш, А.Г. Охріменко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
1013613
   Оцінювання якості електронних бібліотек в веб-середовищі / О.В. Новицький, Г.Ю. Проскудіна, В.А. Резніченко, О.М. Овдій // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (20). – С. 5-16. – ISSN 2306-6512
1013614
  Кобченко Л.С. Оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 89-92. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1013615
  Лазебник Ю.А. Оцінювання якості зайнятості на основі обстежень використання часу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1013616
  Корнякова В.В. Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю / В.В. Корнякова, О.Р. Боярчук, О.М. Мочульська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 136-144. – ISSN 1681-2751
1013617
  Кжесай М. Оцінювання якості інформації на сайтах бібліотек державних вищих професійних училищ Польщі // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-941-056-6
1013618
  Берко А.Ю. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах / А.Ю. Берко, К.А. Алексеєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1013619
   Оцінювання якості методики та точності (справджуваності) прогнозів режиму поверхневих вод суші : вид. офіційне : [прийнято та надано чинності: Наказ Укр. гідрометеорол. центру від 01.12.2015 р., № 190 ] / [розробники: Манукало В.О., Гальперіна Т.О]. – Київ : Український гідрометеорологічний центр, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69. – (Керівний документ)
1013620
  Зварич І. Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 7-12. – ISSN 2308-4634


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
1013621
  Золотарьова І. Оцінювання якості освітніх програм: досвід Швеції // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7288-01-4
1013622
  Марушкевич А.А. Оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів - важлива складова впливу на рівень їх професійності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 286-291


  У статті обґрунтовано необхідність оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів як важливої складової впливу на рівень їх професійності, від якої залежить стан підготовки студентів ВНЗ - майбутніх висококваліфікованих фахівців. В статье ...
1013623
  Скок С.В. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестувння // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1013624
  Коляда Н. Оцінювання якості підготовки вчителів іноземних мов: погляд студентів на сучасну педагогічну освіту / Н. Коляда, А. Колісніченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 83-90. – ISSN 2307-4914
1013625
  Шілінг А.Ю. Оцінювання якості планування надання освітніх послуг закладами вищої освіти / А.Ю. Шілінг, П.І. Жежнич // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (114). – С. 61-72. – ISSN 2307-4949
1013626
  Караєва Т.В. Оцінювання якості процесу навчання іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 152-156. – (Серія : Педагогічні науки)
1013627
  Вітлінський В.В. Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі / В.В. Вітлінський, Г.В. Мельник // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 2306-3289


  У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі.
1013628
  Загірняк М. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 19-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується доцільність та необхідність комплексного оцінювання всіх напрямів діяльності працівників вищих навчальних закладів як складової забезпечення якості науково-педагогічної діяльності та підвищення рейтингу університетів.
1013629
  Іноземцева К.О. Оцінювання якості роботи суддів як елемент кадрового забезпечення судової гілки влади // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 244-249. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1013630
  Котвицький І.В. Оцінювання якості спотворених мовних та музичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Котвицький Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1013631
  Петровська С.І. Оцінювання якості транспортної послуги міського пасажирського підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Петровська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
1013632
  Головкова Л.С. Оцінювання якості управління регіоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 25-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1013633
  Кулик Н. Оцінювання якості: погляд зсередини // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Наприкінці жовтня на базі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбулася стратегічна сесія "Внутрішня система забезпечення якості освіти в школах: розбудуємо разом".
1013634
  Кириленко Т. Оцінюватимемо нерухомість без посередників // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 51). – С. 7


  Електронним майданчикам прийшов кінець.
1013635
  Фесенко С. Оцінювач як спеціальний суб"єкт кримінальної відповідальності: проблеми практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 63-74
1013636
  Кремень В.М. Оцінювння фінансової стійкості підприємства / В.М. Кремень, С.Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 107-116. – ISSN 1993-6788
1013637
   Оцінює бізнес // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  13 найбільш перспективних наукових проектів Харківського політехнічного інституту переданона розгляд представникам бізнесу. Це дозволить підвищити якість підготовки випускників та впровадити результати наукових досліджень в реальне виробництво.
1013638
   Оцінюємо басейн Дону за європейськими підходами // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про апробацію в басейні Дону системи оцінки екологічного стану вод відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС і участь фахівців Інституту гідробіології НАН України й Українського гідрометеорологічного інститут ДСНС України та НАН України у цій ...
1013639
   Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров"я, українці? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 17. – ISSN 1992-9277
1013640
  Біберман Є. Оцінюючи втрати внаслідок слабких інститутів дипломатії: ситуація в Держдепартаменті США // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 228-234. – ISBN 966-7196-06-2
1013641
  Брижань І.А. Оцнка та управління виробничим ризиком підприємства : 08.06.01: Дис. ... канд. економ. наук / Брижань І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 170л. – Бібліогр.: С. 51-160
1013642
  Андрощук О.С. Оцынка ризику щодо транспортних засобыв, якы перемыщуються через державний кордон ыз застосуванням нечыткоъ логыки / О.С. Андрощук, Е.В. Матусяк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 79-86
1013643
  Рамазанов Б. Очаг : Стихи; пер. с лакского / Б. Рамазанов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 80 с.
1013644
  Ряшенцев Ю.Е. Очаг / Ю.Е. Ряшенцев. – М, 1967. – 95с.
1013645
  Капаев И С. Очаг : повести и рассказы / И С. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1969. – 392 с.
1013646
  Гамзатов Р. Очаг : поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1983. – 189 с.
1013647
  Терентьев Н. Очаг войны на Дальнем Востоке / Н. Терентьев. – М., 1934. – 256с.
1013648
  Забелин И.М. Очаг жизни / И.М. Забелин. – Москва, 1959. – 103с.
1013649
  Ефимов Г.А. Очаг и поле : стихи и поэмы / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с.
1013650
   Очаг мой, Дагестан. – Москва, 1979. – 198с.
1013651
  Аманкулов Т.К. Очаг саракамышского землетрясения 5 июня 1970 г. / Т.К. Аманкулов ; АН КиргССР, Ин-т сейсмологии. – Фрунзе : Илим, 1979. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 98-103
1013652
  Матюшин М.И. Очаг свободных / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1975. – 174с.
1013653
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
2. – 1955. – 606с.
1013654
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
1. – 1959. – 614с.
1013655
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
2. – 1961. – 754с.
1013656
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
3. – 1966. – 334с.
1013657
   Очаг слушательниц Киевского Фребелевского института : сентябрь 1914 - апрель 1915 г. – Киев : Изд. Киев. Фреб. о-ва ; [Тип. 1-ой Киев. арт. печ. д.], 1915. – 41 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
1013658
  Перухина Е. Очаг социалистической культуры / Е. Перухина. – Ульяновск, 1953. – 44 с.
1013659
  Мревлишвили М.Н. Очаг Харатели : повесть / Михаил Мревлишвили; пер. с груз. Н.Чхеидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 96 с.
1013660
  Ващенко В.Н. Очаги глубокофокусных землетрясений / В.Н. Ващенко. – Киев : Киевская книжная типография научной книги, 1995. – 96с. – ISBN 5-88490-042-2
1013661
  Менабде Л.В. Очаги древнегрузинской литературы : Автореф. дис. ... Док. филол. наук / Менабде Л.В. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 28 с.
1013662
  Ефремов Ю.Н. Очаги звёздообразования в галактиках: Звездные комплексы и спиральные рукава / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Навчальна книга-Богдан, 1989. – 246 с.
1013663
  Кантор К.М. Очаги Истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.32-52. – ISSN 0042-8744
1013664
  Шебалин Н.В. Очаги сильных землетрясений на территории СССР / Н.В. Шебалин. – Москва : Наука, 1974. – 53с.
1013665
  Аманкулов Т.К. Очаги сильных землетрясений Средней Азии / Т.К. Аманкулов ; АН Респ. Кыргызстан, Ин-т сейсмологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 247, [3] с., [3] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 224-248
1013666
  Кузнецова Г.Д. Очаги стационарного возбуждения в коре большого мозга / Г.Д. Кузнецова, В.И. Королева. – Москва, 1978. – 166с.
1013667
  Маркова А.И. Очаговые туберкулезные поражения легких по данным вскрытий умерших от нетуберкулезных заболеваний, несчасных случаев и скоропостижно : Автореф... канд. мед.наук: 14.764 / Маркова А.И.; Военно-мед. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1972. – 18л.
1013668
  Дамянов Д.П. Очакванє / Д.П. Дамянов. – София, 1961. – 108с.
1013669
   Очаківська біда : козацьке оповідання / [записав П.А .Куліш у Мотриному монастирі, в Чигиринщині, од старого ченця] // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 8 с. – (Сільська бібліотека)
1013670
  Добровольський С.П. Очаківський розмир : Історичний роман / С.П. Добровольський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 429с.
1013671
  Добровольський С.П. Очаківський розмир / С.П. Добровольський. – К., 1969. – 411с.
1013672
  Добровольський С.П. Очаківський розмир; Карасунський Кут / С.П. Добровольський. – Київ, 1984. – 646 с.
1013673
   Очаков. – Одесса, 1965. – 36с.
1013674
  Пастушенко Н.Т. Очаков. / Н.Т. Пастушенко. – Одесса, 1973. – 43с.
1013675
  Ірванець Олександр Очамимря : Повість та оповідання / Ірванець Олександр. – Київ : Факт, 2003. – 184с. – (exceptis excipiendis). – ISBN 966-8408-02-0
1013676
  Василенко Г М. Очарії / Г М. Василенко. – Коломия, 1995. – 93с.
1013677
  Семенова С.В. Очарован Уралом. / С.В. Семенова. – Свердловск, 1978. – 143с.
1013678
  Бораненков Н.Е. Очарование / Н.Е. Бораненков. – М., 1967. – 31с.
1013679
  Усенко Наталья Очарование зимнего Крыма // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 90-99. – Библиогр.: Фото
1013680
  Бахман Клаус Очарование молекулы : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1029-5828
1013681
  Пермяк Е.А. Очарование темноты / Е.А. Пермяк. – Москва, 1976. – 400с.
1013682
  Пермяк Е.А. Очарование темноты / Е.А. Пермяк. – Москва, 1980. – 606с.
1013683
  Кулешова О. Очарование фламенко // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.2-5
1013684
  Канашкин В.А. Очарование человека / В.А. Канашкин. – Карснодар, 1988. – 252 с.
1013685
  Лавров И.М. Очарованная / И.М. Лавров. – М., 1965. – 204с.
1013686
  Хаиндрава Л. Очарованная даль : роман / Леван Хаиндрава. – Москва : Советский писатель, 1989. – 527 с.
1013687
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва
Т. 1. – 1935. – 285 с.
1013688
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Ленинград
3. – 1936. – 380 с.
1013689
  Роллан Р. Очарованная душа / Ромен Роллан ; пер. с франц. – Москва : Художественная литература
Кн. 1, 2, 3. – 1959. – 669, [2] с. : портр.
1013690
  Роллан Р. Очарованная душа. Кн. 2 // Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1959. – Кн. 1, 2, 3. – С. 175-414
1013691
  Роллан Р. Очарованная душа. Кн. 3 // Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1959. – Кн. 1, 2, 3. – С. 417-669
1013692
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва
4. – 1982. – 774 с.
1013693
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Махачкала
Т. 1-3. – 1986. – 720 с.
1013694
  Роллан Р. Очарованная душа : роман ; пер. с фр. / Ромен Роллан. – Киев : Радянська школа
Кн.1-3. – 1989. – 576 с.
1013695
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Киев : Радянська школа
Кн.4. – 1989. – 576с.
1013696
  Марш Э.Т. Очарованная невеста / Э.Т. Марш. – Москва : АСТ, 1997. – 528с. – ISBN 5-7841-0622-8
1013697
  Гунн Г.П. Очарованная Русь / Г.П. Гунн. – Москва : Искусство, 1990. – 288 с.
1013698
  Стингл М. Очарованные Гавайи / М. Стингл. – Москва : Наука, 1983. – 332с.
1013699
   Очарованные книгой : Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. – Москва : Книга, 1982. – 287с.
1013700
  Брейер Хуберт Очарованные луной // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 40-41 : фото. – ISSN 1029-5828
1013701
  Бишофф Юрген Очарованные луной. Голландия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 54-58 : фото. – ISSN 1029-5828
1013702
   Очарованные луной. Команда "Селеноход" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 46-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1013703
  Застиралс Саша Очарованные луной. Малайзия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
1013704
  Есипов Владимир Очарованные луной. Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 48-50 : фото. – ISSN 1029-5828
1013705
   Очарованные луной. Схватка за приз в 30 миллионов долларов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 43 : фото. – ISSN 1029-5828
1013706
  Брейер Хуберт Очарованные луной. США // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 42-43 : фото. – ISSN 1029-5828
1013707
  Краске Михаэль Очарованные луной. Хорватия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
1013708
  Лубкивский Р.М. Очарованные олени / Р.М. Лубкивский. – М., 1971. – 32с.
1013709
  Инджиев Л.О. Очарованные сердца : рассказы / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1969. – 140 с.
1013710
  Гримайло Я.В. Очарованный восходом : роман / Я.В. Гримайло. – Москва, 1974. – 319 с.
1013711
  Гримайло Я.В. Очарованный восходом : роман / Я.В. Гримайло. – Москва, 1977. – 318 с.
1013712
  Гамзатов Р. Очарованный всадник / Р. Гамзатов. – Москва, 1983. – 31 с.
1013713
  Блох Ю.И. Очарованный геофизикой Вацлав Федукович // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 135-142. – ISSN 0203-3100
1013714
  Бейшеналиев Ш. Очарованный наследник : повести / Ш. Бейшеналиев ; пер. с кирг. ; худож. К. Сухаревский. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 352 с. : ил.


  Содерж.: Аманат; Очарованный наследник; Любовь солдата; Ласточка; Благодарность.
1013715
  Пасецкий В.М. Очарованный недеждой / В.М. Пасецкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 263с.
1013716
  Соловьев Л.В. Очарованный принц / Л.В. Соловьев. – М., 1976. – 320с.
1013717
  Лесков Н.С. Очарованный странник : рассказ Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Изд. газеты "Русский Мир" ; Тип. Дома Призрения малолетних бедных, 1874. – [4], 180 с.


  В кн. печать Л. Идзиковского (кн. маг.)
1013718
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Симферополь, 1950. – 136с.
1013719
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Вильнюс, 1953. – 176с.
1013720
  Лесков Н.С. Очарованный странник : повести и рассказы / Н.С. Лесков. – Москва : Художественная литература, 1981. – 349с. – (Классики и современники)
1013721
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1981. – 447с.
1013722
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Иркутск, 1981. – 192с.
1013723
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1982. – 347с.
1013724
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1983. – 236с.
1013725
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1984. – 236 с.
1013726
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1984. – 527с.
1013727
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва : Советская Россия, 1986. – 235с.
1013728
  Лесков Н. Очарованный странник / Николай Лесков ; художник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2006. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-035040-6
1013729
  Бегишева Алия Очарованный странник : Биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 234-245 : Фото. – ISSN 1029-5828
1013730
  Шкаруба Л.М. Очарованный странник : штрихи к творческому портрету Мацуо Басё // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст.
1013731
  Рубинштейн Лев Очарованный странник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 196 : фото
1013732
  Назаров Роман Очарованный якут : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 11-24. – ISSN 0012-6756
1013733
  Колоколов Б.Б. Очаровательная даль / Б.Б. Колоколов. – М., 1966. – 111с.
1013734
  Жуков Борис Очаровательный убийца : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 74-81
1013735
  Пестушко Валерий Очаровательный чароит : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50-51 : Іл.
1013736
  Мустафин Г. Очевидец : роман / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. Т.Алимкулова, И.Щеголихина. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1965. – 278 с.
1013737
  Липкин С.И. Очевидец / С.И. Липкин. – Москва, 1967. – 184с.
1013738
  Мустафин Г. Очевидец : роман / Габиден Мустафин ; авториз. пер. с каз. Т.Алимкулова, И.Щеголихина. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 306 с.
1013739
  Давыдовская Н.В. Очевидец / Н.В. Давыдовская. – М., 1985. – 31с.
1013740
  Палагицька Г. Очевидна недопустимість доказів у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1013741
  Сидоренко Н. Очевидне і ймовірне в історії журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 198-203
1013742
  Яновська О. Очевидне і неймовірне в адвокатурі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1013743
  Скибицька Н.В. Очевидність і епістемічна модальність у комунікативно-прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 198-204. – ISBN 966-581-295-6
1013744
  Таран Ю.А. Очевидно, невероятное / Ю.А. Таран. – Донецк, 1988. – 63с.
1013745
  Смилга В.П. Очевидное? / В.П. Смилга. – Москва, 1966. – 350 с.
1013746
  Смилга В.П. Очевидное? Нет, еще неизведанное... / В.П. Смилга. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 352 с.
1013747
  Дунаева О.А. Очевидность - еще не истина : Изучение романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в профильных классах общественно-гуманитарного направления // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 37-41
1013748
  Крищенко В.Д. Очей не опускаючи... : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Український письменник, 1992. – 212 с.
1013749
   Очей очарованье. – Благовещенск, 1976. – 575с.
1013750
   Очей очарованье : Пушкинское Болдино в советской литературе. Сборник. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1980. – 287 с.
1013751
  Антокольский П.Г. Очей очарованье : лирика / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с. : портр.
1013752
   Очей очарованье : Пушкинское Болдино в советской литературе. Сборник. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1987. – 286 с.
1013753
  Зиневич Г.П. Очекри палеоантропологии Украины / Г.П. Зиневич. – Киев, 1967. – 223с.
1013754
  Кикнадзе Р.К. Очекрки по источниковедению по истории Грузии / Р.К. Кикнадзе. – Тбилиси, 1980. – 203с.
1013755
  Рязанов Д. Оченки по истории марксизма : Автореф... наук: / Рязанов Д.;. – М., 1923. – 642л.
1013756
  Егоров Н.М. Очень белые кучевые облака / Н.М. Егоров. – Ростов -на-Дону, 1967. – 223с.
1013757
   Очень вовремя мы родились. – Донецк, 1968. – 327с.
1013758
  Войскунский Е.Л. Очень далекий Тартесс / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1968. – 269с.
1013759
  Войскунский Е.Л. Очень далекий Тартесс : научная фантастика / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва : Знание, 1989. – 223с.
1013760
  Высоцкий С. Очень исполнительная власть // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 10 (223). – С. 10-14. – ISSN 2075-7093


  За прошедший год правительство Украины растеряло политический вес и продолжило политику предшественников по ручному управлению экономикой
1013761
  Щетинин В. Очень крупные транснациональные корпорации и современный мир // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 130-137. – ISSN 0130-9625
1013762
  Мифтахутдинов А.В. Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – М.., 1972. – 174с.
1013763
  Кирилюк В.П. Очень нужная книга // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 146-147
1013764
  Пестушко Валерий Очень полезное дерево смерти : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 51-52 : Іл.
1013765
  Синящик А. Очень приятно, Каннингем // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 26/27 (486), 08.07.2016. – C. 50-52. – ISSN 2075-7093
1013766
  Рахманов Л.Н. Очень разные повести / Л.Н. Рахманов. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1965. – 519 с.
1013767
  Кабаков А.А. Очень сильный пол : романы / Александр Кабаков. – Москва : АСТ; Астрель, 2010. – 444, [4] с. – Содерж.: Сочинитель ; Самозванец ; Ударом на удар, или Подход Кристаповича. – ISBN 978-5-17-065880-0
1013768
  Пасховер А. Очень среднее образование // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 32 (113), 2 сентября 2016. – С. 40-43. – ISSN 2305-3364


  Украинская школа с трудом преодолевает свое советское маргинальное прошлое и уже в нынешнем сентябре совершит первую робкую попытку заглянуть из XIX века в XXI-й.
1013769
  Алексин А.Г. Очень страшная история : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. И. Данилевич. – Москва : Детская литература, 1987. – 270, [2] с. : ил.
1013770
  Алексин А.Г. Очень страшная история : детектив. повесть, которую сочинил Алик Деткин : для мл. и сред. шк. возраста / Анатолий Алексин ; худож. В. Носков-Нелюбов. – Москва : Детская литература, 1989. – 135 с. : ил.
1013771
  Карбовская В.А. Очень трудно в двадцать / В.А. Карбовская. – Москва, 1962. – 47с.
1013772
  Копыленко А.И. Очень хорошо. / А.И. Копыленко. – М., 1972. – 384с.
1013773
  Шатуновский И.М. Очень хотелось жить. / И.М. Шатуновский. – М., 1990. – 316с.
1013774
  Андреев А.Д. Очень хочется жить : повесть / А.Д. Андреев. – Москва : Воениздат, 1959. – 400 с. – (Библиотечка военных приключений)
1013775
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Берегите солнце : повесть, роман / Александр Андреев ; предисл. С. Борзунова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 653 с. : ил., портр.
1013776
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Грачи прилетели : повесть, роман / А.Д. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 653 с. : ил.
1013777
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Рассудите нас люди : повесть, роман / А.Д. Андреев. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1965. – 512 с. : ил.
1013778
  Милюков Д.Е. Очень хочется жить... : докум. повесть [о гвардии ст. лейт. Н.В. Бибикове] / Д.Е. Милюков. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 95 с.
1013779
  Власов Ю.А. Очер / Ю.А. Власов. – Пермь, 1961. – 51с.
1013780
  Кобрин Ю. Очереди за небом / Ю. Кобрин. – Вильнюс, 1966. – 80с.
1013781
   Очереди и точечные процессы. – Киев, 1984. – 283с.
1013782
  Джейсуол Н.К. Очереди с приоритетами / Н.К. Джейсуол. – М., 1973. – 279 с.
1013783
  Румянцев А. Очередная победа борцов с дискриминацией: Европейский суд в Люксембурге вводит страховые тарифы "unisex" // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 150-154. – ISSN 1812-7126


  Высший суд Европейского союза, Европейский суд в Люксембурге 1 марта 2011 года вынес решение, которое способно серьезно повлиять на развитие страхового дела в Европе и, кроме того, представляет собой важный шаг в сфере антидискриминационной политики ...
1013784
  Булаховський Л.А. Очередне задачи славянского языкознания и работа кафедры славянской филологии // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 3-4
1013785
  Бедный Д. Очередное : Новые стихи / Д. Бедный. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 219с.
1013786
  Пашковская А.В. Очередное заседание уголовно - правовой секции Совета по правоведению УМО университетов России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.86-89. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1013787
  Морозов Н. Очередной "переворот" в Елисейском дворце // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670
1013788
  Арутюнов Сергей Очередной проект : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 114-116. – ISSN 0012-6756
1013789
  Сиренко Василий Очередной проект закона о судоустройстве, или план полной коррумпированности судебной системы Украины // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 36-40


  Значение судебной системы, судоустройства каждой страны не укладывается в рамки понятия "судебная власть". Дело в том, что в отличие от законодательной и исполнительной власти, которые согласно Конституции представлены одним-двумя высшими ...
1013790
   Очередной скандал в Турции : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 60 : Фото
1013791
  Жигалко П.В. Очередные вопросы промышленности. / П.В. Жигалко, 1925. – 43с.
1013792
  Владимиров М.К. Очередные задач хозяйственного строительства. / М.К. Владимиров. – Москва-Ленинград, 1925. – 59с.
1013793
  Зенкевич Л.А. Очередные задачи в изучении наших северных морей / Л.А. Зенкевич. – Москва, 1929. – 165-221с.
1013794
  Ильичев Л.Ф. Очередные задачи идеологической работы партии / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1963. – 80с.
1013795
  Брежнев Л.И. Очередные задачи партии в области сельскогохозяйства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1970. – 64с.
1013796
  Каганович Л.М. Очередные задачи партработы и реорганизация партаппарата / Л.М. Каганович. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 62 с.
1013797
  Довнар-Запольский М.В. Очередные задачи русского экспорта / М.В. Довнар-Запольский, проф. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1912. – 36 с., 4 л. диагр. табл. – Отд. оттиск: Известия Киевского коммерческого института
1013798
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 63с.
1013799
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 112с.
1013800
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 64с.
1013801
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 80с.
1013802
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 100с.
1013803
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 100с.
1013804
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 179с.
1013805
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 54с.
1013806
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Советская Россия, 1967. – 181 с. – Миниатюрное издание
1013807
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1967. – 143с.
1013808
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1968. – 143с.
1013809
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 141с.
1013810
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 144 с.
1013811
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 87с.
1013812
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти. – Москва : Книга, 1979. – 180 с. – Миниатюрное издание
1013813
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 144с.
1013814
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1981. – 144 с.
1013815
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 126с.
1013816
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 144с.
1013817
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1986. – 142с.
1013818
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1987. – 144 с.
1013819
  Молотов В.М. Очередные задачи экономической политики партии в связи с хозяйственными нуждами деревни / В.М. Молотов. – Л., 1925. – 32с.
1013820
   Очередные и дополнительные отпуска. – М., 1967. – 124с.
1013821
  Каутский К. Очередные проблемы международного социализма. / К. Каутский. – Москва-Птгр., 1918. – 504с.
1013822
  Мардань А. Очередь : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 84-148. – ISSN 0131-8136
1013823
  Русаков Э.И. Очередь за счастьем: рассказы и повести. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1990. – 269с.
1013824
  Богданов В.Л. Очередь: зло или неизбежность? / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – Москва : Экономика, 1987. – 191 с.
1013825
  Мандель Б.Р. Очередь: психологический портрет на культурно-историческом фоне эпохи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 122-125. – ISSN 0132-1625
1013826
  Островершенко Юрій Очеретяний дах : поезія
1013827
  Алексеев В.А. Очерк : спец. курс для студ. заоч. отд-ния / В.А. Алексеев ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Фак. журналистики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 84 с. – Библиогр.: с. 83
1013828
  Исаев М.П. Очерк аграрных отношений во Всетнаме / М.П. Исаев, Я.Н. Пивоваров. – М, 1987. – 212с.
1013829
  Елистратов А.И. Очерк административного права. / А.И. Елистратов. – М., 1922. – 236с.
1013830
  Де-Метц Г.Г. Очерк аномальной дисперсии света в ее фактах и теориях от начала вопроса и до наших дней : (Написана на соиск. премии Физ.-мат. фак. Новорос. ун-та...) / [соч.] Г.Г. Де-Метца. – Одесса : Тип. "Одесский Вестник", 1885. – [2], 282 с., 5 л. граф. : черт. + Табл.5. – Библиогр.: "Литература вопроса" (с. 3-12)


  Написано на соискание премии физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета и удостоен Золотой медали.
1013831
   Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и его археологическое значение / составил и издал Г.Х.Татур. – Минск : Губернская тип., 1892. – 277 с.
1013832
  Кокшайский Н.В. Очерк биологической аэро- и гидродинамики : (полет и плавание животных) / Кокшайский Н.В. ; АН СССР, Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова. – Москва : Наука, 1974. – 255 с. – Библиогр.: с. 241-254
1013833
  Маслов Ю.С. Очерк болгарской грамматики. / Ю.С. Маслов. – М., 1956. – 292с.
1013834
  Бардунов Л.В. Очерк бриофлоры Сибири / Л.В. Бардунов ; отв. ред. А.С. Плешанов ; Рос. академия наук, Сиб. отд-ние, Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1992. – 95, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 54-69. – ISBN 5-02-030091-8
1013835
  Бардунов Л.В. Очерк бриофлоры Сибири / Л.В. Бардунов; Отв.ред.А.С.Плешанов. – Новосибрск : Наука, 1992. – 97с.
1013836
  Алексеев А.А. Очерк бюджетного права русских законодательных палат : из "Журнала Министерства Юстиции" (окт. и дек. 1914 г.). – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 73 с.


  В РГБ есть электр ресурс
1013837
  Полевой Б.Н. Очерк в газете / Б.Н. Полевой. – Москва, 1951. – 27с.
1013838
  Полевой Б.Н. Очерк в газете / Б.Н. Полевой. – Москва, 1953. – 32с.
1013839
  Савенков А.А. Очерк в газете. / А.А. Савенков. – Л., 1963. – 60с.
1013840
  Никифоров А.Г. Очерк в кино / А.Г. Никифоров. – М, 1962. – 119 с.
1013841
  Глушков Н.И. Очерк в русской литературе / Н.И. Глушков. – Ростов-на-Дону, 1966. – 76 с.
1013842
  Бронникова Е.В. Очерк В.Н. Ильина о Сократе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0042-8744
1013843
  Мунтян М.А. Очерк внешней политики Румынской Народной Республики. 1948-1955 гг. / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1971. – 244с.
1013844
  Андрияшев А.М. Очерк Волынской земли до конца XIV столетия А.М. Андрияшева : (с картой Волынской земли). – Киев : Тип. импер. ун-та Св. Вдадимира, 1887. – 232 с. + 1 карта. – Ти тит. стр. надпись: Сочинение это удостоено Советом Императорского университета Св. Владимира золотой медали и премии Н.И. Пирогова. - Экз. № 442202 дефектный, отсутствуют с. 33-232 + карта
1013845
  Корецкий В.М. Очерк второй. Международное хозяйственное право и международное частное право // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 136-178. – ISBN 5-12-001050-4
1013846
  Корецкий В.М. Очерк второй. Оговорка о публичном порядке // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 236-285. – ISBN 5-12-001050-4


  "Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права".
1013847
  Танфильев Г.И. Очерк географии и истории главнейших культурных растений / Г.И. Танфильев. – Одесса, 1923. – 192с.
1013848
  Пак Т.Х. Очерк Географии Кореи / Т.Х. Пак, Х. Тен. – Пхеньян, 1957. – 131с.
1013849
  Кистяковский В.В. Очерк географии УССР / В.В. Кистяковский. – 3-е изд. – Киев, 1928. – 169с.
1013850
  Васильков Б.П. Очерк географического распространения шляпочных грибов в СССР / Б.П. Васильков. – Москва-Ленинград, 1955. – 88с.
1013851
   Очерк геологии Пакистана. – Москва : Недра, 1971. – 168с.
1013852
  Ксенжкевич М. Очерк геологии Польши / М. Ксенжкевич, Я. Самсонович. – Москва, 1956. – 239 с. + 2 карты
1013853
  Ксенжекевич М и Самсонович Я Очерк геологии Польши / М и Самсонович Я Ксенжекевич. – М., 1956. – 239с.
1013854
  Ксеншкевич М. Очерк геологии Польши / М. Ксеншкевич, Я. Самсонович, Э. Рюле. – Москва : Недра, 1968. – 311 с.
1013855
  Кропоткин П.Н. Очерк геологии Северо-Востока СССР / П.Н. Кропоткин, Е.Т. Шаталов. – М-Л, 1936. – 148с.
1013856
  Милановский Е.В. Очерк геологии Среднего и Нижнего Поволжья. / Е.В. Милановский. – М.-Л., 1940. – 276с.
1013857
  Артемьев Б.Н. Очерк геологического строения и полезных ископаемых Ольхонского края / Артемьев Б.Н. ; Гос. Плановая комиссия Бур.-Монгольск. АССР. – Иркутск : [б. и.], 1926. – 67 с.
1013858
  Робинсон В.Н. Очерк геологического строения района Красной Поляны на Кавказе. / В.Н. Робинсон, 1932. – 1079-1091с.
1013859
  Мазарович А.Н. Очерк геологического строения СССР / А.Н. Мазарович. – М, 1933. – 35с.
1013860
  Мазарович А.Н. Очерк геологического строения СССР / А.Н. Мазарович. – М, 1933. – 27с.
1013861
  Бобрик А.А. Очерк геометрической морфологии суши и океана / А.А. Бобрик. – Москва : Гельсингфорс, 1925. – 271с.
1013862
  Бобрик А.А. Очерк геометрической морфологии суши и океана / А.А. Бобрик. – М, 1925. – 271с.
1013863
  Каманин И.М. Очерк гетьманства Петра Сагайдачного : (с приложением) / [соч.] И. Каманина. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – [2], IV, 32 с., 1 л. порт. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, Киев, 1901, кн. 15, отд. 1. - Экз. дефектный, с. 5-32 отпечатаны ксероксом


  На с. I lдарственная надпись автора
1013864
  Кассин Н.Г. Очерк гидрогеологии северо-восточной части Казахстана и прилежащих нему частей Сибирского края / Н.Г. Кассин. – Л., 1929. – 48с.
1013865
  Рощин П. Очерк главнейших практических положений педагогики, дидактики и методики, примененной к учебным предметам начального образования : (Для воспитывающих и обучающих обоего пола, в нач. шк. и дома) / сост. П. Рощин. – 6-е изд., испр. – Москва : Изд. "Сотрудник школ" А.К. Залесской ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман, 1884. – VIII, 190 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1013866
  Танфильев Г. Очерк главнейших районов черноморского побережья Кавказа // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 121-172, 1 л. карт.
1013867
  Тартаковская Е. Очерк голландской живописи XVII века / Е. Тартаковская. – Л., 1935. – 95с.
1013868
  Люперсольский П.И. Очерк государственной деятельности и частной жизни Перикла : [Речь, произнесенная на годичном акте Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине 30 авг. 1876 г. проф. всеобщ. истории П.И. Люперсольским] / [Соч.] П. Люперсольского. – Киев : В тип. В.И. Давиденко, 1877. – 75 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1877. ъ Кн. в разных тип. переплетах
1013869
  Бузольт Георг Очерк государственных и правовых греческих древностей / Георг Бузольт ; Пер. с нем. студентов Имп. Харьк. ун-та А. (М. + В.). – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1890. – [4], IV, [4], 322 с. – Экз. № 116836 дефектный, отсут. с. 319-322
1013870
  Бузольт Георг Очерк государственных и правовых греческих древностей / Георг Бузольт ; Пер. с нем. студентов Имп. Харьк. ун-та А. (М. + В.). – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1895. – [4], VIII, 320, [2], LIII с. – Отд. оттиск: Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft v. Jw. Muller, Bd. 4, с. 1-122 в обраб. и с доп. авт. - Приложения: а) предисловие к русскому переводу; б) прибавления по второму немецкому изданию. – Библиогр.: "Русская литература по греческим древностям" с. 303-304
1013871
  Грюнберг А.Л. Очерк грамматики афганского языка (пашто) / А.Л. Грюнберг. – Л., 1987. – 239с.
1013872
  Ермакова М.И. Очерк грамматики верхнелужицкого литературного языка. Морфология / М.И. Ермакова. – М., 1972. – 284с.
1013873
  Кондратьев В.Г. Очерк грамматики древнетюркского языка / В.Г. Кондратьев. – Л, 1970. – 65с.
1013874
  Прик О.Я. Очерк грамматики караимского языка / О.Я. Прик. – Махачкала, 1976. – 188с.
1013875
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – М.
1. – 1961. – 267с.
1013876
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – Ч2-я. – М.
2. – 1965. – 283с.
1013877
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – Ч1-я. – М.
2. – 1965. – 351с.
1013878
  Гуревич И.С. Очерк грамматики китайского языка 3-5 вв. / И.С. Гуревич. – М., 1974. – 254с.
1013879
  Муркелинский Г.Б. Очерк грамматики лакскоо языка : Автореф... канд. филол.наук: / Муркелинский Г.Б.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и лит-ры им. Гамзата Цадаса. – Махачкала, 1951. – 34 с.
1013880
  Кузнецов Б.И. Очерк грамматики отглагольных имен языка маратхи. : Автореф... канд.филол.наук: 10.670 / Кузнецов Б.И.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1013881
  Аванесов Р.И. Очерк грамматики русского литературного языка / Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1945. – 236 с.
1013882
  Литтон Д. Очерк грамматики современного бенгальского языка : Автореф. дис. ... Доктора филол. наук / Литтон Д. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 30 с.
1013883
  Липеровский В.П. Очерк грамматики современного браджа / В.П. Липеровский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 207 с.
1013884
  Зограф И.Т. Очерк грамматики среднекитайского языка / И.Т. Зограф. – Москва, 1962. – 124с.
1013885
  Бокарев А.А. Очерк грамматики чамалинского языка / А.А. Бокарев. – М.-Л., 1949. – 176с.
1013886
  Широкова А.Г. Очерк грамматики чешского языка / А.Г. Широкова. – Москва, 1952. – 190с.
1013887
  Катенина Т.Е. Очерк грамматики языка маратхи. / Т.Е. Катенина. – М, 1963. – 296с.
1013888
  Щеглов Ю.К. Очерк грамматики языка хауса. / Ю.К. Щеглов. – М, 1970. – 288с.
1013889
  Кондратьев В.Г. Очерк грамматического строя языка памятников тюркской рунической письменности VIII в. из Монголии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кондратьев В.Г. ; Ленингр. гос. ун-т , Вост. фак. – Ленинград, 1965. – 17 с.
1013890
  Гиргас В. Очерк грамматической системы арабов / В. Гиргас. – С.-Пб. : Тип. имп. Акад. Наук, 1873. – 147с. – Текст на русск. и арабском яз.
1013891
  Латышев В.В. Очерк греческих древностей : гос. и воен. древности / В.В. Латышев ; под науч. ред. Е.В. Никитюк ; вступ. ст. и общ. ред. Э.Д. Фролова. – Санкт-Петербург : АЛЕТЕЙЯ, 1997. – 343, [5] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Античная библиотека" ; Исследования). – ISBN 5-89329-037-2
1013892
  Латышев В.В. Очерк Греческих древностей : Пособие для гимназистов ст. классов и для начинающих филологов / В.В. Латышев. – Изд. 3-е, пересм. А.П. Щукаревым. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и К*
Ч. 1 : Государственные и военные древности. – 1897. – VI, 373 с.
1013893
  Пельман Р Очерк греческой истории в связи с источниковедением / Р. Пельман; Пер. с нем. А.Н. Русановой, Н.Н. Кремлевой и Е.Л. Бекетовой; [Предисл.: проф. Э. Гримм]. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва вспоможения окончившим курс наук на Спб. высш. жен. курсах ; [Электропеч. Я. Кровицкого], 1906. – [8], 304, 10 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Обзор новейших трудов по политической истории Эллады" (с. 1-11)
1013894
  Пельман Р Очерк греческой истории и источниковедения / Р. Пельман; Пер. с 4 нем. изд. С.А. Князьков, под ред. проф. С.А. Жебелева. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва вспоможения окончившим курс наук на Спб. высш. жен. курсах ; [Русская скоропеч.], 1910. – VI, [4], 386 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Обзор новейших трудов по политической истории Эллады" (с. 1-11)
1013895
  Марков-Виноградский А.В. Очерк греческой литературы / сост. А.В. Марков-Виноградским. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 1863. – 157 с
1013896
  Головин В.Г. Очерк деривации имен прилагательных современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Головин В.Г.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 34л.
1013897
   Очерк деятельности Бердянского уездного земства Таврической губернии по народному образованию с 1866 по 1896 г.. – Бердянск : Тип. Г.А. Эдигера, 1896. – 44, 18 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
1013898
  Миклашевский И. Очерк деятельности Киевского отделения Императорского Русского музыкального общества (1863-1913) : по случаю исполнившегося 50-летия Киевского отделения И. Р. М. О. по поручению Киевской дирекции / сост. Иос. Миклашевский. – Киев : Лито-типогр. С.В. Кульженко, 1913. – [2], 240 с., 4 л. портр. : портр. в тексте
1013899
  Богданов Н.А. Очерк деятельности Киевского отделения Императорского русского музыкального общества и учрежденного при нем музыкального училища со времени их основания (1863-1888) : сост. по поручению Дирекции Муз. о-ва (от 12 марта 1888 г.) д. пожизн. чл. О-ва Н.А. Богдановым. – Киев : Тип. К.н. Милевского, 1888. – 173, 88 с.
1013900
  Колмаков Н. Очерк деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 25 лет его существования 1869-1894 / Н. Колмаков. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1894. – [6], 127 с.
1013901
   Очерк деятельности комиссии печатания грамот и договоров, состоящей при Московском Главном Архиве Министерства иностранных дел. – Москва : Тип. А.А.Торлецкого и Ко, 1877. – XII, 207, 21 с.
1013902
   Очерк деятельности П.А. Кочубея по лесоразведению в Полтавской губернии. – Киев, 1892. – 30с.
1013903
   Очерк деятельности Русского энтомологического общества. – Л, 1927. – 4с.
1013904
  Семенов-Тян-Шанский Очерк деятельности русского энтомологического общества с половины декабря 1921 г. по 4-е декабря 1922 г. / Семенов-Тян-Шанский
О. – 9с.
1013905
   Очерк диалектики живой природы. – М, 1963. – 528с.
1013906
  Познер В.М. Очерк диалектического материализма : (по книге Ленина "Материализм и эмпириокритицизм") / В.М. Познер ; Ком. акад. Ин-т философии. – [Москва] : Партиздат, 1939. – 165, [3] с.
1013907
  Леонов М.А. Очерк диалектического материализма / М.А. Леонов ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 655 с.
1013908
  Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка / В.Я. Плоткин. – Москва, 1976. – 152с.
1013909
  Виллет Г. Очерк динамической метеорологии / Г. Виллет. – Москва, 1933. – 100с.
1013910
  Свобода И. Очерк доистории южной части оазиса Бахария (Западная пустыня, Египет) // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 18-30. – ISSN 1563-0102
1013911
  Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / [Н. Костомаров]. – [Санкт-Петербург], 1860. – [218] с. – Авт. указ в конце кажд. статьи. - Отд. оттиск журн.: Современник 1860, № 4, отд.1, с. 293-350,


  Содержание конволюта: 1. Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / [Н. Костомаров]; 2. Начало Руси / [Н. Костомаров]; 3. Публичный диспут 19 марта 1860 года "О начале Руси" между гг. Погодиным и Костомаровым / [сост. и ...
1013912
  Вильчинский Ольгер Очерк древнейшей культуры русских областей / Ольгер Вильчинский // История культуры : Т. 1-3 ; Античная культура / Ф. Гелльвальд. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова, 1898. – 46, [3] с., 10 л. ил.
1013913
  Никонова С.В. Очерк европейской политики Германии в 1924-1929 гг. / С.В. Никонова. – М, 1977. – 374с.
1013914
  Кащенко Н.Ф. Очерк животного населения Сибири в Томской губернии в частности : Из серии публичных лекций организованных Томским отделом Императорского Общества Сельского хозяйства в осеннем полугодии 1897 года / Н.Ф. Кащенко, проф. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова и И.Ф. Скулимовского, 1898. – 46 с., 1 л. карт. : карт. – (Публичные лекции организованные Томским отделом Императорского Общества Сельского хозяйства)


  Научные очерки Томского края. Томск, 1898, с. 1-46. Томская губерния животные
1013915
  Бельская Г. Очерк жизни и в датах и воспоминаниях (100 лет со дня рождения акад. Д.С. Лихачева) // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 52-56. – ISSN 0130-1640
1013916
  Смирнов В.И. Очерк жизни и деятельности А.Н.Крылова. / В.И. Смирнов. – МоскваЛ., 1951. – 7-39с.
1013917
  Лалаев М.С. Очерк жизни и деятельности в бозе почивающего Великого князя Михаила Павловича : К столетию со дня его рождения 1798-1898 / Сост. ген. от артиллерии М.С. Лалае. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1898. – [4], 95, [1] с., 2 л. портр.
1013918
  Платэ А.Ф. Очерк жизни и деятельности В.В.Марковникова / А.Ф. Платэ, Г.В. Быков. – Москва, 1955. – 719-777с.
1013919
  Вольмир Очерк жизни и деятельности И.Г.Бубнова / Вольмир, а.С. – Москва, 1953. – 311-396с.
1013920
  Горницкий П.Е. Очерк жизни и деятельности Ф.И. Буслаева : Речь, читанная ученикам Пензенской 1-й гимназии преподавателем П.Е. Горницким. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1898. – 12 с. – Отд.отт. из : "Филологические записки"
1013921
  Шмурло Е. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева-Рюмина 1829-1897 / Е. Шмурло. – Юрьев : тип. К. Маттисена, 1899. – [2], VIII, 416 с. – Отд. оттиск: Учен. зап. Юрьев. ун-та. 1899 г., № 3. – Библиогр.: с. 325-397
1013922
  Аксентьева З.Н. Очерк жизни и творчества Александра Яковлевича Орлова (1880–1954) // Избранные труды : в 3-х томах / А.Я. Орлов. – Киев : Издательство АН УССР, 1961. – Т. 1. – С. 7-32
1013923
  Гальченко Т.К. Очерк жизни и творчества Х.-М. Мугуева / Т.К. Гальченко. – Орджоникидзе, 1980. – 41с.
1013924
  Житецкий П.И. Очерк звуковой истории малорусского наречия П. Житецкого. – Киев : В университ. тип., 1876. – III, [1], 376 с. – В кн. также 67 укp. наp. песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Остальной текст pус., церковнослов. язык - Пpиложения: с. 297-376
1013925
  Терентьев П.В. Очерк земноводных / П.В. Терентьев. – М., 1929. – 98с.
1013926
  Кузнецов Б.А. Очерк зоогеографического районирования СССР / Б.А. Кузнецов. – М., 1950. – 174с.
1013927
  Колосов Г.В. Очерк и жизнь / Г.В. Колосов. – Алма-Ата, 1966. – 120с.
1013928
  Пузырев В.Г. Очерк и рассказ в "Современнике" 60-х годов. (Проблема изображения народа). : Автореф... канд. филолог.наук: / Пузырев В.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 15 с.
1013929
  Алеиева Р.Р. Очерк и рассказы В. А. Слепцова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева Р.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 15 с.
1013930
  Цопурашвили Н.Я. Очерк из истории грузино-византийских литературных взаимосвязей : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Цопурашвили Н. Я.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 36л.
1013931
  Шеноа А. Очерк из истории новейшей хорватской литературы. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – 18 с. – Отд. оттиск из : Филологические записки
1013932
  Юшков В. Очерк из истории русского самосознания XVIII-го века : Общие ист. взгляды И.Н. Болтина / Владимир Юшков. – Киев : Тип. Е.А. Синькевича, 1912. – 48 с.
1013933
  Маляревский П.Г. Очерк из истории театральной культуры Сибири. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1957. – 283 с.
1013934
  Юзефович В. Очерк из студенческой жизни // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 147-152. – ISBN 966-7272-00-1
1013935
  Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. – М., 1986. – 253с.
1013936
  Лемонон Э. Очерк истории англо-французских отношений. / Э. Лемонон. – М., 1923. – 101с.
1013937
  Габриелян Г.Г. Очерк истории армянской философской мысли / Г.Г. Габриелян. – Ереван, 1962. – 381с.
1013938
  Васильченко В.Е. Очерк истории библиотечного дела в России XI-XVIII века / В.Е. Васильченко. – Москва, 1948. – 158с.
1013939
  Лочмель И.Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против польских панов / И.Ф. Лочмель. – Москва, 1940. – 163с.
1013940
  Лочмель И.Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против польских панов / И.Ф. Лочмель. – Москва, 1940. – 160с.
1013941
  Эрман В.Г. Очерк истории Ведийской литературы / В.Г. Эрман. – Москва : Наука, 1980. – 232с.
1013942
  Цеткин К. Очерк истории возникновения пролетарского женского движения в Германии = Beitrage zur entstehungsgeschichte der proletarischen frauenbewegung in Deutschland / Klara Zetkin : пер. с рукописи / Клара Цеткин ; Коммун. акад. Секция по изучению теории и практики международного женского движения. – Москва : Изд. Коммунистическая акад., 1929. – 159 с.
1013943
  Шено Ж. Очерк истории вьетнамского народа / Ж. Шено. – М, 1957. – 344с.
1013944
  Сукиасян А.Г. Очерк истории государства и права Виайнили-Урарту (880-590 гг. до н.э.) / А.Г. Сукиасян. – Ереван, 1975. – 113с.
1013945
  Баймут Т.В. Очерк истории грамматической терминологии восточных славян : Автореф... канд. филол. наук: / Баймут Т.В. – Сталино, 1946. – 203 с. – Библиогр.: с. 189-203
1013946
  Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. / А.Н. Бернштам. – Ленинград, 1951. – 256с.
1013947
  Бабушкина А.П. Очерк истории детской литературы : в кн.: Хрестоматия по детской литературе для высших учебных заведений / А.П. Бабушкина. – Москва : Учпедгиз
Т. 1. – 1940. – 60 с.
1013948
  Малюк В.Е. Очерк истории Днепродзержинского индустриального института им. М.И. Арсеничева : К 50-летию создания вуза / В.Е. Малюк, С.К. Скоробогатов. – Харьков : Изд-во Харьк.ун-та, 1970. – 76с.
1013949
  Ранович А.Б. Очерк истории древнеевропейской религии. / А.Б. Ранович. – М, 1937. – 400с.
1013950
  Истрин В.М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11-13 вв.) / В.М. Истрин. – Петроград : Наука и школа, 1922. – X, 248 с.
1013951
  Ромм А.Г. Очерк истории изобразительного искусства Киргизской ССР / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1941. – 91с.
1013952
  Сингх В.К. Очерк истории изучения древнерусской металлургии и металлообработки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 87-96. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1013953
  Паниккар К.М. Очерк истории Индии. / К.М. Паниккар. – М., 1961. – 341с.
1013954
  Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России / Н.Н. Пальмов, 1922. – 139 с.
1013955
  Торопцев С.А. Очерк истории китайского кино. 1896-1966 / С.А. Торопцев. – Москва, 1979. – 230 с.
1013956
  Сумцов Н.Ф. Очерк истории колдовства в Западной Европе : Отрывок из студ. соч.: "Очерк истории христианской демонологии" / [соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : В университетской тип., 1878. – [2], 34 с.
1013957
  Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры = Studies in history of Korean culture : учеб. пособие / И.А. Толстокулаков ; М-во образования Рос. Федерации, Дальневост. гос. ун-т, Центр корееведческих исследований. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2002. – 238 с. : ил. – ISBN 5-7444-1323-5
1013958
  Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии, VII-XVI вв. / Н.И. Конрад. – Москва, 1980. – 144с.
1013959
  Чаухан Шивадансинха Очерк истории литературы хинди. / Чаухан Шивадансинха. – М., 1960. – 321с.
1013960
  Колосков В.Н. Очерк истории марксистско-ленинской философии в СССР: (30-е гг.) / В.Н. Колосков; отв. ред. Л.Н. Суворов. – Москва : Наука, 1978. – 158 с.
1013961
  Мохов Н.А. Очерк истории молдавско-русско-украиских связей / Н.А. Мохов. – Кишинев, 1961. – 316с.
1013962
  Нежинский Л.Н. Очерк истории народной Венгрии 1948-1962 гг. / Л.Н. Нежинский. – Москва, 1969. – 447с.
1013963
  Валидов Д. Очерк истории образованности и литературы татар (до революции 1917 г.) / Д. Валидов. – Москва-Петербург, 1923. – 107с.
1013964
  Дессуар М. Очерк истории психологии / М. Дессуар. – Санкт-Петербург, 1912. – 217с.
1013965
  Гольдберг Давид Исаакович Очерк истории рабочего и социалистического движения в Японии (1868-1908 гг.) / Гольдберг Давид Исаакович; АН СССР; Ин-т востоковедения; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Вост. фак-т. – Москва : Наука, 1976. – 356 с.
1013966
  Герц В. Очерк истории развития основных воззрений химии / В. Герц. – Ленинград, 1924. – 243 с.
1013967
  Шохин К.В. Очерк истории развития эстетической мысли в России / К.В. Шохин. – М., 1963. – 116с.
1013968
  Дурново Н. Очерк истории русского языка / Н.Дурново. – Б.М.И. – 376 с.
1013969
  Дурново Н. Очерк истории русского языка / Н. Дурново. – Б.М.И
Вып.2. – С.243-376
1013970
  Кулишер И.М. Очерк истории русской промышленности. / И.М. Кулишер. – Птгр., 1922. – 158с.
1013971
  Кулишер И.М. Очерк истории русской торговли до девятнадцатого века включительно. / И.М. Кулишер. – Пб., 1923. – 317с.
1013972
  Кулишер И.М. Очерк истории русской торговли. / И.М. Кулишер. – Пб., 1923. – 318с.
1013973
  Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии / Э.Л. Радлов. – 2-е изд., доп. – Петербург : Наука и школа, 1920. – 99 с.
1013974
  Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции / Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. – Москва : Политиздат, 1980. – 160 с.
1013975
  Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции / Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 364, [3] с.
1013976
  Преображенский П.Ф. Очерк истории современного империализма. / П.Ф. Преображенский. – 2-е изд. – М., 1926. – 91с.
1013977
  Хазнадар М. Очерк истории современной курдской культуры / М. Хазнадар. – Москва, 1967. – 232с.
1013978
  Рогожин А.И. Очерк истории социалистической законности УССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. / А.И. Рогожин. – Х., 1963. – 120с.
1013979
  Чагин Б.А. Очерк истории социологической мысли в СССР / Б.А. Чагин; АН СССР, Ин-т философии, Ленингр. сектора. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1971. – 244 с.
1013980
  Голенкова З.Т. Очерк истории социологической мысли в Югославии / З.Т. Голенкова. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 220с.
1013981
  Челидзе К.С. Очерк истории среднего специального образования в Грузии / К.С. Челидзе. – Тбилиси, 1981. – 134с.
1013982
  Мовсумов Д.Г. Очерк истории суда в советском Азербайджане (1917-1924 гг.) : Автореф... канд. юридич.наук: / Мовсумов Д.Г.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 21 л.
1013983
  Еремина Т.С. Очерк истории Таймырской окружной партийной организации (1930-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Еремина Т.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 24л.
1013984
  Кычанов Е.И. Очерк истории Тангутского государства / Е.И. Кычанов. – М., 1968. – 356с.
1013985
  Гришунин А.Л. Очерк истории текстологии новой русской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гришунин А.Л. ; Акад. наук СССР , Ин-т русской литературы. – Ленинград, 1963. – 20 с.
1013986
  Мухтаров А.М. Очерк истории Ура-Тюбинского владения в Х1Х в. / А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1964. – 186с.
1013987
  Мензбир М.А. Очерк истории фауны Евпропейской части СССР / М.А. Мензбир. – Москва-Ленинград, 1934. – 223с.
1013988
   Очерк истории философии на Украине. – М, 1961. – с.
1013989
  Марков Г.Е. Очерк истории формирования туркменского населения Хорезмского оазиса в XVII -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Марков Г.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 17л.
1013990
  Высоцкий З.З. Очерк истории химии дисперсных кремнеземов / З.З. Высоцкий. – Киев : Наукова думка, 1971. – 186с.
1013991
  Святловский А.Е. Очерк истории четвертичного вулканизма и тектоники Камчатки. / А.Е. Святловский. – М., 1967. – 220с.
1013992
  Сироткин М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы / М.Я. Сироткин. – 12-е изд., испр. и доп. – Чебоксары, 1956. – 352с.
1013993
  Новиков Г.А. Очерк истории экологии животных. / Г.А. Новиков. – Л., 1980. – 287с.
1013994
  Тюменев А.И. Очерк истории экономического быта. / А.И. Тюменев. – Птгр., 1919. – 98с.
1013995
  Тюменев Очерк истории экономического быта. / Тюменев, а.И. – Птгр.-М, 1919. – 98с.
1013996
  Тюменев А.И. Очерк истории экономического быта. / А.И. Тюменев. – Птгр.-М, 1923. – 106с.
1013997
  Хоррабин Д.Ф. Очерк историко-экономической географии мира / Д.Ф. Хоррабин. – изд. 3-е. – М - Л, 1931. – 110с.
1013998
  Геворкян Г.А. Очерк исторической методологии науки / Г.А. Геворкян. – Ереван, 1987. – 167с.
1013999
  Цаболов Р.Л. Очерк исторической морфологии курдского языка / Р.Л. Цаболов. – М, 1978. – 92с.
1014000
  Цаболов Р.Л. Очерк исторической фонетики курдского языка / Р.Л. Цаболов. – М, 1976. – 103с.
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,