Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1012001
  Ригина С.Н. Практикум "Оценка агроклиматических ресурсов Вологодской области для жизни и хозяйственной деятельности населения : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-56 : Табл., додаток. – ISSN 0016-7207
1012002
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін. – Київ, 1936. – 138с.
1012003
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін та ін. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1940. – 192 с.
1012004
   Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. – М., 1986. – 191с.
1012005
   Практикум для медицинских сестер гражданской обороны. – Свердловск, 1989. – 400с.
1012006
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
Ч. 1. – 2009. – 212 с.
1012007
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
Ч. 2. – 2009. – 388 с.
1012008
  Прокопенко О.В. Практикум для студентів радіофізичного факультету з курсу "Кріогенна електроніка" : тестові запитання до лабораторних робіт / О.В. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2008. – 16 с.
1012009
  Тарнавський Ю.А. Практикум з Internet-технологій : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Ю.А. Тарнавський; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-424-4
1012010
  Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
1012011
   Практикум з англійської мови. – К., 1969. – 68с.
1012012
  Ніколенко А.Г. Практикум з англійської мови = Practice makes рerfect : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г.Ніколенко; Київський інститут перекладачів. – Київ : Кондор, 2005. – 912с. – ISBN 966-8251-64-4


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1012013
  Мансі Є.О. Практикум з англійської мови (граматика) / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 1999. – 156с. – 4650. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-056-9
1012014
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова та ін. ; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
Вип. 2. – 1971. – 45 с.
1012015
  Алова Молозовенко Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Молозовенко Н.П. Алова, О.М. Старикова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
в.3. – 1972. – 38с.
1012016
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : в.4 / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 37с.


  Головна увага приділяється таким питанням: системний характер мовних явищ, виявлення в тексті певних структурних елементів; семантико-стилістична характеристика мовних одиниць; співставлення граматичних структур в їх синонімічному співвідношенні.
1012017
  Жаворонкова І. Практикум з бактеріоз на рослинах / І. Жаворонкова. – Х., 1932. – 52с.
1012018
  Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності : Навч. посібник / За заг.ред.І.П.Пістун. – Суми : Університетська книга, 2000. – 232с. – ISBN 966-7550-13-3
1012019
  Фердман Д.Л. Практикум з біології / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – с.
1012020
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1012021
  Дронова О.О. Практикум з ботаніки : до дисципліни "Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології": Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Дронова; МОНУ. – Київ : КНТ, 2006. – 112с. – ISBN 966-373-071-4
1012022
  Перекрест А.Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А.Л. Перекрест, О.П. Чорний, Г.О. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-617-639-063-3
1012023
  Хічій О.Ф. Практикум з вищої математики / О.Ф. Хічій. – Ужгород, 1964. – 48 с.
1012024
   Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 248с. – ISBN 966-608-335-3
1012025
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
1012026
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
Ч.1. – 2010. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-388
1012027
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 1 : Лінійна алгебра. – 2010. – 131, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131
1012028
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1012029
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
Модуль 5 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 108, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 107
1012030
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
Ч. 2. – 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр.: с. 411-413
1012031
  Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства : Ппосібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1979. – 459с.
1012032
  Давиденко І.М. Практикум з гігієни шкільної і фізичних вправ / І.М. Давиденко, В.О. Калошин. – К., 1969. – 184с.
1012033
  Каплан Л.Л. Практикум з гістології з основами ембріології / Л.Л. Каплан. – К., 1965. – 143с.
1012034
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов, спеціальность "англійська мова" / В.Ю. Паращук, Л.Ф. Грицюк. – 1-е видання. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 239с. – ISBN 966-7401-40-5


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1012035
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Паращук, Т.В. Савенко, Л.Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 296с. – ISBN 966-7890-23-6


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1012036
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
1012037
  Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
1012038
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
1012039
  Андриевский С.К. Практикум з електротехніки / С.К. Андриевский. – Київ, 1957. – 152с.
1012040
  Дацюк Н.М. Практикум з загального курсу мікробіології / Н.М. Дацюк, Р.О. Кузнєцова. – Львів : Вища школа, 1974. – 63 с.
1012041
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1012042
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 5-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 224с. – ISBN 966-7449-14-9
1012043
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : навчальний посібник [для студ. нетехнічних спец. вищих навч. закладів] / Я.М. Глинський. – 9-те вид., оновлене. – Львів : СПД Глинський, 2006. – 296с. – ISBN 966-2934-04-9
1012044
  Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
1012045
  Приседько В.Л. Практикум з картографії : навчально- методичний посібник / КНУШ ; В.Л. Приседько. – Київ : Київський університет, 2004. – 68 с.
1012046
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1012047
  Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
1012048
  Ярмоленко Т. Практикум з курсу практичної стилістики української мови / Т. Ярмоленко. – К, 1966. – 31с.
1012049
  Соколов В.Ю. Практикум з латинської мови / Київський університет права; Авт.-упор.: В.Ю.Соколов. – Київ : Київський університет права
Ч.4 : Латинські юридичні вирази та терміни: Короткий дидактичний словник. – 2004. – 94с.
1012050
   Практикум з латинської мови / Академія Наук України; Упоряд. В.Ю.Соколов. – Київ
Частина 5 : Вправи-тести з курсу латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2005. – 90с.
1012051
  Квеселевич Д.І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : Навчальний посібник / Д.І. Квеселевич, В.П. Сасіна; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 117с. – ISBN 966-7603-26-8
1012052
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1012053
  Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 136, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 136
1012054
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу : Інтегральне числення. Ряди.Навчальний посібник / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Київ : Вища школа, 1995. – 541с. – ISBN 5-11-004276-4
1012055
  Іванюта І.Д. Практикум з математичного програмування : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-8407-87-1
1012056
  Русаков М.Г. Практикум з методики викладання географії / М.Г. Русаков. – Київ, 1960. – 119с.
1012057
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
1012058
  Лук"янчиков Є. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів - сучасна корисна навчально-методична праця [рецензія] / Є. Лук"янчиков, Ю. Чорноус // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 185-186. – ISSN 1026-9932
1012059
   Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Ахтирська Н.М. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 167, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 164-167 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-309-7
1012060
   Практикум з методів обчислень : Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лабораторних робіт із чисельного розв"язання рівнянь і систем / М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін, О.Ф. та ін. Кашпур; М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін та ін.; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 80с. – ISBN 966-608-504-6
1012061
  Пронюк Н.В. Практикум з міжнародного права : навчальний посібник / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-373-349-4
1012062
  Александров В.В. Практикум з мікроекономіки : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Александров; МОНУ. Харків. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 289с. – ISBN 966-623-096-8
1012063
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
1012064
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1012065
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
1012066
  Вакал Є.С. Практикум з операційних систем Windows : Методичні вказівки / Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко, О.С. Тригуб; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – ISBN 966-608-419-8
1012067
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287с.
1012068
   Практикум з органічної та біологічної хімії. – Київ : Здоров"я, 1967. – 324с.
1012069
  Опоцький В.Ф. Практикум з органічної хімії / В.Ф. Опоцький. – Харків-Одеса, 1932. – 172с.
1012070
  Квасов В.В. Практикум з основ правознавства : 9 клас / В.В. Квасов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6). – ISBN 966-333-034-1
1012071
  Шевцов О.О. Практикум з паразитології : Навч. посібник для учнів с.-г. технікумів з спец. "Ветеринарія" / О.О. Шевцов, Л.Д. Муравйов, П.В. Гуляницький. – Київ : Вища школа, 1971. – 211с.
1012072
  Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури вищ. навч. закл. / С.С. Вітвицька; МОНУ; Житомирськ. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 398с. – ISBN 966-364-142-8
1012073
  Гетьманчук Ю.П. Практикум з полімерної хімії : Навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, В.Г. Сиромятніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 86с. – Доп.карт.хим. – ISBN 966-594-857-1
1012074
  Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
1012075
   Практикум з політології : Для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Комп"ютерпрес, 2003. – 622с. – ISBN 966-95028-7-Х
1012076
   Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах) : для студентів старших курсів філологічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 85с.
1012077
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0130-5263
1012078
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1012079
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
1012080
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
1012081
   Практикум з психології. – Львів : Вища школа, 1975. – 183 с.
1012082
  Бех П.О. Практикум з пунктуації англійської мови / П.О. Бех, Н.В. Войцицька; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 56с.
1012083
  Носолюк В.М. Практикум з радіотехніки / В.М. Носолюк. – Київ, 1969. – 236с.
1012084
  Сізова К.Л. Практикум з редагування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 112с. – ISBN 966-7821-40-4
1012085
  Дутчак Я.Й. Практикум з рентгенографії / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1965. – 105 с.
1012086
   Практикум з розв""язування задач з математики : навч.посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 421с.
1012087
   Практикум з розв"язування задач з математики : навч. пос. – Київ : Вища школа, 1975. – 422 с.
1012088
   Практикум з розв"язування задач з математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1978. – 480с.
1012089
   Практикум з розв"язування задач. Геометрія. – К., 1978. – 207с.
1012090
   Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
1012091
  Оксіюк О.П. Практикум з систематики нижчих рослин. Водорості / О.П. Оксіюк, О.В. Топачевський. – Київ, 1963. – 132с.
1012092
   Практикум з соціології : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
1012093
   Практикум з теорії ймовирностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 328с. – ISBN 966-608-341-8
1012094
  Булига К.Б. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / К.Б. Булига, Л.В. Барановська ; Європейський ун-т (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і бізнес). – 2-ге вид. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2001. – 172, [4] с. : іл., табл. – На обкл.: Європейський університет. – Бібліогр.: с.169. – ISBN 966-7508-70-6
1012095
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1012096
  Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75
1012097
  Абрамова Т.В. Практикум з технічних засобів навчання : навч. посібник для учнів пед. училищ та студентів ф-тів підгот. вчителів початкових класів пед. ін-тів / Т.В. Абрамова. – Київ : Вища школа, 1971. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179-180
1012098
   Практикум з топографії : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
1012099
  Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України : Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів. / В.І. Прокопенко. – вид. 2-ге, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7124-71-1
1012100
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Літера, 2002. – 144с. – ISBN 966-7543-30-7
1012101
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат: посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навчальних закладів / Е Г. Мірам, О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Голованчук; Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов, В. Гулик, М. Голованчук. – Київ : Факт, 2005. – 152 с. + До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 966-359-069-6
1012102
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
1012103
   Практикум з фізики в середній школі : дидакт. матеріал/посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 175с.
1012104
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав. – К, 1957. – 244с.
1012105
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е изд. – Київ, 1976. – 380с.
1012106
  Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спец. вузів) / Д.І. Ковалишин. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 88с. – ISBN 966-562-260-9
1012107
  Козленко Ф.Н. Практикум з фізичної і колоїдної хімії / Ф.Н. Козленко, С.П. Міскіджян. – К., 1968. – 167с.
1012108
  Харченко П.Д. Практикум з фізіології людини і тварин / П.Д. Харченко. – Київ, 1951. – 204с.
1012109
  Харченко Д П. Практикум з фізіології людини і тварин / Д П. Харченко, . – 2-е вид. – Київ, 1955. – 216с.
1012110
   Практикум з фізіології людини і тварин / Харченко П.Д. – К., 1972. – 87с.
1012111
  Петерсон Н.В. Практикум з фізіології рослин / Н.В. Петерсон. – К, 1993. – 137с.
1012112
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1959. – 324с.
1012113
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології для прородничих факультетів педінститутів. – К., 1951. – 227с.
1012114
  Шахно С.М. Практикум з чисельних методів : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
1012115
   Практикум зі страхування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
1012116
  Терентьев П.В. Практикум зоологии позвоночных / П.В. Терентьев. – Л., 1940. – 240с.
1012117
   Практикум із військової психології : навч. посібник / [С.П. Балашова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-838-8
1012118
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1012119
   Практикум із загальної вірусології : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2000. – 270с. – ISBN 966-594-147-Х


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1012120
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1012121
  Шапран О.І. Практикум із загальної педагогіки : Навчальний посібник / О.І. Шапран; МОУ, Переяслав-Хмельницький державний педагогичний інститут ім. Г.С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – 100с. – ISBN 966-7053-17-2
1012122
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зелінська Т.М., Воронова С.В., Хурчак А.Е. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 184c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
1012123
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
1012124
  Юрчинська Г.К. Практикум із загальної психології: психічні процеси "Увага" і "Пам"ять" : навч. посібник / Г.К. Юрчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 81, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 12-13 та наприкінці розд.
1012125
  Білявський Г.О. Практикум із загальной екології : Навч. посібник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 160с. – ISBN 966-06-0013-5
1012126
   Практикум із зоології хордових. – Київ : Київський університет, 1967. – 224 с.
1012127
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1012128
  Чорненький Я.Я. Практикум із релігієзнавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький; МОіНУ; Західноукраїнськ. ін-т інформаційних технологій та управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312с. – ISBN 966-8365-64-Х


  Матеріали практикуму можна використовувати для тестового і модульного контролю
1012129
  Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення : Навч. посібник для суд. 2 і 3 курсів денної форми навчання / А.Н. Приходько; МВССОУ. Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 255с.
1012130
  Затула В.І. Практикум із соціально-економічної географії України / В.І. Затула; Уманський держ. педагог. ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2002. – 172с. – ISBN 966-7823-10-5
1012131
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2005. – 512с. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1012132
  Внукова Н. Практикум із страхування / Н. Внукова. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-26-3
Випуск 1. – 1998. – 40с.
1012133
  Молдован В.В. Практикум із судової риторики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; КНУТШ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ, 2006. – 152c. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.м.в.


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1012134
   Практикум медицинской паразитологии. – Л., 1935. – 434с.
1012135
   Практикум на ЦВМ. – Киев
2. – 1978. – 106 с.
1012136
  Харин Ю.С. Практикум на ЭВМ по математической статистике : [учеб. пособие для мат. спец. ун-тов] / Харин Ю.С., Степанова М.Д. – Минск : Университетское, 1987. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 302-304
1012137
   Практикум перевода. Грамматические трудности французской научной литературы. – Кишинев, 1983. – 104с.
1012138
   Практикум перекладу : англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-870-9
1012139
   Практикум по 1 тому "Капитала" К.Маркса.. – М., 1989. – 88с.
1012140
  Богаткин О.Г. Практикум по авиационной метеорологии : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Метеорология" / О.Г. Богаткин, В.Ф. Говердовский, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 183с.
1012141
   Практикум по автоматизации проектирования оптикомеханических приборов. – М., 1989. – 270с.
1012142
  Олейник В.С. Практикум по автоматизированному электроприводу / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1978. – 224 с.
1012143
  Беспалько В.П. Практикум по автомобилю. / В.П. Беспалько. – М., 1971. – 208с.
1012144
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1947. – 280с.
1012145
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1954. – 456с.
1012146
  Радов А.С. Практикум по агрохимии / А.С. Радов. – М., 1965. – 375с.
1012147
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : Учебное пособие для учащихся 9-10 классов сельской школы / Х.К. Асаров. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1974. – 191с.
1012148
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : Учебное пособие для учащихся 9-10 классов сельской школы / Х.К. Асаров. – Изд. 4-е, исправ. – Москва : Просвещение, 1979. – 191 с.
1012149
   Практикум по агрохимии. – М., 1989. – 303с.
1012150
   Практикум по агрохимии : Учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, О.А. Амельянчик, Т.Н. и др. Болышева; МГУ им.М.В.Ломоносова. Фак. почвоведения; Под ред.В.Г.Минеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 689с. – ISBN 5-211-04265-4
1012151
   Практикум по алгебре. – М., 1983. – 91с.
1012152
  Шакиров Ф.К. Практикум по анализу производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ф.К. Шакиров. – М, 1989. – 238с.
1012153
  Медникова Э.М. Практикум по анализу текста / Э.М. Медникова, Г.Г. Егоров. – М, 1972. – 79с.
1012154
  Дурнайкин А.Я. Практикум по анализу хозяйственной деятельности / А.Я. Дурнайкин, В.В. Давыдова. – Саранск, 1984. – 72с.
1012155
  Гиляровская Л.Т. Практикум по анализу хозяйственной деятельности объединений / Л.Т. Гиляровская. – Воронеж, 1983. – 289 с.
1012156
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1987. – 76с.
1012157
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1988. – 160с.
1012158
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554" и "Искра 555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1989. – 76 с.
1012159
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промыышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554", "Искра 555", "Искра 1030": уч. пособие / Г.В. Постникова. – Калинин, 1990. – 124с.
1012160
   Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – М., 1977. – 264с.
1012161
   Практикум по аналитической химии. – Москва, 1983. – 271с.
1012162
  Тикунова И.В. Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам анализа : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Хим. технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" / И.В. Тикунова, Н.А. Шаповалов, А.И. Артеменко. – Москва : Высшая школа, 2006. – 208с. – ISBN 5-06-004783-0
1012163
  Смирнова Н.Ф. Практикум по аналитическому чтению / Н.Ф. Смирнова, Р.Ш. Арасланова. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 124 с.
1012164
  Вехов Н В. Практикум по анатомии и морфологии / Н В. Вехов, . – Москва : Московский университет, 1980. – 192с.
1012165
   Практикум по анатомии растений. – М., 1963. – 184с.
1012166
   Практикум по анатомии растений. – Москва, 1971. – 192с.
1012167
   Практикум по анатомии растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 224с.
1012168
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – Киев, 1984. – 43 с.
1012169
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку : метод. пособие / М.П. Дворжецкая, И.Г. Логвин. – Киев : Вища школа, 1985. – 51с.
1012170
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – К., 1986. – 35с.
1012171
  Зернецкий П.В. Практикум по английскому языку / П.В. Зернецкий. – К., 1987. – 35с.
1012172
   Практикум по астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 214 с.
1012173
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1012174
  Курышев В.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / В.И. Курышев. – Москва : Просвещение, 1986. – 141 с.
1012175
   Практикум по атомной физике. – Саратов, 1974. – 136с.
1012176
   Практикум по атомной физике : учеб. пособие. – Минск : Университетское, 1989. – 173с.
1012177
   Практикум по атомной физике. – 2-е изд. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 1 : Световые кванты. – 1989. – 75с.
1012178
  Жаворонкова И. Практикум по бактериозам растений / И. Жаворонкова. – Л., 1931. – 64с.
1012179
   Практикум по биологической защите растений. – М., 1984. – 287с.
1012180
  Збарский Б.И. и др. Практикум по биологической химии / Б.И. и др. Збарский. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 280с.
1012181
  Рогожин В.В. Практикум по биологической химии : Учебно-методическое пособие для студ. вузов / В.В. Рогожин. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 256с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0679-7
1012182
  Харит А.Ю. Практикум по биологической химии. / А.Ю. Харит. – Л.М., 1933. – 120с.
1012183
   Практикум по биофизике. – Воронеж, 1973. – 129с.
1012184
   Практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 429 с.
1012185
   Практикум по биохимии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 508с.
1012186
   Практикум по биохимии. – М.
1. – 1991. – 192с.
1012187
  Мешкова Н.П. Практикум по биохимии животных / Н.П. Мешкова, С.Е. Северин. – М, 1950. – 290с.
1012188
  Петров К.П. Практикум по биохимии пищевого растительного сырья / К.П. Петров. – М., 1965. – 330с.
1012189
   Практикум по биохимии сельскохозяйственных животных. – М., 1980. – 304с.
1012190
   Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. – Москва : Фоском, 1992. – 224с. – ISBN 5-900168-01-8
1012191
   Практикум по ботанике. – Л.-Пушкин, 1976. – 61с.
1012192
  Блукет Н.А. Практикум по ботанике / Н.А. Блукет. – М, 1980. – 223с.
1012193
  Каверина О.Д. Практикум по бухгалтерскому учету в госбюджетных учреждениях и организациях / О.Д. Каверина, В.Н. Емелин. – Саранск, 1986. – 88с.
1012194
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1976. – 280с.
1012195
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
1012196
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1989. – 221с.
1012197
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 222с.
1012198
  Важов А.Я. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва, 1986. – 269с.
1012199
   Практикум по вирусологии. – М., 1967. – 104с.
1012200
  Молчанов В.А. Практикум по внутрихозяйственному планированию сельскохозяйственного производства / В.А. Молчанов, В.И. Молчанова. – М., 1987. – 336с.
1012201
  Арсеньев Г.С. Практикум по водному хозяйству и водохозяйственным расчетам / Г.С. Арсеньев. – Ленинград, 1989. – 195с.
1012202
   Практикум по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
1012203
   Практикум по возрастной психологии : учебное пособие / Головей Л.А. [и др.] ; под ред. : Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 704 с. : илл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0046-9


  Уникальный сборник психодиагностических методик и построен таким образом, чтобы читатель получил представления об основных сферах личности и методах ее изучения
1012204
  Бондаренко Н.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам / Н.В. Бондаренко, С.Г. Пегельман, А.В. Таттар. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 208с.
1012205
   Практикум по высокомолекулярным соединениям. – Москва, 1985. – 223 с.
1012206
  Филоненко А.С. Практикум по высшей геодезии : Исследоывание высокоточных геодезических инструментов / А.С. Филоненко, Н.Г. Щипицын; Под ред. Б.А.Литвинова. – Москва : Недра, 1965. – 200с.
1012207
   Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров; Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров. – Москва : Недра, 1966. – 306 с.
1012208
  Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для геодезич. спец-тей вузов / Н.В. Яковлев., Н.А. Беспалов, В.П. Глумов и др. ; под ред. Н.В. Яковлева. – Москва : Недра
вычислительные работы. – 1982. – 368 с.
1012209
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике / В.И. Севбо. – Ужгород, 1963. – 39 с.
1012210
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Дифференциальные уравнения / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56 с.
1012211
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Неопределенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1966. – 38с.
1012212
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Определенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56с.
1012213
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Производная и дифференциальная функции / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 35с.
1012214
  Воробьева Г.Н. Практикум по вычислительной математике / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 207,1с.
1012215
  Размыслов Ю.П. Практикум по вычислительной методам алгебры / Ю.П. Размыслов, С.Я. Ищенко. – М, 1989. – 184с.
1012216
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [для агрон. специальностей с.-х. вузов] / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных вузов)
1012217
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [по агр. специальности] : учеб. пособие для студентов высш. сельскохоз. учеб. заведений по агроном. специальностям / З.В. Абрамова, О.Ш. Карлинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1979. – 192 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1012218
  Абрамова З.В. Практикум по генетике. : [учеб. пособие по агроном. специальности] / З.В. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 223, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов) (Учебники и учебные пособия для вузов)
1012219
  Шувалов Е.Л. Практикум по географии населения : учеб. пособ. для студ. геогр. спец. пед. ин-тов / Е.Л. Шувалов ; [ред. Р.С. Берлянт]. – Москва : Просвещение, 1978. – 96 с.
1012220
  Шувалов Е.Л. Практикум по географии населения : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. / Е.Л. Шувалов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 80 с.
1012221
  Добровольский В.В. Практикум по географии почв с основами почвоведения : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по геогр. спец. / В.В. Добровольский. – изд. 2-е., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
1012222
  Лебедева В.К. Практикум по геодезии : для студ. геологоразведочной специальности / В.К. Лебедева, К.Г. Кузовов, В.И. Чазов; Министерство высшего образования СССР ; Свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск, 1955. – 107 с.
1012223
   Практикум по геодезии : для студ. автодорожных спец-тей / М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева; М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева. – Томск : Томский ун-т, 1959. – 239 с.
1012224
   Практикум по геодезии / Ганьшин, в.Н., С.М. Лебедев, Л.С. Хренов. – Москва : Недра, 1964. – 414с.
1012225
  Баканова В.В. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / В.В. Баканова, И.М. Блудова, Г.К. Павлова и др. ; под общ. ред. Н.И. Модринского. – Москва : Недра, 1973. – 368 с.
1012226
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для с.-х. техникумов по спец. "Землеустройство" / А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова; А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 240 с.
1012227
  Селиханович В.Г. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович, В.П. Козлов, Г.П. Логинова ; под ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1978. – 382с.
1012228
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин; В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин ; под ред. В.В. Бакановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 456 с.
1012229
   Практикум по геологии. – М., 1966. – 228с.
1012230
  Логинова А.М. Практикум по геологии / А.М. Логинова. – М., 1976. – 96с.
1012231
   Практикум по геологии. – М.
1. – 1976. – 68с.
1012232
  Бондарев В.П. Практикум по геологии с основами палеонтологии : Учебное пособие для ВУЗов / В.П. Бондарев, А.Е. Сербаринов. – Москва : Просвещение, 1980. – 143с.
1012233
   Практикум по геологии СССР : (Русская платформа). – Москва : Высшая школа, 1966. – 110с.
1012234
   Практикум по геофизическим методам исследований. – Москва : Московский университет, 1970. – 137с.
1012235
  Гаврилова И.П. Практикум по геохимии ландшафта / И.П. Гаврилова, Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1989. – 73с.
1012236
  Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – М., 1969. – 428с.
1012237
  Березина Н.А. Практикум по гидробиологии / Н.А. Березина. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 208с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов)
1012238
   Практикум по гидрогеохимии. – М., 1984. – 254с.
1012239
   Практикум по гидрологии. – М., 1991. – 26с.
1012240
   Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
1012241
  Анищенко Т.Г. Практикум по гистофизиологии эндокриогенных желез / Т.Г. Анищенко. – Саратов, 1985. – 96с.
1012242
   Практикум по государственному бюджету СССР. – М., 1988. – 207с.
1012243
   Практикум по государственному страхованию. – М., 1991. – 142с.
1012244
  Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
1012245
   Практикум по гражданскому праву. – М.
1. – 1993. – 173с.
1012246
   Практикум по гражданскому праву. – М.
2. – 1993. – 201с.
1012247
   Практикум по гражданскому процессу. – Свердловск, 1979. – 53с.
1012248
   Практикум по гражданскому процессуальному праву. – М., 1991. – 269с.
1012249
  Манси Елизавета Практикум по грамматике английского языка : Для школьников, студентов, аспирантов / Манси Елизавета. – Київ : А.С.К., 2000. – 352с. – ISBN 966-539-244-1
1012250
   Практикум по грамматике английского языка для заочников : пособие для самостоятельной работы. – Москва : Высшая школа, 1992. – 159 с.
1012251
  Борисенко И.И. Практикум по грамматике испанской разговорной речи / И.И. Борисенко. – М., 1987. – 198с.
1012252
  Алексеев Г.П. Практикум по грамматике французского языка / Г.П. Алексеев. – Москва, 1979. – 174с.
1012253
   Практикум по грунтоведению : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 389с. – ISBN 5-211-02380-3
1012254
   Практикум по деловому английскому языку: Учебно-методическая разработка. – Київ : МАУП, 2000. – 264с. – ISBN 966-608-015-Х
1012255
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 2. – 1974. – 48с.
1012256
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 3. – 1974. – 59с.
1012257
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 4. – 1974. – 39с.
1012258
   Практикум по динамике океана. – СПб., 1992. – 317с.
1012259
  Михайлов Б.А. Практикум по динамическим рядам: уч. пособие / Б.А. Михайлов. – Л., 1984. – 80с.
1012260
   Практикум по дошкольной логопедии. – М., 1988. – 221с.
1012261
  Огийчук Н.Ф. Практикум по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета / Н.Ф. Огийчук, А.С. Подберезкин. – Харків, 1971. – 106с.
1012262
   Практикум по защите растений. – Л., 1980. – 247с.
1012263
   Практикум по защите растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 239с.
1012264
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Москва, 1962. – 249с.
1012265
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 261с.
1012266
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 240с.
1012267
  Фролова Е.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных. / Е.Н. Фролова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1985. – 231с.
1012268
  Терентьев П.В. Практикум по зоологии позвоночных / П.В. Терентьев. – 3-е, испр. и доп. – Л., 1956. – 519с.
1012269
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных / Н.Н. Карташев. – Москва, 1969. – 374с.
1012270
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учебное пособие / Н.Н. Карташев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 320с.
1012271
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, И.А. Шилов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 383с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0359-4
1012272
   Практикум по иммунологии : Учеб. пособие для студентов вузов / И.А. Кондратьева, Н.В. Воробьева, О.В. Буракова, К.В. и др. Фрезе; Под ред.И.А.Кондратьевой. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 224с. – ISBN 5-211-03934-3
1012273
   Практикум по индексам. – Л., 1983. – 80с.
1012274
   Практикум по инженерной геодезии : учебно-методическое пособие (утверждено советом ин-та 5 июля 1971 года). – Куйбышев, 1971. – 108 с.
1012275
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данилевич ; под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Недра, 1973. – 320 с.
1012276
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данлевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 332 с.
1012277
  Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / Б.Б. Данилевич, В.Ф. Лукьянов, Б.С. Хейфец и др. ; под ред. В.Е. Новака. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
1012278
  Федоров В.И. Практикум по инженерной геодезии и аэрогеодезии : учеб. пособ. для студ. автомобильно-дорожных спец-тей высш. учеб. заведений / В.И. Федоров, А.И. Титов, В.А. Холдобаев. – Москва : Недра, 1987. – 365 с.
1012279
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1978. – 168с.
1012280
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1983. – 208с.
1012281
  Дворжецкая М.П. Практикум по интонации диалогической речи (английский язык) / М.П. Дворжецкая. – К., 1983. – 39с.
1012282
  Иванова И.П. Практикум по истории английского языка / И.П. Иванова. – Москва : Просвещение, 1985. – 159с.
1012283
  Басов Н.Ф. Практикум по истории ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина / Н.Ф. Басов. – М., 1984. – 208с.
1012284
  Виленский Б.В. Практикум по истории государства и права СССР / Б.В. Виленский. – Саратов, 1982. – 102с.
1012285
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1965. – 295с.
1012286
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1972. – 278с.
1012287
  Чернышев И.М. Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны / И.М. Чернышев. – М.
1. – 1968. – 215с.
1012288
   Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны / Чернышев И.М. – М.
2. – 1969. – 199с.
1012289
  Зиндер Л.Р. Практикум по истории немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1977. – 303с.
1012290
   Практикум по истории русского литературного языка. – Иркутск, 1964. – 70с.
1012291
  Шоцкая Л.И. Практикум по истории русского литературного языка / Л.И. Шоцкая. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1974. – 128с.
1012292
  Белоконева Н.Н. Практикум по истории русского языка / Н.Н. Белоконева, Т.П. Орехова. – Куйбышев, 1976. – 75с.
1012293
  Стегарь С.А. Практикум по истории социалистических стран Европы. / С.А. Стегарь. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1966. – 316 с.
1012294
   Практикум по истории средних веков. – М., 1967. – 256с.
1012295
   Практикум по истории средних веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 312с.
1012296
  Задера А.Г. Практикум по истории СССР / А.Г. Задера, А.П. Пронштейн. – Ростов -на-Дону, 1960. – 255с.
1012297
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Москва, 1964. – 392 с.
1012298
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1970. – 392с.
1012299
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР "Россия в период империализма". / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1963. – 267с.
1012300
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (XIX век.) / П.П. Епифанов. – М., 1955. – 176с.
1012301
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (до XIX века). / П.П. Епифанов. – М., 1954. – 84с.
1012302
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР XX века (1900-1917). / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1965. – 372с.
1012303
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР. / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 272с.
1012304
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР. (XIX век). / П.П. Епифанов. – М., 1957. – 88с.
1012305
  Бородина М.А. Практикум по истории французского языка / М.А. Бородина, Л.М. Скрелина. – М., 1985. – 104с.
1012306
  Кузнецов И.Д. Практикум по истории Чувашской АССР / И.Д. Кузнецов. – Чебоксары, 1980. – 128с.
1012307
  Нестеров В.А. Практикум по истории Чувашской АССР "Чувашия в середине 18 века" / В.А. Нестеров. – Чебоксары, 1978. – 95с.
1012308
  Скорняков В.И. Практикум по ихтиологии / В.И. Скорняков. – Москва, 1986. – 268с.
1012309
   Практикум по кадровому делопроизводству. – Киев, 1992. – 138с.
1012310
  Берлянт А.М. Практикум по картографии и картографическому черчению : Учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.М. Берлянт, Т.Г. Сваткова; Рец. Тикунов В.С. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-01416-2
Общегеографические и тематические карты и атласы. Генерализация. Использование карт. – 1991. – 126с.
1012311
  Востокова А.В. Практикум по картографии и картографическому черчению: Математические основы карт и изобразитеьные средства. Способы изображения и картографические источники : учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова; Ред. Мартыненко Т.Н. – Москва : Московский университет, 1988. – 132с. – ISBN 5-211-00191-5
1012312
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1966. – 76с.
1012313
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон, Я. Путнинь. – Рига, 1967. – 88с.
1012314
  Путнинь Я.К. Практикум по качественному анализу. / Я.К. Путнинь, Э.Ю. Янсон. – 4-е изд., перераб. – Рига, 1975. – 103с.
1012315
  Морозов А.А. Практикум по коллоидам / А.А. Морозов, И.Н. Путилова. – М., 1933. – 263с.
1012316
  Цюрупа Н.Н. Практикум по коллоидной химии / Н.Н. Цюрупа. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 184с.
1012317
   Практикум по коллоидной химии. – М., 1983. – 215с.
1012318
   Практикум по коллоидной химии : Учеб. пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 256с. – ISBN 5-8114-0603-7
1012319
   Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. – М., 1974. – 224с.
1012320
  Вережников В.Н. Практикум по коллоидной химии поверхностно-активных веществ / В.Н. Вережников. – Воронеж, 1984. – 223с.
1012321
  Иванов Г.В. Практикум по колхозному праву : учебное пособие / Г.В. Иванов, В.А. Бережной. – Москва : Московский университет, 1974. – 320 с.
1012322
  Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран Содружества Независимых Государств : Методические разработки и нормативные акты / Н.А. Михалева. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 752с. – ISBN 5-7260-0895-2
1012323
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
1012324
  Прохорчук А.Ф. Практикум по краеведению / А.Ф. Прохорчук. – Минск, 1981. – 71с.
1012325
  Зицер Е.У. Практикум по криминалистике / Е.У. Зицер, Д.Я. Мирский. – 2-е изд. – М, 1948. – 65с.
1012326
   Практикум по криминалистике. – М., 1970. – 579с.
1012327
   Практикум по криминалистике : Для вузов по спец-ти "Правоведение". – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 511с. : ил.
1012328
  Порубов Н.И. Практикум по криминалистике / Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 170с.
1012329
   Практикум по криминалистике : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1989. – 430 с.
1012330
   Практикум по криминалистике : Учеб. пособие. – Москва : БЕК, 1995. – 503с. – ISBN 5-85639-054-7; 3-406-38834-5; 3-4406-38834-5
1012331
   Практикум по криминалистической технике. – Свердловск, 1976. – 78с.
1012332
   Практикум по криминалистической технике. – Минск, 1980. – 72 с.
1012333
  Бондарев В.П. Практикум по кристаллографии / В.П. Бондарев. – М, 1963. – 41с.
1012334
  Шадури Т.Н. Практикум по курсу "Введение в языкознание" / Т.Н. Шадури. – Тбилиси, 1965. – 88с.
1012335
  Михеечев В.С. Практикум по курсу "Геодезические приборы" : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1012336
  Виханский О.С. Практикум по курсу "Менеджмент" / О.С. Виханский; Под ред. А.И.Hаумова. – Москва : Гардарики, 1998. – 288с. – ISBN 5-7762-0054-7
1012337
   Практикум по курсу "Общее программное обеспечение САПР". – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1012338
   Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства". – М., 1989. – 223с.
1012339
   Практикум по курсу "Политология" : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1999. – 384с. – ISBN 5-7975-0143-0
1012340
   Практикум по курсу "Советское право". – М., 1982. – 256с.
1012341
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
1012342
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
1012343
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
1012344
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
1012345
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1979. – 423с.
1012346
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 416с.
1012347
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Москва, 1970. – 448 с.
1012348
   Практикум по курсу общей физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Москва : Московский заоч. пед. институт
вып. 3 : Электричество. – 1971. – 184с.
1012349
   Практикум по курсу общей физики (механика, молекулярная физика). – Челябинск : Челябинское Высш.воен. автомоб. команд. училище, 1970. – 80с.
1012350
  Лебедев Н.Н. Практикум по курсу прикладной геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / под ред. Н.Н. Лебедева. – Москва : Недра, 1977. – 383 с.
1012351
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – М., 1983. – 319с.
1012352
  Шанский Н.М. Практикум по лексике и фонетике современного русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1958. – 128с.
1012353
  Степанова О.М. Практикум по лексикологии современного французского языка : учеб. пособие / О.М.Степанова, М.И.Кролль. – Москва : Высшая школа, 2006. – 168с. – ISBN 5-06-005433-0
1012354
  Воронцов А.И. Практикум по лесной энтомологии / А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1978. – 293с.
1012355
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
1012356
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
1012357
  Абрамович А.В. Практикум по литературному редактированию : [для студентов вузов по специальности "Журналистика"] / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 432 с. – Библиогр. в тексте
1012358
  Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию / Э.А. Лазаревич, А.В. Абрамович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1986. – 455с.
1012359
  Тимошенков И.В. Практикум по маркетингу : Учебное пособие для студ.вузов / И.В. Тимошенков; МОНУ; Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". – Харків, 2000. – 213с. – ISBN 966-7557-10-3
1012360
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
1012361
  Беляев Б.И. Практикум по математической обработке маркшейдерско-геодезических измерений : учебн. пособ. для вузов / Б.И. Беляев; Рец. Гудков В.М. – Москва : Недра, 1989. – 316с. – ISBN 5-247-00884-7
1012362
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
1012363
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
1012364
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
1012365
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие для педагогических институтов по специальности №2120 "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.С. Моргулис, Н.Ф. Суворов ; под общ. ред. С.И. Алаи. – Москва : Просвещение, 1979. – 352 с.
1012366
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие по специальности "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, Р.А. Ежевская, Е.И. Антоненко ; под общ. ред. Р.А. Ежевской. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с.
1012367
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
1012368
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1976. – 176с.
1012369
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1978. – 173с.
1012370
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1012371
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1969. – 175с.
1012372
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1973. – 176с.
1012373
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке, уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 176с.
1012374
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке. уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 176с.
1012375
  Янсон Г.Д. Практикум по методам физико-химического исследования силикатов / Г.Д. Янсон. – Рига
1. – 1973. – 100с.
1012376
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
1012377
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – М., 1969. – 38с.
1012378
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
1012379
  Майман Р.Р. Практикум по методике преподавания литературы / Р.Р. Майман. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1012380
  Напольнова Т.В. Практикум по методике преподавания русского языка / Т.В. Напольнова, П.С. Пустовалов. – Москва, 1976. – 176с.
1012381
  Артеменко Е.П. Практикум по методике преподавания русского языка / Е.П. Артеменко. – Воронеж, 1981. – 100с.
1012382
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л. : Просвещение, 1983. – 160 с.
1012383
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1987. – 157 с.
1012384
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 5-е изд. – М., 1981. – 191с.
1012385
  Кадыгроб Н.А. Практикум по методике преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1981. – 112с.
1012386
  Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии / В.С. Полосин, В.Г. Прокопенко. – М., 1989. – 223с.
1012387
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
1012388
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
1012389
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
1012390
   Практикум по микробиологии. – М., 1976. – 307с.
1012391
  Черемисинов Н.А. Практикум по микробиологии. / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 172с.
1012392
  Репин В.М. Практикум по микропроцессорным средствам / В.М. Репин, В.В. Суворов. – М., 1988. – 88с.
1012393
  Баженов А.И. Практикум по минералогии / А.И. Баженов, Т.И. Полуэктова. – Томск, 1985. – 57с.
1012394
  Карсницкая М.С. Практикум по молочному делу. / М.С. Карсницкая, П.В. Кугенев. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1961. – 336с.
1012395
  Кугенев П.В. Практикум по молочному делу. / П.В. Кугенев, И.В. Барабанщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 288с.
1012396
  Эйхбаум Г.Н. Практикум по немецкому языку / Г.Н. Эйхбаум. – Ленинград, 1970. – 120 с.
1012397
  Оганджанян Ф.Г. Практикум по немецкому языку (домашнее чтение) / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1981. – 36с.
1012398
  Балезин С.А. Практикум по неогранической химии : учебн. пособие / С.А. Балезин. – 4-е доп. изд. – Москва : Высшая школа, 1967. – 342с.
1012399
  Гейро С.С. Практикум по неологии и геохимии нефти и газа / С.С. Гейро. – Пермь, 1984. – 83с.
1012400
  Балезин С.А. Практикум по неорганической химии / С.А. Балезин. – 3- е перераб. и доп. изд. – Москва, 1962. – 320с.
1012401
  Платонов Ф.П. Практикум по неорганической химии / Ф.П. Платонов, З.Е. Дейкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 255с.
1012402
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 349с.
1012403
  Ключников Н.Г. Практикум по неорганическому синтезу / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – М., 1979. – 270с.
1012404
  Данилов Н.В. Практикум по нормальной физиологии / Н.В. Данилов. – Ташкент, 1962. – 328с.
1012405
  Матвеев В.Т. Практикум по нормированию труда в геодезическом производстве : учеб. пособ. для студ. 4-5 курсов ИГС, АГС и АФГС / В.Т. Матвеев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 66 с.
1012406
  Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей : для учащихся IX-X кл. / Лилия Васильевна Осипова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 160 с., [4] л. ил.
1012407
  Клобукова Л.П. Практикум по обучению иностранных учащихся речевой деятельности: На материале текстов по политэкономии / Л.П. Клобукова, Л.П. Ткаченко. – М., 1984. – 111с.
1012408
  Лебедева Н.В. Практикум по обучению речевой деятельности / Н.В. Лебедева. – М., 1982. – 107с.
1012409
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – М, 1975. – 318с.
1012410
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., перераб. – М, 1982. – 311с.
1012411
  Чижевская З.А. Практикум по общей ботанике : пособие для пед. и учительских ин-тов / З.А. Чижевская. – 2-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1950. – 344 с.
1012412
  Гуров А.И. Практикум по общей гигиене / А.И. Гуров, О.Е. Горлова. – М., 1991. – 175с.
1012413
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1012414
  Долгоруков А.М. Практикум по общей социологии : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Долгоруков ; под ред. Н.И. Лапина. – Москва : Высшая школа, 2006. – 296с. – ISBN 5-06-005306-7
1012415
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебн. пособ. / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 280с. – ISBN 5-279-02011-7
1012416
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебное пособие по специальностям "Менеджмент организации" / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 336с. – ISBN 5-279-02555-0
1012417
  Балезин С.А. Практикум по общей химии / С.А. Балезин. – Москва-Ленинград, 1946. – 195с.
1012418
  Мартинец Н.В. Практикум по общей химии / Н.В. Мартинец. – М, 1957. – 63с.
1012419
   Практикум по общей химии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по естественнонаучниым нехимическим специальностям / Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под. ред. С.Ф. Дунаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2005. – 336с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04935-7
1012420
  Королев Д.П. Практикум по общей химии как предмет преподавания в нехимических высших школах : Автореф... канд. пед.наук: / Королев Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1012421
  Колесов Н С. Практикум по общей химии. / Н С. Колесов, Л.А. Введенская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент, 1963. – 187с.
1012422
  Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л, 1985. – 352с.
1012423
  Халидов А.Б. Практикум по общей энтомологии. / А.Б. Халидов. – Казань, 1988. – 58с.
1012424
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пособие. – 2-е изд., дополненное и пеработанное. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1012425
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1012426
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 224с.
1012427
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 223с.
1012428
  Петров Л.П. Практикум по общему курсу геофизических исследований скважин / Л.П. Петров, В.Н. Широков, А.Н. Африкян. – Москва : Недра, 1987. – 220с.
1012429
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики / Н.В. Александров. – Москва, 1963
1012430
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики. Механика и акустика : учеб. пособие / Н.В. Александров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 163 с.
1012431
   Практикум по общественно-политической лексике.. – М., 1989. – 75с.
1012432
   Практикум по овощеводству. Уч. пособие для 9-10 кл.. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
1012433
   Практикум по олигофренопсихологии: уч. пособие.. – Л., 1980. – 80с.
1012434
  Малютин Э.А. Практикум по операционной системе MSDOS. / Э.А. Малютин. – М., 1991. – 28с.
1012435
  Кравцова Г.И. Практикум по операционной технике и учету в банках / Г.И. Кравцова. – Минск, 1982. – 311с.
1012436
  Сорокина А.И. Практикум по оптике и физике атома / А.И. Сорокина, Г.А. Ледяева. – Иваново, 1974. – 168с.
1012437
  Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие для использования в учебном процесе по спец. "Менеджмент организации" / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 4-е изд., стереот. – Москва : Кнорус, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-85971-993-8
1012438
  Генкин Б.И. Практикум по организации и нормированию труда. / Б.И. Генкин. – Л, 1975. – 67с.
1012439
  Брюховецкий И.Н. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда / И.Н. Брюховецкий. – М., 1987. – 238с.
1012440
   Практикум по организации и планированию производства в колхозах и совхозах.. – М., 1965. – 527с.
1012441
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 450с.
1012442
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 210с.
1012443
  Корнеева Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Практикум по организации механизированного учета в сельском хозяйстве / Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Корнеева. – М., 1973. – 167с.
1012444
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 392с.
1012445
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 235с.
1012446
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1968. – 480с.
1012447
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1973. – 375с.
1012448
   Практикум по организации растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 224с.
1012449
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 3-е изд. – М-Л, 1952. – 245с.
1012450
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – М., 1956. – 244с.
1012451
  Гитис С.С. Практикум по органической химии : Органический синтез: Учебное пособие для студ. нехимич. спец. вузов / С.С. Гитис, А.И. Глаз, А.В. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 303с. – ISBN 5-06-000668-9
1012452
  Рево А.Я. Практикум по органической химии. / А.Я. Рево. – М., 1971. – 208с.
1012453
   Практикум по органической химии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов -на-Дону, 1971. – 143с.
1012454
   Практикум по органической химии.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
1012455
   Практикум по органической химии. Метод. указ. по проведению лаборат. работ. – М., 1965. – 70с.
1012456
   Практикум по органической химии. Синтез и идентификация органических соединений. : Учеб. пособие. – Москва, 1989. – 317с.
1012457
   Практикум по органической, физической, коллоидной и биологической химии.. – Алма-Ата, 1973. – 334с.
1012458
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников. – Л., 1957. – 188с.
1012459
   Практикум по органическому синтезу. – М., 1974. – 240с.
1012460
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников, Т.В. Мандельштам. – Ленинград, 1976. – 376с.
1012461
  Федоренко Л.П. Практикум по орфографии и пунктуации / Л.П. Федоренко, В.К. Лотарев. – Москва, 1979. – 208с.
1012462
   Практикум по орфографии и стилистике научной и деловой речи: для аспирант. унив.. – Х., 1991. – 21с.
1012463
  Бородин И.Ф. Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – Москва, 1974. – 255с.
1012464
  Синякова Л.А. Практикум по основам агрономии с ботаникой / Л.А. Синякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 336с.
1012465
  Васюкова Н.Д. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ : Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н.Д. Васюкова, В.В. Тюляева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 160 с. – ISBN 5-06-000750-2
1012466
  Шибанов А.А. и др. Практикум по основам растениеводства и сельскохозяйственному машиноведению / А.А. и др. Шибанов. – Изд. 2-е. – М., 1957. – 120с.
1012467
   Практикум по основам сельского хозяйства: для биол. спец.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 430с.
1012468
   Практикум по основам физиологии и гигиены труда.. – М., 1988. – 136с.
1012469
   Практикум по основам экономической теории : Учебное пособие для 10-11 кл. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 272с. – ISBN 5-7755-0067-9
1012470
  Олейник В.С. Практикум по основам электропривода / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1967. – 239 с.
1012471
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V-VI заочного куру факультетів іноземних мов / Н.П. Алова. – Київ, 1969. – 47с.
1012472
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V/VI заочного/курсу факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
1. – 1969. – 47с.


  Мета посібника - подальший розвиток у студентів уміння самостійно працювати над мовним матеріалом, навчити студента вести творчий лінгво-стилістичний аналіз тексту в аспекті сучасного мовознавства.
1012473
  Гороховская В.И. Практикум по осциллографической полярографии / В.И. Гороховская, В Гороховский. – М., 1973. – 112с.
1012474
  Нестерович В.Н. Практикум по палентологии : учебн. пособ. для пед. ин-тов по геогр. и биол. спец. / В.Н. Нестерович. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 126с.
1012475
  Бассін П.Н. Практикум по паразитології з курсу загальної біології. / П.Н. Бассін, М.П. Кравець. – К., 1960. – 96с.
1012476
   Практикум по патопсихологии: уч. пособие. – М., 1987. – 183с.
1012477
   Практикум по педагогике : Учеб. пос. – Москва : Просвещение, 1988. – 142с.
1012478
   Практикум по педагогике и психологии высшей школы. – Москва, 1991. – 128с.
1012479
   Практикум по педагогике математики: для пед. ин-тов.. – Минск, 1978. – 191с.
1012480
  Засобина Г.А. Практикум по педагогике: (Учеб. пособие для пед. уч-щ). / Г.А. Засобина. – М., 1986. – 110с.
1012481
  Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского на русский язык : Учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – ISBN 5-06-001057-0
1012482
  Виноградов В.Г. Практикум по петрофизике : [по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки"] / В.Г. Виноградов, А.В. Дахнов, С.Л. Пацевич. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1990. – 226 с. – (Высшее образование)
1012483
  Маламид М.М. Практикум по планированию народного хозяйства СССР / М.М. Маламид. – Москва, 1979. – 240 с.
1012484
  Зернова Т.С. Практикум по плановому балансу народного хозяйства. / Т.С. Зернова. – М., 1981. – 136с.
1012485
   Практикум по полевому почвоведению (по природным зонам). – Л., 1980. – 148с.
1012486
   Практикум по полимерному материаловедению. – М., 1980. – 256с.
1012487
   Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. – Москва : Высшая школа, 1968. – 464 с.
1012488
   Практикум по почвоведению. – М., 1964. – 423с.
1012489
   Практикум по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 272с.
1012490
  Климов О.Д. Практикум по прикладной геодезии : Изыскания, проектирование и возведение инженерных сооружений ; учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / О.Д. Климов, В.В. Калугин, В.К. Писаренко. – Москва : Недра, 1991. – 271 с. – ISBN 5-247-02189-4
1012491
   Практикум по прикладной социологии : учеб. пособие. – Москва : МГУ, 1987. – 260с.
1012492
   Практикум по прикладной электрохимии.. – Л., 1973. – 264с.
1012493
   Практикум по прикладной электрохимии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 287с.
1012494
   Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве.. – Вып. 4. – М., 1959. – 36с.
1012495
  Долматова О.Г. Практикум по программироанию / О.Г. Долматова. – Томск, 1986. – 95с.
1012496
   Практикум по программированию : Учебное пособие. – Москва : МГУ, 1986. – 208с.
1012497
  Тарлычев В.В. Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-22" / В.В. Тарлычев, П.И. Теплицкий. – М., 1973. – 192с.
1012498
   Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-32".. – М., 1974. – 136с.
1012499
  Светозаров Г.И. Практикум по программированию на алгоритмических языках / Г.И. Светозаров. – Москва : Наука, 1980. – 320 с.
1012500
  Бухтияров А.М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учебное пособие / А.М. Бухтияров, Ю.П. Маликова, Г.Д. Фролов. – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1983. – 304 с.
1012501
   Практикум по программированию на ЭВМ. – М., 1984. – 115с.
1012502
  Светозарова Г.И. Практикум по программированию на языке бейсик / Г.И. Светозарова. – Москва, 1988. – 366с.
1012503
   Практикум по проектированию и организации землеустроительных работ: уч. пособие.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 215с.
1012504
   Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика : учебное пособие. – М., 1984. – 152с.
1012505
   Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. – М., 1988. – 142с.
1012506
   Практикум по психологии : уч. пособие. – Ленинград
Ч. 2. – 1972. – 279 с.
1012507
   Практикум по психологии деятельности. – К., 1980. – с.
1012508
   Практикум по психологии деятельности органов внутренних дел.. – К., 1980. – 72с.
1012509
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-272--00115-Х
1012510
  Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 119, [4] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1012511
   Практикум по психофизиологии. – М., 1984. – 118с.
1012512
  Бурштейн М.А. Практикум по работе на электронной вычислительной машине "Наири" по курсу "Программирование" / М.А. Бурштейн, М.И. Майзельс. – М., 1972. – 40с.
1012513
   Практикум по радиационной химии.. – М., 1982. – 216с.
1012514
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1980. – 107 с.
1012515
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 3. – 1985. – 87 с.
1012516
   Практикум по радиофизической электронике. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 193 с.
1012517
   Практикум по радиохимии. – Новосибирск
1. – 1965. – 26 с.
1012518
  Лепик К.П. Практикум по радиоэлектронике / К.П. Лепик. – Тарту, 1972. – 136с.
1012519
   Практикум по радиоэлектронике. – Рига : Редакционно-издательский отдел ЛГУ им.Петра Стучки, 1974. – 220 с.
1012520
  Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятий : Учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02169-5
1012521
   Практикум по ревизии и контролю в сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1973. – 143с.
1012522
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию / М.И. Алексеева. – Москва, 1977. – 144с.
1012523
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию материалов телевизионных передач / М.И. Алексеева. – Москва, 1970. – 75 с.
1012524
  Лобанова О.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive : Учеб. пособие / О.В. Лобанова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 544с. – ISBN 5-279-02177-6
1012525
   Практикум по решению задач.. – Тула
1. – 1974. – 109 с.
1012526
   Практикум по решению задач.. – Тула
2. – 1976. – 64с.
1012527
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению математических задач / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – М., 1984. – 288с.
1012528
  Усова А.В. Практикум по решению физических задач : учеб.пособие / А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева. – Челябинск : ЧГПИ, 1985. – 89с.
1012529
  Усова А.В. Практикум по решению физических задач : Учебное пособие / А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева. – Москва : Просвещение, 1992. – 206с.
1012530
   Практикум по решению физических задач с применением программируемого микрокалькулятора. : метод. рекомендации. – Москва : МГИУУ, 1986. – 68с.
1012531
  Бідная О.Г. Практикум по роботі з відеофільмами "Watch and Learn" : [навч. посібник] / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Текст англ.
1012532
  Мазилова В.Ф. Практикум по русской грамматике / В.Ф. Мазилова. – М, 1965. – 160с.
1012533
  Блинова О.И. Практикум по русской диалектологии / О.И. Блинова. – Томск, 1993. – 139с.
1012534
  Болдырева А.П. Практикум по русской литеретуре 18-го и 19-го веков / А.П. Болдырева, М.Н. Зубков. – Москва, 1957. – 56 с.
1012535
  Максимова А.Л. Практикум по русской орфографии для иностранных учащихся старших курсов. / А.Л. Максимова. – Л., 1982. – 86с.
1012536
   Практикум по русской орфографии и пунктуации для работы в лингафонном кабинете.. – К.Одесса, 1989. – 192с.
1012537
  Мазилова В.Ф. Практикум по русскому языку / В.Ф. Мазилова. – М, 1971. – 216с.
1012538
   Практикум по русскому языку. – Ашхабад
4. – 1974. – 152с.
1012539
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1984. – 59с.
1012540
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1985. – 40с.
1012541
   Практикум по русскому языку. – М., 1987. – 80с.
1012542
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1988. – 28с.
1012543
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, В.С. Воробьева. – К, 1988. – 36с.
1012544
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , Л.Б. Чурлина. – М.
вып.1. – 1965. – 143с.
1012545
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , М.Е. Федорова. – М.
вып.2. – 1965. – 105с.
1012546
  Коцарь Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б. – М.
вып.3. – 1966. – 31с.
1012547
   Практикум по русскому языку.. – К.
1. – 1965. – 72с.
1012548
   Практикум по русскому языку.. – М., 1971. – 252с.
1012549
   Практикум по русскому языку.. – К., 1971. – 142с.
1012550
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад, 1972. – 103с.
1012551
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад
3. – 1972. – 87с.
1012552
   Практикум по селекции и семеноводству полевых культур.. – М., 1976. – 367с.
1012553
  Никулин Н.К. Практикум по сельскохозяйственной статистике. / Н.К. Никулин. – 2-е изд. – М, 1978. – 255с.
1012554
   Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии.. – М., 1976. – 336с.
1012555
   Практикум по сельскохозяйственной фитотирапии: Уч. пособ. для студ. вузов по спец. "Защ. раст.".. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 335с.
1012556
   Практикум по сельскохозяйственной энтомологии.. – Ленинград, 1968. – 360с.
1012557
   Практикум по сельскохозяйственной энтомологии.. – 2-е изд., перераб. – Ленинград, 1976. – 359с.
1012558
  Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву : Для юрид. вузов и факультетов / Л.М. Пчелинцева. – 2-е изд., переработанное и дополненое. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 256с. – ISBN 5-89123-314-3; 5-86225-969-4
1012559
  Ламзикова Н.В. Практикум по синтаксису и пунктуации / Н.В. Ламзикова. – Рязань, 1972. – 92с.
1012560
   Практикум по синтаксису русского языка для студентов-иностранцев (на материале газетной речи).. – М., 1979. – 127с.
1012561
   Практикум по синтаксису русского языка: На матер. яз. газет.. – М., 1988. – 133с.
1012562
  Лапенко В.Л. Практикум по синтезу полимеризационных мономеров и высокомолекулярных соединений. / В.Л. Лапенко. – Воронеж, 1983. – 119с.
1012563
  Сорокин М.Ф. Практикум по синтетическим полимерам для лаков / М.Ф. Сорокин, К.А. Лялюшко. – М., 1965. – 272с.
1012564
   Практикум по советскому государственном праву и советскому строительству.. – Воронеж, 1986. – 73с.
1012565
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1984. – 208 с.
1012566
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
1012567
   Практикум по советскому жилищному законодательству: Уч. пособ.. – М., 1987. – 26с.
1012568
   Практикум по советскому праву социального обеспечения: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "правовед.".. – М., 1987. – 302с.
1012569
   Практикум по советскому природно-ресурсовому праву и правовой охране окружающей среды : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1985. – 319 с.
1012570
   Практикум по советскому трудовому праву : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1984. – 223 с.
1012571
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
1. – 1956. – 135с.
1012572
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
2. – 1956. – 135с.
1012573
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1960. – 196 с.
1012574
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1964. – 184 с.
1012575
  Ковалев В.П. Практикум по современному русскому языку / В.П. Ковалев. – М, 1974. – 255с.
1012576
  Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку / А.Я. Опришко. – Харьков : Вища школа, 1989. – 131с.
1012577
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 123с.
1012578
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 82с.
1012579
  Гольцова Н.Г. Практикум по современному русскому языку. Пунктуация. / Н.Г. Гольцова, Л.П. Рупосова. – М., 1986. – 95с.
1012580
  Сомов Г.Е. Практикум по созданию плановой геодезической опоры : для студ. землеустроительной специальности / Мин-во сельского хозяйства СССР ; Харьковский ордена трудового красного знамени с.-х. ин-т им.В.В. Докучаева ; Г.Е. Сомов, А.В. Шапошников. – Харьков : Харьковская типография № 13
Ч. 2. – 1969. – 220 с.
1012581
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. – 4-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0101-6
1012582
  Руденко Р.И. Практикум по социологии : Учебное пособие / Р.И. Руденко. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 447с. – ISBN 5-238-00094-4
1012583
   Практикум по социологии.. – М., 1992. – 196с.
1012584
   Практикум по спектроскопии : Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 319 с.
1012585
  Невзоров Б.П. Практикум по спектроскопии : учеб. пособие / Б.П. Невзоров. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1981. – 64 с.
1012586
  Белов Ю.А. Практикум по спецкурсу "Алгоритмические языки и методы трансляции" / Ю.А. Белов, Л.Ю. Белова. – Ярославль, 1989. – 91с.
1012587
  Смирнова Н.Ф. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков / Н.Ф. Смирнова. – Минск, 1988. – 97с.
1012588
   Практикум по статистике промышленности.. – М., 1985. – 240с.
1012589
   Практикум по статистике промышленности: Уч. пособ.. – М., 1985. – 240с.
1012590
  Акиншина Н.К. Практикум по статистике труда : учеб. пособие для вузов по спец. "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 184 с.
1012591
  Брандес М.П. Практикум по стилистике немецкого языка / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1983. – 144с.
1012592
  Брандес М.П. Практикум по стилистике немецкого языка : Учебное пособие / М.П. Брандес. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 141с.
1012593
  Завадовская С.Ю. Практикум по стилистике французкого языка. / С.Ю. Завадовская. – М, 1986. – 109с.
1012594
  Москвичев Е.П. Практикум по строению вещества / Е.П. Москвичев, Н.Г. Черноруков. – Горький, 1973. – 38с.
1012595
  Олейник А.В. Практикум по строению вещества : учеб. пособие / А.В. Олейник. – Горький : Издательство Горьковского университета
вып. 1 : Электронный парамагнитный резонанс.1. – 1973. – 28 с.
1012596
   Практикум по строительному делу: Уч. пособ. для уч. 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 240с.
1012597
   Практикум по структурному анализу. – Москва : МЭИ, 1965
1012598
   Практикум по судебной медицине. – М., 1971. – 264с.
1012599
  Глазырин Ф.В. Практикум по судебной психологии / Ф.В. Глазырин, Г.Г. Шиханцов. – Минск, 1977. – 160с.
1012600
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук, П.А. Щербаов. – Харків, 1975. – 115с.
1012601
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук. – М., 1977. – 246с.
1012602
   Практикум по твердотельной электронике. – Москва : Издательство МГУ, 1984. – 392 с.
1012603
  Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике / Э.Я. Мороховская. – Ленинград, 1973. – 181 с.
1012604
   Практикум по теоретической грамматике французского языка.. – Минск, 1986. – 236с.
1012605
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, О.Ф. Пилипенко. – К., 1981. – 36с.
1012606
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике: На материале английского и немецкого языков / М.П. Дворжецкая. – К., 1988. – 36с.
1012607
   Практикум по теории анализа хозяйственной деятельности.. – Воронеж, 1989. – 156с.
1012608
   Практикум по теории бухгалтерского учета.. – М., 1991. – 159с.
1012609
   Практикум по теории вероятностей и математической статистике.. – М., 1988. – 92с.
1012610
  Колде Яан Каарелович Практикум по теории вероятностей и математической статистике. / Колде Яан Каарелович. – М., 1991. – 156с.
1012611
  Болтунов А.П. Практикум по теории психологических испытаний : с 35 табл., образцами материалов и граф. в тексте / А.П. Болтунов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – VIII, 215 с., табл. – (Пособия для высшей школы)
1012612
  Данейко И.К. Практикум по теории случайных процессов / И.К. Данейко. – Минск, 1978. – 159с.
1012613
  Есин В.В. Практикум по теплотехнике и применению тепла в сельской хозяйстве / В.В. Есин. – Москва, 1971. – 256 с.
1012614
  Моргулис П.С. Практикум по теплотехнике курса машиноведения / П.С. Моргулис. – Коломна, 1958. – 31с.
1012615
  Киселева И.А. Практикум по термохимии минералов / И.А. Киселева. – М, 1985. – 84с.
1012616
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 80с.
1012617
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 82с.
1012618
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1985. – 95с.
1012619
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1012620
  Дудеров Н Г. Практикум по технологии керамики и огнеупоров / Н Г. Дудеров, . – 2-е изд. – М, 1953. – 384с.
1012621
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – М., 1973. – 237с.
1012622
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 240с.
1012623
   Практикум по технологии полупроводниковых материалов. – Москва, 1965. – 80 с.
1012624
  Бокачев Н.Г. Практикум по топографии с основами геодезии : учебное пособие / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова; Науч. ред. Смирнов Н.Н. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 184с.
1012625
   Практикум по топографической анатомии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 318с.
1012626
   Практикум по трактору.. – 4-е изд., испр. – М., 1975. – 238с.
1012627
  Протас Е.В. Практикум по трудовому праву. / Е.В. Протас, В.В. Рогожин. – М., 1989. – 52с.
1012628
   Практикум по уголовному процессу: Уч. пособ. для студ. юр. вузов и фак.. – М., 1995. – 284с.
1012629
   Практикум по управлению сельскохозяйственным производством: Уч. пос. для высш. уч. завед. по эконом. спец.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – с.
1012630
  Дворжецкая М.П. Практикум по устной английской речи / М.П. Дворжецкая. – К., 1987. – 33с.
1012631
   Практикум по устной речи для гуманитарных факультетов неязыковых вузов.. – Минск, 1988. – 158с.
1012632
  Кудрин А.Н. Практикум по фармакологии. / А.Н. Кудрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 272с.
1012633
   Практикум по физике. – Москва
1. – 1965. – 76 с.
1012634
  Буров В.А. Практикум по физике в 8 классе : пособие для учащихся / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1972. – 70 с.
1012635
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1963. – 224 с.
1012636
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 256с.
1012637
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал. – Москва : Просвещение, 1977. – 192с.
1012638
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал / Буров В.А. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 190с.
1012639
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – Москва, 1951. – 195 с.
1012640
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – 3-е изд., Испр. – Москва, 1956. – 288 с.
1012641
  Артемьев В.Н. Практикум по физике высокого вакуума / В.Н. Артемьев, Л.В. Штромбергер. – Саратов, 1963. – 328 с.
1012642
   Практикум по физике для фронтального выполнения с элементами программирования.. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 151с.
1012643
   Практикум по физике космических лучей. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 144с.
1012644
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
1012645
   Практикум по физике полупроводников. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1977. – 68с.
1012646
  Сироткин А.А. Практикум по физике полупроводников / А.А. Сироткин. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 55с.
1012647
   Практикум по физике полупроводников и полупроводниковых приборов.. – Томск : Издательство Томского университета, 1971. – 166с.
1012648
   Практикум по физике почв. – Казань, 1982. – 78с.
1012649
  Богомолов А.А. Практикум по физике пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков : учеб. пособие / А.А. Богомолов, В.В. Иванов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1987. – 82 с.
1012650
  Пашаев Б.П. Практикум по физике твердого тела / Б.П. Пашаев, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : Дагестанский университет, 1969. – 254 с.
1012651
   Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 150с. – ISBN 5-06-002063-0
1012652
   Практикум по физико-химическим методам анализа.. – М., 1987. – 248с.
1012653
   Практикум по физико-химическим методам в биологии. – М., 1981. – 240с.
1012654
  Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств - анализаторов / П.О. Макаров. – М., 1973. – 304с.
1012655
  Сакс А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений / А.И. Сакс. – Омск
1. – 1977. – 104с.
1012656
  Баславская С.С. Практикум по физиологии растений / С.С. Баславская, О.М. Трубецкова; М., 1964. – 328с.
1012657
  Вальтер О.А. Практикум по физиологии растений с основами биохими / О.А. Вальтер. – Москва-Ленинград, 1957. – 3-е изд.с.
1012658
   Практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 312с.
1012659
   Практикум по физиологии растений.. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 339с.
1012660
   Практикум по физиологии растений.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 270с.
1012661
  Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – Воронеж, 1991. – 158с.
1012662
   Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных.. – М., 1959. – 448с.
1012663
   Практикум по физиологии труда.. – Л., 1970. – 252с.
1012664
   Практикум по физиологии труда: : Уч. пос. – Ленинград, 1986. – 136с.
1012665
  Чайненко Г.М. Практикум по физиологии центральной нервной системы / Г.М. Чайненко, Л.Н. Пономеренко. – К., 1972. – 50с.
1012666
   Практикум по физиологии.. – М., 1970. – 367с.
1012667
  Бекряев В.И. Практикум по физическим основам воздействия на атмосферные процессы : Учебное пособие для студ.вузов по спец."Метеорология" / В.И. Бекряев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 143с.
1012668
  Ерамов Р.А. Практикум по физической географии материков : Уч. пособие для ин-тов / Р.А. Ерамов. – Москва : Просвещение, 1987. – 107 с.
1012669
  Митрофанов П.П. Практикум по физической и коллоидной химии / П.П. Митрофанов. – М., 1950. – 184с.
1012670
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – М, 1959. – 232с.
1012671
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – М., 1962. – 339с.
1012672
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 3-е доп . изд. – Москва, 1964. – 240с.
1012673
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1972. – 278с.
1012674
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М., 1978. – 296с.
1012675
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 5-е перераб изд. – Москва, 1980. – 272с.
1012676
   Практикум по физической и коллоидной химии : Учебное пособие для студ. – М. : Высшая школа, 1990. – 255с. – ISBN 5-06-001019-8
1012677
   Практикум по физической химии : [учеб. пособ. для студ. хиико-технол. спец. вузов]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 496 с.
1012678
   Практикум по физической химии : учеб. пособ. для студ. химико-технол. спец. вузов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 495 с.
1012679
   Практикум по физической химии : Учебное пособие. – 5-е изд., испр. – Москва : Химия, 1986. – 350с.
1012680
   Практикум по физической химии.. – Ярославль, 1961. – 60с.
1012681
   Практикум по физической химии.. – М., 1963. – 554с.
1012682
   Практикум по физической химии.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1964. – 384с.
1012683
   Практикум по физической химии. : Учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 511с.
1012684
   Практикум по философии. – Харків. – ISBN 966-7557-15-4
ч.1 : История философии. – 1999. – 118с.
1012685
  Сухина В.Ф. Практикум по философии : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / В.Ф. Сухина, К.В. Кислюк; МОНУ; Народная украинская академия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фоліо, 2001. – 430с. – ISBN 966-03-1614-3
1012686
   Практикум по философии: Для студ. 2 курса фак. "Бизнес-управление".. – Харьков
1. – 1999. – 117с.
1012687
   Практикум по финансам промышленности. – Минск, 1984. – 160с.
1012688
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1976. – 191с.
1012689
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1989. – 221с.
1012690
  Парасий М.Г. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / М.Г. Парасий, А.С. Булат. – М., 1970. – 304с.
1012691
   Практикум по финансовому менеджмету : Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Е.С. Стоянова, Е.В. Быкова, И.Г. Кукукина, В.А. Перов; Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Кукукина И.Г., Перов В.А.; Под ред. Е.С. Стояновой; Институт финансового менеджмента. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Перспектива, 1998. – 140с. – ISBN 5-88045-027-9
1012692
  Дворжецкая М.П. Практикум по фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, Э.Н. Дехтулинская. – К., 1982. – 32с.
1012693
  Скалозуб Л.Г. Практикум по фонетике русского языка : Уч.-метод. пособие / Л.Г. Скалозуб, Н.Н. Яковенко. – К., 1972. – 84с.
1012694
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии : учеб. пособ. для студ. геодезич. вузов / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188 с.
1012695
  Буров М.И. Практикум по фотограмметрии : учебное пособие для вузов / М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев, А.П. Михайлов; Ред. Комарькова Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 302с.
1012696
  Обиралов А.И. Практикум по фотограмметрии и дешифрированию снимков : учеб. пособ. для студ. землеустроит. спец-тей вузов / А.И. Обиралов, Я.И. Гебгарт, Н.Д. Ильинский и др. – Москва : Недра, 1990. – 286 с. – ISBN 5-247-00887-1
1012697
  Шехтман Н.А. Практикум по фразеологии современного английского языка / Н.А. Шехтман. – Л., 1971. – 184с.
1012698
  Демиденко Г.Ф. Практикум по французскому языку / Г.Ф. Демиденко, Л.И. Шевченко. – Киев, 1981. – 31 с.
1012699
  Брандес М.П. Практикум по функциональной стилистике немецкого языка / М.П. Брандес, М.П. Пиронкова. – М., 1975. – 195с.
1012700
   Практикум по химии и технологии полупроводников.. – М., 1978. – 192с.
1012701
   Практикум по химии и физике полимеров.. – М., 1977. – 256с.
1012702
   Практикум по химии и физике полимеров. : Учебное пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Химическая технология высокомолекулярных соединений". – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 304 с. – ISBN 5-7245-0165-1
1012703
   Практикум по химии твердых веществ : учебное пособие. – Ленинград, 1985. – 225с.
1012704
   Практикум по химии углеводов.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 1973с.
1012705
  Овсянников Н.А. Практикум по химии фотографических процессов : учебное пособие / Н.А. Овсянников. – Москва : Недра, 1978. – 217с.
1012706
   Практикум по химии.. – Воронеж, 1990. – 152с.
1012707
  Михалев В.Н. Практикум по хозяйственному праву / В.Н. Михалев. – Л, 1991. – 64с.
1012708
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 288с.
1012709
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 304с.
1012710
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений : Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / З.П. Паушева; Ред. Е.В. Кирсанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 270с. : іл., табл. – (Учебники и пособ. для студ. высш. учебн. заведений). – ISBN 5-10-000614-5
1012711
  Воробьева Г.Н. Практикум по численным методам. / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – Москва, 1979. – 184с.
1012712
  Бескровный М.А. Практикум по экологии животных. / М.А. Бескровный. – Хартьков
1. – 1953. – 232с.
1012713
   Практикум по эконометрике : Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФиС, 2006. – 344с. – ISBN 5-279-02785-5
1012714
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – М, 1966. – 326с.
1012715
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
1012716
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
1012717
  Горфинкель И.Ш. Практикум по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / И.Ш. Горфинкель, П.П. Трифоненко. – М., 1974. – 272с.
1012718
  Браславец М.Е. Практикум по экономико-математическим методам в организации и планировании сельскохозяйственного производства. / М.Е. Браславец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 232с.
1012719
  Анимица Е.Г. Практикум по экономической географии СССР / Е.Г. Анимица. – Свердловск, 1970. – 72с.
1012720
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран. / Н.А. Войлошникова. – Москва, 1978. – 160с.
1012721
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран : Учебное пособие для вузов / Н.А. Войлошникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 118с.
1012722
  Любимов П.С. Практикум по экспериментальной психологии / П.С. Любимов. – М., 1936. – 224с.
1012723
  Рублев Ю.В. и др. Практикум по электричеству с элементами программированного обучения : учеб. пособие / Ю.В. и др. Рублев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 312с.
1012724
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – Москва, 1958. – 230с.
1012725
  Андриевский Р.А. Практикум по электротехнике / Р.А. Андриевский. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 230 с.
1012726
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 192 с.
1012727
  Лагановский Я.В. Практикум по электротехнике / Я.В. Лагановский. – Рига, 1989. – 90 с.
1012728
   Практикум по электротехнике и радиотехнике : пособие для студентов педагогических ин-в / Н.В. Александров, Н.Н. Малов, Г.Д. Полянина, А.Я. Яшкин; под ред Н.Н.Малова. – Москва : Гсучпедиздат, 1958. – 165 с.
1012729
  Литвиненко В.Н. Практикум по элементарной математике. Алгебра. Тригонометрия / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1991. – 348 с.
1012730
  Киршенблат Я.Д. Практикум по эндокринологии. (Для биол. специальностей ун-тов). / Я.Д. Киршенблат. – М., 1969. – 256с.
1012731
  Веретехин Е.Г. Практикум по юридической психологии. / Е.Г. Веретехин. – Казань, 1991. – 143с.
1012732
  Жуковский Ю.Г. Практикум по ядерной физике : [учеб. пособие для физ. специальностей вузов] / Ю Г. Жуковский, В.О. Сергеев, Н.М. Антоньева ; под ред. В.О. Сергеева. – Москва : Высшая школа, 1975. – 197с.
1012733
  Захарова Н.М. Практикум по языку немецкой прессы. / Н.М. Захарова, И.М. Смолянский. – М.-Л., 1966. – 116с.
1012734
   Практикум повысшей геодезии. – М., 1966. – 306с.
1012735
  Трифонов Н.П. Практикум работы на ЭВМ / Н.П. Трифонов, Е.Н. Пасхин. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
1012736
  Законова А.К. Практикум рекламного повідомлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.78-81
1012737
  Латышев Н.Г. Практикум футбольного арбитра / Н.Г. Латышев. – М, 1977. – 207с.
1012738
  Дей М.О. Практикум: міжнародне публічне право : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Дей М.О., Бурлак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 254, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-253 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-05-3
1012739
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1 (17). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012740
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 2 (18). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012741
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 3 (19). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012742
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 4 (20). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012743
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 4 (24). – 2017. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012744
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 3 (23). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012745
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 1 (21). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012746
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 2 (22). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012747
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 1 (25). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1012748
  Акулич И.Л. Практиткум по математическому программированию : учебное пособие / И.Л. Акулич ; Латвийс. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. экон. кибернетики. – Рига : Латвийский государственный университет, 1975. – 141 с.
1012749
  Вишнякова Т.А. Практичесая грамматика и упражнения / Т.А. Вишнякова. – Москва, 1977. – 318с.
1012750
  Норрис Э. Практическая арифметика для школ, курсов и самообразования / Э. Норрис, К. Смит. – Москва, 1922. – 231 с.
1012751
  Иванов А.А. Практическая астрономия / А.А. Иванов. – Берлин; Петербург : Издательство З.И. Гржебина, 1921. – 182 с.
1012752
  Иванов А.А. Практическая астрономия / А.А. Иванов. – Берлин : Госиздат, 1923. – 187 с.
1012753
  Миннарт М. Практическая астрономия : пер. с англ. / М. Миннарт. – Москва : Мир, 1971. – 240 с.
1012754
  Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолёта Ка-26 / К.Н. Лалетин. – М., 1974. – 191с.
1012755
  Зозуля В.Б. Практическая аэродинамика вертолета Ми-8 / В.Б. Зозуля. – М., 1977. – 152с.
1012756
  Бехтир В.П. Практическая аэродинамика самолета АН-12 / В.П. Бехтир. – М., 1976. – 131с.
1012757
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Ан-24 / Л.Е. Богославский. – М, 1967. – 232с.
1012758
  Богословский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета АН-24 / Л.Е. Богословский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 197с.
1012759
  Бехтир П.Т. Практическая аэродинамика самолета Ил-76Т / П.Т. Бехтир, В.П. Бехтир. – М., 1979. – 176с.
1012760
  Бехтир П.Т. Практическая аэродинамика самолета Ту-104 / П.Т. Бехтир. – М., 1976. – 153с.
1012761
  Бехтир П.Т. Практическая аэродинамика самолета Ту-154 / П.Т. Бехтир. – М., 1977. – 233с.
1012762
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Як-40 / Л.Е. Богославский. – М, 1970. – 176с.
1012763
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Як-40 / Л.Е. Богославский. – М, 1977. – 93с.
1012764
  Зимин Г.В. Практическая аэродинамикаи летательные аппараты / Г.В. Зимин. – М, 1969. – 328с.
1012765
  Медведев Н.Н. Практическая генетика / Н.Н. Медведев. – Москва : Наука, 1966. – 238с.
1012766
  Медведев Н.Н. Практическая генетика / Н.Н. Медведев. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Наука, 1968. – 296 с. : ил.
1012767
  Гаврилов А.М. Практическая гидрология : (для практиков и гидрометнаблюдателей) / А.М. Гаврилов, З Богомазова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 106с.
1012768
  Лучшева А.А. Практическая гидрология / А.А. Лучшева. – Ленинград, 1976. – 440с.
1012769
  Лучшева А.А. Практическая гидрология. / А.А. Лучшева. – Л., 1950. – 292с.
1012770
  Лучшева А.А. Практическая гидрология. / А.А. Лучшева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1959. – 468с.
1012771
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия = Упражнения по обработке гидрометрических наблюдений : Учебное пособие для техникумов / А.А. Лучшева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 334с.
1012772
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия : Учебное пособие для вузов / А.А. Лучшева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 423с.
1012773
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. / А.А. Лучшева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 381с.
1012774
  Мишон В.М. Практическая гидрофизика : Учебное пособие для вузов / В.М. Мишон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 176с.
1012775
  Мишон В.М. Практическая гидрофизика : учеб. пособие по спец. "Гидрология суши" / В.М. Мишон. – Ленинград, 1983. – 176 с.
1012776
  Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка / Е.Е. Израилевич, К.Н. Качалова. – М., 1952. – 556с.
1012777
  Новицкая Т.М. Практическая грамматика английского языка / Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин. – Москва, 1961. – 498с.
1012778
  Новицкая Т.М. Практическая грамматика английского языка / Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин. – Изд. 3-е, переработ. – Москва, 1971. – 430с.
1012779
  Новицкая Т.М. Практическая грамматика английского языка / Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин. – М, 1979. – 415с.
1012780
  Новицкая Т.М. Практическая грамматика английского языка : Учеб. пос. / Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин. – 5-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1983. – 399 с.
1012781
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 5-87534-096-7
Т.2. – 1996. – 304с. – Шифр дубл42(Кача)
1012782
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, Лист, 2000. – 718с. – ISBN 5-88682-003-5
1012783
  Горелов В.И. Практическая грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – Москва : Внешторгиздат, 1957. – 192с.
1012784
  Грабарь-Пассек Практическая грамматика немецкого языка / Грабарь-Пассек, В.М. Кирзнер. – 3-е изд. испр. – Москва, 1964. – 271с.
1012785
  Кузнецова О.Ф. Практическая грамматика немецкого языка / О.Ф. Кузнецова. – М., 1968. – 247с.
1012786
  Вишнякова Т.А. Практическая грамматика русского языка : Учебник для студентов-иностранцев инженерного профиля / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 284с.
1012787
  Бурло В.Д. Практическая грамматика французского языка : учебное пособие / В.Д. Бурло, Т.Н. Нестерович, Н.А. Рыбкина. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 171с.
1012788
  Попов В.А. Практическая кристалломорфология минералов / В.А. Попов. – Свердловск, 1984. – 191с.
1012789
  Симмондс Г. Практическая математика / Г. Симмондс. – Москва-Ленинград, 1926. – 336 с.
1012790
  Норрис Э. Практическая математика для техников и ремесленников / Э. Норрис, Р. Крэго. – М, 1922. – 224с.
1012791
  Ребрик Б.М. Практическая механика в разведочном бурении. / Б.М. Ребрик. – М., 1982. – 320с.
1012792
  Бергнер Практическая микрофотография / Бергнер. – М, 1977. – 320с.
1012793
  Блох Л.С. Практическая номография / Л.С. Блох. – Москва, 1971. – 328 с.
1012794
  Дженнигс Ф. Практическая передача данных: Модемы, сети и протоколы. / Ф. Дженнигс. – Москва : Мир, 1989. – 272 с.
1012795
  Мурхауз В.В. Практическая петрография = Изучение горных пород под микроскопом / В.В. Мурхауз. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 480с.
1012796
  Сиротин К.М. Практическая петрография : Минералы магматических и метаморфических пород под микроскопом / К.М. Сиротин. – Саратов : Изд-во Саратовского у-та, 1988. – 311с.
1012797
  Потапов В.М. Практическая польза органической химии / В.М. Потапов. – М., 1966. – 36с.
1012798
  Липский Б.И. Практическая природа истины / Б.И. Липский. – Ленинград, 1988. – 150 с.
1012799
  Абрамова Г.С. Практическая психология : учеб. для высш. шк / Г.С. Абрамова. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Академический проект, 2000. – 512 с. : ил. – Библиогр.: с. 392-393. – ISBN 5-8291-0008-8
1012800
  Настасенко В. Практическая работа на IBM PC / В. Настасенко, О. Настасенко. – Кишинев, 1990. – 118с.
1012801
  Новиков В.А. Практическая рыночная экономика. Толкование 4000 терминов : Словарь / В.А. Новиков; Академия педагог.и соц.наук.Московский психолого-соц.ин-тут;Учебно-методическая литература. – Москва : Флинта, Московский психолого-социальный институт, 1999. – 376с. – ISBN 5-89349-164-5, 5-89502-057-7
1012802
  Касс К. Практическая стереофотография. / К. Касс, А. Касс. – Минск, 1987. – 128с.
1012803
  Мартынюк А.А. Практическая устойчивость движения / А.А. Мартынюк. – К, 1983. – 248с.
1012804
  Линднер В.Б. Практическая фонетика немецкого языка / В.Б. Линднер. – М., 1951. – 160с.
1012805
  Линднер В.Б. Практическая фонетика немецкого языка / В.Б. Линднер. – Изд. 2-е испр. – М., 1955. – 172с.
1012806
  Козьмин О.Г. Практическая фонетика немецкого языка / О.Г. Козьмин, Г.А. Сулемова. – М., 1971. – 155с.
1012807
  Самуйлова Н.И. Практическая фонетика русского языка / Н.И. Самуйлова, А.И. Широченская. – Москва, 1963. – 80 с.
1012808
  Бабанкин Ф.С. Практическая фотография в геологоразведочном и горном деле / Ф.С. Бабанкин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 207с.
1012809
  Гольмайард Е.Ж. Практическая химия. / Е.Ж. Гольмайард. – М., 1927. – 148с.
1012810
  Богданов-Катьков Практическая энтомология / Богданов-Катьков. – Пб., 1921. – 141с.
1012811
  Богданов-Катьков Практическая энтомология / Богданов-Катьков. – М.-Пг., 1923. – 154с.
1012812
  Богданов-Катьков Практическая энтомология / Богданов-Катьков. – Л, 1925. – 254с.
1012813
  Богданов-Катьков Практическая энтомология. Общие черты строения насекомых и определительные таблицы их отрядов и семейств / Богданов-Катьков. – Изд. 4-е. – М.-Л., 1930. – 224с.
1012814
  Кургатников А.В. Практически счастливый человек: Пьесы. / А.В. Кургатников. – Л., 1990. – 335с.
1012815
  Мехтиев Ш.Ф. Практические воросы нефтепромысловой гидрогеологии / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1975. – 188с.
1012816
  Ахманова С.А. Практические задания по английскому языку / С.А. Ахманова. – Казань, 1978. – 90 с.
1012817
  Ахманова С.А. Практические задания по английскому языку для студентов геологического факультета / С.А. Ахманова. – Казань, 1975. – 156с.
1012818
  Максимов Е.К. Практические задания по дисциплине "Основы археологии" : Метод. указ. / Е.К. Максимов. – Саратов, 1982. – 16 с.
1012819
  Максимов Е.К. Практические задания по дисциплине "Основы археологии" : Метод. указ. / Е.К. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов, 1986. – 16 с.
1012820
  Мартьянова Н.М. Практические задания по французскому языку для студентов 1,2 курсов юридического факультета. / Н.М. Мартьянова. – Казань, 1978. – 52с.
1012821
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – Москва, 1972. – 181с.
1012822
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1976. – 296 с.
1012823
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – 4-е изд. – Москва, 1986. – 303 с.
1012824
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. / В.И. Владимиров. – 3-е изд. – Москва, 1981. – 288с.
1012825
  Ловчиновская Е.И. Практические заниятия по физиологии растений. / Е.И. Ловчиновская. – М-Л, 1936. – 104с.
1012826
  Зюбин Л.М. Практические занятия в учебных мастерских и производственная практика учащихся / Л.М. Зюбин, О.Ф. Федорова. – Москва, 1959. – 148с.
1012827
  Иванова А.Ф. Практические занятия и курсовые работы для студентов литературного факультета / А.Ф. Иванова. – М, 1976. – 119с.
1012828
  Падалко Н.В. Практические занятия на школьном учебно-опытном участке / Н.В. Падалко. – М, 1956. – 150с.
1012829
  Падалко Н.В. Практические занятия на школьном учебно-опытном участке / Н.В. Падалко. – М, 1957. – 272с.
1012830
  Гаврилов Н.И. Практические занятия по биологической химии / Н.И. Гаврилов. – М.-Л., 1927. – 94с.
1012831
  Астанин П.П. Практические занятия по биохимии / П.П. Астанин. – М.-Л., 1951. – 192с.
1012832
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике / Н.В. Богомолов. – М, 1967. – 496с.
1012833
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике / Н.В. Богомолов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1973. – 1973с.
1012834
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике / Н.В. Богомолов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М, 1990. – 494с.
1012835
  Ратобыльский Н.С. Практические занятия по географии : Учебное пособие / Н.С. Ратобыльский; Под ред.Завриева В.Г. – Минск : Вышэйшая школа, 1968. – 122с.
1012836
  Ратобыльский Н.С. Практические занятия по землеведению / Н.С. Ратобыльский. – Минск, 1978. – 126с.
1012837
  Видина А.А. Практические занятия по ландшафтному дешифрированию аэрофотоснимков : (методические материалы для слушателей физико-географического потока ФПК МГУ) / А.А. Видина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982. – 58с.
1012838
  Ковалев В.Ф. Практические занятия по математике для поступающих в вузы / В.Ф. Ковалев. – Киев, 1970. – 380с.
1012839
  Ковалев В.Ф. Практические занятия по математике для поступающих в вузы. Геометрия и тригонометрия / В.Ф. Ковалев. – Киев : Киевский университет, 1971. – 314 с.
1012840
  Лабынцев И.А. Практические занятия по неорганической химии / И.А. Лабынцев. – Москва, 1953. – 28с.
1012841
  Войтоловская Э.Л. Практические занятия по русской литературе XIX века / Э.Л. Войтоловская, Э.М. Румянцева. – Москва-Ленинград, 1966. – 236с.
1012842
  Войтоловская Э.Л. Практические занятия по русской литературе XIX века / Э.Л. Войтоловская, Э.М. Румянцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 286с.
1012843
  Кирилюк З.В. Практические занятия по русской литературе ХІХ века. / З.В. Кирилюк. – Киев : Вища школа, 1975. – 162 с.
1012844
  Кузьмин Ф.Ф. Практические занятия по синтаксису и пунктуации / Ф.Ф. Кузьмин. – М, 1961. – 235с.
1012845
  Иванова Практические занятия по словообазованию и морфологии современного русского языка / Иванова, Н.И. Зелинская. – Кишинев, 1987. – 296с.
1012846
  Исаин В.Н. Практические занятия по физиологии растений / В.Н. Исаин. – М.-Л, 1926. – 204с.
1012847
  Ловчиковская Е.И. Практические занятия по физиологии растений. / Е.И. Ловчиковская, Ф.Д. Сказкин. – Л, 1939. – 138с.
1012848
  Миллер М.С. Практические занятия по физиологии растений. / М.С. Миллер, Н.Н. Савицкая. – Л, 1974. – 158с.
1012849
   Практические занятия по физиологии.. – М., 1968. – 136с.
1012850
  Блахер К.К. Практические занятия по химической технологии / К.К. Блахер. – Иваново-Вознесенск
3. – 1920. – 18с.
1012851
   Практические занятия по художественной литературе.. – М., 1960. – 156 с.
1012852
  Зимина М А. Практические занятия по экономической географии зарубежных стран / М А. Зимина, М.С. Минускин. – Москва, 1966. – 92с.
1012853
  Михальчик Т.С. Практические занятия, контрольные и курсовые работы по возрастной и педагогической психологии. / Т.С. Михальчик. – М., 1973. – 40с.
1012854
  Гуламова Т.А. Практические занятия, курсовые работы по методике преподавания литературы. / Т.А. Гуламова. – Ашхабад, 1976. – 50 с.
1012855
   Практические и лабораторные работы по химии элементов I, II и VIII групп периодической системы.. – Казань, 1986. – 39с.
1012856
  Ланцош К. Практические методы прикладного анализа. Справочное руководство / К. Ланцош. – Москва, 1961. – 524с.
1012857
  Вартанов Н.А. Практические методы сцинтилляционной гамма-спектрометрии / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов. – Москва : Атомиздат, 1964. – 276 с.
1012858
  Белов П.Н. Практические методы численного прогноза погоды. / П.Н. Белов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 258с.
1012859
  Белов П.Н. Практические методы численного прогноза погоды. / П.Н. Белов. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 336 с.
1012860
  Миков Б.Д. Практические приемы интерпретации магнитных аномалий в условиях сложного рельефа местности. Метод. пособие. / Б.Д. Миков. – Новосибирск, 1963. – 74с.
1012861
  Пегоев Н А. Практические приемы обработки данных в прикладной гамма-спектрометрии. / Н А. Пегоев. – Л, 1980. – 149с.
1012862
  Кузнецов В.П. Практические работы в учебных мастерски педагогических училищ. / В.П. Кузнецов. – М., 1955. – 304с.
1012863
   Практические работы по звездной астрономии. – Москва : Наука, 1971. – 188 с.
1012864
  Никонова Н.А. Практические работы по интерпретации сейсмических материалов / Н.А. Никонова. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1972. – 267с.
1012865
  Андрианов К.А. Практические работы по искусственным смолам и пластмассам / К.А. Андрианов. – Москва, 1936. – 303с.
1012866
  Годе Г.К. Практические работы по кристаллографии. / Г.К. Годе. – Рига, 1965. – 84с.
1012867
  Годе Г.К. Практические работы по кристаллохимии. / Г.К. Годе. – Рига, 1968. – 64с.
1012868
  Будакова Е.М. Практические работы по математике в 5-8 классах. / Е.М. Будакова. – Куйбышев, 1966. – 192с.
1012869
  Будакова Е.М. Практические работы по математике в 5-8 классах. / Е.М. Будакова. – Саратов, 1966. – 156с.
1012870
  Барская В.Ф. Практические работы по общей геологи : Учебное пособие / В.Ф. Барская, Г.М. Рычагов. – Москва : Просвещение, 1971. – 160с.
1012871
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии / Л. Гаттерман, Г. Виланд. – 4-е изд., русск. – Ленинград, 1932. – 226с.
1012872
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии / Л. Гаттерман, Г. Виланд. – 5-е изд. – Москва; Ленинград, 1948. – 516с.
1012873
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии. / Л. Гаттерман. – Л., 1926. – 420с.
1012874
   Практические работы по органической химии.. – Горький, 1965. – 22с.
1012875
   Практические работы по органической химии.. – Горький, 1965. – 12с.
1012876
   Практические работы по органической химии.. – Горький, 1965. – 17с.
1012877
   Практические работы по органической химии.. – Горький, 1966. – 12с.
1012878
   Практические работы по органической химии.. – Кишинев, 1967. – 132с.
1012879
  Гизе Ф. Практические работы по психотехнике / Ф. Гизе. – Л., 1926. – 182с.
1012880
  Альпин Л.М. Практические работы по теории поля : Учебное пособие / Л.М. Альпин. – Москва : Недра, 1971. – 304 с.
1012881
  Лапкина Н.А. Практические работы по топографии и картографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / Н.А. Лапкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1971. – 174 с. + 4 карти
1012882
  Добржицкий Б.С. Практические работы по физической географии в средней школе : Пособие для учителей (из опыта работы) / Б.С. Добржицкий, Б.А. Кондратьев. – Москва : Просвещение, 1980. – 128 с.
1012883
   Практические работы по физической географии в школе : Книга для учителя. – Минск : Народная асвета, 1990. – 143с.
1012884
   Практические работы по физической географии СССР. – Москва, 1974. – 176 с.
1012885
  Власова Т.В. Практические работы по физической географии частей света : Пособие для студ.пед.институтов / Т.В. Власова. – Москва : Просвещение, 1962. – 160с.
1012886
  Коноплянцева Н.А. Практические работы по физической и коллоидной химии: уч. пособие для геологов / Н.А. Коноплянцева. – Саратов, 1990. – 156с.
1012887
   Практические работы по физической химии. – Москва
1. – 1948. – 36с.
1012888
   Практические работы по физической химии : Учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 400с.
1012889
   Практические работы по физической химии.. – Л., 1957. – 264с.
1012890
   Практические работы по физической химии.. – М.
2. – 1963. – 119с.
1012891
  Пожарский А.Ф. Практические работы по химии гетероциклов / А.Ф. Пожарский. – Москва, 1988. – 154 с.
1012892
  Робержо П. Практические работы по электрическим измерениям / П. Робержо. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1934. – 226 с.
1012893
  Кузнецов В.П. Практические работы у учебных мастерских. / В.П. Кузнецов. – М., 1962. – 232с.
1012894
   Практические результаты и перспективные наравления палеогеоморфологических исследований в нефтегазоносных районах СССР.. – М., 1987. – 172с.
1012895
   Практические рекомендации по расчету гидрологических характеристик в зоне хозяйственного освоения БАМа.. – Л., 1986. – 108с.
1012896
  Горнушкин Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля / Ю.Г. Горнушкин. – М, 1984. – 112с.
1012897
  Наймарк И.И. Практические советы индивидуальным застройщикам / И.И. Наймарк. – Киев, 1955. – 138 с.
1012898
  Наймарк И.И. Практические советы индивидуальным застройщикам / И.И. Наймарк. – 2-е доп. изд. – Киев, 1957. – 303 с.
1012899
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю / О.Г. Верховцев, К.П. Лютов. – Ленинград, 1987. – 206 с.
1012900
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю / О.Г. Верховцев, К.П. Лютов. – Санкт-Петербург, 1991. – 271 с.
1012901
  Верховцев О.Г. Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике / О.Г. Верховцев, К.П. Лютов. – Ленинград, 1984. – 198 с.
1012902
  Комарович Г.Л. Практические советы начинающему певцу / Г.Л. Комарович; [предисл. Ю. Барсова]. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 43 с. : нот. ил. – (Библиотека музыкального самообразования)
1012903
  Котова Г.Н. Практические советы пчеловоду. / Г.Н. Котова, Н.Л. Буренин. – М., 1971. – 272с.
1012904
  Ерлыкин Л.А. Практические советы радиолюбителю / Л.А. Ерлыкин. – Москва, 1965. – 240 с.
1012905
  Аксенов Ю.Г. Практические советы самодеятельным художникам к учебным заданиям по рисунку, живописи и композиции / Ю.Г. Аксенов. – Москва, 1964. – 147 с.
1012906
  Маликов С.Ф. Практические электрические единицы / С.Ф. Маликов. – Москва-Ленинград, 1947. – 128 с.
1012907
  Зверева Е.Н. Практический анализ английского предложения. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1968. – 120с.
1012908
  Андреев В.Д. Практический аудит / В.Д. Андреев. – Москва, 1994. – 363с.
1012909
  Матвеев Н Практический курс английского языка : (пособие для первого года обучения в вузах) : учебн. пособие / Н Матвеев. – Москва, 1961. – 256с.
1012910
  Матвеев Н Практический курс английского языка / Н Матвеев. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 256с.
1012911
  Матвеев Н Практический курс английского языка / Н Матвеев. – 3-е изд. – М., 1966. – 256с.
1012912
  Сергиевская Е.Г. Практический курс английского языка для взрослых / Е.Г. Сергиевская. – М.
2. – 1966. – 280с.
1012913
  Головкова Н.М. Практический курс английского языка для студентов-химиков / Н.М. Головкова. – Москва, 1976. – 399с.
1012914
  Головкова Н.М. Практический курс английского языка для студентов-химиков / Н.М. Головкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 341с.
1012915
   Практический курс английского языка. 3 курс : Учебник для студ.педагог.вузов по спец."Иностранные языки". – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2000. – 432с. – ISBN 5-691-00046-2
1012916
  Шах-Назаров Практический курс английского языка. Американский вариант / Шах-Назаров. – Репринт 2-го испр. изд. – Москва : ИннКо, 1991. – 464с.
1012917
  Науменко-Папп Практический курс венгерского языка / Науменко-Папп. – М, 1982. – 351с.
1012918
  Кренке Ю. Практический курс воспитания актера / Ю. Кренке. – Москва, 1938. – 247 с.
1012919
  Сеттерфилд Чарльз Н Практический курс гетерогенного катализа. / Чарльз Н Сеттерфилд. – М., 1984. – 520с.
1012920
  Новакович А.С. Практический курс датского языка. / А.С. Новакович. – М., 1969. – 456с.
1012921
  Кожин А.Н. Практический курс истории языка русской литературы / А.Н. Кожин, А.А. Кожин. – М., 1990. – 381с.
1012922
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка / Ю.А. Добровольская. – Москва, 1964. – 568с.
1012923
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка / Ю.А. Добровольская. – Москва : Цитадель, 2000. – 491с. – ISBN 5-7657-0105-1
1012924
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Косарева. – Изд. 2-е. – Москва, 1967. – 320с.
1012925
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Косарева. – Изд. 3-е, испр. – М.
1. – 1973. – 303с.
1012926
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – 4-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1984. – 264с.
1012927
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка / А.А. Попов, М.Л. Попок. – Репринтное издание. – Москва : Лист. – ISBN 5-7871-0103-0
Т.1. – 1999. – 464с.
1012928
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка / А.А. Попов, ИвановаН.Д, Н.С. Обносов. – Репринтное издание. – Москва : Лист. – ISBN 5-7871-0104-9
Т.2. – 1999. – 496с.
1012929
  Девекин В.Н. Практический курс немецкого языка для вузов искусств / В.Н. Девекин, Д Л. Белякова, . – 2-е изд испр. и доп. – М, 1994. – 271с.
1012930
  Дренясова Т.Н. Практический курс нидерландского языка / Т.Н. Дренясова. – Москва, 1989. – 255с.
1012931
  Рытова М.Л. Практический курс новогреческого языка / М.Л. Рытова. – М., 1978. – 319с.
1012932
  Некрасов Н. и Еремени Н. Практический курс правописания с материалом для упражнений в изложении мыслей / Н. и Еремени Н. Некрасов. – 32-е. – Пг., 1918. – 61с.
1012933
  Винтергальтер А.Ф. Практический курс природоведения. / А.Ф. Винтергальтер. – 2-е изд. – Москва-Петербург, 1923. – 216с.
1012934
  Садецкая А.С. Практический курс румынского языка. / А.С. Садецкая. – М., 1962. – 344с.
1012935
  Садецкая А.С. Практический курс румынского языка. / А.С. Садецкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 400с.
1012936
  Сергиевская Е.В. Практический курс систематики высших растений / Е.В. Сергиевская. – Л., 1991. – 447с.
1012937
  Кузнецова И.Н. Практический курс сопоставительной грамматики русского и французского языков / И.Н. Кузнецова. – М., 1987. – 256с.
1012938
  Гладкий М. Практический курс украинского языка / М. Гладкий. – К., 1924. – 152с.
1012939
  Гинецинский А.Г. Практический курс физиологии. / А.Г. Гинецинский, Л.Г. Лейбсон. – 2-е изд. – М.-Л., 1938. – 196с.
1012940
  Мозер П. Практический курс французского языка / П. Мозер. – Санкт-Петербург, 1880. – 361 с.
1012941
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка / Л.Л. Потушанская, И.Д. Шкунаева, Г.М. Котова. – Москва : Международные отношения
ч.2. – 1977. – 200с.
1012942
  Березин И.В. Практический курс химической и ферментативной кинетики / И.В. Березин. – М, 1976. – 320с.
1012943
  Ладанов И.Д. Практический менеджмент. / И.Д. Ладанов. – М
Ч.1. – 1992. – 253с.
1012944
  Ладанов И.Д. Практический менеджмент. / И.Д. Ладанов. – М
Ч.2. – 1992. – 189с.
1012945
  Ладанов И.Д. Практический менеджмент. / И.Д. Ладанов. – М
Ч.3. – 1992. – 157с.
1012946
  Лукьянович Ф.К. Практический определитель долгоносиков , встречающихся на свекловичных плантациях / Ф.К. Лукьянович. – К, 1930. – 5с.
1012947
  Бельский Б.И. Практический определитель личинок двукрылых, вредящих зерновым злакам : Краткое пособие к производству анализа зерновых хлебов на зараженность их личинками двукрылых / Б.И. Бельский. – Изд. 2-е. – Харьков : Радянський селянин, 1925. – 24с.
1012948
  Петрова И.П. Практический русско-французский медицинский разговорник / И.П. Петрова. – 2-е изд., переработ. и доп. – К., 1977. – 255с.
1012949
  Кротовская Я.А. Практический учебник польского языка / Я.А. Кротовская, Б. Гольдберг. – М, 1955. – 420с.
1012950
  Кротовская Я.А. Практический учебник польского языка / Я.А. Кротовская, Б. Гольдберг. – М, 1959. – 418с.
1012951
  Виттенбург П.В. Практическое пособие для коллекторов / П.В. Виттенбург. – Москва, 1960. – 386с.
1012952
  Володарский П.Г. Практическое пособие для комиссий по делам несовершеннолетних / П.Г. Володарский. – Москва, 1964. – 143с.
1012953
  Индиченко Л.Н. Практическое пособие для расшифровки спекрограмм руд и минералов / Л.Н. Индиченко. – М., 1951. – 78с.
1012954
  Иовлев Н.Н. Практическое пособие к решению задач по аналитической геометрии на плоскости. / Н.Н. Иовлев. – М, 1947. – 150с.
1012955
   Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической теории : Учеб. пособие для студентов вісших учебніх заведений. – Москва : Владос, 1998. – 272с. – ISBN 5-691-00135-3
1012956
  Банкевич Л.В. Практическое пособие по английскому языку / Л.В. Банкевич. – М, 1969. – 392с.
1012957
  Сикорская Н.П. Практическое пособие по английскому языку / Н.П. Сикорская, Т.Ф. Кованова. – Минск, 1969. – 238с.
1012958
  Банкевич Л.В. Практическое пособие по английскому языку / Л.В. Банкевич. – 2-е изд. – М, 1976. – 391с.
1012959
  Баканова В.В. Практическое пособие по геодезии : учебное пособие / В.В. Баканова. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Ч. 1. – 1967. – 74с.
1012960
  Баканова В.В. Практическое пособие по геодезии : учебное пособие / В.В. Баканова; Ред. Козлов В.П. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Ч. 2. – 1967. – 57с.
1012961
  Борисова Л.В. Практическое пособие по интерпретации текста (проза) / Л.В. Борисова. – Минск, 1987. – 103 с.
1012962
  Гараевская Л.С. Практическое пособие по картографии : учеб. пособ. для учащихся средних специальных учеб. заведений / Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова ; [ред. Л.М. Комарькова]. – Москва : Недра, 1976. – 302 с.
1012963
  Гараевская Л.С. Практическое пособие по картографии : учеб. пособ. для учащихся средних спец. учеб. заведений / Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова ; [зав. ред. Л.Г. Иванова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 294 с. – ISBN 5-247-00783-2
1012964
  Гончарова Н.А. Практическое пособие по латинскому языку / Н.А. Гончарова. – М, 1982. – 167с.
1012965
  Казаченок Т.Г. Практическое пособие по латинскому языку для закрепления анатомической терминологии / Т.Г. Казаченок. – 2-е изд. доп. – Минск, 1972. – 251с.
1012966
  Борковский Б.П. Практическое пособие по немецкому языку для 1 курса неязыковых вузов / Б.П. Борковский. – Минск, 1969. – 52с.
1012967
  Алтунин М.П. Практическое пособие по общей и сельскохозяйственной статистике / М.П. Алтунин. – Москва, 1947. – 312 с.
1012968
  Кукулевич И.Л. Практическое пособие по организации премировния на предприятии. / И.Л. Кукулевич, В.Т. Чупырь. – М, 1973. – 239с.
1012969
  Коломенская Л.К. Практическое пособие по русскому языку для студентов-иностранцев ветеринарных и зоотехнических вузов / Л.К. Коломенская, Н.А. Кириллова. – М., 1969. – 176с.
1012970
  Агошкова В.А. Практическое пособие по фонетике русского языка для иностранцев / В.А. Агошкова, О.Г. Мотовилова ; АН СССР, Каф. иностр. яз. – Москва : Наука, 1979. – 173 с.
1012971
  Назарян А.Г. Практическое пособие по фразеологии французского языка / А.Г. Назарян. – М., 1975. – 194с.
1012972
  Лебедь Н.П. Практическое пособие по экспертной оценке предприятий. / Н.П. Лебедь, А.Г. Мендрул. – К., 1996. – 280с.
1012973
  Непомнящий В.М. Практическое применение перспективы в станковой картине: уч. пособие / В.М. Непомнящий, Г.Б. Смирнов. – М., 1978. – 119с.
1012974
  Немец И. Практическое применение тензорезисторов. / И. Немец. – М., 1970. – 144с.
1012975
  Герман П. Практическое применение Универсальной Десятичной Классификации / П. Герман. – 5-е допол. и перераб. изд. – Москва, 1967. – 98с.
1012976
  Герман П. Практическое применение Универсальной Десятичной Классификации. Техника классификации / П. Герман. – 4 доп. и перераб. изд. – М., 1964. – 68с.
1012977
  Прошялков Б.К. Практическое руководство для определения минералов / Б.К. Прошялков, Т.В. Корсакова. – М., 1961. – 76с.
1012978
  Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах : в 2 ч. / сост. П.В. Макалинским, бывшим С.-Петерб. столичным судебным следователем, а ныне присяжным поверенным. – 2-е изд., знач. доп. ; 1879-1881. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
Ч. 1. – 1879. – VI, [2], 323 с.
1012979
  Виттенбург П.В. Практическое руководство для техников-геологов / П.В. Виттенбург. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Ленинград : Недра, 1964. – 487с.
1012980
  Бусев А.И. Практическое руководство по аналитичесокй химии / А.И. Бусев. – М., 1966. – 410с.
1012981
  Ляйман Э.М. Практическое руководство по болезням рыб. (Диагностика и методика исследования возбудителей заболеваний рыб). / Э.М. Ляйман. – М., 1951. – 151с.
1012982
  Неумывакин Ю.К. Практическое руководство по геодезии для архитектурной службы района / Ю.К. Неумывакин. – Москва : Недра, 1973. – 173 с.
1012983
  Неумывакин Ю.К. Практическое руководство по геодезии для архитектурной службы района / Ю.К. Неумывакин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 168 с.
1012984
  Нардов В.В. Практическое руководство по геометрической кристаллографии / В.В. Нардов. – Ленинград : Ленинградского университета, 1974. – 143с.
1012985
  Белявская Т.А. Практическое руководство по гравиметрии и титриметрии / Т.А. Белявская. – Москва : Московский университет, 1986. – 158с.
1012986
  Арапов А.Н. Практическое руководство по изготовлению фотопланшетов масштаба 1:25000 из гиростабилизированных аэроснимков / А.Н. Арапов, А.А. Смирнов; Под ред. Смирнова А.А. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1960. – 27с.
1012987
  Дохленко И.И. Практическое руководство по исследованию сырого материала и продуктов свеклосахарного и рафинадного производства / И.И. Дохленко. – К, 1922. – 192с.
1012988
  Сайдов Г.В. Практическое руководство по молекулярной спектроскопии / Г.В. Сайдов, О.В. Свердлова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 136 с.
1012989
  Васковский С.Ф. Практическое руководство по обращению с взрывчатыми веществами / С.Ф. Васковский. – Москва, 1957. – 160с.
1012990
  Демачева Ю.С. Практическое руководство по обучению стенографии / Ю.С. Демачева, Е.И. Кукина. – М., 1990. – 206с.
1012991
  Комочков М.М. Практическое руководство по радиационной безопасности на ускорителях заряженных частиц / М.М. Комочков, В.Н. Лебедев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 167 с.
1012992
  Кауфман М. Практическое руководство по расчетам схем в электронике : справочник / М. Кауфман, А. Сидман. – Москва
Т. 2. – 1993. – 288 с.
1012993
  Володарский Л.И. Практическое руководство по сбору и заготовке дикорастущих лекарственных растений / Л.И. Володарский. – Москва, 1959. – 280с.
1012994
  Буялов Н.И. Практическое руководство по структурной геологии и геологическому картированию / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 254с.
1012995
  Лейбович Я.Л. Практическое руководство по судебной медицине / Я.Л. Лейбович. – М., 1922. – 128с.
1012996
  Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Г.Дж. Болт. – Москва, 1991. – 271с.
1012997
  Бронштейн Г.С. Практическое руководство по уравновешиванию сетей геодезических засечек / Г.С. Бронштейн; Ред. Маслов А.В. – Москва : Недра, 1968. – 116с.
1012998
  Геллер А.А. Практическое руководство по физико-химии / А.А. Геллер. – Л, 1972. – 199с.
1012999
  Васильев В.П. Практическое руководство по физико-химическим методам анализа / В.П. Васильев. – Иваново, 1978. – 80с.
1013000
  Айвазов Б.В. Практическое руководство по хроматографии : для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Б.В. Айвазов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 279 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,