Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1012001
  Карюк В.І. "Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах" : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карюк Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 238 л. – Додатки: л. 200-214. – Бібліогр.: л. 215-238
1012002
  Бусол О. "Організована драма: протидіяти оргзлочинності наосліп не годиться"... / розмову вів Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)
1012003
   "Організований капіталізм" : дискусія в комакадемії. – Харків ; Одесса : Вид. "Пролетар", 1931. – 198 с.
1012004
  Ніколаєнко О. "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років 19 ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36.


  "Органічна праця" - це загальна назва польського суспільно-політичного руху. У 1834 р. в Києві відкрився Ун-т Св. Володимира. Більшість студентства в перші роки існування закладу становила польська молодь - у 1838-1862 рр. у середньому 52,6 % поляки.
1012005
  Ніколаєнко Ольга "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років ХІХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1012006
  Кіндратець О.М. "Органічність" демократичної та авторитарної моделі модернізації // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
1012007
  Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля / Р.К. Луканин. – М., 1984. – 303с.
1012008
  Аскер А. "Оргузнаме" Фазлаллаха Рашид-ад-дина и "Родословная туркмен" Абу-л-гази хана Хивинского об истории огузов // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 44-48. – ISSN 0130-6936
1012009
   "Орден Святого Пантелеймона": визнання найкращих медиків країни // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (144). – С. 50-51. – ISSN 1729-2344


  Відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден Святого Пантелеймона" є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров"я.
1012010
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
2. – 1926. – 1108с.
1012011
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
3. – 1927. – 840 с.
1012012
  Кравчук Х.А. Організації Комуністичної спілки молоді України у ВНЗ УСРР у 1920-ті роки // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 90-95. – ISSN 1728-3671
1012013
  Вахонєва Т. Організації мовлення як суб"єкти суміжних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 12-15
1012014
  Плаксенко М.Л. Організації Чорноморсько-Каспійського регіону: місце і роль України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 40-46
1012015
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в авторитарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-8640-30-8
1012016
  Майсюра О.М. Організаційна культура в управлінні персоналом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-36
1012017
  Галушка З.І. Організаційна культура підприємства як чинник соціалізації бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 262-267
1012018
  Смолінська О.Є. Організаційна культура як економічна інституція // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-46 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1012019
   Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : (комплект дидактичних матеріалів) / [Саюк В.І. та ін. ; за ред.: В.І. Саюк, Є.Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 163, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 163. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-644-228-7
1012020
  Лепейко Т.І. Організаційна поведінка : навч. посібник / Лепейко Т.І., Лукашев С.В., Миронова О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 150-152. – Бібліогр.: с. 147-149. – ISBN 978-966-676-505-8
1012021
  Петрович Й.М. Організаційна система управління як основа економічної безпеки підприємства / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-11. – ISSN 0321-0499
1012022
  Бредіхін А.В. Організаційна структура англо-американського блоку періоду Другої світової війни / А.В. Бредіхін, Т.С. Клиніна // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 23-28. – ISSN 1728-3671
1012023
  Покиньтелиця В.М. Організаційна структура державної податкової служби: напрями реформування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 157-163. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1012024
  Лазаренко А. Організаційна структура і характер взаємовідносин всередині компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 80-82. – бібліогр. в кінці ст.


  Відповідно до досвіду розвитку західних конгломератів роль центру можна визначити за допомогою характеристики сукупності активів, якими належить управляти, а успіх імплементації залежить від точності планування процесів.
1012025
  Гайдук Л.А. Організаційна структура інноваційно-цільового управління діяльністю промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 155-160


  Досліджена доцільність формування організаційної структури інноваційно-цільового управління діяльністю промислового підприємства, враховуючи особливості цільових програм та проектів як об"єктів управління. The expediency of formation of organizational ...
1012026
  Плахотнік О. Організаційна структура наукових досліджень в Україні / О. Плахотнік, О. Плахотнік // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 129-141. – ISSN 2077-1827


  У статті викладено сутність організаційної структури наукових досліджень в Україні. Розкрито роль Національної Академії наук як головного наукового центру України, а також галузевих наукових установ і, зокрема, Академії педагогічних наук. Акцентовано ...
1012027
  Понипаляк О. Організаційна структура ОУН і УПА на Гуцульщині в умовах радянської влади в 1944 - 1945 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 58-59
1012028
  Захаревич В.В. Організаційна структура та інструменти ціноутворення на автотранспортні послуги : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 93-95 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1012029
  Бобало О.Ю. Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю у вищих навчальних закладах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано приклади організаційної структури управління маркетинговою діяльністю вуза, а також розглянуто основні функції кожного з підрозділів маркетингу.
1012030
  Палеха Ю.І. Організаційна техніка : навчально-практичний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Ліра-К, 2008. – 193 с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-1-5
1012031
  Корнякова Т. Організаційне - методичне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 210-217. – ISSN 0132-1331
1012032
  Карташов Є.Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 119-122. – ISSN 2306-6814
1012033
  Федорова Я.Б. Організаційне забезпечення дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти / Я.Б. Федорова, Н.В. Осипова, А.Ю. Седов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 65-71. – ISSN 1998-6939
1012034
  Сац Б.Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку / Б.Б. Сац, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 97-106. – Бібліогр.: с. 98, 102, 105


  Розкрито сутність організаційного забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку. Висвітлено шляхи оптимізації і збалансування організаційної структури банку у сфері управління інвестиційними ризиками.
1012035
  Василенко В.М. Організаційне забезпечення підвищення інноваційного потенціалу регіону : монографія / В.М. Василенко, Е.В. Павлиш, Є.Ю. Юрченко ; [наук. ред.: В.М. Василенко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень. – Донецьк : ВІК, 2013. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 190-205. – ISBN 978-966-430-148-7
1012036
  Білорус Т.В. Організаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 144-148.
1012037
  Іваненко І.В. Організаційне забезпечення стійкості злочинного об"єднання: проблеми і механізми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 438-443. – ISSN 1563-3349
1012038
  Фесенко А.М. Організаційне оформлення радянських органів антирелігійної пропаганди в Донбасі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 1728-3671
1012039
  Остапенко Є.О. Організаційне оформлення Українського Вільного козацтва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 104-112. – ISSN 1728-3671
1012040
  Бойко Л.М. Організаційне регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 15-19. – ISSN 2221-1055
1012041
  Жадан О.І. Організаційний аспект механізму фінансового контролю ефективності використання державних коштів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
1012042
  Кубах Т.Г. Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 366-373
1012043
  Дятлова В.В. Організаційний механізм регулювання національних систем стандартизації і сертифікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 109-113. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1012044
  Диба М.І. Організаційний підхід до визначення й погашення дебіторської заборгованості в Україні / М.І. Диба, Ю.В. Іващенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 83-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1012045
  Ігнатуша О.М. Організаційний устрій Соборно-єпископської церкви в 1925-1937 роках // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 92-103. – ISSN 2075-1451
1012046
  Протопопова Н.А. Організаційні аспекти аудиту експортних операцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 227-227. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1012047
  Максимюк Ю.О. Організаційні аспекти в управлінні прикордоною службою Республіки Польща // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 47-52. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1012048
  Засадний Б. Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах / Б. Засадний, М. Кобзева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено та проаналізовано низку актуальних проблем організації обліку, які існують сьогодні на підприємствах малого бізнесу. Выделен и проанализирован ряд актуальных проблем организации учета, которые существуют сегодня на предприятиях малого ...
1012049
  Золотарьов А. Організаційні аспекти розвитку машинобудування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 37-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1012050
  Брохун Н.С. Організаційні засади бухгалтерського обліку в системі контролінгу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 123-128. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
1012051
  Запорожченко Ю. Організаційні засади забезпечення якості вищої освіти в Ірландії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 313-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1012052
  Ткачик Л. Організаційні засади корпоративного податкового менеджменту // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 262-268. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1012053
  Кунанець Н. Організаційні засади роботи бібліотек товариства "Просвіта" наприкінці XIX - початку XX ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 27-32. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються особливості методичного супроводу діяльності бібліотек товариства "Просвіта"в означений історичний період, проаналізовано науково-методичні розробки, що сприяли налагодженню ефективної роботи просвітянських книгозбірень за всіма ...
1012054
  Соляр І. Організаційні засади та програмні орієнтири Народної організації українців м. Львова (1920-1930-ті рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 263-268
1012055
  Пахомова Т. Організаційні засади управління розвитком підвищення освіти педагогічних кадрів 20-30-х рр. ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 62-70.
1012056
  Кінащук Л.Л. Організаційні засади фінансового контролю деяких зарубіжних країн // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2005. – № 49. – С. 7-10.
1012057
  Дідус Т.А. Організаційні засади формування команди для реалізації соціального проекту // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 322-324
1012058
  Іваній О. Організаційні засади формування правової компетентності майбутнього вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 39-44. – ISSN 2078-1016
1012059
  Вертель В. Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 58-60 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1012060
  Тейлор Джон Організаційні зміни в університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу / пер. Ю.М. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Предметом цієї статті стали організаційні зміни в чотирьох провідних університетах Великої Британії, які справили значний вплив на повсякденну роботу академічного персоналу і його роль в управлінні університетами.
1012061
  Тенлор Джон Організаційні зміни в університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-122. – ISSN 1682-2366
1012062
  Мартусенко І.В. Організаційні зміни регіонального медичного комплексу в період переходу до ринкових умов : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1012063
  Кравченко Т.А. Організаційні основи місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 178-182. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1012064
  Варічева Р.В. Організаційні передумови удосконалення економічного механізму внутрішньовиробничого управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 60-68.
1012065
  Сакевич І.А. Організаційні структури та функції управління підприємствами в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 33-36.
1012066
  Ярмолка В.М. Організаційні структури управління маркетингом на посередницьких підприємствах туристичної індустрії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 156-161. – ISSN 1993-6788
1012067
  Деньга Світлана Миколаївна Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-242. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано побудову організаційних структур підприємства залежно від систем господарського контролю. Систематизовано види організаційних структур та їхні елементи. Сформульовано рекомендації щодо окремих елементів організаційного проектування.
1012068
  Сенчик М.О. Організаційні та економічні заходи попередження злочинів у торгівлі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 35-40. – (Серія права ; № 16)


  В системе профилактических мер, направленных на предупреждение преступлений в торговле, важное место принадлежит организационным и экономическим мерам. Это обусловлено тем, что данные преступления совершаются в экономической сфере и касаются ...
1012069
  Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 268 л. – Додатки: л. 217-268. – Бібліогр.: л. 195-216
1012070
  Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1012071
  Желюк Т. Організаційні та методичні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентоспроможного інструмента державного регулювання економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 26-37. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1012072
  Тимофєєва А.О. Організаційні та правові засади соціальної політики в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 218-224. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1012073
  Квачахія М.М. Організаційні та психологічні питання створення слідчої групи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглядається принцип підбору учасників слідчо-оперативних груп з врахуванням їх особистих і психологічних якостей.
1012074
  Гайдук В.А. Організаційні та соціально-економічні фактори розвитку конкурентного потенціалу регіону / В.А. Гайдук, В.І. Логвинвнко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1012075
  Давидова Ірина Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається вектор розгортання організаційних трансформацій бібліотечно-інформаційного виробництва в умовах переходу до нового типу суспільства - інформаційного.
1012076
  Гуменюк Т.Г. Організаційні форми адвокатської діяльності Сполучених Штатів Америки та України: порівняльно-правовий аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 32-36
1012077
  Волик Н.Г. Організаційні форми інноваційної діяльності та її інфраструктура // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 50-55. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1012078
  Коваленко В. Організаційні форми та види діяльності адвокатури в Україні, їх взаємозв"язок з профілактикою злочинів / В. Коваленко, О. Колб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 254260. – ISSN 0132-1331
1012079
  Купріянчук О. Організаційні форми українського національного руху другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: новітня історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються погляди істориків на зародження нових організаційних форм українського національного руху та їх особливості другої половини ХІХ - початку ХХ ст., пов"язані з його політизацією. The article views the approaches of historians on ...
1012080
  Манів С.З. Організаційні, фінансово-економічні, соціальні проблеми реалізації інтелектуального потенціалу регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-63 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1012081
  Кальченко В.М. Організаційно- правові засади державного регулювання енергоринку в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 125-128. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1012082
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1012083
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. + Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 167-190
1012084
  Віхров О.П. Організаційно-господарські відносини як предмет правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 57-63. – ISSN 0132-1331
1012085
  Віхров О.П. Організаційно-господарські зобов"язання у ліцензуванні господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 158-161


  У статті обгрунтовується, що відносини, які виникають при ліцензуванні певних видів господарської діяльності між суб"єктом господарювання та органом ліцензування, є організаційно-господарськими зобов"язаннями з ліцензування господарської діяльності. ...
1012086
  Глинська О.В. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 95-99
1012087
  Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 100-103.
1012088
  Ніколаєв І. Організаційно-гуманітарна діяльність "Місії Нансена" в Україні під час голоду 1921-1923 років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 31-34


  На матеріалах Миколаївської області.
1012089
  Корнєв М.Н. Організаційно-діяльнісна гра як об"єкт соціально-психологічного дослідження / М.Н. Корнєв, С.Б. Крайчинська // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1012090
  Стеблянко М.Д. Організаційно-економічна модель оптимального плану застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД у зовнішній торгівлі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1012091
  Климко Г.Н. Організаційно-економічний механізм входження України у світогосподарську сферу поділу праці / Г.Н. Климко, А.П. Рум"янцев, В.І. Павлюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 127-132. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядаються передумови, зміст, структура, особливості формування організаційного механізму входження України в систему міжнародного поділу праці. Обгрунтовуються основні організаційно-економічні функції державного регулювання зовнішньоекономічної ...
1012092
  Цибок В.О. Організаційно-економічний механізм державного регулювання АПК в умовах фінансової кризи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 22-24
1012093
  Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 120-124. – ISSN 2221-1055
1012094
  Корінько М.Д. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-142. – ISSN 1993-6788
1012095
  Лузай Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретико-методологічний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 3-12. – ISSN 2221-1055
1012096
  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карюк Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1012097
  Конопльова І. Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / І. Конопльова, В. Папп // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 1810-3944
1012098
  Конопльова Ірина Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / Конопльова Ірина, Папп Василь // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті з"ясовано суть інститутів та механізм їх функціонування в системі соціально-економічного розвитку країни та регіону. Досліджено пріоритетні напрями інституційної трансформації на державному та регіональному рівнях. Запропоновано шляхи ...
1012099
  Міщенко В.С. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Наукова думка, 2009. – 296 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-02-4662-1
1012100
  Алавердян Л. Організаційно-економічний механізм промислового використання метану, газу підземної газифікації та гідрогенізації вугілля : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 63-64 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1012101
  Чернявська О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Олена Валеріївна Чернявська ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 50 назв
1012102
  Волкова О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України: сутність, структура та напрями вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 144-150
1012103
  Матвієць М.В. Організаційно-економічний механізм регулювання та запобігання банкрутству суб"єктів господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-113. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1012104
  Коваль Я. Організаційно-економічний механізм розвитку лісоресурсної сфери в умовах ринкової системи господарювання : економіка лісокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 53-55 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1012105
  Клюквіна М.С. Організаційно-економічний механізм соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
1012106
  Мішина С.В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві : Наукове видання / Мішина С.В., Мішина О.Ю.; Ред. Сєдова Л.М. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 176с. – ISBN 966-676-156-4
1012107
  Бойко М.Г. Організаційно-економічний механізм формування національного бренду // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 304-311


  Викладено економічні передумови формування національного бренду, як найбільш очевидної і сприймаємої характеристики, від якої залежить соціально-економічний, культурний і політичний вплив території (держави, регіони, міста), її інвестиційна ...
1012108
  Шульга В.І. Організаційно-економічний механізм формування трудових відносин на сільськогосподарських підприємствах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-11
1012109
  Карачина Н.П. Організаційно-економічний механізм: проблематика термінології / Н.П. Карачина, А.В. Вітюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 23-27
1012110
  Свида Є.В. Організаційно-економічних механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 30)
1012111
  Красільчук В.Я. Організаційно-економічні аспекти входження України у світогосподарську сферу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 15-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються організаційно-економічні моделі включення України в систему міжнародного поділу праці. Наголошується на особливій ролі сучасної ринкової інфраструктури та спільного підприємництва.
1012112
  Семен Н. Організаційно-економічні аспекти діяльності банківських установ на ринку лізингових послуг // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 165-172. – ISSN 1562-0905
1012113
  Дусановський С. Організаційно-економічні аспекти розвитку продовольчого ринку регіону в контексті вступу України до СОТ / С. Дусановський, М. Горлачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 109-116. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1012114
  Купінець Л.Є. Організаційно-економічні аспекти технічного регулювання в аграрному секторі України / Л.Є. Купінець, С.К. Харічков // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 109-121. – ISSN 1562-0905
1012115
  Сітнікова Н.П. Організаційно-економічні важелі формування соціально орієнтованої ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.03 / Сітнікова Н.П.; Н.-д. економічний ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1012116
  Божидарнік Т. Організаційно-економічні відносини молокопродуктового підкомплексу АПК у ринкових умовах: сутнісна характеристика та перспективи удосконалення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 60-62 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1012117
  Федоренко В.Г. Організаційно-економічні засади забезпечення розвитку депресивних регіонів / В.Г. Федоренко, Л.Л. Кравчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 6-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1012118
  Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н.С. Ілляшенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 174-191. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-372-1
1012119
  Сабадаш В. Організаційно-економічні засади неконфліктної політики в енергетичному секторі : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 6-10 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1810-3944
1012120
  Настич Т.П. Організаційно-економічні засади розвитку освітньої діяльності вищих навчальних закладів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 43-47. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1012121
  Серажим Ю.В. Організаційно-економічні засади саморегулювання сучасного ринку цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 150-155


  У статті показані шляхи створення в Україні біржового товару, механізм виконання функцій фондової біржі, а також дана характеристика умовам формування ринкової ціни емісійних цінних паперів, яка лежить в основі оцінки вартості інвестицій і ...
1012122
  Кифяк В.Ф. Організаційно-економічні засади створення та функціонування рекреаційно-туристичного кластера на Буковині // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 96-101.
1012123
  Білоус С. Організаційно-економічні засади українського в"їзного туризму // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 81-86. – ISSN 2078-5860
1012124
  Матолич Т.Б. Організаційно-економічні засоби державної політики зменшення трансакційних витрат у перехідній економіці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 197-202. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1012125
  Нескуба Т.В. Організаційно-економічні заходи підготовки підприємства до реалізації процесу його реструктуризації // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 3-6. – (Економічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
1012126
  Русан В.М. Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні : аналіт. доповідь / [Русан В.М., Собкевич О.В., Юрченко А.Д.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 85, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-199-8
1012127
  Яременко Л.М. Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.03 - економ. та упр. нац. госп-ом / Яременко Л.М. ; Наук. дослід. економ. ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1012128
  Федірко В. Організаційно-економічні основи забезпечення еколого-економічної безпеки регіону // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 190-197. – ISSN 1818-2682
1012129
  Степанова О.В. Організаційно-економічні принципи стимулювання соціальної діяльності підприємств як інструмент регіонального розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2006. – С. 12-17. – (Економіка ; № 1 (85)). – ISSN 1817-9215
1012130
  Жибак М.М. Організаційно-економічні проблеми зайнятості сільського населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 124-128
1012131
  Приказка С.І. Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1012132
  Месель-Веселяк Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 3-12
1012133
  Ставицький Д.Ю. Організаційно-економічні форми й моделі діяльності ТНК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 330-332. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1012134
  Кредісов В.А. Організаційно-економічні форми підприємництва та проблеми його розвитку // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 5-18
1012135
  Ніколаєску І.О. Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 147-152. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність і структуру науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічного феномену. Виділено організаційну структуру наукового товариства магістрантів, подано його мету, завдання, функції, принципи, ...
1012136
  Андрейцев В.І. Організаційно-інституційні засади викладання земельного, сільськогосподарського, трудового права (1972-1987) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються аспекти викладання земельного, сільськогосподарського і трудового права, проводиться ретроспективний науковий аналіз творчих здобутків земельно-правової, сільськогосподарсько-правової науки та науки трудового права на юридичному ...
1012137
  Тешабаєва У. Організаційно-методична діяльність Національної бібілотеки Узбекистану ім. Алішера Навої // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 29-30. – ISSN 1029-7200
1012138
  Поважна Л.І. Організаційно-методичне забезпечення контролю якості навчання у вищому закладі освіти : навчально-методичний посібник / Л.І. Поважна, Г.С. Цехмістрова. – Київ, 2001. – 94 с.
1012139
  Рєпін І.І. Організаційно-методичне забезпечення системи моніторингу надання адміністративних послуг / І.І. Рєпін, А.Є. Співак, І.В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 3-8
1012140
  Якухно І. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів під час дистанційного навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 61-63
1012141
  Бобяк А.П. Організаційно-методичні аспекти обліку власного капіталу на підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 368-374


  Проведені автором дослідження власного капіталу дозволили виявити його економічну сутність як об"єкта бухгалтерського обліку; визначити структуру та взаємоз"язок окремих елементів власного капіталу та дати загальну характеристику рахунків обліку ...
1012142
  Пенькова О.Г. Організаційно-методичні засади моніторингу інвестиційної діяльності : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Оксана Георгіївна Пенькова; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1012143
  Мазур Ю.В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-24. – Бібліогр.: 10 назв
1012144
  Ляшенко О.І. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.34-40.
1012145
  Бірюков П.В. Організаційно-методичні засади позааудиторної навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 184-189
1012146
  Коваль В.В. Організаційно-методичні засади програмно-цільового методу управління бюджетним процесом на сучасному етапі розбудови України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 326-328. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1012147
  Корень К.В. Організаційно-методичні засади формування раціональної структури видатків бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 72-75.
1012148
  Вуйців М.М. Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вуйців Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Додатки: л. 210-225. – Бібліогр.: л. 188-209
1012149
  Ніколаєнко В.В. Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11-18-річного віку: порівняльний аналіз / В.В. Ніколаєнко, О.В. Байрачний // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 79-83. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що вивчення питань, пов"язаних з удосконаленням системи підготовки спортивного резерву у футболі, завжди були та залишаються актуальними та практично значущими. Мета дослідження - здійснити порівняльний аналіз організаційно-методичних ...
1012150
  Дудченко В.Ю. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 46-53
1012151
  Мартюшев О.О. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 60-67. – Бібліогр.: 4 назви
1012152
  Тед Лундгрен Організаційно-методологічні засади дослідження зовнішньої трудової міграції українців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 136-140.
1012153
  Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 13 назв
1012154
  Пісьмаченко Л.М. Організаційно-методологічні підходи до забезпечення якісного державного контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 173-177. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1012155
  Самойленко О. Організаційно-педагогічна діяльність І. Тимковського та його вплив на розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині у Х1Х ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 35-39.


  У серпні 1825 року новий попечитель Харківської навчальної округи А. Перовський запропонував І. Тимковському посаду директора Новгород-Сіверської гімназії. За спогадами його племінника М. Максимовича, Тимковський любив її як свою дитину.
1012156
  Куліш Т.І. Організаційно-педагогічна діяльність подружжя Лубенців у Київській дослідній трудовій школі № 4 // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 180-188
1012157
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр.: 10 назв
1012158
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр. : л.177-220
1012159
  Березівська Л.Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 20 столітті : автореф. дис. ... доктора педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Березівська Л.Д.; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 43с. – Бібліогр.: 54 назв.
1012160
  Колесникова О.В. Організаційно-педагогічні основи діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Колесникова О.В. ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1012161
  Пивоварова Е. Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах США // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 1. – С. 121-128.
1012162
  Набока О. Організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 48-53. – ISSN 0131-6788


  У статті досліджено організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій у фаховій підготовці майбутніх економістів.
1012163
  Калетнік Г.М. Організаційно-педагогічні умови реалізації профільного навчання у ВНЗ // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 5-15. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1012164
  Уфімцева С.В. Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад - початкова школа : Дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка і історія педагогіки / Уфімцева С.В.; Акад. пед. наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2007. – 387л. + Додатки: л. 248-387. – Бібліогр.: л. 223-247
1012165
  Рідей Н. Організаційно-педагогічні умови,розробка,запровадження міжнародного бакалаврського курсу "моніторинг довкілля" і механізм навчально-пізнавальної діяльності // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 56-69
1012166
  Саркісова Т.Б. Організаційно-підготовча стадія провадження екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 310-315. – ISBN 978-617-566-151-2
1012167
  Лазаренко Я. Організаційно-правова діяльність міліції із запобігання порушенням природоохоронного законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1012168
  Блізняк А.В. Організаційно-правова структура міжнародного кооперативного альянсу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У цій статті досліджується організаційно-правова структура міжнародного кооперативного альянсу. Автор приходить до висновку що структура цієї міжнародної організації робить важливий внесок у формуванні міжнародних співробітницьких стандартів на ...
1012169
   Організаційно-правова форма забезпечення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 74. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 3-й розділ книги.
1012170
  Погребняк С.В. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи у вищих закладах освіти : монографія / С.В. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-163 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-53-1
1012171
  Чечетов М. Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-15 : Рис.2. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1012172
  Кіщак Ю.І. Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу : монографія / Ю.І. Кіщак, М.П. Міняйло. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-2056-77-8
1012173
  Манжосова О.В. Організаційно-правове забезпечення системи обов"язкового медичного страхування в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 60-65
1012174
  Антонов А.П. Організаційно-правове зебезпечення збереження природного середовища // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-13. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1012175
  Коваль М. Організаційно-правове реформування досодового слідства / М. Коваль, О. Кінаш // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 83-85. – ISSN 0132-1331
1012176
  Жадан І.О. Організаційно-правовий аспект державного управління інноваціями в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-78. – Бібліогр.: 17 назв
1012177
  Луцький І.М. Організаційно-правовий аспект захисту прав людини у системі права ЄС : державне управління / І.М. Луцький, А.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 77-79. – Бібліогр.: 6 назв
1012178
  Гончаренко В. Організаційно-правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46.
1012179
  Болдін О.С. Організаційно-правовий механізм державного регулювання виставково-ярмаркової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 49-53. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1012180
  Дорохіна Ю.А. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав юридичної особи в адміністративному провадженні: до обгрунтування теми дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 147-150. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1012181
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм захисту прав людини в Європейському Союзі / В.І. Муравйов, О.В. Святун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 3-16. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані особливості системи захисту прав людини в Єв- ропейському Союзі та її співвідношення з системою захисту прав людини Ради Європи. Особлива увага приділена правовій природі та змісту Хартії основних прав ЄС. The article analyzes ...
1012182
  Свечкіна А.Л. Організаційно-правовий механізм злиття та поглинання в Україні / А.Л. Свечкіна, А.О. Коршенкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-32
1012183
  Клян Ф.Г. Організаційно-правовий механізм митного контролю: поняття та основні елементи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
1012184
  Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України : Монографія / О.О. Бандурка; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 245с. – ISBN 966-610-114-9
1012185
  Кринична І. Організаційно-правові аспекти атомної енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 144-149.
1012186
  Дика Д.О. Організаційно-правові аспекти діяльності Європейського Союзу з прав людини в контексті європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 142-148


  У статті здійснено аналіз сучасних організаційно-правових основ діяльності Європейського Суду з прав людини та надано характеристику змін, внесених Протоколом №14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.
1012187
  Паращич І.М. Організаційно-правові аспекти забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-95.
1012188
  Бурило Ю. Організаційно-правові аспекти лібералізації державного регулювання у сфері телекомунікацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 86-89
1012189
  Ковальська В. Організаційно-правові аспекти реформування діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40-42.
1012190
  Годованик Є.В. Організаційно-правові аспекти реформування Ради Безпеки ООН на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 601-608. – ISSN 1563-3349
1012191
  Момонт Ю.А. Організаційно-правові аспекти реформування системи міського управління міста Лондона // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 171-175. – ISSN 1563-3349
1012192
  Кухар В.І. Організаційно-правові аспекти судового адміністрування // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 33-36
1012193
  Пашинський В. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод військовослужбовців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1012194
  Краснова М.В. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві. В статье исследуются организационно-правовые гарантии заключения и реализации договоров в экологическом праве. The article ...
1012195
  Чуйков А.Ю. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чуйков А.Ю. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
1012196
  Ващенко Ю. Організаційно-правові засади боротьби з енергетичною бідністю в Україні у контексті європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу основних вимог законодавства ЄС щодо формування та реалізації державної політики, спрямованої на боротьбу з енергетичною бідністю, та формулюванню пропозицій щодо їх імплементації у національне законодавство України. Статья ...
1012197
  Письменний І. Організаційно-правові засади взаємодії митних органів з місцевими органами влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 61-67.
1012198
  Проценко Т.О. Організаційно-правові засади взаємодії митної та податкової служби в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 198-205. – ISSN 1563-3349
1012199
  Бараш Є. Організаційно-правові засади виконання та відбування покарання жінками, засуджено до довічного позбавлення волі: сучасний стан та шляхи удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 158-163. – ISSN 0132-1331
1012200
  Мінаєва Г.М. Організаційно-правові засади впровадження менеджменту якості в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Мінаєва Галина Миколаївна ; Нац. регіональний ін-т держ. управління ; Харківський регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1012201
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : навч. посібник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-289. – ISBN 978-611-01-0433-3
1012202
  Зінченко І.В. Організаційно-правові засади діяльності міліції УСРР у 1919 1922 роках // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 241-247
1012203
  Червякова О. Організаційно-правові засади доступу громадян до публічної інформації. Питання вдосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 90-97
1012204
  Ващенко Ю.В. Організаційно-правові засади енергетичної паспортизації будівель / Ю. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблемних питань імплементації положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2002/91/ЄС про енергетичні характеристики будівель щодо енергетичної паспортизації будівель. This article is devoted to the problematic ...
1012205
  Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Ільїна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1012206
  Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Ільїна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 206л. + Додатки: л.203-206. – Бібліогр.: л.178-202
1012207
  Артемов В.Ю. Організаційно-правові засади захисту інформації в НАТО // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 172-179. – ISSN 1563-3349
1012208
  Омельченко А. Організаційно-правові засади інтеграції України у світовий економічний простір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 42-45
1012209
  Герман Г.Ю. Організаційно-правові засади кар"єрної цивільної служби в демократичних державах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 130-132. – Бібліогр.: 10 назв
1012210
  Нікітін Ю. Організаційно-правові засади побудови системи внутрішньої безпеки українського суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 118-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1012211
  Нікітін Ю. Організаційно-правові засади побудови системи внутрішньої безпеки українського суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 118-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1012212
  Прокопенко О.Б. Організаційно-правові засади призначення суддів загальних судів на адміністративні посади // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-35.
1012213
  Остапчук Ю.М. Організаційно-правові засади проведення органами державної статистики Всеукраїнського сільськогосподарського перепису / Ю.М. Остапчук, О.В. Сікачина // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 104-109. – Бібліогр.: 13 назв
1012214
  Озерський В І. Організаційно-правові засади прокурорського нагляду за додержанням законів органами державної митної служби // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 22-35.
1012215
   Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник / В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна; [В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна]; МВС України; Нац ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 212 с. – ISBN 966-610-070-3
1012216
   Організаційно-правові засади роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник / К.Б. Левченко, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Белоусов, А.М. Черноусов; [Левченко К.Б., Мартиненко О.А., Кобзін Д.О., Белоусов Ю.Д., Черноусов А.М.]. – Харків : Права людини, 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-8919-30-5
1012217
  Яблонський Д. Організаційно-правові засади територіально-політичного устрою США // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 274-280.
1012218
  Баштанник А. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна / А. Баштанник, В. Баштанник // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
1012219
  Омельченко А. Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні на рівні місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 106-111
1012220
  Кіндюк Б.В. Організаційно-правові засади управління українськими лісами в 1945-1953 роки // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 94-101. – ISSN 2224-9281
1012221
  Лизогуб А. Організаційно-правові засади функціонування Європейської Ради // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 73-82
1012222
  Русенко С.Я. Організаційно-правові засади функціонування митних органів на західних землях України (1919 — 1922 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 33-46. – (Право. Економіка. Управління)
1012223
  Купчик О. Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1922-1924 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовані функції, компетенція і правовий статус Управління Уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі при РНК УСРР в 1922-1924 рр. після утворення СРСР. Functions, jurisdiction and a law status of Agent and Administration of ...
1012224
  Василенко Ю.В. Організаційно-правові заходи щодо запобігання виникненню неплатоспроможності банківської установи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 474-488. – ISSN 1563-3349
1012225
  Клекоцюк Р.Є. Організаційно-правові механізми захисту інформації, яка становить комерційну таємницю // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 41-45
1012226
  Антоненко М.І. Організаційно-правові основи діяльності Ради керівників прикордонних областей України і Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 49-55. – ISSN 1563-3349
1012227
  Заїка В.В. Організаційно-правові основи нагородження державними нагородами України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 113-125.
1012228
   Організаційно-правові основи охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави : навчальний посібник / В.В, Макаренкко, С.В. Суслін, С.М. Сидоренко, А.К. Гринь; Нац. академія СБУ. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 74с.
1012229
  Ковтун С.О. Організаційно-правові основи участі прокурора при застосуванні спеціальних видів звільнення осіб від кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 435)
1012230
  Кравчук М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст.: загальнотеоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 159-166
1012231
  Андрейцев В.В. Організаційно-правові передумови виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 159-171. – (Право. Економіка. Управління)
1012232
  Ониськів М.М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М.М. Ониськів ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-8602-83-2
1012233
  Щербина В.С. Організаційно-правові питання вдосконалення матеріально-технічного постачання народного господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматриваются основные направления перестройки материально-технического снабжения, проблемы совершенствования законодательства, регулирующего эту важную отрасль советской экономики.
1012234
  Бугера С.І. Організаційно-правові питання реалізації сільськогосподарської продукції та забезпечення її якості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 445-451. – ISSN 1563-3349
1012235
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / С.І. Марченко. – Київ : Обрії, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2278-07-1
1012236
  Молдован В.В. Організаційно-правові питання участі громадськості в діяльності місцевих Рад // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1012237
  Семчик В.І. Організаційно-правові проблеми вступу України до СОТ і Європейського Союзу та участі у формуванні Єдиного економічного простору // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 349-367. – ISBN 978-617-7021-00-0
1012238
  ПавловД Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
1012239
  Чубенко А. Організаційно-правові проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-31.
1012240
  Овчаренко О.М. Організаційно-правові проблеми оскарження судових рішень // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 159-168. – ISSN 0201-7245
1012241
  Андрейцев В.І. Організаційно-правові проблеми планування комплексного розвитку міст : (до десятиріччя дії) / В.І. Андрейцев, Н.І. Єрофєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье анализируется действующее законодательство, призванное обеспечить гармоническое сочетание территориального и отраслевого планирования по различным аспектам экономического, социального и экологического развития городов. Освещается роль плановых ...
1012242
  Бойченко О.В. Організаційно-правові проблеми розвитку інформаційних відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 54-57
1012243
  Перепелиця А.В. Організаційно-правові складові вищої освіти в Україні: загальні норми та відомчі особливості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 165-172. – (Юридична ; Вип. 1)
1012244
  Озерський І. Організаційно-правові та психологічні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 16-22
1012245
  Гончаренко О. Організаційно-правові форми діяльності Вищої ради юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 93-95. – ISSN 0132-1331
1012246
  Алікова О.М. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад у сфері фізичної культури і спорту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 1561-4999
1012247
  Бальцій Ю. Організаційно-правові форми діяльності міського голови в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 1561-4999
1012248
  Кочкадан А. Організаційно-правові форми релігійних організацій в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 133-139. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1012249
  Лупина О.М. Організаційно-правові форми соціального забеспечення громадян у зв"язку з хворобою // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 1 (48). – С. 167-172. – ISSN 1727-1584
1012250
  Передерій О.С. Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу ( теоретико-правовий аналіз) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 124-129


  На основі аналізу базових положень Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво від 04.12.2009 р. розкривається сутність основних організаційно-правових форм співробітництва України і Європейського ...
1012251
  Корчевна О. Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: компетентнісний підхід / О. Корчевна, О. Кир"янова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-36
1012252
  Андрущенко І.Г. Організаційно-психологічні особливості проведення злиття і поглинання компаній в Україні // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-28
1012253
  Попович Ю.І. Організаційно-психологічні умови і чинники службової діяльності дільничних інспекторів міліції ті психологічна придатність до неї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 265-270. – ISSN 1563-3349
1012254
  Олефір Л. Організаційно-структурні процеси волонтерства в Україні в 1991 - 2004 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 52-54
1012255
  Лукашевич В.Г. Організаційно-тактична модель допиту підозрюваного за участю захисника / В.Г. Лукашевич, Н.В. Грищенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 130-133. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1012256
  Шепітько В.Ю. Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 185-192
1012257
  Чаплинський К.О. Організаційно-тактичні основи проведення слідчого огляду // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 22-29. – ISSN 1992-4437
1012258
  Самойленко О. Організаційно-тактичні особливості розслідування злочинів у сферы високих інформаційних технологій // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 182-186
1012259
  Козак Т.М. Організаційно-теоретичні засади моніторингу діяльності вищих навчальних закладів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 30-34
1012260
  Хавар Ю.С. Організаційно-технічне зебезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Хавар Юлія Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1012261
  Тавлуй І.П. Організаційно-технічні засади поліпшування системи управління якістю та оцінювання її впливу на конкурентоспроможність вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тавлуй Інна Петрівна ; М.во освіти і науки, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
1012262
  Безшкура А.Ю. Організаційно-управлінські аспекти створення та функціонування віртуальних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 5 назв
1012263
  Засанська О.В. Організаційно-управлінські засади боротьби з легалізацією тіньових капіталів у країнах - членах FATF // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 3-11. – ISSN 1993-6788
1012264
  Кравчук Н.М. Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 179-183
1012265
  Шаповалов В. Організаційно-управлінські підходи до удосконалення процедури обігу прекурсорів на прикладі сірчаної кислоти в концепції національної безпеки України / В. Шаповалов, Н. Шаповалова, Н. Малініна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 88-93
1012266
  Сидоров Я. Організаційно-управлінські правовідносини в науці аграрного права: основні етапи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 80-83
1012267
  Давідов Микола Володимирович Організаційно-фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств України, визначено основні її методи та інструменти.
1012268
  Мандибура В.О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі узагальнення світового досвіду розкриваються найбільш ефективні шляхи та організаційно-фінансові механізми створення умов для подолання економічної злочинності та корупції в Україні. The substance of organizing and financial ...
1012269
  Бориславська О. Організаційно-функціональні засади місцевого самоврядування в Україні (конституційно-правовий аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 112-121. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1012270
  Коляда М.Г. Організаційно-функціональні складові індивідуальної траєкторії навчання майбутніх фахівців із інформаційної безпеки // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 46-49
1012271
  Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 47-51. – ISSN 2076-9326
1012272
  Віхров О. Організаційно господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
1012273
  Стеценко В.Ю. Організаційно правове забезпечення медичного страхування у США // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 28-37. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено особливостям правового регулювання та організаційного забезпечення медичного страхування у Сполучених Штатах Америки. Вказано на ту обставину, що серед високорозвинених ця країна є однією з небагатьох, у якій відсутнє ...
1012274
  Стеценко В. Організаційно правові засади медичного страхування зарубіжний досвід і пропозиції для України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 10-13.
1012275
  Шовкопляс І.В. Організаційно правові та психологічні аспекти розслідування хабарництва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36.
1012276
  Гайдамака В.Г. Організаційно правові форми охорони громадського порядку // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1012277
  Кочергіна К. Організаційно правові форми підприємницьких товариств як об"єкт законотворчого моделювання // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1012278
  Зливко С. Організацінно-правове забезпечення діяльності територіальних управлінь Державної кримінально-виконавчоі служби України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-40.
1012279
  Пуцентейло П.Р. Організаціно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку галузі м"ясного скотарства : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 80-85. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1012280
  Оніщик Ю.В. Організація-платник податку як суб"єкт фінансово-правової відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 332-336. – ISSN 1563-3349
1012281
  Оніщик Ю. Організація-платник податку як учасник податково-договірних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-67.
1012282
  Баранов В.В. Організація автоматизованої системи контролю ефективності преміювання на промисловому підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 51-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1012283
  Хаджинова О. Організація антикризового менеджменту на підприємстві. Кадровий аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
1012284
  Жигло В. Організація архівними органами УРСР пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території північно-східної України у воєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 93-98. – ISSN 0869-3595
1012285
  Свидерський Д. Організація аудиту звітності про податок на додану вартість // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1012286
  Машталяр Г.П. Організація аудиту фінансової звітності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 158-164. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1012287
   Організація баз даних та знань : конспект лекцій для студентів спеціальності 080402 - Інформаційні технології проектування заочної форми навчання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. А.В. Неня]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
1012288
  Федько В.В. Організація баз даних та знань : навч.-практ. посіб. для самост. підготовки студ. / Федько В.В., Тарасов О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196. – ISBN 978-966-676-578-2
1012289
  Тарасов О.В. Організація баз даних та знань. Проектування баз даних : навчально-практичний посібник для самостійної підготовки студ. / Тарасов О.В., Федько В.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-464-8
Ч. 1. – 2011. – 198, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 193-195
1012290
  Бова Є.Ю. Організація безоплатної правової допомоги в Україні на сучасному етапі: основні напрямки реформування // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 142-148.
1012291
  Іванков В. Організація бухгалтерського аутсорсингу та її оцінка в аудиті // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 4 (ІІ). – С. 76-80. – ISSN 2306-0050
1012292
  Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк; Наук.-дослід. фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2006. – 240с. – ISBN 966-7675-28-9
1012293
  Бердар М.М. Організація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів в управлінні підприємством // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 7-12
1012294
  Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / МОНУ; КНЕУ; В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – Київ : КНЕУ, 2004. – 412с. – ISBN 966-574-730-4
1012295
  Курішков Є.Л. Організація Варшавського договору - центр координації зовнішньополітичної діяльності соціалістичної співдружності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-8. – (Серія права ; № 14)


  В статье показано, что создание социалистического содружества объединившихся в Варшавском договоре, в Совете Экономической Взаимопомощи стран необходимо для того, чтобы противостоять угрозе империализма и создания им агрессивных блоков, чтобы сообща ...
1012296
  Волинець Ірина Організація вивчення літературного краєзнавства на уроках зарубіжної літератури : методичні рекомендації вчителям та старшокласникам // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-14


  Шкільний курс" Зарубіжна література" як важлива складова гуманітарної освіти передбачає залучення учнів до світової літературної скарбниці, а через неї - до фундаментальних цінностей культури. Тож учитель-зарубіжник у процесі викладання предмета має ...
1012297
  Авер"янов В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 0132-1331
1012298
  Павлуша Т. Організація використання документів на машиночитаних носіях інформації в універсальній науковій бібліотеці / Т. Павлуша, О. Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 48-57. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
1012299
  Васильков В.Г. Організація виробництва : навч. посібник / В.Г. Васильков; МОНУ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 524с. – ISBN 966-574-474-7
1012300
  Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – Київ : Знання, 2009. – 582с. – ISBN 978-966-346-508-1
1012301
   Організація виробництва : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей / КНУТШ ; [упоряд. : Н.С. Скопенко, Ю.А. Сагайдак]. – Київ : Київський університет, 2010. – 63 с.
1012302
  Козик В.В. Організація виробництва : навч. посібник / В.В. Козик, А.С. Гавриляк. – Київ : Знання, 2011. – 222 с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-346-840-2
1012303
   Організація виробництва : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.О. Пашнюк, О.П. Микитюк]. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-192
1012304
  Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-364-527-8
1012305
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності "Облік і аудит" : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Л. Гресь; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 112с. – ISBN 966-364-225-4
1012306
  Ісаєнко І. Організація відкритого конкурсного відбору персоналу на посади в інституціях єс в контексті досвіду для України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 82-89
1012307
   Організація відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / [ І. Агібалов та ін. ; відп. ред. В. Гордєйко ; упоряд. М. Мурашова ; наук. ред. О. Кожушко]. – Київ : ПРООН в Україні, 2012. – 116 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 112-115 та в підрядк. прим.
1012308
  Міногін О.В. Організація військово-технічного співробітництва з іноземними державами: зарубіжний досвід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 84-89. – Бібліогр.: 11 назв
1012309
  Грицак Н Організація внутрішнього аудиту витрат автотранспортних підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1012310
  Травінська С. Організація внутрішнього контролю поточних зобов"язань на підприємстві // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
1012311
  Сагайдак О. Організація внутрішньої роботи дипломатичного представництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 7-14. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1012312
  Фідря О.Г. Організація вчителем виконавчо-діяльнісного етапу навчально-пізнавальної діяльності // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 14. – С.2-11. – Бібліогр.: 15 пунктів
1012313
  Сергієнко А. Організація групових форм роботи під час вивчення творчості письменників-шістдесятників. 11 кл. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.37-40.
1012314
  Герінбург О.В. Організація демографічних досліджень у Херсонській губернії в ХІХ столітті // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 15-24.
1012315
  Кременовська І.В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань і захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / І.В. Кременовська, С.В. Золотухін // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 64-67
1012316
  Бориславська О.М. Організація державної влади в сучасному світі : конституц.-прав. енциклопедія : усі держави світу / О.М. Бориславська, С.В. Різник. – [2-ге вид., стер.]. – Львів : ПАІС, 2013. – 454, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-454. – ISBN 978-966-1585-91-0
1012317
  Федорович О.Є. Організація дистанційного навчання у вищій школі на основі платформи SCADA / О.Є. Федорович, О.В. Прохоров, К.В. Головань // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 54-57. – ISBN 966-8847-12-1


  Розглянуто основні переваги запропонованого підходу та наведені приклади використання технології SCADA для розробки курсів навчання з технічних дисциплін.
1012318
  Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.Б. Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-485-1
1012319
  Голованенко М.В. Організація діяльності бурякоцукрового комплексу України на основі критерію ефективності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 374-383. – ISBN 966-7958-13-2
1012320
   Організація діяльності дільничого інспектора міліції : навч. посіб. / К.К. Афанасьєв, А.В. Бережной, А.П. Головін, В.І. Ткаченко; МВС України; ЛДУВС; Відп. ред. К.К. Афанасьєв ; Авт.: К.К. Афанасьєв, А.В. Бережной, А.П. Головін, В.І. Ткаченко. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-2905-15-1
1012321
   Організація діяльності підприємства навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" : навчальний посібник / Ястремська О.М. [ та ін.] ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-282-8
Ч. 1. – 2008. – 224 с.
1012322
  Вовк Ю. Організація діяльності уряду УНР в екзилі у 1920-1923 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 88-94. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1012323
  Тадля О.М. Організація дозвілля студентської молоді в умовах діяльності клубних об’єднань // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 222-227
1012324
  Гуменюк О. Організація допомоги українським студентам-емігрантам у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1930 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 57-60
1012325
  Мельник Р.І. Організація доступу та користування архівними документами у Польщі: нормативно-правовий аспект // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 202-215. – ISSN 0320-9466
1012326
  Шурпенкова Р.К. Організація економічного аналізу на підприємстві // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 150-157
1012327
  Шкарабан С. Організація економічного аналізу: удосконалення теоретичних засад / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 11-14. – ISSN 1993-0259
1012328
   Організація електронних лабораторних практикумів в дослідницькому університеті / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-62
1012329
  Дякон Л.Л. Організація ефективного контролінгу бізнес-процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 75-78. – Бібліогр.: на 4 пункта
1012330
  Чекаленко Л.Д. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) = Organization for security and co-operation in Europe (OSCE) : навч.-метод. видання / Чекаленко Людмила Дмитрівна ; за наук. ред. Н.О. Татаренко ; МЗС України ; Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. – 75, [1] с. : табл. – Парал. назва англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці лекцій
1012331
  Солдатенко О. Організація забезпечення реалізації права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 50-60. – ISSN 1993-0909
1012332
   Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва : /монографія/ / [Внукова Н.М. та ін.] ; наук. ред. Н.М. Внукова ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 104 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-102. – (Транскордонне співробітництво). – ISBN 978-966-02-4552-4
1012333
  Палеха Ю.І. Організація загального діловодства : (зі зразками сучасних ділових паперів) : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 458с. – (Культура діловодства). – ISBN 978-966-96938-9-1
1012334
  Паньков Сергій Валентинович Організація залізодобувного і залізообробного виробництва у давньоруському Києві : (про витоки місцевої чорної металургії та металообробки) / Паньков Сергій Валентинович, Вознесенська Галина Олексіївна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто історико-технологічні та виробничі засади, що забезпечили розвиток залізодобувного та залізообробного виробництва у давньоруському Києві. Виділено основні напрями розвитку чорної металургії та металообробки на території, що згодом увійшла до ...
1012335
  Міщенко В.І. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов"язань України / В.І. Міщенко, В.В. Жупанин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-58. – Бібліогр.: с. 45, 48-51, 54


  Авторами висвітлено роль державних цінних паперів у залученні заощаджень населення, вивчено досвід розвинутих країн з організації обігу таких цінних паперів, досліджено переваги ощадних облігацій СРСР. Запропоновано вдосконалену схему емісії ...
1012336
  Міщенко В.І. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов"язань України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-58.
1012337
  Гресь Наталія Організація зберігання та утилізації звітів про виробничу практику / Гресь Наталія, Левочко Марія // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 79-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються терміни зберігання документів, які відображають зміст та результати виробничої практики студентів. Запропоновано порядок документального оформлення зберігання та утилізації звітів з виробничої практики.
1012338
  Джига Т. Організація зв"язків з громадськістю в центральних органах державної влади: досвід Росії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-102.
1012339
  Златіна Н. Організація здійснення банківського нагляду в Україні та його правове регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається організація здійснення банківського нагляду в Україні, що безпосередньо покладена на центральний банк країни - Національний банк України. Крім того, аналізується безвиїзний нагляд і виїзне інспектування банків та процес ...
1012340
  Ковязіна О.П. Організація змісту навчання за кредитно-модульною системою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-119. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1012341
  Сусло Д.С. Організація і діяльність земельно-судових комісій Української РСР (1921-1930 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 111-118. – (Серія права ; № 9)


  В статье дана краткая характеристика земельного законодательства Украинской ССР (1921-1930 гг.) и освещена организация земельных судебных комиссий волостных, уездных и губернских (1921-1925 гг.), районных и окружных (1925-1930 гг.), а также Особой ...
1012342
  Баран П.І. Організація і досвід інженерно-геодезичних спостережень за екологонебезпечними спорудами / П.І. Баран, В.Я. Чорнокінь // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 23-33 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1012343
  Понеділко О.В. Організація і контроль руху грошових потоків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 56-57
1012344
  Демко І.І. Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Демко Ірина Іванівна ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. комерційна академія. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 24 назв.
1012345
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Киев : Каравела, 2009. – 544 с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-63-4
1012346
  Скоп Х. Організація і методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 6. – С. 24-34
1012347
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник [для студентів вузів] / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-245-3
Ч. 1. – 2008. – 308 с.
1012348
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-246-0
Ч. 2. – 2008. – 240 с.
1012349
  Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.09 / Домбровський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1012350
  Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Домбровський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.205-221
1012351
   Організація і методика проведення аудиту : навчально-практичний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул; В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул; МОНУ. – (2-е вид., перероб. та доп.). – Київ : Професіонал, 2006. – 576с. – ISBN 966-8556-15-1
1012352
  Матушенко В.Б. Організація і методика проведення весільних свят : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Матушенко Валерій Борисович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2011. – 133, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 111-117. – ISBN 978-966-452-069-7
1012353
  Кривчун О.О. Організація і особливості роботи кабінету методики викладання географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 150-154. – ISBN 0201-8683
1012354
  Дзьоба О.Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Дзьоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 467 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 463-466. – (Вища освіта України). – ISBN 978-966-694-148-3
1012355
   Організація і планування на підприємстві : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова, А.Г. Семенов, К.М. Гребінець; МОНУ; Європейськ. ун-т; Гуманіт. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 528с. – ISBN 966-364-264-5
1012356
   Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Гірництво" / Я.С. Витвицький [та ін.] ; за ред. М.О. Данилюка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-694-109-4
1012357
  Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник / Б.П. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2010. – 245, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-99-1
1012358
  Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / В.О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. правових наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Апостіль, 2015. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – ISBN 978-966-2517-21-7
1012359
  Попрозман Н.В. Організація і умови адаптації організаційно-управлінських рішень до економічних циклів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 131-137
1012360
  Вакалюк В.А. Організація інноваційної діяльності регіону // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 96-99.
1012361
  Ганущак-Єфіменко М Л. Організація інтегрованих структур бізнесу в умовах сучасного ринкового середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 168-174 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1012362
  Стрішенець Н. Організація інформації та організаця знань у системі бібліотечної та інформаційної науки(еволюція понять в амеріканському бібліотекознавстві) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 190-201
1012363
  Безкровний М.Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Безкровний. – Київ : Каравела, 2008. – 456с. – ISBN 966-8019-87-3
1012364
  Джердж Сергій Організація інформаційно-просвітницької діяльності з питань євроатлантичної інтеграції в регіонах України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-27. – ISSN 1728-6220
1012365
  Волот О.І. Організація інформаційного забезпечення в умовах автоматизованих інформаційних систем // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 150-157. – ISBN 966-79-75-57-7
1012366
  Мултанівська Т.В. Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 30-38. – ISSN 1683-1942
1012367
  Кузнецов М.В. Організація й особливості роботи кабінету методики викладання географії / М.В. Кузнецов, І.Т. Твердохлебов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 130-133
1012368
  Андрусів У.Б. Організація кабельного мовлення: проблемні питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 241-250
1012369
  Павлов С.В. Організація католицьких територіальних конфесійних систем в Україні // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 57-63. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1012370
  Городянська Л. Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 46-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1012371
  Пінчук Л.М. Організація контролю знань студентів в умовах упровадження кредитно-модульної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-84. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1012372
  Касьяненко Л.М. Організація контрольного процесу за функціонуванням фінансових ринків: зарубіжний досвід // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 132-136
1012373
  Беспянська Г. Організація конфіденційного діловодства на підприємстві // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 92-104.
1012374
  Рябчикова Ф. Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 87-94
1012375
  Васюк О. Організація кредитно-модульної системи навчання у вищій школі / О. Васюк, В. Кустов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 24-27
1012376
  Перетятько А.Ю. Організація маркетингової політики у складі економічної політики підприємства / А.Ю. Перетятько, О.М. Таряник, Т.В. Колодяжна // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-17.
1012377
  Мормиль О.В. Організація метеорологічних спостережень у школі / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1012378
  Рідей Н. Організація міжнародного магістерського курсу european work-shop програми "вчення про довкілля" в університетах-партнерах // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 90-101
1012379
  Дмитришин Ю. Організація міського самоврядування за хелмінським правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 61-67. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1012380
  Андрусь О.І. Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 55-62. – ISBN 966-8847-12-1
1012381
  Демуз І. Організація навчально-виховної роботи у Переяслав-Хмельницькому педагогічному училищі (1944-1987 роки) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 66-69. – ISSN 0131-6788
1012382
  Пушкарьова Т. Організація навчально-методичного супроводу шкільної освіти на основі інтегративного підходу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 66-69
1012383
  Тарнавська С. Організація навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі української СРР (1920-ті-початок 1930-х рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 107-114


  У статті розглянуто та проаналізовано аспекти організації навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі Української СРР в 1920-ті -на початку 1930-х рр.
1012384
  Чміль А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на сучасному етапі / А. Чміль, Л. Ляхоцька, В. Розмариця // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 40-45.
1012385
  Слободянюк А.А. Організація навчального процесу вивчення англійської мови з використанням інформаційних технологій у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 276-279. – (Серія : Педагогічні науки)
1012386
  Генсерук Г.Р. Організація навчального процесу з використанням модульної об"єктно-орієнтованої системи MOODLE // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 211-215
1012387
  Пендзей І. Організація навчального процесу з курсу " новітня історія країн західної Європи і Америки ( 1918 -1945 ) " відповідно до вимог Болонської системи навчання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 25-35. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу, зокрема 100-бальної шкали оцінювання знань. Надані методичні рекомендації для виконання модульних контрольних робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань і ...
1012388
  Соколова Н. Організація навчального процесу студентів-істориків в Університеті Св. Володимира у XIX ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (37). – С. 73-82
1012389
  Грицук О.В. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі з використанням мультимедійних технологій / О.В. Грицук, Ю.В. Грицук // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 38-45. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1012390
  Марушкевич А. Організація навчальної діяльності студентів у сучасних умовах розвитку українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема організації навчальної діяльності студентів у відповідності до вимог часу. Акцентується увага на важливості врахування трансформації соціокультурних цінностей молоді, особливостей сучасних форм організації її навчання, ...
1012391
  Байлов А. Організація навчальної діяльності як складова у виправленні засуджених до позбавлення волі / А. Байлов, О. Северин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 218-223. – ISSN 0132-1331
1012392
  Максименко Л. Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 147-151. – (Серія: Педагогічні науки)
1012393
  Терентьєва Н.О. Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – 59, 51 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
1012394
  Галюк В. Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-28.
1012395
  Давидов Г.М. Організація національних систем аудиту в державах європейського економічного простору // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-611-01-0721-1
1012396
  Колодій М. Організація Об"єднаних Націй: проблеми реформування у ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1012397
  Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства / Пилипенко А.А. – Наукове вид. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 276с. – ISBN 966-676-191-2
1012398
  Слободяник Ю.Б. Організація облікової політики в Україні: проблеми гармонізації / Ю.Б. Слободяник, Ю.О. Хоменко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 14-17
1012399
  Адамик О. Організація обліку виконання бюджету органами пенсійного фонду України // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1012400
  Петлюк Ю.О. Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 13-15. – Бібліогр.: 6 назв
1012401
  Безверхий К. Організація обліку доходів і витрат фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування / К. Безверхий, С. Ковач // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1012402
  Ходаковська І.Л. Організація обліку і контролю необоротних активів музеїв України з використанням сучасних інформаційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-100. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання організації обліку і контролю необоротних активів музеїв України, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід та вказані шляхи вдосконалення організації обліку в умовах використання сучасних інформаційних систем. The matters of ...
1012403
  Богач А. Організація обліку логістичних витрат // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 274-278. – ISSN 1815-3232
1012404
  Задорожна Олександра Іванівна Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 207-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено організаційні аспекти обліку діяльності підприємств лісової галузі на сучасному етапі, визначено основні проблеми ефективного функціонування системи організації обліку даних суб"єктів господарської діяльності, запропоновано шляхи їх ...
1012405
  Ткач І. Організація обліку надходження лічильників електроенергії в енергопостачачальних компаніях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 34-38 : табл.
1012406
  Склярук І.П. Організація обліку прибутку підприємства: питання облікової політики та документування // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 169-171. – (Економічні науки ; Вип. 3 (61)). – ISSN 1728-4236


  Розкрито організаційно-методичні аспекти організації обліку прибутку суб"єктів господарювання пивоварної промисловості на основі формування облікової політики підприємства, визначено основні її положення та шляхи їх удосконалення, особливості ...
1012407
  Чередніченко Юрій Васильович Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
1012408
  Кащенко О. Організація обліку та внутрішнього контролю грошових потоків та розрахунків на прикладі підприємств сфери технічного обслуговування автомобілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-26. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку, контролю грошових потоків на підприємствах сфери технічного обслуговування автомобілів. Визначені проблеми організації обліку та контролю грошових потоків, сформульовані пропозиції щодо їх ...
1012409
  Шкута І.В. Організація обліку та звітності в страхових компаніях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 139-145
1012410
  Янчева Л. Організація обліку фінансових результатів у системі управління підприємств ресторанного господарства / Л. Янчева, І. Чернікова, І. Гладій // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 49-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1012411
  Бойко К. Організація обліку хеджування в управлінні підприємством переробної промисловості // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
1012412
  Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : підручник. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 447 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-390-8
1012413
  Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються основні підходи до організації обслуговування користувачів електронними ресурсами в Національній бібліотеці Білорусі, схарактеризовані ресурси власної генерації і придбані. Розкриваються особливості доступу до інформаційних ресурсів у ...
1012414
  Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються основні підходи до організації обслуговування користувачів електронними ресурсами в Національній бібліотеці Білорусі, схарактеризовані ресурси власної генерації і придбані. Розкриваються особливості доступу до інформаційних ресурсів у ...
1012415
  Попов Ю.В. Організація обчислювальної мережі для розподіленого логічного модельвання цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Попов Ю.В.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1012416
  Панченко В. Організація оплати праці працівників охорони здоров"я в країнах з розвиненою ринковою економікою // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 16-23.
1012417
  Котирло О.О. Організація оплачуваних громадських робіт для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 67-70
1012418
  Янішевський С.О. Організація органів регіональної влади країн ЄС із напівпрезидентською формою правління: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 125-131. – ISSN 2306-5664
1012419
  Остапчук І. Організація особистого прийому громадян-важливий захід реалізації конституційного права громадян на звернення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 31-33.
1012420
  Мамай К.В. Організація охорони громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
1012421
  Шемшученко Ю.С. Організація охорони природи в Українській РСР у 1919-1930 роках // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1012422
   Організація педагогічної та науково-асистентської практики : (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") : навч.-метод. посібник. – Київ : Ленвінт, 2007. – 112 с. : табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISBN 966-8995-02-3
1012423
  Безверхий К. Організація первинного обліку непрямих витрат промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 16-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1012424
  Гуцалюк Л.П. Організація перевірок використання бюджетів усіх рівнів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 27-33 : Рис.
1012425
  Нікіфоров М.М. Організація підготовки бойових обслуг Повітряних Сил в Навчально-тренувальному центрі з використанням тренажно-імітаційних комплексів на базі сучасних технологій / М.М. Нікіфоров, М.О. Бекетов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 111-114


  Розглянуті питання про необхідність використання тренажерів та імітаторів в бойовій підготовці особового складу Повітряних Cил України. Рассмотрены вопросы необходимости использования тренажеров и имитаторов в боевой подготовке личного состава ...
1012426
  Андріяш А.В. Організація підготовки і проведення об"єктового тренування з цивільного захисту у навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-18 : фото
1012427
  Мазепа І. Організація підготовки магістрів за напрямом "Лабораторна діагностика біологічних систем" / І. Мазепа, М. Мазепа // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 87-93. – ISSN 1682-2366
1012428
  Коломінова О.О. Організація підсумкового контролю навчалних досягнень учнів з англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова, С.В. Роман // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 38-47. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядається проблема організації підсумкового контролю навчальних досягнень з англійської мови учнів початкової школи. Аналізуються його функції: нормативно-контролююча, розвивально-виховна та функція управління навчально-виховним процесом. ...
1012429
  Латишев О.В. Організація планування, обліку та звітності з питань цивільного захисту у загальноосвітньому навчальному закладі / О.В. Латишев, М.М. Архипов, О.В. Донченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 20-22
1012430
  Крупка М. Організація податкового контролю в умовах розвитку економіки України / М. Крупка, З. Щепанюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 285-290. – ISSN 2078-5860
1012431
  Бовкун Т.І. Організація позакласної роботи з географії як засіб формування екологічної культури школярів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 34-36 : схема. – Бібліогр.: 8 назв
1012432
  Кириленко В. Організація поточного обліку за депозитними операціями // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 28-34.
1012433
   Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика : монографія. – Ірпінь, 2004. – 440 с. – ISBN 966-337-003-3
1012434
  Федорів Т. Організація праці в редакції теленовин // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 511-518. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
1012435
  Пігош В. Організація праці головних бухгалтерів вітчизняних бюджетних установ: минуле та сучасність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 46-53. – Бібліогр.: 20 назв
1012436
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова ; Київський економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2007. – 414 с. – ISBN 966-8251-00-8
1012437
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Г.Л. Чайка ; [ передмова Г.О. Шепелюк ]. – Київ : Знання, 2007. – 420 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-262-0
1012438
  Олішевська Ю.А. Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 79-86. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано організацію державної системи моніторингу навколишнього середовища України та визначено особливості системи моніторингу довкілля міста Києва. Охарактеризовано основні аспекти природоохоронної діяльності на місцевому рівні. An ...
1012439
  Матолич А. Організація прокурорського нагляду за додержанням вимог законодавства про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31.
1012440
  Шаховська Н.Б. Організація просторів даних у складних інформаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шаховська Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
1012441
  Дзюба О.В. Організація просторової інформації та способи побудови геологічних баз даних / О.В. Дзюба, В.К. Демидов, О.В. Данилов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 134-149


  Виконано порівняння основних баз даних для роботи з просторовою інформацією. Роаналізовано тенденції розвитку систем управління базами даних.
1012442
  Гуцало М. Організація протидії сучасному тероризму : навчальний посібник для студ., аспірантів, викладачів вищ. навч. закладів / Марія Гуцало. – Київ : Аратта, 2009. – 263с. – ISBN 978-966-8475-43-6
1012443
  Задорожний Микола Організація профільного навчання з економіки : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 62-63
1012444
  Абсалямова Я. Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 33-36. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито сутність та важливість організації процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу та визначено напрями подальших наукових досліджень.
1012445
  Попович Л.В. Організація процесу управління витратами // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 162-168. – (Економіка ; Вип. 27)
1012446
  Бутенко О. Організація регулювання процесів споживчого кредитування у країнах Центральної та Східної Європи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-23. – ISSN 1605-2005
1012447
  Михайлуца М.І. Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941-1944 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 80-90. – ISSN 0130-5247


  Трансністрія - адміністративно-політична одиниця на південно-західній Україні, яку німці на підставі договору в Бендерах від 30 серпня 1941 р. віддали під тимчасову румунську цивільну управу. Румунський регіон Трансністрія був поділений на 13 жудеців ...
1012448
  Срібняк І. Організація репатриації полонених українців з Австро-Угорщини у 1918 р. (джерела до історії української військової дипломатії) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 58-61
1012449
   Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : збірник документів і матеріалів. – Київ
Вип. 4. – 2006. – 154 с.
1012450
  Беспянська Г.В. Організація роботи з документами : навч. посібник для дистанц. навчання / Беспянська Г.В.; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанц. навчання. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 244 с. – ISBN 966-388-041-4
1012451
  Трухан О. Організація роботи з підручником учнів основної школи на уроках історії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 36-40. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено способи формування в учнів основної школи умінь працювати з підручником у процесі навчання історії. Акцентовано увагу на ефективних методах та прийомах навчальної роботи.
1012452
  Орішак Л. Організація роботи педагогічного колективу гімназії у контексті вивчення освітніх систем інших країн // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 64-66. – ISSN 0131-6788
1012453
  Білан Н.І. Організація роботи прес-служб : навч. посібник / Н.І. Білан, М.М. Нетреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 303, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-822-7
1012454
  Морозов В. Організація роботи районної прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 33-37.
1012455
  Присяжний М. Організація роботи редакції газети і праці журналіста : навчальний посібник / Михайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 179, [3] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-590-5
1012456
  Пик С. Організація роботи російської розвідки напередодні Першої світової війни / С. Пик, В. Панасюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 46-51. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1012457
  В"юнник Д.Ю. Організація роботи слідчо-оперативних груп при розслідуванні крадіжок автотранспорту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 262-267. – ISSN 0201-7245
1012458
  Натрус О. Організація роботи структурних підрозділів прокуратур областей з представництва в суді інтересів громадянина і держави / О. Натрус, С. Подкопаєв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 63-69
1012459
   Організація роботи суду : навч. посіб. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [В.В. Афанасьєв, В.С. Бабкова, В.В. Городовенко, О.Ю. Дудченко, А.В. Іванцова [та ін.]] ; за заг. ред. І.Є. Марочкіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-391-3
1012460
  Осетинський А.Й. Організація роботи та адміністрування - запорука якісного відправлення правосуддя // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 19-26
1012461
  Хільченко С.В. Організація розкриття й розслідування розповсюдження порнографічних предметів / С.В. Хільченко, О.В. Панчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 164-168
1012462
  Гирич З. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при вивченні педагогічних дисциплін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 20-26. – ISSN 1562-529Х


  Розглянуто організацію самостійної роботи студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін, що включає сукупність етапів, а також відповідних їм засобів, форм і методів, що сприяють формуванню активної, самостійної, компетентної особистості у ...
1012463
  Болотна Т.М. Організація самостійної роботи студентів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 84-90


  У статті йдеться про роль самостійної роботи студентів в освітньому процесі. Особлива увага звертається на основні поняття та визначення, мотивацію та форми самостійної роботи. Статья посвящена исследованию роли самостоятельной работы студентов в ...
1012464
  Колісник Я. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання / Я. Колісник, Б. Цибуляк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 332-340. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
1012465
  Ісаєва С.Д. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 112. – С. 280-284.
1012466
  Артюшина М. Організація самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом за умов інноваційного навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 91-95.
1012467
  Мельников С.В. Організація самостійної роботи студентів за системою "кейс-метод" / С.В. Мельников, Ю.М. Карпенко, Ю.С. Бондар // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 124-127. – (Педагогічні науки)
1012468
  Галицька Е.В. Організація самостійної роботи студентів на економічному факультеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 40)


  Викладено основні принципи організації самостійної роботи студентів. Аналізується ефективність впровадження модульно-рейтингової системи у навчальний процес.
1012469
  Проданюк Ф.М. Організація самостійної роботи студентів при вивченні українознавчих дисцииплін за кредитно-модульною системою навчання // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 176-178


  У статті розглянута сутність та провідні форми самостійної роботи студентів. Розкрито роль самостійної роботи у формуванні професійної компетеції майбутніх фахівців.
1012470
  Бойко Я. Організація самостійної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 19-23. – ISSN 0131-6788
1012471
  Вантух Організація самостійної роботи у навчальному процесі / Вантух, , Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.
1012472
  Вантух В. Організація самостійної роботи у навчальному процесі // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С.30-31.
1012473
  Черніков П.А. Організація самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 141-148. – ISBN 966-8847-12-1
1012474
   Організація сейсмологічного пункту спостережень на острові Зміїний / О.З. Ганієв, К.В. Петренко, Є.Є. Шеремет, Д.В. Вакулович, В.А. Красний // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 122-128 : Рис. – Бібліогр.: с. 128. – ISSN 0203-3100
1012475
  Бондарчук І.С. Організація систем пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 189-194 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1012476
  Мандрик І.О. Організація системи державного управління Угорщини у перші роки дуалізму (1867-1971) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 67-73. – (Історія ; Вип. 29)
1012477
  Макеєва О. Організація системи забезпечення якості в аудиторській практиці : до конкурентноспроможності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 34-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1012478
  Сідак В. Організація системи захисту інформації в Німеччині: еволюція та сучасний стан // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 7-11.
1012479
  Харічков С.К. Організація системи іпотечного кредитування природоохоронних інновацій / С.К. Харічков, О.Р. Губанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-78.
1012480
  Макеєва І. Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  Головна роль в організації та функціонуванні бібліотек ВНЗ належить Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка — організаційно-методичному, координаційному центру мережі бібліотек вищої школи ...
1012481
  Білецький О. Організація системи підготовки вчителів народних училищ на Катеринославщині .(друга половина XIX - початок XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 74-78. – ISSN 0131-6788
1012482
  Лозова А. Організація системи регіональної допомоги в Україні та її відповідальність європейським стандартам та нормам у сфері конкуренції / А. Лозова, Н. Бугаєнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 95-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1012483
  Коваленко В.В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах / В.В. Коваленко, Д.В. Шиян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1012484
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII cт. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 141-143.
1012485
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII XVIII ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 86-88.
1012486
  Петленко Ю.В. Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 94-98 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1012487
  Зарвовський В.С. Організація соціального партнерства в Україні на найнижчому (виробничому) рівні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-76.
1012488
  Агарков О.А. Організація соціальної роботи з національними меншинами: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 81-86. – ISSN 2077-1800
1012489
  Коваль Т. Організація спеціалізованого обслугогування читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1923-2011) / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1012490
  Гафіатуліна І. Організація співпраці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з позашкільними організаціями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-14 : фото
1012491
   Організація судових та правоохоронних органів : підучник [ для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів ] / Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Каркач П.М., Афанасьєв В.В. та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-633-735-4
1012492
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха. – Київ : Кондор, 2007. – 194с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-8251-31-3
1012493
  Харькова Г.Є. Організація та видання газети "Рада" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 50)


  Аналізується організація та видання щоденної газети "Рада", яка виходила в період 1906-1914 рр.
1012494
  Горуйко Х.Л. Організація та діяльність військових судів Західно-Української Народної Республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-49
1012495
  Тищик Б. Організація та діяльність копних судів на українських землях у складі Речі Посполитої (XVII-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 105-111. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1012496
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу в радянський період // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 90-98.
1012497
  Тарнавська С. Організація та діяльність науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес організації та діяльності науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки, зосереджується увага на підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. The article examines the оrganization and activity of research ...
1012498
  Новицька О. Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2013. – Вип. 1. – С. 71-82


  Київська науково-дослідна кафедра педології розпочла свою роботу 16 листоп. 1921 р. і була першою в Україні науково-дослідною кафедрою з педалогії. Кафедра користувалася приміщенням, лабораторіями, приладами та бібліотекою Київського інституту народної ...
1012499
  Головко М.Т. Організація та діяльність піар-агентства в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 126-130


  У статтідосліджуються основні організаційні та практичні аспекти функціонування піар-агентства В Україні.Наведено приклади успішних акцій та проектів сучасних українських агенцій. Викладено породи теоретиків та практиків у галузі паблік рилейшнз.
1012500
  Лазановський П.П. Організація та економіка видавничої справи : навчально-методичний посібник / Лазановський П.П. ; МОНУ ; Укр. академія друкарства. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 152 с. – ISBN 966-8340-83-3
1012501
  Янклевич О. Організація та здійснення екологічної експертизи в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 4/5 (34-35). – С. 32-38.
1012502
  Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навчальний посібник / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський ; МОНУ, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. О.А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-483-032-1
1012503
  Хом"як Р.Л. Організація та методика аудиту фінансової звітності суб"єктів господарювання / Р.Л. Хом"як, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 259-265. – ISSN 0321-0499
1012504
  Скоп Х. Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 29-40


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
1012505
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл., доп. – Київ : Знання, 2008. – 307 с. – ISBN 978-966-346-463-3
1012506
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки : л.176-196. – Бібліогр. : л.197-212
1012507
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1012508
  Курач Т.М. Організація та методологічні аспекти підготовки до експертного оцінювання властивостей геозображень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 30-34 : мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
1012509
  Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. : табл. – Додатки: с. 239-242. – Бібліогр.: с. 243-246. – ISBN 978-611-01-0292-6
1012510
  Кобилецький М. Організація та правові засади діяльності цехів у містах України за магдебурзьким правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 71-76. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1012511
  Федорак О.Д. Організація та проведення "Тижня знань безпеки життєдіяльності" в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 20-23
1012512
   Організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 3-15
1012513
   Організація та проведення практик на економічних факультетах університетів : навчально-методичний посібник / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, А.П. Дука]. – Київ : Київський університет, 2010. – 55 с.
1012514
  Черниш В.В. Організація та проведення рольових ігор на уроках іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 7-15. – ISSN 1817-8510
1012515
   Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії : методичний посібник / Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко; Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко; Представництва благодійної орг-ції "Кожній дитині" в Україні; Держ. ін-т розвитку сім"ї та молоді. – Київ : Фенікс, 2007. – 108с. : іл. – ISBN 978-966-651-548
1012516
  Кухарська Н.О. Організація та розвиток транскордонного співробітництва в еврорегіоні Нижній Дунай // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 13-22. – ISSN 1562-0905
1012517
  Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. : дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 185-215
1012518
  Гай-Нижник Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-154.
1012519
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
1012520
   Організація та функціонування систем ризик-менеджменту в банківських установах // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 4 (54). – С. 18-27


  Методичні рекомендації НБУ, схвалені Постановою правління № 361 від 02.08.2004 р.
1012521
  Кірсанова Т.О. Організація та шляхи вдосконалення обліку амортизації основних засобів / Т.О. Кірсанова, Т.І. Дмитренко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 64-68. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1012522
  Зоріна О.А. Організація тактичного та стратегічного аналізу в умовах уніфікації обліку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 50-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1012523
  Лудчак О.Є. Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Лудчак Оксана Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
1012524
   Організація термінологічної діяльності в галузі стандартизації в країнах Європи та Америки (аналітичний огляд веб-порталів) / В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова, Л.В. Туровська, Н.О. Яценко // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 133-155. – ISSN 2221-8807
1012525
  Зельдіс В.В. Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 266-273. – ISSN 2222-0712


  Проаналізовано обсяги світової торгівлі деривативами у розрізі бірж, інструментів та категорій. Констатується, що строковий сегмент біржового ринку в Україні щойно зароджується. Розглянуто передумови, операційні характеристики, регламент торгівлі ...
1012526
  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посібник / О.О. Фастовець ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих Акад. пед. наук України, Ін-т туризму Федерації профспілок України. – Київ : Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України ; Ін-т туризму ФПУ, 2007. – 233 с. – Бібліогр.: с. 227-229. – ISBN 966-7849-24-4
1012527
  Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навчальний посібник / Надія Чорненька. – Київ : Атіка, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-326-315-1
1012528
  Щур Ю. Організація Українських Націоналістів ...і в Запорізькому краї? : Інтерв"ю / Юрій Щур ; [інтерв"ю взяв] Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Інтерв"ю з канд. істор. наук, співзасновником Східноукраїнського дослідницького центру "Спадщина" Юрієм Щуром.
1012529
  Вєдєнєєв Д.В. Організація українських націоналістів і зарубіжні спецслужби (1920-1950-ті рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 132-146. – ISSN 0130-5247
1012530
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : історичні нариси / В.В. Дзьобак, І І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій, С.В. та ін. Кульчицький; [В.В. Дзьобак, І.І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій та ін.] ; НАНУ, Ін-т історії України ; відп. ред. С.В. Кульчицький. – Київ : Наукова думка, 2005. – 496 с. – ISBN 966-00-0440-0
1012531
  Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни : підчас Другої світової війни / Г. Полікарпенко. – 4-е доп. вид. / за ред. Б. Михайлюка. – [ Б.м. ] : На чужині, 1951. – 147, [ 16 ] с. портр.
1012532
  Любунь О.С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах : Монографія / О.С. Любунь; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2006. – 336с.
1012533
  Венгер В. Організація управління державними підприємствами: стан і перспективи : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-33. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1012534
  Бондарук Т.Г. Організація управління місцевими фінансами в контексті світового досвіду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 222-231 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1012535
  Уліганець С.І. Організація управління територіально-рекреаційними системами Закарпаття // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 232-242
1012536
  Азаренкова Г. Організація управління фінансовими потоками сучасного банку: стереоскопічний погляд / Г. Азаренкова, Н. Лобігер // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1605-2005
1012537
  Ревенко Н.Г. Організація управлінського забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств / Н.Г. Ревенко, Г.В. Запорожець, Зєліна-Біліченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 190-195. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1012538
  Тлучкевич Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1012539
  Мостовий Г.І. Організація управлінського обліку в банках / Г.І. Мостовий, М.М. Коваленко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 70-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються напрямки вдосконалення управлінського обліку і звітності в комерційних банках України. Надано рекомендації щодо можливості застосування концепції управління ефективністю бізнесу у банках, запропоновано якісні показники управлінського ...
1012540
  Дробязко С.І. Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 68-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1012541
  Рекуненко Т.О. Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 117-121
1012542
  Кінащук Л.Л. Організація фінансового контролю й аудита за кордоном: на прикладі США та Великобританії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 82-88.
1012543
  Стоян В.І. Організація фінансового контролю у системі казначейства : фінансовий контроль / В.І. Стоян, О.П. Зварич // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 128-137 : Рис.
1012544
  Одрехівський М.В. Організація фінансової діяльності валеологічних інноваційних структур // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 85-97.
1012545
  Гаман М. Організація фінансування інноваційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 124-133
1012546
  Ліпкан І.А. Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб"єкт міжнародного права : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Ліпкан І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 199л. – Бібліогр.: л.177-199
1012547
  Ліпкан І.А. Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб"єкт міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11. - міжнар. право / І.А. Ліпкан ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1012548
  Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Горевий. – 2-е вид., випр. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-680-297-Х
1012549
  Холодницький Н.І. Організація, структура та місце прокуратури в системі органів юстиції Сполучених Штатів Америки (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Холодницький Назар Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1012550
  Савуляк Р. Організація, структура та правовий статус органів прокуратури Російської імперії за судовою реформою 1864 р. в українських губерніях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 60–65. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1012551
  Дралюк І.М. Організацйіно-правові форми міжнародного співробітництва спецлужб та правоохоронних органів України у сфері протидії корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 114-121. – ISSN 2310-9769
1012552
  Бондаренко О.С. Організіційні моделі управління запасами промислових і торговельних підпиємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1012553
  Чорна Н.В. Організіція професійного навчання безробітних як напрям державного регулювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-84. – Бібліогр.: 8 назв
1012554
   Організм і космос. – Київ : Радянська школа, 1981. – 73с.
1012555
  Поваляєва В. Організм людини потребує загартування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 15 : фото
1012556
   Організм як система. – Київ : Наукова думка, 1966. – 147с.
1012557
  Марцінковський І. Організована Аркасом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 4-5


  Серед ювілейних дат відродження держави Україна у 2016 - 2018 рр. відзначають 110-річчя від часу заснування й просвітяни Миколаївщини.
1012558
  Гула Л.Ф. Організована злочинна група - основа організованої злочинності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 365-375. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1012559
  Чаплинський К.О. Організована злочинна група: поняття та ознаки за українським законодавством // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38.
1012560
  Іваненко І.В. Організована злочинна група: сучасне розуміння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
1012561
  Медведєв В.С. Організована злочинна діяльність як загроза національній беспеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 109-117. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1012562
  Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 75-82
1012563
  Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.130-142
1012564
  Бусол О. Організована злочинність в Україні / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 25 червня - 1 липня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1012565
  Бусол О.Ю. Організована злочинність в Україні : визначення, аналіз, протидія : навч.-практ. посібник / О.Ю. Бусол, Б.В. Романюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2022. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 240-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-796-2
1012566
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду) / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 28 травня - 10 червня (№ 20/21). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1012567
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду) / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277


  "Двадцять п"ятого квітня 1792 року на Гревській площі Парижа вперше була проведена публічна страта за допомогою гільйотини. У наступні роки понад 40 тисяч відрубаних голів стануть доказом ефективності новітнього механізму для виконання покарань. Так ...
1012568
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 10. Негативні процеси в соціальній сфері / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 30 липня - 5 серпня (№ 30)
1012569
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 11. Безробіття та бідність як мотиватори організованої злочинності / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1012570
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 12. Корумпованість законодавчої гілки влади, або Як знизити рівень проявів фонових явищ? / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1012571
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 13. Симбіоз оргзлочинності й корупції / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1012572
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 14. Створення спецпідрозділів на початку 1990-х - вимога часу / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1012573
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 15. Гірка історія руйнації інституцій по боротьбі з організованою злочинністю / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  продовження назви: та здачі державних інтересів українським олігархатом.
1012574
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 16. "Сім"я" Януковича і "люстратори" Порошенка / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-30 вересня (№ 37/38)
1012575
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 17. Егоцентризм П. Порошенка й активісти для польоту в космос / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
1012576
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 18. Вплив "метастазів" організованої злочинності та рунування процесів законотворення в Україні / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43)
1012577
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 19. "Реформована" система правосуддя / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
1012578
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 21. Завідомо неправосудне судове рішення Конституційного Суду України) / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-23 грудня (№ 50)
1012579
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 22. Чи є рішення Конституційного Суду України вмотивованими? / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1012580
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 23. Формальне обгрунтування неконституційності норми в рішенні КСУ / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1012581
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 24. Висновки: якою має бути кримінальна політика держави? / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 21-27 січня (№ 3)
1012582
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 4. Транснаціональні злочинні організації як системне утворення / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1012583
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 6. На часі - зміна політичної системи України / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 2-8 липня (№ 26)
1012584
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 8. Тіньова економіка / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 16-22 липня (№ 28)
1012585
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 9. Монополія і монополісти / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23-29 липня (№ 29). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1012586
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду. Частина 20: Дивний збіг бажань судів та організованих злочинних груп / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-16 грудня (№ 48/49). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1012587
  Бараненко Б.І. Організована злочинність в Україні: (минуле, сучасне, майбутнє) // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 14-23. – ISBN 978-617-616-075-5
1012588
  Бусол О. Організована злочинність в Україні: від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду) / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)
1012589
  Міняйло Н.Є. Організована злочинність в Україні: стан, структура й особливості // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 118-122. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1012590
  Кваша О.О. Організована злочинність в Україні: фактори глобалізації та військової агресії // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 476-487. – ISSN 0869-2491
1012591
  Бортник В.А. Організована злочинність і тероризм / В.А. Бортник, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – ISSN 1609-0462
1012592
  Горбатюк М. Організована злочинність Криму як політичний актор (1991 - 2014 рр.) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 117-122
1012593
  Пендюра М.М. Організована злочинність та ії форми як пряма загроза національній і міжнародній безпеці // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 106-107
1012594
  Коваленко В.В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні / В.В. Коваленко, В.І. Кривенко, О.В. Усенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-44. – ISSN 1609-0462
1012595
  Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об"єкт міжнародної взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Окреслено систему поглядів науковців на проблему організованої злочинності в контексті міжнародної взаємодії; вдосконалено поняття організованої злочинності; розглянуто проблемні питання протидії організованій міжнародній злочинності. Очерчено систему ...
1012596
  Шостко О.Ю. Організована злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльна кримінологічна характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
1012597
  Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
1012598
  Геворгян В.М. Організована злочинність у США / В.М. Геворгян. – Київ, 1975. – 81с.
1012599
  Лисенко В.В. Організована злочинність як загроза національній безпеці України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 79-80
1012600
  Єфремов С.О. Організована злочинність як загроза основним правам та свободам громадян // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 119-121
1012601
  Січень І. Організована злочинність як інструмент "гібридних" воєн Росії // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (10). – С. 20-29
1012602
  Черних С. Організована злочинність як об"єкт адміністративно-правової протидії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття організованої злочинності, уточнено її ознаки як об"єкта адміністративно-правової протидії, визначено основні напрями адміністративно-правової протидії організованій злочинності, охарактеризовано основні завдання суб"єктів ...
1012603
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт социально-філософського аналізу : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.178-202
1012604
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт соціально-філософського аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 30 с.
1012605
  Кальченко Т.Л. Організована злочинність: кримінологічна характеристика та напрями протидії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 133-140
1012606
  Кондратішина В.В. Організована злочинність: міжнародно-правові аспекти // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7272-11-2
1012607
  Нежурбіда С.І. Організована злочинність: природа і шлях протидії ("механістичний" підхід) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 114-120. – (Правознавство ; Вип. 282)
1012608
  Басиста І.В. Організована злочинність: сучасні українські реалії та кроки до протидії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 202-217. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 2). – ISSN 2078-6670
1012609
  Шостко О. Організована злочинність: фантом чи реальна загроза? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 18. – ISSN 1992-9277
1012610
  Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід"ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 76-83
1012611
  Бусол О.Ю. Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
1012612
  Березовський І.Б. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 144-153. – ISSN 1609-0462
1012613
  Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання та його ознаки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.217-225. – ISSN 1609-0462
1012614
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 498 с. – ISBN 966-8968-00-X
1012615
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблеми суспільної самоорганізації та інституалізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть, досвід соціально-філософського аналізу : [у 2 кн.] / Віктор Андрущенко ; [наук. ред. В. Савельєв]. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-437-3
Кн. 1 : Від мрії до дії. – 2018. – 659, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Організоване суспільство. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1012616
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблеми суспільної самоорганізації та інституалізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть, досвід соціально-філософського аналізу : [у 2 кн.] / Віктор Андрущенко ; [наук. ред. В. Савельєв]. – 3-тє вид., випр. і допов.. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-440-3
Кн. 2 : Філософія новітнього державотворення. – 2018. – 647, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Організоване суспільство. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1012617
  Галій М. Організований голод в Україні 1932-1933 = Organized famine in Ukraine / Микола Галій. – Чікаго ; Нью-Йорк : Український публіцистично-науковий інститут, 1968. – 40 с. – Парал. тит. арк. англ.
1012618
  Жбанова К. Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 1954–1964 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 91-97. – ISSN 2309-9356


  У статті висвітлено особливості кримського напрямку організованого набору та переселення робітників у 1950-1960-х рр. На базі архівних джерел досліджено практику укладання трудових договорів серед населення областей країни для відбудови народного ...
1012619
   Організований наркобізнес : (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). – Харків : Право, 2005. – 256с. – ISBN 966-8467-57-4
1012620
  Рудик О. Організований ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Рудик, Н. Івах // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О.С. Сенишин, М.І. Крупка, Р.В. Михайлишин [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 44. – С. 50-60. – ISSN 2078-5860
1012621
  Єрмоленко С. Організований розум (пам"яті академіка В.М. Русанівського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 28-33. – ISSN 0201-419
1012622
  Соболєв О В. Організовані злочинні групи як об"єкт соціологічного аналізу / О В. Соболєв, О.Н. Ярмиш // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.33-40. – ISSN 1681-116Х
1012623
  Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-43
1012624
  Ущаповський В.Ф. Організовані злочинні угруповання та їх ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-110.
1012625
  Козаченко О.І. Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності / О.І. Козаченко, Е.В. Федосов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 27-31. – ISSN 1609-0462
1012626
  Лук"янець К.Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х - середина 1980-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1012627
  Лук"янець К.Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х - середина 1980-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 283 арк. – Додатки: арк. 224-283. – Бібліогр.: арк. 178-223
1012628
  Загробська А.Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А.Ф. Загробська. – Київ : Наукова думка, 1974. – 112с.
1012629
  Сокирко О.В. Організовані середовища нейонної пар triton x-100 для концентрування та виділення деяких алкалоїдів / О.В. Сокирко, ЛелюшокС.О // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – C. 31
1012630
  Куліченко С.А. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Куліченко С.А., Дорощук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 107с. – ISBN 978-966-439-280-5
1012631
  Шамрук О.П. Організованість особистості офіцера пенітенціарної служби: зміст і структура // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 111- 119
1012632
  Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
1012633
  Шульгина-Іщук Організування першої гімназії імені Т. Шевченка / підготувала до друку О. Леонтович // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 8-9


  "Першим директором гімназії був Петро Іванович Холодний, що до того був професором фізики в Політехніченому інституті і директором Комерційної школи в Києві." "...Йосип Юрійович Гермайзе вів історичний гурток. В його гуртку діти пробували писати ...
1012634
  Шип Н.А. Організційно-правові засади діяльності Київської духовної академії ( 1819-1919 рр.) / Н.А. Шип ; М-во фінансів України ; Укр. держ ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 48с.
1012635
  Пашков С.М. Органіїаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
1012636
   Органіко-геохімічні дослідження горючих сланців Прикаспійсько-Губинського району (Азербайджан) / Ад.А. Алієв, О.Р. Аббасов, А.Дж. Ібадзаде, А.Н. Мамедова // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 13-18 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1682-721Х
1012637
  Рябоконь Т.С. Органікостінний мікрофітопланктон і форамініфери київської світи Українського щита : organic-walled microphytoplankton and foraminifera of the Kiev Suite of the Ukrainian Shieid / Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 35-40 : fig. – Bibliogr.: 16 name
1012638
  Лу Е. Органіст / Ерленд Лу, Петтер Амундсен ; [пер.: К.Г. Дуброва ; худож.-оформлювач: Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 510, [1], XLVIIIс. : іл. – Пер. вид. : Organisten / Erlend Loe, Petter Amundsen. 2006. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 504-509. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7203-0
1012639
  Гриненко І.О. Органічна будова сільськогосподарського виробництва. / І.О. Гриненко. – К., 1972. – 44с.
1012640
  Сорока П. Органічна глибина простоти, або в ритмі серця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0868-4790


  Художник Іван Холоменюк
1012641
  Смола М.Г. Органічна єдність конституційних прав і обов"язків громадян СРСР / М.Г. Смола, Б.А. Пережняк. – К, 1980. – 16с.
1012642
  Сливка С. Органічна єдність системи церковних законів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 129-135. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1012643
  Гоцуляк В. Органічна продукція та перспективи органічного ринку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 371-372. – ISBN 978-617-7069-15-6
1012644
  Кресін О.В. Органічна теорія національного права у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 289-300. – ISSN 0896-2491
1012645
  Верховський В.Н. Органічна хімія / В.Н. Верховський. – Вид. 13-е. – Київ, 1947. – 151с.
1012646
  Цвеєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвеєтков. – Київ, 1954. – 128с.
1012647
  Тюткало І.М. Органічна хімія / І.М. Тюткало. – 2-е вид. – К., 1961. – 204с.
1012648
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – К., 1963. – 219с.
1012649
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1964. – 236с.
1012650
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 6-е вид. – К., 1969. – 255с.
1012651
  Маковецький П.С. Органічна хімія / П.С. Маковецький, І.І. Грандберг. – Київ : Вища школа, 1975. – 176 с.
1012652
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – 18-те вид. – Київ, 1987. – 175с.
1012653
  Цветков Л.О. Органічна хімія : Підручник для 10 класу серед. школи / Л.О. Цветков; Л.О. Цвєтков. – 19-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 222 с. : іл.
1012654
  Домбровський А.В. Органічна хімія : Навч. посібник / А.В. Домбровський, В.М. Найдан. – Київ : Вища школа, 1992. – 503с. – ISBN 5-11-002504-5
1012655
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник для студ. і викладачів вищ. навч. закладів зооветеринарних факультетів / О.І. Кононський. – Київ : Сільгоспосвіта, 1994. – 528с. – ISBN 5-7987-0124-7
1012656
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2000. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
1012657
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 2-ге вид. – Львів : Центр Європи, 2001. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
1012658
  Кононський О.І. Органічна хімія : Практикум: Навч. посіб. для аграрних навч. закладів Ш-1V рівнів акредитації із спеціальностей "Ветеринарна медицина" / О.І. Кононський. – Київ : Вища школа, 2002. – 247с. – ISBN 966-642-104-6
1012659
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою):Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2002. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
1012660
  Глубіш П.А. Органічна хімія : Навчальний посібник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищ. навч. закладів / П.А. Глубіш; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : НМЦВО. – ISBN 966-646-036-X
Ч.1 : Аліфатичні і ароматичні вуглеводні. – 2002. – 296с.
1012661
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник / О.І. Кононський. – Київ : Дакор, 2003. – 568с. – ISBN 966-95845-4-Х
1012662
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. – Київ : Ірпінь : Перун, 2005. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
1012663
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 3-те вид., стереотипне. – Львів : Центр Європи, 2006. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
1012664
   Органічна хімія : підручник [для студентів хім. спец. ВНЗ] / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков. – Львів : БаК, 2009. – 996 с. – Бібліогр.: с. 990-991 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7065-87-4


  Подано основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглянуто шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.
1012665
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : підручник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн. закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Вид.4-те, стер. – Львів : Центр Європи, 2009. – 868 с. – ISBN 966-7022-19-6
1012666
  Гупало О.П. Органічна хімія : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5


  для студентів нехімічних спеціальностей
1012667
   Органічна хімія : методичні розробки для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Л.О. Вретік, Т.Г. Єжова]. – Київ : Київський університет, 2010. – 78 с.
1012668
  Боднарюк Ф.М. Органічна хімія : навч. посіб. : європ. кредит.-трансфер. система навч. процесу ; для студентів напрямів підгот. 6.090101 "Агрономія" та 6.060101 "Будівництво" / Ф.М. Боднарюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-вата природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184
1012669
  Біла Є.Є. Органічна хімія : [навч. посібник для студентів хімічних спец. ВНЗ] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
Ч. 3 : Гетерофункціональні сполуки / Є.Є. Біла, М.Д. Обушак. – 2011. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 198
1012670
  Бойчук І.Д. Органічна хімія : навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька ; Житомир. базовий фармацевт. коледж ім. Г.С. Протасевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 238, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-617-505-313-3
1012671
  Обушак М.Д. Органічна хімія : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
Ч. 2 : / М.Д. Обушак, Є.Є. Біла. – 2018. – 255, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 243-249. – Бібліогр.: с. 250-251
1012672
  Горічко М.В. Органічна хімія : загальний практикум : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / М.В. Горічко, Д.С. Мілохов, О.В. Шабликіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189. – ISBN 978-966-933-053-6
1012673
   Органічна хімія : цікаві задачі у бразил. стилі / М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. ; [уклад.]: В.В. Ткач, М.В. Кушнір, Н.М. Сторощук. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 150, [2] с. : іл. – На обкл., і тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7611-80-5
1012674
  Воронов С.А. Органічна хімія : підручник / С.А. Воронов, В.А. Дончак, А.М. Когут ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 487, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 481-486. – ISBN 978-966-941-593-6
1012675
   Органічна хімія в прикладах і задачах. – Київ : Вища школа, 1993. – 192 с.
1012676
  Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях : навч. посібник / О.О. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102
1012677
  Мархілевіч К.І. Органічна хімія. / К.І. Мархілевіч, К.Р. Чібісов. – Х, 1932. – 148с.
1012678
   Органічна хімія.. – 2-е. – Х.
вип. 1. – 1964. – 16с.
1012679
  Реформатський О.М. Органічна хімія. Короткий початковій курс з додатком практичних вправ. / О.М. Реформатський, 1931. – 178с.
1012680
  Сливка Н.Ю. Органічна хімія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Сливка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1]с. : іл. – Бібліогр.: с. 293. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-576-5
1012681
  Горічко М.В. Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко ; ред. Грицаюк О.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 351, [1] с. : табл. – Авт. не вказані на тит. арк. – Бібліогр.: с. 340 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-540-0
1012682
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручник для 6-го класу / Л.О. Цвєтков. – 4-е вид. – К., 1972. – 256с.
1012683
  Цвєтков Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Цвєтков, л.О. – 70е вид. – К., 1976. – 216с.
1012684
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – 15-е вид. – Київ : Радянська школа, 1983. – 176 с.
1012685
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – К., 1984. – 176с.
1012686
  Лаврук М.М. Органічне агровиробництво в Україні та світі: географічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 66-75. – ISSN 0868-6939
1012687
  Піддубна Д.С. Органічне виробництво - категорія реалізації конституційного положення щодо "якості харчових продуктів" // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 206-207. – ISBN 978-966-7957-18-6
1012688
  Кузняк Б.Я. Органічне виробництво - основа здоров"я людей і природи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 76-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
1012689
  Любинський О.І. Органічне виробництво продукції тваринництва // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 131-147. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
1012690
  Мельник В.О. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 238-241. – ISSN 2219-5521
1012691
  Кундрик В.А. Органічне господарювання Європейського Союзу в XXI столітті // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 375-. – ISBN 978-966-2075-11-3
1012692
  Піддубна Д.С. Органічне господарювання у 2016 році - головний напрям аграрної політики України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-419-269-6
1012693
  Краснова М.В. Органічне землеробство - спосіб правового забезпечення екологічної безпеки природокористування // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 126-130
1012694
  Поліщук А.Б. Органічне землеробство в Україні: історія та сучасність // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 55-63. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто історію становлення органічного землеробства в Україні, проаналізовано його сучасний стан і можливості розвитку в нашій державі. Встановлено, що органічне землеробство є перспективним напрямком економіки держави загалом і для ...
1012695
  Пилип Б.А. Органічне овочівництво в Україні: проблеми та перспективи // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 24-27. – ISSN 2313-0431
1012696
  Павленко О.П. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення / О.П. Павленко, О.Ю. Лещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 17-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1012697
  Сосницька Я. Органічне сільське господарство та його розвиток в Україні: суспільно-географічні аспекти / Я. Сосницька, Ю. Суровцова, О. Цуз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1012698
  Потапенко В.Т. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В.Т. Потапенко, О.М. Потапенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 58-65. – ISSN 2221-1055
1012699
   Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення : монографія / [Н.О. Багай, О.Г. Бондар, Н.С. Гавриш та ін.]. – Харків : Юрайт, 2020. – 307, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 7-8. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7450-13-8
1012700
  Голян В.А. Органічне сільськогосподарське виробництво в умовах децентралізації: фінансове та інституціональне забезпечення / В.А. Голян, Ю.Б. Заставний, Т.С. Миклуш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 23-30. – ISSN 2306-6792
1012701
  Заставний Ю.Б. Органічне сільськогосподарське виробництво як пріоритетний напрям розвитку сільських домогосподарств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 125-132 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1012702
  Тележенко Л.М. Органічне харчування / Л.М. Тележенко, С.Л. Колесніченко, Я.Г. Верхівкер // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 20-21 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв
1012703
  Ковалевський А.К. Органічний відпад в дібровах лісостепу України : Дис... канд. біолог.наук: / Ковалевський А.К.; Ан УРСР. Ін-т лісівництва. – К, 1952. – 223л. – Бібліогр.:л.214-223
1012704
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Посіб.для вчителів / П.А. Глубіш; Мін-во осв.Укра ни.Ін-т змісту і методів навчання.Держ.Академія легко пром-ті Укра ни. – Київ : ІЗМH. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.1. – 1997. – 320с.
1012705
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Навчальний посібник / П.А. Глубіш; МОУ. – Київ : ІЗМН. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.2. – 1997. – 220с.
1012706
  Маковецкий П.С. і Маковецький Ю.П. Органічний синтез на основі нафти, газу та вугілля / П.С. і Маковецький Ю.П. Маковецкий. – К., 1972. – 48с.
1012707
  Дрозд І.П. Органічні відходи і екологічна безпека: пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми / І.П. Дрозд, В.І. Скляренко, А.В. Гулий // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 45-55.
1012708
  Мерленко М І. Органічні добрива, виготовлені на основі сапропелю, та іх вплив на родючість дерново-підзолістого грунту і продуктивність сільскогосподарських культур в умовах Західного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.04 / Мерленко І.М. ; Укр. Акад. аграрн. наук. – Харків, 1985. – 16 с.
1012709
  Кириченко О.М. Органічні закони: поняття та ознаки, їх місце в системі джерел права України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-32.
1012710
  Литвиненко Л.М. Органічні каталізатори / Л.М. Литвиненко, В.А. Савьолова. – Київ : Знання, 1979. – 64 с.
1012711
  Буданский С.В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Буданский С. В.; НАН України, Наук.техн. концерн "Ін-т монокристалів". – Х., 1999. – 18л.
1012712
  Бойко О.В. Органічні оптичні сенсори фізичних величин / О.В. Бойко, З.Ю. Готра, А.В. Фечан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – № 915. – С. 56-65. – (Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації). – ISSN 0321-0499
1012713
  Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі / А.Т. Пилипенко. – Київ : Вища школа, 1972. – 216 с.
1012714
  Косінова О. Органічність взаємодії мистецтв у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 165-171


  У статті розглядається творчість Тараса Шевченка - поета, художника, музиканта, фольклориста-етнографа, археолога, історика. У центрі уваги - синтез літературного, музичного та образотворчого мистецтв у поетичних та прозових творах автора. В статье ...
1012715
  Кузьміна І. Органічність функціонування музичного аспекту в поетичній творчості Павла Тичини / І. Кузьміна, Ю. Коляда // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634
1012716
  Німилович О. Органна музика у творчості Володимира Губи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 144-151. – ISSN 2308-4634
1012717
  Ройзман Л.И. Органная культура Эстонии / Л.И. Ройзман. – Москва : Музгиз, 1960. – 88 с.
1012718
  Хрієнко Микола Органний акорд Кунаширу : дива заморські // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 116-117 : Фото
1012719
  Иржанов С.Д. Органные культуры в вирусологических исследованиях / С.Д. Иржанов, Я.Е. Хесин. – Москва : Медицина, 1977. – 160 с. : ил.
1012720
  Тухсанов Э. Органо-минеральное удобрение на основе аммонизации выветрелых углей и суперфосфата (гумофос) : Автореф... канд. хим.наук: / Тухсанов Э.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1967. – 22л.
1012721
  Тюлин А.Ф. Органо-минеральные коллоиды в почве, их генезис и значение для корневого питания высших растений. / А.Ф. Тюлин. – Москва : АН СССР, 1958. – 52 с.
1012722
  Слісенко О.В. Органо-неорганічні гідрогелі: синтез, властивості, перспективи використання // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 71-85. – ISSN 0041-6045
1012723
   Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру / В.Л. Будзінська, С.С. Іщенко, Є.В. Лебедєв, В.В. Мужев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 60-65. – Библиогр.: с. 65. – ISSN 0041-6045
1012724
   Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро-оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту [хімічна формула] / Ю.Ю. Шлапа, С.О. Солопан, Є.В. Одинець, А.Г. Білоус // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – С. 99-103. – ISSN 0041-6045
1012725
  Абдуллаева Т.М. Органогенез изолированных листьев и возможности его регулирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдуллаева Т.М. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 18 с.
1012726
  Огар В. Органогенні споруди карбону Донецького басейну та деякі особливості їх формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано різновікові органогенні споруди карбону Донецького басейну. Порівняно їх палеотектонічну позицію у Донецькому басейні та в деяких регіонах Європи і Північної Америки. Розглянуто дві основні моделі, які пояснюють виникнення та розвиток ...
1012727
  Лупачев А.В. Органогенные надмерзлотно-аккумулятивные горизонты криоземов тундр севера Якутии / А.В. Лупачев, С.В. Губин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 57-68 : табл., рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
1012728
   Органогенные постройки девона Белоруссии. – Минск, 1984. – 236с.
1012729
  Болгова Г.В. Органогенные постройки кембрия Южного Тянь-Шаня и их палеоальгологическая характеристика : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.09 / Болгова Г. В.; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т геол. и геофиз.). – Новосибирск, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1012730
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А. Дринберг. – М., 1976. – 141с.
1012731
  Натансон Э.М. Органозоли металлов в углеводородных средах : Автореф... докт. химич.наук: / Натансон Э.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 29 с.
1012732
  Зоетман Б. Органолептическая оценка качества воды = Sensory Assessment of Water Quality / Б. Зоетман ; пер. З. Н. Макаренко. – Москва : Стройиздат, 1984. – 68 с.
1012733
  Добринская Л.А. Органометрия некоторых видов рыб Обского бассейна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Добринская Л.А. ; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1964. – 18 с.
1012734
  Добринский Л.Н. Органометрия птиц Субарктики Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Добринский Л.Н.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1962. – 47л.
1012735
  Стадник В.І. Органон філософії / В.І. Стадник. – Львів : Логос, 1997. – 56с.
1012736
  Гарновский А.Д. Органопсевдогалогениды в современной координационной химии // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-55. – (Хімія ; Вип. 33)


  Обсуждаются свойства и методы получения органопсевдогалогенидов, а также разнообразных координационных соединений на их основе.
1012737
  Харитонов Н.П. Органосиликатные композиции / Н.П. Харитонов, В.А. Кротиков, В.В. Островский. – Ленинград : Наука, 1980. – 90 с.
1012738
  Завин Б.Г. Органосиликатные материалы / Б.Г. Завин. – Москва : Знание, 1986. – 32 с.
1012739
  Куприна Н.И. Органоспецифические антигены в печени и экспериментальных гепатомах : Автореф... канд. биол.наук: / Куприна Н.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея АМН СССР. – М., 1965. – 25л.
1012740
   Органотерапевтический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типо-Хромо-Литография В.В. Шварц, 1907. – V, 173 с.
1012741
  Блюмхардт А. Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Блюмхардт А.; Блюмхард Александр ; Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2002. – 224 л. – Библиогр.: л.: 205 - 224
1012742
  Медведев В.Г. Органы власти и управления антисоветских государственных образований Востока и Юга России в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.125-134. – ISSN 1811-9018
1012743
   Органы власти и управления, осуществляющие руководство отраслями АПК Казахской ССР. – Алма-Ата, 1987. – 90с.
1012744
  Крошилов А.А. Органы военного управления на Украине в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Крошилов А.А.; Пермский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Пермь, 1981. – 16л.
1012745
  Яшин С.В. Органы военных сообщений в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0042-8779
1012746
  Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах. Документы архивов ФСБ России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-52. – ISSN 0130-3864
1012747
  Потарикина Л.Л. Органы государственного контроля Украинской ССР в условиях строительства социализма (1917-1934 гг.) : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01 / Потарикина Л.Л.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1972. – 40л.
1012748
  Соколов Д.С. Органы государственного регулирования страхового рынка: их успехи и ошибки (международный опыт) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 31-35. – ISSN 1684-2618
1012749
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР / М.Х. Кебеков. – М, 1981. – 102с.
1012750
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР и их система. (По материалам Сев.-Осет. АССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук: 711 / Кебеков М.Х.; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
1012751
  Лазарев Б.М. Органы государственного управления в СССР. / Б.М. Лазарев. – Москва, 1978. – 47с.
1012752
  Теплова Н.А. Органы государственного управления промышленностью в СССР / Н.А. Теплова. – М, 1960. – 38с.
1012753
  Мозохина А.Г. Органы государственного управления промышленностью в старанах -- членах СЭВ. / А.Г. Мозохина. – М., 1972. – 248с.
1012754
  Марчук В.М. Органы государственного управления УССР да современном этапе / В.М. Марчук. – Киев, 1964. – 192 с.
1012755
  Севостьянова И.Е. Органы государственного управления: судебная власть // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-34. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
1012756
  Шиманская Н.А. Органы государственной безопасности в организации и развитии партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Шиманская Наталья Анатольевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 15 назв.
1012757
  Чжан Чжун-линь Органы государственной власти в городах СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чжан Чжун-линь; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 16л.
1012758
   Органы государственной власти и государственного управления Калмыцкой автономной области и документирование их деятельности (1920-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов К. Н,; Максимов К. Н,; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1971. – 32л.
1012759
  Шеремет К.Ф. Органы государственной власти и управления / К.Ф. Шеремет. – М, 1977. – 48с.
1012760
   Органы государственной власти и управления Молдавской ССР. – Кишинев, 1976. – 206с.
1012761
  Бугай Н.Ф. Органы защиты завоеваний Октября. / Н.Ф. Бугай. – М., 1982. – 176с.
1012762
  Догель А.С Органы защиты организма от самоотравления / [соч.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1909. – [4], 47 с. : ил. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Н.А. Котляревского, пр.-доц. В.В. Сперанского и проф. В.М. Шимкевича)
1012763
  Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев. – Ташкент, 1987. – 182с.
1012764
  Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному праву : автореф. дис. .. канд. юрид. наук / Валеева Р.Х. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1012765
  Сопина Р.Д. Органы КК-РКИ Урала в борьбе за воспитание у рабочих промышленности социалистического отношения к труду в годы первой пятилетки (1928-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сопина Р.Д.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 24л.
1012766
  Бабичев И.В. Органы местного самоуправления муниципального образования как публично-правовая система: некоторые вопросы институционализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-81. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1012767
  Умаров К.У. Органы милиции - основные органы дознания. (По материалам УзССР). : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Умаров К.У.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 28л.
1012768
   Органы народного контроля. – Минск, 1982. – 303с.
1012769
  Манукян М.Н. Органы народного контроля в борьбе за построение коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Манукян М.Н.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 34л.
1012770
  Горин В. Органы народного контроля в СССР / В. Горин, В. Степанов. – Москва, 1969. – 48с.
1012771
  Шорина Е.В. Органы народного контроля СССР в борьбе за укрепление дисциплины и социалистической законности / Е.В. Шорина. – М, 1969. – 38с.
1012772
  Карпенко Н.Ф. Органы народного контроля УССР в борьбе за осуществление ленинского плана построения социализма (1920-1934 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Карпенко Н.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 36 с.
1012773
  Попов Н.Н. Органы народного контроля. / Н.Н. Попов. – Л., 1968. – 40с.
1012774
  Михелькис А.Я. Органы народной власти в восстании, руководимом Емельяном Пугачевым в 1773-1775 годах. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Михелькис А.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 16л.
1012775
  Рамазанов Б.Р. Органы народовластия / Б.Р. Рамазанов. – Алма-Ата, 1972. – 112с.
1012776
   Органы научно-технической информации стран -- членов центра. – Москва, 1971. – 288с.
1012777
   Органы общесвенной самодеятельности как форма социалистической демократии. – М., 1988. – 237с.
1012778
  Кулагин Иван Сергеевич Органы партийно-государственного контроля - боевые помощники партии в подъеме промышленного производства (1963-1965 гг.) (На мат. Закарпат., Ивано-Франков. и Львов. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кулагин Иван Сергеевич; Ин-т истории партии КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1973. – 27л.
1012779
  Раджабов Р.А. Органы партийно-государственного контроля Азербайджанской ССР в борьбе за построение социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 30л.
1012780
  Анисимова Марина Федоровна Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 22 с.
1012781
  Анисимова М.Ф. Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики. (1921-1925). : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1991. – 200 л. – Библиогр.: л. 179-200
1012782
  Марков В.С. Органы партийного комитета / В.С. Марков. – Москва : Политиздат, 1986. – 142 с.
1012783
  Москаленко И.М. Органы партийного контроля в период строительства социализма / И.М. Москаленко. – Москва, 1981. – 169 с.
1012784
  Рыжаков Д.Г. Органы политического сыска дореволюционной России в англоязычной историографии (вторая половина ХХ в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 166-169. – ISSN 0042-8779
1012785
  Ломов В.С. Органы предварительного расследования в Советском государстве до издения Декрета о суде №1 / В.С. Ломов. – Волгоград, 1976. – 47с.
1012786
  Мурашин Геннадий Алексанрович Органы прокуратуры в механизме советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01-02 / Мурашин Геннадий Алексанрович; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государсвта и права. – Киев, 1972. – 28л.
1012787
  Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме Советского государства / Г.А. Мурашин. – Киев, 1972. – 178с.
1012788
  Маляров М.П. Органы прокуратуры в СССР: Пособ. для слуш. / М.П. Маляров. – М., 1975. – 96с.
1012789
  Ковалев В.А. Органы расследования и судебная система Великобритании / В.А. Ковалев. – М, 1985. – 49с.
1012790
  Закружный А.А. Органы снабжения и сбыта / А.А. Закружный. – Минск, 1983. – 224с.
1012791
  Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе / П.Т. Василенков. – Москва, 1967. – 302с.
1012792
  Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления / Ю.М. Козлов. – М, 1960. – 151с.
1012793
  Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный период / Ц.А. Ямпольская ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 228 с.
1012794
  Манохин В.М. Органы советского государственного управления. Вопросы формирования / В.М. Манохин. – Саратов, 1962. – 164с.
1012795
  Абова Т.Е. Органы Советского общенародного государства / [Т.Е. Абова, Б.Н. Габричидзе, Т.Н. Добровольская и др. ; редкол.: Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – 344 с.
1012796
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М, 1968. – 38л.
1012797
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 38л.
1012798
  Айзенберг А.М. Органы социалистического государства / А.М. Айзенберг, М.И. Хмелин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1961. – 73 с. – Библиогр.: с. 72 и в подстроч. примеч.
1012799
  Чугунов А.И. Органы социалистического контроля РСФСР. 1923-1934 гг. / А.И. Чугунов. – Москва, 1972. – 472с.
1012800
  Бурдина Е. Органы судейского сообщества в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
1012801
  Астанин Л.П. Органы тела млекопитающих и их работа / Астанин Л.П. – Москва : Советская наука, 1958. – 352 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 325-349
1012802
  Зинуров Р.Н. Органы уголовной юстиции царской России и их взаимодействие в дореволюционный период (1722-1864) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-14
1012803
  Белинский В.Е. Органы управления акционерных компаний. Сравнительное обозрение законодательств / В.Е. Белинский. – Варшава : Варшав. тип. и лит., 1891. – 63 с. – Библиогр.: с. 61-62
1012804
  Повилейко Р.П. Органы управления и инструмент. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1965. – 89с.
1012805
   Органы управления и статус гражданина. – Алма-Ата, 1988. – 174с.
1012806
   Органы управления отраслью "Геологоия и разведка недр" от Геолкома до Министерства геологии СССР. – Л., 1990. – 686с.
1012807
  Зиновьев Ф.В. Органы управления сельскохозяйственным производством / Ф.В. Зиновьев. – К, 1985. – 136с.
1012808
  Туй Ван Чан Органы управления туризмом во Вьетнаме // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 146-155. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1012809
  Кошлина М. Органы финансового контроля: история создания и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
1012810
  Морозов Л.Ф. Органы ЦКК - НК РКИ в борьбе за совершенствование советского государственного аппарата / Л.Ф. Морозов, В.П. Портнов. – М., 1964. – 220с.
1012811
  Минеева Т.Г. Органы чрезвычайной юстиции в эпоху формирования английского абсолютизма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
1012812
  Дислер Н.Н. Органы чувст системы боковой линии и их значение в поведении рыб. / Н.Н. Дислер. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 311с.
1012813
  Макаренко Ю.А. Органы чувств и автоматы / Ю.А. Макаренко. – М, 1966. – 32с.
1012814
  Третьяков Д.К. Органы чувств речной миноги / Д.К. Третьяков. – Одесса, 1915. – с.
1012815
  Крейбиг Органы чувств человека / Крейбиг. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. – 134 с.
1012816
  Фролов Ю.П. Органы чувств. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1952. – 103с.
1012817
  Симкин Л.С. Органы юстиции и суды: борьба с преступностью / Л.С. Симкин. – М., 1988. – 126с.
1012818
  Бажанов А.Т. Органы юстиции Парижской Коммуны / Бажанов А.Т. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1971. – 13 с.
1012819
  Лукашук И.И. Органы, представляющие государство при заключении международных договоров / И.И. Лукашук. – Киев, 1965. – 93 с.
1012820
  Алферов А.В. Оргатехника / А. В. Алферов, И. С. Резник, В. Г. Шорин ; под общ. ред. проф. В. Г. Шорина. – Москва : Знание, 1973. – 320с. – (Наука и управление 6)
1012821
  Павленко В.Н. Оргинизация компьютерной поддержки процессов формирования траектории обучения студентов в технических вузах / В.Н. Павленко, Ю.М. Ткаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 98-102. – ISSN 1814-4225
1012822
  Українка Л. Оргія : Драматичні поеми / Л. Українка. – Київ : Основи, 2001. – 772с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-122-1
1012823
  Харламова Татьяна Оргкомитет премии: каждый раз - это выход на новые рубежи : лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-31
1012824
  Коваленко В.М. та інш. Оргнанізаційно-економічні аспекти розвитку кредитних спілок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.104-109
1012825
  Касымбеков Пулатбек Оргнизация автоматизированого решения задач технико-физического планирования сельскохозяйственого производства (на примере сельскохозяйственных предприятий УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Касымбеков Пулатбек ; МВ и ССО УССР , Киевск. ин-т им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1982. – 18 с.
1012826
  Прокофьев А.В. Орготехника в АСУ / А.В. Прокофьев. – М., 1975. – 64с.
1012827
  Чернявская Е.И. Оргпнизационное обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия в трансформационной экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.286-292
1012828
  Тарасов В.Г. Оргструктура и хозрасчет объединений / В.Г. Тарасов. – М., 1983. – 64с.
1012829
  Ассонов Г.Ф. Оргструктуры управления в условиях рынка / Г.Ф. Ассонов, Л.В. Бурлакова. – Київ : УкрНИИНТИ, 1991. – 30 с. – (Серия "Рыночная экономика" ; вып. 1)
1012830
  Сергеева Надежда Андреевна Оргтехника : Рек.указ.литературы в помощь лектору / Сергеева Надежда Андреевна. – Москва : Знание, 1977. – 24с.
1012831
   Оргтехника. – М., 1978. – 333с.
1012832
  Кривоногов Ю.А. Оргтехника / Ю.А. Кривоногов. – Киев, 1978. – 208 с.
1012833
   Оргтехника в управлении. – М., 1975. – 183с.
1012834
  Качалина Л.Н. Оргтехника на службе управления. / Л.Н. Качалина. – М, 1980. – 64с.
1012835
  Исанчурин Р.А. Оргтехнические средства оперативного управления. / Р.А. Исанчурин, И.А. Волкова. – М, 1978. – 136с.
1012836
  Сенченко М. Оргтехнології трансформації соціально-політичних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
1012837
  Касицкий И.Я. Оргтехплан машиностроительного завода. Основные вопросы методики планирования орг.-техн. мероприятий / И.Я. Касицкий. – М., 1953. – 200с.
1012838
  Шутяк Софія Оргуська конвенція допомагає громадським організаціям захищати екологічні права // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 92-95
1012839
  Іваничук Роман Орда : Історичний роман / Іваничук Роман. – Київ : Український Центр духовної культури, 1994. – 192с. – 5668. – (Сер."Український історичний роман"). – ISBN 5-7707-5382-7
1012840
  Лагунов К.Я. Ордалия. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1970. – 255с.
1012841
  Цхадая З. Ордалії : Засіб і мета у поезії Рауля Чілачави // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-143.
1012842
  Ковальова С.Г. Ордалії у правосвідомості варварських народів Європи V–VIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 41-44. – ISSN 2219-5521
1012843
  Михайленко А.Г. Ордалія : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 350 с.
1012844
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Президент України П. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова орденом "За мужність" III ...
1012845
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  Президент України П.О. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова (вихованець ...
1012846
  Светлишин Н.А. Орден "Победа" - полководцам / Н.А. Светлишин. – Москва : Знание, 1988. – 238 с.
1012847
  Воронін В.М. Орден Богдана Хмельницького 1943 року. Українське наповнення останнього полководницького ордена СРСР // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 18-24. – ISSN 0320-9466
1012848
  Симонова Л.С. Орден в твоем доме / Л.С. Симонова. – Москва, 1987. – 172с.
1012849
  Розумюк В. Орден єзуїтів // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 313-314. – ISSN 0869-3587
1012850
  Папазова А.В. Орден єзуїтів в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 107-110. – ISSN 2076-1554
1012851
  Резниченко Г.И. Орден за бой. / Г.И. Резниченко. – М., 1987. – 158с.
1012852
  Блинова Т.Б. Орден иезуитов в Белоруссии - крупный вотчинник и эксплуататор народных масс : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Блинова Т.Б.; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 30л.
1012853
   Орден Італійської республіки вручено ректорові нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  На грудневому засіданні Вченої Ради університету Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Фабріціо Романо за дорученням Президента Італійської Республіки оголосив про присвоєння Почесного звання Командора і вручив Орден ...
1012854
  Гриценко М. Орден княгині Ольги - Ларисі Івшиній // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)
1012855
  Смирнов И. Орден красного знамени-комсомолу / И. Смирнов. – [Москва] : Молодая гвардия, 1954. – 128 с. – (Четыре ордена Ленинского комсомола)
1012856
  Земной В.П. Орден Ленина / В.П. Земной. – Саратов : Саратовское краевое изд-во, 1936. – 78 с.
1012857
   Орден Ленина на знамени Баку. – Баку, 1980. – 159с.
1012858
   Орден на знамени. – Минск, 1985. – 190с.
1012859
  Крисюк М. Орден на прапорі / М. Крисюк. – Київ, 1949. – 92с.
1012860
  Горбунова А. Орден огня : фантаст. роман / Анастасия Горбунова. – Киев : Євшан-зілля, 2008. – 172, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2152-06-7
1012861
   Орден Святого Станіслава : Хроніка: січень-червень 2002. – Київ : Великий Пріорат Ордену Святого Станіслава в Україні, 2002. – 76с.
1012862
  Кононенко О.Т. Орден Сестер Бенедиктинок в Україні: витоки і сучасність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  "Орден Сестер Бенедиктинок" - це один з найстаріших середньовіч- них чернечих орденів, котрому виповнилося понад 1500 років від часу його заснування. Важливим для їх розуміння місії та особливостей ор- дену є з"ясування історичних обставин появи ...
1012863
  Савицька О. Орден Травня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 11


  Відомого українського перекладача, поета і дипломата Сергія Борщевського нагороджено "За заслуги" Аргентинською Республікою.
1012864
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А.Я. Блатин. – 2-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1952. – 88 с. – На обл. авт. не указан
1012865
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А. Блатин. – [Москва] : Молодая гвардия, 1955. – 96 с. – (Четыре ордена Ленинского комсомола)
1012866
   Орден трудовой славы. – Москва, 1943. – 63с.
1012867
  Лазаренко В. Орден УНСО "За заслуги" ("Пустельний хрест") // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-37. – ISSN 1811-542X
1012868
  Тишкевич Є. Ордена вранішнього сонця удостоєні професори КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  За внесок в українсько-японську співпрацю Уряд Японії відзначив чотирьох громадян України, серед яких професори КНУ імені Тараса Шевченка. Орденом Вранішнього Сонця 3 ступеня нагороджені: проф. Інституту філології, зав. кафедри китайської, корейської ...
1012869
   Ордена Дружбы народов Академия наук Литовской ССР. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 220 с.
1012870
  Петерс Я.Я. Ордена и инфаркты / Я.Я. Петерс. – Рига, 1990. – 148с.
1012871
  Кузнецов А.А. Ордена и медали России / А.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1985. – 174с.
1012872
  Кузнецов А. Ордена и медали России. Орден Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 232-233. – ISBN 5-7707-1061-6
1012873
   Ордена и медали Союза ССР. – Москва : Известия, 1984. – 192 с.
1012874
  Васильев А.Н. Ордена и медали СССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1940. – 11с.
1012875
  Лобода В.Ф. Ордена и медали СССР : справочник / В.Ф. Лобода, И.П. Каргальцев. – М : Военное издательство, 1950. – 238 с.
1012876
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 311с.
1012877
   Ордена и медали СССР. – М., 1982. – 236с.
1012878
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 302с.
1012879
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР. / Г.А. Колесников, М А. Рожков, . – 4-е изд., сокр. – Минск, 1986. – 126с.
1012880
   Ордена и медали СССР. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Планета
Вып. 3. – 1975. – 22 л., 8 с. : 22 цветных открытки + 1 обл. + 1 л. тект. вклад.
1012881
  Добровольская Л.И. Ордена и награды академика И.И. Косоногова в собрании Государственного Эрмитажа // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 175-182
1012882
  Академия Ордена Ленина Академия художеств Союза ССР : Почетные члены / Академия, художеств Союза, ССР. – Москва : Советский художник, 1976. – 72 с.
1012883
  Академия Ордена Ленина Академия художеств СССР. XXXIX сессия : июньский (1983 года) пленум ЦККПСС и проблемы развития многонационального советского изобразительного искусства. Материалы / Академия, художеств СССР; Отв. ред.: А.С. Федоров. – Москва : Искусство, 1984. – 288 с.
1012884
   Ордена Ленина гражданская авиация. – М., 1967. – 560с.
1012885
  Институт Ордена Ленина институт кибернетики / Институт, Киев кибернетики. – Киев, 1976. – 47с.
1012886
  Институт Ордена Ленина Институт проблем управления / Институт, проблем управления. – М., 1974. – 120с.
1012887
  Фомин А.А. Ордена Ленина колхоз "Грузия" Херсонской области / А.А. Фомин. – Симферополь, 1974. – 152с.
1012888
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1953. – 304 с.
1012889
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1954. – 312 с.
1012890
  Герасимов Д.Д. Ордена Ленина колхоз "Россия" Крымской области / Д.Д. Герасимов. – Симферополь, 1971. – 120с.
1012891
   Ордена Ленина Красноярский край. – М., 1968. – 255 с.
1012892
   Ордена Ленина Ленинградский военный округ. – Л., 1968. – 568с.
1012893
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 2-е, испр. и доп. – М., 1977. – 572с.
1012894
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 3-е, испр. и доп. – М., 1985. – 621с.
1012895
   Ордена Ленина Московский округ ПВО. – М., 1981. – 319с.
1012896
  Чабан Д.Г. и Михеев Е.К. Ордена Ленина совхоз "Герои Сиваша" / Д.Г. и Михеев Е.К. Чабан. – Симферополь, 1973. – 127с.
1012897
  Федотов М.М. Ордена Леніна колгосп "Дружба" Львівської області. / М.М. Федотов, М.І. Ярмола. – Львів, 1973. – 80с.
1012898
  Гладкоскок Я.Я. Ордена Леніна радгосп "Комінтерн" Харківської області / Я.Я. Гладкоскок. – Х, 1971. – 88с.
1012899
  Царенко М. Ордена на фюзеляже // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 26-29. – ISSN 1811-542X


  Использование фалеристических мотивов в качестве авиационных опознавательных знаков.
1012900
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – Москва, 1972. – 208с.
1012901
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1980. – 223с.
1012902
  Матвеев В.В. Ордена Союза ССР / В.В. Матвеев. – К., 1978. – с.
1012903
   Ордена Трудового Красного Знамени ин-тут физиологии растений им. К.А. Тимирязвева. – Москва : Наука, 1976. – 64с.
1012904
   Ордена Трудового Красного Знамени Институт органического синтеза 1957-1981. – Рига : Зинатне, 1982. – 234 с.
1012905
  Институт Ордена Трудового Красного Знамени Институт проблем материаловедения. / Институт, материаловедения. Киев проблем; Трефилов В. И. – К., 1976. – 80с.
1012906
   Ордена Трудового Червоного прапора Інститут електрозварювання ім. Б. Є. Патона. – К., 1959. – 159с.
1012907
  Білинець П.Ю. Ордена Трудового Червоного Прапора колгосп "За нове життя" / П.Ю. Білинець. – Ужгород : Карпати, 1973. – 176 с. : іл. – (Передові господарства України)
1012908
  Єфімов О.М. Ордени бойової слави / О.М. Єфімов. – К, 1985. – 48с.
1012909
   Ордени і медалі Союзу РСР = Ордена и медали Союза ССР / [сост.: В.В. Матвєєв]. – Київ : Вища школа, 1982. – 303 с. : кол. іл. – Назва і текст парал. укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
1012910
  Даскалов С.Ц. Орденоносец / С. Даскалов ; пер. с бол. А. Эмильева. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 151 с. : ил.
1012911
   Орденоносна Одещина. – Одеса, 1959. – 168с.
1012912
   Орденоносні комсомольські організації України. – Київ, 1958. – 136с.
1012913
   Орденоносное Оренбуржье. – Челябинск, 1968. – 392с.
1012914
  Сафьян Б.И. Орденоносный 2Печатный Двор". / Б.И. Сафьян, З.Б. Марвиц. – М., 1969. – 112с.
1012915
  Тырановец В.С. Орденоносный колхоз / В.С. Тырановец, Е.И. Поляруш. – М., 1939. – 80с.
1012916
  Боднарюк Б. Орденське чернецтво XI-XIV ст.: епоха розквіту та домінування у західноєвропейському соціумі (I) // Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – № 7. – С. 55-64
1012917
  Буйских А.В. Ордер в античній архітектурі : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Буйских А. В. ; АН України, Ін-т археології. – Київ, 1993. – 17 с.
1012918
  Костыря И.С. Ордер на вселение: повесть / И.С. Костыря. – К., 1985. – 279с.
1012919
  Муратов Н.Г. Ордер на доверие / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1970. – 316с.
1012920
  Богданов В.Л. Ордер на квартиру : двенадцать тысяч мнений читателей о жил. пробл. / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – Москва : Мысль, 1988. – 207, [1] с.
1012921
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-61. – ISSN 0130-321Х
1012922
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 73-74. – ISSN 0130-321Х
1012923
  Туманова З.А. Ордер на мир. Хроника одного дома. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1974. – 191с.
1012924
  Гуревич Г.И. Ордер на молодость / Г.И. Гуревич. – М., 1990. – 254с.
1012925
   Ордер на убийство. – М., 1990. – 397с.
1012926
  Шекли Р. Ордер на убийство : Сборник научно-фантастических рассказов / Р. Шекли. – Москва : Политиздат, 1991. – 96с.
1012927
  Гарнери А. Ордера гражданской архитектуры: Джакомо Бароцци да Виньола в сопоставлении с Витрувием, Палладио. Серлио и Скамоцци / А. Гарнери. – Киев, 1937. – 132 с.
1012928
  Аксеновская Л.Н. Ордерное понимание организационной культуры // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.25-32. – ISSN 0205-9592
1012929
  Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги / Е.Ю. Трегубенко; Мин-во образования РФ; Ярославский гос.ун-тет им.П.Г.Демидова. – Ярославль, 2002. – 104 с. – ISBN 5-8397-0234-Х
1012930
  Дубинский-Мухадзе Орджоникидзе / Дубинский-Мухадзе. – Изд. 2-е, испр. – М, 1967. – 334с.
1012931
  Разгон И.М. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов на Северном Кавказе / И.М. Разгон. – М, 1941. – 332с.
1012932
  Сенюшкин К.Д. Орджоникидзеабардский район Таджикской ССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Сенюшкин К.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 28л.
1012933
  Дубинський-Мухадзе Орджонікідже / Дубинський-Мухадзе. – Київ, 1970. – 328с.
1012934
   Орджонікідзе : більшовицький приклад молоді. – Київ : Вид. ЦК ЛКСМУ Молодий більшовик, 1938. – 292 с., 6 л. портр., 1 л. карт. іл. : портр., іл., карт.
1012935
  Величко В.Є. Ординальні ідеали та структурні властивості напівгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається зв"язок природного часткового упорядкування класів еквівалентностей Гріна із напіврешітками ідеалів (лівих, правих, двобічних) напівгруп.
1012936
  Романчик Р.Э. Ординарный профессор Александр Дмитриевич Дуличенко : Биобиблиография / Ромаш Э. Романчик; Тартуский ун-т, Каф. славянской филологии; Вступ. статья А.Ф. Журавлева; Под ред. О.В. Никитина. – Тарту, 2006. – 285с. – Парал. тит. лист на англ. яз.
1012937
  Пухов В.А. Ординатор : повести / В.А. Пухов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 207с.
1012938
  Мельничук І.А. Ординський та кримський напрями у зовньополітичній стратегії Литви (кінець XIV - кінець XV ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 342-345. – ISBN 978-966-493-676-4
1012939
  Ропот В.Ф. Ордовик Белоруссии / Ропот В.Ф., Пушкин В.И. ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т, IGCP IUGS UNESCO, project № 86. – Минск : Наука и техника, 1987. – 233, [1] с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 223-232
1012940
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1972. – 242с.
1012941
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
2. – 1973. – 100с.
1012942
  Ульст Р.Ж. Ордовик Латвии / Р.Ж. Ульст. – Рига, 1982. – 294с.
1012943
   Ордовик Приполярного Урала. – Свердловск, 1990. – 196с.
1012944
   Ордовик Приполярного Урала : Палеонтология; монография. – Свердловск : УрО АН СССР, 1991. – 241с.
1012945
   Ордовик Сибирской платформы. – Новосибирск, 1989. – 214с.
1012946
  Четверикова Н.П. Ордовикские и силурийские отложения западной части Центрального Казахстана / Н.П. Четверикова. – М, 1960. – 100с.
1012947
  Занин Ю.Н. Ордовикские и силурийские отложения Иркутского амфитеатра / Ю.Н. Занин. – Новосибирск : Наука, 1970. – 219с.
1012948
  Каипов А.Д. Ордовикский вулканизм и медноколчеданное оруденение Акбастау-Кусмурунского рудного поля / А.Д. Каипов, А.К. Каюпов. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 191с.
1012949
  Шадрин Леонид Федорович Ордовские отложения северной части полярного Урала и их корреляция с ордовиком уральских субрегионов и других областей : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Шадрин Леонид Федорович; Уральск. науч. центр. – Свердловск, 1979. – 24л.
1012950
  Ахонина В.С. Орегон : Бобровый штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 119-126. – ISSN 0321-2068
1012951
   Орел-город. – Тула, 1967. – 184с.
1012952
  Беляков С. Орел : рассказ о нашем городе / Сергей Беляков. – Орел : Изд-во Обкома ВКП[б] и Оргкомитета Презид. Верховн. Сов. РСФСР, 1939. – 129 с. : ил., 1 табл.
1012953
  Сидельникова З.Я. Орел / З.Я. Сидельникова. – Орел : Приоркское книжное изд-во, 1964. – 56с. : Ил. – Авт. на обкл. не вказ.
1012954
  Федоров С.И. Орел / С.И. Федоров. – Москва, 1969. – 192 с.
1012955
  Теодору Р. Орел / Р. Теодору. – Бухарест, 1975. – 48с.
1012956
  Эсхель А.А. Орел : поэма / А.А. Эсхель. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1977. – 80 с.
1012957
  Шмелев И. Орел : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 16-24


  Справка о писателе Шмелеве Иване Сергеевиче (1873-1950)
1012958
  Сатклиф Р. Орел девятого легиона / Р. Сатклиф. – Л., 1990. – 239с.
1012959
  Баруздин С.А. Орел и вертолет : рассказы о животных / С.А. Баруздин. – Москва : Детская литература, 1979. – 96 с.
1012960
  Батров А. Орел и Джованни : рассказы / А. Батров; А. Батрв ; рис. А. Тарана. – Москва : Детгиз, 1956. – 80 с.
1012961
   Орел и кошка. – М., 1991. – 30с.
1012962
  Крылов И.А. Орел и крот / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
1012963
  Ракитин В.Г. Орел и осел. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1958. – 46с.
1012964
  Яременко В. Орел Лідія Григорівна (- етнограф) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1065-1066. – ISBN 978-966-8567-14-8
1012965
  Перебийніс П. Орел між червоних прапорців // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 12


  Над сторінками книжки "Іван Чендей у колі сучасників".
1012966
  Никифоров Г.П. Орел молодой / Г.П. Никифоров. – Владимир, 1962. – 175с.
1012967
  Гагиев Г.А. Орел над скалой : стихи, поэма / Г.А. Гагиев; пер. с ингуш. Д.Долинского. – Грозный, 1976. – 74 с.
1012968
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 335 с.
1012969
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце. / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 320 с.
1012970
  Алиева Ф.Г. Орел точит клюв о камень. Родовой герб : романы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Михайловой ; ил. Д. Шимилис. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 575 с. : ил., портр.
1012971
  Бикчентаев А.Г. Орел умирает на лету : повесть : о Герое Советского Союза А. Матросове : для сред. и ст. школьного возраста / А.Г. Бикчентаев ; ил.: В. Королевский. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 262 с. : ил.
1012972
  Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест. / Р.В. Кинжалов. – СПб., 1991. – 184с.
1012973
   Орел, ушедший в небо // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 16 - 22 октября (№ 35)


  Статья о дважды Герое Советского Союза Амет-Хане Султане (1920-1971), родившемся 100 лет тому назад, 20 октября 1920 г. (по другим данным - 25 октября), в крымском городе Алупка. Два народа считают его своим сыном, гордятся великим летчиком, а его имя, ...
1012974
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 1. – 1961. – 343 с.
1012975
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 2. – 1961. – 334 с.
1012976
  Игнатов Ф.Ф. Оренбург - Каспий. Очерк-путеводитель / Ф.Ф. Игнатов, К.В. Телятов. – Алма-Ата, 1978. – 136с.
1012977
  Борисов А.Я. Оренбург : справочник-путеводитель / А.Я. Борисов. – Оренбург : Южно-Уральское книжное издательство, 1968. – 167 с. : ил.
1012978
   Оренбургская нива. – Москва, 1977. – 158с.
1012979
   Оренбургская обл. за 50 лет Советской власти. – Челябинск, 1967. – 138с.
1012980
  Шипилов Г.Ф. Оренбургская областная партийная организация в борьбе за освоение целинных и залежных земель (1954-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шипилов Г.Ф.; Казанский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Казань, 1953. – 20л.
1012981
   Оренбургская параллель. – Москва : Современник, 1978. – 302 с.
1012982
   Оренбургская ученая архивная коммиссия. Протоколы заседаний за 1901-1907 гг. и отчет за 1907 год : (Рассмотрены ред. ком.). – Оренбург : Типо-лит. Б.А. Бреслина, 1909. – 81 с. – За последующие годы печ. на с. изд.: Тр. Оренб. учен. арх. комис.
1012983
  Соколов Д.Н. Оренбургская юра / Д.Н. Соколов. – Пб., 1921. – с.
1012984
  Шадрин В.М. Оренбургские казаки на полицейской службе // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.47-50
1012985
   Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова. – Москва, 1949. – 416с.
1012986
  Варламов С.А. Оренбургские художники. / С.А. Варламов. – Оренбург, 1963. – 88с.
1012987
  Даль В.И. Оренбургский край в очерках и научных трудах писателя / Даль Владимир Иванович; [сост.: А.Г. Прокофьева, Г.П. Матвиевская, В.Ю. Прокофьева и др.]. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2002. – 480с. – ISBN 5-88788-104-6
1012988
  Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя / Даль Владимир Иванович. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2001. – 416с. – 200-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля посвящается. – ISBN 5-88788-103-8
1012989
  Струздюмов Н.Т. Оренбургский платок - пуховязальные места и их обитатели / Н.Т. Струздюмов. – М, 1985. – 207с.
1012990
  Уханов И.С. Оренбургский платок / И.С. Уханов. – М, 1976. – 96с.
1012991
  Мир-Хайдаров Оренбургский платок / Мир-Хайдаров. – М., 1978. – 223с.
1012992
  Аксенов А.В. Оренбургско-Ташкентская железная дорога и ее роль в развитии капитализма в Средней Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аксенов А.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
1012993
  Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. / М.Д. Машин. – Саратов, 1984. – 158с.
1012994
  Шаблей П.С. Оренбургское магометанское духовное собрание и семейно-брачные отношения у казахов в ХIХ веке: правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается участие ОМДС в правовом регулировании семейно-брачных отношений у казахов. Описана практика межведомственного взаимодействия в условиях существования и применения нескольких правовых систем (адат, шариат, русские законы). ...
1012995
  Крючков В.П. Оренбургской области 40 лет / В.П. Крючков. – Оренбург, 1974. – 38с.
1012996
  Герасько О. Оренда (аутстафінг) працівників. Як бути, коли закон прийнято, а порядок - ні? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 15
1012997
  Гайдуцький П.І. Оренда в агрокомплексі: Запитання і відповіді / П.І. Гайдуцький. – Київ, 1991. – 206с.
1012998
   Оренда в Україні : загальні положення; порядок укладання договору; лізинг та фрахт; орендна плата; оренда землі; діяльність дозвільних органів; судова практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-667-259-2
1012999
  Саблук П.Т. Оренда в умовах економічної реформи / П.Т. Саблук, А.А. Фесина. – К., 1991. – 45с.
1013000
  Семененко Н. Оренда державного майна: окремі аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 36-40
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,