Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
9001
  Baczynski Krzysztof Kamil ""ale ty jestes drzewo"" / Baczynski Krzysztof Kamil; Wybor i wstep B.Kuczena-Chachulska. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 76s. – ISBN 83-7072-197-4
9002
  Будний В. "Ad fontes" Миколи Зерова / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 98-99. – ISBN 978-966-518-485-0
9003
  Митюков А.К. "Addictio in diem" как частный случай продажи с публичного торга // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 215-228. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
9004
  Копійка В.В. "Agenda-2000" та проблема внутрішнього реформування ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємозв"язок між стратегією нового розширення та необхідністю проведення кардинальних внутрішніх реформ у ЄС.
9005
  Madey Jan "Algol 60", - "Gier algol 3." / Madey Jan. – Warszawa, 1965. – 226с.
9006
  Marshall Bruce ...ale i oni otrzymali po denarze / Marshall Bruce; Tlumaczyla M.Skibniewska. – Warszawa : Instytut wydaw. "Pax", 1958. – 492 s.
9007
  Borisov-Musatov [Album] / Borisov-Musatov. – Leningrad, 1975. – 222с.
9008
  Blair W.F. Activities of the chihuahua deer-mouse in relation to light intensity / W.F. Blair. – New York : [S. n.], 1943. – P. 92-97. – Journ. of Wildlife management, V. 7, Nr.1, 1943
9009
   Activities of the Council of Europe : 1995 report. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 215 p. : ill. – ISBN 92-871-3160-0
9010
  Vabalaite Ruta Marija Activity and Passivity in the Creation of Art: Heidegger and Later Philosophers // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 1. – P. 3-10. – ISSN 0235-7186
9011
  Kupa L. Activity of men"s brain during taking the verbal subtests of analogy and classification taking the verbal subtests of analogy and classification of amthauer intelligence test / L. Kupa, N. Filimonova // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 40
9012
  Filippov Boris Actors without make-up. / Filippov Boris. – Moscow, 1977. – 276с.
9013
   Actual problems of anticancer drugs modification / N.A. Poluyan, M.A. Zabolotny, G.I. Solyanyk, G.I. Dovbeshko, Yu.I. Kondratskyy, Estrela, Lyopis V.R. -, T.O. Busko, Kulish, M/P, O.P. Dmytrenko, A.I. Momot // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 214
9014
  Aslanova R. Actual problems of cultural integration of Turkic world in XXI century Actual // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 309-316. – ISSN 2076-1554


  Актуальні проблеми культурної інтеграції тюркського світув ХХI столітті .Автор досліджує такі питання: регіональна інтеграція тюркомовних країн в епоху глобалізації; існуючі моделі інтеграції: успіхи і проблеми; нові етапи інтеграції в тюркському ...
9015
  Posudin Y. Actual Problems of Health Protection of Ukrainian Youth // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – P. 386-392. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглядаються основні проблеми зі здоров"ям української молоді, викликані неякісним швидким харчуванням, пивним алкоголізмом, курінням. Унаслідок цих згубних звичок, а також непродуманої державної політики та впливу реклами, молоде покоління страждає ...
9016
   Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity : international conference of zoologists : dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Institute of Zoology of ASM / Acad. of sciences of Moldova, Dep. of nature a. life sciences, Inst. of Zoology ; [red. board: Toderas Ion (chief red.) et al.]. – Chisinau, 2011. – 222 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9975-4248-2-0
9017
  Lupulescu Aurel Actualitati in endocrinologie si metabolism / Lupulescu Aurel, Sahleanu Victor. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1962. – 300S.
9018
  Trush T.V. Actuality of political philosophy by Augustine // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 52-54
9019
   Acuarele Rominesti. Achizitii din ultimii zece ani.. – Bucuresti, 1964. – 16с.
9020
  Polshikov P. Acumulacao e crescimento economico los paises Africanos en vias de desenvolvimento / Polshikov P. – Moscovo, 1982. – 222 p.
9021
  Pupazan C. Acustica in constructii : Propagarea zgomotului si izolarea fonica / C. Pupazan. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1970. – 262с. – Coperta de Necula Florica
9022
  Polishko O. Acusto-optic modulator and deflector for nonpolarized light / O. Polishko, E. Smirnov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-43. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено акустооптичні (АО) модулятори та дефлектор для неполяризованого світла на основі парателуриту. Створено модулятор першого порядку дифракції на основі двох АО комірок, для якого досягнуто ефективність дифракції для ортогональних поляризацій ...
9023
  Скирда Людмила Ad Astra : Вибрані поезії / Скирда Людмила. – Київ : Р.І.К., 2000. – 424с. – ISBN 966-95842-0-5
9024
  Матяш Ірина Ad fondes Розбудова мережі українських дипломатичних представництв за кордоном // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-54


  Архівні документи та спогади про розбудову мережі українських дипломатичних представництв за кордоном доби Гетьманату.
9025
  Пуніна О. Ad fontes // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – C.229-232. – ISSN 1728-9572


  Цей текст - рецензія на книгу "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості".
9026
  Жванко Любов Ad fontes Зовнішнє відомство Української Народної Республіки та врегулювання проблеми біженців Першої світової війни // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 53-54
9027
  Гнатюк М. Ad fontes! (Із виступу Емми Андієвської перед студентами Інституту філології 19 квітня 2010 р.) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 188-203
9028
  Матяш Ірина Ad fontes. Формування консульської служби // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 58-61
9029
  Панченко В. Ad fontes: культура проти Руїни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 24 (344). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Друга Українська гімназія імені Кирило-Мефодіївського братства та її "літописець" Микола Зеров.
9030
  Скупейко Л. Ad fontes: міфопоетична парадигма "Лісової пісні" Лесі Українки // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 27-35. – (Філологічні науки)
9031
  Вакулик І.І. Ad fontes: формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського / І.І. Вакулик, О.Ю. Балалаєва // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 53-58. – ISSN 2307-4558


  "Мета статті - проаналізувати специфіку рецепції античних мотивів і образів у літературній спадщині українських неокласиків початку XX ст., зокрема М. Зерова і М. Рильського".
9032
  Золотаренко О.С. Ad fontis: приховане відродження? (Феномен сучасного традиціоналізму) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
9033
  Freitag Chr. Ad illustrissimum celsissimum"q; principen ac dominum, Dominum Silvium, Ducem Wurtembergenfem & Teccenfem, itemq; in Silefia Olfnenfem, Comitem, Monpelgartenfem : Dn : in Heidenheim, Sternberg & Medzibor : : Principem ac Dominum Suum Clementisfimum, Propemticum, cum Ab ipfa Sacratisf. Rom. Caef. Majeftate, Ferdinando III Commissarius & Arbiter, Liti gravissimae definibus Silesiae. – Olsna : Johannes Seyffer, 1654. – 4 p.
9034
  Callimachus Philippus Ad Innocentium VIII de Bello Turcis inferendo oratio / Callimachus Philippus. – Varsoviae, 1964. – 96с.
9035
  Яцків М.Ю. Adagio consоlante : з портретом автора і вступним словом про М. Яцкова [Б. Данчицького] / Михайло Яцків. – Львів : Наклад В. Боберського ; Друк. Ставропиг. Ін-та. під зарядом М. Рефця, 1912. – 95 с. – (Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський ; Вип. 4)


  Зміст: Журавлї; Мрія вірла; Білий коник; Почтилїон; Полк Ойзієна; Adagio consulante; Йонська колюмна; Будівля кораблїв; Орликівна; Де правда; Псярня.
9036
  Patey-Grabowska Alicja Adam - Ewa / Patey-Grabowska Alicja. – Warszawa, 1975. – 67с.
9037
  Swiderska Alina Adam / Swiderska Alina. – Warszawa
1. – 1955. – 340с.
9038
  Swiderska Alina Adam / Swiderska Alina. – Warszawa
Tom 2. – 1956. – 259с.
9039
  Kozak Jan Adam a Eva / Kozak Jan. – Praha, 1984. – 285с.
9040
  Siktanc Karel Adam a Eva / Siktanc Karel. – Praha, 1990. – 100с.
9041
  Eliot George Adam Bede / Eliot George; with an Introduction by Leonee Ormond. – London : Campbell Publishers, 1992. – 613p. – (Everyman"s Library ; Vol. 59 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-059-7
9042
  Breza Tadeusz Adam Grywald. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 344с.
9043
  Stasiak Florian Adam Gurowski. 1805-1866 / Stasiak Florian. – Warszawa, 1977. – 420с.
9044
   Adam Kuckhoff.. – Lpz., 1967. – 32с.
9045
  Stepien Halina Adam Marczynski / Stepien Halina. – Warszawa, 1959. – 56 с.
9046
  Markowska Wanda Adam Mickiewicz / Markowska Wanda. – Warszawa, 1955. – 110 с.
9047
   Adam Mickiewicz i kultura swiatowa = Адам Міцкевіч і сусветная культура : Materialy z miedzynarodowej konferencji, Grodno-Nowogrodek, 12-17 maja 1997r.: W 5 ksiegach. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego. – ISBN 83-7017-827-8
Ksiega 2 : Pod red. S.Makowskiego, E.Szymanisa. – 1999. – 262s.
9048
   Adam Scharrer. Erwin Strittmatter. – Berlin, 1959. – 178с.
9049
   Adam Scharrer. Erwin Strittmatter. – Berlin, 1962. – 176 с.
9050
  Bidwell G. Adam syn Oliwii / G. Bidwell. – Warszawa, 1973. – 365с.
9051
  Fialkowski Konrad Adam, jeden z nas / Fialkowski Konrad. – Krakow, Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1986. – 160s. – ISBN 83-08-01591-3
9052
  Kraszewski Jozef Ignacy Adama Polanowskiego dworzanina krola Imci Jana III notatki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1954. – 220с.
9053
  Canarache V. Adamclisi. Cetatea / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 12с.
9054
  Canarache V. Adamclisi. Monumentul triumfal / V. Canarache, A. Radulescu. – Constanta, 1968. – 20с.
9055
  Latka J.S. Adampol-Polonezkoy, 1842 - 1992 : historyczne i kulturowe uwarunkowania powstania, rozwoju i zaniku polskiej osady w Turcji / J.S. Latka. – Krakow : UNIVERSITAS, 1997. – 190 s. – ISBN 83-7052-955-0
9056
  Сафіулліна Ю.С. Adaptace anglicismu v soucasne ceskc ekonomicke terminologii // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 98-105. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена проблемам адаптації англіцизмів у сучасній чеській економічній термінології. Розглянуто різні позиції дослідників на етапи засвоєння іншомовної лексики та проведений аналіз типів адаптації (фонетично-графічна, семантична, ...
9057
  Czajka Stanislaw Adaptacja spoleczna / Czajka Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 255с.
9058
  Ionescu Serban Adaptarea socioprofesionala a deficientilor mintal. (Aspecte teoretice si cercetari clinico-experimentale) / Ionescu Serban. – Bucuresti, 1975. – 200с.
9059
   Adaptation des Skelettsystems : Verhandlungsberichte. vom 2. ymposium der Gesellschaft Osteologie der DDR mit internationaler Beteiligung in Rostock 16. bis 18. Oktober 1969. – Rostock : Gutenberg Buchdruckerei Weimar, 1971. – 159 S. : Ill.
9060
  Novikovas A. Adaptation EU requirements in the field of metrology: the experience of the republic of Lithuania (Адаптація вимог законодавства Європейського Союзу у сфері метрології: досвід Литовської республіки) / A. Novikovas, L. (Hoвiкoвac Novikoviene, Л.) Hoвiкoвєнє // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 116-125. – ISSN 2227-796X


  Метою цього дослідження є аналіз еволюції гармонізації правових вимог Європейського Союзу та законодавства Литовської Республіки в сфері метрології. Зміст статті розділений на дві частини. У першій частині статті аналізується еволюція регулювання ...
9061
  Zubyk Ju. Adaptation of biotesting method for detection of PBCV-1 in water samples / Ju. Zubyk, T. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 89-91. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the adaptation of biotesting method for detection of algae viruses in samples of water and bottom sediments. We have shown that the modification involving the use of two media layers of different density with application of samples ...
9062
  Bite V. Adaptation of Lithuanian Close Company Law to EU Law: Problems and Lessons Learned // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 84-91. – ISSN 1993-0909
9063
  Zalizniak K. Adaptation of Ukrainian Legeslation in the sphere of joint-stock companies regulation to the principles of europian law // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – P. 25-27
9064
  Moore J.A. Adaptative differences in the egg membranes of frogs / J.A. Moore. – [S. l. : s. n.], 1940. – P. 89-93. – Reprinted from The American Naturalist, Vol. 74, January-February, 1940
9065
  Fogg A. Adaptery / A. Fogg. – wyd. 2-ie, popr. i uzup. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1957. – 141 s.
9066
  Fogg A. Adaptery / A. Fogg. – wyd. 3-ie, popr. i uzup. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1958. – 128 s.
9067
  Satebe E. Adaption of wirelees internet texnolojy by youth market group / E. Satebe, T. Drotsky, J. Jager // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 390-399 : fig. – Bibliogr.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
9068
   Adaptive control of lyapunov exponents / V.O. Yatsenko, O.I. Kochkodan, M.V. Makarychev, O.A. Turovskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  A new approach to adaptive control of local Lyapunov exponents is considered. A numerical optimization algorithm to determine the spectrum of Lyapunov exponents from the observed noise time series of a single variable is proposed. The approach is ...
9069
  Kobets V.M. Adaptive dynamic mechanism of modified double electronic auction / V.M. Kobets, V.O. Yatsenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 432-445. – ISSN 1993-6788


  The article presents the different formats of electronic auctions that change social welfare. New auction format was developed to research its effectiveness for true and hidden agents" types. The developed model of adaptive dynamic mechanism for double ...
9070
  Richardson F. Adaptive modifications for tree-trunk foraging in birds / F. Richardson. – Burkeley; Los Angeles : University of California, 1942. – P. 317-368. – University of California Publications in Zoology, Vol. 46, № 4, 1942
9071
  Moskalets T.Z. Adaptive potential performance of representatives of the tribe Triticeae L. / T.Z. Moskalets, S.P. Vasylkivskyi, V.K. Rybalchenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 2. – P. 61-69. – ISSN 2410-7751


  Москалець Т.З., Васильківський С.П., Рибальченко В.К. Реалізація адаптивного потенціалу представників триби Triticeae L.
9072
   Adaptive strategy of Deschampsia antarctica on the base of lipid-pigment transformation / N.Yu. Taran, N.B. Svietlova, V.O. Storozhenko, A.A. Okanenko // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 170
9073
  Kotov M. Adaptive wavefront sensor based on the talbot effect / M. Kotov, D. Petriv, D. Podanchuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 29-30
9074
  Kiss I. Adatok a Szeghalom-Kornyeki szikes Vizek Mikrovegetaciojahoz / I. Kiss. – Szeged : Kulonlenyomat, 1959. – 39-66s.
9075
  Красносельцев Н.Ф. Addenda к изданию А. Васильева "Anecdota graeco-byzantina" (Москва, 1893) Н.Ф. Красносельцева // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 107 с.
9076
   Addendum to the Memorandum concerning teh question of free access to the sea of land-locked countries.. – 23с.
9077
   Addendum to the Report to the Economic and Social Council on the Work of the Board in 1966 = ...au Rapport au Conseil economique et social sur l"activite du Comite en 1966 : issued in compliance with the terms of the Convention of 19 February 1925 on Narcotic Drugs ets. – New York : United Nations, 1967. – 41 p.
9078
   Addendum to the report to the economic and social council on the work of the board in1963, issued in compliance with the terms of the convention of 19 February 1925 on Narcotic drugs and the Convent. – N.Y., 1964. – 50с.
9079
  Лозовицький О. Addio, прем"єре Берлусконі - Chao, "сірий кардінале" Сільвіо! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 12-15
9080
  Eicholz Robert Addison-Wesley mathematics : Teacher""s edition.Book 8 / Eicholz Robert, Phares G. O`Daffer, Fleenor Charles. – Menlo Park : Addison-Wesley publishing, 1985. – 480 р. – ISBN 0-201-24802-6
9081
  Errington P.L. Additional studies on tagged young muskrats / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1944. – P. 300-306. – Reprinted from The Journal of Wildlife Management, Vol. 8, No. 4, October, 1944
9082
  Rogick M.D. Additions to North American freshwater bryozoa / M.D. Rogick, 1934. – P. 316-317. – Reprinted from Ohio Journal of Science, Vol. 34, No. 5, September,1934
9083
  Stephenson L.W. Additions to the upper cretaceous invertebrate faunas of the Carolinas : No. 2706 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.72, A.10 / L.W. Stephenson. – Washington : Government, 1927. – 25, [4] p.
9084
  Gorbachev Mikhail Address at the Meeting of the Leaders of States Participating in the Conference on Security and Cooperation in Europe / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1990. – 16с.
9085
  Gorbachev Mikhail Address at the United Nations, New York, December 7, 1988. / Gorbachev Mikhail. – M., 1989. – 32с.
9086
  Gorbachev Mikhail Address by at the Meeting to Mark the 40th Anniversary of the German Democratic Republic. / Gorbachev Mikhail. – M., 1989. – 16с.
9087
  Gubersky L.V. Address by the Director of the Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University Gubersky L.V. at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. The city of Yalta // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 21-23
9088
  Butler R.A. Address by The Right Hon. R.A. Butler... / R.A. Butler. – Glasgow, 1958. – 16с.
9089
  Kremin" V. Address of Minister of Education and Science of Ukraine Vasyl Kremin" at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7,2000. The city of Yalta) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 19-20
9090
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9091
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9092
   Address of the Central Committee of the Comunist Party of the Soviet Union (bolsheniks) to all voters, men and women-workers, peasants, members of Soviet Army and Navy, Soviet intellectuals., 1950. – 8с.
9093
  Tarasyuk B. Address of the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Borys Tarasyuk at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. The city of Yalta) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 8-11
9094
  Skopenko V.V. Address of the Rector of Kyiv National Taras Shevchenko University, Academician of the Ukrainian National Academy of Sciences Skopenko V.V. at the International Scientific Conference "Yalta 2000. The Role of Europe in the 21 Century" (May 7, 2000. Th // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 4-7
9095
  Lenin V.I. Address to the Second All-Russia Congress of communist organisations of the peoples of the East. November, 22, 1919. / V.I. Lenin. – Moscow, 1969. – 17с.
9096
  Lagarde C. Addressing corruption openly : essay : May 2016 / Christine Lagarde. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – 12, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Bibliogr.: p. 12. – ISBN 978-1-51356-323-7
9097
   Addressing the Infrastructure Deficit in Sub-Saharan Africa // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : staying the course : Oct. 14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 41-53. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-49838-645-6
9098
  Zschokke H. Addrich im Moos / H. Zschokke. – Leipzig : Buchverlag der Morgen, 1966. – 415 S.
9099
  Renn Ludwig Adel im Untergang / Renn Ludwig. – Berl., 1956. – 344с.
9100
  Renn Ludwig Adel im Untergang / Renn Ludwig. – Berlin-Weimar, 1972. – 508с.
9101
   Adel und edle Steine. – Berlin : Langenscheidt, 1993. – 32 S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen. Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen ; St.1). – ISBN 3-468-49685-0
9102
  Ibraileanu G. Adela. Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu. (Julie-August, 189...) / G. Ibraileanu; Viopraga C. (introduct.). – Bucuresti, 1960. – 172с.
9103
  Ibraileanu G. Adele. Privind viata. Amintiri din copilarie si adolescenta / G. Ibraileanu; Ciopaga Const. (prefata). – Bucuresti, 1966. – 298с.
9104
  Mingote A. Adelita en su desvan / A. Mingote. – Barcelona : Planeta, 1991
9105
   Adelphotes : die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik L"viv-Lemberg 1591. – 2., um das Faksimile erweiterte Aufl. – Munchen : Otto Sagner, 1988. – XVI, 226, 182б S. – (Specimina philologiae slavicae : Supplementbande / Hrsg.: Olexa Horbatsch, Gerd Freihof, Peter Kosta ; Bd. 76). – ISBN 3-87690-401-3
9106
  Bartnicka B. Adiektywizacja imieslowow w jezyku polskim / B. Bartnicka. – Warszawa, 1970. – 191с.
9107
  Bellefroid Pierre Adieu, Pancrate / Bellefroid Pierre. – Paris, 1978. – 187с.
9108
  Behar Serge Adieu, Veronique. Babel, 75 / Behar Serge. – Paris, 1970. – 109с.
9109
   Adjuvant properties of nanoparticles Immobilized recombinant diphtheria toxoid fragment / T.O. Chudina, A.Yu. Labyntsev, D.V. Kolybo, S.V. Komisarenko // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 4. – P. 14-24. – ISSN 2410-7751
9110
  Calder J. Administering fiscal regimes for extractive industries : a handbook / Jack Calder. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – XI, [1], 105 p. – Bibliogr.: p. 101. – ISBN 978-1-47557-517
9111
   Administracja i polityka : Administracja publiczna w procesie przemian / Pod red.A.Ferensa,I.Macek // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2002. – 2351 : Administracja i polityka. – S.1-186. – ISSN 0239-6661
9112
   Administracja publiczna w panstwie prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 448 s. – (Prawo ; 264). – ISSN 0524-4544
9113
  Rybicki Zygmunt Administracja stosunkow gospodarczych PRL / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1963. – 260с.
9114
  Ajnenkiel Andrzej Administracja w Polsce. Zarys historyczny. / Ajnenkiel Andrzej. – Warszawa, 1975. – 211с.
9115
  Piatek Stanislaw Administracyjno-prawna ochrona konsumenta / Piatek Stanislaw. – Warszawa, 1981. – 173с.
9116
  Strzyczkowski Kazimierz Administracyjnoprawne Instytucje planowania / Strzyczkowski Kazimierz. – Warszawa, 1985. – 168с.
9117
   Administratia de stat in Republica Socialista Romania.. – Bucuresti, 1968. – 360с.
9118
  Gregoire R. Administration des entreprises / R. Gregoire. – Paris, 1964. – 232с.
9119
   Administration for protection of cultural properties in Japan.. – Tokyo, 1962. – 101с.
9120
  Husar O.A. Administrative-Legal Regulation in Civil Aviation // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – P. 31-39. – ISSN 2227-796X
9121
  Melnychuk A. Administrative-territorial reform: results of integration of the consolidated territorial communities (ctc) in the Khmelnytsky region / A. Melnychuk, T. Melnyk // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – P. 69-73. – ISSN 2076-1333
9122
   Administrative problems of rapid urban growth in the Arab States.. – N.Y., 1964. – 154с.
9123
  Михайлюк Я.Б. Administrative procedures of providing administrative services in the European Union and Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 16-24. – ISSN 2227-796X


  The article investigates administrative procedures of rendering administrative services in the European Union and Ukraine. Special attention is devoted to compare general grounds of rendering administrative services and to formulate proposals for ...
9124
  Caiden Gerald Administrative reform comes of age / Caiden Gerald. – Berlin; New York, 1991. – 347с.
9125
  Caiden Gerald Administrative reform comes of age / Caiden Gerald. – Berlin; New York, 1991. – 347с.
9126
   Administrative reports 1955, 1956, 1957, 1958, 1959.. – Paris, 1960. – 58с.
9127
   Administrative reports 1960, 1961, 1962, 1963, 1964.. – Paris, 1964. – 128с.
9128
   Administrative reports, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984.. – Paris, 1985. – 78с.
9129
  Pikul Valentin Admiral a gejsa / Pikul Valentin. – Praha, 1986. – 365с.
9130
  Bidwell George Admiral jego krolewskiej mosci G.B. Rodeny / Bidwell George. – Gdansk, 1975. – 264с.
9131
  Friedman V.A. Admirativity: Between modality and evidentiality // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 165-178. – ISBN 978-608-203-150-7
9132
  Megan M. Admissibility and uniform dichotomy for evolutioary processes / Mihail Megan, Petre . Preda; Univ. din Timisoara. Fac. de stiinte ale naturii. Sec. matem. – Timisoara, 1986. – 36p. – (Seminarul de teoria structurilor ; 40)
9133
  Yorke Margaret Admit to murder / Yorke Margaret. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 267 p.
9134
   Admiterea in invatamintul superior, 1972.. – Bucuresti, 1972. – 248с.
9135
   Admiterea in invatamintul superior. 1968.. – Bucuresti, 1968. – 142с.
9136
   Admiterea in invatamintul superior. 1970.. – Bucuresti, 1970. – 176с.
9137
   Admiterea in invatamintul superior. 1971.. – Bucuresti, 1972. – 216с.
9138
   Admiterea in invatamintului superior. 1966.. – Bucuresti, 1966. – 173с.
9139
  Пономаренко С.И. Adobe Fhotoshop 3.0 в примерах / С.И. Пономаренко. – Санкт-Петр., 1996. – 320с.
9140
  Гурский Ю.А. Adobe Photoshop CS в теории и на практике / Ю.А. Гурский, Г.Б. Корабельникова, А.В. Жвалевский. – Москва : Новое знание, 2004. – 591с. – ISBN 5-94735-043-2
9141
  Гевенян В. Adobe Photoshop CS: волшебные фильтры и спецэффекты / Владимир Гевенян. – Санкт-Петербург : БХВ- Санкт-Петербург, 2004. – 544с. – ISBN 5-94157-431-2
9142
  Браун Д. Adobe Web - дизайн и публикация. Энциклопедия пользователя / Д. Браун, В. Фримен, Б.Б. Холл; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 656с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-11-9
9143
  Dacey John Adolescent development / Dacey John, Kenny Maureen. – Madison : WCB Brown & Benchmark, 1994. – XXIIр.,536p. – ISBN 0-697-14442-9
9144
  Toland John Adolf Hitler / Toland John. – Garden City
Vol. 1. – 1976. – 584с.
9145
  Toland John Adolf Hitler / Toland John. – New York
Vol. 2. – 1976. – 1102с.
9146
  Scheybal Josef Adolf Kaspar. Zivot a dilo / Scheybal Josef. – Praha, 1957. – 208с.
9147
  Halasova Libusc Adolf Kosarek. / Halasova Libusc, V.V. Stech. – Praha, 1959. – 104с.
9148
  Dabrowski Stanislaw Adolfina Zimajer. / Dabrowski Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 104с.
9149
  Straumite O. Adolfs Alunans. Literaturas raditajs (1848-1973) / O. Straumite. – Riga, 1973. – 90с.
9150
   Adolph Menzel. – Berl., 1956. – 104с.
9151
  Hutt Wolfgang Adolph Menzel / Hutt Wolfgang. – Lpz., 1965. – 50с.
9152
  Trost Edit Adolph Menzel / Trost Edit. – Berlin, 1980
9153
  Arango Angel Adonde van los Cefalomos? / Arango Angel. – La Habana, 1964. – 90с.
9154
  Gardner E.S. Adorator panny West / Erle Stanley Gardner; Przeklad: K.Tomorowicz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza: Prasa-ksiazka-ruch, 1977. – 218 s.
9155
  Sauerland Karol Adornos Asthetik des nichtidentischen / Sauerland Karol. – Warszawa, 1975. – 142с.
9156
  Pujol Berche Adquisicion de lenguas extranjeras : perspectivas actuales en Europa / Merce Pujol Berche, Luci Nussbaum, Miquel Llobera. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 1998. – 253 p. – (Coleccion investigacion didactica : metodologia). – ISBN 978-84-7711-237-1
9157
   ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: Applicable as from 1 January 2003. ECE/Trans/160(Vol.1). – Restructured. – New York, Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-139078-8
Vol.1. – 2002. – 20,606р.
9158
   ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: Applicable as from 1 January 2003. ECE/Trans/160(Vol.2). – Restructured. – New York, Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-139081-8
Vol.2. – 2002. – 10,569 р.
9159
  Tarvel Enn Adratalupoegade olukorrast louna-Eestis. XVI Sajandi lopul ja XVII sajandi algul / Tarvel Enn. – Tallinn, 1964. – 104с.
9160
   Adresar jihomoravskych knihoven. – Brno : Stat. ved. knihovna, 1970. – 238 s.
9161
   Adresar knihoven a infomacnich utvaru Jihomoravskoho kraje... – Brno, 1978. – 311с.
9162
   Adresar knihoven JZD Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1981. – 49с.
9163
   Adresar specialnich, bibliografickych a documentacnich sluzeb v knihovnach a utvarech vtei Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1975. – 170с.
9164
   Adresar zameckych a cirkevnich knihoven Jihomoravskeho kraje.. – Brno, 1972. – 63с.
9165
   Adresar zemedelskych knihoven Jihomorovskeho kraje.. – Brno, 1978. – 34с.
9166
   Adresar. Ustrednich knihoven siti statnich vedeckych knihoven lidovych knihoven vysokoskolskych knihoven v CSR.. – Praha, 1973. – 307с.
9167
  Gordon Barbara Adresat nieznany / Gordon Barbara. – Katowice, 1962. – 114с.
9168
   Adressbuch fur den Buch-, Kunst-, Musikalienhandel und verwandte Geschaftszweige : Der Lander der ehemaligen osterr.-ungar. Monarchie : 1919 -1920. – 53 Jahrg. – Wien : Verlag von Moritz Perles, 1920. – XVI, 288. – На обкл. назва "Perles" Adressbuch 1919/20 53.Jahrgang
9169
   Adresse du Comite Central du Parti Communiste (Bolchevik) de l"URSS a tous les electeurs, ouvriers et ouvrieres, paysans, et paysannes, soldats de l"Armee Sovietique, marins de la Marine militaire,, 1950. – 8с.
9170
   Adresse du Comite Central du Parti Communiste (Bolchevik) de l"URSS a tous les electeurs, ouvriers et ouvrieres, paysans, et paysannes, soldats de l\"Armee Sovietique, marins de la Marine militaire,, 1950. – 8с.
9171
  Rifbjerg Klaus Adresse: Lena Jorgensen, Kopenhagen / Rifbjerg Klaus. – Berlin, 1974. – 224с.
9172
  Швец Владимир Adria Hit Group: диверсификация туристических направлений : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 40-41 : Фото. – ISSN 1998-8044
9173
  Laudon Hasso Adrian / Laudon Hasso. – Berlin, 1976. – 315с.
9174
  Scribe Adrienne Lecouvreur : comedie-drame en cinq actes, en prose Par MM. Scribe et Legouve / Scribe, par et Legouve E. MM // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 55 с. стп.
9175
   Adsorption capacity of polymeric materials obtaned by in situ immobilization on the natural clay surface / I. Savchenko, E. Yanovska, D. Sternik, O. Kychkiruk, L. Ol"khovik, Ia. Polonskaya // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 295
9176
   Adsorption Complexes of Mefenamic Acid on the Silica Surface: Quantum-Chemical and Ir-Spectroscopic Study / P.O. Prokhnenko, O.O. Kazakova, S.O. Aleksieiev, V.V. Paientko // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 215. – ISBN 978-966-2410-98-3
9177
  Nurk G. Adsorption kinetics of some organic compounds on bismuth single crystal electrodes / Gunnar Nurk. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 170c. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 37). – ISBN 9985-56-815-X
9178
  Kostenko L. Adsorption of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from Aqueous Solutions Onto Organobentonites Modified Aminophosphosphonic Acid / L. Kostenko, T. Kovalchuk, O. Zaporozhets // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 144-146. – ISBN 978-966-2410-98-3
9179
  Stelmashuk W.L. Adsorption of sodium cyanide on active carbon from water solutions // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 63-70 : табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
9180
   Adult education and democratic citizenship. – Wroclaw : Lower Silesian university Сollege of education. – ISBN 83-910486-6-9
3 : Edited by M.Bron Jr, J.Field. – 2001. – 207s.
9181
   Adult education and democratic citizenship. – Krakow : Impuls. – ISBN 93-7308-096-1
4 : Edited by M.Schemmann, M.Bron Jr. – 2001. – 215s.
9182
   Adult education and leisure in contemporary Europe.. – Prague, 1965. – 100с.
9183
   Adult education and television. A comparative study in Canada - Lewis Miller. Czechoslovakia - Ctibor Tahy. Japan - Kanji Hatano.. – Lond., 1966. – 144с.
9184
  David M. Adult education in Yugoslavia. / M. David. – Paris, 1962. – 186с.
9185
   Adult education.. – Paris, 1966. – 154с.
9186
  Dymock Darryl Adult literacy provision Australia . Trends and needs / Dymock Darryl. – Armidale, 1982. – 136с.
9187
   Adult literacy: some Australian papers., 1980. – 56с.
9188
   Advance of Phycology in Japan. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1975. – 355p. : With 161 figures and 30 tables
9189
  Baidaliuk A. Advanced approaches to identification of viruses infecting of wild herbaceous plants / A. Baidaliuk, I. Budzanivska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 13-16. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Recently, interest in studying viruses in wild flora was gradually increasing. This is connected with necessity of better understanding plant virus evolution, ecology, virulence, and even to avoid economic losses due to crop-wild hybridization, ...
9190
  Schildt H. Advanced C / H. Schildt. – Berkeley : McGraw-Hill, 1986. – 7, 343 p.
9191
  Murphy I.S. Advanced calculus for engineering and science students / Ian S. Murphy. – Stirling : Arklay publ., 1989
9192
   Advanced Chinese. – Beijing.
1. – 1990. – 350 p.
9193
   Advanced Chinese. – Beijing.
2. – 1991. – 444 с.
9194
   Advanced Chinese. – Beijing
3. – 1991. – 448с.
9195
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9196
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9197
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9198
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 4. – 2015. – 77 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9199
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 5. – 2016. – 110 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9200
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 6. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
9201
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського," Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ. – ISSN 2409-3351
Вип. 7. – 2017. – 156 p.
9202
   Advanced education = Новітня освіта / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ : Політехніка. – ISSN 2409-3351
Вип. 8. – 2017. – 144 p.
9203
  O"Neil Peter V. Advanced engineering mathematics / Peter V. O"Neil. – Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1983. – 1108p. – ISBN 0-534-01136-5
9204
  Bell J. Advanced expert CAE : coursebook / Jan Bell, Roger Gower with Drew Hyde. – 2nd ed. – Harlow : Pearson, 2008. – 207, [1] p. : ill. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-1-4479-2929-1
9205
  Baker R.E. Advanced financial accounting / Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King. – 5th ed. – Boston a. o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 32,1178 p. – ISBN 0-07-244412-6
9206
  McDougall Advanced geometry for high schools : Synthetic and analytical / A.H. McDougall. – Toronto : Clark, 1919. – 119 p.
9207
  Skipper M. Advanced grammar & vocabulary : Teacher"s book / Mark Skipper. – Newbury : Express, 2002. – 256 p. : ill. – Шифр для каб: 42 Skip. – ISBN 1-84325-509-3
9208
  Skipper M. Advanced grammar & vocabulary : Student"s book / M. Skipper. – Newbury : Express, 2002. – 237p. : ill. – Для каб. шифр: 42/Skip. – ISBN 1-84325-509-X
9209
  Hewings M. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. – 2nd ed. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 294 p. : ill. + 1 CD-ROM (User"s guide). – На обкл.: A self-study reference and practice book for advanced students of English. - First publ. 2005. – ISBN 978-0-521-61403-0
9210
  Hewings M. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. – 2nd ed., 7th print. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 294 p. : ill. – На обкл.: A self-study reference and practice book for advanced students of English. - First publ. 2005. – ISBN 978-0-521-53291-4
9211
  Smith R.W. Advanced Linux networking / Roderick W. Smith. – Boston a.o. : Addison-Wesley, 2002. – 18,752 p. – ISBN 0-201-77423-2
9212
  Brown Richard Advanced mathematics. An Introductory Curse / Brown Richard, Robbins David; Editorial adviser Andrew M.Gieson. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1975. – 594p. – ISBN 0-395-18698-6
9213
  Bell Jan Advanced matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – Fifth impression. – Harlow : Longman, 2001. – 192p. : ill. – First publ. 1988. – ISBN 0-582-27353-6
9214
  Cunningham Gillie Advanced matters : Workbook with key / Cunningham Gillie. – 4th impres. – Harlow : Longman, 2001. – 88p. : ill. – 1st publ. 1999. – ISBN 0-582-27352-8
9215
   Advanced mechanics of fluids.. – New York, 1965. – 444с.
9216
  Brown Kenneth Advanced Micropipette Techniques for Cell Physiology / Brown Kenneth, Flaming Dale. – Chichester : John Willey & Sons, 1986. – 296p.
9217
  Duncan Ray Advanced MS-DOS: The Microsoft guide for Assembly Language and C programmers / Duncan Ray. – Washington, 1986. – 468с.
9218
  Sapaty S.P. Advanced naval operations under spatial grasp technology // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – Р. 19-32. – ISSN 1028-9763


  У статті обговорюється організація великих розподілених морських систем на базі мережевої технології високого рівня, яка дозволяє отримувати інтегровані, холістські вирішення складних проблем у швидкозмінюваних та непередбачуваних середовищах. Матеріал ...
9219
  Matyushkina-Guerke Advanced practical grammar in patterns (for laboratory work) / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – Москва, 1983. – 151 с.
9220
  Galchonkov O.M. Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project / O.M. Galchonkov, N.V. Loziienko // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – Р. 195-200. – ISSN 2076-2429


  Проблемно-орієнтоване навчання підвищеного типу. Досвід європейських університетів, які беруть участь в проекті TEMPUS MEDIS, в рамках якого п"ять європейських університетів діляться досвідом із шістьма університетами з Казахстану, Росії й України.
9221
  Hubbard Advanced procedure and axioms / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 114с.
9222
  Gainsburg Joseph Advanced skills in reading: teacher"s annotated edition / Gainsburg Joseph. – New York; London
2. – 1967. – 328с.
9223
  Chen Ru Advanced spoken Chinese / Chen Ru, Zhang Qiwang. – Beijing
1. – 1989. – 206 с.
9224
  Chen Ru Advanced spoken Chinese / Chen Ru, Zhang Qiwang. – Beijing
2. – 1989. – 424 с.
9225
  Bolocan D. Advanced Symphony applications: An Incomparable Collection of Problem-Solving Applications and Programming Shortcuts / D. Bolocan. – Blue Ridge Summit : Tab Books, 1985. – 10, 230 p.
9226
   Advances in Agricultural Science. – Moscow : Nauka, 1987. – 239p.
9227
   Advances in applied mechanics. – New York
2. – 1971. – 369с.
9228
   Advances in Astronomy and Space Physics = Здобутки астрономії та фізики космосу : conference proceedings / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISBN 978-966-439-367-3. – ISSN 2227-1481
[Vol. 1]. – 2011. – 109 p.
9229
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 2, iss. 1. – 2012. – 107 p.
9230
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 2, iss. 2. – 2012. – 107-206 p. – Резюме англ. мовою
9231
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 3, iss. 1. – 2013. – 71 p. – Резюме англ. мовою
9232
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 3, iss. 2. – 2013. – 73-146 p. – Резюме англ. мовою
9233
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 4, iss. 1/2. – 2014. – 59 p. – Резюме англ. мовою
9234
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 5, iss. 1. – 2015. – 56 p.
9235
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 5, iss. 2. – 2015. – P. 57-108
9236
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 6, iss. 1. – 2016. – 60 p.
9237
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 6, iss. 2. – 2016. – P. 61-98
9238
   Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2011-. – ISSN 2227-1481
Vol. 7, iss. 1/2. – 2017. – 42 p.
9239
  Camp B.W. Advances in Behavioral Pediatrics / B.W. Camp. – Greenwich : Jai Press Inc. – ISBN 8151-3592-0
Vol.2. – 1981. – 217p.
9240
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 1. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9241
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 2. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9242
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 3. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9243
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
N 4. – 2009


  1997. Bd.3, N 2
9244
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2010. – 2010


  1997. Bd.3, N 2
9245
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2011. – 2011


  1997. Bd.3, N 2
9246
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2012. – 2012


  1997. Bd.3, N 2
9247
   Advances in Bulgarian science / National centre for information and documentation. – Sofia. – ISSN 1312-6164
2013. – 2013


  1997. Bd.3, N 2
9248
   Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research. – New York : Raven Press
V. 16. – 1984. – 442p.
9249
   Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research. – New York : Raven Press
V. 20. – 1986. – 371p.
9250
   Advances in Cyclic Nucleotide Research. – New York : Raven Press
V. 15. – 1983. – 522p.
9251
  Wolraich M. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics / M. Wolraich, D. Routh. – London : Jai Press Inc. – ISBN 8151-3592-0
Vol.8. – 1987. – 260p.
9252
  Goranson R.W. Advances in electronics / R.W. Goranson. – Washington : Carnegie, 1930. – XVII,329p.
9253
   Advances in electronics. – New York ; London : Academic
V.1. – 1948. – XI, 475 p.
9254
   Advances in enzymology : and related subjects of biochemistry. – New York : Publishers
4. – 1945. – VIII, 332 S.
9255
   Advances in enzymology : and related subjects of biochemistry. – New York : Publishers
5. – 1945. – 208 S.
9256
   Advances in Family Intervention, Assessment and Theory: A research Annual.. – Greenwich
1. – 1980. – 271с.
9257
   Advances in Family Intervention, Assessment and Theory: A research Annual.. – Greenwich
4. – 1987. – 333с.
9258
   Advances in Geophysics : Proceedings of a Symposium held at Oxford, August 24-29, 1958. – New York; London : Academic Press
Vol. 6 : Atmospheric diffusion and air pollution. – 1959. – 471p.
9259
  Camp B.W. Advances in Hepatic Encephalopathy and Urea Cycle Diseases : 5th International Symposium on Ammonia Semmering, Austria, May 16-17,1984 / B.W. Camp; Kleinberger G. : Karger, 1984. – 769p. – ISBN 8151-3592-0
9260
   Advances in Historiography of Psychology. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1983. – 302s.
9261
   Advances in imaging and electron physics. – Amsterdam; Boston; Heidelberg a.o. : Elsevier. – ISBN 0-12-014771-8
Vol. 129 : Calculus of finite differences in quantum electrodynamics / H.F. Harmuth , B. Meffert. – 2003. – 17, 311p.
9262
   Advances in imaging and electron physics. – Amsterdam, Boston, Heidelberg a.o. : Elsevier. – ISBN 978-0-12-014779-3
Vol.137 : Dogma of the continuum and the calculus of finite differences in quantum physics /H.F. Harmuth, B. Meffert. – 2005. – 25,319 p.
9263
   Advances in imaging and electron physics / editor-in-chief P.W.Hawkes, honorary associate ed. T. Mulvey, B. Kazan. – Amsterdam, Boston, Heidelberg [etc.] : Elsevier. – ISBN 978-0-12-374221-6
Vol.154 : Dirac"s difference equation and the physics of finite differences / H.F. Harmuth, B. Meffert. – 2008. – 18,317 p. : іl.
9264
   Advances in Inorganic and Bioinorganic Mechanisms. – London : Academic Press
V. 1. – 1982. – 420p.
9265
   Advances in Inorganic and Bioinorganic Mechanisms. – London : Academic Press
V. 2. – 1983. – 388p.
9266
  Wolraich M. Advances in Lipoprotein and Atherosclerosis Research, Diagnostics and Treatment : Proceedings of the 8th International Dresden Lipid Symposium Held at Dresden, June 10-12, 1994 / M. Wolraich, D. Routh; Jaross W/. – Jena, 1995. – 307p. – ISBN 8151-3592-0
9267
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Funck-BrentanoJean-Louis, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3588-2
Vol.19. – 1990. – XXIY,372p. : il.
9268
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3590-4
Vol.21. – 1992. – XXIY,411p. : il.
9269
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 8151-3592-0
Vol.23. – 1994. – XXY, 368p. : il.
9270
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 0-8151-3593-9
Vol.24. – 1995. – XXIII,408p. : il.
9271
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henry, Broneer Doreen, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby-Year Book. – ISBN 0-8151-3594-7
Vol.25. – 1996. – XXII,352p. : il.
9272
   Advances in nephrology : From the Necker hospital / Ed. Jean-Pierre Grunfeld, Bach Jean Francois, Kreis Henri, Broneer Doreen, Maxwell Morton. – St.Louis : Mosby -Year Book. – ISBN 0-8151-3595-5
Vol.26. – 1997. – il.
9273
   Advances in Personal Relationships: A Research Annual.. – London
2. – 1991. – 272с.
9274
   Advances in pharmacology and pathology of the digestive tract - 2012 : 4th intern. sci. conf., Sept. 26-28, 2012, Kiev, Ukraine : [program and abstracts] / [Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, ESC "Inst. of biology" ; Danilo Halytskyi Lviv state med. univ. ; org.comm.: L. Ostapchenko et al. ; sci. org. comm.: V. Martyniuk et al. ; local org. comm.: I. Pybytko et al .]. – Kiev : [s. n.], 2012. – 84 p. – Бібліогр. наприкінці ст.
9275
   Advances in Pharmacology and Therapeutics : Pergamon Press Ltd
Vol.1 : Receptors. – 1978. – 294p.
9276
   Advances in photochemistry. – New York : Wiley & Sons. – ISBN 0471815268
Vol.16. – 1991. – IX, 372 p. : il.
9277
   Advances in physical chemistry: Current developments in electrochenistry and corrosion.. – M., 1982. – 190с.
9278
   Advances in psychophysics.. – Berlin, 1976. – 462с.
9279
   Advances in Substance Abuse Behavioral and Biological Research. A Research Annual : Mello N.K. – Greenwich, London : Jai Press Inc.
Vol.2. – 1981. – 352p.
9280
   Advances in Substance Abuse: Behavioral and Biological Research.. – Greenwich
2. – 1981. – 352с.
9281
   Advances in the recognition exercise and observation of women"s rights. – New York : UN Department of Public Information, 1955. – [2], 14 p. – Reprinted from United Nations Rewiew, Vol.1, No. 12, June 1955. – (United Nations Publications ; A United Nations review reprint)
9282
   Advances on organometallic chemistry. – M., 1984. – 261с.
9283
   Advantages of using Moodle platform in teaching "English for professional communication" / A. Borysova, O. Belikova, A. Kolesnyk, O. Manuenkova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Переваги використання платформи "Moodle" у викладанні "Англійської мови професійного спрямування".
9284
  Glazarova Jarmila Advent. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1956. – 192с.
9285
  Glazarova Jarmila Advent. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1975. – 182с.
9286
  Murrey D.F. Adventitious (secondary) cartilage in the chick embryo, and the development of certain bones and articulations in the chick skull / D.F. Murrey. – Melbourne : C.S.I.R.O., 1963. – 368-430S. – Reprinted from the Australian Journal of Zoology, volume II, number 3, September 1963
9287
   Adventure in Development.. – New York, 1962. – 30с.
9288
   Adventure in English literature. The modern age.. – New York
4. – 1963. – 393с.
9289
   Adventure stories. Сборник приключенческих рассказов. Книга для чтения на англ.яз. для учащихся 10 класса сред. школы.. – М., 1963. – 92с.
9290
  Shavrukov V.Y. Adventures in diagonalizable algebras : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / V.Y. Shavrukov; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1994. – IX, 148 p. – Bibliogr.: Blz.143. – (ILLC dissertation series 1994-7)
9291
  Greenberg Jerry Adventures of a reefoomber / Greenberg Jerry. – Miami, 1969. – 48с.
9292
  Doyle Adventures of Gerard / Doyle, Conan. – Leningrad, 1959. – 88с.
9293
  Twain Mark Adventures of Huckleberry Finn / Twain Mark. – New York, 1959. – 288с.
9294
  Twain M. Adventures of Huckleberry Finn / Mark Twain ; introd. by Justin Kaplan ; foreword and addendum by Victor Doyno. – New York : Fawcett Columbine, 1997. – XXVIII, 418, [1] p. – На обкл.: The only comprehensive ed. With an introd. by Justin Kaplan and ill. from the orig. ed. – ISBN 0-449-91272-8
9295
   Adventures of Robin Hood.. – Warszawa, 1963. – 32с.
9296
   Adventures of Robin Hood. The Last Arrow.. – Warszawa, 1963. – 36с.
9297
   Adventures of the mind : from the "Saturday evening post". – New York
7. – 1966. – 285 p.
9298
   Adventures of the mind.. – New York, 1959. – 308с.
9299
   Adventures of the mind: from the "Saturday Evening Post". – New York
7. – 1966. – 285 p.
9300
   Adventures of the mind: from The Saturday Evening Post. – New York, 1960. – 285с.
9301
  Roberts S.C. Adventures with authors / S.C. Roberts. – Cambridge, 1966. – 276с.
9302
  Dietrich Gerhard Adverb oder Praposition? / Dietrich Gerhard. – Halle, 1960. – 173с.
9303
  Steinitz Renate Adverbial-Syntax / Steinitz Renate. – 4., unverand. Aufl. – Berlin, 1988. – 206с.
9304
   Adverbial Relations in Russian and Their English Equivalents.. – Moscow, 1988. – 240с.
9305
  Cherniak P. Advertising Agencies of Poland: Trenda of Modern Development / P. Cherniak, O. Cherniak // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – P. 35-38. – ISSN 2306-028X
9306
  St John Advertising and the promotion industry / Maggie Jo St John. – New York [etc.] : Prentice Hall Europe, 1998. – XI, 117 p. : ill. – (Professional reading skills series ; Prentice Hall international English language teaching). – ISBN 0-13-720038-2
9307
  Sued Zulfiqar Ali Shah Advertising effects on firm economic performance / Sued Zulfiqar Ali Shah, Hammad Hassan Mirza, Qaisar Abbas // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 519-524 : tabl. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
9308
   Advocates of treason. Pamphlets.. – K., 1974. – 215с.
9309
   Advocates of treason: Ramphlets.. – K., 1980. – 180с.
9310
  Владимиров Л.Е. Advocatus miles : Пособие для уголовной защиты / Л.Е. Владимиров, проф. – Москва : Изд. кн. маг. и Юр. изд. Ив.Ив. Зубкова под фирмою "Законоведение" ; [Тип. М. Волковича], 1911. – XXIII, 230 с.


  Учебное пособие Л.Е.Владимирова состоит из одиннадцати отделов. В первом из них речь идет о задачах, приемах и этике уголовной защиты. В других разделах последовательно рассказывается об участии защитника в предварительном и судебном следствиях, в ...
9311
  Nair M.P. Adwaita vedanta as expounded by Sri Atmananda. / M.P. Nair. – Bombay, 1979. – 8с.
9312
  Kardos Pal Ady Endre - Moricz Zsigmond. / Kardos Pal, Kovacs Kalman. – Budapest, 1960. – 138с.
9313
  Kovalovszky Miklos Ady Endre eletem nyitott konyve / Kovalovszky Miklos. – Budapest, 1977. – 529с.
9314
  Parnicki Teodor Aecjusz ostatni Rzymianin / Parnicki Teodor. – Warszawa, 1956. – 378с.
9315
  Radandt Hans AEG-ein typischer Konzern / Radandt Hans. – Berl., 1958. – 76с.
9316
  Akurgal Ekrem Aegean: Birthplace of western civilization : History of east Greek art and culture 1050 - 333 BC / Akurgal Ekrem; Publications of the Metropolitan municipality of Izmir. – Izmir : Izmir publ., 2000. – 126p. : Ill. – (City library series ; 7). – ISBN 975-018-0045-5
9317
  Ebers G. Aegypten in Bild und Wort : dargestellt von unseren Ersten Kunstlern / beschrieben von Georg Ebers. – 2. unveranderte Aufl. – Stuttgart ; Leipzig : Verlag von Eduard Hallberger
1. Bd. – 1879. – VII, 387, 1 Bl. K.
9318
  Ebers G. Aegypten in Bild und Wort : dargestellt von unseren Ersten Kunstlern / beschrieben von Georg Ebers. – 2. unveranderte Aufl. – Stuttgart ; Leipzig : Verlag von Eduard Hallberger
2. Bd. – 1879. – VIII, 432, 1 Bl. K.
9319
  Tolstoi Alexei Aelita / Tolstoi Alexei. – M. – 288с.
9320
  Tolstoi Alexei Aelita / Tolstoi Alexei. – M., 1966. – 276с.
9321
  Tolstoi Alexej Aelita / Tolstoi Alexej. – Berlin, 1981. – 205с.
9322
  Kotljarevs"kyj I. Aeneida / Hrsg. von L. Rudnytzky und U. Schweier ; Deutsch von I. Katschaniuk-Spiech // Ukrainische Literatur / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 2003. – Bd. 1 : Aeneida /I.Kotljarevs"kyj. – S. 1-242
9323
  Vergilius M.P. Aeneis. – Gotha, 1874. – S. 87-356
9324
  Vergilius M.P. Aeneis. – 2 auflage. – Gotha, 1892. – S. 427-632
9325
  Cutko Igor Aerei rossi / Cutko Igor. – Mosca, 1989. – 158с.
9326
   Aerial incident of 27 July 1955. (Israel v. Bulgaria: United States of America v. Bulgaria: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.Bulgaria)., 1959. – 714 с.
9327
   Aerial incident of 4 september 1954 (United States of America v.Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1958. – 38с.
9328
   Aerial incident of 7 november 1954. (United States of America v. Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1954. – 47с.
9329
   Aerial incident of March 10-th, 1953. (United States of America v. Czechoslovakia).. – Leyden, 1953. – 44с.
9330
   Aerial incident of March 10-th, 1953. (United States of America v. Union of Soviet Socialist Republics).. – Leyden, 1952. – 56с.
9331
   Aerial surveys and intergrated studies.. – Paris
6. – 1968. – 575с.
9332
  Carafoli Elie Aerodinamica vitezelor mari. (Fluide compresibile) / Carafoli Elie. – Bucuresti, 1957. – 706с.
9333
   Aerodynamics of turbines and compressors.. – Princeton
14. – 1964. – 616с.
9334
   Aerodynamics propulsion structures and design practice / Bonney, Arthur, , Zucrow Maurice, Besserer Carl. – 3-d print. – Princeton, New Jersey, Toronto, D. Van Nostrand, 1956. – 12, 595 p. : fig. – (Principles of guided missile design)
9335
  Horejsi Milan Aerodynamika letajicich modelu. Profil, kridlo, vrtule / Horejsi Milan. – Praha, 1957. – 348с.
9336
  Rosciszewski J. Aerodynamika stosowana / J. Rosciszewski. – Warszawa : Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957. – 416 s.
9337
   Aeronautical chart catalogue, 1966. – с. – ICAO is not a sales agency for charts
9338
   Aerosole in der Medizin : Symposium der Arbeitsgruppe "Aerjsjle in der Medizin" von 30-31 Mai 1968 in Berlin-Buch. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat Jena, 1969. – 272c.
9339
   Aesthetics, Art, Life: A Collection of Articles.. – Moskow, 1988. – 312с.
9340
  Carriere M. Aesthetik. Die Idee des Schonen und ihre Verwirklichung im Leben und in der Kunst / M. Carriere. – 3. neu bearb. Aufl. – Leipzig : Brockhaus
1.Theil : Die Schonheit. Die Welt. Die Phantasie. – 1885. – XXII, 627 S.
9341
  Shoemaker F. Aethetic experience and the humanities. Modern ideas of esthetic experience in the reading of world literature : submitted in pertial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, in the faculty of philosophy, Columbia University / F. Shoemaker. – New York : Columbia University Press, 1943. – XV, 341 p.
9342
  Kreindler A. Afazia / A. Kreindler, A. Fradis. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1970. – 319s.
9343
  Dobai Peter Afera plukovnika Redla / Dobai Peter. – Praha, 1990. – 461с.
9344
   Affair du temple de Preah Vihear. (Cambodge c.Thailande).
2. – 798с.
9345
   Affaire de l"interhandel. (Suisse c.Etats-Unis d"Amerique).. – Leyde, 1959. – 710с.
9346
   Affaire de la Barcelona traction, light and power company, limited. Nouvel le requete: 1962. (Belgique c.Espagne).
1. – 285с.
9347
   Affaire de la compagne du port, des quais et des entrepots de Beyrouth et de la Societe Radio-Orient.. – Leyden, 1960. – 150с.
9348
   Affaire du Temple de Preah Vihear
Т. 1. – 1962. – 688 с.
9349
   Affaire relative a certains emprunts norvegiens.. – Leyden
2. – 1957. – 316с.
9350
   Affaire relative a certains emprunts Norvegiens.. – Leyden
1. – 1957. – 688с.
9351
   Affaire relative a l"aplication de la convention de 1902 pour regler la tutelle des mineurs.. – Leyde, 1958. – 326с.
9352
  Boccara Affaires vous concernant / Boccara, Henri-Michel; Soret L. – Paris, 1975. – 83с.
9353
  Penfornis J.-L. Affaires.com : methode de francais des affaires: niveau avance / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE international, 2006. – 127 p, : ill. – ISBN 209033176-3
9354
  Habert L. Affaires.com : cahier d"exercices: methode de francais des affaires: avance / Laurent Habert, Jean-Luc Penfornis. – [Paris] : CLE international, 2007. – 63 p. : ill. + Брошура "Affaires.com: cahier d"exercices: corriges"/J.-L. Penfornis e.a. 12 p. – На обкл.: Jean-Luc Penfornis, Laurent Habert. – ISBN 978-2-09-035430-0
9355
  Penfornis J.-L. Affaires.com : methode de francais des affaires : [niveau avance] : livre du professeur / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE International, 2009. – 128 p. – На обкл. : Guide pedagogique. - Copyright : 2003. – ISBN 978-209-033177-6
9356
  Penfornis J.-L. Affaires.com : [methode de francais des affaires : niveau avance] / Jean-Luc Penfornis. – Paris : CLE International, 2010. – 127 p. : ill. – Copyright : 2003. – ISBN 978-2-09-033176-9
9357
  Habert L. Affaires.com : cahier d"exercices : methode de francais des affaires / Laurent Habert, Jean-Luc Penfornis. – [Paris] : CLE international, 2010. – 63 p. : ill. + Додаток (Affaires.com: cahier d"exercices: corriges / J.-L. Penfornis, L. Habert. 11,[1] p.). – Copyright: 2007.- На обкл.: Avance. Aut.: Jean-Luc Penfornis, Laurent Habert. – ISBN 978-2-09-035430-0
9358
   Affaires.com [Електронний ресурс. Звукозапис] : CD 1 : CLE international/Sejer, 2004. – 1 CD audio + додат. 2 с."Livre de e"eleve" / Penfomis J.-L. – Заголов. з етикетки диску. – ISBN 978-2-9-032599-7


  Електронний документ містить супроводжувальні матеріали до книги : Charliac L.[et al.]. Phonetique progressive du francais: avec 400 exercices. Paris, 2008.
9359
  Stemmle R.A. Affare Blum / R.A. Stemmle. – Berl., 1960. – 200с.
9360
  Kosogor A. Affect of internal stresses on cyclic martensitic transformations of Ti-Ni-Fe alloy / A. Kosogor, V. L"vov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 57-59. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  The influence of preliminary mechanical/thermal cycling on the transformational and deformational properties of shape memory alloys has been analysed in the framework of ferroelastic model of martensitic phase transformations. The Ti-Ni-Fe alloys, ...
9361
  Ullrich Wolfgang Affen ernst genommen / Ullrich Wolfgang. – Leipzig : Neumann Verlag, 1961. – 279S.
9362
  Sepp A. Affine models in mathematical finance: an analytical approach / Artur Sepp. – Tartu : Tartu university press, 2007. – 149р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 52). – ISBN 978-9949-11-609-6
9363
  Chaiken I. Affinity Chromatography and Biological Recognition / I. Chaiken, M. Wilchek, I. Parikh : Academic Press, 1983. – 515p.
9364
  Савелій С. Affirmative action: terminology and typology of measures // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 270-271
9365
   Afganistan 2014 - rok zwyciestwa czy rok porazki? : doswiadczenia dla przyszlosci / Inst. Studiow Miedzynar. UWr., Zaklad polityki zagranicznej RP, Pracownia Koordynacji Badan i Dydaktyki Bezpieczenstwa Narodowego ; red. nauk.: Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek. – Wroclaw : BEL Studio, 2015. – 247 s. : il., tab. – ISBN 978-83-7798-163-4
9366
   Afganistan: the revolution continues.. – M., 1984. – 237с.
9367
  Auboyer Jeannine Afghanistan und seine Kunst. / Auboyer Jeannine. – Prague, 1968. – 76с.
9368
  Popov S.A. Afilado y suavizado de herramientas cortantes / S.A. Popov. – M., 1984. – 225с.
9369
   Afirmarea statelor nationale independente unitare din centrul si sud-estul Europei (1821-1923).. – Bucuresti, 1979. – 275с.
9370
  Edelman Bos M J.B. Afkomst van toekomst : de uitdaging van organisationele strategie-ontwikkeling: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de bedrijfskunde in het bijzonder de organisatiestrategie... / J.B.M. Edelman Bos. – Delft : Delftse universitaire pers, 1978. – 32 blz.
9371
  Wilde Oscar Aforyzmy / Wilde Oscar; Wstep,wybor i przekl.M.Dobrosielski. – Warszawa : PIW, 1974. – 71 s. – (Ser.:"Biblioteczka aforystow")
9372
  Shaw George Bernard Aforyzmy / Shaw George Bernard; Wyb.i wstep.opatr.M.Metelska;Przeloz.M.Metelska i i. – Warszawa : PIW, 1975. – 63s. – (Ser.:"Biblioteczka aforystow")
9373
  Dostojewski Fiodor Aforyzmy / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1976. – 59с.
9374
  Diakonoff I.M. Afrasian languages. / I.M. Diakonoff. – Moscow, 1988. – 142с.
9375
  Gromiko Anatoli Africa-progresso, dificultades, perspectivas / Gromiko Anatoli. – M., 1983. – 270с.
9376
  Edge W. Africa / Wayne Edge. – 11th ed. – Dubuque : McGraw-Hill/Dushkin, 2006. – 13,306 p. : ill. – (Global studies). – ISBN 0-07-319535
9377
  Solodovnikov V.G. Africa fights for independence / V.G. Solodovnikov. – Moscow, 1970. – 149с.
9378
   Africa in Soviet Studies: Annual, 1988.. – Moscow, 1989. – 293с.
9379
   Africa in world politics.. – Moscow, 1990. – 190с.
9380
  Braginsky M. Africa wine freedom. / M. Braginsky. – 2 suppl. edit. – M. – 188с.
9381
   Africa yesterday and today.. – New York
7. – 1979. – 394с.
9382
  Radelet S. Africa"s Rise - Interrupted? // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 6-11. – ISSN 0015-1947


  The region"s future depends on much more than fluctuations in commodity prices.
9383
   Africa: a study guide to better understanding.. – Bloomington, 1970. – 33с.
9384
   Africa: adjusting to the challenges of globalization : Proceedings of a seminar held in Paris, May 4-5, 1998. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – XII, 201p. – ISBN 1-55775-829-8
9385
  Harden Blaine Africa: dispatches from a fragile continent / Harden Blaine. – New York, London, 1990. – 333с.
9386
   African agricultural development. Reflections on the major lines of advance and the barriers to progress.. – N.Y.
6. – 1966. – 244с.
9387
  Hoagland Edward African calliope: a journey to the Sudan / Hoagland Edward. – Harmondsworth, 1987. – 272с.
9388
   African Conference on the rule of law.. – Geneve, 1961. – 181с.
9389
  Pawlowska Aneta African contemporary art and the curatorial turn // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 219-237. – ISSN 1641-9278
9390
  Ardrey R. African genesis : A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man / R. Ardrey. – New York : Dell Publishing Co., Inc., 1961. – 384p.
9391
  Boughton J.M. African Independence // The IMF and the force of history : events that have shaped the global institution / J.M. Boughton. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 21-22. – ISBN 978-1-49830-683-6
9392
  Stapleton Chris African rock: the pop music of a continent / Stapleton Chris, May Chris. – New York, 1990. – 373с.
9393
  Rive Richard African songs / Rive Richard. – Berl., 1963. – 150с.
9394
  Ikonnikova M. African studies as a part of philologists" professional training in the USA // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 41-46. – ISSN 2308-4081


  Філологи - африканісти у межах професійної підготовки в США.
9395
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 3. – 1995
9396
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 4. – 1995
9397
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 5. – 1995
9398
   African violet (The African violet magazine) : The Magazine exclusively dedicated to the growing of beautiful African violets. – Beaumont. – ISSN 0002-0265
Vol. 48, N 6. – 1995
9399
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 30, N 1. – 1997
9400
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 30, № 2. – 1997
9401
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Special issue, 17. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9402
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 31, N 1/2. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9403
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 01745603
Vol. 32, N 1/2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9404
   Africana Marburgensia. – Marburg. – ISSN 0174-5603
special issue 18. – 2000
9405
  Stovickova Vera Africke perokresby / Stovickova Vera. – Praha, 1960. – 116с.
9406
  Parizek Ladislav Africke svitani / Parizek Ladislav. – Praha, 1952. – 147с.
9407
  Majerova Marie Africke vteriny / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 222с.
9408
  Bartsch Ernst Afrika / Bartsch Ernst. – Lpz., 1964. – 224с.
9409
  Bartsch E. Afrika / E. Bartsch, W. Nolle. – Leipzig, 1972. – 216с.
9410
  Stovickova Vera Afrika rok jedna / Stovickova Vera. – Praha, 1963. – 154с.
9411
  Kartun Derek Afrika, Afrika! Ein Kontinent richtet sich auf. / Kartun Derek. – Berl., Dietz, 1955. – 104с.
9412
   Afrika.. – Gotha, 1989. – 432с.
9413
  Bodrogi Tibor Afrikanische Kunst / Bodrogi Tibor; Seemann E.A. – Lpz., 1967. – 131с.
9414
  Bodrogi T. Afrikanische Kunst / T. Bodrogi. – Leipzig, 1969. – 131с.
9415
  Abramova Svetlana Afrique: quarte siecles de traite des noirse. / Abramova Svetlana. – Moscou, 1988. – 259с.
9416
  Ratajski Lech Afryka / Ratajski Lech. – Warszawa, 1966. – 700с.
9417
  Wachowiak E. Afryka poety / E. Wachowiak. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1958. – 59 s.
9418
   Afryka. Zbior artykulow.. – Warszawa, 1956. – 316с.
9419
  Daszkowski E. Afrykanskie spotkania : Opowiadania / E. Daszkowski. – Poznan : Poznanskie, 1975. – 227 s.
9420
  Daszkowski Eugeniusz Afrykanskie spotkania. / Daszkowski Eugeniusz. – Poznan, 1975. – 227с.
9421
  Glassman A. After Ebola // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 25. – ISSN 0015-1947


  African countries have made some progress in improving health systems, but holes remain.
9422
  Vovchok M. After finishing school = Інститутка : a story / Marko Vovchok ; [transl. from the Ukrainian by Oles Kovalenko]. – Kiev : Dnipro Publishers, 1983. – 123, [4] p.
9423
  Picha Volodimir After Hours Soviet Worker at Leisure / Picha Volodimir. – K., 1989. – 62с.
9424
  Stassinopoulos Arianna After reason / Stassinopoulos Arianna. – New York, 1978. – 240с.
9425
  Hewison Kevin After the Asian crisis: challenges to globalisation : An inaugural public lecture... / Hewison Kevin. – Armidale : The University of New England, 1999. – 19p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1-86389-653-8
9426
  Kirk Marshall After the ball: how America conquer its fear and hatred of gays in the 90s. / Kirk Marshall, Madsen Hunter. – New York, 1990. – 398с.
9427
  Gruss B. After the Boom: Commodity Prices and Economic Growth in Latin America and the Caribbean // Latin America : new challenges to growth and stability / ed.: Dora Iakova, Luis M. Cubeddu, Gustavo Adler, and Sebastian Sosa. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 39-67. – ISBN 978-1-49832-816-6
9428
  Abert Geoffry After the crash: how to survive and prosper during the depression of the 1980s. / Abert Geoffry. – New York, 1979. – 298с.
9429
   After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – XXXVIII, 283 p. – Incl. index. – Bibliogr. in the notes. – (Harvard papers in Ukrainian studies / ed. board: M.S. Flier [et al.]). – ISBN 978-1-932650-10-5
9430
  Dahl Robert After the revolution? / Dahl Robert. – New Haven, London, 1990. – 145с.
9431
  Moritz M. After the Wall: Women And News Media Practies in the Context of Political Change // Creating a free press in Eastern Europe / J. Jirak, O.V. Johnson, F.L. Kaplan, M. Kayal, B. et al. Kopplova. – Athens : The University of Georgia, 1993. – P. 53-80. – ISBN 0-943089-04-2
9432
  Mura David After we lost our way. / Mura David. – New York, 1989. – 80с.
9433
  Ritcheson Charles Aftermath of revolution : british policy toward the Unites Ststes 1783-1795 / Ritcheson Charles. – New York : Norton & co., 1971. – XIX, 505 p. – ISBN 393-00553-4
9434
  Theriault Y. Agaguk / Y. Theriault; Illustration: J.Tremblay. – Montreal : L"Actuelle, 1971. – 327 p. : ill.
9435
  Amosoff N. Against All Odds: A book of Joy and Sorrow With Diary and Digressions / N. Amosoff. – Kiev : Dnipro, 1990. – 255p.
9436
  Lenin V.I. Against imperialist war. / V.I. Lenin. – M., 1978. – 387с.
9437
  Sporn Paul Against itself : The federal theater and writers" projects in the Midwest / Sporn Paul. – Detroit : Wayne state univ. press, 1995. – 373p. – ISBN 0-8143-2590-4
9438
  Mirowski Philip Against mechanism: protecting economics from science / Mirowski Philip. – Totowa, 1988. – 250с.
9439
  Harrison Russell Against the American dream : essays on Charles Bukowski / Harrison Russell. – Santa Rosa : Black sparrow press, 1995. – 323p.
9440
  Archie Brown Against the Fuhrerprinzip: For Collective Leadership // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 109-123. – ISSN 0011-5266
9441
  Mirchuk Petro Against the invaders : Taras Chuprynka - Roman Shukhevych: commander-in-chief of the UPA / Transl. from Ukr. by I. Mirchuk; Ed. by M. Kiciuk. – New York : Society of veterans of the Ukrainian insurgent army, 1997. – 160p.
9442
  Kazantsev A. Against the wind. / A. Kazantsev. – M. – 192с.
9443
  Kazantsev A. Against the wind. / A. Kazantsev. – Moscow : Foreign languages publishing hous, 1955. – 190 с.
9444
  Jeffries R. Against time! / R. Jeffries. – New York a.o. : Scholastic book services, 1968. – 159 p.
9445
  Vidal Bolano Agasallo de sombras / Roberto Vidal Bolano. – Santiago : El Correo Gallego, 1992. – 93 p. – (Biblioteca 114 ; 86). – ISBN 84-85553-97
9446
  Caballero Bonald Agata ojo de gato / Caballero Bonald. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1992. – ISBN 84-339-0943-6
9447
  Krzyszton Barbara Agata. / Krzyszton Barbara. – Warszawa, 1974. – 183с.
9448
   Age-related changes in FTIR and raman spectra of human blood / T. Makhnii, O. Ilchenko, A. Reynt, Y. Pilgun, A. Kutsyk, D. Krasnenkov, M. Ivasyuk, V. Kukharskyy // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 10
9449
  Shaikin D.N. Age criteria and definitions of youth at the labor market in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 571-575 : tabl., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
9450
  Kendig W.L. Age discrimination in employment / William L. Kendig. – New York : AMACOM, a division of American management assoc., 1978. – 83 p. – (An AMA management briefing / American management associations). – ISBN 0-8144-2210-1
9451
   Age related features water of electrolytes transport through the epithelium of rats colon and their correction with multiprobiotic "Symbiter acidophilus" concentrated / N. Skochko, M. Cherpak, E. Torgalo, D. Jankowski // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 45-48. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The transport of water and electrolytes across the epithelium of the colon in rats of different ages was studied. It was found that at the 21 and 24 month old rats absorption of water and Na + and Cl- ions significantly increased, which is one of the ...
9452
   Age related post-traumatic changes of the sensorimotor cortex and the hippocampus and their correction using the gene therapy / D.V. Savitska, S.A. Mikhalsky, V.V. Biloshytsky, N.V. Skrypnyk, Kvitnytska-Ryzhova // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 55-56
9453
  Oliinyk O. Age technologies in leisure activities // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 56-60. – ISSN 2226-3209
9454
  Epstein Edward Jay Agency of fear. / Epstein Edward Jay. – New York, 1977. – 352с.
9455
   Agenda electricianului. 1951., 1954. – 140с.
9456
   Agenda of the EU-Ukraine association as a part of association agreement preparation // Порядок денний асоціації Україна - ЄС як частина підготовки угоди про асоціацію : результати громад. моніторингу у 2010 - 2011 роках / за заг. ред. Юлії Тищенко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Агенство "Україна", 2012. – P. 1-104 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-90-1
9457
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Agent N.1 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 284с.
9458
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Agent Nr. 1 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 320с.
9459
  Sowa Pawel Agent Rabe / Sowa Pawel. – Warszawa, 1976. – 186с.
9460
  Litan Jan Agent z ``E-Fall`` / Litan Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 232s. – (Labirynt)
9461
  Сєров Костянтин Agentskiy: 7 років на шляху до нової якості сервісу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
9462
  Michajlov B. Agentura Wall streetu vo svazc priemyselnych odborov USA (Zlte odbory bez masky) / B. Michajlov. – Bratislava, 1953. – 125с.
9463
  Beulig Gerhard Agfacolor-Aufnahme und Kopiermaterialen / Beulig Gerhard. – Halle, 1959. – 64с.
9464
  Luhr Franz Agfacolor / Luhr Franz, A. Nurnberg, H. Schrader. – Halle, 1958. – 232с.
9465
  Fihurnyi Y. Aggression of the Russian Federation against Ukraine: backgrounds, course and modern social consequences / Yuriy Fihurnyi ; Min. of Education and Science of Ukraine, Research Inst. of Ukr. Studies. – Kyiv : Lesya Ltd., 2017. – 59, [1] p. – Bibliogr.: p. 47-59. – ISBN 978-617-7530-16-8


  В пр. №1717454 напис: Класному українському Історику!, Надії Української Держави!, Надійному колезі й другу!, з повагою від автора! 19ю12ю2017 р. Підпис.
9466
  Клавдіч В. Agile Based Teaching of Legal English // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 280-282
9467
   Aging and biological rhythms. – New York and London : Plenum Press, 1978. – 342p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; Vol. 108)
9468
   Aging parents and you. / Anders, on-Ellis, Eugenia, , Dryan, , Marsha. – New York, 1988. – 270с.
9469
  Bronte Anne Agnes Grey / Bronte Anne. – London : Penguin books, 1994. – [5],302p. – ISBN 0-14-062108-3
9470
  Bronte Anne Agnes Grey. / Bronte Anne. – London, 1994. – 302с.
9471
  Drzewinska Elzbieta Agnieszka / Elzbieta Drzewinska. – 2-e wyd. – Wroclaw : Ossolineum, 1970. – 159s.
9472
  Siesicka Krystyna Agnieszka / Siesicka Krystyna. – Warszawa, 1974. – 130с.
9473
  Mach W. Agnieszka corka Kolumba / Wilhelm Mach. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 376 s. – (Biblioteka powszechna)
9474
  Kreindler A. Agnozii si Apraxii / A. Kreindler. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1977. – 156s.
9475
  Blond Georges Agonia trzeciej Rzeczy 1944-1945 / Blond Georges. – Poznan, 1957. – 380с.
9476
   Agrarian relations in the USSR. – M., 1980. – 199с.
9477
  Tischler W. Agrarokologie / W. Tischler. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1965. – 499S. : Mit 150 Abbildungen und 5 Tabellen im Text
9478
   Agreement astablishing the African Development Bank.. – N.Y., 1964. – 38с.
9479
  Proektor D.M. Agresja i katastrofa. Kierownictwo wojskowe faszystowskich Niemiec w drugiej wojnie swiatowej 1939-1945 / D.M. Proektor. – Warszawa, 1973. – 672с.
9480
  Kosewski Marek Agresywni przestepcy / Kosewski Marek. – Warszawa, 1977. – 329с.
9481
  Wolinska Jolanta Maria Agresywnosc mlodziezy : Problem indywidualny i spoleczny / Wolinska Jolanta Maria. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2000. – 162s. – ISBN 83-227-1649-4
9482
  Popovici-Lupa Agricultura / N.O. Popovici-Lupa. – Bucuresti : Romaneasca, 1922. – 357 p.
9483
  Ivontchik P.N. Agricultura da Africa Tropical / P.N. Ivontchik. – Moscovo : Mir, 1989. – 389p.
9484
  Stan Apostol Agricultura romaneasca in faza finala a clacasiei 1831-1864 = Romanian agriculture in the final stage of corvee / Stan Apostol; Institutul de istorie "N. Iorga". – Bucuresti : Edit. Acad. Romane, 1994. – 191p. – ISBN 973-27-0462-4
9485
  Corfus I. Agricultura Tarii Romanesti in Prima Jumatate a Secolului al XIX-Lea / I. Corfus. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1969. – 403s.
9486
   Agricultural planning and village community in Israel.. – Paris, 1964. – 160с.
9487
  El-Banna Ali Ali Agricultural production in Lebanon in ten years (1958-1968) / El-Banna Ali Ali. – Beirut, 1970. – 76с.
9488
   Agricultural statistics. 1951.. – Washington, 1951. – 742с.
9489
  Popov V. Agriculture in the USSR / V. Popov. – M., 1967. – 240с.
9490
   Agriculture land reforms and economic development.. – Warszawa
10. – 1964. – 284с.
9491
  Shubravska O.V. Agriculture of Ukraine: state and resource development opportunities / O.V. Shubravska, K.O. Prokopenko // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – P. 19-25. – ISSN 2221-1055
9492
   Agriculture pratique.. – М., 1957. – 100с.
9493
  Karkabi Zahi Agriculture. / Karkabi Zahi, Carrera Yeronimo. – M., 1978. – 40с.
9494
  Сивоглаз Л. Agrimonia eupatoria L. у природних та штучних фітоценозах / Л. Сивоглаз, Л. Гулега, М. Калініна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати комплексного дослідження перспективного для офіційної медицини виду - Agrimonia eupatoria L. У природних та штучних фітоценозах. The results of the complex investigations of medicinal species Agrimonia eupatoria L. in the natural ...
9495
  Halperin Haim Agrindus. / Halperin Haim. – Lond., 1963. – 214с.
9496
  Schuder Rosemarie Agrippa und das Schiff der Zufriedenen / Schuder Rosemarie. – Berlin, 1977. – 377с.
9497
  Schuder Rosemarie Agrippa und Das Schiff der Zufriedenen / Schuder Rosemarie. – Berlin, Weimar, 1987. – 355с.
9498
  Szygula A. Agritourism as the best form of enterpreneurship in the polish countryside // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – P. 125-132. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
9499
   Agrobacterium tumefaciens - ассоциативная азотфиксирующая бактерия / Фунг Тхи Ми (Вьетнам), Н.А. Манучарова, А.Л. Степанов, Л.А. Поздняков, О.В. Селицкая // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-55 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – (Почвоведение ; № 3). – ISSN 0201-7385
9500
   Agroclimatological methods = Methodes agroclimatologiques : Proceedings of the Reading Symposium. – Paris : UNESCO
7 : Natural resources research. – 1968. – 392p.
9501
  Dzienia S. Agroekologiczne podstawy produkcji roslinnej : Skrypt dla studentow kierunku ochrona srodowiska / S. Dzienia, B. Romek, E. Wrzesinska; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2001. – 84s,. – ISBN 83-87327-08-5
9502
   Agronomy.. – М., 1958. – 248с.
9503
   Agrotechnika. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1956. – 877s.
9504
   Agrotehnica kusimusi Eesti NSV-s = Вопросы развития агротехники в Эстонской ССР. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957. – 160s. – естонською та російською мовами
9505
  Martin Gaite Agua pasada : (articulos, prologos y discursos) / Martin Gaite. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1993. – ISBN 84-339-1368-9
9506
  Leipoldt Johannes Agypten / Leipoldt Johannes. – Lpz., 1962. – 68с.
9507
   Agypten. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1992. – 223 S. : ill. – ISBN 3 7658 0463 0
9508
   Agypten.. – Lpz., 1960. – 36с.
9509
  Koszegi Imre Agyudorges Budaorsnel / Koszegi Imre. – Budapest, 1967. – 376с.
9510
  Dahl Roald Ah, sweet mystery of life. / Dahl Roald. – Harmondsworth, 1989. – 162с.
9511
  Heym Stefan Ahasver / Heym Stefan. – Berlin, 1989. – 287с.
9512
  Chernetska O. Ahhlication of neoliberal theory in the energy sphere of Ukraine in a post-crisis period // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 233-246
9513
  Badiou Alain Ahmed le Subtil. / Badiou Alain. – Paris, 1994. – 92с.
9514
  Vavra J.R. Ahmed ma hlad / J.R. Vavra. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1972. – 270 s.
9515
  Badiou Alain Ahmed philosophe suiei de Ahmed se fache. / Badiou Alain. – Paris, 1995. – 153с.
9516
  Zelk Zoltan Ahogy a koteltancosok / Zelk Zoltan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1975. – 162 L.
9517
  Turek Ludwig Ahoi, Dufte Wanne / Turek Ludwig. – Berlin, 1974. – 285с.
9518
   Ahol a sziget kezdolik.. – Budapest, 1970. – 340с.
9519
   AhtiBEPS regulations // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 24 января (№ 4). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  В КНУ имени Тараса Шевченка национальные и иностранные судьи, ученые и адвокаты обсудят необходимость BEPS для Украины. В рамках мероприятия будут проанализированы основные тенденции деофшоризации бизнеса, а также влияние правил BERS на национальные ...
9520
   Aianduse arendamise kusimusi Eesti NSV-s = Вопросы развития садоводства в Эстонской ССР. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957. – 196s. – естонською та російською мовами
9521
  Anuchkin-Timofeyev Aid or neocolonialism? / Anuchkin-Timofeyev. – M., 1975. – 62с.
9522
  Vygodski M. Aide-memoire de mathematiques superieures / M. Vygodski. – Moscou : Mir, 1984. – 862 p.
9523
  Vygodski M. Aide-memoire de mathematiques superieures / M.Vygodski. – Moscou : Mir, 1990. – 861 p.
9524
   AIDS and HIV infection : Information for United Nations employees and their families. – Geneva : UNAIDS, 1999. – 52p.
9525
   AIDS and the Law. – Second Edition. – New York : Wiley & Sons, 1992. – XXIII, 450 p. – (Wiley law publications). – ISBN 0-471-55039-6
9526
   AIDS prevention through health promotion: facing sensitive issues. – Geneva : World health organization, 1991. – 8,78p. : 2f.ill. – ISBN 92-4-156144-0
9527
   AIDS. Taking a long-term view : the aids 2031 consortium. – Upper Saddle River : FT Press ; Pearson Education, 2011. – XXIV, 145, [2] p. : maps, tab. – ISBN 978-0-13-217259-2
9528
  Shirdel H. AIDS.The first world swindle. Two swindlers who shook the world / Dr. Shirdel Hor. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2011. – 91, [6] p. : ill., phot. – Текст англ. – ISBN 978-966-2083-92-7
9529
  Suvakovic V. Aids: Co to jest i jak z tym walczyc? / V. Suvakovic. – Warszawa : PanstwowyZaklad Wydawnictw Lekarskich, 1987. – 72p.
9530
  Kirkeby Ed. Ain`t Misbehavin`. The story of Fats Waller. / Ed. Kirkeby. – New York, 1975. – 248с.
9531
  Юнг К.Г. Aion : Исследование феноменологии самости / К.Г. Юнг; Пер. М.А. Собуцкий. – Москва : Ваклер-Рефл-бук, 1997. – 336с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-050-0; 966-543-139-7
9532
  Van Loon Air - Storming : a collection of 40 radio talks / H.W. Van Loon. – New York : Harcourt, Brace and company, 1935. – 307 p. : ill.
9533
   Air Arabia запроваджує власну програму лояльності // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
9534
  Денисенко Євген Air Arabia: віримо в майбутнє українського ринку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
9535
  Заинчковский Виктор Air Arabia: лицом к туриндустрии / Заинчковский Виктор, Петренко Елена // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
9536
   Air flow direction effect on the parameters of plasma of dielectric barrier discharge / O. Nedybaliuk, V. Chernyak, S. Olszewski, E. Martysh, T. Lisitchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 38-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Parameters of dielectric barrier discharge plasma at atmospheric pressure as dependence from value and direction of air flow relative to current-lines were investigated. Emission spectra of dielectric barrier discharge plasma in the range of ...
9537
   Air Malta прилетела в Киев // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
9538
   Air monitoring by spectroscopic techniques. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1994. – XXY, 531 [1] p. : il. – ISBN 0-471-55875-3
9539
   Air pollution : Articles from Volumenes 3-6 of Environmental Science & Technology. – Washington : American Chemical Society, 1973. – 138p.
9540
  Заинчковский Виктор Airarabia: дружелюбная экспансия в Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
9541
  Ванагс Янис AirBaltic: успех на украинском рынке // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 30 : фото. – ISSN 1998-8044
9542
   Airberlin интегрируется с Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
9543
   Airlines direct connects. Загроза чи можливість? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
9544
  Hailey Arthur Airport / Hailey Arthur; Retold by R.Kerr. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,129p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41925-5
9545
  Hailey A. Airport / A. Hailey. – Москва : АЙРИС-пресс. Рольф, 2001. – 352с. – На англ. языке. – (Читаем в оригинале). – ISBN 5-7836-0414-3
9546
  Letanovska I.M. Airport capacity and its economics // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7069-02-6
9547
  Bronnen Arnolt Aisopos. / Bronnen Arnolt. – Berlin-Weimar, 1976. – 521с.
9548
  Lysohorsky Ondra Aj lasske reky plynu do mora / Lysohorsky Ondra. – Praha, 1958. – 242с.
9549
  Sholokhov M. Ajalo ya mwanamune / M. Sholokhov. – M. – 77с.
9550
  Sophocles Ajax. The Women of Trachis. Electra. Philoctetes / Sophocles. – Chicago ; London : The University of Chicago press, 1996. – 5, 253, [1] p. – (The complete Greek tragedies / Edited by D.Grene, R.Lattimore ; 2 : Sophocles). – ISBN 0-226-30786-7
9551
  Malearevschi P. Ajunul furtunii / P. Malearevschi. – Bucuresti, 1953. – 114с.
9552
  Lurie G. Ajuste de los rectificadoras / G. Lurie; trad. del ruso por P. Zabolotny. – Moscu : Mir, 1988. – 188 p.
9553
   Ajuste y montae.. – Barcelona. – 250с.
9554
  Jitcov B. Ajutorul vine / B. Jitcov. – Bucuresti : Editura Tineretului, 1952. – 32 p.
9555
   Aka to bola jar. Antologia literatury o oslobodeni ceskoslovenska.. – Bratislava, 1976. – 275с.
9556
  Monastyrski Andrzej Akacjowy gaj / Monastyrski Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1980. – 245,[2]s. – ISBN 83-207-0257-7
9557
   Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Akad. ekonomiczna, 2000. – 31, [1] s. : il.
9558
   Akademia ekonomiczna w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej, 2000. – 68s. : Ill. – ISBN 83-88222-11-2
9559
   Akademia ekonomiczna w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej, 2002. – 40s. – ISBN 83-88760-28-9
9560
   Akademia ekonomiczna w Poznaniu 1926-2001. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Poznaniu. – ISBN 83-88760-23-8
T.1. – 2001. – 182s. – 75 lat Akademii ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
9561
   Akademia Ekonomiszna im.Oskara Langego we Wroclawiu w 40-leciu Polski Ludowej.. – Wroclaw, 1986. – 148с.
9562
   Akademia Likmeskond. – Tallinn, 1994. – 68с.
9563
   Akademie-Verlag GMBH. 1946-1956. Berlin.. – Berlin : Akademie-Verl., 1957. – 154 S.
9564
   Akademie der Padagogischen Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik: Jahrbuch 1979.. – Berlin, 1979. – 435с.
9565
   Akademikas Pranciskus Sivickis. – Vilnius : Mokslas, 1980. – 178s.
9566
   Akademikis Janis Endzelins. Bobliografija.. – Riga, 1958. – 108с.
9567
   Akademischer Festakt : des Wissenschaftlichen Rates der Technischen Universitat Dresden und der Fakultat Electrotechnik / Electronik am 8. Dezember 1981 anlasslich des 100. Geburtstages von Professor Dr.-Ing. E. h. Ludwig Binder // Festveranstaltung des Wissenschaftlichen Rates der Technischen Universitat Dresden : anlasslich der Barkhausen-Ehrung der Akademie der Wissenschaften der DDR und der Technischen Universitat Dresden am 2. Dezember 1981. – [ S. l. : s. n. ]. – S. 25 - 45
9568
   Akademos : revista de stiinta, inovare, cultura si arta. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1. – 2005
9569
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1(2). – 2006
9570
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2/3(7). – 2007
9571
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1/2 (9). – 2008
9572
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (10). – 2008
9573
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (11). – 2008. – мова резюме англ., рум.
9574
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (12). – 2009. – мова резюме англ., рум.
9575
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (13). – 2009. – мова резюме англ., рум.
9576
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (14). – 2009. – мова резюме англ., рум.
9577
   Akademos : Revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (15). – 2009. – мова резюме англ., рум.
9578
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (16). – 2010. – мова резюме англ., рум.
9579
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (17). – 2010. – мова резюме англ., рум.
9580
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (18). – 2010. – мова резюме англ., рум.
9581
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (19). – 2010. – мова резюме англ., рум.
9582
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (20). – 2011. – мова резюме англ., рум.
9583
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (21). – 2011. – мова резюме англ., рум.
9584
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (22). – 2011. – мова резюме англ., рум.
9585
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (23). – 2011. – резюме англ., рум. мовами
9586
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (24). – 2012
9587
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (25). – 2012
9588
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta:editie speciala / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (26) : Prelegeri academice de Ziua Limbii Romane 2005-2012. – 2012
9589
   Akademos : revista de stiinta, inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (27). – 2012
9590
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (28). – 2013
9591
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (29). – 2013
9592
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (30). – 2013
9593
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (31). – 2013
9594
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (32). – 2014
9595
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (33). – 2014
9596
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 3 (34). – 2014
9597
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 4 (35). – 2014
9598
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 1 (36). – 2015
9599
   Akademos : revista de stiinta inovare, cultura si arta / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau. – ISSN 1857-0461
Nr. 2 (37). – 2015
9600
  Behounek Frantisek Akce L. Pribehy z atomoveho veku / Behounek Frantisek. – Praha, 1956. – 263с.
9601
  Scharf Waldemar Akceleratory czastek elementarnych / Scharf Waldemar. – Warszawa, 1960. – 420 с.
9602
   Akcent : Literatura i sztuka. – Lublin : Wschodnia fundacja kultury Akcent. – ISSN 0208-6220
Rok 24, nr 4 (94). – 2003
9603
  Olechnowicz Mscislaw Akcent rosyjski / Olechnowicz Mscislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 162с.
9604
  Nagorny Ksawery Akcenty rosyjskie w cwiczeniach. / Nagorny Ksawery. – Warszawa, 1964. – 68с.
9605
  Dubovsky Jan Milan Akcia klastory : Komunisticky rezim na Slovensku v boji proti muzskym reholiam v rokoch 1949-1952 / Dubovsky Jan Milan. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 294 s. – ISBN 8070904992
9606
  Stachiewicz Piotr Akcja "Koppe" : Krakowska akcja "Parasola" / Stachiewicz Piotr. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1982. – 224s. – ISBN 83-11-06752-X
9607
  Stachiewicz P. Akcja "Kutschera" / Piotr Stachiewicz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 125s. – (Biblioteka pamieci pokolen / Rada ochrony pomnikow walki i meczenstwa). – ISBN 83-95-11024-9
9608
  Samus P. Akcja "Lom" : polskie dzialania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w swietle dokumentow oddzialu II Sztabu Glownego WP / Pawel Samus, Kazimierz Badziak, Gennadij Matwiejew. – Warszawa : ADIUTOR, 1998. – 326, [2] s. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (MARS biblioteka ; t. 9). – ISBN 83-86100-31-1
9609
   Akcja "Wisla" : Dokumenty. – Warszawa : Archiwum Ukrainskie, 1993. – 524s. : il. – ISBN 83-900854-2-9
9610
  Konopinski Lech Akcje i reakcje / Konopinski Lech. – Poznan, 1960. – 108с.
9611
  Bulloch John Akin to preason. / Bulloch John. – London, 1966. – 188с.
9612
  Moldova Gyorgy Akit a mozdony fustje megcsapott... / Moldova Gyorgy. – Budapest, 1977. – 374с.
9613
  Zelk Zoltan Akit az isten nem szeret / Zelk Zoltan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1976. – 474 L.
9614
  Stohn Rudolf Akkumulatoren und Akkumulatorenanlagen / Stohn Rudolf. – Berl., 1959. – 184с.
9615
  Matrosov F. Ako pouzaivat umelecku literaturu v agitacnej praci / F. Matrosov. – Praha, 1952. – 63с.
9616
  Vuco Aleksandar Ako se jos Jednom setim. Pesme / Vuco Aleksandar. – Beograd : Izdanje Nolit, 1957. – 174 s.
9617
  Hutchin K.C. Ako si Nezabit Deti / K.C. Hutchin : Osveta, 1972. – 265s.
9618
  Privalov M.M. Ako tavime prvotriednu ocel / M.M. Privalov. – Bratislava, 1952. – 25с.
9619
  Arbes Jakub Akrobati. / Arbes Jakub. – Praha, 1960. – 304с.
9620
  Putrament J. Akropol / Jerzy Putrament. – Wyd. 3-e. – Warszawa : Czytelnik, 1979. – 335 s. – ISBN 83-07-00075-0
9621
   Akropolis. – Leipzig : VEB E.A. Seemann Buch-und Kunstverlag, 1964. – 20, 75 pag. var
9622
  Gardner Erle Stanley Aksamitne pazurki. / Gardner Erle Stanley. – Warszawa, 1967. – 248с.
9623
  Gardner Erle Stanley Aksamitne pazurki. / Gardner Erle Stanley. – Warszawa, 1978. – 219с.
9624
   Akta albo sprawy sadow miasta knyszynskiego 1553-1580. – Bialystok. – (Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego ; 41). – ISBN 83-907455-7-7
T. 1 : / wstep, oprac. J. Maroszek. – 1999. – 462 s.
9625
   Aktielni problemi samoupravnog drustva: Zbornik radova.. – Beograd, 1972. – 364с.
9626
  Loest Erich Aktion Bumerang / Loest Erich. – Halle, 1957. – 336с.
9627
  Siebe Hans Aktion Januskopf / Siebe Hans. – Berlin, 1985. – 217с.
9628
  Hauser R. Aktion Mitbestimmung. / R. Hauser, G. Meyer. – Berlin, 1967. – 275с.
9629
  Schneider Horst Aktionseinheit schlug Kapp. Die Dresdner Arbeiter im Kampf gegen den Kapp-Putsch im Marz 1920 / Schneider Horst. – Dresden, 1960. – 60с.
9630
  Gielgud John Aktor i jego czasy / Gielgud John; Wspolpraca J.Miller, J. Powell; Przeklad M. Ronikier; Tlum. not P. Szymanowski. – Warszawa : Wydawnictwa artystyczne i filmowe, 1987. – 174s. : il. – ISBN 83-221-0369-7
9631
  Kolesnikowa Natalia Aktorzy filmu radzieckiego / Kolesnikowa Natalia, H. Sienczakowa. – Warszawa, 1962. – 130с.
9632
  Payne Robert Aktorzy jego krolewskiej mosci / Payne Robert; Przelozyla Z.Siwicka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 369s.
9633
  Boguslawski Wladyslaw Aktorzy warszawcy / Boguslawski Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 364с.
9634
   Aktualitat der Aufklarung // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2249 : Aktualitat der Aufklarung. – S. 1-233. – ISSN 0239-6661
9635
   Aktualne Badania nad Gestoza : I Sympozjum Sekcji Gestozy. Kielce 8-9 XI 1974. – Warszawa : Polfa, 1975. – 256s. – ISBN 837096-386-2
9636
   Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, 2001. – 286s. – ISBN 837096-386-2
9637
   Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii spolecznej. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2000. – 236s. – ISBN 83-7262-152-7
9638
   Aktualne problemy prestavby hospodarskeho mechanizmu.. – Bratislava, 1987. – 241с.
9639
  Szyszkowski Waclaw Aktualne zagadnienia prawa wyborczego w Stanach Zjednocz Ameryki Polnocnej / Szyszkowski Waclaw. – Torun, 1965. – 36с.
9640
   Aktualni otazka obecne teorie statu a prava v CSSR.. – Praha, 1975. – 199с.
9641
   Aktuelle Aspekte der allgemeinen Krise des Kapitalismus.. – Berlin, 1976. – 189с.
9642
   Aktuelle Bildungskritik und Bildungsreform in den USA.. – Heidelberg. – 256с.
9643
   Aktuelle Fragen der Automatisierung in der Deutschen Demokratischen Republik.. – Berl., 1957. – 144с.
9644
   Aktuelle Leukose-Problem. Lungenembolien im chiruugischen Krankengut. Milwaukee-Mieder. – Jena, 1978. – 181с.
9645
  Tymtschenko J. Aktuelle Medientexte im Deutschunterricht: der Umgang mit manipulativen Strategien // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. Стеріополо О.І., Кияк Т.Р., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2016. – J. 11. – S. 245-250. – ISSN 2408-9885
9646
  Leszczycki St. Aktuelle Problematik der okonomischen Geographie in Polen. / St. Leszczycki. – София, 1959. – 45-54с.
9647
  Graul E.H. Aktuelle Probleme der angewandten Radioisotopie : Aus Probleme und Ergebnisse aus Biophysik und Strahlenbiologie / E.H. Graul, M. Lahn. – Leipzig : VEB Georg Thieme, 1956. – 138S. : Mit 112 Abbildungen
9648
   Aktuelle Probleme der marxistischleninistischen Wahrheitstheorie.. – Leipzig, 1975. – 156с.
9649
   Aktuelle Probleme der politischen Okonomie der Sozzzialismus. – Berlin : Dietz, 1965. – 100 s.
9650
   Aktuelle Probleme der politischen Okonomie des Sozialismus.. – Berlin, 1989. – 336с.
9651
  Boguslawski M.M. Aktuelle Rechtsfagen deк Wirtschafte beziehungen sozialistischer Lander / M.M. Boguslawski. – Berlin, 1973. – 272с.
9652
  Маркина Л.Г. Aktuelle Themen aus Politik und Geselschaft. (Пособие по общественно-политич. и науч.-техн. лексике) / Л.Г. Маркина, И.М. Носова. – Москва, 1976. – 207с.
9653
  Bonnard Pierre Akty / Bonnard Pierre; Terrasse A. – Warszawa, 1977. – 15с.
9654
  Kurzynowski Adam Aktywizacja zawodowa kobiet zameznych w Polsce Ludowej. / Kurzynowski Adam. – Warszawa, 1979. – 341с.
9655
  Wozniak-Sobczak Barbara Aktywne i pasywne inwestycje przedsiebiorstwa / Wozniak-Sobczak Barbara. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2001. – 162s. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej w Katowicach). – ISBN 83-7246-102-3
9656
  Prokosz Malgorzata Aktywnocs spoleczna mlodziezy szkol srednich w srodowisku wielkomiejskim // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2231 : Aktywnocs spoleczna mlodziezy szkol srednich w srodowisku wielkomiejskim / M. Prokosz. – 204 s. – ISSN 0239-6661
9657
  Matyjas Bozena Aktywnosc kulturalna dzieci i mlodziezy w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : Aktualnosc doswiadczen korczakowskich w pracy wspolczesnych domow dziecka / Matyjas Bozena. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1996. – 232s. – ISBN 83-7133-046-4
9658
  Tokarz Grzegorz Aktywnosc kulturalna III Rzeczpospolitej w Azerbejdzanie // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 117-123


  Article is devoted to the activity of the Polish state in the cultural field in Republic of Azerbaijan. Culture especially music – can be the basis on which to build other relationships will be. The author characterizes the most important documen that ...
9659
  Grzegorz T. Aktywnosc kulturalna Polski w Gryzji po 1989 r. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 11-16


  Poland and Georgia after the collapse of the Soviet Union should strengthen mutual political, economic and cultural. Article is devoted to the activity of the Polish state in the cultural field. Culture can be the basis on which to build other ...
9660
  Czaplinski Pawel Aktywnosc spolecznosci lokalnych w animacji i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub / Czaplinski Pawel, Kibycz Anna // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 70-77 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
9661
  Heyerdahl Thor Aku-Aku. The secret of Easter Island / Heyerdahl Thor. – London, 1978. – 350с.
9662
  Luksemburg Roza Akumulacja kapitalu. Przyczynek do ekonomicznego wyjasnienia imperializmu / Luksemburg Roza. – Krakow, 1963. – 744с.
9663
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 1. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9664
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 2. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9665
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 3. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9666
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 4. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9667
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 5. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9668
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 6. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9669
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 7. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9670
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 8. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9671
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 9. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9672
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, № 10. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9673
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, №11. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9674
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 41, №12. – 1998


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9675
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №1. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9676
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №12. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9677
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №11. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9678
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №10. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9679
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №9. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9680
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №8. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9681
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №6. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9682
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №5. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9683
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №7. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9684
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №4. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9685
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №3. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9686
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 42, №2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9687
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 1. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9688
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 2. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9689
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 3. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9690
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 4. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9691
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 5. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9692
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 6. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9693
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 7. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9694
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 8. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9695
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 9. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9696
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 10. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9697
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 11. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9698
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 43, № 12. – 2000


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
9699
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 3. – 2001
9700
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 2. – 2001
9701
   Akvarium terarium. – Praha. – ISSN 0002-3930
Vol. 44, № 1. – 2001
9702
  Maslowski Stanislaw Akwarele / Maslowski Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 16с.
9703
  Wiercienska-Markowa Anna Akwarium / Wiercienska-Markowa Anna. – Lublin : Lubelska spoldzielnia, 1959. – 215 s.
9704
  Leonhard Karl Akzentuierte Personlichkeitten / Leonhard Karl. – 2. Aufl. – Berlin, 1976. – 328 S.
9705
  Kubiak W. Al fustat its foun dation and early urban development : rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / W. Kubiak. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. – 224 s. + mapa. – (Dissertationes. Universitatis. Varsoviensis ; Sto siedemdz. dziew poz.)
9706
  Proust Marcel Ala recherche du temps perdu / Proust Marcel. – M., 1982. – 584с.
9707
   Alacsonyabbrendu novenyek. – Budapest : Condolat Kiado, 1977. – 502s. – (Urania Novenyvilag)
9708
  Benech C. Alain Tabbagh / C. Benech, A. Hesse // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2015. – Vol. 53 : Special theme: archaeological prospection. – P. 3-5. – ISSN 0066-5924


  Alain Tabbagh - one of the most eminent French geophysicists of the 40 years.
9709
  Meszoly Miklos Alakulasok / Meszoly Miklos. – Budapest, 1975. – 827с.
9710
   Alamogorde plus twenty-five years. The impact of atomic energy on science technology, and world politics.. – New York, 1970. – 281с.
9711
  Asimov Isaac Alapitvany. / Asimov Isaac. – Budapest, 1971. – 335с.
9712
  Lertxundi Anjel Alarguntsa sikodelikoaren kasua / Lertxundi Anjel. – Madrid : Erein D.L., 1995. – 166 p.
9713
  Wurzberger Karl Alarm am Morgen / Wurzberger Karl. – Berlin : Militarverlag der DDR, 1985. – 253 S.
9714
  Drozdowski Marian Marek Alarm dla Warszawy. Ludnosc cywilna w obronie stolicy we wrzesniu 1939 r. / Drozdowski Marian Marek. – Warszawa, 1975. – 335с.
9715
  Cramer Dietmar Alarm im Abschnitt43/76. / Cramer Dietmar. – Berl., 1961. – 32с.
9716
  Bonhoff Otto Alarm im Morgengrauen / Bonhoff Otto. – Berl., 1956. – 48с.
9717
  Kuster Karl Heinz Alarm in Schrotthafen. / Kuster Karl Heinz. – Berl., 1964. – 110с.
9718
  Kuczynski Maciej Alarm pod Andami. / Kuczynski Maciej. – Warszawa, 1961. – 192с.
9719
  Orlewski Jerzy Alarm trwa! / Orlewski Jerzy. – Warszawa, 1962. – 142с.
9720
  Lange Henryk Alarm w Gedergrenie / Lange Henryk. – Warszawa, 1961. – 192с.
9721
  Krol Wlodzimierz Alarm w Norad / Krol Wlodzimierz. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1979. – 144s. – (Konflikty)
9722
   Alaska. – Washington : Department. – 65 p.
9723
  Jahn Alfred Alaska / Jahn Alfred. – Warszawa, 1966. – 498с.
9724
  Hazard D.L. Alaska magnetic tables and magnetic charts for 1930 / D.L. Hazard; U.S. Department of commerce. – Washington : Government
570. – 1930. – 35 p. + maps
9725
  Walker E.P. Alaska: America""s continental frontier outpost / E.P. Walker; Smithsonian institution war background studies number thirteen. – Washington : Smithsonian institution
3733. – 1943. – IV, 57 p.
9726
  Schreyer Wolfgang Alaskafuchse. 5 Berichte aus 3 Erdteilen / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1959. – 388с.
9727
  Schreyer Wolfgang Alaskafuchse. 5 Berichte aus drei Erdteilen / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1963. – 396с.
9728
  Boka Laszlo Alazatosan jelentem / Boka Laszlo. – Budapest, 1975. – 559с.
9729
   Albanesisch-deutsches und deutsch-albanesisches worterbuch. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1914
9730
   Albanien erzahlt.. – Berl., 1956. – 192с.
9731
  Andres Erich Albanien. / Andres Erich. – Berlin, 1992. – 173с.
9732
  Andress Albanien. / Andress, , Erich. – Berlin, 1992. – 173с.
9733
  Boetticher Hans Von Albatrosse und andere sturmvogel / Boetticher Hans Von. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1955. – 96s. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
9734
  Labis Nicolae Albatrosul ucic / Labis Nicolae. – Bucuresti, 1966. – 272с.
9735
  Cruickshank John Albert Camus and the literature revolt / Cruickshank John. – New York, 1960. – с.
9736
   Albert Camus. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. – Hamburg, 1960. – 179с.
9737
  Oudart Jean Albert Camus. L"etranger / Oudart Jean. – Paris, 1972. – 161с.
9738
   Albert Camus: Konkordanz zu den Romanen und Erzahlungen. – Hiddeshein; New York
1. – 1988. – 964с.
9739
   Albert Camus: Konkordanz zu den Romanen und Erzahlungen
2. – 1988. – 965с.
9740
  Herneck Friedrich Albert Einstein / Herneck Friedrich. – 7., erweit. Aufl. – Leipzig : Teubner, 1986. – 123 S.
9741
   Albert Einstein in Berlin. 1913-1933. – Berlin : Akademie-Verlag
Teil 1. – 1979. – 287 S.
9742
   Albert Einstein in Berlin. 1913-1933. – Berlin : Akademie-Verlag
Teil 2. – 1979. – 296 S.
9743
  Infeld Leopold Albert Einstein. Jego dzielo i rola w nauce / Infeld Leopold. – Warszawa, 1956. – 192 s.
9744
  Hoffmann B. Albert Einstein: creator and rebel / B. Hoffmann, H. Dukas. – New York a.o. : A Plume Book, 1972. – 272 с.
9745
  Bruning Eberhard Albert Maltz-ein amerikanischer Arbeiterschriftsteller. / Bruning Eberhard. – Halle, 1957. – 196с.
9746
  Grabs R. Albert Schweitzer Dienst am Menschen / Rudolf Grabs. – Halle : Niemeyer, 1961. – 284 S.
9747
  Grabs Rudolf Albert Schweitzer Dienst am Menschen / Grabs Rudolf. – Halle, 1963. – 286с.
9748
  Kiefer Emma Emily Albert Wesselski and recent folktale theories / by Emma Emily Kiefer. – Bloomington (Indiana) : Indiana University, 1947. – 84 p. – (Indiana University publications. ; No. 3 ; Folklore series)
9749
  Chevraux S.M. Alberta"s prehistoric past / Sharleen M. Chevraux ; [ed.: E.A. Mitchner, S. Weir]. – Edmonton : Alberta education, 1980. – 118 p. : ill. – (To know, to understand, to participate.The Canadian heritage is your heritage : Alberta heritage learning resources project). – ISBN 0-920794-30-0
9750
   Alberta. A natural history. – Edmonton : Alberta heritage learning resources project, 1977. – 343 p. – (To know to understand to participate the Canadian heritage is your heritage / A project of Alberta education fund. by The Alberta heritage savings trust fund and dedic. to the student of Alberta by the Government of Alberta 1979)
9751
  Fryer Harold Alberta: The pioneer years / Fryer Harold. – Langley, 1979. – 191с.
9752
  Albertus Magnus, Scotus Michael Alberti Magni De secretis mulierum libellus, scholiis auctus, & a mendis repurgatus : Adiecimus & ob materiae similitudinem Michaelis Scoti philosophi De secretis naturae opusculum. – Argentorati (Strasbourg) : Per Lazarum Zetznerum, 1601. – 391, [9] p. – На корінці напис чорнилом: Albertus Magnus DE SECRET. MVLIER. Iamblichus DE MYSTER. AEGYPTIOR. - Конволют. Перпл. з: Iamblichus. De mysteriis Aegyptiorum... (Lugduni, 1607) ; Julius Obsequens. Prodigiorum liber [etc.] (Lugduni, 1589)


  На корінці напис чорнилом: Albertus Magnus DE SECRET. MVLIER. Iamblichus DE MYSTER. AEGYPTIOR. [Iu]lius Obseque[ns] DE PRODIGIIS Зміст конволюту: Iamblichus. De mysteriis Aegyptiorum... (Lugduni, 1607) ; Julius Obsequens. Prodigiorum liber [etc.] ...
9753
  Drozdowski Bohdan Albion od srodka / Drozdowski Bohdan. – Warszawa, 1971. – 447с.
9754
  Koch Ursula Albrecht Altdorfer / Koch Ursula. – Berlin, 1974. – 47 S.
9755
  Meissner Fr.H. Albrecht Durer / Fr.H. Meissner. – Leipzig : Velhagen und Klasing, 1911. – 32 S. – (Volksbucher der Kunst ; No 10)
9756
   Albrecht Durer. – Leipzig, 1978. – 396с.
9757
  Nanu Adina Albrecht Durer. 1471-1528. / Nanu Adina. – Bucuresti, 1957. – 76с.
9758
   Albrecht Durer. Kunst im Aufbruch. Vortrage der kunstwissenschaftlichen Tagung mit internationaler Beteiligung zum 500. – Leipzig, 1973. – 392с.
9759
  Steriadi Jean Alexandru Album / Steriadi Jean Alexandru. – Bucuresti. – 31 с.
9760
  Michalowski Piotr Album / Michalowski Piotr. – Warszawa, 1959. – 68с.
9761
  Spychalski Jan Album / Spychalski Jan; R. Stanislawskiego. – Warszawa, 1962. – 24с.
9762
  Mickiewicz Adam Album / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1963. – 42с.
9763
  Sirato Francisc Album / Sirato Francisc. – Bucuresti, 1967. – 140с.
9764
  Altdorfer Albrecht Album / Altdorfer Albrecht. – Berl., 1967. – 48с.
9765
  Picasso Pablo Album / Picasso Pablo. – Berlin, 1970. – 46с.
9766
  Manet Edouard Album / Manet Edouard. – Berlin, 1971. – 46с.
9767
  Rubens Peter Paul Album / Rubens Peter Paul; G. Eckardt. – Berlin, 1971. – 46с.
9768
  Morgan Barbara Album / Morgan Barbara. – New York, 1972. – 160с.
9769
  Caponigro Paul Album / Caponigro Paul. – New York, 1972. – 77с.
9770
  Adams Ansel Album / Adams Ansel. – New York, 1972. – 19с.
9771
  Feininger Andreas Album / Feininger Andreas. – New York, 1973. – 160с.
9772
  Jackson William Album / Jackson William; Hewhall B., Edkins D.E. (comp.), Broecker W.L. (crit. essay). – New York, 1974. – 158с.
9773
  Avetisian Minas Album / Avetisian Minas. – Leningrad, 1975. – 27с.
9774
  Repin I. Album / I. Repin. – L., 1976. – 65с.
9775
  Petrov-Vodkine Album / Petrov-Vodkine. – Leningrad, 1976. – 134с.
9776
  Konjonkow S. Album / S. Konjonkow. – L., 1977. – 239с.
9777
  Rousseau Henri Album / Rousseau Henri. – L., 1977. – 27с.
9778
  Titian Album / Titian. – L., 1977. – 23с.
9779
   Album [George Eastman House] : special issue. – London : Album Photographic Ltd
6. – 1970. – 48 p. : il.
9780
   Album 40 rokov KSC : Sestnast stvorfarebnych reprodukcii. – Martin : Slov. fondu vytvarnych umeni v Bratislave, 1961. – 5, 16 pl. col. ill. : ill.
9781
   Album Academiae Vitebergensis.Jungere Reihe.. – Halle
2. – 1952. – 597с.
9782
  Sayger C. & Desarnot A. Album d"un voyage en Turquie fait par ordre de sa majestй l"empereur Nicolas 1er en 1829 et 1830. – Paris : Engelmann & Co, 1833. – [62] л. ил.
9783
  Schwerdt Heinrich Album des Thuringerwaldes / Schwerdt Heinrich. – Halle, Braunschweig, 1991. – 324с.
9784
  Schwerdt Heinrich Album des Thuringerwaldes / Schwerdt Heinrich. – Halle, Braunschweig, Leipzig, 1991. – 324с.
9785
  Savary Jerome Album du Grand Magic Circus / Savary Jerome. – Paris, 1974. – 128с.
9786
  Chledowski Kazimiers. (Kalasanty Kruk) Album fotograficzne / Kazimiers. (Kalasanty Kruk) Chledowski. – Wroclaw, 1951. – 234с.
9787
   Album fotografii zo slovenskeho narodneho povstania.. – Bratislava, 1959. – 23с.
9788
  Monet Claud Album of reproductions / Monet Claud. – Leningrad, 1969. – 138 с.
9789
   Album pamiatkowe Adama Mickiewicza. – Lwow : Ksiegarnia H.Altenberga, 1889. – XIX, 39 ill., [2] s. : ill.
9790
  Moskal Jerzy Album pisarzy slaskich / Moskal Jerzy, Wilczek Stanislaw. – Wyd. 2. – Opole, 1974. – 163с.
9791
  Sokolowski Album repr. / Sokolowski; Janina Zorawska. – Warszawa, 1957. – 22с.
9792
  Nowosielski Jerzy Album repr. / Nowosielski Jerzy. – Warszawa, 1960. – 6 с.
9793
  Chodowiecki Album Repr. Daniel Chodowiecki, Johann Gottfried Schadow, Karl Blechen. Ausstellung von Handzeichnungen aus dem Basitz der Deutsch. Akademie der Kunste zur Zehnjahresfeier der Akademie am 24. Marz 1 / Chodowiecki, u.a. – Berl., 1960. – 126с.
9794
  Courbet Gustave Album Reprod. / Courbet Gustave. – Berl., 1960. – 44с.
9795
  Munch Edvard Album Reprod. 10 Farbige gemalde produktionen, 6 Einfarbige Tafeln. / Munch Edvard. – Berl., 1965. – 16с.
9796
  Ociepka Teofil Album reprodukcyj / Ociepka Teofil. – Warszawa, 1967. – 10с.
9797
  Gierymski Aleksander Album reprodukcyj / Gierymski Aleksander. – Warszawa, 1967. – 50 s.
9798
  Chardin Jean Baptiste Simeon Album reprodukcyj / Chardin Jean Baptiste Simeon. – Berlin; Warszawa, 1968. – 16с.
9799
  Arnold Walter Album Reprodukt. / Arnold Walter. – Berl., 1961. – 16с.
9800
  Mohr Arno Album Reproduktionen / Mohr Arno. – Berl., 1960. – 46с.
9801
  Cezanne Album Reproduktionen / Cezanne; M. Micko. – Praha, 1961. – 32с.
9802
  Muller Karl Erich Album Reproduktionen. / Muller Karl Erich. – Berl., 1965. – 48с.
9803
   Album vyznamnych vyroci a osobnosti v ZSSR roku 1974.. – Martin, 1974. – 227с.
9804
  Busch Wilhelm Album. / Busch Wilhelm. – Berlin, 1972. – 254с.
9805
  Derain Andre Album. / Derain Andre. – L., 1976. – 151с.
9806
  Kent Rockwell Album. / Kent Rockwell. – Leningrad, 1976. – 16с.
9807
  Mylnikov A. Album. / A. Mylnikov. – L., 1977. – 175с.
9808
  Popescu Stefan Album. Stefan Popescu - desenator / Popescu Stefan. – Bucuresti, 1961. – 24с.
9809
   Albumin Structure, Function and Uses.. – Oxford, 1977. – 397с.
9810
  Parandowski Jan Alchemia slowa / Parandowski Jan. – Wyd. 2-ie rozszerzone. – 388с.
9811
  Rehfeld J.E. Alchemy of a leader : Combining western and japanese management skills to transform your company / John E. Rehfeld. – New York : Wiley, 1994. – XI, 251 p. – ISBN 0-471-00836-2
9812
  Klein Eduard Alchimisten. / Klein Eduard. – Berlin, 1967. – 500с.
9813
   Alcohol problems : A report to the Nation by the Cooperative Commission on the Study of alcoholism. – London; Oxford; New York : Oxsford university press, 1968. – 200s.
9814
   Alcoholics Anonymous: The Story of How Many Thousands of Men and Women Have Recovered from Alcoholism.. – New York, 1955. – 575с.
9815
   Alcoholism. – New York
10. – 1967. – 276с.
9816
  Glatt Max Alcoholism: a Social Disease / Glatt Max. – London, 1975. – 220с.
9817
  Mulder Albert Ald ark / Mulder Albert; Bew. P. Kramer; Ill. J.I.Klaver. – Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske akademy, 1990. – 256blz. : ill. – ISBN 90-6171-727-2
9818
   Aldemar - більше, ні просто готелі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 79 : Фото
9819
  Ангелопулу Маріанна Aldemar - краса по-грецьки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 38 : фото
9820
   Aldemar - стихія задоволень : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 40-43 : Фото
9821
  Москаленко Леся Aldemar Olimpian Villag - перший серед кращих : Пелопоннес від А до А / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-80 : Фото
9822
   Aldemar Olympian Village & Royal Olympian чекає на українців : Герція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 32-33 : Фото
9823
  Москаленко Леся Aldemar Royal Mare Village - теніс удень і вночі / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-49
9824
   Aldemar Royal Mare чекає на вас! : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 36-37 : Фото
9825
   Aldemar для дітей і дорослих! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 54-55 : фото
9826
   Aldemar продовжує Велике гастрономічне турне : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 60 : Фото
9827
  Будько Євген Aldemar хороший і різний : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 20-23 : Фото
9828
  Будько Євген ALDEMAR як родина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 62-65 : фото
9829
   Aldemar. Уроки гостинності : Греція / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 70-71 : Фото
9830
  May Keith Aldous Huxley / May Keith. – London, 1972. – 252с.
9831
   Aldrich: Catalog handbook of fine chemicals, 1994-1995.. – Milwaukee, 1994. – 589с.
9832
  Clifford F. Ale klub nie przebacza / F. Clifford; przeloz. I. Dolezal-Nowicka. – Warszawa : Pax, 1975. – 187 s.
9833
  Lindner Slawomir Ale serce boli : Wspomnienia sterego kadeta / Lindner Slawomir. – Warszawa : PAX, 1968. – 335s. : 14s. fot. – ISBN 83-211-0464-9
9834
  Sistiaga Jose Maria Aleaciones de aluminio y de magnesio / Sistiaga Jose Maria. – 217с.
9835
   Alejandro de Humboldt. Modelo en la lucha por el progreso y la liberacion de la humanidad. Memorial. En conmemoracion del bicentenario de su nacimiento. – Berlin, 1969. – 153с.
9836
   Alejo Carpentier, 1973. – 57с.
9837
  Starzynski Juliusz Aleksander Gierymski / Starzynski Juliusz. – Warsaw, 1971. – 44с.
9838
  Gorizontow Leonid Aleksander Hercen jako historyk wspolczesnosci: watki polskie // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 65-82. – ISBN 978-83-935192-3-1
9839
  Cekalska-Zborowska Halina Aleksander Orlowski / Cekalska-Zborowska Halina. – Warszawa, 1962. – 172с.
9840
  Witkowski Wojciech Aleksander This i Jan Kanty Wolowski wybitni prawnicy Krolestwa Polskiego / Witkowski Wojciech. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 271s. – ISBN 83-227-1798-9
9841
  Kondratowicz Aleksy Aleksander Twardowski: O tworczosci A. Twardowskiego / Kondratowicz Aleksy. – Moscow, 1985. – 238 s.
9842
  Bunsch Karol Aleksander. / Bunsch Karol. – Krakow, 1976. – 342с.
9843
   Aleksandra Belcova. – Riga, 1965. – 18с.
9844
   Aleksandras Humboldtas. (1769-1859). – Vilnius, 1959. – 106с.
9845
   Aleksandras Humboldtas. (1769-1859). – Vilnius, 1959. – 112с.
9846
  Birziska Vaclovas Aleksandrynas. Senuju lietuviu rasytaoju, rasiusiu pries 1865 m. / Birziska Vaclovas. – Cikaga
1. – 1960. – 432с.
9847
   Aleksiuk Anatolii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 8
9848
   Alekszandr Dejneka.. – L.-Budapest, 1983. – 52с.
9849
  Frejdlich Konrad Alert / Frejdlich Konrad. – Lodz, 1961. – 48с.
9850
  Serpa Enrique Aletas de tiburon / Serpa Enrique. – La Habana, 1975. – 319с.
9851
  Рудзицкий А. Alex // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 68-74. – ISSN 2222-436X


  Александр (Алекс) Либерман — французский и американский художник, скульптор и редактор.
9852
  Fizer J. Alexander A. Potebnja"s psycholinguistic theory of literature : A metacritical inquiry / J. Fizer. – Cambridge, 1986. – 164 p. – (Monograph series / Harvard Ukrainian research institute). – ISBN 0-916458-16-4
9853
  Kavetsky R.E. Alexander Alexandrovich Bogomoletz / R.E. Kavetsky. – Kiev : Naukova Dumka, 1981. – 68p.
9854
   Alexander Bogdanov and the origins of systems thinking in Russia. – Aldershot a.o. : Ashgate, 1998. – 11,362p. – ISBN 1 85972 678 X
9855
  Partridge Monica Alexander Herzen and the English Press: A contribution to the Fourth International Congress of Slavists at Moscow, September 1958 / Partridge Monica. – s.l., 1958. – 453-470с.
9856
  Partridge Monica Alexander Herzen and the South Slav Liberation Movements of the Second Half of the Ninteenth Century: Some Observations and Comments / Partridge Monica. – London, 1978. – 360-370с.
9857
  Partridge Monica Alexander Herzen and the Younger Joseph Cowen, M.P.: Some Unpublished Material / Partridge Monica. – s.l., 1962. – 50-63с.
9858
  Partridge Monica Alexander Herzen: His Last Phase / Partridge Monica. – s.l. – 36-56с.
9859
  Wassermann Jakob Alexander in Babylon / Wassermann Jakob. – Berlin : Verlag der Nation, 1986. – 203 S.
9860
   Alexander Jakimowicz: Inter Nationes Kulturoreis 1993. – Автор и заглавие, текст на русском и немецком языках. – Bonn, 1994. – 88с.
9861
  Lamb H. Alexander of Macedon, the journey to world"s end / [Harold Lamb]. – [Tehran : s. n. – [373] p. – Кн. перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 978-608-203-036-4
9862
  Buxbaum E. Alexander Roda Roda - Literat und a als Kriegsberichterstatter // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – S. 70-85. – ISBN 978-617-7235-61-2


  Олександр Рода Рода - письменник і військовий кореспондент.
9863
  Vyvijalova Maria Alexander Rudnay v kontexte slovenskeho narodnoobrodenskeho hnutia / Vyvijalova Maria. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 231s.,19l.il. – ISBN 80-7090-493-3
9864
  Masin Juri Alexander Trizuljak / Masin Juri. – Bratislava, 1970. – 147с.
9865
  Utevsky A.M. Alexander Vladimirovich Palladin / A.M. Utevsky. – Kiev : Naukova Dumka, 1981. – 128p.
9866
   Alexander von Humboldt-Stiftung Jahresbericht 1996 = Alexander von Humboldt Foundation : Annual report 1996. – Bonn, 1997. – 214с. – ISSN 0342-6785
9867
  Scurla H. Alexander von Humboldt : Aus der preussischen Enge in die Weite der Natur / H. Scurla. – 8. Auf. – Berlin : Der Nation, 1972. – 420S.
9868
   Alexander von Humboldt uns das neue Geschichtsbild von Lateinamerika. – Leipzig, 1992. – 259с.
9869
  Dill H.O. Alexander von Humboldt zwischen Kunst und Wissenschaft // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – S. 176-190. – ISBN 978-608-203-077-7
9870
  Fries Fritz Rudolf Alexanders neue Welten / Fries Fritz Rudolf. – Berlin, 1982. – 414с.
9871
  Kolenovska D. Alexandr Cubarjan a sovetske dedictvi soucasne ruske historiografie // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2015. – C. 85-107. – (Studia territorialia ; 14, с. 3/4 (за 2014)). – ISSN 1213-4449


  The knowledge of Russia"s Soviet past has advanced following the partial opening of archives in early 1990s. Ever since, the Russian historical discourse has developed in three main areas: politics, science, and education. The article assesses the role ...
9872
  Konecny Dusan Alexandr Dejneka / Konecny Dusan. – Praha, 1961. – 74с.
9873
  Bacri Roland Alexandre Breffort. / Bacri Roland. – Paris, 1976. – 190с.
9874
  Gobet Thierry Alexandre le Grand "La conoquete" / Gobet Thierry. – Paris : Letters du Monde, 1998. – 155p. – ISBN 2-7301-0136-5
9875
  Rogov A. Alexandrov / A. Rogov. – L., 1979. – 132с.
9876
  Jernovei Gheorghe Alexandru Iesan doctor in stiinte filosofice, profesor universitar. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1925 - 1927 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 101-102. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
9877
  Radulescu-Valasoglu Irina Alexandru Ioan Cuza si politica europeana / Radulescu-Valasoglu Irina. – Bucuresti, 1974. – 199с.
9878
  Negruzzi C. Alexandru Lapusneanul / C. Negruzzi. – Bucuresti, 1966. – 334 p.
9879
  Maior L. Alexandru Vaida-Voevod : Intre Belvedere si Versailles (insemnari, memorii, scrisori) / L. Maior. – Cluj : Sincron, 1993. – 294 p. – ISBN 973-95714-1-7
9880
  Rapeanu Valeriu Alexandru Vlahuta si epoca sa / Rapeanu Valeriu. – Bucuresti, 1965. – 358с.
9881
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici - titularul catedrei de istorie a limbii si literaturii romane in perioda 1919 - 1938: medalion academic // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 137-139. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
9882
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici ca valorificator al scrisului vechi Romanesc // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 173-180. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
9883
  Jernovei Gheorghe Alexe Procopovici Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1924 - 1925 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 99-101. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
9884
  Christierson Alexei Butakov and his finnish background / Christierson, Carl-Ehomas // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – P. 16-29


  Проводиться дослідження родинних зв"язків роду Бутакова та роду Крістіерсон у Фінляндії.
9885
  Goethe J.W. Alexis und Dora. / J.W. Goethe. – Lpz., 1957. – 24с.
9886
  Christensen Dag Alfa zada o pomoc / Christensen Dag. – Praha, 1978. – 117с.
9887
   Alfabeti i gjuhes shqipe dhe kongresi i manastirit. – Tirane, 1972. – 450 с.
9888
  Edigey Jerzy Alfabetyczny morderca / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1981. – 207с.
9889
  Luck Helmut Alfred Delp S.J. / Luck Helmut. – Berlin, 1984. – 32с.
9890
  Links Roland Alfred Doblin. Leben und Werk / Links Roland. – Berlin, 1965. – 200с.
9891
  Links Roland Alfred Doblin. Leben und Werk / Links Roland. – Berlin, 1976. – 227с.
9892
   Alfred Hitchcock przedstawia. – Warszawa : Iskry, 1971. – 384s.
9893
   Alfred Nobel i nagroda jego imeiena - historia czlowieka i jego dziedzictwa / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2016. – N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – S. 31-54. – ISSN 0239-6661


  Альфред Бернард Нобель — шведський хімік, винахідник, підприємець і благодійник. 27 листопада 1895 р. підписав заповіт, згідно з яким усе своє майно розміром близько 31,5 млн шведських крон призначив на фінансування міжнародної премії.
9894
   Alfred Sisley. – Leningrad, 1988. – 12 с.
9895
  Dogadina T.V. Algal flora of Iran / Dogadina T.V., Zarei Darki B., Gorbulin O.S. ; V.N. Karazin Kharkiv national university. – Kharkov, 2007. – 180 p. – ISBN 966-623-197-2
9896
  Dragastan O. Alge calcaroase din mezozoicul si Tertiarul Romaniei : Cu o introducere privind reconstituirea paleomediilor sedimentare / O. Dragastan. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 168p.
9897
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die mittelschhule / A. Kisselew. – Kijo ; Charkoww : Ukrdershnazmenwydaw
1 : 6 und 7 Schuljahr. – 1933. – 127 S.
9898
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die mittelschule; 6 und 7 schuljahr / A. Kisselew. – Charkow ; Kiew : Minderheiten der USRR
T. 1. – 1933. – 127 S.
9899
  Kiselew A. Algebra : Lehrbuch fur die 8. und 9. klasse der mittelschulen / A. Kiselew. – Moskau ; Leningrad : Staatsverlag, 1934. – 212 S.
9900
  Kisielow A. Algebra : Podrecznik dla 8 i 9 klasy szkoly sredniej / A. Kisielow. – 3e w. – Kijow ; Charkow : Mniejszosci narodowosciowych USRR
2. – 1935. – 203 s .
9901
  Focsa D. Algebra : Clasa 6-A / D. Focsa, I. Stamatescu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1935. – 72 p.
9902
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die 8. und 9. klasse der mittelschhule / A. Kisselew. – Engels : Staatsverlag
2. – 1936. – 220 S.
9903
  Kisselew A. Algebra : Lehrbuch fur die 6 und 7 klasse der mittelschule / A. Kisselew. – Kiew : Ukrdershnazmenwydaw
1. – 1937. – 128 S.
9904
  Kisselew A. Algebra : Podrecznik dla 6 i 7 klasy szkoly spedniej / A. Kisselew. – Kijo ; Charkoww : Ukrdershnazmenwydaw
1. – 1937. – 125 S.
9905
   Algebra : Examination questions and answers for last 15 years. – Toronto : Cole"s, 1955. – 96, [16] p. – (Notes and translations)
9906
  Dolciani Mary Algebra : Structure and method / Dolciani Mary, Brown Richard, Frank Cole William L. Ebos. – new ed. – Boston : Houghton Mifflin Company. – ISBN 0-395-34092-6
Book 1. – 1984. – XIV,556,32p. : il.
9907
  Keedy Mervin Algebra & trigonometry : A functions approach / Keedy Mervin, Bittinger Marvin. – 4th ed. – Reading : Addison-Wesley publishing, 1986. – XVI, 624,A-59,I-6p. – ISBN 0-201-13344-X
9908
  Brumfiel Charles Algebra 1 / Brumfiel Charles, Eicholz Robert, Shanks Merrill. – London : Addison-Wesley, 1964. – 12, 372 p.
9909
   Algebra 1 / Travers Kenneth, Dalton, LeRoy, Layton Katherine. – River Forest : Laidlaw Brothers - publishers, 1987. – X,598p. : il. – ISBN 0-8445-1838-7
9910
  Brumfiel Charles Algebra 2 / Brumfiel Charles, Eicholz Robert, Shanks Merrill. – Palo Alto; London : Addison-Wesley, 1962. – 14, 466 p.
9911
   Algebra 2 and trigonometry / Dolciani Mary, Wooton William, Beckenbach, , Sharron Sidney. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1978. – 562p. – ISBN 0-395-24537-0
9912
   Algebra a senior course / P.A. Petrie, V.E. Baker, J.R. Levitt, W.B. Maclean. – Toronto : Clark. – 390p.
9913
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 1. – 2002
9914
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 1. – 2003
9915
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 2. – 2003
9916
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 3. – 2003
9917
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 4. – 2003
9918
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 1. – 2004
9919
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 2. – 2004
9920
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 3. – 2004
9921
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 4. – 2004
9922
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 1. – 2005
9923
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 2. – 2005
9924
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 3. – 2005
9925
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Lugansk, 2002-. – ISSN 1726-3255
№ 4. – 2005
9926
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 1. – 2006
9927
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 2. – 2006
9928
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 3. – 2006
9929
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 4. – 2006
9930
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 1. – 2007
9931
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 2. – 2007
9932
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 3. – 2007
9933
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 4. – 2007
9934
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 1. – 2008
9935
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 2. – 2008
9936
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 3. – 2008
9937
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 4. – 2008
9938
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 1. – 2009
9939
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 2. – 2009
9940
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 3. – 2009
9941
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
№ 4. – 2009
9942
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 9, № 1. – 2010
9943
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 9, № 2. – 2010
9944
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 10, № 1. – 2010
9945
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 10, № 2. – 2010
9946
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 11, № 2. – 2011
9947
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 12, № 2. – 2011
9948
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ
Т. 12, № 1. – 2011
9949
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 13, № 1. – 2012
9950
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 13, № 2. – 2012
9951
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 14, № 1. – 2012
9952
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 14, № 2. – 2012
9953
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 15, № 1. – 2013
9954
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 15, № 2. – 2013
9955
   Algebra and discrete mathematics = Алгебра та дискретна математика. – Луганськ. – ISSN 1726-3255
Т. 16, № 1. – 2013
9956
   Algebra and Logic, Conference.. – Novi Sad
6. – 1987. – 237с.
9957
   Algebra and trigonometry : Structure and method. – Boston : Houghton Mifflin. – ISBN 0-395-43054-2
Book 2. – 1988. – XV,824,39p. : il.
9958
  Perelman Ya.I. Algebra can be fun / Ya.I. Perelman. – M., 1982. – 227с.
9959
  Betz William Algebra for today / Betz William, Robinson George, Shortliiffe Delbert Llewelyn. – Boston;Toronto; London : Macmillan. – 320p.
9960
  Ahlbrandt Evelyn Algebra I : first half-unit / Ahlbrandt Evelyn. – Columbia : The University of Missouri, 1985. – [4],III,82,[76]p. : il. + Very impotant instructions and information
9961
  Mostowski A. Algebra liniowa / A. Mostowski, M. Stark. – Warszawa : PWN, 1958. – 188s. – (Biblioteka matematyczna ; T. 19)
9962
   Algebra liniowa : Dla studiow ekonomicznych. Metody i zadania. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – (Zastosowania algebry w ekonomii / Red. W. Szkutnika ; Zeszyt 2). – ISBN 83-7246-129-5
Algebra macierzy/Mastalers Adrianna, Przybylska Agnieszka, Szkutnik Wlodzimierz. – 1999. – 87S.
9963
   Algebra liniowa dla studiow ekonomicznych. Metody i zadania. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego. – (Zastosowania algebry w ekonomii / Pod red. W.Szkutnika ; Zt.1). – ISBN 83-7246-136-8
Przestrzenie i przeksztalcenia liniowe. Formy kwadratowe /M.Balcerowicz-Szkutnik, E.Michalska., E.Pospiech, W.Szkutnik. – 1999. – 60s.
9964
   Algebra liniowa dla studiow ekonomicznych. Metody i zadania. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – (Zastosowania algebry w ekonomii / Pod red. W. Szkutnika ; Zeszyt 3). – ISBN 83-7246-113-9
Metody rozwiazywania ukladow rownan liniowych/Wolny Alicja, Szkutnik Wlodzimierz. – 1999. – 39S.
9965
  Bialynicki-Birula Andrzej Algebra liniowa z geometria / Bialynicki-Birula Andrzej. – Warszawa : PWN, 1976. – 590 s. – (B-ka matematyczna ; t. 48)
9966
  Bucur I. Algebra omologica / I. Bucur. – Bucuresti : Edit. didactica si pedagogica, 1965. – 232 p. – (Ministerul Invatamintului Universitatea Bucuresti)
9967
  Orasanu Gr. Algebra practica : Clasa 4-a secundara de baeti si de fete / Gr. Orasanu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca. – 116p.
9968
  Perelman Ya. Algebra recreativa / Y. Perelman; trad.del ruso por C. Perez y F. Petrov. – Moscu : Mir, 1989. – 298 p. – (Ciencia popular)
9969
  Froda Alexandru Algebra superioara. Fundamente: multimi si operatii divizibilitate spatii liniare forme patratice / Froda Alexandru. – Bucuresti : Edit. Acad. Rep. Pop. Romine, 1958. – 455 p. – (Biblioteca matematica ; 1)
9970
  Kahler Erich Algebra und Differentialrechnung / Kahler Erich. – Berlin : Deutsch. Verl. d. Wissenschaften, 1958. – S.S.57-164. – (Mathematische Monographien ; 1)
9971
   Algebra und Geometrie fur Ingenieur und Fachschulen. – Lpz : VEB Fachbuchverl., 1965. – 580 S. – (Lehrbuch der Mathematik)
9972
   Algebra und Geometrie fur Ingenieure Von H.Nickel.. – Leipzig, 1972. – 590с.
9973
  Mostowski A. Algebra wyzsza / A. Mostowski, M. Stark. – Warszawa : PWN. – (Biblioteka matematyczna ; T. 4)
Cz. 3. – 1954. – 274s.
9974
   Algebraic geometry: Proceedings of the International Conference held in L"Aquila, Italy, May 30 - June 4, 1988.. – Berlin, 1990. – 319с.
9975
   Algebraic logic and universal algebra in computer science.. – Berlin
11. – 1990. – 292с.
9976
  Bogaevski V.N. Algebraic Methods in Nonlinear Perturbation Theory / V.N. Bogaevski, A. Povzner. – New York [etc.] : Springer-Verlag, 1991. – XII, 265 p. – (Applied Mathematical Sciences / Ed. F John, J.E. Marsden< L. Sirovich ; V. 88)
9977
  Banica Constantin Algebraic methods in the global theory of complex spaces. / Banica Constantin, Stanasila Octavian. – Bucuresti; London a.o. : Ed.Academiei RSR; Wiley, 1976. – 296 p.
9978
  Salem Raphael Algebraic numbers and Fourier analysis / Salem Raphael. – Boston : D. C. Heath and Company, 1963. – 66p.
9979
  Marx Maarten Johannes Algebraic relativization and arrow logic : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / Marx Maarten Johannes; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam, 1995. – VII,168p. – Bibliogr.: P.151. – (ILLC dissertation series 1995-3). – ISBN 90-74795-15-3
9980
  Malcev A.I. Algebraic systems / A.I.Malcev; Transl. from the Russian by B.Seckler a.o. – Berlin : Acad.-Verl., 1973. – 319p. : 25 figures
9981
  Dieck T.tom Algebraic Topology and Transformation Groups. / T.tom Dieck. – Berlin : Springer-Verlag, 1988. – 298 p. – ISBN 3-540-50528-8
9982
   Algebraische Theorie abstrakter Automaten, formalen Sprachen und Halbgruppen.. – Berlin, 1973. – 332с.
9983
  Suciu I. Algebre de functii / I. Suciu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1959. – 239 p.
9984
  Sierpinski W. Algebre des ensembles / W. Sierpinski. – Warszawa ; Wroclaw : [S. n.], 1951. – 205 s. – (Monografie matematyczne ; t. 23)
9985
  Koulikov L. Algebre et theorie des nombres / L. Koulikov. – Moscou : Mir, 1982. – 501p.
9986
  Cuculescu I. Algebre Lie / I. Cuculescu; Acad. R.P.R., Institutul de matematica. Seminar O.Onicescu. – Bucuresti : Edit. Acad. R.P.R., 1962. – 148 p.
9987
  Zelazko W. Algebry Banacha / W. Zelazko. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1968. – 180 s. – Bibliogr.: p.171-172. – (Biblioteka matematyczna ; T.32)
9988
  Mostowski A.W. Algebry Boole"a i ich zastosowania / A. W. Mostowski ; Z przypisem T. Jankowskiego, S. Waligorskiego. – Warszawa : PWN, 1964. – 218s. : 80 rys. – Bibliogr.: s.211-212
9989
  Fott B. Algencunde / B. Fott; Glenk H.O. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1971. – 581S. : Mit 303 Abbildungen im Text und einem Titelbild
9990
  Fott Bohuslav Algenkunde / Fott Bohuslav. – 2. Aufl. – Jena, 1971. – 581с.
9991
  Lentin A.P. Algeria pulkownikow. / A.P. Lentin. – Warszawa, 1959. – 232с.
9992
  Leschi Louis Algerie antique. / Leschi Louis. – P., 1952. – 197с.
9993
  Alvermann Dirk Algerien. L"Algerie. / Alvermann Dirk. – Berl., 1960. – с.
9994
  Tomilin A. Algo ameno e interesante sobre cosmogonia : trad. del ruso / A. Tomilin. – Moscu : Mir, 1979. – 280 s.
9995
  Rodriguez-Iriondo Algo Sobre Espana / Rodriguez-Iriondo. – M., 1984. – 200с.
9996
  Winkler J. ALGOL 60 - Ubungen : Ubungen / J. Winkler, S. Rudolph, M. Schulz. – Leipzig : Akad. Verl. – (EDV 2. Lehrprogrammbucher)
T. 2. – 1973. – 106 S.
9997
  Dames W. ALGOL 60 : Ubungen / W. Dames, E. Priem. – Leipzig : Geest & Porting
T. 4. – 1973. – 100 S.
9998
  Baliuk A. Algorithm of Professional Socialisation of Master-Degree Students Majoring in Social Studies and Humanities // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – P. 115-121. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Алгоритм професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю. Подано тлумачення поняття соціалізації в цілому та професійної – зокрема. Феномен професійної соціалізації слід розглядати поруч із поняттями професійної ...
9999
  Grave D. Algorithme du calcul des racines des equations algebriques / D. Grave, 1936. – p.3-20. – Окремий відбиток з: Journal de l""institut mathematique de lБcademie des sciences de la RSS d""Ucraine, N.2, 1936
10000
   Algorithmic and knowledge based CAD for VLSI. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1992. – XII, 273 p. – (IEE Circuits and Systems Series/ Ser.ed. D.G.Haigh, R.Soin ; 4). – ISBN 0-86341-267-X
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,